Polder Schieveen is een gebied van 460 hectare tussen Delft en Rotterdam, ten noorden van Rotterdam Airport

. In dit gebied ontwikkelt de gemeente Rotterdam in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten een vrij toegankelijk natuurgebied van 220 hectare. Grenzend aan het natuurpark ontwikkelt de gemeente een uniek, hoogwaardig en duurzaam science- en businesspark van maximaal 75 hectare. Daarnaast worden in het noordelijke deel van de Oude Bovendijk achttien (door de gemeente uit te geven) woningbouwkavels ontwikkeld.

Rotterdam wil in Schieveen het werkmilieu van de toekomst scheppen. De locatie biedt daar alle mogelijkheden toe. De kracht van de locatie zit in de combinatie van natuurontwikkeling en de te realiseren ontsluiting. Per auto en openbaar vervoer zijn alle grote steden in de Randstad binnen een uur te bereiken en dankzij Rotterdam Airport zijn ook alle Europese steden binnen handbereik. Het science- en businesspark richt zich nadrukkelijk op snelgroeiende kennisintensieve bedrijvigheid (waaronder bijvoorbeeld medische bedrijven gelieerd aan het Erasmus MC), en luchthavengeoriënteerde bedrijvigheid. Kennisintensieve bedrijven zijn een zeer belangrijke doelgroep voor de economie van Rotterdam. Voor deze bedrijven is samenwerking met andere bedrijven essentieel en is innovatie aan de orde van de dag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laboratia, Research & Development instellingen en hightech ondernemingen. Zij hebben behoefte aan een werkomgeving als Schieveen, die de schaarser wordende groep van hoogopgeleiden kan aantrekken én vasthouden. De ruimtelijke structuur van het science- en businesspark bouwt voort op de eigenschappen en karakteristieken van het polderlandschap: lange lijnen, orthogonaal karakter en de openheid. Het campusachtige middengebied is de plek waar de interactie tussen de (onderzoeks-) instellingen en bedrijven het sterkst wordt bevorderd. De gebouwen staan vrij in een parkachtig veld, tussen de gebouwen liggen paden voor voetgangers naar de voorzieningenstrip. Deze is als bindend element langs een waterlaan gesitueerd met dubbel grondgebruik (parkeren, promenade en voorzieningen) met losse paviljoens in het water als bijzondere elementen. Aan de noordzijde van het science- en businesspark is de bebouwing geclusterd: een aantal paviljoens is gegroepeerd rondom een collectieve groene ruimte die gekoppeld is aan de natuurstrook aan de noordzijde van het plangebied. Aan de zuidzijde ligt de vliegveldstrip waar stad, vliegveld en natuur een hechte eenheid vormen. Vanaf deze zone heeft men uitzicht op de skyline van Rotterdam en de luchthaven enerzijds en de natuur van Midden-Delfland anderzijds. Intensieve samenwerking met Natuurmonumenten Naast het science- en businesspark wordt 220 hectare natuur ontwikkeld, op fietsafstand van het centrum van de stad. Intensief gebruikt agrarisch

grasland maakt plaats voor een gevarieerd landschap van natte graslanden, moeras en open water, afgewisseld met wilgen en laagveenbos. Sloten worden verbreed en krijgen glooiende, begroeide oevers, waarin dieren graag nestelen. Vooral voor de talrijke vogelsoorten die nu al in dit gebied broeden zal de nieuwe natuur in Schieveen een welkome uitbreiding van hun leefgebied zijn. Schieveen wordt zonder meer het meest vogelrijke natuurgebied van Rotterdam. Door de vele wandel- en fietspaden die zijn aangesloten op diverse regionale en provinciale routes zal de bezoeker optimaal van het natuurgebied kunnen genieten. Polder Schieveen maakt deel uit van de zogenoemde Groen-Blauwe Slinger, het provincieplan om Midden-Delfland te verbinden met het Groene Hart. Schieveen wordt ook een onmisbare schakel in de Groene Loper, een recreatieve en ecologische verbinding van de Bergse Plassen naar de Ackerdijkse Plassen en Midden-Delfland. Vereniging Natuurmonumenten kan zich prima vinden in de uitgangspunten van Rotterdam, en dat heeft tot een vruchtbare samenwerking geleid. In 1999 besloten beide partijen de samenwerking in een formele overeenkomst Woningen Ook wonen speelt een belangrijke rol binnen het plangebied. Landelijk wonen binnen de gemeentegrenzen op een grote kavel (>1500 m2) wordt mogelijk aan de Oude Bovendijk. Het karakter van het gebied wordt bepaald door de ligging, het schitterende uitzicht, de rust, de landelijke en spontane sfeer, kleinschaligheid en de afwisseling van boerderijen met grote en kleine woningen. De landelijkheid van het gebied wordt ook bepaald door de lage dichtheid van de bebouwing. Het enige autoverkeer dat op de wegen is toegestaan is bestemmingsverkeer. De Oude Bovendijk kan getypeerd worden als 'historisch lint'. Het belangrijkste kenmerk van dit gebiedstype is het historisch karakter van zowel structuur als bebouwing. Typerend is verder dat er pand voor pand is gebouwd en dat de bebouwing onderling verschillend is van vorm, massa, materiaalgebruik en kleur. De panden dateren bovendien uit verschillende tijden, zijn in verschillende stijlen gebouwd en de percelen hebben verschillen kavelbreedtes. Diversiteit is dus de norm. De nieuwe bebouwing zal het huidige karakter (spontaan, ontspannen en afwisselend) van het gebied ondersteunen. De 18 kavels zullen worden uitgegeven aan particulieren ten behoeve van eigenbouw. Met eigenbouw wordt beoogd dat de eigenaren van de kavels hun woongenot weten te optimaliseren en zo een sterke binding met de locatie en daarmee de stad bewerkstelligen. Uitdagende klus voor de gemeente Rotterdam Een succes maken van een omvangrijk project zoals Science- en Businesspark Schieveen vereist een groep enthousiaste professionals. Binnen de gemeente

Rotterdam is hiervoor een projectteam samengesteld bestaande uit medewerkers van OBR en dS+V. Ook de Economic Development Board Rotterdam is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Stand van zaken Ten behoeve van bestemmingsplan is een milieueffectrapportage opgesteld die in 2004 door de gemeenteraad is aanvaard. In januari 2006 heeft B&W een masterplan voor de polder vastgesteld als nadere ruimtelijke en programmatische uitwerking van het bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage. Op 18 mei 2006 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State de bestemmingsplannen voor Polder Schieveen geschorst. De Raad van State heeft in mei 2007 opnieuw een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan. Uitspraak Raad van State De gemeente Rotterdam is blij dat de Raad van State op 9 mei 2007 tot een besluit is gekomen inzake het bestemmingsplan Natuur- en Businesspark Schieveen. De Raad van State heeft het plan inhoudelijk niet beoordeeld, maar wees het bestemmingsplan af omdat het betrekking heeft op de komende dertig jaar. En dat is een te lange periode; tien jaar is wat de Raad betreft het maximum. Gevolgen uitspraak In de uitspraak van de Raad van State is geen inhoudelijk oordeel gegeven over het bestemmingsplan. Het Natuur- en Businesspark Schieveen is als zodanig niet ter discussie gesteld. Met de uitspraak is de intentie om door te gaan niet geraakt, maar de uitvoering wel. De uitvoering van de eerste fase van het project loopt een vertraging van ten minste één jaar op. De dubbele doelstelling van het plan staat nog recht overeind. Contact Voor meer informatie over het project Schieveen kunt u contact opnemen met projectmanager Lisette Nijs (010) 489 6896.