Atlas vliegbasis Soesterberg

Inhoud
Voor woord Bodem • Bodemsoor ten • Hoog te • Geomor fologie • Aardkundige waarden • Grondwater Natuur • Ecologische hoofdstructuur • Ecologische verbindingszones • Natuur- en landschapswaarden • Bossoor tgroepen • Waardevolle boscomplexen Cultuurhistorie • Historische topograf ie 1850 • Historische topograf ie 1900 • Archeologische ver wachtingswaarde • Cultuurhistorische waarden Infrastructuur • Infrastructuur buiten de vliegbasis • Infrastructuur op de vliegbasis • Verkeersintensiteit weginfrastructuur • Busverbindingen en bushaltes • Recreatief net werk Ruimtegebruik • Grondgebruik • Bebouwing • Woon- en werkmilieus • Toekomstig ruimtegebruik Defensie • Toekomstig ruimtegebruik zweef vliegers Milieu • Luchtkwaliteit • Geluidsbelasting • Hinder- en risicocontouren Beleid • Uitsnede streekplan Utrecht • Gemeentegrenzen • Bestemmingsplannen • Bebouwingsdichtheid Colofon 3 4 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 24 26 28 30 32 32 34 36 38 40 42 42 44 46 48 50 52 52 54 56 58 58 60 62 64 67 

Voorwoord
De Atlas, basis voor het ruimtelijk plan Voor u ligt de Atlas met uiteenlopende kaarten over en van de vliegbasis Soesterberg. Kaarten over ecologische en cultuurhistorische waarden op het terrein, archeologische verwachtingswaarden, bebouwingsdichtheid, geluidscontouren en zo verder. Onmisbare informatie. Niet alleen voor discussies over de toekomstige herinrichting van de vliegbasis maar ook straks bij een definitief besluit hierover. Iedereen beschikt zo over dezelfde informatie. Dat maakt discussies zinvoller, omdat het vertrekpunt hetzelfde is. Tegelijkertijd vormt de Atlas voor een groot deel ook de randvoorwaarden voor het te ontwerpen Ruimtelijk Plan. Om twee voorbeelden te geven: in gebieden met grote ecologische waarden, kun je niet bouwen en met cultuurhistorische waarden probeer je zo veel mogelijk rekening te houden. De Atlas is daarmee feitelijk onderlegger van het Ruimtelijk Plan. Ik ga ervan uit dat deze Atlas een waardevolle bijdrage levert aan de toekomst van vliegbasis Soesterberg.

Utrecht, april 2007 Mr. J.H. Ekkers

gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling provincie Utrecht 

Bodemsoorten
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de opbouw van de bodem. Op vliegbasis Soesterberg komen twee bodemtypen voor: podzolgronden en vaaggronden. Podzolgronden Typerend voor podzolgronden zijn een uitgespoelde lichte laag onder de bovenlaag en een donkere harde inspoelingslaag. Ze zijn herkenbaar door een roestbruine laag ontstaan door uitspoeling van ijzerdeeltjes. Loopodzolgrond bevat lemig fijn zand. Het heeft een humushoudende minerale bovengrond van 30 cm dik. Holtpodzolgrond bevat zwak en sterk lemig, matig grof zand. De humushoudende minerale bovengrond is 15 cm dik. Haarpodzolgrond bestaat uit leemarm en zwak lemig, matig grof, zand. De bovengrond bestaat uit gestuwd preglaciaal zand of een solifluctiedek. Vaaggronden Vaaggronden zijn gronden zonder een duidelijke profielopbouw. Ze komen voor in lage terreinen met een zeer dunne of te weinig humushoudende bovengrond. Duinvaaggrond bestaat uit opgestoven zand (stuifzanden).
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Bodem 

Hoogte
Legenda 

Deze kaart geeft inzicht in de hoogteverschillen op vliegbasis Soesterberg. Duidelijk te zien is de hoge rug ten noorden van de vliegbasis en lage vlakte ter hoogte van de landingsbanen. Een ander opmerkelijk fenomeen vormen de ontgrondingen (blauwe vlakken) voor zandwinning. Na de Amerongse Berg (68 m +NAP) bevindt zich ten noorden van de basis een van de hoogste plekken van de Heuvelrug (59,8 m + NAP).
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Bodem 

Geomorfologie
Legenda 

Deze kaart geeft inzicht in de landschapsvormende processen van het aardoppervlak op vliegbasis Soesterberg. Vliegbasis Soesterberg ligt tegen de westkant van de stuwwal, die de ruggengraat vormt van de Utrechtse Heuvelrug. De kern Soesterberg ligt op een sandr, een brede puinwaaier die niet veel lager is dan de stuwwal zelf en die doorloopt tot voorbij Zeist. Hier is de Heuvelrug op haar breedst met Utrecht aan de ene en Amersfoort aan de andere zijde. Voornamelijk in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden, is de Utrechtse Heuvelrug ontstaan; in zuidwestelijke richting opgestuwd door het landijs. De voorlaatste ijstijd heet ook wel het Saalien. Afzettingen die samenhangen met aanwezigheid van het landijs en sneeuw kenmerken dit gebied, waarin hoogteverschillen tot 60 meter voorkomen. Op de kaart komen de hooggelegen (heuvels, ruggen en duinen) en de laaggelegen (ondiepe en diepe dalen) tot uitdrukking met hiertussen waaiervormige glooiingen en vlakten.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Bodem 

Aardkundige waarden
Legenda

Aardkundige waarden vertellen iets over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Ze hebben betrekking op de niet levende natuur en vormen ons aardkundig erfgoed. De Utrechtse Heuvelrug is in zijn geheel een voorbeeld hiervan (stuwwal gevormd in de voorlaatste ijstijd). Zichtbaar op de kaart is de dekzandrug (door de wind afgezet in de laatste ijstijd) ten noorden van de basis. De aardkundige waardering is enerzijds gebaseerd op de kenmerkendheid van de aardkundige laag (hoe karakteristiek?) en anderzijds op de mate van aantasting (is het nog goed zichtbaar?). Deze is ingedeeld in drie klassen, waarvan er twee op en rond de vliegbasis zijn te vinden. Klasse 1 is de ‘aardkundige monumenten’, die bijzonder kenmerkend zijn en heel goed zichtbaar zijn. Klasse 2 is de ‘aardkundig zeer waardevolle elementen’, die nog zeer kenmerkend zijn voor het landschap. Ze zijn goed zichtbaar en maar beperkt aangetast. Klasse 3 is ‘waardevol’, maar in de omgeving niet aanwezig.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

0 Bodem 

Grondwater
Legenda

De Heuvelrug is een kwetsbaar infiltratiegebied waarvan het grondwater van groot belang is voor de drinkwaterwinningen en kwetsbare kwelafhankelijke natuur. Beleidsmatig is daarom, met het oog op het beschermen van dit grondwater, een zonering gemaakt in dit gebied voor belastende gebruiksfuncties. In zone A ‘de hooggelegen centrumzone’ zijn relatief goede en diverse grondgebruiksfuncties te situeren, waarbij de risico’s op verontreiniging relatief laag zijn. In zone B is dit alleen mogelijk als extra maatregelen worden genomen om milieubelasting van het grondwater te voorkomen. In zone C heeft natuur vanwege de grote kwetsbaarheid de absolute voorkeur. Deze kaart geeft verder de ligging van de beschermingsgebieden weer met het oog op de drinkwaterwinning. Onderscheiden worden 25jaarszones en 100-jaarszones. In beide moet rekening gehouden worden met het waterwinbelang. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet daarom aangegeven worden hoe die bescherming vorm krijgt. Het streven is minimaal te komen tot het niet verder toenemen van risicovol gebruik. In de 25-jaarszones gelden bovendien regels, die vastliggen in de provinciale milieuverordening.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

2 Bodem 

Ecologische hoofdstructuur
Legenda

Deze kaart is afgeleid van de streekplankaart met de groene contour en laat zien dat de vliegbasis geheel binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ligt. De EHS is huidig rijksbeleid dat gericht is op het beschermen van natuurgebieden en het met elkaar verbinden van de kerngebieden. Binnen de EHS geldt het nee tenzij-regime van de Nota Ruimte en het Streekplan (significante aantasting is niet toegestaan tenzij er sprake is van groot openbaar belang én er geen reële alternatieven zijn). Bestaande natuur in militair gebruik is eveneens EHS, maar zo lang het in militair gebruik is, geldt het nee tenzij niet voor die functie. Rond de vliegbasis bevindt zich een aantal particuliere landgoederen, die ook beschermd zijn in het kader van de Natuurschoonwet. Dit is een fiscale regeling die gericht is op instandhouding hiervan.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Natuur 

Ecologische verbindingszones
Legenda

Het ontwikkelen van ecologische verbindingen vormen belangrijke onderdelen van de EHS. De vliegbasis speelt een sleutelrol in het realiseren van drie doorgaande ecologische corridors tussen de kerngebieden op de Heuvelrug: de oostelijke ecologische corridor Leusderheide, de westelijke ecologische corridor Huis ter Heide en de verbinding (van lagere orde) Bosch en Duin aan de westzijde van de vliegbasis. Ten behoeve van de corridors worden 5 of 6 ecoducten gerealiseerd in het kader van Hart van de Heuvelrug: over de snelweg A28, over de Amersfoortsestraat, in Camp New Amsterdam en over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort.
Bron: Raamovereenkomst en Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug 

Natuur 

Natuur- en landschapswaarden
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de ecologische kwaliteiten op de vliegbasis. Dit zijn met name schrale graslanden en bosgebieden. De kaart toont een oplopende waardering in termen van matige, zekere en hoge ecologische kwaliteiten. Aan de oostzijde en westzijde van de vliegbasis bevinden zich de grootste kerngebieden van schraalgraslanden met hoge ecologische kwaliteit. In het noordoosten bevindt zich een kerngebied van bos met een hoge ecologische kwaliteit.
Bron: Ministerie van Defensie DGW&T / Buro Bakker 

Natuur 

Bossoortgroepen
Legenda

Deze kaart laat de verscheidenheid zien aan verschillende bostypen. De potentieel natuurlijke bosvegetatie van Hart van de Heuvelrug bestaat voor een groot deel uit eiken-berkenbos. Op de kaart is te zien dat echter het grootste deel van het gebied is beplant met grove den, douglas en spar. Het grove dennebos is oorspronkelijk aangeplant voor gebruik in mijnbouw. Dit bos heeft inmiddels behoorlijke natuurwaarden gekregen vanwege de leeftijd.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht

20 Natuur

2

Waardevolle boscomplexen
Legenda

Deze kaart toont de oudste boscomplexen, die hoge ecologische waarden kennen. Ten noordoosten van de vliegbasis bevinden zich de meest waardevolle bossen. Opvallend is vooral het grote oude boscomplex De Stomperd ten noordoosten van de vliegbasis die als bijzonder waardevol wordt aangemerkt en het boscomplex ten noorden van de ‘historical mile’.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht

22 Natuur

2

Historische topografie 1850

Deze kaart geeft inzicht in de ruimtelijke situatie van het gebied, waar later de vliegbasis Soesterberg is ontwikkeld, zo rond de jaren 1850-1855. De kaart toont duidelijk de centrale ontginningsas tussen Utrecht en Amersfoort, waarlangs het gebied langzaam in cultuur is gebracht via een orthogonaal stelsel van lanen haaks op de ontginningsas. Er zijn nog nauwelijks bosgebieden waarneembaar.
Bron: Grote Historische Atlas van Nederland 1839-1859, 1990

2 Cultuurhistorie

2

Historische topografie 1900

Deze kaart geeft inzicht in de ruimtelijke situatie van het gebied, waar ruim tien jaar later de vliegbasis Soesterberg als vliegheide begon, zo rond 1900. De kaart laat de vakkenverkaveling zien langs de Amersfoortseweg als de centrale verbindingsweg tussen Utrecht en Amersfoort. Op de kaart is zichtbaar dat in het gebied steeds meer in cultuur is gebracht door aanleg van landgoederen en verspreide boscomplexen.
Bron: Historische Atlas Utrecht, 1989

2 Cultuurhistorie

2

Archeologische verwachtingswaarde
Legenda

De kaart archeologische verwachtingswaarde beschrijft de verwachting op basis van bodemkundige gegevens of er bodemschatten kunnen worden aangetroffen in een gebied. Soms zijn de vindplaatsen bekend en zelfs zichtbaar, soms is er een sterk vermoeden van hun aanwezigheid. Voor vliegbasis Soesterberg zijn de verwachtingen ten noorden van het terrein hoog. In de directe omgeving zijn grafheuvels en andere bodemschatten daterend vanaf de steentijd. Wordt ergens in de provincie een bodemingreep gepland, zoals nieuwbouw of bodemsanering, dan verzoekt de Provincie initiatiefnemers rekening te houden met archeologische vindplaatsen.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht

2 Cultuurhistorie

2

Cultuurhistorische waarden
Legenda

Legenda bij kaart cultuurhistorische waarden A. Het agrarische landschap (000-00) 1 Heeserspoor als laat-middeleeuwse zandweg 1a Heeserspoor, De Bilt-Amersfoort 1b Heeserspoor, Utrecht-Amersfoort 2 Heezer Eng, m.e. bouwlandgrond met v.m. houtwallen 3 De Paltz, laat-middeleeuwse bouwlanden (engen), oorspronkelijk met viertal hoeven langs Heeserspoor 4 Vermoedelijke lokatie verstoven 9e eeuwse nederzetting Hees 5 Doodeweg Soest-Soesterberg (kerkepad), nu Van Weerden Poelmanweg-Soesterhoogt B. Het ontworpen landschap (00-00) 6 Amersfoortseweg 1647-1653 met vakkenverdeling, gescheiden door sorties op afstanden van 100 roeden (376 meter) en latere orthogonale uitbreidingen 7 Verdwenen buitenplaats De Oude Tempel 8 Buitenplaats Blommenheuvel (voorheen Onder Water), thans Egghermonde 9 Verdwenen buitenplaats Sterrenberg 10 Buitenplaats Beukbergen 11 Buitenplaats Zandbergen 12 Voormalige Hoeve der Veeartsenijschool, schaapskooi als restant 13 Restant kruisvijvers Heeser Eng C. Van vliegheide naar vliegbasis (-) 14 Startbanen, inclusief verdwenen 3de baan, samen in karakteristieke A-vorm (1941, verlenging ca. 1975) 15 Centrale kamp 1911-1975; waardevol zijn met name het oudste luchtvaartgebouwtje van ons land (1911), het badhuis (1920), 1 hangar (1928), 7 Engelse hangars uit WOII, monument voor de gevallenen (1923), alsook brandstofbunker en commandobunker met onderaardse gang uit de Duitse periode 16 Jesserunkamp, Duits camouflagekamp (Waldlager III) met unieke parachutendroogtoren uit 1941 17 Wallaardt Sacré kamp, Duits camouflagekamp (Waldlager II) met officiersmess in vakwerkstijl 18 Drie verspreid rond het vliegveld liggende gecamoufleerde Duitse opstelplaatsen voor vliegtuigen (Luftparken) met rolbanen naar de startbanen, naoorlogs hergebruik (dispersals) 19 Tracé vooroorlogs smalspoorlijntje 20 Numanbos met inslagkraters 21 Vliegtuigshelters rond 1970 22 Blusvijvers en waterkelders, grotendeels uit Duitse periode 23 Officierscasino, Duits Wehrmachtsheim uit 1941 24 Marechausseekazerne 1954 25 Centrum voor Mens en Wetenschap jaren ‘50 26 Verkeerstoren jaren ‘50

Deze kaart geeft inzicht in ligging van de deels verdwenen waardevolle cultuurhistorische objecten, plekken en structuren die van belang kunnen zijn voor de herinrichting van de vliegbasis. De kaart toont diverse elementen uit verschillende ‘tijdlagen’: grafheuvels en restanten van zandpaden (Heezerspoor), engen uit de middeleeuwen (noordelijk deel), de Amersfoortseweg met haar orthogonale vakkenstructuur uit de 17e eeuw en enkele buitenplaatsen (zuidelijk deel), en de militaire objecten en kampcomplexen uit de periode van de vliegheide en de vliegbasis tussen 1911 en 1994 (middendeel).
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening en Sector Cultuur provincie Utrecht 

0 Cultuurhistorie 

Infrastructuur buiten de vliegbasis
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de ontsluitingsstructuur rondom de vliegbasis. De hoofdingang van de vliegbasis is via een eigen ontsluitingsweg gekoppeld aan de Van Weerden Poelmanweg (N413). De zuidwestingang ligt direct met een eigen afslag aan de Dolderseweg (N238). Via deze provinciale wegen is de vliegbasis ook direct verbonden met de snelweg A28 Utrecht - Amersfoort. De Amersfoortseweg (N237) vormt een belangrijke verbindende schakel voor de vliegbasis in oost-westelijke richting. Dit alles maakt dat de vliegbasis goed gekoppeld is aan het provinciale wegennet en aan het nationale hoofdwegennet.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

2 Infr astruc tuur 

Infrastructuur op de vliegbasis
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de aanwezige infrastructuur ten behoeve van de vliegfunctie van de vliegbasis en de ondersteunende infrastructuur. De opbouw van de vliegbasis kent drie delen: primaire infrastructuur is de start- en landingbaan, secundair de rol- en sleepbanen en tertiaire infrastructuur is de ringweg (route) om het complex heen. Tevens aangeven toegangen en parkererclusters.
Bron: Ministerie van Defensie DGW&T 

Infr astruc tuur 

Verkeersintensiteit weginfrastructuur
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het gebruik van de provinciale weginfrastructuur rond de vliegbasis. De kaart toont de gebruiksintensiteit van verkeer in aantal voertuigen op een doordeweekse dag, gemiddeld op jaarbasis. Daarnaast zijn op de kaart een aantal concrete infrastructurele knelpunten aangegeven, waarvoor verkeersmaatregelen gewenst zijn.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Infr astruc tuur 

Busverbindingen en bushaltes
Legenda

Om de vliegbasis goed bereikbaar te maken, is het noodzakelijk dat er naast een goede ontsluiting voor het autoverkeer, ook voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor het gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat de huidige locaties van de bushaltes en de busverbindingen zoals op de kaart zijn aangeven, ofwel dienen te worden uitgebreid, dan wel dat de locaties van sommige haltes moeten worden gewijzigd.De bushaltes aan de westzijde van vliegbasis Soesterberg zijn niet weergegeven.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Infr astruc tuur 

Recreatief netwerk
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het infrastructuurnetwerk voor langzaam verkeer: een recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden. De kaart toont de belangrijkste doorgaande regionale fietsroutes via bestaande wegen en fietspaden. Tot op heden leiden die logischerwijs allemaal om de hekken van de vliegbasis, vaak gekoppeld aan de provinciale wegen. Op regionaal niveau wordt in het beleid ook een aantal verbeteringen in het recreatief netwerk voorgesteld, waarbij de vliegbasis integraal opgenomen wordt in het recreatief netwerk. Voorbeelden hiervan zijn de fietsroute ‘Laan van Pijnenburg’ waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de Slotlaan van slot Zeist met landgoed Pijnenburg in het noorden. Ook herstel van een doorgaande fietsverbinding van de Postweg tussen het dorp Soesterberg en Soest is een goed voorbeeld.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

0 Infr astruc tuur 

Grondgebruik
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het huidige functionele gebruik van de ruimte op en rond de vliegbasis. De kaart toont het hedendaagse ruimtebeslag voor de verschillende functies van wonen, werken (in de legenda gebouwen en directe omgeving), natuur (in de legenda bos, grasland, zand, heide en water) en infrastructuur (in de legenda wegen en overig).
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

2 Ruimtegebruik 

Bebouwing
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de structuur van de aanwezige bebouwing rond de vliegbasis maar ook van de bebouwing en opstallen van Defensie op het terein zelf. De kaart toont tevens de primaire gebruiksfunctie van de bebouwing: voor wonen, werken of in gebruik van Defensie. Tevens is indicatief op de kaart weergegeven welke uitbreiding van woningbouw en bedrijven wordt gepland. Voor het wonen gaat het om woningbouw Apollo-Noord ten zuiden van Kontakt der Kontinenten, op het terrein van zorgcentrum Sterrenberg (Abrona) en het zogenaamde Vierde Kwadrant Den Dolder in het noordoosten. Uitbreiding van bedrijvigheid is voorzien bij het bedrijventerrein Fornese en ontwikkeling van een bedrijventerrein Richelleweg.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Ruimtegebruik 

Woon- en werkmilieus
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de ruimtelijk functionele karakteristieken van het wonen en werken. Het geeft een overzicht van de verschillende woonmilieus, de meer dorpse woonmilieus in de kern Soesterberg of de villawijken erbuiten en de werkmilieus – al dan niet gemengd met wonen – die zich rond de vliegbasis hebben ontwikkeld.
Bron: Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug 

Ruimtegebruik 

Toekomstig ruimtegebruik defensie
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het ruimtegebruik dat Defensie voor de langere termijn wenst te behouden nadat de vliegbasis in 2009 haar vliegfunctie verliest. Het gaat vooral om het bijeenbrengen en intensiveren van specifieke defensieactiviteiten rond telematica, verkeer en vervoer en beveiliging. Dat zal vooral plaatsvinden op Camp New Amsterdam in het zuidwesten van de vliegbasis, waarvoor een ruimteclaim van 63 ha geldt. Anderzijds gaat het om het gebied van en rond het militaire defensiemuseum, waarin het nationale militaire luchtvaart- en landmachtmuseum worden bijeengebracht. Dit gebied is indicatief op de kaart aangegeven.
Bron: Intentieverklaring Rijk-Provincie; DGW&T Ministerie van Defensie 

Ruimtegebruik 

Toekomstig gebruik zweefvliegers
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het toekomstige ruimtebeslag op het terrein van de vliegbasis die voor het instandhouden van het zweefvliegen nodig is. Daarbij is aangegeven voor welke activiteiten de ruimte nodig is. Op hoofdlijnen zijn er twee opties: een vliegoptie Noord-West waarbij de zweefvliegers vanuit het noorden opstijgen en een vliegoptie Zuid-Oost waarbij de zweefvliegers vanuit het zuiden opstijgen. Beide opties worden verkend in relatie tot andere toekomstige functies op de vliegbasis, zoals de afstemming met het defensiemuseum.
Bron: Amsterdamsche club voor zweefvliegen 

0 Ruimtegebruik 

Luchtkwaliteit

LUCHTKWALITEIT

Legenda Legenda

Leg

Deze kaart geeft inzicht in de luchtproblematiek op en rond de vliegbasis in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit 2005, die gebaseerd is op de EU-Kaderrichtlijn Lucht. De luchtproblematiek heeft vooral betrekking op uitstoot van stikstofdioxide als gevolg van de verkeersdruk op de provinciale wegen. Met name in de directe omgeving van provinciale wegen staat de luchtkwaliteit onder druk.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

2 Milieu 

Geluidsbelasting
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de problematiek van geluidshinder op en rond de vliegbasis. De geluidsbelasting heeft betrekking op het verkeerslawaai rond de aanwezige infrastructuur rond de basis. Met de snelweg A28 en rond de spoorlijnen worden grenswaarden van meer dan 65 dB(A) overschreden. In mindere mate treedt geluidshinder op langs de provinciale wegen rond de vliegbasis. Het geluid van de huidige vliegbasis is niet in deze kaart opgenomen.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Milieu 

Hinder- en risicocontouren
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in objecten en plekken die gevaar of hinder kunnen opleveren voor bewoners en andere gebruikers in een bepaald gebied. Het gaat daarbij vooral om milieuhinder in termen van stank- en geluidsoverlast. Een relatief grote belasting komt voort uit een compostbedrijf op bedrijventerrein Fornese in het noordoosten net buiten de vliegbasis. Daarnaast is ook afvalverwerkingsbedrijf Tammer een belangrijke bron van stank- en geluidshinder. In mindere mate gaan bedrijven aan de noordrand van bedrijventerrein Soesterberg-Noord gepaard met hinder. Externe veiligheidsrisico’s zijn gekoppeld aan de twee benzinestations ten zuiden van de vliegbasis, waarbij vooral risico’s van explosiegevaar gelden.
Bron: gemeenten Soest en Zeist 

Milieu 

Uitsnede streekplan Utrecht
Legenda

Deze kaart is een uitsnede van de plankaart van het Streekplan Utrecht 2005. Hierin aangegeven de rode contouren voor het stedelijk gebied alsmede een categorisering van het landelijk gebied. Delen van de vliegbasis worden weergegeven als landelijk gebied 3: verweving van functies en landelijk gebied 4: hoofdfunctie natuur. De ecologische hoofdstructuur uit het streekplan is op een aparte kaart onder natuur aangegeven.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

Beleid 

Gemeentegrenzen
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in het grondgebied van de verschillende gemeenten op en rond de vliegbasis. Tevens is de gebiedsomvang van de vliegbasis binnen de hekken aangegeven die op het grondgebied ligt van de gemeente Zeist (132 ha) en de gemeente Soest (374 ha).
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht 

0 Beleid 

Bestemmingsplannen
Legenda

Deze kaart geeft een globaal overzicht van de huidige bestemmingsplannen die rusten op en rond de vliegbasis. Het betreft veelal bestemmingsplannen buitengebied en partiële herzieningen daarvan alsmede enkele uitbreidingsplannen (in hoofdzaak) voor nieuwe bebouwing. De vliegbasis valt vooral onder de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten Soest en Zeist.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht Internet bestemmingsplan Zeist 

2 Beleid 

Bebouwingsdichtheid
Legenda

Deze kaart geeft inzicht in de toegestane bebouwingsdichtheid van gebieden op en rond de vliegbasis, waarvoor veranderingen voorzien zijn. De mate van bebouwing wordt uitgedrukt in een maximaal toegestaan bebouwingspercentage, hetgeen is vastgelegd in de huidige bestemmingsplannen voor deze gebieden. Dit bebouwingspercentage is van invloed op de mogelijkheden voor intensivering van bebouwing.
Bron: Sector Geografische Informatievoorziening provincie Utrecht, gemeenten Soest en Zeist 

Beleid 

Colofon
Uitgave: Samenstelling kaarten: Redactie: Cartografie: Vormgeving: Productie: Druk: Programmabureau Hart van de Heuvelrug Edwin van Uum, Vista landscape and urban design Hans Buskes en Len Heezemans, Programmabureau Hart van de Heuvelrug Craig McLean, David Morison, Vista landscape and urban design Lia van Hengstum, Tookyo, BNO Utrecht Programmabureau Hart van de Heuvelrug Drukkerij Brummelkamp, Hoofddorp

Met dank aan alle medewerkers van de gemeente Zeist, gemeente Soest, de provincie Utrecht en de Dienst Gebouwen, Wegen & Terreinen van het Ministerie van Defensie voor het ter beschikking stellen van alle informatie en databestanden ten behoeve van de totstandkoming van deze Atlas vliegbasis Soesterberg. 

Hart van de Heuvelrug
Voor meer informatie: Programmabureau Hart van de Heuvelrug Postbus 80300 3508 TH Utrecht T 030 - 258 28 34 I www.hartvandeheuvelrug.nl E info@hartvandeheuvelrug.nl

© 2007 Programmabureau Hart van de Heuvelrug