G

E

M

E

E

N

T

E

T

I

E

L

DU U R Z A A M V E I L I G
VERKEER SVEILIGHEID OP KEL LEN
G E M E E N T E P R E S E N T E E R T P L A N N E N O P 2 M E I 2 0 0 5
De gemeente Tiel heeft plannen ontwikkeld om de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein Kellen te vergroten. Deze plannen willen we graag aan u presenteren tijdens een inloopbijeenkomst op 2 mei in restaurant de Betuwe in Tiel. Van 16.00 tot 18.00 uur kunt u binnenlopen, de plannen bekijken, toelichting vragen en uw mening geven. Restaurant de Betuwe is gevestigd aan de Hoogkellenseweg 7, 4004 JB in Tiel. U kunt de plannen ook op onze website www.tiel.nl bekijken.

V E R K E E R S O N G E VA L L E N K E L L E N
De plannen staan niet op zichzelf. Ze zijn een onderdeel van het landelijke project 'Duurzaam Veilig', dat als doel heeft de verkeersveiligheid te vergroten. Op Kellen vonden in de periode 2000-2003 in totaal 87 ongevallen plaats. Bij 15 van die ongevallen raakten mensen gewond. Dat is gemiddeld 22 ongevallen per jaar, waarvan 4 met letsel. Het aantal ongevallen per kilometer is daarmee hoger dan in andere gebieden. voorbeeldgebied heeft gefungeerd. De inrichting van de zone 30 op Kellen verschilt met die van de woongebieden. Hier wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van grote en zware voertuigen. De gemeente heeft gekozen voor effectieve maatregelen op belangrijke plekken: • De rondweg krijgt voorrang. • De toegangen tot de zone 30 worden voorzien van gele portalen met het bord 'zone 30' zoals er ook in andere wijken in Tiel zijn geplaatst. De toegangen worden geaccentueerd met markering in de vorm van een dubbele streep dwars over de rijbaan. • De drie locaties waar letselongevallen hebben plaatsgevonden krijgen een plateau en een punaise. De kruispunten zijn zo gevaarlijk dat hier maatregelen nodig zijn. • Alle T-splitingen, die onvoldoende opvallen door de grote boogstralen, worden herkenbaar gemaakt met een witte stip en aanvullende markering. • Op drie locaties wordt markering aangebracht om zo de lange wegvaklengte te doorbreken.

BED RIJVENTER REIN KEL LEN
Het bedrijventerrein Kellen wordt begrensd door de rijksweg A15, de Industrieweg, de Linge en het Amsterdam-Rijnkanaal. Door het gebied loopt de drukke Kellenseweg en Hoogkellenseweg. Dit project 'Duurzaam Veilig' richt zich op het gebied dat noordelijk en zuidelijk gelegen is van de Kellenseweg. Deze gebieden worden getypeerd als verblijfsgebied. Hier vinden de meeste activiteiten plaats die bij dit gebied horen. Het gebruik van de straten en wegen is divers en maakt daarom dit gebied bijzonder. Om de gebruikers te beschermen zijn verkeersveiligheidsmaatregelen noodzakelijk waarbij de bereikbaarheid gewaarborgd blijft.

AFSTEMMING INRICHTING MET KLANKBO RDGROEP MET ONDER NEMER S
Dit planvoorstel is niet alleen gemaakt door de gemeente Tiel. Bij de voorbereiding van de inrichtingsvoorstellen is overleg gevoerd met de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), enkele ondernemers die op Kellen gevestigd zijn, de Kamer van Koophandel en de politie. Samen met hen zijn de plannen gemaakt.

BEVEILIGING BED RIJVENTER REIN
Naast de verkeersveiligheid wordt er op Kellen ook gewerkt aan veiligheid voor bedrijven. Er zijn op Kellen veel inbraken en andersoortige problemen. De oplossing hiervoor is buiten de werktijden toegangscontroles in te stellen op het bedrijventerrein. Dit project staat feitelijk los van de duurzaam veilige inrichting van Kellen en heeft daarom een eigen planproces. Wat beide projecten gemeen hebben, is dat de uitwerking hiervan een belangrijke rol speelt in de (verkeers)veilige toekomst van Kellen. Om die reden wordt tegelijkertijd met de inloopavond informatie gegeven over deze beveiligingsplannen.

INRICHTINGSVOO R STEL
In het noordelijke deel wordt de route Simon StevinstraatZuiderhavenweg benoemd tot rondweg (50 km/uur). De rondweg zorgt voor een optimale bereikbaarheid en ontsluiting voor voornamelijk grote voertuigen. Het gebied er tussen en het gebied zuidelijk van de Kellenseweg wordt 'zone 30'. Hier vinden de meeste ongevallen plaats en is het gebruik van de straat voor werkactiviteiten het grootst. Hier is een lagere snelheid belangrijk om zo meer verkeersveiligheid te krijgen. Het project ‘Duurzaam Veilig’ voorziet in het maken van een sobere inrichting. Als hulpmiddel voor de inrichting is gebruik gemaakt van de landelijk opgestelde ‘Leidraad duurzaam veilige inrichting van bedrijventerreinen’, waarin Kellen als

I N F O R M AT I E E N I N S P R A A K
Voor het verkrijgen van een nadere toelichting op de plannen voor de inrichting van de zone 30 en het geven van uw mening over de beoogde maatregelen bent u welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 2 mei van 16.00 tot 18.00 uur in het restaurant de Betuwe aan de Hoogkellenseweg 7 in Tiel. Uw reactie zal worden meegenomen in de overwegingen bij de definitieve planvorming.

N

I

E

U

W

S

B

R

I

E

F

A

P

R

I

L

2

0

0

5

DU U R Z A A M V E I L I G
STARTPR OGRAMMA DUUR ZAAM VEILIG

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:

Gemeente Tiel afdeling Bestuur en Communicatie. Postbus 6325 4000 HH Tiel. Telefoon 0344-637111
Voor meer informatie:

Afdeling Stadsbeheer de heer L. Lurvink, tel: 0344-637337 of de heer R. van Baren, tel: 0344-637354
Foto:

Jan Bouwhuis
tek.nr: 2005-030-W

VE R KEE R S VEI L IG HEID OP KE L L EN