DUURZAAMHEIDSCAN

BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE
DELFT
GEMEENTE DELFT

4 november 2003

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

Inhoud
1

Aanleiding ___________________________________________________________________3

2

Duurzaamheidsscan ____________________________________________________________4

ARCADIS

2

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

HOOFDSTU

Aanleiding
Voor u ligt de duurzaamheidsscan voor bedrijventerrein Schie-oevers te Delft. Deze
duurzaamheidsscan moet gegevens verschaffen voor het opstellen van de energievisie voor
het bedrijventerrein. Dit is een onderdeel van het Masterplan van de gemeente Delft, waarin
de herstructurering en toekomst van het bedrijventerrein vastgelegd worden. De gemeente
Delft heeft ARCADIS gevraagd haar te ondersteunen bij het opstellen van deze energievisie,
met als doel realistisch haalbare mogelijkheden in kaart te brengen, alsmede draagvlak te
creeren onder de bedrijven die gevestigd zijn op Schie-oevers.
Om het bedrijventerrein zo duurzaam mogelijk in te richten, is het noodzakelijk ook de
energievoorziening duurzaam in te richten. Daarvoor hebben we een aantal gegevens van
uw bedrijf nodig. Deze gegevens worden verderop in deze scan behandeld.
Wij verzoeken u de vragen in het volgende hoofdstuk zo gedetailleerd mogelijk in te vullen
en te retourneren aan de contactpersoon van ARCADIS, de heer Milos Bunda.
De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden, enkel gebruikt worden voor het
opstellen van de energievisie.
Contactpersoon duurzaamheidsscan:
ARCADIS
Dhr. Ing. Milos E. Bunda
Postbus 220
3800 AE Amersfoort
Telefoon: 06-27061420
Email: m.e.bunda@arcadis.nl

Contactpersoon Gemeente Delft:
Gemeente Delft
Mevrouw ir. M. de Wit
Projectleider energievisie Schieoevers

ARCADIS

3

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

HOOFDSTU

Duurzaamheidsscan
1. Bedrijfsomschrijving en bedrijfsgegevens
Algemeen
Naam bedrijf : ......................……………………………………………………………………………………
Adres
: ......................……………………………………………………………………………………
Postcode
: ......................……………………………………………………………………………………
Plaats
: ......................……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer : ......................…………………………………………………………………………………
Bedrijf(sonderdeel) :
......................……………………………………………………………………………………
Onderdeel van concern : ........................…………………………………. (moeder/dochter etc.)
Afdeling
: ..........................
Belangrijkste produkten :
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
Bik’95-codes :.......................................
Branche: .........................................
Deelname aan brancheorganisatie: NEE / JA, nl…………………………………………………………
Belangrijkste bedrijfsonderdelen/activiteiten:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Bouwjaar belangrijkste installaties:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ARCADIS

4

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

Personeel:
Totaal aantal werknemers:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers management:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers staffuncties:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal administratieve medewerkers:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers inkoop:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers verkoop:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers logistiek:
......................……………………………………………………………………………………
Aantal medewerkers productie:
......................……………………………………………………………………………………

ARCADIS

5

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

Doelstellingen:
Geef in het kort de bedrijfsvisie weer:
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
Historie:
Geef in het kort de historie van het bedrijf weer:
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
2. Onderzoeken en rapportage
Wie is binnen u bedrijf verantwoordelijk voor de coördinerende taken op milieugebied?
naam:………………………………. functie:………………………..
Beschikt uw bedrijf over een:
Energie Besparings Plan? JA / NEE
Afval Preventie rapport? JA / NEE
Rapporatges verbonden aan deelname verpakkingsconvenant? JA /NEE
Overige mogelijk relevante milieu onderzoeken en rapportages:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ARCADIS

6

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

3. Bedrijfsprocessen
Geef een schematisch overzicht van de belangrijkste processen/activiteiten in het bedrijf. Indien de
processen/activiteiten niet in een vaste volgorde plaatsvinden, kan worden volstaan met een overzicht
van de belangrijkste processen/activiteiten die het bedrijf uitvoert.
Voor het invullen van dit processchema kan gebruik gemaakt worden van bijgevoegd blokschema.
Hierbij dient het produktieproces zover uitgewerkt te worden als dat dit voor de vervolgvragen voor
Duurzaamheidscan relevant is.
Per blokschema dient de naam van het proces en een volgnummer ingevuld te worden.
Geef per proces/activiteit de relevante in- en output weer. Op het moment dat er een voor deze in- en
output een relevante behandeling plaats vindt, dient bij de in- of output een code opgenomen te worden
die verwijst naar een nieuw in te vullen blokschema, waarin deze voor- of nabehandeling nader
uitgewerkt wordt.
Geef per proces aan of het een:
- continu proces;
- batchproces;
- serieproduktie;
....... betreft.
Probeer voor zover mogelijk de stromen (op jaarbasis) te kwantificeren.

ARCADIS

7

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

ARCADIS

8

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

4. Bedrijfsgrootte in m2 en m3
Geef hieronder de grootte van de afdelingen van uw bedrijf weer:
Kantoren: …………………………m2 oppervlak en …………………………m3 inhoud
Produktieruimte…………………………m2 oppervlak en …………………………m3 inhoud
Expeditie en magazijn…………………………m2 oppervlak en …………………………m3 inhoud
Grondstofopslag…………………………m2 oppervlak en …………………………m3 inhoud
Buitenterrein…………………………m2 oppervlak
Overige:
……………………………………..:……………………m2 oppervlak en …………………………m3
inhoud
……………………………………..:……………………m2 oppervlak en …………………………m3
inhoud

5. Convenanten en Richtlijnen
Beschrijf van de ondergenoemde richtlijnen en convenanten of ze op uw bedrijf van toepassing zijn:
Convenanten:
-

Verpakkingsconvenant

-

IMT (branche-afspraak)

-

Meerjarenafspraak Energie (MJA1,2)

Richtlijnen:
-

NeR (emissierichtlijn)

-

CPR 9.x

-

CPR 15.x

-

ARCADIS

9

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

6. Grond- en hulpstoffen
Wat zijn de meest gebruikte grond- en hulpstoffen en wat is de functie hiervan in het proces?
Grond- en hulpstoffen

Functie

Hoeveelheid/ jaar

Wat zijn de voornaamste kosten samenhangend met het gebruik van grond- en hulpstoffen?
Kwantificeer deze indien mogelijk.

Voor welke grond- of hulpstoffen zijn besparingen (eventueel in samenwerking met andere bedrijven)
mogelijk? Licht deze mogelijkheden toe.

ARCADIS

10

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

7. Energie en energiedragers
7.1 Aardgas:
Wat zijn de belangrijkste aardgasverbruikers binnen uw bedrijf?
Kwantificeer het verbruik op jaarbasis: neem het totaal jaarverbruik en schat het aandeel van de
verschillende gebruikers hierin.
Totaal jaarverbruik ……….. m3 / jaar
Verbruikers:

Verbruik:

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

-…………………………………..

…. ……….. m3 / jaar

7.2 Electriciteit:
Wat zijn de belangrijkste elektriciteitsverbruikers binnen uw bedrijf?
Kwantificeer het verbruik op jaarbasis: neem het totaal jaarverbruik en schat het aandeel van de
verschillende gebruikers hierin.
Totaal jaarverbruik ……….. kWh/ jaar
Totaal jaarverbruik tijdens plateau-uren: ……………….kWh/jaar
Totaal jaarverbruik tijdens dal-uren:…………………….kWh/jaar
Electriciteitsverbruikers:
-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

-…………………………………..

…. ……….. kWh / jaar

ARCADIS

11

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

Koopt u uw energie op de vrije markt in? JA / NEE
Mijn energieleverancier is:………………………..
Mijn daltarief is: ……………………….€/kWh
Mijn plateautarief is: …………………..€/kWh
Ik betaal een vergoeding voor blindstroom (kVAR): NEE / JA, nl. ……………………€ /maand/jaar
Welke energieomzetting vindt er binnen uw inrichting plaats? (bijv. utilities)
Geef hierbij de installatie en indien beschikbaar, het vermogen van de installatie aan.
Opwekking van warmte door ……………………………………………Vermogen:…………kW
Opwekking van koude door:…………………………………………….. Vermogen:…………kW
Opwekking van koelwater door:…………………………………………Vermogen:………..kW
Opwekking van stoom door:……………………………………………. Vermogen:…………kW
Opwekking van perslucht door:…………………………………………. Vermogen:…………kW
Verwerking van afvalwater door:…………………………………………Vermogen:…………kW
Airconditioning voor:………………………………………………………Vermogen:…………..kW
Opwekking hete olie door:………………………………………………..Vermogen: …………kW
Overige, nl:…………………………………………………………………Vermogen:…………..kW
Overige, nl:…………………………………………………………………Vermogen:…………..kW
Zijn er bijzondere kenmerken in het verloop van de energiebehoefte (seizoenen, dag/ nacht)? Denk
hierbij aan ploegendienten, 24-uurs produktie, weekendproduktie, etc van STRUCTURELE aard.
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………
......................……………………………………………………………………………………

ARCADIS

12

DUURZAAMHEIDSCAN BEDRIJVENTERREIN SCHIE-OEVERS TE DELFT

Met welke duurzame energiebronnen zou uw bedrijf zich willen associëren (bijvoorbeeld in relatie met
uw product of produktieproces, of vanuit marketing overwegingen? Welke duurzame energiesoorten
hebben uw interesse?
Zonne-energie (photovoltaisch)
Windenergie
Warmte/koude opslag in bodem (aquifer)
Biomassa
Uitwisseling van rest (energie) stromen met buurbedrijven
Anders, nl.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ARCADIS

13