Lokale Lasten 2003

Lasten van ondernemers vergeleken

ES-03.1266 TN/sj November 2003

Colofon Uitgave van de Kamer van Koophandel Rotterdam Deze publicatie is ook te downlaoden http://www.rotterdam.nl Voor meer informatie: Kamer van Koophandel Rotterdam, directie Economische Stimulering, de heer mr. T.W. Nieuwpoort, telefoon 010 – 402 77 15, e-mail: tnieuwpoort@rotterdam.kvk.nl

Inhoudsopgave

Pagina

Samenvatting & Conclusie ...................................................................................................... 2 Inleiding.................................................................................................................................. 3 Hoofdstuk 1. Gemeentelijke Lasten................................................................................. 4 § 1.1 Onroerendezaakbelasting (OZB) ................................................ 4 § 1.2 Rioolrechten ............................................................................. 7 § 1.3 (Water-)Toeristenbelasting......................................................... 7 § 1.4 Precariobelasting ....................................................................... 8 § 1.4.1 Uitstalling van goederen ............................................................ 8 § 1.4.2 Terrasvergunning .....................................................................11 § 1.5 Reinigingsrechten.....................................................................12 § 1.6 Bouwleges ...............................................................................12

Hoofdstuk 2.

Waterschappen en nutsbedrijven............................................................. 13 § 2.1 Drinkwater...............................................................................13 § 2.2 Waterschappen.........................................................................14 § 2.2.1 Kwantiteitsheffing ....................................................................14 § 2.2.2 Kwaliteitsheffing......................................................................15 § 2.3 Energie ....................................................................................17 § 2.3.1 Elektriciteit ..............................................................................17 § 2.3.2 Gas..........................................................................................19 Lokale Lasten voor Standaardbedrijven.................................................. 21

Hoofdstuk 3.

Bijlagen................................................................................................................................. 22 Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Bijlage 5. Bijlage 6. Grondslagen Lokale Lasten..........................................................................23 Standaardbedrijven......................................................................................24 Totale lokale lasten 2003 voor standaardbedrijven, Kamergebied en Nederland ..........................................................................25 Onroerendezaakbelasting niet-woningen 2002 & 2003...................................27 Rioolbelasting ...........................................................................................28 Bouwleges 2003 in euro’s, bij verschillende bouwsommen ............................34

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓ 1

Samenvatting & Conclusie De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft door middel van een tarievenonderzoek de lokale lasten voor 2003 in haar gebied in kaart gebracht. Een aantal gemeentelijke heffingen en belastingen is daartoe onderzocht, evenals tarieven die de verschillende nutsbedrijven in het gebied in rekening brengen. Sommige belastingen en heffingen, waaronder toeristenbelasting en bouwleges, zijn wel opgenomen in het rapport maar tellen niet mee bij de berekening van de totale lokale lasten voor standaardbedrijven. Het kamergebied kent in 2003, voor een gemiddeld bedrijf, een stijging van de lasten met 10,11% ten opzichte van 2002. Deze stijging is hoger dan de toename in Zuid-Holland (9,66%) maar lager dan de stijging van de lokale lasten in Nederland (10,51%). In het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam is Nederlek de duurste gemeente voor een ‘gemiddeld bedrijf’ (€ 42.729). De bedrijven in Westvoorne kennen in 2003 de laagste lokale lasten (€ 34.839), in 2002 was dat eveneens Westvoorne. Het grootste deel van de gemeentelijke lasten bestaat uit de onroerendezaakbelasting (OZB). Het OZB-tarief stijgt in 2003 voor bedrijven in de Rotterdamse kamerregio gemiddeld met 5,3%. Dit is beneden de gemiddelde stijging bij de Zuid-Hollandse gemeenten (5,6%) en Nederland (6,0%). In geen enkele gemeente daalt het tarief, in de gemeenten Gouda, Hardinxveld-Giessendam en Nieuwerkerk aan den IJssel blijft het gelijk en in de overige 441 gemeenten binnen het kamergebied stijgt het OZB-tarief ten opzichte van 2002 met percentages, die variëren van 2,61% tot 52,4%. Koploper hierbij is de gemeente Zwijndrecht, met een stijging van de door bedrijven in de voormalige gemeente Heerjansdam1 te betalen OZB met 52,4% ten opzichte van 2002. Daarop volgt de gemeente Bergambacht met een stijging van de door bedrijven te betalen OZB met 23,7% ten opzichte van 2002.

1

Per 1 januari 2003 is de gemeente Heerjansdam opgeheven en bij de gemeente Zwijndrecht gevoegd. De lasten van bedrijven in de gemeente Zwijndrecht voor 2003 worden derhalve vergeleken met die voor 2002 in zowel Zwijndrecht als Heerjansdam.

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓ 2

Inleiding De Kamer van Koophandel Rotterdam volgt de ontwikkelingen in de tarieven van een aantal belastingen, rechten, leveringen en diensten in haar gebied. Deze tarieven worden vastgesteld door gemeenten of andere lokale overheden en nutsbedrijven. Het doel van dit tarievenonderzoek is een beeld te geven van de lokale lasten van het bedrijfsleven in de regio van de Kamer van Koophandel Rotterdam. Niet alleen voor nieuw te vestigen bedrijven is een lastenoverzicht van belang, ook voor zittende bedrijven kan dit belangrijk zijn. Niet alle belastingen en heffingen die worden besproken in het rapport worden meegenomen in de berekening van de lokale lasten voor standaardbedrijven. De bouwleges, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precariorechten en reinigingsheffing blijven buiten deze berekening. In het eerste hoofdstuk van het rapport worden de gemeentelijke heffingen beschreven waarna in hoofdstuk 2 de kosten voor water en energie aan de orde komen. Het laatste hoofdstuk behandelt de lokale lasten voor een “gemiddeld bedrijf”, waarbij gebruik is gemaakt van 16 zogenaamde voorbeeldbedrijven. De profielen van deze bedrijfstypen zijn weergegeven in bijlage 2. De gemiddelde lokale lasten per standaardbedrijf in het kamergebied en in Nederland zijn weergegeven in bijlage 3. Deze berekende lasten hebben vooral een indicatief karakter. Voor elk ander te vergelijken bedrijf zouden de daarbij behorende eigen gegevens verwerkt dienen te worden om tot de juiste uitkomsten te komen. Voor de vergelijking van de hoogte van de lasten per gemeente is gebruik gemaakt van de gemiddelden van de kosten van de standaardbedrijven in een zelfde gemeente.

Waddinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ Maassluis Rozenburg Westvoorne Brielle Albrandswaard Hellevoetsluis Goedereede Bernisse Oud-Beijerland Korendijk Dirksland Middelharnis Zwijndrecht Binnenmaas Dordrecht 's-Gravendeel Cromstrijen Strijen Spijkenisse Barendrecht Schiedam Rotterdam Ouderkerk Capelle a/d IJ Krimpen a/d IJ Nederlek Gouda

Reeuwijk

Moordrecht Vlist Schoonhoven

Bergambacht

Vlaardingen

Liesveld

Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Graafstroom Alblasserdam Sliedrecht Papendrecht Hardinxveld-Giessendam

H-I-Ambacht

Oostflakkee

Het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam

Bij het onderzoek is gekeken naar de tarieven van gemeenten, waterschappen en nutsbedrijven. De grenzen van de verzorgingsgebieden van de nutsbedrijven vallen in het algemeen samen met die van de gemeenten. Anders is het met de grenzen van de waterschappen. Deze worden bepaald door waterstaatkundige eigenschappen, en vallen lang niet altijd samen met de gemeentegrenzen. In gemeenten met verschillende waterschappen worden bedrijven, afhankelijk van de locatie waar zij gevestigd zijn, geconfronteerd met verschillende waterschapsomslagen en -heffingen (hoofdstuk 2).

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓ 3

Hoofdstuk 1. Gemeentelijke Lasten § 1.1 Onroerendezaakbelasting (OZB)
De onroerendezaakbelasting (OZB) is, naast de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk, één van de belangrijkste inkomstenbronnen van een gemeente. In de Financiële-verhoudingswet wordt een relatie gelegd tussen de hoogte van de algemene uitkering van een gemeente en haar belastingcapaciteit voor de OZB. De tarieven worden in alle gemeenten geheven waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de eigenaar en de gebruiker van de onroerende zaak en tussen woningen en nietwoningen. De tarieven lopen per gemeente echter behoorlijk uiteen. De basis van de tarieven is de “waarde in het economisch verkeer” van de in een gemeente gelegen onroerende zaken. Deze worden om de vier jaar vastgesteld en dienen tevens als grondslag voor de belastingheffing door rijk en waterschappen. De regels voor deze waardebepaling zijn opgenomen in de Wet Waardering Onroerende Zaken (Stb 1994, 874), kortweg WOZ genoemd. De tarieven worden berekend per € 2.268 (was ƒ5.000) WOZ-waarde (peildatum 1999) en zijn ten opzichte van 2002 in de meeste gemeenten gestegen. Alleen in de gemeenten Gouda, Hardinxveld-Giessendam en Nieuwerkerk aan den IJssel bleven de OZB-tarieven gelijk. Tussen de gemeenten in het kamergebied bestaan aanzienlijke verschillen in de OZB-tarieven voor niet-woningen (eigenaars- + gebruikersdeel). De gemeente met het laagste tarief is Westvoorne (€ 3,45) terwijl Rotterdam het hoogste tarief kent (€ 12,44). Het gemiddelde tarief in het kamergebied Rotterdam ligt met € 9,56 zowel boven het Zuid-Hollandse van € 8,83 als boven het landelijk gemiddelde van € 7,58. In de onderstaande kaart zijn de tarieven voor 2003 weergegeven voor de gemeenten in het kamergebied. De exacte tarieven per gemeente uitgesplitst voor gebruiker en zakelijk gerechtigde (eigenaar) staan vermeld in bijlage 4. De grote stijging in de voormalige gemeente Heerjansdam houdt verband met het opgaan van die gemeente in de gemeente Zwijndrecht. Daar is de bijzondere voorziening getroffen dat, in het geval dat de wijziging van de OZB-tarieven zou moeten leiden tot een verhoging van het belastingbedrag met meer dan 52,4%, de stijging beperkt blijft tot deze 52,4% 2 . Zonder deze regeling zouden de tarieven voor niet-woningen in Heerjansdam stijgen van € 4,15 tot het Zwijndrechtse tarief van € 9,09, zijnde een stijging met 119,0%. Door de bijzondere regeling stijgt dit tarief in de voormalige gemeente Heerjansdam met de genoemde 52,4% tot € 6,32. Overigens valt op dat de stijging van de OZBtarieven voor woningen in de voormalige gemeente Heerjansdam, waarvoor ook een dergelijke regeling geldt, beperkt blijft tot 22,4% van de tarieven voor 2002.

2

Deze regeling is niet van toepassing als de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar het gevolg zijn van wijziging van de taxatiewaarde van de onroerende zaak (conform artikel 19 van de Wet Waardering Onroerende Zaken).

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓ 4

Onroerendezaakbelasting niet-woningen (eigenaars - + gebruikersdeel) 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Rotterdam Vlaardingen Hendrik-Ido-Ambacht Krimpen a/d IJssel Schiedam Oud-Beijerland Alblasserdam Spijkenisse Zwijndrecht 's-Gravendeel Dordrecht Ouderkerk Nieuw-Lekkerland Capelle a/d IJssel Gouda Cromstrijen Barendrecht Hellevoetsluis Moordrecht Albrandswaard Nederlek Schoonhoven Binnenmaas Bergambacht Bernisse Ridderkerk Graafstroom Zevenhuizen-Moerkapelle Reeuwijk Vlist Maassluis Papendrecht Waddinxveen Voormalig Heerjansdam Oostflakkee Nieuwerkerk a/d IJssel Sliedrecht Strijen Rozenburg Liesveld Bergschenhoek Korendijk Brielle Dirksland Hardinxveld-Giessendam Middelharnis Goedereede Westvoorne Gemiddelde KvK Rotterdam-gebied Provincie Zuid-Holland Nederland € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 12,44 11,20 11,13 10,91 10,38 10,16 9,53 9,26 9,09 8,95 8,59 8,57 8,55 8,34 8,23 8,18 8,15 8,14 8,14 8,12 8,10 7,80 7,43 7,36 7,29 7,18 7,08 7,06 7,01 6,93 6,90 6,75 6,34 6,32 6,14 6,05 6,02 5,91 5,82 5,66 5,49 5,22 5,18 4,86 4,59 4,33 3,81 3,45

2002
Rotterdam Vlaardingen Krimpen a/d IJssel Hendrik-Ido-Ambacht Schiedam Oud-Beijerland Alblasserdam Spijkenisse Dordrecht Gouda Ouderkerk Zwijndrecht Capelle a/d IJssel Moordrecht Hellevoetsluis 's-Gravendeel Nieuw-Lekkerland Schoonhoven Barendrecht Cromstrijen Albrandswaard Nederlek Bernisse Ridderkerk Binnenmaas Reeuwijk Zevenhuizen-Moerkapelle Maassluis Graafstroom Papendrecht Waddinxveen Nieuwerkerk a/d IJssel Vlist Bergambacht Oostflakkee Sliedrecht Strijen Liesveld Rozenburg Brielle Bergschenhoek Dirksland Korendijk Hardinxveld-Giessendam Middelharnis Voormalig Heerjansdam Goedereede Westvoorne Gemiddelde KvK Rotterdam-gebied Provincie Zuid-Holland Nederland € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 11,78 10,86 10,30 10,26 10,07 9,49 9,26 8,86 8,33 8,23 8,22 8,13 7,92 7,92 7,87 7,78 7,62 7,56 7,48 7,44 7,40 7,24 7,02 6,92 6,88 6,68 6,63 6,54 6,50 6,14 6,07 6,05 6,03 5,95 5,94 5,82 5,57 5,14 5,05 5,01 4,99 4,72 4,65 4,59 4,22 4,15 3,68 3,21 9,08 8,36 7,15

Stijging
Voormalig Heerjansdam Bergambacht Rozenburg 's-Gravendeel Vlist Korendijk Nieuw-Lekkerland Nederlek Zwijndrecht Liesveld Bergschenhoek Cromstrijen Papendrecht Albrandswaard Barendrecht Graafstroom Hendrik-Ido-Ambacht Binnenmaas Westvoorne Oud-Beijerland Zevenhuizen-Moerkapelle Strijen Krimpen a/d IJssel Rotterdam Maassluis Capelle a/d IJssel Reeuwijk Spijkenisse Waddinxveen Ouderkerk Bernisse Ridderkerk Goedereede Sliedrecht Hellevoetsluis Brielle Oostflakkee Schoonhoven Vlaardingen Dordrecht Schiedam Dirksland Alblasserdam Moordrecht Middelharnis Gouda Hardinxveld-Giessendam Nieuwerkerk a/d IJssel Gemiddelde KvK Rotterdam-gebied Provincie Zuid-Holland Nederland 52,40% 23,70% 15,25% 15,04% 14,93% 12,26% 12,20% 11,88% 11,81% 10,12% 10,02% 9,95% 9,93% 9,73% 8,96% 8,92% 8,48% 7,99% 7,48% 7,06% 6,49% 6,10% 5,92% 5,60% 5,50% 5,30% 4,94% 4,51% 4,45% 4,26% 3,85% 3,76% 3,53% 3,44% 3,43% 3,39% 3,37% 3,17% 3,13% 3,12% 3,08% 2,97% 2,92% 2,78% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 5,29% 5,62% 6,01%

€ 9,56 € 8,83 € 7,58

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓ 5

Waddinxveen € 6,34 € 6,34 Gouda Gouda € 8,23 € 8,23 Moordrecht € 8,14 € 8,14 Nieuwerkerk a/d IJ

Reeuwijk € 7,01 € 7,01

Zevenhuizen-Moerkapelle € 7,06 € 7,06 Bergschenhoek € 5,49 € 5,49

Vlist € 6,93 € 6,93 Schoonhoven € 7,80 € 7,80 Bergambacht € 7,36 € 7,36 Nederlek Liesveld Liesveld

Rotterdam Maassluis Maassluis € 6,90 € 6,90 Rozenburg Rozenburg € 5,82 € 5,82 Schiedam Schiedam € 10,38 € 10,38

€ 6,05 Ouderkerk Ouderkerk
Capelle a/d IJ 8,34 €€8,34 Krimpen a/d IJ Krimpen a/d IJ € 8,57 € 8,57

€ 12,44
Rotterdam € 12,44

Vlaardingen Vlaardingen € 11,20

€ 11,20

€ 10,91

€ 8,10
€ 8,55 € 8,55 Alblasserdam Alblasserdam € 9,53 Graafstroom € 7,08 € 7,08

€ 5,66

Westvoorne Westvoorne € 3,45 € 3,45

Brielle € 5,18 € 5,18

Nieuw-Lekkerland Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Albrandswaard Albrandswaard Barendrecht Barendrecht € 8,15 € 8,15 € 7,18 € 7,18

€ 9,53

Hellevoetsluis Hellevoetsluis Goedereede Goedereede € 3,81 € 3,81 € 8,14 € 8,14

Bernisse Bernisse € 7,29 € 7,29

€ 8,12 € 8,12 Spijkenisse € 9,26 € 9,26 Oud-Beijerland € 10,16 € 10,16 Korendijk

H-I-Ambacht Papendrecht € 11,13 € 11,13 Zwijndrecht Sliedrecht € 6,02 Hardinxveld-Giessendam € 4,59 € 4,59

€ 6,75

€ 6,02

Binnenmaas € 7,43 € 7,43

€€ 9,09/ 6,32 9,09 / € € 6,32 Dordrecht € 8,59 € 8,59 's-Gravendeel € 8,95 € 8,95

Dirksland Dirksland € 4,86 € 4,86 Middelharnis

€ 5,22 € 5,22 Cromstrijen Cromstrijen € 8,18 € 8,18

Strijen € 5,91 € 5,91

€ 4,33

OZB 2003 Niet-woningen totaal
Oostflakkee Oostflakkee € 6,14 € 6,14

< € € € >

€ 6,00 6,00 tot € 7,00 7,00 tot € 8,00 8,00 tot € 9,00 € 9,00

OZB-tarieven niet-woningen (eigenaars- + gebruikersdeel) 2003, in € per € 2.268 WOZ-waarde

§ 1.2 Rioolrechten
In bijna iedere gemeente worden rioolrechten geheven. De maatstaven hiervoor zijn echter zeer verschillend. Soms wordt alleen bij de gebruiker geheven, soms alleen bij de eigenaar en soms bij beide. De eigenaar wordt dan in het algemeen jaarlijks een vast bedrag opgelegd. Men zou dit kunnen beschouwen als een aansluitrecht: een bedrag dat betaald moet worden om aangesloten te zijn op het rioleringsstelsel. Bij de gebruiker wordt dikwijls rekening gehouden met de mate van gebruik. Er wordt dan uitgegaan van de hoeveelheid geloosd afvalwater (die gelijk gesteld wordt aan de hoeveelheid aangevoerd (drink)water), dan wel van de aard van de rioolwaterlozer. Soms worden deze maatstaven gecombineerd. Bij woningen komt het dikwijls neer op betaling van een vast bedrag per jaar. Bij het gebruik van het riool door bedrijven zijn de verrekeningsstelsels bijzonder divers. Soms wordt van bedrijven een vast bedrag geheven, dat een enkele keer even hoog is als het door huishoudens te betalen bedrag. Meestal is het hoger. De aard van het bedrijf kan een maatstaf zijn, de hoeveelheid geloosd afvalwater, het aantal werknemers, of nog anders. Als gevolg van deze diversiteit is vergelijking van de tarieven, voor wat betreft de hoogte, praktisch niet mogelijk. Om toch enige vergelijking te kunnen maken zijn hierna (bijlage ) de financiële bepalingen van de rioolrecht-verordeningen van de gemeenten in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam in een schema samengevat.

§ 1.3 (Water-)Toeristenbelasting
Slechts een beperkt aantal gemeenten heft toeristen- en/of watertoeristenbelasting. Toeristenbelasting wordt geheven door 21 gemeenten in het Rotterdamse kamergebied, watertoeristenbelasting door acht. De gemeente Spijkenisse heeft de toeristenbelasting in 2003 ingevoerd; de gemeente Vlaardingen heeft de heffing van deze belasting beëindigd. Het tarief is in het algemeen een vast bedrag per persoon per nacht dat in de gemeente wordt verbleven bij beroepsmatige onderdak-, standplaats-, kampeerplaats- of ligplaatsverschaffers. De bedragen worden geïnd bij deze ondernemers en mogen door hen doorberekend worden aan hun gasten. Voor de vaste stand- en ligplaatshuurders wordt daarbij gebruik gemaakt van forfaitair vastgestelde aantallen dagen dat de stand- of ligplaats gebruikt wordt door een eveneens forfaitair vastgesteld aantal personen. Het aantal personen hangt dan af van de grootte van stacaravan of boot. Voor de vaststelling van het aantal dagen wordt meestal uitgegaan van op bepaalde peildata te houden tellingen. Bij de vergelijking is alleen het heffingsbedrag per persoon per nacht betrokken. De gemeente Rotterdam vormt daarbij een uitzondering aangezien deze gemeente als toeristenbelasting een percentage van de door de gast te betalen overnachtingprijs heft. Dit percentage bedraagt in 2003 5,5% van de overnachtingprijs, evenals in 2002.

(Water)Toeristenbelasting
Gemeente Bergambacht Binnenmaas Brielle Cromstrijen Dirksland Goedereede Gouda Graafstroom Hellevoetsluis Middelharnis Nieuw-Lekkerland Nieuwerkerk a/d IJssel Oostflakkee Reeuwijk Rotterdam Schoonhoven € € € € € € € € € € € € € € € 2002 0,39 0,51 0,54 0,54 0,35 0,40 0,39 0,44 0,45 0,30 0,45 0,74 0,62 0,80 5,5%* 1,00 Toeristenbelasting 2003 Stijging € 0,41 5,13% € 0,55 7,84% € 0,56 3,70% € 0,59 9,26% € 0,36 2,86% € 0,41 2,50% € 0,40 2,56% € 0,49 11,36% € 0,56 24,44% € 0,39 30,00% € 0,45 0,00% € 0,77 4,05% € 0,62 0,00% € 0,84 5,00% 5,5%* 0,00% € 1,00 0,00% 2002 0,54 0,54 0,35 0,40 0,45 0,56 0,62 1,00 Watertoeristenbelasting 2003 Stijging € 0,56 3,70% € 0,59 9,26% € 0,36 2,86% € 0,41 2,50% € 0,56 24,44% € 0,57 1,79% € 0,62 0,00% € 1,00 0,00%
PAGINA 7

€ € € € € €

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

Spijkenisse € 0,55 Strijen € 0,3458 Vlist € 0,73 Waddinxveen € 0,38 Westvoorne € 0,49 Gemiddelde € 0,52 * van de overnachtingsprijs

€ 0,58 € 0,3665 € 0,75 € 0,40 € 0,51 € 0,55

5,45% 5,99% 2,74% 5,26% 4,08% 5,67%

0,56

0,58

4,71%

Waddinxveen

Reeuwijk

Zevenhuizen-Moerkapelle Moordrecht Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ

Gouda

Vlist

Schoonhoven Maassluis Rozenburg Westvoorne Brielle Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Albrandswaard Hellevoetsluis Goedereede Bernisse Oud-Beijerland Zwijndrecht Binnenmaas Dordrecht Korendijk Dirksland Cromstrijen Middelharnis Strijen 's-Gravendeel Spijkenisse Heerjansdam Barendrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam Alblasserdam Graafstroom Vlaardingen Schiedam Rotterdam Krimpen a/d IJ Nederlek Capelle a/d IJ Ouderkerk Bergambacht Liesveld

Oostflakkee

(Water)toeristenbelasting
Alleen toeristenbelasting Toeristen èn watertoeristenbelasting

Gemeenten met (water)toeristenbelasting

§ 1.4 Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven voor het gebruik van openbare gronden. In de verschillende precarioverordeningen worden tarieven aangegeven die verschillen afhankelijk van het soort gebruik dat van deze gronden wordt gemaakt. In de vergelijking zijn alleen de tarieven opgenomen, die betrekking hebben op het gebruik van openbare gronden voor uitstalling van goederen voor de verkoop (de winkelier die de straat voor zijn winkel gebruikt voor de uitstalling van zijn verkoopwaren). Daarnaast worden ook vergelijkingen opgenomen van de precariorechten die verschuldigd zijn voor het op openbare gronden hebben van een terras ter grootte van 75 m2 bij een horecagelegenheid en, hoewel daarbij formeel geen sprake is van precariobelasting, maar van parkeerbelasting, van de kosten van een parkeervergunning voor drie auto’s.

§ 1.4.1 Uitstalling van goederen
De tarieven hiervoor zijn doorgaans gebaseerd op de in gebruik genomen oppervlakte, met een vast bedrag per m2 . Verdeling van het gebruikte aantal m2 in groepen, met voor iedere groep een afzonderlijk vast bedrag, komt ook voor, evenals heffing van een vast bedrag, ongeacht het aantal m2 .

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

PAGINA 8

Precariobelasting (per jaar) Gemeente
Alblasserdam Bergschenhoek Binnenmaas Brielle Dordrecht Gouda Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Maassluis Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Schoonhoven Sliedrecht Vlaardingen Waddinxveen

2003 Categorie
per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar (min. 2 m2) per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar € € € € € € € € € € € € € €

Tarief
11,70 24,57 15,13 26,40 60,84 18,60 31,23 12,81 54,50 22,80 35,20 22,21 5,45 65,08 110,45 277,30 664,10 941,40

2002 Categorie
per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar per m² per jaar 0-5 m², per jaar 5-10 m², per jaar 10-15 m², per jaar 15-20 m², per jaar >20 m², per jaar € € € € € € € € € € € € € € € €

Tarief
9,68 23,85 14,41 25,68 59,00 18,00 5,44 15,60 30,62 12,35 52,24 21,84 34,16 21,51 5,25 62,34

per m² per jaar (min. € 10,90) € per m² per jaar 0-5 m², per jaar 5-10 m², per jaar 10-15 m², per jaar 15-20 m², per jaar >20 m², per jaar € € € € €

€ 105,68 € 265,37 € 635,51 € 900,89 € 1.061,51 122,00 20,31 53,52

€ 1.110,00 127,50 20,92 36,59

Zevenhuizen-Moerkapelle Zwijndrecht gebied A Zwijndrecht gebied B

0ngeacht oppervlakte, per jaar € per m² per jaar per m² per jaar € €

0ngeacht oppervlakte, per jaar € per m² per jaar per m² per jaar € €

Gezien de verscheidenheid aan tarieven is bij de vergelijking uitgegaan van het gebruik van een voor 2 de winkel g elegen strook grond, met een totale oppervlakte van 8 m (5 x 1,50 m, afgerond naar boven). De daaruit berekende precariobedragen zijn met elkaar vergeleken. In het totale kamergebied daalt, uitgaande van bovengenoemde oppervlakte, het gemiddelde precariobedrag van € 205,70 in 2002 naar € 197,51 in 2003 (-3,98%). In de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht zijn de precariobelastingen afgeschaft. Opvallend is verder de stijging in de gemeente Alblasserdam (+20,9%) en de daling in een deel van de gemeente Zwijndrecht (gebied B) (-41,6%).

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

PAGINA 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Precariorechten (uitstalling van goederen voor verkoop) (Bij gebruik van 8 m2 openbare grond) Gemeente Bedrag 2003 Bedrag 2002 Vlaardingen € 520,64 € 498,72 Dordrecht Rotterdam Zwijndrecht gebied B Schiedam Maassluis Brielle Bergschenhoek Rozenburg Schoonhoven Zwijndrecht gebied A Gouda Zevenhuizen-Moerkapelle Binnenmaas Waddinxveen Ridderkerk Alblasserdam Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 486,72 436,00 292,72 281,60 249,84 211,20 196,56 182,40 177,68 167,36 148,80 127,50 121,04 110,45 102,48 93,60 43,60 197,51 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 472,00 417,92 428,16 273,28 244,96 205,44 190,80 174,72 172,08 162,48 144,00 122,00 115,28 105,68 98,80 77,43 42,00 43,52 124,80 205,70

Stijging 4,40% 3,12% 4,33% -31,63% 3,04% 1,99% 2,80% 3,02% 4,40% 3,25% 3,00% 3,33% 4,51% 5,00% 4,51% 3,72% 20,88% 3,81% -100,00% -100,00% -3,98%

Gemiddelde

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 10

§ 1.4.2 Terrasvergunning Precariobelasting - Tarief terras 75 m2
Gemeente Gouda Schoonhoven Zwijndrecht Ridderkerk Schiedam Binnenmaas Westvoorne Hardinxveld-Giessendam Dordrecht Brielle Alblasserdam Maassluis Vlaardingen Rotterdam Sliedrecht Waddinxveen Spijkenisse Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Gemiddelde € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Precariobelasting [euro/jaar] 2003 2002 3.127,60 € 1.548,75 2.667,00 € 2.700,00 1.569,00 € 1.398,56 1.516,50 € 1.462,50 1.320,00 € 1.282,50 1.134,75 € 1.080,75 1.053,00 € 1.014,00 1.017,00 € 1.017,00 978,72 € 948,84 877,00 € 851,00 765,00 € 634,50 732,00 € 717,75 417,60 € 400,00 416,14 € 369,90 408,76 € 393,75 390,00 € 372,46 340,50 € 255,00 99,75 € -,-,€ 1.267,50 1.040,59 € 967,49

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 11

§ 1.5 Reinigingsrechten
De gemeenten hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering van de afvalstoffen die afkomstig zijn van particuliere huishoudens. Dit in tegenstelling tot de verwijdering van afvalstoffen van bedrijven, waartoe zij niet verplicht zijn. Voor de verwijdering van afvalstoffen kan een gemeente aan huishoudens een heffing opleggen. Tegenover deze heffing staat de wettelijke plicht om bij iedere woning regelmatig het huisvuil op te (laten) halen. Slechts als de gemeente weigert deze plicht bij een bepaald perceel na te komen kan geweigerd worden de heffing te voldoen. Ten aanzien van de bedrijven bestaat een dergelijke verplichting niet. Wel kan een gemeente met daar gevestigde bedrijven overeenkomen dat zij er voor zal zorgen dat het bedrijfsafval regelmatig wordt opgehaald. Voor deze specifieke dienstverlening zijn zogenaamde reinigingsrechten verschuldigd. Als een bedrijf kan aantonen dat zijn afval niet door de gemeente wordt opgehaald zijn deze rechten niet verschuldigd, in tegenstelling tot de reinigingsheffing bij huishoudens, die altijd verschuldigd is als de gemeente haar verplichting tot inzameling nakomt. De gemeenten voeren hieromtrent geen eenduidig beleid. Sommige gemeenten weigeren het afval bij bedrijven op te halen en verwijzen daarvoor naar speciaal op deze afvalverwerking gerichte particuliere bedrijven. Als een gemeente wel bereid is bedrijfsafval op te halen, brengt zij daarvoor een kostendekkend tarief in rekening. Sommige gemeenten hebben gezamenlijk een afvalverwijderingsbedrijf opgericht dat zowel bij huishoudens als bij bedrijven het afval ophaalt, in het laatste geval tegen een commercieel tarief. Als een gemeente huishoudelijk en bedrijfsafval gezamenlijk ophaalt, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij woon/winkelpanden of bij woningen met praktijkruimte zijn zowel de reinigingsheffing als het reinigingsrecht verschuldigd. Bij sommige gemeenten wordt aan bedrijven die niet kunnen aantonen dat zij afval door een erkende afvalverwijderaar laten afvoeren een forfaitair tarief in rekening gebracht. Daarbij wordt er van uit gegaan dat het bedrijf zijn afval tezamen met het huishoudelijke afval laat verwijderen en hiervoor dus een vergoeding verschuldigd is. De gemeenten gebruiken een veelheid van maatstaven om de eventuele door de bedrijven te betalen reinigingsrechten vast te stellen. Vergelijking van deze tarieven is om deze reden niet goed mogelijk gebleken. Ook weigerden gemeenten soms uit concurrentieoverwegingen deze tarieven bekend te maken. Zij begeven zich met deze activiteiten immers op dezelfde markt als particuliere, op afvalverwijdering gerichte bedrijven en bevinden zich daar niet in een monopoliepositie. De prijs van de bedrijfsafvalverwijdering kan in principe door ieder bedrijf afzonderlijk met de gemeente worden overeengekomen en zal afhangen van de aard en de hoeveelheid van het afval en de frequentie van het ophalen. Om deze redenen is verder geen vergelijking opgenomen van de door de desbetreffende gemeenten gehanteerde tarieven.

§ 1.6 Bouwleges
In alle gemeenten binnen het kamergebied worden bouwleges geheven. Dit zijn de bedragen die betaald moeten worden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Er bestaat vaak een direct verband tussen het te betalen bedrag en de hoogte van de bouwsom. Naast dit basisbedrag moeten meestal nog toeslagen betaald worden, bijvoorbeeld afhankelijk van de verplichting om een welstandsadvies te vragen of een grondonderzoek te laten verrichten in verband met de voorgenomen bouw. In onderstaande vergelijking is alleen uitgegaan van het basisbedrag. Voor de vergelijking van de legeskosten is in bijlage 5 bezien welke bedragen in de verschillende gemeenten betaald moeten worden bij bouwsommen van € 2.500, € 5.000, € 10.000, € 25.000, € 50.000, € 100.000, € 250.000, € 500.000, € 1.000.000 en € 2.500.000 (alle bedragen exclusief BTW). Voor een meer uitgebreid overzicht van de bouwleges verwijzen wij u naar het onlangs door ons uitgebracht onderzoeksrapport “Bouwleges 2002-2003” 3 .
3

Het rapport “Bouwleges 2002-2003” kunt u vinden op de internet-site van de Kamer van Koophandel Rotterdam http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=42646&sectieID=20
LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266) P A G I N A 12

Hoofdstuk 2. Waterschappen en nutsbedrijven § 2.1 Drinkwater
In het gebied van de Rotterdamse kamer van koophandel zijn vier drinkwatermaatschappijen werkzaam. Dit zijn de NV Waterbedrijf Europoort (WBE), de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH), de NV Hydron Zuid-Holland (de voormalige Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO)), en het Zeeuwse drinkwaterbedrijf de NV Delta Nutsbedrijven. Deze drinkwaterbedrijven hebben ieder hun eigen, voor hun verzorgingsgebied geldende tarieven, bestaande uit een vast jaartarief en een m3 -prijs. De verzorgingsgebieden van de genoemde drinkwaterbedrijven, voor zover die in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam zijn gelegen, bestaan uit de volgende gemeenten:

Waddinxveen

Reeuwijk

Zevenhuizen-Moerkapelle Moordrecht Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ

Gouda

Vlist

Schoonhoven Maassluis Vlaardingen Rozenburg Schiedam Rotterdam Capelle a/d IJ Krimpen a/d IJ Nederlek Westvoorne Brielle Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Alblasserdam Hellevoetsluis Spijkenisse Goedereede Bernisse Oud-Beijerland voormalig Heerjansdam Binnenmaas Dordrecht Korendijk Dirksland Middelharnis Cromstrijen Strijen 's-Gravendeel Albrandswaard Barendrecht H-I-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam Graafstroom Ouderkerk Bergambacht Liesveld

Oostflakkee

Drinkwaterbedrijven
WBE DZH HYDRON Zuid-Holland DELTA (Goeree-Overflakkee)

Drinkwatermaatschappijen in het kamergebied

Drinkwater
2003 Waterleidingbedrijf
Waterbedrijf Europoort Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Hydron (Zuid-Holland) DELTA (Goeree-Overflakkee) Gemiddeld drinkwatertarief € € € € €

2002
3

Stijging
3

vastrecht excl. BTW

m -prijs excl. BTW

vastrecht excl. BTW

m -prijs excl. BTW

vastrecht
0,01% 37,68% 4,76% 9,86%

m3 -prijs
-0,58% -2,71% -2,57% 4,70% -0,62%

euro/jaar
54,84 41,20 96,20 44,04 53,02 € € € € €

euro/m
1,116 1,29 1,24 1,10 1,15

3

euro/jaar
€ € € € € 62,16 45,20 62,60 42,12 48,26 € € € € €

euro/m
0,97 1,32 1,26 1,05 1,16

3

Over de levering van water is een regulerende belasting, de zogenaamde ecotax, verschuldigd. Bij 3 3 gebruik van 0 tot 300 m is een ecotax verschuldigd van € 0,141 per m (excl. BTW) (in 2002: 3 € 0,136/m ). Over het meerdere is geen ecotax verschuldigd.

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 13

§ 2.2 Waterschappen
In de Kamerregio is een groot aantal waterschappen werkzaam. Deze houden zich bezig met waterkering en polderpeil (het kwantiteitsbeheer) en de zorg voor de kwaliteit van het water. De kosten van dijks- en kwantiteitsbeheer worden gedragen door de gebruikers en eigenaren van de landbouwgronden zonder opstallen, in waterschapstermen het “ongebouwd”, de eigenaren van gronden, waarop opstallen gebouwd zijn (het “gebouwd”) en de inwoners van het waterschap, de “ingezetenen”. De kosten van het waterkwaliteitsbeheer worden gedragen door de inwoners en de bedrijven, als lozers van afvalwater. In sommige gebieden is voor het uitvoeren van de kwaliteitstaak een apart lichaam ingesteld, het zuiveringsschap. In deze gebieden functioneren dus kwantiteits- en kwaliteitswaterschappen naast elkaar. Als waterkwantiteits- en -kwaliteitsbeheer in een gebied door één waterschap worden verzorgd, wordt ook wel gesproken van een “all-in”-waterschap. Verder zijn de grote waterschappen soms verdeeld in districten of komen daarin zogenaamde “inliggende waterschappen” voor die het dijks- en kwantiteitsbeheer in een beperkt, binnen het grote waterschap gelegen gebied verzorgen. De districten hebben ieder een eigen tarief, dat echter wordt geheven door het waterschap waartoe zij behoren; de inliggende waterschappen verrekenen hun lasten rechtstreeks met de desbetreffende categorieën.

§ 2.2.1 Kwantiteitsheffing
Tegenwoordig wordt als maatstaf voor de verrekening van de kosten van dijks- en kwantiteitsbeheer met het gebouwd en het ongebouwd de waarde van de in eigendom zijnde onroerende zaak gebruikt. Dit is dezelfde waarde die ook gebruikt wordt bij de vaststelling van de aan de gemeenten te betalen onroerendezaakbelasting (OZB). Bij de ingezetenen wordt een vast bedrag per ingezetene geheven. Deze heffingen worden ook wel de “omslagen” genoemd.

Waddinxveen Gouda Moordrecht Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ

Reeuwijk

Zevenhuizen-Moerkapelle

Vlist

Schoonhoven Maassluis Rozenburg Westvoorne Brielle Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Hellevoetsluis Spijkenisse Zwijndrecht Oud-Beijerland Binnenmaas Dordrecht Korendijk Dirksland Middelharnis Cromstrijen Strijen 's-Gravendeel Albrandswaard Bernisse Barendrecht Alblasserdam Graafstroom Vlaardingen Schiedam Rotterdam Capelle a/d IJ Krimpen a/d IJ Nederlek Ouderkerk Bergambacht Liesveld

H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam

Goedereede

Kwantiteitswaterschappen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Brielse Dijkring Delfland Goeree-Overflakkee Groote Waard Krimpenerwaard Rijnland Schieland Stichtse Rijnlanden IJsselmonde

Oostflakkee

Kwantiteitswaterschappen in het kamergebied

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 14

Tarieven “ gebouwd” Water- en Hoogheemraadschappen in Kamergebied Rotterdam Tarief gebouwd in € per € 2.268,00 WOZwaarde 2003 2002 € 0,58 € 0,45 € 0,80 € 1,40 € 0,81 € 0,53 € € € € € € € € € € € € € € 0,45 0,47 0,84 1,29 0,97 0,70 0,97 1,12 0,76 0,52 0,19 0,40 0,59 0,79

Waterschap / Hoogheemraadschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (District Woerden) Waterschap IJsselmonde Waterschap Goeree-Overflakkee Waterschap De Groote Waard (District Hoeksche Waard) Waterschap De Groote Waard (District Eiland van Dordt) Waterschap De Brielse Dijkring

Stijging 28,89% -4,26% -4,76% 8,53% -16,49% -24,29% -29,90% -4,46% -10,53% -3,85% 0,00% -2,50% -1,69% -6,91%

Hoogheemraadschap vd Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden € 0,68 Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard € 1,07 Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Schieland Hoogheemraadschap van Rijnland Waterschap Wilck en Wiericke “Rijnland” + “Wilck en Wiericke” Gemiddeld “gebouwd”-heffing € 0,68 € 0,50 € 0,19 € 0,39 € 0,58 € 0,73

In 2003 is de omslag van het district Hoeksche Waard van het Waterschap De Groote Waard het hoogst (€ 1,40) en die van het Waterschap IJsselmonde het laagst (€ 0,45). Weliswaar zijn de omslagen van het Hoogheemraadschap van Rijnland (€ 0,19) en het Waterschap Wilck en Wiericke (€ 0,39) lager, maar aangezien het waterschap Wilck en Wiericke een inliggend waterschap is, dienen de heffingsplichtigen in dit gebied beide heffingen te betalen, zodat de totale waterschapsheffing voor hen uitkomt op € 0,58 per € 2.268 WOZ-waarde.

§ 2.2.2 Kwaliteitsheffing
De rioolwaterzuiverings- of waterkwaliteitsheffing wordt geheven door de waterschappen, om daaruit de kosten van de hun door de wet opgedragen waterkwaliteitstaak te bestrijden. Deze heffing wordt dus alleen geheven door de zogenaamde zuiverende waterschappen. In het kamergebied Rotterdam zijn dat de volgende waterschappen: het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR), het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD), het Hoogheemraadschap van Schieland (HHS), het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (DSR) en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW).

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 15

Reeuwijk Waddinxveen Zevenhuizen-Moerkapelle Moordrecht Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ Schoonhoven Maassluis Rozenburg Westvoorne Brielle Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Albrandswaard Hellevoetsluis Goedereede Bernisse Zwijndrecht Oud-Beijerland Binnenmaas Dordrecht Korendijk Dirksland Middelharnis Cromstrijen Strijen 's-Gravendeel Spijkenisse Alblasserdam Barendrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam Graafstroom Vlaardingen Schiedam Rotterdam Krimpen a/d IJ Nederlek Capelle a/d IJ Ouderkerk Bergambacht Liesveld Vlist Gouda

Kwaliteitswaterschappen
Oostflakkee

Delfland Rijnland Schieland De Stichtse Rijnlanden ZHEW

Kwaliteitswaterschappen in het kamergebied

In 2003 zijn de zuiveringstarieven per vervuilingseenheid in twee zuiverende waterschappen gelijk gebleven en in de overige gestegen met 4 tot ruim 6%. De stijging van 6 vond plaats in het % Hoogheemraadschap van Delfland.

Verontreinigingsheffing
Waterschap / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (District Woerden) Delfland Schieland Rijnland Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden Gemiddelde verontreinigingsheffing Tarief verontreinigingsheffing per VE 2003 2002 Stijging € 52,20 € 56,64 € 49,08 € 40,00 € 46,56 € 48,90 € € € € € € 52,20 53,40 47,19 40,00 44,28 47,41 0,00% 6,07% 4,01% 0,00% 5,15% 3,13%

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 16

§ 2.3 Energie
In het gebied van de Rotterdamse kamer van koophandel zijn vijf energiebedrijven werkzaam. Dit zijn de N.V. ENECO, de NV ENECO Midden-Holland (het voormalig Energiebedrijf Midden-Holland N.V. (EMH)), de N.V. NUON Zuid-Holland en het Openbaar Nutsbedrijf Schiedam (ONS). De energiebedrijven leveren zowel gas als elektriciteit. De verzorgingsgebieden van de genoemde energiebedrijven, voor zover die in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam zijn gelegen, staan in onderstaande kaart weergegeven.

§ 2.3.1 Elektriciteit
Voor de levering van elektriciteit wordt een tarief gehanteerd, dat bestaat uit een vast jaartarief (vastrecht) en een kilowattuur-(kWh)prijs. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikertarieven en grootverbruikertarieven. In de vergelijking worden de grootverbruikertarieven buiten beschouwing gelaten.

Waddinxveen

Reeuwijk

Zevenhuizen-Moerkapelle Moordrecht Bergschenhoek Nieuwerkerk a/d IJ

Gouda

Vlist

Maassluis Rozenburg Westvoorne Brielle Vlaardingen

Schiedam

Capelle a/d IJ Rotterdam Krimpen a/d IJ

Ouderkerk

Bergambacht

Schoonhoven

Liesveld
Nederlek

Nieuw-Lekkerland Ridderkerk Alblasserdam Graafstroom

Hellevoetsluis Goedereede Bernisse Spijkenisse

Albrandswaard

Barendrecht H-I-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam

Oud-Beijerland

Binnenmaas Dordrecht

Korendijk Dirksland Middelharnis Cromstrijen Strijen

's-Gravendeel

Oostflakkee

Energiebedrijven
ENECO ENECO Delfland ENECO Midden-Holland NUON Zuid-Holland ONS Energie

Energiebedrijven in het kamergebied

Bij de kleinverbruikertarieven worden het enkeltarief en het dubbeltarief onderscheiden. Bij het enkeltarief geldt voor alle elektriciteitsafname, ongeacht het tijdstip van afname, een vaste kWh-prijs. Bij het dubbeltarief geldt voor afname tijdens de nachturen en gedurende het weekend een lagere kWh-prijs dan voor de afname tijdens de doordeweekse daguren.

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 17

Elektriciteit; enkeltarief
(exclusief 19% BTW; exclusief energiebelasting)
Energiebedrijf ENECO ENECO Delfland ENECO Midden-Holland NUON Zuid-Holland (ex-EWR) ONS Energie Gemiddeld 2003 Vastrecht € € € € € € 48,77 56,45 56,69 61,01 52,92 55,17 kWh-prijs € € € € € € 2002 Vastrecht 53,34 59,90 60,50 54,84 29,63 51,64 kWh-prijs € 0,0842 € 0,0875 € 0,0754 € 0,0803 € 0,0976 € 0,0850 Stijging Vastrecht -8,57% -5,76% -6,30% 11,25% 78,60% 6,83% kWh-prijs -12,23% 10,29% 2,79% -9,46% -4,20% -2,56%

0,0739 € 0,0965 € 0,0775 € 0,0727 € 0,0935 € 0,0828 €

De vastrechttarieven (enkeltarief) voor elektriciteit van alle energiebedrijven verschillen niet extreem veel meer. Het vastrechttarief van ONS Energie dat in 2002 met € 29,63 aanmerkelijk lager lag dan de overige tarieven is dit jaar verhoogd tot een niveau dat meer met de overigen in overeenstemming is. Ten opzichte van vorig jaar vertoont zich een gemêleerd beeld: Bij NUON en ONS Energie stijgen de vastrechttarieven en dalen de kWh-prijzen, bij ENECO Delfland en ENECO Midden-Holland dalen de vastrechttarieven en stijgen de KWh-prijzen en in het resterende ENECO-gebied dalen zowel het vastrechttarief als de kWh-prijs. Dubbeltarief Ook het vastrecht-dubbeltarief voor elektriciteit verandert aanmerkelijk ten opzichte van vorig jaar, met dalingen van ruim 64% tot stijgingen met ruim 47%. De vastrechtbedragen bevinden zich nu meer op één lijn, met als uitschieter NUON Zuid-Holland, met € 84,30. Bij de normaaltarief kWh-prijzen is de bandbreedte, waarbinnen zij zich bevinden, ongeveer gelijk gebleven. De prijzen variëren nu tussen 8,23 en 9,76 eurocent, tegen 8,42 en 10,11 eurocent vorig jaar. De prijsveranderingen bij de verschillende energiebedrijven variëren van een daling van bijna 5% tot een stijging met ruim 10%. De gemiddelde stijging bedraagt bijna 1¼%. De laagtarief kWh-prijzen dalen bijna alle met ruim 1¾ tot bijna 10½%, met als uitzondering het tarief van NUON Zuid-Holland, dat met 0,25% stijgt. Elektriciteit; dubbeltarief (exclusief 19% BTW; exclusief energiebelasting)
2003 Vastrecht Energiebedrijf € 58,49 56,45 55,69 84,30 64,22 63,83 kWhprijs (normaal) € 0,0823 0,0965 0,0907 0,0976 0,0961 0,0926 kWhprijs (laag) € 0,0390 0,0446 0,0464 0,0400 0,0521 0,0444 Vastrecht 2002 kWhkWh- Vastrecht prijs prijs (nor(laag) maal) € € 0,0842 0,0427 -16,42% 0,0875 0,0881 0,0967 0,1011 0,0915 0,0454 -64,88% 0,0489 -22,65% 0,0399 0,0582 9,42% 47,12% Stijging kWhprijs (normaal) -2,26% 10,29% 2,95% 0,93% kWhprijs (laag)

ENECO ENECO Delfland ENECO Midden-Holland NUON Zuid-Holland (ex-EWR) ONS Energie Gemiddeld

€ 69,98 160,74 72,00 77,04 43,65 84,68

-8,67% -1,76% -5,11% 0,25%

-4,95% -10,48% 1,22% -5,53%

0,0470 -24,62%

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 18

Over de levering van gas en elektriciteit is een regulerende energiebelasting verschuldigd. Deze tarieven zijn ten opzichte van vorig jaar in geringe mate gestegen.

Regulerende energiebelasting voor elektriciteit Excl. 19 % BTW Tarief in eurocent/kWh Tarief in eurocent/kWh Zone 2003 2002 0 - 800 kWh 0,000 0,000 800 - 10.000 kWh 6,390 6,010 10.000 - 50.000 kWh 2,070 2,000 50.000 - 1.000.000 kWh 0,630 0,610 Als gevolg van het opheffen van de belastingvrije voeten (800 m3 en 800 kWh) wordt met ingang van 2003 op de elektriciteitsrekening jaarlijks € 141,58 (excl. BTW) korting gegeven.

§ 2.3.2 Gas
Voor de levering van gas wordt een tarief gehanteerd, dat bestaat uit een vastrecht en een m3 -prijs. Bij alle tarieven vinden substantiële stijgingen plaats. De vastrechttarieven van bijna alle energie bedrijven stijgen met percentages die variëren tussen bijna 65 en ruim 85%. Alleen het vastrechttarief voor gas in het gebied van ONS Energie stijgt met “slechts” 19% en is ook in absolute zin het laagste. Bij alle energiebedrijven gaan de m3-prijzen met ruim 20 tot bijna 30% omhoog.

Gas (exclusief 19 % BTW; exclusief energiebelasting)
2003 Energiebedrijf ENECO ENECO Delfland ENECO Midden-Holland NUON Zuid-Holland (ex-EWR) ONS Energie Gemiddeld Vastrecht € 106,54 € 76,04 m -prijs € 0,29716 € 0,31401 € 0,30958 € 0,30880 € 0,28136 € 0,30218
3

2002 Vastrecht € 59,05 € 46,34 € 60,10 € 44,90 € 61,26 € 54,33 m -prijs € 0,23300 € 0,24200 € 0,24300 € 0,24500 € 0,23400 € 0,23940
3

Stijging Vastrecht 80,42 % 64,09 % 85,52 % 79,84 % 19,00 % 64,82 % m3-prijs 27,54 % 29,76 % 27,40 % 26,04 % 20,24 % 26,22 %

€ 111,50 € € € 80,75 72,90 89,55

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 19

De Regulerende energiebelasting (REB) op gas stijgt in 2003 in geringe mate. Bij een verbruik tot 800 m3 is, evenals in 2002, geen energiebelasting verschuldigd. Regulerende energiebelasting voor gas (BTW: 19 %) Tarief in eurocent/m3 excl. BTW 2003 2002 0,000 12,850
3

Zone 0 - 800 m3 800 - 5.000 m3 5.000 - 170.000 m

0,000 12,400 5,790

6,000

170.000 - 1.000.000 m3 1,110 1,070 Aardgasgebruik voor warmtekrachtkoppeling wordt niet belast, evenals het aardgasgebruik in de glastuinbouw. Als gevolg van het opheffen van de belastingvrije voeten (800 m3 en 800 kWh) wordt met ingang van 2003 jaarlijks op de elektriciteitsrekening € 141,58 (excl. BTW) korting gegeven.

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 20

Hoofdstuk 3. Lokale Lasten voor Standaardbedrijven
Het is mogelijk om op basis van de monitor een berekening te maken van de lokale lasten voor verschillende typen bedrijven. Daartoe zijn profielen gemaakt van zogenaamde standaardbedrijven (bijlage 2). Hierin staan de veronderstelde WOZ-waarden alsmede een gebruikerstypering voor wat betreft water- en energiegebruik. Omdat het te ver voert in dit rapport de ontwikkeling van de lokale lasten voor alle standaardbedrijven te beschrijven wordt hieronder een beeld gegeven van de totale lokale lasten voor een “gemiddeld bedrijf”. Deze lasten zijn een berekening van het gemiddelde van de lokale lasten van de 16 onderscheiden standaardbedrijven. In bijlage 3 zijn deze gemiddelde lokale lasten per standaardbedrijf in de gemeenten in het kamergebied en de gemiddelde lasten voor het “gemiddeld” bedrijf in het kamergebied, de provincie Zuid-Holland en Nederland weergegeven. In het kamergebied Rotterdam is, evenals vorig jaar, de gemeente Nederlek de duurste gemeente voor een “gemiddeld bedrijf” (€ 42.729). De minst dure gemeente in 2003 is Westvoorne (€ 34.839), in 2002 was dat eveneens Westvoorne.

Waddinxveen € 38.754 Zevenhuizen-Moerkapelle € 39.040 Moordrecht Bergschenhoek € 38.683 € 39.892 Nieuwerkerk a/d IJ € 38.565 Maassluis € 38.193 Rozenburg € 36.745 Schiedam Vlaardingen € 41.869 € 41.849 Capelle a/d IJ Rotterdam € 41.042 Ouderkerk € 39.029 € 38.992 Krimpen a/d IJ Nederlek € 41.866 € 42.729 Nieuw-Lekkerland € 39.083 Ridderkerk Alblasserdam € 39.594 € 40.075 H-I-Ambacht € 41.532 Zwijndrecht Oud-Beijerland € 39.355 Korendijk Dirksland € 37.880 Middelharnis € 36.235 € 35.906 Cromstrijen € 38.015 Strijen € 36.468 Binnenmaas € 37.532 's-Gravendeel € 39.811 € 39.829 Dordrecht € 41.126 Papendrecht € 37.640 Gouda € 41.363

Reeuwijk € 38.525

Vlist € 39.153 Schoonhoven Bergambacht € 39.536 € 40.129 Liesveld € 37.165

Westvoorne € 34.839

Brielle € 37.693

Hellevoetsluis € 37.853 Goedereede € 35.359 Bernisse € 37.338 Spijkenisse € 38.781

Albrandswaard € 39.595

Barendrecht € 40.704

Graafstroom € 38.629 Sliedrecht € 38.716 Hardinxveld-Giessendam € 37.272

Oostflakkee € 36.729

Totale lasten voor het "gemiddeld" bedrijf
< € 35.000 € 35.000 tot € 37.000 € 37.000 tot € 39.000 € 39.000 tot € 41.000 > € 41.000

Totale Lokale Lasten in 2003 voor een ´Gemiddeld Bedrijf´ in het kamergebied, in euro’s

Wanneer gekeken wordt naar de lasten van een ‘gemiddeld bedrijf’ (het gemiddelde van de lasten van de standaardbedrijven) in het kamergebied, Zuid-Holland en Nederland, dan blijkt dat deze lasten in het kamergebied Rotterdam (€ 39.991) minder hoog liggen dan die in Zuid-Holland (€ 40.100), maar hoger dan die in geheel Nederland (€ 39.531). Het kamergebied kent in 2003 een gemiddelde stijging van de lasten met 10,11% ten opzichte van 2002. Dit is hoger dan de toename in Zuid-Holland (9,66%) maar lager dan die in geheel Nederland (10,51%).

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 21

BIJLAGEN

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 22

BIJLAGE 1. Grondslagen Lokale Lasten

Lokale Lasten Algemene Gemeentelijke Lasten OZB Algemene Waterschapslasten verontreinigingrechten waterschapsomslagen Verbruikskosten gas

Grondslagen Tarief per € 2.268 waarde onroerende zaken Tarief per vervuilingeenheid (VE) Omslagheffing “gebouwd” Tarief per € 2.268 waarde onroerende zaken Vastrecht Tarief per verbruikseenheid (tarieven excl. BTW en energiebelasting) Vastrecht Tarief per verbruikseenheid (tarieven exclusief BTW en ecotax) Vastrecht enkelgebruik Tarief per verbruikseenheid enkelgebruik (kWh) Vastrecht dubbelgebruik Tarief per verbruikseenheid dubbelgebruik normaal (kWh) Tarief per verbruikseenheid dubbelgebruik laag (kWh) (tarieven exclusie f BTW en energiebelasting

water elektriciteit

Specifieke Gemeentelijke Lasten Rioolbelasting Precario- & reclamebelasting (Water)toeristenbelasting Bouwleges

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 23

BIJLAGE 2. Standaardbedrijven Algemeen
Met inachtneming van de voor vermelde tarieven is berekend wat de jaarlijkse lasten in 2003 zouden zijn voor een aantal standaardbedrijven en welke stijging deze lasten vertonen ten opzichte van 2002. De gegevens waarop deze tarieven zijn gebaseerd, zijn vermeld in de hierna volgende tabel. Deze kostenberekening kent een aantal beperkingen: Voor de afvalverwijdering zijn geen kosten opgenomen. De redenen hiervoor zijn: - Deze afvalverwijdering is bij bedrijven volledig geprivatiseerd. - Een aantal gemeenten wenst (uit concurrentieoverwegingen) hun tarieven voor de afvalverwijdering bij bedrijven niet bekend te maken. - De parameters die de gemeenten voor de vaststelling van dit tarief gebruiken zijn zo divers, dat de berekening van deze kosten in de overzichten zeer bewerkelijk, zo niet onmogelijk is. - Ook de rioolrechten worden vastgesteld op basis van een grote verscheidenheid van parameters. Derhalve is bij de berekening daarvan uitgegaan van het veel gebruikte systeem dat het recht wordt vastgesteld aan de hand van het waterverbruik. Hiertoe is dit waterverbruik omgezet naar negen klassen. De heffingen van de gemeenten die deze methodiek niet gebruiken zijn hiernaar omgezet. - Bij de berekening van de elektriciteitstarieven is uitgegaan van de tarieven voor kleinverbruikers. De grote standaardbedrijven zullen in het algemeen in aanmerking kunnen komen voor grootverbruikerstarieven, wat lagere kosten met zich zal brengen. - Een aantal gemeenten is gelegen in meerdere waterschappen. In die gevallen wordt bij de berekening uitgegaan van het hoogste waterschapstarief dat in de desbetreffende gemeente voorkomt. Aangezien dit jaar een aantal parameters zijn aangepast, komen de berekeningen van de in deze uitgave opgenomen kosten voor het jaar 2002 uit op andere bedragen dan die, welke zijn opgenomen in de vorige uitgave. Profie len standaardbedrijven
Nr Bedrijfstype WOZwaarde x € 1.000 Kleine zelfstandige / 1 klein winkelbedrijf 2 Middelgroot winkelbedrijf 3 Supermarkt 4 Klein kantoor 5 Middelgroot kantoor 6 Groot kantoor 7 Café 8 Hotel 9 Bakkersbedrijf 10 Garagebedrijf 11 Transportbedrijf 12 Bouwbedrijf 13 Klein industrieel bedrijf 14 Klein metaalbedrijf 15 Middelgroot metaalbedrijf 16 Groot metaalbedrijf 204 454 1.180 427 1.134 5.241 590 1.634 499 272 386 1.044 1.747 340 658 9.529 Afvalwater VE 3 3 10 7 11 40 60 40 60 26 7 3 10 10 50 800 Gas m3 1.250 2.500 10.000 10.000 20.000 30.000 13.500 30.000 100.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 60.000 180.000 Water m3 100 100 400 400 200 2.100 2.500 6.000 2.100 300 400 200 400 500 6.000 30.000 enkel kWh 25.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Elektra dubbelnormaal kWh 0 0 70.000 35.000 70.000 140.000 20.000 50.000 50.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 150.000 200.000 dubbellaag kWh 0 0 10.000 5.000 10.000 20.000 20.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 30.000 30.000 50.000 100.000

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 24

BIJLAGE 3. Totale lokale lasten 2003 voor standaardbedrijven, Kamergebied en Nederland Totale lokale lasten voor het gemiddeld standaardbedrijf
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nederlek Vlaardingen Krimpen a/d IJ Schiedam Hendrik-Ido-Ambacht Gouda Dordrecht Rotterdam Barendrecht Schoonhoven Alblasserdam Moordrecht Voormalig Heerjansdam Zwijndrecht 's-Gravendeel Albrandswaard Ridderkerk Bergambacht Oud-Beijerland Vlist Nieuw-Lekkerland Zevenhuizen-Moerkapelle Ouderkerk Capelle a/d IJ Spijkenisse Waddinxveen Sliedrecht Bergschenhoek Graafstroom Nieuwerkerk a/d IJ Reeuwijk Maassluis Cromstrijen Dirksland Hellevoetsluis Brielle Papendrecht Binnenmaas Bernisse Hardinxveld-Giessendam Liesveld Rozenburg Oostflakkee Strijen Middelharnis Korendijk Goedereede Westvoorne Gemiddelde KvK Rotterdam Gemiddelde Zuid-Holland Gemiddelde Nederlan € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 42.729 41.869 41.866 41.849 41.532 41.363 41.126 41.042 40.704 40.129 40.075 39.892 39.829 39.829 39.811 39.595 39.594 39.536 39.355 39.153 39.083 39.040 39.029 38.992 38.781 38.754 38.716 38.683 38.629 38.565 38.525 38.193 38.015 37.880 37.853 37.693 37.640 37.532 37.338 37.272 37.165 36.745 36.729 36.468 36.235 35.906 35.359 34.839 39.991 40.100 39.531 2002 Nederlek Schiedam Krimpen a/d IJ Vlaardingen Hendrik-Ido-Ambacht Gouda Rotterdam Dordrecht Alblasserdam Barendrecht Schoonhoven Moordrecht Zwijndrecht Ouderkerk Zevenhuizen-Moerkapelle Ridderkerk Albrandswaard Oud-Beijerland Nieuw-Lekkerland 's-Gravendeel Capelle a/d IJ Nieuwerkerk a/d IJ Waddinxveen Reeuwijk Bergambacht Vlist Graafstroom Spijkenisse Maassluis Dirksland Bergschenhoek Hellevoetsluis Hardinxveld-Giessendam Sliedrecht Papendrecht Brielle Cromstrijen Liesveld Binnenmaas Bernisse Oostflakkee Middelharnis Strijen Rozenburg Goedereede Korendijk Voormalig Heerjansdam Westvoorne Gemiddelde KvK Rotterdam Gemiddelde Zuid-Holland Gemiddelde Nederland € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 38.847 38.732 38.250 38.191 38.019 38.002 37.298 37.293 36.845 36.687 36.568 36.373 36.166 35.937 35.934 35.700 35.647 35.499 35.390 35.354 35.290 35.262 35.215 35.173 35.146 35.131 35.108 35.084 34.651 34.599 34.361 34.264 34.262 34.233 34.193 34.116 34.108 33.775 33.754 33.737 33.561 33.117 32.840 32.764 32.516 32.119 31.876 31.263 36.320 36.566 35.770 Stijging Voormalig Heerjansdam Sliedrecht 's-Gravendeel Bergschenhoek Bergambacht Rozenburg Korendijk Cromstrijen Vlist Westvoorne Binnenmaas Albrandswaard Strijen Barendrecht Ridderkerk Oud-Beijerland Bernisse Spijkenisse Capelle a/d IJ Brielle Hellevoetsluis Nieuw-Lekkerland Dordrecht Maassluis Zwijndrecht Papendrecht Waddinxveen Rotterdam Liesveld Graafstroom Nederlek Schoonhoven Moordrecht Vlaardingen Reeuwijk Dirksland Krimpen a/d IJ Oostflakkee Middelharnis Nieuwerkerk a/d IJ Hendrik-Ido-Ambacht Gouda Hardinxveld-Giessendam Alblasserdam Goedereede Zevenhuizen-Moerkapelle Ouderkerk Schiedam Stijging van het gemiddeld Stijging van het gemiddelde Stijging van het gemiddelde 24,95% 13,10% 12,61% 12,58% 12,49% 12,15% 11,79% 11,45% 11,45% 11,44% 11,19% 11,08% 11,05% 10,95% 10,91% 10,86% 10,67% 10,54% 10,49% 10,48% 10,47% 10,44% 10,28% 10,22% 10,13% 10,08% 10,05% 10,04% 10,04% 10,03% 9,99% 9,74% 9,67% 9,63% 9,53% 9,48% 9,45% 9,44% 9,42% 9,37% 9,24% 8,84% 8,79% 8,77% 8,74% 8,64% 8,60% 8,05% 10,11% 9,66% 10,51%

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 25

Totale lokale lasten voor het “gemiddeld” standaardbedrijf

Omschrijving
Kleine zelfstandige/ Klein winkelpand Middelgroot winkelpand Supermarkt Klein kantoor Middelgroot kantoor Groot kantoor Café Hotel Bakkersbedrijf Garagebedrijf Transportbedrijf Bouwbedrijf Klein industrieel bedrijf Klein metaalbedrijf Middelgroot metaalbedrijf Groot metaalbedrijf “Gemiddeld” bedrijf € € € € € € € € € € € €

Standaardbedrijven Kamergebied Zuid-Holland Rotterdam 2003 2002 2003 2002
4.832 8.892 18.459 11.402 21.612 54.423 61.758 36.801 52.481 20.401 20.127 20.823 € € € € € € € € € € € € 4.792 8.896 17.463 10.538 19.986 50.949 52.215 33.756 45.488 18.616 18.342 19.235 € € € € € € € € € € € € 4.763 8.792 18.379 11.394 21.548 53.725 62.009 37.020 52.814 20.575 20.273 20.780 € € € € € € € € € € € € 4.702 8.738 17.337 10.529 19.872 50.229 52.701 34.262 45.913 18.747 18.449 19.142 € € € € € € € € € € € €

Nederland 2003
4.601 8.492 18.063 11.317 21.302 51.403 62.084 36.135 53.061 20.840 20.471 20.588 € € € € € € € € € € € €

2002
4.404 8.162 16.816 10.348 19.428 47.712 52.854 33.211 45.953 18.769 18.417 18.748

€ 25.527 € 19.342 € 52.662 € 210.313 € 39.991

€ 23.793 € 17.949 € 47.998 € 191.112 € 36.320

€ 25.317 € 19.513 € 53.529 € 211.166 € 40.100

€ 23.528 € 18.072 € 49.043 € 193.796 € 36.566

€ 24.750 € 19.746 € 53.845 € 205.792 € 39.531

€ 22.711 € 17.975 € 48.834 € 187.976 € 35.770

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 26

BIJLAGE 4. Onroerendezaakbelasting niet-woningen 2002 & 2003:
- Tarieven in euro’s per € 2.268 WOZ-waarde

Onroerendezaakbelasting niet-woningen (eigenaars - + gebruikersdeel)
2003
Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Bergambacht Bergschenhoek Bernisse Binnenmaas Brielle Capelle a/d IJssel Cromstrijen Dirksland Dordrecht Goedereede Gouda Graafstroom 's-Gravendeel Hardinxveld-Giessendam Voormalig Heerjansdam Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Korendijk Krimpen a/d IJssel Liesveld Maassluis Middelharnis Moordrecht Nederlek Nieuwerkerk a/d IJssel Nieuw-Lekkerland Oostflakkee Oud-Beijerland Ouderkerk Papendrecht Reeuwijk Ridderkerk Rotterdam Rozenburg Schiedam Schoonhoven Sliedrecht Spijkenisse Strijen Vlaardingen Vlist Waddinxveen Westvoorne Zevenhuizen-Moerkapelle Zwijndrecht Gemiddelde KvK Rotterdamgebied Provincie: Zuid-Holland Nederland Gebruiker Eigenaar € / € 2.268 € / € 2.268 € 4,24 € 5,29 € 3,61 € 4,51 € 3,63 € 4,52 € 3,28 € 4,08 € 2,44 € 3,05 € 3,24 € 4,05 € 3,30 € 4,13 € 2,31 € 2,87 € 3,71 € 4,63 € 3,64 € 4,54 € 2,16 € 2,70 € 3,94 € 4,65 € 1,70 € 2,11 € 3,66 € 4,57 € 3,15 € 3,93 € 3,98 € 4,97 € 2,04 € 2,55 € 2,82 € 3,51 € 3,62 € 4,52 € 4,95 € 6,18 € 2,32 € 2,90 € 4,85 € 6,06 € 2,52 € 3,14 € 3,07 € 3,83 € 1,93 € 2,40 € 3,62 € 4,52 € 3,60 € 4,50 € 2,69 € 3,36 € 3,80 € 4,75 € 2,73 € 3,41 € 4,52 € 5,64 € 3,81 € 4,76 € 3,01 € 3,74 € 3,13 € 3,88 € 3,20 € 3,98 € 5,53 € 6,91 € 2,59 € 3,23 € 4,62 € 5,76 € 3,47 € 4,33 € 2,68 € 3,34 € 4,12 € 5,14 € 2,63 € 3,28 € 4,98 € 6,22 € 3,08 € 3,85 € 2,82 € 3,52 € 1,54 € 1,91 € 3,14 € 3,92 € 4,04 € 5,05 € 4,22 € 3,96 € 3,38 € 5,25 € 4,87 € 4,20 Totaal Gebruiker € / € 2.268 € / € 2.268 € 9,53 € 4,12 € 8,12 € 3,29 € 8,15 € 3,33 € 7,36 € 2,65 € 5,49 € 2,22 € 7,29 € 3,12 € 7,43 € 3,06 € 5,18 € 2,23 € 8,34 € 3,52 € 8,18 € 3,31 € 4,86 € 2,10 € 8,59 € 3,82 € 3,81 € 1,64 € 8,23 € 3,66 € 7,08 € 2,89 € 8,95 € 3,46 € 4,59 € 2,04 € 6,32 € 1,85 € 8,14 € 3,50 €11,13 € 4,56 € 5,22 € 2,07 €10,91 € 4,58 € 5,66 € 2,29 € 6,90 € 2,91 € 4,33 € 1,88 € 8,14 € 3,52 € 8,10 € 3,22 € 6,05 € 2,69 € 8,55 € 3,39 € 6,14 € 2,64 €10,16 € 4,22 € 8,57 € 3,66 € 6,75 € 2,74 € 7,01 € 2,98 € 7,18 € 3,08 €12,44 € 5,24 € 5,82 € 2,25 €10,38 € 4,48 € 7,80 € 3,36 € 6,02 € 2,59 € 9,26 € 3,94 € 5,91 € 2,48 €11,20 € 4,83 € 6,93 € 2,68 € 6,34 € 2,70 € 3,45 € 1,43 € 7,06 € 2,95 € 9,09 € 3,61 € 9,56 € 8,83 € 7,58 € 4,00 € 3,75 € 3,19

2002
Eigenaar € / € 2.268 € 5,14 € 4,11 € 4,15 € 3,30 € 2,77 € 3,90 € 3,82 € 2,78 € 4,40 € 4,13 € 2,62 € 4,51 € 2,04 € 4,57 € 3,61 € 4,32 € 2,55 € 2,30 € 4,37 € 5,70 € 2,58 € 5,72 € 2,85 € 3,63 € 2,34 € 4,40 € 4,02 € 3,36 € 4,23 € 3,30 € 5,27 € 4,56 € 3,40 € 3,70 € 3,84 € 6,54 € 2,80 € 5,59 € 4,20 € 3,23 € 4,92 € 3,09 € 6,03 € 3,35 € 3,37 € 1,78 € 3,68 € 4,51 € 4,97 € 4,61 € 3,96 Totaal € / € 2.268 € 9,26 € 7,40 € 7,48 € 5,95 € 4,99 € 7,02 € 6,88 € 5,01 € 7,92 € 7,44 € 4,72 € 8,33 € 3,68 € 8,23 € 6,50 € 7,78 € 4,59 € 4,15 € 7,87 €10,26 € 4,65 €10,30 € 5,14 € 6,54 € 4,22 € 7,92 € 7,24 € 6,05 € 7,62 € 5,94 € 9,49 € 8,22 € 6,14 € 6,68 € 6,92 €11,78 € 5,05 €10,07 € 7,56 € 5,82 € 8,86 € 5,57 €10,86 € 6,03 € 6,07 € 3,21 € 6,63 € 8,13 € 9,08 € 8,36 € 7,15 Stijging 2,92% 9,73% 8,96% 23,70% 10,02% 3,85% 7,99% 3,39% 5,30% 9,95% 2,97% 3,12% 3,53% 0,00% 8,92% 15,04% 0,00% 52,40% 3,43% 8,48% 12,26% 5,92% 10,12% 5,50% 2,61% 2,78% 11,88% 0,00% 12,20% 3,37% 7,06% 4,26% 9,93% 4,94% 3,76% 5,60% 15,25% 3,08% 3,17% 3,44% 4,51% 6,10% 3,13% 14,93% 4,45% 7,48% 6,49% 11,81% 5,29% 5,62% 6,01%

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A 27

BIJLAGE 5. Rioolbelasting Rioolbelasting
Gemeente categorie Alblasserdam Albrandswaard 2003 heffing gebruiker € 0,12 per m3 € 110,27 € 0,79 per m3 € 0,73 per m3 € 0,69 per m3 € 0,62 per m3 € 0,96 per m3 € 216,00 € 54,00 per standplaats/ dienstgebouw etc € 156,84 € 175,50 € 48,00 € 112 € 224,00 € 293,00 € 512,00 € 1.236,000 € 12.361,00 € 177,00 € 177,00 + € 63,00 per volle 100 m3 boven 400 m3 € 0,00 € 66,00 € 66,00 + € 66,00 per volle 250 m3 boven 250 m3 € 77,25 € 30,90 € 92,70 € 231,75 € 463,50 € 1.081,50 € 2.317,50 categorie eigenaar € 165,00 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 83,40 € 82,00 € 82,00 € 75,00 € 42,60 € 85,20 € 85,20 € 85,20 € 85,20 € 85,20 € 85,20 2002 heffing gebruiker € 0,10 per m3 € 102,10 € 0,73 per m3 € 0,68 per m3 € 0,64 per m3 € 0,57 per m3 € 0,88 per m3 € 204,06 € 51,01 per standplaats/ dienstgebouw etc € 152,28 € 158,00 € 45,00 € 105,00 € 210,00 € 275,00 € 480,00 € 11.585,00 € 171,96 € 171,96 + € 61,00 per volle 100 m3 boven 400 m3 € 0,00 € 60,00 € 60,00 + € 60,00 per volle 250 m3 boven 250 m3 € 68,07 € 27,23 € 81,68 € 204,20 € 408,40 € 952,94 € 2.042,01 eigenaar € 156,55 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 78,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 40,84 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68 € 81,68

<= 500 m3 501 - 1.500 m3 1.501 - 2.500 m3 2.501 - 5.000 m3 < 5.000 m3

< 500 m3 501 - 1.500 m3 1.501 - 2.500 m3 2.501 - 5.000 m3 < 5.000 m3

Barendrecht Bergambacht camping, bungalowpark Bergschenhoek Bernisse Binnenmaas

camping, bungalowpark

Brielle

woning bedr<10 pers. bedr 10-19 pers bedr>19 pers discotheek suikerfabriek zuivelfabriek <= 400 m3 > 400 m3 < 25 m3 25 - 250 m3 > 250 m3 woning bedr 1 pers. bedr 2-4 pers. bedr 5-9 pers. bedr 10-19 pers. bedr 20-49 pers. bedr 50-99 pers.

woning bedr<10 pers. bedr 10-19 pers bedr>19 pers discotheek zuivelfabriek <= 400 m3 > 400 m3 < 25 m3 25 - 250 m3 > 250 m3 woning bedr 1 pers. bedr 2-4 pers. bedr 5-9 pers. bedr 10-19 pers. bedr 20-49 pers. bedr 50-99 pers.

Capelle a/d IJssel

Cromstrijen

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

28

Rioolbelasting
Gemeente categorie Cromstrijen vervolg Dirksland Dordrecht bedr >99 pers. woning < 50,4 m3 woning > 50,4 m3 bedrijf =< 50 m3 bedrijf < 51-150 m3 bedrijf > 150 m3 < 100 m3 100-300 m3 300-500 m3 500-1.000 m3 > 1.000 m3 <300 m3 300-2.500 m3 2.500-10.000 m3 >10.000 m3 Graafstroom 's-Gravendeel 2003 heffing gebruiker categorie eigenaar € 85,20 € 190,10 € 55,21 € 55,21 € 55,21 € 55,21 € 55,21 bedr >99 pers. woning < 50,4 m3 woning > 50,4 m3 bedrijf < 50 m3 bedrijf < 51-150 m3 bedrijf > 150 m3 < 100 m3 100-300 m3 300-500 m3 500-1.000 m3 > 1.000 m3 <300 m3 300-2.500 m3 2.500-10.000 m3 >10.000 m3 2002 eigenaar € 4.084,02 € 81,68 € 303,50 per volle 500 m3 € 176,50 € 0,00 € 51,12 € 66,00 € 51,12 € 0,00 € 51,12 € 66,00 € 51,12 € 66,00 + € 40,27 per volle 50 m3 boven € 51,12 150 m3 € 0,00 € 93,00 € 47,00 € 93,00 € 94,00 € 93,00 € 188,00 € 93,00 € 188,00 + € 94,00 per volle 500 m3 boven € 93,00 500 m3 € 72,00 € 44,00 € 72,00 + € 0,81 per m3 boven 300 m3 € 44,00 € 1.854 + € 0,54 per m3 boven 2.500 m3 € 5.904,00 + € 0,27 per m3 boven 10.000 m3 € 0,17 per m3 € 130,69 € 130,69 € 252,30 € 439,71 € 627,12 € 1.255,16 € 3.142,43 € 91,20 € 182,40 € 182,40 + € 182,40 per 1.000 m3 of deel daarvan € 20,42 € 0,37 per m3 € 44,00 € 44,00 € 157,00 € 35,85 € 57,00 heffing gebruiker

Goedereede

Gouda

woning bedrijf < 100 m3 bedrijf 100-250 m3 bedrijf 250-500 m3 bedrijf 500-1.000 m3 bedrijf 1.000-2.500 m3

€ 4.635,00 € 326,30 per volle 500 m3 € 0,00 € 71,28 € 0,00 € 71,28 € 71,28 + € 43,49 per volle 50 m3 boven 150 m3 € 0,00 € 96,00 € 47,00 € 96,00 € 94,00 € 96,00 € 188,00 € 96,00 € 188,00 + € 94,00 per volle € 96,00 500 m3 boven 500 m3 € 78,60 € 48,00 € 78,60 + € 0,87 per m3 boven € 48,00 300 m3 € 1.992,60 + € 0,58 per m3 boven € 48,00 2.500 m3 € 6.342,60 + € 0,29 per m3 boven € 48,00 10.000 m3 € 0,19 per m3 € 184,25 € 143,76 € 143,76 € 277,53 € 483,68 € 689,83 € 1.380,68 € 3.456,67 € 91,20 € 182,40 € 182,40 + € 182,40 per 1.000 m3 of deel daarvan € 25,40 € 0,40 per m3 € 35,85 € 57,00

woning bedrijf < 100 m3 bedrijf 100-250 m3 bedrijf 250-500 m3 bedrijf 500-1.000 m3 bedrijf 1.000-2.500 m3 bedrijf >2.500 m3 < 500 m3 500-1.000 m3 < 1.000 m3

bedrijf >2.500 m3 Hardinxveld-Giessendam < 500 m3 500-1.000 m3 < 1.000 m3 Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

29

Rioolbelasting
Gemeente categorie Korendijk Krimpen a/d IJssel Liesveld Maassluis woningen+bedr horeca 2003 heffing gebruiker € 138,36 € 345,96 € 39,88 per 100 m3 of deel daarvan € 0,00 € 0,2713 per volle m3 boven 1.000 m3 € 2.441,70 + € 0,0751 per m3 boven 10.000 m3 € 9.200,70 + € 0,0093 per m3 boven 100.000 m3 € 137,35 per volle 500 m3 afvalwater categorie eigenaar € 75,69 woningen+bedr horeca 2002 heffing gebruiker € 129,36 € 323,09 € 29,96 per 100 m3 of deel daarvan € 0,00 € 0,2713 per volle m3 boven 1.000 m3 € 2.441,70 + € 0,0751 per m3 boven 10.000 m3 € 9.200,70 + € 0,0093 per m3 boven 100.000 m3 € 134,00 per volle 500 m3 afvalwater € 134,00 per volle 500 m3 afvalwater eigenaar € 55,69 € 240,00 € 87,31 € 87,31 € 87,31 € 87,31 € 129,30

< 1.000 m3 1.000-10.000 m3 10.000-100.000 m3 100.000-1.000.000 m3

€ 255,00 € 87,31 < 1.000 m3 € 87,31 1.000-10.000 m3 € 87,31 € 87,31 € 131,60 camping 10.000-100.000 m3 100.000-1.000.000 m3

Middelharnis

Moordrecht Nederlek Nieuw-Lekkerland Nieuwerkerk a/d IJssel Oostflakkee Oud-Beijerland Ouderkerk Papendrecht Reeuwijk

Ridderkerk

<=600 m3 601-3.000 m3 >3.000 m3 <=400 m3 400-1.000 m3 1.001-3.000 m3 3.001-6.000 m3 6.001-10.000 m3

€ 1,32 per volle m3 € 237,60 € 213,50 € 283,00 € 347,00 € 59,16 € 59,16 + € 58,11 per volle 100 m3 boven 400 m3 € 407,82 + € 52,49 per volle 100 m3 boven 1.000 m3 € 1.457,62 + € 46,59 per volle 100 m3 boven 3.000 m3 € 2.855,32 + € 40,88 per volle 100 m3 boven 6.000 m3

€ 133,34 € 205,00 € 146,18 € 167,00 € 112,00 € 59,16 € 59,16 € 59,16 € 59,16 € 59,16

<=600 m3 601-3.000 m3 >3.000 m3 0-400 m3 400-1.000 m3 1.001-3.000 m3 3.001-6.000 m3 6.001-10.000 m3

€ 64,60 per caravan € 122,79 € 1,18 per volle m3 € 181,50 € 132,09 € 161,00 € 219,00 € 100,00 € 200,00 € 265,00 € 325,00 € 52,08 € 52,08 € 52,08 + € 56,03 per volle 100 m3 boven € 52,08 400 m3 € 388,26 + € 50,61 per volle 100 m3 boven € 52,08 1.000 m3 € 1.400,46 + € 44,92 per volle 100 m3 € 52,08 boven 3.000 m3 € 2.748,06 + € 39,42 per volle 100 m3 € 52,08 boven 6.000 m3
P A G I N A↓

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

30

Rioolbelasting
Gemeente categorie Ridderkerk (vervolg) Rotterdam Rozenburg >10.000 m3 2003 heffing gebruiker € 4.490,52 + € 31,83 per volle 100 m3 boven 10.000 m3 € 89,40 € 89,40 € 89,40 + € 89,40 <=250 m3 > 250 m3 € 39,69 € 39,69 + € 24,72 per 50 m3 afvalwater of deel daarvan boven 250 m3 € 120,50 € 120,50 € 241,00 € 241,00 € 0,00 € 36,15 € 241,00 categorie eigenaar € 59,16 >10.000 m3 2002 heffing gebruiker € 4.324,86 + € 30,26 per volle 100 m3 boven 10.000 m3 € 83,88 € 83,88 € 83,88 + € 83,88 per 500 m3 afvalwater of deel daarvan boven 500 m3 eigenaar € 52,08 € 104,55 € 110,80 € 250,94 € 115,75 € 347,25

woning bedrijf 0-500 m3 bedrijf > 500 m3

€ 114,90 woning bedrijf 0-500 m3 bedrijf > 500 m3 € 115,48 € 250,94 € 141,62 woning bedrijf

Schiedam Schoonhoven Sliedrecht

Spijkenisse Strijen

woning bedrijf woning winkel/kapsalon e.d. horeca sportaccommodatie opslagruimte < 100m2 opslagruimte >100m2 kantoor, fabriek, werkplaats t.e.m. 10 werkn. kantoor, fabriek, werkplaats > € 241,00 + € 19,75 per 10 werkn. werknemer boven 10 camping

Vlaardingen

0-500 m3 501-1.000 m3

€ 0,00 € 20,60 per volle 100 m3 boven 500 m3

opslagruimte kantoor, fabriek, werkplaats t.e.m. 10 werkn. € 161,10 kantoor, fabriek, werkplaats > 10 werkn. € 161,10 camping + € 36,15 per kampeerplaats € 110,00 0-500 m3 € 110,00 501-1.000 m3

€ 80,81 € 161,67 € 80,55 € 80,55 € 161,10 € 161,10 € 0,00 € 0,00 € 161,10

woning bedrijf woning winkel/kapsalon e.d. horeca sportaccommodatie

€ 116,99 € 128,67 € 152,09 € 233,98 € 29,26 € 233,98 € 233,98 + € 19,16 per werknemer boven 10

€ 73,44 € 146,89 € 78,19 € 81,46 € 101,66 € 156,39 € 19,54 € 156,39 € 156,39 € 35,10 per kampeerplaats

€ 0,00 € 19,29 per volle 100 m3 boven 500 m3

€ 103,01 € 103,01

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

31

Rioolbelasting
Gemeente categorie 2003 heffing gebruiker 1.001-5.000 m3 € 103,00 + € 30,90 per volle 100 m3 boven 1.000 m3 3 > 5.000 m € 1.339,00 + € 41,19 per volle 100 m3 boven 5.000 m3 woning € 175,00 bedrijf, 0 – 4 personeelsleden. € 175,00 bedrijf, 5 – 9 personeelsleden € 335,00 bedrijf, 10 – 19 € 534,00 personeelsleden bedrijf, 20 personeelsleden en € 689,00 meer categorie eigenaar € 110,00 1.001-5.000 m3 € 103,01 > 5.000 m3 Waddinxveen Westvoorne € 62,61 € 42,11 per standplaats € 175,00 € 175,00 € 335,00 € 534,00 € 689,00 € 119,28 per 250 m3 of gedeelte daarvan € 4.771,20 + € 29,82 per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 10.000 m3 € 6.560,40 + € 14,91per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 25.000 m3 € 8.051,40 + € 2,98 per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 50.000 m3 € 126,48 € 147,77 € 147,77 woning bedrijf beb. opp. < 50 m2 bedrijf beb. opp. 50 - 200 m2 bedrijf beb. opp. 200 - 500 m2 2002 heffing gebruiker € 96,45 + € 28,93 per volle 100 m3 boven 1.000 m3 € 1.253,65 + € 38,57 per volle 100 m3 boven 5.000 m3 € 196,03 € 98,01 € 196,03 € 490,08 eigenaar € 103,01 € 103,01 € 121,05 € 142,09 € 142,09 -

Vlaardingen vervolg

Vlist

bedrijf beb. opp. 500 - 1.000 m2 € 784,13 bedrijf beb. opp. >10.000 m2 camping melkveehouderij met spoellokaal woning camping woning bedrijf 0-4 werkn. bedrijf 5-9 werkn. bedrijf 10-19 werkn. bedrijf >19 werkn. woning bedrijf < 10.000 m3 bedrijf 10.000 - 25.000 m3 bedrijf 25.000 - 50.000 m3 bedrijf < 50.000 m3 € 1.568,26 € 65,34 per standplaats € 196,03 € 60,20 € 40,49 per standplaats € 168,00 € 168,00 € 322,00 € 513,00 € 662,00 € 115,92 € 115,92 per 250 m3 of gedeelte daarvan € 4.636,80 + € 28,98 per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 10.000 m3 € 6.375,60 + € 14,49 per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 25.000 m3 € 7.824,60 + € 2,90 per 250 m3 of gedeelte daarvan boven 50.000 m3

woning/bedrijf camping Zevenhuizen-Moerkapelle woning bedrijf 0-4 werkn. bedrijf 5-9 werkn. bedrijf 10-19 werkn. bedrijf >19 werkn. Zwijndrecht <= 10.000 m3 10.000 - 25.000 m3 25.000 - 50.000 m3 < 50.000 m3

-

-

-

-

-

-

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

32

Rioolbelasting
Gemeente categorie Voormalig Heerjansdam 2003 heffing gebruiker categorie eigenaar 2002 heffing gebruiker eigenaar € 169,10

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

33

BIJLAGE 6. Bouwleges 2003 in euro’s, bij verschillende bouwsommen Bouwlegesbedragen bij verschillende bouwsommen (excl. BTW) Bouwsom
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2.500 63,95 47,00 40,00 88,00 50,00 120,00 150,00 82,70 60,00 94,50 70,20 75,82 50,00 125,00 137,50 135,15 60,50 62,50 50,00 100,00 65,90 122,50 200,00 58,81 73,67 65,00 50,00 67,70 44,63 87,08 84,13 435,00 120,00 87,55 88,20 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 5.000 127,89 63,00 75,00 216,00 60,00 120,00 150,00 93,50 60,00 152,75 111,00 101,74 75,00 125,00 175,00 261,50 107,22 118,75 65,00 100,00 115,39 170,00 280,00 97,56 73,67 125,00 75,00 87,50 89,25 174,15 100,00 435,00 120,00 115,88 88,20 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 10.000 246,65 125,00 150,00 316,00 120,00 240,00 261,80 156,00 119,00 269,25 222,00 195,66 125,00 160,00 250,00 445,20 200,66 218,75 130,00 172,00 206,96 265,00 360,00 175,06 119,00 250,00 150,00 175,00 178,50 348,30 200,00 435,00 150,00 215,88 389,70 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 25.000 612,05 313,00 375,00 731,00 300,00 500,00 654,50 343,50 297,50 618,75 528,10 477,40 275,00 400,00 475,00 780,75 480,97 518,75 325,00 424,50 481,69 550,00 600,00 378,77 297,50 625,00 375,00 437,50 446,25 870,75 500,00 435,00 375,00 510,10 389,70 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 50.000 1.214,96 625,00 750,00 1.231,00 600,00 1.000,00 1.190,00 656,00 595,00 1.201,25 792,10 901,39 525,00 800,00 850,00 1.399,20 948,16 2.127,00 651,00 799,50 947,89 1.025,00 1.000,00 692,52 595,00 1.250,00 750,00 875,00 892,50 1.699,59 1.000,00 885,00 750,00 947,60 789,30 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 100.000 2.420,78 1.250,00 1.500,00 2.231,00 1.200,00 3.200,00 2.380,00 1.281,00 1.190,00 2.366,25 1.316,78 1.748,77 1.025,00 1.600,00 1.600,00 3.053,60 1.882,53 3.127,00 1.322,50 1.549,50 1.871,96 1.975,00 1.800,00 1.187,52 1.190,00 2.500,00 1.500,00 1.750,00 1.785,00 3.349,09 2.000,00 1.785,00 1.500,00 1.822,60 1.680,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 250.000 6.047,37 3.125,00 3.750,00 5.485,00 3.000,00 5.650,00 5.355,00 3.156,00 2.975,00 5.861,25 2.846,78 4.250,46 2.525,00 4.000,00 3.850,00 7.991,20 4.685,66 6.127,00 3.434,50 3.467,20 4.644,19 4.825,00 4.200,00 2.672,52 2.975,00 6.250,00 3.750,00 4.375,00 4.462,50 8.297,59 5.000,00 4.480,00 3.750,00 4.389,83 3.545,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 500.000 12.085,61 6.250,00 9.000,00 10.754,00 6.000,00 9.900,00 9.520,00 6.281,00 5.950,00 11.686,25 5.358,35 8.265,33 5.025,00 8.000,00 7.600,00 15.808,60 9.357,53 11.127,00 7.059,50 6.067,20 9.272,89 9.575,00 8.200,00 5.147,52 5.950,00 9.750,00 7.500,00 8.750,00 8.925,00 16.169,33 10.000,00 8.510,00 7.500,00 8.139,83 6.586,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.000.000 24.162,08 12.500,00 17.000,00 20.754,00 12.000,00 18.400,00 19.040,00 12.531,00 11.900,00 23.336,25 10.243,19 15.367,28 10.025,00 16.000,00 15.100,00 30.678,20 18.701,28 21.127,00 14.309,50 11.267,20 18.521,96 19.075,00 16.200,00 10.097,52 11.900,00 14.750,00 15.000,00 17.500,00 17.850,00 31.147,02 20.000,00 15.510,00 15.000,00 15.408,73 11.711,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2.500.000 60.400,62 31.250,00 42.500,00 50.754,00 30.000,00 43.900,00 47.600,00 31.281,00 29.750,00 58.286,25 24.463,19 33.220,89 25.025,00 40.000,00 37.600,00 76.695,50 46.732,53 51.127,00 36.059,50 26.867,20 46.269,19 47.575,00 40.200,00 24.947,52 29.750,00 29.750,00 37.500,00 43.750,00 44.625,00 75.877,02 50.000,00 36.510,00 37.500,00 34.158,73 22.640,00
P A G I N A↓

Gemeente
Alblasserdam Albrandswaard Barendrecht Bergambacht Bergschenhoek Bernisse Binnenmaas Brielle Capelle a/d IJssel Cromstrijen Dirksland Dordrecht Goedereede Gouda Graafstroom 's-Gravendeel Hardinxveld-Giessendam Hellevoetsluis Hendrik-Ido-Ambacht Korendijk Krimpen a/d IJssel Liesveld Maassluis Middelharnis Moordrecht Nederlek Nieuw-Lekkerland Nieuwerkerk a/d IJssel Oostflakkee Oud-Beijerland Ouderkerk Papendrecht Reeuwijk Ridderkerk Rotterdam

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

34

Gemeente
Rozenburg Schiedam Schoonhoven Sliedrecht Spijkenisse Strijen Vlaardingen Vlist Waddinxveen Westvoorne Zevenhuizen-Moerkapelle Zwijndrecht € € € € € € € € € € € €

Bouwlegesbedragen bij verschillende bouwsommen (excl. BTW) Bouwsom
€ 2.500 51,10 61,50 128,85 39,00 42,01 140,00 109,12 103,40 170,00 85,00 55,00 95,95 € € € € € € € € € € € € € 5.000 89,60 90,00 161,00 67,50 93,16 180,00 148,39 145,15 250,00 105,00 91,00 191,89 € € € € € € € € € € € € € 10.000 166,60 180,00 322,00 135,00 178,41 260,00 226,93 228,65 335,00 178,75 182,00 367,79 € € € € € € € € € € € € € 25.000 397,60 424,00 805,00 337,50 434,16 825,00 462,55 479,15 490,00 402,50 455,00 650,51 € € € € € € € € € € € € € 50.000 789,00 820,50 1.610,00 669,38 850,53 1.200,00 855,25 896,65 965,00 773,75 910,00 1.011,78 € € € € € € € € € € € € € 100.000 1.639,00 1.570,50 3.220,00 1.338,75 1.579,53 1.950,00 1.640,65 1.731,65 1.880,00 1.517,50 1.820,00 1.734,31 € € € € € € € € € € € € € 250.000 4.189,00 3.686,00 8.050,00 3.346,88 3.766,53 6.750,00 3.996,85 4.236,65 3.380,00 3.748,75 4.550,00 3.908,49 € € € € € € € € € € € € € 500.000 8.439,00 7.151,00 16.100,00 6.693,75 7.411,53 12.000,00 7.923,85 8.411,65 5.880,00 7.467,50 9.100,00 7.440,07 € € € € € € € € € € € € € 1.000.000 16.939,00 13.651,00 32.200,00 13.387,50 14.701,53 18.000,00 15.777,85 16.761,65 10.000,00 14.905,00 18.200,00 13.691,47 € € € € € € € € € € € € € 2.500.000 42.439,00 33.151,00 80.500,00 33.468,75 36.571,53 36.000,00 39.339,85 41.811,65 25.000,00 37.217,50 45.500,00 32.440,01

LOKALE LASTEN 2003 (ES- 03.1266)

P A G I N A↓

35