Bijlage 5 Toezicht Informatie Systeem (TIS

)
Het TIS is geïmplementeerd als MS Access database. Nadere informatie is te verkrijgen bij de toezichthouder cameratoezicht Dombosch.

20-3-2006

42 van 62

Bijlage 6 handtekening

20-3-2006

43 van 62

Bijlage 7 Actuele functie- en contactgegevens van betrokken functionarissen

20-3-2006

44 van 62

Bijlage 8 Werkprocessen

Werkprocessen Camera Toezicht.
1. 2. 3. Melding Camera Toezicht – Politie Meldkamer Melding Politie Meldkamer - Camera Toezicht

Melding Surveillerende politie eenheid – Politie Meldkamer

Bijlage 9 Logboekbladen
Een voorbeeld in Excel bestand logboek.xls

Bijlage 10 Register toegang niet geautoriseerde personen
Een voorbeeld in Excelbestand register toegangverlening niet geautoriseerde personen.xls

Bijlage 11 Overzicht toegang geautoriseerde personen
Een voorbeeld in Excelbestand register geautoriseerde personen

Bijlage 12 Incidentenregistratieformulier
Zie volgende pagina:

20-3-2006

45 van 62

Meldingformulier Cameratoezicht Openbare Plaatsen Openbaar gebied: Dombosch.
Logboek volgnummer toezichtcentrale: …………….. Dienstdoende medewerker(s) toezichtcentrale: ………………………. Dienst: dag/data/tijdstippen: ……………………….. Tijdstip waarneming incident: ………uur ……..minuten Straat incident: …………………………….. t.h.v. ……………………………………… Waargenomen via camerapositie nummer(’s) ……………………………………………. [ ] Code 1 = levensbedreigende situatie [ ] Code 2 = ernstige strafbare feiten / situatie loopt uit de hand [ ] Code 3 = Eenvoudige strafbare feiten / onregelmatigheden [ ] Code 4 = Verdacht gedrag / voorbereidingshandelingen Incident soort: [ ] Ernstige geweldsdelicten Incidentomschrijving: [ ] Openlijke geweldpleging [ ] Zware mishandeling / wapen [ ] (Poging) moord / doodslag [ ] Bedreiging (vuur)wapen [ ] Vrijheidsbeneming / gijzeling [ ] Lichte geweldsdelicten [ ] Eenvoudige mishandeling [ ] Overval / straatroof [ ] Overval (gewapend) [ ] Beroving w.o. tasjesroof [ ] Inbraken / diefstallen uit /vanaf [ ] Woning / bedrijf / auto [ ] Overige diefstallen: [ ] Zakkenrollerij [ ] vernieling / vandalisme [ ] Vervoermiddel: [ ] Gebouw: [ ] Graffiti [ ] Baldadigheid / overige: [ ] Zedendelicten [ ] Aanranding / verkrachting [ ] Openbare schennis [ ] Brand [ ] Materiële schade [ ] Met letsel / dode [ ] Drugs [ ] Handel /bezit /gebruik [ ] Overlast [ ] Voertuigen [ ] Dronkenschap [ ] Kennelijk gestoorde [ ] VAV-klant / vuurwerk / jeugd [ ] Overige (w.o. verdachte situatie): ………………………………………………………… [ ] Richting die verdachte (n) is, zijn gegaan: ………………………………………………..

20-3-2006

46 van 62

Nadere omschrijving signalement: Lengte: Postuur: Sekse: Huidskleur: Haardracht: Haarkleur: Gezichtsbeharing: Geschatte leeftijd: Kleding: Overige: Beeldinformatie [ ] lang [ ] dik [ ] gemiddeld [ ] kort [ ] normaal [ ] slank [ ] man [ ] vrouw [ ] blank [ ] negroïde [ ] licht getint [ ] kort [ ] halflang [ ] lang [] [] [] [] [ ] bril [ ] pet [ ] litteken [ ] piercing [ ] overig [ ] observeren [ ] herkennen [ ] evt. schatting: [ ] stevig / gespierd [ ] overig: [ ] overige:

[ ] identificeren

Afhandeling van het geregistreerde door medewerker toezichtcentrale: [ ] Waarneming gemeld aan geïntegreerde meldkamer: ja / nee [ ] Tijdstip doormelding : [ ] 1e reactie meldkamer : wel / geen inzet / inzet later [ ] naam medewerker [ ] Tijdstip overname bediening cameratoezicht door meldkamer: [ ] Tijdstip overname bediening door toezichtcentrale: [ ] Contact andere instanties: [ ] [ ] tijdstip [ ] Eventuele afspraken : [ ] Tijdstip einde inzet politie-hulpdienst: [ ] Beeldmateriaal [ ] Opmerkingen : [ ] DVD [ ] politie / justitie [ ] kopie afgegeven :

[ ] naam

Datum, naam en handtekening medewerker toezichtcentrale Datum:…………….. Naam: …………………….. Handtekening………………

Datum naam en handtekening hoofd toezichtcentrale Datum:…………….. Naam: …………………….. Handtekening……………

20-3-2006

47 van 62

Bijlage 13 Verstrekkingsformulier beeldmateriaal
Zie volgende pagina

20-3-2006

48 van 62

Incidentregister Registernummer

: :

Verstrekkingsformulier voor beeldmateriaal Cameratoezicht
Overeenkomstig het reglement cameratoezicht van de regiopolitie midden en West Brabant, team Geertruidenberg-Drimmelen is de teamchef van het betreffende team eigenaar van alle beeldmateriaal dat verzameld en vastgelegd is met behulp van het camerasysteem Dombosch 1 en 2, zowel fysiek als digitaal, op harddiskrecorders, computers, DVD’s etc. De politie is verantwoordelijk voor de opslag en het gebruik van de gegevens ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten. In opdracht van de (h)officier van justitie ……..……. is bepaald dat ondergenoemd beeldmateriaal, onder verantwoordelijkheid van de politie is gebracht ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten.

In te vullen door toezichthouder of cameratoezichthouder toezichtcentrale:
Incidentgegevens Gemeente Plaats Straatnaam Datum incident Incidentomschrijving (evt. cameranummers) Beeldmateriaal Datum verstrekking Verstrekt door Verstrekt aan Handtekening BPS: Geertruidenberg Industrieterrein Dombosch ……………………………………………….. : : : : DVD : : : naam/d-persnr/afdeling/tel.nr: : voor afgifte: voor ontvangst:

20-3-2006

49 van 62

Bijlage 14 Stroomschema’s
Zie volgende pagina’s

20-3-2006

50 van 62

20-3-2006

51 van 62

20-3-2006

52 van 62

20-3-2006

53 van 62

Bijlage 15 Situatieschets
Door de gemeente aangewezen gebied voor cameratoezicht Dombosch.

20-3-2006

54 van 62

Bijlage 16 Behandeling van afwijkingen in te leveren of geleverde kwaliteit en bijbehorende corrigerende maatregelen.

Procedure Algemene PR en CR behandeling
Laatste wijziging: Auteur: 20 maart 2006 C. Rutten

De status van dit document is: Concept Kwaliteitfunctionaris Feelsafe Vision Products …………………..(handtekening) Toezichthouder Feelsafe Control …………………..(handtekening) Documenthistorie Versie Uitgevoerd door A C. Rutten Datum 20 maart 2006 Wijzigingen Initiele versie

DOEL Het doel van de procedure is het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers van Feelsafe om te komen tot een beheerst verloop van het opstellen, aanmelden, beoordelen, afhandelen en administratie van Probleem Rapporten en Change Request TOEPASSINGSGEBIED Deze procedure dient toegepast te worden binnen Feelsafe. De procedure heeft betrekking op: -Alle documenten, die onder documentenbeheer van Feelsafe vallen -Alle producten die door Feelsafe officieel aan derden zijn geleverd

20-3-2006

55 van 62

DOCUMENTATIE Formulier “Probleemrapport/Wijzigingsvoorstel”, zie bijlage 17

20-3-2006

56 van 62

Wanneer gebruiken we een PR of CR ? PR’s worden gebruikt om problemen en/of tekortkomingen in producten of dien sten van Feelsafe Control en Feelsafe Vision Products aan te melden en vast te leggen. Hierbij gaat het om afwijkingen t.o.v. de opgestelde eisen/ specificaties. De eerder bij opdracht vastgestelde scope of leveromvang van de betreffende dienst of het product verandert hierbij niet. CR’s worden gebruikt om een wijziging in de specificaties van een product of dienst voor te stellen en vast te leggen. Hierbij gaat het dus wel om een wijziging van de bij opdracht vastgestelde scope of leveromvang van product of dienst. PR’s en CR’s worden gebruikt voor alle producten en diensten die onder versiebeheer vallen.. De verschillen tussen twee opeenvolgende versies zijn dus altijd exact aan te duiden door verwijzing naar de betreffende PR’s/CR’s. Opstellen van een PR/CR Een PR of CR kan door medewerkers van Feelsafe of gebruikers van Feelsafe producten en diensten worden opgesteld. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het PR/CR-formulier in bijlage 17. Op het formulier dienen de volgende zaken te zijn ingevuld: en zomogelijk kan worden gereproduceerd, dan wel de achtergrondsituatie van het wijzigingsvoorstel. Verwijzing naar gebruikte testmaterialen e.d. Gedetailleerde omschrijving van het probleem / de gewenste wijziging. Naam van de opsteller. Datum van opstelling. Identificatie van het betreffende project/product. Identificatie van het betreffende systeemdeel (of -delen). Identificatie(s) van het betrokken resultaat of de -resultaten. Versie(s) van het betrokken resultaat of de -resultaten. Korte samenvatting van het probleem / de gewenste wijziging. Omschrijving van situatie en omgeving waarin het probleem is gevonden

Voor zover noodzakelijk kunnen bovenstaande zaken in bijlagen bij het PR/CRformulier nader worden toegelicht. De aanmeldingsprocedure

20-3-2006

57 van 62

Een ingevuld PR/CR-formulier (met evt. bijbehorende bijlagen) moet worden ingediend bij de toezichthouder. De toezichthouder coördineert de verdere afhandeling van de ingediende PR’s/CR’s. De beoordelingsprocedure De toezichthouder neemt de ingediende PR’s en CR’s op in de PR/CRadministratie in de controlemap. Hij beoordeelt onder wiens verantwoordelijkheid de PR/CR moet worden afgehandeld: die van Feelsafe Control of die van Feelsafe Vision Products. Voor PR/CR’s mbt door Feelsafe Control geleverde producten en diensten fungeert de toezichthouder als coördinator. Voor PR/CR’s met betrekking tot door Feelsafe Vision Products geleverde producten en diensten fungeert de kwaliteitsfunctionaris van Feelsafe Vision Products als coördinator. De coördinator beoordeelt aan de hand van de specificaties of het een PR of een CR betreft. (In voorkomende gevallen worden zaken als PR aangemeld terwijl het volgens de specificaties om een CR gaat.) en voert de beoordelingsprocedure uit. De verdere beoordelingsprocedure is als volgt: PR's: De projectleider maakt, in overleg met de betrokken medewerkers, een tijdschatting voor de verdere afhandelingsfases (analyse, oplossing, test, installatie en documentatie) van de PR. Wanneer afhandeling binnen het geldende opdrachtkader (budget, planning, e.d.) kan plaatsvinden zal de coördinator de afhandeling inplannen en aansturen. Wanneer afhandeling niet binnen het geldende opdrachtkader past dient de commercieel verantwoordelijke in de beoordelingsprocedure te worden betrokken. De coördinator zal dan een voorstel tot wijziging van het projectkader bij de commercieel verantwoordelijke indienen, waarin alle gevolgen (voor budget, planning, e.d.) van het wel/niet oplossen van de PR zijn toegelicht. CR's: Omdat CR’s altijd een wijziging van de opdracht inhouden zal de commercieel verantwoordelijke hierbij altijd in de beoordelingsprocedure worden betrokken. De procedure verloopt in dit geval als voor PR’s welke niet niet binnen het geldende opdrachtkader kunnen worden afgehandeld. De beoordelingsprocedure leidt uiteindelijk tot een beslissing over het tijdvak en budget waarbinnen de PR/CR moet worden afgehandeld. De verdere afhandelingsprocedure De coördinator coördineert de verdere afhandeling van PR’s en CR’s binnen het tijdvak en budget zoals in de beoordelingsprocedure zijn vastgesteld.

20-3-2006

58 van 62

De coördinator wijst afhandeling van een PR/CR toe aan de daarvoor geschikte medewerkers, zorgt dat de betreffende activiteiten in de planning van deze medewerkers worden opgenomen en zorgt dat de medewerkers tijdig over de benodigde informatie beschikken; minimaal een kopie van het betreffende PR/CRformulier. De betreffende medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hen toegewezen activiteiten en voor de rapportage hiervan aan de coördinator. Rapportage over de (voortgang van de) activiteiten vindt plaats volgens de reguliere voortgangsrapportage. Aan de hand hiervan houdt de coördinator de afhandelingsstatus van de PR's/CR's bij in de PR/CR-administratie. De coördinator rapporteert de voortgang van de afhandelingsprocedure op regelmatige basis aan de commercieel verantwoordelijke. In deze rapportage wordt aangegeven wanneer de (verdere) afhandeling buiten het gestelde kader van planning en budget dreigt te gaan vallen. De coördinator kan op basis van deze rapportage tot een nieuwe beoordelingsfase besluiten. (Zie ook [1].) Voor PR/CR’s met betrekking op producten en diensten van Feelsafe Vision Products, welke door Feelsafe Control worden geëxploiteerd houdt de coördinator tevens de toezichthouder op de hoogte van relevante statuswijzigingen van de PR/CR’s. De afhandeling omvat achtereenvolgens de volgende fases en daaronder vallende activiteiten: Analysefase: Het aangemelde probleem wordt onderzocht, geïdentificeerd en een mogelijke oplossing voor het probleem / de gewenste wijziging wordt aangedragen en door de hiermee belaste medewerker(s) op het PR/CR-formulier vastgelegd. Zonodig wordt hiervoor nadere informatie bij de opdrachtgever of derden ingewonnen. Er wordt onderzocht in hoeverre de oplossing de (andere) systeemspecificaties beïnvloedt. De consequenties van de oplossing worden eveneens op het PR/CRformulier vastgelegd. Daarna wordt vastgesteld welke (regressie)testen er na realisatie van de voorgestelde oplossing dienen te worden uitgevoerd. Na afloop van de analysefase wordt de tijdschatting voor de oplossingsfase zonodig herzien. Oplossingsfase: De (op het PR/CR-formulier) aangeven versies van de betrokken systeemonderdelen worden door de hiervoor aangewezen medewerker uit versiebeheer gehaald. De voorgestelde oplossing, of zonodig een alternatieve oplossing (voor een alternatieve oplossing moet eerst de analysefase opnieuw doorlopen worden), wordt doorgevoerd en vastgelegd op het PR/CR-formulier.. De nieuwe versienummers van de betrokken systeemonderdelen worden in de PR/CRadministratie vastgelegd.

20-3-2006

59 van 62

Na het doorvoeren van de oplossing worden de nieuwe versies van de betrokken systeemonderdelen door het betreffende teamlid vrijgegeven voor test en gearchiveerd in het versiebeheersysteem. Testfase: De gewijzigde systeemdelen worden getest. Hiervoor worden de gearchiveerde versies uit het versiebeheersysteem gebruikt, zodat tevens wordt gecontroleerd dat deze versies juist in het versiebeheersysteem zijn opgenomen. Zonodig worden regressietesten uitgevoerd op andere (niet gewijzigde) systeemdelen, meestal gericht op de raakvlakken met wel gewijzigde resultaten. De noodzaak hiervoor wordt afgeleid van de doorgevoerde, en op het PR/CRformulier vastgelegde, oplossing. Op het PR/CR-formulier (of bijlage hieraan) wordt aangegeven welke regressietesten zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn. Installatiefase: De gewijzigde systeemconfiguratie wordt in het veld geïnstalleerd, waarbij zo nodig systeemtesten worden uitgevoerd om de adequate werking van het systeem te verifiëren (bestaande zowel als gewijzigde functionaliteit) Documentatiefase: De documentatie van de gewijzigde systeemdelen wordt daar waar noodzakelijk bijgewerkt. Na het doorlopen van deze fases blijft de PR/CR, onder de status “afgehandeld”, bestaan in de PR/CR-administatie. Er zal nooit een ingediende PR/CR uit de administratie worden verwijderd, ook niet wanneer een PR/CR al in de beoordelingsfase (onopgelost) wordt afgesloten.

20-3-2006

60 van 62

De administratie van PR’s en CR’s

Ingediende PR’s en CR’s worden opgenomen in de PR/CR-administratie, welke deel uit maakt van de controlemap. De verantwoording voor het (doen) bijhouden van de PR/CR-administatie ligt bij de coordinator. De coördinator van Feelsafe Vision Products houdt een schaduwkopie bij van die PR/CR’s in de controlemap waarvoor Feelsafe Vision Products verantwoordelijke is voor de afhandeling. In de PR/CR-administratie worden, naast de ingediende PR/CR-formulieren zelf, voor iedere PR/CR de volgende zaken bijgehouden: Uniek identificatienummer van de PR/CR: Wordt bij indienen toegekend. Prioriteit Toewijzing aan persoon (verantwoordelijk voor afhandeling). Toewijzing aan opdrachtcode/budget. Afhandelingsstatus. Deze wordt gedurende de afhandelingsfase steeds bijgehouden en kan de volgende waarden hebben: Ingekomen : Status na indienen. PR/CR in beoordelingsfase. Beoordeeld : Status tussen beoordelingsfase en verdere afhandeling. Info-verzoek : Er loopt een informatieverzoek, bijv. richting opdrachtgever. Geanalyseerd : Het probleem is geanalyseerd. Een mogelijke oplossing, of o richting hiervoor, is aangevoerd. Opgelost : Het probleem is opgelost / De wijziging is doorgevoerd. Getest : De oplossing/wijziging is met succes getest. Geïnstalleerd: De oplossing is operationeel gemaakt. Afgehandeld: De PR/CR is volledig afgehandeld, inclusief documentatie, -=-=-=-=-

20-3-2006

61 van 62

Bijlage 17 PC/CR-Formulier
PR/CR (omcirkel wat van toepassing is) Datum aanmelding Gewenste oplossingstermijn/urgentie PC/CR coördinator PR/CR afhandelaar PC/CR opdracht/budgetcode PR/CR statuscode: een van: Ingekomen/Ter beoordeling bij coördinator/Beoordeeld/Infoverzoek/geanalyseerd/Opgelost/ Getest/Geïnstalleerd/Afgehandeld + datum + door wie+overdracht aan wie Identificatie products/dienst Identificatie systeemdelen (inclusief versieidentificatie!!_) Beschrijving van de uitgangstoestant Beschrijving van het probleem/de wens PR/CR identificatie

Hoe is het probleem te reproduceren Analyse op … door … Consequenties/kosten van analyse Oplossingen/alternatieven Vastgestelde oplossing/alternatief op … door … Oplossing geïmplementeerd op .. door… Oplossing getest op … door … Oplossing … Oplossing op … door Oplossing geïmplementeerd op … door gedocumenteerd/opgeleverd … afgehandeld op … door …

20-3-2006

62 van 62