Duurzaam collectief warmte- koude systeem Nieuw-Vennep Zuid

Eindrapportage

Gemeente Haarlemmermeer, Augustus 2003
Projectnummer: 4800001523 Technisch haalbaarheidsproject

Inhoudsopgave

Inleiding........................................................................................................................................................................................................................................................ 2 1 Doelstelling project .................................................................................................................................................................................................................................. 3 1.1 Beschrijving terrein......................................................................................................................................................................................................................................................... 3 1.2 Korte omschrijving doelstellingen van het project ....................................................................................................................................................................................................... 3 1.3 Overzicht belangrijkste samenwerkingspartners........................................................................................................................................................................................................... 3 1.4 leeswijzer ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 2 Beschrijving van het project .................................................................................................................................................................................................................... 4 2.1 Project voorstel Collectief warmte-koudesysteem op Nieuw-Vennep Zuid (NVZ), gedetailleerde haalbaarheidstudie ......................................................................................... 4 3 Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................................................................................................................................... 10 3.1 Samenvatting van het project, ontplooide activiteiten en behaalde resultaten.......................................................................................................................................................... 10 3.2 Is doelstelling gehaald, is projectmatige aanpak gevolgd .......................................................................................................................................................................................... 10 3.3 Is project binnen begroting uitgevoerd ........................................................................................................................................................................................................................ 11 3.4 Lessons learned ............................................................................................................................................................................................................................................................. 11 Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................................... 12

1

Inleiding
Voor u ligt de rapportage van het project “Duurzaam collectief warmtekoude systeem Nieuw-Vennep Zuid”. Novem heeft op 25 november 2002 subsidie toegekend in het kader van de subsidieregeling duurzame bedrijventerreinen. Het project is een technisch haalbaarheidsproject.

Zuid. In een “Plan van Aanpak milieu en energie” is aangegeven in welke fase maatregelen moeten worden geclusterd naar de mogelijkheden tot samenwerking. Het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zijn getoetst op duurzaamheid. Het bestemmingsplan bevat een paragraaf over duurzame terreinen en een aantal voorschriften. In het verkoopcontract is geregeld dat bedrijven die zich willen vestigen een (gratis) milieuscan krijgen en dat ze moeten voldoen aan de maatlat duurzame utiliteitsbouw en deelnemen in een parkmanagementorganisatie.

Aanleiding om te komen tot het project
Binnen gemeente Haarlemmermeer is duurzaamheid een integraal onderdeel bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Dat begint al bij de planvorming waardoor uiteindelijk bedrijventerreinen gerealiseerd worden met een hoge, ruimtelijke, economische economische en milieukwaliteit. Duurzaamheid wordt meegenomen op bedrijfsniveau (milieuscan en duurzaam bouwen), op clusterniveau (uitwisselen stromen bevorderen) en op terrein niveau, in relatie tot de omgeving. Deze duurzame ontwikkeling is vastgelegd in het gemeentelijk beleidskader duurzame bedrijventerreinen “werken aan duurzaamheid”. In de eerste fase van de ontwikkeling van Nieuw-Vennep Zuid lag de nadruk op planontwikkeling. Zo is in het referentiekader de opzet van bedrijvenkamers aangegrepen om kansen te bieden voor het clusteren van processen van verschillende bedrijven. Na het referentiekader is een startnotitie duurzaamheid opgesteld. Vervolgens zijn twee workshops georganiseerd waaraan naast de gemeente, bedrijfsleven en nutsbedrijven hebben deelgenomen. In een quick scan zijn vervolgens kansen voor duurzaamheid geïnventariseerd. Deze zijn in een later stadium in gevuld. Op het gebied van verkeer en vervoer, natuur en landshap, en emissies is aandacht voor duurzaamheid. Kansen bleken vooral te liggen bij milieuzorg, grondstoffen, water afval en energie, te onderzoeken via een bedrijfsgerichte milieuscan. Daarnaast is ook duurzame utiliteitsbouw een thema in Nieuw-Vennep

Energie
In opdracht van gemeente Haarlemmermeer heeft adviesbureau Tebodin een globale haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor een collectieve warmte- en koudevoorziening op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid uitgevoerd. In deze studie is een positieve conclusie getrokken t.a.v. een collectieve warmte- en koude voorziening, waarbij restwarmte van koelbedrijven wordt benut voor warmtelevering aan bedrijven. Dit vormde de basis voor het vervolgtraject bestaande uit een haalbaarheidsstudie en indien mogelijk realisatie. Op 25 november 2002 heeft gemeente Haarlemmermeer een projectsubsidie toegezegd gekregen van Novem. Dit rapport is het eindrapport in het kader van deze subsidieverlening.

2

1 Doelstelling project
1.1 Beschrijving terrein
Het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid (ruim 50 hectare) ligt aan de zuidkant van Nieuw-Vennep. Het terrein wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor gemende bedrijvigheid. Logistieke en transportbedrijven zijn sterk vertegenwoordigd.

vestiging aan de bedrijven worden overlegd en in h8n ontwerp worden meegenomen Begroting van alle systemen, deelsystemen en specifieke meerkosten als gevolg van de implementatie van een collectieve warmtekoudevoorziening Een nauwkeurig exploitatieoverzicht van het geheel van installaties Economische analyse van het gehele project en per bedrijf.

1.2 Korte omschrijving doelstellingen van het project
Doel van het project is te komen tot gedetailleerd inzicht in de haalbaarheid van een collectief warmte koude opslag systeem op bedrijven terrein Nieuw-Vennep zuid. De haalbaarheid heeft betrekking op extern draagvlak, juridische aspecten, technische aspecten en kosten/baten. Als de haalbaarheid is aangetoond kan over worden gegaan op aanleg of aanbesteding van de aanleg van het collectieve systeem. Uiteindelijke doel is de aanleg van een collectief duurzaam systeem om hiermee bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot en daarmee het helpen verminderen van het (versterkte) broeikaseffect. Het resultaat van de haalbaarheidsstudie bestaat uit de volgende onderdelen: Een nauwkeurige inschatting van de warmte- en koudevraag van de bedrijven Dimensionering van het distributienet en de grondwaterbron(nen), inclusief een marge voor toekomstige toetredende warmte- en/of koude afnemers: De vereiste aanpassingen aan zowel koel- als verwarmingsinstallaties van de betrokken bedrijven(zowel restwarmtelevering as restwarmteafname) Een standaard warmte- en/of koude-inpassing voor bedrijven die nog niet op het terrein gevestigd zijn. Deze inpassing kan bij interesse voor

1.3 Overzicht belangrijkste samenwerkingspartners
Binnen dit project werd gewerkt met een gemeentelijke projectgroep. De externe partners waren de gevestigde bedrijven en de overkoepelende parkmanagementorganisatie op Nieuw-Vennep Zuid, maar ook de potentiële klanten en enkele energiebedrijven.

1.4 leeswijzer
In hoofdstuk 2 komt de beschrijving van het project aan de orde zoals opgenomen in de oorspronkelijke subsidie-aanvraag. De doelen, de aanpak en de producten worden daarin omschreven. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van dit project behandeld.

3

2 Beschrijving van het project
In dit hoofdstuk is het projectvoorstel dat gemeente Haarlemmermeer bij de subsidie aanvraag heeft ingediend, integraal overgenomen (d.d. 26 juli 2002). Deze beschrijving is de basis voor de evaluatie en conclusies in de volgende hoofdstukken.

betrokkenen (energiebedrijven ENW en Nutsbedrijf Haarlemmermeer, waterschap Groot Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, PWN en Ondernemersfederatie Haarlemmermeer) vindt plaats gedurende het gehele proces voor het daadwerkelijk realiseren van duurzaamheidsambities en -maatregelen. Proces en inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

2.1 Project voorstel Collectief warmte-koudesysteem op NieuwVennep Zuid (NVZ), gedetailleerde haalbaarheidstudie
Visie Duurzame ontwikkeling bedrijvenlocaties Haarlemmermeer De gemeente Haarlemmermeer kiest nadrukkelijk voor een duurzame ontwikkeling van toekomstige bedrijvenlocaties. Bij de locatiekeuze, planontwikkeling en de uiteindelijke realisatie wordt deze keuze vertaald naar implementatie van zoveel mogelijk kansrijke duurzaamheidsmaatregelen. Hiervoor heeft zij een beleidskader duurzame bedrijventerreinen ‘Werken aan duurzaamheid’ opgesteld. Uitgangspunt is een gebiedsgerichte benadering waarbij op basis van de milieu-, ruimtelijke en economische kwaliteit van de locatie gezocht wordt naar win-win situaties. Hierbij is het van belang, dat op het juiste moment (met name in het begin) in het planvormingsproces de juiste inbreng van duurzaamheidsaspecten wordt geleverd. Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van alle plannen. Deze integratie richt zich op de volgende 3 schaalniveaus: Het bedrijvenpark als geheel; Bedrijvenkamers (deelgebieden met een eigen profiel); Individuele gebouwen en percelen. Juist op het terreinniveau staat de gebiedsgerichte aanpak centraal. Een aantal duurzaam gebouwde bedrijfspanden in een afgebakend gebied staat immers niet gelijk aan een duurzaam ontwikkeld bedrijventerrein. Samenwerking met interne betrokkenen (van de gemeente) en externe

Duurzame ontwikkeling bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid
Het bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid (ruim 50 hectare) ligt aan de zuidkant van Nieuw-Vennep. Het terrein wordt ontwikkeld tot een bedrijventerrein voor gemengde bedrijvigheid. Logistieke en transportbedrijven zijn sterk vertegenwoordigd. Duurzaamheid wordt meegenomen op bedrijfsniveau (milieuscan en duurzaam bouwen) op clusterniveau (uitwisselen van stromen bevorderen) en op terreinniveau, in relatie tot de omgeving. In de eerste fase van de ontwikkeling van Nieuw-Vennep Zuid lag de nadruk op planontwikkeling. Zo is in het referentiekader de opzet van bedrijvenkamers aangegrepen om kansen te bieden voor het clusteren van processen van verschillende bedrijven. Na het referentiekader is een startnotitie duurzaamheid opgesteld. Vervolgens zijn twee workshops georganiseerd waaraan naast de gemeente, bedrijfsleven en nutsbedrijven hebben deelgenomen. In een ´quick-scan´ zijn vervolgens kansen voor duurzaamheid geïnventariseerd. Deze zijn in een later stadium ingevuld. Op het gebied van verkeer en vervoer, natuur en landschap en emissies is aandacht voor duurzaamheid. Kansen bleken vooral te liggen bij milieuzorg, grondstoffen, water, afval en energie te onderzoeken via een bedrijfsgerichte milieuscan. Daarnaast is duurzame utiliteitsbouw een thema in Nieuw-Vennep Zuid. In een Plan van Aanpak Milieu en Energie is aangegeven in welke fase welke

4

maatregelen moeten worden uitgevoerd. Het terrein is verdeeld in een aantal bedrijvenkamers, waarbinnen bedrijven worden geclusterd naar de mogelijkheden tot samenwerking. Het inrichtingsplan en het verkavelingsplan zijn getoetst op duurzaamheid. Het bestemmingsplan bevat een paragraaf over duurzame bedrijventerrein en een aantal voorschriften. In het verkoopcontract is geregeld dat bedrijven die zich willen vestigen een (gratis) milieuscan krijgen en dat ze moeten voldoen aan de maatlat duurzame utiliteitsbouw en deelnemen in een parkmanagementorganisatie. Voor Nieuw-Vennep Zuid is een parkmanagementorganisatie opgezet. De milieuaspecten binnen parkmanagement: afval-, milieu- en vervoersmanagement zitten in de aanbestedingsfase. Aanpak collectief warmte-koudesysteem Masterplan: Plan van aanpak milieu en energie Het plan van aanpak Milieu en Energie is een actieplan om de duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen, overeenkomstig de eerder geformuleerde uitgangspunten. Het is de vertaling naar een concreet programma van eisen toegespitst op de thema's energie, water, afval en duurzame utiliteitsbouw. In het actieplan zijn per schaalniveau (bedrijvenpark, bedrijvenkamers en gebouwniveau) kansrijke maatregelen aangegeven. De achterliggende gedachte hiervan is dat het grootste effect voor duurzaamheid bereikt kan worden op het hoogste schaalniveau. Het proces en de juridische verankering heeft een centrale plaats in het plan van aanpak. Het Plan van aanpak Milieu en Energie is vastgesteld door de projectgroep. Milieuscans De uitgifte van Nieuw-Vennep Zuid is gestart. Inmiddels hebben de eerste bedrijven zich gevestigd.. Een bedrijf dat zich gaat vestigen op NVZ gaf

aan belangstelling te hebben voor uitwisseling van energie met naastgelegen bedrijven op NVZ. Uit de milieuscans, die worden uitgevoerd bij bedrijven die zich vestigen op NVZ, bleek dat er goede mogelijkheden zijn om collectief, duurzaam en voordelig in de warmte- en koudevraag van bedrijven te voorzien. Quick-scan energievoorziening op NVZ-noord De gemeente heeft Tebodin, het adviesbureau dat in opdracht van de gemeente de milieuscans uitvoert, opdracht gegeven het perspectief van een collectieve energievoorziening op basis van een quick-scan in te schatten. Hieruit bleek dat uit het oogpunt van duurzaamheid aan het verduurzamen van de warmtevoorziening (reductie aardgasgebruik) het meeste belang moet worden gehecht. Conclusies Quick-scan Een vleesverwerkend bedrijf en een AGF im- en exportbedrijf bleken de grote warmteleveranciers op NVZ-noord (het gebied dat in eerste instantie in het onderzoek was betrokken). Er is 650 kWth als restwarmte van de koelinstallatie beschikbaar. De warmtevraag van de bedrijven die zich in dit gebied gaan vestigen is ingeschat op 570 kWth. Vraag en aanbod 3 sluiten goed aan. De energiebesparing zal ongeveer 200.000 m gas per jaar bedragen. Dit is 360 ton/j CO2. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks gasverbruik van 250 nieuwbouwwoningen. Verkennende studie Gezien het streven naar energiebesparing en duurzame energie heeft de gemeente, in overleg met de parkmanagementorganisatie, aan adviesbureau Tebodin opdracht gegeven dit systeem nader te onderzoeken. Uit de verkennende studie bleek: er kan zo veel energie (40%) en geld bespaard worden (zie rapportage Tebodin bijgevoegd bij het projectvoorstel van 26 juli jl: collectieve warmte- en koudevoorziening voor het bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid, d.d. 22 mei 2002).

5

Van de resultaten van de eerste verkenning is een nieuwsbrief gemaakt en toegestuurd aan alle bedrijven op NVZ. Tevens zijn de resultaten door de gemeente gepresenteerd op de ledenvergadering van de Vereniging Parkmanagement op 20 juni en door Tebodin op de bijeenkomst van 3 juli jl. Op beide bijeenkomsten waren de reacties van de bedrijven positief. Wel hadden de bedrijven die zich op dit moment gaan vestigen vragen over het tijdspad in relatie tot de investeringen die zij nu in installaties moeten doen. Conclusies verkennende studie De energiebesparing van het onderzochte systeem zal op NVZ ongeveer 40% bedragen. De terugverdientijd van de installatie bedraagt 4 jaar. Wanneer de koelbedrijven (gerekend is met 3 stuks, er komen 4 koelbedrijven) niet mee doen, en er dus geen warmteaanbod is, daalt de energiebesparing naar 30%. Het uitwisselen van energie en andere stromen tussen bedrijven draagt bij aan vermindering van het energieverbruik. Uitwisseling van warmte op NVZ kan een substantiële bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstelling van 20% energiebesparing in 2010 en het streven naar minimaal 10% duurzame energie. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het beleidskader Duurzame bedrijventerreinen. Daarnaast past het uitwisselen van stromen prima in ons streven om koppel- en ketenopties in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren zodat de juiste bedrijven bij elkaar gevestigd kunnen worden. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Milieu & Energie NVZ. Voor de deelnemende bedrijven zitten aan het systeem belangrijke kostenvoordelen: er hoeft minder energie ingekocht en minder geïnvesteerd te worden in installaties. De bedrijven die hun restwarmte verkopen (de koelbedrijven) kunnen inkomsten verkrijgen. De bedrijven die

warmte afnemen, kunnen dit wellicht tegen een lagere prijs inkopen dan die van het gasbedrijf. Gedetailleerde haalbaarheidsstudie De resultaten van de eerste verkenning laten een bijzonder gunstig beeld zien. Dit wordt veroorzaakt doordat vraag en aanbod van warmte- en koude op NVZ met elkaar in evenwicht zijn. Ook als niet alle bedrijven meedoen zijn er nog steeds grote reducties te bereiken tegen lage kosten. De bedrijven zijn daarom ook positief gestemd om mee te doen. De gemeente concludeert dan ook, samen met de bedrijven en de parkmanager, dat het collectieve warmte-koude systeem op NVZ interessant is om nader op haalbaarheid te onderzoeken. Nu stoppen, zou betekenen dat we kansen laten liggen: voor het realiseren van onze doelstellingen maar ook voor het realiseren van voordelen voor de huidige en toekomstige bedrijven. Werkzaamheden en planning Reeds uitgevoerd: Plan van aanpak milieu en energie (februari 2000) Quick scan energievoorziening NVZ (Tebodin februari 2002) Verkennende studie collectief warmte-koudesysteem (Tebodin mei 2002) Nieuwsbrief en terugkoppeling met bedrijven (juni/juli 2002) Het vervolgtraject kent de volgende planning van in totaal 17 maanden: 1. Gedetailleerd haalbaarheidsonderzoek 3 mnd go/no go oktober 2002 2. Businessplan 2 mnd go/no go november 2002 3. Basisontwerp bron en distributienet 2 mnd januari 2003

6

4. Vergunningaanvragen 2003 5. Aanbesteding (loopt gelijk met vergunningen) 6. Realisatie, testen/oplevering 2004

8 mnd oktober 4 mnd 8 mnd januari

gedimensioneerd en doorgerekend. Op basis hiervan wordt analyse en advies voor zowel het hele terrein als per individueel bedrijf uitgebracht In het onderzoek worden alle aanwezige bedrijven en de bedrijven die een koopcontract hebben gesloten en zich eerdaags gaan vestigen, meegenomen. Op dit moment (september 2002) gaat het om 25 bedrijven. Per bedrijf wordt inzicht gegeven in de technische vereisten en de kosten/baten. Ook voor bedrijven die zich in de toekomst zullen vestigen wordt een standaard warmte-koude-inpassing geleverd.

Kosten gedetailleerde haalbaarheidstudie en verdeling Tebodin heeft een offerte voor de gedetailleerde haalbaarheidsstudie uitgebracht (zie bijlage bij projectvoorstel van 26 juli jl: Tebodin offerte gedetailleerde haalbaarheidstudie, d.d. 5 juni 2002). De kosten van het uitvoeren van de haalbaarheidstudie door Tebodin bedragen maximaal 44.268 euro, inclusief BTW. Hierin zijn niet opgenomen de kosten voor het onderzoeken van de juridische haalbaarheid. Dit doet de gemeente in eerste instantie zelf. In de kostenraming (zie bijlage) zijn hiervoor kosten opgenomen. Eveneens zijn kosten opgenomen voor het begeleiden van de haalbaarheidsstudie, het overleggen met de projectgroep en het informeren van de bedrijven. Dit laatste doen we gezamenlijk met de Vereniging Parkmanagement. We ramen de directe interne loonkosten op 21.440 euro, zodat de totale kostenraming voor de out of pocketkosten 65.708 euro bedraagt. In dit stadium is het (nog) niet mogelijk bedrijven te vragen een geldelijk bijdrage te leveren in de kosten. Zij leveren hun bijdrage in de vorm van de inzet van tijd en ontvangen hiervoor inzicht in de technische vereisten en de kosten/baten. Resultaten haalbaarheidsstudie De gedetailleerde haalbaarheidsstudie heeft als doel een degelijke technische en economische analyse op basis waarvan gefundeerd besloten kan worden een collectieve warmte-koudevoorziening aan te (laten) leggen. Op basis van een nauwkeurige inschatting van de warmteen koudevraag per (ook toekomstig) bedrijf wordt het systeem ontworpen,

Overleg- en samenwerkingsstructuur
De gemeente is in dit project voor de aanleg van een collectief duurzaam energiesysteem initiator, stelt de kaders, coördineert, en verplicht toekomstige bedrijven te voldoen aan 20% energiebesparing én 10% duurzame energie waarbij het collectieve energiesysteem een flinke bijdrage kan leveren. De begeleiding van het gehele traject vindt plaats in projectgroepverband waar alle relevante disciplines zitting in hebben. Waar de kennis of capaciteit van de gemeente tekort schiet wordt gebruik gemaakt van adviesbureaus. Voor wat betreft het duurzame energiesysteem op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid is op dit moment steeds Tebodin ingeschakeld. Het onderzoek naar de organisatorische aspecten doet de gemeente in eerste instantie zelf. Voor de uitwerking van juridische aspecten worden in de toekomst wellicht de diensten van juristen ingehuurd (overeenkomstig onze ervaringen met De President) in overleg met de gemeentelijke jurist. De bedrijven die zich gaan vestigen hebben via workshops een inbreng gehad in het opstellen van het (master)plan 'Plan van Aanpak milieu en energie. De gemeente heeft gekozen voor een collectief systeem dat een maximale bijdrage levert aan het realiseren van milieudoelstellingen in combinatie met duidelijke voordelen (financieel, ruimtelijk en

7

organisatorisch) voor de bedrijven. Via de parkmanagementorganisatie kunnen bedrijven deze dienst wellicht in de toekomst afnemen. De bedrijven die zich willen vestigen worden in de gesprekken met het accountmanagementteam (van de gemeente) op de hoogte gesteld van onder andere het voornemen tot een duurzame collectieve energiesysteem. Tijdens de (verplichte) milieuscan worden bedrijven doorgelicht op onder meer de energieaspecten en in de advisering wordt het collectieve systeem betrokken. Daarnaast is er inmiddels twee keer een terugkoppeling geweest met de bedrijven die zich (gaan) vestigen op Nieuw-Vennep Zuid en is het verslag hiervan én een nieuwsbrief aan alle bedrijven gestuurd. Inmiddels is Tebodin reeds gestart met de haalbaarheidsstudie en benaderen daarvoor de bedrijven stuk voor stuk individueel. Met het bedrijf bepalen zij gezamenlijk de warmte-en koudevraag, de vereiste aanpassingen aan de installaties en de kosten en baten van het systeem. Over de uitkomsten van de gedetailleerde haalbaarheidsstudie zal weer collectief gecommuniceerd worden, in samenwerking met de parkmanagementorganisatie. Ook in het vervolgtraject zal regelmatig

plenair terug worden gekoppeld, naast individuele advisering aan bedrijven. Via de park- en officemanager van de parkmanagementorganisatie Nieuw-Vennep Zuid wordt regelmatig informatie uitgewisseld tussen bedrijven onderling en de gemeente. Rapportage en kennisoverdracht De gemeente is bereid mee te werken aan kennisoverdracht met betrekking tot dit project door het verlenen van medewerking aan terreinbezoeken, geven van presentaties en de openbaarheid van de rapportages. De eerste rapportage van het gedetailleerde haalbaarheidsonderzoek zal in november 2002 beschikbaar zijn. Onze ervaring is dat er veel belangstelling bestaat voor het realiseren van een dergelijk collectief energiesysteem. De kennisoverdracht naar de bedrijven die zich willen/gaan vestigen op Nieuw-Vennep Zuid heeft plaats door gesprekken met het accountmanagementteam, de infomap met het inlegvel duurzame energie, de milieuscan, de nieuwsbrief, het informatiepunt bedrijven, via de media en via de parkmanagementorganisatie.

8

Tabel is aangepast aan brief novem d.d. 25 november 2002 referentie 2025497//307/mvl/sb, corr.nr. 0388-02-06-02-030 kosten in euro planning 2000 2000- ev febr. 2002 mei 2002 juni 2002 1.a. aug-okt '02 werkzaamheden Plan van aanpak milieu en energie milieuscans quick scan energievoorziening verkennende studie Nieuwsbrief en terugkoppeling Gedetailleerde haalbaarheidsstudie opdrachtbegeleiding overleg projectgroep (8 mensen) advisering bestuur Terugkoppeling bedrijven (overleg + nieuwsbrief) 1.b. onderzoek juridische consequenties en vinden energiepartner 2. 3. 4. 5. 6. Totaal Opbouw directe loonkosten senior beleidsmedewerker overhead e.d. totaal Begeleiding van dit project gebeurt door een Gedetacheerd medewerker (Grontmij) 111 35,22 17,61 52,83 Businessplan basisontwerp Vergunningaanvraag Aanbesteding en gunning realisatie pm pm pm pm pm 1691 pm pm pm pm pm 58476 60167 40 4440 32 52,83 1691 8 30 888 3330 50 44268 5550 directe loonkosten uren tarief totaal kosten derden totaal* Bureau Intern Tebodin Tebodin Tebodin Tebodin Tebodin totaal 0 0 0 0 0

9

3 Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt per deelactiviteit het resultaat beschreven. In de uitvoering is niet afgeweken van de projectaanvraag zoals deze in hoofdstuk 2 is omschreven.

energiebedrijf) niet alleen de grondwaterdistributie voor rekening neemt, maar ook de financiering van de warmtepompen. De volgende aanbevelingen zijn gedaan - Energiebedrijven interesseren voor de exploitatie van (een al dan niet geoptimaliseerde variant van) het collectieve systeem. - Aanvullende subsidiemogelijkheden na te gaan - De op de President gevestigde koelbedrijven te verzoeken om hun systeemkeuze en investeringsbeslissing uit te stellen tot een keuze is gemaakt voor het al dan niet uitveren van het collectieven systeem. - Voor de nog uit te geven kavels bij voorkeur bedrijven aan te trekken met voldoende warmte- en koudevraag. Wat gebeurde er na de rapportage van Tebodin? De rapportage is besproken tijdens een ledenvergadering van de parkmanagementorganisatie. Vervolgens zijn 3 energiebedrijven (schriftelijk) benaderd (Nuon, Nutsbedrijf Haarlemmermeer en Remu) om te achterhalen of ze iets in het concept zien. Hieruit zijn besprekingen voortgekomen. Geen van de bedrijven heeft het aangedurfd het systeem aan te gaan leggen. De conclusie was dat de terugverdientijd een belemmering vormde e.e.a. vooral ook in relatie tot het vergevorderde stadium waarin de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Vennep reeds verkeerde. Ook het feit dat bedrijven niet verplicht (kunnen) worden gesteld warmte af te nemen vormde een probleempunt.

3.1 Samenvatting van het project, ontplooide activiteiten en behaalde resultaten
Uit de rapportage van Tebodin d.d. 27 november 2002 is het volgende naar voren gekomen. Er zijn twee varianten onderzocht, een basisvariant van de collectieve energievoorziening waarbij wordt gestreefd naar deelname van alle gevestigde en nog te vestigen bedrijven en een geoptimaliseerde variant waarbij een selectie van bedrijven deelneemt aan het systeem. De selectie is op basis van gunstige energetische kenmerken en een gunstig moment in de bouwfase. Het distributienet bestrijkt in deze geoptimaliseerde variant niet het gehele bedrijventerrein. De basisvariant moet gezien de lange terugverdientijd als niet haalbaar worden beschouwd, tenzij meer subsidie wordt verkregen dan de 25% (EIA en BSE) waarvan in het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan. Door de basis variant te optimaliseren lijkt een aanzienlijke economische rendementsverbetering mogelijk. De geoptimaliseerde variant kan, met 25% subsidie worden gezien als een economisch haalbaar project. Echter de CO2 reductie van de geoptimaliseerde variant is in vergelijking met de basis variant 38% lager. De verdisconteerde terugverdientijd zal bij de geoptimaliseerde variant rond de 14 jaar komen te liggen. Dit is naar verwachting te hoog voor de individuele bedrijven om deel te nemen, aangezien tijdens de inventarisatie gebleken is dat bedrijvenniet welwillend tegen additionele investeringen aankijken. Een leaseconstructie (voor een gedeelte) van de installatie kan mogelijk uitkomst bieden, waarbij een partij bijvoorbeeld en

3.2 Is doelstelling gehaald, is projectmatige aanpak gevolgd
De doelstelling van het project is deels gehaald. Er is inzicht ontstaan in de haalbaarheid van het systeem. De “markt” heeft er echter voor gekozen voor dit terrein e.e.a. niet verder uit te gaan werken.

10

3.3 Is project binnen begroting uitgevoerd
Het project is binnen de begroting uitgevoerd.

3.4 Lessons learned
Het feit dat bedrijven niet verplicht gesteld worden deel te nemen aan de warmte koude opslag vormt een van de redenen voor energiebedrijven om het investeringsrisico van warmte koude opslag niet aan te durven. Bij een van onze andere terreinen waarvoor we een baei procedure hebben doorlopen om een dergelijk systeem gerealiseerd te krijgen stuitten we op hetzelfde probleem. Echter een gemeente is niet in de positie bedrijven te verplichten deel te nemen aan een dergelijk systeem. Het staat een bedrijf altijd vrij voor zijn eigen energievoorziening zorg te dragen. Slechts een (niet voor de hand liggende) wijziging van de energiewetgeving zou hier een oplossing kunnen bieden. Een ander punt is dat de timing voor een dergelijk onderzoek erg belangrijk is. Als het te vroeg wordt uitgevoerd zijn er nog te veel onzekerheden m.b.t het tempo van de vulling van het terrein en het volgens planning gereed krijgen van het terrein. Als het te laat is zijn er al te veel bedrijven die reeds besloten hebben voor een traditionele energievoorziening te kiezen en is de inpasbaarheid in het traject van ontwikkeling veel moeilijker. Een tijdig besluit is voor de zich vestigende bedrijven erg belangrijk i.v.m. de keuze van de installaties.

11

Bijlagen
1 Rapportage “Haalbaarheidsstudie collectieve warmte- en koudevoorziening bedrijventerrein Nieuw Vennep zuid, 27 november 2002 Collectief warmte- en koudesysteem op Nieuw-Vennep Zuid, voorstel voorvervolg (inclusief informatie bedrijven). Memo Tebodin d.d. 22-8-02 en Besprekinsverslag Tebodin d.d. 14-1002. Brief aan Vereniging Parkmanagement d.d. 19-2-03 Brief aan potentiële energiepartners d.d. 14-2-03

2 3 4 5

12