In de gesprekken met de ondernemers werd vaak aan Mies gerefereerd als voorbeeld van de kwaliteitsambitie.

Een essentieel verschil tussen bedrijventerreinen I en II en Mies is dat de uitstraling van Mies uniform is. Dit komt voor een belangrijk deel door de eenduidigheid in bijvoorbeeld hekwerken, materiaalgebruik en kleurstelling. Dit geeft een verzorgd en rustig beeld. Op bedrijventerrein I en II kan veel bereikt worden door éénduidigheid in erfafscheiding. Dit kan alleen slagen als gemeente en bedrijven het met elkaar oppakken. Hiervoor moeten gezamenlijke richtlijnen komen en moet de gezamenlijk ingezette koers worden gehandhaafd. Organisatorische maatregelen Op grond van het onderzoek komen wij tot de volgende onderwerpen waaraan behoefte is en de mogelijkheid bestaat om concreet invulling aan te geven, veelal in samenwerking met de ondernemers(vereniging):  Verbetering van de (her)inrichting van de kavels.  Handhaven beeldkwaliteit private kavel.  Herinrichting van gevel tot gevel. In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kunnen richtlijnen worden opgenomen die de uitstraling van de private kavels op een hoger niveau brengen. Bijvoorbeeld door opslag voor de rooilijn te verbieden. Het is belangrijk dat de richtlijnen wel draagvlak hebben bij een meerderheid van de ondernemers. Vervolgens is het zaak de afspraken
24

voor een ieder te handhaven en dat ondernemers de gemeente daarin ondersteunen. De herinrichting van gevel tot gevel kan sterk bijdragen aan een betere uitstraling, hiervoor is een hechte samenwerking met de bedrijven noodzakelijk en moeten alle partijen daar tijd en energie in kunnen en willen steken. Gezamenlijke voorzieningen Naast een gezamenlijk hekwerkprogramma zijn de volgende maatregelen gewenst:  handhaven uitstraling van het terrein en gezamenlijk beheer na revitalisering;  voorzieningen voor parkeren;  voorzieningen voor beveiliging;  gezamenlijk snel internet en internetdiensten;  energiebesparingsmaatregelen en afvalinzameling. Deze acties kunnen worden samengevat in een parkmanagementconcept of modern terreinbeheerconcept. Het opzetten van een werkgroep van ondernemers en gemeente om hieraan invulling te geven is een eerste stap die moet worden gezet. Naast informatie-uitwisselingen en het delen van ervaringen zijn mogelijk inhoudelijke verbindingen tot stand te brengen. Belangrijkste blijft echter een goed contact tussen gemeente en ondernemers over de ontwikkeling van het terrein. De bedrijventerreinen I en II in Groesbeek zijn netto 20 hectare groot met ca. 60 bedrijven en 5 woningen. De uitgifte van percelen is rond 979 gestart. De ondernemers op het terrein geven al enige tijd aan dat het gebied aan een verbeterslag toe is en dat de veroudering moet worden aangepakt. Ook de gemeente is van mening dat met de fysieke opzet van het terrein een nieuwe weg moeten worden geslagen. Zorgvuldig gebruik van de beschikbare ruimte blijft noodzakelijk om de ruimtevraag van lokale ondernemers zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Dit onderstreept nog eens het belang van een revitaliseringplan voor bedrijventerreinen I en II. Het behoefteonderzoek, zoals dat in het voorjaar van 2006 is uitgevoerd, wijst uit dat een derde van alle bedrijfsruimtegebruikers (circa 00 bedrijven) in Groesbeek op één van de bedrijventerreinen is gevestigd. De totale werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Groesbeek wordt tegen deze achtergrond ingeschat op circa 5% van de totale werkgelegenheid2. Het gaat hier om circa .000 arbeidsplaatsen in de sectoren Industrie, Bouwnijverheid, Handel en Logistiek. De werkgelegenheid in de sectoren Industrie en Bouwnijverheid is de afgelopen jaren toegenomen terwijl de werkgelegenheid in de sectoren Vervoer en Handel is afgenomen. Per saldo laten sectoren die traditioneel op een bedrijventerrein zijn gehuisvest een lichte toename van werkgelegenheid zien. In het kader van de revitalisering is er als eerste een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en de kansen voor verbetering van het bedrijventerrein. Deze zijn vervolgens vertaald in concrete ingrepen die kunnen leiden tot het oplossen van de bestaande knelpunten op de terreinen. 
Onder bedrijfsruimtegebruikers vallen alle bedrijven die actief zijn in de sectoren industrie, bouwnijverheid, groothandel en logistiek (Royal Haskoning, 2006). 2 In 2005 was 27% van de totale werkgelegenheid in de regio ArnhemNijmegen bedrijventerrein gerelateerd (bron: PWE Gelderland, 2005). In Groesbeek is slechts een derde van alle bedrijfsruimtegebruikers op een bedrijventerrein gevestigd, vooral grotere bedrijven. Tegen deze achtergrond schatten we de totale werkgelegenheid op de Groesbeekse bedrijventerreinen op circa 5%.

Revitaliseringsplan Bedrijventerrein I en II Groesbeek
Plangebied Revitalisering

Waarom revitaliseren?
De herstructurering of revitalisering van de bedrijventerreinen I en II in Groesbeek is van groot belang om bedrijven op hun huidige locatie te behouden en daarmee het economisch functioneren van de gemeente te handhaven en te versterken.

21

22

Voor het economisch functioneren en de leefbaarheid
25 29

19a

oude spoorlijn
17 19b 17a 18 15a 9 9 11A t/m 11V 15 34 13 17 21b 21 15 18a

van Groesbeek is het belangrijk om de gevestigde bedrijven zo goed mogelijk in de gemeente
33

31

15b

Ind

ie ustr

weg

30

te verankeren. Naast de directe en indirecte werkgelegenheid hebben de bedrijven ook een grote
39

35

b Am tsw ach

24 37

3

7

Atelierw

40 42

an

5

trafo

trafo 1 41 1a

Industrie
8

weg
10a 10 9 11

12

16 20

Hulsbroek

7A brandweer

eg

36

Sp
38

oo

rla

KPN

11

Industrieweg

maatschappelijke betekenis voor Groesbeek. Zo draagt de helft van alle Groesbeekse bedrijven bij aan één of meerdere clubs of verenigingen in de gemeente door middel van sponsering e.d. De ruimte voor economische ontwikkeling in Groesbeek is schaars. Met de beschikbare uit te geven voorraad op bedrijventerrein Mies kan nog maar een beperkt aantal jaren aan de lokale vraag naar bedrijfsruimte tegemoet worden
Fiets/voetpad

Ind

eg

ustr iew eg

48 2 50 6

12

14

36

Spo an orla
45 21 3a 3 8 47 47a 49 1 49a 51

10a 10

10b

10c 13 16

8c

8a

8b

Am

bac

w hts

eg

s Mie

Infrastructuur
3

erw

eg

tra

at

53

57

1d 1c 1b 1a 59

Ambachtsweg

Ate li

Klo ost ers

4 6 2 7 61a 61b 5

trafo

Grasberm Heesterberm

61

8 63 Sporthal 65 65a 67 1 67b

36 54

60

62 64 66 68 68a

gekomen. Door het ruimtegebruik te intensiveren kan gevestigde bedrijven extra uitbreidingsruimte geboden worden op de huidige locatie.

69

1a 71 6 4 71a

Klo o

ste

Voetpad

rst

raa
72

t

73

2

70 70A 74 76 78 speeltuin 79 0m 1 11 13 23 50m 100m 77

H

L

Haaks-/langsparkeren

Klo

81

os te

rst raa

t

Revitalisering Bedrijventerrein I & II, Groesbeek x110.301.001541 4 augustus 2006

4

25

1

Inventarisatie
Eerste indruk van bedrijventerreinen I en II Groesbeek  veel kleinere bedrijven;  enkele grote bedrijven;  detailhandelsbedrijven;  woonbebouwing. Ruimte gebruik  merendeel geen verplaatsing- of uitbreidingsplannen;  bij voorkeur uitbreiden op huidige locatie;  veel buitenruimte wordt gebruikt voor opslag;  privé-terreinen braak.
Conclusie ruimte gebruik: Op het huidige bedrijventerrein zijn zeer beperkte mogelijkheden voor uitbreiding. Conclusie verkeer: Het algemene beeld is dat de bedrijven graag zien dat het terrein verkeersveiliger wordt. Het gaat dan vooral om de kruisingen op het bedrijventerrein. Het parkeerprobleem moet op plaatsen waar het speelt worden opgelost. Conclusie gezamenlijke voorzieningen: De enquête geeft aan dat er behoefte is aan gezamenlijke projecten voor parkeren en beveiliging, over andere mogelijkheden wil men worden geïnformeerd. Daarbij kan worden bekeken of, i.v.m. schaalvoordelen op onderdelen, aansluiting bij parkmanagementprojecten in de omgeving zinvol is. Het gaat om de interactie tussen de eigen bedrijven en de gemeente waarbij rekening moet worden gehouden met het schaalniveau van Groesbeek. Conclusiekaart Inventarisatie

 bewegwijzering is matig tot goed;  bedrijven willen graag dat het verkeersveiliger wordt, geen snelheidsremmende maatregelen;  geen directe behoefte fiets- of voetpad;  geen collectief parkeerprobleem, aantal bedrijven heeft behoefte aan extra parkeermogelijkheden in het openbaar gebied.

 ondernemers hebben weinig kennis van ICT in relatie tot mogelijke besparingen in de bedrijfsprocessen;  helft van de ondernemers is voorstander van een investering in gezamenlijk snelinternet (50%-50%), taak voor gezamenlijk beheer (parkmanagement).

Groen  nauwelijks sprake van openbaar groen, slechts enkele bomen;  bestaande groen is van slechte kwaliteit.
Conclusie groen: Het merendeel van de ondernemers vindt dat de openbare ruimte een groenere uitstraling moet krijgen.

Bereikbaarheid en ontsluiting  zowel door het centrum als via de rondweg;  meeste bedrijven tevreden over de bereikbaarheid;  één bushalte.
Conclusie bereikbaarheid en ontsluiting: De rondweg moet worden aangepast voor zwaarder verkeer om de bereikbaarheid van bedrijventerrein I en II te optimaliseren. De entree vanaf de Hulsbroek, via Mies krijgt, door het autoluw maken van het centrum, een grotere betekenis. Nu al zien veel bedrijven de entree via Mies als hoofdentree. Dit in tegenstelling tot de entree vanaf de Kloosterstraat. Deze zal op termijn zijn hoofdentreefunctie verliezen.

Herinrichten wegen Projecten:  Veiliger en overzichtelijker maken van kruisingen door parkeren in de nabijheid van kruisingen te voorkomen. Aandachtspunt hierbij is de kruising van de Industrieweg met de Ambachtsweg.  Creëren van een centrumring op het terrein van 7 meter breed en overige wegen en breedte van 6,5 meter.  Opzetten van profielen voor de wegen waarin parkeren en beplanting een plaats krijgen. Parkeren kan zowel haaks- en langsparkeren zijn.  Realiseren van een vrijliggend fiets- en voetpad langs de Ambachtsweg richting de sporthal.  De neven entrees aan beide zijden voorzien van voetpaden tot aan het eind van de aaneengesloten woonbebouwing.

Eindconclusie Uit de inventarisatie en analyse van de bedrijventerreinen I en II komen uiteindelijk de volgende verbeterpunten het meest prominent naar voren: . 2. 3. 4. Veiligheid op straat verbeteren (kruispunten, voetgangers, bereikbaarheid sporthal). Parkeerbehoeftes oplossen in het openbaar gebied. Openbare ruimte een groenere uitstraling geven. Uitstraling van enkele beeldbepalende bedrijven verbeteren.

Particulier terrein  Ondernemers zijn tevreden over de algemene inrichting;  Over de uitstraling van de kavels en bedrijven is men matig tot redelijk tevreden. Enkele bedrijfskavels drukken een zwaar negatieve stempel op de algehele uitstraling;  Kwaliteit erfafscheidingen laag gewaardeerd;  Ondernemers willen meer aansluiting bij de beeldkwaliteit van bedrijventerrein Mies.
Conclusie particulier terrein: De uitstraling van de bedrijfskavels wordt voor een groot deel bepaald door de overgang van privé naar openbaar gebied. Eenduidigheid in beeld en kwaliteit van de hekwerken en voorterreinen verbetert de algemene uitstraling van de bedrijventerreinen.

Ingrepen
Aanpassen entrees Projecten:  Realiseren van een nieuwe, helder opgezette en herkenbare hoofdentree vanaf Hulsbroek via Mies als hét visitekaartje voor het gehele bedrijventerrein.  Afwaarderen/herinrichten van de overige entrees voor (vracht)verkeer. Dit betreft de kruisingen, Ambachtsweg – Kloosterstraat en Atelierweg Kloosterstraat.

Verkeer  eenvoudig/aantrekkelijk om hard te rijden;  ontbreken van fiets- of voetpaden;  tevreden over de kwaliteit van wegen en de verlichting;

Veel kan bereikt worden door herprofilering van het huidige wegprofiel. Nog meer kan bereikt worden wanneer bedrijven mee willen werken aan een aansluiting van de inrichting van hun voorterreinen op het openbaar gebied. Haaksparkeren kan toegepast worden wanneer ondernemers een gedeelte van hun grond hiervoor beschikbaar willen stellen. Hierdoor kunnen op plekken meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd zonder een volledig versteend openbaar gebied te maken. Verbeteren uitstraling Project:  Opzetten van een collectief hekwerkprogramma voor het vergroten van de algemene kwaliteit van de privé-kavels en de aankleding van de hoofdentree.
3

(Gezamenlijke) voorzieningen  positief over het samen met de gemeente en politie oppakken van parkeren en beveiliging;  weinig behoefte aan andere collectieve voorzieningen;  50% van de ondernemers is in het bezit van snel internet;  diverse providers, er is geen duidelijke voorkeur te herkennen;  internetverbinding voornamelijk gebruikt voor: - e-mail; - informatie zoeken; - informatie verspreiden.
Behoefte parkeergelegenheid in openbaar gebied
2