Voor meer informatie: Caroline Rindertsma, KvK Gooi- en Eemland, tel.

: 035-6721205 Harriette Lam, Koninklijk Horeca Nederland, tel.: 06-51174693 Wouter de Waal, RECRON, tel.: 06-20402852 Bianca Diebels, HISWA Vereniging, tel.: 06-51247707

Weidse blik op Wijdemeren

Voorzieningen
Doel: gastvrije en attractieve gemeente

Bestemmingsplannen/ meer ruimte
Doel: ruimte om te ondernemen

u Verfraaien straatbeeld u Verbeteren parkeermogelijkheden u Aanbrengen bebording bedrijven u Verbeteren bewegwijzering op
toegangsroutes

u Oplossen permanente bewoning van
recreatie objecten

u Stimuleren jaarrond-exploitatie u Actualiseren bestemmingsplannen u Verbreden bestemmingsmogelijkheden Recreatie, Toerisme en Horeca

u Plaatsen evenementenborden u Stimuleren concentratie winkelaanbod (dorpscentrum)

u Verhogen kwaliteit recreatievoorzieningen

u Vergroten hotelaccommodatie u Opwaarderen van het Wijde Blick u Instandhouden brandstofstation
aan het water

u Tegengaan verstening in het
buitengebied

Bereikbaarheid
Doel: verhogen toegankelijkheid

Veiligheid/handhaving
Doel: bevorderen veiligheidsgevoel bij recreant en ondernemer

u Oplossen baggerproblematiek u Zorgdragen voor veiligheid en
bereikbaarheid bij ‘de Strook’

u Bestrijden criminaliteit u Opstellen calamiteitenplan u Controleren 3x 24 uurs aanlegplaatsen

u Verbeteren afstemming brug- en
sluisbediening

Ondernemersvisie op Toerisme

u Realiseren vaarverbinding naar de
Vuntus (Tweede Heul)

u Bevorderen frequentere dienst(Water)Toeristenbelasting
Doel: Afschaffen regeling openbaar vervoer

u Zolang niet afgeschaft, opbrengsten
weer inzetten voor R+T
Fotomateriaal: Bonnema Watersport & Plassenschap Loosdrecht e.o.

u Gelijke regels voor alle aanbieders

RECRON

Recreatie en Toerisme spelen een steeds belangrijkere rol in het dagelijks leven. Inwoners en toeristen hebben een scala aan keuzemogelijkheden. Een aantrekkelijk recreatief aanbod met goede voorzieningen bepaalt mede of zij hun geld binnen of buiten uw gemeente uitgeven. Behoud van recreanten binnen uw gemeente heeft direct effect op de lokale economie en werkgelegenheid. Daarnaast profiteren ook veel bedrijven en organisaties indirect van de bestedingen van toeristen, bijvoorbeeld in de detailhandel. Het bedrijfsleven wil samen met de brancheorganisaties de politiek bewust maken van de (economische) rol die Recreatie en Toerisme voor de gemeente Wijdemeren kan betekenen. Voor de periode 2006-2010 willen wij gezamenlijk met u Wijdemeren weer toeristisch op de kaart zetten. Onze bedrijven zijn in hun functioneren mede afhankelijk van een stimulerend

gemeentelijk beleid. Uw hulp is daarom onontbeerlijk! De huidige consument is bijzonder kritisch en kwaliteit is een voorwaarde voor een bezoek. Ondernemers willen de ruimte en de mogelijkheid zich kwalitatief te ontwikkelen. Op dit moment lopen goede initiatieven (projecten) in Wijdemeren, die concreet aan de slag gaan met het oplossen van knelpunten. Wij ondersteunen deze initiatieven, maar pleiten voor een structurele aanpak op een breder front.

Visie en beleid
Doel: Geïntegreerd Horeca en Toeristisch Beleid

u Opstellen toeristisch horeca- en
recreatiebeleid in overleg met de sector (draagvlak creëren)

u Opstarten structureel overleg tussen
gemeente en aanbieders Toerisme, Recreatie en Horeca en andere betrokkenen (politie en brandweer)

Uitstraling/imago
Doel: profilering als recreatief/ toeristisch aantrekkelijk gemeente

u Verzamelen statistisch cijfermateraal
(meten is weten)

u Optimaliseren onderhoud en beheer
straatbeeld

u Stimuleren jaarrondexploitatie u Behouden (en stimuleren) van
werkgelegenheid

u Breed aanbod u Professionalisering bedrijfsleven u Kwalitatief hoogwaardig aanbod
Promotie
Doel: Wijdemeren toeristisch/ recreatief op de kaart zetten

Administratieve lastenvermindering
Doel: Terugdringing administratieve lastendruk met minimaal 25%

u Verbreden activiteiten VVV (ruimere
openingstijden, actievere rol)

u Vereenvoudigen van procedures u Realiseren eenloketfunctie (één aanspreekpunt/digitaal loket)

u Uitbreiden evenementen u Opzetten (digitaal) evenementenloket

u Integreren van vergunningen u Verminderen lokale heffingen (leges,
belastingen, heffingen)

u Verlengen seizoen (hele jaar) u Vergroten naamsbekendheid
Wijdemeren