Staat van bedrijfsactiviteiten Lijst van bedrijfstypen Ingedeeld conform de Standaard Bedrijfsindeling uit 1993 (SBI ’93) van

het CBS Landbouw, jacht en bosbouw 01. Landbouw, jacht en dienstverlening t.b.v. de landbouw en jacht 02. Bosbouw en dienstverlening t.b.v. de bosbouw Visserij 05. Visserij, kweken van vis en schaaldieren en dienstverlening t.b.v. de visserij Winning van delfstoffen 10. Turfwinning 11. Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening t.b.v. de aardolie- en aardgaswinning 12. Winning van zand, grind, klei, zout e.d. Industrie 15. Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 16. Verwerking van tabak 17. Vervaardiging van textiel 18. Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 19. Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding) 20. Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (excl. meubels) 21. Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaarden 22. Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 23. Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en kweekstoffen 24. Vervaardiging van chemische producten 25. Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 26. Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27. Vervaardiging van metalen in primaire vorm 28. Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en transportmiddelen) 29. Vervaardiging van machines en apparaten 30. Vervaardiging van kantoormachines en computer 31. Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 32. Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en –benodigdheden 33. Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische artikelen e.d., precisieen optische instrumenten en uurwerken 34. Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 35. Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto’s, aanhangwagens en opleggers) 36. Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 37. Voorbereiding tot recycling

Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water 40. Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water 41. Winning en distributie van water Bouwnijverheid

45. Bouwnijverheid Reparatie van consumentenartikelen en handel 50. Handel en reparatie van auto’s en motorfietsen; benzineservicestations 51. Groothandel en handelsbemiddeling (excl. auto’s en motorfietsen) 52. Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto’s, motorfietsen en motorbrandstoffen Horeca 55. Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking Vervoer, opslag en communicatie 60. Vervoer over land 61. Vervoer over water 62. Vervoer door de lucht 63. Dienstverlening t.b.v. het vervoer 64. Post en telecommunicatie Financiële instellingen 65. Financiële instellingen (excl. verzekeringswezen en pensioenfondsen 66. Verzekeringswezen en pensioenfondsen (excl. verplichte sociale verzekeringen) 67. Activiteiten t.b.v. of verwant aan financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen en zakelijke dienstverlening 70. Verhuur van en handel in onroerend goed 71. Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen 72. Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 73. Speur- en ontwikkelingswerk 74. Overige zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 75. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Onderwijs 80. Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg 85. Gezondheids- en welzijnszorg

Milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening 90. Milieudienstverlening 91. Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële organisaties e.d. 92. Cultuur, sport en recreatie 93. Overige dienstverlening

Toelichting op de tabellen SBI Omschrijving Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer SBI-code Omschrijving van de activiteit Minimale afstand in m t.b.v. geuroverlast Minimale afstand in m t.b.v. stofoverlast Minimale afstand in m t.b.v. geluidsoverlast Toevoeging C = continu; toevoeging Z = zonering Minimale afstand in m t.b.v. gevaar Index verkeershinder: 1. potentieel geen of geringe emissie of hinder; 2. potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 3. potentieel zeer ernstige emissie of hinder. Visueel Index visuele hinder: 1. potentieel geen of geringe emissie of hinder; 2. potentieel aanzienlijke emissie of hinder; 3. potentieel zeer ernstige emissie of hinder. Afstand Cat Opm Minimale afstand tot gevoelige objecten Milieucategorie Opmerkingen: B = bodemverontreiniging; D = divers; L = luchtverontreiniging

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 01 0111, 0113 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0112 0121 0122 0122 0122 0123 0124 0124 0124 0124 0124 0125 0125 0125 0125 0125 0125 0125 014 0141.1 0142 02 020 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 Omschrijving LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) Tuinbouw: - bedrijfsgebouwen - kassen zonder verwarming - kassen met gasverwarming - champignonkwekerijen (algemeen) - champignonkwekerijen met mestfermentatie - bloembollendroog- en prepareerbedrijven Fokken en houden van rundvee Fokken en houden van overige graasdieren: - paardenfokkerijen - overige graasdieren Fokken en houden van varkens Fokken en houden van pluimvee: - legkippen - opfokkippen en mestkuikens - eenden en ganzen - overig pluimvee Fokken en houden van overige dieren: - nertsen en vossen - konijnen - huisdieren - maden, wormen e.d. - bijen - overige dieren Dienstverlening t.b.v. de landbouw hoveniersbedrijven KI-stations BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3 200 100 30 100 10 30 30 10 50 30 30 0 0 0 10 10 10 10 30 30 50 30 30 30 50 10 50 C C C C C C C 0 0 10 10 10 0 10 10 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 100 50 100 30 30 50 10 50 4 3 3 3 2 2 3 1 3 D D 300 300 300 100 30 30 50 30 50 50 50 50 C C C C 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 300 300 300 100 4 4 4 3 D D 50 50 300 30 30 30 30 30 50 C C C 0 0 0 1 1 1 1 1 1 50 50 300 3 3 4 D 10 10 10 30 100 30 100 30 10 10 10 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 C C C C C C C 10 10 10 30 30 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 30 30 30 100 30 100 2 2 2 2 3 2 3 B B B B B B L L L 10 30 30 C 10 1 1 30 2 B L Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand Cat Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 05 0501.1 0501.2 0502 0502 0502 10 103 11 111 111 111 111 14 1421 1421 1421 144 145 15 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 152 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 Omschrijving VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN Zeevisserijbedrijven Binnenvisserijbedrijven Vis- en schaaldierkwekerijen - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven - visteeltbedrijven TURFWINNING Turfwinningbedrijven AARDOLIE- EN AARDGASWINNING Aardolie- en aardgaswinning: - aardoliewinputten - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000 N m3/d - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000 N m3/d WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): - algemeen - steenbrekerijen Zoutwinningbedrijven Mergel- en overige delfstoffenwinningbedrijven VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Slachterijen en overige vleesverwerking: - slachterijen en pluimveeslachterijen - vetsmelterijen - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken - loonslachterijen Visverwerkingsbedrijven: - drogen - conserveren - roken - verwerken anderszins 700 200 300 300 100 0 0 10 200 100 50 50 C C C C 30 30 0 30 2 2 1 2 2 2 2 2 700 200 300 300 5 4 4 4 D 100 700 300 100 50 0 0 0 0 0 100 100 100 100 50 C C C C 30 30 30 50 10 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 100 700 300 100 50 3 5 4 3 3 D 10 10 50 10 100 200 10 200 200 700 100 500 C C Z 10 10 30 50 2 2 1 3 1 2 1 3 200 700 100 500 4 5 3 5 B D 100 30 50 0 0 0 200 500 700 C C C Z 200 200 200 1 1 1 2 1 1 200 500 700 4 5 5 B B B L 50 50 100 C 10 2 2 100 3 100 50 30 0 50 50 C C 0 0 1 1 1 1 100 50 3 3 100 50 0 0 100 50 C C 50 30 2 1 2 1 100 50 3 3 Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand Cat Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 1531 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1532, 1533 1541 1541 1541 1542 1542 1542 1543 1543 1543 1551 1551 1551 1551 1551 1551 1552 1561 1561 1561 1561 1562 1562 1562 1571 1571 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 Omschrijving Aardappelprodukten fabrieken Groente- en fruitconservenfabrieken: - jam - groente algemeen - met koolsoorten - met drogerijen - met uienconservering (zoutinleggerij) Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: - p.c. < 250.000 t/j - p.c. >= 250.000 t/j Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: - p.c. < 250.000 t/j - p.c. >= 250.000 t/j Margarinefabrieken: - p.c. < 250.000 t/j - p.c. >= 250.000 t/j Zuivelprodukten fabrieken: - gedroogde produkten, p.c. >= 1,5 t/u - geconcentreerde produkten, verdamp. cap. >= - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j - overige zuivelprodukten fabrieken Consumptie-ijsfabrieken Grutterswarenfabrieken Meelfabrieken: - p.c. < 500 t/u - p.c. >= 500 t/u Zetmeelfabrieken: - p.c. < 10 t/u - p.c. >= 10 t/u Veevoerfabrieken: - destructiebedrijven 700 30 200 C 50 3 3 700 5 D 200 300 50 100 200 300 C C Z 30 50 1 2 2 3 200 300 4 4 100 200 50 100 200 300 C C Z 50 100 2 2 2 2 200 300 4 4 200 200 50 100 50 50 50 100 30 0 0 50 0 100 500 500 100 300 300 100 200 C Z C Z C C Z C C C 50 50 30 50 50 50 50 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 500 500 100 300 300 100 200 5 5 3 4 4 3 4 D 100 300 10 10 200 300 C C Z 30 50 3 3 2 3 200 300 4 4 B 200 300 10 10 100 300 C C Z 100 200 3 3 2 3 200 300 4 4 B B 200 300 30 50 100 300 C C Z 30 50 3 3 2 3 200 300 4 4 B B 50 100 200 300 300 10 10 10 10 10 100 100 100 200 100 C C C C C 10 10 10 30 10 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 100 100 200 300 300 3 3 4 4 4 Geur 300 Stof 30 Geluid 200 C Gevaar 50 Verkeer 2 Visueel 2 Afstand 300 Cat 4 Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 1571 1571 1571 1571 1571 1572 1581 1581 1581 1582 1583 1583 1583 1584 1584 1584 1584 1585 1586 1586 1586 1587 1589 1589.1 1589.2 1589.2 1589.2 1589.2 1591 1592 1592 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 3 4 5 6 Omschrijving - beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoed - mengvoeder, p.c. < 100 t/u - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u Vervaardiging van voer voor huisdieren Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week - Brood- en beschuitfabrieken Banket, biscuit- en koekfabrieken Suikerfabrieken: - v.c. < 2.500 t/j - v.c. >= 2.500 t/j Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: - Cacao- en chocoladefabrieken - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden - Suikerwerkfabrieken met suiker branden Deegwarenfabrieken Koffiebranderijen en theepakkerijen: - koffiebranderijen - theepakkerijen Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Bakkerijgrondstoffenfabrieken Bakmeel- en puddingpoederfabrieken Soep- en soeparomafabrieken: - zonder poederdrogen - met poederdrogen Destilleerderijen en likeurstokerijen Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 1 2 200 4 100 300 300 10 50 30 50 50 200 C 10 50 30 2 2 2 2 2 2 100 300 300 3 4 4 500 100 200 200 200 200 30 10 30 30 50 50 200 30 50 50 50 50 C 10 10 10 30 50 30 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 500 100 200 200 200 200 5 3 4 4 4 4 D D 500 100 300 50 50 30 30 30 100 50 50 10 50 30 30 10 2 2 2 2 3 2 2 2 500 100 300 50 5 3 4 3 500 1000 100 200 300 700 C C Z 100 200 2 3 2 3 500 1000 5 5 B B 30 100 100 10 30 10 30 100 100 C C C 10 30 30 1 2 2 1 2 2 30 100 100 2 3 3 Geur 700 300 700 200 300 200 Stof 100 100 200 50 100 100 Geluid 100 200 300 200 300 200 C C C Z C C Z C Gevaar 30 30 50 30 50 30 Verkeer 3 2 3 3 3 2 Visueel 3 2 3 3 3 2 Afstand 700 300 700 200 300 200 Cat 5 4 5 4 4 4 Opm D

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 1592 1593 t/m 1595 1596 1597 1598 16 160 17 171 172 172 172 173 174, 175 1751 176, 177 18 181 182 183 19 191 192 193 20 2010.1 2010.2 2010.2 2010.2 202 1 2 1 2 2 Omschrijving - p.c. >= 5.000 t/j Vervaardiging van wijn, cider e.d. Bierbrouwerijen Mouterijen Mineraalwater- en frisdrankfabrieken VERWERKING VAN TABAK Tabakverwerkende industrie VERVAARDIGING VAN TEXTIEL Bewerken en spinnen van textielvezels Weven van textiel: - aantal weefgetouwen < 50 - aantal weefgetouwen >= 50 Textielveredelingsbedrijven Vervaardiging van textielwaren Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT Vervaardiging kleding van leer Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) Lederfabrieken Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) Schoenenfabrieken HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. Houtzagerijen Houtconserveringsbedrijven: - met creosootolie - met zoutoplossingen Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 200 10 100 30 30 30 50 50 100 10 10 10 2 2 3 2 1 2 200 50 100 4 3 3 B B B L 300 50 50 30 10 10 100 30 50 10 10 10 2 2 2 2 2 1 300 50 50 4 3 3 B D L 30 10 50 0 10 10 50 30 10 0 30 10 1 2 1 1 2 1 50 30 50 3 2 3 B L 10 10 50 10 100 0 10 30 0 0 30 10 100 300 50 50 200 50 Z 0 50 10 10 10 10 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 100 300 50 50 200 50 3 4 3 3 4 3 B L B 10 50 100 30 2 1 100 3 200 30 50 C 30 2 1 200 4 Geur 300 10 300 300 10 Stof 50 0 30 50 0 Geluid 300 30 100 100 100 C C C C Gevaar 50 0 50 30 10 Verkeer 2 1 2 2 3 Visueel 3 1 2 2 2 Afstand 300 30 300 300 100 Cat 4 2 4 4 3 B Opm

0

50

100

10

2

2

100

3

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 203, 204 205 21 2111 2112 2112 2112 2112 212 2121.2 2121.2 2121.2 22 221 2221 2222 2222.6 2223 2223 2224 2225 223 23 231 2320.1 2320.2 2320.2 2320.2 233 24 2411 A B C A B 1 2 1 2 3 Omschrijving Timmerwerkfabrieken Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN Vervaardiging van pulp Papier- en kartonfabrieken: - p.c. < 3 t/u - p.c. 3 - 15 t/u - p.c. >= 15 t/u Papier- en kartonwarenfabrieken Golfkartonfabrieken: - p.c. < 3 t/u - p.c. >= 3 t/u UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA Uitgeverijen (kantoren) Drukkerijen van dagbladen Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen Grafische afwerking Binderijen Grafische reproduktie en zetten Overige grafische aktiviteiten Reproduktiebedrijven opgenomen media Cokesfabrieken Aardolieraffinaderijen Smeeroliën- en vettenfabrieken Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN Vervaardiging van industriële gassen: 30 50 30 30 100 200 C C Z 30 30 2 2 2 2 100 200 3 4 50 100 200 30 50 50 100 30 50 200 300 100 C C Z C Z C 30 50 100 30 1 2 3 2 2 2 2 2 50 200 300 100 3 4 4 3 200 100 200 C 50 3 2 200 4 Geur 0 10 Stof 30 30 Geluid 100 30 Gevaar 0 0 Verkeer 2 1 Visueel 2 1 Afstand 100 30 Cat 3 2 Opm

0 30 30 10 10 30 30 30 10 1000 1500 50 300 300 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 100 0 0 0 10

10 100 100 30 10 30 10 30 10 1000 1500 100 100 200 100 C Z C Z C

0 10 10 0 0 0 10 10 0 100 1500 30 50 50 1500

1 3 3 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1

1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2

10 100 100 30 10 30 30 30 10 1000 1500 100 300 300 1500

1 3 3 2 1 2 2 2 1 5 6 3 4 4 6 B B B B B D L L L L B B D B B B L

AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

B D L

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 2411 2411 2411 2412 2413 2413 2413 2414.1 2414.1 2414.1 2414.1 2414.1 2414.1 2414.2 2414.2 2414.2 2415 2416 242 242 242 243 2441 2441 2441 2442 2442 2442 2451 2452 2461 1 2 1 2 1 2 1 2 B1 B2 A1 A2 1 2 1 2 3 Omschrijving - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht - overige gassenfabrieken, niet explosief - overige gassenfabrieken, explosief Kleur- en verfstoffenfabrieken Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" Organ. chemische grondstoffenfabrieken: - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" - vallend onder "post-Seveso-richtlijn" Methanolfabrieken: - p.c. < 100.000 t/j - p.c. >= 100.000 t/j Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.): - p.c. < 50.000 t/j - p.c. >= 50.000 t/j Kunstmeststoffenfabrieken Kunstharsenfabrieken e.d. Landbouwchemicaliënfabrieken: - fabricage - formulering en afvullen Verf, lak en vernisfabrieken Farmaceutische grondstoffenfabrieken: - p.c. < 1.000 t/j - p.c. >= 1.000 t/j Farmaceutische produktenfabrieken: - formulering en afvullen geneesmiddelen - verbandmiddelenfabrieken Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken Parfumerie- en cosmeticafabrieken Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken 50 10 300 300 30 10 10 100 30 10 50 30 200 50 50 C C 50 10 100 50 500 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 50 30 300 300 500 3 2 4 4 5 B B B L 200 300 10 10 200 300 C C 300 500 1 2 2 2 300 500 4 5 B B L L 300 100 300 50 10 30 100 30 200 C C C 1000 500 300 3 2 3 3 2 2 1000 500 300 5 5 4 B B D B D L L 300 500 500 700 0 0 300 30 200 300 500 300 C C Z C C 100 200 500 500 2 3 3 3 2 3 3 3 300 500 500 700 4 5 5 5 B B B B L L L L 100 200 0 0 200 300 C C Z 100 200 2 3 2 3 200 300 4 4 B B 300 1000 10 30 200 500 C C 300 700 2 2 3 2 300 1000 4 5 B D L B D L 100 300 30 50 300 500 C C 300 700 2 3 3 3 300 700 4 5 B D L B D L Geur 10 100 100 200 Stof 0 0 0 0 Geluid 700 500 500 200 C Z C C C Gevaar 50 50 300 200 Verkeer 3 3 3 3 Visueel 3 3 3 3 Afstand 700 500 500 200 Cat 5 5 5 4 L L B D L Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 2462 2462 2462 2464 2466 2466 247 25 2511 2512 2512 2512 2513 252 252 252 26 261 261 261 261 261 2615 262, 263 262, 263 262, 263 264 264 2651 2651 2651 1 2 1 2 A B 1 2 3 4 1 2 1 2 A B 1 2 Omschrijving Lijm- en plakmiddelenfabrieken: - zonder dierlijke grondstoffen - met dierlijke grondstoffen Fotochemische produktenfabrieken Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF Rubberbandenfabrieken Loopvlakvernieuwingsbedrijven: - vloeropp. < 100 m2 - vloeropp. >= 100 m2 Rubber-artikelenfabrieken Kunststofverwerkende bedrijven: - zonder fenolharsen - met fenolharsen VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN Glasfabrieken: - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j Glasbewerkingsbedrijven Aardewerkfabrieken: - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW Baksteen en baksteenelementenfabrieken Dakpannenfabrieken Cementfabrieken: - p.c. < 100.000 t/j - p.c. >= 100.000 t/j 10 30 300 500 500 1000 C C Z 30 30 2 3 2 3 500 1000 5 5 B 10 30 30 50 50 100 200 200 30 100 200 200 10 30 30 30 1 2 2 2 1 2 2 2 50 100 200 200 3 3 4 4 L L L 30 30 300 500 10 30 100 100 200 50 100 300 100 300 50 C Z C Z 30 50 30 50 30 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 100 300 300 500 50 3 4 4 5 3 L L L L 200 300 50 50 100 100 100 200 2 2 2 2 200 300 4 4 B L 50 200 100 10 50 10 30 100 50 30 50 50 1 2 1 1 2 2 50 200 100 3 4 3 B D 300 50 300 C 100 2 2 300 4 B 100 500 50 50 200 300 10 30 10 10 30 30 100 100 100 50 100 300 C C 50 50 50 50 200 200 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 100 500 100 50 200 300 3 5 3 3 4 4 B B B B B D L B L L L Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand Cat Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 2652 2652 2652 2653 2653 2653 2661.1 2661.1 2661.1 2661.1 2661.2 2661.2 2661.2 2662 2663, 2664 2663, 2664 2663, 2664 2665, 2666 2665, 2666 2665, 2666 267 267 267 267 2681 2682 2682 2682 2682 2682 2682 2682 B1 B2 C A1 A2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 Omschrijving Kalkfabrieken: - p.c. < 100.000 t/j - p.c. >= 100.000 t/j Gipsfabrieken: - p.c. < 100.000 t/j - p.c. >= 100.000 t/j Betonwarenfabrieken: - zonder persen, triltafels en bekistingtrille - met persen, triltafels of bekistingtrillers, - met persen, triltafels of bekistingtrillers, Kalkzandsteenfabrieken: - p.c. < 100.000 t/j - p.c. >= 100.000 t/j Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken Betonmortelcentrales: - p.c. < 100 t/u - p.c. >= 100 t/u Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: - p.c. < 100 t/d - p.c. >= 100 t/d Natuursteenbewerkingsbedrijven: - zonder breken, zeven en drogen - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j Slijp- en polijstmiddelen fabrieken Bitumineuze materialenfabrieken: - p.c. < 100 t/u - p.c. >= 100 t/u Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j - overige isolatiematerialen Minerale produktenfabrieken n.e.g. 100 200 50 200 100 100 300 100 100 C Z C 30 50 50 2 2 2 2 2 2 300 200 100 4 4 3 D 300 500 100 200 100 200 Z 30 50 3 3 2 3 300 500 4 5 B B L L 0 10 30 10 30 100 200 50 100 300 700 50 Z 0 10 10 10 1 1 2 1 2 2 3 2 100 300 700 50 3 4 5 3 D D 10 30 100 200 100 300 Z 100 200 2 3 2 2 100 300 3 4 B 10 30 100 200 100 300 Z 10 10 3 3 2 3 100 300 3 4 10 30 50 100 300 100 100 300 100 Z 30 30 30 2 3 2 2 3 2 100 300 100 3 4 3 10 10 30 100 100 200 200 300 700 Z 30 30 30 2 2 3 2 2 3 200 300 700 4 4 5 B B B 30 50 200 500 200 300 Z 30 30 2 3 2 3 200 500 4 5 B 30 50 200 500 200 300 Z 30 30 2 3 2 3 200 500 4 5 Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand Cat Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 2682 27 271 271 271 272 272 272 273 273 273 274 274 274 274 274 274 2751, 2752 2751, 2752 2751, 2752 2753, 2754 2753, 2754 2753, 2754 28 281 281 281 281 2821 2821 2821 1 2 1 2 3 1 2 1 2 B1 B2 A1 A2 1 2 1 2 1 2 D Omschrijving Asfaltcentrales VERVAARDIGING VAN METALEN Ruwijzer- en staalfabrieken: - p.c. < 1.000 t/j - p.c. >= 1.000 t/j IJzeren- en stalenbuizenfabrieken: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 Non-ferro-metaalfabrieken: - p.c. < 1.000 t/j - p.c. >= 1.000 t/j Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen: - p.c. < 4.000 t/j - p.c. >= 4.000 t/j Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen: - p.c. < 4.000 t/j - p.c. >= 4.000 t/j VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) Constructiewerkplaatsen: - gesloten gebouw - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 Tank- en reservoirbouwbedrijven: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 30 50 50 100 300 500 Z 30 30 2 3 2 3 300 500 4 5 B B 30 30 50 30 50 200 100 200 300 Z 30 30 30 2 2 3 2 2 3 100 200 300 3 4 4 B B B 100 200 50 100 300 500 C C Z 30 50 1 2 2 3 300 500 4 5 B B L 100 200 50 100 300 500 C C Z 30 50 1 2 2 3 300 500 4 5 B B L 50 200 50 100 500 1000 Z 50 100 2 3 2 3 500 1000 5 5 B B 100 200 100 300 300 700 Z 30 50 1 2 2 3 300 700 4 5 B B 30 50 30 50 300 700 Z 30 50 2 3 2 3 300 700 4 5 B 30 50 30 100 500 1000 Z 30 50 2 3 2 2 500 1000 5 5 B B 700 1500 500 1000 700 1500 C Z 200 300 2 3 2 3 700 1500 5 6 B B L Geur 100 Stof 50 Geluid 200 Gevaar 30 Verkeer 3 Visueel 2 Afstand 200 Cat 4 B Opm L

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 2822, 2830 284 284 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2851 2852 287 287 287 287 29 29 29 29 29 30 30 31 311 312 A 1 2 3 A1 A2 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B Omschrijving Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: - algemeen - scoperen (opspuiten van zink) - thermisch verzinken - thermisch vertinnen - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) - anodiseren, eloxeren - chemische oppervlaktebehandeling - emailleren - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) - stralen - metaalharden - lakspuiten en moffelen Overige metaalbewerkende industrie Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN Machine- en apparatenfabrieken: - p.o. < 2.000 m2 - p.o. >= 2.000 m2 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS Kantoormachines- en computerfabrieken VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. Elektromotoren- en generatorenfabrieken Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 30 10 50 30 1 1 50 3 30 50 50 30 30 30 100 200 300 Z 30 30 30 2 3 3 1 2 2 100 200 300 3 4 4 B D B D B D 30 50 30 50 100 30 200 500 100 Z 30 30 30 2 3 2 2 3 2 200 500 100 4 5 3 B B B 50 50 100 100 30 50 50 100 30 30 30 100 10 50 50 50 50 50 10 10 50 30 200 50 30 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100 50 30 50 50 30 30 30 50 50 30 50 50 30 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 B B B B B B B B B D L B D B D L B D L L L L B D L Geur 30 10 50 Stof 30 30 30 Geluid 200 200 100 Gevaar 30 30 30 Verkeer 2 1 2 Visueel 2 2 2 Afstand 200 200 100 Cat 4 4 3 B B B D Opm

200 200

30 10

30 30

50 50

1 1

2 2

200 200

4 4

B B

L L

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 313 314 315 316 3162 32 321 t/m 323 3210 33 33 34 341 341 341 3420.1 3420.2 343 35 351 351 351 351 351 3511 352 352 352 353 353 353 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 A Omschrijving Elektrische draad- en kabelfabrieken Accumulatoren- en batterijenfabrieken Lampenfabrieken Elektrotechnische industrie n.e.g. Koolelektrodenfabrieken VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN BENODIGDH. Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. Fabrieken voor gedrukte bedrading VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS Autofabrieken en assemblagebedrijven - p.o. < 10.000 m2 - p.o. >= 10.000 m2 Carrosseriefabrieken Aanhangwagen- en opleggerfabrieken Auto-onderdelenfabrieken VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: - houten schepen - kunststof schepen - metalen schepen < 25 m - metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW Scheepssloperijen Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: - algemeen - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: - zonder proefdraaien motoren - met proefdraaien motoren 50 100 30 30 200 1000 Z 30 100 2 2 2 2 200 1000 4 5 B B 50 50 30 30 100 300 Z 30 30 2 2 2 2 100 300 3 4 B B 30 100 50 100 100 50 50 100 100 200 50 100 200 500 700 C Z 10 50 30 50 100 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 50 100 200 500 700 3 3 4 5 5 B B B B B 100 200 100 30 30 10 30 10 10 10 200 300 200 200 100 C Z 30 50 30 30 30 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 200 300 200 200 100 4 4 4 4 3 B D B B B L Geur 100 100 200 30 1500 Stof 10 30 30 10 300 Geluid 200 100 30 50 1000 C Z Gevaar 50 50 300 30 200 Verkeer 2 2 2 1 2 Visueel 2 2 2 1 3 Afstand 200 100 300 50 1500 Cat 4 3 4 3 6 B L B B Opm D L L L

30 50

0 10

50 50

30 30

2 1

1 2

50 50

3 3

B D B

30

0

30

0

1

1

30

2

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 354 355 36 361 362 363 364 365 366 37 371 372 372 372 372 372 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 C1 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 B C Omschrijving Rijwiel- en motorrijwielfabrieken Transportmiddelenindustrie n.e.g. VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. Meubelfabrieken Fabricage van munten, sieraden e.d. Muziekinstrumentenfabrieken Sportartikelenfabrieken Speelgoedartikelenfabrieken Vervaardiging van overige goederen n.e.g. VOORBEREIDING TOT RECYCLING Metaal- en autoschredders Puinbrekerijen en -malerijen: - v.c. < 100.000 t/j - v.c. >= 100.000 t/j Rubberregeneratiebedrijven Afvalscheidingsinstallaties PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER Elektriciteitsproduktiebedrijven (vermogen >= 50 MW) - kolengestookt - oliegestookt - gasgestookt - kerncentrales met koeltorens - warmte-kracht-installaties (gas) Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: - < 10 MVA - 10 - 100 MVA - 100 - 200 MVA - 200 - 1000 MVA - >= 1000 MVA Gasdistributiebedrijven: - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 1 1 300 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 100 300 500 C C C C Z C Z 10 30 50 50 50 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 30 50 100 300 500 2 3 3 4 5 B B B B B 100 100 30 10 30 700 100 30 10 30 700 500 500 500 500 C Z C Z C Z C C Z 200 100 100 1500 100 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2 700 500 500 1500 500 5 5 5 6 5 D B B L L 30 30 300 200 100 200 50 200 300 700 100 300 C 10 10 50 50 2 3 2 3 2 3 2 2 300 700 300 300 4 5 4 4 B 30 100 500 Z 30 2 3 500 5 B 50 30 30 30 30 30 50 10 10 10 10 10 100 10 30 50 50 50 30 10 10 30 30 30 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 100 30 30 50 50 50 3 2 2 3 3 3 D B D B Geur 30 30 Stof 10 30 Geluid 100 100 Gevaar 30 30 Verkeer 2 2 Visueel 2 2 Afstand 100 100 Cat 3 3 B B D Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 45 45 50 501, 502, 504 5020.4 5020.4 5020.4 5020.5 503, 504 505 505 505 51 511 5121 5122 5123 1 2 A B C A B1 B2 B3 A1 A2 D1 D2 C2 C3 C4 Omschrijving - gascompressorstations vermogen >= 100 MW - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: - stadsverwarming - blokverwarming WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: - met chloorgas - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of s Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: - < 1 MW - 1 - 15 MW - >= 15 MW BOUWNIJVERHEID Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven Autoplaatwerkerijen Autobeklederijen Autospuitinrichtingen Autowasserijen Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires Benzineservisestations: - met LPG - zonder LPG GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING Handelsbemiddeling (kantoren) Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders Grth in bloemen en planten Grth in levende dieren 0 30 10 50 0 30 10 10 10 30 30 100 C 0 30 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 10 30 30 100 1 2 2 3 30 30 0 0 30 30 100 30 3 3 1 1 100 30 3 2 B B 10 30 50 10 1 1 50 3 B D 0 0 0 0 0 0 30 100 300 C C C 10 10 10 1 1 1 1 1 2 30 100 300 2 3 4 50 10 0 0 50 50 C C 1000 50 1 1 2 2 1000 50 5 3 D L 30 10 10 0 100 30 C C 50 30 1 1 2 1 100 30 3 2 Geur 0 0 0 Stof 0 0 0 Geluid 500 30 100 C C C Gevaar 200 10 50 Verkeer 1 1 1 Visueel 2 1 1 Afstand 500 30 100 Cat 5 2 3 Opm

10 10 10 50 10 0

0 30 10 30 0 0

30 100 10 30 30 30

10 10 10 30 0 10

2 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1

30 100 10 50 30 30

2 3 1 3 2 2

B

B

L

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 5124 5125, 5131 5132, 5133 5134 5135 5136 5137 5138, 5139 514 5148.7 5148.7 5148.7 5148.7 5148.7 5151.1 5151.1 5151.1 5151.2 5151.2 5151.2 5151.2 5151.3 5152.1 5152.1 5152.1 5152.2 /.3 5153 5154 5155.1 5156 5157 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 Omschrijving Grth in huiden, vellen en leder Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën Grth in dranken Grth in tabaksprodukten Grth in suiker, chocolade en suikerwerk Grth in koffie, thee, cacao en specerijen Grth in overige voedings- en genotmiddelen Grth in overige consumentenartikelen Grth in vuurwerk: - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag tot 50 ton - consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag tot 2 ton - consumentenvuurwerk, onverpakt, opslag 2 - 5 ton - professioneel vuurwerk,opslag tot 6 ton Grth in vaste brandstoffen: - klein, lokaal verzorgingsgebied - kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m2 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen: - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 - vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m3 - tot vloeistof verdichte gassen Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) Grth in metaalertsen: - opslag opp. < 2.000 m2 - opslag opp. >= 2.000 m2 Grth in metalen en -halffabrikaten Grth in hout en bouwmaterialen Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur Grth in chemische produkten Grth in overige intermediaire goederen Autosloperijen 30 50 0 0 0 50 10 10 300 500 10 10 0 10 10 30 300 700 100 50 50 30 30 100 Z 10 10 10 10 10 100 10 30 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 300 700 100 50 50 100 30 100 4 5 3 3 3 3 2 3 B B D B B 50 100 50 100 0 0 0 0 50 50 50 30 200 500 300 50 2 2 2 2 2 2 2 2 200 500 300 100 4 5 4 3 B B D L B D L D 10 50 100 500 50 500 Z 30 100 2 3 2 3 100 500 3 5 B 10 10 10 10 0 0 0 0 30 10 10 10 30 30 50 1000 2 1 1 1 1 1 1 1 30 30 50 1000 2 2 3 5 Geur 50 30 10 0 10 10 30 10 10 Stof 0 30 0 0 0 10 10 10 10 Geluid 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Gevaar 0 30 30 0 0 0 0 30 10 Verkeer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Visueel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Afstand 50 30 30 30 30 30 30 30 30 Cat 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 5157.2 /.3 5162 517 52 52 5211/2,5246/9 5222, 5223 5224 5231, 5232 5249 527 55 5511, 5512 552 553 554 5551 5552 60 601 601 601 6021.1 6022 6023 6024 603 61, 62 61, 62 63 6311.1 A 1 2 A Omschrijving Overige groothandel in afval en schroot Grth in machines en apparaten Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN Detailhandel voor zover n.e.g. Supermarkten, warenhuizen, hypermarkten, bouwmarkten, tuincentra Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel Apotheken en drogisterijen Detailhandel in vuurwerk Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING Hotels en pensions met keuken Kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken) Restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen e.d. Café's, bars, discotheken Kantines Cateringbedrijven VERVOER OVER LAND Spoorwegen: - stations - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) Bus-, tram- en metrostations en -remises Taxibedrijven, taxistandplaatsen Touringcarbedrijven Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) Pomp- en compressorstations van pijpleidingen VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen: 0 0 10 0 2 1 10 1 0 30 0 0 10 0 0 0 30 10 0 0 0 0 100 300 100 30 100 100 50 C C C C C C C 50 300 0 0 0 30 10 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 100 300 100 30 100 100 50 3 4 3 2 3 3 3 B D D D D 30 30 30 0 10 30 0 0 0 0 0 0 10 50 10 50 30 10 C C C C C 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 50 30 50 30 30 2 3 2 3 2 2 D D 0 0 30 30 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 10 0 10 10 C 0 30 10 10 10 10 10 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 30 30 30 10 10 10 1 2 2 2 1 1 1 Geur 10 0 0 Stof 30 0 0 Geluid 100 30 30 Gevaar 10 0 0 Verkeer 2 2 2 Visueel 2 2 2 Afstand 100 30 30 Cat 3 2 2 Opm B D D

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 6311.1 6311.1 6311.1 6311.1 6311.1 6311.1 6311.1 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6311.2 6312 6321 6322, 6323 6323 633 634 64 641 642 642 65, 66, 67 65, 66, 67 70 A A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 Omschrijving - containers - stukgoederen - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. >= 2.000 m2 - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 - olie, LPG, e.d. - tankercleaning Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart: - containers - stukgoederen - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 - ersten, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u - granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 - steenkool, opslagopp. >= 2.000 m2 - olie, LPG, e.d. - tankercleaning Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen Autoparkeerterreinen, parkeergarages Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) Luchthavens Reisorganisaties Expediteurs, cargadoors (kantoren) POST EN TELECOMMUNICATIE Post- en koeriersdiensten Telecommunicatiebedrijven TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zendinstallaties) FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 0 0 30 C 0 1 1 30 2 0 0 0 0 0 0 30 10 0 C C C 0 0 30 2 1 1 1 1 3 30 10 30 2 1 2 D 0 0 30 50 50 100 50 50 100 300 30 10 0 200 0 0 10 10 200 500 300 500 300 500 0 10 10 0 0 50 0 0 300 100 300 700 200 300 300 500 50 100 50 30 10 1500 10 10 C C C Z Z Z 50 50 30 50 50 100 50 100 700 200 30 0 0 500 0 0 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 3 1 1 300 100 300 700 300 500 300 500 700 300 50 30 10 1500 10 10 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 2 1 6 1 1 D B D L B B B B D L L B D B B Geur 0 0 50 100 50 300 300 Stof 10 30 700 500 700 0 10 Geluid 500 300 1000 500 700 100 100 C C C Z C Z C Z C C Gevaar 100 100 50 100 100 1000 200 Verkeer 3 3 3 3 3 2 1 Visueel 3 3 3 3 3 3 2 Afstand 500 300 1000 500 700 1000 300 Cat 5 4 5 5 5 5 4 B B B L B D B Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 70 71 711 712 713 714 72 72 73 731 732 74 74 747 7481.3 7484.3 7484.4 75 75 7522 7525 80 801, 802 803, 804 85 8511 8512, 8513 8514, 8515 853 90 A A A A Omschrijving Verhuur van en handel in onroerend goed VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN Personenautoverhuurbedrijven Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING Overige zakelijke dienstverlening: kantoren Reinigingsbedrijven voor gebouwen Foto- en filmontwikkelcentrales Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten Veilingen voor huisraad, kunst e.d. OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN Openbaar bestuur (kantoren e.d.) Defensie-inrichtingen Brandweerkazernes ONDERWIJS Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG Ziekenhuizen Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven Consultatiebureaus Verpleeghuizen MILIEUDIENSTVERLENING 10 10 0 10 0 0 0 0 30 10 10 30 C C 10 0 0 0 3 2 1 1 2 1 1 1 30 10 0 30 2 1 1 2 0 10 0 0 30 30 0 10 1 1 1 1 30 30 2 2 D 0 30 0 0 30 0 30 200 50 C C 0 100 0 2 3 1 1 1 1 30 200 50 2 4 3 B D 0 50 10 50 0 0 10 0 30 0 10 30 30 200 10 C C 0 50 10 10 0 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 10 50 30 200 10 1 3 2 4 1 B D B D 30 0 10 0 30 10 30 0 1 1 1 1 30 10 2 1 0 0 10 0 1 1 10 1 Geur 0 Stof 0 Geluid 10 Gevaar 0 Verkeer 1 Visueel 1 Afstand 10 Cat 1 Opm

10 10 10 10

0 0 0 10

30 50 50 30

10 10 10 10

2 2 2 2

1 1 1 2

30 50 50 30

2 3 3 2 D B D D

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 9000.1 9000.1 9000.1 9000.1 9000.2 9000.2 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 9000.3 91 9111 9131 9133.1 9133.1 92 921, 922 9213 9232 9233 9234 9234.1 A B D1 D2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B C 1 2 3 A B Omschrijving RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks: - < 100.000 i.e. - 100.000 - 300.000 i.e. - >= 300.000 i.e. Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. Gemeentewerven (afval-inzameldepots) Afvalverwerkingsbedrijven: - mestverwerking/korrelfabrieken - kabelbranderijen - verwerking radio-actief afval - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) - oplosmiddelterugwinning - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW - verwerking fotochemisch en galvano-afval Vuilstortplaatsen Vuiloverslagstations Composteerbedrijven: - open - gesloten DIVERSE ORGANISATIES Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) Kerkgebouwen e.d. Buurt- en clubhuizen Hondendressuurterreinen CULTUUR, SPORT EN RECREATIE Studio's (film, TV, radio, geluid) Bioscopen Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen Recreatiecentra, vaste kermis e.d. Muziek- en balletscholen Dansscholen 0 0 0 30 0 0 0 0 0 10 0 0 30 30 3 300 30 30 C C C C 30 0 0 10 0 0 2 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 1 30 30 30 300 30 30 2 2 2 4 2 2 D 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 50 50 C 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 30 30 50 50 2 2 3 3 D 700 100 300 50 200 100 50 50 3 3 2 1 700 100 5 3 B B 500 100 0 50 100 300 10 300 200 10 50 10 10 0 200 10 300 300 100 30 200 30 10 300 30 300 300 C Z C C 10 10 1500 10 30 50 10 10 30 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 3 3 500 100 1500 50 100 300 30 300 300 5 3 6 3 3 4 2 4 4 L B D L B D L B B B L B L 200 300 500 50 30 10 10 10 30 50 100 200 300 50 50 C C Z C Z 10 10 10 10 10 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 200 300 500 50 50 4 4 5 3 3 B Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand Cat Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 9251, 9252 9253.1 9261.1 9261.1 9261.1 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9261.2 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 9262 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B C D E F G 10 11 1 2 A B C D E F G H I Omschrijving Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. Dierentuinen Zwembaden: - overdekt - niet overdekt Sporthallen Bowlingcentra Overdekte kunstijsbanen Stadions en open-lucht-ijsbanen Maneges Tennisbanen (met verlichting) Veldsportcomplex (met verlichting) Golfbanen Kunstskibanen Schietinrichtingen: - binnenbanen: geweer- en pistoolbanen - binnenbanen: boogbanen - vrije buitenbanen: kleiduiven - vrije buitenbanen: schietbomen - vrije buitenbanen: geweerbanen - vrije buitenbanen: pistoolbanen - vrije buitenbanen: boogbanen - buitenbanen met voorzieningen: schietbomen - buitenbanen met voorzieningen: geweerbanen Skelterbanen, < 8 uur/week in gebruik Skelterbanen, >=8 uur/week in gebruik Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., < 8 uur/week in gebruik Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., >=8 uur/week in gebruik Sportscholen, gymnastiekzalen Jachthavens met diverse voorzieningen - buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 0 0 10 10 0 10 10 50 50 100 100 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 50 100 0 10 0 0 200 10 200 500 1500 1500 10 300 1000 500 1000 700 1500 30 50 1000 30 C C Z C C Z C C 10 10 300 1500 1500 1500 200 500 1500 30 30 50 50 0 30 200 30 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200 10 300 500 1500 1500 200 500 1500 500 1000 700 1500 30 50 1000 30 4 1 4 5 6 6 4 5 6 5 5 5 6 2 3 5 2 B B B B B L 10 30 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 50 200 50 30 100 300 30 50 50 10 30 C C C C C C C C 10 10 0 0 100 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 50 200 50 30 100 300 50 50 50 10 30 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 2 Geur 0 100 Stof 0 10 Geluid 10 50 C Gevaar 0 0 Verkeer 2 3 Visueel 1 1 Afstand 10 100 Cat 1 3 Opm

TABEL 1 - BEDRIJVEN
SBI 9271 9272.1 9272.2 93 9301.1 9301.1 9301.2 9301.3 9301.3 9302 9303 9303 9303 9303 9304 9305 9305 A B 1 2 3 A B A B Omschrijving Casino's Amusementshallen Modelvliegtuig-velden OVERIGE DIENSTVERLENING Wasserijen en strijkinrichtingen Tapijtreinigingsbedrijven Chemische wasserijen en ververijen Wasverzendinrichtingen Wasserettes, wassalons Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten Begrafenisondernemingen: - uitvaartcentra - begraafplaatsen - crematoria Badhuizen en sauna-baden Dierenasiels en -pensions Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 100 10 30 0 0 0 10 0 0 0 10 10 30 30 100 10 C C C 0 0 10 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 10 100 30 100 10 1 1 3 2 3 1 D L 30 30 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 50 30 30 10 10 C 30 30 30 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 30 30 10 10 3 3 2 2 1 1 B L L Geur 30 0 10 Stof 0 0 0 Geluid 10 30 300 C C Gevaar 0 0 100 Verkeer 3 2 1 Visueel 1 1 1 Afstand 30 30 300 Cat 2 2 4 Opm

TABEL2 - OPSLAGEN EN INSTALLATIES
Omschrijving OPSLAGEN GEVAARLIJKE STOFFEN butaan, propaan, LPG: - bovengronds, < 2 m3 - bovengronds, 2 - 8 m3 - bovengronds, 8 - 80 m3 - bovengr., 80 - 250 m3 - ondergronds, < 80 m3 - ondergr., 80 - 250 m3 niet reactieve gassen (incl. zuurstof), gekoeld gasflessen (acetyleen, butaan, propaan e.d.): - < 10.000 l - 10.000 - 50.000 l - >= 50.000 l brandbare vloeistoffen: - ondergronds, K1/K2/K3-klasse - bovengronds, K1/K2-kl.: < 10 m3 - bovengronds, K1/K2-kl.: 10 - 1000 m3 - bovengronds, K3-klasse: < 10 m3 - bovengronds, K3-klasse: 10 - 1000 m3 munitie: - < 275.000 patronen en < 1 kg buskruit - >= 275.000 patronen en < 3 kg buskruit vuurwerk < 1000 kg bestrijdingsmiddelen: - < 10.000 kg - >= 10.000 kg kunstmest, niet explosief kuilvoer gier / drijfmest (gesloten opslag): - oppervlakte < 350 m2 50 50 B 50 50 10 10 30 30 0 1 10 30 50 50 B B D D 10 30 10 10 30 10 10 10 30 10 30 10 50 100 30 50 3 3 10 50 100 30 50 B B B B B 30 100 200 30 100 200 D 30 50 100 300 50 200 50 2 3 2 30 50 100 300 50 200 50 Geur Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel Afstand

TABEL2 - OPSLAGEN EN INSTALLATIES
Omschrijving - oppervlakte 350 - 750 m2 - oppervlakte >= 750 m2 INSTALLATIES gasflessenvulinstallaties (butaan, propaan) laadschoppen, shovels, bulldozers laboratoria: - chemisch / biochemisch - medisch en hoger onderwijs - lager en middelbaar onderwijs luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel keukeninrichtingen koelinstallaties freon ca. 300 kW koelinstallaties ammoniak ca. 300 kW total energy installaties (gasmotoren) ca. 100 kW afvalverbrandingsinstallatie, kleinschalig rioolgemalen noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking verfspuitinstallaties en moffel- en emailleerovens vorkheftrucks met verbrandingsmotor vorkheftrucks, elektrisch gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. categorie A transformatoren < 1 MVA vatenspoelinstallaties hydrofoorinstallaties windmolens: - wiekdiameter 20 m - wiekdiameter 30 m - wiekdiameter 50 m stookinstallaties: - gas, < 2,5 MW - gas, 2,5 - 50 MW 10 30 0 0 30 50 C C 10 50 1 1 1 1 30 50 0 0 0 0 0 0 100 200 300 C C C 30 50 50 1 1 1 2 2 3 100 200 300 30 10 10 10 30 0 0 10 100 30 10 50 10 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 30 10 10 0 0 10 0 30 30 10 10 10 50 50 50 50 10 30 50 50 30 10 10 50 30 C C C C C C C C C C 50 30 10 0 0 0 50 10 30 0 10 50 0 0 10 10 30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 30 10 10 30 50 50 50 100 30 30 50 50 30 10 10 50 30 B D L D L D 10 30 0 30 30 100 100 10 2 1 1 1 100 30 Geur 100 200 Stof Geluid Gevaar Verkeer Visueel 1 Afstand 100 200 B B

TABEL2 - OPSLAGEN EN INSTALLATIES
Omschrijving - gas, >= 50 MW - olie, < 2,5 MW - olie, 2,5 - 50 MW - olie, >= 50 MW - kolen, 2,5 - 50 MW - kolen, >= 50 MW stoomwerktuigen luchtcompressoren liftinstallaties motorbrandstofpompen zonder LPG afvalwaterbehandelingsinstallaties < 100.000 i.e. zendinstallaties: -LG en MG, zendervermogen 100 kW (bij groter vermogen: onderzoek!) -FM en TV, hoogte >100m -GSM-steunzenders radarinstallaties hoogspanningsleidingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C 50 10 10 1500 50 1 1 0 1 1 3 3 1 3 2 50 10 10 1500 50 D Geur 30 30 30 50 30 50 0 10 0 30 200 Stof 0 0 10 30 100 300 0 10 0 0 10 Geluid 200 30 50 200 100 300 50 30 10 30 100 C C C Z C C C Z C C Z Gevaar 50 10 30 50 30 50 30 10 10 30 10 Verkeer 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Visueel 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 Afstand 200 30 50 200 100 300 50 30 10 30 200 B D D D B L L L