BOUWLEGES

2005 - 2006

ES-06.0517/TN/mh
Juni 2006

Colofon
Uitgave van de Kamer van Koophandel Rotterdam
Deze publicatie is ook te downloaden http://www.kvk.nl/bouwleges
Voor meer informatie: Kamer van Koophandel Rotterdam, Directie Economische Stimulering,
de heer mr. T.W. Nieuwpoort, telefoon 010-402 77 15, e-mail: tnieuwpoort@rotterdam.kvk.nl
ES-06.0517/TN/mh
juni 2006 (Gew. Augustus 2006)

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

Pagina

1. Inleiding ..................................................................................................................................3
2. Conclusies Bouwleges KvK-regio Rotterdam 2005-2006......................................................4
3. Bouwleges per gemeente in 2006 ...........................................................................................5
4. Invloed van de bouwkosten op de bouwleges.......................................................................11
5. Overzicht 2000 – 2006..........................................................................................................12
Bijlagen ......................................................................................................................................13
Bijlage I. Leges in absolute bedragen en als percentage van de bouwsom (incl. hoogste en
laagste) in 2006 .........................................................................................................15
Bijlage II. Gemiddelde legesbedrag per gemeente (exclusief bouwkostenstijging) in 2006.....18
Bijlage III. Gemiddeld legesbedrag per gemeente (bij gewijzigde tarieven, inclusief
bouwkostenstijging)..................................................................................................20
Bijlage IV. Financiële bepalingen met betrekking tot de leges voor een reguliere
bouwvergunning in de gemeentelijke legesverordeningen......................................23

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

1

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

2

1. Inleiding
De Kamer van Koophandel Rotterdam onderzoekt elk jaar de lokale lasten van bedrijven.
In deze notitie worden de bouwleges in 2006 van de 47 gemeenten in het kamergebied met elkaar
en met die van 2005 vergeleken.
Gemeenten heffen bouwleges. Bouwleges moeten aan gemeenten worden betaald voor het in
behandeling nemen van een aanvraag van een bouwvergunning. De kosten die een gemeente
maakt voor het afgeven van een bouwvergunning mag zij via leges verhalen. Het totaal van de
inkomsten uit leges mag niet meer zijn dan kostendekkend1.
De hoogte van de voor een bouwvergunning te betalen bouwleges is afhankelijk van de hoogte
van de bouwsom. Voor de vergelijking van de bouwleges wordt derhalve uitgegaan van het
gemiddelde van de bouwleges die in elk van de gemeenten betaald moeten worden bij
verschillende bouwsommen.
In deze notitie wordt ook aandacht besteed aan de invloed van de stijging van de bouwkosten op
de hoogte van de bouwleges en aan de geïndexeerde stijging van bouwleges en bouwkosten over
de jaren 2000-2006.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
de wijze waarop de gemeenten de hoogte van de bouwleges bepalen;
de hoogste en de laagste gemiddelde bouwleges per gemeente in 2006;
de procentuele verandering van de gemiddelde bouwleges per gemeente ten opzichte van 2005;
de invloed van de stijging van de bouwkosten op de gemiddelde bouwleges;
de stijging van de bouwleges in de periode 2000-2006.

1 Met betrekking tot de kostendekkendheid van leges bepaalt artikel 229 b lid 1 van de Gemeentewet dat ”.. de tarieven
zodanig (worden) vastgesteld dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake.”
Dit niveau van kostendekking geldt echter niet specifiek voor het onderdeel bouwleges, maar voor de legesverordening
in zijn geheel. Formeel kunnen gemeenten dus beleidskeuzen maken in de verdeling van de kosten binnen de
legesverordening.
(Zie ook HR 04-02-2006, nr. 40072)

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

3

2. Conclusies Bouwleges KvK-regio Rotterdam 2005-2006
De gemiddelde stijging van de gemiddelde bouwleges voor het verkrijgen van een reguliere
bouwvergunning in elk der gemeenten in de KvK-regio Rotterdam bedraagt ruim 4,1 %2,
uitgaande van een stijging van de bouwkosten met 1,7 %.
De hoogte van de bouwleges is afhankelijk van de hoogte van de bouwsom. Bij hoger worden
van de bouwsom zal derhalve, bij gelijkblijvende tarieven, ook de bouwleges stijgen. Als
daarnaast de tarieven worden verhoogd, treedt er dus een extra stijging op.
Van de genoemde stijging van 4,4 % wordt 2,6 % veroorzaakt door de stijging van de
bouwkosten en vloeit ruim 1,5 %3 voort uit de daadwerkelijke verhoging van de tarieven.
Aangezien alleen al de stijging van de bouwsommen leidt tot een stijging van de inkomsten van
de gemeenten uit de bouwleges, was verhoging van de tarieven niet gerechtvaardigd. Integendeel,
gezien deze stijging had een verlaging van de tarieven in de rede gelegen.
Gemeenten berekenen bouwleges op verschillende manieren. Zo berekenen 7 van de 47 gemeenten de leges over de bouwsom inclusief BTW en de resterende over de bouwsom exclusief BTW.
De verschillende berekeningen leiden ook tot geheel verschillende legesbedragen: bij een bouwsom van € 2.500 (excl. BTW) wordt in de duurste gemeente (Korendijk; € 285,00) bijna 6,8
maal zo veel betaald als in de goedkoopste (Spijkenisse; € 42,01). In het meest gunstige geval,
bij een bouwsom van € 250.000 verschillen de duurste gemeente (Korendijk, € 9.169,30) en de
goedkoopste (Middelharnis; € 3.142,70) een factor 2,9 van elkaar. Dit betekent een verschil van
€ 6.026,60. Gemiddeld liggen de duurste (Goedereede, € 16.042,00) en de goedkoopste
gemeente (Rotterdam; € 5.007,08) een factor 3,2 uiteen. Het verschil bedraagt € 11.034,92.
In de periode 2000-2006 is sprake van een stijging van de gemiddelde leges met 51,1 % terwijl de
bouwkosten in die periode stegen met 13,7 %4. Als rekening wordt gehouden met deze
bouwkostenstijging, stijgen de bouwleges in deze periode zelfs met 78,7 %.
De bouwlegesverordeningen van een aantal gemeenten kampen nog steeds met de gevolgen van
de overgang van guldens naar euro’s. Waar bij de indeling van de bouwsommen in categorieën
ronde bedragen zijn te verwachten, komen nog op het oog willekeurig gekozen bedragen voor die
in twee gevallen zelfs tot in euro’s nauwkeurig zijn. Zo zijn bij negen gemeenten de gekozen
categoriegrenzen in euro’s nog te herleiden tot de eertijds ronde bedragen in guldens, zij het dat
in een aantal gemeenten deze bedragen nu zijn afgerond op veelvouden van € 10.000 en
dergelijke.

2 Zie Bijlage III, Tabel 5, blz. 21
3 Zie Bijlage II, Tabel 4, blz. 19.
4 Bron: CBS, Inputprijsindexcijfers nieuwe woningen.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

4

3. Bouwleges per gemeente in 2006
Gemeenten bepalen de hoogte van de bouwleges op basis van de hoogte van de bouwsom5.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een lichte bouwvergunning en een reguliere bouwvergunning, afhankelijk van de aard van de verbouwing of het op te richten bouwwerk, en kan
een reguliere bouwvergunning ook in twee fasen (eerste en tweede fase) worden verleend.
Hiervoor moeten verschillende bedragen als leges worden betaald.
Ook moeten naast de daarvoor geldende basisbedragen meestal toeslagen worden betaald, bij
voorbeeld als in verband met de voorgenomen bouw een welstandsadvies moet worden opgesteld
of als een grondonderzoek plaats moet vinden6. Bij dit onderzoek is alleen gekeken naar het
basisbedrag.
Berekeningsmethode van de bouwleges
Bijna iedere gemeente hanteert haar eigen manier van berekening van de bouwleges.
Alle gemeenten gaan uit van de hoogte van de bouw- of verbouwingskosten. 40 gemeenten gaan
daarbij uit van de bouwsom exclusief BTW, de resterende zeven gemeenten gaan uit van de
bouwsom inclusief BTW.
In het merendeel van de gevallen (27 gemeenten) worden de bouwsommen ingedeeld in
categorieën, naar de hoogte van de bouwsom. Per categorie wordt een verschillend bedrag of
percentage (of beide) toegepast. Bij de resterende 20 gemeenten wordt het legesbedrag bepaald
met behulp van vaste, niet van de hoogte van de bouwsom afhankelijke percentages, meestal
vermeerderd met een vast bedrag. Tevens geldt dan in veel gevallen een minimum legesbedrag.
Bij vier van de genoemde 27 gemeenten die de bouwsommen verdelen in categorieën zijn de
categorieën zodanig gekozen dat alleen voor (zeer) lage bouwsommen (lager dan resp. € 1.000,
€ 2.500, € 2.500 en € 5.000) een afwijkend tarief geldt.
Van de resterende 24 gemeenten zijn de bouwsommen twee maal in twee categorieën, vijf maal
in drie, vier maal in vier, vier maal in vijf, vier maal in zes en één maal in zeven, een maal in tien
en twee maal in dertien categorieën ingedeeld.
Als een verdeling in meerdere categorieën wordt toegepast, neemt het legesbedrag in het
algemeen naar rato af, naarmate het hogere bouwsommen betreft, hetzij door toepassing van
lagere percentages, dan wel doordat de vaste bedragen die bij de bepaalde categorieën horen,
lager zijn.
In de gemeenten Bergambacht en Hellevoetsluis neemt het bedrag meer dan evenredig toe
doordat het vaste percentage bij hogere bouwsommen wordt verhoogd met steeds hogere vaste
bedragen. In de gemeenten Rozenburg en Waddinxveen stijgen zowel het vaste bedrag als het
percentage. In de gemeente Papendrecht stijgt het percentage eerst, om vervolgens bij hogere
bouwsommen weer te dalen en in Moordrecht daalt het percentage eerst om later weer extreem te
stijgen. In beide gemeenten stijgen de vaste bedragen.
Euroconversie
Bij een aantal gemeenten zijn nog steeds de gevolgen merkbaar van de overgang in 2002 van de
gulden naar de euro als munteenheid. Met name valt dit op bij de keuze van de grenzen van de
categorieën van bouwsommen, waarbij soms geen sprake is van afgeronde euro-bedragen, maar
van op het oog willekeurige bedragen, waarvan pas bij omrekening naar het vroegere guldensbedrag blijkt, dat er in het verleden wel sprake was van afgeronde bedragen (in guldens), die
klakkeloos zijn omgezet in euro-bedragen. Wel worden deze bedragen soms afgerond op veel5 De financiële bepalingen van de bouwlegesverordeningen (voor de reguliere bouwvergunning, excl. toeslagen) zijn
opgenomen in Bijlage IV, blz. 21.
6 Een uitzondering is de gemeente Rotterdam waar met ingang van 2005 een korting wordt gegeven op de
basistarieven als geen welstandsadvies behoeft te worden uitgebracht. Bij de berekeningen is er van uit gegaan dat
geen welstandsadvies behoeft te worden uitgebracht.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

5

vouden van € 1.000 of € 10.000. Bij één gemeente worden deze grenzen nog vastgesteld tot in
euro’s nauwkeurig.
Legesstijging
In het totale kamergebied stegen de gemiddelde legeskosten met 1,5 %, van € 9.142,39 in 2005
naar € 9.283,29 in 2006. Bij de berekening van deze stijging is uitgegaan van gelijkblijvende
bouwkosten.
De gemiddelde legesbedragen per gemeente7 variëren in 2006 van € 5.007,08 (Rotterdam) tot
€ 16.042,00 (Goedereede). Het gemiddelde van deze legesbedragen is € 9.283,29; de gemiddelde
absolute afwijking van dit gemiddelde bedraagt € 2.302,08. De gemiddelde legesbedragen van
negenentwintig gemeenten bevinden zich binnen de bandbreedte van minimaal € 6.981,15 tot
maximaal € 11.585,31 (het gemiddelde legesbedrag verminderd, respectievelijk vermeerderd met
de gemiddelde absolute afwijking). Acht gemeenten (de groep met hoge legesbedragen) bevinden
zich daarboven en tien (de groep met lage legesbedragen) daaronder.
Bij verdeling van de gemiddelde legesbedragen in categorieën met een bandbreedte van € 1.000
zijn de aantallen gemeenten met een gemiddeld legesbedrag in de desbetreffende categorie de
volgende:

12
10
8
6
4
2
0

9

9

6
4

4

4

3

0

3

4
0

1
0
0
0
.
7
1

0
0
0
.
6
1

0
0
0
.
5
1
 

0
0
0
.
4
1
 

0
0
0
.
3
1
 

0
0
0
.
9
 

0
0
0
.
2
1
 

0
0
0
.
8
 

0
0
0
.
8
 

0
0
0
.
1
1
 

0
0
0
.
7
 

0
0
0
.
7
 

0
0
0
.
0
1
 

0
0
0
.
6
 

0
0
0
.
6
 

0
0
0
.
6
1

0
0
0
.
5
1

0
0
0
.
4
1
 

0
0
0
.
3
1
 

0
0
0
.
2
1
 

0
0
0
.
1
1
 

0
0
0
.
0
1
 

0
0
0
.
9
 

0
0
0
.
5
 

Aantal gemiddelde
legesbedrage vallend in
een categorie

Verdeling gemiddelde legesbedragen

Categorieën van gemiddelde legesbedragen

Grafiek 1

Dit betekent dat bijvoorbeeld negen van de 47 gemeenten gemiddelde legesbedragen (exclusief
toeslagen) vragen, die liggen tussen € 7.000 en € 8.000.
De volledige lijsten van gemiddelde legesbedragen, respectievelijk bij gelijkblijvende en bij
stijgende bouwkosten vindt u in de Bijlagen II en III op respectievelijk de bladzijden 17 en 20.

7 Berekend over de reeks van bouwsommen € 2.500, € 5.000, € 10.000, € 25.000, € 50.000, € 100.000, € 250.000,
€ 500.000, € 1.000.000 en € 2.500.000.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

6

De gemeenten met de hoogste gemiddelde bouwleges8 in 2006:
2006, Hoogste gemiddelde bouwleges
€ 16.500,00
€ 16.042,00
€ 16.000,00
€ 15.500,00
€ 15.000,00

€ 14.735,25
€ 14.374,35

€ 14.500,00

€ 14.310,05
€ 14.005,13

€ 14.000,00
€ 13.500,00
€ 13.000,00
€ 12.500,00
Goedereede

Vlist

's-Gravendeel

Schoonhoven

Korendijk

Grafiek 2

De gemeenten met de laagste gemiddelde bouwleges9 in 2006:
2006; Laagste gemiddelde bouwleges
€ 6.000,00
€ 5.794,06

€ 5.779,34

€ 5.777,11

€ 5.500,00
€ 5.261,04
€ 5.007,08
€ 5.000,00

€ 4.500,00
Strijen

Brielle

Bergschenhoek

Middelharnis

Rotterdam

Grafiek 3

8 In de vergelijkingen is alleen rekening gehouden met het basisbedrag voor een reguliere bouwvergunning, exclusief
toeslagen (zie bladzijde 5).
9 In de vergelijkingen is alleen rekening gehouden met het basisbedrag voor een reguliere bouwvergunning, exclusief
toeslagen (zie bladzijde 5).

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

7

Bij de volgende berekeningen is alleen rekening gehouden met de legesstijgingen als gevolg van
de tariefswijzigingen en zijn de extra legesstijgingen als gevolg van de bouwkostenstijging buiten
beschouwing gelaten.
De vijf gemeenten met de hoogste procentuele stijging in 2006:

2006; Hoogste procentuele stijging bouwleges t.o.v. 2005
200,0%

163,2%

150,0%
100,0%
50,0%

50,0%

27,7%

18,9%

12,5%

Ridderkerk

Gouda

Liesveld

0,0%
Waddinxveen

Ouderkerk

Grafiek 4

De vijf gemeenten met de laagste procentuele stijging in 2006:
2006; Laagste procentuele stijging bouwleges t.o.v. 2005
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%

0,0%

-2,0%

Nieuwerkerk a/d
IJssel

Capelle a/d IJssel

-11,4%
Schiedam

Rozenburg

Krimpen a/d IJssel

-40,0%
-50,0%

-47,5%

-50,5%

-60,0%

Grafiek 5

In Nieuwerkerk aan den IJssel bleef het gemiddelde legesbedrag vrijwel gelijk, in Capelle aan
den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Schiedam en Rozenburg werden de gemiddelde
legesbedragen lager.
De volgende drie gemeenten stegen of daalden met tien of meer plaatsen in de volgorde naar rato
van hoogte van de gemiddelde leges. Daarbij geeft rangschikking “1” de gemeente met het
hoogste gemiddelde legesbedrag aan en “47” de gemeente met het laagste:
Verandering in rangschikking
Gemeente
van plaats naar plaats
(in 2005) (in 2006)
Waddinxveen
Ouderkerk
Ridderkerk
----------------Rozenburg
Krimpen a/d IJssel

45
24
36
--2
1

6
8
26
--25
26

Tabel 1

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

8

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Reeuw
Reeuwijk
ijk
€€ 6.676,50
6.676,50

Waddinxveen
Waddinxveen
€€ 13.839,50
13.839,50
Zevenhuizen-Moerkapelle
Zevenhuizen-Moerkapelle
€€ 8.086,30
8.086,30

Gouda
Gouda
€€ 9.782,30
9.782,30
Moordrecht
Moordrecht
€€ 10.559,34
10.559,34

Bergschenhoek
Bergschenhoek
€€ 5.777,11
5.777,11

Nieuw
Nieuwerkerk
erkerk a/d
a/d IJIJ
€€ 7.774,04
7.774,04
Ouderkerk
Ouderkerk
Capelle
Capelle a/d
a/d IJIJ €€ 13.332,50
13.332,50
€€ 6.222,18
6.222,18

Maassluis
Maassluis
€€ 7.304,00
7.304,00

Schiedam
Schiedam
€€ 7.322,90
7.322,90
Vlaardingen
Vlaardingen
Rozenburg
Rozenburg
€€ 7.130,66
7.130,66
€€ 8.618,77
8.618,77
Westvoorne
Westvoorne
€€ 9.990,44
9.990,44

Brielle
Brielle
€€ 5.779,34
5.779,34

Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
€€ 9.100,00
9.100,00
Goedereede
Goedereede
€€ 16.042,00
16.042,00

Dirksland
Dirksland
€€ 7.335,79
7.335,79

Bernisse
Bernisse
€€ 9.326,04
9.326,04

Krimpen
Krimpen a/d
a/d IJIJ
€€ 8.250,38
8.250,38

Bergambacht
Bergambacht
€€ 9.342,10
9.342,10

Nederlek
Nederlek
€€ 10.951,50
10.951,50

Schoonhoven
Schoonhoven
€€ 14.310,05
14.310,05
Liesveld
Liesveld
€€ 10.085,63
10.085,63

Nieuw
Nieuw-Lekkerland
-Lekkerland
€€ 10.679,00
10.679,00
Graafstroom
Graafstroom
Ridderkerk
Ridderkerk
Alblasserdam
Alblasserdam
€€ 9.013,00
9.013,00


8.475,00
8.475,00
Albrandsw
Albrandswaard
aard
€€ 11.279,51
11.279,51
Barendrecht
Barendrecht
€€ 5.866,00
5.866,00
Spijkenisse
Spijkenisse
€€ 9.816,00
9.816,00
H-I-Ambacht
H-I-Ambacht Papendrecht
Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
Papendrecht
€€ 6.562,89
6.562,89
€€ 7.111,00
7.111,00
Sliedrecht
€€ 11.528,27
11.528,27
€€ 7.687,95
7.687,95 Sliedrecht
Zw
Zwijndrecht
ijndrecht
€€ 9.757,01
9.757,01
Binnenmaas
Binnenmaas
€€ 6.617,50
6.617,50
Oud-Beijerland
Oud-Beijerland
€€ 9.965,75
9.965,75
€€ 13.616,50
13.616,50
Dordrecht
Dordrecht
Korendijk
Korendijk
€€ 7.278,40
7.278,40
's-Gravendeel
's-Gravendeel
€€ 14.005,13
14.005,13
€€ 14.374,35
14.374,35
Cromstrijen
Cromstrijen
€€ 11.011,68
11.011,68

Middelharnis
Middelharnis
€€ 5.261,04
5.261,04

Oostflakkee
Oostflakkee
€€ 7.929,86
7.929,86

Kaart 1; Bouwleges in de KvK-regio Rotterdam

Rotterdam
Rotterdam
€€ 5.007,08
5.007,08

Vlist
Vlist
€€ 14.735,25
14.735,25

Gemiddelde bouwleges 2006

Strijen
Strijen
€€ 5.794,06
5.794,06

< € 6.000
€ 6.000 tot € 7.000
€ 7.000 tot € 8.000
€ 8.000 tot € 9.000
€ 9.000 tot € 10.000
€ 10.000 tot € 11.000
€ 11.000 tot € 12.000
€ 13.000 tot € 14.000
€ 14.000 tot € 15.000
> € 15.000

9

4. Invloed van de bouwkosten op de bouwleges.
Zoals reeds eerder is aangegeven bepalen de gemeenten het bouwlegesbedrag op basis van de hoogte
van de bouwsom. In tegenstelling tot vorige jaren stegen de bouwkosten in 2005 slechts weinig. Toch
blijkt ook deze geringe bouwkostenstijging op zichzelf al weer te leiden tot stijging van het
legesbedrag.
Om de invloed van de stijging van de bouwkosten op de te betalen leges te bepalen is de hiervoor
beschreven methodiek ook toegepast met behulp van bouwsommen, verhoogd met stijging van de
bouwkosten in 2005. Een bouwwerk dat in 2005 nog € 250.000 kostte, zal, bij een stijging van de
bouwkosten van 1,7 %, in 2006 immers € 254.250 kosten. In de gemeente Rotterdam stijgt daardoor
bij voorbeeld de leges die voor de bouwvergunning voor een bepaald gebouw (met in 2005 een
bouwsom van € 250.000) betaald moet worden van € 3.668,00 in 2005 naar € 6.884,00 in 2006 (N.b.
Dit is een extreem voorbeeld dat wordt veroorzaakt door het systeem dat in Rotterdam wordt gebruikt
voor de berekening van de leges.).
In de bouw zijn verschillende indexeringreeksen in gebruik. Deze geven verschillende uitkomsten
voor de verschillende typen bouwwerken. Maar ook bij bouwwerken van een zelfde type komen
verschillende indexreeksen voor, afhankelijk van de instantie die de gegevens verwerkt tot
indexeringsreeksen..
In onze berekening gaan wij uit van het inputprijsindexcijfer bouwkosten (exclusief BTW) van (alle)
nieuwe woningen. Dit indexcijfer wordt sinds 1993 in herziene vorm gepubliceerd door het CBS.
De bouwkosten van nieuwe woningen stegen in de loop van 2005 met 1,7 %.
Toepassing van deze kostenstijging op de gebruikte bouwsommen leidt tot een stijging van het
gemiddelde legesbedrag voor de KvK-regio Rotterdam met 4,1 %. (zie bijlage III).
Van deze stijging is 1,5 % te wijten aan de verhoging van de leges en 2,5 % aan de stijging van de
bouwkosten.
Zouden de bouwkosten met 1 % zijn toegenomen, dan zouden de bouwleges gemiddeld 3,5 % zijn
gestegen, een bouwkostenstijging van 2 % zou een 4,4 % hogere gemiddelde bouwleges hebben
betekend.
Omdat de gemeenten niet allemaal op dezelfde manier de hoogte van de bouwsom gebruiken voor het
bepalen van de bouwleges, heeft het stijgen van de bouwkosten ook per gemeente verschillende
gevolgen voor de hoogte van het bouwlegesbedrag.
Als de bouwleges een vast percentage van de bouwsom bedragen zullen de voor de bouwvergunning
te betalen leges in dezelfde mate stijgen. Als er van uitgegaan wordt dat de hoeveelheid
werkzaamheden van een gemeente voor de verlening van bouwvergunningen hetzelfde blijft, zal
daarvoor, alleen al als gevolg van de stijging van de bouwkosten een hoger bedrag aan leges worden
ontvangen. Een verhoging van de percentages is dan slechts gerechtvaardigd als de bouwkosten
minder stijgen dan de kosten van de gemeentelijke inspanningen voor het verlenen van de
bouwvergunning. Bij een stijging van de bouwkosten die hoger is dan de stijging van de kosten van
het gemeentelijke apparaat, wordt meer ontvangen dan nodig is om de gestegen kosten van het
gemeentelijke apparaat te dekken. In dat geval ligt het in de rede om deze de legestarieven te
verlagen.
Als de bouwleges een vast bedrag per categorie bouwsommen bedraagt, zal bij stijging van de
bouwkosten vrijwel geen stijging van bouwleges optreden. Slechts bij die bouwsommen, die door de
bouwkostenstijging in de naast-hogere categorie (met een hoger tarief) terechtkomen, zullen de
legesbedragen hoger worden. Dit houdt in dat, als een gemeente de inkomsten jaarlijks wenst te
verhogen, om daarmee het hogere kostenniveau te verrekenen en uitgaande van een onveranderde
hoeveelheid werkzaamheden, alléén de vaste bedragen verhoogd behoeven te worden.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

11

5. Overzicht 2000 – 2006
In de volgende grafiek zijn de indexcijfers (2000=100) vermeld van de bouwkosten, de bouwleges
zonder dat rekening is gehouden met de invloed van de bouwkostenstijging, en de bouwleges, waarbij
daarmee wèl rekening is gehouden10. Als referentiekader is ook aangegeven het indexcijfer voor de
gezinsconsumptie CPI (alle gezinnen), reeks op basis 2000=100.

Indexcijfers bouwkosten,
gezinsconsumptie (CPI alle gezinnen),
bouwleges excl. bouwkostenstijging en
bouwleges incl. bouwkostenstijging
(2000=100)

200,0

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

113,7
113,1

111,8
111,7

120,0

104,6
104,6
108,4
112,1

130,0

109,5
110,5
119,0

140,0

132,5

133,9

150,0

107,9
108,2
109,0
118,8

Indexcijfer

160,0

145,7

151,7

170,0

151,1

169,4

180,0

110,0

178,7

190,0

90,0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Jaar

Bouwkosten

Gezinsconsomptie (CPI alle gezinnen)

Bouwleges excl. bouwkostenstijging

Bouwleges incl. bouwkostenstijging

Grafiek 6

Opvallend is dat de stijging van de bouwkosten nauwelijks afwijkt van de stijging van de algemene
kosten van levensonderhoud (gezinsconsumptie). De stijging van de gemiddelde legeskosten gaat daar
ver bovenuit, zeker als rekening wordt gehouden met de invloed van de stijging van de bouwkosten op
de hoogte van de leges.
De geringe stijging van de gemiddelde leges in 2002 houdt waarschijnlijk verband met de overgang
van guldens op euro’s. Toen is de aanpassing van de legestarieven bij de meeste gemeenten beperkt
gebleven tot het omrekenen van guldenbedragen in euro-bedragen en zijn geen substantiële
verhogingen doorgevoerd. De daardoor ontstane trendbreuk is in het jaar daarna (2003) echter volledig
ingelopen.

10 Daarbij zijn de gemiddelde bouwleges berekend over bouwkosten, die, uitgaande van vaste basisbedragen voor 1998,
jaarlijks zijn aangepast, conform de bouwkostenstijging van nieuwe woningen gedurende het voorafgaande jaar.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

12

Bijlagen

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

13

Bijlage I.
Leges in absolute bedragen en als percentage van de bouwsom (incl.
hoogste en laagste) in 2006
Als uitgegaan wordt van bouwsommen (excl. BTW) van respectievelijk € 2.500, € 5.000, € 10.000,
€ 25.000, € 50.000, € 100.000, € 250.000, € 500.000, € 1.000.000 en € 2.500.000, dan variëren de
bij die bouwsommen behorende legesbedragen als aangegeven in de volgende tabel. Ook is
aangegeven welke het hoogste en het laagste, bij de desbetreffende bouwsom behorende
legesbedragen zijn, in welke gemeente dit laagste c.q. hoogste bedrag wordt aangetroffen en hoe deze
bedragen zich tot elkaar verhouden (zie Tabel 2).
Tevens is aangegeven welk percentage van de desbetreffende bouwsom deze legesbedragen uitmaken
(zie Tabel 3).
Opvallend bij deze percentages is de relatieve hoogte daarvan, zeker als men zich realiseert, dat de
toeslag voor “algemene kosten”, zoals die algemeen in prijsbegrotingen voor bouwwerken wordt
gebruikt, 5 tot 7 % bedraagt.

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

15

Bouwlegestarieven 2006
Bouwsom, excl. BTW
Gemeente

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000 € 2.500.000

Gemiddelde€
444.250

Alblasserdam

€ 63,48

€ 126,95

€ 253,90

634,75

€ 1.269,50

€ 2.539,00

€ 6.347,50

€ 12.695,00

€ 25.390,00 € 63.475,00 € 11.279,51

Albrandswaard

€ 52,00

66,00

€ 132,00

330,00

660,00

€ 1.320,00

€ 3.300,00

€ 6.600,00

€ 13.200,00 € 33.000,00 € 5.866,00

Barendrecht

€ 80,00

€ 160,00

€ 320,00

800,00

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 5.500,00

€ 11.000,00

€ 22.000,00 € 55.000,00 € 9.816,00

Bergambacht

€ 103,00

€ 238,00

€ 338,00

776,00

€ 1.276,00

€ 2.414,00

€ 5.579,00

€ 10.899,00

€ 20.899,00 € 50.899,00 € 9.342,10

Bergschenhoek

€ 51,10

65,00

€ 130,00

325,00

650,00

€ 1.300,00

€ 3.250,00

€ 6.500,00

€ 13.000,00 € 32.500,00 € 5.777,11

Bernisse

€ 127,85

€ 132,50

€ 265,00

560,00

€ 1.120,00

€ 3.430,00

€ 6.225,00

€ 11.050,00

€ 20.700,00 € 49.650,00 € 9.326,04

Binnenmaas

€ 176,00

€ 176,00

€ 297,50

743,75

€ 1.368,50

€ 2.737,00

€ 6.098,75

€ 11.007,50

€ 22.015,00 € 55.037,50 € 9.965,75

Brielle

€ 217,05

€ 217,05

€ 256,35

446,85

764,35

€ 1.399,35

€ 3.304,35

€ 6.479,35

€ 12.829,35 € 31.879,35 € 5.779,34

Capelle a/d IJssel

€ 61,75

70,00

€ 140,00

350,00

700,00

€ 1.400,00

€ 3.500,00

€ 7.000,00

€ 14.000,00 € 35.000,00 € 6.222,18

Cromstrijen

€ 100,45

€ 162,20

€ 285,70

656,20

€ 1.273,70

€ 2.508,70

€ 6.213,70

€ 12.388,70

€ 24.738,70 € 61.788,70 € 11.011,68

Dirksland

€ 111,72

€ 177,60

€ 355,20

845,01

€ 1.268,01

€ 2.108,46

€ 4.556,46

€ 8.581,39

€ 16.337,02 € 39.017,02 € 7.335,79

Dordrecht

€ 100,00

€ 122,00

€ 244,00

610,00

€ 1.164,00

€ 2.244,00

€ 5.484,00

€ 9.609,00

€ 17.528,50 € 35.678,50 € 7.278,40

Goedereede

€ 139,00

€ 229,00

€ 409,00

949,00

€ 1.849,00

€ 3.649,00

€ 9.049,00

€ 18.049,00

€ 36.049,00 € 90.049,00 € 16.042,00

Gouda

€ 126,50

€ 126,50

€ 220,00

550,00

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 5.500,00

€ 11.000,00

€ 22.000,00 € 55.000,00 € 9.782,30

Graafstroom

€ 178,00

€ 228,00

€ 328,00

628,00

€ 1.128,00

€ 2.128,00

€ 5.128,00

€ 10.128,00

€ 20.128,00 € 50.128,00 € 9.013,00

’s-Gravendeel

€ 153,00

€ 382,50

€ 382,50

637,50

€ 1.530,00

€ 3.060,00

€ 7.650,00

€ 16.243,50

€ 32.487,00 € 81.217,50 € 14.374,35

Hardinxveld-Giessendam

€ 86,55

€ 151,30

€ 280,81

669,32

€ 1.316,84

€ 2.611,89

€ 6.497,02

€ 12.972,25

€ 25.922,70 € 64.774,05 € 11.528,27

Hellevoetsluis

€ 62,50

€ 137,50

€ 237,50

537,50

€ 1.337,50

€ 2.337,50

€ 5.337,50

€ 10.337,50

€ 20.337,50 € 50.337,50 € 9.100,00

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 70,00

80,00

€ 160,00

400,00

800,00

€ 1.600,00

€ 4.000,00

€ 8.000,00

€ 16.000,00 € 40.000,00 € 7.111,00

Korendijk

€ 285,00

€ 285,00

€ 480,00

€ 1.186,37

€ 2.233,87

€ 4.328,87

€ 9.169,30

€ 16.444,30

€ 30.994,30 € 74.644,30 € 14.005,13

Krimpen a/d IJssel

€ 78,00

€ 124,25

€ 216,75

494,25

956,75

€ 1.881,75

€ 4.656,75

€ 9.281,75

€ 18.531,75 € 46.281,75 € 8.250,38

Liesveld

€ 146,25

€ 202,50

€ 315,00

652,50

€ 1.215,00

€ 2.340,00

€ 5.715,00

€ 11.340,00

€ 22.590,00 € 56.340,00 € 10.085,63

Maassluis

€ 200,00

€ 280,00

€ 360,00

600,00

€ 1.000,00

€ 1.800,00

€ 4.200,00

€ 8.200,00

€ 16.200,00 € 40.200,00 € 7.304,00

Middelharnis

€ 75,38

€ 127,38

€ 231,38

492,08

878,70

€ 1.444,70

€ 3.142,70

€ 5.972,70

€ 11.632,70 € 28.612,70 € 5.261,04

Moordrecht

€ 75,68

75,68

€ 161,87

349,81

642,52

€ 1.607,56

€ 5.357,56

€ 11.607,56

€ 24.107,56 € 61.607,56 € 10.559,34

Nederlek

€ 105,00

€ 160,00

€ 315,00

790,00

€ 1.575,00

€ 3.150,00

€ 7.875,00

€ 14.765,00

€ 25.015,00 € 55.765,00 € 10.951,50

Nieuw-Lekkerland

€ 175,00

€ 175,00

€ 240,00

600,00

€ 1.200,00

€ 2.400,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 24.000,00 € 60.000,00 € 10.679,00

Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 71,50

87,47

€ 174,93

437,33

874,65

€ 1.749,30

€ 4.373,25

€ 8.746,50

€ 17.493,00 € 43.732,50 € 7.774,04

Oostflakkee

€ 44,63

89,25

€ 178,50

446,25

892,50

€ 1.785,00

€ 4.462,50

€ 8.925,00

€ 17.850,00 € 44.625,00 € 7.929,86

Oud-Beijerland

€ 112,50

€ 192,50

€ 360,00

875,00

€ 1.700,00

€ 3.350,00

€ 8.125,00

€ 15.750,00

€ 30.200,00 € 75.500,00 € 13.616,50

Ouderkerk

€ 125,00

€ 150,00

€ 300,00

750,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 7.500,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00 € 75.000,00 € 13.332,50

Papendrecht

€ 62,00

87,50

€ 175,00

490,00

990,00

€ 1.990,00

€ 5.035,00

€ 9.550,00

€ 17.430,00 € 41.070,00 € 7.687,95

Reeuwijk

€ 120,00

€ 120,00

€ 150,00

375,00

750,00

€ 1.500,00

€ 3.750,00

€ 7.500,00

€ 15.000,00 € 37.500,00 € 6.676,50

Ridderkerk

€ 200,00

€ 200,00

€ 275,00

725,00

€ 1.412,50

€ 2.787,50

€ 6.912,50

€ 11.912,50

€ 21.912,50 € 38.412,50 € 8.475,00

Rotterdam

€ 91,80

91,80

€ 405,90

405,90

824,40

€ 1.757,00

€ 3.707,00

€ 6.884,00

€ 12.241,00 € 23.662,00 € 5.007,08

Rozenburg

€ 58,80

€ 103,30

€ 192,30

459,30

904,00

€ 1.879,00

€ 4.804,00

€ 9.679,00

€ 19.429,00 € 48.679,00 € 8.618,77

Schiedam

€ 69,00

€ 110,00

€ 220,00

540,00

€ 1.065,00

€ 2.065,00

€ 4.765,00

€ 8.965,00

€ 16.465,00 € 38.965,00 € 7.322,90

Schoonhoven

€ 132,45

€ 161,00

€ 322,00

805,00

€ 1.610,00

€ 3.220,00

€ 8.050,00

€ 16.100,00

€ 32.200,00 € 80.500,00 € 14.310,05

Sliedrecht

€ 111,00

€ 148,14

€ 295,44

709,44

€ 1.364,28

€ 2.632,23

€ 6.313,39

€ 11.777,32

€ 21.910,17 € 52.308,72 € 9.757,01

Spijkenisse

€ 42,01

93,16

€ 178,41

434,16

850,53

€ 1.579,53

€ 3.766,53

€ 7.411,53

€ 14.701,53 € 36.571,53 € 6.562,89

Strijen

€ 129,90

€ 169,90

€ 249,90

472,88

847,88

€ 1.597,88

€ 3.937,81

€ 6.844,82

€ 12.844,82 € 30.844,82 € 5.794,06

Vlaardingen

€ 112,80

€ 152,51

€ 231,95

470,24

867,41

€ 1.661,73

€ 4.044,71

€ 8.016,33

€ 15.959,58 € 39.789,33 € 7.130,66

Vlist

€ 157,50

€ 240,00

€ 405,00

900,00

€ 1.725,00

€ 3.375,00

€ 8.325,00

€ 16.575,00

€ 33.075,00 € 82.575,00 € 14.735,25

Waddinxveen

€ 185,00

€ 185,00

€ 275,00

550,00

€ 1.225,00

€ 2.475,00

€ 7.000,00

€ 14.500,00

€ 29.500,00 € 82.500,00 € 13.839,50

Westvoorne

€ 185,20

€ 185,20

€ 282,31

618,30

€ 1.175,77

€ 2.292,58

€ 5.643,03

€ 11.227,10

€ 22.395,25 € 55.899,70 € 9.990,44

Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 55,00

91,00

€ 182,00

455,00

910,00

€ 1.820,00

€ 4.550,00

€ 9.100,00

€ 18.200,00 € 45.500,00 € 8.086,30

Zwijndrecht

€ 68,00

€ 101,00

€ 202,00

472,00

902,00

€ 1.762,00

€ 4.342,00

€ 8.442,00

€ 15.042,00 € 34.842,00 € 6.617,50

Gemiddeld legesbedrag

€ 113,50

€ 153,97

€ 264,07

595,84

€ 1.144,00

€ 2.264,22

€ 5.490,28

€ 10.703,35

€ 20.903,87 € 51.199,14 € 9.283,23

Hoogste legesbedrag

€ 285,00

€ 382,50

€ 480,00

€ 1.186,37

€ 2.233,87

€ 4.328,87

€ 9.169,30

€ 18.049,00

€ 36.049,00 € 90.049,00 € 16.042,00

Gemeente met hoogste
legesbedrag

Korendijk

's-Gravendeel

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Goedereede

Goedereede Goedereede Goedereede

Laaagste legesbedrag

€ 42,01

€ 130,00

€ 325,00

642,52

€ 1.300,00

€ 3.142,70

€ 5.972,70

€ 11.632,70 € 23.662,00

€ 5.007,08

Spijkenisse Bergschenhoek Bergschenhoek Bergschenhoek Moordrecht Bergschenhoek Middelharnis Middelharnis Middelharnis Rotterdam

Rotterdam

Gemeente met laagste
legesbedrag
Verschil tussen hoogste en
laagste legesbedrag
Verhouding tussen
hoogste en laagste
legesbedrag

65,00

€ 242,99

€ 317,50

€ 350,00

6,8

5,9

3,7

861,37
3,7

€ 1.591,35

€ 3.028,87

€ 6.026,60

€ 12.076,30

3,5

3,3

2,9

3,0

€ 24.416,30 € 66.387,00 € 11.034,92
3,1

3,8

3,2

Tabel 2
Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

16

Bouwlegestarieven 2006
Bouwsom, excl. BTW
Gemeente

Gemiddelde
bouwsom
€ 444.250

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 50.000

€ 100.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000

Alblasserdam

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

2,54%

Albrandswaard

2,08%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

1,32%

Barendrecht

3,20%

3,20%

3,20%

3,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,21%

Bergambacht

4,12%

4,76%

3,38%

3,10%

2,55%

2,41%

2,23%

2,18%

2,09%

2,04%

2,10%

Bergschenhoek

2,04%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

1,30%

Bernisse

5,11%

2,65%

2,65%

2,24%

2,24%

3,43%

2,49%

2,21%

2,07%

1,99%

2,10%

Binnenmaas

7,04%

3,52%

2,98%

2,98%

2,74%

2,74%

2,44%

2,20%

2,20%

2,20%

2,24%

Brielle

8,68%

4,34%

2,56%

1,79%

1,53%

1,40%

1,32%

1,30%

1,28%

1,28%

1,30%

Capelle a/d IJssel

2,47%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

Cromstrijen

4,02%

3,24%

2,86%

2,62%

2,55%

2,51%

2,49%

2,48%

2,47%

2,47%

2,48%

Dirksland

4,47%

3,55%

3,55%

3,38%

2,54%

2,11%

1,82%

1,72%

1,63%

1,56%

1,65%

Dordrecht

4,00%

2,44%

2,44%

2,44%

2,33%

2,24%

2,19%

1,92%

1,75%

1,43%

1,64%

Goedereede

5,56%

4,58%

4,09%

3,80%

3,70%

3,65%

3,62%

3,61%

3,60%

3,60%

3,61%

Gouda

5,06%

2,53%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Graafstroom

7,12%

4,56%

3,28%

2,51%

2,26%

2,13%

2,05%

2,03%

2,01%

2,01%

2,03%

's-Gravendeel

6,12%

7,65%

3,83%

2,55%

3,06%

3,06%

3,06%

3,25%

3,25%

3,25%

3,24%

Hardinxveld-Giessendam

3,46%

3,03%

2,81%

2,68%

2,63%

2,61%

2,60%

2,59%

2,59%

2,59%

2,59%

Hellevoetsluis

2,50%

2,75%

2,38%

2,15%

2,68%

2,34%

2,14%

2,07%

2,03%

2,01%

2,05%

Hendrik-Ido-Ambacht

2,80%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

1,60%

Korendijk

11,40%

5,70%

4,80%

4,75%

4,47%

4,33%

3,67%

3,29%

3,10%

2,99%

3,15%

Krimpen a/d IJssel

3,12%

2,49%

2,17%

1,98%

1,91%

1,88%

1,86%

1,86%

1,85%

1,85%

1,86%

Liesveld

5,85%

4,05%

3,15%

2,61%

2,43%

2,34%

2,29%

2,27%

2,26%

2,25%

2,27%

Maassluis

8,00%

5,60%

3,60%

2,40%

2,00%

1,80%

1,68%

1,64%

1,62%

1,61%

1,64%

Middelharnis

3,02%

2,55%

2,31%

1,97%

1,76%

1,44%

1,26%

1,19%

1,16%

1,14%

1,18%

Moordrecht

3,03%

1,51%

1,62%

1,40%

1,29%

1,61%

2,14%

2,32%

2,41%

2,46%

2,38%

Nederlek

4,20%

3,20%

3,15%

3,16%

3,15%

3,15%

3,15%

2,95%

2,50%

2,23%

2,47%

Nieuw-Lekkerland

7,00%

3,50%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

2,40%

Nieuwerkerk a/d IJssel

2,86%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

Oostflakkee

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

1,79%

Oud-Beijerland

4,50%

3,85%

3,60%

3,50%

3,40%

3,35%

3,25%

3,15%

3,02%

3,02%

3,07%

Ouderkerk

5,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Papendrecht

2,48%

1,75%

1,75%

1,96%

1,98%

1,99%

2,01%

1,91%

1,74%

1,64%

1,73%

Reeuwijk

4,80%

2,40%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Ridderkerk

8,00%

4,00%

2,75%

2,90%

2,83%

2,79%

2,77%

2,38%

2,19%

1,54%

1,91%

Rotterdam

3,67%

1,84%

4,06%

1,62%

1,65%

1,76%

1,48%

1,38%

1,22%

0,95%

1,13%

Rozenburg

2,35%

2,07%

1,92%

1,84%

1,81%

1,88%

1,92%

1,94%

1,94%

1,95%

1,94%

Schiedam

2,76%

2,20%

2,20%

2,16%

2,13%

2,07%

1,91%

1,79%

1,65%

1,56%

1,65%

Schoonhoven

5,30%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

3,22%

Sliedrecht

4,44%

2,96%

2,95%

2,84%

2,73%

2,63%

2,53%

2,36%

2,19%

2,09%

2,20%

Spijkenisse

1,68%

1,86%

1,78%

1,74%

1,70%

1,58%

1,51%

1,48%

1,47%

1,46%

1,48%

Strijen

5,20%

3,40%

2,50%

1,89%

1,70%

1,60%

1,58%

1,37%

1,28%

1,23%

1,30%

Vlaardingen

4,51%

3,05%

2,32%

1,88%

1,73%

1,66%

1,62%

1,60%

1,60%

1,59%

1,61%

Vlist

6,30%

4,80%

4,05%

3,60%

3,45%

3,38%

3,33%

3,32%

3,31%

3,30%

3,32%

Waddinxveen

7,40%

3,70%

2,75%

2,20%

2,45%

2,48%

2,80%

2,90%

2,95%

3,30%

3,12%

Westvoorne

7,41%

3,70%

2,82%

2,47%

2,35%

2,29%

2,26%

2,25%

2,24%

2,24%

2,25%

Zevenhuizen-Moerkapelle

2,20%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

1,82%

Zwijndrecht

2,72%

2,02%

2,02%

1,89%

1,80%

1,76%

1,74%

1,69%

1,50%

1,39%

1,49%

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

4,54%

3,08%

2,64%

2,38%

2,29%

2,26%

2,20%

2,14%

2,09%

2,05%

2,09%

Laagste legespercentage

1,68%

1,30%

1,30%

1,30%

1,29%

1,30%

1,26%

1,19%

1,16%

0,95%

1,13%

Gemeente met laagste
legespercentage
Hoogste legespercentage
Gemeente met hoogste
legespercentage

€ 2.500.000

Spijkenisse Bergschenhoek Bergschenhoek Bergschenhoek Moordrecht Bergschenhoek Middelharnis Middelharnis Middelharnis Rotterdam
11,40%

7,65%

4,80%

4,75%

4,47%

4,33%

3,67%

3,61%

Korendijk

's-Gravendeel

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Korendijk

Goedereede

3,60%

3,60%

3,61%

Goedereede Goedereede Goedereede

Tabel 3

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Rotterdam

17

Bijlage II.
2006

Gemiddelde legesbedrag per gemeente (exclusief bouwkostenstijging) in

Voor de vergelijking van de hoogte van de legeskosten is bezien welke bedragen in de verschillende
gemeenten betaald moeten worden in 2005 en 2006, bij bouwsommen (excl. BTW) van
achtereenvolgens € 2.500, € 5.000, € 10.000, € 25.000, € 50.000, € 100.000, € 250.000,
€ 500.000, € 1.000.000 en € 2.500.000. Het gemiddelde van deze bouwsommen bedraagt
€ 444.250,00.
Vervolgens is voor elk jaar, voor iedere gemeente het gemiddelde van de gevonden legesbedragen
bepaald en de daarbij behorende stijging berekend (zie Tabel 4).

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

18

2006

Gemiddelde legesbedrag per gemeente (excl. bouwkostenstijging)
2005

Stijging

1

Goedereede

€ 16.042,00

1 Rozenburg

€ 16.403,59

1

Waddinxveen

2

Vlist

€ 14.735,25

2 Goedereede

€ 16.038,00

2

Ouderkerk

163,2%
50,0%

3

's-Gravendeel

€ 14.374,35

3 Vlist

€ 14.735,25

3

Ridderkerk

27,7%

4

Schoonhoven

€ 14.310,05

4 Schoonhoven

€ 14.309,98

4

Gouda

18,9%

5

Korendijk

€ 14.005,13

5 's-Gravendeel

€ 14.109,30

5

Liesveld

12,5%

6

Waddinxveen

€ 13.839,50

6 Oud-Beijerland

€ 13.616,50

6

Barendrecht

10,3%

7

Oud-Beijerland

€ 13.616,50

7 Korendijk

€ 13.027,38

7

Hendrik-Ido-Ambacht

10,2%

8

Ouderkerk

€ 13.332,50

8 Alblasserdam

€ 11.118,32

8

Nieuw-Lekkerland

9,1%

9

Hardinxveld-Giessendam

€ 11.528,27

9 Hardinxveld-Giessendam

€ 10.979,32

9

Korendijk

7,5%

10 Alblasserdam

€ 11.279,51

10 Cromstrijen

€ 10.877,80

10 Papendrecht

6,2%

11 Cromstrijen

€ 11.011,68

11 Nederlek

€ 10.724,00

11 Hardinxveld-Giessendam

5,0%

12 Nederlek

€ 10.951,50

12 Moordrecht

€ 10.505,10

12 Dirksland

3,1%

13 Nieuw-Lekkerland

€ 10.679,00

13 Westvoorne

€ 9.820,72

13 Middelharnis

2,2%

14 Moordrecht

€ 10.559,34

14 Nieuw-Lekkerland

€ 9.792,00

14 Nederlek

2,1%

15 Liesveld

€ 10.085,63

15 Sliedrecht

€ 9.756,81

15 's-Gravendeel

1,9%

16 Westvoorne

€ 9.990,44

16 Binnenmaas

€ 9.689,86

16 Westvoorne

1,7%

17 Barendrecht

€ 9.816,00

17 Bernisse

€ 9.325,82

17 Alblasserdam

1,4%

18 Gouda

€ 9.782,20

18 Bergambacht

€ 9.315,90

18 Zwijndrecht

1,4%

19 Sliedrecht

€ 9.757,01

19 Hellevoetsluis

€ 9.100,00

19 Cromstrijen

1,2%

20 Binnenmaas

€ 9.690,86

20 Graafstroom

€ 9.010,00

20 Dordrecht

1,0%

21 Bergambacht

€ 9.342,10

21 Liesveld

€ 8.963,80

21 Rotterdam

1,0%

22 Bernisse

€ 9.326,04

22 Barendrecht

€ 8.902,00

22 Moordrecht

0,5%

23 Hellevoetsluis

€ 9.100,00

23 Ouderkerk

€ 8.888,54

23 Strijen

0,4%

24 Graafstroom

€ 9.013,00

24 Krimpen a/d IJssel

€ 8.381,90

24 Bergambacht

0,3%

25 Rozenburg

€ 8.618,77

25 Schiedam

€ 8.267,80

25 Brielle

0,0%

26 Ridderkerk

€ 8.475,00

26 Gouda

€ 8.229,92

26 Graafstroom

0,0%

27 Krimpen a/d IJssel

€ 8.250,38

27 Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 8.086,30

27 Goedereede

0,0%

28 Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 8.086,30

28 Oostflakkee

€ 7.929,86

28 Vlaardingen

0,0%

29 Oostflakkee

€ 7.929,86

29 Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 7.777,02

29 Binnenmaas

0,0%

30 Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 7.774,04

30 Maassluis

€ 7.304,00

30 Albrandswaard

0,0%

31 Papendrecht

€ 7.677,95

31 Papendrecht

€ 7.228,01

31 Bernisse

0,0%

32 Schiedam

€ 7.412,90

32 Dordrecht

€ 7.204,82

32 Sliedrecht

0,0%

33 Dirksland

€ 7.335,79

33 Vlaardingen

€ 7.129,58

33 Schoonhoven

0,0%

34 Maassluis

€ 7.304,00

34 Dirksland

€ 7.111,92

34 Bergschenhoek

0,0%

35 Dordrecht

€ 7.278,40

35 Reeuwijk

€ 6.676,50

35 Hellevoetsluis

0,0%

36 Vlaardingen

€ 7.130,66

36 Ridderkerk

€ 6.637,26

36 Maassluis

0,0%

37 Hendrik-Ido-Ambacht

€ 7.111,00

37 Spijkenisse

€ 6.562,89

37 Oostflakkee

0,0%

38 Reeuwijk

€ 6.676,50

38 Zwijndrecht

€ 6.528,61

38 Oud-Beijerland

0,0%

39 Zwijndrecht

€ 6.617,50

39 Hendrik-Ido-Ambacht

€ 6.451,00

39 Reeuwijk

0,0%

40 Spijkenisse

€ 6.562,89

40 Capelle a/d IJssel

€ 6.346,42

40 Spijkenisse

0,0%

41 Capelle a/d IJssel

€ 6.222,18

41 Albrandswaard

€ 5.865,70

41 Vlist

0,0%

42 Albrandswaard

€ 5.866,00

42 Bergschenhoek

€ 5.777,11

42 Zevenhuizen-Moerkapelle

0,0%

43 Strijen

€ 5.794,06

43 Brielle

€ 5.776,79

43 Nieuwerkerk a/d IJssel

44 Brielle

€ 5.779,34

44 Strijen

€ 5.769,74

44 Krimpen a/d IJssel

45 Bergschenhoek

€ 5.777,11

45 Waddinxveen

€ 5.258,00

45 Capelle a/d IJssel

46 Middelharnis

€ 5.261,04

46 Middelharnis

€ 5.146,06

46 Schiedam

-10,3%

47 Rotterdam

€ 5.007,08

47 Rotterdam

€ 4.956,67

47 Rozenburg

-47,5%

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

€ 9.283,23

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

€ 9.142,39

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

0,0%
-1,6%
-2,0%

1,5%

Tabel 4

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

19

Bijlage III. Gemiddeld legesbedrag per gemeente (bij gewijzigde tarieven, inclusief
bouwkostenstijging)
Om na te gaan wat de invloed is van de stijging van de bouwkosten, is berekend wat de legesbedragen
in 2006 zouden zijn, als, naast de wijziging van de tarieven de bouwsommen met 1,7 % worden
verhoogd. De gebruikte bouwsommen voor 2006 worden dan € 2.542,50 € 5.085,00, € 10.170,00,
€ 25.425,00, € 50.850,00, € 101.700,00, € 254.250,00, € 508.500,00, € 1.017.000,00 en
€ 2.542.500. De voor 2005 gebruikte bouwsommen blijven uiteraard achtereenvolgens € 2.500,
€ 5.000, € 10.000, € 25.000, € 50.000, € 100.000, € 250.000, € 500.000, € 1.000.000 en
€ 2.500.000. Het gemiddelde van de voor 2006 gebruikte bouwsommen bedraagt € 451.802,25.
Vervolgens wordt voor iedere gemeente het gemiddelde van de bij elk der bouwsommen behorende
legesbedragen bepaald en de daarbij behorende stijging berekend (zie Tabel 5).
(De in vergelijking met Tabel 3 onverwacht hoge stijging van de Rotterdamse bouwlegestarieven bij
het in de berekening betrekken van de bouwkostenstijging wordt veroorzaakt doordat Rotterdam het
systeem kent van een verdeling in categorieën, met voor elk der categorieën een vast legesbedrag. De
bouwleges vertonen dus voor elke opvolgende categorie een sprongsgewijze verhoging, die met name
bij hogere bouwsommen aanzienlijk zijn.
Toevallig vallen de categoriegrenzen in veel gevallen samen met de gekozen bouwsommen. De
legesbedragen zijn dan dus minimaal, ten opzichte van de gekozen bouwsommen. Reeds bij een
minimale stijging van de bouwkosten vallen de nieuw gevonden bouwsommen onder in de direct
bovenliggende categorie, waardoor het legesbedrag met een aanzienlijk bedrag toeneemt.
Gezien het beperkte aantal categorieën, waarmee een aanzienlijk verschil in hoogte van de
bouwsommen wordt overbrugd, kan ten aanzien van de Rotterdamse bouwlegestarieven gesteld
worden, dat deze verhoudingsgewijs te hoog zijn ten aanzien van de onder in een categorie gelegen
bouwsommen en te laag voor de bouwsommen die zich boven in een categorie bevonden.)

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

20

Gemiddelde legesbedrag per gemeente (bij gewijzigde tarieven, rekening houdend met de bouwkostenstijging)
2006

2005

Stijging

1

Goedereede

€ 16.308,40

1

Rozenburg

€ 16.403,59

1

Waddinxveen

2

Vlist

€ 14.978,58

2

Goedereede

€ 16.038,00

2

Rotterdam

169,1%
83,3%

3

's-Gravendeel

€ 14.633,51

3

Vlist

€ 14.735,25

3

Ouderkerk

52,6%

4

Schoonhoven

€ 14.547,34

4

Schoonhoven

€ 14.309,98

4

Ridderkerk

29,1%

5

Korendijk

€ 14.221,54

5

's-Gravendeel

€ 14.109,30

5

Gouda

20,9%

6

Waddinxveen

€ 14.147,70

6

Oud-Beijerland

€ 13.616,50

6

Liesveld

14,4%

7

Oud-Beijerland

€ 13.841,96

7

Korendijk

€ 13.027,38

7

Barendrecht

12,1%

8

Ouderkerk

€ 13.563,50

8

Alblasserdam

€ 11.118,32

8

Hendrik-Ido-Ambacht

12,1%

9

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

Nieuw-Lekkerland

10,9%

€ 11.719,26

9

€ 10.979,32

9

10 Alblasserdam

€ 11.469,93

10 Cromstrijen

€ 10.877,80

10 Korendijk

11 Cromstrijen

€ 11.196,93

11 Nederlek

€ 10.724,00

11 Papendrecht

7,8%

12 Nederlek

€ 11.109,50

12 Moordrecht

€ 10.505,10

12 Hardinxveld-Giessendam

6,7%

13 Nieuw-Lekkerland

€ 10.856,36

13 Westvoorne

€ 9.820,72

13 Dirksland

4,7%

14 Moordrecht

€ 10.742,26

14 Nieuw-Lekkerland

€ 9.792,00

14 Middelharnis

3,9%

15 Liesveld

€ 10.254,38

15 Sliedrecht

€ 9.756,81

15 's-Gravendeel

3,7%

16 Westvoorne

€ 10.155,81

16 Binnenmaas

€ 9.689,86

16 Nederlek

3,6%

17 Barendrecht

€ 9.977,50

17 Bernisse

€ 9.325,82

17 Westvoorne

3,4%

18 Gouda

€ 9.951,60

18 Bergambacht

€ 9.315,90

18 Alblasserdam

3,2%

19 Sliedrecht

€ 9.912,92

19 Hellevoetsluis

€ 9.100,00

19 Cromstrijen

2,9%

20 Binnenmaas

€ 9.850,56

20 Graafstroom

€ 9.010,00

20 Zwijndrecht

2,9%

21 Bergambacht

€ 9.489,40

21 Liesveld

€ 8.963,80

21 Dordrecht

2,4%

22 Bernisse

€ 9.469,24

22 Barendrecht

€ 8.902,00

22 Moordrecht

2,3%

23 Hellevoetsluis

€ 9.247,50

23 Ouderkerk

€ 8.888,54

23 Strijen

2,0%

24 Graafstroom

€ 9.163,00

24 Krimpen a/d IJssel

€ 8.381,90

24 Bergambacht

1,9%

25 Rotterdam

€ 9.084,29

25 Schiedam

€ 8.267,80

25 Brielle

1,7%

26 Rozenburg

€ 8.767,44

26 Gouda

€ 8.229,92

26 Bergschenhoek

1,7%

27 Ridderkerk

€ 8.569,97

27 Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 8.086,30

27 Zevenhuizen-Moerkapelle

1,7%

28 Krimpen a/d IJssel

€ 8.384,50

28 Oostflakkee

€ 7.929,86

28 Graafstroom

1,7%

29 Zevenhuizen-Moerkapelle

€ 8.226,20

29 Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 7.777,02

29 Goedereede

1,7%

30 Oostflakkee

€ 8.061,48

30 Maassluis

€ 7.304,00

30 Reeuwijk

1,7%

31 Nieuwerkerk a/d IJssel

€ 7.902,96

31 Papendrecht

€ 7.228,01

31 Albrandswaard

1,7%

32 Papendrecht

€ 7.793,27

32 Dordrecht

€ 7.204,82

32 Oostflakkee

1,7%

33 Schiedam

€ 7.525,52

33 Vlaardingen

€ 7.129,58

33 Schoonhoven

1,7%

34 Dirksland

€ 7.448,71

34 Dirksland

€ 7.111,92

34 Binnenmaas

1,7%

35 Maassluis

€ 7.423,50

35 Reeuwijk

€ 6.676,50

35 Vlaardingen

1,7%

36 Dordrecht

€ 7.376,45

36 Ridderkerk

€ 6.637,26

36 Oud-Beijerland

1,7%

37 Vlaardingen

€ 7.247,80

37 Spijkenisse

€ 6.562,89

37 Vlist

1,7%

38 Hendrik-Ido-Ambacht

€ 7.228,91

38 Zwijndrecht

€ 6.528,61

38 Maassluis

1,6%

39 Reeuwijk

€ 6.788,50

39 Hendrik-Ido-Ambacht

€ 6.451,00

39 Spijkenisse

1,6%

40 Zwijndrecht

€ 6.718,59

40 Capelle a/d IJssel

€ 6.346,42

40 Hellevoetsluis

1,6%

41 Spijkenisse

€ 6.669,47

41 Albrandswaard

€ 5.865,70

41 Nieuwerkerk a/d IJssel

1,6%

42 Capelle a/d IJssel

€ 6.325,35

42 Bergschenhoek

€ 5.777,11

42 Sliedrecht

1,6%

43 Albrandswaard

€ 5.963,70

43 Brielle

€ 5.776,79

43 Bernisse

1,5%

44 Strijen

€ 5.883,44

44 Strijen

€ 5.769,74

44 Krimpen a/d IJssel

0,0%

45 Bergschenhoek

€ 5.877,21

45 Waddinxveen

€ 5.258,00

45 Capelle a/d IJssel

-0,3%

46 Brielle

€ 5.877,13

46 Middelharnis

€ 5.146,06

46 Schiedam

-9,0%

47 Middelharnis

€ 5.344,93

47 Rotterdam

€ 4.956,67

47 Rozenburg

-46,6%

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

€ 9.521,23

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

€ 9.142,39

Gemiddelde totaal gebied
KvK Rotterdam

9,2%

4,1%

Tabel 5

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

21

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Bijlage IV.

Financiële bepalingen met betrekking tot de leges voor een reguliere bouwvergunning in de gemeentelijke legesverordeningen

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
1

Alblasserdam

2

Albrandswaard

3

Barendrecht

4

Bergambacht

5

Bergschenhoek

6

Bernisse

2005

2006

< € 25.000,00
> € 25.000,00
< € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 20.000,00

2,501% van de op een veelvoud van
€ 450,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 48,24
1,32 % van de bouwsom; minimaal
€ 49,00 naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
2,4% van de bouwsom; minimaal € 58,00
2% van de bouwsom; minimaal € 600,00
€ 98,00
€ 130,00 + 2% van de bouwsom

< € 25.000,00
>= € 25.000,00
< € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 20.000,00

€ 20.000,00 - € 100.000,00

€ 260,00 + 2% van de bouwsom

€ 20.000,00 - € 100.000,00

€ 100.000,00 - € 200.000,00

€ 391,00 + 2% van de bouwsom

€ 100.000,00 - € 200.000,00

€ 200.000,00 - € 450.000,00

€ 546,00 + 2% van de bouwsom

€ 200.000,00 - € 450.000,00

>= € 450.000,00

€ 848,00 + 2% van de bouwsom

>= € 450.000,00

1,3% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 51,10
< € 25.000,00

€ 25.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 200.000,00

2,65% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 125,70
2,24% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom
€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
2,03% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom

< € 25.000,00

€ 25.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 200.000,00

2,539% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 48,96
1,32 % van de bouwsom; minimaal € 52,00
naar boven afgerond op een veelvoud van
€ 1,00
3,2% van de bouwsom; minimaal € 60,00
2,2% van de bouwsom; minimaal € 800,00
€ 103,00
€ 138,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 276,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 414,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 579,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 899,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
1,3% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 51,10
2,65% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 127,85
2,24% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom
€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
2,03% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

23

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

7

2005

2006

Bernisse (Vervolg)

> € 200.000,00

€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
1,93% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom

> € 200.000,00

€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
1,93% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

Binnenmaas

< € 2.500,00
€ 2.500,00 - € 50.000,00

€ 171,00; bouwsom incl. BTW
2,4% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 171,00
2,2% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 1.200.00
2% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 5.500,00
1,8% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 10.000,00
€ 94,75 (publicatiekosten) + € 32,35 +
1,27% van de op een veelvoud van
€ 1.000,00 naar boven afgeronde
bouwsom; minimaal € 213,30 (incl.
€ 94,75 publicatiekosten)
1,2% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 61,00
€ 62,50
€ 62,50 + 2,44% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
3,444% van de bouwsom; minimaal
€ 108,44
€ 781,40 + 1,644% van de bouwsom
boven € 22.689,00
€ 1.900,43+ 1,584% van de bouwsom
boven € 90.756,00
€ 4.775,58 + 1,572% van de bouwsom
boven € 272.268,00
€ 7.628,95 + 1,512% van de bouwsom
boven € 453.780,00
€ 14.490,11 + 1,464% van de bouwsom
boven € 907.560,00

< € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 50.000,00

€ 176,00; bouwsom incl. BTW
2,5% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 176,00
2,3% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 1.250.00
2,05% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 5.750,00
1,85% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 10.250,00
€ 96,40 (publicatiekosten) + € 32,95 +
1,27% van de op een veelvoud van
€ 1.000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 217,05 (incl. € 96,40
publicatiekosten)
1,4% van de bouwsom; minimaal € 61,75

€ 50.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 500.000,00
>= € 500.000,00
8

Brielle

9

Capelle a/d IJssel

10 Cromstrijen
N.B. Apart tarief voor civieltechnische werken

<= € 1.000,00
> € 1.000,00

11 Dirksland

< € 22.689,00
€ 22.689,00 - € 90.756,00
€ 90.756,00 - € 272.268,00
€ 272.268,00 - € 453.780,00
€ 453.780,00 - € 907.560,00
>= € 907.560,00

€ 50.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 500.000,00
>= € 500.000,00

<= € 1.000,00
> € 1.000,00

< € 22.689,00
€ 22.689,00 - € 90.756,00
€ 90.756,00 - € 272.268,00
€ 272.268,00 - € 453.780,00
€ 453.780,00 - € 907.560,00
>= € 907.560,00

€ 63,40
€ 63,40 + 2,47% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
boven € 1.000,00
3,552% van de bouwsom; minimaal
€ 111,72
€ 805,91 + 1,692% van de bouwsom boven
€ 22.689,00
€ 1.957,60+ 1,632% van de bouwsom
boven € 90.756,00
€ 4.919,87 + 1,62% van de bouwsom boven
€ 272.268,00
€ 7.860,36 + 1,56% van de bouwsom boven
€ 453.780,00
€ 14.939,33 + 1,512% van de bouwsom
boven € 907.560,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
12 Dordrecht

2005
< € 30.000,00

€ 30.000,00 - € 250.000,00

€ 250.000,00 - € 925.000,00

> € 925.000,00

13 Goedereede

14 Gouda

15 Graafstroom

16 's-Gravendeel

17 Hardinxveld-Giessendam

< € 2.500,00
€ 2.500,00 - € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 30.000,00
€ 3.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 150.000,00
€ 150.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 350.000,00
€ 350.000,00 - € 450.000,00
€ 450.000,00 - € 550.000,00
>= € 550.000
<= € 2.500,00

2,4% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 77,15
€ 720,00 + 2,13% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 30.000,00
€ 5.395,00 + 1,63% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom boven € 250.000,00
€ 16.412,00 + 1,21% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom boven € 925.000,00
€ 45,00 + 3,6% van de op een veelvoud
van € 100,00 naar boven afgeronde
bouwsom
1,85% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde
bouwsom; minimaal € 125,85
€ 125,00 + 2% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom.
€ 80,00; bouwsom incl. BTW
€ 150,00; bouwsom incl. BTW
€ 375,00; bouwsom incl. BTW
€ 625,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.500,00; bouwsom incl. BTW
€ 2.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 3.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 5.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 7.500,00; bouwsom incl. BTW
€ 11.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 14.000,00; bouwsom incl. BTW
2,68% van de bouwsom incl. BTW
€ 82,45

2006
< € 30.000,00

€ 30.000,00 - € 250.000,00

€ 250.000,00 - € 925.000,00

> € 925.000,00

2,44% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 100,00
€ 732,00 + 2,16% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 30.000,00
€ 5.484,00 + 1,65% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 16.621,00 + 1,21% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 925.000,00
€ 49,00 + 3,6% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom
2,2% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 126,50
€ 128,00 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom.

< € 2.500,00
€ 2.500,00 - € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 30.000,00
€ 3.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 150.000,00
€ 150.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 350.000,00
€ 350.000,00 - € 450.000,00
€ 450.000,00 - € 550.000,00
>= € 550.000
<= € 2.500,00

€ 81,00; bouwsom incl. BTW
€ 153,00; bouwsom incl. BTW
€ 382,50; bouwsom incl. BTW
€ 637,50; bouwsom incl. BTW
€ 1.020,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.530,00; bouwsom incl. BTW
€ 2.040,00; bouwsom incl. BTW
€ 3.060,00; bouwsom incl. BTW
€ 5.100,00; bouwsom incl. BTW
€ 7.650,00; bouwsom incl. BTW
€ 11.220,00; bouwsom incl. BTW
€ 14.280,00; bouwsom incl. BTW
2,73% van de bouwsom incl. BTW
€ 86,55

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Hardinxveld-Giessendam
(Vervolg)
18 Hellevoetsluis

2005
> € 2.500,00
< € 3.000,00
€ 3.000,00 - € 42.500,00
> € 42.500

19 Hendrik-Ido-Ambacht

<= € 45.000,00
€ 45.000,00 - € 70.000,00
€ 70.000,00 - € 115.000,00
€ 115.000,00 - € 160.000,00
€ 160.000,00 - € 230.000,00
> € 230.000,00

20 Korendijk

< € 22.700,00
€ 22.700,00 - € 113.500,00
€ 113.500,00 - € 227.000,00
>= € 227.000,00

21 Krimpen a/d IJssel

< € 2.500,00
>= € 2.500,00

22 Liesveld
23 Maassluis

< € 5.000,00

€ 82,45 + 2,46675% van de bouwsom
boven € 2.500,00
2,5% van de bouwsom, minimaal € 45,00
€ 97,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 3.000,00
€ 1.187,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 42.500,00

2006
> € 2.500,00
< € 3.000,00
€ 3.000,00 - € 42.500,00
> € 42.500

1,35% van de bouwsom; minimaal
€ 65,00
€ 607,50 + 1,37% van de bouwsom boven
€ 45.000,00
€ 950,00 + 1,4% van de bouwsom boven
€ 70.000,00
€ 1.580,00 + 1,42% van de bouwsom
boven € 115.000,00
€ 2.219,00 + 1,44% van de bouwsom
boven € 160.000,00
€ 3.227,00 + 1,47% van de bouwsom
boven € 230.000,00
4,51% van de bouwsom; minimaal
€ 265,00
€ 1.025,00 + 3,93% van de bouwsom
boven € 22.700,00
€ 4.595,00 + 3,4% van de bouwsom
boven € 113.500,00
€ 7.695,00 + 2,73% van de bouwsom
boven € 227.000,00
€ 77,00
€ 77,00 + 3,754% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 2.500,00
€ 78,80 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
€ 200,00

€ 86,55 + 2,59009% van de bouwsom boven
€ 2.500,00
2,5% van de bouwsom, minimaal € 45,00
€ 97,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 3.000,00
€ 1.187,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 42.500,00
1,6% van de bouwsom; minimaal € 70,00

< € 22.700,00

4,8 % van de bouwsom; minimaal € 285,00

€ 22.700,00 - € 113.500,00

€ 1.090,00 + 4,19 % van de bouwsom boven
€ 22.700,00
€ 5.200,00 + 3,62 % van de bouwsom boven
€ 113.500,00
€ 8.500,00 + 2,91 % van de bouwsom boven
€ 227.000,00
€ 78,00
€ 78,00 + 1,85 % van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 2.500,00
€ 90,00 + 2,25% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
€ 200,00

€ 113.500,00 - € 227.000,00
>= € 227.000,00
< € 2.500,00
>= € 2.500,00

< € 5.000,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Maassluis (Vervolg)

24 Middelharnis
(Apart tarief voor civiele
werken)

2005
>= € 5.000,00

< € 13.613,00
€ 13.613,00 - € 45.378,00
> € 45.378,00

25 Moordrecht

< € 10.000
€ 10.000 - € 20.000
€ 20.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
> € 100.000

26 Nederlek

< € 450.000,00

> € 450.000,00

27 Nieuw-Lekkerland

28 Nieuwerkerk a/d IJssel
29 Oostflakkee
30 Oud-Beijerland

< € 2.500
€ 2.500,00 - € 5.000

€ 200,00 + 1,6% van de bouwsom, naar
boven afgerond op een veelvoud van
€ 5,00
€ 63,19 + 1,87% van bouwsom boven
€ 2.268,00
€ 274,49 + 1,46% van bouwsom boven
€ 13.613,00
€ 740,16 + 1,119% van bouwsom boven
€ 45.378,00
1% van de bouwsom; minimaal € 75,11
€ 101,51 + 1,3% van de bouwsom boven
€ 10.000.
€ 233,46 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 20.000.
€ 406,02 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 35.000.
€ 578,58 + 1,9% van de bouwsom boven
€ 50.000.
€ 1.536,44 + 2,5% van de bouwsom
boven € 100.000.
3,1% van de bouwsom; minimaal
€ 100,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 5,00
€ 13.500,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 450.000,00; naar boven afgerond op een
veelvoud van € 5,00
2,2 % van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 175,00
1,75% van de bouwsom; minimaal
€ 70,20
1,5% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 31,50
7,5% van de bouwsom.
4,5% van de bouwsom

2006
>= € 5.000,00

€ 200,00 + 1,6% van de bouwsom, naar
boven afgerond op een veelvoud van € 5,00

< € 13.613,00

€ 70,55 + 2,08% van de bouwsom boven
€ 2.268,00
€ 306,47 + 1,63 % van de bouwsom boven
€ 13.613,00
€ 826,38 + 1,132 van de bouwsom boven
€ 45.378,00
1% van de bouwsom; minimaal € 75,68
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 102,27 +
1,3% van de bouwsom boven € 10.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 235,21 +
1,1% van de bouwsom boven € 20.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 409,07 +
1,1% van de bouwsom boven € 35.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 582,92 +
1,9% van de bouwsom boven € 50.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 1.547,96 +
2,5% van de bouwsom boven € 100.000.
3,15% van de bouwsom; naar boven afgerond
op een veelvoud van € 5,00, minimaal
€ 101,75
€ 13.736,25 + 2,05% van de bouwsom
boven € 450.000,00; naar boven afgerond op
een veelvoud van € 5,00
2,4 % van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 175,00
1,47% van de bouwsom incl.BTW; minimaal
€ 71,50
1,5% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 31,50

€ 13.613,00 - € 45.378,00
> € 45.378,00
< € 10.000
€ 10.000 - € 20.000
€ 20.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
> € 100.000
< € 450.000,00

> € 450.000,00

< € 2.500
€ 2.500,00 - € 5.000

7,5% van de bouwsom.
4,5% van de bouwsom

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Oud-Beijerland (Vervolg)

2005
€ 5.000 - € 10.000
€ 10.000 - € 25.000
€ 25.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
€ 100.000 - € 250.000
€ 250.000 - € 500.000
€ 500.000 - € 1.000.000
>= € 1.000.000

31 Ouderkerk

32 Papendrecht

< € 25.000,00
€ 25.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

> € 500.000,00

33 Reeuwijk

34 Ridderkerk

< € 3.583,33
€ 3.583,33 - € 22.689,02
€ 22.689,02 - € 226.890,12
€ 226.890,12 - € 907.560,44
>= € 907.560,44

35 Rotterdam

<= € 7000,00

3,85% van de bouwsom
3,6% van de bouwsom
3,5% van de bouwsom
3,4% van de bouwsom
3,35% van de bouwsom
3,25% van de bouwsom
3,15% van de bouwsom
3,02% van de bouwsom
2% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 85,40
1,75% van de bouwsom.; minimaal
€ 58,10
€ 459,25 + 1,9% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 25.000,00
€ 4.729,75 + 1,7% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 8.984,00 + 1,48% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar beneden
afgeronde bouwsom boven € 500.000,00

2006
€ 5.000 - € 10.000
€ 10.000 - € 25.000
€ 25.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
€ 100.000 - € 250.000
€ 250.000 - € 500.000
€ 500.000 - € 1.000.000
>= € 1.000.000

3,85% van de bouwsom
3,6% van de bouwsom
3,5% van de bouwsom
3,4% van de bouwsom
3,35% van de bouwsom
3,25% van de bouwsom
3,15% van de bouwsom
3,02% van de bouwsom

< € 25.000,00

3% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 125,00
1,75% van de bouwsom.; minimaal € 62,00

€ 25.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

> € 500.000,00

1,5% van de bouwsom; afgerond naar
boven op een veelvoud van € 5,00;
minimaal € 120,00
€ 90,48
<= € 7.500
€ 90,48 + 2% van de bouwsom boven
€ 7.500,00 - € 25.000
€ 3.662,32
€ 476,73 + 1,75% van de bouwsom boven € 25.000 - € 250.000
€ 22.689,01
€ 4.103,85 + 1,5% van de bouwsom
€ 250.000 - € 1.000.000
boven € 226.890,11
€ 14.467,05 + 1,25% van de bouwsom
> € 1.000.000
boven € 907.560,43
€ 101,00
<= € 7000,00

€ 490,00 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar beneden afgeronde bouwsom
boven € 25.000,00
€ 5.035,00+ 1,8% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 9.550,00 + 1,576% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 500.000,00
1,5% van de bouwsom; afgerond naar boven
op een veelvoud van € 5,00; minimaal
€ 120,00
€ 200,00
€ 200,00 + 3% van de bouwsom boven
€ 7.500,00
€ 725,00 + 2,75% van de bouwsom boven
€ 25.000,00
€ 6.912,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 250.000,00
€ 21.912,50 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 1.000.000,00
€ 102,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Rotterdam (Vervolg)
Als geen welstandsonderzoek behoeft te worden
uitgevoerd geeft de
gemeente Rotterdam
zowel in 2005 als in 2006 een
korting van 10 %, met een
maximum van € 186,00,

36 Rozenburg

2005
€ 7000,01 - € 25.000,01
€ 25.000,01 - € 50.000,01
€ 50.00,01 - € 100.000,01
€ 100.000,01 - € 250.000,01
€ 250.000,01 - € 500.000,01
€ 500.000,01 - € 1.000.000,01
€ 1.000.000,01 - € 2.500.000,01
€ 2.500.000,01 - € 5.000.000,01
€ 5.000.000,01 - € 10.000.000,01
€ 10.000.000,01 - € 25.000.000,01
€ 25.000.000,01 - € 50.000.000,01
> € 50.000.000,00
<= € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 46.000,00

> € 46.000,00

37 Schiedam

< € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 400.000,00
> € 400.000,00

38 Schoonhoven
39 Sliedrecht

> € 11.500,01

€ 447,00
€ 907,00
€ 1.924,00
€ 3.854,00
€ 7.000,00
€ 12.304,00
€ 23.612,00
€ 42.885,00
€ 74.430,00
€ 152.289,00
€ 351.256,00
€ 586.181,00
€ 31,60
€ 31,60 + 1,74% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 813,00 + 3,84% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 46.000,00
2,2% van de bouwsom; minimaal € 68,00
€ 330,00 + 2,1% van de bouwsom boven
€ 15.000,00
€ 1.065,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 50.000,00
€ 2.065,00 + 1,9% van de bouwsom
boven € 100.000,00
€ 7.765,00 + 1,8% van de bouwsom
boven € 400.000,00
3,22% van de bouwsom; minimaal
€ 131,80
2,469% van de op een veelvoud van € 500
naar boven afgeronde bouwsom, incl.
BTW; minimaal € 109,00

2006
€ 7000,01 - € 25.000,01
€ 25.000,01 - € 50.000,01
€ 50.00,01 - € 100.000,01
€ 100.000,01 - € 250.000,01
€ 250.000,01 - € 500.000,01
€ 500.000,01 - € 1.000.000,01
€ 1.000.000,01 - € 2.500.000,01
€ 2.500.000,01 - € 5.000.000,01
€ 5.000.000,01 - € 10.000.000,01
€ 10.000.000,01 - € 25.000.000,01
€ 25.000.000,01 - € 50.000.000,01
> € 50.000.000,00
<= € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 46.000,00

> € 46.000,00

< € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 400.000,00
> € 400.000,00

> € 11.500,01

€ 451,00
€ 916,00
€ 1.943,00
€ 3.893,00
€ 7.070,00
€ 12.427,00
€ 23.848,00
€ 43.314,00
€ 75.174,00
€ 153.812,00
€ 354.769,00
€ 592.043,00
€ 32,10
€ 32,10 + 1,78% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
boven € 1.000,00
€ 826,00 + 1,95% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 46.000,00
2,2% van de bouwsom; minimaal € 69,00
€ 330,00 + 2,1% van de bouwsom boven
€ 15.000,00
€ 1.065,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 50.000,00
€ 2.065,00 + 1,8% van de bouwsom boven
€ 100.000,00
€ 7.465,00 + 1,6% van de bouwsom boven
€ 400.000,00
3,22% van de bouwsom; minimaal € 132,45
2,469% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom,
inclusief BTW; minimaal € 111,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Sliedrecht (Vervolg)

2005
€ 11.500,01 - € 45.500,01

€ 45.500,01 - € 227.000,01

40 Spijkenisse

>= € 454,000,01

€ 9.376,09 + 1,703% van de op een
>= € 454,000,01
veelvoud van € 500 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW; boven € 454.000,00

< € 1.000,01
€ 1.000,01 - € 46.000,01

€ 24,96
€ 24,96 + 1,705% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 792,21 + 1,458% van de bouwsom
boven € 46.000,00
€ 104,05
€ 104,05 + 1,6% van de bouwsom boven
€ 1.000,00
€ 468,20 + 1,5% van de bouwsom boven
€ 25.000,00
€ 1.924,75 + 1,4% van de bouwsom
boven € 120.000,00
€ 3.641,40 + 1,3% van de bouwsom
boven € 230.000,00
€ 6.242,40 + 1,2% van de bouwsom
boven € 455.000,00
€ 72,00 (publicatiekosten) + 1,335% van
de bouwsom, incl. BTW; minimaal
€ 108,66
€ 75,00 + 3,3% van de bouwsom

< € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 25.000,00

€ 120,000,00 - € 230.000,00
€ 230.000,00 - € 455.000,00
> € 455.000,00

43 Vlist

€ 45.500,01 - € 227.000,01

€ 4.933,70 + 1,957% van de op een
€ 227,000,01 - € 454.000,01
veelvoud van € 500 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW; boven € 227.000,00

€ 25.00,00 - € 120.000,00

42 Vlaardingen

€ 11.500,01 - € 45.500,01

€ 227,000,01 - € 454.000,01

>= € 46.000,01
41 Strijen

€ 283,94 + 2,3% van de op een veelvoud
van € € 500 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW; boven € 11.500,00
€ 1.065,94 + 2,131% van de op een
veelvoud van € 500 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW; boven € 45.500,00

2006

< € 1.000,01
€ 1.000,01 - € 46.000,01

>= € 46.000,01
< € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 25.000,00
€ 25.00,00 - € 120.000,00
€ 120,000,00 - € 230.000,00
€ 230.000,00 - € 455.000,00
> € 455.000,00

€ 283,94 + 2,3% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom,
inclusief BTW; boven € 11.500,00
€ 1.065,94 + 2,131% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, inclusief BTW: boven
€ 45.500,00
€ 4.933,70 + 1,957% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, inclusief BTW boven
€ 227.000,00
€ 9.376,09 + 1,703% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, inclusief BTW; boven
€ 454.000,00
€ 24,96
€ 24,96 + 1,705% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 792,21 + 1,458% van de bouwsom boven
€ 46.000,00
€ 105,09
€ 105,09 + 1,6% van de bouwsom boven
€ 1.000,00
€ 472,88 + 1,5% van de bouwsom boven
€ 25.000,00
€ 1.944,00 + 1,4% van de bouwsom boven
€ 120.000,00
€ 3.677,81 + 1,3% van de bouwsom boven
€ 230.000,00
€ 6.304,82 + 1,2% van de bouwsom boven
€ 455.000,00
€ 73,08 (publicatiekosten) + 1,335% van de
bouwsom, incl. BTW; minimaal € 110,29
€ 75,00 + 3,3% van de bouwsom

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
44 Waddinxveen

Waddinxveen (Vervolg)

2005
€ 180,00
€ 265,00
€ 350,00

€ 1,00 - € 5.000,00
€ 5.001,00 - € 10.000,00
€ 10.001,00 - € 20.000,00

€ 185,00
€ 275,00
€ 360,00

€ 20.001,00 - € 35.000.00

€ 435,00 + 1,5% van de bouwsom, boven
€ 20.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 820,00 + 1,3% van de bouwsom, boven
€ 35.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 1.970,00 + 1,2% van de bouwsom,
boven € 100.000,00, naar boven afgerond
op een veelvoud van € 1,00
€ 10.455,00 + 1% van de bouwsom,
boven € 1.000.000,00, naar boven
afgerond op een veelvoud van € 1,00
€ 12,90 (publicatiekosten) + € 45,00 +
1,845% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom
incl. BTW; minimaal € 185,20
1,82% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 55,00
2% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 67,10
€ 280,00 + 1,7% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 14.000,00
€ 7.692,00 + 1,3% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 450.000,00

€ 20.001,00 - € 35.000.00

€ 450,00 + 2% van de bouwsom, boven
€ 20.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 850,00 + 2,5% van de bouwsom, boven
€ 35.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 2.500,00 + 3,0% van de bouwsom, boven
€ 100.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 30.000,00 + 3,5% van de bouwsom, boven
€ 1.000.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 13,15 (publicatiekosten) + € 45,80 + 1,877
% van de op een veelvoud van € 100,00 naar
boven afgeronde bouwsom incl. BTW;
minimaal € 188.50
1,82% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 55,00
2,02% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 68,00
€ 282,80 + 1,72% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 14.000,00
€ 7.782,00 + 1,32% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 450.000,00

€ 35.001,00 - € 100.000,00

€ 100.001,00 - € 1.000.000,00

> € 1.000.000,00

45 Westvoorne

46 Zevenhuizen-Moerkapelle

47 Zwijndrecht

2006

€ 1,00 - € 5.000,00
€ 5.001,00 - € 10.000,00
€ 10.001,00 - € 20.000,00

< € 14.000,01

€ 14.000,01 - € 450.000,01

> € 450.000,00

€ 35.001,00 - € 100.000,00

€ 100.001,00 - € 1.000.000,00

> € 1.000.000,00

< € 14.000,01

€ 14.000,01 - € 450.000,01

> € 450.000,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005

2006

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005

2006

1 Alblasserdam

2,501% van de op een veelvoud van € 450,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 48,24

2,539% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 48,96

2 Albrandswaard

1,32 % van de bouwsom; minimaal € 49,00
naar boven afgerond op een veelvoud van
€ 1,00

1,32 % van de bouwsom; minimaal € 52,00
naar boven afgerond op een veelvoud van
€ 1,00

3 Barendrecht

< € 25.000,00
> € 25.000,00

2,4% van de bouwsom; minimaal € 58,00
2% van de bouwsom; minimaal € 600,00

< € 25.000,00
>= € 25.000,00

3,2% van de bouwsom; minimaal € 60,00
2,2% van de bouwsom; minimaal € 800,00

4 Bergambacht

< € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 20.000,00

€ 98,00
€ 130,00 + 2% van de bouwsom

< € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 20.000,00

€ 20.000,00 - € 100.000,00

€ 260,00 + 2% van de bouwsom

€ 20.000,00 - € 100.000,00

€ 100.000,00 - € 200.000,00

€ 391,00 + 2% van de bouwsom

€ 100.000,00 - € 200.000,00

€ 200.000,00 - € 450.000,00

€ 546,00 + 2% van de bouwsom

€ 200.000,00 - € 450.000,00

>= € 450.000,00

€ 848,00 + 2% van de bouwsom

>= € 450.000,00

€ 103,00
€ 138,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 276,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 414,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 579,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden
€ 899,00 + 2% van de bouwsom, afgerond
op gehele euro's naar beneden

5 Bergschenhoek

6 Bernisse

1,3% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 51,10
< € 25.000,00

2,65% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 125,70
2,24% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom
€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
2,03% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

< € 25.000,00

> € 200.000,00

€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
1,93% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

> € 200.000,00

€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
1,93% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

< € 2.500,00

€ 171,00; bouwsom incl. BTW

< € 5.000,00

€ 176,00; bouwsom incl. BTW

€ 25.000,00 - € 75.000,00

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

€ 75.000,00 - € 200.000,00

Bernisse (Vervolg)

7 Binnenmaas

1,3% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 51,10

€ 25.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 200.000,00

2,65% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 127,85
2,24% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom
€ 1.400,00 per nieuw te bouwen pand +
2,03% van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005
€ 2.500,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 500.000,00
>= € 500.000,00

2,4% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 171,00
2,2% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 1.200.00
2% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 5.500,00
1,8% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 10.000,00

2006
€ 5.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 500.000,00
>= € 500.000,00

2,5% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 176,00
2,3% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 1.250.00
2,05% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 5.750,00
1,85% van de bouwsom incl. BTW;
minimaal € 10.250,00

8 Brielle

€ 94,75 (publicatiekosten) + € 32,35 +
1,27% van de op een veelvoud van
€ 1.000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 213,30 (incl. € 94,75
publicatiekosten)

€ 96,40 (publicatiekosten) + € 32,95 +
1,27% van de op een veelvoud van
€ 1.000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 217,05 (incl. € 96,40
publicatiekosten)

9 Capelle a/d IJssel

1,2% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 61,00

1,4% van de bouwsom; minimaal € 61,75

10 Cromstrijen
N.B. Apart tarief voor civieltechnische werken

<= € 1.000,00
> € 1.000,00

€ 62,50
<= € 1.000,00
€ 62,50 + 2,44% van de op een veelvoud van > € 1.000,00
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
boven € 1.000,00

€ 63,40
€ 63,40 + 2,47% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00

11 Dirksland

< € 22.689,00

3,444% van de bouwsom; minimaal
€ 108,44
€ 781,40 + 1,644% van de bouwsom boven
€ 22.689,00
€ 1.900,43+ 1,584% van de bouwsom
boven € 90.756,00
€ 4.775,58 + 1,572% van de bouwsom
boven € 272.268,00
€ 7.628,95 + 1,512% van de bouwsom
boven € 453.780,00
€ 14.490,11 + 1,464% van de bouwsom
boven € 907.560,00

< € 22.689,00

3,552% van de bouwsom; minimaal
€ 111,72
€ 805,91 + 1,692% van de bouwsom boven
€ 22.689,00
€ 1.957,60+ 1,632% van de bouwsom
boven € 90.756,00
€ 4.919,87 + 1,62% van de bouwsom
boven € 272.268,00
€ 7.860,36 + 1,56% van de bouwsom
boven € 453.780,00
€ 14.939,33 + 1,512% van de bouwsom
boven € 907.560,00

2,4% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 77,15

< € 30.000,00

€ 22.689,00 - € 90.756,00
€ 90.756,00 - € 272.268,00
€ 272.268,00 - € 453.780,00
€ 453.780,00 - € 907.560,00

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

>= € 907.560,00
12 Dordrecht

< € 30.000,00

€ 22.689,00 - € 90.756,00
€ 90.756,00 - € 272.268,00
€ 272.268,00 - € 453.780,00
€ 453.780,00 - € 907.560,00
>= € 907.560,00

2,44% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 100,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005
€ 30.000,00 - € 250.000,00

2006

€ 720,00 + 2,13% van de op een veelvoud
€ 30.000,00 - € 250.000,00
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 30.000,00
€ 5.395,00 + 1,63% van de op een veelvoud € 250.000,00 - € 925.000,00
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 16.412,00 + 1,21% van de op een veelvoud > € 925.000,00
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 925.000,00

€ 732,00 + 2,16% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 30.000,00
€ 5.484,00 + 1,65% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 16.621,00 + 1,21% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom boven € 925.000,00

13 Goedereede

€ 45,00 + 3,6% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom

€ 49,00 + 3,6% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom

14 Gouda

1,85% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 125,85

2,2% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 126,50

15 Graafstroom

€ 125,00 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom.

€ 128,00 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom.

€ 250.000,00 - € 925.000,00

> € 925.000,00

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

16 's-Gravendeel

< € 2.500,00
€ 2.500,00 - € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 30.000,00
€ 3.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 150.000,00
€ 150.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 350.000,00
€ 350.000,00 - € 450.000,00
€ 450.000,00 - € 550.000,00
>= € 550.000

17 Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld-Giessendam
(Vervolg)
18 Hellevoetsluis

€ 80,00; bouwsom incl. BTW
€ 150,00; bouwsom incl. BTW
€ 375,00; bouwsom incl. BTW
€ 625,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.500,00; bouwsom incl. BTW
€ 2.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 3.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 5.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 7.500,00; bouwsom incl. BTW
€ 11.000,00; bouwsom incl. BTW
€ 14.000,00; bouwsom incl. BTW
2,68% van de bouwsom incl. BTW

< € 2.500,00
€ 2.500,00 - € 5.000,00
€ 5.000,00 - € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 30.000,00
€ 3.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 75.000,00
€ 75.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 150.000,00
€ 150.000,00 - € 250.000,00
€ 250.000,00 - € 350.000,00
€ 350.000,00 - € 450.000,00
€ 450.000,00 - € 550.000,00
>= € 550.000

€ 81,00; bouwsom incl. BTW
€ 153,00; bouwsom incl. BTW
€ 382,50; bouwsom incl. BTW
€ 637,50; bouwsom incl. BTW
€ 1.020,00; bouwsom incl. BTW
€ 1.530,00; bouwsom incl. BTW
€ 2.040,00; bouwsom incl. BTW
€ 3.060,00; bouwsom incl. BTW
€ 5.100,00; bouwsom incl. BTW
€ 7.650,00; bouwsom incl. BTW
€ 11.220,00; bouwsom incl. BTW
€ 14.280,00; bouwsom incl. BTW
2,73% van de bouwsom incl. BTW

<= € 2.500,00

€ 82,45

<= € 2.500,00

€ 86,55

> € 2.500,00

€ 82,45 + 2,46675% van de bouwsom boven > € 2.500,00
€ 2.500,00

€ 86,55 + 2,59009% van de bouwsom
boven € 2.500,00

< € 3.000,00

2,5% van de bouwsom, minimaal € 45,00

2,5% van de bouwsom, minimaal € 45,00

< € 3.000,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005
€ 3.000,00 - € 42.500,00
> € 42.500

19 Hendrik-Ido-Ambacht

<= € 45.000,00
€ 45.000,00 - € 70.000,00
€ 70.000,00 - € 115.000,00
€ 115.000,00 - € 160.000,00
€ 160.000,00 - € 230.000,00
> € 230.000,00

20 Korendijk

< € 22.700,00
€ 22.700,00 - € 113.500,00
€ 113.500,00 - € 227.000,00
>= € 227.000,00

21 Krimpen a/d IJssel

< € 2.500,00
>= € 2.500,00

22 Liesveld

€ 97,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 3.000,00
€ 1.187,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 42.500,00

2006
€ 3.000,00 - € 42.500,00
> € 42.500

1,35% van de bouwsom; minimaal € 65,00
€ 607,50 + 1,37% van de bouwsom boven
€ 45.000,00
€ 950,00 + 1,4% van de bouwsom boven
€ 70.000,00
€ 1.580,00 + 1,42% van de bouwsom boven
€ 115.000,00
€ 2.219,00 + 1,44% van de bouwsom boven
€ 160.000,00
€ 3.227,00 + 1,47% van de bouwsom boven
€ 230.000,00
4,51% van de bouwsom; minimaal € 265,00
€ 1.025,00 + 3,93% van de bouwsom boven
€ 22.700,00
€ 4.595,00 + 3,4% van de bouwsom boven
€ 113.500,00
€ 7.695,00 + 2,73% van de bouwsom boven
€ 227.000,00
€ 77,00
€ 77,00 + 3,754% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 2.500,00

€ 97,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 3.000,00
€ 1.187,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 42.500,00
1,6% van de bouwsom; minimaal € 70,00

< € 22.700,00
€ 22.700,00 - € 113.500,00
€ 113.500,00 - € 227.000,00
>= € 227.000,00
< € 2.500,00
>= € 2.500,00

€ 78,80 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom

4,8 % van de bouwsom; minimaal € 285,00
€ 1.090,00 + 4,19 % van de bouwsom
boven € 22.700,00
€ 5.200,00 + 3,62 % van de bouwsom
boven € 113.500,00
€ 8.500,00 + 2,91 % van de bouwsom
boven € 227.000,00
€ 78,00
€ 78,00 + 1,85 % van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 2.500,00
€ 90,00 + 2,25% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.051

23 Maassluis

< € 5.000,00
>= € 5.000,00

€ 200,00
€ 200,00 + 1,6% van de bouwsom, naar
boven afgerond op een veelvoud van € 5,00

< € 5.000,00
>= € 5.000,00

€ 200,00
€ 200,00 + 1,6% van de bouwsom, naar
boven afgerond op een veelvoud van € 5,00

24 Middelharnis

< € 13.613,00

€ 63,19 + 1,87% van bouwsom boven
€ 2.268,00

< € 13.613,00

€ 70,55 + 2,08% van de bouwsom boven
€ 2.268,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
(Apart tarief voor civiele
werken)

2005
€ 13.613,00 - € 45.378,00
> € 45.378,00

25 Moordrecht

< € 10.000
€ 10.000 - € 20.000
€ 20.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
> € 100.000

26 Nederlek

< € 450.000,00

> € 450.000,00

€ 274,49 + 1,46% van bouwsom boven
€ 13.613,00
€ 740,16 + 1,119% van bouwsom boven
€ 45.378,00

2006
€ 13.613,00 - € 45.378,00
> € 45.378,00

1% van de bouwsom; minimaal € 75,11
€ 101,51 + 1,3% van de bouwsom boven
€ 10.000.
€ 233,46 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 20.000.
€ 406,02 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 35.000.
€ 578,58 + 1,9% van de bouwsom boven
€ 50.000.
€ 1.536,44 + 2,5% van de bouwsom boven
€ 100.000.

< € 10.000
€ 10.000 - € 20.000

3,1% van de bouwsom; minimaal € 100,00,
naar boven afgerond op een veelvoud van
€ 5,00
€ 13.500,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 450.000,00; naar boven afgerond op een
veelvoud van € 5,00

< € 450.000,00

€ 20.000 - € 35.000
€ 35.000 - € 50.000
€ 50.000 - € 100.000
> € 100.000

> € 450.000,00

€ 306,47 + 1,63 % van de bouwsom boven
€ 13.613,00
€ 826,38 + 1,132 van de bouwsom boven
€ 45.378,00
1% van de bouwsom; minimaal € 75,68
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 102,27 +
1,3% van de bouwsom boven € 10.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 235,21 +
1,1% van de bouwsom boven € 20.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 409,07 +
1,1% van de bouwsom boven € 35.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 582,92 +
1,9% van de bouwsom boven € 50.000.
€ 59,60 (publicatiekosten) + € 1.547,96 +
2,5% van de bouwsom boven € 100.000.
3,15% van de bouwsom; naar boven
afgerond op een veelvoud van € 5,00,
minimaal € 101,75
€ 13.736,25 + 2,05% van de bouwsom
boven € 450.000,00; naar boven afgerond
op een veelvoud van € 5,00

27 Nieuw-Lekkerland

2,2 % van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 175,00

2,4 % van de op een veelvoud van € 100,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 175,00

28 Nieuwerkerk a/d IJssel

1,75% van de bouwsom; minimaal € 70,20

1,47% van de bouwsom incl.BTW;
minimaal € 71,50

29 Oostflakkee

1,5% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 31,50

1,5% van de bouwsom incl. BTW; minimaal
€ 31,50

30 Oud-Beijerland

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517

Oud-Beijerland (Vervolg)

< € 2.500

7,5% van de bouwsom.

< € 2.500

€ 2.500,00 - € 5.000

4,5% van de bouwsom

€ 2.500,00 - € 5.000

€ 5.000 - € 10.000

3,85% van de bouwsom

€ 5.000 - € 10.000

€ 84,80 (advertentiekosten) + 7,5% van de
bouwsom.
€ 84,80 (advertentiekosten) + 4,5% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,85% van de
bouwsom

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005
€ 10.000 - € 25.000

3,6% van de bouwsom

€ 10.000 - € 25.000

€ 25.000 - € 50.000

3,5% van de bouwsom

€ 25.000 - € 50.000

€ 50.000 - € 100.000

3,4% van de bouwsom

€ 50.000 - € 100.000

€ 100.000 - € 250.000

3,35% van de bouwsom

€ 100.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

3,25% van de bouwsom

€ 250.000 - € 500.000

€ 500.000 - € 1.000.000

3,15% van de bouwsom

€ 500.000 - € 1.000.000

>= € 1.000.000

3,02% van de bouwsom

>= € 1.000.000

31 Ouderkerk

32 Papendrecht

2% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 85,40
< € 25.000,00
€ 25.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

> € 500.000,00

33 Reeuwijk

34 Ridderkerk

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0

Ridderkerk (Vervolg)

2006

1,75% van de bouwsom.; minimaal € 58,10
€ 459,25 + 1,9% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar beneden afgeronde bouwsom
boven € 25.000,00
€ 4.729,75 + 1,7% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 8.984,00 + 1,48% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 500.000,00

€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,6% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,5% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,4% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,35% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,25% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,15% van de
bouwsom
€ 84,80 (advertentiekosten) + 3,02% van de
bouwsom
3% van de op een veelvoud van € 1000,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 125,00

< € 25.000,00
€ 25.000 - € 250.000

€ 250.000 - € 500.000

> € 500.000,00

1,5% van de bouwsom; afgerond naar boven
op een veelvoud van € 5,00; minimaal
€ 120,00

1,75% van de bouwsom.; minimaal € 62,00
€ 490,00 + 2% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar beneden afgeronde bouwsom
boven € 25.000,00
€ 5.035,00+ 1,8% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 250.000,00
€ 9.550,00 + 1,576% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar beneden
afgeronde bouwsom boven € 500.000,00
1,5% van de bouwsom; afgerond naar boven
op een veelvoud van € 5,00; minimaal
€ 120,00

< € 3.583,33
€ 3.583,33 - € 22.689,02

€ 90,48
€ 90,48 + 2% van de bouwsom boven
€ 3.662,32

<= € 7.500
€ 7.500,00 - € 25.000

€ 200,00
€ 200,00 + 3% van de bouwsom boven
€ 7.500,00

€ 22.689,02 - € 226.890,12

€ 476,73 + 1,75% van de bouwsom boven
€ 22.689,01

€ 25.000 - € 250.000

€ 725,00 + 2,75% van de bouwsom boven
€ 25.000,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente

2005
€ 226.890,12 - € 907.560,44
>= € 907.560,44

€ 4.103,85 + 1,5% van de bouwsom boven
€ 226.890,11
€ 14.467,05 + 1,25% van de bouwsom
boven € 907.560,43

2006
€ 250.000 - € 1.000.000
> € 1.000.000

€ 6.912,50 + 2% van de bouwsom boven
€ 250.000,00
€ 21.912,50 + 1,1% van de bouwsom boven
€ 1.000.000,00

35 Rotterdam
<= € 7000,00
Als geen welstandsonder€ 7000,01 - € 25.000,01
zoek behoeft te worden
€ 25.000,01 - € 50.000,01
uitgevoerd geeft de
€ 50.00,01 - € 100.000,01
gemeente Rotterdam
€ 100.000,01 - € 250.000,01
zowel in 2005 als in 2006 een € 250.000,01 - € 500.000,01
korting van 10 %, met een
€ 500.000,01 - € 1.000.000,01
maximum van € 186,00,
€ 1.000.000,01 - € 2.500.000,01
€ 2.500.000,01 - € 5.000.000,01
€ 5.000.000,01 - € 10.000.000,01
€ 10.000.000,01 € 25.000.000,01
€ 25.000.000,01 € 50.000.000,01
> € 50.000.000,00

€ 101,00
€ 447,00
€ 907,00
€ 1.924,00
€ 3.854,00
€ 7.000,00
€ 12.304,00
€ 23.612,00
€ 42.885,00
€ 74.430,00
€ 152.289,00

<= € 7000,00
€ 7000,01 - € 25.000,01
€ 25.000,01 - € 50.000,01
€ 50.00,01 - € 100.000,01
€ 100.000,01 - € 250.000,01
€ 250.000,01 - € 500.000,01
€ 500.000,01 - € 1.000.000,01
€ 1.000.000,01 - € 2.500.000,01
€ 2.500.000,01 - € 5.000.000,01
€ 5.000.000,01 - € 10.000.000,01
€ 10.000.000,01 - € 25.000.000,01

€ 351.256,00

€ 25.000.000,01 - € 50.000.000,01 € 354.769,00

€ 586.181,00

> € 50.000.000,00

36 Rozenburg

€ 31,60
<= € 1.000,00
€ 31,60 + 1,74% van de op een veelvoud van € 1.000,00 - € 46.000,00
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
boven € 1.000,00
€ 813,00 + 3,84% van de op een veelvoud
> € 46.000,00
van € 1.000,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 46.000,00

€ 32,10
€ 32,10 + 1,78% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 826,00 + 1,95% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 46.000,00

2,2% van de bouwsom; minimaal € 68,00
€ 330,00 + 2,1% van de bouwsom boven
€ 15.000,00
€ 1.065,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 50.000,00
€ 2.065,00 + 1,9% van de bouwsom boven
€ 100.000,00

2,2% van de bouwsom; minimaal € 69,00
€ 330,00 + 2,1% van de bouwsom boven
€ 15.000,00
€ 1.065,00 + 2% van de bouwsom boven
€ 50.000,00
€ 2.065,00 + 1,8% van de bouwsom boven
€ 100.000,00

<= € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 46.000,00

> € 46.000,00

37 Schiedam

< € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 400.000,00

< € 15.000,00
€ 15.000,00 - € 50.000,00
€ 50.000,00 - € 100.000,00
€ 100.000,00 - € 400.000,00

€ 102,00
€ 451,00
€ 916,00
€ 1.943,00
€ 3.893,00
€ 7.070,00
€ 12.427,00
€ 23.848,00
€ 43.314,00
€ 75.174,00
€ 153.812,00

€ 592.043,00

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Schiedam (Vervolg)

2005
> € 400.000,00

38 Schoonhoven
39 Sliedrecht

> € 11.500,01

€ 11.500,01 - € 45.500,01

40 Spijkenisse

> € 400.000,00

3,22% van de bouwsom; minimaal € 132,45

2,469% van de op een veelvoud van
> € 11.500,01
€ 500,00naar boven afgeronde bouwsom,
incl. BTW; minimaal € 109,00
€ 283,94 + 2,3% van de op een veelvoud van € 11.500,01 - € 45.500,01
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom,
incl. BTW, boven € 11.500,00

2,469% van de op een veelvoud van
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom,
inclusief BTW; minimaal € 111,00
€ 283,94 + 2,3% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, inclusief BTW, boven
€ 11.500,00
€ 1.065,94 + 2,131% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom, inclusief BTW, boven
€ 45.500,00
€ 4.933,70 + 1,957% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom, inclusief BTW, boven
€ 227.000,00
€ 9.376,09 + 1,703% van de op een
veelvoud van € 500,00 naar boven
afgeronde bouwsom, inclusief BTW, boven
€ 454.000,00

€ 1.065,94 + 2,131% van de op een veelvoud € 45.500,01 - € 227.000,01
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW, boven € 45.500,00

€ 227,000,01 - € 454.000,01

€ 4.933,70 + 1,957% van de op een veelvoud € 227,000,01 - € 454.000,01
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW, boven € 227.000,00

>= € 454,000,01

€ 9.376,09 + 1,703% van de op een veelvoud >= € 454,000,01
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom, incl. BTW, boven € 454.000,00

< € 1.000,01
€ 1.000,01 - € 46.000,01

€ 24,96
€ 24,96 + 1,705% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 792,21 + 1,458% van de bouwsom boven
€ 46.000,00

< € 1.000,00
€ 1.000,00 - € 25.000,00
€ 25.00,00 - € 120.000,00

24

€ 120,000,00 - € 230.000,00

€ 7.465,00 + 1,6% van de bouwsom boven
€ 400.000,00

3,22% van de bouwsom; minimaal € 131,80

€ 45.500,01 - € 227.000,01

>= € 46.000,01
41 Strijen

€ 7.765,00 + 1,8% van de bouwsom boven
€ 400.000,00

2006

< € 1.000,01
€ 1.000,01 - € 46.000,01

>= € 46.000,01

€ 104,05
< € 1.000,00
€ 104,05 + 1,6% van de bouwsom bouwsom € 1.000,00 - € 25.000,00
boven € 1000,00
€ 468,20 + 1,5% van de bouwsom boven
€ 25.00,00 - € 120.000,00
€ 25.000,00
€ 1.924,75 + 1,4% van de bouwsom boven
€ 120,000,00 - € 230.000,00
€ 120.000,00

€ 24,96
€ 24,96 + 1,705% van de op een veelvoud
van € 1.000,00 naar beneden afgeronde
bouwsom boven € 1.000,00
€ 792,21 + 1,458% van de bouwsom boven
€ 46.000,00
€ 105,09
€ 105,09 + 1,6% van de bouwsom boven
€ 1000,00
€ 472,88 + 1,5% van de bouwsom boven
€ 25.000,00
€ 1.944,00 + 1,4% van de bouwsom boven
€ 120.000,00

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Strijen (Vervolg)

2005
€ 230.000,00 - € 455.000,00
> € 455.000,00

€ 3.641,40 + 1,3% van de bouwsom boven
€ 230.000,00
€ 6.242,40 + 1,2% van de bouwsom boven
€ 455.000,00

2006
€ 230.000,00 - € 455.000,00
> € 455.000,00

€ 3.677,81 + 1,3% van de bouwsom boven
€ 230.000,00
€ 6.304,82 + 1,2% van de bouwsom boven
€ 455.000,00

42 Vlaardingen

€ 72,00 (publicatiekosten) + 1,335% van de
bouwsom, incl. BTW; minimaal € 108,66

€ 73,08 (publicatiekosten) + 1,335% van de
bouwsom, incl. BTW; minimaal € 110,29

43 Vlist

€ 75,00 + 3,3% van de bouwsom

€ 75,00 + 3,3% van de bouwsom

44 Waddinxveen

€ 1,00 - € 5.000,00
€ 5.001,00 - € 10.000,00
€ 10.001,00 - € 20.000,00
€ 20.001,00 - € 35.000.00

€ 35.001,00 - € 100.000,00

€ 100.001,00 - € 1.000.000,00

> € 1.000.000,00

€ 180,00
€ 265,00
€ 350,00
€ 435,00 + 1,5% van de bouwsom, boven
€ 20.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 820,00 + 1,3% van de bouwsom, boven
€ 35.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 1.970,00 + 1,2% van de bouwsom, boven
€ 100.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 10.455,00 + 1% van de bouwsom, boven
€ 1.000.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00

€ 1,00 - € 5.000,00
€ 5.001,00 - € 10.000,00
€ 10.001,00 - € 20.000,00
€ 20.001,00 - € 35.000.00

€ 35.001,00 - € 100.000,00

€ 100.001,00 - € 1.000.000,00

> € 1.000.000,00

€ 185,00
€ 275,00
€ 360,00
€ 450,00 + 2% van de bouwsom, boven
€ 20.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 850,00 + 2,5% van de bouwsom, boven
€ 35.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 2.500,00 + 3,0% van de bouwsom, boven
€ 100.000,00, naar boven afgerond op een
veelvoud van € 1,00
€ 30.000,00 + 3,5% van de bouwsom,
boven € 1.000.000,00, naar boven afgerond
op een veelvoud van € 1,00

45 Westvoorne

€ 12,90 (publicatiekosten) + € 45,00 +
1,845% van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom
incl. BTW; minimaal € 185,20

€ 13,15 (publicatiekosten) + € 45,80 +
1,877 % van de op een veelvoud van
€ 100,00 naar boven afgeronde bouwsom
incl. BTW; minimaal € 188.50

46 Zevenhuizen-Moerkapelle

1,82% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 55,00

1,82% van de op een veelvoud van
€ 1000,00 naar boven afgeronde bouwsom;
minimaal € 55,00

2% van de op een veelvoud van € 500,00
< € 14.000,01
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 67,10
€ 280,00 + 1,7% van de op een veelvoud van € 14.000,01 - € 450.000,01
€ 500,00 naar boven afgeronde bouwsom
boven € 14.000,00

2,02% van de op een veelvoud van € 500,00
naar boven afgeronde bouwsom; minimaal
€ 68,00
€ 282,80 + 1,72% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 14.000,00

47 Zwijndrecht

< € 14.000,01

€ 14.000,01 - € 450.000,01

24

Bouwleges 2005-2006 (ES-06.0517)

Tarief leges bouwvergunning
Gemeente
Zwijndrecht (Vervolg)

Tabel 6

2005
> € 450.000,00

€ 7.692,00 + 1,3% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 450.000,00

2006
> € 450.000,00

€ 7.782,00 + 1,32% van de op een veelvoud
van € 500,00 naar boven afgeronde
bouwsom boven € 450.000,00

24