Onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe

Eindversie 1.2

Uitgevoerd door:

Stichting Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland en Linkin’ Business

Projectleider: Linkin’ Business: Opdrachtgever:

Dhr. J. Spee Mvr. M.C. Breed en Dhr. R. Kuin College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zijpe Mei 2005

Datum:

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 1 Hoofdstuk 1: Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen gemeente Zijpe .................................. 2 1.1 Benadering Bedrijven..................................................................................................................... 2 1.2 Keuze kwantitatief onderzoek........................................................................................................ 3 1.3 Indeling hoofdstukken.................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 2: Beschrijving van de ondernemingen in het onderzoek ............................................. 4 2.1 Sector van de onderneming........................................................................................................... 5 2.2 Activiteiten binnen de onderneming............................................................................................... 6 2.3 Bedrijven in de agrarische sector .................................................................................................. 7 2.4 Hinder ............................................................................................................................................ 7 2.5 Soort pand / vestiging van de onderneming .................................................................................. 9 2.6 Omvang van de onderneming ..................................................................................................... 10 2.7 Verwachtingen van de onderneming ........................................................................................... 11 2.8 Belangrijkheid van de vestiging in de gemeente Zijpe ................................................................ 12 2.9 Conclusie ..................................................................................................................................... 14 Hoofdstuk 3: Schaalniveau van de activiteiten van de ondernemingen ....................................... 15 3.1 Verzorgingsgebied van de ondernemingen................................................................................. 15 3.2 Herkomst toeleveranciers ............................................................................................................ 16 3.3 Herkomst collega-bedrijven ......................................................................................................... 17 3.4 Herkomst werknemers ................................................................................................................. 18 3.5 Conclusie ..................................................................................................................................... 18 Hoofdstuk 4: De huidige locatie van de ondernemingen ................................................................ 19 4.1 Vestigingsplaats van de onderneming......................................................................................... 19 4.2 Aantal vestigingen........................................................................................................................ 20 4.3 Dynamiek van de ondernemingen ............................................................................................... 21 4.4 Conclusies ................................................................................................................................... 22 Hoofdstuk 5: Tevredenheid en wensen............................................................................................. 23 5.1 Tevredenheid met de huidige locatie........................................................................................... 23 5.2 Voordelen van de huidige locatie................................................................................................. 24 5.3 Nadelen van de huidige locatie.................................................................................................... 25 5.4 Wensen........................................................................................................................................ 26 5.5 Uitbreidingsplannen ..................................................................................................................... 27 5.6 Verhuisplannen ............................................................................................................................ 29 5.7 Essentiële voorwaarden aan de nieuwe locatie (vestigingsvoorwaarden) .................................. 30 5.8 Conclusie ..................................................................................................................................... 32 Hoofdstuk 6: Vestigingsfactoren van de ondernemingen .............................................................. 33 6.1 Keuze voor huidige locatie........................................................................................................... 33 6.2 Afhankelijkheid goede ontsluiting ................................................................................................ 34 6.3 Vormen van vervoer..................................................................................................................... 35 6.4 De combinatie woning – bedrijf.................................................................................................... 36 6.5 Vestiging nabij concurrent ........................................................................................................... 37 6.6 Inrichting Bedrijventerrein ............................................................................................................ 38 6.7 Ruimtebehoefte van de ondernemingen met verhuisplannen....................................................... 2 6.8 Conclusie ....................................................................................................................................... 3 Hoofdstuk 7: Het bedrijventerrein Kolksluis en Trambaan............................................................... 4 7.1 Bekendheid en mening over Kolksluis........................................................................................... 4 7.2 Bekendheid en mening over Trambaan......................................................................................... 7 7.3 De belangstelling voor Kolksluis en Trambaan ........................................................................... 11 Hoofdstuk 8: Alternatieve locaties .................................................................................................... 14 8.1 Alternatieve locaties..................................................................................................................... 14 Hoofdstuk 9: Conclusies en adviezen............................................................................................... 16 9.1 Conclusies ................................................................................................................................... 16 9.2 Adviezen ...................................................................................................................................... 19

1

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 1: Onderzoek naar behoefte bedrijventerreinen gemeente Zijpe Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zijpe heeft de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de behoefte aan bedrijventerreinen binnen haar gemeente. De Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland heeft het onderzoek uitgevoerd met ondersteuning van adviesbureau Linkin’ Business te Alkmaar. Tevens fungeert hiernaast een stuurgroep bestaande uit de Kamer van Koophandel te Alkmaar, Zakenclub ’t Zand, Bedrijvenvereniging Zuid Zijpe en Ondernemersvereniging Groote Keeten. Door middel van het onderzoek kan antwoord worden gegeven op actuele vragen/kwesties ten aanzien van de economische planning binnen de gemeente. Daarbij kan dit rapport worden gebruikt voor toekomstige ontwikkelingen binnen de gemeente. Het onderzoek heeft een aantal doelstellingen: 1. Nagaan wat de behoefte is aan bedrijventerreinen in algemene zin. 2. Nagaan wat de behoefte is aan een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Kolksluis in de gemeente Zijpe. 3. Welke mogelijke ontwikkelingen ziet men als alternatief voor een eventuele uitbreiding van het bestaande Kolksluis. 4. Nagaan wat de voornaamste vestigingsfactoren zijn voor de betreffende categorieën bedrijven; welke overwegingen spelen minder en welke zwaarder wanneer het gaat om de keuze van een locatie. 5. Een inventarisatie van de tevredenheid met de huidige locatie; Welke wensen of plannen hebben de ondernemers ten aanzien van de huidige locatie. 6. Wat vindt men van de huidige bedrijventerreinen Kolksluis en Trambaan; welke verbeteringen zijn mogelijk, mede uit het oogpunt van toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Zijpe. 7. Wat zijn de plannen van de ondernemers. In hoeverre is er sprake van een dynamiek van de bedrijven als het gaat om de locatie. Het onderzoek is aldus niet bedoeld om een simpel ‘ja’ of ‘nee’ te verkrijgen of men belangstelling heeft voor een uitbreiding van Kolksluis. Door de opzet van het onderzoek moet een breder beeld ontstaan van de behoefte van de betreffende ondernemers in de gemeente. Het onderzoek kan aldus bij meerdere economische ontwikkelingen en beleidskwesties tot nut zijn. Het verder gebruik van de resultaten is echter de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever: de gemeente Zijpe. 1.1 Benadering Bedrijven Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen is een 320 tal bedrijven benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op bedrijven welke behoren tot de doelgroep van bedrijventerreinen. Een verdere beschrijving van de doelgroep/soort ondervraagde bedrijven is weergegeven in het volgende hoofdstuk. Getracht is de ‘ondernemer zelf’ te pakken te krijgen. In vele gevallen is dit gelukt. De Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland heeft in samenwerking met Linkin’ Business, de gemeente Zijpe en de stuurgroep een selectie gemaakt van bedrijven welke behoren tot de doelgroep van het onderzoek. Voor de initiële mailing is uitgegaan van een selectie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; met uitzondering van de branches landbouw, jacht en bosbouw, visserij, delfstoffenwinning, horeca en detailhandel, financiële instellingen, verhuur van en handel in onroerend goed, openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, toerisme en recreatie. Waar nodig is echter sturing aan de selectie van bedrijven gegeven, om een juiste vertegenwoordiging van de doelgroep van het onderzoek (het type onderneming) te realiseren (zie hoofdstuk 2). Alle meningen zijn met dezelfde zorgvuldigheid behandeld en zijn even zwaar gewogen.

2

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Om toch alle ondernemingen de kans te geven deel te nemen aan het onderzoek is gekozen voor een ‘open aanpak’. In de lokale pers en via het internet is aandacht besteed aan het onderzoek. Hierbij is gewezen op de mogelijkheid om het enquêtegedeelte te downloaden van de website van de gemeente. Hierdoor is het ook voor ondernemingen die niet geselecteerd zijn (en dus niet benaderd zijn) mogelijk geweest om deel te nemen aan het onderzoek. 1.2 Keuze kwantitatief onderzoek Gekozen is voor een grondig, compleet onderzoek, waarin een kwantitatieve benadering centraal staan. Hiernaast is door middel van open vragen ook een kwalitatief karakter gegeven aan dit onderzoek. In kwantitatieve zin zijn in totaal 320 ondernemingen benaderd om deel te nemen aan het onderzoek door middel van een enquête. Op deze manier is het onderzoek verzekerd van een groot aantal ondernemers (in het vervolg veelal aangeduid als ‘respondenten’) dat zijn mening heeft kunnen geven. In totaal hebben 129 ondernemingen deelgenomen aan het onderzoek door de enquête in te sturen. Hiervan zijn 114 ingevulde bruikbare enquêtes verwerkt in het rapport. 58 Ondernemingen hebben telefonisch laten weten geen interesse te hebben om de enquête in te vullen, dan wel aan een bedrijventerrein. Dit houdt in dat bijna 60% van de 320 benaderde ondernemingen heeft willen meewerken. De groep respondenten was groot genoeg om geldende uitspraken te doen. Gesproken kan worden van een hoge respons, wat wijst op een grote betrokkenheid van de ondernemingen wat betreft het thema van het onderzoek. Er kan dus gesteld worden dat het onderzoek ‘leeft’ bij de ondernemingen in de gemeente Zijpe. 1.3 Indeling hoofdstukken Het rapport bestaat uit meerdere delen, die thematisch per hoofdstuk aan bod komen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de doelgroep van het onderzoek: Om welk type ondernemingen gaat het? Wat zijn specifieke kenmerken van dergelijke bedrijvigheid? In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de schaal waarop de betreffende bedrijven actief zijn. Wat is de ruimtelijke omvang van het gebied waarin de ondernemingen werken? Hoofdstuk 4 omvat een beschrijving van de locatie van de ondernemingen. De spreiding van de ondernemingen staat hierbij centraal. Hierbij wordt ingegaan op de huidige locatie van de ondernemingen. In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de kwalitatieve eigenschappen van de huidige locatie van de ondernemingen. Hierbij is nagegaan in hoeverre men tevreden is met de huidige locatie en in hoeverre men wensen heeft ten aanzien van de huidige en/of mogelijke toekomstige locatie. In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de vestigingfactoren, die een belangrijke rol spelen binnen de ondernemingen. Er wordt aldus gekeken naar wat belangrijke overwegingen zijn bij de (eventuele) keuze voor een locatie. In hoofdstuk 7 wordt concreet ingegaan op de bestaande bedrijventerreinen Kolksluis en Trambaan en de mogelijke uitbreiding van Kolksluis. Dit moet duidelijkheid scheppen omtrent de behoefte aan bedrijventerreinen. Hoofdstuk 8 behandelt mogelijke alternatieve locaties en/of alternatieven voor ontwikkeling van het terrein Kolksluis. In elk van deze hoofdstukken wordt rekening gehouden met de hoofdvragen van het onderzoek, zoals eerder weergegeven in dit hoofdstuk. In het afsluitende hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies en adviezen op een rij gezet.

3

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de ondernemingen in het onderzoek Er dient opgemerkt te worden dat bij de afbakening van het onderzoek gekozen is om alleen ondernemingen binnen de gemeente Zijpe in het onderzoek vertegenwoordigd te laten zijn. Hier ligt een aantal reden aan ten grondslag: Ten eerste kan zo een goed beeld verkregen worden van de bedrijvigheid binnen de gemeente Zijpe en kunnen dus uitspraken over bedrijven uit de gemeente gedaan worden. Daarbij geldt dat het op gemeenteniveau discutabel is in hoeverre men daadwerkelijk onderzoek kan doen buiten de gemeentegrenzen, waarbij mogelijk (onterecht) een link met acquisitieactiviteiten zou kunnen worden gelegd. Ruimtelijk beperkt het onderzoek zich tot bedrijven welke gevestigd zijn (eventueel alleen in formele zin) binnen de grenzen van de gemeente Zijpe. Dit wetende kan verder worden ingegaan op de feitelijke doelgroep van het onderzoek. Kortweg kan de doelgroep omschreven worden als het type onderneming welke geschikt wordt geacht voor vestiging op een bedrijventerrein. Hiertoe dient de onderneming over een aantal eigenschappen te beschikken, om tot de doelgroep van het onderzoek gerekend te worden. De belangrijkste eigenschappen hiervoor zijn: !" !" !" !" !" De sector waarin de onderneming actief is. De activiteiten welke binnen de onderneming worden verricht. De mate van milieubelastendheid / milieuhinder. Soort pand (ruimtegebruik) van de onderneming. De omvang van de onderneming (aantal werknemers).

Bij de selectie van de bedrijven voor het onderzoek is dan ook rekening gehouden met bovenstaande eigenschappen van de bedrijven. Er is zoveel mogelijk getracht om bij de selectie van bedrijven voor een benadering, een groep te vormen welke overeenkomt met de doelgroep van het onderzoek. Er is evenwel gekozen voor een breed aantal bedrijven, wat zal blijken uit de beschrijving van de activiteiten van de ondernemingen. Dit is een bewuste keuze, daar er zo een breed beeld verkregen kan worden van de eigenschappen, beweegredenen en wensen van een breed aantal type bedrijven. Daarbij kan voor verschillende sectoren worden aangegeven wat de voorkeuren zijn. Tevens wordt op deze manier geen sector uitgesloten als het gaat om mogelijke toekomstige inrichting van bedrijventerreinen.

4

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

2.1 Sector van de onderneming Door de geënquêteerde bedrijven in te delen in sectoren, kan gekeken worden in welke sector de verschillende ondernemingen actief zijn. Het levert een algemene weergave op van welke ondernemingen op een bedrijventerrein gevestigd kunnen worden en welke ondernemingen behoren tot de doelgroep van het onderzoek. Onderstaande tabel geeft een beeld van de sectoren waarin de ondernemingen, welke in het onderzoek vertegenwoordigd zijn, actief zijn. Tabel 2.1: Sector waarin de onderneming actief is
Aantal 46 31 15 8 5 5 3 1 114 Percentage 40,4 27,2 13,2 7,0 4,4 4,4 2,6 ,9 100,0

dienstverlenende bouw agrarische handel industrie detailhandel metaal anders Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 2.1: Sector waarin de onderneming actief is

detailhandel 4,4% industrie 4,4% handel 7,0% agrarische 13,2% metaal 2,6% anders ,9%

dienstverlenende 40,4% bouw 27,2%

Tabel 2.1 en figuur 2.1 geven een beperkte weergave van de verschillende branches waarin de respondenten actief werkzaam zijn. In bijlage 4 is een uitgebreide tabel opgenomen, die alle bedrijfsomschrijvingen omvat die de respondenten over hun eigen onderneming gegeven hebben. De omschrijving is letterlijk overgenomen van de ingevulde enquête. Bovenstaande figuur en tabel kunnen dus als samenvatting gelezen worden. Een grote groep respondenten binnen het onderzoek bestaat uit ondernemingen, waarbinnen men zich bezighoudt met allerlei vormen van dienstverlening. Op het eerste gezicht levert een dergelijke benaming geen duidelijk beeld op of deze bedrijven thuis zouden horen op een bedrijventerrein.

5

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Er kan geconcludeerd worden dat de gemeente Zijpe een bedrijvige gemeente is. Er is sprake van een brede vertegenwoordiging van sectoren. Dit is in het belang van het onderzoek, aangezien er input is van een doorsnee van de bedrijvigheid. 2.2 Activiteiten binnen de onderneming Een indeling in sectoren levert evenwel een erg breed beeld op van de vertegenwoordigde bedrijven. Er kan specifieker gekeken worden naar activiteiten welke binnen de onderneming worden verricht. Onderstaande tabel levert wat dat betreft een informatiever beeld op. Tabel 2.2: Soort ondernemingen

advies/consult handel producent serviceverlener onderhoud reparatie groothandel transport leverancier anders Totaal

Aantal 18 17 17 13 12 11 8 6 4 8 114

Percentage 15,8 14,9 14,9 11,4 10,5 9,6 7,0 5,3 3,5 7,0 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 2.2 Soort ondernemingen

anders 7,0% leverancier 3,5% transport 5,3% groothandel 7,0% reparatie 9,6% onderhoud 10,5% serviceverlener 11,4% producent 14,9% handel 14,9% advies/consult 15,8%

6

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Ook hier blijkt dat de tertiaire sector het grootst is. Het grote aantal producenten is te verklaren door het grote aantal bouwondernemingen onder de respondenten. Uit het type ondernemingen kan tevens worden opgemaakt dat een groot aandeel bedrijven van dit type op een bedrijventerrein niet zal misstaan. Voor 47% van de ondernemingen kan dit zonder meer gesteld. Deze zijn vertegenwoordigd in de groepen producent, onderhoud, reparatie, groothandel en transport. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veel bedrijven in de secundaire sector in Zijpe op het huisadres zijn begonnen in de tijd dat er nog geen echt aanbod was van bedrijventerreinen. Een beschrijving van de activiteiten die onder anders vallen, zijn opgenomen in bijlage 5. 2.3 Bedrijven in de agrarische sector In het onderzoek is de agrarische sector niet meegenomen. Er moet wel vermeld worden dat er een aantal respondenten wel actief is in deze sector. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel ondernemers er actief zijn als toeleverancier voor bedrijven in de agrarische sector. Tabel: 2.3 Behoort u tot (of werkt u veel) voor bedrijven in de agrarische sector
Aantal 33 75 6 114 Percentage 28,9 65,8 5,3 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Een behoorlijk percentage respondenten is actief in de agrarische sector. Dit wordt verklaard door de aanwezigheid van een groot aantal bedrijven in de bloembollenteelt die een belangrijke afzetmarkt vormen voor toeleverende en dienstverlenende bedrijven. Bijna 1/3 deel van de respondenten genereert zijn inkomsten uit de agrarische sector. Kennelijk zijn zij toegesneden op het leveren van toegevoegde waarde aan agrarische teelt. 2.4 Hinder Een belangrijk kenmerk van activiteiten van bedrijven welke in aanmerking komen voor vestiging op bedrijventerreinen is dat zij enige vorm van hinder voor de omgeving en/of het milieu veroorzaken. De mate van hinder voor de omgeving, hetzij voor naburige woningen, hetzij voor andere ondernemingen, is mogelijk de belangrijkste overweging om een dergelijk bedrijf een bestemming op een bedrijventerrein toe te kennen. De mate van hinderlijkheid voor de omgeving kan echter per onderneming/activiteit sterk verschillen. Over het algemeen kan worden gesteld dat naar mate de hinderlijkheid toeneemt de noodzaak tot vestiging op een bedrijventerrein toeneemt. Hierbij moet dan wel gekeken worden of de mate van hinder past bij de inrichting en doelstelling van het bijbehorende bedrijventerrein. Bij de hinder die ondernemingen veroorzaken kan dus ook gekeken worden naar de hinder die de activiteiten opleveren voor wat betreft het milieu. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ondernemingen dat in het bezit is van een zogenoemde “Vergunning Wet Milieubeheer”. Tabel 2.4.1: Bezit Vergunning Wet Milieubeheer
Aantal 34 72 8 114 Percentage 29,8 63,2 7,0 100,0

wel vergunning geen vergunning geen antwoord Totaal

7

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal ondernemingen dat in het bezit is van een zogenoemde “Algemene Maatregel van Bestuur”. Tabel 2.4.2: Valt de onderneming onder een AMvB
Aantal 13 82 19 114 Percentage 11,4 71,9 16,7 100,0

wel AMvB geen AMvB geen antwoord Totaal

Een aantal van de respondenten heeft geen antwoord gegeven. Aangenomen mag worden dat zij niet in het bezit zijn van een vergunning. Het aantal respondenten dat aangeeft niet in het bezit te zijn van een vergunning is zeer hoog. Dit kan worden verklaard doordat 40,4% van de respondenten heeft aangeven in de dienstverlenende sector werkzaam te zijn. In onderstaande tabel wordt weergegeven over welke specifieke vergunning de ondernemingen beschikken. Dit zijn uitsluitend de ondernemingen die in bovenstaande tabel bij wel AMvB genoemd zijn (13 ondernemingen). Tabel 2.4.3: Specifieke milieuvergunning (AMvB)
Aantal WVO- vergunning pompstation (LPG) bouwnijverheid milieuvergunning houtverwerking detailhandel bouwen/houtbedrijven besluit inrichtingen voor motervoertuigen milieubeheer geen antwoord Totaal 2 1 1 1 1 1 1 1 4 13 Percentage 15,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 30,8 100,0

Het aantal bedrijven met een specifieke milieuvergunning (AMvB) is niet opmerkelijk te noemen. Er is geen sector die qua aandeel vergunningen opvalt. Het type vergunning is dan ook zeer divers te noemen.

8

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

2.5 Soort pand / vestiging van de onderneming De volgende tabellen geven weer over welk soort pand(en) de ondernemingen thans beschikken. Tabel 2.5: Soort pand van de onderneming Vestiging met kantoor:
Aantal 50 64 114 Percentage 43,9 56,1 100,0

Vestiging in bedrijfsverzamelgebouw:
Aantal ja nee Totaal 4 110 114 Percentage 3,5 96,5 100,0

ja nee Totaal

Vestiging met agrarisch bedrijf:
Aantal ja nee Totaal 8 106 114 Percentage 7,0 93,0 100,0

Bedrijfspand in combinatie met woning:
Aantal 53 61 114 Percentage 46,5 53,5 100,0

ja nee Totaal

Vestiging met bedrijfspand/werkplaats:
Aantal 40 74 114 Percentage 35,1 64,9 100,0

ja nee Totaal

Vestigingen met kantoorruimte en bedrijfspanden met een daarbij gelegen woning komen het meest voor. Voor ca. 45% is dit van toepassing. Dit is te verklaren doordat er veel kleine ondernemers zijn gevestigd in de gemeente ( 80,7% van de respondenten heeft een onderneming met 1 tot 5 werknemers). Er zijn niet veel bedrijfsverzamelgebouwen. De lage behoefte daaraan wordt ook mede verklaard door het hoge aantal bedrijfspanden met daarbij gelegen woning. Het lage aanbod van dit type verzamelgebouwen in Zijpe is hier ook debet aan. Van de respondenten heeft 35% één bedrijfspand met werkplaats.

9

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

2.6 Omvang van de onderneming De laatste manier waarop de ondernemingen in het onderzoek beschreven kunnen worden is de omvang van de onderneming. Deze omvang kan onder andere gemeten worden door te kijken naar het aantal werknemers. Dit gegeven zegt immers veel over de omvang van de activiteiten binnen de onderneming. De volgende tabel en bijbehorende figuur geven het aantal werknemers van de ondernemingen aan. Tabel 2.6.1: Aantal werknemers binnen de onderneming
Aantal 92 10 5 6 1 114 Percentage 80,7 8,8 4,4 5,3 ,9 100,0

1-5 6-10 11-20 21-30 275 Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 2.6.1: Aantal werknemers binnen de onderneming

11-20 4,4% 6-10 8,8% 21-30 5,3% 275 ,9%

1-5 80,7%

Uit bovenstaande tabel 2.6.1 en figuur 2.6.1 kan worden opgemaakt dat de meeste respondenten kleinere bedrijven zijn. Het grootste gedeelte van deze ondernemingen blijkt niet meer dan 5 werknemers in dienst te hebben. Dit is te verklaren door het feit dat de meeste kleine ondernemingen eenmanszaken zijn. Zie onderstaande tabellen.

10

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabel 2.6.2: Aantal werknemers binnen de onderneming t.o.v. de ondernemingsvorm.
Count Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in uw bedrijf? 1-5 6-10 11-20 21-30 275 52 18 8 4 6 1 21 2 1 1 92 10 5 6 1 Totaal 52 37 24 1 114

Eenmanszaak B.V. V.O.F. ZZP Totaal

Tabel 2.6.3: Vestiging i.c.m. woning t.o.v. aantal werknemers binnen de onderneming.
Count Heeft uw een vestiging met bedrijfspand combinatie woning? ja nee 48 44 4 6 1 4 6 1 53 61

Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in uw bedrijf?

1-5 6-10 11-20 21-30 275

Totaal 92 10 5 6 1 114

Totaal

Zoals is af te lezen uit tabel 2.6.3 heeft het overgrote deel van de ondernemers die vanuit huis werkt, minder dan 5 werknemers. 2.7 Verwachtingen van de onderneming In de gemeente zijn er veel kleine ondernemingen gevestigd en beschikken veel ondernemers over een bedrijfspand in combinatie met woning. Om in te schatten of deze ondernemers mogelijk in de toekomst geïnteresseerd zijn in vestiging op een bedrijventerrein is het mede van belang wat hun verwachtingen zijn. Tabel 2.7 Wat zijn de verwachtingen voor uw bedrijf?
Aantal 56 44 4 8 2 114 Percentage 49,1 38,6 3,5 7,0 1,8 100,0

groei consolidatie krimp geen antwoord anders Totaal

Er zijn twee respondenten die aangeven een andere verwachtingen te hebben voor hun bedrijf. Dit is het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten of het beëindigen of verkopen van de onderneming.

11

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 2.7 Wat zijn de verwachtingen voor uw bedrijf?

anders 1,8% geen antwoord 7,0% krimp 3,5%

groei 49,1% consolidatie 38,6%

Bijna de helft van de ondernemingen verwacht een groei van de activiteiten en 38% verwacht consolidatie van de activiteiten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er veel potentieel is voor de toekomst. Groeiende bedrijven behoren zeker tot de doelgroep voor vestiging op een bedrijventerrein. 2.8 Belangrijkheid van de vestiging in de gemeente Zijpe Hoe belangrijk de respondenten het vestigen van hun onderneming in de gemeente vinden, is weergegeven in de onderstaande tabel. Tabel 2.8.1 Hoe belangrijk is vestiging in de gemeente Zijpe voor de onderneming
Aantal zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk geen antwoord Totaal 6 19 33 29 24 3 114 Percentage 5,3 16,7 28,9 25,4 21,1 2,6 100,0

12

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 2.8 Hoe belangrijk is vestiging in de gemeente Zijpe voor de onderneming
40

30

20

Percentage

10

0

De mate van binding aan de gemeente is redelijk groot te noemen. Bijna de helft van de bedrijven heeft er een voorkeur voor of een belang bij dat het bedrijf in Zijpe is gevestigd. Slechts 22% heeft geen voorkeur voor de gemeente als het gaat om de vestigingslocatie. Een toelichting op de belangrijkheid van vestiging in Zijpe is in bijlage 6 opgenomen. Om dieper in te gaan op dit onderwerp is in onderstaande tabel gekeken naar de grootte van de onderneming ten opzichte van de belangrijkheid van vestiging in de gemeente Zijpe. Tabel 2.8.2 Grootte onderneming t.o.v. de belangrijkheid van vestiging in de gemeente Zijpe.
Count Hoe belangrijk is vestiging in de gemeente Zijpe voor uw bedrijf? zeer onbelangrijk 6 zeer belangrijk 19 1 1 3 24 geen antwoord 3

o er ze

rd oo tw an en k rij ge ng la be er ze k rij ng la be al ra ut ne ijk gr an ijk el gr an el nb

b on

Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in uw bedrijf? Totaal

1-5 6-10 11-20 21-30 275

onbelangrijk 17 2

neutraal 26 5 1 1

belangrijk 21 2 3 3 29

Totaal 92 10 5 6 1 114

6

19

33

3

13

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

2.9 Conclusie !" !" !" !" !" !" Veel kleine ondernemers met minder dan 5 medewerkers. Veel dienstverlenende bedrijven, waarvan velen vanuit huis werken. Relatief weinig bedrijven zijn in het bezit van een milieuvergunning. De meeste bedrijven betrekken een bedrijfspand in combinatie met een woning. Dit is een normaal verschijnsel in rurale gebieden. Het betreft hier voornamelijk de bouw en de agrarische sector. Het overgrote deel van de respondenten heeft groeiverwachtingen. Veel respondenten vinden vestiging van hun bedrijf in de gemeente Zijpe belangrijk.

14

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 3: Schaalniveau van de activiteiten van de ondernemingen Om een goed beeld te krijgen van de locatie en het gebruik van de ruimte van de ondernemingen in het onderzoek, is het van belang om na te gaan wat het verzorgingsgebied is van deze ondernemingen. Door na te gaan wat het ruimtelijk schaalniveau is van de activiteiten van de onderneming, kunnen uitspraken gedaan worden over (wensen/eisen ten aanzien van) de locatie van de onderneming. Het schaalniveau van de activiteiten van de onderneming kan worden nagegaan door te kijken hoe groot het gebied is waarin zij actief zijn. Hierbij kan gekeken worden naar het verzorgingsgebied van klanten/opdrachtgevers, toeleveranciers, collega-bedrijven en werknemers. 3.1 Verzorgingsgebied van de ondernemingen Bij het verzorgingsgebied gaat het erom hoe groot het gebied is waar de ondernemingen haar klanten/opdrachten vandaan halen. Hieruit kan nog niet worden opgemaakt of de klanten/opdrachtgevers naar de onderneming toekomen, of dat men naar de klant/opdrachtgever toegaat. Dit komt aan bod in paragraaf 6.3. Figuur 3.1: Herkomst merendeel klanten/opdrachtgevers van de onderneming

geen antwoord ,9% Buitenland 12,3% Gemeente Zijpe 2,6%

Zijpe & aangrenzend 32,5% Nederland 23,7%

Noord-Holland 28,1%

In totaal zijn de meeste bedrijven wat betreft klanten/opdrachtgevers met name actief in een gebied dat niet groter is dan Noord-Holland. De conclusie die getrokken kan worden, is dat de meeste ondernemingen in de gemeente Zijpe regionaal opererend zijn. Ruim 63% van de respondenten heeft namelijk een regionale/bovenregionale oriëntatie. 36% heeft een nationale en/of internationale scope. De bedrijven met een nationale en/of internationale scope zijn veelal bedrijven in de agribusiness en met name handel en export of zijn gevestigd op het bedrijventerrein Onderzoek Locatie Petten OLP. Tabel 3.1 geeft de relatie weer tussen de mate van belangrijkheid van vestiging in Zijpe en de herkomst van de klanten.

15

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabel 3.1: Herkomst klanten/opdrachtgevers t.o.v. belangrijkheid vestiging in de gemeente Zijpe
Count Hoe belangrijk is vestiging in de gemeente Zijpe voor uw bedrijf? zeer zeer geen onbelangrijk neutraal belangrijk onbelangrijk belangrijk antwoord 3 3 2 1 3 8 6 2 19 10 9 8 6 33 10 7 9 3 29 10 5 3 3 24 1 1

Waar komt het merendeel van uw klanten vandaan?

Gemeente Zijpe Gemeente Zijpe en aangrenzende gemeenten Noord-Holland Nederland Buitenland geen antwoord

Totaal 3 37 32 27 14 1 114

Totaal

6

1 3

Opvallend is dat 6 respondenten het weliswaar zeer onbelangrijk of onbelangrijk vinden dat zij in de gemeente Zijpe gevestigd zijn, terwijl het merendeel van hun klanten uit Zijpe of de aangrenzende gemeenten komt. 3.2 Herkomst toeleveranciers Om het schaalniveau te achterhalen waarop de ondernemingen actief zijn, kan ook gekeken worden naar de relatie met toeleveranciers. Voor het ene bedrijf zijn toeleveranciers belangrijker dan voor het andere. Het kunnen leveranciers zijn van specifieke materialen of producten (op maat), maar ook van allerlei ‘standaard’ benodigdheden. De volgende figuur geeft aan waar het merendeel van deze toeleveranciers vandaan komt. Figuur 3.2: Herkomst merendeel toeleveranciers van de onderneming
Gemeente Zijpe 1,8% Zijpe & aangrenzend 14,9%

geen antwoord 4,4% Buitenland 10,5%

Noord-Holland 26,3% Nederland 42,1%

16

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

De conclusie die getrokken kan worden, is dat het merendeel van de ondernemingen in de gemeente Zijpe landelijk georiënteerd is, echter de helft van dit merendeel betrekt haar meeste producten uit de regio zelf. Hier is een ander patroon herkenbaar. De afhankelijkheid van de regio is minder groot dan van het verzorgingsgebied. Een groot aandeel van de bedrijven haalt “specifieke” (half)producten en diensten uit heel Nederland; te weten 42%. Dit gaat vooral ten koste van locale en regionale toeleveranciers. De afhankelijkheid van toeleveranciers in Zijpe is gering. Opmerkelijk is dat veel dienstverlenende bedrijven gebruik maken van toeleveranciers uit Nederland (21%). 3.3 Herkomst collega-bedrijven Een derde factor die de omvang van het werkgebied bepaalt is de relatie met collega-bedrijven. De volgende tabel geeft aan waar het merendeel van deze bedrijven waarmee men regelmatig samenwerkt, gevestigd is. Figuur 3.3: Herkomst merendeel collega-bedrijven van de onderneming, waarmee men regelmatig samenwerkt

geen antwoord 7,9% Buitenland 3,5% Zijpe & aangrenzend 24,6% Gemeente Zijpe 4,4%

Nederland 29,8%

Noord-Holland 29,8%

Opvallend is dat er slechts 4,4% van de respondenten aangeeft dat de herkomst van het merendeel van de collega-bedrijven, waarmee men regelmatig samenwerkt, is gevestigd in de eigen gemeente. Van de respondenten werkt 29,8% regelmatig met collega-bedrijven van buiten de provincie NoordHolland, maar wel in Nederland. Van deze 29,8% is ongeveer 19% actief in de dienstverlening of handel.

17

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

3.4 Herkomst werknemers Een vierde en laatste criterium, welke voor het schaalniveau van het werkgebied bepalend is, is de relatie met de werknemers van de onderneming. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat het aantal werknemers beperkt bleek te zijn, doordat er overwegend eenmanszaken gereageerd hebben. Onderstaande figuur geeft uitsluitsel, waar het merendeel van de werknemers vandaan komt. Figuur 3.4: Herkomst merendeel werknemers van de onderneming
Buitenland 1,8% Nederland 1,8% Noord-Holland 9,6% geen antwoord 24,6%

Gemeente Zijpe 28,9% Zijpe & aangrenzend 33,3%

Een zeer groot gedeelte van de respondenten blijft het antwoord schuldig. Respondenten die deze vraag hebben open gelaten, of beantwoord met Niet Van Toepassing (nvt), vallen in de categorie geen antwoord. Invulling van deze keuze kan worden verklaard uit het feit dat men geen werknemers heeft, aangezien men een eenmansbedrijf is. Geconcludeerd kan worden dat ruim 62% van de werknemers van de ondernemingen in de gemeente Zijpe ook woonachtig zijn in Zijpe en aangrenzende gemeenten. Een veel kleiner aantal ondernemingen heeft werknemers van buiten deze regio en een enkel bedrijf heeft de meeste werknemers uit het buitenland. De meeste ondernemingen zijn dus erg belangrijk voor de inwoners van de gemeente. 13,2% van de respondenten heeft werknemers die van buiten Zijpe en aangrenzende gemeenten komen. Dat betekent een behoorlijke locale gebondenheid wat betreft arbeidskrachten. 3.5 Conclusie Een groot deel van de ondernemingen is uitsluitend regionaal georiënteerd. Dit wordt bepaald door het verzorgingsgebied van de ondernemingen te analyseren. Bij de onderwerpen ‘het werkgebied ondernemingen’, ‘herkomst toeleveranciers’, ‘herkomst merendeel collega-bedrijven’ en ‘waar de werknemers vandaan komen’, geven de meeste ondernemingen “regionaal” als antwoord. Een zeer groot gedeelte van de ondernemingen is belangrijk voor de gemeente Zijpe. Zij hebben een directe binding en dragen direct bij aan de welvaart, de werkgelegenheid en het welzijn in de gemeente Zijpe. Hiermee is hun sociaal maatschappelijke relevantie voor Zijpe aangetoond.

18

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 4: De huidige locatie van de ondernemingen In dit deel van het onderzoek staat de locatie van de ondernemingen centraal. Een belangrijk gegeven is de huidige locatie van de doelgroep van het onderzoek. Hierbij kan ten eerste gekeken worden in welke plaats de ondernemingen gevestigd zijn. Aansluitend wordt het aantal vestigingen per onderneming weergegeven. Daarbij is nagegaan of het een hoofd- danwel nevenvestiging betreft. Ook het gegeven hoe lang bedrijven gevestigd zijn op de huidige locatie is interessant, aangezien dit iets zegt over de dynamiek van deze ondernemingen als het gaat om de locatie. 4.1 Vestigingsplaats van de onderneming De gemeente Zijpe bestaat uit een aantal dorpen: Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug en ’t Zand. Op 1 januari 2005 woonden in de gemeente Zijpe precies 11.480 inwoners. Onderstaande tabel en figuur geven de vestigingsplaats van de respondenten weer. Tabel 4.1: Vestigingsplaats van de ondernemingen

't Zand Schagerbrug Petten Callantsoog St. Maartensbrug Burgerbrug St. Maartensvlotbrug Oudesluis Burgervlotbrug Groote Keeten Overige locaties geen antwoord Totaal

Aantal 32 22 11 8 8 7 5 3 2 2 8 6 114

Percentage 28,1 19,3 9,6 7,0 7,0 6,1 4,4 2,6 1,8 1,8 7,0 5,3 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

19

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Figuur 4.1: Vestigingsplaats van de ondernemingen
40

30

20

10

Aantal

0
rd oo tw ies an cat en lo n ge rige ete e ve K g O e ru ot tb g r o lo ru G erv tb rg uis vlo Bu esl ens ud rt O aa g ug . M ru br St erb ens rg rt Bu aa og .M o St nts la al C en rug tt rb Pe age h Sc nd Za 't

Vestigingsplaats
Een aantal ondernemingen heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. Dit is waarschijnlijk gedaan, omdat zij hun eigen anonimiteit willen waarborgen. Een deel van de respondenten heeft een ander antwoord gegeven dan een plaatsnaam binnen de gemeente Zijpe. Dit is te verklaren door het feit dat er ondernemingen zijn, waarvan de hoofdvestiging niet in Zijpe is (zie 4.2). Ook kan het zijn dat het bedrijf recentelijk is verplaatst, of dat de respondent zijn woonplaats heeft ingevuld in plaats van de vestigingsplaats. Bovendien hebben bedrijven van buiten Zijpe die belangstelling hebben in vestiging in Zijpe het enquêteformulier opgevraagd en geretourneerd. 4.2 Aantal vestigingen Wanneer er gekeken wordt naar de vestigingen van de onderneming, is het van belang om na te gaan in hoeverre de ondernemingen over meerdere vestigingen beschikken. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Tabel 4.2: Aantal vestigingen van de onderneming
Aantal 101 10 1 1 1 114 Percentage 88,6 8,8 ,9 ,9 ,9 100,0

1 2 3 4 5 Totaal

Slechts 13 (11,5%) van de ondernemingen blijken over meer dan één vestiging te beschikken. Dit kan worden verklaard, doordat er in de gemeente veelal kleine ondernemingen (eenmanszaken) zijn

20

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

gevestigd. De ondernemingen met meer dan één vestiging zitten hoofdzakelijk in de bouw en dienstverlening en agribusiness. 4.3 Dynamiek van de ondernemingen Om de dynamiek ten aanzien van de locatie van de ondernemingen na te gaan kan gekeken worden hoe lang deze bedrijven al op de huidige locatie gevestigd zijn. Onderstaand tabel en figuur geeft dit weer. Tabel 4.3: Aantal jaren dat de onderneming op huidige locatie gevestigd is
Aantal 46 24 11 8 7 7 1 3 2 5 114 Percentage 40,4 21,1 9,6 7,0 6,1 6,1 ,9 2,6 1,8 4,4 100,0

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 langer dan 45 Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 4.3.1: Aantal jaren dat de onderneming op huidige locatie gevestigd is
50

40

30

20

Percentage

10

0

Uit bovenstaande tabel en figuur blijkt dat de meeste ondernemingen 0 tot 5 jaar op de huidige locatie gevestigd zijn. Dat is te verklaren door de samenhang met het aantal jaren dat een onderneming

d er ng la 5 -4 41 0 -4 36 5 -3 31 0 -3 26 5 -2 21 0 -2 16 5 -1 11 10 65 0an 45

21

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

bestaat (zie onderstaande tabel). Veruit de meeste ondernemingen bestaan niet langer dan 5 jaar. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er in de gemeente Zijpe veel jonge ondernemingen met veel groeipotentieel gevestigd zijn. Tabel 4.3.2: Aantal jaren dat de onderneming op huidige locatie gevestigd is t.o.v. het aantal jaren dat de onderneming bestaat.
Count 0-5 31 5 4 2 2 2 1 1 Hoeveel jaar is het bedrijf op de huidige locatie gevestigd? 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 36-40 41-45 16 2 2 1 2 1 8 1 1 1 8 3 4 1 1 > 50 Totaal 31 22 15 13 7 8 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1 114

Hoeveel jaar bestaat het bedrijf?

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 66-70 71-75 76-80 86-90 >100

3 1 1 1 1 1

1 1 1 47 23 11 9 1 6 7 3 3

Totaal

1 1 5

Opvallend is dat twee respondenten aangeven langer op de huidige locaties gevestigd te zijn dan dat de onderneming daadwerkelijk bestaat. Dit kan worden verklaard dat zij een bedrijfspand in combinatie met woning betrekken. 4.4 Conclusies Meeste respondenten komen uit ’t Zand (28.1%). Meeste respondenten hebben één vestiging (88,6%). Veel ondernemingen zijn 1 tot 5 jaar op huidige locatie gevestigd (40,4%). Zij komen voornamelijk uit de sectoren dienstverlening en bouw. In totaal 37 (32,4%). !" Handel is een opkomend segment. Van de 8 respondenten uit dit segment zijn 5 respondenten pas vijf jaar op de huidige locatie gevestigd, 2 respondenten zijn tussen de 5 en 10 jaar op de huidige locatie gevestigd en 1 respondent meer dan 10 jaar. !" Zijpe is een bedrijvige gemeente met een dynamisch bedrijfsleven dat veel groeipotentieel heeft. !" !" !"

22

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 5: Tevredenheid en wensen In dit hoofdstuk wordt de huidige locatie van de onderneming verder onderzocht. Hierbij staat een tweetal vragen centraal: Hoe tevreden is men met de huidige locatie en wat zijn de wensen van de ondernemers ten aanzien van een nieuwe locatie? Uit de beantwoording van eerstgenoemde vraag moet duidelijk worden, in hoeverre men bereid zal zijn om voor een eventuele andere locatie te kiezen. 5.1 Tevredenheid met de huidige locatie In het onderzoek is concreet gevraagd, in hoeverre de ondernemer tevreden is met de huidige locatie, zodat een algemeen oordeel over de huidige locatie verkregen kan worden. Onderstaande figuur geeft aan in hoeverre men tevreden is met de huidige locatie. Tabel 5.1: Mate van tevredenheid met de huidige locatie
Aantal zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden geen antwoord Totaal 6 14 12 44 35 3 114 Percentage 5,3 12,3 10,5 38,6 30,7 2,6 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 5.1: Mate van tevredenheid met de huidige locatie

geen antwoord 2,6% zeer tevreden 30,7% zeer ontevreden 5,3% ontevreden 12,3% neutraal 10,5%

tevreden 38,6%

Uit de tabel en figuur blijkt een grote mate van tevredenheid met de huidige locatie. Ruim 69% van de respondenten geeft aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de huidige locatie.

23

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

5.2 Voordelen van de huidige locatie Om dieper in te gaan op de geconstateerde tevredenheid kan gekeken worden naar de redenen waarop deze gebaseerd is. Hiertoe is gevraagd naar de voor- en nadelen van de huidige locatie. In onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van wat men noemt als de voordelen van de huidige locatie. Tabellen 5.2: Voordelen van de huidige locatie Is bereikbaarheid een voordeel van de huidige locatie:
Aantal 46 60 8 114 Percentage 40,4 52,6 7,0 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Is prijs een voordeel van de huidige locatie:
Aantal 45 61 8 114 Percentage 39,5 53,5 7,0 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Is ruimte een voordeel van de huidige locatie:
Aantal 47 59 8 114 Percentage 41,2 51,8 7,0 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Hiernaast hebben 20 respondenten andere voordelen genoemd van de huidige locatie, deze zijn opgenomen in bijlage 7.

24

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

5.3 Nadelen van de huidige locatie Naast de voordelen kan echter ook gekeken worden naar de nadelen van de locatie. Onderstaande tabel geeft deze weer. Tabellen 5.3: Nadelen van de huidige locatie Is bereikbaarheid een nadeel van de huidige locatie:
Aantal 19 48 47 114 Percentage 16,7 42,1 41,2 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Is prijs een nadeel van de huidige locatie:
Aantal ja nee geen antwoord Totaal 2 65 47 114 Percentage 1,8 57,0 41,2 100,0

Is ruimte een nadeel van de huidige locatie:
Aantal 27 40 47 114 Percentage 23,7 35,1 41,2 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Hiernaast hebben 31 respondenten andere nadelen genoemd aan de huidige locatie. Deze zijn opgenomen in bijlage 8. Wanneer gevraagd wordt naar de nadelen van de locatie, blijkt met name dat er een grote tevredenheid is met de huidige locatie. Liefst 41% van de respondenten antwoordt immers niet op deze vraag, hieruit kan geconcludeerd worden dat de huidige locatie geen (noemenswaardig) nadeel kent. Bij deze ondernemers blijkt erg sterk de tevredenheid over de huidige situatie. Dit is een logische constatering aangezien in paragraaf 5.1 is geconcludeerd dat ruim 63% daadwerkelijk tevreden is met de huidige locatie. Deze groep zal niet snel verhuizen naar een nieuw bedrijventerrein, tenzij deze aan al hun wensen en eisen voldoet. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan.

25

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

5.4 Wensen Om een breder beeld te krijgen van de behoeften van de ondernemers, is gekeken naar de wensen die de ondernemers hebben ten aanzien van de locatie. Het volgende overzicht geeft de reactie weer op de vraag, wat de wensen zijn met betrekking tot de huidige locatie. De wensen m.b.t. uitbreidingsplannen en ruimtebehoefte zijn gekwantificeerd. De totale ruimtebehoefte is vermeld in de conclusies en aanbevelingen. Wensen van andere orde worden separaat doorgegeven aan de gemeente voor zover relevant voor het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente. Een opsomming hiervan is opgenomen in bijlage 9. Tabel 5.4.1: Zijn de wensen te realiseren op de huidige locatie
Aantal 29 38 47 114 Percentage 25,4 33,3 41,2 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Een toelichting op de antwoorden in bovenstaande tabel zijn opgenomen in bijlage 10. Tabel 5.4.2 Zouden deze wensen eerder/gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd op een andere locatie
Aantal 34 28 52 114 Percentage 29,8 24,6 45,6 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

De ondernemers die aangegeven hebben de wensen eerder/gemakkelijker te kunnen realiseren op een andere locatie, is gevraagd naar welke locatie dan de voorkeur uitgaat. Deze antwoorden zijn hieronder opgenomen in tabel 5.4.3. Tabel 5.4.3: Locaties waar wensen eerder/gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd

Aantal Schagerbrug Kolksluis Schagen Petten Callantsoog Oudkarspel Texel/Lelystad airport geen antwoord Totaal 5 3 3 2 1 1 1 18 34

Percentage 14,7 8,8 8,8 5,9 2,9 2,9 2,9 52,9 100,0

Opvallend is dat Schagerbrug vijf keer genoemd wordt. In de enquête is aangegeven dat deze locatie (Trambaan) niet uitgebreid kan worden. Er kunnen dus ook geen gegevens verstrekt worden of de interesse in verhuizing naar Trambaan dan ook daadwerkelijk concreet en serieus is.

26

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

5.5 Uitbreidingsplannen Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat een groot deel van de respondenten geen wensen heeft ten aanzien van de huidige locatie. Daar waar er wel wensen zijn, blijken deze voor een groot deel samen te hangen met een behoefte aan (extra) ruimte. Het is daarom interessant om na te gaan in hoeverre men van plan is uit te breiden. In het onderzoek is dit nagegaan door de respondenten te vragen of men dergelijke plannen heeft. Onderstaande tabel geeft aan in hoeverre de ondernemingen uitbreidingsplannen hebben. Tabel 5.5.1: Heeft de ondernemer uitbreidingsplannen
Aantal 50 63 1 114 Percentage 43,9 55,3 ,9 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Het percentage respondenten dat aangeeft uitbreidingsplannen te hebben (43,9%), komt redelijk overeen met het percentage ondernemers dat zegt te zullen groeien in de toekomst (49,1%). Van de respondenten die met ja hebben geantwoord komt 40% uit de bouw en 28% uit de dienstverlening. Om na te gaan hoe concreet dit is en op welke termijn de plannen gerealiseerd moeten worden is de onderstaande tabel opgesteld: Tabel 5.5.2 Termijn waarop uitbereiding gerealiseerd moet zijn
Aantal 1/2 jaar 1 jaar > 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 10 jaar geen antwoord Totaal 3 13 10 4 4 1 8 1 6 50 Percentage 6,0 26,0 20,0 8,0 8,0 2,0 16,0 2,0 12,0 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

27

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Figuur 5.5 Termijn waarop uitbereiding gerealiseerd moet zijn
14

12

10

8

6

4

Aantal

2 0
rd oo tw an en ge r a ja 10 ar ja 5 ar ja 4 ar ja 3 ar ja 2 ar ja 1 > ar ja ar ja 1 2 1/

Uit deze tabel en grafiek blijkt dat 34 van de 50 ondernemingen die aangeven te willen uitbreiden, dit niet binnen een jaar wil of kan realiseren. 16 ondernemers geven aan de uitbreiding binnen een jaar te willen realiseren. 4 ondernemers blijven het antwoord schuldig. Uit deze gegevens blijkt echter niet of de uitbreiding plaats zal vinden op het eigen terrein, dan wel op een nieuwe locatie. Dit wordt verder uitgediept in de volgende tabel en paragraaf 5.6. Tabel 5.5.3. Hebben de uitbreidingsplannen betrekking op uitbreiding op de huidige locatie, of op een geheel nieuwe locatie
Aantal 25 23 2 50 Percentage 50,0 46,0 4,0 100,0

geheel nieuwe locatie huidige locatie geen antwoord Totaal

Ook hier zijn het de bouw, dienstverlening en handel die aangeven dat zij op een geheel nieuwe locatie willen uitbreiden. Bij de handel wil zelfs ruim 50% naar een nieuwe locatie.

28

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

5.6 Verhuisplannen In het onderzoek is concreet gevraagd in hoeverre men plannen heeft te verhuizen. De volgende tabel geeft aan of de ondernemer verhuisplannen heeft. Tabel 5.6.1: Heeft de ondernemer verhuisplannen?
Aantal 18 6 88 2 114 Percentage 15,8 5,3 77,2 1,8 100,0

ja, geheel ja, gedeeltelijk nee geen antwoord Totaal

Opvallend is dat 25 respondenten aangegeven hebben uitbreidingsplannen te hebben op een geheel nieuwe locatie, maar dat enkel 24 respondenten aangeven verhuisplannen te hebben. Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 5.6.1: Heeft de ondernemer verhuisplannen?

geen antw oord 1,8% ja, geheel 15,8% ja, gedeeltelijk 5,3%

nee 77,2%

De meeste respondenten hebben geen verhuisplannen, dit kan worden verklaard door de grote tevredenheid van de huidige locatie. Om in kaart te brengen hoe concreet de verhuisplannen zijn, is gevraagd op welke termijn deze plannen gerealiseerd dienen te zijn. Zie onderstaande tabel.

29

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabel 5.6.2: Termijn waarop verhuizing gerealiseerd moet zijn
Aantal 1/2 jaar 1 jaar > 1 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar Totaal 1 7 5 3 3 5 24 Percentage 4,2 29,2 20,8 12,5 12,5 20,8 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 5.6.2: Termijn waarop verhuizing gerealiseerd moet zijn
8 7

6 5 4

3 2

Aantal

1 0
3 5 2 1 > 1/ 2 a ja r ja ja ja ja ar 1 ar ja ar ar ar

De conclusie uit bovenstaande tabel en figuur is dat voor acht bedrijven de verhuisplannen concreet zijn. Deze acht willen namelijk binnen een jaar verhuizen. Voor de overige ondernemingen zullen de voorwaarden van een nieuwe locatie invloed hebben op de termijn van verhuizen. Deze voorwaarden worden dan ook in het onderzoek behandeld. De resultaten hiervan zijn in de volgende paragraaf weergegeven. 5.7 Essentiële voorwaarden aan de nieuwe locatie (vestigingsvoorwaarden) Door de antwoorden op de vraag “Wat zijn essentiële voorwaarden / eisen aan de locatie voor uw onderneming?” te analyseren, kan een duidelijker beeld ontstaan, wat belangrijke of zelfs essentiële vestigingsfactoren zijn. Deze vraag is alleen gesteld aan de 24 respondenten die hebben aangegeven dat zij verhuisplannen hadden om zo een goed beeld te kunnen vormen over de geïnteresseerde in een bedrijfsterrein.

30

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabel 5.7.1: Essentiële factoren bij de keuze van de locatie Is ruimte een essentiële factor bij de keuze van de locatie:
Aantal 23 1 24 Percentage 95,8 4,2 100,0

ja nee Totaal

Is bereikbaarheid een essentiële factor bij de keuze van de locatie:
Aantal 20 4 24 Percentage 83,3 16,7 100,0

ja nee Totaal

Is prijs een essentiële factor bij de keuze van de locatie:
Aantal 17 7 24 Percentage 70,8 29,2 100,0

ja nee Totaal

Opvallend is dat de respondenten bij de deze vraag, dezelfde factoren aangeven als bij de vraag: “ Wat zijn de voordelen van de huidige locatie”. Naast de bovenstaande drie factoren kon de respondent ook de volgende factoren aangeven: kennis, personeel, materialen, machines, samenwerking, veiligheid en ligging t.o.v. afnemers. Hoewel deze factoren door slechts enkele respondenten genoemd zijn, moet er wel degelijk rekening mee worden gehouden. Tevens is in de enquête een vraag gewijd aan de faciliteiten die de ondernemers essentieel vinden, om zich te vestiging op een bedrijventerrein. De onderstaande tabel geeft inzicht in deze zaken. Tabellen 5.7.2 Essentiële faciliteiten voor de bedrijfsvoering (bij uitbreiding) Is opslag een essentiële faciliteit voor de bedrijfsvoering
Aantal 18 6 24 Percentage 75,0 25,0 100,0

ja nee Totaal

Is kantoor een essentiële faciliteit voor de bedrijfsvoering
Aantal 13 11 24 Percentage 54,2 45,8 100,0

ja nee Totaal

31

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Zijn machines een essentiële faciliteit voor de bedrijfsvoering
Aantal 7 17 24 Percentage 29,2 70,8 100,0

ja nee Totaal

Twee respondenten geven aan dat een garage een essentiële faciliteit is voor de nieuwe locatie. Met name bouw en handel noemen opslag als essentiële faciliteit voor de bedrijfsvoering. In ongeveer dezelfde mate komt dit beeld naar voren voor beide sectoren voor kantoor als essentiële faciliteit. De dienstverlening noemt idem kantoor als essentiële faciliteit voor de bedrijfsvoering. 5.8 Conclusie !" !" !" !" !" Er bestaat grote tevredenheid over huidige locatie. Van de respondenten die hebben aangegeven uitbreidingsplannen te hebben, willen 24 respondenten dit realiseren op een nieuwe locatie en 23 op de huidige locatie. 24 Respondenten hebben verhuisplannen. Hiervan willen 18 respondenten geheel verhuizen en 6 gedeeltelijk. 8 Respondenten hebben verhuisplannen die zij binnen één jaar wensen te realiseren. De essentiële vestigingsvoorwaarden komen overeen met de voordelen van de huidige locatie (ruimte bereikbaarheid en prijs).

32

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Hoofdstuk 6: Vestigingsfactoren van de ondernemingen Het is belangrijk om te weten welke criteria een ondernemer gebruikt voor de keuze van een nieuwe locatie. Er wordt eerst gekeken naar redenen van de keuze van de huidige locatie. Verder komen de criteria voor een nieuwe locatie aan bod. 6.1 Keuze voor huidige locatie De redenen voor de keuze van de huidige locatie kan een indicatie zijn voor de criteria waarmee de ondernemer een nieuwe locatie beoordeelt. Aan de hand van deze gegevens kan worden nagegaan waarom men destijds voor de huidige locatie heeft gekozen. Veelal dezelfde overwegingen zullen een rol spelen bij de keuze voor een volgende/andere locatie. Tabel 6.1: Reden(en) achter keuze voor de huidige locatie
Aantal 26 19 19 14 12 15 9 114 Percentage 22,8 16,7 16,7 12,3 10,5 13,2 7,9 100,0

ruimte prijs combinatie woonhuis bereikbaarheid lokale betrokkenheid anders geen antwoord Totaal

De respondenten die aangegeven hebben andere redenen te hebben achter de keuze voor de huidige locatie zijn opgenomen in bijlage 11. Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 6.1: Reden(en) achter keuze voor de huidige locatie
30

20

10

Percentage

0
rd oo tw an en id ge he rs en de kk an tro be le id ka he s lo ar ui ba nh ik oo re w be tie na bi m co im ru te ij pr s

33

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Over het algemeen komen de criteria die ondernemers gebruikt hebben om voor de huidige locatie te kiezen, overeen met de essentiële factoren die de ondernemers gebruiken voor de keuze van de locatie. Een reden die niet bij de essentiële factoren voor de keuze van de locatie voorkomt, is de combinatie met een woonhuis. Veel ondernemers vonden de mogelijkheid om te wonen bij de onderneming een belangrijke reden om te kiezen voor de huidige locatie. 6.2 Afhankelijkheid goede ontsluiting In onderstaande tabel en bijbehorende figuur is af te lezen in welke mate ondernemingen afhankelijk zijn van een goede ontsluiting van het bedrijf. Tabel 6.2: Mate van afhankelijkheid van goede ontsluiting
Aantal 36 28 26 16 8 114 Percentage 31,6 24,6 22,8 14,0 7,0 100,0

zeer afhankelijk afhankelijk nauwelijks afhankelijk niet afhankelijk geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 6.2: Mate van afhankelijkheid van goede ontsluiting

geen antw oord 7,0% niet afhankelijk 14,0% zeer afhankelijk 31,6%

nauw elijks afhank. 22,8% afhankelijk 24,6%

Uit paragraaf 6.1 blijkt al dat bereikbaarheid een belangrijke factor speelt bij de keuze van de huidige locatie. Uit bovenstaande tabel en bijbehorende figuur blijkt dat een groot aantal bedrijven afhankelijk is van een goede ontsluiting. Hieruit kan opgemaakt worden dat ondernemers het erg belangrijk vinden dat hun bedrijf voor welke vorm van vervoer ook, makkelijk te bereiken moet zijn. Welke vormen dit zijn wordt in het volgende deel verder uitgewerkt.

34

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

6.3 Vormen van vervoer Om nog dieper in te gaan op de mate van afhankelijkheid van een goede ontsluiting kan gekeken worden op welke manieren de onderneming dan bereikbaar dient te zijn. Onderstaande tabellen geven dit weer. Tabellen 6.3.1: Vormen van vervoer, waarmee onderneming bereikbaar dient te zijn Dient de onderneming bereikbaar te zijn op de fiets:
Aantal 39 75 114 Percentage 34,2 65,8 100,0

ja nee Totaal

Dient de onderneming bereikbaar te zijn per auto:
Aantal 96 18 114 Percentage 84,2 15,8 100,0

ja nee Totaal

Dient de onderneming bereikbaar te zijn voor een vrachtauto:
Aantal 71 43 114 Percentage 62,3 37,7 100,0

ja nee Totaal

Twee ondernemers geven aan bereikbaar te moeten zijn voor een vliegtuig. Dit kan worden verklaard, doordat één respondent aangeeft bloembollen te exporteren en één respondent aangeeft vliegopleidingen te geven. Hiernaast geven vier ondernemers aan bereikbaar te moeten zijn voor een schip. Tevens is opvallend is dat slecht twee respondenten wijzen op de bereikbaarheid per trein. Tenslotte kan ten aanzien van de bereikbaarheid nog gekeken worden naar ‘de richting’ waarlangs de locatie bereikt dient te worden. Anders gezegd: Geldt voor deze bereikbaarheid dat de locatie met name bereikt moet worden door klanten (inkomend) of dient de onderneming zelf ontsloten te zijn vanuit de onderneming (uitgaand)? Tabel 6.3.2 Gaat bedrijf naar klant of komt klant naar de onderneming
Aantal 61 37 14 2 114 Percentage 53,5 32,5 12,3 1,8 100,0

bedrijf gaat naar klant wisselend klant komt naar bedrijf geen antwoord Totaal

35

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

6.4 De combinatie woning – bedrijf Uit tabel 6.1 bleek dat de vele ondernemers de mogelijkheid om vanuit de woning te werken, noemen als belangrijke overweging bij de keuze voor de locatie. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel van de ondernemers vinden dat een combinatie van werklocatie (bedrijf) en woning mogelijk moet zijn op een bedrijventerrein. Tabel 6.4.1 Moet wonen op een bedrijventerrein mogelijk zijn
Aantal 65 10 35 4 114 Percentage 57,0 8,8 30,7 3,5 100,0

ja nee geen mening geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur: 6.4 Vindt u dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk moet zijn
70

60

50

40

30

20

Percentage

10 0
en ge ja e ne en ge m g in en

De ondernemers zijn gevraagd of zij het wonen op een bedrijventerrein wel of niet willen toestaan. De reacties hierop zijn in bijlage 12 opgenomen. De respondenten die aangeven dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk moet zijn, zijn over het algemeen de kleine ondernemingen met minder dat 5 werknemers. De conclusie is evenwel dat – ongeacht de bedrijfsgrootte – een overgrote meerderheid van de respondenten van mening is dat de combinatie wonen – werken op een bedrijventerrein tot de mogelijkheid zou moeten behoren. Zie onderstaande tabel.

tw an rd oo

36

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabel 6.4.2 Wonen op een bedrijventerrein ten opzichte van bedrijfsgrootte
Count Vindt u dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk moet zijn? geen ja nee geen mening antwoord 54 6 29 3 4 3 3 4 1 2 1 2 1 1 65 10 35 4

Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in uw bedrijf? Totaal

1-5 6-10 11-20 21-30 275

Totaal 92 10 5 6 1 114

6.5 Vestiging nabij concurrent Om dieper in te gaan of de ligging ten opzichte van andere (concurrerende) ondernemingen een rol speelt, kan gekeken worden in hoeverre de ondernemers moeite hebben met vestiging nabij een concurrerend bedrijf. Onderstaande tabel en figuur geeft het antwoord op deze vraag weer. Tabel 6.5: In hoeverre heeft respondent moeite met vestiging nabij een concurrerende onderneming

geen moeite nauwelijks moeite enigszins moeite veel moeite geen antwoord Totaal

Aantal 69 18 16 7 4 114

Percentage 60,5 15,8 14,0 6,1 3,5 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

37

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Figuur 6.5: In hoeverre heeft respondent moeite met vestiging nabij een concurrerende onderneming
geen antwoord 3,5% veel moeite 6,1% enigszins moeite 14,0%

nauwelijks moeite 15,8%

geen moeite 60,5%

Opvallend is dat 76,3% van de respondenten aangeeft geen of nauwelijks moeite te hebben met vestiging nabij een concurrerende onderneming. Aldus zou dit voor de ontwikkeling, uitbreiding en/of inrichting van een bedrijventerrein inhouden dat dit wat betreft de doelgroep in de gemeente geen remmende factor zou moeten zijn. Het zal immers voor het merendeel van de ondernemers geen reden zijn om niet naar een bedrijventerrein te gaan. 6.6 Inrichting Bedrijventerrein In de vorige paragraaf is gekeken naar wat de essentiële vestigingsvoorwaarden zijn van de ondernemingen. Hierbij is steeds gekeken in hoeverre het belang van deze vestigingsfactoren invloed heeft op een mogelijke vestiging op een bedrijventerrein. In het onderzoek is ook concreet gevraagd naar de inrichting van een bedrijventerrein. Hoe denkt men over de inrichting van een bedrijventerrein (in zijn geheel)? Hierbij is ten eerste gevraagd welke sectoren vertegenwoordigd zouden moeten zijn op een nieuw, of bij een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein in de gemeente Zijpe (als Kolksluis). Onderstaande tabel geeft de reactie op deze vraag weer.

38

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

Tabellen 6.6.1: Welke sectoren zouden vertegenwoordigd moeten zijn op een (uitbreiding van) een bedrijventerrein Dient de agrarische sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal 16 28 70 114 Percentage 14,0 24,6 61,4 100,0 ja nee geen antwoord Totaal

ja nee geen antwoord Totaal

Aantal 30 14 70 114

Percentage 26,3 12,3 61,4 100,0

Dient de financiële sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal ja nee geen antwoord Totaal 8 36 70 114 Percentage 7,0 31,6 61,4 100,0

Dient de maritieme sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal ja nee geen antwoord Totaal 6 38 70 114 Percentage 5,3 33,3 61,4 100,0

Dient de dienstverlenende sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal 25 19 70 114 Percentage 21,9 16,7 61,4 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Dient de bouw sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal 27 17 70 114 Percentage 23,7 14,9 61,4 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Dient de detailhandel sector vertegenwoordigd te zijn:
Aantal 14 30 70 114 Percentage 12,3 26,3 61,4 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Dient de industrie sector vertegenwoordigd te zijn:

39

Opvallend is dat een zeer hoog percentage (61,4%) het antwoord schuldig blijft. Hieruit mag geconcludeerd worden dat zij geen sectoren prefereren. De respondenten die wel ingegaan zijn op deze vraag prefereren een brede spreiding van de sectoren. Tevens is de respondenten gevraagd indien er een ontwikkeling/uitbreiding van een bedrijventerrein komt, welke faciliteiten dit terrein dan zou moeten bieden. Tabel 6.6.2 geeft de reactie op deze vraag weer.

Tabel 6.6.2: Benodigde faciliteiten voor de inrichting van een bedrijventerrein
Aantal 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84 114 Percentage 13,2 3,5 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 73,7 100,0

breedband internet (ADSL,kabel) goede ontslutingsweg tankstation CAI bewoning mogelijk landingsbaan (700 m) voldoende parkeergelegenheid schone industrie/landelijke uitstraling betaalbare bouwgrond beveiliging ruimte aansluiting op N9 kleine bedrijfspanden geen Totaal

In deze tabel komen met name de moderne communicatiemiddelen naar voren. In de vorige paragrafen bleek al dat juist bereikbaarheid en ontsluiting erg belangrijk is voor de ondernemers. In bovenstaande tabel komt dit ook weer terug. Viermaal goede ontsluiting en éénmaal aansluiting op de N9. Opvallend is echter dat het overgrote deel van de respondenten niet gereageerd heeft op deze vraag (73,7%). Dit aantal komt echter ook weer redelijk overeen met het percentage (77%) dat geen verhuisplannen heeft. De meeste respondenten die deze vraag niet beantwoord hebben, zullen dat dan ook gedaan hebben, omdat ze toch niet gaan verhuizen. De vraag is dan niet van toepassing op hun situatie. 6.7 Ruimtebehoefte van de ondernemingen met verhuisplannen De respondenten die aangegeven hebben verhuisplannen te hebben is gevraagd hoe groot hun ruimtebehoefte is. In onderstaande tabel is de totale ruimtebehoefte weergegeven. Tabel 6.7.1: Totale ruimtebehoefte van de ondernemingen in m²
Aantal Totaal benodigde m2 aan gemeentegrond voor uitbreiding anders dan op eigen grond 22 Minimum 50 Maximum 10000 Totaal 41226 Gemiddeld 1873,91

De bovenstaande ruimtebehoefte is in onderstaande tabel onderverdeeld naar het aantal m² per respondent.

Tabel 6.7.2: Ruimtebehoefte van de onderneming in m²
Aantal 50 100 106 170 250 300 330 500 550 600 1000 1500 3000 4000 5000 6600 10000 geen antwoord Totaal 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 24 Percentage 4,2 4,2 4,2 8,3 4,2 4,2 4,2 12,5 4,2 4,2 8,3 4,2 4,2 4,2 8,3 4,2 4,2 8,3 100,0

6.8 Conclusie !" !" !" !" !" !" Bij de uitbreiding van bestaande of bij ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen dient rekening te worden gehouden met de behoefte aan breedband internet. De respondenten wensen een brede spreiding van sectoren die vertegenwoordigd mogen zijn op een bedrijventerrein. De respondenten hebben geen moeite om zich te vestigen nabij concurrenten. Evenmin hebben zij moeite met een vestiging van een concurrent in hun omgeving. Het overgrote deel van de respondenten vindt dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk behoort te zijn. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het bedrijventerrein worden als essentiële voorwaarden gezien. De netto benodigde bebouwde oppervlakte volgens opgave van de respondenten is 4,1 hectare. Dit betekent ongeveer 6 tot 7 hectare bruto uitgeefbaar bedrijventerrein (vanwege zaken bouwen binnen bebouwingsvlak en achter gevelrooilijn en parkeren, lossen en laden en opslag op eigen terrein).

Hoofdstuk 7: Het bedrijventerrein Kolksluis en Trambaan Ten aanzien van een eventuele uitbreiding van Kolksluis zal worden nagegaan in hoeverre de ondernemers in de doelgroep hiervoor belangstelling tonen. De wensen, eisen, vestigingsfactoren, alsmede de mening over de huidige situatie kunnen allen worden betrokken bij de overweging wel of niet te kiezen voor een uitbreiding. De feitelijke concrete belangstelling zal echter bij de ondernemers vandaan moeten komen. Hiertoe zal ook worden gepeild in hoeverre eventuele belangstelling concreet is en waarom deze interesse er wel of niet is. Ongeacht de omvang van de belangstelling zal zo kunnen worden nagegaan hoe de ondernemers staan tegenover bedrijventerreinen in het algemeen en Kolksluis in het bijzonder. 7.1 Bekendheid en mening over Kolksluis Om de mening over Kolksluis te peilen, is nagegaan in hoeverre men bekend is met het bestaande Kolksluis. Tabel en figuur 7.1.1 geeft de reactie op deze vraag aan. Tabel 7.1.1: Bekendheid met het bestaande Kolksluis
Aantal 24 9 13 39 21 8 114 Percentage 21,1 7,9 11,4 34,2 18,4 7,0 100,0

geheel onbekend onbekend neutraal bekend zeer bekend geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 7.1.1 : Bekendheid met het bestaande Kolksluis
40

30

20

Percentage

10

0
k be u ne b on e ek k be on d en h ge l ee er ze e ge d en al tra n rd oo tw an

ke be

Ruim de helft van de respondenten (52,6%) is bekend of zelfs zeer bekend met het bestaande Kolksluis.

nd

nd

Op basis van deze gegevens mag worden aangenomen dat verreweg de meeste ondernemers gedegen kunnen oordelen over de situatie op Kolksluis. In onderstaande tabel is de mening over Kolksluis weergegeven. Tabel 7.1.2: Mening over het bestaande Kolksluis
Aantal negatief neutraal positief zeer positief geen antwoord Totaal 5 55 29 3 22 114 Percentage 4,4 48,2 25,4 2,6 19,3 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 7.1.2: Mening over het bestaande Kolksluis
60

50

40

30

20

Percentage

10

0
en ge ti si po si po er ze al ra ut ne f tie ga ne

Opvallend is dat de meeste respondenten deze vraag met neutraal beantwoorden. Echter kan geconcludeerd worden dat er een positief beeld bestaat over het bestaande Kolksluis. Om dieper in te gaan op de mening over het bestaande Kolksluis is de respondent gevraagd naar de voordelen. Deze zijn genoemd in onderstaande tabel. Tabel 7.1.3: Voordelen van het bestaande Kolksluis
Aantal 30 7 10 1 66 114 Percentage 26,3 6,1 8,8 ,9 57,9 100,0

ef

oo tw an rd

f tie

bereikbaarheid prijs ruimte anders geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

Figuur 7.1.3: Voordelen van het bestaande Kolksluis
bereikbaarheid 26,3%

geen antwoord 57,9%

prijs 6,1%

ruimte 8,8% anders ,9%

Een zeer groot gedeelte (57,9%) van de respondenten blijft het antwoord schuldig. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij geen noemenswaardige voordelen kunnen noemen. De bereikbaarheid van Kolksluis is volgens de ondernemers het grootste voordeel. De conclusie uit hoofdstuk zes was eveneens dat bereikbaarheid erg belangrijk is. In tabel 4.1 is te zien dat de meeste respondenten uit ’t Zand komen en in tabel 5.1 is te zien dat het merendeel van de ondernemers tevreden zijn met de huidige locatie. Toelichtingen op de antwoorden en andere voordelen van Kolksluis zijn opgenomen in bijlage 13. Naast de voordelen is er ook gevraagd naar de nadelen van het bestaande Kolksluis. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. Tabel 7.1.4: Nadelen van het bestaande Kolksluis
Aantal 13 7 6 8 80 114 Percentage 11,4 6,1 5,3 7,0 70,2 100,0

bereikbaarheid prijs ruimte anders geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

Figuur 7.1.4: Nadelen van het bestaande Kolksluis

bereikbaarheid 11,4% prijs 6,1% ruimte 5,3% anders 7,0%

geen antw oord 70,2%

Ook bij deze vraag blijft een zeer groot gedeelte van de respondenten het antwoord schuldig. Uit de antwoorden van de respondenten die deze vraag wel hebben beantwoord is geen duidelijk beeld te concluderen. Aangezien prijs en ruimte ongeveer even vaak genoemd worden. Wat in contrast staat met de vorige tabel is dat bereikbaarheid ook het meeste genoemd wordt als nadeel. Bij de voordelen heeft een hoger percentage respondenten antwoord gegeven dan bij de nadelen. Dit bevestigt de conclusie dat het merendeel positief gestemd is over Kolksluis. Ook hier zijn de toelichtingen op de antwoorden en andere nadelen van Kolksluis zijn opgenomen in bijlage 13. 7.2 Bekendheid en mening over Trambaan Om de mening over Trambaan te peilen, is nagegaan in hoeverre men bekend is met het bestaande Trambaan. Tabel en figuur 7.2.1 geeft de reactie op deze vraag aan. Tabel 7.2.1 Bekendheid met het bestaande Trambaan
Aantal 24 10 18 44 11 7 114 Percentage 21,1 8,8 15,8 38,6 9,6 6,1 100,0

geheel onbekend onbekend neutraal bekend zeer bekend geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

Figuur 7.2.1 Bekendheid met het bestaande Trambaan
50

40

30

20

Percentage

10

0
h ge l ee b on e ek nd d en k be on u ne k be d en er ze e ge al tra n rd oo tw an

In vergelijking met Kolksluis is Trambaan iets minder bekend. Toch is Trambaan bij het merendeel van de respondenten bekend. In navolging van de vorige paragraaf wordt nu de mening over dit bedrijventerrein gevraagd. Tabel 7.2.3: Mening over het bestaande Trambaan
Aantal zeer negatief negatief neutraal positief geen antwoord Totaal 1 10 58 16 29 114 Percentage ,9 8,8 50,9 14,0 25,4 100,0

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

ke be nd

Figuur 7.2.3: Mening over het bestaande Trambaan
60

50

40

30

20

Percentage

10

0
ze tie ga ne f ut ne tie si po en ge n er al ra

rd oo tw an

De bekendheid van Trambaan is minder dan Kolksluis en de mening is in samenhang hiermee minder positief. Maar over het algemeen is de mening overwegend positief. Tabel 7.2.4: Voordelen van het bestaande Trambaan
Aantal 11 7 9 6 81 114 Percentage 9,6 6,1 7,9 5,3 71,1 100,0

bereikbaarheid prijs ruimte anders geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

a eg

f

f tie

Figuur 7.2.4: Voordelen van het bestaande Trambaan

bereikbaarheid 9,6% prijs 6,1% ruimte 7,9% anders 5,3%

geen antwoord 71,1%

Ook bij het bedrijventerrein Trambaan is de bereikbaarheid het meest belangrijk. Het overgrote deel heeft echter geen antwoord gegeven op deze vraag. Voordelen van Trambaan die niet in de grafiek staan, zijn opgenomen in bijlage 14. Naast de voordelen is er ook gevraagd naar de nadelen van het bestaande Kolksluis. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht. Tabel 7.2.5: Nadelen van het bestaande Trambaan
Aantal 20 8 2 9 75 114 Percentage 17,5 7,0 1,8 7,9 65,8 100,0

bereikbaarheid prijs ruimte anders geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

Figuur 7.2.5: Nadelen van het bestaande Trambaan

bereikbaarheid 17,5%

prijs 7,0% ruimte 1,8% geen antwoord 65,8% anders 7,9%

Zoals ook bij het bedrijventerrein Kolksluis, geven de ondernemers de bereikbaarheid als grootste nadeel. Er is een duidelijk verschil van mening tussen de ondernemers over wat goede bereikbaarheid is. Wellicht heeft dit te maken met vormen van vervoer waarmee de onderneming te bereiken moet zijn. Nadelen die onder “anders” vallen, staan in bijlage 14. 7.3 De belangstelling voor Kolksluis en Trambaan Onderstaande tabellen geven aan in hoeverre er sprake is van de belangstelling voor de verschillende bedrijfsterreinen. In de enquête is gevraagd of men meer zou willen weten van de bedrijfsterreinen en een eventuele uitbreiding van het bestaande Kolksluis. Hierbij kan men immers wel aangeven geïnteresseerd te zijn, maar hoeft er nog geen concrete uitspraak te worden gedaan of men daadwerkelijk tot vestiging op het terrein zou willen overgaan. Tabel 7.3.1: Heeft men behoefte om meer te weten over het bestaande Kolksluis
Aantal 38 67 9 114 Percentage 33,3 58,8 7,9 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Tabel 7.3.2: Heeft men behoefte om meer te weten over het bestaande Trambaan
Aantal 35 70 9 114 Percentage 30,7 61,4 7,9 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Tabel 7.3.3: Heeft men behoefte om meer te weten over een eventuele uitbreiding van Kolksluis
Aantal 53 56 5 114 Percentage 46,5 49,1 4,4 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Het blijkt dat een grote groep ondernemers aangeeft meer te willen weten over een eventuele uitbreiding dan over het bestaande Kolksluis. Zoals eerder vermeld in het rapport is uitbreiding van Trambaan niet mogelijk. Deze vraag is dan ook niet gesteld in de enquête. Tabel 7.3.4: Heeft men belangstelling voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis
Aantal 16 84 14 114 Percentage 14,0 73,7 12,3 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm:

Figuur 7.3.5: Heeft men belangstelling voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis

geen antwoord 12,3%

ja 14,0%

nee 73,7%

De toelichting op de antwoorden (het ‘waarom’) is terug te vinden in de bijlage 15. Uit de tabel blijkt dat van de ondernemers in het onderzoek het merendeel geen belangstelling heeft voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis. Als de respondenten die geen antwoord op deze vraag hebben gegeven meegeteld worden bij het aantal dat geen interesse heeft, blijven er 16 bedrijven over die bij een eventuele uitbreiding van Kolksluis zich daar ook willen vestigen. Een belangstelling van 16 ondernemingen uit een onderzochte groep van 114 ondernemingen is een redelijke ‘score’. Om te toetsen hoe concreet en reëel dit aantal is, is er naast de vraag of men belangstelling voor vestiging heeft ook gevraagd hoe concreet deze belangstelling dan is. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Tabel 7.3.6: Mate van concreetheid van belangstelling voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis
Aantal neutraal concreet zeer concreet Totaal 9 3 4 16 Percentage 56,3 18,8 25,0 100,0

Van de 16 ondernemingen die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor vestiging op een eventuele uitbreiding van het bestaande Kolksluis geven er 7 aan hiervoor (zeer) concrete belangstelling te hebben. Er zijn onder de 114 ondernemingen aldus 7 ondernemingen met concrete belangstelling. Dit komt neer op een percentage van 6,1%.

Hoofdstuk 8: Alternatieve locaties In het vorige hoofdstuk was de aandacht geheel gericht op Kolksluis en Trambaan. Het onderzoek is breder van opzet dan alleen het nagaan wat de belangstelling is voor Kolksluis en Trambaan. Dit onderzoek heeft ook betrekking op de bestaande locaties van ondernemingen. Deze locaties kunnen verschillend zijn en diverse vormen hebben: bedrijfspand, bedrijfspand met kantoor en/of opslag, woonhuis, bedrijf met bedrijfswoning, woning met kantoor aan huis etc. Door de respondenten is een breder beeld gecreëerd dan alleen informatie over Kolksluis en Trambaan. 8.1 Alternatieve locaties Aangezien er meer ondernemers uitbreidingsplannen of verhuisplannen hebben dan het aantal ondernemers dat zich wil vestigen op Kolksluis, kan men concluderen dat de voorkeur uit gaat naar een andere locatie. Indien er gekozen zou kunnen worden tussen de bedrijventerreinen in andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en een bedrijventerrein in de gemeente Zijpe, naar welk bedrijventerrein gaat de voorkeur dan uit? De tabel geeft een overzicht van de gegeven alternatieven. Tabel 8.1.1 Genoemde alternatieven bedrijventerreinen waar de voorkeur naar uit gaat
Aantal 23 19 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 43 114 Percentage 20,2 16,7 3,5 3,5 2,6 2,6 1,8 1,8 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 3,5 37,7 100,0

BolleNoord Kolksluis Witte Paal (Schagen) Schagen Trambaan Hollands Bloementuin De Banne (Dirkshorn) Petten Boekelermeer (Alkmaar) Kooypunt Oudkarspel Fok Callantsoog Robbenplaat geen bedrijventerrein geen voorkeur geen antwoord Totaal

In bovenstaande tabel valt op dat 16,7% van de respondenten Kolksluis noemt. Dit aantal van 19 respondenten komt redelijk overeen met de 16 ondernemers die belangstelling hebben voor een vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis. Verder is er een breed aantal alternatieve locaties aangeleverd. Een 23 tal bedrijven heeft BolleNoord genoemd als alternatieve locatie, indien tussen bedrijventerreinen in andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en een bedrijventerrein in de gemeente Zijpe kan worden gekozen. Iets meer dan de helft van deze bedrijven komt uit ’t Zand. Bovendien zijn het iets minder dan de helft dienstverlenende bedrijven. Van alle alternatieve locaties wordt voor 42,2% een locatie in Zijpe genoemd. Hiermee wordt de sterke binding van de bedrijven met Zijpe nogmaals benadrukt.

Wanneer dezelfde vraag in iets andere vorm en meer ‘gesloten’ wordt gesteld, komen de volgende gegevens op tafel. De volgende vraag is gesteld ‘Ziet u alternatieven in de gemeente of regio voor vestiging op een uitbreiding van het bestaande Kolksluis?’. De reacties hierop zijn in onderstaande tabel en figuur weergegeven. Vervolgens is een tabel opgenomen met de suggesties voor alternatieven, afkomstig van de ondernemers die in tabel 8.1.2 ja geantwoord hebben. Tabel 8.1.2 Ziet men alternatieven in de gemeente/regio voor vestiging van het bestaande Kolksluis
Aantal 15 62 37 114 Percentage 13,2 54,4 32,5 100,0

ja nee geen antwoord Totaal

Ter verduidelijking zijn deze gegevens tevens weergegeven in figuurvorm: Figuur 8.1.2 Ziet men alternatieven in de gemeente/regio voor vestiging van het bestaande Kolksluis

geen antwoord 32,5% ja 13,2%

nee 54,4%

De respondenten die aangegeven hebben dat zij alternatieven zien in de gemeente/regio voor een vestiging op een uitbreiding van het bestaande Kolksluis is tevens gevraagd welke alternatieven zij zien. De antwoorden op deze vraag is weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 8.1.3: Genoemde alternatieven voor de uitbreiding van Kolksluis.
Aantal BolleNoord De Banne (Dikshorn) Witte Paal (Schagen) Trambaan Hoogheemraad Petten Petten geen antwoord Totaal 7 1 1 1 1 1 3 15 Percentage 46,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 20,0 100,0

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat BolleNoord populair is. Dit komt tevens naar voren in Tabel 8.1.1 Genoemde alternatieve bedrijventerreinen waar de voorkeur naar uit gaat.

Hoofdstuk 9: Conclusies en adviezen 9.1 Conclusies Per enquêtevraag zijn de resultaten in een tabel weergegeven, aangevuld met taart- of staafdiagram, waardoor in één oogopslag de uitkomst zichtbaar en duidelijk is. In feite zijn de uitkomsten de conclusies bij de onderscheidene vragen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste nogmaals genoemd, waarbij de volgorde wordt aangehouden van de doelstellingen die in hoofdstuk 1 zijn vermeld. Een initiële conclusie vooraf: Uit de hoge respons wordt geconcludeerd dat het Zijper bedrijfsleven aandacht heeft voor het economisch beleid en de economische ontwikkeling van Zijpe. Met name de wijze waarop de gemeente haar voorwaardenscheppende taak gestalte geeft, waaronder het realiseren van vestigingslocaties, leeft onder de Zijper ondernemers. Zijpe is een bedrijvige gemeente waar vrijwel alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Bijna de helft van de respondenten heeft groeiverwachtingen. Zijpe kent bovendien veel jonge bedrijven. De bedrijven hebben een niet geringe sociaal-maatschappelijke relevantie voor de gemeente en hun sociaal-economische betrokkenheid en binding met Zijpe en de aangrenzende gemeenten is groot. De bedrijven zijn in het algemeen tevreden over de gemeente. Over de wijze waarop de gemeente de bestaande bedrijventerreinen Kolksluis en Trambaan beheert en verzorgt zijn zij grotendeels tevreden. Maar er zijn evenwel ook enkele kritische geluiden gehoord en er is zelfs één negatief signaal ontvangen. Behoefte in algemene zin aan bedrijventerreinen. Zo’n 43,9% van de respondenten heeft uitbreidingsplannen. Dat zijn zo’n 50 bedrijven. Daarvan willen 25 bedrijven (50%) de uitbreidingsplannen realiseren op een nieuwe locatie en 23 op hun huidige locatie en 2 bedrijven hebben geen antwoord gegeven waar ze willen uitbreiden. Van alle uitbreidingsplannen willen 30 bedrijven (dat is 60% van de 50) de plannen binnen 2 jaar realiseren. Het is niet bekend of het bestemmingsplan de uitbreiding op de huidige locatie ook toelaat. Het aantal bedrijven met verhuisplannen bedraagt 24 (21,1%), waarvan 6 bedrijven (5,3%) gedeeltelijke verhuisplannen hebben. 8 Respondenten met verhuisplannen hebben aangegeven die binnen één jaar te willen realiseren. De commerciële dienstverlening, handel en bouw blijken de voornaamste sectoren te zijn met uitbreidingsplannen. Opslag en kantoor worden als essentiële faciliteiten aangemerkt door de sectoren dienstverlening, handel en bouw. Concrete behoefte aan bedrijfsterrein i.v.m. bedrijventerrein Kolksluis. 16 Bedrijven hebben aangegeven belangstelling te hebben voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis. Zeven daarvan zeggen concrete (3 respondenten) of zeer concrete (4 respondenten) belangstelling te hebben.

De behoefte aan bedrijfsruimte bedraagt volgens opgave van de respondenten die aangegeven hebben verhuisplannen te hebben: 4.1 hectare netto. Vertaald naar bruto uitgeefbare bedrijventerrein bedraagt dat tussen de 6 en 7 hectare.
Toelichting: Opgegeven netto bebouwde oppervlakte bedraagt 4,1 hectare. Dit zal ongeveer 60 % zijn van het bruto uitgeefbare terrein in verband met zaken zoals: bouwen binnen het bebouwingsvlak en achter de gevelrooilijn en parkeren, laden en lossen op eigen terrein en voorts ruimte voor uitbreiding en opslag op eigen terrein. Dat geeft als resultaat: 4,1 hectare, gedeeld door 60, vermenigvuldigd met 100, geeft de som van 6,8 hectare bruto uitgeefbare grond. Voor de publieke infrastructuur dient eveneens een percentage te worden aangehouden.

Mogelijke alternatieven. Van alle alternatieve vestigingslocaties wordt maar liefst 42% alternatieve locaties genoemd in Zijpe. Een 23-tal respondenten heeft BolleNoord als alternatieve locatie genoemd ( 20,2%) indien gekozen kan worden tussen bedrijventerreinen in andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en een bedrijventerrein in de gemeente Zijpe. Iets meer dan de helft van deze 23 bedrijven komt uit ’t Zand zelf. 62 Respondenten (54,4%) zien geen alternatief in de gemeente Zijpe voor vestiging op het bestaande Kolksluis. 15 Respondenten (13,2%) zien wel alternatieven. Van deze alternatieven wordt in 7 van de 15 gevallen de locatie BolleNoord in ’t Zand genoemd. De conclusie wordt getrokken dat het bedrijfsleven een sterke binding met Zijpe heeft. Zijpe is voor de respondenten een aantrekkelijke vestigingsgemeente. De respondenten die uitbreidingplannen hebben, willen die ook in de gemeente realiseren. Voornaamste vestigingsfactoren. De essentiële factoren bij een locatiekeuze zijn (in volgorde van belangrijkheid): ‘ruimte’ , ‘bereikbaarheid’ en ‘grondprijs’. Essentiële faciliteiten voor bedrijfsvoering worden genoemd: opslag, kantoor en machines. Het is opmerkelijk dat de essentiële vestigingsfactoren overeenkomen met de voordelen van de huidige locatie. Bij de keuze (de voordelen) van de huidige locatie is 19 keer (16,7% van de respondenten) de combinatie met woonhuis genoemd. De respondenten vinden niet alleen dat hun onderneming goed bereikbaar dient te zijn. Ook de ontsluiting is belangrijk. De vormen van vervoer waarmee de onderneming bereikbaar dient te zijn, zijn: de auto (84,2%) en de vrachtauto (62,3%). Van de 114 respondenten vinden 39 (34,3%) dat de onderneming bereikbaar moet zijn per fiets. Een percentage van 57 van de respondenten (65 van de 114) vindt dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk moet zijn. Van deze 65 respondenten hebben 4 respondenten 6 – 10 medewerkers, 4 hebben 11 – 20 medewerkers, 2 hebben 21 – 30 medewerkers en 1 heeft 275 medewerkers. De overige bedrijven hebben 1 – 5 medewerkers. 8,8% (10 van de 114) Van de respondenten vindt de combinatie wonen en werken op een bedrijventerrein niet kunnen. Van deze 10 bedrijven hebben 3 bedrijven 6 – 10 medewerkers en 1 bedrijf tussen de 21 en 30 medewerkers. De conclusie is dat – ongeacht de grootte van het bedrijf - het overgrote deel van de respondenten geen bezwaren heeft tegen de combinatie wonen op bedrijventerreinen. Tevredenheid met de huidige locatie. Er is grote tevredenheid over de bestaande locatie. Ruim 69% van de respondenten geeft aan tevreden of zelf zeer tevreden te zijn over de huidige locatie. Als voordelen van de huidige locatie worden vooral genoemd de bereikbaarheid (40,4%), de prijs (39,5%) en de beschikbare ruimte (41,2%). De bereikbaarheid van de huidige locatie wordt als nadeel genoemd door 16,7% (19 keer), de prijs door 1,8 % (2 keer) en de ruimte door 23,7% (27 keer).

Tevredenheid bestaande bedrijventerreinen Kolksluis en Trambaan. Met Kolksluis is 29 % van de respondenten onbekend of geheel onbekend. De mening over Kolksluis is bij 55 respondenten neutraal (48,2%) en bij 29 (25,4%) positief. Van de respondenten zijn 5 (4,4 %) negatief en 3 (2,6%) zeer positief over Kolksluis. 22 Respondenten (19,3%) hebben geen antwoord gegeven. Als voordelen van Kolksluis worden vooral genoemd bereikbaarheid, ruimte en prijs. Een groot deel van de respondenten (57,9%) blijft overigens het antwoord schuldig op de vraag naar de voordelen van Kolksluis. Dat kan zijn oorzaak hebben in de onbekendheid van Kolksluis en dat niet alle respondenten er gevestigd zijn. Ook bij de vraag naar de nadelen van Kolksluis blijft een groot deel van de respondenten (70,2%) een antwoord schuldig. Wel heeft een hoger percentage antwoord gegeven bij de voordelen dan bij de nadelen. Met Trambaan is 34% van de respondenten onbekend of geheel onbekend. De mening over Trambaan is bij 58 respondenten (50,9%) neutraal en bij 16 respondenten (14,0%) positief. Van de respondenten zijn 10 (8,8%) negatief en is 1 respondent zeer negatief. 29 respondenten (25,4%) hebben geen antwoord gegeven. Over de voordelen van Trambaan heeft 71,1% (81 respondenten) geen antwoord gegeven. Degenen die geantwoord hebben, hebben bereikbaarheid, ruimte en prijs als voordeel genoemd. Over de nadelen heeft 65,8% (75 respondenten) geen antwoord gegeven. Geconcludeerd kan worden dat er grote tevredenheid is over de bestaande bedrijventerreinen Kolksluis en Trambaan. Dit laat onverlet dat de klachten die er zijn serieus genomen moeten worden en om een reactie vragen. Belangstelling voor Kolksluis. Er is wel belangstelling voor meer informatie over beide bedrijventerreinen. Voor Kolksluis hebben 38 respondenten (33,3%) aangegeven behoefte te hebben meer te willen weten over het bestaande Kolksluis. Voor Trambaan is dat aantal 35 (30,7%). Belangstelling voor vestiging op een eventuele uitbreiding van Kolksluis bestaat bij 16 respondenten (14,0%). Dat is een redelijke score. Op de mate van concreetheid van deze belangstelling hebben 3 respondenten aangegeven concrete belangstelling te hebben en 4 zeer concrete belangstelling. 9 respondenten hadden een neutrale belangstelling. Dynamiek van de bedrijven. Zijpe kent een dynamisch en stuwend bedrijfsleven dat gunstige verwachtingen heeft voor de toekomst. De bedrijven hebben een positief beeld ten aanzien van hun eigen bedrijfsontwikkeling. Het overgrote deel van de bedrijvigheid bestaat uit het kleinbedrijf; en vooral de vertegenwoordiging van eenmanszaken is zeer groot. Er zijn in de gemeente Zijpe relatief veel jonge bedrijven. Het verzorgingsgebied bestaat voor 1/3 uit Zijpe zelf en de aangrenzende gemeenten en voor circa 2/3 uit de provincie Noord-Holland. De toeleverende bedrijven en de collega-bedrijven waar de respondenten mee samenwerken, komen voor meer dan de helft (52%) van buiten de provincie Noord-Holland. Van de werknemers komt circa 2/3 deel uit Zijpe en de aangrenzende gemeenten. Binnen dit onderzoek blijken bouw en dienstverlening de grootste sectoren. De sector handel bestaat relatief kort, maar is economisch een zeer dynamische groeisector. Gezien de activiteit blijkt dat de commerciële dienstverlening de grootste sector is.

9.2 Adviezen Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie kunnen de contacten met het bedrijfsleven (zowel het georganiseerd bedrijfsleven (= ondernemersverenigingen en –clubs) als individuele bedrijven) activeren. De bedrijfscontactfunctie zou beter kunnen. Ook zou de gemeente ondernemersgerichte communicatie over economische aangelegenheden dienen op te pakken, waaronder de bekendheid bedrijventerreinen. Via de ondernemersverenigingen (en wellicht met ondersteuning van de Kamer van Koophandel) zou aandacht moeten worden besteed aan het stimuleren van de onderlinge toelevering en uitbesteding. Dit om de locale markt en economie te versterken. Dit onderzoek betreft een kwantitatief onderzoek en is inventariserend van aard. Het onderzoek kan bij meerdere economische ontwikkelingen en beleidskwesties tot nut zijn. De resultaten kunnen via diepteanalyse en aan de hand van interviews een kwalitatieve meerwaarde leveren. Apart van dit rapport zal de Bedrijfsregio een lijst opstellen van de betreffende bedrijven die ermee akkoord zijn gegaan dat hun uitbreidings-, verhuis, of vestigingsplannen aan de gemeente worden doorgegeven. De gemeente wordt verzocht contact op te nemen met de bedrijven die gemeld hebben uitbreidings- of verhuisplannen te hebben en die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in vestiging op een mogelijke uitbreiding van Kolksluis. De behoefte aan bedrijventerrein bedraagt volgens opgave van de respondenten die verhuisplannen hebben 4.1 hectare netto uitgeefbaar bedrijventerrein. Dit is tussen de 6 tot 7 hectare bruto uitgeefbaar bedrijventerrein. Deze behoefte kan worden aangemerkt als manifest. Echter, er is ook een latente behoefte aanwezig; althans een behoefte die niet zozeer direct is aangemeld. Naast de respondenten met verhuisplannen, zijn er respondenten die uitbreidingsplannen hebben op hun huidige locatie, waarvan niet bekend is of het geldend bestemmingsplan dat toelaat, en er zijn respondenten met goede tot zeer goede bedrijfsverwachtingen waarvan een bedrijfsverplaatsing opeens noodzakelijk is. Uit al deze situaties kan ook een vraag naar bedrijventerrein ontstaan. De bedrijven waar het om gaat worden vermeld in de – in de vorige alinea genoemde – lijst die de Bedrijfsregio apart zal opstellen. Teneinde de manifeste en latente behoefte te verfijnen en te specificeren dient er bilateraal overleg met de betreffende bedrijven plaats te vinden of een individueel interview te worden afgenomen. Dit zou in het kader van de bedrijfscontactfunctie dienen te geschieden of in het kader van de acquisitiedoelstelling om bestaande bedrijven te behouden en bedrijfsuitbreidingen te accommoderen.

Onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe

Bijlagen

Uitgevoerd door:

Stichting Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland en Linkin’ Business

Projectleider: Linkin’ Business: Opdrachtgever:

Dhr. J. Spee Mvr. M.C. Breed en Dhr. R. Kuin College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Zijpe Mei 2005

Datum:

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 21 Bijlage 1: De begeleidende brief........................................................................................................ 22 Bijlage 2: De enquête......................................................................................................................... 24 Bijlage 3: Het persbericht................................................................................................................... 32 Bijlage 4: Bedrijfsbeschrijving ............................................................................................................ 33 Bijlage 5: De dagelijkse bedrijfsactiviteiten........................................................................................ 36 Bijlage 6: Belangrijkheid vestiging in de gemeente Zijpe .................................................................. 37 Bijlage 7: Voordelen huidige locatie................................................................................................... 39 Bijlage 8: Nadelen huidige locatie...................................................................................................... 40 Bijlage 9: Wensen ten behoeve van de huidige locatie ..................................................................... 41 Bijlage 10: Wensen kunnen realiseren op de huidige locatie ............................................................ 43 Bijlage 11: Redenen achter keuze huidige locatie............................................................................. 45 Bijlage 12: Wonen op een bedrijventerrein........................................................................................ 46 Bijlage 13: Voor- en nadelen Kolksluis .............................................................................................. 48 Bijlage 14: Voor- en nadelen Trambaan ............................................................................................ 49 Bijlage 15: Waarom wel of geen belangstelling voor vestiging op Kolksluis ..................................... 50 Bijlage 16: Overige opmerkingen....................................................................................................... 52

Bijlage 1: De begeleidende brief

Aan:

Den Helder / Zijpe, 11 maart 2005 Onderwerp: Enquête onderzoek behoefte bedrijventerreinen gemeente Zijpe Geachte heer/mevrouw,

In het kader van het ruimtelijk en economisch beleid wil het gemeentebestuur van Zijpe graag weten wat de behoefte bij lokale ondernemers is aan bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe. U als ondernemer staat centraal in dit onderzoek en via deze brief vragen wij u om aan het onderzoek deel te nemen. De uitkomsten stellen het gemeentebestuur in staat beleid te formuleren en uit te voeren voor de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen. Ook geven zij het gemeentebestuur inzicht in de productiestructuur van Zijpe. In verband met het nieuwe streekplan Noord-Holland is het bovendien noodzakelijk een visie te ontwikkelen ten behoeve van de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland in samenwerking met adviesbureau Linkin’ Business. Het enquêteformulier is in overleg met de plaatselijke ondernemersverenigingen, de Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland en het gemeentebestuur van Zijpe samengesteld. Zij vormen ook de stuurgroep die de enquête begeleidt. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Bovendien zullen de uitkomsten van het onderzoek niet worden gekoppeld aan de identiteit van de respondenten. Indien alles volgens

planning verloopt, zullen de enquêteresultaten op 27 mei 2005 tijdens een ondernemers-manifestatie bekend worden gemaakt. Indien u bedrijfsruimte nodig hebt, wordt u dringend aangeraden dit op het enquêteformulier duidelijk te maken. Namens het gemeentebestuur van Zijpe en de plaatselijke ondernemersverenigingen vragen wij u het bijgevoegde enquêteformulier in te vullen en vóór 23 maart 2005 terug te sturen in bijgevoegde retourenvelop. Een postzegel is niet nodig. U kunt het ingevulde enquêteformulier ook faxen naar 0223-668131. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Spee, directeur Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland, via telefoon 0223 – 668033 en/of e-mail directie@bedrijfsregio.nl. Wij hopen van harte dat u uw medewerking aan dit onderzoek verleent en danken u alvast voor uw tijd en moeite. Met vriendelijke groet, Namens het gemeentebestuur van Zijpe en de plaatselijke ondernemersverenigingen, John Spee Directeur Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland

Bijlage 2: De enquête
U kunt dit formulier invullen en portvrij versturen in bijgevoegde retourenvelop naar het adres onderaan deze vragenlijst. Graag vóór 23 maart 2005. ENQUETEFORMULIER BEHOEFTEONDERZOEK BEDRIJVENTERREINEN GEMEENTE ZIJPE. Toelichting: Deze enquête is zodanig opgezet dat deze makkelijk is in te vullen. Onderstaande vragen kunnen worden beantwoord door een kruis te zetten in het vakje dat voor u van toepassing is, of u kunt uw antwoord noteren op de stippellijnen. Indien een vraag niet van toepassing is of u wilt deze niet beantwoorden kunt u het vakje open laten. Naam bedrijf: Naam respondent: Adres hoofdvestiging PC + Plaats: Telefoonnummer: Datum: BEDRIJFSGEGEVENS 1. Aantal vestigingen: 2. Soort vestiging: 1 2 3 meer dan 3, namelijk………………………. nevenvestiging ……………………………………………………… ……………………………………………………… :……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………

hoofdvestiging

3. Adres nevenvestiging …………………………………………………………………………….. 4. Uw functie: eigenaar medewerker anders, namelijk……………………………

5. Hoeveel jaar bestaat het bedrijf? 0–5 6 – 10 11 – 15 langer dan 15, namelijk ……………………………

6. Wat is de rechtsvorm van het bedrijf? Eenmanszaak B.V. N.V. V.O.F. anders, namelijk…………….

7. Hoeveel werknemers zijn er werkzaam in uw bedrijf? 1–5 6 – 10 11 – 20 21 – 30 meer dan 30, namelijk………………

8. In welke sector bent u werkzaam? agrarische detailhandel maritieme financiële dienstverlenende zorg bouw metaal industrie

anders, nl……………………………………..

9. Kunt u in het kort uw bedrijfsactiviteiten omschrijven? ………………………………………..………………………………………..……………… …………………………………..………………………………………..……………………

10. Wat voor soort vestiging heeft u? (meerdere antwoorden mogelijk) kantoor agrarisch bedrijf bedrijfspand / werkplaats bedrijfsverzamelgebouw

bedrijfspand combinatie met woning ACTIVITEITEN 11. Wat zijn uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten? producent onderhoud serviceverlener transport

anders, namelijk……………….………………

leverancier handel

groothandel advies/consult

reparatie

anders, namelijk………………………………………………………………………… 12. Valt uw bedrijf onder een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer? ja nee

13. Valt uw bedrijf onder een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) ingevolge de Wet Mileubeheer? Zo ja welke? ja nee

AMvB ……………………………….. 14. Waar komt het merendeel van uw klanten vandaan? Gemeente Zijpe Nederland Gemeente Zijpe en aangrenzende gemeenten Buitenland Noord-Holland

15. Gaat u hoofdzakelijk naar de klant toe of komt de klant naar uw bedrijf? klant komt naar bedrijf bedrijf gaat naar klant wisselend

16. Waar komt het merendeel van uw toeleveranciers vandaan? Gemeente Zijpe Nederland Gemeente Zijpe en aangrenzende gemeenten Buitenland Noord-Holland

17. Waar komt het merendeel van uw collega bedrijven waarmee u regelmatig samenwerkt vandaan? Gemeente Zijpe Nederland Gemeente Zijpe en aangrenzende gemeenten Buitenland Noord-Holland

18. In hoeverre heeft u moeite met vestiging nabij een concurrerend bedrijf? geen moeite nauwelijks moeite enigszins moeite veel moeite

19. Waar komt het merendeel van de werknemers van het bedrijf vandaan? Gemeente Zijpe Nederland Gemeente Zijpe en aangrenzende gemeenten Buitenland Noord-Holland

20. Voor welke vormen van vervoer dient uw bedrijf bereikbaar te zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) geen fiets auto vrachtauto trein schip vliegtuig

21. In hoeverre bent u afhankelijk van een goede ontsluiting van uw bedrijf? niet afhankelijk HUIDIGE LOCATIE 22. Hoeveel jaar is het bedrijf op de huidige locatie gevestigd? 0–5 6 – 10 11 – 15 langer dan 15. namelijk …………………………… nauwelijks afhankelijk afhankelijk zeer afhankelijk

23. Waarom heeft u destijds voor deze locatie gekozen? bereikbaarheid prijs ruimte lokale betrokkenheid

anders, namelijk ………………………………. 24. In hoeverre bent u tevreden met uw huidige locatie? zeer ontevreden ontevreden neutraal tevreden zeer tevreden

25. Wat zijn de voordelen van de huidige locatie? (meerdere antwoorden mogelijk) bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk…………………………….

26. Wat zijn de nadelen van de huidige locatie? (meerdere antwoorden mogelijk) bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk……………………………

…………………………………………………………………………………………………. 27. Welke wensen heeft u ten aanzien van de locatie van het bedrijf? Wat zou u willen veranderen? 1. …………………………………………………………………………………………….. 2. …..…………………………………………………………………………………..…….. 3. ……………………………………………………………………………………………..

28. Zou u deze wensen kunnen realiseren op de huidige locatie? ja, want: ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. nee, want …………………………………………………………………………………... …………………………………………………….……………………………………………. 29. Zou u deze wensen eerder/gemakkelijker kunnen realiseren op een andere locatie? ja, naam locatie……………………………………………………………………………… nee 30. Hoe belangrijk is vestiging in de gemeente Zijpe voor uw bedrijf? zeer onbelangrijk onbelangrijk neutraal belangrijk zeer belangrijk

Waarom ………………………………………………………………………………………… 31. Heeft u uitbreidingsplannen? ja nee (ga door naar vraag 34)

32. Hebben de uitbreidingsplannen betrekking op uitbreiding op de huidige locatie, of op een geheel nieuwe locatie? Huidige locatie Geheel nieuwe locatie; en wat is hiervoor de ruimtebehoefte?........... m2

33. Op welk termijn dienen deze plannen te zijn gerealiseerd? half jaar jaar langer dan een jaar, namelijk…………………………

34. Heeft u verhuisplannen ten aanzien van uw bedrijf? ja, geheel ja, gedeeltelijk en dan welk gedeelte………………………………………

nee ( ga door naar vraag 40) 35. Op welk termijn dienen deze verhuisplannen te zijn gerealiseerd? half jaar jaar langer dan een jaar, namelijk…………………………

EISEN AAN DE LOCATIE VOOR UITBREIDINGSPLANNEN 36. Welke eisen stelt u aan uw bedrijfslocatie; wat zijn essentiële voorwaarden voor uw bedrijfsvoering? (meerdere antwoorden mogelijk) ruimte materialen bereikbaarheid machines kennis samenwerking veiligheid personeel prijs

specifieke voorzieningen ligging t.o.v afnemers

ligging t.o.v concurrenten

anders nl …………………………………………………………………………………… 37. Wat zijn voor uw bedrijfsvoering essentiële faciliteiten? (meerdere antwoorden mogelijk) opslag kantoor garage werkplaats

machines als: ……………………………………………….…………………………….. anders nl. …..……………………………………………………………………………… 38. Wat is bij uitbreiding anders dan op eigen grond de ruimtebehoefte voor uw bedrijfsvoering? Totaal benodigde m2 aan gemeentegrond voor uitbreiding anders dan op eigen grond …..… m2 39. Kunt u deze ruimte behoefte invullen naar activiteiten? ……………….. m2 voor kantoor activiteiten ………………. m2 voor productie activiteiten ………………. m2 voor reparatie / assemblage activiteiten ………………. m2 voor opslag ………………. m2 voor parkeermogelijkheden ………………. m2 voor reserveruimte ………………. m2 voor kantine ………………. m2 voor …………………………………………………………………… ………………. m2 voor …………………………………………………………………… Bestaande bedrijventerreinen Kolksluis (’t Zand) en Trambaan (Schagerbrug) 40. Hoe bekend bent u met het bestaande Kolksluis en Trambaan? Kolksluis Trambaan geheel onbekend geheel onbekend onbekend onbekend neutraal neutraal bekend bekend zeer bekend zeer bekend

41. Zou u meer willen weten over het bestaande Kolksluis en Trambaan? Kolksluis Trambaan ja ja nee nee

42. Zou u meer willen weten over een eventuele uitbreiding van Kolksluis? Kolksluis Trambaan ja nee kan niet worden uitgebreid

43. Wat is uw algemene mening over het bestaande Kolksluis en Trambaan? Kolksluis Trambaan zeer negatief zeer negatief negatief negatief neutraal neutraal positief positief zeer positief zeer positief

44. Wat zijn volgens u de voordelen van Kolksluis en Trambaan? bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk ……………… Kolksluis …………………………………………………………………………………… Trambaan bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk ……………… …………………………………………………………………………………… 45. Wat zijn volgens u de nadelen van Kolksluis en Trambaan? Kolksluis bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk……………… …………………………………………………………………………………… Trambaan bereikbaarheid prijs ruimte anders, namelijk……………… …………………………………………………………………………………… 46. Heeft u belangstelling om uw bedrijf op een eventuele uitbreiding van het bestaande Kolksluis te vestigen? ja, want ……………………………………………………………………………………… nee, want ……………………………………………………………………………………. (indien nee geantwoord door naar vraag 48) 47. Hoe concreet is deze belangstelling voor een uitbreiding van Kolksluis? geheel niet concreet niet concreet neutraal concreet zeer concreet

48. Stel er komt een uitbreiding van Kolksluis. Welke sectoren zouden vertegenwoordigd moeten zijn op dit terrein? agrarische industrie maritieme financiële dienstverlenende bouw detailhandel anders, nl: ……………………………………………

49. Stel er komt een uitbreiding van Kolksluis. Welke specifieke faciliteiten (buiten gas, water, licht) zou dit terrein moeten bieden? …………………………………………………………………….……………………………………. ……………….…………………………………………………………….…………………………… ………………………….………………………………………………………………………………. 50. Behoort u tot, of werkt u veel voor bedrijven in de agrarische sector? ja nee

51. Indien u zou kunnen kiezen tussen de bedrijventerreinen in andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland en een bedrijventerrein in de gemeente Zijpe, naar welk bedrijventerrein gaat uw voorkeur dan uit? Kolksluis BolleNoord Hollands Bloementuin

anders, namelijk……………………………………………………………………………. 52. Vindt u dat wonen op een bedrijventerrein mogelijk moet zijn? ja, en waarom?....................................................................................................................... nee en waarom? …………………………………………………………………………… Geen mening 53. Ziet u alternatieven in de gemeente of regio voor vestiging op een uitbreiding van het bestaande Kolksluis? ja, naam locatie en/of omschrijving.……………………..………………………………… nee TOEKOMSTVERWACHTING 54. Wat zijn de verwachtingen voor uw bedrijf? groei krimp consolidatie anders, nl …………………………………..

Innovatiepark TECHNostart Het ECN biedt startende kennisintensieve ondernemingen op het gebied van energietechnologie huisvesting en begeleiding. Behoort u tot deze doelgroep en bent u geïnteresseerd in vestiging op het innovatiepark, neem dan contact op met de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland. Zie onderstaande contactgegevens. Facultatieve vraag. Kent u ondernemers die in de afgelopen twee jaar uit Zijpe zijn vertrokken vanwege het ontbreken van een geschikte vestigings- of uitbreidingslocatie? Zo ja, zou u die hier kunnen noemen:……………………………………………

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Stuur uw enquêteformulier vóór 23 maart 2005 naar: Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland antwoordnummer 422 1780 WB Den Helder U kunt gebruik maken van bijgevoegde retour. Een postzegel is dan niet nodig. Voor informatie: Telefoon: 0223-668033 E-mail: post@bedrijfsregio.nl URL: www.bedrijfsregio.nl

Bijlage 3: Het persbericht
Persbericht Den Helder / Zijpe, 10 maart 2005 Zijpe laat onderzoek doen naar lokale behoefte bedrijventerreinen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zijpe wil in het kader van haar ruimtelijk en economisch beleid onderzoeken wat de behoefte aan bedrijventerreinen is bij lokale ondernemers. Het gemeentebestuur van Zijpe zal de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor het formuleren en uitvoeren van ruimtelijk en economisch beleid; en met name de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen. In verband met het nieuwe streekplan Noord-Holland Noord is het noodzakelijk ten behoeve van de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen een visie te ontwikkelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland, in samenwerking met adviesbureau Linkin’ Business, en gaat maandag 14 maart van start. De Kamer van Koophandel voor Noordwest Holland en de plaatselijke ondernemersverenigingen: Bedrijvenvereniging Zuid-Zijpe, Ondernemersvereniging Callantsoog, Zakenclub ’t Zand en Vereniging van Ondernemers Petten ondersteunen het onderzoek. Het enquêteformulier is in overleg met deze organisaties opgesteld en zij vormen samen met de gemeente Zijpe ook de stuurgroep die het onderzoek begeleidt. Ondernemers die het enquêteformulier niet hebben ontvangen, maar wel aan het onderzoek willen deelnemen of bedrijfsruimte nodig hebben, kunnen het enquêteformulier opvragen bij de afdeling Economische Zaken (tel 0224-574135) van de gemeente Zijpe, de Bedrijfsregio Kop van NoordHolland of downloaden van de gemeentelijke website www.zijpe.nl. Ook startende ondernemers die hun bedrijf nog niet hebben ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, maar dat binnenkort wel gaan doen, kunnen eveneens een enquêteformulier opvragen of downloaden. Startende ondernemers die bedrijfsruimte nodig hebben wordt dringend aangeraden een enquêteformulier in te vullen. Indien alles volgens plan verloopt, zullen de onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt tijdens een ondernemersmanifestatie op 27 mei ’s middags. Voor vragen en inlichtingen kan men contact opnemen met de heer J. Spee, directeur Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland; telefoon 0223 – 668033; e-mail directie@bedrijfsregio.nl.

Bijlage 4: Bedrijfsbeschrijving
Antwoord Toeleverancier kunstmest, veevoer, potgrond, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden etc. voor bollen en veehouders. Stukadoorsbedrijf Productie/Distributie radioactieve preparaten, zowel voor therapie als diagnostiek en pijnbestrijding. Advies en bemiddeling. Agrarisch Loonbedrijf t.b.v. bloembollenteelt. Het in onderaanneming verrichten van grondverzet werkzaamheden., en het verhuren van grondverzetmachines. Handelsagent in woningtextiel. Advisering. Belettering (van reclameborden en auto’s enz.) Verkoop broodjes beenham en import vleeswaren. Vervoeren van agrarische producten, aangevuld met detail en overige transport. Minikraam verhuur. Verhuur al machinist. Bureau gespecialiseerd in nieuwe concepten/formats welke synergie met elkaar brengen. Export/Import en bemiddeling van bloembollen en vaste planten. Garage in verkoop en reparatie en service pompstation. Adviesbureau verpakken. Verkopen aan slijterijen, kaaswinkels en groothandels. ICT Consultancy. In- en verkoop van automobielen. Reparatie, onderhoud en APK. Fabriceren en leveren van houten kozijnen, ramen en deuren. Grafische vormgeving. Kweken, oogsten, verwerken en behandelen van bloembollen. Inkoop van bloembollen. Verkoop van bloembollen aan buitenlandse broeiers en aan Nederlandse exporteurs van bloembollen. Makelaardij O.G. Technisch ontwerk en advies en agrarisch advies. Woning en project stoffering en verkoop woonaccessoires. Advisering en uitvoering op het gebied van interne en externe communicatie. Loodgieter en verwarmingswerkzaamheden. Bestrating, grondwerk en dienstverlening. Nieuwbouw bedrijfsunits(80%)en renovatie, onderhoud bedrijfsunits(20%). Producent en marketier van massief houten systeemplafonds. Elektrotechnisch Installatiebureau. Mobiele stroomvoorziening en kermis. Tegelzetter en eventueel verkoop van tegels. Vliegopleidingen,rondvluchten, vliegtuigverhuur, onderhoud, vliegtuigbeheer en advies. Groothandel geluidsinstallatie. Installatie keukens en badkamers. Fokken, beleren, verkoop en dekken van hoofdzakelijk Arabische volbloed paarden. Verkoop, distributie en implementatie van personeelsplanningsoftware aan de gezondheidszorg, overheid en industrie. Transport Bouwmateriaal en diverse. Interieuradviesbureau en leverancier van interieuraccessoires. Organisatieadviesbureau. Consulent P&O, Vertaalwerk en administratieve diensverlening. Aannemer/bouw. In- en verkoop, verhuur, bemiddeling en advies. Installatiewerkzaamheden op het gebied van gas- waterleiding, dak- zinkwerk,

riolering, centrale verwarming, elektra en sanitair. Herstoffering meubels. Nieuwbouw, verbouw en onderhoud. In- en verkoop gebruikte auto’s. Houtskeletbouw. Geen antwoord. Het leggen van pannendaken bij particulieren en aannemers. Schoorsteenveger, goten schoonmaken, nokvorsten op daken leggen, pannendakreparaties, inbouw stookkanalen. Nieuwbouw- verbouw- en onderhoudswerk. Burger- en Litiuteitsbouw. Onderhoudswerkzaamheden in en om woningen. Dienstverlenende detailhandel. Bouw- en onderhoudsbedrijf. Autoschadeherstel, Autospuiten en auto-onderhoud. Nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Aanleg en onderhoud elektrotechnische installaties. Reclame advies. Producent kozijnen, ramen, deuren enz. Bloembollen kwekerij en veehouderij. Bouwbedrijf, verhuur en in- en export. Agrarisch loonwerk bij veehouders. Bemiddeling in drukwerk en relatiegeschenken. In- en verkoop van kunst en antiek. Levering organisch grondverbeterend product. Diensverlening op het gebied van kantoor- en proces automatisering. Aannemer gericht op de agrarische sector In en verkoop nieuw en gebruikt rubber Groothandel in bestrating materialen en tuinbenodigdheden Transportbedrijf Aannemersbedrijf, elektrotechniek, verkoop en plaatsing zonnepanelen Reparatie en verkoop witgoed Leveren van stroom aan Nuon Agenturen in hout en aanverwante producten voor bouw, industrie en handel Transport Groothandel en markthandel Internet systeem ontwikkelingen Geen antwoord. Verkoop benzine en olie en service Installatie werkzaamheden Het vervaardigen van tandtechnische werkstukken Gevelrenovatie en reiniging Transport Exporteren van bloembollen Vervaardigen van luchtverfrissers. Productie van diervoeders, handel in kunstmest en agrarische benodigdheden. Productie van machines voor de kunstmest industrie. Export van bloembollen. Schilderen/glaszetten. Verkoop tractoren en landbouwwerktuigen, handel in uiteenlopende zaken zoals units, stoom- en metaalverwerkingsmachines en hallen etc. Ontwikkelen van medische hulpmiddelen. Onderhoud en reparatie van alle merken auto’s en verkoop. Dienstverlening visserij en scheepvaart. (intern) transport, autoverhuur en overige dienstverlening. Bemiddeling agrarische producten. Vervangen van autoruiten, inbouwen zonnedaken. Het uitzetten van uitzendkrachten op 6 vaste bedrijven. Grondverzet met minikraam.

Onderhoudsschilderwerken, leveren en plaatsen beglazing, beton conservering, wandafwerking, levering materialen etc. voor particulier, overheid en bedrijfsleven. Verkoop machines agrarische sector (tuin en park) en reparatie en constructiewerk. Leveren en monteren van plafonds wanden enz. Stukadoorswerkzaamheden. Alle in de bouw voorkomende timmerwerken, plaatsen van houten hekwerken en bergingen/tuinhuisjes en vervaardigen. Gevelrenovatie, gevelreiniging en gevelonderhoud. Kunst/antiek verkoop en bemiddeling en taxaties. Stratenmakerij. Utiliteitsbouw, maken en plaatsen van ramen en kozijnen, particulieren, aanbouw, verbouw. Klussen, verhuur, evenementen. Shop, benzinestation, TPG service punt. ZZP leveren van arbeid. Leliekwekerij welke zich toelicht op verkoop van lelies, veredeling en vermarkten nieuwe lelierassen. Leliekwekerij welke zich toelicht op verkoop van lelies, veredeling en vermarkten nieuwe lelierassen. Vermarkten van nieuwe lelierassen onder leliekwekers in voornamelijk Nederland en daarnaast buitenland. Aannemer utiliteitsbouw, renovatie, onderhoud Autobedrijf-> in en verkoop en kleine reparaties Tegelzetbedrijf + groepsaccommodatie Architectenbureau Standpaviljoen exploiteren Handel in meststoffen, veevoeders, granen, zaaizaden, landbouwplastic e.d. Loonwerk in bloembollenteelt en veehouderij Renovatie, vernieuwing en nieuwbouw ECN ontwikkeld hoogwaardige kennis en technologie voor de transitie naar energiehuishouding

Bijlage 5: De dagelijkse bedrijfsactiviteiten
Antwoord stratenmaker Elektrotechnische installatie Betegelen Aannemer bouw Installatie werkzaamheden Stukadoorswerkzaamheden. Taxaties, kunst/antiek bemiddeling. Promotieruimte/ -kas Energie onderzoek

Bijlage 6: Belangrijkheid vestiging in de gemeente Zijpe
Antwoord Zeer belangrijk,veel Bloembollentelers/Veehouders Neutraal, gehele Kop van Noord- Holland is goed. Zeer belangrijk,de meeste klanten komen hiervandaan. Neutraal, ben niet lokaal gebonden. Belangrijk, zo dicht mogelijk bij klanten. Onbelangrijk, te ver van alles weg. Onbelangrijk, noordelijke zandgebied, ontvangst en opslag van product is van belang Neutraal, betrokkenheid plaats bedrijf Onbelangrijk, werk in heel Nederland. Belangrijk, wil toch kantoor in/of omgeving Schagen. Neutraal, ik zou ook ergens anders gevestigd kunnen zijn. Onbelangrijk, zelf de gemeente koopt de vloerbedekking buiten de Gemeente Zijpe. Onbelangrijk, Klanten zitten niet alleen in Gemeente Zijpe en wordt meestal naar de klant toegegaan. Neutraal, binding met klanten ’t Zand. Belangrijk, vaste klantenkring. Neutraal, omliggende gemeente ook goed. Onbelangrijk, Gemeente Zijpe heeft geen vliegveld. Belangrijk, betaalbaar? Zeer belangrijk, tijdens het veulen snel aanwezig kunnen zijn. Zeer onbelangrijk, Excentrische ligging t.o.v. Nederland. Belangrijk, i.v.m. klanten. Belangrijk, dicht bij huis. Zeer belangrijk, meeste klanten etc. in Callantsoog. Neutraal, niet afhankelijk van de gemeente Zijpe. Belangrijk, werkplaats graag dicht bij woonhuis. Belangrijk, woont hier zeer mooi. Belangrijk, huidige klantenkring en woonplek meeste werknemers. Belangrijk, woonhuis en klanten. Belangrijk, dorpsfunctie. Zeer belangrijk, goede grond eigenschappen. Belangrijk, personeel woonachting in omgeving. Zeer belangrijk, hier is onze klantenkring gevestigd. Belangrijk, reistijd. Zeer belangrijk, de gemeente Zijpe is mijn gemeente! Belangrijk, want veel klanten uit de gemeente Zijpe. Zeer belangrijk, lokale betrokkenheid in de stolpen Belangrijk, er zal geen personeel aanwezig zijn op het terrein, dus blijft het kantoor nog bij de woning Tevens woonplaats eigenaar Zeer belangrijk, dichter bij huis Neutraal, klanten uit diverse gemeenten Belangrijk, het is de enige gemeente waarbij je mag wonen bij het bedrijf. Belangrijk, dicht bij woonadres. Belangrijk, naamsbekendheid. Belangrijk, al jaren een begrip in Nederland. Zeer belangrijk, klantenkring in ’t Zand en omgeving gevestigd. Neutraal, ligging centraal in bollengebied noodzakelijk. Neutraal, wij werken overal in Noord-Holland. Zeer belangrijk, reeds 3 jaar gevestigd in de gemeente Zijpe. Belangrijk, bloembollensector. Belangrijk, want we willen hier niet weg.

Zeer belangrijk, privé belang. Zeer belangrijk, weinig concurrentie in Noord-Holland-Noord. Zeer belangrijk, mooie wijde omgeving. Onbelangrijk, kan overal. Belangrijk, anders is er bijna geen middenstand meer op St. Maartensvlotbrug. Zeer belangrijk, grondgebondenheid, centrale ligging ten opzichte van klanten, leveranciers en collega bedrijven. Zeer belangrijk, in verband met selectie lelierassen in relatie met de grondgebondenheid. Zeer belangrijk, want grond gebondenheid, centrale ligging t.o.v. klanten en leveranciers en collega bedrijven. Zeer belangrijk, omdat 80% van mijn klantenbestand uit deze regio (Callantsoog) komt, mede als reden dat ik dichtbij zit. Zeer belangrijk, dichtbij strandpaviljoen. Neutraal, regio Kop van Noord-Holland is voor ons erg belangrijk, locatie moet voor ons gemakkelijk met agrarisch vervoer bereikbaar kunnen zijn. Zeer belangrijk, de mentaliteit is goed.

Bijlage 7: Voordelen huidige locatie
Antwoord Ligging Goede bollengrond Combinatie woning Kantoor aan huis Aan huis Privé Kantoor aan huis Centraal in werkgebied. Wonen en werken Wonen en werken Samenwerking ECN Wonen en werken Woonadres Geen extra huur. Dichtbij woonadres. Werk vanuit huis. Rust. Grondsamenstelling en centrale ligging. (toevoeging) Bedrijfsgebouwen t.b.v. veredeling op een plek. Grondsamenstelling en centrale ligging Middenin agrarisch gebied, bereikbaarheid klanten De locatie

Bijlage 8: Nadelen huidige locatie

Antwoord Ruimte komt te vervallen. Uitstraling parkeerplaats. Nabijheid van natuurgebied met expansiedrift. Buren, particuliere woningen. Technische staat pand. Geen woning mogelijk Openingstijden tijdens de zomerperiode Graag eigendom. Geen werkplaats Ruimte gebrek Slecht onderhoud gemeente van terrein en wegwijzing ! Weinig andere bedrijven om ons heen Geen uitbreidingsmogelijkheden Geen uitbreidingsmogelijkheid, gemeente Zijpe zeer ondernemers onvriendelijk. Afstand woon werk verkeer Dicht bij woonomgeving. Dicht bij woonomgeving. Slechte ontsluitingsweg richting Alkmaar. Beperkte uitbreidingsmogelijkheid. Buiten de normale regio voor scheepvaart. Soms te kort ruimte. Afwijken van oorspronkelijke plan t.o.v. handhaving, selectie en uitstraling door de gemeente. Geen uitbreidingsmogelijkheid. Geen officiële bedrijfsruimte, alleen voor opslag. Onvoldoende rekenschap van de gemeente Zijpe t.a.v. bestaande agrarische bedrijven. Ligging ten opzichte van nevenvestigingen. Rekenschap van de gemeente Zijpe ontbreekt t.a.v. bestaande agrarische activiteiten Te ver, achteraf/ moeilijk te beschrijven (route) Uitstraling Niet aan vaarwater, bereikbaarheid t.a.v. aanvoer producten De locatie

Bijlage 9: Wensen ten behoeve van de huidige locatie
Antwoord Locatie is prima, uitbreiding loods. Vergroting mogelijkheden tot uitbreiding. Meer bebouwingsoppervlakte. Meer ruimte, betere bereikbaarheid i.v.m. de machines (brug Stolpen is te licht, nl. 30 ton). T.z.t. wellicht interesse in aparte kantoorruimte. Meer ruimte. Meer in het zicht. Dichtbij, ruimte. Aanrijweg (vreselijke slechte conditie), verlichting, kabel voor internet, groenvoorziening. Meer Ruimte, beter midden in het land. Locatie bij uitbreiding. Ruimte aan openbare weg parkeer (eigen) i.v.m. handel. Groter kantoor. Meer ruimte. Beveiligde ruimte in directe omgeving. Woningbouw ’t Zand. Eventueel grotere praktijkruimte. Grotere locatie. Meer opslagruimte. Meer afstand t.o.v. particuliere woningen. Woning erbij bouwen. Verruiming openingstijden luchthaven. Bereikbaarheid voor grote vrachtwagens, grotere oppervlakte, uitbreidingsmogelijkheden. Bereikbaarheid, los van regels, betaalbaar. Verhuizen naar een grotere kantoorruimte. Eigenaar. Bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve bedrijven in de reclame, interieuradvies enz. (ook ter verbetering van samenwerking) Nieuwbouw. Ruimere werkplaats. Betaalbare werkplaats, goed bereikbaar, kleine werkplaats. Geen. ( misschien in de toekomst uitbreiding opslag) Bouwen van een bedrijfsruimte. NVT, gaan verhuizen naar Trambaan. Betere parkeergelegenheid. Bedrijfsruimte nabij woning in Petten, bereikbaarheid. Bereikbaarheid, door een nieuwe aansluiting op de openbare weg. Beter onderhoud gemeente!, betere bewegwijzering. De brug over het Noordzee kanaal. Altijd verbonden met privé, een scheiding is gewenst. Gemeente moet zich houden aan afspraken, geen vrijstellingen geven, het leefklimaat veilig stellen en geen afvalverwerkingsbedrijven e.d. Bereikbaar voor vrachtverkeer, ruimte voor op en overslag, representatief Goede bereikbaarheid, locatie aantrekkelijk voor externe bedrijven De 2 vestigingen samenvoegen Ruimte vergroten Meer oppervlakte, dichter bij huis, vrachtwagen niet bij huis Groter pand Een grote loods voor stalling van apparatuur Uitbreiding De oude molen verplaatsen.

Bestaande gebouwen verbeteren. Bestaande gebouwen verbeteren. Opslagruimte, loods in Petten Betere verbinding d.m.v. een brug bij bijvoorbeeld Zijpersluis. Grotere werkplaats, showroom, parkeergelegenheid. Grotere kantoren, ligging ervan. Handhaving van de bestaande regels (o.a. Bouwplicht), snel afwikkelen grond uitgifte i.v.m. uitstraling bedrijfsterrein, bijkopen van grond voor uitbreiding. Industrieterrein in St. Maartensvlotbrug, Plaatsen van loods. Bedrijventerrein, Bedrijfsruimte dichtbij woonadres. Werkplaats en kantoor. Werkplaats met opslag (ongeveer 75m2) in de gemeente Zijpe. Meer ruimte. Betere rekenschap van de gemeente Zijpe t.a.v. bestaande agrarische bedrijven, verbetering/vernieuwing promotie- en ontvangstruimte, uitbreiding fust loods en kantoorruimte. Vernieuwen, isoleren, herinrichten bedrijfshallen en koelcellen, rekenschap van de gemeente Zijpe t.a.v. bestaande agrarische activiteiten op onze nevenvestigingen. Betere rekenschap gemeente Zijpe t.a.v. agrarische activiteiten verbetering/ vernieuwing promotie- en ontvangstruimte het realiseren van een nieuwe kantoorruimte Betere bereikbaarheid, aanpassing uitstraling bedrijventerrein, lokaliseren aan doorgaande weg Uitstraling, uitbreiding Opslag & schuur voor strandpaviljoen + toebehoren Vergroten bedrijfsruimte, verbeteren interne logistiek aan vaarwater De garage die ik huur van de gemeente te willen kopen De bereikbaarheid middels openbaar vervoer, parkeergelegenheid

Bijlage 10: Wensen kunnen realiseren op de huidige locatie
Antwoord Ja, want er ligt nog grond in eigendom. Ja, want logistiek, aard van de producten vereist dit. Ja, want bebouwingsvak vergroten. Ja, want Gemeente moet dit uitvoeren. Ja, want het huis kan verbouwd worden. Ja, want eigendom en bij woonhuis. Ja, want de gemeente wil graag dat de burger mee denkt maar doet daar vervolgens niks mee. Ja, want nieuwbouw. Ja, want genoeg ruimte. Ja, want mogen bouwen. Ja, want een nieuwe dam door de sloot en een nieuw pad. Ja, want er staan inmiddels 8 woningen. Ja, want er zijn goede mogelijkheden voor uitbreiding van ’t Zand. Al het wagenpark kan dan af. Hoeft niet bij huis, geen vrachtverkeer in de wijk. Ja, want er is ruimte. Ja, want verplaatsen is geen optie, kost te veen geld. Ja, want aanvraag licht al bij de gemeente. Ja, want met hulp van hogerhand brug bij Zijpersluis. Ja, want her locatie kantoren. Ja, want genoeg ruimte. Ja, want er is nog grond beschikbaar op de Trambaan. Ja, want is mogelijk binnen de bestaande bebouwingsplannen en reeds gegunde verbouwingsvergunningen. Ja, want is mogelijk binnen bestaande bebouwingsvak. Ja, want vernieuwing is mogelijk binnen de huidige bebouwingsvakken. Uitbreiding kantoorruimte is nog niet mogelijk. Ja, want toestemming voor bedrijfsvergroting. Ja, want zit bij woonhuis.

Antwoord Nee, want er is nog geen ruimte voor uitbreiding op het huidige terrein. Nee, want geen grond beschikbaar. Nee, want geen ruimte om bij/aan te bouwen. Nee, want het pand is niet verplaatsbaar. Nee, want de ruimte komt te vervallen. Nee, want geen ruimte. Nee, want geen kantoorruimte extra. Nee, want de gemeente werkt niet mee. Nee, want geen uitbreidingsmogelijkheden. Nee, want de gemeente werkt niet mee, is niet capabel, geen goede mensen, geen initiatieven, geen daadkracht, kortom stelt niks voor. Nee, geen uitbreidingsmogelijkheden. Nee, want niet voldoende grond. Nee, want geen industrieterrein. Nee, want geen ruimte. Nee, want is gemeentelijk niet toegestaan. Nee, want afhankelijk van Koninklijke Marine. Nee, want doodlopende straat. Nee, want heeft nu een woonbestemming. Nee, want is niet te koop. Nee, want kantoor aan huis.

Nee, want woonhuis. Nee, want is een woonbestemming. Nee, want geen ruimte beschikbaar. Nee, want gaan verhuizen naar Trambaan. Nee, want de gemeente werkt niet mee. Ja, want mogelijkheid om een dam te maken voor een nieuw pad/weg. Nee, want het is een woonwijk. Gevestigd in een woonwijk. Nee, want er zijn geen uitbreidingsmogelijkheden. Nee, want beperkte ruimte. Nee, want ons woonhuis staat in een doorlopende weg. Nee, want geen mogelijkheid, geen bedrijventerrein in Petten. Nee, want geen ruimte. Nee, want werk vanuit huis. Nee, want geen ruimte. Nee, want dit pand is gelokaliseerd aan de achterzijde van een verzamelpand. Nee, want geen uitbreidingsmogelijkheden. Nee, want opslag in de winter. Nee, want huidige locatie is niet aan het water. Nee, want afhankelijk van andere instanties.

Bijlage 11: Redenen achter keuze huidige locatie
Antwoord Aard bedrijfsactiviteit (nucleair) Beschikbaarheid Mooi uitzicht Omdat er woongelegenheid zou zijn. Ontsluiting naar luchthaven. Weg uit de stad Familie bedrijf Wonen en werken op een kleinschalig net, bedrijventerrein volgens de presentatie. Alleen de gemeente houd zich niet aan de afspraken. Samenwerking Omstandigheden Geen grond in de Zijpe. (toevoeging) Historie Overname bedrijf. Geen andere mogelijkheid, er is in Petten geen bedrijventerrein. We willen de opslag dichtbij huis hebben. Rustig, goede parkeergelegenheid en mooi pand. Grondsamenstelling en centrale ligging. (toevoeging) Bedrijfsgebouwen t.b.v. veredeling op een plek. (toevoeging) Grondsamenstelling en centrale ligging Is al jarenlang eigendom van +- 1960 Vrijheid, dorp is anders dan stad. Beschikbaarheid water en dun bevolkt gebied.

Bijlage 12: Wonen op een bedrijventerrein
Antwoord Ja, want toezicht/betrokkenheid eigenaar. Ja, want praktisch. Ja, want om de kosten te drukken en er altijd te zijn voor de klant. Ja, want i.v.m. uitgifte goederen. Ja, want vaak belangrijk om bij bedrijf te wonen. Ja, want bij het bedrijf wonen is ideaal. Ja, want veiligheid. Ja, want maakt het een stuk vriendelijker en veiliger. Ja, want controle voor avonden ed. Ja, want beveiliging en reistijd. Ja, want sociale controle. Ja, want wonen en werken soms goede combinatie. Ja, want wonen zelf bij het bedrijf en weten niet beter. Ja, want zorgt voor sociale controle en leefbaarheid. Ja, want voor sommige is wonen bij het bedrijf een voordeel. Ja, want betere controle. Ja, want sommige ondernemers wonen graag bij het bedrijf. Ja, want sociale controle en bewaking. Ja, want veiligheid en bewaking. Ja, want rustig. Ja, want dicht bij het bedrijf betrokken. Ja, want makkelijk. Ja, want wonen bij het bedrijf heeft vele voordelen. Ja, want sociale controle en geen reistijd. Ja, want controle. Ja, want beter voor bedrijfsvoering en bewaking bedrijventerrein. Ja, want wonen en werken gaat prima samen. Ja, want wel gekoppeld aan bedrijf. Ja, want betere controle en houden het netter/schoner. Ja, want logistiek en beveiliging. Ja, want leefbaarheid en controle. Ja, want werk bestaat meestal uit direct oproepbaar. Ja, want controle. Ja, want werken en wonen en sociale controle. Ja, want controle. Ja, want controle en betrokkenheid. Ja, want bereikbaarheid van klant. Ja, want bij kleine ondernemingen maakt het bedrijf vaak deel uit van het gezinsleven. (betrokken) Ja, want uitsluitend bedrijfsgericht Ja, voor de controle en netheid op het terrein Ja, want goed voor de veiligheid Ja, want wonen er zelf. Ja, want veiligheid en “bewaking”. Ja, want makkelijk en veiligheid. Ja, want goed toezicht. Ja, want bewaking van het bedrijf en ’s avonds kunnen werken. Ja, want een betere beveiliging is er niet. Ja, want beter aanzicht. Ja, want praktisch/betrokkenheid. Ja, want woonwerk verkeer. Ja, want scheelt een hoop tijd. Ja, want veiligheid. Ja, want gelijk een soort controle.

Ja, want waarom niet. Ja, want betrokkenheid bij het bedrijf. Ja, want veiligheid/tegen inbraken. Ja, want bewaking/ gunstige verdeling van werkomstandigheden. Ja, want controle op bedrijf.

Antwoord Nee, want overlast bedrijven t.o.v. woningen. Nee, want grote kans op klachten bewoners. Nee. want personen belemmeren vaak de industrie, lawaai en overlast. Nee, want niet leuk en gezellig wonen. Nee, want overlast. Nee, want altijd last van overlast of klachten al is het nu niet dan is het over vijf jaar. Nee, want je weet niet wie of wat er komt. (toevoeging) Nee, want geen bewoning. Nee, want geen overlast door bewoning. Nee, want niet noodzakelijk. Nee, want dat is voor de kleine bedrijven financieel niet haalbaar. Nee, geeft problemen in de toekomst.

Bijlage 13: Voor- en nadelen Kolksluis
Voordelen Kolksluis Antwoord Binding Toegespitst op agrarische activiteiten. (toevoeging) Toegespitst op agrarische activiteiten. (toevoeging) Toegespitst op agrarische activiteiten. (toevoeging) Nadelen Kolksluis Antwoord Onbereikbaar met grote vrachtwagens. Rommelig, onlogische indeling, naamgeving straten en nog in aanbouw. Rommelig uitstraling (onverzorgd). Geen openbaar vervoer. Afstand Te kort ruimte, en te trage reacties van gemeente. Afstand Rommel Uitbreidingsmogelijkheden Noordzijde ’t Zand. (toevoeging) Uitbreidingsmogelijkheden Noordzijde ’t Zand. (toevoeging) Uitbreidingsmogelijkheden Noordzijde ’t Zand. (toevoeging) Uitstraling

Bijlage 14: Voor- en nadelen Trambaan
Voordelen Trambaan Antwoord Dichter bij Schagen. Goede vestiging voor de locale bedrijven. Erbij wonen als de gemeente zich aan de afspraken houdt. Combinatie wonen en werken. (toevoeging) Toegespitst op voorzieningen t.b.v. particulieren (caravanstalling e.d.) en transport. (toevoeging) Toegespitst op voorzieningen t.b.v. particulieren (caravanstalling e.d.) en transport. (toevoeging) Toegespitst op voorzieningen t.b.v. particulieren (caravanstalling e.d.) en transport. Nadelen Trambaan Antwoord Onbereikbaar met grote vrachtwagens. Geen mogelijkheid voor een ruimte van 250m2, zijn altijd groter. (toevoeging) Rommelig uitstraling (onverzorgd). (toevoeging) Te kort ruimte, en te trage reacties van gemeente. Rommelig Uitstraling is matig. Te ver weg. Bereikbaarheid voor zwaar verkeer. (toevoeging) Zeer slordige en rommelige uitstraling. Rommelig en onoverzichtelijk (toevoeging) Rommelig. Geen uitstraling. Toegespitst op andere activiteiten. (toevoeging) Toegespitst op andere activiteiten. (toevoeging) Toegespitst op andere activiteiten. (toevoeging) Te dichtbij directe concurrentie. Uitstraling

Bijlage 15: Waarom wel of geen belangstelling voor vestiging op Kolksluis
Wel belangstelling Antwoord Ja, want we willen uitbreiden. Ja, want meer ruimte. Ja, want staan in Kolksluis al 2 jaar ingeschreven. Ja, want op zoek naar een nieuwe vestiging. Ja, want kan extra ruimte gebruiken. Ja, want voor opslag. Ja, want hangt van de prijs af (misschien). Ja, want er is bij ondernemers behoefte aan een goed bereikbaar tankstation. Geen belangstelling Antwoord Nee, want verkeerde omliggende bedrijven. Nee, want is uit de richting. Nee, want wij hebben nog geen verdere uitbreidingsplannen. Nee, want tevreden met huidige situatie. Nee,want tevreden met huidige locatie. Nee, want kunnen ons bedrijf niet los van de grond uitoefenen. Nee, want uitbreiding toch niet gerealiseerd gaat worden gemeente heeft heel veel geld neergeteld voor land waar middels kooirecht niet gebouwd mag worden.(Sukkels) Nee, want liefst iets dichter bij Schagerbrug. Nee, want huidige locatie voldoet. Nee, want bestaande locatie is goed. Nee,want afstand is te lang. Nee, want geen landingsbaan. Nee, want tevreden met huidige locatie. Nee, want bereikbaarheid. Nee, want geen uitbreidingsplannen. Nee, want veel tijdverlies door de brug bij Callantsoog. Nee, want huidige locatie voldoet. Nee, want gaan verhuizen naar Trambaan. Nee, want huidige locatie beschikt over voldoende ruimte. Nee, want huidige locatie voldoet. Nee, want een agrarisch bedrijf op een bedrijventerrein is niet gunstig. Nee, want te ver uit het centrum. Nee, want geen uitbreidingsplannen. Nee, want zijn al ergens anders aan het oriënteren. Nee, want reeds gevestigd. Nee, want wil graag naar trambaan. Nee, want rommel. Nee, want geen verwantschap met ’t Zand. Nee, want bedrijfsbeëindiging. Nee, want geen verhuisplannen. Nee, want de bestaande locatie voldoet. Nee, want het bedrijf moet in Petten blijven. Nee, want nooit over nagedacht. Nee, want huidige locatie voldoet. Nee, want reeds gevestigd op Kolksluis. Nee, want geen interesse. Nee, want ga niet verhuizen. Nee, want of Trambaan of andere gemeente Schagen.

Nee, want geen uitbreidingsplannen. Nee, want wij blijven graag in St. Maartensvlotbrug. Nee, want we willen in Petten blijven wonen. Nee, want tevreden met huidige locatie. Nee, want afstand te groot. Nee, want bestaande locatie is ligging optimaal. Nee, want de bestaande locatie voorziet in onze behoeften Nee, want op de bestaand locatie is de ligging optimaal Nee, want de uitbreiding is op eigen perceel Nee, want te ver van mijn huidige locatie/ te dicht bij concurrentie. Nee, want geen uitstraling Nee, want te ver van het strand Nee, want uitbreiding is mogelijk bij huidige bedrijfslocatie

Bijlage 16: Overige opmerkingen
De onderstaande tabellen geven reacties, opmerkingen en toevoegingen weer, die ondernemers bij de desbetreffende vraag geschreven hebben. De vraag staat boven de tabel genoemd. 10. wat voor soort vestiging heeft u? Antwoord Laboratorium Paviljoen Bedrijfspand en winkel/kantoor Werkplaats en laboratoria 24. In hoeverre bent u tevreden met uw huidige locatie? (toevoegingen) Antwoord Ontevreden, Gemeente is de afspraken niet nagekomen. Vrijstelling op vrijstelling wordt verleend. Neutraal, in de toekomst te klein. We missen een goede brug om richting Alkmaar te gaan, moeten via Veldhuizen en mogen niet met vrachtwagen door Krabbedam. 29. Zou u deze wensen eerder / makkelijker op een andere locatie kunnen realiseren? Ja, hoek asbesterweg-zandweg / weiland asbestee. 48. Stel er komt een uitbreiding van Kolksluis. Welke sectoren zouden vertegenwoordigd moeten zijn op dit terrein? Anders Antwoord Luchtvaart Transport Agrarische toeleveranciers, mechanisatie bedrijven 54. Wat zijn de verwachtingen voor uw bedrijf? Anders, namelijk Antwoord Faillissement i.v.m. tekort aan woningbouw. Bedrijfsbeëindiging. Facultatieve vraag Kent u ondernemers die in de afgelopen twee jaar uit Zijpe zijn vertrokken vanwege het ontbreken van een geschikte vestigings- of uitbreidingslocatie? Antwoord Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Aannemersbedrijf de Leeuw. Meerdere ondernemers i.v.m. verkeerde selectieprocedure en politieke belangen. Aannemersbedrijf de Leeuw.

Overige opmerkingen Antwoord Geef de ondernemer eens wat ruimte en respect voor hard werken, dat mag wel eens (beloond worden). Wordt nu alleen maar gestraft en uitgelachen door de uitkeringtrekkers. Malle regels en geen vrijheden c/q privileges. Kleine ondernemers de kans geven iets te kopen in plaats van enkel grote ondernemers die tegen hoge prijzen kunnen verhuren. Uitbreidingsplannen op huidige locatie kunnen niet gerealiseerd worden, omdat de gemeente dit niet toestaat. Als ik de klanten van de afgelopen week erop nasla dan is me weer duidelijk dan de gemeente (plan ’t Zand) helemaal niet luistert naar wat er leeft in de samenleving. Dus ga ik er ook van uit dat dit formulier wederom voor niks wordt ingevuld. Het wordt dan ook tijd dat de gemeentes en hun ambtenaren, net zoals in het bedrijfsleven, worden afgerekend op hun prestaties…… (Nee, doe dat maar niet, dan houden we geen politiek meer over). Vraag aan de gemeenteraad: Waarom kunnen bedrijven, jarenlang (ook zonder subsidie) de zaak heel houden en kan de gemeente en de gehele politiek niet een jaar rondkomen van de inkomsten die ze krijgen. Het wordt tijd dan B.V. Nederland wordt bestuurd door ondernemers en niet door werknemers die alleen carrière willen maken. Uitbreidingsplannen kunnen tot op heden nog niet worden uitgevoerd. De grond naast het bedrijf heeft 7 jaar braak gelegen. Gemeente werkt niet mee. Ik vindt het raar dat deze enquête nu pas wordt uitgevoerd, aangezien de gemeente al grond heeft aangekocht voor het bedrijventerrein Kolksluis. Bij de gemeente heb ik al drie jaar geleden, mij inlaten schrijven voor een stukje industriegrond. Maar kennelijk hebben ze het erg druk, hun eigen fouten goed te maken. En zitten ze niet op een kleine ondernemer te wachten. Kijk goed in de Kop van Noord Holland naar leeg staande panden, voor er onnodig oude natuur wordt opgeofferd. Ja, alternatief voor een uitbreiding is BolleNoord Nee, vestiging op een uitbreiding Kolksluis is voor ons geen alternatief Ja, alternatief voor een uitbreiding is BolleNoord Nee, vestiging op een uitbreiding Kolksluis is voor ons geen alternatief, i.v.m. ruimte