BEREIKBAARHEID

WESTPOORT
en

TELEPORT

Inleiding Het succes van Teleport en van Westpoort dreigt de verdere ontwikkeling van het gebied te belemmeren. Door het toenemende verkeer ontstaat congestie, zeker in de ochtend- en avondspits. Steeds vaker zit het verkeer ook overdag vast, waardoor onvoorspelbare vertragingen ontstaan. Het probleem zit `s ochtends vooral in de doorstroming op het onderliggend wegennet naar Teleport en Westpoort, waardoor ook het verkeer op de afritten van de A10 opstuwt, terwijl `s avonds de verwerkingscapaciteit van de opritten naar de A10 voor problemen zorgt, waardoor het onderliggend wegennet vol loopt. De A10 vormt de belangrijkste ontsluiting van het gebied. Door de huidige conjunctuur is de uitgifte van bedrijventerreinen in Westpoort en Teleport de laatste tijd enigszins vertraagd, maar de toekomstverwachtingen blijven positief. Teleport is een gunstig gelegen hoogwaardig kantorengebied met gerenommeerde gebruikers. Er is nog ruimte voor verdere ontwikkeling van kantoorpanden en voor andere functies. Naar verwachting zal het ritme van uitgifte in korte tijd weer toenemen. Westpoort is één van de weinige haven- en industriegebieden in de Noordvleugel van de Randstad met opvangcapaciteit voor vestigingen met milieuhindercategorie 3 en hoger. Zowel kaderuimte als ruimte voor industrie zijn schaars in dit deel van Nederland. De uitgifte verloopt in een hoger ritme dan enige jaren geleden door onderzoekers voorspeld en zal de komende jaren hoog blijven. De in beide gebieden gevestigde bedrijven generen veel goederenpersonenverkeer. Ook dit verkeersaanbod zal in de komende tijd toenemen. en

De oplossing voor de huidige en te verwachten verkeersproblemen is in zicht: de aanleg van de Tweede Coentunnel en de aansluitende Westrandweg. Hierdoor wordt de capaciteit van de oeververbindingen rond het Noordzeekanaal vergroot, waardoor de doorstroming verbetert en de druk op het onderliggend verkeersnet afneemt. Bovendien wordt door de Westrandweg een belangrijke extra ontsluiting van het gebied gecreëerd. Het probleem is alleen, dat de nieuwe verkeersinfrastructuur pas rond 2012 beschikbaar zal zijn. Bedrijfsleven en de wegbeheerders in het gebied (ORAM, TLN, KvK Amsterdam, Verkeer.Advies, GHA, dIVV, OGA, RWS-NH, Verkeerspolitie en Westpoortbeheer) hebben de koppen bij elkaar gestoken om na te denken over maatregelen die genomen kunnen worden om de doorstroming op gang te houden in de periode tot het gereedkomen van de nieuwe weginfrastructuur. Het is duidelijk, dat hierbij zowel van het bedrijfsleven als van de overheden inspanningen verwacht worden.

Aan Arcadis is gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het gebied bereikbaar te houden. Het onderzoeksbureau heeft hiertoe een aantal bijeenkomsten georganiseerd met het betrokken bedrijfsleven en met vertegenwoordigers van de wegbeheerders en andere overheden. Op basis van het onderzoek van Arcadis heeft de werkgroep aanbevelingen geformuleerd, op basis waarvan nu actie ondernomen kan worden. In deze notitie staan de maatregelen die op korte en middellange termijn genomen kunnen worden. De middellange termijn maatregelen moeten nog nader uitgewerkt worden, waarbij het oplossend vermogen afgezet moet worden tegen de kosten. Ook wordt aandacht besteed aan maatregelen die tijdens de bijeenkomsten zijn genoemd, maar waarvoor nader onderzoek nodig is om voldoende draagvlak te verwerven. Voorgesteld wordt om op korte termijn over te gaan tot de uitvoering van de korte termijn maatregelen en de werkgroep van bedrijfsleven en wegbeheerders te belasten met de nadere uitwerking van de overige voorstellen. Als in de loop van dit proces duidelijk wordt, dat ook andere maatregelen kunnen leiden tot verbetering van de doorstroming, zullen die door de werkgroep worden opgepakt en bij gebleken geschiktheid worden toegevoegd aan het pakket.

Maatregelen voor de korte termijn Met enkele maatregelen op korte termijn kan snel resultaat geboekt worden. Het gaat om projecten die in feite direct uitvoerbaar zijn. 1. Verbetering handhaving op kruispunten om roodlichtnegatie tegen te gaan en te voorkomen dat de kruising wordt geblokkeerd door verkeer dat in file blijft rijden. Eventueel met camera’s. Trekker: Verkeerspolitie, dAB 2. Beter afstellen van verkeerslichten: - rond de afritten S102, rekening houdend met vrachtverkeer en met de drukste rijrichting; - op de Basisweg ter hoogte van de S102, om de doorstroming te verbeteren; - rond de oprit S103 naar het zuiden, zodat rechtsafgaand verkeer meer tijd krijgt. Bestuderen of verwijdering verkeerslicht rechtsaf naar de oprit S103 mogelijk is; - op het kruispunt Australiëhavenweg – Haarlemmerweg, rekening houdend met de drukste rijrichting. Trekker: dIVV 3. Analyse van rangeerproces van het goederenvervoer per spoor om te bewerkstelligen dat dit buiten de spits uitgevoerd gaat worden. Trekker: GHA 4. Stimuleren van het gebruik van collectief vervoer en de fiets. Trekker: Verkeer.Advies; dIVV 5. Stimuleren van vervoersmanagement. Trekker: Verkeer.Advies, ORAM 6. Wegnemen wegversmalling Haarlemmerweg ter hoogte van de S103. Trekker: Rijkswaterstaat 7. Eerste fase verkeerscirculatieplan Teleport en Westpoort. Trekker: OGA

Maatregelen voor de middellange termijn 1. Realiseren van aparte opstelstroken voor linksaf en rechtsaf op de afrit S101 van de A10 vanuit het noorden, zodat de doorstroming verbetert. Trekker: Rijkswaterstaat 2. Fysieke afscheiding van het linksafvak op de afrit S102 van de A10 vanuit het zuiden van de voorsorteervakken voor rechtdoor (bussen) of linksaf, zodat verkeer niet op het laatste moment linksaf kan en de doorstroming op de andere rijrichtingen belemmert. Trekker: Rijkswaterstaat 3. Linksafbewegingen van de afrit S102 vanaf het zuiden naar de Basisweg, vanaf de Radarweg uit het noorden naar de Basisweg en vanaf de Basisweg tussen de beide wegdelen ter hoogte van de oprit S102 in noordelijke richting aanpassen voor het vrachtverkeer, zodat zowel vrachtauto’s als overig verkeer makkelijker doorstromen. Trekker: Rijkswaterstaat 4. Het kruispunt La Guardiaweg – Basisweg na afronding van de ontwikkeling van dit deel van Teleport afsluiten voor linksafbewegingen vanaf de la Guardiaweg, zodat de opstelvakken voor linksafgaand verkeer op de Basisweg naar de S102 in noordelijke richting uitgebreid kunnen worden en een fysieke afscheiding tussen de voorsorteer-vakken voor rechtdoor- en rechtsafgaand verkeer mogelijk wordt. Hierdoor wordt dit verkeer niet gehinderd door op het laatste moment invoegend verkeer dat linksaf wil. Trekker: dIVV 5. Middenberm in Transformatorweg gebruiken voor extra opstelstrook, zodat fysieke afscheiding kan komen tussen voorsorteervak voor rechtsafgaand verkeer naar de S102 in noordelijke richting en overige rijrichtingen, terwijl twee maal twee rijstroken voor rechtdoor en linksaf beschikbaar blijven. Trekker: dIVV 6. Fasering van de aanleg van de Westrandweg en de Tweede Coentunnel, zodanig dat het gedeelte van de Westrandweg tussen de A9 en Westpoort zo snel mogelijk beschikbaar is om een tweede hoofdontsluiting van het gebied te creëren. Trekker: Rijkswaterstaat 7. Creëren van een alternatieve doorgaande oostwestroute die in gebruik moet zijn als de bouwwerkzaamheden voor de Westrandweg van start gaan. Trekker: dIVV

8. Regelstrategie Westpoort-Teleport: Voor het gebied Westpoort-Telepoort zal, in navolging van de aanpak in Centrum en Zuid Oost, een regelstrategie worden ontwikkeld door dIVV samen met Rijkswaterstaat om het verkeer optimaal over het bestaande wegennet te laten stromen. De invoering van de regelstrategie zal investeringen vergen waarover apart besluitvorming zal plaatsvinden. Te denken valt aan de aanleg van City-DRIP' s en dynamische routeverwijspanelen. Daarnaast kan mogelijk worden aangesloten bij nieuwe technieken zoals berichtgeving per internet en SMS etc. Trekker: dIVV 9. Opstellen van de tweede fase van het verkeerscirculatieplan voor Teleport en Westpoort, waarin onder meer een aantal verplichte rijrichtingen bij de aansluitingen S101, S102 en S103 geregeld wordt, gekeken wordt naar een scheiding voor personenverkeer en vrachtverkeer en alternatieve routes duidelijker aangegeven worden. Trekker: OGA

Nader te onderzoeken maatregelen 1. Efficiënt gebruik van doelgroepstroken, waaronder medegebruik busbanen door vrachtverkeer, met als uitdrukkelijke voorwaarde dat het collectief en openbaar personenvervoer hier niet noemenswaardig onder leidt, terwijl voor het vrachtverkeer aanzienlijke tijdwinsten kunnen worden geboekt. Trekker: TLN, dIVV 2. Parkeerregulering op Sloterdijk 1, 2 en 3 om zo het parkeren door gebiedsvreemde langparkeerders tegen te gaan, onder voorwaarde dat het in deze gebieden gevestigde bedrijfsleven voldoende vergunningen krijgt om in de eigen behoefte te voorzien. Trekker: dAB, ORAM 3. Het realiseren van snelle bootverbindingen tussen de Zaanstreek en Amsterdam, met tussenstops in het gebied (Hempont) en aansluitend collectief vervoer. Trekker: dIVV