De aantrekkelijkheid en kwaliteit van bedrijventerrein de Goudse Poort staat onder druk.

Dat blijkt uit een gedegen onderzoek naar het ondernemingsklimaat op dit bedrijventerrein.

Knelpunten tasten ondernemingsklimaat aan:

Bedrijventerrein Goudse Poort is toe aan revitalisering
Snel ingrijpen is noodzakelijk, anders dreigt op termijn een uitstroom van bedrijven op gang te komen. Dat concludeert de stuurgroep Revitalisering Goudse Poort, waarin vastgoedeigenaren en gebruikers samen met vertegenwoordigers van de gemeente Gouda, de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RHID) èn de Kamer van Koophandel zitting hebben. In deze rapportage krijgt u een overzicht van de gesignaleerde knelpunten in de Goudse Poort. Plus de meningen van direct betrokkenen. Bovendien wordt een visie gepresenteerd om de Goudse Poort zijn allure van weleer terug te geven.
Revitalisering Goudse Poort

De Goudse Poort heeft zich geruime tijd mogen verheugen in een warme belangstelling van ondernemers vanwege de centrale ligging van Gouda en de goede en bovenal filevrije bereikbaarheid. Nu dreigt daarin verandering te komen...

Neerwaartse spiraal
Wachten met ingrijpen is geen optie. Daardoor zou bedrijventerrein de Goudse Poort in een neerwaartse spiraal terecht komen. Dat onderkenden ook Ericis Projectmanagement & Consultants en De Jong Gortemaker architecten en ingenieurs - beide actief op het bedrijventerrein. Vanwege hun betrokkenheid werden zij uitgenodigd zitting te nemen in de door de gemeente opgestelde initiatiefgroep. In deze groep hebben diverse belanghebbende partijen de handen ineen geslagen en is de stuurgroep Revitalisering Goudse Poort in het leven geroepen.

Meerjarenvisie
Eén van de eerste activiteiten van de stuurgroep was het opstellen van een korte termijn plan voor de aanpak van spoedeisende problemen rond de

Toegenomen verkeersdruk geeft problemen
Met name de verkeersdruk in de Goudse Poort is de laatste jaren aanmerkelijk toegenomen. Dat leidt inmiddels tot files tijdens de spitstijden. Maar de toename van de verkeersintensiteit heeft nog meer keerzijden: een verontrustend aantal ‘wild-parkeerders’ langs de openbare wegen die de aan- en afvoer via de huidige ontsluitingen nagenoeg onmogelijk maakt - zelfs de busondernemingen kunnen het gebied vaak niet meer in. Maar er is meer: zwerfvuil, het wildparkeren van vrachtwagens, losse containers op de wegen en gedateerd openbaar groen zorgen voor een verpauperde aanblik van de Goudse Poort.

bereikbaarheid, het wild-parkeren, de verpaupering, het groenonderhoud, de beveiliging, de regelgeving en handhaving. Daarnaast wordt door de stuurgroep in samenwerking met de sector Stadsontwikkeling en de dienst Vastgoed en Economische Ontwikkeling van de gemeente Gouda een meerjarenvisie voor de Goudse Poort opgesteld voor de periode tot en met 2010. Daaraan zal een onderzoek worden gekoppeld voor de mogelijke aanpassing van het ‘oude’, bestaande bestemmingsplan.

Aanzien vastgoed
Bovendien is veel gebouwen op de Goudse Poort aan te zien dat ze gedateerd zijn. De uitstraling van deze gebouwen voldoet niet meer aan de eisen die vandaag-de-dag aan dit soort (kantoor)gebouwen mogen worden gesteld. Een aantal eigenaren wil hun panden aanpassen, maar wordt daarbij geconfronteerd met het nu geldende bestemmingsplan, dat in feite door de tijd is achterhaald. Als gevolg daarvan blijven investeringen in de ugrading van de panden veelal achterwege.

Verkeersonderzoek als uitgangspunt
Uitgangspunt voor het plan van aanpak is een uitgebreide rapportage van de problemen in de Goudse Poort. Om de huidige situatie goed in kaart te kunnen brengen is daarom per straat gedurende een periode van zes weken op verschillende dagen en tijdstippen consequent nagegaan welke problemen zich in de bewuste straat voordoen.
Revitalisering Goudse Poort

Maar - zo blijkt uit het onderzoek - ook het plaatsen van losse containers op de openbare weg, die vaak worden gebruikt als opslagruimte, draagt bij aan het ontstaan van de problemen. Het wild-parkeren en het ‘stallen’ van de containers hebben veel invloed op de bereikbaarheid van de bedrijfspanden en de doorstroming van het verkeer in het gebied. Het efficiënter benutten van het aantal nog beschikbare parkeervoorzieningen is geen oplossing Per straat is ten eerste het aantal wildparkeerders bepaald. Ten tweede is een telling gemaakt van het aantal geparkeerde vrachtwagens. Ten derde zijn de beschikbare parkeerplaatsen op de aanwezige parkeerterreinen in kaart gebracht. Met betrekking tot het vrachtverkeer is tevens vastgelegd van welke transportbedrijven de vrachtwagens afkomstig zijn. voor het probleem. Het aantal beschikbare plaatsen is namelijk kleiner dan de aantallen wildparkeerders. Bovendien blijkt uit het onderzoek, dat er veel vrachtwagens in de Goudse Poort worden geparkeerd - ook van ondernemingen buiten Gouda! omdat er in Gouda verder geen parkeerfaciliteiten voor vrachtverkeer beschikbaar zijn.

De problemen onder de loep
Uit dit onderzoek komt één aspect glashelder naar voren: de parkeerproblematiek is hét knelpunt in de Goudse Poort. De beschikbare parkeervoorzieningen op het bedrijventerrein blijken niet toereikend te zijn voor het (toegenomen) verkeer dat zich dagelijks in de Goudse Poort begeeft. Dat te beperkte aanbod van parkeerplaatsen zorgt voor het opvallend grote aantal wild-parkeerders, bestaande uit zowel personen- als vrachtauto’s.

De resultaten in beeld; per gebied en per straat...
Verderop in dit rapport zijn de resultaten van het onderzoek in de Goudse Poort gespecificeerd weergegeven in grafieken. Voor een juiste inzichtelijkheid is het bedrijventerrein opgedeeld in vijf gebieden. Die deelgebieden staan aangegeven in de opgenomen plattegrond. Dat biedt als voordeel dat de lezer de resultaten afzonderlijk van elkaar kan bestuderen.

Revitalisering Goudse Poort

deelgebieden De vijf deelgebieden bestaan uit: Gebied 1 Hanzeweg, Kampenringweg, Deventerweg, Muidenweg, Elburgweg en Doesburgweg Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied 5 Stavorenweg en Groningenweg Tielweg en Zwolleweg Harderwijkweg Den Uitert: Antwerpseweg, Gentseweg en Rijsselseweg

De tellingen zijn verricht op verschillende dagen in de maanden april en mei 2000. Hierbij is geprobeerd rekening te houden met de ‘drukke’ en ‘rustige’ tijdstippen op een dag, alsmede met feestdagen en vakantieperioden, zodat inzicht kan worden verkregen in de gemiddelde omvang van de problematiek..

Revitalisering Goudse Poort

Enkele aanvullende opmerkingen
Veel geparkeerde vrachtwagens zijn afkomstig van buiten Gouda...
Bij de tellingen van vrachtwagens en aanhangers is gedurende een aantal dagen in mei en juni tevens gelet op de afkomst. Vermoed wordt immers dat ondernemers van buiten Gouda op bedrijventerrein Goudse Poort parkeren om kosten te besparen dan wel omdat ze zelf niet beschikken over eigen parkeermogelijkheid. Indien aangegeven op de wagens zijn de bedrijfsnamen en de adresgegevens genoteerd. Uit het onderzoek blijkt dat inderdaad een groot aantal vrachtwagens toebehoort aan bedrijven die niet op de Goudse Poort zijn gevestigd. In het oog springen vooral de Antwerpseweg, Hanzeweg en Kampenringweg waar dit fenomeen zich voordoet. sprake van wildgroei van grasstroken, struiken en bomen. Daardoor is de geplaatste bewegwijzering plaatselijk moeilijk of zelfs helemaal niet meer leesbaar. Aanwezige sloten zijn bedekt door de uitdijende beplanting.

Verval bestrating
Bij gebrek aan parkeerplaatsen worden auto’s vaak op het trottoir of in de groenvoorzieningen neergezet. Hierdoor verzakken de trottoirs en verdwijnen groengedeelten.

Wildgroei reclameborden
In het gebied zijn - los van de normale bewegwijzering - veel reclameborden illegaal neergezet door ondernemers. De kwaliteit van deze reclameborden laat te wensen over.

Zeecontainers vormen sta-in-de-weg
Een andere oorzaak van de geconstateerde parkeer- en verkeersproblemen zijn de grote zeecontainers die door huurders worden geplaatst op parkeerterreinen en de openbare weg. Deze zeecontainers zorgen tevens voor een aantasting van het aanzien van het bedrijventerrein. De containers worden geplaatst als opslagruimte, die niet voorhanden is dan wel te kostbaar is. Overigens zijn er geen tellingen van het aantal containers verricht, dus een goed inzicht in de omvang van dit probleem ontbreekt.

Achterlaten afval Verpaupering gebied door andere oorzaken
Er zijn nog meer factoren die het aanzien van de Goudse Poort aantasten: Op veel plaatsen in de Goudse Poort worden afval en bouwmaterialen op de openbare weg achtergelaten. Dat geeft een zeer rommelig aanzien op die weggedeelten.

Verval groenvoorzieningen
De slecht onderhouden groenvoorzieningen in de Goudse Poort springen direct in het oog. Er is
Revitalisering Goudse Poort

Het is al gememoreerd: de opzet van alle inspanningen is om de Goudse Poort hernieuwde allure te geven. Desgevraagd laat een aantal direct betrokkenen hun licht schijnen op de huidige problematiek

neerg schetsen Visie neergelegd in schetsen

De Goudse Poort moet weer glans krijgen
en de noodzaak om maatregelen te treffen. Bovendien geven ze de richting aan die moet worden gevolgd om de Goudse Poort adequaat te revitaliseren. Achterin deze uitgave treft u een aantal schetsen aan waarin het plan is neergelegd voor een structurele revitalisering van de Goudse Poort.

Revitalisering Goudse Poort

Donald Dinkelaar (vastgoed consultant) en Henk de Jong (architect en gebruiker kantoorruimte):

“Het is vijf voor twaalf voor de Goudse Poort!”
De Goudse Poort ligt Donald Dinkelaar van Ericis Projectmanagement & Vastgoed Consultants en Henk de Jong van de Jong Gortemaker Architecten en Ingenieurs na aan het hart. Niet verwonderlijk als je zoals Dinkelaar - vastgoed bezit op dat bedrijventerrein of als je gebruiker bent van kantoorruimte op het terrein - zoals De Jong. Met lede ogen zagen ze de kwaliteit van de Goudse Poort de afgelopen jaren achteruit gaan. “Maar nu is het de hoogste tijd voor maatregelen, want het is echt vijf voor twaalf voor de Goudse Poort!”
de Goudse Poort. De Jong legt uit: “We beogen de ideeën over de Goudse Poort een bepaalde richting mee te geven. Er is geprobeerd een zogeheten macro-visie te maken voor het bedrijventerrein. Want de problemen wortelen dieper dan alleen de parkeerproblematiek en de containers die her en der worden neergezet. We komen er niet uit door het gras vaker te maaien. Er moet nu een visie worden neergelegd waarmee het bedrijventerrein weer ruim 10 tot 20 jaar vooruit kan. De Goudse Poort kenmerkt zich qua activiteiten door een bijzondere mix van bedrijfsruimten en hoogwaardige kantoorruimten. Die twee gaan eigenlijk niet goed samen. Die verschillende functies moet je uit elkaar houden”.

Kwaliteit opschroeven
Daartoe kan een ‘ringstructuur’ worden gecreëerd langs de kwalitatief goede gebieden op de Goudse Poort. Bovendien moet de wegenstructuur op het bedrijventerrein worden aangepakt. Veel aandacht moet worden geschonken aan de ontsluitingen. Dinkelaar: “Nu is het algemene beeld van de Goudse Poort nogal rommelig. dat komt met name door al die verschillende functies in het gebied”. “Je kunt stellen”, vult De Jong aan, “dat het beheer van het terrein is vastgelopen. Daardoor is de laatste jaren een neerwaartse spiraal ingezet; de kwaliteit is geleidelijk teruggelopen. We kunnen de kwaliteit alleen opschroeven als de eigenaren/gebruikers van het bedrijventerrein de noodzaak daarvan inzien en daarnaar gaan handelen!” “Als we niets doen, verhuizen de bedrijven op termijn uit dit gebied”, benadrukt Dinkelaar. Bijvoorbeeld naar Woerden, of naar Capelle.

De Jong Gortemaker architecten en ingenieurs heeft in nauw overleg met Ericis Projectmanagement & Vastgoed Consultants een plan ontwikkeld voor een structurele revitalisering van

Het eerste bestemmingsplan dateert uit de jaren ‘70. Het bedrijventerrein is toen goed ontwikkeld. De ligging aan de snelweg bood prima kansen. Maar nu is er sprake van andere verkeerssituaties.
Revitalisering Goudse Poort

De dorpjes en stadjes rondom Gouda spelen handig in op die veranderingen. Kijk bijvoorbeeld naar de aanpak van Woerden en Waddinxveen”.

Verzorgde uitstraling
“Ook het concept van een bedrijventerrein is drastisch veranderd”, merkt De Jong op. Vroeger werd er een weg aangelegd en werden er kantoren neergezet. Dat was genoeg. Nu is er veel meer groen nodig; moet een bedrijventerrein een heel andere opzet hebben”. Dinkelaar: “Het neerzetten van ‘stalen dozen’ is verleden tijd. We leven nu in een heel andere tijd. Je krijgt als werkgever alleen personeel door een goede werkomgeving te bieden. Je bedrijfspand heeft een frisse, verzorgde uitstraling nodig in een omgeving die daarbij past. Er is nu veel vraag naar hoogwaardige kantoorruimte. Er zijn voldoende ondernemers die vanuit een bedrijfsbelang willen investeren. Dat oude bestemmingsplan voor de Goudse Poort fungeert in dat opzicht helaas als de spreekwoordelijke molensteen rond de nek...” Hij gaat verder: “Ericis Projectmanagement & Vastgoed Consultants is gespecialiseerd in de revitalisering van kantoor- en bedrijfsruimten. We hebben een uitgebreid onderzoek verricht, dat zich toespitst op de revitalisering van het Residence Business Centre, dat tien jaar geleden is gevestigd aan de Tielweg op de Goudse Poort. Er is een geheel nieuw aanzien voor dat kantoorgebouw ontworpen, waarbij ook de modernste technieken en milieu-eisen zijn voorzien. Helaas struikelt ook dit plan op de vele beperkingen van het oude bestemmingsplan voor dit gebied...”

Dienst vastgoed en economische ontwikkeling Gemeente Gouda:

“Behoud van bedrijfsleven is essentieel, dus snel maatregelen nemen”
Cees van Splunder en Bas Aardema, werkzaam als respectievelijk hoofd en medewerker van de afdeling Economische Zaken & Vastgoedbeheer van de gemeente Gouda, zijn doordrongen van de ernst van de situatie op de Goudse Poort. “Het behoud van het bedrijfsleven in Gouda is essentieel. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de omstandigheden voor ondernemers optimaal zijn. En dus extra aandacht geven aan de Goudse Poort als dat noodzakelijk is.

Revitalisering Goudse Poort

Het onderzoek dat is uitgevoerd op initiatief van eigenaren en gebruikers op Goudse Poort heeft dat laatste glashelder aangetoond”.
Van Splunder kan zich nog een ander probleem herinneren met de Goudse Poort. “Begin jaren ‘90 was daar sprake van leegstand. Ook toen is er op initiatief vanuit de markt actie ondernomen. Samen met de eigenaren is destijds een promotieplan gemaakt om die leegstand op te heffen. Met name de laatste tien jaar zijn er veel kantoorfuncties op de Goudse Poort gekomen”. handhaven van de regels. Wellicht is meer politietoezicht nodig. Dat moet de gemeente zich aantrekken”. Op grond van het onderzoek zijn nog andere maatregelen mogelijk, denkt Van Splunder. “We werken hier in Gouda met wijkbeheer, maar de aandacht voor bedrijfsterreinen blijft daarbij wat onderbelicht. Bovendien vergt het groenonderhoud op bedrijventerreinen meer aandacht. We kunnen daar niet de eco-aanpak volgen die de gemeente in de stad toepast. Daarbij maaien we het groen twee keer per jaar. In mijn visie moet dit op bedrijventerreinen vaker gebeuren”.

Goede visie als uitgangspunt
Aardema beklemtoont dat het behoud van het bedrijfsleven voor de gemeente essentieel is. Hij verwijst naar de nieuwe kantoorontwikkeling die gestalte moet krijgen in het stationsgebied. Van

Heet hangijzer
Uit het recente onderzoek komt vooral de parkeerproblematiek als heet hangijzer naar voren. Van Splunder: “De leegstand is ingevuld, maar nu komt er een ander probleem naar voren. Om met Cruyff te spreken: ‘elk voordeel heeft ook een nadeel’. We zullen in ieder geval het onderwerp vervoersmanagement weer op de agenda zetten. Daarmee wordt getracht het gebruik van de auto terug te dringen. Er is overigens ook een geslaagd experiment gehouden met een pendelbus in de spitstijden van het station naar het bedrijventerrein. Dat experiment is inmiddels omgezet in een vaste route”. Hij geeft aan dat de omvang van de parkeerproblematiek de gemeente heeft verrast. “Blijkbaar kiezen de mensen ervoor om een keer per maand een bekeuring te krijgen voor illegaal parkeren terwijl ze alle andere keren niet worden bestraft. Het is ook een kwestie van goed

Splunder vult hem aan: “je zou kunnen zeggen dat die lokatie de concurrent wordt voor de Goudse Poort. Maar in onze ogen moet er een ‘plus’situatie ontstaan. Bovendien is het de bedoeling dat bij het station bedrijven met een ander karakter worden gevestigd, het accent zal op goed per openbaar vervoer bereikbare kantoren moeten liggen. We moeten ervoor zorgen dat de omstandigheden voor ondernemers hier optimaal zijn. Een revitalisatie van de Goudse Poort moet niet lukraak gebeuren. Eerst moet een goede visie op het gebied worden ontwikkeld, met een uitvoering die in fases uiteenvalt. En vanzelfsprekend is een goede financiële onderbouwing noodzakelijk. Als de gemeente samen met de ondernemers met zo’n goed plan komt, dan hoop ik dat de politiek daaraan steun geeft. En dat in elk geval de spoedeisende problemen snel worden verholpen!”, besluit hij.

Revitalisering Goudse Poort

Dhr. E.M. Tilmans, bestuurslid Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening
“Het bedrijventerrein Goudse Poort heeft een hoge bezettingsgraad. En mensen komen nu eenmaal graag met de auto.
Maar er speelt veel meer dan de parkeerproblematiek. Na 25 jaar is de Goudse Poort echt toe aan revitalisering. Het is goed dat eigenaren en gebruikers de handen ineen slaan om met behulp van een degelijk plan de kwaliteit van Goudse Poort op het gewenste niveau te brengen”.

Revitalisering Goudse Poort

Hierachter zijn de resultaten van het onderzoek in de Goudse Poort gespecificeerd weergegeven in grafieken. De eerste grafiek heeft betrekking op het totaal overzicht van de Goudse Poort. Daarna volgen de grafieken per deelgebied.

De resultaten van het onderzoek

Revitalisering Goudse Poort

Totaal overzicht Goudse Poort

deelgebieden De vijf deelgebieden bestaan uit: Gebied 1 Hanzeweg, Kampenringweg, Deventerweg, Muidenweg, Elburgweg en Doesburgweg Gebied 2 Gebied 3 Gebied 4 Gebied 5 Stavorenweg en Groningenweg Tielweg en Zwolleweg Harderwijkweg Den Uitert: Antwerpseweg, Gentseweg en Rijsselseweg

Revitalisering Goudse Poort

Gebied 1
Hanzeweg, Kampenringweg, Deventerweg, Muidenweg, Elburgweg en Doesburgweg

Hanzeweg

Revitalisering Goudse Poort

Kampenringweg

Deventerweg

Revitalisering Goudse Poort

Muidenweg

Elburgweg

Revitalisering Goudse Poort

Doesburgweg

Revitalisering Goudse Poort

Gebied 2
Stavorenweg en Groningenweg

Stavorenweg

Revitalisering Goudse Poort

Groningenweg

Revitalisering Goudse Poort

Gebied 3
Tielweg en Zwolleweg

Tielweg

Revitalisering Goudse Poort

Zwolleweg

Revitalisering Goudse Poort

Gebied 4
Harderwijkweg

Revitalisering Goudse Poort

Gebied 5
Den Uitert: Antwerpseweg, Gentseweg en Rijsselseweg

Antwerpseweg

Revitalisering Goudse Poort

Gentseweg

Rijsselseweg

Revitalisering Goudse Poort

Schetsen

Plan voor een structurele revitalisering

Planvisie opgesteld door de Jong Gortemaker architecten en ingenieurs, (0812) 52 75 55, www.dejonggortemaker.com Revitalisering Goudse Poort

Revitalisering Goudse Poort

Revitalisering Goudse Poort

Revitalisering Goudse Poort

Ericis Projectmanagement & Vastgoed Consultants - zusterorganisatie van Residence Business Centre gevestigd aan de Tielweg op de Goudse Poort - heeft onderzoek verricht naar de revitalisering

Residence Business Centre

Voorbeeld van een revitalisering
van een bestaand kantoorgebouw. Daarbij is ze dicht bij huis gebleven. Residence Business Centre opereert al 10 jaar op de Goudse Poort.

Revitalisering Goudse Poort

Residence Business Centre had de wens haar pand te upgraden op de volgende punten:
• Vergroting van het pand, dat wil zeggen uitbreiding van het aantal verhuurbare vierkante meters, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een extra etage. • • Aanpassing van de technische installaties aan de huidige techniek en milieu-eisen. Aanpassing van de uitstraling van het pand voor nu en in de toekomst.

Zonder overdrijven kan worden gesteld, dat het Residence Business Centre door de revitalisering een complete gedaanteverwisseling zou ondergaan - de illustraties op de volgende pagina’s getuigen daarvan. Helaas is het revitaliseringsplan voor het Residence Business Centre vooralsnog tegengehouden op grond van het huidige bestemmingsplan... Maar het plan geeft een prima indruk van de mogelijkheden van een grondige revitalisatie.

Huidige situatie

Revitalisering Goudse Poort

Na revitalisering

Revitalisering Goudse Poort