nr 1.

1 / april 2003

EUROPARKfacts
CO E VO R D E N - E M L I C H H E I M

Dit is een uitgave van Europark Coevorden-Emlichheim GmbH, Postbus 89, NL-7740 AB Coevorden, Telefoon 0049 - 5947 990190, www.eu-park.com, info@eu-park.com Er zijn 10 verschillende Europark Facts. Ze geven u specifieke informatie over een bepaald onderwerp van het grens-overschrijdende bedrijvenpark Europark tussen Coevorden en Emlichheim. De Europark Facts zijn feitenlijk en to-the-point. Op de laatste pagina staan ze voor u op een rij.

1
Het Europark-concept

Het Europark is een bedrijvenpark op de Nederlands-Duitse grens bij Coevorden (NL) en Emlichheim (D). Voor tweederde op Duits, en eenderde op Nederlands gebied. De ligging en logistieke voorzieningen zijn de sterke punten van het Europark.
De kenmerken
Het Europark.... ✓ is een initiatief van de gemeenten Coevorden en Emlichheim; ✓ ligt strategisch op het knooppunt van kanaal, spoor en autowegen; ✓ kan u zeer grote kavels (>50 ha) leveren; ✓ heeft momenteel totaal 120 ha. beschikbaar; ✓ wordt fasegewijs ontwikkeld tot totaal 350 ha. ✓ heeft vestigingen van internationale, op logistiek georiënteerde bedrijven; ✓ is bijzonder geschikt voor bedrijven in de food and food processing, logistieke dienstverlening, agri business, elektronica en assemblage sector; ✓ heeft een Regionaal Overslag Centrum met een openbare railterminal (capaciteit: 4 miljoen ton per jaar) en een industriehaven (voor 1000 ton schepen); met moderne logistieke faciliteiten voor op- en overslag van bulkgoederen en containers; ✓ heeft 4 keer per week een treinshuttle van/naar Rotterdam; ✓ werkt samen met het Havenbedrijf Amsterdam: een spoortransportlijn is in voorbereiding; ✓ is dagelijks het vertrekpunt van treintransporten naar grote economische centra in Europa, waaronder Berlijn, Hamburg, Poznan,Warschau, Moskou, Praag, Verona en Budapest; ✓ heeft een Nederlands-Duitse bedrijfsorganisatie; ✓ is een pilot van de Europese Gemeenschap: wegnemen van grensbarrières.

EUROPARK COEVORDEN - EMLICHHEIM
Voor ondernemers die grenzen verleggen
Knooppunt van spoor, weg en water • Zeer grote kavels beschikbaar • Industriehaven en containerterminal • Treinverbindingen naar diverse Europese bestemmingen

GRONINGEN

Organisatie
Het Europark is een gemeenschappelijk project van de Nederlandse gemeente Coevorden en de Duitse Samtgemeinde Emlichheim. De projectorganisatie heeft een Duitse rechtsvorm: een GmbH, die tot taak heeft het bedrijvenpark verder te ontwikkelen en te promoten, bedrijven te acquireren en de grond te verkopen. In het Europark-project participeren verder: de provincie Drenthe, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), de Landkreis Grafschaft Bentheim en het economisch instituut NILEG van het Land Niedersaksen. Afgevaardigden van deze instanties en van de beide gemeenten vormen tesamen de ‘Aufsichtsrat’ van de Europark GmbH. In opdracht van beide landsregeringen hebben de Europarkpartners een ‘paritaire raad’ gevormd, die de nog bestaande grensbarrières onderzoekt. Barrières van juridische en administratieve aard. De paritaire raad adviseert hoe deze het beste in het voordeel van ondernemers geslecht kunnen worden. Meer informatie over de organsiatie en paritaire raad vindt u in de Europark facts nr 3 en 5.

A29

NEDERLAND
A28 E233

A7 E233

DUITSLAND
E233

PAPENBURG

OLDENBURG

ASSEN

EMMEN HOOGEVEEN
A37

MEPPEL
A28 E233

E233

COEVORDEN MEPPEN LINGEN (EMS)

A1 E233

EUROPARK EMLICHHEIM

ZWOLLE

A50

NORDHORN ALMELO RHEINE ENSCHEDE OSNABRÜCK

Grenzenloos ondernemen
Met het Europark wordt het idee van een Europa zonder grenzen in de praktijk gebracht. Het project wordt mede hierom financieel ondersteund door het Interreg-programma van de Europese Gemeenschap.

Doelgroepen
Het Europark is ideaal voor grote, ruimte-extensieve bedrijven die voor hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van goede logistieke voorzieningen. De acquisitie van het Europark is daarom vooral gericht op de volgende bedrijfssectoren: • food- & foodprocessing, • agribusiness, • transport & logistiek, • elektronica, • assemblage.

Bereikbaar via
Weg: ✓ N34: Zwolle – Hardenberg – Coevorden – Emmen – Groningen ✓ N36: Enschede – Almelo – Hardenberg – Coevorden ✓ A37: Zwolle – Hoogeveen – Coevorden/ Emmen – Meppen (D) ✓ A31: Ruhrgebied – Meppen/Coevorden – Bremen – Hamburg ✓ B403: Nordhorn – Neuenhaus – Emlichheim – Coevorden Water: ✓ Kanaal Coevorden – Almelo (nu 800 ton, voornemen 1000 ton) Spoor: ✓ NS: Zwolle – Mariënberg – Coevorden ✓ Bentheimer Eisenbahn: Rheine – Coevorden ✓ DB: Rheine-Duits/Europees spoornetwerk Telecommunicatie: ✓ Aansluiting op het netwerk van Europese telecomverbindingen ✓ Glasvezelkabel in voorbereiding

Kavels en prijzen
Het Europark levert de kavels op maat. Desgewenst met extra voorzieningen, zoals kabels en/of een aansluiting op het spoor. Uniek is de mogelijke kavelgrootte: zelfs meer dan 50 hectare aaneengesloten is leverbaar. De prijzen zijn marktconform en afhankelijk van ligging, kwaliteit en eventueel gemaakte afspraken over (extra) te leveren infrastructuur. Bovendien gelden voor het Nederlandse en het Duitse deel van het Europark verschillende grondprijzen, doordat de overheden aan weerszijden (nog) verschillende systemen van toerekening van ontwikkelingskosten hanteren. Richtinggevend gelden aan Nederlandse zijde een maximumprijs van plm. 3 60,- (in het havengebied) en een minimumprijs van plm. 3 30,per m2. Aan Duitse zijde geldt een grondprijs van 3 15,-. Meer informatie: Europark facts nr.8.

Afstanden (km):
Rotterdam: Amsterdam: Antwerpen: Hamburg: Bremen: Ruhrgebied: Berlijn: 190 160 260 280 160 150 520

nr 1.2 / april 2003

Subsidies
Ondernemingen die zich op het Europark vestigen kunnen aanspraak maken op een maximale investeringssubsidie. Daarnaast zijn er verschillende specifieke stimuleringsregelingen. De Europark GmbH kan u hierover informeren en desgewenst voor u de subsidieaanvraag begeleiden. Op het Nederlandse deel is de Investerings Premie Regeling (IPR) van toepassing. De IPR subsidieert tot 20 procent van de bedsrijfsinvestering. De NOM (ontwikkelingsmaatschappij voor de Noord-Nederlandse economie) coördineert en adviseert over de subsidieaanvraag. Het bestuurlijke Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) beslist erover. Meer informatie: www.nom.nl Op het Duitse deel van het Europark is de subsidieregeling GA (Gemeinschaftsaufgabe) voor bedrijfsinvesteringen van toepassing. Doel van de regeling is het verbeteren van de regionale economische structuur en de werkgelegenheid. Tot maximaal 28% van de investeringskosten kan gesubsidieerd worden. De Landkreis Grafschaft Bentheim coördineert de aanvraag. Meer informatie: www.mw.niedersaksen.de

Ontwikkelingsplanning
De ontwikkeling van het Europark verloopt fasegewijs en van noord naar zuid. De eerste fase is gepland tot 2004 en omvat de infrastructuur en het bouwrijp maken van de plm. 83 ha van het Nederlandse en de eerste 20 ha van het Duitse deel. Hiertoe behoren onder andere de industriehaven en de eerste hoofdontsluitingsweg op de B403, die inmiddels gereed zijn. In de eerste helft van 2004 zullen de ontsluitingsweg van de haven (via het bedrijvenpark) en de uitbreiding van de railcontainerterminal (ook op Duits grondgebied) klaar zijn. Daarna, vanaf 2004, gaat het verder met het overige Duitse deel. Dit wordt in drie fasen aangepakt: 92, 97 en 40 ha. De bedoeling is dat in het Duitse deel onder andere een servicecentrum komt, met algemene dienstverleningen voor de gevestigde bedrijven. Verder staat de tweede hoofdontsluiting op de B403 vanaf 2006 in de planning. Of deze ook op Nederlands grondgebied wordt doorgetrokken naar de N34 – een wens van de beide gemeenten en de Europark GmbH – staat nog niet vast. Vooralsnog gaat de Europark GmbH ervan uit dat de infrastructuur van het bedrijvenpark rond 2010 gereed is.

Scholing en arbeidsmarkt
In Coevorden en Emlichheim zijn diverse scholen voor voortgezet onderwijs, van voortgezet beroepsonderwijs tot en met gymnasium. Een nog uitgebreider scala een opleidingsmogelijkheden zijn in de naburige steden Emmen (20 km), Zwolle (40 km) en Nordhorn (35 km) te vinden. Op het gebied van techniek, handel, logistiek, economie en administratief-juridisch is de keuze uit middelbare en hogere beroepsopleidingen groot. In Emmen is bovendien een vestiging van de Open Universiteit. In de regio zijn diverse instanties en bureau’s op het gebied van arbeidsbemiddeling en gerichte scholing. Grensoverschrijdende samenwerking neemt ook op dit terrein toe. Kenmerkend voor de regionale arbeidsmarkt is de hoge arbeidsmoraal. Opvallend is verder het goede opleidingsniveau op vooral technisch gebied. De Europark GmbH helpt u desgewenst bij het werven en scholen van personeel.

Bodem: zand Draagkracht grond: variabel Proceswater: bron op locatie Grondwater: op plm. 1,60 m. Waterzuivering: op plm. 2,5 km

nr 1.3 / april 2003

Reeds gevestigd:
• • • • • • • Penske Logistics IAMS Petfood Bannink (verpakkingen) Henk Hentzen (logistiek) Bentheimer Eisenbahn Euroterminal Coevorden Havenbedrijf Coevorden • BBE (betonproducten) • ENS (nucleaire wasserij) • CIC (grondstoffen en ingrediënten voor de petfoodindustrie) • Knijnenburg (metaal) • Nijhof Wassink (logistiek)

Contact en informatie
Ontwikkelingsmij Europark Coevorden-Emlichheim GmbH Coevordenerstrasse 35, D-49824 Laar Postbus 89, NL-7740 AB Coevorden Tel. 0049 (0) 5947 990190 Fax. 0049 (0) 5947 990192 Info@eu-park.com www.eu-park.com Contactpersonen: G. Metselaar en D. Lindschulte

Over het Europark zijn de volgende Facts verschenen. U kunt ze opvragen bij het secretariaat van het Europark, of op onze website vinden. Nr. 1 Het Europark-concept Nr. 2 De organisatie Nr. 3 Strategie, ontwikkeling en planning Nr. 4 Logistieke voorzieningen Nr. 5 Het Europark en Europa: de Paritaire Raad en het slechten van de grensbarrieres Nr. 6 Subsidies voor ondernemers Nr. 7 Bestemmingsplan-, bouw en milieuvoorschriften Nr. 8 Kavels, prijzen en procedures Nr. 9 Sociaal-economische feiten van de regio Nr. 10 Partners en bedrijven van het Europark

nr 1. 4 / april 2003