Persbericht van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Den Haag, 13 december 2004

Bestuursakkoord en subsidie voor herstructurering en ontwikkeling van bedrijventerreinen Zuidvleugel

Het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (zie voetnoot) hebben dezelfde terreinen in de Zuidvleugel van de Randstad geselecteerd waarop zij hun inspanningen zullen concentreren voor herstructurering van verouderde bedrijventerreinen en ontwikkeling van nieuwe locaties. Hierover tekenen zij op woensdag 15 december 2004 een bestuursakkoord in Den Haag. Het akkoord richt zich op de volgende terreinen: Herstructurering Nieuw Zuidplas Oude-Rijnzone Rechtermaasoever / Rivierfront Hoeksche Waard Vlaardingen Rotterdam Spaanse Polder Tweede Maasvlakte Zeehaven Dordrecht Kennisboulevard A13 (Kennisintensieve zone bestaat uit Technopolis in Delft Zuid en Schieveen in Rotterdam Noord) Leiden Leeuwenhoek / Rijnfront ‘Bestaand Rotterdams Gebied’ (intensiveringsprojecten PMR). (Kennisintensieve zone gespecialiseerd in bio life science) Stadshavens Rotterdam Het bestuursakkoord over samenwerking ten behoeve van deze terreinen wordt gesloten door het Ministerie van Economische Zaken, het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel1 en de provincie Zuid-Holland. In het akkoord spreken de partijen uit dat zij, ieder binnen hun eigen mogelijkheden, hun inspanningen zullen richten op deze terreinen. Tegelijk met de ondertekening van het akkoord zullen de eerste subsidies van het Ministerie van EZ en de provincie Zuid-Holland worden verstrekt, namelijk aan gemeente Rotterdam voor het terrein Spaanse Polder. De drie partijen sluiten het akkoord omdat zij op die manier effectiever kunnen werken aan het verminderen van het tekort aan (gemoderniseerde) bedrijventerreinen. Tot 2020 bedraagt het tekort aan nieuwe terreinen in de Zuidvleugel 1200 ha. Daarnaast zijn er circa 190 bedrijventerreinen, met een totale oppervlakte van 4000 ha., zodanig verouderd dat ze gemoderniseerd en/of geherstructureerd moeten worden. Per hectare geherstructureerd
1

Leden van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel zijn de gemeente Den Haag, de Drechtsteden, het Stadsgewest Haaglanden, Holland

Rijnland, het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, het Integraal Ontwikkelingsplan Westland, de gemeente Rotterdam, de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

1

bedrijventerrein groeit het aantal arbeidsplaatsen met 10 à 20. Een nieuw terrein levert 50 tot 70 arbeidsplaatsen per ha. op. Het bestuursakkoord vloeit voor uit een aantal beleidsdocumenten van de overheden: - het Actieplan Bedrijventerreinen van het ministerie van Economische Zaken; - het bestuurlijk document De Zuidvleugel van de Randstad van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel; - het Meerjarenprogramma Bedrijventerreinen 2004-2007 van de provincie Zuid-Holland. Het ontwikkelen van een nieuw of het herstructureren van een bestaand bedrijventerrein is een kostbaar en complex proces dat zo’n acht tot tien jaar duurt. Dat komt doordat er veel partijen met verschillende belangen bij zijn betrokken, zoals gemeenten, regionaaleconomische overlegorganen, de provincie, belangenverenigingen van bedrijventerreinen en afzonderlijke ondernemers. Het bestuursakkoord is erop gericht knelpunten in de realisering aan te pakken en de aandacht te concentreren op een overzichtelijk aantal projecten die prioriteit hebben. Dankzij het akkoord wordt voorkomen dat de verschillende overheden hun inspanningen versnipperen. De eerste verantwoordelijkheid voor het ingrijpend moderniseren en herstructureren van bedrijventerreinen ligt bij de gemeenten. De andere overheden ondersteunen hen daarbij met financiële en bestuurlijke instrumenten. Eén van de instrumenten is subsidieverlening om de de uitvoering van herstructureringsprojecten financieel haalbaar te maken. Tegelijk met het bestuursakkoord zullen de eerste subsidies worden versterkt aan de gemeente Rotterdam voor het terrein Spaanse Polder. Het gaat om € 2,5 mln. van het ministerie van Economische Zaken en € 1,2 mln.van de provincie Zuid-Holland.

De pers is in de gelegenheid de ondertekening en de subsidieverstrekking bij te wonen op woensdag 15 december 2004 in het provinciehuis in Den Haag. Woordvoering Bestuurlijk Platform Zuidvleugel: Pieter Maessen, 06 – 22 78 06 88. Woordvoering Ministerie van Economische Zaken: Maria Henneman, tel. 070 – 379 7256. Woordvoering provincie Zuid-Holland: Peter Ruytenbeek, tel. 070 – 441 7035 Woordvoering Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Natasha Viering, 010 – 436 3799.

2