EUROPARK COEVORDEN - EMLICHHEIM

Voor ondernemers die grenzen verleggen
Knooppunt van spoor, weg en water • Zeer grote kavels beschikbaar • Industriehaven en
containerterminal • Treinverbindingen naar diverse Europese bestemmingen
Het Europark is een groot grensoverschrijdend bedrijvenpark, op de Nederlands-Duitse
grens tussen Coevorden (NL) en Emlichheim (D). Voor tweederde op Duits en eenderde
op Nederlands grondgebied. De ligging en logistieke voorzieningen zijn de sterke punten
van het Europark. Deze Europarkfacts vertelt u meer over de strategie, ontwikkeling en
planning van het Europark.
EUROPARK
COEVORDEN - EMLI CHHEI M
facts
Strategie, ontwikkeling en planning
3
nr 3. 1 / apri l 2003
Dit is een uitgave van Europark
Coevorden-Emlichheim GmbH,
Postbus 89, NL-7740 AB Coevorden,
Telefoon 0049 - 5947 990190,
www.eu-park.com,
info@eu-park.com
Er zijn 10 verschillende Europark
Facts. Ze geven u specifieke informa-
tie over een bepaald onderwerp van
het grens-overschrijdende bedrij-
venpark Europark tussen Coevorden
en Emlichheim.
De Europark Facts zijn feitenlijk en
to-the-point. Op de laatste pagina
staan ze voor u op een rij.
Strategie
Het Europark onderscheidt zich van
andere bedrijvenparken op (de combi-
natie van) vier hoofdpunten:
q
het unieke multimodale logistieke
concept: het bedrijvenpark is bereik-
baar over weg, water en spoor en
beschikt over moderne openbare
faciliteiten voor op- en overslag van
containers en bulk,
w
de beschikbaarheid van zeer
grote kavels, desgewenst meer dan
50 hectare aaneengesloten;
e
het grensoverschrijdende karakter:
de stap naar één Europa;
r
en de maximale steun van de
regionale, landelijke en Europese
overheid.
Op deze punten is de strategie van het
Europark gebaseerd. Het zijn de ijzer-
sterke argumenten voor ondernemers
om er zich te vestigen.Over deze ‘uni-
que selling points’ leest u meer in de
verschillende Europarkfacts. (Het over-
zicht staat op de ommezijde.)
Doelgroepen
De bijzondere combinatie van ligging,
logistieke voorzieningen en parkcon-
cept maakt het Europark ideaal voor
grote, ruimte-extensieve bedrijven die
voor hun bedrijfsvoering sterk
afhankelijk zijn van goede logistieke
voorzieningen.
Voor welke bedrijfssectoren zijn dit
belangrijke vestigingsfactoren? Een
groot aantal is te noemen. Maar in het
bijzonder is het Europark-concept
geschikt voor bedrijven die goederen
als grondstoffen of halffabrikaten aan-
voeren, deze be- of verwerken, of
assembleren, er een waarde aan
toevoegen, eventueel verpakken en ze
weer doorvoeren naar de distributie
of retail. Dit is het proces dat in het
jargon ‘value added logistics’ wordt
genoemd.
Een bedrijfstak waarin dit vooral
speelt is de food- en foodprocessing en
de agribusiness. Maar – vanzelfspre-
kend – is het Europark ook aantrekke-
lijk voor assemblerende bedrijven (bij-
voorbeeld in de elektronica, voertui-
gen- of kledingindustrie), de verpak-
kingsindustrie, distributiebedrijven en
logistieke dienstverleners.
Nr. 1 Het Europark-concept
Nr. 2 De organisatie
Nr. 3 Strategie, ontwikkeling
en planning
Nr. 4 Logistieke voorzieningen
Nr. 5 Het Europark en Europa:
de Paritaire Raad en het
slechten van de grensbarrieres
Nr. 6 Subsidies voor ondernemers
Nr. 7 Bestemmingsplan-, bouw en
milieuvoorschriften
Nr. 8 Kavels, prijzen en procedures
Nr. 9 Sociaal-economische feiten
van de regio
Nr. 10 Partners en bedrijven
van het Europark
Over het Europark zijn de volgende Facts verschenen.
U kunt ze opvragen bij het secretariaat van het Europark,
of op onze website vinden.
Contact en informatie
Ontwikkelingsmij Europark
Coevorden-Emlichheim GmbH
Coevordenerstrasse 35, D-49824 Laar
Postbus 89, NL-7740 AB Coevorden
Tel. 0049 (0) 5947 990190
Fax. 0049 (0) 5947 990192
Info@eu-park.com
www.eu-park.com
Contactpersonen:
G. Metselaar en D. Lindschulte
Ontwikkelingsplanning
nr 3. 2 / apri l 2003 / 300
De ontwikkeling van het Europark
verloopt fasegewijs en van noord naar
zuid. Ofwel van Coevorden (NL) naar
Laarwald (D).
Fase 1 : tot 2004
De eerste fase loopt tot :ooa en omvat
de infrastructuur en het bouwrijp
maken van de plm. 8, ha van het
Nederlandse en de eerste :o ha van het
Duitse deel.
Hiertoe behoort onder andere ook
de eerste hoofdontsluitingsweg op de
Bao, (gereed e helft ), de ont-
sluitingsweg van de haven via de
Brookdiek naar de B (gereed e helft
), de industriehaven met I8 ha
bedrijventerrein (gereed e helft ),
en de uitbreiding van de railcontainer-
terminal/Regionaal Overslag Centrum
(gereed e helft ).
Fasen 2, 3 en 4: 2004 - plm. 2010
Daarna, vanaf :ooa, gaat het verder met
de infrastructuur en het bouwrijp
maken van het overige Duitse deel van
het Europark. Dit wordt in drie fasen
aangepakt:
fase :: u: ha,
fase ,: u, ha,
fase a: ao ha.
In de laatste fase, die naar verwachting
rond :oIo gereed zal zijn, zal het
bedrijvenpark totaan het spoorweg-sta-
tion van Laar (Laarwald) gevorderd
zijn.
Wat staat zoal in de planning in deze
fasen?
De bedoeling is dat in het Duitse deel
onder andere een servicecentrum komt.
Hierin worden algemene diensten aan
gevestigde bedrijven aangeboden. Dit
kan variëren van garage-faciliteiten tot
en met kinderopvang. Maar ook hore-
ca- en hotelvoorzieningen, of een call
center behoren tot de mogelijkheden.
De invulling is afhankelijk van de
wensen van de ondernemers.
Verder staat de tweede hoofd-
ontsluiting op de B vanaf :ooo in de
planning.
Als het aan het Europark-bestuur ligt,
wordt deze weg ook naar de andere
kant, op Nederlands grondgebied,
doorgetrokken naar de N,a
(Hardenberg-Emmen). Maar hierover
staat bestuurlijk en planologisch nog
niets vast.
Fa
se
2
Fa
se
1
Fa
se
3
Brookdiek
E
u
r
e
g
io
w
e
g
Emlichheim
Coevorden
Rheine
Laar
Euro
Container
Terminal
Overslag
Centrum
N34
A31
403