0.

Terrein-identificatie:
1. Naam van het terrein: 2. Naam in het IBIS-bestand: 3. RIN-nummers: 4. Gemeentenaam: 5. Plaatsnaam: 6. Provincie:

Polanen Polanen 4275 Woerden Woerden Utrecht

luchtfoto Polanen, Woerden (copyright © Terradesk/ Eurosense)

Van dit terrein kunt u gegevens zien in de volgende rubrieken:

• • • • • • • • • •

Oppervlaktegegevens Actuele prijsgegevens Organisatiegraad m.b.t. het terrein Parkmanagement Terreinbeveiliging Kwaliteit buitenruimte Infrastructuur en ligging Locale tarieven Gegevens t.a.v. R.O. en Milieu (Commerciële) voorzieningen >>

>> >> >> >> >> >> >> >> >>

Weblinks: 1. BT. Polanen 2. Gemeente > BT 3. Ondernemerskring 4. homepage gemeente 5. …

Foto’s van het terrein:

Klik op foto voor vergroting

Hier doet Parkmanagement:……………………………N.v.t. Beheer en onderhoud buitenruimte:………. gemeente 1. Oppervlaktegegevens: Terreinbeveiliging:…………………………… onbekend
onderwerp IBIS Afvalinzameling:………………………………onbekend correctie op IBIS 1. Bruto oppervlakte terrein: 32,62 Bewegwijzering en straatmeubilair:………..gemeente 2. Netto oppervlakte terrein: 3. Netto uitgegeven: 28,37 Arbo/ VCA:……………………………………N.v.t 0,00 0,00 eenheid in hectare in hectare in hectare in hectare in hectare in m2

ICT:…………………………………………….N.v.t Inkoop:…………………………………………N.v.t. Vervoersmanagement:……………………….N.v.t.
5000 4,20 4,20

24,17

4. Netto uitgeefbaar:

5. Netto terstond uitgeefbaar:

6. Oppervlakte grootste kavel:

<< terug naar boven

2. Actuele prijsgegevens:
Minimum prijs: Maximum prijs: Nadere gegevens/ bijzonderheden: Gegevens IBIS, 1-1-2003 136,00 227,00 in € per m2, ex btw in € per m2, ex btw Koop Koop

Hyperlink:

<< terug naar boven

3. Organisatiegraad m.b.t. het terrein:
1. Vindt er overleg plaats met de ondernemers?: 2. Wie is aan ondernemerszijde de gesprekspartner?: 3. Is er een terreingebonden ondernemersvereniging?: 4a. Welk primaire doel dient deze vereniging?: 4b. Welk secundaire doel dient deze vereniging?: 5. Is er een bedrijvencontactfunctionaris aangesteld?: 6. Is er een meldpunt voor ondernemers?: 7. Hoe werkt dit meldpunt? Kruis één of meer mogelijkheden aan: Via een centraal telefoonnummer Via een specifiek email-adres Via een internet-meldpunt 8. Wat is de bereikbaarheid van dit meldpunt?: 9. Is bij het meldpunt het volgende aan de orde?: Kruis één of meer mogelijkheden aan: Melder krijgt ontvangstbevestiging Opvolging van melding is formeel geregeld Melder wordt geïnformeerd over voortgang Afhandeling wordt teruggemeld aan melder Incidenteel Een delegatie van ondernemers Nee N.v.t. N.v.t. Nee Nee :indien niet van toepassing

N.v.t. :indien niet van toepassing

10. Dient het meldpunt een specifiek doel?:

N.v.t.

<< terug naar boven

4. Parkmanagement:

1. Is het thema parkmanagement aan de orde?: Kruis één mogelijkheid aan: Is nog niet aan de orde Is niet (langer) aan de orde Wordt over nagedacht Er zijn eerste verkenningen geweest Er is een haalbaarheidsstudie geweest De uitvoering is in voorbereiding De uitvoering is gestart De uitvoering evolueert verder door 2. Hoe is de uitvoering aan ondernemerszijde georganiseerd of hoe gaat men dat doen?: Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier een beschrijving:

N.v.t.

3. Participeert de gemeente in de organisatie?: 4. Is er sprake van een collectief budget?: 5. Wat dragen de ondernemers hieraan bij?: Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier aan hoe:

N.v.t. N.v.t. : indien niet van toepassing : indien onbekend € per onbekend

6. Wat draagt de overheid hieraan bij?:

: indien niet van toepassing : indien onbekend € per onbekend

Indien ‘Ánders’ is ingevuld, geef hier aan hoe:

7. Hoe hoog is de eventuele huurdersbijdrage?: 8. Wie doet de operationele uitvoering?: 9. Welke parkmanagementorganisatie is actief?: 10. Is er sprake van verschillende pakketten?:

: indien niet van toepassing : indien onbekend € per onbekend N.v.t. Onbekend N.v.t.

11. Welke diensten maken onderdeel uit van het parkmanagement?: NB kruis per regel één mogelijkheid aan! Soort dienst Niet in pakket Wel in pakket, verplicht Wel in pakket, vrijwillig

1. collectieve (terrein)beveiliging 2. beheer buitenruimte (publieke ruimte) 3. beheer buitenruimte (private kavels) 4. afvalinzameling 5. bewegwijzering 6. collectieve inkoop energie 7. idem, kantoorartikelen 8. idem, arbo-cursussen 9. idem, verzuimbegeleiding 10. idem, overige administratieve diensten 11. idem, facilitaire diensten 12. idem, ICT-diensten 13. vervoersmanagement 14. kinderopvang 15. boodschappendiensten 16. overige diensten Opsomming andere diensten a. b. c. d. e. f. Niet in pakket Wel in pakket, verplicht Wel in pakker, vrijwillig

<< terug naar boven

5. Terreinbeveiliging:
1. Is er sprake van collectieve terreinbeveiliging?: 2. Is de deelname hieraan verplicht of niet?: 3. Indien niet in parkmanagement, kosten van deelname?: 4. Zijn er prestatie-afspraken met de beveiliger?: 5. Heeft het terrein het politiekeurmerk V.O.?: 6. Is er sprake van nachtelijke surveillance?: Ja, specifiek voor dit terrein Nee, vrijwillig : indien niet van toepassing : indien onbekend € per bedrijf gemiddeld Onbekend Nee Ja

7. Wordt er camera-/ video bewaking toegepast?: 8. Lopen er doorgaande verbindingen over het terrein?: 9. Kent het terrein een gesloten buitenring?: 10. Indien ja, is er sprake van poortcontrole?: 11. Toepassingsbereik poortcontrole?: 12. Rangorde gemeente ‘Misdaadmeter AD’

Nee Nee, terrein is een 'Cul de Sac' Nee N.v.t. N.v.t. 19 ,op een score van 488 gemeenten

<< terug naar boven

6. Kwaliteit buitenruimte:
1. Inrichtingskwaliteit van het terrein?: 2. Kwaliteit van het onderhoud van het terrein?: 3. Is er een vast jaarlijks onderhoudsbudget?: 4. Hoe hoog is dit budget?: 5. Wie is uitvoerend onderhoudsverantwoordelijk?: 6. Beheercontract straatmeubilair met: 7. Is er een beeldkwaliteitplan voor het terrein 8. Is er sprake van beduidende visuele hinder ?: 9. Waaruit bestaat deze hinder?: Kruis de mogelijkheden aan: Graffity…………………………………………………. Bedrijfsopslag op eigen terrein……………………. Bedrijfsopslag op de openbare weg…………….. Aanwezigheid autowrakken c.a…………………. Achterstallig onderhoud buitenruime……………. Achterstallig onderhoud gebouwen……………... Anders…………………………………………………... 10. geschat % groen/water t.o.v. bedrijfskavels?: 11. Is er sprake van groene inrichting van bedrijfskavels?: Goed Goed Onbekend : indien niet van toepassing : indien onbekend: ;€ per m2 netto terrein Derde in opdracht gemeente N.v.t. Onbekend Ja : indien niet van toepassing

gemiddelde hoeveelheid groen/water Enig groen

<< terug naar boven

7. Infrastructuur en ligging:
7.1 Snelwegnetwerk: 1a. Afstand tot snelweg (1): binnen 5 km. A12, nr. 14

1b. Afstand tot snelweg (2):

nb. alleen indien relevant

onbekend > 5 km.

A

, nr.

2. Afstand tot snelwegknooppunt vanaf aansluiting ad 1a of 1b: 7.2 OV-netwerk: 1. Afstand tot een HSL,ICE-station: 2. Afstand tot een Intercity-station: 3. Afstand tot een sneltrein-station: 4. Afstand tot een opstap-station: 5a. Terrein ontsloten via buslijn (over of direct langs terrein): 5b. Frequentie bus in spits (aantal stops per uur): 5c. Is er een directe busverbinding met een station 7. Zijn er specifieke OV-voorzieningen (bv. belbusjes o.i.d.): 7.3 Luchthaven-infrastructuur: 1. Afstand tot internationale luchthaven/naam (Mainport): 2. Afstand tot regionale luchthaven/naam: 3. Afstand tot andere luchthaven/naam (zakenvluchten mogelijk): 7.4 Vrachtvaart-infrastructuur: 1. Afstand tot internationale zeehaven/naam (Mainport): 2. Afstand tot nationale zeehaven/naam: 3. Afstand tot binnenhaven/naam (binnenvaart-mainport): 7.5 Goederentransport en overslag: 1. Ligt het terrein aan een route gevaarlijke stoffen: 2. Wegtransportbeperkingen Kruis één of meer mogelijkheden aan: Hoogtebeperking (minder dan normale viaducthoogte) Gewichtsbeperking (i.v.m. draagkracht bruggen/ wegen) Beperkingen in het wegontwerp/ rijcurves (voor opleggers e.d.) 3. Afstand tot een railservicecentrum: 4. Afstand tot een multimodaal transportcentrum: 5. Zijn er specifieke douanefaciliteiten?: 6a. Welke wegontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)? 6b. Welke spoorontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)? 6c. Welke waterontsluiting heeft het terrein(cf. IBIS)? 7. Welke overslagfaciliteiten biedt het terrein (cf. IBIS): 7.6 Parkeervoorzieningen/ -regiem:

naam knooppunt Ouderijn

> 5 km. > 5 km. binnen 5 km. binnen 5 km.

naam station: Utrecht naam station: Utrecht naam station: Woerden naam station: Woerden Ja

Ja

Onbekend

naam station: Woerden Reistijd: Onbekend Type voorziening:

25- 100 km 25- 100 km n.v.t.

Schiphol Rotterdam n.v.t.

25- 100 km n.v.t. 10-25 km.

Rotterdam onbekend Utrecht

Onbekend : indien niet van toepassing

25- 100 km 10-25 km. Nee

naam centrum Roterdam naam centrum Utrecht

A. aantakking snelweg binnen 500 m. D. geen verzamelspoor E. terrein ligt niet aan vaarwater D. geen faciliteiten

1a. Welke beperkingen gelden er t.a.v. parkeren op de openbare weg?: 1b. Voor welk deel van het terrein gelden deze beperkingen?: 2. Zijn er specifieke openbare parkeervoorzieningen?: 3. Indien betaald parkeren, welk tarief geldt er?: 4. Wat is er geregeld t.a.v. vrachtwagenparkeren?: 5. Geldt er een parkeernormering t.a.v. parkeren op eigen terrein?: 6. Wat is die norm?: 7. Is er parkeerdruk op het terrein 8. Is er op het terrein een wegsleepverordening van kracht?: 9. Gelden er beperkingen t.a.v. laden/ lossen op de openbare weg?: 7.7 Bewegwijzering: 1. Is er sprake van bewegwijzering op het terrein?: 2. Staan er plattegronden bij de terreinentree(s)?: 3. Geldt er een onderhoudsregiem voor die systemen?: 4. Wordt er buiten het terrein bewegwijzerd naar het terrein?: 5. Wordt een adresnummer-systeem toegepast?: 7.8 ICT infrastructuur: Ruimte voor vrije tekst:

geen n.v.t. nee : indien niet van toepassing : indien onbekend € per uur geen beperkingen onbekend : indien niet van toepassing 1 plaats per m2 BVO 1 plaats per werkzame pers. nee onbekend nee

ja ja onbekend ja, vanaf de snelwegafrit nee

7.9 Overige nutsinfrastructuur:

Ruimte voor vrije tekst:

<< terug naar boven

8. Locale tarieven:
1. Tarief verontreinigingsheffing (verontreinigingseenheid cf waterschap): 2. Tarief omslag bebouwd: 3. OZB tarief niet woningen/ gebruikers: 4. OZB tarief niet woningen/ eigenaren: 5. Tarief rioolrecht € 55,80 per v.e. € 0,47 per eenheid WOZ-waarde € 2,32 per eenheid WOZ-waarde € 2,86 per eenheid WOZ-waarde vastrecht € en/of € per m3 waterverbruik

6. Leges bouw-/ aanlegvergunning (kosten bouwplan van 1 mln. Euro): 7. Tarief drinkwatergebruik: 8. Tarief grondwaterheffing

€ 15783 € per m3 waterverbruik

€ 0,01 per m3 waterverbruik

<< terug naar boven

9. Gegevens RO & Milieu:
9.1 Bestemmingsgegevens (cf IBIS): 1. Planfase: 2. Bestemmingscode: 3. Milieuzonering: 4. IVB-inrichting uitgesloten: 5. Maximaal toegestane hinderwetcategorie: 6. Terreintypering: 7. Situatie m.b.t. herstructurering/ veroudering van het terrein: 9.2 Bestemmingsgegevens overig: Hoe valt (een deel van) het terrein te typeren?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: Als sciencepark Als agribusinesspark Als officepark Als meubelboulevard Als PDV centrum (grootschalige detailhandel) Als autoboulevard Als leisurecentrum Als zichtlocatie Niet kenmerkend voor delen van het terrein, maar wel aanwezig: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: Kantoren Perifere Detailhandel Autodealers Leisure 9.3 Andere specifieke bestemmingen op het terrein: Welke van de volgende zaken is aan de orde/ toegestaan?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: (Auto)sloperij(en) Afvalinzameling, afvaldepot, afvalverbranding of vuilnisbelt Gronddepot, grondreiniging of steenbrekerij Asfaltcentrale of betonmortelcentrale Rioolwaterzuivering Delfstoffenwinning 9.4 Gebruik in strijd met bestemming: Welke van de volgende zaken is aan de orde?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: Straathandel (bv. 2e hands auto’s) Prostitutie c.a. Motorcrossing, straatracerij Jongerenhangplek(ken) 9.5 Externe veiligheid/ hinder: : indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast ja , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend : indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend B. bindend (vigerend) plan BA algemene bedrijfsbestemming J. terrein is gezoneerd N. ivb-inrichting toegestaan Onbekend C. gemengd bedrijventerrein A. terrein niet verouderd

: indien niet van toepassing

1. ligt (een deel van) het terrein binnen bepaalde risicozones?: 2. Is er een brandweerkazerne op het terrein?: 3. Is er gemeenschappelijke brandweer op het terrein?: 4. toereikendheid bluswatervoorziening: 5. Is er sprake van de volgende hinderaspecten?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: Geluidhinder Stofhinder Geurhinder 9.6 Woonbestemming: Wat is aan de orde qua woonbestemmingen?: Kruis één of meer van de mogelijkheden aan: Geen woningen toegestaan Woonwerkwoningen aanwezig/ toegestaan Woning(en) op het bedrijfskavel toegestaan Woonwagencentrum op of direct naast het terrein 9.7 Duurzaamheidsregiem: Ruimte voor vrije tekst:

Onbekend Nee Nee Geen probleem : indien niet van toepassing , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend , geeft overlast onbekend : indien onbekend

<< terug naar boven

10. (Commerciële) voorzieningen op het terrein:
Kruis aan wat van toepassing is: Fastfood-restaurant Cafetaria Coffee-corner Restaurant Hotel Vergadercentrum Tentoonstellingscentrum Postbus Postkantoor Geldautomaat Bank met baliefunctie Supermarkt Gemakswinkels (kapper, stomerij, e.d.) Fitnesscentrum Kartbaan Bowlingcentrum Golfbaan (incl. indoorvoorz.) Tennis/ racketcentrum Klimmuur Manege Dansschool Discotheek Groothandel food en horeca (Makro, Sligro, e.d.) ‘Zwarte markt’ Benzinestation Carpoolplaats Transferium

Gemeentewerf met milieustraat Self-storage (Shurgard, e.d.) Andere voorzieningen: Ruimte voor vrije tekst: Ruimte voor vrije tekst: Ruimte voor vrije tekst:

<< terug naar boven