WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen 2005

Hoofddorp, februari 2005

9507 HM Belastinggids 2005.indd 34-35

12-01-2005 14:28:58

Inleiding
De gemeente heft verschillende belastingen om haar taken te bekostigen. Het gaat hierbij onder andere om de onroerendezaakbelastingen, de hondenbelasting, de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en het liggeld voor woonschepen. Om het u gemakkelijk te maken streeft de gemeente ernaar om deze belastingen zoveel mogelijk op één aanslagbiljet te combineren. Deze brochure is bedoeld als toelichting bij de WOZ-beschikking en het gecombineerde aanslagbiljet. U vindt er informatie over de nieuwe waardebepaling die via de WOZ-beschikking wordt bekendgemaakt, plus informatie over de verschillende belastingsoorten, betalingstermijnen, kwijtschelding, bezwaar en beroep. Bij het biljet zit een reactieformulier. Dit reactieformulier kunt u gebruiken om kwijtschelding aan te vragen. Ook kunt u ermee bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde of tegen één of meer belastingen waarvoor u bent aangeslagen.

Algemeen informatienummer: 0900-2023202 (10 eurocent p/m) Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur.

Gemeente Haarlemmermeer Sector Belastingen Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Colofon Fotografie Jur Engelchor Kees van der Veer Archief Gemeente de Meerlanden

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

1

9507 HM Belastinggids 2005.indd 3636-1

12-01-2005 14:28:59

Inhoud
In deze brochure vindt u informatie over:
Ontwikkeling belastingtarieven WOZ-beschikking Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Liggeld voor woonschepen Bezwaar en beroep Betalingstermijnen Kwijtschelding De meest gestelde vragen over - WOZ-beschikking - Onroerendezaakbelastingen - Afvalstoffenheffing - Rioolrechten - Hondenbelasting - Liggeld voor woonschepen - Kwijtschelding Telefoonnummers, informatie en adressen 3 4 7 9 12 13 15 16 18 21 24 24 26 27 28 29 31 31 32

Ontwikkeling belastingtarieven
De gemeenteraad heeft besloten om voor 2005 geen lastenverzwaring door te voeren. Dit betekent dat de belastingtarieven niet worden verhoogd met de gebruikelijke prijscompensatie van 1,25%. De tarieven voor de hondenbelasting, het rioolrecht en het liggeld voor woonschepen zijn voor 2005 hetzelfde gebleven. Het Rijk heeft besloten vanaf 2005 de uitkering van de Zalmsnip (€ 45,38) voor huishoudens af te schaffen. Ter compensatie heeft de gemeenteraad besloten om in 2005 de basistarieven voor de afvalstoffenheffing met € 45,38 te verlagen. De tarieven voor de OZB zijn voor 2005 naar beneden bijgesteld. De gemeenteraad heeft dit besloten omdat zij vindt dat de nieuwe (hogere) waardevaststelling niet mag leiden tot een hogere belastingopbrengst. Met de nieuwe tarieven zal het gemiddelde aanslagbedrag van de OZB in 2005 niet stijgen. Toch kan uw aanslagbedrag in 2005 hoger uitkomen wanneer de waarde van uw pand bovengemiddeld is gestegen.

2

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

3

9507 HM Belastinggids 2005.indd 2-3

12-01-2005 14:28:59

De waardebepaling
Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht om naar de toestand van 1 januari 2005 de waarde van alle onroerende zaken binnen de polder opnieuw vast te stellen. Hierbij geldt het prijspeil van 1 januari 2003. De waarde wordt kort gezegd, bepaald op de waarde in lege staat, vrij van huur en niet belast met hypotheek of anti-speculatiebeding. Voor het vaststellen van de waarde gebruikt de gemeente de ‘Waarderingsinstructie 2003’. Hierin staan de instructies voor de onderbouwing en de uitvoering van de waardebepaling naar de prijspeildatum van 1 januari 2003. De Waarderingsinstructie 2003 is vastgesteld door de Waarderingskamer, het toezichtorgaan dat de uitvoering van de Wet WOZ controleert. De gemeente Haarlemmermeer heeft alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw getaxeerd. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is daarbij de waarde vastgesteld naar het prijsniveau van 1 januari 2003. De uitkomsten van deze taxatie vindt u in de WOZ-beschikking. Als er tussentijds geen belangrijke wijzigingen aan uw pand worden aangebracht, wordt deze vastgestelde waarde voor de belastingjaren 2005 en 2006 door de gemeente gebruikt voor de aanslagen OZB. Door de Belastingdienst wordt deze waarde gebruikt voor het vaststellen van het ‘eigenwoning forfait’ en door het waterschap voor het vaststellen van de ‘omslag gebouwd’. Hieronder vindt u een zo beknopt mogelijke uitleg over de waardevaststelling van woningen.

WOZ-beschikking

Objectkenmerken
In eerste instantie zijn voor alle woningen de objectkenmerken vastgesteld. De belangrijkste objectkenmerken zijn: • de kadastrale gegevens (kadastrale gemeente, sectie, perceelnummer, letter, indexnummer en kadastrale oppervlakte) • het soort woning (bijvoorbeeld flat-, boven-, beneden-, tussen-, hoek-, twee-onder-één-kap- en vrijstaande woning) • buurt (bijvoorbeeld Hoofddorp-Noord, Toolenburg) • overige onderdelen (bijvoorbeeld een dakkapel of losstaande berging/schuur) • bouwjaar (het jaar waarin de woning is opgeleverd voor bewoning). Bij bouwjaren vanaf 1995 dient het exacte bouwjaar te zijn opgenomen terwijl bij eerdere bouwjaren een afwijking van 5 tot 20 jaar is toegestaan. • de inhoud van het hoofdgebouw in m3 (vastgesteld volgens een vaste meetinstructie, NEN 2580). Indien aanwezig wordt hierbij ook een inpandige berging of garage meegerekend. Beperkte afwijkingen zijn toegestaan binnen de hiervoor genoemde objectkenmerken zonder dat dit leidt tot een foutieve onderbouwing van de waardevaststelling.

Taxatieverslag
Als de WOZ-beschikking betrekking heeft op een woning, is meestal een taxatieverslag bijgevoegd. Op het taxatieverslag zijn onder meer opgenomen: de kadastrale gegevens, soort woning, bouwjaar, grootte van de woning in m3 (bruto gemeten), eventuele overige onderdelen en relevante marktgegevens. Als de WOZbeschikking betrekking heeft op een niet-woning (kantoor, bedrijf, winkel e.d.) dan is hiervan geen taxatieverslag bijgevoegd. Als u een taxatieverslag wilt ontvangen kunt u dit telefonisch aanvragen, telefoonnummer 0900-2023202 of schriftelijk bij de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Als u het niet eens bent met de inhoud van de WOZ-beschikking dan kunt u op eenvoudige wijze bezwaar indienen door het invullen en tijdig inzenden van het bijgevoegde reactieformulier.

4

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

5

9507 HM Belastinggids 2005.indd 4-5

12-01-2005 14:28:59

Marktgegevens
Naast de hiervoor genoemde objectkenmerken zijn ook de marktgegevens (verkoopgegevens) verzameld en geanalyseerd. Hierbij kunt u denken aan: • het beoordelen of er sprake is van een reële transactie (geen familieverkoop of verkoop op een veiling) • het beoordelen of de transactie overeenkomt met de waarderingsvoorschriften • het beoordelen of de objectgegevens van het verkochte object overeenstemmen met de geregistreerde gegevens • het analyseren van de verkoopprijs aan de hand van de vastgestelde waarde van dat object om inzicht te geven in bijvoorbeeld de algemene marktontwikkeling sinds de waardepeildatum. De verkoopgegevens worden gebruikt om het prijsniveau binnen de gemeente te bepalen en om de vastgestelde waarden te onderbouwen.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Onder onroerende zaken worden onder meer verstaan: fabrieken, bedrijfsgebouwen, winkels en woningen. Eigenaren en gebruikers betalen OZB. Wie een eigen huis bewoont, is zowel eigenaar als gebruiker en betaalt beide belastingen. Huurders betalen alleen de gebruikersbelasting.

Referentiewoningen
Aan de hand van de verzamelde objectkenmerken en de plaatselijke omstandigheden zijn de zogenaamde waarderingsgebieden en daarbinnen de bouwstromen (soortgelijke woningtypen) vastgesteld. Binnen ieder waarderingsgebied, en waar mogelijk voor iedere bouwstroom, zijn de referentiewoningen vastgesteld. Dit zijn woningen die representatief zijn voor een groep van woningen. Van de referentiewoningen zijn alle gegevens ter plaatse gecontroleerd. De waarde van de referentiewoningen zijn door middel van taxaties vastgesteld. Aansluitend heeft een geautomatiseerde waardeprognose plaatsgevonden. Deze waardeprognose is vastgesteld aan de hand van onder meer de objectkenmerken en de waardevaststelling van de referentiewoningen plus de individuele objectkenmerken. De waardeprognoses zijn tot slot door taxateurs gecontroleerd op onder meer mogelijke onwaarschijnlijkheden en juiste onderlinge verhoudingen. De vastgestelde waarde wordt via de WOZ-beschikking bekend gemaakt.

Heffingsgrondslag
De heffingsgrondslag van de OZB is de waarde van de onroerende zaak, bekendgemaakt via de WOZ-beschikking.

Tarieven OZB 2005
De gemeenteraad heeft besloten dat de (hogere) nieuwe waardevaststelling niet mag leiden tot een hogere belastingopbrengst. Daarom zijn de tarieven voor de OZB voor 2005 naar beneden bijgesteld. Doelstelling is om zoveel mogelijk de

6

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

7

9507 HM Belastinggids 2005.indd 6-7

12-01-2005 14:28:59

gemiddelde aanslagbedragen gelijk te houden met het niveau van 2004. Omdat er sprake is van gemiddelden zullen er altijd op individueel niveau uitzonderingen zijn. Tarieven eigenaren- en gebruikersbelasting OZB per € woningen € 2,20 (was € 3,46) • eigenarenbelasting € 1,77 (was € 2,78) • gebruikersbelasting totaal-tarief € 3,97 (was € 6,24) 2.268,- waarde niet-woningen € 4,33 (was € 5,25) € 3,47 (was € 4,21) € 7,80 (was € 9,46)

Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht om binnen haar gemeentegrenzen de huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Dit wordt gedaan door ‘de Meerlanden’. Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt gescheiden opgehaald van het zogenaamde restafval. Voor de inzameling van het GFT-afval stelt de gemeente standaard een rolemmer van 120 liter beschikbaar. Voor de inzameling van het restafval stelt de gemeente naar keuze een rolemmer van 80 liter, 120 liter of 240 liter beschikbaar. Het is mogelijk om extra rolemmers aan te vragen. Naast het beschikbaar stellen van rolemmers kan de inzameling ook plaatsvinden via (ondergrondse)verzamelcontainers. Als u een rolemmer wilt aanvragen of omruilen of klachten heeft over de inzameling, kunt u contact opnemen met ‘de Meerlanden’, telefoon 0297-381717.

Rekenvoorbeeld Een woning met een getaxeerde waarde van € 231.000,- staat voor 101 volle eenheden van € 2.268,- aan vastgestelde waarde. De gebruiker (huurder) betaalt 101 x € 1,77 = € 178,77. Dit wordt afgerond op € 178,-. De eigenaar betaalt 101 x € 2,20 = € 222,20. Dit wordt afgerond op € 222,-. De eigenaar/gebruiker betaalt beide tarieven, dus € 222,- + € 178,- = € 400,-.

Verhuizing/verkoop/overlijden
De peildatum van de aanslag OZB is 1 januari 2005. Als u op deze datum de eigenaar en/of de gebruiker van een onroerende zaak bent, bent u voor het gehele jaar belastingplichtig. Een verhuizing of de verkoop in de loop van het belastingjaar 2005 leidt daarom niet tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. Koopt u in de loop van 2005 binnen de gemeente een woning of gaat u binnen de gemeente wonen, dan zult u geen (gedeeltelijke) aanslag ontvangen. Ook een overlijden op of na 1 januari 2005 leidt niet tot een vermindering.

Compensatie afschaffing Zalmsnip
In de jaren 1998 tot en met 2004 hebben de huishoudens de zogenaamde Zalmsnip ontvangen om de lokale kosten te verminderen. De Zalmsnip van € 45,38 trok de gemeente af van het totaalbedrag van de aanslag. Het kabinet heeft besloten om per 2005 de uitkering van de Zalmsnip af te schaffen. De gemeenteraad wil de afschaffing van de Zalmsnip in 2005 compenseren. Daarom heeft de raad besloten de basistarieven voor de afvalstoffenheffing 2005 te verlagen met € 45,38. Dit geldt uiteraard niet voor de tarieven van extra rolemmers.

Eigenwoning forfait 2004 / Voorlopige teruggaaf 2005
Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht waarvoor nog geen WOZ-beschikking is afgegeven, moet u de waarde van de woning zelf schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op 1 januari 2003 zou hebben gehad. Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen. Als u later wel de WOZ-beschikking krijgt en hieruit blijkt dat u de waarde te hoog of te laag heeft ingeschat, neem dan contact op met de eenheid van de Belastingdienst waaronder u valt.

8

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

9

9507 HM Belastinggids 2005.indd 8-9

12-01-2005 14:29:00

Verhuizing
Als u in de loop van 2005 verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft hiervan melding gemaakt bij de sector Burgerzaken van de gemeente, dan zal de aanslag van de afvalstoffenheffing automatisch verminderd worden. U krijgt hiervan dan bericht. U hoeft dus zelf niet te bellen of te schrijven. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een ander adres binnen de gemeente en bij uw ‘nieuwe’ adres staan dezelfde aantallen en formaten rolemmers dan bij uw ‘oude’ adres, dan heeft u geen recht op een vermindering. U ontvangt dan ook geen nieuwe aanslag.

Omruilen rolemmer Tarieven afvalstoffenheffing 2005
De gemeenteraad heeft besloten voor 2005 de doorberekening van de prijscompensatie van 1,25% te laten vervallenen. Verder is besloten om de basistarieven van de afvalstoffenheffing te verlagen met € 45,38. Rekening houdend met benodigde afronding zijn de tarieven voor 2005 als volgt vastgesteld: Geen rolemmers: huishoudens die geen gebruik maken van rolemmers, bijvoorbeeld bewoners van flats en appartementen (geldt niet voor ondergrondse inzameling), betalen een vast tarief van € 141,84 (was € 187,20). Basistarieven: • 120-liter-emmer GFT en/of 80-liter-emmer restafval € 141,84 (was € 187,20) • 120-liter-emmer GFT en/of 120-liter-emmer restafval € 160,44 (was € 205,80) • 120-liter-emmer GFT en/of 240-liter-emmer restafval € 214,68 (was € 260,04) • ondergrondse inzameling € 174,12 (was € 219,48) Extra rolemmer(s): • voor elke volgende • voor elke volgende • voor elke volgende • voor elke volgende Als u in de loop van 2005 uw rolemmer omruilt, bijvoorbeeld van een 120-liter naar een 80-liter, dan zal de aanslag afvalstoffenheffing automatisch verminderd worden. U krijgt hiervan dan bericht. U hoeft dus zelf niet te bellen of te schrijven. U ontvangt daarna nog wel een aanslag voor de ‘nieuwe’ rolemmer. Ook bij het omruilen van bijvoorbeeld een 120-liter- naar een 240-liter-rolemmer wordt de aanslag afvalstoffenheffing automatisch aangepast.

120-liter-emmer GFT 80-liter-emmer restafval 120-liter-emmer restafval 240-liter-emmer restafval

€ 48,48 € 187,20 € 205,80 € 260,04

(was (was (was (was

€ 48,48) € 187,20) € 205,80) € 260,04)

10

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

11

9507 HM Belastinggids 2005.indd 10-11

12-01-2005 14:29:00

Rioolrechten
Rioolrechten worden geheven van eigenaren van onroerende zaken die direct of indirect aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering. Hiervoor wordt een vast tarief per eigendom berekend. Als een gebouwd eigendom meerdere WOZ-objecten bevat, wordt voor ieder WOZ-object afzonderlijk rioolrecht in rekening gebracht. Naast het rioolrecht van eigenaren kan van de gebruiker van een onroerende zaak nog een extra recht worden geheven. Dit is van toepassing als in de afgelopen verbruiksperiode meer dan 250 m3 afvalwater is afgevoerd, het zogenaamde oververbruik. De aanslagen voor het rioolrecht-oververbruik voor gebruikers worden niet op het gecombineerde aanslagbiljet opgenomen. Waar nodig ontvangt u hiervoor een afzonderlijke aanslag.

Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven voor het houden van één of meerdere honden. Belastingplichtig is de houder van de hond. Dit is in het algemeen degene die de aanslag voor de OZB-gebruikersbelasting ontvangt.

Tarieven hondenbelasting 2005
De gemeenteraad heeft besloten om de tarieven voor 2005 gelijk te houden aan 2004. Hiermee vervalt voor 2005 de doorberekening van de prijscompensatie van 1,25%. De tarieven voor 2005 zijn als volgt vastgesteld: • de eerste hond • elke volgende hond • kennels € 60,00 € 120,00 € 540,00

Tarieven rioolrecht 2005
De gemeenteraad heeft besloten om de tarieven voor 2005 gelijk te houden aan 2004. Hiermee vervalt voor 2005 de doorberekening van de prijscompensatie van 1,25%. Daarmee gelden voor 2005 de navolgende tarieven: • aansluitrecht • oververbruik € 109,00 per eigendom; € 4,35 per 10 m2 of een gedeelte daarvan boven een verbruik van 250 m2

Verhuizing
Als u in de loop van 2005 verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft hiervan melding gemaakt bij de sector Burgerzaken van de gemeente, dan zal de aanslag voor de hondenbelasting automatisch verminderd worden. U krijgt hiervan dan bericht. U hoeft dus zelf niet te bellen of te schrijven.

12

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

13

9507 HM Belastinggids 2005.indd 12-13

12-01-2005 14:29:02

Ontheffing
Als de hond na de dagtekening van het aanslagbiljet is overleden of in andere handen is overgegaan kan een ontheffing worden aangevraagd. In deze situaties kan ontheffing worden verkregen voor het aantal nog resterende volle kalendermaanden van het jaar. Binnen zes weken na de opgetreden wijziging kunt u schriftelijk bij het hoofd van de sector Belastingen van de gemeente om ontheffing vragen. U moet bij dit verzoek wel bewijsstukken overleggen zoals bijvoorbeeld een verklaring van een dierenarts of een verklaring van de nieuwe eigenaar.

Liggeld voor woonschepen
Het liggeld voor woonschepen wordt geheven als u met een woonschip een ligplaats heeft ingenomen. Belastingplichtig is de houder van de vergunning voor het innemen van de ligplaats.

Tarieven liggeld voor woonschepen 2005
De gemeenteraad heeft besloten om de tarieven voor 2005 gelijk te houden aan 2004. Hiermee vervalt voor 2005 de doorberekening van de prijscompensatie van 1,25%. De tarieven voor 2005 zijn als volgt vastgesteld: • de eerste 15 meter lengte • elke meter boven de 15 meter € 337,80 € 47,40

Ontheffing
Als u de ligplaats verlaat kan ontheffing worden verkregen voor het aantal nog resterende volle kalendermaanden van het jaar. Binnen zes weken na het verlaten van de ligplaats kunt u schriftelijk bij het hoofd van de sector Belastingen van de gemeente om ontheffing vragen.

14

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

15

9507 HM Belastinggids 2005.indd 14-15

12-01-2005 14:29:02

Zes weken
Als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of met één of meer van de aanslagen dan moet u het reactieformulier/bezwaarschrift binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet verzenden. De wet bepaalt namelijk dat, als u uw bezwaar niet binnen die zes weken heeft verzonden, het niet meer ontvankelijk is. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling hoeft te worden genomen. Als besloten wordt om tot ‘ambtshalve’ behandeling van uw bezwaar over te gaan dan kunt u alleen nog beroep instellen tegen de niet-ontvankelijkheid en niet tegen de uitkomst van de ambtshalve behandeling. Jaarlijks gaan een kleine honderdduizend WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen de deur uit. Het is mogelijk dat daarbij soms een vergissing wordt gemaakt. Controleert u daarom altijd of de vastgestelde waarde en uw aanslag klopt! Als dat niet het geval is kunt u bezwaar aantekenen. Vindt u ook het resultaat daarvan niet bevredigend, dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar en beroep

Ontvangstbevestiging
Na ontvangst van het reactieformulier of het bezwaarschrift wordt daarvan aan u binnen vier weken een bevestiging verzonden. Daarna ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing op uw bezwaarschrift.

Reactieformulier Uitstel van betaling bij bezwaar
Door het invullen van het reactieformulier bij het aanslagbiljet kunt u op eenvoudige wijze bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde waarde of tegen één of meer aan u opgelegde aanslagen. Als u bezwaar wilt maken dan moet u dit reactieformulier binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet ingevuld en ondertekend terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Als u binnen de geldende bezwaartermijn van zes weken bezwaar heeft ingediend tegen de vastgestelde waarde en daarmee ook tegen de aanslag OZB of tegen één of meerdere aanslagen, wordt automatisch uitstel van betaling verleend voor het door u bestreden bedrag. De andere aanslag(en) moet(en) binnen de betalingstermijn worden voldaan. Als de aanslag via automatische incasso wordt betaald wordt bij maandelijkse incasso met het verleende uitstel rekening gehouden. Bij uitstel van betaling kan ‘invorderingsrente’ in rekening worden gebracht.

Bezwaarschrift
Als u geen gebruik wenst te maken van het reactieformulier dan kunt u uiteraard ook per brief bezwaar indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. U moet dit schriftelijk binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet doen. U wordt vanwege de administratieve verwerking verzocht om ook het niet-ingevulde reactieformulier mee te sturen.

Beroep
Mogelijk bent u het met de beslissing op uw bezwaarschrift niet eens. In dat geval kunt u daartegen bij de rechtbank beroep instellen. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u vervolgens hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Bij de uitspraak op uw bezwaarschrift wordt u geïnformeerd over de wijze waarop en de termijn waarbinnen u beroep kunt instellen, de kosten hiervan en het adres van de rechtbank.

16

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

17

9507 HM Belastinggids 2005.indd 16-17

12-01-2005 14:29:03

daarvoor een machtigingskaart in te vullen en terug te sturen. Een afgegeven machtiging blijft tot wederopzegging geldig. Als u hiervoor al eerder een groene machtigingskaart heeft afgegeven, wordt het totaalbedrag van het aanslagbiljet in negen maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Aan het eind van elke maand wordt automatisch een bedrag van uw bank- of girorekening afgeschreven. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat u voldoende saldo heeft. Bij het mislukken van een maandelijkse incasso, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo, vervalt de automatische incasso. In dat geval krijgt u bericht over een andere betalingswijze. Heeft u nog geen groene machtigingskaart opgestuurd en u wilt toch via automatiVoor de vijf belangrijkste gemeentelijke belastingen ontvangt u in principe één gecombineerd aanslagbiljet. Op dit aanslagbiljet staan alleen de belastingen vermeld die voor u van toepassing zijn. U moet er echter wel rekening mee houden dat u in de loop van het jaar nog een volgend (aanvullend) aanslagbiljet kunt krijgen, bijvoorbeeld als u besluit een hond aan te schaffen, gebruik gaat maken van een grotere rolemmer of de WOZ-beschikking nog niet hebt ontvangen en daarmee ook nog geen aanslag voor de OZB. Het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen kan flink oplopen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat het totaalbedrag van dit aanslagbiljet binnen drie maanden of, onder bepaalde voorwaarden, binnen negen maanden (via automatische incasso) betaald kan worden. sche incasso gaan betalen, dan kunt u dat alsnog kenbaar maken. Als u uiterlijk binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet de meegezonden machtiging ingevuld opstuurt, kan het totaalbedrag van dit aanslagbiljet nog via automatische incasso in negen maandelijkse termijnen worden voldaan. Stuurt u de machtigingskaart niet of te laat in, dan moet u het totaalbedrag van het aanslagbiljet binnen drie maanden betalen. Een te laat ingestuurde machtigingskaart geldt wel voor volgende aanslagen.

Betalingstermijnen

Uitstel van betaling
Uitstel van betaling is in zeer bijzondere omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit geldt dan voor belastingschuldigen die wel in staat zijn de belasting te betalen, maar niet binnen de gestelde termijn. Dat wordt door de sector Belastingen van geval tot geval bekeken. Wie met dit probleem te kampen heeft kan tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch contact opnemen met de sector Belastingen, team Invordering, telefoon 023-5676341. Met de betrokken ambtenaar kan dan overleg plaatsvinden over de mogelijkheden.

Drie maandelijkse termijnen
Het totaalbedrag van het aanslagbiljet mag in maximaal drie deelbetalingen worden voldaan. Daarom worden met het aanslagbiljet drie acceptgirokaarten meegezonden. Aan deze regeling zijn twee voorwaarden verbonden: - u moet het totaalbedrag binnen drie maanden voldoen; - u moet op elke vervaldatum in ieder geval steeds een derde gedeelte van het totaalbedrag hebben voldaan. De geldende vervaldata zijn op de voorzijde van het aanslagbiljet vermeld.

Invorderingsrente
Als u de aanslag te laat betaalt kan invorderingsrente in rekening worden gebracht. Hiervan is ook sprake als u uitstel van betaling heeft gekregen, bijvoorbeeld in verband met een door u ingediend bezwaarschrift. Als na de behandeling van het bezwaarschrift blijkt dat u toch tot gehele of gedeeltelijke betaling moet overgaan kan invorderingsrente in rekening worden gebracht. Als u naar aanleiding van uw

Negen maandelijkse termijnen
Het is mogelijk aanslagen gemeentelijke belastingen waarvan het totaalbedrag lager is dan € 1.600,- door middel van automatische incasso te voldoen. U dient

18

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

19

9507 HM Belastinggids 2005.indd 18-19

12-01-2005 14:29:03

bezwaarschrift recht heeft op een (gedeeltelijke) terugbetaling dan heeft u recht op een rentevergoeding.

Samengevat
Als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven hoeft u niets te doen; de termijnen worden automatisch geïncasseerd. Heeft u geen machtiging afgegeven en u wilt alsnog via automatische incasso gaan betalen en het totaalbedrag van het aanslagbiljet is lager dan € 1.600,-, dan stuurt u binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet de bijgevoegde machtigingskaart op. Heeft u geen machtiging afgegeven, dan gebruikt u de bijgevoegde acceptgirokaarten.

Kwijtschelding
Kwijtschelding betekent dat de verschuldigde belasting niet of slechts gedeeltelijk hoeft te worden betaald, op verzoek van een particulier (dus niet ondernemers), na berekening van haar/zijn financiële omstandigheden. Kwijtschelding kan worden aangevraagd door het invullen en inzenden van het ‘formulier verzoek om kwijtschelding’. Als in het voorafgaande jaar volledige kwijtschelding is verleend (en de persoonlijke en financiële omstandigheden zijn ongewijzigd) dan kan worden volstaan met het invullen en terugzenden van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. Kwijtschelding is uitsluitend mogelijk voor de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing (niet voor extra rolemmers), het rioolrecht voor eigenaren, de hondenbelasting (alleen voor de eerste hond) en het liggeld voor woonschepen. Dit zijn de aanslagen die op het gecombineerde aanslagbiljet (kunnen) voorkomen.

Vermogen
Het hebben van vermogen kan een belemmering zijn om kwijtschelding te krijgen. Er is onder meer sprake van vermogen bij: • overwaarde van het eigen huis; • bank- en/of girosaldi (voor zover het totaal saldo daarvan hoger is dan het maandelijkse uitgavenbedrag dat bij de berekening van de betalingscapaciteit wordt vastgesteld). Voor personen die op 31 december 1999 vijfenzestig jaar of ouder waren geldt een vrij te laten vermogen van maximaal € 2.269,- per persoon; • het bezit van een auto met een waarde van meer dan € 2.269,- behalve wanneer deze auto absoluut onmisbaar is vanwege beroep of gezondheidstoestand.

20

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

21

9507 HM Belastinggids 2005.indd 20-21

12-01-2005 14:29:03

De normbedragen voor levensonderhoud per maand (per 1 januari 2005) zijn:

Inkomsten en uitgaven
Bij de beoordeling of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend, wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven. Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld; loon, uitkering, vakantiegeld en de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Uitgaven zijn bijvoorbeeld; woonlasten, met een maximum € 597,54 per maand (bedrag kan in de loop van het jaar wijzigen), ziekenfondspremie en kosten van levensonderhoud (vaste normbedragen). Aan de hand van deze bedragen wordt de jaarlijkse betalingscapaciteit berekend. Hieruit blijkt in hoeverre de aanslag kan worden betaald of dat u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moet de betalingscapaciteit in ieder geval lager zijn dan het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt gevraagd.

Algemeen: • echtgenoten/samenwonenden minimum-norm € 919,86 maximum-norm € 1.149,83 • alleenstaande ouders minimum-norm € 804,88 maximum-norm € 1.034,85 • alleenstaanden minimum-norm € 574,92 maximum-norm € 804,89

Ouderen: • echtgenoten/samenwonenden - beide partners 65 jaar of ouder - één partner 65 jaar of ouder • alleenstaande ouder • alleenstaande

€ 1.216,06 € 1.216,06 € 1.091,51 € 866,63

Advies
Voor advies, verdere informatie en hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij de sector Belastingen, het Instituut Sociaal Raadslieden, stichting Meerwaarde en bij de stichting Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. Zie voor de adressen en telefoonnummers bladzijden 32 en 33.

Voorbeeld berekening kwijtschelding
Onderstaand voorbeeld betreft een alleenstaande met een uitkering, die een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen heeft ontvangen van totaal € 350,00 Betalingscapaciteit Inkomen per maand: uitkering € 804,89 huursubsidie € 60,00 vakantiegeld € 48,50 totaal € 913,39

Uitgaven per maand: normbedrag € huur € huurnorm € ziekenfondspremie € totaal €

804,89 265,00 179,6148,50 938,78

Er is in dit voorbeeld sprake van een negatieve betalingscapaciteit (de maandelijkse uitgaven zijn hoger dan de maandelijkse inkomsten). Er wordt in dit voorbeeld volledige kwijtschelding verleend.

De huurnorm is een vastgesteld (norm)bedrag dat van de woonlasten (uitgaven) wordt afgetrokken. Dit (maand) normbedrag is voor éénpersoons-/meerpersoonshuishoudens € 179,61, voor éénpersoonshuishoudens (65 jaar of ouder) € 177,79 en voor meerpersoonshuishoudens (65 jaar of ouder) € 175,98. Let op: deze normbedragen kunnen in de loop van het jaar wijzigen.

22

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

23

9507 HM Belastinggids 2005.indd 22-23

12-01-2005 14:29:04

Is de waarde van mijn woning ook vastgesteld naar het waardepeil van 1 januari 2003 als mijn woning pas in 2003 of 2004 is opgeleverd? Ja, alle waarden zijn bepaald naar dezelfde waardepeildatum, namelijk 1 januari 2003. Dit betekent dat de waarde van uw woning is vastgesteld naar de omstandigheid alsof deze ook reeds op 1 januari 2003 al bestond. Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking voor een woning die nog in aanbouw is? Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht om de waarde vast te stellen van de op 1 januari van het belastingjaar nog niet voltooide nieuwbouw. De waarde wordt dan vastgesteld op basis van de waarde van de grond plus de waarde van de op 1 januari reeds gerealiseerde bouw. U heeft daarom ook een WOZ-beschikking ontvangen. De vastgestelde waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de heffing van de OZB. Per belastingjaar wordt beoordeeld in hoeverre de bouw is gevorderd (het zogenaamde ‘percentage gereed’) en wordt daarmee bij de nieuwe waardevaststelling rekening gehouden. Bij een navolgende aanslag OZB zal deze aangepaste waarde ook als heffingsgrondslag gebruikt worden. U ontvangt dan ook een bijgestelde WOZ-beschikking. Waarom is de waarde van mijn nieuwbouwwoning hoger vastgesteld dan de door mij betaalde koopprijs? Bij de eerste waardebepaling van een recent gerealiseerde nieuwbouwwoning kan meestal nog niet een vergelijking plaatsvinden met verkoopcijfers. Dit wordt veroorzaakt doordat nog niet veel vergelijkbare woningen zijn doorverkocht. De waarde naar de peildatum van 1 januari 2003 is dan als volgt berekend: • bij vrije vestiging is de vrij-op-naam-prijs onder meer vermeerderd met de betaalde bouwrente en de kosten van meerwerk tijdens de bouw. Dit bedrag wordt herleid tot het prijsniveau van 1 januari 2003 en vervolgens vermeerderd met de kosten van aanvullende werkzaamheden na de oplevering; • bij een maatschappelijk gebonden eigendom is de vrij-op-naam-prijs lager vastgesteld als gevolg van overheidsregelingen zoals bijvoorbeeld subsidiëring van de grondprijs. Bij het vaststellen van de WOZ-waarde worden deze effecten gecorrigeerd waardoor aansluiting wordt gevonden bij de marktwaarde. Vervolgens vindt de berekening plaats conform het voorgaande; • bij individuele nieuwbouw wordt een vergelijkbare indexering toegepast. Hierbij worden de werkelijke totale bouwkosten geïndexeerd en vindt de berekening conform het voorgaande plaats; • bij huurwoningen wordt aangesloten bij de vastgestelde waarde van vergelijk-

De meest gestelde vragen over
WOZ-beschikking
Waarom ontvang ik een WOZ-beschikking? De gemeente heeft alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw getaxeerd, naar de prijspeildatum van 1 januari 2003. Omdat u volgens de belastingadministratie de eigenaar en/of de gebruiker van een onroerende zaak bent, wordt u via een WOZ-beschikking geïnformeerd over deze nieuwe waardevaststelling. Waar wordt deze waardevaststelling voor gebruikt? De vastgestelde waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de heffing van de OZB, door de Belastingdienst voor de vaststelling van het ‘eigenwoning forfait’ en door het waterschap voor de heffing ‘omslag gebouwd’. Hoe lang blijft deze waarde geldig? De vastgestelde waarde blijft in principe geldig voor de belastingjaren 2005 en 2006. Alleen als er bijzondere aanpassingen aan uw onroerende zaak worden aangebracht kan tussentijds de waarde wijzigen. Als deze waardewijziging groter is dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde waarde, met een minimum van € 11.345 dan zal de waarde aangepast worden met ingang van 2006. Is bij de waardevaststelling rekening gehouden met vliegtuiglawaai? De waardevaststelling is in belangrijke mate gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen. Bij deze verkoopprijzen spelen de plaatselijke omstandigheden i.c. het vliegtuiglawaai een rol. De gerealiseerde verkoopprijzen geven daarmee de marktwaarde aan van woningen die in een bepaald gebied liggen.

24

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

25

9507 HM Belastinggids 2005.indd 24-25

12-01-2005 14:29:05

bare koopwoningen waarbij eventuele verschillen, bijvoorbeeld op afwerkingsniveau, worden gecorrigeerd.

den bij de nieuwe waardevaststelling. Bij een navolgende aanslag OZB zal deze aangepaste waarde ook als heffingsgrondslag gebruikt worden. Kan de tenaamstelling van de aanslag OZB als gevolg van scheiding gewijzigd worden in mijn meisjesnaam? Bij de tenaamstelling van de aanslag wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals die in de administratie van de sector Burgerzaken staan opgenomen. Als u dit wilt wijzigen dan moet u dit melden bij de sector Burgerzaken. De sector Belastingen ontvangt deze wijziging daarna automatisch en volgende aanslagen zullen op uw meisjesnaam gesteld worden. Voor deze aanslag kan dit niet meer gewijzigd worden.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Wat gebeurt er met de aanslag OZB als ik ga verhuizen? De peildatum voor het vaststellen van de aanslag OZB is 1 januari 2005. Als u op deze datum de gebruiker van de woning was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verhuizing in de loop van 2005 kan daarom niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. Als u op 1 januari 2005 verhuisd bent maar u heeft dit nog niet doorgegeven bij Burgerzaken, dan wordt u voor de OZB nog aangeslagen voor uw ‘oude’ adres. Wat gebeurt er met de aanslag OZB als ik mijn pand verkoop? De peildatum voor het vaststellen van de aanslag OZB is 1 januari 2005. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van 2005 leidt niet tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag (OZB-eigenarenbelasting en rioolrecht) met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening met de notaris. Waarom staat de aanslag OZB op naam van ‘de erven van ….’? Als de persoon op wiens naam de aanslag voor de eigenarenbelasting staat is overleden dan wordt deze aanslag op naam gesteld van ‘de erven van …’. Deze tenaamstelling staat ook opgenomen in het rijkskadaster. Als u dit wilt laten aanpassen kunt u dit regelen via de notaris. De gemeente krijgt de wijziging daarna automatisch door. Een volgende aanslag staat dan op de gewijzigde naam. Voor de nu door u ontvangen aanslag kan dit niet meer gewijzigd worden. Waarom ontvang ik een aanslag OZB voor een woning die nog in aanbouw is? Op grond van de Wet WOZ is de gemeente verplicht om de waarde vast te stellen van de op 1 januari van het belastingjaar nog niet voltooide nieuwbouw. De waarde wordt dan vastgesteld op basis van de waarde van de grond plus de waarde van de op 1 januari reeds gerealiseerde bouw. U heeft daarom ook een WOZ-beschikking ontvangen. De vastgestelde waarde wordt door de gemeente gebruikt voor de heffing van de OZB. Per belastingjaar wordt beoordeeld in hoeverre de bouw is gevorderd (het zogenaamde ‘percentage gereed’) waarmee rekening wordt gehou-

Afvalstoffenheffing
Ik wil mijn rolemmer omruilen. Wat moet ik nu doen? Voor het omruilen van uw rolemmer kunt u telefonisch contact opnemen met de Meerlanden, telefoonnummer 0297-381717. De Meerlanden brengt voor het omruilen kosten bij u in rekening. Aan de sector Belastingen wordt automatisch de omruiling doorgegeven. Als u een ander formaat rolemmer neemt, wordt met ingang van de maand volgend op die van de omruil uw huidige aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Daarna ontvangt u voor het aantal resterende maanden van het jaar dat u de nieuwe rolemmer heeft nog een (aanvullende) aanslag. Wat gebeurt er met de aanslag afvalstoffenheffing als ik verhuis? a. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft hiervan melding gemaakt bij de sector Burgerzaken, dan wordt uw huidige aanslag automatisch verminderd. U krijgt hiervan bericht en u hoeft dus niet zelf te schrijven. b. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een ander adres binnen de gemeente en bij uw nieuwe adres staan dezelfde aantallen en formaten aan rolemmers als bij uw oude adres, dan heeft u geen recht op een ontheffing. U ontvangt voor uw nieuwe adres ook geen nieuwe aanslag. c. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een ander adres binnen de gemeente en bij uw nieuwe adres staan òf andere aantallen òf andere formaten aan rolemmers dan bij uw oude adres, dan wordt uw huidige aanslag verminderd met het aantal resterende maanden na uw verhuizing. Aansluitend ontvangt u nog een aanvullende aanslag voor uw nieuwe adres.

26

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

27

9507 HM Belastinggids 2005.indd 26-27

12-01-2005 14:29:05

Wat gebeurt er met de aanslag rioolrecht als ik mijn pand verkoop? De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolrecht is 1 januari 2005. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van 2005 leidt daarom niet tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris. Wat moet ik doen als ik aangeslagen ben voor het rioolrecht terwijl ik geen eigenaar van het pand ben? In dit geval moet u bezwaar aantekenen tegen de aanslag. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u bericht over de uitkomst.

Ik ben aangeslagen voor een foutief formaat rolemmer. Wat moet ik nu doen? In dit geval moet u bezwaar aantekenen tegen deze aanslag. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. U geeft daarop aan welke rolemmer(s) u wel heeft staan. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u bericht over de uitkomst.

Hondenbelasting
Wat gebeurt er met de aanslag hondenbelasting als ik verhuis? a. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft hiervan melding gemaakt bij de sector Burgerzaken, dan zal uw huidige aanslag automatisch verminderd worden. U krijgt hiervan bericht en hoeft dus niet zelf te schrijven. b. Als u in de loop van 2005 verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan heeft u geen recht op een vermindering van de aanslag hondenbelasting. Wat moet ik doen als ik een aanslag hondenbelasting heb ontvangen terwijl ik geen hond meer heb? In dit geval moet u bezwaar aantekenen tegen deze aanslag. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u bericht over de uitkomst.

Rioolrecht
Moet ik rioolrecht betalen als mijn pand niet is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel (gebruik van een septictank of beerput)? Nee. Bent u in dit geval wel aangeslagen voor het rioolrecht, dan moet u bezwaar aantekenen tegen de aanslag. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u bericht over de uitkomst.

28

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

29

9507 HM Belastinggids 2005.indd 28-29

12-01-2005 14:29:06

Wat moet ik doen als mijn hond is overleden? a. Als uw hond voor de dagtekening van de aanslag is overleden moet u bezwaar indienen tegen deze aanslag. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. U geeft hierop aan wanneer uw hond is overleden en na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Na behandeling van uw bezwaar ontvangt u bericht over de uitkomst. b. Als uw hond na de dagtekening van de aanslag overlijdt kunt u schriftelijk een verzoek om ontheffing indienen bij het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Voor het aantal resterende maanden na het overlijden van uw hond krijgt u dan ontheffing. In beide omstandigheden wordt u verzocht om bewijsstukken mee te sturen zoals een verklaring van de dierenarts of de rekening van de begraafplaats/het crematorium.

Liggeld voor woonschepen
Wat gebeurt er met de aanslag liggeld voor woonschepen als ik verhuis? Als u in de loop van 2005 verhuist en u maakt hiervan melding bij de sector Burgerzaken, dan kunt u een verzoek om ontheffing indienen. Dit verzoek kunt u richten aan het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp.

Kwijtschelding
Hoe kan ik een verzoek om kwijtschelding indienen? U kunt hiervoor gebruik maken van het reactieformulier bij het aanslagbiljet. U geeft hierop aan of u vorig jaar ook kwijtschelding heeft aangevraagd dan wel dat dit uw eerste aanvraag is. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Als dit de eerste keer is dat u kwijtschelding aanvraagt dan krijgt u een aanvraagformulier toegezonden. Nadat u dit aanvraagformulier volledig hebt ingevuld en retour heeft gezonden, wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. Ik heb vorig jaar al kwijtschelding gekregen. Moet ik nu opnieuw om kwijtschelding verzoeken? Ja. U kunt op het reactieformulier bij het aanslagbiljet aangeven dat u vorig jaar kwijtschelding heeft gehad en dat tevens uw financiële en persoonlijke omstandigheden ongewijzigd zijn gebleven. Na ondertekening moet u dit reactieformulier binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet terugsturen naar het hoofd van de sector Belastingen, Postbus 250, 2130 AG te Hoofddorp. Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier? Als u voor de eerste keer kwijtschelding aanvraagt dan krijgt u op verzoek een aanvraagformulier toegezonden. Bij dit aanvraagformulier wordt ook informatie bijgevoegd van de instanties en telefoonnummers waar u hulp kunt krijgen bij het invullen.

30

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

31

9507 HM Belastinggids 2005.indd 30-31

12-01-2005 14:29:07

• Nieuw-Vennep: Eugénie Prévinaireweg 63, telefoon 023-5674176 of 023-5674177. • Gemeentewinkel Zwanenburg: Dennenlaan 119-121, telefoon 023-5674118 of 023-5674119.

Informatie, telefoonnummers en adressen
Voor vragen over de WOZ-beschikking, de aanslag, één van de belastingsoorten, kwijtschelding of over de betaalwijze en automatische incasso kunt u terecht bij: Sector Belastingen over de WOZ-beschikking, de aanslag, één van de belastingsoorten of kwijtschelding: • telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 22.00 uur en zaterdag van 9.00 tot en met 14.00 uur, telefoonnummer 0900-2023202; • loketbezoek van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 13.00 uur, kamer 012, Raadhuisplein 1, Hoofddorp. over de betaalwijze/automatische incasso: • telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 13.00 uur, telefoonnummer 023-5676341; • loketbezoek van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 13.00 uur, kamer 012, Raadhuisplein 1, Hoofddorp. Avondopenstelling Van 1 maart tot en met 5 april 2005 is de sector Belastingen ook op de dinsdagavond voor loketbezoek tussen 18.00 uur en 20.00 uur bereikbaar in het raadhuis te Hoofddorp. Voor het

Voor

hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kwijtschelding kunt u ook

terecht bij: Instituut Sociaal Raadslieden Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp, telefoon 023-5671920. Stichting Meerwaarde Ouderenadviseurs • Lutulistraat 139, Hoofddorp, telefoon (ma. t/m do. van 9-11.00 uur) 023-5636587 • Chr. Huygensstraat 21, Badhoevedorp telefoon (op afspraak) 020-6595987 • Gelevinkstraat 38, Nieuw-Vennep, telefoon (ma. t/m vr. van 9-11.00 uur) 0252-686137 • Olmenlaan 141, Zwanenburg, telefoon (ma., wo. en vr. van 10-12.00 uur) 020-4974418 Stichting Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer: Burg. Pabstlaan 10, Hoofddorp, telefoon 023-5641313.

Kasbetaling van belastingaanslagen
Bij de kas van de sector Burgerzaken, raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, is het mogelijk om belastingaanslagen, aanmaningen en dwangbevelen te voldoen. Dit kunt u verzorgen door middel van contante betaling of door middel van pinnen of de chipknip. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 13.00 uur.

verkrijgen van het aanvraagformulier kwijtschelding kunt u ook terecht bij:

Internet
Op de internetsite van de gemeente, www.haarlemmermeer.nl vindt u onder ‘Publiekszaken’ en vervolgens onder ‘Belastingen’ uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, de belastingverordeningen en de beleidsregels.

Sector Sociale Zaken en Werkgelegenheid Burg. van der Willigenlaan 2, Hoofddorp, klantentelefoon 0800-7692934. Hulpsecretarieën • Badhoevedorp: Snelliuslaan 3-5, telefoon 020-6593802.

32

Aan de inhoud van deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2005

33

9507 HM Belastinggids 2005.indd 32-33

12-01-2005 14:29:08