GEOPOLIS

FLEVOLAND WERKEN AAN SAMENWERKEN

PROVINCIE FLEVOLAND

PROCESVERNIEUWING RUIMTELIJKE ORDENING FLEVOLAND | KAART EN BELEID SAMEN STERK IN FLEVOLAND

GO!* GEOPOLIS
Omgevingsplan Het Omgevingsplan Flevoland 2006 is in samenwerking met de ketenpartners tot stand gekomen en speelt dus al in op de eisen die de nieuwe wRO straks stelt. Niet alleen de kaartobjecten, maar ook de beleidstekst van het omgevingsplan zijn DURP-proof gemaakt. Op www.omgevingsplan.flevoland.nl is nu al een interactieve digitale versie van het plan te raadplegen.

GEOPOLIS: GEO-INFORMATIE VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
De provincie Flevoland heeft een vooruitstrevende nieuwe werkwijze met betrekking tot de geo-informatiestroom ontwikkeld. Geo-informatie is nu snel en eenduidig toegankelijk voor zowel andere overheden als de burger. Onder de naam Geopolis vervult deze vorm van geo-communicatie nu een sleutelrol in Flevoland. Geo-communicatie Hetzelfde woord kan in diverse beleidsvelden verschillende betekenissen hebben en andersom kan een bepaald begrip meerdere benamingen hebben terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Ook de status van een plan kan verschillen: is het een toetsingskader, geeft het een visie weer of dient het slechts ter informatie? Om te voorkomen dat appels met peren worden vergeleken, wordt aan de beleid- en kaarttekst een status toegekend. Een T staat voor De tijd was er rijp voor. Het tweede kabinet Balkenende werkt aan een slagvaardige overheid en er wordt voor het eerst gesproken over digitale ontsluiting en uitwisselbaarheid van ruimtelijke plannen; decentraal wat kan en centraal wat moet. De provincies hebben niet alleen te maken met het programma Andere Overheid. Maar ook hebben wij te maken met de implementatie van Digitale Uitwisseling van Ruimtelijke Plannen en Processen (DURP), het Informatie Model Ruimtelijke Ordening (IMRO-codering) en de komende nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO). Ambitieuze aanpak Belangrijk onderdeel van de nWRO is de verplichting om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te hebben. Samen met direct betrokken partners is daarom het project Procesvernieuwing Ruimtelijke Ordening Flevoland (PROF) opgezet. Met de wens van de rijksoverheid in het achterhoofd, werd gedaan alsof het 2008 was en de nWRO al in werking was getreden. Beleid, geo-visualisatie en geo-ICT zijn nauw gaan samenwerken met als doel een betere en snellere besluitvorming mogelijk te maken én om geoinformatie snel en eenduidig te ontsluiten voor andere overheden en de burger. Daarbij is Flevoland een stap verder gegaan dan de nWRO. Omdat ruimtelijke plannen een dwarsdoorsnee van de organisatie raken, zijn niet alleen de afdeling Ruimtelijke Ordening, maar ook alle andere zuilen binnen de provinciale organisatie bij Geopolis betrokken! Ketenbenadering Gemeenten, waterschap en andere (overheids)partners zijn in de visie van Flevoland onlosmakelijk verbonden met het ontsluiten en uitwisselbaar maken van ruimtelijke plannen. De ketenbenadering verwerken in Geopolis vormde een extra uitdaging! Het heeft onder meer grote gevolgen gehad voor de kartografie bij de provincie Flevoland. Vernieuwend aan de huidige opzet is niet alleen dat gegevens eenduidig uitgewisseld kunnen worden en dat de beleidssectoren zijn geïntegreerd, maar ook dat de plankaart en plantekst in ketenverband zijn geïntegreerd. Werd in het verleden de kaart gemaakt als het beleid al voor een belangrijk deel was geformuleerd, tegenwoordig fungeert de kaart niet alleen als vertaling van de tekst, maar ook steeds meer als bron, als uitgangspunt. Hierdoor ontstaat een veel beter overzicht van het beleid - ook tijdens de totstandkoming ervan - en kan het beleid van de verschillende sectoren gemakkelijk onderling worden vergeleken. Om als provincie Flevoland op langere termijn integraal beleid en uitwisseling van informatie - ook tussen sectoren onderling - te kunnen realiseren, zijn de volgende voorwaarden opgesteld voor een toekomstige werkwijze binnen de keten: eenduidige locatiegebonden objecten in de plantekst en in de plankaart; uniforme uitwisseling van informatie in de keten; geo-informatie actief onderdeel van het beleid maken. Nog niet klaar Geopolis vervult een sleutelrol binnen de provincie Flevoland. Niet overal is de informatiestroom echter al op dezelfde manier georganiseerd. Dat levert soms nog problemen op. Voor een optimaal resultaat is dan ook uitwisseling met gegevens van andere overheden van groot belang. Wij gaan in ieder geval volop door met de verdere ontwikkeling en optimalisering van dit innovatieve informatiesysteem! Organisatiestructuur Door de opname van geo-informatie en kartografie in het beleid wordt de eenduidigheid van de geo-informatie in tekst en kaart blijvend gegarandeerd. De geo-informatie wordt vanwege de kwaliteitsbewaking centraal beheerd. Geo-informatie en -visualisatie zijn in Flevoland nu een actief onderdeel van het beleid. Zie ‘GO!’ lees ‘GEO!’. In sms-taal: ga door met GEO! Maar spreek samen wel de zelfde taal. Visualisatie in 3D Er kan nu ontzettend veel met digitale informatie worden gedaan. Mits goed opgeslagen kan geo-informatie betrekkelijk eenvoudig in een dynamisch geheel worden omgezet. Er is perfect mee te simuleren hoe een plan er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien. Ook in 3D. Dit is intussen al benut voor de mogelijke ontwikkeling van één van de meest ambitieuze projecten voor natuur, wonen en recreatie van Nederland, het Oostvaarderswold. toetsingskaart en juridisch kloppend, de V staat voor visie en de I staat voor informatief. Dezelfde taal spreken is erg belangrijk voor het samen maken van plannen!

PROVINCIE FLEVOLAND

PROCESVERNIEUWING RUIMTELIJKE ORDENING FLEVOLAND | KAART EN BELEID SAMEN STERK IN FLEVOLAND