Algemene informatie Bedrijvenlocaties

Duurzame bedrijvenlocaties
Op de bedrijvenlocaties die de gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Hieronder verstaan we een manier van bouwen, inrichten en ondernemen, waarbij het milieu zoveel mogelijk wordt gespaard. Dit blijkt in veel gevallen uitstekend samen te gaan met economische besparingen op het gebied van energie- en waterverbruik en een efficiënte inzet van diensten.

Wat betekent dat voor u? U krijgt een uitgebreid, speciaal voor uw bedrijf samengesteld advies over het optimaal benutten van de economische voordelen van duurzaam ondernemen. Tegelijk stellen wij enkele basisvoorwaarden op het gebied van duurzaam water- en energiegebruik. Deze voorwaarden worden in de verkoopcontracten vastgelegd. Hieronder geven wij u meer informatie over deze onderwerpen. Deze kennis kunnen uw architect en u gebruiken als leidraad voor een duurzame ontwikkeling en inrichting van uw gebouw en bedrijfsprocessen. Duurzaam waterverbruik Alle bedrijven moeten regenwater en rioolwater gescheiden afvoeren. Waar mogelijk wordt het regenwater vanaf de daken en het verharde oppervlak direct afgevoerd naar het oppervlaktewater of het drainagesysteem. Dit gebeurt zichtbaar bovengronds. Bij de percelen waar dit niet mogelijk is, wordt het regenwater via een ‘verbeterd gescheiden rioolstelsel’ uiteindelijk samengevoegd met het hoofdriool. Daarnaast is het een optie om het regenwater op kavelniveau te bergen in een eigen waterbuffer, zoals een vijver of wadi. Omdat regenwater op het open water wordt geloosd, moet dit absoluut schoon zijn. Indien uitlogende materialen (zoals

koper, lood of zink) worden gebruikt die in aanraking kunnen komen met hemelwater, bent u verplicht op eigen terrein een zuiveringsvoorziening te maken. Natuurlijk kunt u ook milieuvriendelijke materialen toepassen of gebruik maken van een beschermende coating. Voor het afvoeren van vervuild regenwater op open water is een vergunning volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) van het Hoogheemraadschap Rijnland verplicht. Duurzaam energieverbruik Op een duurzame bedrijvenlocatie is energie een belangrijk thema. Primair gaat het hierbij om vermindering van het verbruik, met als doel het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Dit kan door uw gebouw en de installaties energie-efficiënt te ontwerpen. Maar ook door groene stroom in te kopen bij uw energiebedrijf of door gebruik te maken van zonnepanelen of een kleine windmolen (turby) op het dak. Ook kunt u door aanleg van een warmte- en koude opslag in de grond fors op energie besparen. In het grondverkoopcontract is opgenomen dat 10% van uw energieverbruik zal bestaan uit duurzame energie. Meer informatie over duurzame energie kunt u vinden onder: www.senternovem.nl/duurzameenergie. Voor een overzicht van subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar: www.duurzame-energie.nl.

‘Zorg voor het milieu kan zeer goed samengaan met lagere kosten voor uw bedrijf.’

De milieuscan Bescherming van het milieu kan in de praktijk zeer goed samengaan met lagere kosten voor uw bedrijf. De gemeente Haarlemmermeer laat daarom, voorafgaand aan vestiging, een zogenaamde milieuscan uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau. Dit onderzoek en advies kost u niets, maar uw medewerking is wel een voorwaarde voor vestiging op de betreffende locatie. Hoe werkt de milieuscan? Om de duurzame bedrijvenlocaties te realiseren, worden de bedrijfsprocessen nauwkeurig in kaart gebracht. De benadering van de scan is integraal, dat wil zeggen dat alle milieuaspecten, zoals energie, afvalscheiding en -beperking, vervoer en waterverbruik worden geïnventariseerd. Kansrijke verbeteringsopties worden uitgewerkt tot adviezen. Deze leiden regelmatig tot winst voor het bedrijf én voor het milieu. Met de conclusies en adviezen uit de scan kunt u uw energieverbruik structureel verminderen en invulling geven aan de verplichte 10% duurzame energie. Bij de milieuscan wordt onder meer naar de volgende mogelijkheden gekeken:

• Efficiënte energieopwekking, bijvoorbeeld met een zonneboiler, PV-installatie, warmte/koude installatie of warmte/krachtkoppeling. • Efficiënt watergebruik. • Mogelijke aanpassingen in het productieproces waardoor grondstoffen efficiënter worden gebruikt. • Realiseren van afspraken met toeleveranciers en afnemers (ketenbeheer) over efficiencyverbeteringen in logistieke processen. • Gezamenlijke afvalscheiding en centrale inzameling. • Gezamenlijke voorzieningen voor bijvoorbeeld parkeren, opslag, tanken, wassen van vrachtwagens, kantine, schoonmaak en vervoer. • Koppeling van stromen tussen de bedrijven onderling, bijvoorbeeld warmte-uitwisseling. Er wordt dus niet alleen naar kansen gekeken die op uw bedrijf gericht zijn, maar ook naar gezamenlijke kansen met andere bedrijven op de locatie. Bij het laatste coördineert de gemeente de samenwerking en afstemming die hiervoor nodig is.

Rapportage milieuscan Als resultaat van de scan ontvangt u een schriftelijk advies op maat. Niet alle adviezen uit de scan zullen vrijblijvend zijn, een aantal kan in het kader van de Wet milieubeheer verplicht worden gesteld. Het is de bedoeling dat u bij het voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO) in een aparte bijlage, de milieuparagraaf, aangeeft wat u met de adviezen heeft gedaan. Indien u voorgestelde adviezen niet overneemt, verwachten wij dat u dit schriftelijk motiveert. Ook geeft u in de milieuparagraaf aan op welke wijze u de verplichte 10% duurzame energie realiseert. Voor een maximaal milieurendement houdt u in het ontwerpstadium al rekening met het milieuadvies. Voor het aanvragen van de definitieve milieuvergunning kunnen de resultaten van de milieuscan leiden tot een versnelling van het te doorlopen voortraject. Mocht u nog vragen hebben of de adviezen uit de milieuscan willen terugkoppelen, dan kunt u contact opnemen met de accountmanager Milieu.

Checklist voorlopig en definitief ontwerp Het document dat u ter goedkeuring van het VO en DO bij de commercieel projectleider inlevert, moet voldoen aan de volgende richtlijnen. • Drie exemplaren op A3 formaat. • Een overzichtstabel waarin het ruimte• Een profiel van de gebruiker(s) van het gebouw. • De motivatie van de uitgangspunten en randvoorwaarden van het ontwerp. • De situering van het gebouw en de ontsluiting en inrichting van de kavel. • Plattegrond(en), doorsneden en gevels van het gebouw, waarbij ook reclameuitingen zijn meegenomen. • Een artist impression en eventueel een maquette van het gebouw en de buitenruimte. • De indeling van het gebouw en de buitenruimte aan de hand van een plattegrond met functieverdeling (kantoorruimte, opslag, productiehal, showroom, entrees, kantine, parkeerplaatsen, etc.). • Bij het DO zit een door u ingevulde milieuparagraaf waarin is aangegeven hoe de afname of opwekking van 10% duurzame energie wordt bereikt, en een terugkoppeling van de toepassing van de adviezen uit de milieuscan. • Een overzicht van toe te passen materialen en kleuren van het exterieur. Bij het DO moeten ook monsters worden gevoegd. • Als u niet het gehele gebouw voor eigen gebruik afneemt, moet dit worden aangegeven op de tekeningen en in de overzichtstabel. Duidelijk moet worden welke ruimtes voor eigen gebruik zijn en welke u verhuurt. gebruik naar functies is weergegeven in m2 grond- en vloeroppervlak in verhouding tot de totale oppervlakte in en van het gebouw. Zoals het aantal m2 bruto vloeroppervlak (b.v.o) en het aantal m2 verkoop vloeroppervlak (v.v.o.). • Op de tekening moet de parkeergelegenheid aangegeven worden en in een tabel het aantal parkeerplaatsen. De normen uit het beeldkwaliteitsplan zijn hierbij van toepassing.

Algemene informatie Bedrijvenlocaties

Realiseren van uw bedrijfshuisvesting
Het ontwikkelen en realiseren van nieuwe huisvesting is een complexe aangelegenheid waarbij veel partijen betrokken zijn. Zo heeft u onder andere te maken met een architect die een ontwerp maakt, een aannemer die het gebouw realiseert en de gemeente die grond verkoopt en vergunningen afgeeft. Ook de gemeente is erbij gebaat om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, zodat u snel aan de slag kunt in uw nieuwe pand. Met de onderstaande informatie zetten wij onze werkwijze en de te nemen stappen op een rij.

Account Management Team De gemeente Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen om de uitgifte van bedrijvenlocaties via een Account Management Team (AMT) te laten lopen. Dit AMT heeft alle belangrijke gemeentelijke disciplines in huis en heeft als doelstelling de uitgifte effectief en efficiënt te realiseren. Naast de commercieel projectleider bestaat het AMT uit accountmanagers voor Grondzaken, Milieu, Stedenbouw en Vergunningen plus een coördinerend architect. Deze laatste is werkzaam bij een extern architectenbureau en werkt nauw samen met de accountmanager Stedenbouw. Op deze manier wordt de kwaliteit van het ontwerp van de gebouwen en de terreininrichting gewaarborgd. Bij het beoordelen van uw ontwerpplan wordt gekeken naar de ambitie die de gemeente voor de betreffende locatie heeft vastgelegd in bijvoorbeeld het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De contactgegevens van de betreffende AMT leden krijgt u uitgereikt tijdens het intakegesprek, zodat u hen bij vragen direct kunt benaderen. Uitgifteproces Hieronder is het uitgifteproces in 10 stappen weergegeven. Deze stappen kunnen elkaar overlappen. In bepaalde situaties worden niet alle stappen doorlopen.

Stap 1 Intakegesprek Door het insturen van het inschrijfformulier heeft u uw interesse kenbaar gemaakt voor een bedrijvenlocatie binnen de gemeente Haarlemmermeer. Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op uw huisvestingsbehoefte. Verder lichten we onze stedenbouwkundige en architectonische richtlijnen toe en het verloop van het totale proces. Op basis van dit intakegesprek wordt samen met het AMT een – voorlopige – keuze gemaakt voor een kavel en kunt u starten met het ontwerp van uw gebouw. Het ontwerpproces is in drie fases verdeeld: het schetsontwerp (SO), het voorlopig ontwerp (VO) en het definitieve ontwerp (DO). Stap 2 Schetsontwerp Nu u op de hoogte bent van het ambitieniveau van de betreffende bedrijvenlocatie kan uw architect beginnen met het schetsontwerp. U bepaalt welke architect dit doet, maar het AMT kan u bij deze keuze wel adviseren. Uw architect moet in ieder geval ingeschreven staan in het Architectenregister. Het SO is een eerste aanzet voor een concept van het gebouw. Dit zijn schetsen, modellen en/of studiemaquettes. Het AMT toetst dit SO aan de gestelde richtlijnen. Na akkoord van het AMT kan de volgende fase starten. Het AMT stelt een schriftelijk advies op met punten die in het voorlopig ontwerp moeten worden opgenomen. In deze fase kunnen u en uw architect gebruik maken