VRAAGAANBODPROGNOSE 2020 VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN GOOI- EN EEMLAND Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Stec Groep B.V. Esther Geuting, Luc Erps en Mirjam van Hezewijk 15 juni 2004

INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING 1.1 Uw situatie 1.2 Onze aanpak 1.3 Leeswijzer CONCLUSIES 2.1 Er is een tekort van 232 hectare netto bedrijventerrein in Gooi- en Eemland tot 2020 2.2 Doorzetten van zachte plannen is cruciaal voor uw regio 2.3 Overloop naar naburige regio’s (Almere, Amsterdam, Ede-Veenendaal) lijkt noodzakelijk 2.4 Door zorgvuldig ruimtegebruik verkleint u de planningsopgave BIJLAGE 1 1 1 5 6 6 8 10 11

2.

1. INLEIDING
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op uw situatie (paragraaf 1.1): u wilt weten aan hoeveel hectare bedrijventerrein behoefte bestaat in uw Kamerregio. In paragraaf 1.2 schetsen we onze aanpak. We stelden een model op waarmee we eenvoudig antwoord kunnen geven op uw vragen én waarmee u in de toekomst zelf de behoefte kunt bepalen. In paragraaf 1.3 vindt u de leeswijzer bij dit rapport.

1.1 Uw situatie
In de regio Gooi- en Eemland is veel vraag naar bedrijventerreinen. Onduidelijk is echter, hoe groot de vraag concreet is. Totnogtoe hielden gemeenten in uw Kamerregio een eigen studie of u liet ad hoc een enquête onder bedrijven uitzetten. Omdat uw regio in drie provincies ligt, is het onderzoek van deze overheden voor uw vraag te versnipperd. U wilt een meer systematische aanpak. U bent op zoek naar een systeem waarmee u de behoefte aan bedrijventerrein in (de gemeenten in) uw regio helder en eenduidig kunt aantonen. Het systeem moet voldoen aan de volgende eisen: • helder, inzichtelijk en onomstreden; • waardevol bij acute vraagstukken in een gemeente. U of een gemeente moeten een vraagaanbodprognose eenvoudig (jaarlijks) kunnen aanpassen aan nieuwe vraag- en aanbodgegevens om een antwoord te kunnen geven op actuele vraagstukken; • eenvoudig in het gebruik. Het systeem moet u weinig extra werk geven: nieuw aanbod of een afname ervan moet u snel en makkelijk door kunnen voeren.

1.2 Onze aanpak
We hebben een model ontwikkeld dat u helder zicht geeft op vraag, aanbod en de planningsopgave (= vraag – aanbod) van bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland op dit moment. En dat u en eventueel de gemeenten afzonderlijk in staat stelt vraag en aanbod naar lokale omstandigheden te corrigeren of in de loop van de tijd bij te stellen.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

1

In bijlage b leest u een uitgebreide verantwoording van onze methodiek. Globaal deden we de ontwikkeling van het model in vier stappen: 1. Ontwikkeling van het basismodel op basis van de methode van de Bedrijfslocatiemonitor Uitgangspunt voor het model is de systematiek van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB). In het verleden is gebleken dat de prognose op basis van dit model de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen vrij nauwkeurig voorspelt. De eerste stap was het vertalen van de BLM naar gemeentelijk niveau. In de BLM zijn drie factoren bepalend voor de behoefte aan bedrijventerreinen: • werkgelegenheidscenario’s: we gaan uit van de meeste recente provinciale werkgelegenheidsgegevens en het Global-Competitionscenario voor de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling tot 2010 en 2020; • locatietypevoorkeuren: het CPB hanteert op provinciaal niveau kengetallen die voor elke sector aangeven welk deel van de (verwachte) werkgelegenheid terechtkomt op een zwaar industrieterrein, modern gemengd bedrijventerrein, distributieterrein of een hoogwaardig bedrijvenpark; • terreincoëfficiënten: voor elke sector rekent het CPB een gemiddeld aantal m² kavel per werknemer. De combinatie van deze drie factoren vormt het basismodel: de vraag naar bedrijventerreinen op basis van werkgelegenheidsgegevens uitgesplitst naar gemeenten maar ook op basis van kengetallen (mutatiegraden, locatietypevoorkeuren en terreincoëfficiënt) op provinciaal, soms landsdelig niveau. In de praktijk variëren mutatiegraden, locatietypevoorkeuren en terreincoëfficiënten echter tussen de verschillende gemeenten. Zo kan er in een gemeente veel ruimtedruk zijn als gevolg van doelstellingen op het gebied van wonen en groen; dit leidt dan tot verborgen vraag. Of een gemeente voert actief acquisitie, wat leidt tot een hogere werkgelegenheidsgroei dan door de provinciale mutatiegraden is voorzien. Deze en andere omstandigheden maken een differentiatie noodzakelijk op gemeentelijk niveau, we doen dit aan de hand van correctiefactoren. We pasten de vraag in het basismodel aan op basis van de volgende correctiefactoren1:

1

U leest in bijlage b een volledige uitwerking en verantwoording van deze correctiefactoren.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

2

• • • •

actieve acquisitie van gemeenten met een (boven)regionale functie verhoogt de werkgelegenheidsgroei ten opzichte van de mutatiegraden; verborgen vraag leidt tot meer vraag als een gemeente in het verleden door een gebrek aan (geschikt) aanbod niets kon uitgeven; historische uitgifte is de extra vraag die bestaat als de voorspelde vraag op basis van het model erg afwijkt van de vraag die in het verleden is gerealiseerd; vervangingsvraag is de extra vraag als gevolg van herstructurering en transformatie. Er ontstaat vraag naar bedrijventerrein als een gemeente besluit (verouderde) bedrijventerreinen te transformeren tot woongebied of groen; ijzeren voorraad; we gaan ervan uit dat een gemeente doorgaans een tot drie jaar de (verwachte) jaarlijkse gemiddelde uitgifte aanhoudt.

Alle cijfers die betrekking hebben op de omvang van de planningsopgave, vraag en aanbod zijn in netto hectare. Het resultaat van het prognosemodel (planningsopgave, vraag en aanbod) is telkens uitsluitend in uitgeefbaar terrein. Voor de berekening van het aantal bruto hectare, kunt u uitgaan van verhouding van 7 (netto hectare) : 10 (bruto hectare), een vormfactor van 70%.

2. Dataverzameling bij provincies en gemeenten Hierna schreven we alle gemeenten aan met een verzoek om data: eerder onderzoek rondom economisch beleid, wachtlijsten voor bedrijven, uitgiftecijfers, plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en voor herstructurering of transformatie van bestaande locaties, aanbodgegevens. De planningsopgave is de berekende vraag minus het uitgeefbare aanbod. Een essentieel onderscheid bij berekening van de planningsopgave is dat tussen terstond en niet-terstond uitgeefbaar en zacht aanbod: • terstond is op dit moment uitgeefbaar; • niet-terstond is in elk geval voor 2010 uitgeefbaar; • we gaan ervan uit dat zacht aanbod tussen 2010 en 2020 op de markt komt. De planningsopgave na realisatie van zachte plannen – die doorgaans in streekplannen worden genoemd, vaak nog niet officieel
Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

3

zijn vastgesteld en waarvan de ontwikkeling nog niet helemaal zeker is – geven we telkens apart weer. We onderscheiden dus in een planningsopgave met en zonder realisatie van zachte plannen. Herstructureringslocaties onderscheiden we in niet-terstond uitgeefbaar aanbod en zacht aanbod. Als realisatie minder zeker is, nemen we een locatie mee als zacht aanbod. We beoordelen dit op basis van de huidige plannen en verwachte obstakels. Van sommige herstructureringslocaties is bekend hoeveel restruimte deze voor nieuwe bedrijven generen, van andere gaan we uit van 5% van de netto omvang2. Als we een inschatting maken, geven we dit aan. We benaderden alle gemeenten in uw regio: • Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest en Woudenberg in Eemland (provincie Utrecht); • Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren in ’t Gooi (provincie Noord-Holland); • Nijkerk en Scherpenzeel in de provincie Gelderland. 3. Technische uitwerking van het model De derde stap was de technische uitwerking van het model: we maakten eerst in Excel een basismodel aan en brachten hierna alle relevante gegevens in voor de verschillende gemeenten. In elk spreadsheet – digitaal bij dit rapport – kunt u zelf basisgegevens als werkgelegenheid en aanbod en ook correctiefactoren aan de actuele situatie aanpassen. Voor alle gemeenten samen hebt u de beschikking over een samenvattend spreadsheet met daarin de planningsopgave, vraag en aanbod voor heel Gooi- en Eemland: de bestanden van alle gemeenten apart zijn hieraan gekoppeld. 4. Toetsing van de resultaten van onze vraagaanbodprognose Ten slotte toetsten we de resultaten van onze vraagaanbodprognose aan vraag en aanbod die de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland in hun streekplannen noemen.
We gebruiken voor onze inventarisatie van herstructureringslocaties een overzicht van de mogelijkheden dat is gemaakt bij de toekenning van TIPP door de provincies Noord-Holland en Utrecht eind 2002. Bron: De Gooi- en Eemland, 13 december 2002.
Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376
2

4

We willen u erop wijzen dat vooruitzien niet hetzelfde is als weten! Wij hebben een prognosemodel gemaakt: omdat er allerlei (beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare) factoren van invloed zijn op de toekomstige vraag, kunt u er niet vanuit gaan dat de geprognosticeerde vraag ook gerealiseerd gaat worden.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leest u de conclusies op basis van toepassing van ons model in alle gemeenten en in Gooi- en Eemland als regio. In de bijlagen leest u de onderbouwing: • bijlage a: vraagaanbodprognose. In deze bijlage ziet u uitgebreid de uitwerking van het model per gemeente, alle 19 gemeenten komen aan bod. • bijlage b: methodische verantwoording. De systematiek die wij gebruikt hebben om het model op te stellen, lichten wij uitgebreid toe in bijlage b. Omwille van de overzichtelijkheid nemen we niet alle tabellen van het model op. U vindt deze wel in een spreadsheet van Excel, digitaal bij dit rapport. • bijlage c: bronnen. In deze bijlage geven we een volledige opsomming van alle rapporten, websites en contactpersonen die we hebben geraadpleegd.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

5

2. CONCLUSIES
In dit hoofdstuk leest u onze conclusies op basis van de vraagaanbodprognose, in de bijlagen leest u de onderbouwing. Telkens gaat het om netto hectare!

2.1 Er is een tekort van 232 hectare netto bedrijventerrein in Gooi- en Eemland tot 2020
In totaal verwachten we tot 2020 in Gooi- en Eemland vraag naar circa 493 hectare netto. Alle gemeenten samen voorzien in totaal in 258 hectare netto inclusief zacht aanbod. Kijken we naar de planningsopgave (vraag minus aanbod) voor de regio Gooi- en Eemland, dan is er een tekort van bijna 360 hectare netto als we zacht aanbod niet meetellen en van 232 hectare netto als gemeenten alle zachte plannen daadwerkelijk realiseren. In tabel 1 ziet u de verdeling van de planningsopgave verdeeld naar deelregio (’t Gooi, Eemland en uw gemeenten in Gelderland: Nijkerk en Scherpenzeel). In bijlage a geven we de vraagaanbodprognose uitgebreid weer op gemeentelijk niveau. Tabel 1: planningsopgave Gooi- en Eemland, in netto hectare
gemeente 2010 zonder zacht aanbod, in netto hectare 105,1 145,4 -0,6 249,9 2020 zonder zacht aanbod, in netto hectare 189,6 146,1 23,0 358,7 met zacht aanbod, in netto hectare 112,9 96,1 23,0 232,0

Eemland (Utrecht) ’t Gooi (Noord-Holland) Gelderland Totaal

Bron: Stec Groep, 2004

De vraag- en planningsopgaven voor de deelregio’s komen ruwweg overeen met die in de streekplannen Provincie Utrecht beraamt in haar streekplan een vraag van 450 hectare netto voor de hele provincie tot 2015; ze rekent op een restcapaciteit van 350 hectare netto, wat een planningsopgave van 100 hectare netto betekent. Tot 2020 begroten we voor Eemland alleen, een vraag van bijna 290 hectare (bijlage a), een
Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

6

restcapaciteit (aanbod) van circa 174 hectare en een planningsopgave van circa 113 hectare, mits de regio alle zacht aanbod (en dus alle restruimte op herstructureringslocaties) realiseert. Hoewel gewest Eemland na het stadsgewest Utrecht het tweede zwaartepunt van de provincie is en de regio daarom een aanzienlijk deel van de provinciale vraag voor haar rekening neemt, is onze prognose in vergelijking met die van het streekplan hoog. Niettemin resteert elders in de provincie Utrecht weinig ruimte voor bedrijventerreinontwikkeling, de provincie rekent al op relatief veel restcapaciteit in Eemland, lees: Amersfoort. Provincie Noord-Holland begroot in haar streekplan een vraag van 165 tot 240 hectare tot 2010 voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Dit houdt een planningsopgave in van 100 tot 175 hectare netto, waarbij de provincie rekening houdt met zachte plannen. In het model komen wij tot een vraag van circa 160 hectare netto tot 2010 en tot 2020. De planningsopgave begroten we op circa 145 hectare tot 2010 en bijna 100 hectare tot 2020, als de regio alle zacht aanbod (Blaricummermeent en Crailo/A1) realiseert. De reden dat de planningsopgave van 2002 tot 2020 lager is dan die tot 2010 is niet alleen dit zacht aanbod – dat naar verwachting na 2010 op de markt komt –, maar ook de verwachte verandering in de productiestructuur van ’t Gooi. Door een verschuiving in de werkgelegenheidstructuur (de werkgelegenheid in de industrie en de bouw neemt af, die in handel, financiële en zakelijke dienstverlening neemt toe) is er minder vraag naar formeel bedrijventerrein: handel, financiële en zakelijke dienstverlening vestigen zich niet zozeer op formeel bedrijventerrein maar veel vaker op kantoorlocaties. Nijkerk en Scherpenzeel zijn de enige Gelderse gemeenten in uw Kamerregio. Er is vraag naar bijna 50 hectare tot 2020; beide gemeenten beschikken samen over 25 hectare hard aanbod: de planningsopgave tot 2020 blijft beperkt tot 23 hectare. We zien twee oorzaken voor uw tekortsituatie: • economische groei: onze vraagaanbodprognose is gebaseerd op verwachte werkgelegenheidsgroei. Basis van de berekening zijn de werkgelegenheidscijfers die door de provincies (Utrecht, Noord-Holland, Gelderland) werden aangeleverd (bijlage b). Uit onze groeivoorspelling blijkt Gooi- en Eemland een dynamische regio. In ’t Gooi zijn veel grote bedrijven in de industriële sector gevestigd die weliswaar weinig extra vraag genereren maar relatief een groot ruimtebeslag kennen. In provincie Utrecht c.q.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

7

Eemland zijn handel, financiële en zakelijke dienstverlening belangrijke groeisectoren die veel vraag uitoefenen; ruimtedruk: Gooi- en Eemland is een regio met veel ruimtegebrek. De ruimtedruk op bedrijven is groot. Wonen en groen eisen steeds meer ruimte, bedrijventerreinen raken in de verdrukking. Verouderde bedrijventerreinen worden vaak getransformeerd naar woningbouw. Het ruimtegebrek komt tot uitdrukking in het relatief groot aandeel verborgen vraag in de vraagprognose van gemeenten in met name ’t Gooi.

Na 2010 zwakt de vraag naar bedrijventerreinen af: er is volgens het Global-Competitionscenario een minder sterke werkgelegenheidsgroei als gevolg van een afnemende bevolkingsgroei. Niettemin blijft in de periode 2010-2020 de behoefte bestaan, omdat voldoende aanbod in de periode ervoor ontbreekt. U of de gemeenten kunnen de prognose aanpassen aan actuele gegevens Het prognosemodel dat we voor u en de gemeenten hebben ontworpen, kunnen u en de gemeenten zelf aanpassen door de invoer van actuele werkgelegenheidsgegevens en de actuele situatie op het gebied van correctiefactoren (actief acquisitiebeleid, verborgen vraag, historische uitgifte, vervangingsvraag, ijzeren voorraad). Voor een uitgebreide toelichting op het model verwijzen wij u naar bijlage b, waarin wij de werking van het model uitleggen. De uitleg is vanzelfsprekend ook beschikbaar in de spreadsheet (digitaal, in Excel) waarin u en de gemeenten het model kunnen aanpassen.

2.2 Doorzetten van zachte plannen is cruciaal voor uw regio
In uw regio is in totaal circa 133 hectare netto bedrijventerrein terstond en niet-terstond uitgeefbaar. Dit is onvoldoende om aan alle vraag tegemoet te komen. Daarom is het belangrijk alle zachte plannen (in totaal 126,7 hectare netto bedrijventerrein) in Gooi- en Eemland door te zetten. In • • • • Eemland komen op lange termijn de meeste locaties beschikbaar: een deel van De Wieken/Vinkenhoef (10,5 hectare) in Amersfoort; Noordschil (5 hectare) in Baarn; Zuidzijde Zuidwenk (12 hectare) in Bunschoten; een uitbreiding van Eembrugge (5,5 hectare) in Eemnes; 8

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

• • •

’t Spieghel (11,5 hectare) in Leusden; De Hooge Hoek (3,5 hectare) in Renswoude; Richelleweg (11 hectare), Soestdijk (2,6 hectare) en Noordoost-Soesterberg (5,5 hectare) in Soest.

In ’t Gooi is minder zacht aanbod. Het gaat om de streekplanlocaties Blaricummermeent (18,5 hectare) en Crailo/A1 (11 hectare) en herstructurering: De Slenk in de gemeente Wijdemeren (3,5 hectare), het terrein van de voormalige Kruitfabriek (KNSF-terrein, 7 hectare) in Muiden, Gooimeer-Zuid en Quest-terrein in Naarden (3,9 hectare), locaties in Hilversum (0,7 hectare) en locaties in Weesp (5,4 hectare); we nemen de herstructurering van het Marinecomplex in Weesp mee als niet-terstond uitgeefbaar aanbod (6 hectare). Juist omdat het aanbod in ’t Gooi zo beperkt is, houden we er rekening mee dat de locaties Blaricummermeent en Crailo/A1 eerder dan 2010 op de markt komen: er zijn al stappen gezet om tot ontwikkeling te komen. In tabel 2 zetten we hard (terstond en niet-terstond) en zacht aanbod in de deelregio’s voor u uiteen. Wat opvalt is het grote verschil tussen het aanbod in Eemland en ’t Gooi, in de laatste deelregio is de ruimtedruk duidelijk groter. Tabel 2: hard en zacht aanbod, in netto hectare
Totaal Eemland (Utrecht) ’t Gooi (Noord-Holland) Gelderland Totaal Terstond uitgeefbaar 20,1 1,0 2,0 23,1 Niet-terstond uitgeefbaar 76,9 11,8 22,6 111,3 Zacht aanbod 76,7 50,0 0,0 126,7

Bron: Stec Groep, 2003

Amersfoort is de gemeente met het grootste aandeel uitgeefbare aanbod, Hilversum heeft vrijwel geen aanbod In Amersfoort is circa 90 hectare beschikbaar, ongeveer eenderde van alle aanbod in Gooi- en Eemland en de helft van alle aanbod in Eemland. 12 hectare is terstond uitgeefbaar, 58 hectare niet-terstond en er is circa 20 hectare zacht aanbod. Het bedrijventerreinenaanbod in Hilversum is vrijwel verwaarloosbaar, het gaat om 0,8 hectare aan de Diependaalselaan, nu gemeente Hilversum koos voor 50% woningbouw, 50%

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

9

bedrijfsruimte op deze locatie, en om 0,7 hectare op herstructureringslocaties (Kerkelanden en Mussenstraat). Andere gemeenten lichten we in bijlage a uitgebreid toe.

2.3 Overloop naar naburige regio’s (Almere, Amsterdam, Ede-Veenendaal) lijkt noodzakelijk
We houden rekening met een aantal bovenlokaal georiënteerde bedrijventerreinen In een aantal gemeenten staat de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein op stapel. In onze prognose op gemeenteniveau nemen we dit aanbod op bij een gemeente. Aan de planningsopgave die voor deze gemeente resteert of mogelijk tekortschiet, voegen we die van (buur)gemeenten toe. Concreet gaat het om: • uitbreiding van Eembrugge in de gemeente Eemnes, ook voor Baarnse bedrijven (bijlage a, tabel 5); • Blaricummermeent in de gemeente Blaricum, dat ook bestemd is voor bedrijven uit de gemeenten Laren en Huizen (bijlage a, tabel 10); • Crailo/A1 in de gemeenten Laren, Hilversum en Bussum. We nemen deze locatie als zacht aanbod in de gemeente Laren mee (bijlage a, tabel 14); • Parallelweg-West is niet-terstond uitgeefbaar aanbod in de gemeente Woudenberg, ook bestemd voor Scherpenzeelse bedrijven (bijlage a, tabel 9); • ten slotte bieden ook de herstructureringslocaties Kruitfabriek (KNSF-terrein) in de gemeente Muiden en het Marinecomplex in de gemeente Weesp ruimte aan bedrijven uit aangrenzende gemeenten. Ga bovenregionale samenwerkingsverbanden aan om te komen tot afstemming van uitbreiding en verplaatsing Economische groei en ruimtedruk (en als gevolg ervan uw tekortsituatie) nopen bedrijven in uw regio steeds meer tot uitbreiding en verplaatsing naar naburige regio’s: Almere, Amsterdam en Ede-Veenendaal. Door woningbouw en groen is Gooi- en Eemland zelf op lange termijn niet in staat aan alle behoefte te voldoen. Streekplan Noord-Holland Zuid noemt Stichtse Brug, in de gemeente Almere aan de A27, als overlooplocatie: 130 hectare netto waarvan 43 hectare distributieterrein, 65 hectare modern gemengd en 23 hectare hoogwaardig bedrijvenpark. Stichtse Brug kan bedrijven in de industrie, handel en distributie uit ’t Gooi opvangen.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland 10 Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376

Andere regio’s met opvangcapaciteit zijn Amsterdam (voor ’t Gooi) en Ede-Veenendaal (voor Eemland, Nijkerk en Scherpenzeel). Beide gemeenten/regio’s hebben grootschalige uitbreidingslocaties, bijvoorbeeld De Klomp-Oost (100 hectare bruto) in Veenendaal. We adviseren bovenregionale samenwerkingsverbanden aan te gaan met deze gemeenten/regio’s waarin u kunt komen tot afstemming van uit te breiden of te verplaatsen activiteiten.

2.4 Door zorgvuldig ruimtegebruik verkleint u de planningsopgave
In ons onderzoek voor u – Zorgvuldig ruimtegebruik in Gooi- en Eemland3 – rekenen we uit hoeveel ruimtewinst gemeenten in uw regio kunnen boeken door instrumenten en ambitieniveaus voor zorgvuldig ruimtegebruik. Hierin onderscheiden we in ambitiekeuzes voor: • Herstructureringslocaties: het gaat om herstructurering waarbij nieuw aanbod, dat wil zeggen restruimte na verplaatsing van al gevestigde bedrijven, beschikbaar komt; • nog uit te geven gepland aanbod: alle terstond en niet-terstond uitgeefbaar bedrijventerrein; • zacht aanbod. Telkens zijn drie ambitieniveaus mogelijk: nuloptie, ambitieniveau I, II en III. Elk niveau is een scenario waarin dezelfde instrumenten met een oplopend ruimtewinstpercentage terugkeren. Voorbeelden van instrumenten zijn (beperkt) selectief beleid, stapelen, schakelen en gemeenschappelijke voorzieningen (parkeerplaatsen). Op deze instrumenten zetten we in: de ruimtewinst hiermee is direct kwantificeerbaar.

3

Stec Groep in opdracht van Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, Zorgvuldig ruimtegebruik in Gooi en Eemland, februari 2004.

Vraagaanbodprognose 2020 voor bedrijventerreinen in Gooi- en Eemland 11 Stec Groep aan Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland G-376