Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland Stichting Veiligheidszorg IJsselland

Projectplan Collectieve beveiliging bedrijventerreinen

1

Inhoudsopgave I II III IV V Inleiding Doelstelling Organisatievorm Opbouw van het project Kosten

I. INLEIDING Veilig ondernemen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Elk jaar ondervindt ruim 80% van de bedrijven schade door allerlei vormen van criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, fraude, verduistering, vernieling, brandstichting, enz. Ondernemers investeren vaak fors in bijvoorbeeld alarminstallaties, bewaking, sloten, hekwerk en camera’s. Veilig ondernemen begint immers met een veilig bedrijf op een veilig bedrijventerrein. Ook uit ervaringen elders in het land is gebleken, dat collectieve beveiliging een uitstekend antwoord is op de stijgende en toenemende criminaliteit In de regio IJsselland zijn reeds tal van gemeenten en die een collectieve beveiliging op de bedrijventerreinen hebben gerealiseerd.Ondernemers, MKB, de Kamer van Koophandel, de gemeente, de politie en het particulier beveiligingsbedrijf werken gezamenlijk aan het beheersen van de criminaliteit in een publiek privaat samenwerkingsproject. (PPS). De stichting veiligheidszorg IJsselland coordineert en organiseert de uitvoering van dit project. II DE DOELSTELLING Beoogd wordt de knelpunten, die een veilig ondernemen belemmeren, te verminderen en te komen tot de pluspunten van een collectieve aanpak. De knelpunten zijn: - De criminaliteitscijfers zijn te hoog - Er is onvoldoende preventief toezicht - De alarmopvolgtijd is te lang - Er is weinig of geen afstemming tussen de bedrijven omtrent ieders beveiligingsaktiviteit De voordelen van een collectieve aanpak zijn: - Permanente en zichtbare aanwezigheid op de bedrijventerreinen tijdens avond, nacht en weekend van een professionele beveiligingsbeambte; - Korte aanrijtijd bij gesignaleerde afwijkingen en alarmen; - Schadebeperking door snel handelen; - Preventie werking door permanente aanwezigheid, waarschuwingsborden op toegangswegen en deelnemerborden; - Samenwerkingsverband tussen ondernemers, beveiliger, politie en gemeente. - Lage kosten bij collectiviteit. III. ORGANISATIEVORM Het project “Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen .” wordt opgezet in de vorm van een publiek private samenwerking. De realisatie en uitvoering zal geschieden onder de paraplu van de stichting veiligheidszorg IJsselland. Een contactgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende participanten, zal zich belasten met afstemming en voortgang. 2

De stichting zal als onderdeel van het project een raamovereenkomst sluiten met de particuliere beveiligingsorganisatie. Dit beveiligingsbedrijf zal deelcontracten sluiten met de deelnemende bedrijven en tevens zorg dragen voor de facturering. De ondernemers betalen voor de beveiliging van het particuliere beveiligingsbedrijf en de gemeente participeert door het financieren van “opstartkosten” en bepaalde fysieke beheersmaatregelen, zoals verlichting, onderhoud wegen en groenvoorziening. IV OPBOUW VAN HET PROJECT Het particuliere initiatief van beveiliging wordt geïntegreerd in een Publiek Private Samenwerking (P.P.S.) tussen ondernemers, gemeente, politie, K.v.K. en M.K.B. Deze P.P.S. zal worden ondergebracht bij de stichting veiligheidszorg Ijsselland. Schematisch zien de trajecten er als volgt uit: Publiek Private Samenwerking Probleemanalyse formeren projectgroep vaststellen veiligheidspakket meting draagvlak invullen randvoorwaarden afsluiten contract met beveiligingsbedrijf acquisitie start uitvoering toezicht/voortgang/continuïteit acquisitie start . beveiliging Vaststelling veiligheidspakket

Beschrijving stappen Probleemanalyse. Zie onder inleiding. Formeren projectgroep. Projectgroep formeren bestaande uit ondernemers, gemeente, politie, M.K.B. . K.v.K., . Beveiligingsorganisatie en de stichting veiligheidszorg IJsselland. Vaststellen veiligheidspakket. De projectgroep kiest voor het gefaseerd invoeren van de volgende maatregelen. Allereerst wordt het volgende basispakket gerealiseerd: - permanente preventieve surveillance van bv. maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 07.00 uur en op zaterdagen, zon-, en feestdagen 24 uur per etmaal. Deze surveillance wordt uitgevoerd door een beveiligingsbeambte, die is uitgerust met een als zodanig herkenbare surveillanceauto; - gratis alarmopvolging - gratis keyholding (indien gewenst) 3

In een later stadium zal overwogen worden (een van) de volgende maatregelen te treffen: 1. Het collectief schaft enkele mobiele videocamera’s aan. Deze camera’ s rouleren over de deelnemende bedrijven en worden geplaatst in/op die bedrijven waar op dat moment een verhoogd risico is m.b.t. inbraken, c.q. andere calamiteiten. De invoering wordt met veel publiciteit omringd, waardoor er een grote preventieve uitstraling van uit zal gaan. Afhankelijk van behoefte en kosten worden de beelden al dan niet live uitgekeken. 2. Door de stichting wordt zorggedragen voor een “ securitycheck” van de bedrijventerreinen. Deze check is bedoeld om te bepalen of de inrichting van de openbare ruimten aanleiding kan geven , c.q. een risico vormt voor onveiligheid. In het kader van de revitaliseringsplannen is het van belang dat de veiligheidseffecten van deze plannen tijdig in beeld worden gebracht. 3. Het collectief schaft een aantal videocamera’s aan, die de bewegingen op de openbare weg registreren. Hieromtrent zal met name het privacy-aspect de nodige aandacht vergen. Meting draagvlak. Bij de uitvoering van een P.P.S. speelt de bereidheid tot deelname van de individuele ondernemers een grote rol. Er moet onder de ondernemers voldoende draagvlak zijn. Uit eerdere metingen door het M.K.B. . bleek van matige belangstelling. Ook eerdere pogingen om te komen tot collectieve beveiliging zijn voortijdig gestaakt. Het door beveiligingsbedrijf uitgevoerde acquisitietraject heeft aangetoond, dat het draagvlak onder de ondernemers sedertdien is toegenomen. Eind juli zijn door de stichting veiligheidszorg IJsselland alle ondernemers geinformeerd omtrent de actuele stand van zaken. Daarbij is tevens de belangstelling gepeild. Uit de binnengekomen reacties kan worden geconcludeerd, dat het draagvlak zodanig groot is dat er een reel uitzicht is op een succesvolle realisatie van een collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen te .. Invulling randvoorwaarden. Indien er een definitief projectplan ligt (actie stichting), gaat de stichting namens het collectief: * een aanvraag indienen (met projectplan als basis) voor een “ startsubsidie” bij de gemeente .; * samenwerkingsverband smeden middels werkafspraken (werkinstructie) met gemeente en politie; * contract sluiten met beveiligingsorganisatie. Acquisitie/promotie. De acquisitie wordt uitgevoerd beveiliging. Zij zal de acquisitie uitvoeren overeenkomstig de in het contract vastgestelde wijze. Bezien zal worden op welke wijze het acquisitie traject ondersteund kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan mailing, inzet acquisiteur namens de stichting, persberichten, enz. Start. De start zal omringd worden met de nodige publiciteit. Toezicht/voortgang/continuïteit. De stichting houdt namens de partners toezicht op de uitvoering van de collectieve beveiliging. Tevens organiseert zij periodiek overleg tussen de partners en legt zij verantwoording af naar de deelnemende ondernemers.

4

V KOSTEN De structurele kosten voor het basispakket (kosten surveillant+courtage stichting) zullen via een verdeelsleutel naar de ondernemers worden omgeslagen. Aan de gemeente . zal een verzoek worden gericht de incidentele kosten (opstartkosten) voor haar rekening te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan plaatsen waarschuwingsborden op toegangswegen, bebording deelnemende bedrijven, ondersteuning acquisitie (mailing/inhuren acquisiteur), administratiekosten, reiskosten , enz. Kostenopbouw op jaarbasis.

Specificatie kosten. Bijeenkomsten. Betreft de voorlichtings- en startbijeenkomsten voor ondernemers en projectgroep. Kosten bestaan uit zaalhuur, cateringkosten en kosten openingshandeling. Waarschuwingsborden. Op alle toegangswegen komt een waarschuwingsbord. Deelnemerborden. Bij alle deelnemers wordt een deelnemersbord geplaatst. Dit heeft een preventieve werking en voorkomt “meeliften”. Er is dan namelijk een duidelijk onderscheidt tussen deelnemers en niet deelnemers. Mailingskosten opstartfase. De ondernemers dienen te worden voorgelicht. Er dient op maat toegesneden voorlichtingsmateriaal te worden vervaardigd. In deze kosten zijn ook de portokosten opgenomen. Ondersteuning acquisitie. Met ludieke acties (Sinterklaas/Kerstman) en de inzet van een acquisiteur zal het acquisitietraject worden ondersteund. Administratie/uitvoering Betreft de jaarlijkse kosten voor mailing, overleg, toezicht e.d. Hiervoor wordt een courtage van 2% van het met beveiligingsbedrijf overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Deze kosten komen voor rekening van de ondernemers. Keurmerk Veilig Ondernemen. Op steeds meer bestaande en nieuwe collectieven zal het Keurmerk Veilig Ondernemen worden toegepast.

5