Project: Document

:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

ECONOMISCH ACTIEPLAN ACTUALISATIE 2007-2010

Copyright © 2007 Gemeente Roosendaal Auteur Document nummer Status Editiedatum P. Willemse Versie 1.0 eindversie 17-05-2007

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

Distributielijst BL/BR medewerkers Afdelingshoofden Beleid, Beleidsrealisatie, Sociale Zaken Portefeuillehouder EZ/ SZ College van B&W Raad/ commissie Samenleving SEOR Projectleider Naam: Peet Willemse Functie: sr.beleidsmewerker Datum: Paraaf: Versie historie Versie: 1.0

Gerrit van Romunde, Kees Kools, René van Gastel, P. Willemse Teun Hakkert, Wiel Verhaegh, Harry Smit Jan Pelle

Opdrachtgever Naam: Jan Pelle namens college B&W Functie: wethouder Datum: Paraaf:

Datum: 17-05-2007

Verschil met voorgaande versie: Eindversie (bij het advies aan B&W)

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord. ............................................................................................................................................................... 4 1. Inleiding ............................................................................................................................................................ 5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
2

AANLEIDING ................................................................................................................................... 5 DOELSTELLING. ............................................................................................................................. 5 UITGANGSPUNTEN ......................................................................................................................... 6 STRUCTUUR EN OPZET. .................................................................................................................. 8 AFBAKENING.................................................................................................................................. 8 AANBEVELINGEN VANUIT “EVALUATIE 2002-2006 EAP”................................................................... 8 CONCLUSIES VANUIT “ECONOMISCHE BAROMETER ROOSENDAAL 2007”. ......................................... 9 RESULTATEN SEOR. ................................................................................................................... 10 MIDDELEN. .................................................................................................................................. 11 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 12 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 12 ACTIEPLAN ECONOMISCHE BAROMETER. ...................................................................................... 13 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 15 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 15 ACTIEPLAN BEDRIJVENTERREINEN. ............................................................................................... 17 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 21 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 21 ACTIEPLAN DETAILHANDEL ........................................................................................................... 23 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 26 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 26 ACTIEPLAN KANTORENMARKT....................................................................................................... 27 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 28 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 28 ACTIEPLAN TOERISME-RECREATIE. ............................................................................................... 29 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 32 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 32 ACTIEPLAN ARBEIDSMARKT........................................................................................................... 35 DOELSTELLING CITYMARKETING .................................................................................................... 38 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN CITYMARKETING ................................................. 38 DOELSTELLING RECLAMEBELEID. .................................................................................................. 38 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN RECLAMEBELEID. ............................................... 39 ACTIEPLAN CITYMARKETING EN RECLAMEBELEID............................................................................ 40 DOELSTELLING ............................................................................................................................ 42 (GEOPERATIONALISEERDE) SUBDOELSTELLINGEN.......................................................................... 42 ACTIEPLAN UITVOERINGSKADER ................................................................................................... 43 Evaluatie EAP 2002-2006 Economische Barometer 2007

Een economische barometer voor Roosendaal.............................................................................................. 12

2.1 2.2 2.3
3

Bedrijventerreinenbeleid ................................................................................................................................. 14

3.1 3.2 3.3
4

Detailhandelsbeleid ........................................................................................................................................ 21

4.1 4.2 4.3
5

Kantorenmarktbeleid ...................................................................................................................................... 26

5.1 5.2 5.3
6

Toeristische recreatieve ontwikkeling ............................................................................................................. 28

6.1 6.2 6.3
7

Arbeidsmarktbeleid......................................................................................................................................... 31

7.1 7.2 7.3
8

Citymarketing en Reclamebeleid. ................................................................................................................... 38

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
9

Uitvoeringskader............................................................................................................................................. 42

9.1 9.2 9.3

Bijlage A Betrokken partijen.................................................................................................................................... 44 Bijlage B gebruikte afkortingen. ......................................................................................................................... 45

Bijlage C Bijlage D

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

3/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

Voorwoord.
Theorie en praktijk hoeven niet ver van elkaar te liggen. Onze samenwerking in het versterken van de sociaal-economische ontwikkeling van Roosendaal vormt hiervan een goed voorbeeld. Mooie begrippen als publiek ondernemerschap, coalitievorming en integraliteit hebben immers vorm gekregen in de hedendaagse interactieve werkwijze binnen het sociaal-economische werkveld. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot ondernemend Roosendaal maar ook naar de sociaaleconomische partners in de regio, naar het onderwijs en naar de sociale partners. Bij de start van het Economisch Actieplan in 2002 is reeds gesteld dat een moderne economie andere verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven behoeft en dat de inderdaad ernstige problemen alleen konden aangepakt door met elkaar coalities te vormen. Roosendaal zat in de jaren 2002 – 2006 niet te wachten op nieuw economisch beleid en de zoveelste beleidsnota, `we hebben er genoeg op de plank liggen’. Het voornemen was om te werken met een Economisch Actie Plan waarin overheid en bedrijfsleven gezamenlijk de economische agenda zouden vastleggen, op een zo concreet mogelijk niveau. Nu 4 jaar en een bestuursperiode verder en aan het begin van een nieuwe bestuursperiode willen wij graag een doorstart maken. In het collegeprogramma is hiervoor een goede basis gelegd in het economische programma. Het college kiest en gaat voor moderne bedrijventerreinen, een vitale binnenstad, een actief sociaal-economische beleid en een versterking van het ondernemersschap. De verdere revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen, de realisatie van Borchwerf 2 en de totstandkoming van een integraal bedrijventerreinenbeleid vormen de speerpunten van het bedrijventerreinenprogramma. De binnenstad moet worden bediend met een ingrijpend aanvalsplan, een intensieve citymarketing en een ondersteunend en afgewogen detailhandelsbeleid. Het sociaaleconomische beleid moet vooral vorm krijgen door een intensivering van de samenwerking in de driehoek onderwijs – sociale zaken – economie. Het beperken van de administratieve lasten en de invoering van een nieuw aanbestedingsbeleid vormen belangrijke speerpunten ter versterking van het ondernemerschap. Ik hoop dat ik u met deze voorzet kan enthousiasmeren om uw bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van Roosendaal en West-Brabant te (blijven) leveren. Rest mij nog een kort pleidooi. Laten we onze aandacht vooral richten op de kansen in plaats van overal bedreigingen te zien. Laten we het vooral samen doen want de overheid kan het niet alleen in deze netwerk-samenleving; coalitievorming is de sleutel tot succes. Ervaar deze aanpak met het EAP derhalve als een gemeenschappelijke onderneming. Dr. Jan Pelle Wethouder economische zaken.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

4/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

1.
1.1

Inleiding
Aanleiding

Eind 2002 heeft de gemeente Roosendaal met het Economisch ActiePlan (EAP) een nieuw instrument ingevoerd om meer richting te geven aan haar activiteiten op het economische beleidsterrein. Daarmee werd ingegaan op een uitnodiging van de sociaal-economische partners om “samen te ondernemen” in de sociaal-economische ontwikkeling van Roosendaal. Het centrale beleidsdoel “het versterken van de locale en regionale economie” werd niet anders, de werkwijze echter wel. Het EAP moest vooral een interactief uitvoeringskader worden waarbinnen de gemeente samen met ondernemend Roosendaal vorm zou geven aan de verdere economische ontwikkeling. De nieuwe werkwijze betrof met name de uitgangspunten: (interactieve) samenwerking, regionaal denken en integrale aanpak. Het ging daarbij ook om het scheppen van algemene voorwaarden als het mobiliseren van know-how en de zorg voor meer dynamiek. Het proces kreeg met name vorm door de jaarlijkse evaluatie- en actualisatiecyclus. Deze cyclus betreft het volgende proces. Op basis van een evaluatierapport wordt steeds gekeken naar de voortgang van het EAP en terug gekeken naar het voorgaande jaar. Een economische barometer zorgt voor een actueel beeld van de locale economische ontwikkeling. Beide rapportages vormen de input voor een vast te stellen Actualisatie van het EAP. Ter voorbereiding van het actualisatiebesluit wordt in een speciaal georganiseerde SEOR-bijeenkomst (Sociaal-Economische Overleg Roosendaal) aan de partners gelegenheid geboden om te adviseren in de te volgen koers en de prioritering. Nu is het, met inmiddels 4 jaar praktijkervaring met het EAP-instrument, aan het begin van een nieuwe bestuursperiode van belang om een goede doorstart te maken. Geconstateerd wordt dat belang van het EAP en het proces er omheen breed wordt onderkend. Het is een goed en interactief uitvoeringskader geworden, dat deze doorstart zeker verdient.

1.2

Doelstelling.

Het Economisch Actieplan plan heeft als algemene doelstelling: “het versterken van de lokale en regionale economie”. De kern van het EAP is samen te vatten als ‘wie doet wat wanneer’. Oftewel: het vastleggen van de economische agenda op een zo’n concreet mogelijk niveau. Als afgeleide van de algemene doelstelling zijn de volgende (concrete) subdoelstellingen geformuleerd:  de evaluatie en actualisatie van het gemeentelijke beleid;  het onderhouden van een interactief uitvoeringskader waarbinnen samen met ondernemend Roosendaal, de aanwezige instanties en de regio de verdere sociaal-economische ontwikkeling wordt uitgelijnd;  het verzorgen van een monitor (economische barometer) op basis waarvan de lokale economie en de primaire doelstelling van dit actieplan bewaakt kunnen worden. Belangrijke algemene indicatoren daarbij zijn vooral werkgelegenheid (in relatie tot werkloosheid), als ook de opbouw van de aanwezige economische structuur. Met de voorliggende actualiseringsnota en het evaluatieproces dat hieraan vooraf is gegaan wordt voorzien in het continue beleidsproces zoals dat in bovenvermelde subdoelstellingen is verwoord.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

5/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

1.3

Uitgangspunten

Onder de titel ‘hart voor Roosendaal en haar toekomst’ is in augustus 2006 het collegeprogramma 2006-2010 vastgesteld. Met het collegeprogramma 2006-2010 wordt een nieuwe koers gevaren. Roosendaal moet op vele fronten aan de slag. Het sociaal-economische deelprogramma zet echter in op twee manifeste speerpunten:  een duurzame kwaliteitslag voor de binnenstad;  investeren in kansen voor iedereen. Een duurzame kwaliteitsslag voor de binnenstad
Roosendaal heeft een duidelijke regionale centrumfunctie die wordt verder uitgebouwd. Hierbij moet een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van verscheidenheid in winkels, functies, voorzieningen en branches. Ook de buitenruimte heeft een fikse opknapbeurt nodig. Dat betekent vooral veel investeren in de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de binnenstad: Roosendaal moet een dynamisch regionaal centrum blijven. We gaan samen met alle betrokkenen ons detailhandelsbeleid formuleren. In een praktische detailhandelsnota komt de evenwichtige functionele afstemming in het centrum, de wijkcentra, Rosada, Oostpoort en SpoorHaven aan de orde. Belangrijke instrumenten hiervoor zijn accountmanagement en citymarketing. Doel is om Roosendaal ‘op de kaart te zetten’. Samen met verschillende maatschappelijke partners ontwikkelen we een doelgerichte citymarketingstrategie. Ook recreatie en toerisme kunnen een positieve bijdrage leveren aan de economie van de Roosendaalse binnenstad. Uiteraard moet de binnenstad aantrekkelijk zijn voor het organiseren van evenementen en festiviteiten. Naast dergelijke activiteiten zijn kunst, cultuur en een creatief klimaat belangrijke wervende factoren voor bedrijven en instellingen. Het zwaartepunt ligt op de (door)ontwikkeling van het Tongerloplein tot een stedelijk cultuurplein van allure. Ideeën, initiatieven en activiteiten vanuit de samenleving, die deze ambitie dichterbij brengen zullen we financieel ondersteunen. Ook gaan we door met ‘meer kunst op straat’ en worden goedlopende activiteiten, zoals de Kunstmaand, voortgezet. Kernbegrippen bij de verbetering van de openbare ruimte zijn schoon, heel en veilig. Voor de binnenstad voegen wij daar aantrekkelijkheid aan toe. De bewoners beoordelen de kwaliteit ervan op dit moment te laag. Dit moet beter. We beginnen met de bestrating en de verlichting van de Nieuwe Markt en daarna volgt de rest van het winkelgebied. De bereikbaarheid van de binnenstad moet gegarandeerd blijven. Dit betekent een vlotte doorstroming op de toegangswegen en goede parkeermogelijkheden. Ook het terugdringen van overlast en criminaliteit heeft een hoge prioriteit. Onze aandacht gaat daarbij uit naar objectieve én subjectieve veiligheid. Een belangrijk middel hierbij is het handhaven en toepassen van bestuursdwang. Om drugsoverlast te verminderen gaat het project Courage door. Het accent wordt hierbij verlegd van repressie naar preventie. Ook zal de herstructurering Brugstraat/Molenstraat/Hoogstraat (Credo) een impuls krijgen door investeringen in onder meer de openbare ruimte.

Investeren in kansen voor iedereen
We willen er voor zorgen dat iedere burger in onze gemeente kan meedoen in de samenleving, dat er niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden. We moeten dus zorgdragen voor participatie en volledige opname in de samenleving. Om dit te kunnen bereiken moeten we preventief aan de slag, maar we zorgen ook voor een sociaal maatschappelijk vangnet. Kwetsbare groepen allochtonen, ouderen en mensen met een functiebeperking moeten zoveel mogelijk volwaardig kunnen deelnemen aan arbeid en/of aan de verschillende wijkactiviteiten op het gebied van onderwijs, cultuur en sport. Deze doelgroepen zijn niet altijd even eenvoudig te bereiken, we zullen ze actief moeten informeren over de mogelijkheden die we te bieden hebben. We investeren in sterke buurten, onderwijs, sport, jeugd, werk, integratie en zorg. En ook in armoedebestrijding als vangnet. We werken wijkgericht. Hiermee bevorderen we de sociaal maatschappelijke samenhang in de buurten en we vergroten de betrokkenheid van de burgers bij de stad en de dorpen. Ook investeren we in de driehoek onderwijs, economie en werkgelegenheid. Samen met onze maatschappelijke partners maken we concrete afspraken om kansen voor doelgroepen te creëren en om onderwijsvormen af te stemmen op een veranderende economie. Met ons onderwijsachterstandenbeleid werken we gericht aan de verbetering van de leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen en jongeren die achterblijven. Het vergroten van de onderwijsparticipatie, van zowel leerlingen als ouders, vinden wij erg belangrijk. We leggen ook een duidelijke relatie met preventief jeugdbeleid door versterkt in te zetten op problemen als schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en taalachterstanden. Het zwaartepunt ligt bij het voorkomen van schooluitval en de doorstroming van VMBO naar MBO. Sport en lichamelijke opvoeding helpen bij het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en dragen bij aan integratie, sociale activering en bevordering van een gezonde leefstijl. Daarom gaan we een actief en integraal sportbeleid voeren, waarbij iedereen de kans krijgt om mee te doen. We willen sport gebruiken om het besef van waarden en normen te stimuleren en om overlast en vandalisme te bestrijden. Daarnaast stimuleren wij de ‘ongeorganiseerde’ sport op wijk- en buurtniveau voor verschillende doelgroepen door Buurt-Onderwijs-Sport (BOS)projecten op te zetten en te ondersteunen. Deze projecten zorgen voor sociale netwerken en helpen bij het
Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal 6/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

terugdringen van jeugdoverlast, sociale isolatie of vereenzaming. De meest effectieve wijze om armoede te bestrijden, is ervoor te zorgen dat iedereen werk heeft. Daarom intensiveren we onze Werk Voorop benadering. Het bijzondere bijstandsbeleid zal worden herijkt en waar mogelijk verruimd. De omvang en ontwikkeling van armoede in Roosendaal houden we goed in de gaten. Wij willen een samenhangend lokaal beleid voeren dat ‘meedoen’ mogelijk maakt. Roosendaal is hard bezig met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarbij richten we ons op kansen die zich voordoen, bijvoorbeeld door relaties te leggen tussen de WMO en andere beleidsterreinen, zoals de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. We benutten en honoreren creatieve ideeën en oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Hoe beter het beleid is toegesneden op alle inwoners, hoe kleiner de kans op sociale uitsluiting.

In dit kader is het voorts van belang om ook de belangrijkste thema’s in het nieuwe collegeprogramma als uitgangspunt voor het EAP te stellen. Het betreft:  een innovatieve en daadkrachtige bestuursstijl  bouwen aan een sociaal Roosendaal  samenhang aanbrengen tussen economie-cultuur-onderwijs-sport  woon- en leefklimaat verbeteren  publiek ondernemerschap Een innovatieve en daadkrachtige bestuursstijl
Dit alles kunnen we als college niet zomaar realiseren én zeker niet alleen. We willen dan ook nog meer samenwerken met onze partners: burgers, bedrijven en instellingen. Innovatie en daadkracht zijn onze leidende kernwaarden en bepalen onze bestuursstijl. Zo communiceren we met burgers en andere partners over beleid en projecten. Onze producten en diensten zijn klantgericht en duidelijk. We hebben een open voor de belangen van onze inwoners. Bouwen aan een sociaal Roosendaal Om iedere burger van Roosendaal te kunnen laten participeren in de samenleving, is het nodig dat we de komende jaren bouwen aan een duurzame en sociale infrastructuur. Dit is een structuur van organisaties, diensten en voorzieningen waarbinnen de Roosendalers kunnen functioneren zoals ze dat willen èn op zo’n manier dat niemand buiten de boot valt. We streven naar een samenhangend aanbod van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau. Uiteraard spreken we nadrukkelijk de eigen vermogens en vaardigheden van onze inwoners aan, om zo hun maatschappelijke betrokkenheid en sociale weerbaarheid te vergroten.

Samenhang aanbrengen tussen economie-cultuur-onderwijs-sport
Roosendaal heeft behoefte aan een logische, maar vooral hechte samenhang tussen, economie, cultuur, onderwijs en sport. Investeren in onderwijs, cultuur en sport biedt ook economische kansen. Wij vinden dat meedoen aan de samenleving voor iedereen cruciaal is. Dat kan door werk of door mensen te stimuleren om deel te nemen aan onderwijs, culturele activiteiten of sport. Daarom zullen we samenwerkingscoalities aangaan met maatschappelijke partners, ondernemers en onderwijs- en sportorganisaties.

Woon- en leefklimaat verbeteren
Iedereen hecht aan een omgeving die schoon, heel en veilig is. Dat blijkt bij herhaling uit de bewonersenquêtes. Roosendaal heeft daar blijvende aandacht voor, in samenwerking met de bewonersplatforms. Om het woonklimaat verder te verbeteren, gaan we wijkgericht te werk en zetten we in op een hoge kwaliteit van het openbaar gebied. Daarnaast spelen we adequaat in op veranderingen in de woningmarkt, zodat we knelpunten snel kunnen wegnemen. Wij werken hiervoor samen met verschillende partijen. We streven naar verbetering van de kwaliteit van woon- en werkgebieden. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de stad en haar dorpen, maar ook van het buitengebied.

Publiek ondernemerschap
We hebben al aangegeven dat we het niet alleen kunnen en dat samenwerking met partners noodzakelijk is. Ook de complexiteit van de ruimtelijke, economische en sociaalmaatschappelijke vraagstukken is toegenomen. We moeten dus af van traditionele denkpatronen en innovatief te werk gaan. We staan in ons handelen open voor nieuwe initiatieven van buitenaf en leren van ervaringen van anderen. We participeren in nieuwe vormen van samenwerking en cofinanciering. Daarbij gaan we op zoek naar financieringsbronnen om ons publiek ondernemersschap goed uit de verf te laten komen en te verwezenlijken.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

7/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

1.4

Structuur en opzet.

Qua opzet is er niet veel veranderd ten opzichte van het EAP 2005-2009. In de hoofdstukken 2 t/m 8 komen achtereenvolgens aan de orde de economische barometer, bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren, toerisme en recreatie, arbeidsmarkt en citymarketing. Bij het onderdeel arbeidsmarkt wordt, zoals reeds aangegeven bij de uitgangspunten, nadrukkelijk ingegaan op de driehoek onderwijs, economie en werkgelegenheid. Het per thema afsluitende activiteitenoverzicht is ingeperkt en meer overzichtelijk gemaakt. In bijlage A wordt nog een overzicht gegeven van een aantal betrokken partijen binnen het beleidsveld economische ontwikkeling. Bijlage B betreft een overzicht van de gebruikte afkortingen. Bijlage C is de evaluatie EAP 2002-2006 en bijlage D is de economische barometer 2007.

1.5

Afbakening

Het EAP en ook deze actualisatie ervan richten zich vooral op de stad en de bedrijventerreinen. Dat de aandacht slechts in beperkte mate uitgaat naar de dorpen en buitengebied wil echter niet zeggen dat hier geen economische belangen behartigd moeten worden! De aanwezigheid van economische functies zoals de agrarische sector, detailhandel, horeca en toerisme zijn zeker van belang voor de leefbaarheid van de kernen. Dit economische belang vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt binnen de reguliere werkzaamheden van economische zaken, als ook bij de specifieke gebiedsgerichte aanpak van de dorpen en het buitengebied. De landbouw en het toerisme in het buitengebied zijn bovendien volwaardige sectoren die een belangrijke bijdrage leveren in het totale economische functioneren van de regio. Deze beide sectoren zullen aan bod komen in het aparte regionale kader voor plattelandsvernieuwing “De Brabantse Delta” (de West-Brabantse variant van de reconstructie).

1.6

Aanbevelingen vanuit “Evaluatie 2002-2006 EAP”.

De onderstaande aanbevelingen vormen met de genoemde bevindingen vanuit het SEOR (zie bijlage C) een belangrijke input voor deze actualisatie van het economische actieplan. Algemeen.  Voortzetten van de EAP-aanpak.  Verbeteren van de leesbaarheid van de EAP-rapportage.  Doorgaan met de majeure processen en projecten (gebiedsgericht, thematisch en functioneel).  Vanuit een weloverwogen economisch programma ruimte blijven bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Inhoudelijk.  Streven naar enige inhoudelijke verdieping van de barometer.  Het bewerkstelligen van meer efficiency door samenwerking in de regio op het gebied van informatievoorziening ten behoeve van de barometer.  Het meer in samenspraak organiseren van het SEOR.  Er is geen aanleiding om de praktische projectgerichte benadering van de bedrijventerreinen te wijzigen. De lopende processen en projecten zullen echter doelgericht ingekaderd worden in het Integraal Bedrijventerreinen Beleid, dat leading moet worden voor het actieplan bedrijventerreinen.  De actualisatie van het detailhandelsbeleid is gelet op algemene en specifieke detailhandelsontwikkelingen urgent.  Algemeen mag gesteld worden dat de focus zich in toenemende mate op de Roosendaalse binnenstad zal moeten richten. De noodzakelijke aandacht voor de binnenstad impliceert dat in 2006 de aandacht ook uit zal moeten gaan naar het middelenvraagstuk.  Het kantorenprogramma behoeft follow-up; te beginnen met de analyse van recente signalen waarin Roosendaal als aantrekkelijke kantorenstad wordt gepositioneerd.  De functie- en gebiedsgerichte aanpak van de recreatiegebieden zal worden voortgezet.
Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal 8/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

   

De uitwerking en implementatie van het horeca-, evenementen- en kermisbeleid zal een specifieke plaats moeten krijgen in het EAP. De succesvolle operationele aanpak binnen de Gouden driehoek (EZ-sociale zaken en onderwijs) moet worden voortgezet. De verdere ontwikkeling van een gemeentelijk arbeidsmarktbeleid is van belang voor een meer doelgerichte inkadering van deze processen en projecten. De lopende citymarketingactiviteiten moeten worden voortgezet; tegelijkertijd moet het proces beter georganiseerd worden en zal gewerkt moeten worden aan een strategische inkadering. Voor een constructieve uitvoering van het EAP is het van belang dat de benodigde fondsen gevormd worden. De aandacht moet derhalve ook gericht zijn op het blijven onderzoeken van mogelijkeden om tot fondsen te komen.

1.7

Conclusies vanuit “Economische Barometer Roosendaal 2007”.

De complete rapportage is als bijlage toegevoegd. Onderstaand volgen de samenvatting en de conclusies.

De economische ontwikkeling
Opleving Nederlandse en West-Brabantse economie De opleving van de Nederlandse economie heeft zich in 2006duidelijk voortgezet. Het Centraal Plan Bureau verwacht voor 2006 en 2007 een economische groei van ruim 3%, twee maal zo veel als in 2005. Hoewel ook in andere landen de economie aantrekt is de opleving in Nederland krachtiger dan in veel omringende landen. Het consumentenvertrouwen is sinds juni 2006 voor het eerst na 5 jaar weer positief en ook het producentenvertrouwen nam duidelijk toe. De omzetstijging die het Nederlandse bedrijfsleven verwacht is meer dan verdubbeld van 1,9% in 2005 naar 4,6% in 2006. In alle sectoren wordt een toename verwacht. In de regio West-Brabant zijn de verwachte omzet- en exportstijging een fractie lager dan gemiddeld in Nederland, maar duidelijk toegenomen sinds 2005. Sterke toename werkgelegenheid gedurende laatste jaar Het aantal werkzame personen in Nederland is in 2006 relatief sterk gestegen. Sinds juni 2006 ligt de werkzame beroepsbevolking hoger dan in elk van de voorgaande vijf jaar. In de regio West-Brabant was de werkgelegenheid tussen april 2002 en april 2005 met 3,1% afgenomen. In de 12 maanden daarna werd deze terugval echter weer vrijwel volledig ingelopen. In april 2006 was het aantal banen in de regio nog maar 0,14% lager dan in 2002. In Roosendaal was in dezelfde periode (april 2002-april 2006) sprake van een toename met 2,1%. Dat is meer dan in de drie andere grote gemeenten in WestBrabant, maar juist in Roosendaal was het laatste jaar van deze periode (april 2005-2006) geen sprake van een verdere toename. Het aantal vestigingen nam wel fors toe (met 6% in een jaar tijd). Aantal werkzoekenden in Roosendaal met 20% gedaald in 2006 Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Roosendaal is gedurende 2006 met 20% gedaald. De ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren is gunstiger dan gemiddeld in Nederland. In procenten van het aantal inwoners van 15-64 jaar is het aantal werkzoekenden in Roosendaal relatief laag: 4,7%. In de jongere leeftijdsgroepen was de afname van het aantal werkzoekenden aanzienlijk groter dan bij oudere inwoners. Mannen en vrouwen profiteerden in dezelfde mate van de daling. Het aantal uitkeringen van de Wet Werk en Bijstand is in 2005 en vooral in 2006 flink gedaald. Op 31 december 2006 werden 1091 uitkeringen verstrekt: 18% minder dan een jaar eerder. Roosendaal voldoet aan behoefte werkgelegenheid eigen bevolking De werkgelegenheidsfunctie geeft aan in hoeverre een gemeente in staat is in de werkgelegenheid van de eigen beroepsbevolking te voorzien. In Roosendaal was het aantal banen in 2006 net zo groot als de geschatte beroepsbevolking (inwoners van 20-60 jaar die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben). In de regio West-Brabant hebben alleen Breda en Moerdijk meer banen, in verhouding tot de eigen beroepsbevolking.

De economische structuur
Werkgelegenheid in Roosendaal is divers; zorg steeds belangrijker In Roosendaal is de meeste werkgelegenheid te vinden in de sectoren industrie, handel/horeca en zorg: elk is goed voor ongeveer 20% van de banen. Vooral in het transport en de zorg heeft Roosendaal een relatief sterke positie. De economische structuur in Roosendaal is relatief divers: in West-Brabant kent alleen Breda een grotere diversiteit. Sinds 2002 is in Roosendaal het aandeel van
Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal 9/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

de industrie, de bouw en de handel afgenomen terwijl vooral de zorgsector relatief belangrijker werd. Opmerkelijk is dat in Roosendaal tussen 2005 en 2006 het aantal uitzendkrachten vrij sterk is gegroeid (met bijna 500), terwijl het aantal overige werknemers met eenzelfde aantal is afgenomen. Voor 2007 verwachten de ondernemers in de regio een verdere toename van de werkgelegenheid, vooral in de bouw, groothandel en industrie. Schaalverkleining: sterke toename aantal vestigingen In Roosendaal is het aantal vestigingen in 2005 met 6,1% gestegen; een jaar eerder was dat nog 3,5%. Deze stijging bestaat uitoprichtingen (starters plus overige oprichtingen zoals filiaalbedrijven) min opheffingen. Roosendaal kende in 2005 relatief veel overige oprichtingen en minder stoppende bedrijven dan gemiddeld in de regio. De toename van het aantal vestigingen bij gelijkblijvend aantal banen duidt op een behoorlijke schaalverkleining, wat gebruikelijk is na een periode van recessie. Nieuwe bedrijventerreinen met nog veel uitgeefbaar oppervlak De netto oppervlakte van bedrijventerreinen in de provincie Noord- Brabant is gedurende 2005 met 189 hectare toegenomen. Deze toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan de gemeenten Halderberge (109 ha) en Roosendaal (57 ha) met nieuwe bedrijventerreinen op Majoppeveld en Borchwerf II. In Roosendaal steeg het netto oppervlakte met 17% naar 388 hectare. Vanwege de recente uitbreidingen is het niet verrassend dat in Halderberge en Roosendaal een relatief groot deel van het netto oppervlakte nog uitgeefbaar is. De uitgifte van nieuw terrein gedurende 2005 was echter in Roosendaal veel lager dan in Moerdijk, Oosterhout en Breda. Overigens zijn Borchwerf II (in Halderberge/Roosendaal) en Moerdijkse Hoek (Moerdijk) de enige grootschalige, regionale bedrijventerreinen in West-Brabant. Winkelvloeroppervlak in Roosendaal 6% gestegen De detailhandel in Roosendaal beschikt over een winkelvloeroppervlakvan 154.000 m2, 6% meer dan een jaar eerder. Van het totale oppervlak staat ongeveer 7% leeg. Roosendaal kent een relatief groot oppervlak voor niet-dagelijkse goederen. Roosendaal kent in verhouding tot vergelijkbare gemeenten vooral relatief veel winkels in de categorie ‘mode en luxe’. De categorie ‘in en om het huis’ omvat de helft van het totale oppervlak. Van alle verkooppunten in de gemeente Roosendaal ligt 91% in de kern Roosendaal en van het verkoopvloeroppervlak zelfs 95%. Relatief veel horeca met lichte afname café’s en toename restaurants Roosendaal kent relatief veel horecabedrijven. Van 12 vergelijkbare gemeenten hebben alleen Delft, Bergen op Zoom en Leiden meer horecabedrijven per inwoner. Vooral het aantal café’s is in Roosendaal relatief hoog, wat betreft restaurants neemt Roosendaal een middenpositie in. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal café’s iets afgenomen en het aantal restaurants iets toegenomen.

1.8

Resultaten SEOR.

In de SEOR-bijeenkomst van 15 februari 2007 (zie bijlage 1) zijn door de aanwezige sociaaleconomische partners verschillende aanbevelingen gedaan. In algemene zin wordt de gemeentelijk voorzet “Op weg naar het EAP 2007-2010” door de aanwezigen onderschreven. Specifiek werd om deze evaluatie gevraagd. Kort samengevat betreft het met name de volgende (beleids)acties.  Inzetten op verdere reductie van de administratieve lasten.  Doorgaan (en zo mogelijk nog intensiever) met de revitalisering van de bedrijventerreinen.  Blijvende aandacht voor voldoende ruimte voor (nieuwe) bedrijfsvestigingen.  Verdere integratie van beleidsvelden (met name inzetten op de “gouden driehoek” van EZ, sociale zaken en onderwijs), met het advies om: - vooral aandacht te hebben voor de zich aan dienende krapte op de arbeidsmarkt, - ook naar de arbeidsbehoefte op langere termijn te kijken, - ook het milieubeleid een plaats te geven, - voor specifieke doelgroepen een 2e kans op beroepsonderwijs te bieden,  Vooral investeren in de binnenstad.  Inzetten op het gebruik van citymarketings-instrument.  Meer aansluiting zoeken op de landelijke programma’s van EZ (m.n. Pieken in de Delta).  De aandacht ook richten op de andere (groei)sectoren ), o.a. de zorgsector.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

10/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

1.9

Middelen.

In de gemeentebegroting 2007 staat bij het programma Economische Ontwikkeling dat het Economisch Actieplan de leidraad vormt voor de hoofddoelstelling ‘het versterken van de lokale en regionale economie’. Concreet is er voor het meerjarenprogramma 2007-2010 op basis van het collegeprogramma een extra budget opgenomen van 750.000 euro (2007: 225.000, 2008: 175.000, 2009: 175.000, 2010: 175.000). Dit bedrag is taakstellend voor de activiteiten binnen het EAP.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

11/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

2
2.1

Een economische barometer voor Roosendaal
Doelstelling

Meten is weten is in veel gevallen een goed uitgangspunt, zo ook bij het Economisch beleid in het algemeen en bij het Economisch Actieplan in het bijzonder. De Gemeente Roosendaal streeft er naar de doelstellingen en activiteiten zo te formuleren dat deze ook kunnen worden gemeten. Dit heeft als voordeel dat ook daadwerkelijk kan worden bezien wat de resultaten van bepaalde activiteiten zijn en of doelstellingen worden gehaald. Als alle activiteiten op deze manier zijn geformuleerd ontstaat een set van indicatoren die samen een economische barometer vormen. Het beleid richt zich daarvoor op :  de voortdurende meting en beeldvorming van het economische klimaat en de specifieke behoefte om deze meting te verbeteren, opdat de barometer als sturingsinstrument kan fungeren bij het maken van beleidskeuzes;  het hanteren van vaste indicatoren waarmee trends waargenomen kunnen worden en de ontwikkeling gerelateerd kan worden aan de ontwikkelingen elders (regio, provinciaal, landelijk, referentiegemeenten);  de monitoring van het EAP en het gemeentelijk handelen op basis van een bedrijvenenquête. De economische barometer betreft een jaarlijkse schriftelijke rapportage van het college aan de gemeenteraad en de sociaal-economische partners.

2.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

Het nieuwe beleidsinstrument de economische barometer richt zich vooralsnog op twee beleidsvragen:  Hoe ontwikkelt de economie zich in Roosendaal in algemene zin? (subdoelstelling A) Voorzien moet worden in een overzicht van cijfers en trends (werkgelegenheid, werkloosheid, pendelstromen, gemiddeld besteedbaar inkomen, aantal starters, bedrijfssegmentering, enz.) die een beeld vormen van de huidige economische positie en de ontwikkeling daarvan. Het betreft vooral sturingsinformatie op basis waarvan het gemeentelijk beleid nader uitgewerkt en aangepast kan worden en bestuurlijk prioriteiten kunnen worden gesteld.  In hoeverre is uitvoering gegeven aan dit Economische Actieplan? (subdoelstelling B) De barometer zal ook inzicht moeten geven in de al dan niet bereikte tussenresultaten. De voortgang van het EAP zal jaarlijks geëvalueerd worden en waar nodig moeten worden bijgesteld. Bij de jaarlijkse evaluatie worden ook de sociaal-economische partners betrokken.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

12/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

2.3

Actieplan Economische Barometer.

Actienr. Doelstellingen
2A Barometer economische ontwikkeling “cijfers en trends”

Actie’s

Planning

instrumenten
EAP

Verantwoordelijke partijen
Gemeente (FOID) SES West-Brabant e.a. Gemeente (FOID) SES West-Brabant e.a. Gemeente (FOID) SES West-Brabant e.a. Gemeente (FOID) SES West-Brabant e.a.

2A-1

Jaarlijkse rapportage Economische Barometer Opzetten bedrijvenenquête Jaarlijks bedrijvenenquête

Jaarlijkse actie e  1 kwartaal 2008 (barometer 2005)  etc. 2 kwartaal 2007 Doorlopende actie  3e kwartaal 2007  etc.
e

Diverse (onderzoeks)bronnen Voorbeeld Gemeente Breda

2A-2 2A-3

2B 2B-1

Evaluatie EAP Jaarlijkse voortgangsrapportage EAP Evaluatiebijeenkomst met sociaaleconomische partners. Verbetering opzet en aanpak SEOR Jaarlijkse actie e  2 kwartaal 2007 (evaluatie ‘02-‘06)  etc. Jaarlijks 1 kwartaal
e

EAP EAP/ barometer Gemeente (BL/BR) Gemeente (BR)+ regulier overleg sociaaleconomische partners (SEOR) Gemeente (BR) + regulier overleg sociaaleconomische partners

2B-2

Evaluatie EAP/ barometer

2B-3

4 kwartaal 2007

e

EAP

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

3

Bedrijventerreinenbeleid

In het Economisch Profiel van de gemeente Roosendaal (uit 1999) is een centrale doelstelling en zijn een tweetal subdoelstellingen ten aanzien van bedrijventerreinbeleid geformuleerd. Deze zijn als zodanig ook gehanteerd bij de introductie in 2002 van het EAP. In het EAP 2005-2009 is reeds aangekondigd dat de beleidsnota ‘op weg naar een nieuw bedrijventerreinbeleid’ de leidraad zou vormen voor het beleidsproces met betrekking tot de bedrijventerreinen. In het eerste kwartaal van 2007 is de beleidsnotitie ‘samen in samenhang’ gereedgekomen. Hierin is het integraal bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Roosendaal voor de periode 2007-2011 verwoord. De centrale doelstelling blijft staan en is opgenomen in paragraaf 3.1. De subdoelstellingen zijn echter door de tijd ingehaald. Zij worden vervangen door de subdoelstellingen in paragraaf 3.2. Naast de centrale doelstelling en de operationele subdoelstellingen zijn hierin ook de uitgangspunten en de beleidsthema’s benoemd. Het geheel mondt uit in een samenvattend activiteitenoverzicht en een vijftal speerpunten van beleid. De uitgangspunten en voorwaarden voor integraal bedrijventerreinbeleid: 1. Publiek ondernemerschap Publiek ondernemerschap is het leidende principe voor de invulling en uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid van de komende jaren. Voor de invulling van het bedrijventerreinbeleid betekent dit dat de gemeente zich klantgericht en faciliterend opstelt ten opzichte van de Roosendaalse bedrijven en de bedrijven die zich in de stad willen vestigen. De gemeente Roosendaal zet de deuren open, luistert goed naar haar ondernemers en zet zich, samen met deze ondernemers, in voor het oplossen van problemen. Door het goed onderhouden van contacten en het openstaan voor de wensen en behoeften van ondernemers op de bedrijventerreinen, wordt een positief ondernemingsklimaat gecreëerd. Een klimaat van samenwerking, waar publieke en private doelstellingen elkaar ontmoeten en (financierings) plannen gesmeed worden om de plannen te realiseren. Publiek ondernemerschap ten aanzien van bedrijventerreinen leidt tot actie en innovatie, wat de werkgelegenheid en dus de stad ten goede komt. 2. Regionale oriëntatie De regionale oriëntatie van de gemeente Roosendaal hangt samen met publiek ondernemerschap. De gemeente is in de afgelopen jaren voorstander en soms zelfs initiatiefnemer geweest van de beweging naar regionale afstemming en samenwerking. Voor bedrijventerreinen heeft dit, meer dan voorheen, geleid tot inhoudelijke afstemming met steden en andere instellingen uit de regio. Concrete uitwerkingen van de regionale oriëntatie van de afgelopen jaren zijn de ontwikkeling van Borchwerf II samen met gemeente Halderberge, het document ‘Pieken in Zuid-West Nederland (2005)’, het Uitwerkingsplan voor Brabantse Buitensteden en Woensdrecht (december 2004), het ontwikkelingsprogramma West Brabant en de intergemeentelijke samenwerking in SES-verband. Samenwerking in SES-verband betekent regionale belangenbehartiging bij landelijke instanties (door het profileren van een economisch gebied) en levert vruchtbare informatie op in de vorm van het jaarlijkse SES-rapport met gegevens over de bedrijventerreinen in de regio. 3. Locale samenwerking Locale samenwerking ligt aan de basis van publiek ondernemerschap. In de afgelopen jaren zijn contacten gelegd en relaties opgebouwd met bedrijven en hun vertegenwoordigers. De Ondernemersvereniging Borchwerf (OVB), de Ondernemingsvereniging Majoppeveld (OVM) en de Ondernemingskring Roosendaal (OKR) worden gezien als partners voor de verbetering en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Daarnaast lopen er goede contacten, zowel formeel als informeel, tussen het bedrijfsleven, de wethouder voor economische zaken en de accountmanager bedrijven. Op bestuurlijk vlak vindt er vier keer per jaar afstemming en overleg plaats over de duurzame ontwikkelingsprojecten op Majoppeveld en Borchwerf. Dit gebeurt in de stuurgroepen voor duurzaam beheer en ontwikkeling voor Borchwerf (Stuurgroep DROM), voor Majoppeveld (stuurgroep DROB) en in het bestuurlijk overleg met de OKR. Tevens vindt er jaarlijks afstemming op hoofdlijnen plaats met de OVB, OVM en de OKR ten aanzien van het Economisch Actieplan van de gemeente. Het Sociaal Economisch Overleg Roosendaal is hiervoor in het leven geroepen, waaraan zowel werkgevers als werknemers deelnemen. De gemeente ziet samenwerking en het uitbreiden van een samenwerkingsgericht netwerk als belangrijk peiler voor het realiseren van haar bedrijventerreinbeleid. De samenwerking moet gericht

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

zijn op het collectief economisch belang voor zowel bedrijven als gemeente. De gemeente wil de komende jaren verder bouwen aan de basis die locaal is gelegd en ziet uit naar het verder uitbouwen van de participatiegraad, organisatiegraad en professionaliteit van de bedrijfsvertegenwoordiging. Daar waar mogelijk zal zij dit proces faciliteren en ondersteunen. 4. Gebiedsgerichte aanpak De gemeente Roosendaal gelooft in krachtenbundeling en kiest derhalve voor een gebiedsgerichte ontwikkeling en uitwerking van het bedrijventerreinbeleid. Dat wil zeggen dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen vanuit de verschillende gebieden geïnitieerd en uitgevoerd wordt. Ondernemers worden actief gezocht om een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering op hun bedrijventerrein. Door het instellen van plaatselijke werkgroepen kunnen projectideeën en beleidsvoornemens, in samenspraak met de gemeente, uitgewerkt worden naar de specifieke omstandigheden en eisen van het gebied. Daarmee ontstaan plannen zoveel mogelijk in de praktijk en hebben zij, door de hoge betrokkenheid van ondernemers, ook een verhoogde kans op slagen. Energie en middelen worden daarmee gericht ingezet. De gevolgen van deze ‘bottom-up’ benadering van bedrijventerreinontwikkeling zijn: plannen en ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijventerreinen zijn pragmatisch van aard. Innovatie en vernieuwing ontstaan vanuit deze praktische en pragmatische aard van het ondernemerschap. marktgericht ontwikkelen van bedrijventerreinen, dat wil zeggen dat plannen ontstaan op basis van economische kansen en mogelijkheden die zich in een bepaalde periode voordoen. Dit ligt meer voor de hand dan het ontwikkelen op basis van ruimtelijke ordeningsprincipes (bijv. segmentering, zonering e.d.). gemeentelijke beleidskaders moeten algemeen van aard zijn om ruimte te bieden aan locale invulling, maar ook duidelijk genoeg om de algemene ontwikkeling van de drie bedrijventerreinen in de gewenste richting te sturen. de regie vanuit de gemeente moet gericht zijn op het in stand houden van het algemene beleidskader en de communicatie en samenwerking tussen de drie bedrijventerreinen.

-

De gemeente Roosendaal onderkent deze zaken en accepteert de gevolgen hiervan voor de organisatie en ontwikkeling van haar bedrijventerreinen. Voor de regiefunctie van de gemeente betekent dit dat aangestuurd wordt op drie moderne, duurzame bedrijventerrein die allemaal een gemengde functie hebben. Door middel van een (toekomstig) centraal parkmanagement zal op dezelfde wijze inhoud gegeven kunnen worden aan het beheer en onderhoud van de 3 verschillende terreinen.

3.1

Doelstelling

Vanuit de sociaal-economische invalshoek is en blijft het bevorderen van de werkgelegenheid de centrale doelstelling van bedrijventerreinenbeleid. Met het aantrekken en behouden van bedrijven ontstaat immers direct en indirect (nieuwe) werkgelegenheid voor de gemeente. Het creëren en handhaven van een goed productiemilieu en ondernemingsklimaat is hierbij van belang. Deze zaken bevorderen bedrijvigheid en dragen zodanig bij aan de economische groeikansen van de gemeente en de regio.

3.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

Met bedrijventerreinen als één van de voornaamste motoren voor werkgelegenheid in de regio kunnen expliciete doelen t.a.v. de bedrijventerreinen van de gemeente Roosendaal gesteld worden. De beleidsdoelstellingen voor de periode 2007 tot 2011 zijn: 1. Het verbeteren, waar nodig, van de infrastructuur en het ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen De gemeente Roosendaal is in 2001 begonnen om haar bestaande, verouderde, bedrijventerreinen in functie en aanzien te verbeteren. De herstructurering van Borchwerf I en Majoppeveld is de belangrijkste pijler hierin geweest. Beide bedrijventerreinen zijn inmiddels opgenomen in de Topper-regeling van het ministerie voor Economische Zaken. Middels het doorlopen van de in deze regeling opgenomen stappen, moet de herstructurering van Roosendaals belangrijkste bedrijventerreinen per 2015 gerealiseerd zijn. 2. Het handhaven van de uitstraling en de voorzieningen behorend bij een modern en duurzaam bedrijventerrein
Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal 15/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

De herstructureringsprojecten die uit doelstelling 1 voortvloeien, leveren een visie per bedrijventerrein op over de gewenste uitstraling en voorzieningen van de terreinen. Gemeentelijk beleid is erop gericht om de verbeteringen die naar aanleiding van de herstructurering zijn ingevoerd, vast te houden en tenminste te handhaven. Dit moet ertoe leiden dat de Roosendaalse bedrijventerreinen, in de toekomst voortdurend als modern en duurzaam aan te duiden zijn. 3. Het uitbreiden van de werkgelegenheidspotentie van de regio door middel van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreingebieden Naast het verbeteren van bestaande bedrijventerreinen is de gemeente Roosendaal haar bedrijventerreinen aanzienlijk aan het uitbreiden. Borchwerf II is als ontwikkelingsproject opgenomen in de Topper-regeling. Daarnaast is het gebied ten oosten van (bestaand) Majoppeveld ook in ontwikkeling. Met deze uitbreidingen heeft de gemeente Roosendaal een belangrijke rol in de bovenregionale samenwerkingsverbanden die momenteel een rol spelen bij de totstandkoming van openbare ruimtelijke plannen. Roosendaal positioneert zich als belangrijke stad in de economische ontwikkeling van provincie Noord-Brabant en Nederland. Een stad die ruimte creëert voor ondernemerschap.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

16/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

3.3

Actieplan bedrijventerreinen.
Verantwoordelijke partijen

Actienr. Doelstellingen
3A Integraal bedrijventerreinenbeleid

Actie’s

Planning

Instrumenten

3A-1

Bestuurlijke vaststelling beleidsnota “Samen in Samenhang” (Her)ontwikkeling bedrijventerreinen Het ontwikkelen en realiseren van BedrijvenPark Borchwerf Het ontwikkelen en realiseren van de uitbreiding van Majoppeveld (De Meeten II en De Kapstok)

2e kwartaal 2007

Landelijk/ provinciaal beleid Economisch profiel / uitgangspunten bedrijventerreinontwikkeling Borchwerf/ Majoppeveld Op weg naar een integraal bedrijventerreinen beleid

Gemeente (BL) OKR

3B 3B-1

Lopend project Lopend project

uitwerkingsplan streekplan/ TOPPER BORCHWERF II Bestemmingsplan Majoppeveld/ uitwerkingsplan streekplan TOPPER MAJOPPEVELD TOPPER MAJOPPEVELD UEB STIREA/ Brabantse herstructureringsmaatschappij TOPPER TOPPER REVITALISERING BORCHWERF UEB TIPP Uitwerkingsplan streekplan/ Tzt.bestemmingsplan

Borchwerf II CV (voortgangbespr: OKR) Gemeente (BR) / stuurgroep (voortgangbespr: OKR/ stuurgr. DROM) Gemeente (BR), Stuurgr. DROM (voortgangbespr: OKR) Gemeente (BR) Stuurgr. DROM (voortgangbespr: OKR) Gemeente (BR) Stuurgr. DROB (voortgangbespr: OKR/ stuurgroep) Gemeente (BR/ SBH) Stuurgr. DROB (voortgangbespr: OKR/ stuurgroep) Gemeente (BR)

3B-2

3B-3 3B-4

Het (verder) revitaliseren van bestaand Lopend project Majoppeveld Herstructurering Schotsbossestraat e.o Herstructurering Borchwerf Vanaf 2005

3B-5

doorlopende actie tot 2008

3B-6

Het revitaliseren van Borchwerf – West Het ontwikkelen en realiseren van een beperkte uitbreiding van bedrijventerrein in Wouw

Gestart 2003 (doorlopende actie tot 2008) Start voorbereiding 2006

3B-7

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

3C 3C-1 3C-2

Inventarisatie bedrijventerreinen Beschrijving en meting huidige (nul)situatie Structurele monitoring middels bedrijvenenquête / actualisatie bestanden
Vastgoedmanagement Verkenning optimale benutting ruimte bedrijventerreinen (beeldvorming “2e hands grondmarkt”) Criminaliteitspreventie Criminaliteitspreventieplan ontwikkelen Verder doorvoeren parkmanagement op bedrijventerreinen Het voortzetten van parkmanagement op BedrijvenPark Borchwerf, Ontwikkelingsvisie duurzaam beheer Borchwerf Ontwikkelingsvisie duurzaam beheer Majoppeveld Verbetering productiemilieu openbaar vervoer naar Borchwerf en Majoppeveld handhaven Relatie Borchwerf met station verbeteren (planvorming) conform GVVP Lange termijn GVVP (2004) Masterplan/ structuurplan SpoorHaven (2005) Gemeente (BR) Voortgang: OKR Gemeente (BR/ P)/ Voortgang: OKR Doorlopende actie gestart in 2003 Deelproject 3B-1 Doorlopende actie gestart in 2003 Grondverkoop Exploitatie Borchwerf II CV NOVEM subsidie/ UEB Projectgroep DROB TOPPER Borchwerf Subsidie UEB Projectgroep DROM TOPPER Majoppeveld Gemeente (BL/BR / j Borchwerf II CV Voortgang: OKR Gemeente (BR) Stuurgroep DROB/ Borchwerf II CV Gemeente (BR) Stuurgroep DROM Nadere concretisering aanpak 20072008 Gemeente (BR) OKR Doorlopende actie Nadere concretisering aanpak 20072008 Projectgroep DROM/ DROB tzt: int. bedrijventerreinenbeleid Gemeente (BR) Stuurgr. DROM + DROB Nadere concretisering aanpak 20072008 Nadere concretisering aanpak 20072008 Gemeente (FOID/ BR) Gemeente (FOID / BR)

3D 3D-1 3E 3E-1 3F 3F-1 3F-2 3F-3 3G 3G-1 3G-2

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

18/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

3G-3

Verplaatsen emplacement (voorbereiding/ haalbaarheid) Bereikbaarheid Majoppeveld noord en zuid verbeteren. (uitvoering) Relatie Borchwerf – Majoppeveld verbeteren (planvorming) Bestemmingsplan Majoppeveld vaststellen

Lange termijn

Spoor-Milieu-Stad (SMS) Masterplan/ structuurplan SpoorHaven (2005) bestemmingsplan (inrichtingsplan)

NS/ min. VROM/ V&W/ EZ. Projectteams SMS/ BWII Gemeente (BL/P) Voortgang: OKR Gemeente (BR/ P) Stuurgr. DROM

3G-4 3G-5 3G-6

Start voorbereiding 2005 2007

Gemeente (BR) GVVP Bestemmingsplan Borchwerf Zuid Voortgang: OKR Gemeente (BR)

3G-7

3G-8 3G-9 3H Gerichte acquisitie en uitgifte

Infrastructuur algemeen (de blijvende zorg voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid) Vervoersmanagement (betere samenwerking in distributie goederen en woon-/werkverkeer) ICT (met name verbetering van de kennisinfrastructuur)

Nadere concretisering aanpak 20072008 Nadere concretisering aanpak 20072008 Nadere concretisering aanpak 20072008

Gemeente (BR) Voortgang: OKR Gemeente (BR) Voortgang: OKR Gemeente (BR) Voortgang: OKR

3H-1

ruimte bieden voor: al in Roosendaal gevestigde bedrijven die aan uitbreiding c.q. nieuwbouw toe zijn. Kleinere bedrijven (woonwerkkavels) Aandacht voor bedrijfshuisvesting starters Profilering als vestigingsplaats voor bedrijven (zie ook hoofdstuk citymarketing) Het actualiseren en uitbreiden van de internetsite van de gemeente Roosendaal en de bedrijvenpagina linken aan economische sites (bijv. van de REWIN)

Doorlopende actie

Accountmanagement

Gemeente (BR)/ Borchwerf II CV/ REWIN voortgang: OKR Gemeente (BR)/ REWIN Voortgang: OKR

3H-2 3I

Doorlopende actie

Accountmanagement

3I-1

Doorlopende actie gestart in 2003

accountmanagement

Gemeente (BR) Voortgang: OKR

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

19/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

3I-2 In standhouden accountmanagement bedrijven

Het deelnemen aan de acquisitiecampagne voor West Brabant van NV REWIN WestBrabant.

Doorlopende actie

accountmanagement

Gemeente (BR)

3J 3J-1 3J-2 3J-3

fulltime functie accountmanager bedrijven in standhouden Accountmanagement richten op nieuwe en bestaande bedrijven Aandacht voor startende ondernemingen

Doorlopende actie Doorlopende actie

accountmanagement accountmanagement accountmanagement

Gemeente (BR) Gemeente (BR) OKR Gemeente (BR) Kamer van Koophandel./ OKR

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

20/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

4

Detailhandelsbeleid

De gemeente is eigenlijk al een paar jaar voornemens om een detailhandelsnota te vervaardigen. In het Economisch ActiePlan staat het ook al een paar jaar op de agenda. Er is op enig moment gekozen voor een stapsgewijze invulling van de verschillende (beleids)paragrafen. Zo is er in 2004 de beleidsnota supermarkten vastgesteld. Ook de besluitvorming in het kader van het Factory Outlet Centre Rosada wordt als een beleidsparagraaf beschouwd. In 2006 zijn de nota’s ‘voorzieningenniveau kleine kernen’ en ‘ambulante handel’ afgerond. Overigens zijn beide laatste niet bestuurlijk vastgesteld omdat inmiddels besloten is om deze paragrafen mee te nemen in de gemeentelijke detailhandelsnota. Roosendaal heeft al sinds jaar en dag een stevige (boven)regionale detailhandelsfunctie; de urgentie voor een nieuw detailhandelsbeleid neemt toe: niet alleen vanwege de concurrerende ontwikkelingen in de regio, maar ook ten behoeve van een weloverwogen afweging van lokale detailhandelsontwikkelingen (Binnenstad, Rosada, SpoorHaven, Oostpoort en de wijkwinkelcentra). Daarnaast is de gemeente zich ervan bewust dat allerlei ontwikkelingen van invloed zijn op de bestaande winkelstructuur. Hierbij valt te denken aan:  veranderingen in het koopgedrag en van de wensen van de consumenten;  veranderingen in de functies van de winkelgebieden;  veranderingen van schaalgrootte in de detailhandel;  veranderingen van beleidsregels van hogere overheden. Kortom: onder de titel ‘hart voor Roosendaal en haar toekomst’ wil het nieuwe college dat Roosendaal een dynamisch regionaal centrum blijft. Samen met betrokkenen wil het college een gemeentebrede detailhandelsnota opstellen, die de gemeente in staat stelt beter in te spelen op bovenstaande ontwikkelingen en die recht doet aan marktwerking en ondernemersinitiatieven. Op 11 april 2007 is daartoe door het college de bestuursopdracht detailhandelsnota vastgesteld en aan het extern adviesbureau BRO opdracht verstrekt. Volgens planning zullen de werkzaamheden in het 4e kwartaal van 2007 afgerond kunnen worden.

4.1

Doelstelling

Het doel van het huidige detailhandelsbeleid is het versterken van de bestaande detailhandelsstructuur om het huidige voorzieningenpakket lokaal en regionaal meer toekomst te bieden. Het beleid is er op gericht het binnenstedelijk gebied met winkelvoorzieningen zo uit te rusten en in te richten dat aan de functie en status van een regionaal koopcentrum recht wordt gedaan. Binnen het beleid wordt gestreefd naar een concentratie van detailhandel non-food in de binnenstad en spreiding van de detailhandel food over de buurt- en wijkcentra. Deze concentratie moet leiden naar een compacte(re) kernwinkelstructuur van de binnenstad en een sterkere afbakening van het kernwinkelgebied.

4.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

De gemeentebrede detailhandelsnota dient als basis om de gewenste detailhandelsstructuur in Roosendaal richting te geven. Dit betekent dat de gemeente enerzijds beargumenteerd nee moet kunnen zeggen tegen bepaalde initiatieven maar daarnaast en vooral, uitgaande van een moderne verhouding tussen overheid en bedrijfsleven, graag nieuwe ontwikkelingen op gang wil brengen en plannen wil stimuleren en faciliteren. Dit geheel leidt tot de volgende drie concrete doelstellingen: 1. De detailhandelsnota zal een antwoord moeten geven op de vraag wat we als stad willen bereiken en dient daarmee een toetsingskader te vormen om initiatieven uit de markt te beoordelen. Op basis van analyses en kwantitatieve uitgangspunten zullen ambities en uitgangspunten worden bepaald. De ambities worden vertaald in een ontwikkelingskader en dit wordt omgezet in beleid en uitvoering. Het beleid omvat de criteria om initiatieven positief dan wel negatief te beoordelen. Daarbij

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

dient uiteraard rekening te worden gehouden met de sterke dynamiek in de detailhandel. Het beleid moet derhalve ook een duurzaamheidwaarde hebben. 2. Daarnaast moet de nota een 'praktisch' plan zijn om gewenste ontwikkelingen uit te lokken en om 'coalities' te kunnen maken tussen overheid en bedrijfsleven. Er vindt een concrete en praktische vertaalslag plaats van visie en beleid naar een actie- en uitvoeringsprogramma; een aanvalsplan. Deze voorstellen zullen prikkelend van aard zijn gericht op het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen, het stimuleren van onderlinge samenwerking, het actief promoten van de stad en de binnenstad, het maken van gezamenlijke arrangementen tussen de verschillende winkellocaties, het actief aantrekken van winkelformules etc. 3. Door het opstellen van een Ruimtelijk Economische Actieplan Binnenstad zal worden ingehaakt op één van de twee speerpunten uit het collegeprogramma, nl een duurzame kwaliteitslag voor de binnenstad. De binnenstad zal in een afzonderlijke rapportage zal worden beschreven Op het vlak van de ontwikkelingsmogelijkheden, de acties en maatregelen en organisatie zal een verdiepingsslag worden uitgevoerd, waarbij een integrale benadering zal worden gehanteerd:  Naast detailhandel worden ook overige voorzieningen en functies van de binnenstad belicht (zowel commercieel als niet commercieel).  Er wordt zowel naar functionele aspecten als naar ruimtelijke aspecten gekeken.  Tevens wordt dieper ingegaan op de belangrijke randvoorwaarden als parkeren en bereikbaarheid.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

22/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

4.3

Actieplan Detailhandel

Actienr. 4A 4A-1

Doelstellingen Actualisatie Detailhandelsbeleid

Actie’s

Planning

Instrumenten

Verantwoordelijke partijen

Opstellen detailhandelsnota

4 kwartaal 2007

e

Gemeente (BL) ROF, MKB, KvK, Horeca

4B

Het behoud van de binnenstad als (regionaal) Winkelhart Project Nieuwe Markt Voorbereiden terugkeer maandagmarkt op Nieuwe Markt (mei 2008) Gestart in 2006 Afronding 2007 Project Nieuwe Markt Promotiebudget warenmarkt Versterkingsmogelijkheden looproutes Project Nieuwe Markt Bestemmingsplannen Structuurschets Binnenstad Te integreren in aanvalplan binnenstad Parkeerbeleid (PUP) Structuurschets Binnenstad GVVP Visie Molenstraat – Hoogstraat Brugstraat samenwerkingsovereenkomst (met branchering) / bestemmingsplan Bestemmingsplan / art.19 Gemeente (PJ/ HH/ BR/ AOA/ PG), marktcommissie/ klanbordgroep NM Gemeente (PJ/ BR/ PG) Klankbordgroep NM/ ROF/ MKB/ Ondernemers Nieuwe Markt Gemeente (BR/ PG/ PJ) / werkgroep citymarketing / Reclame-exploitanten Gemeente (BL/BR)/ Klankbordgroep Parkeren Parkeerbeheer/ ROF/ MKB Gemeente (PJ/ BR) / ondernemers in het gebied Gemeente (BL/BR) ontwikkelaar TCN/ ROF/MKB Gemeente (BR) / ontwikkelaar TCN/ ROF

4B-1

4B-2

4B-3 4B-4 4B-5 4B-6 4B-7

Advisering t.b.v. aantrekkelijke functionele Project Nieuwe inrichting NM/ Tussen de Markten/ e.o. Markt/ coordinatie  voorzieningen warenmarkt / invulling paviljoen/ binnenstad implementatie visie op looproutes in verdere planvorming NM en Tussen de Markten / etc. Project Nieuwe Onderzoeken opbrengstmogelijkheden voor Markt/ coordinatie inrichting plein door verhuur reclameruimte binnenstad Project Nieuwe Markt Behouden c.q.bevorderen van bereikbaarheid, ontsluiting en parkeren in de Binnenstad Participeren EZ in Project Credo (MolenstraatHoogstraat-Brugstraat) Advisiering tbv weloverwogen (in relatie tot de binnenstad) verdere planvorming rond de woonboulevard aan de Oostpoort (beleidstoets) Het uitzetten van de vervolgaanpak Oostpoort/ projectopdracht

2007

2007 / 2008 Doorlopende actie Doorlopende actie 2007 2007-2008

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

4C 4C-1 4C-2 4C-3 4D 4D-1 4D-2 4D-3 4D-4 4E

Monitoren van de distributieve structuur Voortzetten Locatus-abbonnement Binnenstadsmonitor (incl. nulmeting 2006) Participatie in regionaal koopstromenonderzoek Accountmanagement voor de binnenstad Participatie EZ in Binnenstadsoverleg Citymarketing binnenstad (zie verder H8) Externe organisatie EZ (overleg binnenstad) Nadere invulling taak accountmanagement (intake, beleidsimplementatie, etc.) Factory Outlet Center / Rosada Implementatie actieplan voor de binnenstad (algemeen) Actieplan voor de Binnenstad Actieplan voor de Binnenstad Actieplan voor de Binnenstad Coördinatie / stimulering citymarketingsacties (synergiebevordering FOC)  zie verder H8 Preventieve handhaving (bewaken FOC-concept) Monitoring economische effecten FOC in binnenstad  nulmeting Doorlopende actie m.i.v. 2005 Doorlopende actie m.i.v. 2005 Doorlopene actie sinds 2006 2007 (nulmeting 2006) Samenwerkingsovereenkomst Actiepan voor de binnenstad + convenant Actiepan voor de binnenstad + convenant Samenwerkingsovereenkomst + Actiepan voor de binnenstad + convenant Actiepan voor de binnenstad + convenant Stuurgroep citymarketing Gemeente (BR), Rosada (MDG) Werkgroep citymarketing binnenstad (secr. Gemeente BR) Gemeente (BR/ HH) Start in 2007 Gestart in 2004 Doorlopende actie 2007 2008 Collegeprogramma/ afdelingsplan Bestuursopdracht Communicatieplan Communicatieconcept Diverse media Gemeente (PG/ BL.BR) Gemeente (BR), stuurgroep + werkgroep citymarketing klankbordgroep Nieuwe markt Gemeente (BL/BR) ROF/ MKB/ KHN/ KvK/ OKR/ HBD Gemeente (BR) + binnenstadsoverleg 2007 2007 en vervolgens jaarlijks. Doorlopend Retailmonitor Locatus en diverse andere bronnen Gemeente (FOID, BL, BR) Gemeente (FOID, BR , BL) SES West-Brabant/ KvK/ gemeenten (BL)

4E-1

4E-2

4E-3

4E-4

Gemeente (BR+FOID)

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

24/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

 structurele meting

Jaarlijks

4E-5

Actieplan voor de Binnenstad

Evaluatie shuttleverbinding tussen FOC en binnenstad Bevordering synergie FOC voor recreatiepark De Stok (icm 4E-7) Bevordering synergie FOC naar regio  in samenhang met 4E-6

2008

4E-6

2007 2 kwartaal 2005  startnotitie e 4 kwartaal  actievoorstel
e

Samenwerkingsovereenkomst Actiepan voor de binnenstad + convenant Economische effectanalyse FOC REAP Samenwerking in Stok Economische effectanalyse FOC REAP

Gemeente (BR)/ Rosada/ Stuurgroep Citymarketing Gemeente (BR), SES WestBrabant/ ondernemers STOK, MDG Gemeente (BR), SES WestBrabant (omliggende gemeenten), KvK, MDG

4E-7

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

25/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

5
5.1

Kantorenmarktbeleid
Doelstelling

Een duidelijk accent zal worden gelegd op het gericht bevorderen van de kantorensector als onderdeel van de totale economische ontwikkeling. Door het accentueren van de kantorenmarkt in Roosendaal wordt er verder invulling gegeven aan het creëren van een aantrekkelijke arbeidsmarkt met een gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod.

5.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

In het Economisch Profiel van de Gemeente Roosendaal is het kantorenmarktbeleid toegespitst op een speerpunt: “het nastreven van een accentuering van de kantorenmarkt in de centrumstad Roosendaal”. Anno 2007 vormt dit speerpunt nog steeds de basis voor de operationalisering van het kantorenmarktbeleid voor de komende jaren. Aan de verdere concretisering van het kantorenbeleid (het kantorenprogramma) worden de volgende subdoelstellingen verbonden: A. De implementatie van het kantorenprogramma B. De (ruimtelijke en functionele) uitwerking van de hierin opgenomen kantorenlocaties C. Acquisitie t.b.v. uitgifte en ontwikkeling van de kantorenlocaties

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

5.3

Actieplan Kantorenmarkt

Actienr. 5A 5A-1

Doelstellingen De implementatie van het kantorenprogramma

Acties’s

Planning

Instrumenten

Verantwoordelijke partijen

Externe communicatie kantorenprogramma De (ruimtelijke en functionele) uitwerking van de hierin opgenomen kantorenlocaties Uitwerken functionele en ruimtelijke randvoorwaarden t.b.v. verbeteren van de vestigingsfactoren voor kantoren (bereikbaarheid, parkeren, etc.) Ruimtelijk juridische implementatie kantorenprogramma: -onderzoeken mogelijkheden tot het formuleren van flexibele “globale” bestemmingsplannen Voorbereiden concrete locaties (o.a. Majoppeveld) Acquisitie t.b.v. uitgifte en ontwikkeling van de kantorenlocaties Profileren van Roosendaal als kantorenstad(als onderdeel citymarketing) Marktconforme ontwikkeling- en uitgiftestrategie

Doorlopende actie

Business magazine Diverse media Website

Gemeente (BR) / REWIN

5B

5B-1

doorlopende activiteit Doorlopende activiteit Doorlopende activiteit

budget economische ontwikkeling planologisch reserveren van kantorenlocaties

Gemeente (BR) / REWIN SES (kantoorhoudende)ondernemers Gemeente (BR ) Gemeente (BR)) Ontwikkelaars

5B-2

bestemmingsplannen

5B-3

bestemmingsplannen

5C

5C-1

Doorlopende activiteit Doorlopende actie

Accountmanagement bedrijven Business magazine REWIN-projecten Budget economische ontwikkeling Accountmanagement bedrijven/ binnenstad

Gemeente (BR)/ REWIN

5C-2

Gemeente (BR) / REWIN

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

6
6.1

Toeristische recreatieve ontwikkeling
Doelstelling

Het recreatiebeleid is vooral gericht op de lokaal en regionaal aanwezige recreatiebehoefte en is vanuit die optiek geen economisch beleid. Een aantrekkelijk recreatieaanbod draagt echter wel bij aan een beter productiemilieu en levert interessante vestigingscondities voor bedrijven. Tegelijkertijd biedt de aanwezigheid van een aantrekkelijk recreatieproduct samen met andere voorzieningen (cultuur, vertier, sport, enz.) een betere kans voor toerisme en daarmee voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid. In die zin draagt de toeristisch-recreatieve sector direct en indirect bij aan de werkgelegenheidsdoelstelling. De gemeente kiest bij het begrip toerisme bovendien voor een brede insteek in de zin dat bijvoorbeeld ook het recreatief winkelen en uitgaan worden meegenomen. Het in stand kunnen houden van een hoogwaardig voorzieningenniveau is gebaat bij het toeristische uitgangspunt dat de bestedingen van de eigen bevolking elders relatief beperkt blijven en die van bezoekers aan de gemeente relatief hoog zijn.

6.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

In het Toeristisch Recreatief Profiel wordt de nadruk gelegd op de profilering van Roosendaal als: winkelstad, als uitgaansstad en als zapperij waar van alles te doen is en te beleven valt. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij diverse andere thema’s. Uiteraard moet het toeristisch-recreatief product op basis van dit profiel verder ontwikkeld en uitgebouwd worden. De subdoelstellingen laten zich vertalen in zeven afgeleide, geoperationaliseerde doelstellingen. A. Toeristisch-Recreatieve profilering van Roosendaal. De toeristisch-recreatieve profilering van Roosendaal en de verdere uitwerking ervan implementeren in de lokale toeristische promotie. B. Productontwikkeling. De verdere toeristisch-recreatieve productontwikkeling van Roosendaal door het versterken van de belangrijkste recreatiegebieden in de gemeente. C. Aanpak verblijfsrecreatie. De productverbetering en verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatieve sector in de vorm van kwaliteitsbevordering van het bestaande aanbod en verdere differentiëring ervan ten behoeve van toename aantal toeristische overnachtingen. D. Integraal Horeca Beleid. Het procesmatig gestalte geven aan het integraal horecabeleid, opdat een samenhangend beleid tot uitvoering wordt gebracht op zo mogelijk alle terreinen de horeca betreffende. E. Evenementennota, stroomlijning aanpak evenementen. Het tot stand brengen van een overzichtelijk en doelgericht evenementenbeleid dat enerzijds tegemoet komt aan de effectuering van economische en maatschappelijke belangen die aan evenementen worden toegekend en er anderzijds voor zorgt dat negatieve effecten zoveel mogelijk worden voorkomen of ingeperkt.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

6.3

Actieplan toerisme-recreatie.

Actienr. 6A 6A-1 6A-2 6B 6B-1 6B-2

Doelstellingen Toeristisch-Recreatieve profilering van Roosendaal.

Actie’s

planning

Instrumenten Toeristisch-recreatief profiel + actieprogramma

Verantwoordelijke partijen

Subsidiecontract VVV-Roosendaal uitvoering Participeren in een regionale T&R-profilering Productontwikkeling. Recreatiepark De Stok Recreatiepark De Stok Bevorderen samenwerking t.b.v. marketing De Stok samen met en tussen de ondernemers (o.a. promotie, parkmanagement en business-to-business product) Afronding concrete productvorming (entreebord/ interne bewegwijzering) Bevorderen leisure-ontwikkelingen in SpoorHaven/ onderzoeken mogelijkheden./ verdere uitwerking leisureachtige-planonderdelen SpoorHaven masterplan  specifiek haalbaarheidsonderzoek sporthal/ evenementecentrum/ wielerbaan Herontwikkeling Landgoed Wouwse Plantage. uitwerking planonderdelen (door en evt. samen met initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden) voorbereiding uitvoering/ planologische inbedding Recreatieve opwaardering Rozenven en Visdonk; o.a.: uitwerken gebiedsplan verbeteren voorzieningen (wandelpadenplan/ horeca-ontwikkeling/ informatiepanelen) Ontwikkeling van regionaal wandelknooppuntennetwerk

Doorlopende actie miv 2007 Doorlopende actie

Subsidiebudget subsidieverordening

Gemeente (BR) / VVV-Roosendaal SES West-Brabant / gemeente(n) (BR)/ VVV’s

Toeristisch-recreatief profiel + actieprogramma Doorlopende actie 2007 Doorlopende actie Project SpoorHaven 2007 Gestart in 2004 planuitwerking doorlopend tot 2008 Brabantse Delta Structuurvisie Plus/ UP TRAP-krediet Diverse subsidies Particulier initiatief TRAP-krediet Diverse subsidies Particulier initiatief INTERREG + aanvullende sponsoring Gemeente (BR/ BL)/ gem. BoZ / Eigenaren landgoed/ SBNL/ Werkgroep Leefbaarheid Wouwse Plantage/ VVV Brabants Landschap / SES Gemeente (BR/ BL/ PG) / VVV/ SES SES West-Brabant/ Gemeente(n) (BR) Gemeente (PJ/ BR) Diverse initiatiefnemers FOC/ REAP Gemeente (BR) / ODS ODS/ gemeente (BR/ PG)

6B-3

SpoorHaven

6B-4

Landgoed Wouwse Plantage

6B-5

Visdonk/ Rozenven

2004 start planuitwerking/ uitvoering/ doorlopend tot 2007-2008 2007

6B-6

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

6C 6C-1 6C-2 6D 6D-1 6D-2 6D-3 6D-4 6D-5 6E 6E-1 6E-2 6E-3 6E-4

Aanpak verblijfsrecreatie Ruimte bieden voor nieuwe vormen van verblijfsrecreatie (binnen de planologische mogelijkheden): minicampings, Doorlopende activiteit natuurkampeerterreinen, hoogwaardig hotel Reguleren kampeervergunningen Integraal Horeca Beleid De actualisatie van het werkplan horeca (met opheffen convenant veilig stappen) Verzorgen beleidsproces integraal horecabeleid (uitwerking en uitvoering geven aan de (beleids)aandachtspunten in het werkplan) Terrassenbeleid Horecawijzer Handhavings-/ sanctiematrix Evenementennota, stroomlijning aanpak evenementen Verbeteren communicatie (brochure) en organisatie (aanspreekpunt/ evenmentenplatform) naar organisatoren Logistieke afstemming evenementen – jaarlijkse vaststelling evenementenkalender Aanwijzen evenementenlocaties Implementatie Kermisbeleid Start 2005 (2008) Doorlopende activiteit 2007 2007-2008 2007 Doorlopende activiteit 2007 2008 2008 2007 - 2008

Toeristisch-recreatief profiel + actieprogramma Gemeente (BR) Afschaffing Wet op de Openluchtrecreatie Conceptnota Op Weg naar een integraal horecabeleid Gemeente (BR/, PUzav, HH, ) / KHN afd. / politie, brandweer/ GGD Gemeente (BR/ Puzav)/ KHN afd. Roosendaal/ diversen Gemeente (BL/ BR/ Puzav) KHN, politie e,a, Gemeente (BR / PUzav) Gemeente (HH/ PUzav), RMD, KHN, politie, e.a. Gemeente (BL/ BR)

werkplan Werkplan Huurovereenkomsten Terrasvergunningen Werkplan Werkplan Toeristisch-recreatief profiel + actieprogramma

Gemeente (BR) / VVV / evenementenplatform Gemeente (PUZAv/ / VVV Gemeente (BR e.a.) / evenementenplatform Evenementenbeleid kermisbeleid Gemeente (BR e.a)

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

30/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

7

Arbeidsmarktbeleid

In het collegeprogramma 2006 – 2010 geeft Roosendaal aan te willen investeren in de driehoek onderwijs, economie en werkgelegenheid. Roosendaal wil concrete afspraken maken met maatschappelijke partners om kansen voor doelgroepen te creëren en om onderwijsvormen af te stemmen op de veranderende economie. Internationaal De groei van internationale handelsstromen en gerelateerd daaraan de snelle opkomst van lage-lonen economieën in Azië (China, India) zorgen voor een toenemende internationale concurrentie. Daarnaast blijft de concurrentie met innoverende kenniseconomieën zoals die van de VS en Japan. Het antwoord van de Europese Unie is neergelegd in de Lissabon Agenda. De Lissabon-strategie moet ertoe leiden dat de EU in 2010 de meest concurrerende en duurzame kenniseconomie ter wereld zal worden. Kennis en innovatie, duurzaamheid, hervorming van het sociale zekerheidsbeleid, een goed ondernemingsklimaat en een betere werking van de interne markt zijn daarbij de speerpunten. De belangrijkste doelstellingen zijn het verhogen van de arbeidsparticipatie naar 70 procent en het verhogen van de uitgaven aan R&D tot 3 procent Bruto binnenlands product (BBP). Kortom: meer mensen aan het werk en de economie meer richten op innovatie en kennisintensieve activiteiten (skill based technological change). Nationaal In Nederlands beleid zijn die doelstellingen zichtbaar in beleidsmaatregelen: - toename arbeidsparticipatie: maatregelen in VUT/Prepensioen, WW, WAO en invoering WWB, tegengaan mismatch onderwijs en bedrijfsleven, tegengaan voortijdig schoolverlaten, beter kunnen combineren van arbeid en zorg, discussie pensioengerechtigde leeftijd, fiscale maatregelen, - kenniseconomie en vergroten innovatievermogen: voorkomen voortijdig schooluitval (‘Aanval op de uitval’), investeren in menselijk kapitaal door betere scholing en verbetering vakbekwaamheid (‘Leven Lang Leren’), gebiedsgericht economisch beleid (‘Pieken in de Delta’). Overigens zijn dit de belangrijkste maatregelen en is dit zeker geen uitputtende opsomming. Voor de uitwerking van het Nederlandse beleid geldt de regel ‘decentraal wat kan, centraal wat moet”. Decentraal betekent overigens in deze niet direct dat gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen. Op tal van onderwerpen spelen sociale partners een belangrijke rol, bij andere onderwerpen wordt voor een andere schaal dan die voor de gemeenten gekozen. Lokaal Roosendaal is vanuit haar wettelijke taken verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de WWB, de voorschoolse educatie ter voorkoming van onderwijsachterstanden en het terugdringen voortijdig schoolverlaten (RMC). Daarnaast hebben ook andere instanties in de regio hun eigen verantwoordelijkheden. Te denken valt aan onderwijsinstellingen, sociale partners, individuele werkgevers, UWV, CWI, REWIN en diverse maatschappelijke organisaties. Op verschillende plaatsen en manieren wordt met deze organisaties contact onderhouden. Een aantal voorbeelden: - Sociaal Economisch Overleg Roosendaal - SES / RPA - STER - RMC - Subsidierelaties etcetera Een belangrijk initiatief om de regierol met betrekking tot arbeidsmarktbeleid in te vullen is het overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijs, de ‘gouden driehoek’. Doel is te komen tot een optimale afstemming en verbinding tussen de driehoek onderwijs, economische zaken en arbeidsmarkt zodat iedereen in de gemeente voor wie dat tot de mogelijkheden behoort, werk kan vinden en behouden. Vanuit dit overleg kan de gemeente haar regierol verder invullen.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

7.1

Doelstelling

De gemeente Roosendaal wil de beleidsvelden ‘economische zaken’ en ‘sociale zaken’ in de komende jaren steeds verder integreren. Een goed arbeidsmarktbeleid levert namelijk niet alleen een bijdrage aan een beter economisch product, maar ook aan de sociale doelstelling om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen.

7.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

De gemeente Roosendaal wil naar een breed overkoepelend beleid dat zorgt voor afstemming tussen zaken als werkgelegenheid in het algemeen, de zorg voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, bevorderen van arbeidsdeelname, maatregelen voor doelgroepen, de aanpak van werkloosheid en de precieze rol die de gemeente hierbij wil spelen. Basisvoorwaarde is het hebben van een goed inzicht in de arbeidsmarkt. Om dat te krijgen lopen verschillende initiatieven. Daarnaast is er een aantal subdoelstellingen geformuleerd, die de basis kunnen vormen voor het arbeidsmarktbeleid. A Aanscherpen van de relatie met gronduitgifte en acquisitie In het Economisch Profiel voor de gemeente Roosendaal is een link gelegd tussen het zorgen voor voldoende werkgelegenheid aan de ene kant en de gronduitgifte voor en de acquisitie van bedrijvigheid aan de andere kant. Concreet gaat het hierbij om zaken als:  het transparant maken van het arbeidspotentieel en de vraag naar personeel  fondsvorming voor het aantrekken van extra werkgelegenheid  selectieve acquisitie van arbeidsintensieve bedrijven Door hierin een actieve rol te spelen, kan de gemeente sturen op het aanbod aan arbeidsplaatsen en dit zoveel mogelijk laten aansluiten bij de aanwezige arbeidsmarkt. B Toeleiding naar werk Het gemeentelijk beleid op het gebied van sociale zaken richt zich niet alleen op het bieden van sociale zekerheid en het verstrekken van (bijstands)uitkeringen. Toeleiding naar werk vormt een andere belangrijke pijler. De uitstroom van bijstandsgerechtigden naar betaald werk zorgt niet alleen voor een vermindering van de uitkeringen, het draagt ook bij aan een betere arbeidsmarkt. Er is een groep mensen in de bijstand voor wie uitstroom naar werk niet tot de mogelijkheden behoort. Te denken valt aan mensen die vanwege medische of psychische beperkingen niet kunnen werken of die in de bijstand zittten als aanvulling op hun AOW. Voor de overige groep mensen in de bijstand heeft Roosendaal zich als doel gesteld dat zij in 2010 allen aan het werk moeten zijn., Er kan gesteld worden dat de gemeente Roosendaal bijzonder succesvol is bij de uitvoering van de WWB. Wanneer ontwikkelingen van het WWB bestand van gemeenten met meer dan 60.000 inwoners sinds de invoering van de WWB in 2004 worden vergeleken neemt Roosendaal de eerste plaats in waar het de uitstroom uit de WWB betreft1. Dit succes is vooral te danken aan het goed kijken of mensen wel in aanmerking komen voor een uitkering en de reïntegratie-inspanningen (‘Werkvoorop’). Dit beleid heeft er in geresulteerd dat vele mensen (weer) een betaalde baan hebben. Dit beleid wordt onverminderd voortgezet en verder aangescherpt. Ook in 2007 zijn er met meerdere bedrijven afspraken gemaakt over het plaatsen van uitkeringsgerechtigden. Om meer bedrijven te interesseren om samen met de gemeente mensen naar werk te leiden is gekozen voor een merkbenadering. Kennis van de arbeidsmarkt en werkgevers, vraagsturing bij het inzetten van reïntegratie-instrumenten, hanteren van duidelijk herkenbare standaardproducten en accountmanagement zijn de bouwstenen voor het reïntegratiebeleid. Inspire Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat men bereid is om mensen met een bijstandsuitkering een kans te bieden op een baan mits hij onderdeel uitmaakt van een “succesverhaal”. Het vraagt dat de CBS gegevens, bewerkt door APE die het verdeelmodel voor de bijstandsmiddelen onderhoudt. Met 27 % uitstroom in de periode 2004-2006 neemt Roosendaal de eerste plaats in. In 2006 nam Roosendaal met 19 % de tweede plaats in, net achter Schiedam. Bron: www.ape.nl.
Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal 32/47
1

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

werkgevers vertrouwen hebben in onze strategie en aanpak. Het is daarom belangrijk dat het vertrouwen van bedrijven wordt gewonnen door transparante regels en een strategie die vervolgens worden nagekomen. De uitkomst van het onderzoek hebben we omgezet in een marketingstrategie, gebaseerd op een merkbenadering. De reden om te kiezen voor een merkbenadering is gelegen in het feit dat een merk voor zowel de werkgevers als voor de werkzoekenden “pakbaar” is. Het staat voor een beleving, een verwachting en een gevoel waardoor je er een relatie mee kunt opbouwen. Daarnaast staat een merk los van een bepaalde organisatie. Voorwaarde is wel dat alle organisaties die onder het merk werken dezelfde uitstraling hebben. Daardoor biedt het keurmerk de garantie en omkadering naar bedrijven en langdurig werklozen dat iedereen die het keurmerk draagt zich voegt naar de filosofie en werkwijze zoals die door de gemeente is voorgeschreven. Bedrijven die niet meewerken of niet voldoen aan de eisen van het keurmerk leveren geen bijdrage aan de doelstellingen van de gemeente waardoor zij ook geen financiële bijdrage van de gemeente ontvangen. Daarmee krijgt de merkbenadering een nieuwe component, namelijk een beoordelingsinstrument als voorwaarde voor een financiële bijdrage. Dit betekent dat beoordeeld dient te worden of de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit resulteert in het verlengen van de toekenning van het keurmerk of het intrekken van toekenning van het keurmerk. Intrekken van de toekenning van het keurmerk betekent ook intrekken van de financiering. Voor 2007 betekent dit dat we: a) Kwaliteitseisen en toelatingseisen formuleren b) De eigen organisatie auditen op basis van het INSPIRE-keurmerk c) De dienstverlening van de organisatie waaraan de gemeente geld verstrekt auditen op basis van het INSPIRE-keurmerk. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in geval van nieuwe contracten en beschikkingen de bovenstaande werkwijze zal worden opgenomen als voorwaarden. Bij de huidige lopende contracten en beschikkingen kunnen we dit niet afdwingen, zullen we de bedrijven overtuigen van de meerwaarde die een dergelijk keurmerk heeft. C Inzicht in de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) Arbeidsmarktbeleid gaat kort gezegd om het matchen van aanbod van en vraag naar werk. Het is daarom allereerst belangrijk om zicht te hebben op de omvang en de aard van dat aanbod en die vraag. De basis van het arbeidsmarktbeleid ligt in het analyseren van gegevens over zaken als aantal vacatures, aantal werkzoekenden, aanwezig opleidingsniveau, omscholingsmogelijkheden, stageplaatsen en pendelstromen. In het afgelopen jaar zijn dergelijke gegevens wel beschikbaar geweest, maar niet met elkaar in verband gebracht of niet uitgebreid in de beleidsvoorbereiding betrokken. Vanaf 2004 zal dit een meer structureel onderdeel vormen van de beleidsprocessen. Het is van belang dat alle betrokkenen (organisaties, klanten en gemeentelijke afdelingen) goed geïnformeerd zijn over de projecten die lopen, de regelingen die er zijn en de initiatieven waarvan gebruik kan worden gemaakt. Met andere woorden: communicatie en het toegankelijk maken van de informatie vergemakkelijken de aansluiting tussen vraag en aanbod. Er is veel informatie beschikbaar, door verschillende organisaties en ten behoeve van verschillende doelen en doelgroepen. In het kader van de ‘gouden driehoek’ wordt bekeken hoe deze informatie beter te bundelen en te ontsluiten. D Onderwijs en arbeidsmarkt. Bij het matchen van het aanbod en de vraag is ook het onderwijs een bepalende factor. Één van de doelen van onderwijs is het zodanig toerusten van mensen, dat zij een goede plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Het is dan ook belangrijk dat opleidingen (inhoudelijk) aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Een goede afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs zorgt ervoor dat tijdens opleidingen praktijkkennis kan worden opgedaan, dat de kansen op werk na een opleiding worden vergroot en dat werkgevers meer zekerheid hebben over de toerusting van hun (potentiële) arbeidskrachten. Ook draagt de gemeente door het tegengaan van ongekwalificeerd schooluitval bij aan het voorzien in voldoende gekwlificeerd arbeidsaanbod.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

33/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

De gemeente kan op verschillende manieren bijdragen aan de versterking van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals door:  het bieden van goede faciliteiten, zoals een unilocatie voor het ROC  het stimuleren van opleidingen in economisch relevante sectoren  voorkomen van schooluitval (loopbaan 23)  het stimuleren van opleidingen op niveaus (bijvoorbeeld HBO) waar dat voor de werkgelegenheid noodzakelijk is . Het is niet alleen nodig dat opleidingen aansluiten bij de bestaande bedrijvigheid in de gemeente. Goed opgeleide mensen zijn voor bedrijven een reden om zich in Roosendaal te willen vestigen. De aanwezigheid van kennis is vooral van belang voor de vestiging van kennisintensieve bedrijven, zoals onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en adviesinstellingen. De gemeente Roosendaal sluit zich aan bij het streven van Rewin om de kennisintensieve bedrijvigheid in de regio West Brabant in de komende jaren te versterken. E Samenwerking Voor een effectief arbeidsmarktbeleid is een goede samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke afdelingen van groot belang. In de komende jaren zal deze samenwerking verder worden versterkt, waardoor het arbeidsmarktbeleid integraal kan worden opgepakt. Op 5 april 2007 heeft de bijeenkomst van de ‘gouden driehoek’ onderwijs economie en arbeidsmarkt plaats gevonden. Vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs en gemeente bogen zich over de thema’s die zich de komende jaren lenen om te komen tot vitale arrangementen. Door het opzetten en uitvoeren van deze arrangementen en de bijbehorende coalities wil de gemeente nader invulling geven aan haar ambities zoals die zijn vastgelegd in het Collegeprogramma 2006 – 2010. De arrangementen moeten zorgen voor afstemming tussen zaken als werkgelegenheid in het algemeen, de zorg voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, bevorderen van arbeidsdeelname, maatregelen voor doelgroepen en de aanpak van werkloosheid. Door de deelnemers is een scala aan ontwikkelingen, wensen, kansen en activiteiten ingebracht. Deze hebben geleid tot de volgende punten voor de agenda 2007 – 2010: - ondernemend leren - leerwerkplekken - aandacht voor de onderkant van de samenleving / arbeidsmarkt - stageproblematiek - aandacht voor keuzerichting techniek - zorg voor voldoende docenten Op dit moment worden deze agendapunten uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk praktische doelstellingen worden geformuleerd. Daarbij zal aan de verschillende geledingen van de driehoek gevraagd een concrete rol te vervullen. Omdat de arbeidsmarkt niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, is een regionale aanpak van het arbeidsmarktbeleid nodig voor een evenwichtige economische ontwikkeling. De gemeente Roosendaal onderschrijft dit uitgangspunt. Het RPA West Brabant ondersteunt daarbij, maar zal ook steeds het nut en de noodzaak van de regionale aanpak moeten aantonen. Bij de onderlinge afstemming van beleid, prioriteiten en projecten kijkt de gemeente Roosendaal vooralsnog met name naar de regio West Brabant. In de komende jaren zal ook de samenwerking op provinciaal en landelijk niveau uitgebouwd kunnen worden. Gezien de ligging van Roosendaal ligt ook samenwerking met naburige Belgische overheden voor de hand.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

34/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

7.3
Actienr. 7A

Actieplan arbeidsmarkt.
Doelstellingen Aanscherpen van de relatie met gronduitgifte en acquisitie Fondsvorming voor het aantrekken van extra werkgelegenheid Selectieve acquisitie van arbeidsintensieve bedrijven, aangaan van (reïntegratie)overeenkomsten met nieuwe bedrijven Transparant maken van het arbeidspotentieel en de vraag naar personeel Toeleiding naar werk Verdere invoering ‘Work First’ Versterken afstemming tussen CWI en bedrijfsleven Inzicht in de arbeidsmarkt (vraag en aanbod) Verbeteren arbeidsmarktinformatie en analyse daarvan:  vraagzijde: vacatures, werving, omscholingsmogelijkheden, stageplaatsen, etc.)  aanbodzijde: werkzoekenden, bestanden, arbeidsreserve, opleidingsniveau, praktijkkennis, pendelstromen, etc. Verbeteren van de communicatie Lopend project Doorlopende activiteit Work First Gemeente (SZ)/ CWI Gemeente (SZ) CWI, bedrijfsleven Rijksmiddelen (Financiele bijdragen voor de uitkeringsverstrekking en uitstroomsubsidies Gemeente (BL/ BR/ SZ), REWIN, CWI, RPA (SES) Acties Planning Instrumenten Verantwoordelijke partijen

7A-1

Doorlopende activiteit

7A-2

Doorlopende activiteit

Accountmanagement bedrijven

Gemeente (BR / SZ), CWI, RPA (SES)

7A-3

Doorlopende activiteit

Databanken (o.a. Kliqmatch)

Gemeente (SZ/ FOID), CWI

7B 7B-1 7B-2 7C

Doorlopende activiteit

7C-1

RPA-kwartaalrapportages; analyses Landelijke taskforce Jeugdwerkloosheid

Gemeente (BL / SZ / FOID), CWI, RPA (SES), RSEB

7C-2

Doorlopende activiteit

Nieuwsbrief, brochures,

Gemeente (BL / SZ), CWI

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

met doelgroepen: toegankelijk maken van informatie, uitdragen van projecten, regelingen en activiteiten

website

7C-3

Aangaan van overeenkomsten met individuele (nieuwe) werkgevers t.b.v. reïntegratie van langdurig werklozen (arrangementen op maat) Onderwijs en arbeidsmarkt

Doorlopende activiteit

Reïntegratiebudget

Gemeente (SZ/ BR)

7D

7D-1

Scheppen van randvoorwaarden voor technisch en praktijkgericht onderwijs

Doorlopende activiteit  verdere voorbereidingen voor de unilocatie voor het ROC

Gemeente (BR/ PG) / onderwijsinstellingen

7D-2

het stimuleren van opleidingen in economisch relevante sectoren en niveaus

Doorlopende activiteit

Gemeente (BR) en onderwijsinstellingen

7D-3 7E 7E-1 Samenwerking

Streven naar vestiging van kennisintensieve bedrijvigheid

Doorlopende activiteit

Gemeente (BR), Rewin

Verder versterken integrale benadering arbeidsmarktbeleid Uitwerking agenda 2007-2010

Doorlopende activiteit

Koppeling portefeuilles EZ, SZ , Onderwijs en arbeidsmarkt ‘gouden driehoek’

Gemeente (BL/ BR), CWI, RPA (SES) en onderwijsinstellingen

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

36/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

7E-2

Beleidsafstemming, prioriteitstelling, gezamenlijke projectuitvoering en inkooptrajecten binnen de regio, de provincie, Nederland en het Doorlopende activiteit grensgebied; actualiseren en accentueren van gedeelde belangen Verder mobiliseren van relevante regionale spelers, zoals sociale partners en captains of industry Doorlopende activiteit

Gemeente (BL/ BR), CWI, RPA (SES)

7E-3

RPA (SES)

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

37/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

8
8.1

Citymarketing en Reclamebeleid.
Doelstelling citymarketing

Op basis van een doelgerichte citymarketing-strategie zal de komende jaren moeten worden ingezet op het behoud en de versterking van de marktpositie van Roosendaal. In populaire bewoordingen “Roosendaal moet op de kaart!”. De city-marketing zal verder reiken dan alleen het directe economische belang. City-marketing zal ook een belangrijke impuls moeten geven aan de dynamiek van de stad, de dorpen en het buitengebied en daarmee aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid.

8.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen citymarketing

- Een belangrijke eerste stap (subdoelstelling A) betreft de vaststelling van het gewenste marketingsconcept. Vanuit een klantgerichte denkwijze zal het product Roosendaal in de duidelijke te onderscheiden onderdelen “verkocht” moeten worden. Het concept zal duidelijk aan moeten geven welke deelproducten, met welke marketingstechnieken, met welk beoogd effect en aan welke klant/ doelgroep worden aangeboden. Voor de continuïteit is het van belang dat niet het zoveelste nieuwe concept wordt gelanceerd maar dat de bestaande concepten als “Beleef ‘t in Roosendaal” worden geëvalueerd en vervolgens worden aangepast, aangescherpt en uitgebouwd tot een volwaardig marketingconcept. De gemeente wil dit concept graag in samenspraak met de sociaal-economische partners ontwikkelen. Om praktische redenen zal uit de gelederen een werkgroep geformeerd worden. - De logische vervolgstap (subdoelstelling B) betreft uiteraard de operationalisering. Dit betekent echter niet dat in afwachting van bovengenoemd concept geen citymarketing plaats zal vinden. De vigerende beleidskaders, m.n. het economische en het toeristisch-recreatieve profiel, bieden immers voldoende aanknopingspunten om te stad verder te promoten en verschillende marketingstechnieken uit te proberen.

8.3

Doelstelling reclamebeleid.

Het gemeentelijke reclamebeleid is vooral gericht op een verantwoorde afweging van uiteenlopende belangen van reclame in het openbaar gebied. Als beheerder van het openbaar gebied geldt primair de functionele kwaliteitsdoelstelling. Reclameuitingen mogen geen afbreuk doen aan de veiligheid en functionaliteit van het openbare gebied. Reclameuitingen in het openbare gebied moeten waar mogelijk zelfs een bijdrage geven aan de kwaliteit en functionaliteit van het openbare gebied (als sierobject, als landmark en/ of als camouflerende blikvanger. Vanuit het bedrijfsleven bestaat een grote behoefte aan marketing via reclame in de openbare ruimte; organisatoren willen hun evenementen onder de aandacht brengen en ook allerlei (goede doel) acties kiezen deze weg. De gemeente wil op verantwoorde wijze tegemoet komen aan deze belangen door op diverse wijzen ruimte te bieden voor reclame-uitingen in de openbare ruimte. De gemeente wil enigszins kunnen faciliteren waar het een algemeen belang betreft. Daar waar sprake is van commerciële belangen stelt de gemeente zich echter op als marktpartij door marktconforme tarieven te hanteren bij de verhuur van reclame-ruimte. De nota reclamebeleid dateert nog van voor de gemeentelijke herindeling en moet op onderdelen geactualiseerd worden. Ook de diverse contracten met reclame-exploitanten moeten op basis van de voornoemde afweging van belangen worden herzien. Samengevat geldt voor de uitvoering van het reclamebeleid het volgende algemene uitgangspunt.  Evenwicht creëren tussen de inkomsten voor de Gemeente en het behouden van kwaliteit van de openbare ruimte, als ook het daarbij garanderen van de verkeersveiligheid, hierbij rekeninghoudend met de belangen van ondernemers, vastgestelde beleidskaders en bepalingen uit bestaande vergunningen en regelgeving.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

8.4

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen reclamebeleid.

De uitvoering van het reclamebeleid betreft globaal: - de actualisatie van het reclamebeleid; - de heroverweging van de huidige exploitatie van reclameruimte in het openbare gebied en de daaraan verbonden herziening van de contracten met de reclame-exploitanten.

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

39/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

8.5

Actieplan citymarketing en reclamebeleid.
Actie’s planning instrumenten
Gemeentelijke huisstijl en communicatieconcepten Toeristisch-recreatief profiel Implementatie van de Bestuursopdracht citymarketing (algemeen) Incl. de organisatorische vormgeving Structurele analyses marktonderzoeken en promotieconcepten (o.a.. “Beleef ’t in Roosendaal”) middels afstudeeronderzoek (projectgroepen en individuele stageopdrachten). De (gezamenlijke) ontwikkeling van een krachtig gemeentebreed strategisch marketingsconcept voor Roosendaal.? Participatie EZ in vormgeving communicatie coordinatie binnenstad (aanvalsplan) de operationalisering van het citymarketingsconcept + doorgaan met lopende citymarketingsacties Opzet van een nieuw gemeentelijke businessmagazine?. Het voormalige blad “Roosendaal Economisch” vervangen door een ruimer opgezet economisch magazine 2008 Gemeente (BR/ BL/ (communicatie) / Georganiseerde bedrijfsleven 2007 Gemeente (SBL/ CMB/ SOW/ MPOIC) SPR/ SWP/ VVV/ ROF/ MKB/ OKR Gemeente (BR) - NHTV Stuurgroep citymarketing / Gemeente (BR/ AOA) Gemeente (PG/ BL/ BR)

Actienr. Doelstellingen
8A de ontwikkeling en vaststelling van het gewenste marketingsconcept

Verantwoordelijke partijen

8A-1

8A-2

Vanaf 2003  doorlopende actie 2007-2008 2007-2008

8A-3 8A-4

Bestuursopdracht citymarketing

8B

8B-1

8B-2

Voortdurend inspelen op kansrijke Roosendaal promotie momenten (o.a. RBC Roosendaal, FOC, Recreatiepark De Stok, winkelcentrum (Roselaar), maandagmarkt, logistiek en distributie, Draai van de Kaai, terrassen op de Markt, etc.)  o.a. Roosendaal 200 jaar Nadere invulling evenementenbeleid; evenement als marketingsinstrument

Doorlopende actie

Gemeente en betreffende organisaties

2008 Doorlopende actie Evenementennota in wording Gemeente (BR) Evenementenplatform/ SPR/ SWP/ VVV/ ROF/

8B-3

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

KHN/ organisatoren

8B-4

Voortzetten en verbreden van de geraniumacties in doorlopende actie de dorpen Synergiebevordering Rosada – binnenstad: - exploitatie VVV-unit op Rosada huis-aan-huis winkelkrant Shoppinggids Etc. Promotie koopzondagen
Actualiseren reclamebeleid Aanpassen beleidskader n.a.v. herziening contracten en achterliggende uitgangspunten en terugdringen administratieve lasten Heroverweging van de exploitatie van reclameruimte en de daaraan verbonden herziening van de contracten reclamevoering in de openbare ruimte Onderzoeken van mogelijkheden in het winkelgebied van de binnenstad 2008 2008

T&R-profiel + budget Geraniumactie-subsidie

Gemeente (SBL) Geraniumcomite’s (SWP) Werkgroep (+ stuurgroep) Citymarketing / gemeente (BR) Werkgroep (+ stuurgroep) Citymarketing / gemeente (BR)

8B-5

Doorlopende actie vanaf Beleef ’t in Roosendaal 2006

8B-6 8C 8C-1

Doorlopende actie vanaf koopzondagenbeleid 2006

Gemeente (BL)

8D

8D-1

Werkgroep citymarketing/ binnenstadsoverleg (BR/ PG/ AOA/ PG) / reclameexploitanten

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

41/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

9
9.1

Uitvoeringskader.
Doelstelling

De in dit actieplan vermelde activiteiten kunnen alleen binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd als primair ook aan de organisatorische en financiële randvoorwaarden kan worden voldaan. De inrichting van een adequaat uitvoeringskader vormt derhalve een doel op zich. Het is daarbij van belang om de uitvoeringsomgeving niet te beperken tot de reikwijdte van de gemeente Roosendaal. De bij dit EAP betrokken sociaal-economische partners behoren tot de omgeving. Zij hebben immers een direct belang bij een goede uitvoering van het plan. Bovendien is hun betrokkenheid, ervaring en know-how onontbeerlijk om van het EAP een succes te maken. Daarnaast is er behoefte om het uitvoeringsproces in een bredere platform-organisatie te monitoren.

9.2

(Geoperationaliseerde) subdoelstellingen

De inrichting van het uitvoeringsorganisatie richt zich vooral op: A) Voortgang van het plaatselijk sociaal economisch overleg Roosendaal (SEOR), zijnde een platform dat (mede op basis van de economische barometer) de voortgang van het actieplan bewaakt; B) de invulling van het benodigde financieringskader.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

9.3

Actieplan uitvoeringskader
Verantwoordelijke partijen

Actienr. Doelstellingen
9A 9A-1 9B 9B-1 de invulling van het benodigde financieringskader de voortgang van het sociaal economisch overleg Roosendaal (SEOR),

Actie’s

Planning

instrumenten

Interactie voorbereiding SEORbijeenkomst

2007-2008

EZ-budget

Gemeente (BR) + georganiseerd bedrijfsleven

Onderzoek naar externe fondsvorming (Leids model/ BID’s / etc.) Verdelen/ reserveren gemeentelijke budgetten Inzichtelijk maken mogelijke subsidiebijdragen

2007/2008

EZ-budget EZ-budget T&R-budget Collegeprogramma/ Jaarlijkse cyclus Kadernota Diverse subsidiemogelijkheden

Gemeente (BR) en georganiseerd bedrijfsleven (Stuurgroep citymarketing) Gemeente (BL,BR)

9B-2

Doorlopende actie

9B-3

Doorlopende actie

SES/ Gemeente e.a.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 eindversie

Bijlage A Betrokken partijen
REGIONAAL NIVEAU Op regionaal niveau nemen de volgende partijen deel aan het proces:  SES West-Brabant zorgt voor de regionale coördinatie en de stroomlijning van de financieringsstromen. In deze rol is SES West-Brabant o.a. direct betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden als het Regionaal Sociaal Economisch Beraad (RSEB), de NV REWIN West Brabant, het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) en de Stuurgroep REAP (REgionaal ActiePlan) WestBrabant. Bovendien participeert SES West-Brabant in de Regionale Advies Commissie Recreatie & Toerisme (RAC R&T);  Het Regionaal Sociaal-Economisch Beraad (RSEB) fungeert als een informatief overleg tussen overheid, bedrijfsleven en overige belangenorganisaties;  Het acquireren van bedrijven en de (projectmatige) versterking van het productiemilieu behoren tot de kerntaken van de NV REWIN West-Brabant;  De Stuurgroep REAP zorgt voor de jaarlijkse invulling en uitvoering van het regionaal stimuleringsprogramma waarmee men met provinciale middelen een impuls geeft aan de ontwikkeling van werk en de concurrentiekracht van bedrijven;  De Kamer van Koophandel West-Brabant fungeert als adviseur en belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in de regio en participeert vanuit deze rol in diverse samenwerkingsprojecten;  In het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) West-Brabant zijn alle betrokkenen in de regio vertegenwoordigd: gemeenten, BZW (Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie), MKB (Midden- en Kleinbedrijf) West-Brabant, ZLTO (Zuidnederlandse Land- en TuinbouwOrganisatie), het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en het UWV (Uitvoeringsorganisatie WerknemersVerzekeringen). In het RPAoverleg vindt de regionale afstemming plaats, worden beleid en concrete projecten ondersteund en de inzet van middelen gecoördineerd. In toenemende mate geschiedt dit in samenhang met het regionaal sociaal-economische beleid.  Belangrijke gesprekspartners zijn ook de werknemers-, werkgevers- en specifieke regionale afdelingen van vak- en brancheorganisaties.  De toeristisch-recreatieve ontwikkeling krijgt daarnaast op regionaal niveau gestalte via de Regionale Advies Commissie Recreatie & Toerisme; hierin zijn naast gemeenten vertegenwoordigd: het toeristische bedrijfsleven, de VVV’s, het Brabants Bureau voor Toerisme en de Kamer van Koophandel. Het RAC R&T adviseert over de inhoud en de uitvoering van een regionaal toeristisch meerjarenprogramma en de inzet van middelen (o.a. aan SES West-Brabant);  de regiocommissie Brabantse Delta; over de toekomstige organisatievorm wordt nog nagedacht; een belangrijk feit is wel dat de provincie nadrukkelijk insteekt op een een gebiedsgerichte aanpak; bij de revitalisering van het buitengebied vervult ook het toeristisch-recreatieve perspectief een belangrijke rol. LOKAAL NIVEAU Op lokaal niveau nemen de volgende partijen deel aan het proces (behoudens projectgerichte organisaties):  de OndernemersKring Roosendaal (OKR);  De afdeling beleid (SBL) van de gemeente Roosendaal is o.a. belast met de integrale afweging van de economische doelstelling in relatie tot andere (m.n. ruimtelijke) beleidsdoelstellingen; onderdeel van deze afdeling zijn ook:  Het accountmanagement bedrijven, het primaire aanspreekpunt voor bedrijven en belast met de gronduitgifte van bedrijventerreinen,  en het accountmanagement binnenstad, het aanspreekpunt op economische gebied voor georganiseerde partijen die in de Roosendaalse binnenstad actief zijn.  Vanuit de bedrijventerreinen zijn diverse contactgroepen en ondernemersverenigingen actief, zoals de Contactgroep Majoppeveld, Ondernemersvereniging Borchwerf, Ondernemersvereniging De Stok (ODS) i/o.  De Roosendaalse Ondernemers Federatie (ROF);  Het Midden- en Kleinbedrijf, afdeling Roosendaal;  de VVV-Roosendaal;  de Stichting Promotie Roosendaal; de Stichting Wouw Promotie;  de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal.  Op lokaal niveau zijn met name het Centrum voor Werk- en Inkomen en de gemeente Roosendaal (afdeling Sociale Zaken) de eerstverantwoordelijke instanties voor arbeidsmarktbeleid. Beide zijn inmiddels ondergebracht in hetzelfde gebouw. De krapte op de arbeidsmarkt heeft er toe geleid dat ook vanuit het lokale bedrijfsleven en vanuit “Economische Zaken” van de gemeente naar een betere (integrale) afstemming van werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid wordt gestreefd.

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

Bijlage B
b2b BPF BZW CMB CMSZ CWI DROB DROM EAP EZ GVVP HBD KHN KVK MKB MUP BRTN O&I ODS OKR OVB PUP REAP REWIN RPA RO ROC ROF RSEB SBH SBL SBNL SEOR SEB SES SOW SPR STIREA SUWI SVG SWP SZ T&R TIPP TOPPER VVV WIW UEB

gebruikte afkortingen.
business to business BPF Bouwinvest (voormalig Bouwfonds) Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie de afdeling Beleid (cultuur & maatschappij) van de Gemeente Roosendaal de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roosendaal Centrum voor Werk en Inkomen Duurzame Revitalisering Overleg Borchwerf Duurzame Revitalisering Overleg Majoppeveld Economisch ActiePlan Economische Zaken (gemeentelijk organisatieonderdeel v/d afdeling SBL) Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Hoofdbedrijfschap Detailhandel Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Roosendaal) Kamer van Koophandel West-Brabant Midden- en Kleinbedrijf (afdeling Roosendaal) Meerjaren UitvoeringsProgramma Beleid Recreatie Toervaart Nederland Onderzoek & Informatie (gem. organisatieonderdeel v/d afdeling AOBD) Ondernemersvereniging De Stok (i/o) Ondernemers Kring Roosendaal Ondernemers Vereniging Borchwerf Parkeer Uitvoerings Plan Regionaal Economisch ActieProgramma Regionaal Werkgelegenheids Instituut (NV) Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (West-Brabant) Ruimtelijke Ordening (gemeentelijk organisatieonderdeel van de afdeling SBL) Regionaal Opleidings Centrum (West Brabant) Roosendaalse Ondernemers Federatie Regionaal Sociaal-Economisch Beraad de afdeling Beheer van de Gemeente Roosendaal de afdeling Beleid (stadsontwikkeling) van de Gemeente Roosendaal Stichting Beheer Natuur en Landelijke Gebieden Sociaal Economisch Overleg Roosendaal (ambtelijke werkgroep) Sociaal-Economisch Beleid Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant de afdeling Ontwikkeling van de Gemeente Roosendaal Stichting Promotie Roosendaal StimuleringsRegeling Economische Activiteiten Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen de afdeling Vergunningen van de Gemeente Roosendaal Stichting Wouw Promotie Sociale Zaken (organisatieonderdeel van de afdeling CMSZ) Toerisme en Recreatie (organisatieonderdeel van de afdeling SBL) Tender Investerings Programma Provincie Aanduiding als Topproject in het Actieplan Bedrijventerreinen van min. van EZ Stichting VVV-Roosendaal Wet Inschakeling Werkzoekenden Uitvoeringsprogramma Economisch Beleid (provincie Noord-Brabant)

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

45/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

Bijlage C Evaluatie EAP 2002-2006

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

46/47

Project: Document:

Actualisatie Economisch Actieplan 2007-2010 EAP Actualisatie 2007-2010

Versie: Status:

1.0 definitief

Bijlage D Economische Barometer 2007

Copyright ©2007 Gemeente Roosendaal

47/47