beeldkwaliteitsplan

bedrijventerrein Hattemerbroek

G eme ent en Oldebroek , Hat t em en He erde

beeldkwaliteitsplan
bedrijventerrein Hattemerbroek
projectnummer: 81.13.01.00 opdrachtgever : Gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde december 2005

SAB Arnhem Postbus 479 6800 AL Arnhem T. 026-3576911 F. 026-3576611 I. www.sab.nl E. arnhem@sab.nl

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inhoud
1 beschrijving plangebied
ligging geomorfologie bodemopbouw en waterhuishouding landschap gebruik ontsluiting OV-bereikbaarheid
4 5 6 8

deelgebied 2
inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte

22

deelgebied 3

26

2 ontwerp

hoofdopzet water ontsluiting verkavelingsprincipe bedrijfsbebouwing

9 10 11

deelgebied 4

30

deelgebied 5
14 17 18 inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte

34

3 structuurkaarten 4 beeldkwaliteit per deelgebied
deelgebied 1
inrichtingsprincipes architectuur openbare ruimte

deelgebied 6

40

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

1 beschrijving plangebied
ligging
Het plangebied bedrijventerrein Hattemerbroek ligt ten noorden van de kernen Wezep en Hattemerbroek en ten zuiden van het knooppunt Hattemerbroek. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de A28 en de Zuiderzeestraatweg aan de zuidzijde. De oostgrens wordt gevormd door het tracé van de Hanzelijn en de Oosterse dijk. De westgrens wordt gevormd door de bebouwing van het bedrijventerrein Wezep-Noord (Voskuil). In het plangebied is een duidelijke tweedeling te onderscheiden doordat de A50 door het plangebied loopt.

geomorfologie
Het plangebied, waar het bedrijventerrein Hattemerbroek ontwikkeld zal worden, is gelegen op de overgang van stuwallengebied naar het IJsseldal en de lager gelegen zeekleigebieden. De plaatsen Wezep en Hattemerbroek zijn ontstaan op de flanken van de stuwwal de Veluwe. De overgang tussen het hoger en lager gelegen gebied is vanaf de Oude Weg goed zichtbaar: richting het zuiden is het gebied besloten en kleinschalig door de op de hogere gronden aanwezige bebouwing en beplanting, naar het noorden toe is het gebied open en grootschalig, met een duidelijke strokenverkaveling. Rondom de Oude Weg is microreliëf zichtbaar.

4

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

bodemopbouw en waterhuishouding
Volgens de Bodemkaart van Nederland bestaat de bodem in de omgeving van de locatie uit verschillende bodemtypen, namelijk: - veengronden; - podzolgronden; - moerige gronden. De veengronden in het gebied bestaan uit waard- en koopgronden. De bovengrond van de waardgronden is 30 à 40 cm dik en bestaat uit matig humeuze, kalkloze overwegend zware rivierklei. De bovenste 15 à 30 cm van de koopveengronden bestaat uit zandig, veraard kleiig broekveen. De zandondergrond van de veengronden begint op een diepte van 80 à 120 cm –mv. Deze zandondergrond bestaat uit leemarm, matig fijn zand (pleistoceen zand). De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) varieert van 2 - 20 cm –mv. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) varieert van 50 - 80 cm –mv. De podzolgronden in het plangebied bestaan uit laarpodzolgronden en veldpodzolgronden. Veldpodzolgronden hebben een 10 à 40 cm dikke bovengrond bestaande uit humeuze, leemarm en zwak lemig fijn zand. Laarpodzolgronden hebben een bovenlaag van 30 à

5

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

50 cm humusrijk fijn zand. Hieronder ligt grindrijk grof zand, dat binnen 120 cm –mv aanwezig is. De GHG varieert van 10 – 80 cm –mv. De GLG varieert van 80 – 120 cm –mv. De moerige gronden vormen de overgang tussen de veengronden en de minerale gronden. Moerige gronden hebben een moerige bovenlaag van minder dan 40 cm of een moerige tussenlaag van 15 à 40 cm. Onder de moerige laag wordt zand aangetroffen. Op circa 80 cm –mv wordt leemarm matig grof zand aangetroffen. De GHG varieert van 10 – 25 cm –mv. De GLG varieert van 85 – 105 cm –mv.

landschap
Het plangebied valt onder het overgangsgebied tussen het Centraal Veluws Natuurgebied en de IJsselvallei enerzijds, en anderzijds de zeekleigebieden en de broeklanden van de voormalige Zuiderzee. Het landschap wordt hier gekenmerkt door respectievelijk kleinschaligheid, beslotenheid op de hogere delen en grootschaligheid, openheid in de lager gelegen gebieden. Het landschap ter plaatse van het plangebied kenmerkt zich door een rationele strokenverkaveling. Duidelijk zijn nog de ontginnings”dijkjes” in de nabijheid van het plangebied te zien. Zoals de Voskuilerdijk, de Middeldijk en de Oosterse dijk. Langs deze dijkjes is in de loop van de tijd wat lintbebouwing ontstaan.Deze dijkjes met bebouwing vormen een structurerend element van het gebied grenzend aan het plangebied.

gebruik
Het plangebied wordt op dit moment grotendeels gebruikt als grasland. Aan de randen van het plangebied bevindt zich een aantal agrarische bedrijven. Ook is een afvalverwerkingbedrijf gelegen in de directe nabijheid van het plangebied. In het noorden van het plangebied, bij “de kruising” Middeldijk - A28 ligt een plas die waarschijnlijk is ontstaan door de

6

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

7

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

aanleg van de rijkswegen (zandwinning). Aansluitend op de oostzijde van de plas ligt een oude vuilstort (zie ook hoofdstuk twee). Beide elementen worden niet tot het plangebied Hattemerbroek gerekend.

ontsluiting
Het plangebied wordt op dit moment ontsloten door de Zuiderzeestraatweg, de Voskuilerdijk, de Middeldijk en de Oosterse dijk. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een tweetal oude dijkweggetjes die aansluiten op de Zuiderzeestraatweg (Hanewende en Oudeweg). Er is geen rechtstreekse ontsluiting op de rijkswegen A28 en A50.

OV-bereikbaarheid
Het plangebied is op dit moment bereikbaar met openbaar vervoer: Lijn 95/294 over de A50 – A28 (Apeldoorn - Zwolle) en lijn 97/100 over de Zuiderzeestraatweg (Oldebroek/ Wezep – Zwolle). Er is een nieuwe busroute gepland over de Rondweg en de verlengde Rondweg (hoofdontsluitingsroute van het nieuwe bedrijventerrein).

8

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

2 ontwerp
hoofdopzet
Bepalend voor de hoofdopzet is de te onderscheiden zonering van snelweg naar dorp toe. In de zone gelegen langs de snelweg bevinden zich de wat grotere bedrijven. Naar het dorp toe nemen de kavels in grootte en schaal af. Dit geldt eveneens voor de massa en hoogte van de bebouwing. De hoofdontsluitingsweg is zeer bepalend voor de verkaveling van het gebied en vormt een belangrijke (grijs-groene) structuurdrager van het bedrijventerrein. De hoofdontsluiting wordt gevormd door het verlengde van de Rondweg Wezep (bedrijventerrein Voskuil). De locatie van de hoofdontsluitingsweg wordt bepaald door de ondergronds en bovengronds aanwezige infrastructuur van kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van de snelweg A50, de hoofdontsluitingsweg en de Middeldijk ontstaan meerdere deelgebieden die op doelmatige wijze kunnen worden verkaveld. De representatieve bedrijven (zijden) richten zich naar de snelwegen, de ontsluitingsweg en naar het woongebied aan de zuidzijde. Tegelijkertijd is er ruimte voor minder representatieve bedrijven in de ‘binnengebieden’. De overgang van het bedrijventerrein naar de woongebieden van Hattemerbroek (bebouwing Zuiderzeestraat) is een ander bepalend ordenend principe in het ontwerp. Door de ligging van de hoofdontsluitingsweg blijft aan de

9

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

zuidzijde van de weg een smalle strook over, waarop geen dubbele rug-aan-rug-kavels gerealiseerd kunnen worden. Dit houdt in dat de achterzijde van de kavels naar de dorpsbebouwing gelegen is. Omdat een fraai beeld aan de dorpszijde wenselijk is, dient extra aandacht aan deze overgang geschonken te worden. Door een groene wal aan de rand van het bedrijventerrein te realiseren, waar de bebouwing van de bedrijven op enkele locaties doorheen prikt, ontstaat een groen beeld naar de dorpsbebouwing toe. Door de bedrijven van grasdaken te voorzien kan dit groene beeld versterkt worden. In het gebied gelegen ten zuiden van de A-watergang wordt ingespeeld op het bestaande verkavelingspatroon en beplanting (houtwal met eiken). Nieuwe houtsingels vormen coulissen of kamers in de stedenbouwkundige opzet en benadrukken de vorm van de oorspronkelijke verkaveling. Tussen deze singels zijn de kleinschaliger bedrijven gelegen.

kan een blauwgroene grens tussen het bedrijventerrein en het overgangsgebied naar de bestaande woonbebouwing vormen: een harde oever aan de zijde van het bedrijventerrein en een zachte/natuurlijke oever aan de zijde van het overgangsgebied. Vanaf de watergang worden waterlopen gegraven die de begrenzing vormen tussen de verschillende velden van het bedrijventerrein. Aan de noordzijde van de hoofdontsluitingsweg wordt eveneens gebruik gemaakt van de structuur van de bestaande watergang door aan de voorzijde van de bedrijven een watergang te projecteren. Er is afdoende oppervlaktewater om in de benodigde bergingscapaciteit te voorzien. Daarnaast vormen de waterpartijen een kans om de bedrijven extra uitstraling te geven.

ontsluiting
De Rondweg Wezep wordt doorgetrokken in oostelijk richting en takt even voor het bestaande viaduct van de A50 op de Zuiderzeestraat aan. De ‘velden’ met de bedrijfskavels worden ontsloten door ontsluitingswegen vanaf de hoofdontsluiting. Door twee velden te combineren, ontstaat een lusje. Het oostelijke kwadrant wordt ontsloten via de Oostersedijk. De interne ontsluitingweg takt vervolgens weer aan op de Zuiderzeestraatweg, waardoor een lusje ontstaat. Door dit ontsluitingsprincipe ontstaan drie velden die flexibel kunnen worden ingevuld.

water
Het water is een derde ordenend principe in het ontwerp. (Een beschrijving van het huidige watersysteem is in de waterparagraaf opgenomen.) De hoofdontwatering deelt het gebied in tweeën: een deel met een zuidwest – noordoost – gerichte verkaveling en een deel met de verkavelingsrichting juist dwars daarop. De strokenverkaveling is karakteristiek voor de lager gelegen en natte veengebieden. Een nieuwe watergang (parallel aan de Zuiderzeestraatweg)

10

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

Parkeren vindt in principe plaats op eigen terrein. Maar eventueel is het mogelijk voor bezoekers-parkeren de strook, gelegen onder de hoogspanningslijn, te benutten. Deze strook kan als reservecapaciteit dienen, mits aangetoond dat er geen negatieve gevolgen optreden voor de waterhuishouding.

bedrijfsbebouwing
De meer representatieve bedrijfsgebouwen of delen daarvan moeten zich richten naar de A28 en de A50, de hoofdontsluitingsweg of het overgangsgebied met de bestaande woonbebouwing. Het directe zicht vanaf de A28 op de bedrijfsbebouwing blijft beperkt tot twee plekken. Het zicht vanaf het klaverblad op het bedrijventerrein is beperkter door de bestaande opgaande beplanting. Toch dient ook hier de bebouwing een representatief beeld naar de snelweg te geven (tussen de bomen door is hier en daar zicht en er is geen garantie dat de beplanting behouden blijft). De locatie gelegen in de oksel van het klaverblad (A28-A50) aan de westzijde kan als “eye-catcher” of “landmark” benut worden. Dit kan in de vorm van een opvallend gebouw of bijvoorbeeld een kunstwerk. Hier dient extra aandacht aan besteed te worden. De eisen voor het tussenliggend, interne gebied kunnen minder streng zijn. Langs de snelweg geldt een bebouwingsvrije zone van 50m vanaf de as van de dichtstbijzijnde rijbaan. Binnen deze zone mag vanuit beeldkwaliteit (gewenste representativiteit) geen opslag plaatsvinden. Wel mag hier geparkeerd worden of kan deze zone een meer tuinachtige invulling krijgen. Representativiteit staat hier voorop! 11

verkavelingsprincipe
De verkaveling kenmerkt zich door vierkante ‘velden’ in de zone gelegen langs de snelweg. Elk veld kan al naar gelang de behoefte worden verdeeld in een aantal bedrijfskavels. Op de kavels aan de zijden van de hoofdontsluitingsweg, de A28, de A50 en de overgang met de bestaand woonbebouwing komt de meer representatieve bedrijfsbebouwing. Er blijft eveneens ruimte ‘over’ voor minder representatieve bedrijfsbebouwing of bouwdelen. De kavels gelegen in de gebieden verder van de snelweg af zijn van meer traditionele aard. De kavels welke deel uitmaken van het WVG-gebied gelegen aan de noordzijde van de A50 ( de vertanding), zullen op een zelfde wijze ontwikkeld worden als de al aanwezige bedrijven (o.a. het tuincentrum). De grootte van de kavels kan worden bepaald al naar gelang de vraag, binnen de kaders van het provinciaal beleid. Er is ruimte voor kleinere bedrijfskavels gereserveerd in het zuidelijke gedeelte van het plangebied.

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

De parkeervoorzieningen voor werknemers worden achter de bebouwing gerealiseerd; bezoekersparkeren mag aan de voorzijde. Langs de groene zone gelegen onder de hoogspanningslijn wordt de roolijn van de bedrijfsbebouwing gestaffeld uitgevoerd, waardoor een interessant beeld ontstaat (zie figuur hiernaast). De grootte van de bedrijfskavels en de korrelgrootte van de bedrijfsbebouwing zal kleiner worden naarmate deze dichter bij het bestaande woongebied ligt. Het oostelijke kwadrant is geschikt voor de grootschaliger en minder representatieve bedrijvigheid. O.a. het afvalverwerkingsbedrijf Van Werven kan naar deze locatie verplaatst worden. Bij de inrichting van het bedrijventerrein is met een aantal uitgangspunten rekening gehouden. Allereerst is dat de aanwezige bestaande bebouwing van Hattemerbroek. Rondom de Oude Weg is het gebied kleinschalig en landelijk van karakter. De sfeer is er besloten. Deze karakteristiek dient behouden te blijven. Hiertoe dient er een buffer gerealiseerd te worden tussen de dorpsbebouwing en de bebouwing van het bedrijventerrein. De bedrijfskavels grenzend hieraan zullen bestemd zijn voor

wat kleinschaliger bedrijven: bedrijven die qua milieubelasting (aard) en benodigde bouwmassa (schaal, korrelgrootte) aansluiten bij de genoemde woonbebouwing. Binnen het plangebied is de verkavelingsrichting opvallend. De hoofdontwatering deelt het gebied in tweeën op: een deel met een zuidwest – noordoost – gerichte verkaveling en een deel met de verkavelingsrichting juist dwars daarop. De strokenverkaveling is karakteristiek voor de lager gelegen en natte veengebieden. De verkavelingsstructuur moet de basis voor het ontwerp vormen. Binnen het bedrijventerrein kan een zonering onderscheiden worden in de bebouwing. De zone langs de snelweg dient beeldbepalend te zijn, hier is met name op twee punten sprake van rechtstreeks zicht vanaf de snelweg op het bedrijventerrein. Het beeld dat de zone nabij de dorpsbebouwing van Hattemerbroek vormt, is eveneens belangrijk. De bedrijfsbebouwing mag geen storend beeld vormen vanaf de Oude Weg. De eisen voor het tussenliggend, interne gebied kunnen minder streng zijn. In de noordoosthoek van het plangebied, ingebed tussen de snelwegen A50 en A28 en het toekomstige tracé van de Hanzelijn, is ruimte voor zwaardere bedrijvigheid. Onder andere het afvalverwerkingsbedrijf Van Werven kan naar deze locatie verplaatst worden.

12

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

Totale exploitatiegebied: Uitgeefbaar: Groen: Water: Wegen:

673.237 m2 450.200 m2 125.071 m2 58.311 m2 39.665 m2

100 % 66,9 % 18,6 % 8,6 % 5,9 %

Water t.o.v. verharde oppervlak (uitgeefbaar+wegen): 11,9%

Bij de verkoop van de gronden is de kopende partij verplicht een inrichtingsplan bij de gemeente in te dienen, op basis waarvan de gemeente haar goedkeuring al dan niet kan geven. Het inrichtingsplan moet voldoen aan de voorwaarden en eisen vermeld in het Beeldkwaliteitsplan en in het Bestemmingsplan.

13

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

3 structuurkaarten

*

Representatieve zijden/gevels

Verkeersstructuur

14

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

Water

Groen

15

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

16

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

4 beeldkwaliteit per deelgebied

d bie ge el de

5
5A

d bie ge el de

6

3B

de

ied eb elg 2

1

ie eb elg de

d3

3A

de

ied eb elg
4A

4
4B

d bie ge el de
2A

1B
1A

17

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering footprint op kavel
5m
<>

deelgebied 1

5m

5 m vanaf rand kavel rondweg, geldt ook voor de zijkanten van de kavels langs de grachten; ten minste 50% van het gebouw in de rooilijn geplaatst. Kavels langs hoogspanningslijn: gestaffelde rooilijn. (Dus bebouwing haaks op richting A28). Afstand gebouw tot snelweg: 50m vanuit hart dichtstbijzijnde rijbaan!!! opslag achterzijde gebouw (niet aan representatieve zijden), parkeren mag ook opzij of langs snelwegzijde, parkeren op eigen terrein naar snelweg en naar rondweg gericht, ten minste 50% van het gebouw in de representatieve rooilijn geplaatst; Kavels langs de grachten hebben eveneens een representatieve zijkant.

locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage vullingspercentage van de breedte van de kavel
< 15m >

<>

5-80%

bebouwingspercentage van min. 5% max. 80%

< 40 - 80% >

min. 40% tot max. 80% van de rooilijn dient bebouwd te zijn.

bouwhoogte zijdelingse afstand perceels-

In de zone langs de snelweg geldt een bouwhoogte van 15 m.
<> min. 4m

<> min. 4m

zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

18

grens randen

haag van 1.00m hoog, eerste 5m van de bedrijfskavel als tuin in te richten. Brede bebouwingsvrije strook langs snelweg als tuin en evt. parkeerterrein in te richten.

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

< 1m >

deelgebied 1
stijl

architectuur
modern representatief

materiaal

eigentijds, combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal

kleurstelling

grijs en rood

dakvorm

hellende dakvlakken, min.10 graden

reclameuitingen

Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden. accent in bocht A28-A50, bijvoorbeeld d.m.v. bijzonder gebouw of kunstwerk (max. 20m). Representativiteit staat hier voorop!

overig

19

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
interne ontsluiting 1B
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Eerste 5m is tuin. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/ gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 7m vanaf de perceelsgrens). Donkergekleurd. Hekken langs voorzijde gevel niet toegestaan. hoofdontsluiting 1A: tuin - haag - smalle berm - fietspad - smalle berm met laan - rijbaan - brede berm met losliggend fietspad en dubbele laan - haag - tuin. interne ontsluiting 1B: weg met bermen 4.00 6.00

deelgebied 1

4.00

profiel opbouw

beplanting

Haag: liguster, 1.00m hoog; Boom: bijv. Alnus spaethii ‘Spaeth’ (els); Gras Fietspad: rode tegels Rijbaan: asfalt

materiaal keuze

20
overig

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

5.00

3.00

2.00

3.00

7.00

4.00

2.00

10.00-16.00 (var.)

5.00

hoofdontsluiting 1A

21

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering footprint op kavel locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage
5-80%
5m

deelgebied 2

5 m vanaf rand kavel rondweg, geldt ook voor de zijkanten van de kavels langs de grachten; ten minste 50% van het gebouw in de rooilijn en in de grondwal geplaatst opslag achterzijde gebouw (dus tussen grondwal en gebouw), parkeren mag ook opzij, parkeren op eigen terrein

<>

naar rondweg gericht en naar dorp gericht, ten minste 50% van het gebouw in de representatieve rooilijn geplaatst; Kavels langs de grachten hebben eveneens een representatieve zijkant. bebouwingspercentage van min. 5% max. 80%

vullingspercentage van de rooilijn

< 40 - 80% >

min. 40% tot max. 80% van de rooilijn dient bebouwd te zijn.

zijdelingse afstand perceelsgrens

< 15m >

< 10m >

bouwhoogte

bouwhoogte 15 m aan rondweg-zijde en max. 10 m aan dorpszijde

<> min. 4m

<> min. 4m

zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

22

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

< 1m >

randen

haag van 1.00m hoog, eerste 5m van de bedrijfskavel als tuin in te richten

deelgebied 2
stijl

architectuur
modern representatief

materiaal

combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal grijs en rood

kleurstelling

dakvorm

hellende dakvlakken naar dorpszijde gericht, min. 10 graden. Gras- en sedumdaken wenselijk. Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden. de achterzijde (dorpskant) “prikt” hier en daar “door de grondwal heen”, waarbij de grondwal doorgezet kan worden in de vorm van een grasdak (hieronder bijvoorbeeld parkeren of opslag mogelijk): zie dwarsprofiel 2A. Aan de zijde van de rondweg is de bebouwing hoger (15m) dan aan de dorpszijde (10m).

reclameuitingen

overig

23

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Eerste 5m is tuin. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/ gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 7m vanaf de perceelsgrens). Donkergekleurd. Hekken langs voorzijde gevel niet toegestaan. Hoofdontsluiting 1A: tuin - haag - smalle berm - fietspad - smalle berm met laan - rijbaan - brede berm met losliggend fietspad en dubbele laan - haag - tuin. Haag: liguster, 1.00m hoog; Boom: bijv. Alnus spaethii ‘Spaeth’ (els); Gras Fietspad: rode tegels Rijbaan: asfalt Aan de achterzijde bevindt zich een grondwal, met daarlangs een watergang. Deze watergang kan verbreed worden met natuurlijke oevers wanneer het gebied ten zuiden ervan ingericht wordt. Hier en daar prikken de gebouwen door de grondwal heen. (Zie profiel 2A).

deelgebied 2

profiel opbouw

beplanting

locatie hekwerk

materiaal keuze overig

24

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

tuin 5.00

mogelijke overkapping, integratie gebouw en grondwal 11.00

grondwal 10.00 5.00

grondwal 2A 25

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering footprint op kavel
5m
<>

deelgebied 3

5m

5 m vanaf rand kavel rondweg, geldt ook voor de zijkanten van de kavels langs de grachten; ten minste 50% van het gebouw in de rooilijn geplaatst Kavels langs hoogspanningslijn: gestaffelde rooilijn. (Dus bebouwing haaks op richting A28). opslag achterzijde gebouw, parkeren mag ook opzij, parkeren op eigen terrein

locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage
5-80%

<>

naar rondweg en naar Middeldijk gericht, ten minste 50% van het gebouw in de representatieve rooilijn geplaatst; Kavels langs de grachten hebben eveneens een representatieve zijkant. bebouwingspercentage van min. 5% max. 80%

vullingspercentage van de rooilijn bouwhoogte

< 40 - 80% >

min. 40% tot max. 80% van de rooilijn dient bebouwd te zijn.

< 15m >

of

Kavels langs de rondweg: 15m hoog; Kavels meest zuidelijk: 10m hoog.

zijdelingse afstand perceels-

< 10m >

<> min. 4m

<> min. 4m

zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

26

grens randen

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

< 1m >

haag van 1.00m hoog, eerste 5m van de bedrijfskavel als tuin in te richten

deelgebied 3
stijl

architectuur
modern, eigentijds; representatief op locaties langs hoofdinfrastructuur en minder representatief binnengebied

materiaal

combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal grijs en rood plat Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden. sprake van representatieve en minder representatieve architectuur, zonering. Kavels binnenterrein representativiteit minder van belang. Eveneens zonering in hoogte.

kleurstelling dakvorm reclameuitingen

15m hoog

10m hoog

overig

27

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Eerste 5m is tuin. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 7m vanaf de perceelsgrens). Donkergekleurd. Hekken langs voorzijde gevel niet toegestaan. Hoofdontsluiting 3A: tuin - haag - smalle berm - fietspad - smalle berm - rijbaan - smalle berm - fietspad - brede groenzone onder hoogspanningslijnen met ruimte voor wadi - haag - tuin. 3B: weg met bermen.

deelgebied 3

profiel opbouw

beplanting materiaal keuze overig

Haag: liguster, 1.00m hoog; Gras Fietspad: rode tegels Rijbaan: asfalt I.p.v. wadi’s kan ook gekozen worden voor waterpartijen om zo een groter oppervlak open water te creëren. Zie hiernaast staande foto. Daarnaast kan deze strook benut worden als reservecapaciteit voor het parkeren. In principe is parkeren op eigen terrein het uitgangspunt, maar deze strook biedt mogelijkheden mits er geen negatieve gevolgen zijn voor de waterhuishouding.

achter ontsluiting 3B

28

6.00

6.00

var.

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

ruimte voor wadi’s, open water of extra parkeerplaatsen
5.00 2.00 2.00 3.00 7.00 3.00 2.00 60.00 5.00

<-hoofdontsluiting 3A

-->

29

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering footprint op kavel locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage
5-80%
naar rondweg en naar Middeldijk gericht, ten minste 50% van het gebouw in de representatieve rooilijn geplaatst opslag achterzijde gebouw, parkeren mag ook opzij, parkeren op eigen terrein
5m

deelgebied 4

5 m vanaf rand kavel; ten minste 50% van het gebouw in de rooilijn geplaatst

<>

bebouwingspercentage van min. 5% max. 80%

vullingspercentage van de rooilijn bouwhoogte

< 40 - 80% >

min. 40% tot max. 80% van de rooilijn dient bebouwd te zijn

<8 m >

Bouwhoogte: 8 m

zijdelingse afstand perceelsgrens

<> min. 4m

<> min. 4m

zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

30

randen
< 1m >

haag van 1.00m hoog, eerste 5m van de bedrijfskavel als tuin in te richten

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

deelgebied 4
stijl

architectuur
modern representatief, met name op locaties langs hoofdinfrastructuur (Middeldijk, rondweg)

materiaal

combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal

kleurstelling

grijs en rood

dakvorm

plat

reclameuitingen

Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden.

overig

31

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Eerste 5m is tuin. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/ gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 7m vanaf de perceelsgrens). Donkergekleurd. Hekken langs voorzijde gevel niet toegestaan. 4A: weg met bermen. 4B: tuin - haag - berm met laan (eik) - rijbaan - berm met laan (eik) - watergang - haag - tuin. Haag: liguster, 1.00m hoog; Boom: bijv. Quercus robur (zomereik); Gras Rijbaan: asfalt

deelgebied 4

profiel opbouw

beplanting

materiaal keuze overig

32

De infrastructuur is ondergeschikt in dit deelgebied, enkel bedoeld voor bestemmingsverkeer, daarom een smal profiel.

5.00

2.00

7.00

2.00

5.00

ontsluiting 4A
Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

5.00

5.00

6.00

8.00

5.00

5.00

ontsluiting 4B

33

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering footprint op kavel locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage vullingspercentage van de rooilijn bouwhoogte
< 15m > 5m

deelgebied 5

5 m vanaf rand kavel rondweg en vanaf rand kavel aan Zuiderzeestraatwegzijde; Afstand gebouw tot snelweg: 50m vanuit hart dichtstbijzijnde rijbaan!!! opslag achterzijde gebouw, parkeren mag ook opzij, parkeren op eigen terrein

<>

naar snelweg en naar Zuiderzeestraatwegzijde gericht

5 - 80%

bebouwingspercentage van min. 5% max. 80%

bebouwingspercentage langs rooilijn: vrij

bouwhoogte 15 m

zijdelingse afstand perceelsgrens randen

<> min. 4m

<> min. 4m

zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

34

Indien 1 groot bedrijf

Complex van bouwwerken en terreininrichting dienen een samenhangend ensemble op te leveren.

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

< 1m >

haag van 1.00m hoog, eerste 5m van de bedrijfskavel als tuin in te richten

deelgebied 5
stijl

architectuur
modern

materiaal

combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal, ook combinatie met grijs plaatmateriaal mogelijk.

kleurstelling

grijs en rood

dakvorm

plat

reclameuitingen

Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden. aandacht besteden aan kantoorgedeelten van de bedrijfshallen.

overig

35

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Eerste 5m is tuin. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/ gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 7m vanaf de perceelsgrens). Donkergekleurd. Hekken langs voorzijde gevel niet toegestaan. Hoofdontsluiting 5A: weg met bermen. Brede opbouw met brede bermen.

deelgebied 5

profiel opbouw

beplanting

Haag: liguster, 1.00m hoog; Gras

materiaal keuze

Rijbaan: asfalt

overig

36 ontsluiting 5A

10.00

7.00

10.00

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

37

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

inrichtingsprincipes
positionering kavel locatie buitenopslag en parkeren locatie representatieve gevel bebouwingspercentage
5-80%
bebouwingspercentage langs rooilijn: <60% bebouwingspercentage van min. 5 en max. 80% naar Zuiderzeestraatwegzijde gericht, gevormd door kantoorgedeelte
<>

deelgebied 6

footprint op

10m

representatief hoofdgebouw (kantoorgedeelte) 10 m vanaf rand kavel, in bestaande rooilijn, bedrijfshallen daarachter gelegen; evenwijdig aan de zijdelingse perceelsgrenzen gesitueerd opslag achterzijde gebouw, parkeren mag ook opzij, parkeren op eigen terrein

vullingspercentage van de rooilijn bouwhoogte
< 10m >

<60%

Bedrijfshallen: nokhoogte: 10 m, goothoogte: 8 m Kopbebouwing (hoofdgebouw): hoogte aansluitend op hoogte bestaande lintbebouwing zijdelings afstand: min. 4m tussen rand perceel en bebouwing

zijdelingse afstand perceelsgrens

<> min. 4m

<> min. 4m

38

randen

gehele voorterrein als tuin in te richten

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

deelgebied 6
stijl

architectuur
traditioneel, passend binnen de al aanwezige (agrarische) bebouwing langs de Zuiderzeestraatweg (tuincentrum, burgerwoningen en agrarische bebouwing), maar eigentijds Kopbebouwing: rode baksteen en hout, pannen daken. Schuren/erachter liggende bedrijfshallen: combintatie van staal, glas en rode baksteen of rood plaatmateriaal, ook combinatie met grijs plaatmateriaal mogelijk. grijs en rood

materiaal

kleurstelling

dakvorm

kap (traditionele agrarische bedrijfshal)

reclameuitingen

Integreren in ontwerp pand; Ondergeschikt aan architectonische uitdrukking; Reclame op voorgevel ontwerpen als zelfstandig element, afgestemd in maat, schaal en detaillering op architectuur gebouw; Lichtbakken aan randen bedrijventerrein verboden.

overig

39

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

openbare ruimte
erfafscheiding
erfafscheiding voorterrein dmv 1.00m hoge hagen. Afscheiding achterterrein d.m.v. stalen/ gegalvaniseerde spijlen hekken (2m hoog) tussen de gebouwen in, op 2m vanaf de rand van de voorgevel (op 12m vanaf de perceelsgrens). Ontsluiting 6A: watergang - berm met laan (eik) - weg - berm.

deelgebied 6

profiel opbouw

beplanting

Haag: liguster, 1.00m hoog; Bomen: Quercus robur (eik); Gras

onderhoudszone sloot 5.00 4.00 4.00 7.00 1.00

materiaal keuze

Rijbaan: asfalt

overig

hoofdontsluiting 6A

40

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem

41

Beeldk waliteitsplan • Hat temerbroek • SAB Arnhem