INFO BULLETIN

De criminaliteit in Nederland en met name op bedrijventerreinen is steeds meer een dagelijkse zorg. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor collectieve surveillance. Op veel bedrijventerreinen heeft collectieve surveillance haar waarde intussen bewezen.

Beveiliging bedrijventerreinen actueel thema

Collectieve surveillance Bedrijventerreinen Goes
Sinds 1995 worden ook de Goese bedrijventerreinen collectief bewaakt. Het gaat hierbij om De Poel, Marconiegebied, Stationspark, Klein Frankrijk en Havenindustriegebied. De gemeente, politie en het Ondernemerscontact Goes hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Goes. Inmiddels zijn 100 bedrijven aangesloten bij het gezamenlijk project van ondernemers, politie en gemeente. De kracht van het collectieve beveiligingsproject wordt voor een groot gedeelte bepaald door het aantal deelnemers. Gelukkig zien steeds meer ondernemers het nut van de collectieve beveiliging in. Om de preventieve werking te ondersteunen zijn op de belangrijkste toegangswegen naar het gebied waarschuwingsborden geplaatst. Falllck Securriity B...V... die de mobiele surveillance uitvoert werkt nauw samen met de politie. Deze aanpak Fa c k Securitty B V Fa ck Secu y B V blijkt succesvol want de cijfers van criminaliteit laten een gunstige ontwikkeling zien. Pogingen tot inbraak werden door de surveillanten verijdeld en de politie kon verschillende daders en dadergroepen opsporen. De surveillanten weten precies welke auto’s bij de bedrijven horen en kennen veel mensen die er werken, omdat de surveillanten regelmatig hun gezicht laten zien. Die vertrouwdheid met de totale omgeving in combinatie met de snelheid van handelen is de kracht van de collectieve beveiliging.

Succesvol

Het doel van collectieve beveiliging
Het doel van deze samenwerking is het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen terug te dringen, bedrijfsschade te voorkomen, het ondernemers(werk)klimaat te verbeteren, het gevoel van veiligheid te vergroten en de veiligheid in het algemeen te bevorderen.

Wat houdt collectieve beveiliging verder in
De mobile surveillant is tijdens de avond/nacht permanent aanwezig op de bedrijventerreinen. Hij vraagt de politie om assistentie bij verdachte situaties en let op: • onveilige, bijzondere en verdachte situaties • verdachte personen • • verdachte voertuigen

Waarom collectieve beveiliging
Een crimineel laat het bedrijventerrein eerder links liggen omdat de pakkans groter is. Sinds de collectieve beveiliging is ingevoerd is het aantal ongewenste incidenten afgenomen. Dit komt enerzijds door de preventieve aanwezigheid van de surveillant en anderzijds door de zeer korte aanrijtijd bij incidenten. Ook kunnen calamiteiten, zoals brand al in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Wanneer u bovendien de surveillant inschakelt bij een alarmmelding is een snelle en correcte signalering gegarandeerd. Ook dit zorgt er weer voor dat de inzet van politie en brandweer gericht en effectief kan plaatsvinden.

Gedeelde kosten deelname
Doordat u met meerdere bedrijven bent aangesloten worden de kosten gedeeld. Zodat het voor iedereen interessant is om mee te doen. Naarmate er meer deelnemers zijn kunnen de kosten dalen of kan de beveiliging worden uitgebreid. Een grote deelname is dus voordelig voor iedereen! Daarom is het zo belangrijk, dat nog meer bedrijven zich aanmelden als deelnemer aan het project. U betaalt per maand. Mocht uw bedrijf gehuisvest zijn in een zogenaamd verzamelgebouw dan worden de kosten evenredig verdeeld over het aantal deelnemende bedrijven in het verzamelpand.

• • • •

De voordelen op een rijtje
Sterke preventieve werking van zichtbare aanwezigheid van professionele surveillanten. Vast team van surveillanten die gespecialiseerd zijn in de beveiliging van bedrijventerreinen en vertrouwd zijn met de specifieke bijzonderheden van de deelnemers.

• • • •

Minimale reactietijd bij alarmopvolging. Door de collectieve aanpak is een optimale en efficiënte inzet van mensen en middelen mogelijk en daardoor een kostenbesparing per deelnemer.

Meeliften
Helaas zijn er nog steeds ondernemers die van mening zijn dat zolang de buurman betaalt het niet nodig is om zelf ook lid te worden, de zogenaamde meelifters. Zij liften mee op de inspanning en kosten die anderen leveren, zonder zelf hiervoor iets te hoeven doen. Dat is jammer want een veilig terrein is immers in ieders voordeel. Dus wees solidair en meldt u aan!!

Informatie
Voor nadere informatie over het project, kunt u contact opnemen met: Marianne de Reus, voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Goes, telefoon 0113-249611, e-mail m.de.reus@goes.nl - Hans Vermaas, Areamanager, Falck Security, telefoon 040-2640400, e-mail hve@falck.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------Ja, ons bedrijf heeft belangstelling voor deelname aan het project Collectieve Beveiliging
Bedrijventerreinen Goes en wil meer informatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onderstaande perso(o)n(en): Naam organisatie Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Contactpersoon of en bij voorkeur op (datum) of
*doohalen wat niet van toepassing is

: : : : : : : : dhr/mevr* dhr/mevr* ochtend/middag* ochtend/middag*

Ja, als ons bedrijf besluit tot deelname ontvangen wij graag de cd-rom 'PreventieWijzer Veilig Ondernemen' en de brochure 'Bedrijfsbeveiliging, een handreiking van de politie'.

---------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier sturen aan: de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Goes p/a Postbus 22, 4460 AA GOES