gemeente winterswijk 

Nr(s). gereg. stukken  004880 

Class. nummer 

Onderwerp: Ontwikkeling grensoverschrijdend bedrijvenpark Flugplatz Stadtlohn ­ Vreden 

Behandeld door:  R. Lautenbach 

Datum  : 11­04­2006  Advies :  Ontwikkeling van een bedrijvenpark met grensoverschrijdend effect nabij het vliegveld  Stadtlohn ­ Vreden vanuit de gemeente Winterswijk als volgt ondersteunen:  Paraaf afdelingsmanager:  * Ontwikkeling: de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt door de gemeente  Winterswijk op de voet gevolgd: de wethouder EZ en de projectcoördinator  Datum:  bedrijfsomgeving nemen deel aan de vergaderingen van de stuurgroep  *  Marketing: Gemeente Winterswijk zet zich in om het bedrijvenpark Flugplatz Stadtlohn  ­ Vreden onder het bedrijfsleven in de Achterhoek te promoten  Paraaf domeindirecteur /  *  Personeel: voor de verdere begeleiding wordt ieder jaar 40 uur in de jaarplanning van  de projectcoordinator bedrijfsomgeving opgenomen  directeur stafeenheid:  Datum:  Collegiaal overleg gepleegd met: B. Uffink, D. Abbink, E. Grotenhuis, D.P. van Dijk en  B. Lieverdink  Past binnen begroting  n.v.t.  ja  nee, zie advies  Verplichte agendering  voor raad  ja  Agenda overleg Raad  Agenda overleg Cie.  OR  GO  Portefeuillehouder (naam): dhr. B.J.H. Uffink  Secr./  Alg.Dir.  Scheinck  Akkoord  Bespreken  Niet openbaar  Openbaar (met uitgestelde publicatie)  Openbaar (met  directe publicatie)  Burg.  Van  Beem  Weth.  Uffink  Weth.  Sletering  Weth.  Mw. Van  Eerden  Weth.  Mw.  Abbink 

Aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de  Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over  het (gedeeltelijk) negatieve advies 

Communicatie/inspraak  Overleg met Comm.  Gesprek met  Persbericht  Personeelsbericht  Website 

BESLUIT: Het besluit staat vermeld op pagina 2.  Opmerking:  Datum deponeren archief:  Paraaf afdelingsmanager:

Document1 

Pagina 1 van 4 

B E S L U I T  Behoort bij advies onder nummer  :  004880 

Onderwerp:  Ontwikkeling grensoverschrijdend bedrijvenpark Flugplatz Stadtlohn ­ Vreden 

Datum advies: 11­04­2006 

Behandeld door:  R. Lautenbach 

Datum besluit door College van B en W: 18.04.2006 

Besluit:  Ontwikkeling van een bedrijvenpark met grensoverschrijdend effect nabij het liegveld Stadtlohn – Vreden vanuit de  gemeente Winterswijk als volgt ondersteunen:  1.  ontwikkeling: de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt door de gemeente Winterswijk op de voet gevolgd; de  wethouder EZ en de projectcoördinator bedrijfsomgeving nemen deel aan de vergaderingen van de stuurgroep;  2.  marketing: Gemeente Winterswijk zet zich in om het bedrijvenpark Flugplatz Stadtlohn – Vreden onder het  bedrijfsleven in de Achterhoek te promoten;  3.  personeel: voor de verdere begeleiding wordt ieder jaar 40 uur in de jaarplanning van de projectcoördinator  bedrijfsomgeving opgenomen. 

Paraaf  Secretaris

Document1 

Pagina 2 van 4 

Advies Nota aan het college van B en W 

Inleiding:  Begin 2004 is door de gemeenten Stadtlohn en Vreden contact gezocht met de gemeente Winterswijk om samen de  planvorming van een nieuw bedrijvenpark in de omgeving van het vliegveld Stadtlohn – Vreden (het voormalige vliegveld  Stadtlohn ­ Wenningfeld) uit te werken. Het gaat hier over een grensoverschrijdende samenwerking om arbeidsplaatsen  te creëren waardoor de economische slagkracht van de Duits – Nederlandse regio wordt vergroot.  Om de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling te toetsen heeft het Duitse bureau BauGrund samen met  Royal  Haskoning uit Nederland een zogenaamd Grosskonzept ontwikkeld. Op basis van dit rapport heeft de gemeenteraad van  Winterswijk op 17 januari 2005 besloten €5000,­. beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek voor het  bedrijvenpark. Op dit moment willen de gemeenten Stadtlohn en Vreden daadwerkelijk beginnen met ontwikkeling van  het bedrijvenpark, d.w.z. de start van de planologische procedure en het verwerven van de gronden. Dit vraagt om een  nadere besluitvorming rondom de betrokkenheid van de gemeente Winterswijk bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark.  In onderhavige adviesnota wordt hier op ingegaan.  Advies:  Ontwikkeling van een bedrijvenpark met grensoverschrijdend effect nabij het vliegveld Stadtlohn ­ Vreden vanuit de  gemeente Winterswijk als volgt ondersteunen: · Ontwikkeling: de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt door de gemeente Winterswijk op de voet gevolgd: de  wethouder EZ en de projectcoördinator bedrijfsomgeving nemen deel aan de vergaderingen van de stuurgroep · Marketing: Gemeente Winterswijk zet zich in om het bedrijvenpark Flugplatz Stadtlohn ­ Vreden onder het  bedrijfsleven in de Achterhoek te promoten · Personeel: voor de verdere begeleiding wordt ieder jaar 40 uur in de jaarplanning van de projectcoördinator  bedrijfsomgeving opgenomen.  Argumenten:  1.  De ontwikkeling van een bedrijvenpark gelieerd aan een vliegveld op geringe afstand van Winterswijk heeft  grensoverschrijdende effecten op het gebied van economie en werkgelegenheid. De werkgelegenheid in Winterswijk  is gebaat bij een economisch sterke regio en dus een economisch sterke Duitse buurgemeente. De in het rapport  van BauGrund voorgestelde ontwikkeling van een bedrijvenpark op de grens van Stadtlohn en Vreden draagt hier  aan bij.  2.  Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling en promotie van het bedrijvenpark zijn de synergie­effecten beduidend  groter voor Winterswijk, dan wanneer de gemeente Winterswijk niet betrokken zou zijn. Door de betrokkenheid kan  vooral veel voordeel worden verwacht wat betreft de bekendheid van het bedrijvenpark onder het Nederlandse  bedrijfsleven en het Nederlandse arbeidspotentiaal. Tevens kan de gemeente een bijdrage leveren aan een  duurzame versterking van de werkgelegenheidsstructuur in de regio.  3.  Doordat de gemeente Winterswijk niet alleen inzet op lokale ontwikkeling van een bedrijvenpark (Arrisveld, Fortuna  velden, revitalisatie Vèèneslat Noord), maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van een regionaal terrein (oprichting  van het bedrijvenpark zoals hierboven beschreven) zal de gemeente Winterswijk haar sturing op regionaal ­  economische ontwikkelingen kunnen vergroten.  4.  In de toekomst zal het regionaal afstemmen van de ontwikkeling van bedrijvenparken aan belang toenemen. In  Gelderland zijn bijvoorbeeld in het Streekplan sturende maatregelen opgenomen om te komen tot regionale  afstemming en verdeling van bedrijvenparken (In Winterswijk kunnen bijvoorbeeld nieuwe bedrijvenparken slechts  plaats bieden aan bedrijven uit categorieën 1t/m 3. Categorieën 4 en 5 worden alleen op de regionale bedrijvenpark  in Groenlo en Doetinchem toegestaan).  5.  De ontwikkeling van een bedrijvenpark door drie buurgemeenten kan een voorbeeld worden voor toekomstige  grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.  6.  Alle hierboven genoemde effecten kunnen worden gerealiseerd met een zeer geringe financiële en personele  bijdrage.  7.  De ontwikkeling van het bedrijventerrein staat in relatie met de wens om te komen tot een verlenging van de start­  en landingsbaan van het vliegveld (gericht op zakelijk vliegverkeer). De start­ en landingsbaan wordt verlengd zodat  in de toekomst kan worden voldaan aan Europese veiligheidseisen. Zowel verlenging van de landingsbaan als de  ontwikkeling van het bedrijventerrein zal geen substantiële uitbreiding van het zakelijk vliegverkeer, en ook geen  substantiële toename van de geluidsbelasting met zich mee brengen (Mondelinge Bron: hoorzitting in Borken d.d. 3  april 2006 ).

Document1 

Pagina 3 van 4 

Kosten en dekking:  Met de ontwikkeling van een bedrijvenpark bij het vliegveld Stadtlohn – Vreden is een investering gemoeid van ongeveer  €11.000.000. Uit de exploitatie (zie bijlage) blijkt dat dit bedrag via de uitgifte wordt terugverdiend. Uit nadere analyse van  de cijfers blijkt echter dat hier geen sprake is van een exploitatie die over meerdere jaren contant is gemaakt. Een  belangrijke post als de rentekosten ontbreekt dus. De rentekosten zijn bij de ontwikkeling van een bedrijvenpark (dat over  een lange periode wordt uitgegeven) echter aanzienlijk.  Ook is er gerekend met een relatief hoge uitgifteprijs van €35/m². In de regio ligt een prijs van ongeveer €30,­. meer voor  de hand. Daarnaast wordt van een relatief gunstig inkoopbedrag uitgegaan (€ 7,50/m²). Al met al is het moeilijk om goed  te kunnen oordelen over de huidige exploitatieopzet. Het project kan risicovol zijn, echter hierbij moet worden opgemerkt  dat de Duitse gemeenten ook een deel van de investering terug zullen verdienen via lokale belastingen, de zogenaamde  gewerbesteuer.  In de stuurgroep van het bedrijvenpark is met de gemeenten Stadtlohn en Vreden ook gesproken over deelname van de  gemeente Winterswijk in de grondexploitatie van het bedrijvenpark. Op basis van bovenstaande analyse van de huidige  exploitatie ligt deelname van onze gemeente echter niet voor de hand. In dit advies beperken wij ons dan ook tot  deelname op het gebied van Marketing en deelname  aan de Stuurgroep. Hiermee zijn alleen ambtelijke kosten gemoeid.  Deze kosten vallen binnen de huidige begroting.  Communicatie, Procedure, planning en uitvoering:  Bij goedkeuring door Burgemeester en Wethouders worden de gemeenten Stadtlohn, Vreden en de adviesbureaus  BauGrund en Haskoning op de hoogte gebracht van het draagvlak voor grensoverschrijdende samenwerking in de vorm  van de ontwikkeling van een bedrijvenpark bij het vliegveld Stadtlohn – Vreden.

Document1 

Pagina 4 van 4