I NH O U D voorsc hriften

II
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

I
artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel 9 artikel 10

algemene bepalingen
begripsomschrijvingen wijze van meten werking van bouwgrenzen bestaande afstanden en andere maten algemene vrijstellingen algemene wijzigingsbevoegdheid nadere eisen procedurevoorschriften gecombineerde bestemmingen uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

1
1 2 2 3 3 3 4 4 4 4

II
artikel 11 artikel 12 artikel 13 artikel 14 artikel 15

bes temmingsbepalingen
bedrijfsdoeleinden (b) waterstaatskundige doeleinden spoorwegdoeleinden verkeersdoeleinden groenvoorzieningen

5
5 6 7 7 8

III
artikel 16 artikel 17 artikel 18 artikel 19 artikel 20 artikel 21

slo tbepalingen
bescherming van het plan algemene gebruiksbepaling strafbaarstelling overgangsbepalingen voor bouwwerken overgangsbepaling voor het gebruik titel 10

9
9 9 9 9 10

de plankaart
plankaart met verklaring tekeningnummer: VL-II-021

I ALGEMENE BEPALI NGE N

artikel 1

begripsomschrijvingen
het plan het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Edisonpark" van de gemeente Vlissingen, vervat in de plankaart en deze voorschriften met bijlagen; de plankaart de kaart met de bijbehorende verklaring met tekeningnummer VL-II-021, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; gebouw elk bouwwerk, dat (een) voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte(n) vormt; bouwvlak een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waarop gebouwen zijn toegelaten; bestemmingsgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak; bestemmingsvlak een op de plankaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met zelfde bestemming; bouwgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; bouwperceel een aaneengesloten perceel grond, waarop krachtens de bepalingen van het plan gebouwen zijn toegestaan; bebouwingspercentage een op de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen; bedrijfswoning een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het huishouden van) een persoon wiens huishouding daarin, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is; bedrijf het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen; sex- en/of pornobedrijf een inrichting bestemd voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard. Onder sex- en/of pornobedrijf wordt mede begrepen;

1
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

2
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

a. sexbioscoop: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; b. sexclub: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard; c. sexautomaat: een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; d. sexwinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van sexartikelen aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker; e. escortbedrijf: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; prostitutiebedrijf een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; prostitutie is het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen op een naar buiten toe kenbare wijze; staat van bedrijfsactiviteiten een van de voorschriften van het bestemmingsplan deel uitmakende lijst met bedrijven en instellingen;

artikel 2

wijze van meten
Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten. hoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot het hoogste punt van een bouwwerk; voor wat betreft gebouwen worden ondergeschikte uitspringende bouwelementen, zoals antennes, schoorstenen, liftopbouwen en trappenhuizen niet meegerekend; inhoud van een gebouw tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven peil; afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van een op dat bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is; peil de gemiddelde hoogte van het laagstgelegen aansluitende en afgewerkte terrein ter plaatse van het bouwperceel.

artikel 3

werking van bouwgrenzen
De bouwgrenzen mogen in afwijking van de plankaart en hoofdstuk II uitsluitend worden overschreden door: a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.50 meter; b andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.00 meter.

artikel 4 1

bes taande afs tanden en andere maten
In die gevallen dat afstanden op de dag van de terinzagelegging van het ontwerpplan minder bedragen dan in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande afstanden in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan minder bedragen dan op de plankaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan meer bedragen dan op de plankaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

3
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

2

3

artikel 5 1

algemene vrijstellingen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan ten behoeve van: a het in geringe mate afwijken van bestemmingsgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, indien dit noodzakelijk is ter aanpassing van de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten; b het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien dit uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 10 meter bedraagt; c het oprichten van antennes, zend- en ontvangstmasten en antenne-opstelpunten, gericht op het gebruik ten behoeve van zend- en ontvangstinstallaties voor radiocommunicatie, het gebruik door radiozendamateurs en het gebruik ten behoeve van openbare veiligheid zoals sirenes. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften.

2

artikel 6 1

algemene wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen ten behoeve van het afwijken van bestemmingsgrenzen tot een maximum van 10 meter, indien en voor zover deze afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein, dan wel indien uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is. Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften.

2

artikel 7 1 4
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van de ruimtelijkstedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied of ten behoeve van het behoud van de stedenbouwkundige vormgeving of inrichting van een gebied of ten behoeve van dringende belangen van derden, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en maatvoering van de bebouwing om te voorkomen dat: a blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen, de woonsituatie of het straat- en bebouwingsbeeld; b verkeersonveilige of sociaal onveilige situaties ontstaan. Bij toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld vooraf hun ziens-wijze naar voren te brengen.

2

artikel 8

procedurevoorschriften
Bij het nemen van een beslissing omtrent het verlenen van een vrijstelling, aanlegvergunning dan wel een ontwerpwijzigingsbesluit is de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

artikel 9 1

gecombineerde bestemmingen
Wanneer blijkens de bestemmingsaanduidingen op de plankaart gronden voor meerdere doeleinden zijn bestemd, zijn de desbetreffende bestemmingsartikelen gezamenlijk van toepassing voor het toelaatbare gebruik en de toelaatbare bebouwing. Wanneer de meerdere doeleinden waarvoor gronden worden bestemd per niveau van elkaar verschillen zijn de bestemmingsaanduidingen op de plankaart per bouwlaag aangegeven.

2

artikel 10

uitsluiting aanvullende werking bouwverordening
De voorschriften van de Bouwverordening van de Gemeente Vlissingen, zoals deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het plan, ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven, overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2, van de Woningwet, buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: a de richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (paragraaf 5, artikel 2.5.1); b de anti-cumulatiebepaling (paragraaf 5, artikel 2.5.2); c de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer; brandblusvoorzieningen (paragraaf 5, artikel 2.5.3); d de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (paragraaf 5, artikel 2.5.4); e de ruimte tussen bouwwerken (paragraaf 5, artikel 2.5.17). f de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (paragraaf 5, artikel 2.5.30).

I I B E ST E M M I N G S B E P A L I N G E N

artikel 11 1

bedrijfsdoeleinden (b)
doeleinden De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor: a bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 1, 2 en 3 van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van sexen/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven; b kantoren ten behoeve van de volgens de staat van bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en instellingen; c medische en paramedische beroepen. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bedrijfsgebouwen; b één bedrijfswoning per bouwperceel, indien daarvoor in het bouwvlak een aanduiding is aangegeven; c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; d erf- en terreinafscheidingen; e tuinen, erven en groen- en parkeervoorzieningen. bouwvoorschriften De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: a bijgebouwen zijn niet toegestaan; b voor hoofdgebouwen geldt: 1 een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 2 daar waar een bedrijfswoning is toegestaan, dient deze integraal onderdeel uit te maken van het hoofdgebouw, waarin de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, en mag geen grotere inhoud hebben dan 500 m ; 3 het bebouwingspercentage bedraagt maximaal het op de plankaart aangegeven percentage; 4 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 5,00 meter, met dien verstande dat daar waar dat op de plankaart is aangeduid een afwijkende afstand geldt voor bouwpercelen breder dan 25 meter: hiervoor geldt dat de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 5 meter wordt vergroot met 1 meter per 5 meter extra kavelbreedte (dit mag niet uitgelegd worden als 0,20 m. per 1 meter); 5 de maximale hoogte staat aangegeven op plankaart. c voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3,00 meter bedragen; 2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: ten hoogste 1,00 meter, indien deze vóór de naar de weg gekeerde gevels van het bedrijfsgebouw worden of zijn gebouwd; ten hoogste 2,00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde gevels van het bedrijfsgebouw worden of zijn gebouwd;
3

5
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

2

3

4 1 6
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

2

wijzigingsbevoegdheid Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen voor wat betreft de situering en afmetingen van de bouwgrenzen, mits: a daartoe een aanduiding op de plankaart is aangegeven; b de doorzicht vanaf de Sloeweg richting het plangebied wordt gewaarborgd; c de afstand van de bouwgrenzen tot de bestemmingsgrenzen minimaal 5,00 meter blijft. Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1: a voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat niet in de toegestane categorieën is vermeld, mits het bedrijf of de bedrijfsactiviteit wat hinder, aard en invloed betreft vergelijkbaar is met de genoemde bedrijven of bedrijfsactiviteiten vermeld in de betreffende categorieën; b voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat is vermeld één categorie hoger dan de toegelaten categorie; c voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat niet is vermeld in de categorie hoger zoals bedoeld onder b, mits het bedrijf of de bedrijfsactiviteit wat hinder, aard en invloed betreft vergelijkbaar is met de genoemde bedrijven of bedrijfsactiviteiten vermeld in die categorie; een en ander mits het desbetreffende bedrijf of bedrijfsactiviteit geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. strijdig gebruik Onder een met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik voor bedrijven als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer; b een gebruik van de bedrijfsgebouwen als woning.

5 1

2

6

artikel 12 1

waterstaat skundige doeleinden
doeleinden De op de plankaart voor waterstaatsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de plankaart aangegeven subbestemmingen en aanduidingen, primair bestemd voor de waterkering en waterbeheersing alsmede voor verkeers-, verblijfsen groenvoorzieningen en secundair voor de op de plankaart binnen dit gebied aangegeven bestemmingen.

2

3

bouwvoorschriften Ten behoeve van de primaire bestemming waterstaatsdoeleinden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 10,00 meter. toetsing Op het moment dat een bouwvergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk op de op de plankaart voor waterstaatsdoeleinden aangewezen gronden zal de beheerder van de waterkering hierover worden geïnformeerd. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3, sub 2. Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften.

4

5 1 2

artikel 13 1

spoorwegdoeleinden
doeleinden De op de plankaart voor spoorwegdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor het spoorwegverkeer. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde; b spoorwegen, bermen, groenvoorzieningen. bouwvoorschriften De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen.

2

3

artikel 14 1

verkeersdoeleinden
doeleinden De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor verkeer en verblijf.

s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen waterstaatkundige kunst- en waterkeringswerken en artistieke kunstwerken; b tuinen, erven, groen- en parkeervoorzieningen. c straten, wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen.

7

2

8
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

inrichting Op deze gronden zijn toegestaan: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; b fiets- en voetpaden, bermen, groen- en parkeervoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat uitsluitend een fietsroute is toegestaan, waar dat op de plankaart is aangeduid. bouwvoorschriften De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 tot een hoogte van maximaal 15,00 meter; Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften.

3

4 1 2

artikel 15 1

groenvoorzieningen
doeleinden De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor groene ruimte en recreatief medegebruik alsmede voor de plaatsing van één reclamezuil ten behoeve van het bedrijventerrein Edisonparc. inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; b één reclamezuil, uitsluitend daar waar dat op de plankaart is aangegeven; c plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting; d fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, uitritten, waterlopen en -partijen en recreatieve speel- en ontmoetingsvoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen. bouwvoorschriften a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 8,00 meter bedragen; b de hoogte van de reclamezuil mag ten hoogste 30,00 meter bedragen. vrijstelling Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 sub a voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale hoogte van 12 meter; Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften.

2

3

4 1

2

III SLOTBEPALI NGE N

artikel 16

bescherming van het plan
Geen bouwwerk mag worden opgericht dan wel werken en/of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, indien hierdoor op enig terrein of bouwperceel een toestand zou ontstaan, waardoor aan deze voorschriften niet langer meer zou worden voldaan dan wel een reeds bestaande afwijking van deze voorschriften zou worden vergroot.

9
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

artikel 17 1

algemene gebruiksbepaling
Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken, te laten gebruiken of mede te gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming. Onder een strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud; b een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een sex- en of pornobedrijf en/of prostitutiebedrijf; Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde onder 1, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

2

3

artikel 18

strafbaarstelling
Overtreding van het bepaalde in artikel 11 wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

artikel 19 1

overgangsbepalingen voor bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, dan wel nadien wordt gebouwd of kan worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, en dat afwijkt van het in dit plan (bestemmingen en/of voorschriften) mag, behoudens onteigening, gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd. Bij een gedeeltelijke vernieuwing en/of verandering als bedoeld in lid 1 mag geen nieuwe afwijking van het plan ontstaan noch een bestaande afwijking naar de aard en omvang worden vergroot. In geval een bouwwerk tenietgaat door een calamiteit mag het bouwwerk in afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 geheel worden vernieuwd, mits: de bouwaanvraag binnen 1 jaar na het tenietgaan geschiedt; de bouwgrenzen aan de wegzijde zo mogelijk in acht worden genomen. De bouwvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met onteigening, indien de gemeenteraad voor de dag, waarop de aanvraag is ontvangen, een onteigeningsbesluit heeft genomen.

2

3

4

5

10
s a b • e i n d h o v e n | b e s t e m m i n g s p l a n b e d r ij v e n t e r r e i n e d is o n p a r k |

Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1 en 2 voor wat betreft de vergroting van de inhoud van de afwijkende gebouwen van 10% van de oorspronkelijke inhoud op het in lid 1 genoemde tijdstip en met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, mits deze vergroting niet reeds eerder krachtens deze overgangsbepaling heeft plaatsgevonden.

artikel 20 1

overgangsbepaling voor het gebruik
Een gebruik van de onbebouwde grond en/of de opstallen, dat op het tijdstip van het van kracht worden van het plan bestond en dat afwijkt van de bestemming en/of de voorschriften mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits het gewijzigde gebruik niet in meerder mate gaat afwijken van het plan. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

2

artikel 21

titel
Dit plan kan worden aangehaald als het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Edisonpark” van de gemeente Vlissingen.