0.

Terrein-identificatie:
1. Naam van het terrein: 2. Naam in het IBIS-bestand: 3. RIN-nummers: 4. Gemeentenaam: 5. Plaatsnaam: 6. Adresgegevens: 7. Provincie:

BusinessPark Arnhem geen vermelding n.v.t. Arnhem Arnhem Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Gelderland

luchtfoto BusinessPark Arnhem, Arnhem (copyright © Terradesk/ Eurosense)

Van dit terrein kunt u gegevens zien in de volgende rubrieken:

• • • • • • • • •

Oppervlaktegegevens Actuele prijsgegevens Organisatiegraad m.b.t. het terrein >> Parkmanagement Terreinbeveiliging Kwaliteit buitenruimte Infrastructuur en ligging Locale tarieven Gegevens t.a.v. R.O. en Milieu >> >> >> >>

>> >>

Weblinks: 1. 02.1 BT BusinessPark Arnhem 2. 02.2 BT BusinessPark Arnhem 3. gemeente: bedrijventerreinen 4. homepage gemeente 5. …

>> >>

Foto’s van het terrein:

Klik op foto voor vergroting

Hier doet Parkmanagement:……………………………Grontmij Parkmanagement Beheer en onderhoud buitenruimte:………. Terreinbeveiliging:…………………………… Afvalinzameling:……………………………… Bewegwijzering en straatmeubilair:……….. Arbo/ VCA:…………………………………… ICT:……………………………………………. Inkoop:………………………………………… Vervoersmanagement:……………………….

1. Oppervlaktegegevens:
onderwerp 1. Bruto oppervlakte terrein: 2. Netto oppervlakte terrein: 3. Netto uitgegeven: 4. Netto uitgeefbaar: 5. Netto terstond uitgeefbaar: 6. Oppervlakte grootste kavel: << terug naar boven 0,00 0,00 IBIS correctie op IBIS eenheid in hectare in hectare in hectare in hectare in hectare in m2

2. Actuele prijsgegevens:
Minimum prijs: 100,00 in € per m2, ex btw Huur Maximum prijs: 160,00 in € per m2, ex btw Huur Nadere gegevens/ bijzonderheden: Hier wordt de 'kale' huurprijs vermeld per m2 bvo; de servicekosten worden vermeld in de paragraaf Parkmanagement

Hyperlink: << terug naar boven

3. Organisatiegraad m.b.t. het terrein:
1. Vindt er overleg plaats met de ondernemers?: 2. Wie is aan ondernemerszijde de gesprekspartner?: 3. Is er een terreingebonden ondernemersvereniging?: 4a. Welk primaire doel dient deze vereniging?: 4b. Welk secundaire doel dient deze vereniging?: 5. Is er een bedrijvencontactfunctionaris aangesteld?: 6. Is er een meldpunt voor ondernemers?: 7. Hoe werkt dit meldpunt? Kruis één of meer mogelijkheden aan: • Via een centraal telefoonnummer • Via een specifiek email-adres • Via een internet-meldpunt Nee N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. Nee Nee :indien niet van toepassing

8. Wat is de bereikbaarheid van dit meldpunt?: 9. Is bij het meldpunt het volgende aan de orde?: Kruis één of meer mogelijkheden aan: • Melder krijgt ontvangstbevestiging • Opvolging van melding is formeel geregeld • Melder wordt geïnformeerd over voortgang • Afhandeling wordt teruggemeld aan melder 10. Dient het meldpunt een specifiek doel?:

N.v.t. :indien niet van toepassing

N.v.t.

<< terug naar boven

4. Parkmanagement:

1. Is het thema parkmanagement aan de orde?: Kruis één mogelijkheid aan: • Is nog niet aan de orde • Is niet (langer) aan de orde • Wordt over nagedacht • Er zijn eerste verkenningen geweest • Er is een haalbaarheidsstudie geweest • De uitvoering is in voorbereiding • De uitvoering is gestart • De uitvoering evolueert verder door 2. Hoe is de uitvoering aan ondernemerszijde georganiseerd of hoe gaat men dat doen?: Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier een beschrijving:

Is onderdeel van het huurconract

3. Participeert de gemeente in de organisatie?: 4. Is er sprake van een collectief budget?: 5. Wat dragen de ondernemers hieraan bij?:

Nee Nee : indien niet van toepassing : indien onbekend € per onbekend

Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier aan hoe:

6. Wat draagt de overheid hieraan bij?:

: indien niet van toepassing : indien onbekend € per onbekend

Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier aan hoe:

7. Hoe hoog is de eventuele huurdersbijdrage?: 8. Wie doet de operationele uitvoering?:

: indien niet van toepassing : indien onbekend € 27,78 per per m2 kantoorvloeropp. per jaar Doet een parkmanagementorganisatie

9. Welke parkmanagementorganisatie is actief?: 10. Is er sprake van verschillende pakketten?:

Grontmij Parkmanagement Verplicht en optioneel

11. Welke diensten maken onderdeel uit van het parkmanagement?: NB kruis per regel één mogelijkheid aan! Soort dienst Niet in pakket Wel in pakket, verplicht Wel in pakket, vrijwillig

1. collectieve (terrein)beveiliging 2. beheer buitenruimte (publieke ruimte) 3. beheer buitenruimte (private kavels) 4. afvalinzameling 5. bewegwijzering 6. collectieve inkoop energie 7. idem, kantoorartikelen 8. idem, arbo-cursussen 9. idem, verzuimbegeleiding 10. idem, overige administratieve diensten 11. idem, facilitaire diensten 12. idem, ICT-diensten 13. vervoersmanagement 14. kinderopvang 15. boodschappendiensten 16. overige diensten Opsomming andere diensten a. fitness (tennis) b. gebouwbeveiliging c. technisch beheer d. projectmanagement e. bouwadvies f. Niet in pakket Wel in pakket, verplicht Wel in pakker, vrijwillig

<< terug naar boven

5. Terreinbeveiliging:
1. Is er sprake van collectieve terreinbeveiliging?: 2. Is de deelname hieraan verplicht of niet?: 3. Indien niet in parkmanagement, kosten van deelname?: 4. Zijn er prestatie-afspraken met de beveiliger?: Ja Ja, specifiek voor dit terrein Ja, verplicht : indien niet van toepassing : indien onbekend € per bedrijf gemiddeld

5. Heeft het terrein het politiekeurmerk V.O.?: 6. Is er sprake van nachtelijke surveillance?: 7. Wordt er camera-/ video bewaking toegepast?: 8. Lopen er doorgaande verbindingen over het terrein?: 9. Kent het terrein een gesloten buitenring?: 10. Indien ja, is er sprake van poortcontrole?: 11. Toepassingsbereik poortcontrole?: 12. Rangorde gemeente ‘Misdaadmeter AD’

Nee Ja Ja Nee, terrein is een 'Cul de Sac' Ja Ja, manbewaking 's-nachts Alle verkeer 154 ,op een score van 488 gemeenten

<< terug naar boven

6. Kwaliteit buitenruimte:
1. Inrichtingskwaliteit van het terrein?: 2. Kwaliteit van het onderhoud van het terrein?: 3. Is er een vast jaarlijks onderhoudsbudget?: 4. Hoe hoog is dit budget?: 5. Wie is uitvoerend onderhoudsverantwoordelijk?: 6. Beheercontract straatmeubilair met: 7. Is er een beeldkwaliteitplan voor het terrein 8. Is er sprake van beduidende visuele hinder ?: 9. Waaruit bestaat deze hinder?: Kruis de mogelijkheden aan: • Graffity…………………………………………………. • Bedrijfsopslag op eigen terrein……………………. • Bedrijfsopslag op de openbare weg…………….. • Aanwezigheid autowrakken c.a…………………. • Achterstallig onderhoud buitenruime……………. • Achterstallig onderhoud gebouwen……………... • Anders…………………………………………………... 10. geschat % groen/water t.o.v. bedrijfskavels?: 11. Is er sprake van groene inrichting van bedrijfskavels?: Goed Goed Ja : indien niet van toepassing : indien onbekend: ; € 1,60 per m2 netto terrein Parkmanagementorganisatie N.v.t. Ja Nee : indien niet van toepassing

Veel groen/ zeer groene uitstraling Veel groen

<< terug naar boven

7. Infrastructuur en ligging:

7.1 Snelwegnetwerk: 1a. Afstand tot snelweg (1): 1b. Afstand tot snelweg (2): nb. alleen indien relevant > 5 km. > 5 km. 0-5 km. A12, nr. 25 A325, nr. 0 naam knooppunt Grijsoord

2. Afstand tot snelwegknooppunt vanaf aansluiting ad 1a of 1b: 7.2 OV-netwerk: 1. Afstand tot een HSL,ICE-station: 2. Afstand tot een Intercity-station: 3. Afstand tot een sneltrein-station: 4. Afstand tot een opstap-station: 5a. Terrein ontsloten via buslijn (over of direct langs terrein): 5b. Frequentie bus in spits (aantal stops per uur): 5c. Is er een directe busverbinding met een station 7. Zijn er specifieke OV-voorzieningen (bv. belbusjes o.i.d.): 7.3 Luchthaven-infrastructuur: 1. Afstand tot internationale luchthaven/naam (Mainport): 2. Afstand tot regionale luchthaven/naam: 3. Afstand tot andere luchthaven/naam (zakenvluchten mogelijk): 7.4 Vrachtvaart-infrastructuur: 1. Afstand tot internationale zeehaven/naam (Mainport): 2. Afstand tot nationale zeehaven/naam: 3. Afstand tot binnenhaven/naam (binnenvaart-mainport): 7.5 Goederentransport en overslag: 1. Ligt het terrein aan een route gevaarlijke stoffen: 2. Wegtransportbeperkingen Kruis één of meer mogelijkheden aan: • Hoogtebeperking (minder dan normale viaducthoogte) • Gewichtsbeperking (i.v.m. draagkracht bruggen/ wegen) • Beperkingen in het wegontwerp/ rijcurves (voor opleggers e.d.) 3. Afstand tot een railservicecentrum: 4. Afstand tot een multimodaal transportcentrum: 5. Zijn er specifieke douanefaciliteiten?: 6a. Welke wegontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)? 6b. Welke spoorontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)?

binnen 5 km. binnen 5 km. binnen 5 km. binnen 5 km. Ja 4 Ja

naam station: Arnhem naam station: Arnhem naam station: Arnhem naam station: Arnhem

Nee

naam station: Arnhem Reistijd: 0-10 min. Type voorziening:

> 100 km n.v.t. 25- 100 km

Schiphol n.v.t. Teuge

> 100 km n.v.t. terrein ligt naast binnenhaven

Rotterdam n.v.t. n.v.t.

Nee : indien niet van toepassing

10-25 km. 10-25 km. Nee

naam centrum Ede-Wageningen naam centrum Nijmegen

C. aantakking aan een overige weg D. geen verzamelspoor

6c. Welke waterontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)? 7. Welke overslagfaciliteiten biedt het terrein (cf. IBIS): 7.6 Parkeervoorzieningen/ -regiem: 1a. Welke beperkingen gelden er t.a.v. parkeren op de openbare weg?: 1b. Voor welk deel van het terrein gelden deze beperkingen?: 2. Zijn er specifieke openbare parkeervoorzieningen?: 3. Indien betaald parkeren, welk tarief geldt er?: 4. Wat is er geregeld t.a.v. vrachtwagenparkeren?: 5. Geldt er een parkeernormering t.a.v. parkeren op eigen terrein?: 6. Wat is die norm?: 7. Is er parkeerdruk op het terrein 8. Is er op het terrein een wegsleepverordening van kracht?: 9. Gelden er beperkingen t.a.v. laden/ lossen op de openbare weg?: 7.7 Bewegwijzering: 1. Is er sprake van bewegwijzering op het terrein?: 2. Staan er plattegronden bij de terreinentree(s)?: 3. Geldt er een onderhoudsregiem voor die systemen?: 4. Wordt er buiten het terrein bewegwijzerd naar het terrein?: 5. Wordt een adresnummer-systeem toegepast?: 7.8 ICT infrastructuur: Ruimte voor vrije tekst: Er is breedband internet beschikbaar

B. kade in gebruik, in particulier eigendom C. voor overige goederen

algeheel verbod het hele terrein apart(e) parkeerterrein(en) : indien niet van toepassing : indien onbekend € per uur geen beperkingen nee : indien niet van toepassing 1 plaats per m2 BVO 1 plaats per werkzame pers. nee nee nee

ja ja ja door parkmanager nee nee

7.9 Overige nutsinfrastructuur: Ruimte voor vrije tekst: Qua electriciteit laag-, middel- en hoogspanning aanwezig

<< terug naar boven

8. Locale tarieven:
1. Tarief verontreinigingsheffing (verontreinigingseenheid cf waterschap): 2. Tarief omslag bebouwd: € 42,00 per v.e. € 0,33 per eenheid WOZ-waarde

3. OZB tarief niet woningen/ gebruikers: 4. OZB tarief niet woningen/ eigenaren: 5. Tarief rioolrecht 6. Leges bouw-/ aanlegvergunning (kosten bouwplan van 1 mln. Euro): 7. Tarief drinkwatergebruik: 8. Tarief grondwaterheffing

€ 4,90 per eenheid WOZ-waarde € 6,11 per eenheid WOZ-waarde vastrecht € en/of € per m3 waterverbruik €0 € 1,12 per m3 waterverbruik € 0,01 per m3 waterverbruik

<< terug naar boven

9. Gegevens RO & Milieu:
9.1 Bestemmingsgegevens (cf IBIS): 1. Planfase: 2. Bestemmingscode: 3. Milieuzonering: 4. IVB-inrichting uitgesloten: 5. Maximaal toegestane hinderwetcategorie: 6. Terreintypering: 7. Situatie m.b.t. herstructurering/ veroudering van het terrein: 9.2 Bestemmingsgegevens overig: Hoe valt (een deel van) het terrein te typeren?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • Als sciencepark • Als agribusinesspark • Als officepark • Als meubelboulevard • Als PDV centrum (grootschalige detailhandel) • Als autoboulevard • Als leisurecentrum • Als zichtlocatie Niet kenmerkend voor delen van het terrein, maar wel aanwezig: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • Kantoren • Perifere Detailhandel • Autodealers • Leisure 9.3 Andere specifieke bestemmingen op het terrein: Welke van de volgende zaken is aan de orde/ toegestaan?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • (Auto)sloperij(en) • Afvalinzameling, afvaldepot, afvalverbranding of vuilnisbelt • Gronddepot, grondreiniging of steenbrekerij • Asfaltcentrale of betonmortelcentrale • Rioolwaterzuivering • Delfstoffenwinning 9.4 Gebruik in strijd met bestemming: : indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast ja , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend B. bindend (vigerend) plan Onbekend Onbekend Onbekend categorie 6 D. hoogwaardig bedrijvenpark A. terrein niet verouderd

: indien niet van toepassing

Welke van de volgende zaken is aan de orde?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • Straathandel (bv. 2e hands auto’s) • Prostitutie c.a. • Motorcrossing, straatracerij • Jongerenhangplek(ken) 9.5 Externe veiligheid/ hinder: 1. ligt (een deel van) het terrein binnen bepaalde risicozones?: 2. Is er een brandweerkazerne op het terrein?: 3. Is er gemeenschappelijke brandweer op het terrein?: 4. toereikendheid bluswatervoorziening: 5. Is er sprake van de volgende hinderaspecten?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • Geluidhinder • Stofhinder • Geurhinder 9.6 Woonbestemming: Wat is aan de orde qua woonbestemmingen?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: • Geen woningen toegestaan • Woonwerkwoningen aanwezig/ toegestaan • Woning(en) op het bedrijfskavel toegestaan • Woonwagencentrum op of direct naast het terrein 9.7 Duurzaamheidsregiem: Ruimte voor vrije tekst:

: indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend

Nee Ja Nee Geen probleem : indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend : indien onbekend

<< terug naar boven

10. (Commerciële) voorzieningen op het terrein:
Kruis aan wat van toepassing is: Fastfood-restaurant Cafetaria Coffee-corner Restaurant Hotel Vergadercentrum Tentoonstellingscentrum Postbus Postkantoor Geldautomaat Bank met baliefunctie Supermarkt Gemakswinkels (kapper, stomerij, e.d.) Fitnesscentrum Kartbaan Bowlingcentrum Golfbaan (incl. indoorvoorz.) Tennis/ racketcentrum Klimmuur

Manege Dansschool Discotheek Groothandel food en horeca (Makro, Sligro, e.d.) ‘Zwarte markt’ Benzinestation Carpoolplaats Transferium Gemeentewerf met milieustraat Self-storage (Shurgard, e.d.) Andere voorzieningen: Ruimte voor vrije tekst: Ruimte voor vrije tekst: Ruimte voor vrije tekst: << terug naar boven