Bedrijventerrein Hapert

Parkmanagement- en revitaliseringsonderzoek 2002

Conclusies en aanbevelingen

6.1. Conclusies 6.1.1 Revitalisering Over het algemeen kan vastgesteld worden dat er sprake is van zeer positieve geluiden onder de ondernemers. Er zijn nog enkele onderdelen die volgens de ondernemers aandacht behoeven. Wanneer deze klachten verholpen worden, zal de tevredenheid verder toenemen.

Concluderend kan gesteld worden dat gezien de positieve reacties van de ondernemers de revitalisering in hun ogen geslaagd is.
6.1.2 Parkmanagement Slechts een klein aantal van de ondernemers blijkt op de hoogte te zijn van parkmanagement. Na enige uitleg blijkt echter dat vrijwel alle ondernemers het voordeel van parkmanagement inzien.

Gezien het feit dat de ondernemers de voordelen inzien van parkmanagement kan ervan uitgegaan worden dat ze positief staan ten opzichte van parkmanagement.
Door de diverse deelconclusies te combineren, komt de volgende eindconclusie naar voren t.a.v. de ideale wijze waarop het parkmanagement geregeld kan worden:

Een apart op te richten P.M.O. in de vorm van een coöperatieve vereniging, welke gefinancierd wordt door de gemeente, subsidies en periodieke betalingen van de ondernemers (zonder aanslag baatbelasting voor free-riders). Gezien het feit dat er sprake is van een permanente organisatie, is een apart op te richten P.M.O. de ideale keuze. Voor wat betreft de rechtsvormkeuze blijkt de coöperatie de beste optie te zijn na de afweging van de voor- en nadelen. Deze keuze is mede gebaseerd op het feit dat ook niet-leden voorzieningen af kunnen nemen, dat het een goede rechtsvorm is i.v.m. te plegen investeringen en omdat de onderneming vrijwel zeker niet belastingplichtig zal zijn. De financieringsvorm van periodieke betalingen lijkt vooral voor zowel de ondernemers als gemeente de meest geschikte vorm te zijn. Gezien het feit dat free-riders ongewenst zijn zal de toekomstige P.M.O. de lat in het begin niet te hoog moeten leggen. Hierdoor zullen meer ondernemers bereid zijn deel te nemen, waardoor er slechts een heel klein percentage als free-rider aangemerkt zal worden. Deze maatregel lijkt meer effect te hebben dan het opleggen van een aanslag baatbelasting gezien de ingewikkelde onderbouwing die vereist is voor succesvol opleggen van deze aanslag.
6.2 Aanbevelingen 6.2.1 Revitalisering Ten aanzien van de revitalisering behoeven de volgende aanbevelingen aandacht bij de gemeente en het O.C.: - Probeer waar mogelijk de interne infrastructuur aan te passen als gevolg van de opmerkingen en klachten van de ondernemers. Voor een overzicht hiervan kan wordt verwezen naar bijlage 5. - Verbeter de aansluiting en ontsluiting van de N284. Hierbij kan zowel gedacht worden aan een verbetering van de N284 (i.s.m. de provincie) als een goede aansluiting op het toekomstige KBP. Overweeg om een apart parkeerterrein voor vrachtwagens aan te leg-

-

-

gen, en daarmee samenhangend een parkeerverbod voor vrachtwagens op het terrein zelf in te stellen. Zorg voor handhaving ten aanzien van de uitstraling van het terrein, probeer alle ondernemers in deze mee te laten werken. Voor het O.C. is de taak weggelegd om meer activiteiten te organiseren en te zorgen voor een betere communicatie naar de leden toe. Tevens dient onderzocht te worden of een samenwerking met een ander bedrijventerrein voordelen op kan leveren. Het inventariseren van de behoeften aan voorzieningen welke nog niet op het terrein aanwezig zijn heeft reeds plaatsgevonden. Nu blijft de taak voor de gemeente en het O.C. (of de toekomstige P.M.O.) over om aan deze voorzieningen prioriteiten toe te kennen. Inventariseer regelmatig de tevredenheid onder de ondernemers omtrent de kwaliteit van het terrein en probeer hierop in te spelen door het nemen van maatregelen.

6.2.2 Parkmanagement De eerste taak voor de gemeente, bij de mogelijke oprichting van een P.M.O., is een goede informatievoorziening naar de ondernemers toe. Ondanks dat er voldoende draagvlak aanwezig lijkt te zijn onder de ondernemers, betekent dit niet dat hieraan geen aandacht meer geschonken hoeft te worden. Uit het tevredenheidsonderzoek over de revitalisering is gebleken dat ondernemers prijs stellen op een goede informatievoorziening, wat dan ook het advies is naar de gemeente en het O.C.! Ook een duidelijke uitleg over de exacte inhoud van parkmanagement is gewenst. De getrokken conclusie in de vorige paragraaf is puur op theoretische grond getrokken. Uiteraard dient rekening gehouden te worden met doelstellingen, ambities etc. Het advies aan de gemeente en het O.C. luidt dan ook:

‘Breng de doelstellingen en ambities in kaart. Toets deze aan de aangedragen organisatievorm en financieringsvorm en probeer zo te komen tot de ideale P.M.O.’ Dit alles dient echter plaats te vinden in overleg met, en misschien zelfs op initiatief van, de ondernemers! De gemeente moet een faciliterende rol gaan vervullen, de ondernemers zijn de belangrijkste spelers.
Aangezien de doelstelling en ambitie bepalend zijn voor de te nemen keuzes, dienen deze goed geformuleerd te worden. Zo kan bijvoorbeeld de visie t.o.v. free-riders al bepalend zijn voor de te kiezen financieringsvorm.

7. Laatste ontwikkelingen
Op 25 april 2002 is er vanuit het SRE (samenwerkingsverband regio Eindhoven) een excursie georganiseerd naar Breda. Hier werd aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden, VICK, SRE, KvK en het ondernemerscontact Hapert uitleg gegeven hoe er binnen de gemeente Breda omgegaan wordt met parkmanagement. Tijdens de lunchbespreking kwam dhr. Verhoeven met een voorstel hoe het parkmanagement in De Kempen te regelen. Dhr. Verhoeven is voorzitter van het ‘Vic – De Kempen’ (VICK), een contactorgaan van industriële ondernemers binnen De Kempen. Omtrent het initiatief zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt, en politiek gezien is er nog niet over gediscussieerd. Echter, aangezien het initiatief een goede stap lijkt naar het invoeren van parkmanagement in de Kempen, is het zinvol om het voorstel verder toe te lichten. Vervolgens zal hierop een kritische blik geworpen worden. Het voorstel luidt als volgt: Beheer B.V. Bedrijventerrein ‘De Kempen’

Parkmanagement ‘De Kempen’ (B.V.)

Raad van Commissarissen

Platform Kempische Ondernemerscontacten

Gemeente Bladel *

Gemeente Reusel – de Mierden *

Gemeente Eersel *

Gemeente Bergeijk *

* Op elk bedrijventerrein binnen de Kempen-gemeenten dient een ondernemerscontact actief te zijn.

Onder nemer scontacten
Elke van de bedrijventerreinen binnen de Kempen-gemeenten (Bladel, Hapert, Reusel - De Mierden en Bergeijk) dient –voor zover nog niet aanwezig– een eigen ondernemerscontact op te richten. Deze individuele ondernemerscontacten behartigen de belangen van de ondernemers op dat terrein. De belangen van de ondernemerscontacten zullen door een vertegenwoordiger behartigd worden binnen het Platform. De ondernemerscontacten kunnen zaken die enkel van toepassing zijn op hun terrein organiseren en uitvoeren. Verder blijft het ondernemerscontact verantwoordelijke voor alledaagse zaken en de oplossing daarvan. De ondernemerscontacten doen dus vooral dienst als contactorgaan.

Platfor m Kempische Onder nemer scontacten
In het platform hebben vertegenwoordigers van elk van de ondernemerscontacten zitting, aangevuld met een of enkele vertegenwoordigers van de gemeente. De gemeentevertegenwoordigers hebben een adviserende functie. Zij kunnen inzicht geven of plannen / ideeën van de ondernemers in overeenstemming zijn met de gemeentelijke standpunten of bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Het platform ontwerpt ideeën welke uitgevoerd dienen te worden, en geeft de Parkmanagement B.V. opdracht om deze ideeën uit te voeren. Het platform werkt dus vooral aan projecten welke aangedragen worden door de ondernemers.

Par kmanagement ‘De Kempen’ B.V.
Deze B.V. moet het uitvoeringsorgaan worden voor het parkmanagement op alle Kempische bedrijventerreinen. Hiervoor zal een professioneel parkmanagementbureau ingeschakeld worden, waarvan een parkmanager in dienst komt van de B.V. Deze parkmanager zal geheel betaald worden door de Kempische ondernemers. De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van het parkmanagement zullen aangevraagd moeten worden bij de Beheer B.V.

Beheer B.V. Bedr ijventer r einen ‘De Kempen’
Deze rechtspersoon beheert de gelden welke beschikbaar zijn voor het parkmanagement op de Kempische bedrijventerreinen. Hier worden zowel gezamenlijke als individuele ‘potjes’ gecreëerd. De gelden zijn afkomstig van de gemeenten, subsidies en bedrijven zelf. Tevens is het denkbaar dat er investeerders gevonden worden die willen participeren in het parkmanagement op de Kempische bedrijventerreinen. In deze rechtspersoon zullen, naast twee vertegenwoordigers van de ondernemers, ook een onafhankelijke externe deskundige en een gemeentelijke vertegenwoordiger plaats hebben. Allen zullen ze een gelijk stemrecht krijgen over de verdeling van de gelden.

Raad van Commissar issen
Dit orgaan zal toezicht houden op het functioneren van de Parkmanagement ‘De Kempen’ B.V. Deze R.v.C. zal kunnen bestaan uit zowel interne als externe deskundigen. Bij een externe deskundige valt te denken aan bijvoorbeeld een accountant.

Vick
De rol die het Vick in deze zou kunnen gaan vervullen ligt meer op het ‘immateriële’ vlak. Het Vick kan zorg dragen voor de organisatie van bijeenkomsten, kennisuitwisseling, scholing en onderlinge communicatie. Als het ware staat het Vick geheel buiten het hierboven geschetste proces.

Kr itische blik Allereerst dient het initiatief gekoesterd te worden, aangezien het bedrijfsleven het voortouw neemt in deze. Het bedrijfsleven zal toch de trekker moeten zijn bij parkmanagement, waardoor dit een goede aanzet kan zijn. Dit neemt echter niet weg dat er een aantal kritische opmerkingen bij het initiatief geplaatst kunnen worden. Het is belangrijk voor de initiatiefnemer om deze kritische opmerking mee te nemen in het verdere proces. Mogelijk dat enkele aanpassingen het voorstel beter toepasbaar maken.

-

Wat voor voordeel levert het op om alles door één B.V. te laten regelen? Zijn de voordelen om alles door één B.V. te regelen zoveel groter dan het door de bedrijventerreinen op lokaal te laten doen? Wellicht dat de voordelen ook behaald kunnen worden door uitvoering op individueel niveau, maar dan door middel van een samenwerkingsverband tussen de partijen zonder een gezamenlijke B.V. op te richten.

- Is het geen nadeel dat de parkmanager met zoveel diverse partijen te maken heeft? Zijn er
niet teveel personen vertegenwoordigd? Wat zou het nadeel zijn wanneer een vertegenwoordiger meerdere partijen vertegenwoordigt? In dit plan heeft de parkmanager in het Platform te maken met een vertegenwoordiger van elk van de bedrijventerreinen, evenals een of enkele vertegenwoordigers van elk van de gemeenten. Het is de vraag of het voor de parkmanager nog mogelijk is om op die manier zijn taken goed te vervullen. Eén vertegenwoordiger voor bijvoorbeeld alle gemeenten kan echter ook weer op verzet stuiten, omdat deze moeilijk de belangen van alle gemeenten kan dienen, omdat deze tegenstrijdig kunnen zijn. Er dient dus goed gekeken te worden naar een ideale vertegenwoordiging waardoor het voor de parkmanager ook nog hanteerbaar blijft.

- Kunnen dezelfde schaalvoordelen niet op een andere wijze behaald worden?
Wellicht kunnen de beoogde schaalvoordelen ook behaald worden op een andere wijze, bijvoorbeeld door het parkmanagement op de bedrijventerreinen op lokaal niveau te regelen, maar dan wel gezamenlijk diensten in te kopen. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de bedrijven dezelfde parkmanager in dienst moeten nemen, of dat de individuele parkmanagers regelmatig contact moeten hebben onderling.

- Komen de behoeftes van de diverse gemeenten en bedrijventerreinen wel overeen?
Er dient rekening gehouden te worden met de verschillende behoeftes die de gemeenten en bedrijventerreinen hebben. Hierdoor kunnen enkele van de door de parkmanager uitgevoerde zaken strijdig zijn met het belang van een ander terrein of gemeente. Er dient voor gewaakt te worden dat via deze constructie het werk van de parkmanager niet onmogelijk gemaakt wordt.

- Dienen de diverse ondernemerscontacten niet op een gelijke organisatiegraad actief te
zijn voor een beter resultaat? (Hierbij valt te denken aan de visie t.a.v. samenwerking, het percentage leden, contributievorm en -hoogte etc) Hoe reageren bedrijven op een wijziging van de huidige situatie, blijven ze alsnog lid? De diverse ondernemerscontacten zijn totaal verschillend t.o.v. de anderen. Mogelijk ontstaan er problemen door deze verschillen. Zo kunnen de ambities van de ondernemerscontacten op een ander niveau liggen, waardoor verschillende visies bestaan. Verder kan het zo zijn dat ondernemers gaan protesteren wanneer zij een hogere contributie af moeten dragen dan leden van een ander ondernemerscontact. Ook is het onwenselijk wanneer een van de ondernemerscontacten een veel lager percentage leden heeft dan een andere. Hierdoor kunnen ze niet goed de belangen van het gehele bedrijventerrein behartigen. Echter, wanneer de organisatieniveaus en aanverwante zaken gelijk gesteld worden, is het de vraag of de bedrijven wel lid willen blijven van het contact. Het is mogelijk om een bepaald ‘instap-niveau’ te eisen van het ondernemerscontact om ervan verzekerd te zijn dat de organisatiegraden niet teveel van elkaar verschillen.

- Waarom dient er gekozen te worden voor een B.V. en niet voor een andere rechtsvorm?
Door de initiatiefnemer werd steeds gesproken over een B.V. Het is wenselijk dat er goed onderzocht wordt of dat een B.V. wel de ideale ondernemingsvorm is. In dit rapport worden enkele zeer goede alternatieven aangedragen voor de uitvoering van parkmanagement.

- Is er wel voldoende draagvlak bij de diverse gemeenten en ondernemerscontacten?
Het plan is ambitieus, maar er dient altijd in het oog gehouden te worden dat voldoende draagvlak het belangrijkste is voor het doen slagen van het initiatief. Hierbij moet zowel aan de ondernemers als de gemeente gedacht worden.

- Zal het lukken een O.C. op te richten waar deze nog niet bestaat?
Er wordt gesproken over vertegenwoordigers van de diverse ondernemerscontacten van alle bedrijventerreinen. Op enkele terreinen is echter nog geen ondernemerscontact actief. Het is de vraag of het mogelijk is de bedrijven op dat terrein te verenigen. Mocht dit lukken, dan zal het een hele tijd duren voordat het ondernemerscontact goed functioneert of voordat het aan het gewenste ‘instap-niveau’ voldoet.

- Hoe zal de discussie verlopen over hoe bepaalde projecten te financieren, zal hier geen
onenigheid over bestaan? Het is denkbaar dat een bepaald initiatief gefinancierd wordt door de gezamenlijke pot. Het kan zo zijn dat een van de ondernemerscontacten zegt geen voordeel van de maatregel te hebben, waardoor zij niet wensen mee te betalen aan het initiatief. Anderzijds kan het ook voorkomen dat een initiatief wat uit de pot van één of enkele ondernemerscontacten betaald wordt onenigheid veroorzaakt. Men kan van mening zijn dat een bepaald initiatief ook indirect voordelen oplevert voor een ander terrein zonder dat men hieraan mee betaalt.

- Wat gebeurt er wanneer de ‘grote jongens’ op het terrein niet mee willen werken?
Staat en valt het plan niet met de deelname van de grote bedrijven op de terreinen? Wat gebeurt er wanneer deze bedrijven weigeren deel te nemen aan het initiatief, valt daardoor de fundering van het plan niet weg? Het is belangrijk te onderzoeken of het initiatief ook kans van slagen heeft bij het ontbreken van de grote bedrijven.

- Is de rol van het Vick niet overbodig nadat het parkmanagement is ingevoerd?
De rol die het Vick wil gaan vervullen bestaat uit onderdelen die ook onder het parkmanagement vallen. Er dient voor gewaakt te worden dat het Vick (of een andere organisatie) niet delen van het parkmanagement over gaat nemen. Het lijkt meer voor de hand liggend dat het Vick contacten naar buiten toe regelt, buiten de deelnemende terreinen/gemeenten. Hierdoor kan voorkomen worden dat men zich gaat mengen in het parkmanagement, wat geregeld dient te gaan worden door de parkmanager.
Het mag duidelijk zijn dat er bij de invoering van parkmanagement nog met een groot aantal zaken rekening gehouden dient te worden. Het initiatief dient zeker niet per definitie afgewezen te worden, een kritische analyse ervan lijkt echter noodzakelijk. Wellicht dat het initiatief met enkele aanpassingen goed toepasbaar is voor de invoering van parkmanagement in de Kempen. Vooral het feit dat het initiatief vanuit de ondernemers komt is positief te noemen, aangezien zij het voortouw in deze zullen moeten nemen.