!#"%$'&%($
)*(+-,/.0+21436587:9<;.=1->@?BADC(E(FG+(;IH-FJ,LK'C(M(58,N1-E(E
O5QPRFJ7@58MTSUAV1XWYS-ZZ2S

[]\(^Q_6`ba@c
degfh_6ajilkmcmn8o@pqeRrs^8dn6tuj_BvwkyxQpl_6zQx8{Q|}e ~pl€:nr
~N‚h_qƒb„g…q†6‡@ˆŠ‰nX‹Œkyƒ:Ž{Q€@il_@{ ‘
’ †6‰@„:…”“G†6‡6ˆ6‰gn•iltm_6ajilkmc]–w{QkmxQpl_@z8xQ{8|•e _@pl€

—

˜ ™›šœYžŸšœD 
¡£¢®:¯°¤®²¥X¦¨§¨±I©ª³y´@§¨«hµ:¶¬•¤·}§¨¸°¥X´¹­ ¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»¡4®Q¡ ®
®:¯¼—¾½'¿mÀXÁ}Ã'¸°´@ĕÅQ´j¶=´jÁ8ÆmÇwµ:ÁŒÄ<È ÉŒµgÁ}À•Çʯº¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»®Q®
®:¯ Ë ÌB´jÃVÍδj³mÇ]Ï°Â:ÁŒÇЯ¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»®Š—
ÑÓÒ—•«¯°®Ó
Ô@¤ŠÕRÚ:Ö
Û8×h܁Û0ØgÔ6ÝÞ§¨Õ-µ:« ÏßÁáà}´6µÆ”⌳”´6Ç'¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»¡X®6Ù Ë
—•¯¼—¾ã —}¯ µ:—}¿m¯ß®ÀXÅQ³”ÂQæBâ}µgÁŒÏçÄäÄ!èR¯º´j¯é:´@¯º¸°ÇY¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯»
®@®@åå
»
¯
—}—}¯¯ —}—}¯¯ ˗ æBèR´j½ëéQêl´jìí¸(® èRÏßÁ}¯º´6µg¯³Ÿ¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯»
®Š®ŠÚÚ
»
¯
—}¯ —}¯ å îXƔ³yÏßï}Ï°Á}Å𯺯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»®ŠÚ
—}—}¯¯ —}—}¯¯ ñÚ èRèR´j´jéQéQ´j´j¸2¸sۗ=µgÁŒ¯ºÄ<¯ËЯº¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯»
®6®6ññ
»
¯
—}¯ —}¯¼Ü èR´jéQ´j¸å ¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»®6ñ
—}¯ —}¯ ò èR´jéQ´j¸sÚ ¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»®Ü
ÙóÒË}«h¯°®Ó
­jÔ6¬}¨¦Gã ¬•õÔ@§GîáÕ4« öÂQÁ8Ɣ³yÂ:¸°¸ß´@³ëöÂQ¶=ÆyÏß·}Ï°¸°ÏŽÆl÷ø¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯»¡X®6ô ù
Ë}¯¼—¾úûˌ¯ µg—}³m¯ß®Ä•Ãwµ:”´j´³yêüÏ°µ:ÁŒ¸Ç]ÆyÈ
µ:´j¸ß¸ç³yµ¶=ÆyÏßÏßÂQÁ4Áµg¸á±I¯³y•¯º¿´@¯Ä}¯ºâ}³”¯´›¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯»
®6ùË
›
¯
:
—
Ë}¯ Ë ËŒÚ:Û8¯ —}܁¯ Û— ýûÁXúû·4µgÂ8³mµgÄ!³mÄ<ìû³yöÏßéQÂQ´Á•þŒ±Å:¸°âŒµ:ÁQ³yµgÆ!Ɣϰ¯ºÂ:Á¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯›
¯›—:—gåË
ˌˌ¯¯ ˌˌ¯ß¯ —® Ýÿµgçâ}Ï°ÁáώÆj¯³”´@¯º´jÁÞ¯¯ºýû¯ºï•Æ”¯Ï°Â:¯ºÁ4ǯ¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯›
—Q—:ñÚ
›
¯
ˌ¯ ˌ¯ Ë æ µgÏçČîX´jÆyÇ ¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯›—:ñ
ˌˌ¯¯ ˌˌ¯¯ åÚ ¼úî ççïŒÂQµgÇ]³yƔ´@ï-Ç Â:¾
³”ÆyÇ ¯¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯›
¯›—:—:òù
ˌˌ¯¯ ˌˌ¯¯¼ñÜ Ý çç´jÂ:Á}Á}´@Ïß³yƔÂQµ:¸³ ¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ˌË8—®
ˌˌ¯¯ ˌˌ¯¯ òù ± •çµ:³”ÂQ¶=·4ï}´ó¸ß´ºæ믺½B¯êl¯ºìЯºö¯ÂQ¯ºÁ•þŒ¯Å:¯ºâŒ¯³yµg¯ºÆ”Ï°¯Â:Á<¯ºî•¯º´@¯ÇyÇ]¯ºÏ°Â:¯Á ¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ËXËXÜÜ
Ë}¯ å èRÏßÁXâ áöÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á ¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯ ËQù
ˌ¯ å4¯ß® XÏçÇ]ƔϰÁ}ÅèsÏ°Á8â !êüÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸çµÆyÏßÂQÁ ¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯ å8Û
Ë  

      

å 

¸°µg¯ºÆ”Ï°¯ºÂ:Áᯯº¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯ åQåQËË
Ë}¯¼Ú¾Ë}ÝÞË}¯¯¼åŒÚ•µg¯¼¯°Ï°—®Á8Ɣ´@ÁŒÌë½'µg¿q´@ÁŒÆyÃV¿jÏß遴¾èRµgƔÏßÁXÏ°¯ºÁ}â ů!µ¯ºêüÁŒÇ]¯ÇlïŒÆm¯ºµ:µg³”¸°¯´›
Ë}¯¼Ú•¯¼— æ'µgÁ4´ Ä<JÏ°Á8Ú Æ”´jÅQ¯º³yµg¯Ɣϰ¯ºÁ}¯Å ¯ºµ ¯³y´j¯ºïŒ¯º¯ºµ:Ï߯¯³y´@¯º¯ºÄ¯¯Ä}¯º¯º³”Ï°¯¯é:´<¯º¯ºÏ߯¯Á8Æy¯º¯ºÂÿ¯º¯ºÆy¯¯É}´ ¯º¯º¯¯æ믺½ë¯ºêl¯¯ì ¯º¯º¯º¯º¨¸ß´@¯¯é:¯º¯º´@¸°Ç=¯¯¯º¯ºË ¯¯ åQå:åË
Ë}¯ ñ ÈRË}¯³yñ}Â:¯°âŒ® ·}¸ß´6ýûÇ]Ɍâ•Â8ÆëÂ: Ɣϰ
Á}·ŒÅ µ:ÁŒÄ!Ɣ³”´j³yÂ:¶=³ëï-Ý ´j³m´6µÇ”ÆyÇyâ}µg³”ÅQ´º´@Çĕ´jƔ¯´6¿q¯ºÆ”´6¯Ä2¯º¯°¯ß¯¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯ å8å8ÚÚ
Ë}Ë}¯¯ ñ}ñ}¯¼¯ ˗ ¯°¯ß¯ É}¨´@µ:ÁÏ߸°´@·-ÄÂ8Â:¯°¯ßƔ¯IÏ°Á}¿@µgÅ0Á}êÁ}Ç]Â:´@Æ'´ Ɍ µŠ¯°¯ßé:¯I´îX¶=â}ÁáÂ:³yĕ´ûÏçÇ]ÆyÀXɌ¸çµgµgÁ·-´j® ¸
¨µg·4⌵:¸ŽÄÆl÷¶·4µ:µ:Å:¿mÏçÀ:¿B´@ÁŒÛ:ÛQÄ2Û:¯Û¯¯°¯º¯°¯ ¯ å8Ú
Ë}Ë}¯¯ òÜ#ãwà}³yâ}´ ÅQ8Ç â}´@¯ºÁQâ}Æy¯Á}¸ß÷!¯ºÀXÁ}½B¯ǔ¯ºÃ'À:Á<¯º´@Ä ¯ïŒûµ:¯º³]â}Æy¯´6ώÆy¯ºÇlÏßÆyÂQ¯ÏßÁÂQ¯ºÁŒÆmÇ µg¯º·}¯¯¸°´:¯º¯º¯ ¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯ å8åQåQññÚ
Ë}Ë}¯¯ ò}ò}¯°¯¼—® úëú끁ÃVÃVĕ¿jµ:Â=Á!êê³y´@Ɣ´@ǔ´¸ß¸sÆ ŠÏ δ@³yµ0µQÄ}Ç]´B³”Ï°Æ”é:É}´´ºÏ°Á<ÂQÁ8¶ ·-÷ÂQµ:æë³yÄ!½B¿êlìÂQÁ•þŒÉŒÅ:µ:âŒÇ ³y¨µgµ:ƔÏ߸°Ï°´@Â:Ä Á ¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯ åQåQññ
Ë}¯ ù ½'Ë}¯ ĕù}遯°® µgÁŒ¿j½'´@ÄáõBÈ
ÈBÂ:ýï}ãëÏç¿jýºÇ IýÚgÈ Û8ÜghÛ=Çyö¿³yÂQÏßï}¶=Æζ=Ɣµ:ÁŒµ:Ä<â•Æ”æ'ÂQ¶=´ ´@µg³”Æ”´@Ïç¿jÁŒµ:¿¸ß´b¸°÷ ¯¿j¯º³”´6¯µÆ”¯º´û¯µg¸°¯º¸}³y¯ºµ:¯Ï°Ä¯ºÇ”¯´Æm¯ºÇ ¯ åQñ
Ë}¯ ù}¯¼— ¨µg½'µgÁ4õBâŒÄ!¸ŽÈBÆlÇy÷ý¿jǔµ à•Ï2½'Ɣ¶=´@õû³BÂ:è•Á}µ=È ÏßƔĕÂQ³”B³yÏ°Ç=é:Çy¿´ ¯º³y¨Ï°µg¯ºï•Ï°Æº¸°¯â}Ɣ¯º³”ÂÞ´ ¯µ:¯º¯ºâ•Æ”¯¯ÂQ¶=¯º¯ºµg¯¯Ɣ¯º¯ºÏç¿j¯º¯ºµ:¸ß¯¯¸°÷ ¯º¯º¶¯¯µg¯º¯º³yÀÿ¯¯¯º¯ºµá¯º¯º·Œµ:¯¯¿m¯º¯ºÀQ´j¯¯ÁŒ¯º¯ºÄ ¯¯ åXåXÜÜ
Ë}¯ ù}¯ Ë ½'µgÁ4õBÄÈB³yý´@¿jæ Â:IÁŒÇ]±2Ɣ½ë³yâŒêl¿qæ Æëµ0Çy³m¿µg³yÏçÏßÄ!ï•Æ ǔ´ÆyÆTµg¯ºâ•¯ÆyÂ:¯º¶¯µ¯ºÆyÏ°¿@¯ºµg¯¸°¸ß÷¯ºµ:¯¸ß¸°¯ºÂ•¿j¯µ¯ºÆy´º¯ºµ0¯ǔ¯ºïŒµ:¯³”¯º´ ¯ åQò
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯¼åÚ ãwã êlõ ÌBì æ ¿jÂ:I¶ Å:·}´ÏßÆ ÁŒ´ÆyÉ}´@´b¸ß´@Çl¶=Æmµ´jÆyÁ8´ºÆyÇ'Â:³w RƔâ}Æy³yÉ}Áá´ºÂ:ÁŒÁ<µg¶=Â:³'´6Ç] ïŒÞµQ¿Ɣ´ É}´·}¯ºâ ¯ºj¯´@³T¯º¯¯¯º¯º¯¯ åQåQùù
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ñÜ öwöw½B½Böwöwúú ìû2õûÄ•Ï°Ý Ç”ï}± ¸çµŠ÷º
ìûÏßÁ â}Â:¶=³yï=¶=ƔµgÉ}Ɣϰ´ûÂ:¿ÁÂ:µ:Á8·4Æy´jÂQÁ8â•ÆyÆÎÇ(µg ÁŒ-Ä ÆyÉ}ĕ´'´j¸°Ã'´Æy³y´wώÆy¿@´ëµ:¿j¿mµ:É}¿m´Ɍ³y´ µ:ƔÁ} Å:´6ÇÞåQù
Ë}¯ ù}¯ ò Ɣ·Œöw´@µg½B³”Æ]÷Ɣöw´@·Œú ³”µ:÷¿m·ŒÀQæ ´@µ:Ä¿mÀQî•â}´@ÈBïÄ ý³mâ}æ µgï¶ ³mµgI¶ès¯Â8¯º¯ºµ:Ä=¯¯Æy¯º¯ºÉ}¯¯´¯º¯º¿@µ:¯¯¿mÉ}¯º¯º´û¯º¯ºÃ'¯¯ώÆy¯º¯ºÉ<¯¯Č¯º¯ºµÆy¯¯µ ¯º¯º³”¯º¯ºÂQ¶ä¯¯¯º¯º·Œ¯¯µÆ ¯º¯º¯¯ ÚgÚgÛÛ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯°ù®@Û öwöw½ÎÝ È ± ¿¿Â:ÂQÁ4¶=¿jµïŒÆyµg´j³yÁŒ´µgƔƔÉ}´´bþŒ¿j¸°´@Â:Ç'Á8Ɣµ:´@ÁŒÁQÄ<ÆmÇwï} ³”IÏ°Á8—bÆ'þ4Â:¸ßÁ!´6Ç Æ”É}´b¯ºÇ]¯Æyµ:¯ºÁŒ¯Ä}¯ºµg³m¯ºÄ!¯Â:╯ºÆy¯ï}╯ºÆ ¯ ڕڕ®®
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯°¯°®:®6—Ю ìö'ýì Ìûî ¿ÂQïX¿j÷Â:ÁŒµ0ǔþŒÂ:¸°¸ß´´ Ä}Gĕ´jÏ°éXǔϰÀ ¿j´}´ÆmÂ:¿ ³ë¹úëâ4¯Ç]ÀX¯º÷Y¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯ Ú:Ú:——
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯°¯°®@®jåäËììIàhýÍæëîŒöwÝÞÝ޽α È ±(ö´jÂ:³ ¶=Â:y¶ µ:³”´Â:µ ³y¶=þŒ¸ßµg´ Æ]ÆyÇBÏßÁ}Ç]ÏÅ j´ºâ}µgÁŒÅ8¿qµgÆyÏ°ÏßÁŒÂQÇ]ÁŒÆ ǵ0Â:Å:ÁÿÏ°é:µ´@Á!·Œµ:避mµ:ÀQ¸ß´jâ}ÁŒ´äÄ ¯ ÚgË
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯°¯°®6®@ñÚÐĕìûìûÏçêl±Ç]½ À!½ûºÄ•æ(³”î È Ï°é:I´ Çy´6¿ĕ¯º³yÏ°Ïßï•ÆB¯Æ'µ0¯ºÆ”¯ÇyÂ=¿j¯ºÇ”³yÏ°â}Ɍ¯ºÁ Ä᯵0ĕ¯ºÏ°Ä}ǔ¯Ï°Àµ:¯ºÅ:ïŒÁ}¯µ:Â8³]¯ºÇlÆyÆyώ¯ÆyÏ°¿ûÏ߯ºÂQÂ:Á¯ºÁáÆm¯µgµ=·}¯ºÅ:¸°¯´¾
Ï°é:¯º´@Á!¯¯ĕ¯º¯º´@¯º¯ºé8Ï篯¿´ª¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯ ÚgځÚ:åËÚ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯°¯°®Š®@òÜ wìöwõëú± ý IÂ:ï-ĕ´jÏçÁ<ǔï}þŒ¸°µŠ¸°´º÷!ĕµ ´@¸°ÇyÏ°¿Á}³y´ºÏ°ï•Â Ɣ
ÂQƔ³ë´ ĕX´jÆ éXÏ篺¿´ÿ¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯ ÚgÚgññ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯°¯¼—g®@ùÛ ÌBÌBÍÍBêlæë´@ýÁ8éXÌ Ï°³”ÂQwÁ}æB¶=µg´jÏçÄ}Á8Æ'æ'éâ}µgÁ}³yÁŒÏ°µ:´j³·}¸ß´6Ǹ°Â:þŒ·Œ¸ß´bµ:¸sǔ´j÷•ÁXÇlÆyéX´jÏ°³”¶ ÂQÁ}¶=¯´j¯ºÁ8Æë¯遯ºµg¯º³yÏ°¯µ:·}¯º¸ß´6¯Ç ¯º¯ ÚQÜ
Ë}¯ ù}¯¼—•® ÁŒÇ”É}µ:´j¶0¸°w¸ ´6ö Ç'¯ºµg'¯ºÁŒ¿jÄ!¯µ:⌯º´ Ç]¯´0´@¿¯ºµgÆy³yǯÅ:â}¯º¯º¶=¯º¯º´@¯¯ÁQÆm¯º¯ºÇ믯Æy¯º¯º¯¯·-´=¯º¯º´ ¯¯•¯º¯º´@¿j¯º¯ºâ•Æ”¯¯´6¯º¯ºÄ ¯¯ÏßÁ ¯º¯ºï}¯¯¸çµ:¯º¯º¿¯º¯º´0¯¯ ίº¯ºÆy¯¯É}Ï篺¯ºÇ ¯¯ ÚQÚgùÜ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¼¯¼—:—g˗ ûûêl±È æ I´ ´j•éÏŽÆëµg¸°µâŒµgºÆ”Ï°ù0Â:Á<ï}³” •(¿jÁ8´@ÇyâŒÇ¶0´@¯º³”Ï篿¯º´ •¯ï}¯º³y´@¯ºÇyÇ]¯Ï°Â:¯ºÁ4ǯ¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯›
¯ ñ:ÚgùÛ 

"!

$#

&%'

)(

*(

+(

,

) 

.

-

/

0%

21

3(

4( 

21

0(

5

6

(

7(

(

8

9

:

<;=;>

)(

?

)@

8C

BA A 

(

8

D

)(

E

8 

F

'(

G

E

H

I

7(

&

<(

:

J! 

>K 

#

L

$M

4

8

G(

O(

NA

&(

&

H

L

P
P

:

7(

0

8

P

:

4

0@

:Q 

RQ

PQ

9

S

9 

0

UT

7(

0

7(

Ú 

ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ —g—QåÚ àhà•½ûêlà(è
ý î I·}IÏ ³y´Ä}ÆyÏßâ}³y´@³”¿Á4ƔÇwÏ°Â:ƔÁŒÉ}µ:´ ¸ºþ ù Â=¨·}µg¸çâ ǔ´´jÇ]³ëÆyµg Ɣ
âŒþ Ç•´6¯ºÄ!¯Ç”Ï ¯º@´N¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ñQñ:åË
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ —:—8ñÜ È È êüÍ Ç”´jI¸°Å:´@¿´ÆëÆ'Â:ÆyÉ}Á}´º´ééµgµg¸°¸°â}â}´º´ µg³”Á<ÂQ¶ ÏßÁ8Æy¸°´jÏ°Ç]³yƲ
¯ºæ믵:Ï°¯ºÄŒ¯æ'â}¯ºÁ}¯ºÁ}¯´@³ë¯ºé¯µg³y¯ºÏ°µ:¯·}¯º¸°´¯º¯¯ ñ8ñ8ÚÚ
Œ
Á
g
µ
s
¸
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ —:—:òÐùÐúúûõûèsî ± ”ǔϰÁ8É}Æ'´@¸ßµ0¸ ¸°ÂQÏ°Ç]³ ÆëºÂ ùÎ¿ÀQÂQ´j¶=³yÁ}¶=´j¸Ÿµ:ÁŒ¯ºÄ}Ç ¯µg¯ºÁ4¯Ä¯ºÆyÉ}¯´jÏ°¯º³ë¯ºÇ”÷8¯ÁŒ¯ºÂ:ǔ´@¯ºÇ ¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ñ8ñQñÚ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ËQˌÛЮTúú ö'Ý ýýÌûÌ à -¶=ï}Â:³yÁ}Ï°ÁQÏßƔÆ'ÂQ³”éÏ°µgÁ}³yÅBÏ°Â:Ä}⌵:Çw´jɌ¶=µ:Â:³yÁ ĕà ÂQµg³s³yÆy´´j¿¶=Â:ï4Á}´@þŒ³yÅ:µgâ}Ɣ³mâ}µ³yÆy´ ÏßÂQ¨Á!µgÁ4Ä•Ç ´jÆy±µ:Ïßî}¸çÇõB¯ Ç@¯bñQÜgÛò
ˌ¯ ùŒ¯ Ë8— êl¿mÌûÉ4µgÈ Á}ÅQæë´Ìûĕ÷X½BÁŒè
µ:î¶=ÎÏ°¿@êüÇ Á8ÂƔ´j(³y³”ÁŒâ}µ:ÁŒ¸-Á}éÏßµ:ÁŒ³”Å0ÏçµgÀQ·}´j¸°³y´@Á}Ç´j⌸ ǔ´@¯Ä¯º·8¯÷¯ºæB¯ºµgÏç¯Ä}æ'¯ºâ}¯Á}¯ºÁŒ¯´j³w¯ºÆ”¯ºÂ ¯ ܕ®
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ËQË:åË è êlè
ì è IƔâ}Ç]³y´@Á<ÁŒÄ!Â:Á µÇ” ϰÿÅ:ÁŒè µ:¸4ì ÆyÂ=Ç'ƔÉ}Â:´ºÁ ÁŒæëÂ:µ:¶=ϰČÏßÁ4æ'µâ}ƔÁ}´6Á}Ä´@!³”•¯º¿¯º´6ǔ¯Ç ¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ÜgÜQñÜ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ Ë8ËQñÐÚ è
èRêlà(Ì èR½ûî}(ú ¿Â:ïŒ4Ïß´6µQÇÎÇ]É Â:Á}µ0´'¸ß¸°´6Ï°ÄÁ}´ëÂQÂÁ sæëÇ]Æyµgµ:ÏçÁŒÄ}Ä}æ'µgâ}³mÁŒÄ0Á}Ïß´jÁŒ³ ï}╯ºÆI¯Æy¯ºÇl¯ºÆmµg¯ÁŒ¯ºÄŒµg¯³m¯ºÄ ¯ÂQ╯ºÆ”¯ºïŒâ•¯ ÆÜgÜgòò
ˌ¯ ùŒ¯ ËXÜ ¸°è
ÏçÇlè Æÿ¯Ì ¯º¯È'ú¯º¯w¯º³”´j¯ºÆ”â}¯³y¯ºÁá¯ƔÉ}¯º´ ¯ÁX¯ºâ}¶¯·-¯º´j¯º³û¯ ίº´j¯¸°´j¯º¶=¯´jÁ8¯ºÆm¯ºÇBÏ°¯Á᯺ƔÉ}¯´ ¯ºÅ:¯Ï°é:¯º´@Á¯º¯ Ügù
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ËQËQòÐùÐè(è
æëý ½BÌ I¸°ÏßÀQ´ j´ ´jX³yƔÂ=³mµ:Ã'¿ώÆëÆyÉ µ µ:³mÄ}µgĕÁŒÏßÅ:Ɣ´Ï°Â: Á4
µg´@¸2¸ß¸°´@Â:¶=Å:ÅQ´jÁ8ÏßÁŒÆyÅÇ Â ³yhÂ:µ:¶ ¿@¿Ɣ´6É}ǔ´ºÇ”´@ÅQÇVÏßéQ¯´jÁ<¯º¸ß¯ºÏçÇlƯ òQÜgùÛ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ å8å4ÛЮTèhèhîî ½û¸ßÏçæ'ÇlÆ öwÆyú É}´ÎþŒþ4¸°ÁŒ´@Ç'Ä!ϰƔÁ É}´bµ0µ0Ä}Ïßy´@µg¿Æ]ƔƔÂ:´@³y³”÷ÁáÏ°Á ¯¯ºµ ¯¸°ÏçÇl¯ºÆ ¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ òQòŒÛ®
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ åXå8ËЗ Ýèhî•õBÝ ã'î•IÈ'¶0æ ´@¶=Â:³y´j³yï}÷¸çµ:¶¿jµg´ï}µ=ï-´@¿mɌÄ!µ:þŒ³y¸°µQ´ ¿qÆy¨´jǔ³ ÷•ÇlÏßÆyÁ ´j¶ µ:¸ß¸2´@¸ß¯´@¶0¯º´@¯ºÁ8¯ÆyÇ ¯ºÂ ¯ε0¯º¸ß¯ÏçÇ]¯ºÆ¹¯º¯¯ òŒò8—®
ˌ¯ ùŒ¯ åQåÝÿµ:¸ß¸°ì •¿jµgã Ɣϰõ Â:Áh¯´ ¯ºX´@¯º³y¯¿jϰǔ¯º´ë¯µg¯ºÁ4įĕ¯ºÏ°Ç”¯ï}¯º¸çµŠ¯º÷0¯Ç]Æy¯ºµgƔ¯ÏçÇl¯ºÆyÏ°¯¿@ǯºµ:¯º·4ÂQ¯╯ºÆ¯¶=¯º´j¶=¯Â:¯º³y¯º÷ ¯ ò8—
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ åXå8ñÐÚ ÝÝ ººìBìBê]êlæî ºàοî ³y´@µgƔÇy´¿³yĕÏßï•Ï°³”Æ ´6Æy¿qÂ=ƔÂQ¿j³”³”÷ ´6µÂ:Æy´³ëµ=Ä}Ïßĕ³y´@Ïçǔ¿ÀƔÂ:þŒ³y¸°Ï°´@´@Ç”Ç ÷XYÇ]Ɣ¯º´@¶ ¯¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ ò:ò:åå
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ å•å8òÐÜ ÝÝ ººæëú½ëýêlî•ì È'àÎ'î ǔ¿j³”ϰǔjÆB³”Ï°Æyï•Â!Æ'¿jƔ³”´6¿jµ³”Æ”´6´0µµƔ´º³mµ0µgÏçÉ}Ä Â8Å:ÇlÏ°Æ'é:ï-´@ÁÿÂ:³”µÆ'þŒ¸°Ï°¸ßÁ}´6´Ç]÷•Â Ç]Ɣ´@Â:¶â•Æyï}¯ºâ•¯ºÆ ¯ ò:å
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ å8Ú:ùÐÛÐÂÝÝ
ºb³m¿æëî•ÂQÝ ½ëÁ êlýìÌ ¯ºàÎî¯ǔ¯º¿jÇy¯º³”¿ϰ³yÏ°Æ ï•¯ºÆ”Æ'¯Ɣ¯ºÂÇ]Æy¯µ:¿³y³]¯º´@Æ µg¯ÆyƔÉ}´º¯º´bµ0¯ºÇ”¿@³y¯Ç]µ:Ï2¯ºÏ°Ä¶=¯þŒÂQ¯º¸°Á}´@¯ώǔÆy÷•¯ºÂ:Çl³ëÆy¯º´jÄ}¯¶ µ:´j¯º¶=¯¯Â:¯º¯ºÁᯯǔ¶0¯º¯ºÂQ¯º¯ºÁ ¯¯ ò8ò8òQñÚÚ
ˌ¯ ùŒ¯ Ú}®Tݵ0ÅQbÏßéQjÈ
Á½û³mæ µgÏçÄ<ì Ç]´jRƪǔ¿j¯³”Ï°¯ºï•Æ(¯Ɣ¯ºÂº¯Ï°Á}¯ºÏßƔ¯Ïçµg¯º¸°Ï @¯º´'¯µ¯ºÇy¿j¯ǔ¯ºÏXÆy¯µ:³”¯ºÅQ¯º´ÆI¯Ä}¯ºµ:´j¯¶=¯ºÂ:¯Á ¯ºÂ:¯º³ ¯ òXÜ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ÚQÚ:ËЗ ÝÌBê”î•ö È
½ûwæ öÉŒì µgÁ}IÅQ¶=´Â:ƔÁ}É}Ïß´ ƔÂQº³ ù0Â:³y³ëâ}ÁÇ]ÆyµgQ³yâŒÅQ´jÄ â}´¯ºï}³y¯ÏßÂQ¯º³”Ï߯Æl÷¯ºÂ ¯º(¯µ ¯ºº¯ù ¯ºïŒ¯³”•¯º¿´6¯ºÇ”Ç ¯ òXùQÛÜ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ÚgÚQåÚ ±2Ìû½ûõBæëè
½Bè Îö'þŒö ¸°´sƔĕÂ0ÏçÇ]Ɣï}Ɍ¸çµŠ³”÷ÃVÏßÁ µŠÂ:Ãw³yµŠ¶=÷µgÂQƔâ•Ï°Â:ƔÁï}â}µ:Æë·4ÂQÏßÁÓ
¯ºµg¯³mĕ¯ºÃ ¯ºµg³y¯´I¯ºïŒ¯µg³y¯ºÏßÆl¯÷¯ºµQ¿ ¯º¯ ùQÛ
•
â
(
Æ
Œ
É
ˌ¯ ùŒ¯ Ú:ñ ±±Î¿j´jµ:¸°Å:´jìB³m´@µêlÇ ÈÆyÂ:³º¯ìû¯º¯ºÏ篯Ç]ï}¯º¯º¸çµŠ¯º¯º÷ ¯¯Š¶=¯º¯ºÂ•¯¯ĕ¯º¯ºÏ ÷º¯¯î4¯º¯ºö ¯¯îX¯º¯ºês·Œ¯º¯ºµQ¯¯¿mÀ:¯º¯º´j¯¯Á4Äb¯º¯ºÝ ¯¯¯º¯ºÂ•Ä•¯º¯º´w¯¯±(¯º¯ºµ:³y¯¯µ:¶=¯º¯º¯¯´Ɣ¯º¯º´@³y¯º¯ºÇ ¯¯ ùQùŒÛ®
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ Ú8Ú:òÜí±±êüæë± ½BÌ ÎbÆlîÃÂ=ëà ï}³yµŠÏ°÷ÁQÆÏßÁ8Â:Æy³º´j³yǔï}´³”Æ•Ɣ¿jɌ´@´=ÇyÇwµQ¿j¿jÂ:¿j¶=´@Çy¶Ç]ϰ⌷}Á}¸°´ Ï°¿@·ŒµµQÆyÏß¿mÂQÀ:Á ´@ÁŒÄ ¯º³m¯µgÁ}¯ºÀ•¯Ç ¯ºÂ:¯º³ ¯ ù8—
ˌ¯ ùŒ¯ Ú:ù Æy±µ:É}·}æ'´b¸°´@êl¿ÌBÇâŒÈ ¯º³”³y¯´jÌBÁ8¯ºÆ'Í ¯¿Â:¯ºÁ8ï}¯ºÆy³y³”Ï߯ÂQÁ8¸ßÆh¯º¸°´jÂ:¯³²
Á}¯º´Â:¯¯³
¯º¯ºµ:¯¯¸ß¸ ¯º¯º¯º¯ºèhý¯¯ã ¯º¯º½û¯¯è¯º¯º´j¯¯ÁX¯º¯ºéXÏ߯º¯º³yÂ:¯¯ÁŒ¯º¯º¶0¯¯´@Á8¯º¯ºÆR¯¯遵g¯º¯º³yϯº¯º¯¯ ù8ùQ˗
ˌ¯ ùŒ¯ ñQÛ ±wî I³y´jï-Â:³”Æ'ï}³yÂX¿j´@ÇyÇ ÇlÆmµÆ”â4Ǫ¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯¯º¯¯º¯¯º¯º¯ ù:å
EI

'T

9

V <

3

S

R < 

( 

( 

@

)( 

3A

<(

: 

I

7( 

T<WX 

,

Y(

8T

Z 

,

D

+( 

)K(

K

&

7(

PT

C

[ 

\% 7@

=

]M 

^

8Z

=

7(

<

X

+ :

7(

+A

< <I

)(

0

7( 

(

J
E

9

H

/

7(

_

&! 

< ?

`T

H

`T 

T

&# 

C!

a#

&

`T

&

`T

R

)(

)( 

(

`T

&

`T

?

`T 

L

3A

: 

( 

(

bI

'T 

c.

7(

UT

Y

C 

(

e

B%

d

3( 

L

T 

&

f

(

5 

g

ñ 

Ë}¯ ù}¯ ñ}®T±¿ÏßîŒþ4ö ¿=êlæÂ:ÁŒÏßÀQî ´jh³mÇ ï}³y¯ºÏ°ÁQ¯Æ믺îŒö ¯ºîX¯ê ¯ºl—º¯³y¯º´@ǔ¯´j³y¯ºéµ¯ÆyÏ߯ºÂQÁ¯ºÆm¯µg¯º·}¸°¯´ ¯ºÂ:¯³ ¯ºµg¸°¯º¸4ÂQ¯³w¯ºÇ”ï4¯´ ¯º¯›ùQÚ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ñQñ:Ë— ±æëBÈhêlìë½ÎÈ'½BõûöwîÈ ê”IýïŒÌ ³”Ï°IÁ8ÇyÆ'¿Ɣ³yÉ}ÏßºÆ éÆyµg ¸°â}Å8´6µÇ ƔɌ ´j
³ É4Šµg³y³m´@ĕǔ´ÃwÆwµ:Ç]³”Æy´µgÆyÇ]ÇwÆyµÂ:Æy³'âŒÇ Ç]Ɣ³yÂQ´jï Å:ÏçÇ]Ç]ƔÆy´jµ:³m³]ÇëÆ ¯›ù:ñ
ù:ù8ñÜ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ñgñQåäÚе0æëæë½B½B³yµ:êlêlÏ°ììûÄ<Û® ǔ´IIÆ ³m³mÇ'µgµgÏçÏçÇ]Ä!ÄÿÆyµgÛ=®º³yÅQÄ•Ä•Ä ´@´@éXéXÏ°Ï°¿j¿j¯º´´ ¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯¯¯¯º¯º¯º¯›
¯›
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ñ:ñ8ñÜ æëæë½B½BêlêlìBìûåË II³m³mµgµgÏçÏçÄ!ÄåË=ĕĕ´@´@éXéXÏ°Ï°¿j¿j´´ ¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯›
¯!¯!®@®@ù:یÛ:ùå®
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ñ:ñ:òùæëæë½B½ûêlÝ ìÚ I³mIµg³m¶ µgÏçÄ<·Œµ:Ú0ǔ´@ĕÄ´@éXþŒÏ°¸°¿j´b´ Ç]÷•¯ºÇ]Ɣ¯´j¯º¶ ¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®@®@ÛQÛQñò
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ܁ÜXÛ® æëæëö'½ûýÌBÌBìûàê”ý @îX± ǔýºÏ߶ ýâ}è ¸çµjƔú´ºö'³mµgýÁ4ÌBĕà Â:¶ä@Ý ³yö'´@µQýÄ}ÌûÇ'àµgÁŒ6Ä!ö'ýÃ'æë³yώÆyæ ´@õëDZ¯ºÈ ¯º]ö'¯ý¯ºÌB¯àh¯ºê ¯!®@ÛQù
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ Üg܁Ë—ÐIææ ³mµgãëã ÏçÄ!õBýº¿jêlýÂ:èRÁ•È ì þŒRÅQâ}´ ³m•³mµgµÏßÏçÆ Æ”Ä<Ï°ºÂ:Ç]Á<ùû´jÆ ÂQµg³yÁÁŒ´@Ä<Æm¿jµgÂ:ǔ³yÁŒïŒÅ:Ç]µg´jƔ³yÆ(³y´@âŒÉ4Çw¿µg¶Ɣ³mÏ°Â:ĕµgÁÃwÁŒµ:µ:â}Å:³”Æ”´´@Ï°¸ß¶0ÏßÊÆl´@÷ ³yÁ8´Æ!¯ºÆyâ}¯¯³yÁ¯º¯º¯º¯ºÆy¯¯¶0¯º¯ºÂQ¯¯Á}Ï߯º¯ºÆ”Â:¯!¯!³Q®:®6®6—Q—:®6ÛñÚ
Ë}¯ ù}¯ ܊åä·Œæ µQI¿m±2À:´j½BÁ4êlÄøæ w¯Çy¯º¿³y¯ϰºÆë¯Ɣ¯ºÂ!¯ºµg¸°¯¸ß•¯º¿jµg¯Ɣ´¯ºµ¯ǔ¯ºïŒ¯µ:³”¯º´º¯ºÆy¯µ¯º¯³mµg¯ºÏçÄá¯Ç]¯º´jÆ ¯ºÇ ¯¨¯ºµ:Ï߯¸°´@įº¯!®6—:ù
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ Üg܁ñÚÐææëIÝ ±IèR³y½B´jö¶=é:´ûÇyƔ¿É}³y´Ïßï•þ4Æ ¸ßÆy´ ¨Â:³”´6³ ÇlþŒÆyÂ:¸°´@³yÇ ´µ0¯º·Œ¯µQ¿m¯ºÀ:¯º´jÁ4¯Ä¯ºÏ°Á<¯¯ºµ=¯³mµg¯ºÏçįºÇ”¯´Æ ¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®@®@ËQˌۮ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ Ü:܁òÜ æëæëÝæBî}ýÈ'Ì æë½BI±(ö Ãw´j³ ĕlÏçýûǔµQÁ!ǔǔìB´j¶ÏçµgÅQ·}Á}¸ß´ÂQÇ]ÇyƔ¿jÏçǔ¿jÏßÇ'É}:¶bÁŒÄ!Ɣ³'ãw¶=ÂXÂgÂQÆmÁ}ÇlώÆyÆy³yÂ:µ:³ëï Ä}µg¯ºÆyµ ¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®@®jå8ˌˮ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ò:܁ùÛäæBîŒöwîXÌê —gñ:òŒI® ´6ÇlÆyµQÏ߶¿j¿jµg´@ƔÇy´Ç'Ɣµ0ɌÇy´º¿Á-¶0—g´@ñ:¶=òŒÂ:® ³yG÷Ç]´@⌳”Ç”Ïçµgµ:¸2Å:´ê”ýíÂ:ĕ³ë´jµ0éXÏçÅQ¿Ïß´ éQ ´jÁ<µQÇ'³yµ:¿ÂQÏ°Ä<ÁŒÇ]Ç]ÂQ´j¸ßÆV´¯!¯!®j®jåQåQåå
Ë}¯ ù}¯ ò}®í¿mîŒÉ}ö Ï°ïŒîXÇ0ê”öw¯ºúB¯ºêü±¯î ¯º¯ï}¯º³yÏßÁ8¯ÆR¯ºé¯ºµ:³”¯Ï°Â:¯ºâŒÇ
¯ĕ¯º´¯Æmµg¯ºÏ°¸°Çh¯µg¯º·-¯ºÂ:â}¯Æh¯ºµë¯¿jÂ:¯ºÁ8¯Ɣ³y¯ºÂ:¸°¯º¸ß´@¯³ Çs¯ºÇy¯¿jǔ¯ºÏ ¯!®jåQå
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ òQò:Ëä—îŒîŒö ö îXîXêlêlúûúB±ì wwîŒîŒö ö îXî•êêÆyɌµ:µ:³”³yÅQÄ!´Æ'ĕĕÏçÇ]´jÀ<éXÏçĕ¿´j´ŸéXÏ翯º´ ¯¨µ¯º¯ºîŒö ¯ºê¯Ï°Á}¯ºÏŽÆy¯Ï°µg¯ºÆ”ÂQ¯º³ ¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®j®jåXå8ñÚ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ògòQåÚîîŒö ÈîXêlúB±ǔ´ÝÞÆ È'ÂQæ ³ë¿θ°´@Æyµ:â}³ ³”wÁáµgÂQÁ<Á!´jÉ}ÁXÂ8éXÇlÏ°Æ'³”ÂQï-Á}Â:¶=³”ÆB´jÁ8ĕÆ'´j·ŒéŠµ:â}³”Å:ÏçÅQµgÏß·ŒÁ}¸ßÅ0´ó¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®j®jå•å•ÜÜ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ò:ò8ñäÜÐî•î ìÈ èsê]î•ÌëÈ Í ëîXǔ´j´ÆÆBÂQµ ³ûĕÏçèhÇ]ïŒý¸°µŠã ÷á½ûµgè ÁÞ´@Ï°ÁXÁ8é8Ɣϰ´@³y³”Â:ÁŒÁ}µ:¶=¸R´j¸°Ï°Á8Ç]ÆûÆ'éÂ µg³yµÏ°µ:ƔÆy·}µ:¸°¿m´Ɍ´@¯ÄÞ¯ºÄ•¯Ïçǔ¯ºÀ ¯!®jå8ù
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ò:ò:òäùäĕîyúÏßéQÈ ý ´@êüÇ Í ã w¯º½ÎÇ]¯´jÈ Æ'¯ºëµ:¯Ááĕ¯ºÏçÏßÇ]Á8¯ïŒÆ”¸°¯º´@µŠ³”÷¯ºÁ4µg¯Ï°Á ¸2¯ºæëÂ:¯³yµg¶Ï篺Ä}µ¯æ'ÆyÏß⌯ºÂQÁ}Áÿ¯Á}¯º´jµg³B·-¯ºÂ:銯╵:Ƴ”¯ºÏçµg·Œ¯·Œµg¯º¸ßÆ]´ŸÆ”¯´@³”¯º¯º÷ ¯º¯º·4¯¯µ:¿m¯º¯ºÀ:´6¯¯Ä ¯º¯º¯!¯!®6®jå8Ú:Ûù
Ë}¯ ù}¯ ù:Ûäâ}ǔî•É8ïáúûâ}õB³mÆyµgĕÈ'¶ÂìºÃ'ýÁ<¯Â:¯º³ Ì 8¯â}¯ºÏ°´@¯ÇyÇy¿¿¯º³y´@ÏßÁQ¯ºï}ÆëÆ ¯Ç]Ɣ¯ºÆyÂʵg¯Ɣ´Êï}¯º¸çµ:¯¯¿¯º¯º´¯¯ÆyÉ}¯º¯º´¯º¯ºæ믯µg¯º¯ºÏçÄ}¯¯æ'¯º¯ºâŒ¯¯Á}Á}¯º¯º´j¯º¯º³ ¯¯Ï°Á8¯º¯ºÆ” ¯¯¯º¯ºµ ¯!¯!®6®6Ú:Ú}Û®
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ù}ùQ—®íî•î•èÝ ýIÌ ± æBǔ¸ßµg´@Ïç´jÄ}ï æ'â}Â:Á}³ ÁŒÆy´jÉ}³B´ºîŒÅ:ö Ï°é:îX´@êwÁ¶=ÁXÂ:â}Á}¶ÏßƔ·-ÂQ´j³ë³BÄ} µgh´@ǔ¶=´@¿jÂ:Â:Á ÁŒÄŒ¯Ç ¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯!¯!®6®6Ú}Ú}®®
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ù:ùgåËäîŒîX±ýî ìûï}Èëâ}¸çî}ǔȴûÆyÉ}´º´j·}ÁŒâ ´j³mjµ´@Ɣ³ ´ƔµÂǔ´j´¶=Æ ÏßÁXÆBâ}Ç]¶Â8Ç·-´jdz  ¯h¯ºÇ]´ ¯Q¯ºâŒ´j¯Á8¯ºÆ”Ïçµg¯º¸-¯Ã'¯º³”Ï߯Ɣ´6¯ºÇ ¯!®6Ú:ñ
Ë}Ë}¯¯ ù}ù}¯¯ ùQù:ñäÚƔîXîXɌ±I±I´jêlêlÁáÌûÌû³”ììû´6èµ:Ä}îXÇbºÏßÝ Áᯕâ}¯ºÄ•ïáÏ ¯÷ºÂ:¯º³ëîX¯ºÄ}ï}¯Ï°ÁŒÃ'¯ºÄ•Á<¸°¯´wµ=¯ºî•Ä•÷8¯ÏçÁ4Ç]¯º¿mÀ!É}¯ĕ³”ÂQ¯º´jÁ}éX¯ºÏÏç@¿¯µ´Æy¯ºÏßÂQ¯¯Á¯º¯ºÂ:¯¯Áb¯º¯ºµëĕ¯º¯ºÏ篯ǔÀ¯º¯ºÄ•¯¯´@éX¯º¯ºÏ°¿j¯!¯!´}®6®6®6Ú8Ú:Ú:òñÜ
Ë}¯ ù}¯ ù8ÜÐî•æë½ûÌ bî ǔ´Æ Æ”É}´bµQ¿j¿j´@ÇyÇ]Ï°·}¸°´û·ŒµQ¿mÀ:´@ÁŒÄ³mµgÁ}À•Ç Â:³ëµ=¿jÂ:Á8Ɣ³yÂ:¸°¸ß´@³:®ŠÚgò 

&

h

(

i 

7( 

0%

\% 

M 

+ 

U 

j

:

4K 

K

4K

4K

4

k 

e 

0 

T

8l

: 

X 

M 8(

bL

_

&!

9

a#

G

bI

G;>F

<( 

!

m#

+ 

M

:

J!

a#

I

E

H

]!

a#

9

E 

X

J

9

E

)(

: 

,

: 

, 

(

E

n

8.

[

L

o(

7(

9

& 

AA 

M

S

7(

m.

X

[/ 

T

p

g(

NA

b(

Ü 

ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯¯ ùQùQòùî}î}È
È
½û½ÎÈ æ Îì ÅQ´Æ'ÇlÄ}Æmµgµ´@Ɣ¶0â4ÇÂQÁ Ï°Á ÂQÂQ³B³”¶ö ÆyîXÏßÂQê lÁ—Â:ÆyÁµg³yƔÅ:É}´j´Æ ÁŒµ:¯¶0¯º´6įº¯þŒ¸°¯º´@Ç ¯¨¯ºÂ:³'¯Çl¯ºÆmĕ¯ºÏ°Á ¯Š®6®@ñ:Ú:åù
ˌ¯ ùŒ¯ß®6Û:ÛbæBî•ÈhµgÏç½ÎÄ<ÈëîXî ´jÆëÂ:³û±³”öwÏ°Á8µQÆá¿mÉ}¿j´â}æB¶µgâ}Á}¸çµÅQÆy´»ÏßéQ´ ¯ï-¯º´j¯º³ ¯Â:³y¯º¶¯µgÁŒ¯º¿j¯´ ¯ºÇ]Æy¯ºµg¯ƔÏçÇl¯ºÆyÏ°¯¿@Ç᯺¯Â:ÁD¯º¯ºµ ¯®@ñ8Ú
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®6®6Û}ÛQ—º®Bî•î•È'õûæ'àhàhêlÌ ê IIîXï4â ´@³ •ÂQ³”´@¶Çwï-µ=´j³yÇ]¶0Ɣ³yÏßÏßÆ]ÁŒÆyÅ0´@Ä!ÂQï4Â:Á<´@³yµgÇ]ÂQƔϰ¶0Â:Á!´û·}Â:ÁÏ°Å0µ0ĕ´6Å:¿Ï°é:Ï°¶´jÁ<µg¸éÁXµgâ}¸°â}¶´·-¯º´j³m¯Çg®@®6ñ8ñ:Úñ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®6®6Û:ÛgåËbîî ººî•î•èhèhýý ì ĕû´jÏ°éXÁ}ÏçÏß¿Ɣ´ÏçµgÆy¸°Â=Ï @´ǔ´jÂ:Á4³Ä<µQǔ¿j÷•¿jÇl´@ÆyÇy´jǺ¶ ¶=¶=´@Çy´6ǔǔµ:ÇyµgÅ:ÅQ´@Çb´@Ç ÏßÁ Â:³'ÆyÉ}¸°Â:´!ÅQǔÅ:÷•Ï°Á}ÇlÆyÅ ´j¶ ¯º¯®@ñXÜ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®6®6ÛQÛ:ñºÚ¸°ÈÈ Â:Å=êlÝ î•µg³yÈ ´@µ I±I¿j¯ºÂ:³yÁŒÏ߯Á8Ä•Æ ¯ºÏßƔƔ¯ºÏ°ÉŒÂ:¯Á<´¯ºÁX´jâ}遯µ:¶ ¯º¸ß⌷4¯µg´@Ɣ³'¯ºÏ°Â: ¯Áá(¯ºÇ]¿´6ÂQ¯º¿¶0Â:¯Á4¶¯ºÄ}µ:Ç ¯ÁŒÇ]¯ºÄ Ï°ÁŒ¯¿¯º¯º´·-¯º¯ºÂ8¯¯Â:¯º¯ºÆ ¯¯ÂQ¯º¯º³w¯¯³y´@¯º¯ºÇ”´¯º¯ºÆ ¯¯®@®@ñQñXòÜ
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®6®6Û8Û:òºÜ È'È'hæëæ ¿j¸ßõ½B•±¿mÀ I=I³yÏ߯ºÁ8´ƔÆy¯´@â}³y¯º³”¿jÁ4´j¯ºÇwƔÆBÉ}¯ºµ=´ ¯ǔºÏ߯ºÅQùÁŒ¯Ɣµg³y¯º¸2â}µ:¯´bÁŒ¯ºÇ]Ä<Æy¯ºµï4Æy¯´@⌳ ¯ºÇwÂQ¯¯³”¶ ¯º¯º¯¯ǔÂ:¯º¯º¶=¯º¯º´º¯¯µ:¯º¯º¿Ɣ¯¯Ï°Â:¯º¯ºÁL¯¯¯º¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯®Š®Š®ŠÜ•ÜgÜgÛÛ®
ˌ¯ ùŒ¯ß®6Û:ùbÆyjÈ'³y¶=È ÏßVÁ ÂÂ:³Ç]È'ÆyµgÈ Æ”âŒÇDh¯”¯ºÏ°Á8¯ÆI¯ºÆ”É}¯´û¯ºâŒ¯ǔ´j¯º³ ¯ºÇI¯Ɣ´j¯º³y¶=¯Ï߯ºÁ4µg¯¸-¯º¶0¯ºÂQâ}¯Á8¯ºÆ¯ï-Â:¯ºÏ°ÁQ¯Æw¯ºÂ:¯º³ ¯®ŠÜ•®
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®Q®Q®@®:Ûº®ëõBõBÌÌîî ÈÈ ÌBÄ•Í ´@¸ß´jƔ´ºâ}Â:ÁŒÁŒÇ”´´Æ ÂQ³'¨Ä•¶=´@¸ßÂ:´j³yƔ´´ <´@ÁXµ é8Ï°³yÂ:èhÁ}ý¶=ã ´jÁ8½BÆ è 遵g´j³yÁXÏ°µ:éX·}Ïß³y¸ßÂ:´6Á}Ç ¶=´@¯ºÁQ¯ºÆ ¯®ŠÜ:—
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®Q®Q®6®@˗éÍÿµ:³”½BÏçæBµgêl·}È îX¸°ê”´øýÃ Ì ¯ºµg¯
ÏßÆ ï}¯º³yÂ:¯ºÏß³ëÁ8¯Æwµ0¯ºÂ:ï}╯³yÆ•¯ºÆ”¿É}´@¯´ûÇy¯ºÇ é:¯´jÂQ³m¯º³'ǔÏ߯º¶ÂQÁ0¯÷! ¯º¿m2Ɍ¯ƔÏßÉ}¸ç¯ºÄ•´³y¯´jæëÁ¯ºµgÏ篺Ä}Ɣ¯æ'Â=¯ºâŒÆy´jÁ}¯³yÁ}¶=¯º´j³Ï߯ÁŒÀ:µg¯º´@Ɣ³”¯º´Á}¯¯´@¸]®Š®Š®ÜgÜ:Üg˗—
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®Q®Q®j®6åÚ ûÿì ½ûæëĕã âŒè ¶0ï IÅQï-ÏßéQ´j´j³yÁÏß•þŒÄ•¸ßÏç´¿jµ:¨Ç ¸ß¸°w÷ÏßÁáï}â}É}¸ç´ ǔ}´ûµ ÆyüÉ}ĕ´º´@¿j·}Ïßⶵgj¸-´@³
¯ºÇlÆm¯µgÁŒ¯ºÄ}¯µ:³y¯ºÄ¯Â:¯ºâ•Æ ¯º¯¯®Š®ŠÜgÜgËË
y
Æ 

Â
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®Q®Q®@®ŠñÜ s½Böw½B± öwIú Ã'³”ÏßƔh´ ÝÞj´@µ:³”Á}Â8Ï°ï}Çâ}Ɣ¸絁Ɣµ ´ëþŒÆ”¸°É}´ ´ ¯@Â:¯ºÁ}¯º´B¯Â:ºÆy¯Ï߶=¯ºÏ @¯µ¯ºÆyÏßÂQ¯ºÁ¯ꔯºýʯÆmµg¯º·}¯¸°´ë¯ºÂ ¯º¯®ŠÜgË
¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯®Š®ŠÜÜåå
ˌˌ¯¯ ùŒùŒ¯ß¯ß®Q®Q®@®@òù µ=è
æë½Bæëµ:Ï°ãý ÄáîXÎè
´jþŒîÆ ¸°´ºÇëÃ'¿jµQÉ}¿m³y´jÉ}ώÁ<Æy´›´ ³”@´6¯´jµ:³yÄ!¯ºÂQÇw÷X¯ÏßÆy´@¯ºÂ ¸°Ä}¯ÆyÇ É}¯º´@¯º´j³y³y¯ÂQÂ:Ç'¯ºÁ8Æë¿j¯Â:µg¯ºÁ8ÁŒÆ”¯Ä!Ï°ÁX¯º´jâ}ÁŒÂ:¯ºÄ<⌯ǔ ¸°¯º÷¹
Ë}Ë}¯°¯°®@®:ÛÊ® ½'àŒâ}ĕ³]éÆyµ:É}ÁŒ´j¿³ë´6æëÄ!´@È
µ:Â:Ä}ï}ÏßÁ}Ïç¿jÅóÇ ö ¯ºîX¯ºêw¯Ý ¯ºÂ:ÁŒ¯ώ¯ºÆyÂ:¯³ë¯ºì¯µg´j¯º¶=¯ºÂQ¯Á ¯ºJÝ ¯ºý¯Ì ¯ºÐ¯º¯¯¯º¯º(¯¯æ믺¯ºµ:Ï°¯¯Ä᯺¯ºîX´j¯º¯ºÆyÇᯯ®Š®Š®ŠÜ:Ü:ÜgñÚÚ 

X

p(

L

h 

(

+!

q

< r

k(

cQ: 

sU

W

+ 6

W

+ 

2#

G(

b(

t

3A

?

fI

)(

7(

]! 

#

L

k(

8L

'T

4W

4W?

mM 

(

E

?

E 

S

v,
<Q

D!

m#

I

H

+,

];

u

)( 

(

+!

2#

=L 

AA 

! a#

L

v; 

w

+A 

D

8A

NA

)( 

M

];\

X

];

4 

A

p, 

<A

+(

)(

x!

#

ò 

y

z

 ªœ ™

|{

}

žŸ 

z~|€

Ë}Ë}¯°¯¼—¾
® È È É}É}´º´b¶æB½ëµ:ÏßêlÁáìǔîX¿j´³”ÆB´@´j¿jÁ<Â:Á•Â þŒ
ÅQƔâ}É}³m´µÆ”Ú:Ï°Û8Â:܁Á<Û Ç”Â:¿jÁX³”´@·-´jÂQÁsµ:¯³yÄ!¯º¿¯ºÂ:¯Á}þŒ¯ºÅ:¯â}³m¯ºµ¯ÆyÏßÂQ¯ºÁ¯ºâ•¯ÆyÏ߯º¸°ÏßÆl¯÷ ¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯›
—:—8ñÜ
›
¯
Ë}Ë}¯¯ åË È È É}É}´º´bɌǔïŒÂQµ:Ç]Æ ³”´ï-ĕÂ:´j³”éXÆëÏç¿¿ÂQ´ºÁ•¿þŒÂQÅ:Á•âŒþŒ³yÅQµgâ}Ɣ³yÏ°Â:µgÁ!ƔϰÂ:Çy¿Á<³y´jǔ´@¿j³”Ás´@¯'´jÁs¯º¯Ê¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯›ËQ—:Ûù
Ë}Ë}¯¼¯ ñÚ¾È È É}É}´´ î4ö ´@Á}îX´jê³m¶=µg¸RÂ:î}ÁŒ¿ώÆy³yÂ:´j³ë´jÁR¿¯ÂQÁ•È þŒÉ}ÅQ´ºâ}Â:³yµgï}ƔƔϰϰÂ:Â:Á<ÁŒÇëǔ¿jµQ³”¿j´@¿j´j´@ÁsÇy¯ÐÇ]Ï°·}¯º¸°´ ¯³y¯ºÂ:¯¶%¯ºÉ}¯º´j³y¯´º¯ºµg¯¸°¸ß¯ºÃD¯÷:¯ºÂQ⯺¯ ˌ®
Æyµ:ÂÿÁŒÄéXÏßÆy´@µ:Ãï4´ÏßÁ âŒÂQÁ}³”ÏŽÆm¶Ç µg(Ɣϰ·}Â:³”Á ÃëÂ:Áǔ´=ƔƔÉ}Ɍ´<´µÇ]Æ]÷•ÆmÇ]µ:Ɣ¿m´@É}¶ ´6Ä ¸°Â:ĕÅ8´jÇ éXhÏ翵g´6ÁŒÇ Ä Gî4´ •ö µ:îX¶=êºÏßɌÁ}µg´³m´jÄ ÁXéXĕÏß³y³yÏßÂ:éQÁ´@Ç
Ë}Ë}¯¯ òÜ#¶=È }É}´jµ:´bÁ8¶0ÆëÄ}éïŒ´jµgéX¸ß´º³yÏ°¿jÏçµg´R·}Ï߸°Æ”Á ´@ɌÇ@ÂQ´º¯³”Ï߶Á ¯ºµgÂQ¯Ɣ³”Ï°¯º¶Â:Á᯺µgƔǔ¯Ï°¿jÂ:¯º³”Áá´@¯´jĕÁs¯ºÏ°¯äǔ¯ï}¸ç¯º¯ºµŠ÷:¯¯´6įº¯º¯º¯ºÂ:¯¯³ë¯º¯ºµ=¯¯É4µg¯º¯º³m¯¯Ä!¯º¯ºÄ•³y¯º¯ºÏ°é:¯¯´¯º¯ºÄ•¯¯´jéX¯º¯ºÏ翯¯´:¯!¯º¯º¯º¯º¯º¯¯¯ Ë8ËQË:å˗
Ë}¯ ù ÆyÈ É}É}´j´I³y´ǔ÷•Ï°Ç'ÇlÆyÂQ´jÁ}¶D´¸ß¶=ÂQÅ:´@Å:Çy´@ǔ³2µ:Å:¶=´´@ï4Çyǔ´@µ:³BÅ:ǔ´@¿jdz”Çy´@¿´j³yÁs´j¯(´@Ás¯º¯R¯½ë¯ºÁº¯º´ }¯µg¯º¶=¯ï}¯º¸°´Î¯¶0¯º´6ǔ¯ºÇyµg¯ÅQ¯º´(¯Ï°Çs¯ºÇ”É}¯¯ºÃ'Á¯º¯ Ë:å
Ë}Ë}¯°¯°®@®:ÛÊ® È È É}É}´º´bÅQÇ]Æy¸ßÂQµgƔ·ŒÏçµgÇlÆy¸Ï°´@¿@Á8Ç éX¶=Ï°³”Â:ÂQÁ}Á}Ï߶=ƔÂQ´j³”Á8Ï°Á}Æ Å=銵:ǔ³”¿jÏ糔µg´@·Œ´j¸ßÁÞ´º¯º¿ÂQ¯Á•¯ºþŒÅQ¯ºâ}¯³yµg¯ºÆ”Ï°¯Â:Á<¯ºÇ”¯¿j¯º³”´@¯º´jÁs¯¯ø¯º¯¯¯º¯º¯¯¯º¯º¯º¯º¯¯ Ë8ËQñÚ
Ë}¯°®6— È æëÉ}½B´áêlì æëµ:Ú Ï°ÄŒî•¯º´¯ÆyÇ=¯ºÇy¯¿³y¯º´j´@¯Á¯ºÂ ¯ºë¯ÆyÉ}¯º´ ¯¯ºõë¯ꐯºÇ”¯É}¯ºÃ'¯ºÏ°Á}¯ÅÞ¯ºÆy¯É}´<¯º¯Á}´j¯ºÃ'¯º¸°÷¯¿¯ºÂQ¯Á•þŒ¯ºÅ:¯⌳”¯º´6įº¯ ËQù
7(

]

( 

(

p!

‚#0K

K  

(

ƒ

)( 

(

J( 

7(

/

ù

=K

®@Û

„[…k=?†5†‡…0ˆU‰Šb

‹

Œj:Ži‘5’

”

ž

–•
€

“

z—

z

š

™˜

žð 

€?z

È æëÉ}½BÏçêlÇìTĕ·}•â}¿âŒÏ°¸Ž¶0Æ'µg´@Á8³yÂ:ÆâŒÄ}ÁŒ´@ÄÇy¿Æy³yÉ}Ïß´·-´@Ú:Ç0Û8ÜgÉ}ېà î•ã ƔõûÂîÏßÁŒÉ}Ç]ÂQÆyµ:Ç]Æ ¸ß¸ ·Œ µ:¿ǔÂ:´@Á}Ä!þŒÅ:æëâ}½ë³y´êlì µg¿jÁŒÂ:ÄNÁ8Ɣ¶³yÂ:µg¸°¸ßÏ°´@ÁQ³Æmµg·XÏ°÷ÁN½ëµÁ8ɌÆmµgµ:³y³y´@ĕÇwÃ Ý µg³yÏ ´
¿j³”õBÂ8Ç]ê ÷•RÇ]µgƔ´jÁŒ¶ÄÇ@Ú:¯ÎÛ8ýBÜgÛ!ÆyÉ}¿j´jÂ:³w¶=ÆyÂ:¶ï}µgÏç¿jÁŒÇwÄ ¸°(ÏßÁ}ĕ´QÏçǔ¯!¿j⌽ ǔǔ¿jÏ°Â:Â:Á¶=Ï°ï}ÁŒ¸°¿j´¸ßÆy⌴Ä}¿´bÂ:æë¶=½ë¶êlµgìTÁ4Ä ¸°´jéQ³y´´j¸ç´@Ç ³”X´@ÆyÁŒÉ}¿´b´ ÚgÛ8ÂQÜg³ېƔ¿jÉ}Â:´<Á8ƔÚg³yÛ8Â:Üg¸°Û¸ß´@³Ç
ºù À:´@³”Á}´@¸sµgÁŒÄ<ãwÂ:â}³yÁ}´ J¸°ÏßÀQ´ǔÉ}´@¸ß¸sÏçÇ Ï°ÁŒ¿¸°âŒÄ•´6Ä2¯
-K

)K

g

7(

K

dK

0(

T

U( 

M 

š'›š

œ:*žŸ] u¡
¢0ž

}â±(öÁ4´jÂQ³yĕï8¶=´j÷X³ ³yÏ°ÇyÏßÆyÅQǔÉ}ÏßÉ8ÂQ´ÆÁBƔ—gÆy´@ÛQÂ'³”Û:¶âŒÛÇ]Ç ´ ·XÏ 6
÷ÿ¿jÆyÂ:È É}ïX´ Ɍ÷ Â:6¶¶=ÌBµ:•õ ÇÄ•Ï ìÅQ÷ ´j¯(Á}µgö´@ÁŒ³yÂQĵ:µ¸Æyĕ´@ï}ÏçÇ Çlâ}Æy·}³”:¸°Ï°Ï°·}³6¿¯ ╸°ÆyÈ Ïç´(¿É}´jƔÁ4É}ÏçÇÇ]ÏçÇR´ºÄ•Ä}•µgÂX¿ÅQ¿jâ}³”â}´@¶=´j¶=¶=´@´jÁQ´jÁ8Æ Á8ÆRǺÆ6Ã'¯ ǔÏßÂ:ƔâŒÉ}³yÂQ¿j╴ Æ ÏçÇ´j´ ¸ßÏç¿Â:´@³RÁŒµ:Ç]Á8´6Ä÷
Æyï}µ:É}ÁŒâŒÂ:Ä!³”³ï-ƔÂQÇɌǔÁŒµg´'µgÆB¿¶=ƔÂ:Ɍ¶=´6´bǶ=µg¸ß•´jÁ4¿@³mÄ=µ¿ÏçƔƔµgÏ°É}Â:¸•ÏçÁáÂQdzÎÁ}Ã'Á}ÂgÉ}Â:Æy´@Ï°Á ¿j³”´´B¿jÂ:µgµ ¶=ï}ï-³”¶=´@´@´jµ:´j¸°³m³÷!¿Ï°ÏçÁµŠµg選XµgµgÏ°¸°ÇÏ°¸¸çµgÉ}¿·}´jÂ:³y¸°ïŒ´º´jÏß·X´6â}Ç÷bÁ}µgÅQ¶=Á4³y•µ:Ä Á8ĕŠÆ”ÏßÂQþŒ´@³Ä´@Ç]Ä gâŒï}ï}éQ³y´jï4³mÂQé8Ç]³]ÏçϰĕÆyÂ:Ïß´6Á<ÁŒÄbŐ Æy(ĕɌÆy•µÉ}¿ÆÎÏ°â}ÇûÆy¶=É}ĕ´B´@•ÁQµg¿Æmââ Ç
¶=Ã'Ï°´j¸ßÁ8¸ŒÆη4´ë¶â4µŠÇ]÷b´ ·-â}´'¸ QÂ:·}·•â•ÆmµgÆ Ï°Á}´@êlÄ È'Ï°úÇ(ÅQýÏßéQõB´jÈ Ás¯(½BÈ Ì É}ÏçÇÎÿĕ•½B¿â}æB¶=æë´@½BÁQÌûÆIÈÏçÇÎĕ8ÏçÇl´jÆyÏß³”ƔϰÉ}·}´@╳IÆy´@´ Ä0•ï}Ï°Á³y´@ÆyÇyÉ}Ç]´6´'ĐÉ}ÂQÂ:³Îï-Ïß´ ¶=Ɣï}É4¸°µÏ°ÆI´@Ä2ÏßÆ ¯
â}̶=ý É}´@Ï°æÁQ¸°´wÆy´@´@Äî•é:±w´@É}³”ý÷´@³”Ìû´ ´@îXÏßÁ Â:êlãwR³”ÆÎÆyêlÉ}èRɌ´µ:êlÈ Çhµg·-â}´jƔ´@É}Â:ÁÂQ³I³ ÆmµgGµgÇÁXÀ:÷b´@ŠÁb´@´@Ä}³”Æy³yώÂÆyÂ:Â:³m´@³Ç ÁŒ¨6Ç”Ç ÂQâ}³ Š³”¶´Â:Ɣµ:³IɌÏßµ:Á8´ Á8ÆyµQµ:÷b¿jÏßÁŒ¿jČâ}´jµg³y³ ¶µQ¨Ç ¿µg÷ÅQ´@¿jÂ Ç Â:4gÁ8ƔĕƔÉ}Ïß³y´ ³yÏ°´@·}Ï°¿Áâ•ÆIƔÂ:ÂQÂ:³y³³Î¶G¿Ç µÂQëÆyÁŒµ:ÏßǔÂQÇy´ ÁÇ]8â}â}ĕ¶=´j•Á´6¿ Ç
Æy¿jÏ°Â:µ:ïX¸ ÷ásµQ Çµ<ÆyÉ}³y´ ´@ǔâ}¸ßÌBÆõ ±IƔâ}Ɍ·Œ´0¸ßÏçâ4¿=Ç]´0èsÏç ¿´jÁ4ƔÉ}Ç]´=´=µgÏ°Á ÅQ³”Â:´@³y´j¶¶=µ´jƔÁ8Ï°ÆûÂ:Á¶ĕµŠÂ•÷ ¿â}·-¶=´=´@Â:ÁQ·•ÆyÆm´@µgÄ Ï°Á}É}´@Ä´j³y´j³”Ï°ÁsÂQ¶ ¯0½Ð¿jÂ:¶=ï}¸°´Æy´
Ï°öwÁŒµ:Ç]Æy¶0µg°2¸ç·4µ±hƔ´@ÂQÏ°¸ßÂ:³]¸
ÆyÁºöwÏßÂQÅQ½ÁŒâ}ǯ Ïçĕ ´Iµ:ÆyÁŒÉ}ÄbÏçǺ¶ĕµg•Á¿â}=µgÅQ´j´@Á8ÇsÆbÃ'µgÏß³yƔ´=É µ:ï4Ä}´@µ:³”=ƔÏç´6Ç”Ä Ç”Ï°Â:µ:ÁbÁŒÄ  ŠŒÂQ½ë³ûÁ8³yÆy´ µ:³”ï}´6³yÇRÏßÁ8Ý Æy´@Ïç¿Ä ³yÂQ³yǔÂ:÷•¶øÇlÆy´jÆy¶É}Ç´ŠÚgêüÁŒÛX¿:܁¯Û 
KY£

3(

]

$K

)K

mM

g( $K

Y( 

mM 

2%

U(

(

, 

K 

,

7(

8WH,

4WK

7(

[K

m! ‚#‚% 

¥! a#G%

4Wq( 

K

)(

7( 

K

7( 

(

¥! a#G%

*( 

K 

.

J 

/(

7(

ov¦Y§‚¨‚¨U©>ª¬«a­-®

¸a¨®©2±´Á­c¨Â)Â$Ãw¶Ä ª¥Åd­cªw²B¶bÆiÇÈÃwÉ Ê$Ê)Ê7®kÊ7Â$ÃË0¶
2%

0

(

)(

š'›aÍ

d

m! ‚# 

(

¯° §G¨v¦[ª7±²\³ ° ­´µª7²¶·d²>¸¹3¶º7»e¼B¨ ½¾\¿3¨'À4¿ °
©Ç'¹ 

0

0@

Ì 

(

=K

K

3K

Þ

ÎÐÏÑJÒiÓÔÕ¢0žÖi×]ž8 ØžÒ]ÙÚtŸ'ÒoÖÜÛXÝoŸ'ÒiÑJÚ

4ïöwÂQµg³]³yÆ ¸ µ:¿ÂQÁŒÁ8Ä Æ”³y:ÏßÏ°·}¶ â}ƔϰµÂ:ÆÁŒÇ½BƔÁQɌÆm´jµg÷³y´@ïŒÇ ³”Â:éX³=ÏçĕÆy´@É}Ä!´áĕɌâ}µg³y³mÏßĕÁ}à Å0µgÆy³yÉ}´ ´ºÎÃ'¶³”µgÏßƔÁ Ï°Á}ïŒÅ=µg ÅQh´@ÇƔɌÏ°µgÇëÁ4Ä}ĪÂX¿jÂ:â}Ɣ¶=É}´@´j³=Á8Æ@ǔâ}¯ ï
®Q®

0%

](

)K 

K

7( 

¤

®6— 

*ßà8á<ŠÐâ)ã5ኄ[…¬äf…¬à Š…cb

±(ÂQ¸ß´jÂQÁŒÅ:ÁY÷ Iî8îXÆy´6µg¿qƔÆy´ÞÏßÂQõëÁÁŒÂ ÏßéQ´jö³mÇ]¸°ÏßÏßÆlÁŒ÷ Ï°¿@µg¸wúëêü´@¶=³yµ:ǔÉ}Å:´@´÷ªÝÿÝ µgÁŒ´@Ä}µ:Ï°Å:¿@´jµg¶=¸û´@öÁQ´jÆ Á8Æy¨Ý´j³ ÷wìûÉ}´jÂQ0µ:´<³]ÆyµŠ¶=Ãw´jµŠÁ8÷ Æ ³”ºÂQ¶ æëµ:¶ Ä}Ï÷
É}ÂQ¶=´bµŠÃwµŠ÷ ³yÂ:¶ ɌÂ:¶=´ ¯
È É}Ìû´!õ Ç] ï}â}ÆlÃw·Œ¸ßµ:Ï糔¿´ J¸°Ï°³m¿jµg´jÏçÁŒÄ ǔüú´ý µgÅQ³”´@ÈB´j¶=ýä´jöÁ8Æ6Â:¯!ïX÷XÈ ³”É}Ï°Å:´É8Æǔ ®@ÆlùQà ù8µgܳy·X´ ÷³yµ:èRÏ°Ä ÏßÁŒúµQǺý Íδjï4ÈBÇlý Æmµ:ǺÏçǐâ}½
Á4éÄ•µg´jÏ°³¸°µ:Ɣ·}É}¸ß´´
³yÂ:¶ ÎÉQÆ”Æ”ï Ã'Ã'ú¯ ¸°Ï°Á8⠕Ä}ÂX¿:¯ ÂQ³”Å
Z

Þ

)K

)( 

E

8,

š'›kå

7(

_

=%)%

æ_žÔ 

,

ç:žڇè0Ó'ÒoÚ

}ÉÈ ÂQÉ}¶=´´j¸°Â•ïŒ¿jµ:µÅ:Æy´ Ïß(ÂQÁÉ8Æ] Æysï ƔÉ}Š´¶=¶=´@¶ÂQÇ]·-Æ'´j³”³m´6Çj¿¯ Ïß´@ÅQÁQ¸ßÆwÂQâsé:¯´@¿³yÂ:ǔ¶ ÏßÂQŠÁÆy¿Â8
µÆ”ÆyÉ}´@ÏçÇÇ'ĕ•¿⌶0´@Á8ÆwÏçÇ ï4Â8ÇlÆy´@ÄÂ:Á¶ ÷
É8ýBÆ]ÆyÆyÉ}ï ´j³Šé:Ã'´@Ã'³yǔúÏßÂQ¯ ÁŒ¸°ÏßÇ ÁXâ¶}µŠÄ•÷!•¿g·-¯ ´Â:³yÅ=ÂQâ}µgÁŒÁŒÄ Ä!Ï°¶=ÁÿÏß³yĕ³”Ï ÂQ³'´j³yÇ]´jÏßƔÁ8´6Æ Çj¯ ÂQ³”¶µÆmÇ뵁ÆûƔÉ}´0èRìû± É}ÂQ¶0´@gÅQ´
)

Þ

0 

)(

Þ

g

`(

m#

(

7(

o! 

(

Þ

mK

7(

7(

=%)%

p%

'(

=%)% 

3@

d% 

(

)

‹

Œj:Ži‘5’

šœ ™
ê

ìë

€

é

œ ™ š

™í

z

Œ·ÂQÈ ÁµQÉ}Ç]´IÆy´6É}ĽB´ëÁ8æë±IÆy½ëµg¸çµg³yêlÁ´@ìVÇ
ùÚg¿Û8ÂQÂQÁ8Ügï4ÛwƔ´@³y³yÏ°Â:µgÇ
¸°Æ”¸ßµ Ï°´@Á}³@É}ź¯
ÏßÅQêÇ]ɺÆy÷•ÇÇ]ï4Ɣ´j´@´@¶³ ¶ ·-ÂQ³”Ã'´@¶ČÉ}ĕµ:Â8´@ÁŒÇ]Ä´ë¿´ ÂQĕ@ï4´6éQÇ]´@´jÏ°³yÅ:³mµgǔÁ=ƔµgÏ°ÏçƔÁ}ÇÏ°Åb¸ß´Ä•Ç”jÏç÷XÇy÷:¿Ç]´jâŒÆ”Æs´@Çy³”¶Ç]´@´6¸°Ä0µgºÆ”ÏßÏ°Áé:ùº´@ǔÀ:¸ß´j÷û´@éQ³”Ïß´jÁŒÁ}³m´j´µg¸•¸X(ï4ïŒÏ°´@µgÇÁŒï-¶=Ç]´jÏ°³m•é:Ç Ä•´Î´jɌ³y¸°Â:ÂQ¸ß´6¶Ç]Ä Æ
½Î¿jÂ:È Á8ºÆ”³yÈ Â:¸°¸ß¨´@ǔ³y´jÇë´ ƔÉ}´ ǔ¶=àŒµ:â}¸ß¸
³]ÆyƔÉ}Â!´j¶=³(æ'´@ĕ´6Ï°µ:â}ĕ¶øÏ°Á}Å¿ÂQ(¶0ǔ´@¸ßƔ´ Ï°XÂ:ÏßÁ Æl÷ ¯ º´Q¯ùëÅ4¯ûÏ°Ç
ê]µëî•À:ì´@Ì ³”ÁŒ´´jÆy¸gÉ}Æmµg´j³y³yÁ}Å:´j´jƔÆû´@·}ĺ³yµgÏ°Ä}Æ
Å:´@´@¶Ç ·-æë´@Ä}½ëĕêl´6ì Ä
ÂQ¿jĕÂ:³”³y÷Á8Ï°é:Ɣ´j¶³y³'Â:µg¸°µ:¸ßÁŒ´@³yµ:³y¿mÇÉ}Å:X´jÏßƔ´¶=´6Æm¿q¿´@ÆyqÁQâ}¯ Æ ³”ê´ÆBÂ:ÏçǔÁÇ'â}·Œï}µÞµQï-Ç]ǔÂ:´6Ïß³”Á}Ä!ÆyÅQÇBÂQ¸ß´ Á!¶öâ}±¸ß±¸°Æ”µ:Ï°õ%ÁÞï}¸°´bùÃ'¸ßώGÏ°ÆyµgÅ:ÉNÁŒÉ8ÄÆlµÞÃwõBÁŒ´jÏ°Â:Á}Å:ÁÏ É8áÆ'ï}îXï}³yÍ´j³y´jÂXæ'¶=¿jå ´@ï• ÇyÆyÇ]Ç]Ïß´6éQÆ”Ç ³y´!´@µ:ÏJÇy¯¿m¶=´QÉ}¯Ç@´@¯wÃ'Ä}â}öÏßƔ¸ßÂQɌ´@ÁŒ³@Â:¯╿â}ÆBìB³y¶=³y´@´jéX´@ÁŒ¶Ï°¿j¿j÷´
¿jÂ:Á8Ɣ³yÂ:¸¶=´@¿mɌµ:Á}ÏçÇ]¶Ç Ï°ÁŒ¿¸°âŒÄ•´ºÇ”´j¶µgï}ɌÂ:³y´@Ç µgÁŒÄáǔÏßÅQÁŒµg¸çÇ@¯
ǔǔ´j´j³y³yÏ°Ï°È µ:µ:¸'¸É}ÆyÏß´ÞÁ8´jÆy³yÚg´j¶=ÛX³ ܁¨ÏßÁŒµ:Ûÿ¿µ:´6Ɍ¸'Ç=µ:Â:Ç0Â:³=Á}Æy¶=´É}³”•´@ĕº´ ´j¶áÃ'Ç]Ï°É}Á}¯NÏ°Å:¿m¸°È ÉÊ´<Ɍï}´j´<ÁŒ³yĕÂ:éXƔ´6É}Ï°Ä Ä}´@´@³=â}ǸŽÏ°ÆyÇ=¿³yÂQµN⌶=ǔ®Þ´@¶=Ī:ö ÁŒÆ”ÂÄîXê0â}¸ßÏ°ï}¿mÁ}ɌÅQ´ÿµg³yµQÁ}µQĕÁŒ¿j´!¿j´j´@¸çÇ0ƔÇyÉ}Ç=µ:´<ÁŒé8þŒÄªÏçµ ³y¶Ælµ Ãà ¿µgÂQ³yÂ:Á}´:ÁXÁ}¯ª·-´6ÂQ¿qÈ µgƔ´6Ɍ³mÄÄ ´
¿j¨´:Â:¯¶=Ō¯ë¶Ä}µgÄ ÁŒÄ¸çÇ ¸°ÏßÁ}¿j´µgÆ Ï°4ǐ´³”ÆyÂQ¿:·}¯ ÞâŒÇ]µgÆ ÁŒhÄ Ï߶=µï}Çy¸°´j¿j¶=µ:¸ß´6´jÄÁ8ÆyĕÏßÁ}ÅÿÃ'ÁÞ¶=µ:ãwÁXÂ:÷ÿâ}³y Á} ´bÆyǔÉ}É}´´j¸°´@¸ ÇyǔÂ:´jÁ8³ûƔÇyÏ翵g³y¸Ï°ï•õBƔÁ}Ï°Á}Ï ÅŒ¯ë¿jÈ Â:¶=Ɍ´ ¶õëµgÁŒÁŒÄŒÏ Ç
¿jÇy¿Â:³y¶=Ïßï}¶ÆyÇ@µg¯hÁŒêüÄNÁ Ç]µQ´jÄ}Æ0ĕÏçÏßÇƔϰÂ:µgÁ<â}ÅQƔ¶=Â0´jƔÁ8ɌƔ´´6Ä¿ÂQÃ'¶0Ï߶ƔÉʵ:ÁŒæëĽ븰êlÏ°Á}촺ǔÏßÁ8ï-Æy´@´j¿³ Ïߨþ4µ:¿<¿´º¿ÂQµ:Á•Á<þŒ½Å:âŒîŒ³yöµgê]ƔêwÏ°Â:ƔÁª´ X¿jÆëÂ:¶=·Œµ:¶ǔ´@µgÄ ÁŒÄ}Ç=õëµ:êwÁŒÏ°Ä Ç
ï}³yéXÏ°Ä}´@ÄÆyÂ=ï4´@³”¶=ÏßÆë´@µ:ǔ÷¿jÂ:Á•þŒÅQâ}³mµÆ”Ï°Â:Á! h¸ß´@é:´j¸
Û 2® }Ë •å }µ:ÁŒÄ Ú æB½ëêlìÇj¯
k(

$K

$K 

O!T

Á#

*( 

î

L!

2# T

7( 

K 

D! 

#

d#

G(

3

#

)( 

K

YK

K 

K

7(

3

#

‡(

g

G(

7(

ÍU›š 

o!

! 

K

v! 

K

)K

BK

BK

ð+ñò+ñôóƒŸ]è0ÒöõižŸ+ه÷ižÚ

æë½ëêlì ¸ß´@é:´j¸çÇ Û s® }Ë •å }µgÁŒÄ Ú0µg³y´ǔâ}ï}ï-Â:³”Æ”´6Ä2¯
ÈR´ 8Æë·4µ:ǔ´@Ä õëê Â:³'´@µQÇ]÷¿jÂ:Á•þ4Å:â}³mµÆyÏßÂQÁ Â:³ëµ:¸ß¸
Ç]â}ïŒï4ÂQ³]Æy´@Ä<æë½ëêlì ¸°´jéQ´j¸çÇj¯
Â:¶0½øï-À ´jÝ ¨³mÇ µâ}Ɣ¨¸ßϰƔǔÁ}Ïç¿mĕÅÀ ϰǔǔ´ÀÊ÷•Æm¿gÇlÆyæë¯ q´j¯I½ë¶øæëêlì µg½BÁ4êlé:ÄÿìTÂ:¿j¸°ÍÎâ}µ:¶=ÁÞÂ:¸°´â}·-¶=´µgï}´@¶Çwï-µg´@¶ÁŒµ:µ:µŠ³yÇ=÷Å:´6µQ·4Ä Ç´ºÃ'µgµ:ώÁÇyÆyÇ”É ÏßÏßÅQÁ4ƔÁ}ĕɌ´@Ïß´0Ä=éXÏçÇ]ÆyĕÆyÂ⌵:ÁŒµ:ĕ¸ûÄ}Ï µgj³mö ³yÄá´jîXÁ8â•êÆëÆyÏßĕ°ÏŽ³yö ÆyÏßÏßéQîX´6´<ÇêƔêlìû¨Â Ä•Ç ÏçƔÇ]ɌÂQÀ ´³
ƔÉ}´bÇyµg¶=´bîŒö îXêwêlìûÇë·}â•ÆBÄ•Ï -´@³”´@Á8Æ'è
õBÌûÇj¯
ÌëÂǔï4´6¿Ïçµg¸sæë½Bêlìíĕ³yÏßéQ´j³mdzy´ 8â}Ï°³y´@Ä Â:³ ƔɌ´ºÉ}ÂQÇ]Æ'Â:ï-´j³mµÆ”Ï°Á}Å=Ç]÷•Ç]Ɣ´@¶<¯
®6Ë 
K

Þ 

Þ

Þ

$K 

K

2K

b(

&(

U!Á(

( KE(

>K

#

g@

Þ

3@ 

.

p(

>K

®jå 

*ßàá Š6øBãe…¬*Švùi‰4… 

Ý ÂQ³”⌶=¸ŽÆyÏ°ÏßÁ}ï}Å ¸°´ºÆ”æëÉ}½ë´ÿêlï}ìTÉX÷XéQǔÂ:Ï縰¿jâ}µg¶=¸'´@ïŒÇ¸°µ: ÁQ
Æ6ĕ¯DÏ àŒ´jÂ:³y³´jÁ8´ Æw•¸°µ:´j¶=éQ´jï}¸çǸߴ ¿@µgÏ°Á Á·-µ ´ÉX¶=÷Xï4Ï •Â:´@ƔÄ!É}´jµgƔ¶=Ïç¿jÂ:µgÁŒ¸ûźĕ³”ƔϰÉ}é:´´áĕï}³y¸çÏßµgéQÁ8´@ÆÇ
¿jÂ:ÁŒÇ”Ï°Ç]ƔϰÁ}Å= Îù=ĕ³yÏßéQ´@Ç
—0ĕ³”Ï°é:´6Ç Â:³y¶ µ0¸ß´@é:´@¸sË0æB½ëêlì µQǔǔϰÅ:Á}´6ÄƔÂî4ö îXêêlì Ú ŒèRõûÌ Û
—0ĕ³”Ï°é:´6Ç Â:³y¶ µ0¸ß´@é:´@¸sÛ0æB½ëêlì µQǔǔϰÅ:Á}´6ÄƔÂî4ö îXêêlì Ú ŒèRõûÌ®
Ú0ĕ³”Ï°é:´6Ç Â:³y¶ µ0¸ß´@é:´@¸RÚ æB½ëêlì µQǔǔϰÅ:Á}´6ÄƔÂî4ö îXêêlìíñ ŒèRõûÌ Û
È ]®@É}ò=³y´jĕ´ ³yÏßÇ]éQÏ°´@Á}ÇwÅ:Ɣ¸°´bÂ:Æy´@µ:ÁŒ¸ ĕ¯ ´@Ä îŒö îXêë¿mɌµ:Á}Á}´j¸çÇëÃ'Ɍϰ¿mÉÞ¿@µgÁÞµ:¿@¿ÂQ¶0¶=•Ä}µgƔ´ñÄ}³”Ï°é:´6Ç'´@µQ¿mÉ
ÂÆyÈ
ÂIÃƔâ}ÂÉ}ï}´=ǔ¸°´jÂQæë³yµ:ÏçÄ!½Bµg¸2êlÁ}ìÏ°´@ÁQÃDÆy´j³”³ ï}ÂQ¨³y¶ðµ:Â:¿jÅQ´@µ!³yÇ@µ:¯¸°¶=ÂXÈ ¿@¶0É}µg¸(´Ï°Á}Ç]þŒÅ´@³m³”Ç]ÏßÏçÁ8ÆëµgƔ¸Rï4Â0Ɣ´@´@Æy³”³”É}¶=¶=´ÏßÏ°ÆyÚgÁŒÇBÛXµg¿j܁¸JÂ:¯bÛ Á•È þ4âŒÉ}Å:ǔ´â}ÏßÁŒ³mǔÅ0µ´@Æy¿j±ÏßÂ:ÂQ±IÁŒÁ ±Äÿ¿jÇ]Â:µg´@Á8ÁŒ³”Æ”ÄáÏç³yµgÂ:¸hÈ'¸ ï4Šà(¶=ÂQÈ ³]Â:±ÆÁŒÏçώÇB¯ ÆyÂ:⌳yǔÏß´@Á}Ä Å
æ'ÂQ·}âŒÇ]ÆBõëÁ}Ï J¸°Ï°À:´º¿ÂQ¶0¶µ:ÁŒÄ¸°Ï°Á}´bµgÁŒÄ<ÌëÍæë½BÝ ·4µ:ǔ´@ÄþŒ¸ß´bǔ÷•ÇlÆy´j¶á¯
ÆyÉ}öÂ=Â8ÂQÇlƔÁ•ÆBÉ}þŒ´ýÅ:âŒî=Ú:³yÛ8Æyµ:ÜgÂ0·}Û ¸ßÄ}´ ÇwÏß³y½û¿j´@Â:¿=Ɣö¸°¶÷ê”êûµg¿Â:îŒÁŒÁ}ö Ä!þŒîX¸°Å:ÏßêëÁ}â}´¿j³yÂ:´ Ï߶=gÁ8¿Ɣ¶ÂQ´@ÁQ³”â}ïŒÆyÁŒ³”³”Ï°ÂQ´j¿@Ɣ¸ µ´jƔ¶=³6Ï°¯IÂ:Â:ÁÞ½ëÁ}Ï߸°¿mƔ¸°É4ÂQÃëµg³(Á}Ç µ:Á}¸ßï}¸´@³”¸ ïŒÂQµ:Å:ÂQ³y³m³Bµ:µg¶==µQ´¶=ǔƔǔ´@ÏßÏ°³yÁŒÁ}ÇÅ Å ³yR¿â}ÂQƔÁ}¶=É}Á}´º¶=Ï°Á}Úgµ:ÅÛXÁŒÜÂQÄ}Û}Á Ç ¯
7(

Þ

3@

(

7(

ú
ú
ú

Þ

g 

4( 

K

4( 

K

4(

BK

!

û#

G(

Þ

)(

\%

ü%

P(

o!

b#

3E

Þ

[(

Þ 

M

¥%

ÍU›‚Í

Á%

7(

ýrŸ'ÏÑJ×v*Ó'÷oÒiÖ

ݵ:Ä}⌵:¿mï•ÉƔ´6Â Ä 2Ɣ³yÉ}Â:´¶ðÏ°Á ƔɌÂ:³y´0¶ǔµÂ ƔÆlÏ°Â:à Á µgŠ³yÀX´ Á}³yµ:Ã'Ï°Ä ¸°´@úĕÅQý ´wï-´jÈB³”ýÆyµ:Ïß·8ÁŒ÷ ÏßÁ}èRŐÏßƔÁŒÂ0µQÇBæëÍνë´@êlïŒìVÇ]Æy¸°µ:´jÇ0é:´@¯b¸°ÇîXÏß´@Á´Æ”ÆyÉ}É}ÏçÇ ´0Ç]µQ´6¿m¿qÀXƔÁ}Ï°Â:ÁÃ'Ïç¸ Ç
´@ĕÅQ´jæë¶=½ë´jêlÁ8ì ÆmÇ'ÏçÇ
Ç]´6µ:¿qÁÆ”Ï°µ:Â:¿jÁ ³”ÂQÁ8Â:÷X³ ¶ ÆyÉ}´bÂ:³ õBæBæ'è ´6ĕÃ'â}É}ÁŒ´jÄ}³yµ:´Á8ƔÆ
É}½ë´ ³y³yâ}µŠ¸°÷¸Rĕ }•¿jêüÁŒâ}´¶=•´jï4Á8´@ÆëÁŒÇ”¶ÏßéQµŠ´÷ìB·4Ï紺ǔÀXÂQÇ ·•IÆyµ:µ:ÁŒÏßÁŒÄ´@ÏçÄ2ÇR¯ âŒÇ”´@Ä
Æ”È ÂÉ}¿´j³y³y´@´ºµgµgƔ³y´´¸çµgÆlóyÅ:Â=´ X·Œ³yµQ´jÇ]¸°ÏçÏ°¿µ:·}Ãw¸°´µŠ÷•Ä•ÇwÏçǔ À!(Ç]Ï°¶0ƔÂ:mµg¸ß´@ÅQ¶0´û´@ǔÁ8÷•Æ”ÇlÏ°ÆyÁ}´jŶµÇ Â:æë╽ëÆ'êl ì hŒÏ°ÁŒÇ” ĕϰÆléXà ϰĕµgâ4³y´ûµg¸2ÂQɌ³'µ:Ɍ³yµgÄ<³mĕĕà ÏçÇ]µgÀ³y´:Ä}¯Î³”Ï°È é:´6É}Çj´ ¯
¶É}ÂQµgÇ]Ï°ÆbÁÿÇ]µ:÷•Ä•Ç]Ɣ遴@µ:¶ÁQÆmµg¶ÅQ⌴bÇ]Âƺ¶µµgǔÁŒÂ µ:ÆlÅ:à ´ µgƔ³yÉ}´´æëæë½B½BêlêlìÐì Ï°Çûĕϰ¸ß³”´6à ¿qƔ¿j¸°÷ ÂQÇ]ÆyÆ@É}¯û´júB³y´=ÃϰǺ´@µáé:´@ǔ³ â}-·ŒÇ]Ï°Ç]ÁŒÆyµg¿´Á8ÆyƔϰÉ}µ:¸h´ï-ý´jîáÁ4µg ¸ßÆlÎ÷ÞƔÉ}ÏßÁ ´
ï4¿ÂQ´@â}³ ¸°ÂQÄ ³”¶ï}³yµ:ÁŒé:¿´=´Q¯ĕÏçàŒÇ”µQâ}Çl³]ÆyÆy³”É}ÂQ´j⌳yǺ¶=Ç]Â:Ï°³yÁŒ´¿j´ Ï IÆyƔÉ}Ɍ´´0Â:æëï-½B´j³mêlµìÆyÏßÁŒÏ°ÇÅáµgǔ¸ç÷•Ç”ÂÇlÆy´jƔ¶ÉŒ´ µ:·-ÁŒÂXÄÂgƺâ•Æ”Ä•Ï°´j¸°ÏŽéXÆlÏç÷¿´ Ç]2 µ<ÆlÃwĕ³yµ:Ïß³”éQ´0´ Á}¨´jµg´6Ï°¸°Ä•â}´@³”Ä ´
ƔɌµg³mï4ĕ´@à ³ µgÂQ³y³”´'¶æë½ëÆyÉ}êl´áìV³”Ïç´6ÇI¿ï-´jé:³ ´@³”Â:÷ ³y¶=Ï°Ç0µ:ÁŒ¸°Â•¿¿j´ëµµ:Æy´@ÁŒÄªÄ=Â:Ï°¶0ÁïŒÆy³”É}´áéQ´@æëÄ=½ë³y´jêl츰ϰµ:¯I·}È Ï߸°É}ÏßÆl´<÷:¯Îï}îX³”ÏßÏ°Á4¶¿µg´B³yµ:÷ ¸ß¸-µ:æëĕ遽ëµgêlÁ8ìVÆmµgÂ:Å:ï-´6´jÇb³mµ
ƔϰÇÏ°Â:Á}ÁŒ´@Çé:µg´@³y³û´'·-ɌÂgµgÆyÁ4É}ĕ´j¸ß³y´6´@ÄÄÿ·XÃ'÷0ώÆyµÉĕæë´@ĕ½BÏç¿jêlìµgƔ´6³”Ä´@¸°öµgƔ±´6Äõ ÆyÂQµQÁ=Ç]À•Æ”Ç@É}¯º´êü¿Á Â:Á8¨ÆyµQ³”¿qÂQƸ߸°Æ”´jÉ}³ ´0Æ”É}ɌÂ8´BÇlÉ}ƐÂ8ýÇlÆî ǔÏç÷•ÇºÇlÆy¿´jÂQ¶ ¶0ïŒÇ¸ßö´jƔ±´j¸°õ ÷
Â:ĕ·}³yÏ߸°éQÏ°é8´ Ï°Â:¨µgâ4Ï°ÇR¸°ÇÆyÂÂ:Á=ƔÉ}Æy´É}´û¨µ:Úg¿ÛXÆ(܁ƔÛɌµgÏßÆwÆ(¿@ÏßÆyµgÇIÁî4·-ö ´ëîX³”ê
´@ĕï}³y¸çµ:Ï°é:¿´@´6Ç(Ä=µ:Â:³”Á ´wJ³”Æ”´6Ɍµg´ ¸°¸ßŒ÷÷ éXÃ'Ï°³]ÆyÏßƔâŒÉµg¸}µæëĕ½B³”Ï°êlé:ì ´ ĕ³”³yÂQÏ߶ éQ´@Ç@Æy¯É}´ûǔÉ}@µgÁ=³y´@µ Ç
ï4Ɍµ:ÂXÇ ÂQ¸IÉ4µgµgÁŒï}Äï-´jώÁ}ÆmǺ´6Ä2Ä}¯ µÆmµ³y´@¿jÂ:ÁŒÇ]Ɣ³y⌿Ɣ´@ÄÿÃ'ώÆyÉ}Â:â}ƺƔÉ}´=É}Â8ÇlÆ Çbýîÿ´jé:´@³À8ÁŒÂÃ'ÏßÁ}ÅáµgÁX÷8ƔɌÏßÁ}Å
)( 

(

>%

(

7(

0 

,

i(

g

+(

H( 

ï

7(

)K

0

¥ï

)(

7(

7( 

K

7(

7(

k( 

K

3(

)(

)K

'(

)(

k(

)(

G(

w

mK

M

/(

4(

[, 

( 

0-^

8(

mM

þÿþÿ 

 

ŒïÈ µ:É}¿j´ ώÆlÄ}÷ ϳy´j´j³y¸°´jÏçµgÁ8·}ÆÏ°æB¸ßÏßÆl½ë÷êlìеgÁ4¸ßÄ ´@é:¿j´@ÂQ¸°ÇBÇ]ÆɌ¿mµŠÉŒé:µg´³mÄ}µ:¿Ï Ɣ´j´j³y³yÏç´jÇlÁ8ÆyÆûÏ°¿@ï-Çj¯Ê´j³ Ý Â:³yÂQ¶Ç]Æ µgwÁŒ·}¿j´â•-Ƴ”ÁŒ´6ĕÂgÆâ}ÁŒµgȸ°¸'µgÁŒ¸°´j¿jé:÷ ´@¸°ÇlÇ=ÆyÂ: ³mµgæëÅ:´b½B¿@êlµì
g@

$K

g@

G(

)K 

K

)K

w

)(

Š® Ú
ÂÃ'-É}´@Ï糿mÉ ³y´@ɌĕµŠâŒéQÁŒ´<Ä}µg·-Á4´j¿´@÷=ÁYµgĕÅQ´jµ:þŒÏßÁ4Á}Çl´@Æ ÄÊĕ·X³”Ï°÷ é:´ 遨µgµg³yÏ°Ï߸ßÂQâŒâŒ³”Ç´Q¯hé:È ´@ÁŒÉ}ĕ´@ÂQ³”´³yǵg³yµ:´BÁŒ¶Äʵg³yÁX´@÷ǔ´@ĕµg³mÏ -¿mÉ}´@³”´@´@³yÁ8Ç@¯YÆw¸°´jÈ éQÉ}´j´ ¸çÇ ÂQR¸ß¸°æëÃ'½ëÏ°êlÁ}ì Å
ĕæë´6½Bǔ¿jêl³”ì Ï°·-Ï°´@¶0ÇBïŒÆ”¸ßÉ}´@´0¶0þŒ´@Á8³mÇlÆyƐµÆyÜÏßÂQæëÁs¯½ëêlì丰´jéQ´j¸çÇBÏ°Á ƔÉ}´¿ÂQÁ8Ɣ´ XÆ IÆyÉ}´½ëÁ8Æyµ:³”´6ǺÚgÛ8ÜgÛɌµ:³yĕà µg³y´
øBã øBãà'ˆŠv‰‡ ù

)@ 

(

3@

)(

f(

0

7( 

 

þÿ-þÿþ

êæëĕÆw³y½BÏ°Ï°é:Çwêl´:ì Ɍ¯hµ:È ¸°ÁŒÏßÁ}É}ĕ´6Ïç÷=Çhµg³ Ï¿j
Â:Ïç÷:ÇwÁŒÂ:¿@µ=ⵁÆyǔɌ´jÏ߶=µŠÁŒé:µgï}´BƔ¸°Ï°´µÂ:Á¿ÁXÂ:Ââ}Á4-¶¿j´@µ·-³yÆyÇ
´j´j³ ÁŒÁ}µgÇ]¶Ɣ³yÏ°Â:´@µ:Á!ĕ¸ß¸â} ĕÁ4
³yÄ}ÏßĕéQµg³y´@ÁŒÏ°Ç é:¿j8÷´@µ:ÇgÁŒµ:ÆyÄÁŒÂ0ÄbÃ'¿j³”Ï°ÏçÁ ´6Ç]µÉ¨Æ”µQ´Ɣ¿q ÆIµ ¿jĕ¸°³”´6µ:´6¿³”µ³yÅQÆy´@´j´ûµ:³wǔµé8´@ϰǔÇR³”ϰƔƔÁ}ɌâŒÅ:´wµ:¸°´ ¸8Ä}éQ¸°³”´jµ:Ï°³m³”é:µgÅQ´Q¸°´ ¸¯
³y´j¸°Ï°µ:·}Ï°¸ßÏßÆl÷ hÏ ÎµgÁX÷Â:Á}´bÄ}³”Ï°é:´ ¨µgÏ°¸°Ç •ÆyÉ}´b¿ÂQ¶·}Ï°Á}´@Ä<ĕ³yÏßéQ´Ã'Ï߸°¸ ¨µgÏ°¸G¯
8

7(

g( 

K

)@

>

3(

)K

)K

(

]( 

K

>(

!"$#%#'&)(+*

Iĕ³”ÁŒÏ°é:µg·Œ´6Ç ¸ß´6Ç¿Â:Á4ÇlÆy³”⌿ƔϰÂ:ÁN µ¸çµg³yÅ:´<éXÏß³”Ɣ⌵:¸'ĕ³”Ï°é:´ ³yÂ:¶ µÁXâ}¶·-´j³ ǔ¶µg¸°¸ß´@³
ÌëÂï}³yÂgÆy´@¿qÆyÏßÂQÁ X¸ß´6Ç”Ç ³y´j¸°Ïçµg·}¸°´ƔɌµ:Ááµ=ǔÏßÁŒÅ:¸°´Ä}³”Ï°é:´
æë½ëêlì Û ÏçÇ'µ0·4´jÆ]Æy´j³B¿mÉ}ÂQÏ°¿j´ºÄ•â}´ƔÂ=·-´ƔƔ´j³Bê :ýTï-´j³ Â:³y¶µgÁŒ¿j´ 

Þ

7(

o(

)(

=K

Þ

G%

Þ

þÿ-þÿ-,

G(

. /0

B½Ç]Ɣ¸°ÂQǔ³”Âb´B³yµ:´ Á´j´³y³y}´@µ:Ä0¿ÆwƔ ¿jÂ:µ:ïXÇ ÷  ¶=RÏßµg³y³”¸°¸-ÂQČ³”Ï°µÁ}ÆyÅ µ 8¯RÄ}È
ϰǔÃÀ ÂJ·}¸°Â:•³w¿mÀ ¶=·XÂ:÷³y´ ĕÎÏçÇ]Ä}À ³”Ï°·}é:¸°´6ÂXÇ ¿m8Àµg¯h¸°¸4Ý Â -Ïß³yÆy³yÉ}Â:´û³yÏßÇyÁ}µgź¶=ÅQ´ÏßéQÇ]´@Ï Çj´ ÇlQÆy³”´6ÂQµ:Á}¿mÉÅ
ï}´ •³yÂgµQÆy¿q´@Æ¿¿ƔϰÂ:Â:ïXÁÞ÷áµg Å8µgƔϰÁŒÉ}Ç]´ÆBÇyĕµg³”¶=Ï°é:´ ´ Ä}¨µgµgÆyÏ°¸ßµŒâ}¯b³y´ Ý ÏßÏ ³y³yÂ:Â:ÁŒ³yÏß´Á}Å!ĕ³y¿jÏßµgéQÁ´ ¨µgµg¸çÏ°Ç]¸°Â!Ç 4É}Ɣ´jÉ}¸°´@ïÿ³”´ Ï°¶=Ï°Çï}³yµgÁ}é:Â:´Æ”É}ï-´@´j³B³ Ã'Â:Ïß³yƔ¶É µgÆyÁŒÉ}¿j´ ´µ:Ï°ÁÁ
êõBQÁ ý Â:J¸ç³”µ:Ɣĕâ}´@Á4ÁÞµÆ”Ç]´@÷•¸ß÷Ç]Ɣδ@¶=¶=ÏßÇ ³y³”ÂQµ:³”ÇûÏ°Á}³”´6Å µ:ÏçÄ Ç=³yµg´ ¸ç8Ç]â}ÂÞ´6ÂQÇlÆmÁ}ÇB´¿j µ:'ÁÞƔ·-É}´0´<ĕ¸°´@Ï°éXµ:Ç]Ï°Ä}Æ ´@´ ÄÞ⌿ïÿÏ°´jÁ8·-Æ0´ÆlÏ°ÃwÁ ´j´jÆy´jÁ ³y¶=Ç]´@Ç é:´j ³mµg¸hÇlÆyĕÂ:³y³mÏßµgéQÅ:´@´Ç@¯
ÆlÃw ¶=Ï°³”³yÂ:³y´@Ä!ĕ³yÏßéQ´@Ç'¿jµ:Á<Ç]ƔÂQ³”´Á}Â=¶=Â:³y´ºÄ}µÆmµ ƔɌµ:Á<µ=ǔÏßÁ}ÅQ¸ß´ºÄ•³yÏ°é:´:¯
0(

ï

0

)(

'( 

G%

i!

BK

)

m#



K

)(

3(

v( 

K

7(

G( 

K 

(

NA $K

 

.

$K

)(

s

7(

$

!"$#%#'&)(+* 

Â8•Ä<³y´@µ:Ä ŠÃ'³yώÆy´ûï-´j³ Â:³y¶µgÁŒ¿j´
êüÁ}´ ¿Ï°´jÁ8ÆëâŒÇ”´ ÎÇlÆyÂ:³mµgÅQ´ûǔ:¿j´ ¨ÉŒµg¸ hƔÉ}´ÆyÂgÆyµ:¸sÇ]ï4µ:¿´ºµŠéµgÏ°¸çµg·}¸°´ ÂQ³ëÄ}µÆmµ
æë½ëêlì ñ ¶µŠ÷·-´bµ0·4´jÆ]Æy´j³B¿mÉ}ÂQÏ°¿j´Ä}â}´Ɣ·-´ƔƔ´j³'ê QýTï-´j³ Â:³y¶µgÁŒ¿j´:¯

Þ

\%

G(

0s

Þ

7(

U!

3( 

(

G%

Þ

þÿ-þÿ21

$#

G(

3546798+;:

çÏ·}î8ÇÎÆy¸°Â•³”µÏ°¿mï}¿À Â:Ï°:Á}Á8Â:ÅbÆy³ÏßÏçÅQ¶=ÇIâ}ÆyµŠÂ:É}÷0⌴BÇ(¿âŒÂQǔÁŒ´ ÁŒ8ĕÇ]â}Ïç´jÇ]´@³yƸ°ÁŒ÷8 ¿Ï°´ Á}ƔŐ Ɍ2¿jÂ:ĕÂ:âŒÏçÁŒÇyÇ]¿jµgÀ´jÁŒï•·}ČƸßÇj•¯h·4¿m´@À•È É}Ç@É}¯hÏßÁ4´B½ ÄæëÇ]µg½BƔ¸°³y¸4êlÏßìDÂï-´ ĕƔ¶³yÉ}Ï°´ûé:µŠ´j÷bÂg³mƔ·4ÇIɌ´ëǔ´jï}³µQ¸°ÇÎæBώÆÇ]½ëâŒÉŒêlï=Â:ìV³”Æ”ÆÎÉ}¸ßµQ´@´@ÇÎé:Ïß³w´@µ¸°¿Ç@Ç]Â:¯hÏ°¶=Á}½DÅ:ï-¸°Çl´'Â:ÆyÁ}ĕ³”´@Ï°Ïçï-Á8Ç]À ´Æ
ĕÇ]Ɣ³y³yÏ°Ïßé:ï-´@´@Ç Ç •Ï°ÁQµgÆyÁŒÂ Ä!ÇlÃ'Æy³”Ɍϰï4µg´6Æ Ç Ä}wµgÆyÆyÉ}µ´ ƔÉ}ĕ´@Ï ÷´jï}³y´jâ•Á8Æ'ÆÏ°ÁæëÆy½BÉ}êl´jìø¶á¯I¸ß´@È é:´@É}¸°´Ç=ϰĕÁ8Ï Æ”-´j´@³y³ï}¸çÏßµŠÁ ÷=É}·4´jÃäÆlô@Æy´jÉ}Á!´j÷ªÆ”É}Â:´º³yÅQǔµgÏ @ÁŒ´ûÏ @ ´RƔƔɌɌ´´
ÏçÇ]Ç Æ”³yÃ'Ïßï-Ɍ´@µÇ ÆBQƔÄ}É}´´'Ɣ´@Æl³”÷X¶=ï}Ï°ÏçÁ}¿jµ:´@¸4ÇwǔÆyÏ É}@´B´ºÂ-é:´@þ4³y¸ßµ:´6Ǹ߸-Ï°ï-Á=´jƔ³ É}Â:´B³yþŒ¶=¸°µ:´ûÁŒÇ”¿÷X´Ç]Ɣ ´@R¶ ƔɌ8µ:´bÁŒæëÄ0½ëƔÉ}êlìí´@Ïß³wǔâ}¸°ÂX·Œ¿@ǔµ÷•ÆyÇlÏßÆyÂQ´jÁ¶áÂ:¯ Á=ƔɌ´ûĕ³yÏßéQ´
)( 

.

7(

>K

7(

¤

g@

3@ 

K 
K

3A

3A

3A

)(

K

G(

)(

)(

®@ñ 

*ßàá Š6øBãe…¬*Švùi‰4… 

þÿþÿ=<

> . @?

léXÇîXÆyÏßÏ°³”³”¶0ϰƔï-âŒÏ°¸ç´@µ:µgǸR³áĕµ:Ɣ³yÁŒÂ ÏßÄNéQ´:æBƔ¯½ëÉ}½B´@êlÁ 츰ǔÂJÏ°¸°ÁQÏ߸°ÁŒÆyÏßÀQ´j´@³y´bµg¸ß³ ´6æ뺵Š½ëé:´ ´6}êlÄ2ì ¿j¯D´jßÏ°ÆèRÁ}Ïß´@ÆyÀQµ:Ɍ´Þ³ µŒæëÆ ÏŽÆB½ëÆyÂÉ}êl-ì´ª´@J³y¿¸°Ï°Ç ÂQÁ}¶=ÁŒ´@µ:Âï4³ ÂQ³” Á}´6Æyĕ´jÉ}Á8â}´ÞÆÞÁŒÄŒ³yĕ´@µg³yǔÁŒÏßâ}éQ¿j¸Ž´@÷ ÆÇ ŒÏçµ:µgÇÁŒ³yÄ!µª´ ƔÇ]ĕÉ}Ï°Ï°Á}´@é8Å:³”Ïçĕ´¸°´ ´6Â:ÄT¸ç³yµg´³yÏßÁ8Ä}Å:Ɣ´j´  ³
¿úë³y´@ÃwµQÇ]´j´6éQÇ ´j³ÂQé:Æy´jÉ}³mµg´¸°¸2ÚgÛX³y´j܁¸°Û0Ï°µ:Ɍ·}µ:Ï߸°³yÏßĕÆl÷ à µgµ³y´ûÇ]Ï°æBÁ}½ëÅQ¸ßêl´bì ĕ³yÛ=Ï°é:ÏçÇ ´ Æy¨É}µgÏ°´ ¸°â}¨³”µ:´ºÇ]ƔÃ'´6ÇlÏ°Æ븰¸R ÀX(Á}µ:•Á8¿m÷À! ÂQhâ•Æ”Æ'É}Ɣ´ÉŒ´Çy¿mÃ'É}´@É}¶0ÂQ¸ß´6´Ç Æy¸ßÉ}ÏçÇ]ÏßƔÁŒ´@ÅŒÄ ¯
É}´j³y´:¯ 

mK

0  

K 

K

)@

\

)K

(

0

+(

mK

+(

)(

7(

!"0#%#%&$(A*CB

õûÇ]´bæë½BêlìíÛ0Ɣ¿jÂ:¶·ŒÏßÁ}´ºÇ”¶µg¸°¸ß´@³ëĕ³”Ï°é:´6ÇwÏßÁ8ƔÂ=ÂQÁ}´º¸°µ:³”ÅQ´ûéXÏ°³]Æy⌵g¸sÄ}³”Ï°é:´Q¯
ãw´@Ç]ÆBæ'´6µ:Ä ³yώÆy´ï4´@³ ÂQ³”¶µgÁ4¿´ εg¸°¸ƔÉ}´bÇy¿mÉ}´j¶=´6Ç ¸ßÏçÇlÆy´@Ä!É}´j³y´:¯
ÌBÂï}³”Â:Ɣ´6¿qƔϰÂ:Á ³yÂ:¶ ĕ³yÏ°é:´ ¨µgÏ°¸ß⌳”´Q¯
½ûì'ÍBê”ö QãâŒ÷éQ´j³y÷³”´@¸ßÏçµg·}¸°´É4µg³mÄbĕÏçÇ]Àbĕ³yÏ°é:´@Ç
Ï Œ÷:ÂQâbï}¸çµgÁbÆyÂûâ4Ç]´ƔÉ}ÏçÇ(ǔ¿mɌ´j¶=´:¯

Þ

2%w,

Þ

k(

7(

i(

Þ

<(

b8

Þ

þÿþÿ=D

3(

> . JþE;F,

X·wæë÷ ö'½ëöÐêl¶=ì •ϰlÁ ĕ—´@Â:Ï糔Ǻ³yÁ ¶ǔ´jÉ4µ¸çµgÆyĕÏß³mÂ:ÂQÄ ¶ÁĕÏßâ4Á4ÏçÇ]Ç]ÇlÀ ´6Æy´@Ä Æ”µ:´6µ:Ī¿mÁ8É}Â÷XÁ}ë¶=ÂQßÂ:ÂQµ:³yÅ:³”´ ÷:Ïß2Æl¯Ð÷:µ:¯ÁŒæëÄÞîX½ëÏ°ÆyÁŒêlÂ ì ¿j´<Ç]lÂQ—µ:¶0¸ßÏç¸w´=Ç!¶=ĕǔϰ´@ÂX¶0Å:Ä}³yÏ°´j¸ç´j³yµg´0ÁN³ɌÆyĕµ: ÏçÇÇ]À æB·-´j½ëĕ´@³yêlÁ Ï°ì é:´@¶JåÇ µ:ëÏ°Ä}ÁŒ·}´0¿â•ÂQÂQÆ ³”·Œï-ÇlǔÂ:ÆyÂ:Â:³m¸°µ´³yƔ´@Æy´´Ç
wÅ:³yö'´@µgöÊƔ´j⌳(ÁŒÄ}ĕµg´jÆy³µƔ¿ɌÂQ´ÁŒ¿jÇ]ÏçÇ]é:Ɣ´@´j³yÁ4Ç ¿g÷ºÆyÉ}Ï -Ï°Ç ï--ô@´@³y³
ÇÏçÇ(¸°ÏŽÆ”¸°ÂQƔ¸°Ç]´ÆεQÄ}Ä}â}ĕ³”Ï°ÏßÁ}ƔϰźÂ:ÁŒµµ:Ã'¸4³”ïŒÏß³”Æ”Â:´ Ɣg´@É}¿ƔÃwÏ°Â:´jÁséQ¯Î´j³æë6½B·4êlµì Æ]Æyl´j— ³y÷b¿jµg·ŒÁ!µQ¿m À8⌴jï ³
´µg}ÁŒ¿Ä0´@Æ ¿¸°Æ”´@Ɍµ:µgÁ0ÆëǔώÉXÆëâ•â4ÆyÇ]ĕ´6ÇwÃ'ƔÁ=É}´b¿jµ:ǔÁ=¶µg¸°¸ß´6´jÇl³(Æ'ƔɌï-´ ÂQÇyÇyÇ]µgÏ°¶=·}¸°´ ´b·-ÇlÆy´j³”Á}Ï°ï4´jþ}´ºÆyǔÇ@Ï ¯Î@´:æë¯ ½ëêlì ËÏçÇÎǔÏ߶=Ï°¸°µ:³(Ɣºæë½ëêlì å 

)K  

( 

2K

7( 

K

)@

8

3(

7@

7@

mK 

0 

BK

3A

!"0#%#%&$(A*

æë½Bêlì — ÏçÇ ¸°µ:³”ÅQ´j¸°÷Â:·ŒÇ”Â:¸°´Æy´
õûĕ³yÇ]Ï°´ é:´:æë¯ ½BêlìøË Æ”Â ¿jÂ:¶·ŒÏßÁ}´<Ç]´@g³mµÆy´!ĕ³yÏ°é:´@ǐƔÂQÅ:´jƔÉ}´@³ Ï°Á8ƔÂÂ:Á}´<¸°µ:³”ÅQ´éXÏ°³]Æy⌵g¸
±I³yÂgÆy´@¿ƔϰÂ:Á µgÅ8µgÏ°ÁŒÇlÆ'ǔÏßÁ}ÅQ¸ß´ºÄ•³yÏ°é:´ ¨µgÏ°¸ß⌳”´ 
ÂX•Ä<³”´6µ:Ä Ã'³”ÏßƔ´ï4´@³ ÂQ³”¶µ:ÁŒ¿´Q¯

Þ

Þ

<(

Þ

Þ

þÿþÿHG

2%

$K

k(

> . I1

ëæÇlÆy½ëÂ:³yêl´ºì ïŒå<µg³yÏ°ÏßÁ8Æl÷Ɣ´@Ï°³”Á ¸°´@Â:µŠéQ³y¶´@ǵÇlƔÆyÏ°Â:³”Ï°ÁRï4¯w´6ÇÈ É}¸ßÏ°´À:´gæë³y½BÏßÆlêl÷ì ÏçüÇëÛ âŒ
ǔ·}´@â•Ä<ÆbÆyÏßÂƺ ³”´ Q´j⌳BÏß³y³y´@´@Ä}Çâ}µgÁŒÁ Ä}µ:µ:ÁŒÄŒ¿ĕ÷ ώÆyÏßÂQÏ IÁŒµgµg¸IÁX÷<Ä}³”Â:Ï°é:Á}´ ´ºÆ” Â
ƔÄ}É}µ´ºÆmµ ĕ³yƔɌϰé:µg´@Æ Ç Ã ¨µ:µ:ÏßÇw¸ •ÂQƔÁɌ´ÆyÉ}Č´ µÆy¨µ0µgÏ°¸ßÂQ´6ÁÄ!ƔÄ}Ɍ³”´ºÏ°é:³”´Q´@¯ ¶=µ:Ï°Ïßé:ÁŒ´@ÏßÁ}Á<Å=Ì Ä•³yČÏßéQµ´@Æyµ=Ç ¿jĕµ:ÏçǔÁ!ÀX·-Ç •´µgâŒÁŒÇ”Ä<´@ÄÂQÁ}Ɣ´ûÂ=ï4³”´6µg¿³yÂQώÆlÁŒ÷ÇlÆyÄ}³”Ï°â4ǔÀ¿qÆwXƔƔÉ}É}´´
ïŒûµgý³yÏßæ Æl÷ÏßÁ}ÇlÆyų”Ï°Æyï4É}´´j¶ ÏçÇ Æ”¿ÂQÂ:Å:¶=´Æyï}É}â}´jƔ³6´@¯(Ä<È ·XÉ8÷=â4ÆyÇ µ::ÀXƔÉ}ÏßÁ}´ëÅ0Ç]ƔÂ:ÂQÁŒ³y´µ:Å:Ç]Ɣ´'³yÏ°¿jï4µ:´ :³y¿jÂ:ώÆl¶ä÷b ´@µQ¿mµºÉµ:ÂÁ R¨Æ”Ì Ɍ´®ÄŒµüÆyĕµ=ÏçÇ]ĕÀÏçǔæBÀX½ëÇ •êlµgì ÁŒJÄå
µg³y³yµŠ÷ÏçÇëÌ ŒÃ'É}Ïç¿mÉ Ï°ÇBµ=¸ßÂ:ÆB·4´jÆ]Æy´j³ëÆyɌµgÁá¶=Ï°³”³yÂ:³yÏßÁŒÅ GÌ ® 'ĕ³yÏßéQ´@Ç }µgÁŒÄáÏçÇëµg¸°¶=ÂQÇ]ÆBµ:Ç 

8 K

m. 

(

b(

7@

>

+( 

K

<(

Q

vM

K

]K

3(

)(

-K

)(

! <l

>K

)(

¥# 

K

f! <l 
K

¥#h 

® Ü
ÅQĕÂ8Ïçǔ•À Ä0(µ:µgÇIÁ4ĵºæBÂ:Á}½ë´êlì ï4µgÛb³yώǔÆl´÷Æyâ}ĕï ϰǔÀ Â:γæ븰µ:½ë³”ÅQêlì ´ J̐åÿ¯QÏ°ÌBÇ Âgµ Ɣ´ ¸ßÂ:ÆyƐɌµ¸°ÏßÆ ÀQ´Â:³¶=Ì Ïß³y³”ÂQ® ³”:Ï°Á}Ã'ŠɌR´jÏ°³yÁ ´ ƔƔÉ}Ɍ´@µg³”Ɛ´'´@ÏçµQÇοmÂ:É ÁŒ´ë 'Ä}ƔµÉŒÆmµ´
Ælï-Ãw´j³ÂÂ:ĕ³yÏç¶Ç]À•µgÇBÁŒÏ°¿jÇ´ûµ (¿ÂQ¶=ïXÏ°÷!³”³y Â:I³yÏ°´@Á}µ:Å ¿m•É µgÂ:Á4ƔÄ!É}´@ ³@-¯û´@³yúëÇ'¿jÃwÂ:´jÁŒé:ǔ´@Ïçĕ³ ´j-³mæëµg·}½ë¸°êl÷ì ĕå´@Å:ĕ³mµ:ÂXĕ´@Ç´6ÄÌÃ'ý³yÈTώÆy´ºÂ -ï4´@´@³ë³ ƔÂQɌ³”¶´³yµ:´@ÁŒµ:¿Ä ´Q¯
êü·-Á ´ ·}ÂQ³”³y´Ïß´ ÆysÉ}Æy´É}ÁŒÏ°Ç´jÃäÏ°Çb4µ:´6³”¿jÏßµgÆlâ4÷ Ç]´=¿@µgâ}Á ïÄ}·-µ´<ÆyÏß¿@ÁŒµgÅá¸ç¿â}ƔÉ}¸çµ´Æy´@ï4Ä µg³yµgώÆlÁ4÷ÞÄ ³yÃ'´ 8³”â}ÏßÆ]Ï°Æy³y´j´@ÁǺµ<ÂQ╳”Æ@´6¯Þµ:Ä êüÁN wµgÁƔÉ}´j´ÁXÂ:éX¸çÏ°Ä ³”ÂQï4Á}µg¶=³yώ´jÆlÁ8÷ Æ
Ã'µQ¿jÏß¿ƔÉ´6ǔ¸°ÇÂgÆyÆmÉ}Ç´ºÂ RïŒÃ'µg³y³yÏßώÆlÆy÷´@Ç Ä•:Ï°ÆyǔÉ}À´û¯ ï4µg³yώÆl÷=ĕÏçÇ]À¿@µgÁ·-´@¿ÂQ¶=´µ·4Â:Æ]Ɣ¸°´jÁŒ´@¿mÀ 8µQÇ´6µ:¿mÉÃ'³yÏßƔ´B¶ âŒÇ]Æ
øBã øBãà'ˆŠv‰‡ ù 

U(

\K

)(

)K 

2K

)(

G(

KJ 

(

>K 

K

BK

7( 

)@

)@ 

k(

(¬K 

.

7(

$K

0(

)( 

K

>K

!"$#%#'&)(+*

Xî Ï߶=Ï°¸°µ:³ ƔÂæë½BêlìíÛ
±I³”Â:Ɣ´6¿qƔϰÂ:ÁáµgÅ8µgÏ°ÁŒÇ]Æ'ǔϰÁ}Å:¸°´ºÄ•³”Ï°é:´ ¨µgÏ°¸°â}³”´Q¯
±hÂXÂQ³”´@³wê QýTï-´j³ Â:³y¶µgÁŒ¿j´BÆyɌµgÁ æë½BêlìíË
èsÇ]Ï°´@ÁŒÇy¿Ç ´ºÂ µ:'ÁáƔµQɌÄ}´!ĕ¿ÏßƔÂQÏ°¶Â:ÁŒ·}µ:Ï°Á}¸s´6ĕijyÏßéQÇlÆy´ûÂ:Ïç³mÇ'µgÁ}ÅQ´´@´@Ç]ĕ6µQÄ ¿´!ÂQÏ°³'Ç0Šµg遳yµgÏßÆlÏ°¸°÷µ:·}ÏßÁ ¸ß´ ÂQ³”Â:¶³ µgČƔϰµÂ:ÆyÁsµ ¯ ÆyɌµgÁNæë½ëêlìðË

Þ

(

Þ

G%

Þ

G(

7(

Þ

&(

p(

þÿ-þÿ-L

5

w 

(

. /@<

ëæÇ]Ɣ½B³yÏßï-êlì ´lÂ:ÚÁᵊé:´@µQÂQ¿mϰČÉÇh Ɣ
É}Æy´ëÉ}Ã'´b³yĕÏßƔ³y´ ÏßéQ·-´@Ç@Âg¯(Æ]ÆyúB¸ß´@Á}ô@´@¿mÀé:´@ ³ sXæëÃ'½B³yώÆyêl´ì ï-åb´j³ ·X÷Â:³yµ:¶¸ŽÆyµg´jÁŒ³yÁŒ¿j´µÆyÏ°´jÇ'¸°÷ Ç]ƔÇ]Ï°¸ßƔ¸RÂ:Á}³yÏ°ÂgÁ}ÆBŵQÆ”Ç É}´BÅ:ÂXïŒÂ•µgÄ!³yώÆlµQ÷ Ç
Ã'µ:ÂQ¸ß³y¸³bώhƔ¶=ƔƔÉ}´@ÏßÁs³y´@³”³”¯ ÂQ´!³”æ'Ï°Ï°Á}Ç´6µ:Å Â:Ä RÁ}µ:¸°ï4÷ Ç´@³ÆyÂ:É}Á}ÂQ´´!³”¶µ:µ:Â:³”ÁŒïXÏß¿÷Æl÷´  ϰÇ]'ǺƔ³yÆyµ:Ï°É}¸°ï4ǔ´<´Âȶ Á}µÂ:âŒÆyÆbµ Ç]Æ(µ:Á}ÇÇlÆyÂgÅ:ÏßÆ ¸°ÂX¸•Æl·-ÃÄÿ´ µQ³yÇûÂ:´@³µQÏßÆºÄ ¶=Ï°µ:Ç ÂQÁŒ³”´QÄÂQ¯ÿ³û¶0æëý½ëÏ°³yæ ³”êlÂQì ´@³”ÄlÏ°ÚÁ}·-Šǐ´2ï}µQÂ:³yÇ ³yÏ°s´ÁŒµ¿ÏßϰƐï}Ɣ´j¸°Ï°´³Ç
µQǔÏßĕÁŒéÅ:µg¸°´Á8üÆyĕµ:³”Å:Ï°´é:´ éQ¨µ:´jÏß³0¸°â}¶=³y´ Ïß³y ³”Ã'ÂQ³”É}Ï°Á}Ï°¸ßÅ´ÞÏ°Â Ç -Ɣ´@É4³”Ï°µÁ}ÆŠώƨµ: ³-¶=´@³yÂ:Ç ³y´Þ³y´@ÇlĕÆyâ}Â:Á4³mÄ}µgÅ:µg´ÁŒ¿j¿@÷ªµggµQÁ4¿ÄÏßÆl÷ªï}³yÃ'ÂgÆyÉ}´@´@¿qÁ ÆyÏßÂQâŒÁNÇ]´6µ:Ä ÅQµgÃ'Ï°ÁŒÏŽÆyÇ]É Æ
ÆyÉ}³”´@´Â:³'¶=Â:³y´Ä}³”Ï°é:´6Çj¯
8

0

7(

)(

(

8 

K

G(

2K

ZQ

k(

vM

<(

-K

7(

BK

0(

BK

K

7( 

M

)@

0

o(

)K

)@

Z(

!"$#%#'&)(+*

õBÇ]ïŒÇ”µQ´¿´æëÃ'½ëÉ}êlìðÏ°¸ß´ºÚáÅ8µgÏ 'Ï°Á}÷:Ï°Á}Â:âÅ ïŒÁ}³”´@Â:´@Æ”Ä ´@¿ÆyƔÂÞÏ°Â:¶ÁáµgµgÀQÅ8´=µgϰƔÁŒÉ}Çl´Æ'ǔ·-Ïß´@Á}Ç]ÅQÆ ¸ß´ºâ4ĕÇ]´³yÏ°é: ´ ¨÷QµgÂ:Ï°â}¸ß⌳ ³”´QµŠ¯éŠµ:Ï߸çµg·Œ¸ß´Ç]ƔÂQ³yµ:Å:´
îX¸ßÃw´j³ ê QýTï-´j³ Â:³y¶=µ:ÁŒ¿´ûƔÉ4µgÁ æë½ëêlì Ë
3(

Þ

)(

Þ

<(

G%

G(

®@ò 

*ßàá Š6øBãe…¬*Švùi‰4… 

‹

ê

M

Œj:Ži‘5’

š£ ªœ 

œ ™ š

?˜ô••˜

z

yÆÌîXÂ!±2ý½ûÆyÈ ÉŒæ'µöwÆ 8èRÈ ÂQÏßÁXɌâ}â´BÁŒ<Ä Ï°ÁŒÏßÏßÇlÁ4ÁÆmÇlµgÆmÆy¸°µg¸°É}µg¸°´¸°Æ”µgϰƔ¶Â:Ï°ÁÂ:µgÁÁXïŒâŒ³”¶•µg¿µŠ¸J¯0´6÷Ä•ê ·-â}Æb´º³yɌ´ëÏ°µ:ÁŒÅ:Ç¿Ï°é:¸°·-⌴@´jĕÁ´@´6ÁÉ}Ä2´j¯ ¶=³y´ •ĕÂQÏß³þŒÆy´@É}Ä´ǔî•Â<ã ¶=õÏ°îÁ}Â:¿³ºÂQÁ8éÆ”µ:³y³”Â:Ï絁¸°¸ßÆy´@Ïß³IÂQÁŒÏ°ÇwÇǔÏßÏßÁ¶=ϰƔ¸°ÉŒµ:´³ 
8 

(

v( 

N&ý'OPNRQrÓ'ÒÙ[*Ó'¢0¢0žSQrÓ] UT
Ÿ+هèd¡
è0¢0èdÙWV

å&›š

ÈõBÉ}¸ŽÆy´0³yµ ÚgÛ8® ÜghÛ µ:ÁŒ=Ä èsÏ°õëÁX¸ßâ Ɣ޳mµÿ—•—Þ¯¼—ö¿ÂQ³y´@¶µ·}ÆyÂ:Ï°ÁŒ³6µ¯!ÆyÏßÈ ÂQÉ}Áá´<ÃwÚgµQÛ8Ç'ÜgƔÛ<´6ÇlÃwÆy´@µQÄáÇbµgÂQ¸çÁ Ç]ÂáîX±2Æy´@½BÇ]Ɣæë´6öwÄ Ç]Â:ÆyµÁÆyÏßèsÂQÏ°Á ÁXâ GÚ
Ã'®6ÛώÆyɪîX÷X—:¶Û
¶=Ã'Ïß´ƔÆyÉÞ³”ÏçÁŒ¿jµ:¸Œï}Ý ³yÂ:â}·}¸ßƔ¸°Ï°´jï}¶³y•Ç@¿¯º´@ýBÇyǔÆyÏßÉ}Á}´jÅ ³Jî•ÚgÛXÝ Ü±Û Ç]â}èsïŒÏ°Á8ï4â ÂQ³]ÆIÂQÁ=Ɍµgµº³mĕÄ}à ⌵gµg³y¸4´bï}³”¿•ÂQ¿j¶´@·}ÇyÇ]Ï°ÂQÁŒ³(µÆyõBÏßÂQ¸ŽÆyÁŒ³yÇëµb¶—µŠ¿j÷᳔´6ÃwµÆyÂ:Â:³y³IÀ<Ë:µQì Ç
Ãw´j¸°¸G¯
p% 

e! K

$K

J!

$#0K 

b#

i% 

`%

XnŸvÖiÔrŸv*žSY\ÒoÚYÙŸ'¢0¢0Ÿ+Ùè0Ó'Ò

å&›aÍ 

K2î 

œ:ÓJÏ4žÖi÷i*ž

ê (÷:ÂQâ}³'Ç]÷•Ç]Ɣ´j¶ Ï°Çëµ:¸ß³y´@µQĕ÷â}ï µgÁ4ijyâ}Á}Á}Ï°Á}Å •÷:Â:â<¶â4ÇlÆëɌµ:¸ŽÆ ÆyÉ}´ºÂ:ï-´j³mµÆyÏßÁ}Åǔ÷•ÇlÆy´j¶á¯
h(

2K

Z0[]\^#'_>B

Q® ¯'à}³yÂ:¶äÆyÉ}´º¸ßÂQÅ:Ï°Á<Çy¿³y´j´@Á!³yÏ°Å:É8Æ뿸°Ï°¿mÀÆyÉ}´ @ýûï}ƔϰÂ:ÁŒÇ 뷌â•Æ]ÆyÂ:Ás¯
—}¯BýûÁÆyÉ}´ºï4ÂQï}â}ïá¶=´jÁXâ Ç]´@¸ß´6¿qÆBîX÷•Ç]Ɣ´j¶ VúBµ:¸ŽÆ6¯
ˌ¯Bö¸ßÏç¿mÀ I´6Ç ûÃ'É}´@Á<ƔÉ}´ºéQ´j³yώþ4¿@µÆyÏßÂQÁ·- !µgï}ï-´@µ:³yÇ

¥ï

ta`

CïaW

bdc

_>B

¥

Q® ¯'à}³yÂ:¶äÆyÉ}´º¸ßÂQÅ:Ï°Á<Çy¿³y´j´@Á!³yÏ°Å:É8Æ뿸°Ï°¿mÀǔÉXâ•ÆyÄ}Ã'Ás¯
—}¯BýûÁÆyÉ}´ºï4ÂQï}â}ïá¶=´jÁXâ Ç]´@¸ß´6¿qÆëǔÉ8â}ÆyĕÃ'Á<·X÷³yÏßÅQÉQÆ'¿¸°Ïç¿mÀ8Ï°Á}Å=ÏßÆyÇ'³mµ:ĕϰÂ0·}â•Æ]ÆyÂ:Ás¯
ˌ¯Bö¸ßÏç¿mÀ<ý
®6ù
<T

—gÛ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

#gB

f)c

:® ¯ ¸°Â:ÅQÏßÁáµ:Ç ³yÂXÂgÆ
—•¯'èR´ Æû¿j¸ßÏç¿mÀÂ:Á!ƔɌ´bĕ´@ǔÀ8ƔÂ:ï!ƔÂ=·}³yÏ°Á}Å=â}ï<ƔÉ}´ºï-Â:ï â}ïá¶=´jÁXâ
Ë}¯'ǔ´j¸°´@¿Æ Ìë´@ÃVîXɌ´j¸°¸
匯 É}´@ÁáƔÉ}´ºÇ”É}´j¸°¸sÂQï4´@ÁŒÇwÆl÷Xï4´ Ɍµg¸ßÆ µÆ ÆyÉ}´ºï}³yÂ:¶=ï•ÆëµgÁŒÄ<ï}³y´@ÇyÇw³”´jƔâ}³yÁ
Õ-«h­@Õ-¦¨¥ Õ -§¨« l­ s­@Ô@¥X©­ §¨Ô hÕ4×
Ô §G«
ÖhÕ ­
®:¯'èRÂ:Å:Ï°Ááµ:Ç ³yÂ8Â:Æ
—•¯'È÷Xï4´ Ɍµg¸ßÆ
ÂɌ:µŠ³yé:´º´ ï}Æy³yâ}ÂX³y¿jÁ}´j´@´6Ä=ĕÏßÏßÁŒÆyǔŌ´j¯¸ sÈ
 â}³yÁáÂ:µg ¸°Ï߸ßƁÃ'÷QÂQÏ°Â:³IÁ}â}ÅƔ³BɌƔ´ëî•ÉŒ±´ë¶=½ûï4´@æëÇyǔÃwöwµ:´jÅ:Çl³Æm´ µÄ•Æ”qϰï-Â:Ã'ÁÞÁÃwǔ´jĕ÷•³IÏ°Çl³”Ä•Æy´6´j¿q¶ Ã'Ɣϰé:Á ¨´ wÌëÂQQÂ:³ÏŽÆ”Æm´ ÇIǔéX÷•IÏ°ÇlÄ}ÂQÆy´jâ}´jÂb¶Ð³B¶=ǔɌ÷XÂ:µgÇ]ÁŒÆ”¸ßƔ´@ώÆy´6¶ Â:Ä ³ w¶:·-´ µŠ´ ÷
Ɣãw´@´B³”ÁŒÇ]µ:⌸}³”´ ĕÏçÆyÇ]À ¿m´ É}•´@mµgÀÁ4ƔÇ]ɌϰÂ:µgÁ0ÆIƔ·4Ɍ ´B•´6Å:Ç ³yg´jµ:´@ÁŒÁ=Ä=ï4µgÁXÃw÷b´j³ÂgÆyè É}´jìD³Îï-Â:´jÁ0³yϰƔï}É}É}´ ´j³m³”µgÂQ¸çÇÎÁ8ÆI¿ÂQ Á}Á}Ɣ´6É}¿q´Ɣ´6Ç]Ä÷•Ç]ƔƔ´@¶ ƔÉ}´j´ëÁ4ǔ¿÷•¸°ÇlÂQÆyǔ´jâ}¶á³”´ ¯
ƔϰÇ(É}´bÁŒÂgǔÆI÷•¸°ÇlώÆyÆ´j¶µ:ÁŒÄ ï-ƔÃwɌµg´jÆγ'Ɣ¿É}ÂQ´ ³yÄ2¨µ:¯ ÁŒÇ(ÏßÁ4Ç]Ïçĕ´ ƔɌ´ëÇ]÷•Ç]Ɣ´j¶ µg³y´wÁŒÂgÆγ”âŒÁ}Á}Ï°Á}Ō¯(ìBºÁŒÂgÆĕÏçǔ¿jÂ:Á}ÁŒ´@¿qÆ
0( 

ï

hï 

,

h

di Wj

lk nm

o

¥ï

f

np

o

qo

sr B

¥ï

t)uHuv/wWxzy{}|~x}

,

( 

(

‡ï

7@

3(

7@i(

0

ï

n!

¥#dK

¥

0

$W

mK

0E

K

[ 

(

7( 

(

v€t$‚„ƒAxzy…†y‡ˆ7‰‹Š/Œ 7ŒŽ7†ŒK‘“’•”;u–y—˜…†v/€5t0‚dƒ™v w7xzya{š|~x}

®:¯'Ïçæ'Ç'´@ĕ¶=Â:ÁŒé:´´ ·XƔ÷Ɍ´ ¸°ÂXƔÂQÂ:ǔï´jÁ}¿jϰÁ}é:Ő´@³hƔÉ}ÂQ´bÁ0¿@ƔµgÉ}ÆyöÏßéQ±´õ Çy¿´j³y´jÁŒÃY¿j¸ßÂ8µgÇ]Æ âŒÆ”³”É}´Q´¯(ýûƔÂQÁï!µb³yÏ°îXÅ:±2É8½BÆ æë¿jÂ:öw³yÁ}Ç]Æy´jµ³ ÆyÂÏßÂQRÁ ƔɌ®@´Û ·4Ɣµ:É}¿mÏçÀ Ç
ÂâŒhǔϰÆyÁ}É}Å ´ µºö±±É}õ Ï߸°¸°´jÏßïŒÁŒÇ ¿j¸ßÇyÂ8¿Ç]³yâ}´j³yÃë´ Ä•X³yÆyÏ°É}é:´j´jÁá³IƔÆyÂbÏ߸ßƔï}Ï°Á}³y´@Å=ÇyÇÎÆyÉ}Æy´ºÉ}´ƔÂQï}ïḰµQ Çl(ÆyϰƔ¿'É}Æy´ºµg·´@ÁŒÂ:¿Á¸°ÂQÆyǔÉ}â}´ë³y´ ÆyÂ:Â:ï³yÃw¸°´ µ:Æ'³yÄ¿ÂQÃ'³”Á}É}´@Ï°¸ß³@´ ¯
—•¯'ïŒìûµ:´@Á}¿j´jϰĕ¸ ´Â:Ã'³É}ƔϰÉ4¿mɵÆî•Ç”ã ¸ßÂ:õûÆbîá·8÷ÿǔ¸°Âg³”Æ'´@¶0÷:ÂQâ!éXÏ°Ã'Á}Å!Ï°¸ß¸RƔâŒÉ}Ç]´=´QÆl¯Ãw½ë ÁXǔ÷<¿j³”Ç]´@¸°ÂgÃëÆ'ǺÃ'µgÏ°ÁŒ¸ß¸RÄ Ä}³”ÂŒ´6¯¿qÆmæ'µg´@Á}¶=ÅQâ}é:¸°µ:´û³ƔÃwÉ}´ºµQÇ]þ4É}¸ß´@¸°´j³y³Ç
ÆyɌµÆëÉ}ÂQ¸°Ä<ÏßÆëÏßÁR¯
Ë}¯'à æ'µg´@¶=³mĪé:ÂQ´ ÁÊƔɌÂ:Á}´û´ î•ã ¸°´jõûÅ î0 ³yû´ÆyÆmÉ}µg´ÞÏ°Á}´j³y³´ÆyGµ:¿ÏßÂ:ÁŒ¶=´j³¶=Ã'Â:ÁŒÉ}¸ßÏ°÷0¸ß´ ¿jg¸°â}¸°´@¸ß¸°Ä Ï°Á}ƔŠÉ}´BώÆ!ɌÂ:µgâ•ÁŒÆÄ}¸ß´Â (û·XÆy÷É}´Þï}³yÉ}´@ÂQÇy¸ßÇ]´áÏ°Á}ϰźÁÊÂQƔâ•É}Æ ´
ï}³yÏ°ÁQÆy´@Äá¿Ï°³m¿â}ÏßÆ'·4Â8µg³mÄ2¯
匯 þŒêüÁŒ³mǔÇ]´jƳ”´jÆIÁ}ÆyÅ8É}µg´ëÅQ·-´ ÂQƔµgÉ}³m´'Ä0ÆyÏßÂ:Á8ïÆy -ƔÉ}ÆyÉ}´û´ûî}Ú:ãwÛ8õ܁Ûîæëǔ¸ß½BÂ:ÆIêlìB÷:Â:Ï°â}â=¶ɌµŠ·ŒéQµQ´ë¿mÀ8¿mÉ}ï4ÂQµgǔÁ}´j´@ÁR¸}¯
ÏßÁ8È
ÆyºÂÏßƔÁŒÉ}ǔ´û´j³”·ŒÆIµ:Æy¿mÉ}ÀX´ë:·-Á}ÂQ´jµg¸•³mÄÂ
ÆyÆyÉ}É}´=´ î}öãw±õõ j¿Á4ÂQ¿Á}¸°Á}ÂQǔ´6â}¿qƔ³”ÂQ´ ³y}Ç@Æy¯sÉ}ÝÞ´jÁÞµ:À:³yÂg´Æmǔµâ}Æy³y´º´ÎƔƔÉ}Ɍ´ µgÆR·4ÆyÂ8É}µg´w³mÄáî•ã ÏßÁ8õÆyÂîbµ¿ÂQ¸°Á}´jÁ}é:´6´@¸R¿qƔï-ÂQÂQ³yǔÇRώµgÆyÏß³yÂQ´Áÿ¿ÂQµg¶0Á4Äá߶=´jƔµg´jƔ¸°÷´
´@Á}ÅQµ:Å:´@Äs¯
ڕ¯ëæëîXÁ4½BµgêlïìBÆyÏ°â}É}¶Ÿ´<Á8·4÷XÂ8¸°µgÂ:³mÁÄ·-ÆyÂQµ:Ç]³y´6Ä¿â}³”³y´j´ÆyµgώϰÆëÁ}Ï°´@ÁŒ³yǔǐϰĕÏßÁŒ´ǔÆyÏçĕÉ}´´bǔÆy÷XÉ}Ç]´ Ɣ´@îX¶á±2¯½BæëöwÇlÆmµÆyÏßÂQÁªÂé:´@³bÆyÉ}´áÚ:Û8ÜgÛ
BK

)(

)(

)K

7(

+(

0( 

(

8!

)(

¥#

k

)(

YK

)(

$K

)(

}— ®
ñŒ¯ë³”îX´6´@¿q¿jÆyâ}µ:³”Á}´wÅ:ÆyâŒÉ}¸°´ëµ:³IÚgÃwÛ8ÜgµQÛûÇ]ɌæB´j½ë³mÇIêlìûµgÁŒÏßâ}Ķǔ¿j”´@ã ÃëõûÇÎîÆ”É4·Œµµ:Æ¿mÀXɌjµ:¸çÄÁ}´jƔ¸8ɌÆy´BÂûÂ:Æy³yÉ}Ï°Å:´ëϰǔÁŒ÷XµgÇ]¸•Æ”þ4´@¶í¸ß¸°´j³w·X÷bg³yÁŒ´jï}´j¸-¸çµ:Ïß¿jÁÏßÁ}ïŒÅû¸°µQƔ¿Ɍ´:´ ¯
ܕ¯'Ɣæ'É}´j´ï}¸ç¿jµ:¿jé:´´@³ ÆyÉ}ƔÂ=´ƔÆyɌÂ:´ï ¿m¿Ɍµ:é:Çy´@ǔ³bÏ°Ç ·XX÷ƔÉ}þŒ´@³yÁ Ç]Æ=³”Â:¶=ÆyµgµgƔƔϰϰÁ}Á}Å0ÅÞƔÆyÉ}É}´´<¿jï}é:¸°µQ´@Çl³ëÆyϰĕ¿Ã'É}ÂXÁáÂ:À•é:Ç ´jÂ:³ Á ÆyÉ}Æy´ºÉ}´â}Á}Ïß³yÆûÂ:Á8âŒÆ0ÁQÆy Ï߸
Ɣâ}É}ï}´ï-´jï}³ë¸çµ:³yÇ]ÏßƔÅQÏçÉ8¿'Æ'Æyµ:¿jÂ:·³yÏ°Á}Á´j³6·Œ¯ µQ¿mÀÇ]ÁŒµ:ïŒÇIÏ°Á8ƔÂ0ï}¸çµ:¿´Q¯hÈ Ï°Å:É8Æy´jÁÆyÉ}´¿jµgï}Ɣϰé:´ûÇy¿³y´jÃÊÂQÁƔɌ´

eã øBãeßà Š8ù@›à ŠS…¬ [Bà „[„[à8… 

:ábŠ+vbùp‰Š

p(

7( 

K

”Au–y9—˜…'œ+‰ya{}—ž—š‡Hxš{“v{š—}Ÿ {š—}xzŒ]v/€t$‚„ƒAxš{š—}Ÿ {š—%Ž ‘‘™’¡…7|0¢£.†‘Ev w7xz¤
ya{š|~xzŒKv/€5t0‚dƒAxš{}—šŸ {}—¥¦C§©¨ª€«v{š—}‡{}x}

Q® ¯'æ'È É}´j¶=´@ǔ´ºé:µg´w³yÆy´É}¸°´ •Æl¿jõgƔÂb´@Ä<½B¸ßµ¸°´jÆëÁ´6µ:Çy¿¿m³yÉ!´jÃë´jÁŒÇhÄ<ÆyɌ µhÆƔɌǔ´@´ ¿jâ}ö³”±´wõTÆyÉ}·4´Â8öµg±³mÄõÊ·4·-µ:ÂQ¿mÀXµ:³yïŒÄ µgÁŒÆ”´j¸JÆy¯ É}´B¿jµ:³yÄ0¿jµ:Å:´Q¯
—}¯'æ'Ç]â}´j³ ¶=¨µ:¿jé:´:´ ¯ ƔɌ´!ö±õä·-ÂQµg³mÄ ³yÂ:¶ƔÉ}´´@ÁŒ¿¸°ÂQǔâ}³y´0µ:ÁŒÄï}¸°µQ¿´=ÏßÆbÂ:Á µ<Ç]ÆyµgƔÏç¿ ³”´@´
ˌ¯'ïŒìBµg´6Á}¿´@Ïçĕ¸ ´ºÂ:Ã'³É}ÆyÏçɌ¿mɵÆî}ǔãw¸°Âgõƺî<·X÷ÿÇ]¸°Âg³yÆë´j¶=÷QÂ:â<éXÏßÃ'Á}Å!Ï߸°¸sƔâŒÉŒÇ”´=´:Æl¯IýB Á8Çy÷<¿³yÇ]´j¸°ÂgÃëÆëÇÃ'µgÏ°ÁŒ¸°¸RÄĕ³yŒ´@¯I¿Æyæëµg´jÁŒ¶=Å:â}é:¸çµg´³Ɣà Ɍ´µ:ǔþŒÉ}¸ß´j¸°´j³m³Ç
ƔɌµgÆëÉ}Â:¸çÄÏßÆëÏ°Ás¯ŠéQ´BÆyÉ}´@ǔ´ºÇ”¿j³”´@ÃëÇ'µgÁŒÄ!ÃwµQÇ]Ɍ´j³mÇj¯
å4¯'Ãwæ'µ:´j¶=³yÄNé:Â:´ ÁÊÆyÉ}Â:ÁŒ´B´ î•ã ¸ß´@õûÅ î0 ³y´ƔÆmÉ}µgÏ°´ Á}´j³y³´Æm¨µg¿Ï°ÂQÁ}¶=´j³¶0Ã'ÂQÁ}É}¸°Ï°÷¸°´Þ¿jï}µ:¸ßâ}¸°´@¸°¸ßÄ Ï°Á}ÆyÅ É}´ëÏßÆɌÂ:µ:â•ÁŒÆ!ĕ¸°Â´ (·XƔÉ}÷´ ”É}´6ÂQǔ¸ßǔ´ ÏßÁŒÏ°ÅÁÊÂQƔâ•ÉŒÆ ´
ï}³”Ï°Á8Ɣ´6Ä<¿jÏß³m¿âŒÏŽÆ'·-ÂQµg³mÄ2¯
Ú}¯ þŒêüÁŒ³yÇ]Ç]´@Ƴ]´@ÆÎÁ}ÆyÅQÉ}µ:´BÅ:·-´wÂQƔµ:É}³y´ëÄ0ƔÂ:Ï°Á8ïƔ ƔɌƔÉ}´û´î•Úgã Û8õûÜgÛî=æëǔ¸ß½ëÂ:Æêlìû÷:ÂQÏßâŒâ=¶ÐɌµŠ·4é:µ:´'¿mÀX¿mÉ}ïŒÂ8µgÇ]ÁŒ´@´jÁs¸•¯hÏ°ÁQÈ
ÆyººϰƔÁŒÉŒÇ]´ë´@³]·ŒÆµ:Ɣ¿mÉ}ÀX´ë:·-Á}ÂQ´jµ:¸Œ³yÄÂ
ƔƔÉ}É}´´ î•öã ±õûõ @¿jÁŒÂ:¿Á}¸°Á}ÂQ´6ǔâ}¿qÆy³yÂ:´ ³mŒÇjƔ¯RÉ}Ýÿ´@ÁÞµgÀ:³”Â:´ÆyÇ]µgâ}Ɣ³y´´ÎƔÆyɌɌ´ µÆ
·-ƔÂQÉ}µ:´ ³yÄ<î•ã Ï°ÁQõûÆyÂ!jµÂ:¸°Á}´jÁ}éQ´6´j¿q¸
Æyï4Â:Â8³mÇ]ÇsÏßµgƔϰ³yÂ:´Áÿ¿ÂQµ:¶=ÁŒÄáï}¸ß¶´jƔµ´@Æy¸ß÷ ´
´jÁ}Å8µgÅ:´6Ä2¯
ñŒ¯ëµgîXÁŒ´@¿jÄNâ}³”Çl´ëÆmµgƔÁŒÉ}ĕ´û Ú:Û8Ç ÜgÛï}³yæBéX½ëÏ°êlĕìû´6Ä Ïßâ}¶äÂ:Áª·-ƔÂQÉ}µ:´Þ³yÄ öÆy±ºõ%ƔÉ}·4´Â8öµg³m±Ä2õ ¯ ·-È ÂQÉ}µ:´!³yÄ=Ç]ÆyÃ'µ:ÏßÁŒÆ”Ä•É= Æy2É}Ç0´B¶ÁX÷XµŠ¸ß÷ÂQÁÉ4ǔµŠ¿jé:³”´´@ÃëÆy Ç
Ɣ·4ǔÉ}¿j´á³”´´@¶=ÃëÇlÆmÇsµgé:ÁŒµg´6ÁŒÄ•ÄÂÄÇ]³yÂÇw´@¿µgƔÆy³yÉ4µ:´ëµÁ}Æ=âŒÅ:ǔâ}Ɣ´@¸çÉ}ĵg´@³2÷ÏßÁà ¶µ:Ä}ǔϵÉ}Æy´@´j¿m³y³yɪÇ-´jÁ8ÆyƔɌÆÉ}µ´áɌÆRÂ:É}ÂQ¸°´@ÂQ³”ÇÏ°¸ßÅ:´6Ï°Ç0ÂQÁŒ³wµ:⌸ߵ:Ç]¸°´6Á÷ëÄÉ}ÝÞ´@·X¸°ãw÷ ÄâŒÆyÆyÇÉ}É}¶0´I´áþŒÂ•î}¸°Ä•ãw¸°´jâŒõ³s¸ß´QïŒî¯(µ:æëÁ}³y´´j´jÆm¸Qï}µgÏ߸çÏ°Áºµ:Á}¿jj´ë³ ¸°µQƔ¿ɌµQ´ ´Ç
Ç]´6¿â}³yÏßÁŒÅ ÆyÉ}´ÚgÛXÜÛ æë½ëêlìûÏß⌶ðî•ãwâŒÇ ·4µ:¿mÀXgÁŒ´j¸ƔÂ0ÆyÉ}´bÇ]÷•Ç]Ɣ´@¶ ´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]⌳”´Q¯
ܕ¯'É}æ'´@´ µQÄÏßÁ4Ç]³y´@´³]ÆmÆIµgÏ°ÆyÁ}É}Ïß´ÁŒÅ=öÇy±¿õ ³y´jÃë·-ÂQǵgÆy³mɌÄ0µÆBÏßÁ8ǔÆy´@º¿jƔâ}É}³”´º´ÆyöÉ}±´ õ ö´@±ÁŒõT¿¸°ÂQ·-ǔÂQâ}µg³y³m´ëÄ2µg¯ ÁŒÄ³”´ JÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸•ÆyÉ}´û½B¸ß¸°´jÁ
7(

f(

d-(

G( 

(

!

m#

7(

k

7(

=K

)(

7(

)K

)@

7@

mK

)@

g@ 

(

)K

0 

t)uHuv/wWxzy{}|~x}

Q® ¯'ƔÝÞÏ°Å:µÉ8ÆyƔ´!´@Á!ÆyÉ}Æy´áÉ}´´ XÆlƔÃw´@Â0³”Á4Çyµg¿¸ ³y´j¿jÃëµgÇw·Œ¸ßÆy´áɌµµ:ÆëÄ}µ:´ ï•8ƔÆy´@´j³=ÁŒÄ·4ÂƔɌ³”ÂQÆyÂâ}Å:ÆyÉ!É}´ÞƔÉ}Úg´bÛX¿@܁µgÛÞ·}¸°æë´º½Bµ:êlÄ}ìBµ:Ï°ï•â}Ɣ¶ ´@³'·4µgÁŒÂ 2Ī¯ Å:´jÁ8Æy¸ß÷
—}¯BËöÂ:¿jÁ}Â:Á}Á}Á}´6¿q´6Æ(¿qÆyƔÂ:Ɍ³m´ÇIÆyÂ:É}Á³y´jƔ´ É}¿j´ºµg½B·Œ¸ßÁQ´6ÆmÇ µg³y³y´@Â:Ç ¶ ÚgÛX÷:܁Â:Ûb⌳(æëBö êlî•ìBê
Ï°â}ĕ¶á´@é8¯IÏç¿È ´6É}Ç
´ûƔÂƔÉ}ƔÉ}³y´j´w´ºÆyÉ}”ö ´@îX´wêwñQ¿jò µ:ï}·}Ï°¸ßÁ0´6Ç ö âŒîXÇ]ê Æ
0

¥ 

[(

¥

w

h

—:— 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

mƵ:╵g¸ßà Æy·}â}¸°µŠÏ°³y÷•Ç”´bÉ}Ç´6ĕ·4Ä Ï°Çy´hµ:ǔ³yÇyÂá´@ǔ´j¿j÷:¶Â:ÂQÁ}·ŒâÁŒ¸ß÷´@ǔ¿qÉ}µ:ÆyÂ:´@ÁŒÄâŒÄ!¸°Ä Ïß³”Á ´6¿µ:Æy¸°Çy´@É}Ç]µ:´´@³”¶¸°Çy÷Þµg·}¶=¸°¶÷:´¯ µg³yÂ:À ³mĕÆy´@É}³b´µ ¿jµ:Ɣ´@·}³¸ß´6µÇbµgæëÁ4½BÄ êlì ĕÏçǔǔÀÿ´Æb´jÁ4Ɍ¿µQ¸°ÇºÂQǔ·4â}´@³”´j´6Á Ç ´6Â:Ç ³
Ë}¯BöÜ (ÂQµQÁ•ÇþŒÅ:ƔâŒÉ4³”µ´=Æ ÆyÏçÉ}Ǻ´ÆmµgµÀQƔ´jÆyÁµQ¿mÉ}·X÷ÿ´@Ä ÆyÉ}<ö îXÚ:êºÛ8܁ĕÛá´@éXæëÏ°¿j½B´@êlÇìBÆyÏ°Â â}¶ âŒÇ]´<ÏßÆyǔjö ¸ lîX¯ êöÆyµ:Â:³”Á•ÅQþŒ´ÅQƺâ}êl³yìûÏßÁ}ǐÅáÂgÆyÆyÉ}É}´´j³ºÆmµgÆy³yɌÅ:µg´Á Æ
ÁXÏ°ÁŒâ}Ç]¶ Æyµg·4¸°¸ç´@µ³ƔϰÏçÂ:ÇÁYĕÂQÏßÁ}ÁŒ´ëÇ]Ɣĕ³yâŒÏ -¿´@Ɣ³”Ï°Â:´@ÁŒÁQÆyǸß÷0ƔÂNÂ:ÁÄ}´éÆ”µ:´@³”³”Ï°¶=Â:âŒÏ°ÇÁ}´Þĕ´jÆyéXÉ}Ïç´ÿ¿´@¶=Ç@¯I´jöƔÉ}Â:•ÁŒÄYǔâ}µ:¸ßÆÎï}Ɣï}É}³y´ûÂ:ï}¶=³yÏçµ:µÁXƔ⠴ ¨µ:ÂQ¿Ɣ³!â}÷Q³y´jÂ:³ â}³Ç
ĕ´@éXÏ°¿j´:¯
匯'½ûîŒö ÇIî•÷:êIÂQâ0·}⌵:ǔ³”´@´ Çw¸°ÏßµgÀQ³y´j´B¸°÷bï}³yÆyÂ:ºï-·4´j´'³y¸°Ï°÷ÁŒÆyÇ]Æy´jµg³y¶0¸°¸°ÏßÏ°Á}ÁŒÅºµgƔ¶ ´@Äsâ}¸ß¯(Æ”Ï°È ï}Ɍ¸ß´Ï°Çw=ö ´@îXµ:ê(ÁŒÄ•Ç´jéXµbÏçƔ¿´@´@³”Ç ¶=g¶Ï°ÁŒµgµÀQÆy´ëÂ:³Ç]âŒÏçdz”´wÏßÁŒÆ”Ç]É4Æyµµ:Ƹ߸°µ:´@ĸ߸
ÂQÁ}¸ß÷<µÆ'´@µQ¿mÉ!´@ÁŒÄ< h´@µ:¿mÉ îŒö îXêw·}âŒÇ'ȵgÏçÇ]÷¿mÉ4µgÏ°Ás¯
³”·X´6÷!¿ÂQï}¶0³y´@¶=Çyǔ´@ÏßÁ}ÁŒÅ=ĕ´@ÆyÄsÉ}¯´ àh@Ï°î8³yƔÇ]ÂQÆ ï2ï-ºÂµ:ÃÁŒ´@Ä ³ Â:µ Áá÷QÀ:Â:´jâ}÷•³Ç Ç]¨÷•Â:Ç]³BƔ´@Ɣ¶ðÉ}´ µ:qÁŒ·}ÄÞ³y´@Ï°µ:È Á8À ƔÉ}´@û´6³”Ç]ÀQ³y´=â}´j÷<ï•Ç]ÆûÆ”Ï ´jIƔï4É}÷QǺ´0Â:µgâÞ·4³yÂX´µgÂ:³yÂQ´ºÆ”ï•Ï°Á}Â:ƔÁÞÅÏ°Â:ÁŒï}µµ:³yÇ]•¸Î´@¿·}³”´6Ïçâ•Ç”µgÆÇ ¸
Ɣǔ´@¿j³”³”¶=´@´jÏ°ÁsÁŒ¯ µg¸ wÈ Ç]É}Ï°¶Ï°Ç!â}Ã'¸ßÆyÏ°µ:¸ß¸Á}´jÂQÂ:⌳m¿ǔ´ ¸ß÷ÆyµQÉ}Çw´ ǔǔÂX÷•Â:ÇlÁ<Æy´jµ:¶ ÇwƔƔɌª´º³”î•â}Â:Á ¸çµg³yƔϰÉ}Çw´³y´jà}¸°´@Â:µ:³”ƔǔÉD´BÁXÝ â}¶ Â:Á}·4Ïß´@ƔÂQ³'³Ï°Ç'Ï°Á ǔÉ}ƔɌÃ'´Á!ǔÂ:÷•Á!ÇlÆyƔ´jÉ}¶ ´
IâŒÇ”±´ æëâ}ý¸sݸ°ÂÃ sÃ'¸ß´@Ɍé:Ï°´j¿m¸2É¿jÃ'Â:¶=Ï߸°¸I¶ĕµgÏçÁŒÇ]ïŒÄ}¸°Ç µŠ•÷áÏ°ÁŒÆy¿É}¸°´âŒÄ•qÏ°ÂQÁ}À Å bï}³yÂ:¶=ï•Æ@¯È É}ÏçÇÅ:Ï°é:´6Ç÷:Â:âµ:¿@¿´@ÇyÇûƔÂᶵgÁX÷
w(

¬

YK

<(

( 

K

3(

3@ 

(

mM

( 

K

7(

¬ {š—}‡®­zwW‡H‰¯°y9±{²]…7—s³W´µ…W—s{~¶š‰xzy…†uHu2…†y9‡ˆW‰ 
K

k

‡ï

eï \ï

'!

ï

g(

Á#

( 

DK

0(

`ï 

Yï 

K

B

·}¸%¹sº7·š».¼s½6¾}¿†¹
ÀªÀÁÀ
Â7à ·sÄÄ7Å7ÆÇÉȾqÊqÊqÊqÊÊqÊqÊ Â ¹˜Ëqő¹ÌÆÇȾÊqÊqÊWÍsÊÊÎÌÏ ÐÑÉÈ

à ¹sÒ7Ƒ͑ÈaÓqÓqÊqÊÊqÊqÊ

ÀªÀÁÀ

ȵ:Ä}É}µ:´ï•þŒÆ”´@³m³ÇlÆ'É4¸°µ:ÏßÁ}Çw´º·4Ï°´@Á<´jÁ!ƔÉ}ï}´³”ÂQ³yï4´@ǔ´@ï4³”¸°ÂQ÷ÁŒ³yǔ´´@¿ǔÂQÉ}Å:Á}Ã'Ï jÁ<´6Ä2µg¯R·-êhé:÷:´ÂQ¶0â´6ĕµgÂ:ÁŒÁ ÇwÆëÆyɌǔµ´jÆ'´ÆyµbÉ}¸°´ÏßÁ}Úg´ÛX¸°ÜÏßÛÀQ´BæëÆy½ëÉ}ÏçêlÇ ìû•Ïß÷QâŒÂ:¶%â¶É}Â8µŠÇl÷ Æ
ɌµŠé:´µ0Ɍµg³mĕà µg³y´û”ÂQ·}¸ß´@¶á¯
ï}³yÂ:·-Ìë´ ´ üXǔƿ@QÇ]Ï Æy µ:¸ßǔ¸´j¿´ÂQµb¶=¸°¶=Ï°Ç]µ:ƔϰÁŒÁ}Ä Å} ·ŒR╵gÆ'¸°¸}þŒÆy³mÉ}ÇlÆ'´÷:î4ÂQö â!îX¶ êIĕ⌴jÇ]éXÆ Ïç´6³”´@ÇïŒÏ°Áµg³y÷:´ÂQ÷:â}Â:³âŒÇ”³ ÷•Ç”Çl÷•Æy´jÇl¶Æy´j¶8÷:Â:µQâÇ ¿@Â:µg¸°Á¸ßâ4ÃëÇ]Ç ´BƔÉ}´
NA

0

mK

0

h(

[M

K

)(

3

K

YK

4( 

·}¸%¹š¾}Ô ¾šÕq¿Á֚Å6Ô ·W¼nË7·q·}Ô7×Ø Ö6Ù ¹š¾
·}¸ÁÚ ¾7¹š¾}Ô

·}¸‹Ò6Ú ·šË7¾7¼¹qÛq¹ à ¼zÖ6ÙqÙ

ÈîŒö É}ÏçîXÇ êBÃ'Ä}Ï°´j¸°éX¸Ï°Æy¿j´j´¸°¸ ³y´@÷:¿jÂ:Â:âÅ:ÁŒÆ”Ï É}@´!´@ÄáÆl÷XÏ°Áÿï4´ ÷:IÂQÆyâ}µ:³û³”ÅQǔ´÷•Æ0ÇlÆyÁ8´j¶á⌶¯·-È ´jÉ}³ I´=µgÚ:ÁŒÛ8ĪÜgÛ¸ßÂQæëÅ:½ëÏç¿jêlµgìû¸wÏßâ}âŒÁ}¶ÏßÆ=·4Á8Â8⌵g¶³mÄá·-´jÃ'³=Ï߸°Â ¸(B³”´@´@ï4é:´@ÂQ³”³]÷ Æ
ώ¨Æmè
Ç]õB´@¸ IÌBµgÇ Æ]ÆyhµQÛ ¿mÉ}ÂQ´@³RÄÆyƔÉ}Â!´wµgé8ÁáÏ°³”Æ”ê]âŒîXµ:± ¸8É4¿ÂQµgÁ8³mÄbƔ³yĕÂ:Ï縰Ç]¸ß´@Àb³ ĕµg³yÆëÏ°é:Æy´ µ:³”µ:ÅQÁŒ´Ä0ÆëÛ=Ü Ã'Â:Ïß³hƔÉáƔÉ}Æl´ Ãw¿Â=ÂQÁ}èRÁ}Â:´6ÅQ¿qϰƔ¿@Ï°µgÂ:¸sÁbõëƔÂûÁŒÏŽÆ”ÆûÉ}ÌB´ â}¶³yµ:·-ï}´jÉ ³mÇ
Ï°¿¿@â}µg³y¸R³y´jõûÁ8Ç]Ɣ´@¸°³B÷êüâ}Á8ÁXƔ⌴@Ç]³ ´6¨µQÄb¿â}´ Á4ĕ´jõë³ÎêèsqÏ°¯ÁXÌëâ 2Â:¯hƔ´ îX´@´wÆyÉ}Ɣ´ É}´ ĕõëÏçǔê'¿j¿jâŒÂ:ǔ¶=ǔϰÂ:¶Ábâ}â}ÁŒÁ4Ï°¿@ĕµ´jƔ³ Ï°Â:jÁ î4ö ¿mɌîXµ:êRÁ}Ý Á}´@ÂQ¸RÁ}ώÂ:ÆyÁ Â:³Îè
ìõBµgÌдj¶=Ü ÂQÏçÁ Ç
Gî•ÝýÌ Ï°Á!ƔÉ}´ j½'ĕ遵gÁŒ¿j´@Ä<ÈRÂQï}Ï°¿@Ç ǔ´@¿ƔϰÂ:Á Â:³'¶=Â:³y´ÏßÁ ÂQ³”¶µgƔϰÂ:Ás¯
æ õëêlæ ì -±(´j³ Â:³y¶ µ0³”´6¿Â:Á}þŒÅ:â}³mµÆyÏßÂQÁ·-ÂXÂgÆ' hƔÉ}´ºÂQï4´@³yµgƔϰÁ}Å=Ç]÷•Ç]Ɣ´j¶
$K

mK

7(

3A

g(

!

a#d

8(

)K

k(

&!-

k#

$ 

(  

!

# ï 

4

8

]

G(

i( 

(

7( 

eã øBãeßà Š8ù@›à ŠS…¬ [Bà „[„[à8…

—:Ë 

:ábŠ+vbùp‰Š

·š¸ÁË7··}Ô%¼sÚ

êɌBµ:³yÁŒÄ} ÃwÏ°µ:¶³”´ëµgÅ:Ï°ÁŒ´áÇ]Æyµgµ:ßï4¸çµ´6ÆyµgÏß³mÂQǐÁÂQï}Á³yÂ:÷:·}ÂQ¸°´jâ}¶á³0¯(Çy¿êü³yÁ´j´@ÆyÁªÉ}ÏçÇ'Ã'¿jÏßƔµ:É}ǔϰ´ ÁÊXÅQµÞ¶=·ŒµQÏßÁX¿mâ•ÀÆyµg´ ÁŒÄ!÷:Â:¿mâNÉ}´@¶=¿mÀÂQÇ]´6Æ0µ:¿m¸°É!ÏßÀQÇ]´jƔ¸°÷´@ïɌ µŠRé:Ɣ´<Ɍµ´
Ï°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸çµÆ”Ï°Â:Á!ï}³yÂX¿j´@ĕ⌳”´Q¯(È ÉŒÏ°Çë¿jÂ:¶=ï}¸°´Æy´@ÇwƔɌ´ºÉŒµg³mĕà µg³y´BÏ°ÁŒÇlÆmµg¸°¸°µgƔϰÂ:Á<ï}³yÂX¿j´@ĕ⌳”´Q¯
h(

)K

)K

,ÿ-þÿ

)(

3 7ÜI 7ÝÞ

ê¿jÂ:Á}÷:Á}ÂQ´6⪿qÆyɌ´@µŠÄ!éQ´áƔµ ÆyÉ}ǔ´´j³y¿jÏ°µ:Â:¸ Á8ƔƔ³y´@Â:³”¸°¶=¸°´jÏ°³ ÁŒÇ'µg¸ëǔ´jµg³yÆ=Ï°µ:÷Q¸2Â:ï4â}ÂQ³³]ÆûÄ}âŒÏ°Ç”Ç]ï4Ï°Á}Â8ǔŵ:µ¸ ù=´Q¯ï}Å4Ï߯ÊÁ ììBwêlÌ ö ¶Íûµ:È ¸ß´ºåX—gÆyÛÂ0ìÏßÆ㠗Q¶Ú0µŠ¶÷µg·-¸°´´
¶=ÂQǔ´jÁ •³yÏ°´@ĕµ:ώ´j¸4Æy¶øÉ}¿@´jµg³(·}µQÄ}Æy¸°´:É}µg¯´'ï•ýBÆyÉ}´jƔÂQ³BɌÇ]ÆIƔ´jÂ!³y¿Ã'ÂQ¿j¶0Ï°Â:ǔÁ}´ëïŒÁŒâ•÷:´@ÂQƔ¿q´@âÆû³ÎÃ'ƔÂ:É}³IÏ°¸ß´0¸µæëÁ}±w´@½ëöû´@Äêl¯:ìÈ Æy É}¿jÂ:´wǔâ}Á8ÆyƔï}´j³y³yï}Â:¶0¸°¸°´j¸ßÏ°´@¶=ÁŒ³ µ:´@ÇëÁQ¸}Æw´jǔ´j¶ Ɣ³yɌâ}Ï°µ:´¸°¸Rµgµ:Ɣï-·4ÂQÂ:³y³”ÇhéQÆB´BêRÆyÉ4¿jµ:µŠ·}Ɣé:Ɍ¸ß´ ´´ Ç]Ã'âŒÇ”´j¿@ÏßƔ³y¿É!Ï°´6µ:ǔ¸RµÇ ï-ÁXâ}Â:â}¸°¸ß³”¸ß÷ Æ ¸
ÆyâŒÇ”´j ǔ³y´@Æl¶0Äà ϰÏßµgÁŒÁŒ³yµ:¿j´ë¸ ¸ßâ4Ç]ɌĕÂQÂ:Áá´â}ÝÞµ=¸çÄÏßÃ'Á}ÃwÏ°ÏçÁŒ¿Â:ÂQĕ³y¶ÀÃë¯
È ÇBÂQÉ}Á!ö ´ès·ŒÏ°ï4ÁXµ:ǔâµgÏ縰¿B¶bǔƔ´ÂQÆ]ï Æy´jÏß³yÁŒŒ¶=ÅQÉ}ÇwÏŽÂÆ Ãµg³y´@ÂQ´ûé:Áá´@ù:³ñQöw}Û:µgµ:Û¸çÁ8ĕ·Œ÷!´@µ:³yĕ⌵ ´@Ä Ç¿j´jXìBÁ8Á}³6Æë ¯ÎƔïŒì´@µg³”ý¶=³yÏßî ÆlÏ°÷ÁŒ}Xµgòµg¸2ÁŒ´@Ä}ĶµgÆyâ}ú뵐¸ç÷Xµ·}ï4ÆyÏßώ´@ÆmÂQ³Ç Á
µ:ÁŒÄÿ®ºÇ]ƔÂQï!·}ÏßÆ@¯
h(

'! 

$#

mM 

M

k(

! 

! 

B#dKT

b

+!

BM

2#dK 

#0K

7(

/K

,ÿ-þÿþ

k 

K

)K

ßÁ7 
°79 ªàC954

K

}ïöÉXÉ}÷•ÂXǔÂ8Ï°¿@Ç]Ï°µgÁ}¸Å ï}¸çÆyµgÉ}Á8´!Æë·ŒÏ°Ç ³yµ:âŒÁŒï!ÄÆyÂ=µgÁ4÷:ÄÂ:âR¿j¯hµ:ïŒê µ:ĕ¿jÂ=ώÆl÷ɌµŠÂ éQë´ÆyǔÉ}Â:´!¶=Ä}´³”³yÏ°é:´@´6¿ÂQÇb¶=ÆyɌ¶0µ´@Æ0ÁŒÃ'Ä}µgÏ߸°Æ”¸ Ï°Â:Â:ÁŒ³yÇ ¶ ÆyÉ}´<Ɍµg³mÄĕ³yÏßéQ´
ïŒÏæ'IµŠ´j÷Q÷X¶=Â:ÏßÁ}â´jÅb¶ µgƔ·4³yÉ}´b´@´³ Ç]δ´jXÆ]÷QÆyƔÂ:Ïß³mâÁ}µºÅ!ÅQ¶=â}´jÂ:Á}ïÞÁŒ´@µ´j³yµ:÷ æë¸ß¸°÷ÿ½BÂ:³êlÅQì ·4´Æ=´jÆ]ÂQÃ'Ɣ´@³ûɌ³ µµÆ0ÏJ¶=¯ ´Q÷:Ïç¯hÂQǔǔâ¶=Ï°Â:ÂQïŒÁ ³”µŠ´û÷¿³y³”ÏŽ´@ÆyÂ:¸ßÏ°Ïç³6¿@µg¯ÿµg·}¸
¸°ê´ ï}γ”Ç]ÂƔɌ³ylµgÂ:´@³mÁ}¿ĕÆ@ÅQà ¯'¸ß÷µgà}³yÂQ³y´ë´@³ë´@¿´ ÂQǔ}ï4¶=µg´6¶=¶0¿Ïçµgï}´@ÁŒ¸°¸°¸ß´ Ä÷
¿Ç]â}Â:Á4ïŒï}Ç]Ïç¸ßĕϰ´@´jÇ ³º}jÆyâ}¿g³y¯¿mÉ4µ:ǔÏßÁ}Å<ĕ³yÏßéQ´=¿@µg·}Ï°Á}´jÆyÇÃ'ÏßÆ”É ³”´6ĕâ}ÁŒÄŒµgÁ8ƺÉ}ÂgÆ Ç”Ãwµ:ï}:·}¸ß´0ï-Ã´@³
I¶0Â:´@â ¶·-Ã'´jÏß³¸°¸µ:æ븰ǔ½BÂ!êlìøà µg¸°Á8´jÆbé:´@µá¸°Ç=õëË ±î µgÁ4Ä ÂQ³ºÚ ÷:ÂQï}â}³yÂg³ÆyÉ}´@¿qÂQÆ=Ç]Ɛ÷:Ç]ÂQ÷•â Ç]Ɣ´@³y¶Â:¶ µgÁŒÄŒÄ µÆyĕµ ³yÏ°¸°é:ÂQ´=ÇyÇ¿jµgĕ·Œâ}Ïß´<Á}´jƔÆy Ç@¯ĕ³yæ'ÏßéQ´ ´
¨µgÏ°¸ßâ}³y´ºÌýÈDï4Ãw´j³ ¨µ:Ï߸°â}³y´:¯
È ¿ÂQÉ}Ç]´bÆI¶=ĕ³yÂ:ÏßéQ³y´'´·}¿@µg╷}ÆÏ°µ:Á}³”´´'Æ'ĕ÷Q´jÂ:þŒâáÁ}Ç]ÏßƔ´@´@¸ß´6¸ß÷0¿qÆëÃÇ]ÂQɌ³]Â:Æyâ}É=¸çÄώÆIÉ4Ã'µŠÉ}é:´@´ÁÉ}÷:ÂgÂQÆBâ0ǔÃwÁŒ´jµ:´@ï}Ä ïŒÆyµ:·}¸ßµ:´Ä}Ä•Ä ³yÏß¿méQɌ´µ:·ŒÁ}µŠÅ:÷•´ Ç Ä•8³yƔÏßɌéQ´@´@ǔÇ@´ ¯
ÝÞĕ³”µgÏ°é:ÀQ´6´Çj¯ Ç]⌳”´=ÆyÉ}´!¿@µg·}Ï°Á}´Æ ¨Ç ºÉŒµŠéQ´µ:ĕ´ 8⌵Æy´¿ÂXÂ:¸°Ï°Á}Å Ã'É}´jÁ â}¸ß¸°÷ ¸ßÂ8µ:ĕ´6ÄÃ'ώÆyÉ 
´j´jï<÷:ÂQâ}³BîŒö îXêw¿jµ:·}¸ß´6Ç Ï°Á8Ɣ´j³yÁŒµ:¸sµgÁŒÄ<´ XÆy´j³yÁŒµg¸ wµ:Ç'ǔÉ}Â:³”Æ µQÇ ï4Â8ǔǔϰ·}¸ß´
ƔÝÞ¿É}Â:µg´@Á}¶ø³yþŒÀBÅ:Æyâ}ƔÉ}³y´´@ƔÄÄ}É}³”´÷QÏ°Â:é:¿â´6ÂQÇ Á8g¿jƔ¿jµ:³yµgÁ}Â:·Œ¸°Á}¸ßÏß´@Â:Á}³ëƐ´jÆÏß³”Á G´ Ç JƔÂQɌϰ³”Á´jÅ8Ï°µgǔ³ûâŒÁ}ÂQ¿mÏ j³”Éb´0Ï°Å:µë÷:Ï°ÁŒÃ ÂQµgⵊ¸(÷ëĕ¿ÆyÂQ³yɌÏßÁ•éQµþŒ´@ÆhÅQǺ÷:â}ÂQÃ'³y⺵gÏßƔƔÃ'É}Ï°Â:ÂQÏßÁs¸°â•¸Q¯bÆ·-´ ýû³y´ µgÁŒü·}¿j¿¸°´bÂQ´ÎÁ•Æ”Æ”þŒÉŒÂûÅQ´0³”â}´6æ볔¿Ï°½BÂQÁ}Á}Å<êlÁ}ìƔ´@Ɍ¿Ï°´ÇÆ
æë½ëêlì ¨µgÁ4Ä!ǔâ}·ŒÇ”´ 8â}´@ÁQÆy¸ß÷´j³mµ:ǔÏßÁ}ŠƔɌ´bÄ}µÆmµ0Ç]ƔÂQ³”´6ÄÂQÁ!ÏßÆ ¯
â}ï ´j´jƔï<Â<Ï°ñÁ<ĕ¶=³yÏßÏ°éQÁŒ´@Ä!ÇBƔï4Ɍ´@µg³Æë¿mµgɌ¸ßƔµ:É}Á}ÂQÁ}â}´@Å:¸ 4É<ï4ώ´@Æë³ ÏçÇ ÂQ³”ï}¶ÉX÷•µgÁ4Ç]Ïç¿¿j´bµ:¸ßÃ'¸°÷Ï°¸ßï-¸(ÂQǔɌÇyÇ]µgÏ°³y·}ï}¸°´¸°÷<ƔÂĕ´6¿¿ÂQ³yÁ}´@Á}µQÇ]´@´ ¿Æ gÂQ¿³ûÂ:æëÁ}þŒ½BÅ:êlâ}ìû³y´Ç
7(

4( 

K

Þ

x(

0 

(

v!

g(

m#

šá

6(

0

)K

G 

K

W

C(

Þ

0

mK

e(

(

4(

K

Þ

\%

¥! a#

Þ

T

m.

v!

Þ

a%

Þ

0

Þ

Á#

m! ‚# 

È!

e(

NA 

.

0

a#

T

d% 

K

k(

+(

—å 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

Ã'·Œµ:ÏßƔÁŒÉ ĕÃ'¶=ÏçÄXÂQƔ³”É´á¸ßÆyϰɌ¶=µgώÁ ÆmµÆyÆyÉ}ÏßÂQ³yÁÿ´j´ÿ Îĕ³yÆyÏ°É}é:´´@Çî•ã ï4´@õû³!î¿m¯2ÉŒÈ µ:É}Á}´@Á}³”´j´ ¸J¯ Â:³y´È -É}Ï ÏçdzyÏç´@ǵQÄ Ä•Šâ}Ã'´Þ³yÏßƔƔ ´ºÆyï-É}´j´³ Â:—Q³yÚ ¶=ÝÞµ:ÁŒú ¿´
Ïç¸çǐµg³yµ:Å:Á´ºæëÏçÇy½BÇ]â}êl´=ì ÅQ =Ã'®ώÆyƔÉ´@³yµ:µ<·Xǔ÷Q¶Æy´ µgI¸°¸IƔÉ}ÁX´@â}Á ¶÷:·-ÂQ´jⳐÃ' ϰ¸ß¸s¸°µ:É4³”µŠÅQé:´=´Ä}Á}³”ÂÏ°é:´6ÂgÇjÆy¯É}´jê ³ë'¿m÷QÉ}Â:ÂQâÏ°¿jÁ}´û´j·Œ´6â•ÄÆëµáƔÂ=³y´@¸°µ:ÂQ¸ßµQ¸°Ä÷
Æyµ:É}³”´<´b¿mÇ]Ɍ´@³”µgéXÁŒÏ°Á}Á}´jÅá¸çÇþŒÆ”¸°´@Â=Ç0¿jµgé:ï4´@µ:³¿ÏßµÆl÷®6µgÛ Á4XÄ®6Û:ïŒÛᵊ÷=ã Æyµ:É}ǔ´´ï4È´@³ Á}ÂQ´jÆl³”öÂQµg³”Á4À¿´÷:ÂQï4â ´@ÁŒ¶=µg¸ßµŠÆl÷ ÷:¯IÁ}ÌÂ:ÆýÈÁ}Â:Ɣ•Ïç¿Ï ´h÷:ƔÂQÉ}â ´
ï-î•ã ´j³ õÂ:î³y¶¯ µgÁŒ¿j´bĕ´@¿j³”´6µ:ǔ´bÇ]Ï°ÁŒ¿´bƔÉ}´bÁŒ´ÆlÃwÂ:³yÀÏ°ÇBâŒÇ”⌵g¸°¸ß÷!ƔɌ´b·4Â:Æ]Æy¸ß´@Á}´@¿mÀ<Á}ÂgÆBƔÉ}´
8A

7(

(

)K

g(

2%

7(

Õ!9â

G(

h(

m#

k( 

8

g(

%

G(

ð+ñò<ñäãÕÒ¡CÓ'Ÿv*ÖåQrÓ]Ò)æ
×'÷iŸ+Ùè0Ó'Ò

å&›kå

ãw´ Â:³y´ºÄ•Ï°é8Ï°Á}Å=Ï°ÁQÆyÂ0ƔÉ}´bæë½Bêlìí¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á!êÁ}´@´@Ä!ƔÂĕ´jþŒÁ}´bµ ´jÃDƔ´@³”¶Ç@¯
jæëµgÏçÄ}æ'â}ÁŒÁ}´j³ ûÏ°ÇwÆyÉ}´ºÁŒµg¶=´Å:Ï°é:´@ÁÆyÂ=ƔÉ}´ÆyÉ}´ÚgÛXÜÛ ¿Â:Á8Æy³”ÂQ¸ß¸°´j³ ·-ÂQµg³mÄ2¯
¶¶júëµgµgâŒÁ4Á4ǔÄÞÄ}ÀXÇ(÷ ï}³”³y´6Â:µ:Ïç¶=Ç'Ä ï•ÆyÉ}³”Æ6ÂQ´b¯û¶TêÁŒÆµ:Ɣ¶=É}Ï°Ç´ë´ºµÇ]Å:Æy¿jµ:Ï°é:Â:ÁŒ´j¶=Ä}Á<µg¶³mÆyµgĺÂÁŒÏ°Æ”ÄÞÁ}É}ï}´ ¸°â•µ:Ç]ÆIÁ}É}Å:ÂQ´@⌳ ¸ß¸
µ:³”Å:Ã'ÂQ´ºÉ}¶íÏ°ÏçÁ8¿mµBÉƔ´jþ4³yï}¸ßï}³”´Q³y•¯h´ĕÆyúBâ4´j⌿³ë´@Ç]ÆyÀXÇ'Ɍ÷bƔµÉ}ÆÏçÇ(´ ´ µ•Ç”´6³m¿@¿µgµgâ•Ï縰ÄÆy´@´@ĐÇÄ}¿¿Â:Â:Ã'¶¶ Á
¶=Á}•ĕ¿j´jÂ:¸-ÁŒÂ ¿js´jï•õBÆÁ}ÂÏ Ç¿jâ}ãw³yÂQ³”â}´@ÁQ³”ÁŒÆ´ëÃwÇ]Â:É}³y´@ÀX¸ß¸ ÏßÁ}¨ÅÇ”É Ä•q¯Ï°³”ýû´6¿qÁŒÆy´ëÂ:³y¶÷:¯ µ lÂ:à}³ÂQ³Ä•Ï ¶=´jÂ:³y³y´j´<Á4¿Ï°Á´ëÏçÂQÇγ”Æy¶ɌµµÆyÆwÏßÂQÉ8ÁNâ4Ç]ÂQÀXÁ ÷0ɌƔÉ}µ:´Ç
ÉXâŒÇ”ÀX÷Ç]Ɍ´j¸°¸RµgÁŒÄ<¿ÂQ¶=¶=µ:ÁŒÄ!ï}³”ÂQ¶=ï•ÆBÇ]´@´ƔÉ}´ j½'ĕ遵gÁŒ¿j´@Ä<ÈRÂQï}Ï°¿@Ç ûǔ´@¿qÆyÏßÂQÁ
ÏçÈ Ç'É}⌴ ǔâŒqµgÉ}¸°Â8¸°÷ÇlÆIêlï-ì Â:³”ÜXÆ ¯ 'Ï°ÇIƔÉ}´ûî4ö îXêÎêlìDµQǔǔϰÅ:Á}´6ĐÆyºƔɌ´B¿ÂQÁQÆy³”ÂQ¸ß¸°´j³¿jµg³mÄ0ώÆmÇ]´@¸ l¯ÎÈ É}ÏçÇ
½ ·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄ BÏçÇ'µ0Ä}³”Ï°é:´ºµÆ”ÆyµQ¿mÉ}´@ÄƔÂ=ÆyÉ}´b¿ÂQÁQÆy³”ÂQ¸ß¸°´j³wÂ:Ááµ=Å:Ï°é:´@Á!¿mɌµ:Á}Á}´@¸G¯
½Çyµg¶=³y´bµ:îŒÁ}ö À îXêwÏ°Çbêlì µ ¿jÂ:¸°¸ß´6¿qÆyÏßÂQÁ  'µ:¸ß¸IƔÉ}´·4µ:¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç ³yÂ:¶ ´@µ:¿mÉ ¿mɌµ:Á}Á}´j¸Ã'ώÆyÉ Æ”É}´
¨ÏG¯ ´:¯(³mµgÁ}ÀºÛÃÂQâ}¸çĐ¿ÂQÁŒÇ”Ï°Ç]Æh 4µg¸°¸XƔɌ´ Ä}³”Ï°é:´6ÇRÃ'ÏßƔÉîŒö îXê
êlì ÛBÂQÁ ´6µ:¿mÉ ¿mÉ4µgÁ}Á}´@¸
þŒÆyÉ}³mµQÏßÇ]¿m³mÆ0ÉDÄÊĕÆyÂÏ°Å:É}bÏß´ Æ0ƔɌè
Ïçǐ´õBƔ·4ÌÉ}µ:´<¿m À:¿mº´@ɌÁŒÆ”µgÉ}Ä}Á}´Ç!ÁŒ´jϰĕ¸Ç<³y(ÏßÏçéQƔĕÉ}´:´j´á¯íÁ8ÆyÇ]È ÏŽ´6þŒ¿É}´6ÂQ´ÞÄYÁŒÄÁX·Xâ}÷ Ɣ¶ É}µª´ ·4´@îŒÆ”³yÉ}ö Ç!³yîX´jµg´êº³y´ÿêlĕìŸÇ”Ï°Å:´jÏßïŒÂ Æ 'µ:³yÁ8ƔµgÉ}âŒÆ”´á¶´@Ä ·-ĕ´j³y·XÏß³áéQ÷Ê´ Ã'ε É}µg´jï4ÁŒ³y´@Ä´ ³”ϰƔƔ•É}É}Ä2´´ ¯
È ¨´:É}¯ Ō´=¯Ïçĕì´jÛ}Á8¯°Æy®:ώþŒ¯ Û ´@³º¯bÏ°È ÇÉ}ïŒÏ°³”Ç´jþÇy¿m•É}´@´jÄÞ¶=Ã'´ ÏßƔϰÇÉ ³yµ ´ ´j³yì ³y´@ÄáÏ wÆyÂ<ώƺµQÏçÇǺëµ!Ä}ĕ´jÏçéXǔÀÞÏ°¿j´Â: ³ Æl÷XÈ ï-´ ëÏ ¿gÏ߯ Ç@Æb¯ ¸ Ï°TǺµÏßÁÿÆyµ:Ɣï4É}´´
ÂQ¸ß¸°ÂÃ'ÏßÁŒÅ=Ä}ÂX¿jâ}¶=´jÁ8ÆyµgƔϰÂ:Ás¯
³y½ ´ 8jâ}æëÏ°³”½ë´@¶=êlì´jÁ8ǔÆy´Ç Æ Ã'<É}¿ÏçÂ:¿mÁ4É<Ç]êÏçÇl¸°Æm¸RÇ=¿ÂÂQ¶=Å:´ûÏ°é:Æy´@ÁN¸°µgÁXƔâ}´@³ ¶ ·4´@³ û·4µ:¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç Æ”É}´@³”´ µg³y´ ¿´@³]ÆmµgÏ°Á
Æy½ É}=´Ï°Á}æëǔB½Bµgµ:³yêlÁŒìí´ Ä=!ĕ³yÏç´j³yÇÏßï}éQµ¸ç´@µ:Ç@¿jĕ¯(´@³yÄ=½wÏßéQÆ'Ã'´ÞÆyÏßƔÃ'ɌÉ=µÉ}Æ'ƔÏç¿mɌÆyÉ ´ûÏ߶=ǔϰÇµgÆyâ}³yÉ}ÁX´:´b⌯hǔÄ}È ´@µgÉ}Äʶ´ûâ}µ:Ä}Á8Å:µgƔ´@ÆyÏ°Ä<µ¸ëĕÏçÆyÇÎÉ}³yÏßÆy´jéQÉ}³y´´Þ´jÁÏ°ÏçÇ'dzyµ:´@µ ╿jƔÂ:¨ÂQÁŒµ:¶=Ç]Ï߸°Æ”â}µg³yƔ⌳yÏç´ ¿¿jƔµ:Ïß´@ÁY¸ßÄ0¸°÷Â:ÂQÆyÁ}Á=µ:´ À:ƔÉ}´@ Á ´
ǔg³y´ºµgÁŒÄƔɌ´bæë½ëêlì ³”´6Ç]â}¶=´6ÇÁŒÂ:³y¶=µ:¸2Â:ï-´j³mµÆyÏßÂQÁs¯
úBîXï4ÂgµgƳy´@Ç]Çûï4µg¶=³y´@µŠÇ=÷áµg´@³yώ´!ÆyÉ}ǔ´jï}³â}·-Á ´ â}ï É}ÂgÃ'Æ ºÉ}´jÂ:ÁN³ ƔqÉ}à ´ µg³yæë¶ ½Bºêlìøĕ´@ï4ÏçÇ0´@ÁŒÇ]Æyĕµ:Ï°Á}³]ÆyÅ!´@Ä ÂQÁÿÃ'âŒÉ}ǔ´jÏç¿m³ÉN¿ÂQǔÉ}Á•þŒÂ:³”ÅQƔâ}´@³yÁŒµgÇ Æ”Ï°Æ”Â:É}Ás´ ¯
0( 

(

Þ

ï

Þ

ï

iï7

Y¤Áï

0

'(

gYM 

!

Ìá

2#

g@

)( 

(

Þ

Õï

Þ

¥ï

g(

)(

!

<(

)( 

Þ 

(

7(

Þ 

û#

)(

-K

)(

)K

)( 

!

Zï Uï

$#

g(

&ï 'ï 

ç

0(

šè

3(

šè

=`

(

Þ

wï 

.

Þ

7(

7(

dM

f!

a#

ï

Z(

Þ

šé

ï

YK

)(

Q— Ú
³”Ã'´@É}ï}´j¸°µQÁá¿Á}´@¶0´@´@´@ĕÁ8´6ÆBÄ Æ”}Ï°Ã'¶=É}´Ïç¿mÃ'É<É}Çy´@µŠÁ é:´6µ!Çwĕó”´6Ï°é:µg´ ³ ¨Â:µgÁ!Ï°¸ßâ}ƔÉ}³y´´b•Ä}¿@³”Ï°¿é:â}´Q³m¯ Çj¯ µg³y¶ðǔ:³”´6ÇBµg³y´Ç”ï}â}Á â}ï
È É}´Æy´@Ç]Æ뷌µ:ǔ´@Ä õëê ¿jµ:Á!·-´bÇlÆmµg³”Æ”´6Ä·X÷Æl÷Xï}Ï°Á}Å µ:Å:â}Ï
eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8… 

'(

<,

YK

í$Ú Ö Ã ½ÉîdÖ}ïÅ Ã

gµ ÆwÆy½ëÉ}´ºÅQâ}ÉXÏgâŒÏçǔÇRÀ8µ'÷ǔï}Ï߶=³”ÂQï}¶=¸°´IûÆ'î4Â:öÁ<ê]ƔêÉ}·Œ´ºµ:ǔǔ´j´@³yÄ Ï°µ:¸õBƔ´@ê4³”Æy¶=ɌϰµÁŒÆRµg¿@¸ µg¨ÁÂ:·-³'´I´j¶ ³”âŒâ}Á¸çµÂQƔÁÂQ³Æ”É}¯ ´æBµgÏçÄ}æ'â}Á}ÁŒ´j³R¿jÂ:ÁŒÇ”Â:¸°´
Æmï-ǔµgâ}Â:À:ï}³”´6ÆBï-ÇhÂ:Ã'Ï°³”ÇhÉ}Ɣ´6ÆyÏç¿mÉ}ÄÉ ´ ÆyƔ´j´j´@³yÁŒ³”¶0µ:¶=·}Ï°ÁŒ¸°Ï°´@ÁŒµ:Çëµg¸°Ç'¸XÂQÆlµ:Á}÷X³”´ºï-´Æy´ÄXÂ!ÆyÆ]ɌÆy¿´jµÂQ³yÆIÁ•¶ þŒÏçÇÎÅQ}¿â}é8ÂQ³”Æ@Á}´®@Á}ÛQÆyÛ=´6É}¿q´ µgƔ´6ÁŒæBÄbÄ µgÆyÏçXÂÄ}Ɣæ'´jƔÉ}³yâ}¶á´ëÁ}ÁŒæë¯I´jÈ µ:³6Ï°É}¯ëČ´ºæ'È Ä•â}É}´Á}´b¨Á}µ:Â:´@â}ÁŒ³I¸ß¸ßÆë¿÷áÂQÏ°ÇëµgÁŒ³yÇ]ĕÅ:ÂQÆ]â}¸ßƔ´Q¶=´@¯(³”´@¶áöÁQâ}¯Æ³yµg³y´jÅ:Á8âŒÆ Ï
Ã'Ï°Á É}Â:Ïç¿m³yÉ0¶µQ¿mÅ:µÉN´jÆyÁŒÏßÂQµg´jÁÅQ³mâ}µgâ}Ï'¸°Á4¸ß÷bǔĕ¿jâ4´j³”³Ç]´@´6´j¿jÇÎÁÂ:µgÁŒÏ縰ǔÇ=¸}Ïçĕ·}Ç]´jâ•ïŒ³mÆI¸ßµÏßÆÆyÆyÉ}ÏßÂQÏß´'Á8ÁsƔ¸ç¯
µ:Ç]È ÆIÆlÉ}Ãw¸ß´'Ï°ÂÁ}¶=´'µ:´@³”Á8´6-µ:âƔÇɌµ:(´ë³”ÄŒ´6ǔµµ¿jÆy³”gµ´@Ã'´jÁµgÉ}Á4Ïç8¿mÄĕÉ=ϰǔ¶=Å:ï}´@´j¸çÁ}µŠÁX´j÷•âs³mÇRµg¯ªÆy¸°É}¸ßÈ ÷º´BɌÏçĕÇ(´á´jÆyÆyČÉ}µ:´ëµÏßÆy¸ç·-Çε Âg Æ]µg-Æy³yƔÂ:´@Ɍ¶µ ´
¸°¶=ÏßÁŒ´j´ÁXâŒÂ Ç@R¯ ÆyÉ}´bµ:¿mǔÉ<¿j³”Â:´@´jï}Á Ɣϰ•Â:ĕÁ<ÏçǔɌï}µ:¸°µŠÇ ÷•ÂQÇ Á}µ=´ºÇl¿mÆyɌ³”µgÏ°ï<³mµ:¶0¿Ɣ´@´jÁX³ â<´@ÁŒÃ'¿Ï߸°Æ”ÂQÉáǔ´@µ ÄƔÏßÏßÁ Ɣ¸°´Ç QƔâ4É}µg´@³yÁá´û¸ß·}ÏçÇl³mÆ'µ:¿m ÀQ
´Â:Æmï}Ç Æ”¨Ï°´:Â:¯ÁŒÅŒÇ ¯ ÂQ³ °Ç”â}â}Ïß· Æ
Ã'³y´ É}³yÏç´@¿mɺǔɺÏçÇsƔɌÆyÉ}´ë´ǔ¿j¿m³”ÉŒ´@µ:´j³yÁ µQ¿qČÆyµ´jÆy³µ ƔÂBÏ°Á=Æl÷X¿jï4µ:´ǔ´ ƔÂBµgǔÁ}´jÂ:¸°Æ”´@É}¿ÆR´@³hƔÉ4³”Æ
•¿ÂQ´6ï•Ç”Æ”Ç
Ï°Â:Â:ÁRÁ ¯ ƔɌ´ µQ¿mæBɺµg¶0ÏçÄ}´@æ'ÁXâ}âbÁ}¸ßÁŒÏ°Á}´j´w³ÎµgÃ'¸°¸ß³yώÆyÃë´@Ç2Ç
÷QƔÂ:ÂâƔɌÆy´
Ïç¿jÇ Â:ÁŒÂé:ǔÂ:´@¸°³”É}´ Ã'´@ÁÞ³y¯
ÏŽÆ”È µgƔÅ:É}´@âŒÁs´ëÏR¯h³yÇl´ È Æm³yµgɌ´@³”´ºÇ”ÆyÉ=Ç ³”}´ ¿mÏßɌ³”ÆB´6µg³”Ç]³m´6É<µ:µ:¿¿mÄ}ƔɌÇ'´jµg³ÎƔ³mÉ}¶µ:´¿µŠÆ”÷0¿j´jÂ:³ µgÁ•¸çÏçþ4Ç]Ç ÂÅ:´jâ}·-ÏßƔ³m´ëÉ}µ´@ÆyâŒÏß³ ǔÂQ´@ÁûÄö ĕ(Â:â}Á8Æy³yÉ}ÆyÏ°³”Á}´ÂQÅbæë¸ Ä}¸ µ:µÏ°ÆmÄ}µÂQæë³ ´jâ}Á8ûÁ}ƔÁ}³yö÷´@Â:³BÁ8Ï µgƔƔÁŒ³yÉ}Â:Äá´û¸  ǔº³”¿jÂQ³”¯ ´@·4´j´6Á Ç
ï}ÂQ¸ç³µŠ÷:´@´6é:Ä´@³”Ï°÷Á<ï-ƔÉ}ÂQ´ºÇyÇ]·-Ï°·}Âg¸°Æ”´ ƔÂ:·4¶%µ:¿m¸ßÀ:´ ´@ÁŒÆBÄ2¿¯=ÂQ³”½BÁ}´@dz Ïßƺ hï}Ɣ³”É}ÂQ´b·4´6ÇyÇ¿³y´jÂ:´@³ºÁs´@¯ µQ¿mÉÿ·ŒµQ¿mÀ:´@ÁŒÄ 2ÏßÆ Ç qÁŒµ:¶=´ ºÏçǺĕÏçÇ 
!

a#

v

K

p 

0( 

K

BK

7(

=K 

(

7( 

K

)(

=K

)(

* 

‚.

<! 

a#

[

0( 

!

m#

0(

3(

ç

(

,

g 

K

-`

3

n`

7(

(

(

(

,ÿ=,ÿ

µç

YK 

M pï

ï

¬

7(

ðñ«3óò‘  õô84 9öA

ÂÈ µ:RÁŒÉ}ÄƔ´ɌÝÞ´ǔ´jæBµg³yÏ°Ï°µgµ:ÁÏç¸ûÄ}Çy¿ÁXæ'³yâ}â}´j¶ ´jÁ}Á ÁŒ·4´j´@G³ëàh³@¯Ïß¿ÅQÂQâ}ÌëÁ•³”þŒ´´wÅQ8Ë}â}Æᯰ³y® ÏçµgÇ<ƔÏçÏ°ÇRµªÂ:ƔÁsÉ}¸ß¯(Ï°´Á}½w´þŒÆ ³yĕÇ]ƔÆhÏçÉ}Ç]Çy´ï}¿¸çÆy³yµŠÂ:´j÷X´@ï<ÏßÁbÁŒÏ°ÅÇwĕÏçÆyÇ]É}ï}ÂQ´b¸ç³!µŠæë÷:´6´6µgµ:Ä2Ïç¿mÄ}¯sÉYæ'ê Æh⌿jï}Á}Â:³”Á8Á}Ɣ´jéX³y³ Â:Ïçĕ¶=¸°¸ß´@´@•ÇR³ ĕ µB´jÆyǔ¸ É}â}}´¶=éQ´j¶=mÇ]ö µ:Ï°Â:³”îXÁ÷ ê
êlµ:ì ¶0ÂQÇ â}Á8Â:Æy³'Çû´@µQ¿mÉ!¶=Ɍ´@ÂQ¶0Ç]ÂQÆ볔ï4÷QÂQ¯³]ÆÈ É}¨¸°´0µ:·4Á}´@´ ¸ßX´6ƺÄ<Ç]½ ´jƺ4ã  -¸°ö ÏßÁŒ}´@´jÇÆy¿ ĕ ÏçÇ]µgï}ÁŒ¸çµŠÄ!÷áƔÂ:ƔɌÆyµ:´ ¸R³mµgµgÁŒÁ}Ä<À•Çû¿âŒÂ ³” ³yĕ´jÁ8´jƔéX¸°Ïç÷¿´@µŠÇéÂQµgÏ°ÁÞ¸çµgƔ·}Ɍ¸°´´
ÃÆy'æëÉ}É}µ:´BÏ°´@Čĕ³”æ'´ ´@é8â}ĕÏçÁ}´j¿Á}éX´'Ïç´@Ï翳@Ç´ ¯ µg Æ]ÆlÆm÷Xµ:µ:ï-¿m¿mÉ}´ É ´6TĐÄ}¿j´jÆyµ:ÂéXÁ Ï°8¿jÇI·4´ Ïç´0ÇÎÂ:ìƔ¸°ÉŒ¸ß´ûÃëÂQûÇö ĕƔîXÏçÉ}Ç]ê(´ÞÀ<êlì Â:ÁŒ³Â:G¶=Èæë´jµgÁŒÁŒÂ:¿jÀ ³B¸°ÎµgÆyƔµgâ}-ï-³yƔ´ ´áÉ}´B ¿ºÄ}ÏçÇë´jëéXÆyĕϰÉ}¿j´@´´ëé8ÏçÂ:Ï°¿Á8Á0´ Ɣ ´@Æy³”ÉŒÆlÁŒ÷Xµµ:Æï4¸R´ ¿m¿mÉ4ëɌµg¿gµ:Á}¯ Á}ÇjÁ}Á}¯ ¸´@´j¸ ¸
µ:ÁŒÄÈ ¸RÉ}Ï°´ºÇwÆyÁ}É}´ ´XÆ'îŒÇ”ö ´îXÆ'ê  èRhõû¸°ÏßÁŒÌT´@Ç Â Rï}³yÆyÉ}éX´bϰĕĕ´´@é8µ=Ïç¿Ç]´ ⌶0Æl÷X¶ï}µ:Ï°¿@³”÷µg¸°¸ß ÷!RÛÆyÉ}q¯´bæëµgÏçÄáîX´ÆmÇ'¿Â:Á}þŒÅ:â}³y´@ÄÂ:Á<ƔɌ´
æëµ:¶0µ:Ï°ÂQČâ}æ'Á8â}ÆÎÁ} Á}2´@¿j³@µ:¯¿mÉŒÈ ´ É}µ:´=¸ß¸°Ç]•â}¿j¶=µgƔ¶´@еg³yƔ÷<ºÏßÏßÁŒÆ¿jµg¸ßÁ4â4Ä0ĕ´@µºÇû¿jƔÂ:Ɍ¶=´¶³mµgµÏçÄÞÇ]´@Ç]jµgÆû³mÁŒµÆyµ:´@¶=Ä ´ ¸ßÏçÇlώÆIÆ Â Çû-ÆlÏß÷XÆ ï-Çδ ·ŒµQώƿmÀ:Ç´@ÁŒÇ”Ï Ä}@Ç@´ ¯h-îXƔɌ´@´´
³m¿ÂQÁ Ìë
´ Ï°XÁÆsÆyƔÉ}É}´ ´Ç]'µ:Ä}³”銴ε:ĕÁŒ´@¿éX´6Ï°Ä!¿j´@È
ÇsÂ:µ:”´ÎÏ°¿@¿Ç ÂQÁ•Ç”þŒ´@ÅQ¿qâ}ÆyÏß³”ÂQ´6Á Ä2¯ ÂQ³ëµQµ ¿mÉbâ}Ç]¸ß
µ:ĕ³”´@´(ÇyÏç¿Ç2³yÁŒÏßï}µ:Ɣ¶0Ï°Â:´6Á<Ä Â ¨hĕ´@ƔÉ}é8´bÏç¿´µ: ·4Æl÷XéQ´:ï4¯´ ë¿g¯ Çj¯ ¸
Ïßê ÆÂQ(³”Çs⌶¿ǔ´@ÂQµÄ Á8Æ XƔ³yÆyÂ:É}ÂQ¸°´º¸ß¸ß´@¸°Â³y³sµ:ÃwµgÏ°´@¸°Ä<¸ßÄ Â•Ç”¿j·8´µgÆ'÷ ƔϰƔώÂ:ÆÉ4Á µÇÆ'6Ç]µ:ÏâŒjÁŒÇ”´ Äû´@Ç'¨þŒÏßÁÏßÁŒÆëµ:ڕϰ¸ßÇ ®Š¸°÷B— ÁŒÏßÂ:·XÆ ¶=÷QÇRÆyÏß¿j´Á4â}µ·Œ³”Æ”¸ß³y•´6´jÄ2¿mÁ8À•¯ ÆsÇ Ç]ÆygµÏßÆyÆ âŒÇÇ Ç”Gï}õBÏßÁǔ´@Ç]Ä ÆygµgõëƔ´ ÁX⌨úBǔ´@ÂgÄ ÆIŠÂQàŒ³ µ:â}¸ßµ:Æl÷ ³”¶ ÂQ³”ÀXÏ°Á}Å ¯
µ:ÁŒÄ!½wÈ Ä}ÆÉ}´j´'éXƔÉ}Ï°¶=¿j´ ´@´jÇ'·4ÁXÂ:â=µ:Æ]³”¸°Æ”´ºÏßÂQÁ}ĕ¶ð´ëÏçÇ]µ:ïŒÂ ¸ß¸°I¸°ÂµŠÆyÃë÷QÉ}´@Ç(´ Ä2Â:¯Ä}ÁŒµg´ÆyÆyµ! µg8³yâ}´@µÏŽÆŒµ:ƔÅ:É}â}´0όÁXÂ:â}³I¶Ç”´j·-¸°´j´@³û¿qÆ Â â}¿j³”Â:ƔɌÁ8´jƔ³³yÂ:µQ¸°¸ß¿q´@Ɣ³yÏ°Â:Ç 4Á4¿mÇ(É4Â:µg³IÁ}ǔÁ}â}´@· ¸°Ç ¶0-³y´@µ:ÁXÁ}âŒÀ•ÇjÇ ¯
&!

m#

)(

-K 

M (

BK(

]!

]K

7(

<K

0

?

m#

7(

7(

7(^ç

(

šè

šè

6(

9(

BK

r!

7( 

K 

K 

#

&!

)( 

K

)(

mM

)K

)(

p( 

(

mM 

M

NA '!

¥ 

K

mM

3A )K 

M

7(

Y

d#dKw(

h(

-`

7(

)K

(

$#

7( 

(

)K

U!

‚#0K 

M 

M

'! 

!

2%

}è 

,

YK

YK

7( 

K

'.

7(

*( 

K

&#dK 

%w, 

K 

#

—gñ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

àhÏßÅQâ}³”´ºËŒ¯ß® (È ÉŒ´º¶=µ:ÏßÁáÇy¿³y´j´jÁ<Â
ƔÉ}´Ú:Û8ÜgېÂQÁ8·-ÂQµ:³yÄ!¿ÂQÁ•þŒÅ:⌳yµgƔϰÂ:Áâ}Ɣϰ¸ßÏßÆl÷
°âŒÏŽÆ •ÏŽÆ'ÆyÉ}´º¶µgÏ°Á<Çy¿³y´j´@Á<µ:ÁŒÄ!³”´jƔâ}³yÁÆyÂ=ƔÉ}´ºÉXâŒÇ”ÀX÷ï}³yÂ:¶=ï•Æ6¯
æ µgÏçČîX´ÆmÇ ÁQÆy´j³'ÆyÉ}´bæëµ:ϰČÆB¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:ÁÇy¿³y´j´@Ás¯
ú çÂQÇ]Ɣï-Â:³”ÆyÇ IÁ8Æy´j³'ÆyÉ}´búëÂ8ÇlÆ'±(Â:³”ÆB¿ÂQÁ•þŒÅ:⌳yµgƔϰÂ:ÁÇy¿³y´j´@Ás¯
¼î çg³y´@Ç IÁ8Æy´j³'ÆyÉ}´îX:³”´ìB´@éXÏ°¿j´b¿Â:Á}þŒÅ:â}³mµÆyÏßÂQÁ!Çy¿³y´j´@Ás¯
Ý çÂ:Á}ÏßƔÂQ³ IÁ8Ɣ´j³ëƔÉ}´îŒö î•êwÝ ÂQÁ}ÏßƔÂ:³'¿jÂ:Á•þŒÅQâ}³mµÆ”Ï°Â:Á<ǔ¿j³”´@´jÁs¯
°´@Á}´j³mµg¸ ÁQÆy´j³'ÆyÉ}´ ´jÁŒ´j³mµg¸s¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á ÏßÁ Â:³y¶=µgƔϰÂ:ÁÇy¿³y´j´@Ás¯
´@¿j± ÁŒÂ:ç³yij”Á}ÂQ´jÏç·4Ç0³'´bÂï}æ'R³”ÂQƔ´ ·4ɌJ6´b³”Ä ǔÂQ¿j·4Ïß³”Æ ´´@Ç ´jƔÁsɌ¯ ´ÁŒµgÄ}¶=´jéX´ Ï°¿j´º¨¿:·Œ¯ µ:Ç@¿m¯ ¸ ÀQ´jÂQÁŒ³”ÄŒ¶ÇµÂQÆ ÁbÆyÏçÉ}Ç0´bĕæëϰǔï}µ:Ï°¸çÄ}µŠ÷:æë´6â}Ä Á}Á}ÏßÁª´@³@Ɣ¯ÎÉ}½B´<Çë·-´@Âgµ:Æ]¿mÆyÉ!Â:¶·Œµ:¸°¿m´ À Æ
È É}´@ǔ´ºÇ]´@¸ß´6¿qÆyÏßÂQÁŒÇ'µg³y´ºÄ•´@Çy¿³yÏß·-´@Ä!Ï°ÁáÄ}´Æyµ:Ï߸2·-´j¸°ÂÃº¯
$

7(

Þ 

m

Þ 

Þ 

Þ



Þ 

Þ 

Y

Þ 

]

\% 

( 

 

M
ï

Eïf!

4(

d#

0(

)(

,ÿ-,ÿ-þ

÷=ø£ùúAH4

•ÏŽÆ'ÆyÉ}´bµgÅQâ}Ï2¶µgÏ°Á<Çy¿³y´j´@Á<µ:ÁŒÄ<³”´jƔâ}³yÁ!ƔÂ0ƔÉ}´ºÉXâŒÇ”ÀX÷ ³yµ:Ï°Ä w”ÂQ¶0ï}Æ@¯ 

`!

,ÿ-,ÿ=,

Y¤B#

÷–ûùK3 46†ü

È µg³yÉ}´@´ºµ æëµgµgÁ4ÏçÄÊÄ!ï}”´ÆûéXöÏçĕÂ:´@Á•Çþ4Å:µ â}¶0³mµ´@ÆyÁXÏßÂQâ ÁÃ'ǔ¿jÉ}³”Ï°´@¿m´jÉ Á µ:¨¸ßàh¸°ÂÏßÅQÃëâ}dzy´÷QÂ:ˌ⠯ — ƔªĕÏç½'ǔï}ȸ°µŠÄ ÷•ëÇ ìBµ0´@æë¸ß´jƔµg´ ÏçÄ<ëÝ•Æ'ĕÏßÏÁ!÷ Ɣ'Ɍêü´ÁŒÄŒÇ]ÆyµµgÆy¸°µ ¸
ê½ë¨2¿m¸°ÉŒÁ}¸Îµ:ºµÁ}Æ]³yÅ:Æyµ:´6³”Ï°Ï°Ç Ä=·}Râ•Ç”µg´ÆyÁŒ´@ÆmÄ ÇÎÇɌî•Â µŠ¿é:³yƔÂ:´'É}¸°¸:·-´0Æy´j³mÉ}´@µg³yÁÏçÂ:ÄÞâ}¿ÂQÅQÇ]Á•´jÉ ÆbþŒµgÅ:µg¸°âŒ¸8³y´³”Âg´6Æ”Ä•Ä ÉŒÏçg´jÇ]³hÂ:ïŒÁŒ³y¸°µŠµ:¸ß÷÷QÏ°Äb´@ƔÄ2É}ǔ¯º´´BÆmà}ÇyÇ ¿ÂQ¨³y³àh´j´@ÏßÏß³mÁ Á0Ç]Æ ÂQƔgÏß³”Æ”èR¶¸°´BµQµgÇlµgÆ”Æ Ï°ÁŒgÂ:Ä0ÌëÁÞ´¶=ÂQ8Áÿ´jÆÎÁXµg´@âÁ4µQÏçÄb¿mÇIÉÿ±Iĕµ³yÏçÇ]Ɣ´jïŒÆ”éX³y¸°Ï°µŠÏßÂ:·Œ÷QâŒâ•´@Ç Æ”Ä2q´ ¯¯
 (ƔɌ´b³yµ:Ï°Äáǔ´Æ -ǔ´j´ÆyÉ}´³m¿ÂQÁ (¿jÂ:¶=¶µgÁŒÄáÏ°ÁáƔɌ´ ½'ĕ遵:ÁŒ¿´6Ä ÈRÂQï}Ï°¿@Ç ǔ´@¿ƔϰÂ:Ás¯ È É}´
x!

$#

YK

!

‚# 

!

h(

$K

mK

g( $K 

a#

YK

7(

7( 

K

mK 

( 

(

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

—8Ü 

hà ÏßÅQâ}³y´ˌ¯ — ÎÈ É}´ºæë½ëêlìîX´Æ¿Â:Á}þŒÅ:â}³mµÆyÏßÂQÁ!Çy¿³y´j´@Ás¯
¶=µQ¿q´jƔÁXÏ°Â:â0Á4¸ßÇjÏ°¯Á}´ëµ:¸ß¸°ÂÃëÇ(Â:Á}´wÆyº¸ß´6µŠé:´ƔÉ}´ëæëµ:Ï°ÄîX´jÆwöÂ:Á•þ4Å:â}³mµÆyÏßÂQÁ Çy¿³y´j´jÁ0Â:³Îǔ´j¸°´@¿Æ â}³]ÆyÉ}´j³
ÇÏߔÁŒ¿jÇ]³”çÆy´@â}µ:´jÏ߸ßÁsÆ ¸°´@¯ Ä ê ëƔ•É}Ïß÷QÆ´0Â:âÆy¿mÉ}Ɍ´áɌµgÁ}µŠæëéQÅQ´´@µgÇBÏç¶=Ī÷:ÂXÂ:îXÄ}â ´jώÆþŒÃ'´6öÏ°Ä ¸°ÂQ¸
ÎÁ•·-ĕþŒ´ ´jÅ:¸°µQ⌴Ç]Æy³yÀQ´@µgÄ´@ƔϰÄ<Â:ÂQÁ Ɣ³ Â!ǔµQ¿j¿Ä}³”Â:ĕ´@Á}´j´@þŒÁªÄ ³”¶Ÿµ:µÿÁŒ³yÆyÄ µ:É}Ï°Ï°³yÄÇ@´¯BÆyǔâ}ê ´I³”Æ=Á÷QµgÂ:ƔÁŒâÞÂÞÄ Ç”Æy´jÉ4É}¸°µŠ´@´áé:¿´ÆÝÞIÁ}µgÂ:´@Ï°Á ÆÇ
ƔĕÂÏ°Çy¿¿jÂQµ:Á8³yÄ}Ɣϰ´@Á8Ä2⌯ ´ûÆyÉ}´b´ XÏßÆ 4µg¸°¸R¿mɌµgÁŒÅ:´@Çw¶µ:Ä}´bÇ]Ï°ÁŒ¿´ÆyÉ}´º¸çµ:Ç]ÆëÏßÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸
µ:¿qÆyÏßÂQÁ!Ã'Ï°¸°¸R·-´
¿Â:mê Ɍ³ çÁŒµg¶=Ç]Á}Æ ÅQÂXû´@Ä}ÇÈ ÏŽþ4ƔɌ¿@É4Ï°µÇµÆyÆ'Ïßµ:ÂQ¶¿ÁsƔµŠ¯(Ï°Â:÷ê ÁÞhɌ÷QÏ°µŠÁŒÂ:é:Ç]â´Æyµ:´ ·4¸ß•¸ç´@Ç ÏŽ´jÆ'Áá¨ï}ÏßÁ8¶³yÆyÏßÂQµ:³ĕÆy´ÆyÉ}Â=´0ÆyÂ0ÏßæBÁŒ³mÇ]µgµgÆyÏçÏçµ:Ä}ĸßæ'¸°Ï°Ç”Á}â}´Å ÆmÁ}ǕÁŒ•µg´j·-¸°³º¸s´¿¿mƔÂQɌÉ4Á•µ:µþŒÁ}ÆëÅ:Å:âŒÄ•´6dzy´jµg¸°¶´ƔÆyÏ°µ:Â:ÏßÂQÄ}ÁÞÁ ´}µgǔ³yµ:Ï°´@ÁŒÄŒµ ¿ĕë´ώÆyµ:ƔÏßÂQÁ8ɌÁ÷ ´
¸°Ï°µQÇëÇl¿jÆëÂ:Ï°¶=ÁŒÇ]ï}Æy¸°µg´¸°Æy¸ç´µÆ”ÂQÏ°ÁŒÂ:Á<¿´Ã'ÆyÏ°É}¸ß¸s´·-Æl÷X´bï4ĕ´6ÏçÄǔ¿@µgϳmĕ´@¿mÄsɌ¯Iµ:³yÈ µQÉ}¿qÆy´º´jÏß³ Á4QÇlÏçÆmÇëµg¿¸°¸°¸°µg´@Ɣµ:Ï°³”Â:´6Á<Ä ï}³y³”Â:•¶ä¿j´@ÇyÆyÇwÉ}´ºÆyµg¶=ÀQ´@´jÇÁXƔâáÏ°¶=¸ßÏ°Á}´:´Q¯¯ ê Æ
Ã'ï}Ý ³”ÏßÂQ¸°ç¸Î¶=•·4Ä ï•´ªÆëïŒÏßÈ Á4³”ÂQÉ}¿¶0¸°ÏçâŒÇ<ï}ĕµ:Ɣ´@¿q´@ÇûÆyÄ ÏßµgÂQ¸°ÁY¸ßÂ:³ºÃ µg´6µg¸°¸°µ:·ŒÂ¿mÃë¸ßÉ´ÇÂ:æBï}÷:µgÂQƔÏçÏ°âÄÂ:ÁŒîXƔÇ'ÂN´jÂQÆb¶=³ µÂXÆ]Â:ÆyÄ}³y³”϶Ï°·}÷ʵâ•ÆyÆyÆyÇë´0É}³”´Ɣ´ ɌQÄ}µgâŒÏ°ÆºÇ”Ïßï}³y¿@´@¸çµgµŠÄ2Á÷:¯´@·4ê Ä Î´÷:³y¿mÂ:µ:Ɍâáϰĵ:Á}ĕǔÅ:ÂQ´´6Á Æ6Ä2¯ Æû¯ Ã'IÈ Ï°ÂQɌǔÉâ ´
Æ”È Â É}´¿mÉ4µµgƔÁ}ƔÅQ³yÏß´·}â}µÞƔ´@ïŒÇbµ:³]÷:ÆyÂ:Ï°¿jâ â}¸°¿jµ:µ:³Áµ¿mƔÉ4Ɣ³yµgÏßÁ}·ŒÅQ╴0Ɣ´ µ:(³”´0ƔÉ}Ɣ´@ɌÁ´ï}³y³yµ:´@Ï°ÇyÄǺÇ]Ɣ´jɌÆb´<ÁŒæ µg¶=È'´ RõBê æë:ýäÌ%¶=Â:³0ÂXÄ}È
´ ½û
ã Ç]ÆyµgÀQƔ´jâŒ÷:Ç ¯
ê”Q¨½'ýí⌴j¿qǔâ}ÆyÏÏß´6@éQÇ=´ ´0¸ßƔ´@Ï ÂáÎÁ}Åg³yêüµ:ÆyÁŒÉÏ°µ:Ä<¿ƔÇ]É}Ï°´jé:Â8ÆB´ÇlÆ=Ɍ2µQÏ°·-ÁQÇ ÆyÂ8Á}´jÂ:´j³ ƔéQ¨¶=µ:´j¿j³'•´@ĕ·-Ç=´ ´jµgh´jÁŒÁ Ç]Äï4â4µgÇ]µ:³y´6Č´@Ä ÇûĕώâŒÆyÏßǔÏGÂQµ:¯ ´:ÁŒÅ:¯ µg´ l¸'2⌷ŒÇ]ÇlÆyµ:Ƶ:¿m³”µ:ÀQÅ8Ä}´jÄĕÁŒ´6Ä µgÄ ³yjÅ:Â:4â}ÁŒ¿j¶=µ:´¿m´@ÆmɌÁQµg´bÆm·}ÇjÇ]¸°¯N´=Ï j´âŒê û}ǔµ:ê ÷Q:Å:Â:ý´ â
Ã'Ç]ÀXϰϰǔï<ÉÞµ:Æy¸ßÂ<¸Âg¿mÆyɌÉ}µ:´jÁ}³ Å:ÂQ´0!ƔϰÂ:ǔϰÁŒÁ}Ç@Å:¯Î¸°´0È µgÉ}Æ]´ºÆy³”¿mϰɌ·}µgâ•ÁŒÆyÅ:´´@ÆyÄÉ}´jµÁÆ]Æy³”âŒÏ°·}ǔ´â•ÆyÆy´É}´0Ã'æÏ߸°¸2·4È'´õB³yæë´ üÌĕÏçÇ]ÂQï}³¸çµŠÈh÷:½B´6Äãíµ:À:Ç ´jǔ÷<ÂXÂ:ÆyÁÂ
µ:Ç]â Ç÷QÂ:â ÆyÉ}ï}´³”´6Á8ǔâŒÇ0¶Æy·-É}´j´ÿ³ æ Ã'ώÆyÈ'É õB¶ æë•ÌøÂ:³ ÀQ´jÝ ÷Q¯ XÆy ϰÉ}ÁŒ´jĕÁ Ïç¿jǔµgï-Ɣ´û´@¿Æ”Ï É}÷X´ÏßÁŒÁXÅâ}¶ ¿jµ:·4¿m´@Ɍ³w´áÏçÇwǔÏßÏ Á<j´ Ý w÷:´jÂQÅ8âʵg·X¶=÷8ƔµŠ´6÷ Ç
Â:³ºÃ'ÏßÆ”É À sÂQ³ sƔ ϰÁŒÄ•Ïç¿jµÆy´0ƔÉ}´ÁXâ}¶ ·4´@³ºÏ°ÇbÏßÁ Ï°¸ßÂQ·8÷8Æy´@Ç@¯=ÌBÂgÆy´÷:Â:â ¿jµ:Á 

( 

Þ 

&
h(

YK

h( 

h

Þ 

!

#

K

h( 

=K

BK

Zï hï

Þ 

W 

K

mK

Y

J(

g(

RW

/( 

(

m.

$K

h(

$K

!

¥#dK

)K

$K

3A &! 3(

.

p

=K

=M 

G%

)K

`A 

á

$K

B#dK

NA $K

G(

h(

8

0 

sU

S,

`M
M

LM >M

JM TUM

3(

<M DM

DT

NA )K

G%

—gò 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

yÆÂQ÷QÉ}Á}Â:´bâ<¸ß÷ ÁX´j´@â}Á8Á8¶Æ”Æ”´@´j·-³B³´jÄ}³BÃ'µÃ'ÆmÉ}µ ÂQώÆy•¸ßÉ ´ ÏßÆëÏßÀÁ8Ï°ÇBÆyŒ´j¿mÂQÅ:É}³ ´@´@³¿mÀQ銴@•µ:Ä Æy¸ßâŒÂ´@Â:ÏßÇ@³ëÁ4¯ ĕ¿Ï°ÂQ¿@³”µ³yÉ}Æy´@´j´¿ÁƔƔÁ}É}Ç]´6ï-´ºÇ”´@Ç ÁX¿jâ}µ:Ï ¶ÁŒ÷XÄ<Ï°·4Á}´@ÏÅ!(³ëÏ°ÏßÏ°ÂáÁ4Çë¿Ç]ÏßÂ:ÁÏ ³yj³y´ ´@2¿qÏ°÷:¸ßÆ ÂQÂ:}·8âÿµ0÷8Æy¶=¶0´@Ç@´6µŠ¯Ç”÷ ÇyµgǔÅQâ É}´û´jÏçÁ Ç
ĕæ'Ïç´@ǔ¶=ï}¸°´jµŠ¶÷Q´@·-Äá´j³BµgÁ4÷:ÄÂ:â<µg¸°¶¸
â4¿mɌÇlÆ'µ:Á}Ï°ÁŒÅ:Çl´6ÆmÇëµgµg¸°¸ ³y´bê ĕçÁŒÏçǔÇl¿@Æ6µg¯ 0³mĕµ:´@Á8Äá÷!µg¿mÁ4ɌÄáµgÁ}÷:ÅQÂ:´@â Ç@¯Ã'Ï°¸°¸RɌµŠéQ´ƔÂÇ]Æyµ:³]ÆBµ:ÅQµgÏ°Ás¯
µ³mg½ µgÆ]ƔÏçijyÄ}Ï°Ä ·}Ç]´jâ•ÆIƔ´6Æl÷XÇï4Ɍ ´´j2Á:ƔÆyÉ}É}Æy´ûÉ}´ëÁ}ÏçÏ°Ç!´jÁ}à ÏßÂQƔï•Ïç³mµgƔµg¸ŒÏ°ÏçÂ:ɌÄÁYÂQǔÇ]´Ï°ÆÇ<Æ@Ï߯ÎÁ8Ç]È ´@Æy´j¸ßÉ}´6³ ¿q´6¨µ:ÆyÇ]´@´¿Ä´ µÆyƔ÷QÉ}ƔÂ:³y´BÏßâ ·}³mâ}µgÃ'ÏçƔÄ=´@Ï°¸ßÇw¸Ç]´jµg·-Ƴy´ ´ ÏçÇÎƔï}ɌƔ³y ´ûÂ:¶=µg³mµgï}ï•Ïçï-ÄÆy´@´@µ:Ç]Ä ´j³IÆÂ:ÂQÁŒÁ ³!µ:¶=éÏ°Áµ:´ ³”Q¿:Ï°Â:Ɣ¯ ÉsÉ}⌯´ Ç ¸
µÆy:ÂQÂ<ÁŒ³”Ķ·-´=¸-µÏ°Æº´jÇÁ8Ã'ƔƔÉ}É}´@´º³”´@´6³”îŒÄ ´ö ¿0îXƔɌêIÏçÇ´=è
ƔõBÇyÉ}¿Ì´³y´jI¿´@ÂQÁµgÁ8Á4ĕƔÄ=³yÏçÂ:ǔþŒï}¸°ÁŒ¸ß¸°´@µŠµ:³û÷•¸ß¸°ÁXÇ÷â}µ!µº¶ ¸ß¸ß·4ÏçÏçÇlÇ]´@ƺÆw³ Âs sÉ ·ŒµŠÏç遵:ǵg¿mÀQƔϰ¸°É}´jµ:ÁŒ´=·}Ä}¸ßÉ}´0Ç@Â8¯ ·ŒÇlƺµQ¿mï-ɌÀ:Â:´j´j³”ÁÁ4Æ Ä}·4Ǩµ:Û¿m´6À:µ:® ´@¿m
ÁŒÉÿÄ}—!ÇIÃ'´µ:ÆmÏßƔ³”¿ É ´
Æy´@µ0É}ÁQÁX´Æy´jâ}Ï°³y¶=ÁŒ´@Ä•Ä ´j´³yŒÿϰώ¿ûÆ µgÏ°Ç'ÁŒÁŒÄ•·4Äÿ´µ:Â:¿mÀ:ÁŒ¨´@¿j¿ÁŒ´ ÂQĶ=¿jÂ:Á4¶0¶=µg´@¶=ï}ÁŒ¸°´º¿´ϰƔϰÁ}´ÇBÅĕ´jµÁ8ϰǔÆëƔï}´@Û ¸ç³ µŠq÷:¯ ´6IÄÂQÂ:³Ï°âáÁáûÇ]µ´@⌸ߴ6¿jώÆ6Â:¿q¯Æ'¶=½û´@¶µQÇB¿mµ=É´6Ç]µ:´@·Œ¿mïŒÉÞµQµg¿m·4À:³mµ´@µ:ÆyÁŒ¿m´@À:ÄÄ´@·XÁŒ¸°Ïç÷Ä ÇlÆ6´jÏ°¯ ÁŒÁ8Æyĕ´j´ ³yáÉ}ÏßÁ}´jÏçÁÅ Ç
÷QÏçǐÂ:â ĕÏçǔ´jï}Á8¸°ÆyµŠ´j÷Q³ ´@ÄȵµgÆyÁŒµ Ä(ώÆ0ÆyÉ}Ï°´Ç µ:¿mČÉ}´@ĕ¿mώÆyÀQÏß´@ÂQÄ Á Ã'Â:³0Ï߸°¸I¿ÂQ·-³”´³y´@Ïß¿ÅQƔÁ}Á}Â:´6³yǔ´@Ǻĵ:µgÁŒÁ4Ä Ä Ï ë÷QÂ:ÏßÁŒâ ¿jÂ:Ã'³yÏ°³”¸ß¸´6¿qÉŒÆ µŠhé:µ ´0¶=ƔÂÞ´6ǔÇ]ÇyÆyµgµ:ÅQ³]´Æ
·Æy-µ:É}ÅQ´´jµgĕÁ<Ï°ÁsÏçÇ]¶=¯ÞïŒÂX¸°ýûµŠÄ}÷QÁŒÏ ´@¿÷Ä!´=ÆyÂ:ÆyÉ}Á!É}´´Ɣ³yÉ}·Œµ:´Ï°µQÄ!¿mÇyÀ:¿Ç]´@³y´j´jÁŒÆ´@Ä}ÆyÁ!ǺÂ0Ã'µg¿mɌ³yÏßƔ´µ:É Á}¿Å:ǔÂQâ}´û¶=ï}Âgï}ï}Æy¸ß¸°É}´jÏ°´@Ɣ´jÄ´³'
µµgÆyƔÁ4É}ƔÄ!³y´Ïß·ŒÄ•Á}╴ ´@¨Æ”Ã'µg´6â}Çj¸ß÷¯Î¸ßÆûæ'¿µg³y´@Æ]´@¶0Ɣµg³yƔ´@Ï°´@·}¶Ä╷-Ɣ³m´j´6µg³ ÇjÏç¯ Ä ÷:IÂQÇ]âÂ:´jâƐ¶Ã'¿jâ4µ:ÏßÇl¸°Á Æ ¸
Ï°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸ ê çÁŒÇ]Æ@¯ =µgÁX÷Á}´jÃV³mµgÏçÄ!ǔ´ÆmÇj¯
³mÉŒì µgµŠÏççéQÄÊ´j´º¸°´Ç]ƔÆy´j´ Æ0¶=Ï°ÇÈ µ:É}À:½'´ºÏ°Ç¿qƔÏßÆûµ:Ï°é:¿qêü´ ÆyÁŒÏßwÂQµQƔÁ¿qÉ}ÆyÏß´@Ã'éQÁ ´Ï°¸°¸÷:éXÂ:ĕÏçâÊ´jµ=¸°´Ã'ƔÆyÉ}´=Ï°¸ß´ ¸BƔÉ}Á}Ý ´!Âg°Æ¿•â}Ä2·-³y¯'´ÿ³”´@ÂQµ:Á8ßƔ¸°Æ”¸°ÂÏ°÷ÿÂ:ÃÁ ĕ´6 ÄÏçÇ]Ɣï}É}Æy¸ç´@µŠÁÿ÷:ĕ´6´jĕÄÞ¸°´j´¸°³mÆy´µg´ÞÆyÏç´Ä ÏßÆ@ÏßÆ@Ç]¯ ´j¯ Æ@II¯Â:ÂQê âÊâ wƔÃ'Ã'É}ÏßÏßÏ縰¸°Ç ¸¸
·-Çy¿´b³y´jï}´@³yÁ Â:¶=Ã'ï•Ï°¸ßÆy¸Œ´@·4Ä<´ëƔ¿j¸ߴ6¿jµgÂ:³yÁ•´@Đþ4³”µ:¶ ÁŒÄ ƔÉ}ƔÉ}´b´'ĕÁŒ´@´¸ß´jXƔÆIÏ°Â:³yÁsµ:¯ëÏ°Ä ýûÇ]ÁŒ´jÆI¿j´ºÃ'÷:Ï߸°Â:¸}â ·-´ë¿jÂ:ĕÁ•ÏçÇ]þŒï}³y¸ç¶äµŠ÷:Æy´6É}Ä ´Ï ĕ´@¿j¸ßÂ:´jÁ•Æ”Ï°þŒÂ:ÅQÁ â}Œ³yƔ´@É}Ä2´ ¯
æ'´@¶=´j¶·-´j³B÷:Â:â<¶â4ÇlÆ'Ï°ÁŒÇlÆmµg¸°¸ ê çÁŒÇlÆ6¯ 0µ:Á8÷!¿mɌµgÁ}ÅQ´@Ç@¯
³mà µgÏç°Ä!Ï°³yÇ]Ç”Æ ´ÆmÇjè ¯ µ:Ç]Æ Ì ç´ XƵ:ÁŒÄ ± °³y´jé0µg¸°¸ßÃN÷:Â:â0ÆyÂbǔ¿j³”ÂQ¸ß¸XÆyÉ}³”ÂQâ}Å:É0ÆyÉ}´ë¿ÂQÁ•þŒÅ:⌳”´6Ä
v,

xM >M

g( 

K 

sU

fT

p(

g( 

!¬ h

Þ

NA $K

vM TUM 

,

mK

#

Ye,

L(

)(

)K

$K

G(

f!

( 

K

<#

YK

)K 

#

[,

)(

0x!

K

# W 

<.o(

YK

&! K

)(

v 

mM 

,

BK

x(

3(

mK

$K

( 

W

g( 

!k h

8

Þ

#

)

h(

$K

?W

p!

i f

2# 

W

=K

0

YK 3( 

!¬ h

‡

Þ

,ÿ-,ÿý1 

K\ Y 

KB 0

#



÷2ßÁùö}468µöÉ64 †ü

@´È µ:µQÇyÉ}Ç]¿m´!Ï°ÉNÅ:ÁŒúBÉ}´@ÂQÂ8ÄÇ]ÇlÆ0Æ(ö ï-Â:ÂQîX³”³]êºÆÆ=êlöì ¸çµgÂQ¯h·-Á•ê þŒ´j븰ÅQ¸°Æ”´@â}É}Ä ³y´<µg½Æ”æëÏ°Â:µgÁÏçã Ä}Çy æ'¿ö⌳y´jÁ}´@Á}Á ´´jÆm³ ¿ ¨àh÷:Ï°ÂQÂ:Å:â³â}³yï-⌴!Â:ǔ´³”ËŒÆ(¯ Ë ÉŒÁXºµ:â}Ä•Ç ¶ÏçÇ]´ ·-ï}X´j¸çÆy³!µŠ´j÷•³yÛ ÁŒÇ µg¸wÂQ® ³ëÇ]Ã'—´6Ïßµ:wÆy¿m¿m´ÉÉ}Æm¿´6¿jÇ Â:Á8µ:ÂQƔÁŒ³ ³yÄNÂ:É}¸°Æ”¸ßÂ8´@É}Çl³ ´Æ
ï4æëÂQµg³]ÏçÆ!Ä}æ'î4âŒö Á}îXÁ}ê=´j³êlì ÷:ÂQǔâÞ´j¸°âŒ´@¿qǔ´ÆyÏßsÂQĕÁ ÂXw´6÷:ÇÂ:ÌâÊý¶ÈTµŠ÷ªÉŒµŠÂQé:Á}´ ¸°÷ª´ X´ Ɣ•´@Ïß³”Æ Á4µg¸(Ç]Ã'°âŒÏßώÆyÆ ¿mÉ}´6³yÇ Â:¶ ÂQ³ûÆyɌÉ}ÂQÏçÇÇ]Æǔï-¿j³”Â:´@³”´jƺÁsî4¯Dö ê îXêëƔêlÉ}ì ´
ï4Ç]Ç]´@´@ÂQ¸ß¸ß³]´6´6Æ6¿q¿q¯wÆyÆ ÏßÈ ÂQâ}Á Ɍ³”R´ºÆ”É}Æy¶0É}´@³B´j´@Á ÁXµ:â ¿÷QƔÂ:¸ßÏ°Ï°Â:â Á}ÁŒ´¶Ç µ:¨µŠ¸ßÏ ÷ÿ¸°IÌÃë¶=ýÇ Â•Â:ĕ´ Á}Ï X´÷ Ɣ´@Æy³”GµgÁ4ÁŒ¸°µg´@ĸ2µŠÉ}é:ɌÂ8´´jÇlÁŒÆyÆ É}q¿j´¯´úëÏßÁŒÂ8Ç]ÇlÆyÆëµ:¸ß±(¸ ÂQ³]ÆyÆÉ}´<öÂQîŒÁ•ö þŒî•Å:êâŒêl³yì µgƔϰÂ:Â:Á᳐ǔµ:¿jÁX³”÷ ´@´jÉ}ÁáÂ8Â:Çl³Æ
ÇÁ}y¿Â:³yÆ°´j⌴@ϰώÁŒÁsÆ Ç]¯áÆyµ:ê ¸ß X¸°´@Ïß÷QƺÄáÂ:Ɣâ ÆyɌÉ}´=Ɍ´ µŠúB¿méQÉ4ÂQ´µgÇ]ƺ¶0Á}ÅQ±h•´@ĕÂQÇëÏß³]þŒ÷QƐ´6Â:öÄ âÞÂ:µÃ'Á}þŒÏ°É}¸°Å:¸
ÂQâ}·-Ç]³mÆb´0µï-ÆyµQÏßÂ:Ç]ÂQ³”ÀQÁÿÆ0´@Ä<Çyö Æy³yÂ!´jîX´jê¿ÁÂQêlÁ•µgìŸþŒÁŒ³yÄ µ:¶ Çy³yÇ]´Ï°ÆyÅ:ƔÉ}âŒÁ}Ï糔¶=ÇjÁÿ¯´@êƔÁQÂ<Ɛ÷:Ɣµ:ÂQÉ}ÁŒâÞ´ÄÇ]ÝÞ´@Ɍ¸ßµŠµ:´6é:Ïß¿qÁ ´Æ
I·-´b´6ÇIĕÆyÏçÂǔ¿@¿µgÂQ³mÁ8ĕƔ´@Ï°Ä2Á8¯ ⌴ëƔɌ´B´ •ÏßÆ •µg¸°¸4¿mÉ4µgÁ}ÅQ´@ÇI¶µQĕ´BǔÏßÁŒ¿j´ëÆyÉ}´B¸çµ:Ç]ÆÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸µ:¿qÆyÏßÂQÁÃ'Ï߸°¸
H!

`!

'K

K

K

# 

K

h(

)K

=K

0

)K 

Þ

`!¬

0 

K 

#

0

v(

h(

8(

3( L!

+! g( 

K

)K

d#U(

0

=K 

(

'(

o(

Á#

Õ(

d#

m<
h(

h(

W

0 

K

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

—:ù 

à Ï°Å:⌳”´ºË}¯ Ë ÎÈ É}´ºÉŒÂQÇ]Æ ï-Â:³”Æë¿ÂQÁ•þŒÅ:⌳yµgƔϰÂ:Á!Çy¿³y´j´@Ás¯
¿÷:mê ɌÂ:çÁŒµgâ0Ç]Á}´ÆyÅQµg•´@¸°ÏßÇw¸ÆÎ
Æyï}È ÉŒ³”µÏ°É}Â:ÆBÏç³hÇ(¶Æyµ:¿qµŠÆy÷Ï°ÏßÁŒÂQÉ4Ç]ÁbÆyµŠµ:é:Ï°ÁŒ¸ß´¸°ÏßÇlÁŒÆm·4µgÅ ´@¸°:´j¸°ÇÁµ:¸ß¨¸}¶ÏßÁ8¿mµ:ɌƔÂûÄ}µ:´Á}ƔɌÅ:Ɣ´6´ ÂÇhæBÉ}¶=µgÂ8µQÏçÇlÄ}Æëĕæ'´'ï-â}Â:Ç]Á}Ï°³”ÁŒÆûÁŒ¿j´j³(ö Æy¿É}îXÂ:´'ê Á}¸çþŒêlµ:ìíÅ:Ç]â}Æ(µQ³mÏ°µÇ”ÁŒÇ”ÆyÇ]ÏßÏßÆyÅQÂQµ:ÁáÁ¸ß¸çµµg¶0Æy³y´@Ïß´@ÂQÁ8µ Á ÆysÇ@Ã'µ:¯Á8Ï°ê ¸ß÷ ¸
Æl·4÷8´ºï-ĕ´@ÏçÄ Ç”¿@µgÏ ³mĕ¿m´@ɌÄsµ:¯h³yÈ µQ¿qÉ}Ɣ´´@³ Ï°ÁŒ8ÏçÇlÇëÆmµg¿¸°¸°¸°´@µgµ:Ɣ³”Ï°Â:´6Á!Ä ï}³y³”Â:•¶ä¿j´@ÆyÇyÉ}ÇI´ºÆmµg¶=À:´6´jÇIÁXâáÆyÏ߶=¸ßÏ°Á}´Q´:¯Î¯ ê ÆwÏçÇ ¿Â:¶=ï}¸°´Æy´ûÂQÁŒ¿´ûƔɌ´
¶0êlÝ ìä´@çÁ8•Ç]ÆyÃ'Ä•Ç ÏÏßÆy÷ÂQ¿m³ÎÉ}I´6´@È Çµ:Ɍ¿m¯ Ï°É0Ç IÉ}µ:Â:Â8¿â ƔÇlÆÎÏ°Â:Ã'ï-Á<ÏßÂ:¸°µg¸Î³”Æ(¸°·4¸ßÂQ´0ÃëÁ=ï}Ç´@³yµ:÷:Â:¿mÂQ¶=É=âƔÆyÂQÂ0´@Á8Ä ¶=Ɣ³y•Â:ÂQĕ¸°³¸ßÏ´@Ɣ³ ÷É}¨´Æ”Ï sÉ}Ìö ýÉ}îXÂ8êû´ÇlÆ XêlìƔï4´@ÂQ³”Á4³]ÂQÆBµg³¸•îŒ´@É}ö µ:Â8¿mî•ÇlÉÿêÆÎêlÉ}ï-ì ÂQÂ:Ç]³”µ:ÆÆÇyîŒï-ǔÏßö Â:ÅQ³”îXÁ Æ@ê ¯
I¿¸°Â:´@âµg³¿jÆyµ:É}Á´´@îŒÁ8ö Ɣ´jîX³ºêë´@êlώìäÆyÉ}´jµQ³ ǔǔµáÏßÅQÁ}î4¶=ö îX´jÁ8êûÆêlì Â:³º¨æ Û<ÆyÈ'É}³”õûâÊæë®ŠÌ Ú Æ”sÂÞƔÉ}î ´¶=êü±(Ï°ÁX¯s⌽BÇ Ç÷QÂ:âÞ¿mɌ´@ÁQµg³mÆy´jµ:³º¿ƔÄ}´j³µgÆyÆyµ Â
ώµgƸßƔÏçÉ}Ç0ÂQ¿mâ}ɌÅ:´@É ¿mÀ:ï}´6³yÄ ´jéXÏ°Â:Â:³âŒÇ”¿j¸°Â:÷³y³”¿j´6Â:¿q³yƔ³”ÁŒ´6´@¿qÇyÆ”Ç ¸°÷ÿµ:´@ÁŒÁ8ÄƔ´jÏ ³yû´@ϰĪÁŒ¿Ä}ÂQµ³”Æm³yµ´@¿Ã'Æ IÏ߸°µ ¸w·4¶=´<´@Çy³”Ç”´jµ:Æyµ:Å:Ïß´Á}´6Ã'Ä2Ï°¯ÿ¸°¸wæ'·-´á´@¶=ï}´j³y¶ÏßÁ8·-Ɣ´6´jÄ ³
÷:Â:â<¶â4ÇlÆëÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸ ê çÁŒÇlÆ6¯ =µ:ÁX÷¿mɌµgÁŒÅ:´@Ç@¯ 

h

Þ

- 

!

#

h(

0

BK

Dï hï 

Þ 

K

J(

3( \

g(

*( 

4! g(

‚# +W

0

f(

W

r(

_!

)#dK 

Z(

3( 

!¬ h

,ÿ=,ÿ-<

pïa0ï 

T 

K 

K

#

÷=35ù8A  †ü

È Ä•´@É}éX´'Ï°¿jîX´@ïŒÇwµ:Ïß³”Á!´wƔìBɌ´@´éXČϰ¿jµ´ëÆyµ=öµ:ÂQ³”Á•´6þŒµÅQâ}µgÁ4³yµgÄƔϰï}Â:³yÁÂéXÇy¿Ï°Ä}³y´j´@´@ÇwÁ µ ¨¶=àhÏ°´@Å:Á8â}â<³y´ Ã'Ë}É}¯ å Ïç¿m
É<ĕµ:ϰǔ¸ßï}¸°Â¸çµŠÃë÷•ÇÇ
÷:µ:Â:¸ß¸•â¿ƔÂQÂÁ•þŒ½'ÅQÄ}â}Ä ³”}´6Äbìû´jǔ°´µgÆy³y´ ´
Ý¿jÂ:•Á•ÄÊþŒÅQÏ â}÷³y´@Ä µgÁŒëÄ ÂQÁ}êü¸°Á4÷ÊÇlÆmƔµgÉ}¸°´¸ ¨Ç”¿m¿jÉ4³”µg´@´jÁ}Á ÅQ´@ÆyÇ ÏŽÆy¸ßÇ]´ ï4µgµ:³yÁŒ´ÞÄ Ä•¶=´jéX´jÏçÁX¿âD´@Ç@¯Ï°Çáê ĕbÏçÇ]Á}ïŒÂ ¸°µŠ÷QÇ]@Ä2µ:³”¯ ´ÞÄ}´jµQéX¿mÉDÏ°¿j´@ǔÇgɌ³yµŠ´ é:´Þĕ´@·-éX´jÏ°´@¿jÁ ´
·}ĕ¿jâ}¸°Ïç•ǔ³”ï}¿m³yÀ•¸°´jµŠÁ8Ç ÷QÆB'´@ÏßÄÇ]Æ ÆysµgÇáǔƔÉ}âŒÇ]ï}Ç ÃëÏ°¨ÁDõBÇûǔÇ]ÏŽÆ Æy´@µgÄ ÇƔâŒÁ4õëÇ µgÁX¶=¨âŒúB´ ǔ´@ÂgÄ ÆáÏ°Á4Â:àŒÄ}³ µ:´jâ}éX¸ßÏ°Æl¿jµ:÷ ´ ³” ¶ Æl÷XÂQûï-³”ÏŽÀX´ Æ Ï°ëÁ}Ç<Å¿g¿¯Ç@ÂQ¯¯ Á8¸ ê ƔI³yÂ:â4Â:³y¸°Ç]¶¸ß´6´@µÄ ³!Æ ŒµgÆys¸°É}¸°ÏßÂX´bÆ ¿@Ǻ³mµµgÆyÇ]ÏçÏßÏÄÂQjÁ ´=Ç]'´jÏ°ÆëÁ þŒÆ”ÁŒÚ}É4µ:®6µ¸ß—¸°ÆB÷Ê·XâŒ÷8ÏŽÇ”Æ ´@Ɣ´ÇÇ
Ïß³mƐ¿ÂQÏçÁÇbRÁ}¿ÂQÂQ¶0¶0Ï°¶ÁŒµgµ:ƔÁŒ´@ÄÄs¯áÏ°ÁàŒÆ”Â:Ɍ³b´ Ï°Á j½'ÂQĕ³”¶遵gµÁŒÆy¿jÏßÂQ´@ÄÁ È
Â:Â:Á ï}´6Ïç¿jµ:Ç ¿m'É Ç”µ´@Ɣ¿ƔƔ³yÏ°Â:Ïß·}Ásâ}¯ÎÆ”È ´É} ´'¶=µÿ´jÇ]ÁXïŒâµ:³”¸°´ÏßÁŒÄ•´´@µ:éX¸ßÏ°¸°¿j´ ÃëÎÇIÇ]ÂQ´@´Á}´ëƔɌÆy´
¸°´@µŠéQ´BÆyÉ}´îX:³”´ºìû´jéXÏ°¿j´öÂ:Á•þŒÅQâ}³mµÆ”Ï°Â:Á<ǔ¿j³”´@´jÁ<Â:³'ǔ´j¸°´@¿qÆ âŒ³]ÆyÉ}´j³ëµQ¿qƔϰÂ:Á4Çj¯
p!

#

YK

3( 

!

a#

YK

V

YK

K

mM

šè

f! 

M

x! 

!

\%

i,

=K

šè

&#dK 

%w,

‡(

a#0K

mM 

M

NA

¥

=K

# 

( 

(

)K

h(

h(

mM

YK

)(

¥ï 

(

)K

Ë:Û 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

à
Ï°Å:⌳”´ºË}¯ å ÎÈ É}´bǔ:³”´ĕ´jéXÏç¿´b¿jÂ:Á•þŒÅQâ}³mµÆ”Ï°Â:Á<ǔ¿j³”´@´jÁs¯
ÇÁ}y¿Â:³yÆ°´j⌴@ϰώÁŒÁsÆ Ç]¯!Æyµ:ê •¸ß'¸°Ïß´@÷QÆ(ÄáÂ:ƔâÉ}ÆyÉ}´ëɌ´ îXµŠïŒ¿mé:É4µ:´=µg³”¶=´wÁ}ÅQìB•´@ĕ´@ÇëéXÏßþŒ÷QÏ°¿j´@Â:´ëÄ âÞÎöÃ'ĕÂQÏ°´@Á•¸°¸ß¸
þŒ´j·-ƔÅQ´6â}´0Ä ³yµQµgÂ:Ç]ƔÀQ³bÏ°Â:´@µ:ÁÄ<ČÇyÆyĕ¿Â!´@³yÄ´j¿´@ÂQÁµ Á•þŒµ:ǔÁŒïŒ³y¶ Äbµg³y³y´Æy´É}ÆyĕÏçâ}Çj´@³”¯é8ÁÏçê ¿Ɣ´Âû÷:µ:ƔÂQÉ}ÁŒâÞ´'ÄÇ]ÝÞ´@Ɍ¸ßµŠµ:´6é:Ïß¿qÁ ´Æ
I·-´b´6ÇIĕÆyÏçÂǔ¿@¿µgÂQ³mÁ8ĕƔ´@Ï°Ä2Á8¯ ⌴ëƔɌ´B´ •ÏßÆ •µg¸°¸4¿mÉ4µgÁ}ÅQ´@ÇI¶µQĕ´BǔÏßÁŒ¿j´ëÆyÉ}´B¸çµ:Ç]ÆÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸µ:¿qÆyÏßÂQÁÃ'Ï߸°¸
¿mµQê ɌÄ}°Á4µ:ĕÇlÁ}ÏßÆmƔÅ:µgÏ°´6Â:¸°Çw¸Á hƔÂ:È ÉŒ³'µgÉ}ÆB¶=Ï°Ç(¶•µQĕ¿qµŠÏßƔ÷þ4Ï°Â:¿jɌÁµgµŠÆ”éQÏßÏ°Á4Â:´ÇlÁsÆm·4¯µg´@¸°ê´j¸°ÎÇÁ ÷:¶Ï°Â:Á8â<µ:ƔÂûĕ´ ´•Æ”É}ÏßÆyÆB´'Â=ï}æëƔ³yÉ}µ:ÏßÂQ´ Ï°Ä}³ Ç]æëƔïŒÂâ}µ:Á}³”Ï°ÁŒ´ºÁ}Ç]´@ĕÆy³(µg´@¿jéX¸°¸°Â:Ï°Ïß¿jÁ}Á•´@Åþ4Ç 4Å:Œâ}µ:·-¸ß³m´º¸Rµ¿mÆyƔÉ4ÏßɌÂQµgµgÁbÁ}ÆBµgÅQĕ³y´@´j´@Çw¸°µ ´¶RÆyÏßµgµ:ÂQÁXĕÁ ÷´
Æy¸°Ç”ÏßÏßÏßÁŒ¶=Á4´:¿´:¯´'¯(Æyê É}ÆδBÏçÇh¸çµ:¿jÇ]Â:ƶ=Ï°ÁŒï}Çl¸°Æm´µgÆy´w¸°¸°µgÂQƔÁŒÏ°Â:¿´ÁƔÃ'Ɍϰ´¸ß¸4Æl÷X·4ï-´´@Ä•Ä Ïçǔq¿@Ï µgI³m¿mĕɌ´@µ:Ä2³y¯hµQÈ ¿qÆyÉ}´j´B³ 6Ï°ÁŒÏçÇ(Ç]Æy¿µ:¸°´@¸ß¸çµ:µ³”Æy´6ÏßÄ ÂQÁ0³yïŒÂ:³”¶T•¿Ɣ´6Ɍǔ´wÇζ=Æyµg´@ÀQÁ8´@â Ç
Ã'È Ý Ï°É}¸ßç¸û´0ÂXÄ}·4ï}Ï´³yÂ:÷ =γ”È ï•ÂQÆB¶0É}ÏçÏ°ï}ÇÁŒÆ”¿jµQ´@¸ß¿qÄâŒÆ”Ä}Ï°Â:´@ÂQÁdzµgµ:´@¸°¸ßµ:¸ß¸°ÂÂ¿mà ÃëÉʵgÇÎǔ·Œ÷QßÂ:´ºµgâ=³yÂQ´ Ɣï•ÂÆ”Ä•Ï°´j¶0Â:éXÁŒÂ•ÏçÇB¿ĕ´ÞÂ:Ï ³ ÷0µÆ”ƔƔÂ:É}³y³yÏß´û¶·Œâ}╵ÁXƔÆy´áÇBâŒÇ”³”Æy´@´ ɌÄ8µâ}ÆǔïŒÏß³y¿@µg´@µg³yÄsÁÊ´B¯ëĕ·4ê ´@´Þé8÷:Ïç¿m¿ÂQÉ4´6âÞµgÇj¯Á}ĕÅQIÂ:´@Á Â:Ä2â Æ ¯
Ã'µgÆ]ÏçƔÇ]³yÉáÏ°·}Æyâ•ÂƔ´6¿mÇëɌµ:÷QÁ}Â:Å:â ´º¿jµµ:ÁÞ:¿m³]ɌÆyµgÏ°¿jÁ}â}ÅQ¸ç´bµg³ëµg³yµ´ƔƔƔ³yÉ}Ïß·Œ´â•Á}Ɣ´j´ à }Æ”Ç”ÉŒÏ ´j@Á ´ ï}Ï°³yÁÿ´@ÇyÚ•Ç ®ŠÆ”— Ɍ·8´÷8æ Æy´·ŒÈ'¸ßõû•¿mæëÀ•ÌíÇ }ÀQÆy´jÉ}÷:´¯ Ç”È ï}É}ÏßÁ ´
Ç]Û ÆyµgÂ:Ɣ´³º¿¨úVÂQÁ8Â:Ɣ³y³wÂ:É}¸°¸ßÂ:´@Æ ³ûÂQÛ ³ (® Â:Â:³³ ¿ÂQÁQµgÆy³y³”¶ÂQ¸ß¸°´j}³0µgÁŒ® Ä´jƔÆyÉ}¿ ´º¯b¿jÂ:ê Á8Ɣ÷Q³yÂ:Â:âÞ¸°¸ß´@Ã'³wÏçµ:Ç]Éÿ¸ß¸°Â•Æ”¿jÂáµgƔ¿mϰɌÂ:µgÁ ÁŒGÅ:½ ´ µ<ÂQ³'ǔÏßÁ}µgÁXÅQ÷¸ß´
µgµgÆ]Æ]ƔƔ³y³yÏ°Ï°·}·}â•â•Æ”Æ”´=´6Ç Â wÂ:µ<³0´@Ç]:¿mµ:ɳ”´=ǔĕ@µ:é8³”´<Ïç¿´ ĕ´jƔéXÉ}Ïç¿´@´:Á ¯ âŒÈ Ç]´ É}´<ƔɌ¿m´=Ɍµgæ Á}ÅQÈ'´@ÄõBæëµgÆ]ÌÆy³”Ï°ÀQ·}´jâ•÷áÆy´ÆyÂáÃ'ǔϰ¸ßÀX¸ ÏßïÁ}Â:µgÆ ¸°¸Î·-Âg´!ÆyÉ}³y´j´ ³
÷QĕĕÂ:ÏçÏçÇ”Ç âï}ï}¸°´@µŠ¸çÁQµŠ÷QÆy÷:´@´j´6Ä=³'Äâ}Ä}µgÁ8µgÁ4ÆyÆyÄ!Ïßµ ¸48µ:ƔÏßÉ}¸ßÆ ¸s´Ïç¿mÇw¸çɌµ:¿mµ:Ç]É}Á}Æ´@Å:ï}¿m´6ÀQ³yÇÂ:´@¶=ĵ:³”ï•´ÂQƔ³wĕ´6ÄÏç¿jǔÂ:¿@µ³wµgƔ³mƔ³”Ä•³y´6Ïß´@¿q·ŒÄ!Ɣâ•ÁŒÆ”µg´@´ûÁŒÇyÇÄϰǵ:÷:´jÁŒÂQÁ8Äâ!Ɣ´@Ï Ã'
³”´6Ï°Ï°ÁŒÄ¸ß¸2¿É4ÂQÂQ³”µŠ³³yé:´@ǔ´ë¿À8ÆÆyÏ°Âï}Xµbï-Çl´@Æm¶=ĵg³”´@Æ ¯Çyǔµ:µ:ÅQÅ:µgÉ}´ëÏ°´jÁsÏçÁ Ç ¯
æ'´@¶=´j¶·-´j³B÷:Â:â<¶â4ÇlÆ'Ï°ÁŒÇlÆmµg¸°¸ ê çÁŒÇlÆmµg¸°¸ µ:ÁX÷¿mɌµgÁŒÅ:´@Ç@¯
µ:½ ÁŒÄÄ}Ä÷QÂ:âµ:É}³”´j´ûÁb³”´µQQÄ}âŒÄ•ÏßÏ°³yÁ}´@ÅëÄ=µëÆyǔïŒÆlµg÷X³yï-´Î´ûĕϰ´jÁ!éXÏçƔ¿É}´ ´6ÆyĕÉ}´j´IéX¸°ÏçÏ°¿Ç]´ÆRÁŒÂ µg}¶=µŠé´Qµg¯IÏ°¸çýûµg·}Á4¸°¿´Î´Bĕ´@´jÁ8éXƔÏç¿´j´@³y´@ÇRÄ Ï°ÇRQĕÆyÉ}ϰǔ´ï}Ç]¸çµŠïŒ÷:µ:´6³”Ä ´
B 

Þ

m‡

h(

YK

h(

W

0

h

Þ 

K 

4!

$# 

K

h(

0

ï cï 

Þ

=K

2K

g( >

mK

v(

3(

‡W

F(

(

m.

$K

3A p!

J!

b,

p( 

K

)(

( 

,

h(

[M 

¥

‚#0K

J#0K

`! H( 

(

)K 

#

$K

8 

(

0

f! 

K

U(

3( 

!¬ h

Þ 

)K

h(

Y‡, 

K

û#

)K

m.

B# ,

7(

=K

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

ˌ® 

à Ï°Å:⌳”´ºË}¯¼Ú ÎÈ É}´bîŒö î•ê¶=Â:ÁŒÏŽÆyÂ:³ë¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á<ǔ¿j³”´@´jÁs¯
Ï°Â:Ç ï•µ:ÆyÏßČÂQĕÁs´@¯IÄæ'Ã'´jÏ߶=ƔÉ<´@¶Ä•´·-¨´jµ:³'â}÷:¸ßÆyÂQÇwâ!Ã'¶ É}Ïç⌿mÇ]ÉÆ ÷:Ï°ÁŒÂQÇ]âÆyµ:¿j¸ßµ:¸ Á¿mê ɌçÁŒµgÇ]ÁŒÆyÅ:µ:´ ¸ß¸ 8 Ï RµgÁX³”´ ÷8¿mâ}ɌÏß³yµ:´@Á}Ä Å:Q´6éXÇjÏç¯ µºÆ”ÉŒ´ Ý °Â•Ä•Ï ÷
·4ÁŒì µg´B°¶=´@Ä}¸ß´j´:´j¸°¯Ɣ´´ Ɣýû´6ÁŒÄ¿jÏç´BÇIɌ´@´jĕÁQÁÏçÇ]Æyĕï}´j³y´@¸çµŠ´@¸ß´j÷:Ä Æ”´6QÏ°Ä=Á}ƔɌŐµg´ÁŒµºÇ”Ä=ǔïŒïŒ÷QµgµgÂ:³y³yâ´ë´ëÏçµgÇĕ³y´jÄ}´'éX´j³”Ï縰´¿´8´ Ɣ´6â}gÄƔÏß³yɌ´@´B³yÄ Â:¸°Ï°Æy¶ÐÇ]ºÆƔÆl Ɍ÷Xsï4´ûǔ´ëïŒÇy¿µgÏ°Á=³y³y´j´'Ɣ´jɌÁRĕ´ë´j¯(éX³”æëÏç´ ¿´j8´6¶=â}ÇÏß´jµg³y¶ ´@¸°¸°Ä=·4ô@ĕ³´6´@ÄbéX÷QÏ°Â:Æy¿jâ´
¶âŒÇ]ÆëÏßÁ4ÇlÆmµg¸°¸ ê °ÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸ µgÁX÷¿mÉ4µgÁ}ÅQ´@Ç@¯ 

0(

)K 

!k h 

Þ

$,

3(

m.

$K 

!¬ h

,ÿ=,ÿ-D

] 

3(

7(

m.

YK

=K

Á#

m.

J(

Á#

÷2ðPùöAH46öÉü

=¶È ¿jÂ:É}Â:Á•´ÁŒþŒÏŽÅQî4ÆyÂ:â}ö ³m³yîXÇ´@êÄ2¿j¯<ÝÞÂ:Á•È Â:þŒÁ}É}ÅQÏß´â}ƔÂQ³yÆy´@³ µ:Ä ·}ö¸°´Â:ÂQÁ•³ ¿þŒÂ:ÆyÅQ¸°É}â}â}´á¶=³mµæëÁŒÆ”Ï°Ç µgÂ:ÏçÁµgÄ}³yæ'´0ǔ¿jâ}´@³”ÁŒ´@Á8Á}´jƔ´jÁÏßƔ³6¸°¯ª´@¨àhÄNõëÏ°Å:öïNâ}ÂQ³yƔÁQ´ Æy³”Ë}ÂQ¯¼Â:Ú ¸ß¸°âŒ´j³³ ĕRî4ÏçÇ]úBö ïŒÂQ¸°îXµŠÇ]ê÷•ÆÇº¶=±(µ<Â:Â:ÁŒ³”ÆyÆ ÏŽµ:Æyh·}Â:î4¸°³m´ö ǐîX ¶ë꺵ŠîŒèR÷ ö õB·-îXÌ ´ ê
µ:µgÆ]ÁŒÆ”Ä ³yÏ°·}±I╳yƔÂg´QƔ¯<•¿jàŒÂ:Â:¸³µ:ÁŒÄ}Ä´Æyµ:´@ÏßµQ¸ç¿mÇbÉ ÂQÁ¸ßÏ°Á}!ö  îX'êºÆ”Ý Ɍ´Â:ÁŒÆyµ:ώÆy·}Â:¸°³´µgÇ]Æ]ɌƔ³yÃëÏ°·}Ǻâ•Æ”Æ”´6ÉŒÇ ´!εgǔ´j=ï}³”ÆyÂQÉ}ï}´³yÏ°³mµg¿ƔÂ:´Á îŒö ¿jÂ:îX¶=êb¶ÝÞµgÂ:ÁŒÁ}Ä ÏßƔÂQÏ°Á ³
ÆyÝ É}ÂQ´ Á}jÏßƔ½'Â:ĕ³BéöµgÁŒÂQÁ•¿j´@þŒÄÅ:âŒÈ
³yÂ:µgï}ƔϰÏçÂ:¿jÁ!Ç Çy¿ǔ³y´@´j¿´@ƔÁ!Ï°Â:ÁsÂQ³'¯¶=È ÂXÉ}Ä}´Ï ¶=÷<´jµgÁXÁŒâÄ!¸°ÏßÏ°Á4Á}Çl´!Æmµgµ:¸°¸¸ß¸°ÂÆ”É}Ãë´ÇbÆmÂQµgÁ}·}´¸°´:Æy¯ Â޸ߴ6µŠé:´ÆyÉ}´ îŒö îXê
ÝÃ'ÞÏßµg¸°ç¸â}Ï°ÁÞÏß·-Æ ´ǔ¿jµ:³”´@ǔX´jÀ:ÁsÏß´6ÆÄÞ¯'Æyê ÆyÉ}IÂÞ´ ÷Q¿Â:îŒÂQâ ö Á•þŒÉŒîX³y굊¶éQÝ ´ºÆ”ÂQ¶ɌÁ}Ï°µ:ÏßÇ@Ɣĕ¯!Â:´³!ê ¿m'öÉ4÷QµgÂQÂ:Á}Á•â ÅQþŒ´@ÅQÇ]Çë´@â}¸ßµ:³y´6µgÁŒ¿qƔÆÄ Ï°Â:IɌÁÊ´6µŠÇéQǔ¿j´ºÆ”³”ÂÞÁ}´@´jÂg¿jÁ ÆBÂ:Á8Ï°µgÁŒÆ”Á4Ï°Ç]ÁXÆyÄNâ}µ:¸ß´=³y¸°´´@ƔÆyÄáÉ}â}´³yÆyÁNÉ}´ ´j•Æy¶ðÏŽÂ Æ h÷QƔµ:Â:Ɍ¸ßâ ´ ¸
¿mɌµgÁ}ÅQ´@Çw¶µ:ĕ´bǔϰÁŒ¿´ƔɌ´º¸°µQÇlÆ'Ï°ÁŒÇlÆmµg¸°¸Rµ:¿ƔϰÂ:Á<Ã'Ï߸°¸2·-´bĕϰÇy¿jµ:³yÄ}´@Ä2¯
¿´mê Ɍ•çÁŒÏŽµgÆ Ç]Á}Æyï}ÅQµg³y´@¸°ÏßǸ ÂQ
Ɣ³È É4ÆyµÉ} ÆëÏçÇ(Ï°¶ÁŒµ:Ç]µŠ¿qÆyÆy÷µ:Ï߸ßÂQ¸°ÉŒÏßÁbÁŒµŠéQÅÏ°ÁŒ´•ÇlµgÆm·-¸°µg´j¸2¸°´@¸°¿mÇÁáɌ¨µg¶=ÏßÁ}Á8µQÅQƔÂûĕ´@Ç´ƔɌ¶=Ɣ´ µQæBĕµgö Ïçî•Ç]Ä}Ï°êwæ'ÁŒ¿Ý â}´ûÁ}ÂQƔÁŒÁ}Ɍ´jÏß´û³(ƔÂ:¿¸ç³ëµ:Â:Ç]Á}¿jÆwÂ:þŒÏ°Á•Å:ÁŒþ4â}Ç]Å:³mÆyµµ:â}Æy¸ß³m¸çÏßµµÂQÆyÆyÁÏßÏßÂQÂQµgÁsÁ³y¯(´@Ã'µ ê hÏßs¸°¸2÷Qµ:Á8Â:·-â÷ ´
Ælĕ÷8Ï°Çyï-¿j´@µ:Ä ³yÄ}´@Ï Ä2¯Þ¿mÉŒÈ µ:É}³yµQ´!¿qƔÏßÁ4´@Çl³ Æm8µgÏçÇ븰¸°µg¿Ɣ¸°´@Ï°Â:µ:Á ³”´6ï}Ä ³y•³y¿Â:´@¶äÇyÇÆyÆmÉ}µg´ºÀ:´6¶=Ǻ´jÆyÁXÏßâá¶=¸ß´:Ï°¯ÿÁ}´:ê ¯ Æ ÏçÇ ¿jÂ:¶=ï}¸°´Ɣ´Â:ÁŒ¿j´ƔɌ´
L!

Z(

)#

7(

C(

mK 

K

7(

K

xï 

(

¥ï

g( 

Þ 

`

h(

Þ

h(

h

- 

!

'W

0

mK

#
h(

0

BK

Dï hï 

K

J(

ËQ— 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

Xé·}àhÏß³yÏß´@ÅQÃäâ}Ã볔Ç]´ºÏß´ûÁ ˌƔÂQÉ}¯ ñ ³”´b¶(Ç”È µg÷•Æ”ÉŒÇlÏ°Æy´Â:´jÁ ¶Â:´j¸°ÁÁ}Â:´@Å8Ɣ³yÇ É}µ:}´<¸Rµ:î•ÁŒµ¿Æ]Ä!³yÆm´jµ:´ ´@¿m}ÁsÉ}µg¯I´6¶=Ä È Ï°Á}É}ĕ´´º´jéX´jÂ:ÏçÁXï}¿éX´6ƔÏßÏ°Ç ³yÂ:Â:ÁŒJÁ}îŒÇ'¶=ö µQîX´@¿jÁQ¿꺴6Æ'ɌǔéÇ”µ:Ï°µg³y·}³yĸßÏç´ µgÄ}·}³”³y¸°´@Ï°Â:é:Ç@¶ ´6¯ ǐɌµg´jÁ4³y´bĵgÆy¸°µg¸ßï-à ´<â}÷QÁ}Â:â!ÏßÆyÇ Æ”Â
B

]

<( 

(

i!

K

a#dK

0

m³Ï°Á}Ý µï}ÆyçÏßâ•ÂXÂQÆ6Ä}Ás¯ÎÏ ¯ê ÷ sÈ ÿ÷:É}ÂQÈ ´áâ=É}¿Ä}ÏçÇâ}³mµ:Ç]Á}¿ÂQÂ:Ɣ³ÆÏ°Â:Ã'ÃwÁÊÏ°µ:¸ßÁ8µg¸ ¸°ÆI·-¸ßƔ´áÃ됶0Ç=¿mÉ4÷QµgéQÂ:Á}´@âªÅQÄ´ëƔµ: µg³”ÁÂQ¶=â}µÂ•ÁŒÆ”Ä•Æ”Ä ³yÏ ÏßÆy·Œ÷ªÉ}╴!ƔƔÉ}´ Æy´ÿ8µg´@·Œî4Á8¸ßö Ɣ´ ´jIîX³ê0ï}æ ³yÝÞÂ:¶=Â:È'Á}ï•õBÏßƔƔæBÏ°ÂQÁ}³=Ì Å¿jÆy÷:Â:ÂQÁ•â Ç]þ4ÀXÅ:Ï°Â:âïs³ ¯
êÃ'IÉ}÷Q´@Â:Ááâ ï}à ³”ÂQµg¶=Á8Æ'ï•Æ”Ɣ´6Ä Ä}´jÂQ¸°´³ ƔƔ´0É}µ´ Â:ö Á8îXÆyê ³”ÂQ¶=¸ß¸°´jÂ:³wÁŒÏŽÁXÆyâ}Â:¶³ëÆy·-É}´j´j³6Áÿ¯Iê ´j(Á8÷:Ɣ´@Â:³'â<Ɣà É}´µgÁ8¶=Æ ÏßƔÁXÂâŒâŒÇ ǔ´ƔÉ}¿m´bɌµgÄ}³m´ µ:¨µg¿âŒÆ”´j¸ŽÆ³
ï}´@ÁQ³yÂgÆy´jÆy³0•¿Ä}Â:µ¸(Æm¸°µ Ï°Ç](Æ ÏŽsÆ0ƔϰÉ}Ç0´@Á ¿mÉ}´@´6ÁQ¿mÆyÀ:´j´@³ºÄ æ ÂQ³ È'¿õûÂQ³”æë³yÌ´@¿ƔµÁ}Æ´6ǔƔǺɌ´0µ:ÁŒ±Ä ³”Â:Ï Æ”ë•Ïß¿Á4ÂQ¿¸hÂ:èR³y³yÏ°´@Ç]ƺ¿qÆ ï}h³”µÞÂQ¶=¶06Æ@ǔ¯Çyµg½ûÅQ´Ç÷:Ã'ÂQÏ߸°â ¸
Æy·-¿mÂɌ´µ:³”ï}Á}´ ³yÅ:JÏ°´@´6ÁQÁ8ÇjÆy¯Æ”´@´jÄ ³µgƔÁ4É}Ä ´ÿµgČÁXµ÷ÿÆyµªï}µg³y´jÅQéXµ:Ï°ÏßÂ:ÁR⌯Vǔ¸°÷ÿæ'´@´j¶=Á8Æy´j´j¶³y´@·-Ä ´j³!Ä}µ÷:ÆmÂQµáâ ϰǶ ĕâŒÏçÇ]ǔÆ!¿@µgÏ°ÁŒ³mĕÇlÆm´@µgÄ2¸°¯ ¸ IêÂ:çâ ÁŒÇlÃ'ÆmµgÏ°¸°¸ß¸¸ɌµgµŠÁXé:÷ ´ 

Þ

g( >

g( 

$K

h(

D(

$K 

h( 

ïa0ï

p( 

K

h(

0( 

K

C(

3(

mK

iW 

,ÿ-,ÿHG

]!¬ h

û#

÷=þù ;  ÿü

߸Ã'È ÂÉ}É}Ãë´ÏçÇ ¿mÉÞÂQÁ}ï}´j´ÁŒ³y´jƔé8³m µgÏçĕ¸Iû´bÇyâ}¿Ï°Ïß³yÁ ÆB´j´jµgÂQÁÁ4³”¶Ä!¨µàh³yÆy´Ï°ÏßÅ:ÆyÂQâ}â}Áÿ³y³yÁ´µg·-ÆyË}Â=Â:¯ ñ â}ƔûÆÉ}Ɍ´ºìûµQ¶´jÇbéXµgµ<Ï°¿jÏ°Á ´@·}Ç ¸çǔŒµg¿jÁ}Æy³”É}À´@´´jÁÄ}îXµ•÷•ÆmÂQÇlµ<³ Æy´jµ:Ɣ¶ø³”´6ǔµáÝ ´j¸°µg´@´@ÁŒ¿qÇyÆÇyĵgÅ:µá⌴ ³]¶=ÆyèsÉ}´jÂ:´jÁXÅQ³Bâ Å:ǔ´@â}Ã'³ · É}Ï°¶=¿m¸ßÉ ´jÂQÁX·Œµ:⌵g¸ Ç ¸
IÁXéXÏß³yÂ:Á}¶=´@ÁQÆ'遵g³yÏçµg·}¸°´@Ç µgÁ4ÄÆyÉ}³yÂ:â}ÅQÉ}ï}â•ÆBî8ÆmµÆ”ÏçÇ]ƔÏç¿jÇ@¯
°âŒÏŽÆ •ÏŽÆ'ÆyÉ}´ ´jÁŒ´j³mµg¸sÇy¿³y´j´jÁ<µgÁŒÄ<³y´Æyâ}³”Á!ƔÂ0ÆyÉ}´bÝÞµgÏ°Ááǔ¿j³”´@´jÁs¯
Çyµ:ì ¿¸ß¸°³y灴j´jÃë´@éXÁ=ÇhÏç¿Â:Ä}´6Á}Çϰǔ´wï}IƔ¸çµŠÂ Á8÷XÆyûÇh´j³'âŒÆyÉ}ώÆyÆI´ëÉ}µg´bÁŒÁ4µ:ìBж=´@³y´'éX´Ï°Æy ¿jâ}2´³”µgÁ Ï°Á¸°¸ŒÆ”ÂĕÂQ³”´jÆy¶éXÉ}Ïç´ µ¿Æy´6ÏßÇÎÂQ´jÂ:Á<Á}Á0´@Çy³yƔ¿µ:Ɍ³y¸}´j´B´@ǔæëÁ¿j³”µg´@GÏçàh´jÄ}Á Ïßæ'ÅQÂ:â}⌳γ”Á}´ºÄ•Á}Ïç´jˌÇ]³6ï}¯¼Ü ¯(¸çqµŠÈ ¯Î÷bÉ}È Ï°´ëÁ É}¶=´ºÂ:³y´jìB¶ÁX´@â=µéXÆyÏ°¸ßÏß¿jÏ°ÂQÁ}´@Á ´Ç
µ:·4ÂQâ•Æ'ƔÉ}´bÄ}´jéXÏ°¿j´@Ç@¯
çâ}ÏßÆ •ÏßÆ'ƔÉ}´bìû´jéXÏç¿´6Çëǔ¿j³”´@´jÁ<µgÁŒÄ<³y´Ɣ⌳”Á!ƔÂ0ƔɌ´ ´jÁ}´@³yµ:¸sǔ¿j³”´@´jÁs¯
p

L!

$#

g

i

=K 

( 

( 

K 

K> 

Þ 

Þ

8

m

] 

(

x!

)#

7(

ú   

(

]

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

ËQË 

hà ÏßÅQâ}³y´ˌ¯¼Ü ÎÈ É}´bĕ´jéXÏç¿´Ï°Á Â:³y¶µÆ”Ï°Â:ÁáÇy¿³y´j´jÁR¯
ϰĕêÁ ´@°Á éXÂ:Ï°³yÂ:¿j¶´@³y¶=Ç@µ¯wÆyµgÏßàŒÆ”ÂQÏ°Â:Á!Â:³ûÁ µgÄ}b·-Ï°Â:Ç”È À•â}ÉŒÇ Æ ´4´6Ïßµ:ìBÁ ¿m´@ÂQÉ<éX³”Ï°¶ĕ¿j´j´µgéXƔêüÏçÏ°¿Á Â:´ Á Â:¨³yĕàh¶ÏçÏßÇ]ÅQµï}â}Ɣ¸çÏ°³yµŠÂ:´ ÷:Á ´6Ä<¯ Çy¿IÏß³yÁŒÂ:´j¿j´@â<¸ßÁ â4¿jĕµgG´@à
ÁáÇ Ï°}Å:ÇyÆy¿âŒÉ}³y³”Â:´´¸°¸4ĕˌÆy´@¯ É}ò é8³yÏç¿Â:ĕ´â}Ï°ÅQǔÁŒÉï}µg¸ç¶=ƔµŠÉŒ÷•´ ´Ç
ǔǔ´j´@³y¿ϰƔµ:Â:¸R³!ÁX¿â}Â:¶ ⌷4ÁQÆ´@w³ 2ƔÂgéQÆm´jµgÁŒ¸ĕÂQĕ³B´jéXÁŒÏçµ:¿¶=´ÿ´ ǔÏ2@ï}´Þ³y•ϰÁ ĕâŒÝÞ¿qÆã ÏçÄ sÁXâ}Ç]ï-¶´j·-´6Ä´j³!é: ´@b³yǔ¿Ïß÷XÂQ¸°Á ÏßÁ4ĕÇ]´j´6³m¿qÇ Æ” ÂQ³É}´6ǔϵ:jÄ}´ Ç
µ:µ:ÁŒ¸ß¸°ÂÄáÃëÇ]Çh´6¿qÂ:ƔÁ}ÂQ´³yÇ Æ”É}ï-´'´j³B¸°´@ƔµŠ³méQµ:´¿mÀÆyÉ}µ:´'ÁŒìBÄ!´@ƔéXÉ}Ï°¿j´ ´wjêüÂ:Á ÁŒ´Â:Š³y¶=ÁŒÂgµgÆyƔ¿mÏ°ÉáÂ:Á=ïŒÇ”µ:¿j³]³”Æy´@ώÆy´jÏßÁ ÂQÁŒÂ:Ç@³(¯·}È ³yÉ}Ãë´ºÇ]¶=´Ɣ´jÉ}ÁX³yâ Â:⌸°ÏßÅ:ÁŒÉ ´
ĕ´@éXÏ°¿j´@Ç@¯
ìû´j°éXâŒÏçώ¿Æ ´@Ç'Çy¿•³yÏß´jÆ´@ÁsƔɌ¯ ´ ìû´jéXÏ°¿j´ÞêüÁ ÂQ³”¶µÆyÏßÂQÁ ǔ¿j³”´@´jÁ µgÁŒÄ ³y´Æyâ}³”ÁÊÆy ƔɌ´
Ä•à ´@°éXÏ°³yÏ°¿jÇ]´@Æ Ç'µgè Á4µ:ÄÇ]É}Æ ´@ÁŒÌ ¿´bç´ XÄ}Æϰǔï}µgÁŒ¸çµŠÄ ÷Ɣ± É}ç´@³”Ïß´@³ëéá¿jµ:â}¸ß³y¸°³”´@ÃVÁQÆë÷:Ä}Â:â<µgÆyÆyµ<Â!¯ Çy¿³yÂ:¸°¸2ƔÉ}³yÂ:âŒÅ:ÉáƔɌ´
îX÷•Ç è çÂ:Å ÁQÆy´j³ ÆyÉ}´îX÷•ÇlÆy´j¶ŸèsÂ:ÅQÅ:´@³wÝ ´6ǔÇyµgÅQ´@Ç Çy¿³y´j´jÁ ¨àhÏ°Å:â}³y´ºË}¯ ù ¯ 
´@°Á}⌴jώƳmµg¸sÇy•¿³yÏßƐ´j´@ÆyÁsÉ}¯ ´<îX÷•Ç]Ɣ´@¶èRÂ:Å:ÅQ´j³bÝ ´6ǔÇyµgÅQ´@ǺÇy¿³y´j´@ÁµgÁŒÄ ³y´Æyâ}³”ÁÆyÂÞƔɌ´
Æyà ´j¶ °Ï°³yÇ]¸°ÆÂ:Å4¯ è çµQÇlÆ Ì ç´ XÆûµgÁ4Ä ± 糔´@é!µ:¸ß¸°ÂÃY÷QÂ:â<ƔÂÇy¿³yÂ:¸°¸ƔÉ}³yÂ:âŒÅ:É<ƔÉ}´ Ç]÷•Ç
¨µgàh¸°¸hçÏßÁXÅQ¿jéXâ}Â:Ïß³yÁ•³y´0þŒÂ:Á}ÅQˌâ}¶=¯ß®6³y´@Û´@ÁQÄqƯbÈ I¸°ÉŒÂ:Á8·Œ´ Ɣµ:´@I³2¸ ÁXƔIéXÉ}ÁXÏ°´ ³”éXÂQÏß³yÁ}¸ßÂ:¶=ÂQÁŒ·Œ´j¶0µgÁ8¸´@ÆÁ8ÍIÆûÁ8µ:éXÍI³”Ï°µg³”ÏçµgÂQ³y·ŒÏçÁ}µg¸ß¶=·}´¸°´j´@öÁ8ÇûÂ:ÆsµgÁ•ÍIÁŒþ4µgÄ Å:³yâ}Ïçg³m³”·}µÂÆy¸°´ÎéXÏßÂQÏç¿ĕÁÞÂ:´@Á}ǔÇëþŒ¿jµ³”Å:´@â}¶=´j³mÁ µ´jÆyÁXÄ}ÏßâÞÂQÏ°ÇÁÃ'ï}ÇyÉ}¿¸çµŠÏç³y¿m÷•´jÉ ´@Ç Á
銵gÇ]Ï°µ:¸°Å:¸ß³”Á}ÏçÃëµg´6·ŒÄ ÇB¸ß´÷:ƔÂ:ÂÿÁŒâÞµ:ƔɌ¶=ƔÂáµg´Æ0½'Ï°éÇ Ä}µ:Ä Ä•³”2ÏçÏçµgÇ]ìBï}·}¸ç¸°´@´µŠ¸ß´j÷:´@Ɣ´6´ÁŒÄ s¿¸°Ý ÂQÂ:ǔ¸°Â•¸ß´@ÂÄ•Ä ÃwÏ Ï°´@÷ÞÁĵ:·}·XÁŒ³m÷Ä µ:¿jµ:êü´@ÁŒÁ Ç Ç]Æy´ µ:8¸ß⌸ µ:GḰ¿mÇ ÉŒ¯°¯µgÁ}ÅQ0´@Çgµg'¯ ÁŒéÄÈ µg³yÉ}ÆyÏçÉ}´!µg´·}¶=¸°é´@´jµ:Ç@ÁX¸ß¯ â}⪴!¸°µQÏßµ:ÁŒ¿mÇ É ´
ƔµgÏ°¸°Â:¸ßÁŒÃëÇ@¯ Ç'÷QÂ:âáÆy ûâ}ÏßƵgÁ4Ä᳔´jƔâ}³yÁáƔÂÆyÉ}´ ´@Á}´j³mµg¸hǔ¿j³”´@´jÁ ÂQ³BÇ]´@¸ß´6¿qÆ âŒ³]ÆyÉ}´j³µ:¿ 

h (

ú 

(

= 

( 

(

I!

U!

K

#

v# *W 

( 

K 

K

)K

mK

YK

3A

=K

<K

]A

)K

YK

NA )K

7(

K

¥% 

(

Y

Þ

ú 

mC

‡ 

K Y 

( 

K[ 0

Z 

2

Z! 

m

‡ 

K[ =

$#

Þ

ú 

!

mK[ 0

mY

$#

C 

4

k

7 

/

[

YK

$K

g( 

!

C( 

]Jï Eï

o 

a# 

oïnJUï 

.

k 

qï Eï

8(

0

Ëgå 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

à
Ï°Å:⌳”´Ë}¯ ò }µg¶=ï}¸°´ºÂ hƔɌ´ºÏßÁ ÂQ³”¶µgƔϰÂ:Á!Ä}ϰǔï}¸çµŠ÷:´@Ä Â:³ëµ0Ɍµ:³yÄ<ĕ³yÏßéQ´ºÄ•´jéXÏç¿´:¯ 
*

7( 

(

p(

”ÆàhÉ}ÏßÅQ´@³”â}´³”´ºÏçÇ'ˌÂ:¯ ù ÁŒ(´È ¶=Ɍ´6´bǔÇyÇ]µg÷•ÅQÇ]´ûƔ´jï-¶ ´j³ë¸ßÂQÇyÅ:¿Å:³y´j´@´@³ Ás¶0¯ ´6ǔÇyµgÅQ´@Ç Çy¿³y´j´jÁR¯(½BÁá´ }µg¶=ï}¸°´¶0´6ǔÇyµgÅQ´ûÏçÇëǔÉ}Ã'Á
B

0

=K

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

Ë8Ú 

àhÏ°Å:â}³y´ºË}¯°®@Û hÈ É}´ºÅQ¸ßÂQ·Œµg¸´@Á8éXÏ°³”ÂQÁ}¶=´jÁ8Æ'遵g³yÏ°µ:·}¸ß´¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á<ǔ¿j³”´@´jÁs¯
Æyµ:â}Á!³”°Á⌴@Á8ÏŽÆ Æ”éXÂ!Ï°³”Æ”ÂQɌXÁ}´Ï߶=ÆB´jÆyÁ8É}´@Æ'´Á}´j遳mµgµgÁ8³y¸ÎéXÏ°µ:Ï°Çy·}³”¿ÂQ¸ß³y´Á}´j¶=´@µgÁsÁ4´j¯Ä!Á8ÆBê É4wÍIµŠ÷:é:µ:Â:´³”â ÏçÁ}µgɌ·}ÂgÆ뵊¸°´ é:Ï°´0ÁŒöÇ]Â:¶=ÆyÁ}µg•¸°þŒ¸°Ä•´@Å:ώÄ!â}þ4³m´@ƔµÄ É}ÆyR´bÏßÂQÄ}¿mÁ ´jÉ4¸°µgǔ´¿jƔÁ}³”´6ÅQ´@Äÿ´@´jÇwÁ ÂQ÷:³ºµgÂQÁŒµ:â!Ä}ÄÞÃ'ĕ³”´6Ï°´ ¸ßÄ ¸
·-¿mɌ´µ:µ:Á}ǔÅ:À:´6´@ÇwÄÞ¶=ƔµQ ĕ¿´ºÂQÇ]Á•Ï°þŒÁŒ³y¿j¶ø´ƔƔÉ}Ɍ´ºÏ°Ç@¸ç¯=µ:Ç]êÆ'Ïß÷:ÁŒÂQÇ]Æyâµ:¸ßǔ¸s´jµQ¸°´@¿q¿ÆyÆ ÏßÂQIÁ!´6Ã'ÇϰƔ¸ß¸R·4¿j´bÂ:Á8ĕƔÏçÏ°ÇyÁX¿jâ}µg´³mĕÆy´6É}Ä2´¯ ´ •ÏßÆ Rµ:¸ß¸
µÆy:ê ɌÁ8°Á4µ÷<ÆÇlÆ¿mĕɌ´@µgÈ ¸ßÁŒ´jÉ}ƔÅ:Ï°Ïç´@Â:ÇBÇwÁ µ:ÆyQ¿Ɍµ:ƔµÏ°Ä}Â:ÆûĕÁáÏ߶=ƔϰϰÁŒµŠÂ:÷ÇlÁ=ÆmµgɌÂQ¸°³ÎµŠ¸°Çé:¶0´º¨Â•Ïß·-Á8ĕ´jÆyÏß´@þ4Á ¿@ƔµÉ}¶=Ɣ´ Ï°µQÂ:æëĕÁR´µg¯
ÏçêƔÄ}Âæ'÷:´@â}ÂQÁXÁŒâ é8Á}´Ï°´j³yXÂ:³BÏßÁ}Æοj¶=Â:ï}Á•³y´jÏßþ4Á8ÂQÅ:Æë³(â}éÆ”³mµgµ³yÏßÆyÏçÁ4ÏßµgÂQÇl·}Á!Æm¸°µg´@µg¸°Ç ¸ß³yÏ°}Á}´@·-µ Å ´
Ï°µ:¿mÁŒÉŒ¸ß¸wÇ]µ:Æy¿m³yµgµQɌ¸°¿q¸çµgµÆyÁ}Ɣ´jÅQÏ°³ Â:´@QÁ ÇÏçÇë¶ï}¿³yµ:¸°Â•´@Ä}µ:¿´´@³”´6ÇyÇ]ÇÄ Ï°ÁŒÆy¿j³yµ:´Â:À:¶ä´@ƔÇ0É}Æy´ÆyÉ}Ï߶=¸°´ºµQÇl¶=´QƐ¯ ´jÏ°ÁXÁŒê âáÆÇ]Æy¸ßÏ°µ:Ï°ÇÁ}¸ß¸ç´Qµ¿¯ÆyÂ:Ï߶=ÂQÁ ï}¸°Ã'´ÆyÏߴḰ¸Â:·-ÁŒ´¿j´áĕÏçƔǔÉ}¿@µg´á³mĕÆl÷X´@ï-Äs´@¯áÄ È qÉŒÏ ´
遵:Ý µgÁŒ¸°Ä çâ}ÂX´QÆ”Ä ¯ É}I´@È ÁÂ:Ɍâï}Ï°Ã'³yǺÂ:ÏßµQ¶=¸°¸:¿qƔ-ϰƔ´Â:´6Á ïŒÄ ³”µgÂQ¸°Â:¶0¸°³Âï}ÃëÏßÆ”Æ Çû´@ÇbÄ ÷QÂ:ÁŒÂQâÿ´j³sÃÐƔÆyÂáÉ}銴µ:¶=¸ßÁŒâŒÂXµ:´:Ä}¶=¯áÏ ´÷ê  µgXƔÁÆyÉ}É}´´j´ÁX´@´@éXÁXÁ8Ïßé8³yéXÏ°Â:Ï°³y³”Á}Â:ÂQ¶=Á}Á}¶=¶=´@ÁQ´j´jÆÁ8Á8ÆbéÆRµgéé³yµgµgÏ°³y³yµ:ÏçÏç·}µgµg¸°·}·}´ ¸°¸°´´Ç
´@ï}ÁQ³yÂ:Æy´j¶=³y´@ï•Ä Æy´@ÏçÄ ÇûÁ}Â:Âg³Æ µ Â:â}Á}Á4´@ÃÄ s遵µg¶=¸°â}´@´QÇy¯ Çyµgê Å:´÷QÃ'Â:âÊÏ߸°¸(ĕ·4 ´0Á}ï}Âg³yÆÏßÁ8´@Ɣ´6ÁQÄÞÆy´jµg³Á4µ Ä Á}÷:´@ÂQà âÞÃ'遵gÏ߸°¸°¸(â}´Á}ÂgƨÏG·-¯ ´:´ ¯
lÏ°ÁŒâŒÇ]Ç]ÆyÆBµgï}¸°¸ ³y´@Çyê ÇëçÁŒæ ÇlÆmµgÈ'¸°¸ õB æëµ:ÁXÌ ÷'¿mÁ}ɌµgÁŒ¿mÅ:É4´@µgÇ@Á}¯ ÅQ´Ã'Ï°¸°¸R·-´b¶µ:ĕ´Q¯wæ'´@¶=´j¶·-´j³û÷:ÂQâ<¶ âŒÇ]Æ
½ÂQ³BÄ}ÏßÆÄ ÇBÁŒµ:Ɍ¶=´jÁb´µ:µgČÁŒÄ•ÄÞÏßÁŒéŠÅ µ:¸ßµ ⌴:ÁŒ¯ë´jà ±I³y´jÁXéXéXÏ°ÏßÄ}³yÏßÂ:Á}ÁŒÅ=¶0Æy´@É}Á8´Æééµ:µ:³”³”ÏçÏçµgµg·}·}¸°¸°´b´ @ÁŒ÷:µ:ÂQ¶=â´bÃ'Ï°Ï°Çû¸°¸gÁ}·4Â:´Æûï}µg³”ÂQ¸°³”¶=´6µ:ï•Ä•Æ”÷´6Ä
âŒï}¸çǔµŠ´@÷:Ä ´6Ä2µ:ÁŒ¯ÎÄáæ'´j÷:¶=ÂQâá´@¶´jÁ8·-Ɣ´j´@³'³B÷:µÂQâ!遵g¶ ¸°â}⌴ Ç]ŒÆ ƔÉ}Ï°ÁŒ´ Ç]ÆyÁ}µ:´j¸ßÃT¸ éê µgçÁŒ³yÏçÇ]µgÆy·}µ:¸°¸ß´º¸ Ã'µgÏßÁX¸°¸R÷·-¿m´ Ɍµ:µQÁ}Ä}Å:ĕ´6´6ÇjÄ<¯ µ:ÁŒÄ ĕÏçÇ
ìÂQ³Bç´jÆy¸°É}´Æy´ ´ 遵:³”ÏçµgɌ·}´jÁb¸°´Ä•Á4´@µg¸ß´j¶=Ɣϰ´ Á}Åëµ:ÁŒµgÄÞÁ´jÏ ÁXéXéÏ°µg³”¸°ÂQÏ°Ä Á}¶=Ɣ´jÉ}Á8´0Æ2´jéŠÁXµ:éX³”ÏçÏßµg³yÂ:·ŒÁŒ¸ß´ ¶0j÷:´@Á8ÂQÆûâéÃ'µgÏß³y¸°¸gÏ°µ:·-·}´I¸°´ï}³yÃ'Â:¶=Ï°¸ß¸(-Ɣ´6´ Ä
ĕ´@¸ß´jƔ´6Ä2¯Iæ'´j¶=´@¶·-´j³'÷:ÂQâ!¶ âŒÇ]ÆëÏßÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸ ê çÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸ µgÁX÷¿mɌµ:Á}Å:´6Çj¯
î °ÆyµgÆyÇ ÁQÆy´j³BƔÉ}´=î8ÆyµgƔÏçÇlÆyÏ°¿@Çë¶=Â:Á}ÏßƔÂQ³”Ï°Á}ÅÇy¿³y´j´@Á GàhÏßÅQâ}³”´ Ë}¯°®:® ¯wÈ ÉŒ´ î8ÆyµgƔÏçÇ
B 

ú

m4

] 

J

h(

YK

h(

h

ú

m

W

0 

K

v!

# 

K

=K

h( 

BK

Xï cï

mK 

ú

J(

=

g(

=W

C(

<( 

M

h(

h( 

!¬ h

ú

(

7(

YK

5(

á 

)M

<(

$K<!

<#

û#

Y=,

)K 

M

)K

¬ 

!k h

8

ú

(

Á#

)=,

$K

3(

=K

Þ 

!k h

 

b

Á#

Z!

m#

¬

Ë:ñ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

àhÏßÅQâ}³”´ºËŒ¯ß®Q® ÎÈ É}´ºÇlÆmµÆyÏ°Ç]ƔÏç¿jÇ ¶=Â:ÁŒÏŽÆyÂ:³yÏßÁ}ÅÇy¿³y´j´@Á
Æy¿jÏ°Â:¿@Á•ÇþŒÇyÅQ¿â}³y³y´j´@´jÄ<Á µgĕÁŒÏçǔÄ<ï}¸°³yµŠâ}÷ Á}Á}éÏ°µgÁ}³yÅÏßÂQÂ:âŒÁ<ǺÆyÅ:É}´@´Á}´jæë³mµgµ:¸IÏ°Ä}µ:æëÁŒâ}Ä Á}ǔÁ}ï4´@´6³@¿¯Ïßþ4È ¿Ɍ´ÇlÆmþŒµ³yÆyÇ]Ï°Ç]ÆBƔÏçǔ¿j´@Ç ¿qÆyµgÏßÂQ·-ÁáÂ:â•Â Æbh³mƔµgÉ}Ïç´Ä ÄŒÇ]µ´jÆyÆyµ Ç
µ:ǔï4³”´6´@µ´@ÄÿĕÏç Ç]ï}¨¸çµŠµ:÷•ÁŒÇ ÇƔÏßÁÿɌ´0ƔÉ}¿jâ}´=³”æë³y´jµgÁ8ÏçÆ'Ä}æ'Æy´j⌶=Á}ï4Á}´@´j³y³6µg¯bƔâ}È ³yÉ}´´ Ï°ÁÿÁ}´ ĕX´@ƺÅ:Ç]³y´6´j¿q´6ƔÇûÏ°Â:öÁ ´j¸ç Ç]IÏ°âŒÆyÇûÉ}´=µgÁŒÄ}ÄᵁÆmÆyµÉ}´ µg³y¿j´@â}µ!³y³”Ä•´@ÏçÁQÇ Æ
Æyï}Ã'É}¸ç³yµŠ´ÏŽ÷•Æy¿´@ÇâŒÇ遳”µg³yµgÁ4´j³yÁ8ÄÞÏßÂQÆëâŒÃ'¿jǵQ³yώ¿mÇ]ÆyÉ}Æy´ µg´ºÆ”¨µ:É}ÏçÇlÏßÏßÆy¸°Æëâ}Ï°¿@³y³yǵg´@ÇƔµg´ ·-}Â:Â:Ɣ³â}É}´@Æ´µQ¿jƔ¿mÉ}â}ÉÞ´ÿ¶·ŒâŒÁŒµQ¸°µg¿mµgÀ:¶=Ɣ´jÏ°´@é:Á4ÄÊ´ÄÞÁX³m â}µgÏ綐ÄÊƔÉ}·-Ç]´=´j´j³ëÆ@³mµg¯Â ÏçhÄÞÈ ³y´@Ç]É}µQ´j´ÿÆbÄ}Ç Ç]µg}ÆyÁŒµg³”ÄÞ´6Ɣµ:ÏçÇlþŒÄ ÆyÁŒÏ°¿@¨µgµgǸ°Ï°¸°¸ß÷áµ:⌳”³”Æ”´ ´6É}Ç ´
³y¿j´@´@µQÇyÇëÄ<Ïçµ:Ä ÁŒ'Ä<ÆyɌÃ'µ³”Æ ÏßƔ´³”ÂQÆyÁQÉ}Æ ³yÂ:Çëâ}ƔÅQÉ}É}´ ï}³y╵:Æ Ï°Ä ÂQǔ³ë´´@Æ6µQ¯B¿mÈ ÉáÉ}Ç]´ Æyµ:¶0³”Å8´@ÄÁXâ ”¸ßϰ•Á}¿´ ´6ǔµ:Ç ¸ß¸°¨ÂÏßÃëÁ4ĕÇ'Ï°¿@ÂQµÁ}Æy´b´@ÄáÆyÉ}·X´÷¸°´@ÏßƵŠéQÇ'´ï}Ɣ³yÉ} ´
î8ÆmµÆyÏ°Ç]ƔÏç¿jÇëÇy¿³y´j´@Á!ÂQ³'Ç]´@¸ß´6¿qÆ â}³”Æ”É}´@³ëµ:¿ƔϰÂ:ÁŒÇ@¯
çâ}ÏßÆ •ÏßÆ'ƔÉ}´îXÆyµÆyÏ°Ç]ƔÏç¿jÇBǔ¿j³”´@´jÁáµgÁŒÄ!³”´jƔâ}³yÁ!ƔÂ=ƔɌ´ ´jÁ}´@³yµ:¸Çy¿³y´j´@Ás¯
Ɣà Ïç¿jçÇ@Ïß³m¯ Ç]Æ è µ:Ç]Æ Ì ç´ XÆhµ:ÁŒÄ ± 糔´@éµ:¸ß¸°ÂÃ ÷:ÂQâºÆ”Âǔ¿j³”ÂQ¸ß¸:ƔÉ}³yÂ:â}ÅQɺƔɌ´wÇ]ÆyµgƔÏçÇ
³”æ ´ °Ä}´ ϰǔ³”ï}´6Ç]¸çµŠÉ ÷=hÈ Æ”É}É}´bÏçÇοjâ}Â:”³yÆy´jÏßÂQÁ8ÁÆëÇ]Ã'ÆyÏ°µ¸°Æy¸}Ï°Å:Ç]Ɣ´jÏçÆh¿jÆyÇ É}ÂQ´ëÁÇ]ÆyÆyµÉ}Æy´bÏ°Ç]ÇyƔ¿Ïç³y¿j´jÇ ´jÁRÂQ¯³(ƔÉ}´'ÅQÏßéQ´jÁ0³yµ:Ï°Ä0ǔ´ÆIµgÁŒÄ
ĕÏçÇ]°´@ï}³”¸çµŠ÷:´6È ÄɌ³mÏ°ÇRµgÏçÂ:Äï•ÆyǔÏß´ÂQÆ6Áº¯ Ã'Ï߸°¸ @´j³yÂÆyÉ}´¿jâ}¶â}¸çµÆyÏßéQ´IÇlÆmµÆyÏ°Ç]ƔÏç¿jÇ Â:³2ÆyÉ}´¿⌳”³y´jÁ8Ɣ¸°÷
â}Â:¼ö ÁŒïçČÄ}Â:ÇjµÁ8¯hÆyÆy´bÏß½NÁXƔâ}¸°ÉŒÂXÂQ´0Â:âŒï0ÇÇ]Æy¿µgÈ Â:ƔâŒÏçÉ}ÇlÁQÆyÏ°ÇBÆyÏ°¿@´jÂ:Çë³(ï•ÂÏçÆyÇhÎÏßÂQ¿jÆy³”ÁáÉ}´6´=µÃ'Æy¿Ïß´@¸°â}и
³yÇ]³”µ:Æy´@ÁŒµ:Á8Äb³]ƔÆB¸°âŒ÷<µ=ï-ĕÄ}·ŒÏçµgµQǔƔï}¿m´6À¸°ÄµŠ÷QÅ:´@´@³yé:Â:Äá´j⌳y³mÁŒ÷bµgÄ<Ïç—BÄ ï}ǔÇ]³”´@´j•¿jÆûÂ:¿j´@ÁŒ´@ÇyČé:Çw´jÇh³yƔµ:Ɍ÷<¸°µgǔ—ŒÆB¯hÇ]Ã'´6ÈRÏß¿ ¸°Â ¸
Ïß¿mÁ8ɌÆyµg´j³m³Iµ:³y¿â}Ɣ´@@ÆίwÆyêÉ}ÎÏ°Ç÷:Â:¿Â:â Á8ÁŒÆyÏß´jÁX´@â}Ä<ÂQÆyâŒÂÇ(¶=³y´ ÂXÄ}³”´6´ëÇ] É<ƔÅQɌµg´ ƔÉ}ĕ´@Ï糔Ç]Ï°ïŒÁ}¸°ÅµŠ÷ Çl}ÆmµÆ”ɌƔÏç´jÇ]Á ƔÏç¿jï}Ç ³y´@lÇyâŒÇ'Ç]ÆÆyÉ}ï}´b³y´@³yÇy´ Çγyµg´@ÁXǔÉ÷
¿mɌµg³mµ:¿Ɣ´@³yÇ ûöÂ:Á8Æy³”ÂQ¸ ¸ ÂQ³ ûöÂ:Á8Ɣ³yÂ:¸ J³ º¯
)

7(

7((

0

7(

¬

o

)K 

(

)( 

( 

(

B# 

( 

K

p(

7(

v! 

M

7

mM

ú

ú 

( 

‡ 

K Y 

ú

(

] 

K 0

& 

¬

= 

( 

;\

ú

ú

2

)A 

=( 

7(

d 

Kÿá

7(

h( 

0-(

g

-`

$K

3

˜`

0(

K

eã eãêšëWìžë&;và Š8ùÕ†…0ˆU‰Š8à8…

ËXÜ 

÷–à„ù7öµ

,ÿ=,ÿ-L

yÆÈ É}É}´º´BɌï}µg³”³mÂQĕ·4à ´BµgÂ:³yBÆyÏßÏßÆ'ÂQÁþŒÁŒ³”Ä}´ Ç@Çy¯ ¿jµ:ÁŒÇ(ƔɌ´îŒö îXêI¿mÉ4µgÁ}Á}´@¸°ÇµgÁŒÄâŒï-Ä}µgƔ´6ÇÎƔɌ´B·ŒµQ¿mÀ:´jÁ4Ä=¸ßÏçÇlÆÃ'ώÆyÉ 

,ÿ=,ÿ


Ý

Cö A:ú;  46ö«3 qq9ö5

8A Á°}

yÆÈ É}É}´ ´ºÂ:ÅQ¸°´j¸ßÁ}´@Ã'³yÏ°µ:Á}¸ßÅ0Ï j´6Â:Ä<³mĕï}´j³”³ •¿j´@ĕâ}³y´ Â:³û¿Â:Á}þŒÅ:â}³mµÆyÏßÂQÁ<¿jÂ:ÁŒÇ”ÏçÇlÆmÇ' (ƔɌ³”´@´bÇlÆy´jïŒÇûµg³y³yµ:Á}Å:´6ÄÏ°Á
®Q¯BöÂ:Á•þŒÅQâ}³yÏßÁ}ŠƔɌ´búëÂQÇ]Æë±(Â:³”Æ GÇ
—}¯'½BÇyÇ]Ï°Å:Á}Ï°Á}ÅîX:³”´6Ç
ˌ¯BöÂ:Á•þŒÅQâ}³yÏßÁ}ŠƔɌ´bæë½ëêlì Ç]´jÆ
ÌBǔâ}Âgï}Ɣï-´ÞÂ:Ɣ³”ɌƔ´6µgÄ!ÆæëƔɌ½B´jêl³yì ´ÿÏ縰Ç´jé:µ´@¸°Ç ¶=Ï°Á}Ï°¶â}¶›ÁXâ}¶·-´j³! b·ŒµQ¿mÀ:´@ÁŒÄ}dzy´ 8â}Ï°³”´6Ä Â:³ƔÉ}´ 銵:³”Ï°Â:â4Ç
ès´jéQ´j¸sÛ — ·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄŒÇ
ès´jéQ´j¸sË — ·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄŒÇ
ès´jéQ´j¸RÚ IË0·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄŒÇ
ÆyêüĕÁáÂg³yÆyÏ°é:Æyµ:É}´b¸Ï°¿@ÇBÏçÇëµg´ ïŒâŒ}µQǔµg¿´@¶=ÏßÄ Ælï}÷ÿ¸°Â:´b ³B Ãw³yÆy´@´ºÉ}Ä}´Ã'â}ÁŒÏßéX¸°¸(Ä}Ï°³]µ:¿ÆyÁŒÂ:âŒÁ}¿µg÷ þŒ¸wqÅ:ĕ¯ûâ}³”³yÈ Ï°é:´ºÉ}´µÏ°ÇÃ'æëÇyÏßµg¸°½B¸¶=êl·-ìд´Þ¿Ú=®6ÂQÛ Á•â4þŒÇ]Å:Ï°ÅQÁ}Ï°ÅQâ}ŵ:³yµg·8ñ Ɣ÷8Ï°ÆyÂ:—•´@Á ¯ Ç Ûgåï}Ɣ³yÅQÉ}•Ïß´!¿Å8´6µg´Ä•·X8â}÷8â}³yƔϰ´b´b銵:¿jĕ¸ßµg³y´@ÁÿÏßÁ8éQƐ·4´@Ç@´Â ¯w'âŒÈ Â:Ç]ɌÁŒ´6Ä ´´
ÆyÂ=¿jÂ:Á•þ4Å:â}³y´ûÂ:ƔÉ}´@³'¸ß´@é:´@¸°Ç  (æë½Bêlìíǔ´ÆyÇ ·X÷<¿mɌµgÁ}ÅQÏßÁŒÅÆyÉ}´Æl÷Xï4´:³yµ:¶0´jƔ´@³@¯
®Q¯ ±hÁ}´j³ ÃwÇ'´j³Rǔ´jÂ:³yÁºÏçµgÆy¸2É}ï-´Â:¿j³”Â:Æ@¶=¯ ï}â•Æy´j³hÃ'ώÆyɺƔÉ}´wÇ]´@³”Ïçµg¸:Ɣ´@³”¶=Ï°ÁŒµg¸8¿Â:ÁŒÁ}´@¿Ɣ´@ĺƔÂëÆyÉ}´æBµgÏçÄ}æ'â}Á
—}¯ µgÁŒÉ}Ä<´jï}Á ³yƔ´@É}ÇyÇ]´wÏ°Á}ÉXÅ0âŒÇ”³”À8´j÷ Ɣâ}³yÁs³y¯µ:Ï°Ä (ï}³yÂ:¶=ï•Æεgï}ï-´@µ:³yÇ gî8Æyµ:³]ÆhƔÉ}´ õëê
·X÷Æl÷8ïŒÏßÁ}Å µ:Å:â}Ï
ˌ¯ É}´jÁ<ƔɌ´º¶=µ:ÏßÁ Çy¿³y´j´@Á!µgïŒï4´6µg³mÇ }ǔ´j¸°´@¿Æ jú Â:³ ú çÂQÇ]Ɣï-Â:³”Æë¿ÂQÁ•þŒÅ:⌳yµgƔϰÂ:Á
å4¯BɌýûµŠÁáé:´ǔÂ:ÂQ¶=Á}´º¸ß÷¶=µ •ĕ´j¸ç°Ç'â}Ïß Ɛ(ÂQæë:ƔϰϰČÂ:Áæ'â}É}Á}´@Á}³”´´@³ ÆyƔÉ}É}´j´Á É}ÆyÂQÉ}Ç]´jÆë³y´ï4ÂQÏçÇb³]ÆëÁ}Ï°Â:ÁáƔÉ}Á}Ï°ÂgÁ}ÆBÅ ¿jÂ:â}Á•³”þ4ƔɌÅ:´jâ}³b³mµgÆy·}ÂÞ¸°´:·-¯Î´ê Îĕ÷QÂ:Â:ÁŒâ ´
ɌÂ:µŠ³ é:Ɣ´Ɍµ:´ºÄ}É}Ä ÂQŠÇ]¶=Æ'•ï4ĕÂQÏ ³]Æë÷!¿Â:ÂQï•Á•ÆyþŒÏßÂQÅQÁŒâ}Çw³yµgƔƔɌϰ´jÂ:ÁáÁ X÷:Á}ÂQÂ:â}Ɣ³ ´É}ƔÂQɌÇ]´ºÆ'éŠï4µ:ÂQ¸ß³]âŒÆë´@Ç'ÏçÇ'µgÇ]Á4 Ä!ÆlÃwǔÀXµ:Ïß³”ï<´Ɣ¿ÂÂQÁ•Ç]ƔþŒ´@ÅQï<â}ñŒ³yµ:¯Î·}ê ¸°h´:÷Q¯ Â:â
Ú}¯ Æ”ê ºÉ}´=ƔÉ}@µ:³”³y´Þµ:¶0ÏçÇ!´jÁ}Ɣ´@³yÇ ´jëÁ8¿ÆyÂQ³”÷ ÁQÆy³”Â:ÂQ³<¸ß¸°´jµ ³ É}Û ÂQ4Ç]ÆÉ}ÂQï-Ç]Â:Ɣ³”ï-ÆÂ:³”Â:Æ Á Û Æ”É}RÏçÇîŒö Çy¿îX³yêë´j´@êlÁ ì ëµ:Û}Ä}¯bÄ ìûµ:Â:Á Á ´jÆ Á8ÆyÂ:³”³y÷NÅ:´jÃ'ÆBώÆyÆyÉÂ
ê ƔçɌÁŒ´jÇ]÷ÆyµgÃ'¸°¸8Ï°÷:¸°¸sÂ:·4⌴º³
¿mâ4ɌÇ]µ:´6Á}ÄÅ:Ï°´6Á Çj¯sµ ê •¸çµÆyÆyÉ}´j´j³ë³y´Ç]ƔÏç´@Çhï µgq¸°¯ ³”´6µ:ĕ÷µgÁŒÄb´jÁ8Ɣ³y÷û”´6Ç]´@ÁQÆ ŠÁ}ÂgÆy´IƔɌ´遵g¸°â}´@Ç
ñŒ¯'à}³yÂ:¶DƔÉ}ÏçÇsï-Â:Ï°Á8ÆRÂ:ÁXà µg³mÄBêÃ'Ï°¸ß¸8µ:ÇyÇ]â}¶=´ÎÆyÉ}´ ÂQ¸ß¸°ÂÃ'ÏßÁŒÅ'Ɍµg³mĕà µg³y´(¿jÂ:Á•þ4Å:â}³mµÆyÏßÂQÁ
¨µ <È É}´@³”´ºµ:³”´bÜ —•¯ Ûgå0Å:Ï°Åĕ³”Ï°é:´6Ç ¿Â:ÁŒÁ}´@¿Ɣ´@ÄáµQÇ Â:¸°¸ßÃëÇ
NA

+(

+(

7(

m

m! ‚#

7( 

.

I( 

Þ

o

Þ

o

Þ

i

0 

K

7(

&!

f( 

.

7( 

#

)( 

mM 

,

&!‡

Y¤ # 

K 

,

K

'ï ï( 

v 

)(

h(

D

(

(

=K

\%

h(

g(

)(

h(

F(

=K

ÿJ 

h

J 

K

µJ

`K

[M +(

h(

!

mK

2# 

(

! $#

]

=

4( 

Ë:ò 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

JÏ ¯ëÛ}—ÿ¯ Û}Ä}¯ ³”Û Ï°}é:´6µ:ǐÁŒÄ!ÂQÁ ی¯ßQ¯ö Û îXX곔´6¿mÇ]Ɍï-µg´@Á}¿ƔÁŒÏ°é:´j¸'´j¸°Ûÿ÷ qÃ'¯ ÏßƔÉÊîŒö îXê êlìûÇ=ÛµgÁŒÄY® ·4µ:¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç
ÏßÏJ¯'Ë®:¯ Û}ĕ¯³yÛ ÏßéQ2´@®QÇ'¯ß®QÂQ¯ ÛÁ Xî4µ:ö ÁŒÄîXêw®:¿m¯¼Ú•É4¯µgÛ Á}qÁ}¯ ´@¸I®ºÃ'ÏßƔÉÿîŒö îXê êlìÇëÛ °®bµgÁŒÄ Ú ·4µ:¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç
Ï°ÏßÏJ¯ë—•—ÿ¯ Û}Ä}¯ ³”Û=Ï°é:µg´6ÁŒÇÄáÂQ—•Á ¯°®: Û ö îX¯ ê ¿mɌµgÁ}ÁŒ´j¸ë—ÞÃ'ÏßƔÉÊîŒö îXê êlìûÇ=ÛµgÁŒÄY® ·4µ:¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç
¨· <È É}´j³y´ ÂQ³”´
ÏJ¯'æëµgÁŒÀ!Û=¿ÂQÁŒÇ]ÏçÇ]ÆyÇw (·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄŒÇwی¯ ی¯ Û 2®:¯ Û}¯ Û }—•¯ Û}¯ Û
ÏßÏJ¯'æëµgÁŒÀÿ®º¿ÂQÁŒÇ]ÏçÇ]ÆyÇw (·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄŒÇwی¯ß®Q¯ Û 2®:¯°®:¯ Û }—•¯°®:¯ Û
Ï°ÏßÏJ¯'æëµgÁŒÀ<Ú0¿ÂQÁQÆmµgÏ°ÁŒÇwÂ:Á}¸°÷ÆyÉ}´º·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄ ®:¯¼Ú•¯ Û
G¿ <È É}´bæëµ:Ï°Ä}æëâ}Á}Á}´@³'Ï°Ç'µQǔǔÏßÅQÁ}´@ÄƔ¿jÂ:Á8Ɣ³yÂ:¸°¸ß´@³'Û •É}Â8ÇlÆyï4ÂQ³]ÆëÛ
ÜX¯ ±I³y´@ÇyÇ Æ”Â çâ}ÏßÆ'ƔÉ}´ºÉŒÂQÇ]Ɣï-Â:³”ÆyÇ'Çy¿³y´j´jÁ<µgÁŒÄ<³y´Æyâ}³”Á!ƔÂ0ÆyÉ}´bÝÞµgÏ°Á ǔ¿j³”´@´jÁs¯
ò}¯ ±I³y´@ÇyÇëîƔ´@ÁQÆy´j³ ÆyÉ}´ î °ïŒµ:³”´6Ç Ç”¿j³”´@´jÁ
ù}¯ë·ŒîX´@µQ¸ß¿m´6À:¿q´@ÆáÁŒÄ}½øÇ=ƔÃ' ϰ¸ß¸ë½ ·-çČ´ÞÄ Ä•Ïçµ Ç]ïŒÁ}¸°µŠ´@÷Qô@Ä Ç]gµ:ÁŒ³”ÄN´á÷:ÆyÂÂQâNÆyÉ}Ã'´ÿÏ°¸ßǔ¸B4µg´ ³y´@ï}dzyï4Â:¶=ÂXÂ:JÆy¯í´@Ä ½Â:¸°Ïç³=ÇlÆ<ÆyÉ} ´ µŠÂ:選°µg¸°ÂÏ°Ã'¸°µ:Ïß·}Á}¸°Å ´
Ï°Á Â:³y¶µÆyÏßÂQÁ
IÁ8Æy´j³'ÆyÉ}´bĕ´jéXÏç¿´ÁŒµ:¶0´Æyµ:Ä}Ä!ƔÂǔg³y´@Ç ³yÂ:¶Ÿµg·-é:´
´@ÁQÆy´j³
ì ®:¯¼Ú•¯ Û
®@ی¯ îX´@¸ß´6¿qÆëêÆ”Â ê °ÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸R÷:Â:⌳ ¿mÉ4µgÁ}ÅQ´@Ç
®:®Q¯ îX´@¸ß´6¿qÆ TƔ °â}ÏßÆ'ƔɌ´bÇ]:³”´6Ç Ç”¿j³”´@´jÁ!µ:ÁŒÄ<³”´jƔâ}³yÁ!ƔÂ0ƔÉ}´bÝÿµgÏ°ÁáÇy¿³y´j´@Á
®6—}¯ îX´@¸ß´6¿qÆBæ ³yÂ:¶äÆyÉ}´bÝÞµgÏ°Á ǔ¿j³”´@´jÁƔ´jÁ8Æy´j³ ƔɌ´ æ µgÏçÄ}ǔ´ÆmÇ'ǔ¿j³”´@´jÁs¯
®@ˌ¯ æëîX´@½B¸ß´6êl¿qì Æû½Vǔ´Æ'Æy :½³yµ:ç¶0ÄŒÄ ´jƔµ=´@³yÁ}Ç@´j¯hÃTÈ ÉŒæë´º½ëï}êl³”ì ÂQ¶=Ç]´jï•Æ@Æy¯ Ç'Iµ:ÂQÁŒâáÄ<Ã'³”´6Ï߸°Ç]¸Rï-·-Â:´ºÁŒÇ”ï}´@³yÇ Â:µ:¶=³”´ï•Æ”Å:´6Ï°Ä é:´@Á!Â:³ë·-´6´jµ:¸°Â¿múÉ<¯  hƔÉ}´
Gµ IÁ8Ɣ´@³Æ”¯ É}´=ÁŒµ:¶0´0 æëµgÏçÄ î•´Æ ¿Ï°¶ 'É}Â:¶=´6Ç
¨· <æëµgÏçÄáÇ]´jÆ Æl÷8ï-´ Û °® Ë ¼Ú (Ú
G¿ IÁ8Ɣ´@³ëÏßÁŒÏŽÆyÏ°µ:¸sÉ}ÂQÇ]Æ'ÏßÁ8Æy´j³ ¨µ:¿´ ¿Ɣ¸°³ É}ÂQÇ]Ɣï-Â:³”Æ Çy¿jǔÏ߸°â}Á ÎÛ}¯ Û}¯ Û
ÌëÛ ÂÃVìûیµ ¯ ی¸°Ïç¯ÇlÛ!Æë®Â
Æyì É}´b®:¯ µŠÛ}遯 Û0µgÏ°—¸°µ:·}¸ßì´—•·Œ¯ µQÛ}¿m¯ Û=À:´jË Á4Ä}ÇwìÃ'Û}Ï߯°¸°®:¸s¯ Û0·-´bå ĕϰǔìï}®Q¸çµŠ¯ß®Q÷:¯ ´6ÛÄÚ Ï°Á!ìÆyÉ}—•´ ¯°®:Â:¯ Û ³y¶
GÄ I® Á8Ɣ´@³ëÏßÁ4ĕ´ ³yÂ:¶Ÿµg·-é:´ VÆy ûâ}ώÆ
Ëå—
Ú
C! 

K

BK 

#

K 

K

BK

!

$#

C!

$#

! 2#

0(

$

7(

BK 

K

7(

BK 

K

! # 

K 

J E

? 8

7(

F( 

(

(

= 

b(

)

h

<

f

?(

J 

f 8 

W

! $#p

7(

i( 

¬ª7§ 
§ 
)ª7±
¯ B° ­c¨w¨ 

è 

7( 

¯° ²B­­hª

¸ ° ¿Á¿[´Á­

! 2#

J K )K K ¥h

! #i

G(

< 

K 

K

=

)( 

! B#i

<

0&(

¾\§G¨0ÅaÅ+§‚¨0­-±§d²

'¾\§G¨0ÅaÅ+§‚¨0­-±§d²

]¾\§G¨0ÅaÅ+§‚¨0­-±§d² 

¾\§G¨0ÅaÅ+§‚¨0­-±§d²

'¾\§G¨0ÅaÅ+§‚¨0­-±§d² 

+( 

4

]

i 

m

] 

eã Bãe„=…¬p‰È †‡…0ˆU‰Š8à8…

ËQù 

àhæëÏ°½BÅ:â}êlì ³y´ÞÚ Ë}¯°®6— ÿÈ É}´Þæëµ:ϰČÆyÇ!ǔ¿j³”´@´jÁÊ ÆyÉ}´ õëêǔÉ}Ã'Ï°Á}ÅƔÉ}´ÞÁŒ´jÃ'¸°÷ ¿jÂ:Á•þŒÅQâ}³y´@Ä 

7(

C

®@匯 ½Ç]´@´ Ɣ´@Ɣ³É}´'”Á}´6´@ǔÃ'ǔÏ߸ßÁŒ÷0Å ¿YÂQÁ•÷QþŒÂ:Å:â=⌳”Ã'´6ĐÏ߸°¸-æë·4µ:´ëÏ°Ä=³y´ǔÆy´â}ƳyÁ}ĕ´@ÏçÇ]Ä0°ÆyµŠÂº÷QƔ´@É}Äb´ûÏ°Á=æëƔµgɌÏçÄ´ëîXÄ}´µÆmÆmǵÇyµ:¿³”³y´6´jµ ´@ÁsGàh¯ ÏßIÅQÂQâ}â³”´ëÇ]ɌˌÂ:¯ß®Šâ}— ¸çÄ ¯
®ŠÚ•¯w±I³”´6Ç”Ç êÆ”Â ê °Á4ÇlÆmµg¸°¸2ƔÉ}´b¿mÉ4µgÁ}ÅQ´@Ç
®6ñ}¯w±I³”´6Ç”Ç TƔ´ XÏßÆ'ƔɌ´æBµgÏçČîX´ÆBÇy¿³y´j´@Á<µ:ÁŒÄ!³”´jƔâ}³yÁÆyÂ=ƔÉ}´ÆyÉ}´bÝÞµ:ÏßÁáǔ¿j³”´@´jÁ
®ÜX¯w±I³”´6Ç”Ç TƔ °âŒÏŽÆBµ:Å:â}Ï2µgÁ4Ä!´ •ÏŽÆ'Æy ÆyÉ}´ºÉXâŒÇ”À8÷ï}³”ÂQ¶=ï•Æ@¯
®6ò}¯ÆlÉ}÷8ÂQï-Ç]Æ'´ ¶=³”µQ´@¿m·4É}ÂXÏ°Â:Á}Æ ´:¯ ƔɌ´jÁï}³y´@ÇyÇδ@ÁQÆy´j³6¯ÎÈ É}Ï°ÇÃ'Ï߸°¸-³”´@·4ÂXÂgÆƔÉ}´æëµgÏçÄ}æ'â}ÁŒÁ}´j³ Á}Â:ÆƔɌ´
®6ù}¯ ¿Â:Á}É}þŒ´jÁÅ:â}Ɣ³yɌ´@Ä<´áæëæB½BµgÏçêlÄ}ìæ'¯ â}Á}ÁŒ´j³³y´j·-Â8Â:ÆyÇ0ÏßÆÃ'Ï߸°¸'ï}³y´j:³”´!ƔÉ}´ ĕ³yÏ°é:´@Ç ÂQ³=ƔÉ}´áÁ}´@Ã'¸ß÷
ƔÌ —gýÛ0µ È ¶=´jà Ïß}ÁXìûâ•É}Æy´jÂQ´@ï-â}Ç ´j³yÆyÁŒÇ@Â=¯(Ä}Ïßà}Ç]Á}ƔÂ:Å=³y³Ï°ï4ÂQƔÉ}´Á´ÆyƔÉ}Ɍµg´b·-´æëǔé:Ï ½ë@´'´ûêl´ ì •sµ:Ç]Ɣ¶=´jɌÆ@ï}´¯ ¸ß´BæBώ½ëÆêlÆyìVµgÀQƔ´@ɌÇ(Ï°ÆyÇ'É}¿j´Â:â}Ú:Û8¸çÄÜgÛºÆmµgµgÀ:ï}´ï}µ ³y •´@ÏßÃY¶¶=µgƔϰ´jÁ8¸°÷â}Ɣ®6´@Û Ç
—:Û}¯ëƔýûÉ}ÁŒ´@¿Á<´ëïŒ÷Q³”Â:•â¿´@ǔ´@´jÄ!´'ÆyÃ'É}ώ´BÆyÉ<ÉXâŒÆ”É}ǔÀX´b÷ èRïŒÏßÁX³”âÂQ¶0!ï}¿jÂ:ÆÁ•µgþ4Å8Å:µgâ}Ï°Á ³mµÆyÆyÉ}ÏßÂQ´ûÁsæB¯ ½ëêlìDϰdz”´6µ:ĕ÷ Â:³âŒÇ]´Q¯ IÂ:â¿jµ:Á 
(

'

[W 

!

)#

h  

f 

ï 

¥ï

<!

#

4, 

( 

8

3A

v(

)(

'( 

¥ 

]( 

W  

Zè0ÒU÷

å&›

QrÓ'Ò$æ
×'÷p*Ÿ+هè

Ó'Ò

È ñŒ¯ßÉ}®Q´6¯hÇ]îX´ ´jÏßÆ]Á4ƔϰÇlÁ}Æy³”źâŒÏß¿ÆIƔâ}Ï°Â:ï=ÁŒÇâ}ÁŒ¿ĕéQ´@³I´j³ÂgÆyÇ]É}´jÆ]´jƔ³IÏ°Á}èRÅ<ÏßÁXâ}â ïÞ=ĕÆyÉ}ÏçÇl´0Æy³”é8Ï°·}Ï°³”â•Æ”ÆyâŒÏßµ:ÂQ¸hÁŒæëÇÎÇ]½BɌêlÂ:ìâ}¸çĕÄ0³”Á}Ï°é:Âg´6ÆIÇB·-ÂQ´ëÁÿµæ'ï}´6³”Ä}ÂQ·}úB¸°µg´jƶáèR¯hÏßÈ ÁXâ Ɍ´
Çyµg¶=ê ´Å:÷:´@Â:Á}â ´j³mµgµg³y¸´!Ï°ÁŒÁŒÇl´jÆyà ³”â4¿qÆyƔ ϰÂ:èsÁ4Ï°Ç'Á8â µgªï}ï}÷:¸°÷:ÂQ¯ ⪶µŠ÷ Ãwµ:Á8Æ0Æy ¿Â:Á4Ç]Ïçĕ´j³=Ï°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸°ÏßÁ}Å èsÏ°ÁXâ ³yÂ:¶
Çy¿³mµÆm¿mÉ Ç”Ï°ÁŒ¿´ƔÉ}´<æ'´@Ä}úûµÆ=ÏßÁ4ÇlÆmµg¸°¸ß´@³Ã'Ï°¸ß¸ ĕÂÿ¶=Â8ÇlƐ 'ƔÉ}´á¿ÂQÁ•þŒÅQâ}³yµgƔϰÂ:Á ÃwÂ:³yÀ Â:³ 

h( 

e(

)(

/(

åQÛ
÷:ÂQâs•¯ ÏçÇlêÆyÏßÁŒÇ]Å=ÂèRǔÀXÏßÁXÏßïáâ !ÆyÂêüÁŒÇ”Çl´@Æm¿qµgÆy¸°Ï߸°ÂQµgÁáƔϰÂ:ƔÏßÁ Ɣ¸°´@Äǔ´@¿jƔÌëÏ°Â:´@Á ÃTèRÁ}´ÏßÁX8â Æ q¯ êüÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸çµÆyÏßÂQÁs¯ býBƔÉ}´@³”Ã'ÏçÇ]´ºÅQÂƔÂƔÉ}´ 
*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

h(

ïd 

Z!

}4 ;:E >óú!

,ÿ218ÿ 

‡ï 

Áï

d# 

;}469 4 9ö

}àÇ]÷•ÂQÇ]¸ßƔ¸°Â´@Ãж Ɣµ:É}ÁŒ´6Ä Ç]´!÷QÏßÂ:ÁŒâªÇ]Ɣĕ³yâŒÂ ¿ƔÁ}Ï°ÂgÂ:Æ0ÁŒÇ Ãwϵ:ëÁ8÷QƐÂ:Ɣâ µ:³”¸ß´ ³yJ´@Ï°µQÁŒÄ•Ç]Æy÷ µ:¸ßÉ4¸J¯ÿµŠé:ê ´Bæ'÷QÂ:´6âªÄ•ÉŒµ:µg³”Æ0´èsÏßÁŒÏ°ÁXÇ]âÆyµ:¸ß¸°ÏßÏ°Á4Á}ÇlÅÞÆmµgÆy¸°É}¸ß´6´<Ä æBÂ:½ëÁêlìð÷QÂ:â}µ:³Ç
ïŒèsµgÏ°ÁX³”âÆ  hêüÁŒµ0Ç]Á}Æyµ:´@¸ßÃD¸çµÆyæ'ÏßÂQ´6Á Ä}úBµgÇ]´6Æë¿qèsƔϰϰÂ:Á8ÁRâ ¯ ÏßÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸çµÆyÏßÂQÁ ¨Â:³'µg³y´³”´ JÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸°ÏßÁ}Å ǔÀXÏßïƔÂ0ƔɌ´ Ìë´@Ã
Õ -§¨Ø Ò ¤§ -¥Q¤
ÃwÈ µ:É}èsÁ8´'ÂQÆRÅ:ĕƔÏç³y¿hÂûÏßéQǔ·4´jâ}ÂX³Iï}Â:¿jï-Æ µ:Â:Á ³”³yÆ Â:´@¶V¨ÏŽÆyǔÉ}´jƔ´(´jɌ³ÎÆy´wÉ}·-æë´I´'½BÀQ¸°ÂQ´jêl³yµ:ìNÁ}Ä}´jƔ´@¸ É}Ä0ú´@µ:Áý ÇÎ÷:µÂQâb¶=ÈB¶ÂXý Ä}µŠâ}µŠ÷û銸ߴ à µ:ÏßÂQµg¸çµg³IÁ8·ŒÆ
¿¸ßÂ:Ɣ´ ¶=³yâŒï}Â:Ç]Ï°¶Y¸°´w´@ĵëÉ8ƔÀQÏßÁ8Ɣ´jï Ɣ³yºÁ}´j÷Q¸8Â:Ã'Ã'â}Ã'³(ώÆyúÀQÉ ´j¯ ¸°¿j³yÏßÂ:ÁXÁ}¶=â´j¸J}ï}¯RÄ•Ï°ê ¸ß•´6¿:ĺ÷:¯ ÂQÂQÏßÁⳔÅ4¯
ÈRŠ´jÂ=Æy¿ âŒgǔ¿´ûÂQƔÁ É}l´º¯ ¶=¶=••ĕĕâ}â}¸°´@¸çÇ µg³'ĕ³yÏßéQ´j³ ·-´@¿ÂQ¶=´ûÆyÉ}´ºÇ]âŒï4´@³”âŒÇ”´j³'µ:ÁŒÄ!µQÄ}ÄƔÉ}´ Â:¸°¸°ÂÃ'ÏßÁ}Å0¸°ÏßÁ}´6ÇwƔÂ
g( 

7(

h( 

x! 

E#

‡ï

" i Wj

!/h@!

$#

c

h(

‡( 

!

3 

, 

(

=%)% 

<(

%

m% 

( 

Ö6Ù Ã Ö ¹&%6Ù·}ï à ۘÒ6Ô Ã

Â Ù Ã Ë Â Ä‘·}½}ÅWÙ¾7¹  Ò6Ú6¾}Çq¾}ÚqÚq¾½  ¹Ûq¹ ÃÌ 6
% Ù}·}ï Ã ÛnÒ6Ô Ã

ö Â:Ɍ¸°¸ßµgÁŒÃ'Å:Ï°´0Á}ŠƔÉ}¸°Ïß´ÁŒ´µ:·4ƔÂÞéQ´÷QÂ:ïŒâ µgƔÉ´ÆyƔ¿ Âá¨Ã'Ç]ÆyÉ}µ:´@· ³”´=¨Ã'´@é:ώÆy´jÉ ³ºÆ”÷QɌÂ:´!â}³bµgïŒîŒï}ö ³”î•ÂQêBï}³y¶=Ï°µg•Ɣĕ´â}¿m¸°´@ɌǺµgÁŒ¸°ÏßÅ:éQ´@´:Ç ¯È Â:³É}´@ĕÁ ´@éXµQÏ°¿jÄ}´ÄÿµgƔÁŒÉ}Ä ´
¶=Â:â}Á8Æ'ï4ÂQÏßÁ8Æ ŒÇ]´@´ƔÉ}´ ¨Ç]Æyµ:·<¶µ:Á!:Å:´Ï h÷QÂ:âáµg³y´âŒÁŒÇ]⌳”´
(

F%

mK

¥%m(

L!

v(

+(

 ½6¾}¿  ¹z½WÛ7Í

3(

¥#

 º7·sđ¾‹¾('Ô*)°½6¾Ç6֚Å7ٚԆ¹ÁÍ+)

”ƵgýûÉ}³y³ ´´ 8µÏs´÷:Æy´@¿Â:ÃíŠâ³mÅ:¿gï}ÂX¯ ³”Ä •´ ŠÄá´jÏ°Á}³³”Ïß´6ƔÆ@µ:¯ Äÿǔâ4Â:ĕÇ]ÁŒ´Ï°Ç'³y´@µ Ɣ¿qÂ!Æyî Â:ºÇ]³yÆy÷îXµ:ÍD³]Ã'ÆBϰώƔÁ}ÆyÉ}ÉÿÏß´=ƔÏçÆyµgæëÉ}¸°Ï´½ë6µêlÂ:ìÆyÏ߸°ÂQ¸°ÂâŒÁÃ'ǔǔÏßÏßÁŒ¿jÁ}³”Å!Å<ϰ¿Æ ÂQ•ÇyÁQ¿¿jÆy³y³”´jÏß´6ï}Á8µÆ ÆyƔÇ ´ûÂ:GµÁ}Ì´þŒý¸°Â´È ο@ƔµgɌ2¸°¸ß´0´6Ã'Ä µ ɌlÏßÂ:¸°³m´0³yµg´jÏçƔ¶=Ä É}ë´j´@Á³”ÏßÁ ´
ƔϰÂ:Á}´6Ä<¶0´jƔÉ}•Ä}Ç ÃwÂ:⌸°Ä!·4´ºïŒ³”´ ´j³mµg·}¸°´ 
K

3(

(

p%

¥%

W

3A

2%

-, 

K

U(

U(

J! 

K

(

7(

m#0

021 Â Ë Ã Õ Â Ë7Ö ¹sº
ۚÖ7¹š¾435WÍ63 à Õ
¹ÌÔ Ö}ÚÔ87
¾7Ûsº7·43:q
9 ·qÖ½ à Õqï°Ú Ö à ½đ·}½}ÅWÙ¾83
 ¹sË Ã Õ Â Ä‘·½šÒ6Ú ·šË7¾; 
% Ù·šï à ÛsÒ6Ô Ã
¾7Ûsº7·

¾7Ûsº7·43:<šº7¾7Û̸ à Õ6ï‹ÖšÕ ½>= ·zÅqÕ6Ô Ã q
Õ ï°Ú Ö à ½¿ ·qÙzŚđ¾7¹ ÀqÀqÀ
Â
đ·šÅqÕqÔ'¼˜Ô ¾('Ô*) ¼z·ªÛsº7¾7Û̸
½q¾}¿  ¹z½7Û7Í Â º ·sđ¾
Ô ·šÅ‘Û˜º

 ¿ Ö}Ú Â Ù}·7Û̸  ¹˜Åqˑ¹?†¹  Ú6Ö Ã ½

îqî
¹ÌÔ ·šÒ87

¾7Ûsº7·43ÿÏq՚đ·šÅqÕqÔ Ã Õ6ï
Śđ·šÅÕ6Ô Â º7·sĆ¾

Ú Ö Ã ½°¿ ·6ÙÌŚđ¾7¹@3

¾7Ûsº7·43BA6¾sđ·}¿ à Õ6ïÚ Ö Ã ½ Ć·½}ÅWÙ¾DCž¹E7*3
 ¹sË Ã Õ Â ÚzÄqĆ·½&% Ù}·}ï à ÛsÒqÔ Ã
ÚzÄg¼ÌÇ Â ¿ Ö}Ú Â Ù}·7Û̸  ¹˜Åqˑ¹?†¹  Ú6Ö Ã ½

3

/. 

8

7( 

eã Bãe„=…¬p‰È †‡…0ˆU‰Š8à8…

å4® 

¾ Ûsº7·
îî
Ú6¾7¹ÌÔ Ö}ÚÔ87

5}Êl¹ÌÔ6·šÒ

5}Êl¹ÌÔ6Ö}ÚqÔ
îî

F 7

¾ Ûsº7·43ÿÏ.¹šÖšï ¾í¡Ú Ö à ½HG ¹ÌÔ Ö}ÚÔI¹ÌÔ ·zÒJI-Ú ¾7¹sԠ֚ÚqÔEKL3
¾M' Ã ÔEÍ
¾ ¹šÖ7Û
¾M' à ԓÊ

I ÂQâ!gĕÃ'´jé Ï°¸ßg¸RǔÁ}Ä}´j¿:´6®bĵgÆyÁŒÂÄá´@¶=ĕÏßÂQÆ'â}ƔÁ8É}ÆûÏçÇ ï-´ Â:}Ï°µ:ÁQ¶0Æ ¨ïŒÇ '¸ß´ºÏ°ÁÞµgÁ4ï}Ä<¸çµ:ǔ¿jâ}´b·ŒÂ Ç]ƔÏ߁Ɣâ}É}ƔÂ:´º¶=÷:´:ÂQ¯ëâ}È ³'Ɍĕ´´jéXÁ}Ïç¿´ ´8ÆÁŒÇlµ:Æy¶0´jïÞ´ ¨ÏçÇ Ç'wÆyÏßÂÁ<¶ï}¸çµgµ:ÀQ¿j´´
ÆyÉ}´bǔ¿j³”Ï°ï•Æ'´ •´6¿â•Æmµg·}¸°´·8÷³”ÂXÂgÆ'·X÷ĕÂQÏßÁŒÅ
W

0

)(%

B%

! a#

¥! a#

0

7(4% 

B

 ¾}Ô†Û Â Ú†Û ½ Â Ã Õ Ã Ô ½ Â Ú Ö Ã ½
À
À

ۘºšÄ‘·½ÁÊ6NqÊÊ

yÆÌB Æyà É}´bâŒÇ]µg´ ïŒï}÷:³”ÂQÂQâ}ï}³û³y³yÏ°µgâ}ƔÁÞ´¸°³”´jâ}éQÁ<´j¸(¸°´j´@é:Ä}´@ώ¸GÆy¯ Â:³ ¿mÉ}ÂQÏ°¿j´ ÆyÀ•Ç]÷•Ç”é 2À•Ç”÷•Ç]é -´Æy¿:¯ ÿÆyÂ<µQÄ}ÄáƔɌ´0Çy¿³yÏßï}Æ
¥ s§¨Ø:¥ ©ª¬ (§¨« -­
·XèR÷ÏßÁXÆlâ ÷Xï}â4Ï°Á}Ç]Å´6ÇÎĕ÷XÁŒµg¶=Ïç¿wÄ}´jéXÏ°¿j´ ¶=µ:ï}ï}Ï°Á}ÅQÇ(÷QÂ:â=¿jµ:Á0ĕ´jƔ´@³”¶=Ï°Á}´'Ï -ƔɌ´ëĕ³”Ï°é:´6Çhô@³”´ Â:âŒÁŒÄ
7(

/#

c

EOO

p!

\K

>K

#

j 

g(

4(

B

Ć·}Ú ¾

 Ò6Ú · Û  ¹qÛq¹ Ú ¹qÛq¹ Ã

ÂQÁ}´Â:³ ¶=Â:³y´Â
ÆyÉ}´º´jÁ8Æy³”Ï°´@Ç Ç”É}Â:â}¸çÄ<¸ßÂXÂQÀÇ]ÂQ¶=´ƔɌÏßÁ}Å=¸°ÏßÀQ´ƔÉ}ÏçÇ
)( 

PQ(RTSVUDRXWVRZY[]\_^`/a/a:bMcdUfeMe g hLUfeMe i6j/a6U_e(e
kDbMah(Q6lmUDnofpLnqfr*sutvQEhMbMcdU\8w[:eMxyqLbzEU_e*[Be({
p@|/}~b(UJ€Ydlb:W‚S„ƒmnDWBWbVRXR…nofs†g‡s@\s8g8lbVz~Y R‚Y Q*aEU_eMˆ
p…^:bMlbŠ‰‹`|v`/c RXQŒ~bŽQ@a:b‹^~Y W~^‘c Q/Q@’VRc Yd’Zb‹S‚^MY RBU
PQ(RTSVUDRXWVRZY[]\_^`/a/a:bMcdUfeMe g hLUfeMe i6j/a6U_e(“
kDbMah(Q6lmUDnofpLnqfr*sutvQEhMbMcdU\8w[:eMxƒTs†t‘”•o>qLbzEU_e*[:eM{
p@|/}~b(UJ€Ydlb:W‚S„ƒmnDWBWbVRXR…nofs†g‡s@\s8g8lbVz~Y R‚Y Q*aEU_eMˆ

}âÈ Á4É}ĕÏçÇ´j³ëÏçÇèRƔÏßÁXÉ}â ´î4Gö Ç]´@îX´ê0Ý ÂQÁ}ýÏßÌVƔÂ:³bÏ°Á!¿jÂ:ÆyÉ}¶=´b¶µ:âŒÄ}Á}éŠÏ°µ:¿@ÁŒµ¿Æy´6ÏßÂQÄÁŒÆyÇÂ:¿mï}ɌÏç¿jµgÇ'Á}ÁŒÇ”´@´j¿¸IƔÃ'Ï°Â:É}ÁáÏç¿m·-É´j¸°Ï°ÂÇbà ¿jqâ}¯ ³y³”´@ÁQÆy¸ß÷ÿâ}Á âŒÇ]´6Ä
È
Â0¸°Â•¿jµgƔ´ƔÉ}´bÄ}³”Ï°é:´6Ç Â:¸°¸°ÂÃ'ÏßÁ}Å=³y´j·-ÂXÂgÆ Æl÷Xï-´ 

C! 

#

v!Á(

a#

)

½sđ¾7¹Ìï–I>đ·}Ú ¾

èRǔÉ}ÂXÂ:¿@⌵¸°ÆyÄ<´Ç]Æy´@É}´º´Ç]Ç]ÂQ´6¶0¿qÆy´jÏßƔÂQÉ}ÁÿÏ°Á} Å=¸°Æ”ÏßÉ}ÀQ´´ûÆy·-É}ÂXÏçÂgÇ Æº¶=´@Çyǔµ:Å:´6ÇBï-´j³”Æyµ:ÏßÁ}Ï°Á}Å<ƔÂá÷QÂ:â îŒö îXêûÄ}´jéXÏ°¿j´@Ç@¯ IÂQâ
7(

]W 

å8— 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

— B} S˜Y e‡U™gq›šœMž‘s@\s8g›gŸ+“  ¡EYdl‰J€`~lŸb•z/[/¢ ž@[(¢ žMˆ/£‚ ¡EYdl‰J€`~lŸbv[/¢ ˆ(œ
{(x/¤6[:e/¤E[Bœ(£
¥Ÿ¦ c S‚l§`]¨;Y h(b(©8jRZYdaªŠRZYdaª*c b‹b~ahMb:hYdaBSTbMl«¬`WVb­
š‹®8p!gŸU@pLQ~S`/c/Q~«…[Š®Lp!g8šc QMªEY W:¤6g¯s8®°^QMRTSTR™«$Q@j(ah‡©8[Ž`WS‚j`/c¯c |YdajRb/¢
R˜WRZY[‘U…®8p!gLšc Q(ª6Y W(©dg¯s8®±s8² ¦ s s‡\s8g8Ydl — œ(žlŸbVª(R`:S€«¬h/e*[:³MeMe(e®fq›”•t
aQEhMb•´†h(“Mµ(xMbBe

¸ßÂXÂQÉ}À Ïç¿mÉÂ:³ Ï°ÁŒÆyĕÉ}Ïç´b¿jµgĕƔÏç´6Ç]ÀÇƔǔɌ´@¿µgƔƺϰÂ:ƔÁ É}´îŒö îXê¿ÂQÁ8Ɣ³yÂ:¸°¸ß´@³à µ:Çï}³yÂ:ï-´j³y¸°÷ ³”´6¿Â:ÅQÁ}Ï j´@Ä Rãw´j¸°ÂÃ ƔÉ}ÏçÇ
,

NA

J(

=K

=

kfb~ahMQ6l›nofpLnqfr*s°t]QEh(b~cdU\8w[:eMxyqLbzEU_e*[:eM{
p‡|/}~b(U€YdlŸbBWS„ƒ¶nfWVWVbVRR…no_s8g‡s‡\s8g›lbVz~Y R‚Y Q*aEUDe(ˆ
fbVSTbBW‚STb:hŠRXWVRZYEhEY R’•RXh/WŽ`:S2R˜WR‚Y[(©EW^`/a/a:bMc(e@©‡Y h‘e‡©Lc¯j(ae
s@\s8g@h(bzMY WbŽR˜h(W(U2^hMJlRXbBWSTQ6l$·¸œ@[BˆŒ|:STbVRB¢sEbBW‚STQ6lŸRZ·¹ˆMeM{(“*[:ˆMeMe ¥ [:eMˆ(žM{
t ²8­ ¥ [Be‡¢ ˆ‘º2²8­

XþŒéÌëÏß³mÂ:³”ÇlƔƔÆh⌴ :µgÆy¸É}³”Ä•Æ”´ÞÏßÏçƔÇ]¸°Ï°ÀÏßÂ:Á}ÁbɌ´ÞÃ'µQƔÇbϰɌ¸°¸Q·-µg·-Æ!´j´j´ ³yÁ ´@gµ:ĕ¶Č´jµ:éÇ ï}gï4ǔìûÄ}´6¿:Ä´®Æ”´6jƔ¿qÂƔÉ}Æy´@ĕ´ Ä ´jÇ]éX´6ÇyÏç¿¿j¿ÂQǔ´ ÁŒÏBÄgĕĕÃ'Ïç´jÇ]ÀÊÏßé ¸°¸XÇyÇy·4Ä}Ä}´ ¿ ¿:¯<ĕ¯°¯ßàŒ´@¯ !é Â:¸°Æ”¸ßÇyÉ}Ä}Ã'Ïç¿@ÇÏ°— Á}Ɣ@Å´j´j¸°Æy¸çïŒÇ¿gµ:¯(÷:³]È ÆyÂQώâÉ}ÆyÏß´@ÂQƔ³”Á}Ɍ´wÏßµgÁŒÇ]ÆÉ}ÅáÂQƔƔâ}É}É}¸çÏçÄ ´Ç
·4¶´µŠ÷Â:ÁŒµg´B¸çÇ] Â02·-ÆyÉ}´b´µgµgÁ<·-´jÁ8é:Ɣ´ë³y÷ĕÏ縰Ç]ÏßÀÀQ´ǔ´@Ɣ¿É}Ɣ´ Ï°Â:ÁŒÂQǸ߸°ÂÂ:Ã'³wÏßÁŒ´@µQÅ ¿mÉéXÏß³”Ɣ⌵:¸4ĕÏçǔÀ ÆyɌµÆ à µ:ÇÄ}´Ɣ´6¿qÆy´@Ä2¯IÈ É}´@³”´

Áï

o% 

%

B%

B%

)K

7( 

%

B% 

K 

(

+(

B

kfb~ahMQ6l›nofpLnqfr*s°t]QEh(b~cdU\8w[:eMx~ƒ„s†t‘”•o>qLbzEU_e*[:eM{
p‡|/}~b(U€YdlŸbBWS„ƒ¶nfWVWVbVRR…no_s8g‡s‡\s8g›lbVz~Y R‚Y Q*aEUDe(ˆ
fbVSTbBW‚STb:hŠRXWVRZYEhEY R’•RXh/h`:S™RXWR‚Y[(©EW~^`/a/a:bMc(e@©LY h‘e@©Lc¯j/av“
s@\s8g@h(bzMY WbŽR˜h(hLU2^hMJlRbBWSTQ6l$·¹œ*[BˆŒ|:STbVR:¢s6bBWSTQ6lR‚·¸ˆMe({M“*[:ˆMe(e ¥ [BˆM³
t ²8­ ¥ [Bˆ(³@¢ ˆ t ²8­

ãÇ] ÿêl½B
è æ è Ɍ}µgÆyÁ}É}Å0Ï°Çë÷:Ï°ÂQÇ'â}ÁŒ³ëÂgǔÆB÷Xµ=Ç]Ɣ´@ĕ¶á³yÏßéQ¯ ´ìºý ÌýÈYƔ³y÷Ɣ ¨Ä•ÏçǔÀ Œ¶0À ¨Ç ŒÂQ³'¶0ÂQâ}Á8Æ'ÏŽÆ wìBÂQÏßÁ}Å
¢B¬•¤ŠÔ6§ Ô@§GÕ4«h§¨«
Â:╽гmƔĕϰé8¸°Ï°ÏŽÏ°ÁŒÆl³”÷QµgƔ¯ ⌳y÷ÊIµ:¸hÂQî4ĕâö ³yÃ'Ï°îXé:êÏ°´=¸ß¸-ĕµgɌ³yï}µŠÏßï-éQé:´:´@´ µ:¯ÐÆy³yÇB±(ÅQƔµ:Â!Ïß³]éQÆy´'ƔώÉ}ÆyƔÏß´=É}ÂQ´ûÁ}É}Ï°Â8éXÁ}ÇlÏßŪ³”ÆƔâŒÂ:ÏçÇï-µ:¸4´jï-³mĕ´jµ³y³ ÆyÏ°é:ÏßÂ:ÁŒ´B³yÅ<¶=µbǔ´@Ä}÷•Ä Ï°ÇlǔÆyÀ=â4´jÇ]¶¸°Ï°µ:Á}·4ŵ:´@ǸŒ¨µ!Ä}Ã'Ï°É}ǔ¸°µ:À ´@³”Á ÅQÂ:´¨³<ĕ·}Ïç÷:Ç]â•ÂQÀ=ƺâ}Ïç³Â:ÇƔÇ]¨É}µŠÆy´@µ:éQ³”³]Â:Ã'Æy³y´@ÏçώÇ]ÆyÄ2´´ ¯
ƔõBÉ}ǔ´ºÏßÁŒ¶Å!µ:ÆyÁ!É}´:¿mÅ:É}´ ÂQÏ°¿jÂ:´ ³ mÆyöÉ}⌴ºÇ]Å:ƔϰÂQé:¶ ´@Á!Ã'â}ÏßÆ”Æ”Ï°É ¸ßÏßÆlµg÷ â•ÆyÂQÂ:³ëï}³yĕÂ:´·-Æmµg´@ϰĸ°Ç@ĕ¯ ´ ¨µgâ}¸ßÆyÇ =ǔ´j´@¶=ÇÆy ÃÂQ³”À Ãw´j¸°¸J¯îX´j´
Ò«h­jÔ6¬}¦¨¦G§¨« ¬ (¦¨¥X­ s­@Ô@¥X©
êüÁŒÇ]Æyµg¸°¸°ÏßÁ}ŵ þŒ¸°´@ǔ÷•ÇlÆy´j¶ ÏçÇ'Á}ÂÄ•Ï -´@³”´@Á8Æ ³”ÂQ¶ µgÁX÷Â:ƔÉ}´@³BîŒö îXê ĕ³”Ï°é:´
4,

88 

(

\K

:»»

( K

U,

j

G(

e(

‡W

Ž,

(

<(

°¼

j

žm

ÄW¸6ÇW¹Á¼sÔ¸½}Ç Ã Ù¾7¹?†¹sÔ ¾sĆ¾šÔ/?Ò7¾6¿

Â:³'´ •µ:¶=ï}¸ß´ 

T.

&(

3@

(

&(

J(

$

ÄW¸6ÇW¹Á¼sÔª¾('qÔE)

 ½6¾}¿  ¹Ì½WÛ7Í 

(

 ½q¾}¿  }
½ ½q¾}¿ à ۚ¾6¿

$

å8Ë

eã êEãeä/à8…¬à 

-Õ ×h«Ô@§¨«
êÏç¿ï•ÆyÏèsBÂQ¶=Å:Ïç¿(•ĕî4â}ö ¸°´îXê2µgÇ]Æ'â}·4ïŒÂXï4ÂgÂQÆ ³]Æs³yÏçÂ:ÇR¶ ¿jÂ:¶=´ï}ÆyÏ°¿ ¸ß´6¿jÄûÂ:Ï°Á Á8lƔ¯ Â'¶=÷QÂXÂ:Ä}ââ}À:¸ß´6´@dz”Á}ƔÉ}´@¸Q´@ýÁ<æµQÄ}÷:ÄÂ:âºÆyÉ}µ:´ ³”´ÎÂ:¸°ÂQ¸°¸ßµQĕÃ'ÏßÏ°ÁŒÁ}ÅÅ0Æy¸ßÉ}Ï°Á}´ ´ GQÇ ¸°Â:ÆyÅ Â
ÆyÉ}´ Š´jÆy¿ ¨ÇlÆmµg·
#

j

h(B

ï .

hï 

% 

(

m%¥(

È%

¥% 

(

<(

)

$! ‚#

=

 ½6¾}¿  š
½ ½6¾}¿ à Ûz¾E¿À½nđ·šÅqÕ6ÔÒ · à Õ6Ô@¿¾M'qÔ*)°½6¾Ç6ÖzÅWٚԆ¹ÁÍÁÍ

ê¶ (âŒ÷:ÇlÂQÆ'âá¶=µ:Â:³”´âŒÁQâŒÆ ǔŠÏ°â}Á}ÁŒÅ¶0µÂQîXâ}÷•Á8ÇlÆ Æy´jƔ¶ûÉ}´bÍ Ä•Ïß³yÁ}Ï°é:ÏßƔ´@ÏçÇwµg¸°ÆyÏ @É}µ´jÆy³yÏß´ºÂQÁµ:Ç Ç”Ãw¿j³”´jϰ°¸GÆ'¯Ɣî•Â´j´¸°ÂQƔµQÉ}Ä ´ºŠ´âŒ}Á}µg¸ßÂ8¶=µ:ï}ĸ°´ƔÉ}Çy´º¿³y¶=Ï°ï•Â•Æëĕµgâ}·-¸°Â´bé:÷Q´:Â:¯ â
h(

NA

2%

0% 

ÁÁ †Âå >óú!

,ÿý18ÿþ 

;}469 4 9ö

'ÃÈ É}Ï°¸ßÏç¸sÇ Ä}ÏçÂÇ Æ”¶0É}Â8´ºÇlÆ'´6µ: ǔ
Ïß´6ÆyÇlÉ}Æ ´à õŠÂQ÷³”ÀƔÂ=ÂQÏ°ÁŒ³'Çl÷:ÆmµgÂQ¸°âs¸2¯ ƔɌ´bæë½ëêlìíǔϰÁŒ¿´ƔɌ´bæ'´@Ä}úûµÆëÏ°ÁŒÇ]Æyµg¸°¸°´j³'ï}³yÂ:ÅQ³yµ:¶
®Q¯BööÂ:Â:Á•Á•þŒþŒÅQÅQâ}â}³y³m´ºµÆ”ƔϰÂ:É}ÁR´ ¯ É}ÂQIÇ]Â:Æûâ}ï-³'Â:¿³”ÂQÆ ¶=æëï}½Bâ•Æ”êl´@ìг ¶Ç”´âŒÆmÇ Ç]Æwµg·-Á4´ÄÞÂ:Ç]Áï4ƔµgÂ=³y´@ï4Çë´@µQ³ ÇBÂQÂQ³”¶â•Æ”¸°ÆyÏßÉ}ÁŒÏç´@Ç'Ä ÇlÆyÏ°Á ´jï!@ǔýûÏ°ÁŒÁX¿·-´ÂQµ:ƔɌ³yÄ ´
µg¿ÚgÂ:ÁªÛ8Á8ÜgÆyÂQÛ³”ï4ÂQÏç´@Çû¸ß³y¸°´jï-µg³'ƔϰÃw¿jÁ}µ:Å´j³y³yÄs´@ǔ¯÷•Ä ÇlÆy³y´jÂ:¶ ¶ðÏ°ÁŒÆyÉ}ÇlÆm´=µgî}¸°¸ßãw´6ĪõîµgÆ ¯2ê ÆyƺÉ}ϰĕÇ0ÂXï-´@ÇÂ:Ï°Á}Á8ÂgÆ=Ƶ:¶¸ß¸ µÃwƔƔ´´j³Á}´@Ï I´@ÄƔɌÏç´=Ç0¿jï4Â:¶=Ãwï}´j╳ ÆyƔ´j ³ɌƔɌµ:´Ç
—}¯'ã´@Å:Ï°ÁÆyÉ}´bæ'´6Ä}úBµgÆûîXg³m¿jèRÏßÁXâ Ï°ÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸çµÆyÏßÂQÁ
ˌ¯'È ûÉ}¸ßÂQ´ëÅ:Ï°ÏçÁŒ¿ûÇlĕÆmµg³yÏ°¸°é:¸°µg´jƔ³ Ï°Â:Á=ï}³yÂ:ÅQ³yµ:¶íÃ'Ï߸°¸4µ:â•Æ” ĕ´Æy´@¿qÆƔÉ}´ÚgÛ8ÜgÛ¿Â:Á8Æy³”ÂQ¸ß¸°´j³Iµ:ÁŒÄ0¸ßÂ8µ:Ä0ƔɌ´
å4¯ I·4´ûÂ:â}µg³”éXƔϰÏß³]ƔÆyÏ°Â:âŒÁ}µg´6¸ëÄ=æBµg½ëÁŒêlÄ ìÂQĕ³”¶³yÏ°é:µ´@ƔÇ=Ɣ´6Ã'Äϰĕ¸°¸Bâ}³yµgÏßï}Á}ï-Å´@Æyµ:É}³´ëµ:Ï°Ç=ÁŒÇ]ÂQÆy³yµgĕ¸°¸çÏ°µÁŒÆ”µ:Ï°Â:³”÷ªÁR¯hîŒÌö ýî•êÈ ÉŒµ:³yÄ ÉŒÄ•´j³yÁÏßéQ⌴@Ç0ǔÏßÁŒÆyÂÅ
ƔĕÉ}´@´'ǔÏßÅQÅQ³yÁŒµ:µï}ÆyÉ}´Ïçµ:¿jÁXµg¸•÷0ï4ï4µgµg³”³”ƔƔÏßƔÏßƔϰÂ:Ï°Â:Á}ÁÏ°Á}ÂQÅÁâ•ÆyƔÉ}Ï°¸°´ώÆlé8÷0Ï°³”Ä•Æ”â}⌳yµ:ÏßÁ}¸ÅÄ}³”ÆyÏ°É}é:´B´6Çæ'µQ´6ÇÄ}ÆlúB÷Xµgï-ÆI´ºÏßÁŒæëÇ]½ëÆyµ:êl¸ßì ¸çµÆyǔÏßÏßÂQÁ4Á0¿´ûìºÆ”ýYÉ}´@Ì÷ýµg³yÈ ´
ƔêlµgÝÉ}¸°³”´º´6±wµ:ïŒýĕµ:÷!æ(³]ÆyÈ
ɌώÆy½ûµgÏßÂQ³mÌBÁ}ĕÈÏ°Ã Á}µgÅ=̳y´ºâ•ýƔ¶=È Ï°¸ßÏßµ:ƔÁŒÏ°:´@µg÷:ÇBÅQÂ:´@ǔ⠿jÄ᳔¶´@éX´jµŠÏ°Á<³]÷ÆyâŒÏ°Ç]Ç ´@µg´'¸hÂQµæë³ë½ëǔÇ]¶´jêlÆ]ìеgƔ¸°Ï°¸ŒÁ}ĕÅyö Ïßâ}éQîX´@ï Ç@êh¯Bµ=ĕ³”È ǔϰ é:É}´ ´Ælà -æëµg⌽B³yǔ´âŒêlìµgæ븰½B¸°Ç]÷ ´@êl¸ßì:´6®Š¿q¯ —gƔòÏ°Â:ÝÞÁ ãÂQÁ
Â:î•Á!Ý Æ”ýÉ}Ì´¸°¿Ï°Ç]ÂQÆë¶= ¶(â}µŠéŠÁ}µ:Ïç¿jÏ߸çµgµgƔ·ŒÏ°Â:¸ß´Áĕ¿m³yɌÏßµ:éQÁ}´@Ç@Á}¯h´j¸}ìºÌý ýÌÈNýµºÈYÄ}³”ǔϰ´jé:¸°´Q´@¿q¯
Æ ê 2ÆyÉ}Ç]´jÏ°ÇBƔâ}ĕï=³”Ï°Æyé:³”´ Ï°´@ÇhÂ:Æy³'ºâ4âŒÇ]´Qǔ´ë¯hêώÆIÆëÏßÏçÆÇwÃ'ƔɌϰ¸ß´ ¸
ɌµgÁ}Å0ÆyÉ}´ºÏßÁ4ÇlÆmµg¸°¸ß´@³@¯
Ú}¯'È ÉŒµÆmÇ ÏŽÆ •Æ”É}´ºÏ°ÁŒÇ]Æyµ:¸ß¸çµÆyÏßÂQÁ!ï}³yÂ:ÅQ³yµ:¶Æyµ:À:´@Ç ¿@µg³y´Â
´@é:´j³y÷8ƔÉ}Ï°Á}Å=´j¸çǔ´
)(

J( 

K

K

ûïW

k(

(

3( 

4W 

( 

8$,

4(

7( 

8

¡â

v!

7( 

#

(

h(

mK

å&›að

,ÿ=<ÿ 

»»

)(

óƒŸ'è0ÒهžÒoŸ'ÒoÏbž 

ò†4 H 46:%E}8A 

Æy³yÉ}Â:´0É}¶ ´@Ú:Á=Û8Æy܁³”É}â}Û=´<ÁŒÃ'ǔÁ}ïŒÏ°Ï߸°ÁŒµ:¸hų”Ä•´6µ´jÇ Æ”æë´6ï-¿qÂX½BÆÂ:êl¸wÃ'ìYƔÉ}ÂË´jÁÿÂ:³y³´jµï}Ú ¸çĕµ:¨³”¿jÏ Ï°2´!é:÷:´ÏßÂQÆ@Å:â ¯ ÂX¿j´@È Â:ÇBÁ•É} þŒ´<ÅQČâ}ÏßÁŒµ³y´´@ÆyµÄ µgÂ:Á4Ã'Á}ÄÞÏ°´ ¸ß¸'µgÂ:╷-³ÎÆy´!¶=Â:¶³yÂQ´j³”µ·Œ´'Æyâ}ϰĕ¿@Ï߸ߵg³yÆÏ߸°éQ¸ßÂ:÷á´@Á Ç
ǔJƔ´jƔºɌ¸°´@´ ·-¿qÆ´ëŒ÷:µǔ¯ªïŒÇ”µgïŒÈ ³yµg´@Ɍ³yÇ ´´
æë½BêlìíÃ'Ï°¸ß¸
¿Â:Á8ÆyÏßÁXâ}´Â:ï-´j³mµÆyÏßÁŒÅ0ÁŒÂ:³y¶=µ:¸ß¸°÷ĕ⌳”Ï°Á}Å=ƔɌ´º³”´ ¿jÂ:ÁŒÇ]Ɣ³y⌿qÆyÏßÂQÁ!”•¿´6Ç”Ç ¨ÏG¯ ´:¯
, 

! g(

a#

( 

0-^

v!

å:å
ώ·ŒÆµ:¿@¿mÀQµg´jÁÁŒ·4Ä ´=¨µg³y´@Ï°¸°µQÇ0Ä ÷QÂ:³yâªÂ:¶ Ã'Ï°µ:¸°¸ëÁŒÄÇ]´@´!Ã'³”¶=ÏßÆ]´@ÆyÇy´jÇyÁµgÅ:Ɣ´6Â Ç lâŒÇ”Ï°Ç]¶0ÆbÏ°Ï°¸çǵg³0Ï Æ”Á}ÂÂgƔÆyɌÉ}´ÏßÁŒÅ<ÂQ¸ßÉ4¸°Âµ:Ã'ÇϰɌÁ}µ:Åï}Ä}ï4Ï°´@ǔÁ}ï}´@¸çĵŠ÷:q¯´@ÄÂ:É}ÁN´@ÁƔÉ}µ´
ÚgÛX܁Û0¿Â:Á4Ç]ÂQ¸ß´ 
*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

/(

3(

e(

2# J,

i(

$

ÃXÄTÅfƧÇmȶÆmÉEÊÇmËXÌVÉ ÍZÉ ÍDÊǶÎ$Ï Ð‚É ÍѧÒ*Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՆÒ*͘٠͘٠ÅZՇÚ̈́Û
Ü Ò@Ý~ކßXà˜Ñ§ÊÇmáTËՆÍmŘ۬ÊǶâãXä‚ÇTå Ç¶È¶Î§Ö ÌZæDçEÖ ×LǶâd̂èmÎ@é/êàXßTëXÅÅXìÍTê
ÃXÄßDƧÇmȶÆmÉEÊÇmËXÌVÉ ÍZÉ ÍDÊǶÎ$Ï Ð‚É ßDѧÒ*Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՆÒ*͘٠͘٠ÅZՇÚ̈́Û
Ü Ò@Ý~ކßXà˜Ñ§ÊÇmáTËՆÍmŘ۬ÊǶâãXä‚ÇTå Ç¶È¶Î§Ö ÌZæDçEÖ ×LǶâd̂èmÎ@é/êàXßTëXÅÅXìÍTê
ÃXÄÄDƧÇmȶÆmÉEÊÇmËXÌVÉ ÍZÉ ÍDÊǶÎ$Ï Ð‚É ÄDѧÒ*Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՆÒ*͘٠͘٠ÅZՇÚ̈́Û
Ü Ò@Ý~ކßXà˜Ñ§ÊÇmáTËՆÍmŘ۬ÊǶâãXä‚ÇTå Ç¶È¶Î§Ö ÌZæDçEÖ ×LǶâd̂èmÎ@é/êàXßTëXÅÅXìÍTê
ÃXÄTëfƧÇmȶÆmÉ Ü Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՇژÄ_Êí‚Õ@î•ÑÄTë‚Í„ßTÅXÅłï̈́êÛ¶ÉEðϯǶâŸÊǶáË˂ÏñÖ òTdžëѧÒ*͘٠͘٠ÅXÛEóñáÖ å ÆEô*Ö Î$Ø
ÏñǶÆèXå Άõ„ÊǶâãä‚ÇTå ÇmÈ¶ÎŸÖ Ì‚æç6Ö ×8ÇâÌZè„Îõ
ÃXÄTëfƧÇmȶÆmÉ Ü Ó Ô8Õ‡È„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆՇÚZßfÊíÉ6ÒEÏñáÖ æTǶË_á˜å ΁ÇTÏæTá„ΟÇ*öd̂÷„Æ@óñÌÏ~˂ÏñÖ òTdžë€Ñ§Ò*ÍZÙ ÍZ٠ŘÛ
ÃXÄTëfƧÇmȶÆmÉ Ü Ó Ô8Õ‡È„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆՇÚZßfÊíÉ6ÒEÏñáÖ æTǶË_á˜å ΁ÇTÏæTá„ΟÇ*öd̂÷„Æ@óñÌÏ~˂ÏñÖ òTdžë€Ñ§Ò*ÍZÙ ÍZ٠ŘÛLÊ(ð:ç̈́ãÅ
ÃXÄTëDƧǶÈmÆmÉ Ü Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՇژßfÊíZÕ@îŽÑíXßTë˜ßàXà˜ï̈́êXÛ¶ÉEÓ æTÖ Î§Ö áXåVðÏñǶâŸÊÇmáTËDËZÏdÖ òTÇ8ë_ѧÒ*ÍZÙ ÍZ٠ŘÛ6óñáÖ å Æ
ô*Ö Î¬Ø_ϯÇmÆèXå ÎLõTÊǶâãXä‚ÇTå Ç¶È¶Î§Ö ÌZæçEÖ ×LǶâd̂èmζõ
ÃXÄTífƧÇmȶÆmÉEÊÇmËXÌVÉ ÍZÉ ÅÊǶÎ$Ï Ð‚É ÍѧÒ*Ó Ô8ՇÈmÖ ×Ն؄̂×LÇmÆՆÒ*͘٠ÅÙ ÅZՇÚÍ„Û Ü Ò*ÝMކßàZѧÊÇmáTËՆÍmÅXÛ§ä Ü äBÓÝ/è„Æ
øXÊÇmƧǶÎ6˘Ƕ΁ÇmȶΟǶË_é/ߘ̈́ÅíëXëXìÍTê
ÃXÄêDƧÇmȶÆmÉEùXáÖ å ÇmËVÉ Í˜É ÍfÊÇ¶Î§Ï¯Ð‚É Å_џϯÈmÌZæ„ó$Û Ü Ò@Ý~ކßúEÑdîJÏñÖ ÎŸÇՆÍmŘ۬ÊǶâãäDŽå ÇmÈ¶Î§Ö ÌZæçEÖ ×LǶâdÌZè„Î
é(ëZÍTÃTëXàXêêXì̈́ßà
ÙÙÙ

j´È Á}É}Å8´jµgÁ<ÅQ´@÷:Ä ÂQ•âµgÃ'Á4ÄÏ°¸ß¸sÆyǔÉ}´j´º´ûÄ}ƔµÉŒÆm´µ=ǔ³”6µ:¿³”ÂQ´ûÁŒ·4ÇlÆy´@³”ÏßÁ}â4Å=¿qƔï}´6Ä2⌯¸ß¸°´@Ä ³”ÂQ¶äƔɌ´ǔ:³”´6Çï-ÂXÂ:¸ }Ç]ï}âŒÁ!â}ï XƔ´@Ç]Ɣ´6Ä
p(

-K

[K

YK

YK

ÃXÄûDƧÇmȶÆmÉ(á˜èmΟÌϯÇüTáÖ ÏEüTÖ ËZÞÍ̈́ëXÃ_ã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆmÉ6äBüTÖ æ˜æÖ æ„ý2è˜üÆü„áTÏñdžËXǶòÖ ÈmÇ
ÃXÄàDƧÇmȶÆmÉ(á˜èmΟÌϯÇüTáÖ ÏEüTÖ ËZÞÍ̈́ëXÃ_ã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆmÉ/ç:ÇmÆŸÎ§Ö æ„ýDÆüTá„ÏñdžËXǶòÖ ÈmDŽãT˘Ƕòã˜ØT˘ãZ͘٠íÙ ÅXãT˘á„Οá
ÃXÄÃDƧÇmȶÆmÉ(á˜èmΟÌϯÇüTáÖ ÏEüTÖ ËZÞÍ̈́ëXÃ_ã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆmÉ/ÇTæTýáýXÖ æTýØTÌTÎ*ÆüTáTϯÇfÙ Ù Ù
ÃXÄÃDƧÇmȶÆmÉ(á˜èmΟÌϯÇüTáÖ ÏEüTÖ ËZÞÍ̈́ëXÃ_ã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆmÉEϯÇmÈmÌZæTƟΧρè„È¶Î§Ö æ„ýf˂ÏñÖ òTdžë™Ù Ù Ù
ÃXÄÃDƧÇmȶÆmÉEÍmÅíXë
ÃXÄÃDƧÇmȶÆmÉEÊÇ÷XèÖ å Ë_ÌZæã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆ$ã˜Ï¯Çü„áXÖ ÏŸÉLþámÿ_÷˜è ÇTÏMßXàTÅXÅfÖ æDûëXÃZÍÏñÇmáTËXÆïü„ÏdÖ ÌÏñÖ ÎñÐ_ê
Ƭå ÇmÇüíÅÅ
ÙÙÙ

È É}´º³y´j·}â}Ï°¸çÄ!Çy¿³yÏßï}Æ Ã'Ï°¸°¸sï}³yÏßÁ8ƔÂQâ•Æ'ώÆmÇ'ï}³yÂ:ÅQ³”´6ǔÇ´jéQ´j³y÷Þ®@Û Â hƔÉ}´ lÂQ·á¿jÂ:¶=ï}¸°´Æy´@Ä 

7(

óá

ÃXÄÃDƧÇmȶÆmÉEÊÇ÷XèÖ å Ë_ÌZæã˜Ï¯áÖ ËZãTÈ„Ö ×›Õ†ØTÌZ×LÇmÆ$ã˜Ï¯Çü„áXÖ Ï6éÅ˜ãûëXØÍ
ÍTÃßTÅ_ƧÇmÈmÆmÉ/ÊÇ÷˜èTÖ å Ë_̂æDãXÏñáÖ Ë˜ãÈ„Ö ×›Õ†Ø„Ì‚×LÇmÆ$ãXÏñÇTüTáÖ Ï/é-Ímë˜ÃàãXûTë˜Ã˜Í
ßëZÍmë_ƧÇmÈmÆmÉ/ÊÇ÷˜èTÖ å Ë_̂æDãXÏñáÖ Ë˜ãÈ„Ö ×›Õ†Ø„Ì‚×LÇmÆ$ãXÏñÇTüTáÖ Ï/é•ßßëXûãXûTë˜Ã˜Í
ßXÃTÅXêfƧÇmÈmÆmÉ/ÊÇ÷˜èTÖ å Ë_̂æDãXÏñáÖ Ë˜ãÈ„Ö ×›Õ†Ø„Ì‚×LÇmÆ$ãXÏñÇTüTáÖ Ï/é•ßÃXÃêãXûTë˜Ã˜Í
,ÿ-<ÿ-þ 

Ì546 :É  4 ;:lª7 8;97  

;7H “546ö

4; ‹°} 

˜9 

,'A«<

½Ç]´jÆ'Æy´j⌳Ç]Ï°÷:Á}ÂQÅ=âÞÆyÉ}Ɍ´µŠé:´Â:¸°³”¸ß´@Ã'ï}¸°Ï°µQÁ}¿Å0´6Äáï}³yƔÂXÉ}¿j´0´@ĕ·ŒâŒµQ³”Äÿ´Q¯ ĕ³yÏßéQ´÷QÂ:â ¶â4ÇlƳ”´ JÏ°Á8Ɣ´@Å:³mµÆ”´ÏŽÆÏßÁ8ÆyÂƔɌ´0æë½Bêlì
®:¯ëî8Æmµg³”Æ'ƔÉ}´Æy´ XÆ õëê
—•¯'èRÂ8ÂQÀƔɌ´º¸ßÏçÇlÆëÂ
·ŒµQ¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç Â:³ ÆyÉ}´bæë½BêlìíÇ]´jÆ GÇ ¯
Ë}¯'êlã ì µ:¿m(ÀQ´j´QÁŒ¯ Å4Č¯IÇhìÆ”ÉŒ®Qµg¯ß®QƯ ÛɌµŠé:q´ ¯ ·-´j´@Á¶=µ:³”ÀQ´@Ä ¨µg⌸ŽÆl÷ Ã'Ï߸°¸ŒÉŒµŠéQ´'µ hƔÂÆyÉ}´ë³yÏßÅQÉQÆI 4ÆyÉ}´jÏ°³
匯 êêlì ÷Q Â:
âÞÆyǔÉ}´´bÆǔâ}ïŒï µg³yǔ´BïŒÆyµgɌ³y´@µÇ'ÆëƔÉ4É}µ:´0Ç êl³yì ´jï}¸ç µ:οjƔ´@É}Ä!´ ÏŽÆ ¨µg(⌴Q¸ŽÆl¯ ÷áÅ4¯(·Œì µQ¿m®:À:¯°®:´jÁ4¯ Û Ä!üì Ã'®:Ï°¯¼¸°Ú•¸h¯ ·-Û ´ ¯ÂQ¸ß¸°ÂÃw´@Äá·X÷<ƔÉ}´
ڕ¯ ³”ÏßƔ´bÄ}Ã'ÁÆyÉ}´ºêlì GÇ ' RÆyÉ}´ ¨µg⌸ŽÆl÷!·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄ GÇ ¨ÌýÈ ÆyÉ}´bǔg³y´@Ç q¯ 
( 

+(

0

)(

4(

m! ‚# 

(

Õ!

h(

)(

)( 

,

J!Á¬#

)(

7# 

(

'(

]! 

! ‚#

7(

+(

w

=! ‚# ! 

#

a#

åXÚ

eã EãH*Šv‰/„=bßvv…¬]ˆ JŠ8ŠvŠ9äfbàvˆ4

ñŒ¯ ±I³”´6Ç”Ç TƔ´ XÏßÆBµgÅQâ}Ï
ܕ¯'½wÆ'ƔÉ}´ºÉXâŒÇ”ÀX÷ï}³yÂ:¶=ï•Æ Æl÷Xï4´ 

$

Ú ¾šÒWÙ}Ö7ۚ¾>½zÕ Ösđ¾E¿>½zË Ö7Û̸ ¾šÕ6½*¿

ƔÃwÉ}µQ´'É}Ç
´jêlÏ°³yìYÁ0´ âŒÂ 'Ç]-´ ÁŒÆ”É}Ïßµ:Æδ'¶0Ã'·Œ´ ÏßµQ¸°¸•¿mÀ:·4Ïç´@Çb´ëÁŒÃ'µ:Äbâ•ÉŒÆyƔµgɌÂQƔµ¶´@ÆIé:µÏç´jƔÇγºÏç¿j·-÷Qµ:´jÂ:¸ßÏ°¸°Á}â ÷ź³”ÁŒ´j³yµ:Ɣ´ ¶0â}Ïß³yÁ8´6Á}ƔÄ´6´@ÄbÅ:Ɣ³mÉ}Æyµ´ÂûÆy´@Æy³yÄbÉ}µ:Ï°´'Ï°Ä Á8Ç]Ɣï4ǔ´µgÆ ³yÆy´@É}µ:Ç
´ëÁŒï4æëÄ ÂX½ëÂ:'¸Jêl¯(·Œì µ:ã¯:¿m´ ê ÀQs´jÁŒµgÄ Æ”Ç”Ï°ïŒ´jµgÁ8³yÆÏ°´Ç
³”Â:´6Á¿Â:ƔÁ4É}Çl´!Æy³”æë⌽ë¿ƔêlÏ°ì Â:Á¸ß´@¿jµ:é:Á0´j¸ÆyµgµgÁŒÀQÄ´Bµ ÆyÉ}´j´Ã Ç”Ï ¶=@´:Ï°¯!ÁXâ•àŒÆ”Â:´6³”ÇIƔ¶=â}Á4ÏßÁXµâ•Æ”´@Æy¸ß´@÷ ÇIRƔ÷QÂ:ǔ⠴jéQ¿j´jµ:³mÁµg¸•â4É}Ç]ÂQ´=â}Æy³yÉ}Ç´ĕ´jæëï-½B´jÁ4êlì%ĕÏßÁŒµQÅ Ç
÷:Â:â<Á}ÂQ³”¶µg¸°¸°÷ÃÂQâ}¸°Ä<ĕâ}³yÏ°Á}Å0ƔÉ}ÏçÇ'ï}³y•¿´@ÇyÇ@¯
„ç

,

}`

ûç

7(

.`

0

h( 

K

<(

3A

å&›

$K

Ûx*Ó'÷p¡
¢0žڇÝiÓJÓ+Ùè0Òi×S‡*Óv–óƒžÚ[Ú[Ÿ]×'žÚ

,ÿ=Dÿ

ö ;;©46 Ý

ôú4

8µ   4 ú7 ª; .46 ò†46 'ÿ¬ÿkÿ

I± ³”ÂQ·Œµg·Œ¸ß´öwµgâ4Ç]´ (È ÉŒ´ÚgÛ8ÜgÛ î•ã õî!¿@µg³mÄÏçÇ Á}Â:ÆBµ:ĕ´ Qâ4µÆ”´@¸ß÷!¿ÂXÂ:¸°´@Ä2¯
¨Ç]îXµgÂQÂ:ÁŒ¶0¸°â•Ç ´Ɣϰ³”ÂÂ:´
Á JÂQƔ!É}³”Å8È
´ µg³”Á}÷ ï}Ï jÏ Æy´ @Ɣµ ϰɌ¶=·4´0Âï}¿@³”µgû³méQÄ}Ç]´âŒÇBÁ<¿ǔÂX¿@ÂQµ:Ɣ¸ßϰǔɌÁ}´@´ ÅÇ ³mÏßµg´:ÁŒÏç¯ Ç”ÄŌÏç¯ĕ¿j´:³y±ÆyÄá½ûÉ}´ ÏçæëÇû¿jö ¿jµQ¸ßÇ]Â8—g´QÇ]Û ¯´6ÇlÆû÷:öÂ:Ɣ¸°â!´@µ:¶ƔÁNÉ}µŠ´Ä•÷â4¨Á}µgÇlÆÁ´j´6ijy´Â:ÆmƔ¶¿g¯bµQƔýûÄ}ɌÁÄ ´
Ç]â}ïŒï}¸ß´@¶=´jÁ8Æyµ:³”÷¿jÂXÂ:¸°ÏßÁ}Å ¨µgÁ4Ç'´@ǔï4´6¿Ïçµg¸°¸ß÷Ï (÷:ÂQâ!ɌµŠéQ´ûÏßÆ븰ÂQµ:Ä}´@Ä!Ã'ώÆyÉá¿@µg³mÄ}Ç@¯
$

Þ

m.

[

Þ
( 

K

U( 

NA

7(

](

3AA

¥[ï

<! 

(

,ÿ=Dÿþ

ÿ¬ÿ¬ÿa9 Pÿ¬ÿ¬ÿ

g(

ò‘;;ö4;. £Ý

öÉ  ~4g úAH4 

;ò ;]ÿ

°ÏÇlöwÇÆyµg³”ÁŒâŒâŒÂ¿ǔƔ´ ´6¸ßBÂQÄ ÝÞÁ}qÅ:¯ Â:´@³y³=´ºÇ”Æ”â Ɍµ:Áÿ¿Ï°´jÂQÁ8Á}Æ´ ³y·4´@µ:Ä}¿mâ}À:ÁŒ´@Ä}ÁŒµ:ÄáÁŒÏ°¿ÁÞ÷ ƔÆyɌ ´0´jæëÁŒ½Bµ:·}êlì丰´!ËÆyÉ}å´Þg¸°Ú0ÂQÇ]É4Ƶ:ÇÄ}µ¨µgÆmµÏ°¸ß´6Æ”Ä Â ·-ÏJ¯ ´´:¯³”´6ƔɌ¿Â:´jÁ³y´
ê¶=îX Â:µŠ¸°÷Q÷0â•Â:Ɣâ·-Ï°Â:´ûĕÁ µºÏçÄ ÅQIÂ8Á}Â:•Âgâ Ä0Æ0³”Æyµ:´ÏßÇy¶=É}Ç]Ï°Â8´ëÅ:Ç]Á Æy´6Äÿǔ³y°´ ¯°µg¯ü³y¿´@îXÂQÇÂ:ÁŒ³yÇ]Ã'³”Ïç÷QĕÉ}¯ ´@´@³(Á Ɣ÷:É}ÂQ´ûâ Ã'¿jÏ°ÇyÂ:ĕÁ•Â:þ4¶Å:â} ³y-´@ÄÆyɌ÷:µÂQÆ â ĕ´@æë¿jÏ°½ëǔϰêlÂ:ì%Ás¯(Ë úëŠå ÂQgï4Ú!´ Á}â}¸ß¸°Ã ÷
Ɣ÷:Ç]É}´6Â:¿´â Â:ĕÁ4Ɍ´Ä}µŠé:µg´@´w³y¿q÷Æy·-ÏßéQ´jÇ]ÂQ´j´0Á=â}Ä}³m¶³”¿Ï°´:é:µg¯ ´6ÀXÇ Ï°Á}ųy´ ³”ü´@¿Å:Â:â}Á}¸çþŒµgÅ:³hâ}·Œ³yµ:´º¿mÀXÆyÉ}â}´0ï4ÇjæB¯(½ëîXÏßêlÁ4ì ¿s´ µgÁ}ÁŒÂÄÿ곔÷Q´6Â:ÇlÆyâ Â:Ã'³y´ºÏ߸°Æ”¸•É}Ɍ´µŠé:Ä}´µgƔÆyµ ³y´j³”ï}ÂQ¶ø¸çµ:¿jµ´
)

Þ

=K

#

% E%

(

e! 

s 

B#

[*W

Þ

=M

h(

% %

0

(

,ÿ=Dÿ-,

K 

)(

0

( 

K

p( 

µöóö4 ;:F“ ÉüÈÿ¬ÿ¬ÿP3 ú;U; 

8A64 H4 9ö 46D+ 
9 ÿ 

Dµ /ÿü4AUÝ 

:ò

?É?É?É?Èÿ¬ÿ¬ÿ~ú;! ;öÂ

j´÷:îXé:Â:⌴@âÞǔ³ûï4¿m´6ï4Ɍ¿qµgÂ8Ɣ³”´6Â8ƔÄ=Ç]ÏßƔ´ºöwÏ°Â:ÂQµ:Á}Á}âŒÏ°´bÁ}ǔ´Å RÎâ•êüƔÆyÁ4É}Ïß¿¸°´bÏßÂ:Æl³y÷y³”´@÷:´6¿qÂ:Ç]Æ(´jâÿÆûÇ]´jâŒÄ•Æ]Ç]ÆyÏç´6Ç]ÏßÁ}ÄÀáÅ8q¸ç¯bÇhµgÏß·-È Á ´jɌ¸çƔÇëÏ°É}Çû´'³m¶=µÄ•Æ”´@ÏçɌǔÇy´jÀbǔ³'µ:¸°Å:µ:ÆyɌ´·4µg´@ǔÁ¸•´jÇ]´@´j6¶=Æ(öÇB·XâŒ÷ƔÇ]Â<Ɣ¨Â:ĕɌ¶ŸÏçµ:ǔÀï}Ã'ï4ÏßÂQ´@ƔÁÿÉÿ³hÃ'Ã'µ:É4â•É}Ɣµ´@Â Æ Á
ï}³”ÂQ·4´6Ä!Ä}´ ¨µg⌸ŽÆmÇj¯
ĕîXÂ:³”Ï°¸°é:╴<ƔϰÂ:÷:ÁÂQâªÿîX¿jµ:ÏßÁ4Á ¿´á¿mɌƔÂ8ɌÂ8Ï°ÇÇ]´´@Ɣ³”³yÂ:³ĕÂĕÂXÁ}´6ÂgÇ=ÆyÉ}Á}ÏßÂgÁŒÆŠǔµ:´jÁŒ´@Ķ·-Ɣ´á Â:´ À-¯´6¿qêÆƔ÷:ɌÂ:´ âªÂ:Ãwï-µ:´j³mÁQµÆ0ƔϰƔÂ: Á ¿ ÂQ³”³yƔ´@Ɍ¿´Æ
)

Þ

+(

p!

k

B#

)(

Þ

0(

[

)

Áï

@

7(

h(

åQñ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

Ïß6Æö÷QâŒÂ:ÇlâÿÆyÂ:¿@¶µgÁ Ã'ÆyÏß³”Æ”÷áÉ ³yµ:´ â•Æ”¸°µ:ÂQ·4ï}´@³”¸ßÂQÏ°·4Á}Å´6Ä Æ”É}Ä}´0´ ¨Ä•µgÏ°âŒÇ”¸ŽÀ ÆmÇjÂ:¯ ³û곔w´ J÷Qï4Â:µgâ ³”Æ”µgÏßƔ³yÏ°´0Â:Á}Ï°ÁŒÏ°Á}Ç]ÅÆyµ:Æy¸ßÉ}¸°Ïß´0ÁŒÅáÄ}Ï°æëǔÀ ´@Ä}µgúûÁŒµÄ Æb¿mèsÉ}Ï°ÂXÁXÂQâ ǔ´
³yÂ:¶ŸÇ”¿j³yµgÆy¿mÉÆyÉ}´ºÏ°ÁŒÇlÆmµg¸°¸ß´@³'Ã'Ï߸°¸sÅQ´Æëµg¸°¸2 hƔÉ}ÏçÇ'³yÏßÅQÉ8Æ ÂQ³'÷:Â:âR¯
0 

ï

(

0(

Áï

h( 

7(

å&›aò

b(

ýr÷o×'Ú

ÌëÂQÁ}´÷:´Æ αI¸°´@µ:ǔ´ºÇ]´@ÁŒÄ<·}â}Å=³y´jï-Â:³”ÆyÇwƔÂ0Æm¿ÂQµgƔ´6Ç ûÁ}´@â}³yÂ:ï}â}ÁŒÀ-¯ Â:³yÅ

å&›%$

#"

õ&*ž'&÷ožÒه¢

ߓöÂåöÞ

,ÿ-Lÿ

V

ΖÚ=Ñ'žÖ)(Õ÷ižÚ=هè0Ó'ÒoÚ 

  .4+*/  } ª4 ªö™µöÉ7

½wÆ'ƔÉ}´ºÉXâŒÇ”ÀX÷ï}³yÂ:¶=ï•Æ'Ïçǔǔâ}´ƔÉ}´ ÂQ¸ß¸°ÂÃ'Ï°Á}Å¿Â:¶=¶µgÁ4Ä
+(

ò‘ö A:ú;  4 9ö-,

Y

چۚ·šÕ6Ç%¼ Ã Õ Ã Ô

éÈ µgÉ}³yÏçϰǺµ:·}Ã'¸ß´6Ï߸°Ç ¸µgÄ}ÁŒ´jÄḰ´ƔÇy´¿jǔµ:Ï2¸ß¶0¸ÂÂQ Á}ÏßƔƔÉ}Â:´³mÇ@æB¯R½ëÆyÉ}êl´ºì ³”´@¿j¶=Â:Á•Âþ4é:Å:´â}½B³mµèRÆyè ÏßÂQÁ¿jÂ:Ï°Á•Á þ4Â:Å:³yâ}¶³mµµÆyÆyÏßÏßÂQÂQÁÁÏ°Á·Œâ•Â:Æb³y¶Á}ÂgµÆÆ”Ï°Â:ƔÉ}Á!´Æl÷XÅQï4¸ßÂQ´ ·Œµg¸
7( 

( 

(

$

چۚ·šÕ6Ç%¼sÇ}ÅWÙqÙ Ã Õ Ã Ô

õBǔ´ƔÉ}´6Ç]´b¿jÂ:¶=¶µgÁŒÄ}Ç Ã'ÏßÆ”É ¿@µgâ•ÆyÏßÂQÁ

›»

ߓöÂåò‘ 
~4q />%¡E;7H 5 ª™Ý.™/;0 9 -,

,ÿ-Lÿ-þ

êü´ Á<}µgƔ¶=É}´ºï}¸°Æy´´ XƔÉ}Æ ´º¸°õBÏçÇlÆëê ¨Â µ:
â}·Œ¸ßÆlµQ÷¿mÀ:·Œ´jµQÁ4¿mÄ}À:Ç ´jÁ4Ä}Ç'µgï}ï-´@µ:³'Ã'ώÆyÉÞµ wƔÂ=ÆyÉ}´b³yÏßÅQÉ8Æ Â (ƔÉ}´@Ïß³ëêlì ¯4àŒÂ:³
0

<

b(

0

f!Á¬#

)(

)( 

1-2435243628791;:<3524352>=?7@1-A43524352B791-2B3C:<352B7@1;:<3D:<3628791-A43D:<352

êüÇ]ÁŒÏ°Å:ĕÁŒÏç´@¿jеgƔǔ´@ïŒÇ'µ:Ɣ³”ÉŒ´6µgÇ Æë¨æB·Œµ:½ë¿mêlÀQì ´jÁŒËûÄ Â:¨³ÎÄ•Ú ³ysÏ°é:Ɣ´ É} ´@ìÁ ®:÷Q¯Â:Û}␯ Û0ǔÉ}Ï°ÇëÂQâ}´jÏ߸°Æ”Ä É}µg´@¸ç³ Ç]¨µgÇ]â}´@¸ß´Æl÷ÆyɌÂQµ³'ÆÎÁ}ÂQÂgÁ}Æû´ï}ÂQ³”³
´6¶=Ç]´@ÂQÁ8³”Æ@´w¯ÎÇ]ê ïŒÎµ:÷:³”ÂQ´6â<Ç
µ:µQ³”Ç ´
ÏßÂ:Á Á â4¨µgÇ]´Qâ}¯¸ßÆlãw÷ ŠÂgÁ}ÆyÉ!Â:Æ'Æyï}É}³”´º´6¶Ç]´@µgÁ8Ï°Æ'ÁÞÄ}µg³”ÁŒÏ°é:Ä!´6ÇÆyÉ}Ï°Á ´µ=µgÁ4æëĽëÆyêlÉ}ì ´æëÇ]´jµ:Æ@Ï°¯ Ä4îX´ÆmÇëǔ¿j³”´@´jÁŒÇ Ã'Ï°¸°¸
ǔÉ}ÃYÏ°Á Â:³y¶µÆyÏßÂQÁ
x! 

!

m# 

(

h(

¬

)# 

(

i(

B%

ÎÐÖGF<Ÿ'ÒiÏ4žÖÜÛZÓ Toè0Ï4Ú Hrðvñò<ñ

å&›%E

QrÓ 

 ØŸ'ÒiÖJIOž'KwžžÒoÏ4ž

êüâ}Á<¸çµµQƔ´6Ä}Ä Ä•ÏßƔ³”Ï°ÂQÂ:¶Á<ƔÆyÂ0É}Æy´É}ÉX´âŒÆ”Ç”´ ÀXX÷!ÆëŒ³”µQÂQÇ]¶0´6Ä ï}ÆÎõBÆyêÉ}Æy´ É}´ºw³yæëµ:½ëÏ°Ä êl4ì ï}³y¿Â:Â:¶=Á}þŒï•Å:Æ â} ³m µÎÆyÏßÆyÂQÉ}Á´b¶ÂQÁ8µŠ·-÷ÂQµ:µ:¸°³yǔÄá ·-¿jÂ:´ºÁ8¶Ɣ³yµgÂ:Á}¸°¸ßÏ°´@ï ³@¯
È Ç”¿jÉ}³”Ï°Ïçï•ÇÆëǔ´@þ4¿q¸ßÆy´ÏßÂQƔÁÂÆyĕÉ}´@´ Çy¿º³yÏ°ù·4´6À:Çb´@³”¿Á}ÂQ´@¶0¸G¯B¶:ÏßÁŒÁŒÄ}¿j´ÇºÆyºÉŒùµÆ0Ïçǵ µgâŒÁÿǔ½û´j³ Ìû¿@îXµgêûÁ öVÏ°Á}½Bï}â•ï}Æ0ï}¸°ÏßÏ°Á8¿@µÆy´jƔ³mÏ°Â:µ:Áÿ¿qÆy±IÏßéQ³”´jÂQ¸°÷ÿÅ:³mÂQµg³b¶=éX¶=Ï°µÞÏßÁŒµÅ
êüÂ:Á8Á}Ɣ´´j³ ǔ¨É}µ:´@¿j¸ß´ ¸GÏ°½ëÇb±I¿jâ}ê w³y³”µ0´@ÁQÇ]ÆyÉ}¸ß´@÷¸ß¸-µŠÏçéÇµgÁŒÏ°¸°´jµ:´@·}Ä}¸ß´´@ĵ:ÆyÁŒÂ Ä Ï°Á8ÏŽÆ Æ”´@Ï°³”Çbï}¿@³yµg´Æw¸°¸ß´6âŒÄǔ´jÉ8³wâ4ÏßÇ]Á}ÀXïŒ÷:╯áÆëÈ µgÁŒÉ}Ä ´ ºÂQ³”ùá¶äÀQ´jÂQ³yâ•Á}Ɣ´jIâ•ÏçÆ@Ǻ¯¶=ýû•Á}Ä ¸°÷
´j³”¸°ÂQ¸ß´6¶Ä=Â:½ÎÁ0È Æ”ºÉŒ´ëÈ ±IJ¸çîXµg´jÁ´0ùºÆ”ÉŒÂQ´ï4´@j³yà}µgâ}Ɣϰ³”Á}ƔźɌ´jÇ]³º÷•Ç]æ'Ɣ´j´@¶ÐµQĕÃ'Ï°Á}É}Å Â8Ç]´ëÇ]´6ĕ¿q´6ƔϰÇ]Â:Ï°Å:Á Á=Â:Ïçdzĕ¶=ÏçÇyÂ:¿³y⌴0ÇyÇ]Ïß´6Á Ä0ÂQÏß³”Á¶ǔµg´jƔéQÏ°´jÂ:³mÁ µg¸•¯ µ:ï4ù´@³yÏçÇÇ
0

o( 

! 

T

G(

o 

!

p

d#

7( 

T

k#

U(

(

&T 

î

t!

C( 

(

E

2# T

å•Ü
ê]ï}µ=yÀQì•´j¿Ì ³y´6Á}ǔ´j´ǔ´@¸2ÆyÉ}Ç Æm´jµg³y³yÏJÁ}¯Å:´Q´j´j¯ÎÆƔÃ'´@·}Äáώ³yÆyÏ°µgÉ}ĕÆBÂ:ÅQâ}´@´jÇÆë¶ Q¶0·4æë´6´@½BÄ}¶=êlĕìDÂ:´@³yÄ ÷¿jÂ:¿j¶=Â:Á8Á8Ɣµ:³yƔÁŒÂ:³yµgÂ:¸°¸°ÅQ¸°´j¸°´j³m´j¶=dzmgÇ ´j´jÁ8 ÆyIÆ ¿ qÇ]¯(¶ÂQÁ<ê µ:Ƹߵ=ǔ¸2â}Æyǔï}ÂÏßÁŒï-¶=Å:Â:¸°³”´b´@ÆyĕÇIöÏ°â}¶ ±¶øõTâ}¸ßƔ¿Ã'Ï°ÂQï}ώ¶=¸ßÆy´BÉ<ï}¸ß¸ßÏ°µ0´ Å:•É8Á}ώÆlÆlÂQÃw÷ Á ´jJïŒÏ°´:Å:³”¯ É8Ō´ Æ ¯
´@îX¶0Íï}æ'Ɣå Ï°é:´ î•Ç”È'¿mæ Ɍ´@ĕ½ûâ}Ýÿ¸°´j³6î¯Ê¯IöìBÂ:´@ÁŒé8¿jÏç¿â}´ ³”³yĕ´j³yÁ4Ï°¿é:÷ ´j³¿jÂ:µ:Á8³y¿mƔÉ}³yÂ:ÏßƔ¸Î´6¶=¿qÆy´6â}¿m³”ÉŒ´<µgÏçÁ}Ç=Ïçǔ·Œ¶=µ:Çbǔ´@ÏßĪÁŒ¿jÂ:¸ßâ4Á ĕ±I´!¸°Ç”µ:´jÁ ¶ù µgïŒGÉ}µgÂ:ÁŒ³yÄÊ´@Ǻõëµ:ÁŒÁŒÏ Ä
ǔÏßÅQÁŒõBµg¸çǔÇ@Ï°Á}¯hÅ=È Æ”É}É}´º´ºÉX·ŒâŒâ}ǔÏßÀX¸ßÆ÷ϰǔÁÞÉ}´j¿¸°Â:¸2¶=Ï°Ç붶0µg•Á4ĕÄ}´@Çw¸ß¸°Æ”´@É}Ä<´ºÂQâ4Á<Ç]´@µ=³ëÇy¿j¿jµgµgÁḰ´@Ã'Ä<³yĕώÆy´ºÃ'Á}Áá´jÃTõëÁ}ÇyÏ ¿<³yÏßãwï•ÆmÂQÇwâ}Ɣ³”ÉXÁŒâŒ´Ç'ǔÉ}´ X´j¸°Æ”¸J´j¯ Á4ĕÏßÁŒÅ
ÆyïŒÉ}µ:´ Å:´6Ç â}ÁŒµg¿³yƔ´Ï°Â:´ ÁŒXµ:Ɣ¸ß´@ÏßÆlÁŒ÷ Ç]Ï°é: ´ºµ:ƔÉ}ÁŒ´ Ä!Úgµ:ÛX³”´ºÜÛ}ĕ¯V´6ǔ¿jÈ ³”É}Ï°·-´ÿ´@Ä!¿jÂ:·4¶=´@¶¸ßúµgÁŒ¯ Ä}Ç ¨µQÄ}µgï•Æy´@Ä ³yÂ:¶ ƔÉ}´ ÚgÛ8ÜgÛ¶=µ:Á
eã LEãeàù;Màù–4á… 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

7( 

K

K 

x!

m#

<!

d# 

F!

# 

g 

3

k

f( 

7(

‚#

C!

I(

0

,ÿ¶ÿ 

0O‹Üô0P

ôûô

ÜQ ò‘W984@46öú 46öÝ 

} 46AFqò.qÝ 

4 ò‘Rò‘7 4q C 

öAH46öÉ7

î Ìýû±îXê]î -µgâ•ÆyÂ:·-Â8Â:Æ
Ã'ì É}´jî4Á öwµ=æ'êüæë±µgÈ ÏçÄ}ê”æ'ýâŒÌ Á}ÎÁ}µ:´j╳'Ɣ·-ÂQÂX·4ÂgÂXÆmÂgÇjÆ ¯IÏ°È Ç0É}µ ´ ÉXÂQ⌸ßǔ¸°ÂÀ8Ã'÷ Ï°Á}Çy¿Å0³yÏßÇ]ï•Æ”Æ´@ïŒÃ'Ç'É}µgÏ°³y¿m´ɪÆyÏ°µ:ÇbÀ:Æl´j÷8Á ïŒÏ°¿@µg¸°¸ß÷´ •´@¿jâ•Æ”´6Ä
®:¯ëî8Æmµg³”Æëµg¸°¸s¿Â:Á}þŒÅ:â}³y´@Ä<Çy¿jǔÏ2¶0ÂQÁ}ÏßƔÂ:³ëȵg´j¶=ÂQÁŒÇ ¨Ç”¶0ÂQÁ q¯
—•¯'·-È
ÂX´@Ç]ÂgÆ Æ'ƔϰÂÇëÁ}Ç]´@Âg´ûÆ'Ï ¶=hƔÂ:É}³y´´ƔƔɌÂ:Æyµ:µ:Áá¸sùQ¿jÛµ:¿mÐɌ´û h³y´ µŠ8éâ}µgÏ°Ï°³”¸çµg´6·}ĸ°´û·X÷¶=µg´@¸°¶0¸ƔÂQɌ³”´÷Q¯ ³mµgÏçÄǔ´ÆmÇwƔɌµgÆëµg³y´BÆyÂ
Ë}¯ë¶=î8Æm•µgĕ³”Æ<´IÆyµ: ¸ß¸ûjƔÇ]É}ï}´Ï°Á}Á}Çy¿jÏ°Á}ǔÏûÅ JÆmâ}µgï ³yÅ:(´jÃ'Æ!É}Ä}Ïç¿mµgɐ´@¶=´jÁ4Â:µgÁŒ·}Ç ¸°´@¨ÇRÇ]ÆyώÆhµ:³”Æ”Å8ÂûÄ ³”´6Ç]µ:ï-ÁŒÂ:ÄÁŒÄºÇ”Æ”´ÂûÆáµ:´@¸ßµ:¸8¿mÁ}ÉDÂQÁbÄ}¶=µg´@´@¶0ĕÂQÏ°â}Á ¶ Ç
ÀXµQ¿jÁ}¿´6Ã'ǔÇ'¸°´@¿jĕÂ:ÅQ¶=´¶µg·-µgÂ:ÁŒâ}ČÆ
Ç ÆyÉ}³”´'ÂQ¶æëµgÆyÏçÉ}Ä}´bæ'â}É}ÁŒÂ8Á}ÇlÆ6´j¯³ È ÇhÉ}Çy¿jÏçÇ'ǔÏQÏçÆmÇBµgĕ³yÅ:ÂQ´jÁ}Æy´ÇRƔµQÂÇ µ:Q¸ß⌸°ÂÏ°¿mÃYÀX¸°É}÷Â8µQÇlÇRÆmÇ ï-ÂQƔÂÇyǔÅQÏß·}µg¸°Ï°´:Á ¯
匯'ãwÏ°ÁŒÄ0ÏßÁ8ƔÂÆyÉ}´'³yÂ8Â:Æ ³mµg¶
þŒ¸°´@ǔ÷XÇ]Ɣ´@¶ µ:¸ß¸}âŒÁ8â4Ç]´6Ä0ǔ:³”´w·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄ0ĕ´@é8Ïç¿´6Çj¯
ڕ¯'ãwâ}Ï°¸°Äáµ:¸ß¸2³mµgÏçÄ!ǔ´ÆmÇj¯
ñ}¯ ê³yI´@Ç]·ŒÆ”µgÂQÆ]³”Æy´û´jƔ³yÉ}÷<´@·4¶ µ:¿mÏ°À:Á8´6ƔÄÂ0Ɣâ}É}ïá´ ³ylµ:â4¶ŸÇlÆëÏç·}ÇëâŒïŒÏ߸߳”ÆB´6Ç]³m´@µgÁQÏçÄÆ -ǔ¿m´ɌÆyÇ@´@¯¿mÀ Â:³µgÁX÷<ÇyµŠé:´6ÄáÃ'³”ÏßƔ´6ÇBµ:ÁŒÄ
ÜX¯'É}àhÂ8Ï°ÁŒÇlÆmµgÇw¸°¸ß÷Ɣ :ǔ´â}Æ(¸°¸ßƔ÷<É}´ëµ:¿@Ç]¿Æy´@µgÇyƔÇw´ Ɣ Ɍ´ºµg¸°³y¸}µ:ǔϰ¿@Ä!Ç]ÏXÇ]´jÆmƵg³yÇ'Å:·4´jÆδ@É}ČϰµgÁŒ´jÄ!¶=ƔÂQÉ}ÁŒ´@Ç
¶<Ɣ¯ ǔï}â}Á â}ï ´jÁ4µg·}¸°ÏßÁŒÅ
W

Þ

> 

Þ

'

0

+(

i

+!

3(

2# 

.

S

)(

x! 

ï

)

B#

=M 

ï 

(

mM

8!

h(

*.

&#

E

mK

i(

óá

$K

7(

&ï 

(

,ÿ¶ÿþ 

0O‹Üô0T5UO‹ 5ÜQ qò‘798;4^4qö 
;X ú;94
> 

ú 46öÝ

'

)(

0

](

7(

8(

d#

4(

Þ 

°;;ò>W 

46ò‘V°Ý 

4a4q ûE79 Y ú 

7( 

Þ

‡ï

î Ìýû±îXê]î -µgâ•Æy ¨µg⌸ŽÆ'³mµgÏçÄ}Ç]´jÆ
·Æ”8ì Ɍ÷ µgµÆ0î4öw³m³mµgµgæ'ÏçÏçêüÄÄá±þŒþŒÈ ¸°¸°ê”´´<ýǔǔÌ÷•÷•ÇlÇlÎÆyÆy´jµ:´j¶Ÿ¶â•Æ” â}¿@¨ï-µgµgÂ:Á}â}ÁÁ}¸ßƐÂ:ÆyÆ ÏçÉ}ǐ´ ⌵ ǔ¨´áµ:ÉXÏß⌸°Ç]â}ïŒÇ”³yÀXµ:´b÷³”´! Çy·Œ¿µ³yµ:Ïß¿mï}·ŒÀQƐµ:´j¿mÁŒÃ'ÀQČÉ}´jÇbÁŒÏç¿mÄáÂ:É ³0 ϰɌ(ÇbµQƔÆlÇɌ÷8µg-ÆÏ°´j¿@³m´@µgµgÁN¸°Ïç¸ßÄ÷¿jÂ:Ç]´ Á•´j•ÆûþŒ´@ÅQ¿jÃ'â•â}É}Ɣ³y´6´@´@ÁÄÄ
Á}´jÁXÂgéXƺÏß³yÆyÂ: Á}⌶=Ç]´@´ÁQÇ”Æ ïŒwµ:µg³”â•´=Æy·Œ¨µQµg¿mâŒÀ:¸Ž´jÆëÁ4ÏçÄ}ǔǔÇjâ}¯´6½ Çëµ=Ɣ´@³y³¿jÂ:ïŒÁ µ:(³yǔ¿ÏßÂQÁŒ¶0Å!¶ÏßÆ µ:ǐÁŒÄ!µ:³”Æ”ÅQÂâ}¶=¶´jµgÁ8³yÀÆyÇ µ=¨¿jÅ:Â:Ï°é:¶=´@¶Á!µg·4ÁŒµ:Ä ¿mÀ:µ:´@ÁŒÁŒÄÄ
µ:Ç ¨µg⌸ŽÆl÷Q¯
ýû±È ê”ýÌûî
W

Þ 

M

>

7(

)( 

M 

(

U!

åQò 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

³yµ:ϰČÇ]´jÆ ÎÈ É}´º·}Ï°ÁŒÄ<ï4ÂQÏßÁ8Æë RƔɌ´º³yµ:Ï°Ä<Ç]´jÆ'Ã'É}ÂQǔ´·Œµ:¿mÀQ´jÁŒÄ ¨µgÏ°¸ß´6Ä2¯
·Œéµgìµ:³y¿mæ'Ï°ÀQµ:´jêü·}ÍÁŒ¸ß´QÄᯠëÏ°Á ÌBµõB³yÝÿµ:Ï°ã Ä ǔæ´Æ8Ï°È ÇɌی´'¯ûÏßÁŒÈ Ä}É}´ Ïç=ÇBÂQ -ï•Æ”ƔϰÉ}Â:´ëÁÿ·4Ï°µ:Çû¿mïŒÀ:µ:´@ÁŒÇyǔĐ´@ÄÞƔɌµQµgÇBÆ µg¨µgÁÿÏ°¸ß´6´jÄ2ÁXéX¯(ÏßÈ ³yÂ:É}Á}´'¶=þŒ´@³mÁQÇlÆÆ
Â:ï•ã ÆyèhÏßÂQýºÁ!ö ÏçÇ'ïŒBµQî•Ç”ê ǔ´@Ä<jµ:È Ç É}µ:´Á<³y´@µ:ÁXϰĺé8ϰǔ³y´Â:Æ Á}ÇR¶=ÏßÂû´jÁ8·}Æ ¸°ÂX避mµgÀ³yϰǔµ:Ï ·}@´I¸ß´QÏ߯ Á·8÷8Æy´@Ç@¯ êüÅQÁ}Â:³y´@Ä q¯RÈ É}ÏçÇ
Â:ï•Æyõ ÏßÂQÁ!õ ÏçÇ'ïŒëµQè ǔǔ´@Ì Ä<µ:È'Ç úµ:Á<RÈ ´@ÁXÉ}é8´=Ï°³y³mÂ:µgÁ}Ïç¶=Äÿ´jǔÁ8´ÆÆ Ç遵g8³yâ}Ï°µ:´j·}â}¸ß´=´Q¯ ¸°´jÁ}Å:ƔÉs¯ êüÅQÁ}Â:³y´@Ä q¯È É}ÏçÇ
î ½Bè
î4ý }³y¿jÂ:Á 

ú

ú[Z 

E
Þ

,ÿÿ=,

b

4T@è

ú[Z

ú[Z

)( 

p(

v

0

G;\8

8è

[ 

7( 

(

mM

3A

]

b! 

M +.

2#

!

2# 

(

àI}) 

UO‹Ü£ô 
8;  

qò‘784°46ö 

ú 46öÝ 

4 ò‘R©9ö ò‘ 4q E 

;F  ò‘öAš467úAò†4' © .4

î Ìýû±î•ê]î 4µ:â•Æ”ÂQ³”´@gÏ°³ ³yµ:Ï°Ä}ǔ´Æ'Ç”Ï @´
·ÆyXì Ɍ÷µ´jÆëîŒÏßöwƔ³mɌµgæ'´jÏçÄ!êü³ë±µbÇ”È ´³mÆ6ꔵg¯ ýÏçÄÌ Æl2÷Xµgï-╴ ÆyÂ:® ³y}´jËb:ÂQÏß³'³BÚbÏ°ÇûþŒµ¸°´ÉXǔâŒ÷•Ç]ÇlÀXÆy÷á´j¶äǔ¿jâ}³”Ï°ï-ï•Â:ÆBÁ!Ã'ƔɌɌϰ´ ¿mÉ ¨µ:ÏçÏßÇ븰â}Æl³y÷X´ûï} Ïç¿j
µ:µ¸ß¸°÷·4µ:´ ¿m•À:´@´@¿ÁŒâ}ÄƔ´@ Ä
½µǔƔjµ:³ ³”bµ:ĕ³y´@ǔϰéXÁ}ϰź¿j´ ÏŽÆ ³”Ç ÂQµ:¶ ³”ÅQÆyâ}É}¶=´ ´jæëÁ8µ:ÆyÇϰČGæ'¿ÂQâ}¶0Á}Á}¶´@µ:³ ÁŒÇëÄǔgµgÁ4³yÄ´@ÇB´jÁXÇ]éXï-ÏßÂX³yÂ:Â:¸JÁŒ¯¶0ê Æû´@Á8Æ”Æ É}δ@µ:Á ╴jƔÁ}ÂQ³”Å8´@µgïŒÅ:µg´6Ï°Ç'³IÏßÅ:ÆB´jÏßÆyÁ Ç
Ã'Ä}µg³yÆyώÆyµº´ ÂQÂ:Á=Á}Ɣ¸°÷É}´¶0Ç]•ï4ĕµg´w³y´:µg¯(ÁŒÈ ÄbÉ}³”´6´ëµ:³yÄ}´@Çsµ:ƔÄ=É}Ïç´ Ç ¿ÂQ³yÂ:¶0¶ ßƔ´jɌƔ´B´I³m³mµgµgÏçÏçÄbĐĕþ4´@¸ß´é8ÏçÇ]¿÷•´Ç]Ã'Ɣ´jÉ}¶ÐÏ°¿mɐ³y´j³”6µ:¿ÏßÂ:³IÁ4´@ÇlÁ8ÆyƔ³”³yâŒ÷8¿ï-ÆyÇsÂ:ϰƔÁ8É}Æ@´ ¯
·XÏ°æ'Á8÷ ´6Ɣµ:´jµ ³yĕ³yÏ°Ã'â}Á}ï•Å³yώƔÆyÏ°³y´·}Â:¸°¶V´Â ¯IÆyÆyÉ}ýûɌϰµÇRÁ4Æ0´j¿´'Á8·}Ɣ¸ßÆy³y•É}÷X¿m´Bï4À³yÂQ¯ÿ´@ÏßÁ8¿jÈ Â:Æ(É}ÁŒ¿j´!Ç]µgƔâ4³y³”Ç]⌴6´6µ:¿qÇsÆyÄ Ïßµ'ÂQÃ'³yÁ=´@³”µ:ɌÏßƔĵ:´Ç ǔ}¿´ Â:µë8¶=·}â}ï}¸°´@•ÁŒ¸°´¿m¿ÆyÀû´´@Ï°Ä ¶=Ï°ÇX¶0µbµÆ”´6¿mÂQĕÉ}¶=Ïç´6µ¿mϰƔÀ¿ ´@¸ßÏç÷ ÇIÏJ¯ ¶´!Â:¸°µ:Ï°¸°ÇÄ}Ã´'Á}´6ƔÂgÄ Æ
´@¶=ÁŒÂ•Ç]ĕ⌴³”´Â ƔwÉ}Ɣ´0Ɍ´Ç]ïŒÇ]µ:”µ:´ ³”Ä•´Ï°ÄÞĕ´@Á}éXÂgÏ°¿jÆ ´0¨µgÏçÇbÏ°¸hǔĕ´âŒÆ³”ƔϰÂáÁ}ÅÆyÉ}³y´´@¿jµ:Â:¿@ÁŒ¿Ç]´6Ɣǔ³yÇ⌿¶=Ɣϰ•Â:ĕÁ ´µg ÁŒwÄÞƔÏÉ}´ÁŒ³mÂgµgÆ Ïç4ÄƔɌÇ]´j´0Æ@µQ¯¿jÈ ¿´6É}ǔ´ Ç
ï}³y•¿´6ǔÇwÆyɌµÆë³y´@µQÄ}ÇƔÉ}´º³y´j:Ïß³ ´@ÁQÆy³”÷Xï-Â:Ï°Á8Æ ÏçÇ'³y´j·}âŒÏ߸çÄ2¯
È µáÉ}ɌÏçµ:Ǹ Ä}´jÉ}éXÂQÏ°â}¿j´ë³yǐ³y´@ĕ¿´jÂQï-ÁŒ´jÇ]ÁŒÆ”Ä}³yâŒÏßÁ}¿qÅÆyÏßÂQÂQÁ Á Ã'·4Ï°Â:¸ß¸ŒÆ”ÉÆyµ:ƔÀ:É}´ë´!µgÁXÇ]Ï÷XjÃ'´É}µ:´@ÁŒ³”Ä´ Ç]³yï-Â:´j¶%´6Ä ®@Û ¶=ÆyÏßÉ}ÁX´â•Æy·Œ´@µQÇI¿mƔÀ:Âb´@ÁŒÂQÄ}Á}Ç´ëµgµgÁŒÁŒÄÄ
ÆyÉ}´bµg¶=Â:âŒÁQÆ' (µQ¿qƔϰéXώÆl÷ƔÉ}´ºÉ}Â8ÇlÆ'ÏçÇ'Å:´@Á}´j³mµÆyÏßÁŒÅŒ¯
Ï°·XìûÁ}÷ â}ųyµ´6ÏßÁ}µ:ǔŠ¿m¸°µQÉ Ç]ĕÉÞ®6´@ÛéX¿mÏ°É4¿j´<µg ³m³yµ:´@¿qÄ}¿jÆyµgÂ:´jÆy³ÁŒµ}Ç]ƔÆy³y³yÉ}´@⌴b¿j¿Â:ƔþŒÁŒÏ°³mÂ:Ç]Ç]ÁƔÆû³yIâŒÁXï4¿qâ}Æyµg¶´@Ï°³yÄ2·-Ç=¯û´j³ûÈ û·4É}ÁX´@´Ïßâ}ÁŒïŒ¶Åµ:·-ÏßƔ³m´jɌÇë³m´ Ç0 ÎÁXÃ'â}Á8Ï߶¸°âŒ¸ë¶·4·-´@·-´á³B´j³mï} ÇûI³”Ï°µ:·ŒÁ8³”¸ßƔ´Â•´6¿mĪǔÀ•´jÇBÏ°ï4ÁŒµg³yĕ´@³mÏ絁¿j¿jÂ:Ɣµg´6Á Æ Ä
·-³yÇ]Ɣâ}´!³yÁ}⌳yÁ}¿q´@Ï°Æy¿jÁ}´@Â:ÅÄ ÁŒ³yÇ]ǔ´jƔ ·}³yâŒâŒ¨¿Ïßµg¸çƔ³<Ä2´@Äs¯ µg¯ÿÁŒÄ à}â}Æy³”É}Ɣ´ Ɍ´jǔ³ ´@¿jÇ]Â:ÆyÁŒµgƔÄÊâŒÇ0·-´jµgÏ°·-Á}Â:Å â}ÆyƐÉ}Ɣ´ÿɌ´ÁXâ}³y¶ ´j·}·4â}´@Ï°³¸çÄÁX¿jâ}µ:¶ Á·4·4´@³´!ÂÅQºµ:Ïß·}Á}¸°´6奀 ¿mÀ•Ç=³yÂ:Ɣ¶ Â
ÆyÂQÉ}Á=´bÉ}µ´@·ŒÁ<·4µQµ:¿mƔ¿mÀ:É}À:´j´b´@Á4ÁŒÇ”Ä!ïŒÄ µgµ:Ï°³yÁŒÇδijyÏ°´ ÆyÇ'É}´@µ:³”´¸ß³y¸°´@ǔ•ïŒÄ¿jµgµgƔ³yƔ´´@Ä!ÆyĕÉ}´j·-´ëéXÂgĕÏçƔ¿´@É<´ºï•ÆyƔÁŒÉ}ɵ:´º¶0 ÁX´ºâ}ǔÏçÇ µg·-ï}³y´j´@³y³'ÇhÏßÁ8ÂQ ÆyÁh´@Ä2ǔÆyÉ}µg´'È ³y·ŒÉŒ´@Ç'µQ´º¿m¿jÁ8À:â}⌴j³”Á4¶³yÄ2´j·-Á8¯h´jÆyÈ ³ë¸ß÷ÉX âŒâŒ(ǔÇ(ǔ´@ïŒïŒÄ<µg³”³yÏ°ÂQÂ:´@Á ³Ç
ÆyǔÂÿ´j´!³y´Ï '´jÆyÁ}É}Å8´!µgÅ:ĕϰ´@Á}ï•ÅáƔɪÆyÉ}Ï°´!ǐƔǔÉ}<µg³yǔ´µ:¶=µ Ɣ´:´j¯ ³0ê µÞëÏß³yÆ ´@¿jÏçÂ:ǐÁŒÁ}Ç]Â:Ɣ³yÆ âŒh¿qƔÆyɌÏßÂQ´jÁÁ ÆyµÿÉ}´!¿mÉ}ǔ´6mµgÀ³y´¿@µg³yÁ ´@¿j·-Â:´!ÁŒÇ]¶Ɣ³yµ:âŒÄ}¿q´ÆyÏßÂQƔÁÂ
¨µ:µ:³”Ïß´º¸°´@µŠÄ 遵gµ:Ï°ÁŒ¸°µ:Ä·}¸°³”´ ´6¿}Â:µ:Á4ÁŒÇlÆyÄ!³”âŒÉ}¿´jƔÁŒÏ°¿jÂ:´ºÁ Ã⌴ºÇ]Ï°Á}ĕÅÞÂQÁ µ:Æ Á}Âg³yÆy´ É}´j´jÁŒ³bÅQǔµgïŒÅQµg´B³y´=ÆyÉ}Ï°´bǐĕâ}³yÁŒÏßéQĕ´:´@¯³”à µŠ÷ ÂQ³bÁ}ÂÞǔg³y´@Ç
W

Þ

>

3A 

Þ

' 

$K

8( 

(

mM

)(

8!

)(

a#

v( 

M

0 

( 

(

)(

7(

2%

( 

.

C!

m#

YK

(

g(

7( 

K

7( 

(

g(

NA

)(

)(

=K

S

)(

k

7(

)(

mK

7(

Z( 

7(

Z(

,

)(

)(

0(

0

)(

7(

g(

h( 

K

(

e!

m#dK

=M

0

eã LEãeàù;Màù–4á…

å8ù 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

ýû±È ê”ýÌûî
³mµgÏçÄ}ǔ´Æ ÎÈ É}´·}Ï°ÁŒÄ<ï-Â:Ï°ÁQÆëÂ
ÆyÉ}´º³mµgÏçÄ!ǔ´Æ'Ã'É}Â8Ç]´·ŒµQ¿mÀ:´jÁ4Ä ¨µgÏ°¸°´@Ä2¯
Ç”Ï @´ IÈ É}´bÇ]Ï j´ RƔɌ´º³yµ:Ï°Ä<Ç]´jÆëÏßÁÞÚ}®6—·8÷8Æy´·Œ¸ß•¿mÀ•Çj¯
·ŒéµgìûµQ³y¿mæ'ÏçÀ:µg´@êü·}Í ÁŒ¸°´:ÄᯠëÏßÁ ÌBµõû³mÝÞµgÏçã ÄÞÇ]æ´jÆûXÏçÈ ÇûÉ}ی´'¯Ï°ÁŒÈ ĕɌ´ Ï°0ÇûÂÂ:ï•ÆyƔÏßɌÂQ´'ÁÞ·ŒÏçµ:ÇB¿mïŒÀQµQ´jÁŒÇ”Ç”Ä ´@Ä Æ”É4µQµÇûÆ µ:¨µgÁÞÏ°¸°´@´jÄ2ÁXéX¯ÎÏ°È ³”ÂQÉ}Á}´ ¶=þŒ´j³mÁ8Ç]ÆÆ
ïŒãwµQǔè(ǔ´@ýºÄ<ö µ:Ç Bµ:Á<îXê ´@ÁXé8XÏ°³yÈ Â:É}Á}´¶=³y´jµ:Á8Ï°Æ Ä!éÇ]µg´j³yÆ Ï°µ:Çw·}Ï߸ßÂ0´Q¯·}¸°ÂX¿mÀÇ”Ï j´ÏßÁ!·X÷QÆy´@Ç@¯ÎÈ É}Ï°Ç ÂQï•Æ”Ï°Â:Á!Ï°Ç
Qǔõ ǔ´@Ä<õ µ:Ç ëµ:Á<è ´@ÌÁXé8Ï°³yÈ'Â:úÁ}¶=w´jÈ Á8É}Æ ´ 遵g³y³yµ:Ï°Ï°µ:Ä ·}¸ßǔ´Q´¯ Æ Ç 8â}´@â}´ ¸ß´@Á}ÅgÆyÉs¯YÈ É}ÏçÇ=Â:ï}ƔϰÂ:ÁÊÏ°Ç
î ½BèhîŒý •³m¿Â:Á }³”´@·}â}Ï°¸°Ä
>

Þ 

ú

3A U

ú

NA 

ú[Z 

=

7( 

( 

M

<

NA

' 

M &. 

(¬K 

546

öW¡4 

Ý 

8;ò‘

î Ìýû±îXê]î 4·}ÏßÁ4Ä À sÁŒ´jÃVÂ:¸çÄ
ƔìµÉ}ÀQ´´jî4Á}³yöwÁ}´@æ'Ãí´j¸hêü±³”þŒ´6¸°È ´¿ÂQê”ýÅ:ÂQÁ}Ì ³bÏ j ĕ´6ÏßãwÄÞ³y´@ÏßĕÁ4¿Ɣ´jÄNÂQéX³”Ïç³y¿÷ ´j´ q0¸°µQþŒê ¿w¸°´@´=Ç0ƔÉ}Ç]Æy÷•´ É}Ç]Ɣ´Þ´jÀ ¶ ´ XǔÏç¯ Ç]Ã'ƔîXϰώÁ}Æm´@¿mÅ ¿É ƔϰÂ:Â:Ïç¸çÇÁÄNÅ:܊þŒÏ°é:À ¸ß´@´ ÁÞ ¨Â:ƔƔɌ³É}´j´=Ä}Á Ï߶³yÁ}´@µg´j¿ÃÁXƔÂ:⌳y¶µ:÷ ¸
âŒïŒÇ]Ã'µ:ÆbÅ:ώ·-Æy´6É ´Ç
âŒÄ•Â•Ç]Ï°¿Á}â}Å0¶=Ɣ´jɌÁ8´ ÆmÇwƔÀ É}û´bǔĕÃ'´@ώéXÆmÏ°¿m¿jÉs´@¯ Ç ¨Ç”Â:¶=´jƔϰ¶0´6Ç'¿jµ:¸ß¸°´@ÄþŒ¸°´ǔ÷•ÇlÆy´j¶Ç IÆyɌµÆB¿@µgÁ<·4´º·-Â:âŒÁŒÄ
> 

Þ

0 

(Áª\Cò‘öݹ+; Á Ý

P

W

Þ

v

G;\8 

è

8

E

,ÿ¶ÿ21

4

4T@è

ú[Z

J(

)( 

è

ú[Z

Þ

)(

C $

' 

f! 

#

NA

h(

e! 

#

Eïa Yï

!

&#

7(

v!

a#

pïa Yï

,ÿ¶ÿ-<

P]O_^`^Ž
> 

Þ

ö„4 ú7Eö

öÉCöba

4 ÀAúdc<c. 

7(

BA A

î Ìýû±îXê]î 4·}â @´j³'ÂQ³w·Œâ @´j³ëÂQÁ  ¶â}Ɣ´
Â:·}ì ³hâ  î4@´jöw³Ɣæ'ɌϰÇ´êü±ï}·}È ³”â Ï°ê”Á8ýjƔ´@´6Ì ³(Ä -Â::ãw³hÆyɌ¶â µâ•Æ@Æy´jÏ°´Ç³'ÏßÂ:Ã'Æ@Á¯(Ï°¸ßêÂ:¸sŒ³´@Á}ώ ÆyÂ!É}µg´jÃ'³y³'Å:ϰ°âŒ¸4³”¶0·-Ï°Á8´@´ëÆ'Á8ï}ÆyƔ³yÇhÉ}Ïß´ºÁ8µg³yÆyÇ]´´@ÆyÄ=µÅ:ÆyÏ°Ï é:´º2´@Ɣ ÁºÉ}
´ëƔƔɌÉ}·Œ´j´ºâ Á ·}@Ɣâ É}´j³´ jÏçÇl´@ÇÆm³ µ¿j}Æyâ}Ɣ´³yâ}³” ³y´@ŒÁ!ÁQƔÆyÂQɌ¸ßÁ÷ ´
Â:ÏßÁ Á ÂQÂ:³”³=¶=´6Äÿ ³y´@ǔƔï4Ɍ´6Ï°¿qÇ@Æy¯=ÏßéQê ´j¸°÷:ƔɌ¯ª´0ê ·Œâ ƔɌ@´<´j³º·ŒâɌµQ@Çû´jÁŒ³ÂgɌÆbµQ·-Ç ´j·-´jÁ´j´@ÁÊâŒÇ”´@¶Äâ•Ç]ÆyÏ°´@ÁŒÄ ¿j´ ƔÆyÉ}É}´@´ÁNæë÷QµgÂ:ÏçâNÄ}æ'Ã'âŒÏ߸°Á}¸ëÁ}·-´j´³
ɌϰÇ0µ:Ç'Å:Ï°·-é:ÂX´@ÁÂgÆy´@ƔÉ}Ä!´<ƔÉ}·}´@â ÁájƔ´@É}³ ´ ÏçÇ]Ç ï-Ɣ´@â}¿j³yÏ°µ:Á}¸R´@ÄÇlÆmµÂ:ÆyÁ ´ ΌÏâŒBÁ8 â4Ç]´6ÎÄ Æy}É}Ïç´!Ç'·Œï}â ³yÏßÁ8@Ɣ´j´6³0Ä2Ï°¯ǐê (Ɣâ}Æy³yÉ}Á}´´6ĵg³yÅ: âŒ(¶0¯ ´@ê Á8ëÆ Æ”ÂQɌÁ ´
µg³yÅ:â}¶=´jÁ8Æ'¶â}Ɣ´Ï°ÇëÅ:Ï°é:´jÁ!ƔɌ´jÁ<ƔÉ}´º¶ â•Æ”´6Ä!Ç]ÆyµgƔ´ºÂ RƔɌ´º·}â @´j³'ÏçÇë¿mɌµ:Á}Å:´6Ä2¯
î ½BèhîŒý •Ã µg³y·}¸ß´ }Ç]Â8Ç
W

Þ 

¡:É .4d4 ûš46 46 

A A

'

7@ 

A A

BA A 

A A

8e )@be 

A A

YK

h(

)(

)(

7@

7@ 

(

h(

3( 

A A

YK

=K

YK

3(

7@*K

h( 

A A

)(

E

,ÿ¶ÿ-D 

~ 

A A 

A A

)K 

AA

Þ 

K

h(

7@

h( 

A A

$K

~ߝ f ;8A9g! öÉ7Ý 

4 9öfµöú4¡A“; 9 4q „ò‘òh

Þ 

 :É 

°¸î µQÇlÆyÌ 2ýûÇ]±´jÆîXê]î ë¿@µ:¿mÉ}´ üì¶=Â:Á}Ï°À:´@³ ê¶=Â:ÁŒÏßÀQ´j³ à JÅ ¶=Â:Á}Ï°À:´@³þŒ³mÇ]Æ ¸°µQÇlÆ
W

>

7@

I

kU 

G ‡J 

ie

G

ÚgÛ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

yÆÆyì É}É}´'´ºîŒÅ:¸°µQöwÏ°é:Çlæ'Æë´@Áêü ±¿jÈ µQǔ´¿mê”Æ'É}ý´ Â Ì (³yŒµ:µ:¿@Á}¸ßµ:¸sÅ:¿m´¿@É}µ:g´ë¿mĕÉ}´jÃ'´¸°´Ï°¸°³mÆy¸-´'µgïŒÁ}µû³”ÅQÏ°ÅQ´@Á8ÏßÇ@Æ éQ¯ ´jƔÁ0Â=¿jÇlµ:Æm¿mµgɌÁŒ´Ä}³mµ:µg³yÁ}ÄÅQÂ:´ â•ÆyŒï}â4â•Ç]ÆÉ0ƔϰɌÁ ´ Â:¿@³yµ:¶¿mÉ}µ´wƔϰÂ:Â:Á!³Î³yµg´·-Æyâ}Â:╳yÁ Æ
ýû±È ê”ýÌî
à Œàh¸°âŒÇ”Éáµ:¸ß¸s¿@µ:¿mÉ}´·}â ´j³mÇ Æy ÆyÉ}´jÏ°³ë·ŒµQ¿mÀ:´@ÁŒÄ}Ç Æl÷Xï}Ïç¿jµ:¸ß¸°÷³mµgÏçÄ!ǔ´ÆmÇ ¯
ìí¶0ÂQÁ}Ï°À:´j³ ÎìB´@¸ß´jƔ´ÆyÉ}´b¿jµQ¿mÉ}´û³mµgÁŒÅ:´Ã'ώÆyÉ<¶=ÂQÁ}ÏßÀQ´j³ ¨ÁŒµg¶=´ w¶=ÂQÁ}ÏßÀQ´j³6¯
JÈ ê(É}¶=ÏçÇ'Â:Ï°ÁŒÇ ÏßÀQÂQ´jÁ}³ ¸°
÷êüâŒÁXǔ遴 µg¸°â}ϰȸ µÂQƔ´ë³ëƔĕÉ}´j´·Œâ}¿jµ:Å:¿mÅQɌÏßÁ}´ Å=Â:ÂQ³I³wÆy´@É}¸°´Bµ:·4ÅQÂQÏßéQ³yµg´jÁƔ´¿@·-µ:´j¿mÉ}ÁŒ´ë¿mÉ}³m¶µgÁŒµ:Å:³”´À•Ç@¯ ¶=ÂQÁ}ÏßÀQ´j³ q¯
Å!¿jµQ¶=¿mÉ}ÂQ´Á}³yÏßÀQµ:´jÁ}³ûÅ:´þŒ³mÃ'ÇlÆώÆy¸çÉáµ:Ç]¶0Æ ûÂQÁ}±IÏ°³”À:Ï°´jÁ8³ ƨ´@ÁŒÏŽµgÆyÉ}¶=´j´ ³wÆy¶=É}´ ÂQÁ}þŒÏß³yÀQÇ]´jƳ6Â:¯ ³¸°µQÇlÆ·}¸°Â•¿mÀ<ÁXâ}¶ ·4´@³ wµ
Ɣ¸°µQÉ}Çl´ºÆy ¸çµ:2Ç]Ç]Æ'´jÆ ·}w¸°ÂX±I¿m³yÀÏßÁ8Á8ÆBâŒÆy¶É}·-´´j¸ç³ëµ:Ç] ÆBh µg¸°¸sǔ´¿jƵQ¿m É}I´µg³y¸°µ:¸
Á}¿@Å:µ:´6¿mÉ}Çj¯ ´b³mµgÁŒÅ:´@Ç@¯'È É}´¸çµ:Ç]ÆB ǔ´ÆBÏçÇ 

Þ

'

+!

a#

$K

)@

Þ

)( 

4

ú 

@ 

ú

+!

m

ú

'!

d#

Y(

?e 

7(

v!

7@

m# 

(

0(

ú

‚#

'!

m

ú 

(

)K¥^ 

m#

)@

7(

)@

)(

,ÿÿHG

~> ~ߝ O‹ðñàj%‹úAÝE8 4 Sò‘ö54q /4 Þö‹4; 
 4q46 A
; 
òÉ 'sú;8F Ý

 

WH46

ò‘ò>; ª4qö

î Ìýû±î•ê]î 4¿@µ:¿mÉ}´6ĕâ}¶=ï
Á}·-ì ´@´³ Ã'îŒÇ'³yöwÏß¿jÆ]æ'µQƔ¿mêü´@É}±Áº´È Æ”ÂûƔê”Â=ý·Œ·-̵Æ”´ºÎƔ´@Ã'¿j³”µQ³”÷¿mÏßÆ]É}·ŒÆy´@µQ´jĕÁ<¿mâŒÀ:Â:´@¶0â•Ä ïÆ Jâ}Ɣ¿@ïºÂ=µg³mâŒÆyµgÉ}ǔ¶V´@´ǐ·ŒÏ }µgµÆ”¸°Æ”¸É}Ɣ´@â}´@³”³”ÁX´÷Ã'Ï°·4Çh³yώµ:¿Ɣ¿mâŒÆ”À:´j³”´6Á³yÄ´jÁ8Čâ}Ɣµ¸°ïÆy÷µá³m銵gÏ°µ:Á¶á¸ßÏçÄbÆy¯ÎÉ}ÌëÄ}´µgÂÆyæëµûÄ}µ:µgµgÏ°ÆyÄ}¸°³”µ0æë´6µ:Ã'â}ĕÁÏ߸°÷ ¸
Ã'÷QÇ]ƔÂ:³yÂQâÂ:³”Á}´6ÁŒÄºÅ´j´@ƔÃ'ɌÄÏß´jƔƔ³yÉÞ ´:¯(Ɣ³”É}´ È J´Ï°É}Á}ČϰÏßÇεÆ”Ïç¿jÆyµgµÂ:¸°¶=Ï @Â:´B¶³ûÏßµgÆ@ώÁŒÆ¯IĐÇB¿jµQÏ°Â:Çh¿m³yÉ}ÆlÅQ÷X´@µ:Ä}ï}Á}â}ÏçÏ ¿j6¶=µ:µ¸ßïÆy¸°÷ºÏßÂQÃ'´Á Ïߕ¸°¸2´6Ïß¿µgÁÞ╸°ÃwÆy·4´@µŠµÄ ÷•Æ]ÆyÇÃ'´j³”³yÉ}´j÷´jƔÁ â}·Œ³yµQƔÁ!É}¿mÀ:´@µ ³”´6´ ÄÌBJÏçõBâŒÇÎï<è
Ç]ÂQè ³m¶=µgÇ]¶Ÿ´ÆyƔµgɌƔµgÏßâŒÁŒÁ}Ç@ÄÅ ¯
î ½Bè
î4ý ŒÇ]ɌÃ'·ŒµÆ X¿@µ:¿mÉ}´@³”´6ÇlÆyÂ:³y´
W

Þ

> 

Þ

' 

M

E 

3(

0

`! 

E

Þ

,ÿÿ=L

2#

E

mK

~> ~ߝ 0 C3óÜô k¡ öÉE4 ûò‘òh À 
A/4q46 ; 
ò mÌú8F Ý 

H4E 46l  öÝ

î Ìýû±î•ê]î 4¿@µ:¿mÉ}´@³”´6ÇlÆyÂ:³y´
â}ì¿jÂ:ï ïXîŒ÷b³mµgöwµg¶ æ'ÁX÷êü±Â:Ä}³bÈ µgÆyꔵgµýÁX÷ÿÄ•Ì Ï°³”ŠÄŒ´6¿jµ¿qµ:ÆyƔ¿mµá¸°ÉŒ÷bÏß´jÆbÏ°³yÁ8´@ɌƔÇ]ÂûµQƔÂ:ÇbƔ³yÉ}Çl´h´ëÆyÃ'Â:¿@³yÏßµ:´@¸°¸:¿mÄÉ}¿mÉ}´Qµ:´6¯
Ǻ¿mÈ ÀëµáÉ}Ɣ³yÏçɌ´@Çδǔ¿â}æëÂQ¸ß¶0ƵgÏç¶Ä} æ'µ:µáÁŒâŒÄbÁ}ï-Á}ÏçÇh´jÃw³ Æl´j÷Xdz ï}·Œ¨Ï°µ¿@µgƔµgÏ°¸ßƔ¸°âŒ¸ß´j÷º³”³y´Q÷B´ ¯•·4´@µ:ê ¿Æb¿mâ}À:Ã'Ɣ´6´@ÏßÄ ¸°Ä ¸
µ:µŠéâ•µgƔÂQÏ°¸ç¶=µg·}µg¸°Æ”´áÏç¿jƔµ:ª¸ß¸°÷µµÉ}ÆÂQ·-Ç]Æ@ÂX¯ ÂgÆwúBƔϰµŠ¶=éX´Ï°Á}µ:ŪÁŒÄǔâŒï}¿j³y¿jÏ°´@Â:Çy³IÇ ÆyâŒÂ¸ß¸°Æy÷NÉ}´¿jÂ:æëï}µgÏ°´@ÏçÄ}Ä æ'µ:â}Á8ÁŒ÷ Á}´jÄ}³wµ¶Æmµ µgÀX³yÏßÂ:ÁŒ¶ ŐÏßÆ ·ŒÇwµÆ”ČƔµ´j³yÆy÷µ
·Œ·ŒµQµgÆ]¿mÆyÀ:´j´6³yÄ ÷!J⌷Œï µQ¿m³yÀ:µ:´6¶%Ä JÏ°âŒÁ8ï<Ɣ³mµgÆy¶%É}´ Ɣ¿@µ:¿mÏßÁŒÉ}Ä}´ Ï°4¿@ÏßµÆ Ɣ´4âŒÏŽÆÇ]ɌÉ}´@Â:ÇB¸çÄ}ƔÉ}ÇB´0Á}¿jµ:Ä}¿mɌµgÆy´µ}µg¯ëÁŒ¿@Ä µ:¿mƔÉ}É}´@´@³”ÁÞ´6Çl³”Æy´ Â:J³yÏ°´ûÁ}ÏßÃ'ƔÏçÏ°µg¸°¸°¸
Ï @³y´@´ Ç
Æy¨â}Ã'³”ÏŽÁÆyÉÞµµ ÌB¶=õû´6èRǔè ÇyµgÇ]ÅQÆy´ûµgƔÃ'⌳yÇ(ώƔÂQƔÁ=´@Á!ǔâŒÆy¿@¿´@ÇlÆmÇyµgÇhÁŒÂ:Ä}³'µ:® ³yÄ!Ï ´jµ:³yÁ ³yÂ:´@³ ³”q³y¯Â:³(•¿j¿jâ}³”³y´@Ä Ä•â}³yÏßÁŒÅûÆyÉ}´'¸°ÂQµ:Ä}ÏßÁ}Å
î ½Bè
î4ý ŒÇ]ɌÃ'·ŒµÆ
> 

Þ

3A

3A 

W

Þ

mM

'

mM

(

)(

E

<( 

M

¬(

E

$K

Z( 

^ 

E

0

3(

Þ

!

E

d# 

3A

eã LEãeàù;Màù–4á…
,ÿ¶ÿ

Ú}® 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

~„Ü\°ò‘ö;ò‘ 46 ;/46

K9 ª;

8;754ªö

4 

}46;7

öú 468Aú4

î Ìýû±îXê]î -¿jµÆ •þ4¸ß´Q¯ß¯°¯
ÏßÂ:ì Á}â•ïŒÆyâ•ï}î4Æ<â•öwÆ@æ'Ï ¯bêüê±Á}IÂQÈ ÆyÁ}É}ꔴÿý´ÌµgÁŒ³yÂ:I´Þ¶=¿@ÅQµÏßÁ4ÏßÆ=éQµ´jÃ'ƔÁÊ´6³”Ä ÏßÂ:Ɣ´6³!þŒÇ ¸°Ã'´Æ”É}É}ÏçÇ´á´jÁYµ¿ÂQĕµ ÁQÏ°³”ÆyþŒ´6´j¸ß¿qÁ8´ ÆyÆyÂ:Ç ÁŒ³yµg÷ ¶=ûÆy´6´@É}ĵ:´j¿mÁÿɪƔÉ}Å:ÏçÏ°´ Ç!é:´jþŒÅ:Áª¸°Ï°´jé:ÁŒþŒ´jµ:¸°Á ´ ¶0I´6ÆyÂQÇûÂN³0¿jÇ]Ç]Â:ÆyÆyÁ8µ:µ:ÆyÁŒÁŒµ:Ä}Ä}ÏßÁŒµgµg´@³m³mÄÄÄ
ÏßÂ:Á Á Ɣµ<ɌµgþŒÆI¸°´Ä•Ïß³y´@´Q¿¯ Å4ƔÂQ¯³”Ïß÷ºÆyÇbµg³yǔ´Ï @ǔ´ ´jºÁ8Æ(¿@µgƔÁÂÇ]·-Æy´µgÁ4Â:Ä}·•µgÆm³mµgĺϰÁ}Â:´@â}ÄÆ ·X¨Â:÷ÿÁ}´wâ4Ç]ï-Ï°Á}´j³ÎÅÞ¸°ÏßÇ]Á}Æyµ´ qÆ6¯(¯!Ý È Â:É}³y´´wÇyÏßÁ¿³yÏ°ÂQ”ƺ¶þŒµg¸°Æ”´Ï°Â:¸°Á Ç
âŒÇ]´6Ç'¿jµgÆBµgÁŒÄ<ÇlÆmµÆ ƔÂ”•ĕ⌿j´ºÄ•Ïß³y´@¿ƔÂQ³”÷¸°Ï°Ç]ƔϰÁ}Å8Çj¯
î ½BèhîŒýT´6¿mÉ} •¸çÇ ŒÇlÆmµÆ
W

Þ

>

v 

Þ

*

'

7(

)K

.n aM

3(

[K

h( 

!

`!

E

Þ

BK

,ÿ¶ÿ?

¥# 

(

3A m# 

K

~ðñàoCò‘öÝ

8;  “4

ò‘ö546 546öoþ4 + 

î Ìýû±îXê]î -¿¶=ï ·!·Œ¸ß•¿mÀ}îXÏ j´ ü¿¿jÂ:â}Á8Æ ´ 2þ4¸ß´Q®ûþ4¸ß´Š—
Ï°¸ßì ´@Ç Á}Ågî4ÆyböwÉ æ'ƔµgÉ}êüÁ4´@±ÁÄÞÈ ¿Çlê”ÆmÂQýµgÁQÌÁŒÆmµgÄ}-Ï°µ:Á¿³y¶=ÄÿƔïáɌÏß´0ÁŒ¿ï}Â:Çy╵g¶=Æb¶=ïŒÏ紐µ:dz”遴6⌵:ÇÇ]¸
´6ƔÄâ}É}´6´bÇëÂQ¿j³ÆyÂ:É}Á8Ɣ´jɌƔÁ ´@µgÁQÆÁ}ÆmÂgÇwþŒÆy¸ß É}´QR¯=Ï°Á}ÆyêÉ}Å!´ÏçƔÇû—ÉŒÃ'´=ÁŒ³”µgþŒÏ߶=Æ]¸ß´6Æy´6´jǺÄÁÞµgþŒ³yÆy´Â!¸°´@ÆyÇ@Ç]É}Æy¯Îµ:´ê ÁŒRÇyÄ}þ4µgµg¶=¸ß´Q³mÄ ®´
ƔƔÂ:É}É}╴'´!Æyï}þ4´ ╳y•ÆëÇ]ώÆIÆ0µg·XÁŒÇl÷QÆmĵÆy´@ƔƔâ4Ç(ɌÇb´ÆyɌÏç´ Çµ•ÆwώǔÆëĕ´ÆbÇ]Ï ÆyÆyµ´j Æy³w⌵gÇ ÁŒÄ}ÌëÄÏ êlÆy´jè É}³ ´ëÏJï-¯ ´:ÏJÂQ¯(¯ ´:ǔώƔ¯ Æy³yÏßâ}ÂQ¨µg´ Á=¸çIǔµ:´Ï糔Ç'q´ ¯ÞÇ]ÂQ´jÈ Æ@╯ ÆɌ´ï}â•ï4É}ÆÂ8´@Ɣ³”Ç]Âb´ûÏßƔϰÇ]ƔÂ:ÆyɌÁªµg´ºÁ4Ï°—bÄ}ǐµgþŒÅ:³m¸°Ä0Ï°´@é:Ç'´jÂ:Áĕâ•ÏÆ·Xµ:÷ ´@ÁŒ³ ĵ
·}Û q¸ß•¯û¿mÈ À0É}ÁX´â}¶ÂQ-Ɣ´jÏ°Â:³ ÁŒµ:Â:¸³yÏ°Å:JÏ°·Á=Û Ç”Ã'Â:ÏßÆy¸°¸°¿mÉÿõ:´6¸ßÄ ¸°Â·XÃë÷=Ç µºÆ”ÉŒ·X´÷8Ɣ·}´ë¸°Â•Â ¿mÀ•Ç”î•´ÆwÏ @Ã'´bώ ÆyÎÉ}Ïß´@ÁµQ¿mƔÉɌµg³”Æ´6µ:·}ÄḰÂXÂQ¿mÀ ï4´@³yÂQµg³”ƔϰϰÅ:Â:Ï°ÁÁ
ƔĕÂϰǔ·4À•´'Çûǔµ´Æ6³”¯h´@¸°È µgƔÉ}Ï°´'é:´@ĕ¸ß÷<´ ¨µg¸°µ:â}³”¸ßÅQÆδb·}¸°·}ÂX¸°¿m•À}¿mîXÀ•Ï î•jÏ ´ @´ÏçÇI¶ڕ®ŠµŠ—÷!·-·X´0÷8Ɣ⌴6Ç]Ç ´ ¯hâ}àŒ¸ Â:³(´Q¯ ·}Å4Ï°¯źñ:¿å:Â:À ¶=qµ:îX³”´j´6´0ÇRÏ°Ç]ÁXâ é:ÂQ¸ßéXÏ°Á}Â:Å ³
ƔµgÂáw¸°¸ßýþ à •à µg´@q·}Äs¯-¸°¯!ÈR´Âǔ½â ¿jÂ:遵g¶=•¸°´@â}ïŒÇ@´µ:¯
³”ÂÈ ´û'É}ƔÛÉ}´w´Â:Â:ï•þ4³ Æy³yÏßÇ]ÂQ¿ÆBÂ:ÁŒâŒñgµgåÁQ¸ ÆºÝ üÏç¿ Çb´@IÅQÏ°Ç]Á8µgÃ'·XƔ´j÷8ÏßÆy³yƔ¿mï}´6É0³yÇ ´µgÂÆy¸°´@I¸ßā—Ãëµ:þŒÇsǺ¸ßƔ´6É}³yÇ ´@´ µQƔ¿ɌÄÞÂQ´bâ}ÆyÇ]ÂáÁ8Ã'Æ
ƔÏßÂÉ}Æy4¿m´É}·}´@´6¸ß•ÁŒÇ ¿mÄ À•Ç
·áw³”ñg´6þŒµ:å:¸°ÄÀ ´
ÇƔ]¿É}Ã'´Ïß®jÆyÀ Çy¿mµgÉẶ=¿Ï°ÁŒ´ÂQÇlâ}¸°ÆyÏ߸糔Á}Äáâ4´ ¿q·4wÆy´0ÇBƔɌ⌿j´Ç”¿´@¶=¿Ä2ÂQ¶=¯ûâ}Á8ï}î•Æëï<´j´  Ɣ(Âǔ⠷}ÂQ¸ßâ•Â•Æ”¿mïŒÀ•â•Ç'Â:Æ볿ÂQƔµg¶=¸°¸ßÇ]ïŒÆyà µgµ:³yµgÁá´@·ŒÄ ȸߴb•µg´6³mǔµ:Ä!â ¿mÉ<ÂQ╕Ɣƴ@Ï°¶=Ç@¯Bâ4´Ç]È âŒµ0É}µ:¶´¸ß¸°÷â}ÂQ¸ßï•Æ”ƔϰéQï}Ï°Â:´j¸°³yÁ4´bÃ'µg ¸³” ÏßƔ®@Ï°JÁ}ÛQ´ ÅÛ
Ï°ÏßÁŒÇwÇ]³yƔ´@³yµ:⌿m¿ɌÆy´@ÇRÄ2¿@¯h¿¶=È É}¶=´Bï}þ4ïºÁŒÆyµgÂë¸-¿·}Â:¸°Á8ÂXÆy¿mÏßÀÁXâ}¿j´Â:â}µ Á8ƔÆ´@Ïç³
Ç µ'µg¿¸çÇ]ÂQ¶=Â:ïŒâ•µgÆy³yï}ϰǔâ•Â:Æ@Á¯I´@È ³”ÉŒ³yÂ:´B³ Â:¨ï}·}Ɣâ•Ï°Â:Æ
ÁŒÁŒµ:Âg¸ Æ
µwþŒ'¸°´ǔ´@Ã'³”³yώÆmÂ:¿m³ É
¸°Å:µgµQÏ°ÁŒé:ÇlÄÆ´jÁ ÂQÀ:Á}´@Ɣ´ëɌ´jï ´jÃ'Á=µÏ°¸ßƔ¸-Ɍ¿·-ÂQ´B´Bâ}¿Á8Â:â}Æâ}³y³yƔ ´jï}wÁ8â•ÆI·ŒÆw¸ß¿Ã'•Â:¿mÉ}âŒÀ•´jÁQÇÁÆIÏßÂÁƔÉ}-´´@·Œ³”¸ß¿³y•Â:Â:¿m¶=³6À•¯=Ç(¶êÏßÁµg Á4µ:´@Ä=ÁX³”³y÷Þ´ Â:•³(´jώ³yÆmÏçÇγ”ÇjÂQ¯hÂ:³yêâ}Ç2ƔƔï}µ:Ɍ³”â•´´ ÆÎĕÆyº´j´ ƔƔ ´@Ɍ¿ǔ´'ƔÃ'´6³”ÄÏßÏ°ÆyÅ:¿mÉ8ÂQÉÆÎÁ}Ï縰 Ç÷Þµ:ƔƔ¸°ÉŒÉŒÇ”´´
¶é:´jâ}³y÷ª¸ßƔϰï}¸çµg¸°³y´ Å:´< þŒ®6¸°Û:´@ÛÇ@¯T·Œ¸ßÈR•¿mÃwÀ•Â ÇB·}¿jÂ:â ¶=´jmµgdzy´@ Äs¯B·ŒÈ ¸ß•É}¿mÏçÀ}ÇûîX¿jÏ Â:j´Þ¶=¶µg³yµg´ÞÁŒµgÄḰ¸°ÏçÂXÇû¿@Ä}µÆy´@´@ǔÄÊÏßÅQÁ}ĕ´@÷XÄ<ÁŒµgÆyÂ!¶=¿Ïç¿jÂQµ:¶=¸ß¸°ïŒ÷Nµgǔ³y´
ƔµŠÉ}銴@µ:ÏßÏß³B¸çµgǔ·ŒÏ ¸ßj´´ºµÏçÇëƺ·-ÆyÉ}Â:´â}ÁŒÆyÄ}Ï߶=´@Ä<´·X ÷ëƔ¿jɌÂ:´¶=µg¶¶=µgÂ:ÁŒâŒÄ ÁQ´Æë•Â ´@h¿j╶=Ɣ´@Ï°Â:¶0ÁRÂQ¯!³”÷ È É}ÏJ´¯ ´Q¿j¯Â:æëâ}½ûÁ8ÆÝ ¿ÂQÏßÁáâ}¸çÄÆyÉ}·-´º´Æmµgâ}³yïÅ:´ÆyÆ Â
— ÏJ0¯ ´Q¯•¯ÎÈ ·}É}ÏßÅ´´@Á8Á}âŒÂ:¶âŒ·-Å:É´j³w¯  R·X÷8Ɣ´6Çw¿jÂ:¶=:³”´6Ä=Ï°ÇƔɌ´”•ĕ⌿Æ R·}¸°ÂX¿mÀ}îXÏ j´µgÁ4Ä¿ÂQâ}Á8Æ
î ½BèhîŒý }ǔâ
W

Þ

>

Z 

Þ

NA 0 

G 0 - 

'

7(

&ïddï

h(

/( 

h(

L!

¥# 

,

3([( 

K

g@

0

<!

g@

wïf!

(

m#

#(

$#

)@

3A

(

NA

'! 

sU

( 

! 

#

Yïa $ï 

7(

‚#

3A

!ü

!

4ïd ‡ï

7( 

sU
(

7(

o(

7( 

#

7(

=ï 

sU
(

]ïa 

sU

4ïd Eï

]!

¥#

7(

YK

7(

*ïd[ï

7( 

!

)(

d#

h(

0

h( 

ïa ï

)(

7(

)( 

@

)(

NA

NA

)(

7(

)

7(

Þ

!

E

2# 

sU

x!

d#

0

)(

NA

Ú:— 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

,ÿÿÉ

ô;Á%3f]ò‘ö;ö ª; . ò‘ _ öÉ°ß“úA p

î Ìýû±î•ê]î Œ·}Ï°ÁŒÄ À¿ÂQÁŒÇ ·}Ï°ÁŒÄ 'ï-Â:Ï°ÁQÆ
Ï°Ïçì Á}Çï}µŠâ•îŒéÆIöwµgÏ°µ:æ'¸°ÁŒµ:êü·}Äb±¸°ÂQ´áÈ â•ê”µgƔýÆï}Ì â}·}Æh4Ï°ÁŒÆy¿jÂÄÂ:ÁŒ'µ:Ç Áï-µ:Â:µg¸ßϰ°ÁQï}ÆÃ볔ÂQÏ°Ç Á ï}µg³yÁ<ƔϰÉ}µgÏßƔ´ Á8´ƔºÄ}´@³”´jùïŒéX³”Ï°ÁŒ¿j´jµ:´:Ɣ¶=´j¯h³ È ´@ǔɌ´Q¯ µ:Å4Æοj¯I¿´:úëÂQ¯ ÁŒâŒÇ]È Ç”ÂQÀXÉ}¸ß÷ ´´ÞIÏßÁŒÇ”Æyï4ï}Â=´6╳”¿ÆIÂQÏçµg╵g¸'ÁŒÆ”´Đþ4¿¸ßÂ:´ÞÂQâ•ÁŒÆy¿jÇ]ï}Â:ÂQâ•ÁŒ¸ß´ÆÇ
ǔÉ}Â:⌸°Äáµg¸°Ã µŠ÷XÇ·-´bµŠéŠµ:Ï߸çµg·Œ¸ß´Q¯ 
½BÝ ±è î úëâ4Ç]ÀX÷!Ä}Â8´6ÇwƔÉ}´ ÂQ¸ß¸°ÂÃ'Ï°Á}Å Ï°ÁáώÆmÇ'Ï°Á}ώÆyÏ°µ:¸ßÏ @µgƔϰÂ:Á
·}Ï°ÁŒÄ À¿ÂQÁŒÇ Ä}´jé ¿jÂ:ÁŒÇ
ýûÁ µ=õëÁ}Ï <ǔ÷•ÇlÆy´j¶äÆyÉ}ÏçÇ'Ï°Ç ´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ'ÆyÂ
·}Ï°ÁŒÄ Àâ}Á}Ï ¨Ä Ä•´@é g¿ÂQÁŒÇ
ýûÁ µ=ìýî<ǔ÷•ÇlÆy´j¶äÆyÉ}Ï°ÇëÏ°Ç ´ QâŒÏß遵g¸°´jÁ8Æ'ÆyÂ
·}Ï°ÁŒÄ ÀĕÂ8ǔ¿jÂ:Á gĕ´jé g¿Â:Á4Ç
ýûÁ<Æyµ:³”ÅQ´Æ ÉŒµg³mĕà µg³y´ûâ4Ç]Ï°Á}ŵîŒöwÌû—:ñ:ò}®¿mÉ}Ï°ï<ƔÉ}ÏçÇ'ÏçÇ ´ 8â}ϰ銵:¸ß´@Á8ÆwÆyÂ
·}Ï°ÁŒÄ ÀÇy¿Á4—:ñ:ò}® Ä•´@é ¿ÂQÁŒÇ
î ½Bè
î4ý }â}Á}Ï ¨Ä ŒÄ•Â8ǔ¿jÂ:Á }Çy¿Á4—:ñ:òŒ®
W

Þ

> 

Þ

i

'

+!

.è 

Q
Þ

=

/T

>

o

+( 

%

3E( /%

o

NA

=

B%

3

o 

#

m.

B

m.

B 

%

%

B% 

.

o

v%

E

Þ 

,ÿÿ[þ

3E( YK 

3(=J

> 

2 7(=J

ÿJ

k 

d#

ú

J

^

k 

K

J

ú

7( 

K

7J

ú

7( 

K

†J

ú

7( 

KE,

J

$

3A

)(

¬ 

K

NA

7(

k

$K

NA

b!

a#

)(

Q

)(

7(

)(

+(

ÕQ+% 

(

)(

g(

7(=J

k

7(

K

J

ú

†J

k

7(

J

ú

J

NA

)K,

ú

k

0

G

p(

7(=J

ú

J

kB

J

v!Á(

0(

g(=J

ú

J

02

k* ^

' 

K

Þ

=K

î Ç]´@´jÌÀ ýûû±·}¸°î•Â•ê]¿mî ÀX6Ç ÄŒÄ ¿jÂ:Ï â}BÁ8þŒÆ û¸ß´ ·}¸ß• ¿mBÀ•Ç þŒ¸°´ 4µ:Ï°ÅQ·ŒÇ Ç ûûé:·8´j÷8³yÆy·-´@ÂQÇ Ç”´ ÂQ·ŒÇ û·8÷8Æy´@Ç ·ŒÇ û·X÷8Ɣ´@Ç Ç]ÀXÏ°ï û·}¸°ÂX¿mÀ•Ç
ÂQì â•Ɣï}îŒâ}öwÆ æ'Œêü·X±÷È Ä}ꔴ ý¨µgÌ âŒQ¸ŽÆ ČwÄ0Ã'¿jώÂ:Æyï}ÉáÏ°´@µ0ÇÎ⌵ǔþ4´j³ ¸ß´üÇ]´@¸ß³y´6Â:¿q¶ Æyµ:·}ƔÉ}¸°´û´ë·}Ç]¸°Æy•µ:¿mÁŒÀ•Ä}Ç]µ:Ï j³y´QĐ¯ ÏßÁ}ïŒâ•ÆIƔÂÆyÉ}´ëÇlÆmµgÁŒÄŒµg³mÄ
ýû±È ê”ýÌî
Ï Bþ4¸ß´bæ'´6µ:Ä ³”ÂQ¶äþŒ¸°´ºÏßÁ4ÇlÆy´@µ:Ä! hƔɌ´bÇlÆmµgÁŒÄ}µ:³yÄÏßÁŒï}â•Æ@¯
 BþŒ¸°´ ³yώÆy´ƔÂ=þŒ¸°´ÏßÁŒÇ]Ɣ´6µ:Ä<Â
ƔÉ}´bÇ]Æyµ:ÁŒÄ}µ:³yÄ!Â:â•Æyï}â•Æ6¯
Ïß·4Ç û·X÷8Ɣ´6Ç }æ'´6µ:Ä!Å:Ï°é:´@Á!ÁXâ}¶ ·4´@³' (·8÷8Æy´@Ç'µÆëµ Æ”Ï°¶=´:¯
Â:·ŒÇ û·X÷8Ɣ´@Ç ³yÏßƔ´ºÅ:Ï°é:´@Á!ÁXâ}¶ ·4´@³' (·X÷QÆy´@Ç'µgÆ'µ ÆyÏ߶=´:¯
·ŒÏß·4Ç Çëûµg·8ÁŒ÷8Ä!Æy´@Â:Ç ·4QÇjæ'¯ ´6µ:ĵgÁ4Ä=Ã'³”ÏßƔ´ëÅQÏßéQ´jÁÁXâ}¶ ·4´@³ 2·X÷8Ɣ´6ǵÆwµƔϰ¶=´:¯ýûé:´@³”³yÏ°Ä}´
Ç]ÀXÏ°ï û·}¸°Â•¿mÀXÇ }îXÀXÏßïáÏ°·ŒÇ Ç”Ï @´@Ä!·}¸°ÂX¿mÀ•Ç'µgÆ'Ç]Æyµ:³]Æ' hÏ°Á}ï}â•Æ6¯
Ç]´@´jÀ û·}¸°Â•¿mÀXÇ •ãw÷ QǔÇwÂ:·4Ç üÇ]Ï j´6Ä·}¸°Â•¿mÀ•Ç'µÆëÇlÆmµg³”Æ' (Â:â•Æyï}â•Æ@¯
¿ÂQâ}Á8Æ û·}¸°Â•¿mÀXÇ ŒöÂ:ïX÷ÂQÁ}¸ß÷Ïß·ŒÇ üÇ]Ï j´6ÄÏ°Á}ï}â•Æ뷌¸ß•¿mÀ•Çj¯
4´jéQµg´jÅ8³yÇ ÷=ûƔéQ´j´jÁá³y·4ï-Â8´jÇ]³m´ ¿q´@±IÁQ³yÆ'ÏßÁ8 ÆRƔƔɌÂë´bÇ]¿ÆyÂ:µgïXÁ4÷QÄ}¯(µg³mÈ ÄɌÂ:´â•ÂQÆyâ•ï}Ɣâ•ïŒÆ â•ÆëƔÉ}Ï°Ç ´IÁX Râ}¶ÆyÉ}·4´ ´@³sÂ: ³yX¶ ·}¸°Â•¿mgÀXÈ Ç2¿jÃ'Â:É}ï}´@Ï°³”´@´Ä
T·}¸°ÂXÏ°Ç¿mÀ•Æ”ÇɌ´ûƔÂ0ÁX¿â}Â:¶ ïX·4÷Q¯(´@³wÈ Â ÉŒRÏ°Ç·}¸°Â:•mÆyÀXÏßÂQÇ Á!¿jÂ:¿@ï}µgÏ°Á´@ÄÂQÁ}ǔ¸ß÷=¨µg·-³'´ûµgâ4ÁŒÇ]Ä!´6ÄÈ Ï hÏçÇ·4Â:ÆyÉ}ƔÉ´ƔƔÉ}Â:Æy´µg¿¸-ÂQÁXâ}â}Á8¶Æ D·-´jµg³ ÁŒÂ Ä
 Â:ï•ÆyÏßÂQÁŒÇ'µg³y´ºµg¸çÇ]Â0Å:Ï°é:´@Ás¯
7J

Þ

B% 

ÁqCò‘öÉ8p©¹ + r˜;Sts+ .4 ò8

W

Þ

B

J

:Ú Ë
È ¿É}ÂQ´ â}Á8Ä•Æ ´@¿jÏ߶¶â4µgÇl¸ÆÎÁXÁ}â}Â:¶ÆI·4·4´'´@³yÁ}Ç<´@ÅQÅ:µgÏ°é:Ɣϰ´@é:Á ´:¯hƔÂÈ É}q´@ϰǔ·Œ´'Ç ÁXâ}¶qÂ:·-·4´jÇ ³mÇοjµ:qÁ·4Ç ÂQï•Æ”Ï°Â:ǔÁ4ÀXµgÏßï ¸°¸ß÷bÉ4jµŠÇ]é:´@´'´jÀµÞÇ]â µ:ÁŒÄ
ò¨Ç”´j´bâ}ǔ¸°¸â ·Œ¸ß•¿m¯À•Ä}Ç Ä<ÃÂ:ÂQâ}â}Ɣ¸çï}Ä!╿@ÆmµgÇ âŒÆ”ǔ´Ç]ƔÆyÉ}µ:´ ÁŒÄ}ÂQµ:¸ß³y¸°ÂÄ!Ã'Â:Ïßâ•ÁŒÆëÅ Ï°ÂQÁ ╵gƔï}¸°¸Râ}¿jÆ µQÇ]´6Çj¯Î½ ǔ⌿j¿j´@ÇyÇ âŒ¸R¿ÂQï8÷Â

eã LEãeàù;Màù–4á… 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

ï

¥ïwKUï

mï7Kï

mï7Kï 

ïwKï

¥ï 

sU

! 

sU#

o!ü(

û#

¬(

+(

7( 

³u‹elŸbBWVQ6lŸh(RJYda
³u‹elŸbBWVQ6lŸh(R…Q*j:S

”ÆjÈ ÉŒ´jÉ}³yµg´b ƐÁX¨µgµ:â}³yÁŒ´¶ÄḰ·-´@Ïç´jÇyÇë³ÇÂgµ ƔÆyɌÉ}Æyµ:´j´jÁÿ³ë³yÃ'ÆyÆyÉ}ÏçÉ}Ç]´ ´=´bÃ'·}¸°ÉŒÂX´j¿mÁ À Ï°Çëï}Ç]ƔÏÉXjÉ}÷•´ ´ Ç]BÏçÁX¿jÏ°â}ÁXµ:¸s¶é:ÂQ¶=·-¸ßéQ´j´@´@³ûĕÄ2Ïç µ¯0Ã'È ³yÏßÉ}µQƔϰ¿qÉÿÇbÆyÏßµ:Á8ÂQ¸ßâŒÁŒÏ°Å:¶µgÁŒ¸s·-¶0·Œ´j¸ß´@³•Á8¿mÃ'ÆëÀ•Ïß³”Ç ¸°´¸IQâŒÏJ⌯ ǔ´:Ïß⌯ë³y´jµ:·}¶=¸ß¸°¸°÷Þ•´j¿mÁ8·-À•Æm´ÇÇ
Ï°Ç'Ï°ÁXé:ÂQ¸ßéQ´@Ä ¯
½¿jµgâ4Ã'Ç]³y´ώÆyƔ´ Ɍ´ ¨µ:ÏßÂ:¸°â}¸°¸ß³y´Ã'ÂQÏ°Á}â•Å0Ɣï}Â:â}â•Æ]ÆyƔï}Ï°Á}â•Å<Æ Æ”ÉŒ´ ¸çµ:Ç]Æû·}¸°Â•¿mÀ Â:Á ÆyÉ}´0ï}³”´@éXÏßÂQâŒÇB´ }µg¶=ï}¸°´ÃwÂ:â}¸çÄ
w(

oïmlUï

7(*(

'!

NA ¥#

A

/!

m.

B#

]( 

+( 

¨;l¬Y STb•«¬`MYdc bBh
³ u‹elŸbBWVQ6lŸh(RJYda 

“ u‹elŸbBWVQ6lŸh(R…Q*j:S 

î ½BèhîŒý }ǔâ
E
Þ

,ÿ¶ÿ, 

> v 

sU

3J ~ð

àw+ CöÝ

8;  

+9 Wxý 

qRc. 

:ÉA}4 

:H /

ú

î Ìýû±îXê]î -ĕ´jé•Çy¿¶=ïþ4¸ß´@ÁŒµg¶=´ºÇ]Ï j´
ÏƔŽì Æ É}´ëÇëî4ǔǔöwÏÏ @jæ'´´ºêü ϰ±Á ŒÈ ÆyÚ}É}ꔮ6´ ý— þŒJÌ ·X¸°´w÷8-ƔĕÏç´Ç(´j¸°é•·}´@Çy¸°ÇyÂX¿ÇR¶=¿mÆyÀ•ÉŒï<ÇwµgÃ'ÆyÁ0Â=ÏßÆy¸°Æ”¸2É}É}´ þŒ´ºÁŒÅ:ÅQÄ!Ï°é:ÏßéQ´jÆy´jÉ}Á Áá´béÇ]µgÇ]ÏÏ ¸°jjâ}´´´ Â ƔÆy
ÂÉ}Æy´jÉ}·-Á ´º´ºmÅ:Ïß®ÁÞÏ°é:ÏçÇ(´@ڕÁï}®Š—³yþŒÏßÁ8·X¸°´bÆy÷Q´@ÆyµgÄ ´ûÁŒgÄ<·ŒÏ ¸ß•¿´ ÂQ¿m8¶=À•âŒÇ µg8¯IµgÆy³yê ´
ƔÇ]É}Ï j´@´=Á<ÆyÛ0É}´jÏçÁÇ³”Ï°ÏçÁ8ÇbƔ´@ï}Ä ³yÏ°}ÁQµgÆyÁŒ´@Ä!Ä2¯<Ï
È Æ”É}É}´ºÏçǺǔ³”Ï @ÂQ´â•Æ” ϰsÁ}Æy´É}Ïç´ÇbÅ:âŒÏ°Ç”é:´@´jÄÁÏ°þŒÁ ¸°´ÏßÁ8ÏçÇ Æy´jÅ:³y³yÁŒ´@µgµg¸IƔ´@Çy³¿³yÆyÏßɌï}µgÆyÇÁ!ÆyƔÂÞÉ}´´jÁŒÅQǔÏßéQâ}´j³yÁ ´
ƔɌµgÆ뷌µ:¿mÀQ´jÁŒÄ}Çw h³mµgÏçÄ!ǔ´ÆmÇ'µg³y´û (µ:Á<µ:ï}ï}³yÂ:ï}³yÏ絁Ɣ´Ç”Ï @´:¯
W

Þ

>

NA 

Þ

'

mM

NA

3A

NA

w

)(

NA &!

)(

)K

=K

g(

3A

¥ 

‚#

YK 3(

h( 

.

7(

NA

)(

,ÿ¶ÿ.1 

lT@ô°ð

Þ 

;

W

ú

ú

ú

ú

ú 

„Üy+à 

AS

î Ìýû±îXê]î
Ä ÂQ³”¶µgÆ
Ä ÂQ³”¶µgÆ
Ä ÂQ³”¶µgÆ
Ä ÂQ³”¶µgÆ
Ä ÂQ³”¶µgÆ
E(

4

E(

4

E(

4

E(

4

E(

4

)(

3A 

>aö7Ýz öÉ7Ý 

;7H 

ïá¿g¯ Çj¯ ¸ üæY·}ÁXâ}¶
ïá¿g¯ Çj¯ ¸ ï-Ä}½ ïĕ± JïÄ
ïá¿g¯ Çj¯ ¸ lî Jé ã þŒ³mÇlÆy·}Á
ïá¿g¯ Çj¯ ¸ üà
ïá¿g¯ Çj¯ ¸ üìTþŒ¸°´
Y
Y

{e 

Y /  
Y
Y

|e 

B 

4q4 :] úA;ò†4 9öA>ö5‹ 

;ò>W

ځå 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

Q¶ì ÁªµgÁ4 Ä2öwÁ}¯æ'ÂQêü¶0È ±É}Ï°È ÁŒ´áµgê”ýƔÇ]´@´6Ì Ä¿Â:'Á4Ä}êüÏ°Ä ÁǔÀ Â:ÏßÆĕ³y³”¶ÇÏ°é:þ4´QÃ'³y¯ Ç]Ï߸°Æ ¸'éXÏ°µgµáÂ:¸°³y¸ßÆy¶ É}Ãä´<Ä ÷Qî4Â:Â:ö â³y¶îXÆyê µü —ÞÆïŒæÃ'³”Ï°Ï°Á8¸°¸û½ûÆ0´@îŒÂQώîXâ•ÆyÉ}êÆ ´jÆy³!Ì%É}³”´á´6ã µ:¿è(â}ÇyÇ]³yýºÏ°³”Å:ö´@Á Á8bÆ µî ¶·Œ¿µg¸ßÂ:•ÁX¶ ¿mâ À
¨¸°Ï°µQÇ]¿qÆyÆ”Ç âŒ³”´@ï³yÄ}Ç ½ ĕ´ ¯ ´6¿qƵ:¿m¸°É ÏçÇlÆï}³yÏ°JÁQïÆyĕ´@±Ä ¸°hÏçÇlƔÆÉ}Ï°´!ÇûÅ:Ç]ÂQ³y³]ÆyÃ'´@Á Ä Ä}Ã'´ ÏßƔ´@Éÿ¿ƐÂ:Á}¸°Ï°´0Ç]Æ Ä•´ Jï´6¿qÄ Æûï-º´j³ÂQ³¸°ÏßÁ}·-´ÂgÆyÏßɪÁ ĕ±I´ ÉX´6÷•¿qÇ Æ
ÏçÌB¿jµ:â}¸Î¶î•·-´@´j¿q³6Æy¯ûÂ:³ºÈ à}É}ÂQ´³”Æ”¶É}µgÏ°³mÆ Ä ûÂ:ö³y÷X¶ø¸ßÏ°ÁŒ¿jĕµg´@â4³ºÇ]´6ÌëÇ'â}Ɣ¶ Ɍ´ ·4´@ĕ³ ³ysÏßéQúB´º´@Ɣµ:Â!Ä ·4Ìë´0â}ǔ¶ ¿@µg·4Á}´@ÁŒ³b´@µgÄáÁŒÏ°Ä ÁÿìBµ´ ĕ´@´6¿ÇlÆbÆy³”î•â4´@¿q¿qƔÆyÏ°é:Â:´³
Ã'•¿j³y¿jώÆyâ}´ ³mÇB³”´6ÆyÉ}µ:´jÄ Á g¿µ:Â:Á ¶=Æ”µ:Ɣ³”´@´û¶0¶ï}µgÆbÁ}Ï°Á}Ç´@¶³@¯µ:êÄ}I´µ=ÆyÂ<³”´6Ïçµ:ĕÄ<´@ÁQÂ:Æy³ëÏ Ã'÷Þ³yƔÏßƔÉ}´º´Â:·Œ³ûµQÄ}ÄÿµÇ”Æm´@µ¿Ɣ¿Â:Â:³¶=¨Ç ïŒqµ:¯0³”ÏçÈǔÂ:÷XÁï}Ïç´@¿j³”µ:³y¸ßÂ:¸°÷ ³
ÆyÂQÉ}Æ”Ï°Â:ĕÁŒ³yÏßµ:éQ¸ß´¸°÷Ï°ÇëÅQÇyÏßéQ¿jµ:´áÁ}µ:Á}Á ´6Ä µg¸ßƔ³y´jÂ:³y¶%ÁŒµg·}Ɣϰ¸°é:ÂX´á¿mÀ!ÇlÆmÛ0µgƔ³”Â=ƔϰÁ}ƔɌŠ´b·}¸°¸ßµQ•Çl¿mÆëÀ·ŒÁX¸ß•â}¿m¶ À·4ÂQ´@Á!³@¯ ÆyÉ}È ´ÉŒÄ•´ ³yÏ°é:Â:´:â}¯ ³”IÆ”É ÂQâÞÂ:¿j³yµ:¶ Á
÷Q¿@µgÂ:âŒâ!ǔƔ´@ÂÇûµ=ĕ¸ßÃ'ÃTÁ}¸°ÂQ¸°´jµQé:Ä´@¸ µ=Â:ĕ³y´@¶é8Ï絁¿ÆB´ ÂQÇ Áá¶=ƔÏçÉ}¿³y´ •Ç]¿ï-•´@ĕ¿j´ώþŒÏßÁ8´6ÄÆy ĕÆy´jÉ}éX´bÏç¿ĕ´Q´@¯ëé8È Ïç¿É}´Q´º¯ þ ÆyÉÞÂ:ï•ÆyÏßÂQÁÞµg¸°¸ßÃëÇ
ýû±È ê”ýÌî
Å:æ ³yÃ'·}ÁXÁ!â}ĕ¶ ´ ´@¿îXÆëï-¸ß´@Ïç¿jÇlÏÆ6¯ ÷ µ<¸ßÂQÅ:Ïç¿jµg¸(·}¸°Â•¿mÀÞÁXâ}¶·-´j³ÆyÂ᳔´6µ:ÇyÇ]Ï°Å:ÁÿƔÂ<ƔÉ}´Ä}³”Ï°é:´ Ç
JïÄ}½ }±I³yÏßÁ8Æë·-ÂgƔÉ<ÆyÉ}´º¶µgÁXâ ¨µ:¿Ɣâ}³y´j³ Çwµ:ÁŒÄ!Å:³yÃ'Á!ĕ´ ´@¿qÆû¸ßÏçÇlÆ6¯
Jïĕ± 4±I³”Ï°Á8Æ Æ”É}´º¶µgÁXâ ¨µQ¿qÆyâ}³”´@³ Ç'ĕ´ ´@¿qÆ븰ÏçÇlÆ6¯
JïÄ }±³”Ï°Á8Æ'ƔÉ}´ºÅQ³”Ã'Á<ĕ´ ´6¿qÆ븰ϰÇ]Æ@¯
üî }±(´j³ Â:³y¶ µĕ´@Ç]Ɣ³y⌿qÆyÏßéQ´Çy¿jµ:Á!Â
ÆyÉ}´bĕÏçÇ]À³”´@ï4ÂQ³]ÆyÏßÁ}Å=ê QýV´j³y³”ÂQ³yÇ@¯
ã þŒ³yÇ]Ɣ·ŒÁ hîXï-´@¿jÏ ÷bƔÉ}´ þŒ³mÇ]Æh¸°Â:ÅQÏ°¿@µg¸X·}¸°ÂX¿mÀÁ8⌶·-´j³hƔºÇ]Æyµg³”ÆIµûÇy¿jµ:Á ³yÂ:¶á¯
J·4é ´@ÏßÁŒÈRÅâ}ǔ³y¿@ÁÿµgÁ}ÂQÁ}Áÿ´6Ä2éQ´j¯ ³y·4Â8Ç]´ ¶0•ĕ´ 'Ã'É}Ïç¿mÉÿï}³yÏßÁ8ÆmÇBÆyÉ}´¿â}³y³y´jÁ8Æû·}¸°Â•¿mÀ ÁXâ}¶·-´j³
Ã'à Ï߸°Q¸2êlÆmǔµgǔâ}À:´B´ºµǔÂ:¸°¶=à ´JƔ¸°´jÏ°¶=éQ´j´:¸Œ¯ îŒö î•ê Â:³y¶=µgÆ¿ÂQ¶0¶µ:ÁŒÄ0ƔÂÆyÉ}´BÅQÏßéQ´jÁĕ´jéXÏç¿´Q¯hÈ É}ÏçÇ
¸ß¿Â8ì ³yµ:奀 þŒ¿•¸°Ïç´ Ä•Çû(´w´ ìB¶0´@•Ã'¿qĕÆyÁ}´Q´@¸°Ä¯hÂQÈ µQ·XÄ0Ɍ÷ Ï°ÏßÇÎÁ8µƔµ:Âbǔ¸ßÏ°¸°Á}ƔÉ}Å:Ãë´B¸°ÇR´0ǔâ4îŒï-Ç]ö ´@´@¿³yî•ÏßÇ
þŒê Ɣ´6ÂÄâ}³yĕώïÆy´jÄ}´ éXüµgÏçãw¿Ɣ´´'â Q-µƔ´@Ɍĕ³´ë´j¿jéXÅ:Â:ÏçÏ°¿¶=é:´ ´@¶Á Çhµg¶=þ4ÁŒ¸ßÏ°´QÄÞ¿j¯(³”ÏßÂ•È Á¿Ɍ•ǔ´BĕµŠéQ´Qĕ´º¯
Ã'õû¶0ÁÇ]Ï ´
ƔµgÉ}Á<ÏçÇbÏßÁ4¿j¿Â:Â:¶=³y³y¶´@¿qµgÆ ÁŒþŒÄ ¸°´:¿j¯ µ:³”´ â}¸°¸ß÷ÿµQÇ÷:ÂQâ¿jÂ:â}¸çÄ Ä•´@Ç]Ɣ³y÷ ƔɌ´ĕ´jéXÏç¿´·X÷Þ¸°ÂQµ:Ä}ÏßÁ}Å
Jï³mµg¿gÁ}¯ À Çjw¯ ¸ µgÁ4êlĕÄá´@î4Á8Ɣö Ï îX÷áêƔè
É}õB´0Ì Ä•Ï°ï}ǔÀ ³yĕéX´jÏ°Ä}éX´@Ïç¿Ä´ Ï°·8Á<÷áƔÉ}ǔï4´ ´6¿ÂQÏ ³”¶÷8Ï°Á}µgÆÅ!jώƿg¯ ÇÇj¯ ¿m¸ ɌµgÁŒÁ}´j¸ sîŒö îXê'êlì
î ½Bè
î4ý }±I³yÂXÄ}⌿qÆ붵gÁX⌵:¸ Â:³ëĕÏçÇ]À<ĕ³yÏßéQ´@ÇwâŒÇ”´@Ä<ÏßÁá÷QÂ:â}³'æë½Bêl쐯 

Þ

' 

M

&(

E(

h 

k

4T 

D(

(

0( 

!Á 

i!ü

b#0K

0(

o!ü

# Y

B v#

0(

0( 

¬ 

K

(

(

¥%

2%

h(

g(

¥! a#

p(

*W

(

Y(

I( 

(

$M

>

Þ 

ú

g(

$M

( 

]

ú 

ú[} 

( 

8 

(

B 

ú 

Y

ú 

M

G(

]( 

4 

G%

g( 

>

ú

(

)(

=

ú

(

0( 

ú

mM 

*(

)

ú

)K

0@ 

,

0 

@

3

)M

(

ú 

!

E

Þ

,ÿÿ<

3(

3( 

#

mM

+( 

-K

\( 

‹}þª3~qò‘798;4

46ög7ú;«g;9:;ö}4 òªöFÞ:9 F; 

ò‘

î Ìýû±î•ê]î gĕÏçµgÅQÇhĕÏçÇ]À ]ö ¿ÂQâ}Á8Æ ü踰´jÁŒÅgÆ”É Ý Ïß J¶=•ĕ´ üÈ Ï°Â JÆl÷8ï-´ ìÊĕ´@é8Ïç¿´
ìĕÏçµgÅQîŒÁ}öwÂQæ'Ç]ƔêüÏ籿bÈ ÂQê”Á ýµ!Ì Å:Rϰĕé:Ïç´@µgÁÿÅ8ÇBĕ´jÏçÇéXÏ絿´QÉX¯ âŒÇ”ÀXÉ}÷Þ´jǔÁ¿j³”³yÏ°µ:ï•ÁŒÆĕÃ'Ï°ÂÉ}Ï°Ïç¿mÇÉ´ •ÏçÇû´@¿jâ4â•Ç]Ɣ´6´6Ä Ä Æ”2Â<ώƳyÏçâ}ÇûÁÞ´ •ÆyÉ}´@´¿â}³mƔµg´@Á4ÄÿĕÏßÏßÁÂ
éQ´j³y·4Â8Ç]´¶=•ĕ´:¯
W

Þ

Þ 

>

<

[

'

) 

7

b

'

v,

0

YK 

eã LEãeàù;Màù–4á…

ÚQÚ 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

ýû±È ê”ýÌûî
ĕÏçǔÀ ÎÈ É}ÏçÇ'ÏçÇwƔÉ}´bÄ}´jéXÏ°¿j´Æl÷Xï4´ ÎĕÏçµgÅQÁ}ÂQÇ]ƔÏç¿BÃw´bµg³y´ûƔ³yâ}Ás¯
]ö ¿jÂ:â}Á8Æ î•ï4´6¿Ï ÷ƔɌ´ºÁ8⌶·-´j³' hƔϰ¶=´@ÇwÆy´ •´@¿jâ•Æ”´ƔɌ´bĕϰµ:Å:Á}Â8ÇlÆyÏ°¿:¯
ü·-贐¸°´@´jώÁŒÆyÅgÉ}Ɣ´jÉ ³
Ç]îXɌï-Â:³”´@Æ ¿-Ï ¶0÷º´6ÆyÉ}ĕ´Ï°â}q¶ø¸°´jÁ}Â:Å:³ûƔ¸ßÉ ÂQIÁ}Å! Œµ:ÆyÁŒÉ}ÄÞ´ ĕǔï4Ï°µ:´6Å:¿Á}ÏßþŒÂ8´@ÇlÄÆyÏ°¿IÃ'ƔÏßÂƔÉÿ´ •Æ”´6É}¿´ ╸ßÆy´j´:Æ]¯
Æy´jÈ ³ ɌÇÏ°Ç(Ç ¿jµ:¶ Á
ÂQÂ
³wÆy¸2É}³y´´@ǔĕï-´@´@é8¿qÏçÆy¿Ïß´éQŒ´j¸°µ=÷:¯(¶=êü´@Á<ĕƔϰâ}É}¶´º¿@Ɣµ:É}ǔ´º´ûþ4 h³yÇ]µ=ÆûĕÚgÏçÛ Ç]À }µgµ=ÁŒÇ]ÄáɌÂ:¸°Â:³”ÁŒÆÅ Æy´@ÆyÇ]É}Æë´bÃ'Ã'Ï߸°É}¸ÂQƔ¸ßÉ}´ ´]þ4®@Û:³yÇ]Û Æº®@wÛ Â
ÆyÉ}´bĕÏçÇ]À¯
ü¨ÝL
³”´6µ:ÏßÄ Â JÂ:¶=Á}•¸°÷ ĕδ Æy´@Ç]îXÆ@ï-¯I´@õû¿Ï Ç]´º÷ ´@µ ώÆyÉ}ĕ´j´@³'Ç]Ɣ³y³y´@⌵Q¿Ä Æ”JÏ°Ã'é:´ ³yÏßƔ´³y´@Â:µQ³'Ä ³yÃ'´@µ:³”Ä ÏßƔJ´ ÂQ0Á}¸ßÂ:÷Q³¯ Á}ÂQÁ üĕ´@Ç]Ɣ³y⌿qÆyÏßéQ´
üÈ Ï°Â JÆl÷Xï4´ Îî•ï4´6¿Ï ÷<µ Æl÷Xï4´ hÏ°Â ´jÏßƔÉ}´@³ëÇ]´ 8â}´jÁ8ƔÏçµg¸2ÂQ³ ³yµ:ÁŒÄ•Â:¶á¯
üìíĕ´@é8Ïç¿´ IîXï4´6¿Ï ÷ÆyÉ}´bĕ´jéXÏç¿´Æy Æy´@Ç]Æ@¯
î ½BèhîŒý •³mµgÁŒÄ•Ï°Â }Çy¿jÇ”Ï°ÉŒÄ ¨Ç
>

Þ

\

ú

7(  

[

ú
ú

3(

7(

3(

‡ï

0

7(

0 

K

mM

)(

)( 

)

ú

! 

ú

7

$

e!

3(

)(

E

¥#

7(  

m.

3(

BK

E( 

°à@„Ü] AH4 

ò.q; 
; 

46fA

8;64 H4 9ö5

î Ìýû±îXê]î
ĕï4µg³”Æ üµ Ä ¸ ¶ üìTþŒ¸°´ üÌVÁŒµg¶=´ üà þŒ³mÇ]Ɣ·}¸°Â•¿mÀ üè ¸çµ:Ç]Ɣ·Œ¸ß•¿mÀ
ĕï4µg³”Æ üµ ì þŒ¸ß´ üÌTÁŒµg¶=´ üà þŒ³mÇlÆy·}¸°ÂX¿mÀ üè ¸çµ:Ç]Ɣ·}¸°Â•¿mÀ
ĕï4µg³”Æ üÄ ìTþ4¸ß´ üÌVÁŒµg¶=´
ĕï4µg³”Æ ¸ üìTþŒ¸°´
ĕï4µg³”Æ ¶ üìTþŒ¸°´ ÌTÁ4µg¶=´ à þ4³yÇ]Ɣ·}¸°Â•¿mÀ üè ¸çµ:Ç]Ɣ·Œ¸ß•¿mÀ
ìĕÏßéXÏçî4ĕöw´@ÄÊæ'êü⌱ï È ê”ÏßÁ8ýÆyÌ Â´jÏ°Å:µQÉ8¿mÆÉÞ¸°Ç”Â:¿@ÅQÇ]Ï°Ï°¿@ɌµgÄá¸'ĕjµ:éX³]ÆyÏç¿ώÆy´ ÏßÂQÁŒÆl÷XÇjï}¯ Ï°¿@ãwµg¸°÷ʸß÷<ĕµ´ ¨îŒµ:ö â}¸ŽîXÆ!ê'Ã'ĕÉ}ÏçÇ]´jÀáÁYĕµ ³yÏßéQÇy´¿j ǔϰɌ¿@µgÄ Á ĕ·-´ ´
Ɣé8É}·}Ïç¿´bÏ°ÁŒ´áÃ'ĕÏçï-Ç0ɌÂ:Â:·4Ï°¸°Á8´ÂQÆ â}Ä}ŠÁŒï4´jÄNéXµgÏ°³”¿jÏßƔÁ8´ ÏßƔƔϰÂÂ:³mµŠÁ Æyà É}'´ •Æ”æëÉ}Æl÷X´µgï}ÏçÄ}æëÏç¿jæ'µgµ:â}Ïç¸ßÄ}¸°ÁŒ÷æ'Á}ÁŒâŒ´jµ:³Á}¶=Á}Ç ´j´@þŒ³<Ä<¸°´ ·Œ·}µQÏ°Ç]ÁŒ¿m÷•À8ĕÇ]âŒï-Ɣ´@ïÂ:¶ Ï°ÁQ¿Æ Â:ŠÏŽÁ}ƳmþŒµŠÉŒÅ:à â}µQXdzmƔµÉ}ÆyÂ:´ºÏßÂQâ}ï4Á ³µgïŒþŒ³”Æ”µ:¸ßÏß´ ³]ƔÆyÏ°Â:ώÆy·}Á<ÏßÏ°ÂQÁŒþŒÁŒÄ ¸°Ç ´
ï4Ã'ÂQÉ}ÏßÏ°Á8¿mÆ Éၳy³y¿j´jÂ:ï}Á•³y´@þ4ǔŠ´jÁ8ºÆmǵ:ÁŒÆyÉ}ÄD´ºÆ”Ã'É}É}´ ÂQj¸ß´ºÄ}µÄ•Æm´@µ é8ÿÏç¿´ï4ÂQ¸°´@³]ÇyÆyÇwÏßÂQƔÁTÉ}´ºÂ 0·4µ:Ɣ¿mÉ}ÀX´ªâ}ïáÄ}Ï°¿ǔÂ:À Á}þŒ¨·}Å:Ïßâ}Á4³mÄ µ!ÆyÏßÂQï-Á!Â:Ï°µ:Á8³”Æ ´6µ ȵµ:ÆyÁŒµ Ä
:Ä}µg³”Ä•Æ”´6ÏßÄƔϰhÂ:ÁÿƔÉ}þŒ´@Á¸ß´Q¯ Æ”ÉŒàŒ´jÂ:÷ ³Ã'¶=Ï߸°Â:¸³y´µ:ï}Ï°Áï-´@Â:µg³y³0¶µ:µÇÆ”Ï°·}Â:ÏßÁ Á4sĕÇ]ï4´@ÂQ´0ÏßÁ8ÇyÆ¿jŠÇ”ÏßïŒÉ4µ:Ä ³]¨ÆyÇjώÆy¯ÏßÂQê Á}ÁŒÂgµgÆyÉ}¶=´j´Q³¯áïŒÄ}µ:]ÆyµgώÆy³”ÆÏßÂQÁŒµg¸°Ç¸°ÂµgÃë³y´Ç
÷:Â:âƔÂ0´@ĕÏßÆwÂQ³¸°Ï°Ç]ÆwƔÉ}´g³”Æ”ÏßƔϰÂ:ÁÆyµg·Œ¸ß´Â:Áµ0Çy¿jǔÏßɌÄĕ´jéXÏç¿´ Æl÷Xï}Ï°¿@µg¸°¸ß÷µ ĕÏçÇ]À q¯
ýû±È ê”ýÌûî
üÆyµÉ}´º½'gÄ}³”Ä ƔÏßƔµÏ°Â:ï4Á<µg³”ÁŒÆ”µ:ÏßƔ¶0Ï°Â:´ Ás¯ Ì É}µg´@ÁŒÁÄ!µQÆyÄ}É}ĕ´ºÏ°Á}ïŒÅ µg³”µ!ƔÏßƔï4Ï°Â:µgÁ᳔ƔÏß³mƔµgÏ°Â:Á}Á ÅQ´s÷Q³yÂ:Â:â ¶ Á}Ɣ´jÉ}´6Äÿ´þ4Æy³yÇ]Æ'Ç]ï-·}´@¸ß¿jÂ•Ï ¿mÀ÷
à ƔÂ0ÆyÉ}´º¸°µQÇlÆ'·}¸°Â•¿mÀ è q¯
üÄ Iìû´j¸°´Ɣ´bµ0ÁŒµ:¶=´@Ä üÌ w:³]ÆyώÆyÏßÂQÁs¯
¸ ÎèRÏ°Ç]ÆBµg¸°¸2g³”Æ”ÏßƔϰÂ:Á4Çj¯
W

>

4

ú
ú
ú

he €e e Ð

J 

4 

<

4 p

+ 



<

$ 



U

4 >

ú

4 Ð

ú 

Þ

3( 

#

J!

E 

,ÿ¶ÿD
Þ 

#

$

E
Þ

)

E 

ú 

$K

K

S

>K

+

<

'\

J

p!

m#

0(

mM

&!

!

d%

d%

0

oK 

#dK 

(

0%

2#0K

#dK

2ï 

(

YK

7(

[K

R!

E(

E

F!

E

d%

#

h(

0% 

!

Þ 

K

vK 

#

> 



ú

U,

&!ü <#

!ü # 

Y

ú

ú 



C!ü #

x!Á #

=K 

(

g(

Úgñ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

JƔ¶Ï°Â:Á<ÎÝ ÁŒµg•¶=ĕϴ ÷üµgÌ Á!w´ µ:•ÁŒÏçÇlÄ!ÆyÏßãëÁ}Å0ýÈ':úD³]ÆyÏŽÏŽÆ ÆyÏßÇwÂQÁsþ4¯³yÇ]IÆ Â:âüà Ã'wÏ°µ:¸°¸-ÁŒÁŒÄ´j´@¸çµ:ÄÇ]Æ Æ”Â=üǔè ï4´6¿·}Ï ¸°ÂX÷=¿mÀXƔÉ}ÁX´â}¶ :·4³]´@Æy³yÏ Ç
´jéQ´jÁ<Ï (÷:ÂQâ<µ:³”´ lâŒÇ]Æë¶=ÂXÄ}Ï ÷XÏ°Á}Å0ƔÉ}´º¸çµ:Ç]Æë·}¸°ÂX¿mÀÁ8⌶·-´j³6¯
·}ì Ï°ÁŒÄ•þŒï-¸°´ Â:ûÏ°ÁQî•Æ ï4Š´6µ:Ï ³]÷!ÆyώÆyÆyÏßÉ}ÂQ´0ÁïŒþ4µg¸ß´Q³”Æ”¯ ÏßƔϰÂ:Á þ4¸ß´Æ”·-´´6ĕÏßƔ´@Äs¯È÷Xï}Ï°¿@µg¸°¸ß÷ ŒÆyÉ}ÏçÇûÏçÇBƔÉ}´
ÌTÁ4µg¶=´ IîXï-´@¿jÏ ÷!ƔÉ}´:³]ÆyώÆyÏßÂQÁáÁŒµg¶=´:¯
àþŒ³mÇlÆy·}¸ß•¿mÀ IîXï-´@¿Ï ÷ÆyÉ}´þŒ³mÇlÆ'·}¸°Â•¿mÀÁXâ}¶·-´j³'Â
ÆyÉ}´ºïŒµ:³]ÆyώÆyÏßÂQÁs¯
è¸çµ:Ç]Ɣ·}¸°Â•¿mÀ Îî•ï4´6¿Ï ÷ƔɌ´º¸°µQÇlÆë·}¸°Â•¿mÀÁXâ}¶·-´j³' RÆyÉ}´ºïŒµg³”Æ”ÏßƔϰÂ:ÁR¯
î ½Bè
î4ý ŒÇ”¿@Ç]졃΀ 


ú

3(

0 

W

J!Á #

á

g( 

)

ú

mM

3(

'!Á *#

g

v!Á ‡#

g(

3(

$K

0% 

)

ú 

>

ú
ú 

,ÿÿ G

3(

>

E
Þ

g(

)(

3(

)( 

+ ª; qò‘798;46öÉ 

O°ào]öÉ8µ 

; . ò‘

î Ìýû±î•ê]î Œ·}Ï°ÁŒÄ Àĕâ}ïá·}Ï°ÁŒÄ 'ï-Â:Ï°Á8Æ
Ï°ìÈ ÁÉ}Æy´6îŒÉŒÇ]öwµ´ëÆ æ'Ä}ĕÏßêü³y±Ïß´@³yÈ ´@¿¿Ɣê”Â:ƔýÂQ³y÷³”Ì ÷ g´jÈ Â:Á8³É}Ɣ´ ³y´jÏßé:´6ĕ´@Ç â}³”ï0÷0µgĕÂ:³y´j´wï-éX´jƔÏçÁÉ}¿´'´þŒ¶ÁX¸ß´â}µ:¶Ä•À:´@´@·4ÇyÇ
´@¿³yµë³yÇ@Ï°ï•ÂQ¯(ƔÁ}È ÂQ´³É8¸°â4´j éQÇÎ2´jÆyµ¸XÉ}ĕÆl´÷8Ïß³yïŒÏß´@ÁXÏ°¿é:¿@ƔµgÂQÂQ¸•ÀX³”ï}Ïß÷Á}³yÅÃ'•¿ώºÆy´@É ÇyùbÇ µ:ï}¨Áb³”Çy•¿´j³y¿jÁ8Ï°´@ï•Æ”Çy³yÆ Çj÷ ¯
·}·}Ï°ÁŒÏßÁ4ĕÄÏ°Á}'Åï4µÿÂQÏßÁ8ĕÆâ}ïNÛ Ä•´jéX·}Ïç¿Ï°ÁŒ´Ä Ãw'Â:ï-â}Â:¸çÄÏ°ÁQÆ µgXƐ® ¸ß'´6µ:µgÇ]ÁŒÆ Ä ¶q·}µgÀQÏ°ÁŒ´Ä Æ”'Ɍï-´@Â:ǔ´Ï°Á8þŒÆ :¸°´@— Ç ¯(ÏßÁ È ÆyÉ}É}´6´Ç]´Á4õg¶=ÂQâ}´@¸çǔÄ:¿ÂQ¿j´³
³yÇy´@¿³yǔï4Ïßï}ÂQƔÁŒÂ:Ä!³mÇ@Ɣ¯ ½ ÏßÆyĕÇëâ}Â:ïÿï-´jÄ}ÁÞ´jéXÇ]Ï°Æy¿jµg´Á4Ä}µg¸°µg¸°³mÄÃëÇ'Ï°Á Âg-ÆyÇlÉ}Æm´jµg³ ÁŒÄ}ºµ:ù³yÄ!ï}³yÂ:ÂXâ}¿jÆû´@ÇyµgÇ]ÁŒ´6ÄáÇwƔÇ]Â<Æyµ:µ:ÁŒ¿jÄ}¿jµg´@³mÇyÄ!Ç Æ”´jɌ³y³”´ÂQÂ:³ ï-þŒ´j¸ßÁá´bÄ}þ4´¸ß´
ĕÂ:´6ǔï-¿j´j³”Á Ï°ï•bÆyÂ:ƔÉ}³mÇ´ ³yR´ 8ƔɌâ}´Ï°³y´@Ï°ÁXÄÞé:ÂQĕÀ8âŒÏ°ï Á}ÅbÄ}´jïŒéX³”ϰ•¿j¿´0´6ǔÄ}Ç@Ï߯γy´@ÈR¿Â=ƔÂ:ĕ³y÷ Ɣ´jÉ}Á8ÏçÆyÇw³”÷ ƔɌÃ'´É}Â:Â8ƔÇ]É}´0´@³ÁŒïŒµ:³”¶0•´ ¿´6Gǔµǔ´@ÁXÇwâ}ǔ¶ Ï߶=·4ï}´@¸°³ ÷
¿jÂ:³y³”´6Ç]ï-Â:ÁŒÄŒÇÆyÂ0ƔÉ}´º³y´ 8â}Ï°³”´6Äþ4¸ß´bĕ´6ǔ¿j³”Ï°ï•ÆyÂ:³6¯
W

Þ

> 

Þ

i

' 

(

7(

'T

mï 

!

a#

)

ï

0% 2ï7K>ï

0%

d%

k

=K

0

<T

)(

ï

‡ï 

.

f!

a# 

.

,ÿÿL

u ~ß%ôzCA8A<

î Ìýû±î•ê]î Œ´6¿mÉ} Ç]Ɣ³yÏßÁŒÅ<¯°¯°¯
ÃÆy'ì É}Ïß´wƔÉ<îŒÇ]öwƔµb³yæ'Ï°Ç]Á}êüï4ÅB±µ:µgÈ ¿³y´ûê”Å:ý·4⌴j¶0Ì Ælô@Á8´@´6Æy´j¿mÇsÁ=É}µ:ÂÆy³”É}´IÃ'´jÃ'¶³”Ïß³yƔÏß´6µ:Æ]Ç=ƔÁŒ´@Ä´@Ábµ:µºÏ°¿mÁÉNÁ}µB´@Å:Ã'ǔϰÏßé:¸ßÁŒÏ°´@Á}Å:Á ´¸°´IµÇ]Ã'ƔƔ³y³”´@ÏßÏßÁŒ³ƔÅÿ´ÆyÉ}À:Æy´B´@ ³”¸çÁ}µ:Æy´@É}Ç]¸QÆ´Þ¿@ÂQµgÇ]Á}Æy¸°¸G´:µg¯R¯(Á4È Ä}ÌëɌµgÂ:³m´ ƔÄ´BÂ:ÂQƔ¸°ÉŒ¸°â•ÂµgƔÃ'ï}Æ Ïßâ}Á}µ:Æ ¸ßÅ ¸
·ŒµQ¿mÀ•Ç]¸çµ:Ç”É ´@Çy¿jµgï-´@Ä¿mɌµg³mµ:¿Ɣ´j³mÇwÏßÁ!ƔɌ´bÇlÆy³”Ï°Á}ÅQÇ'µ:³”´º¿jÂ:ÁXé:´@³]Æy´@ĵQÇ Â:¸°¸ßÃëÇ
·<·4µ:¿mÀ•Ç]ï4µ:¿´
¿ºÇ]â}ïŒï}³”´6ǔÇÆy³yµ:Ï߸°ÏßÁŒÅ0ÁŒ´jÃ'¸°ÏßÁ}´
ÂQ³”¶ ´@´@Ä
Á<ÁŒ´jÃY¸°Ï°Á}´
³ë¿jµg³y³yÏ°µ:Å:´B³y´Æyâ}³yÁ
ÆëÉ}Â:³yÏ @Â:Á8Æyµ:¸-Æyµg·
éé:´@³]ÆyÏ°¿@µg¸Æyµ:·
·4µ:¿mÀ•Ç]¸çµ:ǔÉ
Á}Á}Á<ƔÉ}´b¿mÉ4µg³mµ:¿qÆy´j³wÃ'É}ÂQǔ´º½ûîŒöê”êw¿j•ĕ´ºÏ°Ç ÁŒÁ}Á •¿qÆmµg¸
î ½Bè
î4ý Œ¿jµgÆ
W

Þ

> 

Þ 

E “ö¡46 †
ó4 

' 

K

w( 

( 

b(

}
}

(‡(

}

Ð(

}
}

3A

}
}

} }

D!

Þ

}

E 

Á# 

eã LEãeàù;Màù–4á…
,ÿ¶ÿ

Ú8Ü 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

Álvd 5 9 öAÝ 

54 7fA9 /° +9 

š46 Ý

î Ìýû±îXê]î 4·}ÏßÁ4Ä À´@Á8é·}ÏßÁ4Ä 'ï4ÂQÏßÁ8Æ
·}ÁŒì ÏßµgÁ4¶=Äî4´á'öwï4æ' ûÂQêüÏß±ƔÁ8É}È Æë´ ê”Ï°ýÁ<´@Á8Ì Æ”éXÉ}-Ï°´ ³”´jÂQÁXºÁ}éù0¶=þ4ÁŒ´j¸ß´bÁ8µ:¶0Æ=ǔ÷•´6éŠÇlÇ]µ:Æyï4³”´jÏçµ:¶%µg¿·Œ´Q¸ßµQ¯ ´<ǔǔÃ'•µ:É}¿¿mÏçÉ<Ï°µ¸ß´<ÆyþŒ´@¸°Æ”Ç ´ºÉŒµ=´áÁŒµgÂ:¿j¶=Á}Â:´ºÁ8´Ɣ¸°Ï°´@´jÁ!Á8éQÆy´jÆyÇ=¸sɌĕµÂ ÆBÏ°û³y´@Ä}Ɣ¿qÉ}ÏßÆy³y´<Â:´@¿³yþŒÆ”÷Â:¸°´ Ã'³y÷ÏßÏçƔÇ0ÏçÉáÇ Æ”ÉŒÆ”Æ”ÉŒÉŒµg´´Æ
éŠÂ µ:w³”Æ”ÏçÉ}µg´·Œ¸ß´´@ÁXÇbéÞ¿jþŒâ}¸°³y´³”´@ǔÁQ÷XÆbÇ]Ɣ遴@µ:¶á¸ßâ}¯!´Q¯ È É}öÏçÂQÇbÁŒ¿¿ÂQ´@ïXï•÷ÿƔâ4ÏçµgǺ¸°¸ß´j÷ ÏßƔ´@É}µ:´@¿m³bÉ ´j¶=ï}³yï•Â•Æl¿÷´6ǔÂ:Çb³ºÇ”Ï°´jÁ}´6É}Ç´@Ɣ³”ÉŒÏßƔ´j´6ϰijÂ³”Ã'ÂQÁ ¶¿ÆyÂQÉ}ï8Ï°÷ Ç
ï}³”•¿j´@ÇyÇ Çwg³y´jÁ8Æ뵁ÆëǔŠÃ'ÁÆyÏ߶=´ Gĕ´jï-´jÁŒÄ}ÏßÁ}ÅÂQÁ<ƔÉ}´ 4µ:ÅQÇƔÂǔŠÃ'Á ¯
W

Þ

> 

Þ

p

'

'T

*

7(

7(

$M

7(

x(

M

,ÿ¶ÿþ?

Þ

&!

+^

2#

l
Á v‹}ô+Á‚>°úA; dþ‹9öA5 5 9 ö5;Ý 
fA 
9 /ƒ]Ý A
<a ò†4  

54@ 7V

”ÆéŠì µ:³”¿jÏçî4µgÂ:öw·ŒÁ8Ɣ¸ßæ'´6³yÇêüÂ:±¸2µgÈ Æy³yÉ}´ÞꔴýÇ”Ì µŠâ}éQ
Á4´@¿qÈ Ä Æ”É}Ï°Â:Ï°´ÁÊÁ4æëµgƔ¸°É}µgώÆlÏç´÷<Ä}æ'æë â}IµgÁŒÏçµgÄ Á}â}´jƔ¿³Â:ÂQ¶âŒÁ•Ç”þŒµg´@ƔÅ:Ç Ïç⌿º³yµ:µgèh¿qƔϰÆyýÂ:ÏßÂQÁ ã ÁŒ½ûÇ@µg¯ ³yèN´@µ ´@è(ÁXǔé8ý ϰãw³yƔÂ:½ûÉ}Á}´@è¶=÷N´j´j³yÁ8ÁX´ÆéXÆmÏ°µg銳”Ï°µ:ÂQÁʳ”Á}Ïç¶=µgƔÉ}·Œ´j´@¸ßÁ8´6Ïß³ÆÇ
ƔƔéŠÏ°É}µ:¶0´!¸ß⌴0´@ÏßÁ8ÇûéÆ”µg´@·4³y³”´jÏ°Á4µ:Ælõg·}¸ç¸°´@Çb´@´jÇBÁÞ¶¿@µg³yµg´jÁXÁÿ·-âŒÂXµ:µ:Âg¸°¸ǔÆy´jÇ Á8Š·-Æyï-³”´0÷ Ãwǔ´´jÂ:ƳB³0µ:ĕÇûĕ´Ã'µ ÆmµgÁ4Ï°Çj¸°èh¯bÇ@¯ÿýöã È ´j³”½ûÉ}Æy´µ:èÏßÁÿÆm´jµgÁX·}æBéX¸°µg´Ï°³”ÏçÄ}ÂQ·-Á}æ'´j¶=¸°â}Á}´jÃäÁ8ÁŒÆB´jĕ³遴@ÇyµgÏßÁ8¿³y³yƔϰµ:Ï°´@·4³”·}´6Á4¸°´@ǺµgÇ@¸RƔ¯Ɍ³yâ}îXÂQÁ´@ǔ´´
Á}Â:èh³yý¶ã µg¸2½BÂ:è ï-´j´@³mÁ8µéXÆyÏ°Ïß³”ÂQÂQÁsÁ}¯ ¶=´jÁ8Æë遵g³yÏ°µ:·}¸°´@ÇwƔÉ4µÆûµ:³”´ºâŒÇ”´@Ä<·X÷!ƔÉ}´æBµgÏçÄ}æ'â}Á}ÁŒ´j³ëÏ°Á ÏŽÆ Ç
æ'´@·}â}Ï°¸°Ä}±I³”Ï
ÆyÆyÈ ÏßÉ}ÂQÉ}´Á ÏçÇ(ĕ•遴 ¿jµg¨¿jµ:³yâ}Ï°â}µ:³m¸ß·}ÆbÇû¸°³”´éX´@Ïç·}µÏ â}ÆyǔϰÉ}¸°´Ä´Æ Qï}³y¿´j³yÂQ·}ÏßÁ8ÂQâ}Ɣ³”Ï°³yÏ߸çÆlÂ:Äÿ÷ ¸çÇRï}ÃwÆy³yÉ}Â:Â:´ â}ÅQ¸ç³yï}Äÿµ:³y¶áÏß·-ÂQ´³”¯bÏßÆlêâŒ÷ºǔ´@âŒÆyÄ2É}ǔ´@´¯!Ä0éÈ Ã'µgÉ}³yÉ}´=Ï°µ:´jÁ=·}銵:¸ßĕ´0³”³yÏçÏçµgÏßÇûéQ·Œ´ ÁŒ¸ß´=³”Âg´6ÆbÏçÇ¿Ç]Â:Ɣ´jÁ4ÂáÆÇlÆyƔ·-³”É}´⌴@¿ Áµ
ï}¿jÂ:³y¶=Ï°Â:³y¶ώÆyµÏß´6Ç]Çw´@µ:ïŒÁŒµgÄá³mµÇ]Æy¸°´@´jÄ<´@ï!¸ßÏçÇ]ï-Æû´j³y ϰÎÂX³mȵgÇ ÏçÄ ¨¿Ç]ÂQ´j¸ßÂQÆBÁ<ÁŒµ:ǔ´j¶0ï4´6µgÇB³mµµ:ƔÁŒ´6Ä<Ä qƔ¯ÎÉ}È ´@ÏßÉ}³´ µ:ÇyÂQÇ]•³”¶%¿jÏ°µg졮ӂ ´@Ä<³y´j·}âŒÏ߸çÄ
æ'Á4µg¶=´ º® ±I³yÏ º® ¼îX¸ß´@´jï º® æëÁŒµg¶=´ B— ±³”Ï B— ¼îX¸°´j´jï B— °¯ß¯°¯ æ'ÁŒµ:¶=´ ëÌ ±I³yÏ ëÌ î•¸ß´@´jï ëÌ
Ã'³yâ}É}Áá´@³”Â:´wÁá±I³m³yµgÏ ÏçºÄ!®ǔϰ´ÇhÆûÆyæëÂûÁŒ·-µg´w¶=ƔÉ}´ ´ ºï}® ³yŒÏ°îXÂ:¸°³y´jώÆl´j÷ï ºÆ”ÉŒ®´wÏç³yÇ'´jÆy·ŒÉ}â}´ºÏ߸çÄbï-´jy³”ÏßÂQ•Å:Ä ³m4µgÏ߶TÁá¶=³”âŒÏßÁŒ¸°¸°ÇhϰǔÃ'´@¿jώÂ:ÆyÉ ÁŒÄ}Ã'Ç É}•´@ÆyÁÂ
ï}Âǔ¸ßh³y´@Ï°´jæ'Â:ï<³y´@ώ·}Æl·4÷ â}´jÏ°Æl¸°ÃÂ:ĕ³h´@±´j³m³”µgÁ!ÏsÏçĐÏç´@Ç µ:ǔ¿m´É<ÆÎæ'³y´jÁŒ·}µgâ}¶=Ï°¸çÄ´ Bµ:— ¿ƔgÏ°µgÂ:Á4Á<ĐÂ:ǔÁ! ƔÂ:É}³”´ƔÉR³mµg¯hÏçÄàŒÂ:ǔ³(´Æ´ •}±Iµg¶=³”Ï ï}B¸°—´ Ï°ÏÇw}ÆyÆyÂ0É}´ ·-銴µ:Ɣ¸ßɌ⌴´
æ ¼Ú Ë:ÛQÛ:ÛQÛ
ÆyæNÉ}´jƔÁɌ´jÏ Á=RµºÆ”ÉŒ³y´ë´j·}³”⌴@·}Ï߸çâ}ÄÏ°¸°Â•Ä=¿j¿jÃ'â}Ï°³y¸°¸ŒÇ ³yâ}éXÁ=Ï°µÃ'³”ÏŽ´@Æyï}ɸçµ:ï}¿³”´ Ï°Â::³y³yÏß´jÆlïŒ÷ µ:Ú Ïß³Â:éX³Ïçµµ:Ɣâ•É}Ɣ´ÂQ³”´@ïyµg´jÏ°³·}hâ}Â:Ï°¸çÁÄ ³mÂQµgï•ÏçƔÄÏ°Â:Ç]Á ´jÆ
µ:µQÁŒ¿qƔÄáÏ°Â:Ã'Á Ï߸°¨¸(ǔï-Ç]¸°´@´j¿´@ÏßïÞþŒ´6Ë:ÄáÛ:ÛQé8Û:Ïçµ0Û=Ɣ¶=Ɍ´Ï°¸ß¸°üϰǔî!´@¿j³y´jÂ:·}ÁŒâ}ÄŒÏ°Ç ¸çÄá¨ËQÂ:Ûï•ÆyǔÏß´@ÂQ¿Á ÂQqÁŒ¯Ä}È Ç ÉŒ·-´b´ï}Æl³yÃwÏßÂQ´j´j³”ÏßÁ Æl÷´6µ:Å:¿mÏ°é:É ´@³yÁ<´j·}¶ âŒâŒÏ߸çÇ]Ä Æ
·-´ºéµg¸°Ï°Ä Â:³ ÆyÉ}´º³”´@·}â}Ï°¸°Ä<ï}³yÂ:ÅQ³yµ:¶á¯
ã µ:¿mÀQ´jÁŒÄŒæëµgÁ}À•Ç
¿@µ:ýûµg·}Á Á¸ß´Q¿³y¯
´@´@àŒÇ]³]ƔÆmÂ:³yµg³hÏçÏ°¿q´Á Æh}æëµµg¶=µ:¿ÂQÏ°ï}Ä}Á8¸°æë´Æ”³yâ}Â:÷QÁ}¸°Â:¸ßÁ}´@âb´@³ ³ ¶Ç
ǵŠµQ÷Ã'¿j¿jÉ}Ɍ´@´jµŠÇy³yÇsé:´=´ ÆyÂB¶—BÆy¿jâ}É}Â:¸ß´ ƔÁ8Ï°·ŒÆ”ï}³yµ:¸°Â:´=¿m¸°ÀQ¸°¿j´j´jÂ:³mÁŒÁ8ÇsĺƔµg³y³mÁŒÂ:µgи°ÁŒ¸°´jåûÀX³mÇ
ÇB³mµg ¶ÁŒ-ÀXĕµŠÇR÷Þ´jéX ´ Ï猿X·4´@ÏçÇ]Ç(µ:Æ ¿mµŠsÀ:é÷Q´@µgÁŒÂ:Ï°¸âÄ 

'

v

v(

7( 

d% 

i

C(

mM

ú

)K 3(

mK

0

h(

0(

7(

v!

šè

$

) 

è

$K

šè

$K

B#

šè 

<( 

è 

K

šè

3K

'

-è 

è

YK 

K

mK

<( 

K

8(

0

)K 3(

)(

v 

3( 

!

$K

d#

U!

]!

Z!

+ 

\#

a#

2#

p(

ú 

M 

M

0

)K 

7( 

K

3

7(

] 

è

Úgò 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

ŒþéÄ•µg³m´jÇl³yéXÆIÏ°Ïçµ:¿Æl·}´6Ãw¸ßÇj´ºÂb¯ µ:I³m¸ßµgÂ:ÂQÁ}â Á}À•Å ÇI¿@µgÃ'µ:ÁáÁŒÏßƔÄ=Ç]É ï-Æy´@Â:É}¿jƔ´BÏÉ}ǔ÷´@´@³ë¿Ɣµ:ɌÂQÇyÁŒµgÇ]Æ'Ä•¿jƔ¿É}Ï°ÂQµg´Á8Ɣ´@ƔþŒ³yÄ!³mÂ:Ç]¿¸°Æ'¸ßÂQ´@¿j¶0³ Â:¶Á8ÆyƔÉ}µ:³y´ûÁŒÂ:¸°Ç”Ä}¸°´@´jÇ'¿j³ Â:µg¿jÁŒ¸°¸°µgÄ0ÁáÃëÆlÂQÃwÇ Á}Âb÷:¸ßÂ:÷!³mâ!µgµ:Á}Ɣ¿jÀ•Â¿jÇ@´@ǔ¯
Çy´ÇÈ ÆëƔÉ}â}É}Ïçï ´Ç
ƔæëÉ}µgÏçÇÏçÄ}³”æ'´6âŒÇlÆyÁ}³”Á}Ïç¿q´jÆy³ÏßÂQÃ'ÁsÉ}¯Ï°¿m½'É=Ä}ÏçĕÇÎÏßϰƔÁÏ°Â:µgÁŒÁ=µ:¸ß´j¸°÷ ÁŒ¿j¸ß÷:Â8ÂQÇ]âÞ⌳”¶´ µŠÃ'÷áÏßƔÂ:ÉÁ}¶¸°÷áâŒÉŒ¸ŽÆyµŠÏßï}é:´0¸°´ëµ³mµgǔÁ}ÏßÁ}À•ÅQÇ@¸ß¯
´0ãw¿÷ ÂQÁQÄ}Æy´ ³”¨ÂQµg¸ß⌸°´j¸ŽÆ³
ƔɌÉ}µŠ´'é:´'¿jÂ:ÂQÁ8Á}Ɣ¸°³y÷Â:ï-¸°¸ß´@Â:³Rï}Ã'â}¸çÏ°µ¸ß¸}Æy´@µgÄ Æ]ÆyƔ´jɌ¶=´Bï•æëÆ(µgƔÏçÂÄ}ï}æ'³yâŒÂ:Á}·-Á}´ ´j³ÂQ³(Ã'µ:ώÆy¸ßɸ•Ä•Ç”´@µŠéX÷ Ï°g¿jɌ´@Çhµ:¸ Â:2Á0ÏßÆ µgÇI¸°¸•ï-³yÂQµ:ÇyÁ}Ç]À•Ï°·}Çj¸°¯s´ëê -¿Â:÷:¶ ÂQâ
Ɣï}â}É}¸°Á Ïß´¶=Á}Â:´j´jƔÁ8´6É}Æëĕ´@´@³ºÄ
Ɍ·ŒGµgµgµQ¸ ÁŒl¿m¯ÄáÀ:´jîXÂQÁ4´jÁáÄ!Æ]ƔÂXĕϰÁ}¿@´@¿jÅáéXµQÏ°¿jÇ]ÆyÏ°´@É}Â:Ç Ï°Á!ÇbXƔéŠÆ”É}Ï°µ:¶=´@³”Á!Ï紐µgÆy·Œ¿É}¸ßÂQ´´ºÁŒæëÇ]µgâŒïŒµg¶0ï}ÏçÄ}³”Ï°ÂQÁ}æ'ï}Š⌳y Á}Ï°µgï}Á}Ɣ³y´j´jÂX³B¸°¿j÷áÃ'´@ÇyÃ'ÏßÇj¸°¸sÏ߯w¸°¸IÇlÈ Æyï}ÏßÉ}¸°³y¸sÏç´jÇ'ï}éQ³y遴jÂ:µgÁ8·-³yÆÏ°´ µ:Ɣ·}É}Â:¸ßÏç´Ç³
Æyµ:À:´@ÇwÆyÉ}´ Â:³y¶
¿ÂQÁQÆy³”ÂQ¸ß¸°´j³ 'ÏçÄ ³mµgÁŒÀ8¸°ÏçÇlÆ ¿Â:Á8Æy³”ÂQ¸ß¸°´j³ 'Ï°Ä ³mµgÁ}ÀX¸°Ï°Ç]ÆB¯°¯ß¯
Ã'³yµ:É}Á}´jÀX³y¸ß´=ÏçÇ]Æë¿Â:Ï°Á8ÇûÆyµ³”ÂQ¿¸ßÂ:¸°´j¶=³ '¶Ï°µ=ÄÞ¸°Ï°Ï°ÇûÇ]ÆBƔɌ ´=ηŒ¿jÂ:µQÁ8¿mÀ:Ɣ³y´@Â:ÁŒ¸°Ä<¸°´j³³yµ:Á8Á}âŒÀ•¶Ç ·-Ã'´jÉ}³ Ï°¿mÉá³yÂ:ÆyÉ}¶ ´bÛ!ÅQÏßâ}éQ´jïXÁ à µg¿³mÂQÄ}ÁQÇÆyB³”ÂQµg¸ßÁŒ¸°´jÄ ³
Ã'à}ÂQÏ߸°³b¸´ µQ}¿jµg¿´6¶=ǔï}Ç@¯ ¸°´ ÌBhÂ:ÂgÁÆy´=µ ƔɌ—<µgƳyµ:ÆyÁ}É}À ´¨·Œ³yµQµ:¿mÁ}À:Àª´jÁ4®ÄÞµ:³mÁŒµgÄÁ}Àޗ ÏçûÇÏJƔ¯ Ɍ´´ǔ¿@ǔÇ]¿@ÏÇ]Ï Ï°JÄÊÏçÄÞ®  ÂQÆy³ºÉŒÆ”µÉŒÆº´³mµgþŒÁ}³mÀÇlÆ ¯
³yµ:Á}Àµ:ÁŒÄ!Çy¿jǔÏ2ÏçÄᗠÂQ³ ƔÉ}´bǔ´@¿jÂ:ÁŒÄ 2®b¿ÂQÁQÆy³”ÂQ¸ß¸°´j³
È É}ÏçÇ'遵g³yÏ°µ:·}¸ß´ûÆyµ:À:´6ÇwƔÉ}´ ÂQ³”¶
à}µgÁŒÂQÄN³Î´ ǔ}¿@µgÇ]¶=Ï Ïçï}ÄN¸°´ — QÂ:ÁÂ:³0µºÆ”—Ɍ´<³yµ:ǔÁ}´@À ¿jÂ:³mÁŒµgÄ ÁŒÀë®'®áµg¿ÁŒÂ:ÄÁ8Æy— ³”ÂQs¸ß¸°ÏJ´j¯ ´B³0Çyæë¿jǔµgϕÏçÄ}ÏçÄ!æ'®â}ÁŒÂQÁ}³(´j³=ƔÉ}Ã'´ëÉ}þŒ´@³y³”Ç]´<ÆγyÂ:µ:Á}Á}¸°÷À
ƔƔÉ}´@¶0´0ï}þŒÆ”³mÏ°Ç]Á}ÆÅB³mÆyµgÂûÁŒµQÀ ¿jɌ¿´6µ:ǔÇÇsĕƔÉ}´@é8´ Ïç¿´@´6¶0Çï}÷:ÆlÂQ÷ â
¿ǔÂQ´@¿â}ÂQ¸çÄÿÁŒÄï}³m³yµg´jÁ}éQ´jÀÁ8·XÆ÷ƔǔÉ}´´ƔƔ¿Ï°ÂQÁ}Á8ÅûƔ㠳yÂ:µQ¸°¿m¸ß´@À:³ ´jÁ4³yÄ}Â:æë¶ µgÁŒµgÀXÆ Ç
ƔÂ
Û °®
È¿ÂQ÷X¶0ï}¶Ïç¿jµ:µ:¸ßÁŒ¸°÷ Ä}Ç÷QÆyÂ:ÂÿâbÇ]Ãw´jÂ:ÆbâŒÏŽ¸°Æ6Đ¯ Á}È ÂgÆÎÉ}´@Ç]ǔ´j´Æ
Æy¿É}ÂQÏç¶=Ç
遶=µ:µ:³”ÏçÁŒµgÄ}·}Çb¸°´µ:Ä}³”´=Ïß³y´@ï}¿³mƔµg¸°÷ÁŒÀX·}ǐ╵gÆÎÁŒâŒÄ ǔ´ ǔ³yÇ]µ:â}Á}ïŒÀ•ï4ÇjÂQ¯á³]ÆyîXÏßÁ}´jÅ´
ƔÉ}´6Ç]´º¶µ:Á8â4µg¸´jÁ8Ɣ³yÏ°´@Ç Â:³ëÄ}´Æyµ:Ï߸çÇ@¯
æë½BêlìBÁ '³”´ ´j³y´jÁŒ¿j´ '±ã õBàÎî
Ã'æëµ:¸ßÉ}µ:¸°Â•Ï°´@Ä ¿jÁµÆlÆyÆy÷X´@É}ï-Ä ´j´@÷ÇIÆyÂÁ}Ë ´@gµ ´@åbijmµgµgƔÁŒÂÏçÄÄ=¿jÚ³”Ç]´6´jµgƵ¸°Æy¸•Ç ´B¶¿@:µgµ:¿mÀQ³”É}´wÏßÆl´Qâ4÷¯ Ç]Ä}´'µÂ Æm-É}µ}´j¶=¯(Á È ´j¶=µÞÉ}Ï°ÂQÇw³m³”µg÷¶=ÏçĪ´jÂQ¶=ǔ³(´ÂQÆ”Æ ³”´@÷=¶0ÏçÇ=Ïçï-Ç¿Â:³yÏ°³mÁ!´@µgµg³yµQƔ÷º´@Ä}Ä Ä•ïŒÎÏßµ:Ɣ³”ÏŽÏ°Æ=Â:ÏßÆlÁ÷bÃ'ÆyÏß·}¸°Â¸'â ÆyµgɌ´j¸çµÇ]³m ÆÇ
³mÁ}¿jµg³”Â:´6ÏçÆĵ·-Ɣǔ´á´B´Æ ´@µÿÁ}ÇÄ}Â:ÏßÂ8´â}¨Ç]ÅQµgÏ É=j⌴ ¸Ž¶0qƯδ@ÁXîX¶=â}Â:¶Â:¶=³y·-÷´´jÆyÆy³=Ï߶= ¿´6B³yÇ ´@XgϵgsƔ³y´'ƔÏßÆlÉ}Æy÷´ûÉ}Ï°·ŒÏßÇÂ8â Ç]ĕ-Ï ´ j´@¨´ûµ:³yÇ â} 2¸ß¨ÆÃ'ÆyÁXÉ}É}â}´ûÏ°¶¿m³mÉ µg·-Ïç´jĵg³³yǔ´ ´sÆÆyïŒÉ}Ïçǵ:´<³”¸°µ:ÏßÇyÆlµg³”÷ÅQ¶=´'·Œ´áâ ƔÉ}-Ç]Ï´@´@j³”³y´<´ûÇ@¯ÎÏçÃ'Ç0ÈRÏ߸°Âµ ¸
éQéQ´j´j³m³ J¿³yÂ:Ï°¶=Ä}´´ ƔƔÉ}É}´=ÏçÇbĕǔ´ ώ¨Æyµ:âŒâ}µ¸ßÆyÆÏßÂQÁXÁ â}s¶ ÷Q·4Â:´@â ³¿j µgIÁ gǔ´³yÆÏßÆl÷<·Œèhâ ý-ã ´@³y½ûÇBèNƔÉ4´@µÁXƺé8Ï°µg³y¸°Â:¸
Á}³m¶=µgÏç´jÄÞÁ8ƺǔ´éÆyµgdzy ϰµ:·}µ¸°´@ïŒÇûµ:Ɣ³ Â
Æy·-Ï°´ ¿jâ}ÂQ¸°³”µ:´³ ÷:ÆlÂQ÷Xâ!ï4´ĕÂ:´jþŒ³'Á}µ0´Ç]Ɣï-É}´@´¿jώ³mþ-µg¿ûÏçijmµgǔÏç´ÄÆ Ç”é8´ÏçÆ'µ0Ã'µgÅ:Ï°¸ß⌸2Ïâ4µ:Ç]ÁŒ´Q¯ÄIÏ RÂQ÷Qâ!Â:ÁŒâ!´jÄ}´@Ä´j¸°´ƔƔ´ǔÆy´É}Æ ´jƔ¶ Ɍ´@µ:ǔ´ÁŒÄ遵:ÁŒ³”ÂgÏçµgÆw·}Ɣ¸°É}´@´ Ç
³mǔÏßµg·ŒÏçиߴǔ·X´÷Æ µ ƔÉ}É}´@ÂQÁbÇ]Æ@ÆyÉ}¯Î´ È ´ É}´´@避qÆεg³y³mÏ°µgµ:Ïç·}Äb¸°´@ǔÇw´ÆyµgÇh³y¶´ûµŠÂ ÷RƔÁ}ɌÂg´ Æη-ÂQÂX³”¶ÂgÆÎæBµgÁŒ½ëĐêlìûÉ}´jÁ ÁŒ'¿j´³”´ Ã'´jÏ°³y¸°¸•´jÁŒÁ}¿jÂg´Æ('·4±´'ã µQ¿jõû¿à(´6Ç î
Ã'ÂQ³IÉ}Ɣ´@Ɍ³”´0´BÇlÁÿÆy³”ÏçÏ°ÇBÁ}ÅƔÉ}´0ìû³y´ µ:¨µgÏ°Ä âŒ¸ŽÆlÆ ÷8ï-I´ ÂQâ¨Ë âŒ2Ç]å!´ëƔÂ:É}³º´ûÚ ³”´ s´jµg³yÁŒ´jÄ ÁŒ¿j³y´'´  ´@³”´@ìûÁŒ¿´ ´ ¨µ:Ï°â}Çû¸ßÆÆyÉ}QƔ´  ³mǔµgï-ÏçÄÞ´@¿Ç”Ï ´÷=Æ Çûµg¸°ÁŒ¸Œµg³mµg¶=ÏçÄ ´
·}ǔ´â Æm-ÇB´@ ³yÎÇ µÂQëµgµ0³”Æ”³yÏçµ:¿Ï°âŒÄḰµ:Ú ³'ÁŒÆl÷Xµgï4¶=´Q´@¯BÄ à}ÂQ³B´ }µ:¶0ߴ ŒÆyé:´@³ ³”Ïçĕ´ƔɌ´ÁXâ}¶·-´j³ Î:³”ÏßÆl÷ 
W

g( 

K

)K

0( 

(

h(

$K

)(

g( 

M 

K

<(

3( 

D!

E#

+(

˜è

˜è

Y

=

˜è

J!Á(

‚#

7(

3

0

)K

F!

)(

i

](

J(

B#0K

+(

0

)K

p! 

/( 

(

B#0K 

(

<!

k 

# 

)K

)K

Þ

4( 

è

šè

(

BK

)( 

M 

@

Z,

0( 

M

v(

=K

)(

NA ¥#

K 

@

3(

!

NA

NA

7(

0(

=K

G

0(

7( 

@

]

)( 

@

)(

k

‡W

0(

3(

mK

0@

¬

)(

! K

&M

)( 

@

0(

)#0K

mM)W

(

šè

0(

(

0 

( 

è

(

mM

7(M

$K

k

0( 

M

3(

7(

eã LEãeàù;Màù–4á…
í0Ú6Ö Ã ½™î

Ú:ù 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

¹z¾}Ô ¾šÕ6¿>AS„…i†‡E¾zØ6Aˆ†@¾‰SŠϠؠΌ‹ 

ÈRÜg— Â<ïŒÂµgé:³y´@Ïß³ Æl÷³”Ïç·}ĕ⠴Æy´jÉ}³m´ Ç ÁXǔâ}´¶ Æ ·4´@³û :³”ÏßÆl÷á·}â ´j³mÇ ÂQ³½ûèRèN³yµ:Ï°ÄÿË Ç GµgÁŒÄ Ç]´jÆûÂ:ÁŒ¸ß÷
k

)( 

@ 

@

8( 

M !

‚#

í0Ú6Ö Ã ½™î

¹z¾}Ô ¾šÕ6¿>AS„…i†ŽE¾† ¾Ç6֚Å7ٚÔ@¾‰SŠšÏ Ø6ÎÁÍ)qÓ

”ÆêÏŽÆ RÉ}´@Ç ÷:¶%ÂQéâ!µgÆy¸°Ç”â}´´Æ'·4Ã'´0µÏ°Ä•Ä•¸ß¸2Ï´ -¨µg´@éQâ}³”´j´@³¸ßÆÁQJ³yÆBÏ°ÂQÄ}Ɣ³'´'É}µg´@ƔÁÞ¸°É}¸4´º³mÇ]µg´jĕÆBÏç´ Ä¨â}µgǔïÞâ}´Æm¸ßµÆ@ǯÎéÂ êüµg
Á!³yµÏçƔµgɌï4·}´µg¸°´³”µ:Ɣ·4ÏçÂ:¿â}³ëéQ¸çÆy´ûµgɌ³´ µÆl}Æû÷8µgï-=´µgï}³”•Æ”¸°·Œ´Ïç¿â•Xâ}ÆwÃ'¸çµgà É}³B´jµg³yÁ8³y´ºµ:ÆBÏ°µgÄáý¸°¸2Ìǔ´æëNÆûµgµQÏçÂ Ä Ç
È÷Xï-´bË Ã'Ï°¸°¸sɌµŠé:´0®6—:òï4µg³yώÆl÷·Œâ -´@³yÇ •÷:ÂQâ<¿jÂ:â}¸çÄ<Ç]´jÆ'ƔÉ}´ºéµg³yÏçµg·}¸°´
h(

(

b(

)(

)K

3@

8

7(

<(

mM

G

( 

@

í0Ú6Ö Ã ½™î

)K 

K

¹z¾}Ô ¾šÕ6¿>AS„…i†ŽE¾†Ë7Ö7¹š¾6¾‰SŠÏ ØqΌ‡‹

Ã'·}â•É}ÆBÏ°¿mµgɐ¸°¸sÃ'Â:ÏßƔ¸°¸8É}µ:´@¸ß³'¸°Â³yà µ:Ï°Ä!ƔÉ}Ë ´³yÇ'µ:ĕϰĺ´þŒË'ÁŒ³m´@µgÄ<ÏçĺÂ:Á<ǔ´Æ
ƔɌÁ4´µg¶=æBµg´@ÄÏçÄ}æ'ìBâ}·4Á}µ:ÁŒÇ”´´j³ë@ƔÃ'ÂëϰɌ¸ß¸RµŠÉŒéQ´µŠé:Úg´0ñ ®6ï4—:µgò}³y¯ÏŽÆl÷·}â ´j³mÇ
UM

)M 

@

K 

M

î ½BèhîŒý }ǔ´Ɣ´@ÁXé Œï}³”Ï°Á8Ɣ´@Á8é •³m¿ÂQÁ •³”´@·}â}Ï°¸°Ä •ÏßÁ8Ɣ´@³”Á4µg¸çÇ
E

Þ

,ÿ¶ÿþ 

\K

>K

> ± \°ò‘úA 

(¬K 

 :ú;Ý

=K 

54 Á4qö 

µ g †
ò.ú 46 

ñ8+9ò‘

ö¡4A£ 

î Ìýû±îXê]î 4´ •´@¿ Œµ:³”Å<¯ß¯°¯
´ìµg•³yÅQ´@Ç(¿jî4â•öwµgƔ³yæ'´6´Ä=êüï4±Ïßµ:ÁÈ ÇyÇ]ê”ï}´6ý¸çÄbµ:Ì ¿jÆy´'XÂû´Â ÆyX-É}´6Ɣ´'¿ëÉ}¿Ïç¿jÂQǵ:¶0ǔâŒÉ}ǔ¶´@´@¸ßÇ(µ:¸4ÁŒÆyÃ'É}Ä ÏŽ´ûÆyǔÉ}ï-¿jÂ:Â:´@╶=¿ÆÏßþŒ¶¿j´6³”µgÄ ´6ÁŒµ·XÄ=Æy÷ºÏßǔÁ}Æyï4ÅbÉ}´6´wµ¿ÏßþŒÁŒþŒ³m´j´@ÇlÃÊÄÆIµg·Xï}³y÷ ³yÅÂXƔ¿jµ:É}´@Ç(´ëÇyÏßÇjþŒÆy¯(ÇγyÇ]îXµgÆâ}³yÅ:µ:·ŒâŒ³”ǔŴ¶08Æy´@â}Á8´@Æy·-Á8Ç@´Æ ¯
ƔîXÉ}É}´b´j¸°Ç”¸É}³”´j´6¸°Ä•¸sÏ°Ï°³”Á}´6ï}¿qƔâ•Ï°Æ Â:ŠÁÂQ╶=ƔµŠï}÷â}Æ'µ:ï}ƔÂ=ï4´6·4µg´º³ ¶=µgÁŒÂ•Ä ĕ8ÏßþŒÏ R´@ÄsÁ}Â0¯ ÂgÆyÉ}´j³ µg³yÅ:⌶0´@Á8ÆyÇwµg³y´BÅ:Ï°é:´@Á X¿jµgâ4Ç]´6Ç
W

Þ

>

0 

Þ 

*

'

0 

7( 

.

=K

3(

=K

0%

,ÿ¶ÿþþ

°}Üw] † 
H4[‘ 

'8; ö ò‘ q

î Ìýû±îXê]î 4´ •ÏŽÆ ÇlÆy³”Ï°Á}Å
Å:ìµ:â}ÇI¶=Ïßî4ÆyÇ´jöwÁ8´ æ'ÆI•êüÏçÏßƱÇ(Å:È éÏ°µgê”é:¸°ýâ}´@Á´QÌ ¯ Æy•É}¨´ ê ´ë•2ώ¿ƔÆwâ}É}Ɍ³y´³yµ:´jÇlÇÆyÁ8³”µgÆ Ï°ÁÁ}ºÅbÂQùï•É4ï}Ɣµ:Ï°³yÇIÂ:•ÁŒ´@¿¶µ:´6¸4ǔ·-ÇhÇ]´@ƔÏçÄ}Ç(³yÏßÄ}ƔÁŒ´@´@Ő³”Ķ=µgǔ³yÏ°ïŒÅ:ÁŒµ:â}µ¿j¶=Æy´@´@ÇI´@Ä ÁQƔÃ'É}Æ6¯
´@ώÆyÁê É RƔƔÆyÉ}É}É}´û´û´'Ã'Â:Å:É}ï•Ï°é:Â:Æy´@Ï߸°ÂQÁ0´ûÁŒÇ]Ç]µgƔƔ¸-³y³yÏ°Ï°µgÁ}Á}³ ÅÅ
ƔƔÇ]É}ɌÉ}´0µgÂQÆâ}Çl¸çÆyÇ]Äÿ³”Ɣϰ³yÁ}·-ÏßÁŒÅ´Åµ:µ µ:Çyǔ8ÇBÂXâ}Ɣ¿jÂ:É}ϰƔµg´0´6Æ”Ä ´6´ Ä•ëÏßÇlÆûÃ'Æy³”éÏßƔϰµgÁ}É ¸°Åâ}Æyq´QÉ}¯0¯û´bê ê ´@wIÁ8Á}ÆyéXÉ} ϰ´0³”ÂQµ:´j³”Á}ÁXÅQ¶=éXâ}Ïß´j¶=³yÁ8Â:´jÆëÁ}Á8遶=Ƶg´@Ïç³yÇÁQÏ°µ:ÆûÅ:·}ϰ銸°é:´µ:´@³”ÁÞÏçµgÇ]ÆyÆy·ŒÉ}µ¸ß´Æy´jâŒÁÇ Ç]ƔÆyɌµµg´=ÆyÁŒâŒÇ”ÄáÇÉ}´@³y´¸ßÏ°¸ÎÆyÇûâ}ÅQÁ}³”´Á4Â:ÆyÆÇÇ
Â:â}ÁŒÄ!ÆyÉ}´jÁ<ƔɌ´ mƔ³yâ}´ ë´ XÏßÆBÇ]ÆyµÆyâŒÇ ÏJ¯ ´:¯ÌBêlè wÏçÇ ³”´jƔâ}³yÁ}´@Äs¯
î ½BèhîŒý XƔ³yâ}´ ºùg´ XÏßÆ
W

Þ

> 

Þ

0

v

)

' 

h(

G

*T

0 

! h(

i.

E#

h(

0

Þ

(

E 

h(

$KBT 

¥ï

ï

v!

‡#

¥ï

ñ:Û 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 

,ÿÿ-þÉ,

°àC’] . ú 4 9ö™ö$óúAÝE 7ò° ›
ó8A  qq9öA

î Ìýû±î•ê]î Œ´ X'Á8⌶0´@³”Ïç¿ '´ •ï}³¯ß¯°¯
¶=ì¿jÂ:´jÁ8Á8îŒÆyÆbµ:öwÏßµ:Áæ'Çêüâ}±µ!Á}È ´6Ç]´@ǔꔿ@ïŒýµgµgÌ ï-³mµ´@2ÆyÄ´ ´•Ã'ÁXï}É}â}³Ï߶=Ɣ´j´6遴jÇ]µ:³yßϰ⌿µQµg¿´ ´6Ɣ•´6Çï}ÇBÂ:³y´6´@³bµ:ÇyÁ}¿mǔÏßÉ ´@ÂQ´@ÁsÁXÄ}¯ºâ}Ǻ¶=È Æ”Â ´jÉ8³yâ4·-Ï°¿Ç´'µ<ï}´ •¸çǔµ:Ïßï}Á}¿³ÅQ´6ĸ߿´0Â:Ï߶=´Á •¶ï}µ ³yµg´@8Á4Çyâ}Ä Ç”ÂgÏßÂQÆy¸ßÏ°´@ÁÿÁ}Ä ´=¿jÇ]µ:µgƔÁ}³y³yÁ}Å:ÏßÁ}Âgâ Å Æ
¨GÏG¿¯ â}´:³y¯<³”´@·4Á8´jƔÆl¸°Ã÷N´@ÁX´jÁâ}¶ ·4´@0³yǵgÁŒÏ°ÄÁÊƔɌ´ÿ¯³mµg½ëÁ}ÅQ³yώ´ ÆyÉ}³y¶=Â:´¶ ƔÏç¿l— ÏçǺ°®jåXï-Ü ´j³ å8Â:ò:³yË ¶0ñ:´6åQÄòáÂ:ÆyÂNÁ Ç]— Ï°°Å:®jÁŒå•´@Ü Ä åQò:ÏßÁ8Ë Æ”´@ñ:Å:åX´@Ü ³yqÇ ¯
´@µQîXÁ8ǔâ4ǔéX¿jÏßÏ°¿ÅQ³”´6Á}ÂQǔ¶=Á}Ç ¶=´jâ}Á8´j¸wÆ Á8¿jÆ µgÂ:¸ç銿³0µ:⌳”Â:¸°Ïçµgµgï Ɣ·ŒÏ°µQ¸ßÂ:´6ǔÁŒÇ ǔÇÏßÅQ¯(¿jÁ}îXµ:¶=Â0âŒÇ”´j´@´Á8µQÆ ¿mÁ}ɯ âŒÂ:ǔ╴ µ:Æy¿mï}â}ÉN╸2Æ ÁXÁXâ}â}¶=Ɣ¶=ÂÞ´@´j³”´@³yÏçώϰ¿Æy¿ É}''´j´ ´ ³X•ïŒÇ]ï}Æy³³=µ:Á}ÁŒµg´@Ä}³y´@Å:µ:Ä}â}³yÇĶ=Æy´jÂ: Á8â•Ï°Æ=Æ ÁŒŠ¿Ç]´@â}¸°³”âŒïŒ³yĕÂ:ï}´º³¸ßÏ°µ:´@Â:ÄÁ ³
ÏçǔǺ⌿j´j¿j遴@µ:Çy¸ßÇ⌵gâŒÆ”¸ß¸°´6÷ Ä Ï°³yÁ´ƔƔâŒÉ}³”´Á}Ï°ÂQÁ}³yÅÄ}´jµ³ƔÅ:³yÏ°â}é:´ ´@Á Ç]Æyµg¨ÏGƔ¯ ⌴:¯Ç q¯û¸°´ ê ƺI´jÆyÂ遵g³”¸°âŒÏ°Å:µÉ8ÆyÆ ÏßÁŒBÅâŒÁQµÆyÏßÁX¸Iâ}Ɣ¶=É}´@´j÷³yÏ°¿ µg'¸°¸I´ •´@éŠï}µ:³ ¸ßâ4¨µ:µÏßƔ¸ç´Ç
µéQ¨âŒµgǐÇ]³yÆyâ4ÏçµgÉ}µg·}´á¸°¸ß¸°÷´ ´ •Ä}qÏß´jâ}Ƴy´³yÇ]Â:ÆyƔ³µgƔµ=⌯ Ç=Ç]÷Xµ:Á8ÁŒÆyÄ µ ÆyÉ}´j´á³y³”ÂQ´j³y³ ³”ÎÂQƔ³ É}´@¶=Á!´@ÆyÇyÉ}Çyµg´Å:´ ´!•Ï°ï}Ç0³'Ã'¿ÂQ³y¶=ώƔƔ¶=´@Áªµ:ÁŒÆyÄ Âÿ¨ÆyµgÉ}Ï°¸°´áÇ ´jÃ'ÁXÏßéXÆ”É Ïß³yÂ:qÁ}´@¶=³”³yÂ:´@ÁQ³ Æ
ĕǔýûÏß´6ÁŒ± ǔÅ:¿j¸°³”´æëÏ°ï•ï}½ÎÆy³yÏßÈBÂQ´@Á¿ý´6æBĕϰÁ ´jî Á4IÇ ¿8È ´âŒÉ}µ:ÅQ´<³”³”´0ÂQï}â}·}³yï ´@³mµ:¿j´j´@¿méÄ•ÀQµg´´@¸°ÆyÁŒâŒÇ@¿µ¯ ´!ÆyÏßÂQÂ Û ëÁ b´@Ï°ÏçµQǐÇ¿m¸ßÉƔ´ ɌÆÂ:´Jï-ƔÉ}´jÏß³mÅQ³yµÉ}ÏßÆyÅQÂ:´@ÉQÇ]³ ÆbÆbÏ°Ç0´ï}}³yÇ]¿´@Ɍ´j¿jï}´@Ã'Ä•Æ ´@Á ÁŒÂ:¿³ Â:´Q¸°¯µ:¸ßÇyÇ]Ã'Ï°Å:ϰώÁ}Á}ÆyÅÿÉ}¶=ÏßÁƔ´@É}ÁQµ´Æ
ÂQµ:ï4¸ß¸ë´@ÂQ³yµgï4Ɣ´@Â:³y³mµgÇsƔÂQÃ'³yɌÇ=Ï°¿mµgɐÁ4µ:Ä ³”´¿@µg³”ÁÊÏ°Å:É8·-Æ ´ÞGÆyÂâŒÇ”¸ß´@´ ÄNÆ@¯sƔ±εg¿m³yɌ´jµ:Á8Á}ÆyÉ}Å:´<´@ǔ´@ÆyÉ}ÇR´ÞɌµŠÄ•é:´ ´¨µ:É}â}ÏßÅQ¸ßÆÉ}´jï}³
³yï}´@¿³y´6´@ĕ¿´6´jĕÁ4´j¿Á4´ ¿´IÇ]ɌÆyɌÃ'µgÁÁ
·-´j¸°ÂÃº¯
W

Þ

> 

Þ

zè 

' 

šè

0

0 

0

0

f. 

! 

Sï ï

qï ï #

G(

!

i(

ô K

k( 

K

BK 

K

EK

p!

‚#

f!

0( 

a# D
I!

¬(

0(

D!

a#

!

7

BK

zè 

šè

0

d#

šè

h(

a#

0

p(

0

0

wï 

Þ

>

7(

G.

D(

/ï \ï

J,

( k

G

7

7 

(

0(

Ì<“

Ç!”{•—–À˜”Ç'¼W–”<©

ûì ÂX´@Ç'Á}Â:ƔÉ}Ï°Á}Å0Ɣ´ •ï}³”´6ǔǔϰÂ:Á Á8⌶·-´j³ƔÂ0ƔÉ}´º³yÏ°Å:É8Æ@¯
Á}´@ÅQµgƔ´@Ç ´ •ï}³”´6ǔǔϰÂ:Á Á8⌶·-´j³ƔÂ=ƔɌ´º³”Ï°Å:É8Æ@¯
¸°Â:ÅQÏ°¿@µg¸°¸ß÷ÁŒ´jÅQµgƔ´´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:Á ŠÁXâ}¶·-´j³wÆy ÆyÉ}´º³yÏßÅQÉQÆ6¯
ãwÏßÆlÃ'ϰǔ´ºÁ}´jÅ8µÆy´û´ X”´6ǔǔÏßÂQÁ ŠÁXâ}¶ ·4´@³wƔÂ0ƔÉ}´º³yÏ°Å:É8Æ@¯
l  

\%

\%

»

0

>%

â 

Äb·

“

\%

Ç!”{•xÇd”8·$¼+™+ƚ˜'¼\·›_–À˜”Ç'¼W–”<©

œ

Ý âŒ¸ŽÆyÏßï}¸°÷<´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]Ï°Á}Å0´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:ÁŒÇ
êüÁ8Ɣ´@Å:´@³ëĕÏßéXÏçÇ]Ï°Â:Á< (´jÁ4¿¸°ÂQǔÏßÁ}Å0´ •ï}³y´@ÇyǔÏßÂQÁŒÇ
Ý Â•Ä•âŒ¸ßâŒÇë (´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]Ï°Á}Å0´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:ÁŒÇ@¯
<ž¥

0

%

7(

0 

l

7(

0

)#

0%

]( 

(

eã LEãeàù;Màù–4á…

ñŒ® 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ

½'Ä}Ä<´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]Ï°Á}Å0´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:ÁŒÇ
îXâ}·•Æy³yµQ¿qÆë´jÁ4¿¸°ÂQǔÏßÁ}Å0´ •ï}³y´@ÇyǔÏßÂQÁŒÇj¯
¸ßîX´ É}Æ Ï Æw¸°´ Æ ´ •ï}³yÏß³yÅQ´@ÉQÇyÆÇ]Ï°Â:Á '¸°´ Æ ·X÷0ÁXâ}¶ ·4´@³Ï°Á³yÏßÅQÉ8Æ´ •ï}³y´@ÇyǔÏßÂQÁs¯ 8â}ϰ遵g¸°´jÁ8ÆwƔ 

0

0

çµç

3(

0(

œ

(

0

œœ

!@

0(

˜è

0

[.

B

d#

`µ`

”ÆîX É}ÎÏ ¸°Æb´ ¸ßÆ ´ Æb´ •ï}³y´@Çy³”Ç]Ï°Å:Ï°Â:É8Á Æ '³yÏ°Å:É8Æ ·X÷ÞÁXâ}¶ ·4´@³Ï°Á³”Ï°Å:É8Æ´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:Ás¯ 8â}ϰ銵:¸ß´@Á8Æ
ãÏßÆlÃ'ÏçÇ]´º½BÌûìíÂ
´jÁ4¿¸°ÂQǔÏßÁ}Å=´ X”´6ǔǔÏßÂQÁŒÇ
ãÏßÆlÃ'ÏçÇ]´´ }¿j¸ßâŒÇ”Ï°é:´ýæY h´@ÁŒ¿¸°ÂQǔϰÁ}Å ´ •ï}³”´6ǔǔϰÂ:ÁŒÇ@¯ ò
ãÏßÆlÃ'ÏçÇ]´ýæV h´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]Ï°Á}Å=´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:Á4Çj¯ ù
È Û É}ÂQ´@³ǔ´Þµ ¸°¨Â:µgÅ:¸çÏçÇ]¿j´=µ:¸B¿ÂQÂQ¶=ï4´@yµgµg³yƔϰÂ:ǔÂ:³mÇ=ÁR¯÷XÏßàŒ´@Â:¸°Ä ³¸ßƔÂQÉ}Å:´ÞÏç¿jµgÁX¸(â}¶½BÌû·4´@ìû³ Ǻ® µ:ÁŒÂ:ij!ýµ æBƔÇë³yâ}Æy´ÿÉ}´j¿Ï°³ÂQ¶=¸ß´ ïŒÆºµg³yµ:Ï°ÁŒÇ”Â:ÄÞÁ ³yÏ°µ:Å:ÁŒÉ8Ä Æ
´µg•ÁŒï}Ä ³y´@ýÇyæëÇ]Ï°Â:ÇwÁŒ´jÇ(遵gµ:¸°³”⌴ µgµ:ƔÇy´Ç]⌷4¶0Â:Ɣ´6É!ÄbƔÆyÉ}º´@Ïß·4³'´ ¸°´¨µ:Æ븰ǔµ:´ ÁŒÏ Ä2Û³yÏ°ÂgÅ:ÆyÉ8É}Æw´j³y´ Ã'•ï}ϰǔ³”´w´6ǔƔǔ³yÏ°â}Â:´:ÁŒ¯(ÇãwÏßÁáÂgÆyµgÉ ¸°¸s¸°Â:¿jÅQµQÏ°Ç]¿@´ µg¸•¨¿ ½Bl¯Ìûö ìûÇÇ
Ç]É}ÂQ³]Æ ¿jÏß³m¿âŒÏŽÆ'µ:¿ƔϰÂ:Á ¯
3(

( 

è

0

œœ

0( <%i!9

B

0 

.

a#

î

)( 

Ÿ

0

)( 

b w

e

7(

Ä·

“

0

4 7

Ç!”{•ƒ m–¢¡·?›[Çd _–À˜”Ç'¼W–”<©

/(

&(

p(

(

0 

(

g(

0(

G 

U! 0(

2#

çAJ

Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆB¸°´@ÇyÇwƔɌµ:Á!ÂQ³'´ 8⌵:¸ƔÂ=³”Ï°Å:É8Æ6¯ Ú
Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆBÅQ³”´6µÆ”´@³ÆyɌµgÁáÂQ³'´ 8⌵g¸ÆyÂ=³”Ï°Å:É8Æ@¯ ¼Ú
Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆB¸°´@ÇyÇwƔɌµ:Á!³yÏ°Å:É8Æ@¯ ¼Ú
Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆBÅQ³”´6µÆ”´@³ÆyɌµgÁá³yÏßÅQÉ8Æ@¯ Ú
Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆB´ Qâ4µg¸ƔÂ=³yÏßÅQÉ8Æ@¯ ñ
Ɣ³yâ}´ºÃ'É}´jÁ<¸°´ ÆBÁ}Â:Æ'´ 8⌵g¸Æy³”Ï°Å:É8Æ6¯ ñ
¸ßÂQÅ:Ïç¿jµg¸2½ûÌBìíÂ
´@ÁŒ¿¸°ÂQǔÏßÁŒÅ0´ •ï}³”´6ǔǔϰÂ:ÁŒÇ °®@Û
0( 

. 

w

`AJ

0( 

.

0( 

¥ 

¥

ç

`

0( 

w

JµJ

0(

m. 

7

»J

0( 

.

4 w

îvî

)(

e6e 

<

w

M

ñ 

*ßà8á<ŠEeã5…¬ =2à„‡„[à8… 



¸°Â:ÅQÏ°¿@µg¸
ýæD (´jÁŒ¿j¸ßÂ8Ç]Ï°Á}Å0´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:ÁŒÇ °®:®
êüÏçÇÁ µgƔÉ}ÁÊ´ ´ XÂ:¸°ïŒ¸°³”´6Ã'ǔÏßǔÁ}ÏßÂQÅÁĕ´@ÆyÇy ¿³yƔϰÉ} ƔϰÂ:³yÏßÁŒÅQÇ É8qÆ@Á¯YνBÏçÇh¸ß¸Bµ:ÁbµQǔ´jǔÁXÏ°Å:éXÁ}Ï°³”¶=ÂQÁ}´jÁ8¶=Æ´jÁ8Â:Æ
ï-´j遳mµgµ³yÆyÏçµgÂ:·}³mÇ0¸°´ɌÃ'µŠÉ}é:Ï°´<¸°´ ƔɌ³ ´Þ'ǔ´ µ:X¶0ï ´
ï}¶=³y´j´@Á8¿jÆë´@ĕÂQ´@ï4ÁŒ´@¿³y´µgƔÃ'Â:É}³mÇwÏç¿mÅ:Éá³yÂ:Ï°Ç â}¸°ï!Ãw³”Ï°´jÅ:³wÉ8ÆƔGɌÆyµ: Á<¸ß´ µ:¸ßÆ ¸2Â:¨ÏGƔ¯ ´:É}¯I´@³'ÇyµgÂ:¶=ï-´j´º³mµµ:ÆyÇBÂ:ö ³mÇj¯(¸°µ:ÌbÁ}Å:¯ ãâ4¯ŒµgÅ:Ý ´ â}q¯ ¸ßƔϰï}¸°´bµ:ÇyÇ]Ï°Å:Á
½ûǔǔÏßÅQÁ᳔ϰÅ:É8Æ ´ •ï}³y´@ÇyÇ]Ï°Â:Á!ÏßÁ8Ɣ´@ÁXé8Ï°³yÂ:Á}¶=´jÁ8Æ éµg³yÏ°µ:·}¸ß´ÂQÁ!¸°´ Æ6¯
Á ³ '´ •ïÏçÇ'´ 8â}ϰ遵g¸°´jÁ8Æ Æ”Â ÎÁ Á ³ '´ •ï
Á ³ '´ •ïÏçÇ'´ 8â}ϰ遵g¸°´jÁ8Æ Æ”Â ÎÁ Á ³ '´ •ï
Á ³ '´ •ï!Ï°Ç'´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ Æy ÎÁ Á ³ '´ •ï
Á T³ '´ •ï<Ï°Ç ´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ Æy ÎÁ TÁ T³ '´ •ï
Á T³ '´ •ï!ÏçÇ ´ 8â}ϰ遵g¸°´jÁ8Æ Æ”Â ÎÁ Á I³ '´ Xï
Á T³ '´ •ï!Ï°Ç'´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ Æy ÎÁ Á Y³ '´ •ï
Á T³ '´ •ï!Ï°Ç'´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ Æy ÎÁ Á Y³ '´ •ï
Á T³ '´ •ï<Ï°Ç ´ 8â}Ïß遵:¸ß´@ÁQÆ Æy ÎÁ TÁ í³ '´ •ï
Á ³ '´ •ïÏçÇ'´ QâŒÏß遵g¸°´jÁ8Æ Æ”Â (Á íÁ X³ '´ •ï
Ìûĕ´6õBǔ¿jÝÞ³”Ï°ã ï•ÆyÏßÂQæBÁî wµ:·4½B¸ßéQ¸û´:Á8¯=âŒÌ붐â}·-¶ ´j³·4´@µg³y³yǺ´Þ¿@ǔµgÏßÁÅQÁ}·4´@´ÄNÏ°ÏßÁ}Á8ï}Æy´jâ•Å:Æb´@Ï°³yÁ Ç=·ŒÏ°Áʵ:ǔƔ´ Ɍ´Ɣ³yÉ}µ:Á}³yÂ:Å:â}´ ÅQÇ]ÉÞÆyµÆyÆyÂ<´@Ä ·4µ:ϰǔÁÊ´=ƔËQÉ}ñ}´ ¯
ã µ:ǔ´=®@Û0ÏçÇwƔÉ}´bĕ´ ¨µgâ}¸ßÆ뷌µQÇ]´Q¯(È ÉŒ´bĕ´ ¨µ:â}¸ŽÆë·4µ:ǔ´¿@µgÁ<·4´ºÂéQ´j³y³”ÏçÄ}ĕ´@Á·X÷
®:¯'µ0¸ß´6µ:ĕϰÁ}Å Û ÎÏ°¶=ï}¸ßÏ°´@ÇëÂX¿Æyµ:¸2Â:³'É}´ •µQĕ´@¿jÏ߶µ:¸
•¯'µ0Á8⌶·-´j³ë RƔɌ´ Â:³y¶ '·Œµ:ǔ´ 'ÁXâ}¶
Ã'ÌBÏßâ}Ɣ¶Éë·-Á}j´jÂgÛ ³mÆmÇ=µwÆyï}ÏßÂ:ÂQ³y³ Á´þ ƔەɌ´@´ Ī 'Ã'µg·Œ³yώµQ´'ÆyÉÇ]Ï°´ ÁQÊÆyj´jÛ ³y¶ï}⌳yµg´Ç]³yÆwƔ´!´6·-ÄÏ°´Á8µ:ƔÏßÇ´jÁ³yÉ}ï}Ɣ´ É}³y}´´µ:Æy´@³yÄ}µ:Ī´@Á}¿µQÅ:Ï°¶Ç0´ µgÂX¸J¿¯
ƔÆyÉŒàŒµ:³”Â:¸GÂQ¯ª³â}ÁXÅ:ÌBâ}Éâ}¶ ¶ÆyÂ0·4·-´@ËQ´j³yñb³mÇÇ=Ï°âŒÁŒï}ǔ¿Ïß³yÁ}¸°´âŒÅbþ ǔ•ÏßƔéQÉ}´6´:Ä ´ ¯
´àŒ8Â:Æy³B³yµ·4µ:jǔĕ´@Ï°ÇëÅ:ÅQÏßÆy³”Ç ´6µ¯Æy´jõB³'ï}ÆyÉ}ï4´j´@Á³µg®6Á4Û=Ä Æ”ÉŒ¸ß´bÃw¸ß´j´jÆ]³ºÆy´j¿j³mµQÇ Ç]´jµ ¸°´ûƔƔƔ´@Ɍ³y³”ÇbÂQâ}µ:Å:³”´É µQ¿j¿´@gÆy³yµ:´b·}╸°´:ÆyÏ߯!¸°ÏçÇ]½B´6ÁXÄ ÷ Â:ǔ³BÏßÁ}ƔÅQÉ}¸ß´´
7(

“

Ç+©B©E·¡

0

“

ƚ˜

< 

¼–À˜b” Ç'¼W–b”+©

b( 

ï ï

nè 

ï 

G

7

( v!

¥#

J

0

0(

œ J

œ J

nè 

.

B

]J

œ

˜è

0

`%šJ

nè 

.

B

]J

/%

˜è

0

%}J 

@J

£@J

˜è

0

m.

B

„J

y

˜è

0

˜è

0

m.

B

]J

`l

˜è

0

lµJ

`lµJ 
J

oJ

˜è

0 

.

2

„J

o 

çµçAJ

çµçAJ

˜è

0

m.

B

„J

~çµç

˜è

0

˜è

0

m.

B

„J

~`µ`

˜è

0

`µ`AJ

`µ`AJ

î>J

fî>J

˜è

0

m.

B

]J

˜è

0

eJ

Þ

Œe J

˜è

0

4

m.

2

„J

]e nè 

Y

¤

(

0(

>

/ï \ï'



)( 

Cï w[ï 

+(

è

:ï 2ï

+ï )Qï 

è

殮iï

šè|¥)è 

0

t 

ï 2ï

¥ï

5ï0A ï

(

Qñ Ë
Á8Á}ĕâŒÂgÏßÅQÆy¶ÏŽ´ºÆ·-ƔƔ´jɌÉ4³mµgµÇÆûÆÂQǔÁ}´ Ïß}¸ßÁŒ÷0¿¿j´@´º¶´@´Ä}µŠ•Ç÷=ï}Ɍ³ûÂQµŠ³ûâŒé:Ç]´BÏç´6ÇBÇëµ ´ ǔ8Ç]Ïßâ âŒÅQµgÁ}¸
´@2Ä<Ɣ¯Î ϰîX'ÁQ´jÆyÆy´´jÉ}ÅQ´Ç”´jâ ³m·4Ç µ:ǔƔ´É}´@ÂQÏçÁÇû³¿jµÂ:® ¸ßÁŒÏçÇlǔÆwÏ°Ä} ´jÏ°RÇ ³éÆyµgµ:É}Á޸ߴbÏçÄ´@¸çµg³”Ç”³y³yâ Â:Å:³6´6¯ûÇlXÆë´6ã Çj¶µ:¯(ǔµg½ë´ÅQ¸çÁ}®6Ç”Ï ÂÛ
Æ”Ë âŒÄ•·}´wÏßÆBÁXâ}Ç]¶Ï°Å:Á}·-´6´jijRƔϰɌÁ8µgƔ´@ÆhÅ:¿@´jµg³mÁbÇ ·-´í³y´jï}Ï°Çë³y´@ÏßǔÁX´jéÁ8µgÆy¸°´@Ï°Ä<ÄÃ'ĕâ}ÏßƔ´ɺÆyÆyÂ0É}´Æ”É}´ºÂQÏßÅ8³yĕµg´@·X³'÷8Ɣ ´ h(´jÇ]éâ µg¸°âŒµÆy¨ÏßµQÂQǔÁ ǔqâ}¯ ¶=Ï°Á}Å
Íh銵:½û³”Ïçæ'µgêl·Œ½B¸ß´6ã Çj¯è wæëî ´jIÅQÈ µ:É}³yÄ}´<¸ß´6Â:ǔÁ}Ç!¸°÷  Ç]÷XÃ'¶ÉŒ·-´ƔÂ:Ɍ¸°Ïç´j¿³áéÆ”µgɌ³y´jÏ°µ:÷Y·}¸°µ:´@³”Ç0´µg·4¸°¸ß´@ÏßÃwÁŒÅN´@Ä ³y´@µ:µQ³”Ä´ ºÂ:³áùÞÃ'´jÁX³yώéXƔϰƔ³”´@ÂQÁYÁ}¶=ÆyÉ}´j´jÁ8÷ Æ
ï}Ç]É}³”´@ÂQÉ}éXâ}´jÏ߸çÁÂQÄb⌵Á}Çw´@ÁŒ´ é:Â:•´jÁ Ï°³ÎÇ]´Æ µ:•ï}ƔÏçɌï4ÇlÆyµg´6´jÆëµgÁ8³(µgÆIï}ï}´j³yï-ÁX´@´@éX¿jµ:´@Ïß³y³ëĕÂ:´6µ:ÁŒÄbÇw¶0¸ß·X´´@÷bÁ8ÆBÆIµ µg銳yµ:Å:³”â}gÏçµg¯¶=·ŒI´@¸ß´'ÁXÁQéXÆ ÏçÇIÏß ³y³yÂ:(´@ÁŒµgµQ¶0ÁáĐ´@µ:ÆyÁ8É}ÇyÆhÇ]´jÏ°éÁÅ:µgÁŒÏŽ³yƶ0ÏçµgÏç´@ÇI·}Á8¸°Ï°Æ ´@Á8ÇRƔµ:´@Ɣ³”³”ÉŒ´ï}µg¿³yÆI´³yĕ´@Æy´@µgÏ°Ä}ÄƔ´@Á µQÄsÆÇ ¯
ƔÉ}´ºéµg¸°â}´bی¯
û½ûÝ ±è wî î•Â:¶=´ºÇ]Ï°¶=ï}¸ß´º´ }µg¶=ï}¸°´@Ç

eã LEãeàù;Màù–4á…

0 

<N†êšëWìžë&ä/ä/à ù6Šb†‡bŠ 

!

m.

E# 

s 

sU(

0

7(

+ï

 

K$R)

=

Þ 

sU

5ï ¥ Jï

3

Eï 

sU&!

7(

>

2#

oT

7( 

ï

0

,

=M

7( 

0 

Q

Þ

ï [

Z

(

=

> 

¾('Ò6Ú

GzÕY§

¾('Ò6Ú

GzÕ F E
§ )EK.©²ª³Œ´Y­+®µ

¾('Ò6Ú

G¸_§°Õ¹¿‡

¾7Ûsº7·H5zÕ

Í0¨)EKª©¬«?­h® ¯>°S®]±

ž
¶4·i°¸ ¯«¹.ºi±<°»¼±

¾7Ûsº7·H5zÕ

x

¾7Ûsº7·H5š¸

K½©.¾—¿YÀ_ºµ½°¦­S¶®Uµ»_«?­+®

¯>° ®0¹ªÁÂ

[
ïÖÕ ÒÍ6×6Ø%ÙÍÏÚ {
ï
ÛÝ܏Þ;Þ
Û
Ü
Ë×ÏÍ ?
Ð ØãÍ Ú>Îåà

Þ0ÃtÄtÅmÆ!ÇgÈÊÉËÌ¢ÍÏÎ-ÐÑ!ÒhÎ%ÓÔ
ï

ÎÈÝØ

ï

Ø Ü

ÎÈÊÈtØãâÈ-Í Þ

ÞUáÆÆlædçBá>Ä`ÇâÒ>ÎÓSÔ

,ÿ¶ÿþ1

ÐÚhß<à;áÈÊÈ{ØâÈ

ï

Ã

Ü ØãÈ
ï

Î%È Û ØãÍ Ü ÚäÍÏÚ

èÎ%ÈÊØåè>ÎÒé;É<èØȦÎRØ

T5° ^3™ ‚]7 .4 ú7A

4 .‘ 

½ 

}46 4 ú;

ÞUáSêtâÄ|ë áì%áÇ>íCÐ×îÎ%È

Ü ÈåÎtÚ Ü ØâÍÏÚô Ü ØãâÈÊÌ¢Øãâ>ÐÚäÌÈÊØÒÌãÚÐõ-öGíCÐ×îÎ%È;ÎRØ#Ð?ØãÒ>ÎÊà 

Ü
Û
õ-öŒËÌ
È ÎãÎÈåΤÌãÈÝØãÒÌãÚÐŒË Ü ÏÍ ÚSØÈÊÌšØ Ü Ð¼ð÷Î%ØÌãÍÏÚôYøCÚSÒ>×6×tØÈåÌ Þ ÍÏÚ>Ð?ØãÈåßYÐÌãÌãÐiÔ Ü í
å
Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈÊÌ#Î#ù Ü Ú—ØãÈÊÌ Þ Í6Ú>ÐØÍ Ü Úgr
à
ìíòØãâ>Ð?ØË Ü ÍÏÚ ØãÈÊÌÍîΚÃ|údç€çûØãâÈÊÚ_Ð]ØÌãÒÈÈÝÉÍ6Ø
Þ
Ü
Èåß;ý'âÍÏ×6ÈtÐ×Ï×
ØâÈåÌWÌãÈÝØÒ>ÌÚȦß;Ë Ü Í6ÚSØãÈÊÌ ü Џ×6ÒȦÎWЏÌÈ!ÍÏÚSØÈåÌËÌãÈÝØãÈåßóÐ Î
ü Џ×6Ò>ÈdÍîÎWЏÎãÎÒ

Þ0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇgíCÐ×îÎ%Èóß

íCÐ×îÎ%ȤøCý'Í5ØãâþØâÈòÎ%ØÌãÍÏÚô Õ å
È Í6Ú>ôGÎ Ü Þ È-ÈÝÉË×îÐÚ>ÐØÍ Ü Ú Ü b
í ý'â>Ð?Ø!ýpÈÊÚSØ!ý'Ì Ü 
Ú ôùÖàpÅmâÍÏÎ
ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhßGÌãÈÝØãÒÌÚhÎ'Ð`Ë Ü ÍÏS
Ü
ï
ï
Ú ØÈåÌmØ
Øâ>ÈòÎRØãÌÍÏÚô
íCЏ×ÏÎÈ
Ð ÎmÍ6ØãÎmÌãÈÝØãÒÌÚ ü ÐÏ× ÒÈ à


ÿ 

*ßà8áEeã
 2à[à 
tæþë çgÆ!ǀÅmâ>È

Þ]Æ

í Ü ×6× Ü ý'Í6Ú>ôGÎ Û ÌÍÏËØtíDÌãЏô Þ

ÈÊÚSØtý'Í6×Ï×4ËÌÍÏÚSØ

ï

ô Ü ØtâÈÊÌãÈ

Ø Ü
ï

ÎRØ#ÐÚÙ

Ü ÒØåÇ

ßЏÌãß

Í6í4íCÐ×îÎ%ÈtØâ>ÈÊÚ
È Û â Ü

ÍÞ

Ë Ü ÎãÎ%Í Õ ×ÏÈ

Èå×ÏÎÈ
È Û â Ü

ô Ü Ø'âÈåÌÈ

ÈåÚ>ß
Þ0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇØÌãÒÈ

,ÿÿ-þÉ<

T@ST@ô±AÌ;  ò†4 9ö;Ž | ö 

Aú!a ö‘ 
ó / 

%c.

Þ0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ 

Õ ÍÏÚ>ߚÙ9Ó
ú

Û ÐØ
ú

Õ ÍÏÚ>ß è

Ë Ü ÍÏÚ Ø?ßÐØãÐ

ú

Õ ÍÏÚ>ß è

Ë Ü ÍÏÚ Ø Û Ø×

Õ Í6Ú>ß è

í Ü 

Õ Í6Úhß è
Î%ÍÊÈ -

ú

Ë Ü Í6ÚSØ

Ë Ü Í6ÚSØ 

í Ü ×ÏÈ`ÎÔÎRØãÈ Þ ÐÎãÎ ÜÛ ÏÍ ÐØÈåÎ'Ð Ü ÚÈò×ÏÈ ü ÈÊ׀ßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔGý'Í6ØâyØâÈ
Ë Ü ÍÏÚS؀ÍÏÚ¢ØâÈõ-ömÚ>Ð Þ ÈåÎË>Ð Û ÈBý'Í6ØâòÐ Õ Ò"!+Èå̀ÎÍ#åÈ Ü íÎ%ÍÊÈ Õ ÔSØȦÎÊà Õ Í6Úhß è Ë Ü Í6ÚSØ?ßÐØãÐ
Õ Í6Ú>ß è Ë Ü Í6ÚSØ$ Û Øã×4ЏÌÈ`Øâ>È;ß>Ð?ØãÐÐÚhß ÛÝÜ ÚSØÌ Ü × Û â>ÐÚÚ>ÈÊ×îÎdí Ü ÌtØâÈ í Ü à ï|ÐØãÐ

ތï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ

Õ ÍÏÚ>ß è

ЏÚ>ß
ý'ÌãÍ5ØØÈåÚ¤Ø Ü

Ë Ü ÏÍ ÚSØ$?ß>Ð?ØãÐ ×6ÈtÍîÎ Ð ü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏÈ'í Ü ÌpÌãÈåЏßÍ6ÚôòíDÌ Ü Þ
ØãâÈ¢ÎÐ Þ È
Ì#ÎRØÙ Ü 
Ò Ø Õ ÐÎÍÏÎåà4æYý'ÌãÍ6ØÈ Ü €
í É Õ S
Ô ØÈ¦Î Ø Ü ØâÈ Õ ÍÏÚ>ß è Ë Ü ÍÏÚSØ$?ß>Ð?ØãÐ 
×ÏÈ'ý'ÍÏ×6×ÈåÍ5ØãâÈÊÌ ÛÝÜÞ Ë×ÏÈÝØãÈ'ÐÚ>ß;ÐÚhß ØãÌãЏÚ>Î%íDÈÊÌbÐ×Ï×Øâ>È!ßÐ?Ø#Ðè Ü Ìbý'Í6×Ï×ØÌ#ÐÚhÎRíDÈåÌ4ÎÒé;Ù
Û Í6ÈåÚ Ø Õ ÔSØȦÎ8Ò>Ú ØãÍ6×ØâÈ í ÜtÕ Ò"!ÈÊÌbÍîÎBíDÒ×Ï×ØâÈåÚ Õ × ÜÛ ÓòÒÚSØÍÏ×ßÐØãÐ|ÍÏÎ4ÌãÈ Þ;Ü ü ȦߢíDÌ ÜÞ 

×ÏÈ¢Í6ÚÐ 

ØâÈ

ÌãÎ%Ø%ÙÍÏÚ

Õ ÍÏÚ>ß è 

í ÜþÕ %
Ò !+ÈåÌ Õ Ô£ÌãÈåЏßÍ6Úôhà¤æfÌãÈåÐß Ü ípÉ Õ ÔSØȦ΢íDÌ ÜÞ
ØãâÈ Õ ÍÏÚ>ß è Ë Ü ÍÏÚSØ$?ß>Ð?ØãÐ
×ÏÈ¢ý'Í6×Ï×ØÌ#ÐÚhÎRíDÈåÌ ØãâÈ¢×6ȦÎÎ Ü Ì Ü í€ØâÈ Û Ò>ÌÌãÈÊÚSØ'Ð Þ;Ü ÒÚSØ Ü í4ßÐ?Ø#Ð ÍÏÚ¤ØãâÈ í Ü;Õ Ò"!ÈÊÌ
Ü Ì É Õ ÔSØȦÎÊà]æ
ÌȦЏ߃íDÌ ÜÞ
Ø âÈ Õ Í6Ú>ß è Ë Ü Í6ÚSØ$ Û Øã× ý'ÍÏ×6×mÌãÈÝØãÒÌÚ0ØâÈÎÍ#åÈ Ü ídØâÈ
ã 
í ÜGÕ Ò"!ÈÊÌdЏÚ>ߚØâÈ Û ÒÌãÌÈåÚ Ø'Ò>ÎãÐô ȏàWÅmâ>È-ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Ü ËhÈåÚ>Îòø ¥ Ä|ËhÈåÚ>Î#ùmÍÏÎ'ØâÈ
ØãâÈ 

ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ

Ü íBËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ%ȦÎWØãâ>Ð?Ø

Û ÒÌãÌÈåÚ Øã×6ÔGâ>Ð ü È|ØâÈ

Õ Í6Ú>ß è

Ë Ü Í6ÚSØ$ßÐ?Ø#Ð 

×6È

Ü ËhÈåÚgà 

tæþë çgÆ

Þ]Æ

¿'&zËqÅ ÇÇ6¾}Ú
Ë Ã Õ ½)(s¸¹GšÇ à Ç6·>)qʏ ÓEK*&zËqÅ ÇÇ6¾}Ú
Ù ¹+(šÙ'&zËqÅ ÇÇ6¾}Ú

&zËÅ ÇqÇ6¾}Ú5í
&zËÅ ÇqÇ6¾}Ú% 
& ÛÌÔ7Ù
&zËÅ ÇqÇ6¾}Ú%}
& ½6Ö}Ô Ö
֚ۚÔ,Ì
& ËqÅ ÇqÇ6¾šÚ- 
& ÛÌÔ7Ù
= ÖM
' í q
) Ê  Ó>}
< Å6Ú5í ÊȌ©/.$0b®i±µ132
¾7ۘº7·ûº7¾6ÙqÙ· ¿+z
& ËqÅ ÇÇ6¾}Ú-&}½qÖ}Ô Ö
֚ۚÔ,Ì
& ËqÅ ÇqÇ6¾šÚ- 
& ÛÌÔ7Ù

Ç Ã 6
Ç ·
Ç Ã Ç6·

)“Ê('6ÊqÊqÊqÊqÊÊqʑÍ
)“Ê(6
' ÊqÊqÊqÊqÊÊqÊ6)
Í

Ê
Í

Ê

e%4 L5476ù;M"6 8ù9:<; = <N†êšëWìžë>:?@?@6 ùA:CBC: D

ÿFE

= Ö('í )qʏ Ó><}Å6ځ횋Ȍ©+.$0b®i±µ132
½q½ à ǧ%z
& ËÅ ÇqÇ6¾}Ú%}
& ½6Ö}Ô Ö~ˑ¹?§‡‘Í“
) ۚ·zÅqÕ6Ô§.Í
º7¾6ÙqÙ}·
ÊS¨.Í

Ú ¾7Ûz·}Ú6½W¹

à Õ

ÊS¨.Í

Ú ¾7Ûz·}Ú6½W¹

·šÅqÔ

ۚÖ}Ô/&zËqÅ6ÇqÇ6¾}Ú-&6ÛÌÔ7Ù
= Ö('í )qʏ Ó><}Å6ځí$ÊGU©+.$0b®i±µ132

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇËÍÏËhÈ
,ÿ¶ÿþÉD

dÜoC ò†4ö ª ú _  öÝ
þ

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇhôÈÝØ'ÚÒ 

}4

Þ`Õ ÈåÌJI ü Ð×ÏÒÈ;à6àÏà=K

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇ<ô

ÈÝØtÒ>Î%ȦÎ|ØâÈ{ôÍ ü ÈåÚþÚSÒ Þ Õ ÈÊÌtØ Ü Î%Èå×6È Û Ø Ü ÚÈ ü Џ×6Ò>ÈòíDÌ ÜÞ
Øâ>È
ôÍ ü ÈÊÚä×6ÍîÎ%ØåàòìVÚ>ßÈÝÉÍ6Ú>ôšÍîÎ Ü ÌãÍ6ô Í6ÚMLäøCȏà ô>à ï ôÝ
È ØJLЏЏРÕՃÛ$ï ÌÈÊØÒÌãÚ>Î ï ЏРРï ùÖà-ìí
ØâÈóÚÒ Þ`Õ ÈåÌòÍÏÎ Ü ÒØ Ü ímÌ#ÐÚô È í Ü ÌòÐÚÍ6Ú>ßÈÝÉ Ü ÚØâÈóô Í ü ÈÊÚ×6ÍîÎRØ Ü í ü Ð×ÏÒȦÎtØâÈåÚ
Ú Ü ØãâÍ6Ú>ô{ÍîÎ'ÌãÈÝØãÒÌÚ>Èåß<à

,ÿ¶ÿþ5G

dÜCv
7fA 
9
þ 

™:É .4õ4;

ú 

546 7;ª;úA;; 

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇ
ú

ô ÈÝØÍ ü
ú

ô ÈÝØÍ ü

Ú>Ð Þ
È

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇô

ÈÝØÍ ü Ë>ÌÍÏÚSØãÎbØãâÈ Û ÒÌãÌÈåÚ Ø ü Џ×6ÒÈ Ü ígÐÚóÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×>ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È Ü ÌòËÌãÍ6ÚSØãÎ Ðþ×6ÍîÎ%Ø Ü í!Ð×Ï× ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈåÎåàON—â>ÈÊڌРü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ;Ú>Ð Þ È¤ÍîÎòô Í ü ÈÊÚ
Í5ØQP Î Û ÒÌãÌÈåÚSØ ü Џ×6Ò>ÈòÍÏÎdËÌãÍ6ÚSØȦß<àpìí4Ú Ü ü Ð×ÏÒÈòÍîÎ'ôÍ ü ÈåښØãâÈ`Џ×6×8Ð ü ЏÍ6×îÐ Õ ×6È-ÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6ȦÎpЏÌÈ¢×ÏÍÏÎ%ØȦß<à

H0ÃtÄtÅmÆ áÇhædÎ!ßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚSØ

Þ;Ü ßÈÊ×îÎ Ü í4ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ#Î'â>Ð ü ÈtßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚSØ!Í6ÚSØãÈÊÌãÚ>Ð× ü ÐÌãÍ6Ù
Ð Õ ×ÏÈåÎþÎÈÊÈƒÔ Ü ÒÌyñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌP ÎþÑdЏÌãßýmÐÌãȃñ'ÈÝíDÈåÌÈåÚ Û È Þ ÐÚÒ>Џעí Ü Ìyм×6ÍîÎ%Ø Ü í
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6ȦÎdØ Ü ô ÈÝØâ>ÈÊÌ¢ý'Í5Øãâ£ØãâÈ Þ ÈåЏÚÍ6Ú>ô Ü íWØâ>ÈÊÍÏÌ ü Џ×6Ò>ÈåÎåà{ÅmâȦÎ%È ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈå΢ÐÌãÈ
ÌÒÚÙ@ØãÍ Þ È ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈåÎòЏÚ>߃âÈåÚ Û È¤ÌãÈ ü ÈÊÌØ-Ø Ü ØãâÈÊÍÏÌ`ßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Џ×6ÒÈGý'âÈÊÚÈ ü ÈåÌòØâ>È
ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ'ÍîÎ

Õ+ÜSÜ ØȦß<à

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇÎÈÝØÍ ü
,ÿ¶ÿþÉL

ßH d >à 

8;754@}4@ö;ò‘öÝÞÝ

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇhâÈÊ×ÏË 

;;I;ª4; 9¡ öÉ8+ 

Ü ÌR

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇhâÈÊ×ÏË

Ü ÌmØâ>T
È SSÒȦÎRØãÍ Ü Ú Þ ÐÌÓ Û â>ЏÌãÐ Û ØãÈÊÌpÙCR èý'Í6×Ï×gËÌãÍ6ÚSØ!Ð{×6ÍîÎ%Ø
Ü
Û Ü Þ{Þ ÐÚ>ßÎtÐ ü ЏÍ6×îÐ Õ ×6È-Ø Ü ØãâÈ ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhßþÍ6ÚSØãÈÊÌãËÌÈÊØÈåÌåà¢æ!× Ü Úôšý'Í5Øãâ£È¦Ð Û â
í Џ×6× Ý
ÛÝ܏Þ;Þ 
Ð Úhß<èÍ5ØQP ÎdÎ%ÔÚ Ü >
Ë Î%ÍîÎmÍîÎmËÌÍÏÚSØȦß<à 

VU6;Ee"4
 W6X6 

ÿÿ

ß_Oª3'‘*Y/MZS[X\]\` ö^‘

,ÿÿ-þ 

½[^-_[X\

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%á
`

âÒ>Î%ÓÔ@I Ù ÛtÛÊ܏Þ;Þ

`

â>ÎJI Ù Û¢ÛÊ܏Þ;Þ

ÐÚ>ß"KI

ÐÚ>ß5KI 

×6È 

×ÏÈ

I>ÐÌãôšàÏàÏàVK:K

IЏÌôàÏà6àVK:K

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòǀâÒ>ÎÓÔyÐÚ>ߣâ>Î-ÐÌãÈ;Î%ÔÚ

Ü ÚSÔ Þ ÎåàòâÒ>Î%ÓÔþÍîÎ-Ð ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßä×îÐÚÙ
Û
Ý
Û
Ü
Þ
;
Þ
ô Ò>Ðô ÈòÍ6ÚSØãÈÊÌãËÌÈÊØÈåÌ!ØâhÐ?Ø¢ÈÝÉÈ 
Ò ØȦÎ
ЏÚ>ßÎ|ÌȦЏßíDÌ ÜÞ
Øâ>È`Î%ØãÐÚhßÐÌ#ßÍ6Ú>ËÒØ
Ü !

Ü
Þ 

Û
Ü
Ì íDÌ
Ð
×6È àmâSÒhÎ%ÓÔÍÏÎ|ÐóÎ Ð×ÏÈåßþß '
ý Ú Þ;Ü ßÈÊ× Ü íú!ÚÍ6ÉaP Îb Ü ÒÌãÚÈòÎâÈÊ×Ï× ø@Î%â+ùÖà
Ä|ÚÈ Þ Ð áRÜ ÌßÍc!ÈÊÌãÈÊÚ Û ÈyÍîÎóØãâ>Ð?ØâSÒhÎ%ÓÔ0âhÐÎ¤Ú Ü0ÛÝÜ Ú Û ÈåËØ Ü í Û ÒÌãÌÈåÚ Ø¤ý Ü ÌãÓÍ6Ú>ô
ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü Ìãԏàìí¢ØâÈ
dÖÙ Û dGÎý'Í6Ø Û âÍÏÎ;Ë>ÌȦÎ%ÈåÚ Ø;ØãâÈÊÚ¼Øâ>Èþí Ü ×Ï× Ü ý'ÍÏÚô ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ß0ÍîÎ
ÍÏÚSØÈÊÌãËÌãÈÝØãÈåß Õ ÔâÒ>ÎÓSÔÍÏÚäÐGÚÈÊý'×ÏÔØâÌ Ü ý'Ú£ÎâÈÊ×Ï×BÚÈåÎ%ØȦßyÍÏÚyØâ>È Û 
Ò ÌÌãÈÊÚSØtÈÊÚ ü Í5Ù
Ì Ü Ú Þ ÈåÚ Ø¦à!ÅmâÍîÎ!ÚÈåý'×6ԚØâÌ Ü ý'ÚyÎâÈÊ×Ï׀ÈÊÉÍ6ØãÎ Õ Ð Û Ó¤Ø Ü ØâÈ Û ÒÌãÌÈåÚSØ!ÈÊÚ ü Í6Ì Ü Ú Þ ÈåÚ Ø

ÛÝÜ Þ;Þ ÐÚ>ß ÚÍîÎ%â>ÈåÎåàäÄdØâÈåÌý'ÍîÎ%ÈGÍ5í!ÐÌãôÒ Þ ÈåÚSØãÎòЏÌÈóô Í ü ÈÊڃØâ>È Ì#ÎRØ
Ü ÚÈ'ÍÏÎWЏÎãÎ%Ò Þ ¦
È ßòØ Ü-Õ È!Ð ×ÏÈ ÛÝÜ ÚSØãÐÍÏÚÍÏÚô¢âÒ>Î%ÓÔ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß>ÎÊàBæ!ô ЏÍ6ÚóÐtÚÈåý¼ÎâÈÊ×Ï×
Ü
Ü
ÍîÎ!ØãâÌ ý'ÚØ
È ÉÈ Û ÒØÈòØãâÈåÎÈ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß>ÎÊà!âÒ>ÎÓÔþÎ Û ÌÍÏËØ ×ÏÈåÎ Û ÐÚ£Ð ÛåÛ È¦ÎÎmØãâÈÊÍÏÌ
Ê
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß{×ÏÍ6ÚÈ'ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ4ÐÚhß ØãâÈ  Úhß`ЏÚ>ß`ÎÒ Õ ÎÈSSÒÈåÚSØbЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ8Ø Ü âSÒhÎ%ÓÔ
ý'âÈåÚ]Øâ>È

øCÍ5í'ËÌãÈåÎÈÊÚSØ#ù¢ÐÌÈ;Ë>Ð ÎÎÈåß£Ø Ü ã
Ø âÈ ×ÏÈ;í Ü ¢
Ì Øãâ>Ð?Ø`ËÒÌãË Ü Î%È àóìímÚ Ü ÐÌãôÒ Þ ÈÊÚSØ#ÎtЏÌÈ
Ü
Ý
Û
Ü
;
Þ
Þ
ô Í ü ÈÊÚþØ
âÒ>ÎÓԚØãâÈÊÚ
Ð Ú>ßÎtÐÌãÈ Ìãå

È Ð ßíDÌ Ü Þ
ÎRØ#ÐÚ>ßЏÌãßyÍ6Ú¼øCÐÚhßþØâ>È{ÎâÈÊ×Ï×
Ý
Û
Ü
Û
ÍîÎ
Ú>ÎÍÏßÈåÌȦߤÍÏÚSØÈÊÌ#Ð ØÍ ü ÈiùÖà

HŒñ'Æ Å'údñ!Ã[áÅ8æbÅ'útáÇ>âÒ>ÎÓÔ¤Ë×îÐ

Û ÈåÎpØâ>Èòõ-ö`ÌãÈÝØãÒÌãÚÎ%ØãÐØÒ>Î Ü íbÐ`Ë>Ì ÜÛ È¦ÎÎ-ø@Ã!ìRç
Ü
Ü
Í6í
Ó è ØãâÈÊÌãý'ÍÏÎÈ¢Ð{Î%ØÌãÍÏÚô;ÈÝÉË×îÐÍÏÚÍ6Ú>ô`ØãâÈ-ÈÊÌãÌ Ü ÌÖùÍÏÚØâÈ ×ÏÈ>d?ÈÊÚ ü ?Î%ØãÐ?ØãÒ>Îed 

ædÚÈÊÉÐ Þ

Ë×ÏȏÇ

à ǧ"&M'6'

½q½

½q½í]Ûz·šÅWÙ}½Õ7·}ԓ·šÒ ¾šÕ,&M'6'
֚ۚ,
Ô &}¾šÕ6¿ & ¹sÔ Ö}Ôő¹
·šÒ ¾šÕ“Ç6Ö Ã 
Ù ¾}½
֚ۚÔ,&}¾šÕ6¿-& ¹sÔ Ö}Ôő¹

¥

È Þ

ËØRÔ

Õ È Û ÐÒ>ÎÈ¢ËÌãÈ ü Í Ü Ò>ÎJd Û Ð?Øed|ý

Ü ÌãÓÈ¦ß 

×6ÈOdQiÈåÚ

ü ÎRØ#Ð?ØÒhÎQdtÍîÎdЏÚyÈÊÚ ü 6Í Ì Ü Ú Þ ÈåÚSØ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È¢ØãâÈ ÌãÈÝØãÒÌãÚ£ÎRØ#Ð?ØãÒ>Î Ü í
ÐÚhßÍÏÎtÐ×îÎ Ü Ð ü ЏÍ6×îÐ Õ ×ÏÈòÍÏÚþØâ>È ü Ðã
Ì ÍÏÐ Õ ×ÏÈ Z Î%ØãÐ?ØãÒ>ÎåàdÅmâÈ ÈÊÉÍ5Ø¢ÎRØ#Ð?ØÒhÎ Ü íWÐ
Ü
Ý
Û
Ü Þ;Þ ÐÚhßGÍÏÚØâÈ-ËÍÏË+ÈÊ×ÏÍ6ÚÈ à

ËÍÏË+ÈÊ×ÏÍ6ÚÈ ÍÏÎpØãâÈ-ÈÝÉÍ6ØdÎRØ#Ð?ØÒhÎ
íBØâÈ-×îЏÎ%Ø
æ|Î!ØãâÈ
Ð ÛÝ܏Þ;Þ

Û ã
Ø Í ü ÈÎ%âÈå×6׏ÌÈ Û Ê
È Í ü ȦÎ<ÐÚ¢ÍÏÚ ØãÈÊÌãÌÒ>Ë؀Î%ÍÏôÚhÐ×øDÍ9à ȏà8õ-ö è áì]ftìRÃdÅ
Ü
Ý
Û
Ü
Ü
ÙWÒhÎ%Ò>Џ×6×ÏÔGÐ
ÚGØãâÈ
Ú>Î ×Ϧ
È ùWØâÈåÚØâÈòÎâÈÊ×Ï×gÈÊÉÍ6ØãÎåàbÅmâÈgdÖÍÏÚÍ6Øed|ËÌ Ü Ù
Û ÈåÎã΢ý'Í6×Ï×4ØâÈåÚÎ%ØãЏÌ%Ø-ÐÚÈÊýûÍ6ÚhÎRØ#ÐÚ Û È Ü íWØâ>È{âÒ>ÎÓÔyÎ%â>ÈÊ×Ï×bý'Í5ØãâЏ×6×4ØãâÈ;ËÌÈ ü Í5Ù

H0áì]f¢Ã|ædçBá¢ìíЏڢÍ6ÚSØÈåÌãÐ
ÛÝÜ ÚSØÌ Ü ×6ÙRð

Ü Ò>Î%×ÏÔ£ÌãÒÚÚ>Í6ÚôËÌ ÜÛ È¦ÎÎÈåÎ;øDý'Í6ØâƒØãâÈóÈÝÉ Û ÈÊËØãÍ Ü Ú Ü í ØãâÈ á Ò>Î%ØòÓSÍÏ×Ï×6ȦßÎâÈå×6× ù¢ÎRØãÍ6×Ï×
ÌãÒÚÚÍÏÚôhàÅmâÍÏÎmЏ×6× Ü ý!Î ØâÈ¢Ò>ÎÈÊÌpØ Ü ÓÍÏ×6×ØãâÈ¢ËÌ ÜÛ å
È ÎãÎWØãâ>Ð?Ø Û ÐÒ>ÎÈåߤØâÈ¢ËÌãÈ ü Í Ü Ò>Î

Ü
Õ
Þ 

Ü
Û
ÎâÈÊ×Ï×bËÌ
×ÏÈ
Îåà{æd×5ØãÈÊÌãÚ>Ð?ØãÍ ü ÈÊ×ÏÔyÐGË>Ì
ȦÎÎ|Øãâ>Ð?Ø-ÍîÎ-Ð ÛÊÛ ÍßÈÊÚSØ#Ð×Ï×6ÔþÌãÒÚÍ6Úäí Ü ÌãÈÝÙ

ô Ì Ü 
Ò Ú>ßóÍîÎWÈ!+È Û ØãÍ ü ÈÊ×ÏÔ`ËÒØpÍÏÚóØâ>È Õ Ð Û ÓôÌ Ü ÒÚ>ß Õ ÔóÎ%ÈåÚ>ßÍÏÚô`ЏÚóÍ6ÚSØãÈÊÌãÌÒËØpÎÍ6ô >
Ú Ð×
Ü
Ø
Øã
â È{ÎâÈå×6×9àòÃ Ü ØÈ`Øâ>ÐØ|ØãâÍÏÎtÍîÎTS Ò>Í5ØãÈ{ßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚSØ|Ø Ü údÚÍ5É£ÎâÈå×6×îÎtý'âÍ Û âäý Ü Òî× ß
í Ü ÌýmÐÌ#ßóØãâÈòÎ%ÍÏôÚhÐ× Ü ÚSØ Ü ØãâÈ¢í Ü ÌãÈÊô Ì Ü ÒÚ>ßóË>Ì ÜÛ È¦ÎÎåà

e%4 L5476h;M"6 8h9:<; = <N†êšëWìžë>:?@?@6 hA:CBC: D

ÿ5i

HkjtútÄtÅmÆ áèåÆ á>ðpædëìRÃf{è?áÅ'ñ'ìRÃfð'ÄtâðpæbÅmÆWÃdæbÅmìÄtà èÊÆWÅdð|ǦælSSÒ Ü ØãÈåß è Î%ØÌãÍ6Ú>ô
øCЏÎdßÈ Ú>ÈåßÍ6ÚØãâÈòô ÌãÐ Þ{Þ ÐÌ#ù ÛÝÜ Þ{Þ ÈåÚ Û È¦Îmý'Í5ØãâyÐ@d t
d ЏÚ>ß ÚÍîÎ%âȦÎ'ý'Í6ØâØâ>È
Þ ÐØ Û âÍÏÚô@d ?
d à4ÅmâÈtØÈåÌ Þ d Þ Ð?Ø Û âÍ6Ú>ôm'
d Í Þ Ë×ÏÍ6ȦÎmØâ>ÐØ!Ð×Ï×<È Þ Õ Èåß>ßÈåßld d Þ Ò>Î%Ø
â>Ð ü È-Ð ÛÝÜ ÌÌãÈåÎË Ü Ú>ßÍÏÚô;È Þ`Õ È¦ßßȦß7d d Õ ÈÝí Ü ÌÈ¢ØãâÈ Ú>Џ×<d |
d ÍÏÎ!ÎãÐÍîßšØ ÜóÞ Ð?Ø Û â
ØâÈ Ü ÌÍÏôÍÏÚ>Џ×Cd ?
d à ænS Ò Ü ØÈ¦ß è Î%ØÌãÍ6Úô Û ÐÚ Õ È`ÎËÌȦЏßÐ Û Ì Ü ÎÎ'ÎÈ ü ÈÊÌ#Ð×<×ÏÍ6ÚȦÎÊà'à Ü
ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhßþ×6ÍÏÚÈ;Î%Ò Õ ÎRØãÍ5ØãÒØÍ Ü Ú ÜÛÊÛ Ò>ÌãÎ|ý'Í5ØãâÍÏÚMS
S Ò Ü ØãÈåß è Î%ØÌãÍÏÚô Îåà|ÅmâÈ Û â>ЏÌãÐ Û ØÈåÌ
í Ü Ì4ÈåÎ Û ÐËÍ6Ú>ôdØãâÈpí Ü ×Ï× Ü ý'ÍÏÚô Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈÊÌBÍîÎd } 
d à€ìí+Ð d b
d Ú>ÈÊÈåß>ÎBØ ÜtÕ È'ÍÏÚSØÈÊÌãËÌãÈÝØãÈåß
×6Í6ØÈåÌãЏ×6×ÏÔ¤ØãâÈÊÚþÍ6Ø Û ÐÚ Õ È-ÌãÈÊËÌãÈåÎÈÊÚSØãÈåß Õ Ôod } 
d àbìíbÐóÎ%ØÌãÍÏÚô ÛÝÜ Ú Ø#ÐÍÏÚÍÏÚôóÎ%Ë>Ð Û È¦Î
øDý'âÍ6ØȦÎ%Ë>Ð Û È¦Îãù8ÚÈåÈåßÎBØ ÜtÕ È'ÍÏÚ ØãÈÊÌãËÌãÈÝØȦß`Ð Î4ÐtÎÍÏÚô×ÏÈpØ Ü Ó ÈÊÚ`ØâÈåÚ{ÎË>Ð Û È-øDý'âÍ6ØȦÎRÙ
Ë>Ð Û È¦ù Û ÐÚ Õ ÈóÈ¦Î Û ÐË+Èåß¼øDÍ9à È àod } dåùÖà¤ìí!Ðld } d Í6ØãÎÈÊ×6ímÚÈÊȦß뢯 ÜþÕ È¤ÍÏÚSØÈÊÌãËÌãÈÝØãÈåß
×6Í6ØÈåÌãЏ×6×ÏÔ]Øâ>ÈÊځÍ5Ø Û ÐÚ Õ ÈþÌÈåËÌȦÎ%ÈåÚSØÈåß Õ Ô+d } } d?à—ÅmâÈþÎ%ØÌãÍ6Ú>ô ÛÊÜ Ú Û Ð?ØãÈÊÚ>ÐØÍ Ü Ú
Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈÊÌóÍîM
Î d Ÿ dà_Åmâ>ÍÏÎGÍÏÎGÒ>Î%ÈÊíDÒ×dý'â>ÈÊÚÐƒØ Ü Ó ÈÊڗÎ%Ò Û âlЏM
Î dQ?ß
dšÚÈÊȦßÎóØ Ü
Õ ÒÍÏ×5ØtÒË Õ ÔšÐóÎ Û ÌãÍ6ËØ|ý'âÈÊÚ7dßXdtÍîÎ ÉÈåßþЏÚ>ߚØâÈpd d|ÍîÎ!ßÈåÌÍ ü ȦßGíDÌ ÜÞ
Î ÜÞ È
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È Ç
Î%ÈÊØ!Ú

q 

Ÿ Z Ú

ÅmâÍÏÎ!ÈÝÉÐ Þ

Ë×ÏÈ¢ý Ü Ò×Ïß

Û ÌãÈåÐØÈ|ØâÈ 

×6ÈgdQ?ß

d?à

Ü ÒØËÒØ Ü í'ÐÚ Ü ØâÈåÌòâÒ>Î%ÓÔ Ý
Û ÜÞ;Þ ÐÚhß Ü Ì Î Û ã
Ì Í6ËØ Û ÐÚ Õ È Þ ÐßȤРü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏÈ
Í6Ú×ÏÍÏÚÈ Õ Ô£ÎRØ#ÐÌØÍÏÚôØâȤÎÈSSÒÈåÚ Û È;'
ý Í6Øâ*d n d`ÐÚ>ß 
Ú ÍîÎ%â>Í6ÚôþÍ6Øòý'Í6Øâ]ÐldrPsd?à t Ü Ì
ÈÝÉÐ Þ Ë×ÏȏÇ
ÅmâÈ 

È Û â Ü

ËhÎ

Ü ÒØãËÒØ'í Ü ×Ï× Ü ý!ÎÊÇ 

{n Ë>ÎP
ÅmâÍÏÎËÌÍÏÚSØãÎ4ØãâÈ!Î%ØÌãÍ6Úô>dÝË>Î Ü 
Ò ØËÒØbí Ü ×6× Ü ý!ÎåÇudWí Ü ×Ï× Ü ý È¦ß Ü Ú{ØãâÈ!ÚÈÊÉSØ×ÏÍÏÚÈ Õ ò
Ô Øâ>È
Û ÒÌãÌÈåÚSØ Ü ÒØãËÒØ íDÌ ÜÞ
Ý
Û
Ü
Þ Þ ÐÚ>ßvdÖË>Îed?àÅmâ>Ð?Ø Ü 
{
ØâÈ
Ò ØãËÒØ íDÌ ÜÞ
dÖË>Îed{ý Ü 
Ò ×îß
â>Ð ü ÈtÍ5Ø#Î'È Þ`Õ È¦ßßȦߚÚ>ÈÊý'×ÏÍ6ÚȦÎ'ÌãÈÊË×îÐ Û Èåß Õ Ôšý'âÍ5ØãÈåÎË>Ð Û ÈåÎåà

H¼ð'Ä@yædÃ|ïªçgìRÃdÆ*tBìRçgƗñ'ÆWï|ìRñ'ÆpðpÅmìÄtÃ
Ç

ñ'ȦßÍÏÌÈ Û ØÍ Ü ÚäÎ%â Ü Ò×îßyÐËË+ÈåЏÌ|Ðí ØÈÊÌ-Ð ÛÝ܏Þ;Þ 
Ð ÚhßyÐÚ>ßyÍ5Ø#ÎtЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎdÍ6ÚäÐ
×ÏÍ6Ú>ÈšØ ÜäÕ ÈÍ6ÚSØãÈÊÌãËÌÈÊØÈ¦ß Õ ÔŒâÒ>ÎÓSÔ à0æXÎ%Ë+È Û ÏÍ Ð× Û ÐÎÈÍÏÎ;Ð×6ÍÏÚȚØâ>ÐØTwRÒ>ÎRØ
ÛÊÜ ÚSØãЏÍ6Ú>ÎJd q ×ÏÈÊÚ>Ð Þ È5d!ý'â>Í Û â Û ÌãÈåÐØÈåÎ ØãâÈ 6× ÈåÚ>Ð Þ È¢ý'Í6ØâpÊÈåÌ Ü ×6ÈåÚôØãâšÍ6í
Í6ØdßÍîßÚP Ø!ËÌÈ ü Í Ü Ò>Î%×ÏÔóÈÝÉÍîÎRØ Ü ÌmØÌãÒÚ Û Ð?ØȦÎpØ Ü ÊÈåÌ Ü ×ÏÈÊÚôØâÍ5í4Í6ØdßÍÏßgà

`

Ü ÛÝÜ Þ b
ñ'ȦßÍÏÌÈ Û ØÍ Ü Ú Ü í>ÎRØ#ÐÚ>ß>ÐÌ#ß|ÍÏÚ-Ø |
È íDÌ Ü Þ
Ð ×ÏÈWÒ>ÎÈåÎgØâÈWØ Ü Ó Ê
È ÚgdxydBý'Í5Øãâ 
×6ÈåÚ>Ð Þ ó
È ÐË>ËhȦÐÌãÍ6ÚôGØ Ü Í6ã
Ø Î¢ÌãÍ6ô â ئà`ÅmâÈ;ßÈÊíCÐÒ×6Ø Î Ü ÒÌ Û È Ü p
í Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ß
ÍÏÚÍÏÎpØãâÈ ÛÝÜ Ú>Î Ü ×6È à

`

ØãâÈ

ñ'ȦßÍÏÌÈ Û 
Ø Í Ü Ú Ü í>Î%ØãÐÚhßÐÌ#ß Ü ÒØ€Ø Ü ô Ü Ø Ü Ð ×ÏÈ Ò>ÎÈå΀Øâ>ÈWØ Ü ÓÈåÚOd q dbý'Í5ØãâòØâ>È
Þ
×ÏÈÊÚhÐ
È 
Ð Ë>ËhȦÐÌãÍ6Úô;Ø Ü Í6ØãÎ!ÌãÍÏôâSØåà!ÅmâÈ`ßÈÝíCЏÒ×5Ø¢ßÈåÎ%ØÍÏÚ>ÐØÍ Ü Ú Ü 
í Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ß
Ü ÒØ'ÍÏÎmØãâÈ ÛÝÜ Ú>Î Ü ×Ïȏà

` 

Ü ídÎRØ#ÐÚ>ß>ÐÌ#߃ÈÊÌãÌ Ü Ì-Ø Ü ô Ü Ø Ü Ð ×ÏÈGÒhÎ%ȦÎòØãâÈ¤Ø Ü ÓÈåÚ+d q I  K d
×6ÈåÚ>Ð Þ È;ÐËË+ÈåЏÌÍÏÚôóØ Ü Í6ØãÎ|ÌÍÏôâSئàtÅmâÈ{ßÈÝíCЏÒ×6Ø¢ßȦÎRØãÍ6ÚhÐ?ØÍ Ü Ú Ü í
Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ߤÈåÌÌ Ü ÌmÍîÎpØâÈ ÛÊÜ Ú>Î Ü ×Ïȏà
ñ'ȦßÍÏÌÈ Û ØÍ Ü Ú

`

`

ý'Í6Øâ£ØâÈ 

ñ'ȦßÍÏÌÈ Û 
Ø Í Ü Ú Ü í!ý'ÌÍ6ØȦÎ-íDÌ ÜÞ
ý'Í5ØãâÍÏÚ0Ð ÛÝÜ Þ;Þ
Û
Ü
Þ
Õ
×ÏÈ¢ßÈåÎ ÌãÍ6ËØ p
Ì ÚÒ
ÈÊÌ-ø@ÎÐiÔzdÝÚdÊùØ Ü ô Ü Ø Ü Ð 

Þ
ý'Í6ØâØâ>È
×6ÈåÚ>Ð
È-ÐË>ËhȦÐÌãÍ6Úô`Ø Ü Í6ØãÎ!ÌÍÏôâSØåà 

ЏÚ>ß]ý'âÍ Û â]Ò>ÎÈåÎ`ÐyÓÚ Ü '
ý Ú
×ÏÈ¢Ò>ÎÈåÎ ØâÈ|Ø Ü ÓÈåÚod q I "
Ú K d

ÿ|{ 

VU6;~}"4
 W6X6 
ñ'ÈåßÍ6ÌãÈ Û 
Ø Í Ü Ú Ü í8ÌãÈåРߤíDÌ ÜÞ
ý'Í5ØãâÍ6ÚþÐ ÛÝÜ Þ;Þ 
Ð Ú>ߤý'â>Í Û âÒ>ÎÈåÎ'Ð`ÓÚ Ü ý'Ú ×6È
Þ Õ ÈåÌmø@ÎÐiÔ>dÝÚdÊù<Ø Ü¢ÛÝÜÞ È íDÌ Ü Þ
ßÈåÎ Û ÌãÍÏËØ Ü Ì8ÚÒ `
Ð ×ÏÈpÒ>Î%ȦÎ8ØâÈ Ø Ü ÓÈÊÚdrxJI "
Ú K€d
ý'Í5ØãâØâÈ ×ÏÈÊÚhÐ Þ ÈòÐËË+ÈåЏÌÍÏÚô`Ø Ü Í6ØãÎ'ÌãÍ6ô âSØåà

`

ñ'ÈåßÍ6ÌãÈ Û ØÍ Ü Ú Ü í4ÌãÈåÐ 
ß ÎdЏÚ>ßþý'ÌãÍ5ØãÈåÎdíDÌ Ü Þ
ý'Í6Øâ>Í6ÚÐ ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ßþý'âÍ Û âyÒ>ÎÈåÎ
Ü 

Û
Ü
`
Þ
Õ
ЃÓÚ ý'Ú
6× ÈäßÈåÎ Ìã6Í ËØ ÌóÚÒ
ÈåÌ£øCÎãÐiÔ/dÝÚdÊù`Ø Ü Ð ×ÏÈyÒ>ÎÈåÎ;ØãâÈþØ Ü ÓÈåÚ 

Þ
q
drx
I Ú"K dý'Í6Øâ{Øâ>È ×6ÈåÚ>Ð È'ÐË>ËhȦÐÌãÍ6Úô|Ø Ü Í6ØãÎ4ÌãÍÏôâSØåàBìVÚ Ü Ì#ßÈÊÌBØ Ü ÌãÈåßÍÏÌãÈ Û Ø

`

ÕhÜ Øâ]Î%ØãÐÚhßÐÌ#ß Ü 
Ò Ø ÐÚhßÎ%ØãЏÚ>ßЏÌãßäÈÊÌãÌ Ü ÌtØ Ü ØâÈ Ü ÚÈ ×ÏÈ;ØâȤí Ü Ì Þ
d q
Þ

F
D

‚
Û
Õ
Û 

Û
q
×ÏÈÊÚ>Ð
È
I
K d Ð Ú È!Ò>ÎÈåß<àbÅmâÍîÎWÎÈSSÒÈåÚ È ÌãÎ%ØWÌãÈåßÍÏÌÈ Ø#ÎÎRØ#ÐÚ>ß>ÐÌ#ß
Ü ÒØøDÍ9à È à ×6È£ßÈåÎ Û ÌãÍ6ËØ Ü Ì ‚ ù{Ø Ü7 ×6ÈåÚ>Ð Þ ÈyЏÚ>ß¼ØâÈåÚlÌãÈåßÍÏÌÈ Û Ø#Î;ý'â>Ð?ØGÍîÎ 

ý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚØ Üp ×6ȤßÈ¦Î Û 
Ì ÍÏËØ Ü Ì  øDÍ9à È G
à Î%ØãÐÚhßÐÌ#ßyÈåÌÌ Ü ÌÖù'Ø Üp ×ÏȤßÈåÎ Û ÌãÍ6ËØ Ü Ì
Û
Ü 

Ü
Û 

ý'âÍ âÍîÎmÚ ý_ЏÎãÎ
Íî?
Ð ØãÈåßGý'Í5Øãâ
×6å
È Ú>Ð Þ Èà

‚

H]ÆWÃdìRñ!ÄtÃyÆWÃdÅvƒ4ædñ!ìRæbmçgÆ á<ÇSÆ Ð Û âóËÌ ÜÛ
ÍÏÚ ü Ü Ó Èåß Õ Ô ü ÍÏФØâÈ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Ç„Ý
d ÐÌãô…Lmd{àtÅmâ>È

ÈåÎãÎ Û ÐڤРÛÊÛ È¦ÎÎbØâÈ|Ú>Ð Þ È!Í6Ø ýmЏÎ
ÛÝÜ Þ;Þ ÐÚ>ßþ×ÏÍ6Ú>È{ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ`øDÈÝÉÙ
Û ×6Ò>ßÍ6ÚôƒØãâÈþÍÏÚ ü ÜÛ Ð?ØãÍ Ü Ú0Ú>Ð Þ È¦ù Û ÐÚ Õ ÈyÐ å
Û Û ÈåÎãÎÈåß0Ð ÎóÐ×6ÍîÎRؤÍÏÚUØâÈ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏȏÇ
dÊÐÌãô ü dàŒÅmâÈGÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü ídÈÊ×ÏÈ Þ ÈåÚ Ø#Î ÍÏڌØãâÈ×6ÍîÎRØ@dÝЏÌô ü d{ÍÏÎ{Ë×îÐ Û ÈGÍÏÚ/dÝЏÌô Û dà
ÅmâÈôÈÊØ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß0ÍÏÎ`Ò>ÎÈÝíDÒ×mí Ü Ì íDÈÊØ Û âÍÏÚôÍ6ÚhßÍ ü ÍîßÒ>Џ×mЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎòíDÌ Ü Þ
ØâÍîÎ
×ÏÍÏÎ%ØåàªÅmâ>ÈyËÍîß Ü í¢ØâÈ Û ÒÌãÌÈåÚSؤËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ Û ÐÚ Õ ÈþíDÈÊØ Û âȦ߼íDÌ Ü Þ
ØãâÈ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏȏÇ

dÝËÍÏßd?à=N—âÈåÚÐ;Î Û ãÌ Í6ËØm×îÐÒ>Ú Û âÈåÎ'Ð{ÚÈåýYË>Ì ÜÛ È¦ÎÎpÍÏÚØâÈ Õ Ð Û ÓôÌ Ü ÒÚ>ߤØâÈåÚØâÈ
Û 
â ÍÏ×îßaP Î!ËÍÏß Û ÐÚ Õ È-Ð ÛåÛ È¦ÎÎÈåßGíDÌ Ü Þ
Øâ>È ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈ>d Û âÍÏ×îßXd?àbÅmâÈ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏȆd¦ð Ü ÚÙ
Ü
Ü
Ø ×Ï×6ÈåÌìRßXd!ÍÏÎmÎÈÝØpØ
Ø
â È¢ñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌWÚÒ Þ`Õ ÈåÌpâÒ>ÎÓÔ;ÍÏÎpÌãÒÚÚÍÏÚô Ü Úgà
Ü
Þ
Õ
ÆÚ ü ÍÏÌ Ú
ÈÊÚSØ ü ЏÌÍîÐ
×6ȦÎ8ЏÌÈmÐ|ÎÈÊËhÐÌ#Ð?ØÈTdÝÎË>Ð Û ÈFdbí Ü Ì4ÈåÐ Û â ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎåà8ï|ÈÊË+ÈÊÚ>ßÍÏÚô
Ü ÚþØâÈ`ýpÐiÔÐóËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ!ýmÐÎ Û ÌãÈåÐ?ØãÈåß<èhÍ5Ø#ÎdÍÏÚÍ6ØÍîÐ×4Î%ÈÊØ Ü í4ÈåÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ ÈÊÚSØ
Þ ÐiÔ Õ È ÛÝÜ ËÍ6ȦߤíDÌ ÜÞ
Í5Ø#ÎmË>ÐÌãÈÊÚSØ'ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ'Ð?ØmØãâÈgdÝÎË>Ðiý'ÚddË Ü Í6S
Ú Ø¦à

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇÍ6ÚSØãÌ
‡ˆŠ‰ˆ‹‡=Œ

ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈåÎ

Ü

'Ž7‘
’+“•”—–^-˜]_C™'šV›V^-˜ œCZ/ž›V^-Ÿ: 3›V^%[¢¡£œ_¤¥^%›™%˜ œ_
Ÿ[a™"›=˜]\]Z

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇhâý ÛÝÜ Úí:I ÙVïK<I ـpK<I Ùì¦KCI Ùß3I ÙÚ"K#K<I Ù9ísKCI Ùâ"KCI Ù9̀Ù9Ë
I ÙÎ]KI ÙVá5KI Ù9Ø]KI ÙVÅ<KI Ùë=KI ًN§K
HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇbâý

ÛÊÜ Úí'ËÌãÍÏÚ Ø#Î`ßÈÝØãЏÍ6×îÎ

Ð ÕhÜ ÒØ

Û à Îåà ×cK<I Ù Þ

KCI Ù9Ë

Û à Îåà ×#K

ØãâÈñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ`â>ÐÌ#ßýmÐÌãÈ

ЏÚ>ßßÈ ü Í Û ÈåÎ'ÐØ%Ø#Ð Û âȦß<à

HUÄ|ëWÅmìÄtÃtáÇ
`

Ù9â€ÇšëÌãÍÏÚ Ø;ØãâÈþÚÒ Þ Õ Ê
È Ì Ü í ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌ#Îåèbâ Ü Î%ØóÍ6ÚSØÈåÌ%íCÐ Û ¦
È Î Ë+ÈÊÌ ÛÊÜ
`
Þ
Õ
Ü
Û
Ý
Û
Ü
Ü
`
Þ
Õ
ØâÈ¢ÚÒ
ÈåÌ
íBßÍÏÎÓ
â ÐÚ>ÚÈÊ×îÎpËhÈåÌ
>
ÚSØãÌ ×6×ÏÈÊ̦è ÚÒ
ÈåÌ Ü €
í Ì#ÐÚ>ÓÎ
Þ
;
Þ
Ü
Õ
Ü
Û
Ê
Û
Ü
Ü
ÐÚ>ßØãâÈ ßÈÊØãЏÍ6×îÎ
È
ÌãÔäøCÍ6Ú
ÔSØȦÎãù
ÚÈåÐ â
ÚSØÌ ×Ï×ÏÈÊ̦
à t Ü ÒÌ 
ôÒ>ÌȦÎ`ЏÌȚËÌÍÏÚSØȦß<èbØâ>È Ì#Î%Ø{ÍîÎ`ØâÈšØ Ü ØãÐ× Þ È Þ;Ü ÌԃÍÏڌØâ>È ÛÊÜ
Þ

ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌåè
Ü íBßÍîÎ%ÓÎ
È Þ;Ü ÌãÔ
ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌåè

ÚÈÝÉØÍÏÎGØâÈÐ Þ;Ü >
Ò Ú Ø Ü í Þ È Þ;Ü ÌãÔUÐØ Õ+ÜÜ ØGØãÍ Þ È è!ÚÈÝÉØÍÏÎGØâÈÐ Þ;Ü Ò>Ú Ø
Û ÒÌãÌãÈÊÚSØ×ÏԤРü ÐÍÏ×ÏÐ Õ 6× ÈtÐÚ>ßG×ÏÐ ÎRØã×6ÔóÍîÎpØâ>È|×îÐÌãôÈ¦ÎRØmÐ ü ЏÍ6×îÐ Õ ×6È ÛÝÜ Ú ØãÍ6ô Ò Ü ÒhΠЏÌȦÐ
Ü í Þ È Þ;Ü ÌãԏàbÅmâÍîÎmÍÏÎ'ØâÈòßÈÊíCÐÒ×6Ø Ü ËØÍ Ü Úgà

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

ÿ ö

Ù9íRÇmëÌÍÏÚSØdØãâÈ`ÚÒ Þ`Õ å
È Ì Ü íbíCÐÚ>Î|Í6ÚyØâÈ{ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ¢ÐÚ>ßØãâÈÊÚ£ØâÈ{Î%Ë+ÈÊȦß
í Ü Ì!ÈåÐ Û âšíCЏÚÍ6ÚØãâÈ 
Î ÔÎ%ØÈ Þ àpÅmâÈ`Î%Ë+ÈÊȦßÎ ü Ð×ÏÒÈåÎ|ÐÌãÈ¢Í6ÚþÌãÈ ü Ü ×ÏÒØÍ Ü Ú>ÎmË+ÈÊÌ
Þ ÍÏÚSÒØÈóøDÌãË Þ ÎãùÝàbÅmâÈtíCÐÚ>ÎpÍÏÚGØãâÈtÎÔÎRØãÈ Þ
ЏÌÈt×ÏÐ Õ Èå×6ȦߤÍÏÚšÔ Ü ÒÌpâ>ЏÌãßýmÐÌãÈ

`

ÎËhÈ Û Í hÛ ÐØÍ Ü Ú ÎâÈåÈÝØBí Ü ÌBÔ Ü Ò>ÌBñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌåàBÅmâÈ
ÛÝÜ Þ;Þ 
Ð Ú>ß ÛÊÜ ÌãÌȦÎ%Ë Ü Ú>ß>ÎóØ Ü íCÐÚlÚÒ Þ`Õ ÈåÌL
ÎâÈÊÈÊØåèØãâÈòÎ%È ÛÝÜ Ú>ßGÍîÎmí Ü ÌmíCÐÚ ‚ è>ЏÚ>ßšÎ Ü í Ü ÌØâgà

ØãâÍÏÎ 

ÌãÎ%ØbÎ%Ë+ÈÊȦßòËÌãÍ6ÚSØãÈåߢíDÌ ÜÞ
Ü ÚlÔ Ü ÒÌÎ%Ë+È Û Í +Û Ð?ØãÍ Ü Ú

ÙVß<ÇWëWÌÍÏÚSØ Ü ÒØdÍ6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ Ü Ú Ü ÚyЏ×6׀ØâÈ`ßÍÏÎÓßÌÍ ü È¦Î Ü ÚØãâÈ ñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌåà
t Ü ÌÈ¦Ð Û â¤ßÍîÎ%Ó Ü Ú;ØãâÈ|ñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌåè ËÌãÍ6ÚSØ Ü ÒØـØãâÈ|ßÈ ü Í Û !
È Ú>Ð Þ È èÍÏÚóØâ>È
í Ü Ì Þ Ð?Ø Û à Îåà ׀ý'âÈåÌÈ Û ÍîÎ'ØãâÈ Û âhÐÚÚÈå×@è+Î'ÍîÎ'Øâ>È{á>ðmáìmìRï
ø Ü Ì|ÌãЏÚÓùmÐÚ>ß×

`

ÍîÎbØãâÈ|á>ðmáìbç8údÃ Ü í+ØãâÈ|ßÈ ü Í Û ÈèØâÈ Þ ÐÚSÒíCÐ Û ØãÒÌãÈÊÌQP ÎbÚhÐ Þ Èòø ü ÈÊÚ>ß Ü ÌÍîß>ùÖè
Þ;Ü ßÈÊ× Ú>Ð Þ È£øCËÌ Ü 
ß Ò Û Ø Íîß>ùÝè4ØâÈGßÍÏÎÓ£P Î ü ÈÊÌ#ÎÍ Ü ÚÍîß<èBØâ>ÈGßÍîÎ%Ó
Õ ÈÊ̦è€ØãâÈGßÍîÎÓäô È ÜÞ ÈÊØÌãÔþÙdÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Û Ô×ÏÍ6Ú>ßÈÊÌ#ÎÊèBâÈåÐ ßÎòЏÚ>ß

ØãâÈGßÍîÎ%Ó£P Î
ÎÈÊÌãÍÏЏ×bÚÒ Þ

ÎÈ Û Ø Ü Ì#ÎåèÐÚ>ßØãâÈò×îЏÎ%Ø Õ × ÜÛ š
Ó ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü ÚØâÈ ßÍÏÎӚЏÚ>ߚØâÈ Õ × ÜÛ š
Ó ÎÍÊÈòÍÏÚ
Õ S
Ô ØȦÎÊàdØâÈ;ßÍîÎ%ÓÌãÈ ü Ü 6× ÒØÍ Ü Ú ÛÝÜ ÒÚSØ|Ë+ÈÊÌ Þ Í6ÚÒØãȚøDÌãË Þ P ÎãùÝèhØãâÈ{ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í
Ú Ü Ø Û âȦίr Ü ÚÈåÎpÐ ü ÐÍÏ×ÏÐ Õ ×6È Ü G
Ú ØãâÈòßÌãÍ ü È{øCÍ5íÐÚÔù

`

ÙÚgÇWëWÌÍÏÚSØ Ü ÒØdØâÈ ßÍÏÎӚßÌãÍ ü È-Ú Ü Ø Û âmr Ü Ú>È|Ø#Ð Õ ×ÏÈåÎdÍ5íÐ ü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏȏàpÅmâÍÏÎdÍÏÎdÐ
ÎÒ Õ Ù Ü ËØãÍ Ü Ú¤Ø Ü ØâÈtÙVß Ü ËØÍ Ü Ú€à4Ã Ü Ø!Ð×Ï×gßÍîÎ%ÓÎ'ЏËËhȦÐÌmØ Ü;ÛÊÜ Ìã
Ì È Û Øã×6ÔóÌãÈÊË Ü ÌØ
ØãâÈ-Ú Ü Ø Û âme Ü ÚÈtË>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü ÚGØ#Ð Õ ×ÏÈåÎåà=t Ü Ì'È¦Ð Û âÚ Ü Ø Û âme Ü ÚÈ è

`

ØãâÈòí Ü ×6× Ü ý'Í6Ú>ôóÍÏÎdËÌÍÏÚSØȦß<ÇpØâÈD Ü Ú>ÈòÚÒ Þ Õ Ê
È Ì¦èØãâÈy Ü ÚȅP Î|ÎRØ#ÐÌØÍÏÚô Û Ô×ÏÍ6ÚÙ
ßÈåÌåè+ØãâÈD Ü ÚȅP ÎtÎ%ØãÐÌØÍÏÚôšâÈåÐ ß<è+ØâȆ Ü Ú|
È P Î|Ê
È Ú>ßÍÏÚô Û Ô×6ÍÏÚ>ßÈåÌåè+ØãâȆ Ü Ú>È|P Î
ÈåÚ>ßÍÏÚô|â>ÈåЏßgèiØâÈ Ü ÚÈ|P Î4ÎRØ#ÐÌØÍÏÚôd× Ü ô Í Û Ð× Õ × ÜÛ Ó-ÚÒ Þ`Õ ÈåÌåèØâÈ< Ü ÚÈ|P ÎBÈÊÚ>ßÙ
ÍÏÚô;× Ü ôÍ Û Ð× Õ × ÜÛ Ó¤ÚÒ Þ`Õ ÈåÌåèØãâÈJ Ü ÚÈ|P ÎmÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü íBÎÈ Û Ø Ü Ì#ÎmË+ÈÊÌmØÌ#Ð Û Ó

`

ÙVï

`

ÙìÖÇ4ìVÚÍ5ØãÍÏЏ×6ÍÊÈ Õ Ð Û Ó ÙÈÊÚhߌÃtðpñ÷á>ðmáì Û âÍÏË>ÎåàŒÅmâÍîÎ8°hÐô Þ ÐiÔ Õ ÈÒ>Î%ȦߌÍÏÚ
ÛÊÜ ÚrwRÒÚ Û ØÍ Ü Úý'Í5ØãâÐÚÔ Ü Øâ>ÈÊÌ Ü ËØÍ Ü l
Ú ÐÚ>ߗý'ÍÏ×6×¢ß Ü ÚÈ Ì#ÎRئàªìؚâhЏÎGЏÚ
Û
Ü 

Û
Ü
Ý
Û
Ü
È!+È Ø
Ú×ÏÔ ØãâÈ
Ì#Î%Ø
Џ×6×>Ø
âý
Úí+Øãâ>Ð?Øpâ>ЏÎWÚ Ü Ø ÔÈÝØ Ò>Î%ȦߤТÙVß<è Ùï Ü ÌbÙì

Ç>ëÌÍÏÚSØ

Ü ÒØ'ØãâÈòßÈ ü Í Û È¢Ú>Ð Þ

ȦÎpí Ü Ì!Џ×6׀ßÍÏÎÓGßÌãÍ ü ÈåÎ

Ü ËØÍ Ü >
Ú Îåè Ü Ì Ü ÚGØãâ Ü ÎÈ Û >
â Í6Ë>ÎpØãâ>Ð?Ø!âhÐ ü ÈdÚ Ü Ø!ԏÈÊØpâhЏßÐ 

Ü
Û
Û
Ð ÎÎ
îÍ Ð?ØȦߤý'Í6ØâØâhÐ?Ø
â ÍÏËgà 

Ü ÚØãâÈòÎ%ÔÎ%ØÈ Þ

ÙË

Ü ÚšØâÈ

à

Û â>ЏÚÚÈÊ×

Ü ÒØ Þ Ðw Ü Ì°+ЏÎâ£ÐÚ>ß Õ Ð?ØØÈÊÌãÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒËþÌ#Ð Þ
Џß>ßÌȦÎÎÈåÎ øDÍÏÚ
âÈÊÉ>ùÖà4æ'ßßÍ6ØÍ Ü Ú>Џ×6×ÏÔ¢ËÌÍÏÚSØ Ü ÒØBØâÈmÎ%ÍÊÈ Ü íØãâÈmñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ ÛÝÜ Ú ô ÒÌãÐØÍ Ü Ú
ЏÌȦÐà€ÆWÍ6ô â Øtø { ùЏßßÌãÈåÎãÎÈåÎbÐÌãÈ'ËÌãÍ6ÚSØãÈåß{Í6Ú Ü ÌãßÈÊÌñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ ÛÝÜ Ú ô ÒÌãÐÙ

Ù Þ

`

Ç'ëÌÍÏÚSØ

ØãÍ Ü ò
Ú ÐÌãÈåÐ'Î%ØãÐÌ؀ÐÚhߢÈÊÚ>ßòÐ ßßÌãÈåÎãÎ%ȦÎbø±t4ç€ætáÑ0ñdæ£ùÝè¦ñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ8ÑdÒ>Î%ÓÔ
á Û ÌÍÏËØ#Î8ЏÌȦÐ!ÎRØ#ÐÌØBЏÚ>ß-ÈÊÚhß Ðß>ßÌȦÎÎÈåÎ ø±t4ç€ætáсñ!æäùÖè?ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌVbpÍ5Ù
Ú>ЏÌÔóì Þ

ЏôÈ-ÐÌãÈåÐ{ÎRØ#ÐÌØ!ÐÚ>ßÈÊÚhßÐ ßßÌãÈåÎãÎ%Ȧ΢ø±t4ç€ætáѪñ!æ£ùÖè>ñdÐÍîßñ'ÒÚÙ
bmÐ Û Ó ÈåßÙÒËóÐÌãÈåÐ-Î%ØãЏÌ%ØmÐÚ>ßóÈåÚ>ߤРßßÌãÈåÎãÎ%ȦÎÊàBæ!Ú>ߤØâÈtÎ%ÍÊÈ Ü í

ÚÈåÌCbmÐ?ØØÈåÌÔ

ØãâÈòñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ

ÛÊÜ Ú 

ôÒÌ#Ð?ØãÍ Ü ÚšÐÌãÈåÐøDÍÏÚ

Õ Ô ØãÈåÎ#ù ÍÏÎmØãâÈÊÚËÌãÍÏÚ ØãÈåß<à

Û à Îåà ×@Ç-ëÌ ÜÕ È¤ÐÎ%ÍÏÚô ×6ÈóßÈ ü Í Û ó
È ÎËhÈ Û Í Èåß Õ ÔþØãâȤôÍ ü å
È Ú Û â>ЏÚÚÈå×@è4á>ðmáì
Ü
Ü
Þ
Û
ìRï[øDÌ#ÐÚÓùWÐÚ>ßGáhðmáìç€ú|ÃlËÌ ü ÍÏßȦß;Í6ÚGØâÈdí Ì
Ð?Ød à ÎÊà צdàBÅmâ>È Ü ÒØËÒØ
Ü íhØãâÍÏÎ ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ß{ÍÏÎ4ØãâÈdÎãÐ Þ È!ЏÎbØâÈDdÖÙßd Ü ËØÍ Ü Ú Õ ÒØwRÒ>Î%Øí Ü ÌbØãâÈ!ô Í ü ÈÊÚ

`

ÙË

`

ßÈ ü Í Û Èà'ìí4ØâÈ{ßÈ ü Í Û ÈòÍîÎ!Ú Ü Ø|Ë>ÌȦÎ%ÈåÚ Ø'ØãâÈÊÚ£Ú Ü ØãâÍ6Ú>ô¤ý'Í6×Ï× Õ È
ØãâÈ-ÈÝÉÍ6Ø'Î%ØãÐØÒ>Î Ü í€ã
Ø âÈ ÛÝÜ Þ;Þ ÐÚ>ߚý'Í6×Ï× Õ È ‚ à

Ü ÒØË>ÒØtЏÚ>ß

ÙÍ<ÙË Û à Îåà @× ÇWñ!ÈÝÙÍ6ÚÍ6ØÍîÐ×ÏÍÊÈtØâÈ{á>ðmáìmßÈ ü Í Û ÈòßÌãÍ ü ÈÊÌ!ÎËhÈ Û Í Èåß Õ Ô¤ØãâÈòô Í ü Ê
È Ú
Û â>ЏÚÚÈå×@è >
á ðmáìšìRïoøDÌ#ÐÚÓùþЏÚ>߬á>ðmáìþç€ú|Ã
Ë Ì Ü ü ÍîßȦßÍÏÚ.ØâȌí Ü Ì Þ 

Ð Ø

i L 

VU6;~}"4
 W6X6 
d

Û à Îåà ׀d?à8ÅWÔËÍ Û Ð×6×ÏÔdØãâÍîÎ ÛÊ܏Þ;Þ

ÚÈÊ̦èòмÚÈÊý

ÐÚ>ߢÍîÎgÒ>ÎÈåßòý'âÈÊÚgè Ü ò
Ú Ð'ÌÒ>ÚÚÍÏÚôdñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÙ
Õ È]ÒhÎ%ȦßYË>ÌÍ Ü ÌØ Ü ØâÈ

ßÌãÍ ü È]ÍÏÎyË×6Ò>ôôÈ¦ßÍÏÚgèòЏÚ>ß_Í5Øyý'ÍÏ×6×
ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌQP ÎmÚÈÝÉØ!ÌãÈ Õ+ÜSÜ Øåà

`

Þ Ü ÌãԏàbÅmâÍîÎ Ü ËØãÍ Ü ÚšÍîÎmÈÝÉÈ Û 
Ù¦ŒÇ>áÈÝØ'ØãâÈ ÕhÜÜ ØØÍ Þ È Þ È ;
Ò ØȦßGÍÏÚSØÈåÌÚ>Џ×6×ÏÔ Õ Ô
ØâÈ ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌ|Ð?Ø Õ+ÜÜ |
Ø ØÍ Þ {
È ÐÚ>ßyâ>ЏÎdÚ Ü íDÒÚ Û ØÍ Ü Ú¼ø Ü |
Ì È!È Û Ø#ù'ÈÊÉÈ Û ÒØÈåß
Ð?ØdЏÚSÔ Ü ØâÈåÌmØÍ Þ Èà

`

ÙÎåÇ4ëÌãÍ6ÚSØ'Øâ>È

`

ÙVá<Ç>ìRÎãÎ%ÒÈ{á>ðmáì'Î%Ë>Í6ÚþÒË ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß>Î'Ø Ü Ð×6× Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß>Î!ЏÎSSÒÍ Û 
Ó ×6ÔЏÎdË Ü ÎRÙ
Õ
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Î%Í ×ÏȏàÅmâÍîÎ
ËØÍ ÚÍÏÎmÍÏÚSØÈåÚ>ßÈåߚí Ì'Ò>Î%È-ÐØ!Ë p
ý ÈÊÌ٠ښÎ%ØãЏôÈ
ÚÏ× Ôà

`

Ù@ئǢëÌ Ü Õ È{ØãâÈ;ØÈ Þ Ë+ÈÊÌ#Ð?ØãÒÌãÈ Þ;Ü Ú>Í5Ø Ü Ì-ÌãÈÝØÒ>ÌÚÍÏÚôšØâÈ;ÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×4ØÈ Þ
ØÒÌãÈ Ü í8
Ø âÈòñdÐÍîßñ'ÒÚÚ>ÈÊÌ'ÍÏÚßÈÊôÌãÈÊȦÎ!ð ÈÊ×îÎ%ÍÏÒ>Îåà

`

ÙÅ¢ÇSëÌãÍ6ÚSØ ØâÈdØÈ Þ Ë+ÈÊÌ#Ð?ØãÒÌÈ¦Î Õ ÈÊÍÏÚô
Í6Ú>ô;ß>ÐÈ Þ;Ü ÚøCâSý Þ;Ü ÚhùÖà

`

Ù9ëdÇt Ü Ì

`

ًN¬ÇgÅmâ>ÍÏÎ

Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßÎ|â>Ð ü È`ÎËÒÚÒËgà

HŒÃ¢ÄtÅmÆ áǏÅmâÈ

ÐØÍ Ü Ú{ÍÏÎ Õ Ô`á>ðmáì4ìRï½øCÌãЏÚÓùÖè

Õ Ô

‡ˆŠ‰ˆ‹‡:²

‚¦{Û

â>ÐÌ#Ð Û ØÈåÌpÎÈÊÌãÍÏЏ×<ÚÒ Þ

Õ ÈÊÌ

Ü í8ØãâÈ-ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊ̦à

ÌãÈ ÛÊÜ Ì#ßÈåß

Õ Ô`ØâÈtâ>ЏÌãßýmÐÌãÈ

Ë+ÈÊÌ#Ð?Ù

Þ;Ü ÚÍ6Ø Ü Ì%Ù

Õ+Ü ØãâædðªÐÚ>ßäï¢ð¬Ë Ü p
ý ÈÊÌ-ÎÒËË×ÏÍ6ȦÎÊè€ËÌÍÏÚSØ|ØãâÈ;ÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü ípÈåÐ Û â
Ü
Û
ËÌãÈåÎÈÊÚSØmЏÚ>ßóØãâÈ-ÎRØ#Ð?ØãÈ
í€ÈåÐ âš
Î ÒËË×ÏԏàÅmâÈ¢Î%ØãÐ?ØãÈ|ý'ÍÏ×Ï× Õ È¢ËÌãÍ6ÚSØãÈåßGÐ Î Ü Ó
Ü Ì°ØdßÈÊË+ÈÊÚ>ßÍÏÚô Ü Úšý'âÈÊØâÈåÌmØâÈ-ëpáú¬ÍîÎmý Ü ÌÓÍÏÚô Ü ÌmíCÐÒ×6ØRԏà
Ü ËØÍ Ü £
Ú ý'ÍÏ×Ï×BýmÐÍ6Ø¢ÒÚSØÍÏ×Ð×Ï×BË Ü ÎãÎÍ Õ ×ÏÈ
Ý
Û
Ü
ìØ!ÍÏÎmÒhÎ%ȦߚÍÏÚ
ÚrwRÒÚ Û ØÍ Ü Úý'Í5Øãâ

Ü ÌãßÈÊÌ Ü íËÌãÍ6ÚSØãÍ6ÚôtØãâÈdßÍîÎ%Ó`Í6Úí Ü Ì Þ
Û âhÐÚÚÈå×@è Õ Ôšáhðmáìpç8údà à

'Ž³´‘
’
”Aµ~œC_˜€™"œ^W˜]_¥¶Ÿ›V[Xµ·œ_•¸¯œ^¹™"[Xµ·–J[^%›™%^%[º
¸¯›=_ZmºJ»7¼½*Zmˆ

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>âý

Þ;Ü ÚoI Ù9ØdÎÈ ÛÝÜ Ú>ßÎ]KI ÙVß5K

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇiâý

Þ{Ü Ú¢ÍÏÎgÐ!â>ÐÌ#ßýmÐÌãÈ Þ;Ü Ú>Í5Ø Ü ÌãÍ6Úô!ß>ÐÈ Þ;Ü g
Ú àgì؀Ë+ÈÊÌãÍ Ü ßÍ Û Ð×6×ÏÔ

Ü
Õ
Ü
Û
Þ
Ü
ËÌ
È Î-ØâȤÎ%ØãÐØÒ>Î
å
í
ÈÊÌØãЏÍ6ÚÈÊ×ÏÈ
ÈÊÚSØ#Î
í'Ðñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ Ð>
Ú ßÍ5í'ÐÚ Ü ÒØ%Ù Ü í Ù
Õ ÐÚ>ß ÜÛÊÛ ÒÌÌãÈÊÚ Û Ètâ>ÐËË+ÈÊÚhÎÊèhý'Í6×Ï× Û ÐÒ>ÎÈ¢ØâÈòЏ×ÏÐÌ Þ
Ü
Ü
Ü
Ø
Î ÒÚ>ß
Ì ×ÏÍÏôâSØ!ÒËíCÐÒ>×5Ø
'
×ÏÈåßÎ4Ð ÎgýpÈÊ×Ï×SР΀ÎãÐ ü ÍÏÚôdÐ Þ ÈåÎãÎЏôÈÍÏÚ-Øâ>ÈpÎÔÎRØãÈ Þ
× Ü ô>à8ï|ÈÊË+ÈÊÚhßÍ6Ú>ô Ü Ú-ØâÈ Þ;Ü ßÈÊ×
Ü íbñdÐÍîßñ'ÒÚÚ>ÈÊ̦èØâÈ

ÈÊ×ÏÈ Þ Ê
È ÚSØãÎ Þ{Ü 
Ú Í6Ø Ü ÌãÈåßЏÌÈtØÈ Þ ËhÈåÌãÐØÒÌãȏèíCЏÚ>Î!ЏÚ>ßË Ü ýpÈÊÌ
Ü
Ü
Õ
Ü ÛåÛ ÒÌãÌãÈÊÚ Û È{ÍîÎ-í Ü ÒÚ>ß<èBâý Þ;Ü Ú]ý'ÍÏ×6× ÌȦßÒ Û È
ÎÒËË×ÏÍÏÈåÎåàN—â>ÈÊڌÐÚ
ÒØ%Ù í ٠ЏÚ>ß 
Þ
Õ

Ü
Õ
J
Ü
E
Ý
Û
Ü
ØãâÈpØÍ
È
ÈÝØRýpÈÊÈåÚ ËÌ
ÈåÎ8Ø
ÎÈ
Ú ßÎåà€ìíÐ Õ Ò-ÊÈåÌ4ÍÏÎBØãâÈ'Ð×îÐÌ Þ
>
ßÈ ü Í Û Èè?ØãâÈÊÚ
Õ
Ü
Ü
E
Ý
Û
Ü
Ü
Ü
E
Ê
Û
Ü
ØãâÈ
Ò-ÊÈåÌý'ÍÏ×6×>ØÒÌãÚ
Ú;í Ì
Î%È
ÚhßÎ4Øâ>ÈÊÚ
!ší Ì ÎÈ Ú>ß>ÎÐÚ>ß;ÌãÈÊË+ÈåÐØbØâÍîÎ
Û Ô Û ×6È-Ò>Ú ØãÍ6×gØâÈ

Õ Ò-ÊÈåÌ'ÍÏÎ

Þ

ÒØȦß

Ü ÌmØâ>È

ÜÛåÛ ÒÌãÌãÈÊÚ Û È|ÍîÎ

ÛÝÜ ÌÌãÈ Û ØÈåßgà

ìíØãâÈ ñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ Þ;Ü ßÈå× ÎÒËË Ü ÌØãÎ€Ð Õ Ò%åÈÊÌ Þ ÒØãÍ6ÚôtÎ%ý'Í6Ø Û €
â èåØãâÈÊÚòØâÈ Õ Ò%åÈÊÌ
Õ
Þ
Û
Û
Û
Û
ý'ÍÏ×6×
È
ÒØȦߌÍ6í!ØâÈÎ%ý'Í6Ø â0ÍÏÎ`ËÌãÈåÎãÎ%Ȧß]ßÒÌãÍ6ÚôÐ
Ô ×6È
â ÐÚô ÈGЏÎ`Ë+ÈÊÌ`ØâÈ
>
ËÌãÈ ü Í Ü Ò>Î4ËhÐÌ#ÐôÌ#ÐË>âgàN—âÈåÚ{âý Þ;Ü Ú;ÌãÈ ÛÊÜ ôÚ>Í#åÈåÎ8ØâÈ Þ ÒØÈ|Î%ý'Í6Ø Û â{Í5Ø ý'Í6×Ï× Õ ÈÊÈÊË

ØRý'Í Û È à

Ü ÒØ%Ù Ü í Ù Õ 
Ð Ú>ß ÜÛåÛ 
Ò ÌãÌãÈÊÚ Û ÈåÎ Û ÐÚ Õ È ÛÝÜ Ú>ÎÍÏßÈåÌÈ¦ßØ Ü¼Õ È Û Ð?Ø#ЏÎ%ØÌ Ü ËâÍ Û è 

Ü
Ê
Û
Û
Û
ÈåЏÚÍÏÚôþÍ5ímØãâÈ
Ò>ÌÌãÈÊÚ ;
È ÌÈ Þ ÐÍ6Úh΢ÒÚ ÛÝÜ 
Ì ÌãÈ Û ØȦß<ègØãâÈGñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌP ΢â>ÐÌ#ßÙ
þ
Ü
Õ
Þ
å
Û
Û
ýmÐÌãÈ;ÍÏÎ-×ÏÍÏӏÈÊ×ÏÔþØ
ÈGß>Ð
Ðô Èåß<àšÄ
ÒÌãÌÈåÚ Û ¦
È Î¢Î%Ò Û â]Ð ÎtØ Ü Ø#Ð×bíCЏÚíCÐÍÏ×6ÒÌãÈóÐÚ>ß
ð ÈåÌ%Ø#ÐÍÏÚ

Þ

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

i"‚

Î%Ò>Î%ØãЏÍ6Ú>Èåß;âÍÏôâóØãÈ Þ +
Ë ÈÊÌ#Ð?ØÒ>ÌÈdÐ× Ü Úôòý'Í6ØâóØ Ü Ø#Ð× Ü ÌWË>ЏÌ%ØãÍÏЏ×íCЏÚóíCÐÍÏ×6Ò>ÌÈdЏÌÈ ÛÝÜ ÚÙ
Î%ÍîßÈÊÌãÈåßšÐÎ Û ÐØãÐ ÎRØãÌ Ü Ë
â Í Û àBâSý Þ;Ü ÚGâ>Ð ÎpÐ Þ å
È ÐÚ>Î Ü í8ЏÒØ Ü Þ Ð?ØÍ Û Ð×6×ÏÔóË×îÐ Û Í6Úô`Øâ>È
ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ Í6ÚSØ Ü ÐgdÝÎâÒØãß Ü ý'Úd Ü ÌSSÒÍÏÈåÎ Û å
È Ú ØpÎRØ#Ð?ØÈ|ý'âÈÊÌãÈ Þ Í6Ú>Í Þ Ð×+Ë Ü ý ÈåÌÍÏÎ
ÛÝÜ ÚhÎ%Ò Þ È¦ß]øCÐÚhßþâÈÊÚ Û Èò×ÏÈåÎãÎdâ>ÈåÐ?Ø|ÍÏÎdôÈÊÚ>ÈÊÌ#Ð?ØȦß>ùÖà!Åmâ>ÍÏÎ|ÍÏÎ|ß Ü Ú>È Õ ÔšØãâÈ ÈÊÉÈ Û ÒÙ
ØÍ Ü Ú Ü íBØâÈ`Î%âÒØ#ß Ü ý'Ú ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÐí ØÈÊÌ|Ð`Ë+ÈÊÌãÍ Ü ß
Ü ÒØÙ Ü í Ù Õ ÐÚ>ß ÜÛÊÛ ÒÌÌãÈÊÚ Û ÈåÎ`ÐÌãÈGÎÒ>ÎRØ#ÐÍÏÚÈåßgàäÅmâÍîÎ
æ!ÒØ Ü áâÒØ#ß Ü ý'ÚháÈ Û Î!ÍÏÚSØÈåÌÚ>Ð× ü ÐÌãÍîÐ Õ ×Ïȏà|áÈÊÈ-ØãâÈ

Ü í8ØãÍ Þ Èòý'âÈåÌÈ Û Ð?ØãÐ R
Î ØãÌ Ü ËâÍ Û
Ü Û È¦
Ë>Ì 
Î ÎòÍÏÎ`ÈÊÚ>Ð Õ ×ÏÈåß<è ü ÍîÐþØâ>È
ÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×ÏÎ Þ ÐÚÒ>Ð׀í Ü Ìdh
Ò Î%È Ü í
Î%ØãЏÌ%ØãÍ6Ú>ô Ð?Ø ÕhÜÜ ØWØÍ Þ È Õ Ô Û ÌÈÊÙ

à âý Þ;Ü Ú Û ÐÚ Õ ÈtËÌãÈ ü ÈåÚSØÈåß{íDÌ ÜÞ
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È 8
ØâÈtô× ÜÕ Ð×>ÈåÚ ü ÏÍ Ì Ü Ú Þ ÈÊÚSØ ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈdÃ Ü Ñ!ý Þ;Ü ÚGÐÚ>ߚÎ%ÈÊØ%ØãÍ6Úô{ÐÚÔ
Í5ئàæ.ýpЏÌÚÍÏÚô Þ ÈåÎãÎЏôÈ¢ý'Í6×Ï× Õ ÈòÎRØ Ü ÌãÈåߚÍ6ÚØâ>ÈòÎ%ÔÎ× Ü ô>à

ØâÍîÎ

Ð?ØÍÏÚô

ü Ð×ÏÒÈ!Ø Ü

H¼Ä|ëWÅmìÄtÃ|áÇ
`

Ø|ÎÈ ÛÊÜ Ú>ß>ÎÊÇmáËhÈ Û Í6íDÔGØãâÈòÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü íÎÈ ÛÊÜ >
Ú ßÎ'Ø Ü ýmÐÍ6Ø Õ ÈÊØRý ÈåÈÊÚþËÌ ÜÕ ÈåÎ Ü í
ØãâÈâ>ÐÌ#ßýmÐÌãȤÈÊ×ÏÈ Þ ÈÊÚSØ#ÎÊàUìídØâ>ÍÏÎ Ü ËØÍ Ü ÚUÍÏÎ;Ú Ü Ø;ÎË+È Û Í Ȧß<èWØãâÈþßÈÝíCЏÒ×6Ø
Ë+ÈÊÌãÍ Ü ßšÍÏξ|L|L{ÎÈ ÛÝÜ Ú>ßÎåà

`

ÙVß<ÇÅ8ÒÌÚ

HUáÆÆlædçBá>Ä`Çâý
‡ˆ‹‰ˆŠ‡¿

Ü ÚßÈ Õ Òôô Í6Ú>ô

Þ;Ü ßÈ¢ý'âÍ Û â

Û ÐÚËÌ Ü ßÒ Û È-ßÈ Õ Òô ôÍÏÚô

Ü ÒØãËÒØåà

ÛÊÜ ÚíRèËhÎRØ#Ð?ØÒhÎÊè>ÎÔÎ%× Ü ôSß<èÎ%âÒØ#ß Ü ý'ÚgèÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×ÏÎ

À…’/ÁzÂpÃv’/Ävņ¼l”ÀF_C™5[X^-_›=\VšV›V^-˜ ›VÆ\][XZ†ZF[XŸ'ÆCÇ*ç›=˜]ŸÃv_”
_[^—™"œ·¡Wž›=_¥[AŸ:Ç_›=µÈ˜]¡aZlœ¸>^-__˜É_¥·Ê[^-_[X\

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇð ÈÊÌØãЏÍ6Ú{ÌÒ>ÚÙ@ØãÍ Þ

ÈpíDÈåÐØÒÌãÈåÎ Ü í>ØãâÈ!ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ Û ÐÚ Õ È Þ Ð?Ù
Û
ÚÍ6Ë>Ò×ÏÐØȦß
â>ÐÚ>ôÍÏÚô!ÍÏÚ ØãÈÊÌãÚ>Ð× ü 
Ð ÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈåÎ ü ÍîÐ'ØãâÈmÎ%ÈÊØÍ ü ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhß<à8ÅmâÈ ØãÐ Õ ×ÏÈ
Õ Èå× Ü ýlßÈ¦Î Û 
Õ
Û
Û
Õ
Ì Í ÈåÎ ÈåÐ â
âhÐÚô ÈåÐ
×6È ü ЏÌÍîÐ Õ ×Ïȏè Í5ØQP ÎpÈ!+È Û ØåèÍ6ØP Î ßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Ð×ÏÒÈ|ЏÚ>ß
Ü
Û
Õ
ÌãЏÚôÈ
í ü Ð×ÏÒÈåÎ`Í5Ø
ЏÚ
ÈÎÈÝØ`Ø Ü àƒÅmâÈ ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È¦Î Õ ÈÊ× Ü ý~ÐÌãȤÌÒ>ÚÙ@ØãÍ Þ ÈGíDÈåÐ?Ù
Ü
ØÒÌãÈåÎ
ídÐäñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ;ÐÚ>ߌâÈÊÚ Û ÈšÐÌÈÐ×ÏýpÐiÔÎòÎÈÝØ`Ø Ü ØãâÈÊÍÏÌóßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈåÎ
Õ Ô

Õ ÜSÜ ØãÎåàƒð ÈåÌ%Ø#ÐÍÏÚ ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È¦Î Û ÐÚ Õ ÈšÎ%Ø Ü ÌãÈåß]РΠУô× ÜÕ Ð×
ý'âÈÊÚ0Ðäñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ +
Ü
Þ
Õ
ÈÊÚ ü Í6Ì Ú
ÈåÚ Ø ü ЏÌÍîÐ ×ÏÈ 
Ð Ú>ßý'Í6×Ï× Ü ü ÈÊÌÙ9ÌãÍîßÈtØâÈ{ßÈÝíCЏÒ×5Ø#ÎdÐØ ÕhÜÜ ØdØÍ Þ Èà'ìíÔ Ü Ò
Û ÌãÈåÐ?ØãÈ Ð¤ô × Ü Õ Ð×8ÈÊÚ ü Í6Ì Ü Ú Þ ÈåÚSØ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Ü íbØâhÐ?Ø ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈ|P Î!ÚhÐ Þ Èòý'Í6ØâäЏڣÐËÙ
ü Ð×ÏÒÈ èbÍ5ØQP Î;ßÈÊíCÐÒ×6Ø
ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌòÍîÎòÌãÈÝÙ Õ+ÜSÜ ØȦß<àšÃ

ËÌ Ü ËÌãÍÏÐØÈ

Ð ×ÏÒȚý'Í6×Ï× Õ È Ü ü ÈåÌ%ÙÌÍîßßÈåÚØâȚÚÈÝÉØ{ØÍ Þ ÈšØâ>È
ü 
Ü ØÈ è€Øãâ>Ð?Ø 
Ø âÈ ü Џ6× ÒÈ¦Î Ü ímØãâÈåÎÈ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈåÎ-ædñ!Æ

Ü
Õ
ÃtÄtÅðpÑ!Æmðpõ¢ÆWï_ý'âÈÊÚÎ%ÈÊØ ÍÏÚóØâÈ|ô×
Џ×>ÈåÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ ÈÊÚSØ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ'ØãÐ Õ ×ÏÈåÎpÐÚ>ß<è
Ý
Û
Ü
Û
Ü
Í5ímÍ6Ú
ÌãÌãÈ Øã×6ÔyÎÈÝئè€ý'ÍÏ×6×WôÈÊÚ>ÈÊÌ#Ð?ØÈ{ÈÊÌãÌ Ì#Î|ÐØ Õ+ÜÜ ØòÒÚSØãÍ6×WßÈÊ×ÏÈÝØÈ¦ß Ü Ì ÛÝÜ ÌÌãÈ Û ØÈåßgà
ìVÚþØâÈ ã
Ø Ð Õ 6× È Õ å
È × Ü ý-èÐÚÔ
Ü
Þ
ÈÊÚ ü Í6Ì Ú
ÈåÚ Ø ü 
Ð ÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ|ÍîÎ

ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6ÈòØâ>ÐØ
Þ

Û ÐÚþâ>Ð ü È`Ð

ü Ð×ÏÒÈ`Î%Ø Ü ÌȦßþЏÎdФô× ÜÕ Ð×

ÐÌãӏȦߤý'Í6Øâ]øŠftÆWÚ ü ù

Í5ئǣÅmâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6ÈÍîÎ;Øâ>È Þ ÐÉÍ Þ Ò Þ
ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü í E"‚i Ù Õ ÔSØãÈ Õ × ÜÛ ÓÎ
Û
Û 

Þ
Õ
Ü
ØâÈ
Ð âÈ
×6ȦÎ%ÔÎ%ØÈ
ý'Í6×Ï×
Ò"!ÈÊÌí Ìý'ÌãÍ5ØãÈåÎåà~ìí ØãâÍÏÎ×ÏÍ Þ Í6ØþÍÏÎÌãÈåÐ Û âÈåßlЏ×6×
Ü
Û
Û 

ý'ÌÍ6ØȦÎ-Ø
ØâÈ
Ð â>È
×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ Þ
ý'ÍÏ×Ï× Õ È Õ × ÜÛ ÓÈ¦ßƒÒÚSØÍÏ×WØãâÈ Û Ð Û âÈ ×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ
Ü
Ü
Õ
Û
â>ЏÎbý'ÌãÍ6Ø%ØÈåÚ
ÒØdø Ø
5Í ØQP Î
Ð Ó ÈÊÚ>ßhùBÈÊÚ Ü Òôâ Õ × ÜÛ ÓÎbØ Ü ÌãÈåÐ Û â{Ð-× Ü ý¼ýpÐØÈÊÌ Þ ÐÌÓ
Ü
Ùpý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'× ýJËmØÍîßȏà!Åmâ>ÍÏÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Û ÐÚÚ Ü Ø Õ È Û âhÐÚô ÈåßÍ6í Õ Ð?ØØÈÊÌãÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒË

HŒý'ÌÍ6ØȅË'×6Í Þ

ñ!æ

ÍÏÎtÐ ü ÐÍÏ×ÏÐ Õ Ï× È`ЏÎ|Í6ØtÍîÎ|ØÍÏÈåßþØ Ü ã
Ø âÈ;Ð Þ;Ü ÒÚSØ Ü í Õ Ð?Ø%ØãÈÊÌãÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒËyñ!æ
Õ
Ü
Ð ü ЏÍ6×îÐ
6× È à{ÅmâÈ ü 
Ð ×6ÒÈ
íWØâ>ÍÏÎ ü ЏÌÍîÐ Õ Ï× È;ÍÏÎ Û Ð× Û Ò×îÐ?ØãÈåßäý'âÈÊÚäØâ>È Û Ð Û â>È{Íî΢ÍÏÚÍ5Ù
ØÍîÐ×ÏÍ#åÈåß<àþìØQP Î ü Ð×ÏÒȤÍîÎ ßÈåËhÈåÚ>ßÐÚSØ Ü Ú]ý'âÈÝØãâÈÊÌ Õ Ð?ØØÈåÌÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒË]ñ!æÍÏÎ

i 

VU6;~}"4
 W6X6 
ÍÏÚ>Î%ØãÐ×Ï×ÏÈåß]ÍÏڌØãâȚñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌåàäìí!Í6ÚhÎRØ#Ð×Ï×6Ȧß<è4ØâȚÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Õ × ÜÛ ÓÎ Ü ídß>Ð?ØãÐ
Øãâ>Ð?Ø Û ÐÚ Õ ÈGÎÐ ü ÈåßäÍ6ÚSØ Ü ØâÈ Õ Ð?ØØÈÊÌãÔ Õ Ð Û ÓÈ¦ßÙÒËñdæ‚ÍîÎ Û Ð× Û Ò×ÏÐØȦß<àšìí'Ú Ü
Õ ÐØ%ØãÈÊÌãÔ Õ Ð Û ÓÈ¦ßÙÒË ñ!æ~Íî΀ËÌãÈåÎÈÊÚSئè¦Í6ØP Î ü Ð×ÏÒÈWÍîÎ4Î%ÈÊØ€Ø ÜJiEFÌlÜ íØâ>È ñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÙ
ÚÈåÌP Î Þ È Þ{Ü ÌÔ_øDÈÊÉË>ÌȦÎÎÈåß¼ÍÏÚÐ ÛÝÜ ÒÚSØ Ü í E"‚iÕ Ô ØãÈ Õ × ÜÛ ÓÎ#ù`Øâ>ÈÊÚÐ ßewRÒ>Î%ØÈåß
Ø Ü

Þ Ü ÒÚSØ Ü í Û Ð Û 
ÌÈ°>È Û Ø-ØâȤР;
â ÈóÌãÈSSÒÈåÎ%ØÈ¦ß Õ Ô ÛÝÜ Ú ôÒÌãÈåßäÌ#ÐÍîßÎÈÝØ#ÎÊàON—âÈÊÚ
Õ Ü ØâŒý'ÌãÍ6ØÈ|Ë'â>Í6ô 
Í6Ø`ÍîÎ Û â>ЏÚôÈ¦ßäØâÈåÚ h
â ËmØÍîßÈGЏÚ>߃ý'ÌÍ6ØȅË'× Ü ýJËmØãÍÏßÈ
Ð?ØãÍ Û Ð×Ï×6Ô Û â>ЏÚôÈ¦ß;Ø Ü ØâÈåÌÈ¢ßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Џ×6Ò>ÈåÎtøCÐ íDÒÚ Û ØãÍ Ü Ú Ü ígØâ>È ü Ð×ÏÒÈ

ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'×ÏÍ Þ
ЏÌÈ¢ÐÒØ ÜÞ

Ü íBý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'×ÏÍ Þ

Í6Ø#ùÝà

H]ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'âÍÏôâXËmØÍîßÈÇ Åmâ>ÍÏÎ
‚  Ù Õ ÔSØÈ Õ × ÜÛ
ý'ÌãÍ5ØØÈåÚÙ@Ø Ü†E%¦

ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈ;ÍÏÎ
ÓÎpÍ6ÚGØâÈ Û Ð
Û
Ü
ÈÊÉ ÈÊȦßÎtØâÍîÎ ü Ð×ÏÒȏègØ
Ð ü Ü ÍÏßyØâÈ Û Ð
Û
Û
ÈåÚ>ß<èmØâ>È
Ð âÈp°>Ò>ÎâÍÏÚô Þ È Û â>ЏÚÍÏÎ Þ
ÒÚSØãÍ6×|ØâÈäÐ Þ;Ü ÒÚSØ Ü í-ÒÚý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚªø Ø Ü

ÐâÍ6ô âƒýpÐØÈÊÌ Þ ÐÌÓþí Ü Ì Øâ>ÈóÚSÒ Þ Õ Ê
È Ì Ü í
Û âȏàN—âÈåÚGØãâÈ|ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü í8ßÐØãÐ Õ × 
Ü Û ÓÎ
Û âÈ ×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ Þ
Ü
k
Þ
Õ 

Ü
Û
íDÌ
×
ÓSÍÏÚôÍ5ØQP Î-íDÌ Ü Ú Ø
ÛÊÜ ÚSØÍÏÚÒ>Ð×Ï×ÏÔ7°>Ò>ÎâȦÎ;ØâÈ Û Ð Û â>È Õ Ò"!ÈÊÌ

Øâ>È Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßhù Û Ð Û âÈ Õ Ò"!ÈÊÌ#ΤÍîÎ Õ ÈÊ× Ü ý
Ü
ýmÐ?ØãÈÊÌ
ЏÌÓ¬øDý'ÌãÍ6ØÈ|Ë'× J
ý ËmØÍîßÈiùÖàrÅmâÍÏÎ ü Ð×ÏÒȃßÈÝíCЏÒ×6ØãÎšØ ÜviE…ÌÜ í
Þ
Õ
Û
ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'×ÏÍ
Í6Øåà4ÅmâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ
×6È
ÐÚ`â>Ð ü È ü Ð×ÏÒÈåÎBÌ#ÐÚô Í6Ú>ô!íDÌ ÜÞ
ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'×ÏÍ Þ Í6Øbß Ü ý'Ú
Ü
Ü
Ý
Û

Ü
;
Þ
Þ
Õ
Ø
ý'ÌãÍ6ØÈ|Ë'× ýJËmØÍîßÈ à8ìØ'ÍîÎmÌÈ
ÈÊÚhßÈåߤØâ>ÐØpØãâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ
×6È|Ú Ü Ø Õ È Û âhÐÚô Èåß<à
ØãâÈƒ× Ü ý

Þ

H]ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'× Ü J
ý ËmØÍîßȏÇóÅmâÍîÎ
° ÒhÎ%âÍÏÚô Þ È Û â>ЏÚÍîÎ Þ ÍîÎ
>

Ð ÌãÍÏÐ Õ ×6ÈGÍÏÎ{Ðy× Ü ýfýpÐØÈåÌ Þ ÐÌãÓ£í Ü Ì`ý'â>ÈÊÚ]ØãâÈ Û Ð Û âÈ
ü 
ÛÝÜ Ú ØãÍ6ÚÒ>Џ×6×ÏÔ8°>Ò>ÎâÍÏÚôóßÐ?Ø#ÐòØ Ü Í6ØP Î Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßgàÄ|Ú Û È|ØâÈ
ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü í4ý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚÙ9Ø ÜóÛ Ð Û âÈ Õ × ÜÛ ÓÎmÔ ÈÝØmØ ÜóÕ ÈT°>Ò>ÎâȦߚÈQSSÒ>Ð×îÎ Ü ÌmÍîÎ'×6ȦÎÎpØãâ>ÐÚ
 E…Ì_Ü í
Ø âÍÏÎ ü Ð×ÏÒȏè?ØãâÈdÎÒ>Î%ØãÐÍÏÚȦ߄°>ÒhÎ%âÍÏÚô-ÍîÎÎ%Ø Ü Ë>ËhȦß<àBÅmâ>ÍÏÎ ü Џ×6ÒÈ!ßÈÝíCÐÒ>×5Ø#Î4Ø Ü …
ã
Þ
Õ
Û

Ü
Þ
ý'ÌãÍ5ØãÈ|Ë'×ÏÍ
Í6Øåà4ÅmâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ ×ÏÈ
ÐÚ`â>Ð ü È ü Џ×6Ò>ÈåÎ8ÌãЏÚôÍÏÚô!íDÌ
ý'ÌãÍ6ØÈ|Ë'â>Í6ô âËmØÍîßÈÝÙ

‚

ß Ü ý'ÚšØ Ü 

ÊÈåÌ

Ü

ø±LSùÖàbìØ!ÍîÎmÌÈ ÛÝÜ Þ{Þ

ÈåÚ>ßÈåßGØâhÐ?ØmØâÍîÎ

ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ|Ú Ü Ø

Õ È

Û âhÐÚô Èåß<à

Û Ð Û âȅË'Ú"°>Ò>ÎâgÇWÅmâÍîÎ ü 
Ð ÌÍîÐ Õ ×ÏÈ¢ÍÏÎ!ØâÈ ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Û Ð Û âÈ Õ Ò"!+ÈåÌãÎ øDÚ Ü Ø E"‚i Ù Õ ÔSØãÈ
ßÐØãÐ Õ × ÜÛ ÓÎ#ùØâ>ÐØpØãâÈ Û Ð Û â
È °hÒ>Î%â>Í6Úô Þ È Û âhÐÚÍîÎ Þ
ý'ÍÏ×Ï×gÐ?Ø%ØãÈ Þ ËØ'Ø Ü '
ý ÌãÍ6ØÈ Ü ÒØ
ÍÏÚ Ü Ú>ÈV°>Ò>Îâ Û Ô Û ×ÏȏàBæ'ßewRÒ>Î%ØÍÏÚô'Øâ>ÍÏÎ ü Џ×6Ò>È Þ i
Ð ÔdÍ Þ Ë>Ì Ü ü ÈBË+ÈÊÌí Ü Ì Þ ÐÚ Û È Ü Ú-ý'ÌãÍ5ØãÈåÎ
ßÈåËhÈåÚ>ßÍÏÚô Ü íBØãâÈ ÎÍ#åÈ Ü íBØâ>È Û Ð Û âÈ Õ Ò"!ÈÊÌ#ÎdЏÚ>ߚØRÔSË+È Ü íbßÍÏÎÓßÌÍ ü Ȧm
Î Ò>Î%ȦßÍ6Ú
 { àBìØP Î ü Ð×ÏÒÈ Û ÐښÌãЏÚôÈ|íDÌ ÜÞ
ØãâÈ¢ÌãЏÍÏߚÎ%ÈÊØ Õ Ð Û ÓÈåÚ>ßÎåàBÅmâ>È¢ßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Ð×ÏÒÈtÍÏÎ ‚i

H

H



Ø Ü‚i{ à

ÈåÌ Ü í Û Ð Û â>È Õ Ò"!ÈÊÌ#Î`øCÚ Ü Ø E"‚i Ù Õ ÔSØãÈ
Û >
â ЏÚÍîÎ Þ
ý'ÍÏ×6×bÐ?ØØÈ Þ ËØ|Ø Ü ÌãÈåÐ ß Ü ÒØ
Þ
Ü
ÐiÔ Í
ËÌ ü È Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ ÐÚ Û È Ü Ú{ÌȦЏßÎ
Õ Ò"!ÈÊÌ#ÎdЏÚ>ߚØRÔSË+È Ü íbßÍÏÎÓßÌÍ ü ȦÎmÒ>Î%ȦßÍ6Ú

Û Ð Û âȅË'ÚÌȦЏß<ÇmÅmâÍîÎ ü 
Ð ÌÍîÐ Õ ×ÏÈòÍîÎ'ØãâÈ`ÚÒ Þ`Õ
Õ 

Ü
Û
ßÐØãÐ
×
ÓÎ#ùmØãâ>Ð?ØtØâÈ Û Ð Û âÈòÌãÈåÐ ßÍ6Ú>ô Þ È
Ü
ÍÏÚ
ÚÈmÌãÈåÐ ß Û Ô Û ×6È àBæ'ßrwRÒ>ÎRØãÍ6Ú>ô¢ØâÍîÎ ü Ð×ÏÒÈ Þ

Ü B
í ØãâÈ ÎÍ#åÈ Ü íBØâ>È Û Ð Û âÈ
Õ
ØãâÈ¢ÌãЏÍÏߚÎ%ÈÊØ
Ð Û ÓÈåÚ>ßÎåàBÅmâ>È¢ßÈÝíCÐÒ>×5Ø
 Ø Ü‚i
 { à

H

ßÈåËhÈåÚ>ßÍÏÚô

ü Ð×ÏÒÈtÍÏÎ

‚i{

àBìØP Î

ü Ð×ÏÒÈ

Û ÐښÌãЏÚôÈ|íDÌ ÜÞ

Û Ð Û âȅË'ý'×6Í Þ Í5ئÇ4Åmâ>ÍÏÎ ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈtÍÏÎpØãâÈ-ÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Û Ð Û âÈ Õ Ò"!ÈÊÌ#ÎòøDÚ Ü Ø E"‚i Ù Õ ÔSØãÈ
ßÐØãÐ Õ × ÜÛ ÓÎãùhØãâ>Ð?؀ØâÈ Û Ð Û âÈ°>ÒhÎ%âÍÏÚô Þ È Û >
â ÐÚÍîÎ Þ ý'ÍÏ×6×SÐ?Ø%ØãÈ Þ ËØ ÛÊÜ Ð×6È¦Î Û ÈBÍÏÚSØ Ü Ð
t
Ü
Û Ð Û âȅË'Ú"°>Ò>Îâ-Í6ÚòØâ>ÐØ Û Ð Û âÈ|Ë'Ú%°>Ò>Îâ
ÎÍ6Ú>ô×ÏÈ ÎÈSSÒÈÊÚSØãÍÏЏ׏ý'ÌãÍ5ØãȏàBìØ8ÍîÎ8ßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚS؀Ø

ÍîÎ'ØãâÈ-Ø Ü ã
Ø Ð×gÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Û Ð Û âÈ Õ Ò"!+ÈåÌãÎ'Øâ>ÐØ Û ÐÚ Õ Èòý'ÌãÍ5ØØÈåÚÍÏÚyÐóÎÍ6Úô ×6È Û Ð Û âÈ
Û
Û
°>ÒhÎ%â Ô Ï× È¢ÐÚ>ߤØâȦÎ%È Õ "
Ò !ÈÊÌ#Î Û ÐÚ Õ ÈtÚ Ü ÚšÎÈSSÒÈåÚSØÍîÐ×ý'âÈÊÌãÈåÐ Î Û Ð Û âȅË'ý'×6Í Þ Í5Ø
Þ
Ü
Þ
Õ
Íî΢Ф×ÏÍ
Í6Ø
ÚþØâÈ{ÚÒ
È Ì Ü ípÎ%ÈQS Ò>ÈÊÚSØÍîÐ× Û Ð Û â>È Õ Ò"!ÈÊÌQP Î!Øãâ>Ð?Ø Û ÐÚ Õ È{ý'ÌãÍ5ØØÈÊÚ
Ê
Ü
ý'Í6Øâ
ÚÈ-ý'ÌÍ6ØÈ à æ'ßewRÒhÎRØãÍ6Úô¤ØâÍîÎ ü Ð×ÏÒÈ Þ ÐiÔGÍ Þ ËÌ Ü ü ÈtËhÈåÌ%í Ü Ì Þ ÐÚ Û È Ü Úý'ÌãÍ5ØãÈåÎ
ßÈåËhÈåÚ>ßÍÏÚô

Ü íBØãâÈ

ÎÍ#åÈ

Ü íBØâ>È

Û Ð Û âÈ

Õ Ò"!ÈÊÌ#ÎdЏÚ>ߚØRÔSË+È

Ü íbßÍÏÎÓßÌÍ ü ȦÎmÒ>Î%ȦßÍ6Ú

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

H

ØâÈ¢Ì#ÐÍîßGÎÈÝØ
 Ø Í
Ü ‚¦|
 { à

Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß>ÎÊà4ÅmâÈ¢ßÈÝíCЏÒ×5Ø

ü Џ×6ÒÈtÍîÎ

‚i{

àBìØQP Î

ü Ð×ÏÒÈ

i ¾
Û ÐÚGÌ#ÐÚô È!íDÌ ÜÞ

Û Ð Û â>È|ËmíDË+ÈÊÌãÍ Ü ßþøŠftÆWÚ ü Ý
ù Çb ÔóßÈÊíCÐÒ×6ØåèSØãâÈ Û Ð Û âÈ°>Ò>ÎâÈåÎpÐÚÔ;ßÐ?Ø#Ð-Ø Ü`Õ È|ý'ÌÍ6Ø%Ù
‚ L…L|L Þ Í6×Ï×6ÍîÎÈ ÛÝÜ Ú>ßÎ'øCÒÚ×ÏÈåÎãÎ4Í5ØQP Î4í Ü Ì Û ÈåßòØ Ü-Õ Ô-Øâ>ÈmíCÐ Û Ø4Øãâ>Ð?ØbØãâÈ Û Ð Û âÈ
ÍÏÎ ôÈÊØ%ØÍÏÚô-íDÒ>×6×ÐÚ>ßóØâÈåÚ¤Í5ØC°>Ò>ÎâÈåÎØâÈ Û Ð Û âÈ!ÐÚhßóÌȦÎ%ÈÊØãÎ4ØãâÈ!ØãÍ Þ ÈåÌ#ùÝà4ê Ü Ò Û ÐÚ

ØÈÊÚ;È ü ÈÊÌãÔ

Ò âhÐ ü È-Ð;×ÏЏÌô È
ü ЏÌÔGØâÍîÎ:°hÒ>Î%â>Í6ÚôóË+ÈÊÌãÍ Ü ß Õ ÔÎ%ÈÊØ%ØÍÏÚôóØãâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×Ïȏà<ftÍ ü ÈåÚþÔ Ü 
ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í8ÎÒ>Î%ØãЏÍ6ÚȦߤÌãÈåÐ 
ß Î ÐÚ>ß Þ ÍÏÚÍ Þ Ð×<ý'ÌÍ6ØȦÎÊèSØãâÈÊÚÔ Ü Ò Þ Ði{
Ô ýmÐÚSØpØ Ü ßÈÝÙ
×ÏÐiÔ`ØâÈtý'ÌãÍ5ØãÈåÎ Ü ÒØ Ü í Û Ð Û âÈ'Ø Ü Øâ>È Õ Ð Û ÓÈÊÚhßÎWÐ ÎW× Ü Úô`ЏÎË Ü ÎãÎÍ Õ ×Ϗ
È àbÃ Ü ØÈ èSØâ>ÐØ
Õ ÔšÎ%ÈÊØ%ØÍÏÚô;ØãâÍÏÎ'Ø Ü Ð;âÍÏôâ ü Џ×6Ò>ȏèÔ Ü ÒGÌãÒÚØâ>È-ÌÍîÎ%Ó Ü í8× ÜÜ ÎÍ6Ú>ô{ý'âhÐ?Ø'Ô Ü Òšâ>Ð ü È
ý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚgà Åmâ>È{ßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈ`ÍîÎ ‚ L…L|L Þ
Û ÐÚÌ#ÐÚô ÈdíDÌ ÜÞ9E L|L Þ ÎWØ Ü ¾|L|L…L|L…L Þ ÎÊà

ÍÏ×6×ÏÍÏÎÈ ÛÊÜ Ú>ß>Î`øCÍ@à È

‚

ÎÈ ÛÊÜ Ú>ß>ùÝà-ìØP Î

ü Џ×6Ò>È

H0Î

Û Î%‹Í Ë'ý'ÌÍ6Ø…
È ËmØâÌãÒ£‹ø ftÆÚ ü ùÝÇbpÔ¤ßÈÝíCЏÒ×5Ø'Ð×Ï×ý'ÌÍ6ØȦ΢ø íDÌ ÜÞ
Ð`â Ü Î%Ø#ùpÐÌãÈ Õ "
Ò !+ÈåÌȦß
Í6Ú£ØâÈ;ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌQP Î Û Ð Û âÈ`ÐÚ>ßäÐÌãȄ°>Ò>ÎâȦßþØ Ü ØâÈ Õ Ð Û ÓÈÊÚhßyßÍîÎ%ÓÎ|ËhÈåÌÍ Ü ßÍ5Ù
Û Ð×Ï×ÏԏàN—âÈåÚ Õ ÐØ%ØÈåÌÔ Õ Ð Û ÓÈåßÙ9ÒËþñ!æ
ÍîÎdÐ ü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏÈ¢ØâÈåÚyØãâÍÏÎ|ÌãÈåÎÒ×5Ø#Î!ÍÏÚþØâ>È
Þ{Ü ÎRØÈÊé Û ÍÏÈÊÚSØbý'ÌÍ6ØÈmØãâÌ Ü 
Ò ôâ>ËÒØåàBìíÚ Ü¢Õ Ð?ØØÈÊÌãÔ Õ Ð Û ÓÈ¦ßÙ9Ò>Ë{ñ!æ÷ÍÏÎbÐ ü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏÈ
Ü ÌpÔ Ü Òšß Ü Ú Ü ØmýpÐÚ Ø Ø Ü ßÈÊË+ÈÊÚhß Ü Úšý'ÌÍ6ØÈ¦Î Õ ÈÊÍÏÚô;ÎÐ ü ÈåßóÍÏÚ Õ Ð?Ø%ØãÈÊÌãÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒË
ñ!æ

Í6ÚäÈ ü ÈÊÚSØ Ü í ÐGË Ü ýpÈÊÌ|íCÐÍÏ×6ÒÌãÈ Ô Ü Ò Û ÐÚ£í Ü Ì Û ÈòØãâÈóñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ|Ø Ü ý'ÌãÍ5ØãÈ
ßÐ?Ø#Ð Î%ØÌ#ÐÍÏôâSØWØãâÌÒ¤Ø Ü ØâÈ Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß>ÎËÌãÍ Ü ÌØ Ü ÌãÈÝØãÒÌÚ>Í6Úô{ÐÚÄtõ¬Î%ØãÐØÒ>ÎWØ Ü Øâ>È
â Ü Î%ØåàGÅmâ>ÍÏÎ-ȦÎÎÈÊÚSØãÍÏЏ×6×ÏÔyËÌ Ü ü ÍÏßȦ΢Ðý'ÌÍ6ØÈÊÙ@ØãâÌÒ Û Ð Û âȏàšÅmâȤßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Џ×6Ò>È Ü í

ØâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È ÍÏÎVLdÙ<ý'ÌÍ6ØÈÊÙ@ØãâÌÒ
Û ÐښØãЏӏÈ-ÐÌãÈ

Þ;Ü ßÈ ÍîÎ4ïdì%áæbmçgÆWï`àÅmâÈ

L`ÙWï|ì%áæbmçgƗý'ÌãÍ6ØÈÝÙ9Øâ>ÌÒ
‚ ÙÆWÃ|æbmçgƗý'ÌãÍ5ØãÈÝÙ9ØâÌãÒ
`
`

ü Ð×ÏÒÈå΀Øâ>ÍÏÎ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ

Þ;Ü ßȏè Ü Ì
Þ{Ü ßÈ à

H0Î

Û Î%͋Ë'ý'ÌÍ6ØȅËmíDÒ>Ð;øŠftÆÚ ü ùÖÇbÅmâÍîÎ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ'È!È Û ØãÎý'âhÐ?ØÍîÎWß Ü 
Ú È'ý'âÈÊÚ;ØãâÈt4údæ
Ü Þ;Þ ÐÚ>ßgà
N—âÈåÚ
ø±t Ü Ì Û Èþú!ÚÍ6ؤæ ÛÊÛ È¦ÎÎ#ù Õ 6Í Ø;ÍîÎóÎÈÝØ Ü ÚÐáhðmáìyNlñ'ìRÅmÆÙ ‚ L Ûʏ
Õ
Õ
‚
Ê
Û

Ü
;
Þ
Þ
ØâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ ×ÏÈóÍîÎ ÈåÚ>Ð ×ÏÈåß]ЏÚ>ß]Уá>ðmáìJNlñ'ìRÅmÆbÙ L
Ð>
Ú ßƒâ>Ð Î-ØãâÈOt4údæ
Õ Í5Ø!ÎÈÝØpÍÏÎpËÌ ÜÛ ÈåÎãÎÈåß;ØãâÈÊÚGØâÈ-ßÐØãÐòÍîÎpý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚßÍ6ÌãÈ Û Ø×ÏÔ;ØâÌãÒ¤ØãâÈ Û Ð Û â>È!Ø Ü Øâ>È
Õ Ð Û Ó Ê
È Ú>ß]ßÍîÎÓÎåàìí!ØâÈ
Õ Í5Ø Ü Ú£á>ðmáì:Nlñ'ìRÅmÆbÙ

ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6ÈGÍÏÎ;ßÍîÎÐ Õ Ï× Èåß<è4ØãâÈÊÚ]ØãâÈÎ%ÈÊØ%ØÍÏÚô Ü í'Øâ>Èt4údæ
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÎdÍÏÎdÍ6ô Ú Ü ÌãÈåßgàmÅmâ>È`ßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈòí Ü Ì!ØãâÍÏÎ
ùdÍ5í Õ Ð?ØØÈåÌÔ Õ Ð Û ÓÈ¦ßÙ9Ò>Ë£ñ!æÍÏÎtËÌãÈåÎÈÊÚSئè Ü ÌtÈÊÚ>Ð Õ ×6Ȧß

‚ L

ü ЏÌÍîÐ Õ 6× È`ÍÏ΢ßÍîÎÐ Õ Ï× Èåß0øŠL
ø ‚ ù|Í6í Õ ÐØ%ØãÈÊÌãÔ Õ Ð Û Ó ÈåßÙÒË£ñ!æÍî΢ÃtÄtŬË>ÌȦÎ%ÈåÚ Ø¦à
Û ÐښØãЏӏÈ-ÐÌãÈ

L`Ùì]f¢ÃtÄtñ!Ƨt4ú|æ
‚ ÙWædðpÅ Ü ÚptBú|æ
`
`

Õ Í6Ø
Õ Í6Ø

Ü Úþá>ðmáì<Nlñ'ìRÅmÆbÙ
Ü Úþá>ðmáì<Nlñ'ìRÅmÆbÙ

‚ L

‚ L

ÅmâÈ

ÛÝÜ Þ{Þ
ÛÝÜ Þ;Þ

ü Ð×ÏÒÈåÎ|Øâ>ÍÏÎ

ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ

ЏÚ>ßÎåè Ü Ì
ЏÚ>ßÎåà

H0Î

Û Î%‹Í Ë'Í6ÈåÌÌ Ü Ìbø‹ftÆÚ ü ùÝǀÅmâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈ ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×îÎý'â>ÐØgÍÏÎgß Ü ÚÈý'â>ÈÊÚtØâÈ ñ!ÐÍîßñ'ÒÚÙ
ÚÈÊÌ¢ÌãÈ Û ÈåÍ ü å
È Î¢ÐšìVÚÍ5ØãÍÏÐØ Ü Ì¢ï|ÈÝØãÈ Û ØÈåßÆÌãÌ Ü Ì Þ È¦ÎÎãÐô È Ü ÚÐá>ðmáì|â Ü Î%Ø Û âhÐÚÚÈå×@à
ìímÎÈÝØGø ‚ ùÖè Û ÐÒ>ÎÈ;ЏÚ]ð â>È Û Óƒð Ü Ú>ßÍ6ØÍ Ü Úgè8ìímâÄtÅûÎÈÝØGøŠL ùÝègí Ü ×Ï× Ü ýªØâ>Țá>ðmáìÙ 
Í6Ø!ØâÈ{ï|ÐØãÐGìVÚ3GÄ|ÒØ|Ëâ>Ð Î%È àtÅmâ>È`ßÈÊíCÐÒ×6Ø
Õ 

Ð
ã
Ì
Ï
Í
Ð
6× È Û ÐښØãÐÓ È-ÐÌãÈ
ü

ÎRØ#ÐÚ>ßЏÌãßþЏÚ>ßyÌãÈÝÙ9ØÌ#ÐÚhÎ Þ

LàÅmâÈ
`

ü Ð×ÏÒÈåÎpØãâÍîÎ

L`Ùbí

Ü ×Ï× Ü ý_á>ðmáìÙ 

ÎRØ#ÐÚ>ß>ÐÌ#ß

ü Џ×6ÒÈ`ÍÏÎ

ie 

VU6;~}"4
 W6X6 
‚
`

ÙWÍ6ô Ú Ü ÌãÈ|ØâÈ

á>ðmáìÙ 

Î%ØãÐÚhßÐÌ#ßGЏÚ>ß

Û ÐÒhÎ%È¢ÐGð âÈ Û Óð Ü Ú>ßÍ6ØÍ Ü Ú€à

HŒÎ

Û 
Π͊Ë!Î Ü ×‹Ë'ÌãÈ Õ+ÜSÜ £
Ø øŠftÆÚ ü ùÖǼïdÈÊØÈåÌ Þ ÍÏÚÈåΚý'âÈÝØãâÈÊÌšØ Ü ÐÒØ Ü ÙVßÈÊØÈ Û Øмá Ü ×îÐÌãÍÏÎ
+
Õ 

Ü
Ü
ÌãÈ
ؚЏÚ>ßUØâÈ Û 6× È¦ÐÌGЏÚÔ0ý'ÍîßÈ Þ;Ü ßÈyÚÈÊô Ü ØãÍÏÐØÍ Ü Ú>ÎåàìíòÎÈÝØäø ‚ ùÖè!ßÈÝØÈ Û ØšÐ
Ü
á ×ÏЏÌÍîÎ-ÌãÈ Õ+ÜÜ Ø`ЏÚ>ß Û ×ÏÈåЏÌòý'ÍîßÈ Þ;Ü ßȏàþìídâÄtÅrÎ%ÈÊØø±LSùÖèBí Ü ×Ï× Ü ýûØãâÈáhðmáìÙ 
Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ß;ÐÚ>ß{Ú Ü Ø Û ×ÏÈåЏÌbý'ÍÏßÈ
ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ Û ÐښØãЏӏÈ-ÐÌãÈ

L`Ùí Ü
‚ ÙWÍ6ô
`
`

×Ï× Ü ý_á>ðmáìÙ 
Ú Ü ÌãÈ|ØâÈ

Þ;Ü ßȏà4ÅmâÈdßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈ'ÍîÎLà4ÅmâÈ

ü Ð×ÏÒȦÎ4ØâÍîÎ

Î%ØãЏÚ>ßЏÌãß

á>ðmáìÙ 

Î%ØãÐÚhßÐÌ#ßGЏÚ>ß

Û ×ÏÈåÐÌmý'ÍîßÈ

Þ;Ü ßȏà

HŒÎ

Û 
Π͊Ë'â>ÌȦÎ%ÈÊØpøŠftÆWÚ ü Ý
ù ÇBï|ÈÝØãÈÊÌ Þ ÏÍ ÚȦÎ8ý'â>ÈÝØâ>ÈÊÌBØ Ü ÍÏÎãÎÒÈpÐtá>ðmáì Õ Ò>ÎBÌȦÎ%ÈÊØ Ü Ú â Ü ÎRØ
Ü
Ü
Ü
Ë
ÌØãÎmÐ?í ØãÈÊÌpË
ýpÈÊÌÙ g
Ú à8ìí8Î%ÈÊØ¢ø ‚ Ý
ù èØâÈåښÐ`áhðmáì Õ Ò>ÎpÌãÈåÎÈÝØpÍÏÎmß Ü ÚÈ Ü ÚóØâÈ¢â Ü ÎRØ
Ü 

Þ Ü Úm?Î%ØãЏÌôSßyËÌ ÜÛ È¦ÎÎ Ü ÚØâ>ÐØ Ë Ü Ì%ئàšìí!âÄtÅ
Ë
ÌØ ý'âÈåڌÎRØ#ÐÌØÍÏÚôØâÈ
ÌãÎ%Ø Î {
Ü
Ü
ÎÈÝØ;ø±L ùÝèÚ ØãâÍ6Ú>ôGÍîÎdß
ÚȏàtÅmâÈ`ßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Џ×6ÒÈ`ÍÏÎLàtÅmâÈ ü Ð×ÏÒȦÎ'Øâ>ÍÏÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È
Û ÐÚØãЏӏȢÐÌãÈ

L`Ù ß Ü ÚXP Ø'ÍîÎÎÒÈ
‚ Ù-ÍîÎÎÒÈþá>ðmáì

`

á>ðmáì Õ Ò>Î'ÌãÈåÎÈÝØ#Î

Õ Ò>Î{ÌȦÎ%ÈÊØãÎ 

Ü
Û
ËÌ
È ÎãÎpÍÏÎ!Î%ØãЏÌ%ØãÈåß<à
å

`

Ü ÚË Ü ýpÈÊÌÙ Ü Úgà

Ü ÚŒË Ü ýpÈÊÌÙ Ü ÚŒý'âÈÊÚ0ØâÈ 

Ì#Î%Ø{Î Þ{Ü Úm?Î%ØãЏÌôSß

HŒÎ

Û ÎŠÍ ËmíDÒ>×6‹× Ë'× Ü ôGŠø ftÆWÚ ü ùÝÇ4ï|ÈÝØãÈÊÌ Þ Í6ÚȦÎWý'â>ÈÝØâ>ÈÊÌ Ü ÌWÚ Ü ØpÎ%ØãЏÌôSß;ÌÈåË Ü Ì%Ø#ÎÊè ü ÍîÐòÎÔÎRÙ
× Ü ôhè>Ðóñ'ÈåÎÈÝØtð â>È Û Ó ÛÊÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü Ú Ü Úñ!ÈåЏßgè%NäÌãÍ6Øȏè+ŀȦÎRØdúdÚÍ6Ø|ñ'ÈåÐ ßԚЏÚ>ßáSØãЏÌ%Ø
áSØ Ü Ë ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhßÎÊàBÅmâÍî΀ÌãÈåÎÈÝØ Û âÈ Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü Ú ÍîÎBÐ×ÏýpÐiÔÎgÎÈÝØ4ý'âÈÊÚ`Ðdñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÙ
ÚÈåÌ ÕhÜÜ Ø#Î Ü ÌWØãâÈtÌãЏÍÏߤßÈÝØÈ Û Ø#Î Ð{Î Û Î%Í6Ù Õ Ò>ÎÌãÈåÎÈÝئàbÃ Ü ØãÈ!Øãâ>Ð?ØpØâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Ü Ú×ÏÔ

ÎÒËËÌãÈåÎãÎÈåÎmØãâÈò× Ü ôô 6Í Ú>ô Ü í8ØãâÍîÎtð âÈ Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü ÚþÍÏÚSØ Ü ÎÔÎ× Ü ô>èÍ6Ø|ß Ü È¦Î!Ú Ü Ø!ÈÝí Ù
íDÈ Û ØtØâÈ`ÌȦÎ%Ë Ü Ú>ÎÈ¢Ø Ü 
Ø âÈ`â Ü Î%Ø Ü íBØãâÍîÎ|ЏÚ>ßyÐÚÔyð âÈ Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü Úgà'ìíWÎÈÝØ;ø ‚ ùÖè
ØãâÈÊÚyЏ×6׀Î%ØãЏÌôSߚßÈÝØÈ Û ØãÈåßÌãÈåÎÈÝØ|ð âÈ Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü ÚÈÊÌãÌ Ü Ì Þ È¦ÎÎãÐô ÈåÎmÐÌãÈ-× Ü ôô Èåß<à
ìí€Ã¢ÄtŗÎ%ÈÊØ|ø±LSùÖè ØâȦÎ%È Þ È¦ÎÎãÐô ÈåÎbЏÌÈdÎÒËË>ÌȦÎÎÈåß;ÅmâÈdßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Џ×6Ò>ÈdÍîÎLà4ÅmâÈ
ü Ð×ÏÒȦÎmØâÍîÎ

ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈ

Û ÐښØãЏӏÈ-ÐÌãÈ

L`Ù Î%Ò>ËËÌãÈåÎãÎ × Ü ô ôÍÏÚô`ØâȦÎ%È
‚ ÙW× Ü ô{Џ×6× Þ È¦ÎÎãÐô ÈåÎåà
`
`

Þ

ÈåÎãÎãÐôÈ¦Î

HŒÎ

Û ÎŠÍ Ë Þ 
Î Ë Õ ÐßË>Ðô ȌøŠftÆÚ ü ùÖnjï|ÈÝØãÈÊÌ Þ ÍÏÚȦÎGý'âÈÊØâÈåÌ Ü ÌGÚ Ü ØÎ%ØãЏÌôS߁ÌÈåË Ü Ì%Ø#ÎÊè
Ú ÙVÎ%Ò>ËË Ü Ì%ØãÈåßóËhÐôÈ|ÚÒ Þ Õ ÈÊÌmÍÏښÐ8äÄtïdÆ
ü ÍîÐ`ÎÔÎ%× Ü ôhèØãâ>Ð?ØmÍ5Ø'â>Ð ÎWÌãÈ Û ÈÊÍ ü È¦ß¤Ð Ú Ü 
ÛÝÜ Þ;Þ Ð>
áÆ Ã|áÆ Ü ÌäÄtï|ÆáÆWç€ÆpðpÅ
Ú ßÍ5ØtÌÈ Û ÈåÍ ü ÈåÎpíDÌ ÜÞ
Фâ Ü Î%ØåàmÃ Ü ØÈ-Øãâ>Ð?Ø
Î%ØãЏÌôSߌý'ÍÏ×6×!ÍîÎãÎ%ÒÈØãâÈyÐËË>Ì Ü ËÌÍîÐ?ØãÈð âÈ Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü ÚUØ Ü Øâ>Èþâ Ü Î%ØyøÉdÖìVÚ ü Ð×ÏÍîß
Û ØãÍ ü È Ü íbØãâÈ ü Џ×6Ò>È Ü íbØãâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ Õ ×Ïȏà|ìíWÎ%ÈÊØ;ø ‚ ùÝèhØãâÈÊÚ
Џ×6×pÎRØ#ÐÌãô ß]ßÈÊØÈ Û ØÈ¦ßƒÚ Ü 
Ú ÙVÎÒËË Ü ÌØÈå߃ËhÐôÈóÚÒ Þ`Õ ÈåÌãÎ Í6ڗäÄtïdÆ[áÆWÃ|áƽÐÚ>ß 
äÄtï|ÆáÆWçgÆpðpÅ ÛÊ܏Þ;Þ Ð Ú>ß>Îgý'ÍÏ×6× Õ ÈW× Ü ôôÈ¦ß<àgìí>âÄtÅ]Î%ÈÊØ ø±LSùÖè¦ØâȦÎ%È Þ ÈåÎãÎЏôÈåÎ
ЏÌÈ;Î%Ò>ËËÌãÈåÎãÎ%ȦߣÅmâÈ;ßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Џ×6Ò>È`ÍîÎJLà Åmâ>È ü Џ×6ÒȦÎ|ØâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Û ÐÚyØ#ÐӏÈ

tBÍÏÈÊ×îßyÍÏڃðpïbTdåù'ÍÏÌÌãÈåÎË+È

ЏÌÈ

`

`

L`Ù Î%Ò>ËËÌãÈåÎãÎ × Ü ô ôÍÏÚô`ØâȦÎ%È
‚ ÙW× Ü ô{Џ×6× Þ È¦ÎÎãÐô ÈåÎåà
Þ

ÈåÎãÎãÐôÈ¦Î

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

i|E

H0Î

Û Î%‹Í Ë Õ È Û âÚô]Šø ftÆWÚ ü ùÝÇ ïdÈÊØÈåÌ Þ ÍÏÚÈåÎ ý'âÈÝØãâÈÊÌ Ü ò
Ì Ú Ü Ø-ØãâÈóÌ#ÐÍîߣÌãÈÊË Ü ÌØãÎ Õ Ð Û ÓSÙ
ÈÊÚ>ß]ßÈ ü Í Û È¤Ë>ÐÌ#Ð Þ ÈÊ
Ø ÈÊÌ Û â>ÐÚô ÈóÈÊÌãÌ Ü ÌãÎåàGìVÚŒÐ Þ 
Ò ×6ØÍ ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌ-ÈåÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ ÈÊÚSئè
Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßÎWÐÌãÈ'ËÌ Ü Õ È¦;
ß ÐÚ>ßóÎ ÜÞ È Ü íØãâÈÊÍÏÌWË>ЏÌãÐ Þ ÈÝ
Ø ÈåÌãÎbЏÌÈ Û âhÐÚô Èåß Õ Ô{Ð Õ+ÜÜ Ø%Ù
Í6Úô ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×ÏÈÊ̦à4Åmâ>ÍÏÎmý'ÍÏ×6׀ôÈÊÚ>ÈÊÌ#Ð?ØÈ¢Ë>ЏÌãÐ Þ ÈÝØÈåÌ Û â>
Ð Úô È Þ{Ü ßÈòÎÈÊÚhÎ%È¢ÈÊÌãÌ Ü Ì#ÎÊà4ìí
Û ×ÏÈåÐÌãÈåß0ø±L ùÝèØâÈåÚäЏ×6×4Ë>ЏÌãÐ Þ ÈÊØÈåÌ Û â>ЏÚôÈ`ÈÊÌãÌ Ü ÌãÎ'ý'ÍÏ×Ï×4âÄtÅ
Õ È`× Ü ô ôÈåßgàtìípÎ%ÈÊØ
ø

‚

ùÝè+ØâȦÎ%È

Þ

ȦÎÎãÐô ÈåÎ|ÐÌãÈò× Ü ôô Èåß×ÏÍ6Ó `
È ÐÚÔ Ü ØãâÈÊÌ Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßÈåÌÌ Ü Ì¦à!ÅmâÈ;ßÈÝíCЏÒ×6Ø
ü Џ×6Ò>ÈåÎpØâ>ÍÏÎ ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈ Û ÐÚGØ#ÐӏÈ-ЏÌÈ

ü Џ×6Ò>È-ÍÏÎ:L>à4Åmâ>È

L`ÙWÎÒËËÌãÈåÎãÎm× Ü ôô Í6Úô`Øâ>ÈåÎÈ
‚ Ù× Ü ôóÐ×Ï× Þ ÈåÎãÎЏôÈåÎåà
`
`

Þ

ȦÎÎãÐô ÈåÎ

H0Î

Û Î%͋Ë!ßÚ Ü Ø Û âyøŠftÆWÚ ü ùÝÇbá 
Ü Þ |
È ßÍîÎÓ{ßÌãÍ ü ÈåÎØãЏӏÈdЏÚóÍ6Ú Ü ã
Ì ßÍ6Ú>ÐØÈdÐ Þ;Ü ÒÚSØ Ü íØÍ Þ È
Û Ü Þ{Þ ÐÚ>ßÎåàÄ|Ú>ÈtÎÈÝØ Ü íBÍ6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ Ü ÚGÐ{ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ
ËhÈåÌ%í Ü Ì ÞfÞ;Ü ßÈ-Î%Èå×6È Û Ø Ý
ý'Í6×Ï× ÜÕ ØãÐÍÏÚ`íDÌ Ü Þ
ТßÈ ü Í Û È Õ Ð Û ÓÈÊÚhß ÐÌãÈpØâÈ!ßÍÏÎÓòÚ Ü Ø Û â{Ë>Ðô ÈåÎ'øDÍ6íËÌȦÎ%ÈåÚSØ#ùÖà4ædÎ

Ø Ü

ØâÍîÎÍîÎbí Ü ÌÍ6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ Ü Ú Ü Ú×6Ô èØãâÈÊÚ;Ø Ü ÌȦßÒ Û ÈmØâÈ ÕhÜÜ ØWØÍ Þ È Ü ígÐ-ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ
Ô Ü Ò Û ÐÚ ã
Ì ÈSSÒÈåÎ%ØBØâ>ÐØbßÍÏÎÓòÚ Ü Ø Û âȦÎBЏÌÈ Ú Ü Ø Ü Õ ØãЏÍ6ÚȦß<à€ìí Û ×ÏÈåЏÌȦßGø±LSùÖè Õ Ð Û ÓÈåÚ>ß
ßÍÏÎÓƒÚ Ü Ø Û âŒÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØÍ Ü Ú0ÍÏÎ`Ú Ü Ø;ËÌ ÜÕ Èå߃í Ü Ìåä
à ìí|ÎÈÝØø ‚ ùÝèbØâÈåÚ Õ Ð Û ÓÈåÚ>ß]ßÍîÎ%Ó
Ú Ü Ø Û â£ÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØÍ Ü Ú£ÍÏÎtËÌ ÜÕ Èåßyí Ü Ì¦àòÅmâÈ{ßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Ð×ÏÒÈ`ÍîÎ ‚ àòÅmâÈ ü Ð×ÏÒÈåÎ|ØãâÍÏÎ
ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È

`
`

Û ÐÚGØ#ÐÓ È¢ÐÌÈ Ç

L`ÙWß Ü 
Ú P Ø!Ë>Ì
‚ ÙËÌ ÜÕ Ètí Ü

Ü Õ Ètí Ü Ì'Ú Ü Ø Û âË>ЏôÈåÎ
Ì'Ú Ü Ø Û âË>Ðô ÈåÎ

H0Î

Û Î%‹Í Ë'ÌJ
ý Ë'ÌãÈÝØãÌÍÏÈåÎ;‹ø ftÆÚ ü ùÝÇ;áËhÈ Û Í6íDÔ£ØãâȤÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í'ÌÈ¦Ðß Ü Ìòý'ÌãÍ6ØÈóÌãÈÝØÌãÍÏÈå뢯 Ü
ËhÈåÌ%í Ü Ì ÞfÜ ÚšÐ{ßÈ ü Í Û È Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß Õ ÈÝí Ü ÌÈtÈ!È Û ØÏÍ ÚôóÐښÈÊÌãÌ Ü Ì Ü ÚGØâÈ¢ô Í ü ÈÊÚ Ü ËhÈåÌãÐÙ
ØÍ Ü Úgà'Ã Ü ØÈ-Øãâ>Ð?Øtædç€çŒÌÈÊØÌãÍ6ȦÎ!ÐÌãÈ-ÌÈåË Ü Ì%ØãÈåß ü ÍÏÐóÎÔÎ%× Ü ôhà ÅmâÈ`ßÈÝíCЏÒ×5Ø ü Џ×6Ò>ÈòÍÏÎ
Þ
‚ Ø Ü öà
¾àbìØP Î ü Ð×ÏÒÈ Û ÐÚšÌ#ÐÚ>ôÈ|íDÌ Ü Î

H0Î

Û Î%͋Ë'ÈÊÌãÌËhÐôÈ…Ë'ÌWøŠftÆWÚ ü Ý
ù Ç4áË+È Û Í5íDÔòØâÈmÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü íhÍÏÚSØÈÊÌãÚ>Џ×SÌãÈåÐ ßòÌãÈÝØãÌÍÏÈå΀Øâ>ÐØÐ
Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß{ÍîÎØ Ü ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ[Õ ÈÝí Ü ÌãÈ!ÌãÈÊË Ü ÌØÍÏÚôòÐÚóÈåÌÌ Ü Ì!øDØ Ü ØâÈ!Ì#ÐÍîß>ùÝàbáÈÝØ%ØãÍ6Ú>ô
ØâÍîÎ ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È Û ÐÒ>ÎÈåÎ!ØâÈ{ñ'ÈåÐ ßy'
ñ ÈÊØÌãÔyð Ü ÒÚSØ Èå×ÏßyÍ6ÚþØãâÈ;ñ'ÈåÐ ßًNÌãÍ5ØãÈòÆÌãÌ Ü Ì
ñ'È ÛÊÜ ü ÈÊÌãÔ Þ;Ü ßÈòÎ%ÈåÚ>ÎÈtËhÐôÈ àæ
ü Ð×ÏÒÈ Ü íBÙ ‚ ý'ÍÏ×6× Û ÐÒhÎ%ÈtØâ>ÈòßÌÍ ü ȅP Î'ßÈÝíCÐÒ>×5Ø'Ø Ü
ßÍÏÎÓ

Õ È`Ò>Î%Ȧß<àdÅmâÈ{ßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈòÍîÎ!Ù
ßÈÝíCЏÒ×5ØÖù Ü ÌmíDÌ ÜÞ
L`Ø ÜG|E|E à

‚

à'ìØQP Î

ü Ð×ÏÒÈ

Û ÐÚþÌ#ÐÚô È¢íDÌ Ü Þ

Ù

‚

øCÒ>Î%È`ßÍÏÎÓ£P Î

H0Î

Û Î%͋Ë'ÈÊÌãÌËhÐôÈ…Ë'ý—øŠftÆÚ ü Ö
ù ÇáË+È Û Í5íDÔ ØâÈ'ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü í+Í6ÚSØÈåÌÚhÐ×ý'ÌãÍ5ØãÈ'ÌÈÊØÌãÍ6ȦÎBØâ>ÐØ
Õ
Û
Ü
Ð!ßÍîÎ%Ó
Ð Ó ÈÊÚ>ßtÍîÎ<Ø
ËhÈåÌ%í Ü Ì ÞYÕ ÈÊí Ü ÌãÈÌÈåË Ü Ì%ØãÍ6Ú>ô!ÐÚ-ÈÊÌãÌ Ü Ìø Ø Ü Øâ>ÈÌãЏÍÏßhùÖàBáÈÝØ%ØãÍ6Ú>ô
Õ
Û
ØâÍîÎ ü ÐÌãÍîÐ ×ÏÈ
ÐÒhÎ%ȦÎmØâÈyNäÌãÍ5ØãÈòñ'ÈÝØãÌÔyð Ü Ò>Ú Ø ÈÊ×îßÍ6ÚØâ>È ñ'ÈåÐ ßÙ¦NäÌãÍ5ØãÈ-ÆÌãÌ Ü Ì
ñ'È ÛÊÜ ü ÈÊÌãÔ Þ;Ü ßÈòÎ%ÈåÚ>ÎÈtËhÐôÈ àæ
Ð ×ÏÒÈ Ü B
í Ù ‚ ý'ÍÏ×6× Û ÐÒhÎ%ÈtØâ>ÈòßÌÍ ü ȅP '
Î ßÈÝíCÐÒ>×5Ø'Ø Ü
ü 
Õ `
‚
Û
Ü
Þ
‚
È Ò>Î%Ȧß<àdÅmâÈ{ßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈòÍîÎ!Ù '
à ìØQP Î ü Ð×ÏÒÈ
ÐÚþÌ#ÐÚô È¢íDÌ
Ù
Cø Ò>Î%È`ßÍÏÎÓ£P Î
ßÈÝíCЏÒ×5ØÖù Ü ÌmíDÌ ÜÞ
L`Ø ÜG|E|E à
Û Í6íDÔ£ØãâÈGá>ðmáìÙìRï
Ü W
í Øâ>È ÌãÎ%ØòÌ#ÐÚÓ Ü í Õ Ð Û ÓÈåÚ>ßäßÍÏÎÓÎ Ü ÚƒÐ
Õ
Ü
ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊ̦àBÅmâ>ÍÏÎ ü ÐÌãÍîÐ ×ÏÈ'Î%â
Ò×îß ÚÈ ü ÈåÌ Õ È Û â>ЏÚôÈ¦ß Ðh
Ú ß`ÍîÎBí Ü ÌbÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØãÍ ü È
Ü
Ü
Ü
;
Þ
Ü 
ËÒÌãË
Î%ȦÎ
Ú×ÏԏàBÅmâÈWßÈÊíCÐÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈÍî΀ßÈÊË+ÈÊÚ>ßЏÚSØ
Ú¢ØãâÈ
ß ÈÊ× Ü íñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌ
Õ ÈåÍ6ÚôóÌãÒÚgàbÅmâÈ ü Џ×6ÒȦÎpØâÍîÎ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈ Û ÐښØãЏӏÈ-ÐÌãÈ

H
bpÐ Û Ó"tÌ#ÐÚÓÇ-áËhÈ

i?ÿ 

VU6;~}"4
 W6X6 
`
`

L`ÙØâÈ 
‚ ÙØâÈ 

ÌãÎ%Ø'ÌãЏÚÓGá>ðmáìÙìRï¬ý'ÍÏ×6× Õ È„L
ÌãÎ%Ø'ÌãЏÚÓGá>ðmáìÙìRï¬ý'ÍÏ×6× Õ È

‚

H]Ì#ÐÍîßaË!ßÌ#ÐÍÏÚýpЏÍ5ØóøŠftÆÚ

Û Ü Ú>ß>ÎòÐÌãЏÍÏß>Î%ÈÊØ¢ÍîÎ
ü ùÖÇóáË+È Û Í5íDÔäØâÈóÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü í Þ ÏÍ ×6×ÏÍÏÎÈ Ê
ßÌ#ÐÍÏÚÍÏÚô¤Ð×Ï× Õ Ð Û ÓÈåÚ>ßìɏÄDP Î'ý'âÈÊÚyÐ Õ Ð Û Ó Ê
È Ú>ߚíCÐÍÏ×îÎÊà!áÈÊØ%ØÍÏÚô
Þ Þ å
Ðä× Ü ýpÈÊÌ ü Ð×ÏÒÈþý'ÍÏ×6×dÎË+ÈÊÈåß¼ÒˁØãâÈ ÛÝÜ ;
È Ú Û È Þ ÈÊÚSØ Ü í-ÐÚÔ
ÈåÌÌ Ü Ì|ÌÈ ÛÝÜ ü ÈåÌÔGËÌ ÜÛ ÈåßÒÌãÈåÎ!Øâ>ÐØtý Ü Ò>×Ïß Õ È`Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ Èåß Ü Ú£Ð¤Ì#ÐÍîßþÎÈÝØ|ý'â>ÈÊÚäÐ
Õ Ð Û ÓÈåÚ>ßíCÐÍÏ×ÏÎåà'ÅmâÈ`ßÈÝíCÐÒ>×5Ø ü Џ×6ÒÈ`ÍÏÎ E L…L Þ ÍÏ×Ï×6ÍîÎ%È ÛÝÜ Ú>ßÎåàpìØQP Î ü Ð×ÏÒÈ Û ÐÚþÌ#ÐÚô È
Þ
E L ØÍ
Ü ‚ L…L|L…L Þ Í6×Ï×ÏÍÏÎÈ ÛÊÜ Ú>ßÎåà
íDÌ Ü9
Ø Ü

ßÈÊ×îÐiԏè Õ Ê
È í Ü ÌãÈ
ØãâÍÏÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6ÈØ Ü

H]ÆÚ

Û × Ü ÎÒÌȦÅWÔË+ȏǣáË+È Û Í5íDÔ0ØâÈ£ÈÊÚ Û × Ü Î%ÒÌãȚØRÔSË+ÈyЃÌ#ÐÍîß ÛÊÜ ÚSØÌ Ü Ï× ×6ÈåÌ;ÍÏÎóÌãÒÚÚ>Í6Úô
ý'Í6ØâÍÏÚgà
Å â>ÍÏÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈäÎâ Ü Ò×îßlÚ>È ü ÈåÌ Õ È Û â>ÐÚ>ôÈåßÐÚ>ßÍÏΚí Ü 
m
Ì ÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØÍ ü È
ËÒ>ÌË Ü ÎÈåÎ Ü Ú×Ïԏà€Åmâ>ÈWßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈbÍî΀ßÈåËhÈåÚ>ßÐÚSØ Ü Ú¢ØâÈ Þ;Ü ßÈÊ× Ü 
í ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ
Õ ÈÊÍÏÚôóÌãÒÚgàÅmâÈ ü Ð×ÏÒÈåÎ'ØâÍîÎ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×6È Û ÐښØãÐÓ È-ÐÌãÈ|ÍÏÚSØÈÊô ÈÊÌ#Î'ÎRØ#ÐÌØÍÏÚô`íDÌ Ü Þ
Là

HĒ

Þ 
Ø Ë'ÍîßÍÏÎ Û ËmØ Þ;Ü Šø ftÆWÚ ü ùÝÇWáËhÈ Û Í6íDÔ;ØâÈ-á>ðmáì ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhß;ØÍ Þ È Ü ÒØ¢øCÍ6Ú Þ ÍÏ×Ï×6ÍîÎ%È Û Ù
Ü Ú>ßÎ#ù{ý'âÈÊڗÐ]á>ðmáì†tBÄtñ£æbÅ
ÛÝÜ Þ;Þ ÐÚ>ß¼ÍÏÎ;ÍîÎãÎ%ÒÈ¦ß Ü ÚÐ Õ Ð Û ÓÈåÚ>ß<à—ï|ÍÏÎÓ
ÛÝÜÞ Ù
ßÌãÍ ü ÈåÎ!ØãÐÓÈ ßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚSØtÐ Þ{Ü ÒÚSØãÎ Ü íbØÍ Þ ÈòØ Ü Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ
ÐGáhðmáìtBÄtñ£æbÅ
ÐÚhß0ÐÚhߌâÈåÚ Û ÈÐyØãÍ Þ È Ü ÒØ;ÍÏÎ{ÌãÈSSÒÍÏÌÈ¦ßƒØ ÜÕ ÈÎÈÝØ;ý'âÈÊÚ0ØâÈ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß]ÍîÎ
ÍîÎÎÒȦß<àbædÎ Û Ê
È ÌØãÐÍÏÚóßÌãÍ ü ÈåÎ Þ ÐiÔ-Ø#ÐӏÈ'× Ü Ú>ôÈÊÌ4Ø Ü í Ü Ì Þ Ð?ØbØãâ>ÐÚ{Øâ>ÈdßÈÝíCЏÒ×6ØØÍ Þ ÈÝÙ
Ü ÒØWÔ Ü Ò Û ÐÚ Û h
â ÐÚô ÈpÍ6ØåàbÅmâÈ|ßÈÝíCЏÒ×5Ø ü Џ×6Ò>È!ÍÏÎ i L|L|L…L Þ ÍÏ×6×ÏÍÏÎÈ ÛÊÜ Ú>ß>ÎÊàBìØP Î ü Ð×ÏÒÈ
Û ÐÚÌãЏÚôÈ|íDÌ ÜÞ
 L|L|L…L|LòØ Üp‚… L|L…L|L Þ ÍÏ×6×ÏÍîÎ%È ÛÝÜ ÚhßÎÊà
Þ

HŒædÒØ

Ü áâÒØãß Ü '
Û Ü ÚhßÎbØãâÈdñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÙ
ý Ú+áÈ Û ÎdøŠftÆWÚ ü ùÝÇWáËhÈ Û Í6íDÔ{ØâÈ|ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü ígÎ%È Ý
Ü
;
Þ
Ü
Ü
Û
Ü
Û
Õ
Ü
ÚÈåÌÎ%â
Ò×îß
Ú Í5Ø Ì
>
ÐØãЏÎ%ØÌ Ë>âÍ â>ÐÌ#ßýmÐÌãÈíCЏÍ6×ÏÒÌãÈåÎ
ÈÊí ã
Ì ÈpßÈ Û ÍîßÍÏÚôtØ Ü ÐÒØ Ü Ù
Þ Ð?ØãÍ Û Ð×Ï×6ÔòÎâÒØãß Ü ý'ÚgàBæ Û ÐØãÐ ÎRØãÌ Ü ËâÍ Û íCÐÍÏ×ÏÒÌÈpÍîÎ Ü ÚÈpý'âÍ Û â '
ý ÍÏ×6× Û ÐÒ>ÎÈ ßÐ Þ ÐôÈ
Ü
Ü 

;
Þ
Þ
Ø
ØãâȤñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌP Îtâ>ÐÌ#ßýmÐÌãÈ Í6ípÚ
Ø
ÉȦߣÍ
ÈåßÍîÐ?ØãÈÊ×Ïԏà t>ЏÍ6×ÏÒÌãÈåÎt×6ÍÏӏÈóЏ×6×
Õ È ÛÊÜ Ú>ÎÍîßÈÊÌãÈåß Û Ð?Ø#ЏÎ%ØÌ Ü ËâÍ Û àòæ
Ú ßÎ;øDØâÈ
ü Ð×ÏÒÈ Ü íLšÎÈ ÛÊÜ >
Õ
ßÈÊíCÐÒ×6Ø#ù{ý'ÍÏ×Ï×!ßÍÏÎãÐ
6× ÈšØâÍîÎ{íDÈåÐØÒÌãȏèWØâ>ÐØóÍÏÎåèWý'Í6ØâUØâÈÈÊÉ Û ÈÊËØãÍ Ü Ú Ü í|× Ü ôô Í6Ú>ô
ØãâÈ¢ÈÊÌãÌ Ü ÌãÎåèÚ Ü Ð Û ØÍ Ü Úšý'Í6×Ï× ÜÛåÛ Ò̦àáÈÊÈ|Øâ>ÈtÎâÒØãß Ü ý'ÚÐÚ>ßGâý Þ{Ü Ú¤í Ü ÌWDí ÒÌØâ>ÈÊÌ
 LšØ Ü
ßÈÊØãЏÍ6×îÎÊàšÅmâȤßÈÝíCЏÒ×6Ø ü Ð×ÏÒÈóÍÏÎyLÎÈ ÛÊÜ Ú>ß>ÎÊàóìØQP Î ü Џ×6Ò>È Û ÐڃÌ#ÐÚô È`íDÌ ÜÞ
íCЏÚ>ÎtíCÐÍÏ×6ÍÏÚôý Ü Ò×îß

‚i|E

Î%È ÛÝÜ Ú>ßÎåà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç>Î%ÈÊØÍ ü
‡ˆŠ‰ˆ‹‡‡

èôÈÝØãÍ ü èÎÔÎ%× Ü ôhèÎ%ÈÊØÈÊÚ ü èËÌãÍ6ÚSØãÈÊÚ ü èâSý

Þ;Ü ÚgèÎ%âÒØ#ß Ü ý'Ú

Ï+À…ÅDÅДzZ…[_ŸÑ›nZ5˜]¥_›=\D™"œn™%ž[,_œCµ·˜É_›™"[XŸÒ–^%œ:¡£[XZ5Z

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>ÓÍÏ×6×I ÙVÎ%ÍÏô-Ë'Ú>Ð
Þ

ÈK<ËÍîß

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòǀÓÍÏ×6×ÎÈÊÚhßÎ-КÎÍÏôÚ>Џ×8Ø

Ü ØâÈóËÌ ÜÛ È¦ÎÎtÚ Ü Þ ÏÍ Ú>ÐØÈåß Õ ÔyËÍîß<à;ìí
Ü
`
Þ
Õ
Ü
Ü Û È¦ÎÎpÍîÎ'Î%ÍÏôÚhÐ×ÏÈåß<à
ØãâÈ-ËÍîߚÍîÎ'Ð{Ë
Î Í6ØÍ ü È¢ÚÒ
%
ÈåÌmØâÈåÚ
Ú×ÏÔóØâÈ-Ú ÜÞ Í6ÚhÐ?ØȦßGË>Ì 
Þ
Õ
Ü
ìíØãâÈ Ë>ÍÏߣÍÏÎ|ФÚÈåô Ð?ØãÍ ü ÈòÚÒ
ÈÊÌ|Øâ>ÈÊÚþØãâÈ`ÎÍ6ô Ú>Ð×8ÍÏÎtÎÈÊÚSØdØ
Ð×Ï×BËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ%ȦÎ'Í6Ú
ØãâÈÎãÐ Þ ÈËÌ ÜÛ ÈåÎãÎòô Ì Ü ÒˌЏΠØâÈËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ`ý'Í5ØãâŒØâ>ȚÍîß Ü í!Ù9Ë>ÍÏß<à]ÅmâÈÎ%ý'Í6Ø Û â
ÍîÎ Ü ËØÍ Ü ÚhÐ×8ЏÚ>ßÍ6íWÚ Ü |
Ø ôÍ ü ÈÊÚyКáì]f¢ÅmÆWñoøCÎ Ü í ØRýmÐÌãÈ¢ØÈÊÌ Þ Í6ÚhÐ?ØÍ Ü ÚyÎÍÏôÚ>Џ×îùmÍîÎ
Þ
ÎÈÊÚSØåàBìí+ØâÈ'ÎÍ6ôWË'Ú>Ð
È Îý'Í6Ø Û â{ÍÏÎ4ô Í ü ÈÊÚòØãâÈÊÚ{Í6ØWÎ%â Ü Ò×îß Õ È Ü ÚÈ Ü íhØâÈpí Ü ×Ï× Ü ý'Í6Úô

Û ÐÎȦù¢Ð 
Õ Õ ã
Ì È ü ÍÏÐØÍ Ü Ú>ÎåàÄ|Ú×ÏÔäØâÈ ÌãÎ%Øy¾×6ÈÊØ%ØãÈÊÌ#ÎòÚÈåÈåßäØ ÜyÕ È¤ô Í ü Ê
È Úí Ü Ì
Þ
Ü
š
Õ
Ý
Û
Ü
Ü
Ü
Û 

Õ
Õ
Ü
ØãâÈóÎ%ÍÏôÚ>Џ×8ÚhÐ
È Ø
È;ÌÈ
ôÚÍÊȦß<àJt Ï× × ý'Í6ÚôGÈåÐ âÐ
ÌÈ ü ÍîÐ?ØãÍ ÚþÍÏÎ¢Ð Õ ã
Ì Í6ÈÊí
Ü
`
Þ
Õ
Õ
Û
ÈÊÉË>×ÏЏÚ>Ð?ØãÍ ÚЏÚ>ߤØãâÈòÎÍ6ô Ú>Ð×<ÚÒ
ÈåÌ'Í6Ú
Ì Ð Ó ÈÝØãÎåÇ
#
øC× Ü ýpÈÊÌ

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

i…i

Ó-Ô"ÕsÕgÙ ÒÚÒ>Î%ȦߚÎÍÏôÚ>Џ×=I LK
Ö ÔQ×yÙWâ>ЏÚôÒ>ËMI ‚ K
Ø Ó-Ù ÙWÍ6ÚSØãÈÊÌãÌÒËØ-øCÌÒ ÕhÜ ÒØ#ùI  K
ÚÔ Ø Ù ÙCSSÒÍ6Ø øCæ|áhð ì%ìt4á>ùI ¾K
Û Ø sÕ ÕBÙÓÍ6×Ï×Wø Û
× Ø ×-Ü-ÙWý'ÌãÍ6ØÈ
ÝrÕ©Þ$ß

ÐÚ>Ú Ü Ø

Õ È

Ù¦ÜÞ$ß~ÙWÎ Ü í ØRýmÐÌãÈdØãÈÊÌ Þ
ÛÊÜ Ò×îßGÚ Ü Ø

E K

K
Í6Ú>ÐØÍ Ü ÚÎ%ÍÏôÚhÐ×=I

Û â>Í6×îßGË>Ì ÜÛ È¦ÎÎpâ>Ð Î

Ómârß Üß~Ù

K

ÌȦЏßGÍ5؄I

Ü ÚÐ{ËÍ6Ë+Èòý'Í6ØâÚ Ü;Ü Ú>È|Ø Ü

ÙWÐ×îÐÌ Þ~Û × ÜÛ Ó@I ÿ

àÕ#áGÙ

Ü ÌmÍ6ô Ú Ü ÌãÈåßhùI

Û ÐÒ>ôâSØ

i K
{ K

Û â>ÐÚ>ôÈåßÎ%ØãÐ?ØãȆI

ÜÕ Ø#ÐÍÏÚ

Þ

È Þ;Ü ÌãÔyø íDÌ ÜÞ

â>ÈåÐË+ùI örK

Û ÐÚ>Ú Ü ¢
Ø ÓÍ6×Ï×4ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ%ȦÎdý'â Ü %
Î È{ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ|ÍÏßäÍÏÎ Õ ÈÝØRýpÈÊÈåÚoLÐÚ>ß E ÍÏÚ Û ×6Ò>ÎÍ ü ȏà
Ê
Û
Ü
Û
Ü
Û
ÅmâÈåÎÈ-ÐÌãÈ
Ú>ÎÍîßÈÊÌãÈåߚÎÐ Ì ÎãÐÚ
Ø ÙâԏÈåÚ>ÐèÍÏÚÍ6ØdÐÚ>ß ÛÝÜ Ú>Î Ü ×ÏÈtÌãÈåÐ ßÈÊÌiý'ÌãÍ6ØÈÊÌ#Îåà

ê Ü Ò

HUáÆÆlædçBá>Ä`Çõ-öÓÍÏ×6×
‡ˆ‹‰ˆŠ‡Vã

ńÂÍäk”Í™%^-_9œC_Tåœ=æçńÂÍä)èŠZlœ_9ç›=˜]ŸÃv__[X^

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇ
`

×ÏÈåß

`

×ÏÈåß×ÏÈåßaË'ÍîßG×ÏÈåßËmíDÒÚ Û ØãÍ Ü Ú

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇW×6ȦߌÒ>ÎÈåÎ ØâÈô
ÚÍ6Ë>Ò×ÏÐØÈ Õ ÐÎÈåß Ü Ú]ØâȚ×6ȦßaËmíDÒÚ Û

Íü Ê
È ÚŒ×ÏÈåßaË'Íîß]Ø Ü îÍ ßÈåÚ ØãÍ5íDԃØãâÈþçgÆWï÷Ø ÜäÞ ÐÙ
Ü
ØÍ ÚgàMN—âÈÊÚ0Ú Ü 
Ð Ìô Ò Þ ÈÊÚSØãÎòЏÌÈGôÍ ü ÈÊڀè4ЏÚ
Ü
Í6ÚSØÈåÌÚhÐ×çgÆ ï~ÌãÈÊôÍîÎ%ØÈÊÌ¢ÍîÎ-ËÌãÍ6ÚSØãÈåßÐ× Úôý'Í6ØâØâÈ Û ÒÌãÌÈåÚ Ø¢íDÒÚ Û ØÍ Ü ÚØãâÈ Ü ÚÙ

ÕhÜ ÐÌ#ßç€ÆWï¢áè4×6È¦ß ‚ ÐÚh߃×6È¦ß  ÐÌãÈóØÌ#Ð Û Í6Ú>ô>àìídÐþÒÚ>ßÈ ÚȦß]×6ȦßaË'Íî߃ÍÏÎ ôÍ ü ÈÊڀè
ØâÈt×6È¦ß ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ߤÎÍÏ×6ÈåÚ Øã×6Ô¤ß Ü ¦
È ÎWÚ Ü Øâ>Í6Úô;ÐÚhßóÌÈÊØÒÌãÚ>ÎpÃdú|ç€çàìíBÐÚ¤ÍÏÚ ÛÝÜ ÌÌãÈ Û Ø
Þ
Õ
Ü
Þ
Ü
ÚSÒ
ÈÊÌ
íWÐÌãôÒ
ÈåÚ Ø#Î
ÌdÍ6Ú ü Ð×ÏÍÏß×ÏÈåßËmíDÒÚ Û ØãÍ Ü ÚyÍîÎ!ôÍ ü ÈåÚyÐóÒ>ÎãÐô È Þ È¦ÎÎãÐô È-ÍÏÎ

‚

Þ;Ü ßÈÊ×gØâÈ-×ÏÈåßaË'Íîß

Ü ÚšØâ>Èòñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ

ËÌÍÏÚSØȦß<àïdÈåËhÈåÚ>ßÍÏÚô
ÙWç€ÆWï

‚-Ü

ÚØâÈòñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ

ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌpÍ6ØãÎÈÊ×6í

ÙWç€ÆWï

{Ü ÚØâÈòñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ

ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌpÍ6ØãÎÈÊ×6í

`

×ÏÈåß

`

×ÏÈåß 

`
ï

`

Î%ØãÐØÒ>ÎpÙbØãâÈòÎRØ#Ð?ØãÒ>Î!çgÆ ï

`

Í Ü

Û à ÎÊà ×<ÙWï|È ü Í Û È

ÙbØâÈ-Í Ü

çgÆWï

ÐÚ>ß×ÏÈåßaËmíDÒÚ Û ØÍ Ü Ú

Û ÐÚ

Ü Ú

Û â>ЏÚÚÈÊ× Û è>Î Û ÎÍ<ÍÏßÎÊèhÎ Û Î%Í<×ÏÒÚ×
Ü ÚšØâÈòñdÐÍîßñ'ÒÚÚ>ÈÊÌ

Ü ÚšØâÈòñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ
Õ È

Ü Ú>È

Ü í

`

Ü ÚGÙbØãÒÌÚ

Ü ÚGØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï

`

Ü þ
! ÙØÒÌãÚ

Ü y
! ØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï

`

Ü ÓóÙWÎ%ÈÊØ'ØâÈ-ô Í ü ÈÊÚçgÆWïªØ Ü

ØâÈòßÈ 

ÚȦßyÄtõ½Î%ØãÐ?ØãÈ

Û ÐÚ

Õ È

Ü ÚÈ

Ü í

ir{ 

VU6;~}"4
 W6X6 
`

íCÐÒ×6ØRÔ¤ÙWÎÈÝØmØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï¬Ø Ü

`

ýpЏÌÚ>Í6Úô`Ù ÎÈÝØmØâ>È-ôÍ ü ÈÊÚçgÆ ï.Ø Ü

`

ÌÈ Õ 
Ò ÍÏ×ÏߚÙWÎÈÝØ'ØãâÈ¢ôÍ ü ÈÊÚçgÆ ï¬Ø Ü

`

ØËÌ ÜÛ ÎýlÙWÎÈÝØ'ØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï.Ø Ü

`

ØË>ЏÌÍ6ØRÔóÙWÎÈÝØ'ØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï.Ø Ü

`

ØãßÍîÎ ÛÝÜ Ú>Ú;ÙBÎÈÝØØãâÈ!ôÍ ü ÈåÚóçgÆWïØ Ü

ØãâÈòßÈ 

ÚÈåßptæ'ú|çÅpê½ÎRØ#Ð?ØÈ 

ØãâÈòßÈ
ØãâÈòßÈ 

ÚÈåßN£æ|ñ!Ã!ìRÃf½Î%ØãÐØÈ
ÚÈåßñ'ÆbmúdìRç€ïªÎ%ØãÐØÈ

ØãÌãÐ Û ÈtӏÈåÌÚÈå×<ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎmÎ%ý'Í6Ø Û âÍÏÚô
ØãÌãÐ Û È¢ìɏĬË>ÐÌãÍ5ØRÔGôÈÊÚ>ÈÊÌ#Ð?ØÍ Ü Ú
ØãÌãÐ Û È!â Ü ÎRØÍÏÚSØÈåÌ%íCÐ Û È!ßÍîÎ ÛÊÜ ÚÚ>È Û ØpÐ Û ØãÍ ü Ù

Í5ØRÔ

`

ËÍîßGÙWÎÈÝØ'ØãâÈ-ôÍ ü ÈåÚç€ÆWï.Ø Ü

ï|Íc!ÈÊÌãÈÊÚSØ

ØÌ#Ð Û È|Øâ>È-ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎmËÍÏßЏÎmÍ6Ø!ÌãÒÚ>Î

Ü í{ñdÐÍîßñ'ÒÚÚ>ÈÊÌâ>Ð ü È ü ÐÌãÍ Ü >
Ò ÎšßÍc!ÈÊÌãÈÊÚ Û ÈåÎÍÏÚÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í
Û
Ü
Ü
ç€ÆWïyP Î;ÐÚ>ß]ØâÈåÍ6Ì{íDÒÚ ØÍ Ú>Џ×6Í6ØRԏàƒï|ÈÊË+ÈÊÚ>ßÍÏÚô
Ú ØãâȤØRÔË+È Ü ídçgÆWï`èBØâÈ Ü Óè
]
Õ
Û
Ü
Ü
íCЏÒ×5ØRÔ èdýmÐÌãÚÍÏÚôUЏÚ>ߗÌãÈ ÒÍÏ×îߗíDÒÚ ØÍ Ú>ÎË+ÈÊÌí Ì Þ
ßÍc!ÈÊÌãÈÊÚSØíDÒÚ Û ØÍ Ü Ú>Îåà~áÈÊÈ
Ü
Û
Þ
Ô ÒÌ¢ñ!ÐÍîßñ'Ò>ÚÚÈÊÌQP Î|Ñ|ÐÌ#ßýpЏÌÈ`ñ'ÈÝíDÈåÌÈåÚ È
ЏÚÒ>Ð×8Ø Ü Î%ÈåÈ`ý'â>ÐØtç€ÆWïyP ÎtÈÝÉÍîÎRØ
Þ;Ü ßÈÊ×îÎ

ЏÚ>ßý'â>Ð?Ø!ßÍ#!+ÈåÌÈåÚSØ'íDÒÚ Û ØãÍ Ü Ú>Î!ß Ü à

HŒÃ¢ÄtÅmÆ áǀÅ8ÌãÐ
ç€ÆWï

Û ÍÏÚôšÐ Û ØãÍ ü Í6ØÍÏÈåÎ

Û ÐÚ

Ü Ú>×6Ô

ÜÛåÛ ÒÌ

 ùÖà

Ü Ú£ØâÈé Ü Ú Õ+Ü ÐÌ#ߣé×6ȦßÎóøCç€ÆWï

‚
è

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç×c°+ЏÎâ
‡ˆŠ‰ˆ‹‡ê

ÅD“ ÅyÄ+¼:v”zë›=ZFž9›·\ [XŸÒœ_Òç›=˜]Ÿç__[^

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>×#°hЏÎâ×6ȦßaË'ÍÏßË+ÈÊÌãÍ Ü
ß

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ×#°hЏÎâ¤Ò>ÎÈåÎ ØãâÈ|ô

Í ü ÈÊÚ¤×ÏÈå
ß Ë'ÍÏß¤Ø Ü ÍÏßÈåÚSØÍ6íDÔ;ØâÈ¢çgÆWï_Ø Ü °+ЏÎâ
È ü ÈÊÌãÔËhÈåÌÍ Ü ßŒÎ%È ÛÝÜ Ú>ßÎåàyìídÐyÒÚhßÈ Ú>Èåߌ×ÏÈåßË'ÍÏ߃ÍîÎ ô Í ü ÈÊÚgèBØãâȚ×ÏÈåß ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhß
ÎÍ6×ÏÈÊÚSØã×6Ô£ß Ü ¦
È ÎtÚ Ü ØãâÍ6Ú>ôЏÚ>ßyÌãÈÝØãÒÌãÚ>΢Ãdúdç8çàgï|ÈÊË+ÈÊÚ>ßÍ6Úô Ü Ú£ØãâÈóñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ
Þ;Ü ßÈÊ×gØâÈ-×ÏÈåßaË'Íîß Û ÐÚ Õ È Ü ÚÈ Ü íRÇ

Õ#ܯá…ìÙ ç€ÆWï ‚-Ü
Õ#ܯáíyÙ ç€ÆWïî
ï àð#ñðÕBÙWï|È

ÚGØãâÈòñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ

ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌmÍ6ØãÎÈÊ×6í

Ü ÚGØãâÈòñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ

ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌmÍ6ØãÎÈÊ×6í

ü Í Û È

Ü Ú

Û â>ÐÚ>ÚÈÊ× Û èÎ Û Î%ÍgÍîßÎÊè>Î Û ÎÍ<×ÏÒÚ×

ñ$ـÝrًÔ5ñ|ÙbØãâÈòÎRØ#Ð?ØãÒ>Î!çgÆ ï Ü ÚšØâÈòñdÐÍîßñ'ÒÚÚ>ÈÊÌ
Ø â{ÙWØâÈ-Í Ü çgÆWï Ü ÚGØãâÈòñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ
HŒÃ¢ÄtÅmÆ!Ç>ÅmâÈ-ÚÒ

Þ`Õ ÈåÌ

Ü íbÎ%È ÛÝÜ ÚhßÎ

Þ

Ò>Î%Ø

Õ È-ô ÌȦÐ?ØãÈÊÌpØâ>ЏÚ

Ü ÌmÈSSÒ>Џ×Ø Ü

îà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç×6Ȧß
‡ˆŠ‰ˆ‹‡ò

ÅyÀ…’+Â󔧡£œ–˜][XZ'œC_[ô\]˜É_[Ȝ¸3Z…™5›=_Ÿ›V^-Ÿõ˜É_–:™/™5œÑZ…™"›=_”
Ÿ›V^-Ÿ9œ:™"–:™

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>×ÏÍ6Ú>È
HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòǀ×ÏÍÏÚÈ{Ð
ÚÈåý'×6ÍÏÚÈ

ÛÊÛÊ܏Þ

Û â>ЏÌãÐ Û ØãÈÊÌpí Ü ×Ï× Ü ýpÈåß

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç>õ-öÌãÈåÐ

Ë×ÏÍÏÎâÈåÎ|ØãâÈ Ü ÚÈ{×6ÍÏÚÈ
Õ ÔGÐóÎ%ÍÏÚô ×6È-õ-öý'ÌãÍ6Øȏà

ß<èõ-öý'ÌãÍ5ØãÈ

ÛÝÜ ËÔ

Õ Ô£ÌȦЏßÍÏÚôGÒ>裯 Ü
Ð

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D
‡ˆ‹‰ˆŠ‡Cö

i
ö

ÅyÅyÂp’A÷*ÁMø”p^%[a™%^W_ș%ž[v_µ)ÆJ[^lœ¸8[\ [Xµ·[X_C™%Z@˜]_ù™"ž[
¥˜€šC[X_9\]˜]Z…™

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇh×6×ÏÈÊÚôØâ×6ÍîÎ%Ø
H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇh×6×ÏÈÊÚ>ôØâÌãÈÝØãÒÌÚhÎpØâÈ-ÚÒ
HŒÆ|æþëWçgÆpáÇá

܏Þ

È-Î%Í Þ

Ë×6È-ÈÊÉÐ Þ

Þ`Õ ÈåÌ

Ü í8Èå×6È Þ

ÈÊÚSØãÎ'ÍÏÚþÐ{ôÍ ü ÈÊښ×6ÍîÎ%Øåà

Ë×ÏÈåÎåÇ

ú|û…ü/ý-þFúeü'ÿ7ÿ§ÿvÿ'ÿ 
"û…ü%ûkü%û+ý%þFúrü
ú|û…ü/ýF
û $ýFýF
û 5
ü 5ý-þFúr
ü %û|ünþQ
ü ú§ýF
û F
ü 
û
!5ý…
û 

ú|û…ü/ý-þFúeü#"ÿ$3ÿ*ÿ*ÿ*ÿ%&"|ÿ'vÿ(% 

%û…ü%ûkü-û'ý-þFúrü
ú|û…ü/ýF
û $ýFýF
û 5
ü 5ý-þFúr
ü %û|ünþQ
ü ú§ýFûFü
û
!5ý…
û 

ú|û…ü/ý-þFúeü#"% )
%û|ü%û*,û +,"ü-+ý%þFúrü
ú|û…ü/ýF
û $ýFýF
û 5
ü 5ý-þFúr
ü %û|ünþQüú§ýFûFü
û
!5ý…
û 

.
‡ˆ‹‰ˆŠ‡/

ņ‘§÷

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇ

”Í\ɘ Ê[10a[^-œ) —˜€™%žù›=ŸŸ˜€™%˜]œ_›=\„\]œ¥¥˜É_¥)œ¸ ›=¡a¡£[XZ5ZF[XZ

32¦× Ü

Õ Í6ÚhßGÙÓ

ô 

4

íCßÈÊÌãÌ Ü ÌQË'ÌãÐØÈ!Ø#Ðô

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚSØ

ô]ÍîΤÐ]Î%Ë+È Û ÍÏÐ× ×ÏÈþØâhÐ?ؤý'âÈåڗý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚØ Ü ÍîΤЃÍÏÚ ÚÍ6ØÈ
Ü íßÐ?Ø#ÐþøDÍ9à È à'ÐÚÔSØâÍÏÚô Û ÐÚ Õ È ý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚØ Ü Í5Ø|ЏÚ>ßÍ6Ødý'Í6×Ï× Õ È ßÍîÎË Ü Î%È¦ß Ü í
S Ò>Í Û Ó×ÏÔùÝà„N—âÈåÚä× Ü ôšÍÏÎtÌãÈåЏߣÍ5Ø¢ÍîÎ-ÐÚ£ÍÏÚ Ú>Í5ØãÈ;Î Ü Ò>Ì Û È Ü íCÊÈÊÌ Ü Î{øDÍ9à ȏà-ØãâÈ Õ ÔSØãÈ
ü Џ×6Ò>ÈL ùÝàbÅmâÈd× Ü ô ×6È|ý'Í6×Ï×+ЏËË+ÈåÐÌ Í6Ú¤ØâÈ¢õ-ö-Ú>Ð Þ È¦Î%ËhÐ Û È|Ð?ØØãâÈ Õ Í6Ú>ßË'Ë Ü Í6ÚSØåà
æ'ßßÍ6ØÍ Ü Ú>Џ×6×Ïԏèdætá>ð ì%ìG× Ü ô0ßÐ?Ø#Ð]ÍîÎGý'ÌãÍ5ØØÈåÚ—Ø Ü ØâÈ ×ÏÈäЏÎãÎ ÜÛ ÍÏÐØȦßUý'Í6Øâ ×ÏÈ

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇp× Ü
Î%ÍÏÚÓ

ßÈåÎ Û ÌãÍ6ËØ Ü ÌtíCß<à`ÈÊÌãÌ Ü ÌË'Ì#Ð?ØãÈ Îâ Ü Ò×îß Õ ÈóÐGÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Õ ÈÊØRý ÈåÈÊÚoLЏÚ>ß ‚ L|LÐÚ>ߣÍÏÎ
ØâÈtËhÈåÌ Û ÈÊÚSØãЏôÈ¦Î Ü í€ÈÊÌãÌ Ü ÌãÎdøDÌ#ÐÚ>ß Ü Þ ×6ÔóßÍîÎRØãÌÍ Õ ÒØãÈåß>ùWØãâ>Ð?Ømý'Í6×Ï× Õ ÈtÌãÈÊË Ü ÌØÈåߣøCЏÎ
ÐÚ;ÆìāÈåÌÌ Ü ÌÖùgØ Ü Øâ>È Û Ð×Ï×ÏÈÊ̦à€ÆWÐ Û â{×ÏÍÏÚÈ'ý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚ`Ø Ü íCß{ý'ÍÏ×6×âhÐ ü ÈpØãЏô¢ÐËË+ÈÊÚ>ßȦß
Ø Ü

Í5ئàBÅmâÈåÌÈ ÍÏÎ Ü Ú>ÈW×ÏÍ6ÚÈ Ü ÒØËÒØBØ Ü íCß-í Ü Ì8È¦Ð Û âòìÄ Ü ËhÈåÌãÐØÍ Ü Ú Ü ÚòØâ>È × Ü ôdÎË+È Û ÍîÐ×
×6È à ÅmâÈ ÌãÎ%Ø Û â>ЏÌãÐ Û ØÈåÌ Ü ÒØãËÒØdÍîÎydÝñDd Ü ÌDd$Nnd|ÍÏÚ>ßÍ Û ÐØÍÏÚô¤Ð;ÌÈ¦Ðß Ü Ì'ý'ÌãÍ6Øȏà
ÅmâÈtÎÈ ÛÊÜ >
Ú ß Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈåÌWÍîÎ Õ ×ÏЏÚÓóÍ5íBÚ Ü ÈÊÌãÌ Ü ÌWýmЏΠÌÈåË Ü Ì%ØãÈåßGЏÚ>ßMd %dmÍ6í Ü ÚÈtýpÐ Î
ÌÈåË Ü Ì%ØãÈåß<àóÃ!ÈÊÉØGøCÐ?í ØãÈÊÌòÐý'âÍ6ØÈóÎË>Ð Û È¦ù|ÍîÎòЃø ÿÕ Í6ØòÍÏÚ ØãÈÊô ÈÊÌÖù Ü !ÎÈÝØ-ÍÏÚSØ Ü Øâ>È 

65

×6È Ü ímØâÈÎRØ#ÐÌØ Ü ímØãâÈ Ü Ë+ÈÊÌ#Ð?ØãÍ Ü Úgè8í Ü ×Ï× Ü ýpÈåß
Ü Ë+ÈÊÌ#Ð?ØÍ Ü Ú€à4Åmâ>Èt×ÏÍÏÚÈ ÚÍîÎ%â>ÈåÎ'ý'Í6ØâØâ>È¢ØãÐôhà

Õ Ô£ØãâÈGÎÍ#åÈ£øDÍÏÚ

Õ ÔSØȦÎãù

Ü ímØâ>ÐØ

×Ü {
ô Î%Ë+È Û ÏÍ Ð× ×6È-Ð?ØJdßÈ ü i× Ü ô£d Øâ>ÐØpý'ÌãÍ6ØÈåÎp× Ü ô`Í6Úí Ü Ì Þ ÐÙ
Ü
ÎRØ#ÐÚ>ßЏÌãßÈåÌÌ Ì¦àGÆWÐ Û ]
â ×6ÍÏÚȤý'ÌãÍ6Ø%ØÈåÚ]Ø Ü R
Î Ø#ÐÚ>ßЏÌãßÈåÌÌ Ü Ì-â>Р΢Øâ>ȤØãЏô
Û
Ü
Ü
Þ
ÎRØãÌÍÏÚôÍdÝÎ ÎͦddÐËË+ÈÊÚ>ßÈåßóØ
Í5ئàæ!ËËÌ ÉÍ
ÐØÈÊ×ÏÔ ¾|L ÌûÜ €
í ÌãÈåÐ ßΠЏÚ>ߚý'ÌÍ6ØȦÎ|øCÍ@à ȏà

Ü
Þ
Õ
ÌãЏÚ>ß
×ÏÔßÍÏÎ%ØÌãÍ ÒØȦß>ù'ÌãÈÝØãÒÌÚäÐÚþÆìÄûÈåÌÌ Ü Ì'Ø Ü ØãâÈ Û Ð×Ï×6ÈåÌåàdÅmâ>ÍÏÎ|ÍÏÎtß Ü ÚÈ`Ð Î

HŒÆ|æþëWçgÆdÇ-bpÍ6Ú>ߚÐ
Ø Í Ü ƒ 

Ú Ø Ü

í Ü ×Ï× Ü ý!ÎåÇ

{ L 

VU6;~}"4
 W6X6 

7 8þ 9;:rý!& . ú
5ú"þ:7&95û<-&5ý!
9A
9 þ =>"&9"û<-&?"û !@!=>%&9"û<-&5ý!& 
!BA"ü> 7 úB>C 
D .......... C6
ú5

ú"þ
D ....... .. C6
ú5

ú"þ
D ....... .. C6
ú5

ú"þ
DCE ....... ' .. C6
ú5

ú"þ
D m þeü%û*=W þ|ý…û9GF 
H . " û 
! -9 ú*þ6 
H . " û 
! -9 úI!"A ü
H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç%ÊÈåÌ
‡ˆŠ‰ˆ‹‡‰

Ü

Å ÃvÄv’)÷v”v[$J<™"^%›=¡m™A›Î^-›V_¥[Ҝ¸l[X\ [µ~[_™%Z/¸¯^%œµ
y
¥C˜€š[X_9\ɘ]Z…™

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>×ÏÌãЏÚôÈ 

Ì#ÎRØ!×îЏÎ%Ø'×6ÍîÎ%Ø

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ>×ÏÌ#ÐÚô È|ÌãÈÝØãÒÌÚhÎpÐ{×ÏÍÏÎ%Ø ÛÝÜ
×îЏÎ%Ø Ü í>×ÏÍÏÎ%ØåàV|
L ÌÈÊíDÈÊÌ#Î€Ø Ü ØâÈ Ì#ÎRØbÈÊ×ÏÈ Þ ÈåÚ Ø4ÍÏÚ
×îЏÎ%Ø'ØâÈåÚØâÈ-×ÏÍÏÎ%Ø'ÍÏÎ!ÈÝÉØÌ#Ð Û ØÈåߚÍÏÚÌãÈ ü ÈÊÌ#Î%È

H]Ætæþë çgÆ áÇ<á

Ü Þ

™%ž[

ÈòÎÍ Þ

Ë>×6È¢ÈÝÉÐ Þ

Ú>ÎÍÏÎ%ØÍÏÚô

Ü í8Èå×6È Þ

ØãâÈm×6ÍîÎRئà8ìí 

ÈÊÚSØãÎ 

Ì#Î%ØpØãâÌ Ü Òô â

Ì#ÎRØbÍîÎ8ô ÌȦÐ?ØãÈåñŒÅ'Ñ|ædÃ

Ü Ì#ßÈÊ̦à

Ë>×6ȦÎÊÇ

ú|û…ü,ý-þFúrü*ÿ$3ÿvÿvÿ'ÿ*
"û…ü%ûkü%û/ý-þ…úrü
ú|û…üAú A 7 K
ý $B
ý %û . 5ý-þFúr
ü /
û LF
ü 
r1
ü = ! +Èþ69Wþ
|û-ú . ü!
û
!%6ú A 7 ý
ÿ$lÿ*
ÿ *
ÿ 
ú|û…üAú A 7 K
ý $B
ý %M
û NM5ý-þFúr
ü /
û LF
ü 
r1
ü = ! +È6þ 9Wþ
|û-úIvü!; 
û
!%6ú A 7 ý
ÿ'
ÿ *
ÿ 
ú|û…üAú A 7 K
ý $B
ý %@
û &)5ý-þFúr
ü /
û LF
ü 
r1
ü = ! +È6þ 9Wþ
|û-ú . ü! 
û
!%6ú A 7 1
ý /
û OAaþ <5ýF
û "ü—
ü ! "û…
ü )5ý%þFúrü
ÿ
ú|û…üAú A 7 ýK$ýB %ûMN
û
!%ú6A 7 ý
ÿ'
ÿ 
‡ˆŠ‰ˆ±ãŒ

.. 5ý%þFúrü

Å ¼ù”M\]˜ÉZ|™3™%ž[/¤T\ [XZ7˜É_¢›·Ÿ˜]^%[X¡m™"œ^"Ç

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ>×îÎTIÙ×aKI>ßÍÏÌÈ

Û Ø Ü ÌãԏàÏà6àK

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇS×ÏÎ4×ÏÍÏÎ%ØãÎbØâÈ 

×ÏÈåÎ4ÍÏÚ{ØâÈ'ô Í ü ÈÊÚ;ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌÔ Ü Ú;ÎRØ#ÐÚ>ßЏÌãß Ü ÒØåàBìí
Û
Ü
ßÍ6ÌãÈ Ø ÌÔ¤ÍîÎ'ô Í ü ÈÊÚØâÈåÚØâÈ Ì ÜÜ Ø!ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ£øDÍ9à ȏàJd%dåùpÍÏÎ!×6ÍîÎRØãÈåß<àpÆWÐ Û â ×6È
Þ
Ú>Ð
È ÛÝÜ ÚSØãÐÍÏÚȦß`ÍÏÚGÐòßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ Íî
Î Ë>ÒØ Ü Ú¤ÐòÎ%ÈåË>ÐÌ#Ð?ØãÈ'×6ÍÏÚÈ àBÆ Ð Û â¤×ÏÍÏÎ%ØÍÏÚôòâhЏÎWÐ
Û
Û
×ÏÈåÐ ßÙ9ÍÏÚþ×ÏÍ6ÚÈ`ÎRØ#Ð?ØÍÏÚôóý'âÍ âyßÍÏÌÈ Ø Ü ã
Ì Ô¤ÍÏÎ Õ ÈåÍ6Ú>ô¤Î%â Ü ý'ڀà ìí4Øâ>ÈÊÌãÈòÍÏÎ Þ{Ü ÌÈ¢Øãâ>ÐÚ
Ü ÚÈ`ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ¤ØãâÈÊÚþØãâÈÊÔÐÌãÈò×ÏÍÏÎ%ØȦßyÎÈSSÒÈÊÚSØãÍÏЏ×6×ÏԚÎÈÊË>ЏÌãÐØÈ¦ß Õ ÔþÐ Õ ×îÐÚ>Ӛ×ÏÍ6Ú>ȏà
Ú Ü

ìí8ØâÈ>d#Ù׀d!Îý'Í5Ø Û âGÍîÎ ô Í ü ÈÊÚGØâÈåÚšÈ ü ÈÊÌãÔ;×6ÍîÎ%ØÈåß 

×ÏÈtâhЏÎpßÐ?Ø#Ð`ÎÒ Û âšÐ ÎpÍ5Ø#Î ×ÏÈÊÚ>ôØâ

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

{-‚

ÐÚ>ßGØâÈ ×6È-ÎÔÎ%ØÈ Þ
6Í Ø Õ Èå× Ü Úô Î Ø Ü Îâ Ü ý'Ú Ü ÚšØâÈ-ÎãÐ Þ È¢×6ÍÏÚÈ-ЏÎmÍ6ØãÎmÚ>Ð Þ ÈàWáÈåÈ
Û Ü Þ;Þ ÐÚ>ß`í Ü Ì Þ;Ü ÌÈmÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØÍ Ü Ú€à8×îÎÍîÎbÚ Ü Ø ÐÚ;ÍÏÚ Õ ÒÍ6×6Ø ÛÊ܏Þ;Þ 
ØâÈdÎ%ØãÐØ Ý
Ð Ú>ß Õ ÒØ
ÐòâÒ>ÎÓSÔóÎ Û ÌãÍ6ËØ ý'âÍ Û âG
Ò ØãÍ6×ÏÍÊÈåÎ Û ÐØpЏÚ>ßGÎ%ØãÐØåàbÅmâÈ|Î Û ÌãÍÏËØpÎ Ü ÒÌ Û È Û ÐÚ Õ |
È í Ü Ò>Ú>ß
Í6ÚØâ>È ×6ÈgdQ Õ ÍÏÚm?Ë>ÎQdà

HUáÆÆlædçBá>Ä`Ç
‡ˆ‹‰ˆ ã²

Û ÐØåè>Î%ØãÐØ

ņ¼ÂpħÃvo

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇh×ÏÎÈåЏÌ

”@¤_ŸÒ™%ž[+›~–›™5™5[X^-_9˜]_қ~\ɘ]Z…™

Û âšË>Ð?ØØÈÊÌãÚ×6ÍîÎRØ
Û âóÌãÈÝØãÒÌÚhÎWØãâÈtÍ6Ú>ßÈÝÉ Ü í€ØâÈ Ì#ÎRØmÈÊ×ÏÈ Þ ÈåÚ ØmÍÏÚG×ÏÍÏÎ%ØmØâ>ÐØ
Í5í4Ú Ü Ú>ȏàL{ÌÈÊíDÈÊÌ#Î Ø Ü Øâ>È ÌãÎ%Ø'ÈÊ×ÏÈ Þ ÈÊÚSØ!ÍÏÚGØãâÈ-×ÏÍÏÎ%Ø

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇ>×ÏÎÈåЏÌ
Þ ÐØ Û âȦÎmË>Ð?ØØÈåÌÚ Ü ÌmÙ ‚
HŒÆ|æþëWçgÆpáÇá

܏Þ

È-Î%Í Þ

Ë×6È-ÈÊÉÐ Þ

Ë×ÏÈåÎåÇ

úû…ü/ý-þFúrü*ÿ$lÿvÿ§ÿ+ÿ)
%û|ü%ûkü-û'ý-þFúeü
úû…üA þ 9L$ý%ú|
û P
v
ÿ #5ý-þ…úr
ü %û…üA6þ 9"
û L!=*ÿ~þ6)ý-þFúeü
û
!- þ 9L 

úû…üAþ 9L$ý%ú|û P
v 
ÿ$I5ý-þ…úrü %û…üAþ69"ûL!=*ÿ*þ6)ý-þFúeü
û
!-þ 9L

.

úû…üAþ 9L$ý%ú|û P
vÿQ&5ý-þ…úrü %û…üAþ69"ûL!=*ÿQAþ6)ý-þFúeü
û
!-þ 9L+ûOAaþ6<"ýFû5ükü!*%û…ü Fý-þFúrü 
(
‡ˆ‹‰ˆ ãC¿

ņ¼:½ R—¼ÁMÃ
›~\ɘ]Z…™

HUáSêtâÄ|ë áì%áÇh×ÏÎÒ

”7^%[–\]›=¡£[n›¢¡Wž›V^%›=¡m™"[^+˜É_ 

Õ Î%ØÌ

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄtÃòÇ<×îÎÒ
í Ü ÒÚ>߁ÍÏÚЏÚSÔUÈÊ×ÏÈ Þ
ÌÈåË×ÏÐ Û È Þ ÈåÚSØË Û â>ЏÌ

ÚhßaË

Û â>ÐÌmÌãÈÊË×îÐ Û È Þ

ÈÊÚSØQË

›=\]\g[X\ [µ~[_™%Zkœ¸

Û â>ÐÌp×6ÍîÎ%Ø

Õ Î%ØÌ¢ÌÈÊØÒÌãÚ>ÎtÐG×ÏÍîÎRØ¢ÌÈåË×îÐ Û ÍÏÚôšÈ ü ÈåÌÔ Ú>ßË Û â Û â>ЏÌãÐ Û ØÈåÌ
Ü í¢ØâÈy×ÏÍîÎRØý'Í5ØãâØâÈäÌÈåË×ÏÐ Û È Þ ÈåÚSØË Û â>ÐÌ Û âhÐÌ#Ð Û ã
Ø ÈÊ̦à
Õ ÈyÃ|údç8ç.ý'âÍ Û âÈ!+È Û ØÍ ü Èå×6Ô¼ßÈÊ×ÏÈÝØãÈåΤЏ×6× >
Ú ßaË Û >
â ЏÌ

ÈÊÚSØ
Û ÐÚ

Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈÊÌ#Î Í6ÚØâ>È-×6ÍîÎRئà

HŒÆ|æþëWçgÆpáÇá

܏Þ

È-Î%Í Þ

Ë×6È-ÈÊÉÐ Þ

Ë×ÏÈåÎåÇ

úû…ü/ý-þFúrü*ÿ$lÿvÿ§ÿ+ÿ)
%û|ü%ûkü-û'ý-þFúeü
úû…ü)ú A 7 K
ý $ý%6ú A 7 úr
ü k
ÿ L#5ý-þFúr
ü %Bû ,W
ý 
|*
û 5ý5ýkÿúTSaþeüL$ú
û
!%ú A 7 ý

LTL*L1LL
úû…ü)ú A 7 ýK$ ý%ú6A 7 rú ü kÿ "% 5ý-þ…úrü95û"ýFû…ü%û*5ý5ýkÿú
û
!% 
úA 7 ý
@
úû…ü/ý-þFúrüA( A
U ( '*) 

%û…ü"û+ý-þFúeü S£þeü+û + 7 û99"û9
7
7
úû…ü)ú A ýK$ ý%ú6A úrü
"%&Fý-þFúrü9"û"ý…û…ü%û*"ý5ý !,-ûB

7 
|û-ú
7 |
û-ú

{ î 

VU6;~}"4
 W6X6 
ú|û…üAú A 7 ýK$ý"ú
û
!%ú6A 7 ý
( UN '

‡ˆŠ‰ˆ±ãC‡

A 7 úrü "%%ú A 7 ýV&9"û5ýFû…ü%û*"ýFý
|ý!-ú|û 7 
|û-ú

”zµ·[Xµ·œ^"ǹµ·›V––J[ŸÒ¤\ [KWQZ…Ç:Z…™"[XµYX

³¶Âp³

32

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ

Õ ÍÏÚ>ߚÙÓ

Þ

È Þ¢ Ì#ÎRØ'×îЏÎ%ØTI>ÌK

Z4

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚSØ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ Þ È Þ Ð×6× Ü ý!Î Þ Ð Û âÍÏÚÈ Þ È Þ;Ü ÌãÔóØ Ü;Õ È Ð ÛåÛ È¦ÎÎÈåߚЏÎ'ÐóÎÍ6Úô ×6È
õ-ö ×ÏÈøCÌãÐØâÈåÌ`Øãâ>ÐڼР ×6ÈþÎÔÎ%ØÈ Þ ùÖà0ÅmâÈâ Ü ÎRØóÎÔÎ%ØÈ Þ P Î Þ È Þ;Ü ÌãԃÍÏÎ{Ò>ÎÈåß
Î%ØãЏÌ%ØãÍ6Úô`Ð?ØØãâÈ Ì#ÎRØ Þ È Þ;Ü ÌãÔ × ÜÛ Ð?ØãÍ Ü ÚóÒË;Ø Ü ÐÚ>ß;ÍÏÚ Û ×ÏÒ>ßÍÏÚôòØãâÈ!×îЏÎ%Ø Þ È Þ;Ü ÌãÔ
× ÜÛ Ð?ØãÍ Ü ÚgàVb Ü Øâ Ì#ÎRØWЏÚ>ß{×ÏÐ ÎRØÚ>ÈÊÈåß`Ø Ü-Õ È!ô Í ü ÈÊÚ{Í6Úóâ>ÈÝÉЏßÈ Û Í Þ Ð×9à€ìígÎ%Ò ÛÊÛ È¦ÎÎ%íDÒ× 
×ÏȤý'ÍÏ×6×mÐË>ËhȦÐÌòÍÏÚ]Øâ>ÈGõ-öþÚ>Ð Þ È¦Î%ËhÐ Û È¤ÐØòØâ>È Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚSØåàyÅmâÈ
ØãâÈ Þ È Þ
Ý
Û

Ü
;
Þ
Þ
Î%ØãÐØ
ÐÚhߚý'ÍÏ×Ï׀Î%â Ü ýÍ6ØdЏÎ!Ð{Ú Ü Ì Þ Ð× ×6È-ý'Í6ØâØãâÈòÐËË>Ì Ü ËÌÍîÐ?ØãÈtÎÍÊȤøDÍ9à ȏà 

‚ ùÖàìímØâÈ Ü ËØãÍ Ü Ú>Ð×Ýd Ìe`
×îЏÎ%ØòÙ
Ì#Î%Ø\[
d ÍîÎòô Í ü ÈÊÚØâÈåÚ Ü Ú×ÏÔ£ÌãÈåÐ ßÙ Ü Ú×ÏÔäÐ ÛÊÛ È¦ÎÎ
Ü 

Þ
Û ÐÚUÒ>Î%ÈÊíDÒ×Ï×6ԌРÎRÙ
Ø
ØãâÈ
×6ÈÍîÎ;ËhÈåÌ
Í6Ø%ØȦß<àŒìVÚ¼ÐyØ#ÐÌãôÈÝØ{ÈÊÚ ü Í6Ì Ü Ú Þ ÈåÚSØ Þ È Þ 

Ü
Û
Õ
Õ
Û
Ü
Î
ÍîÐ?ØÈ
Ð?ØØÈÊÌãÔ
Ð Ó ÈåßÙÒˌñ!æz 
ø Ì`ñ!Ä£ 
ù¢ý'Í6Øâ]ØãâȚõ-öyÚ>Ð Þ ÈåÎË>Ð Û ÈàþìVÚ
ÐyúdÚÍ6ɃÈåÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ Ê
È ÚSØòÍ6Ø ÍîÎ Ü í!×ÏÍ Þ Í6ØȦ߃Ò>ÎÈ£øCÎÈÊȤÒ>ÚÍ5ÉíCß]ÍÏÚ>Î%ØȦЏß>ùÝàþìVڌÐyï¢Ä¢á
Ü
Þ
Þ
ÈåÚ ü ÍÏÌ Ú
ÈÊÚSØòÍ6Ø
Ð Ô Õ ÈGÒ>Î%ÈÊíDÒ×bØ Ü Ð ÛÊÛ ÈåÎãÎ Þ È Þ;Ü ÌãÔäßÍÏÌãÈ Û Øã×6Ô¼øDìÄ
i
Î%ËhÐ Û Èiù Õ ÒØ
Üí Ì|Ð ÛåÛ È¦ÎÎÍ6Ú>ô`ØãâÈ`ï-Ä¢á ÛÝÜ Ú>Î Ü ×ÏÈòÎ%ÈåÈòß Ü Î ÛÝÜ ÚgàCN—â>ÈÊÚ Þ È Þ 

Ü
Û
ÍîÎdЏÎãÎ
ÍÏÐØȦߚý'Í6Øâ
ØãâÈ-Ë>ÐÌØÍ6ØÍ Ü Ú Ü íVt8×îЏÎâñ!æ
ØâhÐ?Ø!ÎRØ Ü ÌãÈåÎ Øâ>ÈtâÒ>ÎÓÔGÎ Û ÌãÍ6ËØ#ÎÊèý'âÍ Û âÍÏÎ'Î%Ø Ü ÌȦß
ÛÊÜÞ ËÌãÈåÎãÎ%Ȧß<èÌãÈåЏßÍ6ÚôäíDÌ ÜÞ
ØâhÐ?ØóË>Ðô š
È ý'ÍÏ×Ï×!ÐÒØ ÜÞ Ð?ØãÍ Û Ð×Ï×6ԌßÈ ÛÝÜ Þ Ë>ÌȦÎÎ{ÐÚ>ß
ÌãÈÝØãÒÌÚyØâÈ{ßÐ?Ø#ФЏÎ|Í5ØtÍÏÎ|ÌãÈåЏßgà:N—âÈÊÚ Þ È Þ
ÍÏÎtЏÎãÎ ÜÛ ÍÏÐØÈåßý'Í6Øâ£ØâÈ`ý'ÌÍ6ØãÐ Õ ×6È

Ë>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü Ú>Î Ü 
í tB×ÏÐ Î%âƒñ!æJø ÛÝÜ Ú ôÒÌ#Ð?ØãÍ Ü Ú£Ë>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü g
Ú ègâÒ>ÎÓÔ£Î Û ÌÍÏËØ-Ë>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü Ú
ЏÚ>ß Þ ÐÍ6Ú Õ ÍÏ>
Ú ÐÌãÔóË>ÐÌØÍ6ØÍ Ü Ú+ùWÐ`ý'ÌÍ6ØÈtØ Ü ØãâÈ-ÎRØ#ÐÌØ Ü B
í ЏÚSÔ;Ë>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü Úšý'ÍÏ×Ï×<ÈÊÌ#ЏÎÈ
Øãâ>Ð?Ø!Ë>ЏÌ%ØãÍ5ØãÍ Ü Úgà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇÌãÐ
Þ

H7bmúf-á<Ç+Ä|Ú×ÏԚÐ;Î%ÍÏÚô
‡ˆŠ‰ˆ±ãã

×6È 

×ÏÈ-ÌãÐØâÈåÌpØâ>ЏÚÐ 

×ÏÈòÎÔÎ%ØÈ Þ

³õävÂ3Rl½/÷
”+[$J[X^-¡a˜]ZF[9›=_Ÿ•Ÿ˜]ZF–\]›aÇ
µ·[Xµ·œ^%Çô›V\É\ œ:¡£›™%˜ œ_

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ
Þ

ßÈ Õ ÒôÍI Ü

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ

Þ ßÈ Õ
Ü 
Þ
Õ
Ì Ô à
ß È Òôþý'ÍÏ×6×Џ×ÏÎ Ü 

Û ÒÌÌãÈÊÚSØ %
Î ØãÐØÈ Ü í Þ È Þ;Ü 
ü È-×6ÍÏÚÈ-ÎÒ Þ;Þ ÐÌÔ Ü í Þ

!] Ü

^] ØãÌãÐ Û È] Ë^] Þ
Ú 

] íBËØãÌ ] Û

ÎÍ#åÈ

Õ È

Õ+Ü ÒÚ>ßgà

Z|™"›™%˜]Z…™%˜]¡aZ,›VÆJœ™ 

] Ì'ËØãÌdÎÍ#åÈK

ÚÈå×<ÈÊ×îÎ%ÍÊÈ

Õ È ÒhÎ%ȦßGØ Ü 
ß ÍÏÌÈ Û Øã×6ÔÐ×Ï× ÜÛ Ð?ØÈòЏÚ>ßíDÌãÈÊÈ Þ È Þ Ù
Ü
Ë>ÌÍÏÚSØóøDØ
Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ß Ü 
Ò ØË>ÒØ#ùtÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØãÍ Ü ÚÐ ÕhÜ ÒØ¢ØâÈ 

Ü
Û
Ü
ÌԣЏ×6×
ÐØÍ ÚgàON—Í5Øãâ Ü 
Ò Ø`ЏÚÔ£ôÍ ü ÈåÚ Ü ËØÍ Ü ÚhÎòÐ Õ ÌãÍ6ÈÊí
;
Þ
Ü
È
ÌãÔóÒ>ÎЏôÈ¢ÍîÎmËÌÍÏÚSØȦß<èȏà ô>à
Ò>ô

Û ÐÚ

Û ÐÚ

_` W þ 9bac+d"9 û 7 A
e 95û 7 A)þFú1!== 
"ûOm(6= %û5û>Q( .f %' (BQ f P6>$gVh6 f . (di
ú"þ "
? û> f ''(" &P d' ....
S% úrü%û>8j%&j
ý-þ…úrü>Cr&Q f '
_` W þ 9ba

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

{ ¾

ÅmâÈ ÌãÎ%Øb×6ÍÏÚÈmÍÏÚ>ßÍ Û Ð?ØãÈåÎBØãâÈ'ßÈ Õ Ò>ô Þ;Ü ßÈ èÈÊÍ6ØâÈåÌ Ü !4è Ü Ú Ü ÌBØãÌãÐ Û Èà4ÅmâÈ'ÎÈ ÛÝÜ Ú>ß
×6ÍÏÚÈ-ÍÏÚ>ßÍ Û Ð?ØãÈåÎmØãâÈ-ÚÒ Þ Õ ÈÊÌ!ØÍ Þ È¦Î!Ð;ÌãÈSSÒÈåÎ%Ømí Ü Ì Þ È Þ{Ü ÌÔGÍÏÎ Þ 
Ð ßȤø Ø Ü Þ Ð×5Ù
× ÜÛ ø9ù Ü Ì> Û Ð×Ï× ÜÛ ø@ùóЏÚ>ß¼ÌÈå×ÏÐØȦß0íDÒ>Ú Û ØãÍ Ü Ú>Îãù¤ÐÚ>ßUØâ>ÈyÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í|ØãÍ Þ È¦ÎóØâ>È
Þ È Þ;Ü ÌãÔyÐ×Ï× ÜÛ ÐØ Ü ÌdÍîÎ Û Ð×Ï×6ȦßþØ Ü íDÌãÈÊÈ Þ È Þ;Ü ÌãԌø ü ÍîÐOíDÌãÈÊÈSø@ùùÖà`Åmâ>È{ßÍ#!ÈÊÌãÈÊÚ Û È

Õ ÈÊØRý ÈåÈÊÚ;Øâ>ÈåÎÈ #
Ì ÎRØbØRý Ü ÚÒ Þ Õ ÈÊÌ#ÎbÍîÎbØâ>È'Ø Ü ØãÐ×hÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Û ÒÌãÌÈåÚSØ×ÏÔ`Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØãÈåß
Õ × ÜÛ ÓÎ Ü í Þ È Þ;Ü Ìã
Ô èSý'Í5ØãâóØâ>ÈdÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Õ ÈÝØRýpÈÊÈÊÚ¤ØâÈDPÏø]PSЏÚ>ßÍPžù$P Õ ÈåÍ6Úô ØâÈdØ Ü ØãÐ×
Þ È Þ;Ü ÌãÔ`ÌãÈSSÒȦÎRØãÈåß<àbÃ Ü ØÈdØâ>ÐØ ØãâÈ|Ð Þ{Ü ÒÚSØ Ü í Þ È Þ;Ü ÌãÔ{Ð Û ØÒhÐ×Ï×6ÔóЏÎãÎÍ6ô Ú Þ ÐiÔ
Þ;Ü ÌãÈtØâ>ЏÚÌÈQS Ò>ÈåÎ%ØÈåßgà

Õ È

ÅmâÈØâÍÏÌãß×6ÍÏÚȃÍÏÚ>ßÍ Û Ð?ØãÈåΚØâ>ȃРÞ;Ü ÒÚSØ Ü í Þ È Þ;Ü ÌÔ Õ ÈÊÍÏÚô Þ ÐÚ>Ðô Èåß<à~Åmâ>È
Î%È ÛÝÜ ÚhßGÚÒ Þ`Õ ÈåÌ!ÍÏÎ'ØâÈ¢Ø Ü ØãÐ× Þ È Þ;Ü ÌãÔ Þ 
Ð ÚþЏôÈåßøDÍ9à ȏàW×ÏÈÝí Ø Ü ü Ê
È Ì'Ð?í ØãÈÊÌ!× Ü Ð ßÍÏÚô
ØâÈyÎ%ØãÐØÍ Û Ð×Ï×ÏÔ0Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØȦß]ØãÈÝÉØåè'ßÐØãЃÐÚ>ß Õ ÎãÎóÎ%ËhÐ Û ÈiùÖà—ÅmâÈ #
Ì Î%Ø;ÚÒ Þ`Õ ÈåÌóÍÏÎ
Øâ>ÐØW×6ÈÊí Ø Ü ü ÈåÌÐ?í ØãÈÊÌ ü ЏÌÍ Ü Ò>Î Þ È Þ{Ü ÌÔ{Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØÍ Ü Ú`ØãÐ Õ ×ÏÈåÎâhÐ ü È Õ ÈåÈÊÚ¤ÎÒ Õ ØãÌãÐ Û ØȦß
Ü ÒØmíDÌ ÜÞ

Øãâ>Ð?Ø!Ð?í Ü ÌÈ Þ ÈÊÚSØÍ Ü ÚÚÒ Þ Õ ÈÊ̦àÅmâÈtí Ü Ò>Ì%Øãâš×ÏÍ6Ú>ÈtÍîÎpØâ>È¢Ø Ü Ø#Ð×<Ð Þ;Ü ÒÚSØ
Ü í|ÈÊÉØÌ#Ð Þ È Þ;Ü ÌÔ]ЏÎãÎÍ6ô ÚÈåßŒØ Ü ÌÈQS >
Ò ÈåÎ%ØãÎ{Í6Ú¼ÈÝÉ Û ÈåÎãÎ Ü í!Øâ>ÈÐ Û ØãÒ>Ð×'ÌãÈSSÒȦÎRØãÈåß
Þ È Þ;Ü ÌãÔGЏΠÛÊÜÞ Ë>ÐÌãÈåßGý'Í5ØãâØâÈ¢Ø Ü Øã
Ð ×ÏÎ Ü Úš×ÏÍÏÚȄ¾à
ÅmâÈ í Øâ£×ÏÍÏÚÈ`ÌãÈÊ×îÐ?ØãÈåÎdØ Ü ØâÈ{×6ÍîÎ%Ø Ü í Û ÒÌãÌÈåÚSØ×ÏÔЏ×6× ÜÛ ÐØÈåß Þ È Þ;Ü Ìãԏà¢ÅmâÈ 
ÚSÒ Þ Õ Ê
È Ì!ÍîÎpØâÈ-ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü íBíDÌãÈÊÈ¢ÈÊÚSØÌãÍÏÈåÎm×ÏÈÝí Ø|ЏÚ>ߤØãâÈòÎÈ ÛÝÜ >
Ú ßšÍÏÎmØãâÈ Þ Ð?ÉÍ Þ
Õ
Ü
Þ
Õ
Ü
Û 

Ü
Û
ØãÐ
×6È!ÎÍ#åȏà4Ã
ØÈmØâhÐ?ØbØâ>È!ÚÒ
ÈÊÌ
í ÒÌÌãÈÊÚSØã×6Ô Ð×6×
ÐØÈåß Õ × ÜÛ ÓÎdø Øâ>Í6Ì#ß{ÚSÒ
Õ ÈåÌ Ü Úþ×6ÍÏÚÈ8î ùmý'âÈåڣЏßßÈåßØ Ü ØâÈ Ì#ÎRØdÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü Úþ×6ÍÏÚÈ E ôÍ ü ȦÎ'Øâ>È`ÎÈ ÛÝÜ
ÚSÒ Þ

Õ ÈÊÌ

Ü Ú×ÏÍ6Ú>È

E

Ì#Î%Ø
Ò Þ
Þ Ù
Ú>ß

à

H¼Ä|ëWÅmìÄtÃ|áÇ
ËgÇ|ëÌãÍ6ÚSØãÎ|ØãâÈ{Ð ÕhÜ ü È

`

Þ

ÈÊÚSØãÍ Ü ÚÈåß 

ü È`×6ÍÏÚÈ;Î%Ò Þ;Þ

ÐÌãÔþÐÚ>ßyØâÈåÚ£ØãâÈ`íDÌÈåÈ

×ÏÍÏÎ%Øåà

`

ë!Ç ëÌãÍ6ÚSØãΚÐ×Ï×!ØãâȣРÕ+Ü ü ÈË×ÏÒ>ΚßÒ Þ
Þ È Þ;Ü ÌÔ à

`

ëëdÇëÌãÍ6ÚSØãÎdÐ×Ï×ØâÈòÐ ÕhÜ ü È|Ë×ÏÒ>ÎmØãâÈ¢íDÌãÈÊÈ

Ë>ÎGØâÈy×ÏÍîÎRØ
Õ Í6Ø Þ

Ü í

Û ÒÌãÌÈåÚSØ×ÏÔUÐ×Ï× ÜÛ Ð?ØãÈåß

ÐËgà

ÅmâÈWÐ Õ+Ü ü ÈBØãâÌÈåÈ Ü ËØãÍ Ü Ú>Î Û 
Ð Ú¢ôÈåÚÈÊÌ#Ð?ØãÈ ÛÊÜ ËÍ Ü ÒhÎ Ü 
Ò ØãËÒØ8ЏÚ>ߢÌÈQSSÒÍ6ÌãÈbÐ'ßÈÝØ#ÐÍÏ×6Ȧß
ÓSÚ Ü '
ý ×6ȦßôÈ Ü íBØâÈòÎ Ü Ò>Ì Û ÈdØ Ü ÒÚ>ßÈåÌãÎ%ØãЏÚ>ߤØãâÈÊÍÏÌ Þ å
È ÐÚÍ6Ú>ô>à

`

Ü B
! ÇbÅ8ÒÌÚhÎ Ü ! Þ È Þ;Ü ÌãÔ¤Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØÍ Ü ÚšßÈ Õ Ò>ôôÍÏÚôhà4Åmâ>ÍÏÎpÍîÎpØâÈ-ßÈÊíCÐÒ×6Ø
Õ ÜÜ Øã6Í Úôhà
ßÍ6ØÍ Ü ÚþÐí ØÈÊÌ +

`

Ü ÚgÇbŀÒÌãÚ>Î

`

Þ È Þ;Ü ã
ØãÌãÐ Û ÈÇUŀÒÌãÚ>Î Ü Ú
Ì ÔlÐ×Ï× ÜÛ Ð?ØÍ Ü ÚYЏÎãÎ%ÈåÌ%ØãÍ Ü Ú
È ü ÈÊÌãÔ Þ È Þ;Ü ÌãÔGЏ×6× ÜÛ Ð?ã
Ø Í Ü Úp`ßȦÐ×Ï× ÜÛ ÐØÍ Ü Úgà

`

Þ

`

íRÇú|Î%ȦÎ:íDÌÈåÈ ø9ù Ø Ü

`

Û Ç€údÎÈå
Î Û 
Ð ×6× ÜÛ ø9ùØ Ü
Ü í8ÚÈå×gÈÊ×ÏÈ Þ Ê
È ÚSØ#ÎmÈåÐ Û â

`

̦ǀúdÎÈåÎVþÌãÈåЏ×6× ÜÛ ø9ù<Ø Ü ÌãÈÝÙVÐ×Ï× ÜÛ Ð?ØãÈWÐ Õ × ÜÛ Ó Ü í>ËÌãÈ ü Í Ü Ò>Î×6Ô-Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØãÈåß
Ü ÌÔ èSËØ̦è Û â>ÐÚ>ôÍÏÚô ØãâÈòÐ×Ï× ÜÛ Ð?ØãÈåßÎ%ÍÊÈtØ ÜóÕ ò
È ÎÍ#åÈ Õ ÔSØȦÎÊà

ÇúdÎÈåÎ:

Ü Ú

Þ

HUáÆÆlædçBá>Ä`Çú!Ú>Í5É

Þ

È Þ{Ü ÌԤЏ×6× ÜÛ ÐØÍ Ü ÚЏÎãÎ%ÈåÌ%ØãÍ Ü Ú

Џ×6× ÜÛ ø9ù Ø Ü

Þ

Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØÈ-Ð

ßÈÊÙЏ×6× ÜÛ ?
Ð ØãÈtÐ

Õ × ÜÛ Ó
Õ × ÜÛ Ó

Ü í Þ
Ü í Þ

Û âÈ Û ÓSÍÏÚôhà

Ü Ú

Þ

Ð×Ï× ÜÛ ø9ù

Û âÈ Û ÓÍÏÚôUЏÚ>ߗØãÌãÐ Û È¦Î

È Þ;Ü ÌãÔ

Ü íbÎ%ÍÊÈ

Õ ÔSØȦÎÊà

È Þ;Ü ÌãÔGÐ ßßÌãÈåÎãÎ%Ȧß

Ð×Ï× ÜÛ Ð?ØÈpÐ ÛÊÜ ÚSØÍÏôÒ Ü Ò>Î Õ × ÜÛ Ó
Ü íbÎÍ#åÈ Õ ÔSØȦÎÊà

ЏÚË>Ðô ÈåÎ

ÛÝÜ ÚÙ

Ü í Þ

È Þ;Ü ÌãÔ

Õ Ô¤ËØãÌåà
ÛÝÜ Ú>Î%ÍîÎ%ØÍÏÚô
Þ

È Þ
Ù

{ 

VU6;~}"4
 W6X6 

‡ˆŠ‰ˆ±ãCê

”M¡£^%[›™"[,Ÿ˜ ^-[X¡m™"œ^"ÇkWœ^—Ÿ˜ ^%[¡m™5œ^-˜ [XZX

³õÏ+ävÀ…Ã

H0áSê¢ÃtÄ|ë áì%áÇ

ÓßÍÏÌJI>ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌÔ£Ë'Ú>Ð Þ
Þ

È`àÏà6àVK

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄtÃòÇ

Þ ÓßÍÏÌ Û ÌȦÐ?ØãÈåÎpØâ>ÈòôÍ ü ÈåÚßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔäø Ü ÌdßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌãÍÏÈåÎ#ùÖàìíWЏ×6×
ØãâȤôÍ ü ÈåÚ]ßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌÍÏÈåÎ Û ÐÚ Õ È Û ÌãÈåÐ?ØãÈåßäØâ>ÈÊڌÃ!ìRçlÍÏÎ-ÌãÈÝØãÒÌãÚÈåß]Ð ÎtØâÈGÎ%ØãÐØÒ>Î
Ü ØâÈåÌý'ÍîÎ%ȤØâÈ #
Ì ÎRØ`ßÍ6ÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔäØâ>ÐØ ÛÝÜ Ò×îß]Ú Ü Ø Õ È Û ÌãÈåÐØÈå߃ÍîÎ`ÌÈÊØÒÌãÚÈåߗø@ÐÚ>ß
ØãâÍÏÎ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß0ý'Í6×Ï× ÛÝÜ ÚSØÍÏÚSÒ>ÈGØãÌÔÍÏÚô£Ø Ü]Û ÌãÈåÐ?ØãȚßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÍ6ȦÎ{ÒÚSØÍÏ×mØâÈ×ÏÍÏÎ%Ø{ÍîÎ

8l

ÈÊÉâhÐÒ>Î%ØȦß>ùÖà4æ0ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ Û ÐÚÚ Ü Ø Õ È Û ÌȦÐ?ØȦߢý'Í5Øãâ
ÈÊÉÍîÎ%ØÈåßÍÏÚØâÈ-ÈåÚ Û × Ü 
Î Í6Ú>ô{ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü Ìã
Ô à

‡ˆŠ‰ˆ±ãCò

Ð 

×6È Ú>Ð Þ

ÈbØãâ>Ð?Ø4ËÌãÈ ü Í Ü Ò>Î×6Ô

³õÏ+ävÀ%¼Ï/“O¼ù”MZ5¡£^-˜ –™l™5œÈ¡£^%[›™"[/›~Ÿ˜ÉZFÊù¤\][XZ…Ç:Z…™"[Xµ

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ

ÓßÍîÎ%ÓSíCÎ'ßÍîÎ%Ó£Ë!ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ£Ë'Ì ÜÜ ØmßÍîÎ%Ó£Ë'Ú>Ð Þ
Þ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇ
ÚÈ Û ¦
È ÎÎãÐÌãÔ

ØãâÈ
ßÍîÎÓ 

È

Þ

ÓßÍîÎ%ÓSíCÎ|ÍÏ΢КâSÒhÎ%ÓÔþÎ Û ÌÍÏËØtý'âÍ Û ä
â ÍÏÎtÒ>ÎÈåßyØ Ü ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ
Џ×6×
G
Ü
Û 

ЏÚ>ßÎmØ
ÌãÈåÐØÈ ÐóßÍÏÎÓ
×6ȦÎ%ÔÎ%ØÈ Þ
ôÍ ü ÈåÚØâÈ`Ì ÜÜ Ø Ü 4
í ØâÈ
ÐÚ>ßGØâ>È-Ú>Ð Þ È Ü í8ØâÈòßÍÏÎÓà

ÛÝÜ Þ;Þ

×ÏÈòÎ%ÔÎ%ØÈ Þ

HUÄ|ëWÅmìÄomtáäÇ
Ü Ü Ø¦ÇáË+È Û Í5íDÔtØãâÈ ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔdÌ 
Ü Ü Ø€ÒÚhßÈÊÌ8ý'âÍ Û â¢ØãâÈ ßÍÏÎÓ
ßÍîÎ%Ó£Ë!ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌãÔmË'Ì 
Þ
+
Õ
Ü
Û
×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ
Î'
Ð ÌãÈ
Ò Ú>ß<àÅmâÍîÎmÍÏÎ'ØRÔSË>Í Ð×Ï×6ÔßÈ ü ?â>ß<à
>

` 

ßÍîÎ%Ó£Ë'Ú>Ð Þ È ÇáËhÈ Û Í6íDÔóØâ>È-Ú>Ð Þ È Ü í8ØâÈ-ßÍîÎ%ÓGÍ6ښØâÈ¢í Ü Ì Þ 
Ð Ømï Û à ÎÊà g
× ý'âÈåÌÈ
Û ÍîÎmØâÈ Û â>ÐÚÚ>ÈÊ×9èhÎ'ÍîÎ'ØãâÈ Î Û ÎÍgÍÏß]ø Ü Ì!Ì#ÐÚ>ÓùpЏÚ>ß׀ÍîÎmØâ>È Î Û Î%̀×6ÒÚ Ü 4
í ØâÈ

`

ßÍîÎ%Óà
æ!í 
Ø ÈÊÌ;Ë>ЏÌãÎÍÏÚôyÍ6ØP Î`ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ Þ ÓßÍîÎÓ Cí Î Û ÌãÈåÐØȦÎ-Øâ>ÈßÍîÎÓ
Ü
Ë
ÏÍ ÚSØdÐÚ>ß Õ ÍÏÚ>ßÎmÍÏÚØâÈòßÍîÎӚÐ?ØmØãâ>Ð?Ø!Ë Ü ÏÍ ÚSØåàÎÈÝØåà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇÌ
‡ˆŠ‰ˆ±ãö 

×6ȦÎ%ÔÎ%ØÈ Þ

Õ Í6Ú>ß

ÛÊÜ ÚíRèÎ Û ÎÍÏâ>ßíCÎ

³ Ï+A‘§¼Áo“O¼¹”lZF¡£^W˜ –™—™"œô¡£^%[›™"[A›ùžœZ…™§–Jœ^"™§¤\][XZ…Ç:Z|”
õ
™"[Xµ

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ
Þ

Óâ Ü Î%Ø%íCÎ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇ

ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌË'ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ â Ü Î%ØË'Ë Ü ÌØpâ Ü ÎRØQË

Õ Ò>ÎË!ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌÔ

Óâ Ü Î%Ø%íCÎ|ÍÏÎtФâÒ>ÎÓÔþÎ Û 
Ì ÍÏËØdý'âÍ Û £
â ÍîÎ|Ò>Î%ȦßØ Ü ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ
Џ×6×
0
Ü
Û
Ü
Ü 

Ü ÚØâÈäôÍ ü ÈåÚ
ÐÚ>ßÎóØ
ÌȦÐ?ØÈäЃâ
Î ØGË
%
ÌØ
Ï× ÈåÎÔÎ%ØÈ Þ
ñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌôÍ ü ÈåÚ{ØâÈ|Ì ÜÜ Ø Ü í<ØâÈdâ Ü Î%ØWË Ü 
Ì Ø ×ÏÈdÎÔÎ%ØÈ Þ ÎWÐÚhß{ØâÈ
Ü
Ü
Þ
Õ
â
ÎRØ!Ë
ÌØ'ÚÒ
ÈÊ̦à

ØãâÈ£ÚÈ Û ¦
È ÎÎãÐÌãÔ

Þ

ÛÊ܏Þ;Þ

HUÄ|ëWÅmìÄomtáÇ
`
` 

ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌQË'ÚÒ Þ Õ Ê
È Ì¦ÇyáË+È Û Í6íDÔUØâÈ
Þ
;
Ü
Õ
×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ
ÍîÎmØ
È Û ÌãÈåÐ?ØãÈåß<à
â Ü Î%ØË'Ë Ü ÌØåÇBáËhÈ Û Í6íDÔ

ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×ÏÈÊÌ

ØãâÈ'â Ü ÎRØbË Ü ÌØÚSÒ Þ

Ü Úý'âÍ Û âØâÈþâ Ü Î%Ø¤Ë Ü Ì%Ø

Õ ÈÊÌ4Ø ÜòÛ ÌȦÐ?ØãÈWØãâÈ 

×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ Þ

í Ü Ìåà

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D
`

â Ü ÎRØQË

Õ Ò>ÎË!ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌÔÇäáËhÈ Û Í6íDÔUØãâÈ£ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ0Ì ÜÜ ØGÒÚhßÈÊ̚ý'âÍ Û â—â Ü Î%Ø
×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ ÎmÐÌãÈ Õ+Ü 
Ò Úhß<àÅmâÍîÎmÍÏÎ ØRÔËÍ Û Ð×Ï×ÏÔO?ßÈ ü ?â Ü Î%Ø Õ Ò>ÎÊà4æ'í ØãÈÊÌ'Ë>ЏÌãÎÍÏÚô
Í6ØP Î|ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ Þ ÓSâ Ü Î%Ø%íCÎ Ú>ßÎ Ü ÒØ|ý'â>ÐØ¢á>ðmáìdìRïªØãâÈ`â Ü Î%Ø|Ë Ü ÌØ|ÍîÎ!Ø Ü
ËÌãÈåÎÈÊÚSØòøCÎÈÊÈ¢â ÛÊÜ ÚíbÐÚhߤØãâÈÊÚ Õ ÍÏÚ>ßÎ'ÍÏÚØâÈ-â Ü Î%Ø ×6ȦÎ%ÔÎ%ØÈ Þ àÎÈÝئà 

HUáÆÆlædçBá>Ä`Çâ
‡ˆ‹‰ˆ ãG/

{FE

ÛÊÜ ÚíRè>Î Û ÎÍÏâËíCÎ

³¶Ï+çħÀFä
”kZ5¡£^-˜ –™'™"œÎ¡£^%[›™"[ù›9^%›=˜]Ÿ
œ:™"–:™
œ¸O^-¡£œ_¸

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ

pm

ÓÌ#ÐÍîß@é Ì ÛÝÜ Úí€Ù×6ÍîÎRØ!ñ!ЏÍÏßháÈÝØ dÐ Þ
Þ

¥˜ š[X_ç›Ñ\]˜É_[Ȝ¸

ȅP

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇ

Þ ÓÌãЏÍÏß{ÍîÎWТâÒ>ÎÓSÔ{Î Û ÌÍÏËØWý'â>Í Û â;ÍîÎÒ>ÎÈåß`Ø Ü ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ
Ð×Ï×Øâ>È
ÐÚhßÎ4Ø Ü{Û ÌãÈåÐØÈ!ÐÚhß;ÈÊÚ>Ð Õ ×6Èdâ Ü Î%Ø Ð ÛåÛ È¦ÎÎ4Ø Ü Ð-ô Í ü ÈÊÚóñ!ЏÍÏßGáÈÝØåà
ÅmâÈòÐÌãôÒ Þ ÈåÚ Ø#ÎpØ ÜóÞ ÓÌãЏÍÏߚÍîÎ!Ð{×6ÍÏÚÈ Ü í Ü ÒØËÒØdíDÌ Ü Þ
Ð;Ì ÛÊÜ Úí8Ù9×ÏÍîÎRØ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß<à
æ'í ØÈåÌdË>ЏÌãÎÍÏÚô;Í5ØQP Î!ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ Þ ÓÌ#ÐÍîß Û â>È Û ÓÎpØ Ü ÎÈÊÈ-Í6í4Ð;ÌãÈ ÛÊÜ Ú>Î%ØÌãÒ Û ØÍ Ü ÚýpÐ Î

ÚÈ Û ÈåÎãÎЏÌÔ

ÛÝ܏Þ;Þ

Õ ÈåÍ6Úô-Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ Èåß ý'âÈÊÚ{Øâ>È!ñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌbýmЏÎB×îЏÎ%Ø Ü ËhÈåÌãÐØÍÏÚô>èЏÚ>ß{Í5í<Î Ü è?Ú Ü ØÈåÎ
ØâÍîÎÊà ìØ|ØãâÈÊÚ Û ÌãÈåÐØÈåÎdØâ>È`Ì#ÐÍîß ×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ
ø@Î%ÈåÈ Þ ÓÌãЏÍÏßíCÎãù|ÐÚ>ߣЏßßÎ¢Ð Û Ð Û âÈ
íDÌ Ü Ú ØãÈÊÚ>ßyØ Ü 
Ø âÈ;Ì#ÐÍîß ×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ àòìØtØâÈåÚ Û ÌȦÐ?ØȦÎ!ØãâÈ;ÌÈQSSÒÍ6ÌãÈåßyâ Ü Î%Ø ×6ȦÎ%ÔÎ%Ù
ØÈ Þ Î-ø@Î%ÈåÈ Þ Óâ>Î Ü ØíCÎãù ÐÚ>ß Ú>Џ×6×ÏԏèÍ6íBÐ`ÌãÈ ÛÝÜ Ú>Î%ØÌãÒ Û ØãÍ Ü ÚGâ>Ð ß Õ ÈÊÈÊښØãЏÓÍ6Úô{Ë×îÐ Û È
Ü Ë+ÈÊÌ#Ð?ØÍÏÚôhèSÍ6Ø!ÌãÈåÎ%ØãÐÌØãÎmÐ;ÌãÈ ÛÊÜ Ú>Î%ØÌãÒ Û ØãÍ Ü Úgà

ý'âÈÊÚØâ>Èòñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ'ýmЏÎm×îЏÎ%Ø

H@mtÄtÅmÆ!ǏÅmâ>ÍÏÎbâÒ>ÎÓÔ
ÌãЏÍÏßÎ%ÈÊØ!Í5Ø

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇÌ
‡ˆ‹‰ˆ ãC‰

qmtÄtÅUÈÊÚhÐ

Î Û ÌãÍ6ËØWï-Ä|Æ á

Û ÌȦÐ?ØãÈåÎåà

ÛÝÜ ÚíRè Þ

ÓSÌ#ÐÍîßíCÎåè Þ

Õ ×ÏÈpØãÐÌãôÈÊØÐ ÛÊÛ ÈåÎãÎ'øCÎ%ØãЏÌôSß>ù€Ø Ü

Øâ>È

Óâ Ü ÎRØíCÎ

³¶Ï+çħÀFä*“O¼È”MZ5¡£^-˜ –™l™5œÈ¡£^%[›™"[/›n^%›=˜]Ÿ¹¤T\ [XZ…ÇZ…™5[µ

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ Þ ÓÌ#ÐÍîßíC΢ÙÌòÌ#ÐÍîßØRÔËhÈ{ÙÚ]ÌãЏÍÏßÚhÐ
Í Ü Þ{Ü ßÈKI ـSgSS×ÏÈÊÚ"KI Ù ü KI Ù%ð Û ÐË>Ð Û Í6ØRԅK=I ÙVá5K
H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇ
ØâÈ-ÚÈ Û È¦ÎÎãÐÌãÔ

Þ

ÛÝÜ Þ{Þ

Þ

È{Ù ÕƒÕ Ð Û ÓÈÊÚhßΆI Ù ÛóÛ âÒÚÓFKI Ù9Í

ÓÌ#ÐÍîßíCÎ|ÍÏ΢КâSÒhÎ%ÓÔþÎ Û ÌÍÏËØ¢ý'âÍ Û â£ÍîÎ|ÒhÎ%ȦßþØ Ü
ЏÚ>ßÎpØ ÜóÛ ÌȦÐ?ØÈ-Ð;ñ!ЏÍÏß ×ÏÈåÎÔÎ%ØÈ Þ à

Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ

Џ×6×

H¼Ä|ëWÅmìÄom|áÇ
Ð Î'ÌãЏÍÏßØRÔSË+È¢í Ü ÌmØãâÈòÌ#ÐÍîßÎ%ÈÊØåàþÒ>Î%Ø

`

ÙÌ!Ì#ÐÍîßØRÔËhÈ
Ç áË+È Û Í6íDԚØâÈ-Ì#ÐÍîߚØRÔSË+È
Õ È„Lè ‚ è%¾ Ü Ì E à

`

ÙښÌ#ÐÍîßÚ>Ð Þ

`

Û Ü Þ{Þ ò
Ù ÕóÕ Ð Û Ó ÈÊÚ>ß>ÎÊÇ4áËhÈ Û Í6íDÔ;ØâÈ Ý
Ð ÎÈÊËhÐÌ#Ð?ØȦß{×6ÍîÎRØ
ÈåÚ>ßÎmÍÏښØãâÈ¢í Ü Ì Þ Ð?'
Ø Ò>ÎÈåß Õ ¤
Ô Ì ÛÝÜ ÚR
í à

`

Ù Û

`

Þ Ü ßÈ ÇBÄ|ËØãÍ Ü Ú>Ð×Ï×6Ô-ÎËhÈ Û Í6íDÔ-Øâ>È Ì#ÐÍîß
ÙÍÍ Ü {
Ü Ú×6Ô 
è ý'ÌÍ6ØÈÊÙ Ü Ú×Ïԏà

`

ـS†S ×ÏÈÊڀÇÄ|ËØÍ Ü Ú>Џ×6×ÏÔóÎ%Ë+È Û Í5íDÔ;ØãâÈ|Ì#ÐÍîߤÎÈÝØQP Î<SSÒÈÊÒÈt×ÏÈÊÚôØâóí Ü Ì È¦Ð Û â

ȏÇáË+È Û Í6íDÔ¤ØãâÈ-Ú>Ð Þ
È

Ü í€ØãâÈ-ÌãЏÍÏßÎÈÝØ!ЏÎmÌ#ÐÍîßÚ>Ð Þ

sr

Í Ü Î%ÍÊÈ ÇÄ|ËØÍ Ü Ú>Џ×6×ÏÔGÎËhÈ Û Í6íDÔ¤Øâ>È-ìÄ¢áì +Æ.øDÍÏÚ

ÈåÚ>ß<à

È à

Ü í<ØãâÈdÌ#ÐÍîßóÎ%ÈÊØP Î Õ Ð Û ÓSÙ

Õ ÔSØȦÎãù

Ü í€ØãâÈ-ÌãЏÍÏßÎÈÝØåà

ÎÈÝØQP ÎBÍ ÜÞ;Ü ßÈÙ<ÌãÈåЏßÙ9ý'ÌãÍ5ØãȏèiÌãÈåЏßÙ
Õ Ð Û ÓSÙ

{ÿ 

VU6;~}"4
 W6X6 
`

Ù ü Ç8ÆÚ>Ð Õ 6× È ü Ê
È Ì ÕhÜ Î%È Þ;Ü ßÈ'ý'âÍ Û âóËÌãÍ6ÚSØãÎ Ü ÒØbØãâÈ
ÈÊÚôSÐô È ÛÊ܏Þ;Þ 
Ð Ú>ßÎ#ùpЏÎpØãâÈÊÔÐÌãÈtË+ÈÊÌí Ü Ì Þ å
È ß<à

Þ

ÐÍÏÚóÐ Û ØãÍ Ü Ú>Î!ø Õ Í6ÚhßÍ6Ú>ô>è

`

ÙRð

`

ÙVá<ÇÄ|ËØÍ Ü Ú>Џ×6×ÏԌÎ%Ë+È Û Í5íDԌØâ>ÐØ;ÎË>ÐÌãÈåÎ`Ë ÜSÜ ×!Ð ÛåÛ ÈåÎãÎ`ÍÏÎ{ÌãÈSSÒÍÏÌȦß0Îâ Ü Ò×îß0Ð
Õ Ð Û Ó ÈÊÚ>ßGíCÐÍÏ×9à

Û ÐË>Ð Û Í6ØRÔÇ4Ä|ËØãÍ Ü Ú>Ð×Ï×6Ô;ÎËhÈ Û Í6íDÔ`ØãâÈdÌ#ÐÍîߤÎÈÝØQP Î Î%ÍÊÈ|Í6Ú

E%‚ î?Ù

Õ ÔSØÈ

Õ × ÜÛ ÓÎÊà

æ!í ØÈÊÌË>ЏÌãÎÍ6Ú>ô—Í5ØQP 
Î ÐÌãôÒ Þ ÈåÚ Ø#Î Þ ÓÌãЏÍÏßíCÎ Û ÌãÈåÐØÈåÎþØâȼñ!ÐÍîß½áÈÊØP Î Õ Ð
Þ
Û
×ÏÈåÎÔÎRØãÈ
Îåè8ØRÔËÍ 
Ð ×6×Ïԏè4ßÍîÎ%ÓΤø@Î%ÈåÈ Þ ÓßÍÏÎ%íCÎ#ùtØãЏÓSÍÏÚô Û ÐÌãÈ Ü ímíCÐÍÏ×ÏÈåß Õ Ð Û
Õ
ìØóØãâÈÊÚ
ÍÏÚ>ßÎóÍÏÚUØâÈþÌ#ÐÍîß ×6ȦÎ%ÔÎ%ØÈ Þ
ÐÚ>ßUÈÊÚôSÐô ÈåÎ`ØâÈ Õ Ð Û ÓÈåÚ>ßÎ{ÍÏÚ 

Û ÓÈÊÚhß
ӏÈÊÚhßÎÊà
Ø Ü ØâÈ

×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ àmìíÎ%Ë>ЏÌȦÎ!Ð ÛåÛ È¦ÎÎmÍîÎ!ÌãÈSSÒȦÎRØãÈåß<èhÍ5ØdÈåÚ>Ð Õ ×6ȦÎmØâÈ{ÐÒØ Ü ÌãÈÊË>ЏÍ6ÌmíDȦÐ?ØãÒÌÈ
Ü í8ØãâÈ-ÌãЏÍÏßÎÈÝØåà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇÌ
‡ˆŠ‰ˆ‹ê=Œ

ÛÊÜ ÚíRè Þ

³õÏ)¼:³´‘
’
µ·œ_9Z5µ·œ_

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ
Þ

ÓÎ Þ;Ü Ú

ÓÌ#ÐÍîßíCÎÊè Þ

Óâ Ü ÎRØíCÎÊè Þ

”'Z5¡£^-˜]–™/™5œ

ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌÚ Ü

ÓßÍîÎ%ÓSíCÎåèÌãЏÍÏßI

L ‚ ¾ E K6íCÎ

Z…™5›V^"™,™%ž[ÒZ5¡aZF˜Mµ·œ_˜ ™5œ^AŸ›V[£”

â Ü ÎRØãË Ü Ì%Ø!Î Û Î͊Ë'×ÏÒÚËÌ Ü Ø ÜÛÝÜ ×ŠË'×ÏÍîÎRØ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇ

Þ ÓÎ Þ{Ü ÚäÍîÎ-КâSÒhÎ%ÓÔ£Î Û ÌãÍ6ËØ¢ý'â>Í Û âÍÏ΢ÒhÎ%ȦßyØ Ü Ë+ÈÊÌí Ü Ì Þ
Џ×6×
Û
Û
Ê

Ü
;
Þ
Þ ÐÚ>ßÎØ Ü Î%ØãЏÌ%ØWØâÈtÎ Û Î%Í Þ{Ü ÚÍ6Ø Ü ÌpßÐÈ Þ;Ü Ú¤Î Þ{Ü ÚóôÍ ü ÈåÚ;ØâÈ
ØãâÈdÚÈ ¦
È ÎÎãÐÌãÔ
ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌ¢ÚSÒ Þ Õ Ê
È Ì¦è€â Ü ÎRØãË Ü Ì%ئè€Î Û Î%Íb×ÏÒÚgè4ÐÚhßyØãâÈ Õ × ÜÛ Ó£ËÌ Ü Ø ÜÛÝÜ ×b×6ÍîÎ%Øåà¤Å ÔSË>Í5Ù
Û Ð×Ï×6Ô è Þ ÓÎ Þ;Ü Úgè ÍîÎ ÌÒÚóý'Í6ØâGÍ5ØQP ÎpÐÌãôÒ Þ ÈåÚ Ø#Î4íDÌ ÜÞ
ØâÈ Ü ÒØãËÒØ Ü ígÐ ÞóÛÝÜ ÚíÙ9×ÏÍîÎRØ
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ß<à

HUÄ|ëWÅmìÄomtáÇ
`

ÛÝÜ Ú ØãÌ Ü 6× ×ÏÈÊÌãÚ Ü Ç<áËhÈ Û Í6íDÔ¢ØâÈ
Ü Õ ÍÏÎ'Ø ;
È ÌãÒÚgà

ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü ×6×ÏÈÊÌ Ü Úòý'âÍ Û â-Øâ>È Î Û ÎÍ Þ;Ü Ú>Í5Ø Ü Ì8ß>ÐÈ Þ;Ü Ú

`

â Ü %
Î ØË Ü 
Ì ØåÇáË+È Û 5Í íDԚØâ>Ètâ Ü Î%Ø!Ë Ü Ì%ØmØâ>Ì Ü Òôâý'âÍ Û âGØãâÈòÎ Û Î%Í Þ;Ü ÚÍ5Ø Ü Ì!ßЏÈÝÙ
Þ;Ü Ú ÛÝÜ {
Þ Þ ÒÚÍ Û 
Ð ØÈåÎåà

`

Î Û Î%͋Ë'×ÏÒÚgÇ áË+È Û Í5íDÔ£ØâÈGá>ðmáì¢ç8ú
Î%Ë Ü ÚhßGØ Ü à

`

ËÌ Ü Ø ÜÛÊÜ ‹× Ë'×6ÍîÎRØ¦Ç áË+È Û Í6íDÔäØâÈ ÛÊ܏Þ;Þ þ
Ð Î%ÈåË>ÐÌ#Ð?ØãÈåß
Þ Ü Ú5Í Ø Ü Ì!ßÐÈ Þ;Ü ÚÍîÎpØ Ü Í Þ Ë>×6È Þ å
Î Û Î%Í ;
È ÚSØåà

tm[ØãâȤÎ

Û Î%Í Þ;Ü ÚÍ5Ø Ü ÌòßÐÈ Þ;Ü ÚƒÍîÎtØ Ü

Õ × ÜÛ ÓyË>Ì Ü Ø ÜÛÝÜ ×b×6ÍîÎRØ

ÌãÈÝÙ

ØâÈ

æ!í ØÈÊÌdË>ÐÌ#Î%ÍÏÚô{Í5ØQP Î'ЏÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎ Þ ÓÎ Þ;Ü Ú Û âÈ Û ÓÎ Ø Ü 
Î ÈÊÈtÍ6íBÍ6ØP Î'Ð×ÏÌȦЏßÔóÌãÒÚÚ>Í6Úô
ЏÚ>ßóÍîÎÎÒÈåÎ Ð Þ ÈåÎãÎЏôÈ'Í6í8Î Ü ÐÚ>ß;ÈÊÉÍ5Ø#ÎÊàWÄdØâ>ÈÊÌãý'ÍÏÎȏè 5Í Ø Û ÌãÈåÐ?ØãÈåÎØâÈ|â Ü Î%Ø ×ÏÈåÎÔÎRÙ
ØãÈ Þ
ø Þ Óâ Ü Î%Ø%íCÎ#ùÖè Û ÌãÈåÐØÈåÎWÐ Þ È Þ;Ü ÌãÔ ×ÏÈdÐÚhß{ÎÈÝØ Ü í í Ü P Îbí Ü ÌWÎ Þ;Ü Ú`Ø Ü Ò>ÎÈ!ÐÚ>ß 

ÚhÐ×Ï×6ÔÎRØ#ÐÌØãÎmÎ Þ;Ü ÚÎÈÝئà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç>Î

Þ;Ü Úgè ÞóÛÝÜ ÚíRè Þ

ÓSâ Ü Î%Ø%íCÎåè 

í Ü íCÎ

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D
‡ˆ‹‰ˆŠê:²

{5i

³¶ÏA¼Á†Ä§Ã§÷*ä ” Z5¡£^-˜]–™p™"œ'˜]_˜€™%˜ ›=\ɘu0a[o›'Z5¡aZF˜™"›^-¥[a™zŸ›V[£”
µ·œ_Ò¸ œ^—›~¥˜€š[_¹^-›V˜ÉŸ9Z…[™

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ
Þ

ÓÎ%ØãЏÌôSßÍé Ì ÛÊÜ Úí8Ù9×ÏÍÏÎ%Ø!Ì#ÐÍîßÚ>Ð Þ

ȅP

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇ

Þ ÓÎ%ØãÐÌãô ߁ÍîÎЌâÒ>ÎÓSÔ—Î Û ÌãÍ6Ëؚý'âÍ Û âÍîÎGÒhÎ%È¦ßØ Ü ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ
Ð×Ï×ØâÈ-ÚÈ Û È¦ÎÎãÐÌãÔ ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ßÎpØ Ü Î%ØãЏÌ%Ø!ÐÚhßGÍÏÚÍ6ØÍîÐ×ÏÍ#åÈ¢ØâÈòÎ Û ÎÍØãЏÌô ÈÝØ!ßÐÈ Þ;Ü Ú
ÎRØ#ÐÌãô ß-í Ü ÌÐtôÍ ü ÈÊÚ{Ì#ÐÍîß ÎÈÝØåà4Å ÔSË>Í Û Ð×Ï×6Ô è Þ ÓÎ%ØãЏÌôSß<è?ÍîÎbÌÒ>Ú`ý'Í6Øâ;Í6ØP ÎbÐÌãôÒ Þ ÈÊÚSØ#Î

íDÌ Ü Þ
Øâ>È Ü 
Ò ØãËÒØ Ü ímÐÌ ÛÝÜ ÚíWÙ×6ÍîÎ%Ø ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhß<àGæ'í ØãÈÊÌòËhÐÌ#Î%ÍÏÚôÍ5ØQP Î ÐÌãôÒ Þ ÈÊÚSØ#Î
Þ ÓÎ%ØãЏÌôSß Û 
â È Û ÓÎdØ Ü Î%ÈåÈ`Í6í Í6ØP Î-Ð×ÏÌãÈåЏßԚÌãÒÚÚÍÏÚôÐÚ>ߣÍÏÎãÎÒÈåÎ¢Ð Þ È¦ÎÎãÐô È Í6ípÎ Ü
ÐÚ>ß`ÈÝÉÍ6ØãÎåàbÄdØãâÈÊÌãý'ÍÏÎȏèÍ5Ø Û ÌȦÐ?ØȦÎ8ØâÈ'â Ü ÎRØ ×ÏÈåÎÔÎRØãÈ Þ
ø Þ ÓSâ Ü Î%Ø%íCÎ#ùÖèØãâÈÊÚóÎ%ØãЏÌ%Ø#Î
ØâÈ¢Î Û Î%Í+Ø#ÐÌãôÈÝØmßÐÈ Þ;Ü Ú£ø@ÎRØ#ÐÌãô ß>ùbí Ü ÌpØâÈtôÍ ü ÈåÚ¤Ì#ÐÍîßGÎÈÝØåàbÎ%ØãЏÌôSß;ÍÏÎmÎ%ØãÐÌØȦߤÍÏÚ
Ð Þ;Ü ßÈòØãâ>Ð?ØtÌȦÎ%Ë Ü Ú>ß>Î'Ø Ü Ú Ü ÚÙ Þ ÈåßÍ6Ò Þ
Ð ÛÊÛ È¦ÎÎtá>ðmáì ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÎtÐÚhßyÎ%ÈÊØãÎ|Ð
ÎRØ#Ð?ØÈ Ü ídÝÎËÍ6Ú>ÚÍ6Ú>ôóÒËd?àmÅ ÔSË>Í Û Ð×Ï×6ÔÎRØ#ÐÌãô ßaP Î'ÐÌãÈ-ÎRØ#ÐÌØÈåßþÐ Î'Î ÜÜ ÚÐ Î'Ë Ü ÎãÎ%Í Õ ×ÏÈ
Õ ÒØdß Ü

Ú Ü Ø'Џ×6× Ü ý Þ ÈåßÍ6Ò Þ
Ð ÛåÛ ÈåÎãÎ ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ßÎpÒÚSØÍÏ×<Øâ>ÈtÒ>Ú>ßÈÊÌã×ÏÔSÍÏÚô;Ì#ÐÍîßGÎÈÝØãÎ
â>Ð ü È Õ ÈÊÈåÚ Û ÌãÈåÐØÈåߗЏÚ>߁ØãâÈÊÚЏÌÈp°+Ðôô Èå߁ЏÎodÝÎËÒÚlÒ>Ëd]ø ü ÍîÐ Þ ÎRØ#ÐÌãô ß¼Ù Ü
ÛÝ܏Þ;Þ ÐÚhß>ùpý'âÍ Û âЏ×6× Ü ý!Î Þ È¦ßÍÏÒ Þ
Ð ÛÊÛ È¦ÎÎåà

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇÎ%ØãÐÌãô
‡ˆ‹‰ˆŠê¿

ßgèÌ ÛÊÜ ÚíRè Þ

³´¼Á†Ä§Ã§÷*ä

Óâ Ü Î%Ø%íCÎ

”@µ·œ_˜€™"œ^—¸ œ^kZ…™"›V^%¥Ÿ

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ Þ ÎRØ#ÐÌãô ßkI ÙVÐrKI ÙV߃×ÏÈ ü Èå×cKI Ùâ"KI ÙâÌÉKI ÙâýKI Ù9×#KI Ù Þ KI ÙÚ"KI Ù
I ÙVñKI ÙÎ]KI Ù@ØÉKI Ù ü 
K I Ù¦N§KI ًKI Ùvr£Î%ËÍÏÚ>Î%ØãÐØÈKI ÙVú:KI Ù9ÍÏÌãô ÐËšÚ Õ ×6ÓÎ]KgËÍîß

ÜyÜ <
! ÎÈÝØ]K

Þ Î%ØãЏÌôSß Þ;Ü ßÍ ÈåÎØâ>ÈÎ%ØãÐØÈ Ü ÌËÌãÍ6ÚSØãÎ Ü ÒØþÍ6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ Ü Ú
Ð Õ+Ü ÒؤØãâÈ£Î%ØãЏÌôSß¼ß>ÐÈ Þ;Ü Ú¼ý'Í6ØâlØâÈyô Í ü ÈÊځËÍîß<à.ìí Î%Ò Û âÐŒËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ;ÈÝÉÍÏÎ%ØãÎ
ÐÚ>ßƒÚ ÜþÜ ËØÍ Ü ÚhÐ×WÎý'Í5Ø Û âÈåÎ`ÐÌãÈ;ôÍ ü ÈÊÚØãâÈÊÚ]ØãâÈ Û ÒÌÌãÈÊÚSØ ßÈ Õ Òôy×ÏÈ ü ÈÊ× Ü ímØâ>ÐØ

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇ

ÎRØ#ÐÌãô ßGß>ÐÈ Þ;Ü ÚšÍîÎ'ËÌãÍ6ÚSØãÈåßGØ Ü

Î%ØãÐÚhßÐÌ#ß

Ü ÒØ

Õ ÔóØâÍîÎ

Û Ð×Ï×@à

Þ Î%ØãЏÌôSßý Ü ÌÓÎ Õ Ô× ÜÜ ÓSÍÏÚôóí Ü Ì ×ÏÈ ÚhÐ Þ Èåß7dQ Þ;Ü ÚmÎRØ#ÐÌãô ßW?ËÍîßXd?àpìíÍ5ØtÍÏÎ|Ú Ü Ø
í Ü ÒÚ>ß Ü Ì4ØâÈdËÍÏßóß Ü È¦ÎbÚ Ü ØÌÈåËÌȦÎ%ÈåÚSØWÐÚ;ÈÝÉÍîÎRØãÍ6Úô-Ë>Ì ÜÛ È¦ÎÎBØãâÈÊÚ Þ Î%ØãЏÌôSß ÈÊÉÍ6ØãÎ
ý'Í5Øãâ;ЏÚ`ЏËËÌ Ü ËÌãÍÏÐØÈ ÈÊÌãÌ Ü Ì Þ ÈåÎãÎãÐôÈ à€ìí+Í5ØÍîÎBí Ü ÒÚhßòØãâÈÊÚ{Í5ØÍîÎbЏÎãÎÒ Þ Èåß-Ø Ü-ÛÝÜ ÚÙ
Ü Û ÍÏÐØȦߚÎ%ØãЏÌôSߚË>Ì ÜÛ È¦ÎÎP '
ØãÐÍÏÚyÐóÌãÈÝíDÈåÌÈåÚ Û È-ÍÏÚSØ Ü Øâ>È`ЏÎãÎ 
Î ÎRØ#Ð?ØȚøCÐÚhßþÎRØ#Ð?ØÍîÎ%ØÍ Û Î#ù
ÎRØãÌÒ Û ØÒÌãȏàmÅmâÈOdÝÌÈÊíDÈÊÌãÈÊÚ Û ÈFddí Ü Ì!ØãÐÌãôÈÊØ!â>ÐÌ#ßýmÐÌãÈ-Î%Ò Û y
â Ð ÎmØâ>ÈòÌãЏÍÏ߃øCý'Í5Øãâ Ü ÒØ
Þ È Þ;Ü ÌãÔ Þ ÐÚ>ЏôÈ Þ ÈåÚ ØÖù`ÍÏÎóÐ Þ È Þ;Ü ÌԌРßßÌãÈåÎãÎÊà—ÅmâÈ
dÝÌÈÊíDÈÊÌãÈÊÚ Û ÈFd;í Ü ÌGú!Ú>Í5É
Þ

Ð Û âÍÏÚÈåÎ

ËhÈåÚ>ßÍÏÚô
Þ

ÛÝÜ Ò×Ïß Õ È;ÐGÎâ>ÐÌãÈåß Þ È Þ;Ü ã
Ì ÔšÍîßÈÊÚSØãÍ å
È Ì Ü ÌtÐ Þ È Þ;Ü ÌãÔþЏßßÌãÈåÎãÎ
Ü Úâ Ü ýYõ-ö{ËÌ ÜÛ È¦ÎÎÈåÎmÐÌãÈ Þ 
Ð ËË+ÈåßšØ Ü d
ú ÚÍ5ÉËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ%ȦÎãùÝà

ø@ßÈÝÙ

Î%ØãЏÌôSß¼ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ

Þ Ü ÚÍ6Ø Ü ÌãÍÏÚô—ø Ü Ì Þ;Ü ßÍ5íDÔÍÏÚôSù{Ø#ЏÎӌØãâÈÊڗÈÊÉÍ6ØãÎGÍ Þ;Þ ÈÝÙ
ÎóÍ6ØãÎ {
Û âÈ Û ƒ
Ó ÍÏÎ`ËhÈåÌ%í Ü Ì Þ È¦ß Ü Ú]ØãâȚРÎÎ ÜÛ ÍîÐ?ØãÈåß]Î%ØãÐÌãô ߃Ë>Ì ÜÛ È¦ÎÎP Î
ÎRØ#Ð?ØÈþø@ÐÚ>ßÎRØ#Ð?ØãÍÏÎ%ØÍ Û Î#ùtÎRØãÌÒ Û ØÒÌãÈ Õ ÈÊí Ü Ìã`
È Í6ØòÍî΢Ò>Î%Ȧß<à¤Ä|ËhÈåÌãÐØÍ Ü Ú>Î|ØâhÐ?Ø¢ØãЏӏÈ;Ð
×6Í6Ø%Øã×6ÈGØÍ Þ ÈøDÈ à ôhà—d#Ùâd?è:d#ÙVÎed;ÐÚ>ß*dÖÙ@ØrdÊùtØ#ÐӏȤЏڌÍÏÚ ØãÈÊÌãÚ>Ð× ÛÝÜ ËÔ Ü ímØâ>ÍÏÎ{ÎRØ#Ð?ØãÈ
ßÍÏÐØÈå×6Ô àæ÷ÎЏÚÍ6ØRÔ

ÎRØãÌÒ Û ØÒÌãȏà Þ Î%ØãÐÌãô ¤
ß ÍÏÎmßȦÎ%ÍÏôÚȦßóØ Ü â>Ð ü ÈdÚ Ü 
ß ÈÊØÌãÍ Þ ÈÊÚSØ#Ð×È!È Û Ø Ü G
Ú Ð`ÌÒÚ>ÚÍ6Ú>ô
Ü ØÈdØâ>ÐØ ØãâȾ Þ;Ü ßÍ5íDÔÍÏÚô Ü ËhÈåÌãÐØÍ Ü Ú>Î|øDÍ9à È àd#Ù Ü d?è£d#ÙVßXd'ЏÚ>ß
ÎRØ#ÐÌãô ßóßÐÈ Þ;Ü Úgà
d#Ù¦FdÊù â>Ð ü È|Ú Ü Ð ß ü ÈåÌãÎÈtÈ!È Û Ø!ÈåÍ5ØãâÈÊ̦à

bm

H¼Ä|ëWÅmìÄom|á

{|{ 

VU6;~}"4
 W6X6 
Ü ËØÍ Ü Ú]âhЏ΢ØãâȚÎãÐ Þ

ÈóÈ!È Û Ø{Ð Î-ôÍ ü Í6Úô
Þ

Ü ËØÍ Ü ÚhÎÊè

`

ÙÐ>Ç`ÅmâÍîÎ
d#ÙâGÙ×Ù Þ

`

Ù߃×ÏÈ ü ÈÊ×9Ç`ÅmâÍîÎ Ü 
Ë ØÍ Ü Úƒý'ÍÏ×6× Û â>ÐÚ>ôÈ;Øâ>ÈGßÈ Õ 
Ò ôy×ÏÈ ü å
È × Ü ímØãâÈ¤Ú Ü Þ
{
Þ
Ü
Ü
Õ
ÎRØ#ÐÌãô ߚßÐÈ
ÚGØ
ØâÈ-ô Í ü ÈÊښ×6È ü ÈÊ×9àÅmâÈ-ßÈ 
Ò ôó×ÏÈ ü å
È ×ÏÎ'ЏÌÈ Ç

ÙVÎpÙ@Ørd?à

w L 

Ú Ü

w ‚D
w î 

ßÈ Õ Òô

Þ

Î%ØãЏÌôSߣØãâÈ

ÍÏÚ>ÐØÈåß

ÈåÎãÎЏôÈ¦Î

ßÈ Õ Òô

Þ

ÈåÎãÎЏôÈ¦Î Ü ÚЏ×6×€Ú Ü ÚÙÌãÈåЏßmiý'ÌãÍ5ØãÈ

ßÈ Õ Òô

Þ

ÈåÎãÎЏôÈ¦Î Ü ÚЏ×6× ÛÝ܏Þ;Þ

ÛÝÜ Þ;Þ

ЏÚ>ßÎ

ÐÚhßÎ

Ù9â€ÇäÅmâÍîÎ Ü ËØÍ Ü Úý'Í6×Ï× Ü ÒØË>ÒؚЃâÍîÎRØ Ü ô ÌãÐ Þ
Ü ÚÈyí Ü Ì¤ý'ÌãÍ5ØãÈåÎåà¬ÅmâÈyâÍîÎRØ Ü ô ÌãÐ ÞÛ ÒÌãÌãÈÊÚSØ×ÏÔ

í Ü ¤
Ì ÌãÈåÐ ßÎóÐÚhߗÐ]Î%ÈåË>ÐÌ#Ð?ØãÈ
ÛÊÜ >
Ú ÎÍÏÎ%ØãÎ Ü íòÐ]âȦЏßÈå̤×6ÍÏÚÈ
í Ü ×Ï× Ü ýpÈåß Õ Ô Þ Ò>×5ØãÍ6Ë×ÏÈò×ÏÍ6Ú>ÈåÎåàbÆWÐ Û â×ÏÍ6ÚÈ-âhЏÎpØâ>ÈòÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í Õ × ÜÛ ÓÎmÍ6ÚÍ6ØãÎ
‚ %Î Ø ÛÊÜ ×ÏÒ Þ Úgè4ØâȚÚÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü í!ÍÏÚ ü ÜÛ ÐØÍ Ü Ú>Î-ÍÏڌØãâÈîÚ>ß ÛÊÜ ×ÏÒ Þ Ú0ÐÚ>ß]ØâÈ
Û Ò Þ Ò×îÐ?ØÍ ü ÈGØÍ Þ ÈšÍÏڌØãâÈáhðmáì ßÐØãÐyË>â>ЏÎȚÍÏڌØãâÈp¾Ì#ß ÛÝÜ ×ÏÒ Þ ÚgàUÄ|Ú×ÏÔ
×6ÍÏÚȦÎóý'Í5Øãâ—Ú Ü ÚًåÈÊÌ Ü ÍÏÚ ü ÜÛ ÐØÍ Ü Ú>Î;ÐÌãÈ Ü ÒØãËÒئà+bp× ÜÛ ÓŒÚÒ Þ`Õ ÈåÌOî EFi øCÍ5í

`

ËÌãÈåÎÈÊÚSØ#ùòý'Í6×Ï× Õ š
È ØâÈ×îЏÎ%Ø`×ÏÍ6ÚÈÐÚhß]ÌÈ ÛÝÜ ÌãßÎ`Ð×Ï×
î EFi-Ü Ì Þ{Ü ÌÈ Õ × ÜÛ ÓÎÊà
Ü ËØÍ Ü Ú

Ü Ú×ÏÔ¤ËÌãÍ6ÚSØ#Î

Ü ÒØ'ØãâÈ-âÍîÎRØ Ü ôÌ#Ð Þ

`

Ù9â>ÌåÇbÅmâÍîÎ

`

Ù9âý-ÇbÅmâÍîÎ

`

Ù9×9ÇÅmâÍîÎ

`

Ù Þ

`

Ù9ڀÇ{ÅmâÍîÎ

`

Ù Ü`Ü <
! Î%ÈÊØåÇbÅmâÍîÎ Ü ËØãÍ Ü G
Ú ÍÏÚí Ü Ì Þ ÎØãâÈ-ßÐÈ Þ{Ü
Í5ØQP ÎmÎ%Ø Ü ÌÈtÐÌãÈdØ Ü Õ È Ü !ÎÈÝØ Õ ;
Ô ØâÈtôÍ ü ÈåÚ¤ÚÒ
È Ú Ü !<Î%ÈÊØ Þ ÒhÎRØ
ü Ð×ÏÒÈbí Ü Ì Ü !<Î%ÈÊ؀ÍîÎXLàBÅmâÈô Í ü Ê
‚ ùÝàÅmâÈdØRÔËÍ Û Ð× Õ × ÜÛ Ó¤ÎÍÊÈtÍÏÎ E%‚ î Õ ÔSØȦÎÊàbÅ

Ü ËØÍ Ü Ú

Ü Ú×ÏÔ¤ËÌãÍ6ÚSØ#Î

Ü ËØãÍ Ü ÚËÌÍÏÚSØãÎ

Ü ÒØmØãâÈ-âÍîÎRØ Ü ôÌ#Ð Þ

ÛÊ܏Þ;Þ

ÐÚ>ß>Î

ÌãÈSSÒȦÎRØãÍ6Úô

í Ü Ì'ÌȦЏßÎåà
í Ü Ì'ý'ÌÍ6ØȦÎÊà

Ü ÒØmØâÈòÎ%ØãЏÌôSߤÌãÈåÐßš× ÜSÜ Ó?ÐâȦЏßÎRØ#Ð?ØÍîÎ%ØÍ Û Îåà

Ü ËØÍ Ü ÚUËÌãÍ6ÚSØãÎ

Ü ÒØ;ØâÈ
ÇÅmâÍîÎ
Û
Õ
Í6ÚhßÍ Ð?ØãÈåß
ÔóØâÈ-ô Í ü ÈÊÚËÍîß<à
Ü ËØÍ Ü ÚƒØ Ü ô ô×ÏÈåÎtØâ>È
ÎRØ#ÐÌãô ßGËÌ ÜÛ å
È ÎãÎÊà

Þ;Ü ÚÍÏӏÈåÌøCÍ@à ÈÚ>Ð Þ

ÛÝÜ ×6×ÏÈ Û ØÍ Ü Ú

Ü ídØâ>ÈÌ#ÐÍîߌÎÈÝØ

Èiù

Ü í!Î%ØãÐØÍîÎRØãÍ Û Î

Õ Ô£ØãâȤÍÏÚ>ßÍ Û ÐØÈåß

ÚóØâhÐ?ØmÌȦЏßÎpÐÚ>ßGý'ÌÍ6ØȦÎpÍ6ÚSØ Ü
Þ Õ ÈÊÌ Ü í Õ × ÜÛ ÓÎåàbÅmâÈtßÈÝíCÐÒ>×5Ø 

55

Õ ÈWÍÏÚ¢Øâ>ÈWÌ#ÐÚô ÈLpØ Ü ø‹î ¾…îWÙ
Î%Í Þ Ë×6Í6íDÔ¤ý'ÌãÍ5ØãÍ6Ú>ô Ü 
Ò Ø'×ÏЏÌô È
Õ ÈGÒ>ÎÈåßgè4ÎÈÊÈÎ%Òé{É<à£æ'ß>ßÍ5ØãÍ Ü Ú>Ð×Ï×ÏԏèBØâÍîÎ

ÚÒ Þ

Ü

Õ ÈÊÌ#Î Û Ê
È ÌØãÐÍÏڌÎÒé;ÉÈ¦Î Û 
Ð Ú
Ü ËØãÍ Ü ÚšÍÏÚí Ü Ì Þ ÎmØãâÈòßÐÈ Þ;Ü Úš
Ø â>ÐØ!Í5ØQP Î!Î%Ø Ü 
Ì ÈtÍîÎ'Ú Ü Y
ý
Ð ü ЏÍ6×îÐ Õ ×ÏÈ|í Ü ÌdÐ ÛÊÛ È¦ÎÎ
Õ ÔGÎ%ÈÊØ%ØãÍ6ÚôóÍ6ØP Î!ÎËÍÏÚÎ%ØãÐØ颯 p
Ü ‚ àWáÈÊÈ>d#Ù =d Ü 
Ü
Õ
Ë ØãÍ Ú
È × Ü Ê
ý à

vr

`

ÙñòÇ8ÅmâÍîÎ Ü 
Ë ØÍ Ü ÚŒÎÈÝØ#Î-ØãâÈGý'ÌãÍ5ØãÈÝÙËÌ Ü ØÈ Û ØJ°hЏôþý'âÍ Û âŒý'Í6×Ï×WÌãÈåÎÒ×6Ø ÍÏÚ0ÐÚÔ
Ý
Û
Ü
{
Þ
Þ
ý'ÌÍ6ØÈ
ЏÚ>ߗÍîÎÎÒÈåß—Ø Ü ØãâÈäÎ%ØãЏÌôS߁ËÌ ÜÛ ÈåÎãΣø@ЏΚÍ6Ú>ßÍ Û Ð?ØÈ¦ß Õ ¼
Ô ØâÈ
ôÍ ü ÈåÚËÍîß>ùšØ Ü ÌãÈÝØÒ>ÌÚ.Ð Û â>È Û Ó ÛÝÜ Ú>ßÍ6ØÍ Ü Ú_ý'Í5ØãâØãâÈ]Î%ÈåÚ>ÎÈäÓ ÈÊÔÎÈÝØØ Ü

dÝï!æbÅBæ~ë ñ'ÄtÅmÆmðpńdóÐÚ>ß]ØâÈЏßßÍ6ØÍ Ü
ëWñ!ÄtÅmÆpðpń?
d à

`

ÙÎåÇ!ÅmâÍîÎ Ü ËØÍ Ü Ú£ËÌÍÏÚSØãÎdØâÈ
Þ Ð Û âÍÏÚȏà

`

Ù@ئnjÅmâÍîÎ

ÚhÐ× ÎÈÊÚhÎ%È¤Ó ÈÊԃÎ%ÈÊØòØ Ü

Û ÒÌãÌãÈÊÚSØ|Î%ØãÐ?ØãÈ

Ü íØâÈ;á>ðmáì

ÛÊ܏Þ;Þ

d$Nlñ'ìRÅmÆ

ÐÚ>ßþÎ%ØãÐØÈ

Ü ËØÍ Ü l
Ú Ë>ÌÍÏÚSØãÎGÐ0Ì Ü ý÷ÈåÐ Û —
â í Ü ÌšÌȦЏßgø ÿ ùÝè!ÌȦЏßgø ‚ LSùÖèmý'ÌÍ6ØÈSø ÿ ùÖè
Ü
E
Ü
ý'ÌÍ6ØÈSø
ù'ЏÚ>ß
ØãâÈÊÌ#ÎÊà|ÅmâÈåÎÈ
Ì ý!'
Î ÌãÈÊËÌãÈåÎÈÊÚSØ|Ð Û Ð?ØãÈÊô Ü 
Ì ÍåÐØÍ Ü Ú Ü íWЏ×6×
Ý
Û

Ü
Þ
Ý
Û
Ü
{
Þ
Þ
Û
Ü
Ý
Û
Ü
Þ
Õ ÈÊÌ Ü ípÍÏÚ ü Ü Ù
Í6Ú
ÍÏÚôyá>ðmáì
ЏÚ>ßÎåàóÆWÐ âƒÌ ý
Ú Ø#ÐÍÏÚ>ÎtØâ>ÈóÚSÒ
Û ÐØÍ Ü Ú>ÎmÐÚhߤØãâÈ¢ÚSÒ Þ Õ ÈÊÌ Ü íBÈÊÌãÌ Ü ÌãÎpßÈÊØÈ Û ØȦß<àbÆÌãÌ Ü ÌãÎpÐÌãÈtßÍ ü ÍîßÈåߚÍ6ÚSØ Ü î

‚ L

‚

í Ü Ì'Î%Í6ØÒhÐ?ØÍ Ü h
Ú Î ý'â>ÈÊÚÐd¦ð âÈ Û ÓGð Ü ÚhßÍ5ØãÍ Ü Úd|ÎRØ#Ð?ØÒhÎ ÍîÎ

Ü
ÌÈÊØÒÌãÚȦß<è>ÐÚhßGØRÔË+ÈDî{ý'âÈåÚÎ Þ È Ü ØâÈåÌ'íCÐÍÏ×6ȦßÎRØ#Ð?ØÒhÎ'ÍÏÎdÌÈÊØÒÌãÚȦßäøCȏà ô>à
Û ÐØÈÊô Ü ÌãÍ6ȦÎÊǀØRÔËhÈ

dåð

Ü Þ{Þ

ЏÚ>ߤØãÈÊÌ Þ

Í6Ú>ÐØȦßXd

Ü Ì„dÝñ'ȦÎ%ÈåÌ ü ÐØÍ Ü Ú

ÛÊÜ Ú"°hÍ Û ØedÊùÝà

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

{
ö

`

Ù ü ÇyÅmâÍÏÎ Ü ËØãÍ Ü ÚUËÌãÍÏÚ Ø#Î Ü ÒØóØâÈþâÍîÎ%Ø Ü ô ÌãÐ Þ
ø Ù âgè Ù9âý-è Ù9â>Ì#ù;ЏÚ>ߗá>ðmáì
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÎ%Ò Þ{Þ ÐÌÔ£øDÙ@ØÖùpÍ6Ú ü È Û Ø Ü Ì-ø Ü Ì'×6ÍÏÚÈiù í Ü Ì Þ à

`

ÙVúòÇ>Åmâ>ÍÏÎ
ÎËhÈ Û Í Èåß

Ü 
Ë ØÍ Ü Ú Û ×6ȦÐÌ#ÎpЏÚÔá>ðmáìÙ î`ÌȦÎ%ÈåÌ ü ÐØÍ Ü Ú>ÎmÎÈÝØ Ü ÚØãâÈòÎ Û Î%ÍgØãÐÌãôÈÊØ
Õ ÔØâÈôÍ ü ÈåÚËÍîß<àùN£æ|ñ !ì f
ØãâÍÏÎ Û ×6ȦÐÌ#ÐÚ Û È—d ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌ

xm um

ý'ÍîßÈFdà

ÎÔÎRØãÈ Þ

`

Ù¦N¬Ç'ÅmâÍÏÎ Ü ËØÍ Ü Ú Û ×6ȦÐÌ#ΤØãâÈý'ÌÍ6ØÈÊÙ9ËÌ Ü ã
Ø È Û Øg°hЏô0ý'âÍ Û âÈåÚ>Ð Õ ×ÏÈåΚý'ÌãÍ5ØãÈ
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÎ{ÍîÎÎÒȦß]Ø Ü Øâ>ÈÎ%ØãЏÌôSß]ËÌ ÜÛ Èåã
Î ÎøCЏÎ{ÍÏÚ>ßÍ Û ÐØÈåß Õ ÔƒØâÈô Í ü ÈÊÚ
Ü
ËÍîß>ù Ø
ý'ÌãÍ6ØÈòßÐØãÐà

`

Ù¦ÇbÅmâÍîÎ

`

ÙÍ6Ìãô ÐËƒÚ Õ ×6ÓÎåÇóáËhÈ Û Í6íDԃØâȚÍ6ÚSØÈåÌ%ÙÌãÈåЏ߃ôSÐËgè4Ú Õ Ï× ÓÎÊè'øDÍÏÚ
ÎÈSSÒÈåÚ ØãÍÏЏ×ÌȦЏßÎbЏÌÌãÍ ü È íDÌ Ü Þ
Тâ Ü ÎRØbØãâÈÊÌãÈ Þ ÐiÔ Õ È!Ð-Î Þ

Ü ËØÍ Ü ÚÊÈÊÌ Ü ÈåÎ Øâ>È-Í6ÚSØÈåÌÚhÐ×ØãÐ Õ ×ÏÈåÎmÒ>ÎÈåß

Õ ÔóØâ>È-âÍÏÎ%Ø Ü ôÌ#Ð Þ

^m

Îåà

Õ × ÜÛ ÓÎãùÝà@N—âÈåÚ
Õ ÈÝØRýpÈÊÈåÚ

Ð×Ï×ô ЏË

Ü Ì Þ Ð×6×ÏÔ ØãâÈ!× ÜÜ Ó?ÐâȦЏß;Ð×Ïô Ü ÌÍ6Øâ Þ
ÎÒ ÛÊÛ ÈåÎãÎ%Í ü '
È ÌãÈåÐ ßÎåà
ý'ÍÏ×6×+Í6ô Ú Ü ÌãÈmØâ>ÈåÎÈ
ôSÐË>Î<Ë>Ì Ü ü îÍ ßÍ6Ú>ô'ØâÈåÔ-ÐÌãÈbÚ Ü ×îÐÌãôÈåÌ<Øâ>ЏÚ-Øâ>È Ð ü ÈåÌãЏôÈB×6ÈåÚôØãâ Ü íã
Ø âÈWô Ì Ü ÒË
Ü í8Î%ÈQSSÒÈÊÚSØÍîÐ×+ÌãÈåЏß>ÎØãâ>Ð?Ø'â>Ð ü È ÜÛÊÛ ÒÌÌãÈåßgàbpÔ¤ÎËhÈ Û Í6íDÔSÍÏÚô`ØâÍîÎ ü 
Ð ×ÏÒȏèÔ Ü Ò
Û ÐÚÍ6Ú Û ÌȦЏÎÈdØãâÍîÎ'ô ЏËgà

`

vr

Ù šÎ%ËÍÏÚ>Î%ØãÐØȏÇ4ÅmâÍîÎ Ü 
Ë ØÍ Ü Úóý'ÍÏ×6× Û â>ÐÚ>ôÈmØâ>È|ÎËÍ6Ú¤Î%ØãÐØÈ Ü íØâÈ!Ú ÜÞ Í6ÚhÐ?ØȦß
{
Þ
Ü
Ü
Î%ØãЏÌôSß]ßÐÈ
ڌØ
Øã
â Țô Í ü ÈÊÚ0ÎËÍÏÚ>Î%ØãÐ?ØãȏàŒÅmâÈÎËÍ6Ú¼ÎRØ#Ð?ØãÈåÎ{ÐÌãÈäø@áØãÐ?Øãȏè
ï|ÈåÎ Û ÌãÍ6ËØÍ Ü Úgèætá>ð|è ætá>ð:j¢ùÖÇ

w L>èçBÄTftìðpæ|çúym!ìRÅUì%áòìum¼ëWñ!Ä-ð Æ á>á;Ätzb Æmð'ÄþìumfYñ'ÆWæ|ïmê`è
w

LÉ"L
‚ èç

‚

è"L?É%L

Ü ô Í Û Ð×ÒÚÍ6Ø!ÍîÎmÌȦЏßÔóÙ Þ

ȦßÍ6Ò Þ

Ð ÛåÛ È¦ÎÎ

ÛÝÜ Þ;Þ

ЏÚ>ßÎ'Џ×6× Ü ý Ȧß<èSÙãèÙ

w îè¦ç4ÄTftìðpædçóútmdìRÅzmtÄtÅñ'ÆWædï'ê`èeyætm|údædç¤ìumdÅmÆWñXƒdÆm|ÅmìÄom
ñ'Æjtú!ìRñ'ÆWï`èWLÉ%L

è"LÉ"L…¾

w ¾>è¦ç4ÄTftìðpædçóútmdìRŃÑdæ|ánm¢ÄtÅáÆWçXt8Ù%ð'ÄomtBì]f¢údñ'Æ ïŒêtÆWÅ¢èLÉ"¾Èè
LÉ"L…L

w
w

LÉ

ym!ìRÅ

èWçBÄTftìðpæ|çYú
SÛ è"L?É%L…L

omtBì]f¢ú|ñ!æbÅmìÄomòè

Ñ|æ|á—tæ!ìRç€ÆWïkáÆWçt€Ù%ð'Ä

Î%ØãЏÌôSa
ß P ÎbÎËÍÏÚóÎRØ#Ð?ØÈmÍîÎbÒ>ÎÈåß`Ø Ü ßÈåÎ Û ÌãÍ Õ ÈmØâÈ ÛÊÜ Ú>ßÍ5ØãÍ Ü Ú Ü í>ØãâÈ'ØãЏÌbôÈÊØ
ý'âÍÏ×îÎRØòÍî΢ÍÏÎ ¢ÄtŽñ'Æ ædïmê{àN—âÈÊÚ]Î%ØãЏÌôSßyÍîÎ¢Ú Ü Ø-ÌãÈåЏßÔØ Ü Ð ÛåÛ ÈÊËØ
á>ðmáìـî Þ ÈåßÍÏÒ Þ
Ð ÛÊÛ ÈåÎãÎ ÛÝÜ Þ{Þ ÐÚ>ßÎ;Í6ؤÌÈÊØÒÌãÚ>ÎóЌðpÑ!Æpðpõ
ð'Ä 'Ù

{m

om½Î%ØãÐØÒ>ÎdØ Ü Ð×6× Þ ÈåßÍÏÒ Þ Ð ÛåÛ È¦ÎÎ ÛÝ܏Þ;Þ
ÎÈÊÚ>ÎÈ-ӏÈåÔ¤Ø Ü t
m ÄtÅ.ñ'ÆWæ|ïmê[ЏÚ>ßØâ>È ÐßßÍ5ØãÍ Ü
ï|ìRÅmìÄ

om

Þ Ü 
ÐÚhßÎÊè+Î%ÈÊØãÎdØâÈ ;
ß È
Û Ü 
Ú>Ð× Þ;Ü ßÈ ÎÈÊÚhÎ%È Ê
ß È

ÛÝÜ ß
È S ÒhÐ×ÏÍ ÈåÌ-Ø Ü ü Ð×ÏÒÈåÎ`ßÈÊË+ÈÊÚ>ßÍ6ÚôäÍ6ڃØãâȚÎËÍÏÚ0Î%ØãÐ?ØãÈ ü Ð×ÏÒȏà
Å ÔËÍ Û 
Ð ×Ï×6Ô è€ý'âÈåÚ]Ðþñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊÌ Õ+ÜÜ Ø#Î-Í5Ø`ÌÈQS Ò>Í6ÌãÈåÎtØãÍ Þ ÈóØ ÜyÛ ÌãÈåÐ?ØãÈ
ØãâÈ ÛÝÜ Ú ôÒÌãÈåߚñ!ÐÍîߚáÈÝØãÎåèÐ×6Øâ Ü Òô âGÍ6ØmÚ>ÈÊÈåß>ÎpØ Ü ÎRØ#ÐÌØpØãâÈ-Î Û Î%Í+Ø#ÐÌÙ
ô ÈÝØ ßÐÈ Þ;Ü Ú>Îóø@ÎRØ#ÐÌãô ß>ù¢Ð Î-Î ÜÜ ÚƒÐ Î¢Ë Ü ÎÎÍ Õ ×6È àGìØ ß Ü È¦ÎòÎRØ#ÐÌØ Ð×Ï×bØâ>È
ЏÚ>ß

ÌãÈSSÒÍÏÌȦß-ÎRØ#ÐÌãô ßÎ8ÐÚ>ß Î%ÈÊØP ΀ØãâÈÊÍÏÌ4Î%ËÍÏÚ Î%ØãÐØÈ Ø Ü L>à4Ä|Ú Û ÈØãâÈ Ì#ÐÍîß-ÎÈÝØãÎ
â>Ð ü È Õ ÈÊÈåÚ Õ ÒÍÏ×5ØdЏÚ>ßÐÌãÈt×ÏÍÏÚÓÈ¦ß¤Ø Ü ØâÈåÍ6ÌdÎ%ØãЏÌôSßÎåè ØãâÈòÎËÍ6ÚþÎ%ØãÐØÈ¢ÍÏÎ

Ü Û å
ÎÈÝØ Ø Ü>‚!Þ È¦ÐÚÍÏÚôòÍ6Ø ý'ÍÏ×6×Ð×Ï× Ü ¼
ý ЏÚ>ßóËÌ 
È ÎãÎWá>ðmáìـî Þ È¦ßÍ6Ò Þ
Ð ÛÊÛ ÈåÎãÎ
ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÎåàlø@áÈÊÈØâÈld#Ù Ü d Ü ËØãÍ Ü ÚUÐ h
Õ Ü ü ȦùÖàŒÅmâ>ÈÐ ßßÍ6ØÍ Ü Ú>Џ×mÎËÍÏÚ
Û ÐÚ Õ È|Ò>ÎÈåß Õ Ô;Î%ÔÎ%ØÈ Þ ÎWý'Í5Øãâ¤Í6ÚSØãÈÊ×Ï×6ÍÏôÈåÚ Ømá>ðmáì
Î%ØãÐØÈåÎ Ü íXîè5¾òЏÚ>ß
ßÌãÍ ü ÈÊÌ#ÎpÍ6ÚâÍÏôâÐ ü ÐÍÏ×ÏÐ Õ ÍÏ×6Í6ØRÔ¤ÈÊÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇÎ%ØãÐÌãô
ß

ÈÊÚSØãÎåà 

VU6;~}"4
 W6X6 

ö|L

’+À"oÂõ”oož›V_¥[+™"ž[+Ï,‰)^-_” |<[X[/–^W˜ œ^-˜ ™ÇȜ¸ ›AÏ/‰
–^%œ:¡£[XZ5Z

‡ˆŠ‰ˆ‹ê‡

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ>ÚÍ Û

È-Ë>ÍÏßËÌãÍ Ü ÌÍ6ØRÔ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇÚÍ Û
ô Í ü ÈÊÚ

Õ ÔGËÍÏßšØ Ü

Èý'ÍÏ×6×
ËÌÍ Ü ã
Ì Í6ØRԏà

Û âhÐÚô ÈGØãâÈÌÒÚÙ¦SSÒÈåÒȚË>ÌÍ Ü ÌãÍ5ØRÔ

Ü í!ØâÈËÌ ÜÛ È¦ÎÎ

HUÄ|ëWÅmìÄomtáÇ
ÈåÌ Ü ígØâÈtõ-öòËÌ ÜÛ È¦ÎÎWý'â Ü ÎÈdÌãÒÚـSSÒÈÊÒÈ

ËÍîß<ÇbÅmâÍÏÎpÍîÎØãâÈtËÌ ÜÛ ÈåÎãÎÍîßÈÊÚSØÍ
ËÌãÍ Ü ÌÍ6ØRÔóÍÏÎ'Ø ÜóÛ â>ÐÚ>ôÈà

`

ËÌãÍ Ü 
Ì Í6ØRÔÇ8ÅmâÍîÎ4Øâ>È!Øâ>È!ËÌãÍ Ü ÌÍ6ØRÔ-Ø Ü
Ü
Ø
öDø â>Í6ô âÈåÎ%Ø#ùÝà

H0áÆWÆlædç8áhÄ`Ç>õ-öÎÈÝØãËÌÍ Ü
‡ˆŠ‰ˆ‹êVã 

`

Î%ÈÊØåà4ëÌãÍ Ü ÌÍ6ØÍÏÈåÎbÌ#ÐÚ>ôÈpíDÌ Ü Þ

L¤øC× Ü

ýpÈåÎ%Ø#ù

ÌãÍ6ØRÔ

’/½*ÅDÅT”@¤\]['™"œ~™%ž^%œ ø› o›aÇҜ:™"–:™—˜É_

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ

Õ ÍÏÚ>ߚÙÓ¤ÚÒ×6× Õ Í6ÚhßaË'Ë Ü Í6ÚSØ

Û îÍ Ð× ×ÏȚØâ>ÐØ{ý'âÈåÚ0ý'ÌãÍ5ØØÈåÚŒØ Ü ÍîÎ{ÐäÍÏÚ ÚÍ6ØÈ
Õ Èòý'ÌãÍ5ØØÈåÚØ Ü Í6Ø|ÐÚhßÍ5Ødý'ÍÏ×Ï× Õ `
ÎÍ6Ú>Ó
È ßÍîÎ%Ë Ü ÎÈåß Ü í
Û 

Ü
Û
Ü
Ü 

SSÒÍ Ó×6ÔùÖàVN—âÈåÚ¤ÚÒ×Ï×>ÍîÎWÌãÈåÐ ß`Í6Ø ÍîÎpÐÚóÍÏÚ ÚÍ6ØÈtÎ ÒÌ È ígÈåÚ>ßÙ í Ù ×6ȦÎÊà4ÅmâÈ!ÚÒ×Ï× 
×ÏÈ-ý'ÍÏ×6׀ЏËË+ÈåÐÌ'ÍÏښØâÈòõ-ö{Ú>Ð Þ È¦ÎRÙËhÐ Û È-ÐØpØãâÈ Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚSØåà

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇÚÒ×Ï×mÍÏÎ;УÎË+È
Ü íbß>Ð?ØãÐþøCÍ@à ȏà'ЏÚSÔSØãâÍ6Ú>ô

Û ÐÚ

H]Ætæþë çgÆÑdÒ>Î%ÓÔ¤ÍÏÚ>Î%ØãЏ×6×îÎ!Ð{ÚÒ×6×gÎË+È 

Û ÍîÐ×

×6È-Ð Îpí Ü ×Ï× Ü ý!ÎåÇ

Õ ÍÏÚ>ßÚÒ×Ï×?ßÈ ü i 
ÚÒ×Ï×

H0áÆWÆlædç8áhÄ)åÈÊÌ
‡ˆŠ‰ˆ‹êê

Ü è× Ü ô

»†Ä§Ãvħ7
”ÑŸ˜ÉZ…–\ ›aÇ
–›V^-˜€™ǹ›V¡a¡£[\ [^%›™"œ^

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ>Ë>ЏÌãÐ

˜É_¸¯œ^-µ·›™%˜ œ_

›VÆJœ™õž›V^-Ÿ o›V^%[

ÛÊÛ

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇË>ЏÌãÐ

ÛÊÛ '
ý ÍÏ×Ï×SË>ÌÍÏÚSØmøDØ Ü ÎRØ#ÐÚ>ßЏÌãß Ü ÒØãËÒØ#ù€ÍÏÚí Ü Ì Þ Ð?ØÍ Ü Ú`Ð Õ+Ü ÒØ
Ê
Û
Û
ØãâÈäâhÐÌ#ßýpЏÌÈË>ЏÌÍ6ØRԁÐ
ÈÊ×ÏÈÊÌ#Ð?Ø Ü Ì¦è Í6íòÍ6ÚhÎRØ#Ð×Ï×6Ȧß<àûÅmâÈ Þ ÐÍ6Ú Ü 
Ò ØãËÒؚ×ÏÍÏÚÈ Ü í
Ü
Û
Ü
Õ
ÍÏÚSØÈÊÌãÈåÎ%ؤØ
Ð×Ï×dÈÊÉ ÈÊËؤØâ
Î%ÈäßÈ Ò>ôôÍÏÚôƒØãâÈäñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌGÍîÎóØãâÈ Ì#Î%ØG×6ÍÏÚÈ
Õ Ô ØãÈåÎåè+ØâÈ;Î%ÍÊÈ

ý'âÍ Û âäßÍÏÎË×îÐiÔÎåèÍ6Ú
Ð ÛÊÛ Èå×6ÈåÌãÐØ Ü ÌåàBìVÆ

ëbÐÌãÍ6ØRÔgþÈ Þ;Ü ÌÔGÐ ü ЏÍ6×îÐ Õ ×ÏÈ{Ç

‚ L F{…EFi?ÿ
 Ù ‚ è Û ÚSØ D‚

Þ

È Þ;Ü ÌãÔ

Ü ÚþØâ>È`â>ЏÌãßýpЏÌãßË>ЏÌÍ6ØRÔ

 LÉ%Lè ÚýmÐ?Í6Ø  Lè Ú>Ð
ñ'ÈQSSÒÈåÎ%Ø'íCÐÍÏ×6Ò>ÌȦÎÊÇ=Lè%£Ð?ɚú|ÎЏôÈÇîèæ!×Ï× ÜÛ Ç ‚ è-tÌãÈÊÈ Ç=¾ ‚

ë<æ 

}L?É%btV¾ |ÿ { 2

Ü íØãâÈ

ÛÊÛ ç ÜÛ Ó

â>Ð ü È|Ë'Ë>ЏÌãÐ ÛÊÛ
ñ'ÈQSgthÐÍÏ×ÏÎåÇ=L

ÍÏÎ

‚

Ü ý'Ú

èË ü Ø

Þ
È

 d#ë<æ
Û

d

4

à

L8L†L†L†L†L L8L†L

æd×6× Ü ØâÈåÌp×ÏÍÏÚÈåÎmÐÌãÈ Ü Ú×ÏÔ;Í6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ ü È|í Ü Ì'ßÈ Õ 
Ò ôô 6Í Úô`ËÒÌãË Ü Î%ȦÎÊàBìí€ØãâÈÊÌãÈtÍÏÎmÚ Ü
Ð ÛÊÛ Èå6× ÈåÌãÐØ Ü ÌpË>ÌȦÎ%ÈåÚ Ø¦èSØâÈåÚØâÈ¢ëbÐÌãÍ5ØRÔOþÈ Þ;Ü ÌãG
Ô Ð ü ÐÍÏ×îÐ Õ ×ÏÈ|ý'ÍÏ×Ï× Õ È„L>à

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D
‡ˆ‹‰ˆŠêò

‚
ö

»zÂÍävÀFÁ ”Mä'˜]ZF–\]›aÇåµ·œŸ˜ ¸ Ç9¼
¼<ÀlÆ›=¡-Ê[X_Ÿ
^%›=µ·[a™"[^-Zl»p›V¥[XZ

³çœ:Ÿ[)»p›”

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ
`

Ë+ÈåßÍ6Ø!Ë>ЏôÈ|Ë

ÛÊÜ ßÈ

Û à Îåà ×

`

Ë+ÈåßÍ6Ø!Ë>ЏôÈ|Ë

ÛÊÜ ßÈ

Û à Îåà × Õ Ô ØãÈ|Ë

Þ;Ü ßÍ

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇhËhȦßÍ6Ødý'Í6×Ï×gÈåÍ5ØãâÈÊÌ'ÌãÈÊË
ÈÝØÈåÌãÎ|í Ü Ì¢ÐšôÍ ü ÈåÚ£Ë>ЏôÈ`Ù'Ë>Ðô È|Ë ÛÝÜ ßÈ Ü 

ÈÊÌQË'×6ÍîÎ%Ø

Ü ÌØmØâÈ

á>ðmáì Ë>ЏôÈ¦Î Ü í Þ{Ü ßÈ¢Ë>ЏÌãÐ Þ Ù
ÚКô Í ü ÈÊÚäáhðmáì Õ Ð Û ÓÈå>
Ú ß£ßÈ ü Í Û È Û à Îåà ×
Ü
Ü
Ü
;
Ü
Û
;
Þ
Ü
Þ 

ÐÚ>ß
ÌpЏ×6× ýÔ ÒóØ
â>ÐÚ>ôÈ'ØãâÈ
ßÈ|Ë>ÐÌ#Ð
ÈÝØãÈÊÌ#ÎÊàBìVÚ¤Í6ØP Î
ÌãÎ%ØWí Ü Ì Þ èË+ÈåßÍ6Øåè
Üí ÌmÐòôÍ ü ÈåÚ¤Ë>ЏôÈ ÛÊÜ ßȏèý'Í6×Ï×ËÌãÍ6ÚSØ ü Èd×ÏÍÏÚÈåÎåàbÅmâÈ Ì#Î%ØpÍîÎ Ð âÈåÐ ßÈÊÌ í Ü Ì ÈåÐ Î%È Ü í
Þ;Ü ßÈ`Ë>ЏÌãÐ Þ ÈÝØÈåÌãÎåèhØâÈóÎÈ ÛÝÜ Ú>ß
ÌȦЏßÍÏÚô>è+ØãâÈ{ÎÈ ÛÊÜ Ú>ßyý'Í6×Ï× Õ È`Øâ>È{ï|Ætæ'údçÅ

tm 

m

ý'Í6×Ï× Õ È ðpÑ|æ ftÆ æbmçgÆ Õ Í6Ø Þ ÐÎÓ ü Ð×ÏÒÈåÎåèSØâÈtØãâÍ6Ì#ߚý'Í6×Ï× Õ ÈtØâ>Èòðpú|ñ!ñ'Æ |Å
Þ{Ü ßÈpË>ЏÌãÐ Þ Ê
È ØÈåÌãÎgЏÚ>ß-ØãâÈW×îЏÎ%Ø4ý'Í6×Ï× Õ È ØâÈ'áæƒdÆWï Þ;Ü ßÈWËhÐÌ#Ð Þ ÈÝØãÈÊÌ#ÎÊàgìVÚ`Í5ØQP Î
Ý
Û
Ü
Ü
Þ
Î%È
Úhßí Ì
è+Ë+ÈåßÍ6Øåè+í Ü ÌtÐóôÍ ü ÈåÚþË>Ðô È ÛÝÜ ßÈ{ÐÚ>ßþßÈ ü Í Û Èè+ý'Í6×Ï×8Ë>ÌÍÏÚSØ!ØâÈ`Ë>Ðô È
ÛÝÜ ßÈåÎ Õ ÒØpЏ×ÏÎ Ü '
ý Í6×Ï×hЏËË×ÏÔòØãâÈ Õ ÔSØÈ|Ë Þ;Ü ßÍ Ê
È ÌQË'×ÏÍÏÎ%ØbØ Ü ÈåÍ5ØãâÈÊÌWØâÈtðpú|ñ!ñ'Æ |Å
Ü ÌdáæƒdÆWï
Þ;Ü ßt
Þ
Ü
È ËhÐÌ#Ð
ÈÝØãÈÊÌ#ÎÊà4ÅmâÈòÎÒËË
Ì
Ø Èåßá>ðmáìpË>ЏôÈåÎ'ЏÌÈ 

m

L?É ‚

ÆWñ!ñ!ÄtñYñ!Æpð'Ä:ƒ|ÆWñ8ê½Ë>ЏôÈ

L?É-î{ïdì%á>ð'Äomym!ÆpðpÅYË>ЏôÈ
L?É%¾†tBÄtñyæbÅË>Ðô
È

L?É

ftÆpÄþÆWÅ'ñ8êªË>ЏôÈ

L?É {

ðpædðpÑ!ƁË>Ðô È

mtÄtÅdðpÑ.Ë>ЏôÈ
L?ÉФð'Äod
m Å'ñ!Ätç£ËhÐôÈ
L É Û
?

H¼Ä|ëWÅmìÄom|á
`

Ë>ЏôÈ…Ë

`

Û à Îåà ×9ÇgìRßÈåÚSØÍ6íDÔ|ØãâÈmßÍÏÎÓ-ßÈ ü Í Û ÈWØ Ü ÎÈÊ×ÏÈ Û Ø Õ Ô-Î%Ë+È Û 5Í íDÔÍÏÚôdÍ6ØP Î Û â>ÐÚ>ÚÈÊ×9èá>ðmáì
ìRï~øCÌãЏÚÓùpÐÚ>ßá>ðmáìmç€ú .ËÌ Ü ü îÍ ßÈåߚÍÏښØãâÈtí Ü Ì Þ Ð?Øyd Û à Îåà ׀d

`

Õ ÔSØȅË

ÛÝÜ ßȏÇbáË+È Û Í5íDÔGØâÈ

á>ðmáì ëbÐô È

ð Ü ßÈtÍÏÚâÈÝÉ<à

ym

n] á
ð

Þ{Ü ßÍ 

ÈåÌË'×ÏÍÏÎ%ØåÇ4ÅmâÈ

Õ ÔSØÈ|Ë'Ú Ü Ç Î%ÈÊØË

ü Ð×9Ç Û ×6ÌQË

Þ{Ü ßÍ 

ÈåÌË'×ÏÍÏÎ%ØmÍÏÎ

ü Ð×9è Õ ÔSØȅË'Ú Ü Ç ÎÈÝØË

Ü í€ØãâÈ¢í Ü Ì Þ

ü Џ×@Ç Û ×ÏÌË

ü Џ×@èÏà6àÏà

ý'âÈåÌÈGØâÈ£ð
É0ÎË+È Û Í ȦÎ`ý'â>ÈÝØâ>ÈÊÌ;Ô Ü 0
Ò ýmÐÚSØ Ø ÜÛ â>ЏÚôÈšØâ>È
Ü
;
Þ
Ü
Û
ðpú|ñ!ñ'Æ |Å
Ì áæƒdÆWï
ßÈóË>Ðô Èå΢ÌãÈåÎËhÈ ØÍ ü Èå6× Ô àGÅmâÍîÎ-ËÌãÈ ÉäÍÏ΢í Ü ×5Ù
Ü× ý È¦ß Õ ÔtÐ ÛÝ܏Þ;Þ Ð'ÎÈÊË>ЏÌãÐØÈåß|×ÏÍÏÎ%Ø Ü í Õ ÔSØÈ Þ;Ü ßÍ ÈÊÌ#Î<Í6ÚtØãâÈbí Ü Ì ÞÕ ÔSØȅË'Ú Ü Ç ÎÈÝØË
ý'âÈåÌÈ Õ ÔSØÈ|Ë'Ú Ü ÍîÎtØâÈ Õ ÔSØÈ;ÚÒ Þ Õ ÈÊÌ¢Ø ÜÛ âhÐÚô ȏègÎÈÝØË ü Џ×BÍîÎ-Ð Þ ÐÎÓ Ü í 

m

ý'âÍ Û â
ý'âÍ Û â

Ü Ì¤á]ËÌãÈ 

Õ ÔSØȅË

Õ Í6ØãÎtý'Í6ØâÍÏÚyØãâ>Ð?Ø Õ ÔSØÈòØ Ü áÆWÅ~ø Ø ÜM‚ ù!ЏÚ>ß
Õ Í5Ø#Î'ý'Í6ØâÍÏÚØâ>ÐØ Õ S
Ô ØãÈ¢Ø Ü p
ð çgÆWæ|ñrø Ø Ü LSùÖà

HUáÆÆ0æ|ç8á>Ä`ÇÅmâÈ

Û ×ÏÌQË

ü Џ×8ÍîÎtÐ

Þ

ЏÎÓ

Þ;Ü ßÈdÎÈÊÚ>ÎÈ!Ë>ЏôÈ'ÌãÈÝíDÈåÌÈåÚ Û È¦ÎbÍ6Ú;ØãâÈdÌãÈÊ×ÏÈ ü ÐÚ ØË>Ì Ü ßÒ Û Ø Þ
Ü
Ò>Ð×í '
Ì ØâÈ-ßÍîÎÓÎ!Ò>Î%ȦßGÍÏÚØâÈòñdæ!ìRï`à

Ü í

ÐÚÙ

ü Џ×@Ç Û ×ÏÌË

ü Ð× 

VU6;~}"4
 W6X6 

ö…î

‡ˆŠ‰ˆ‹êCö

»MÀ|»M´”@™ oœn o›ÇҘ]_C™"[^%–^%œ:¡£[XZ5Z7¡£œµÈµA_˜]¡£›™%˜ œC_

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ
Õ ÍÏÚ>ߚÙ9Ó¤Ë>Í6Ë+È

`

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø

Õ Í6Ú>ßË'Ë Ü Í6ÚSØ

`

Û ÐØ

`

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø?ßÐØãÐ

`

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø Û Ø×

`

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø?ßÐØãÐ

`

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø Û Ø×

‚

‚

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇËÍÏËhÈ ×ÏÈ|ÎÔÎRØãÈ Þ ÐÎãÎ ÜÛ ÍîÐ?ØãÈåÎ Ð Ü ÚÈ|×6È ü Èå×+ßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ ý'Í6ØâGØâÈ
Õ ÍÏÚ>ßa'
Ë Ë Ü ÍÏÚSØbÍ6Ú ØâÈ'õ-ö!ÚhÐ Þ ÈåÎË>Ð Û ÈàBÅmâÍÏÎ4ßÈ ü Í Û ÈpЏ×6× ÜÛ Ð?ØãÈå΀ØRý Ü ÎRØãÌÈ¦Ð Þ Î8ý'âÍ Û â
ЏÌÈyw Ü ÍÏÚÈåß¼Ð?Ø`ØâÈþßÈ ü Í Û ÈšÈÊÚ>ßgà Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø?ßÐØãÐäÐÚ>ß Õ Í6Ú>ßË'Ë Ü Í6ÚSØ$ Û Øã×mЏÌÈ
ØãâÈdßÐØãÐ-ÐÚhß ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü × Û â>ÐÚÚ>ÈÊ×îÎ4í Ü Ì Ü ÚÈ!Î%ØÌãÈåÐ Þ
ý'âÍÏ×6È Õ ÍÏÚ>ßa'
Ë Ë Ü ÍÏÚSØ$ßÐ?Ø#Ð ‚ ÐÚ>ß
Õ ÍÏÚ>ßa'
Ü
Û
‚
Ý
Û
Ü
Ü
Û
Ü
Ë Ë ÍÏÚSØ$ Ø× ÐÌãÈòØâ>È;ß>Ð?ØãÐÐÚhß
ÚSØÌ ×
â>ÐÚÚ>ÈÊ×îÎdí ÌtØâÈ Ü ØãâÈÊÌ-Î%ØÌãÈåÐ Þ à 

Ü
Ü
Û
Õ
Ü
ïtÐ?Ø#Кý'ÌãÍ6Ø%ØÈåÚ£Ø
ÚÈ
â>ÐÚ>ÚÈÊ×bÍî΢Рü ЏÍ6×îÐ
×6È`í Ì¢ÌãÈåЏßÍ6ÚôÐ?Ø¢ØãâÈ Ü Øâ>ÈÊ̦ày
N ÌÍ6ØÈ
Õ+Ü ÒÚhßÐÌãÍ6ȦΠЏÌÈóËÌãÈåÎÈÊÌ ü Ȧß<ÇòÈ¦Ð Û â]ÌãÈåЏßäØãÈÊÌ Þ ÍÏÚ>ÐØÈåÎ ý'âÈÊڃØãâÈGÌãÈåÐ ß Õ Ò"
! ÈÊÌ ÍîÎ
íDÒ×Ï× Ü Ì'Ð?í ØÈåÌ!ÌãÈåЏßÍ6Úô`Øâ>È-×ÏÐ ÎRØ Õ ÔSØÈ Ü í4Ð{ý'ÌÍ6ØÈ èý'âÍ Û âÈ ü ÈÊÌ ÛÝÜ Þ È¦Î Ì#ÎRئà
‡ˆŠ‰ˆ‹ê/

»MÃvÄv’+ÏA¼7”–^-˜]_C™†œ^>ZF[a™†™%ž[@›=¡a¡£[XZ5Z5˜ Æ\ [ÍÆ›=¡-Ê[X_Ÿ+^%›=_Ê:Z
¸¯œ^k™%ž[,¡a^-^%[X_C™—¡£œ_C™"^%œ\É\ [^

H0áSênmtÄ|ë áì%á
`

ËÌ#ÐÚÓÎ

`

ËÌ#ÐÚÓÎmÌ#ÐÚÓ

‚ I Ì#ÐÚÓ%îGà6àÏàbÌ#ÐÚÓÚ"K

HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòǏË>ÌãЏÚÓÎÊèý'Í6Øâ

Ü ÒØÐÚÔ ÐÌô Ò Þ ÈÊÚSØãÎBý'ÍÏ×6×>ËÌÍÏÚSØbý'âÍ Û â Õ Ð Û ÓÈÊÚhß
Ê
Û
Ü
Ü
Ì#ÐÚÓÎ
Ú ØÌ Ï× ×6ÈåÌåè Ü Úƒý'âÍ Û âäØãâÈ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßÍîÎòÈÝÉÈ Û ÒØãÈåß<è Û ÐÚ
S
Ê
Û
Û
Ü
Ð
ȦÎÎåà{ìípÐÌãЏÚÓþÍîÎ¢Ú ØòÐ ÛåÛ ¦
È ÎÎÍ Õ ×6È èØâÈåڃÐ3d#Ù ‚ d Íî΢ËÌÍÏÚSØȦߣÍÏÚäË>×ÏÐ Û È Ü í ØâÈ
Þ
Õ
Û
Ü
Ì#ÐÚÓ{ÚÒ
ÈÊÌ¢øDÍ9à È|Î ÎÍ>Íîß
íØâhÐ?Ø Ì#ÐÚ>ÓùÝà4ìígÔ Ü Òóý'ÍîÎâ;Ø Ü ÎÈÝØpý'âÍ Û âóÌãЏÚÓ`ÍîßaP Î Ð
Ü ímßÈ ü Í Û Èå΢ØãâÈ

ÛÊÜ ÚSØÌ Ü ×Ï×6ÈåÌÍîÎWÐ×Ï× Ü
ý È¦ß Ø Ü
Þ
ÍîßaP Î!ЏÎmÍ6ØP Î!ÐÌãôÒ
ÈåÚSØãÎåà

Ð ÛåÛ È¦ÎÎ4ØãâÈÊÚóÈÊÉÈ Û ÒØÈ'ØãâÍÏÎ

ÛÝÜ Þ;Þ

ЏÚ>ß;ý'Í6Øâ;Øâ Ü ÎÈ!ÌãЏÚÓ

N—âÈåÚ]Ô

Ü ÒäÈÊÉÈ Û ÒØãÈ;ØâÍîÎ ÛÊ܏Þ;Þ ÐÚ>ßäØ Ü ÎÈÝØ Ð ÛÊÛ È¦ÎÎtØ ÜyÛ ÈåÌ%Ø#ÐÍÏÚ¼ø Ü ÌòÐ×Ï× ùtÌãЏÚÓÎÊè
ØãâÈÊÚ-ØãâÈWÐ ÛÊÛ È¦ÎÎgÌȦÎRØãÌÍ Û ØãÍ Ü >
Ú ÎøDÍ6í>ÐÚÔùÐÌãÈbÈ!È Û 
Ø Í ü ÈÍ Þ;Þ ÈåßÍîÐ?ØãÈÊ×Ïԏà8æ'ß>ßÍ5ØãÍ Ü Ú>Ð×Ï×Ïԏè
Ü
Þ
Õ
Û
ØãâÈ7f¢çBÄbmædç½ÈÊÚ ü Í6Ì Ú
ÈåÚ Ø ü ÐÌãÍÏÐ ×6ÈMbpРӏå
È Ú>ßñ!ЏÚÓΤÍîÎGÈåÍ5ØãâÈÊÌþßÈ ÚÈåß Ü Ì
Þ;Ü ßÍ ÈåßÐÚhߚý'â>ÈÊÚÔ Ü ÒÚÈÊÉSØ Õ+ÜÜ ØmØâ>Èòñ!ÐÍîßñ'ÒÚ>ÚÈÊ̦èØâ>ÈòÎ%ÈÊØ%ØÍÏÚôSÎmÔ Ü Òšâ>Ð ü È

wRÒ>Î%Ø

Û ÌȦÐ?ØȦߤý'ÍÏ×6× Õ ÈòÎÈÝØdЏô ÐÍÏښЏÒØ Ü Þ

H]Ætæþë çgÆ!ÇbædÎãÎÒ

Ð?ØÍ Û Ð×6×Ïԏà

Þ È¤Ô Ü ÒâhÐ ü ȤÐþñ!ЏÍÏßñ!ÒÚÚÈåÌ`ÎÔÎ%ØÈ Þ
ý'Í6Øâƒí Ü ÒÌ Ì#ÐÚÓÎ Ü í
Õ Ð Û 
Û
‚
Õ
Ü
Ü
Ó ÈåÚ>ߌßÈ ü Í È¦ÎšøCÌãЏÚÓ
èî辣ЏÚ>ß
ù
ÒØ;Ô ÒŒýmÐÚSØ Ø
ÌãÈåÎ%ØÌãÍ Û Ø Øâ>È ÛÊÜ ÚÙ
Ü
å
Û
Û
Ü 

Ü
Ü
Ü
ØãÌ ×6×ÏÈÊÌQP Î|Ð
ÈåÎãÎmØ
ØâÈ
Ì#ÎRØ!ØRý
Ð Î!Ô Òþß ÚP Ø|âhÐ ü ÈòÐÚÔßÈ ü Í Û È¦Î!ÍÏÚ>ÎRØ#Ð×Ï×6ȦßÍ6Ú
Ü
Ü
ØãâÈ¢ØâÍÏÌ#ßЏÚ>ߚí ÌØâÌãЏÚÓÎÊàBê
Қý Ü Ò×îߚÈÝÉÈ Û ÒØÈ-ËÌ#ÐÚ>ÓÎ ‚ î

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇÈÊÚ

ü Í6Ì Ü Ú€èÎÌ#ÐÚÓÎ

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

ö…¾

»zçÀ…’/ÁMÂp’~
”§–^-˜É_C™+œ_[ôœ^A›=\]\M÷*ņ‘@RlÄvŕ[X_Cš:˜]^%œ_:”
µ·[X_C™7š›V^-˜]›VÆ\ [Z

‡ˆ‹‰ˆŠê‰

HUáSêom¢Ä|ë áì%á
`

ËÌãÍÏÚ ØãÈÊÚ ü

`

ËÌãÍÏÚ ØãÈÊÚ ü

È8I Ú>Ð Þ

Ú>Ð Þ

È;àÏà6à K

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇWËÌÍÏÚSØÈåÚ
ý'Í5ØãâšØãâÈy¢
f çBÄm
b æ|çäÈåÚ ü ÍÏÌ

ü ËÌãÍÏÚ Ø#Î`ØâÈ ü Ð×ÏÒÈø Ü Ì{×6ÍîÎ%Ø
Ü Ú Þ ÈÊÚSØ ü ÐÌãÍÏÐ Õ 6× È¢Ú>Ð Þ Èà4ìí Þ
Ò ÈòÍÏÎdËÌãÍ6ÚSØȦß
ü ÍÏÌ Ü Ú Þ ÈÊÚSØ ü ЏÌÍîÐ Õ ×ÏÈåÎ'ЏÌÈ ôÍ ü ÈÊڀèÈåÐ Û â ü Џ×6>
N—âÈÊÚ_Зf¢çBÄbmæ|çªÈÊÚ ü ÍÏÌ Ü Ú Þ ÈÊÚSØ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈ£ÍîΚÐ0×6ÍîÎRØ Ü
ÍÏÎ`ËÌãÍ6ÚSØÈ¦ß Ü ÚUÐy×ÏÍ6ÚÈ Ü í!Í6ØP Î Ü ý'ڀàzN—âÈåÚ0ËÌãÍ6ÚSØãÈÊÚ ü ÍîÎ

Ü í

ü Ð×ÏÒÈåÎ#ù

Ð ÎÎ ÜÛ ÍîÐ?ØãÈåß

Ò×6ØÍÏË×6Èyf¢ç4ÄbmædçÈÊÚÙ
Ü ÚyÐó×ÏÍÏÚÈ Ü íbÍ6ØP Î Ü ý'ڀà

í ü Џ×6ÒȦÎÊèdÈåÐ Û â ü Џ×6Ò>È
Û 
Ð ×Ï×ÏÈåß]ý'Í6ØâUÚ Ü ÐÌô ÒÙ
ÈåÚSØ ü ÐÌãÍîÐ Õ ×ÏÈåÎtÐÚ>ßyØâÈåÍ6ÌòÐ ÎÎ ÜÛ ÍîÐ?ØãÈåß ü 
Ð ×ÏÒÈSøCÎ#ù
ü Џ×6Ò>ÈòÍÏÎ|Ðó×ÏÍÏÎ%Ø!Øâ>ÈÊÚyÈ¦Ð Û âþÈÊ×ÏÈ Þ ÈåÚ Ø Ü í4ØâÈ`×6ÍîÎ%Ø

ÈåÚSØãÎåè€Ð×Ï
× f¢çBÄbmædçUÈÊÚ ü Í6Ì Ü Ú Þ
ÐÌãÈ-ËÌÍÏÚSØȦß<è Ü ÚÈòË+ÈÊÌ|×6ÍÏÚȏà'ìíWÐ
ÍÏÎ!ÎÈÊËhÐÌ#Ð?ØȦߤý'Í6ØâØâ>È ü ÈÊÌØÍ Û Ð× Õ ÐÌòø9ù
Þ

Û â>ÐÌ#Ð Û ØÈÊ̦à

H@mtÄtÅmÆ!Ç>æ)f¢ç4Äbpæ|çÈÊÚ

ü Í6Ì Ü Ú Þ ÈåÚ Ø ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈ|ÍîÎ Ü ÚÈ¢ý'âÍ Û âÍÏÎ'Î%Ø Ü ÌȦßGÍÏÚÐ{Ú Ü Ú
Ü
Ü
Ú ØãâȚñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ`ЏÚ>ß]âÈåÚ Û ÈšÍÏÎ{Ð ü ÐÍÏ×ÏÐ Õ ×6È Õ ÈÝØRýpÈÊÈåÚ0ÎÒ ÛÊÛ ÈåÎ%Ù
]
ü ×îÐ?ØãÍ6×ÏÈGЏÌȦÐ
Ü
Û
Û
Î%Í ü ÈyË
ýpÈÊÌ
Ô 6× È¦Î Ü Ì¤ÌÈ ÕhÜÜ ØãÎåàªÅmâÈåÎÈ ü ÐÌãÍÏÐ Õ ×ÏÈåΤæ|ñ'Æ
tÄtÅ
ØãâÈäÎãÐ Þ È£Ð Î
Ü
Þ
Õ
Ü
Ü
Ý
Û
Ü
âSÒhÎ%ÓÔ0ÈåÚ ü ÍÏÌ Ú
È ÚSØ ü ÐÌãÍîÐ ×ÏÈåÎåàYÅmâÈ£Ú
Ê
Ú ü ×ÏÐØÍÏ×6ÈyЏÌȦÐÍÏÎ
Ù× ÜÛ Ð?ØãÈåßUý'Í5Øãâ
Ü 

Ü
Õ
ØâȤñ!ЏÍÏß>ñ'ÒÚÚÈåÌ ð
Ú
ô ÒÌ#Ð?ØÍ ÚÐÌãÈåÐ>à ìíWØãâÈóôÍ ü ÈåÚ ü ÐÌãÍîÐ ×ÏÈ`ÚhÐ Þ È;ÍÏÎ¢Ú Ü ØòÐ

Ym

f¢çBÄbmædç0ÈÊÚ

ü Í6Ì Ü Ú Þ

ÈåÚ Ø

ü ЏÌÍîÐ Õ ×6È`Ú Ü ØãâÍ6Ú>ôGÍîÎdËÌãÍÏÚ ØãÈåßyЏÚ>ßþÚ Ü

ÈÊÌãÌ Ü ÌdÎ%ØãÐØÒ>Î|ÍÏÎ

Î%ÈÊØåà

HUáÆÆlædçBá>Ä`ÇÎÈÝØÈåÚ
HŒëWñ!Ä-ðÙbØãâÈ-ËÌ

ü è>ÒÚ>ÎÈÝØÈåÚ ü èÌ ÛÝÜ Úí 

ÜÛ ÈåÎãÎ

×6ÈòÎÔÎRØãÈ Þ

ø@ßÈ ü Í Û Èiù

HUáSêom¢Ä|ë áì%áÇ
`

Õ ÍÏÚ>ߚÙÓ¤ËÌ ÜÛtÕ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚSØ

`

Û Ð?Ø

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø

`

Û Ð?Ø

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ ØrL

`

Û Ð?Ø

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø

`

àÏà6à

`

Û Ð?Ø

`

ÎÍ6ô Ú>Ð×

`

ÎÍ6ô ËôÌãË

`

Î%ØãÐØÒ>Î

‚

m

Õ ÍÏÚ>ßaË'Ë Ü ÍÏÚ Ø

H0ïdÆ áhðpñ'ìVëWÅmìÄomòÇ8ÅmâÈ`Ë>Ì ÜÛ ßÈ ü Í Û È Û ÌãÈåÐ?ØãÈåÎtФØRý
Õ Í6Úhßa'
Ë Ë Ü Í6ÚSئà!ÅmâÈ Ì#ÎRØ|×6È ü ÈÊ׀ÈÊÚSØÌãÍ6ȦÎdЏÌÈ¢ØãâÈòÚÒ Þ

×6È ü Ê
È ×bßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ã
Ì Ô Õ Èå× Ü ýªÍ6ØãÎ
Õ ÈÊÌ#Î Ü 4
Ü Û È¦ÎÎÈåÎ'Øâ>ÐØ
í ØâÈòË>Ì 
Ü
Û
Ü
Ê
Û
Ü
ÐÌãÈGÓÚ ý'Ú
Ò>ÌÌãÈÊÚSØ×ÏÔØ
õ-öàäÅmâ>ÈÎÈ
Ú>ß]×ÏÈ ü ÈÊ× ÈÊÚSØÌãÍ6ȦÎ`ЏÌÈGØâÈ ×ÏÈÊÚ>Ð Þ È¦ÎÊÇ
dÝÎÍ6ô Ú>Ð׀d?èJdÝÎÍ6ô ËôÌãËdÐÚhßndÝÎ%ØãÐØÒ>Îed?à_ìؚÍîÎGЏڗÈÊÌãÌ Ü Ì;Ø Ü ÌãÈåÐ ßUíDÌ Ü Þ ØãâÈäÎÈ Û Ù

Ü Ú>ß×ÏÈ ü Èå׀ßÍÏÌÈ Û Ø Ü ÌãÔ 

Ü

×6ȦÎydÝÎÍÏôÚ>Џצd|ÐÚ>ßldÊÎ%ÍÏôËô 
Ì Ëd?àVN—âÈÊÚ
dÊÎRØ#Ð?ØãÒ>ÎQddÍîÎ'ÌȦЏßÍ6Ø
ÛÝÜ Ú Ø#ÐÍÏÚÍÏÚô{ØâÈ¢í Ü ×6× Ü '
ý Í6Ú>ô Èå×Ïß>ÎÊÇ

ÌÈÊØÒÌãÚ>Î'ÐÚæ|áhð ì%ìmÎRØãÌÍÏÚô 

VU6;~}"4
 W6X6 
ö

`

ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎpÚ>Ð Þ

`

ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎpÍÏßÈåÚSØÍ

`

ØâÍîÎ'ËÌ ÜÛ È¦ÎÎP ÎpË>ЏÌÈåÚSØP ÎmËÍÏß

`

ËÍîß

`

ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎmÎRØ#Ð?ØÈ

`

ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎpËÌÍ Ü ÌãÍ6ØRÔ

`

Þ

Ð?ÉÍ Þ

`

Þ

Í6×Ï×6ÍîÎÈ ÛÝÜ Ú>ßÎ 

ÈÊÌ

øCÍ@à ȏàbÍ6ØãÎ!ËÍÏßhù

Ü íBË>Ì ÜÛ È¦ÎÎpô Ì Ü ÒËG×ÏÈåÐ ßÈÊÌ

Î È Þ
%

`

È

Ò Þ

Î%ØãÐ Û Ó¤ÒØÍÏ×ÏÍ#¦Ð?ØÍ Ü ÚþÐ Î
Ü íð ëWú_ØãÍ Þ

ÌfÜ

íbÐ ü ÐÍÏ×ÏÐ Õ ×6È¢Î%ØãÐ Û Ó

È-ÌãÈÊô ÍÏÎ%ØÈåÌȦß

ÐËâ Ü 
Ì ÈtÍîßøCÍ5íbÐÚÔùWØâÍîÎ'ËÌ ÜÛ È¦ÎÎmÍîÎmýpЏÍ5ØãÍ6Ú>ô

Ü Ú

ÅmâȦÎ%È ÈÊ×îßÎ'â>Ð ü ȢЏÚþÐËËÌ Ü Ë>ÌÍîÐ?ØãÈ|ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü íbÎ%Ë>Ð Û È¦Î Õ ÈÊØRý ÈåÈÊÚØâÈ Þ
Î Ü ØâÈåÔ
Ü Ü ÓdÝÌÈ¦ÐÎ Ü Ú>Ð Õ ×ÏF
× 
È dWý'âÈÊÚ Ü Ò
Ø ËÒØ Õ Ô`Ë>Îåà4Åmâ>È'ËÌ ÜÛ Èåã
Î ÎbÎRØ#Ð?ØȦÎÐÌãÈ'×ÏÍÏÎ%ØÈ¦ß Õ Èå× Ü ý-Ç

`

ì ÍÏÚSØÈåÌÌãÒËØãÈåß

`
ñ

Û ÒÌãÌÈåÚSØ×ÏÔóÌÒÚ>ÚÍ6Ú>ôyø Ü Ì'âhЏÎmÔÍ6Èå×ÏßÈåß

`

áÎRØãÍ6ÌãÌȦßäø@Î%ÍÏôÚhÐ×ÏÈåߚý'âÍ6×ÏÈ¢ýpЏÍ5ØãÍ6Ú>ôSù

`

NoýmÐÍ6ØÍÏÚô
`

Þ

rØãÈÊÌ

Ü ÚÐ;Î%È Þ

ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü ×îù

ÐËâ Ü ÌÈ

Í6Ú>ÐØȦßЏÚ>ߚË>ÐÌãÈÊÚSØ'Ú Ü Ø!ýmÐÍ6ØÍÏÚô

ìØdÍîÎ'ÐÚÈåÌÌ Ü ÌpØ Ü ý'ÌãÍ5ØãÈ¢Ø Ü ØãâÈòÎ%È ÛÝÜ >
Ú ßG×ÏÈ ü ÈÊ×gßÍÏÌãÈ Û Ø Ü ÌãÔ ×ÏÈgdÝÎ%ØãÐØÒ>Îed?àbæ¬ÎÍ6ô Ú>Ð×
ÚÒ Þ`Õ ÈåÌ Ü ÌÎÍ6ô Ú>Ð×Ú>Ð Þ È-ø@Î%ÈåÈpÓÍÏ×6×í Ü 
Ì Ðt×6ÍîÎRØ Ü í+ÎÍ6ô Ú>Ð×Ú>Ð Þ È¦ÎBÙgý'âÍ Û â Û ÐÚÚ Ü Ø Õ È
Ð ÕÕ ÌãÈ ü ÍÏÐØȦߚÍÏÚØâÍîÎ Û ÐÎȦù Þ ÐiÔ Õ Èòý'ÌãÍ5ØØÈåÚšØ Ü ØâÈ ×6ÈdÝÎÍ6ô Ú>Ð׀d?àÅmâÍîÎdÐ Û ØãÍ Ü Ú
ý'ÍÏ×6×ÎÈÊÚhßäÐÎ%ÍÏôÚhÐ×8Ø Ü ØâÈóÐ ÎÎ ÜÛ ÍîÐ?ØȦßþËÌ ÜÛ ÈåÎãÎåà-ìípÐÎ%ÍÏôÚ>Џ×4ÚSÒ Þ Õ Ê
È Ì Ü ÌtÚ>Ð Þ È
ÍîÎmý'ÌÍ6Ø%ØãÈÊÚšØ Ü ØâÈ ×ÏÈ>dÝÎÍ6ô ËôÌãËdpØãâÈÊÚÐ×Ï×+ØâÈ¢ËÌ ÜÛ È¦ÎÎÈåÎ Í6ښØâ>ÈtË>Ì ÜÛ ¦
È ÎÎ ôÌ Ü Ò>Ë
ý'âÍ Û âØâÍîÎ'ËÌ ÜÛ È¦ÎÎ Õ ÈÊ× Ü ÚôSÎpØ Ü ý'Í6×Ï×gÌãÈ Û ÈÊÍ ü ÈtØâÈ-ÎÍ6ô Ú>Ð×9à

H0áÆWÆlædç8áhÄ`ÇË>ÎåèÓSÍÏ×Ï×
‡ˆŠ‰ˆ‹ò=Œ

»7¼È”z^%[–Jœ^"™—–^%œ:¡£[XZ5Z
Z…™"›™%Z

H0áSênmtÄ|ë áì%áÇ>Ë>Î
HŒï|Æ á>ðpñ'ìVë ÅmìÄomòÇË>Î ËÌãÍ6ÚSØãÎ ÍÏÚí

Ü Ì Þ Ð?ØÍ Ü ÚšÐ Õ+Ü ÒØmÐ×Ï×hÌãÒÚÚÍÏÚô{õ-ö-ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎ%È¦Î Ü Ú
Ü 
Ò ØåàbÅmâÈ|Í6Úí Ü Ì Þ ÐØÍ Ü Ú Ü ÒØËÒØ ÍÏÚ Û ×ÏÒ>ßȦÎWØãâÈdË>Ì ÜÛ È¦ÎÎWÚ>Ð Þ È èSÍ6ØãÎ ËÌ Ü Ù
Û ÈåÎãÎWÍîßÈÊÚSØãÍ hÛ Ð?ØãÍ Ü Ú¤ÚÒ Þ Õ Ê
È Ì¢øDëìRï¢ùÖèÍ6ØãÎ Ë>ЏÌÈåÚ ØQP Î ëìRï`èËÌ ÜÛ ÈåÎãÎôÌ Ü Ò>ËgèËÌ ÜÛ È¦ÎÎ
Î%ØãÐØȏèiØãâÈ Þ ÐÉÍ Þ Ò Þ
Ë+ÈÊÌ Û ÈåÚSØãÐô ÈÒØãÍ6×ÏÍ#¦Ð?ØãÍ Ü Ú Ü íÍ6ØãÎBÎRØ#Ð Û Ó¢ÐÚ>ß-ØâÈ Þ Í6×Ï×6ÍîÎÈ ÛÝÜ Ú>ßÎ
Î%ØãЏÚ>ßÐÌ#ß

Ü íð ëWú_ØãÍ Þ

È-Í6ØãÎ'âhЏÎmÒ>ÎÈåß<àÅmâ>È-ËÌ ÜÛ ÈåÎãÎpÎ%ØãÐØȦÎ'ÐÌãÈt×ÏÍîÎRØãÈåß

`

ì ÍÏÚSØÈåÌÌãÒËØãÈåß

`
ñ

Û ÒÌãÌÈåÚSØ×ÏÔóÌÒÚ>ÚÍ6Ú>ôyø Ü Ì'âhЏÎmÔÍ6Èå×ÏßÈåß

`

áÎRØãÍ6ÌãÌȦßäø@Î%ÍÏôÚhÐ×ÏÈåߚý'âÍ6×ÏÈ¢ýpЏÍ5ØãÍ6Ú>ôSù

`

NoýmÐÍ6ØÍÏÚô

Ü ÚÐ;Î%È Þ

ÐËâ Ü ÌÈ

ÛÝÜ ÚSØãÌ Ü ×îù

Õ Èå× Ü ý-Ç

}%4©¨5476h†ª"6 8h9:<; = a«m¬|­W®­>:?@?@6 hA:CBC: D

rþØÈåÌ
`

Þ

ö

E

ÍÏÚ>Ð?ØãÈåßÐÚ>ߚË>ЏÌÈåÚ Ø'Ú Ü Ø'ýpЏÍ5ØãÍ6Úô

H¼ð ÒÌÌãÈÊÚSØã×6ÔË>Î`ÍÏÎ`Í Þ

Ë×ÏÈ Þ ÈåÚ ØãÈåßUЏΠÐäõ-öyÑ!ÒhÎ%ÓÔ]Î Û ÌÍÏËؚøCÌãÐØâÈåÌòØãâ>ÐÚ¼Ð Õ ÒÍÏ×5Ø
ÐÚ>ßhùÖà'ÅmâÈ`Î Û ÌãÍÏËØdÎ Ü ÒÌ Û È Û ÐÚ Õ È í Ü ÒÚhßÍ6ÚþØãâÈ ×ÏÈdQ Õ ÍÏÚm?Ë>ÎQdàpÅmâ>È
Î Û ÌÍÏËØ'ÒØÍÏ×ÏÍ#åÈåÎmØãâÈ ×ÏÈòÎ%ÔÎ%ØÈ Þ
ËÌ ÜÛ à
ÛÊ܏Þ;Þ

Í6Ú

HŒÆ|æþëWçgÆdÇ

€ ‚Bƒg„…‡†ˆ
‰ Š6‹ Œ 6    6  
¡ ¢  gŸ ‚
ƒ Ÿ ƒg­
”8°8‰±6² §¥— €   ‚8„   €
”8°8‰±6² §¥—gµ €ƒ—­   €
”8°8‰±6² §¥— † ¯B­6­   €
6 g“ „ €ƒg¸  6¨ 8¹
6 g“ „ €ƒg¸   £ 8¹
6 g“ „ €ƒg¸  ¥—8¹
¡ ¯ˆ‘º ¢
· ‚ ·‘¡  g¬B» ¯ˆ ¡B  €
° 6 g“g¹ £
° 6 g“g¹¥
° 6 g“g¹B±
° 6 g“g¹ ¨
° 6 g“g¹ ³
° 6 g“g¹Bª
° 6 g“g¹ ²
° 6 g“g¹ ´
ˆ ™½—Ÿ
6 g“ „ €ƒg¸   ± 8¹
¾ «ƒ Ÿ ¾ †ˆ
ˆ—­ ‚6€ ¿ „
ˆ—­ ‚6€ ¿ ¥ £ ´ gÁBg“

 6    6  gŽ‘
£
¥
³
ª
²
¨ ¤¥
£
¨¤´
£
£
³ £6³
±6§
³ ±³
³ ±6²
³ ±´
³ ±6§
³ ±6¤
³¨£
³ ¨¥
³ ¨ ±
³¨¨
² ª
¨ ±6²
£
§´ ¥
¥£´
¥ ¥‘¤

gŽ Ž‘ gŽB’8“6Ž ” gŽ ”g• – 6•—‹6Œ$˜š™ ˆB›  6”gŒ ‹ Š Ž œBg“ ŒBžgŸ
£
£ “z¤¦¥‘§©¨ § ª6¤6¨ £
„   ‚6„8«  6 6¬
¥® £
¤©¤ £
§££¤« ¥‚§
£
¥
®
§ £ £ ´ £ ± ‚6³
³
£
£©£
¥
ª¶® £
§ £ £ ´ £ ±8¤B·
£©£
¥
²©® £
§££´£ ±‚ ·
£©£
¥
¨ ¤¥® £
§ £ ± ¥ ‚ § ±6§
³©³ £ ¥—± £
¥
¨¤´ ® £
‘
¥
¨
±
§ £ £ ´ ‚ g· ² ³
³
³ £
¥
ª©± ª ª ´6£
§ £ £ ´g« ±6± ³
³ £6³ ® £
¥
¥® £ ¥ £ ª £
§ £ ¥‘¨ ‚ ¥p¨ §
¥
§ £ ¨ £ ·6± · ³
³ ± ³ ® £ ±6¨@¥ ´ ´ £6£
¥
±³ 6²©® £ ¤ ²¼±6¨ ± £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼± ³ ± £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼± ³ ¥ £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼± ³ ¨ £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼± ± ³ £
§ £ ·8¨ ´ ª ³ £
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼±¥‘¨ £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼±6¨ £ £
§ £ ¨ £6„ ²8¬ ³
³ ±6²
³ ±6²©® £ ¤ ²¼±¥‘§ £
¥
¥® £
ª¶¨ £
§ £ £ § „ ª8  ³
¥
¨ ±6²©® £
ª©± ´ ² § £
§ £ £ ´g«´   ³
±6§
¥® £
§ ³ £
§ £ ·g¬ „ £ ± £
¥
¥“ £À³ §¼±6¨ ¤ ¤ £
§££´‚²³ §
¥£´
¥ ¥‘¤©® £
§ £ ¥‘§B·8² £ §
£©£

H@ÂÄÃÅ 

Å8ÆÈÇÉÊBËÌÅÍÏÎËsÐїÅ6ÉsÉÒÊBÓ\ÅÔÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉÖÕÈÇÅgÒ×sÕ ÅgËoؚÕÚÙ ÅÙÖÕÛ×pÉbÎÕÜÇݑÔ×sÃÕÜÉÎËsÐїÅ6ÉsÉP É
ÎÊBËÌÅgÒ×P ÉoÎÕÜÇÔÏÎÕÜǼÐBÞßÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉyàËsÐáζÆÈÅ8ÊÇÅgË6Ô$ÎËÌÐїÅ6ÉsÉnÉv×ÌÊ ×ÌÅÔ$ÎËsÐїÅ6ÉsÉoÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâÔ
Ó\ÊBãÕäÓåáÓkÉv×ÌÊÑpæçá×sÕÈÆÈ#Õ 6Ê ×sÕÈÐÒèÊÉ Ì ÐBÞéÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆÈÅ\Év×ÌÊÑpæCÔ$Ó\ÕäÆÈÆäÕÜÉsÅ8їÐÒÇÉnÐÞxìGíî
×sÕÈÓqÅéËÌÅgàÕÈÉv×sÅ8ËsÅ6ÇÔ ÉvÅ8ÓïÊBÎÃÐËsÅßÕÜÇ`ØðÕÛÞÊBÒâÝÏ×sÃÕÜÉÖÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉVÕÈÉÖñÄÊBÕä×sÕÈÒàoÐÒ\ÊBÆÈÐÒàyñéÕÛ×ÌÃ
×sÃÅÄÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆÒÊÓqÅßÐBÞ×sÃÅÄÉvÅ8ÓïÊBÎÃÐËsÅÙ$òóÞPÊtÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉÏÕÜÉVñßÊÕÛ×ÌÕäÒàtÐÒqÊtÉsÅgÓïÊBÎÃÐËÌÅ
×sÃÅ8Ò`×ÌÃÅ{ÆÜÊÉv×ÄÒáÓåëdÅ8ËxÕÜÉß×sÃŇÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉGÐÞ^×ÌÃÅ{ÒáӁëPÅgËéÕä×xÕÜÉéñßÊÕÛ×ÌÕäÒàåÐÒ$Ù

HIôõõ öt÷VôøåÍÎËÌÐÑ
‡ˆ‹‰ˆŠò:²

»l¼7¼<À…ÃkÂM¼ù”z–^-˜]_C™*¼7¼<À”r¿·^%[Z…[X^"š›™%˜ œC_ҙ5›VÆ\ [,¸¯œ^§›V\É\
œ^§Z…–J[¡a˜€¤¡+µ·œ_˜]Ê[^-Z

HIôùomnøyíGôòvôCÍ
`

ÎÉÌÑgÉsÕÈËsÅ6É

‚ ™ 
†‚—¯
± €6„
±gµ €
± ­g†
Š €6„
Š €6„
Š €6„
†‚—¯
°6¬ €
Š €6„
Š €6„
Š €6„
Š €6„
Š €6„
Š €6„
Š €6„
Š €6„
‰ ˆ»
Š €6„
†‚—¯
‰ ˆ»
†‚—¯ 

$ýW6X6xý 

úû

üVU6;oýVþÿ~}"4
ÎÉÌÑgÉsÕäËÌÅ8ÉßÓ\ÐÒÕÈæÅ8Ë
` 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍbÎÉÌÑgÉsÕäËÌÅ8ɁÆäÐÐæɁáÎT×ÌÃÅfoÆÈÐëdÊBÆéôìÄôò îéÅ8ÉsÅgËÌê Ê ×ÌÕäÐÒz×ÌÊBëÆäÅ
ޚÐË ÊzàÕÈêÅ8ÒMÓ\ÐÒÕäæÅgËçØZÉvÅ8ŶÉvÓ\ÐÒMÐËcÉu×pÊBËÌàÇÝ\ÊÒÇMÎËÌÕäÒ×ÌÉcÕÈÉcÑgáËÌËsÅ8Ò×`ôdìÄôò€ î
ËÌÅ8ÉsÅgËÌê Ê ×sÕÈÐÒ1Év×ÌÊ ×ÌÅÙ*N*ÃÅgÒ1ÒÐèÓ\ÐÒÕÈæÅ8ËïÕÈÉ\àÕäêÅgÒ$ÔÄÊBÆÈÆxÅ8Ò×ÌËsÕÈÅ8É\ÕÈÒM×sÃÅofoÆäÐëÊBÆ
ôìÄôò€ îé 
Å8ÉsÅgËÌê Ê ×sÕÈÐ҇×ÌÊBëÆäÅßÊBËÌÅÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇÙtÐËVÅ8ÊÑpÃ{×ÌÊëÆÈÅÅgÒ×ÌËsâo×sÐyëdÅÄÇÕÜÉvÎÆÈÊ âÅ8ÇÔ
×ÌÃÅ Ó\ÐÒÕäæÅgËåÊÒǼޚÐáˁÕÈÒ×ÌÅgàÅgËpɁÊBËÌÅïÎËÌÕäÒ×ÌÅ8Çy 
×sÃÅїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË{ÒáÓåëdÅ8Ë8ÔbÃÐÉu×
H

ÎPÐËs×qÒáÓåëdÅ8Ë8ÔbËÌÅ8ÉsÅgËÌêÅ6ÇèÉsÑ8ÉvÕßÕÜÇ@ÊBÒdÇTËÌÅ8ÉsÅgËÌêÐˇÉÌÑgÉsÕÄÕÈÇ$ÙzÂÄÃÅÑgÐӁëÕäÒÊB×sÕÈÐÒèÐÞ
ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ˁÒáÓåëdÅ8Ë8ÔÃÐÉv×åÎPÐËs×åÒáӁëPÅgË6ÔÊÒÇèËÌÅ8ÉsÅgËÌêÐËåÉsÑ8ÉvÕßÕÈÇIÑgÊÒTáÒuÕ SáÅgÆÈâ
ÕÜÇÅgÒ×ÌÕÛޚâ*ñéÃÕÜÑpÃ*ÃÐÉu× ÉvâÉv×sÅgÓ ÕÜÉsÉsáÅ6ÇM×sÃÅzôìÄôò î éÅ6ÉvÅ8ËsêÅçїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÙ;ÂÄÃÅ
ËÌÅ8ÉsÅgËÌêÅ6Ç*ÉsÑ8ÉvÕoÕÈÇ ÅgÆÜÇ ÕÜÉ ádÉvÅ6Ç*ñéÃÅgÒÊ@ÂÄÃÕÈËpÇ ÚíbÊËv×uâIËsÅ6ÉvÅ8Ësê Ê ×ÌÕäÐÒ*ÃÊÉ`ëPÅgÅgÒ
ËÌÅ SáÅ6Éu×ÌÅ8Çëâc×sÃŇÃÐÉv×tÉsâÉv×sÅ8ÓYÕÜÇÅgÒ×ÌÕ Å6Ç ëâc×sÃŇÐB×ÌÃÅgËé×ÌÃËÌÅgÅ{ÕÈÒ×ÌÅgàÅgËpÉgÙòóÞÊÆäÆ
ޚÐáËtÕÈÒ×sÅgàÅgËpÉtÊËsÅ ‚ Ô×sÃÅ8ÒçÒÐ ÉÌÑgÉsÕ$×pÊBËÌàŗ×oÇÊBÅ8ÓqÐÒTØðÉsÓ\ÐÒ3ÐËyÉu×pÊBËÌàÇÝÄÐÒçÊBÒâ
ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËÄÐËéÃÐÉu×éÎPÐËs×ÄÃdÊÉÄËÌÅ8ÉsÅgËÌêÅ8Çc×sÃÅ{Ó\ÐÒÕäæÅgË6Ù 

 

H@ôõõ 

 

öy÷^ôøåÍÉsÓ\ÐÒ$ÔßÉu×pÊBËÌàÇÔbÓïÉv×ÌÊËsàÇÔGôìÄôò î éÅ8ÉsÅgËÌêÅ ÊBÒÇ éÅgÆÈÅ8ÊÉvÅçìGÐÓ
ÓïÊBÒdÇ yÐїáÓ\Å8Ò×pÊ ×ÌÕäÐÒ 

‡ˆŠ‰ˆ‹ò¿

»7¼Á†Ä@Áo½/¼•”ù–^W˜]_C™¹™%ž[çš›=\ɝ[XZ9œ¸Až›V^-Ÿ: 3›V^%[
^-[¥˜]Z…™"[^-Z

Z…™"›™"Z

H@ôùnmoøyíGôòvôCÍÎÉv×ÌÊB×sáÉ 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÎÉv×ÌÊB×sáÉßñéÕÈÆäÆCÎËÌÕÈÒ×ß×sÃÅyÒÊÓ\Å8ÉßÊBÒÇ ê ÊÆäáÅ8ÉßÐBÞÏê ÊËsÕÈÐáÉÃÊBËpÇ
ñÄÊBËÌŁÉv×ÌÊ ×ÌáÉyËsÅ8àÕÜÉu×ÌÅgËpÉgÙéõÊÑpÃ3ê ÊBÆÈáŁÕÜÉtÎËsÕÈÒ×sÅ8ÇçÐÒçÊcÆÈÕÈÒÅgÐÞÕÛ×QP ÉyÐ ñéÒ$ÙtÂGâÎÕÈÑ8ÊBÆ
ÃÊËÌÇñßÊËsÅÉu×pÊ ×sádÉåËÌÅgàÕÈÉv×sÅ8ËÌÉqÊBËÌÅObxìn
ô5N)ËLÔ<bxìo ô5N)Ë ‚ Ù7ƒÊBÆÈáÅ6É\ÐBÞbxì
ÃÐÉu×xÎPÐËs×tôìÄôòßò
ÉsÅgÆÈÅ8ё×ÌÐËéÉsñéÕÛ×pÑpÃÅ8É
H

tötmoôCÍ%ƒÊBÆÈáÅ{ÐÞtÊÒ3Éu×pÊ ×sádÉÄËsÅ8àÕÜÉu×ÌÅgË
` 

ötìËéíN {Í%ƒÊÆäáÅ{ÐBÞVötì íÖÐ ñGÅ8ËéÉváÎÎÆäâÉu×pÊ ×ÌáÉ
ì Ëé
í N {-Í ƒÊÆäáÅnÐÞ {ì*íÖÐ ñßÅgËéÉsáÎÎÆÈâ Év×ÌÊ ×ÌáÉ
` n
` 

 
 

HTmnøoÂÄõxÍdmtÐB×tÊBÆÈÆ

xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËxÓ\ÐÇÅgÆÜÉxÉsáÎÎPÐËs×é×sÃŁÉÌÊBÓ\Å{Év×ÌÊ ×ÌáÉéËÌÅgàÕÈÉv×sÅ8ËÌÉ8ÔÉvÐ
ÑgÐÒÉsáÆä×ÄâÐá xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËéÓ\ÐÇÅgƋP ÉGÃdÊBËpÇñßÊËsÅyËsÅgޚÅgËÌÅgÒÑgÅyÓïÊÒádÊBÆP×sÐïÉsÅgÅoñéÃÕÈÑpÃ
ÊËsÅ{ÉsáÎÎPÐËs×sÅ8ÇÊBÒdÇ`ñéÃdÊ ×Ä×sÃÅ8ÕäËtê ÊÆäáÅ8ÉÄÕÈÓqÎÆäâÙ

‡ˆŠ‰ˆ‹ò‡

ÃvħÀFä—ÄvoÁzÀ%‘
’v”Z5¡£^-˜]–™8™5œl¥›™%ž[^£å^%[Z…[™ Z…™"›™%ZDœ^gZ…™5œ–JåZ…™"›V^"™
›~^%›=˜]Ÿ9ZF[a™aè±Z
Z…™"›V^%¥Ÿ

H@ôùnmoøyíGôòvôCÍËpÊBÕÜÇÊї×sÕÈÐÒ`ËÌÊÕÈÇÒdÊBÓ\ÅnáÎ^] ÇÐ ñéÒ^] àŗ×pÉu×pÊ ×pÉ6] àÅg×ÌÊÉv×ÌÊB×ÌÉ ] 8 ÅgËÌÐÉv×ÌÊB×ÌÉ 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍËpÊBÕÜÇÊї×sÕÈÐÒcÕÜÉßʁÃáÉsæâ\ÉÌїËÌÕÈÎ×ßñéÃÕÈÑpÃ`ÕÈÉßáÉsÅ8Çc×sÐqÅgÕä×sÃÅ8ËÄÉv×ÌÊËv×
H

ÐËÖÉv×sÐÎåÊoËpÊBÕÜLJÉvÅg×P ÉbÉsÑ8ÉvÕ×pÊBËÌàŗ×bÇÊÅgÓ\ÐÒÏØZÉÌÝGØðÉv×ÌÊËsàÇÝÏÐËVàÊ ×ÌÃÅgË ËÌÅ8Ésŗ×ÖÉu×pÊ ×ÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉ
ÊëdÐá×é×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù

HIøyíÂÄòsøomoô©Í 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

}%4©¨5476h†ª"6
`
`
`
`

ËpÊBÕÜÇÉsŗ×8ÍôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ ×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×ß×ÌÐïÎdÅ8ËvޚÐËsÓ ×sÃŇÊё×sÕÈÐÒÐÒÏÙ
áÎÏÍô×ÌÊËv×xÊBÆÈÆ×ÌÃŇÉsÑ8ÉvÕC×pÊBËÌàÅg×ÄÇÊÅgÓ\ÐÒdÉéÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅ8Ç ñéÕÛ×ÌÃ`×ÌÃÕÜÉéËÌÊÕÈÇÉsŗ×8Ù
ÇÐ ñéÒÏÍbô×sÐÎÊBÆÈÆC×sÃÅ{ÉÌÑgÉsÕP×ÌÊBËÌàÅg×ßÇÊÅgÓ\ÐÒdÉßÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÇïñéÕä×sÃ`×sÃÕÜÉÄËpÊBÕÜÇ Ésŗ×8Ù
àŗ×ÌÉv×ÌÊB×ÌÉ8Í`íËsÕÈÒ×q×ÌÃÅçїáËsËÌÅgÒ×ïÉu×pÊ ×sÕÜÉv×sÕÜÑgÉïÉv×sÐËÌÅ8ÇTޚÐË\×ÌÃÅ àÕÈêÅgÒIËÌÊÕÈÇMÉsŗ×8Ù
ÂÄÃÅ ËpÉv×ÄÆÈÕÈÒÅnÐBÞ^Ðá×sÎá×xÕÈÉÄÎËsÅ ãÅ8ÇcñéÕä×sÃ×ÌÃÅ{Éu×ÌËsÕÈÒ@
à d xötò oôõÂnuÍ doÊÒÇ
ÕÜÉé×ÌÃŁÐá×sÎá×oÐÞV×ÌÃÅåÉv×ÌÊB×ÌÉyїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ3ñéÕÛ×ÌöÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌÉ óËtËpÊBÕÜÇÒÊÓqÅ ÚàdÙ
ÂÄÃÅoÉvÅ6їÐÒÇïÆÈÕäÒÅoÐBÞ^Ðá×ÌÎá×ÄÕÈÉßÎËÌÅ ãÅ6ÇïñéÕÛ×ÌÃc×ÌÃÅoÉv×sËÌÕÈÒ
à d6ìßötì xõxsÍ dxÊÒÇ
ÕÜÉé×ÌÃŁÐá×sÎá×tÐBÞb×ÌÃŁÉv×ÌÊ ×pÉtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ñéÕä×söÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉ Ñ{ËpÊBÕÜÇÒÊÓqÅ ÚàdÙ
ÂÄÃÅ3Òŗã× ÆÈÕäÒÅØðÉpÝ\ÊBËÌÅ3ÎËÌÅ ãÅ8ÇMñéÕä×sÃM×sÃŶÉu×ÌËsÕÈÒ'
à d8ôÂ^ö :fqÍÑBÙ Ã$Ù ¦Æ d ÊÒÇ
ÕÜÉå×sÃÅÐá×ÌÎá×\ÐBÞx×ÌÃÅÓ\Év×ÌÊËsàÇTїÐÓ\Ó\ÊÒÇTñéÕä×sÃMÊBËÌàáÓ\Å8Ò×pÉ

Ç L Úê óÃ
;Év×ÌÊËsàaÇ ËéÎÕÜÇ ñéÃÕÈÑpéÉu×pÊBËÌàaÇ ËéÎÕÜÇ ÕÜÉx×ÌÃÅåÎËsÐїÅ6ÉsÉtÕÈǶÐBÞb×ÌÃÅqÉÌÑgÉsÕ^×ÌÊBËÌàÅg×
ÇÊÅgÓ\ÐÒèÐÒTїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgˇÑÔÖÃÐÉvׁÎPÐËsׁÃTñéÕä×sÃ@ÉÌÑgÉsÕÆÈáÒTÆÚÙçö ÆÈÕäÒÅcÐBÞé×ÌÃÕÈÉ
×uâÎPÅxÕÈÉÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇqޚÐËGÅ8ÊÑpÃcÉÌÑgÉsÕ×pÊBËÌàŗ×ßÇÊBÅ8ÓqÐÒ\ëdÅ8ÆäÐÒàÕÈÒà{×ÌÐ{×sÃÕÜÉËpÊBÕÜÇïÉsŗ×8Ù
àŗ×ÌÊÉu×pÊ ×pÉgÍ\íËÌÕäÒ×q×sÊїáËsËÌÅgÒ×åÉv×ÌÊB×sÕÜÉu×ÌÕÈÑ8ÉåÉv×sÐËsÅ6ÇzޚÐËå×sÃÅàÕÈêÅ8ÒèËÌÊÕÈÇ@ÉvÅg×
×ÌÃÅg—
Ò gÅgËÌжÊÆäÆG×sÃÅ Év×sÐËÌÅ8ÇèÉv×ÌÊB×sÕÜÉu×ÌÕÈÑ8Ég3
Ù bß3
â gÅgËÌÐÕÈÒà3×ÌÃÅ Éu×ÌÐËÌÅ8ÇèÉv×ÌÊ ×ÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉ
ÐÒŇÑgÊÒ$Ô×ÌÃËsÐáàà ËÌÅgÎPÅ8ÊB×sÅ8Ç`×ÌÕäÓ\Å8ǶÑgÊBÆÈÆÜÉÄ×sÐï×ÌÃÕÜÉtїÐÇÅÔޚÐËsÓÊBÒçÊ êÅ8ËÌÊàÅ
ëÊÉvÅ6Ç3ÐÒç×sÃÅqàÊB×sÃÅ8ËsÅ6ÇçÉu×pÊ ×ÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉ8ÙoÂÄÃÅåÐá×sÎá×oÕÜÉy×sÃÅ\ÉsÊÓ\ÅåÊÉxޚÐËo×sÃÅ
àŗ×ÌÉv×ÌÊB×ÌÉÄÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù 
8ÅgËÌÐÉv×ÌÊ ×pÉgÍrPÅ8ËsÐ\ÊBÆÈÆÏÉv×ÌÊ ×ÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉéÉv×sÐËsÅ6ÇcޚÐËÄ×sÃÅ{àÕäêÅgÒ`ËÌÊÕÈÇÉvÅg×8Ù

$ 

% 
& 

% 

' ( ) 

*&
`

`

ú5i

HIôõõ öt÷VôøåÍÉv×ÌÊ ×pÉgÔÓ\Év×ÌÊËsàÇ
‡ˆ‹‰ˆŠòVã

ÃvħÀ…ä*Œ)”z^%›=˜]Ÿ9Œ~Ÿ[aš˜]¡£[

HIôùomnøyíGôòvôCÍ

+

ëÕäÒdÇ óæ326ËÌÊÕÈÇ%LåÒëÊÑpæÅgÒÇɗ4nëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
Å8ÑpÃÐ\Ó\ÐÒÕÈæÅ8ËÄÒÊBÓ\Å  ËpÊBÕÜÇaËxÉsŗ×QËéÒÊBÓ\Å q ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× ї×sÆ
Å8ÑpÃÐéÅ8ÒàÊàÅbÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ*SÆäÅ8Ò  SáÅgáÅ6÷$Å8ÒyÞðÇ  Ê|tÇmxáÓëÆÈæÉsÕgÅ  ëÆäÐÑpæôÕgÅ
ÒÊBÓ\Å  ëdÊÑpæÅ8ÒÇÒÊÓ\Å
x q I…
Ê tÇmtá8
Ó K$ëÊÑpæõÒÇ q ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× ё×ÌÆ
Å8ÑpÃÐïÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅnÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ$× Bё×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌÅ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× ї×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚÐÒÆäâ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× ї×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ$× Bё×ÌÆ

Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKÐ ïÕÈÒÅ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ$× Bё×ÌÆ
ÑgÊ ×éëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×
ё×sÆ
ÇÊ ×pÊ
ËsÅ8ÎÊBÕÈË
Éu×pÊ ×ÌÉ

.-

,
,
$ 

$ýW6X6xý 

ú|{

üVU6;oýVþÿ~}"4 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÖËÌÊÕÈÇ-L`ÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×ÌÉåÊ3ËpÊBÕÜÇoL3ÇÅgêÕÈÑgÅÙ

òóׁÃÊÉ ‚ d‘ÞšËsÐÒ×ÌÅgÒÇd
ðØ ÕZÙ ÅÙVëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× ÇÊB×ÌÊÝÏÊÒÇ{×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈânӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅJd—ëÊÑpæÅgÒÇÉQdÄØðÕZÙ ÅÙVÐÒÅÄÇÅ ÒÅ8Ç
ëâcÅ6ÊÑpÃod—ÅgÒàÊBàÅFdéÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅtñéÕä×sÃ3ÊqÒÅgñÇËsÕÈêÅoÒáӁëPÅgˑݑÙbÂ^ÐïÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅoÊÒ ÕÈÒ
×ÌÅgËÌÒÊBÆÒdÊBÓ\Å{ؚÐËÓqÐÒÕÈæÅgˑÝ^ñéÕÛ×ÌÃq×sÃÅéËpÊBÕÜÇ\ÇÅgêÕÜїÅÔÉvÅ8ÒÇå×sÃÅéÓ\Å8ÉÌÉÌÊBà„
Å d—ÓqÐÒÕÈæÅgË
ÒÊÓ\Å  ÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊB‹Æ ËéÒÊÓq5Å do×sÐ`×sÃÅ\ÇÅgêÕÈÑg|Å P ÉyÑgÐÒ×sËÌÐÆ ÆÈÅÔ$ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ$× Bё×ÌÆZهÂÄÃÕÜÉ
ÕÈÓ\ÎÆäÅ8Ó\ÅgÒ×ÌÊB×sÕÈÐÒèÐBÞÄËpÊBÕÜo
Ç L ádÉvÅ6ɇÒëÊÑpæÅgÒÇÉ ÆäÅ6É{ÕÈÒèÕÛ×pɇëÊÑpæÅgÒdÇÙ éÅ6ÊÇzÊBÒÇ
ñéËÌÕÛ×ÌÅ`ÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒɇ×sЩ×sÃÅ`ޚËÌÐÒ×sÅ8ÒÇØðÕZÙ ÅÙzëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ$× ÇÊ ×ÌÊÝ{ÓåáÉu×\ëPÅ`ÕÈÒ@ÕÈÒ
×ÌÅgàËpÊBÆGáÒÕä×ÌÉåÐBÞxëÆÈÐÑpæô#Õ 8ÅÙçõGÊÑpÃTñéËÌÕÛ×ÌÅcÐBÞxëÆäÐÑpæôÕ gÅcëâ×sÅ6ɇÕÜɁñéËÌÕÛ×s×sÅ8ÒTÐÒ ‚
ëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅÙyÂÄÃŁëÊÑpæÅgÒd7
Ç d ÆÈÅ8eÉ dnËÌŗޚÅgËÌËÌÅ8Ç×sÐ ÃÅgËÌŁñéÕÈÆäÆ^×uâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâ`ëPÅqÇÕÈÉsæÉgÙ
ÂÄÃÅnÒÊÓ\ÅnÊËsàáÓ\ÅgÒ×éÊBÆÈÆäÐ ñxÉßÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8É×sÃÅoàÕäêÅgÒ`ëÊÑpæÅgÒÇÒdÊBÓ\ÅoÉv×sËÌÕÈÒàåñéÕä×sÃ
×ÌÃÅïÊBÎÎËÌÐÎËsÕÜÊ ×ÌŇëÊÑpæÅgÒÇ$ÙnÂÄÃÕÈÉnÉv×sËÌÕäÒàñéÕÈÆäÆÖëPÅåáÉsÅ8ǶÕäÒ¼ËÌÅgÎPÐËs×sÕÈÒà Å8ËsËÌÐËpÉxÐÒ
×ÌÃÅ{ËsáÒÒÕÈÒàïËÌÊÕÈÇ$Ù
ÂÄÃ:
Å SáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒ\ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×VӁáÉv×bëdÅ ‚ ÐËÖàËÌÅ8ÊB×sÅ8ËVÊÒǁÉsŗ×pÉV×sÃÅÄÓïÊ ãÕÈӁáÓ)ÒáÓ
ëPÅgËoÐBÞËÌÅ SáÅ6Éu×pÉé×sÃdÊ ×oÑ8ÊBÒçëPŁÎá×oÕÈÒ¶>
Ê SáÅ8áÅåÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8Ç ñéÕä×sÃçÅ6ÊÑpÃ3ëÊÑpæÅgÒdÇ 
ÆÈÅÙ ökÇÊBÅ8Ó\ÐÒ1ÕÈÉ`ÉvÎdÊ ñéÒÅ8ÇMޚÐËcÅ8ÊÑpÃ*ëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅ3×sÐIÉvÅ8ËsêÕÜїŠ×sÃÕÈO
É SáÅgáÅ
Ñ8ÊBÆÈÆäÅ6ÇcÊÉsâÒÑ ËéÕÈÐÙ^õÊÑpÃïëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅ ËpÉu×GÒÅgÅ6ÇÉ×ÌЁëPÅtÕÜÇÅgÒ×ÌÕ Å6Ç\×sЇ×sÃÅyËÌÊÕÈ%Ç L
ÇÅ8êÕÈÑgÅïêÕÜÊ`×sÃz
Å d—ÅgÒàÊBàFÅ dåÉu×ÌËsÕÈÒà3ÉvÅ8Ò×{×sÐ ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× ї×sÆÚÙcòóÞßËÌÅ SáÕÈËÌÅ8Ç¼Ê ÆäÅ
Ñ8ÊBÒèÃÊ êÅqÕä×ÌÉåÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÕÈÐÒ¼ñéÕÛ×ÌÃz×sÃÕÜɁÇÅ8êÕÈÑgÅ\×sÅgËÌÓ\ÕäÒdÊ ×sÅ6ÇzñéÕÛ×ÌÃT7
Ê d—ÇÕÜÉsÅgÒàÊBà5Å d
Év×sËÌÕäÒàÙÖøyÒdїÅÊÄëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆäÅGÕÈÉÏÅgÒàÊBàÅ8ÇoÕÛ×pÉÏÊÑgїÅ6ÉsÉ$ÆäÅ8êÅgÆÑgÊBÒ{ëPÅê ÊËsÕÈÅ8ÇoëPŗ×uñßÅgÅgÒ
d—ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×s5
Å d -Ô d—ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈ
â d -Ô d—ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆä
â dßÊBÒd@
Ç d‘Ð ïÕÈÒFÅ dßÊÉbËsQÅ SáÕäËÌÅ8Ç$ÙVÂÄÃÅxÇÅ
ÞðÊáÆÛ×ÄÕÜ
É d‘Ð ïÕäÒ5Å déÉsЇÕäÒ ÓqÐÉu×GÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Ê ×ÌÕäÐÒ ÉsÕÛ×ÌáÊ ×ÌÕäÐÒÉÊz
Ò d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉbËÌÅ8ÊÇ óñéËsÕä×s5Å d
Év×sËÌÕäÒà¶ÒÅ8Å8ÇɁ×sЩëdÅ ÉvÅ8Òׁ×sЩ×sÃÕÈÉqÇÅgêÕÜїÅM
Ù N*ÃÅ8ÒT×ÌÃÅ ÆäÅ`ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× ё×ÌÆGÕÜÉ
ËÌÅ8ÊÇ\×sÃÅ8Ò`ʁÆäÕÈÒÅoÕÈÉGÐá×ÌÎá×ÄޚÐËßÅgêÅgËÌâåÅ8ÒàÊàÅ6Ç\ëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅoÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÕÈÒàåÕÛ×pÉßÊÑ
ÑgÅ8ÉÌÉtÉv×ÌÊ ×ÌáÉqؚÅÙ ày
Ù dgÇËÌÕäê„
Å ¾ÍÄÅgÒàÊBàÅ8ÇÔËÌÅ8ÊÇ óñéËsÕä×s5Å dgݑÙéötÆÈÉsÐcëÊÑpæÅgÒdÇ ÆäÅ6Éé×ÌÃÊ ×
ÃÊ êŁëPÅgÅ8Ò¶ÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ8Ç3ÊÒÇçÒÐB†
× d—ËsÅ $d—ÅgÒàÊBàÅ8Ç`Ðá×ÌÎá×{ÊcÆÈÕäÒÅؚÅÙ àdÙ dgÇËÌÕäêÅ E Í
ÇÕÜÉsÅgÒàÊBàÅ6X
Ç dgݗÙ
N*ÃÅ8Ò×sÃÅ ÆÈÅnëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× Év×ÌÊB×ÌÉßÕÈÉÄËÌÅ8ÊÇc×ÌÃÅgÒ ÊqÆäÕÈÒÅ{ÕÜÉÄÐá×ÌÎá×éñéÃÕÜÑpÃÉsÃÐ ñxÉ
×ÌÃÅ{їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅoÒáӁëPÅgËÄÐBÞ^ËsÅ6ÊÇÉßÊBÒÇ ñéËsÕä×sÅ6ÉßÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ǩؚÕÈÒїÆÈáÇÕÈÒàqÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉÌÝ
ޚÐËxÅ8ÊÑpÃ`ëÊÑpæÅ8ÒÇ ÐÞÖ×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`ÇÅgêÕÈÑgÅÙßÂÄÃÅnޚÐËÌÓïÊ ×xÐBÞV×sÃÕÈÉéÆÈÕÈÒÅ{ÕÈÉ Lï¯Ë L%ËxÑgÒ×
¯Ë L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉÖ
ñ L%ËxÑgÒ×b
ñ L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉ8l ‚ Ë ‚ ËxїÒ×bË ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉÖñ ‚ ËxїÒ×bñ ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉgldÙäÙÈÙVñéÃÕÈÑpÃ
ÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ8Éå×ÌÃÊ ×\ëÊÑpæÅgÒ

Ç LIؚ×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâ¼×sÃÅ ÇËsÕÈêQÅ LÝ{ÃdÊÉåÓ\ÊÇÅË L-ËxїÒׁËÌÅ8ÊÇÉgÔ
ñ L-ËxїÒ×GñéËÌÕÛ×ÌÅ8É8ÔË L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉËsÅ6ÊÇqÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉGÊÒÇc 

ñ L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉñéËsÕä×sÅyÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉGÊÒÇ\×ÌÃÊ ×
ëÊÑpæÅ8ÒÇ ‚ ØðÇËsÕÈêÅ ‚ ÝGÃÊÉGÓïÊÇÅnË ‚ ËxїÒ×GËÌÅ8ÊÇÉgÔñ ‚ ËxїÒ×ßñéËÌÕä×sÅ8É8ÔË ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉËÌÅ8ÊÇ
ÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8É{ÊBÒdÇçñ ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉoñéËsÕä×sÅåÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉnÊBÒǼÉvÐ`ޚÐËs×séޚÐËnÅ6ÊÑpöëdÊÑpæÅ8ÒÇçÕÈÒ©×sÃÅ
ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
òóÞx×ÌÃÅ`Év×sËÌÕÈÒ—
à d$8ÅgËÌÐÉv×ÌÊB×ÌeÉ dÕÜÉåñéËsÕä×v×ÌÅgÒè×ÌÐç×sÃÅ ÆÈÅ ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ$× BÉu×pÊ ×Ìɇ×sÃÅ8ÒIÊÆäÆ
ÑgáӁáÆÜÊ ×ÌÕäêÅ3ËsÅ6ÊÇ1ÊBÒdÇ1ñéËsÕä×sÅçÑgÐáÒ×ÌÉïޚÐËcÅ6ÊÑpÃ1ëÊÑpæÅgÒÇIÐBÞn×ÌÃÅçËpÊBÕÜÇMÉsÅ—× ÊËsÅ 
8ÅgËÌÐÅ6ÇÙ

H

,

+

, 

/- 

.- 

1  

!2oö33íG÷$õxÍ
4 & Wþ 9 .
7 þ89)(6)
5 "B Wþ 9 . '%'&B Wþ 9 .
û
6!T+C!aþ6"
5 û 1 +£û>879 . 4 & -þ 9 . &
eü-ý
û
6!*û"û19 £þ <%û> . O%ýFû>Q1=9>( 7 ý.5mú"þ ?"û>QC f z +mû>Fÿ .

Hèõ

$

0 

qüVþh ý
<;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ
úú
:4#; (1<'&9 . &9…ü 4 & Wþ 9 . &
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û> . %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9 . &
rü-ý
FFF
û
!*û%û19 mþ <%û>IO%ýFû>Q1=9>( 7 ý/W
5 ú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ
:4#; (1'
< &9"&9…ü 4 & Wþ 9 . &
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û>@ %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9 . &
rü-ý
ÂÄÃÕÈÉcŗãÊBÓ\ÎÆÈÅçїËÌÅ8ÊB×sÅ8Éï×sÃÅ>= ÆÈŗd@? ËpÊBÕÜÇ%LWd`ÊÉïÊzëÕÈÒÇ1ÎPÐÕÈÒ×`ÊBÒÇI×ÌÃÅgÒ*ëÕÈÒÇÉ
×sÃÅcËpÊBÕÜÇ%L3ÇÅ8êÕÈÑgÅïÐÒzÕÛ×6Ù3ÂÄÃÅA= ËpÉuׁÅ6ÑpÃÐçїÐÓ\Ó\ÊÒǼÅ8Év×ÌÊëÆäÕÜÉsÃÅ8Én×ÌÃÅcÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆ
ËÌÊÕÈÇ3ÇÅ8êÕÈÑgŁÒÊÓqÅqÊÉJ 
ËLÙtÂÄÃÅqÉsáëÉsÅSáÅ8Ò×yÅ8ÑpÃÐ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉyÊËsŇÉsÃÐ ñéÒçÕÈÒ
ÎÊBÕÈËÌÉßޚÐËéÅ8ÊÑpÃ`ëÊÑpæÅ8ÒÇB= ÆÈÅÍbÐÒŇÉsÅgÒÇÕÈÒàïÊBÒld‘Å8ÒàÊàÅ5dxÉv×sËÌÕäÒàïÊÒÇ`×sÃÅ{Ð×sÃÅ8Ë
ÉvÅ8ÒÇÕÈÒà`ÊÒ
d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉednÉu×ÌËsÕÈÒàï×ÌÐï×sÃÅ%= ÆÈÅd@? ËpÊBÕÜÇ%L8B? ё×sƀd ÙÄõÊÑpÃ
d‘Å8ÒàÊàÅFdnÉv×sËÌÕÈÒà
ÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÉnÊëÊÑpæÅgÒÇ(= ÆÈÅ3ؚêÕÈÊd= ÆäÅïÇÅ6ÉsÑgËsÕÈÎ×sÐË i ÝoñéÕä×sÃèÊëÆäÐÑpæ¶ÉsÕDgC Å\ÐBÞ {%‚6ú î
ëâ×ÌÅ8ɇÊÒÇèÊ ÓïÊ ãÕäÓåáÓÐSáÅ8áÅïÆÈÅgÒà×sÃèÐBÞ { ÙÂÄÃÅïޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒàldgÊÑ8їÅ8ÉÌÉedåÉv×sËÌÕÈÒà
ÊÇewuáÉv×ÌÉx×sÃÅqÊÑ8їÅ8ÉÌÉéÆÈÅgêÅgÆ$ÐÞb×sÃŇëdÊÑpæÅ8ÒÇE= ÆÈŇޚËÌÐÓ d—Ð.ï
- ÕÈÒÅFd\ؚ×sÃÅqÇŗÞðÊáÆÛבÝÄ×ÌÐ
d‘ËÌÅ8ÊÇ,Ú ñéËÌÕÛ×ÌÅFdBÙ^ÂÄÃÕÜÉéÕÜÉéÊïÉvÕäã`ÇÕÜÉvæ ËÌÊÕÈÇÉvÅg×8Ù
H@moøoÂÄõGôCÍdÂÄÃŇÉvÕDgC Å{ÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÅ8ÉsáÆÛ×pÊBÒ×éËÌÊÕÈÇÉsŗ×xñéÕÈÆäÆ$ëPÅn×sÃŇÉvÕDgC ÅnÐBÞV×sÃŇÉvÓïÊBÆÈÆÈÅ8Év×
ëÊÑpæÅgÒÇӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÕÈÅ8Ç ëâ ×ÌÃŇÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞÇÊB×ÌÊ\ëÊÑpæÅgÒdÇÉéÊÇewuádÉu×ÌÅ8Ç3ÇÐ ñéÒñÄÊBËpÇÉ
×sÐcÊBÆÈÕÈàÒc×ÌÐïëdŇÊqÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ{ÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×P ÉéëÆÈÐÑpæÉsÕDgC Å\ؚëÆÈÐÑpæôÕF8C Å6ݑÙ
HIôõõ öt÷VôøåÍËpÊBÕÜÇ ‚ ÔËpÊBÕÜÇ%¾ÔËpÊBÕÜÇ,
G ÔËpÊBÕÜÇ E

}%4©¨5476h†ª"6

‡ˆ‹‰ˆŠòê

ÃvħÀ…äA²v”z^%›=˜]Ÿ

²+Ÿ[aš˜]¡£[

HIôùomnøyíGôòvôCÍ

+

ëÕäÒdÇ óæcËpÊBÕÜÇ ‚ ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
Å8ÑpÃÐ\Ó\ÐÒÕÈæÅ8ËÄÒÊBÓ\Å  ËpÊBÕÜÇaËxÉsŗ×QËéÒÊBÓ\Å q ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å8ÑpÃÐéÅ8ÒàÊàÅbÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ*SÆäÅ8Ò  SáÅgáÅ6÷$Å8ÒyÞðÇ  Ê|tÇmxáÓëÆÈæÉsÕ gÅ  ëÆäÐÑpæôÕ gÅ
ÒÊBÓ\Å  ëdÊÑpæÅ8ÒÇÒÊÓ\Å
x q I…
Ê tÇmtá8
Ó K$ëÊÑpæõÒÇ q ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å8ÑpÃÐïÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅnÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Bё×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌÅ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚÐÒÆäâ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKÐ ïÕÈÒÅ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆ
ÑgÊ ×éëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×
ё×sÆ
ÇÊ ×pÊ
ËsÅ8ÎÊBÕÈË
Éu×pÊ ×ÌÉ

$?

$?

.-

,
,
$

0?

0?

DC

$?
$?
0?

DC 

$ýW6X6xý 

üVU6;oýVþÿ~}"4

‚ L…L 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍCËÌÊÕÈÇ ‚
ÊÉDd‘Ó\ÕÈËsËÌÐËÌÕÈÒàmdBÙGòó×oÃÊÉ
Å8ÒÇÉed\ؚÕÚÙ ÅÙGÐÒŇÇÅ$d= ÒÅ8Ç
H 

$?

ÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×ÌÉyÊïËpÊBÕÜÇ ‚ ÇÅgêÕÈÑgÅÙ xÊÕÈÇ ‚ ÕÜÉxÊBÆÜÉsÐïæÒÐ ñéÒ
‚ dpޚËÌÐÒ×ÌÅgÒÇXd\ØðÕZÙ ÅÙtëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ× ÇÊB×ÌÊÝxÊBÒÇzîzd‘ëÊÑpæ
ëâ Å6ÊÑpÃ7‘d Å8ÒàÊàÅ5x
d Ó\Å8ÉÌÉÌÊBàÅnñéÕä×sÃçÊ\ÒÅ8ñ)ÇËsÕÈêÅnÒáÓ

1 

ëPÅgˑݑÙzÂÏмÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅcÊBÒ@ÕäÒ×sÅ8ËsÒdÊBÆßÒÊBÓ\ŶØðÐËqÓqÐÒÕÈæÅgˑÝnñéÕä×sÃ@×sÃÅ`ËÌÊÕÈÇèÇÅ8êÕÈÑgÅÔ
ÉsÅgÒÇI×ÌÃÅ ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ3d—Ó\ÐÒÕÈæÅ8ËåÒÊÓ\Å  ÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBƋËéÒÊÓqÅ5d\×ÌЩ×ÌÃÅ3ÇÅgêÕÜїŅP ÉïÑgÐÒ,
×ÌËsÐÆ=ÆÈÅÔPëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×0? ї×sÆÚÙéÅ6ÊÇçÊÒÇ ñéËÌÕÛ×ÌŁÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒÉÄ×ÌÐc×sÃŇޚËÌÐÒ×sÅ8ÒÇTؚÕÚÙ ÅÙ
ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×0?BÇÊ ×pÊÝnÓåáÉu×åëdÅ`ÕäÒèÕÈÒ×sÅgàËÌÊÆáÒÕä×ÌɁÐBÞxëÆÈÐÑpæôÕF8C ÅÙõÊÑpÃèñéËÌÕä×sÅcÐÞ
ëÆÈÐÑpæôÕFC8Åéëâ×ÌÅ8ÉbÕÜÉbñéËÌÕÛ×s×sÅ8ÒïÐÒ\ëdÐ×sÃïëÊÑpæÅ8ÒÇ%=dÆäÅ6ÉgÙÖö*ËÌÅ8ÊÇqÐÞPëÆÈÐÑpæôÕF8C Åéëâ×ÌÅ8É
ÒÅ8Å8ÇÉÐÒÆÈâ‡×ÌÐ{ËsÅ6ÊÇ ‚ ëÊÑpæÅgÒÇH= ÆÈŇؚáÒÆÈÅ8ÉÌÉÖ×ÌÃÅgËÌÅéÕÈÉÊnÎËsÐëÆÈÅgÓcݑÙÖÂÄÃÅéëÊÑpæÅgÒdÇ
=ÆÈŇÑpÃÐÉvÅ8Òc×sÐcÇÐå×ÌÃÅ{ËÌÅ8ÊÇ ÕÈÉé×sÃÅnÐÒÅnÑ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌÅ8Ç ×sÐïÃÊ êÅyÕä×ÌÉÄÃÅ8ÊÇÉéїÆÈÐÉsÅgËß×sÐ
×ÌÃŁËÌÅSáÕÈËsÅ6Ç ëÆÈÐÑpæCÙxÂÄÃÅåëÊÑpæÅgÒÇ7d0= ÆÈÅ8ÉedoËsÅgޚÅgËÌËsÅ6Ç ×ÌÐ ÃÅ8ËsŁñéÕäÆÈÆÏ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâëdÅ
ÇÕÜÉsæÉ8Ù
ÂÄÃÅ
d—ÆäÐàÕÜÑgÊƦd\ëÆäÐÑpæ@ÉsÕF8C Å ÕÈÉïÑgáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâ E%‚ î3ëâ×sÅ6ÉïÊBÒÇ@×sÃÅ3àÕÈêÅgÒIëÆÈÐÑpæôÕDgC Å
ÓåáÉu×nëPÅqÊ ÎdÐ ñßÅgËoÐBÞCîc×sÕÈÓ\Å8É E"‚ î¶ØšÕÚÙ Åلî55 Ò©5 E%‚ î\ëâ×sÅ6ÉÌݗÙnòóÞuÔCޚÐËoŗãÊBÓ\ÎÆÈÅÔ
×ÌÃÅïëÆÈÐÑpæôÕDgC ÅqñÄÊÉ {EI ë©×sÃÅgÒzÊ ñéËÌÕÛ×ÌÅ\ÐBÞ {I ë¼ñGÐáÆÈÇ©ÑgÊáÉvÅqëPÐB×süëÊÑpæÅgÒdÇ
=ÆÈÅ8Éo×ÌÐ`ÃdÊ êŇ×ÌÃÊ × {I ë¶ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Ò¶×ÌÐ ×ÌÃÅgÓ ÙåötÒ {I ë¼ËsÅ6ÊÇ3ñßÐáÆÜǶÑ8ÊBáÉsÅå×sÃÅ
=ÆÈÅtÑ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌÅ8ǁ×sÐ{ÃÊ êÅßÕä×ÌÉd‘ÃÅ6ÊÇÉedßїÆÈÐÉsÅgËV×sÐ{ëPÅxËÌÅ8ÊÇ$ÙÏòóÞC×sÃÕÜÉ= ÆÈÅéñÄÊÉÖÓïÊBËÌæÅ6Ç
d—Ð.ï
- ÕäÒÅFd Ô<d‘ñéËÌÕÛ×ÌÅ$ó ÐÒÆÈâd{ÐË{ËÌÅgÎPÐËs×sÅ6ǶÊÒ©òsøKÅgËÌËsÐËy×ÌÃÅgÒ¼×ÌÃÅ\ÐB×sÃÅgË= ÆÈÅïñGÐáÆÜÇ
ëPÅ{ËsÅ6ÊÇÙ
ÂÄÃÅ:SáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒ\ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×VӁáÉv×bëdÅ ‚ ÐËÖàËÌÅ8ÊB×sÅ8ËVÊÒǁÉsŗ×pÉV×sÃÅÄÓïÊ ãÕÈӁáÓ)ÒáÓ
ëPÅgËoÐBÞËÌÅSáÅ6Éu×pÉé×sÃdÊ ×oÑ8ÊBÒçëPŁÎá×oÕÈÒ¶Ê>SáÅ8áÅåÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8Ç ñéÕä×sÃçÅ6ÊÑpÃ3ëÊÑpæÅgÒdÇ
=ÆÈÅÙÖö1ÇÊBÅ8Ó\ÐҁÕÜÉbÉsÎÊ ñéÒÅ8LJޚÐËÖÅ8ÊÑpÁëÊÑpæÅ8ÒÇ= ÆÈÅß×sÐ{ÉvÅ8ËsêÕÜїÅ×sÃÕÜÉ=SáÅgáÅéÑ8ÊBÆÈÆäÅ6Ç

ÊÉvâÒÑ|ËéÕäÐdÙyÂÄÃÅåÒÊBÓ\Å\ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×yÊÆäÆÈÐ ñxÉtÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÉÄ×ÌÃÅåàÕäêÅgÒçëdÊÑpæÅ8ÒÇÒÊÓ\Å
Év×sËÌÕäÒàñéÕä×sÃï×ÌÃÅyÊÎÎËÌÐÎËÌÕÈÊB×sÅéëÊÑpæÅ8ÒÇÙÖÂÄÃÕÈÉßÉv×sËÌÕäÒàñéÕäÆÈÆdëPÅtádÉvÅ6ÇïÕäÒ ËsÅ8ÎdÐËv×ÌÕäÒà
Å8ËsËÌÐËpÉßÐÒ`×sÃÅ{ËÌáÒÒÕÈÒà\ËpÊBÕÜÇÙ
õÊÑpÃzëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ ËpÉvׇÒÅgÅ6ÇÉo×sÐ ëPÅïÕÈÇÅ8Ò×sÕ Å8Ç©×sÐ×ÌÃÅïËÌÊÕÈÇ ‚ ÇÅ8êÕÈÑgÅqêÕÜÊ`×sÃÅ
d—ÅgÒàÊBà5
Å d Év×sËÌÕÈÒàTÉvÅ8Ò×ï×sÐèëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆÚÙòóÞ{ËÌÅ SáÕÈËsÅ6ÇIÊ ÆÈÅçÑgÊÒ1ÃÊ êÅ Õä×ÌÉ
ÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÕÈÐÒ¶ñéÕÛ×Ìö×ÌÃÕÈÉnÇÅ8êÕÈÑgŁ×ÌÅgËÌÓqÕÈÒÊB×sÅ8ǶñéÕÛ×Ìüo
Ê d—ÇÕÜÉsÅgÒàÊBà5Å d{Év×sËÌÕäÒàdÙåøyÒїÅ
ÊzëÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅ3ÕÜÉ\ÅgÒàÊBàÅ8ÇIÕÛ×pÉcÊÑ8їÅ8ÉÌÉqÆäÅ8êÅ8ÆxÑgÊBÒ1ëPÅ3ê ÊBËÌÕäÅ6Ç@ëPŗ×uñßÅgÅ8)
Ò d—ËsÅ6ÊÇ
ñéËÌÕÛ×ÌFÅ dB£Ô d—ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈ
â d -Ô d—ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆä
â dÄÊÒ@
Ç d‘Ð \ÕÈÒ5Å dÄÊÉËÌÅ SáÕÈËÌÅ8ÇÙÖÂÄÃÅtÇÅgÞðÊBáÆä×GÕÜÉ
d—Ð ïÕäÒF
Å d{ÉsÐïÕäÒ¶ÓqÐÉu×yÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Ê ×ÌÕäÐÒçÉvÕä×sádÊ ×sÕÈÐÒdÉxÊB

Ò dgÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌFÅ doÉv×sËÌÕäÒà
ÒÅ8Å8ÇÉé×sÐ\ëdŇÉsÅgÒ×é×ÌÐå×ÌÃÕÜÉxÇÅgêÕÜїÅÙ
N*ÃÅ8Òz×sÃÅ dÆäÅ\ëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆÕÜÉnËÌÅ8ÊǶ×sÃÅgÒèÊ ÆäÕÈÒÅ\ÕÜÉ{Ðá×ÌÎá×{ޚÐË{ÅgêÅ8Ësâ3Å8Ò
àÊBàÅ6ÇTëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅ ÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÕÈÒà¼ÕÛ×pÉ\ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉ\Éu×pÊ ×sádÉØðÅÙ à+
Ù dgÇËÌÕäêO
Å ¾ÍÅgÒàÊBàÅ8ÇÔ
ËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕä×sFÅ d8ݑهötÆÈÉsÐ`ëdÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅ8Éy×ÌÃÊ ×{ÃÊ êŁëPÅgÅgÒ¼ÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ8ǶÊBÒǶÒÐBg
× d‘ËÌÅ
d—ÅgÒàÊBàÅ6ÇcÐá×sÎá×tÊåÆÈÕÈÒÅcؚÅÙ àd
Ù d—ÇËÌÕäêÅ E ÍbÇÕÈÉsÅgÒàÊBàÅ8X
Ç d8ݑÙ
N*ÃÅ8Ò×sÃÅ ÆÈÅnëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× Év×ÌÊB×ÌÉßÕÈÉÄËÌÅ8ÊÇc×ÌÃÅgÒ ÊqÆäÕÈÒÅ{ÕÜÉÄÐá×ÌÎá×éñéÃÕÜÑpÃÉsÃÐ ñxÉ
×ÌÃÅ{їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅoÒáӁëPÅgËÄÐBÞ^ËsÅ6ÊÇÉßÊBÒÇ ñéËsÕä×sÅ6ÉßÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ǩؚÕÈÒїÆÈáÇÕÈÒàqÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉÌÝ
ޚÐËéÅ8ÊÑpÃëÊÑpæÅgÒdÇ ÐÞÏ×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇÇÅgêÕÜїÅÙÂÄÃÅoޚÐËÌÓ\ÊB×éÐBÞV×sÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅnÕÜÉgÍ 
Lé¯Ë L%ËxїÒ×¯Ë L%ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉC
ñ L%ËxїÒ×
ñ L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉ8l ‚ Ë ‚ ËxїÒ×Ë ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉdñ ‚ ËxїÒ×$ñ ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉ8l
ñéÃÕÜÑpÃMÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÅ6Éå×sÃÊB×qëÊÑpæÅ8Ò7
Ç LMØ ×uâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâz×sÃÅ3ÇËÌÕäêÅ LÝ{ÃÊÉåÓïÊÇÅ`¯Ë L%ËxÑgÒ×
ËÌÅ8ÊÇÉgÔ
ñ L%ËxїÒ×qñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ¯Ë L%ËÄÞðÊÕäÆÜɇËÌÅ8ÊÇèÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉqÊBÒÇ@
ñ L%ËÄÞðÊBÕÈÆÜɁñéËÌÕÛ×ÌÅ ÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8É
ÊÒÇ*×ÌÃÊ × ëÊÑpæÅgÒÇ ‚ ØðÇËsÕÈêÅ ‚ Ý ÃÊÉ`ÓïÊÇÅ¼Ë ‚ ËxїÒ× ËÌÅ8ÊÇÉgÔtñ ‚ ËxїÒ×ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ
Ë ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉßËsÅ6ÊÇ ÞðÊBÕÈÆäáËÌÅ8ÉéÊÒÇ`ñ ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉÄñéËsÕä×sÅoÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉgÙ

J= = 

=

.- 

A= 

= 

=

F=

0? 

DC
0?
>=
$?

/-

)=

, 

,
$

@ 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

}%4©¨5476h†ª"6

$C

K=

‚ L ‚

$?

òóÞé×sÃÅ Éu×ÌËsÕÈÒà—d gÅ8ËsÐÉu×pÊ ×ÌÉedåÕÈÉåñéËÌÕÛ×s×sÅgÒT×sÐç×ÌÃÅ dÆäÅ`ëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ× Év×ÌÊ ×pÉ{×ÌÃÅgÒ@ÊÆäÆ
їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅ3ËÌÅ8ÊÇMÊÒÇMñéËsÕä×sũїÐáÒ×pÉ\ޚÐË Å8ÊÑpÃMëÊÑpæÅgÒdÇIÐÞy×ÌÃÅçËpÊBÕÜÇ1ÉvÅg×`ÊBËÌÅ
gÅgËÌÐÅ8ÇÙ

C

!2yö33í÷$õ
4 &B Wþ 9
7 þ69)(6
5 -þ 9
& Wþ 9
û
!T+C!Baþ6%
5 û I +£û>17P9 4 & Wþ 9Cr&
rü-ý
û
!*û%û19 mþ <%û> . O%ýFû>Q1=9>( 7 ý/5Wú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ$
:4#; (1'
< &9 . &9…ü 4 & Wþ 9Cr&
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û> . %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9r&
rü-ý
û
!*û%û19 mþ <%û>©O%ýFû>Q1=9>( 7 ý/W
5 ú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ
:4#; (1'
< &9"&9…ü 4 & Wþ 9Cr&
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û>¶ %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9r&
rü-ý
ÂÄÃÕÈÉÄÅgãÊBÓ\ÎÆÈÅoÑgËsÅ6Ê ×sÅ6É×ÌÃÅL= ÆÈÅ d@? ËpÊBÕÜÇ ‚ dxÊÉßÊåëÕäÒÇ`ÎPÐÕÈÒ×éÊBÒdÇc×ÌÃÅgÒëÕÈÒÇÉß×sÃÅ
ËÌÊÕÈÇ ‚ ÇÅ8êÕÜїÅ{ÐÒ`Õä×8ÙÂÄÃÅ= ËÌÉv×éÅ8ÑpÃÐïÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ
Å8Év×ÌÊBëÆäÕÜÉvÃÅ8Én×ÌÃÅïÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆËpÊBÕÜǼÇÅgêÕÜїÅïÒÊÓqÅcÊÉ%J 
Ë ‚ Ù ÂÄÃÅcÉsáëÉsÅSáÅgÒׇÅ6ÑpÃÐ
їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉÄÊBËÌÅoÉsÃÐ ñéÒÕäÒÎÊBÕÈËpÉޚÐËÄëdÐ×sà ëÊÑpæÅgÒÇB= ÆäÅ6ÉgÍbÐÒÅnÉvÅ8ÒÇÕÈÒàïÊBÒld‘ÅgÒ
àÊBàÅFd^Éu×ÌËsÕÈÒàxÊÒÇy×sÃÅÐ×sÃÅ8ËÏÉsÅgÒÇÕÈÒàxÊÒ dgÊÑ8їÅ8ÉÌÉedÏÉv×sËÌÕäÒàÄ×sÐÄ×sÃÅ= ÆäÅdM? ËpÊBÕÜÇ ‚ ? ё×ÌƦdBÙ
õÊÑpÃÍd‘Å8ÒàÊàÅFdÉu×ÌËsÕÈÒànÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÉÖÊyëÊÑpæÅgÒÇ%= ÆäÅ{ØðêÕÜÊ= ÆÈÅÄÇÅ8ÉÌїËÌÕäÎ×ÌÐË i Ý^ñéÕä×sÃ\Ê
ëÆäÐÑpæïÉsÕF8C ÅyÐÞ {%‚8ú înëâ×sÅ8ÉßÊBÒdÇ Ê‡ÓïÊBãÕÈӁáÓôSáÅgáÅyÆäÅ8ÒàB×Ìà ÐBÞ { ÙÖÂÄÃÅtޚÐÆäÆÈÐ ñéÕÈÒà
d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉed{Év×sËÌÕäÒà ÊÇrwuáÉu×pÉo×sÃÅ\ÊÑ8їÅ6ÉsÉoÆÈÅgêÅ8ÆÖÐBÞ×ÌÃÅ\ëÊÑpæÅgÒÇ>d
= ÆäÅqޚËÌÐÓõd‘Ð/ï- ÕäÒÅ5d
Ø ×sÃŇÇŗÞðÊáÆÛבÝß×sÐ@d—ËsÅ6ÊÇó ñéËsÕä×sÅ5d Ù
H@moøoÂÄõGôCÍdÂÄÃŇÉvÕDgC Å{ÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÅ8ÉsáÆÛ×pÊBÒ×éËÌÊÕÈÇÉsŗ×xñéÕÈÆäÆ$ëPÅn×sÃŇÉvÕDgC ÅnÐBÞV×sÃŇÉvÓïÊBÆÈÆÈÅ8Év×
HTõ

ëÊÑpæÅgÒÇ\ÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÕÈÅ8Çïëâq×sÃÅtÒáӁëPÅgËßÐBÞ$ÇÊB×ÌʁëÊÑpæÅgÒÇÉtؚÃÅ8ËsÅwuáÉu× ‚ ÊÉGñßÅtÊBËÌÅ
Ê`Ó\ÕÈËsËÌÐˑÝxÊeÇ wuáÉv×sÅ6Ç©ÇÐ ñéÒñÄÊBËpÇÉt×sÐ ÊBÆÈÕäàÒç×sÐ ëPÅïÊ`ÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ\ÐÞ×sÃÅqËpÊBÕÜǶÉsŗ×QP É
ëÆäÐÑpæÉsÕ 8Å\ØðëÆÈÐÑpæôÕ gŠݑÙ

FC

DC

,GÔËpÊBÕÜÇ E

HIôõõ öt÷VôøåÍËpÊBÕÜÇ%LÔËpÊBÕÜÇ%¾ÔËpÊBÕÜÇ
‡ˆ‹‰ˆŠòò

ÃvħÀ…ä'‡,”z^%›=˜]ŸÑ‡nŸ[aš˜]¡£[

HIôùomnøyíGôòvô

+

ëÕäÒdÇ óæ326ËÌÊÕÈÇ%¾åÒëÊÑpæÅgÒÇɗ4nëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
Å8ÑpÃÐ\Ó\ÐÒÕÈæÅ8ËÄÒÊBÓ\Å  ËpÊBÕÜÇaËxÉsŗ×QËéÒÊBÓ\Å q ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å8ÑpÃÐéÅ8ÒàÊàÅbÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ*SÆäÅ8Ò  SáÅgáÅ6÷$Å8ÒyÞðÇ  Ê|tÇmxáÓëÆÈæÉsÕ gÅ  ëÆäÐÑpæôÕ gÅ
ÒÊBÓ\Å  ëdÊÑpæÅ8ÒÇÒÊÓ\Å
x q I…
Ê tÇmtá8
Ó K$ëÊÑpæõÒÇ q ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å8ÑpÃÐïÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅnÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Bё×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌÅ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å8ÑpÃÐïÊÑ8їÅ6ÉsÉÄÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕÈêÅ8mtáÓKËÌÅ8ÊÇ ÚÐÒÆäâ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ

$?

$?

,
,

0?

DC

$?
$?

DC 

$ýW6X6xý 

üVU6;oýVþÿ~}"4

‚ LFî 

0?

Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  Ç ËÌÕäêÅ8mtáÓ é
ñ ËsÕä×sÅ ÚÐÒÆäâ q ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  Ç ËÌÕäêÅ8mtáÓ Ð ïÕäÒÅ q ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Ñ8Ê ×xëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×
ї×sÆ
ÇÊB×ÌÊ
ËÌÅgÎÊÕäË
Év×ÌÊB×ÌÉ

.-

0? 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÖËÌÊÕÈÇ-¾`ÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×ÌÉåÊ3ËpÊBÕÜÇo¾3ÇÅgêÕÈÑgÅÙ òóׁÃÊÉ ‚ d‘ÞšËsÐÒ×ÌÅgÒÇd
ØðÕZÙ ÅÙVëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×$ ? ÇÊB×ÌÊÝÏÊÒÇ{×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈânӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅJd—ëÊÑpæÅgÒÇÉQdÄØðÕZÙ ÅÙVÐÒÅÄÇÅ =ÒÅ8Ç
H

ëâ Å6ÊÑpÃ3d‘ÅgÒàÊBàÅFdtÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅoñéÕÛ×Ìà ÊqÒÅ8ñ&ÇËÌÕÈêÅnÒáӁëPÅgˑݑÙ
Â^ÐTÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ3ÊBÒ1ÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆéÒdÊBÓ\ÅTؚÐËïÓqÐÒÕÈæÅgˑÝåñéÕÛ×ÌÃ1×sÃÅ3ËpÊBÕÜÇ1ÇÅgêÕÜїÅÔßÉsÅgÒÇ
×ÌÃŁÓ\Å8ÉÌÉÌÊBà>
Å d—ÓqÐÒÕÈæÅgËéÒdÊBÓ\Å  ÕÈÒ×sÅgËÌÒÊŠÆ ËéÒÊÓ\FÅ dx×sÐï×ÌÃŁÇÅ8êÕÜї…Å P ÉyїÐÒ×ÌËsÐÆ ÆÈÅÔ
ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Bё×sÆÚÙ
ÂÄÃÕÜÉ{ÕÈÓ\ÎÆäÅ8Ó\ÅgÒ×ÌÊB×sÕÈÐÒzÐBÞÄËÌÊÕÈ3
Ç ¾áÉsÅ8ɇÊBׇÆäÅ6ÊÉv„
× ¾ ÆäÅ6É{ÕÈÒ¼Õä×ÌɇëÊÑpæÅgÒÇÙ éÅ8ÊÇ
ÊÒǼñéËsÕä×sÅ\ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒÉo×sÐ×ÌÃÅ\ޚËsÐÒ×sÅgÒdÇMØðÕZÙ ÅÙïëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× BÇÊ ×pÊÝyӁádÉuׇëPÅïÕäÒ
ÕÈÒ×sÅgàËÌÊÆbáÒÕä×ÌÉnÐÞßëÆÈÐÑpæôÕ 8ÅÙ\õÊÑpéñéËÌÕÛ×ÌÅ\ÐBÞÄëÆäÐÑpæôÕ gÅ\ëâ×sÅ8ÉnÕÜÉ{Év×sËÌÕäÎPÅ8Ç1ؚÕÚÙ ÅÙ
ÇÕÈêÕÈÇÅ8ÇcÅ8êÅ8ÒÆäâÝÊїËÌÐÉÌÉxØðÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉ ‚ Ý ÆÈÅ8ÉGñéÕÛ×ÌÃc×sÃ8
Å d‘ÎdÊBËÌÕÛ×u
â dÄÐÒ\×sÃÅoÐB×ÌÃÅgË 
ÆÈÅÙôáëÉvQÅ SáÅgÒ×GñéËÌÕä×sÅ8ÉñéÕäÆÈÆdmnøoÂMËsÐ×ÌÊ ×ÌÅé×sÃÅ ÆÈÅtëPÅgÕÈÒà‡áÉsÅ8Ç\×ÌЁÉv×sÐËÌÅéÎÊËsÕä×uâÙ
I ÂÄÃÕÜÉyËÌÐB×pÊ ×ÌÕäÐÒ3ÕÈÉoÊ ÉsÆäÕÈàÃ×tÅgã×sÅgÒdÉvÕÈÐÒçÐÞb×sÃÅqÐËÌÕÈàÕÈÒÊBÆ^ËÌÊÕÈÍ
Ç ¾`ÇÅ ÒÕÛ×ÌÕäÐÒ$Ù KïÂÄÃÅ
ëÊÑpæÅ8Òo
Ç d ÆÈÅ8eÉ dxËÌŗޚÅ8ËsËÌÅ8Ç ×sÐ\ÃÅ8ËsÅnñéÕÈÆäÆ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâcëPŇÇÕÜÉvæÉ8Ù
ÂÄÃ

Å d—ÆäÐàÕÜÑgÊ¦Æ d\ëÆäÐÑpæ@ÉsÕ 8Å ÕÈÉïÑgáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâ E%‚ î3ëâ×sÅ6ÉïÊBÒÇ@×sÃÅ3àÕÈêÅgÒIëÆÈÐÑpæôÕ gÅ
ÓåáÉu×xëPŇÊBÒÕÈÒ×ÌÅgàËÌÊÆPÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ{ÐÞßØðÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉ ‚ Ýé5 E"‚ î‡òóÞuÔޚÐËéŗãÊÓqÎÆäÅÔ×sÃÅ
ëÆÈÐÑpæôÕ 8ÅxñÄÊÉ { ëcÊBÒÇq×ÌÃÅgËÌÅxñßÅgËÌÅ E ëÊÑpæÅgÒdÇÉÖ×sÃÅgÒ Ê{ñéËÌÕä×sÅxÐÞ { ëïñGÐáÆÜÇ
Ñ8ÊBáÉsÅ ‡ëÊÑpæÅgÒdÇ ÆÈÅ8É×sЇÃdÊ ê
Å î ëïñéËsÕä×v×ÌÅgÒïÐÒå×ÌÃÅgÓKÊÒÇå×sÃÅxÐ×sÃÅ8ËëÊÑpæÅgÒdÇ 
ÆÈÅå×sÐÃÊ êD
Å î ë¶ÐÞÎÊBËÌÕÛ×uâ ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Ò¶ÐÒ¶ÕÛ×6ÙnötÒ { ëçËÌÅ8ÊÇçñGÐáÆÈǶÑgÊBádÉvŁ×sÃÅ 
ÆÈÅ8ÉÄæÒÐ ñéÒ`×sÐïÃÐÆÜÇ ×ÌÃŇÇÊB×ÌÊ ØðÊÉxÇÕÜÉu×ÌÕäÒї×éޚËsÐÓK×sÃÅ{ÎÊBËÌÕÛ×uâÝG×ÌÐqëPÅ{ËÌÅ8ÊÇ$ÙbòóÞ
ÊÒâ©ÐÒÅïÐÞÄ×sÃÅ6ÉvÅ ÆÈÅ8ɁñßÊÉnÓïÊBËÌæÅ8v
Ç d—Ð ïÕäÒFÅ d 
Ô d‘ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈ
â d‡ÐˇËÌÅgÎPÐËs×sÅ8ÇzÊÒ
òsø Å8ËsËÌÐËx×sÃÅ8Òç×sÃÅ E ×sà ÆÈÅ\їÐÒ×pÊBÕÈÒÕäÒàc×sÃŁÎÊËsÕä×uâ ñGÐáÆÈÇçëdÅqËsÅ6ÊÇ3ÊÒÇ3×ÌÃÅ {
ë ëÆÈÐÑpæcËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÅ6ÇÙ
ÂÄÃ:
Å SáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒ\ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×VӁáÉv×bëdÅ ‚ ÐËÖàËÌÅ8ÊB×sÅ8ËVÊÒǁÉsŗ×pÉV×sÃÅÄÓïÊ ãÕÈӁáÓ)ÒáÓ
ëPÅgËoÐBÞËÌÅ SáÅ6Éu×pÉé×sÃdÊ ×oÑ8ÊBÒçëPŁÎá×oÕÈÒ¶>
Ê SáÅ8áÅåÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8Ç ñéÕä×sÃçÅ6ÊÑpÃ3ëÊÑpæÅgÒdÇ 
ÆÈÅÙÖö1ÇÊBÅ8Ó\ÐҁÕÜÉbÉsÎÊ ñéÒÅ8LJޚÐËÖÅ8ÊÑpÁëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅß×sÐ{ÉvÅ8ËsêÕÜїÅ×sÃÕÜ=
É SáÅgáÅéÑ8ÊBÆÈÆäÅ6Ç
ÊÉvâÒ|Ñ ËéÕäÐdÙ
ÂÄÃÅnÒÊÓ\ÅnÊËsàáÓ\ÅgÒ×éÊBÆÈÆäÐ ñxÉßÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8É×sÃÅoàÕäêÅgÒ`ëÊÑpæÅgÒÇÒdÊBÓ\ÅoÉv×sËÌÕÈÒàåñéÕä×sÃ
×ÌÃÅïÊBÎÎËÌÐÎËsÕÜÊ ×ÌŇëÊÑpæÅgÒÇ$ÙnÂÄÃÕÈÉnÉv×sËÌÕäÒàñéÕÈÆäÆÖëPÅåáÉsÅ8ǶÕäÒ¼ËÌÅgÎPÐËs×sÕÈÒà Å8ËsËÌÐËpÉxÐÒ
×ÌÃÅ{ËsáÒÒÕÈÒàïËÌÊÕÈÇ$Ù
õÊÑpÃzëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ ËpÉvׇÒÅgÅ6ÇÉo×sÐ ëPÅïÕÈÇÅ8Ò×sÕ Å8Ç©×sÐ×ÌÃÅïËÌÊÕÈ-Ç ¾`ÇÅ8êÕÈÑgÅqêÕÜÊ`×sÃÅ
d—ÅgÒàÊBà5
Å d Év×sËÌÕÈÒàTÉvÅ8Ò×ï×sÐèëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆÚÙòóÞ{ËÌÅ SáÕÈËsÅ6ÇIÊ ÆÈÅçÑgÊÒ1ÃÊ êÅ Õä×ÌÉ
ÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÕÈÐÒ¶ñéÕÛ×Ìö×ÌÃÕÈÉnÇÅ8êÕÈÑgŁ×ÌÅgËÌÓqÕÈÒÊB×sÅ8ǶñéÕÛ×Ìüo
Ê d—ÇÕÜÉsÅgÒàÊBà5Å d{Év×sËÌÕäÒàdÙåøyÒїÅ
ÊzëÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅ3ÕÜÉ\ÅgÒàÊBàÅ8ÇIÕÛ×pÉcÊÑ8їÅ8ÉÌÉqÆäÅ8êÅ8ÆxÑgÊBÒ1ëPÅ3ê ÊBËÌÕäÅ6Ç@ëPŗ×uñßÅgÅ8)
Ò d—ËsÅ6ÊÇ
ñéËÌÕÛ×ÌFÅ dB£Ô d—ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈ
â d -Ô d—ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆä
â dÄÊÒ@
Ç d‘Ð \ÕÈÒ5Å dÄÊÉËÌÅ SáÕÈËÌÅ8ÇÙÖÂÄÃÅtÇÅgÞðÊBáÆä×GÕÜÉ

N=

0? 

=

FC

=

=

0=

GA=

G

FC

I

HI
%=

A=

I 

"=

=

FC

$=

%I

EI

.- 

=

DC

O

I 

= 

= 

F=

0? 

DC

$

=

J= =

E

0?

/-

)= 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

}%4©¨5476h†ª"6

.-

DC

‚ L…¾ 

d‘Ð ïÕÈÒF
Å dnÉsÐcÕÈÒ3Ó\ÐÉv×tÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ 8ÊB×sÕÈÐÒçÉsÕÛ×ÌáÊ ×ÌÕäÐÒÉtÊ

Ò d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉÄËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕä×sÅFdnÉv×sËÌÕÈÒà 
Ò ÅgÅ6ÇÉï×ÌÐTëdÅ©ÉvÅ8Ò× ×sÐè×ÌÃÕÈÉ`ÇÅgêÕÜїÅÙ/N*ÃÅgÒ*×ÌÃÅ ÆÈÅçëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆyÕÈÉ ËsÅ6ÊÇ
×sÃÅ8Ò¼Ê`ÆäÕÈÒÅ\ÕÜÉyÐá×sÎá×nޚÐËnÅgêÅgËÌâÅ8ÒàÊàÅ6Ç3ëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅåÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÕÈÒà ÕÛ×pÉoÊÑgÑgÅ8ÉÌÉ
Éu×pÊ ×sádɼØðÅÙ àÐ
Ù dgÇËÌÕäêM
Å ¾ÍIÅgÒàÊBàÅ8ÇÔyËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×s5Å dgݗ٠ötÆÈÉsÐMëÊÑpæÅgÒÇ dÆäÅ6É×sÃÊB×
ÃÊ êŇëPÅgÅ8Ò©ÇÕÜÉsÅgÒàÊBàÅ6Ç3ÊBÒÇçÒÐB>
× d‘ËÌÅ d‘Å8ÒàÊàÅ8Ç`Ðá×sÎá×{ÊcÆÈÕÈÒÅ`ØðÅÙ àÙ d—ÇËÌÕäêÅ E Í
ÇÕÈÉsÅgÒàÊBàÅ8X
Ç d8ݑÙ
N*ÃÅgÒ×sÃÅ dÆäÅ{ëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× BÉu×pÊ ×ÌÉßÕÜÉÄËsÅ6ÊÇc×sÃÅ8Ò ÊqÆÈÕäÒÅoÕÜÉÄÐá×sÎá×xñéÃÕÈÑpà ÉvÃÐ ñxÉ
×sÃÅ{їáӁáÆÜÊ ×ÌÕäêÅtÒáӁëPÅgËÄÐÞ^ËÌÅ8ÊÇÉGÊÒÇcñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉßÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6ǶØðÕäÒÑgÆäádÇÕäÒàÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉpÝ
ޚÐËéÅ8ÊÑpÃ`ëdÊÑpæÅ8ÒÇcÐÞ^×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`ÇÅ8êÕÈÑgÅÙbÂÄÃÅnޚÐËÌÓïÊ ×éÐBÞ^×sÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅ{ÕÈÉ 
LÄ¯Ë L%ËxÑgÒ×¯Ë L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉC
ñ L%ËxÑgÒ×$
ñ L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉ8l ‚ Ë ‚ ËxÑgÒ×Ë ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉCñ ‚ ËxÑgÒ×ñ ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉ8l
ÙäÙÈÙ
ñéÃÕÈÑpÃIÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8Éå×sÃÊB×ïëÊÑpæÅgÒ7
Ç LMØ ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâz×sÃÅÇËÌÕÈêÅ L݇ÃdÊÉåÓ\ÊÇÅË L-ËxїÒ×
ËsÅ6ÊÇÉ8Ôb
ñ L%ËxÑgÒ×\ñéËÌÕÛ×ÌÅ8É8ÔbË L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉåËsÅ6ÊÇzÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8É\ÊBÒdÇT
ñ L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉåñéËsÕä×sÅ`ÞðÊBÕÈÆäáËsÅ6É
ÊBÒÇ ×sÃÊB×ëÊÑpæÅ8ÒÇ ‚ ØZÇËÌÕäêÅ ‚ Ý ÃÊÉ ÓïÊÇÅ¶Ë ‚ ËxїÒ×ËsÅ6ÊÇÉ8Ôxñ ‚ ËxÑgÒ× ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ
Ë ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉqËÌÅ8ÊÇIÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉïÊBÒdÇIñ ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉqñéËÌÕÛ×ÌÅ ÞðÊBÕÈÆäáËsÅ6ÉïÊBÒÇ1ÉsЩޚÐËv×ÌÃMޚÐËcÅ6ÊÑpÃ
ëÊÑpæÅgÒÇ`ÕäÒ`×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇÉvÅg×8Ù
òóÞé×sÃÅ Éu×ÌËsÕÈÒ—
à d gÅ8ËsÐÉu×pÊ ×ÌeÉ dåÕÈÉåñéËÌÕÛ×s×sÅgÒT×sÐç×ÌÃÅ dÆäÅ`ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Év×ÌÊ ×pÉ{×ÌÃÅgÒ@ÊÆäÆ
їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅ3ËÌÅ8ÊÇMÊÒÇMñéËsÕä×sũїÐáÒ×pÉ\ޚÐË Å8ÊÑpÃMëÊÑpæÅgÒdÇIÐÞy×ÌÃÅçËpÊBÕÜÇ1ÉvÅg×`ÊBËÌÅ
gÅgËÌÐÅ8ÇÙ 

$ 

=

J=

0?

P=

0?

C 

=

6

$C

K=

$?

!2yö33í÷$õtÍ
4 &B Wþ 9
7 þ69)(6
5 " Wþ 9*%'& -þ 9
û
!T+C!Baþ6%
5 û I +£û>179 4 & Wþ 9"&
rü-ý
û
!*û%û19 mþ <%û> . O%ýFû>Q1=9>( 7 ý/5Wú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ .
:4#; (1'
< &9 . &9…ü 4 & Wþ 9"&
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û> . %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9"&
rü-ý
FFF
û
!*û%û19 mþ <%û>IO%ýFû>Q1=9>( 7 ý/W
5 ú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ
:4#; (1'
< &9"&9…ü 4 & Wþ 9"&
rü-ý
û
! 

|û-ú5ú@9 mþ <%û>@ %û9m(8S £þeü%û 4 & Wþ 9"&
rü-ý
ÂÄÃÕÈÉcŗãÊBÓ\ÎÆÈÅçїËÌÅ8ÊB×sÅ8Éï×sÃÅ>= ÆÈŗd@? ËpÊBÕÜÇ%¾Wd`ÊÉïÊzëÕÈÒÇ1ÎPÐÕÈÒ×`ÊBÒÇI×ÌÃÅgÒ*ëÕÈÒÇÉ
×sÃÅcËpÊBÕÜÇ%¾3ÇÅ8êÕÈÑgÅïÐÒzÕÛ×6Ù3ÂÄÃÅA= ËpÉuׁÅ6ÑpÃÐçїÐÓ\Ó\ÊÒǼÅ8Év×ÌÊëÆäÕÜÉsÃÅ8Én×ÌÃÅcÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆ
ËÌÊÕÈÇ3ÇÅ8êÕÈÑgŁÒÊÓqÅqÊÉJ 
˾ÙtÂÄÃÅqÉsáëÉsÅSáÅ8Ò×yÅ8ÑpÃÐ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉyÊËsŇÉsÃÐ ñéÒçÕÈÒ
ÎÊBÕÈËÌÉßޚÐËéÅ8ÊÑpÃ`ëÊÑpæÅ8ÒÇB= ÆÈÅÍbÐÒŇÉsÅgÒÇÕÈÒàïÊBÒld‘Å8ÒàÊàÅ5dxÉv×sËÌÕäÒàïÊÒÇ`×sÃÅ{Ð×sÃÅ8Ë
ÉvÅ8ÒÇÕÈÒà`ÊÒ
d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉednÉu×ÌËsÕÈÒàï×ÌÐï×sÃÅ%= ÆÈÅd@? ËpÊBÕÜÇ%¾8B? ё×sƀd ÙÄõÊÑpÃ
d‘Å8ÒàÊàÅFdnÉv×sËÌÕÈÒà
ÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÉnÊëÊÑpæÅgÒÇ(= ÆÈÅ3ؚêÕÈÊd= ÆäÅïÇÅ6ÉsÑgËsÕÈÎ×sÐË i ÝoñéÕä×sÃèÊëÆäÐÑpæ¶ÉsÕDgC Å\ÐBÞ {%‚6ú î
ëâ×ÌÅ8ɇÊÒÇèÊ ÓïÊ ãÕäÓåáÓÐSáÅ8áÅïÆÈÅgÒà×sÃèÐBÞ { ÙÂÄÃÅïޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒàldgÊÑ8їÅ8ÉÌÉedåÉv×sËÌÕÈÒà
ÊÇewuáÉv×ÌÉx×sÃÅqÊÑ8їÅ8ÉÌÉéÆÈÅgêÅgÆ$ÐÞb×sÃŇëdÊÑpæÅ8ÒÇE= ÆÈŇޚËÌÐÓ d—Ð.ï
- ÕÈÒÅFd\ؚ×sÃÅqÇŗÞðÊáÆÛבÝÄ×ÌÐ
d‘ËÌÅ8ÊÇ,Ú ñéËÌÕÛ×ÌÅFdBÙ^ÂÄÃÕÜÉéÕÜÉéÊ û ÇÕÈÉsæcËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
H@moøoÂÄõGôCÍdÂÄÃŇÉvÕDgC Å{ÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÅ8ÉsáÆÛ×pÊBÒ×éËÌÊÕÈÇÉsŗ×xñéÕÈÆäÆ$ëPÅn×sÃŇÉvÕDgC ÅnÐBÞV×sÃŇÉvÓïÊBÆÈÆÈÅ8Év×
ëÊÑpæÅgÒÇӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÕÈÅ8Ç ëâ ×ÌÃŇÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞÇÊB×ÌÊ\ëÊÑpæÅgÒdÇÉéÊÇewuádÉu×ÌÅ8Ç3ÇÐ ñéÒñÄÊBËpÇÉ
×sÐcÊBÆÈÕÈàÒc×ÌÐïëdŇÊqÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ{ÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×P ÉéëÆÈÐÑpæÉsÕDgC Å\ؚëÆÈÐÑpæôÕF8C Å6ݑÙ
HTõ 

$ýW6X6xý 

/G

üVU6;oýVþÿ~}"4

‚ L

H@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÊÕÈÇ-LÔËÌÊÕÈÇ ‚
‡ˆŠ‰ˆ‹òCö

,G

ÔËpÊBÕÜÇ ÔËpÊBÕÜÇ E

ÃvħÀFävã)”z^%›=˜ÉŸ¹ãùŸ[aš˜]¡£[

H@ôùnmoøyíGôòvôCÍ 

,G

ëÕÈÒÇ óæ328ËpÊBÕÜÇ åÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉg4oëÕäÒÇËéÎdÐÕäÒ×
Å6ÑpÃÐ\ÓqÐÒÕÈæÅgËéÒdÊBÓ\Å  ËpÊBÕÜÇaËxÉsŗ×ËéÒdÊBÓ\Å q ëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å6ÑpÃÐéÅgÒàÊBàÅÖÇËsÕÈêÅ  ÇËsÕÈêÅ6mxáÓ*SÆÈÅgÒ  SáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒoÞðÇ  ʅtÇmtáÓ&ëÆäæÉsÕ 8Å  ëÆÈÐÑpæôÕ 8Å
ÒÊÓ\Å  ëÊÑpæÅgÒdÇÒÊBÓ\Å
x q I|
Ê tdÇmxá8
Ó KÏëdÊÑpæõÒÇ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Bё×sÆ
Å6ÑpÃÐïÇÕÈÉsÅgÒàÊBàÅoÇËsÕÈêÅ  ÇËsÕÈêÅ6mxáÓ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×sÅ q ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈâ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆ

q
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆäâ
ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ

q
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ Ð ïÕäÒÅ
ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Ñ8Ê ×xëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×
ї×sÆ
ÇÊB×ÌÊ
ËÌÅgÎÊÕäË
Év×ÌÊB×ÌÉ

$?

0?

.-  

$?

0?

FC

$?
0?
0? 

yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÖËÌÊÕÈÇGÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×ÌÉåÊ3ËpÊBÕÜÇGçÇÅgêÕÈÑgÅÙ òóׁÃÊÉ ‚ d‘ÞšËsÐÒ×ÌÅgÒÇd
ØðÕZÙ ÅÙVëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×$ ? ÇÊB×ÌÊÝÏÊÒÇ{×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈânӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅJd—ëÊÑpæÅgÒÇÉQdÄØðÕZÙ ÅÙVÐÒÅÄÇÅ =ÒÅ8Ç
ëâcÅ6ÊÑpÃod—ÅgÒàÊBàÅFdéÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅtñéÕä×sÃ3ÊqÒÅgñÇËsÕÈêÅoÒáӁëPÅgˑݑÙbÂ^ÐïÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅoÊÒ ÕÈÒ,
×ÌÅgËÌÒÊBÆÒdÊBÓ\Å{ؚÐËÓqÐÒÕÈæÅgˑÝ^ñéÕÛ×ÌÃq×sÃÅéËpÊBÕÜÇ\ÇÅgêÕÜїÅÔÉvÅ8ÒÇå×sÃÅéÓ\Å8ÉÌÉÌÊBàńd—ÓqÐÒÕÈæÅgË
ÒÊÓ\Å  ÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBƋËéÒÊÓqÅ5do×sÐ`×sÃÅ\ÇÅgêÕÈÑgÅ|P ÉyÑgÐÒ×sËÌÐÆ= ÆÈÅÔ$ëÕäÒÇËéÎdÐÕäÒ×0B? ё×ÌÆZهÂÄÃÕÜÉ
ÕÈÓ\ÎÆäÅ8Ó\ÅgÒ×ÌÊB×sÕÈÐÒTÐÞxËÌÊÕÈÇ©
G áÉvÅ6ɁÊB×åÆÈÅ8ÊÉv×8¾= ÆäÅ6ɁÕÈÒTÕä×ÌÉåëÊÑpæÅgÒÇ$Ù(é Å8ÊÇèÊBÒÇ
ñéËÌÕÛ×ÌÅ`ÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒɇ×sЩ×sÃÅ`ޚËÌÐÒ×sÅ8ÒÇØðÕZÙ ÅÙzëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×0 ? ÇÊ ×ÌÊÝ{ÓåáÉu×\ëPÅ`ÕÈÒ@ÕÈÒ,
×ÌÅgàËpÊBÆGáÒÕä×ÌÉåÐBÞxëÆÈÐÑpæôÕF8C ÅÙçõGÊÑpÃTñéËÌÕÛ×ÌÅcÐBÞxëÆäÐÑpæôÕDgC Åcëâ×sÅ6ɇÕÜɁñéËÌÕÛ×s×sÅ8ÒTÐÒ ‚
ëÊÑpæÅ8ÒÇ= ÆÈÅÙtòó×pÉtÒÅgÕÈàÃëdÐËsÕÈÒàçØðÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉQ 
îÝ = ÆÈÅ8ÉyÒÅgÅ6Ç×sÐ ëPŁËÌÅ8ÊÇ3Ê ×y×sÃÅ
ÉÌÊBÓ\ÅnÐ.R ÉvÅg×G×ÌÐïÑgÊBÆÜїáÆÈÊB×sÅnʁÒÅ8ñÎÊËsÕä×uâïëÆÈÐÑpæïñéÃÕÈÑpÃÒÅ8Å8ÇÉG×sÐ\ëPÅnËsÅ Ö 
ñéËÌÕä×v×sÅ8Ò$Ù
ÂÄÃÅïÒëÊÑpæÅ8ÒÇÉyëÆäÐÑpæÉ{Ê ×n×ÌÃÅïÉsÊÓqÅ\Ð/CR Ésŗ×{ÐÒ©×sÃÅïÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉyëÊÑpæÅgÒÇJ= ÆÈÅ8É
ÊËsÅnÑgÊÆäÆÈÅ8ÇcÊqÉsÆäÕÜїÅÙÖÂÄÃÅyÎÊËsÕä×uâ\ëÆÈÐÑpæïÕÜÉ8ÔÆÈÕÈæÅoÕäÒ`ËÌÊÕÈÇ%¾Ô8= ãÅ8Ç ÊÉ×ÌÃÅnÆÈÊÉu×ßëÊÑpæ8
Å8ÒÇفöNËsÅ6ÊÇ3ÐÞëÆÈÐÑpæôÕF8C Ååëâ×sÅ6ÉtÒÅ8Å8ÇÉoÐÒÆäâ ×ÌÐ ËÌÅ8ÊÇ ‚ ëdÊÑpæÅ8ÒÇ>= ÆÈŠؚáÒÆÈÅ8ÉÌÉ
×ÌÃÅgËÌÅnÕÈÉéÊqÎËÌÐëÆÈÅgÓcݗÙÖÂÄÃÅoëdÊÑpæÅ8ÒÇMd0= ÆÈÅ8ÉedxËÌŗޚÅ8ËsËÌÅ8Çc×sÐ\ÃÅgËÌÅoñéÕäÆÈÆC×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâ ëdÅ
ÇÕÜÉsæÉ8Ù
ÂÄÃÅ
d—ÆäÐàÕÜÑgÊƦd\ëÆäÐÑpæ@ÉsÕF8C Å ÕÈÉïÑgáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâ E%‚ î3ëâ×sÅ6ÉïÊBÒÇ@×sÃÅ3àÕÈêÅgÒIëÆÈÐÑpæôÕDgC Å
ÓåáÉu×xëPŇÊBÒÕÈÒ×ÌÅgàËÌÊÆPÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ{ÐÞßØðÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉO ‚ Ýé5 E"‚ î‡òóÞuÔޚÐËéŗãÊÓqÎÆäÅÔ×sÃÅ
ëÆÈÐÑpæôÕF8C ÅcñÄÊÉ {I ëz×ÌÃÅgÒTÊ ñéËÌÕÛ×ÌÅcÐBÞ {I ëèñßÐáÆÜÇzÑgÊáÉvÅ ‚ ëÊÑpæÅgÒÇ(= ÆÈÅï×sÐ
ÃÊ êÅï×sÃdÊ × {JI ë@ñéËsÕä×v×ÌÅgÒz×sЩÕÛ×åñéÕÛ×ÌÃè×sÃÅ`ÐB×ÌÃÅgËؚÒëÊÑpæÅgÒÇÉT 
îÝ{ÒÐÒ,Ú ÎdÊBËÌÕÛ×uâ 
= ÆÈÅ8ÉxÕäÒ×sÃdÊ ×yÉsÆäÕÜїÅnÃÊ êÕÈÒà {BI ë`ËÌÅ8ÊÇcޚËÌÐÓY×sÃÅ8Ó ÕÈÒ ÐËpÇÅgËß×ÌÐïàÅgÒÅgËpÊ ×sÅ{ÊqÒÅ8ñ
H

FC 

S S 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

} ©¨ 76h†ª"6

TI
{+I
{

‚ L E

A=

ë`ÎÊBËÌÕÛ×uâïëÆäÐÑpæ\ñéÃÕÜÑpÃ`ÕÜÉG×sÃÅ8Ò`ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Òc×sÐå×sÃÅoÎdÊBËÌÕÛ×uâ ÆÈÅoÕäÒ`×sÃÕÜÉÄÉvÆÈÕÜїÅÙbötÒ
ëçËÌÅ8ÊÇ3ñGÐáÆÜÇçÑgÊáÉvŁ×sÃÅ ÆÈÅåæÒÐ ñéÒ3×ÌÐ ÃÐÆÈÇ3×sÃÅ\ÇÊ ×pʶØZÊÉoÇÕÈÉv×sÕÈÒї×yޚËÌÐÓ
×sÃÅïÎÊËsÕä×uâÝt×sÐ ëdÅïËÌÅ8ÊÇÙ\òóÞG×ÌÃÕÜÉ ÆäÅïñÄÊÉnÓïÊËsæÅ8—
Ç d—Ð ïÕÈÒFÅ dB
Ô d‘ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈ
â d‡ÐË
ËsÅ8ÎdÐËv×ÌÅ8Ç ÊÒ`òsø#ÅgËÌËsÐË×ÌÃÅgÒ`×sÃÅnÐ×sÃÅ8ËnØsؚÒëÊÑpæÅgÒdÇÉ ‚ Ý ÆäÅ6ÉÄÕäÒ`×sÃÅnÉsÆÈÕÈÑgÅqØðÕZÙ ÅÙ
ؚÒëÊÑpæÅgÒÇÉ Dî݁ÇÊ ×ÌÊzÊÒÇ ‚ ÎÊËsÕä×uâ݇ñßÐáÆÜÇIëdÅ ËÌÅ8ÊÇIÊBÒÇ@×sÃÅ { ëIëÆäÐÑpæ
ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÅ6ÇÙ
ÂÄÃ:
Å SáÅgáÅ6÷$ÅgÒqÊBËÌàáÓ\Å8Ò×ÖӁádÉu×bëPÅ ‚ ÐË^àËsÅ6Ê ×sÅ8ËVÊÒÇqÉvÅg×ÌÉ^×sÃÅéÓïÊBãÕÈӁáÓ)ÒáÓ
ëdÅ8ËyÐÞËsQÅ SáÅ8Év×ÌÉé×ÌÃÊ ×nÑgÊÒçëdÅåÎá×oÕäÒ¼>
Ê SáÅgáÅqÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8Ç ñéÕä×söÅ8ÊÑpÃ3ëdÊÑpæÅ8ÒÇ 
ÆäÅÙVö1ÇÊÅgÓ\ÐÒåÕÈÉbÉsÎÊ ñéÒÅ6Ç{ޚÐËVÅ6ÊÑpÇëdÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅß×sÐnÉsÅgËÌêÕÜїÅG×sÃÕÈ=
É SáÅ8áÅßÑ8ÊBÆÈÆäÅ6Ç
ÊÉsâÒdÑ ËéÕÈÐÙ
ÂÄÃÅnÒÊBÓ\Å{ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×ÄÊBÆÈÆäÐ ñxÉÄÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6É×ÌÃÅnàÕÈêÅ8Ò ëÊÑpæÅgÒdÇÒÊBÓ\ÅoÉu×ÌËsÕÈÒàqñéÕÛ×ÌÃ
×sÃÅïÊBÎÎËsÐÎËÌÕÈÊB×sŇëÊÑpæÅ8ÒÇÙ{ÂÄÃÕÜÉoÉv×sËÌÕÈÒà ñéÕÈÆäÆbëPÅqáÉvÅ6ÇçÕÈÒ¶ËÌÅgÎPÐËs×sÕÈÒà Å8ËsËÌÐËpÉxÐÒ
×sÃÅ{ËÌáÒÒÕÈÒà\ËpÊBÕÜÇÙ
õÊÑpüëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅ ËÌÉv×{ÒÅgÅ6ÇÉn×ÌÐëPÅïÕÜÇÅgÒ×sÕ Å6Çç×ÌÐ ×sÃÅ\ËpÊBÕÜÇ E ÇÅgêÕÜїÅ\êÕÈÊ`×sÃÅ
d‘ÅgÒàÊBàF
Å d`Éu×ÌËsÕÈÒàèÉsÅgÒ×c×sÐèëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆZÙ&òóÞoËÌÅ SáÕÈËsÅ6ÇIÊ dÆäŶÑ8ÊBÒ1ÃÊ êÅÕä×ÌÉ
ÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÕäÐÒçñéÕä×sÃç×ÌÃÕÜÉ{ÇÅgêÕÜїÅå×sÅgËÌÓ\ÕäÒdÊ ×sÅ6ÇçñéÕä×süo
Ê dgÇÕÈÉsÅgÒàÊBàFÅ d{Év×sËÌÕÈÒàفøyÒÑgÅ
ÊzëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ3ÕÜÉïÅ8ÒàÊàÅ8Ç@ÕÛ×pÉcÊÑ8їÅ6ÉsÉ\ÆÈÅgêÅgÆxÑgÊÒ1ëdÅ3ê ÊBËÌÕÈÅ8ÇIëdÅg×uñGÅ8ÅgA
Ò d‘ËÌÅ8ÊÇ
ñéËsÕä×s5Å d aÔ d‘ËÌÅ8ÊÇ ÚÐÒÆä
â dB-Ô d‘ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈ
â dGÊÒz
Ç d—Ð ïÕäÒFÅ dÄÊÉËsQÅ SáÕäËÌÅ8Ç$ÙVÂÄÃÅyÇŗÞðÊáÆÛ×ßÕÈÉ
d‘Ð ïÕÈÒF
Å dnÉsÐcÕÈÒ3Ó\ÐÉv×tÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ 8ÊB×sÕÈÐÒçÉsÕÛ×ÌáÊ ×ÌÕäÐÒÉtÊ

Ò d—ÊÑ8їÅ6ÉsÉÄËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕä×sFÅ dnÉv×sËÌÕÈÒà
ÒÅgÅ6ÇÉÄ×sÐ\ëPŇÉvÅ8Ò×ß×ÌÐ\×sÃÕÜÉxÇÅ8êÕÈÑgÅÙ
N*ÃÅgÒ¼×sÃÅ ÆäÅïëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆÕÈÉnËÌÅ8ÊÇç×ÌÃÅgÒèÊÆÈÕäÒÅïÕÜÉ{Ðá×sÎá×{ޚÐË{ÅgêÅgËÌâ3ÅgÒ
àÊBàÅ8ÇèëdÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÕäÒà¼Õä×ÌÉïÊÑ8їÅ6ÉsÉqÉu×pÊ ×ÌáÉ3ؚÅÙ àd+
Ù d—ÇËÌÕÈêO
Å ¾Í Å8ÒàÊàÅ8Ç$Ô
ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×s5Å dgݗÙnötÆÈÉsÐëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ6Éy×sÃÊB×oÃÊ êŁëPÅgÅ8Ò¼ÇÕÜÉsÅgÒàÊBàÅ6ÇçÊBÒdÇçÒÐ× d—ËsÅ
d‘ÅgÒàÊBàÅ8Ç Ðá×ÌÎá×tÊqÆäÕÈÒÅcØðÅÙ à
Ù d—ÇËÌÕÈêÅ E ÍbÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ6X
Ç dgݗÙ
N*ÃÅgÒ×sÃÅ dÆäÅ{ëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× BÉu×pÊ ×ÌÉßÕÜÉÄËsÅ6ÊÇc×sÃÅ8Ò ÊqÆÈÕäÒÅoÕÜÉÄÐá×sÎá×xñéÃÕÈÑpà ÉvÃÐ ñxÉ
×sÃÅ{їáӁáÆÜÊ ×ÌÕäêÅtÒáӁëPÅgËÄÐÞ^ËÌÅ8ÊÇÉGÊÒÇcñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉßÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6ǶØðÕäÒÑgÆäádÇÕäÒàÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉpÝ
ޚÐËéÅ8ÊÑpÃ`ëdÊÑpæÅ8ÒÇcÐÞ^×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`ÇÅ8êÕÈÑgÅÙbÂÄÃÅnޚÐËÌÓïÊ ×éÐBÞ^×sÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅ{ÕÈÉ 
LÄ¯Ë L%ËxÑgÒ×¯Ë L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉC
ñ L%ËxÑgÒ×$
ñ L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉ8l ‚ Ë ‚ ËxÑgÒ×Ë ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉCñ ‚ ËxÑgÒ×ñ ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉ8l
ÙäÙÈÙ
ñéÃÕÈÑpÃIÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8Éå×sÃÊB×ïëÊÑpæÅgÒ7
Ç LMØ ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâz×sÃÅÇËÌÕÈêÅ L݇ÃdÊÉåÓ\ÊÇÅË L-ËxїÒ×
ËsÅ6ÊÇÉ8Ôb
ñ L%ËxÑgÒ×\ñéËÌÕÛ×ÌÅ8É8ÔbË L-ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉåËsÅ6ÊÇzÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8É\ÊBÒdÇT
ñ L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉåñéËsÕä×sÅ`ÞðÊBÕÈÆäáËsÅ6É
ÊBÒÇ ×sÃÊB×ëÊÑpæÅ8ÒÇ ‚ ØZÇËÌÕäêÅ ‚ Ý ÃÊÉ ÓïÊÇÅ¶Ë ‚ ËxїÒ×ËsÅ6ÊÇÉ8Ôxñ ‚ ËxÑgÒ× ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ
Ë ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉqËÌÅ8ÊÇIÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉïÊBÒdÇIñ ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÈÉqñéËÌÕÛ×ÌÅ ÞðÊBÕÈÆäáËsÅ6ÉïÊBÒÇ1ÉsЩޚÐËv×ÌÃMޚÐËcÅ6ÊÑpÃ
ëÊÑpæÅgÒÇ`ÕäÒ`×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇÉvÅg×8Ù
òóÞé×sÃÅ Éu×ÌËsÕÈÒ—
à d gÅ8ËsÐÉu×pÊ ×ÌeÉ dåÕÈÉåñéËÌÕÛ×s×sÅgÒT×sÐç×ÌÃÅ dÆäÅ`ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Év×ÌÊ ×pÉ{×ÌÃÅgÒ@ÊÆäÆ
їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅ3ËÌÅ8ÊÇMÊÒÇMñéËsÕä×sũїÐáÒ×pÉ\ޚÐË Å8ÊÑpÃMëÊÑpæÅgÒdÇIÐÞy×ÌÃÅçËpÊBÕÜÇ1ÉvÅg×`ÊBËÌÅ
gÅgËÌÐÅ8ÇÙ

H=

H

L=

.O !=

=

$ 
I

T

'=

(= = 

=

.- 

A=

,

U= 

=

$
DC
0?
J=
0?

.-

)= 

K=

$?

!2yö33í÷$õ
4WV Wþ 9
7 þ69YX6
5 " Wþ 9% V -þ 9
û
!T+C!Baþ6%
5 û I +£û>179 4WV Wþ 9 V
rü-ý
û
!*û%û19 mþ <%û> . O%ýFû>Q1=9>( 7 ý/5Wú"þ ?"û>QC f è +£û>…ÿ .

HTõ 

, 

6

$C

C

F=

0?

‚ L

,S$ýW6X6xý 

û

üVU6;oýVþÿ~}

:4!; 8< V V

4ZV -þ 9 V
eü-ý
. %û9[6X S £þeü"û 4ZV Wþ 9 V
rü-ý
FFF
û
6!*û"û19 £þ <%û>1O%ýFû>Q1=9>( 7 ý.m
5 ú"þ ?"û>QC f z +mû>Fÿ
:4!; (8< V 9 V 9…ü 4ZV -þ 9 V
eü-ý
û
6! 

|û-úFú@9 £þ <%û>M %û9[6X S £þeü"û 4ZV Wþ 9 V
rü-ý
ÂÄÃÕÜÉcÅgãÊBÓ\ÎÆÈÅçїËÌÅ8Ê ×ÌÅ8Éq×ÌÃÅ= ÆÈÅ
dM ? ËÌÊÕÈÇ,£G d ÊÉcÊzëÕÈÒÇMÎdÐÕäÒ×`ÊÒÇI×sÃÅ8Ò*ëÕÈÒÇÉ
×ÌÃÅcËpÊBÕÜÇ,ç
G ÇÅgêÕÜїÅïÐÒèÕÛ×6ÙÂÄÃÅK= ËÌÉvׇÅ8ÑpÃÐçїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ©Å6Éu×pÊBëÆÈÕÜÉvÃÅ6Én×sÃÅcÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆ
ËpÊBÕÜÇçÇÅ8êÕÜїŁÒÊBÓ\ÅåÊÉJ 
Ë dG ÙyÂÄÃÅqÉváëÉvÅQSáÅgÒ×tÅ6ÑpÃÐ`ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉyÊBËÌŁÉsÃÐ ñéÒ3ÕäÒ
ÎÊÕäËpÉßޚÐËéÅ6ÊÑpÃëÊÑpæÅgÒÇ+= ÆÈÅÍbÐÒÅ{ÉvÅ8ÒÇÕÈÒàïÊBÒld‘ÅgÒàÊBàÅFdyÉu×ÌËsÕÈÒà\ÊBÒÇ`×ÌÃÅ{ÐB×ÌÃÅgË
ÉsÅgÒÇÕäÒàÊBÒ
dgÊÑgÑgÅ8ÉÌÉQdnÉv×sËÌÕÈÒàï×sÐ ×sÃÅH= ÆÈÅdM ? ËÌÊÕÈÇG ? ї×sƀd ÙßõÊÑpÃkd‘ÅgÒàÊBàÅFdoÉv×sËÌÕäÒà
ÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6ÉnÊ`ëdÊÑpæÅ8ÒÇ(= ÆäÅçØðêÕÈÊE= ÆÈÅcÇÅ8ÉÌїËÌÕÈÎ×sÐË i ÝyñéÕÛ×ÌÃzÊëÆÈÐÑpæ¶ÉsÕF8C ÅïÐBÞ {-‚8ú î
ëâ×sÅ6ɁÊBÒdÇ¼Ê ÓïÊBãÕÈӁáÓÐSáÅgáÅcÆäÅ8ÒàB×ÌÃzÐBÞ { ÙÂÄÃÅ\ޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà
dgÊÑgÑgÅ8ÉÌÉQdåÉv×sËÌÕäÒà
ÊÇewuáÉv×ÌÉt×sÃŁÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÆäÅ8êÅ8ÆÏÐBÞÖ×ÌÃŇëÊÑpæÅgÒdÇ= ÆäŇޚËsÐÓ d—Ð.ï
- ÕäÒÅFd\Ø ×ÌÃÅåÇŗÞðÊBáÆÛבÝß×sÐ
d—ËsÅ6ÊÇó ñéËsÕä×sÅ5d ÙÖÂÄÃÕÜÉÄÕÈÉxÊ\ÉsÕÛãÇÕÈÉsæ ËpÊBÕÜÇ Ésŗ×6Ù
HTmnøoÂÄõGôCÍdÂÄÃŇÉvÕDgC ÅnÐBÞV×sÃÅ{ËsÅ6ÉváÆä×ÌÊÒ×ÄËpÊBÕÜÇÉvÅg×xñéÕäÆÈÆ$ëPÅn×sÃŇÉsÕF8C Å{ÐBÞV×sÃŇÉsÓïÊBÆÈÆäÅ6Éu×
ëÊÑpæÅ8ÒÇӁáÆä×sÕÈÎÆÈÕäÅ6Ç ëâ`×sÃŇÒáӁëPÅgËxÐÞÇÊ ×pÊ\ëÊÑpæÅgÒÇÉtÊÇewuáÉv×sÅ6Ç3ÇÐ ñéÒñßÊËÌÇÉ
×ÌÐcÊBÆÈÕäàÒ ×ÌÐqëPŇÊqӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅ{ÐBÞV×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×P ÉÄëÆäÐÑpæÉsÕF8C Å\ØðëÆÈÐÑpæôÕDgC ŠݑÙ
(
9 . 9…ü 
û
6! 

|û-úFú@9 £þ %
< û>

H@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÊÕÈÇ-LÔËÌÊÕÈÇ ‚
‡ˆŠ‰ˆ‹ò/

ÔËpÊBÕÜÇ%¾ÔËpÊBÕÜÇ E

ÃvħÀFä'ê/”z^%›=˜ÉŸ9귟[aš˜]¡£[

H@ôùnmoøyíGôòvô 

ëÕÈÒÇ óæ328ËpÊBÕÜÇ E ÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉg4oëÕäÒÇËéÎdÐÕäÒ×
Å6ÑpÃÐ\ÓqÐÒÕÈæÅgËéÒdÊBÓ\Å  ËpÊBÕÜÇaËxÉsŗ×ËéÒdÊBÓ\Å q ëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å6ÑpÃÐéÅgÒàÊBàÅÖÇËsÕÈêÅ  ÇËsÕÈêÅ6mxáÓ*SÆÈÅgÒ  SáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒoÞðÇ  ʅtÇmtáÓ&ëÆäæÉsÕ 8Å  ëÆÈÐÑpæôÕ 8Å
ÒÊÓ\Å  ëÊÑpæÅgÒdÇÒÊBÓ\Å
x q I|
Ê tdÇmxá8
Ó KÏëdÊÑpæõÒÇ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Bё×sÆ
Å6ÑpÃÐïÇÕÈÉsÅgÒàÊBàÅoÇËsÕÈêÅ  ÇËsÕÈêÅ6mxáÓ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×sÅ q ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈâ q ëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆ

Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆäâ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Å6ÑpÃÐïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÇËÌÕäêÅ  ÇËÌÕäêÅ8mtáÓ Ð ïÕäÒÅ q ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× Ñ—×sÆ
Ñ8Ê ×xëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×
ї×sÆ
ÇÊB×ÌÊ
ËÌÅgÎÊÕäË
Év×ÌÊB×ÌÉ

$?

0?

.-  

$?

0?

FC

$?
0?
0?

FC 

S S 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

} ©¨ 76h†ª"6

‚ L i 

tõGôdìéò íÂÄòsøom‡ÍVËpÊBÕÜÇ E ÕäÓ\ÎÆÈÅgÓ\Å8Ò×pÉÊ ËpÊBÕÜÇ E ÇÅgêÕÜїÅÙ`òó×qÃÊÉ ‚ d‘ÞšËsÐÒ×sÅgÒdÇXd
ؚÕÚÙ ÅÙ^ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×0B? ÇÊ ×pÊÝ$ÊÒÇ{×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâ{ӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅJd‘ëÊÑpæÅgÒdÇÉQdxؚÕÚÙ ÅÙ^ÐÒÅßÇÅ$=ÒÅ6Ç
H

ëâ Å8ÊÑpÃld‘Å8ÒàÊàÅ5déÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅoñéÕÛ×ÌÃ3Ê\ÒÅgñÇËsÕÈêÅnÒáÓåëdÅ8ËpݗÙ
ÂÏÐTÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ ÊBÒ1ÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆxÒÊBÓ\ÅèؚÐËcÓ\ÐÒÕÈæÅ8ËpÝåñéÕä×sÃ1×ÌÃÅ3ËÌÊÕÈÇMÇÅ8êÕÜїÅÔéÉvÅ8ÒÇ
×sÃŇÓ\Å6ÉsÉÌÊBàg
Å d‘Ó\ÐÒÕÈæÅ8ËéÒÊBÓ\Å  ÕäÒ×sÅ8ËsÒdÊBƋËéÒÊBÓ\ÅFdx×sÐc×sÃŁÇÅgêÕÈÑgÅ|P ÉxїÐÒ×sËÌÐÆ ÆÈÅÔ
ëÕäÒdaÇ ËéÎdÐÕäÒ× Ñ‘×ÌÆZÙ
ÂÄÃÕÈɇÕäÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×pÊ ×sÕÈÐÒzÐÞßËpÊBÕÜÇ E ádÉvÅ6É‡Ê ×‡ÆÈÅ8ÊÉu„
× ¾ ÆÈÅ8É{ÕÈÒzÕÛ×pÉ{ëÊÑpæÅgÒdÇÙ éÅ8ÊÇ
ÊBÒǼñéËÌÕÛ×ÌÅqÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉy×ÌÐ ×sÃÅ\ޚËÌÐÒ×sÅ8ÒÇMؚÕÚÙ ÅÙcëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× ÇÊB×ÌÊÝtÓåáÉvׇëdÅïÕÈÒ
ÕäÒ×sÅ8àËpÊBÆ^áÒÕä×ÌÉyÐBÞëÆÈÐÑpæôÕ 8ÅÙtõGÊÑpÃçñéËÌÕÛ×ÌŇÐBÞëÆäÐÑpæôÕ gŁëâ×sÅ6ÉtÕÜÉxñéËÌÕä×v×sÅ8Ò¶ÐÒ ‚
ëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅÙyòó×ÌÉtÒÅgÕÈàÃëPÐËÌÕäÒà©ØšÒëÊÑpæÅgÒÇÉ :îÝ ÆÈÅ8ÉtÒÅgÅ6Ç ×sÐ`ëdÅåËsÅ6ÊÇ3ÊB×t×sÃÅ
ÉsÊÓqŁРÉvÅg×é×sÐ Ñ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌŁÊ\ÒÅgñ#ÎÊËsÕä×uâ ëÆäÐÑpæñéÃÕÈÑpÃ3ÒÅgÅ8ÇÉÄ×sÐcëPŁËÌÅ óñéËÌÕÛ×s×sÅgÒÏÙ
ÂÄÃÅ\ÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉoëÆÈÐÑpæÉnÊB×{×sÃÅïÉÌÊBÓ\Å\Ð ÉvÅg×nÐÒ¶×ÌÃÅ\ÒëÊÑpæÅgÒÇÉoëÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈÅ8É
ÊBËÌŁÑgÊÆäÆÈÅ8ÇçÊ ÉvÆÈÕÈÑgÅÙoÂÄÃŁÎÊËsÕä×uâëÆäÐÑpæÕÈÉyËÌÐB×ÌÊB×sÅ6ÇޚËsÐÓ ÐÒÅåÉsÆäÕÜїŁ×sÐï×ÌÃÅqÒŗã×8Ù
ö ËÌÅ8ÊÇ ÐÞëÆÈÐÑpæôÕ gŁëâ×ÌÅ8ÉxÒÅgÅ8ÇÉtÐÒÆäâ`×sÐ`ËsÅ6ÊÇ ‚ ëdÊÑpæÅ8ÒÇ ÆÈŠؚáÒÆäÅ6ÉsÉt×sÃÅgËÌÅ
ÕÈÉÄʇÎËsÐëÆäÅ8ÓcݑÙbÂÄÃÅtëdÊÑpæÅ8Òz
Ç d ÆäÅ6QÉ déËsÅgޚÅgËÌËsÅ6Çq×sÐqÃÅgËÌÅtñéÕÈÆäÆP×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâåëPÅnÇÕÈÉsæÉgÙ
ÂÄÃ7
Å d‘ÆÈÐàÕÜÑgÊ¦Æ dcëÆÈÐÑpæIÉvÕ gÅÕÈÉïÑgáËÌËsÅ8Ò×ÌÆäâ E%‚ î¶ëâ×ÌÅ8ÉïÊÒÇT×ÌÃÅ àÕÈêÅ8ÒIëÆÈÐÑpæôÕ 8Å
ӁáÉv×xëdÅ{ÊÒ`ÕÈÒ×sÅgàËÌÊÆCӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅ{ÐBÞéؚÒëÊÑpæÅgÒÇÉ ‚ Ýé5 E%‚ îòóÞuÔޚÐËéÅgãÊBÓ\ÎÆÈÅÔ×sÃÅ
ëÆäÐÑpæôÕ gÅïñÄÊÉ { ë©×ÌÃÅgÒIÊ ñéËsÕä×sÅcÐÞ { ë¼ñßÐáÆÈÇèÑ8ÊBáÉsÅ ‚ ëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅï×ÌÐ
ÃÊ êÅ\×ÌÃÊ × { ëèñéËsÕä×v×ÌÅgÒè×ÌÐçÕä×åñéÕä×sÃè×ÌÃÅ Ð×sÃÅ8Ë`ؚÒëÊÑpæÅ8ÒÇÉ JîÝnÒÐÒ óÎÊBËÌÕÛ×uâ 
ÆäÅ6ÉéÕÈÒ`×ÌÃÊ ×tÉsÆÈÕÈÑgÅ{ÃÊ êÕäÒà { ë ËsÅ6ÊÇ ÞšËsÐÓ ×ÌÃÅgÓ ÕäÒ ÐËpÇÅ8ËÄ×sÐïàÅ8ÒÅgËpÊ ×ÌÅoÊ\ÒÅgñ
{
ë`ÎÊBËÌÕÛ×uâïëÆäÐÑpæ\ñéÃÕÜÑpÃ`ÕÜÉG×sÃÅ8Ò`ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Òc×sÐå×sÃÅoÎdÊBËÌÕÛ×uâ ÆÈÅoÕäÒ`×sÃÕÜÉÄÉvÆÈÕÜїÅÙbötÒ
{
ëçËÌÅ8ÊÇ3ñGÐáÆÜÇçÑgÊáÉvŁ×sÃÅ ÆÈÅåæÒÐ ñéÒ3×ÌÐ ÃÐÆÈÇ3×sÃÅ\ÇÊ ×pʶØZÊÉoÇÕÈÉv×sÕÈÒї×yޚËÌÐÓ
×sÃÅïÎÊËsÕä×uâÝt×sÐ ëdÅïËÌÅ8ÊÇÙ\òóÞG×ÌÃÕÜÉ ÆäÅïñÄÊÉnÓïÊËsæÅ8—
Ç d—Ð ïÕÈÒFÅ dB
Ô d‘ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈ
â d‡ÐË
ËsÅ8ÎdÐËv×ÌÅ8Ç ÊÒ`òsø#ÅgËÌËsÐË×ÌÃÅgÒ`×sÃÅnÐ×sÃÅ8ËnØsؚÒëÊÑpæÅgÒdÇÉ ‚ Ý ÆäÅ6ÉÄÕäÒ`×sÃÅnÉsÆÈÕÈÑgÅqØðÕZÙ ÅÙ
ؚÒëÊÑpæÅgÒÇÉ Dî݁ÇÊ ×ÌÊzÊÒÇ ‚ ÎÊËsÕä×uâ݇ñßÐáÆÜÇIëdÅ ËÌÅ8ÊÇIÊBÒÇ@×sÃÅ { ëIëÆäÐÑpæ
ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÅ6ÇÙ
ÂÄÃ:
Å SáÅgáÅ6÷$ÅgÒqÊBËÌàáÓ\Å8Ò×ÖӁádÉu×bëPÅ ‚ ÐË^àËsÅ6Ê ×sÅ8ËVÊÒÇqÉvÅg×ÌÉ^×sÃÅéÓïÊBãÕÈӁáÓ)ÒáÓ
ëdÅ8ËyÐÞËsQÅ SáÅ8Év×ÌÉé×ÌÃÊ ×nÑgÊÒçëdÅåÎá×oÕäÒ¼>
Ê SáÅgáÅqÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8Ç ñéÕä×söÅ8ÊÑpÃ3ëdÊÑpæÅ8ÒÇ 
ÆäÅÙVö1ÇÊÅgÓ\ÐÒåÕÈÉbÉsÎÊ ñéÒÅ6Ç{ޚÐËVÅ6ÊÑpÇëdÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅß×sÐnÉsÅgËÌêÕÜїÅG×sÃÕÈ=
É SáÅ8áÅßÑ8ÊBÆÈÆäÅ6Ç
ÊÉsâÒdÑ ËéÕÈÐÙ
ÂÄÃÅnÒÊBÓ\Å{ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×ÄÊBÆÈÆäÐ ñxÉÄÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6É×ÌÃÅnàÕÈêÅ8Ò ëÊÑpæÅgÒdÇÒÊBÓ\ÅoÉu×ÌËsÕÈÒàqñéÕÛ×ÌÃ
×sÃÅïÊBÎÎËsÐÎËÌÕÈÊB×sŇëÊÑpæÅ8ÒÇÙ{ÂÄÃÕÜÉoÉv×sËÌÕÈÒà ñéÕÈÆäÆbëPÅqáÉvÅ6ÇçÕÈÒ¶ËÌÅgÎPÐËs×sÕÈÒà Å8ËsËÌÐËpÉxÐÒ
×sÃÅ{ËÌáÒÒÕÈÒà\ËpÊBÕÜÇÙ
õÊÑpüëÊÑpæÅgÒÇ ÆÈÅ ËÌÉv×{ÒÅgÅ6ÇÉn×ÌÐëPÅïÕÜÇÅgÒ×sÕ Å6Çç×ÌÐ ×sÃÅ\ËpÊBÕÜÇ E ÇÅgêÕÜїÅ\êÕÈÊ`×sÃÅ
d‘ÅgÒàÊBàF
Å d`Éu×ÌËsÕÈÒàèÉsÅgÒ×c×sÐèëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆZÙ&òóÞoËÌÅ SáÕÈËsÅ6ÇIÊ dÆäŶÑ8ÊBÒ1ÃÊ êÅÕä×ÌÉ
ÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÕäÐÒçñéÕä×sÃç×ÌÃÕÜÉ{ÇÅgêÕÜїÅå×sÅgËÌÓ\ÕäÒdÊ ×sÅ6ÇçñéÕä×süo
Ê dgÇÕÈÉsÅgÒàÊBàFÅ d{Év×sËÌÕÈÒàفøyÒÑgÅ
ÊzëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ3ÕÜÉïÅ8ÒàÊàÅ8Ç@ÕÛ×pÉcÊÑ8їÅ6ÉsÉ\ÆÈÅgêÅgÆxÑgÊÒ1ëdÅ3ê ÊBËÌÕÈÅ8ÇIëdÅg×uñGÅ8ÅgA
Ò d‘ËÌÅ8ÊÇ
ñéËsÕä×s5Å d =
Ô d‘ËÌÅ8ÊÇ GÐÒÆä
â d =
Ô d‘ñéËÌÕä×sÅ óÐÒÆä
â dnÊBÒd

Ç d‘Ð \ÕÈÒ5Å d‡ÊÉtËsQÅ SáÕäËÌÅ8Ç$ÙyÂÄÃÅ\ÇŗÞðÊáÆä×
ÕÈ:
É d‘Ð ïÕäÒ5Å dbÉsÐtÕÈҁÓ\ÐÉv×VÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 6Ê ×ÌÕäÐҁÉvÕä×sádÊ ×sÕÈÐÒdÉVÊO
Ò d—ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉ$ËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌFÅ dbÉv×sËÌÕÈÒà
ÒÅgÅ6ÇÉÄ×sÐ\ëPŇÉvÅ8Ò×ß×ÌÐ\×sÃÕÜÉxÇÅ8êÕÈÑgÅÙ
N*ÃÅgÒ¼×sÃÅ ÆäÅïëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ× Bё×ÌÆÕÈÉnËÌÅ8ÊÇç×ÌÃÅgÒèÊÆÈÕäÒÅïÕÜÉ{Ðá×sÎá×{ޚÐË{ÅgêÅgËÌâ3ÅgÒ
àÊBàÅ8ÇèëdÊÑpæÅ8ÒÇ dÆäÅÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÕäÒà¼Õä×ÌÉïÊÑ8їÅ6ÉsÉqÉu×pÊ ×ÌáÉ3ؚÅÙ àd+
Ù d—ÇËÌÕÈêO
Å ¾Í Å8ÒàÊàÅ8Ç$Ô
ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×s5Å dgݗÙnötÆÈÉsÐëÊÑpæÅgÒÇ ÆäÅ6Éy×sÃÊB×oÃÊ êŁëPÅgÅ8Ò¼ÇÕÜÉsÅgÒàÊBàÅ6ÇçÊBÒdÇçÒÐ× d—ËsÅ
d‘ÅgÒàÊBàÅ8Ç Ðá×ÌÎá×tÊqÆäÕÈÒÅcØðÅÙ à
Ù d—ÇËÌÕÈêÅ E ÍbÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ6X
Ç dgݗÙ

\=

$? 

=

FC 

=
.R

.R

DC

DC

=TI
+I

JI

(I 

=

DC

$

AI
H=

H

(I #

A=

L= 

=
, 

.O !=

=

/- 

=

A=

0?

,

$
FC

U=

0?

J=

F=

/-

FC

$ 
I

T

'=

(= = 

= 

=

0=

DC

K

$?

)=

, 

, 

,S$ýW6X6xý 

üVU6;oýVþÿ~}

‚ L { 

=

$?

N*ÃÅ8Ò×sÃÅ ÆÈÅnëÕÈÒa
Ç ËéÎPÐÕÈÒ× Év×ÌÊB×ÌÉßÕÈÉÄËÌÅ8ÊÇc×ÌÃÅgÒ ÊqÆäÕÈÒÅ{ÕÜÉÄÐá×ÌÎá×éñéÃÕÜÑpÃÉsÃÐ ñxÉ
×ÌÃÅ{їáÓåáÆÈÊB×sÕÈêÅoÒáӁëPÅgËÄÐBÞ^ËsÅ6ÊÇÉßÊBÒÇ ñéËsÕä×sÅ6ÉßÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ǩؚÕÈÒїÆÈáÇÕÈÒàqÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ6ÉÌÝ
ޚÐËéÅ8ÊÑpÃëÊÑpæÅgÒdÇ ÐÞÏ×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇÇÅgêÕÜїÅÙÂÄÃÅoޚÐËÌÓ\ÊB×éÐBÞV×sÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅnÕÜÉ 
Lé¯Ë L%ËxїÒ×¯Ë L%ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉC
ñ L%ËxїÒ×
ñ L%ËÄÞðÊÕäÆÜÉ8l ‚ Ë ‚ ËxїÒ×Ë ‚ ËÄÞðÊBÕÈÆÜÉdñ ‚ ËxїÒ×$ñ ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉ8l
ÙÈÙäÙ
ñéÃÕÜÑpÃMÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÅ6Éå×sÃÊB×qëÊÑpæÅ8Ò7
Ç LMØ ×uâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâz×sÃÅ3ÇËÌÕäêÅ LÝ{ÃÊÉåÓïÊÇÅ`¯Ë L%ËxÑgÒ×
ËÌÅ8ÊÇÉgÔ
ñ L%ËxїÒ×qñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ¯Ë L%ËÄÞðÊÕäÆÜɇËÌÅ8ÊÇèÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉqÊBÒÇ@
ñ L%ËÄÞðÊBÕÈÆÜɁñéËÌÕÛ×ÌÅ ÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8É
ÊÒÇ*×ÌÃÊ × ëÊÑpæÅgÒÇ ‚ ØðÇËsÕÈêÅ ‚ Ý ÃÊÉ`ÓïÊÇÅ¼Ë ‚ ËxїÒ× ËÌÅ8ÊÇÉgÔtñ ‚ ËxїÒ×ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ
Ë ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉ\ËsÅ6ÊÇ@ÞðÊBÕÈÆäáËsÅ6ÉïÊBÒÇMñ ‚ ËÄÞðÊÕäÆÜÉ\ñéËÌÕÛ×ÌÅ`ÞðÊÕäÆÈáËÌÅ8ÉcÊÒÇ1ÉvмޚÐËv×ÌÃIޚÐËïÅ8ÊÑpÃ
ëÊÑpæÅ8ÒÇ ÕÈÒ×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù
òóÞx×ÌÃÅ`Év×sËÌÕÈÒ—
à d 8ÅgËÌÐÉv×ÌÊB×ÌeÉ dÕÜÉåñéËsÕä×v×ÌÅgÒè×ÌÐç×sÃÅ ÆÈÅ ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× BÉu×pÊ ×Ìɇ×sÃÅ8ÒIÊÆäÆ
ÑgáӁáÆÜÊ ×ÌÕäêÅ3ËsÅ6ÊÇ1ÊBÒdÇ1ñéËsÕä×sÅçÑgÐáÒ×ÌÉïޚÐËcÅ6ÊÑpÃ1ëÊÑpæÅgÒÇIÐBÞn×ÌÃÅçËpÊBÕÜÇMÉsÅ—× ÊËsÅ
8ÅgËÌÐÅ6ÇÙ

@

0C

C

K=

0?

!2oö33íG÷$õ
4ZV Wþ 9
7 þ89YX6)
5 "B Wþ 9*% V Wþ 9
û
6!T+C!aþ6"
5 û 1 +£û>879 4ZV -þ 9 V
eü-ý
û
6!*û"û19 £þ <%û> . O%ýFû>Q1=9>( 7 ý.5mú"þ ?"û>QC f z +mû>Fÿ .
:4!; (8< V 9 . V 9…ü 4ZV -þ 9 V
eü-ý
û
6! 

|û-úFú@9 £þ <%û> . %û9[6X S £þeü"û 4ZV Wþ 9 V
rü-ý
FFF
û
6!*û"û19 £þ <%û>1O%ýFû>Q1=9>( 7 ý.m
5 ú"þ ?"û>QC f z +mû>Fÿ$
:4!; (8< V 9 V 9…ü 4ZV -þ 9 V
eü-ý
û
6! 

|û-úFú@9 £þ <%û>M %û9[6X S £þeü"û 4ZV Wþ 9 V
rü-ý
ÂÄÃÕÜÉcÅgãÊBÓ\ÎÆÈÅçїËÌÅ8Ê ×ÌÅ8Éq×ÌÃÅ= ÆÈÅ
dM ? ËÌÊÕÈÇ E d ÊÉcÊzëÕÈÒÇMÎdÐÕäÒ×`ÊÒÇI×sÃÅ8Ò*ëÕÈÒÇÉ
×ÌÃÅcËpÊBÕÜÇ E ÇÅgêÕÜїÅïÐÒèÕÛ×6ÙÂÄÃÅK= ËÌÉvׇÅ8ÑpÃÐçїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ©Å6Éu×pÊBëÆÈÕÜÉvÃÅ6Én×sÃÅcÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆ
ËpÊBÕÜÇçÇÅ8êÕÜїŁÒÊBÓ\ÅåÊÉJ 
Ë E ÙyÂÄÃÅqÉváëÉvÅQSáÅgÒ×tÅ6ÑpÃÐ`ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉyÊBËÌŁÉsÃÐ ñéÒ3ÕäÒ
ÎÊÕäËpÉßޚÐËéÅ6ÊÑpÃëÊÑpæÅgÒÇ+= ÆÈÅÍbÐÒÅ{ÉvÅ8ÒÇÕÈÒàïÊBÒld‘ÅgÒàÊBàÅFdyÉu×ÌËsÕÈÒà\ÊBÒÇ`×ÌÃÅ{ÐB×ÌÃÅgË
ÉsÅgÒÇÕäÒàÊBÒ
dgÊÑgÑgÅ8ÉÌÉQdnÉv×sËÌÕÈÒàï×sÐ ×sÃÅH= ÆÈÅdM ? ËÌÊÕÈÇ E ? ї×sƀd ÙßõÊÑpÃkd‘ÅgÒàÊBàÅFdoÉv×sËÌÕäÒà
ÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6ÉnÊ`ëdÊÑpæÅ8ÒÇ(= ÆäÅçØðêÕÈÊE= ÆÈÅcÇÅ8ÉÌїËÌÕÈÎ×sÐË i ÝyñéÕÛ×ÌÃzÊëÆÈÐÑpæ¶ÉsÕF8C ÅïÐBÞ {-‚8ú î
ëâ×sÅ6ɁÊBÒdÇ¼Ê ÓïÊBãÕÈӁáÓÐSáÅgáÅcÆäÅ8ÒàB×ÌÃzÐBÞ { ÙÂÄÃÅ\ޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà
dgÊÑgÑgÅ8ÉÌÉQdåÉv×sËÌÕäÒà
ÊÇewuáÉv×ÌÉt×sÃŁÊÑgÑgÅ8ÉÌÉéÆäÅ8êÅ8ÆÏÐBÞÖ×ÌÃŇëÊÑpæÅgÒdÇ= ÆäŇޚËsÐÓ d—Ð.ï
- ÕäÒÅFd\Ø ×ÌÃÅåÇŗÞðÊBáÆÛבÝß×sÐ
d—ËsÅ6ÊÇó ñéËsÕä×sÅ5d ÙÖÂÄÃÕÜÉÄÕÈÉxÊ\ÉsÕÛãÇÕÈÉsæ ËpÊBÕÜÇ Ésŗ×6Ù
HTmnøoÂÄõGôCÍdÂÄÃŇÉvÕDgC ÅnÐBÞV×sÃÅ{ËsÅ6ÉváÆä×ÌÊÒ×ÄËpÊBÕÜÇÉvÅg×xñéÕäÆÈÆ$ëPÅn×sÃŇÉsÕF8C Å{ÐBÞV×sÃŇÉsÓïÊBÆÈÆäÅ6Éu×
ëÊÑpæÅ8ÒÇӁáÆä×sÕÈÎÆÈÕäÅ6Ç ëâ`×sÃŇÒáӁëPÅgËxÐÞÇÊ ×pÊ\ëÊÑpæÅgÒÇÉtÊÇewuáÉv×sÅ6Ç3ÇÐ ñéÒñßÊËÌÇÉ
×ÌÐcÊBÆÈÕäàÒ ×ÌÐqëPŇÊqӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅ{ÐBÞV×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×P ÉÄëÆäÐÑpæÉsÕF8C Å\ØðëÆÈÐÑpæôÕDgC ŠݑÙ
H@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÊÕÈÇ-LÔËÌÊÕÈÇ ‚ ÔËpÊBÕÜÇ%¾ÔËpÊBÕÜÇ,G
Hèõ

‡ˆŠ‰ˆ‹ò‰

ÃvÄv³

”z^%›=µ

Æ›=ZF[XŸÒ¤T\ [,Z|ÇZ…™"[Xµ

EóæcËÌÊÓ

H@ôùnmoøyíGôòvôCÍëÕÈÒÇ

ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× 

S S 

qüVþh ý <
;!gü"a«m¬|­W®­cü 
?@?@6h ÿéþCB^þGÿéþ#åüVþ

} ©¨ 76h†ª"6

ú

‚ L 

tõGôdìéò íÂÄòsøom‡ÍÂÄÃÅxËpÊBÓ]=ÆÈÅtÉvâÉv×sÅ8ÓNáÉsÅ8ÉÓqÅ8Ó\ÐËÌâÐÒq×ÌÃÅx×pÊBËÌàŗ×ÉsâÉu×ÌÅgÓpP É
ÃÅ8ÊÎI×ÌÐèÉváÎÎdÐËv× ÊÒMÃÕäÅ8ËÌÊËÌÑpÃÕÜÑgÊÆ#=dÆäÅçÉsâÉu×ÌÅgÓ ÙÂGâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâTËpÊBÓ ÕÈÉ\×ÌÃÅ3ËÌÐÐ× 
= ÆäÅzÉsâÉv×sÅ8Ó ÕäÒÊ@ÃáÉsæâMÅ8ÒêÕÈËÌÐÒÓ\ÅgÒ×6Ù îtÒÆäÕÈæżÊ@ÒÐËÌÓ\ÊÆQ=ÆÈÅzÉvâÉv×sÅgÓ ËpÊBÓ
ÆÈÊÑpæÉÖÎPÅgËpÉsÕÈÉv×sÅ8ÒїÅÙVÂÄÃÅ8ËsÅgޚÐËÌŇØðÊÉsÉsáÓ\ÕäÒàn×sÃÅéÃÅ6ÊBÎïËÌÅ8ÉsÕÈÇÅ8ÉÖÕÈÒÍËéÒÐÒËIëÊ ×s×sÅ8Ësâ
ëÊÑpæÅ8ÇïáÎx 
ö©3 ÝñéÃÅgÒ`×sÃÅy×ÌÊËsàŗ×ßÉsâÉu×ÌÅgÓKÆÈÐÉsÅ8ÉGÎdÐ ñßÅgË6Ô×sÃÅnїÐÒ×sÅgÒ×pÉÐÞÏ×sÃÅ
ËÌÊÓ]= ÆÈÅnÉvâÉv×sÅgÓ ÊBËÌÅxÆÈÐÉv×8ÙbÂÄÃÕÜÉÕÜÉßÉvÕÈÓ\ÕäÆÜÊBË×sЇ×ÌÃÅoñßÊ â×sÃÅ dM? ×sÓ\Îd= ÆÈÅyÉsâÉu×ÌÅgÓ
H

ñGÐËsæÉßÕäÒ3îtÒÕÛãÙ

HIôõõ öt÷VôøåÍÓ\ÅgÓ
‡ˆ‹‰ˆ¦öŒ

ÃvÄv’+ävÀ%‘

”MZ5˜]µA\ ›™"[*^%›=_Ÿœµ 

DC 

^%[X›VŸZ7›=_ŸÒ —^-˜€™"[XZ 

^2 

L=
DC *3 

HIôùomnøyíGôòvôCÍGËÌÊÒÇÕÈÐ Ç1ÇÅgêÕÜїŠóÒMÒÐÎ,I óë1їÒ×]KyI ÚÞ dÆäƋËxÑpÃ"K„I ÚÕxÕÈÒÕä×ËxÑpÃ"KDI óÐ
Ð ÉvÅg×]KCI ÉtÉsÕ 8ÅKCI f àËÌÎËxÉvÕ gÅKI uô3ÉsÅgÅ6Ç5KCI ãޚÅ8ËËxÉsÕ gÅKCI
ËÌÇñéË ] ËÌÇÐÒÆÈâFKI Â
ÉvÅQCS ] ËpÊBÒ"K=I Úê"b nøomK

.R 

FC 
 

tõGôdìéò íÂÄòsøom‡ÍËÌÊÒÇÕÈÐoÇÅ =ÒÅ6ÉbÊyËpÊBÒàÅÐҁ×ÌÃÅéÇÅgêÕÜїÅßޚËÌÐÓ#×sÃÅÄÉv×ÌÊËv×bÐÞ×sÃÅ
ÇÅgêÕÜїÅß×sÐnÕä×P ÉÖÅgÒÇÔÐËVޚÐËÊyÆäÅ8ÒàB×ÌÃåÐÞPÉsÕF8C ÅÄòum E%‚ î_Ú ëâ×sÅ<bß÷Öø{ì I ôCÔ ÕÛÞÉsÎdÅ6їÕF= Å8ÇÔ
H

ÕäÒ¼ñéÃÕÜÑpÃç×sÐ ÎPÅgËsޚÐËÌÓ Ù‡ÒÐμËpÊBÒÇÐÓ ñéËsÕä×sÅq×sÃÅgÒ¼ËsÅ6ÊÇçÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉ8هöxÆÈÆbËÌÅ8ÊÇÉ
ÊBÒÇ©ñéËsÕä×sÅ6ÉnÊBËÌÅåÕÈÒ©ÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ6ÉnÐBÞ E"‚ î ëâ×sÅ\ëÆÈÐÑpæÉ8ÙDtVÕÈËÌÉv×8ÔÅ8êÅgËÌâ3ëÆÈÐÑpæ3ÕäÒ¼×sÃÅ
àÕÈêÅgÒ ËÌÊÒàÅéÕÜÉÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Å8Ç ñéÕÛ×ÌÃ`ʇÉsÎdÅ6Ñ—Õ dÑyÎÊ ×s×sÅgËÌÒ$ÙbÂÄÃÅ8ÒïޚÐËßÅ8ÊÑpÃïÐÎPÅgËpÊ ×sÕÈÐÒÏÔ
ÊåËpÊBÒdÇÐÓKÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ`ÕÈÒ`×sÃÅ{ËpÊBÒàÅyÕÜÉéÑpÃÐÉvÅ8Ò`ÊBÒdÇ`ÊqËpÊBÒÇÐÓ ÒáӁëPÅgËéÐÞ^ëÆÈÐÑpæÉ
ÊBËÌÅoñéËÌÕä×v×sÅ8Ò3ñéÕÛ×ÌÃçÊïÉvÎPÅ8ÑgÕ PÑ{ÇÊ ×pÊ\ÎÊ ×s×sÅgËÌÒ$ÙéøyÒїÅ{ÒÐÎ ñéËsÕä×sÅ{ÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉÄÃÊ êÅ
ÐÑ8їáËÌËÌÅ8ÇÔ6ÒÐÎ{ËÌÅ8ÊÇÉ$ÊËsÅÎPÅgËsޚÐËÌÓ\Å8ÇnÊ ×^×sÃÅGÊBÎÎËÌÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅbÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉÏÊBÒÇnÆÈÅgÒà×sÃÉ
×sÐzêÅ8ËsÕäޚâz×sÃÅ ÎËÌÅgêÕÈÐáÉsÆÈâèñéËsÕä×v×ÌÅgÒ1ÇÊ ×pÊÙ1÷ÏÊÉv×sÆÈâÔGÊBÆÈÆxÇÊ ×pʶÐÒ@×ÌÃÅ3ÇÅgêÕÜїŠÕÈÉ
êÅgËÌÕ Å8ÇÙyÂÄÃÊ ×tÕÜÉ8ÔCÊÒâ`áÒñéËÌÕÛ×s×sÅ8ÒçëÆÈÐÑpæ ÉsÃÐáÆÜÇ ÃÊ êŇÐÒÆÈâ`×sÃÅåÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Ê ×ÌÕäÐÒ
ÎÊ ×s×sÅgËÌÒTÊBÒdÇèÊBÒâ©ëÆäÐÑpæ©×sÃÊB×åñÄÊÉ{ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Òz×sЩÉsÃÐáÆÈÇzÃdÊ êÅ\×sÃÅ`ÊBÎÎËsÐÎËÌÕÈÊB×sÅ
ÇÊ ×pʁÎÊB×v×ÌÅgËÌÒ$V
Ù N*ÃÅgÒ3ÊåñéËsÕä×sÅoÐBÞÖʁàÕäêÅgÒ ÆÈÅgÒàB×sÃ`ÐÑgїáËÌÉ8ÔÅ8ÊÑpà E"‚ î{ëâ×sÅoëÆäÐÑpæ
ñéÕÛ×ÌÃÕäÒ×ÌÃÅ{ñéËsÕä×sÅ{ÃdÊÉéÊqÃÅ8ÊÇÅgËxÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÕäÒàq×ÌÃÅ{ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒ ÒáӁëPÅgË6Ô×ÌÃŇÉu×pÊBËs×
ÐBÞß×sÃÅïñéËÌÕÛ×ÌÅïÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒÏÔ×sÃÅ ÆäÅ8ÒàB×ÌéÐÞßñéËÌÕÛ×ÌÅcÊBÒÇ©×ÌÃÅcÇÊ ×pÊ ÆäÆÎÊ ×s×sÅgËÌÒ$Ù ÂÄÃÅ
ËsÅ6Éu×{ÐBÞßÅ8ÊÑpà E%‚ î ëâ×ÌÅqëÆäÐÑpæ3ÕÜÉ{ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ gÅ6ǶñéÕä×sÃèÊ ÆÈÆbÎÊ ×s×sÅgËÌÒ$ÙïÂÄÃÅ\Ðá×sÎá×
ÐBÞV×sÃÕÜÉtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ÎËÌÐ êÕÜÇÅ6Éß×sÃÅ{ò ø×sËpÊBÒdÉuޚÅ8ËéËÌÊB×sÅ8ÉxÕäÒ 3Å8àÊBëâ×sÅ6É{Ø @béÝÄÊÒÇ
ÓqÕÈÆÈÆäÕÈÐÒçëâ×sÅ6ÉåØ 3ëdÝxޚÐËt×sÃÅå×sÃËÌÅgŁÎÃÊÉsÅ8ÉyÐBÞò øåÔ×ÌÃÊ ×oÕÈÉoÉvQÅ SáÅgÒ×sÕÜÊBÆ^ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔ
ËÌÊÒÇÐÓ)ñéËÌÕä×sÅ8ÉV×ÌÃÅgÒ\ËÌÅ8ÊÇÉgÔBÊÒÇ ÒÊBÆÈÆÈâÉvQÅ SáÅgÒ×sÕÜÊBÆËÌÅ8ÊÇÉ8Ù^ÂÄÃÅéÉsÕ 8ÅÄÊÒÇåÐ ÉvÅg×
ê ÊÆäáÅ8ÉÄÓïÊ âcÃÊ êÅoÊïÉsá \ãÙ

FC

F=

`=

F=

DC

c3

,d

a?
H=

DC

a?

E= 

3

E=

FC

b3

.R

HMøyíÂÄòsøomyôCÍ

`

`

` 

óëçїÒ×8Í éÅ6Éu×ÌËsÕÜё×nÊBÆÈÆÏËÌÅ8ÊÇ3ÊBÒÇ ñéËÌÕÛ×ÌŁÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉÄ×ÌÐcëPŁӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅ8ÉyÐBÞÑgÒ×
ã E%‚ îëÆÈÐÑpæÉ8ÙbÂÄÃŇÇŗÞðÊáÆä×xÕÈÉ ‚ Ù 
ÚÞ'= ÆÈƊËxÑpÃ$ÍTÂÄÃÅ©ÇÊB×ÌÊU=dÆäÆnÎÊB×v×sÅ8ËsÒáÉvÅ6Ç*ÕÈÒñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉÉvÃÐáÆÜÇ*ëdÅ(=ÆÈƊËxÑpÃ$Ù
=ÆÈƋËxÑpÃ`ÓåáÉu×xëPŇÉsÎdÅ6їÕF= Å8ÇÊÉéÊqÃÅgã`ÒáӁëPÅgË6ÙbÂÄÃŇÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÈÉ:LBã i tßÙ 
óÕÖÕäÒÕä×ËxÑpÃÏÍtÂÄÃÅT= ÆäÆbÎdÊ ×v×ÌÅgËÌÒçáÉsÅ8ǶñéÃÅgÒ©ÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕÜÉvÕÈÒà`×sÃÅ\ÇÅgêÕÜїÅ\ÉvÃÐáÆÜÇ
ëPŁÕÈÒÕä×ËxÑpÃ$Ù d= ÆäƋËxÑpÃ3ӁáÉv×yëPÅåÉsÎPÅ8їÕF= Å6Ç3ÊÉtÊ Ãŗã ÒáӁëPÅgË6ÙtÂÄÃÅqÇŗÞðÊáÆä×
ÕÜÉ:L ã%L|LÙ 

eQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

üVU

‚|‚ L

` 

ÚжÐ.RÉvÅg×8ÍïöxÆÈÆÄËsÅ6ÊÇɇÊÒÇèñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉåÊBËÌÅï×sЩëdÅ`ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ÇzÐ/RCÉsŗ×Bg ‚ î6óëâ×ÌÅ
bÄ÷Vø{ì I ô\ÕÈÒ×sÐå×sÃÅ{ÇÅ8êÕÜїÅÙböxÆÈÆËsÅ8ÎdÐËv×ÌÅ8Çcê ÊÆäáÅ6ÉñéÕÈÆÈÆëdÅnËÌÅgÆÜÊ ×sÕÈêÅt×sÐå×sÃÕÜÉ
Ð.R ÉvÅg×8ÙÂÄÃÅ{ÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÜÉQq
h ÕZÙ Ån×sÃŇÉv×ÌÊËv×éÐÞÏ×sÃŇÇÅgêÕÜїÅÙ
‚ 
óÉtÉvÕDgC ÅÍÂÄÃŇÉsÕF8C ÅÔÕÈÒJg î6ó ëâ×ÌÅTbÄ÷Öø{ì I ôCÔÐBÞV×sÃŁËÌÊÒàÅnáÎPÐÒ ñéÃÕÜÑpÃ3ñGÅ
ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ ×sÃÅ{ÕÈÐÙ 
ÚêCÍ"é áÒ`ÕäÒêÅ8ËsëPÐÉsÅtÓ\ÐÇÅoÎËÌÕäÒ×sÕÈÒàqÐá×ÄÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕD8C ÊB×sÕÈÐÒ`ÕäÒޚÐËsÓïÊB×sÕÈÐÒ$ÔÊBÒÇ
×sÃÅ%= ÒÊBÆ^êÅ8ËsÕFd= ÑgÊB×sÕÈÐÒÐBÞÖ×sÃŇñéÃÐÆÈŁÉsÎdÅ6їÕF= Å8Ç ËpÊBÒàÅnÐÒ ×ÌÃŁÇÅ8êÕÜїÅÙGòóÞÊ
ÉvÅ6їÐÒÇ'ó ê{ÕÈÉÖàÕäêÅgҁ×sÃÅ8ÒqÇÅg×ÌÊÕäÆÜÉVÐBÞdÕÈÒÇÕÈêÕÈÇáÊBÆËÌÅ8ÊǁÊBÒdLJñéËÌÕÛ×ÌÅßÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉ
ÊBËÌÅnÎËsÕÈÒ×sÅ6ÇÙ 
¦boÍÏötÆäÕÈàÒèÊÆäÆbËpÊBÒÇÐÓ ñéËÌÕÛ×ÌÅïÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒdÉo×sÐ3ëPÅcÊ`ÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ ÐBÞéїÒ×{ãg ‚ îÙ
N*ÃÅgËÌŇїÒ×tÕÜÉxÉsÎdÅ6їÕF
= Å8Ç ëâ ×sÃÅ'ó ë3ÐÎ×sÕÈÐÒ$ÙßÂÄÃÕÈÉtÕÈÉxáÉvÅgޚáÆÏñéÃÅgÒ3ñéËÌÕÛ×ÌÕäÒà
×sÐ{ËpÊ ñ@ËpÊBÕÜÇ\ÇÅgêÕÜїÅ8ÉÖñéÃÕÈÑpÃ\ËÌÅSáÕÈËsÅÄëPÐB×sÃcÊL= ãÅ6ÇqñéËsÕä×sÅxÉsÕF8C ÅéӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅxÊBÒÇ
ÊBÒ ÊBÆÈÕäàÒÅ8Ç3d—Év×ÌÊËv×éÐÞ^ñéËÌÕÛ×ÌÅFdoÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8Ù 
€fYàËÌÎËxÉsÕFC ́mxÐËsÓïÊÆäÆÈâÔ^ËÌÊÒÇÕÈÐÎPÅgËsޚÐËÌÓïÉ{ÒÐμñéËÌÕä×sÅ8É{×sÃÅ8ÒèÒÐÎzËÌÅ8ÊÇÉgÙ
ÂÄÃÅ" fIÐÎ×ÌÕäÐÒnÑ8ÊB҇ÑpÃÊÒàÅV×ÌÃÕÈÉÏ×sÐéÎPÅgËsޚÐËÌÓàËÌÎËxÉvÕDÖ
C ñéËsÕä×sÅ6ÉC×sÃÅg҇àËsÎËxÉsÕDC
ËsÅ6ÊÇÉÏÆäÐÐÎÕäÒàtáÒ×sÕÈÆÒÐ΁ÐÎPÅgËpÊ ×sÕÈÐÒdÉ$ÃÊ êÅÐÑgїáËsËÌÅ8ÇÙVÂÄÃÅGÇŗÞðÊBáÆÛ×d‘àËsÐáÎ
ÉvÕDgC Å5doÕÛÞÖÒÐÎÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒÉ8ÙòóÞÖàËÌÎËxÉsÕFn
C ÕÜÉéÒÅgàÊ ×ÌÕäêÅÔ×ÌÃÅgÒ3Ê\ËpÊBÒÇÐÓ àËÌÐáÎ
ÉvÕDgC ÅnÕÜÉxÑpÃÐÉvÅ8Ò$Ù 
3 ËÌÇñéË ] ËÌÇÐÒÆÈâCÍ
bßâ ÇŗÞðÊáÆÛ×6ÔoÊMÇÅ6Éu×ÌËsáї×sÕÈêżËsÅ6ÊÇó ñéËÌÕÛ×ÌÅç×sÅ6Éu× ÕÜÉ ÎdÅ8Ëi
ޚÐËÌÓ\Å8Ç@Øj3 ËpÇñéËpݗÙåÂ^Ð`ËÌáÒ¼ËÌÊÒÇÕÈÐ`ÕÈÒzÊ ÒÐÒ, ÇÅ8Év×sËÌáё×ÌÕäêŁñÄÊ âÔ$ÉsÎdÅ6їÕäޚâ
×sÃÕÜÉyÐÎ×ÌÕäÐÒ3ñéÕÛ×ÌÃ3×sÃÅqÉváë,Ú ÐÎ×sÕÈÐÒ3ÐÞbËÌÇÐÒÆÈâÙxÂÄÃÕÜÉtñéÕÈÆÈÆÏËÌÅ8ÉsáÆÛ×oÕäÒ3ËpÊBÒdÇÕäÐ
ÐÒÆÈâcÎPÅgËsޚÐËÌÓ\ÕäÒà\ËÌÅ8ÊÇÉgÙ 
ómÍFbßâïÇÅgÞðÊBáÆä×8ÔÇÊB×ÌÊ{ËÌÅ8ÊÇ\ÕÈÉßÊBÆÈñßÊ âÉÑgÐÓ\ÎÊËsÅ6ÇqÊàÊÕäÒÉv×ñéÃÊB×GñÄÊÉñéËsÕä×i
` 

`

`
`

`

`

`

×sÅ8Ò$Ù'bßâ@ÉsÎdÅ6їÕäޚâÕÈÒàz×ÌÃÕÈÉcÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ô×ÌÃÅçїÐÓ\ÎÊBËÌÕÈÉsÐÒIñéÕäÆÈÆxÒÐ×ïëdÅ3ÓïÊÇÅÙ
ÂÄÃÕÜÉxÐÎ×sÕÈÐÒ3ÕÜÉxáÉsŗޚáÆÈÆÏñéÃÅgÒ3âÐá3ÊBËÌÅ{ÐÒÆÈâÑgÐÒÑgÅgËÌÒÅ8ÇñéÕä×sÃ3ÎPÅgËsޚÐËÌÓ\ÕäÒà
ËÌÊÒÇÐÓ ËsÅ6ÊÇÉÄÊÒÇ ñéËÌÕä×sÅ8ÉtÊBÒÇ`ÒÐB×xÕäÞV×sÃŇÇÊB×ÌÊ\їÐËsËÌáÎ×pÉgÙ
uøå
Í bßâ¼ÇŗÞðÊáÆÛ×6ÔÏ×ÌÃÅïËpÊBÒÇÐÓ ñéËÌÕÛ×ÌÅïÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ{ÊÒÇzÉvÕ gÅ6É{ÊBËÌÅïÑpÃÐÉsÅgÒzÉvÐ
×sÃÊB×y×ÌÃÅgâ¶Ð êÅgËÌÆÜÊBÎ$
Ù bGâçÉsÎPÅ8їÕäޚâÕäÒà ×ÌÃÕÈÉoÐÎ×sÕÈÐÒ$ÔÐ êÅgËÌÆÈÊÎÎPÅ8Ç ñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉnÑgÊÒ
moøoÂ@ÐÑ8їáË6
Ù bßâÑ8ÊBËÌŗޚáÆñéÃÅ8ÒåádÉvÕÈÒào×sÃÕÜÉÖÐÎ×sÕÈÐÒqÕÛÞPâÐáËÖÇÅgêÕÈÑgÅÄÕÈÉbÉsÓïÊBÆÈÆZÙ
ôÉsÅgÅ6ÇÍôÎdÅ6їÕäޚâ`Ê\ÉsÅgÅ8Ç`ޚÐËÄ×sÃÅ{ËpÊBÒÇÐÓKÒáӁëPÅgËtàÅgÒÅgËpÊ ×sÐËÌÉ8Ù
óÂ ËÌÊÒ^] ÉsÅ SP7
Í bßâ ÇÅgÞðÊBáÆä×8ÔyËÌÊÒÇÕÈÐ@ÎPÅgËsޚÐËÌÓ\ÉÊMÉvQÅ SáÅgÒÑgŶÐBÞqÉvQÅ SáÅgÒ×sÕÜÊBÆ
ñéËsÕä×sÅ6ÉgÔGËÌÊÒÇÐÓ ñéËsÕä×sÅ6Ɂ×ÌÃÅgÒ1ËÌÅ8ÊÇÉåÊÒÇ ÒÊBÆÈÆÈâ@ÉvQÅ SáÅgÒ×sÕÜÊBÆÄËÌÅ8ÊÇÉgÙMÂÏÐ
ÃÊ êÅqÐÒÆäâ¶×sÃÅcÉsÅ SáÅ8Ò×ÌÕÈÊÆbÊё×ÌÕäêÕä×uâçÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6ÇÔÏádÉvÅq×sÃÅ óÂNÉvQÅ SçÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù
ÂÄÃŇÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÈÉ Â ËpÊBÒÏÙ
;ãޚÅgQË ËxÉvÕ gÅÍ éÅ6Éu×ÌËsÕÜё×y×sÃŇÓïÊBãÕÈӁáÓñéËÌÕä×sŁÉsÕ 8Å{×sÐ`ëdŁãޚÅgQË ËxÉvÕ gÅ ‚ î
ëâ×̄
Å bÄ÷Vø{ì ôCÙÂÄÃŇÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÜ
É î û ëÆÈÐÑpæÉ ‚ î { ëâ×ÌÅ8É8Ù

DC 

` 

`

` 

^2 

DC O
I

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍÉvÎPÅgÅ6Ç×ÌÉv×8ÔdÉvá,d\ã
‡ˆŠ‰ˆ€ö<² 

=

/g

Ãv7‘
’+“pº<¼»l‘§‘
Å>ºA7‘
’+“pº³

‘7’/“†À"÷
”7^%›=˜ÉŸÐ¡£œ_¤¥^%›™%˜ œ_
µ·[X_C™

k@ôùnmoøyíGôòvô¼Í

A

FC 
1I

DC Hg 6

7‘
’+“pº<7‘7çÃ
½v»oÁ͔
›=_Ÿ ZF–›V^%[XZ+µ·›V_›V¥[£” 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨ 

 

n
n

`
`
`
`
`

n

`
`
`

n 

`

`

`

`

`

`

`

`

n

`

`

` 

n
o!n 8o
On 8o 

B 

8on 
,o[n 
.Rpon C
1 
# 
o 

O
o     

DC
_ 

ao
N L
N 

%n

`

`

`

`

`

" FC
DC " 

FC +
DC
FC 
Fon 
/R[o[n C
.Rpon q

, 

8
DC o 
q io 
o

ËpїÐÒÞ óÊÇÇ Ú×uâÎPÅËpÊBÕÜÇ×uâÎdÅ ÚÒdÊBÓ\ÅËpÊBÕÜÇÒÊBÓ\Å ÉsÕ 8ÅËÌÊÕÈÇÉvÕ gÅ óÕÈÐÓ\ÐÇÅËÌÅ8ÊÇ
ñéËÌÕÛ×ÌÅ] ËsÅ6ÊÇ óÐÒÆäâ$] ñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆäâ ÚÕÈÐÉsÕ gÅËÌÊÕÈÇ ‡ÑpÃáÒæÉsÕ 8Å óÃÐÉu×ÌÕÛÞtÓ8°dÊàèїÐÒ
×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÃÐÉu×QËéÎdÐËv×$ÉÌÑgÉsՊËéÆÈáÒ óëÊÑpæÅgÒÇÉsÕ gÅÖëÊÑpæÅgÒÇÉËxÉsÕ 8Å óëÊÑpæÅgÒdÇÉPëÊÑpæ
Å8ÒÇ ‚ Ô ëÊÑpæÅgÒd-Ç îÔÈÙäÙÈÙÈÔ ëÊÑpæÅ8ÒÇÒ ÚëPÐÐB×^Êá×sÐC] ÓïÊÒádÊBÆ ÑgÊÑpÃÅÖËÌÊÕÈÇÑ8ÊÑpÃÅ6ÉvÕ gÅ
óÉv×ÌÊB×sÅÊё×sÕÈêÅ] ÕÈÒÊё×sÕÈêÅ óáÉsÅ8ÉsÎÊBËÌÅ8ÉPÐÒ^] Ð
óáÉsÅ gÐÒÅgÕÈÐÄÐÒ^] Ð 
ÆÈÅgÒnÒ áÅ8áÅ8É
óÉv×ÌÊËsàÉb28ãÉv×ÌÊËsàaÇ ËxÊBËÌàÉg4 ÚÃÐÉv×sÕäÞ8
Ó °dÊBàoїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËVÃÐÉv× ËéÎPÐËs×VÉÌÑgÉs‹Õ ËéÆäáÒ
ËpїÐÒÞ ÇÅgÆÈŗ×ÌÅnËÌÊÕÈÇÒdÊBÓ\Å
ËpїÐÒÞ óÆäÕÜÉv× ËpÊBÕÜÇÒÊBÓ\Å óê
ËpїÐÒÞ Úê
ËpїÐÒÞ óÓ\æÞðÊáÆä×uâ ÚÒdÊBÓ\ÅnËÌÊÕÈÇÒdÊBÓ\Å ÇËÌÕäêÅ{ÇËsÕÈê…Å ËéÒÐ
ËpїÐÒÞ ÚÓ\ÐÇÕäޚâ ÚÒÊÓ\ÅcËÌÊÕÈÇÒÊBÓ\Å ÚÕÈÐÓ\ÐÇÅ`ËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×sÅ] ËÌÅ8ÊÇ óÐÒÆÈâ$] ñéËÌÕÛ×ÌÅ
ÐÒÆäâ óÒÅgñéÒdÊBÓ\ŶÒÅ8ñéËÌÊÕÈÇÒÊBÓ\Å óÃÐÉu×ÌÕÛއ8
Ó °dÊà@їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË ÃÐÉv× ËéÎPÐËs×
ÉÌÑgÉsŠÕ ËéÆÈáÒ óëdÐÐ×ÏÊBá×ÌÐP] Ó\ÊÒáÊBÆ ÑgÊÑpÃÅÖËÌÊÕÈÇÑgÊÑpÃÅ8ÉsÕ 8Å Év×ÌÊ ×ÌÅÊї×sÕÈêÅ] ÕÈÒÊї×sÕÈêÅ
ÚádÉvÅ6ÉvÎÊËsÅ6ÉPÐÒ^] Ð
ÚáÉsÅ 8ÐÒÅ8ÕäÐÄÐÒ^] Ð 
ÆäÅ8ÒoÒ áÅgáÅ6É Éu×pÊBËÌàÉV2gãÉv×ÌÊËsàaÇ ËxÊBËÌàÉg4
ËpїÐÒÞ óËÌÅgëáÕÈÆÜÇ óÒÊÓqÅÖËpÊBÕÜÇÒÊÓqÅ ÇËÌÕäêÅbÇËsÕÈê…Å ËéÒÐ ÉvÎdÊBËÌÅÖÉsÎÊËs…Å ËéëÊÑpæÅgÒÇ
ËpїÐÒÞ óËsÅ8ÎÊBÕÈË óÒÊBÓ\Å\ËÌÊÕÈÇÒÊBÓ\Å óÇËsÕÈêÅïÇËÌÕäê|Å ËéÒÐ Êё×ÌÕäÐÒ¼Év×ÌÊËv× ] dÒÕÈÉsÃ
ÇÅ8Î×sà ê ÊBÆÈáÅ
ËpїÐÒÞ óËsÅ8ÎÆÈÊїŠÚÒdÊBÓ\ÅGËpÊBÕÜÇÒÊÓ\Å óëÊÑpæÅgÒǁëÊÑpæÅgÒÇÒ Êё×ÌÕäÐÒåÉv×ÌÊËv× ] ÒÕÈÉsÃ
óÇÅgÎ×ÌÃê ÊÆäáÅ
ËpїÐÒÞ óáÒËÌÅgÎdÊBÕÈË ÚÒÊÓ\Å{ËÌÊÕÈÇÒdÊBÓ\Å ÚëdÊÑpæÅ8ÒÇ`ëÊÑpæÅgÒÇÒ ÇËÌÕäêŇÇËsÕÈê…Å ËéÒÐ
ÇÅgÎ×sà ê ÊBÆÈáÅ
ËpїÐÒÞ óÕäÒÕÛ×
ËpїÐÒÞ ÚޚáÆÈÆäÕÈÒÕä×
ËpїÐÒÞ ÑpÃÅ8Ñpæ
ËpїÐÒÞ óÓïÊ ãÕäÐÑpÃáÒæ
ËpїÐÒÞ óê ÊBÆÈÕÈÇÊB×sÅ
ËpїÐÒÞ ÉvâÉsÆäÐà
ËpїÐÒÞ ÉvÕ gÅ
ÉsÎdÐÐÆ óÊÇÇ ÚÒdÊBÓ\ÅÖëÊÑpæÅgÒÇ óëÊÑpæÅgÒÇÉsÕ gÅVëÊÑpæÅgÒÇÉ ËxÉsÕ 8Å Ú×uâÎdÅbÃÐ× ] ñßÊËsÓ
óї×sÆÈËxїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgQË ËéÒáӁëPÅgË
ÉsÎdÐÐÆ óÇÅ8ÆäÅg×sÅ óÒÊBÓ\ÅnëÊÑpæÅgÒÇ
ÉsÎdÐÐÆ ÚÆÈÕÈÉv×
ÉsÎdÐÐÆ
ÃÑgÐÒÞ óÇÅgÆÈŗ×sŇÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËÄÃÐÉv×sÎPÐËs×
ÃÑgÐÒÞ ÚÆÈÕÜÉu× Ñ—ÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÄÃÐÉu×ÌÎdÐËv×
ÃÑgÐÒÞ
ÃÑgÐÒÞ ÚÓ\ÐÇÕäޚâ`ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËÄÃÐÉv×sÎPÐËs×xÉsÑ8Év‹Õ ËéÕÈÇ
ÓïїÐÒÞ ÊÇÇÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËßÃÐÉv×sÎPÐËs×xÉsÑ8Év‹Õ ËéÆäáÒ ëÆÈæÎËsÐ×sÐїÐÆ
`

`

# 
( DC
L
%n 
on 
o,n 

‚|‚…‚  

Jn 
$on 
Fon 
/R[o[n *q 

# 

[q 

FC $o,n 
on 

Ln 
E 

o
= Pn 
=

% 

DC

FC 

ao 

n

$

`o

$o

o 

eQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

üVU

‚|‚ î
`
`
`
`
` 

ÇÅgÆÈŗ×ÌÅ{їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÄÃÐÉu×ÌÎdÐËv×xÉÌÑgÉsՊËéÆÈáÒ 
ÉvÓ\Æ 
ÉvÓ\ÆÜÇÅgÆÈŗ×ÌÅ{їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÄÃÐÉu×ÌÎdÐËv× 
ó ÆäÕÜÉv×n їÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ëio 
n u ì#o!n Ñ0^o ÑgÐËÌËsáÎ×i їÐÒ= à

ÓïїÐÒÞ
ÓïїÐÒÞ
ÓïїÐÒÞ
ÓïїÐÒÞ
ÓïїÐÒÞ

k yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍËpїÐÒÞuÔÃÑgÐÒÞuÔCÓïїÐÒÞÊBÒÇçÉsÎPÐÐÆÏÓïÊBÒÕäÎáÆÈÊB×sŁËpÊBÕÜÇ3Ésŗ×yÇÅ =
ÒÕä×sÕÈÐÒdÉgÔPÃÐÉv×xÎPÐËs×yїÐÒÒÅ8ї×sÕÈÐÒÉtÊBÒÇ×ÌÃŁÉsÎÊBËÌÅ8ÉéÎPÐÐÆ^ÐÒçÊBx 
ÊÕÈÇx áÒÒÅ8Ë8ÙéöxÆÈÆ
ÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐҁÕÜÉbÉu×ÌÐËÌÅ8Çn×ÌÃÅ x 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgËÑgÐÒ,= àáËpÊ ×sÕÈÐ҇ÊËsÅ6ÊxñéÃÕÜÑpÃqÕÈÉÖÉv×sÐËÌÅ8ǁÕäÒ
×ÌÃÅ= ÆäÅQ ? ÇÅgêQ? °dÊÉvÃN ? їÐÒÞÊBÒÇåÇáÎÆÈÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8LJÐҁÅ8êÅgËÌânÇÕÈÉsæcØ^B? ÇÅgê ? ÃÇ[? ÙÈÙÈÙr ? ËÌÑgÐÒ,= àÝ
ÐÒï×sÃÅx 
ÊÕÈÇx áÒÒÅ8Ë8ÙÖÂÄÃÅyÑgÐËÌËsáÎ×i їÐÒ,= à‡Ñ—ÐÓ\Ó\ÊÒÇïñéÕÈÆäÆCїÐËsËÌáÎ××sÃÅoїÐÒ= à.
áËpÊ ×ÌÕäÐÒÊËsÅ6ÊÉÄÊBÒdÇ ÕÈÓ\ÓqÅ6ÇÕÜÊ ×sÅ8Æäâ`ËsÅ8ëdÐÐ×ß×ÌÃÅ%x 
ÊÕÈÇx áÒÒÅ8Ë8Ù 
ÊBÕÜÇ3ôŗ×pÉgÍböYx ÊÕÈÇ3ôÅg×xÃÊÉß×ÌÃÅnޚÐÆÈÆÈÐ ñéÕäÒà\Ê ×s×sËÌÕäëá×sÅ6É
` x
w ÂâÎPÅnÍÏ×ÌÃÅ x 
ÊBÕÜÇ\ÂâÎPÅO$ Å8ÕÛ×ÌÃÅgË!\h ØZÉu×ÌËsÕÈÎÎPÅ8ÇåëÊÑpæÅgÒÇÉpÝ‘Ô ‚ ØðÓ\ÕäËÌËsÐËsÅ6Ç
ëÊÑpæÅgÒÇÉÌݗÔ-¾çØðÉv×sËÌÕÈÎÎdÅ6Ç ëÊÑpæÅgÒÇÉÄñéÕÛ×ÌÃçÎÊBËÌÕä×uâ ÐÒ ÐÒÅ{ëÊÑpæÅgÒÇdݑÔpg
ØðÉv×sËÌÕäÎÎdÅ6Ç`ëdÊÑpæÅ8ÒÇÉÄñéÕä×sà ÎÊËsÕä×uâcÉvÎËsÅ6ÊÇÊїËÌÐÉÌÉßÊBÆÈÆ$ëÊÑpæÅgÒÇÉÌݗÙ
w mtÊÓqÅ Íb×sÃÅTx 
ÊBÕÜÇ3ôŗ×@s ÉtáÒÕtq áÅ{ÒÊBÓ\Å{áÉsÅ8Ç×ÌÐïÓ\ÊæÅ{ÕÜÇÅgÒ×ÌÕ`d= Ñ8Ê ×ÌÕäÐÒ
ÊBÒÇ1ÊÑgїÅ6ÉsÉ\Å6ÊÉsÕäÅ8Ë8Ù&öux 
ÊBÕÜÇ*ôŗ×@s É ÒÊBÓ\Å3ӁádÉu× Év×ÌÊËv×ïñéÕä×sà ÊBÒ*ÊÆ`
w

ÎÃÊëdÅg×sÕÜсÑpÃÊËÌÊё×sÅ8ËxÊBÒÇ3×sÃÅ8Ò3ÃÊ êŁÊÆäÎÃÊBÒáÓ\ÅgËÌÕÜÑnÅgÆÜÉvÅ8ñéÃÅgËÌÅÙéÂÄÃÅ
ÓïÊ ãÕäÓåáÓYÆÈÅgÒàB×sÃÐBÞV×sÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÕÈɾ…îåÑpÃÊBËpÊї×sÅgËpÉ8Ù
òsøyÓ\ÐÇÅÍÖ×sÃÅoÓ\ÐÇÅ{ÐÞVÊÑ8їÅ6ÉsÉG×sÐ\×ÌÃÅ xÊBÕÜÇ3ôŗ×6ÙöéÑgÑgÅ8ÉÌÉGÓ\ÐÇÅ6ÉxÑgÊÒ
ëdÅ{Å8ÕÛ×ÌÃÅgËtËsÅ6ÊÇ óñéËsÕä×sÅÔËsÅ6ÊÇ óÐÒÆÈâïÐËÄñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâÙ
ôÕ gÅÍV×ÌÃÅoÉsÕ gÅ\ؚÕÈÒ ‚ înëâ×sÅoëÆäÐÑpæÉpÝbÐBÞÏ×sÃÅoËÌÊÕÈÇ ÉvÅg×ßÕäÞÏÕä× É×ÌÐåëPÅoÆäÅ6ÉsÉ
×sÃÊÒ×sÃŁÑ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌÅ8ÇÉvÕ gÅÙmxÐËsÓïÊBÆÈÆÈâ ÊqËÌÊÕÈÇÉvÅg× ÉxÉsÕ 8Å{ÕÈÉéÊqޚáÒdё×sÕÈÐÒ
ÐBÞ×ÌÃÅÄÉvÕ gÅßÐBÞ×ÌÃÅGËpÊBÕÜLJÉsÅ—× ÉVëÊÑpæÅgÒdÇÉØðÕZÙ Å×uâÎPÅ ÉváÓ)ÐÞëÊÑpæÅgÒdÇÉgÔ
‚ oÉsÕ gÅcÐÞxÐÒÅcëdÊÑpæÅ8ÒÇV
Ô ¾
oÉsáÓkÐÞéëÊÑpæÅgÒÇɇÆäÅ6ÉsɁÐÒŠݑÙçÂÄÃÅ
ôÕ gÅ{ӁádÉu×xëPŇÊqӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅ{ÐBÞ^ÐÞ^×ÌÃÅ{òsøoÉsÕ 8ÅÙ
òsøoÉvÕ gÅÍÖ×sÃÅåÉvÕ gÅïؚÕÈÒ3ëâ×sÅ8ÉpÝßÐBÞÖÕÈÐ\ޚÐËéËÌÅ8ÊÇÊBÒdÇ`ñéËÌÕä×sÅ{ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒÉG×sÐ
×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8ÙÂÄÃÕÜÉéÕÜÉéїÐÓ\Ó\ÐÒÆäâ Ñ8ÊBÆÈÆäÅ6Çc×ÌÃŇÑpÃáÒæÉsÕ 8ÅÙ
ìßÊÑpÃÅ6ÉvÕ gÅÍ\×sÃÅ ÉsÕ 8ũؚÕÈÒ@ëâ×sÅ6ÉÌ݇ÐBÞyÊÒâzÑ8ÊÑpÃÅc×sÃÊB×qñéÕÈÆäÆßޚËÌÐÒ× óÅgÒdÇ
×sÃÅqËpÊBÕÜÇ3ÉvÅg×8ÙtÂÄÃÅqÑgÊÑpÃŁÉsÕ 8ŁӁádÉu×oëdÅqÊïÓ\ÕäÒÕÈӁáÓ ÐBC
Þ î û ëâ×ÌÅ8É
Ø áÊËv×ÌÅgË{Ó\ÅgàÊBëâ×sÅ6ݗÙqÂÄÃÅcÑgÊÑpÃÅqÉsÕ 8Å\ӁáÉvׇÊBÆÜÉvÐ ëPÅ\ÊÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅïÐÞ
×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg× ÉéòsøoÉvÕ gÅÙ
xÐÉu×{ò Ò×sÅ8ËvÞðÊїÅØZÉÌݗÍt×ÌÃÅ\ÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅ6Éy×sÐ áÉsÅåޚÐË{ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉtëâ¶Ê`ÃÐÉu×6Ùqö
ËÌÊÕÈǶÉvÅg×nÑ8ÊBÒ¶ëPÅqÅgÕä×sÃÅ8ËoÉsÕäÒàÆÈÅ óÎdÐËv×ÌÅ8Ç3ÐËyÓåáÆÛ×ÌÕ óÎPÐËs×sÅ8Ç$ÙnÂÄÃdÊ ×nÕÈÉt×sÐ
ÉsÊ âÔBÊtËpÊBÕÜǁÉsŗ×Ñ8ÊBҁÎËsÅ6ÉvÅ8Ò×bÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×bÉÌÑgÉsÕÇÕÜÉvæÉÖÊBÆÈÆÇÕÈËsÅ6ё×sÅ6ǁÊB×ÖÕä×ÌÉsÅgÆäÞuÙ
mtÊB×sáËpÊBÆÈÆäâÔ×sÃÅyÃÐÉv×6ØZÉÌÝ×sÃÊB×ÄÊÑgÑgÅ8ÉÌÉb×sÃÅ8ÉsÅyÇÕÜÉvæÉGӁáÉv×éїРóÐÎPÅgËpÊ ×ÌÅÄ×sÐ
ÅgÒÉsáËÌŶÇÊB×ÌÊzÕÈÒ×ÌÅgàËsÕä×uâÙ#õÊÑpÃ*ÃÐÉv× ÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅ3ÕÈÉ`Ê áÊBËs×sÅg× ÐBÞ qÊ
ÓïÊÉv×sÅgË ÉsÆÜÊ êÅ`ÊÑgÑgÅ8ÉÌ8
É °dÊBàdÔ×ÌÃÅçїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË\ÒáÓåëdÅ8Ë8ÔG×sÃŶÃÐÉv×ïÎdÐËv×
ÐÒM×sÃdÊ × Ñ—ÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë\ÊÒÇMÆÈÊÉu×ÌÆäâ@×sÃŶôdìÄôòq÷^îtm×ÌÃÊ ×c×ÌÃÅ3ËpÊBÕÜÇIÉsŗ×
ÉvÃÐáÆÜÇïÎËÌÐÎÊàÊB×sÅxÐÒï×sÃÅoÃÐÉu×ßÎdÐËv×6ÙÖÂÄÃÅtÓïÊÉv×sÅ8Ë BÉvÆÜÊ êÅxÊÑgїÅ6És
É °dÊBà
ÕÈÉÖádÉvÅ6ÇåÊB×ÖëPÐÐB×Ö×sÕÈÓ\ÅÄ×sÐ{їÐÒ àáËsÅG×sÃÅ tÐÉv×bò Ò×ÌÅgËsÞðÊÑgÅ ÉÖôdìÄôò$×pÊBËÌàŗ×
ÇÊBÅ8Ó\Ð҇ÕÈÒ×sÐxÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËÖÊéޚáÆÈÆÊÑgÑgÅ8ÉÌÉØZÊBÒÇ{ÃÅgÒÑgÅGÉsÎá҇áÎPÝ$ÓïÊÉv×sÅ8ËVôìÄôò 

DC

w

DC

w

w 

DC
DC
DC

DC

@s

8?/gE

DC

FC

Ms

&

DC

$

FC

DC

bq

w

DC g

' 

Ms

Ms FC 
h

FC

FC

FC

$
FR

` 

q

$?

,=

&

0?

/s

/g /I

.

i 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚|‚ ¾

×pÊBËÌàŗ×åÐË\ÊçÓ\ÕäÒÕäÓïÊBÆÄÊÑ8їÅ6ÉsÉ`ØðÊBÒdÇTÃÅ8ÒїÅÉvÎáÒIÇÐ ñéÒd݁ÉvÆÜÊ êÅôìÄôò
×pÊBËÌàŗ×6ÙqôÅ8ÅïÇŗ×pÊBÕÈÆÈÉnÐÒ¶×ÌÃÅ urTÐÎ×ÌÕäÐÒ¶ÐÒ¶×ÌÃÅ\Ó\Év×ÌÊËsàǶÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÙ
ÂÄÃÕÜÉbÓïÊÉv×sÅ8Ë BÉvÆÜÊ êÅÄїÐÒїÅ8Î×ÑgÊÒåëPÅxáÉsÅ8ÇqëâåÑgÐ óÐÎPÅgËpÊ C×sÕÈêÅéÃÐÉv×ÌÉÖ×ÌÐ
ÉsÃÊBËÌÅbÊÑ8їÅ8ÉÌÉC×ÌÐxÊxÉvÕÈÒàÆäÅbËpÊBÕÜÇyÉsŗ×^êÕÜÊÄӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅGôìÄôòd×pÊBËÌàÅg×ÏÇÊBÅ8ÓqÐÒÉ8Ù
ö#ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×xÑ8ÊBÒ ÐÒÆÈâcëPÅ{ӁáÆä×sÕ óÎdÐËv×ÌÅ8Ç`ñéÕÛ×ÌÃÕäÒ3Ê\їÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8Ù
w bÄÊÑpæÅgÒÇÉgÍP×sÃÅGÆÈÕÈÉv×^ÐÞ×sÃÅßËpÊBÕÜÇ{ÉvÅg× ÉÏëÊÑpæÅ8ÒÇÉ8X
Ù bÄÊÑpæÅ8ÒÇÉ$Ñ8ÊB҇Å8ÕÛ×ÌÃÅgË
ëPŇÇÕÜÉvæÉÄÐËéÐ×sÃÅ8ËéËÌÊÕÈÇÉsŗ×ÌÉ8Ù
w bÄÊÑpæÅgÒÇÉvÕ gÅÍd×ÌÃÅÉsÕ 8ÅtؚÕÈÒ ‚ îßëâ×ÌÅëÆÈÐÑpæÉpÝCÐÞ×ÌÃÅËpÊBÕÜÇnÉvÅg×ÏëÊÑpæÅgÒÇÉ
w bßÐÐB×ÌÓqÐÇÅÍé×sÃÅåëPÐÐB×nÓqÐÇÅqÐBÞ×sÃÅ\ËpÊBÕÜÇçÉvÅg×8Ù{òó×{ÑgÊÒçÅgÕä×sÃÅ8ËnëdÅïÊBá
×ÌÐëPÐÐ×éÐËÄÓïÊBÒáÊBÆÚ=
Ù tÐËG×ÌÃÅoޚÐËÌÓ\ÅgË6ÔñéÃÅgÒ`×sÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËéëdÐÐB×pÉgÔ
×ÌÃÅ ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×åÕÜɁÊá×sÐÓ\ÊB×sÕÜÑgÊÆäÆÈâ©ÓïÊÇÅ Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆÈÅcÐÒz×ÌÃÅ ÃÐÉu×qÕäÒ×ÌÅgË
ÞðÊїÅcÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8ÇèÊÒǼÕäÒz×ÌÃÅcÆÜÊ ×sÅ8ˁÑgÊÉvÅÔÏÕäׁӁádÉuׁëPÅcÓïÊBÒáÊÆäÆÈâçÓïÊÇÅ
Ê ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅÙ
w ô×pÊ ×ÌÅ`Íé×ÌÃÕÜÉyÕÜÉy×sÃÅïô×pÊ ×sÅqÐBÞb×ÌÃÅqËÌÊÕÈÇçÉsŗ×6هÂÄÃÅåÉv×ÌÊB×sÅqÐBÞGÊ ËÌÊÕÈǶÉvÅg×
Ñ8ÊBÒqÅgÕä×sÃÅ8ËbëdÅéÊї×sÕÈêÅÄÐËÖÕÈÒÊї×sÕÈêÅÙ^òóÞCÊё×ÌÕäêÅÔ ×ÌÃÅgÒå×sÃÅéËÌÊÕÈÇåÉvÅg× ÉbÇÊ ×pÊ
ÕÜÉ‡Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆÈÅåޚÐˁÊÑ8їÅ6ÉsÉ8ÙcòóÞéÕäÒdÊё×ÌÕäêÅÔÏ×sÃÅ8ÒTÇÊ ×pÊ`ÐÒ¼×sÃÅcËpÊBÕÜÇzÉvÅgׇÕÈÉ
ÒÐ×tÊ ê ÊBÕÈÆ ÊBëÆäÅ{ÊBÒdÇ`ÃÅgÒÑgÅy×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×éÕÜÉéÕäÒ3Ê áÕÈÅ8ÉÌїÅgÒ×xÉv×ÌÊ ×ÌÅÙ
w rPÐÒÅgÕÈÐîyÉsÊàÅÍ\×sÃÕÜÉ\ÕÈÉ\z
Ê °dÊBà¶×sÐzÕÈÒÇÕÜÑgÊ ×ÌÅ ×Ìж×ÌÃÅ3ÑgÊÑpÃÅ ÆÈÅ8ÉsâÉu×ÌÅgÓ
×ÌÃÊ ×tÊÆäÆò ø×sÐ\×ÌÃÕÜÉéËÌÊÕÈÇÉsŗ×xëPÅ{ÐÎ×ÌÕäÓ\Õ gÅ8Ç`ޚÐËéëÊÑpæÅgÒÇ`ËsÅ6ÊÇÉÄÊÒÇ
ñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉÄëÊÉvÅ6Ç ÐÒ ×ÌÃÅ{ëÊÑpæÅgÒdÇÉ gÐÒÅïؚÒÐ×ÌÑpÃdÝGÎÊàÅ8É8Ù
w ôÎdÊBËÌÅ8ÉÌîtÉÌÊBàÅÍÏ×ÌÃÕÜÉéÕÈÉty
Ê °PÊBàq×sÐïÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ{ñéÃÅg×sÃÅ8ËÄ×sÃŇËpÊBÕÜÇÉvÅg×ÄÕÜÉÄ×ÌÐ
áÉsÅ{ÉvÎdÊBËÌÅ8É8ÙVòó× Éxê ÊÆäáÅnÑ8ÊBÒëdÅ{Å8ÕÛ×ÌÃÅgËtÐÒÐËéÐ ÖÙ
w jyáÅ8áÅ8÷ÏÅgÒ$Í^×sÃÕÈÉÕÈÉ×sÃÅyÓ\ÊBãÕäÓåáÓNÒáÓåëdÅ8ËÐÞCËÌÅ áÅ6Éu×pÉÖ×sÃdÊBÒ Ñ8ÊBÒïëPÅ
Îá×xÕäÒ3ÊBÒÕÈÐ áÅgáÅ{ÊÉÌÉsÐÑgÕÈÊB×sÅ6ÇcñéÕä×sà Å8ÊÑpÃ`ëÊÑpæÅ8ÒÇ ÐÞÏ×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇÉsŗ×8Ù
òó× Ééê ÊÆäáÅnÓåáÉu×xëPÅ ‚ ÐËéàËsÅ6Ê ×sÅ8Ë8Ù
` ôÎdÊBËÌÅ8É`íVÐÐÆZÍ@ö ÉsÎÊBËÌÅ8É ÎdÐÐÆnÑ8ÊBÒ&ëdżÅ8Év×ÌÊëÆäÕÜÉsÃÅ8ÇÐÒ&Ê xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË
ñéÃÕÜÑpÃMÎËsÐ êÕÜÇÅ8É\ʼÎPÐÐÆéÐBÞnÇÕÈÉsæÉqޚÐËïáÉsÅ ëâTËsáÒÒÕÈÒà©ËpÊBÕÜÇMÉvÅg×ÌÉ\ñéÃÕÜÑpÃ
Ésá CÅgËxÊqëÊÑpæÅgÒÇ©ØðÇÕÜÉsæÝÞðÊÕäÆÈáËÌÅÙbõÊÑpÃÇÕÜÉsæcÕäÒ`×sÃŇÉvÎPÐÐÆÓïÊ âïëdÅ{Å8ÕÛ×ÌÃÅgË
ÃÐ×tÐËyñßÊËsÓ Ù xÐ×yÇÕÜÉvæÉyÊBËÌÅn×sÃÐÉvÅ{×ÌÃÊ ×nÊBËÌÅ{ÕäÓ\Ó\Å8ÇÕÈÊB×sÅgÆÈâ3Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅ{ÕÚÙ Å
ÉsÎáÒ1áÎ$Ù ¼ÊËsÓ ÇÕÈÉsæÉcÊBËÌÅ×sÃÐÉvÅ×sÃdÊ ×cËÌÅ áÕÈËsÅ3ÉsÎÕäÒÒÕäÒà óáÎIÎËsÕÈÐË\×ÌÐ
áÉsÅÙ öyÉïÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×cËpÊBÕÜÇMÉvÅg×ÌÉ\ÓïÊ âTáÉsÅ3ÇÕ CÅgËÌÅgÒ×cëÊÑpæÅ8ÒÇ&ØZÇÕÜÉvæÝqÉvÕ gÅ6ÉgÔ
×ÌÃÅïÉvÎÊËsÅ6ÉtÎPÐÐÆÖӁádÉu×{æÒÐ ñ)×ÌÃÅïÉvÕ gÅqÐBÞßÅ8ÊÑpéÇÕÈÉsæçÕÈÒ¶×ÌÃÅ\ÎdÐÐÆZÙåòóÞ×sÃÅ
xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËéÃÊÉÄÓ\ÐËsÅy×sÃÊÒ ÐÒÅ{їÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8Ô×sÃÅ8Ò×sÃÅ{áÉÌÊBàÅyÐÞVÊ\ÉsÎÊBËÌÅ
Ñ8ÊBÒ\ëdÅéËÌÅ8Év×sËÌÕÜё×sÅ6Çå×sЇÊ{ÉsÎdÅ6Ñ—Õ dÑéїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6
Ù foÕÈêÅ8Ò\Ê{ÉsÎÊËsÅÄÕÜÉÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅß×ÌÐ
ÊoàÕÈêÅ8ÒåÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8Ô6×ÌÃÅgÒq×sÃÅÄÉsÎÊËsÅÄÕÜÉbÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅ6Ç ØšËpїÐÒÞ óËÌÅgÎÊÕäËÖїÐÓqÓïÊÒÇ
ëÊÉvÅ6Ç3ÐÒ¶×sÃÅqޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒà ÎËÌÕäÐËsÕä×uâ éÃÐB×{ÉvÎdÊBËÌÅ8ÉyÐBÞ×ÌÃÅïÉsÊÓqÅ\ÉsÕ 8ÅåÐÒç×sÃÅ
ÉÌÊBÓ\ÅxËpÊBÒæCÔÃÐB×ÄÉvÎÊËsÅ6ÉbÐBÞC×ÌÃÅyÉÌÊBÓ\ÅtÉsÕ 8ÅtÐÒcÊBÒÐ×sÃÅ8ËËpÊBÒæCÔñÄÊBËÌÓNÉsÎÊËsÅ6É
ÐÞV×ÌÃŁÉÌÊBÓ\ŁÉsÕ 8ŇÐÒ×ÌÃÅåÉÌÊBÓ\Å{ËpÊBÒæCÔñÄÊBËÌÓ ÉsÎÊËsÅ6ÉÄÐBÞb×sÃŁÉsÊÓ\ŇÉvÕ gŇÐÒ
ÊÒÐB×ÌÃÅgËÄËpÊBÒæCÔÃÐ×tÉvÎÊËsÅ6ÉßÐBÞVÊqÆÜÊBËÌàÅ8ËÄÉsÕ gÅnÐÒ×sÃŇÉsÊÓqÅoËpÊBÒæCÔŗ×pÑBÙ
` ÂÄÃÅnËpÊBÒæ ÕÈÉß×ÌÃŁôìÄôòßò )ÐBÞV×sÃŇÇÅgêÕÜїÅÙ
ötÉÌÉvÕÈàÒÓqÅ8Ò×8ÍqøyÒzÅ8ÊÑpüÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgË{ÕÈÒzÊ tÊBÕÜÇ éáÒ
` tÐÉvׇíVÐËv×åôdìÄôòyò
ÒÅ8Ë\×sÃÅ8ËsÅçÊËsÅ3ÊzÒáÓåëdÅ8ËcÐBÞ xÐÉu×cíÖÐËs×ÌÉq×ÌÃËÌÐáàÃIñéÃÕÜÑpÃ*ÇÊ ×pÊzÐÒM×sÃÅ
xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËnÕÈÉ{ÊÑgїÅ6ÉsÉsÅ8Ç$فötÉo×ÌÃÕÈÉnÃÐÉv×oÎPÐËs×{ÕÈÉoÅ CÅ8ї×sÕÈêÅ8Æäâ¶Ê ôìÄôòoÇÅ
êÕÜїÅ`×sÃÅ8ÒIÕä×qÃdÊÉå×sмÃÊ êÅ Ê©ôdìÄôòò ÊÉsÉsÕäàÒÅ8Çè×sмÕÛ×6ÙIÂÄÃÅ8ËsÅÊBËÌÅ ×uñßÐ 

0?

.

F

DC

Ms

FC Hg

`
a? 



K=

DC

C

@s
Kq

.R

Mq 



&

Zv
FR

F=

FC

&

Ms

Aq

@s 

 

a

' 

F=

,R

_ 

`R

DC 

FC 

'& 

Mq

. 

DC

$R

DC

FC

DC 

 ,
$

‚|‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

G
ü 

,=

=
xh

Ó\ŗ×sÃÐÇÉb×sÐåÊÉÌÉvÕÈàÒ\ʇôìÄôòÖò ×sЇÊ{ÃÐÉu×ÎPÐËs×8ÙÖÂÄÃÅ dËÌÉv×áÉsÅ8ÉÊnÎÃâÉsÕÈÑ8ÊBÆ
ÉvÅ8ÆäÅ6ё×ÌÐËåÉsñéÕä×ÌÑpÃØðáÉvádÊBÆÈÆäâzÎËÌÐ êÕÈÇÕÈÒà¶ÉsÅgÆÈÅ8ї×sÕÈÐÒɇޚËsÐÓ
×sÐ ‚8û ݁ÊBÒÇè×sÃÅ
ÉvÅ6їÐÒÇ ÕÜÉß×sÐïÕÈÒ×sÅ8ËsÒÊÆäÆÈâcїÐÒ àáËsÅy×sÃÅ{ÃÐÉv×éÎdÐËv× ÉtôdìÄôòò )ÕÈÒ×sÃÅ{ÒÐÒ
êÐÆÈÊB×sÕÈÆäÅïËpÊBÕÜÇèїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒèÊBËÌÅ8Ê y×sÃÅ`ÃїÐÒÞxїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒèїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ
ÎdÅ8ËvޚÐËsÓïÉß×ÌÃÕÈÉtÊÉÌÉvÕÈàÒÓ\Å8Ò×6Ù
` ôìÄôò çÐÒÕä×sÐË8ÍMøyÒÅ8ÊÑpÃ&їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË`ÕäÒ#Ê xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8Ë ÐÒÅ©ÐËÓqÐËsÅ
3ÐÒÕÛ×ÌÐËpÉoØZÉvÓ\ÐÒdÝßÑgÊBÒëPŇÉvÅg×ÄáÎ ×ÌÐqËÌáÒÐÒ Ê\ÉvÎPÅ8ÑgÕ Å6Ç ÃÐÉv×ÄÎPÐËs×8ÙbÂÄÃÕÜÉ
Ó\ÐÒÕä×sÐËÖÊÆäÆÈÐ ñxÉÖÊtÎËsÐàËpÊBÓ#ÐÒqÊyÃÐÉv×ÖÉsâÉu×ÌÅgÓ)×ÌÐnÉsÅgÒdÇ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËїÐÓ
ÓïÊBÒÇÉÄñéÃÕÈÑpÃ`ñéÕäÆÈÆëdÅnÅgãÅ6їá×ÌÅ8Ç`ÕäÒ ÊåÃádÉvæâcÉsáëÉsÃÅgÆÈÆ$ÊÉßñßÅgÆÈÆCÊÉG×sËpÊBÒÉvޚÅgË
ÐBÞ ÆÈÅ8Éx×sÐÊBÒÇޚËÌÐÓ×sÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8Ë8ÙtÂÄÃÕÈÉtÓqÐÒÕä×sÐËoÉvÕÈӁáÆÈÊB×sÅ8Éyg
Ê ¾Fî
d—ÇÕÜÉsa
æ d3ÐÒ&Ê@àÕÈêÅ8ÒôìÄôòcò ØðÊÉ`ÉsÅ—× áÎ ëâ1×ÌÃÅ©ÃdїÐÒށїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ*ÐË
ÉvÅ8ÆäÅ6ё×ÌÐË ÉsñéÕÛ×pÑpÃdÝïÊÒÇ ôìÄôòc÷^îtm ØðñéÃÕÜÑpÃ*ÕÈÉ`ÉvÅg× áÎ áÉsÕÈÒàè×sÃÅçÓïїÐÒÞ
їÐÓqÓïÊÒÇݑÙÖõbãÅ6їá×ÌÕäÐÒïÐBÞ$їÐÓqÓïÊÒÇÉÊÒÇ ÆÈÅé×sËpÊBÒdÉuޚÅ8ËÌÉÊËsÅéÅ PÅ6ё×ÌÅ8Çïëâ
ËsÅ6ÊÇÕÈÒà ޚËÌÐÓ ÊBÒÇzñéËÌÕä×sÕÈÒà3×sЩÉvÎPÅ8ÑgÕ dÑ ëÆÈÐÑpæ©ÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒdɇÐÒz×ÌÃM
Å dgÇÕÈÉs
æ d Ù
ÂÄÃÅ\ËsÅ6ÊÇÉnÊÒǶñéËÌÕä×sÅ8É{ÊËsÅå×sÐޚÐÆäÆÈÐ ñ;Ê ÉvÎPÅ8ÑgÕ PÑåÎËsÐ×sÐїÐÆVëdÊÉsÅ8Ç©ÐÒ©×sÃÅ
ëÆÈÐÑpæÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒÉtÊÒÇ ÐËpÇÅgËtÐBÞb×sÃŇËsÅ6ÊÇÉyÊBÒÇ ñéËÌÕä×sÅ8É8ÙtôÅ8Ň×sÃÅåÉsÓqÐÒ ÞšÐË
Çŗ×pÊBÕÈÆÈÉyÐBÞb×ÌÃÕÜÉtÎËÌÐB×ÌÐїÐÆÚÙyöyÉyÇÕ CÅgËÌÅgÒ×oÉsâÉu×ÌÅgÓïÉyáÉvÅqÉvÎPÅ8ÑgÕ PчëÆÈÐÑpæÒáÓ
ëdÅ8ËÌÉtޚÐËy×sÃÅgÕÈËyÐ ñéÒçÕÈÒ×sÅ8ËsÒÊÆ^ádÉvÅؚÅgà`ëÆÈÐÑpæ ÒáÓåëdÅ8Ë ÕÈÉy×uâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâ`áÉsÅ8Ç
ޚÐˇÇÕÜÉsæ3ÆÈÊëdÅ8ÆäÆÈÕäÒàÝyñéËsÕä×sÅ6Éo×sÐ3ÊBÒâ3ëÆÈÐÑpæ3ÒÐB×{áÉsÅ8Ç©ëâ3×sÃÅïÎËsÐ×sÐїÐÆVÊËsÅ
ÎËÌÅ8ÉsÅgËÌêÅ8ÇqޚÐËßÉsáëÉsÅ áÅ8Ò×ßËÌÅ8ÊÇÉgÙÖîxÎ ×sÐ ‚8û ëÆäÐÑpæÉßÊBËÌÅtÎËÌÅ8ÉsÅgËÌêÅ6Ç\ÕäÒ ×sÃÅ
ËÌÊÕÈÇ\ÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒïÊËsÅ6Ê{ÊBÒÇ\ÊBËÌÅxËÌÅ óËsÅ6ÊÇåëâqÉsÓ\ÐÒïÊ ×ëPÐÐB×G×sÕÈÓqÅyÉvЁÇÊ ×ÌÊ
ÕÈɇÎËsÅ6ÉvÅ8ËsêÅ8ÇÙ\òóÞÄÓ\ÐËÌÅå×ÌÃÊBÒ ‚6û ëÆäÐÑpæÉ{ÊBËÌÅ\ñéËsÕä×v×ÌÅgÒ¼×sÐdÔ$×sÃÅgÒz×sÃÕÈɇÇÊ ×ÌÊ
ÕÈÉoÉsÕäÆÈÅgÒ×sÆÈâçÇÕÜÉsÑ8ÊBËpÇÅ8Ç$ÙyÂÄÃÅåëÆäÐÑpæ ÒáӁëPÅgËpÉyáÉvÅ6Ç3ÕÈÒç×sÃÅqÉsÓ\ÐÒçÎËÌÐB×ÌÐїÐÆ
ÑgÊÒçëdÅïÑpÃÊÒàÅ6Ç×sÐ ÉváÕÛ×{ÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×nÉvâÉv×sÅ8Ó\ÉoñéÃÕÜÑpÃçÓïÊ â áÉsŁ×ÌÃÅqÇŗÞðÊBáÆÛ×
ÎËÌÐB×sÐÑgÐÆCëÆÈÐÑpæ ÒáӁëPÅgËpÉgÙ
bßâzÇŗÞðÊBáÆÛ×6ÔÖ×sÃÅ ôìÄôò‡Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐˁñéÕÈÆÈÆßÊÆäñÄÊ âɇÉu×pÊBËs×åÊ ×qëdÐÐׁ×sÕÈÓ\ÅÔÅ8êÅ8Ò
ÕÛÞ×sÃÅqËÌÊÕÈǶїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒçÊBËÌÅ8ÊïÃdÊC
É wuáÉv×oëPÅgÅ8Ò¶ÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ gÅ6ÇçÐËyÕÜÉyÑgÐËÌËsáÎ×8Ù
xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËnÓ\ÐÇÅgÆÉsÎPÅ8Ñ—Õ dÑqÇŗÞðÊáÆä×ÌÉyޚÐËo×sÃÅqÃÐÉv×oÎPÐËs×8ÔÏôìÄôòtò ÊBÒÇ
ôìÄôòï÷Ïîym ޚÐËc×sÃÅçÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË ÊËsÅçÑgÐÓ\ÎÕÈÆäÅ6ÇMÕäÒ×sÐT×sÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËcëÕ
ÒÊBËÌâÙ`ÂÏÐ3ÎËÌÅgêÅgÒ×n×sÃÅ`ÉsÑ8ÉvÕÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËnޚËÌÐÓ ÊBá×ÌÐÓïÊ ×ÌÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâçÅgãÅ8їá×sÕÈÒàçÊ ×
ëdÐÐ×{×sÕÈÓqÅ\×ÌÃÅïÓ\ÐÒÕä×sÐËnñéÕäÆÈÆÃÊ êŁ×ÌÐ3ëdÅcÉsÎdÅ6Ñ—Õ dÑgÊÆäÆÈâ¶ÇÅ8ÆäÅg×sÅ6ǶޚËÌÐÓ ×sÃÅ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÄáÉsÕÈÒàq×sÃÅ{ÓïїÐÒÞ óÇÅ8ÆäÅg×sÅnÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù
Æ bÄÊÑpæÅgÒÇ xÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$Í tÊBÕÜÇ\×uâÎdÅ6É ‚ 5Ô ¾ÊBÒÇ ÊBËÌÅxËÌÅ8ÉsÕÈÉv×ÌÊÒ×
` çÊBÒáÊW
×sÐïÊqÉvÕÈÒàÆÈÅnëÊÑpæÅgÒÇ`ÇÅgêÕÜїÅyÞðÊBÕÈÆäáËsÅÙÂÄÃÊ ×ÄÕÈÉ8Ô×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg× ÉéÇÊ ×pʁÕÜÉéÉu×ÌÕäÆÈÆ
Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅÄÅ8êÅgÒ\ÕäÞÐÒÅéÐÞPÕä× ÉëÊÑpæÅ8ÒÇÉVÞðÊBÕÈÆÚÙÖôÃÐáÆÜÇïÊ{ÉváëÉvÅ áÅgÒ×bÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ
ÐÑgїáËßÐÒ`Ê\ÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×ßëÊÑpæÅ8ÒÇï×ÌÃÅgÒ`×sÃÅnËpÊBÕÜÇ ÉsÅ—× ÉÄÇÊB×ÌÊqñéÕäÆÈÆCëdÅnÕÈÒÊÑ8їÅ6É
ÉvÕÈëÆÈÅÙ *ÃÅgÒ¼ÊcëÊÑpæÅgÒdÇ3ÇÅgêÕÜїŁÇÐÅ6ÉxÞðÊÕäÆÚÔP×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËnÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ8É
×sÃÊB×ÇÅgêÕÜїÅÄޚËÌÐÓ;×sÃÅéËpÊBÕÜÇåÉsŗ×6ÙbÂÏÐnËÌÅgÎÆÜÊÑgÅÄÊoÞðÊÕäÆÈÅ8ÇqëÊÑpæÅ8ÒǁÐÞCÊy×uâÎPÅ ‚ Ô
¾{ÐË nËpÊBÕÜÇïÉvÅg×8Ô ËÌÉv×GÎÃâÉsÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâqїÐËsËÌÅ8ї×b×sÃÅtÞðÊBÕÈÆäáËÌÅåØðÅgà‡ËÌÅgÎÆÈÊїÅtÊÒÇq×sÅ6Éu×
×sÃÅÞðÊáÆÛ×uâTÇÕÈÉsæݑÔ×ÌÃÅgÒMÅgÒàÊBàÅc×ÌÃÅ ëÊÑpæÅgÒÇ@ÕäÒIñéËsÕä×sÅ ÚÐÒÆäâèÓ\ÐÇÅ ÊBÒÇ
ËsÅ6ÊÇ`×sÃŇÅgÒ×sÕÈËÌŇËÌÊÕÈÇ Ésŗ×xޚËÌÐÓY×sÃŁËsÅ8ÎÊBÕÈËxÅgÒ×ÌËsâ`ÎdÐÕäÒ×8ÙéÂÄÃÕÜÉxñéÕÈÆÈÆÏËÌÅ8ÉsáÆÛ×
ÕäÒ`×sÃÅoËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐÒcËpÊBÕÜÇ ÉsÅ—× ÉÄÇÊB×ÌÊqÊBÒÇ`ÎÊBËÌÕä×uâçؚÕäÞVÊBÎÎËsÐÎËÌÕÈÊB×sÅ6ÝÐÒ×sÐ
×sÃÅ ËsÅ8ÎÆÈÊїÅ6ǶëÊÑpæÅ8ÒÇÙ ¼ÅcÅgÒàÊBàÅq×sÃÅïëÊÑpæÅ8ÒǼÕäÒzñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâ©ÊÑgїÅ6ÉsÉ
Ó\ÐÇÅx×sÐqÎËÌÅgêÅgÒ××sÃÅyËpÊBÕÜÇïÉvÅg×ޚËÌÐÓ ËÌÅ8ÊÇÕäÒà‡ÞšËsÐÓN×ÌÃÕÜÉßÇËsÕÈêÅtÇáËsÕÈÒà×sÃÅ
ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒ3ÎËsÐїÅ6ÉsÉyÊÉoÇÊ ×pÊcÐÒ3×sÃÕÜÉoëÊÑpæÅgÒÇ ÕÜÉyÕäÒÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅفøyÒїÅ

,=

@s 

= 


+3

3

"=

T 

`=

`R

Mq

,= 

=

`= 

,

H 

I

R

`=

`=

Lh 

$

FR 

= 


3

F=

B

g 

v

F=





Ms

FR

+g
Ms
@q

@s 


1=

Kv

DC 

( 

@s 

$

F 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚|‚

g

ñßÅxÃÊ êÅßËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÅ8Çå×ÌÃÅyÇÊB×ÌÊnÐÒ\×sÃÅyËsÅ8ÎÆÈÊїÅ6ÇåëdÊÑpæÅ8ÒÇ ØšÕÚÙ Åx×sÃÅyËsÅ6ÊÇ
ÃÊÉïїÐÓqÎÆäÅg×sÅ8ÇdݑÔÄñGÅ×ÌÃÅgÒ Ésŗ×\×sÃÅçëÊÑpæÅgÒÇ É\ÊÑ8їÅ6ÉsÉ\Ó\ÐÇÅ ×sÐzëPÅ3×sÃÅ
ÊÑgїÅ6ÉsÉGÓ\ÐÇÅnÐBÞÏ×ÌÃÅnËÌÊÕÈÇÉsŗ×éÊBÒÇ ×sÃáÉÄñßÅnÒÐ ñ ÃÊ êÅyÍ
Ê d—ÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×sÅ5dxËpÊBÕÜÇ
Ésŗ×6ÙIÂÄÃÕÜÉ\ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒ@ÐBÞyÇÊB×ÌÊ©ÕÈÉ\ÎdÊÉÌÉvÕÈêÅÔÕäÒ@×sÃÊB×\×sÃÅ ËpÊBÕÜÇ@Ésŗ×ïÕÈÉ
Év×sÕÈÆäV
Æ d‘ËÌáÒÒÕÈÒ£à dGÇáËsÕÈÒàn×ÌÃÅxËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$ÔÊBÆä×sÃÐáàÃqÕä×ñéÕÈÆäÆdëdÅtËsáÒÒÕäÒà
ÉsÆäÐ ñéÆÈâÙ
Ñ bÄÊÑpæÅgÒdÇ éÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$ÍVò Òc×sÃÅoÑ8ÊÉsÅxÐBÞÏÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËéʇ×uâÎPÅ ‚ 5Ô ¾
` ötá×sÐÓ\ÊB×sÕÜ
ÐË ËÌÊÕÈÇ3Ésŗ×6Ô$Ê ÉsÕäÒàÆäÅåëÊÑpæÅgÒÇ3ÇÅgêÕÈÑgŁÞðÊÕäÆÈáËÌÅåÑ8ÊBÒçËÌÅ8ÉsáÆä×yÕÈÒç×sÃÅqÊá×sÐ
ÓïÊ ×ÌÕÈчËsÅ8ÎÆÈÊїÅ8ÓqÅ8Ò×ÄÐÞÖ×sÃÅ{ÞðÊÕäÆÈÅ8Ç ëdÊÑpæÅ8ÒÇ ÊBÒÇ ÉsáëÉsÅ áÅ8Ò×yËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáÑ
×ÌÕäÐÒåÐÞd×ÌÃÅÄËÌÊÕÈÇqÉvÅg×8ÙÖÂÄÃÕÜÉÖÕÈÉÊÑgÑgÐÓ\ÎÆÈÕÈÉsÃÅ8ǁëâÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒà‡ÊoÃáÉvæâ‡ÉÌїËÌÕäÎ×
×ÌÐ`ÅgãÅ6їá×ÌÅåñéÃÅgÒzÊ ëÊÑpæÅ8ÒÇ ÞðÊBÕÈÆÈáËsÅqÐÑgÑgáËÌÉ xÉvÅ8ÅqÊá×sÐËsÅ8ÎÊBÕÈË6Ù *ÃÅgÒzÊ
ëÊÑpæÅ8ÒÇ`ÞðÊBÕÈÆäáËÌÅ{ÐÑgÑgáËÌÉ8Ô×ÌÃŁëdÊÑpæÅ8ÒÇÕÈÉyÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ8Ç ÞšËÌÐÓ ×sÃŇËpÊBÕÜÇ3Ésŗ×8Ô
ÊÒÇ©×sÃÅcÃáÉsæâ¶ÉÌїËÌÕäÎ×6Ô^ÕäÞéÉvÎPÅ8ÑgÕ Å6ÇÔVÕÈÉ{ÅgãÅ8їá×sÅ8Ç$Ù`ÂÄÃÅ ÉÌїËÌÕÈÎ×{×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâ
ÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8ɇʶÇÕÈÉsæ¼ÞšËsÐÓ ×ÌÃÅ`ÉsÎÊËsÅ6É{ÎdÐÐÆZÔbÅ8ÒàÊàÅ8ɇÕÛ×å×sÐ3×ÌÃÅ ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×åÕÈÒ
ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâ ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉtÓ\ÐÇÅÔC×sÃÅ8Ò¶ËÌÅ8ÊÇÉx×ÌÃÅåÅ8Ò×sÕÈËsÅåËÌÊÕÈÇçÉsŗ×ïØ ÞšËÌÐÓ ×ÌÃÅqËsÅ
ÎÊÕäˁÅgÒ×sËÌâ©ÎPÐÕÈÒ×pÝnñéÃÕÈÑpÃèËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×pÉn×sÃÅ ËpÊBÕÜǼÉsŗ×åÕäÒÑgÐËÌÎdÐËÌÊB×sÕÈÒà ×sÃÅ
ÒÅ8ñ&ÇÕÜÉsæPÙGøyÒdїÅnїÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅÔ×ÌÃÅ{ÇÕÜÉvæ ÉéÊÑgÑgÅ8ÉÌÉßÓqÐÇÅnÕÜÉéÉvÅg×é×sÐq×sÃÅnÊÑgÑgÅ8ÉÌÉ
Ó\ÐÇÅnÐBÞV×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù
` òóÞuÔÇáËÌÕäÒàn×ÌÃÅxËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒåÎÃÊÉsÅ{ؚËÌÅ8ÊÇqÐÞPñéÃÐÆäÅéËpÊBÕÜÇ\ÉvÅg×pÝ^×ÌÃÅxÒÅ8ñéÆäâ
Å8ÒàÊàÅ8Ç©ëÊÑpæÅgÒdǶÞðÊÕäÆÜÉ8ÔÏ×ÌÃÅcËpÊBÕÜǼÉsÅ—× ÉÇÊ ×pÊ ÕÈÉåÉu×ÌÕäÆÈÆGÊ ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅÙ ötÆäÆG×sÃÅ
xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËGñéÕÈÆÈÆ$ÇÐÔÕÜÉßÇÕÈÉsÅgÒàÊBàÅé×sÃÅoëÊÑpæÅgÒdÇcÊBÒÇ Å—ãÅ8Ñgá×sÅy×sÃÅoÉÌїËÌÕäÎ×
ÊàÊBÕÈÒ$ÙGòó×yñéÕÈÆäÆVїÐÒ×ÌÕäÒáÅn×ÌÐ ÇÐï×ÌÃÕÈÉtáÒ×sÕÈÆÏÒÐ ÓqÐËsŇÉsÎÊËsÅ6ÉéÊBËÌÅ‡Ê ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅÙ
ötÆÛ×ÌÅgËÌÒÊ ×ÌÅgÆÈâÔVÕÛÞtÊÒÐB×ÌÃÅgˇëdÊÑpæÅ8ÒÇ©ÞðÊBÕÈÆÈÉåÇáËÌÕäÒà3×sÃÅ ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ$Ô^×sÃÅ
ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×éñéÕÈÆäÆ$ÞðÊBÕÈÆZÙ
` ìGÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒyötËsÅ6ÊÉ8Í$ÂâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâé×ÌÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËÏÉu×ÌÐËÌÅ8ÉCÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅÑgÐÎÕÈÅ8É
ÐÞo×ÌÃŶËpÊBÕÜÇ*їÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ*ÊBËÌÅ8ÊÙ;ìGÐÎÕÈÅ8É`ÊBËÌŶÉu×ÌÐËÌÅ8Ç1ÐÒ ÊBÆÈÆyÇÕÜÉvæɩؚÕÈÒ
BÇÅgê ÃdÇ ÑÙ É8Ù Æ ËpїÐÒ àÝå×sÃÊB× Ñ8ÊBÒëPÅzñéËsÕä×v×ÌÅgÒ×sÐ*ÊBÒÇÕäÒÊIÉsÅ8ї×sÕÈÐÒ&ÐBÞ
°dÊÉvöËÌÊÓ Ø ÇÅ8ê Q°dÊÉvà BїÐÒÞÌÝÄÐÒ3×sÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËoÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËtëPÐÊËÌÇ3Õä×
ÉsÅgÆäÞuهÂÄÃÕÜÉyÕÜÉnÇÐÒŇޚÐËnËÌÅ8ÇáÒÇÊBÒdїâÙ *ÃÅ8ÒÅgêÅgËy×sÃÅqËpÊBÕÜǶїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ
ÊËsÅ6ÊÄÕÈÉÏáÎPÇÊ ×sÅ6ÇÔ Ñ—ÐÎÕäÅ6ÉÏÊËsÅbñéËÌÕÛ×s×sÅ8Òn×sÐtÅ6ÊÑpÃ{ÇÕÜÉvæ\ؚÕÈҁÑpÃÕÈÎ$Ô ÉÌÑgÉsÕÕÜÇïؚËpÊBÒæݑÔ
ÆÈáÒTÐËÌÇÅ8ËpÝy×ÌÃÅgÒ@ÆÈÊÉu×ÌÆäâ©×sÍ
Ð °PÊÉsÃËÌÊÓ Ù *ÃÅgÒè×ÌÃÅ ËpÊBÕÜÇzїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒzÕÈÉ
ËÌÅ8ÊÇÔéÕÛ×àËÌÐáÎdÉgÔéÊBÆÈÆnїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ*ÉvÐáËÌÑgÅ8ÉïñéÕä×sÃÕÈÇÅ8Ò×sÕÜÑgÊBÆnїÐÒ àáËÌÊ
×ÌÕäÐÒÉx×ÌÃÅgÒ©ñGÐËsæÉéÐá×o×sÃÅåÓqÐÉu× d—ÑgÐËÌËsÅ6ёe× dnÑgÐÒ dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒ3ëÊÉsÅ8Ç3ÐÒ3×sÃÅ
ޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒàåËÌáÆÈÅ8É
‚ ÙÄòóÞÊÆäÆÉsÐáËÌÑgÅ8É$ÊËsÅbáÒËsÅ6ÊÇÊëÆäÅbÐËÏїÐËsËÌáÎ××ÌÃÅgҁñGÅádÉvÅ6Ço×sÃÅÑgÐÓ\ÎÕÈÆäÅ6Ç
ÇÅgÞðÊBáÆä×tÉÌÑgÉsÕÃÐÉv×éÕÈÇ ÉxÊÒÇ`ÉÌÑgÉsÕ$Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËéїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒÉ8Ù
îÙÄòóÞ$ÊBÆÈÆdÉsÐáËÌÑgÅ8ÉbÊBËÌÅÄ×sÃÅtÉsÊÓ\ŇؚÕÚÙ ÅxÐÒÅéàËÌÐáÎdÝ^×sÃÅ8Ò\×sÃÕÜÉÕÜÉb×ÌÃÅxÒÐËsÓïÊÆ
ÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒÏÙ
¾ÙÄòóÞ$ñßÅtÃÊ êÅé×uñßЇàËÌÐáÎdÉÐBÞÏÑgÐÒ dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒÉgÔB×sÃÅ8Òc×sÃÅtàËÌÐáÎïñéÕÛ×ÌÃc×sÃÅ
ÃÕÈàÃÅ8ÉvׇÒáӁëPÅgˁÐÞßÕÜÇÅ8Ò×ÌÕÈÑ8ÊBÆßÊBËÌÅ8ÊÉoÕÜɇáÉsÅ8Ç$Ù`òóÞéëPÐB×sÃèàËsÐáÎÉnÃÊ êÅ
×ÌÃŇÉsÊÓ\ÅoÒáÓåëdÅ8ËéÐBÞVÕÈÇÅ8Ò×sÕÜÑgÊBÆ$ÊËsÅ6ÊÉG×sÃÅgÒñGÅnÎÕÜÑpæc×ÌÃÅnàËÌÐáÎ`ñéÕÛ×ÌÃ
×ÌÃÅ`ÃÕäàÃÅ8Év×åËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ$Ù¶òóÞtëdÐ×sÃTàËsÐáÎɁÃÊ êÅï×ÌÃÅ ÉsÊÓqÅ ÒáӁëPÅgËqÐBÞ
ÊËsÅ6ÊÉÄÊBÒÇ ×sÃŇÉsÊÓqÅnËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ$Ô×ÌÃÅ ËpÉu×xàËsÐáÎ ÕÜÉxÑpÃÐÉvÅ8Ò$Ù 
ÙÄòóÞtñßÅ ÃdÊ êÅï×ÌÃËsÅ8Å`àËsÐáÎɁñGÅÑpÃÐÐÉsÅï×sÃÅàËÌÐáÎèñéÕÛ×ÌÃT×sÃÅ`ÃÕÈàÃÅ8Év×
ÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞVÕÈÇÅ8Ò×sÕÜÑgÊBÆ^ÊBËÌÅ8ÊÉ8ÙÖòóÞ^×uñßÐ\àËÌÐáÎdÉ{ؚÐËxÊÆäÆ$×sÃËÌÅgÅ ÝÓ\Å8ŗ×x×ÌÃÕÈÉ

ys

B

Lg 

`=

$

/
$

Lv 

Ns

@s 



,=
,=
? ? [? j? ,= 
? ? p? 

,=

G

Mq

# 

A 
v 
v 

=

\s

,=

,=

,=

,=

L=

i

,=

,=

. 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

‚|‚6û

ü

$=

,=

E

,& 
= _
$
, 


їËÌÕÛ×ÌÅgËÌÕÈÊñßÅïáÉsÅ\×sÃÅ ÇÅ ÒÅ6ǼÓ\ÊÉu×ÌÅgˇÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒzÊBËÌÅ8Ê tÖ÷Ïöoô
xö TÙ 
ÙÄòóÞÏñßÅtÃÊ êÅxÓ\ÐËÌÅx×sÃdÊBÒï×ÌÃËsÅ8ÅtàËsÐáÎÉ8ÔñßÅtáÉsÅx×ÌÃÅoÓ\ÊÉu×ÌÅgËßїÐÒ àáËpÊ
×sÕÈÐÒ3ÊBËÌÅ8Ê CtÖ÷Ïöoô xö TÙÂÄÃÅ{ËÌÑgÐÒÞ óÑpÃÅ8ÑpæïÐÎ×sÕÈÐÒÕÈÉÄáÉsÅ8Ç ×sÐ\ËÌÅ
ËsÅ6ÊÇ{ÊÆäÆїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ{ÊBËÌÅ8ÊÉCÃdÊÉ$ÎPÅgË^×sÃÅÊBëPÐ êÅbËÌáÆÈÅ8É8Ô ÊÒÇnÕäÞ×sÃÅ8ËsÅÕÜÉ
ÇÕ PÅ8ËsÅ8ÒїÅ6ÉéؚÓ\ÐËÌÅ×ÌÃÊBÒ ‚ àËÌÐáÎPÝ$Õä×ÉvÅ8ÆäÅ6ё×ÌÉV×ÌÃÅÄÓ\ÐÉv
× dgїÐËsËÌÅ8їe× dbÑgÐÒ 
àáËÌÊB×sÕÈÐÒ{ÊBÒÇnËÌÅ óñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉCÕä×ÏÐá×Ï×sÐtÊÆäÆÊBËÌÅ8ÊÉ8Ù *ÃÅ8Òn×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË
ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÆÈâåëPÐÐB×pÉÕä××uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâåÐÒÆÈâÃdÊÉÊÑgїÅ6ÉsÉb×sÐn×sÃ:
Å °dÊÉsÃËpÊBÓØðÊÉb×sÃÅ
ÇÕÜÉvæÉÃdÊ êÅéÒÐ×ëdÅ8ÅgÒcëPÐáÒÇ\ÕäÒ×ÌÐ{×sÃÅ ÆäÅ6ÉvâÉv×sÅ8ÓNâŗ×pݗÔÉsЇÕä×áÉsÅ8É×sÃÅ
їÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ Éu×ÌÐËÌÅ8ÇÕä
Ò °dÊÉvÃËÌÊÓK×sÐ Év×ÌÊËvׁØðÕäÒçÊïÉsÎáÒ óÇÐ ñéÒ Év×ÌÊ ×ÌÅ6Ý
×sÃÅcÉÌÑgÉsÕbÓ\ÐÒÕä×sÐË6ØZÉÌÝoÊÒÇ©ÉÌÑgÉsÕÖ×ÌÊËsàŗ×{ÇÊBÅ8Ó\ÐÒÉïØZÉu×pÊBËÌàÇ ÉÌݗÙåòó×{×ÌÃÅgÒ
ëÕÈÒÇÉÄÕÈÒÊÆäÆÇÕÜÉvæÉÄÊBÒdÇcŗãÅ6їá×ÌÅ8ÉÄʁËpїÐÒÞ ÑpÃÅ8ÑpæïÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ÊBÒÇ ÕÛÞVÕÛ×
ÃÊÇç×sÐ`ËsÅ ÚñéËÌÕÛ×ÌÅ{×sÃÅqÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒçöym ~°dÊÉvÃËpÊBÓñÄÊÉyÒÐB×oÕäÒ¶×sÃÅ
d—ÑgÐËÌËsÅ6ёe× d{àËÌÐáÎ3Õä×{Ó\Ê â ËÌÅgëPÐÐB×t×ÌÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËïØðÊÉtÒÐ ñ)ñGÅ\ÑgÊÒ
ÊÉÌÉváÓqÅo×ÌÃÊBÒ×sÃT
Å °dÊÉsÃËpÊBÓ ÊBËÌÅ8ÊåÕÜÉéÒÐ ñ&ÑgÐËÌËsÅ6ёבݑÙ

g 

3

=

%

FR 

=

,&Y 3 

$

\v

Q=

,= 

y 

,= 

\s

A 

kIøyíÂÄòsøomoô+ÊBÆÈÆÏїÐÓqÓïÊÒÇÉ
` uìyÍPÂÄÃÕÜÉtÐÎ×sÕÈÐÒçÑpÃÅ6ÑpæÉÄ×sÐ ÉsÅgŁÕÛÞÊÒâ ÉsÕäàÒÕ`=PÑgÊBÒ×yÑgÐÒ,=dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒÑpÃÊÒàÅ
ÃÊÉ^ëPÅgÅgÒqÓïÊÇÅßÉvÕÈÒÑgÅGëPÐÐB×V×sÕÈÓqÅß×ÌÐyÊBÒânËpÊBÕÜǁÉsŗ×8Ô ÃÐÉv×VÎPÐËs×8ÔBÉÌÑgÉsÕÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË
ÐËéÉsÎÊBËÌÅ8ÉßÎPÐÐÆїÐÒ= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ$ÙÖöxÒ3ÊBÎÎËsÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅtÓ\Å8ÉÌÉÌÊBàÅyÕÈÉÄÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç`ÊBÒÇ
ÊxËÌŗ×ÌáËsÒåÉu×pÊ ×sádÉßØ z Év×ÌÊB×sáÉpÝÐÞ ‚ ÕÜÉÏËÌŗ×ÌáËÌÒÅ8Ç{ÕäÞdÊyÑpÃÊBÒàÅÃÊÉÏÐÑ8їáËÌËsÅ6ÇÔ ÅgÆÜÉvÅ
h ޚÐËnÒÐ3ÑpÃÊBÒàÅÙqöxÒâçÓ\ÐÇÕFd= ÑgÊB×sÕÈÐÒ$ÔÏÊÇÇÕä×sÕÈÐÒ$Ô^ÇÅgÆÈŗ×ÌÕäÐÒ©ÕÜÉ{їÐÒÉvÕÜÇÅ8ËsÅ6Ç
`
×sÐ ëPÅ\Ê ÉsÕäàÒÕFd= ÑgÊÒ×{ÑpÃÊÒàÅفÂÄÃÅ\ÐÒÆÈâ¶mnøom ÉvÕÈàÒÕFd= Ñ8ÊBÒ×oÑpÃÊÒàÅqÕÜÉo×sÃÅ
ÑpÃÊBÒàÕÈÒàåÐÞÖÉv×ÌÊB×sÅnÐBÞbÊqËÌÊÕÈÇÉsŗ×8Ù
= Ñ8ÊBÒ×oÑgÐÒ,= àáËpÊ ×sÕÈÐÒ3ÑpÃÊÒàÅ
` ó ÑÍtÂÄÃÕÜÉtÐÎ×sÕÈÐÒ©ÑpÃÅ8ÑpæÉt×sÐ`ÉsÅgÅåÕÛÞßÊBÒâ3ÉvÕÈàÒÕFd
ÃÊÉcëdÅ8ÅgÒ*ÓïÊÇÅçÉsÕÈÒїÅ3ëPÐÐB×c×ÌÕäÓ\Å3×ÌÐz×sÃÅçËÌÅgÆÈÅgê ÊÒ× ÑgÐÒ,d= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒMÊËsÅ6Ê
ÇÅgÎPÅgÒdÇÕäÒà ÐÒç×sÃÅqїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ3ÕäÒêÐæÅ6ÇEß 
ËpїÐÒÞß ËpÊBÕÜÇ3ÉvÅg×ÌÉ8ÔdÃdїÐÒÞ"ß ÃÐÉu×
ÎdÐËv×pÉ ØðÕÛÞéÒÐׁáÉsÕäÒà¶ÎÃâÉsÕÜÑgÊBÆGÉvÅ8ÆäÅ6ё×sÐËÌÉpݑÔVŗ×pÑBÙ3ÂÄÃÅcËÌŗ×ÌáËÌÒzÉv×ÌÊB×sáɁÕÈÉåÊÉ
ÎdÅ8Ëé×sÃÅu ì*ÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ù
kIøyíÂÄòsøomoô+ Ó\ÑgÐÒÞ
` ôÎPÅ8їÕäޚâÕäÒàïÒÐ\ÐÎ×ÌÕäÐÒÉÄÕÈÉé×sÃŇÉÌÊBÓ\Å{ÊÉÄÉsÎdÅ6їÕäޚâÕÈÒà\×ÌÃÅÚ ÆÈÕÜÉu×éÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù
Å8ÆäÅg×sÅ×sÃÅ3ÉÌÑgÉsÕéÓ\ÐÒÕä×sÐËqàÕäêÅgÒMїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËqÒáӁëPÅgË6ÔÃÐÉu×ÌÎdÐËv×
` ó ÇÅgÆÈŗ×sÅÍt

ÊBÒLJôdìÄôò$÷Ïîym‡Ù ÂÄÃÕÈÉ^ÐÎ×sÕÈÐÒn×ÌÊæÅ6ÉC×sÃËÌÅgÅê ÊÆäáÅ8É8Ô8×ÌÃÅGÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgË$ÒáÓåëdÅ8Ë8Ô
ÃÐÉv×ÎPÐËs×ÊBÒÇq×ÌÃÅyôìÄôòÖ÷^îtmÙÂÄÃÅyÇÅgÆÈŗ×ÌÕäÐÒïÐBÞÊ{Ó\ÐÒÕä×sÐËñéÕäÆÈÆÒÐB××pÊBæÅ
Å CÅ8ї×xáÒ×sÕÈÆ$Òŗã×xëPÐÐB×xÐBÞ^×sÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË6Ù
` ÚÆÈÕÜÉu×6ÍqíËsÕÈÒׇ×sÃÅїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË ÃÐÉv×sÎPÐËs×nÊÉsÉsÕäàÒÅ8ÇzÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËåôdìÄôò‡÷Ïîym‡ÙVòóÞ
×sÃŁÐÎ×ÌÕäÐÒÊBÆ$ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËÄÒáӁëPÅgËtÊËsàáÓ\ÅgÒ×éÕÈÉéàÕäêÅgÒ`×sÃÅ8Ò3ÎËÌÕäÒ×xÐá×é×sÃÅ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔCÃÐÉv×sÎPÐËs×oÊÒǼÊÉÌÉvÕÈàÒÅ6Ç3Ó\ÐÒÕä×sÐËnôdìÄôòy÷^îtmtÉoޚÐËt×ÌÃÊ ×‡ÑgÐÒ
×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8Ù¶òóÞtʶїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ˇÃÊɁÒЩÊÉsÉsÕÈàÒÅ6Ç©Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËïôìÄôò‡÷^îtm‡Ô^×sÃÅgÒIÊ
Ó\ÕäÒáÉqØ uÝtÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËyñéÕäÆÈÆ^ëPÅqÎËsÕÈÒ×sÅ6Ç3ÕäÒ©ÎÆÜÊїÅåÐBÞb×ÌÃÅ\ôdìÄôòt÷Ïîym‡ÙCòóÞGÊÒ
ÅgËÌËsÐËbÐÑgїáËÌÉñéÃÕäÆÜÉv×GÐÎPÅgÒÕäÒàÐËËÌÅ8ÊÇÕäÒàn×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËßїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ
ÊBËÌÅ8ÊÔÊ xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËxÓ\ÐÇÅgÆ$ÉsÎdÅ6Ñ—Õ dÑ{ÇÅgÞðÊBáÆä×xñéÕÛ×Ìà ëdÅ{ÆÈÕÈÉv×sÅ6ÇÙ 

$R

$?

{
A 

% 

,

F=

L 

= 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚|‚ri 

ÊÇÇ$ÍÖôÅg×G×ÌÃÅoÓqÐÒÕä×sÐËéôìÄôò÷^îtmÐÒc×sÃÅoàÕÈêÅ8ÒcїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË@s ÉÃÐÉv×GÎPÐËs×8Ù
ÂÄÃÕÜÉ\ÐÎ×sÕÈÐÒI×ÌÊBæÅ8Éå×sÃËsÅ8ÅÓïÊÒÇÊ ×ÌÐËÌâzê ÊÆäáÅ8ÉïÊBÒdÇ@ÐÒÅ ÐÎ×ÌÕäÐÒÊBÆÄê ÊBÆÈáÅÙ
ÂÄÃÅQ= ËÌÉv×ÕÜÉb×sÃÅtїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6Ô ×ÌÃÅtÉsÅ8їÐÒÇå×sÃÅtÃÐÉv×ÎPÐËs×ÐÒ\×sÃdÊ ×GÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë
ÊÒÇI×sÃÅ3ÆÜÊÉv×cÕÈÉï×sÃŶôìÄôò\÷^îtm×ÌÐTÊÉÌÉvÕÈàÒI×sÃŶÓqÐÒÕä×sÐË6Ù*òóÞn×sÃÅ3ÃÐÉv×
ÎPÐËs×xÃÊÉxÒÐB×tëPÅgÅ8ÒçÊÉÌÉvÕÈàÒÅ8ÇÊcôìÄôòÄò
Ô×sÃÅ8Ò ×sÃŁÓqÐÒÕä×sÐËtñéÕäÆÈÆÏÒÐ×tëPÅ

`

ÅgãÅ6їá×ÌÅ8ÇnÊ ×^ëdÐÐB×6Ù^ÂÄÃÅbÐÎ×sÕÈÐÒdÊBÆBê ÊBÆÈáÅbÕÜÉ$ÊxÑgÐÓ\ÓïÊßÉsÅgÎdÊBËpÊ ×sÅ6ÇoÆäÕÜÉu×$ÐÞÒÕäÒÅ
Ø ú ÝtÒáӁëPÅgËpÉyñéÃÕÈÑpüÑpÃÊBÒàŇ×ÌÃÅqÇŗÞðÊBáÆÛ×{ëÆÈÐÑpæÎËsÐ×sÐїÐÆ^ëÆÈÐÑpæÒáӁëPÅgËpÉ
áÉsÅ8Ç`ëâc×ÌÃŁôìÄôòGÓqÐÒÕä×sÐË6ÙôÅgŇÉsÓ\ÐÒ`ޚÐËxÇÅg×ÌÊÕäÆÜÉgÙ
` ÉvÓ\ÆÚÍxíËÌÕäÒ×oÅ8ÊÑpéÉsÑ8ÉvÕVÓ\ÐÒÕä×sÐË ÉyÉv×sÐËsÅ6Ç3ÆÜÊBëPÅgÆÖÕäÒޚÐËÌÓ\ÊB×sÕÈÐÒ$ÙnÂÄÃÅqÕäÒޚÐË
ÓïÊ ×ÌÕäÐÒèÕÈɁÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇèÊÉnޚÐÆäÆÈÐ ñxÉ nїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË{ÒáÓåëdÅ8Ë8ÔÖÃÐÉu×ÌÎdÐËvׇÒáÓåëdÅ8Ë8Ô
ÒáÓåëdÅ8Ë ÐBށÉv×sÐËsÅ6Ç1ëÆÈÐÑpæÉ8ÔÄޚÐÆÈÆäÐ ñßÅ8Ç1ëâ*ÊTÑgÐÆÈÐÒ$Ôé×ÌÃÅgÒ ×sÃÅ©ëÆäÐÑpæ*ÊÇ
ÇËÌÅ8ÉÌÉsÅ8É{Év×sÐËÌÅ8Ç$O
Ù bßÆäÐÑpæ©ÒáӁëPÅgË É‡ÊBׇ×sÃÅcÅgÒÇzÐÞG×ÌÃÕÜɇÆÈÕÈÉvׁÓ\Å8ÊÒz×sÃÊB×
×ÌÃÐÉsÅ{Ê ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅoëÆÈÐÑpæÉÄÃÊ êÅyÒÐB×xëPÅgÅgÒ ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Ò`×ÌÐÙ 

Ms
'
Hhs

a
,

kMøyíÂÄòsøomyô+ÃÑgÐÒÞ 

ôÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàïÒÐ\ÐÎ×sÕÈÐÒÉÄÕÜÉß×sÃŇÉÌÊBÓ\Å{ÊÉéÉsÎPÅ8їÕäޚâÕäÒà\×sÃÅ óÆäÕÜÉv×ÄÐÎ×sÕÈÐÒÏÙ
ÉsÅgÆÈÅ8ї×sÐË
` ÇÅgÆÈŗ×ÌÅÍnòóÞß×sÃÅcÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë{ÇÐÅ8ÉnÒÐ×nÃdÊ êÅïÊÎÃâÉsÕÜÑgÊBÆôìÄôòyò
ÉsñéÕÛ×pÑpÃ$ÔÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒà`×sÃÕÜÉoÐÎ×ÌÕäÐÒ¶ñéÕÈÆäÆbÇÅ8ÆäÅg×sÅå×sÃÅ\їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË ÃÐÉv×sÎPÐËs×tÊÉ
ÉsÕäàÒÅ8ÇôìÄôòGò ÙÂÄÃÕÜÉßÐÎ×ÌÕäÐÒc×pÊBæÅ6ÉG×uñGÐåê ÊÆäáÅ8É8Ô×sÃÅ{їÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËÒáӁëPÅgË
ÊÒÇqÃÐÉv× ÏÎPÐËs×8V
Ù bßâåÇÅ8ÆäÅg×sÕÈÒàÊÒ\ÊÉsÉsÕÈàÒÅ6ÇåÉÌÑgÉsÕÕÜÇÔÒÐ{ÐB×sÃÅgËÎËÌÐàËÌÊÓ ØšÅ8à
ÉÌÑgÉsÕÓ\ÐÒÕä×sÐËéÐËÄËÌÊÕÈÇÉsŗ×pÝÄÑ8ÊBÒ ÊBÎÎPÅ8ÊËéÐÒ`×sÃÕÜÉéÃÐÉu×éÎPÐËs×8Ù
` óÆäÕÜÉv×8ÍÖíËÌÕäÒ×Ä×sÃÅ{ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë ÃÐÉv×sÎPÐËs×GÊÉsÉsÕäàÒÅ8Ç`ôìÄôòò åÙòóÞV×sÃÅnÐÎ×sÕÈÐÒÊÆ
ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËéÊBÒÇ ÃÐÉu×ÌÎdÐËv×tÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉéÊËsÅnàÕäêÅgÒ×sÃÅ8Ò3ÎËÌÕäÒ×xÐá×x×sÃÅåїÐÒ
×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔdÃÐÉv×sÎPÐËs×oÊBÒdǶÊÉÌÉsÕäàÒÅ8ÇçÉÌÑgÉsÕVÕÈÇçޚÐËy×sÃÊB×oÎÊÕäË6ÙnòóÞÒÐÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉ
ÊËsÅéàÕäêÅgÒ$Ô×sÃÅ8ÒïޚÐËGÅ8ÊÑpÃqÃÐÉv×GÎPÐËs×ÐÒïÅ6ÊÑpÃcїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËbÕäÒï×ÌÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒ
ÒÅ8Ë8ÔÎËÌÕäÒ×Ðá×b×sÃÅyїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËbÒáÓåëdÅ8Ë8ÔÃÐÉv×ÎPÐËs×ÊBÒÇcôìÄôòVò &ÊÉÌÉvÕÈàÒÅ8Ç
×ÌÐ\×sÃÊB×xÃÐÉv×xÎdÐËv×6ÙòóÞÖ×sÃŇÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËxÇÐÅ8ÉÄÒÐB×xÃÊ êÅoÃÐÉv×xÎdÐËv×yôìÄôòGò
ÉsÅgÆÈÅ8ї×sÐËßÉvñéÕä×ÌÑpÃÅ8É8Ô×ÌÃÅgÒ`ÕÛÞÏʁÃÐÉv×GÎPÐËs×GÃÊÉÒÐB×GÃdÊÇcÊqôìÄôòbò #ÊÉÌÉvÕÈàÒÅ8Ç
×ÌÐ Õä×8Ô$ÊcÓ\ÕÈÒáÉåØ ÝyÑpÃÊËÌÊё×sÅ8ËtñéÕÈÆäÆVëPÅåÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ǶÕäÒçÎÆÈÊїŁÐÞ×sÃÅ\ôìÄôòéò Ù
tÐË\ŗãÊBÓ\ÎÆÈÅèؚÐÞoÊ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË\ñéÕä×sÃM×uñßмÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËÌÉåÅ8ÊÑpÃ@ÐÞyñéÃÕÜÑpÃ
ÃÊ êÅt×uñßÐ\ÃÐÉv×éÎdÐËv×pÉÌÝ
` 

i

$? 

0?

j

hAh
h

‚

‚ ¾ 

i 

 ,   



î

hT
h

û
*ÃÕÜÑpÃzÉvÃÐ ñxÉy×ÌÃÊ ×{ÐÒ¶×sÃÅ ËpÉv×{ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgË\Ø ݗÔ×sÃÅ dËÌÉv×{ÃÐÉv×oÎPÐËs×cØ Ý
ÃÊÉÄëdÅ8ÅgÒçÊÉsÉsÕäàÒÅ8Ç ôìÄôòßò ~îÔ×sÃŇÉvÅ6їÐÒdÇ`ÎPÐËs×Ø ‚ ÝßÃÊÉxëdÅ8ÅgÒ3ÊÉÌÉvÕÈàÒÅ8Ç
ôìÄôòtò ô¾ÙåÂÄÃÅïÉsÅ8їÐÒǼїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË\Ø ‚ ÝtÃdÊÉ{moøYôìÄôòyò KÊÉÌÉvÕÈàÒÅ6Ç3×ÌÐ
Õä× É ËÌÉv×nÃÐÉv×oÎPÐËs×8Ô$ÊÒÇ©ôdìÄôòtò û ÊÉÌÉvÕÈàÒÅ6Ç ×sÐÕä× ÉnÎdÐËv×6Ù{òóÞßÊBÒ©ÅgËÌËsÐË
ÐÑgÑgáËpÉbñéÃÕÈÆÈÉv×GÐÎdÅ8ÒÕäÒà‡ÐËGËsÅ6ÊÇÕÈÒàn×sÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËGїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ\ÊBËÌÅ8ÊÔ
Ê xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËéÓqÐÇÅ8ÆÏÉsÎdÅ6Ñ—Õ dÑ{ÇŗÞðÊáÆä×xñéÕÛ×ÌÃëPÅ{ÆÈÕÈÉv×sÅ6ÇÙ
` óÓ\ÐÇÕÛޚâCÍßòóÞb×sÃŁÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËtÇÐÅ6ÉxÒÐ×tÃÊ êŇÊcÎÃâÉsÕÜÑgÊBÆVôìÄôòÄò NÉsÅgÆÈÅ8ї×sÐË
ÉsñéÕÛ×pÑpÃ$ÔÉsÎdÅ6їÕäޚâÕÈÒà\×ÌÃÕÈÉxÐÎ×ÌÕäÐÒ`ñéÕÈÆäÆ^ÉvÅg×é×sÃŁôìÄôòGò )ÐÒ×sÃÅ{àÕäêÅgÒ Ñ—ÐÒ
×ÌËsÐÆäÆÈÅgË ÉoÃÐÉuׇÎPÐËs×8Ù`ÂÄÃÕÈɇÐÎ×ÌÕäÐÒ©×pÊBæÅ8Éo×sÃËsÅ8Åqê ÊÆäáÅ6ÉgÙ`ÂÄÃÅ ËpÉuׇÕÜÉn×sÃÅ 

v

‚ 

Ms =
A 
@s 

= 

F=

bh 



T=

Ms 

,=

bh 

A= 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

ü

‚|‚Q{

їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔB×ÌÃÅ{ÉvÅ6їÐÒÇ\×sÃÅyÃÐÉu×ßÎdÐËv×ÄÐÒc×sÃÊB×ÄÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËGÊÒÇï×ÌÃÅyÆÜÊÉv×GÕÜÉ
×sÃÅ\ôìÄôòÄò ;×sÐ ÊÉsÉsÕäàÒ$ÙGùÐáçÑgÊÒÒÐ×yÉvÅg×yÊïÃÐÉu×yÎdÐËv× ÉtôdìÄôòéò ÕäÞÊBÒâ
ËÌÊÕÈÇÉsŗ×xñéÃÕÜÑpÃ`ádÉvÅ6Éß×sÃÊB×xÎdÐËv×éÕÜÉxÊї×sÕÈêÅÙ 

@s 

kIøyíÂÄòsøomoô+ËÌÑgÐÒÞ
` öxÒâcÉsÕF8C ÅoÉsáë,óÐÎ×ÌÕäÐÒÉoؚÕÚÙ ÅoËÌÊÕÈÇÉvÕDCgÅÔÑ8ÊÑpÃÅÔÕÈÐÉsÕDCgÅÔëÊÑpæÅ8ÒÇÉsÕFC8Å6ÝÑ8ÊBÒcádÉvÅ
×sÃÅ{Ésá,\
d ã ê ÊBÆÈáÅ8É8ÙôÎPÅ8їÕäޚâÕäÒàqÒÐåÐÎ×sÕÈÐÒÉßÕÜÉG×sÃÅ{ÉÌÊBÓ\ÅoÊÉÄÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàq×sÃÅ
Ú ÆÈÕÜÉu×xÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË6Ùôáë,ó ÐÎ×sÕÈÐÒÉéÊËsÅ
` ó ÊÇÇÍböéÇÇ ÊqËÌÊÕÈÇÉsŗ×xÐÒ`×sÃÅ%x
hԂÔ
` Z ×uâÎPÅÍGôÎdÅ6їÕäޚâ ×ÌÃŇËpÊBÕÜÇ ×uâÎPÅÙßÂÄÃÕÈÉtÐÎ×ÌÕäÐÒ×ÌÊBæÅ8ÉÄê ÊBÆÈáÅ6ÉéÐBÞÖÅgÕä×sÃÅ8Ë
¾qÐË

` Ú ÒdÊBÓ\ÅÍGôÎdÅ6їÕäޚâc×sÃŇËÌÊÕÈÇÒÊÓ\ÅÙö)ÒdÊBÓ\Å{ӁáÉv×xëPŁÊBÆÈÎÃÊÒáÓqÅ8ËsÕÜÑBÔñéÕä×sÃ
ʁÓïÊBãÕÈӁáÓ ÐBÞ¾FîÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉGÊÒÇ Év×ÌÊËv×ÄñéÕä×sà ÊBÒ ÊBÆÈÎÃÊBëPŗ×ÌÕÈÑoÑpÃÊËÌÊё×sÅ8Ë8Ù
` Ú ÕÈÐÓ\ÐÇÅÍßôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ`×sÃŁËÌÊÕÈÇ Ésŗ×Ms ÉéÕÈÐcÓ\ÐÇÅÙÄÂÄÃÕÜÉxÐÎ×sÕÈÐÒ×ÌÊæÅ8Éxê ÊÆäáÅ8ÉéÐÞ
ÅgÕä×sÃÅ8Ë#y)
v Ô8Q&
ÐË"vM 
ޚÐËËsÅ6ÊÇó ñéËsÕä×sÅÔBËÌÅ8ÊÇ,Ú ÐÒÆäâÐËñéËÌÕÛ×ÌÅ$ó ÐÒÆÈâ‡ËÌÅ8ÉsÎdÅ6Ñ0
×sÕÈêÅ8ÆäâÙ
` ó ÉsÕDgC ÅôÎdÅ6їÕäޚâè×sÃÅËpÊBÕÜÇTÉvÅg×Ms É\ÉvÕDgC ÅÙzÂÄÃÕÈÉqÕÜɇ×ÌÃÅ3ÉvÕDgC Å`ÐBÞx×ÌÃÅ`ËpÊBÕÜÇTÉsŗ×\ÕäÒ
g ‚ î ëâ×sÅ\ëÆÈÐÑpæÉgÙïòóׇÓåáÉuׇëPÅ ÊӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅïÐBÞß×sÃÅAÚ ÕÈÐÉsÕF8C Å\ê ÊÆäáÅÙcòóÞÄÕÛׇÕÜÉ
ÒÐB×å×sÃÅ8ÒTÕä×qñéÕÈÆäÆßëPÅ`ÊBá×sÐÓïÊB×sÕÜÑgÊBÆÈÆÈâ¼ÊÇewuáÉv×sÅ8Çè×sжëPÅ`ÉsжÊÒÇTÊçÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅ
ؚÒÐ×oÅ8ËsËÌÐˑÝÄñéÕÈÆäÆVëPÅåÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙoò Òç×ÌÃÅ\ÑgÊÉsŇÐÞËÌÊÕÈÇ3×uâÎPÅD¾c×sÃÅ\ÉsÕF8C ŁӁádÉu×
ëdÅcÊ`ӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅïÐBÞG×sÃÅAó ÕÈÐÉsÕF8C Ååê ÊBÆÈáÅ\ӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÕÈÅ8Ç©ëâç×sÃÅïÒáÓåëdÅ8Ë{ÐBÞßÇÊ ×ÌÊ
ëÊÑpæÅgÒÇÉGÕÈÒ×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù 

Ú
` ÕÈÐÉsÕDgC ÅÍÖôÎPÅ8їÕäޚâ‡×ÌÃÅéËpÊBÕÜÇqÉsŗ×@s ÉbÑpÃáÒæÉsÕDgC ÅéÕÈÒqëâ×sÅ6ÉgÙÖöxÆÈÆËÌÅ8ÊÇÉbÊBÒÇqñéËÌÕÛ×ÌÅ8É
ÐÒ×sÃŇËÌÊÕÈÇÉsŗ×xñéÕÈÆäÆ^ëdŇÕÈÒ ÓáÆä×sÕÈÎÆÈÅ8ÉtÐBÞV×sÃÕÜÉxÉsÕF8C ÅÙ#*
v ÃÅgÒçÑgÊÑpÃÅnÕÈÉxáÉvÅ6ÇÔ
×sÃÕÜÉxÕÜÉxÊÆÈÉsÐq×sÃŁÉsÕDgC Å{ÐBÞV×sÃŇÑgÊÑpÃÅ{ëá,CR ÅgËpÉxїËÌÅ8ÊB×sÅ8Ç¼Ø ÞšÐËx 
ÊÕÈÇ×uâÎPń¾q×sÃÅ
ÑgÊÑpÃÅïëá,CR ÅgˁÉsÕDgC ÅïÕÜÉ{×sÃÅïÒáӁëPÅgˇÐÞéÇÊ ×ÌÊ ëdÊÑpæÅ8ÒÇÉo×ÌÕäÓ\Å8É{×sÃÕÜɇê ÊBÆÈáŠݑÙ
ÂÄÃÅHx 
ÊÕÈÇé áÒÒÅ8ËxÅ8Év×ÌÊëÆÈÕÈÉsÃÅ8ÉtÊïÓïÊ ãÕäÓåáÓYÒáÓåëdÅ8ËtÐÞ"g ‚ î6ó ëâ×sÅnëÆÈÐÑpæÉ
×sÃÊB×nÑ8ÊBÒ©ëdÅqñéËsÕä×v×ÌÅgÒ¶×sÐ Ê ×{ÊBÒâ ÕäÒÉv×ÌÊÒ×é 
ÉvÅ8Ł×ÌÃÅqñéËsÕä×sŅËéÆäÕÈÓ\ÕÛ×nÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆ
ê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅçØðÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆÜÉÌݗÙ`öéÑ8їÐËpÇÕÈÒàÆÈâçÕÈÐÉsÕF8C ÅïÕÈɁÆäÕÈÓ\ÕÛ×ÌÅ8Ǽ×ÌÐçÅgÒÉsáËÌÅq×sÃÊB×åÊ ×
ÆäÅ6ÊÉv×Ö×uñGÐnÐBÞP×sÃÅ8ÉsÅßëá,PR Å8ËÌÉñéÕäÆÈÆ= ×ÕÈÒ×ÌÐn×sÃÕÜÉd—ñéËsÕä×ÌÊëÆäÅ5dÎPÐËs×sÕÈÐÒqÐBÞCÑgÊÑpÃÅÙ
` Ú ÃÐÉv×sÕäÞuÍGôÎPÅ8їÕäޚâ`×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇ ÉvÅg×Ms ÉéÃÐÉv×xÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅØðÉpݑÙGÂÄÃÅ{ÃÐÉv×xÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅoÕÜÉ
×sÃÅnÇÅ8êÕÜїÅt×sÃÐáàÃ`ñéÃÕÜÑpÃï×sÃÅoËpÊBÕÜÇcÉvÅg×Ms ÉGÇÊ ×ÌʁÕÈÉGŗã×ÌÅgËÌÒÊBÆÈÆäâïÊÑgїÅ6ÉsÉsÅ8Ç$ÙVö
ÃÐÉv×{ÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅ\ÕÜɇÇÅ = ÒÅ8Ǽëâ3×ÌÃÅKq áÊBËs×sÅg×Ly 
Ó\ÊÉu×ÌÅgË$ ? ÉsÆÈÊ êÅJ°dÊàzØðÓ8°dÊBàݑÔ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔÃÐÉv×sÎPÐËs×xÊBÒÇÉÌÑgÉsÕÆäáÒÏÙ!*
v ÃÅgËÌÅ
w Ó8°dÊBàdÍyÕÜÉ{Ê`×ÌÊBËÌàÅg×oÊÑgїÅ6ÉsÉ°dÊà+x 
ÓïÊÉu×ÌÅgË Øb¶3 ݗÍCޚáÆäÆÊÑgÑgÅ8ÉÌÉgÔ$ÉsÆÈÊ êÅØÚôݑÍ
ÆäÕÈÓ\ÕÛ×ÌÅ8Ç3ÊÑgїÅ6ÉsÉ
w їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÍVÕÈÉÄ×ÌÃŇїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËGÐÒñéÃÕÈÑpÃ`×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×ÄÕÜÉÄ×ÌÐqËÌáÒ
w ÃÐÉv×sÎPÐËs×8ÍbÕÜÉß×sÃÅ{ÃÐÉv×éÎdÐËv×tÊqËpÊBÕÜÇ`ÉsÅ—× ÉÄòsø)ÕÈÉÄ×ÌÐ\ëdŇÇÕÈËÌÅ8ё×ÌÅ8Ç
w ÉsÑ8ÉvÕÈÆÈáÒ$ÍÖÕÈÉG×ÌÃÅoÉÌÑgÉsÕCÆäáÒc×sÃdÊ ×ß×sÃÅnËpÊBÕÜÇcÉvÅg×ßÎËsÐÎÊBàÊ ×sÅ6ÉÐá×G×ÌÃÅoÃÐÉv×
ÎdÐËv×
ÂÄÃÅ ÓïÊÉu×ÌÅgË ÉsÆÈÊ êD
Å °PÊBàçÕÜɁÅ8ÕÛ×ÌÃÅgË
ޚÐËåÓïÊÉv×sÅ8Ë8ÔÖÐËqô¼ÞšÐËqÉsÆÈÊ êÅïÓ\ÐÇÅÙ
3áÆä×sÕÈÎÆÈÅ{ÃÐÉv×xÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅ6ÉÄÊBËÌÅnÊÇÇÅ6Ç ëâ ËÌÅgÎPÅ8ÊB×sÕÈÒàå×sÃÕÜÉéÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù

3

@s

$?

A3

i 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

‚|‚6ú

} ©¨

` 

óëÊÑpæÅgÒÇÉvÕDCgÅÍbôÎdÅ6їÕäޚâ ×ÌÃŇÉvÕDCgÅ{ÐÞ^×ÌÃŇËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×@s ÉxëÊÑpæÅgÒÇÉ8ÙÂÄÃÕÜÉxÕÜÉÄ×sÃÅ
ÉsÕF8C ÅÔÕäÒ+g ‚ îoëâ×sÅxëÆÈÐÑpæÉgÔÐBÞC×sÃÅtËÌÊÕÈÇ\Ésŗ×Ms ÉëdÊÑpæÅ8ÒÇÉ8Ù^ÂÄÃÕÜÉê ÊÆäáÅtÕÈÉáÉvÅ6Ç
ñéÃÅ8Ò3ÉvÅ6ÊBËpÑpÃÕäÒà‡ÞšÐËéëdÊÑpæÅ8ÒÇÉßÕÈÒ`×ÌÃŇÉsÎÊBËÌÅ8ÉßÎPÐÐÆZÙ 
óëÊÑpæÅgÒÇÉgÍxôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ ×ÌÃÅåËpÊBÕÜÇçÉsŗ×@s ÉyëÊÑpæÅgÒÇ3ÇÅgêÕÈÑgÅ8ÉyÕäÒ¼Ê ÑgÐÓ\ÓïÊ ÉsÅgÎÊ.
ËpÊ ×ÌÅ8Ç{ÆÈÕÈÉv×8ÙÖöIëÊÑpæÅgÒLJÇÅgêÕÈÑgÅÐÞdÊxËpÊBÕÜǁÉsŗ×ÖÑgÊBÒåëdÅÄÊtÇÕÈÉsæ{ÐË^×sÃÅGޚËÌÐÒ×sÅ8ÒÇ
ÐÞÖÊÒÐB×ÌÃÅgËxËpÊBÕÜÇÉvÅg×8ÙßòóÞÖÕä×tÕÜÉxÊïÇÕÜÉvæ ×sÃÅ8Ò3ÕÛ×yñéÕäÆÈÆÏÃÊ êÅo×sÃÅ{ޚÐËsÓïÊB×y
ÑÙ É8Ù Æ
ñéÃÅ8ËsÅéÑéÕÜÉÖ×ÌÃÅxÑpÃÊBÒÒÅgÆÚÔÉbÕÜÉÖ×ÌÃÅxÉsÑ8ÉvÕÕÈÇ3ØðÐËbËpÊBÒæÝÖÊBÒdÇåÆÕÈÉÖ×ÌÃÅtÉÌÑgÉsÕÆäáÒïÐBÞ
×ÌÃÅtÇÕÜÉvæCÙVòóÞ$ÕÛ×GÕÈÉʇËÌÊÕÈÇ\Ésŗ×8Ô×sÃÅgÒïÕä×ñéÕäÆÈÆÃdÊ êÅÄ×sÃÅéޚÐËÌÓïÊ ×#é 
ËpÊBÕÜÇÉsŗ×sÒdÊBÓ\Å
ñéÃÅ8ËsÅnËpÊBÕÜÇÉsŗ×sÒdÊBÓ\ÅyÕÜÉÄ×ÌÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÐBÞ^×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù 
óëdÐÐ×8Í{ôÎdÅ6їÕäޚâ3×sÃÅqËpÊBÕÜǶÉsŗ×@s ÉnëPÐÐB×{Ó\ÐÇÅÙDƒÊBÆÈáÅ8ÉnÑgÊÒ©Å8ÕÛ×ÌÃÅgËnëPÅïÊBá×ÌÐ
` 

`

`

ÐËoÓïÊÒádÊBÆ^ޚÐË{ÊBá×ÌÐëPÐÐB×sÕÈÒàÐËnÓïÊBÒáÊÆVëPÐÐB×ÌÕäÒàËpÊBÕÜÇÉgÙåÂÄÃÕÈÉnÐÎ×sÕÈÐÒ©ÕÈÉ
ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆ$ÊBÒÇ ×sÃŇÇŗÞðÊáÆÛ×xëPÐÐB×ÌÓqÐÇÅ{ÕÜÉéÊBá×sÐÙ
ÑgÊÑpÃÅÍôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ`×sÃŇÉsÕ gÅÔÕäÒ ëâ×sÅ8É8ÔÐÞÖÑ8ÊÑpÃÅo×sÃdÊ ×tÉsÃÐáÆÜÇ`ޚËsÐÒ× óÅgÒÇ`×sÃÅ
ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×8ÙçÂÄÃÅÇŗÞðÊáÆä×qÉsÕ 8ÅcÕÈÉ ÔÖñéÃÕÜÑpÃèÓ\Å8ÊÒÉ{×ÌÃÊ ×qÒжÑgÊÑpÃÅcñéÕÈÆäÆßëPÅ
áÉsÅ8Ç$ÙÂÄÃÅ{ÑgÊÑpÃÅnÉsÕ gÅnӁáÉv×xëPŇÊåÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ{ÐÞ^×ÌÃÅnËÌÊÕÈÇÉsÅ—× ÉéÕÈÐÉsÕ 8ÅÙ
Éu×pÊBËÌàÉ8ÍÄôÎdÅ6їÕäޚâçÊÇÇÕä×sÕÈÐÒdÊBÆÖÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉé×sÐ`×sÃÅåÉv×ÌÊBËÌàÇçÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉxñéÃÅ8Ò¶Õä×
ÕÜÉnїËÌÅ8Ê ×ÌÅ8Ç ÞšÐËo×sÃÅ\àÕÈêÅ8ÒçËpÊBÕÜǶÉsŗ×8ÙåÂÄÃÅqÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉoÊBËÌÅå×sÐëdÅ\ÅgÒdїÆÈÐÉsÅ8Ç
ÕÈÒ ëËÌÊїÅ6É é24Ôò õ2 ÷ ‚8û Úò ‚ î4
Éu×pÊ ×ÌÅͶôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ@×sÃÅ3ÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆtÉv×ÌÊB×sÅ3ÐBÞy×sÃŶËÌÊÕÈÇMÉvÅg×8v
Ù ƒÊÆäáÅ6ÉcÑgÊÒIÅ8ÕÛ×ÌÃÅgË
ëPÅ3Êё×ÌÕäêÅ ÐË\ÕäÒdÊё×ÌÕäêÅÙ1ÂÄÃÕÜÉ\ÐÎ×ÌÕäÐÒIÕÜÉ\ÐÎ×ÌÕäÐÒÊBÆéÊÒÇIÇŗÞðÊBáÆÛ× Év×ÌÊB×sÅ ÕÈÉ
ÕÈÒÊї×sÕÈêÅÙ
óáÉsÅ gÐÒÅgÕÈÐÍôÅg×é×sÃÅ gÐÒÅoÕÈÐïáÉÌÊBà
Å °PÊBàq×sÐïÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËxÐÒ ÐËéÐ ÖÙòóÞbÐÒÏÔ×sÃÅ8Ò
×ÌÃÅtÑgÊÑpÃÅ ÆÈÅ8ÉsâÉu×ÌÅgÓ ñéÕäÆÈÆޚËpÊBàÓqÅ8Ò×ñéËsÕä×sÅtÊÒÇqËsÅ6ÊÇ\ËÌÅ áÅ6Éu×pÉÖ×sЇÉsáÕä××sÃÅ
8ÐÒÅïؚÒÐB×ÌÑpÃPÝßÎÊBËs×sÕä×sÕÈÐÒÉßÐÒ`×ÌÃÅ{ëÊÑpæÅgÒdÇ ÇÕÜÉvæÉ8Ù
óáÉsÅ8ÉsÎÊBËÌÅ8É8ÍVôÅg××ÌÃÅoÉsÎÊËsÅ6ÉáÉÌÊBà
Å °dÊà{×sÐqÅgÕä×sÃÅ8ËGÐÒcÐËßÐ ÖÙÖòóÞÏÐÒÏÔ×ÌÃÅgÒÊ
ËÌáÒÒÕÈÒàqËÌÊÕÈÇ ÉvÅg×{Ø ‚ "Ô ¾åÐË ÝGñéÕäÆÈÆÚÔÐÒÊÒ ò ø&ÅgËÌËsÐË8ÔÊ ×s×sÅgÓ\Î×xÊá×sÐÓ\ÊB×sÕÜÑ
ÉsÎÊBËÌÅ8ÉÄÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ`ÊÒÇËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ$Ù 
ÆäÅ8Ò$ÍÏôÎPÅ8їÕäޚây×sÃÅÓïÊBãÕÈӁáÓ&ÒáÓåëdÅ8Ë$ÐBÞÕÈÐéËsÅ áÅ8Év×ÌÉC×ÌÃÊ ×^Ñ8ÊBÒnëPÅ áÅgáÅ6Ç
×ÌÐ\ÊqëÊÑpæÅ8ÒÇÙbÂÄÃÅ{Ó\ÕäÒÕäÓåáÓYÕÜÉ ‚ ÊBÒÇ ×sÃŇÇŗÞðÊáÆÛ×xÕÜÉ { Ù
ÇÅgÆÈŗ×ÌÅÍ yÅgÆÈŗ×sÅïÊ ÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Ç©ËÌÊÕÈǼÉsŗ×nޚËsÐÓ ×sÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË6ÙqÂÄÃÅïËpÊBÕÜÇ
Ésŗ×éӁádÉu×xëPÅ{ÕäÒdÊё×ÌÕäêÅÙ
ËpÊBÕÜÇÉsŗ×sÒdÊBÓ\ÅÍbôÎPÅ8їÕäޚâ`×sÃÅ{ÒÊÓ\ÅoÐÞÏ×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇÉsŗ×é×sÐïÇÅ8ÆäÅg×sÅÙ
óÆäÕÜÉv×8ÍVíËsÕÈÒ×GËpÊBÕÜÇïÉvÅg×GїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ$Ù^òóÞÏÊ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×sÒÊÓ\ÅxÒÊBÓ\ÅxÕÜÉGÒÐB×GÉsÎPÅ8Ñ
Õ Å8Ç$ÔÊBÆÈÆ$ËpÊBÕÜÇÉsŗ×tÑgÐÒ dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒÉÄÊBËÌÅoÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$ÔÐÒÅ{ÎPÅgËtÆäÕÈÒÅ{ÕÈÒ ×sÃÅnޚÐËsÓ
ØðÕÛÞ$êÅgËÌëdÐÉvÅéÓ\ÐÇÅtÕÜÉGÒÐB×GÉsŗ×nØ óêÝ ^ÒdÊBÓ\Åx×uâÎP:
Å °dÊBàÉÉsÕ 8ÅxÕÈÐÉsÕ 8ÅtÑgÊÑpÃÅ8ÉsÕ 8Å
ÕÈÐÓ\ÐÇÅ ÆäÅ8Ò`ÒÃÐÉv×sÕäÞðÉÄÃÐÉv×sÕäÞðÉÄëÊÑpæÅgÒÇÉvÕ gÅoëÊÑpæÅgÒÇÉ ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆPëdÊÑpæÅ8ÒÇ
Év×ÌÊB×sáÉ ÚÙ *ÃÅgËÌÅc×ÌÃO
Å °dÊBàɇÕÜÉåʩїÐÓ\ÓïÊçÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ6ÇzÆäÕÜÉu×åޚËsÐÓ d—öéё×ÌÕäêFÅ dBÔ
d—ò ÒÊї×sÕÈêF
Å dBV
Ô dgîtÉsÅ8X
Ç dB
Ô d—îxÒáÉsÅ8
Ç d 
Ô d—ötá×sÐëdÐÐBr× d 
Ô d ¶ÊBÒëdÐÐe× d{ÊÒ—
Ç dgîtÉsÅ8É
ÎÊËsÅ6QÉ dBÙ *ÃÅ8Ò Ê{ËpÊBÕÜÇïÉvÅg×GÕÜÉ dËÌÉv
× °dÊààÅ6Çå×sЁëPÅyÊё×ÌÕäêÅÔ×sÃÅ8Òï×sÆ
Å d—îyÉvÅ6X
Ç d
°dÊà ÕÈÉ{ÎPÅgË tÓïÊBÒÅgÒ×sÆÈâ©Ésŗ×6Ù ÂÄÃÕÜÉ{æÒÐ ñéÆäÅ6ÇàÅq×ÌÃÊ ×åÊËpÊBÕÜÇzÉvÅgׇÃÊÉ{ëPÅgÅ8Ò
áÉsÅ8Ç1ÊB×ïÉsÐÓ\Å ×ÌÕäÓ\Å3ÕÜÉïáÉsÅ8ÇMëâTÐB×ÌÃÅgËïÎËÌÐàËÌÊÓïÉqÊÒÇMá×sÕÈÆÈÕÛ×ÌÕäÅ6ÉïÐÒM×sÃÅ
xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8Ë8Ù)ÒÃÐÉv×sÕäÞðÉcÕÜÉc×ÌÃÅçÒáÓåëdÅ8Ë ÐBއÃÐÉv× ÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅ6É\×sÐIÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×

DC

DC 

`

# 

C
=
C

HC 

`

`

FC h

Ms 

`

`

@q

' 

F= 



.R

a? 

*q
`

.R

Mq

g

`

'q
io v 
v

F=

,=

a

FC 

g 

`

i

#q

A 

,=

{ 

!=

DC

$3

FC 
n

FC

FC

0

i 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

/h
ü

‚ î

Bq 

ÃÐÉv×sÕäÞðÉ{ÕÜÉ‡Ê Ñ—ÐÓqÓïÊ ÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ8Ç©ÆÈÕÈÉvׇÐBÞÄÃÐÉv×{ÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїŠáÊËv×Ìŗ×ÌÉnÐÞßÓïÊÉ
×sÅ8Ë BÉvÆÜÊ êÅ:°PÊBàÔÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8ÔÃÐÉv×ÄÎdÐËv×éÊBÒÇ`ÉsÑ8ÉvÕCÆÈáÒ©ØðÅ8ÊÑpÃ`ÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ8ÇcëâcÊ
ÎdÅ8ËsÕÈÐÇݑÙ=tÐËßŗãÊBÓ\ÎÆÈÅ Ù Ù dÔ ô Ù ‚ Ù nÓ\Å6ÊBÒÉ×uñGЇÃÐÉv×GÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅ8É ÖëPÐB×sÃ
ÐÒ Ñ—ÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË ÔÐÒÅnÐÒ ÎPÐËs× ñéÕä×sà Ê\ÉsÑ8ÉvÕ÷^îtmÐBÞ \ÊÒÇï×ÌÃÅnÐB×ÌÃÅgËéÐÒ
ÎdÐËv× ‚ ñéÕä×sà ʁÉÌÑgÉsÕ÷ÏîymÐÞ ÙbÂÄÃÅ ËpÉu×ÄÕÈÉG×ÌЁëPÅnʁÓïÊÉv×sÅgËG×ÌÊËsàŗ×ßñéÃÕÈÑpÃ
ÎËÌÐ êÕÜÇÅ6ÉVޚáÆäÆPÊÑ8їÅ8ÉÌÉbëâ‡×ÌÃÅxÃÐÉu×6ÔÊÒÇå×sÃÅtÉsÅ8ÑgÐÒÇqÕÜÉÖ×sÐ{ëPÅtÊ{ÉsÆÈÊ êÅÄñéÃÕÈÑpÃ
ñéÕäÆÈÆxÊÇêÕÜÉsÅ ÐÒMÊBÒâèÃÐÉu×ïÊÑ8їÅ8ÉÌɁ×sÃÊB×q×ÌÃÅ×ÌÊËsàŗ×åÕÜÉïÉsÎáÒIÇÐ ñéÒ$Ù@ÂÄÃÅ
ëÊÑpæÅgÒÇÉtÊBËÌÅåÊїÐÓ\Ó\Ê`ÉvÅ8ÎÊBËpÊ ×ÌÅ8Ç ÆÈÕÈÉv×nÐBÞëÊÑpæÅ8ÒÇÉ8ÙyòóÞGÊ ëÊÑpæÅgÒÇçÃÊÉ
ÞðÊBÕÈÆäÅ6Ç ×sÃÅgÒ©M
Ê d ×ÌÃÅ\ÉvÎÊËsÅ{ëdÊÑpæ ÚÅ8ÒÇ ñéÕÈÆäÆÖÊBÆÜÉvÐ ëdÅqÉvá \ãÅ8Ç$ÙtòóÞÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ
ÉvÎdÊBËÌÅéëÊÑpæÅgÒÇÉÃÊ êÅéëPÅgÅ8ÒcáÉsÅ8Ç3ؚÕÚÙ Åé×sÃÅoÉvÎdÊBËÌÅ8ÉÖÞðÊÕäÆÈÅ8ÇÝÖ×sÃÅ8ÒcÅ8ÊÑpÃåÞðÊÕäÆÈÅ8Ç
ëÊÑpæÅgÒÇ`ñéÕÈÆäÆëPŇÉvá qãÅ6Ç`ñéÕä×sÃ3Ê Ø uÝ

0? 

3Jh h G ,h h
Qh 
h =

h

|

8

"

G

,d 

d
{
}"~ € ~_0‚F} ƒM„a€… ~‚D}"€ € ~‚D}"† € ~‚D}‡ €[ ~
Ó\Å8ÊBÒdÉß×sÃÊB×ß×ÌÃÅ{ëÊÑpæÅgÒdÇ+ Lh Ù îÙ å
h ÃdÊÉßÞðÊBÕÈÆÈÅ8ÇÊBÒÇÇÐÅ8ÉÄÒÐ×éÃÊ êÅnÊ\ÉvÎÊËsÅ
ÊBÒÇ ×sÃÅ{ÐB×sÃÅgËéëÊÑpæÅgÒdÇÉéÊBËÌÅ
} ƒ „ˆ€,… ~‚D}"€ € ~‚D}"† € ~‚D}‡[ € ~
}"~ € ~_0}"‰ € ~‚D} ƒ „ˆ€,… ~‚D}"€ € ~‚D}"† € ~‚D}‡ € ~
Ó\Å8ÊBÒdÉ\×sÃÊB×ï×sÃŶëÊÑpæÅgÒNJ h Ù îÙ ¼
h ÃÊÉ\ÞðÊBÕÈÆÈÅ8Ç1ÊBÒÇI×ÌÃÅçÉvÎdÊBËÌÅëdÊÑpæÅ8ÒÇÔ
Lg Ù îÙ h ÔgÃÊÉËÌÅgÎÆÜÊÑgÅ8ÇoÕÛ×ÏÊÒÇo×sÃÅbÐB×sÃÅgË$ëÊÑpæÅ8ÒÇÉÊBËÌÅ" ‚ É îBÆDh Ô T îÙ îÙ h Ô ¾Ù îÙ hÔ GdÙ îÙ hÙ
}"~ € ~_0}"‰ € ~_0‚F} ƒM„a€… ~‚D}"€ € ~‚D}"† €[ ~‚F}‡p € ~
Ó\Å8ÊBÒdÉ\×sÃÊB×ï×sÃŶëÊÑpæÅgÒNJ h Ù îÙ ¼
h ÃÊÉ\ÞðÊBÕÈÆÈÅ8Ç1ÊBÒÇI×ÌÃÅçÉvÎdÊBËÌÅëdÊÑpæÅ8ÒÇÔ
Lg‚ Ù îÙ h ÔñéÃÕÜÑpÃ3ËÌÅgÎÆÜÊÑgÅ8ÇÕÛ×oÃÊÉtÊBÆÜÉvÐ\ÞðÊÕäÆÈÅ8Ç3ÊÒÇ×sÃÅåÐB×ÌÃÅgËxëdÊÑpæÅ8ÒÇÉxÊËsÅ
Ù îÙ h Ô T îÙ îÙ h Ô ¾Ù îÙ h Ô dG Ù îÙ h Ù
ËÌÊÕÈÇÉvÅg×sÒÊÓqÅÍÖíËsÕÈÒ×é×sÃŇÑgÐÒ,d= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒïޚÐËéÐÒÆäâ ×sÃŇÉsÎPÅ8їÕF= Å6Ç ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù 
ÚÓ\ÐÇÕäޚâCÍ`ÂÄÃÕÜÉ\їÐÓ\ÓïÊBÒdÇ@ÊBÆÈÆÈÐ ñxɁÐÒÅ ×ÌмÑpÃdÊBÒàÅï×sÃÅ ËpÊBÕÜÇTÉsŗ×Ms É\Éu×pÊ ×ÌÅÔ
ÒÊBÓ\ÅÔPëPÐÐB×ÌÓqÐÇÅÔCÕäÐÓqÐÇÅÔdÃÐÉv×yÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅÔÉvÎdÊBËÌÅ8ÉéáÉÌÊBàÅÔPŗã×sËpÊ Év×ÌÊËsàÇ
ÊBËÌàÉ8ÔPÑ8ÊÑpÃÅ6ÉvÕDgC ŁÐ˄jyáÅgáÅ6÷$Å8Ò$Ù*
v ÃÅgÒ¼ÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàÊ`Éu×pÊ ×ÌÅåÑpÃÊÒàÅÔd×ÌÃÅgÒ
ÒÐcÐ×sÃÅ8ËtÓ\ÐÇÕ`P= ÑgÊ ×ÌÕäÐÒÉtÊËsÅåÊBÆÈÆäÐ ñßÅ8ÇÙxÂ^ÐcÓ\ÐÇÕäޚâ ÊÒâ`ÐÞV×ÌÃŁÎËsÅ6їÅ8ÇÕäÒà
ËÌÊÕÈÇïÉsŗ×ßÊ ×v×ÌËsÕÈëá×ÌÅ8ÉoؚÅgãÑgÅgÎ×ÄÉu×pÊ ×ÌÅ6ݑÔ×sÃÅtËpÊBÕÜÇïÉvÅg×ӁáÉv×GëPÅtÕÈÒÊё×sÕÈêÅÙÖôáë,
`
` 

Ð Î×ÌÕäÐÒÉéÊBËÌÅ
ÚÒdÊBÓ\ÅÍbÂÄÃÅ{ÒÊÓ\ÅoÐÞ^×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×Ä×sÐïÓ\ÐÇÕäޚâ
ÚÒÅgñéÒÊÓqÅÍVÂÄÃÅxÒÅgñ1ÒÊÓ\ÅéޚÐË×sÃÅxËpÊBÕÜÇïÉsŗ×8ÙÖÂÄÃÕÜÉÒÅgñ1ÒÊBÓ\ÅxÓåáÉv×GÉu×ÌÕäÆÈÆ
ëdÅ{áÒÕ áŇÊÓ\ÐÒàÉu×ß×sÃÅ{Ð×sÃÅ8ËxÇÅ dÒÅ8ÇËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×pÉgÙ
ÚëPÐÐB×6ÍoìGÃÊBÒàŇ×ÌÃÅ\ËÌÊÕÈǶÉvÅg× ÉyëPÐÐB×nÓ\ÐÇÅJ
Ù ƒÊBÆÈáÅ6ÉyÑ8ÊBÒ¶Å8ÕÛ×ÌÃÅgËoëPÅ\Êá×sÐ
ÐËéÓïÊBÒáÊÆCޚÐËxÊá×sÐëdÐÐB×ÌÕäÒàåÐËéÓ\ÊÒáÊBÆëPÐÐB×sÕÈÒà\ËpÊBÕÜÇÉgÙ
óÑ8ÊÑpÃÅÍbìGÃdÊBÒàÅy×ÌÃÅ{ÉvÕ gÅÔÕäÒëâ×sÅ8É8ÔÐBÞÖÑgÊÑpÃÅt×ÌÃÊ ×xÉsÃÐáÆÈÇ ÞšËsÐÒ× óÅgÒÇc×sÃÅ
ËÌÊÕÈÇ$Ù
ÚÃÐÉv×sÕäÞuÍGìGÃÊBÒàÅt×ÌÃÅnËÌÊÕÈÇÉsÅ—× ÉÄÃÐÉu×éÕÈÒ×ÌÅgËsÞðÊÑgÅØðÉpݑÙbÂÄÃÅnÃÐÉu×éÕÈÒ×sÅgËsÞðÊÑgÅyÕÜÉ
×sÃÅnÇÅ8êÕÜїÅt×sÃÐáàÃ`ñéÃÕÜÑpÃï×sÃÅoËpÊBÕÜÇcÉvÅg× ÉGÇÊ ×ÌʁÕÈÉGŗã×ÌÅgËÌÒÊBÆÈÆäâïÊÑgїÅ6ÉsÉsÅ8Ç$ÙVö
ÃÐÉv×{ÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅ\ÕÜɇÇÅ ÒÅ8Ǽëâ3×ÌÃÅ áÊBËs×sÅg× yÓ\ÊÉu×ÌÅgË ÉsÆÈÊ êJ
Å °dÊàzØð8
Ó °dÊBàݑÔ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔÄÃÐÉv×sÎPÐËs×`ÊÒÇ ÉÌÑgÉsÕtÆÈáÒ$Ù *ÃÅ8ËsÅ©8
Ó °dÊBàTÕÜÉ ÊT×ÌÊËsàŗ×`ÊÑgїÅ6ÉsÉ
°dÊBà VÓïÊÉu×ÌÅgË Ø ¶Ý—ÍޚáÆäÆÊÑ8їÅ6ÉsÉ8ÔÉsÆÜÊ êÅØÚôݑÍÆäÕÈÓ\ÕÛ×ÌÅ8ÇÊÑ8їÅ8ÉÌÉÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËÕÜÉG×sÃÅ 

` 

`

Dq 

`

Ms 

DC

`
`

$= 

H

b3

=

i

Ms

Kq

Ms
L
‹v

$? 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚ î ‚

ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËnÐÒzñéÃÕÜÑpé×ÌÃÅïËpÊBÕÜǼÉsŗׇÕÜÉn×ÌÐ3ËsáÒzÃÐÉu×ÌÎdÐËvׇÕÜÉn×ÌÃÅïÃÐÉvׇÎPÐËs×
Ê`ËÌÊÕÈǶÉvÅg× Éyòsø ÕÈÉy×sÐëPÅqÇÕÈËÌÅ8ё×ÌÅ8Ç©ÉsÑ8ÉvÕÈÆäáÒ¶ÕÜÉt×ÌÃÅïÉsÑ8ÉvÕVÆÈáÒ¶×ÌÃÊ ×o×sÃÅqËpÊBÕÜÇ
Ésŗ×\ÎËÌÐÎÊàÊ ×ÌÅ8ɁÐá×\×sÃÅÃÐÉv×sÎPÐËs×\ÂÄÃÅÓïÊÉv×sÅ8Ë BÉvÆÜÊ êÅ °PÊBà¶ÕÜÉqÅgÕä×sÃÅ8Ë
ޚÐËoÓïÊÉu×ÌÅgË6ÔÐË{ô3ޚÐËnÉsÆÜÊ êŁÓ\ÐÇÅÙ 3áÆä×sÕÈÎÆÈÅ\ÃÐÉv×oÕÈÒ×sÅ8ËvÞðÊїÅ8ÉnÊËsÅqÊÇÇÅ6Ç
ëâçËÌÅgÎPÅ8ÊB×sÕÈÒà ×sÃÕÜÉ{ÐÎ×sÕÈÐÒ$ÙcmtÐB×ÌÅïâÐá¼ÓádÉuׁÉsÎdÅ6їÕäޚâ¼ÊÆäÆbÃÐÉvׇÕäÒ×sÅ8ËvÞðÊїÅ6É
ËÌÅ áÕÈËsÅ6ǶÕÈÒz×sÃÅcÐÒÅ`їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÙ`ÂÄÃáɇ×sÐçÇÅ8ÆäÅg×sÅ Ê ÃÐÉu×åÕäÒ×sÅ8ËvÞðÊїÅïâÐá
Ó\ÐÇÕäޚâ ñéÕä×sÃÐá×é×sÃÊB×xÃÐÉv×éÕäÒ×ÌÅgËsÞðÊїÅnÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù
óÕäÐÓ\ÐÇÅÍGìGÃÊÒàÅo×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇÉvÅg× ÉéÕÈÐqÓ\ÐÇÅÙÂÄÃÕÜÉéÐÎ×ÌÕäÐÒ×ÌÊBæÅ8Éßê ÊBÆÈáÅ8ÉxÐBÞ
Å8ÕÛ×ÌÃÅgË )Ô ÐË MޚÐËËÌÅ8ÊÇ ÚñéËÌÕÛ×ÌÅÔBËÌÅ8ÊÇ óÐÒÆÈâ‡ÐËbñéËÌÕä×sÅ óÐÒÆäâåËsÅ6ÉvÎPÅ8Ñ
×ÌÕäêÅgÆÈâÙ 
ÆäÅ8Ò$Í#ìGÃÊÒàÅz×ÌÃÅTÓïÊ ãÕÈӁáÓ ÒáӁëPÅgË©ÐBÞïÕäÐ*ËÌÅ áÅ6Éu×pÉ ×sÃdÊ ×©Ñ8ÊBÒ)ëPÅ 
áÅ8áÅ8Ç ×sÐcÊqëÊÑpæÅgÒdÇÙ
Éu×pÊBËÌàÉ8ÍÄôÎdÅ6їÕäޚâçÊÇÇÕä×sÕÈÐÒdÊBÆÖÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉé×sÐ`×sÃÅåÉv×ÌÊBËÌàÇçÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉxñéÃÅ8Ò¶Õä×
ÕÜÉnїËÌÅ8Ê ×ÌÅ8Ç ÞšÐËo×sÃÅ\àÕÈêÅ8ÒçËpÊBÕÜǶÉsŗ×8ÙåÂÄÃÅqÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉoÊBËÌÅå×sÐëdÅ\ÅgÒdїÆÈÐÉsÅ8Ç
ÕÈÒ ëËÌÊїÅ6É é24Ôò õ2 ÷ ‚8û Úò ‚ î4
Éu×pÊ ×ÌÅÍnìGÃdÊBÒàÅqÉv×ÌÊB×sÅqÐBÞ×ÌÃÅ\ËÌÊÕÈǶÉvÅg×8y
Ù ƒÊÆäáÅ8É{ÑgÊÒ¶Å8ÕÛ×ÌÃÅgËnëPÅ\Êё×ÌÕäêÅåÐË
ÕÈÒÊї×sÕÈêÅÙ
óáÉsÅ8ÉsÎÊBËÌÅ8É8ÍÖôŗ×é×sÃŇÉvÎÊËsÅ6ÉßáÉsÊà
Å °dÊBàq×ÌÐqÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËtÐÒÐËéÐ ÖÙ
óËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ$́ÂÄÃÅcËÌÅgëáÕäÆÜÇzÐÎ×ÌÕäÐÒzÕÈɁáÉvÅ6ǼñéÃÅgÒTÊçÉv×sÐËsÅ6ǶËpÊBÕÜÇzÉvÅg×åїÐÒ à
áËpÊ ×ÌÕäÐÒ@ÃÊÉqëdÅ8ÅgÒ*їÐËsËÌáÎ×ÌÅ8Ç@ÊÒÇ@×sÃÊB×\ËpÊBÕÜÇ@Ésŗ×ïÃÊÇTÞðÊáÆä×uâTëÊÑpæÅgÒÇÉ
ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆäÆÈâTÉsáÎÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×ÌÅ8ÇIñéÕÛ×ÌÃ1ÉsÎÊËsÅ6ÉgÙ@mtÐËÌÓïÊBÆÈÆäâÔÕäÞt×sÃÅçÉu×ÌÐËÌÅ8ÇTËpÊBÕÜÇ
Ésŗ×ÄїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒïñßÊÉGÑgÐËÌËsáÎ×sÅ6Ç\ÕäÒÉvÐÓqÅyñßÊ â\ÊBÒdÇïÕÛ×éÇÕÜÇcÒÐ×GÃÊ êÅyÊÒâ
ÞðÊáÆÛ×uâzÇËÌÕäêÅ8Én×ÌÃÅgÒ@ÐÒÅcñßÐáÆÈ
Ç wuáÉv×qÇÅgÆÈŗ×sÅc×sÃÅ`ËÌÊÕÈÇèÉsŗ×åÊÒǼ×sÃÅgÒ@ÊÇÇ
Õä×8Ù òóÞ{ÊBÒâIÐBÞt×ÌÃÅçëÊÑpæÅ8ÒÇÉqñGÅ8ËsÅÞðÊáÆÛ×uâ@×sÃÅ8Ò1ñGÅ3ÒÅ8Å8ÇI×sÐTÉv×sÐËsÅ×ÌÃÕÈÉ
ÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒ©ÕÈÒ¼×sÃÅïÒÅ8ñéÆäâ¶ËsÅ óÑgËsÅ6Ê ×sÅ6ÇçËpÊBÕÜÇ©ÉsŗׁÑgÐÒ dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒ$ÙqÂÄÃÅïËsÅ
ëáÕäÆÜÇÐÎ×ÌÕäÐÒÇÐÅ6ÉÄ×sÃÕÜÉ8ÙbòóÞV×ÌÃÅnÞðÊBáÆÛ×uâcëdÊÑpæÅ8ÒÇÇÕÈÇÒÐ×xáÉsÅnÊÒâ ÉvÎdÊBËÌÅ8É8Ô
×ÌÃÅgÒM×sÃÅ ÚËÌÅgëáÕäÆÜÇMÐÎ×ÌÕäÐÒ1ñéÕäÆÈ=
Æ wuáÉv× ÓïÊBËÌæè×sÃdÊ ×cëÊÑpæÅgÒdÇTÞðÊáÆÛ×uâÙòóÞ{Õä×
ÇÕÜÇcádÉvÅoÉvÎÊËsÅ6ÉgÔ×sÃÅgÒ ËÌÅgÎPÅ8ÊB×sÅ6ÇïÕäÒêÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒÉÐÞ$×sÃÕÜÉÄїÐÓqÓïÊÒÇçؚñéÕä×sÃ`×sÃÅ
ÉvÎdÊBËÌÅtÉváë ÚÐÎ×sÕÈÐÒPÝbñéÕÈÆäÆÊÇÇcÉvÎdÊBËÌÅ8ÉßÊÉßÊBÎÎËÌÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅÔÓïÊËsæÕÈÒà{×sÃÅyëÊÑpæ
Å8ÒÇ\ÞðÊBáÆÛ×uâïÊBÒdÇcÊBÒâqÎËsÅ8êÕäÐáÉvÆÈâ\їÐÒ àáËÌÅ8ÇïÉsÎÊËsÅ6ÉÖÞðÊBáÆä×uâïÊBÆÜÉvÐdÙVÂÄÃÅtÆÜÊÉv×
ÕÈÒêÐÑgÊB×sÕÈÐҁñéÕä×sÃq×ÌÃÅ óÉsÎÊËsÅÄÉváë ÚÐÎ×sÕÈÐÒqñéÕÈÆäÆÊÇǁ×sÃÅxÉsÎÊBËÌÅÄÊÉÖÕÈÒqádÉvÅÄëá×
ÒÐ×nÞðÊBáÆä×uâÙ\òóÞß×sÃÅ\ÆÜÊÉv×{ÉsÎÊËsÅ\ñÄÊÉnÊBÆÜÉvÐ`ÞðÊBáÆÛ×uâÔ×sÃÅ8ÒèÊ dÒÊBÆbÕÈÒêÐÑgÊB×sÕÈÐÒ
ñéÕä×sÃÐá×é×sÃÅ óÉsÎÊBËÌÅnÉváë ÚÐÎ×sÕÈÐÒñéÕäÆÈÆÓïÊBËÌæï×sÃdÊ ×xÆÜÊÉv×éÉsÎÊËsÅoÞðÊBáÆÛ×uâÙ
óÒÊBÓ\ÅÍÖÂÄÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÐBÞV×sÃÅnËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
ÇËÌÕäêÅÍôÎdÅ6їÕäޚâT×sÃÅëdÊÑpæÅ8ÒÇè×ÌÐzËsÅ8ëáÕÈÆÈÇÙ1ÂÄÃÅ ëÊÑpæÅgÒdÇTÉvÎPÅ8ÑgÕ PÑgÊ ×ÌÕäÐÒ
×pÊBæÅ6Én×sÃÅïޚÐËÌÓ ÐÞß×ÌÃÅcÕÈÒÇÅgã¼ÐÞß×ÌÃÅcëÊÑpæÅ8ÒǼÕäÒz×ÌÃÅcÆÈÕÈÉvׁÐBÞéëÊÑpæÅ8ÒÇÉ8Ù
ÂÄÃÅ ËpÉv×xëÊÑpæÅgÒÇ ÕäÒ3ÊqËÌÊÕÈÇÉsŗ×xÃÊÉß×sÃÅ{ÕÈÒÇÅgã Ù
ÉvÎdÊBË6Í Å‡øyÎ×sÕÈÐÒdÊBÆÈÆäâcÉsÎdÅ6їÕäޚâc×ÌÃÅ{ÉvÎÊËsÅ{ÇÅ8êÕÈÑgÅoñéÃÕÈÑpÃÕÈÉß×ÌÐ\ëdŇÑgÐÒ àáËÌÅ8Ç
ÐÒ×ÌÐ{ÊyëdÊÑpæÅ8ÒÇÙÖÂÄÃÕÜÉbÇÅgêÕÜїÅxÉsÃÐáÆÜÇ\ÊBÆÈËsÅ6ÊÇâ{ëPÅéÕÈÒ\×sÃÅxÉsÎÊBËÌÅ8ÉVÎPÐÐÆÊÒÇ
ëPÅnáÒáÉvÅ6ÇÙbòóÞ^ÒÐ\ÉsÎÊËsÅ6ÉÃÊ êÅyëPÅgÅ8ÒÊÉsÉsÕÈàÒÅ6Çï×sÐq×ÌÃÅnëÊÑpæÅgÒÇÔ×ÌÃÅgÒ×sÃÅ
ëÊÑpæÅ8ÒÇçÕÜÉ{ÓïÊBËÌæÅ6Ç3ÞðÊBáÆÛ×uâ¼ÊBÒǶ×sÃÅcÉsÎÊËsÅqÕÈɁÊÇÇÅ6Ç©ÊÒÇ©Ó\ÊËsæÅ8ǼÊÉnÕÈÒ
áÉsÅÙÖòóÞ^ÉsÎÊËsÅ6ÉÃÊ êÅtëPÅgÅ8Ò`ÊÉÌÉsÕäàÒÅ8Ç\×ÌЁ×ÌÃÅoëÊÑpæÅgÒÇÔ×ÌÃÅgÒ ×sÃÅoÆÈÊÉu×éÉsÎÊBËÌÅ
ÕÜÉßÓ\ÊËsæÅ8ÇcÞðÊBáÆä×uâcÊBÒÇ ×sÃÅnÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆÉvÎÊËsÅyÕÈÉÄÊÇÇÅ8ÇÊBÒdÇcÓïÊBËÌæÅ6Ç ÊÉßÕÈÒ
áÉsÅÙ

Ms

Mq 

`

0?

T3

Ms
,

#v 1Q !v 

$ 

*q
q
`

# 

`

$

Mq 

`

K3 

g 

.R

` 

`

,= / 

= 

,  

` 

`

` 

L= 

,=

, 

8 

=

+=

Eh

`=

,= 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

ü

‚ î…î 

ÚÓ\æÞðÊBáÆÛ×uâCÍ^ÂÄÃÅßÓ\æÞðÊBáÆÛ×uâ‡ÐÎ×sÕÈÐÒqÕÜÉbáÉsÅ8ǁ×sÐnÓïÊBËÌæ‡ÊyÎdÊBËs×sÕÜїáÆÜÊBËÖëÊÑpæÅgÒdÇ
ÊÉCÞðÊáÆä×uâÙ*
v ÃÅg҇ÊÄëÊÑpæÅgÒdÇtÐÞÊÄËpÊBÕÜÇnÉvÅg×$ñéÃÕÜÑpÃnÇÐÅ6É$ÒÐ×$áÉsÅÉvÎÊËsÅ6ÉPÞðÊBÕÈÆÈÉ8Ô
ñGÅqÒÅ8Å8Ƕ×sÐ áÎCÇÊ ×ÌÅå×ÌÃÅBx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË{ÑgÐÒ,= àáËpÊ ×sÕÈÐÒ¶ÐBÞ×ÌÃÕÜÉoÞðÊё×6ÙåÂÄÃÕÜÉ
їÐÓqÓïÊÒÇ\s É{ÉváëÚ ÐÎ×sÕÈÐÒÉnÊËsÅå×sÃÅïÉÌÊBÓ\Å3ØðÊÒǶÃdÊ êÅå×sÃÅcÉÌÊBÓ\ÅqÅ$CR Å8ёבÝnÊÉ
×sÃÅ{ËÌÅgëáÕäÆÜÇ Ñ—ÐÓqÓïÊÒÇ\s ÉßÉsáë,ó ÐÎ×sÕÈÐÒÉÄÅgãÑgÆäádÇÕäÒàå×ÌÃÅ ÉvÎÊËsÅnÉsáë,ó ÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ù 
ÚËÌÅgÎdÊBÕÈË8ÍJé Å6їÐÒ,= àáËsÅ3ÊzËpÊBÕÜÇMÉsŗ×ï×ÌÐTËÌÅgÎÆÜÊÑgÅ ÊzëdÊÑpæÅ8ÒÇIñéÕÛ×Ìà ÊèÉvÎÊËsÅ
ëÊÑpæÅgÒÇ ÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8ÇޚËÌÐÓY×sÃÅqÉvÎÊËsÅ6ÉéÎPÐÐÆZÙ *
v ÃÅ8Ò3×sÃÅ'ó Êё×ÌÕäÐÒ3ÐÎ×ÌÕäÐÒÕÜÉ
`

`

Éu×pÊBËs×t×ÌÃÅgÒ3×ÌÃÅ\ÇÅgÎ×ÌÃçÐBÞb×ÌÃÅqÒÅgñ ÉsÎÊBËÌŁÊÒÇ×sÃÅ\ÉsÎÊBËÌŁÇÅ8êÕÜїÅåÒÊBÓ\ŇÕÜÉ
ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙ^ÂÄÃÅßÇÅ8Î×sÁÕÈÉ^×sÃÅÒáӁëPÅgËVÐBÞÉsÎÊËsÅ6ÉÏÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8Çn×ÌÐx×sÃdÊ ×^ëdÊÑpæÅ8ÒÇÙ
*ÃÅgÒz×ÌÃÅ dËÌÉvׁÉvÎdÊBËÌÅïÕÈɇÊÆäÆÈÐÑgÊB×sÅ8Ç$ÔÏ×ÌÃÅgÒz×ÌÃÅ ÇÅ8Î×sÃTñéÕÈÆÈÆëPÅ ‚ Ù *ÃÅgÒ
×sÃÅqÉvÅ6їÐÒÇ ÕÈÉoÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8Ç×sÃÅgÒ3×ÌÃÅåÇÅ8Î×séÕÈ
É îcÊÒÇ3ÉvÐ ÐÒ$ÙtÂÄÃÅåÇÅ8Î×sÃçÕÜÉ
áÉsÅ8ÇcñéÃÅgÒËsÅ ÚÅ8ÒàÊàÕÈÒà‡ÊåÉsÎÊËsÅyñéÃÕÈÑpÃ`ÃÊ
É wuáÉv×éëdÅ8ÅgÒËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÅ6ÇÙVòóÞ
×sÃÅ\ÇÅ8Î×séÕÈÉnÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×oÊ Þ ×ÌÅgËy×sÃÅqËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ3ÃÊÉyÐÑgїáËsËÌÅ8Ç ×ÌÃÅgÒ©ñGÅ
æÒÐ ñ*×sÃdÊ ×Ä×sÃŇÉsÎÊËsÅyÃÊÉßÞðÊÕäÆÈÅ8ÇÊBÒÇÊBÒÐB×sÃÅgËéÉvÎdÊBËÌÅtÃÊÉÄëdÅ8ÅgÒ ÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅ6Ç
ÉvÐ\ñßÅnñGÐÒ×xÊB×v×sÅ8Ó\Î×é×sÃÅ{ËÌÅ óÅgÒàÊBàÅÙ
ÚÒdÊBÓ\Å{ÂÄÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÐBÞV×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×8Ù
óÇËsÕÈêÅzôÎdÅ6їÕäޚâ*×sÃÅ©ëÊÑpæÅ8ÒÇ1×sÐMËÌÅgÎÆÜÊÑgÅÙ ÂÄÃżëÊÑpæÅgÒÇÉvÎPÅ8ÑgÕ dÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ
×ÌÊæÅ8É{×sÃÅïޚÐËsÓ ÐBÞß×sÃÅ ÕÈÒÇŗãzÐBÞß×sÃÅ ëÊÑpæÅgÒdǶÕÈÒz×sÃÅ`ÆäÕÜÉvׁÐBÞéëÊÑpæÅgÒdÇÉgÙ
ÂÄÃÅ ËpÉu×éëÊÑpæÅ8ÒÇcÕÈÒ3Ê\ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×xÃÊÉß×ÌÃÅ{ÕäÒdÇŗã Ù
óÊё×ÌÕäÐÒ$ÍÖôÎdÅ6їÕäޚâå×ÌÃÅtËÌÅgÎdÊBÕÈËÊї×sÕÈÐÒ$V
Ù ƒÊBÆÈáÅ6ÉÊBËÌÅxÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËßÉu×pÊBËs×ÐË ÒÕÜÉvÃÅ6ÇÙ
mxÐËsÓïÊBÆÈÆÈâÔÄñéÃÅgÒ Ê@ÉvÎÊËsÅ3ÕÜÉcÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8ÇÔß×ÌÃŶÒÅgã×`Éu×ÌÅgÎÉ`ÊBËÌÅ ×sÐTËÌÅ8ÑgÐÒ
Éu×ÌËsádё×n×sÃÅïÇÊB×ÌÊ`ÐÒ¶×sÃÊB×{ÉsÎÊËsÅå×sÃÅ8Ò©ËÌÅ óÅgÒàÊBàÅ{×sÃÅ\ÉsÎÊËsÅهòóÞßÊ`ÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ
ÐÑgїáËÌÉÐÒc×ÌÃÅyÉsÎÊËsÅtÇáËsÕÈÒàåËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ$Ô×sÃÅgÒï×ÌÃÅoÉsÎÊËsÅtÉsÃÐáÆÈÇcÒÐB×
ëdÅïËÌÅ óÅgÒàÊBàÅ8ÇÙïÂÄÃáÉ8ÔÏÊ ËpÊBÕÜÇ©ÉsŗׁÉsÃÐáÆÈÇ©æÒÐ ñ ×ÌÃÊ ×Ê ËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ
ÕÈÉåÕÈÒèÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉgÙ©øyÒÑgÅï×sÃÅ ËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ¼ÕÜÉqїÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅï×sÃÅgÒT×ÌÃÅ ËÌÅ8ÑgÐÒ
Éu×ÌËsádё×sÕÈÐÒMæÒÐ ñéÆÈÅ8ÇàÅ`ÕÜÉïїÆÈÅ8ÊËsÅ6ÇÙIÂÄÃÅçÉv×ÌÊËv×\ê ÊBÆÈáÅ ñéÕäÆÈÆxÎËÌÕÈÒ×ïÐá×\×sÃÅ
ÇÅgÎ×sÃzÐBÞ×ÌÃÅïÒÅ8ñéÆäâçÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8Ç©ÉvÎÊËsÅ\ÊBÒdÇç×ÌÃÅïÉvÎÊËsÅ ÉnÇÅ8êÕÈÑgÅåÒÊÓ\ÅÙqòóÞ
ÒÐcÉsÎÊBËÌÅ8ÉÄÊBËÌÅ{Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅnÊBÒ Å8ËsËÌÐËßñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç ÊBÒÇ`×sÃŇÇÅgÎ×Ìà ÐBÞV×sÃÅ
ÆÈÊÉu×{ÉsÎÊBËÌŇޚÐËy×ÌÃÅqëÊÑpæÅgÒÇ3ñéÕÈÆÈÆVëPÅ\ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇçÐÒÆäâهÂÄÃÅ ÒÕÜÉvÃÅ6Ç©Êё×ÌÕäÐÒ
ÑpÃÅ8ÑpæÉt×sÃÅ\їáËsËÌÅgÒ×yÇÅ8Î×süÐBÞÉsÎÊËsÅ6ÉtÊBàÊBÕÈÒÉv×oÊcàÕäêÅgÒ¶ÇÅgÎ×ÌéÊBÒdǶїÆÈÅ8ÊËÌÉ
×sÃÅ`ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐ3
Ò °PÊBàçÕäÞé×sÃÅÇÅgÎ×sÃ@ÕÜɁ×sÃÅÉsÊÓqÅ©Ø ×sÃdÊ ×\ÕÈÉ8ÔV×sÃÅÉvÎÊËsÅ
ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÅ6Ç ÑgÐËÌËsÅ6ё×sÆÈâݑÙ
óÇÅgÎ×ÌÃ$ÍzôÎdÅ6їÕäޚâ@×ÌÃŶÇÅ8Î×sà ÐÞy×ÌÃÅ©ÉsÎÊËsÅ3ÇÅ8êÕÜїŶñéÃÅgÒ*ÎPÅgËsޚÐËÌÓ\ÕäÒàTÊ 
ÒÕÜÉvÃÅ8ÇçÊё×sÕÈÐÒÏÙyö;ÑpÃÅ8ÑpæÕÈÉyÓïÊÇÅ{×ÌÐ Å8ÒÉváËsÅ{×ÌÃÅ\їáËÌËsÅ8Ò×yÇÅgÎ×sÃçÐÞb×sÃÅ
ëÊÑpæÅgÒǶÕÈÉo×ÌÃÅïÉsÊÓ\ÅåÕÜÉo×sÃÅïÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8ǼÐÒÅÙqÂÄÃÕÈÉnÅ6ÉsÉsÅgÒ×ÌÕÈÊÆäÆÈâçÑpÃÅ8ÑpæÉt×sÐ
ÉvÅ8ÅcÕäÞéÊÒÐB×ÌÃÅgËåÉvÎÊËsÅ\ÃÊɇëPÅgÅ8ÒTÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅ6Ç©ÐÒz×sÃÕÜɇëdÊÑpæÅ8ÒÇzÇáËÌÕäÒà ×sÃÅ
ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒÏÙ
ÚËÌÅgÎÆÈÊїÅÍcÂÄÃÕÈÉqїÐÓqÓïÊÒÇèÕÜÉåádÉvÅ6ÇTñéÃÅ8ÒTñGÅÃÊ êÅcÎÃâÉvÕÜÑgÊÆäÆÈâzËsÅ8ÎÊBÕÈËsÅ6Ç
ؚÐËéËsÅ8ÎÆÈÊїÅ6ÇÝ×sÃÅ{ÐËsÕÈàÕÈÒÊBÆPÞðÊÕäÆÈÅ8ÇëÊÑpæÅgÒdÇ ÊBÒdÇ`ñßÅnñéÕÈÉsÃ×sÐ\ËÌÅ óÕäÒ×sÅ8àËpÊ ×ÌÅ
ÕÛ×qëÊÑpæ¼ÕÈÒ×ÌÐ3×sÃÅ ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×8Ù©ÂÄÃÕÈɁÕÈÉqÇÐÒÅcëâzÇÅ8ÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÒà ×ÌÃÅ`ÑgáËÌËsÅ8Ò×
ËsáÒÒÕÈÒà©ÉsÎÊBËÌÅ ÊÒÇèËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÒàç×sÃÅ`ËÌÊÕÈÇèÐÒè×sÃÅ`ËÌÅgÎÆÜÊÑgÅ8ÇzÐËsÕÈàÕÈÒÊBÆ
ëÊÑpæÅgÒÇ$ÙnÂÄÃÕÈÉnїÐÓ\Ó\ÊÒÇçÕÜÉnÉvÕÈÓ\ÕäÆÜÊBËy×sÐ`×sÃÅ óËÌÅgÎÊÕäË6ÍxїÐÓqÓïÊÒÇ3ŗãÑgÅgÎ×
×sÃÊB××ÌÃÅtñßÐËÌæÕäÒà‡ÉsÎÊËsÅéÕÜÉGÇÅ8ÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8ÇqޚËÌÐÓN×sÃÅyëÊÑpæÅgÒÇ\ÊBÒdÇïËsÅg×sáËÌÒÅ6Ç
×sЩ×sÃÅ ÉsÎÊBËÌÅ8ɁÎdÐÐÆßí éòsø
×sЩ×sÃÅËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$Ù¼ÂÄÃÕÈÉåñßÊ âÔbÕÛÞt×sÃÅ
ÒÅgñéÆÈâ ËÌÅgÎÆÈÊїÅ8Ç`ÇËÌÕäêÅyÞðÊÕäÆÜÉ8ÔñGÅ{ÃÊ êÅoÊ\ÉsÎÊBËÌÅo×sÐ\ËÌÅ8ÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅÙ

v

K= 

` 

` 

v

FR

$ 

= 

`

`=

>h

#=

$

$

1s 

`

`

=

,

T=

F= 

$

# L

T

, 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚ î|¾ 

óÒÊBÓ\ÅÍÖÂÄÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÐBÞV×sÃÅnËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
` 

óëÊÑpæÅgÒÇ$ÍCÂÄÃÅÒÊBÓ\ÅÐÞ×sÃÅëdÊÑpæÅ8ÒÇnÇÅgêÕÜїÅb×ÌÃÊ ×^ÕÈÉÏëdÅ8ÕäÒàtËsÅ ÚÕÈÒ×sÅgàËÌÊB×sÅ6ÇÙ 
Êї×sÕÈÐÒ$Í\ôÎdÅ6їÕäޚâ¼×sÃÅcËÌÅgÎÆÈÊїÅgÓ\Å8ÒׁÊё×ÌÕäÐÒ$ÙpƒÊBÆÈáÅ8ÉåÊBËÌÅïÅgÕä×sÃÅ8ËåÉv×ÌÊBËsׁÐË
=ÒÕÈÉsÃÅ8Ç$Ù*
v ÃÅgÒI×sÃÅÉv×ÌÊËv×ïÊї×sÕÈÐÒTÕÜÉ\ÉvÎPÅ8ÑgÕ`= Å6ÇÔ×ÌÃÅ ÆÈÊÉu×ïÉsÎÊBËÌÅ ÐÒT×sÃÅ
ëÊÑpæÅ8ÒÇTÕÜÉïËÌŗ×sáËsÒÅ6ÇT×ÌÐz×sÃÅçÉsÎÊËsÅ6É\ÎdÐÐÆéÕäÞ{ÕÛ×cÕÜÉïÕÈÒ*Ê©ñßÐËÌæÕäÒà¼Év×ÌÊB×sÅÙ
ÂÄÃÅ8Ò ×sÃÅåїáËÌËsÅ8Ò×tÇÅgÎ×ÌÃ3ÐBÞÉsÎÊBËÌÅ8ÉéÐÒ×sÃÅåëÊÑpæÅgÒÇÊBÒÇ×ÌÃŇëÊÑpæÅ8ÒÇ\s É
ÕÈÒÇÅgãnÕÈÒ×sÐy×sÃÅßÆÜÊÉv×^ÐBÞdëÊÑpæÅgÒÇÉGØ ×ÌÃÅGËpÊBÕÜLJÉsŗ×@s ÉVÇËÌÕäêÅÒáӁëPÅgˑÝÏÕÈÉ^ÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç
Ðá×8Ù^òóÞÊéÞðÊBÕÈÆäáËÌÅÐÑgÑgáËpÉÐÒn×ÌÃÅëÊÑpæÅ8ÒÇnÇáËÌÕäÒàéËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐÒ$Ô8×sÃÅ8Ò{×sÃÅ
ëÊÑpæÅ8ÒǁÉsÃÐáÆÈÇåÒÐB×bëPÅéËsÅ Ú Å8ÒàÊàÅ6ÇÙÏÂÄÃáÉ8ÔÊoËÌÊÕÈÇqÉvÅg×ÉvÃÐáÆÜǁæÒÐ ñ@×sÃÊB×
ÊËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒçÕÈɇÕäÒ¼ÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉgÙcøyÒÑgÅå×ÌÃÅ\ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒ©ÕÈÉ{ÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅ
×ÌÃÅgÒM×sÃÅ3ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒIæÒÐ ñéÆäÅ6ÇàÅ ÕÜÉïїÆÈÅ8ÊBËÌÅ8Ç$Ù ÂÄÃÅ>= ÒÕÜÉvÃÅ8ÇMÊё×ÌÕäÐÒ
`
`

ÑpÃÅ6ÑpæÉÖ×sÃÅyїáËÌËsÅ8Ò×ÇÅgÎ×ÌÃïÐBÞ$ÉsÎÊBËÌÅ8ÉÊàÊÕäÒÉv×b×sÃÅxàÕÈêÅ8Ò\ÇÅgÎ×ÌÃcÊBÒÇïÑgÆäÅ6ÊBËpÉ
×ÌÃÅ ËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒo°dÊBàçÕäÞx×ÌÃÅ`ÇÅ8Î×sÃIÕÈɇ×sÃÅ ÉÌÊBÓ\Å¶Ø ×ÌÃÊ ×qÕÈÉ8ÔÖ×sÃÅ`ÉsÎÊBËÌÅ
ËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÅ8Ç*ÑgÐËÌËsÅ6ё×sÆÈâÝ\ÊBÒÇ*×sÃÅ8ÒËÌÅgÆÈÅ8ÊÉsÅ8É ÊBÒâMÉsÎÊËsÅ6ÉcëÊÑpæ@×ÌÐT×sÃÅ
ÉsÎÊBËÌÅ8ÉÄÎPÐÐÆØZÊBÆÈÆ$×ÌÃÅ8ÉsŇÉvÎdÊBËÌÅ8ÉÄñéÕÈÆäÆ^ëdÅ{ÞðÊáÆä×uâݗÙGòóÞÖ×ÌÃŇÇÅgÎ×sÃ3ÕÜÉtÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×
×ÌÃÅgҁ×sÃÅGËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ{ÃÊÉ$ÞðÊÕäÆÈÅ8ǁÊBÒLJÊ҇ÅgËÌËÌÐËÏÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅÕÈÉ^ÎËÌÕäÒ×ÌÅ8LJÊÒÇ
×ÌÃÅGÉsÎÊBËÌÅ8ÉÏÊBËÌÅbÆäÅgÞ ×VÊBÆÈÐÒÅÙ ÇÅgÎ×sÃåôÎPÅ8ÑgÕÛޚâo×ÌÃÅGÇÅ8Î×sÁÐBÞ×sÃÅßÉvÎdÊBËÌÅÇÅgêÕÜїÅ8É
ñéÃÅ8ÒçÎPÅgË ޚÐËÌÓ\ÕäÒà Ê ÒÕÜÉsÃÅ8ÇçÊё×ÌÕäÐÒ$Ùxö;ÑpÃÅ6Ñpæ ÕÜÉtÓïÊÇÅ{×sÐ`ÅgÒÉsáËÌÅ{×sÃÅ
ÑgáËsËÌÅgÒׁÇÅ8Î×sÃ@ÐBÞxÉvÎdÊBËÌÅ8É{ÐÞß×ÌÃÅ ëdÊÑpæÅ8ÒǼÕÈɇ×sÃÅ`ÉsÊÓqÅ ÕÈɇ×sÃÅÉvÎPÅ8ÑgÕ Å6Ç
ÐÒÅÙ\ÂÄÃÕÜÉnÅ8ÉÌÉvÅ8Ò×ÌÕÈÊÆäÆÈâçÑpÃÅ6ÑpæÉy×ÌÐ ÉsÅgÅ\ÕäÞßÊ ÉsÎÊBËÌÅåÃdÊÉoëdÅ8ÅgÒèÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8ÇçÐÒ
×ÌÃÕÈÉxëÊÑpæÅgÒÇ`ÇáËÌÕäÒàq×ÌÃÅ{ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒÏÙ
óáÒËÌÅgÎÊÕäË6ÍÏÂGâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâÔBñéÃÅ8ÒåñßÅéËsÅ8ÎÊBÕÈËbÊoËÌÊÕÈÇqÉvÅg×áÉsÕäÒà{ÉsÎÊBËÌÅ8É8ÔBñßÅÄÓqÐÇ
Õäޚâ×sÃÅåËÌÊÕÈÇ3ÉsÅ—× ÉoїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ×sÐ`ÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sŁ×sÃŁÞðÊBáÆä×uâ3ÇËÌÕäêÅÔd×sÃÅqÊBÆÈÆäÐ
Ñ8Ê ×sÕÈÐÒIÐBÞyʼÉsÎÊBËÌÅ`ÊÒÇ@Õä× É\Éu×pÊ ×ÌÅ`І
Þ d‘áÒÇÅgËïÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐ
Ò d Ù ¼Å`×sÃÅ8Ò
ÎPÅgËsޚÐËÌÓ ×ÌÃŇËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$ÔÊBÒÇÐÒ ÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉéñßÅ{ËsÅ ÚÓ\ÐÇÕäޚâc×ÌÃŁїÐÒ à
áËpÊ ×ÌÕäÐÒT×ÌÐzÑgÆäÅ6ÊBË\×ÌÃ7
Å d‘áÒÇÅgËcїÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐ
Ò d Év×ÌÊB×sÅÙMò õ ÊzÉvÅ áÅgÒÑgÅ ÐBÞ
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉÄÆÈÕÈæÅ
ËpїÐÒÞ óËsÅ8ÎÊBÕÈËnÙäÙ Êї×sÕÈÐÒÉu×pÊBËs×nÙÈÙÈÙ
ËÌÅgëáÕäÆÜÇc×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×
ËpїÐÒÞ óËsÅ8ÎÊBÕÈËnÙäÙ Êї×sÕÈÐÒ ÒÕÜÉvÃzÙÈÙäÙ
mtÐ ñ{ÔBÕÛÞC×ÌÃÅtÉsÎÊBËÌÅÄñGÅéÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8ÇqÕÈÉbÞðÊBáÆä×uâÐËÖ×sÃÅxËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐ҇ÞðÊÕäÆÜÉ8ÔñßÅ
ÒÅ8Å8Ç ×sÐå×sáËÌÒÐ ×sÃ>
Å d—áÒÇÅ8ËÄÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐ
Ò dyÉu×pÊ ×ÌÅÔÇÅ8ÊÆäÆÈÐÑgÊB×sÅy×sÃÅ{ÉsÎÊBËÌÅ
ÊÒÇ ËsÅ ÚÓïÊËsæ ×sÃŇÐËsÕÈàÕÈÒÊÆÞðÊBÕÈÆäÕÈÒà ÇËsÕÈêŁÊÉéÞðÊáÆÛ×uâzØðÊÉxñßÅgÆÈÆ^ÊÉé×sÃÅåÉsÎÊBËÌÅ
ÇËÌÕÈêŇÕäÞÕä×oñÄÊÉxÞðÊBáÆä×uâݑÙ{ÂÄÃÅ óáÒËÌÅgÎdÊBÕÈËtÐÎ×sÕÈÐÒ¶ÇÐÅ6Éx×ÌÃÕÈÉ8ÙnÂÄÃÅåÐÎ×sÕÈÐÒdÉ
ÊËsÅnÉvÕÈÓ\ÕäÆÜÊBËÄ×ÌÐ\×sÃÅ
óËsÅ8ÎÊBÕÈË6Í$ÐÎ×ÌÕäÐÒÉÖñéÕä×sÃq×sÃÅxÊÇÇÕä×sÕÈÐÒ\ÐBÞP×sÃÅéÒÊBÓ\ÅéÐBÞP×sÃÅéÐËÌÕäàÕäÒÊÆäÆÈânÞðÊBáÆÛ×uâ
ëÊÑpæÅ8ÒÇÙ
óÒÊBÓ\ÅÍÖÂÄÃÅ{ÒÊBÓ\ÅnÐBÞV×sÃÅnËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
ÇËÌÕäêÅÍ{ôÎdÅ6їÕäޚâç×ÌÃÅïëÊÑpæÅgÒÇç×sÐ áÒËÌÅgÎdÊBÕÈË8Ù\ÂÄÃÅ\ëÊÑpæÅgÒÇ©ÉvÎPÅ8ÑgÕ PÑgÊ ×ÌÕäÐÒ
×pÊBæÅ6Én×sÃÅïޚÐËÌÓ ÐÞß×ÌÃÅcÕÈÒÇÅgã¼ÐÞß×ÌÃÅcëÊÑpæÅ8ÒǼÕäÒz×ÌÃÅcÆÈÕÈÉvׁÐBÞéëÊÑpæÅ8ÒÇÉ8Ù
ÂÄÃÅ ËpÉv×xëÊÑpæÅgÒÇ ÕäÒ3ÊqËÌÊÕÈÇÉsŗ×xÃÊÉß×sÃÅ{ÕÈÒÇÅgã Ù
óëÊÑpæÅgÒÇ$ÍÏÂÄÃÅtÒdÊBÓ\ÅéÐBÞ×ÌÃÅxëÊÑpæÅgÒdÇqÇÅgêÕÈÑgÅé×sÃdÊ ×ÕÜÉëPÅgÕÈÒà‡áÒ ÚËÌÅgÎÊÕäËÌÅ8Ç$Ù

a 

`

A=

@s ,=  

L 

.R

FR

\

`=

Ms 

/
Uv
,= /
@q

+=

% 

` 

` 

`

` 

L=

Eh

`= 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

.G
ü

‚ î 

óÇÅgÎ×ÌÃ$ÍzôÎdÅ6їÕäޚâI×ÌÃÅ©ÇÅgÎ×Ìà ÐBÞn×sÃŶÉvÎdÊBËÌŶÇÅgêÕÜїÅçÊÉ ÊBÆÈÆÈÐÑ8Ê ×ÌÅ8ÇMÕäÒ ×sÃÅ
ÐËÌÕäàÕäÒdÊBÆPËÌÑgÐÒÞÚ ËÌÅgÎÊÕäËO Êё×ÌÕäÐÒ`Év×ÌÊËv×éїÐÓqÓïÊÒÇÙbÂÄÃÕÜÉÄÅ8ÉÌÉvÅ8Ò×ÌÕÈÊÆäÆÈâïÑpÃÅ8ÑpæÉ
`

×sÐqÉvÅ8ÅxÕÛÞVÊBÒÐ×sÃÅ8ËGÉsÎÊBËÌÅéÃÊÉGëPÅgÅgÒ`ÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅ6Ç\ÐÒï×ÌÃÕÈÉGëÊÑpæÅgÒdÇïÇáËÌÕäÒà‡×sÃÅ
ÞðÊBÕÈÆäÅ6ÇËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ`ÐËéÉvÎdÊBËÌÅy×ÌÅ8Év×sÕÈÒàÙ
ÚÕÈÒÕä×8ÍÖò ÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Åx×ÌÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËÄїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒcÊBËÌÅ8ÊÙ *Õä×sà ×sÃÕÜÉßÐÎ×ÌÕäÐÒ
ÊBÆÈÆËpÊBÕÜÇnÉvÅg×8Ô6ÃÐÉv×ÏÎPÐËs×8Ô ÉsÑ8ÉvÕÓqÐÒÕä×sÐË^ÊBÒÇ{ÉsÎÊBËÌÅ8ÉÉsÎPÐÐÆїÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒÉÊËsÅ
ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ gÅ6ÇÙçÂÄÃO
Å fn÷Ö
ø bßöy÷*ÅgÒêÕÈËsÐÒÓ\ÅgÒׇê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅ6ÉgÔVÊBÒÇèÉÌÑgÉsÕÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË
ØðÉsÓ\ÐÒdÝÇÊ ×pÊ{ëÆÈÐÑpæÉñéÃÕÈÑpÃcÊËsÅtÆäÐÑgÊB×sÅ6Ç\ÕäÒï×ÌÃÅ xÊÕÈÇ Ñ—ÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒïÊBËÌÅ8ÊÔ
ñéÕäÆÈÆdmnøoÂ@ëPÅtÇÅ8ÆäÅg×sÅ6ÇÙVÂ^Ð{ÅgÒdÊBëÆÈÅxÊ ×ÆÈÅ8ÊÉu×bÐÒÅxÉsÑ8ÉvÕÓqÐÒÕä×sÐË×sЇїÐÓ\ÅéáÎ$Ô
×sÃÅnÉÌÑgÉsÕdÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËßÆäáÒ`ÊBÒÇ ÕÛ× ÉßÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8ÇcÃÐÉv×GÎPÐËs×ßÉÌÑgÉsÕdÕÜÇcÕÜÉGÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ gÅ8Ç
×sÐoÊ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËÏÓ\ÐÇÅgÆÉvÎPÅ8ÑgÕ PÑGÇÅgÞðÊBáÆä×8ÙVîtÉsÅ×ÌÃÕÈÉ^ÐÎ×sÕÈÐ҇ñéÕä×sÃqÑgÊBá×sÕÈÐÒ$Ù
ZޚáÆäÆÈÕäÒÕÛ×6́ò ÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 8Å\×sÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgˁÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒ¼ÊBËÌÅ8ÊÙcÂÄÃÕÈɇÐÎ×ÌÕäÐÒ
ÎdÅ8ËvޚÐËsÓïÉ^×sÃÅxÉsÊÓqÅGޚáÒї×sÕÈÐÒïÊÉ^×ÌÃÅ ÚÕÈÒÕä×ÐÎ×ÌÕäÐÒåÊBÒdÇåÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆäÆÈâÑ—ÆÈÅ8ÊËÌÉ
ÊBÆÈ%Æ fn÷V
ø bÄöt÷ ÅgÒêÕäËÌÐÒÓ\Å8Ò×Vê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅ6É^ÊÒÇ{×ÌÃÅÄÉsÑ8ÉvÕÓ\ÐÒÕä×sÐËÄØZÉvÓ\ÐÒdÝÏÇÊ ×ÌÊ
ëÆÈÐÑpæÉ8Ù
óÑpÃÅ8ÑpæCÍbìßÊáÉsÅy×ÌÃÅnӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅ{їÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ ÊBËÌÅ8ÊÉG×sÐqëdŇÊÆäÆCËÌÅ óËsÅ6ÊÇcÊÒÇÔ
ÕÛÞqÇÕ CÅgËÌÅgÒ×6ÔtËÌÅ óñéËsÕä×v×ÌÅgÒ ÊÉ`ÎPÅgË`×sÃżËÌÊÕÈÇ*ÑgÐÒ dàáËpÊ ×ÌÕäÐÒ ÊBËÌÅ8ÊèÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ
ÉvÐáËpїŇËÌáÆÈÅ8É8ÙtòóÞÓ\ÐËÌÅ{×ÌÃÊBÒçÐÒŁËpÊBÕÜÇçÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒ3ÊËsÅ6ÊcÇÕ PÅ8ËÌÉt×sÐ ×sÃÅ
ÐB×ÌÃÅgËpÉöym &×sÆ
Å d—ÑgÐËÌËsÅ6ёe× dßÊËsÅ6ʇÇÐÅ8ÉÒÐB×ßÕäÒÑgÆäádÇ
Å °dÊÉvÃËÌÊÓÔ×sÃÅ8Ò ËpїÐÒÞ
ËsÅg×sáËÌÒÉnÊ`ÒÐÒ gÅ8ËsÐ`ŗãÕä×{Év×ÌÊB×sáÉ8ÔÕäÞßÊBÆÈÆÊBËÌÅ8ÊÉtÊËsÅå×sÃÅïÉÌÊBÓ\ÅqÐË{ÊBÆÈÆbÊBËÌÅ8ÊÉ
ÊBËÌÅnáÒËÌÅ8ÊÇÊBëÆÈÅqØðÐËxÑgÐËÌËsáÎ×pÝ×sÃÅ8Ò ËÌÑgÐÒÞVËsÅg×sáËÌÒÉéÊ gÅ8ËsÐqŗãÕä×tÉu×pÊ ×sádÉgÙ
Úê ÊÆäÕÜÇÊ ×ÌÅÍíÖÅgËsޚÐËÌÓ#ÊtїÐÒÉsÕÈÉv×sÅ8ÒїânÑpÃÅ8ÑpæoÐÒn×ÌÃÅGÑgáËÌËsÅ8Ò×^ËÌÊÕÈÇ{Ésŗ×pÉgÔBÉsÎÊBËÌÅ8É
ŗ×pÑ`ÊÒÇTÎËÌÕÈÒ×\Ðá×qÊBÒâèÕÈÒїÐÒÉsÕÈÉv×sÅ8ÒїÕÈÅ8É8Ù©òóÞnÊBÒâzÕäÒdїÐÒdÉvÕÜÉu×ÌÅgÒÑgÕäÅ6ɁÐÑ8їáË
Ó\Å8ÉÌÉsÊàÅ8ÉxñéÕäÆÈÆ^ëPŁÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç3ÊÒÇ×sÃŁËÌŗ×sáËsÒçÉv×ÌÊB×sáÉtÐBÞËpїÐÒÞÖñéÕÈÆÈÆ^ëPÅ ‚ ÙéòóÞ
ÒÐ ÕÈÒÑgÐÒÉsÕÈÉv×sÅ8ÒїÕÈÅ8ÉyÊBËÌŇÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×8Ôd×sÃÅgÒ¶ÒÐB×sÃÕäÒà ñéÕäÆÈÆÖëdÅåÎËsÕÈÒ×sÅ6ÇçÊBÒÇ3×sÃÅ
ËsÅg×sáËÌÒ Éu×pÊ ×sádÉÄñéÕäÆÈÆ$ëPŇmtît÷^÷Ù
óÉsÕ gÅÍíËsÕÈÒ×é×sÃŁÒáӁëPÅgËxÐÞVëâ×sÅ6ÉxÊї×sáÊÆäÆÈâcáÉsÅ8Ç ÕÈÒ×sÃŇËpÊBÕÜÇїÐÒ àáËpÊ
×sÕÈÐÒ3Év×sÐËÌÅÙ
óÉsâÉvÆÈÐàdͶíËÌÕÈÒ× ÊBÒâ1ÉvâÉsÆäÐàTÅgÒ×sËÌÕÈÅ8É Év×sÐËsÅ6Ç1ÕäÒ ×sÃżїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ*ÊBËÌÅ8ÊÙ
mxÐ×sÅ8Éß×ÌÃÊ ×é×ÌÃÅ8ÉsÅ{ÅgÒ×ÌËsÕÈÅ8ÉÄñéÕÈÆäÆëPŇÇÅ8ÆäÅg×sÅ8ÇÐÒ ÊÒ`ËpїÐÒÞ óÕÈÒÕÛ×xÐË ZޚáÆÈÆÈÕäÒÕä×8Ù
ÚÓïÊBãÕÈÐÑpÃáÒæCÍyôÅ6ÊBËpÑpÃ3×sÃËÌÐáàöÊÆäÆÖËpÊBÕÜÇçÉvÅg×ÌÉnїáËsËÌÅgÒ×sÆÈâ3їÐÒ àáËsÅ6ÇçÊBÒÇ
ÎËÌÕäÒ×8ÔGÕäÒ ‚ î óëâ×ÌÅ ëÆÈÐÑpæÉgÔ×sÃÅ ÓïÊ ãÕÈӁáÓ òsø ìGÃáÒæ@ÉsÕ 8ÅÐÞyÊBÆÈÆéËpÊBÕÜÇ
ÉvÅg×ÌÉ8Ù
ÚêCÍ3ôŗ×\×ÌÃÅ êÅgËÌëPÐÉsÅ ÐÎ×sÕÈÐÒ$ÙMÂÄÃÕÈÉqÐÎ×sÕÈÐÒMÐÒÆÈâèÅ CÅ8ї×ÌÉq×ÌÃÅ ÆäÕÜÉu×ÌÕäÒà©ÐÞ
xÊBÕÜÇ3ôŗ×pÉgÙÖòó×xÎËÌÕÈÒ×pÉxÊÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆ$Çŗ×ÌÊÕäÆñéÃÅgÒ ÆäÕÜÉv×sÕÈÒàq×sÃÅ xÊÕÈÇ3ôÅg×ÌÉ8Ù 

`

FC

DC

L  

`

`R 

FC

$

,C 

` 

v 

@s 



` 

=

`=
K  

=

,= 
=

DC

,=

,=

$
FR

,= 

C 

DC
` 

= 

= 

` 

`

` 

Œg 6 

kIøyíÂÄòsøomoô+ÉvÎPÐÐÆ

FC

$R

,=

_ 

% 

óÊÇÇÍböéÇÇ`ʁÇÕÜÉvæ\×ÌЁ×ÌÃÅnÉvÎÊËsÅ6ÉÎPÐÐÆCÐBÞÏ×sÃÅxÊBÕÜÇéáÒÒÅgË6Ùôáë,óÐÎ×sÕÈÐÒÉ
ÊBËÌÅL

ôÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàïÒÐïÐÎ×sÕÈÐÒÉÄÕÜÉß×sÃŇÉsÊÓqÅ{ÊÉéÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàq×sÃÅ óÆäÕÜÉv×xÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ù

`

` 

ÚÒdÊBÓ\Åo×sÃÅnÒÊÓqÅnÐÞ^×ÌÃÅ{ÇÕÈÉsæCÙbòóÞÏ×ÌÃŇÇÕÜÉvæcÕÜÉéÊBÆÈËÌÅ8ÊÇâïáÉvÅ6Ç

ëâ ÊqËpÊBÕÜÇ Ésŗ×
ÐËéÕÜÉéÊBÆÈËsÅ6ÊÇâïÕÈÒ×sÃŇÉsÎÊËsÅ6ÉGÎPÐÐÆÚÔÊBÒÅgËÌËÌÐËÄñéÕäÆÈÆëPÅ{ÎËsÕÈÒ×sÅ6ÇÙ 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

1g

} ©¨ 

óëÊÑpæÅgÒÇÉvÕDCgÅÍx×sÃÅcÉvÕDCgŠؚÕÈÒg ‚ î

‚ î

ëâ×sÅ\ëÆÈÐÑpæÉpÝyÐBÞ×ÌÃÅïÊÇÇÅ8ǼÇÕÈÉsæCÙïÂÄÃÕÈÉ
ê ÊBÆÈáÅ{ÑgÊÒ`ëPÅ{ÕÈÒ`×ÌÃÅnޚÐËÌÓYÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Çëâ Ésá \ãÙ
` Ú×uâÎdÅÍÄ×sÃÅå×uâÎdÅqÐBÞb×ÌÃÅqÉsÎÊËsÅÙnôÎdÊBËÌÅåÇÅ8êÕÜїÅ6ÉyÑ8ÊBÒçÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËoëPÅåÃÐ×qØZÉvÎáÒ
áÎPÝßÐËéñÄÊBËÌÓ ØðÉsÎáÒ3ÇÐ ñéÒdݗÙ
` ÇÅgÆÈŗ×ÌÅÍ{ÇÅ8ÆäÅg×sÅq×sÃÅcÉsÎPÅ8Ñ—Õ Å6Ç©ÉsÎÊBËÌÅåޚËsÐÓ ×sÃÅïÉsÎÊBËÌÅ8ÉoÎPÐÐÆÚÙqöKÑpÃÅ6Ñpæ3ÕÈÉ
ÓïÊÇÅy×ÌÐcÉvÅ8Åo×sÃÊB×é×sÃŇÉsÎÊBËÌÅoÕÈÉÄÒÐ×xÕäÒ áÉsÅÙ
` óÆäÕÜÉv×8Í$íËÌÕÈÒ×VÐá×^×sÃÅßїáËÌËÌÅgÒ×^Év×ÌÊ ×ÌÅÐBÞÅ6ÊÑpÇÉsÎÊBËÌÅÕÈÒ{×sÃÅÎPÐÐÆZÙÖÂÄÃÅޚÐËÌÓ\ÊB×
ÕÜÉ
` 

F=

,d

F= 

DC

v

bßÊÑpæÅ8ÒÇbÄÊÑpæÅgÒdÇôÕ gÅÖÃÐB× ] ñÄÊBËÌÓÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËËéÒÐP] öxÒâxîtÉsÅ8ÇÏ] îxÒáÉsÅ8ÇTtdÊBáÆä×uâ$] ¼ÐËÌæÕäÒà

їÐÓ\Ó\ÅgÒ×pÉ
`

,=
K 


ìGÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ¼ìGÐËsËÌáÎ×ÌÕäÐÒ$ÍtîxÒdÇÅgË{їÅ8Ëv×pÊBÕÈÒ©ÑgÐÒÇÕä×sÕÈÐÒdÉgÔÕä×oÕÜÉnÒÅ6їÅ8ÉÌÉÌÊBËÌâ
×ÌÐçїÐËÌËÌáÎ×n×sÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgˁÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒzÊBËÌÅ8ÊÙïöxÒèŗãÊÓqÎÆäÅïÐÞG×ÌÃÕÈÉ
ÕÜÉ Ê tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËï×ÌÃÊ ×ÃÊÉïëPÅgÅ8ÒїÐÒ àáËsÅ6ÇMÕäÒ ÉsáÑpà ÊèñÄÊ âT×ÌÃÊ ×`ÊÆäÆ
Ó\ÅgÓ\ÐËsâ©ÕÈÉåїÐÒdÉváÓ\Å6ÇèÊBÒǼ×ÌÃÅ xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ˁñéÕÈÆäÆßÒÐׁËsÅ6ÉvÎPÐÒdǼ×sжÊÒâ
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉGÅgÕä×sÃÅgËßÐÒï×ÌÃÅoÑgÐÒÉsÐÆÈÅxÐËGêÕÜÊ{×sÃÅoÉÌÑgÉsÕdÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË6V
Ù foÕÈêÅ8Òï×sÃÅgËÌÅ
ÕÜÉÄÒÐB×éÅ8ÒÐáàÃ`Ó\Å8ÓqÐËsâ\×ÌÐïÇÅgÆÈŗ×ÌÅoËpÊBÕÜÇÉvÅg×ÌÉÄÐËÄÅ8êÅgÒŗãÅ6їá×ÌÅy×ÌÃÅnËsÅ8ëdÐÐ×
ÎËÌÐїÅ6ÉsÉåؚÐËoÊBÒâ ÐB×ÌÃÅgËyޚÐËt×sÃÊB×oÓïÊ ×s×sÅ8ËpݗÔd×ÌÃÅgÒ©Ê Ñ—ÐÓ\Ó\ÊÒÇ3ñéÃÕÜÑpöÑgÐË
ËÌáÎ×pÉÊBÆÈÆ×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËGїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒqÊËsÅ6ÊÉéØZÊBÒÇ\ÃÅ8ÒїÅéñéÕÈÆÈÆÎËÌÅgêÅgÒ×
×ÌÃÅ`Êá×sÐÓ\ÊB×sÕÜÑcїËÌÅ8ÊB×sÕÈÐÒzÐBÞéËpÊBÕÜÇèÉvÅg×ÌÉåÊ ×åËÌÅgëPÐÐB× oÕZÙ Åc×ÌÃÅ ÑgÐÒÉsáÓ\ÅgËåÐBÞ
Ó\ÅgÓ\ÐËsâÝCÊBÒdÇo×sÃÅ8҇ÕäÓ\Ó\Å8ÇÕÈÊB×sÅgÆÈâoËsÅ8ëdÐÐB× É$ñéÕÛ×ÌÃÐá×VáÉsÕäÒàxÊÒâoÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆ
Ó\ÅgÓ\ÐËsâçñéÕÈÆÈÆÊBÆÈÆäÐ ñ;×sÃÅïádÉvÅ8Ën×sÐ3ËÌÅ8їÐÒ àáËsÅå×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË{ñéÃÅgÒèÕä×
ÃÊÉÄËsÅ ÚëPÐÐB×ÌÅ8ÇÙbÂÄÃÅ{їÐËsËÌáÎ× óÑgÐÒ dàqÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ÎdÅ8ËvޚÐËsÓïÉß×ÌÃÕÈÉé×ÌÊÉsæCÙ 

 

,=
,=
E 

=

a ,=

,=

@s

a

%
+ 

kéõÂéîtmAƒÖöt÷ÏîtõGôCÍPòóÞÊBÒ3ÅgËÌËÌÐËÄÐÑgїáËÌÉ8Ô×sÃÅz Év×ÌÊB×sáÉéÅ8ÒêÕÈËÌÐÒÓ\ÅgÒ×xê ÊBËÌÕÜÊBëÆÈÅ
ÕÈÉGÉvÅg××sÐ ‚ ÔÅgÆÜÉvÅxÒáÆÈÆÚÙ *
v ÃÅgÒï×ÌÃÅyÑgÐÒ,= àáËpÊ ×sÕÈÐÒïÑpÃÊÒàÅéÐÎ×sÕÈÐÒdÉtØ{v ì@ÐË#ó Ñ6ÝbÊBËÌÅ
àÕÈêÅgÒÏÔ×ÌÃŁËÌŗ×ÌáËsÒ3ê ÊÆäáÅ`Ø^ z Év×ÌÊB×sáÉpÝéñéÕÈÆÈÆ^ëPÅ ‚ ÕäÞGÊcÑgÐÒ,d= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒÃdÊÉtÑpÃdÊBÒàÅ8Ç
ÉvÕÈÒїÅnëPÐÐB×xÅgÆÜÉsÅh Ù
k
bßîf{ôCÍÄìGáËsËÌÅgÒ×sÆÈâÔGÕÛÞ{âÐá1ÇáÎÆÈÕÈÑ8Ê ×ÌÅçÉváëÚ ÐÎ×sÕÈÐÒÉ\ñéÕä×sÃÕäÒ ÊzїÐÓ\Ó\ÊÒÇÔß×sÃÅ
ÆÈÊÉu×ÄÐÑgїáËsËÌÅgÒÑgÅyñéÕÈÆÈÆëdÅo×sÃÅoê ÊÆäáÅnÉsŗ×8ÙtÐËÄŗãÊÓqÎÆäÅoÕÛÞ^×sÃÅ{ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ËÌÑgÐÒÞy
ÓqÐÇÕäޚâÚ ÒÊÓ\ÅtKó ÒÅ8ñéÒÊBÓ\Åb(Ú ÒÅ8ñéÒÊBÓ\ÅßìJ ÑgÊÑpÃÅ ‚ 3 ÑgÊÑpÃÅî.3 ÕÈÉÏŗãÅ8Ñgá×sÅ6Ç
×sÃÅ8Òå×ÌÃÅÄÒÅgñéÒdÊBÓ\ÅÄñéÕäÆÈÆëdÅyd6ìTdÊÒǁ×sÃÅéÑgÊÑpÃÅÄÉvÕDgC ÅéÉsŗ×Ö×sЄî.3 ؊îyÓ\ÅgàÊBëâ×sÅ6ÉÌݗÙ
kIôõõ*öt÷VôøåÍÃáÉvæâÔÊBá×ÌÐËÌÅgÎÊÕäË6ÔËÌÅgÎÆÈÊїÅÔÉsá,\d ãÔÉvÅg×sÅ8ÒêCÔáÒdÉvÅg×sÅgÒêCÔÎËÌÕäÒ×ÌÅgÒêCÔ
ÉvÓ\ÐÒ

‡ˆ‹‰ˆ¦öV¿

à  R—‘§‘
Áø”—[$J:˜ ™/Ï,‰Òœ_
§
™"œ·µ·œ_˜€™"œ^

™"›V^%¥[a™)ž›V^-Ÿ o›V^%[

^%[a™%^W_

kIôùomnøyíGôòvôCÍdËsÅ8ëdÐÐB×'n ÚÕFo!n óÉio$ËsëPÐÐB×%n ÚÕFo!n óÉio$ËsëPÐÐB×ÌÕäÓ\Å8Ç
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍbËÌÅgëPÐÐB×åÊëËÌáÎ×sÆÈâzÆäÅ6Ê êÅ6É{×sÃÅ {I ú æÅgËÌÒÅgÆnؚÐÒè×ÌÊËsàŗׁÃÊËÌÇ,
ñßÊËsÅ ÝCÊBÒÇoÅgÕä×sÃÅgË$ËÌÅ$ó ÅgÒ×sÅ8ËÌÉP×ÌÃÅáÒdÇÅgËÌÆäâÕÈÒàéÃÊËÌÇñÄÊBËÌÅÖÓ\ÐÒÕä×sÐËÐË$ËÌÅ$ó ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕDgC Å6É
I ú æÅgËÌÒÅ8ÆZÙVötÉsÕÈÇÅGޚËÌÐÓ)°ádÉvÃÕÈÒày×sÃÅÄñéËÌÕÛ×ÌÅßÑ8ÊÑpÃÅÄÊBÒdLJÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕÜÉsÕäÒày×sÃÅßëdÊ ×i
×sÃÅ {
×sÅgËÌâcëÊÑpæÅ6ÇÚ áÎ`ËpÊBÓ ÒÐ\ÑgÆäÅ6ÊBÒáÎÕÈÉxÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8Ç`ÐÒ I{ú ÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉvÅ6ÉnؚÒÐcÉsÕäàÒÊBÆÜÉ8Ô

‚ î 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

û

ü

ÒмÒÐ×sÃÕÈÒàݗ٩òóÞyÒжÐÎ×sÕÈÐÒÉqÊBËÌÅcàÕäêÅgÒè×ÌÃÅgÒè×ÌÃÅËsÅ8ëdÐÐB×qñéÕäÆÈÆémoøoÂKÇмÊBÒâ
Ó\ÅgÓ\ÐËsâï×ÌÅ8Év×ÌÉéÎËsÕÈÐËÄËÌÅ óÕäÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕÜÉvÕÈÒàå×sÃÅ {ú æÅ8ËsÒÅgÆÚÙ

I

$

>

òóÞn×sÃÅ óÉïÐÎ×sÕÈÐÒ1ÕÜÉ\àÕÈêÅ8ÒI×ÌÃÅgÒ1Ó\ÅgÓ\ÐËsâè×ÌÅ8Év×ÌÉïñéÕÈÆÈÆtëPÅ3ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ÇMÎËÌÕÈÐËq×sÐ
ËÌÅ óÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕÜÉvÕÈÒà`×sÃÅ {ú æÅ8ËsÒÅ8ÆZÙ táËsÕÈÒà`×sÃÅ6ÉvÅ\Ó\ÅgÓ\ÐËÌâ ×sÅ6Éu×pÉgÔ^Ê`ÉsÎÕÈÒÒÕÈÒà ÄÕÜÉ
ÇÕÜÉsÎÆÈÊ âÅ8Ç\ÐÒï×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË ÉGÑgÐÒÉsÐÆÈÅÙÖÂÄÃÕÜÉÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ8É×sÃÅoÓ\ÅgÓ\ÐËÌâå×sÅ8Év×GÕÜÉ
ÅgãÅ6їá×ÌÕäÒàÙòóÞbâÐáÎËsÅ6ÉsÉé×sÃŁÉsÎÊїÅnæÅ8â`ÇáËÌÕÈÒà\×sÃÕÜÉÄ×ÌÅ8Év×8Ô×ÌÃÅgÒ3âÐáñéÕäÆÈÆ^ÇËsÐÎ
ÕÈÒ×sÐå×sÃÅoáÒÇÅ8ËsÆÈâÕäÒà xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËGÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË6ÙVòóÞÏ×sÃÅ ÚÕCÐÎ×sÕÈÐÒcÕÜÉßàÕÈêÅ8Ò\×sÃÅ8ÒÊÆäÆ
ò ø ×sÐ`×sÃÅïëÊÑpæ óÅgÒÇ©ÇËsÕÈêÅ6ÉtñéÕÈÆÈÆÕäÒÃÕäëÕÛ×ÌÅ8ÇÙïÂÄÃÊB×oÕÜÉgÔÏÒÐ3ÉvÎáÒ óÇÐ ñéÒ©ÇËÌÕäêÅ8É
ñéÕÈÆäÆÏëdŇÉv×ÌÊËv×ÌÅ8ÇÊBÒÇÒÐïÊ ×s×sÅ8ÓqÎ×é×s8
Ð °áÉsÃ×sÃŇÑ8ÊÑpÃÅnÕÜÉÄÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8Ç$Ù

$

I 

L @s
T 
8

a? 

,

ËÌëdÐÐ×xÕÈÉéÊÒÊÆäÕÜÊÉßޚÐËéËsÅ8ëdÐÐB×6Ù

8

ËÌëdÐÐ×sÕÈÓqÅ6ÇèÎËÌÐ êÕÈÇÅ6ɁÊçÉsÎPÅ8їÕÜÊBÆßÅgÒ×ÌËsâ óÎdÐÕäÒׁÕÈÒ×sÐ3×ÌÃÅ`ËÌÅgëPÐÐBׁÎËsÐїÅ6ÉsÉåÊBÒÇzÕÜÉ
Å áÕäê ÊBÆÈÅgÒ×å×sжÑ8ÊBÆÈÆäÕÈÒàçËÌÅgëPÐÐB×åñéÕä×sÃT×sÃÅ ÚÕGÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ù¶îxÒÆäÕÈæÅ`ËsÅ8ëdÐÐB×6ÔÖñéÃÕÈÑpÃèÕÜÉ
ÅgãÅ6їá×ÌÅ8Ç ÊÉtÊqÉsáë óÎËÌÐїÅ8ÉÌÉ8ÔËsëPÐÐB×sÕÈÓ\Å8Ç`ÕÈÉxÕäÒ×sÅ8ËsÎËsÅg×sÅ8ÇêÕÜÊåÃáÉsæâ ÊBÒdÇ`ÕÈÓ\Ó\Å
ÇÕÜÊ ×ÌÅgÆÈâçїÐÓqÓ\Å8ÒїÅ6Ét×ÌÃÅqËsÅ8ëdÐÐB×nÎËÌÐїÅ8ÉÌÉoÊBÒǶÃÅgÒÑgÅqÇÐÅ6ÉoÒÐB×náÉsÅqÊÒâ Ågã×ÌËÌÊ
Ó\ÅgÓ\ÐËsâÙÖÂÄÃÕÈÉGÕÈÉGáÉsŗޚáÆCñéÃÅ8Òc×ÌÃÅ xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8ËGÃdÊÉGËsáÒ Ðá×ÄÐBÞ$Ó\ÅgÓ\ÐËsâ\ÊBÒÇ
âÐáÒÅgÅ6Ç ×ÌÐ\ËsÅ8ëdÐÐB×Ä×ÌÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËtÕäÒ×sÐïÉsÕäÒàÆÈÅoádÉvÅ8ËxÉu×pÊ ×sÅÙ

@q

,

+

$ 



% 

øyÒçÉsÕäÓåáÆÜÊ ×sÕÈÐÒ3ÎÆÈÊB×vޚÐËÌÓïÉxÉsáÑpÃçÊÉyîxÒÕäã`×ÌÃÕÜÉyÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÕÜÉtÒÐ×tÕÈÓqÎÆäÅ8ÓqÅ8Ò×sÅ8Ç
Øðëá×t×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâc×ÌÃÅåîtÒÕäl
ã d—ÕäÒ×sÅ8ËsËÌáÎr× dnÉvÕÈàÒdÊBÆ$ÃÊÉÄ×sÃŁÉvÕÈÓ\ÕäÆÜÊBËtÅ CÅ8ё×oÐBÞbæÕäÆÈÆÈÕäÒà
×ÌÃŇîxÒÕäã`ÎËsÐїÅ6ÉsÉéÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÕäÒàå×sÃÅ {ú ÉsÕÈӁáÆÜÊ ×ÌÕäÐÒdݑÙ

$R

I

çÂ3Rl½vÀFÅyä

‡ˆŠ‰ˆ€öV‡

”z^-›V˜ÉŸ9Z…[™
^%[X¡£œ_Z…™5^W¡m™%˜ œ_ҝ:™%˜É\]˜€™|Ç

k@ôùnmoøyíGôòvôCÍ
` ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ Ç=ÆÈÅ% ÉxÉsÕFC8Å'Úë3ëáÞðÉvÕDCgÅH NÇÒÐB*#ËÌÒÊBÓ\Å'óÒ3ÒëdÅ8ÒÇÉ óËtËs×uâÎdÅ
n ó Î ÎËÌÕ`o!n Ú ê8o!n ôÉsÆäÅ8ÅgÎËéÎPÅgËÌÕÈÐÇ,o
= ÆäÅó Æ"n ó ê8o
` ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇE ÇKd
` ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇE ÷Šn ó ê8o
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍtÂ^ÐIËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×ÇÊB×ÌÊIÐÒ×sÐMÊ@ÒÅ8ñéÆäâ*ÕÈÒÑgÐËÌÎdÐËÌÊB×sÅ8ÇÇËsÕÈêÅ
ÕÈÒ@Ê3ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×8ÔV×sÃÅ ËpÊBÕÜÇèÉvÅg×Ms ɇËÌÅgÎÊÕäËåÅgÒ×sËÌâ¶ÎPÐÕÈÒ×åÕÜɇ×ÌÐçëdÅїÐÓqÎÆäÅg×sÅgÆÈâ¼ËsÅ6ÊÇÙ
öéÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆÈÆäâ©×sÃÅcËsÅ6ÊǼӁádÉuׁëPÅ ÕÈÒèӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅ8ɁÐBÞÄ×sÃÅcËÌÊÕÈÇèÉsŗ×@s ɇëáÞðÉsÕF8C Å ÊBÒÇ
×ÌÃÅ ÆÈÊÉu×\ËsÅ6ÊÇèÓåáÉv×\ÊÆäÕÈàÒè×Ìж×ÌÃÅ ÅgÒÇ@ÐBÞx×ÌÃÅËÌÊÕÈÇIÉvÅg× ØðÕZÙ ÅÑ8ÊBÒÒÐB×ïÊ ×v×ÌÅgÓ\Î×
×ÌжËÌÅ8ÊÇzÎdÊÉvׇ×sÃÅ`ÅgÒÇTÐBÞé×sÃÅ ËpÊBÕÜǼÉsŗבݑټÂÄÃÅcËÌÅgëáÕÈÆÜÇèá×sÕÈÆÈÕÛ×uâzÎPÅgËsޚÐËÌÓ\ɇ×sÃÕÜÉ
ËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$Ù *ÃÅgÒ ËÌÅgëáÕäÆÜÇ Éu×pÊBËs×ÌÉ8ÔÕÛ×tÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8ÉéÊÒ`ÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆëá CÅgËxñéÃÐÉvÅ
ÉsÕ 8Å{ÕÈÉxÓ\ÊBãÕäÓ\Õ gÅ8Ç`×ÌÐ\×sÃÅ‡Ê ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅnÓqÅ8Ó\ÐËÌâ ÊBÒÇñéÃÕÜÑpà ÕÈÉtÊåÓåáÆä×sÕÈÎÆäŁÐBÞV×sÃÅ
àÕäêÅgÒ ëá CÅgËnÉvÕ gÅÙßÂÄÃŇËÌÊÕÈÇ ÉsÅ—× ÉtËsÅ8ÎÊBÕÈËéÅgÒ×sËÌâÎdÐÕäÒ×tÕÜÉéËÌÅ8ÊÇêÕÜÊ\×sÃÅ6ÉvŁÆÈÊËsàÅ
ëá PÅ8ËÌÉéÊÒÇc×ÌÃÅnÆÈÊÉu×éËÌÅ8ÊÇcÕÜÉÄàáÊËÌÊÒ×ÌÅgÅ6Ç\×sÐïÊBÆÈÕÈàÒc×ÌÐq×sÃÅnÅgÒdÇ`ÐÞÏ×ÌÃÅnËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×8Ù
öyÉGËÌÅgëáÕäÆÜÇïËÌÅ8ÊÇÉޚËÌÐÓ ×ÌÃÅyËpÊBÕÜÇcÉsÅ—× ÉGËsÅ8ÎÊBÕÈËÅ8Ò×sËÌâqÎPÐÕÈÒ×8ÔʁÑpÃÅ8Ñpæ\ÕÈÉGÓïÊÇÅt×sÐ
ÉsÅgÅGÕÛÞ×ÌÃÅßëÊÑpæÅgÒÇn×ÌÃÊ ×VÕÈÉVëPÅgÕÈÒàtËÌÅgëáÕäÆä×ÖÕÈÉVÉu×ÌÕäÆÈÆÅgÒàÊBàÅ8Ço×sÐt×sÃÅßËpÊBÕÜLJÉvÅg×8Ô ÊBÒdLJÕäÞ
×ÌÃÅtëÊÑpæÅ8ÒÇqÃÊÉÖÞðÊÕäÆÈÅ8Ç3ØZÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ8ÇåޚËÌÐÓNËÌÊÕÈÇïÉsŗבÝÖËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ\ÎËsÕÈÒ×ÌÉÊ{Ó\Å6ÉsÉÌÊBàÅ
ÊÒÇËsÅg×sáËÌÒÉxÊÒÅgãÕÛ×tÉv×ÌÊB×sáÉéÐ=
Þ îÙòóÞV×sÃŇËpÊBÕÜÇÉvÅg×éÞðÊBÕÈÆÈÉxÇáËsÕÈÒàïËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ

FC 
R

,R

DC
DC 

v

@s

,R

@s 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚ î i

ØðʁÉsÅ8ÑgÐÒÇ\ëdÊÑpæÅ8ÒÇåÞðÊBÕÈÆÈÉpÝÖ×ÌÃÅgÒ ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇïÎËsÕÈÒ×ÌÉʇÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅxÊBÒÇcËsÅg×sáËÌÒÉÊÒcŗãÕä×
Éu×pÊ ×sádÉÄÐBÞ ‚ Ù
éÅgëáÕäÆÜÇÉ8Ôtëâ*ÇŗÞðÊáÆÛ×6ÔtїÐÒÉsáÓ\ŶÆÜÊBËÌàŶÊÓqÐáÒ×ÌÉ ÐBÞ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8Ë`ËÌÅ8ÉsÐáËpїÅ6É
ñéÃÕÈÑpÃèñßÐáÆÈÇzËÌÅ8ÉsáÆäׁÕäÒIÊ3ÆÈÊËsàÅïËsÅ6Çáї×sÕÈÐÒèÕÈÒ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËåò øK×sÃËÌÐáàÃÎá×
Ø ×sÐ×ÌÃÅïÃÐÉv×pݗÙqö ÎËsÕÈÐËÌÕÛ×uâ3Ñ8ÊBÒ¼ëdÅïàÕäêÅgÒç×ÌÐ×sÃÅ\ËÌÅgëáÕÈÆÜǶÎËÌÐàËÌÊÓ×sÐ ËsÅ6ÇáÑgÅ
×sÃÕÜɁÇÅ8ÓïÊBÒǼÐÒzËÌÅ8ÉsÐáËpїÅ6ÉgÙcÂÄÃÕÈÉ{ÎËsÕÈÐËÌÕÛ×uâ¶ËÌÊÒàÅ6ÉyëPŗ×uñßÅgÅ8Ò èؚáÉsÅcÓ\ÕäÒÕäÓïÊBÆ
ËsÅ6ÉvÐáËÌÑgÅ8ÉpÝxÊÒÇ ú ؚáÉsÅ\Ó\ÊBãÕäÓåáÓ ËsÅ6ÉvÐáËpїÅ8ÉyÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäŠݑهmyÊ ×sáËÌÊÆäÆÈâ ëâçÉsÎPÅ8Ñ
ÕÛޚâÕÈÒà©Ê¶ÆäÐ ñKÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâÔ^×ÌÃÅ`×sÕÈÓqÅ ×sмїÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅÊçËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ@ñéÕäÆÈÆGÕÈÒÑgËsÅ6ÊÉsÅÙ©ÂÄÃÅ
їáËÌËsÅ8Ò×ßÉv×ÌÊ ×ÌÅyÐÞVÊÒâïÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×sÅ6ÇcÐJ
Ë d—ÕäÒ ÚÎËÌÐàËsÅ6ÉseÉ dGËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ ÕÈÉÄËÌÅ8ÑgÐËpÇÅ8ÇqޚÐËÄÕäÒ
ޚÐËÌÓ\ÊB×sÕÈêÅïáÉsÅ8É8Ù¶îtÎè×sÐ ‚ 3ÐBÞÄ×ÌÃÅ8ÉsÅ ËÌÅ8ÑgÐËpÇÉ{ÊBËÌÅcæÅ8Î×åÊB×qÊBÒâ©ÐÒÅï×ÌÕäÓ\ÅÙ¶òóÞ
Ê3ÒÅgñKËÌÅgëáÕäÆÜÇzÕÜɁËÌÅ áÅ6Éu×ÌÅ8ÇèÊBÒdÇzñGÅcÃdÊ êÅcÊBÆÈËÌÅ8ÊÇâ¶áÉsÅ8ÇTÊÆäÆ ‚ 3ËÌÅ8ÑgÐËpÇÉ8ÔÏñßÅ 
ÒÇ ×ÌÃÅ ËpÉv†
× d‘ÕÈÒÊё×sÕÈê5Å d\ؚÐËyїÐÓ\ÎÆäÅg×sÅ6ÇÝéËÌÅ8ÑgÐËpÇ3ÊBÒÇ ËÌÅ óáÉsÅ{×sÃÊB×yÐÒÅÙxòóÞÊÆäÆ
‚ åËsÅ6їÐËpÇÉßÊBËÌÅoÑgáËÌËsÅ8Ò×ÌÆäâïÓïÊËsæÅ8M
Ç dgÊї×sÕÈêFÅ dØšñéÃÕÜÑpÃÓqÅ6ÊBÒÉG×ÌÃÊ ×éñßÅnÑgáËÌËsÅ8Ò×ÌÆäâ
ÃÊ êÅ ‚ åËsÅ8ëáÕÈÆÈÇÉÄÑgáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâïÕÈÒ`ÎËsÐàËÌÅ8ÉÌÉÌݗÔB×sÃÅgÒ ÒÐqËsÅ6їÐËpÇïÐÞ$×sÃÅnÒÅ8ñËÌÅgëáÕäÆÜÇ
ñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{æÅgÎ×8ÙÂÄÃÅ6ÉvÅnËÌÅ8їÐËÌÇÉßÊËsÅoÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ gÅ6Ç Ê ×éëdÐÐ×é×sÕÈÓqÅÙ 

=

h 



h

%=

Mq

h

H 

$

a?
Uh

h

0
,

DC

kMøyíÂÄòsøomyô
= ÆÈÅÍçôÎPÅ8ÑgÕÛޚâT×sÃÅ>=ÆÈÅ×sмËsÅ6ÊÇÙMÂÄÃÕÜÉ\ÕÈÉq×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâz×sÃÅ ËÌÅgÎÊÕäË\Å8Ò×ÌËsâ
` ÇU
ÎPÐÕÈÒ×xÐBÞÏ×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù
` ÉéÉvÕDgC ÅÍôÎdÅ6їÕäޚâ ×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ Ésŗ×Ms ÉxÉsÕF8C ÅÔÕÈÒJg ‚ î_Ú ëâ×sÅyëÆÈÐÑpæÉ8Ù 
ëáÞðÉvÕDgC ÅÔdÕÈÒg ‚ î6óëâ×sÅ
` ó ë3ëáÞðÉsÕF8C ÅÍtôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ×ÌÃŁËpÊBÕÜÇ3ÉvÅg×Ms ÉxòsøNÑpÃáÒæÉsÕF8C Å'ß
ëÆÈÐÑpæÉgÙò Òz×sÃÅ`ÑgÊÉsÅcÐÞéÊ ËpÊBÕÜÇ©×uâÎdÅg¾ÔV×sÃÕÜɁÉsÃÐáÆÈÇzëPÅï×sÃÅcÒáӁëPÅgËåÐBÞ
ÇÊB×ÌÊ\ÇËÌÕäêÅ8ÉG×sÕÈÓ\Å8ÉÄ×ÌÃŇÉsÕF8C ÅoÐÞ^×ÌÃÅ{òsø)ÑpÃáÒæÉsÕDgC ÅÙ
` ó Ò¶ÒëPÅgÒÇÉ8Í{ôÎdÅ6їÕäޚâ3×sÃÅqÒáÓåëdÅ8Ë{ÐBÞëdÊÑpæÅ8ÒÇÉyÕäÒ©×sÃÅqËpÊBÕÜǶÉsŗ×6ÙåÂÄÃÕÜÉoÕÈÉ
ÒÅ8Å8ÇÅ6Ç@ÊÆäÐÒà©ñéÕä×sÃI×sÃÅëáÞðÉvÕDgC Å ÐÎ×sÕÈÐÒ@×sмÅgÒÉsáËÌÅ ×ÌÃÊ ×\×sÃÅËpÊBÕÜÇ@Ésŗ×@s É
ËÌÅgÎÊÕäËéÇÅ8êÕÈÑgÅoÕÜÉéËÌÅ8ÊÇcÕÈÒÓåáÆä×sÕÈÎÆäÅ6ÉéÐBÞV×sÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×Ms ÉxÉu×ÌËsÕÈÎPÅnÉsÕDgC ÅÙ
ÇÒÐÍbôÎdÅ6їÕäޚâq×sÃÅxëdÊÑpæÅ8ÒÇ\ÕÈÒÇŗã3ؚñéÕä×sÃÕäÒï×ÌÃÅxËpÊBÕÜÇïÉvÅg×pÝV×ÌÃÊ ×ßÕÈÉëdÅ8ÕäÒà
` *
ËÌÅgëáÕäÆä×8Ù 
ËÌÒÊÓqÅͶôÎPÅ8їÕäޚâT×ÌÃÅ3ÒÊÓqÅ ÐÞy×ÌÃÅ3ËÌÊÕÈÇMÉsŗ×ï×sÃdÊ ×ïÕÈÉcëdÅ8ÕäÒàè‚ ËÌÅgëáÕäÆä×8Ù
` *Y
ôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ\×ÌÃÅtËpÊBÕÜÇ\×uâÎPÅyÐÞ×sÃÅoËÌÊÕÈÇïÉsŗ×ßëdÅ8ÕäÒàåËÌÅgëáÕäÆä×8Ù"3
3 áÉv×ÄëdÅ Ô"¾‡ÐËg Ù
` ó ζÎËÌÕÚÍoôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ¶Ê`ÎËÌÕäÐËsÕä×uâ3Ê ×nñéÃÕÜÑpÃç×sÃÅqËÌÅgëáÕäÆÜÇçÕÜÉy×sÐëdÅ\ËÌáÒ©ÊB×8فÂÄÃÅ
ÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâÔdÎËÌÕÚÔPÓåáÉv×oëPÅqÊ ÒáӁëPÅgËoëdÅg×uñGÅ8ÅgÒ)¶
h ؚÆÈÐ ñßÅ8Év×pÝxÊÒÇ ú ؚÃÕÈàÃÅ8Év×pݑÙ
v ÃÅ8ÒTËÌÅgëáÕÈÆÜÇzÕÈɁŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇzëâzÊBá×sÐÓïÊB×sÕÜÑïÐˇÓïÊÒádÊBÆGÉÌїËÌÕÈÎ×ÌÉåÊBÒèÅgÒêÕF
*
ËÌÐÒÓ\Å8Ò×ê ÊËsÕFV 
ÊëÆäÅÔ1é Å8ëáÕÈÆÈÇíËsÕÚÔÕÈÉGÑpÃÅ8ÑpæÅ8Çå×sÐqÉvÅ8ÅxñéÃÊB×ÎËÌÕäÐËsÕä×uâåÊ{ËpÊBÕÜÇ
Ésŗ×ïÉvÃÐáÆÜÇèëPÅ`ËÌÅ$ó ëáÕÈÆÛ×6ÙèòóÞx×sÃÕÈÉqê ÊBËÌÕÈÊëÆÈÅ ÕÜɁÒÐ×\Ésŗ×6Ôb×sÃÅgÒT×ÌÃÅ3ÇŗÞðÊáÆä×
ÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâïÕÜÉQg ÙôÅ8ÅnÅgÒêÕäËÌÐÒ`ޚÐËxÇÅg×ÌÊÕäÆÜÉgÙ
` u ô3ÉsÆäÅ8ÅgÎËéÎPÅgËÌÕäÐÇÍtôÎdÅ6їÕäޚâçÊïÒáӁëPÅgËnÐBÞÓ\ÕÈÆäÆÈÕÜÉvÅ6їÐÒdÇÉx×ÌÐ`ÉsÆäÅ8ÅgÎçëPŗ×uñßÅgÅ8Ò
Å6ÊÑpÃ1ËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádÑ‘× ÊÑ8їÅ6ÉsÉïÐÞn×sÃÅ©ËÌÊÕÈÇÉsŗ×6Ù)ÂÄÃÅçÎPÅgËÌÕäÐÇÔxÉsÆäÅ8ÅgÎËéÎPÅgËÌÕÈÐÇ$Ô
ÓåáÉu×ëdÅzÊIÒáӁëPÅgËëdÅg×uñGÅ8ÅgÒZ
h ؚÒÐMÉvÆÈÅgÅ8ÎdÝ`ÊBÒÇ û h/h1h/
h Øû @
h ÉsÅ8ÑgÐÒÇÉÌݗÙ
v ÃÅ8ÒTËÌÅgëáÕÈÆÜÇzÕÈɁŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇzëâzÊBá×sÐÓïÊB×sÕÜÑïÐˇÓïÊÒádÊBÆGÉÌїËÌÕÈÎ×ÌÉåÊBÒèÅgÒêÕF
*
ËÌÐÒÓ\Å8Ò×oê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅÔpx 
ÅgëáÕÈÆÜÇíËÌÕZÔÕÜÉyÑpÃÅ8ÑpæÅ6Ç×sÐÉvÅ8ŁñéÃÊB×nÉsÆäÅ8ÅgÎçÎPÅgËÌÕÈÐǶÊ
ËpÊBÕÜÇ\ÉvÅg×ÉvÃÐáÆÜÇ\áÉvÅÙ^òóÞC×ÌÃÕÈÉê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅéÕÜÉÒÐB×Ésŗ×8Ô×sÃÅgÒ\×sÃÅtÇŗÞðÊáÆä×ÎdÅ8ËsÕÈÐÇ
ޚÐËÄ×sÃÅ{àÕäêÅgÒ ÎËsÕÈÐËÌÕÛ×uâ ÕÈÉÄáÉsÅ8Ç$ÙôÅgÅ{Å8ÒêÕÈËsÐÒcޚÐËxÇŗ×pÊBÕÈÆÈÉ8Ù 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

ü

‚ î { 

ÚêCÍtôÅg×oêÅgËÌëdÐÉvÅ{Ó\ÐÇÅÙv*ÃÅ8Ò¶ËÌÅgëáÕäÆÜÇÕÈÒàÔCÕäÞêÅ8ËsëPÐÉsÅ{Ó\ÐÇÅåÕÜÉyÉsŗ×6ÔP×sÃÅ
їáËÌËÌÅgÒ×$ÒáӁëPÅgË^ÐBÞËsÅ6ÊÇÉÏÊBÒÇo×ÌÐB×ÌÊÆÅgãÎPÅ8ї×sÅ6ÇnÒáӁëPÅgËÏÐÞËsÅ6ÊÇÉÕÜÉ$ÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç
ޚÐËßÅgêÅgËÌ⠂ {
h ÎdÅ8ËÌÑgÅgÒ×GÐÞ×sÃÅyËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒcÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅ8ÇÙ*
v ÃÅ8Ò ÎËÌÕäÒ×ÌÕäÒà
×sÃŇÉv×ÌÊB×sÅ{Ê\ÉvÎPÅ8ÑgÕ`P= ÑnÐËxÊBÆÈÆËÌÅgëáÕÈÆÜÇÉgÔêÅgËÌëdÐÉvÅoÓ\ÐÇÅ{ñéÕäÆÈÆ$ÎËÌÐÇáÑgÅnÊqÆÈÐÒà
ÆäÕÜÉv×sÕÈÒàïÐBÞ^×sÃÅ{ËÌÅgëáÕäÆÜÇ Éu×pÊ ×sádÉgÙ 
ÚÆÚÍbíËÌÕäÒ×é×ÌÃŇїáËÌËÌÅgÒ×ÄÉv×ÌÊB×sÅ{ÐÞÏ×sÃŇÉvÎPÅ8ÑgÕ`= Å6ÇËsÅ8ëáÕÈÆÈÇÕÈÒà3Ø{ ÇÝO= ÆÈÅÙ
w bßâ`ÇÅgÞðÊBáÆä×é×sÃÅnޚÐÆäÆÈÐ ñéÕÈÒàqÑgÐÆÈÐÒ ÉvÅ8ÎÊBËpÊ ×ÌÅ8ÇK= ÅgÆÜÇÉéÊBËÌÅnÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç
w ×sÃÅ{ËÌÅgëáÕäÆÜÇE= ÆÈÅcؚÅgÒ×ÌËsâcÎPÐÕÈÒ×Ä×sÐïËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×éËÌÅgÎÊÕäËxÇÅ8êÕÈÑgÅ6Ý
w ×sÃŇÉsÕDgC Å{ÐBÞ^×sÃÅd= ÆäÅcØðËÌÊÕÈÇÉvÅg×pÝßÕÈÒJg ‚ îëâ×sÅnëÆÈÐÑpæÉ
w ×sÃÅ{òsø ÑpÃáÒæÉvÕDgC ÅnÐÞ^×ÌÃÅ= ÆÈÅ\ØðËÌÊÕÈÇÉsŗ×pÝßÕÈÒJg ‚ î‡ëâ×sÅ{ëÆÈÐÑpæÉ
w ×sÃÅ{ÉsÕF8C ÅyÐÞÏ×ÌÃÅyëá,PR Å8ˇؚÕÈÒ>g ‚ î‡ëâ×ÌÅyëÆÈÐÑpæÉÌÝëdÅ8ÕäÒàåáÉsÅ8Ç ÞšÐËßËÌÅ8ÊÇÕäÒà
w ×sÃÅn×ÌÐB×pÊBÆ$ÒáÓåëdÅ8ËéÐBÞ^ËÌÅ8ÊÇÉÄÒÅ8Å8ÇÅ6Çc×ÌÐïËsÅ6ÊÇ ×sÃÅ{ñéÃÐÆäÅL= ÆÈÅ

`

`

w ×sÃŇÑgáËÌËsÅ8Ò×éÒáÓåëdÅ8ËéÐBÞÖËsÅ6ÊÇÉßÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6Ç`ÉsÐqÞðÊBË6Ô
w ×sÃÅ{ÎËsÕÈÐËÌÕÛ×uâïÐÞ^×ÌÃÅ{ËÌÅgëáÕÈÆÜÇ
w ×sÃÅ{ÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞVÓ\ÕäÆÈÆäÕÜÉsÅ8їÐÒÇÉÄëPŗ×uñßÅgÅ8ÒÅ6ÊÑpÃÊÑgÑgÅ8ÉÌÉß×sÐïÉsÆäÅ8ÅgÎ
w ×sÃÅ{Év×ÌÊB×sÅoÐBÞ$×ÌÃÅnËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ ÖÅ8ÕÛ×ÌÃÅg„
Ë dgÊё×ÌÕäêFÅ dxÐJ
Ë d—Ñ—ÐÓ\ÎÆäÅg×s5Å dé×ÌÃÅyÅ8ËsËÌÐË
Ó\Å8ÉÌÉsÊàÅy×sÃÊB×é×sÃÕÜÉÄËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ`ÞðÊÕäÆÈÅ8Ç`ÐÒ ÉvÅg×é×s@
Ð d‘ÒÐÒ5Å dxÕäÞ^×ÌÃÅnËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ
ÉvádÑgїÅ6ÉsÉvޚáÆÈÆäâ`їÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅ8ÇÙ
*ÃÅgÒïêÅgËÌëdÐÉvÅßÓ\ÐÇÅ‡Ø óêÝÖÕÈÉÉvÅg×8ÔB×ÌÃÅxÊBëPÐ êÅÄÕÜÉbÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇqñéÕÛ×ÌÃïÊBÎÎËÌÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅ
ÆÈÊëdÅ8ÆÈÉ8Ù
` ó÷ÍíËÌÕÈÒ×G×sÃÅtËsÅ8ëáÕÈÆÈÇcÉv×ÌÊB×sáÉÐBÞ$öt÷^÷3ËÌÅgëáÕÈÆÜÇÉÕÈÒcÎËÌÐàËsÅ6ÉsÉÖÐËїÐÓqÎÆäÅg×sÅ8Ç
ؚÕÈÒ×sÃŇÉÌÊBÓ\ÅoޚÐËÌÓYÊÉßޚÐËÄ×sÃÅ óÆ$ÐÎ×sÕÈÐÒdݗÙ

K

v

E

{ 

kèí#xòsøLéòuÂßùåÍÂÄÃÅéÉvÎPÅgÅ6ÇqÊB×bñéÃÕÈÑpÃïÊoËÌÅgëáÕÈÆÜÇåÐÑ8їáËpÉÖÊBÒÇqÕÈÓqÎdÊё×bÕä×ÃÊÉÖÐÒå×sÃÅ
ÉsâÉu×ÌÅgÓ ÕÈÉqÇŗ×ÌÅgËÌÓ\ÕäÒÅ6Çzëâ¶×ÌÃÅ ÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâ¼ÊBÒÇzÐÎ×sÕÈÐÒÊÆÉsÆäÅ8ÅgÎèÎPÅgËÌÕäÐÇzëPŗ×uñßÅgÅgÒ
ÊÑgїÅ6ÉsÉsÅ8É8Ù*
v ÃÅgÒïËÌÅgëáÕÈÆÜÇïÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅ6ÉV×sÃÅxëá,PR Å8Ë×ÌЇáÉsÅéÕÛ×ñéÕÈÆÈÆÆÈÕäÓ\Õä××sÃÕÜÉëá,PR Å8ËMs É
ÉsÕF8C Åb×sÐx×sÃÅGÓ\ÊBãÕäÓåáÓÊ ê ÊÕäÆÜÊBëÆÈÅbїÐÒ×ÌÕäàáÐádÉÓ\ÅgÓ\ÐËÌâyÉsÅgàÓqÅ8Ò×ÏÐËîQ3
3 ÅgàÊBëâ×sÅ8É
ñéÃÕÜÑpÃTÅ8êÅgˁÕÈɇ×sÃÅ`ÆäÅ6ÉsÉsÐË6Ù3ÂÄÃÅcÓ\ÅgÓ\ÐËÌâ¼ñéÕäÆÈÆ×ÌÃÅgÒTëPÅ`ÉÌÑgÊÆäÅ6ǼëâzÎËÌÕÄ[ ‚ ?
‚ 
h ÙbÂÄÃÊ ×ÄÕÜÉgÔÕäÞ^âÐá ÉsÎdÅ6їÕäޚâcʁÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâqÐBށh ×sÃÅgÒc×ÌÃÅnëá,CR ÅgËÄñéÕÈÆäÆCëPÅyÐÒÅt×ÌÅgÒ×sÃ
ÐÞß×ÌÃÅ ÓïÊBãÕÈӁáÓ ëá,CR ÅgËqÉvÕDC ÔVÕäÞxâÐáèÉsÎdÅ6їÕäޚâ¼Ê ÎËsÕÈÐËÌÕÛ×uâ©ÐBÞ G ×sÃÅgÒèÕä×åñéÕÈÆäÆGëdÅ
ÃÊÆÛÞuÙxÂÄÃÕÈÉyËsÅ6ÉváÆÛ×pÊBÒ×xëá,CR ÅgËoÉvÕDgC ŇÕÜÉé×ÌÃÅgÒç×sËÌÕäÓ\Ó\Å8Ç ×ÌÐcÅgÒdÉváËÌÅ{Õä×yÕÜÉtÊïÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ
ÐÞ^ʇËpÊBÕÜÇcÉsŗ×Ms ÉßÉu×ÌËsÕÈÎdÅoÉvÕDgC ÅÙ=bGÅg×uñGÅ8ÅgÒcÅ6ÊÑpÃcËÌÅ8ÊÇ[? ñéËÌÕä×sÅxÊÑ8їÅ6ÉsÉÐBÞ$×ÌÃÅyËpÊBÕÜÇïÉsŗ×Ms É
ËÌÅgÎÊÕäËVÇÅgêÕÜїÅÔ ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇ{ÓïÊ ânÉvÆÈÅgÅ8Î{ޚÐËÖÊxàÕäêÅgÒ{ÎPÅgËÌÕäÐÇ{ÐÞÓ\ÕäÆÈÆäÕÜÉsÅ8їÐÒÇÉÏ×sÐyËsÅ6ÇáїÅ
×ÌÃÅcÐ êÅ8ËsÃÅ8ÊǶÐBÞß×sÃÅïËÌÅgëáÕäÆÜǼÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉgÙcÂÄÃÕÈɇÉsÆÈÅgÅgÎzÎPÅgËÌÕäÐǼÓïÊ âçëPÅïàÕÈêÅgÒzÐÒ
×ÌÃŁїÐÓ\Ó\ÊÒÇ`ÆäÕÈÒÅÙòóÞuÔÒÐ×é×sÃÅ8Ò`×ÌÃŇÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâïê ÊBÆÈáÅ{ÕÜÉéáÉsÅ8Ç`×sÐ\ñßÐËÌæcÐá×é×sÃÅ
ÎPÅgËÌÕäÐÇÙ¼ÂÄÃÅc×pÊBëÆÈÅ ëPÅgÆÈÐ ñKÉvÎPÅ8ÑgÕ dÅ8ÉåñéÃÊ ×qÎdÅ8ËsÕÈÐÇèÕÈÉåÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8ÇzñéÕä×sÃ@ñéÃÕÈÑpÃ
ÎËÌÕÈÐËÌÕÛ×uâÙ

`=

. _ 
Ï_z 
_z 
_z 
ß_z 

. ..
( . 
.. 
.
...

+Xþ|ý5ý-þFúû 
!9-ú)hpF .. ú|û 
!B9Wúi
+Xþ|ý5ý-þFúû 
!-9 ú)h $Fv(/ú|û 
!B9Wúi
+Xþ|ý5ý-þFúû 
!-9 ú)h $Fv . ú|û 
!BW9 úi
+Xþ|ý5ý-þFúû 
!-9 ú)h $Fv/ 
ú|û 
!BW9 úi
+Xþ|ý5ý-þFúû 
!-9 ú)h $F .. ú|û 
!BW9 úi 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨ 

_À( .
'_À ..
(_À .
Q_¦ ..
f _
.

kTõ!2tòuÂ#ôÂVöbÂéîyô

‚ î

ú

+þý5ý-þFú|û 
!9Wú)h . Fv(+ú|û 
!9Wúi
+þý5ý-þFú|û 
!W9 ú)h . Fv . ú|û 
!9Wúi
+þý5ý-þFú|û 
!W9 ú)h . Fv+ú|û 
!9Wúi
+þý5ý-þFú|û 
!W9 ú)h . Fg . ú|û 
!9Wúi
+þý5ý-þFú|û 
!W9 ú)hv!/ú…ýFûFû,i

ÂÄÃÅnޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒàqŗãÕä×xê ÊÆäáÅ8ÉéÊBËÌÅnËsÅg×sáËÌÒÅ6ÇÍ

hÍbôáÑgÑgÅ8ÉÌÉuޚáÆ^їÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÕäÐÒ$Ù

`

‚

ÍoÂÄÃÅ\ËpÊBÕÜǶÉsŗ×nÞðÊBÕÈÆÈÅ8Ç©ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ$ÙqÂÄÃÕÜÉnÓqÅ6ÊBÒÉy×ÌÃÊ ×n×sÃÅïËÌÊÕÈÇ©ÉvÅg×
ÃÊÉßÞðÊBÕÈÆäÅ6ÇÙ
` îÍ^ÂÄÃÅéËpÊBÕÜÇåÉsÅ—× ÉëÊÑpæÅgÒǁ×sÃÊB×ÕÈÉëdÅ8ÕäÒà{ËÌÅgëáÕäÆä×ÃÊÉVÞðÊBÕÈÆäÅ6ÇÙÖÂÄÃÕÈÉÓqÅ6ÊBÒÉ
×ÌÃÊ ×é×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇ`ÉvÅg×xÕÈÉéÉv×sÕÈÆÈÆ$ê ÊBÆÈÕÈÇÙ
`

@s

kIôõõ öt÷VôøåÍËpÊBÕÜÇ
‡ˆ‹‰ˆ¦öã

‚ 

g

ÔËpÊBÕÜÇ%¾ÔËpÊBÕÜÇ ÔËÌÅgÎdÊBÕÈË8ÔËÌÅgÎÆÜÊÑgÅÔÅgÒêÕäËÌÐÒ

细ħÀ|à ”zZ5¡£^-˜ –™l™5œ~›=\]\ œ:¡£›™"['›·Z…–›V^%['™"œ·›A^%›=˜]Ÿ9ZF[a™aè±Z
¸¯›V˜É\ [XŸÒÆ›V¡-Ê[X_Ÿ

kIôùomnøyíGôòvôCÍdËsÅ8ÎÊBÕÈËÄËÌÊÕÈÇÉsŗ×ÌÒÊBÓ\ÅoëÊÑpæÅgÒÇ
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍËÌÅgÎdÊBÕÈËÕÜÉßʁÃáÉvæâïÉÌїËÌÕäÎ×ßñéÃÕÜÑpÃ

=

ÕÜÉáÉsÅ8Çc×sÐqÊBÆÈÆäÐÑgÊB×sÅoʁÉsÎÊBËÌÅ 
Ç ËsÕÈêÅ×ÌÐTʼÞðÊBÕÈÆäÅ6ÇIëdÊÑpæÅ8ÒÇMÐBÞ{ʼËÌÊÕÈÇ1Ésŗ×8Ù&ÂÄÃÕÈÉ ÕÈÉï×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâ@ÇÐÒÅ3ñéÃÅ8Ò*Ê
ËÌÊÕÈÇMÉvÅg×ïÃÊÉïʼÞðÊÕäÆÈÅ8ÇIëÊÑpæÅgÒÇMÊBÒdÇ@ÒÐèÉsÎÊBËÌÅ8ÉqñßÅgËÌÅ3Ê ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅ Ê ×ï×ÌÃÅ×sÕÈÓqÅ
ÐBÞÄÞðÊBÕÈÆäáËsÅ ÊÒÇzÒÐ ñ âÐázñßÊÒׁ×sжÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ\×sÃÅÉvÎdÊBËÌÅçØðÊɁÐÎÎPÐÉsÅ8Ç©×ÌÐ ãÕäÒà
×sÃÅ©ÞðÊBÕÈÆäÅ6Ç ëÊÑpæÅ8ÒÇݑ٠öxÞ ×sÅ8ËÎdÊBËpÉvÕÈÒà@Õä× É ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×pÉcËÌÅgÎÊÕäËàÅg× É Ê@ÉsÎÊBËÌÅ
ëÊÑpæÅgÒÇ1ؚÐÞtÊBÎÎËsÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅq×uâÎPÅ6ÝnޚËsÐÓ ×ÌÃÅ`ÉsÎÊBËÌÅ8ÉnÎPÐÐÆÚÙçÂÄÃÅ ÉsÎÊBËÌÅcÇËÌÕäêÅïÕÈÉ
×sÃÅ8Ò3ÅgÒàÊBàÅ6Ç ÕÈÒ3ñéËÌÕÛ×ÌÅ óÐÒÆÈâ`ÊÑgїÅ6ÉsÉÄÓ\ÐÇŇÕÈÒ×sÃŁËÌÊÕÈÇ Ésŗ×yÊÒÇ Ê\ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×
ÐBÞÏ×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ ÐÑgÑgáËpÉoØðËsÅ6ÊÇ`ÐBÞ^×sÃÅ{ñéÃÐÆäÅnËpÊBÕÜÇ`ÉsŗבݑÙÂÄÃÕÜÉÄËÌÅ8ÊÇ`ÕÜÉßޚËsÐÓK×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇ 
ÆäŇÉsâÉu×ÌÅgÓ ËÌÅgÎdÊBÕÈËßÅ8Ò×sËÌâÎPÐÕÈÒ×8Ù éÅ6ÊÇÕÈÒàqޚËÌÐÓK×ÌÃÕÈÉxÅgÒ×sËÌâÎdÐÕäÒ×xÑgÊáÉvÅ6ÉéÊqËsÅ6ÊÇ
ÐBÞbÊåëÆäÐÑpæ ÕÈÓ\Ó\Å8ÇÕÜÊ ×ÌÅgÆÈâcޚÐÆÈÆÈÐ ñGÅ6Ç ëâ Ê\ñéËÌÕÛ×ÌÅnÐBÞV×sÃÊB×xëÆäÐÑpæCÙÂÄÃÅ{ËÌÅ8ÊÇ ñéËÌÕä×sÅ
ÉvÅ áÅgÒÑgŁÕÜÉyÊB×sÐÓ\ÕÜÑcؚÕÚ٠ŁÕÜÉtÒÐ×yÕÈÒ×sÅgËÌËÌáÎ×sÕÈëÆÈÅ6ݗÙ{øyÒ¶ÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉvޚáÆ^ÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×sÕÈÐÒ¶ÐBÞ
×sÃÅxËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐÒ$Ô ×ÌÃÅtÉsÎÊBËÌÅÄÕÈÉÖ×ÌÃÅgÒ\Å8ÒàÊàÅ8ÇåÕÈÒå×ÌÃÅtÑgÐËÌËsÅ6ё×ÖÕäÐÓqÐÇÅÄޚÐËb×sÃÅ
ËÌÊÕÈÇÉvÅg×8ÙÂÄÃÅnÎËÌÐїÅ6ÉsÉß×ÌÃÊ ×xËÌÅ8ÊÇÉG×sÃÅ{ËÌÅgÎÊÕäËÄÅ8Ò×ÌËsâÎPÐÕÈÒ×ÄÕÜÉéËÌÅgëáÕäÆÜÇÙ
ÂÄÃÕÈÉGÇÅgêÕÜїÅxËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐÒqñéÕäÆÈÆ×pÊBæÅxÊÒâñéÃÅgËÌÅGޚËÌÐÓ ‚ nÓ\ÕÈÒá×sÅ6Éb×sЁÐÒÅxÊÒÇ
ÊyÃdÊBÆäÞPÃÐáËpÉbÇÅgÎPÅgÒÇÕäÒànÐÒqëPÐB×ÌÃq×sÃÅéÉsÕ 8ÅxÊBÒÇqÉvÎPÅgÅ6ÇqÐBÞ×ÌÃÅéëÊÑpæÅgÒdÇÉÖÊBÒÇå×sÃÅ
ÊBÓ\ÐáÒ×nÐBÞGÊё×ÌÕäêÕä×uâ ×sÃÅ\ÃÐÉu×nÕÈÉoàÅgÒÅ8ËÌÊB×sÕÈÒàÙ yáËsÕÈÒà ÇÅgêÕÜїÅqËsÅ6їÐÒÉu×ÌËsádё×sÕÈÐÒÏÔ
ÎÊBÕÈËÌÉÏÐBÞÒáÓåëdÅ8ËÌÉÏñéÕäÆÈÆëPÅÎËsÕÈÒ×sÅ8LJÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÕÈÒàyÅ8ÊÑpà ‚ Ì ÐBÞÇÊB×ÌÊéËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÅ8Ç$Ù
ÂÄÃÅyÎdÊBÕÈËÌÉGÐBÞ$ÒáÓåëdÅ8ËÌÉßÊBËÌÅyÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ6Ç\ëâcÊåÉvÆÜÊÉsà ÑpÃÊËÌÊё×ÌÅgË6ÔB×sÃÅ ËpÉv×GÒáӁëPÅgË
ëdÅ8ÕäÒàå×sÃÅoÒáÓåëdÅ8ËÄÐBÞÏëÆÈÐÑpæÉGËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÅ8Ç ÉvЁÞðÊBËéÊBÒÇc×sÃÅ{ÉsÅ8ÑgÐÒÇïëPÅgÕÈÒàq×sÃÅ
ÒáӁëPÅgËnÒáӁëPÅgËnÐBÞGëÆäÐÑpæÉt×sÐëdÅ\ËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÅ8ÇJ
Ù táËv×ÌÃÅgË{Év×ÌÊ ×ÌáÉnÊBëPÐá×o×sÃÅ
ËsÅ8ëáÕÈÆÈǼÑgÊÒ¶ëPÅqàÊBÕÈÒÅ8ÇçޚËsÐÓ ËsáÒÒÕÈÒà ËsÅ8ëáÕÈÆÈÇÙïìGÃÅ8ÑpæÉnÊBËÌÅqÓ\ÊÇÅå×sÐ ÅgÒÉsáËÌÅ
×sÃÊB×x×sÃŁËÌÊÕÈÇ Ésŗ×tÕÜÉxËÌáÒÒÕÈÒàdÔ×sÃŁÉvÎdÊBËÌÅoñßÐËÌæÉgÔdÊBÒÇ×ÌÃÊ ×x×ÌÃÅgËÌÅ{ÕÜÉxÒÐ\ÞðÊÕäÆÈáËÌÅ
ÐBÞV×sÃŇÉsÎÊBËÌÅnÇáËÌÕäÒà\ËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$Ù

$

@q

Ms

Ms

! 

=
[?

FC

'

h

h 

= 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

1h
ü

‚ ¾

kIøyíÂÄòsøomoô
ËÌÊÕÈÇÉvÅg×sÒÊÓqÅÍbÂÄÃÅnÒÊBÓ\Å{ÐBÞ^×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù
` ëÊÑpæÅgÒÇ$ÍVÂÄÃÅnÒÊÓ\ÅyÐÞ$×sÃÅoÞðÊÕäÆÈÅ8Ç`ëÊÑpæÅgÒÇcñéÃÕÈÑpÃ`ÕÈÉÄëPÅgÕÈÒàqËsÅ8ÎÆÜÊїÅ6Çcëâ
Ê\ÉvÎÊËsÅÙ
`

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÑgÐÒÞuÔËÌÅgëáÕäÆÜÇ
‡ˆŠ‰ˆ€öVê

çÂp»MÅDħMÂ
ZF[a™

”§ZF¡£^W˜ –™v™"œ9^%[XZ…™"œ^%[·›ÒÆ›=¡%Ê[_Ÿ¶˜É_ЛÒ^%›=˜]Ÿ

k@ôùnmoøyíGôòvôCÍËÌÅgÎÆÜÊÑgÅnËÌÊÕÈÇÉsŗ×ÌÒÊBÓ\ÅoëÊÑpæÅgÒÇ
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍßËsÅ8ÎÆÈÊїŠÕÜÉïÊzÃádÉvæâ@ÉÌїËÌÕäÎ×cñéÃÕÈÑpÃ1ÕÜÉ\áÉsÅ8ÇI×sÐèËÌÅ8ÑgÐÒ,=àáËÌÅ
ëÊÑpæÕÈÒ ÊnÎÃâÉvÕÜÑgÊÆäÆÈâËÌÅgÎdÊBÕÈËsÅ6ǁëÊÑpæÅ8ÒÇqÐBÞ$Ên×uâÎdžnÐËOn
g ËpÊBÕÜÇ\ÉvÅg×8ÙÖöéÞ ×ÌÅgËßÎÊBËpÉ
ÕÈÒàzÕÛ×@s ÉïÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉåËÌÅgÎÆÜÊÑgÅÇÐÅ6ÉqÊq áÕÜÑpæèËsÅ6ÊÇ[ ? ñéËsÕä×sÅ ×sÅ6Éu×ïÐBÞy×sÃÅ3ÉsÎdÅ6їÕF= Å8Ç
ëÊÑpæÅ8ÒǼ×sÐçÅ8ÒÉsáËsÅïÕä×Ms ÉåñGÐËsæÕÈÒàÙòóÞtÊ3ñßÐËÌæÕÈÒà3ÉsÎÊBËÌÅïÕÈÉåїáËÌËÌÅgÒ×sÆÈâ©ËÌáÒÒÕäÒà
ÕÈÒ ÎÆÈÊїÅ{ÐÞÏ×sÃŇëÊÑpæÅgÒÇ$ÔÕä×tÇÕÜÉvÅ8ÒàÊàÅ6ÉGÕä×tÊBÒdÇ`ËÌŗ×ÌáËÌÒÉÄÕÛ×xëdÊÑpæï×ÌÐ\×sÃŇÉsÎÊBËÌÅ8É
ÎPÐÐÆÚÙÂÄÃÅtëÊÑpæÅ8ÒÇcÇËÌÕäêÅtÕÜÉ×ÌÃÅgÒ`ÅgÒàÊBàÅ8Ç\ÕÈÒ ñéËÌÕÛ×ÌÅ$ó ÐÒÆÈâïÊÑgÑgÅ8ÉÌÉÓ\ÐÇÅoÕäÒ ×sÃÅ
ËpÊBÕÜÇ ÉvÅg×tÊBÒÇ Ê\ËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×éÐBÞV×sÃŇËÌÊÕÈÇ`ÐÑgÑgáËÌÉ{ØðËsÅ6ÊÇÐBÞV×sÃŇñéÃÐÆÈÅnËÌÊÕÈÇ ÉsŗבݑÙ
ÂÄÃÕÜÉbËÌÅ8ÊǁÕÜÉÖޚËÌÐÓ ×ÌÃÅéËpÊBÕÜÇ%= ÆÈÅxÉsâÉv×sÅ8Ó;ËÌÅgÎÊÕäËÖÅ8Ò×ÌËsâÎPÐÕÈÒ×8Ùé 
Å8ÊÇÕäÒàyޚËÌÐÓ;×sÃÕÜÉ
Å8Ò×ÌËsâÎPÐÕÈÒ×bÑ8ÊBáÉsÅ8ÉVÊyËsÅ6ÊLJÐÞPÊyëÆÈÐÑpæ{ÕÈÓ\Ó\Å8ÇÕÜÊ ×ÌÅgÆÈâ{ޚÐÆÈÆäÐ ñßÅ8LJëâåÊtñéËÌÕÛ×ÌÅGÐÞ×ÌÃÊ ×
ëÆÈÐÑpæCÙçÂÄÃÅcËÌÅ8ÊÇp? ñéËÌÕÛ×ÌÅ\ÉsÅMq áÅ8ÒїŠÕÈÉåÊ ×sÐÓ\ÕÈÑçØðÕZÙ ÅcÕÜɁÒÐBׁÕÈÒ×sÅgËÌËÌáÎ×sÕÈëÆÈÅ6ݗÙçøyÒ
ÉsáÑgÑgÅ8ÉÌÉuޚáÆVÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×sÕÈÐÒ¶ÐBÞb×sÃŁËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$Ô×ÌÃŁëdÊÑpæÅ8ÒÇ ÕÜÉx×ÌÃÅgÒ©ÅgÒàÊBàÅ6Ç
ÈÕ Òc×ÌÃÅyÑgÐËÌËsÅ6ё×ÕÈÐÓ\ÐÇÅxޚÐË×sÃÅyËpÊBÕÜÇïÉvÅg×ßÊÒÇcÊBÒâqÐB×ÌÃÅgËÞðÊBáÆä×uâïÉvÎÊËsÅtëÊÑpæÅgÒÇÉ
×ÌÃÊ ×‡ñßÅgËÌÅqÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÇçñéÕä×sü×ÌÃÊ ×{ëÊÑpæÅgÒdǶÊBËÌÅqËsÅg×sáËÌÒÅ8Ƕ×sÐ×ÌÃÅcÉvÎdÊBËÌÅ8ÉyÎdÐÐÆÚÙ
ÂÄÃÅ ÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉo×sÃÊBׁËsÅ6ÊÇÉo×ÌÃÅcËÌÅgÎÊÕäË{Å8Ò×sËÌâÎPÐÕÈÒ×{ÕÈɁËsÅ8ëáÕÈÆÈÇÙÂÄÃÕÜɇÇÅgêÕÜїÅïËÌÅ
ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ ñéÕäÆÈÆ$×pÊBæÅ{ÊÒâñéÃÅ8ËsÅoޚËÌÐÓ ‚ \Ó\ÕäÒá×ÌÅ8ÉÄ×ÌÐïÐÒŇÊÒÇ3Ê\ÃÊÆÛÞÖÃÐáËÌÉ
ÇÅ8ÎdÅ8ÒÇÕÈÒà¼ÐÒèëPÐB×sÃT×sÃÅÉvÕ gÅÊBÒÇTÉsÎPÅgÅ8ÇTÐBÞÄ×sÃÅëÊÑpæÅgÒdÇɇÊBÒdÇz×sÃÅÊBÓ\ÐáÒ×
ÐÞßÊї×sÕÈêÕÛ×uâ×sÃÅqÃÐÉv×oÕÜÉoàÅgÒÅgËpÊ ×sÕÈÒàdÙ yáËÌÕäÒàÇÅ8êÕÈÑgÅåËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáё×ÌÕäÐÒ$ÔCÎÊBÕÈËpÉtÐÞ
ÒáÓåëdÅ8ËÌÉyñéÕäÆÈÆÖëdÅqÎËÌÕäÒ×ÌÅ8Ç3ÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÕÈÒà Å6ÊÑpà ‚ Ì ÐBÞÇÊB×ÌÊcËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÅ8Ç$ÙyÂÄÃÅ
ÎÊÕäËpÉéÐÞVÒáÓåëdÅ8ËÌÉéÊËsŇÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ6Çcëâ`ÊïÉsÆÈÊÉvÃ3ÑpÃÊËÌÊё×ÌÅgË6Ô×ÌÃÅ ËpÉu×xÒáÓåëdÅ8ËxëPÅ
ÕÈÒà3×ÌÃÅïÒáӁëPÅgˇÐÞéëÆäÐÑpæÉnËÌÅ8їÐÒÉv×sËÌáё×ÌÅ8ǼÉvÐ ÞðÊˁÊBÒÇ©×ÌÃÅ ÉsÅ8їÐÒÇ©ëdÅ8ÕäÒàç×sÃÅ
ÒáÓåëdÅ8ËoÒáÓåëdÅ8ËnÐBÞëÆÈÐÑpæÉx×ÌÐ`ëPÅ\ËsÅ6їÐÒdÉu×ÌËsáї×sÅ6ÇJ
Ù táËs×sÃÅ8Ë{Éu×pÊ ×sádÉoÊëdÐá×o×sÃÅ
ËÌÅgëáÕäÆÜÇ©Ñ8ÊBÒ©ëdÅ\àÊÕäÒÅ8Ç3ޚËÌÐÓ ËsáÒÒÕäÒà`ËÌÅgëáÕäÆÜÇÙ\ìGÃÅ8ÑpæÉnÊBËÌÅåÓïÊÇŁ×ÌÐÅ8ÒÉsáËsÅ
×ÌÃÊ ×Ö×sÃÅßËpÊBÕÜLJÉsŗ×bÕÜÉ^ËÌáÒÒÕäÒàdÔ ×sÃÅÄëÊÑpæÅ8ÒÇ{ñßÐËÌæÉ8Ô ÊBÒLJ×sÃÊB×^×ÌÃÅgËÌÅßÕÈÉÖÒÐyÞðÊBÕÈÆÈáËsÅ
ÐÞ^×ÌÃÅ{ëÊÑpæÅgÒÇ`ÇáËÌÕäÒàqËÌÅ8ÑgÐÒÉv×sËÌáї×sÕÈÐÒ$Ù

DC 

$

h

h 

=

kIøyíÂÄòsøomoô
ËÌÊÕÈÇÉvÅg×sÒÊÓqÅÍbÂÄÃÅnÒÊBÓ\Å{ÐBÞ^×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇÉvÅg×8Ù
` ëÊÑpæÅgÒÇ$ÍÖÂÄÃÅoÒdÊBÓ\Å{ÐBÞ^×sÃÅ{ëÊÑpæÅ8ÒÇ ñéÃÕÈÑpÃÕÈÉxëdÅ8ÕäÒà\ËÌÅ8Év×sÐËsÅ6ÇÙ
`

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÑgÐÒÞuÔËÌÅgëáÕäÆÜÇ

$ 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‡ˆ‹‰ˆ¦öVò

Ãv³

‚ ¾ ‚

”z^%[µ~œš[+™%ž[+¤\ [KWœ^7¤T\ [XZX

kIôùomnøyíGôòvôCÍdËsӏn ÚÞ{o#n,=ÆÈÅ\ÙäÙÈÙo
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍËsÓ ËÌÅgÓ\Ð êÅx×sÃÅoÒdÊBÓ\Å8Ç+=ÆÈÅ\ØðÐË=ÆÈÅ8Épݑ٠n ö)ÇÕäËÌÅ8ї×sÐËsâ\ÕÜÉéїÐÒ
ÉvÕÜÇÅgËÌÅ8Ƕ×sÐ ëPÅcÊE= ÆäÅÙ ç
o òóÞéÊBÆÈÆÖ×sÃÅïàÕÈêÅgÒ= ÆÈÅ8É{Ñ8ÊBÒ¼ëdÅïËÌÅgÓ\Ð êÅ6Ç3×ÌÃÅgÒèmxòu÷#ØðÕZÙ ÅÙ
×sËÌáÅ6ÝÖÕÜÉËÌŗ×ÌáËÌÒÅ8ÇïÊÉÖ×sÃÅoÉu×pÊ ×ÌáÉglÐB×ÌÃÅgËÌñéÕÜÉvÅÄ×ÌÃÅ = ËpÉu×#= ÆäÅtÒÊBÓ\Åé×ÌÃÊ ×GÑgÐáÆÜÇ\ÒÐ×
ëdÅyËsÅ8ÓqÐ êÅ8ÇqÕÜÉËÌŗ×sáËsÒÅ6Ç3ØðÊÒÇ\×sÃÕÈÉßїÐÓqÓïÊÒÇ\ñéÕäÆÈÆdÑgÐÒ×sÕÈÒáÅé×ÌËsâÕÈÒà{×sÐåËsÅ8Ó\Ð êÅ 
= ÆäÅ6ÉéáÒ×sÕÈÆ×ÌÃÅ{ÆäÕÜÉv×ÄÕÜÉéÅgãÃdÊBáÉv×sÅ6ÇݑÙ
òóÞV×ÌÃÅ'Ú ÞbÐÎ×ÌÕäÐÒÕÜÉxàÕäêÅgÒ$Ô×sÃÅ8Ò>= ÆäÅ6Éé×ÌÃÊ ×tÑgÐáÆÜÇ ÒÐB×xëPŁËÌÅgÓ\Ð êÅ8ÇÊBËÌÅoÕÈàÒÐËÌÅ8Ç
ÊBÒÇ mxòu÷1ØðÕZÙ ÅÙb×ÌËsáÅ6ÝGÕÈÉxËsÅg×sáËÌÒÅ8ÇÊÉß×ÌÃŇÉv×ÌÊ ×ÌáÉ8Ù

k
bßîf{ôCÍÂÄÃÅ{ádÉvÅnÐBÞÖËÌÓ
‡ˆ‹‰ˆ¦öö

Ãv³´‘
’ 

+=

ÐÒÒÐÒ ÚÅ8ÓqÎ×uâ ÇÕÈËsÅ6ё×sÐËsÕÈÅ8ÉßÐËsÎÃdÊBÒÉß×ÌÃÐÉsÅ{ÑpÃÕäÆÜÇ ÆäÅ6ÉgÙ

”z»œ 3[^5”|‘
_9ä*˜]›¥C_œZ…™%˜]¡aZ3›=_Ÿ

R3œœ=™%Z…™"^%›V–

kIôùomnøyíGôòvô
ê ‚ Ùh 
x öè3 Í[h ‚ h33ë
bßÊB×v×6Íbh1h/h1h/h/h { €b h/h i tVttÖì
I ‚ Í bÄöA
í!vx 
ø¢
îÍ ø I 
h Í i î.h ÉvÅ8õ ‚ Í i î.h ÉsÅgõ§îÍ i î/h ÉsÅgõ—¾Í i î.hÉvÅ8õGÍ i î/hÉsÅgõgÍ i î.hÉvÅ8õ û Í i|i h|b i Í i…i h|b
ô ? mÍöbxì# ‚ î¾/G8y
g b 

kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍËsÓ\ÐÒñéÕÈÆäÆÒÐËsÓïÊÆäÆÈâ\ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ ÊqÎPÐ ñGÅ8Ëió ÐÒ ÇÕÈÊàÒÐÉu×ÌÕÈÑ8ÉGÊÒÇ
×sÃÅ8Ò¶ëPÐÐ×ÌÉv×sËpÊBÎ3×ÌÃÅqÓ\ÊÕäÒ©ËÌÊÕÈǶїÐÇÅÙJbßâ×uâÎÕäÒàÊ`ÉvÎÊїÅåëdÅgޚÐËÌŇ×sÃÅ\ÑgÐáÒ×a
ÇÐ ñéÒçÃÊÉd= ÒÕÈÉsÃÅ6ÇçËÌÓqÐÒçñéÕÈÆäÆbÊBëPÐËs×t×ÌÃÅqÎdÐ ñßÅgËaÚ ÐÒçÇÕÜÊBàÒÐÉv×sÕÜÑgÉoÊBÒÇ3ÎËsÐÓqÎ×
ޚÐËxÊ\їÐÓqÓïÊÒÇc×ÌÐïëdÅ{Å8Ò×sÅgËÌÅ8Ç ÞšËÌÐÓK×ÌÃŇїÐÒÉvÐÆäÅnÉsÅgËÌÕÈÊÆÎdÐËv×6Ù
ÂÄÃÅHd= ËÌÉv×yÆÈÕäÒÅåÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8Ƕëâ ËÌÓ\ÐÒçÕÜÉoÕÛ×@s ÉoêÅ8ËÌÉsÕÈÐÒ3ÒáӁëPÅgË6Ù{ÂÄÃÅ\ÉvÅ6їÐÒdÇ3ÆäÕÈÒÅqÕÈÉ
×sÃÅoÉvÕDgC ŁØðÕäÒ ÃŗãÊ_ ÇÅ6їÕÈÓ\ÊÆÜÝbÐBÞy t 
öè3 ÙÂÄÃÅxÒŗã×GÆÈÕäÒÅxÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8É×sÃÅé×uâÎPÅyÊÒÇ
áÉsÊàÅïÐÞbÄÊ ×s×sÅ8Ësâ8€ bßÊÑpæáÎzôx 
ö3 ޚÐáÒÇÙ3ÂÄÃÕÜɁÑ8ÊBÒzëdÅ`Ê3ê ÊBËÌÕäÅg×uâ¶ÐBÞÄê ÊBÆÈáÅ8É
ÊBÒÇ ÕÛÞ^×sÃÅ8ËsÅnÊBËÌÅx×uñßЁÃÅgãÊ_ ÇÅ8ÑgÕäÓïÊBÆPê ÊBÆÈáÅ8ÉßÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÔ×ÌÃÕÈÉÄÕÜÉG×sÃÅ8Ò ×ÌÃÅoËÌÊÒàÅyÐBÞ
ÕäÒÑgÆäádÉvÕÈêÅoÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉsÅ8ÉGáÎdÐÒ ñéÃÕÜÑpÃï×ÌÃÅyÎPÐ ñßÅgËaÚ ÐÒcÇÕÈÊàÒÐÉu×ÌÕÈÑ8ÉñéÕÈÆÈÆd×ÌÅ8Év×bÄÊB×v×sÅ8Ësâ
bßÊÑpæÅ6ÇÚ áÎô,x 
öT3 ÙGòóއ×ÌÃÅgËÌŶÕÜÉ`ÐÒÆÈâ1ÐÒÅçê ÊÆäáŶ×sÃÕÜÉÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8É ×sÃżÉvÕDgC Å©ÐBÞ
bßÊB×v×ÌÅgËÌâ7bßÊÑpæÅ6ÇÚ áÎIô,x 
öè3 Ôbëá×ïÒмÎdÐ ñßÅgËaó ÐÒ@ÇÕÜÊBàÒÐÉv×sÕÜÑgÉåñéÕÈÆäÆÄÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6Ç
áÎdÐÒ ÕÛ×6ÙöxÆÈÆ$ÎdÐÉsÉsÕÈëÆäÅnê ÊBÆÈáÅ6ÉxÊBËÌÅåÍ 
 ‚6­ ­q£ £ £ £6£ £ £ £
‰½(
  ¢) ·  
”g“ Š6‹
   —Ÿ
 ‚6­ ­  £ £ £6£ £ £ £1‘  £ £ ´@“@“6“ °Iª¥—± ” «‚6­6­”g“ €Š6‹y•‚ £ º£ £ „1£ £6‘̯£6†³_–6– £ ˜ð‰†B½ € „ ‚6ˆ ­ ‚­y›’’
 ‚6­ ­  £ £ £6£ £ £ § ‘  £ £ ´@“@“6“ °Iª¥—± ” « ”g“ Š6‹y• £ £ £ £ £6£6³_–6– ¥ ˜ð‰½ „ ‚6­ ‚›’
 ‚6­ ­$  £ £@—6—6—@—6—8‘  £6£ ´@“6“6“ °Mª¥‘± ” « ”g“ Š8‹y•T £ £6£ £ £ £6³6–6– ±)˜ ” ‚6¸   „z„ ‚6­ ‚ •
 £6£ £ £ £ £6£6–6–  £6£@—6—6—6—@— • µ6¡B  €   £6£@—6—6—6—@I
— ƒˆ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

ü

‚ ¾Fî

” «­ ”—“ Š6¯‹ ¯†B€ˆ   „zˆ  gŸ„ ­‚6­ • ‚« ›¯B’ ­z­ ¡B T·6½—Ÿ ­  gŸ ­ˆ ½8¬
Ÿ½ ½‘Ÿ è½8¬ ¡ 
½  N•ï½ ·6½ »
( £ £6ƒ £ˆ £ £ £6³6­ –6– ± ‚ Ÿ „ ­ £ £ £ £‚g«£6£ £6¸ –6–  £ £€ § £ £6£¯ £\„ ’
½—Ÿ ­   ˆg­ƒ Ÿ ¿è„ ½—Ÿ z½—Ÿ ƒg­y’
 £ £ £ £6£ £ £1‘  £ ¨ “6“6“@“ ° ³ ‹ « ”g“ Š8‹y•T £ £6£ £ £ £6³6–6– £ ˜Z‰½ „ ‚6­ ‚›’

§  ¨
° ‹ ”g“ Š8‹y•T
¥ ˜Z‰½
 £@£ —6£ —6£ —@£6—6£ —6£ —8‘ ‘  £ £ ¨ “6“6“6“6“@“@“ “ ° ³ ³ ‹ « « ”g“ Š8‹y•T £ £ £6£6£ £ £ £ £ £ £6£6³6³6–6–6– – ±)˜ ” ‚6¸  „ „è‚6­ „ ‚‚6›­ ’ ‚ •
 £ £ £ £6£ £ £6–6–  £@—6—6—@—6—6— c• µ6¡  €  ( £@—6—6—@—6—6I
— ƒ ˆzˆ—­ ‚6€ ­ ½g¬ ¯ Ÿ ¯ˆ   „
„ ‚6­ ‚›’
 £6³ £ £6£ £ £
³ ‹ « ”g“ Š8‹ †B€   ˆ  gŸ ­ • « ¯ ­z­ ¡ T·8½—Ÿ ­  gŸ ­ˆ ½8¬
”—“ Š6‹ ƒ ˆ Ÿ½ ­ ½—ŸB è½8¬ ­ ¡  ‚g« ½ ¸  Nc
• ½ € ·8½ ¯ » „
«   £ £ £6£ £ £6³_–@– ± ‚ Ÿ „  £ £ £ £ £6£ £6–6–  £6³ £ £ £6£ £\’
˜

 ‚6­ ­


 ‚6‚6­­ ­$­
 ‚6­ ­$

½g¬

ˆ—­ ‚6€
ª¥—±
”—“ Š6‹
«  
‰B½ †

 ‚6­ ­  £ £ § £6£ £ £

Ÿ

 

!1,!'ü%û%úrü£þ6 9!-û !nþeüßF

™ 

h1h/h1h/h/h/G

ârـÜz×sÃÅzÑ8ÊÉsÅzñéÃÅgËÌÅ©ÆÈÐÑgÊB×sÕÈÐÒ,b
èÃÊÉ3ÊMê ÊBÆÈáÅzÐBÞ îØÚôÊ êÅ6Ç&ÇÊ ×ÌÊ
ÎËÌÅ8ÉsÅgÒבݑÔëá×ÄñéÃÅgËÌÅb
qؚ×sÃÅnÉv×ÌÊBËs×GÐÞÏáÒáÉsÅ8ÇcÇÊ ×ÌÊÝbÎPÐÕÈÒ×ÌÉG×sÐqʇñßÐËpÇ
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌ
É wuáÉv×{ÎÊÉv×o×sÃÅ\ÆÜÊÉv×yëâ×sÅ\ÐBÞCbÄÊB×v×sÅ8ËsâÍbÄÊÑpæÅ8Ç óáΩô xö èÙ$ÂÄÃÕÈÉoÆÜÊ ×v×ÌÅgË
Ñ8ÊÉsÅGñéÕÈÆäÆÑ8ÊBáÉsÅÄÊoÉsÕÈÒàÆÈÅGê ÊÆäáÅnØðÉÌÊ „
â b { 
ÔgޚÐË ‚ î y
ë bÄÊ ×v×ÌÅgË̄
â bÄÊÑpæÅ6Ç óáÎ
ô tö ¶Ýo×ÌÐ3ëdÅïÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$ÙcÂÄÃÕÈÉ{Ñ8ÊÉsÅïÇÐÅ8ÉnÒÐׇÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÅ\×ÌÃÊ ×‡ÊÒâ©Ñ—ÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉnÐÞ
bÄÊ ×s×sÅ8Ës>
â bÄÊÑpæÅ8Ç óáÎ ô xö kÕÜÉéÇÅgÅ8ÓqÅ6Ç ÕÈÒÑgÐËÌËsÅ6ё×8Ôëá×ß×ÌÃÊ 
× bÄÊ ×s×sÅ8Ës>
â bÄÊÑpæÅ8Ç
áÎ1ô xö
ÕÈɁޚáÆÈÆÄÐBÞtÇÊB×ÌʶÊÒǼ×sÃdÊ ×\ÒÐçÎPÐ ñGÅ8Ë óÐÒèÇÕÜÊBàÒÐÉv×sÕÜÑgɁñéÕäÆÈÆGëPÅÎdÅ8Ë
ޚÐËsÓ\Å8ÇáÎPÐp
Ò bÄÊ ×s×sÅgËÌg
â bÄÊÑpæÅ8Ç óáÎ ô xö TÙ

h1h/h/h1h/h1h

, 3
, 3 

, 3 

 3
h/h h/h1h/h "g I 

, 3 

L 3
DC
1g 3 L 3
Š L 3
% L 3 
v

i 

3 

i

ÂÄÃÅ xö
ÓqÅ8Ó\ÐËÌâ1ÉsÕ gÕÈÒàIÊÆäàÐËÌÕÛ×ÌÃÓ ñéÕÈÆÈÆoÑ8Ê ×sÅ8Ë ÞšÐË`ëPŗ×uñßÅgÅ8Ò { çëÊBÒÇ
î û çëTÐBÞ
xö èÔbÊBÒÇT×sÃÅ8ËsÅ`ÒÅgÅ6ÇTëPÅ`ÐÒÆäâ7¾ 3ëÕä×ÌÉqÐá×qÐÞ¾…îçëÕÛ×pÉqñGÐËÌÇÉ
ÕÈÒ*Å8ÊÑpà xö
Ésŗ×ï×ÌÃÊ ×cÒÅgÅ8ÇMñßÐËÌæTÎËÌÐÎPÅgËÌÆäâÔޚÐË\×sÃÅçÉsÕ gÕÈÒàz×sÐzޚáÒdё×sÕÈÐÒ
ÎËÌÐÎPÅgËÌÆÈâÙbÂÄÃÅ xö
їÐÒÉsÕÈÉv×ÌÉßÐBÞV×uñßÐåëÊÒæÉÄÐBÞVÓqÅ8Ó\ÐËÌâÔö#ÊBÒÇpboÔÅ8ÊÑpà ÐÞ
×uñßÐåÉsÆäÐ×ÌÉ8Ù *ÃÅgÒ`áÉvÕÈÒàqʇëÊÒæ\ÐBÞÏÓ\ÅgÓ\ÐËsâqëdÐ×sÃÉvÆÈÐB×pÉÐÞ×sÃÊB×ßëÊÒæ\ӁáÉv×ÄëdÅ
ÐÑgÑgáÎÕÈÅ8Ç\ñéÕä×sà ʇôÕäÓ\Ó ÐBÞC×sÃÅtÉsÊÓ\ÅÄ×uâÎPÅtÊÒÇïÉvÕ gÅÙ^òóÞ$ÐÒÆÈâÐÒÅxëÊBÒæÕÜÉb×sЁëdÅ
áÉsÅ8Ç$Ô×ÌÃÅgÒ3Õä×tӁádÉu×tëPD
Å bÄÊÒæ`öÙdÂÄÃÅ{×uâÎPŇÐBÞôÕÈÓ\Ó Ó\Å8ÓqÐËsâ`ÓïÊ â`ëPŁÉsÕäÒàÆäÅ
ÐˁÇÐáëÆäÅcÉsÕÜÇÅ8ÇÙ`íÆÜÊїÕÈÒà3×uñßÐ3ÇÐáëÆäÅcÉsÕÜÇÅ8ÇTôÕÈÓ\ÓïÉ ØšñéÃÕÈÑpÃ$ÔÖÊÉnÓ\Å8Ò×ÌÕäÐÒÅ8Ç
ÊëdÐ êÅGÓåáÉu×ÖëPÅßëPÐB×ÌÁ×ÌÃÅéÉsÊÓ\ÅßÉsÕ 8Å6ÝÏÕäÒ×ÌT
Ð bÄÊÒæ‡ö@ÕÜÉÖÅ áÕÈê ÊBÆÈÅgÒ×V×sÐnÎdÐÎáÆÜÊ ×ÌÕäÒà
ÊÆäÆÏޚÐáËoÉvÆÈÐB×pÉxñéÕä×söÉsÕäÒàÆÈŇÉvÕÜÇÅ8ÇçôÕäÓ\ÓïÉtÐÞÊcÉvÕ gŇ×sÃÊB×tÕÈÉyŗãÊё×sÆÈâ ÐÒŇÃÊÆÛÞbÐÞ
×ÌÃÅqÇÐáëÆÈÅåÉsÕÜÇÅ8ÇçôÕÈÓ\ÓïÉoÉsÕ gÅÙyÂÄÃD
Å bÄÊBÒ
æ bÕÈÒ¶ÉvádÑpÃ¶Ê Ñ8ÊÉsŁÑgÊÒÒÐB×oїÐÒ×pÊBÕÈÒ
ÊÒâ@ôÕäÓ\ÓïÉgÙèõGÊÑpÃ@ëdÊBÒæTÑ8ÊBÒTÎPÐB×ÌÅgÒ×sÕÜÊBÆÈÆäâèëPÅ áÉsÕäÒà¼ÉvÕÈÒàÆäÅ ÉvÕÜÇÅ6ÇIôÕÈÓ\Ó\ÉqÐÞ
ÇÕ CÅgËÌÅgÒ×tÉvÕ gÅ6ÉgÔëá×é×sÃÅ dËÌÉv×xëÊBÒæcӁáÉv×éÃÊ êÅo×ÌÃÅ{ÆÈÊËsàÅgËÄÉvÕ gÅ6Ç3ôÕäÓ\ÓïÉ8Ù

FR

DC

1h

DC

DC

DC

FC

DC

Mq 

=
DC
ÿ7š eW› þ ?5ûvÿ87š e ý-úrü&99 %û-ú5ú
œ ûL*ÿ%û
 
-û9 žP 

-û9
.. Q Q
(/ŸŸŸŸŸ
š . (1ŸŸŸŸ8Ÿ
. .
'
Ÿ8ŸŸŸŸŸ š . ŸŸŸŸŸ8Ÿ
. . 
ŸŸŸŸŸ8Ÿ š$ ŸŸŸŸŸ8Ÿ
. . ' 
/ŸŸŸŸŸ8Ÿ 
š /ŸŸŸŸŸ8Ÿ
. Q . 
Q (/ŸŸŸŸŸ8Ÿ 
š (/ŸŸŸŸŸ8Ÿ
.. ' Ÿ8ŸŸŸŸŸ8Ÿ
šŸ8ŸŸŸŸŸ8Ÿ 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚ ¾…¾

øyÒè×sÊޚÐáËs×sÃ@ÆäÕÈÒÅÕÈɁ×sÃÅ`ÎdÐ ñßÅgËqÉváÎÎÆÈâzÉv×ÌÊB×sáÉ8Ù©ÂÄÃÕÈÉåñéÕäÆÈÆÄëdÅ`ÐÒÅ`ÐBÞé×uñßÐ
ê Ê ËsÕÜÊ ×ÌÕäÐÒÉ8ÙÂÄÃÅ ËpÉuׇޚÐˁÉsÕäÒàÆäÅ ÎdÐ ñßÅgˁÉsáÎÎÆäâzÉvâÉv×sÅ8Ó\É8Ô^×sÃÅ`ÎdÐ ñßÅgˁÉsáÎÎÆäâ
ÉváÓ\ÓïÊBËÌâ Év×ÌÊB×sáÉéÕÜÉéÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8Ç Ê ×xí éø
Ø ÞšÐËxàÐÐÇÝßÐËéítöxòu÷èÕäÞV×sÃÕÜÉxÕÜÉéÒÐ×
àÐÐÇÙbÂÄÃÅ{ÉvÅ6їÐÒdÇcÕÜÉޚÐËÄӁáÆä×sÕ ÚÎPÐ ñßÅgËéÉváÎÎÆÈâcÉvâÉv×sÅgÓïÉ8Ô×sÃÅ{ÉsáÓ\Ó\ÊËsâcÉv×ÌÊB×sáÉ
ñéÕäÆÈÆ^ëPÅ{ޚÐÆäÆÈÐ ñGÅ6Çëâ`×sÃŁÕÈÒÇÕÈêÕÜÇáÊÆ^Év×ÌÊB×sáÉtÐBÞbÅ8ÊÑpÃ3ÎdÐ ñßÅgËtÉsáÎÎÆäâÙxö)
í töxòu÷
ñéÕäÆÈÆëPÅïÎËsÕÈÒ×sÅ6Ç©ÕäÞéÊBÒâçÐBÞß×sÃÅïÎdÐ ñßÅgˇÉsáÎÎÆÈÕÈÅ8ɇÊËsÅåÞðÊBáÆä×uâÙ`öß×{×sÃÕÜÉ{ÎPÐÕÈÒׇÐÒ
ÒÐÒ óÎÉsÅgáÇÐ Éu×pÊ ×sÕÜÑ xö
ÉvâÉv×sÅ8Ó\Éx×sÃÅqÓ\ÐÒÕä×sÐËtñéÕÈÆäÆVÃÊÒà ÕäÞb×sÃÅ\ÉsáÓ\Ó\ÊËsâ
Éu×pÊ ×sádÉÄÕÈÉÄ
í tötòu÷ÙPö&ÎdÉvÅ8áÇÐ Év×ÌÊ ×ÌÕÈÑ xö
ÉsâÉu×ÌÅgÓ ñéÕÈÆäÆÏÒÅgêÅgËÄÎËÌÕäÒ×Ä×sÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅ
ÐËïÊBÒâèÐBÞy×sÃÅ ÎËÌÅ8ÑgÅ8ÇÕÈÒà¼ÆäÕÈÒÅ6É3ؚÕÚÙ ÅÙMêÅgËpÉvÕÈÐÒ@ÆäÕÈÒÅÔ tö
ÉvÕ gŠІ
Ë bÄÊB×v×sÅ8Ësâ
bßÊÑpæÅ6Ç ÚáÎô xö
ÉvÕ gÅ ÝÄÊBÒÇÊBÆÈñßÊ âÉßÕÈÓqÓ\Å6ÇÕÈÊB×sÅ8ÆäâcÃdÊBÒàdÙ
øyÒ ×sÃÅ Þ ×sÃçÆÈÕäÒŇÕÈÉyÉváÓqÓïÊËsâ`ÐBÞÖ×sÃÅqôìÄôòéÑpÃÕÈÎÉxáÉsÅ8Ç ÕÈÒ ×sÃŁÉvâÉv×sÅ8ÓÙÄõÊÑpÃ
ÕÛ×ÌÅgÓ ÕÈÒ3×sÃÕÜÉoËsÅ8ÎdÐËv×nїÐÒÉvÕÜÉv×ÌÉxÐÞb×sÃÅqÕÈÒÇŗãçmtÐÙyޚÐËy×sÃÊB×oÑpÃÕÈÎIؚޚËsÐÓ c×sÐ i ݑÔ
ޚÐÆÈÆäÐ ñßÅ8ǶëâçÊ ÈÍ y×sÃÅgÒzÊ`Év×sËÌÕäÒà`ÐÞ×sÅgã×nÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÕÈÒà×sÃÅ\Ó\ÐÇÅgÆÚÙåÂÄÃÕÈÉnÓ\ÐÇÅgÆ
їÐÒdÉvÕÜÉu×ÌÕäÒà`ÐÞGÕä× É{ÑpÃÕäΩ×uâÎdÅïÊÒǶËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ¶ÆäÅ8êÅgÆÚÙåöKÉsáÓ\ÓïÊBËÌâ3ÐBÞ×ÌÃÅïæÒÐ ñéÒ
ÎÊBËs×xmxÐÙ ÉÄêÉÄ×sÃÅ{ÓqÐÇÅ8ÆÕÈɇÍ

+=

,

.

F

% L 3 

, 3 DC
'=
)s Fs
Ms
¡

#v I

. 

L 3

 h 

þeüWú1(vü!*#!=
e !9"û"ý

( . 
( . 
( .
( . ú|û
(( .
(( . 

3 DC

¡


¤

¡

¢ 


' . f .
' .f .
' .f .
' .f .
' .f .
' .f .

š

X
X
X

¤

X
X
X

˜

!F 
f . (C 
f 
f f 
f f f 
f C6( f 
f f 

e

š, ˜£ UŒ £¤›1£ 
....
....
....
...
.. .
.. .

...
.. .
. ..
. ..
....
...

ÂÄÃÅgËÌŇÓïÊ âëdÅÊ ÉvÕäã×sÃ3ÕÈÒÇÕÜÑgÊ ×ÌÕäÒàï×sÃÅqÉvÅ8ËsÕÜÊBÆÏÒáӁëPÅgËtÐÞÖ×sÃÅåáÒÕä×8ÙxòóÞb×ÌÃŇÆÜÊÉv×
‚ î ëâ×ÌÅ8ÉnÐBÞG×sÃÅ tVÆÜÊÉsà xÊBÓ ëdÐÐB×{ÎÊËv×ÌÕÛ×ÌÕäÐÒ©ÕÜÉnÆÈÅ—Þ ×{ÕäÒèÊÒ©áÒëÆÈÐ ñéÒ©Év×ÌÊB×sÅ3ØðÊÆäÆ
ÐÒÅ6ÉÌݗÔb×sÃÅ8Ò@×ÌÃÕÜÉåÆÈÕÈÒÅ`ñéÕÈÆÈÆéÒÐB×\ëdÅ ÊBÎÎdÅ6ÊBË6ÙIøt×sÃÅ8ËsñéÕÜÉvÅ ×sÃÅ6ÉvÅÆÜÊÉv× ‚ î3ëâ×sÅ8É
ñéÕäÆÈÆéëdÅ ÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙIÂÄÃÅ8ÉsÅ ‚ î3ëâ×sÅ6ÉåÓïÊ âèÕÈÒїÆÈáÇÅ×ÌËÌÊÕäÆÈÕäÒà¶ëÆÜÊBÒæÉ8Ù@ÂÄÃÅ`ޚÐáË
ëâ×ÌÅ8ÉnÐB:
Þ tVÆÈÊÉvà xÊBÓ ÎËsÅ6їÅ8ÇÕäÒà×ÌÃÅïÉvÅ8ËsÕÜÊBÆbÒÐdÙïїÐÒ×pÊBÕÈ3
Ò î û ëÕÛ×pÉ{ËsÅ8ÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×sÕÈÒà
×sÃÅåËsÅ8êÕÜÉsÕäÐÒ3ÆäÅ8êÅgÆ^ÐBÞb×ÌÃŁëPÐÊËÌÇÙéòóÞßÊBÒâ`ÐÞÖ×sÃÅ6ÉvÅåëÕÛ×pÉyÊËsÅåїÆÈÅ8ÊBËÌÅ8Ç3ÊÒÇ×sÃÅgËÌÅ
ÕÈÉxÊ\ÉsÅgËÌÕÈÊÆCÒÐÙbÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×Ä×sÃÅgÒ×sÃÅ{ËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ`ÆäÅ8êÅ8ÆCޚËsÐÓYö×sÐ`rçñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙ
öéÞ ×sÅ8ËyÎËsÕÈÒ×sÕÈÒà\×sÃÅqÊBëPÐ êŇÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×sÕÈÐÒÏÔ×sÃÅ xö
ÊÒÍ
Ç bÄÊ ×
×sÅgËÌ'
â bÄÊÑpæÅ8Ç óáÎ&ô xö
ؚÕäÞ\ÊÒâ1ޚÐáÒÇdݑÔnñéÕäÆÈÆ{ÃÊ êÅ©Ê ÒÊBÕ gáæ tÊËv×ÌÓïÊBÒÒ
ÓqÅ8Ó\ÐËÌâc×sÅ6Éu×yÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å8ÇáÎPÐÒ ×ÌÃÅgÓ ÙÄÂÄÃÕÜÉxÓ\ÅgÓ\ÐËÌâc×ÌÅ8Év×yÇÐÅ8ÉtÊ áÕÈÑpæ`ÒÐÒ
ŗãÃÊBádÉu×ÌÕäêÅÄÑpÃÅ8Ñpæ{ޚÐËÉu×ÌáÑpæ óÊB×ÖÞðÊBáÆä×ÌÉbÕÈÒ\ëdÐ×sÃ\×ÌÃÅxÊÇÇËsÅ6ÉsÉÖÆÈÕäÒÅ8ÉÊÉÖñGÅ8ÆäÆÊÉÖ×sÃÅ
ÇÊ ×pÊåÆÈÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ8ÙbÂÄÃÕÈÉé×sÅ8Év×éÕÈÉtÇÕÈÉÌÊBëÆäÅ6Ç ÐÒ ×ÌÃÅnޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒàïїÐÒÇÕä×sÕÈÐÒÉnÍ 

[ 

 3

,=

I T LDC 13 *&
Bq

8 

= 

a
,

òóÞ{×ÌÃŶáÎÎdÅ8Ë ‚ei ëÕÛ×pÉ ÐÞ ËÌÉv× ÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ$ÔxїÐÒ×ÌÊBÕÈÒ1×sÃŶÃÅgãMëÕä×`ÎdÊ ×v×ÌÅgËÌÒ
B"ã ¾ì ‚ ö
åÊÒÇ ×ÌÃÅgËÌÅåÊËsŇÒÐcÎÊBËÌÕä×uâ`Å8ËsËÌÐËpÉéÐÒ ×ÌÃÅgÒdїÅqËsÅ6ÊÇÕÈÒàcÊBÆÈÆVÐBÞ
×ÌÃŁËÌÅ8Év×tÐBÞ xö èÙCôáÑpÃ¶Ê ÑgÐÒÇÕÛ×ÌÕäÐÒ3ñéÕäÆÈÆ^ËÌÅ8ÉsáÆä×tÕÈÒ3×sÃÅqїÐÇÅqÉu×pÊBËs×sÕÈÒà
ÊB×ß×ÌÃÅ ËpÉu×éÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ ×ÌÐcÉváëÉvÅ áÅgÒ×sÆÈâcÅgãÅ6їá×ÌÅ8ÇÙ

ÕÈÉéޚÐáÒÇ$ÙÂÄÃÅnÓqÐÒÕä×sÐËéñéÕÈÆÈÆ$ÒÐB×xÊá×sÐëdÐÐB×Ä×ÌÃÅ{ÓïÊBÕÈÒËpÊBÕÜÇ
` òóÞÖÒÐ
ÑgÐÇÅÔëá×yÎËÌÕÈÒ×nÊ\Ó\ÐÒÕä×sÐËtÎËÌÐÓ\Î×yÊÒÇ ñÄÊBÕä×xޚÐËoÊïÓ\ÐÒÕä×sÐËtїÐÓqÓïÊÒÇ
ØZÉvÅ8ÅoëPÅgÆÈÐ ñtݑÙ
`

h 

h/h/h1h
# L 3 
=
B 3

@q 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

/G
ü

‚ ¾

bßâT×uâÎÕÈÒàèÊzÉvÎdÊїÅÔßÊÒâTÓ\ÅgÓ\ÐËÌâè×sÅ6Éu×pÉq×sÃÊB×cÓïÊ âTÃÊ êÅ ëPÅgÅ8Ò1Év×ÌÊËv×ÌÅ8ÇIñéÕäÆÈÆ
ëPÅ©ÊëdÐËv×ÌÅ8ÇÙ ÂÄÃÅ©Ó\ÐÒÕä×sÐË ñéÕÈÆäÆoÎËÌÕäÒ×`ÊèÎËsÐÓqÎ×`ÊBÒÇ ñßÊÕÛ×cޚÐË`ÊèÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇzØðÉsÅgÅnëPÅgÆÈÐ ñtݑÙ
ötÆäÆyÐB×sÃÅgË ÑgÐÒÇÕä×sÕÈÐÒdÉïñéÕäÆÈÆtËÌÅ8ÉsáÆä×cÕäÒ1×ÌÃÅ3ÓïÊBÕÈÒ*ËÌÊÕÈÇ1ÑgÐÇÅ ×sÐèëPÅçËsÅ6ÊÇIޚËÌÐÓ
tVÆÜÊÉsà xÊBÓ ÊBÒÇ Év×ÌÊBËs×sÅ6ÇÙ *ÃÕÈÆÈÉv×é×sÃÅ{Ó\Å8ÓqÐËsâ\×ÌÅ8Év×xÕÈÉÄÕÈÒ ÎËÌÐàËÌÅ8ÉÌÉßÊqÉsÅ áÅ8ÒїÅ
ÐÞ pÔ Ô^]ÊÒÇ3ÑpÃÊËÌÊё×sÅ8ËÌÉÄÊËsÅ{ÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÐÒ ×ÌÃŁÑgÐÒÉsÐÆÈÅnàÕÈêÕÈÒà\×ÌÃŁÊBÎÎdÅ6ÊBËpÊBÒÑgÅ
‚ ñéÕÈÆäÆVëPy
ÐÞGÊïËÌÐB×ÌÊB×sÕÈÒàcëÊË8Ù{øyÒ óëdÐÊBËpÇ÷Ïõ
Å °dÊÉvÃÅ8Ç3Å8êÅgËÌ⠂ BÓïÉtÊÒÇç÷Ïõ
îqñéÕÈÆäÆVÑpÃÊBÒàÅ{Éu×pÊ ×ÌÅ{ëdÅg×uñGÅ8ÅgÒ Å8ÊÑpÃ`ÎÃdÊÉsÅ{ÐBÞV×sÃÅ{×ÌÅ8Év×8ÙßötÉéÒÐ×sÅ6ÇÊëdÐ êÅo×sÃÅ6ÉvÅ
×ÌÅ8Év×ÌÉ\ÑgÊÒèëdÅ ÊBëPÐËsׁëâ¼×uâÎÕäÒà¼ÊçÉsÎÊÑgÅ ÐÒz×ÌÊїÐÒdÉvÐÆäÅÙ *ÃÅgÒIËsÓ\ÐÒèÕÈÉåÕäÒ
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ*Ó\ÐÇÅzÊTê ÊBËÌÕÈŗ×uâMÐBށїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ`ÓïÊ âIëPÅ©ÕÜÉÌÉváÅ6ÇÙ ÂÄÃÅ8ÉsŶÓ\ÐÉv×sÆÈâ
ËÌÅgÆÜÊ ×ÌÅt×ÌЁê ÊBËÌÕäÐáÉßÇÕÈÊàÒÐÉu×ÌÕÈÑ8Éb×ÌÃÊ ×xÑgÊÒcëPÅyÎPÅgËsޚÐËÌÓ\Å8ÇÔÐËG×sÐqÃÐ §
ñ °dÊÉvà xö
ÓïÊ âcëPÅ{áÎàËÌÊÇÅ8Ç`ñéÕÛ×Ìà ÒÅgñ ËsÓåñßÊËsÅÙ 

 N?

, 

v

#

Jv

Mq

h

# 

3

Z=

k
foõmtõ#xöy÷ìéøL3J3çötm oôÍCötÆäÆÖê ÊBÆÈáÅ6ÉyÊÒÇçÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉtáÉsÅ8Ç3ÕÈÒç×ÌÃÅåÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË
ÊËsÅÄ×ÌÐ{ëdÅéÕÈÒïÃŗãÊÇÅ8ÑgÕäÓïÊBÆÚÙÖìGÐÓ\Ó\ÊÒÇÉbÓåáÉv×Éu×pÊBËs×Ê ×b×sÃÅéëdÅ8àÕÈÒÒÕÈÒà{ÐBÞÊnÆäÕÈÒÅ
ÊÒÇïÊBËÌÅxÑgÊÉvÅxÉsÅgÒÉsÕä×sÕÈêÅÙìGÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉÓåáÉu×GëdÅtÉsÅgÎdÊBËpÊ ×sÅ6ÇqëâqÉvÅ8Ó\Õ` їÐÆäÐÒÉ Ès lFs ÐË
ʁÒÅgñéÆÈÕäÒÅÙÖòóÞ^ʁÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇïÉsâÒ×ÌÊ ã\ÅgËÌËÌÐËÐÑgÑgáËpÉgÔ×sÃÅ8Òc×ÌÃÊ ×ÄїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ\s ÉáÉÌÊBàÅ
ÆÈÕäÒÅïñéÕäÆÈÆbëdÅïÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$ÙåòóÞéÊ Ñ—ÐÓ\ÓïÊBÒdÇ@ؚÅÙ àdÙïїÐÓ\ÓïÊBÒdÇaËéÒÊBÓ\Å ÝxÕÜÉnÒÐB×{ËÌÅ8ÑgÐà.
ÒÕDgC Å6ÇÔ×ÌÃÅ{Ó\Å8ÉÌÉsÊàÅoáÒæÒÐ ñéÒ Ñ—ÐÓ\ÓïÊBÒdÇÍbїÐÓ\ÓïÊBÒdÇaËéÒÊBÓ\ÅnñéÕÈÆäÆëPÅ{ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙ
mtÐB×sÅy×sÃdÊ ×éÊBÒâïїÐÓ\ÓïÊBÒdÇï×sÃdÊ ×éÊ ×v×ÌÅgÓ\Î×pÉ×ÌÐåÓ\ÐÇÕäޚâïËsÅ8àÕÈÐÒÉÐBÞÏÓ\Å8ÓqÐËsâq×ÌÃÊ ×
ÊËsÅ\ÐÑgÑgáÎÕÈÅ8Ǽëâ3×sÃÅïÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐË{ñéÕÈÆäÆGÑgÊBádÉvÅqáÒÎËÌÅ8ÇÕÈї×ÌÊBëÆäÅïËÌÅ8ÉsáÆä×ÌÉ8ÙcìGáËsËÌÅgÒ×sÆÈâ
×ÌÃÅ\ÓqÐÒÕä×sÐËnáÉsÅ8ÉoÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒÉyޚËsÐÓkìGíî ÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8É { ‚ õ
q×ÌÐ { ‚ tVttVtVt
ÕÈÒїÆÈáÉsÕäêÅÙ

h #h1h/h/h

h

¦¥ ÍåÂÄÃÕÜɇїÐÓ\Ó\ÊÒÇÔVñéÕäÆÈÆÎËsÕÈÒׇÐáׁÊ3ÉsáÓ\ÓïÊBËÌâ¶ÐBÞß×sÃÅcÓ\ÐËÌÅïàÅgÒÅgËpÊBÆÈÆäâ
áÉsŗޚáÆÏÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉéÊ ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅoÕäÒ×ÌÃÅ{Ó\ÐÒÕä×sÐË8Ù
` 2åÉsÐÓ\ŁїÐÓ\ÓqÅ8Òׁ4ÍßñéÕÈÆäÆVÕäàÒÐËÌŇÊBÆÈÆ^×sŗã×yޚËsÐÓY×ÌÃŁÆÈÅ8ÊÇÕäÒàcÐÎPÅgÒ,ó ëËpÊÑgÅ
×sÐ ×sÃÅ'd= ËÌÉv×oÑgÆäÐÉvÕÈÒàAÄ 
ëËÌÊїÅÙÄÂÄÃÕÈÉoÊBÆÈÆäÐ ñxÉxâÐá ×ÌРїÐÓ\ÓqÅ8Ò×tâÐáËtÓ\ÐÒÕ`
`

×sÐËyÉÌїËÌÕäÎ×pɇØðÉsŗ×yÐBÞbÓ\ÐÒÕä×sÐËyїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉpÝßÎËÌÕäÐËé×sÐ ÇÐ ñéÒÆäÐÊÇÕÈÒàdÙGíÆÈÅ8ÊÉvÅ
moøoÂÄõ#×ÌÃÊ ×åÑgÐÓ\Ó\ÅgÒ×ÌÉåÑgÊÒÒÐBׇëPÅ ÒÅ8Év×sÅ8Ç$ÔÏ×ÌÃÊ ×ÕÜÉ{×ÌÃÅgËÌÅ Ñ8ÊBÒzÐÒÆÈâ¼ëdÅ
ÐÒÅnÐÎdÅ8ÒÕäÒà óëËÌÊїÅnÊBÒÇїÆÈÐÉsÕÈÒà óëËpÊїÅoÐÒ ÊqÆäÕÈÒÅÙ
` 5`їÐáÒׁÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ\ÙäÙÈÙäÍ{ñéÕÈÆÈÆËsÅ8ÎdÅ6Ê ×‡ÊBÆÈÆÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉoáμ×ÌÐ ×sÃÅïÒÅ8ñéÆäÕÈÒÅ
їÐáÒ×ß×ÌÕäÓ\Å6ÉgÙ
` ØdÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉVݗÍ$ñéÕäÆÈÆŗãÅ8Ñgá×sÅ×sÃÅÄÉsÅ áÅgÒdїÅÐÞїÐÓqÓïÊÒÇÉÏޚËsÐÓ&×ÌÃÅßÐÎPÅgÒ
ÕäÒàÎdÊBËÌÅgÒ×sÃÅ6ÉvÅ6Éo×sÐ×sÃÅcїÆÈÐÉsÕäÒàÎÊËsÅ8Ò×ÌÃÅ8ÉsÅ8É\ØðÐË{ÒÅ8ñ tÆäÕÈÒÅ ÝnÊÉo×sÃÐáàÃ
×sÃÅ8â¶ñßÅgËÌÅïÐÒzÊ ÆäÕÈÒÅïëâç×ÌÃÅgÓïÉsÅgÆÈêÅ6Égg
Ù tÐˇÅgãÊBÓ\ÎÆÈÅå×ÌÐ3ÒÅ8ÉvׇËÌÅgÎPÅ8Ê × Øó5BÝ
їÐÓqÓïÊÒÇÉÄÐÒÅnÑgÐáÆÜÇ`ÅgÒ×sÅ8Ëé×sÃÅnÆÈÕäÒÅ
5 î ØÚ5 { Îë t ݑl$Øó5 ‚ åÎë û t ‚ Ý
8
ñéÃÕÜÑpÃ`ñéÕÈÆäÆÎá×Ä×sÃÅ{ëâ×sÅ qÕäÒ×sÐqÓ\ÅgÓ\ÐËÌâïÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ tTÅgÕÈàÃ×G×ÌÕäÓ\Å6ÉgÔ×ÌÃÅgÒ
Îá×y×sÃÅåëâ×ÌÅ ‚ ÕÈÒ×ÌÐ Ó\ÅgÓ\ÐËsâ`ÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒ û tT×ÌÅgÒ3×ÌÕäÓ\Å8É8ÔCÊBÒÇ3ËÌÅgÎPÅ8ÊB×tëPÐB×sÃ
×sÃÅ6ÉvÅåÎá×nëâ×ÌÅqÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ
É î c×sÕÈÓ\Å8É8ÙoÂÄÃáÉt×sÃÅqÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ tMñéÕÈÆäÆVÃÊ êÅ
×sÃÅ{ëâ×sÅoê ÊBÆÈáÅ qñéËsÕä×v×ÌÅgÒÕäÒ×sÐ\Õä×xʁ×ÌÐB×pÊBÆÐBÞ ‚8û {×sÕÈÓ\Å8ÉxÊÒÇ ×sÃÅnÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ
û tèñéÕÈÆÈÆ$ÃÊ êÅo×ÌÃÅ{ëâ×ÌÅnê ÊÆäáÅ ‚ ñéËÌÕä× b×sÅ8Ò ÕäÒ×sÐ\Õä×tÊå×sÐB×pÊBÆÐ=
Þ î ×sÕÈÓqÅ6ÉgÙ
` ë$ÍÂÄÃŇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ñéÕäÆÈÆ$ëPÐÐB×Ä×sÃÅ{ÓïÊÕäÒ ËpÊBÕÜÇ`ÑgÐÇÅÙ

.

.

Mq

.h 

g h
'h

h 
h

.h

, 

g

i

h 

g

/h/h 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

8g

} ©¨

‚ ¾

/

ëÊÍÏÂÄÃÅÑgÐÓ\ÓïÊBÒLJñéÕäÆÈÆÊá×sÐ ÚëPÐÐB×$×ÌÃÅßÓ\ÊÕäÒ{ËpÊBÕÜLJÑgÐÇÅÔ ÊÉÏÕÛÞޚËÌÐÓÎPÐ ñGÅ8Ë
áÎÏÙ
Í foÐ{×sÐØ wuáÓ\Î ×sÐÝʇїÐÇÅoÊÇÇËsÅ6ÉsÉGÊBÒÇïÉv×ÌÊËv×ßŗãÅ8Ñgá×sÕÈÐÒcÊB×
` à>xxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ q V
×ÌÃÊ ×tÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÙ
` ÆÚÍ tÐ ñéÒÆÈÐÊÇ@Ê©ÎËÌÐàËpÊBÓ ÐË\ÇÊ ×ÌʼРêÅgËå×sÃÅçÉsÅgËÌÕÈÊÆGÎPÐËs×8Ù1ÂÄÃÅçÇÊB×ÌÊ©ÕÈÉ
ÅgãÎPÅ8ї×sÅ6ÇIÕÈÒ 3ÐB×ÌÐËÌÐÆÜÊçíbÊÑpæÅ8Ç1ô@ޚÐËÌÓ\ÊB×8Ù1òóއÊBÒMÅgËÌËsÐË\ÐÑ8їáËpÉ\ÇáËÌÕäÒà
ÇÐ ñéÒÆäÐÊÇï×ÌÃÅgÒ×ÌÃÅ{Ó\Å8ÉÌÉsÊàÅnîxÒËÌÅ8ÑgÐ êÅgËpÊBëÆäÅyÅgËÌËsÐËßÕÈÒ3ô ZޚÐËsÓïÊB×ÄÆÈÐÊÇÅgË6Ù
` ÆÈàÍ yÐ ñéÒÆÈÐÊÇ{ÊxÎËÌÐàËÌÊÓ&Ð êÅgË×ÌÃÅßÉsÅgËÌÕÜÊBÆÎdÐËv×ÖÊBÒLJÑgÐÓ\Ó\ÅgÒÑgÅÅgãÅ6їá×ÌÕäÐÒ
ÐÞP×ÌÃÅtÎËsÐàËpÊBÓ Ù^ÂÄÃÅtÎËsÐàËpÊBÓ;ÇÊ ×ÌʇÕÈÉGŗãÎPÅ8ё×ÌÅ8Ç\ÕÈÒ 3Ð×sÐËÌÐÆÜÊoíbÊÑpæÅ6Çcô
ޚÐËsÓïÊ ×6Ù^öxÞ ×sÅgË×sÃÅxÇÊB×ÌÊoÐËbÎËsÐàËpÊBÓ#ÃÊÉÖëPÅgÅ8ÒïÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇÅ8ǁÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉvޚáÆäÆÈâÔ
×ÌÃÅgÒTÑgÐÓ\Ó\ÅgÒÑgÅqÅgãÅ8їá×sÕÈÐÒèÊ ×‡×ÌÃÅïÆÈÐÊÇzÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉïØðÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8ÇzñéÕä×sÃÕÈÒz×sÃÅ
ÇÐ ñéÒÆäÐÊÇÅ6Ç ÆäŠݑÙyòóÞGÊBÒçÅ8ËsËÌÐËtÐÑ8їáËpÉtÇáËsÕÈÒàÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇ`×ÌÃÅgÒ¶×sÃÅåÓqÅ6É
ÉÌÊBàp
Å dgîxÒËÌÅ8ÑgÐ êÅgËpÊBëÆäŇÅ8ËsËÌÐËnÕÈÒzô ZޚÐËsÓïÊ ×{ÆÈÐÊÇÅgrË d ÙåñéÕäÆÈÆëPÅïÎËsÕÈÒ×sÅ6Ç©ÊÒÇ
×ÌÃÅ{ÎËÌÐàËpÊBÓ ñéÕÈÆäÆÏÒÐB×xëPÅ{ŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇÙ
` 

Œ3

8 

+3 

=

F= 

k33õ#3©øL^ù ìéøL3J3¶ötm nôCÍVÂÄÃÅïޚÐÆÈÆÈÐ ñéÕäÒà3ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇɁÊBËÌÅqádÉvÅ6Ƕ×ÌжÇÕÜÉvÎÆÈÊ âÔ
ÑpÃÊBÒàÅcÐËå×sÅ6Éu×qÓ\ÅgÓ\ÐËÌâÙ3
3 ÐÉv×åÐÞé×sÃÅ6ÉvŠїÐÓ\Ó\ÊÒÇɁÃÊ êÅï×ÌÃËÌÅgÅcޚÐËsÓïÉqÇÅ$
ÎdÅ8ÒÇÕÈÒàèÐÒI×sÃÅçÉsÕDgC Å ÐBÞoÓqÅ8Ó\ÐËÌâ@ÊÑ8їÅ8ÉÌÉ8ÙMÂÄÃÅ6ÉvÅޚÐËsÓïÉïÊBËÌÅE 
Ê©ëâ×sÅޚÐËsÓ
Ø { ó ëÕä×pݗÔÖʶÉvÃÐËv×åñGÐËÌǩޚÐËÌÓ Ø ‚8û Ú ëÕÛבÝ{ÊBÒÇzÆÈÐÒàçñGÐËÌǩޚÐËsÓ Ø±¾Fî6ó ëÕÛבݑÙ>*
v ÃÅ8Ò
áÉvÕÈÒà{×ÌÃÅtÉsÃÐËs×ÐËÆäÐÒà{ñßÐËpǁޚÐËsÓ ÔÊBÒâåÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉbáÉsÅ8Ç\ÓåáÉu×GëdÅoÉvÃÐËv×ñßÐËpÇ
Ø ‚8û Ú ëÕÛבÝoÐˇÆÈÐÒà ñßÐËpÇI؊¾…î_Ú ëÕä×pÝnÊÆäÕÈàÒÅ8ÇÙ`òóÞéÊÒzáÒÊBÆÈÕÈàÒÅ6ǼÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉnÕÈɇàÕÈêÅgÒÏÔ
×sÃÅ{Å8ËsËÌÐËÄÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅ
їÓïÇÍbëÊÇÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÄÊBÆÈÕäàÒÓ\ÅgÒ×
ÕÈÉÎËsÕÈÒ×sÅ6ÇÙbÂÏЁÇÕ CÅgËÌÅgÒ×sÕÜÊ ×ÌÅéëdÅg×uñGÅ8ÅgÒï×ÌÃÅé×ÌÃËsÅ8ÅéޚÐËÌÓïÉÐÞCÓ\Å8ÓqÐËsâqÊÑ8їÅ8ÉÌÉ8ÔB×sÃÅ
Évá \ãÅ8É^ë$Ô ñ@ÊÒÇ{ÆÊBËÌÅáÉsÅ8Ç{ޚÐËVëâ×ÌÅÔBÉsÃÐËs×ÏñßÐËpLJÊBÒLJÆäÐÒàtñßÐËpÇnËsÅ6ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅ8ÆäâÙ

`R

,d

`

n

io

ÇëV] Çñ] ÇÆCÉu×pÊBËs×ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ Å8ÒÇaËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ óÍ^ÂÄÃÅ6ÉvÅoїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉÇÕÜÉsÎÆÈÊ âå×sÃÅ
ÑgÐÒ×sÅ8Ò×pÉVÐBÞP×sÃÅéÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8ÇqÓ\ÅgÓ\ÐËÌâ‡ÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐҁÐËbÓqÅ8Ó\ÐËÌâ{ËÌÊÒàÅÙ 3Å8ÓqÐËsâ
Ñ8ÊBÒcëPÅyÇÕÜÉsÎÆÈÊ âÅ8ÇïÕÈÒcëâ×sÅÔÉsÃÐËv×ßñGÐËÌÇ\ÐËÆÈÐÒàåñGÐËÌÇïÉsÕ 8Å8ÉGáÉsÕäÒà×sÃÅnÇë$Ô
ÇñMÊBÒÇqÇÆÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉÖËsÅ6ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅgÆÈâÙ^òóÞdÒÐnÅ8ÒÇÕÈÒà‡ÊÇÇËsÅ6ÉsÉVÕÜÉÖàÕÈêÅgÒÏÔ ×sÃÅ8Ò
ÐÒÆäân×ÌÃÅxїÐÒ×sÅgÒ×pÉ^ÐÞ×ÌÃÅ ËÌÉv×ÊÇÇËsÅ6ÉsÉ^ÕÈÉbÇÕÈÉsÎÆÜÊ âÅ8Ç$ÙÏõÊÑpÁÆÈÕäÒÅéÐÞÐá×sÎá×
ޚËÌÐÓ ×sÃÅ6ÉvÅ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ{ÃÊ êÅq×ÌÃÅïޚÐËÌÓïÊ ×6ÍåÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8́ÑgÐÒ×sÅ8Ò×pɇїÐÒ×sÅgÒ×pÉ
ÙÈÙäÙÈÙ©ÑgÐÒ×sÅ8Ò×ÌÉ8Ù *ÃÅgËÌÅcáÎT×sÐ ‚6û ëâ×sÅ8ÉqÊBËÌÅïÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇèÐÒTÅ8ÊÑpÃèÆäÕÈÒÅo
Ù tÐË
ÅgãÊÓ\ÎÆäÅ

F=

Jv 

=

FC


Ÿ ¤
 ¡ š
1Ÿ ¤ 8 ¡ 1š

AŸŸš ŸŸ ¤ ŸŸ ŒŸŸ šZŸ8Ÿ PŸŸ PŸŸ ŸŸ
AŸŸ ŸŸ ¤ ŸŸ 8ŒŸŸ /šZŸ8Ÿ PŸŸ PŸŸ ŸŸ

AŸŸŸŸŸ8Ÿš ŸŸ8ŸŸŸŸ ŠŸŸŸŸ8ŸŸ Ÿ8ŸŸŸŸŸ
AŸŸŸŸŸ8Ÿ ŸŸ8ŸŸŸŸ 1ŠŸŸŸŸ8ŸŸ Ÿ8ŸŸŸŸŸ 

3

" B+C!Bd%M9 7 ' . (
...... ' . _ . f f f ÿ f f f ff f Q f ( f ' f f f f f
...... ( . _ f. Q #Q Q…&
ÿ Q &Q
Q Q f QQ&Q(&Q'Q QQQ QC
.
" B+C!Bd%M9S#' (
...... ' . _
.
f
f
f
f Q
f '
f 
f 
...... ( . _
f. Q 
Q 
Q 
QQ Q' Q Q
" B+C!Bd%M%9 ý ' . (
...... ' . _
.
f
f Q
f 
...... ( . _
f. 
Q 
QQ 
Q

‚ ¾ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

û

ü

Îë^] Îñ] ÎÆbÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéê ÊBÆÈáÅ ÙÈÙäÙÈÙÈÍtÂÄÃÅ8ÉsŁÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉyÎá×y×sÃÅqàÕÈêÅ8Ò3ê ÊBÆÈáÅØZÉÌÝ
ÕäÒ×ÌÐz×sÃŶÉsÎPÅ8Ñ—Õ Å6ÇIÓ\Å8ÓqÐËsâIÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒÏÙ 3ÅgÓ\ÐËsâ@Ñ8ÊBÒ1ëPŶÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÇIÕäÒ
ëâ×ÌÅÔ ÉsÃÐËs×$ñGÐËÌÇnÐË$ÆÈÐÒàxñßÐËpÇnÉvÕ gÅ6ÉáÉsÕäÒàé×sÃÅGÎë$Ô ÎñèÊBÒÇnÎÆїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ
ËsÅ6ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅ8ÆäâÙoòóÞßÓ\ÐËÌŇ×sÃdÊBÒ¶ÐÒŁê ÊÆäáÅqÕÜÉyàÕäêÅgÒ$ÔP×ÌÃÅgÒ©×sÃÅ ËpÉu×nê ÊBÆÈáŁÕÜÉ
Îá×ïÕÈÒ×Ìж×ÌÃÅ ÉvÎPÅ8ÑgÕ Å6ÇTÓ\ÅgÓ\ÐËsâèÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ$ÔÖ×sÃÅÒŗã×qê ÊÆäáÅÕÜÉåÎá×ïÕäÒ×sÐ
×sÃÅ`Òŗã×åÊÆäÕÈàÒÅ8ÇzÓ\ÅgÓ\ÐËÌâ¼ÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒ$ÔÖÊBÒdÇèÉvÐ3ޚÐËv×ÌÃ$@
Ù tÐˁÅgãÊÓ\ÎÆäÅÔV×sÃÅ
їÐÓqÓïÊÒÇÉ
28ËÌÓ\ÐÒ4nÎë û ‚ î
28ËÌÓ\ÐÒ4nÎñ i
…t=î …î|t
{
28ËÌÓ\ÐÒ4nÎÆ { { |tVt
|tVt |t { …ttVtVtVtVt
‚
û ÊBÒdÇ …îçÕäÒ×sж×sÃÅÆÈÐÑ8Ê
ñéÕäÆÈÆÄÎá×q×sÃÅê ÊBÆÈáÅ
ÕÈÒ×sмÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒ
û
%
‚
i åÊÒÇ Fît
×sÕÈÐÒ
ÔÎá×t×ÌÃŁê ÊBÆÈáÅ …t=îqÕÈÒ×sÐcÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ
i
{
ÕäÒ×ÌÐèÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒ
îÔbÊBÒÇMÎá×ï×sÃÅ3ê ÊBÆÈáÅ
…tVt ¶ÕÈÒ×sÐèÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ
{ Ô {
{ ‡ÊBÒÇ { …ttVtVtVtVtèÕäÒ×ÌÐåÆÈÐ
…tVt …t¼ÕäÒ×sÐqÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ
{|{ ËsÅ6ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅgÆÈâ
ÑgÊB×sÕÈÐÒ
Ç ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉnê ÊBÆÈáÅ͇ÂÄÃÅ6ÉvÅcÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ ÆäÆ×sÃÅ
` ޚë^] ޚñ] °@Év×ÌÊËvQ× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉyÅgÒa
Ó\ÅgÓ\ÐËÌâèàÕÈêÅ8ÒIëâè×ÌÃÅ3Éu×pÊBËs×ïÊÒÇIÅgÒÇ1ÊÇÇËsÅ6ÉsÉqñéÕä×sÃI×sÃÅ3àÕäêÅgÒIê ÊÆäáÅÙ
3ÅgÓ\ÐËsâMÑgÊBÒ*ëPÅ©ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6Ç@ÕÈÒ ëâ×sÅÔxÉvÃÐËv×cñßÐËpÇMÐËcÆÈÐÒàTñGÐËÌÇ1ÉsÕ 8Å8É
áÉsÕäÒàå×sÃÅtޚë$Ôޚñ&ÊBÒ>
Ç °їÐÓ\Ó\ÊÒÇÉßËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×sÕÈêÅ8ÆäâÙVÂÄÃÅoÉv×ÌÊËv×éÊBÒÇcÅgÒÇÕÈÒà
ÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉtӁáÉv×yëPÅåÊÆäÕÈàÒÅ6Ç ×sÐ ×sÃÅåàÕÈêÅ8Ò3ÓqÅ8Ó\ÐËÌâÉsÕ 8Å8É8
Ù tÐËoŗãÊBÓ\ÎÆÈÅÔ
×sÃŇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ
" +C!d%M= 7 ' . ( . Q
" +C!d%M=S#' . ( . Q
" +C!d%M%= ý Q .f...
$
ñéÕäÆÈÆ{Îá× ×ÌÃÅzê ÊÆäáÅ { t ÕäÒ×ÌÐMÊÆäÆ{ëâ×sÅ6ɼØðÕäÒdїÆÈáÉvÕÈêÅ Ý`ëdÅg×uñGÅ8ÅgÒÆÈÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ
û ©ÊÒÇ
i ÔÎá× ×ÌÃŶê ÊBÆÈáz
Å tVt { t ÕÈÒ×sÐ@ÊÆäÆoÉvÃÐËv×`ñGÐËÌÇÉ
û
i ÔÊBÒÇ3Îá×t×ÌÃŁê ÊBÆÈáÅ
ؚÕÈÒїÆÈáÉsÕäêÅ6ÝxëdÅg×uñGÅ8ÅgÒ3ÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒÉ
|
‚
‚
{
…ttVtVt
ÕäÒ×ÌЇÊBÆÈÆÆäÐÒànñGÐËÌÇÉÄØðÕäÒÑgÆäádÉvÕÈêÅ ÝÏëPŗ×uñßÅgÅ8Ò\ÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ
ú
ÊBÒÇ 
Ù
Ç ËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉyê ÊBÆÈáÅÍnÂÄÃÅ6ÉvÅ\їÐÓqÓïÊÒÇÉnÉvÅ6ÊBËpÑpÃ
` ÉvëV] Ésñ] ÉsÆbÉu×pÊBËs× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉtÅ8Òa
×sÃÅnÓ\ÅgÓ\ÐËsâïàÕäêÅgÒcëâï×ÌÃÅoÉv×ÌÊËv×éÊBÒdÇ Å8ÒÇ ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉޚÐËG×ÌÃÅ ËpÉu×ÄÐÑgїáË
ËsÅ8ÒїÅGÐBÞ×ÌÃÅGàÕäêÅg҇ê ÊÆäáÅßÊBÒǁñéÕäÆÈÆÎËÌÕäÒ×^Ðá×Ï×ÌÃÅÄÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ^ñéÃÅgËÌÅ×ÌÃÅê ÊBÆÈáÅ
ñßÊÉßޚÐáÒdÇÊÒÇ`×sÃÅ{ê ÊÆäáÅÙbòóÞÖ×sÃÅ{àÕäêÅgÒê ÊÆäáÅoÕÜÉéÒÐ×éޚÐáÒdÇÔ×sÃÅgÒ ÒÐB×ÌÃ
ÕäÒàñéÕÈÆäÆCëPÅyÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙ 3Å8Ó\ÐËÌâqÑ8ÊBÒcëPÅoÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÇïÕÈÒcëâ×ÌÅÔÉsÃÐËs×GñßÐËpÇ\ÐË
ÆäÐÒà\ñGÐËÌÇ`ÉvÕ gÅ6ÉÄáÉsÕäÒà\×ÌÃÅ{ÉvëÏÔÉvñÊBÒÇ ÉsÆ$їÐÓqÓïÊÒÇÉÄËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×sÕÈêÅ8ÆäâÙ
Ç ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉqê ÊÆäáÅÍ ÂÄÃÅ8ÉsÅ3їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉ\їÐÓ
` їë^] їñ] їÆxÉv×ÌÊËvQ× ËxÊÇÇËsÅ6ÉsɁÅgÒa
ÎÊBËÌÅ©ÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉsÕäêÅçÓ\ÅgÓ\ÐËÌâIÆÈÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ`àÕÈêÅ8Ò*ëâM×ÌÃżÉv×ÌÊËv× ÊBÒÇ ÅgÒÇ&ÊÇ
ÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉyñéÕä×sé×sÃÅqàÕäêÅgÒ©ê ÊÆäáÅqÊÒǶñéÕÈÆÈÆbÎËsÕÈÒ×oÐá×n×sÃÅïÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉyÊÒǶÕä× É
їÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉ ÐBÞn×sÃÅçÅgÒ
Ç ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ8ÔßÕäއÊBÆÈÆx×ÌÃŶÓ\ÅgÓ\ÐËsâIñßÊÉ\×sÃżÉsÊÓ\ÅÔÄÐË
×sÃÅåÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÄÐBÞV×sÃÅ ËpÉu×xÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ`ñéÃÅgËÌÅn×sÃŇê ÊÆäáÅ{ñÄÊÉéÇÕ CÅgËÌÅgÒ×x×ÌÐ\×sÃÅ
àÕÈêÅ8Òïê ÊÆäáÅtÊBÆÈÐÒà{ñéÕä×sÃc×sÃÅoÇÕ CÅgËÌÅgÒ×ê ÊÆäáÅÙ 3ÅgÓ\ÐËÌâ\ÑgÊBÒïëPÅyÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6Ç
ÕäÒ¶ëâ×ÌÅÔCÉvÃÐËv×yñGÐËÌÇ ÐËtÆÈÐÒàcñßÐËpÇ3ÉsÕ 8Å8ÉxádÉvÕÈÒàï×ÌÃÅåÑgë$Ôїñ ÊBÒdÇ3їÆÖїÐÓ
ÓïÊBÒÇÉÄËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙ
`

F=

Z3

DC

`=

T=

h

hAh/G Hh1h
h /h h1h h.G /h h1h h h
>h 
h1h/h1h/h/h h h
_
(h1h/h1h/h/h 
h.G
Jh/h1h/h/h1h h h/h
Ph/h1h/h/h1h
h/h/h h/G
h/h1h/h/h1h h h/h/h h
Eh/h1h/h1h/h G
h
.
>h/h/h1h/h1h
L=
3
FC
FC

ŸŸ 1Ÿ
ŸŸŸ8Ÿ

h/h1h/h/h1h h Œh/h1h/h/h1h h
h/h 
h/h1h/h1h/h h 

h1h/h/h1h/h hh/h/h1h/h1h h 

h1h/h/h1h/h h

L=

DC

"3

'=

`R

FC

"3

`R

i
, 

Ms 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚ ¾ i

×Ìë^] ×uñ] ×sÆÉv×ÌÊËv×QËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÖÅgÒdÇaËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉGÉvÅ8Å8ÇÍÖÂÄÃÅ8ÉsÅyÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉàÅ8ÒÅgËpÊ ×ÌÅ
ÎÉsÅgádÇÐ óËÌÊÒÇÐÓ ê ÊÆäáÅ8ɇÊÒÇzÉu×ÌÐËÌÅ\×sÃÅ6ÉvÅïê ÊBÆÈáÅ6É{ÕäÒTÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉsÕäêÅqÓ\Å8ÓqÐËsâ
ÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒÉVàÕÈêÅ8ҁëâ{×sÃÅÄÉv×ÌÊËv×bÊBÒdǁÅ8ÒÇåÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉgÙ *ÃÅgÒïÊBÆÈÆ×sÃÅéÓ\Å8ÓqÐËsâ
ÃÊÉÏëPÅgÅ8Ò ÆÈÆÈÅ8ÇÔ ×ÌÃÅßÓqÅ8Ó\ÐËÌâoÕÜÉVËsÅ6ÊLJÊÒLJÕä× ÉÖїÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉ^ÕÜÉVÑgÐÓ\ÎÊËsÅ6ÇnñéÕÛ×ÌÃ
ñéÃÊB×xñßÊÉéñéËÌÕÛ×s×sÅgÒÏÙ çÅgÓ\ÐËÌâ ÑgÊÒ3ëdÅåÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉsÅ8Ç`ÕäÒ3ëâ×sÅÔdÉsÃÐËs×xñGÐËÌÇÐË
ÆÈÐÒàïñßÐËpÇÉvÕ gÅ6ÉxáÉsÕäÒà\×sÃÅ{×Ìë$Ôd×uñ#ÊÒÇ`×sÆVїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉéËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×sÕÈêÅ8ÆäâÙßÂÄÃÅ
àÕäêÅgÒIÉsÅgÅ6ÇMñéÕäÆÈÆxÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ gÅ×ÌÃÅ3ÎÉsÅgáÇÐ ÚËpÊBÒdÇÐÓ ÒáÓåëdÅ8ËïàÅgÒÅgËpÊ ×sÐË8ÙMòóÞ
ÉsáÑgÑgÅ8ÉÌÉvÕÈêÅqŗãÅ6їá×ÌÕäÐÒÉoÐBÞß×sÃÕÜɇїÐÓ\Ó\ÊÒÇçádÉvÅ\×ÌÃÅïÉsÊÓqÅïÉsÅgÅ6ÇÔ$×ÌÃÅgÒ¼×sÃÅ
ËpÊBÒÇÐÓ ê ÊBÆÈáÅ6ÉbñéÕäÆÈÆdÊÆäñÄÊ âÉVëdÅé×ÌÃÅxÉÌÊBÓ\ÅÙ *ÃÅgÒ\×ÌÃÅxËpÊBÒÇÐÓ ê ÊBÆÈáÅ6ÉÊBËÌÅ
ëPÅgÕÈÒàñéËÌÕä×v×sÅ8Ò$ÔʁÇÐ×oØ È٠݁ñéÕäÆÈÆCëdÅyÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç\ޚÐËGÅ8ÊÑpÃïÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒ$Ù *ÃÅ8Òc×sÃÅ
ËÌÅ8ÊÇïÕÈÉßëPÅgÕÈÒà\ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å6ÇÔÊåÇÐ×nØ ä٠݁ñéÕÈÆÈÆëdÅoÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇcÕäÞÏ×ÌÃÅ{ÇÊ ×pʁŠádÊBÆÜÉ
ñéÃÊB×éñßÊÉÄñéËsÕä×v×ÌÅgÒ$ÔÅ8ÆÈÉsÅ{ÊBÒ 
ñéÕÈÆäÆ$ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×ÌÅ8Ç
Ù tÐËéŗãÊÓqÎÆäÅ
û
i
i
26ËsÓ\ÐÒ$4y×uñ
b
¼ËsÕä×sÕÈÒàdÍ
ìGÃÅ6ÑpæÕäÒàdÍ
26ËsÓ\ÐÒ$4
Ç ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉïÓïÊÉsæCͼÂÄÃÕÈÉїÐÓqÓïÊÒÇ1ñéÕäÆÈÆoËsáÒÆäÐ ñ
` Ó Év×ÌÊBËs× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ\ÅgÒ
ÆÈÅgêÅgÆÖÓ\ÅgÓ\ÐËÌâ ×sÅ6Éu×pÉnÐÒç×ÌÃÅïàÕÈêÅ8Ò¶Ó\ÅgÓ\ÐËsâ3ËpÊBÒàÅفÂÄÃÅ\Év×ÌÊËv×{ÊBÒdǶÅ8ÒÇ
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉÄӁáÉv×xëdŁÆäÐÒàïñGÐËÌÇ ÊÆäÕÈàÒÅ6ÇÙòóÞÖ×ÌÃÅ{×sÅ6Éu×yÎÊÉÌÉvÅ6Éß×sÃŁÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ
íbÊÉÌÉsÅ8ÇÙ3ñéÕÈÆäÆGëdÅ`ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÔÊBÒdÇzÕÛÞxÕäׁÞðÊÕäÆÜÉ{×ÌÃÅ Ó\Å8ÉÌÉÌÊBà>
Å tdÊBÕÈÆäÅ6ÇÙçñéÕÈÆäÆßëPÅ
ÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙnÂÄÃÅåàÕÈêÅgÒ¶Ó\ÊÉvæ ñéÕÈÆäÆÖÇÅg×sÅgËÌÓ\ÕäÒÅåñéÃÊB×t×uâÎPÅåÐÞb×sÅ8Év×ÌÉnÊËsŇËÌáÒ$Ù
ÂÄÃÅt×ÌÊëÆäÅyëdÅ8ÆäÐ ñ*ÉsÃÐ ñxÉñéÃdÊ ×GÅ6ÊÑpÃcÓïÊÉvæqñéÕäÆÈÆCÇÐÙbÂÄÃÅt×sÅ8Év×ÌÉGÅ8ÉÌÉsÅgÒ×sÕÜÊBÆÈÆäâ
ñéËÌÕÛ×ÌŁ×ÌÐ ÓqÅ8Ó\ÐËÌâçÊBÒǶ×sÃÅ8Ò©ËÌÅ8ÊÇ3ޚËÌÐÓ Ó\ÅgÓ\ÐËsâçÑgÐÓ\ÎÊBËÌÕÈÒà ñéÃÊB×{ñßÊÉ
ËÌÅ8ÊÇ{ñéÕÛ×ÌÃåñéÃdÊ ×ÖñßÊÉÏñéËÌÕÛ×s×sÅ8Ò$ÙVÂÄÃÅ ËpÉv×^×uñßÅgÆÈêÅ×sÅ8Év×ÌÉVëPÅgÆÈÐ ñ ËpÉu×ÖñéËÌÕÛ×ÌÅ×ÌÐ
ÊÆäÆ×ÌÃÅÄÓqÅ8Ó\ÐËÌâ‡ÉvÎPÅ8ÑgÕ Å6ÇåÊÒǁ×sÃÅ8ÒqËÌÅ8ÊÇÉÖÊBÆÈÆ×sÃÅÄÓ\ÅgÓ\ÐËsâ‡ÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Ç$ÔB×sÃÅ
ÒÅgã×y×uñßÅgÆÈêŁ×sÅ8Év×ÌÉnÇÐÊBÒ©ÕäÓ\Ó\Å8ÇÕÜÊ ×ÌÅåËÌÅ8ÊÇçÊ Þ ×ÌÅgËo×sÃÅåñéËÌÕÛ×ÌÅهÂÄÃÅqÓïÊÉsæÉ
Ñ8ÊBÒëdÅ{ÐË Çc×ÌÐàŗ×sÃÅgËß×sÐïËÌáÒӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅn×sÅ8Év×ÌÉ8Ù
‚ tVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃëâ×ÌÅoñéÕä×sà Bã

Bã Fî„tVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃëâ×ÌÅoñéÕä×sà B"ã tVt

DtVÕäÆÈÆÏÊÆÛ×ÌÅgËÌÒÊ ×ÌÅyëâ×sÅ6ÉéñéÕÛ×Ìà 㠇×sÃÅ8Ò ãötö
{ tVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃëâ×ÌÅoñéÕä×sÃ×ÌÃÅn×uñGÐ ÉéÑgÐÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×éÐBÞÖÕä× ÉéÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ

B㠂 ytVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃñGÐËÌÇ ñéÕÛ×Ìà Bã
Bã …î ytVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃñGÐËÌÇ ñéÕÛ×Ìà B%ã ttVtVt

ytVÕäÆÈÆÏÊÆÛ×ÌÅgËÌÒÊ ×ÌÅyñßÐËpÇÉÄñéÕä×sà ã
{×sÃÅ8Ò Bãötötöyö
{

ytVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃñGÐËÌÇ ñéÕÛ×ÌÃ`×ÌÃÅn×uñßÐ ÉéїÐÓ\ÎÆÈÅgÓ\Å8Ò×éÐÞ^Õä× ÉxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ
‚

ytVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃÆäÐÒàåñßÐËpÇ`ñéÕÛ×Ìà Bã
Bã Fî ytVÕäÆÈÆ$Å6ÊÑpÃÆäÐÒàåñßÐËpÇ`ñéÕÛ×Ìà B%ã ttVtVtVtVttVt

CtVÕÈÆäÆÊÆÛ×ÌÅgËÌÒÊ ×ÌÅbÆäÐÒàÄñGÐËÌÇÉCñéÕÛ×Ìà ã
V×sÃÅ8Ò ãötöyötöyötötöyö
Bã { tVÕÈÆäÆPÅ8ÊÑpÃqÆÈÐÒà‡ñGÐËÌÇqñéÕä×sÃ\×ÌÃÅx×uñßÐ ÉїÐÓ\ÎÆäÅ8Ó\ÅgÒ×ÐBÞÕä× ÉÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ
‚ JtVÕäÆÈÆ$Å8ÊÑpÃ`ëâ×sÅnñéÕä×sà Bã

Bã Fî JtVÕäÆÈÆ$Å8ÊÑpÃ`ëâ×sÅnñéÕä×sà B"ã tVt

JtVÕäÆÈÆÏÊBÆä×sÅ8ËsÒdÊ ×sÅnëâ×sÅ6ÉÄñéÕÛ×Ìà B㠇×sÃÅ8Ò Bãötö
`

.

%=

Ms

3

DC

DC 

s Ds

h h

v

Ms

h ,h1h/h
h ,h1h/h
h ,h1h/h/G
h ,h1h/h
h ,h1h h
h ,h1h /h
h ,h1h.G8h
h ,h1h h
h ,h h1h
h ,h .h1h
h ,h/G1h1h
h ,h h1h
h ,h1h/h h/h1h
h ,h1h/h .h/h1h
h ,h1h/h/G1h/h1h

`=

/

)s 2Ts

is Ds 

v

v

#= 

h ,h1h 
h 
h g/g h
[s
>h h/h/h1h
>h 
h g/g1g/g >h 
s
>h h/h/h1h/h1h/h/h
>h
%h g/g1g/g/g1g/g1g 
s
Jh ,h1h
Jh
>h g/g >h

v

U=

F=

Ms

Ms

%h

@q

Ms 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

ü

‚ ¾ {

`

h ãh/h1h { h/h/hyt^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ëâ×sÅ{ñéÕä×sÃ×sÃÅn×uñßÐs ÉÄїÐÓqÎÆäÅ8ÓqÅ8Ò×xÐBÞ^Õä×Ms ÉxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ
h ãh/h ‚ h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ñßÐËpÇ ñéÕä×sÃh ãh1h/h/h
h ãh/Fh î.h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ñßÐËpÇ ñéÕä×sÃh ã%tVtVtVt
h ãh/h/G1h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆÏÊBÆä×sÅ8ËsÒÊB×sÅoñGÐËÌÇÉGñéÕä×sÃJhBãg/g/g1go×sÃÅgÒJh ãöyötötö
h ãh/h { h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ñßÐËpÇ ñéÕä×sÃ×sÃÅn×uñGÐ[s ÉÄїÐÓ\ÎÆäÅ8Ó\ÅgÒ×xÐBÞVÕÛ×@s ÉxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ
h ãh ‚ h/h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ÆÈÐÒà\ñßÐËpÇ ñéÕä×sà h ãh1h/h/h1h/h1h/h
h ã…h î/h/h1h/h/yh t^ÕÈÆÈÆ$Å8ÊÑpà ÆÈÐÒà\ñßÐËpÇ ñéÕä×sà h ã%tVtVtVttVtVtVt
h ãh.G8h/h1h/h/h t^ÕÈÆÈÆÊBÆä×sÅ8ËsÒdÊ ×sÅbÆÈÐÒàßñßÐËpÇÉCñéÕä×sÃ%Bh ãg1g/g1g/g/g1g/Vg ×ÌÃÅgÒ%Bh ãötötöyötöyötötö
h ãh { h/h1h/h/3h tVÕÈÆäÆnÅ8ÊÑpÃÆÈÐÒàIñGÐËÌÇ ñéÕÛ×Ìà ×sÃŶ×uñßÐs É`ÑgÐÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ× ÐBށÕä×Ms É
ÊÇÇËsÅ6ÉsÉ
h 㠂 h1h/h1h/h/h t^ÕÈÆÈÆÊBÆä×sÅ8ËsÒdÊ ×sÅbÆÈÐÒàßñßÐËpÇÉCñéÕä×sÃ%Bh ã,h1h/h1h/h/h1h/Öh ×ÌÃÅgÒ%Bh ã%ttVtVtVtVttVt
ËyÉv×ÌÊËv×QËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉßÅgÒÇËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéËÌÅ8ÊÇaËxÉvÕDgC ÅÍäÍGÂÄÃÕÈÉyїÐÓqÓïÊÒÇñéÕäÆÈÆ^àÅgÒÅ8Ëi
Ê ×ÌŇÊBÒÇÎËÌÕäÒ×tÊ ¾Fî6ó ëÕÛ×yìGâїÆÈÕÜÑ0*é 
Å8ÇáÒÇÊBÒdїâ8u ìGÃÅ8Ñpæcê ÊBÆÈáÅnޚÐËÄ×sÃŇëÆäÐÑpæ
ÐBÞPÓqÅ8Ó\ÐËÌâoÅgã×sÅgÒdÇÕäÒàyޚËÌÐÓ Év×ÌÊËv×QËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ$×sÐoÅgÒÇaËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÏádÉvÕÈÒàoËsÅ6ÊÇÉ
ÐBÞß×sÃÅ`ÉvÕDgC ÅcÉsÎdÅ6їÕF= Å8Ǽëâ¶ËÌÅ8ÊÇaËxÉsÕF8C ÅqñéÃÕÈÑpÃèÑgÊÒzÅgÕä×sÃÅ8ˇëdÅ ‚ ÔVîÐË'G ޚÐË
ëâ×ÌÅÔVñGÐËÌÇ©ÐË{ÆÈÐÒà3ñGÐËÌÇ©ËsÅ6ÊÇÉnËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙ ÂÄÃÅ Éu×pÊBËsׇÊBÒǼÅgÒdÇèÊÇ
ÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉGÓåáÉv×xëdÅ{ÆÈÐÒà\ñßÐËpÇ ÊÆäÕÈàÒÅ6ÇÙ

k7tÖ÷Ïöoô,&3ç‚ õ#3©øL{ ^ù1ìéøL3J3çöym nôCÍ8ÂÄÃÅt^ÆÜÊÉsÃ'xö3 { ádÉvÅ6ÇyÕÜÉÏö3J Ts É^öxÓ>î ú t h/G1hÔ
ÊAG83
3 ëèØcg î æïã ëÕä×pÝÄÇÅgêÕÈÑgÅn×sÃÊB×tÕÜÉxїÐÓqÎËsÕÜÉvÅ6Ç ÐÞ Å@qáÕ` ÉsÕFC8Å8ÇÉvÅ6ё×sÐËÌÉÄñéÕä×sÃ
Å6ÊÑpÁÉsÅ8ї×sÐËVÐBÞ û G I ëÏÙÏÂÄÃÅßëdÐÊBËpÇ{ÓïÊ âoÎPÐB×ÌÅgÒ×sÕÜÊBÆÈÆÈâoÃdÊ êÅGÊyÉvÅ6їÐÒDŽtVÆÈÊÉvÃxö3
ÑpÃÕÈÎ$ÙoÂÄÃŇ×ÌÐB×ÌÊÆ^Év×sÐËÌÊàÅÔdËsÅ8àÊËÌÇÆÈÅ8ÉÌÉÄÐBÞb×ÌÃŁÒáÓåëdÅ8ËtÐÞt^ÆÜÊÉsÃ(x 
ö3 ÑpÃÕÈÎÉxÕÜÉ
ÇÕÈêÕÈÇÅ8ÇïÕÈÒ×sÐ%‡
G ËÌÅgàÕäÐÒÉ8ÔB×sÃÅ = ËpÉu×C¾ÊBËÌÅxÅ8ÊÑpà ‚ Ø û G æ"bÄÝÉvÅ6ё×sÐËÊBÒdÇïїÐÒ×pÊBÕÈÒ\×sÃÅ
bßÐÐB×pÉu×ÌËÌÊÎ$Ô\x 
ÊBÕÜÇzìGÐÒ,= àáËÌÊB×sÕÈÐÒçÊÒÇt& áÉsæâ¶ôїËÌÕäÎ×pÉnÊ ×o×sÃÅ ìGíî ÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8É
ÐÞb<tÖìh/h1h/h/h ÔbtVì ‚ h/h1h/3
h ÊBÒdÇlb<tÖìî.h1h/h/h ËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙ¶ÂÄÃÅEç3 ÊÕäÒTËÌÅgàÕäÐÒ
ÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÉOg û G I ëïÉsÅ8ї×sÐËpÉéØðÉv×ÌÊËv×ÌÕäÒà‡Ê ×CbtVì<¾1h/h1h/h Ý^ÊBÒdÇåÐÎ×sÕÈÐÒdÊBÆÈÆäâqÊBÆÈÆ {{û G I ë
ÉsÅ8ї×sÐËpÉxÐÞb×sÃÅ\ÉsÅ8їÐÒÇ@tÖ÷Ïöoô,x
& ËpÊBÓ ØZÉu×pÊBËs×s‚ ÕÈÒà û Ê I ×TbtVì { h1h/h1h ݑÙtòóÞb×sÃÕÜÉnÉvÅ6їÐÒdÇ
ÑpÃÕÈÎçÕÜÉtÎËsÅ6ÉvÅ8Ò×t×sÃÅ8ËsÅåÕÈÉt×sÃÅ8Ò¶Ê\×ÌÐB×ÌÊÆ^ÐÞ ¾ G ë3ÉsÅ8ё×ÌÐËpÉéޚÐËx×sÃŁÓïÊBÕÈÒçËpÊBÕÜÇ
ÑgÐÇÅÙéÂÄÃÅHç
3 ÊÒáÞðÊї×sáËÌÅ{ò;
ÊÒÇ>t Å8êÕÜїŁò)
ޚÐËt‚ ×sÃÅåö3JN
öxÓ>î ú t h/G1qh ÕÜÉh ‚
ÊÒÇ3öQï
G ËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙGÂÄÃáÉx×sÃŇ×sŗã×8dtVÆÈÊÉvÃ$ÍOh ömG dyÕÜÉéÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç ÐÒ ÅgÕä×sÃÅgËxÐÞ
×ÌÃÅ{õMÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ÐËß×ÌÃÅv їÐÓ\Ó\ÊÒÇÊÑgÑgÅ8ÉÌÉvÕÈÒà×sÃÕÜÉéÇÅgêÕÜїÅÙöß×v×sÅ8Ó\Î×sÕÈÒàq×sÐ
Å8ËÌÊÉvÅyÐËñéËÌÕä×sÅx×ÌЁ×ÌÃÅTbGÐÐ×ßÉsÅ8ё×ÌÐËGñéÕäÆÈÆÊBÆÈñßÊ âÉÑ8ÊBáÉsÅyÊÒMd‘ò ÆÈÆäÅ8àÊÆmtVÆÜÊÉsÃ+x 
ö3
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÄËÌÊÒàÅ5d Ù
` 

s Qs
`

õNÉsÅ8ї×sÐËQËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8ÍïöxÒIÅgÒ×sÕÈËsÅ`ËsÅ8àÕÈÐÒ@Ñ8ÊBÒTëPÅëáÆÈæèÅgËpÊÉsÅ8Çèëâ¼×sÃÅ õ
їÐÓqÓïÊÒǼëâzÉsÎdÅ6їÕäޚâÕÈÒàçÊÒTÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉnÕÈÒz×sÃÊBׁËsÅ8àÕÈÐÒ$ÔÏ×sÃÅ Ó\ÊÕäÒèËÌÅgàÕäÐÒ
ñéÕäÆÈÆÅ8ËÌÊÉvÅ\ÊBÆÈÆÉvÅ6ё×ÌÐËpÉoÉv×ÌÊËv×ÌÕäÒà`ñéÕä×sü×sÃdÊ ×‡ÉvÅ6ё×ÌÐˇїÐÒ×ÌÊBÕÈÒÕÈÒà`×sÃÅïÒÐÓ\Õ
ÒÊ ×ÌÅ8Ç©ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉoÊBÒǶÅgËpÊÉsŇ×sÐ`×sÃÅåÅ8ÒÇçÐÞ×sÃÊB×{ËsÅ8àÕÈÐÒ$ÔPëá×{ÒÐ×nÑgËsÐÉsÉsÕäÒà
ÊçÑpÃÕÈÎèëdÐáÒÇÊËsâÙ3ÂÄÃádÉ{×sÃÅ n
õ btVì
$їÐÓ\Ó\ÊÒǼñéÕäÆÈÆßÅgËpÊÉsÅ\×sÃÅ
ÆÈÊÉu× ïÉsÅ8ї×sÐËpÉßÐBÞV×sÃÅ dËÌÉv×tÑpÃÕÈÎ$ÙÂÄÃÅ §
õ btÖ<
ì ¾ 
lv
õ btVì { 
їÐÓ
ÓïÊBÒÇɁñéÕäÆÈÆÅ8ËÌÊÉvÅ\×ÌÃÅ ÆÜÊÉv× ÉsÅ8ї×sÐËpÉ{ÐÞß×ÌÃÅ dËÌÉv×åÑpÃÕÈÎTÊBÒǼ×ÌÃÅgÒ@ÅgËpÊÉsÅ
×sÃÅ\Å8Ò×ÌÕäËÌÅ\ÉvÅ6їÐÒdz
Ç tVÆÈÊÉvà xö
ÑpÃÕÈÎIØðÕÛÞÄÕÛ×{ÕÜÉoÎËsÅ6ÉvÅ8Ò×pݑÙåöß×v×sÅ8Ó\Î×sÕÈÒà×sÐ
ÅgËpÊÉsÅïÊ`ÒÐÒ óŗãÕÜÉu×ÌÅgÒׇÉvÅ6їÐÒdǼÑpÃÕäÎzÑgÊÒÒÐBׇËÌÅgÎPÐËsׇÊBÒzÅgËÌËÌÐË6ÔÃÐ ñGÅ8êÅ8ËnÊ
ÒÅgàÊ ×ÌÕäêÅåÒáÓåëdÅ8ËoÕÜÉnÎËÌÕäÒ×ÌÅ8Ç3×ÌÐ ÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÅ\Ð×sÃÅ8ËoÅ8ËsËÌÐËpÉ8ÔPÊÉ{ÇÅ8ÉÌїËÌÕäëPÅ8ǶÕäÒ
×sÃÅnޚÐÆäÆÈÐ ñéÕÈÒà×pÊBëÆÈÅÙ

QG 

=

,

(s 

g
) 3

OG1h1h/h1hs
Bs
/h/h1h/h
K=

h/h/hs 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨ 

‚ ¾

ú

õËsËÌÐË:tdÊBáÆä× tÅ6ÉsÑgËsÕÈÎ×ÌÕäÐÒ
‚ ò ÆÈÆäÅ8àÊB
Æ tVÆÜÊÉsà tö
ÊÇÇËsÅ6ÉsÉßËpÊBÒàÅÙ
€îqö)ÉsÅ8ё×ÌÐËÄñéÕä×sÃÕÈÒ3àÕÈêÅ8Ò ËpÊBÒàÅt×ÌÃÊ ×xÕÜÉ ¼ËsÕä×sÅ{íËÌÐB×ÌÅ8ї×sÅ8Ç$Ù  

3

v

v

ÉsÅ8ї×sÐË ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéÉvÐáËÌÑg|Å ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéëâ×Ì|Å ËxÑgÐáÒ×8ÍxÂÄÃÕÈÉnїÐÓ\Ó\ÊÒÇ3ñéÕÈÆäÆ
gÑ ÐÎâèëâ×ÌÅ|ËxÑgÐáÒ×\ëâ×ÌÅ8É\ÐBÞnÇÊ ×pÊçޚËÌÐÓ ÉvÐáËÌÑgÅ|ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ{×sÐzõõí xø
ÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒÉßÉu×pÊBËs×sÕÈÒàqÊB×ÄÉsÅ8ї×sÐËËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÙVÂÄÃÅnÒáӁëPÅgËÄÐBÞÏëâ×sÅ6ÉéїÐÎÕäÅ6ÇcÐË
ÐÒqÅ8ËsËÌÐË6ÔBÊoÒÅgàÊ ×ÌÕäêÅßÒáÓåëdÅ8ËñéÕÈÆäÆëPÅxÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙÖÂÄÃÅéÒÅ8àÊB×sÕÈêÅÄÅgËÌËsÐËÖÒáÓ
ëPÅgËpÉbÊBËÌÅéÇÅ8ÉÌїËÌÕäëPÅ8ÇåÕÈÒå×ÌÃÅÄ×ÌÊëÆÈÅéëdÅ8ÆäÐ ñ{ÙøyÎ×sÕÈÐÒdÊBÆÈÆäâÊ
їÐÓqÓïÊÒÇqÓ\Ê â
ÊÎÎdÅ6ÊBËyñéÕÛ×ÌÃÐá×{ÊBÒâ3ÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌÉ8ÔÕÈÒç×sÃÕÈÉnÑgÊÉvŇ×sÃÅ\ÉvÅ6ё×ÌÐQË ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéñéÕÈÆäÆ
ëPÅn×sÃÊB×yÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Çëâ`ÊqÎËÌÅgêÕÈÐáÉÄõ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ÊBÒdÇ ×ÌÃŇÉsÐáËpї…Å ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ
ÊÒÇzëâ×Ì|Å ËxÑgÐáÒׁñéÕÈÆäÆßëPÅ ×ÌÃÊ ×qàÕÈêÅgÒz×ÌЩÊÒǼ×sÃÊB×qÎËsÕÈÒ×sÅ8ÇzëâÔbËsÅ6ÉvÎPÅ8Ñ
×ÌÕäêÅgÆÈâÔÊçÎËsÅ8êÕÈÐádɁ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ØZÉvÅ8Å ëPÅgÆÈÐ ñtݑÙèÂÄÃÕÜÉåÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ$ÔbáÒÆÈÕäæÅ
×ÌÃŇõ їÐÓ\Ó\ÊÒÇÔñéÕÈÆÈÆ$Ó\ÐÇÕÛޚâ`×sÃÅåїÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉéÐÞ^×ÌÃŁÉsÅ8ÑgÐÒ
Ç tVÆÈÊÉvà xö
ÑpÃÕÈÎ$ÔÕäÞbÕÛ×yÕÈÉéÕÈÓ\ÎÆÈÕäÅ6Ç`ëâÉvÅ6ё×sÐË ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉßÎÆäádÉéëâ×Ì|Å ËxÑgÐáÒ×éëdÅ8ÕäÒàïÅ áÊBÆ
ÐˇàËÌÅ8ÊB×sÅgËo×ÌÃÊBÒz×ÌÃÅìGíî ÊÇÇËÌÅ8ÉÌJ
É btVì { 
ÙcötÒTÊ ×v×ÌÅgÓ\Î×å×sÐ3ñéËÌÕÛ×ÌÅ
ñéÕä×sÃʇëâ×s|Å ËxÑgÐáÒ×ßÐBÞ åÕÈÉGÒÐB×éÊBÒ ÅgËÌËsÐË8ÔÊBÒÇ ñéÕäÆÈÆPÑ8ÊBáÉsÅtÐÒÆÈâå×ÌÃÅ çÊBÒ
áÞðÊё×ÌáËsÅ8ËxÊBÒÇ yÅgêÕÈÑgÅ{ò #×sÐ\ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙ
õËÌËÌÐ:
Ë tÊáÆÛ× yÅ8ÉÌїËÌÕÈÎ×sÕÈÐÒ
‚ ò ÆäÆÈÅgàÊBa
Æ tVÆÈÊÉvà xö
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉßËÌÊÒàÅ
îqö)ÉvÅ6ё×sÐËÄñéÕÛ×ÌÃÕäÒ×ÌÃŇÊÇÇËsÅ6ÉsÉßËpÊBÒàÅy×ÌÃÊ ×éÕÜÉ ¼ËsÕä×sÅ{íËÌÐB×ÌÅ8ї×sÅ8Ç
€¾cøyÒÊåÞðÊBÕÈÆÈÅ8p
Ç bßâ×ÌÅníËsÐàËpÊBÓ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ

`

Lv

F=   

3

# L3
T

$ 

3
Mq 
3 ,

h/h/h1h 

h 

v 

k@mxõ v øL I ìéøL3(3çötm oôCÍ^ÂÄÃÅïÉvÅ6їÐÒdÇtô-î¾…î ÎPÐËs×nÐÒ¶×ÌÃÅBxÊBÕÜÇéáÒÒÅgË
ÑgÊBÒèëPÅ ádÉvÅ6Çz×sжÇÐ ñéÒÆäÐÊǼÎËÌÐàËÌÊÓ\É{ÊÒÇTÇÊB×ÌÊ3ÕÈÒ×sÐçÓ\Å8ÓqÐËsâ©ÞšËÌÐÓ Ê3ÃÐÉv×8Ù
ÂÄÃÕÈÉÖÎPÐËs×bÑgÊBÒqËÌá҇×ÌÃÅxÂtìGí? ò íèô÷Ïò í©ÎËÌÐB×ÌÐїÐÆÊÒÇ{×ÌÃÅéÂÏËÌÕäêÕÜÊBÆ"tVÕäÆÈÅéÂÏËpÊBÒdÉuޚÅ8Ë
íËsÐ×sÐїÐÆ^ØZÂ:tVÂÄíßÝbÕÜÉÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆÈÅÄޚÐË!d= ÆäÅé×ÌËÌÊÒÉvޚÅgË6ÙVÂÄÃËÌÅgÅtê ÊËsÕÜÊBëÆäÅxÊËsÅxÊ ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅ
×sЁŠPR Å6ё×GÇÐ ñéÒÆäÐÊÇ= ÆÈÅé×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8ËÌÉbޚËsÐÓ Ê‡ËsÅ8ÓqÐ×sÅxÃÐÉv×8ÙÖÂÄÃÅ8ÉsÅtÊBËÌÅé×ÌÃÅtËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅ
ÃÐÉv×bò ízÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÔ ×ÌÃÅÄÆäÐÑ8ÊBÆò íèÊÇÇËsÅ6ÉsÉßؚÐÞd×ÌÃÅ x 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgˑÝÖÊBÒǁ×sÃÅßÒdÊBÓ\ÅÄÐBÞ
×sÃÅ d= ÆäÅxÐÒq×sÃÅyËsÅ8ÓqÐ×sÅéÃÐÉu×b×ÌÃÊ ×GÕÈÉ×sÐ{ëPÅtÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇÅ8ÇÙVÂÄÃÅ8ÉsÅxê ÊBËÌÕÜÊBëÆÈÅ8ÉÖÃÊ êÅ
ÇŗÞðÊáÆÛ×ê ÊÆäáÅ6ÉÖÐBÞ$ì…h îbxì û Bh õ@Ø ‚8ú îÙ FG ¾Ù ‚8ú…{ Ù ‚ G Ý—Ô ìFh îbxì û t)
Ø ‚6ú îÙ FG ¾Ù ‚8ú|{ Ù î1g ¾Ý
ÊBÒÇE ? áÉsË0 ? ËÌÊÕÈÇ[ ? ÆäÕÈëp ? ËÌÊÕÈÇÙ ëÕÈÒåñéÃÅgËÌÅyÊBËÌÅé×ÌÃÅyËÌÅgÓ\Ð×sÅtÃÐÉv×Gò íIÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÔÆÈÐÑ8ÊBÆdò í
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉnÊBÒÇ©ËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅåÃÐÉu×@s ÉLd= ÆäÅq×sÐ3ÇÐ ñéÒx 
ÆäÐÊÇçËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙ\ÂÄÃÅ8ÉsÅïÇŗÞðÊáÆä×
ê ÊÆäáÅ8ÉnÊBËÌŁÇâÒÊÓqÕÜÑåÕäÒ¶×sÃÊB×8ÔÕäÞâÐá¶ÑpÃÊBÒàŇ×ÌÃÅgÓ ÔC×ÌÃÅgâ3ñéÕÈÆäÆÖËÌÅgêÅgËs×tëÊÑpæ×ÌÐ
×sÃÅ8ÕäËxÇÅgÞðÊBáÆä×xê ÊBÆÈáÅ8ÉéÊB×éÎdÐ ñßÅgËaÚ ÐÒcÐËÄñéÃÅ8ÒÅgêÅgËß×sÃÅ{ëdÐÐB×éÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËÄÕÈÉéÉv×ÌÊËv×ÌÅ8ÇÙ
ÂÄÃÅnޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà\їÐÓqÓïÊÒÇÉÄÓïÊBÒÊàÅy×sÃÅ6ÉvÅ{ê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅ8ÉÄÊÒÇE= ÆäÅo×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8ËÌÉ8Ù
v ÕÛ×ÌÁÒÐoÊBËÌàáÓ\Å8Ò×pÉgÔ6×ÌÃÕÈÉ
` öZn ËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅ|ËéÕÈÎËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ!n ÆÈÐÑgÊBƋËéÕÈÎËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉioFóo ÍN*
=

ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ©ÎËÌÕäÒ×ÌÉ8Ô$ÕÈÒ©ÃŗãÊÇÅ6їÕÈÓïÊBÆÚÔ×sÃÅïÇâÒÊÓ\ÕÈÑqËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅ\ÊÒÇ©ÆäÐÑgÊÆÖò í
ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉÏáÉsÅ8ǁëâ‡:
 tVÂÄízÊBÒdÇqô÷Ïò íÖÙBÂÏÐnÑpÃÊBÒàÅ×ÌÃÅÄËsÅ8Ó\ÐB×sÅßò ízÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ8Ô
ÅgãÅ6їá×ÌŇ×ÌÃÕÈÉnÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ3ñéÕä×séÐÒÆÈâ ÐÒÅqÊBËÌàáÓ\Å8Ò× G×ÌÃÅåò íÊÇÇËsÅ6ÉsÉåؚÕÈÒ
ÃÅgãÊÇÅ6їÕÈÓ\ÊÆÜÝÐBÞV×sÃÅoËÌÅgÓ\Ð×sÅnÃÐÉv×8ÙbÂ^ÐïÑpÃÊBÒàÅt×ÌÃÅ{ÆÈÐÑ8ÊBÆò í*ÊÇÇËsÅ6ÉsÉnØðÐBÞ
×ÌÃÅ tÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË‘Ý‘Ô ×sÃÅŗãÅ6їá×ÌÅ×ÌÃÕÈÉVїÐÓ\Ó\ÊÒÇ{ñéÕä×sÁ×uñGÐoÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉgÔ6×sÃÅ 
ËpÉv×nëPÅgÕÈÒà ×ÌÃÅïò í ÊÇÇËsÅ6ÉsÉoÐBÞß×sÃÅïËsÅ8ÓqÐ×sÅ\ÃÐÉuׁÊÒÇ©×sÃÅcÉsÅ8ÑgÐÒÇ©ëdÅ8ÕäÒà
×ÌÃŁò íÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉéÐÞb×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË6Ù éÅ8Ó\ÅgӁëPÅgËoëPÐB×süÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉéÓåáÉv×
ëPÅ{ÕäÒ ÃÅgãÊÇÅ6їÕÈÓ\ÊÆZÙ 

 

A 

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

G8h
ü

Zn =

$o !v 

= 
=

t ÆÈÅgÒÊÓ\Å óÍ *ÕÛ×ÌÃçÒÐcÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉ8Ô×sÃÕÜÉtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÎËÌÕÈÒ×pÉÄ×sÃÅ ÆäÅ8ÒÊBÓ\Å
ÐBÞd×sÃÅ ÆÈÅß×sÐ{ÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇ{ޚËÌÐÓ)×ÌÃÅéËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅGÃÐÉu×6ÙVÂ^Ð{ÑpÃÊBÒàÅG×sÃÅ ÆÈÅgÒÊÓ\ÅÔ
ÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâ\Õä×ßÊÉb×sÃÅyÊBËÌàáÓqÅ8Ò××sÐ{×ÌÃÕÜÉGÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÙ éÅ8Ó\ÅgӁëPÅgË6Ô×sÃÅyÎdÅ8ËsÓ\ÕÜÉ
ÉvÕÈÐÒdÉÐÒ\×ÌÃÕÜÉ ÆÈÅtÐÒï×sÃÅtËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅxÓïÊÑpÃÕÈÒÅÔӁáÉv×GëPÅyÉsŗ×G×sЁÊÆäÆÈÐ ñ1ËsÅ8Ó\ÐB×sÅ
 tÖÂÄí1ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉÄëâc×sÃÅ xÊÕÈÇ éáÒÒÅ8Ë8Ù
:
` íxÍbÂÄÃÕÜÉåÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇèñéÕÈÆÈÆßÎÕäÒàMØðÉsÅgÒÇIÊBÒTòsì çí;õßì nøËsÅ áÅ8ÉvׁÎÊÑpæŗ×
ÊBÒÇ×ÌÕäÓ\Å{×ÌÃŇËÌÅ8ÉsÎdÐÒÉsÅ6Ý×sÃŁËsÅ8ÓqÐ×sÅ{ÕÈÒ×sÅgËÌÒÅg×tÃÐÉv×8ÙßòóÞÖ×sÃŁËsÅ8ÓqÐ×sÅ{ÃÐÉu×
ËsÅ6ÉvÎPÐÒdÇÉgÔ×ÌÃÅ{Ó\Å8ÉÌÉsÊàÅ
ûBm
9 þ6' 
û
!1% ûO%A û-úrüßFFF
! ü&% û%ú ,!£ úû1F= ü%û . L .... @X
|
+ ú
ñéÕäÆÈÆoëdÅçÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$Ù)ÒÒ ÕÜÉï×sÃŶÒáӁëPÅgË`ÐBÞ{Ó\ÕäÆÈÆÈÕÈÉsÅ8ÑgÐÒÇÉ ÕÛ× ×sÐÐæIޚÐË ×sÃÅ
ËsÅ8Ó\ÐB×sÅ{ÃÐÉv×é×sÐïËÌÅ8ÉsÎdÐÒÇÙòóÞÖ×ÌÃŇËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅoÃÐÉv×tÇÐÅ8ÉéÒÐ×tËÌÅ8ÉsÎdÐÒÇñéÕÛ×ÌÃÕäÒ
‚ \ÉsÅ8їÐÒÇÉ8Ô×sÃÅ{Ó\Å8ÉÌÉÌÊBàÅ
ûBm
9 þ6' 
û
!1% ûO%A û-úrüßFFF
ü£þ‘£
+ û!"A üF= ü%û ; . ú|û
B!W9 ú
ñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙ
Ç ËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8Í^ÂÄÃÕÈÉÄїÐÓ\Ó\ÊÒÇcñéÕÈÆÈÆd×ÌËÌÊÒÉvޚÅgËGޚËsÐÓ ×sÃÅ
`  Év×ÌÊBËs× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉÅ8Òa
ËsÅ8Ó\ÐB×sÅnÃÐÉu×Ä×ÌÃŇÉu×ÌÐËÌÅ8Ç ÆÈÅgÒÊÓqÅnÕÈÒ×sÐcÊqëÆÈÐÑpæ ÐBÞ^Ó\Å8ÓqÐËsâ`Éu×pÊBËs×sÕÈÒàïÊ ×
Ç ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÙ)ÂÄÃŶÒáӁëPÅgË Ðއëâ×ÌÅ8É
` Éu×pÊBËs× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉïÊBÒÇ1ÆÈÕäÓ\Õä×sÅ6Ç*×sÐ@ÅgÒa
×sÃÊB×ñéÕäÆÈÆëPÅÄ×sËpÊBÒÉvޚÅgËÌËÌÅ8LJñéÕÈÆÈÆëdÅéÅ8ÕÛ×ÌÃÅgËÖ×ÌÃÅxÉsÕ 8ÅéÐBÞ×ÌÃÅéËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅ dÆäÅéÐËÖ×sÃÅ
ê ÊBÆÈáÅїÐÓ\Îá×sÅ6ÇnëâyÅ8ÒaÇ ËxÊÇÇËsÅ6ÉsÉ CÉu×pÊBËs× ËxÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ[ ‚ Ô8ñéÃÕÜÑpÃÅ8êÅgËÏÕÈÉ$×sÃÅ
ÆäÅ6ÉsÉsÐË6Ù *ÃÕäÆÜÉu×Ö×ÌÃÅxÇÊ ×pÊtÕÜÉÖëPÅgÕÈÒào×sËpÊBÒÉvޚÅgËÌËsÅ6ÇÔBÊoÇÐB×xØ È٠݁ñéÕäÆÈÆëPÅßÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç
ޚÐË$Å6ÊÑpÃnÎÊÑpæŗ×ÐÞÇÊ ×ÌÊß×ÌËÌÊÒÉvޚÅgËÌËsÅ6ÇÙ$öß×$×sÃÅÅgÒÇoÐÞÊéÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉvޚáÆ ×sËpÊBÒdÉuޚÅ8Ë8Ô
×sÃÅ{ÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞVëâ×ÌÅ8Éß×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8ËsËÌÅ8Ç`ñéÕÈÆäÆëPŇÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇÙbòóÞV×sÃÅn×ÌËÌÊÒÉvޚÅgËßÞðÊBÕÈÆÈÉ8Ô
ÊBÒ ÊBÎÎËsÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅyÅ8ËsËÌÐËÄÓ\Å8ÉÌÉÌÊBàÅoñéÕÈÆäÆ$ëPÅ{ÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇÙ
ÂÄÃÅyޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà{×uñßЁÅgãÊÓ\ÎÆäÅ6ÉGÉsÃÐ ñ1×ÌÃÅt×ÌËÌÊÒÉvޚÅgËßÐBÞ×sÃÅoËpÊBÕÜÇïëÕÈÒÊËsâ\ÊBÒÇ
×sÃŇ×sËpÊBÒÉvޚÅgËéÐÞ^×ÌÃÅ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8Ë É ëÕÈÒ3ÇÕÈËsÅ6ё×sÐËsâcޚËsÐÓ Ê\ËÌÅgÓ\ÐB×ÌÅoÃÐÉv×8Ù
ÂÄÃÅèËÌÅgÓ\ÐB×ÌżÃÐÉv× É3ò í ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ ÕÜÉ ‚8ú îÙ …¾Ù ‚8…ú { Ù ‚ ‚ Øóì …î|béì ûû ݑÔy×sÃÅ
xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË Éò íTÊÇÇËsÅ6ÉsÉÕÈÉ ‚8ú îÙ F¾Ù ‚8…ú { Ù î ØÚì …î|bxì û ì { ÝÖÊÒÇq×sÃÅé×uñGÐ 
ÆÈÅ8É$ÑgÐÒÑgÅgËÌÒÅ8ÇoñéÕÈÆäÆBëPÅ áÉvË ËpÊBÕÜÇ ÆäÕÈë ËpÊBÕÜÇÙ ëÕÈÒtÊBÒÇ áÉvË ËpÊBÕÜÇ ÆäÕÈë ËpÊBÕÜÇÙ ËÌÑ
ؚËpÊBÕÜǶëÕäÒÊËsâçÊÒÇ ëÕÈÒ¼ÇÕäËÌÅ8ї×sÐËÌâ3ËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×sÕÈêÅ8ÆäâݗÙ\ÂÄÃÅqËpÊBÕÜÇÙ ëÕÈÒ ÆÈÅ\ñéÕäÆÈÆ
ëdÅ`ñéËsÕä×v×ÌÅgÒèÕÈÒ×sÐ3×ÌÃÅcëÊÒæ©Ð
Þ °dÊÉsÃzËÌÊÓ Év×ÌÊËv×ÌÕäÒàçÊB×åÊÇÇËsÅ6ÉsÉnëÞðÑ ‚
ÊBÒÇ`×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇ$Ù ËpÑ dÆäÅ{ñéÕÈÆäÆÏëdÅ{ñéËÌÕÛ×s×sÅ8Ò`ÕÈÒ×sÐ\×sÃÅn×uñGÐïїÐÒÉsÅ8їá×sÕÈêÅoëÊBÒæÉÄÐÞ
°dÊÉsÃËÌÊÓYÊ ×tÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉGëÞðÑ {
ÊBÒdÇ`ëÞðÑ Ñ Ù
`

=

"

% 

3 

& 

@q

›

§

h

!=

›

+= 

v

p

FC 

s Ds

O=

H Ms ?
Ms
G
h h
g 
 @s
G
.h/h h
= 
? $? [? p?
%? $? [? p?
U?
(=
h1h/h1h
Q=
h h/h1h
h Mh/h1h
¨|¨|©i©iª_ª_«a«a¬ ¬ ­+­B½¨|®6¹a¯º@©M°a°a±E© ¹ˆ©$±0²@©$²ˆ¯µ ¬@¹0°a»M®$³|¯*¶M©E¹ˆ©$±|²@´ ¯³Bµ©$¼D¶_²@¯*¯¬ µK¶_¯*¬ ²|©0·J¸¹aº@°a© ¹ˆ©$²@¯µ ¹0»M¯*¶M¹ˆ©$²@¯µ¼D¶_¯*¬ ­
¨|¨|©i©iª_ª_«a«a¬ ¬ ­K­K¾+Æ ¿0À0Á|Â$¿0Ã0Ã0ÄE¿0À0Á|Â$¿0Ã0¿0Å
³ˆ¬$µ6¯*¬$ȳ Éi´M«B©$³|Ê|º ³ °a±¼0¼0¼
ËǨ|©i«ˆª_±K«a¬ ©$­K³ °iÌMÐ+«a¬@Å0°ˆÀ0³Ï0À0À0²|À0®0À0±$ÀE³|©EÅ0À0À|Ï|Í$®0À0®0À0®0À0®0À@® ÎiÏTª.°
¨|©iª_«a¬ ­KÑB¶$®MÉ ÎiÀ0À0À0ÀÒ¨0³|©$² °ˆ³K±|´ ³B½M»|² °i´+Ñ0Ñ0Æ|ÓMÔaÕ²|µ0µ0©$³ °0°B® «ˆ©+©$²@¯µ¼D¶_¯*¬E± «A¶ ³E°a± «ˆ©$³|µ$­
×Ö0À0Ö À0À0À 

S Seh†ª,eqüVþh ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeh ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
‚ G ‚
¨|Ä|©iÂ|ª_Ù$¾$«a¬ À ­KØK¶$®MÉ ÎiÀ0À0À0À+Å0À0Ï0À0À0À0À0ÀEÄ|Â|Ù$¾$ÀÒ¨ É|«aÌ$·+µ «aÚ0¬M»0«|²|µ$³|µ©$²@¯µ¼D¶_¯*¬)¯*¬$± «A® »|² °i´ ­
¨|¨|©i©iª_ª_«a«a¬ ¬ ­­E¨ˆ¬M«aÚ+±0©$²ˆ¬@°a®$³|©E±|´ ³K©$²@¯µE¹a¶_¯*¬Eµ6¯©$³ Éa± «ˆ©0·(¸¹aº@°a© ¹ˆ©$²@¯µ ¹0»M¯*¶M¹ˆ©$²@¯µ¼t©MɈ­
¨|¨|©i©iª_ª_«a«a¬ ¬ ­K­+½¾+¿0¹aº@À0Á|°aÂ$© ¿0¹ˆ©$Ã0Ã0²@Ä+¯µ ¹0¿0»MÀ0Á|¯*¶MÂ$¹ˆ¿0©$Ã0²@¿0ůµ¼t©MÉ
¨|Ç ©i³ˆª_¬$µ6«a¬ ¯*¬$­+ÈÆ ³ Éi´M«B©$³|Ê|º ³ °a±¼0¼0¼
˨|©i«ˆª_±K«a¬ ©$­+³ °iÌMÐ+«a¬@Å0°ˆÀ0³Ï0À0À0²|À0®0À0±$À+³|©+Å0À0À|Í$Ï|®0À0®0À0®0À0®0À@®ÎiÏAª.°
¨|©iª_«a¬ ­+ÑB¶$®MɈÀ0Å0À0À0ÀÒ¨0³|©$² °ˆ³+±|´ ³B±|ÚM«+É|«a¬@°ˆ³ Éiº$±6¯Û$³E¶M»0«$ÉiÜ@°K«ˆ®B® »|² °i´©$²ªÚ0´ ³|©$³K©$²@¯µ¼t©MɈ­
ݨ|©iÀ0ª_À0À«a¬ ­+ÑB¶$®MɈÀ ɈÀ0À0ÀÒ¨@¯ˆ°± «A¶ ³E°a± «ˆ©$³|µ$­
ݨ|©iÀ0ª_À0À«a¬ ­KØK¶$®MɈÀ0Å0À0À0À+Å0À0Ï0À0À0À0À0À Ý À0À0ÀÒ¨ É|«aÌ$·+±|´ ³K®6¯©M°a±EÀ|Í Ý À0À0ÀA¶$·0±$³ °ˆ­
ݨ|©iÀ0ª_À0À«a¬ ­KØK¶$®MɈÀ ɈÀ0À0À+Å0À0Ï0À Ý À0À0À Ý À0À0ÀÒ¨ É|«aÌ$·+±|´ ³B¬ ³|Í0±+À|Í Ý À0À0ÀB¶$·0±$³ °ˆ­
ݨ|©iÀ0ª_À0À«a¬ ­
v Õä×sÃÐá×{ÊBÒçÊËsàá,
Þ ôÒÐ öxß ì# ‚ î¾/G8g ÍíËÌÕäÒ×ÌÉ\? Ésŗ×ÌÉx×sÃÅåÉvÅ8ËsÕÜÊBÆ^ÒáӁëPÅgË6Ù*
} ©¨

Ó\ÅgÒ×n×sÃÅ\ÑgáËÌËsÅ8Ò×{ÉsÅgËÌÕÈÊÆVÒáÓåëdÅ8ËnñéÕäÆÈÆbëdÅïÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$Ô$ÕÛÞßÒÐ3ÉvÅ8ËsÕÜÊBÆVÒáӁëPÅgË
ÃÊÉßëdÅ8ÅgÒ ÉvÅg×ß×ÌÃÅgÒ ÒÐ×sÃÕÈÒàqÕÈÉÄÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$ÙVòóÞV×sÃÅgËÌÅoÊÒâ\×ÌËÌÊÕäÆÈÕÈÒàqÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉ
ÊBÞ ×sÅgË ôÒÐ їÐÓqÓïÊÒÇÔ×ÌÃÅgÒI×sÃÕÈÉïñéÕÈÆÈÆéÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sÅ×ÌÃÊ ×\×sÃÅ8ÉsÅ ÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉ
ÊËsÅn×ÌÐcëdÅqÉvÅg×tÎPÅgËÌÓ\ÊÒÅgÒ×ÌÆäâ ÊÉyÊcÉvÅ8ËsÕÜÊBÆÏÒáӁëPÅgË6Ùxö ÉvÅ8ËsÕÜÊBÆ^ÒáӁëPÅgËyÓ\Ê â
ÐÒÆäâëPÅåÉsŗ×tÐÒїÅÔ×sÃÅgËÌÅÊ Þ ×ÌÅgËyÊÒâÊB×v×sÅ8Ó\Î×t×ÌÐ ÉvÅg×oÊÒÐB×ÌÃÅgËxÐÒŇñéÕÈÆäÆVëPÅ
ÕÈàÒÐËsÅ6Ç ÊBÒÇ ×ÌÃÅåÑgáËÌËsÅ8Ò×oÉvÅ8ËsÕÜÊBÆ^ÒáӁëPÅgËtÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$ÙtòóÞb×sÃÅqÉsÅgËÌÕÈÊÆ$ÒáӁëPÅgË
ÃÊÉx×ÌÐ ëPŁËÌÅ ÉvÅg×t×ÌÃÅgÒ¶×sÃy
Å °dÊÉsÃËpÊBÓÒÅgÅ6ÇÉy×sÐ ëPŁËÌÅgëÆäÐ ñéÒ¶ÊÉxÕäÞÕä×oñßÅgËÌÅ
ëËpÊBÒdǁÒÅ8ñ{ÙVmtÐB×ÌÅG×ÌÃÊ ×ñéÃÅgÒïÉvÅg×v×ÌÕäÒào×ÌÃÅÄ×sÃÅxÉsÅgËÌÕÜÊBÆÒáӁëPÅgËÖޚÐËÖ×sÃÅ ËpÉv×
×ÌÕäÓ\ÅÔ×sÃÅtŗãÊї×VޚÐËsÓïÊB×ÐBÞP×sÃÅtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇåÕÜÉbêÅ8Ësâ‡ÕÈÓ\ÎdÐËv×pÊBÒ×8ÙÖÂÄÃÅ8ËsÅéñéÕÈÆäÆ
ëPÅïŗãÊї×sÆÈâ¶ÐÒÅïÉvÎÊїÅïÊ Þ ×ÌÅgË{×ÌÃÅï×ÌÃÅcїÐÓqÓïÊÒÇ ôÒÐ ÈÔ^Ê Þ ×ÌÅgˇñéÃÕÈÑpü×sÃÅ
ÒÅgã× ‚ îåÎËsÕÈÒ×ÌÊëÆäÅ{ÑpÃÊËÌÊё×ÌÅgËpÉGÊËsÅo×ÌÊæÅ8ÒÊÉ×ÌÃŇÉsÅgËÌÕÈÊÆÒáӁëPÅgË6ÙVòóÞV×sÃÅgËÌÅ
ÊËsÅqÆäÅ6ÉsÉy×ÌÃÊBÒ ‚ î`ÑpÃÊBËpÊї×sÅ8ËÌÉqؚëPŗޚÐËsÅq×sÃÅ\Ñ8ÊBËÌËsÕÜÊBàŁËÌŗ×ÌáËsÒPݑÔ×ÌÃÅgÒ¼ëÆÜÊBÒæ
ÑpÃÊËÌÊё×ÌÅgËpÉGÊËsÅnÎÊÇÇÅ8Ç`ÐÒ`×sÃÅ{ËsÕÈàÃ× óÃÊÒÇ`ÉsÕÜÇÅÙ
òó×ÄÕÈÉßÉsáààÅ8Év×sÅ8Çï×sÃÊB×ßʁÉsÅgËÌÕÜÊBÆPÒáӁëPÅgËßëdÅoÒЁàËsÅ6Ê ×ÌÅgË×ÌÃÊBÒ ‚ ‡ÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉ
ÊÒÇ©ÑgÐÒÉsÕÜÉu×{ÐBÞÄáÎÎPÅgËåÑgÊÉsÅ\ÆäÅg×v×ÌÅgËpÉgÔÏÇÅ8їÕÈÓïÊBÆÇÕäàÕÛ×pÉ{ÊBÒǼÐÒÆäâ¶ÊÆÈÕäÓ\Õä×sÅ6Ç
ÒáÓåëdÅ8ËtÐBÞÉsÎPÅ8їÕÜÊBÆÖÑpÃÊËÌÊё×sÅ8ËÌÉéÉsáÑpöÊÉ PÐË äÙ yÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉgÙxÂÄÃŁÓïÊBÕÈÒ
ËpÊBÕÜǁÑgÐÇÅGñéÕÈÆäÆ×ÌËsáÒÑgÊB×sÅG×sÃÅéÉsÅgËÌÕÈÊÆÒáÓåëdÅ8ËÖ×sÐ ‚ oÑpÃÊBËpÊї×sÅgËpÉ$ÕäÞPÊyËÌÅgêÕÈÉsÕÈÐÒ
ÆÈÅgêÅgÆoÕÈÉÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×8ÙKÂÄÃżÓïÊBÕÈÒ ËpÊBÕÜÇїÐÇÅ©ñéÕäÆÈÆÚÔyÕäއ×sÃÅ©ËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ ÆÈÅgêÅgÆoÕÈÉ
ÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×6Ô6ÊÎÎdÅ8ÒÇo×sÃÅËÌÅgêÕÈÉsÕÈÐÒnÆäÅ8êÅ8ÆÕÈÓqÓ\Å6ÇÕÈÊB×sÅ8ÆäânÊ Þ ×ÌÅgË$×ÌÃÅÉsÅgËÌÕÈÊÆBÒáӁëPÅgË
ÊÒÇçÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×y×sÃÅïїÐӁëÕÈÒÅ6ÇçÉu×ÌËsÕÈÒà ÊÉt×sÃÅïÉsÅgËÌÕÈÊÆÏÒáÓåëdÅ8ËoÕÈÒzÊBÒçÕÈÒ áÕÈËsâ
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÙ

>s [s

$

Šs s

=

i

%s ˆs Ts Ds
h

h 

q

Þ éÅ8ê*ö‡ÍßíËsÕÈÒ×ÌÉ?èÉsŗ×pÉc×ÌÃÅ©ëPÐÊËÌÇ1ËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒ*ÆÈÅgêÅgÆÚÙ]v*Õä×sÃÐá×3ÊBÒÊËsàá,
Ó\ÅgÒ××ÌÃÅtÑgáËsËÌÅgÒ×ËÌÅgêÕÜÉvÕÈÐÒqÆäÅ8êÅ8ÆñéÕäÆÈÆëPÅxÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇïÊÉÊBÒ\áÎÎPÅgËßÑgÊÉvÅéÆÈŗ×s×sÅgË
ؚޚËsÐӏs öHs ×sÐs r s ݑÙòóÞÖÕÈÓqÓ\Å6ÇÕÈÊB×sÅ8Æäâ ޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒàå×sÃÅBs é 
ÅgêNs ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ×sÃÅgËÌÅ
ÕÜÉyÊ ÉvÎÊїŁÊÒÇçÊcÉsÕÈÒàÆÈŇáÎÎPÅgËnÑgÊÉvŁÆäÅg×v×sÅ8Ët×ÌÃÅgÒ¶×sÃÕÜÉyñéÕäÆÈÆ^ÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sŁ×sÃÊB×
×ÌÃÕÈÉåËÌÅgêÕÈÉsÕÈÐÒzÆäÅ8êÅ8ÆÕÜÉ{×sЩÉvÅg×åÎPÅgËÌÓ\ÊÒÅgÒ×ÌÆäâÙçÂÄÃÅcËÌÅgêÕÈÉsÕÈÐÒèÆÈÅgêÅ8ÆÑgÊÒTëPÅ
ÕÈÒїËÌÅ8ÊÉvÅ6Ç)ؚÅÙ àdÙ;ޚËÌÐÓ ö G×sÐ
ß×sÐ ì ßŗ×ÌÑ٠ݗÔtëá× Ñ8ÊBÒ ÒÐ×`Å8êÅgËëPÅ
ÇÅ6їËÌÅ8ÊÉvÅ6ÇÙ

às %s Zs ßLs Zs s 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

G

ü

‚ 5î

k yòuöQánmoønôÂÄòsìÄôÍ
ãh/h1hHo
á ÅgÒÅgËpÊBÆdޚÐËÌÓ

ÐÞ^ʁÇÕÈÊàÒÐÉu×ÌÕÈÑxÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇcÕÛ×ß×sÃÊB×ßÕÜÉGÕÛ×ÄÎËÌÅ8їÅ6ÇÅ8ÇcëâïÊÒïã 
Ê ÒÇ{×ÌÃÅgÒåÕäÓ\Ó\Å8ÇÕÜÊ ×ÌÅgÆÈânޚÐÆÈÆäÐ ñßÅ8Çnëâ{ÊyÃŗãÕ óÇÅ6їÕÈÓïÊBÆÒÐÙ 3ÐÉv×VÇÕÜÊBàÒÐÉv×sÕÜÑgÉÏñéÕäÆÈÆ
ÆÈÐÐÎ ÎdÅ8ËsÓïÊÒÅgÒ×sÆÈâcËÌÅ áÕÈËsÕÈÒà\ÊqÎdÐ ñßÅgËÄÐ ÐÒÑgâїÆÈÅy×ÌÐcÉu×ÌÐÎ`×sÃŇÇÕÈÊàÒÐÉu×ÌÕÈÑÙ

F 
3
.R?
Þ ãh/h/hÑpÃÕäÎÏÍv*ÕÈÆäÆÑgÐÒ×sÕȂ ÒáÊBÆÈÆäâ\ÊÉÌÉsÅgËs× ?{ÇÅ óÊÉsÉsÅgËs×Ó\ÐÉv×ÄôdìÄôòbëáÉßÉvÕÈàÒdÊBI ÆÜÉgÙ
ÂÄÃÅ8ÉsŶÕÈÒÑgÆäáÇÅ) Lß h_ gÔéòa?øåÔx 
õ<jåÔéì ?. ÔxôõG÷Ô ¶3 ôqá Ô t ôÂnÔéötì Ô
ßéôùåÔPöbÂém‡ÙdÂÄÃÅH tíOhïÊBÒÇ yí ‚ ØðÕZÙ ÅÙßÎÊBËÌÕä×uâcëÕä×ÌÉpÝéÑgÊÒÒÐB×tëPŇÊÉÌÉvÅ8Ëv×L?
ÇÅ$ ÊÉÌÉsÅgËs×sÅ8Ç ÕäÒ×ÌÃÕÈÉéÞðÊÉsÃÕäÐÒ$Ù
Þ ãh/h ‚ ÑpÃÕÈÎ$Í"v*ÕÈÆäÆÏÑgÐÒ×sÕÈÒáÊBÆÈÆÈâ ÊÉÌÉvÅ8Ëv×å? ÇÅ$ ÊÉÌÉsÅgËs×ßÓ\ÐÉv×yôìÄôòßëáÉéÉsÕÈàÒÊÆÈÉ
ÕäÒqÉvádÑpÁÊxÞðÊÉvÃÕäÐҁÊÉÏ×sÐoÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ×sÃÅGÒáÓåëdÅ8ËVÐÞ×sÃÅéôìßö1їÐÒÒÅ6ё×sÐË$×ÌÃÊ ×
×sÃÕÜɇÎÕäÒTñßÐáÆÈǼëPÅ`їÐÒÒÅ6ё×sÅ6Ǽ×sÐdÙ ÂÄÃÕÈÉåїÐáÒׇÕÜɇñ{Ù Ë6Ù ×6Ù ×sÐ ×sÃÅ`÷$õO ‚
ÊBÒǶ÷$õ#T
îïñéÃÅ8Ò3áÉsÅ8Ç ×ÌÐï×sËÌÕäààÅ8ËtÊ ÉÌїÐÎdÅ ØðÐÒ ×ÌÃŇÞðÊÆäÆÈÕäÒà Å8ÇàÅ6ݗÙéõÊÑpÃ
їÐÓqÎÆäÅg×sŁàËsÐáÎ ÐBÞÖ×sÅ8ҶїÐáÒ×ÌÉyÊBËÌŁїÐÊBÆÈÅ8ÉÌїÅ8Ç`×ÌÐïÞðÊÑgÕäÆÈÕÛ×pÊ ×ÌÅåїÐáÒ×sÕÈÒàcÐÒ
Ê\ÉsÑgÐÎPÅÙÂÄÃÅ{їÐáÒ×ÌÉéÊËsÅÍ 
¥ ³‘ ”—Œ Á
±¥ ‘ 6 ´
±6§ ‘ 6 £
´â‘ 6 ¥6¥
§ ‘ 6 ¥ £
¥—ª ‘ ‹B”6’
± ± ‘ 6B ²
±6¤ ‘  Ž¥*˜ã8± ›
¤ ‘ 6B ¤
¥‘² ‘ “B”8•)˜ã ¥ ›
±6¨ ‘ 6 ª
¨ £‘ 6 ¥—ª
¥ £‘ 6B§
¥ ´‘ Š °M”
± ³‘ 6 ³
¨¥ ‘ 6¥ ³
¥¥ ‘ ¾
¥‘§ ‘ B ” ä
± ª ‘ 6B ¨
¨ ± ‘ 6 ¥‘¨
¥—± ‘ “ Œ/å
¥‘¤ ‘ Š6•6‰
±6² ‘ 6 ±
¨ ¨ ‘ 6 ¥—±
¥‘¨ ‘ ° ¾ 
± £‘ 6Ž £ ˜6ã ± ›
± ´‘ 6 ¥
mxÐ×sÅc×ÌÃÊ ×å×sÃÅt 
ô ÆÈÕäÒũؚÓïÊËsæÅ8ÇT5 ‚ ÊëdÐ êÅ6ÝnÕÜɇÎáÆÈÉsÅ8ÇTÐÒÆÈâ©ÐÒїÅÊ Þ{
×sÅ8Ën×sÃÅïÆÜÊÉvׇÎÕÈÒ©ÕÜÉ{ÎáÆÜÉsÅ8ÇMؚÕÚÙ ÅcÊBÞ ×sÅgËT ß ‚ îÝoÊBÒǶ×sÃÊB×{×sÃÅïÎdÊBËÌÕÛ×uâ3ÆÈÕäÒÅ8É
ؚÓïÊBËÌæÅ6Ç`ÊÉt5îåÊBëPÐ êÅ ÝGÑ8ÊBÒÒÐB×éëPÅ{ÎáÆÜÉvÅ6ÇÙ
Þ ãh/…h î ÇÉu×QËxÊÇÇËåÉvËpÑËxÊÇÇË{ÆÈÅgÒà×sÃ$ÍïìßÊBÆÈÆÈɇ×sÃÅì;ÆÈÕäëËÌÊËsâ©ËsÐá×sÕÈÒÅïÓ\ÅgÓ
Mq

їÎâïñéÕä×sÃ`×sÃËÌÅgÅnÊBËÌàáÓ\Å8Ò×pÉÐÞ^ÇÅ6Éu×ÌÕäÒÊB×sÕÈÐÒÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ8ÔÉsÐáËpїÅoÊÇÇËsÅ6ÉsÉßÊBÒÇ
ÆäÅ8ÒàB×ÌÃèØðÊBÆÈÆÕÈÒÃŗãݑÙ
ã |¾oî 
ÊÒÇTã oî
VÍ3Â^ñGÐzїÐÓqÓïÊÒÇÉ\ÊBËÌÅ áÉsÅ8Ç
×sРŗãÅ8ËÌÑgÕÈÉsÅ ÄÊ ×s×sÅ8Ësâ ÄÊÑpæÅ8Ç óáÎ xö TÙÏÂÄÃÅåã |¾`їÐÓ\ÓïÊBÒdǶñéÕÈÆäÆbÉsŗ×
×sÃÅ ÓqÅ8Ó\ÐËÌâçËÌÊÒàÅcÊÉ{ÉváààÅ6Éu×ÌÅ8ÇzÊBëPÐ êÅÙ ÂÄÃÅïê ÊBÆÈáÅïÐ
Þ î
ÕÈɁÐÒÅ
ÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒIÎÊÉv×q×sÃÅ ÆÜÊÉv×qáÉsÅ8

Ç °dÊÉvÃIÓqÐÒÕä×sÐË\Ó\ÅgÓ\ÐËsâzÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ$Ô 
ÕÜÉ
×sÃÅoÆÜÊÉv×ßÓ\ÅgÓ\ÐËsâqÆäÐÑ8Ê ×sÕÈÐÒ ÐBÞ { 3ë ÐÞ xö
ؚ×sÃÕÜÉßÆÈÊB×v×ÌÅgË àáËsÅoÑgÊBÒ ëdÅ
ê ÊBËÌÕäÅ6Ç ÊÑ8їÐËÌÇÕÈÒà×sÐ\Ê ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅ xö
Ó\Å8ÓqÐËsâݗÙÖÂÄÃÅ xö kÉv×ÌÊËv×ÌÕäÒà
Ê × qñéÕÈÆäÆëPÅ{Ó\ÐÇÕ Å6Ç`×sÐcїÐÒ×ÌÊBÕÈÒ¼Í
.. _ . L f .
ýBa
A þ . Ì. L f =d
.
. G_ . L  
ýBa
A þ $ Ì. L 

. Q_ . L ....
ú S
$ hÌ5? û !di
. _ . L . ...
ýBa
A þM… ü Ì. L ...
÷$ÐÑgÊB×sÕÈÐÒ ïÕÜÉé×ÌÃÅåÉv×ÌÊËv×xÐÞb×sÃŁËsÅ6Éu×pÊBËs×tÎÉsÅgáÇÐ ÕäÒ×sÅ8ËsËÌáÎ×yÃÊBÒÇÆäÅ8Ë8ÙéÂÄÃÅ
ã 3ÑgÐÓ\ÓïÊBÒǼÕÜÉ{×sÃÅgÒèáÉsÅ8ÇzÊ Þ ×ÌÅgËåËsÅ6Éu×ÌÐËÌÕäÒàÎPÐ ñGÅ8Ë{×sÐçÑpÃÅ6ÑpæçޚÐË{×sÃÕÜÉ
ëÕä×qÎÊB×v×ÌÅgËÌÒ$Ù©òó×qÕÈÉåÕÈÓqÎPÐËs×ÌÊÒׁ×sÃdÊ ×q×sÃÅÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pɇàÕÈêÅ8Òz×sЩã |¾3ÊËsÅ
ŗãÊї×sÆÈâç×ÌÃÅcÉsÊÓ\Å\ÊÉn×sÃÐÉsÅïàÕÈêÅgÒ©×sÐ ã ÙcötÒâ¶ñßÐËpÇÉnÇŗ×ÌÅ8ё×ÌÅ8Ǽ×ÌÃÊ × 

h1h.G /h/h1h/h/hRpRpR
Þ h/h .h1h/h/h1h>RpR[R
Tß ß (L 3 
h

 

h/h.G

Jh



8š,

`=
Mš Ÿ,
¡ 1 Mš
¡

;

;

;

;

3  3
L 3 

5 "æ
< 
5 æ 
<
5 æ
)<
æ
< 
h1h.G

,h1h

/h/h1h/h/h
"RpR[R 
= 
L 3 

h/h 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

G

} ©¨

FR

‚ F¾

FR

ÊËsÅxÇÕ CÅgËÌÅgÒ×GÊBËÌÅéÎËÌÕäÒ×ÌÅ8ÇÔÕÛÞ×ÌÃÅgËÌÅtÊBËÌÅéÒЇÇÕ CÅgËÌÅgÒÑgÅ8Éb×ÌÃÅgÒïÒÐB×sÃÕäÒà`ؚëá×
×ÌÃÅ{Òŗã×éÎËÌÐÓ\ÎבÝßÕÈÉéÎËsÕÈÒ×sÅ8Ç$Ù

k@moøoÂÄõxÍ$öyÉoÊÉsÕÈÇÅ\Å RPÅ6ё×nÐBÞ×ÌÃÅïÊBëPÐ êŇÅgãÅ8їá×sÕÈÒà ×ÌÃÅïÊBëPÐ êÅåËsÅ6Éu×pÊBËs×yÎÉsÅgáÇÐ
ÕäÒ×sÅ8ËsËÌáÎ×3ÃÊÒÇÆÈÅgË ÐÒËÌÅ8Év×sÐËÌÕÈÒà@ÎPÐ ñGÅ8Ë8ÔoÆÈÐÑ8Ê ×ÌÕäÐÒWhMñéÕäÆÈÆ{ëPÅèÎÊ ×pÑpÃÅ8ÇñéÕÛ×ÌÃ
h ã%¾ì ‚ öh/h1h/G
h ×sÐtÎËsÅ8êÅ8Ò×^ÓqÅ8Ó\ÐËÌât×ÌÅ8Év×ÌÉVÊBÒLJÊá×sÐëdÐÐ×sÕÈÒàé×sÃÅÓïÊBÕÈ҇ËpÊBÕÜÇ{їÐÇÅÙ
ÂÄÃÕÈɇޚÅ8ÊB×sáËÌÅcÑgÊÒ¼ëPÅ ËÌÅ$ó ÅgÒdÊBëÆÈÅ8Ç©ëâ¼ÇÅ8ÎdÐÉvÕä×sÕÈÒàJh ÕÈÒ×sÐçÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒUè
h ؚÕÚÙ ÅÍé ÎÆh
h é ݑÙ
"
‡ˆ‹‰ˆ¦öÖ/
çÃ'¼:ÁzÃvÄvMÂД>Ÿ˜iF
è ›"èè1é µ)Æêié5è ¡\5è ˜]ž–µ,™,zë µ·œ#ì ˜ ™"œ!zë Ÿ›™"›
k ôùomnøyíGôòvôCÍdËsËpÉu×ÌËÌÊїÅZ ÞÖÓ\ÐÒÕä×sÐËË = ÆÈÅn ó ë ëPÑgÒ×ao#n Ú ê8o
I
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡Í^ËsËpÉv×sËpÊїÅqñéÕÈÆäÆÇÕÈÉÌÊÉÌÉvÅ8ӁëÆÈÅq×sÃÅïÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒà ÇÊ ×ÌÊ ÑgÐÆÈÆäÅ6ё×sÅ6Ç
ëâTÉÌÑgÉsÕÈÃÎӇ×ÌË\ñéÃÕÈÑpÃIÃÊÉqëPÅgÅ8ÒT×sËpÊBÒdÉuޚÅ8ËsËÌÅ8Çz×ÌмʩÃÐÉu×\êÕÈʼÉsÉsÓ\ÐÒ$ÙèËÌËpÉu×ÌËÌÊїÅ
ñéÕäÆÈÆPÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆäÆÈâ\ÊBÒÊÆäâgC ÅyÊBÆÈÆPÉÌÑgÉsÕËÌÅ8ÊÇÉÊÒÇ\ÆäÐÐæÞšÐËßÉsÅMq áÅ8ÒїÅ6ÉÐBÞËÌÅ8ÊÇÉÊÒÇ
ËsÅ8ÎdÐËv×{×ÌÃÅgÓ Ù3ÂÄÃÕÜɇËÌÅgÎPÅ8Ê ×ÌÕäÒàçÉvÅ@q áÅgÒÑgÅïÕÈÉ{ËÌŗޚÅ8ËsËÌÅ8Ç©×ÌÐçÊɇÊUs ÒÊB×sáËpÊBÆËÌÅ8ÊÇ\Ès Ù
ÂÄÃÕÈÉyÇÊ ×pÊcÑgÊÒ ëdŁ×sÃÅ8Ò3áÉvÅ6ÇޚÐËoÊïÓ\ÐËÌÅ{ÐÎ×ÌÕäÓïÊBÆVїÐÒ,= àáËÌÊB×sÕÈÐÒÐBÞÖ×sÃÅåËÌÊÕÈÇ$Ù
ÂÄÃÅïÒÊ ×ÌáËpÊBÆbËÌÅ8ÊÇÉ{ÊBËÌÅåËÌÅgÎPÐËs×sÅ6ǶêÕÜÊÊ3Év×ÌÊËv×ÌÕäÒàëÆäÐÑpæ¶ÉsÕF8C ÅqޚÐÆÈÆäÐ ñßÅ8Ç©ëâç×sÃÅ
×sÐB×pÊBÆxÆÈÅgÒàB×sÃ)ØðÕäÒ1ëÆÈÐÑpæÉpÝåÐBÞo×sÃÅ3ÒdÊ ×sáËÌÊÆéËsÅ6ÊÇÔßÃÐ ñYÓïÊÒâ@ËsÅ6ÊÇÉ\ÓïÊÇÅ3áÎ
×sÃŇÒdÊ ×sáËÌÊÆ$ËsÅ6ÊÇ ÊBÒdÇ+d= ÒÊBÆÈÆäâ`ÃÐ ñÓ\ÊÒâc×sÕÈÓ\Å8ÉtÕÛ×tÐÑ8їáËÌËsÅ6ÇÙGöß×t×sÃŇÅ8ÒÇ×sÃÅ
ÒáӁëPÅgËcÐÞnÒdÊ ×sáËÌÊÆéËsÅ6ÊÇÉqޚÐáÒÇ*ÊBËÌÅ ÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç1ÊBÆÈÐÒàèñéÕä×sÃ1ÃÐ ñÓïÊBÒâ@ñßÅgËÌÅ
ÆäÐÐæÅ8Ç ÞšÐËéÊBÒdÇ`ÃÐ ñÓïÊBÒâcÊї×sáÊÆäÆÈâcÅgãÕÜÉv×sÅ8Ç$Ù!G
ß â`ÇŗÞðÊáÆÛ×xáÎ`×ÌÐ>î/g û ÇÕFPR Å8ËsÅ8Ò×
ÒÊ ×ÌáËÌÊÆËsÅ6ÊÇÉÖÑgÊÒåëPÅéÉsÑ8ÊBÒÒÅ8ǁޚÐË6ÔBëá×bÕäÞPÓ\ÐËÌÅÄÊBËÌÅGËÌÅMq áÕÈËsÅ6Ç{×ÌÃÅgÒq×sÃÅOó ëqëPÑgÒ×
ÐÎ×ÌÕäÐÒÑ8ÊBÒ ëPÅ{àÕÈêÅ8Òc×ÌÐ\ÊÆäÆÈÐÑgÊB×sÅnÊåÇÅ8ÅgÎPÅgËxÉsÅ8ÊËÌÑpÃ$ÙÖmxÐ×sÅo×sÃdÊ ×xÊqÒÊ ×ÌáËÌÊÆCËsÅ6ÊÇ
×sÃÊB×xÐÑ8їáËpÉÄÐÒÆäâcÐÒїÅnÕÜÉÄËsÅ6їÐËÌÇÅ6Çcëá×xÒÐB×xÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8Ç`Ðá×6Ù

kMøyíÂÄòsøomyôCÍ
Þ Ú ÞÓ\ÐÒÕä×sÐËË =ÆÈÅÍéôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ ×ÌÃŁÒÊÓ\ŁÐBÞb×ÌÃÅT=ÆäŁޚËsÐÓ ñéÃÕÈÑpÃ3×ÌÃÅ\ÇÊ ×pÊïÕÈÉ
×ÌÐqëPÅ{ËÌÅ8ÊÇ
Þ ó ë`ëCїÒ×6ÍGôÎPÅ8їÕäޚâ`ÊqÆÜÊBËÌàÅ8ËßÒdÊ ×sáËÌÊÆPËÌÅ8ÊÇ`ÊÒÊBÆÈâÉvÕÜÉÄїÐáÒ×
Þ ó êCÍVÂ^áËÌÒïÐÒïêÅ8ËsëPÐÉsÅéÓ\ÐÇÅyÊÒÇ\ÃÅgÒdїÅxÎËÌÕÈÒ×ßÐá×GÅgêÅ8ËsâqÉsÑ8ÉvÕdÕäÒdÉu×ÌËsáї×sÕÈÐÒ$Ù
òq
Ò êÅ8ËsëPÐÉsÅÄÓqÐÇÅÔBÅ8ÊÑpÃåÆÈÕÈÒÅéÐBÞPÐá×ÌÎá×bޚËÌÐÓ ËÌËÌÉv×sËpÊÑgÅGÕÜÉÖÐBÞd×sÃÅÄޚÐËsÓ ×sÕÈÓqÅ
ÑpÃÕÈÎÒÐ\ÆÈáÒ3ÉsÉsÕÜÇ ÓïÉsà-ËéÕÜÇc×pÊBàïїÐÓqÓïÊÒÇÔñéÃÅ8ËsÅÍ

w ×ÌÕäÓ\ÅÍbÕÜÉÄ×ÌÃÅn×sÕÈÓ\Ån×sÃŇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`ÐÑgїáËsËÌÅ8Ç
w ÑpÃÕÈÎÒÐdÍ^ÕÜÉb×ÌÃÅyÑpÃÕäÎcÒáÓåëdÅ8ËyØðÃÐÉv×sÎPÐËs×pÝáÎdÐÒcñéÃÕÜÑpÃ\×sÃÅoїÐÓqÓïÊÒÇ
Ñ8ÊBÓ\ÅnÕäÒ
w ÆÈáÒ$ÍbÕÜÉÄ×sÃÅn×ÌÊBËÌàÅg×ßÆÈáÒ×sÃŇїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ ñÄÊÉéÇÕÈËÌÅ8ё×ÌÅ8Ç ×sÐ
w ÉÌÉvÕÜÇÍbÕÜÉß×sÃŇÉÌÑgÉsÕÕÜÇ`ÐÞÏ×ÌÃÅ{ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐˇØðÕZÙ Å{ÃÐÉuבÝ
w ÓïÉs-à ËéÕÜÇÍÖÕÈÉÄ×ÌÃŇÉÌÑgÉsÕÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅyÕÜÇÐBÞ^×sÃŇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ
w ×pÊBàz͇ÕÜÉn×sÃÅ`ÉsÑ8ÉvÕÖ×pÊBà ÒáӁëPÅgˇÐÞG×ÌÃÅcїÐÓ\Ó\ÊÒǼÐË ‚ ÕÛÞéÒÐ ×pÊBà ÕÈÉ
ÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6Ç 

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

G1G
ü

w —Ñ ÐÓqÓïÊÒḈÕÜÉ{×ÌÃÅ ÉÌÑgÉsÕїÐÓ\Ó\ÊÒǼÕÛ×pÉvÅ8ÆÛÞéÕÈÒz×sÅgã×åÐˇÕäÞéáÒæÒÐ ñéÒ¼×sÐ
ËsËpÉv×sËpÊїÅo×ÌÃÅ ‚ îqëâ×sÅåÉsÑ8ÉvÕÏÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇëÆÈÐÑpæ`ñéÕÈÆÈÆ$ëdÅåÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇÙßò Ò ×sÃÅ
ÑgÊÉvÅ{ÐÞÖËÌÅ8ÊÇ`ÊÒÇ ñéËÌÕÛ×ÌŇїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉgÔ×sÃŇëÆäÐÑpæ`ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉxÊBÒdÇ`ÆÈÅgÒàB×sÃ
ÕÈÉ\ÎËsÕÈÒ×sÅ8ÇMÊBÆÈÐÒà©ñéÕä×sÃI×sÃÅ3ëÆäÐÑpæTÊÇÇËsÅ6ÉsÉqÐÞt×sÃÅÒŗã×cÉvÅ áÅgÒ×sÕÜÊBÆ
ËsÅ6ÊÇ ñéËsÕä×sÅyїÐÓ\ÓïÊBÒdÇïÕÛÞÏ×sÃÅyÒŗã×éїÐÓ\ÓïÊBÒdÇïñGÅ8ËsÅx×sЁëPÅnÉvÅ áÅgÒ×sÕÜÊBÆ
Ø ×ÌÃÕÈɁÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉyÕÈÉnÎÊËsÅ8Ò×sÃÅ6ÉvÕ gÅ6ÇݑÙåòóÞG×ÌÃÅïїÐÓ\ÓïÊBÒdÇçÃÊÉo×sÃÅ tÐËpїÅ
îxÒÕä×éöéÑgїÅ6ÉsÉ ëÕÛ×éÉsŗ×8Ô×ÌÃÅgg
Ò tÖîyö&ÕÜÉßÊBÎÎPÅgÒÇÅ8Ç\×ÌЇ×sÃÅyÆÈÕäÒÅÙbÂÄÃÅnÉsÑ8ÉvÕ
éÅ8ÊaÇ Ë û Ô ¼ËÌÕÛ×Ì|Å Ë û Ô éÅ8ÊaÇ Ë ‚ çÊÒÇ ¼ËÌÕÛ×Ì|Å Ë ‚ ¶Ñ—ÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉqñéÕäÆÈÆÄëdÅ
‚ qËÌÅ8ÉsÎdÅ6ё×sÕÈêÅ8ÆäâÙ
ÎËÌÕäÒ×sÅ6Ç ÊÉ û Ô û Ô ‚ åÊÒÇ

[? 

"v

DC

Ms

O
h v 
,v h v h

@q
@q

h

>s

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍÉsÉsÓ\ÐÒ$ÔÉÌÑgÉsÕÈÃÎӇ×ÌË
‡ˆŠ‰ˆ€öV‰
Ã+¼À,J
í  ”‹é…è ™"˜Éµ·›™,é ™"žéеéXµ·œ!ë"ǕèF›¥#é ¸¯œ!ëқõ¥C˜€š#éì
ë ›V˜ÉŸ è1é ™
k ôùnmoøyíGôòvôCÍËpÉvÕDgC Åo×uâÎPŇÑgÊÑpÃÅ8ÉsÕFC8ÅyÕÈÐÉsÕFC8ÅnÒëdÊÑpæÅ8ÒÇÉ
@
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍËpÉvÕDgC Å`ÎËÌÕäÒ×ÌÉqÊBÒIÅ8Év×sÕÈÓïÊ ×sÅÐBÞt×sÃÅ ÊBÓ\ÐáÒ×\ÐBÞyÓqÅ8Ó\ÐËÌâ1ØðÕäÒ
ëâ×sÅ6ÉÌÝtÊ\ËsáÒÒÕäÒàcËÌÊÕÈÇ3Ésŗ×yñéÕäÆÈÆÏáÉsÅÔPàÕÈêÅ8Ò×sÃÅåËÌÊÕÈÇ Ésŗ×x×uâÎPÅÔd×sÃÅqÊBÓ\ÐáÒ×xÐÞ
Ñ8ÊÑpÃÅxÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅ8ǁ×sЇÕä×8Ô×sÃÅtËÌÊÕÈÇqÉvÅg×ÕÈÐÉsÕF8C ÅÄÊÒÇå×sÃÅtÒáӁëPÅgËÐÞPëÊÑpæÅ8ÒÇÉÖÕÈÒ\×sÃÅ
ËpÊBÕÜÇ`Ésŗ×6Ù

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÑgÐÒÞ
‡ˆŠ‰ˆÚ/=Œ

Néèè)›îèF¡\ì¿ò/:² @W è8éyë-˜ ›"êzÀ"‘ QŸ éš:˜É¡NéÖX*›"è

¼ o’,¿ò/:²ô”§›=¡a¡ 

¡£œ Fœ

Oìè #êé

k@ôùnmoøyíGôòvôCÍëÕÈÒÇEóæ326ÉÌїÒWî û|{-‚ nê ÊBÆÈáÅLoÚ4‡ëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ×
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍÉsÑgÒWî û…{%‚ ÊBÆÈÆÈÐ ñxÉÄ×sÃŁ×ÌÊËsàŗ×tÃÊËÌÇñßÊËsÅnáÉsÕäÒàï×sÃÅ\ôìßmî û|{-‚
I ú ÒÊÓqÅ6ÉvÎdÊїÅÙÖòóÞ
ÉsÅgËÌÕÈÊÆòsø)ÑpÃÕÈÎ`×sÐïëPÅnÊÑgÑgÅ8ÉÌÉvÅ6Ç êÕÜʁ×ÌÃÅnëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×xÕÈÒ×sÃÅ {
ÒÐïÐÎ×sÕÈÐÒdÊBÆÏÊËsàáÓ\ÅgÒ×éÕÈÉéàÕäêÅgÒ ÑpÃÊBÒÒÅgÆÏö#ÕÈÒ ×sÃŇÑpÃÕäÎ ÕÜÉéáÉsÅ8ÇÙGòóÞbê ÊÆäáÅ{ÕÈÉQh
×ÌÃÅgÒzÑpÃÊBÒÒÅgÆböØðÉsÅgËÌÕÈÊÆ^ÎPÐËs×pÝtÕÈÉoáÉsÅ8Ç$هòóÞê ÊBÆÈáÅqÕÈÉ ‚ ×sÃÅ8Ò¼ÑpÃÊÒÒÅ8Æ K
ß ØZÉvÅ8ËsÕÜÊBÆ
ÎPÐËs×pÝÖÕÜÉÖáÉsÅ8ÇÙÖòóÞCê ÊBÆÈáÅéÕÈÉCîx×ÌÃÅgÒ\×ÌÃÅéÕÈÒÎá×ÎPÐËs×tؚÎdÊBËpÊBÆÈÆäÅ8ÆÜÝ^ÕÜÉbáÉsÅ8ÇÙVòóÞê ÊÆäáÅßÕÜÉ
¾\×ÌÃÅgÒ ×ÌÃÅ{Ðá×sÎá×yÎdÐËv×åØðÎÊBËpÊBÆÈÆÈÅgÆ ÝßÕÈÉéádÉvÅ6ÇÙßÂÄÃŇÉvÎPÅ8ÑgÕÈÊÆ\
= ÆÈŁÉsÑgÒWî û…{%‚ ÕÈÉtÐÒÆÈâ
Ê ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅnñéÃÅgÒ`×sÃÅn×pÊBËÌàÅg×ÄÕÜÉéÉsÎdÅ6їÕÜÊBÆ$ÃÊËÌÇñßÊËsÅqØðїÐÒ×ÌÊBÕÈÒÕÈÒàïÊïôìßmî û|{%‚ ݑÙ

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍїÐÒÉ
‡ˆŠ‰ˆÚ/:² 

ë iì
Lè 

ë è Qé iêaè

¼7¼<À%o+À|»l¼•”È– -˜ C™¢šV› -˜ œC 9Ÿ a™"›=˜ ¢›VÆJœ™Ñ›
™ %œ 
è 5¡ F˜†¡Wž˜ –

,ë Oêiêéë bèè \è

¡£œ ”

k@ôùnmoøyíGôòvôCÍdÉÌÑgÉsÕÈÑpÃÕäÎÉ
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍÉsÑ8ÉvÕÜÑpÃÕÈÎÉbÎËÌÕÈÒ×pÉÇÅg×ÌÊBÕÈÆÜÉÊBëPÐá××sÃÅxÊBÕÜÇéáÒÒÅgËßÉsÑ8ÉvÕÑpÃÕäÎÉ8Ù 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

kMøyíÂÄòsøomyôCÍGÂÄÃËsÅ8ÅçÉvÅg×ÌÉ\ÐÞoÒáÓåëdÅ8ËÌÉcÊËsÅ

‚

Gg

>=

ÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ÇÙ&ÂÄÃÅ ËpÉu×\×uñßмÒáÓåëdÅ8ËÌÉ
ÊBËÌÅy×ÌÃŇÒáÓåëdÅ8ËxÐBÞÖÃÐÉv×sÎPÐËs×ÌÉ{ØZÑpÃÕÈÎÉÌÝxÊBÒÇ`×sÃŇÒáӁëPÅgËéÐÞÖëdÊÑpæÅ8ÒÇÑpÃÊBÒÒÅgÆÜÉ
ØðÑpÃÕÈÎÉpݑÙïÂÄÃÅ\ËsÅ6Éu×nÐBÞG×sÃÅ\ÒáÓåëdÅ8ËÌÉnÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8ǼÊBËÌŁ×ÌÃÅ\ÃÐÉv×sÎPÐËs×n×sÃÅ8Ò©ëdÊÑpæÅ8ÒÇ
ÑpÃÊBÒÒÅgÆ$ÑpÃÕÈÎ ÕäÒÇŗãÅ8É8ÙbÂÄÃŇÑpÃÕÈÎ ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉÄÑgÊBÒëPÅ{áÉvÅ6Ç ÕÈÒ ëÕÈÒÇÕÈÒà\×sÃÅ8Ó ×ÌÐ
ÊåÅ8Ò×sËÌâÎPÐÕÈÒ×éÕäÒ×sÃÅ{æÅgËÌÒÅ8ÆZÙ

kTõ!2yö33í÷$õßôCÍ
tÐËyÊt 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgËtÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËéñéÕÛ×ÌÃ
ÉsÑ8ÉvÕÜÑpÃÕÈÎÉÄñéÕäÆÈÆ$ÎËÌÕÈÒ×

ÐÒÅ{ÃÐÉu×ÌÎdÐËv×tÊÒÇ ÉvÕäã`ëdÊÑpæÅ8ÒÇÑpÃÊBÒÒÅgÆÜÉ

I'' . I&*#
ñéÃÕÈÑpÃ3ÉÌÊ âÉ×ÌÃÊ ×é×ÌÃÅgËÌÅ{ÕÜÉ ‚ ÃÐÉv×sÎPÐËs×tÑpÃÕÈÎ$Ô û ëÊÑpæÅgÒÇÑpÃÊÒÒÅgÆÜÉ8Ô×sÃŇÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ
ÐBÞ×ÌÃÅåÃÐÉv×sÎPÐËs×oÑpÃÕÈζÕÜÉ û ÊBÒdÇ ×sÃÅ\ÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉyÐBÞb×ÌÃÅqëÊÑpæÅgÒÇçÑpÃdÊBÒÒÅ8ÆVÑpÃÕäÎÉ
ÊBËÌÅ Ô ‚ -Ô î%Ô ¾Ô ïÊBÒdÇ Ù
tÐËßÊ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8ËGїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËñéÕÛ×ÌÃï×uñßÐ{ÃÐÉv×sÎPÐËs×ÌÉGÊBÒÇïÉsÕÛã\ëÊÑpæÅgÒdÇïÑpÃÊBÒÒÅgÆÜÉ
ÉsÑ8ÉvÕÜÑpÃÕÈÎÉÄñéÕäÆÈÆ$ÎËÌÕÈÒ× 

h

% 

G g 

&''( . I 

,

ñéÃÕÈÑpÃèÉÌÊ âÉo×sÃÊB×{×sÃÅ8ËsÅcÊËsÅ>îÃÐÉu×ÌÎdÐËvׇÑpÃÕÈÎÉ8Ô û ëÊÑpæÅgÒdÇ©ÑpÃÊÒÒÅ8ÆÈÉ8Ô$×ÌÃÅ ÊÇ
ÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉÐBÞ×sÃÅtÃÐÉu×ÌÎdÐËv×GÑpÃÕäÎÉGÊBËÌÅ û ÊBÒdÇ nÊBÒdÇq×sÃÅoÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉsÅ8ÉbÐÞP×ÌÃÅtëdÊÑpæÅ8ÒÇ
ÑpÃÊBÒÒÅgÆ$ÑpÃÕÈÎÉéÊBËÌÅ Ô ‚ -Ô î-Ô ¾Ô \ÊÒÇ Ù

'h

,G >g

kIôõõ öt÷VôøåÍÃñßÑgÐÒÞuÔÉÌÑgÉsÕÈÃÎÞðÉ8ÔÉsÑ8ÉvÕÈÃÇÞðÉ
‡ˆ‹‰ˆZ/¿
¼7¼À…/ä ”p¼7¼Àž›ë Ÿ~Ÿ˜ièFÊAŸQéš:˜É¡Né&W›/¼7¼À˜aì˜ ™"˜]›™5œ#ëCX
k ôùomnøyíGôòvô
I
ëÕäÒdÇ+ó æ32 ÉsÑ8ÉvÕÈÃÇÑpÃÕäÎdmxáÓåëdÅ8ËtÉsÑ8ÉvÕÜÂVÊBËÌàŗ×ÌòuÇ
n ÉÌÑgÉsÕÈÂVÊBËÌàÅg×Ì÷^îtm Úo 4nëÕäÒdÇaËéÎdÐÕäÒ×
ÑgÊ ×éëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
ё×sÆ
ËÌÊ ñ
ÎÊBËs×sÕä×sÕÈÐÒ
ÇÊ ×pÊ
ËÌÑgÐÒ à

,=

k tõGôdìéò íÂÄòsøom‡ÍßÉsÑ8ÉvÕÈÃÇMÕÜÉïÊTôìÄôòqÃÊBËpÇIÇÕÈÉsæ@ÇÅ8êÕÜїÅÙ*ò Ò ôìÄôòwvÊBËÌàÐÒMÕä×
ÕÈÉcÑ8ÊBÆÈÆäÅ6ÇT×ÌÃÅ‘ð ÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐË_c
ð ñéÃÕÈÆÈÅ ×sÃŶÇÕÈÉsæTÕä×cÕÈÉ\×pÊBÆÈæÕäÒà¼×ÌÐèÕÈÉ\ËÌŗޚÅ8ËsËÌÅ8Ç@×sÐTÊÉ
×sÃŌpð ×pÊBËÌàŗ×_ ð Ù ÂÄÃżÇÕÜÉvæ1ÕÜÉ æÒÐ ñéÒ ÕÈÒ&ôìÄôòcÊÉÊZ—ð ÇÕÈËÌÅ8Ñ‘× ÊÑ8їÅ8ÉÌÉ ÇÅgêÕÈÑgÅ8Bð Ù
ìGáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâï×ÌÃÕÜÉxÇÅgêÕÜїŇÊÇÐÎ×pÉß×sÃŁôdìÄôòÄÕÈÇJå
ï ÊBÒÇ ÊB×v×sÅ8Ó\Î×ÌÉÄ×ÌÐcÊÑ8їÅ8ÉÌÉéÊ\ÇÕÜÉvæ
ñéÕÛ×ÌÃçÊcôìÄôòßÕÈÇ ÐÞÖÉÌÑgÉsÕÈÂVÊBËÌàÅg×sòuÇÙGÂÄÃÅ+‘ð ÆÈÐàÕÈÑ8ÊBÆCáÒÕä×tÒáӁëPÅgË_\
ð Øð÷^îtmoÝÄñéÕÛ×ÌÃÕÈÒ
×sÃÅéÉÌÑgÉsÕÈÂVÊBËÌàÅg×sòuÇn×ÌÃÊ ×bÕÜÉbÊÑgÑgÅ8ÉÌÉvÅ6Ç{ÕÜÉbÉsÑ8ÉvÕÜÂ^ÊËsàŗ×p÷Ïîtm&ؚÐËÖ÷^îtmPo
h ÕÛÞPÒÐB×ÖàÕÈêÅ8ÒdݑÙ

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 


ü

33áÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅtôìÄôòÏëáÉsÅ8ÉbÊBËÌÅGÉsáÎÎPÐËs×sÅ6Ç`ØðñéÕÛ×ÌÁ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâ{ÐÒÅßÇÅ8êÕÈÑgÅGÎPÅgËbëádÉÌÝ^ÊBÒÇ

ÊËsÅ{ÇÕÜÉu×ÌÕäÒàáÕÜÉvÃÅ8Çëâï×sÃŇÑpÃÕäÎmtáӁëPÅgË6Ù
ÂÄÃżôìÄôòïÇÕÜÉvæ1ÇÅgêÕÜїÅçÕÜÉïëPÐáÒdÇ*ÕäÒ×ÌÐz×sÃÅ©ÒÊBÓ\Å8ÉsÎÊїÅ3Ê × ëÕäÒÇËéÎdÐÕäÒ×8Ù)ö
ÐÒÅyÆÈÅgêÅgÆÇÕÈËsÅ6ё×ÌÐËÌâqÕÜÉÄÓïÊÇÅnÊ ×ß×sÃÅoëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ×éїÐÒ×pÊBÕÈÒÕäÒà×ÌÃÅ dÆäÅ6ÉgÍ ‘ËpÊ ñ Ô
gÇÊ ×pÊ Ô ‘ÎdÊBËs×sÕä×sÕÈÐÒ BÔ ‘ËpїÐÒ à åÊÒÇ —Ñ—×sÆ Ù3ÂÄÃÅ —ÎÊBËs×sÕä×sÕÈÐÒ ÆäÅ ÕÈÉåÊçÉvÓïÊÆäÆ
ÎPÐËs×sÕÈÐÒèÊ ×n×ÌÃÅïÅgÒǼÐÞ×sÃÅcÇÕÈÉsæ¶ádÉvÅ6ÇçޚÐˇÉu×ÌÐËÌÕäÒà ÎÊËv×ÌÕÛ×ÌÕäÐÒ©ÕÈÒޚÐËsÓïÊ ×ÌÕäÐÒMØðÕäÒ
ÎÆÜÊBÕÈ҇öyôdìGòvòvݑÙ6ÂÄÃÅ gё×sÆ VÊBÒÇ —ËÌÑgÐÒ dà ÆäÅ6É$ÊBËÌÅÖޚÐËÕÈÒ×sÅ8ËsÒÊÆ xÊÕÈÇ xáÒÒÅ8Ë$áÉsÅÙ
ØZÂÄÃÅ —ËÌÑgÐÒ à ÆäÅyñéÕäÆÈÆPëdÅtʇëÊÑpæáÎcÑgÐÎâåÐÞC×sÃÅ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgËßїÐÒ àáËpÊ ×ÌÕäÐÒ
ÊËsÅ6ÊݑÙÂÄÃÅ gÇÊ ×pÊ ÆÈÅcÕÈÉ{×sÃÅcádÉsÊëÆäÅïÎdÊBËs× ØšÕÚÙ ÅÙ`×ÌÃÅïê ÊÉvׁÓïrÊ wuÐËsÕä×uâÝtÐÞÄ×sÃÅ
ÉsÎÊÑgÅyÊ ê ÊBÕÈÆÜÊBëÆÈÅxÐÒc×sÃÅ{ôìÄôòÇÕÜÉsæcїÐÒÒÅ8ї×sÅ8Çï×sЇ×ÌÃÅ{ôìÄôòbëáÉßÐÒcñéÃÕÜÑpÃï×sÃÕÜÉ
ÇÅ8êÕÈÑgÅ`ÕÜÉ\ÊBÒ@ÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐË6ÙTÂÄÃÅ dÆäÅ ‘ËpÊ ñ ïÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ɇ×sÃÅ ñéÃÐÆäÅÇÕÜÉvæèÆÈÅ8ÉÌÉå×sÃÅ
ÎÊËv×ÌÕÛ×ÌÕäÐÒ ëÆäÐÑpæCÙ
ÂÄÃÅåїáËÌËsÅ8Ò×ÄËpÊBÕÜÇ`ÃÊBËpÇñÄÊBËÌÅyÃÊÉxÉsÕÛãcÞðÊÉu×xñéÕÜÇÅåôdìÄôò €îåëádÉvÅ6ÉéÒáӁëPÅgËÌÅ8Ç å×sÐ
ÊBÒÇ ×uñßÐcÞðÊÉu×oñéÕÈÇŁëáÉsÅ8ÉyÒáÓ ßëPÅgËÌÅ8Ç û ÊBÒdÇ ÙnîtÉsáÊBÆÈÆÈâ`×ÌÃÅ dËÌÉv×oÉsÕÛã ÞðÊÉu×
ñéÕÜÇŇôìÄôò î‡ëáÉvÅ6ÉÄÊBËÌÅyÉsŗ×éáÎ`ÊÉßÕäÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐËpÉnؚÕÚÙ ÅÙVëÕäÒÇÉÌÑgÉsÕäÃÇdÝñéÃÕäÆÈÅt×ÌÃÅo×uñGÐ
ÞðÊÉu×xñéÕÜÇŁôìÄôòGëáÉsÅ8ÉxÊËsÅnÉsŗ×xáÎ3ÊÉß×pÊBËÌàÅg×ÌÉnؚÕÚÙ ÅÙbëÕÈÒÇ ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎdݗÙ
ìGáËÌËÌÅgÒ×tÕÈÓqÎÆäÅ8ÓqÅ8Ò×ÌÊ ×ÌÕäÐÒÉéÓïÊBæÅn×sÃÅqÇÅgêÕÜїÅ{ÒÊÓ\ŇÃÇ3ÉsâÒÐÒâÓqÐáÉÄñéÕä×söÉÌÑ
ÉsÕäÃdÇÙÂÄÃÅgËÌŗޚÐËsÅÍ
ëÕÈÒÇ óæ328ÃdÇ`ÑpÃÕÈÎmtáӁëPÅgËtÉÌÑgÉsÕÜÂ^ÊËsàŗ×sòuÇ
ÉsÑ8ÉvÕÜÂVÊBËÌàŗ×p÷Ïîym Ú4ÄëÕäÒ
Ç ËéÎdÐÕäÒ×ÃÊÉÖ×sÃÅxÉsÊÓqÅéÅ PÅ6ё×GÊÉÖ×sÃÅtÉvÕÈÓ\ÕäÆÜÊBËbÆÈÕÈÒÅxÕÈÒ\×sÃÅ
ÉsâÒÐÎÉsÕÜÉgÙ 

= Qð Hð
ðT=
/ 
L 
=

ð [ð ð 

ð ð ,= Nð ð *ð 
ð *ð Kð ,= pðy= 
ð ,= Nð#= 
ð [ðH=
+= Uð Hð

g 

ð  

ï 

%=

>h

0 

n

o

R

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍÉsÑ8ÉvÕÈÃÎ
‡ˆŠ‰ˆÚ/‡

¼7¼<ÀF'» 

ë !é é Né

”l¼7¼<Ào™"› %¥ a™—Ÿ aš˜]¡

k@ôùnmoøyíGôòvô
ëÕÈÒÇó æ326ÉÌÑgÉsÕÈÃÎ`ÑpÃÕÈÎmtáӁëPÅgËtÉÌÑgÉsÕÈÕÈÇC4{ëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
Ñ8Ê ×xëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ×
ÉÌÑgÉsÕäÕÜÇ
×ÌÃÕÈÉéÇÅgêÕÈÑgÅ ÉxÉÌÑgÉsÕÕÈÇ
Ñ8Ê ×xëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ× ÉÌÑgÉsÕÈÕÈÇ

h

ï

ñ

0?

/s

/s

ÙÈÙäÙ N×sÃÕÜÉxÇÅ8êÕÈÑgÅ Éé÷Ïîtm#ñéÕä×sÃÕäÒ¶ôìÄôòÕÜÇÉÌÑgÉsÕÈÕÈÇ

0?

[?.h

Ñ8Ê ×xëÕÈÒÇaËéÎPÐÕÈÒ× ÉÌÑgÉsÕÈÕÈÇ
ÇÊB×ÌÊ
ÉÌÑgÉsÕ$ÇÊB×ÌÊ\ÑpÃÊBÒÒÅgÆޚÐËtôìÄôòGÕÈÇ ÉÌÑgÉsÕäÕÜÇ`÷^îtm
ÑgÓqÒdÇ
ÉsÑ8ÉvÕ$ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÑpÃÊÒÒÅgÆCޚÐËyôìÄôòGÕÈÇ ÉÌÑgÉsÕäÕÜÇ÷Ïîtm


‹h 
ñ
Yh
k yõGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍBÉÌÑgÉsÕäÃÎåÕÈÉVÊyôdìÄôò×ÌÊËsàŗ×^ÇÅgêÕÈÑgÅÙÖöòð‘×ÌÊËsàŗ×6ðVÕÈÒqôdìÄôò"wvÊBËÌàÐÒ
ÎPÅgËsޚÐËÌÓïÉqÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇɁÕÜÉsÉsáÅ6ÇTëâèÊBÒò—ð ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐË_ï
ð ñéÃÕÈÑpÃIÕÈÉqáÉsáÊBÆÈÆÈâzÊ©àÅ8ÒÅgËpÊBÆ
ÎáËsÎPÐÉsÅtїÐÓ\Îá×sÅ8Ë8ÙÖmxÐËsÓïÊÆäÆÈâåʁôdìÄôòV×ÌÊBËÌàÅg×ÕÜÉÊBÒïÕÈÒ×sÅ8àËpÊBÆÎÊËv×ÐÞ$Ê+—ð ÇÕÈËÌÅ8ё×
ÊÑgїÅ6ÉsÉïÇÅgêÕÈÑgÅ8z
ð ØðÕZÙ ÅÙÊèÇÕÈÉsæÝqëá× ÕÈÒ*ÊzËÌÊÕÈÇ$Ô×ÌÃŶїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËqÒÅgÅ8ÇÉ\×sÐèÆÈÐÐæ 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚

G,ï

L3

ÆäÕÈæÅqÊï×ÌÊËsàŗ×y×sÐ Ågã×sÅgËÌÒÊÆ^áÉsÅgËpÉ8Ù 3áÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅïôìÄôòxëádÉvÅ6ÉyÊËsÅqÉváÎÎdÐËv×ÌÅ8ÇTØðñéÕÛ×ÌÃ
×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâcÐÒÅ{ÇÅgêÕÜїÅ{ÎPÅgËéëádÉÌÝÄÊÒÇ`ÊËsÅ{ÇÕÜÉv×sÕÈÒàáÕÜÉsÃÅ8Ç`ëâc×sÃŇÑpÃÕäÎdmxáÓåëdÅ8Ë8Ù
ÂÄÃÅ`ôìÄôòy×ÌÊËsàŗׁÇÅ8êÕÈÑgÅïÕÈÉ{ëPÐáÒÇzÕäÒ×ÌÐ ×sÃÅcÒdÊBÓ\Å8ÉsÎÊÑgÅïÊ ×‡ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×8Ù ö
×sÃËÌÅgÅ3ÆÈÅgêÅgÆtÇÕÈËÌÅ8ё×ÌÐËÌâTÕÜÉïÓïÊÇÅ3Ê × ×sÃÅ3ëÕÈÒaÇ ËéÎPÐÕÈÒ×8ÙÂÄÃÅ ËpÉu×cÆÈÅgêÅgÆxÕÜÉ\×sÃÅ
ôìÄôò{ÕÜÇØðÊɁÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Ç@ëâzÉÌÑgÉsÕÈÕÈÇÝ{ޚÐˁ×sÃÕÜÉåÇÅgêÕÈÑgÅÙzÂÄÃÅ`ÉsÅ8ÑgÐÒÇzÆÈÅgêÅgÆßÕÈɁ×sÃÅ
÷Ïîtm ñéÕÛ×ÌÃÕäÒT×sÃÊB×åÉsÑ8ÉvÕÕÈÇÙ ÂÄÃÅï×ÌÃÕÈËÌÇzÆÈÅgêÅgÆÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÉ{×sÃÅ dÆäÅ6ÉgÍ —ÇÊB×ÌÊ qÊÒÇ
—Ñ—Ó\ÒÇ ßñéÃÕÈÑpÃïÊËsÅÄáÉsÅ8ÇqޚÐËGôìÄôòÖÇÊ ×pÊnÎÃÊÉvÅ6ÉÊBÒÇ\ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ BÉu×pÊ ×ÌáÉÖÎÃÊÉvÅ6É
ËsÅ6ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅgÆÈâÙ
ö ÉsÑ8ÉvÕé×pÊBËÌàÅg×ïÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇIÕÈÒ×ÌÅgËÌÎËÌŗ×sÅ8ËcÑgÊÆäÆÈÅ8ÇMÉu×pÊBËÌàÇIÕÈÉ ÇÅ8ÉsÕäàÒÅ8Ç@×sÐ —ÓïÊ ×sÅ
ñéÕÛ×ÌÃ`×ÌÃÕÜÉxÇÅgêÕÜїÅÙ
ÂÄÃÅ{їáËÌËsÅ8Ò×ßËpÊBÕÜÇcÃÊËÌÇñßÊËsÅxÃdÊÉÄÉvÕäãcÞðÊÉu×ÄÒÊBËÌËÌÐ ñôìÄôòëáÉvÅ6ÉßÒáӁëPÅgËÌÅ8Ç ‡×ÌÐ
nÊBÒÇå×uñßÐyÞðÊÉu×GñéÕÈÇÅéëáÉvÅ6ÉbÒáÓ ÏëPÅgËÌÅ8Ç û ÊBÒÇ ÙVîyÉváÊÆäÆÈâ{×ÌÃÅtÉsÕÛãåÞðÊÉv×ÒÊBËÌËsÐ ñ
ôìÄôònëáÉsÅ8ɇÊËsÅcÉsŗׇáÎTÊÉ{ÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×sÐËÌÉïØðÕZÙ ÅÙëÕÈÒÇèÉÌÑgÉsÕäÃÇdÝnñéÃÕÈÆäÅ\×ÌÃÅï×uñßÐ ÞðÊÉv×
ñéÕÈÇŁôdìÄôòGëáÉvÅ6ÉéÊBËÌÅoÉsŗ×xáÎ ÊÉß×ÌÊËsàŗ×ÌÉnØðÕZÙ ÅÙbëÕÈÒÇ ÉÌÑgÉsÕäÃÎPݑÙ

ð 

ð

g

F= 

>=
B= >ð [ð
[?
Zð ð 
h

kIôõõ öt÷VôøåÍÉÌÑgÉsÕäÃÇ$ÔÉu×pÊBËÌàÇ
‡ˆ‹‰ˆZ/Vã
¼<ÂÍÁ ”è8a
é ™Wœ!§
ë ¡\êé›ëCXz›"ì éìCš˜ë-œ#쵍éìC™lšV› ëW˜ ›VÆêié
k ôùomnøyíGôòvô
I
Þ Ésŗ×éÒÊÓqÅ
Þ Ésŗ×éÒÊÓqÅ{ê ÊÆäáÅ\ÙÈÙäÙ
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍÉsŗ×\ÊBÆÈÆäÐ ñxɇ×sÃÅê ÊBÆÈáÅ©ØðÐËqÆäÕÜÉv×qÐÞxê ÊÆäáÅ8Ép݇ÊÉÌÉsÐÑgÕÈÊB×sÅ6ÇzñéÕÛ×ÌÃ
ÊBÒ ÅgÒêÕäËÌÐÒÓqÅ8Ò×Äê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅo×sÐïëPŁÑpÃÊÒàÅ6ÇÙ!*
v ÃÅ8ÒÒÐïê ÊÆäáÅ{ÕÈÉéàÕäêÅgÒ×sÃÅgÒ ×sÃÅ
ÅgÒêÕäËÌÐÒÓ\Å8Òׇê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅïÒÊÓqÅ ÃÊÉ{Õä×ÌÉåê ÊBÆÈáÅ Ésŗׇ×Ìжmxòu÷Ù*
v ÃÅ8ÒèÐÒÅ ê ÊÆäáÅcÕÈÉ
àÕÈêÅgÒM×ÌÃÅgÒ1×ÌÃÅçÅgÒêÕÈËsÐÒÓ\ÅgÒ×ïê ÊËsÕÜÊBëÆäÅ3ÒÊÓ\Å3ÕÈÉcÉsÅ—× ×sÐz×sÃdÊ × ê ÊBÆÈáÅÙZ*
v ÃÅ8Ò
ӁáÆä×sÕÈÎÆÈÅê ÊÆäáÅ6ÉïÊBËÌÅ àÕäêÅgÒT×ÌÃÅgÒI×sÃÅÅ8ÒêÕÈËÌÐÒÓ\ÅgÒ×\ê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅ`ÒÊBÓ\Å ÕÜÉqÉsŗ×\×ÌÐ
×sÃÊB×xÆäÕÜÉu×xÐÞ^ê ÊBÆÈáÅ6ÉgÙ

k@moøoÂÄõxÍ$Ésŗ×nÕÈÉnÊ)ð‘ëáÕÈÆä×ióÕäÒðÕÈÒç×sÃÅA&táÉsæâ3ÉsÃÅgÆÈÆÚفÂÄÃÕÜÉyÓ\Å6ÊBÒÉoÊ ÒÅgñ;ÉsÃÅgÆÈÆÖÕÈÉ
ËéÒÐB×QË#×sÃËÌÐ ñéÒ3×sÐŗãÅ6їá×ÌŇ×sÃÕÈÉnїÐÓ\Ó\ÊÒÇçáÒÆäÅ6ÉsÉoÉsÐÓ\ÅåÐ×sÃÅ8ËoÊё×ÌÕäÐÒ3ޚÐËpїÅ6É
ÕÛ×6Ù\ôÅg×v×ÌÕäÒà ÊBÒ¼ÅgÒêÕÈËsÐÒÓ\ÅgÒ×yê ÊBËÌÕÜÊBëÆÈÅåÕÈÒzÊ`Ésáë, ÉvÃÅgÆÈÆVÃdÊÉoÒÐÅ$CR Å8ё×{ÐÒїÅq×sÃÅ
Éváë1ÉsÃÅgÆÈÆéŗãÕä×ÌÉå×sÐzÕä×ÌÉqÎÊBËÌÅgÒ×ïÉvÃÅgÆÈÆZÙMÂÄÃÕÈÉ\ÕÜÉ\ñéÃâz×sÃËÌÐ ñéÕÈÒà¼Ê¼Ésáë, ÉvÃÅ8ÆäÆß×ÌÐ
ŗãÅ8Ñgá×sÅtÉsŗ×GñGÐáÆÈÇ\ëPÅxÎPÐÕÈÒ×sÆÈÅ8ÉÌÉgÙøyÎPÅgËpÊ ×sÕÈÐÒdÉÉvádÑpÃ\ÊÉÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ\ÉsáëÉv×sÕä×sá×ÌÕäÐÒ
ؚÕÚÙ ÅÙ@é ÉvÅg×cÙäÙÈÙFs Ý1ÊBÒdǼÑgÐÓ\ÓïÊBÒǼÆÈÕäÒÅA= ÆäÅïËÌÅ8ÇÕäËÌÅ8ї×sÕÈÐҩޚÐËpїÅïÊ3їÐÓqÓïÊÒÇ©×sÐ3ëPÅ
ŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇïÕäÒ`ʇÉváë,ó ÉsÃÅ8ÆäÆPÊBÒÇ\ÃÅ8ÒїÅoÇŗޚÅ6Ê ×G×sÃÅyÎáËÌÎdÐÉvÅxÐÞ$ÉvÅg×8Ù"x
& Å8ÒїÅt×sÃÅoÉvÅg×
їÐÓ\ÓïÊBÒdÇ©ØðÐËtÊB×ÄÆÈÅ8ÊÉu×T—ð ëáÕÈÆÛ×aÚ ÕÈÒ8ð ÝGÉsÃÐáÆÈÇ ÊÎÎdÅ6ÊBËéÕÈÒ3ÊqÉsÕÈÓqÎÆäÅ{ÅgãÎËsÅ6ÉsÉsÕäÐÒc×ÌÐ
Ê êÐÕÜÇ ÉsáËÌÎËÌÕÈÉsÅ8É8Ù

‡ˆ‹‰ˆZ/ê

QëìҜ#ìўœ#腙
–Jœ!ë"™kŸQéƝ¥¥˜aì¥

¼7¼À…+»M³¶ÁMÃø”@™%

kIôùomnøyíGôòvôCÍ
Þ ÉÌÑgÉsÕäÃÎӇ×ÌË óÑoÎPÐËs×sÒáӁëPÅgËxÉv×sÐËÌÊàŅËxÉvÕDCgÅ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

G

ü

‚ { 

óë 
Ç 
óÅ 
óÎ3їÐáÒ× 
óË 
óñ

Þ

ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË
ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË
ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË
ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË
ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË
ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË

Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

k yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË6ÔÕäÞÅgÒÊëÆäÅ6Ç\ÕäÒ\×ÌÃÅtÊBÕÜÇéáÒÒÅgËæÅgËÌÒÅgÆÚÔñéÕÈÆäÆPїËÌÅ$
ÊB×sÅcÊêÐÆÈÊB×sÕÈÆäÅ\ÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆÉv×sÐËsÅïÊÒÇ©ÉÌÊ êÅ\ÇÅg×ÌÊBÕÈÆÜÉ{ÐBÞéÊBÆÈÆÉsÑ8ÉvÕÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉnñéÃÕÈÑpÃ
ÑgÐÓ\ŇÕÈÒ3ÐÒ3ÊcÉsÎdÅ6їÕF= Å8Ç ÃÐÉu×xÎPÐËs×tÐËxÉvÅg×tÐBÞbÃÐÉu×xÎPÐËs×ÌÉ8ÙßÂÄÃÕÈÉyÇÊ ×pÊïÑgÊBÒ ×ÌÃÅgÒ
ëPÅçáÎÆÈÐÊÇÅ8Ç@×sÐz×ÌÃÅ3ÃÐÉu×cêÕÜʶ×ÌÃŶÉÌÑgÉsÕéÓ\ÐÒÕä×sÐËçØðÉÌÉvÓ\ÐÒPÝ\ÊBÒÇ1ÊBÒdÊBÆÈâ88C Å8ÇMÊÉ
ÊÎÎËÌÐÎËÌÕÈÊB×sÅÙ

kIøyíÂÄòsøomoôCÍ
Þ óÑåÎPÐËs×sÒáӁëPÅgˇÉv×sÐËÌÊàŅËxÉvÕDCgÅÍtôÎdÅ6їÕäޚâ¶ÊBÒdÇ©ÊÆäÆÈÐÑgÊ ×ÌÅåÊêÐÆÈÊB×sÕÈÆäÅqÉu×ÌÐËpÊBàÅ
ÊBËÌÅ8Ê ÐBÞGÉv×sÐËÌÊàÅ|ËxÉsÕDgC Å{ëâ×sÅ8ÉnÊÒÇçÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËnÊBÒÇ©ÉsÊ êÅåÊBÆÈÆÖÉsÑ8ÉvÕbїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ

×sÃÊBׇÊBÎÎPÅ8ÊËoÐÒ¶×ÌÃÅ\àÕÈêÅ8Ò¶ÎPÐËs×sÒáӁëPÅgË6ÙåÂÄÃÅqÎPÐËs×sÒáÓåëdÅ8ËnÕÈÉo×ÌÃÅïÑpÃÕäÎ
ÒáӁëPÅgËéÐÞ^×ÌÃÅ{ÃÐÉv×éÎdÐËv×xÐÒ ×ÌÃÅ{ËpÊBÕÜÇ`ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8ÙVòóÞÖâÐáÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÊqÎdÐËv×
ÒáӁëPÅgËéÐÞ { Ô×sÃÅ8Ò ÊÆäÆÃÐÉv×xÎdÐËv×pÉÄñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{ÓqÐÒÕä×sÐËÌÅ8Ç$Ù
ÚëÏÍíÖÅgËsޚÐËÌÓ ÒÊB×sáËpÊBÆ$ËÌÅ8ÊÇ`ÊÒÊBÆÈâÉvÕÜÉÄޚÐËéáÉvŁÕäÒ3ÎPÐÉÌÉvÕÈëÆÈÅ{ËsÅ6їÐÒ àáËÌÊB×sÕÈÐÒ
ÐBÞ xÊBÕÜÇ éáÒÒÅgË6Ù
óÇ$Í tÅ8ÆäÅg×sÅ{ÊBÒâïêÐÆÈÊB×sÕÈÆäÅnÉv×sÐËpÊBàÅoÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÕäÒàqÓ\ÐÒÕä×sÐËsÅ6Ç ÇÊB×ÌÊqÊBÒÇ`ÃÅ8ÒїÅ
Éu×ÌÐÎÓ\ÐÒÕä×sÐËsÕÈÒàÙ
ÚÅÍqÂ^ÅgÓ\ÎPÐËpÊBËÌÕäÆÈâ©ÇÕÈÉÌÊBëÆÈÅï×ÌÃÅ Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒàIØðÊBÒdÇzÃÅgÒÑgÅ`Év×sÐËÌÊàÅ6ÝyÐÞtÉsÑ8ÉvÕ
їÐÓqÓïÊÒÇÉ8Ù 3ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒà¶ÓádÉu×ïëPÅ ÇÕÈÉÌÊBëÆÈÅ8Ç ß
õ tVø xõNáÎÆäÐÊÇÕÈÒà©×sÃÅ
Ó\ÐÒÕä×sÐËsÅ6Ç`ÇÊB×ÌÊå×sÐq×ÌÃÅ{ÃÐÉv×xêÕÈÊ\ÉÌÉvÓ\ÐÒ$Ù
ÚÎ&їÐáÒ×6ÍèíËÌÕäÒ×`Ðá×`ëPÐB×ÌÃÇÅg×ÌÊBÕÈÆÜÉ ÐއñéÃÊ ×ÕÈÉ`ëdÅ8ÕäÒà@Ó\ÐÒÕä×sÐËsÅ6Ç*ÊBÒÇ
×sÃÅ ËpÉv×ïÑgÐáÒ×ïÉu×ÌÐËÌÅ8ÇIÉsÑ8ÉvÕéїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ8Ù@ÂÄÃÅ3ÇÅg×ÌÊBÕÈÆÜÉ\ÎËsÕÈÒ×sÅ6Ç@ÊBËÌÅ`×sÃÅ
×sÐ×ÌÊBÆbÒáÓåëdÅ8ËnÐBÞßÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉt×ÌÃÊ ×Ñ8ÊBÒ©ëdÅïËÌÅ8ÑgÐËpÇÅ8ÇÔP×ÌÃÅïїáËÌËsÅ8Ò×oÒáÓ
ëdÅ8ËÄÐBÞ$ËÌÅ8їÐËÌÇÅ8ÇcÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ8Ô×sÃÅnїáËÌËÌÅgÒ×GÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒàåÉu×pÊ ×sÅ\Ø qÇÕÜÉsÊëÆÈÅ8ÇÔ
‚ ÅgÒdÊBëÆÈÅ8Ç݇ÊBÒǼ×ÌÃÅ Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÅ8ǼÃÐÉvׁÎPÐËsׁÒáӁëPÅgË6Ù3õÊÑpÃèÆäÕÈÒÅ ÐÞxÉsÑ8ÉvÕ
їÐÓqÓïÊÒÇÉßÎËÌÕäÒ×sÅ6ÇcñéÕÈÆäÆP×ÌÕäÓ\Åo×sÃÅ{ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ÐÑ8їáËÌËÌÅ8ÇcÊåÃŗãcñßÐËpÇcÑgÐÒ
×ÌÊÕäÒÕÈÒà{ÆÈÐ ñGÅ8
Ë ¾nëÕä×ÌÉb×ÌÃÅtÑpÃÕÈÎ\ÒáӁëPÅgËtØðÃÐÉv×sÎPÐËs×pÝ^×ÌÃÅtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇqñÄÊÉbÐÒ
ÒŗãT
× ¾ïëÕä×ÌÉt×sÃÅqÉsÑ8ÉvÕ^ÕÈÇ3ÐÞÖ×sÃÅqїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ ÕäÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐËqؚÕÚÙ ÅåÃÐÉv×pÝxÒŗã×tëâ×sÅ
ÕÈÉé×sÃŁÉÌÑgÉsÕÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅnÕÜÇ`ÐÞ^×ÌÃŁÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ`Òŗã×x×uñßÐ\ëâ×ÌÅ8ÉéÕÜÉÄ×ÌÃŇÉsÑ8ÉvÕ$×ÌÊBà
ÒáӁëPÅgËéÐÞ^×ÌÃŇїÐÓqÓïÊÒÇ`Ê ‚ îëâ×sÅ{ÉÌÑgÉsÕ$їÐÓqÓïÊÒÇ ÃÅ8ÊÇÅgËéëÆÈÐÑpæ
ÚË6Í éÅ6ÉvÅg×y×ÌÃÅåÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒàcÐBÞGÉÌÑgÉsÕÖїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉgÙnÂÄÃÕÜÉtñéÕÈÆÈÆÖÑ8ÊBáÉsÅåÊÆäÆVÎËÌÅ
êÕäÐáÉvÆÈâcÓ\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÅ8ÇÇÊ ×pʁ×ÌÐ\ëdÅ{ÆÈÐÉv×8Ù
óÉ8Í éÅ óÅgÒdÊBëÆÈÅo×sÃÅ{Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËÌÕäÒà3ØZÊBÒÇ`ÃÅgÒdїŇÉv×sÐËpÊBàÅ6ÝÐBÞÖÉsÑ8ÉvÕ$ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ8Ù
Úñ{Í*õÒÊBëÆÈÅèñéËpÊBÎ#ÊBËÌÐáÒÇÓ\ÐÇÅÙ ßâ&ÇÅgÞðÊBáÆä×8ԇÉÌÑgÉsÕÈÃÎӇ×ÌË3ñéÕäÆÈƁÉv×sÐÎ
ËsÅ6їÐËÌÇÕÈÒàèÉÌÑgÉsÕtїÐÓqÓïÊÒÇÉ\ÐÒdїÅ3Õä× ÃÊÉcáÉvÅ6Ç1ÊBÆÈÆé×sÃÅ©Éu×ÌÐËpÊBàÅ ÊBËÌÅ8ÊzÊÆ
ÆäÐÑ8Ê ×sÅ6ÇÙ@òóÞoñéËÌÊÎIÊËsÐáÒÇèÓ\ÐÇÅ ÕÈÉqÅ8ÒÊBëÆÈÅÔ×sÃÅ8ÒMÉÌÑgÉsÕéїÐÓqÓïÊÒÇÉqñéÕäÆÈÆ
їÐÒ×ÌÕäÒáÅo×ÌÐïëdÅ{ËÌÅ8ÑgÐËpÇÅ8ÇÔñéËpÊBÎÎÕäÒàqËÌÐáÒÇ ×sÃŇÉu×ÌÐËpÊBàÅnÊBËÌÅ8ÊÙ

Þ 

" 

Þ !
Þ 
Þ 

,= 

3

Šß 

=

Þ Q
Þ " $
Þ 

L

bh 

,
$

ß

` 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚

kIôõõ*öt÷VôøåÍÉvÓ\ÐÒ$ÔÉsÉsÓ\ÐÒ$ÔôdìÄôòßô×pÊBÒÇÊBËpÇÉGޚÐËÄޚÐËÌÓïÊ ×pÉGÐÞVÉÌÑgÉsÕ$їÐÓqÓïÊÒÇÉ8Ù
‡ˆ‹‰ˆZ/ò
¼<ÂÍÁMÂp’~ ”è8a
é ™
›ô÷vÅ ‘@RlÄvÅîéì š˜i%ë œ#ì µéCì ™lšV›-ë ˜ ›VÆêié
k ôùomnøyíGôòvôCÍPÉvÅg×sÅgÒêcÒdÊBÓ\Ånê ÊÆäáÅïÙäÙÈÙ
I
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍÉvÅg×sÅ8ÒêqÊBÆÈÆäÐ ñxÉ^×ÌÃÅxê ÊBÆÈáŇؚÐËbÆäÕÜÉv×ÐBÞCê ÊÆäáÅ8ÉpÝÖÊÉÌÉvÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ǁñéÕÛ×ÌÃ
Ê+n
á ÷VøLÄß öt÷@ÅgÒêÕäËÌÐÒÓqÅ8Ò×xê ÊËsÕÜÊBëÆäÅ{×ÌÐ ëPÅåÑpÃÊÒàÅ6ÇzؚÐËoїËÌÅ8ÊB×sÅ8ÇdݑÙQ*
v ÃÅ8ÒçÐÒÅ
ê ÊÆäáÅéÕÈÉàÕÈêÅgÒå×sÃÅgÒ\×sÃÅn
á ÷VøLÄß öt÷ Å8ÒêÕÈËÌÐÒÓ\ÅgÒ×ê ÊBËÌÕÜÊBëÆÈÅÄÒÊBÓ\ÅéÕÜÉÉsŗ×b×sЇ×sÃÊB×
ê ÊÆäáÅÙJ*
v ÃÅ8ÒTӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÅ ê ÊÆäáÅ6ɁÊËsÅïàÕäêÅgÒz×sÃÅgÒè×ÌÃÅná ÷ÖøLßß öy÷*ÅgÒêÕÈËsÐÒÓ\ÅgÒ×
ê ÊËsÕÜÊBëÆäÅnÒÊÓqÅnÕÜÉéÉvÅg×é×sÐq×sÃdÊ ×xÆÈÕÈÉv×xÐBÞÖê ÊBÆÈáÅ8É8Ù

k@moøoÂÄõxÍöYán÷ÖøLßßöy÷¼ÅgÒêÕäËÌÐÒÓ\Å8Ò×Äê ÊBËÌÕÈÊëÆÈÅyÕÜÉÄÐÒÅnñéÃÕÜÑpÃÕÈÉéÉv×sÐËsÅ6Ç ÕÈÒÊqÒÐÒ
êÐÆÜÊ ×ÌÕäÆÈÅ ÊËsÅ6Ê ÐÒè×ÌÃÅEx 
ÊÕÈÇé áÒÒÅ8ËåÊÒÇèÃÅ8ÒїÅ`ÕÈÉqÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅïëPŗ×uñßÅgÅ8Ò@ÉsáÑgÑgÅ8Éi
ÉvÕÈêÅçÎPÐ ñßÅgË ÑgâÑgÆäÅ6ÉcÐËcËsÅ8ëdÐÐ×ÌÉ8Ù ÂÄÃÅ8ÉsÅçê ÊBËÌÕÈÊëÆÈÅ8Écöé 
õYmoøo ×ÌÃÅ©ÉÌÊBÓ\ŶÊÉ
ÃádÉvæâ\ÅgÒêÕäËÌÐÒÓqÅ8Ò×ê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅ6ÉgÙÖÂÄÃÅoÒÐÒ êÐÆÜÊ ×ÌÕäÆÈÅtÊËsÅ6Ê{ÕÈÉßїÐ/Ú ÆÈÐÑgÊB×sÅ8ÇcñéÕÛ×ÌÃc×sÃÅ 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgËyìGÐÒ,= àáËÌÊB×sÕÈÐÒ`ÊËsÅ6ÊÙ
x

kIôõõ öt÷VôøåÍÎËÌÕäÒ×ÌÅgÒêCÔáÒÉsŗ×sÅ8ÒêPÔËÌÑgÐÒÞ
‡ˆ‹‰ˆZ/Cö
¼ä*ÅyÀ"¼:Á¶”¼
é ™@œ!Më Ÿ˜iFè –]ê ›aÇ)›췘iìC™,éyëì›"êê]˜a腙Oœ¸J›™5™"›V¡WžQéXŸ
Ÿ˜a…
è ʹŸQ-ë ˜ š#éè
k ôùomnøyíGôòvô
I
Þ ÉÌÇÆÈÕÈÉv×
Þ ÉÌÇÆÈÕÈÉv× Ú Î
Þ ÉÌÇÆÈÕÈÉv×éëÊÑpæÅgÒÇaËÄ×ÌËsÕÈÎÆÈŗ×s×ËéÆÈÕÈÉv×
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍÉÌÇÆÈÕÈÉv×åÓïÊÕäÒ×ÌÊÕäÒdÉåʶÆäÕÜÉu×qÐBÞtÇÕÜÉsæ¼ëdÊÑpæÅ8ÒÇÉ8ÔÖÕäÒIËÌÊÒæCÔÖÑpÃÕäÎ$Ô
ÉsÑ8ÉvÕCÆÈáÒcޚÐËsÓ ÞšÐËÄÊTx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË6ÙbÂÄÃÕÜÉÄÆäÕÜÉu×ÄÕÜÉGádÉvÅ6Çcëâïê ÊBËÌÕäÐáÉGÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ×ÌÐ
ÉsÊ êÅG×ÌÃÐÉsÅxїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉÖޚËÌÐÓ Ñ—ÐÒ×sÕÈÒáÐáÉsÆäâÎËsÐëÕÈÒànޚÐËÊÆäÆÎdÐÉsÉsÕäëÆäÅéëÊÑpæÅ8ÒÇÉ8Ù
v ÃÅgÒcËÌáÒïñéÕä×sÃÐá×GÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉ8ÔÉÌÇÆäÕÜÉv×OgC Å8ËsÐ[s ÉV×ÌÃÅtÕÈÒ×sÅ8ËsÒÊÆÆÈÕÈÉv×GÊBÒdÇ\ÎËsÐëdÅ6ÉÖޚÐË
*
ÊBÆÈÆÖÇÕÈÉsæçëÊÑpæÅgÒdÇÉtËÌÅgëáÕäÆÜÇÕÈÒà`×sÃÅ\ÆÈÕÈÉv×8فÂGâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâÔ$ÉÌÇÆäÕÜÉv×nñéÕÈÆÈÆVëPÅ\ËsáÒ¶ñéÕä×sÃzÊ
ÆäÕÜÉu×ÖÎËÌÐ êÕÈÇÅ6Çn×sÐyÕÛ×Öëâ{ñßÊ âoÐBÞdÕÛ×@s ÉÖÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌÉ8ÙXtÐË^ÅgãÊÓ\ÎÆäÅÔ ÐҁÊx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË
ñéÕÛ×ÌÃqÐÒÅéËpÊBÒæcØZÊ ×ÉÌÑgÉsÕÕÈÇ ‚ ÝÖÊÒÇqÉvÕäãåÇÕÜÉvæÉbñéÕä×sÃïÊÆäÆÆÈáÒÉÊB×"gC ÅgËÌÐo×sÃÅÄޚÐÆäÆÈÐ ñéÕÈÒà
ñGÐáÆÈÇ`ëPÅ{ËsáÒÏÙ

òXeÿ

úB9%ý-þ…úrüYvSC
B!=

Mq

ñéÃÕÈÑpà ñßÐáÆÜÇ`Å áÊ ×ÌÅo×sÐ
úB9%ý-þ…úrü

. FgÏF . ÏFgÏF . F—ÏF . Fg$F . ßFgÏF . FgÏF . 

ÊBÒÇo×ÌÃÐÉsÅÉvÕäãt×ÌËsÕÈÎÆÈŗ×s×ÌÉ$ñßÐáÆÈÇoëPÅGÉv×sÐËÌÅ8ÇyÕÈÒn×sÃÅÆÈÕÜÉu×6Ô6ñéÕä×sÇÉÌÇÆÈÕÈÉv×ÏÃÊ êÕÈÒàéÊBÆÈËsÅ6ÊÇâ
ÇÅgÆÈŗ×ÌÅ8ÇcÊÒâ\ÊBÆÈËÌÅ8ÊÇâÉu×ÌÐËÌÅ8Ç\ÆÈÕÈÉv×8ÙbÂ^ЁÉsÅgÅxñéÃÊB××sÃÕÈÉGÕäÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆdÆäÕÜÉu×ßїÐÒ×pÊBÕÈÒÉgÔ×sÃÅ
ÚÎ1ÐÎ×sÕÈÐÒ*ÑgÊÒMëPÅ3àÕÈêÅ8ÒMÊÒÇI×sÃŶÆäÕÜÉu×cñéÕÈÆÈÆxëdŶÎËsÕÈÒ×sÅ6ÇÙÂÄÃÕÜÉcїÐÓ\Ó\ÊÒÇMÕÈÉ

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

g/h
ü

0

×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâèŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇTÇáËÌÕÈÒà¼Êá×sÐëdÐÐ×qÊBÒdÇTñßÐáÆÜÇèÒÐ×qëPÅ`ÅgãÅ8їá×sÅ8Ç@ÕäÒ×ÌÅgËpÊÑ
×ÌÕäêÅgÆÈâqáÒÆäÅ6ÉsÉ×sÃÅyáÉsÅgËÕÜÉGÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\ÕÈÒà‡áÒáÉsáÊBÆdëÊÑpæÅgÒÇ\ÓïÊÒÕäÎáÆÈÊB×sÕÈÐÒÉGÊBÒÇ\ÕÜÉ
ÇÅ8ëáààÕÈÒàq×sÃÅ{ÎËÌÐїÅ6ÉsÉ8Ù

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍËÌÑgÐÒÞ
‡ˆŠ‰ˆÚ//
¼ÂÍÁzÀ~ ”(è8éa™—›"ìјiìC™,éyëì›"êyç›=˜]Ÿçììéyë
šV›ë-˜ ›VÆLêé
k ôùnmoøyíGôòvôCÍ
@
Þ ÉvÅg×sÕÈê
Þ ÉvÅg×sÕÈê ÒÊÓ\Åoê ÊÆäáÅ
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍÉsŗ×ÌÕäêÊÆäÆÈÐ ñxÉÏ×sÃÅÄê ÊBÆÈáÅßÐBÞPÊҁÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆt ÊBÕÜÇé áÒÒÅgËÖê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅ
×ÌÐTëdżÑpÃÊBÒàÅ8ÇIÐË ÆäÕÜÉu×pÉ ÊÆäÆoÑpÃÊBÒàÅ8ÊëÆäÅ ÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆtê ÊBËÌÕÈÊëÆÈÅ8É3ؚÒÐ@ÊBËÌàáÓ\Å8ÒבݑÙ
v ÃÅ8ÒçÊ\ê ÊBÆÈáÅ{ÕÈÉÄàÕäêÅgÒ×sÃÅgÒ×sÃŁÕäÒ×sÅ8ËsÒdÊBÆyx ÊÕÈÇx áÒÒÅ8Ëxê ÊBËÌÕÈÊëÆäÅnÒÊÓ\ÅoÕÜÉxÉsŗ×
*
×ÌÐ3×sÃÊBׇê ÊBÆÈáÅÙ`òóÞÄÒÐ3ê ÊÆäáÅïÕÈÉ{àÕäêÅgÒ¼×sÃÅcÊBÆÈÆGÉsŗ×v×pÊBëÆÈÅïÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆbê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅ8É{ÊËsÅ
ÆÈÕÈÉv×sÅ6ÇÙ

kTmnøoÂÄõGôCÍbötÉqÇÕFRPÅ8ËsÅ8Ò×qÓ\ÐÇÅgÆÜɁÐÞxÊBÕÜÇéáÒÒÅgËpɇÃÊ êÅ ÇÕFRPÅ8ËsÅ8Ò×qÉsŗ×v×pÊBëÆÈÅcÕÈÒ,
×ÌÅgËÌÒÊBÆ$ê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅ8ÉéÉsÅgÅ{âÐáËx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË@s Ét& ÊBËpÇñÄÊBËÌÅLx ŗޚÅgËÌÅgÒdїÅ{ÓïÊBÒáÊÆޚÐËtÊ
ÆÈÕÈÉv×ÐÞPê ÊBËÌÕÜÊBëÆÈÅ8ÉV×ÌÐàÅg×sÃÅ8ËñéÕä×sÃ\×sÃÅéÅ$CR Å8ё×GÐBÞ$ÑpÃÊBÒàÕÈÒào×sÃÅ8ÓÙbÂÄÃÅ6ÉvÅéê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅ8É
ÊËsÅåËsáÒZ ×ÌÕäÓ\Łê ÊËsÕÜÊBëÆÈÅ8ÉoÊBÒdÇ3ÃÅgÒdїÅqӁáÉv×yëPÅqÉsŗ×nÅ8ÊÑpÃ3×sÕÈÓ\Ł×ÌÃÅAx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË
ÕÜÉéëPÐÐ×sÅ6ÇÙ

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍàÅg×sÕÈê
‡ˆŠ‰ˆÚ/‰

iè ê

¼ )‘MŽÀRlÄ@Á
:
”ÒŸ˜ F– ]›aÇ
Æ›=¡%Ê XŸ:”e– %›=µ

ë

iì !ë

Oì 

éë"Ç

˜ ¸¯œ Wµ~›™%˜ œ ›VÆJœ™çÆ›™5™

k@ôùnmoøyíGôòvôCÍdÉsÃÐ ñéëÊB×n Ê_o!n ÚÒ,o!n Éo!n Z×ao
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡Í‡ÉsÃÐ ñéëÊ ×©ñéÕäÆÈÆåÎËsÕÈÒ×IØ ×ÌÐ&Év×ÌÊBÒdÇÊBËpÇ#Ðá×ÌÎáבÝçÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒ
ÊëdÐá×é×sÃÅ{ÕÈÒÉv×ÌÊÆäÆÈÅ8Ç`ëÊ ×s×sÅ8ËsâcëdÊÑpæÅ6Çó áÎ`ËpÊBÓ Ù
kIøyíÂÄòsøomoô©Í
Þ óÊÍ3íËÌÕäÒ× 

Þ

ÊÇÇËsÅ6ÉsÉqÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒMÊëdÐá×cëÊ ×s×sÅ8ËsâTëdÊÑpæÅ6Ç óáÎ@ËpÊBÓ Ù ÂÄÃÅ 
Ê ÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8ÉÄÎËÌÕÈÒ×ÌÅ8Ç3ÊËsÅo×sÃŇëÊÉsŇÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8ÔÉv×ÌÊËv×xÐÞV×pÊBàcÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉgÔÉv×ÌÊËv×xÐÞ
ËsÅ6ÉvÅ8ËsêÅ8ÇnÊBËÌÅ8ÊtÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉ8Ô Év×ÌÊËv×^ÐBÞdÑ8ÊÑpÃÅÇÊ ×ÌÊyÊÇÇËsÅ6ÉsÉ^ÊBÒÇn×ÌÃÅ dËÌÉv×^áÒáÉsÅ8Ç
ëâ×ÌŇÊÇÇËsÅ6ÉsÉ8Ù
ÂÄÃÕÜÉéÕÈÉß×ÌÃŇÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÛÞÖÒÐ\ÐÎ×sÕÈÐÒÉéÊËsÅnàÕÈêÅ8Ò$Ù
ÚÒÏÍbíËsÕÈÒ×é×sÃÅ{ÒáÓåëdÅ8ËéÐBÞ^×ÌÊBàÉÄÕäÒ ëÊB×v×ÌÅgËÌâcëÊÑpæÅ8Ç óáÎ`ËÌÊÓÙ
óÉ8ÍÖíËÌÕäÒ×é×sÃŇÉu×pÊ ×sádÉéÐBÞ^×sÃÅ{ëÊB×v×ÌÅgËÌâcëÊÑpæÅ8Ç óáÎ`ËÌÊÓÙ

Þ 
Þ  

!= 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚

Þ Ú×8ÍJtÐË{Å8ÊÑpÃç×ÌÊà ÕäÒ¼ëÊ ×s×sÅ8ËsâçëdÊÑpæÅ6ÇóáζËpÊBÓ Ô$ÎËÌÕÈÒ×{Õä×Ms Énê ÊBÆÈáÅïÊBÒÇ©×sÃÅ
ÆÈÐÑgÊ ×ÌÕäÐÒ ÐBÞÕä×Ms ÉtÇÊB×ÌÊcÊÆäÐÒàïñéÕÛ×ÌöÇÅg×ÌÊBÕÈÆÜÉxÐBÞb×ÌÃŁÑ8ÊÑpÃŇËpÊBÒàÅ{Õä×yëPÅgÆÈÐÒàÉ
×ÌÐÙVòóÞd×ÌÃÅtÑgÊÑpÃÅ=ÆÈÅ8ÉsâÉv×sÅ8Ó ÃÊÉbÒÐB×bëPÅgÅ8ÒcїËÌÅ8Ê ×ÌÅ8ÇqÊBÒÇå×ÌÃÅéËÌÊÒàÅ6ÉÖÊÇÇÅ6Ç
×ÌÃÅgÒï×ÌÃÕÜÉÐÎ×sÕÈÐÒïñéÕÈÆäÆPÐÒÆäâqÎËÌÕäÒ×GÐá××ÌÃÅx×pÊBàÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉÊBÒdÇ\ÕäÒޚÐËsÓ âÐá
×ÌÃÊ ×xÒÐ\ËpÊBÒàÅ8ÉÄÊBËÌÅ{Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅÙÖòóÞ^×ÌÃŇÇÊ ×pÊïÊÉÌÉvÐÑgÕÈÊB×sÅ8Ç ñéÕÛ×ÌÃ×sÃÅn×pÊBà\ÃÊÉ
ÎÊËv×ÌÕÈÊÆäÆÈâïñéËÌÕÛ×s×sÅgÒ3ÇÊB×ÌÊqÕÈÒÕä×8Ô×sÃÅn×pÊBà\ñéÕäÆÈÆ$ëPT
Å °dÊBààÅ6ÇcÕÈÒ`×ÌÃÅ{ÆÈÕÈÉv×8Ù

kIôõõ öt÷VôøåÍÑgÊÑpÃÅ8ÇáÓ\Î$ÔÑgÊÑpÃÅgËÌÅ8Év×sÐËsÅÔÑ8ÊÑpÃÅ°áÉsÃ
‡ˆ‹‰ˆŠ‰=Œ
¼/½*Áoä/‘zŽ’
”u5
è ¡N-ë ˜]–™ ™"œó–]ê ›V¡N•
é ™%žQé ç›=˜]Ÿçììéyë
˜iC
ì ™"œn›Fè ž™"ŸœX Š9
ì œ!M
ë |˜é5è ¡NéCì ™…è ™"›™é
k ôùomnøyíGôòvôCÍPÉvÃá×pÇÐ ñéÒ
I
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍbÉsÃá×ÌÇÐ ñéÒ@ÕÈÉqÊ3ÃáÉsæâzÉÌїËÌÕäÎ×qñéÃÕÜÑpÃTÕÈɁáÉsÅ8Çz×ÌжÎÆÜÊÑgÅc×sÃÅ 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË©ÕäÒ×sÐ ×sÃÅWgð ÉvÃá×pÇÐ ñéÒ©ð ÐËq áÕäÅ6ÉsÑgÅgÒשÉv×ÌÊ ×ÌÅÙ ÂÄÃÅWgð ÉvÃá×pÇÐ ñéÒ
x
Éu×pÊ ×sÅç
ð ÕÜÉÐÒÅ©ÕäÒñéÃÕÜÑpà ×ÌÃÅzËÌÊÕÈÇ Ésŗ×pÉ Ñ—ÐÒ= àáËÌÅ8ÇÑgÊBÒÒÐB× ëdÅzÊÑ8їÅ6ÉsÉsÅ8Ç*ëâ
ÊçÃÐÉu×\ÊBÒÇèÊÆäÆÄÇÅgêÕÜїÅ6É`ØZÇÕÈÉsæÉÌÝÊ ×s×ÌÊÑpÃÅ8Ǽ×sж×sÃÅ>x 
ÊÕÈÇx áÒÒÅ8ËqÊËsÅcÕÈÒ@ʶÆäÐ ñ
ÎdÐ ñßÅgËnáÉÌÊBàÅåÉv×ÌÊ ×ÌÅ3ؚÕÚÙ ÅïÉsÎáÒzÇÐ ñéÒdݑÙ\ÉsÃá×ÌÇÐ ñéÒ(= ËÌÉvׇÉvÅg×Ms É{ÊBÆÈÆbÉu×pÊBËÌàÇ\s Éy×sÐ Ê
ÉvÎÕÈÒzÉu×pÊ ×sÅ\ÐÞî ñéÃÕÈÑpüÓ\Å8ÊÒÉy×sÃÊB×{ÊÆäÆbÃÐÉv×nÉÌÑgÉsÕbÓ\Å8ÇÕÈáÓó ÊÑgÑgÅ8ÉÌÉoÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ
ñéÕäÆÈÆÏËÌÅ8ÉsáÆä×xÕäÒ3Ê ìx
& õÄì I ìéøomt òuÂÄòsøom)Év×ÌÊB×sáÉtÊBÒÇ Ésŗ×x×ÌÃÅ{Ó\ÐÇŁÉvÅ8ÒÉsÅ{æÅgâ
×sÐ moøo‹é 
õGöÄ ùYÊÒÇ3×ÌÃÅqÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆÖÓqÐÇÅ\ÉsÅgÒÉsÅqÑgÐÇÅqÊÒǶÑgÐÇÅq áÊÆäÕF= Å8Ë
×sЊgð ÷Vøo
á òsìßöy÷îtmtòu moøoÂóx õöÄ ùqÔ!ç3 ötmyîtöy÷òumyÂÄõ# ƒyõmtÂÄòsøom é õ"
joîxòé 
õ# A ð Ùòó×xñéÕäÆÈÆC×sÃÅ8Ò°áÉsÃ`×ÌÃŇÑgÊÑpÃÅ{ÊBÒÇ+= ÒÊÆäÆÈâ`ÉsÎÕÈÒ3ÇÐ ñéÒÊÆäÆëdÊÑpæÅ8ÒÇ
ÇÅgêÕÜїÅ8ÉéÊB×v×pÊÑpÃÅ6ÇÙbmxÐB×ÌÅn×sÃÊB×é×sÃŇÉÌÑgÉsÕÓ\ÐÒÕä×sÐËÌÉOG 
ÉsÓ\ÐÒ$ÔÊËsÅnÒÐ×éÅ$CR Å8ё×ÌÅ8ÇÙ
kIôõõ öt÷VôøåÍÉv×ÌÊBËÌàÇ$ÔÓ\Év×ÌÊËsàÇÔÑgÊÑpÃÅÔÉsÎÕÈÒÇ
‡ˆ‹‰ˆŠ‰:²
¼ÅyÂÂp» ”(èêéy
é –9¸¯œ!k
ë ™%žQ/
é ¥˜€šOéì <ì µ)Æ'éyk
ë œ¸Eè8Xé ¡£œOì Ÿè
kIôùomnøyíGôòvôCÍPÉvÆÈÅgÅ8ÎÉsÅ8ÑgÐÒÇÉ
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍbÉsÆäÅ8ÅgÎ@Ñ8ÊBáÉsÅ8ɇ×sÃÅїáËÌËÌÅgÒ× {I ú ÎËÌÐїÅ6Ésɇ×sЊgð ÉvÆÈÅgÅ8Îåð ޚÐËå×sÃÅ
àÕÈêÅgÒÒáӁëPÅgËéÐÞÖÉsÅ8ÑgÐÒÇÉgÙbÂÄÃÅ{ÊBËÌàáÓqÅ8Ò×éÉsÅ8ÑgÐÒÇÉGÓïÊ âcëPŇÊBÒâcÕÈÒ×sÅ8àÅgËéÐËéÊ 
= ãÅ8ÇçÎPÐÕÈÒ×oÒáÓåëdÅ8ËïؚÅÙ àÙ ‚ Ù g ݑÙ{ÂÄÃÅqËsÅ6ÉvÐÆäá×sÕÈÐÒçÐÞ×sÕÈÓ\ÕäÒàÕÜÉyÐÒÅ\їÆÈÐÑpæ×ÌÕÈÑpæ
ؚñéÃÕÜÑpÃåê ÊËsÕÈÅ8ÉÖÊÑ8їÐËÌÇÕÈÒàt×sÐo×sÃÅÄ×pÊBËÌàÅg×VÃÊËÌÇñßÊËsŠݑÙ$òóÞd×sÃÅxÉsÆäÅ8ÅgÎåÕÈÉÖÕÈÒ×sÅgËÌËÌáÎ×sÅ6Ç
ëdÅgޚÐËÌÅ{ÕÛ×tÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×sÅ6ÉÄ×sÃÅgÒ3Ê—ð ÉsÆäÅ8ÅgÎ ÕäÒ×ÌÅgËÌËsáÎ×sÅ8Çy
ð Év×ÌÊB×sáÉÄÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅoÕÜÉÄËÌŗ×sáËsÒÅ6Ç
ÐB×sÃÅgËÌñéÕÈÉsÅ{mxòu÷1ؚÕÚÙ ÅÙb×sËÌáÅ ÝÕÜÉéËÌŗ×ÌáËsÒÅ8ÇÙ

kIôõõ öt÷VôøåÍ I{ú ÉsÆÈÅgÅgÎ 

ììéyë*¼7¼<À7µ·œ#였™"œ!ë
Ÿ›éXµ·œ#ì
kIôùomnøyíGôòvôCÍ$ÉsÓ\ÐÒn Úë¶ëÆäæÎËÌÐB×ÌÐїÐÆFoOn ǶÇÅ8ëáà-ËéÆÈÅgêÅgÆFoó Ó ÓqÐÒÕÈæÅgËóÃçÃÎPÐËs×
n óÒ,oyn ÚËao\n ‚ Év×ÌÇÐá×QË =ޚÐ-Ë =ÆÈÅ$o\n € îyÉv×ÌÇÅ8ËsËQË = ޚÐ-Ë d= ÆäÅ opn ¦ ¾oÉv×ÌÊ ×ÌáÉË = ÆäÅ oó ÉÖÑgÊÎÊÑgÕÛ×uâ

‡ˆ‹‰ˆŠ‰¿

¼³´‘
’

ÇÅgêÕÜїÅnÕÈÇÆÈáÒ

”@ç›=˜]Ÿç 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

g

ü

‚ …î

k yõGôìéò íGÂÄòsøom‡ÍÉvÓ\ÐÒÕÜÉxÊcÇÊBÅgÓ\ÐÒÎËsÐїÅ6ÉsÉß×ÌÃÊ ×oÉvÕÈӁáÆÜÊ ×ÌÅ8ÉxÊcôdìÄôò€î\ÇÕÈÉsæ
ñéÕä×sÃçÓ\ÐÇÕF= Å8Çx 
Å8ÊÇ3ÊÒÇ>¼v ËsÕä×sÅåôdìÄôòéїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉé×ÌÃÊ ×tÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×oÊïÉsÕÈÓqÎÆäÅ
ÎËÌÐB×ÌÐїÐÆCñéÃÕÜÑpÃÎËsÐ êÕÜÇÅ8ÉO= ÆÈÅn×sËpÊBÒdÉuޚÅ8ËG×ÌÐïÊBÒÇ ÞšËsÐÓK×sÃÅt 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgËxÊBÒdÇ ËÌÅ$
Ó\ÐB×ÌÅïїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ3ŗãÅ8Ñgá×sÕÈÐÒ©ÐÒ¶×sÃÅAx 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË6فÂÄÃÅqÎËÌÐB×ÌÐÑgÐÆVÕÈÉoëÊÉvÅ6ÇçÐÒ
×ÌÃÅ ôdìÄôò%é 
Å8ÊÇTÊBÒdÇTôìÄôò'¼v ËsÕä×sÅ Éu×pÊBËs×sÕÈÒàçëÆÈÐÑpæ¼ÊÇÇËÌÅ8ÉÌÉvÅ6ÉgÙçÉsÓ\ÐÒTádÉváÊÆäÆÈâ
ñßÐËÌæÉ{їÆÈÐÉsÅgÆÈâ3ñéÕÛ×ÌÃTÊÉsÎPÅ8їÕÜÊBÆÇÅgêÕÈÑgÅçØ{= ÆÈÅcÉsâÉv×sÅ8ÓcÝy×sÃÊBׁÇÐÅ8Éo×sÃÅïÃÊBËpÇñÄÊBËÌÅ
ÕÈÒ×sÅgËsÞðÊÑgÕäÒà\ÊÒÇ`ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅnÕäÒ×sÅ8ËsÎËsÅg×ÌÊ ×ÌÕäÐÒcޚÐËxÊ\ôdìÄôò€ î×pÊBËÌàŗׇØZÉvÅ8ÅnÉÌÑgÉsÕÈÃÎdݑÙ
ÉsÓ\ÐÒ1ÃÊg
É ¾©ÓïÊÒÇÊ ×ÌÐËÌâ@ÉsñéÕÛ×pÑpÃÅ8É8Ô { ÐÎ×sÕÈÐÒdÊBÆxÉsñéÕÛ×pÑpÃÅ8ÉcÊÒǧ¾zÓïÊBÒÇÊB×sÐËsâ
ÎPÐÉsÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆÄÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌÉ8Ù©ÂÄÃÅ`Ó\ÊÒÇÊB×sÐËÌâzÉvñéÕä×ÌÑpÃÅ6ÉåÊËsÅc×sÃÅ óÉqÉvñéÕä×ÌÑpÃ@ñéÃÕÈÑpÃ
ÉsÎdÅ6Ñ—Õ Å8Éy×ÌÃÅåÉsÕ 8ŁÐÞ×sÃÅïôìÄôò î\Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËnÉu×ÌÐËÌÅÔd×sÃÅ ÚÓ ÉsñéÕÛ×pÑpÃçñéÃÕÜÑpéÉsÎdÅ6Ñ
Õ Å8ɇ×sÃÅïÓ\ÐÒÕäæÅgËcØðÒÊBÓ\Å6Ý{ÐBÞß×sÃÅ\×pÊBËÌàŗׁÊÒÇ©×sÃÅ óÃèÉvñéÕä×ÌÑpÃzñéÃÕÜÑpÃèÉvÎPÅ8ÑgÕ dÅ8É
×ÌÃŇїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËÄÃÐÉu×éÎPÐËs×é×sÃÅ{Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËÄñéÕÈÆäÆÏÑgÐÓ\ӁáÒÕÈÑ8Ê ×ÌÅoÐ êÅgË6Ù

F=

F=

FC 

A

+

T

`=

0

ÂÄÃÅo¾TÓïÊBÒdÇÊ ×ÌÐËÌâ@ÎPÐÉsÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆoÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉ ÊBËÌŶÇÅ8êÕÈÑgÅÔxÕÜÇ ÊBÒdÇ1ÆäáÒÏÙ ÂÄÃÅ6ÉvÅ
ÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉÊBËÌÅ©ÑgÐÒÑ8Ê ×sÅ8ÒÊ ×ÌÅ8Ç1×ÌÐàŗ×sÃÅgË×sÐMÓïÊBæŶ×sÃÅ ÆÈÅgÒÊÓ\Å©Ðއ×sÃÅzÆÈÐ ñ
ÆÈÅgêÅgÆôìÄôòy×ÌÊËsàŗׇÇÅ8êÕÜїÅïÇËÌÕÈêÅgË6Ù\ÂÄÃÅïÉvÅ6їÐÒdÇ©ÊËsàáÓ\ÅgÒ×oÕÜÉn×ÌÃÅ ôìÄôòyÕÈÇÅ8Ò
×ÌÕ Å8ËnÒáӁëPÅgËo×sÃÕÜÉo×ÌÊËsàŗ×oñéÕäÆÈÆÖËsÅ6ÉvÎPÐÒÇ3×sÐñéÃÕäÆÈÅå×sÃÅq×sÃÕäËpǶÊËsàáÓ\ÅgÒ×yÕÜÉy×sÃÅ
ÆÈÐàÕÈÑ8ÊBÆáÒÕÛׁÒáÓåëdÅ8Ë Øð÷^îtmoÝnñéÕÛ×ÌÃÕÈÒz×sÃÊB×qôìÄôònÕÜÇÅgÒ×sÕ Å8ˇñéÃÕÜÑpé×ÌÃÅï×pÊBËÌàŗ×
ËÌÅgÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×pÉgÙTötÒIÅ8ËsËÌÐËåñéÕäÆÈÆéÐÑgїáËqÇáËsÕÈÒàzÇÊBÅ8ÓqÐÒ@ÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 6Ê ×sÕÈÐÒIáÒÆÈÅ8ÉÌÉå×sÃÅ
ޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒà dÆäÅ6É{ؚñéÕä×sÃçÊBÎÎËsÐÎËÌÕÈÊB×sÅyÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉpÝGÊBËÌÅtޚÐáÒÇÍ 

=

`=

T=

Þ

F=

,

FC

_? [? p?
_? [? p?

Þ

ÇÅgêÕÜїŠÜÕ Ç ÈÆ áÒ BїÓ\ÒÇ
ÇÅgêÕÜїŠÜÕ Ç ÈÆ áÒ BÇ Ê ×pÊ

kIøyíÂÄòsøomoô

ÂÄÃÅ ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆßÉsñéÕä×ÌÑpÃÅ6ÉåÓïÊ âèÊBÎÎdÅ6ÊBË\ÕäÒMÊBÒâèÐËpÇÅ8ˁëá×ïÕäÞyÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×\ӁáÉv×\ëdÅ
ëPŗޚÐËsÅn×ÌÃÅ{ÎdÐÉvÕä×sÕÈÐÒdÊBÆ$ÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌÉ8Ù

kóë©ëÆäæÎËÌÐB×ÌÐÑgÐÆÚÍ{ìGÃdÊBÒàŁ×ÌÃÅïëÆÈÐÑpæ3ÒáÓåëdÅ8ËÌÉnádÉvÅ6ǶÕÈÒ¶×ÌÃÅ\ÎËÌÐB×sÐÑgÐÆéØðÉsÅgÅ\ëPÅ$
ÆÈÐ ñtݑÙ"ß
ß âåÇÅgÞðÊBá‚ Æä××ÌÃÅxëÆÈÐÑpæÒáÓåëdÅ8ËÌÉbádÉvÅ6Ç\ÕäÒ\I ×ÌÃÅtÎËÌÐB×ÌÐїÐÆÊËsÅI ï Ô { Ô ú†‚ h Ô ‚…‚ Ô
‚ îÔ ‚ ¾Ô ‚ n
G ÊÒÇ tg ޚÐËbÎËÌÐB×ÌÐїÐÆÅ8ÆäÅ8ÓqÅ8Ò×ÌÉ"Äß ÷ Ëtô { øoîtÂnÔ.Äß ÷ Ëtô t õOQ{ Ô
ß ÷ I ËtôÂ^öbÂéîoôCÔMÄß ÷ I ËéõGmy í#x ø{ìyÔ Äß ÷ I ËxîxíG÷Vøtöå Ô Äß ÷ I Ëtô y òum‡Ô Äß ÷ I ËQ3©øomxòuÂtøL
Ä
ß ÷ I ËQx õGôõÂÊBÒÇÄß ÷ I ËQx ìéøomtVòi#
Ä
á ËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅgÆÈâÙÖÂÏÐïÑpÃÊÒàÅy×sÃÕÈÉxÇŗÞðÊBáÆÛ×
ÆÈÕÈÉv×åÐÞxëÆÈÐÑpæ¼ÒáӁëPÅgËpÉ8ÔÖÉsÎPÅ8їÕäޚâèʶÑgÐÓ\ÓïÊçÉvÅ8ÎÊBËpÊ ×ÌÅ8ǼÆÈÕÈÉv×åÐÞxÒÕäÒÅØ ú Ý{áÒÕDq áÅ
ëÆÈÐÑpæcÒáӁëPÅgËpÉ8Ù

k Ç

v

ÇÅ8ëáàÆäÅ8êÅgÆÚÍÖÂÄÃÕÈÉßÉsñéÕÛ×pÑpÃcÕÈÉßʁÇÅgëáD
à °dÊàÙ *ÃÅgÒ`àÕÈêÅgÒ\×ÌÃÅnїÐÓ\ÓïÊBÒdÇïÆäÕÈÒÅ 
Ê ËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉéÊÒÇÐB×sÃÅgËéÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×sÕÈÐÒ3ÇÅ8ËsÕÈêÅ6Ç`ÇáËsÕÈÒà\ÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ 8ÊB×sÕÈÐÒ3ÊBËÌÅnÅ8ÑpÃÐÅ6Ç
ëÊÑpæ‡×ÌЁÉu×pÊBÒÇÊBËpǁÐá×GÊBÒdǁ×ÌÃÅtÇÅ8ëáà‡ÆÈÅgêÅgÆÕÜÉÉsŗ××ÌÐ ‚ ÙÖÂÄÃÅtÇÅ8ëáà{ÆÈÅgêÅgÆÜÉÊBËÌÅÍ

DC

Þ

Þ hqÒÐcÇÅgëáà\ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉnØðÇŗÞðÊBáÆÛ×xñéÃÅ8Òð| ÇðxÒÐB×xàÕÈêÅ8ÒdÝ
Þ ‚ ÇÅgëáàïÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉGÐÒ3ÊBÆÈÆÒÐÒ,Ú ËÌÅ8ÊÇ[? ñéËÌÕä×sÅyÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉ
îqÇÅgëáàïÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉGÐÒ3ÊBÆÈÆ$їÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

g

‚ |¾

k tÅ8ëáàÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉyÊBËÌŇ×uâÎÕÜÑgÊBÆÈÆÈâ

Ê`ÉvÕÈÒàÆäÅåÆäÕÈÒÅqÎdÅ8ËnÑgÐÓ\ÓïÊBÒǶÊBÒÇ©ÊBËÌÅåÉsÅgÒ×t×ÌÐ
uÉ ×pÊBÒÇÊËÌǼÐá×8ÙçôÅ8ËsÕÈÐáÉnÅ8ËsËÌÐËpÉ{ÊBËÌÅïËÌÅgÎPÐËs×sÅ8Ç©×ÌжÉu×pÊBÒÇÊBËpǶÅ8ËsËÌÐË{ÕÈËsËÌÅ8ÉsÎPÅ8ё×ÌÕäêÅ
ÐBÞb×sÃŁїáËÌËÌÅgÒ×yÇÅ8ëáàcÆÈÅgêÅgÆÚÙéòóÞb×sÃÅåÅgËÌËsÐËxÕÈÉtËsÅ8ÆÈÊB×sÅ6Ç×sÐcÕÈÒїÐÓ\ÕäÒà`ÇÊ ×pÊçØ ÞšËÌÐÓ
×sÃŁôìÄôòGÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×sÐËpÝ×ÌÃÅgÒ×sÃŇÇÊBÅ8ÓqÐÒ`ñéÕÈÆÈÆÏїÐÒ×ÌÕäÒáÅÙÖòóÞ^×ÌÃÅ{ÅgËÌËsÐËßÑ8ÊBÒÒÐB×xëPÅ
ËsÅ6їРêÅ8ËsÅ6Ç\ޚËÌÐÓ Ô×sÃÅgÒ×sÃŇÇÊBÅgÓ\ÐÒ ×ÌÅgËÌÓqÕÈÒÊB×sÅ8ÉÄñéÕä×sÃ3ÊÒÅ8ËsËÌÐËÄÓ\Å8ÉÌÉÌÊBàÅnÊÉÄÕä×ÌÉ
ŗãÕÛ×ïÉv×ÌÊ ×ÌáÉ8ÙzÂÄÃÅ`ÇÅ8ëáà¼ÆäÅ8êÅgÆÄÑgÊÒTëPÅÑpÃÊÒàÅ6ÇèÇáËÌÕäÒà¶×ÌÃÅ`ÅgãÅ8їá×sÕÈÐÒTÐÞtÊ
ÉvÓ\ÐÒ ÇÊÅgÓ\ÐÒëâ áÉsÕäÒàå×ÌÃÅ Ç tÐÎ×ÌÕäÐÒ`ÐÒ Ó\Év×ÌÊËsàÇÙ

kUÚÓ

+ð| ð

Ó\ÐÒÕäæÅgË6ÍxÂÄÃÕÈÉnÉsñéÕÛ×pÑpöÊÉÌÉsÐÑgÕÈÊB×sÅ6Éé×sÃÅåÓ\ÐÒÕäæÅgË\ؚÕÚÙ ÅqÒÊBÓ\Å ÝxñéÕä×sö×sÃÅ\ÉsÑ8ÉvÕ
ÓqÐÒÕä×sÐËV×ÌÃÊ ×ÉsÓqÐҁÕÜÉbÊBëPÐá×V×sÐnÅgãÅ6їá×ÌÅÄÐÒ$Ù^òó×ÖÎËsÐ êÕÜÇÅ8ÉVÊoÓqÅg×sÃÐÇåÐBÞÒdÊBÓ\ÕäÒà
ÉsÑ8ÉvÕßÓ\ÐÒÕä×sÐËÌÉ8Ù¼ÂÄÃÅ`Ó\ÐÒÕäæÅgËåÑ8ÊBÒTëPÅ ÊçÓïÊ ãÕÈӁáÓ ÐB
Þ ¾…îçÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËpÉgÙ©ÂÄÃÕÈÉ
ÉvñéÕä×ÌÑpà ÕÜÉÄÓ\ÊÒÇÊB×sÐËÌâÙ

kUÚÃ3ÃÎPÐËs×8ÍÄÂÄÃÕÜÉtÉsñéÕÛ×pÑpÃçÊÇêÕÜÉvÅ6ÉéÉvÓ\ÐÒ3ñéÃÕÈÑpÃçÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgËéÃÐÉu×tÎPÐËs×tÒáÓåëdÅ8ËtÕä×
ñéÕäÆÈÆ$ëPŇїÐÓ\ÓåáÒÕÜÑgÊ ×ÌÕäÒàqÐ êÅgË6ÙVÂÄÃÕÈÉéÉsñéÕÛ×pÑpà ÕÈÉÄÓïÊBÒdÇÊ ×ÌÐËÌâÙ

kUÚÒ$Í{ÂÄÃÕÜÉ{ÉsñéÕÛ×pÑpüÉv×sÐÎÉ{Éu×pÊ ×ÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉoëPÅgÕÈÒà
їÐÆÈÆÈÅ8ё×xÉv×ÌÊB×sÕÜÉu×ÌÕÈÑ8ÉgÙ

àÊ ×ÌÃÅgËÌÅ8Ç$ÙqÂÄÃÅïÇÅgÞðÊBáÆäׁÊї×sÕÈÐÒ©ÕÈÉo×ÌÐ

kUÚË6ÍxÂÄÃÕÜÉoÉsñéÕä×ÌÑpÃçÕÜÉxޚÐËyËÌÅ8Év×ÌÊËv×ÌÕäÒàï×sÃÅ\ÇÊÅgÓ\ÐÒçñéÕä×süÊÉyÆäÕä×v×ÌÆäÅ\ÇÕÜÉu×ÌáËÌëÊBÒÑgŇ×ÌÐ
×sÃÅnÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐËxÊÉßÎdÐÉsÉsÕÈëÆäÅÙbîtÉsáÊBÆÈÆäâc×sÃŇôìÄôòßîxÒÕä×tÊ ×s×sÅ8Ò×ÌÕäÐÒÑgÐÒÇÕÛ×ÌÕäÐÒ ÕÜÉéÉvÅg×
ÐÒçËÌÅ8Ésŗ×åØZÊBÒÇçñéÃÅgÒ3×ÌÃÕÜÉyÇÊÅgÓ\ÐÒçÑgÐÓ\Ó\ÅgÒÑgÅ8ÉpݑÙ*
v ÃÅgÒ3×ÌÃÕÜÉyÉsñéÕÛ×pÑpÃçÕÜÉtàÕäêÅgÒ
×sÃÅÇÊBÅ8ÓqÐÒTÉu×pÊBËs×ÌɁÕäÒè×ÌÃÅ ÕÜÇÆÈÅ`Év×ÌÊB×sÅÙ©îtÉsÅ ñéÕä×sÃ@Ñ8ÊBËÌÅÙçÂÄÃÅ ÇŗÞðÊBáÆÛ×\Êё×ÌÕäÐÒ
ؚÕÚÙ ÅÙbñéÃÅgÒ`×sÃÅ+ð0Ú Ë_é
ð ÕÜÉÄÒÐ×ÄàÕäêÅgÒdÝÕÜÉß×sÐïÉvÅg×xÊqôìÄôòßîtÒÕÛ×xÊB×v×sÅ8Ò×sÕÈÐÒ Ñ—ÐÒdÇÕÛ×ÌÕäÐÒ
ÉvÐ ×sÃÊB×y×ÌÃÅ%= ËpÉv×nôìÄôòyїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ3ËsÅ6їÅ8ÕäêÅ8Ç ñéÕÈÆäÆÖÃÊ êŇÕÛ×pÉnÉu×pÊ ×sádÉtËÌŗ×ÌáËsÒÅ8ÇçÊÉ
8ð ìGÃÅ6Ñpæ їÐÒÇÕä×sÕÈÐÒå
ð ØðÊÉéËsÅ@q áÕäËÌÅ8Ç ëâï×sÃŁôdìÄôò€ îqÉv×ÌÊÒÇÊBËpÇݗÙ
kU ‚ Év×ÌÇÐá×Ë = ޚÐWË = ÆÈÅÍôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ`×sÃÅ{ÒdÊBÓ\ÅnÐBÞV×sÃÅ'= ޚÐcÇÊ ×pÊHd= ÆäÅ{ñéÃÅ8ËsÅo×ÌÃŁÉv×ÌÊBÒ
ÇÊBËpÇ Ðá×sÎá×xÐBÞbÊBÒâïŗãÅ6їá×ÌÅ8Ç Ñ—ÐÓqÓïÊÒÇÉÄÕÜÉß×sÐïëPŇÉvÅ8ÒׇØZÊBÒÇËÌÅ8ÊÇcޚËsÐÓcݑÙ

kU€îïÉv×ÌÇÅgËÌËË =ޚÐWË =ÆÈÅÍGôÎPÅ8ÑgÕÛޚâ×ÌÃŁÒÊÓ\ŇÐBÞÖ×sÃÅ%=ޚÐ

B= 

ÇÊ ×ÌÊ ÆäŁñéÃÅgËÌÅ{×sÃÅåÉv×ÌÊBÒ
ÇÊBËpÇ{ÅgËÌËÌÐË$Ðá×sÎá×VÐÞdÊBÒânŗãÅ8Ñgá×sÅ6LJїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ^ÕÈÉÏ×sÐoëPÅGÉsÅgÒ×ÄØZÊBÒLJËsÅ6ÊÇnޚËÌÐÓcݑÙ

kU¦¾qÉu×pÊ ×ÌáÉË =dÆäÅÍbôÎdÅ6їÕäޚâc×sÃÅ{ÒÊBÓ\ÅoÐBÞV×sÃÅL=ޚÐïÇÊB×ÌÊT=ÆÈÅoñéÃÅgËÌÅy×ÌÃÅnŗãÕä×éÉv×ÌÊB×sáÉ
ÐBÞbÊBÒâïŗãÅ8Ñgá×sÅ6Ç Ñ—ÐÓ\ÓïÊBÒdÇ ÕÜÉÄ×sÐ\ëPÅ{ñéËsÕä×v×ÌÅgÒ×sÐ3ØZÊBÒÇËÌÅ8ÊÇ ÞšËÌÐÓcݑÙ

kUóÉxÑ8ÊBÎÊїÕä×uâCÍÂÄÃÕÜÉxÓïÊBÒÇÊ ×sÐËsâ`ÉvñéÕä×ÌÑpÃ3ÕÈÒޚÐËÌÓïÉÄ×sÃŁÇÊBÅ8Ó\ÐÒ ñéÃÊ ×t×sÃŁÉsÕDCgŇÕÈÒ
ëÆäÐÑpæÉt×sÃÕÜÉoôdìÄôòé×ÌÊËsàŗ×tñéÕÈÆÈÆ^ËÌÅgÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×6ÙyÂÄÃÅåê ÊÆäáŇޚÐËnÑgÊÎÊÑgÕÛ×uâÅ$RCÅ8ї×ÌÉy×sÃÅ
ËsÅ6ÉvÎPÐÒÉsÅq×sÃÕÜÉn×pÊBËÌàŗ×{ÓïÊBæÅ8Éy×sÐ ×ÌÃÅ ôìÄôòé 
Å6ÊÇèìßÊBÎÊїÕä×uâ¶ÊBÒÇ)33ÐÇÅ ôÅ8ÒÉsÅ
ؚÎÊàÅG Ý^їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉgÙVÂÏÐoÉvÕÈÓ\ÎÆÈÕÛޚâ‡ñéËÌÕä×sÕÈÒàyÐá×ÖÆÈÊËsàÅÒáӁëPÅgËpÉÖїÅgËs×ÌÊÕäÒåÉvá,\
d ãÅ8É
ÑgÊBÒëPÅ{áÉvÅ6ÇÔÉsÅgÅ{Ésá,\
d ãCÙ
kTí#x øoÂtø{ìéøo÷ÍGÉsÓ\ÐÒÊÎÎPÅ8ÊBËpÉ ÊÉ ÊIÇÕÈÉsæ1ñéÕÛ×Ìà ×ÌÃŶàÕäêÅgÒÑ8ÊBÎÊїÕä×uâÔxÉÌÑgÉsÕyÕÜÇ
ÊBÒÇÉsÑ8ÉvÕCÆÈáÒ×sÐïÊåÃÐÉv×xїÐÓ\Îá×sÅgË6Ù"ß
ß âcËsÅ6ÊÇÕÈÒàqÊBÒÇ`ñéËsÕä×sÕÈÒàq×sÐ\ÉsÎdÅ6їÕFd= ÑoëÆäÐÑpæ
ÆäÐÑgÊB×sÕÈÐÒÉ$ÐÒo×sÃÕÜÉÏÇÕÈÉsæCÔg×ÌÃÅÃÐÉu×ÏÑgÐÓ\Îá×ÌÅgË^Ñ8ÊBÒ{ÉsÅgÒÇnÊBÒdÇnÃÊ êÅÖŗãÅ6їá×ÌÅ8ÇnÃáÉsæâ
їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉqÐÒI×sÃÅx 
ÊÕÈÇx áÒÒÅ8ËcÊBÒÇ@ËsÅ6ÊÇTëdÊÑpæz×sÃÅçїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ\s É\Év×ÌÊÒÇÊBËpÇ
Ðá×ÌÎá×8ÔÅ8ËsËÌÐËÄÊBÒdÇ`Év×ÌÊB×sáÉ8ÙböéÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆäÆÈâA= ÆÈÅ8ÉéÑgÊÒ ëPÅnëdÐ×sà ÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇÅ8Ç\ޚËÌÐÓ
×sÃÅïÃÐÉuׇÐÒ×sÐ×sÃÅKt 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgˁÊÒǶáÎÆäÐÊÇÅ6ǩޚËsÐÓ ×sÃÅKt ÊBÕÜÇé áÒÒÅgˇÐÒ×ÌÐ
×sÃÅ{ÆÈÐÑgÊBÆÃÐÉv×éÑgÐÓ\Îá×ÌÅgË6Ù

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

g.G
ü

yg

ötÆäÆdËsÅ6ÊÇÉÊÒÇqñéËsÕä×sÅ6Ébëâ×ÌÃÅxÃÐÉu×ÒÅgÅ8Çq×ÌÐ{ëdÅtÕäÒïÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ6ÉÐBÞ ‚ îoëâ×ÌÅéëÆÈÐÑpæÉ
ñéÕä×sÃTÒáÆÈÆÎÊÇÇÕÈÒà¶ÊɇÊBÎÎËsÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅÙ *ÃÅgÒ
éòuÂÄõÕÈÒà@ؚޚËsÐÓ ×ÌÃÅcÃÐÉuבÝy×sÐ
ÉsÓ\ÐÒ$ÔÏ×sÃÅcÇÊB×ÌÊÔ^ÇÅ8ÎdÅ8ÒÇÕÈÒà ÐÒ¼×sÃÅïëÆäÐÑpæçÒáÓåëdÅ8Ë8ÔVїÐÒ×pÊBÕÈÒÅ8Ç©ÕäÒ©×sÃÅïñéËsÕä×sÅ
ñéÕÈÆäÆÏëdÅn×ÌËsÅ6Ê ×sÅ6Ç`ÊÉßޚÐÆÈÆäÐ ñxÉ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Kv

Uv 

ßÄ÷ I Ëéõm tí#xø{ìyÍM*
v ÕäÆÈÆæÕÈÆäÆÊBÒâtÎËsÐїÅ6ÉsÉsÅ8É8Ô8Év×ÌÊËv×ÌÅ8ÇoëâoÉsÓ\ÐÒ$Ô Ñ—áËsËÌÅgÒ×sÆÈâ
ËsáÒÒÕÈÒà‡ÐÒc×sÃÅLxÊBÕÜÇé 
áÒÒÅgË6ÙbÂÄÃÅtїÐÒ×sÅgÒ×pÉÐBÞ×ÌÃÅtñéËÌÕä×sÅ/s ÉßÇÊ ×pÊ{ñéÕäÆÈÆPëdÅ
ËsÅ6ÊÇ`ëá×xÕÈàÒÐËsÅ6ÇÙ
ßÄ÷ I ËQéõGôõÂnÍ\*
v ÕäÆÈÆÖ×sÅ8ËsÓ\ÕÈÒÊ ×ÌÅqÊÒâ>= ÆäÅq×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8ËÌÉ8ÔCæÕäÆÈÆbÊBÒâ3ÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉ8ØZÉÌÝ
ØðÉv×ÌÊËv×ÌÅ8Ǽëâ©ÉsÓqÐÒdÝnїáËsËÌÅgÒ×sÆÈâ¶ËÌáÒÒÕäÒà ÐÒ©×ÌÃÅ+x 
ÊÕÈÇé áÒÒÅ8Ë8ÔÖїÆÈÐÉsÅïÊBÒâ
=ÆÈÅ8ÉVÐÎPÅgÒÅ6LJëâ‡ÉsÓqÐÒåÊÒLJËÌÅ8Ésŗ×bÉvÓ\ÐÒ{×sÐoÕÛ×@s ÉÖÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÉv×ÌÊ ×ÌÅÙÖÂÄÃÅÄїÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉ
ÐBÞV×sÃÅ{ñéËÌÕä×sÅ/s ÉéÇÊB×ÌÊqñéÕäÆÈÆ$ëPÅ{ËsÅ6ÊÇ ëá×xÕÈàÒÐËsÅ6ÇÙ
ß ÷ I Ëtô y òum‡ÍòóÞ{ÉsÓqÐÒ1ÕÈÉïÕÈҌn øQ
Ä
v mt÷Öøxö u= ÆÈÅ ×sËpÊBÒdÉuޚÅ8ËïÓqÐÇÅÔß×sÃÅ
їÐÒ×ÌÅgÒ×ÌÉtÐBÞÖ×sÃŁñéËÌÕÛ×ÌÅ/s ÉtÇÊB×ÌÊïñéÕÈÆäÆ^ëdÅåñéËsÕä×v×ÌÅgÒçÐá×x×ÌÐï×sÃÅqÇÐ ñéÒÆÈÐÊÇ+d= ÆäÅ
ÐÒ3×ÌÃÅTt 
ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË6ÙtòóÞÒÐ×yÕÈÒ({ ø
v my÷Vøtö ]= ÆäŁ×sËpÊBÒÉvޚÅgËyÓ\ÐÇÅÔCñéÕäÆÈÆ
ÊÉsâÒÑpÃËÌÐÒÐáÉvÆÈâ¼Å—ãÅ8Ñgá×sÅ×sÃÅ ÑgÐÒ×sÅ8Ò×ÌÉqÐBÞy×sÃÅ ñéËÌÕÛ×ÌÅÊÉqʼÃáÉsæâTїÐÓ
ÓïÊBÒÇÙEG
ß ÅgޚÐËÌÅ\ŗãÅ8Ñgá×sÕÈÐÒzÐBÞß×sÃÅcїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÔ$×ÌÃÅcїÐÓqÓïÊÒǼÕÈÉ{ÑpÃÅ6ÑpæÅ6Ç
×sÐ ÉsÅgŁÕÛÞbÕä×yÕÜÉtÊBÒ3ÕÈÒ×sÅ8ËsÒÊÆ\= ÆÈŇ×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8ËtÉsÓqÐÒ3їÐÓ\ÓïÊBÒdÇÔPÊÒÇ ÕäÞbÉsÐÔdñéÕäÆÈÆ
ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕDgC ÅnޚÐË = ÆäÅo×ÌËÌÊÒÉuޚÅ8Ë8Ù
öxÒâ¼ÐB×sÃÅgË6Í%*
v ÕäÆÈÆÎPÅgËsޚÐËÌÓ ×ÌÃÅcñéËÌÕÛ×ÌÅ\×sÐ3×ÌÃÅcÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆÉv×sÐËsÅÙ`îtÎz×sÐ ‚8û
ëÆÈÐÑpæÉÄÐÞVÇÊB×ÌÊqñéÕäÆÈÆ$ëPŇÉu×ÌÐËÌÅ8Ç`ÕäÒ×ÌÃÅ{ËÌÊÕÈÇїÐÒ,= àáËÌÊB×sÕÈÐÒ ÊËsÅ6ÊÙ
v ÃÅgÒé õöy ÕÈÒàIØðëâ©×sÃÅ ÃÐÉuבÝoޚËsÐÓ ÉsÓ\ÐÒ$Ô^×sÃÅ`ÇÊB×ÌÊÔÖÇÅ8ÎdÅ8ÒÇÕÈÒà¶ÐÒ
*
×sÃÅ{ëÆäÐÑpæcÒáÓåëdÅ8Ë8ÔÑgÐÒ×ÌÊÕäÒÅ6Ç ÕÈÒ×sÃÅ{ËÌÅ8ÊÇ ñéÕÈÆÈÆëdÅn×ÌËsÅ6Ê ×sÅ6Ç ÊÉGޚÐÆÈÆäÐ ñxÉ
ß ÷ I Ëtô { øoîtÂnÍCÂÄÃÕÜÉtËÌÅ8ÊÇ ñéÕäÆÈÆÖËsÅg×sáËÌÒ3×sÃÅqÑgáËsËÌÅgÒ×ÌÆäâ Ê ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅåÉu×pÊBÒ,
Ä
ÇÊBËpÇ Ðá×sÎá×tޚËsÐÓY×ÌÃŇÎËÌÅgêÕÈÐáÉsÆäâ`ŗãÅ8Ñgá×sÅ6Ç3їÐÓqÓïÊÒÇÙÄòóÞb×sÃÅåÒáӁëPÅgË
ÐBÞëâ×sÅ6ÉoÐBÞGÉv×ÌÊÒ©ÇÊËÌǶÐá×ÌÎá×{ÕÈÉoÆÈÅ8ÉÌÉy×sÃÊÒç×sÃÅ\ÉsÕDgC ÅqÐBÞ×ÌÃÅ\ËsÅ6ÊÇ\s ÉyÇÊ ×ÌÊ
×sÃÅåÇÊ ×pÊ\ñéÕäÆÈÆÏëPŇÎÊÇÇÅ8Ç ñéÕä×sÃçmyît÷^÷!s ɁØsõô_hs ݗÙGòóÞÖ×ÌÃŇÒáӁëPÅgËtÐBÞbëâ×ÌÅ8É
ÐBÞÉu×pÊBÒÇÊBËpǁÐá×sÎá×ÕÈÉbÓ\ÐËsÅß×sÃdÊBÒq×sÃÅxÉsÕDgC ÅÄÐBÞP×sÃÅéËÌÅ8ÊÇÔ ×ÌÃÅgÒcÉsáëÉsÅMq áÅ8Ò×
ËsÅ6ÊÇÉÏޚËÌÐӋÄ
ß ÷ I Ëtô { øoîtÂzñéÕÈÆÈÆ×ÌËÌÊÒÉvޚÅgËV×sÃÅßËÌÅ8I Év×VÐÞ×sÃÅÄÉv×ÌÊBÒdÇÊBËpLJÐá×i
Îá×6ÙmxÐËsÓïÊBÆÈÆÈâïÐÒÅnñßÐáÆÜÇ ÆÈÐÐÎ ËÌÅ8ÊÇÉޚËÌÐÓöß
ß ÷ Ëtô { øoît áÒ×ÌÕäÆ$×sÃÅ
ÆÈÊÉu×oÑpÃÊBËpÊї×sÅgËtÕäÒ3×ÌÃŁËÌÅ8ÊÇ ëá,CR ÅgËyÕÈÉomtîy÷Ï÷ÙPòóÞb×sÃŁÎËÌÅgêÕÈÐáÉyїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ
ñßÊÉbÊnñéËsÕä×sÅß×ÌЇÉu×pÊBËs×bÊ{ÇÐ ñéÒÆäÐÊÇÔB×sÃÅ8Ò\ÊnËÌÅ8ÊǁÐÞPÐÒÅÄëÆÈÐÑpæåñéÕäÆÈÆÒÅgã×ëdÅ
ŗãÎPÅ8ё×ÌÅ8ÇåÊBÒÇ{ñéÕÈÆÈÆËÌŗ×ÌáËÌ҇ÅgÕä×sÃÅ8ËVÊtëÆÈÐÑpænÐÞmtît÷^÷!s ÉVÐË^Ê҇ÅgËÌËÌÐËÏÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅ
ÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÕäÒàïÊ\ÎËÌÐëÆäÅ8Ó ñéÕÛ×ÌÃ×sÃÅ{ÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕF6C Ê ×sÕÈÐÒÐBÞ^×sÃŇÇÐ ñéÒÆäÐÊÇÙ
ß ÷ I Ëtô y õ#Q{ Í$ÂÄÃÕÈÉoËÌÅ8ÊÇçñéÕäÆÈÆbËsÅg×sáËÌÒç×ÌÃÅïїáËÌËÌÅgÒ×sÆÈâ3Ê ê ÊÕäÆÜÊBëÆäÅqÉu×pÊBÒ,
Ä
ÇÊBËpÇMÅgËÌËsÐË\Ðá×cÎá×cޚËsÐÓ ×ÌÃÅ3ÎËÌÅgêÕäÐáÉsÆäâTÅgãÅ8їá×sÅ8Ç*ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇIÕÈÒ1×sÃÅ
ÉsÊÓ\ÅoÓïÊÒÒÅgËxÊÉ Ä
ß ÷ I ËtôÂ { øoîtÂnÙ
ß ÷ I Ëéõmt í#x ø{ìyÍéòóÞå×sÃÅzÎËÌÅgêÕÈÐáÉsÆäâ1ÅgãÅ6їá×ÌÅ8ÇїÐÓqÓïÊÒÇ;ØðñéËsÕä×sÅ©×sÐ
Ä
ëÆÈÐÑpæÄ
ß ÷ I Ëtô t òumoÝåÃÊÉqÒÐ×ïÑgÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅ8Ç@×sÃÕÜÉ\ËsÅ6ÊÇ@ñéÕäÆÈÆÄËsÅg×sáËÌÒIñéÕä×sÃ
ÕÛ×@s ÉGëá,CR ÅgËßÉu×pÊBËs×sÕÈÒà{ñéÕä×s×ð íËsÐÑgÅ8ÉÌÉbÒÐB×#= ÒÕÜÉvÃÅ6Çé
ð ÊÒÇïmtîy÷Ï÷3ÎÊÇÇÅ6ÇÙÖòóÞ
×sÃÅoїÐÓqÓïÊÒÇ\ÃÊÉїÐÓ\ÎÆÈŗ×ÌÅ8Ç\×ÌÃÅgÒ ÕÛ×ñéÕÈÆÈÆdËÌŗ×ÌáËsÒcʁmtît÷^÷>= ÆÈÆäÅ6Çïëá,CR ÅgË6Ù
ß ÷ I ËtôÂVöbÂéîyôCÍ^ö ËsÅ6ÊǶޚËsÐÓ ×sÃÕÈÉ{ëÆäÐÑpæ¶ñéÕÈÆÈÆËsÅg×sáËÌÒ¼×sÃÅcÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇys É
Ä
ÃáÉvæâcÅgãÕÛ×tÉv×ÌÊB×sáÉ{ؚ×sÃÅTBz Éu×pÊ ×sádÉÄê ÊËsÕÜÊBëÆäŠݑ٠

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
‚ g1g
Þ ßÄ÷ I Ëxîtí÷Vøtö åÍ"v*ÕÈÆäÆ=ËÌÉv×cËÌŗ×sáËsÒ1ÅgÕä×sÃÅgËï×ÌÃÅçîxí÷Öøxö ÃÊÒÇÉsÃÊBæÅ
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇèØðËsÅ6ÉvÎPÐÒÉsÅn×sÐ`Êcîxí÷Öøxö;
ñéËÌÕä×sÅåÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇdÝÄñéÃÕÜÑpÃ3ÕÈÉtÐBÞb×sÃÅ
ޚÐËsÓ;îtí÷Vøtö
Òëâ×ÌÅ8ÉÖñéÃÅ8ËsÅÄÒëâ×ÌÅ8ÉbÕÜÉV×sÃÅxÒáӁëPÅgËbÐÞPëâ×sÅ6ÉÖÕäÒ\×ÌÃÅ =ÆÈÅ
×ÌÃÊ ×ÃdÊÉawuádÉu×ßëdÅ8ÅgÒïËÌÅMq áÅ8Év×sÅ6Çq×sЇëPÅtáÎÆäÐÊÇÅ6ÇåޚËsÐÓ;×ÌÃÅx 
ÊÕÈÇé áÒÒÅ8ËÐË
ÊÒïÅgËÌËsÐËÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅÔ×sÃÅ8Ò ÊBÆÈÆËÌÅ8ÊÇÉbޚËÌÐÓN×sÃÕÈÉGëÆÈÐÑpæqÐÒñÄÊBËpÇÉbñéÕÈÆäÆCїÐÒ×ÌÊBÕÈÒ
×ÌÃÅ{Òŗã×éëá,CR ÅgËxޚËsÐÓK×sÃÅ{áÎÆäÐÊÇÅ6ÇKd= ÆäÅÙ
v ÕäÆÈÆ= ËpÉu×ÖËsÅg×sáËÌ҇Å8ÕÛ×ÌÃÅgËV×sÃÅ ¼3 øomxòuÂtøLè ÃÊÒÇÉsÃÊBæÅ
Þ Äß ÷ I ËQ¼3 øomxòuÂtøL{ ÍM*
ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ ØšËÌÅ8ÉsÎPÐÒÉsÅß×sЇÊ'©
3 øomtòuÂtøLI 
ñéËÌÕä×sÅtÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÝVñéÃÕÈÑpÃ\ÕÜÉbÐBÞC×sÃÅ
ޚÐËsӏ©
3 øomtòuÂtøLt ôòsr¼Òëâ×sÅ6ÉyñéÃÅgËÌŁÒëâ×ÌÅ8ÉoÕÜÉt×ÌÃÅqÒáӁëPÅgËnÐBÞëâ×sÅ6ÉoÐBÞ
Ó\ÐÒÕÛ×ÌÐËtÇÊB×ÌÊq×ÌÃÊ ×oñéÕäÆÈÆÏÒÅ8Å8Ç×ÌÐcëdŇ×sËpÊBÒÉvޚÅgËÌËsÅ6Ç áÎ3×sÐï×ÌÃŇÃÐÉu×{øL 
ÊÒ
Å8ËsËÌÐËnÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅ\ÕäÞG×ÌÃÅgËÌÅïÕÈɇÒÐ3Ó\ÐÒÕä×sÐËsÕÈÒà3ÇÊ ×pÊÙöxÆÈÆÉváëÉvÅ@q áÅgÒׇËÌÅ8ÊÇÉ
ñéÕÈÆäÆÏáÎÆÈÐÊÇ ×sÃÅ{ÓqÐÒÕä×sÐËÌÕÈÒàqÇÊ ×ÌÊÙ
Þ Äß ÷ I ËQx ìéøomt^òiqá Í$ôádÑgїÅ6ÉsÉsÕÈêÅgÆÈâ3ËÌÅ8ÊÇÕäÒàÕÈÒ¼ÇÊB×ÌÊ`ޚËÌÐÓ ×ÌÃÕÈÉnëÆäÐÑpæçñéÕÈÆäÆ
ËÌŗ×ÌáËs҇ÉsáÑ8їÅ8ÉÌÉsÕäêÅÇÊ ×pÊéޚËÌÐÓ&×sÃÅGÕäÒ, їÐËsÅËÌÊÕÈÇ{ÑgÐÒ,= àáËpÊ ×sÕÈÐÒ{ÊËsÅ6ÊÙ\*
v ÃÅ8Ò
ÊBÄ
ß ÷ I ËQx õGôõÂÕÜÉxñéËÌÕÛ×s×sÅgÒÏÔ×sÃŁÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆ^ÉvÓ\ÐÒ ÕÈÒÇÅgãÕÈÒ×sÐï×ÌÃŇÕÈÒ,ó ÑgÐËÌÅ
ËpÊBÕÜÇ`ÑgÐÒ,d= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒÊËsÅ6ʁÕÜÉéËÌÅ8ÉsŗׁØðÉsŗ×t×sÐKh ݗÙ!*
v ÃÅ8ÒçÊ\ÒáӁëPÅgËxÐÞVëÆÈÐÑpæÉ
ޚËÌÐÓ÷Ä
ß ÷ I ËQé ìéøomtVòi
á ÊBËÌÅo×sÃÕÜÉéÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆÕäÒÇŗã`ÕÜÉÄÕÈÒїËÌÅgÓ\ÅgÒ×ÌÅ8Çëâc×sÃÅ
ÊÓqÐáÒׇÐBÞxÇÊB×ÌÊ ËÌÅ8ÊÇ$Ù`òóÞéÓ\ÐËÌÅcÇÊ ×pÊ ÕÈɁËsÅ6ÊÇ©×sÃdÊBÒzÕÈÉåÊ ê ÊBÕÈÆÈÊëÆäÅïÕÈÒz×sÃÅ
ÕÈÒ, їÐËÌÅoËÌÊÕÈÇїÐÒ,= àáËÌÊB×sÕÈÐÒ`ÊËsÅ6ÊÔ×sÃÅgÒ×sÃÅ{ÕÈÒÇÅgã`ÕÜÉÄËsÅ6ÉvÅg×Ä×sÐBh Ù
v ÕäÆÈÆ$ÎPÅgËsޚÐËÌÓK×sÃÅ{ËÌÅ8ÊÇïޚËÌÐÓY×sÃÅnÕÈÒ×ÌÅgËÌÒÊBÆ$Év×sÐËsÅÙ
Þ ötÒâ ÐB×sÃÅgË6Í"*
Þ ò Ò×sÅ8ËsÒdÊBÆéô×sÐËsÅÍ ÂâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâÔGʶÃÐÉu×\їÐÓqÎá×sÅ8Ë\Év×sÐËsÅ6ɁÆÜÊBëPÅgÆÜÉ8ÔëdÐÐ×\ÊÒÇ
} ©¨

ÇÕÜÉsæ@ÎÊËv×ÌÕÛ×ÌÕäÐÒIÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒMÐÒ*ÊBÆÈÆtÇÕÜÉvæÉ8ÙøyÒ1ÓqÐÉu×cÃÐÉv× Ñ—ÐÓ\Îá×sÅgËpÉ8Ô
×ÌÃÅgâMáÉsáÊBÆÈÆäâMÐÒÆäâ1Éu×ÌÐËÌÅ ×sÃÕÜÉ`ÕäÒޚÐËsÓïÊB×sÕÈÐÒ1ÕäÒ&ÊzޚÅgñ ëÆÈÐÑpæÉ ÅgÕä×sÃÅ8Ë`ÊB×
×ÌÃÅcÉu×pÊBËs×oÐÞG×ÌÃÅcÇÕÜÉvæ©ÊBÒÇ ÐËnÒÅ6ÊBËo×sÃÅïÅ8ÒǼÐBÞG×sÃÅcÇÕÜÉsæPÙ xÊB×sÃÅ8Ën×sÃÊÒ
ÉsÓ\ÐÒ3ËÌÅ8ÉsÅgËÌêÕÈÒà\×ÌÃÕÈÉoÉsÎÊÑgŁÊÉyÊcїÐÒ×ÌÕäÒáÐáÉxÎÕäÅ6їŇÐÞÓqÅ8Ó\ÐËÌâÔÓ\ÐÉu×oÐBÞ
ñéÃÕÜÑpÃ*ñßÐáÆÜÇMÒÐB× ëPŶádÉvÅ6ÇÔxÊBÒ*ÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆtÉu×ÌÐËÌÅ3ÐBÞ ‚8û ‚ î Úëâ×sÅ ëÆÈÐÑpæÉ
ÕÜɁÑgËsÅ6Ê ×sÅ6ÇzÊBÒÇzÓïÊBÕÈÒ×ÌÊÕäÒɁÊ3ÓïÊBÎÎÕÈÒà3ÐÞÄÃÐÉvׁëÆÈÐÑpæ¼ÊÇÇËsÅ6ÉsÉsÅ8Én×ÌÐ3×sÃÅ
Év×sÐËsÅÙtÂÄÃÕÜÉyÉv×sÐËsŇÕÜÉoїÐÎÕäÅ6Ç ×sÐï×ÌÃÅqËÌÊÕÈÇ3ÑgÐÒ àáËpÊ ×sÕÈÐÒ3ÊËsÅ6ÊïÒÐB×ÌÕäÒàc×sÃÅ
ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËéÒáӁëPÅgËtÊÒÇ ÃÐÉu×tÎPÐËs×tÒáÓåëdÅ8ËtÉvÓ\ÐÒ3ÕÈÉtËsáÒÒÕäÒàïÐÒ$ÙÄòóÞb×sÃÅ
Év×sÐËsÅ ÆäÆÜÉnÊÉnÊ`ÃÐÉv×nÑgÐÓ\Îá×ÌÅgËnñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉyÓ\ÊÒâ3ëÆäÐÑpæÉt×sÐ×sÃÅ\ÉsÓqÐÒ©ÇÕÜÉsæPÔ
×ÌÃÅxÊÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆÇÊ ×ÌÊoÕÜÉÇÕÜÉsÑ8ÊBËpÇÅ8Ç$Ù^òóÞÊnÃÐÉv×їÐÓ\Îá×sÅ8ËÊ ×s×sÅgÓ\Î×pÉb×ÌÐ{ËsÅ6ÊÇ
ëÆÈÐÑpæÉß×sÃÊB×ÄÃdÊ êÅnÒÐB×éëPÅgÅ8Ò Év×sÐËsÅ6ÇÔ×sÃÅgÒ ÒáÆäÆ ÆäÆ^ÇÊ ×pÊåÕÜÉÄËÌŗ×sáËsÒÅ6ÇÙ

[?

H=

B
g _

,=

y=

kIôòiánmtöy÷^ôCÍ
I ú ÉsÕÈàÒÊÆÈÉÄÊBËÌÅnÕäÒ×ÌÅgËÌÎËsÅg×sÅ6Ç`ÉsÎdÅ6їÕÜÊBÆÈÆäâ ëâ`ÉvÓ\ÐÒÏÙ
ÂÏñßÐ {
Þ òóÞn×sÃŶÉvÕÈàÒdÊBÆ {I ú Ëtôòioá òumt ÕÈÉ ËsÅ6їÅ8ÕäêÅ8ÇI×sÃÅ8Ò ÉvÓ\ÐÒ*ñéÕäÆÈÆyÑpÃÅ6ÑpæT×ÌÐTÉvÅ8Å
ñéÃÅg×sÃÅ8Ë×ÌÃÅgËÌÅxÕÜÉGʇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ\ÕÈÒcÎËÌÐàËsÅ6ÉsÉbÊÒÇ\ÕäÞÏÉvÐ{×ÌÅgËÌÓ\ÕäÒÊB×sÅxÕä×GñéÕä×sÃ`Ê
6ð ìGÃÅ8ÑpæcÑgÐÒÇÕä×sÕÈÐÒ y
ð Év×ÌÊB×sáÉéÊÒÇÉvÅg×é×sÃŇÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6Ç ÉsÅgÒÉsÅnæÅ8âï×sÐJ8ð ìGÐÓ
ÓïÊBÒdÇMÊëdÐËv×ÌÅ8ÇBð Ù&ÉsÓ\ÐÒ1ñéÕäÆÈÆx×ÌÃÅgÒ*ËÌŗ×ÌáËÌÒI×ÌÐèÕÛ×pÉ ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ#ؚñÄÊBÕä×sÕÈÒàÝ
Ó\ÐÇÅÙ
Þ òóÞÖ×sÃÅåÉsÕäàÒÊBÆ {I {I ú ú Ëtôòiná ÂÄõ#Q3 ÕÜÉxËÌÅ8ÑgÅgÕÈêÅ8Ç`×ÌÃÅgÒ¶ÉsÓ\ÐÒ ñéÕÈÆäÆVÇÐï×sÃÅåÉÌÊBÓ\Å
ÊÉÕä×ÄÇÐÅ6ÉޚÐË
Ëtôòio
á òumtÂ1ŗãÑgÅgÎ×ßÕÛ×ßñéÕäÆÈÆCŗãÕÛ×G×sÃÅoÎËÌÐїÅ8ÉÌÉËpÊ ×ÌÃÅgË×sÃÊÒ
àÐÕÈÒà×ÌÐcїÐÓqÓïÊÒÇ©ØðñßÊÕÛ×ÌÕäÒàÝGÓ\ÐÇÅÙ

‚ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 


ü

%ð 

ð 

ÂÄÃÅôìÄôòoÕäÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐˁÉsÃÐáÆÈǼÕÈÒ×sÅgËÌÎËÌŗׇÊ3ÉsÅgÒÉsÅïæÅ8âçÐBÞ 8ìGÐÓqÓïÊÒÇ©ÊëdÐËv×ÌÅ8Ç
ÊÉn×sÃÅc×ÌÊBËÌàÅg×{áÒÕÈÆÈÊB×sÅgËpÊBÆÈÆÈâ©ÊBëPÐËs×sÕÈÒà3Ê3їÐÓ\Ó\ÊÒǼÕäÒèÎËsÐàËÌÅ8ÉÌÉgÙïÂÄÃÅ`ôdìÄôò €î
Év×ÌÊÒÇÊBËpÇÉváààÅ6Éu×pÉ×ÌÃÅ{ÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐËxÉvÃÐáÆÜÇ ËÌŗ×ÌËsâï×ÌÃŇÊBëPÐËs×sÅ6Ç`ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ$Ù

kèõ!2oö33íG÷$õ
úg+P!]XFú* . Q . X6 X‘+ ›eø/˜

'(

V 9"û< V !-úrü 7 Amú V ç'(

T=

ÂÄÃÕÜÉéÆÈÕäÒÅ{ñéÕäÆÈÆ$ÕÈÒêÐæÅx×sÃÕÈÉxÇÊBÅgÓ\ÐÒÊÒÇ`×sËÌâ ÊBÒÇ`ÐÎPÅgÒ×ÌÃÅnޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà ÆÈÅ8É8Í

V 95û< V !%úrü 7 A£ú V V ' V ( V
—+9

ÊÒÇ

V 95û< V !%úrü 7 A£ú V V ' V ( V 9|ü
ÂÄÃÅð| Éî.h { h[ðtÉvñéÕä×ÌÑpà ÕÈÒÉu×ÌËsádё×ÌÉé×sÃÕÜÉtÇÊÅgÓ\ÐÒ`×sÐ\×ÌÅgÆÈÆVôìÄôòGÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×sÐËÌÉß×ÌÃÊ ×yÕÛ×
ÕÜÉxÊ ‚ h/G1h I ÇÕÈÉsæCÙ
k@ôõõ öt÷^ôdøåÍÉsÑ8ÉvÕÈÃÎ$ÔÉsá,d\ãÔÓïÉu×pÊBËÌàÇÔÉv×ÌÊËsàÇÔÓïїÐÒÞ
‡ˆŠ‰ˆ‹‰‡
¼‘§¼ù”z–êaè8'
é ™%žQ,
é Ɲx00\éy—
ë ™"œ¦Xé µÈ˜ ™UFè œ#mè èbè
k ôùnmoøyíGôòvôCÍdÉsÐÉn їÐáÒ×io
@
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍÉvÐÉxñéÕÈÆäÆVÉvÐáÒÇ×ÌÃŁëáC gC Å8ËtÕÈÒçÊïÎÆÜÊBÕÈÒ×sÕäÞgð ôønôyoð ÕÈÒJ33 ÐËÌÉsÅÙ
òóÞbÊïїÐáÒ×ÄÕÜÉÄàÕÈêÅ8Ò$ÔÕä×xñéÕäÆÈÆ$ËÌÅgÎPÅ8Ê ×xÑgÐáÒ×Ä×sÕÈÓ\Å8É8ÙÂÄÃŇÇŗÞðÊáÆä×tїÐáÒ×éÕÜɾÙ

k@ôõõ öt÷^ôdøåÍëáCMCgÅgË6ÔñÄÊBËÌëÆäÅ
‡ˆŠ‰ˆ‹‰Vã
¼»zÂpÂÍä*Á7¼Á ”o÷ŒéìQéyë-›™,é+›ùè8éa™ìµAÆ'éyë7œ¸Kè8éÏ|Qéì™%˜]›ê
 ë ˜€™,éoè ™%žQéì ëé ›=Ÿè
k ôùnmoøyíGôòvôCÍdÉsÎdÅ8Å8Ç×pÉu× ÇÇÅgêÕÜїÅó Ò`ÕÈÐ-ËxÑgÒ× )
@
2 ëáÞðÉsÕF8C ÅAn ó Ð\Ð.R ÉvÅg×io#n ô yvPo
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡Í_ßß âoÇÅgÞðÊBáÆä×VÉsÎPÅgÅ8Ç×ÌÉv×^ñéÕÈÆäÆÎdÅ8ËvޚÐËsÓÕÈÐ-ËxїÒ×ÏÉsÅMq áÅ8Ò×ÌÕÈÊÆñéËÌÕÛ×ÌÅ8É
ÐÞGÉvÕDgC ÅqëáÞðÉsÕDgC Åqëâ×ÌÅ8ÉoÐÒ×sÐ ×sÃÅ\ÇÅ8êÕÜїÅåޚËÌÐÓ×sÃÅïÉv×ÌÊËv×oÐBÞ×ÌÃÅqÇÅgêÕÈÑgÅÙ{òó×nñéÕäÆÈÆ
×ÌÃÅgÒ ÇÐ\ÕäÐWËxїÒ×ßÉsÅMq áÅ8Ò×sÕÜÊBÆCËsÅ6ÊÇÉGÐBÞÖÉvÕDgC ÅoëáÞðÉsÕDgC Ånëâ×ÌÅ8ÉGޚËÌÐÓ ×sÃÅnÉv×ÌÊËv×ßÐBÞ^×sÃÅ
ÇÅ8êÕÈÑgÅ`ÇÅ8êÕÜїÅÙ(ß
ß â¼ÇŗÞðÊBáÆÛ×\ËsÅ6ÊÇɁÊBÒÇèñéËÌÕä×sÅ8ÉåÊBËÌÅcÒÐ×åÑpÃÅ8ÑpæÅ8ǼޚÐËåÉsáÑgÑgÅ8ÉÌÉgÙ
ÂÄÃÅtÐá×ÌÎá×ÐBÞP×sÃÕÈÉGїÐÓ\ÓïÊBÒdǁÎËÌÐ êÕÈÇÅ8ÉV×sÃÅxòa? ø1×sËpÊBÒÉvޚÅgËbËpÊ ×ÌÅ8ÉÖÕÈÒK3
3 ÅgàÊBëâ×sÅ8É
Øc3Jé
ß ÝÄÊBÒÇ`Ó\ÕäÆÈÆäÕÈÐÒëâ×sÅ8ÉnØðӁëdÝGޚÐËßëPÐB×ÌÃ×sÃÅnñéËÌÕÛ×ÌÅnÊÒÇcËÌÅ8ÊÇ ÉsÅMq áÅ8ÒїÅ6ÉgÙbÂÄÃÅ
ëáÞðÉvÕDgC ŇÊÒÇÐ.R ÉvÅg×Äê ÊÆäáÅ6ÉÄÓïÊ âcÃÊ êÅ{Ê\Ésá,\
d ãCÙ
kIøyíÂÄòsøomoôCÍ
Þ Ú Ð`Ð.R ÉvÅg×8ÍtötÆäÆVËÌÅ8ÊÇÉyÊÒÇ3ñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉoÊBËÌŇ×sÐ`ëdÅqÎPÅgËsޚÐËÌÓqÅ6Ç3Ð.R Ésŗ×yëâ×sÅ6ÉoÕäÒ×sÐ
×sÃÅÇÅgêÕÜїÅÙ¶öxÆÈÆGËÌÅgÎPÐËs×sÅ6Çzê ÊBÆÈáÅ8ɁñéÕäÆÈÆGëPÅ ËÌÅgÆÜÊ ×ÌÕäêÅï×sÐç×sÃÕÜɁÐ/CR Ésŗ×6Ù¶ÂÄÃÅ
ÇŗÞðÊáÆä×xÕÈÉQq
h ÕÚÙ Åo×ÌÃŇÉu×pÊBËs×éÐBÞV×sÃŇÇÅ8êÕÈÑgÅÙ 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

8g ï
ÕÈÐÉsÕFC8Å
‚

Þ óËyÇËÌÕÈêÅ8É8ÍGÂÄÃŁëáÞðÉsÕDCgÅ ØZÉvÅg×yëâ+2;ëáÞðÉvÕDCgÅ ÝéÕÜÉxÅgãÎPÅ8ї×sÅ6Ç ×sÐcëPŇ×ÌÐ
ÐÞßÊx 
ÊÕÈÇ`g ËÌÊÕÈǼÉvÅgׇñéÃÅgËÌÅïÇËÌÕäêÅ8ÉoÕÈÉ{×sÃÅïÒáÓåëdÅ8Ë{ÐBÞßÇÊ ×ÌÊ ÊÒǼÎÊBËÌÕÛ×uâ
ÇËÌÕÈêÅÙÖö ÉsÕäÒàÆÈÅéëáÞðÉsÕF8C ÅxÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒqÕÜÉÎPÅgËsޚÐËÌÓ\Å8Çå×sÐåÊ{ÇËsÕÈêÅéÕÈÒïÅ8ÊÑpÃïÉu×ÌËsÕÈÎ

ÐÞé×sÃÅ`ËÌÊÕÈÇÉsŗ×åÕäÒ@ÉsáÑpÃ@Ê3ÞðÊÉsÃÕäÐÒz×sÃÊB×qÅ8ÕÛ×ÌÃÅgˁ×sÃÅÇÊ ×pʶÇËÌÕÈêÅ ÊÒÇz×sÃÅ
ÎÊËsÕä×uâ©ÇËsÕÈêŶؚ×sÃÅ`ÐÒÆÈâ©×uñGжÇËsÕÈêÅ6ɇñéËÌÕÛ×s×sÅgÒz×ÌÐжÕÈÒTÊ3ñéËsÕä×sÅ`ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒdÝ
ñéÕÈÆäÆGÒÐB×åëdÅï×ÌÃÅ ÉÌÊBÓ\Å ÇËÌÕÈêÅ8É{ÊɇñßÐáÆÜǼÃÊ êÅïëPÅgÅ8ÒèñéËsÕä×v×ÌÅgÒz×ÌÐÐdÔ^ÕäÞé×sÃÅ
ÎËÌÅgêÕÈÐáÉßÐÎdÅ8ËÌÊB×sÕÈÐÒ ÐÒ ×ÌÃÅ{ÎËÌÅgêÕÈÐáÉÄÉv×sËÌÕäÎPÅnÃÊÇëPÅgÅgÒ ÊqñéËsÕä×sÅÙÂÄÃÅ{ÇÅ
ÞðÊáÆÛ×Äê ÊBÆÈáÅtÕÜÉ ÔÑgÊáÉsÕäÒàåÒÐËÌÓïÊBÆPÉvÅ áÅgÒ×sÕÜÊBÆPÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒÉgÙÖÂÄÃÕÜÉßÐÎ×ÌÕäÐÒcÕÈÉ
áÉsÅ8Çq×ÌЁÉsÕäÓåáÆÈÊB×sÅxËpÊBÒdÇÐÓNÐÎPÅgËpÊ ×sÕÈÐÒdÉÖÐÒcÊ{ËpÊBÕÜÇÉsŗ×ñéÕä×sÃÐá××ÌÃÅxÎPÅgÒÊÆÛ×uâ
ÐÞVÉsÕäàÒÕ PÑgÊBÒ×xÉsÅgÅgæ Ð êÅgËÌÃÅ6ÊÇÉ8Ù
{Í ßâèÇÅgÞðÊBáÆä×qÉsÎdÅ8Å8Ç×pÉu×qñéÕäÆÈÆßÎdÅ8ËvޚÐËsÓ Ê3ñéËÌÕÛ×ÌÅc×sÅ6Éuׁ×sÃÅ8ÒIÊ3ËÌÅ8ÊǼ×sÅ8Év×8Ù
ôÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒà\×sÃÕÈÉéÐÎ×sÕÈÐÒÏÔ×sÃÅ{ñéËÌÕÛ×ÌÅo×sÅ8Év×xñéÕÈÆäÆÏmnøo ëPÅ{ÎdÅ8ËvޚÐËsÓ\Å6ÇÙ
uôCÍmxÐËÌÓïÊBÆÈÆäâ×sÃÅnÇÅ8êÕÜїÅÔÇÅgêÕÈÑgÅÔÕÈÉGÐÎPÅgÒÅ8ÇïÕÈÒ Ê‡ÇÅgÞðÊBáÆä×ÄÓ\ÊÒÒÅ8ËñéÃÕÜÑpÃ
ÓïÊ âåÊÆäÆÈÐ ñM×sÃÅtÃÐÉv×ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÒà‡ÉvâÉv×sÅgÓN×sÐåÎËÌÐ êÕÜÇÅéëá PÅ8ËÌÉñéÃÅgÒïñéËÌÕÛ×ÌÕäÒà
ÇÊB×ÌÊc×sÐÕÛ×6فÂÄÃÕÜÉyÓïÊ â3ËÌÅ8ÉsáÆä×yÕÈÒ©ÕÈÒїÐËsËÌÅ8ї×yò ø;×sÃËÌÐáàÃçÎá×{ËpÊ ×ÌÅ8É8Ù ßâ
Ésŗ×s×sÕÈÒà{×sÃÕÈÉGÐÎ×ÌÕäÐÒ$Ô×sÃÅoÇÅgêÕÜїÅtÕÜÉÐÎdÅ8ÒÅ8ÇcÕäÒ ÉsáÑpÃcʁñßÊ â×sЁÅ8ÒÉsáËsÅx×sÃÊB×
ñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉßÇЁÒÐB×ÄáÉvÅoÊBÒâ\ëá CÅgËÌÕäÒàqÊÒÇ\×sÃÅyÕÈÒÇÕÈêÕÈÇádÊBÆCñéËsÕä×sÅoÉvâÉv×sÅ8Ó ÑgÊBÆÈÆÜÉ
ÇÐ\ÒÐ×xËsÅg×sáËÌÒáÒ×sÕÈÆ×sÃŇÇÊ ×ÌÊqÕÜÉÄÐÒ`×sÃŇÇÅgêÕÈÑgÅÙ
ÂnÍmxÐËsÓïÊÆäÆÈâè×sÃÅçËsÅ6ÊÇ1ÊBÒdÇIñéËÌÕä×sÅ3ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÐÒÉïÊBËÌÅçmoøoÂÑpÃÅ6ÑpæÅ8Ç@ޚÐË
ÉsáÑgÑgÅ8ÉÌÉgÔ×ÌÃÊ ×xÕÜÉÄ×sÃÅ{ËsÅg×sáËÌÒ`ê ÊÆäáÅ6ÉßޚÐËÄ×ÌÃÅ{ËsÅ6ÊÇÊBÒÇ`ñéËÌÕÛ×ÌÅnÉsâÉu×ÌÅgÓÑgÊBÆÈÆÜÉ
ÊËsÅoÒÐB×tÑpÃÅ8ÑpæÅ6ÇcޚÐËéÅgËÌËsÐËÌÉ8ÙÖÂÏÐ\ÅgÒdÉváËÌÅnÅ8ÊÑpÃ`ËÌÅ8ÊÇ`ÊÒÇ ñéËÌÕä×sÅ{ÕÜÉéÑpÃÅ8ÑpæÅ8Ç
ޚÐËxÊBÒâ ÉsâÉv×sÅ8Ó ÅgËÌËÌÐË6ÔádÉvÅo×sÃÕÈ
É °PÊBàÙ
)Í ßâ¶ÇÅgÞðÊBáÆäׁÉvÎPÅgÅ6Ç×ÌÉvׇñéÕÈÆäÆÎPÅgËsޚÐËÌÓ ÊñéËÌÕÛ×ÌÅ\×sÅ8Év×n×sÃÅ8ÒTÊËsÅ6ÊǶ×sÅ8Év×8Ù
ôÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒà\×sÃÕÈÉéÐÎ×sÕÈÐÒÏÔ×sÃÅ{ËÌÅ8ÊÇï×sÅ6Éu×xñéÕÈÆÈÆÏmoøoÂëdÅ{ÎPÅgËsޚÐËÌÓ\Å8ÇÙ

Þ * ß
Þ 

`=

h

$

@q

,R

a? 

R 

ß

Þ 

Þ v ß

kIôõõ öt÷VôøåÍËpÊBÒÇÕÈÐÔÉsá,d\ã
‡ˆ‹‰ˆŠ‰ê
¼<»MÀ…’/ä ”l¼<–˜i9
ì –Ñœ#ëkŸœX ì9›·Ÿ˜aè…ʹŸQéaš˜]¡Né
k ôùomnøyíGôòvôCÍ
I
Þ ÉsÎÕÈÒÇáÎÑÙ É8Ù Æ
Þ ÉsÎÕÈÒÇ ÇÐ ñéÒÑÙ É8Ù Æ
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍdÉvÎÕÈÒÇ ñéÕäÆÈÆCÅgÕä×sÃÅ8ËÄÉsÎÕÈÒÇÐ ñéÒcÐËéÉsÎÕäÒ`áÎ`ÊåÒÐÓqÕÈÒÊB×sÅ8Ç`ÇÕÜÉvæ
ÇËsÕÈêÅnêÕÜʁ×ÌÃŁôìÄôò î\ôÂVöÖ 
Â&ÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ$Ù
kMøyíÂÄòsøomyôCÍ
Þ áÎÏÍyôÎÕÈÒ©áÎç×sÃÅqÇÕÜÉsæ ÇËsÕÈêÅÙoòóÞ×sÃÅ\ÇËÌÕäêŁÕÜÉoÊÆäËÌÅ8ÊÇâ ÉvÎáÒ¶áΩÒÐB×ÌÃÕäÒà
ñéÕÈÆäÆÏÐÑ8їáË6Ù
Þ ÇÐ ñéÒÏÍoôÎÕÈÒzÇÐ ñéÒç×ÌÃÅqÇÕÈÉsæ¶ÇËÌÕäêÅÙ{òóÞG×sÃÅïÇËÌÕäêÅåÕÜÉnÊBÆÈËsÅ6ÊÇâ3ÉsÎáÒ¼ÇÐ ñéÒ
ÒÐ×sÃÕÈÒà\ñéÕÈÆäÆ$ÐÑ8їáË6Ù
Þ ÑÙ É8Ù ÆÚͼòuÇÅgÒ×sÕäޚâI×sÃżÇÕÈÉsæ1ÇÅgêÕÜїÅçëâ1ÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâÕÈÒàTÕä×Ms É ÑpÃÊÒÒÅgÆÚÔtôìÄôò\ò
ØðËÌÊÒæÝGÊÒÇ ôìÄôòÄ÷Ïîtm#ÎËsÐ êÕÜÇÅ8Ç`ÕäÒ`×sÃÅnޚÐËÌÓ\ÊB×H—ð ÑBÙ É8Ù Æ*ð
k ôõõ öt÷VôøåÍíËÌÐÇáё×xÓïÊÒádÊBÆCޚÐËxÇÕÈÉsæ ÇËÌÕäêÅ8ÉÄáÉsÅ8Ç`ÕÈÒâÐáËQt ÊBÕÜÇé áÒÒÅgË6Ù
I

g 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

”k³¶œŸ˜ ¸ Ƕ¼–˜aìŸêié¹¼CÇQì¡WžQë%œ#ì˜u0a›™%˜ œ#ì œOìç›
ü

‚ {
‡ˆŠ‰ˆ‹‰ò

¼»zÀF’+ä*ÅyÂ
Ÿ˜ FÊ¢Ÿ aš˜]¡

iè é Né

k@ôùnmoøyíGôòvô
Þ ÉvÎÕäÒÇÆäÅ ÑÚÎ3ÑBÙ É8Ù Æ"n ÚÐ\ËÌÎƋËéÐ.RÉvÅg×io
Þ ÉvÎÕäÒÇÆäÅó Óç] 3úÚ Î3ÑÙ É8Ù Æ"n ó ÐqËÌÎƋËéÐ.R ÉvÅg×io
Þ ÉvÎÕäÒÇÆäÅ ÉÚ Î ÑBÙ É8Ù Æ!n ó ÐqËÌÎƋËéÐ.R ÉvÅg×io
Þ ÉvÎÕäÒÇÆäÅó àÚ Î ÑBÙ ÉgÙ Æ
ky õGôìé ò íGÂÄòsøom‡ÍÉsÎÕäÒdÇÆäÅ`ñéÕäÆÈÆßÅgÕä×sÃÅ8ˁÓ\ÐÇÕÛޚâzÐˁËÌÅgÎPÐËsׁÐÒ@ʶÇÕÈÉsæèÇÅgêÕÜїÅ1s É
ÉsÎÕÈÒÇÆÈÅ ÉvâÒÑpÃËsÐÒÕF6C Ê ×ÌÕäÐÒ$Ù ÂÄÃÕÜɁÑgÐÓ\ÓïÊBÒǼñéÕÈÆäÆßÉvÅgׇÐˁÑgÆäÅ6ÊBËn×sÃÅ+é 
ÐB×pÊ ×ÌÕäÐÒÊBÆ
íÖÐÉsÕä×sÕÈÐÒ*÷$ÐÑpæÕäÒà Øbé 
í÷VÝ\ëÕä×ÌÉ ÕäÒ1×ÌÃŶÇÕÜÉvæMÇÅgêÕÜїÅ1s É+oá Å8ÐÓ\ŗ×ÌËsâíbÊBËpÊBÓ\Åg×sÅgË@s É
Ó\ÐÇÅ ÉsÅgÒÉsÅ\ÎÊBàÅÙïòóÞxÉsÎÕäÒdÇÆäÅcÑgÐËÌËsÅ6ё×ÌÆäâçÓ\ÐÇÕF= Å8É{×sÃÅcÇÅ8êÕÈÑgÅ/s É%é 
í÷1ëÕä×ÌÉ8ÔVÕÛ×
ñéÕÈÆäÆdÎËÌÕäÒ×Ðá×b×sÃÅxËÌÅ8ÉsáÆä×ÌÊÒ×!é 
íG÷3ëÕä×ÌÉÊÒÇå×sÃÅQx ÐB×ÌÊB×sÕÈÐÒÊÆdøCR Ésŗ×Gëâ×ÌÅéÐBÞP×sÃÅ
ÇÅ8êÕÈÑgÅ/s Éo
á ÅgÐÓqÅg×sËÌâïíbÊBËpÊBÓ\ŗ×ÌÅgËÄÓ\ÐÇŇÉvÅ8ÒÉvÅnÎÊàÅÙ

kIøyíÂÄòsøomoôCÍ
Þ Ú ÎÑBÙ ÉgÙ ÆÚÍ^òuÇÅ8Ò×sÕäޚâ\×sÃÅnÇÕÜÉvæcÇÅ8êÕÈÑgÅx×sÐqÓ\ÐÇÕÛޚâïëâïÉsÎdÅ6їÕäޚâÕÈÒàqÕÛ×@s ÉÄÑpÃÊÒÒÅ8ÆZÔ
ôìÄôòßò ؚËpÊBÒæÝßÊÒÇôdìÄôòß÷^îtm#ÎËÌÐ êÕÈÇÅ8Ç`ÕäÒ×sÃÅnޚÐËÌÓ\ÊB×H—ð ÑBÙ É8Ù Æ*ð
Þ ó ÑÍGìGÆäÅ6ÊBËß×sÃÅ%é í÷zëÕä×ÌÉ8Ù
Þ ó É8Íéôŗ×y×sÃÅHx í÷TëÕä×ÌÉt×sÐEh ‚ ëTØc h 㠂 ÝéñéÃÕÈÑpà ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâ`Ésŗ×pÉx×ÌÃŁÇÅ8êÕÈÑgÅ{×sÐ
ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÅnÊÉéÊ\ÉvâÒÑpÃËÌÐÒÕF8C Å8Ç ÉvÎÕäÒÇÆäÅnÉvÆÜÊ êÅÙ
Þ Ú Ó ÍôÅg×ß×ÌÃÅ'é í÷zëÕä×ÌÉß×ÌÐ ‚ Bh ë¼Øb h ã-îÝñéÃÕÜÑpÃ`×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâcÉsŗ×pÉ×ÌÃÅ{ÇÅgêÕÜїÅy×sÐ
ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÅnÊÉéÊ\ÉvâÒÑpÃËÌÐÒÕF8C Å8Ç ÉvÎÕäÒÇÆäÅoÓïÊÉv×sÅgË6Ù
Þ T3 Íôŗ×Ä×sÃÅx í÷zëÕä×ÌÉß×sÐ ‚…‚ ë©Øc h ã%¾ÝñéÃÕÜÑpà ×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâcÉsŗ×ÌÉß×ÌÃÅ{ÇÅgêÕÜїÅy×sÐ
ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÅnÊÉéÊ\ÉvâÒÑpÃËÌÐÒÕF8C Å8Ç ÉvÎÕäÒÇÆäÅoÓïÊÉv×sÅgËéÑgÐÒ×sËÌÐÆÚÙ
Þ Ú àdÍ+oá ŗ×ïÊBÒÇTÎËsÕÈÒ×å×ÌÃÅ`ÑgáËÌËsÅ8Ò×Aé í÷&ëÕä×ÌÉ\ÊBÒÇè×sÃÅ>é ÐB×pÊ ×ÌÕäÐÒÊBÆéøCR Ésŗ×
ëâ×ÌÅnޚËsÐÓK×sÃŇÇÅgêÕÜїÅ/s ÉQo
á ÅgÐÓ\ŗ×sËÌâcíbÊBËpÊBÓ\Åg×sÅgËpÉGíÖÊàÅÙ
v ÃÅgÒ Ñ—ÆÈÅ8ÊËsÕÈÒà`Øjó Ñ6ÝGÐËÄÉvÅg×v×sÕÈÒà3Ø{ó Ó ÔT3 Ôó ÉpÝÉsÎÕÈÒÇÆÈÅ{ÉvâÒ,
Þ Ú ÐqËÌÎƊËéÐ/CR Ésŗ×6Í*
ÑpÃËÌÐÒÕD8C ÊB×sÕÈÐҁÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆäÆÈâ‡ÉvÅg×Ö×sÃÅÄËÌÐB×ÌÊB×sÕÈÐÒÊÆÐ/R[$ 
Ésŗ×Ö×sÐy×sÃÅéàÕÈêÅgҁê ÊÆäáÅÙ
3 áÉv×bëdÅßÕäÒqËpÊBÒàÅޚËÌÐӋth ×sÐJî/g û ÙÏÂÄÃÕÜÉVê ÊÆäáÅßÕÜÉ^×sÃÅßÒáÓ\ÅgËpÊ ×ÌÐËVÐBÞdÊtޚËÌÊÑ0
3
×sÕÈÐÒÊÆ$ӁáÆÛ×ÌÕäÎÆÈÕÈÅgËx×ÌÃÊ ×yÃÊÉî1g û ÊÉxÕÛ×@s ÉyÇÅgÒÐÓ\ÕäÒÊB×sÐˇؚÅgà`Ê\ê ÊÆäáÅ{ÐBÞ ‚ î {
ÕäÒdÇÕÈÑ8Ê ×ÌÅ8É{Ê ÐÒÅ$ó ÃÊBÆäÞGËÌÅgêÐÆÈá×sÕÈÐÒ¼ÉvæÅgñtݑÙïö ê ÊBÆÈáÅïÐÞOgC Å8ËsÐèØch ÝoÕÈÒÇÕÜÑgÊ ×ÌÅ8É
×sÃÊB×xËsÐ×ÌÊB×sÕÈÐÒÊÆPÐ/CR Ésŗ×xÉsÃÊBÆÈÆ$ÒÐ×éëdÅ{áÉsÅ8Ç$Ù

k@ôõõöy÷^ôøåÍÄÂÄÃŶÓ\ÐÇżÉvÅ8ÒÉvŶàÅgÐÓ\ŗ×sËÌâMÎÊBàÅçËsÅgޚÅgËÌÅgÒÑgÅ8ÉïÕÈÒ ×ÌÃŶËÌÅgÆÈÅgê ÊÒ×
ÎËÌÐÇáї×xÓ\ÊÒáÊBÆCޚÐËÄ×sÃŇÇÕÜÉsæÉÄádÉvÅ6Ç ÕÈÒ×sÃÅ%x 
ÊÕÈÇé áÒÒÅ8Ë8Ù
‡ˆŠ‰ˆ‹‰Cö
¼ÃvÄv’+ÏA¼9”Šè8a
é ™'™%žQÈ
é ›=¡a¡Néè5è ˜ ÆLê·
é Æ›=¡%Ê!éì Ÿx%ë ›"ì Ê +
è ¸¯œ!,
ë ›
¡£œO
ì ™,%ë œOêiêéë
k ôùnmoøyíGôòvôCÍdÉsËÌÊÒæÉÄїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËQËéÕÈÇ$Í ËpÊBÒæÆÈÕÈÉv×n їÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËËéÕÜÇÍ ËÌÊÒæÆäÕÜÉu×ao
@ 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ
} ©¨

‚

k tõGôdìéò íÂÄòsøom‡ÍGÉvËpÊBÒæÉqÊBÆÈÆäÐ ñxÉqâÐáè×ÌÐzÉsŗ×ïëÊÑpæÅ8ÒÇèËpÊBÒæèËÌÅ8Év×sËÌÕÈї×sÕÈÐÒÉ8ÔÊÉ
ÉvÎPÅ8ÑgÕ`= Å6Ǽëâç×sÃÅcÊËsàáÓ\ÅgÒ×ÌÉ8ÔCޚÐˇÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËnÐÒ¼ñéÃÕÈÑpü×ÌÃÅïїÐÓ\ÓïÊBÒdǶÕÜɇÉsŗ×8Ù
õÊÑpà ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×éÕÜÉÄÐBÞV×sÃÅnޚÐËsÓ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËQËéÕÈÇc×sÃÅnÕÜÇÐBÞV×sÃŇÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8ËoØch Ô ‚ ÔÙäÙÈ٠ݑÙ
ËÌÊÒæÆäÕÜÉu×ÄÊåÑgÐÓ\ÓïʁÉsÅgÎÊËÌÊB×sÅ6ÇïÆäÕÜÉv×ßÐÞÏËÌÊÒæ\ÕÈÇys É{ØZÉsÑ8ÉvÕPÕÈÇys ÉpÝޚÐËßñéÃÕÈÑpà ×sÃÅnàÕäêÅgÒ
їÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËyÕÈÉy×sÐÃÊ êÅåÊÑ8їÅ6ÉsÉ8Ù{ÉvËpÊBÒæÉyñéÕäÆÈÆbÑpÃÅ8Ñpæ Å6ÊÑpéÊËsàáÓ\ÅgÒ×tÆÈÐÐæÕäÒàcޚÐË
×sÃÅ ÑgÐÒ×sËÌÐÆÈÆÈÅgË{ÕÜÇèїÐËÌËÌÅ8ÉsÎdÐÒÇÕÈÒà×sÐ3×ÌÊїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë{ÕÛ×@s ɁËsáÒÒÕäÒàçÐÒèÊBÒdÇèÉvÅg×
×sÃÅ\ëÊÑpæÅgÒdÇ3ËÌÊÒæçÊÑ8їÅ6ÉsÉoÊÉoÎPÅgËn×sÃÅqËpÊBÒæÆÈÕÜÉu×6هÂâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâÔC×ÌÃÕÈÉ{ÑgÐÓ\ÓïÊBÒǶÕÈÉ
ŗãÅ8Ñgá×sÅ6ÇIñéÕä×sÃM×ÌÃÅ3Ðá×ÌÎá×cÐÞy×ÌÃÅJÄ
ß ÊÑpæÅ8ÒÇx ÊÒæÉBná ÷VøLÄß öt÷ÅgÒêÕÈËsÐÒÓ\ÅgÒ×
ê ÊËsÕÜÊBëÆäÅ{Ê ×éëPÐÐB×é×sÕÈÓ\ÅÙ w

kIôõõ öt÷VôøåÍÅgÒêÕÈËsÐÒ$ÔÎËpÊBÒæÉ
‡ˆ‹‰ˆŠ‰/
¼Á†Ä§Ã§÷*ä ”MŸ› 
é µ~œOì9¸ œ#ë*¼7¼<À”r¿n™"› ë-¥!éa™
k ôùomnøyíGôòvôCÍBÉv×ÌÊËsàÇBn Ñ0o\n ó Ç,o8ó Ó)Ó\ÐÒÕÈæÅ8Ëó ÁÃÎdÐËv× ó ÉÖÑ8ÊBÎÊїÕä×uâTn ÚÒoyn óËioNn ó÷їÒ×io
I
n ó íèÒÎËÌÐÑgÉion o n u ô\ÉsÅ8ё×ÌÐËpÉvÕDgC Å oyn ó ÒËGÒËsËÌÅ8ÊÇÍ ÒËsÆÈÅgÒoyn v ì#on ó Év×sËÌÕÈÎdÅ6ÉvÕDgC ÅxÉv×sËÌÕäÎPÅ8ÉsÕDgC Å$o
n ó ÕäËÌàÊÎ ÒëÆÈæÉo!n ó Év×sËÌÕÈÎdŇÉv×sËÌÕäÎPÅ|ËxÊËsàÉo ÇÅ8êÕÜїÅnÕÜÇÆäáÒ3Év×sÐËsÅAn Éu×ÌÐËÌÅQî6o
kt õGôdìé ò íÂÄòsøom‡ÍPÉu×pÊBËÌàÇ ÕÈÉxÊ\ÇÊÅgÓ\ÐÒÎËÌÐїÅ8ÉÌÉG×sÃÊB×xÕäÒ×ÌÅgËÌÎËsÅg×ÌÉxôìÄôò€ îqїÐÓ
Ó\ÊÒÇɇÊÉ{Êpð ×pÊBËÌàŗ×_ ð Ùn ò ÒèÉvÕÈÓ\ÎÆäÅ ôdìÄôò{їÐÒ= àáËpÊ ×ÌÕäÐÒÉy×sÃÅ ÃÐÉvׇїÐÓ\Îá×sÅgË
ÕÈÉïÊzôìÄôò>‘ð ÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐË6c
ð ñéÃÕäÆÈÅÕÛ×pÉïÇÕÈÉsæTÕÜÉ\ʼôìÄôòpð ×pÊBËÌàÅg×6 ð Ù 
o Év×ÌÊBËÌàÇTáÉvádÊBÆÈÆäâ
ñGÐËsæÉnїÆÈÐÉsÅgÆÈâçñéÕä×sÃèÊ3ÉvÎPÅ8ÑgÕÈÊÆÇÅgêÕÜїÅçØj= ÆäÅcÉsâÉu×ÌÅgÓcÝt×sÃÊB×åÇÐÅ8Éo×ÌÃÅïÃÊËÌÇñÄÊBËÌÅ
ÕäÒ×sÅ8ËvÞðÊїÕÈÒà©ÊÒÇTÓ\Å6ÉsÉÌÊBàÅ ÕÈÒ×ÌÅgËÌÎËÌŗ×ÌÊB×sÕÈÐÒèޚÐËïʼôìÄôò€ î3×ÌÊBËÌàÅg× ØZÉvÅ8ÅÉÌÑgÉsÕÈÃÎdݑÙ
v ÃÅgÒçÉv×ÌÊËsàÇK= ËpÉv×yÉu×pÊBËs×ÌÉ8ÔÕÛ×@s É—ð ÉsÎÕÈÒ Év×ÌÊB×sÅ ð ÔÕÜÉtÉsŗ×é×ÌÐïÕäÒÇÕÈÑ8Ê ×sŇ×sÃÊB×x×sÃÅ6Éu×ÌÐËÌÅ
* 
= ÆäÅ3ÃdÊÉqâÅg×q×ÌÐZ—ð ÉsÎÕÈÒ,Ú áÎð ÊÒÇIÃÅgÒÑgÅ ÕÈÉcmnøoÂ÷é 
õGöÄ ùqÙGÂÄÃÕÜÉ\Ó\Å8ÊBÒdÉq×sÃÊB×
áÒ×sÕÈÆx×sÃÅçÉvÎÕÈÒ Év×ÌÊ ×ÌÅ3ÕÈÉ ÑpÃÊBÒàÅ8Ç@×sÐèëPÅçÓïÊBËÌæÅ6ÇIÊÉKé 
õöÄ ù ؚêÕÜÊzÓïÉu×pÊBËÌàÇ
ð|ó Ðp{ð ÐÎ×sÕÈÐÒèÝoÊBÆÈÆÉváÎÎdÐËv×ÌÅ8ÇzôìÄôò îcÓ\Å6ÇÕäáÓT ÊÑ8їÅ6ÉsÉnїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉoñéÕÈÆäÆbËÌÅ8ÉsáÆä×
ÕäÒ*ÊTìx
& õßì I ìéøomy òuÂÄòsøomñéÕÛ×ÌÃM×sÃÅçÉsÅgÒÉsÅ æÅ8â@ÉvÅg×\×sЗð mnøoÂ÷é õöÄ ùAð
ÊBÒÇ ÊÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆ$ÉsÅgÒdÉvÅ{ÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒÉsŗ×é×ÌÐ(—ð ÷Vøo
á òsìßöy÷zîtmxòuÂòum#í#x ø{ìGõGôô
øtß
ß õßìéøL3Jç3 òumáé õöÄ ùAð%*
v ÃÅgÒ ×ÌÃŁÉsÎÕäÒçÉv×ÌÊB×sŇÕÜÉxÓïÊËsæÅ8ÇÊÉx õöÄ ù
ÊBÆÈÆßÉsáÎÎPÐËs×sÅ6Ç@ôìÄôò î3Ó\Å8ÇÕäáÓ ÊÑ8їÅ8ÉÌɁÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉåÊËsÅcÎËsÐїÅ6ÉsÉsÅ8ÇèÑgÐËÌËsÅ6ё×ÌÆäâÙ
öéÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆÏmoøoÂWé 
õöé ùNÉu×pÊ ×ÌÅ8ÉéÑgÊÒ`ëPŇÉsŗ×xëâcÓïÉu×pÊBËÌàÇ\s ÉOu rçÐÎ×sÕÈÐÒ$Ù
k øyíÂÄòsøomyôCÍ^Éu×pÊBËÌàÇ©ÃÊɄ¾ ÓïÊÒÇÊ ×ÌÐËÌâ¶ÉsñéÕÛ×pÑpÃÅ8É8Ô { ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆÉsñéÕÛ×pÑpÃÅ8É{ÊÒÇ)G
M
Ó\ÊÒÇÊB×sÐËÌâ\ÎdÐÉvÕä×sÕÈÐÒdÊBÆCÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉGÊÒÇ ÊÒ ÐÎ×sÕÈÐÒÊÆd×ÌËÌÊÕäÆÈÕÈÒàÎPÐÉsÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆÊËsàá,
ÓqÅ8Ò×8ÙTÂÄÃÅÓïÊBÒÇÊB×sÐËsâzÉvñéÕä×ÌÑpÃÅ8ÉqÊBËÌÅc×sÃÅ+ó Ó ÉvñéÕä×ÌÑpÃIñéÃÕÜÑpÃIÊÉÌÉsÐÑgÕÈÊB×sÅ6É{×sÃÅ
ÓqÐÒÕÈæÅgËcØðÕZÙ ÅïÒÊÓqÅ ÝoñéÕÛ×Ìü×sÃÅïËpÊBÕÜÇ©Ésŗ×{×ÌÃÊ ×Év×ÌÊËsàǶÕÜÉ{ÊBëPÐá×{×sÐ3ŗãÅ6їá×ÌÅqÐÒ
Ø ×sÃÕÈɁÎËsÐ êÕÜÇÅ8É{ÊçÓqÅg×sÃÐÇzÐÞßÒÊÓ\ÕäÒà3ËpÊBÕÜÇzÉvÅg×ÌÉpݑÔ^×sÃÅKó ÑïÉsñéÕÛ×pÑpÃèñéÃÕÜÑpÃzÉsÎPÅ8Ñ0
Õ`= Å6Éo×sÃÅïÑ8ÊBÎÊїÕä×uâ3ÐBÞ×ÌÃÅ\ëÊÑpæÅgÒǶÊBÒǶ×sÃÅó üÉsñéÕä×ÌÑpüñéÃÕÈÑpüÊÇêÕÜÉvÅ6ÉnÉu×pÊBËÌàÇ
ñéÃÕÈÑpéїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËxÃÐÉv×yÎPÐËs×yÕä×yñéÕÈÆäÆVëdÅ\їÐÓ\ӁáÒÕÜÑgÊB×sÕÈÒàcÐ êÅgË6ÙxÂÄÃÅH`
G Ó\ÊÒÇÊ.
×sÐËÌâ¼ÎdÐÉvÕä×sÕÈÐÒÊÆÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÌɇÊËsÅ ÇÅgêÕÈÑgÅÔÖÕÜÇÔÖÆäáÒIÊBÒÇèÉv×sÐËsÅÙ ÂÄÃÅK= ËpÉu×8¾çÊBËÌÅ
їÐÒdÑgÊ ×ÌÅgÒÊB×sÅ6Ç ×sÐàŗ×ÌÃÅgËy×sÐ`ÓïÊBæŁ×sÃÅT= ÆÈÅgÒÊÓ\ÅåÐÞ×sÃÅqÆÈÐ ñ)ÆäÅ8êÅgÆbôìÄôòx×ÌÊBËÌàÅg×
ÇÅgêÕÜїÅ{ÇËÌÕäêÅgË6Ù

Þ

`=

ÂÄÃÅïÉsÅ8ÑgÐÒÇ©ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×oÕÈÉo×ÌÃÅcôìÄôòtÕÜÇÅ8Ò×ÌÕ dÅgËnÒáӁëPÅgËn×ÌÃÕÈÉo×pÊBËÌàÅg×oñéÕÈÆäÆ
ËÌÅ8ÉsÎdÐÒÇo×sÐyñéÃÕÈÆäÅG×sÃÅ×sÃÕÈËpǁÊBËÌàáÓqÅ8Ò×ÏÕÈÉÏ×sÃÅÆÈÐàÕÜÑgÊÆáÒÕÛ×ÖÒáӁëPÅgËÄØð÷^îtmyÝ

‚8û 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

h
ü

F=

ñéÕÛ×ÌÃÕÈÒ\×sÃÊB×ßôìÄôòVÕÈÇÅgÒ×sÕ ÅgËGñéÃÕÜÑpÃå×ÌÃÅé×pÊBËÌàŗ×bËÌÅgÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×pÉgÙVöxÒïÅgËÌËÌÐËÖñéÕäÆÈÆ
ÐÑgїáË`ÇáËÌÕÈÒà@ÇÊÅgÓ\ÐÒ*ÕÈÒÕä×sÕÜÊBÆÈÕ 6Ê ×sÕÈÐÒ*áÒÆäÅ6ÉsÉc×sÃŶޚÐÆÈÆäÐ ñéÕÈÒà ÆÈÅ8ɩؚñéÕä×sÃ
ÊBÎÎËsÐÎËsÕÜÊ ×ÌÅoÑpÃdÊBËpÊё×ÌÅgËÌÕÈÉv×sÕÜÑgÉpÝÊËsÅoޚÐáÒÇÍ
ÇÅgêÕÜїŠÕÜÇ ÆÈáÒ BїÓ\ÒÇ
ÇÅgêÕÜїŠÕÜÇ ÆÈáÒ BÇÊ ×pÊ
ÂÄÃÅ{ޚÐáËv×ÌÃ3ÎdÐÉvÕä×sÕÈÐÒdÊBÆÏÊËsàáÓ\ÅgÒ×xÕÈÉtÉu×ÌÐËÌÅÙßòó×tñéÕäÆÈÆ$×uâÎÕÜÑgÊÆäÆÈâ ëPÅåÊïÑ8ÊÑpÃÅ
ÇÅgêÕÜїÅ{ÊBÆä×sÃÐáàà Õä×éÑgÐáÆÜÇcëPÅ{Ê\ÉvÕÈÒàÆÈÅnÇÕÈÉsæïÐËéÊåËÌÊÕÈÇ ÆäÅ8êÅ8ÆZÙbÂÄÃÅo×sËpÊBÕÈÆÈÕäÒà
ÐÎ×ÌÕäÐÒÊBÆÎPÐÉsÕä×sÕÈÐÒÊÆ$ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×éÕÜÉéÉu×ÌÐËÌQÅ îÙÖòóÞÖ×sÃÅ ÆäÅ8ÒÊBÓ\Å{Év×sÐËÌQÅ îåÑgÊÒ ëdÅ
ÐÎPÅgÒÅ6Ç©ÊÒǶ×sÃÅ óÑ ÊËsàáÓ\ÅgÒ×oÕ܆
É ËéÒÐ× Ë àÕäêÅgÒ©×sÃÅ8Ò©ñéËÌÕÛ×ÌÅ8Éo×ÌÐ Év×sÐËsÅ
ÊBËÌÅ{Å8ÑpÃÐÅ6Çc×ÌÐ Éu×ÌÐËÌQÅ îÙÂÄÃŁôìÄôòéÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÉß×ÌÃÊ ×oÑgÊBádÉvÅ{ñéËÌÕÛ×ÌÅ8ÉxÊB×é×sÃÕÜÉ
ÆäÅ8êÅ8ÆÄÊËsÅ ¼ËsÕä×s…Å Ë û ÊÒÇ ¼ËsÕä×s…Å Ë ‚ ÙTòóÞoÉv×sÐËseÅ î¶Ñ8ÊBÒÒÐ×qëPÅ ÐÎPÅgÒÅ6Ç&ؚޚÐË
ñéËsÕä×sÕÈÒàÝqÐË\×sÃÅ Ñ ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×ïÕÜÉïàÕÈêÅ8Ò@×ÌÃÅgÒ Ê¼ñÄÊBËÌÒÕÈÒàzÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ`ÕÜÉ
Ðá×ÌÎáׇÇáËÌÕÈÒà`Év×ÌÊËsàÇ3ÕäÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ 8ÊB×sÕÈÐÒ©ÊÒÇ3ÕäׇїÐÒ×ÌÕäÒáÅ6ÉyÊÉtÕäÞßÉv×sÐËseÅ î\ÃÊÇ
ÒÐB×xëPÅgÅ8Ò àÕÈêÅgÒÏÙ
öxÆÈÆbÉvñéÕä×ÌÑpÃÅ6ÉxÓïÊ â ÊBÎÎPÅ8ÊËtÕÈÒ©ÊBÒâÐËpÇÅgËyëá×oÕÛÞÎËsÅ6ÉvÅ8Ò×yӁáÉv×yëPÅåëPŗޚÐËsÅ
×sÃÅ{ÎPÐÉsÕä×sÕÈÐÒÊÆ$ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pÉgÙ
ÂÄÃÅ ó÷ їÒ× bÉsñéÕä×ÌÑpÇÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ8É$×sÃÊB×VÉv×ÌÊËsàÇnÕÈÉ$×sÐtÕÈÓ\ÎÆÈÅgÓ\ÅgÒ×VÊxÆäÐÐæ ÊÃÅ8ÊÇ
ÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉxޚÐˇôìÄôò îcËÌÅ8ÊÇÉåØ éÅ8ÊaÇ Ë û ÊÒÇ xÅ8Ê
Ç Ë ‚ ÝxñéÃÕÜÑpöÎËÌÅ Úޚŗ×pÑpÃÅ8É
ÇÊ ×pÊ\ÕäÒ×ÌÐ\×sÃŁÑ8ÊÑpÃÅ{ëdÊÉsÅ8Ç`ÐÒ ×sÃÅ{ÆÈÊÉu×yÑgÒ×yôìÄôò îqËsÅ6ÊÇÉ8ÙÂÄÃŁÇŗÞðÊBáÆÛ×
ÕÈÉtÊ\ËsÅ6ÊÇÊÃÅ8ÊÇ ÐÞ ‚6û ËsÅ6ÊÇÉ{ØðÕZÙ Å ÷ ‚8û ݗÙGÂÄÃŁÓqÕÈÒÕÈӁáÓËÌÅ8ÊÇÊBÃÅ6ÊÇcÕÜ
É î
ÊBÒǶ×sÃÅïÓ\ÊBãÕäÓåáÓ ÕÜÉ û ¾فùÐázÑ8ÊBÒzÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâ¶ËsÅ6ÊÇÊÃÅ8ÊÇ3×sÐ ëPÅ ñéÃÕÈÑpÃ
×sáËÌÒÉbÐ ÊÆäÆÆÈÐÐæ ÊBÃÅ8ÊÇ$Ù^ÂÄÃÕÜÉÉsñéÕÛ×pÑpÃ\Ñ8ÊBÒ\ÐÒÆäâåëdÅxádÉvÅ6ÇåñéÃÅgÒcÑgÊÑpÃÅ{Ø Ñ8Ý
ÕÈÉGëPÅgÕÈÒàåádÉvÅ6ÇÙbÂÄÃÅ ÚÒËGÒËÌÅ8ÊÇ$Í ÒËÌÆÈÅgÒ ÄÕÜÉGáÉvÅ6Ç\×sÐqÉvÎPÅ8ÑgÕÛޚâ ÒÊB×sáËpÊBÆdËsÅ6ÊÇ
ÕäÒޚÐËÌÓ\ÊB×sÕÈÐÒI×sÐèÉv×ÌÊBËÌàÇ$ÙMôÐÓqÅ3ÊÎÎÆÈÕÈÑ8Ê ×sÕÈÐÒdÉåÓïÊ âTÎPÅgËsޚÐËÌÓ ËÌÅ8ÊÇÉåÐÞnÊ
їÅ8Ëv×pÊBÕÈÒ ÉvÕ gÅoñéÃÕÜÑpÃcÕÜÉGàËsÅ6Ê ×ÌÅgË×ÌÃÊBÒ ×sÃÅoÆÜÊBËÌàÅ8Év×GËÌÅ8ÊÇ\×sÃÅyÃÐÉu×ßÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÒà
ÉvâÉv×sÅ8ÓYñéÕÈÆäÆÏÊÆäÆÈÐ ñ{ÙÖò Ò×sÃÕÜÉxÑgÊÉvÅÔ×sÃŁÃÐÉv×éÐÎPÅgËpÊ ×sÕÈÒàïÉsâÉv×sÅ8Ó ñéÕÈÆäÆ$ëËsÅ6ÊBæ
×sÃÅ`ÊBÎÎÆÈÕÜÑgÊ ×ÌÕäÐÒ É{ËsÅ6ÊǼáÎèÕÈÒ×sжÉsÓïÊBÆÈÆäÅ8ˇËsÅ6ÊÇÉ8Ù`Év×ÌÊËsàÇzÑgÊBÒ¼×ÌËsÕÈààÅgˇÐÒ
Ê ÑgÅgËs×ÌÊBÕÈÒçÇÕÜÉsÑgÐÒ×sÕÈÒáÐádÉxËÌÅ8ÊÇèØðëâ ÉsÎPÅ8їÕäޚâÕäÒà`Ê ÉsÕ gŇÕÈÒ¶ëÆÈÐÑpæÉ ÄÒËsÅ6ÊÇÝ
ÊBÒǁñéÕäÆÈÆÎËÌŗޚŗ×pÑpÁÎËÌŗޚÅg×ÌÑpÁ×sÃÅßËsÅ6Éu×ÖÐBÞ×sÃÅÄÊBÎÎÆäÕÜÑgÊB×sÕÈÐҁËÌÅ8ÊÇcؚÒËsÆÈÅgÒdݗ
Ù tÐË
ŗãÊBÓ\ÎÆÈÅÔ^ÕÛÞxÊÒzÊÎÎÆÈÕÈÑ8Ê ×ÌÕäÐÒ¼ÎPÅgËsޚÐËÌÓïÉ{Ê ËsÅ6ÊÇ©ÐB:
Þ ¾ ëÆäÐÑpæÉ{ÐÒèÊ ÃÐÉu×
ÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÒà‡ÉsâÉu×ÌÅgÓ ñéÃÕÜÑpÃqÃdÊÉÊnÓïÊBãÕÈӁáÓNËÌÅ8ÊÇqÉsÕ gÅéÐBÞ ‚ î { ëÆÈÐÑpæÉ8ÔB×ÌÃÅgÒ
âÐá@їÐáÆÈÇ@ÉvÅgׁ×sÃÅ óÒË\ÊBËÌàáÓ\ÅgÒ×pɇÒËÌÅ8ÊÇÍ ÒËsÆÈÅgÒè×ÌÐ ‚ î { Í ¾ 3ñéÃÕÜÑpÃTñéÕäÆÈÆ
ÑgÊáÉvÅnÉv×ÌÊBËÌàÇï×sÐÔñéÃÅ8Ò Õä×xÉvÅ8Å8ÉÄÊåÇÕÈÉÌїÐÒ×ÌÕäÒáÐáÉGËsÅ6ÊÇïÐÞ^ÉvÕ gÅ ‚ î { ëÆÈÐÑpæÉgÔ
‚ î {
ÉvÅ8ËsêÕÜїÅ`×sÃÅ ËÌÅ8ÊÇIÊÒÇ@ÊÆÈÉsЩÎËsÅgޚÅ8ё×pÑpÃIÕÈÒ×sÐèÑgÊÑpÃÅÔ×sÃÅ ÒÅgã× ¾
Ñ‚ û ëÆÈÐÑpæÉ{ÐBÞéÇÊ ×pÊÙ3ôÅgÅ`ÉsÑ8ÉvÕÈÃÎӁ×sË{ޚÐˁÊBÒÊÆäâÉsÕÈÉnÐÞéÃÐÉvׇÐÎPÅgËpÊ ×ÌÕäÒà
ÉvâÉv×sÅ8Ó ËsÅ6ÊÇÉ8Ù
ÂÄÃÅ óÉv×sËÌÕäÎPÅ8ÉsÕ gÅÉv×sËÌÕäÎPÅ8ÉsÕ 8Å ÖÉsñéÕÛ×pÑpÃ{ÕäÒޚÐËÌÓ\ÉÏÉu×pÊBËÌàÇy×sÃÅGÉu×ÌËsÕÈÎdÅGÉvÕ gÅÐÞ×sÃÅ
ËÌÊÕÈÇ Ésŗ×tñéÃÕÈÑpÃ3Év×ÌÊBËÌàÇ`ÕÜÉéޚËÌÐÒ×sÕÈÒàÙGòóÞÖ×sÃŁÊÇÇÕä×sÕÈÐÒÊÆ vì ÉsñéÕÛ×pÑpà ×sÐààÆÈÅ8É
ñéÃŗ×ÌÃÅgËV×ÌÃÕÈÉÖê ÊÆäáÅnØðÉv×sËÌÕÈÎdÅ6ÉvÕ gÅ Ý$ñéÕÈÆäÆëPÅßáÉvÅ6Ç{×ÌÐoÑ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌÅßÊoїâÆÈÕäÒÇÅgËbÉvÕ gÅ
ؚÃÅ6ÊÇÉßã ÉsÅ8ї×sÐËÌÉGÎdÅ8ËÄ×sËpÊÑpæÝ×sÃÊB×ÄÅ8ÒÉsáËsÅ6É×ÌÃÊ ×xÊ\їâÆÈÕäÒdÇÅgËÄÕÜÉßÊqÓåáÆÛ×ÌÕäÎÆäÅ
ÐBÞy×sÃÅ àÕÈêÅ8ÒIÉv×sËÌÕäÎPÅ ÉvÕ gÅÙ@òóÞt×ÌÃÅçÉv×sËÌÕäÎPÅÉsÕ gÅ ÕÈÉ\ÉsáÑpÃI×sÃÊB×å×ÌÃÅgËÌÅ ÕÈÉ\ÒÐ
ӁáÆä×sÕÈÎÆÈŁÐÞÃÅ8ÊÇÉtÊÒÇ3ÉvÅ6ё×ÌÐËpÉÄ×sÃÊB×8ÔCñéÃÅ8Ò3ӁáÆä×sÕÈÎÆÈÕäÅ6Ç3×sÐàÅg×sÃÅ8Ë8ÔdÕÈÉtÒÐB×
Ê ÓáÆä×sÕÈÎÆÈÅïÐBÞß×sÃÅ`Éu×ÌËsÕÈÎdÅcÉsÕ gÅÔÏ×sÃÅ8Ò¼×sÃÅ ÇŗÞðÊBáÆÛׇÃÅ6ÊÇzÊBÒdǼÉsÅ8ї×sÐËÌÉoÎPÅgË
×sËpÊÑpæcÉsÕ 8Å8ÉéÊËsÅnáÉsÅ8Ç їáËsËÌÅgÒ×sÆÈ⠂8û ÃÅ6ÊÇÔ ‚ î { ÉsÅ8ё×ÌÐËpÉßÎdÅ8ËÄ×sËpÊÑpæCÙ

FC 

=

Þ

_? [? p?
_? [? p? 

v

Þ

Lð0

Þ 

=

(ð0 8ð 

v 

ð| 1ð

DC 

/R

c 

ð0

DC

h

(

' 

Þ 

s

ys

DC
/h/G
DC

DC

FC 8ð

DC

FC

E

$ 

ð

+

ï 
ð0

h

DC

DC

{

\s 

/h/G
DC

\

DC

Kh

1h.G
DC

DC 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

‚8û-‚

} ©¨ 

ð0

Þ

ÂÄÃÅ óÉv×sËÌÕäÎPÅ Éu×ÌËsÕÈÎd…Å ËxÊBËÌàÉ cÉsñéÕÛ×pÑpÃIÕÈÒޚÐËsÓïÉ\Éu×pÊBËÌàÇT×sÃÊB×ïʼÒáÓåëdÅ8ËïÐBÞ
ÃÐÉu×ßÎdÐËv×pÉñéÕÈÆÈÆdëPÅoÑgÐÒÑgáËÌËsÅ8Ò×ÌÆäâ\ÊÑ8їÅ6ÉsÉsÕäÒàn×sÃÕÜÉßËÌÊÕÈÇcÉsŗ×6ÙbÂÄÃÕÈÉßÉsñéÕÛ×pÑpÃcÕÈÉ
ÐÒÆäâ\áÉsŗޚáÆäÆñéÃÅ8Òc×ÌÃÅyÃÐÉv×ßëÊÉvÅ6ÇcÇÕÜÉvæcÊÑgÑgÅ8ÉÌÉGÉsÐBÞ ×uñÄÊBËÌÅtÑgÊÒ —Év×sËÌÕÈÎdÅ éÕÈÐ
×ÌÐm ÇÕ PÅ8ËsÅ8Ò×{ÇÅ8êÕÜїÅ6ÉyÊÒÇçÅ6ÊÑpöÊÑgÑgÅ8ÉÌɁؚËÌÅ8ÊÇçÐËyñéËÌÕÛ×ÌÅ6ÝtÕÈÉoÊBÆÈñÄÊ âÉtÆäÅ6ÉsÉ
×ÌÃÊBÒ ÊïÉvÅg×xÉu×ÌËsÕÈÎdÅ6ÉvÕ gÅÙ
ÂÄÃŇÉv×sËÌÕÈÎd…Å ËxÊBËÌàÉßÊBËÌÅoÐÞ^×ÌÃÅnޚÐËÌÓYmÍ ôCÍ ò  ÑBÙ Ã$Ù ÆZÔ ò  ÑBÙ Ã$Ù ÆZÔñéÃÅgËÌÅÍm#ÕÜÉÄ×sÃÅ
ÒáÓåëdÅ8ËßÐÞVÉv×sËÌÕäÎPÅ8ÉnØðÐËÄÃÐÉv×éÎdÐËv×pÉÌÝ×sÃdÊ ×éñéÕäÆÈÆëPÅnÑgÐÒÑgáËÌËsÅ8Ò×ÌÆäâcÊÑgÑgÅ8ÉÌÉvÕÈÒà
×ÌÃÅ ËpÊBÕÜÇzÉvÅg×8Ôô¼ÕÜɇ×ÌÃÅ`Év×sËÌÕäÎPÅ ÉsÕ 8ŶؚÕÈÒ ‚ î óëâ×sÅïëÆÈÐÑpæÉpÝo×ÌÃÊ ×‡×ÌÃÅ ÃÐÉv×
ñéÕÈÆäÆdÎdÅ8ËvޚÐËsÓNÕ Ð{ÕäÒÏÔòÖÕÜÉÊBÒ\ÕÈÒÇÅgãqÐË —Év×sËÌÕäÎPÅéÒáӁëPÅgË ÄÉsÎdÅ6Ñ—Õ ÅgËGËÌÊÒàÕÈÒà
ޚËÌÐÓ q×sÐ mÙPÑÙ ÃÏÙ Æ^ÕÈÉx×sÃÅqїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔÃÐÉu×xÎPÐËs×8ÔPÆäáÒ ×sËÌÕäÎÆÈŗ×6ÔPÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8Ç
ñéÕä×sÃ\×ÌÃÅxàÕÈêÅ8Ò\ÕäÒÇŗã=
Ù tÐËŗãÊBÓ\ÎÆÈÅÔÕÛÞñßÅxÃÊ êÅß×uñßÐ{ÃÐÉv×ÎPÐËs×ÌÉÊÒÇq×sÃÅ
àÕäêÅgÒTÉv×sËÌÕäÎPÅ ÉvÕ gÅcޚËsÐÓk×ÌÃÅ ÃÐÉv×åÕÜÉgÔbÉÌÊ âÔ ‚ ¾ |û { ëÆÈÐÑpæÉ8ÔÖñGÅ`ñGÐáÆÜǼ×sÃÅ8Ò
ÃÊ êÅt×ÌÃÅnޚÐÆÈÆÈÐ ñéÕäÒà\ËpÊBÕÜÇÍ

Þ

FR

 h 

ð

DC

{?

FC 

g 6 
ð

_ð 

ð

F=

$ DC

Ésŗ×xÊÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÉ{ؚÕÈÒçÊBàáÕPޚÐËÌÓcÝ

&tÐÉv×Äò Ò×ÌÅgËsÞðÊїÅ6É{؊îݑÍ!3ûhÙ hÙ h3ühÙ ‚ Ù h
öéÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆ$Év×ÌÊËsàÇ ÊBËÌàÉ8Í ó Év×sËÌÕÈÎdńîÍ ‚ ¾ û|{ Í h  hÙ hÙ hÔ ‚e hÙ ‚ Ù h

Þ

Þ

Þ

Þ

mnøoÂÄõxÍ ×sÃÊB×ÕÛ×ÃdÊÉ^×sÐ{ëPÅÄàáÊËÌÊÒ×ÌÅgÅ6Ç{×sÃdÊ ×Ö×sÃÅéÃÐÉv×bÉv×sËÌÕÈÎdÅéÉsÐBÞ ×uñÄÊBËÌÅGñéÕÈÆäÆ
ÉsÅgÒǼëÆÈÐÑpæ TØZÉvÕ gÅ ‚ ¾ û…{ ÐË{ÆäÅ6ÉsÉpÝo×ÌÐçїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6Ô$ÃÐÉuׁÎPÐËs×8ÔVÆÈáÒz×sËÌÕäÎÆäÅg× 
Ù Ù \ÊBÒdÇ ëÆÈÐÑpæ ‚ ØZÉvÕ gÅ ‚ ¾ |û { ÐËéÆÈÅ8ÉÌÉpÝÄїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgË6ÔÃÐÉv×xÎdÐËv×6ÔÆÈáÒ ×sËÌÕäÎÆäÅg× 
Ù ‚ Ù ÔdëÆÈÐÑpz
æ îçØZÉvÕ gÅ ‚ ¾ |û { ÐËyÆÈÅ8ÉÌÉÌÝx×sРїÐÒ×sËÌÐÆÈÆäÅ8Ë8ÔPÃÐÉv×nÎdÐËv×6ÔPÆÈáÒ©×sËÌÕäÎÆäÅg× 
Ù Ù ÔÊÒÇ ÉvÐåޚÐËs×sÃÏÙ 

h DC
hhh
DC
h h
DC
hhh
ÂÄÃÅð|vìðbÉsñéÕÛ×pÑpÁÕÜÉÏáÉsÅ8Ç{×sÐx×ÌÐààÆÈÅñéÃÅg×sÃÅ8ËVÉv×ÌÊËsàÇ{ÑgÊBÆÜїáÆÈÊB×sÅ8É^ÊtÑgâÆÈÕÈÒÇÅgË
ÉsÕF8C Å{ÉváÑpÃ×ÌÃÊ ×xÕä×tÕÜÉxÊqӁáÆä×sÕÈÎÆÈŇÐBÞV×sÃÅ{àÕäêÅgÒ Éu×ÌËsÕÈÎPŇÉvÕDgC ÅÙÂÄÃŇÇÅgÞðÊBáÆä×xÕÈÉ
×ÌÐ\Ñ8ÊBÆÜїáÆÜÊ ×ÌÅ{ÊqÑgâÆäÕÈÒÇÅ8ËxÉvÕDgC Å{ëÊÉvÅ6Ç ÐÒ ×ÌÃÅ{àÕÈêÅ8ÒÉv×sËÌÕÈÎdÅ{ÉsÕF8C ÅÙ
ÂÄÃŊð|ó ÕäËÌàÊÎMÒëÆÈæÉ@ç
ð ÉvñéÕä×ÌÑpÃ$ÔxÉsÎPÅ8їÕF= Å6Éï×sÃŶÕÈÒ×ÌÅgËaÚ ËÌÅ8ÊÇMàÊBÎÏÔéÒëÆäæÉ8ԇؚÕÈÒ
ëÆÈÐÑpæÉÌݗÙE*
v ÃÅ8Ò@ÉsÅMq áÅgÒ×ÌÕÈÊÆËsÅ6ÊÇÉ{ÊËsËÌÕÈêÅqޚËsÐÓ ÊçÃÐÉv×{×sÃÅ8ËsÅ Ó\Ê â©ëdÅ`Ê
ÉsÓïÊBÆÈÆGàÊBÎèëPŗ×uñßÅgÅgÒIÉváÑ8їÅ6ÉsÉsÕäêÅcËÌÅ8ÊÇÉgÙ¶mtÐËÌÓïÊBÆÈÆäâ©×sÃÅÆÈÐÐæ ÊBÃÅ6ÊÇèÊBÆÈàÐ/
ËÌÕÛ×ÌÃÓ ñéÕäÆÈÆßÕäàÒÐËÌÅï×sÃÅ8ÉsÅ àÊÎÉ{ÎËÌÐ êÕÈÇÕäÒàç×sÃÅ8âzÊËsÅ ÒжÆÜÊBËÌàÅ8Ë{×sÃÊÒè×sÃÅ
Ê êÅgËpÊBàŁÆäÅ8ÒàB×ÌéÐÞ×sÃÅqàËsÐáζÐÞßÉsÅMq áÅ8Ò×ÌÕÈÊÆÖËsÅ6ÊÇÉy×sÃdÊ ×{ÃÊ êÅqÐÑgÑgáËsËÌÅ8Ç$Ù
ß â`ÉsÎPÅ8їÕäޚâÕäÒàï×sÃÕÜÉyê ÊÆäáÅÔâÐá3ÑgÊÒ3ÕäÒdїËÌÅ8ÊÉsÅo×sÃÕÜÉyàÊBÎÏÙßÂÄÃÕÜÉtÉsñéÕä×ÌÑpà ÃÊÉ
ß
ÒÐ ÓqÅ6ÊBÒÕÈÒàcÕäÞb×sÃŁÆÈÐÐæ ÊBÃÅ6ÊÇޚÅ8ÊB×sáËÌŇÕÜÉx×ÌáËÌÒÅ8Ç Ð/1
R ØðÕZÙ ÅåÉsÎdÅ6їÕäޚâÕäÒàð| ÷
hpgð ݑÙ
ÂÄÃÅ)ð|*Hq
ð ÉvñéÕä×ÌÑpÃèÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ8É{×sÃÊB×åÉu×ÌÐËÌÅcÉvÃÐáÆÜÇzÃÊ êÅ\ËÌÅ8ÊÇÚ ÐÒÆÈâ¶ÊÑ8їÅ8ÉÌÉ8Ù
òóÞ{×ÌÃÕÈÉ`ÉvñéÕä×ÌÑpÃÕÈÉ`moøoÂÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×8ÔÄ×ÌÃÅgÒ*×ÌÃÅ©Év×sÐËsŶÕÈÉ`ÊÉÌÉváÓ\Å6ÇM×sÐTÃÊ êÅ
ËÌÅ8ÊÇÚ ñéËÌÕä×sÅnÊÑgÑgÅ8ÉÌÉgÙ
ÂÄÃÅ)ð| Ñ1q
ð ÉvñéÕä×ÌÑpÃèÕÈÒÇÕÜÑgÊB×sÅ6Én×sÃÊB×qÉv×sÐËsÅ\ÕÜɁÊçÑ8ÊÑpÃÅçØðËÌÊB×sÃÅ8Ë{×sÃÊÒTÊ3ÇÕÜÉvæ
ÐËcÉvÐÓqÅg×sÃÕÈÒàèÅ8ÆÈÉsÅ3ËsÅ8Ó\ÐB×sŠݑÙÂÄÃÕÈÉcæÒÐ ñéÆäÅ6ÇàÅ3ÇÅ6їËÌÅ8ÊÉsÅ8Éq×ÌÃÅ3ÒáӁëPÅgË
ÐÞoÕÈÒ×sÅgËÌÒÊÆtїÐÎÕäÅ6Éq×sÃÕÜÉ ÇÊBÅgÓ\ÐÒIÒÅ8Å8ÇÉc×sÐTÇÐTÉsÐzÕÛ×`ÕÈÉcÊzÎPÅgËsޚÐËÌÓïÊBÒÑgÅ
Å8ÒÃÊBÒdїÅgÓ\Å8Ò×6ÙVÂÄÃÅyÇÅgÞðÊBáÆä×oØðÕZÙ ÅÙbñéÃÅ8Ò\×sÃÕÜÉßÉvñéÕä×ÌÑpÃcÕÜÉÒÐB×GÎËsÅ6ÉvÅ8ÒבÝÖÕÜÉ×ÌÐ 

weQfoýVþÿ~},S$ý[eexý 

‚8û î

ü

ÇЇ×ÌÃÅoŗã×sËpʁÑgÐÎâåñéÃÕÈÑpÃ`ÕÈÉ×sÃÅnÉÌÊ ÞšÅyÑgÐáËpÉsÅxÕÛÞÏ×sÃÅoŗãÊї×GÕÜÇÅgÒ×ÌÕÛ×uâ\ÐBÞÏ×sÃÅ
Éu×ÌÐËÌÅnÕÈÉÄáÒdїÅgËs×ÌÊÕäÒÏÙ
ÂÄÃÅ Ç 3ÉsñéÕÛ×pÑpà ÕÈÉ ÊIÇÅgëá7
à °dÊàÙ *ÃÅgÒ&àÕÈêÅgÒ1×ÌÃÅzїÐÓ\ÓïÊBÒdÇ*ÆäÕÈÒÅ
ÊBËÌàáÓ\Å8Ò×pÉ`ÊÒÇ*Ð×sÃÅ8Ë`ÕÈÒޚÐËÌÓïÊ ×ÌÕäÐÒÇÅgËÌÕÈêÅ8ÇÇáËÌÕäÒàMÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊÆäÕ 8ÊB×sÕÈÐÒÊËsÅ
Å8ÑpÃÐÅ6ÇèëÊÑpæ©×sÐzÉv×ÌÊBÒdÇÊBËpÇzÐá×\ÊBÒÇè×sÃÅ ÇÅgëáà¶ÆÈÅgêÅgÆßÕÈÉqÉvÅgׁ×ÌÐ ‚ Ù©ÂÄÃÅ
ÇÅgëáà\ÆäÅ8êÅgÆÜÉéÊBËÌÅÍ
w \ÒÐïÇÅgëáà\ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉnØðÇŗÞðÊBáÆÛ×xñéÃÅ8Ò Ç xÒÐB×xàÕÈêÅ8ÒdÝ
w ‚ ÇÅgëáà\ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉßÐÒ ÊBÆÈÆÒÐÒ ÚËÌÅ8ÊÇ ñéËÌÕä×sÅnїÐÓ\ÓïÊBÒdÇÉ
w î\ÇÅgëáà\ÓqÅ6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉßÐÒ ÊBÆÈÆ$їÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ
tÅ8ëáà‡Ó\Å6ÉsÉÌÊBàÅ8ÉbÊBËÌÅß×uâÎÕÈÑ8ÊBÆÈÆäâqʇÉsÕäÒàÆäÅéÆÈÕÈÒÅxÎPÅgËÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ\ÊBÒdÇïÊBËÌÅÄÉsÅgÒ×
×sÐ Éu×pÊBÒÇÊBËpÇçÐá×8ÙåôÅ8ËsÕÈÐádÉtÅ8ËsËÌÐËpÉyÊËsÅåËsÅ8ÎdÐËv×ÌÅ8Çç×sÐ Éu×pÊBÒÇÊËÌÇçÅgËÌËsÐËyÕÈËsËÌÅ
ÉvÎPÅ8ї×sÕÈêÅéÐÞd×ÌÃÅxїáËÌËÌÅgÒ×ÇÅgëáà{ÆäÅ8êÅgÆÚÙÏòóÞC×ÌÃÅéÅgËÌËsÐËÖÕÈÉbËÌÅgÆÜÊ ×ÌÅ8ǁ×sÐ{ÕÈÒїÐÓ\ÕäÒà
ÇÊ ×pÊ`ؚޚËsÐÓ ×sÃŇôìÄôòÕÈÒÕÛ×ÌÕÈÊB×sÐËpÝ×sÃÅ8Ò ×ÌÃÅ{ÇÊBÅ8Ó\ÐÒcñéÕÈÆäÆ$ÑgÐÒ×sÕÈÒáÅÙÖòóÞ^×sÃÅ
ÅgËÌËsÐËqÑ8ÊBÒÒÐB×\ëdÅ3ËÌÅ8ÑgÐ êÅgËÌÅ8ǼޚËÌÐÓ Ô×sÃÅ8Ò@×ÌÃÅ3ÇÊBÅ8ÓqÐÒT×ÌÅgËÌÓqÕÈÒÊB×sÅ8É\ñéÕä×sÃ
ÊBÒ ÅgËÌËÌÐËéÓ\Å8ÉÌÉsÊàÅ{ÊÉxÕÛ×pÉxŗãÕä×yÉv×ÌÊ ×ÌáÉ8ÙßÂÄÃŇÇÅgëáà ÆäÅ8êÅgÆ^ÑgÊBÒ ëPŁÑpÃÊÒàÅ6Ç
ÇáËÌÕäÒà{×sÃÅyŗãÅ8Ñgá×sÕÈÐÒïÐÞÏʇÉv×ÌÊBËÌàÇ\ÇÊÅgÓ\ÐÒïëâ\áÉsÕäÒà{×sÃÅ Ç ßÐÎ×sÕÈÐÒcÐÒ
ÓïÉu×pÊBËÌàÇÙ
ÂÄÃÅ óÓ tÉsñéÕÛ×pÑpÃÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×ÌÅ8ÉG×sÃÅnÓ\ÐÒÕäæÅgË{ؚÕÚÙ Å{ÒdÊBÓ\Å6ÝGñéÕä×sÃ`×sÃÅ{ËpÊBÕÜÇ Ésŗ×
×sÃÊB×yÉv×ÌÊBËÌàÇÕÜÉtÊëdÐá×x×sРŗãÅ8Ñgá×sŇÐÒ$ÙÄòó×yÎËÌÐ êÕÈÇÅ8ÉéÊïÓ\ŗ×ÌÃÐÇ3ÐBÞbÒÊÓ\ÕäÒà
ËÌÊÕÈÇèÉsŗ×pÉgÙçÂÄÃÅ Ó\ÐÒÕÈæÅ8ˁÑgÊÒèëdÅÊ3ÓïÊ ãÕÈӁáÓ ÐB
Þ ¾Fî ÑpÃÊBËpÊї×sÅgËpÉ8ÙÂÄÃÕÜÉ
ÉvñéÕä×ÌÑpÃÕÜÉéÓïÊBÒÇÊB×sÐËsâÙ
ÂÄÃÅ Úà nÉsñéÕä×ÌÑpà ÕäÒޚÐËÌÓ\ÉtÉu×pÊBËÌàÇñéÃÕÜÑpÃçїÐÒ×ÌËsÐÆäÆÈÅgËéÃÐÉu×xÎPÐËs×tÕä×tñéÕÈÆäÆ^ëdÅ
їÐÓqÓåáÒÕÜÑgÊB×sÕÈÒà\Ð êÅgË6ÙÖÂÄÃÕÈÉéÉsñéÕä×ÌÑpà ÕÈÉÄÓïÊÒÇÊ ×ÌÐËÌâÙ
ÂÄÃÅ ÚÒ ÄÉsñéÕä×ÌÑpÃ\×sÐààÆäÅ6ÉbÉu×pÊ ×sÕÜÉv×sÕÜÑgÉëPÅgÕÈÒà‡àÊ ×ÌÃÅgËÌÅ8ÇÙVÂÄÃÅtÇÅgÞðÊBáÆä×ßÊё×ÌÕäÐÒ
ÕÈÉé×sÐïїÐÆäÆÈÅ8ї×éÉv×ÌÊB×sÕÜÉu×ÌÕÈÑ8ÉgÙ
ÂÄÃÅ óË bÉsñéÕä×ÌÑpÁÕÜÉÏޚÐËVËsÅ6Éu×pÊBËs×sÕÈÒàx×ÌÃÅßÇÊBÅgÓ\Ð҇ñéÕÛ×ÌÃåÊÉÏÆÈÕÛ×s×sÆÈÅéÇÕÈÉv×sáËsëÊÒїÅ
×sÐé×ÌÃÅÕÈÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐËÏÊÉ$ÎPÐÉÌÉvÕÈëÆÈÅÙ^îyÉvádÊBÆÈÆäât×sÃÅÄôìÄôò$îxÒÕÛ×ÖÊ ×v×ÌÅgÒ×sÕÈÐ҇ÑgÐÒÇÕÛ×ÌÕäÐÒ
ÕÈÉÖÉsŗ×ÖÐÒåËsÅ6ÉvÅg×ÄØZÊBÒǁñéÃÅgÒå×sÃÕÜÉÖÇÊBÅ8Ó\ÐÒåÑgÐÓ\Ó\ÅgÒÑgÅ8Épݑ٠*ÃÅgÒå×sÃÕÜÉÖÉvñéÕä×ÌÑpÃ
ÕÈÉ\àÕäêÅgÒI×sÃÅçÇÊBÅgÓ\ÐÒMÉv×ÌÊËv×pÉ\ÕäÒI×sÃÅ3ÕÜÇÆÈÅçÉu×pÊ ×ÌÅÙ*îtÉsÅ3ñéÕÛ×ÌÃ*ÑgÊBËÌÅÙ1ÂÄÃÅ
ÇŗÞðÊáÆä×tÊё×ÌÕäÐÒ¼ØðÕZÙ ÅÙñéÃÅgÒ×sÃÅ óË tÕÈÉxÒÐB×xàÕäêÅgÒdÝGÕÜÉÄ×sÐïÉsŗ×tÊïôìÄôòÄîxÒÕä×
Ê ×s×sÅgÒ×ÌÕäÐҁїÐÒÇÕä×sÕÈÐÒåÉsÐx×ÌÃÊ ×^×sÃÅ ËpÉu×ôìÄôò$ÑgÐÓ\ÓïÊBÒLJËsÅ6їÅgÕÈêÅ6Ç{ñéÕÈÆäÆÃÊ êÅ
ÕÛ×pÉtÉv×ÌÊB×sáÉéËÌŗ×ÌáËÌÒÅ8Ç ÊÉ 8ìGÃÅ6Ñpæ їÐÒÇÕä×sÕÈÐÒ \ØZÊÉéËÌÅ áÕÈËsÅ6Ç ëâ ×sÃÅåôdìÄôò €î
Éu×pÊBÒÇÊBËpÇݑÙ
ÂÄÃÅ óÉGÑgÊÎÊÑgÕÛ×uâ ÄÉsñéÕÛ×pÑpÃcÕäÒޚÐËÌÓ\É×sÃÅoÇÊBÅ8Ó\ÐÒïñéÃÊB××sÃÅyÉsÕ 8ÅtÕÈÒcëÆÈÐÑpæÉ
×sÃÕÜÉcôìÄôò‡×ÌÊBËÌàÅg×åñéÕÈÆäÆéËÌÅgÎËsÅ6ÉvÅ8Ò×6ÙèÂÄÃÅ ê ÊÆäáŠޚÐËqÑ8ÊBÎÊїÕä×uâ¼Å PÅ6ё×pÉq×sÃÅ
ËsÅ6ÉvÎPÐÒdÉvÅ×sÃÕÈÉ\×pÊBËÌàÅg×qÓïÊBæÅ8Éq×ÌЩ×ÌÃŶôìÄôò éÅ6ÊÇ*ìßÊBÎÊїÕä×uâ@ÊBÒÇ 3ÐÇÅ
ôÅgÒdÉvżؚÎÊàÅ Ý{їÐÓqÓïÊÒÇÉ8ÙçÂÄÃÕÈÉqÉsñéÕÛ×pÑpÃèÕÈÉåÓïÊBÒÇÊB×sÐËsâÙçÂÏжÉsÕÈÓqÎÆäÕäޚâ
ñéËsÕä×sÕÈÒà\Ðá×xÆÈÊËsàÅyÒáÓåëdÅ8ËÌÉéÑgÅgËs×ÌÊBÕÈÒ Évá \ãÅ8ÉéÑ8ÊBÒëdÅ{ádÉvÅ6ÇÔÉsÅgÅ{Évá qãÙ
ÂÄÃÅ óí¶ÒÎËÌÐÑgÉ bÉsñéÕÛ×pÑpÃåÑgÊáÉsÅ8ÉÏ×sÃÅÄÇÊBÅ8Ó\ÐÒ{×ÌÐoÉsÎÊ ñé҇Р\ÒÎËsÐÑ8É^ÑgÐÎÕÈÅ8É
ÐBÞÄÕÛ×qÉvÅ8ÆÛÞß×sÐçÊÆäÆÈÐ ñNÑgÐÒÑgáËsËÌÅgÒ×nÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉvÕÈÒà ÐBÞxôìÄôònїÐÓ\Ó\ÊÒÇÉ8ÙcòóÞÄÒÐB×
ÉvÎPÅ8ÑgÕ dÅ8ÇÔ×ÌÃÅ\ÇŗÞðÊáÆÛ×{ÒáÓåëdÅ8ËoÐÞßÉv×ÌÊËsàÇ3ÎËÌÐÑgÅ8ÉÌÉvÅ6ÉyÑgËsÅ6Ê ×ÌÅ8Ç3ÕÜÉ فÂÄÃÕÜÉ
ê ÊBÆÈáŁÑgÊÒçËpÊBÒàÅnޚËsÐÓ ‚ ×ÌÐ { ÕÈÒїÆÈáÉsÕäêÅÙtÂÄÃŁÊÇÇÕÛ×ÌÕäÐÒÊBÆ^ÎËsÐÑgÅ8ÉÌÉvÅ6ÉéñéÕäÆÈÆ
ÒÐB×cëPŶÑgËsÅ6Ê ×sÅ6Ç@áÒ×ÌÕäÆx×sÃÅ dËÌÉv× ÊÑ8їÅ8ÉÌÉqޚËÌÐÓ ×ÌÃÅçÃÐÉu×cÎPÐËs×8ÙÂÄÃÅ uô

Œð| ð

Þ

v

h

, [?

DC 

ð| ð

$

Að| ð

Kð| Jð

Þ

Eð0 ð
Tð0 ð
'ð| 6ð

Þ

Þ

Þ

+ð| 6ð
O=

Tð 

ð0

Þ

'ð|
`= 

ð

KG

Þ 

v

,d

6ð 

=

Mq 

FC

A

/R

R

Š3 
d

LG 

ð| 

S Se熪,eqüVþ#ç ý 
f!gü"a«m¬|­W®­cü
lJlJeç ÿéþOm^þGÿéþ#åüVþ

‚8û ¾

} ©¨

FC
FC

DC 
g L

ÉsÅ8ї×sÐËpÉsÕ 8ÅoÉsñéÕÛ×pÑpÃ`ÕÈÒޚÐËsÓïÉß×sÃÅnÇÊBÅgÓ\ÐÒ`ñéÃÊB×tÉvÅ6ё×ÌÐËéÉvÕ gÅÔÕäÒ ëâ×sÅ6ÉgÔ×ÌÃÕÈÉ
ôìÄôòÖ×ÌÊBËÌàÅg×GñéÕÈÆäÆPÎËÌÅ8ÉsÅgÒ×8ÙbÂÄÃÅyê ÊBÆÈáÅoÇŗÞðÊBáÆÛ×pÉ×ÌÐ ‚ î V×sÃÅy×uâÎÕÈÑ8ÊBÆCÇÕÜÉvæ
ëÆÈÐÑpæåÉsÕ 8ÅÙbÂ^ЇÉvÕÈÓ\ÎÆäÕäޚâ\ñéËsÕä×sÕÈÒà{Ðá×ÆÜÊBËÌàÅéÒáӁëPÅgËpÉÑgÅgËs×ÌÊBÕÈÒcÉsá \ãÅ6ÉÑgÊÒ
ëPÅ{áÉsÅ8ÇÔÉsÅgŇÉsá \ãÙ

,d

,d

kIôòiánmtöy÷^ôCÍPÂÏñßÐ {I ú ÉsÕäàÒÊBÆÜÉÄÊBËÌÅnÕäÒ×sÅ8ËsÎËsÅg×sÅ8ÇÉsÎdÅ6їÕÜÊBÆÈÆäâcëâ Év×ÌÊËsàÇÙ
Þ òóÞx×ÌÃÅ ÉvÕÈàÒÊÆ I{ú Ëtôòiáoòumt ÕÜɁËÌÅ8ÑgÅgÕÈêÅ6Ǽ×sÃÅ8ÒIÉv×ÌÊBËÌàÇTñéÕäÆÈÆßÑpÃÅ8Ñpæ¼×sмÉvÅ8Å
ñéÃÅg×sÃÅ8Ë×ÌÃÅgËÌÅxÕÜÉGʇÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇ\ÕÈÒcÎËÌÐàËsÅ6ÉsÉbÊÒÇ\ÕäÞÏÉvÐ{×ÌÅgËÌÓ\ÕäÒÊB×sÅxÕä×GñéÕä×sÃ`Ê
6ð ìGÃÅ8ÑpæcÑgÐÒÇÕä×sÕÈÐÒ ðyÉv×ÌÊB×sáÉéÊÒÇÉvÅg×é×sÃŇÊÉsÉsÐїÕÜÊ ×sÅ6Ç ÉsÅgÒÉsÅnæÅ8âï×sÐJð8ìGÐÓ
ÓïÊBÒdÇTÊBëPÐËs×sÅ6Ç ð Ù¶Év×ÌÊËsàÇzñéÕäÆÈÆß×sÃÅ8ÒTËÌŗ×sáËsÒè×ÌжÕä×ÌÉqїÐÓqÓïÊÒÇ ØšñÄÊBÕä×sÕÈÒàÝ
Ó\ÐÇÅÙ
Þ òóÞ$×ÌÃÅnÉvÕÈàÒÊÆ {I I{ú ú Ëtôòiná ÂÄõ#Q3 ÕÈÉGËsÅ6їÅ8ÕäêÅ8Ç\×ÌÃÅgÒÉu×pÊBËÌàÇ\ñéÕÈÆäÆÇÐå×sÃÅnÉÌÊBÓ\Å
ÊÉÕä×ÄÇÐÅ6ÉޚÐË
Ëtôòio
á òumtÂ1ŗãÑgÅgÎ×ßÕÛ×ßñéÕäÆÈÆCŗãÕÛ×G×sÃÅoÎËÌÐїÅ8ÉÌÉËpÊ ×ÌÃÅgË×sÃÊÒ
àÐÕÈÒà×ÌÐcїÐÓqÓïÊÒÇ©ØðñßÊÕÛ×ÌÕäÒàÝGÓ\ÐÇÅÙ
Þ ÂÄÃÅôdìÄôòCÕäÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐËÏÉsÃÐáÆÈÇoÕÈÒ×sÅgËÌÎËÌŗ×$ÊéÉsÅgÒÉsÅbæÅ8âtÐBÞy8ð ìGÐÓ\Ó\ÊÒÇnÊBëPÐËs×sÅ6Çð
ÊÉ×sÃÅ×ÌÊËsàŗ×ÏáÒÕäÆÜÊ ×ÌÅgËpÊBÆÈÆäânÊBëPÐËs×sÕÈÒàtÊyїÐÓqÓïÊÒÇnÕäҁÎËsÐàËÌÅ8ÉÌÉgÙ$ÂÄÃÅßôìÄôò
î{Év×ÌÊÒÇÊËÌÇïÉsáààÅ8Év×ÌÉ×sÃÅyÕäÒÕä×sÕÜÊ ×ÌÐËßÉvÃÐáÆÜÇïËsÅg×sËÌâ×ÌÃÅyÊëdÐËv×ÌÅ8ÇïÑgÐÓ\ÓïÊBÒÇÙ

kTõ!2yö33í÷$õtÍ

ùX
WXFúM e X‘+‹7 › X6

úrü 9

V 9"û< V !-úrü 7 A£ú V ¶'

ÂÄÃÕÈÉxÆäÕÈÒÅnñéÕäÆÈÆ$ÕÈÒêÐæÅt×ÌÃÕÜÉxÇÊBÅ8Ó\ÐÒ ÊBÒÇ ×sËÌâ`ÊÒÇ

V 9"û< V !-úrü 7 A£ú V V ' V . V
—+9

ÊBÒÇ

V 

-û V 9…ü
ÐÎdÅ8Ò×sÃÅnޚÐÆäÆÈÐ ñéÕäÒàH= ÆÈÅ8É8Í
.

V 9"û< V !-úrü 7 A£ú V V ' V . V 9|ü
ÂÄÃÅB=ÆÈÅðMB? Ñg