- CONCEPT HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

ONDERGETEKENDEN

gevestigd/wonende te

ingeschreven in het handelsregister onder nummer vertegenwoordigd door EN

hierna te noemen 'verhuurder',

gevestigd/wonende te

ingeschreven in het handelsregister onder nummer omzetbelastingnummer vertegenwoordigd door

hierna te noemen 'huurder',

ZIJN OVEREENGEKOMEN

1. Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen

??

paraaf verhuurder

1

paraaf huurder

kadastraal bekend welke bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening en een door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, waarin wordt aangegeven welke installaties en andere voorzieningen wel, en welke installaties en andere voorzieningen niet, tot het gehuurde behoren en waarin tevens een beschrijving van de staat van het gehuurde wordt gegeven, eventueel aangevuld met door partijen geparafeerde foto’s. 1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als 1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.2. 1.4 De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt 2. Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE' en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW’, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van jaar, ingaande op en lopende tot en met . 3.2 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van jaar, derhalve tot en met . Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens jaar. 3.3 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar. 3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. 4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode 4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € zegge: 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder wel/geen1 omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel
1

Doorhalen wat niet van toepassing is.

??

paraaf verhuurder

2

paraaf huurder

dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) aftrekbaar zijn. Het gestelde in 19.1 t/m 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing. 4.3 Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 4.4 Het boekjaar van huurder loopt van tot en met 4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per voor het eerst met ingang van aangepast overeenkomstig 9.1. t/m 9.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

4.7 -

.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: de huurprijs; de afzonderlijke vergoeding indien geen met omzetbelasting belaste verhuur is overeengekomen de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen; het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting;

4.7.2 Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19.3.a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.3.a sub I bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op % van de actuele huurprijs. 4.8 Per betaalperiode van kalendermaand(en) bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst: de huurprijs € de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting of € de afzonderlijke vergoeding als genoemd in 4.2 indien geen met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen of € de in 4.7.2. genoemde vergoeding(en) indien niet meer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen € het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten met € de daarover verschuldigde omzetbelasting € € €

??

paraaf verhuurder

3

paraaf huurder

totaal € zegge: 4.9 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode van tot en met en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € . Dit bedrag is inclusief omzetbelasting, ook wat de omzetbelasting over de huurprijs betreft, doch alleen als huurder omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd is. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op . 4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro’s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan. 4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. 5. Leveringen en diensten 5. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen overeen 6. 7. 8. Bankgarantie 6. Het in 12.1 algemene bepalingen bedoelde bedrag van de bankgarantie wordt bij deze tussen partijen vastgesteld op zegge: . 9. Beheerder 9.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op 9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. Bijzondere bepalingen 8 Ter aanvulling op de voorgaande artikelen uit de onderhavige huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen komen partijen voorts het onderstaande overeen. Deze bijzondere bepalingen laten in beginsel het overigens overeengekomene onverlet. Indien en voorzover enige onderstaande bepaling onverenigbaar is met het bepaalde in (een gedeelte van) de voorgaande artikelen uit de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene bepalingen is het bepaalde in de bijzondere bepaling van toepassing. 10. Markthuurprijsaanpassing 10.1 Onverminderd een huurprijsaanpassing op grond van 4.5 van de huurovereenkomst is elk der partijen bevoegd om aanpassing van de huurprijs aan de marktwaarde te verlangen. Die aanpassing kan voor het eerst plaatsvinden met ingang van en vervolgens na een periode van tenminste

??

paraaf verhuurder

4

paraaf huurder

jaar na de laatste huurprijsaanpassing aan de marktwaarde.Indien een partij van deze bevoegdheid gebruik wil maken, stelt hij de andere partij daarvan, door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst in kennis, uiterlijk maanden voor de datum waarop de herziene huurprijs moet ingaan. 10.1.1 Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van deze kennisgeving niet tot overeenstemming over de huurprijsaanpassing aan de marktwaarde zijn gekomen, wordt die huurprijs vastgesteld door drie deskundigen. De deskundigen dienen de opdracht te krijgen om bij de huurprijsvaststelling rekening te houden met al hetgeen tussen partijen met betrekking tot het gehuurde en met de omstandigheden van het geval, zoals de ligging, grootte, indeling en kwaliteit van het gehuurde en de voorzieningen in en om het gehuurde, alsmede met de onderling overeengekomen of door de rechter vastgestelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten. Van deze drie deskundigen wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft b ereikt. Een deskundige zal binnen acht dagen na dagtekening van de opdracht kenbaar moeten maken of hij deze aanvaardt. De derde deskundige wordt door deze beide deskundigen aangewezen binnen acht dagen nadat zij beiden hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde deskundige is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de deskundigen over de vast te stellen huurprijs. Blijft een der partijen met de aanwijzing van een deskundige in gebreke of kunnen de door partijen aangewezen deskundigen niet tot aanwijzing van de derde deskundige komen, dan kan de meest gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het rayon waarin het gehuurde is gelegen de benoeming van de deskundige(n) vragen. Een partij draagt de kosten van de door of voor hen aangewezen deskundige. De kosten van de derde deskundige worden door partijen elk voor de helft gedragen. De deskundigen krijgen de opdracht hun rapport uit te brengen binnen zes weken nadat hun benoeming vast staat. 10.1.2 Nadat de huurprijs aan de marktwaarde is aangepast, vindt de eerstvolgende huurprijsindexatie plaats op de datum als overeengekomen in 4.5 van de huurovereenkomst met dien verstande dat die huurprijsindexatie naar evenredigheid plaatsvindt over de periode die sinds de datum van de huurprijsaanpassing aan de marktwaarde is verstreken. 10.1.3 De huurprijs wordt niet aangepast indien de aanpassing zou leiden tot een huurprijs beneden de laatst geldende huurprijs. Kosten 10.2 Ingeval van niet tijdige betaling van de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van de onderhavige huurovereenkomst, worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde vergoeding, doch tenminste op EUR 226,98 zegge: tweehonderdzesentwintig euro 98/100. In het geval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. een raadsman geschiedt, dienen deze bedragen vermeerderd te worden met de door verhuurder aan deze gemachtigde c.q. raadsman over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting, tenzij verhuurder deze omzetbelasting kan verrekenen. Betalingen door huurder gedaan na het uitgaan van een sommatie of een dagvaarding strekken in de eerste plaats ter voldoening van voornoemde kosten, ook al vermeldt de huurder bij de betaling een andere bestemming. Automatische huurincasso 10.3 Door ondertekening van de huurovereenkomst verleent huurder tot wederopzegging machtiging aan verhuurder om van zijn/haar hierna genoemde bank- c.q. girorekening de door huurder uit hoofde van deze huurovereenkomst verschuldigde betalingen per betaalperiode af te schrijven inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. De automatische incasso geschiedt met inachtname van de op

??

paraaf verhuurder

5

paraaf huurder

de betalingsverplichting van huurder van toepassing zijnde regels opgenomen in de bij de huurovereenkomst behorende algemene bepalingen. Bankrekening Girorekening .

Aldus opgemaakt en ondertekend in Plaats , (handtekening verhuurder) Bijlagen:2
-

voud plaats , (handtekening huurder) datum

datum

-

algemene bepalingen tekening van de gehuurde bedrijfsruimte proces-verbaal van oplevering bankgarantie

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’ als genoemd in 2.1. ? Handtekening huurder(s):

2

Doorhalen wat niet van toepassing is en eventueel aanvullen.

??

paraaf verhuurder

6

paraaf huurder