You are on page 1of 85

HERSTRUCTURERINGSPLAN VISIE OP ISSELT

April 2004

Gemeente Amersfoort Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Tot stand gekomen in afstemming met: Vereniging van Amersfoortse Bedrijven Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland Provincie Utrecht Ministerie van Economische Zaken Vastgesteld in de raad d.d. 27-04-2004

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 1

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 2

van 85

Inhoudsopgave
Samenvatting Deel 1 – Aanleiding
Hoofdstuk 1 – Inleiding en doel 1.1 Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Opzet Hoofdstuk 2 – Motieven voor herstructurering 2.1 Inleiding 2.2 Karakteristiek Isselt 2.3 Nut en noodzaak herstructurering Isselt 2.4 Economische dynamiek 2.5 Stedelijke dynamiek op en rond Isselt 2.6 Ondernemersenquete en workshop Hoofdstuk 3 – Herstructureringsopgave Isselt 3.1 Kansen en bedreigingen 3.2 Centrale vraagstukken

7 11
13 13 13 14 16 16 16 18 20 23 28 30 30 30

Deel 2 – Kader
Hoofdstuk 4 – Duurzame Ontwikkeling 4.1 Definiëring duurzaam bedrijventerrein 4.2 Segmentering 4.3 Ruimtelijke hoofdstructuur 4.4 Zonering Hoofdstuk 5 – Ruimtelijk-Economische visie Bedrijvenzone 5.1 Functies 5.2 Ruimtelijke kwaliteit Hoofdstuk 6 – Ruimtelijk-Economische visie Kop van Isselt 6.1 Functies 6.2 Ruimtelijke kwaliteit Hoofdstuk 7 – Ruimtelijk-Economische visie Entreezone 7.1 Functies 7.2 Ruimtelijke kwaliteit Hoofdstuk 8 – Ruimtelijk-Economische visie Eemzone 8.1 Functies 8.2 Ruimtelijke kwaliteit Hoofdstuk 9 – Groenstructuur 9.1 Groenfuncties 9.2 Visueel groen 9.3 Functioneel groen 9.4 Ecologisch groen
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 3

31
33 33 34 35 36 37 37 38 40 40 41 42 42 43 45 45 47 48 48 48 49 49 van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 4

van 85

Hoofdstuk 10 – Efficiënt ruimtegebruik 10.1 Schaarse ruimte 10.2 Intensivering 10.3 Schuifruimte ten behoeve van verhuizing / uitplaatsing Hoofdstuk 11 – Civiele en Verkeeraspecten 11.1 Lopende en geplande projecten 11.2 Bereikbaarheid 11.3 Parkeren 11.4 Bewegwijzering 11.5 Goederenvervoer Eem Hoofdstuk 12 – Milieu aspecten 12.1 Afval, energie en water 12.2 Bodemverontreiniging 12.3 Geluid 12.4 Externe veiligheid 12.5 Stank, stof en lucht Hoofdstuk 13 – Beheeraspecten 13.1 Behoud vestigingskwaliteit en beheer openbare ruimte 13.2 Waterbeheer 13.3 Handhaving 13.4 Collectieve voorzieningen 13.5 Parkmanagement

50 50 50 52 53 53 53 54 54 54 55 55 55 56 58 59 60 60 61 61 62 62

Deel 3 – Uitwerkingsopdrachten
Hoofdstuk 14 – Vervolgtraject 14.1 Inleiding 14.2 Bestemmingsplan 14.3 Parkmanagement 14.4 Concrete projecten Hoofdstuk 15 – Uitwerkingsopdrachten bestemmingsplan 15.1 Functionele aspecten bestemmingsplan 15.2 Ruimtelijke aspecten bestemmingsplan 15.3 Milieu aspecten bestemmingsplan Hoofdstuk 16 – Uitwerkingsopdrachten parkmanagement 16.1 Opzet parkmanagement 16.2 Afval en energie 16.3 Handhaving Hoofdstuk 17 – Uitwerkingsopdrachten concrete projecten 17.1 Verbetering openbare ruimte 17.2 Efficiënt ruimtegebruik Hoofdstuk 18 – Plan van aanpak 18.1 Het herstructureringsproces 18.2 Organisatie en planning van uitwerkingsopgaven 18.3 Communicatie

65
67 67 67 68 68 69 69 72 74 76 76 77 78 79 79 81 82 82 82 84

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 5

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 6

van 85

Samenvatting
1. Aanleiding Isselt is het oudste traditionele bedrijventerrein van Amersfoort. Fysieke achteruitgang en een gewijzigde stedelijke context nopen tot herstructurering. Voorliggend herstructureringsplan is een actualisatie van het plan ‘Revitalisering Isselt’ (1993). Met de aanstaande afronding (begin 2005) van het Revitaliseringsplan 1993 zal de fysieke staat van de openbare ruimte van Isselt grotendeels weer op peil zijn. Voorliggend herstructureringsplan geeft vooral een visie op de positie en het functioneren van Isselt voor de komende 10 jaar en verder en dient als basis voor de herziening van het bestemmingsplan. Isselt (190 ha) heeft ongeveer 450 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ongeveer 7300 personen. Binnen de opbouw van bedrijven- en kantorenterreinen in Amersfoort is Isselt het terrein bij uitstek voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid. Op Isselt vinden bedrijven een plek die elders ongewenst zijn vanwege hinder, een groot ruimtebeslag, lage representativiteit of beperkte financiële armslag (grond- en huurprijsniveau). In de loop der tijd is Isselt diverser geworden door de komst van kantoren en Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestigingen (PDV/GDV). Dit betekent dat er minder ruimte beschikbaar is voor de traditionele segmenten industrie, (bouw)nijverheid, (groot- en auto)handel en vervoer. Op het gebied van milieu beïnvloeden de aanwezigheid van bedrijfswoningen en woonschepen en de geplande komst van het ziekenhuis het ondernemersklimaat. Milieuruimte vragende bedrijven in de nabijheid van dergelijke kwetsbare functies worden beperkt in hun vergunningsmogelijkheden. Het geluidgezoneerd zijn van Isselt is een belangrijke, beschermende vestigingsconditie op Isselt. Daarnaast is de algehele ontwikkeling van Amersfoort van invloed op de positie van Isselt in het stedelijk weefsel. De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als De Wieken / Vinkenhoef, de stedelijke herstructurering, de ontwikkeling van het Centraal Stadsgebied (CSG), ambities met betrekking tot het buitengebied (recreatie en ecologie) en maatschappelijke thema’s als duurzame bedrijventerreinen en verantwoord ondernemen zijn van invloed op de positie en het functioneren van Isselt. Al deze veranderingen op Isselt en in haar omgeving nopen tot actualisering van het beleid ten aanzien van Isselt. 2. Beleidskader Duurzaamheid is het trefwoord in de kaderstelling voor de herstructurering van Isselt. Gestreefd wordt naar een voor bedrijf, mens en milieu verantwoorde ontwikkeling van Isselt. Het streven naar een goed vestigingsklimaat wordt geplaatst in de context van de economische ontwikkeling, de stedelijke dynamiek en rijks- en provinciaal beleid. Centrale gedachte achter de visie op de herstructurering van Isselt is dat de huidige dynamiek zowel kansen als bedreigingen biedt. Verschillende vestigingskwaliteiten op Isselt worden erkend. Daartoe wordt het beleid op Isselt gedifferentieerd naar vier zones: 1. Bedrijvenzone; 2. Kop van Isselt; 3. Entreezone; 4. Eemzone.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 7

van 85

Afbeelding: Zonering Isselt op basis van ruimtelijke hoofdstructuur en segmentering

Door deze zone-indeling worden twee ambities gediend. In de eerste plaats wordt het bieden van voldoende ruimte voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid beter gewaarborgd. De primaire functie van geheel Isselt is het ruimte bieden aan bedrijven in de segmenten industrie, (bouw)nijverheid, handel (inclusief autobedrijven) en vervoer. De vestiging van (nieuwe) solitaire kantoren is in het te herziene bestemmingsplan niet toegestaan. Dit sluit aan bij het locatie- en vestigingsbeleid ten aanzien van bedrijven en kantoren van de provincie en het rijk. De Bedrijvenzone biedt de beste vestigingscondities voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid. Voldoende ruimte voor productiegeörienteerde bedrijvigheid moet tevens in stedelijk perspectief worden bezien. Naast Isselt zal in de toekomst De Wieken / Vinkenhoef ruimte bieden aan dit type bedrijven. De tweede ambitie die met de indeling in vier zones wordt gediend, is het verbeteren van de relatie met de stad.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 8

van 85

Voor de Kop van Isselt wordt een betere aansluiting met het in ontwikkeling zijnde CSG beoogd. Een meer pluriforme inrichting met bedrijven, kantoren, voorzieningen en woningen zal hier invulling aan geven. Ten opzichte van het huidige karakter van de Kop van Isselt betekent dit dat er ‘schonere’ bedrijvigheid komt en dat er meer ruimte wordt geboden aan functiemenging met wonen (aan de Eem) en vestigingsmogelijkheden voor perifere detailhandel (ter hoogte van de Amsterdamseweg). Het uiteindelijke ambitieniveau zal worden bezien in het licht van stedebouwkundige, juridisch-planologische, milieutechnische en financiële mogelijkheden. Vooralsnog streeft de gemeente een transformatie niet actief na. De natuurlijke dynamiek in de stad en van de economie zal het toekomstperspectief geleidelijk kleuren. Langs de stedelijke entreewegen (Amsterdamseweg, Radiumweg en Industrieweg) wordt een verhoging van de beeldkwaliteit voorgestaan. Hiertoe wordt in de Welstandsnota het beleid ten aanzien van de beeldkwaliteit op Isselt geregeld met speciale aandacht voor de Entreezone. Dit betekent eveneens dat in deze zone grotere bouwhoogtes gaan gelden. In de detailhandelsnota is de Kop van Isselt – Amsterdamseweg (tussen Eemplein en De Birkt) aangewezen als zoekgebied voor PDV/GDV. Exacte locatiemogelijkheden en een zekere thematisering daarbinnen worden momenteel onderzocht. Dit wordt in directe relatie tot het toekomstperspectief voor de Kop van Isselt uitgewerkt. Langs de Eem zijn enerzijds de grote milieuruimte vragende bedrijven gevestigd (rioolwaterzuivering, chemie, betoncentrale, afvalverwerking e.d.). Anderzijds zijn in de nabijheid kwetsbare functies aanwezig of gepland. Zo bevinden zich hier woonschepen en is de komst van het ziekenhuis aan de overkant van de Eem gepland. De provincie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor meer goederenvervoer over de Eem. Daarmee zou watergebonden bedrijvigheid in deze zone een plek moeten vinden. De gemeente heeft de ambitie de recreatieve potentie van de Eem beter te benutten en er wordt gezocht naar mogelijkheden de ecologie en de aansluiting met het buitengebied te verbeteren. Daarnaast kan de belevingswaarde van de Eem aan Isseltzijde (en Insteekhaven) worden verbeterd. In de afstemming van al deze aspecten is het behouden van het productiekarakter van de Eemzone leidend. De woonboten ter hoogte van de rioolwaterzuivering worden verplaatst vanwege onacceptabele geluidhinder en risico’s (externe veiligheid). Daarmee worden eveneens de mogelijkheden verruimd om milieuruimte te vergunnen aan de bedrijven in die omgeving. De komst van het ziekenhuis en de voorgestane legalisatie van ligplaatsen in de Eem1 hebben geen gevolgen voor de huidige vergunde milieuruimte van bedrijven. Indien bedrijven (nabij genoemde locaties) wensen uit te breiden of hun huidige bedrijfsvoering anderszins wensen te veranderen, is dit in principe alleen mogelijk binnen hun huidige vergunde milieuruimte. De ambities met betrekking tot de belevingswaarde, ecologie en recreatie worden bekeken in het licht van het algehele streven naar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Naast het beleid ten aanzien van de vier zones worden een aantal algemene beleidsambities uitgesproken. De belangrijkste zijn: • verbeteren van de functie, uitstraling en inrichting van open ruimtes, groen en water; • efficiënter gebruik van de ruimte, met name door verdichting; • optimalisering van de bereikbaarheid (bijvoorbeeld via vervoermanagement); • inventarisatie van knelpunten met betrekking tot parkeren en het waar nodig bieden van adequate oplossingen;
1

Definitieve legalisatie is mede afhankelijk van goedkeuring van de provincie vanuit het perspectief van een aanvaardbaar leefklimaat. Dit vindt plaats in het kader van het bestemmingsplan.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 9

van 85

• •

• • • • • •

verbeteren van afvalverwerking en energievoorziening, gericht op verbetering van het bedrijfseconomisch resultaat (kostenvoordelen) en reductie van de milieubelasting; behouden van Isselt als geluidgezoneerd bedrijventerrein. De geluidzone wordt aangepast omdat op Isselt het nodige is gewijzigd ten opzichte van de situatie zoals die heerste toen de geluidzone werd vastgesteld (bijvoorbeeld de uitbreiding De Birkt-Isselt); de situatie met betrekking tot externe veiligheid en luchtkwaliteit wordt geïnventariseerd. Eventuele knelpunten moeten worden opgelost; verbeterpunten voor de openbare ruimte worden bekeken en indien relevant uitgewerkt; ten behoeve van het waterbeheer wordt op Isselt gezocht naar meer bergingscapaciteit; bekeken wordt of en hoe betere handhaving kan bijdragen aan verbetering van het functioneren van Isselt; gestreefd wordt naar het realiseren van collectieve voorzieningen (bijvoorbeeld een lunchroom, gezamenlijke afvalinzameling of het onderling uitwisselen van parkeerplaatsen); de gemeente heeft de intentie om samen met de ondernemers parkmanagement op te zetten, onder andere ten behoeve van beheer, collectieve voorzieningen en veiligheid.

3. Uitwerkingsopdrachten Het beleidskader geeft een visie waarin keuzes en afwegingen op hoofdlijnen zijn gemaakt. Om vervolgens het bestemmingsplan te kunnen herzien of concrete maatregelen (bijvoorbeeld parkmanagement of ruimtelijke verbeterslagen) te kunnen nemen, dient een vervolg te worden gemaakt met nadere uitwerkingen op detailniveau. Voorliggend herstructureringsplan geeft middels een opsomming van uitwerkingsopdrachten de inhoudelijke opgave. Deze is voorzien van een plan van aanpak qua proces en organisatie. De financiële aspecten zijn in een separate notitie opgenomen. De financiële notitie is in de besluitvorming integraal meegenomen met het herstructureringsplan.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 10

van 85

Deel 1

Aanleiding

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 11

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 12

van 85

Hoofdstuk 1 – Inleiding en doel
1.1 Achtergrond Isselt is het oudste traditionele bedrijventerrein van Amersfoort. Fysieke achteruitgang en een gewijzigde stedelijke context (van stadsrandlocatie naar min of meer binnenstedelijk bedrijventerrein) nopen tot herstructurering. Isselt is een goed functionerend bedrijventerrein met een belangrijke plaats in de economische structuur van Amersfoort en de regio. De opgave is: • bestendiging van de economische functie van Isselt en • het beter verweven van Isselt in (de dynamiek van) de stedelijke structuur. In 2001 is de bestuurlijke opdracht verleend het plan ‘Revitalisering Isselt’ (1993) te actualiseren. Daartoe is een projectorganisatie opgericht waarin naast gemeentelijke vertegenwoordiging de Kamer van Koophandel, de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven en de provincie Utrecht participeren. Voorliggend herstructureringsplan geeft een geactualiseerde beleidsvisie en dient onder andere als basis voor de herziening van de sterk verouderde bestemmingsplannen. Momenteel gelden de volgende bestemmingsplannen op het herzieningsgebied Isselt: • Uitbreidingsplan ‘Isselt’, 29 januari 1963; • Bestemmingsplan ‘Isselt’ (partiële herziening), 25 mei 1971; • Bestemmingsplan ‘Secundaire weg S4’ (1e fase Bunschoterstraat), 28 april 1987; • Uitbreidingsplan ‘Soesterkwartier’ 30 maart 1965; • Bestemmingsplan ‘Binnenring-Noord’, 26 september 1995; • Bestemmingsplan ‘De Birkt-Isselt’, 14 juli 2000; • Bestemmingsplan ‘Uraniumweg’ (partiële herziening van het uitbreidingsplan Isselt), 30 september 2003. Vanaf 2001 is veel informatie verzameld. De volgende achtergrondinformatie heeft geresulteerd in dit herstructureringsplan: • definitiestudie ‘Amersfoort – Revitalisering Isselt’ (Adecs; april 2001); • enquête, neergelegd in het rapport ‘Revitalisering en herstructurering Isselt’ (Bureau Onderzoek en Statistiek; april 2002); • workshop, neergelegd in het rapport ‘Blijf zitten waar je zit, maar verroer je wel!’ (Laagland Advies; juni 2002); • inventarisatie, neergelegd in de tussenrapportages ‘Isselt – Inventarisatie’ (Adecs; 17 maart 2003) en ‘Isselt – Herstructureringsplan’ (Adecs; maart 2003); • ‘Plan van aanpak herstructurering Isselt’ (Economische Ontwikkeling; mei 2003). 1.2 Doel Voorliggend herstructureringsplan beoogt een integraal beleidskader te bieden waarmee de ontwikkelingen op en rond Isselt in goede banen kunnen worden geleid. Het betreft de positionering van Isselt in haar stedelijke context. Tevens wordt aansluiting gezocht bij rijksen provinciaal beleid. Zo is adequaat beleid vereist met betrekking tot de vestiging van nieuwe bedrijven, het verbeteren van de openbare ruimte, de ontwikkeling van het Centraal Stadsgebied (CSG), de komst van het ziekenhuis Maatweg, de aanwezigheid van woonschepen in de Eem, het behouden van werkgelegenheid en landschappelijke en recreatieve ambities in het kader van onder andere de Groen-Blauwe Structuur.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 13

van 85

Gestreefd wordt naar een voor bedrijf, mens en milieu verantwoorde ontwikkeling van Isselt. Dit herstructureringsplan biedt een strategische visie op Isselt die voor een periode van ongeveer 10 jaar hanteerbaar is (overeenkomstig het te herziene bestemmingsplan). Het midden is gezocht tussen twee vereisten: • input voor het proces op korte termijn: voldoende aanknopingspunten voor concrete acties; • houdbaarheid op lange termijn: voldoende flexibiliteit om in te spelen op wijzigende omstandigheden en voortschrijdend inzicht. Het spanningsveld tussen deze twee vereisten is ondervangen door uit te gaan van een globaal plan: een herstructureringsplan dat kaders schept waarbinnen nadere uitwerking plaats gaat vinden. Met de vaststelling van voorliggend herstructureringsplan zijn keuzes en afwegingen op hoofdlijnen gemaakt. Om vervolgens het bestemmingsplan te kunnen herzien en concrete maatregelen te nemen, dient een vervolg te worden gemaakt met nadere uitwerkingen op detailniveau. De in paragraaf 1.1 genoemde achtergrondinformatie biedt hiertoe een nuttig handvat, maar ook aanvullend onderzoek zal nodig zijn. Voorliggend herstructureringsplan is in de eerste plaats bedoeld als inhoudelijk kader. In deel 3 is in een plan van aanpak aangegeven op welke wijze het vervolgproces wordt georganiseerd (middels werkgroepen en dergelijke). De financiële aspecten zijn in een separate notitie aangegeven. Het hier neergelegde inhoudelijk kader zal langere tijd hanteerbaar zijn en het plan van aanpak zal periodiek geactualiseerd dienen te worden. Om de hoeveel jaar dit het geval zal zijn, is afhankelijk van de voortgang van de herstructurering en de mate waarin nieuwe ontwikkelingen op en rond Isselt aandacht of actie vragen. 1.3 Opzet Het herstructureringsplan heeft de volgende vorm: 1. Aanleiding: inventarisatie en analyse. 2. Kader: de integrale, strategische visie. 3. Uitwerkingsopdrachten: een opsomming van onderwerpen (deelprojecten) ter nadere uitwerking van de visie. Deel 1 schetst het economisch en maatschappelijk kader waarbinnen de herstructurering van Isselt plaatsvindt. Aangegeven worden de huidige karakteristiek van Isselt en de positie van Isselt in de economische structuur en het stedelijk weefsel van Amersfoort. De aanleiding voor de herstructurering vloeit voort uit allerlei ontwikkelingen op en rond Isselt die haar positie en functioneren beïnvloeden. Vanuit de betekenis van Isselt voor (de economie van) de stad wordt beargumenteerd waarom herstructurering vanuit beleidsmatig oogpunt noodzakelijk is. Aangegeven worden de ontwikkelingen die daartoe relevant zijn en op welke wijze zij Isselt beïnvloeden (kansen en bedreigingen). Deel 1 wordt afgesloten met een kernachtige typering van de herstructureringsopgave. Deel 2 is het integrale beleidskader. Hierin worden keuzes en afwegingen integraal en op hoofdlijnen gemaakt. Vanuit een algemene ontwikkelingsvisie (hoofdstuk 4) worden de ruimtelijk-economische visies per gebiedsdeel uiteengelegd (hoofdstukken 5 t/m 8). Daarnaast zijn er beleidsvelden die in principe op geheel Isselt betrekking hebben. Doelstellingen en/of randvoorwaarden met betrekking tot de groenstructuur, efficiënt ruimtegebruik, civiele en verkeersaspecten, milieuaspecten en beheeraspecten worden in de hoofdstukken 9 t/m 13 neergelegd.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 14

van 85

Deel 3 geeft een inhoudelijke opsomming van zaken die nader uitgewerkt moeten worden. Dit kan betrekking hebben op een nadere inventarisatie, het op detailniveau maken van keuzes en afwegingen (met name ten behoeve van het bestemmingsplan is dit het geval) of het uitwerken van concrete plannen. Daarnaast is in een plan van aanpak aangegeven hoe dit qua proces en organisatie wordt uitgevoerd.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 15

van 85

Hoofdstuk 2 – Motieven voor herstructurering
2.1 Inleiding Voorliggend hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de karakteristiek en dynamiek van Isselt. In de deelrapportages uit de inventarisatie is een en ander meer in detail beschreven. Impliciet wordt hiernaar verwezen. De analyse van de karakteristiek en dynamiek leidt tot de motieven voor herstructurering. 2.2 Karakteristiek Isselt Isselt is gelegen aan de westzijde van de stad. Het bedrijventerrein ligt tussen de woonwijk Soesterkwartier en de Eem. Het oostelijk deel van Isselt raakt (ter hoogte van de Brabantsestraat) aan het in ontwikkeling zijnde Centraal Stadsgebied (CSG-noord). De westelijke begrenzing1 wordt gevormd door het buitengebied. Afbeelding 1: Ligging Isselt in Amersfoort

1

Ter hoogte van de rioolwaterzuivering en de tijdelijke opslaglocatie voor grond loopt de grens van het bestemmingsplan deels over de gemeente Soest. Afstemming in het kader van het bestemmingsplan is gewenst.
Pagina 16

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

Afbeelding 2: Plattegrond Isselt

Isselt is het oudste bedrijventerrein van Amersfoort en is ontstaan langs de Eemkades nabij de historische binnenstad. Isselt heeft zich in meerdere fasen in westelijke richting ontwikkeld, voornamelijk in de jaren ’50 en ‘60. Meest recent zijn de twee (nog niet afgeronde) uitbreidingen aan de zuid-westzijde, het plan De Birkt-Isselt. Op Isselt zijn ca. 450 bedrijven gevestigd die werkgelegenheid bieden aan zo’n 7300 personen. Het terrein (circa 190 hectare) wordt getypeerd als een traditioneel bedrijventerrein dat plaats biedt aan een breed scala aan productiegeoriënteerde bedrijven waarvan een aantal in de hogere milieucategorieën (Isselt heeft geen maximale milieucategorie). Het is een van de weinige geluidgezoneerde bedrijventerreinen in de provincie. De karakteristieke segmenten zijn industrie, bouwnijverheid en handel (inclusief autobedrijven). Daarnaast bevinden zich op Isselt bedrijfswoningen, woonschepen, kleinschalige kantoren, Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestigingen (PDV/GDV), het monument Kapel van Isselt en een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC). De ruimtelijke structuur van Isselt is helder en bestaat uit een rechthoekig stratenpatroon. Met name de westelijke, later ontwikkelde delen vertonen een heldere structuur. Het deel ten oosten van de Industrieweg (Kop van Isselt) heeft een structuur met verschillende karakteristieken naar verkaveling en inrichting. De aansluiting op de stedelijke en regionale verkeersstructuur vindt plaats via de Amsterdamseweg, de Industrieweg en de Radiumweg. De Nijverheidsweg en de Heliumweg zijn de belangrijkste interne ontsluitingswegen.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 17

van 85

Afbeelding 3: Revitaliseringsplan Isselt 1993: structuurschets

Het Revitaliseringsplan 1993 schonk veel aandacht aan het meer eenduidig maken van stratenpatronen en de beeldkwaliteit. Op bepaalde delen van Isselt was sprake van een onduidelijke hiërarchie van wegen (als gevolg van wegprofielen die niet eenduidig zijn) en uiteenlopende bebouwingskwaliteiten. Met de reeds voltooide projecten en de voltooiing van huidige en aanstaande projecten uit het Revitaliseringsplan 1993 is de wegenstructuur helder gemaakt. Als vanouds heeft groen op Isselt een belangrijke plaats. Bomenrijen, groene ruimtes en waterpartijen komen verspreid over het terrein voor. Tevens raakt Isselt aan het buitengebied, de Eem en de groene buffer tussen het Soesterkwartier. 2.3 Nut en noodzaak herstructurering Isselt In hoofdzaak is vanuit twee perspectieven herstructurering van Isselt noodzakelijk: 1. tegengaan danwel terugdraaien van veroudering; 2. betere ruimtelijk-functionele vervlechting met (de dynamiek van) de omgeving. Ruimte is schaars. Het is algemeen gedachtegoed dat zorgvuldig met ruimte omspringen, betekent dat naast de ontwikkeling van nieuwe terreinen de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen ter hand wordt genomen. Zowel het ministerie van Economische Zaken1 als het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu hechten veel waarde aan herstructurering, met name onder de noemers ‘duurzame bedrijventerreinen’ en ‘zorgvuldig ruimtegebruik’.
In een nieuwsbrief van maart 2003 meldt het ministerie van Economische Zaken dat in de G30gemeenten één op de drie bedrijventerreinen verouderd is. Dit is een totaal te herstructureren areaal van 7.300 hectare in de grote steden.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 18
1

van 85

In de nota ‘Werken aan duurzame kwaliteiten – Ruimtelijk Economische ontwikkelingsvisie Provincie Utrecht’ (april 2001) schenkt de provincie Utrecht veel aandacht aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Ten aanzien van de grotere terreinen wordt uitgegaan van een totale herstructureringsopgave van 860 hectare. De provincie wil in samenwerking met gemeenten en het bedrijfsleven de veroudering aanpakken via het in 2000 vastgestelde ‘Programma Herstructurering Bestaande Bedrijventerreinen’. Isselt kampt met veroudering die herstructurering noodzakelijk maakt. Meerdere aspecten van veroudering komen voor: • onvoldoende uitstraling / representativiteit; • gebrekkige ontsluiting van individuele panden (met name in de omgeving van de Radiumweg); • (dreigende) conflictsituaties met betrekking tot milieuwetgeving als gevolg van strengere eisen aan milieuhygiëne; • extensiever gebruik van ruimte dan tegenwoordig wenselijk is. De negatieve gevolgen van veroudering zijn onder andere: • leegstand / verloedering, • waardeverlies, • bedreigde continuïteit bedrijfsvoering, • milieuschade, • negatieve uitstraling / onveiligheid.

Veroudering treedt vooral op bij productiegeoriënteerde, extensieve bedrijventerreinen zoals Isselt. Isselt faciliteert relatief veel hinderlijke bedrijvigheid die elders ongewenst is. Veel bedrijven op Isselt zijn sterk gebonden aan Amersfoort en de regio en leveren een belangrijke bijdrage aan de lagergeschoolde werkgelegenheid. Vanuit het oogpunt van een gevarieerde (en daarmee bestendige) economische structuur van Amersfoort is het voortbestaan van deze bedrijven cruciaal. Het daartoe aanbieden van voldoende geschikte vestigingsruimte betekent zowel nieuwbouw als herstructurering. Niet zelden gaat herstructurering gepaard met een wenselijke danwel noodzakelijke uitplaatsing van bedrijven. De provincie onderschrijft deze visie. Het eerste concept van het ontwerpstreekplan Utrecht 2005-2015 (februari 2003) biedt in dit licht drie belangrijke aanknopingspunten: • diversificatie: naast de ontwikkeling van kantoren het behoud van grootschalige industriële en logistieke bedrijven; • regionale gebondenheid: opvang van dergelijke bedrijven in de eigen regio (alleen aantrekken nieuwe industriële bedrijven met duidelijke meerwaarde voor de regio);
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 19

van 85

ruimte voor uitplaatsing: Boven op een reservering van 400 hectare voor nieuwe bedrijventerreinen een additionele reservering van 50 hectare ten behoeve van uitplaatsing als gevolg van herstructurering. Met name in het stadsgewest Amersfoort voorziet de provincie een belangrijke uitplaatsingbehoefte.

2.4 Economische dynamiek In aanvulling op de tussenrapportage ‘Isselt – Inventarisatie’ heeft de sector Economische Zaken een analyse uitgevoerd van de economische structuur van Amersfoort en de rol en betekenis van Isselt daarin. Op basis van PAR-gegevens (Provinciaal Arbeidsplaatsen Register) van de afdeling Onderzoek & Statistiek heeft een met name beschrijvende analyse plaatsgevonden van de economische dynamiek op Isselt. Voor gedetailleerde informatie, onder andere per segment, wordt verwezen naar deze (ambtelijke) analyse. De Amersfoortse economie kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van de segmenten ‘zakelijke diensten’ en ‘handel’. De economie in Amersfoort is sinds 1990 fors gegroeid. Het aantal bedrijven is in 2002 meer dan verdubbeld (6.477) en de werkgelegenheid is gegroeid met 24.747 werkzame personen (naar 64.467). De gemiddelde omvang van bedrijven naar aantal werkzame personen is gedaald. Er is een transformatie zichtbaar van productiegeoriënteerde bedrijvigheid naar ‘schone’ bedrijvigheid en kantoren. Daarbij valt op dat in absolute zin alleen het segment ‘industrie’ een daling laat zien. Hier is sprake van verdringing door ‘zakelijke diensten’. Dit laatste segment besloeg in 1990 nog 18% van het totaal aantal bedrijven. In 2002 is dit gestegen naar 35%. De overige segmenten groeien in absolute zin overeenkomstig het algemene beeld. In de structuur van bedrijven- en kantorenterreinen in Amersfoort is Isselt het meest ‘traditionele’ bedrijventerrein. Het productiekarakter staat voorop. Andere bestaande en toekomstige terreinen in Amersfoort worden hoger in de markt gepositioneerd. Solitaire, representatieve kantoren vinden momenteel vooral een plek op De Hoef en in het centrum. In de toekomst komen daar het hoogwaardige kantorenpark Podium in Vathorst en uitbreidingen in het CSG bij. De terreinen Calveen en De Brand hebben een gemengd bedrijven- en kantorenkarakter. Ook op het oostelijke deel van De Hoef zijn kantoren en (representatieve) bedrijven gemengd gevestigd. Het toekomstige bedrijvenpark Vathorst is bedoeld voor hoogwaardige bedrijven (milieucategorieën 1 tot en met 3). Het toekomstige terrein Wieken / Vinkenhoef sluit qua segmentering het dichtst aan bij Isselt. Het grootste deel is bedoeld voor de milieucategorieën 1 tot en met 3. Een deel van het terrein is bestemd voor milieucategorieën 4 en 5. Grotere, productiegeoriënteerde bedrijven krijgen vooral op Isselt de ruimte die zij elders niet of moeilijk mogen (hinder, beeldkwaliteit) of kunnen (grondprijs) krijgen. Het belang van Isselt voor deze veelal regionaalgebonden bedrijven is derhalve groot. Voor Amersfoort is Isselt een borging van haar economische diversiteit en het levert een belangrijke bijdrage aan laaggeschoolde werkgelegenheid. Daarnaast laat de ontwikkeling van de laatste jaren zien dat Isselt ook aantrekkelijk is voor meer hoogwaardige bedrijvigheid en kleinschalige kantoren, met name op zichtlocaties en dicht bij het stadscentrum. Deze ‘tweeslachtigheid’ is kenmerkend voor Isselt.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 20

van 85

De segmentele opbouw van Isselt in 2002 was als volgt: Tabel 2.1: Economische structuur Isselt 2002
Segment Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer/communicatie Zakelijke diensten Overig Aantal bedrijven Abs. Isselt A’foort1 74 16% 21% 34 8% 8% 185 41% 12% 19 4% 12% 109 24% 5% 29 6% 2% 450 100% 7% Werkzame personen Abs. Isselt A’foort2 2660 36% 53% 1242 17% 32% 1647 22% 15% 425 6% 10% 808 11% 4% 562 8% 3% 7344 100% 11% Gem. omvang 36 37 9 22 7 19 16

TOTAAL Bron: O&S

Met 450 bedrijven huisvest Isselt 7% van alle bedrijven in Amersfoort. De 7344 werkzame personen zijn 11% van het totaal in Amersfoort. Daarmee levert Isselt een wezenlijke bijdrage aan de economie van Amersfoort. Opvallend is de aanzienlijk grotere bedrijfsomvang van de segmenten industrie (36 werkzame personen per bedrijf op Isselt tegenover 14 in Amersfoort) en bouwnijverheid (37 tegenover 10) Naar omvang zijn de belangrijkste segmenten op Isselt: • industrie, • bouwnijverheid, • handel (inclusief autobedrijven) en • zakelijke diensten.

Industrie en bouwnijverheid zijn relatief belangrijker naar aantal werkzame personen. Handel en zakelijke diensten zijn belangrijker naar aantal bedrijven. Dit laat zich verklaren uit de gemiddelde bedrijfsomvang. Deze gemiddelde bedrijfsomvang gecombineerd met de veronderstelling dat industrie en bouwnijverheid ruimte-extensiever zijn dan zakelijke diensten en (in mindere mate) handel leidt tot de conclusie dat de dominante (beeldbepalende) segmenten op Isselt industrie en
Deze kolom geeft per segment het aandeel van Isselt in Amersfoort. Van bijvoorbeeld alle Amersfoortse bedrijven in het segment ‘industrie’ bevindt 21% zich op Isselt. 2 Idem
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 21
1

van 85

bouwnijverheid zijn en in iets mindere mate handel. Handel valt vooral op door het grote aantal vestigingen, met name autobedrijven. Het belang van Isselt in Amersfoort is vooral zichtbaar in de op een na laatste kolom van de tabel. Daaruit blijkt dat Isselt maar liefst 53% van de totale werkgelegenheid in de industrie levert. Voor bouwnijverheid is dit 32% en voor handel 15%. Tabel 2.2 laat zien dat het relatieve belang van Isselt is afgenomen. Dit komt door de explosieve groei van Amersfoort enerzijds en de marginale uitbreiding van Isselt anderzijds. Opvallend is daarbij dat er: • wel een groei naar aantal bedrijven heeft plaatsgevonden, maar • een daling van het aantal werkzame personen. Tabel 2.2: Verandering Isselt 1990-2002 ten opzichte van Amersfoort Aantal bedrijven Aantal werkzame personen Segment
Industrie Bouwnijverheid Handel Vervoer/communicatie Zakelijke diensten Overig TOTAAL Absoluut Isselt Amersf. -1 138 9 246 64 306 0 80 72 1690 0 826 144 3286 Procentueel Isselt Amersf. -1% 64% 36% 151% 53% 24% 0% 99% 195% 296% 0% 93% 47% 103% Absoluut Isselt Amersf. -530 634 -231 693 -72 3738 -237 849 17 12263 -360 6570 -1413 24747 Procentueel Isselt Amersf. -17% 14% -16% 21% -4% 50% -36% 26% 2% 153% -39% 49% -16% 62%

Bron: O&S Alle segmenten op Isselt blijven ver achter bij de groei van de werkgelegenheid in Amersfoort. Naar aantal bedrijven scoren ‘zakelijke diensten’ en ‘handel’ redelijk tot goed. Opvallend is dat de gemiddelde bedrijfsomvang op Isselt (van 29 naar 16 werkzame personen per bedrijf) veel sterker is gedaald dan in Amersfoort (van 12 naar 10). De oorzaak hiervan is niet bekend. De dynamiek qua segmentering op Isselt is overeenkomstig die in Amersfoort: industrie levert in ten gunste van zakelijke diensten. Derhalve is de daling van de werkgelegenheid op Isselt niet toe te schrijven aan een bepaald segment dat, ten opzichte van de andere segmenten, op Isselt substantieel slechter functioneert dan in Amersfoort. Speciale aandacht verdient de ontwikkeling van PDV/GDV (Perifere / Grootschalige Detailhandelsvestigingen) op Isselt. Diverse bouwmarkten, tuincentra, meubelwinkels en dergelijke hebben zich op Isselt gevestigd. In de detailhandelsnota ‘Winkelen in Amersfoort’ (2002) is de Amsterdamseweg (tussen De Birkt en Eemplein) aangewezen als locatie voor PDV/GDV. In deze nota is aangegeven dat de exacte locatiemogelijkheden en een zekere thematisering daarbinnen wordt meegenomen in het herstructureringsplan Isselt en het nieuwe bestemmingsplan.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 22

van 85

2.5 Stedelijke dynamiek op en rond Isselt Afbeelding 4: Stedelijke plannen rondom Isselt

Als gevolg van het Revitaliseringsplan 1993 zijn diverse maatregelen op Isselt genomen. Daarnaast zijn er op en rond Isselt nieuwe ontwikkelingen waarneembaar als gevolg van de stedelijke dynamiek van Amersfoort. Stedelijke Herstructurering In het kader van de beleidsontwikkeling ‘Stadsperspectief 2015’ wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheden voor herstructurering van de stad. Er is ambtelijk een eerste analyse gemaakt van locaties die mogelijk voor transformatie in aanmerking komen. In deze verkennende studie is ook gekeken naar het gebied Koppel / Kop van Isselt. De Kop van Isselt wordt bestempeld als kansrijk voor functiemenging gezien de ligging ten opzichte van de binnenstad en de Eem. Gezien het huidig gebruik, de huidige fysieke structuur en de complexiteit (op met name milieugebied) van dit perspectief kan dit niet zonder aanmerkelijke inspanning worden gerealiseerd. Centraal Stadsgebied Aan de oostzijde van Isselt is het CSG volop in ontwikkeling. De grens ligt thans aan de oostzijde van de Brabantsestraat waar een aantal (voorlopig nog aanwezige) bedrijven de overgang tussen Isselt en de uitbreiding van het centrum bepaald. De ontwikkeling van het CSG straalt af op Isselt. Het CSG zal ‘eisen’ stellen aan de belevingswaarde van de over Isselt lopende entreewegen en de fysieke aansluiting ter hoogte van de Kop van Isselt en in het bijzonder de Brabantsestraat. Daarnaast is het denkbaar dat als
Pagina 23

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

gevolg van de ontwikkeling van het CSG in de toekomst een meer hoogwaardige, centrumachtige ruimtevraag op het oostelijk deel van Isselt ontstaat. Van belang voor de bereikbaarheid van Isselt zijn mogelijk de functie-intensivering en de benodigde aanpassingen in de verkeersstructuur. Groen-Blauwe Structuur Het project Groen-Blauwe Structuur is een bestuurlijke opdracht volgend uit het Stadsperspectief 2015. Het schetst de gewenste ontwikkeling van de landschappelijke structuur in Amersfoort. De visie is momenteel in besluitvorming. Voor Isselt zijn de ambities met het buitengebied en de Eem relevant. De ecologische en recreatieve potenties van zowel het landelijke buitengebied als de Eem moeten worden benut. Richting het centrum biedt de Eem potenties voor historische en culturele activiteiten. Tussen de locatie van het toekomstige ziekenhuis Maatweg en het CSG wordt watergerichte recreatie gedacht (roeien, kanoën, pleziervaart) en richting het buitengebied een parklandschap. Vanuit het centrum naar het buitengebied moet een recreatieve fiets- en wandelroute langs de Eem komen. Deze ontwikkelingen vragen ook om meer aandacht voor de ruimtelijke- en de beeldkwaliteit van Isselt aan de zijde van de Eem. Als onderdeel van het Revitaliseringsplan 1993 zijn er plannen voor de herinrichting van onder andere de Havenweg en de Insteekhaven. Deze plannen zullen nader worden geconcretiseerd op basis van de geactualiseerde visie zoals verwoord in voorliggend herstructureringsplan. De provincie stelt momenteel een beheer- en inrichtingsvisie op de Eem op. Dit is input voor het herstructureringsplan en/of nadere uitwerkingen. De relatie tussen de westgrens van Isselt en het buitengebied (omgeving Melksteeg) dient versterkt te worden. Stadsentrees In het kader van de beleidsontwikkeling ‘Stadsperspectief 2015’ is onderzoek gedaan naar de entreegebieden van Amersfoort. Ambtelijk is een aantal locaties aan de rand van de stad verkend op de mogelijkheden de kwaliteit van de stadsentrees te kunnen verbeteren. Twee entreegebieden zijn voor Isselt van belang: • De Amsterdamseweg met in het bijzonder de potenties van het gebied in de omgeving Birkhoven met betrekking tot leisure, het dierenpark en het Soesterkwartier. • De Bunschoterstraat/Maatweg: vooral denkend aan de komst van het ziekenhuis, stadsrandparkeren en mogelijk wonen. Beide wegen worden in de studie getypeerd als radiaal- of straatweg, die zich vooral gaat kenmerken door de zichtbare, aan de weg gelegen functies. Ziekenhuislocatie Maatweg De gemeenteraad heeft het MOB-complex aan de Maatweg aangewezen als locatie voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. De toekomstige ziekenhuislocatie is van Isselt gescheiden door de Eem, maar gelegen in de geluidruimte van de op Isselt gevestigde bedrijven. De huidige cumulatief vergunde geluidruimte voor Isselt moet worden gerespecteerd. Het ziekenhuis neemt maatregelen om binnen de wettelijke geluidsnormen te komen. Bureau Goudappel Coffeng heeft naar aanleiding van inspraakreacties op het Structuurplan Maatweg en voor verdere uitwerking van de plannen de verkeersaantrekkende werking en de gevolgen voor het parkeren onderzocht. Dit onderzoek (juli 2003) is relevant voor de doorstroming op de hoofdstructuur van Isselt (Radiumweg en Industrieweg). In zijn algemeenheid wordt geconcludeerd dat structurele filevorming en grote hoeveelheden sluipverkeer niet zijn te verwachten. Derhalve heeft de toename aan verkeersintensiteiten als gevolg van de komst van het ziekenhuis geen negatieve effecten op de bereikbaarheid van Isselt. Het parkeren lost het ziekenhuis op eigen terrein op.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 24

van 85

Ruimtelijke structuur Het Revitaliseringsplan 1993 beoogde onder andere een versterking van de ruimtelijke (hoofd)structuur en verbetering van de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij werd voor de Kop van Isselt een perspectief geschetst waarin sprake is van een geleidelijk transformatieproces naar een woon-werkgebied. Op basis van het Revitaliseringsplan 1993 zijn diverse maatregelen genomen. In het plan vormt de Brabantsestraat een duidelijke grens tussen het CSG en Isselt. De bedoelde visuele samenhang aan de westzijde van de Brabantsestraat is met nieuwe bebouwing en herinrichting van de openbare ruimte overeenkomstig het bedoelde plan gedeeltelijk gerealiseerd. Het betreft de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw, de brandweerkazerne, het PTTdistributiecentrum, het gereconstrueerde voormalige fabrieksgebouw van Bronswerk (hoek Amsterdamseweg) en diverse nieuw- en verbouwprojecten aan de Amsterdamseweg. De in het plan van 1993 aangeduide vernieuwing inclusief het “stedelijke knooppunt” aan de Eem is tot op heden niet gerealiseerd. Civiele projecten Afbeelding 5: gerealiseerde en nog te verbeteren wegen en openbaar gebied

In het kader van het Revitaliseringsplan 1993 worden diverse wegen op Isselt in verschillende fasen aangepakt. Een deel is reeds gerealiseerd en medio 2003/2004 worden de laatste twee fasen gestart.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 25

van 85

De wegen worden parallel aangepakt met de in het Groot Rioleringsplan (GRP) geplande vervanging van het gehele rioolstelsel op Isselt (inclusief een extra rioolgemaal, een bergbezinkbassin en enkele kleinschalige aanpassingen aan rioolvoorzieningen). In mei 2003 is gestart met het groot onderhoud aan de Amsterdamseweg. Tevens worden diverse langzaam verkeersverbindingen verbeterd. In diverse watergangen op Isselt staan baggerwerkzaamheden gepland. De Birkt-Isselt Afbeelding 6: Contour bestemmingsplan De Birkt-Isselt

Het ‘Bestemmingsplan De Birkt-Isselt’ (Grontmij, juli 2000) voorziet in een bedrijventerreinontwikkeling op De Birkt en het voormalige Volkstuinencomplex. Het plangebied (zie kaartje) bedraagt 16 ha, waarvan 8,9 ha uitgeefbaar. Medio 2003 zijn delen van het terrein nog in uitgifte en realisatie. De Birkt-Isselt sluit aan op het traditionele karakter van bestaand Isselt en vloeit voort uit de kaders van het Revitaliseringsplan 1993. De belangrijkste uitgangspunten in dit licht zijn: • De Birkt-Isselt is bedoeld voor logistiek, distributie en autobranche; kantoren alleen ten behoeve van bedrijfsdoeleinden. • Milieucategorieën 1 t/m 4. • De Birkt-Isselt valt binnen de nog uit te breiden en vast te stellen geluidzonering van Isselt. • Parkeren op eigen terrein. • Herkenbare ruimtelijke hoofdstructuur die aansluit op bestaand Isselt. • Een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein met groen- en waterpartijen. • Aandacht voor beeldkwaliteit op zichtlocaties aan Amsterdamseweg en Heliumweg. • Aandacht voor overgang naar landelijke buitengebied (ecologie, langzaam verkeersroutes e.d.). De Birkt-Isselt wordt opgenomen in het te herziene bestemmingsplan van Isselt.
Pagina 26

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

Zorgvuldig ruimtegebruik Schaarse ruimte vraagt om weloverwogen keuzes in toelaatbaar ruimtegebruik. Op Isselt wordt vanuit de markt steeds meer ruimte gevraagd voor andersoortige bedrijvigheid (kantoren, voorzieningen, PDV/GDV). Diverse vormen van ruimtegebruik conflicteren met elkaar. Er is bijvoorbeeld het spanningsveld tussen productiegeoriënteerde, milieuruimte vragende bedrijvigheid en kwetsbare functies als wonen, kantoren, detailhandel en scholen. Ook beleidsambities kunnen conflicteren. Intensief ruimtegebruik, reductie milieubelasting en hogere beeldkwaliteit zijn voor het type bedrijven op Isselt niet altijd haalbaar qua inrichtingseisen, bedrijfsvoering of financiële mogelijkheden. Zorgvuldig ruimtegebruik betekent voor Isselt dat er heldere keuzes gemaakt worden over de segmentering van Isselt in relatie tot fysieke, juridische en financiële haalbaarheid en de noodzakelijke milieuruimte voor diverse functies. Herziening bestemmingsplan Het juridische instrument om het ruimtegebruik te regelen is het bestemmingsplan. Een herziening van het regime van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden biedt zowel kansen als bedreigingen aan een veelheid aan gebruiksmogelijkheden en beleidsambities. Een heldere visie in het herstructureringsplan vormt de basis voor een herziening van het bestemmingsplan op Isselt. Op basis van het wenselijk geachte ruimtegebruik kunnen knelpunten worden geïnventariseerd en weggenomen. De volgende aandachtsgebieden worden onderkend: • functionele segmentering1, zonering en functiemenging; • intensief ruimtegebruik; • vergunde geluidzonering in het kader van de Wet Geluidhinder en vergunde milieuruimte in het kader van de Wet Milieubeheer; • beeldkwaliteit en inrichtingseisen; • parkeren privaat en openbaar terrein; • aanwezige cultuurhistorie. Wonen In de nota ‘Lang Levende Stad – Wonen in Amersfoort 2001-2005’ (mei 2001) wordt genoemd dat de Zuidoevers van de Eem in aanmerking komen voor specifieke woonmilieus en woningtypen: wonen aan en op het water. Een dergelijk woonmilieu zal een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verscheidenheid van woonmilieus in de stad. Daarbij gaat er aandacht uit naar wonen en werken (functiemenging). Zowel de milieuhinder van bedrijven op de woonfuncties als de gevolgen voor de vergunde milieuruimte van bedrijven bepalen de afweging in de keuzes voor het wel of niet toelaten van wonen op Isselt. Verspreid over de Eem liggen diverse woonboten. De ligplaatsen zijn in het bestemmingsplan niet als zodanig bestemd. De mogelijkheden om in het te herziene bestemmingsplan ligplaatsen te bestemmen, worden momenteel onderzocht. Isselt kent diverse bedrijfswoningen. Onderzocht moet worden in hoeverre het gebruik van bedrijfswoningen overeenkomstig de bestemming gebeurt en in hoeverre het voortbestaan van de bedrijfswoningen wenselijk is.
Specifiek punt van aandacht is de aanwezigheid van solitaire kantoren op Isselt. In de huidige bestemmingsplannen van Isselt (uitgezonderd die van het gebied rond de Radiumweg en het nieuwe bestemmingsplan van De Birkt-Isselt) zijn solitaire kantoren toegestaan. Dit is strijdig met het locatieen vestigingsbeleid van de provincie en het Rijk.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 27
1

van 85

Het tijdelijke woonwagenkamp aan de De Birkt wordt verplaatst en komt weer vrij voor bedrijfsdoeleinden. Handhaving Op 29 januari 2002 is de ‘Nota Handhavingsbeleid Ruimtelijke Regelgeving’ door de gemeenteraad vastgesteld. De nota gaat uit van een verscherping van de handhaving waarbij prioriteiten worden gelegd naar de ernst van de overtreding. Op bedrijventerreinen zijn de prioriteiten: • strijdigheid met bouwverordening, bouwbesluit en bouwstoffenbesluit met nadelige gevolgen voor veiligheid en volksgezondheid; • visueel waarneembaar strijdig gebruik volgens bestemmingsplan en welstandseisen; • gebruik van gronden en opstallen met (planologische) nadelige gevolgen; • verbouwen en slopen van monumenten; • bouwen op verontreinigde grond. De nota adviseert bij de herziening van een bestemmingsplan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de voorschriften voor ogen te houden. Een handhaafbaar bestemmingsplan is in elk geval duidelijk en consistent. Milieu en beheer Veroudering leidt tot een afnemende functionaliteit van het bedrijventerrein als geheel en een vanuit maatschappelijk oogpunt onwenselijke of zelfs onverantwoorde belasting van het ecologisch milieu. Vooral een type bedrijventerrein als Isselt is daar gevoelig voor. Veel problemen zijn terug te voeren tot de beheersituatie, zowel in de openbare ruimte als op private kavels. Gemeente (en hogere overheden) en bedrijven hebben derhalve een gedeelde verantwoordelijkheid. Een brede variatie van aandachtspunten spelen op Isselt: • afval, energie en water; • stank, stof en lucht; • bodemverontreiniging; • ecologie; • geluid; • externe veiligheid; • onderhoud openbare ruimte; • waterbeheer; • parkmanagement; • collectieve voorzieningen; • bewegwijzering; • glasvezel. Veiligheid In het kader van de criminaliteitspreventie is op Isselt een stichting opgericht die een collectief beveiligingsproject heeft gestart. Ongeveer de helft van de bedrijven participeert. 2.6 Ondernemersenquete en workshop In het kader van de inventarisatie hebben in 2002 twee belangrijke markttoetsen plaats gevonden: een enquête en een workshop. Beiden zijn uitvoerig gerapporteerd en bieden veel aanknopingspunten voor de herstructurering van Isselt. Met een respons van 73% is de enquête bijzonder representatief. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar beide rapportages. De hoofdconclusie uit de enquête is dat de ondernemers tevreden zijn over Isselt, maar dat een (dreigende) achteruitgang afgewend moet worden door op korte termijn effectieve maatregelen te nemen. Bestand: 1413842 Pagina 28 van 85
Datum: 27 april 2004

Als aandachtspunten zijn te noemen: • zwerfvuil • kwaliteit en onderhoud van wegen • stankoverlast • geluidshinder • bodem- of grondwaterverontreiniging • sociale veiligheid ’s nachts • bereikbaarheid per openbaar vervoer • bereikbaarheid Isselt in de spits • parkeergelegenheid op openbare weg • scheiden van afval. Als kansen voor samenwerking werden genoemd: • gezamenlijke veiligheidsvoorzieningen (69% toont interesse) • restaurant en/of cafetaria (42%) • efficiënter energiegebruik (25%) • efficiënter verwerken van reststoffen en afvalverwijdering (24%) • efficiënter watergebruik (10%) • toelevering van restwarmte van andere bedrijven (8%) • efficiënter goederentransport (6%). De workshop onderschrijft hetzelfde beeld. Bestendiging van de specifieke rol en betekenis van Isselt door middel van een heldere visie en segmentering wordt door de ondernemers als belangrijk ervaren. Fysieke achteruitgang en verdringingseffecten moeten worden voorkomen. Als beste kansen werden genoemd: • communicatie bij projecten; • aansluitingen Amsterdamseweg; • parkmanager; • collectieve beveiliging; • gestapelde bouw; • gebruik open plekken. Als grootste bedreigingen werden genoemd: • slechte bereikbaarheid; • criminaliteit; • slechte uitstraling en beeldkwaliteit (bij uitblijven parkmanagement); • parkeerdruk (als gevolg van bedrijfsverzamelgebouwen); • mogelijke beperkingen als gevolg van komst nieuwe ziekenhuis Maatweg; • mogelijke beperkingen als gevolg van realisatie nieuwe woonwijk Puntenburg (CSG).

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 29

van 85

Hoofdstuk 3 – Herstructureringsopgave Isselt
3.1 Kansen en bedreigingen De analyse van ontwikkelingen en ambities op en rond Isselt geeft een veelheid aan motieven voor herstructurering. Het streven bij de herstructurering is het voor bedrijf, mens en milieu op verantwoorde wijze waarborgen van de goede vestigingscondities op Isselt. In economisch opzicht is Isselt een dynamisch (en dus vitaal) bedrijventerrein. Duidelijk en consistent beleid is echter vereist. Door de dynamiek in juiste banen te leiden, wordt de kwaliteit van Isselt gewaarborgd. Er wordt geconstateerd: • dat Isselt meedeint met de algemene dynamiek qua segmentering (verschuiving van productiegeoriënteerde bedrijvigheid naar ‘schone’ bedrijvigheid, kantoren en PDV/GDV) en • dat volgens de enquête de ondernemers tevreden zijn over het economisch functioneren van Isselt, maar • dat ondernemers zich deels zorgen maken over de toekomst van Isselt als productiegeoriënteerde bedrijventerrein. Dit leidt tot de conclusie: • dat Isselt nog steeds goed functioneert en • een belangrijke rol als traditioneel bedrijventerrein heeft, maar • dat de veranderende segmentering vraagt om een duidelijke positionering van Isselt (neer te leggen in het te herziene bestemmingsplan) en • het dalend aantal werkzame personen wellicht een waarschuwing voor de toekomst is. De stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen rond Isselt stellen nieuwe eisen aan de ruimtelijke inpassing van Isselt in Amersfoort. De kwaliteit van de ruimtelijke structuur van Isselt wordt mede bepaald door beleids- en planvorming ten aanzien van: • centrumontwikkelingen in het CSG, • infrastructurele ontwikkelingen, • ambities met betrekking tot representatieve stadsentrees, • het verbeteren en diversificeren van het woon- en verblijfsklimaat in de stad en • het benutten van recreatieve en ecologische potenties. Bedreigingen op het gebied van milieu en beheer zijn met name: • aantasting van het milieu als gevolg van schadelijke emissies en verontreiniging; • beperkingen aan de bedrijfsvoering als gevolg van wettelijke milieunormen; • verloedering van openbare en private ruimte als gevolg van onvoldoende beheer, onderhoud, handhaving en veiligheid. 3.2 Centrale vraagstukken De kansen moeten worden benut en de bedreigingen weggenomen. De volgende centrale vraagstukken worden onderscheidden: • Segmentering: welke vormen van bedrijvigheid worden gefaciliteerd op Isselt? • Kop van Isselt: wat is het gewenste toekomstperspectief? • Entree- en hoofdwegen: hoe de bereikbaarheid en de beeldkwaliteit te verbeteren? • Eem: hoe de potenties voor Isselt te benutten en de relatie met de stad en het buitengebied te verbeteren? • Vestigingskwaliteit: welke verbeterslagen moeten worden gemaakt om het bedrijfsklimaat te verbeteren en de milieubelasting te minimaliseren?
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 30

van 85

Deel 2

Kader

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 31

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 32

van 85

Hoofdstuk 4 – Duurzame Ontwikkeling
4.1 Definiëring duurzaam bedrijventerrein Duurzaamheid is het trefwoord in de kaderstelling voor herstructurering van Isselt. Alle aspecten die zich rond de herstructurering van Isselt voordoen, kunnen worden herleid tot het streven naar duurzaamheid. Duurzame ontwikkeling is gericht op bevrediging van behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van toekomstige generaties te beperken. Gezocht wordt naar een voor bedrijf, mens en milieu verantwoorde economische ontwikkeling. Het betreft: 1. economische duurzaamheid en 2. ecologische duurzaamheid. Ad 1.) Economische duurzaamheid betekent dat Isselt randvoorwaarden schept die voldoende waarborgen bieden voor het voortbestaan van individuele bedrijven. Isselt zal blijvend aantrekkelijk zijn voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Aantrekkelijkheid wordt bepaald door onder andere de fysieke en juridische gebruiksmogelijkheden, de mate waarin kostenefficiëntie (rendement) behaald kan worden en het aanwezige voorzieningenniveau voor mens en bedrijf. Isselt als economisch duurzaam bedrijventerrein heeft de volgende pijlers: • blijvend functioneel voor het gewenste type bedrijven; • doelmatig en efficiënt ruimtegebruik; • waardebehoud onroerend goed; • goed beheer. Ad 2.) Menselijk handelen belast het milieu. Ruimte wordt bebouwd, energie en grondstoffen worden onttrokken en de omgeving wordt belast met afval en emissies. Ecologische duurzaamheid stelt grenzen aan wat nog als verantwoorde belasting van het milieu wordt gezien. Ecologische duurzaamheid betekent dat op en rond Isselt de negatieve gevolgen voor mens en milieu worden geminimaliseerd. De volgende pijlers worden onderscheidden: • goede ruimtelijke inpassing in de omgeving (stad en buitengebied); • efficiënt gebruik van energie, water en grondstoffen; • optimalisering afvalstromen; • minimalisering schadelijke emissies en hinder. Zowel het rijk als de provincie Utrecht hebben duurzaamheid hoog op de beleidsagenda staan. In de maatschappelijke discussie over de economische ontwikkeling van Nederland stelt het rijk in de Nota Milieu en Economie (1997) dat deze niet ten koste mag gaan van het milieu. Om dit beleid concreter vorm te geven heeft het Ministerie van Economische Zaken de handreiking ‘Duurzame Bedrijventerreinen’ (1998) opgesteld. In het ‘Economisch Beleidsplan provincie Utrecht 2003-2006’ staat het stimuleren van een duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling centraal. Isselt als duurzaam bedrijventerrein betekent dat op Isselt bedrijven onderling en met de gemeente samenwerken om het (bedrijfs-)economisch resultaat te verbeteren, de milieubelasting te verminderen en de ruimte efficiënter te gebruiken.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 33

van 85

4.2 Segmentering Isselt is een dynamisch bedrijventerrein. Het van oorsprong zuiver productiegeoriënteerde karakter is veranderd in een meer divers bedrijventerrein. In de economische structuur van Amersfoort vervult Isselt een belangrijke rol. Isselt is bedoeld als bedrijventerrein waar ruimte wordt geboden aan bedrijven die gescheiden moeten blijven van kwetsbare functies. Dit principe staat onder druk door ontwikkelingen op Isselt (aanwezigheid / komst van woonfuncties, kantoren, scholen, PDV/GDV, centrumfuncties en dergelijke) en ontwikkelingen in de directe omgeving (ziekenhuis, ontwikkeling CSG etc.). Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor bedrijven in de zwaardere milieucategorieën: • er blijft minder ruimte beschikbaar voor dergelijke bedrijven doordat zich in de loop der tijd steeds meer andere functies zoals kantoren en PDV/GDV op Isselt hebben gevestigd; • de milieuruimte (en daarmee de bedrijfsvoering) wordt beperkt indien kwetsbare functies zich in de nabijheid bevinden. In het kader van het te herziene bestemmingsplan moet worden afgewogen welke typen bedrijven zich waar (nieuw) kunnen vestigen en in hoeverre deze bedrijven beschermd worden door het uitsluiten van andere typen bedrijven en / of kwetsbare functies. Kerngedachte hierin is dat de huidige dynamiek op en rond Isselt (zie ook hoofdstuk 2) weliswaar bedreigingen inhoudt, maar ook kansen biedt. Aan de ene kant staan de unieke vestigingscondities onder druk. Verdringingseffecten die hierdoor reeds aanwezig zijn of dreigen te ontstaan, zijn ongewenst vanuit drie invalshoeken: 1. productiegeoriënteerde bedrijven zijn veelal lokaal / regionaal gebonden en maken de lokale economie daarmee weerbaar tegen conjunctuurinvloeden; 2. productiegeoriënteerde bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de laaggeschoolde werkgelegenheid; 3. productiegeoriënteerde bedrijven zijn onderdeel van de totale economische keten en vervullen een onmisbare functie. Aan de andere kant is de betekenis van Isselt voor de stad groter geworden: • de invulling en uitstraling van de Kop van Isselt en de wijze waarop de aansluiting met het CSG vorm krijgt, is van belang voor de kwaliteit van het CSG; • de mate waarin de potenties van de Eem worden benut en de wijze waarop de overgang van de stad naar het buitengebied vorm krijgt, worden mede bepaald door de ruimtelijke structuur en uitstraling van Isselt; • met name de omgeving van de entreewegen is van belang voor de kwaliteit van de stad als geheel: de Amsterdamseweg, Industrieweg en Radiumweg is voor veel verkeer het eerste visitekaartje van Amersfoort. De primaire functie van Isselt als bedrijventerrein is en blijft het voldoende ruimte bieden aan (grootschalige) productiegeoriënteerde bedrijven. Isselt is bij uitstek geschikt voor de segmenten industrie, (bouw)nijverheid, handel en vervoer. Op Isselt kunnen bedrijven zich vestigen die elders ongewenst zijn vanwege: • hinder (met name geluid en externe veiligheid), • groot ruimtebeslag, • lage representativiteit of • beperkte financiële armslag (grond- en huurprijsniveau). De huidige bestemmingsplannen (uitgezonderd die van het gebied rond de Radiumweg en die van De Birkt-Isselt) laten nog solitaire kantoren toe. Dit is strijdig met het locatie- en vestigingsbeleid van de provincie en het rijk. Isselt is een locatie die goed per auto bereikbaar
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 34

van 85

is en min of meer aan de rand van de stad ligt. Solitaire kantoren horen beter thuis op centraal gelegen locaties die ook goed per (hoogwaardig) openbaar vervoer bereikbaar zijn. Derhalve zal de komst van nieuwe solitaire kantoren niet langer mogelijk zijn door de bestemming kantoren niet op te nemen in het te herziene bestemmingsplan. De geluidzonering beschermt bedrijven op Isselt tegen geluidsgevoelige functies als wonen. Met het oog op de gewenste segmentering is het behouden van Isselt als een geluidgezoneerd terrein van belang. De zonering wordt aangepast aan de actuele ontwikkelingen (zie paragraaf ‘12.3 Geluid’). Tevens wordt overwogen in het te herziene bestemmingsplan een milieuzonering toe te passen. Een milieuzonering deelt Isselt op in verschillende zones waar bepaalde milieucategorieën zich wel of juist niet (nieuw) kunnen vestigen. Een milieuzonering kan de gewenste ontwikkeling van Isselt stimuleren doordat conflictsituaties tussen milieuruimte vragende en kwetsbare functies worden vermeden. Onderzocht moet worden in hoeverre dit relevant en haalbaar is. Op de delen van Isselt die een bijzondere betekenis voor de stad hebben (Kop van Isselt, het gebied aan de Eem en de omgeving van de entreewegen) kunnen andersoortige en / of meer hoogwaardige bedrijven zich vestigen. De mate waarin dit toelaatbaar is, wordt in het bestemmingsplan gereguleerd. Uitgangspunt is dat geen afbreuk wordt gedaan aan het in hoofdzaak productiegeoriënteerde karakter van Isselt als geheel. Eventuele transformaties worden vooralsnog niet actief door de gemeente gestuurd. In het herstructureringsplan en het te herziene bestemmingsplan worden de condities geschapen om vanuit de markt opwaardering vorm te geven. 4.3 Ruimtelijke hoofdstructuur Isselt is een groot bedrijventerrein met verschillende karakteristieken. Gebieden als de Kop van Isselt, Amsterdamseweg, Insteekhaven, De Birkt-Isselt en dergelijke hebben elk hun eigen structuur en beeldkwaliteit. Isselt heeft per gebied verschillende potenties voor verschillende bedrijven. Het verder verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Isselt is gericht op een heldere hoofdstructuur die Isselt verdeelt in zones waar ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’ vestigingsruimte kan vinden. De ruimtelijke hoofdstructuur van Isselt wordt gevormd door 1. de ontsluiting- en groenstructuur; 2. het grensgebied met het CSG; 3. de zone op en aan de Eem; 4. het grensgebied met het buitengebied. De ruimtelijke beleidsdoelstellingen per structuurdrager zijn: 1. De externe ontsluitingsstructuur wordt gevormd door de Amsterdamseweg, de Radiumweg en de Industrieweg. De interne hoofdwegen zijn de Nijverheidsweg Noord en de Heliumweg. De overige, secundaire wegen ontsluiten de afzonderlijke kavels. De profilering en inrichting van de wegen dient deze hiërarchie duidelijk en eenduidig te houden. Sterk beeldbepalend hierin is de groenstructuur langs de wegen. Langs de hoofdentreewegen moet de architectuur van de bebouwing de entreefunctie versterken. 2. De ruimtelijke structuur van de Kop van Isselt dient de overgang tussen het stedelijke centrum en het bedrijventerrein vorm te geven. 3. De ruimtelijke structuur langs de Eem dient een directere relatie met het water te realiseren, zowel functioneel (vervoer over water, recreatie) als visueel.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 35

van 85

4. De overgang aan de westkant tussen het landelijke buitengebied en het bedrijventerrein dient een contrastrijk karakter te hebben. 4.4 Zonering Op basis van de segmentering en de ruimtelijke hoofdstructuur wordt Isselt ingedeeld in vier zones: 1. Bedrijvenzone; 2. Kop van Isselt; 3. Entreezone; 4. Eemzone. Afbeelding 7: Zonering Isselt op basis van ruimtelijke hoofdstructuur en segmentering.

Elke zone heeft specifieke vestigingscondities naar segmentering, de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebruiks- en inrichtingsmogelijkheden van de private kavels. De economische en ruimtelijke visie worden in de volgende hoofdstukken per zone uitgewerkt. Ten aanzien van de beeldkwaliteit / uitstraling wordt een per zone gedifferentieerd beleid voorgestaan. Dit beleid wordt opgenomen in de Welstandsnota. In het bestemmingsplan kan worden volstaan met een toelichting van hetgeen in de Welstandsnota is bepaald. Voor wat betreft beeldkwaliteit op Isselt gaat met name speciale aandacht uit naar de bebouwing langs de hoofdstructuur.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 36

van 85

Hoofdstuk 5 – Ruimtelijk-Economische visie Bedrijvenzone
5.1 Functies Afbeelding 8: Bedrijvenzone

De Bedrijvenzone is het deel van Isselt dat primair gereserveerd wordt voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid. In deze zone is de herstructurering gericht op het behouden van de traditionele functie van Isselt en het tegengaan van verdringing. Het vestigingsklimaat spitst zich toe op de segmenten industrie, (bouw)nijverheid, handel en vervoer. Nieuwe solitaire kantoren en kantoorruimte voor verhuur zijn niet toegestaan. Enkel ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering is kantoorruimte toegestaan. Maximaal 50% van het totale vloeroppervlak tot een maximum van 2.000 vierkante meter mag kantoor zijn. In zijn algemeenheid is het vestigingsklimaat gebaat bij bedrijven die faciliterend zijn aan het bedrijventerrein als geheel. Zo gaven ondernemers in de enquête aan behoefte te hebben aan bijvoorbeeld een lunch / horecagelegenheid. Belangrijk criterium bij de afweging faciliterende functies wel of niet toe te laten is de mate waarin het verzorgingsgebied Isselt overstijgt. Faciliterende functies op Isselt zijn wenselijk als hun verzorgingsgebied zich primair richt op de bedrijven op Isselt. Het instrumentarium (bijvoorbeeld bestemmingsplan) om hier greep op te krijgen is beperkt, vooral als een Bestand: 1413842 Pagina 37 van 85
Datum: 27 april 2004

bestaande functie (de grond en/of opstallen) van eigenaar / exploitant wisselt. Er moet nader bekeken worden of en hoe sturing aan de komst van faciliterende functies kan worden gegeven. Faciliterende functies zijn in principe in alle zones op Isselt toelaatbaar. Voorkeur gaat uit naar centrale (vanaf de externe en interne ontsluitingswegen zichtbare) locaties. In de Bedrijvenzone bieden de Nijverheidsweg Noord en de Heliumweg de beste locaties voor faciliterende functies. Beargumenteerd kunnen niet-productiegeoriënteerde functies als een lunch / horecagelegenheid of vergadercentrum zich hier vestigen. Voor dit type faciliterende functie bieden andere zones ook vestigingsruimte. Voor de overige delen van de Bedrijvenzone heeft een faciliterende functie bij voorkeur een productiekarakter: het faciliterende bedrijf produceert / vervaardigt / repareert of levert diensten primair aan productiebedrijven. Daaronder wordt bijvoorbeeld een gemeenschappelijke wasstraat of parkeervoorziening verstaan. In het kader van het bestemmingsplan dient dit nader onderzocht en uitgewerkt te worden. Op Isselt bevinden zich diverse bedrijfswoningen. Bedrijfswoningen kunnen een belemmering vormen indien bestaande bedrijven hun milieuvergunningruimte willen uitbreiden danwel nieuwe milieubelastende bedrijven zich willen vestigen. Alleen voor het bedrijf waaraan een bedrijfswoning gekoppeld is, gelden geen beperkingen. Nieuwe bedrijfswoningen worden niet toegelaten. Het is onduidelijk of alle bestaande bedrijfswoningen nog als zodanig bewoond worden of dat er sprake is van burgerbewoning. Op een geluidgezoneerd bedrijventerrein zijn (burger)woningen niet toegestaan. Op grond van het Zonebesluit zijn er geen wettelijke belemmeringen, doch het beleid van de overheid (Rijk, Provincie en gemeenten) gaat er vanuit dat de aanwezigheid van (burger)woningen dermate strijdig is met het doel van de geluidzonering (namelijk: geluidproducerende bedrijven bescherming bieden tegen geluidgevoelige objecten zoals woningen) dat dit onwenselijk is. Voorafgaand aan de herziening van het bestemmingsplan1 dient geïnventariseerd te worden waar sprake is van burgerbewoning en dient hiertegen opgetreden te worden. 5.2 Ruimtelijke kwaliteit Het in de Welstandsnota te verwoorden inrichtingsbeleid in de Bedrijvenzone is terughoudend. Er worden geen bijzondere eisen aan beeldkwaliteit gesteld. De Nijverheidsweg Noord en de Heliumweg vormen de interne structuurdrager voor de Bedrijvenzone. Met de voltooiing van fase 2 van het Revitaliseringsplan 1993 is de belangrijkste bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte langs de interne hoofdontsluiting geleverd. Eventuele extra maatregelen in het openbaar gebied langs deze wegen worden nader geïnventariseerd en onderzocht. Voor de secundaire wegen geldt eveneens dat de aanpak hiervan (voltooiing fase 3 Revitaliseringsplan 1993) de belangrijkste bijdrage levert aan het verbeteren van de openbare ruimte. Eventuele aandachtsgebieden voor verdere verbeterslagen in de openbare ruimte van de Bedrijvenzone worden nader geïnventariseerd en onderzocht.

1

Het ‘overgangsrecht’ bepaald dat na een herziening van het bestemmingsplan reeds bestaande functies niet meer geweerd kunnen worden. Het wel of niet positief bestemmen van die functie is hierop niet van invloed. Indien er met betrekking tot het eventueel gebruik als burgerwoning van bedrijfswoningen geen handhavingstraject voorafgaat aan de herziening van het bestemmingsplan vormen deze woningen een belemmering voor het bedrijfsleven.
Pagina 38

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

De westgrens van Isselt dient een contrastrijke overgang met het buitengebied te zijn. De Melksteeg is van ecologische en cultuurhistorische waarde en heeft een recreatieve functie (zie ook ‘Hoofdstuk 9 – Groenstructuur’). Ambtelijk zijn concept plannen gemaakt voor de aansluiting van de langzaam verkeersroute Nijverheidsweg Noord – Melksteeg.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 39

van 85

Hoofdstuk 6 – Ruimtelijk-Economische visie Kop van Isselt
6.1 Functies Afbeelding 9: Kop van Isselt

De Kop van Isselt is het gebied tussen de Industrieweg, Eem, Brabantsestraat en Amsterdamseweg. Het grenst aan het CSG en heeft daardoor potentie voor een meer hoogwaardige invulling. Reeds in het Revitaliseringsplan 1993 was een perspectief geschetst waarbij een transformatie zou plaatsvinden naar meer representatieve, kantoorachtige bedrijvigheid, mogelijk in combinatie met wonen, leisure en andere centrumachtige functies. De stedebouwkundige structuur zou daartoe ingrijpend moeten veranderen. Het toen geschetste perspectief is niet gerealiseerd, maar de gemeente voorziet nog steeds op termijn een transformatie van de Kop van Isselt. In het kader van het ‘Stadsperpectief 2015’ is ambtelijk studie verricht naar de Kop van Isselt. Hierin is sprake van een transformatie vanuit het CSG en de daarmee samenhangende verandering in gebruik. Onderdeel van de opgave op de Kop van Isselt is om te bepalen hoe in de toekomst een meer pluriform gebruik bewerkstelligd kan worden, waardoor niet alleen gewerkt kan worden in dit deel van de stad, maar ook functiemenging met wonen gerealiseerd
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 40

van 85

kan worden en het verblijfskarakter van het gebied beter aansluit bij het toekomstige Eemcentrum en Eemhaven. In de nota ‘Lang Levende Stad – Wonen in Amersfoort 2001-2005’ (mei 2001) wordt genoemd dat de Zuidoevers van de Eem in aanmerking komen voor specifieke woonmilieus en woningtypen: wonen aan en op het water. Een dergelijk woonmilieu zal een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verscheidenheid van woonmilieus in de stad. Daarbij gaat er aandacht uit naar wonen en werken (functiemenging). Het college van B&W heeft 20 januari 2004 de ‘Nota perifere detailhandel Amersfoort’ vastgesteld. Deze nota is een uitwerking van de kaderstellende nota ‘Winkelen in Amersfoort’ (2002). De Kop van Isselt-Amsterdamseweg is aangewezen als perifere detailhandelslocatie. Het betreft de PDV-branches ‘bouwmarkten’, ‘tuincentra’, ‘woninginrichting’ en ‘keukens en sanitair’. GDV (winkels van meer dan 1500m2) mag zich alleen vestigen in de binnenstad en het Eemcentrum. Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan wordt dit nader uitgewerkt. Het nader uit te werken toekomstperspectief voor de Kop van Isselt zal verder invulling geven aan de volgende denkrichtingen: • ‘schonere’ bedrijvigheid en kantoren; • hogere beeldkwaliteit; • hoger verblijfskarakter in aansluiting op het Eemcentrum en de Eemhaven; • functiemenging met wonen aan de Eem; • vestigingsmogelijkheden voor perifere detailhandel ter hoogte van de Amsterdamseweg. De uiteindelijk te ambiëren transformatierichting zal mede worden bezien in het licht van stedebouwkundige, milieutechnische, planologisch-juridische en financiële mogelijkheden. Een transformatie van de Kop van Isselt betekent aanzienlijke inspanningen met betrekking tot onder andere de verbetering van de ruimtelijke structuur, het mogelijk maken van de komst van andersoortige functies en het opheffen van het geluidgezoneerd zijn van dit deel van Isselt. Op dit moment heeft de gemeente geen concrete plannen om actief te sturen op een transformatie. De verwachting is dat de komende 10 jaar met de voltooiing van het CSGNoord de Kop van Isselt geleidelijk in potentie zal stijgen en de dynamiek in het gebied daarmee zal toenemen. Daarmee wordt de richting van de transformatie geleidelijk inzichtelijk. Pas dan kan hier gerichter op worden gestuurd. Actuele vraag is hoe op korte termijn (ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan, eventuele private initiatieven voor nieuw- of verbouw die zich kunnen aandienen etc.) moet worden omgegaan met het perspectief op lange termijn. Dit wordt nader bekeken ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de consequenties van een eventuele transformatie van de Kop van Isselt voor de bedrijven in het toekomstige transformatiegebied en het functioneren van het bedrijventerrein ten westen van de Industrieweg (geluid, externe veiligheid, verkeer, parkeren en dergelijke). 6.2 Ruimtelijke kwaliteit Op dit moment heeft de gemeente geen plannen de ruimtelijke structuur van de Kop van Isselt aan te passen. Wel worden de kansen onderkend. Een eventuele fysieke herstructurering is afhankelijk van het uit te werken toekomstperspectief op de Kop van Isselt. Op basis van de daarin te schetsen functionele invulling wordt bekeken welke maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke structuur vereist zijn.
Pagina 41

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

Hoofdstuk 7 – Ruimtelijk-Economische visie Entreezone
7.1 Functies Afbeelding 10: Entreezone

De Entreezone op Isselt bestaat uit de ruimte op en aan de Amsterdamseweg, de Radiumweg en de Industrieweg. Naast de verkeersfunctie van de wegen is de functie als zichtlocatie van belang. De beeldkwaliteit op en aan de entreewegen vormt het eerste ‘visitekaartje’ van Amersfoort en is daarmee medebepalend voor (de beleving van) de stedelijke kwaliteit. Daarnaast biedt de zichtbaarheid van bedrijven langs de entreewegen een aantrekkelijke vestigingsconditie1 voor meer hoogwaardige bedrijvigheid. Met name in de Entreezone bestaat het spanningsveld tussen het willen behouden van de productiegeoriënteerde bedrijvigheid enerzijds en de aantrekkelijkheid van deze zone voor andersoortige functies anderzijds. Vanuit de markt is veel interesse om hier kantoren en
1

In hoeverre er sprake is van vervoer van gevaarlijke stoffen over de entreewegen en de mogelijke beperkingen die dit oplegt aan het toestaan van publieksaantrekkende danwel arbeidsintensieve functies moet worden onderzocht.
Pagina 42

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

detailhandel te realiseren. Dit zal in het te herziene bestemmingsplan niet worden toegestaan. De gemeente hecht meer belang aan het willen behouden van productiegeoriënteerde bedrijvigheid omdat voor dit type bedrijven Isselt uniek is binnen Amersfoort. Voor hoogwaardige functies bieden bestaande locaties in het centrumgebied en bedrijventerrein De Hoef en de toekomstige locaties in het CSG en Vathorst nu en in de toekomst voldoende vestigingsalternatieven. Daarentegen wordt wel een verhoging van de beeldkwaliteit omwille van de entreefunctie beoogd. Om beide ambities (behoud productiekarakter en verhoging beeldkwaliteit) mogelijk te maken zal het bestemmingsplan in de Entreezone ruimte bieden voor bedrijven die in hoofdzaak productiegeoriënteerde zijn en worden in de Welstandsnota bijzondere eisen aan beeldkwaliteit gesteld. Solitaire kantoren en kantoorruimte voor verhuur zijn niet toegestaan. Echter, het onderscheid tussen ‘kantoor’ en ‘productiebedrijf’ vervaagt. Technologische vernieuwing resulteert in schonere, geautomatiseerde bedrijfsprocessen en bedrijfspanden veranderen naar een meer kantoorachtige opzet en uitstraling. De Entreezone is aantrekkelijk voor dergelijke representatieve productiebedrijven. Faciliterende functies als vergaderfaciliteiten, servicecentrum voor parkmanagement, personeelsgerichte voorzieningen (fitness, kapper) en dergelijke kunnen positief bijdragen aan de beeldkwaliteit van de Entreezone. Het huidige PDV/GDV-beleid van de gemeente (onderdeel van de detailhandelsnota ‘Winkelen in Amersfoort’ (2002)) wordt terughoudend ingevuld. Het detailhandelsbeleid heeft als doelstellingen het handhaven en versterken van de regio-positie en het handhaven van de fijnmazige verzorgingsstructuur. Dit betekent dat de branches ‘levensmiddelen/dagelijkse verzorging’ en ‘modisch’ thuishoren in de bestaande winkelcentra en niet op Isselt. De branches ‘Auto’s, Boten en Caravans’, ‘woninginrichting’ en ‘bouwmarkten’ werden op de Amsterdamseweg al toegelaten. De detailhandelsnota voorzag in een verruiming met de branches ‘Sport en Spel’ en ‘Wit- en Bruingoed’. Het college van B&W heeft 20 januari 2004 de ‘Nota perifere detailhandel Amersfoort’ vastgesteld. Deze nota is een uitwerking van de kaderstellende nota ‘Winkelen in Amersfoort’ (2002). De Kop van Isselt-Amsterdamseweg is aangewezen als perifere detailhandelslocatie. Het betreft de PDV-branches ‘bouwmarkten’, ‘tuincentra’, ‘woninginrichting’ en ‘keukens en sanitair’. GDV (winkels van meer dan 1500m2) mag zich alleen vestigen in de binnenstad en het Eemcentrum. De resultaten zijn onderdeel van de uit te werken perspectieven voor de Kop van Isselt en de Entreezone en het bestemmingsplan. 7.2 Ruimtelijke kwaliteit De focus op beeldkwaliteit vereist voor de Entreezone andere inrichtingsregels dan voor de Bedrijvenzone. Met betrekking tot beeldkwaliteit zal voor de Entreezone meer aandacht uitgaan naar esthetiek. Bedrijven dienen hun representatieve (kantoor)gedeelte zoveel mogelijk richting de weg te presenteren. Grotere bouwhoogtes zijn toegestaan, met name op belangrijke kruispunten om daar stedelijke accenten te creëren. In het Revitaliseringsplan 1993 is de eerste ideevorming hierover neergelegd. In het kader van de actualisering van de Welstandsnota wordt dit nader geconcretiseerd. Naast de architectuur van bebouwing is de inrichting van de openbare ruimte van belang. Via de profilering en inrichting van de wegen dient de beeldkwaliteit representatief te zijn en de hiërarchie in de ontsluitingsstructuur duidelijk en eenduidig:
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 43

van 85

• • •

Met de voltooide of aanstaande aanpak van diverse wegen op Isselt (Revitaliseringsplan 1993 fase 1 t/m 3) is dit voor de interne structuur het geval, uitgezonderd de Kop van Isselt. Het project ‘Groot Onderhoud Amsterdamseweg’ zet de eerste stap voor wat betreft de externe ontsluitingsstructuur. Voor (de omgeving van) de Radiumweg en de Industrieweg dient nader onderzocht te worden of en zo ja, welke maatregelen nodig zijn. Specifieke opgave voor de Radiumweg is de gewenste verbetering van de ontsluiting en zichtbaarheid van de aanliggende bedrijven ter hoogte van het viaduct. Voor de Industrieweg behoeft de overgang tussen de Kop van Isselt en de Bedrijvenzone mogelijk speciale aandacht.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 44

van 85

Hoofdstuk 8 – Ruimtelijk-Economische visie Eemzone
8.1 Functies Afbeelding 11: Eemzone

De relatie met de Eem moet worden verbeterd, zowel functioneel (goederenvervoer, recreatie etc.) als visueel. Het gebied tussen de Eem en de Nijverheidsweg Noord kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van grootschalige bedrijven in de hoge milieucategorieën (rioolwaterzuivering, betonverwerking, afvalverwerking, chemische vervaardiging en dergelijke). Op en aan de Eem vinden diverse ontwikkelingen plaats die de vestigingscondities beïnvloeden: • ambities voor meer goederenvervoer; • beter benutten recreatieve en landschappelijke potenties; • woonboten in de Eem; • ambities voor meer woon- en centrumfuncties aan de Eem; • komst ziekenhuis Maatweg.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 45

van 85

Momenteel is Isselt afgekeerd van de Eem. Hierin moet verandering komen. De Eem biedt kansen voor Isselt met betrekking tot vervoer over water, beeldkwaliteit openbare ruimte en mogelijk de vestiging van faciliterende en recreatieve functies. Uitgangspunt is dat het productiegeoriënteerde bedrijvenkarakter van de totale Eemzone blijft bestaan. Kansen worden benut door bovengenoemde ontwikkelingen in samenhang te bezien. De Eem kan worden beschouwd als schakel tussen Isselt, de stad en het buitengebied. De provincie voert momenteel in samenwerking met onder andere de gemeente een onderzoek uit naar de mogelijkheden van vervoer over water. In augustus 2003 is hiertoe een workshop gehouden waarvoor onder andere potentieel geïnteresseerde bedrijven zijn uitgenodigd. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er vanuit enkele bestaande bedrijven op Isselt meer behoefte is aan goederenvervoer over water. Ook watergebonden bedrijvigheid vanuit de regio is geïnteresseerd in vestiging op Isselt aan de Eem. Op basis van nog nader te ontwikkelen ontwikkelingsvarianten wordt bekeken in hoeverre in de Eemzone voorzieningen moeten worden getroffen (inrichting laad- en loskades, bestemmingsplanmogelijkheden en dergelijke) om meer goederenvervoer mogelijk te maken. De gemeente heeft de ambitie om de recreatieve potentie van de Eem en het buitengebied beter te benutten. Met name rond de Insteekhaven en bij een eventuele transformatie van de Kop van Isselt zouden recreatieve voorzieningen op Isselt aan deze doelstelling een bijdrage kunnen leveren. In de Eem liggen diverse woonschepen. In de huidige bestemmingsplannen is deze functie niet bestemd. In het kader van de herziening van het bestemmingsplan is besloten de locaties Havenweg, Schans en Eemzijde als ligplaats te bestemmen.1 In de afstemming tussen bedrijfsbelangen en woonbelangen spelen de milieuaspecten een belangrijke rol. Uitgangspunt is dat de huidig vergunde milieurechten van de bedrijven wordt gerespecteerd. Tevens wordt er vanuit gegaan dat een geluidbelasting van 60 dB(A) op de gevel van de woonboten een acceptabel woon- en leefklimaat is. Hiervoor dient de provincie nog goedkeuring te verlenen. Dit betekent dat (grofweg) ten westen van het viaduct Radiumweg geen ligplaatsen bestemd kunnen worden. Wettelijke normen ten aanzien van externe veiligheid en geluid laten dit niet toe. Dit betekent dat de huidige woonboten ter hoogte van de rioolwaterzuivering verplaatst worden. Hiermee worden tevens de mogelijkheden verruimd om milieuruimte aan bedrijven te vergunnen (in de huidige situatie moet een vergunningaanvraag worden getoetst aan de aanwezigheid van woonschepen). Ook de woonschepen in de Insteekhaven worden verplaatst. De drie locaties Havenweg, Schans en Eemzijde, gelegen ten oosten van het viaduct Radiumweg tot aan de brug Kwekersweg, zijn dusdanig gekozen dat enerzijds de ligplaatsen van woonschepen geen beperkingen aan de huidige vergunde milieuruimte van de bedrijven inhoudt. Indien bedrijven (nabij genoemde locaties) wensen uit te breiden of hun huidige bedrijfsvoering anderszins wensen te veranderen, is dit in principe alleen mogelijk binnen hun huidige vergunde milieuruimte. Anderzijds wordt de norm van 60 dB(A) op de gevel niet overschreden en moet er sprake zijn van een aanvaardbaar leefklimaat. De komst van het ziekenhuis is relevant in verband met de milieuruimte van nabij gelegen bedrijven op Isselt. De huidige vergunde milieuruimte van de bedrijven wordt gerespecteerd.
1

Nota ‘Woonschepenlocaties langs de Eem’, besloten in B&W-vergadering d.d. 09-03-2004.
Pagina 46

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

Uitbreiding of andere aanpassingen van de huidige bedrijfsvoering is in principe alleen mogelijk binnen de huidige vergunde milieuruimte. Een meer gedetailleerde beschrijving van de gevolgen van de komst van het ziekenhuis staan beschreven in ‘Hoofdstuk 12 – Milieu aspecten’. 8.2 Ruimtelijke kwaliteit De ruimtelijke verbeterslag langs de Eem is afhankelijk van de economisch-functionele invulling van de Eemzone. Fase 3 van het Revitaliseringsplan 1993 voorziet reeds in een reguliere opknapbeurt van het gebied Havenweg / Insteekhaven. Plannen voor een fysieke structuurverbetering en een groter verblijfskarakter zijn aangehouden in afwachting van meer duidelijkheid over het nader uit te werken perspectief op de Eemzone. Stedenbouwkundige uitgangspunten in dit perspectief zullen zijn: • betere vormgeving van de relatie tussen Isselt, de Eem en de stad waarbij (het gebied aan) de Eem als schakel fungeert in de verbinding tussen werken, wonen en recreëren; • verhoging van de beeldkwaliteit door een meer geordende, eenduidige inrichting van de Eemzone; • vergroten van de beleving van de Eem aan Isseltzijde, zowel visueel als functioneel (gebruik kades/oevers en activiteiten op het water).

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 47

van 85

Hoofdstuk 9 – Groenstructuur
9.1 Groenfuncties Afbeelding 12: Groenstructuur

Verspreid over Isselt komen groengebieden en waterpartijen voor. Wegprofielen hebben een wisselende groeninrichting. De Eem, het landelijke buitengebied en de groene buffer tussen de Amsterdamseweg en het Soesterkwartier grenzen aan de randen van Isselt. Groen (inclusief water) op Isselt heeft drie functies: 1. visueel; 2. functioneel; 3. ecologisch. 9.2 Visueel groen Het visuele aspect is voor Isselt in de huidige situatie de belangrijkste functie van het groen. Met name de groeninrichting van zowel primaire als secundaire wegen bepaalt in hoge mate de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Vooral de laanbeplanting (bestaande uit bomen van de eerste en tweede grootte) die langs iedere weg op Isselt voorkomt, speelt hierbij een grote rol. Isselt heeft drie grotere, solitaire groengebieden:
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 48

van 85

1. grasveld Mijnbouwweg / Kaliumweg; 2. Groene Wig / Visvijver aan de Nijverheidsweg Noord; 3. Voormalige Volkstuinencomplex. Ad 1.) In de Bedrijvenzone is het grasveld tussen de Mijnbouwweg en Kaliumweg sterk beeldbepalend. Het is de vraag of de huidige vorm en het huidige gebruik aansluit bij de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de Bedrijvenzone (zie ook ‘Hoofdstuk 10 – Efficiënt ruimtegebruik’). Bekeken dient te worden in hoeverre de visuele, functionele en ecologische potentie van dit groengebied beter benut kan worden. Ad 2.) De Groene Wig / Visvijver is een sterke beelddrager in het westelijk deel van Isselt. Het staat in verbinding met het buitengebied en de ecologisch-landschappelijk waardevolle Melksteeg. Ook voor dit groengebied dient bekeken te worden in hoeverre de visuele, functionele en ecologische potentie beter benut kan worden. Ad 3.) Het voormalige Volkstuinencomplex behoort tot De Birkt-Isselt. Dit gebied is ontwikkeld tot bedrijventerrein. Een aanzienlijk deel langs de Heliumweg en Uraniumweg is ingericht met groenvoorzieningen en waterpartijen en levert daarmee een goede bijdrage aan de beeldkwaliteit van de Entreezone. 9.3 Functioneel groen Het gebruik van het groen in Isselt als wandel- en ontspanningsruimte is beperkt. Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de mogelijkheden voor gebruik (bijvoorbeeld tijdens lunchpauzes) vergroot kunnen worden. Vestiging van faciliterende functies in het groen (bijvoorbeeld een lunch / horecagelegenheid) kunnen de gebruiksmogelijkheden vergroten. 9.4 Ecologisch groen De ecologische waarde van het groen op Isselt is verschillend. De Groene Wig / Visvijver heeft potenties door haar verbinding met de Melksteeg. Het monument Kapel van Isselt is zowel een historische plek als een plek met oude bomenrijen die behouden dient te blijven. De overige groeninrichting op Isselt is te weinig verbonden om ecologisch waardevol te zijn. De bedrijvenfunctie van Isselt is leidend. Het benutten van ecologische potenties mag geen beperkingen opleveren aan het vestigingsklimaat. Nader onderzoek moet uitwijzen waar kansen voor ecologie liggen.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 49

van 85

Hoofdstuk 10 – Efficiënt ruimtegebruik
10.1 Schaarse ruimte Met schaarse ruimte dient zorgvuldig te worden omgegaan. Amersfoort heeft diverse bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkel- en voorzieningencentra waar verschiilende vormen van bedrijvigheid ruimte vinden. Isselt biedt voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid vestigingscondities (met name de geluidzonering) die elders in de regio niet of nauwelijks voorkomen. Met de ontwikkeling van De Wieken / Vinkenhoef zal er in Amersfoort in de toekomst extra ruimte voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid beschikbaar zijn. Op Isselt staat de beschikbare ruimte (zowel qua vierkante meters als qua bewegingsvrijheid in relatie tot omringende functies) voor productiegeoriënteerde onder druk (verdringing). Een heldere zonering moet dit aan banden leggen. Efficiënt ruimtegebruik is in alle vier de zones van belang: zolang elke zone voldoende geschikte ruimte biedt voor de daar bedoelde bedrijvigheid wordt verdere ongewenste verdringing voorkomen. Efficiënt ruimtegebruik op Isselt kent twee pijlers: 1. intensivering; 2. schuifruimte ten behoeve van verhuizing / uitplaatsing. 10.2 Intensivering Intensivering kan per kavel worden bezien of in samenhang. Per kavel gaat het vaak om een individueel bedrijf of wellicht het splitsen van bedrijven of juist gecombineerd ruimtegebruik van naast elkaar gelegen bedrijven. Als verdichting in samenhang wordt bezien, wordt gesproken over clustergewijze verdichting: openbare ruimte en private ruimte worden als één cluster gezien van waaruit wordt gezocht naar intensiveringsmogelijkheden. Om de hoofdstructuur van Isselt intact te laten, worden clusters tussen de lijnen van de hoofdverkeerswegen begrensd. Afbeelding 13: Voorstel verdichtingsgebieden Isselt - langs hoofdstructuur: verdichting op kavelniveau - overige gebieden: verdichting mogelijk in clusters

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 50

van 85

De meest voorkomende manier van efficiënt ruimtegebruik is intensivering (in beperkte gevallen kan extensivering aan de orde zijn, bijvoorbeeld vanwege milieuhinder en veiligheidseisen). Onderstaande schetsen geven een beeld van hoe intensivering bereikt kan worden. Afbeelding14 – Indicatieve schetsen verdichtingsmogelijkheden

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 51

van 85

De mogelijkheden voor verdichting worden sterk bepaald door de eisen aan de bedrijfsvoering, de fysiektechnische kenmerken van pand en kavel en de financiële armslag van bedrijven. Verdichting op privaat terrein vraagt draagvlak bij ondernemers en investeringen in eigen pand en kavel. De gemeente wil verdichting stimuleren door met ondernemers mee te denken over de mogelijkheden en via de gebruiks- en inrichtingsregels in het bestemmingsplan verdichting te faciliteren. Afhankelijk van de nader te onderzoeken mogelijkheden is een ruimtebesparing van 10% denkbaar. Nader onderzoek is vereist. Middels een pilotproject worden de kansen beter inzichtelijk. Intensivering van het grondgebruik wordt bereikt als: • grotere delen van de kavel bebouwd worden, • bedrijfsruimten worden gestapeld, • kavels middels herverdeling efficiënter worden ingericht (per bedrijf of gezamenlijk ruimtegebruik voor bijvoorbeeld parkeren), • grond meervoudig gebruikt wordt (bedrijven onder infrastructuur, parkeren op of onder bedrijfsruimte, waterberging op daken en dergelijke) of • ruimtevragende voorzieningen (wasstraat, tijdelijke opslagruimte, vergaderfaciliteiten en dergelijke) gezamenlijk worden gebruikt. Bekeken dient te worden wat er in het bestemmingsplan opgenomen moet worden om bovengenoemde opties voor intensivering van het grondgebruik mogelijk te maken. In het openbaar gebied zou efficiënt ruimtegebruik betekenen dat door het eventueel bebouwen van open ruimtes of de ruimte onder het viaduct Radiumweg een efficiëntere inrichting van het terrein wordt bereikt. Dit is echter een bredere afweging dan enkel de wens om te verdichten, ook aspecten als beeldkwaliteit en ecologie spelen hierbij een rol. De wenselijkheid en mogelijkheden dienen nader onderzocht te worden. 10.3 Schuifruimte ten behoeve van verhuizing / uitplaatsing In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat bedrijven verhuizen / verplaatst worden, zowel ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering als wegens hinder voor de omgeving. Uit de enquête bleek de verhuisbehoefte relatief beperkt. Van de bedrijven die wensten te verhuizen, wil een groot deel verhuizen binnen Isselt. Zowel ten behoeve van verhuizing als uitplaatsing is het bieden van alternatieve vestigingsruimte essentieel. Zowel vrijkomende ruimte op Isselt zelf als nieuwe bedrijventerreinontwikkelingen binnen Amersfoort (bijvoorbeeld De Wieken / Vinkenhoef) kunnen hieraan een bijdrage leveren. De mate waarin behoefte is aan het creëren van ‘schuifruimte’ ten behoeve van verhuizing en uitplaatsing en de wijze waarop hieraan wordt voldaan (qua oppervlak, locatie en het eventueel exclusief bestemmen voor uit te plaatsen bedrijven) moet worden bekeken op stedelijk en regionaal niveau. De provincie onderschrijft het nut van schuifruimte. In het eerste concept ‘Ontwerpstreekplan Utrecht 2005-2015’ (februari 2003) wil de provincie additioneel 50 ha bedrijventerrein reserveren ten behoeve van uitplaatsing als gevolg van herstructurering. Met name in het stadsgewest Amersfoort constateert de provincie behoefte aan schuifruimte.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 52

van 85

Hoofdstuk 11 – Civiele en Verkeersaspecten
11.1 Lopende en geplande projecten De nog lopende en geplande civiele projecten op Isselt worden afgerond: • Revitaliseringsplan 1993, fase 2: riolering, onderhoud en herinrichting Nijverheidsweg Noord – Heliumweg; • Revitaliseringsplan 1993, fase 3: riolering, onderhoud en herinrichting Havenweg, Zwaaikom, Mijnbouwweg, Vanadiumweg en Chromiumweg; • Groot Onderhoud Amsterdamseweg: in vier fasen van Brabantsestraat tot Barchman Wuytierslaan; • Realisatie BergBezinkBassin met parkeerdek bij Insteekhaven; • Extra rioolgemaal Nijverheidsweg Noord – Argonweg; • Uitbaggeren en saneren waterbodems op Isselt; Ambities voor een verdere verbetering en herinrichting van de kades aan de Havenweg / Insteekhaven (bovenop de voornamelijk op herstel gerichte werkzaamheden volgens fase 3 uit het Revitaliseringsplan 1993) worden bekeken in het licht van het perspectief op de Eemzone. 11.2 Bereikbaarheid Voor elke bedrijfsvoering is de bereikbaarheid van belang. Optimalisering van de bereikbaarheid is een permanent punt van aandacht. De enquête laat zien dat de bereikbaarheid van Isselt door de ondernemers over het algemeen positief wordt ervaren. Buiten de spits is Isselt met allerlei vervoermiddelen goed te bereiken, behalve per openbaar vervoer. In de spits is de bereikbaarheid duidelijk minder, vooral voor vrachtwagens. Als belangrijke aandachtspunten tijdens de workshop werden dan ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer en tijdens de spits genoemd. Vanuit de ondernemers wordt veel waarde gehecht aan de realisatie van de West-Tangent (verbinding Stichtse Rotonde met de afslag A1 – Bunschoten). De bereikbaarheid en daarmee het vestigingsklimaat van Isselt kan aanzienlijk verbeteren met de komst van de WestTangent. De wenselijkheid van de West-Tangent wordt beoordeeld in het kader van de gewenste actualisatie van het Verkeer- en Vervoersplan (VVP). In het kader van vervoermanagement is in februari 2000 het project ‘Amersfoort Bereikbaar’ opgestart. Het doel van het project is dat bedrijfsleven en overheid samenwerken aan een betere bereikbaarheid van de stad. Deelnemende partijen zijn de gemeente Amersfoort, Vereniging van Amersfoortse Bedrijven, Kamer van Koophandel en de vakbondsverenigingen FNV en CNV. Voor Isselt dient bekeken te worden of bij dit project aangehaakt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om middels vervoermanagement de bereikbaarheid op Isselt te verbeteren. Logische, goed onderhouden en veilige langzaam verkeersroutes zijn in het belang van: • de bereikbaarheid per fiets, • per openbaar vervoer (looproutes van en naar haltes) en • recreatie (lunchwandelingen en recreatieve fietsroute). Onderzoek naar verbeterpunten is gewenst.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 53

van 85

11.3 Parkeren Parkeerproblemen komen verspreid over Isselt voor. In de enquête gaf een deel van de ondernemers aan dat zij te weinig parkeerplaatsen op eigen terrein hebben en/of dat er te weinig parkeerplaatsen zijn op de openbare weg in de directe omgeving van het bedrijf. Ander structureel probleem is onvoldoende handhaving tegen ‘showroom-parkeren’ door autobedrijven. Autobedrijven die hun verkoopwaar in het openbaar gebied stallen, brengen schade toe aan de openbare ruimte. Incidenteel ervaren bedrijven overlast van vrachtwagenstalling en containeropslag op de openbare weg. Een parkeeronderzoek is vereist waarin de knelpunten worden geïnventariseerd. Oplossingen worden vervolgens per situatie (gebied) bekeken. In geval van nieuwbouw of uitbreiding geldt het normeringstelsel uit de nota ‘Toepassing Parkeernormen Amersfoort’ (2001) waarbij parkeren volledig op eigen terrein wordt opgelost. Uitwisseling van parkeerplaatsen tussen bedrijven onderling, gezamenlijke parkeervoorzieningen en andere onderdelen van parkeermanagement bieden mogelijk oplossingsrichtingen. Parkmanagement kan een goed instrument zijn om dit te organiseren.

11.4 Bewegwijzering Goede bewegwijzering draagt bij aan de representativiteit van Isselt (helder; goed georganiseerd) en de vindbaarheid van bedrijven. In de enquête gaf eenderde van de ondervraagde ondernemers aan dat de bewegwijzering niet goed functioneert. Specifieke bedrijfsbewegwijzering is geen taak van de gemeente en is primair de verantwoordelijkheid van de gevestigde ondernemers. Parkmanagement kan een goed instrument zijn om bewegwijzering te verbeteren. 11.5 Goederenvervoer Eem Het stimuleren van goederenvervoer over water biedt bedrijven een alternatieve vervoerwijze ten opzichte van weg en spoor. Er lijken kansen om op Isselt meer watergebonden bedrijvigheid te realiseren. De provincie voert daartoe momenteel een onderzoek uit. Voorlopige conclusie is dat er vooral bij bestaande bedrijven vraag zou zijn naar meer goederenvervoer. Ook enkele watergebonden bedrijven uit de regio zouden zich op Isselt willen vestigen omdat zij op hun huidige locatie niet kunnen uitbreiden. Op basis van deze voorlopige conclusie zullen een aantal ontwikkelingsvarianten worden uitgezocht. Afhankelijk van de haalbaarheid zal op Isselt in het bestemmingsplan en qua inrichting van de Eemoevers bekeken moeten worden hoe de juiste randvoorwaarden kunnen worden geschapen om goederenvervoer te stimuleren.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 54

van 85

Hoofdstuk 12 – Milieu aspecten
12.1 Afval, energie en water Ieder bedrijf is in principe verantwoordelijk voor de correcte opslag en afvoer van haar afval en restproducten. In milieuvergunningen zijn soms specifieke voorschriften opgenomen met betrekking tot de wijze van opslag en verwijdering. De enquête laat zien dat veel bedrijven zelf al initiatieven ontplooien op milieugebied, maar dat er nog veel winst valt te behalen in bijvoorbeeld afvalpreventie (25% van de bedrijven is geïnteresseerd) en afvalscheiding (ongeveer de helft zamelt niet of nauwelijks gescheiden in). In de workshop kwam naar voren dat, in zijn algemeenheid, duurzaamheidmaatregelen voor ondernemers gepaard moeten gaan met rendementsverbetering en kostenvoordelen. Gezamenlijke afvalinzameling via raamcontracten levert aanzienlijke kostenvoordelen op (als gevolg van schaalvoordelen en een grotere onderhandelingskracht). Bundeling van afvalstromen bij één inzamelaar vergroot vervolgens de kansen voor afvalscheiding en hergebruik. Daarmee wordt milieuwinst behaald en worden kostenvoordelen verder vergroot. Derhalve wordt een stapsgewijze benadering voorgestaan: 1. bundelen via gezamenlijke inzameling; 2. inventariseren van kansrijke besparingsmaatregelen (preventie, scheiden, hergebruik en dergelijke); 3. doorvoeren van haalbare maatregelen. Via parkmanagement is dit goed te organiseren. Uitgangspunt is dat het de primaire verantwoordelijkheid van bedrijven is (vrijwilligheid) en dat de afvalinzamelaar zijn expertise en zakelijk belang pro-actief inzet. De gemeente stimuleert via parkmanagement. Voor energie en water geldt min of meer hetzelfde: gezamenlijke inkoopcontracten (via parkmanagement) leveren kostenvoordelen op en vergroten langs die weg de kansen voor milieuvriendelijke energie- en wateroplossingen. Uit de enquête bleek de interesse in gezamenlijke energievoorzieningen perspectiefrijk. De mogelijkheden voor efficiënt watergebruik bleken minimaal gezien het grote aantal kleinverbruikers. Ingezet wordt op energiemaatregelen. De liberalisering van de energiemarkt biedt mogelijk extra kansen. Ten behoeve van afval en energie moet nader onderzoek meer duidelijkheid verschaffen over de concrete mogelijkheden en eventuele uitvoering. 12.2 Bodemverontreiniging Isselt kampt met bodemverontreiniging. Er is nog geen compleet beeld. De afdeling Milieu is bezig met een inventarisatie. In hoeverre gesaneerd moet worden hangt af van de ernst en urgentie en ouderdom van de verontreiniging. In het kader van het bestemmingsplan moet goed in beeld worden gebracht wat de mogelijke beperkingen zijn van de aanwezige bodemverontreiniging. De stichting ‘Bodemsanering bestaande Bedrijventerreinen’ (BSB) bemiddelt, adviseert en begeleid bedrijven bij de aanpak van bodemverontreiniging op hun terrein. Diverse bedrijven op Isselt hebben zich aangemeld.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 55

van 85

12.3 Geluid Isselt is een geluidgezoneerd bedrijventerrein. De geluidzone ligt rond het feitelijke industrieterrein (zie bijgevoegd kaartje). Doel van de zonering is: • het vastleggen van een ruimtelijke reservering voor het geluid dat door de bedrijven op het terrein geproduceerd mag worden1 en • een bescherming te bieden voor zogenoemde geluidsgevoelige functies in en buiten de zone.2 Afbeelding 15: Kaartbeeld geluidzonering Isselt

De geluidssituatie op Isselt verschilt per gebied. De huidige geluidzonering, de aanwezigheid van woonschepen en het toekomstige ziekenhuis staan in relatie tot de vergunningmogelijkheden voor bedrijven. Uitgangspunt bij de komst van het ziekenhuis en de

1 In principe mogen bedrijven op het gezoneerde terrein gezamenlijk geen hogere geluidbelasting buiten de zone veroorzaken dan 50dB(A). Dit is ruwweg ook de definitie van de ligging van de zonegrens. Ligt de zonegrens verder dan is er sprake van een zekere “geluidruimte”. 2 Op een geluidgezoneerd terrein zelf mogen geen geluidgevoelige bestemmingen voorkomen (bijvoorbeeld scholen of woningen). Op grond van het Zonebesluit zijn er geen wettelijke belemmeringen, doch het beleid van de overheid (Rijk, Provincie en gemeenten) gaat er vanuit dat de aanwezigheid van (burger)woningen dermate strijdig is met het doel van de geluidzonering (namelijk: geluidproducerende bedrijven bescherming bieden tegen geluidgevoelige objecten zoals woningen) dat dit onwenselijk is. Het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen in het gebied van de geluidzone rond het industrieterrein (dit is met het ziekenhuis en de woonschepen het geval) is alleen toegestaan indien (onder strikte voorwaarden gesteld in de wet Geluidhinder) ontheffing wordt verleend door Gedeputeerde Staten.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 56

van 85

voorgestane toewijzing van ligplaatsen is dat de huidige vergunde milieuruimte (inclusief geluid) aan de bedrijven wordt gerespecteerd.1 Allereerst wordt hier in zijn algemeenheid het beleid ten aanzien van woonschepen op Isselt beschreven. De gemeente staat positief tegenover woonschepen als verrijking van het algehele woon- en leefklimaat in Amersfoort. Rekening houdend met de belangen van de bedrijven op Isselt heeft de gemeente besloten woonschepen een volledig gelegaliseerde ligplaatsbestemming te bieden. Hiertoe wordt beleid ontwikkeld op grond waarvan een geluidbelasting tot 60 dB(A) op de Eemlocatie als een aanvaardbaar leefmilieu wordt beschouwd. Gedeputeerde Staten moet hiervoor ontheffing verlenen (50 dB(A) is de gebruikelijke norm). Door DHV is onderzoek uitgevoerd naar de ligging van deze zogenaamde 60 dB(A) contour. Hierbinnen is het bestemmen van woonschepen niet wenselijk omdat een hogere geluidbelasting geen aanvaardbaar leefmilieu wordt geacht. Buiten deze 60 dB(A) contour hebben eventuele woonschepen voor wat betreft de huidige situatie geen gevolgen omdat bij de bepaling van deze contour is uitgegaan van de nu reeds cumulatief vergunde geluidruimte aan de bedrijven. Voor zover er in de huidige situatie of met de komst van het ziekenhuis nog uitbreidingsmogelijkheden aanwezig zijn, kan die benut worden tot de 60 dB(A) contour op de gevel van een nabijgelegen woonboot wordt bereikt. Onderstaand wordt per gebied de situatie en het beleid geschetst. Het (noord)westelijk deel (ten noordwesten van de Radiumweg) van Isselt heeft op basis van de geluidzonering nog ruimte voor uitbreiding van de vergunde geluidruimte. In de huidige situatie moet in de vergunningverlening rekening worden gehouden met de aanwezigheid van woonschepen ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Locatieonderzoek naar de woonschepen wijst uit dat vanwege risicocontouren (externe veiligheid) en geluid deze woonschepen verplaatst dienen te worden. Daarmee worden op dit deel van Isselt de mogelijkheden verruimd om milieuruimte (inclusief geluid) aan bedrijven te vergunnen. De afstand tot het toekomstige ziekenhuis is dermate groot dat de bedrijven in hun huidige en toekomstige vergunningverlening geen gevolgen ondervinden van het ziekenhuis. Dit deel van de Bedrijvenzone schept daarmee de meest ideale condities voor productiegeoriënteerde bedrijvigheid. Voor de bedrijven (grofweg) tussen de Radiumweg en de Insteekhaven betekent de komst van het ziekenhuis dat bedrijven die wensen uit te breiden of anderszins hun bedrijfsvoering wensen aan te passen dit in principe dienen te doen binnen hun huidige vergunde geluidruimte. Ligplaatsen voor woonschepen zijn hier niet aan de orde. Op het noordoostelijk deel van Isselt (vanaf grofweg de Insteekhaven) is enerzijds de komst van het ziekenhuis van invloed. Ook zijn in dit gebied de locaties Havenweg, Schans en Eemzijde aangewezen als ligplaatsen voor woonboten. De Wet Geluidhinder is op de woonboten niet van toepassing, de Wet Milieubeheer wel. Door de komst van het ziekenhuis en de woonschepen is voor de toekomst het kleine deel geluidruimte dat nog resteert in principe niet meer te vergunnen. Echter, de huidige 50 dB(A) contour (op basis van de cumulatief vergunde geluidruimte) op dit deel van Isselt grenst bijna aan de zonegrens (zie bovenstaand kaartje). Daarnaast zijn de nu reeds aanwezige woonschepen aan de Schans en Havenweg al van invloed op de mogelijkheden voor vergunningverlening. Dit betekent dat er reeds in de huidige situatie nog zeer beperkt uitbreidingsruimte voor de toekomst bestaat. De verandering in het toekomstperspectief voor bedrijven door de komst van het ziekenhuis en de woonschepen is in dit licht beperkt. In
1

Overigens zij opgemerkt dat het vastleggen van een woon(boot)bestemming in het bestemmingsplan niet relevant is voor de beoordeling van de toegestane geluidruimte in het kader van de Wet Milieubeheer. Ook nu moet reeds rekening gehouden worden met een aanwezige woonfunctie, ongeacht of dit in het kader van bestemmingsplan ‘legaal’ is.
Pagina 57

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

incidentele gevallen zal er voor een individueel bedrijf nog ruimte voor (marginale) uitbreiding van vergunde geluidruimte kunnen bestaan. Dit betreft maatwerk en moet van geval tot geval bezien worden. Samenvattend kan worden gesteld dat de bedrijven in hun huidige vergunde geluidruimte geen gevolgen ondervinden van zowel het ziekenhuis als de voorgestane bestemming van ligplaatsen voor woonschepen. Voor wat betreft de nu nog binnen de zone aanwezige ruimte voor uitbreiding van de vergunde geluidruimte in de toekomst kan die (grofweg) ten westen van de Radiumweg weer volledig worden benut door het verplaatsen van de woonschepen ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Ten oosten van de Radiumweg betekent de komst van het ziekenhuis en de voorziene legalisatie van ligplaatsen voor woonschepen dat bedrijven die wensen uit te breiden of anderszins hun bedrijfsvoering wensen aan te passen dit in principe dienen te doen binnen hun huidige vergunde geluidruimte. Daarmee verdwijnt weliswaar grotendeels de ruimte voor uitbreiding van de vergunde geluidruimte, maar deze ruimte in dit deel van Isselt was nog maar beperkt aanwezig. In incidentele gevallen zal beperkte uitbreiding van geluidruimte nog mogelijk blijken. Overigens is het denkbaar dat de eventueel gewenste uitbreiding door andere randvoorwaarden dan geluid begrensd worden. Op Isselt is het nodige gewijzigd ten opzichte van de situatie zoals die heerste toen de geluidzone werd vastgesteld. Zo is de omvang van het bedrijventerrein toegenomen ten opzichte van de situatie waarvoor de zone is vastgesteld. Isselt in de huidige omvang is deels gezoneerd en deels niet (met name in de zuidwesthoek). Om op uniforme wijze om te kunnen gaan met zowel ruimtelijke ontwikkelingen rond het industrieterrein als ontwikkelingen op het industrieterrein (vergunningen) zijn deelaanpassingen gewenst. Hiervoor bestaan verschillende opties. Deze zoneaanpassingen moeten deel uitmaken van het herziene bestemmingsplan.1 Naast industrielawaai is wegverkeerslawaai op basis van de Wet Geluidhinder relevant. Woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen genieten op grond van deze wet bescherming. De doorgaande wegen en ontsluitingswegen zijn de belangrijkste veroorzakers van wegverkeerslawaai. Onderzoek naar verkeersintensiteiten en mogelijk gevoelige bestemmingen worden, samen met de zone-aanpassing, meegenomen in de herziening van het bestemmingsplan. 12.4 Externe veiligheid In het bestemmingsplan dient voldoende ruimte te worden gereserveerd tussen gevoelige objecten en activiteiten met gevaarlijke stoffen. Gevoelige objecten betreffen onder meer woningen, kantoren, scholen, detailhandelsvestigingen en horecavoorzieningen. De herziening van het ‘Ontwerpbesluit Kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen Milieubeheer’ (Ministerie van VROM; 2002) betekent een verscherping van het vergunningbeleid gericht op verdere minimalisering van de risico’s. Het Ontwerpbesluit is tevens van kracht voor de sanering van LPG tankstations. Het van kracht worden van het Ontwerpbesluit betekent dat gemeente en provincie de externe veiligheidssituatie dienen te inventariseren en eventuele saneringsmaatregelen aan het ministerie dienen te melden. Voor LPG stations bestaat een schaderegeling.

De geluidzone rond Isselt overschrijdt de grens van het te herziene bestemmingsplan. Op het moment dat een aangrenzend bestemmingsplan wordt herzien, moeten (indien relevant) de zoneaanpassingen hierin worden meegenomen.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 58

1

van 85

Onderzoek is vereist om voor geheel Isselt de actuele situatie ten aanzien van externe veiligheid inzichtelijk te hebben en welke gevolgen dit heeft bij de herziening van het bestemmingsplan. In geval van overschrijding van grenswaarden dient bekeken te worden welke maatregelen mogelijk zijn. Uiterste maatregel is de sanering van het risicovolle bedrijf danwel het gevoelige object. 12.5 Stank, stof en lucht Het Besluit Luchtkwaliteit stelt grenswaarden met betrekking tot luchtverontreiniging. Met het oog op emissie van stank en stof wordt hiermee in het kader van het bestemmingsplan rekening gehouden.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 59

van 85

Hoofdstuk 13 – Beheeraspecten
13.1 – Behoud vestigingskwaliteit en beheer openbare ruimte De kwaliteit van Isselt wordt bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte en de private ruimte. Gemeente en bedrijven hebben ieder hun verantwoordelijkheid. Het doorbreken van een neergaande spiraal vraagt inspanningen in de openbare en de private ruimte. De algemene ervaring met herstructurering in Nederland leert dat verbeterslagen vanuit het bedrijfsleven volgen uit verbeterslagen in de openbare ruimte. Het is voor ondernemers aantrekkelijk te investeren in hun bedrijf als het toekomstperspectief van de vestigingsomgeving duidelijk en gunstig is.

Concreet voor Isselt betekent dit dat de gemeente het initiatief neemt tot drie inspanningen: 1. het verbeteren en blijvend beheren van de kwaliteit van de openbare ruimte zodat het algehele ondernemingsklimaat op Isselt verbetert; 2. het duidelijk segmenteren van Isselt in het te herziene bestemmingsplan zodat de vestigingsmogelijkheden (voor nieuwe bedrijven) duidelijk zijn; 3. het stimuleren van gezamenlijke maatregelen om voor private initiatieven drempels te verlagen en kansen te benutten. Ad 1.) In de openbare ruimte is en wordt een aanzienlijke verbeterslag gemaakt (zie paragraaf ‘6.1 – Lopende en geplande projecten’). Dit is vooral het resultaat van het Revitaliseringsplan 1993. In 2005 worden de laatste werkzaamheden uit het Revitaliseringsplan 1993 afgerond. Eventuele extra verbeterslagen in het kader van voorliggend herstructureringsplan worden bekeken in het licht van de nader te concretiseren perspectieven op de Bedrijvenzone, Kop van Isselt, Entreezone en Eemzone. Isselt kent geen specifiek beheerplan. Beheer en onderhoud is conform de algemeen gangbare werkwijze in Amersfoort. Bij voldoende belangstelling vanuit het bedrijfsleven kan parkmanagement een adequaat instrument zijn om voor Isselt een meer toegespitste beheersituatie te realiseren, mits alle achterstanden zijn weggewerkt of hierover nadrukkelijke afspraken zijn gemaakt (zie paragraaf ‘13.5 Parkmanagement’). Ad 2.)
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 60

van 85

Op basis van het herstructureringsplan en de nadere uitwerkingen (zie ‘Deel 3 – Uitwerkingsopdrachten’) wordt het bestemmingsplan herzien. Ad 3.) Samenwerking kan plaats vinden: • collectief: op heel Isselt; hierbij stimuleert de gemeente voornamelijk middels parkmanagement; • individueel: tussen één of enkele ondernemers met elkaar en/of de gemeente en/of derden (belanghebbenden, andere overheden); stimulatie richt zich op maatregelen met betrekking tot bijvoorbeeld intensief ruimtegebruik, parkeren, bodemverontreiniging, verhuizing of milieu. Meer projectachtige maatregelen als een gecombineerde verbeterslag in de openbare en private ruimte of een gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld rond viaduct Radiumweg) kunnen hier ook onder vallen. De wijze van stimulatie en samenwerking wordt per maatregel of project tussen de participanten overeen gekomen en bij voorkeur vastgelegd in een intentie- of samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt voor gemeentelijke stimulatie is dat een bijdrage wordt geleverd aan de herstructureringsdoelen van Isselt. 13.2 – Waterbeheer Bevoegd gezag ten aanzien van het aanwezige water op Isselt is deels de gemeente, deels het Waterschap en deels de provincie. De provincie gaat in haar Waterhuishoudingsplan ‘Water op Orde’ (1999) uit van het principe ‘water als ordenend principe’. Dit betekent dat ruimtelijke ingrepen vooraf getoetst dienen te worden op hun gevolgen voor de waterhuishouding. Het gemeentelijk ‘Waterplan Amersfoort’ (2002) geeft op een hoog abstractieniveau het gemeentelijk waterbeheerbeleid aan. Belang wordt vooral gehecht aan veiligheid, natuurwaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het waterplan sluit aan bij het beleid van zowel het Waterschap als de provincie. Het waterplan voor Isselt gaat uit van het principe ‘water voor de wijk’. Hierin krijgt de mens (de bedrijven) de ruimte haar activiteiten te ontplooien. Lokaal krijgt natuur meer kansen. Met het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel (Revitaliseringsplan 1993) verbetert het waterbeheer. Daarnaast kampt Isselt echter met te snelle afwatering op de Eem. Op Isselt moet meer bergingscapaciteit komen. Infiltratie in de bodem is de meest wenselijke methode. Andere methoden zijn berging in het oppervlaktewater en flexibel peilbeheer. Ambities met betrekking tot intensief ruimtegebruik en het verharden van groen ten behoeve van parkeren of laad- en loskades staan met deze doelstelling op gespannen voet. In dergelijke gevallen zal gezocht moeten worden naar compenserende maatregelen. In de concrete uitwerking van stedenbouwkundige perspectieven is het vergroten van de bergingscapaciteit een van de uitgangspunten. 13.3 – Handhaving Handhaving is een belangrijk onderdeel van het beheer op Isselt. Meer gerichte handhaving van wetgeving en geformuleerde beleidsdoelen draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. Strijdige situaties die nu nog op verschillende vlakken bestaan, moeten worden opgeheven. Zo zal er strenger moeten worden gehandhaafd met betrekking tot:

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 61

van 85

• • • •

illegaal gebruik / illegale bebouwing ten opzichte van het bestemmingsplan (een heldere segmentering en naar zones gedifferentieerde inrichtingsregels moeten voorkomen dat Isselt een ‘vergaarbak’ van functies wordt); illegaal gebruik van openbare parkeerplaatsen, foutparkeren en ‘showroom’-parkeren; slecht beheer eigen pand en kavel (volgens welstandsbeleid en beeldkwaliteitsplannen); strijdigheid met milieu- en andere vergunningen.

Handhaving begint feitelijk al bij het wel of niet meewerken aan vrijstellingsverzoeken van het bestemmingsplan, het verlenen van een bouwvergunning en de afgifte van milieu- en andere vergunningen. Parkmanagement zou een signaalfunctie ten behoeve van handhaving kunnen vervullen. Het handhavingsbeleid op Isselt wordt nader bekeken en uitgewerkt. 13.4 – Collectieve voorzieningen De enquête en de workshop lieten zien dat vanuit de ondernemers kansen worden gezien om zaken gezamenlijk op te pakken. Het zakelijk belang voor de ondernemer staat daarbij voorop. De gemeente stimuleert een gezamenlijke aanpak, maar ziet dit als een primaire verantwoordelijkheid van de markt. Vraag (gevestigde bedrijven) en aanbod (leveranciers) dienen zich zoveel mogelijk zelf te organiseren. Grofweg zijn er twee typen collectieve voorzieningen: 1. aanbodgestuurd: het bedrijfsmatig exploiteren van voorzieningen; 2. vraaggestuurd: het gezamenlijk afnemen van voorzieningen. Ad 1.) Voorbeelden van aanbodgestuurde collectieve voorzieningen zijn een lunchroom / horecagelegenheid, kinderdagverblijf, parkeergarage en dergelijke. Deze voorzieningen worden op commerciële basis geëxploiteerd en bedruipen zichzelf. Ruimtevragende voorzieningen worden op Isselt toegelaten mits zij in hoofdzaak het bedrijfsleven op Isselt bedienen. Isselt heeft momenteel geen glasvezel. Vanuit de ICT-mogelijkheden van individuele bedrijven en gezamenlijke toepassingsmogelijkheden in het licht van samenwerking en communicatie (virtueel netwerk) zou glasvezel een goede bijdrage aan het vestigingsklimaat kunnen leveren. Ad 2.) Voorbeelden van vraaggestuurde collectieve voorzieningen zijn gezamenlijke contracten ten behoeve van beveiliging, afval en energie, gezamenlijke brand- en blusvoorzieningen en calamiteitenbestrijding, een gemeenschappelijke wasstraat, het onderling uitwisselen van parkeerplaatsen, bedrijfsbewegwijzering en dergelijke. Deze voorzieningen komen via een samenwerkingsverband van ondernemers tot stand. Een goed instrument om dit te organiseren is parkmanagement (zie volgende paragraaf), maar ook zonder parkmanagement kunnen dergelijke voorzieningen tot stand komen. 13.5 – Parkmanagement Parkmanagement is een beheerinstrument waarbij bedrijven onderling en met de gemeente samenwerken om op Isselt nu en in de toekomst de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden. Parkmanagement is derhalve geen doel op zich, maar een instrument om op efficiënte en effectieve wijze het vestigingsklimaat te beheren. Beheer, onderhoud en collectieve
Pagina 62

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

voorzieningen kunnen via parkmanagement geregeld worden. Onderling wordt de gewenste kwaliteit overeengekomen en gezamenlijk wordt de realisatie opgepakt. Isselt is een bestaand terrein waar de mogelijkheid tot verplichte deelname aan parkmanagement ontbreekt. Het is cruciaal dat deelname pro-actief wordt gestimuleerd. Het succes van parkmanagement wordt grotendeels bepaald door de participatiegraad: • hoe meer deelnemers hun stem laten gelden, hoe breder het gewenste kwaliteitsniveau gedragen wordt; • kostenvoordelen nemen toe bij grotere deelname; • de haalbaarheid van bepaalde voorzieningen is afhankelijk van een vereiste minimum afname; • free-riders (bedrijven die wel voordeel hebben, maar niet meebetalen) vormen een bedreiging voor de continuïteit van parkmanagement. De mogelijkheden voor parkmanagement worden nader onderzocht. Uitgangspunt is actieve participatie van (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven vanaf de eerste fase van idee- en planvorming.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 63

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 64

van 85

Deel 3

Uitwerkingsopdrachten

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 65

van 85

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 66

van 85

Hoofdstuk 14 – Vervolgtraject
14.1 Inleiding In deel 1 van deze herstructureringsnota is de bestaande situatie op bedrijventerrein Isselt geïnventariseerd. Vervolgens is in deel 2 het bestaande beleid ten aanzien van alle facetten weergegeven. Hierbij bleek dat niet ten aanzien van alle facetten het beleid in dezelfde mate is uitgewerkt. Daarom is in deel 2 aangegeven op welke punten nog nader onderzoek dan wel uitwerking van beleid noodzakelijk is teneinde de ontwikkeling van het bedrijventerrein Isselt op een afgewogen wijze te kunnen begeleiden. De zaken die nog verder moeten worden uitgewerkt dan wel onderzocht, zijn uitwerkingsopdrachten genoemd. Deze zijn in het onderhavige deel 3 opgesomd. Om enige lijn in deze opsomming te maken worden drie hoofdterreinen onderscheiden waarmee de ontwikkeling van het bedrijventerrein in goede banen geleid kan worden: 1. herziening bestemmingsplan; 2. parkmanagement; 3. concrete (fysieke) projecten. In de volgende hoofdstukken (15, 16 en 17) wordt voor elk hoofdtraject de daaronder vallende uitwerkingsopdrachten verder toegelicht. Per uitwerkingsopdracht wordt daarbij aangegeven: • wat de inhoudelijke opgave is; • wat de huidige stand van zaken is en • (globaal) hoe het proces georganiseerd wordt. Hoofdstuk 18 besluit met het plan van aanpak voor het vervolgtraject. 14.2 Bestemmingsplan Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument om het beleid voor het bedrijventerrein Isselt integraal zichtbaar te maken en uit te dragen. Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan is nadere uitwerking of aanvullend onderzoek vereist naar functionele aspecten (type bedrijvigheid), naar ruimtelijke aspecten en naar milieu aspecten. Per aspect betreft het de hieronder genoemde zaken. De integrale afweging wordt voorbereid in de projectgroep. Het feitelijk opstellen van het bestemmingsplan wordt te zijner tijd verzorgt door het reeds door de afdeling Ruimtelijke Ordening ingehuurde bureau Witpaard. Functionele aspecten bestemmingsplan: • segmentering per zone; • vestigingsmogelijkheden voor faciliterende functies; • branchering en locatiemogelijkheden PDV/GDV; • toekomstperspectief Kop van Isselt; • locatiemogelijkheden woonschepen; • bedrijfswoningen; Ruimtelijke aspecten bestemmingsplan: • herinrichting Entreezone; • beeldkwaliteit • groenstructuur en open ruimtes; • parkeren.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 67

van 85

Milieu aspecten bestemmingsplan: • geluid (zonering, wegverkeerslawaai, geluidsgevoelige bestemmingen); • externe veiligheid; • stank, stof en lucht; • milieuzonering (toelaatbare milieucategorieën per zone); • bodemverontreiniging. 14.3 Parkmanagement Parkmanagement is een goed middel het beleid voor bedrijventerrein Isselt handen en voeten te geven (met name richting de ondernemers) en een positieve bijdrage aan het ondernemingsklimaat te leveren. Ten behoeve van de opzet van parkmanagement dienen de volgende zaken uitgezocht te worden: • mogelijkheden (qua draagvlak, organisatie, te leveren diensten en financiering) voor eventuele invoering parkmanagement; • mogelijkheden met betrekking tot afval en energie; • eventuele aanleg glasvezelnetwerk; • handhavingsbeleid ten aanzien van Isselt en eventuele relatie met parkmanagement. 14.4 Concrete projecten Door realisatie van concrete projecten en/of fysieke maatregelen wordt het beleid zichtbaar op het bedrijventerrein zelf. Dergelijke projecten / maatregelen vloeien deels voort uit de nadere uitwerkingen ten behoeve van het bestemmingsplan en parkmanagement. Een aantal zaken is nu reeds gepland. Voor een aantal andere geldt dat daarvoor het een en ander nog moet worden uitgezocht dan wel voorstellen moeten worden ontwikkeld. Aan de volgende uitwerkingsopdrachten kan gewerkt worden: • afronding nog lopende en geplande civiele projecten; • eventuele extra verbeterpunten openbare ruimte per zone; • onderzoek naar de mogelijkheden voor efficiënt ruimtegebruik; • bewegwijzering.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 68

van 85

Hoofdstuk 15 – Uitwerkingsopdrachten bestemmingsplan
15.1 Functionele aspecten bestemmingsplan Isselt is een divers bedrijventerrein waar veel verschillende activiteiten plaatsvinden of kansrijk zijn. Om de beschikbare ruimte op Isselt zorgvuldig te gebruiken wordt beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen de Bedrijvenzone, Kop van Isselt, Entreezone en Eemzone (juiste bedrijf op de juiste plaats). Integraal dient een afweging plaats te vinden tussen verschillende typen bedrijvigheid (productiegeoriënteerde bedrijven, kantoren, PDV/GDV, faciliterende functies, recreatieve functies, watergebonden bedrijvigheid e.d.), woonfuncties, monumenten en scholen. Per zone dient te worden uitgewerkt welke vestigingsmogelijkheden er in het bestemmingsplan geboden worden. De hier gestelde opgave is in de eerste plaats een beleidsmatige: welke segmentering biedt zowel voor Isselt als voor de stad de beste mogelijkheden? Hiernaast worden de mogelijkheden mede bepaald door de ruimtelijke structuur van Isselt (uitwerkingsopdracht 2) en diverse milieu aspecten (uitwerkingsopdracht 3). Met name op het gebied van geluid en externe veiligheid kan milieuregelgeving beperkingen opleggen aan wat wel en niet kan. Aan de orde komen in elk geval de volgende zaken: • segmentering per zone; • vestigingsmogelijkheden voor faciliterende functies; • toekomstperspectief Kop van Isselt in relatie tot locatiemogelijkheden PDV/GDV; • locatiemogelijkheden woonschepen; • bedrijfswoningen. Uitwerkingsopdracht 1: Segmentering Toelichting De economische dynamiek op Isselt is groot. Naast de traditionele, productiegeoriënteerde bedrijven hebben zich steeds meer andere functies dan kantoren en PDV/GDV gevestigd. Isselt is voor meerdere segmenten (typen bedrijven) aantrekkelijk. Per zone verschilt deze aantrekkelijkheid. Afgewogen moet worden welke typen bedrijven zich (nieuw) mogen vestigen in welke zone. Specifiek punt van aandacht vormen de huidige kantoorbestemmingen. In het te herziene bestemmingsplan worden kantoren niet meer toegelaten conform het locatie- en vestigingsbeleid van de provincie en het rijk. Stand van zaken De globale kaders zijn geschapen in deel 2 van dit herstructureringsplan. Procesaanpak In werkgroepverband wordt een segmenteringsvoorstel opgesteld. Integrale afweging met de ruimtelijke en milieu aspecten van het bestemmingsplan vindt plaats in de projectgroep. Uitwerkingsopdracht 2: Faciliterende functies Toelichting Uit de enquête blijkt dat er behoefte bestaat aan bedrijven die faciliterend zijn voor het bedrijventerrein. Genoemd wordt daarbij een horeca-lunchgelegenheid en een vergaderaccommodatie. Behoeften en mogelijkheden moeten verder worden uitgezocht. Stand van zaken Ideeën zijn genoemd in de enquête, de workshop en deel 2 van dit herstructureringsplan. Procesaanpak In werkgroepverband wordt een inventarisatie van de behoeften onder ondernemers gehouden en worden de mogelijkheden voor realisatie in kaart gebracht.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 69

van 85

Uitwerkingsopdracht 3: Toekomstperspectief Kop van Isselt (in relatie PDV/GDV – beleid) Toelichting Voor de Kop van Isselt wordt op termijn rekening gehouden met een transformatie naar een meer pluriforme en meer hoogwaardige (‘schonere’) invulling die beter aansluit op het toekomstige CSG Noord. Het is denkbaar dat bedrijvigheid gemengd gaat worden met kantoren, voorzieningen, leisure, detailhandel en/of wonen. Hiervoor is een verbetering van de ruimtelijke structuur vereist. Gezien het feit dat het CSG nog in ontwikkeling is, staat de gemeente op korte en middellange termijn geen actief transformatiebeleid voor ogen. De tijdhorizon ligt grofweg op 10 jaar en verder. Ten behoeve van het bestemmingsplan dient bekeken te worden of nu al maatregelen vereist zijn om op termijn deze transformatie mogelijk te maken. Het college van B&W heeft 20 januari 2004 de ‘Nota perifere detailhandel Amersfoort’ vastgesteld. Deze nota is een uitwerking van de kaderstellende nota ‘Winkelen in Amersfoort’ (2002). De Kop van Isselt-Amsterdamseweg is aangewezen als perifere detailhandelslocatie. Het betreft de PDV-branches ‘bouwmarkten’, ‘tuincentra’, ‘woninginrichting’ en ‘keukens en sanitair’. GDV (winkels van meer dan 1500m2) mag zich alleen vestigen in de binnenstad en het Eemcentrum. Ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan wordt dit nader uitgewerkt. Rekening houdend met de indicatief geraamde distributieve ruimte enerzijds en het huidige PDV-aanbod op Isselt in relatie tot ontwikkelingen op Vathorst en Wieken/Vinkenhoef anderzijds is het onwaarschijnlijk dat nieuwe ‘bouwmarkten’ en ‘tuincentra’ zich zullen vestigen op Isselt. Eventuele uitbreidingen van bestaande vestigingen is wel denkbaar. Tevens is gesteld dat ‘woninginrichting’ en ‘keukens en sanitair’ zich zo dicht mogelijk bij de binnenstad moet concentreren, beginnend bij het Eemcentrum. Dit betekent vestiging tot aan de Industrieweg. Daarmee concentreert het PDV-beleid en de wijze waarop dit in het bestemmingsplan geregeld wordt zich in hoofdzaak op de Kop van Isselt. Om PDV op verantwoorde wijze (integraal) in te kunnen passen op de Kop van Isselt is het wenselijk om eerder dan in eerste instantie voorzien een nadere invulling aan het toekomstperspectief te geven. Tevens is het wenselijk de distributieve marktruimte voor PDV tijdig te benutten op Isselt. Derhalve is op korte termijn (2004/2005) behoefte aan een globaal plan dat meer inzicht geeft in de verbetermogelijkheden ten aanzien van de ruimtelijke structuur. Middels een vlekkenplan kunnen daar potentiële locaties in worden aangegeven. Dit dient vervolgens als handvat om PDV toe te kunnen laten. Het college van B&W heeft 20 januari 2004 de ‘Nota perifere detailhandel Amersfoort’ vastgesteld. Deze nota is mede tot stand gekomen op basis van een door DHV uitgevoerd PDV/GDV-onderzoek voor geheel Amersfoort. Hierin is onder andere per branche de indicatieve marktruimte (tot 2010) berekend. In werkgroepverband zal nader uitwerking worden gegeven aan het toekomstperspectief voor de Kop van Isselt.

Stand van zaken

Procesaanpak

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 70

van 85

Uitwerkingsopdracht 4: Locatiemogelijkheden woonschepen Toelichting In de Eem liggen diverse woonschepen. In de huidige bestemmingsplannen is deze functie niet bestemd. Besloten is de woonschepen aan de Neonweg en in de Insteekhaven te verplaatsen. De locaties Havenweg, Schans en Eemzijde worden bestemd als ligplaats. De gemeente is met betrokkenen in overleg over toewijzing van ligplaatsen, de uitvoering van verplaatsingen en inrichtingseisen voor de nieuwe locaties. Stand van zaken Het college van B&W heeft besloten in haar vergadering d.d. 09-032004. Nadat de raadscommissie ECO het voorstel heeft behandeld, zijn eind maart de betrokkenen geïnformeerd. Procesaanpak Dit project wordt door de afdeling Volkshuisvesting getrokken. Integrale afstemming vindt plaats in de projectgroep. De resultaten vormen input voor het perspectief op de Eemzone en het bestemmingsplan. Uitwerkingsopdracht 5: Bedrijfswoningen Toelichting Op Isselt bevinden zich diverse bedrijfswoningen. Op grond van de Wet Milieubeheer beperken bedrijfswoningen de milieuruimte van omringende bedrijven (het eigen bedrijf is gevrijwaard). Daarnaast is onduidelijk in hoeverre de bedrijfswoningen nog als zodanig gebruikt worden of dat er sprake is van burgerbewoning. Burgerwoningen zijn op grond van de wet niet toegestaan op een geluidgezoneerd bedrijventerrein. Op grond van het Zonebesluit zijn er geen wettelijke belemmeringen, doch het beleid van de overheid (Rijk, Provincie en gemeenten) gaat er vanuit dat de aanwezigheid van (burger)woningen dermate strijdig is met het doel van de geluidzonering (namelijk: geluidproducerende bedrijven bescherming bieden tegen geluidgevoelige objecten zoals woningen) dat dit onwenselijk is. Onderzocht moet worden wat de actuele situatie met betrekking tot de bedrijfswoningen is, in hoeverre sprake is van onwenselijke of onwettelijke situaties en hoe daar mee om wordt gegaan bij de herziening van het bestemmingsplan en de handhaving ervan. Stand van zaken In het kader van het bestemmingsplan heeft Bureau Witpaard een eerste inventarisatie gedaan. Procesaanpak In werkgroepverband wordt de actuele situatie geïnventariseerd en worden beleidsvoorstellen voorbereid. Uitwerkingsopdracht 6: Goederenvervoer Eem Toelichting Het stimuleren van goederenvervoer over water biedt bedrijven een alternatieve vervoerwijze ten opzichte van weg en spoor. Er lijken kansen om op Isselt meer watergebonden bedrijvigheid te realiseren. Afhankelijk van de haalbaarheid zal op Isselt in het bestemmingsplan en qua inrichting van de Eemoevers bekeken moeten worden hoe de juiste randvoorwaarden kunnen worden geschapen. Stand van zaken De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor goederenvervoer. Een eerste concept conclusie stelt dat er kansen zijn. Aan de hand van verschillende ontwikkelingsvarianten worden deze verder bekeken. Procesaanpak De provincie voert het onderzoek. Resultaten worden ingebracht in de projectgroep en worden betrokken bij de uitwerking van het bestemmingsplan en de verdere beleidsvorming ten aanzien van de Eemzone.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 71

van 85

15.2 Ruimtelijke aspecten bestemmingsplan De functionele segmentering heeft zijn beslag op de ruimtelijke structuur (en andersom). Per zone gelden andere vestigingsmogelijkheden en de ruimtelijke bepalingen in het bestemmingsplan worden hierop toegespitst. Ten behoeve van de ruimtelijke aspecten in het bestemmingsplan worden in ieder geval de volgende zaken uitgezocht: • herinrichting Entreezone; • beeldkwaliteit; • groenstructuur en open ruimtes; • parkeren. Deze uitwerkingsopdracht concentreert zich op de ruimtelijke aspecten in het bestemmingsplan. Overige ruimtelijke aspecten van de herstructurering (stedenbouwkundige plannen, fysieke ingrepen in de openbare ruimte en verbeterslagen op privaat terrein) komen aan bod in hoofdstuk 17. Uitwerkingsopdracht 7: Herinrichting Entreezone Toelichting De Amsterdamseweg, Radiumweg en Industrieweg zijn belangrijke entreewegen naar de stad. Veel waarde wordt gehecht aan de beeldkwaliteit van zowel de openbare als de private ruimte van de Entreezone. Er is een directe relatie met de segmentering en ruimtelijke inrichting. Langs drie lijnen wordt bestudeerd hoe de entreezone verbeterd kan worden: • Voor wat betreft de openbare ruimte is het groot onderhoud aan de Amsterdamseweg (2003) een eerste stap. Bekeken dient te worden of en hoe de Radiumweg en de Industrieweg, de aanliggende panden en de inrichting verbeterd kunnen worden. • Ter verbetering van de private ruimte dient onderzocht te worden welke mogelijkheden er zijn qua architectuur van bebouwing en inrichting van private en openbare buitenruimte. • Specifiek punt van aandacht is de voorkant-oriëntering van bedrijven in relatie tot de ontsluiting (direct aan de entreewegen, via ventwegen of via secundaire wegen). Onderzocht moet worden waar verbetering van de ontsluiting eraan bijdraagt dat bedrijven hun representatieve bedrijfsgedeelte meer (kunnen) oriënteren op de entreewegen. Stand van zaken Het Groot Onderhoud Amsterdamseweg is in mei 2003 gestart en wordt eind 2003 afgerond. Eerste ideevorming over andere aspecten is neergelegd in het Revitaliseringsplan 1993 en deel 2 van dit herstructureringsplan. Procesaanpak In een werkgroep worden voorstellen ontwikkeld op welke wijze de beeldkwaliteit verbeterd kan worden. Dit resulteert in planvorming (beeldkwaliteitplan, bestemmingsplan) en wellicht in concrete projecten (uitwerkingsopdracht 8: verbetering openbare ruimte).

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 72

van 85

Uitwerkingsopdracht 8: Beeldkwaliteit Toelichting In het kader van de door de gemeente op te stellen Welstandsnota wordt een visie op de ruimtelijke- en beeldkwaliteit van Isselt uitgewerkt en worden toetsingscriteria voor de welstandscommissie aangegeven. In de visie wordt een gedifferentieerd beleid voorgesteld. De bebouwing in de Entreezone vraagt bijzondere aandacht, terwijl voor de Bedrijvenzone en Eemzone een terughoudender beleid (lichter regime) zal worden voorgesteld. Het beleid ten aanzien van de Kop van Isselt moet nog worden bezien. De welstandsparagraaf over Isselt zal in de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan worden ingevoegd en zal de intenties ten aanzien van de gewenste beeldkwaliteit verwoorden. In het kader van het bestemmingsplan krijgt het geen juridische betekenis. De Welstandsnota zal het formele toetsingskader vormen. Stand van zaken De Welstandsnota is momenteel in voorbereiding. In het najaar volgt communicatie en voorlichting. De nota zal uiterlijk april 2004 worden vastgesteld en in werking treden. Procesaanpak De welstandsparagraaf Isselt zal in werkgroepverband worden besproken en zonodig van commentaar worden voorzien. Uitwerkingsopdracht 9: Groenstructuur en open ruimtes Toelichting Groen heeft als vanouds een belangrijke plaats op Isselt. De beplanting langs de wegen is een sterke beelddrager. De grote en kleine groengebieden (zoals grasveld Mijnbouwweg / Kaliumweg en Groene Wig / Visvijver) zijn verspreid over het bedrijventerrein. Bekeken moet worden in hoeverre de beeldkwaliteit, gebruikskwaliteit en ecologische waarde van het groen en open ruimtes verbeterd kunnen worden. Ten behoeve van het waterbeheer op Isselt is meer bergingscapaciteit vereist. De mogelijkheden hiervoor dienen te worden onderzocht. Stand van zaken Globale kaders zijn geschapen in deel 2 van dit herstructureringsplan. Procesaanpak De werkgroep brengt in beeld op welke wijze de groenstructuur en open ruimtes verbeterd kunnen worden. Uitwerkingsopdracht 10: Parkeren Toelichting Verspreid over Isselt zijn er plaatselijke parkeerproblemen. Geïnventariseerd moet worden waar en in welke mate dit het geval is en hoe daar een oplossing voor komt. Stand van zaken De afdeling Verkeer beschikt over een globaal parkeeronderzoek. Procesaanpak Een gedetailleerder parkeeronderzoek moet worden uitgevoerd. Een werkgroep maakt voorstellen hoe het parkeren op Isselt verbeterd kan worden.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 73

van 85

15.3 Milieu aspecten bestemmingsplan De vestigingsmogelijkheden van diverse functies op Isselt worden mede bepaald door milieuwetgeving. Inventarisatie van conflictsituaties en hoe daar mee om te gaan in het bestemmingsplan (bijvoorbeeld via een milieuzonering) vormt belangrijke input voor de ruimtelijke en functionele invulling van geheel Isselt. De volgende aspecten dienen in ieder geval uitgezocht te worden: • geluid; • externe veiligheid; • stank, stof en lucht; • milieuzonering; • bodemverontreiniging. Uitwerkingsopdracht 11: Geluid Toelichting Isselt is een geluidgezoneerd bedrijventerrein. Wettelijke normen ten aanzien van industrielawaai en wegverkeerslawaai zijn geregeld in de Wet Milieubeheer en Wet Geluidhinder. Voor geheel Isselt dient in kaart gebracht te worden waar geluidgevoelige bestemmingen zoals het toekomstige ziekenhuis, woonfuncties, scholen en dergelijke zich bevinden en in hoeverre daarbij sprake is van overschrijding van wettelijke normen danwel (toekomstige) beperkingen aan bedrijven in de omgeving worden opgelegd. In het geval van conflictsituaties moeten, afhankelijk van de ernst van de situatie, oplossingen worden gevonden. Stand van zaken De afdeling Milieu past de geluidzonering (industrielawaai) aan (medio 2003). In het kader van de woonschepen is voor een deel van Isselt al een inventarisatie uitgevoerd. Procesaanpak De afdeling Milieu maakt voor geheel Isselt de actuele situatie met betrekking tot geluid inzichtelijk en welke gevolgen dit heeft bij de herziening van het bestemmingsplan. In het geval van overschrijding van geluidsnormen dient bekeken te worden welke maatregelen nodig zijn. Uitwerkingsopdracht 12: Externe veiligheid Toelichting In het bestemmingsplan dient voldoende ruimte te worden gereserveerd tussen gevoelige objecten en activiteiten met gevaarlijke stoffen. Gevoelige objecten (onder andere woningen, kantoren, scholen, detailhandelsvestigingen en horecavoorzieningen) mogen niet gevestigd zijn in de nabijheid van bedrijven als Smit & Zn (chemie) en LPGinstallaties. De herziening van het ‘Ontwerpbesluit Kwaliteitseisen externe veiligheid inrichtingen Milieubeheer’ (Ministerie van VROM; 2002) betekent een verscherping van het vergunningbeleid gericht op verdere minimalisering van de risico’s. Het van kracht worden van het Ontwerpbesluit betekent dat gemeente en provincie de externe veiligheidssituatie dienen te inventariseren en eventuele saneringsmaatregelen aan het ministerie dienen te melden. Stand van zaken In het kader van het onderzoek naar de woonschepen is een deel van de externe veiligheidsituatie op Wisselt reeds in kaart gebracht. Procesaanpak De afdeling Milieu onderzoekt voor geheel Wisselt de actuele situatie met betrekking tot externe veiligheid en welke gevolgen dit heeft bij de herziening van het bestemmingsplan. In het geval van overschrijding van grenswaarden dient bekeken te worden welke maatregelen nodig zijn.
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 74

van 85

Uitwerkingsopdracht 13: Stank, stof en lucht Toelichting Het Besluit Luchtkwaliteit stelt grenswaarden met betrekking tot luchtverontreiniging van autoverkeer. De Wet Milieubeheer regelt emissie door bedrijven. Met het oog op emissie van stank en stof dient in het bestemmingsplan rekening te worden gehouden met afstandsnormen tussen veroorzakende en gevoelige objecten. Inventarisatie van de situatie en eventuele overschrijdingen van grenswaarden is vereist. Stand van zaken In het kader van de woonschepen is voor een deel van Isselt al een inventarisatie uitgevoerd. Procesaanpak De afdeling Milieu onderzoekt voor geheel Isselt de actuele situatie met betrekking tot stank, stof en lucht en welke gevolgen dit heeft bij de herziening van het bestemmingsplan. In het geval van overschrijding van grenswaarden dient bekeken te worden welke maatregelen nodig zijn. Uitwerkingsopdracht 14: Milieuzonering Toelichting De ruimtelijk-economische visies van de Bedrijvenzone, Kop van Isselt, Entreezone en Eemzone (wenselijk beleid) enerzijds en de situatie qua milieuwetgeving (randvoorwaarden / beperkingen) anderzijds kan leiden tot een wenselijke en/of noodzakelijke interne milieuzonering van Isselt. Een milieuzonering kan de gewenste ontwikkeling per zone stimuleren doordat conflictsituaties tussen milieuruimte vragende en kwetsbare functies worden vermeden. Onderzocht moet worden in hoeverre dit relevant is. Indien een milieuzonering wordt toegepast dient bekeken te worden wat de consequenties zijn bij de herziening van het bestemmingsplan en op welke wijze de zonering vorm krijgt: hoeveel milieuruimte (ten behoeve van nieuwe vestigers of bij uitbreidingen) wordt per zone toegestaan? Stand van zaken Procesaanpak Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor een interne milieuzonering en werkt (indien relevant) een voorstel uit. Uitwerkingsopdracht 15: Bodemverontreiniging Toelichting Isselt kampt met bodemverontreiniging. Er is nog geen compleet beeld. In hoeverre gesaneerd moet worden hangt af van de ernst en urgentie en ouderdom van de verontreiniging. In het kader van het bestemmingsplan moet goed in beeld worden gebracht wat de mogelijke beperkingen zijn van de aanwezige bodemverontreiniging. Stand van zaken De afdeling Milieu is bezig met een inventarisatie. De stichting ‘Bodemsanering bestaande Bedrijventerreinen’ (BSB) is opgericht om te bemiddelen, adviseren en bedrijven te begeleiden bij de aanpak van bodemverontreiniging op hun terrein. Diverse bedrijven op Isselt hebben zich aangemeld. Procesaanpak De afdeling Milieu ziet toe op de situatie met betrekking tot bodemverontreiniging en schakelt de projectgroep in (informerend, beleids- of planvorming) indien voor de herstructurering van Isselt relevante zaken zich aandienen.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 75

van 85

Hoofdstuk 16 – Uitwerkingsopdrachten parkmanagement
16.1 Opzet parkmanagement Parkmanagement is een beheerinstrument waarbij bedrijven onderling en met de gemeente samenwerken om op Isselt nu en in de toekomst de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden. De kracht van parkmanagement is dat de gewenste kwaliteit gezamenlijk wordt overeengekomen en er zo een breed draagvlak voor is. Daarnaast wordt de uitvoering verzorgd door een specifiek voor deze taak toegeruste organisatie. Effectief en efficiënt parkmanagement resulteert in: • een blijvend goed functionerend bedrijventerrein, • kostenvoordelen voor bedrijven en • gebruikersgemak (service) in allerlei beheeraspecten. Isselt is een bestaand terrein waar deelname aan parkmanagement op vrijwillige basis plaatsvindt. De mogelijkheden van parkmanagement worden bepaald door de wensen en behoeften van de ondernemers. In samenspraak met de ondernemers wil de gemeente de opzet van parkmanagement ter hand nemen. Onderstaande tabel geeft aan wat er vooraf onderzocht moet worden, wat de stand van zaken is en hoe het proces aangepakt wordt. Uitwerkingsopdracht 16: Opzet parkmanagement Toelichting Voordat parkmanagement feitelijk wordt ingevoerd, dient een opzet gemaakt te worden over de aan te bieden producten en diensten (onderhoud, beveiliging, afvalinzameling, kinderopvang en dergelijke), het organisatiemodel, het financieringsmodel en een fasering (veelal wordt uitgegaan van een groeimodel waarin parkmanagement geleidelijk uitbreidt). Op basis van een inventarisatie van wensen en behoeften bij belanghebbenden (bedrijfsleven, gemeente etc.) wordt deze opzet opgesteld. Communicatie en het in een vroeg stadium verkrijgen van breed draagvlak is cruciaal en verdient in het gehele proces speciale aandacht. Gekoppeld aan de opzet wordt een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe tot feitelijke invoering (oprichting organisatie, contractering aanbieders, inrichting financiële huishouding en dergelijke) wordt overgegaan. Stand van zaken In de enquête en de workshop gaven de ondernemers aan belang te hechten aan parkmanagement. Procesaanpak De werkgroep met vertegenwoordigers van in ieder geval het bedrijfsleven en de gemeente maakt een opzet voor parkmanagement en verzorgt de feitelijke invoering.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 76

van 85

16.2 Afval en energie Met betrekking tot afval en energie is er winst te behalen voor individuele ondernemers en het milieu. Gezamenlijke afvalverwerking en energie-inkoop kan leiden tot goedkopere contracten, efficiëntere verwerking van afval (gescheiden inzameling, hergebruik en dergelijke) en milieuvriendelijkere energielevering. De kracht schuilt in collectiviteit en parkmanagement kan een geschikt instrument zijn om mogelijkheden te benutten. Uitwerkingsopdracht 17: Afval en energie Toelichting Onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot gezamenlijke afvalinzameling energie-inkoop en op welke wijze kostenvoordelen en milieuwinst geoptimaliseerd worden. Stand van zaken In de enquête en de workshop bleek er onder ondernemers belangstelling voor gezamenlijke afvalinzameling en energie-inkoop. Procesaanpak De afdeling Milieu van de gemeente onderzoekt de mogelijkheden. Indien er mogelijkheden zijn, wordt in het kader van de opzet van parkmanagement (uitwerkingsopdracht 4) bekeken of en hoe initiatieven via parkmanagement georganiseerd worden.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 77

van 85

16.3 Handhaving Handhaving is een belangrijk onderdeel van het beheer op Isselt. Meer gerichte handhaving van wetgeving en geformuleerde beleidsdoelen draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. Op een veelheid aan gebieden is handhaving aan de orde: • naleving bestemmingsplan; • bouwvoorschriften en welstandsbeleid; • milieuwetgeving; • openbare orde en veiligheid; • parkeren. Voor al deze aspecten moet worden bekeken in hoeverre de bestaande handhaving toereikend is en zo niet, welke extra inspanningen geleverd gaan worden. Belangrijk gegeven daarbij kan de invoering van parkmanagement zijn. Parkmanagement kan een belangrijke signaalfunctie richting de handhavers krijgen of zelfs handhavingsbevoegdheden krijgen. De relatie met parkmanagement moet worden onderzocht. Uitwerkingsopdracht 18: Handhaving Toelichting Uitgezocht moet worden hoe op Isselt het handhavingsbeleid voor de toekomst wordt vormgegeven. De relatie met parkmanagement is een specifiek punt van aandacht. Stand van zaken Procesaanpak Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden met participatie van / in overleg met de handhavers.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 78

van 85

Hoofdstuk 17 – Uitwerkingsopdrachten concrete projecten
17.1 Verbetering openbare ruimte De algemene waardering voor de openbare ruimte van Isselt is goed, al is plaatselijk verbetering gewenst. Uit de enquête (2002) bleek dat de meeste ondernemers tevreden zijn over de zichtbaarheid van hun bedrijf vanaf de weg, de straatverlichting en de hoeveelheid openbaar groen. Kwaliteit van het wegdek en het verwijderen van zwerfvuil scoorden het minst. In het kader van het Revitaliseringsplan 1993 zijn diverse verbeteringen aan de openbare ruimte gedaan, met name de wegen. In 2004 en 2005 worden de laatste projecten afgerond. Eventuele nieuwe plannen voor verbeterslagen kunnen voortvloeien uit de uit te werken perspectieven1 op de Bedrijvenzone, Kop van Isselt, Entreezone en Eemzone (beeldkwaliteit, groenstructuur, recreatie, bereikbaarheid, parkeren en dergelijke). Ook is het denkbaar dat initiatieven ontstaan vanuit nieuw geconstateerde knelpunten of beleid / ambities bij de gemeente. De volgende aspecten zijn relevant voor de (doorgaande) verbetering van de openbare ruimte: • afronding nog lopende en geplande civiele projecten; • eventuele extra verbeterpunten openbare ruimte; • bewegwijzering. Uitwerkingsopdracht 19: Lopende en geplande civiele projecten Toelichting De nog lopende en geplande civiele projecten op Isselt worden afgerond: • Revitaliseringsplan 1993, fase 2: riolering, onderhoud en herinrichting Nijverheidsweg Noord – Heliumweg; • Revitaliseringsplan 1993, fase 3: riolering, onderhoud en herinrichting Havenweg, Zwaaikom, Mijnbouwweg, Vanadiumweg en Chromiumweg; • Groot Onderhoud Amsterdamseweg: in vier fasen van Brabantsestraat tot Barchman Wuytierslaan; • Realisatie BergBezinkBassin met parkeerdek bij Insteekhaven; • Extra rioolgemaal Nijverheidsweg Noord – Argonweg; • Uitbaggeren en saneren waterbodems op Isselt; • Herinrichting van de kades aan de Havenweg / Insteekhaven (lange termijn; gaat van start als het perspectief op de Eemzone nader is uitgewerkt). Stand van zaken Alle projecten worden in 2004 of 2005 afgerond, met uitzondering van de herinrichting van de kades aan de Havenweg / Insteekhaven. Procesaanpak De afdeling Stedelijk Beheer stuurt de projecten aan en coördineert ze. De projectgroep blijft op de hoogte van de voortgang en verzorgt eventuele afstemming met andere uitwerkingsopdrachten.

1

Het betreft de nadere uitwerkingen van de ruimtelijk-economische visies per zone (hoofdstukken 5, 6, 7 en 8). Deze uitwerkingen worden niet per zone opgesteld, maar voor geheel Isselt per onderwerp. Dit zijn de uitwerkingsopdrachten ten behoeve van het bestemmingsplan (hoofdstuk 15).
Pagina 79

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

van 85

Uitwerkingsopdracht 20: Extra verbeterpunten openbare ruimte Toelichting Onderzocht dient te worden of en zo ja, hoe de openbare ruimte verder verbeterd kan worden. Deels zal input komen uit andere uitwerkingsopdrachten en deels zullen initiatieven zelfstandig ontstaan. Inventarisatie van verbeterpunten middels een schouw op het bedrijventerrein kan leiden tot planvorming voor concrete maatregelen. Langzaam verkeersroutes zijn van belang voor de bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer (looproutes van en naar haltes) en recreatie (lunchpauzes). Verbeterpunten moeten worden bekeken. Stand van zaken Plannen voor de langzaam verkeersaansluiting Nijverheidsweg Noord en de Melksteeg zijn gereed. Afhankelijk van het beschikbaar komen van budget kan tot realisatie worden overgegaan. Procesaanpak Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden de openbare ruimte verder te verbeteren en verzorgt eventuele planvorming. Uitwerkingsopdracht 21: Bewegwijzering Toelichting Goede bewegwijzering draagt bij aan de kwaliteit van het ondernemingsklimaat op Isselt. In de enquête gaf eenderde van de ondernemers aan ontevreden te zijn over de huidige bewegwijzering. De gemeente wil verbetering stimuleren door met de ondernemers mee te denken over een nieuw systeem van bewegwijzering. In het kader van parkmanagement kan een en ander worden georganiseerd. Stand van zaken Procesaanpak Het initiatief en de uitvoering liggen bij het bedrijfsleven. De gemeente stimuleert middels parkmanagement en de inzet van haar expertise.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 80

van 85

17.2 Efficiënt Ruimtegebruik Efficiënt ruimtegebruik op Isselt kent twee pijlers: 3. intensivering middels clustergewijze verdichting; 4. schuifruimte ten behoeve van verhuizing / uitplaatsing. De mogelijkheden voor clustergewijze verdichting op privaat terrein worden sterk bepaald door wensen en mogelijkheden van individuele bedrijven. Nadere oriëntatie op concrete mogelijkheden kan meer duidelijkheid verschaffen. Qua intensivering in het openbaar gebied is vooral sprake van het eventueel bebouwen van open ruimtes of de ruimte onder het viaduct Radiumweg. Stedenbouwkundige en verkeerskundige inpassing zal hierbij een belangrijk toetsingscriterium zijn. Intensivering van het grondgebruik wordt bereikt als: • grotere delen van de kavel bebouwd worden, • bedrijfsruimten worden gestapeld, • kavels middels herverdeling efficiënter worden ingericht (per bedrijf of gezamenlijk ruimtegebruik voor bijvoorbeeld parkeren), • grond meervoudig gebruikt wordt (bedrijven onder infrastructuur, parkeren op of onder bedrijfsruimte, waterberging op daken en dergelijke) of • ruimtevragende voorzieningen (wasstraat, tijdelijke opslagruimte, vergaderfaciliteiten en dergelijke) gezamenlijk worden gebruikt. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bedrijven te verplaatsen, zowel ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering als wegens hinder voor de omgeving. Uit de enquête bleek de verhuisbehoefte relatief beperkt. Van de bedrijven die wensten te verhuizen, wil een groot deel verhuizen binnen Isselt. Zowel ten behoeve van verhuizing als uitplaatsing is het bieden van alternatieve vestigingsruimte essentieel. Het creëren van deze ‘schuifruimte’ kan zowel op Isselt plaatsvinden als elders in Amersfoort. Onderzoek naar de werkelijke behoefte (verhuizing) of noodzaak (uitplaatsing) moet uitwijzen in hoeverre schuifruimte gecreëerd moet worden. Uitwerkingsopdracht 22: Efficiënt ruimtegebruik Toelichting De mogelijkheden voor efficiënt ruimtegebruik moeten worden onderzocht. Het autoschadebedrijf Rijnders aan de Herliumweg heeft plannen in deze richting ontwikkeld. Dit is een goed voorbeeld.. Stand van zaken Tijdens de inventarisatie zijn enkele ideeën gelanceerd met betrekking tot clustergewijze verdichting. Hierin zijn tevens de randvoorwaarden vanuit het bedrijfsleven verwoord. Procesaanpak In werkgroepverband worden de mogelijkheden onderzocht en worden bedrijven betrokken om plannen te concretiseren.De eventuele ruimtelijke dan wel functionele aspecten om efficiënt ruimtegebruik mogelijk te maken dienen in het bestemmingsplan te worden opgenomen.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 81

van 85

Hoofdstuk 18 - Plan van Aanpak
18.1 Het herstructureringsproces
De ingrepen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en het komende jaar nog zullen worden uitgevoerd in de openbare ruimte (met name wegen, groen en riolering) zijn een uitvloeisel van het Revitaliseringsplan 1993. Begin 2005 worden de laatste projecten afgerond en staat Isselt er grotendeels weer goed onderhouden bij. Daarmee is de uitvoering van het Revitaliseringsplan 1993 ten einde. Het herstructureringsproces van Isselt gaat daarmee een nieuwe fase in. Het Herstructureringsplan (waarvoor het startsein in 2000 gegeven is) dat nu ter besluitvorming voorligt, geeft een visie op de ontwikkeling van Isselt voor grofweg de komende 10 jaar en verder. Deze doorontwikkeling betreft ten eerste het huidig en toekomstig functioneren van Isselt als bedrijventerrein. Ten tweede wordt een visie gegeven op Isselt als wezenlijk onderdeel van de stad en hoe in dat licht de relatie met de omgeving vorm krijgt. Dit komt tot uitdrukking in de functies die zich op Isselt kunnen vestigen en onder welke randvoorwaarden. De resultaten zullen in het op te stellen bestemmingsplan als juridischplanologisch kader worden vastgelegd. De met het voorliggende herstructureringsplan ingezette ontwikkeling is echter breder van aard. Ook allerlei aspecten met betrekking tot het dagelijks functioneren van bedrijven, efficiënt ruimtegebruik, milieubesparende maatregelen, parkmanagement, veiligheid, beeldkwaliteit en functioneren openbare ruimte zijn aan de orde. Deze liggen voor een deel op het raakvlak tussen gemeente en bedrijfsleven. Het vervolgproces in het verlengde van het herstructureringsplan, waarbij verder gewerkt wordt aan de uitwerkingsopdrachten, dient de ruimte te bieden op dit gebied stappen te kunnen zetten. Het betrekken van de ondernemers op Isselt is derhalve een voorwaarde om dit proces te kunnen laten slagen. 18.2 Organisatie en planning van uitwerkingsopdrachten Bij de herstart van het project in april 2003 is de organisatie geschetst zoals die vanaf het moment van vaststelling van het Herstructureringsplan zou gaan gelden. Basis van deze organisatie was de gedachte dat uit het Herstructureringsplan nog veel werk zou voortvloeien in de vorm van uitwerkingsvoorstellen. Door de opstelling van het herstructuringsplan is beter zicht ontstaan op de werkelijke omvang. Daarbij blijkt dat de nog uit te voeren werkzaamheden zich goed laten indelen in twee werkvelden. Het eerste werkveld is het op te stellen bestemmingsplan en het tweede werkveld is het invoeren van parkmanagement. In het project Isselt nemen deel de ondernemers van Isselt, de Kamer van Koophandel, de Vereniging van Amersfoortse Bedrijven, de afdeling Economische zaken van de provincie Uitrecht, het ministerie van Economische Zaken en de gemeente. Om de communicatie tussen de betrokkenen en de besluitvorming bij gemeente goed te laten verlopen, is op basis van het in het afgelopen half jaar ontstane inzicht de organisatie aangepast. En in feite versimpelt ten opzichte van eerdere voorstellen. Het totale project wordt aangestuurd door de stuurgroep. Deelnemende leden in de stuurgroep zijn: • Wethouder Economische Zaken (voorzitter) • Kamer van Koophandel
Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004 Pagina 82

van 85

• • • • • •

Vereniging van Amersfoortse Bedrijven Ministerie van Economische Zaken Afdeling Economische Zaken van de Provincie Utrecht Hoofd van de hoofdafdeling Economische Ontwikkeling Hoofd afdeling Economische Zaken van de gemeente Projectleiding Herstructurering Isselt

Onder deze Stuurgroep opereert de gemeentelijke projectgroep. Deze dient voor de gemeentelijke inhoudelijke begeleiding van alle zaken die in het project spelen. Daaronder vallen uiteraard het integraal afwegen van voorstellen die binnen het project voor besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd. De afronding van het Herstructureringsplan maar ook het op te stellen bestemmingsplan zijn daar voorbeelden van. Ook besluiten met betrekking tot parkeren, efficiënt ruimtegebruik etc die vanuit parkmanagement naar voren komen kunnen onderwerpen voor de projectgroep worden. Onder deze projectgroep hangen aan aantal werkgroepen. Er zijn er nu twee: één ten behoeve van de opstelling van het bestemmingsplan en één ten behoeve van de invoering van parkmanagement. Er kan in de tijd behoefte ontstaan aan aanvullende werkgroepen met een eigen onderwerp. De werkgroep Bestemmingsplan is een gemeentelijke werkgroep. De samenstelling valt samen met de samenstelling van de projectgroep. Daarom vallen de vergadertijdstippen nu ook samen. Het concept ontwerpbestemmingsplan zal via de projectgroep aan het college worden aangeboden. De werkgroep Parkmanagement is gezamenlijk opgericht door Kamer van Koophandel en gemeente. Deze werkgroep bestaat in hoofdzaak uit ondernemers die hun schouders willen zetten onder parkmanagement en daarbij geadviseerd worden door Kamer van Koophandel en gemeente. Daarom hebben een vertegenwoordiging vanuit de Kamer van Koophandel en de gemeente zitting in deze werkgroep. Vanuit de gemeente zijn dat vooralsnog twee vertegenwoordigers van de hoofdafdeling Economische Ontwikkeling. Zonodig kunnen op verzoek andere disciplines aanschuiven. Ook een vertegenwoordiger van de Provincie Utrecht neemt deel. Om de betrokkenheid van ondernemers op Isselt bij de werkzaamheden in projectgroepen vorm te geven is er door de Kamer van Koophandel en de gemeente ook een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze groep zal steeds geraadpleegd kunnen worden door de werkgroepen. Deze klankbordgroep zal via de bestaande relaties met Kamer van Koophandel en ook de Vereniging van Amersfoortse bedrijven ook hun geluid in de Stuurgroep kunnen laten horen. De werkgroepen zullen altijd in overleg met de projectgroep contact zoeken met de klankbordgroep. Bestuurlijke voorstellen van de projectgroep zullen altijd eerst in de klankbordgroep en daarna in de stuurgroep geagendeerd worden voordat de voorstellen het besluitvormingstraject ingaan.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 83

van 85

Schema: Organisatiestructuur Herstructurering Isselt Staf EZ

Stuurgroep Werkgroep 1

Klankbordgroep

Projectgroep

Werkgroep 2

Werkgroep …

18.3 Communicatie
Laagland Advies verzorgt de communicatie rond de herstructurering van Isselt. Via de projectleiding Isselt is Laagland aangehaakt bij het project en de Afdeling Communicatie van de gemeente. In het kader van de vaststelling van het Herstructureringsplan is een inspraakperiode opgenomen. Als het college van B&W het Herstructureringsplan vrijgeeft voor inspraak (30 september), start de inspraak op 8 oktober 2003 (tervisielegging) en wordt opgeluisterd met een ontbijtbijeenkomst op Isselt. Hiervoor zijn alle ondernemers op Isselt uitgenodigd. Tevens zullen vertegenwoordigers van de gemeente (waaronder de wethouder Economische Zaken), VAB, KvK en provincie aanwezig zijn. De pers wordt eveneens uitgenodigd. Via een deurtot-deur te verspreiden nieuwsbrief, een Stadsbericht en andere persinformatie wordt de tervisielegging kenbaar gemaakt. Vervolgens wordt op 21 oktober een inspraakavond georganiseerd. De inspraaktermijn eindigt 11 november 2003. De herziening van het bestemmingsplan heeft een eigen communicatietraject, net als de communicatie met de bewoners van de woonschepen. Afstemming van de diverse communicatietrajecten vindt plaats. Na de inspraakperiode blijft er structureel communicatie plaatsvinden. In zijn algemeenheid zal de voortgang van de herstructurering periodiek via nieuwsbrieven worden gecommuniceerd. De eerste nieuwsbrief is reeds in juli 2003 verspreid. Daarnaast wordt een klankbordgroep van ondernemers ingesteld. Het in het leven roepen van een klankbordgroep heeft drie doelen: 1. communicatie met ondernemers over de voortgang van de herstructurering; 2. signaalfunctie (het kennen van wensen en behoeften van ondernemers);

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 84

van 85

3. samenwerking en het verbeteren van onderlinge contacten tussen ondernemers in zijn algemeenheid en ten behoeve het functioneren van bedrijventerrein Isselt en van parkmanagement in het bijzonder. Het initiatief voor de klankbordgroep ligt primair bij de VAB en KvK. Laagland Advies coördineert de activiteiten en is onafhankelijk voorzitter. Twee ondernemers hebben reeds aangegeven zitting te willen nemen in de klankbordgroep. De projectleiding Isselt zal namens de gemeente (als toehoorder en eventueel als toelichter) bij bijeenkomsten van de klankbordgroep aanwezig zijn. Tijdens de ontbijtbijeenkomst op 8 oktober zal ondernemers gevraagd worden te participeren en kan men zich aanmelden. De ondernemers die in het verleden hebben deelgenomen aan de workshop (juli 2002) zullen ook telefonisch door de KvK worden benaderd om te participeren.

Bestand: 1413842 Datum: 27 april 2004

Pagina 85

van 85