Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg

Utrecht
projectnr. 19677 - 149496 revisie 06 okotber 2005

Auteur(s)
M. van Geene P. Kamps G. Menkhorst

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht

datum vrijgave 31-10-05

beschrijving revisie 06 Eindrapport

goedkeuring M. van Geene

vrijgave P. Witzenburg

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 1 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud
1 1.1 1.2 1.3 Inleiding Aanleiding Doel Leeswijzer DEEL 1: ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 Beleid en eerdere plannen Rijks en provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Plannen en notities Lage Weide - Cartesiusweg De positie van Lage Weide en Cartesiusweg in de stad Conclusie Terreinanalyse Inleiding Afbakening en ligging van het plangebied Ruimtelijke structuur en kwaliteit Economische kwaliteit Verkeerskwaliteit Beeld- en beheerkwaliteit Milieukwaliteit De ondernemers over Lage Weide Synthese Parkmanagement Inleiding Stand van zaken Lage Weide & Cartesiusweg Veilig ondernemen Collectieve inkoop Beheer en onderhoud openbare ruimte Afsluiten doodlopende wegen Mobiliteitsmanagement Conclusie DEEL 2: CONCRETE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Koers voor Lage Weide en Cartesiusweg Ambities Koers voor Lage Weide: Bereikbaarheid centraal Maatregelen per deelgebied Tabel overzicht voorgestelde maatregelen per deelgebied Maatregelen voor het hele terrein Bestemmingsplan Lage Weide - Cartesiusweg Actualisatie Geluidbeleid Lage Weide Sanering geurproblematiek Beeldkwaliteitsplan Afkoppelen verhard oppervlak Uniforme wegenprofielen op Lage Weide/Cartesiusweg

Blz.
8 8 9 9

12 12 13 13 15 17 18 18 18 18 21 24 28 34 37 39 42 42 43 43 44 45 45 46 47

50 50 53 62 62 62 62 65 66 66 67 68

blad 2 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.3.8 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 6.4.10 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6 6.6.7 Bijlage 1 Bijlage 2

Samenhangend parkmanagement concept met aandacht voor duurzaamheid Uitwerken groenplan Lage Weide/Cartesiusweg Marketing en communicatie Lage Weide / Cartesiusweg Lage Weide Noord Aanleg Transferium bij RSS station Herinrichting Techniekweg Herinrichting Computerweg Herinrichting Westkanaaldijk Herinrichting Rutherfordweg + aanleg parkeerplaatsen Fermiweg Wegnemen missing link Kanaaldijk en Sophialaan Wegnemen missing link tussen Computerweg en Techniekweg Doortrekken fiets/voetgangersverbinding onder RSS Lage Weide West Investeringen infrastructuur westzijde Lage Weide: aanleg NOUW 1 en 2 Aanbrengen uniforme structuur Atoomweg Investeren in toekomstige entree Lage Weide bij NOUW 1 Herinrichting Zonnebaan Herinrichting Positronweg en Nautilusweg Opwaarderen groene 'Brink' Aanpak parkeerproblematiek Savannahweg en Positronweg Onderzoek ontsluiting Zonnebaan/Savannahweg Aanpak verkeersveiligheid kruising Atoomweg-Savannahweg Realiseren voetgangersoversteekplaats en voetpad nabij hotel Carlton Lage Weide Midden Upgrading havens Uitvoeren multimodale projecten Asfalteren openbaar gedeelte Sophialaan Aansluiting Uraniumweg-NOUW 1 Aanleg collectieve vrachtwagenparkeerplaats Intensivering deel Nuon terreinen Benutting restwarmte energiecentrales Cartesiusweg Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming kruising Cartesiusweg-Nijverheidsweg Herinrichting Nijverheidsweg tussen Cartesiusweg en Gietijzerstraat Herinrichting Keulsekade en deel Havenweg Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsing Nijverheidsweg-Gietijzerstraat Herinrichting groen op enkele locaties Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsingen Tractieweg Versterking beeldkwaliteit private ruimte Lijst van de zware bedrijven UItgangspunten kostenberekeningen

70 71 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 77 77 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 87 88 88 89 89 90 90 90 91 92 92 93 93 96 97

blad 3 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

SAMENVATTING De kwaliteit van (delen van) de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg voldoet niet meer volledig aan de eisen die nu en straks aan een bedrijventerrein gesteld worden. De beide terreinen bieden plaats aan ruim 800 bedrijven met ruim 23.000 arbeidsplaatsen. Ingezet wordt door het College op behoud van de werkfunctie van Lage Weide en Cartesiusweg (tot 2020). Transformatie naar andere functies zal op korte termijn niet plaatsvinden. De gemeente Utrecht heeft dan ook besloten dat de terreinen geherstructureerd moeten worden. Voor de uitvoering liggen er diverse subsidiemogelijkheden (o.a. Topper en GSB). Door de bedrijven wordt het belang van een herstructurering onderschreven. Tegelijkertijd staat er een aantal infrastructurele projecten in de planning die de inrichting en het functioneren van Lage Weide zullen beïnvloeden. Belangrijke ontwikkelingen zijn de (mogelijke) aanleg van Randstadspoorstations Lage Weide, Zuilen en Majella, de realisatie van de NOUW 1 en 2, het transferium en de verplaatsing van de A2. De NOUW 1 wordt dé toegangsader tot het terrein. Eén van de belangrijkste knelpunten, tenminste voor Lage Weide, wordt hierdoor weggenomen. De centrale ligging en multimodale ontsluiting van het terrein kan door nagenoeg elk type bedrijf worden benut. Tenslotte is het gewenst dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt naar de hoofdfuncties op het terrein. Gelijksoortige bedrijven kunnen elkaar versterken en stellen ook vaak dezelfde eisen aan de openbare en private ruimte ( 'branding'). Huidige situatie Het bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de noordwestkant van Utrecht en is grotendeels ingebed in de stad en haar rondwegenstructuur. Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Utrecht. Met de grenscorrectie in 2001 is het gegroeid tot 216,0 ha (154 ha netto). De infrastructurele assen (spoor, kanaal, havens, A2 en Atoomweg) bepalen in hoge mate de structuur van het plangebied. Kenmerkend is de grootschaligheid van het terrein. Vooral de sectoren industrie, handel en logistiek zijn er sterk vertegenwoordigd. Op Lage Weide is een aantal nationale hoofdkantoren en nationaal en/of regionaal verzorgende bedrijven gevestigd. Lage Weide kent een multimodale ontsluiting (weg, water en spoor). Het bedrijventerrein is al enkele decennia oud, functionele en visuele veroudering is op diverse plekken zichtbaar. Diverse plekken, kavels, havens en wegen komen in meer of mindere mate in aanmerking voor een opwaardering. Lage Weide is een gezoneerd industrieterrein. Een aantal bedrijven zorgt voor geurhinder. Ook overlast als gevolg van stof (vooral in het concentratiegebied van de zwaardere industrie rond de havens) vormt een aandachtspunt. Het bedrijventerrein Cartesiusweg is gelegen ten noordwesten van het centrum van Utrecht en bemeet circa 41 ha (30 ha netto). Het gebied ligt ingeklemd in de stedelijke structuur. Cartesiusweg is één van de oudste terreinen in Utrecht en biedt ruimte aan diverse soorten bedrijvigheid. Het functioneren staat door een aantal zaken (veiligheid, oprukkende stad, ontsluiting en kwaliteit van de openbare en private ruimte) onder druk. Het verdient aanbeveling het bedrijventerrein Cartesiusweg op te waarderen om de levensduur voor zeker 10 jaar te verlengen. Een aanzienlijk deel wordt ingenomen door de energiecentrale van Nuon en het kantoor van Eneco. Het is denkbaar dat op (lange) termijn de productieunits van de Cartesiusweg verplaatst worden naar de overzijde van het kanaal. Hoewel de functie als bedrijventerrein (naast enkele grootschalige bedrijven vooral kleinschalige, ambachtelijke bedrijvigheid)

blad 4 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

nog altijd dominant is, zijn politie, brandweer, filmstudio (centralstudios) en leisure (kidzcity) ook op het terrein gevestigd. Cartesiusweg is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4. Het terrein valt binnen de geluidshinderzone van Lage Weide. Ondanks dat op het vlak van milieu er geen grote knelpunten zijn, kan een verdere groei van de stad zorgen voor een toenemende druk op het terrein. Ontwikkelingsrichting Lage Weide West Een strook met gemengde bedrijvigheid tussen Atoomweg en A2 van een goede en aansprekende beeldkwaliteit. Lage Weide West is opgeknipt in twee delen: 1. Kleinschalig modern gemengd: voor het noordelijk deel, dat als behoorlijk kantoorachtig kan worden gekwalificeerd wordt een langzame overgang naar gemengd voorzien. Incidentele herontwikkeling of omvorming van een aantal beeldbepalende panden is op zijn plaats. (Incidentele) verplaatsing van m² kantoorruimte naar elders ligt voor de hand, opdat hier meer ruimte ontstaat voor modern gemengde bedrijvigheid. Daarnaast vormt ook een (tijdelijke) flexibilisering van de regelgeving voor dit gedeelte een aandachtspunt (tbv leegstand kantoren). 2. Grootschalig gemengd met accent op logistiek en opslag: de zuidelijke helft van het terrein is grootschalig gemengd van aard en kent een accent op logistiek. Voor dit deel is een intensivering van het ruimtegebruik op zijn plaats. Behoud en versterking van de structuur langs de A2 is gewenst. Op lange termijn is hier een overgang naar meer hoogwaardige vormen van bedrijvigheid denkbaar. Ontwikkelingsrichting Lage Weide Midden Het middengebied van Lage Weide vormt het hart van het bedrijventerrein en bestaat uit drie stroken: 1. Multimodaal cluster: de strook tussen Atoomweg en havens. Deze strook is het multimodaal ontsloten gedeelte waar industriële en logistieke bedrijven zich gevestigd hebben. Deze ontsluiting op weg, water en spoor maakt Lage Weide uniek. Gezien de te verwachten ontwikkelingen in de vervoerssector (weg, water én spoor, (BCI, 2002, 2004) heeft dit gedeelte bijzondere potenties. Ingezet wordt op behoud en versterking van de multimodale functie. 2. Watergebonden bedrijvigheid (bulk): de strook langs Isotopenweg krijgt een watergebonden bestemming met een accent op bulkvervoer en containeroverslag. Naar de toekomst toe zal in dit (in het bestemmingsplan) worden gehandhaafd en voor zover mogelijk en/of noodzakelijk vastgelegd worden. 3. Watergebonden bedrijvigheid (industrie en logistiek): een deel van de strook tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Spoorlijn dient eveneens door watergebonden bedrijvigheid benut te worden. In veel gevallen betreft het hier industriële en logistieke functies. Dit betekent dat voor het MBI terrein (aanwezigheid overslagpunt) gezocht zal moeten worden naar een watergelieerd bedrijf. Het gebied krijgt voorts een impuls door de realisatie van het RSS station. Rondom dit station liggen op (lange) termijn kansen voor wat arbeidsintensievere en/of hoogwaardige bedrijven. Ontwikkelingsrichting Lage Weide Noord Voor wat betreft het noordoostelijk gedeelte (Lage Weide Noord) zijn er twee gebieden aan te wijzen. 1. Logistiek: De zone tussen transferium, Atoomweg en Niels Bohrweg blijft een logistiek cluster, gericht op het goederenvervoer over de weg. Voor dit deel wordt een intensivering voorgestaan. Op lange termijn kan een deel van dit gebied (rondom RSS station) van 'kleur verschieten' richting meer hoogstedelijke werkvormen. 2. Modern gemengde bedrijvigheid: Het deel rondom de Maarssenbroeksedijk is en blijft een gemengde zone voor alle bedrijfscategorieën. Ook handel in auto's,

blad 5 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

dienstverlening en leisure is in het gebied aanwezig. Voorgesteld wordt dit modern gemengde karakter te behouden, waarbij wel een accent zal komen te liggen op bedrijvigheid die traditioneel op een bedrijventerrein hoort, zoals bouw, handel, transport en industrie. Ontwikkelingsrichting Cartesiusweg Dit terrein heeft voor de stad en regio een verzorgende functie (stadsverzorgend bedrijventerrein). Het terrein is en blijft in ieder geval tot 2020 de functie van een bedrijventerrein behouden; bestaande en nieuwe bedrijven zullen in hun uitoefening dan ook niet met extra beperkingen ten opzichte van de huidige situatie worden geconfronteerd. Het terrein zal primair bestemd blijven voor kleinschalige, ambachtelijke bedrijven. Tevens heeft het een broedplaatsfunctie voor nieuwe bedrijven. Het is niet de bedoeling het terrein vol te plannen met andere functies (pdv, leisure, kantoren). Toch heeft het terrein te maken met ontwikkelingen in de directe nabijheid en een toenemende 'druk op de ruimte'. Indien intrinsieke eigenschappen van een bepaald pand of kavel zich uitstekend lenen voor een andere functie dan de huidige meer industriële/bedrijfsmatige zou een wijziging mogelijk moeten zijn. Belangrijke voorwaarden zijn dan langdurige leegstand en incourantheid van panden, impuls voor de beeldkwaliteit en aandacht voor verkeer en parkeren. Voor een aanzienlijk deel van het terrein hangen de kansen en mogelijkheden ook af van de situatie van de energiecentrale. Deze is van relatief grote invloed op de milieucontour (en strategisch bezit). Er liggen kansen voor tijdelijke invulling van de extensief benutte ruimte; op termijn kan verplaatsing aan de orde zijn. Maatregelen Om invulling te kunnen geven aan de ontwikkelingsrichtingen en de beeldkwaliteit terreinbreed aan te pakken is een breed palet aan maatregelen opgesteld, welke in de onderstaande tabel per deelgebied is weergegeven . De genoemde maatregelen moeten door de gemeente nog nader worden geprioriteerd waarvoor onder andere zal worden gekeken naar mogelijkheden van uitvoerbaarheid op korte termijn, financieringsmogelijkheden en de combinatie met andere lopende projecten.
Gehele plangebied Bestemmingsplan Actualisatie geluidbeleid Lage Weide Sanering geurproblematiek Beeldkwaliteitsplan Afkoppelen hemelwater Lage Weide Noord Aanleg transferium bij RSS Station Herinrichting Techniekweg Herinrichting Computerweg Lage Weide West Aanleg NOUW 1 Aanleg NOUW 2 Aanbrengen uniforme structuur Atoomweg Investeren entree Lage Weide NOUW 1: ontwerp Herinrichtingskosten Herinrichting Zonnebaan Herinrichting Positronweg en Nautilusweg Opwaarderen Groene Brink Aanpak parkeerproblematiek Savannahweg en Positronweg Onderzoek ontsluiting Zonnebaan/Savannahweg Aanpak verkeersveiligheid kruising AtoomwegSavannahweg Realiseren VOP en voetpad Lage Weide Midden Upgrading havens Asfalteren openbaar gedeelte Sophialaan Aansluiting UraniumwegNOUW 1 Aanleg collectieve vrachtwagenparkeerplaats Intensivering deel NUON terreinen Benutting restwarmte energiecentrales Koppeling multimodale projecten - Uitbreiding containeroverslag - Bouwlogistiek - Distrivaart - Railterminal Utrecht - Railoverslag houtafval en huishoudelijk afval - Centrum voor nat. distributie - Logistiek Centrum Regio Utrecht Cartesiusweg Verbeteren verkeersveiligheid kruising C'weg/Nijverheidsweg Herinrichting Nijverheidsweg tussen Cartesiusweg en Gietijzerstraat

Herinrichting Westkanaaldijk Herinrichting Rutherfordweg + aanleg parkeerplaatsen Fermiweg Wegnemen missing link Kanaaldijk en Sophialaan Wegnemen missing link Computerweg en Techniekweg Doortrekken fiets/ voetgangersverbinding onder RSS

Herinrichting Keulsekade en Havenweg

Uniforme wegenprofielen Samenhangend parkmanagement concept Uitwerken groenplan + uitvoering maatregelen Marketing en communicatie

Verkeersveiligheid T-splitsing Nijverheidsweg/gietijzerstraat Herinrichting groen op enkele locaties Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsingen Tractieweg

Versterking private ruimte

beeldkwaliteit

blad 6 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 7 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

1
1.1

Inleiding
Aanleiding
Tot een paar jaar geleden kende de ontwikkeling van Utrechtse economie een bovengemiddelde ontwikkeling. Echter sinds een aantal jaren is Utrecht ook getroffen door de nationale recessie. Desondanks is het zaak voor de gemeente de relatief sterke economische positie te behouden en te versterken. Dit is ook het uitgangspunt van het gemeentelijk economisch beleid (Economisch Profiel Utrecht 2010) waarbij ingezet is op voortzetting van de economische groei en ontwikkeling en het koesteren van de huidige werkgelegenheidsfunctie. Een belangrijk agendapunt van het beleid vormt het beleid ten aanzien van de bedrijventerreinen. Utrecht kent in totaal circa 430 ha bedrijventerrein. Uitgangspunt is dat het gros van de bedrijventerreinen hun huidige functie behouden. Wel dient er beleid geformuleerd te worden om: - Slecht functionerende bedrijventerreinen op te waarderen - Herschikking van enkele bedrijven binnen de stad mogelijk te maken - Nieuwe bedrijventerreinen slim te segmenteren en te faseren. Duidelijk is dat de opwaardering van bestaande terreinen, het verplaatsen van bedrijven en het ontwikkelen van nieuwe terreinen sterk met elkaar samenhangen. Derhalve heeft de gemeente Utrecht Oranjewoud gevraagd: 1. Een ontwikkelingskader voor alle bedrijventerreinen Utrecht op te stellen 2. Een specifiek herstructureringsprogramma voor het bedrijventerrein Lage Weide te maken Dit rapport gaat in op de herstructurering van Lage Weide en kan worden beschouwd als een vervolg op het 'strategie en businessplan multimodaal bedrijventerrein Lage Weide' dat Buck Consultants International (BCI) in 2004 heeft uitgevoerd. In een separaat rapport wordt het ontwikkelingskader voor alle bedrijventerreinen beschreven. Het bedrijventerrein Lage Weide bemeet, samen met het gedeelte Cartesiusweg, meer dan 250 ha (bruto) en biedt ruimte aan een heel breed scala van bedrijven. Daar waar in dit rapport Lage Weide staat vermeld wordt ook het terreindeel Cartesiusweg bedoeld. De bedrijven lopen uiteen qua omvang, soort, type, milieucategorie. Sinds de aanleg van het terrein is de relatieve ligging verschoven naar een positie midden in de stad. Aan alle zijden is Lage Weide omsloten door infrastructuur en/of woonbebouwing. Spoor, weg en water lopen door het bedrijventerrein, wat het bijzondere potenties geeft. De kwaliteit van (delen van) het terrein voldoet echter niet meer volledig aan de eisen en wensen die nu en in de toekomst aan een dergelijk terrein gesteld worden. Tegelijkertijd staat er een aantal projecten op stapel die inrichting en het functioneren van Lage Weide zullen beïnvloeden. Partijen zijn het erover eens dat de bedrijfsmatige functie van Lage Weide tot 2015/2020 volledig behouden dient te blijven. De gemeente Utrecht heeft dan ook besloten dat het bedrijventerrein geherstructureerd en/of gerevitaliseerd dient te worden. Vanuit diverse bronnen (o.a. Topper en GSB) is in principe geld beschikbaar voor de uitvoering van projecten. Hiervoor is echter nog wel een uitvoeringsprogramma op basis van een toekomstige ontwikkelingsrichting nodig.

blad 8 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

1.2

Doel
Het project moet leiden tot een gedragen herstructureringsprogramma voor Lage Weide. Op basis van de maatregelen kunnen knelpunten op het terrein (zoals bijvoorbeeld bereikbaarheid, kwaliteit, leegstand) worden aangepakt. Vanwege de aard en omvang van het terrein, de ontwikkelingen en de problematiek is het van groot belang dat het uitvoeringsprogramma in deelgebieden wordt ‘opgeknipt’ en een gedetailleerde fasering per maatregel wordt aangegeven. Op deze wijze kunnen maatregelen op bepaalde delen al op relatief korte termijn worden uitgevoerd, zonder dat toekomstige ontwikkelingen of andere delen worden beperkt.

1.3

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 gaat kort in op het beleid en eerdere plannen voor Lage Weide en Cartesiusweg. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de huidige situatie van Lage Weide. Ingegaan wordt op de verschillende kwaliteiten en diskwaliteiten, samen met de knelpunten en kansen die er liggen. Hoofdstuk4 zoomt vervolgens apart in op parkmanagement. In het vijfde hoofdstuk wordt de koers voor het terrein uitgezet en wordt per deelgebied een ontwikkelingsrichting geschetst. In het zesde hoofdstuk worden de maatregelen ter verbetering van Lage Weide en Cartesiusweg per deelgebied benoemd.

blad 9 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

DEEL 1 ANALYSE HUIDIGE SITUATIE

blad 10 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 11 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

2

Beleid en eerdere plannen
Revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is een onderwerp dat vooral in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik hoog op de rijks- en provinciale agenda staat.

2.1

Rijks en provinciaal beleid
Herstructurering met als doel een betere c.q. optimale benutting van het bestaand oppervlak aan bedrijventerreinen vormt een belangrijk speerpunt in het beleid van het Rijk. Het voorkomen en ombuigen van een negatieve spiraal is hierbij van groot belang. Intensivering van het ruimtegebruik en het verbeteren van de vestigingsfactoren op de bestaande bedrijventerreinen wordt van groot belang geacht om de (be)leefbaarheid van de bestaande werklocaties goed te houden. Tevens kan hiermee de groei van nieuwe terreinen beperkt worden. Een vaak geuite klacht bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad is dat de bestaande bedrijventerreinen leeglopen en verpauperen. In diverse gemeenten zijn bedrijventerreinen inmiddels geherstructureerd. Verouderde terreinen worden hierdoor van een impuls voorzien, herbenut en kunnen de concurrentie met nieuwe(re) bedrijventerreinen aan. Herstructurering heeft dan ook geleid tot een hernieuwde dynamiek op deze terreinen. Onder meer het verschijnen van de Nota Ruimte, de huidige economische situatie in ons land en veranderend Kabinetsbeleid hebben ertoe geleid dat binnen de subsidiestromen voor de herstructurering van bedrijventerreinen de prioriteit is gelegd bij een aantal grote en belangrijke bedrijventerreinen in ons land. Slechts voor een selectief aantal bedrijventerreinen wordt subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de zogeheten Topper-regeling. Het bedrijventerrein Lage Weide is één van de terreinen die hiervoor is aangemerkt. Naast de Topper-regeling vormen ook het Grote Stedenbeleid (GSB) en het Meerjarenprogramma Herstructurering (provinciale subsidie) belangrijke financieringsbronnen voor de herstructurering van Lage Weide en Cartesiusweg. Herstructurering van de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg past hiermee goed in het landelijk en provinciale beleid. Door de provincie Utrecht is onderzoek verricht naar de behoefte aan herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie. Lage Weide en Cartesiusweg zijn beide terreinen die in aanmerking komen voor een herstructurering. Het provinciaal beleid, zoals vastgelegd in het Streekplan 2005-2015, richt zich op een stimulering van zorgvuldig ruimtegebruik op zowel bestaande (herstructurerings-)locaties als op nieuwe locaties. Samen met het Rijk en gemeenten investeert de provincie, door uitvoering van haar herstructureringsprogramma, in een kwaliteitsverbetering van verouderde bedrijventerreinen. In totaal ligt er tot 2010 een opgave om ruim 1300 ha bedrijventerrein. Specifiek ten aanzien van Utrecht wordt voorts in het Streekplan 20052015 opgemerkt dat de provincie ruimte wil blijven bieden aan de reeds gevestigde ‘maakindustrie’ om de werkgelegenheid zich niet eenzijdig te laten ontwikkelen. In dit verband is de herstructurering van het multimodale bedrijventerrein Lage Weide belangrijk.

blad 12 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

2.2

Gemeentelijk beleid
Ten aanzien van het bedrijventerrein Lage Weide is de afgelopen jaren een hele reeks nota’s en notities verschenen. In onderstaande paragraaf wordt kort stilgestaan bij een aantal relevante plannen, notities en onderzoeken.

2.2.1

Plannen en notities Lage Weide - Cartesiusweg
Structuurvisie Utrecht 2015-2030 Lage Weide is een grootschalig bedrijventerrein met een belangrijke functie als binnenhaven en multimodaal knooppunt. De druk op het gebied is groot zowel vanwege de behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid als vanwege de zoektocht naar ruimte voor verstedelijking. Ontwikkelingen zoals Leidsche Rijn en een aantal knooppunten (transferium, Randstadspoorstation, NOUW 1 en 2) rond en in het gebied vormen aanleidingen om de ruimtelijk-functionele structuur van Lage Weide nader te onderzoeken. Dergelijke investeringen zijn kansen om de bestaande ruimtelijke benutting te optimaliseren. Uitgangspunt is wel het behoud van de bedrijfsmatige functies op de bedrijventerreinen. Wel is een intensievere benutting van de ruimte een aandachtspunt. Tevens zijn er redenen om op korte termijn (2015/2020) geen ruimtelijk-functionele wijzigingen na te streven: • De wens Lage Weide als multimodaal knooppunt voor goederenvervoer te optimaliseren • De inzet om bestaande bedrijven te behouden voor de stad • De hoge kosten die verbonden zijn aan transformatie • Het ontbreken van ruimte voor te verplaatsen bedrijven • Het moeilijk kunnen combineren van functies vanwege milieu en veiligheid • De slechte bereikbaarheid van delen van het gebied Voor de lange termijn (2020) kan het Cartesiusweg gedeelte in aanmerking komen voor transformatie. Consequenties tot 2015 • Handhaving bedrijfsmatige functie van Lage Weide en Cartesiusweg • Impulsen tot ontwikkeling van het gebied direct rond het randstadspoorstation Lage Weide en de ontsluitingsweg parallel aan de A2 (NOUW 2) richting een intensievere benutting van deze ruimte. Te denken valt hierbij aan een werkmilieu met een arbeidsintensievere werkgelegenheid. De rol van de gemeente is hier stimulerend, wat vorm krijgt door investeringen in ontsluiting. • Andere delen van Lage Weide blijven ingericht en gebruikt als bedrijventerrein en multimodaal knooppunt; zoveel mogelijk zal moeten worden gestreefd naar verdere intensivering van de in gebruik zijnde percelen Visie-ontwikkeling Lage Weide – Cartesiusweg In 2000 heeft een projectgroep van de gemeente Utrecht onderzoek gedaan naar de huidige situatie van Lage Weide, alsmede de ontwikkelingen in beeld gebracht die op het bedrijventerrein afkomen. Informatie hieruit is verweven in dit rapport. Op basis van alle informatie is destijds een drietal modellen ontwikkeld, variërend van behoud van de huidige functie als bedrijventerrein met een C-profiel tot behoud en opwaardering van Lage Weide en transformatie tot woon- en kantoorgebied. Geconstateerd kan worden dat gekozen is voor behoud van Lage Weide als multimodaal bedrijventerrein.

blad 13 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Toekomstprofiel van het Industrieterrein Lage Weide te Utrecht, deel 1 : milieu, veiligheid en economie, deel2 : beeldkwaliteit In het eerste deel van dit rapport is uitvoerig ingegaan op milieu-aspecten zoals geur, stof, veiligheid. In paragraaf 3.7 (milieukwaliteit) wordt nader ingegaan op de conclusies van dit rapport. De fijnstofproblematiek is voor Lage Weide naast geluid en geur één van de grootste problemen. Ten aanzien van beeldkwaliteit is een aparte studie verricht. Conclusies van dit deel zijn dat de eisen die aan de beeldkwaliteit gesteld worden steeds hoger worden, beeldkwaliteit een samenspel van objectieve en subjectieve factoren is en versterking van de groene drager (bestaande groenstructuur) de beeldkwaliteit kan verhogen. Om de gewenste beeldkwaliteit op Lage Weide te bereiken is een beeldkwaliteitsplan aan te bevelen. Beeldkwaliteit blijft echter wel afhankelijk van de bereidwilligheid van bedrijven; eisen in een plan kunnen alleen gesteld worden voor nieuwe ontwikkelingen. Strategie en businessplan multimodaal bedrijventerrein Lage Weide Naar aanleiding van een verkennend rapport (2002) naar de kansen en bedreigingen voor de multimodale functie en economische positie van Lage Weide is in 2004 nader onderzoek verricht naar de haalbaarheid, gevolgen en mogelijkheden het middengebied van Lage Weide tot multimodaal knooppunt verder te ontwikkelen. Conclusie was dat het haalbaar is om de multimodale potenties van het middengebied van Lage Weide te stimuleren en verder te ontwikkelen tot een logistiek knooppunt, inclusief de bijbehorende bedrijvigheid. Dit wordt door de betrokken partijen onderschreven; wel is de beschikbare ruimte (fysiek en geluid) beperkt. Deze partijen hebben een realistische strategie voorgesteld, die is ingegeven door marktontwikkelingen, beschikbare fysieke ruimt en milieueisen. De belangrijkste activiteiten op Lage Weide blijven in de toekomst behouden en worden zo mogelijk uitgebreid: transport en distributie over de weg, bulkoverslag, containeroverslag en spooroverslag. Er wordt vooral gestreefd naar een sterke groei van het vervoer over water en spoor. Om het een en ander te realiseren is een toekomststrategie opgezet, bestaande uit: • Beheerprojecten (bedrijventerreinmanagement, beheerkader) • Marketingprojecten (promotiefolder, nieuwsbrieven, website, samenwerking) • Bedrijfsprojecten (o.a. centraal verzamelpunt, overslagcentrum voor afval, uitbouw railactiviteiten en MCA-west) Deze projecten worden nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 (6.4.2). MCA-west, wat staat voor multimodaal coördinatie en adviescentrum voor de Randstad, is in navolging van ervaringen in Brabant en Oost-Nederland opgericht door de Randstad provincies en Randstad RWS directies. MCA-West zet zich in voor een betere benutting van de infrastructuur in de Randstad; met name de verschuiving van goederenstromen naar vervoer over water en spoor, maar ook transportefficiëncy en transportpreventie. Kansrijke oplossingen voor kostenbesparing en betrouwbaarheid liggen in het op een slimme manier omgaan met uiteenlopende goederenstromen. MCA-West kan belangstelling voor kostenbesparing en betrouwbaarheid bij partijen met hen in actie omzetten door samen projecten te initiëren, co-financiering voor een haalbaarheidsstudie te zoeken of projecten subsidiëren.

blad 14 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

2.2.2

De positie van Lage Weide en Cartesiusweg in de stad
In en om het bedrijventerrein vinden nu en in de toekomst de nodige ontwikkelingen plaats. Ook vanuit andere functies (verkeer, wonen, e.d.) liggen er in meer of mindere mate claims. Aan de hand van onderstaande figuren zal hier kort bij stil worden gestaan. In het gemeentelijk milieubeleidsplan wordt de visie op een leefbaar en duurzaam Utrecht verwoord. Naast een vestigingsbeleid op maat voor bedrijven is het de bedoeling dat bedrijven intensief samenwerken met betrekking tot ruimtegebruik, afval, gecombineerde transporten en energiestromen (bijvoorbeeld Lage Weide). Specifiek wordt opgemerkt dat de binnenhaven van Lage Weide een grotere regionale functie krijgt (multimodaal knooppunt). Gemeentebreed wordt voorts ingezet op een aantal thema’s om tot duurzame bedrijventerreinen te komen:

• •

Ruimte-intensivering Hinder zoveel mogelijk beperken tot de terreingrenzen Leefbare terrein met aandacht voor inrichting van de openbare en groene ruimte

Op grond van bovenstaande plannen en ontwikkelingsrichtingen kunnen de volgende uitgangspunten ten aanzien van het Herstructureringsprogramma worden geconcludeerd: • Versterking van het multimodale cluster op en rond het Uraniumkanaal • Behoud van de huidige bedrijfsmatige functie van Lage Weide • Tot 2015 behoud van de bedrijfsmatige functie van de Cartesiusweg • Aansluiten van het bedrijventerrein op de in ontwikkeling zijnde infrastructurele projecten (NOUW’s, transferium, e.d.). Ten behoeve van de Structuurvisie heeft de gemeente een studie uitgevoerd naar de optimaliseringsmogelijkheden van het ruimtegebruik in de stad. Ook voor het stadsdeel West, waar Lage Weide deel van uitmaakt heeft deze exercitie plaatsgevonden. Belangrijkste conclusies zijn dat Lage Weide grote delen kent waarin meer of mindere mate sprake is van onzorgvuldig ruimtegebruik. Ook zijn er volop delen met een relatief negatieve belevingswaarde. Vanuit de groenfunctie bezien wordt grote waarde gehecht aan de waterplas en omliggende beplanting midden op Lage Weide. Deze plas heeft een belangrijke ecologische functie. Tevens loopt hier een groene verbinding tussen Leidsche Rijn en het noordelijk gedeelte van Utrecht. Vanuit de verkeersfunctie staan de komende jaren misschien wel de grootste veranderingen voor c.q. op Lage Weide te wachten. De NOUW 1 is een nieuw te realiseren ontsluiting vanaf de A2, de NOUW 2 is een verbeterde ontsluiting richting het centrum.

blad 15 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Beide komen te liggen op en langs Lage Weide. Met de aanleg van de NOUW 1 wordt in 2005 gestart. NOUW 1 De nieuwe verbinding NOUW 1 vormt de nieuwe aansluiting op de A2 ter hoogte van de Hyperonenweg en de waterpartij op Lage Weide. Deze aansluiting vervangt de aansluiting ter hoogte van de Vleutenseweg. Het tracé loopt tussen de waterpartij en de Hyperonenweg min of meer via de Plutoniumweg naar het NS-spoor. Hier worden een nieuw station gerealiseerd in het kader van RandStadSpoor (RSS) en een Transferium. NOUW 1 wordt tussen de A2 en de Atoomweg een 70 km/h weg, vanaf de Atoomweg tot het transferium 50 km/h. NOUW 2 NOUW 2 sluit aan op NOUW 1 ter hoogte van de Atoomweg, en buigt daar terug naar de A2. Vervolgens gaat deze parallel en deels over de (oude) A2 naar de Vleutenseweg. Hiervoor wordt een onderdoorgang onder het spoor gemaakt, waardoor de Elektronweg ontlast wordt. Om een vlotte doorstroming te garanderen richting centrum komen er geen verdere aansluitingen op NOUW 2. Ten aanzien van de verkeersintensiteit op het zuidelijk deel van de Atoomweg (tussen NOUW 1 en Elektronweg) valt het volgende op te merken. Het is niet mogelijk de NOUW 2 op te komen van Lage Weide. Desondanks verandert het verkeersbeeld op de Atoomeg Zuid wel: verkeer dat Lage Weide vanuit het zuiden op komt, komt nu via de Vleutenseweg binnen, vaak ook als ze een bestemming hebben ten noorden van de NOUW 1. Helemaal naar het noorden rijden en daar pas Lage Weide op gaan duurt langer. Door realisatie van NOUW 1 en 2 komen ze in de toekomst via de NOUW 1 Lage Weide op. Dat betekent: - het verkeer van en naar de stad vanaf Lage Weide zal gebruik van de Atoomweg blijven maken. - aan het zuidelijke uiteinde (Elektronweg) een zeer sterke reductie van het verkeer (meer dan halvering). hoe noordelijker je op de Atoomweg-Zuid komt, hoe drukker het langzaamaan wordt. in de buurt van de kruising met NOUW 1 kán het drukker zijn dan nu. Belangrijk bij de realisatie van NOUW 1 en2 is ook het aanpakken van de doorstroming op de Majellaknoop, deze vormt nu de grootste bottleneck richting centrum waardoor het verkeer (de file) vaak terugslaat tot op de brug over het AR-kanaal. Naar verwachting zal de ontsluiting via NOUW 2 10-15 jaar standhouden voor er verdere maatregelen nodig zijn. Vanwege het grote belang van een goede uitsluiting van Utrecht vanuit het noordwesten en vanwege de leefbaarheid heeft de Verkenning Ontsluiting Utrecht-West Lange Termijn in het Ontwerp GVVP prioriteit gekregen.

blad 16 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

De bedrijven ondervinden op twee uitzonderingen na relatief weinig hinder van de realisatie van NOUW 1 en 2. De meeste werkzaamheden vinden buiten de hoofdroutes plaats. AVR ondervindt hinder van de aanleg van de NOUW 1 doordat het terrein verliest. Raak zal ter hoogte van de hoek Hyperonenweg en de Reactorweg met name hinder ondervinden tijdens de realisatie van NOUW 2. Hierover zijn al contacten met het bedrijf geweest, er worden geen onoverkomelijke problemen verwacht. In de eindsituatie worden de Hyperonen- en Reactorweg doodlopend en is er geen route buitenom mogelijk. Verschuiving A2 Over enkele jaren zal de A2 in westelijke richting verschuiven. Hierdoor komt een strook ruimte vrij die grenst aan het bedrijventerrein. In een later stadium kan hier een invulling voor worden gevonden. Transferium en Randstadspoor Behalve de NOUW-projecten wordt er ook een transferium gerealiseerd (2007/2008). Doel van het transferium is de groeiende stroom autoverkeer vanaf de A2 in de richting van de binnenstad te verminderen en daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad te verbeteren. Voor het bedrijventerrein heeft dit weinig toegevoegde waarde. Dit transferium komt aan het uiteinde van het NOUW 1 wegvak te liggen ter hoogte van het te realiseren RandStadSpoor station (RSS-station). Dit transferium wordt in eerste instantie sober uitgevoerd met alleen het realiseren van parkeergelegenheid (500 plaatsen). Voor alsnog is er geen ontsluiting via de aanwezige buslijnen voorzien, maar de gemeente zet hier wel op in. Naast het transferium wordt het RSS-station gerealiseerd, dit als onderdeel van een netwerk van deze stations. Nabij de Cartesiusweg is eveneens een tweetal RSS-stations, Majella en Zuilen (zie ook gele stippen op kaart OVinfrastructuur) gepland. Recentelijk is besloten dat het transferium en RSS ruimte moet bieden aan touringcars die nu hun opstapplaats bij CS hebben. De precieze uitwerking hiervan is momenteel in studie.

2.3

Conclusie
Op en rondom de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg vindt een aantal ontwikkelingen plaats. Behoud van de bedrijfsmatige functie staat hierbij voorop. Van een aantal van deze ontwikkelingen, met name in de verkeerskundige sfeer, kan de bedrijvigheid in het gebied profiteren. Realisatie van NOUW 1 en 2 zijn ontwikkelingen die de bereikbaarheid van Lage Weide sterk beïnvloeden (verbeteren). Tevens is het de bedoeling dat op en rond de bedrijventerreinen een drietal Randstadspoorstations en een transferium gerealiseerd wordt. Inpassing van en omgang van deze verkeerskundige ontwikkelingen verdient in het herstructureringsprogramma dan ook bijzondere aandacht te krijgen. Verbetering van de kwaliteit van het bedrijventerrein als geheel en een intensievere benutting van de ruimte vormen hierbij de uitgangspunten.

blad 17 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

3
3.1

Terreinanalyse
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de actuele situatie van Lage Weide en Cartesiusweg geschetst. Met behulp van beeld- en kaartmateriaal wordt ingegaan op de diverse aspecten van kwaliteit op het bedrijventerrein. Door Oranjewoud is een analyse van het plangebied gemaakt. Hierbij is eerst gekeken naar de ligging ten opzichte van andere functies in Utrecht. Tevens is gedetailleerd ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur (verkeer, stedenbouw) en zijn de kwaliteiten (milieu, economie, uitstraling) in beeld gebracht. Bij de analyse is gebruik gemaakt van bovengenoemde studies en interviews met gemeente en het bedrijfsleven. Belangrijke input voor de analyse komt tenslotte ook uit de eigen waarnemingen in het plangebied. In het onderstaande wordt ingegaan op de ligging van het plangebied, de ruimtelijke structuur, de verkeersstructuur, de groen- en waterstructuur, de openbare ruimte en private kavels en milieukwaliteit.

3.2

Afbakening en ligging van het plangebied
Het bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de noordwestkant van Utrecht en wordt aan alle zijden omringd door infrastructurele verbindingen. Daaromheen zijn grotendeels stedelijke functies gelegen. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de N230 (Zuilense Ring), aan de westzijde door de A2, aan de zuidzijde door de spoorlijn Rotterdam/Den Haag-Utrecht, de Schepenbuurt en de Cartesiusweg en aan de oostzijde door het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Door de nabijheid van deze infrastructuur en de verbondenheid met spoor en A2 is Lage Weide rechtstreeks verbonden met de belangrijkste vervoersassen van ons land.

3.3

Ruimtelijke structuur en kwaliteit
De infrastructurele assen die de ruimtelijke en visuele barrières vormen met de omgeving van Lage Weide bepalen in hoge mate de structuur van het plangebied. Het Amsterdam – Rijnkanaal loopt langs en door het plangebied en vormt met het Uraniumkanaal en de vijftal insteekhavens één van de kernmerkende elementen van Lage Weide. Tweede belangrijk structuurbepalend element wordt gevormd door de Atoomweg die als centrale as dwars over het terrein loopt. Aan de noordzijde begint deze bij de op- en afritten van de Zuilense Ring. Aan de zuidzijde gaat de Atoomweg over in de Elektronweg; deze vormt via een lus de verbinding met het centrum van Utrecht en de A2. Deze ontsluiting c.a. aansluiting vormt een belangrijke bottleneck. Dit gedeelte valt buiten dit onderzoek. Het zogeheten vierde kwadrant van Leidsche Rijn (zuidelijkste deel Lage Weide – zie kaart) valt wel binnen het plangebied, maar hier zal de gemeente op korte termijn niet zwaar investeren. In een later stadium zullen hier nog ontwikkelingen plaatsvinden (centrum Leidsche Rijn). Daarnaast zijn er nog enkele elementen, zoals de spoorlijn AmsterdamUtrecht, het groene middengebied en de elektriciteitscentrales aan de zuidzijde van het plangebied die het gebied de vorm hebben gegeven zoals het er nu bij ligt. Op hoofdlijnen kan verder de volgende karakteristiek worden opgesteld. Het gebied tussen Atoomweg en A2 kent veel kantoorachtige gebouwen. Hoewel aan beide zijden van dit deel sprake is van zichtzones komt dit niet overal goed tot uiting. Het gebied aan de

blad 18 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

zuidzijde van de havens is intensief benut en geschikt voor grootschalige vormen van bedrijvigheid. De noordzijde van het Uraniumkanaal is extensief in gebruik en wordt vooral benut voor opslag. Het noordoostelijk deel van Lage Weide kent enerzijds een gedeelte met veel logistieke bedrijven. Daarnaast bevinden zich in dit deel nog een rij woningen en een aantal kleinschaligere bedrijven. Dit deel is fijnmazig van opzet. Het deel Cartesiusweg is duidelijk een aparte eenheid en ligt nog meer te midden van de stad. Behalve ruimtelijk-functionele overeenkomst is het plangebied ook om praktische redenen (omvang) opgedeeld in een aantal deelgebieden (zie ook kaart en beschrijving op bladzijde 11). Dit zijn: - deelgebied Noord, het deel ten noorden van de Plutoniumweg, tussen Atoomweg en Amsterdam Rijnkanaal - deelgebied Midden, het hart van de zware industrie en multimodaal knooppunt - deelgebied West, de westelijke zone tussen de A2 en Atoomweg. - deelgebied Cartesiusweg In het vervolg worden bovenstaande deelgebieden steeds opnieuw gehanteerd. Lage Weide Noord Lage Weide Noord bestaat feitelijk uit twee helften. De noordelijke helft bestaat uit het voormalige grondgebied van de gemeente Maarssen. Deze helft is gelegen ten noorden van de Niels Bohrweg. Dit wordt gekenmerkt door een relatief kleinschalige opzet, doodlopende straten en een wirwar van aftakkingen. Ook andere functies als wonen (Kantonnale weg) en leisure worden in dit deel aangetroffen. Hierin verschilt het sterk van de rest van Lage Weide. Het deel tussen Niels Bohrweg en Atoomweg kent een grootschalige opzet. Middengebied Het middengebied vormt met de havens het feitelijke hart van Lage Weide. De insteekhavens bepalen in sterke mate de structuur van dit deel. Op dit deel lopen eenrichtingswegen ter ontsluiting van de kavels. Het zuidelijkste schiereiland wordt geheel ingenomen door de voormalige UNA-centrale, een kenmerkend element. De opzet van het hele middengebied is grootschalig en kent dan ook veel bedrijven met een fors ruimtebeslag. Op dit deel zijn tevens de meeste bedrijven uit de zwaardere categorieën gevestigd. Tussen de Atoomweg en Uraniumweg loopt voorts een stamspoor, welke door een aantal bedrijven wordt benut. De ligging van dit spoor te samen met de toch al breed gedimensioneerde Atoomweg, maakt dat bedrijven aan de noordzijde ver van de weg liggen. Aan de overzijde van Uraniumkanaal is een aantal asfalt- en sloopafvalbedrijven (Pouw, Van Bentum) gevestigd en de containerterminal Utrecht. Dit geheel geeft het hart van Lage Weide een sterk industrieel en bedrijfsmatig aanzicht. Ten noordoosten van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht ligt een eenzijdig ontsloten strook aan het Amsterdam Rijnkanaal. Deze wordt ontsloten door de Sophialaan en loopt dood; ook vanuit het noordelijk deelgebied loopt hier een doodlopende weg.

blad 19 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 20 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Opvallende elementen zijn voorts het gebied van de autosloperijen rondom de Leptonenweg, het einde van de Isotopenweg met de woning en kunstenaarshoek en het terrein van de motorcrossbaan. Lage Weide West Ten zuiden van de Atoomweg ligt een strook bedrijven tussen Atoomweg en A2/ Reactorweg. Dit deel is intensief bebouwd en kent een behoorlijk percentage kantoren. het gedeelte ten noorden van de plas wordt gevormd door de Zonnebaan, Savannahweg en Kobaltweg. Doordat dergelijke straten deels doodlopen, rondlopen en als parallelweg fungeren mist er een duidelijke structuur/indeling. Nabij de afslag is een hotel gevestigd. Ten zuiden van de plas ligt een eenduidige structuur; dwars op de Atoomweg lopen enkele wegen die het gebied in een aantal ‘blokken’ opdelen. De zichtzone van dit deel vanaf de A2 wordt met name in het zuidelijk deel beperkt benut (zie ook kaart 8). Cartesiusweg Dit gedeelte verschilt in aard en opzet sterk van de andere delen van Lage Weide. Structuur en bebouwing van het gebied is ouder. Duidelijk wordt hier de ligging in de stad tegen de woonwijken. Aan drie zijden van het gebied is woningbouw te vinden. De entree van het gebied wordt gevormd door de Nijverheidsweg/Cartesiusweg. Via de Gietijzerstraat loopt een duidelijke cirkelstructuur over het grootste deel van het terrein. Alleen de centrale van Eneco ligt enigszins excentrisch. De twee bruggetjes en insteekwateren geven het gebied een eigen industrieel cachet. Naast verschillende bedrijfssectoren zijn ook andere functies vertegenwoordigd, zoals overheidsdiensten en leisure. Een aantal panden staat leeg of is te huur 1. De Industriehaven ligt er excentrisch bij; dit is de enige (bruikbare) havenkom aan de oostzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal in de regio. Dat geeft de haven een bijzondere functie, bijvoorbeeld voor de aanvoer van bouwmateriaal. De Industriehaven zou goed een functie kunnen vervullen voor overslag van bouwmaterialen, alhoewel de ontsluiting richting de stad niet optimaal is.

3.4

Economische kwaliteit
Samenstelling bedrijven Op de circa 185 ha netto bedrijventerrein is een groot aantal en breed scala aan bedrijven gevestigd. Lage Weide bemeet netto 154 ha, Cartesiusweg 31 ha. Circa 23.500 arbeidsplaatsen vallen toe te delen aan Lage Weide en Cartesiusweg. Op dit laatste terrein zijn circa 3.500 arbeidsplaatsen te vinden. Met name de sectoren industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening zijn op Lage Weide aanwezig. Tevens is de energiesector sterk vertegenwoordigd op het terrein. Op kaart 1 is een aantal bedrijven die op het terrein gevestigd zijn weergegeven.
financiële dienstverlening zakelijke dienstverlening overige dienstverlening totaal 20069 3484 556

Delfstoffen

Landbouw

Bouwnijverheid

openbaar bestuur onderwijs 76 0 160 0

Transport

handel/ reparatie

Industrie

Energie

horeca

Lage Weide

47 3 0

2361 681 335

4088

4302 411

223 13

2656 576 224 1

4276 311

250 370 82

Cartesiusweg 0

1419 132

Bron: gemeente Utrecht (2004)

1

bijvoorbeeld het pand van Kroymans Vastgoed dat deels verhuur wordt aan de hogeschool.

blad 21 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

zorg

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Lage Weide Noord De hoek tussen Atoomweg, Plutoniumweg en Niels Bohrweg is voor een groot deel in gebruik door grote transportbedrijven. Onder meer DHL, Lays, en Exel zijn hier gevestigd. Grote opslagloodsen met dockshelters zijn hier aanwezig. Aan de noordzijde van de Niels Bohrweg en Atoomweg is een mix van bedrijven aanwezig. Deze bedrijven zitten veelal in lagere milieucategorieën. De bedrijvigheid is gemengd; hoewel een deel een kantoorachtige uitstraling kent, zijn ook andere sectoren als handel, industrie en bouw hier vertegenwoordigd. In het algemeen kunnen de bedrijven als middelgroot worden geclassificeerd. Opvallend ten opzichte van de rest van het terrein is de aanwezigheid van meerdere autoshowrooms. Ten noorden van de spoorlijn is nog één strook te vinden met onder meer de kantoren van Strukton, Roosvicee/Karvam Cevitam en een leisure voorziening (de Fabrique). Tevens is hier het voormalige terrein van MBI gelegen; hier zijn diverse kavels te huur. Het betreft hier een watergebonden kavel. Lage Weide Midden Tussen Atoomweg en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht zijn de zwaardere en grootschalige bedrijven gevestigd. Dit deel heeft een industriële en functionele sfeer, wat versterkt wordt door de aanwezigheid van de havens en het stamspoor. De zuidelijke punt van het terrein wordt geaccentueerd door het terrein van de Nuon elektriciteitscentrale, welke beperkt benut wordt. Momenteel wordt een deel hiervan gesloopt. Het terrein wordt als reservecapaciteit/-locatie door Nuon in bezit gehouden. Door Bedrijven die op en rond de havens gevestigd zijn, zijn onder meer Theo Pouw, AVR, Van Heezik, Peugeot Nederland, Agrifirm en de Heus/Brokking/Koudijs. Aan de noordkant van het Uraniumkanaal is de Containerterminal Utrecht gevestigd. Sectoren waarin bedrijven werkzaam zijn, zijn afval/recycling, transport en industrie. Ook is hier een aantal niet watergebonden activiteiten (motorclub, autoslopers) te vinden. Aan de noordzijde van genoemde spoorlijn is net als in het noordelijk deel nog een strook met bedrijven te vinden. Onder meer de Gibo (gipsfabriek) is hier gevestigd. Op dit deel zijn de traditionele sectoren gevestigd; leegstand is hier beperkt en de mate van bedrijfsactiviteit lijkt het grootst. Lage Weide West Ten zuiden van de Atoomweg zijn van transport- en handelsbedrijven gevestigd. Voorbeeld is het HEMA distributiecentrum. Kantoorachtige bedrijven zijn vooral op de noordelijke helft te vinden (o.a. Fortis, Adecco). Hier zijn diverse panden die te huur of te koop staan. Op de noord- en de zuidpunt zijn restaurants gevestigd (Carlton en AC). Cartesiusweg De 3500 arbeidsplaatsen op het bedrijventerrein Cartesiusweg zijn voor een belangrijk deel te vinden in de energiesector. Eneco heeft een kantoorvestiging en energiecentrale (Nuon) die te samen een groot deel van het ruimtegebruik voor haar rekening neemt. Meer dan 1.400 banen zijn hier aan te treffen. Tevens is er voorts een groot transportbedrijf gevestigd. Op het bedrijventerrein zijn verder relatief veel regionaal verzorgende bedrijven gevestigd, zoals installatiebedrijf, autoschadebedrijf, poelier, bakkerij. De vestiging van Kidzcity, Central studios, een atelier, de politie, brandweer en woningbouwbedrijf maakt de gebruikers van het bedrijventerrein tot een gemêleerd gezelschap. Incidentele leegstand van een beeldbepalend gebouw is van invloed op de beeldkwaliteit. Marktpositie Bedrijventerrein Lage Weide kan worden gezien als een bedrijventerrein met (inter)nationale allure. Een deel van de gevestigde bedrijven heeft als afzetgebied Nederland of het buitenland en op het terrein is een aantal hoofdvestigingen van

blad 22 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

bedrijven aanwezig (met name in de distributiesector). De centrale ligging van het bedrijventerrein in Nederland en de ligging direct langs de A2 maken het terrein aantrekkelijk volgens de makelaars. De matige ontsluiting van het terrein en de matige uitstraling van het terrein worden door de makelaars als negatieve punten aangegeven. Het bedrijventerrein Cartesiusweg onderscheidt zich van de rest van Lage Weide door een meer verzorgende functie; op enkele uitzonderingen na is de schaal van de bedrijvigheid kleiner. De marktpositie van Cartesiusweg staat enigszins onder druk. Enerzijds wisselt de kwaliteit van het terrein sterk. Anderzijds heeft het terrein te maken met ‘ruimteclaims’ vanuit de stad, die lange termijn perspectieven en nieuwe investeringen in de bedrijfsmatige functies niet bevorderen. Toch is er een behoorlijke interesse in vrijkomende en/of leegstaande bedrijfsruimte. Mede vanwege het huidige economisch tij is de marktsituatie voor Lage Weide minder dan een aantal jaren geleden. Bedrijven kunnen voor hun onroerend goed geen reële prijs ontvangen. Dit is voor een aantal bedrijven een reden om op de huidige locatie gevestigd te blijven. De huidige koopprijzen op Lage Weide variëren van € 400,- per m² tot € 500,per m², voor bedrijfsruimteruimte. De prijzen voor kantoorruimte bij bedrijfsruimte variëren van € 750,- per m² tot € 1.000,- per m². Voor solitaire kantoorruimte ligt het prijsniveau afhankelijk van de kwaliteit van de kantoren tussen de € 1.000,- en € 1.500 per m². De huurprijzen per m² komen ruwweg neer op 10% van bovenstaande bedragen. De markt voor Cartesiusweg onderscheidt zich van die van Lage Weide. Cartesiusweg is het enige terrein met ruimte voor kleinschalige, ambachtelijke en industriële bedrijven; regelmatig is er interesse naar kleinschalige bedrijfsruimte. Op Lage Weide staat een redelijk aantal panden te huur, het betreft vooral kantoorpanden of bedrijfspanden met veel kantoorruimte. Het is niet vreemd dat juist veel kantoorruimte te huur staat. De landelijke tendens in de kantorenmarkt sluit hier op aan. De makelaars verwachten daarom ook dat het verhuren van de beschikbare kantoorruimte in een aantal gevallen een lastige klus wordt. Dit enerzijds vanwege de marktsituatie en anderzijds omdat Lage Weide geen echte kantoorlocatie is. Een aantal panden kan dan ook als min of meer incourant worden beschouwd, aangezien de verhouding kantoor/bedrijfsruimte scheef is. Voorbeeld hiervan is de Sterlocatie. Dit pand kent een aanzienlijke hoeveelheid m²’s kantoorruimte in verhouding tot het aantal m²’s bedrijfsruimte. Verspreid over het terrein komt leegstand dus met name voor bij kantoorpanden. Weliswaar lijkt de hoeveelheid m²’s bedrijfsruimte die te huur staat nog niet schrikbarend hoog, in de huidige markt staan panden langer te huur. Bedrijfsruimte staat over het algemeen tot 1 jaar te huur. Kantoorpanden staan 1 tot 2 jaar huur, waarbij bepaalde incourante panden tot wel 3 jaar te huur kunnen staan. Dit werkt in de hand dat de vorige eigenaar vaak al lang uit het pand vertrokken is. Bovendien is er sprake van veel verborgen leegstand. Verborgen leegstand houdt in dat bedrijven, die een deel van het pand zouden kunnen verhuren, dit niet doen. Het pand wordt veelal inefficiënt gebruikt of deels helemaal niet gebruikt. De betreffende bedrijven verhuren leegstaande delen niet vanwege de verwachting dat het deel op een redelijke termijn weer kan worden gebruikt of omdat men verwacht dat het deel van het pand in de huidige tijd toch niet snel zal worden verhuurd. Ook het planologisch kader voor Lage Weide wordt als knellend wordt ervaren. Door de makelaars wordt gepleit voor een verruiming van de mogelijkheden om leegstand en lelijke plekken op het terrein tegen te gaan. Dit kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: 1. De regelgeving is knellend voor wat betreft de verhouding kantoorruimte – bedrijfsruimte; dit mede in relatie tot het aanbod en de leegstand die er is. Het is de

blad 23 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

bedoeling om de regelgeving te verruimen door het mogelijk te maken leegstaande kantoorruimte bij bedrijfsruimte apart te verhuren. 2. Regelgeving staat andere functies (leisure, perifere detailhandelsvestigingen, horeca) niet toe; het is de vraag of aanbod aan de bedrijventerreinenvoorraad onttrokken moet worden en of dergelijke ontwikkelingen wenselijk zijn. De belangrijkste concurrerende bedrijventerreinen in Utrecht zijn De Wetering (enkele belangrijke gelijke vestigingsfactoren) en Overvecht. Makelaars verwachten niet dat de Wetering een leegloop van bedrijventerrein Lage Weide tot gevolg zal hebben. Dit geldt met name ook voor te ontwikkelen bedrijventerrein Haarrijn (logistiek terrein). Distributiebedrijven die al op Lage Weide zijn gevestigd zullen hier naar verwachting wel gevestigd blijven. Dergelijke bedrijven hechten geen grote waarde aan een nieuwe en zeer representatieve locatie, maar willen juist zo goedkoop mogelijk op een logistiek goede locatie gevestigd zijn. In dat verband is Lage Weide juist een betere locatie dan Haarrijn. Ook Oudenrijn met handel en industrie wordt als concurrent voor Cartesiusweg en delen van Lage Weide gezien. Buiten Utrecht zijn de belangrijkste concurrenten de bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers, Het Klooster en Laagraven/Liesbosch in Nieuwegein. Twee bedrijventerreinen kunnen hiervan als concurrent worden gezien voor met name industrie (Het Klooster) en distributie (Plettenburg). Daarnaast kunnen bedrijventerreinen in Maarssen, Breukelen, Houten en IJsselstein als concurrerend voor Utrecht en daarmee voor Lage Weide worden gezien. Voor wat betreft categorie 5 bedrijven is Lage Weide overigens de enige optie in Utrecht en de regio.

3.5

Verkeerskwaliteit
Lage Weide ligt centraal in het land en wordt direct ontsloten via snelwegen, spoor en water. Deze ligging gecombineerd met de genoemde modaliteiten vormt een sterk punt in het functioneren van het terrein. Verkeersveiligheid Wat de verkeersveiligheid betreft staat Lage Weide bij de gemeente niet bekend als een probleemgebied. Er zijn geen zogenaamde blackspots (meer dan 6 letselongevallen in 3 jaar). Ook zijn er geen locaties bekend die een verkeersonveilig gevoel oproepen. Nabij het gedeelte Cartesiusweg zijn wel enkele onveilige locaties, dit zijn: - Rond de kruising Cartesiusweg/Nijverheidsstraat , 6 letselongevallen in de periode 2001 –2003. Veel slipgevallen, macht over stuur kwijt, olie op de weg etc. - Het wegvak Vleutenseweg tussen AR-kanaal en Majellaknoop, 12 letselongevallen in 2001-2003. Dit wegvak ligt buiten ons werkgebied maar vormt wel een aanvoerroute. Door ondernemers is het kruispunt Atoomweg-Savannahweg als knelpunt aangegeven. Voor het overige zijn geen concentraties bekend. Wel worden de vele doodlopende straten als ‘niet ideaal’ gezien. Een aantal bedrijven heeft het voorstel gedaan de doodlopende straten in de nachtelijke uren af te sluiten. Dit vanwege de sociale veiligheid, niet de verkeersveiligheid. Ook vanuit het langzaam verkeer, fietsers en voetgangers, zijn er geen klachten bekend. In het verleden waren er problemen op de Isotopenweg, deze zijn ondertussen opgelost. Een ander knelpunt is de Tractieweg; de combinatie van wegen van rechts, hardrijden en veel laden en lossen kan leiden tot gevaarlijke situaties.

blad 24 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 25 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

De gemeente Utrecht hanteert een wegtypering. De wegtyperingen zijn: - primaire as 50 - 70 km/h (vaker 70 km/h dan secundaire as) - secundaire as 50 – 70 km/h - wijkontsluitingsweg 50 km/h Verblijfsgebieden (30 km/h) kent men niet op bedrijventerreinen in Utrecht. Parkeren Er zijn geen specifieke parkeerproblemen bekend bij de gemeente, wel locaties waar het drukker is. Dit betreft met name het gedeelte met kantoorfuncties aan de Maarssense kant van Lage Weide (Savannahweg en omgeving, Computer- , Techniek- en Thoriumweg). Uit de schouw is dit beeld bevestigd met lokaal een hoge parkeerdruk. Door ondernemers is voorts de omgeving van de Fermiweg aangegeven. Opgemerkt dient te worden dat er rond de Computerweg en de andere wegen veel leegstand is. Als deze leegstand aangepakt wordt dan zal er zeker een parkeerprobleem ontstaan rond deze kantoorlocaties. Het verdient aanbeveling om, met het oog op de toekomst, kritisch naar het parkeeraanbod te kijken. Door ondernemers wordt het stallen en overnachten nabij Douwe Egberts genoemd als probleem. Verwacht wordt dat het meer visuele hinder is dan fysieke hinder gezien de beschikbare ruimte. Met name bij overnachtingen kan door het ontbreken van (sanitaire) voorzieningen vervuiling optreden. Hiervoor is inmiddels een oplossing voorhanden, maar deze is nog niet doorgevoerd. Door een aantal ondernemers wordt gepleit voor een centrale bewaakte parkeervoorziening voor vrachtwagens. Bereikbaarheid In de huidige situatie is het terrein alleen toegankelijk via noord of zuidzijde. Aan de noordzijde via een afrit vanaf de noordelijke rondweg (N230) ter hoogte van Maarssen. Aan zuidzijde via een route naar de A2 via de Elektronweg; deze zorgt voor veel oponthoud De Atoomweg vormt de verbindende schakel tussen de twee ontsluitingen. Het verkeer naar en van Lage Weide moet dus altijd via één van deze toegangen en maakt voor de interne ontsluiting daarbij vooral gebruik van de Atoomweg. Door het intensieve gebruik van de Atoomweg is de oversteekbaarheid, met name in de spitsperiode, moeilijk. De ontsluiting van en naar de A2 (Oog in Al) en het drukke gebruik van de Atoomweg wordt door de ondernemers op Lage Weide gezien als een knelpunt in de bereikbaarheid. Het gedeelte Cartesiusweg is via de Vleutenseweg en de Cartesiusweg verbonden met de A2. In paragraaf 2.2.2 is ingegaan op de toekomstige situatie ten aanzien van bereikbaarheid. Bewegwijzering De externe bewegwijzering via de ANWB borden is compleet en goed. Komende vanaf de Elektronweg wordt de situatie als onduidelijk ervaren. De verwijzing op het terrein zelf is redelijk goed, met een eenduidig verwijzingssysteem. Straten worden met blauw aangegeven, bedrijfsnamen in het geel. Op Cartesiusweg is de kleurstelling blauw met wit. Langzaamverkeer Het fietsnetwerk is behoorlijk compleet. Recentelijk is de verbinding via de spoorbrug over het Amsterdam Rijnkanaal verbeterd, via de Sophialaan en de Isotopenweg wordt Lage Weide zo richting de stad ontsloten. Eveneens loopt er een fietspad langs de Maarssenbroeksedijk in de richting van Maarssen. Langs de hoofdas van het terrein de Atoomweg is aan weerszijden fietsvoorziening (tweerichtingen) aangelegd. Ook langs de Nijverheidsweg loopt een tweezijdig fietspad. Grote delen van het terrein zijn ook voorzien van voetgangersvoorzieningen. Eén van de bedrijven (Strukton) vond de fietsbereikbaarheid van het terrein problematisch; een pont voor de deur werd als optie

blad 26 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

gezien. Er zijn geen klachten voetgangersvoorzieningen.

bekend

dat

er

behoefte

bestaat

aan meer

Openbaar vervoer Het openbaar vervoer (lijn 37 en 38) wikkelt zich af langs de Atoomweg, via de Thoriumweg richting Maarssen. Lijn 38 via de Niels Bohrweg en de Maarsenbroeksedijk en lijn 37 via de Utrechtse slag en de Floraweg. De basis van beide lijnen is 2x per uur, in de ochtend en avondspits wordt vaker gereden. Buslijn 4 loopt over het gedeelte Cartesiusweg heen. Een aantal bedrijven heeft aangegeven dat er behoefte bestaat om de bus eerder te laten te beginnen en later te laten doorgaan. Om dit als een eigen initiatief van de grond te krijgen is niet gelukt. Goederenvervoer De haven van Utrecht is gemeten naar overslagtonnage een van de grootste binnenvaarthavens van Nederland. In 2001 is 18,6 miljoen ton vervoerd van en naar Lage Weide; bijna 25% hiervan wordt over het water getransporteerd. Lage Weide beschikt over een zestal havens, De Kernhaven en de Industriehaven (Cartesiusweg) beschikken over openbare kades; de rest is voorzien van privé – kades. De Containerterminal Utrecht slaat ook containers over voor andere bedrijven. De afgelopen jaren is de CTU sterk gegroeid; de komende jaren wordt groei voorzien. Lage Weide neemt met haar waterontsluiting een unieke positie in de regio in. Lage Weide heeft hierdoor potenties om een belangrijke rol te spelen in een aantal logistieke netwerken. In de volgende paragraaf (beeld- en beheerkwaliteit) wordt nader ingegaan op de plannen tot opwaardering van de havens. De binnenvaart kent goede toekomstperspectieven. De havens Lage Weide zijn begin jaren ’60 aangelegd. Omdat de huidige generatie schepen een grotere diepgang, grotere afmetingen en grotere motorvermogens hebben doet zich een aantal knelpunten voor. • Veiligheid bij in en uitvaren: de huidige generatie binnenvaartschepen kan de havens van Lage Weide via de monding van het Uraniumkanaal niet langer meer veilig in- en uitvaren. De havenmond is te krap. • Toegankelijkheid havens: het Amsterdam Rijnkanaal is door Rijkswaterstaat vrijgegeven voor scheepvaart met een maximale diepgang van 4,0 m. Deze schepen kunnen geen gebruik maken van de haven (dit geldt voor zowel de entree als de kades). Regelmatig komen meldingen van vastgelopen schepen binnen. • Kadeconstructies: de kadeconstructies bestaan veelal hoofdzakelijk uit betonnen beschoeiingen. Voor deze tijd zijn ze in feite te kort en te zwak. Op drie plekken is al sprake van een bezweken constructie. Parallel aan het Amsterdam Rijnkanaal loopt de spoorverbinding Amsterdam – Utrecht, ter hoogte van de Rutherfordweg is er een zijtak voor goederentransport die Lage Weide op gaat. Lage Weide is hiermee het enige terrein in de regio dat beschikt over een spooraansluiting voor goederenvervoer. Het stamspoor is in gebruik bij een aantal bedrijven, zoals van Heezik en AVR. Langs de Atoomweg liggen zes sporen. Hiervan worden minimaal vier sporen tegelijkertijd gebruik: twee sporen voor de aan- en afvoer van goederen en twee opstelsporen. Deze laatste twee zijn noodzakelijk, aangezien een trein niet in zijn geheel kan worden binnengereden en Strukton hier zijn werktreinen samenstelt. Met zes sporen is er nog groeipotentie over. Wel staat het spoor ten zuiden van de Neutronweg op de nominatie verwijderd te worden. De conditie van dit gedeelte is dusdanig dat spoorvervoer ook niet meer mogelijk is. Prorail maakt ‘s nachts gebruik van de sporen ten behoeve van materiaaloverslag; ook Strukton maakt relatief veel gebruik van het spoor voor het samenstellen van werktreinen. Verwacht wordt dat het

blad 27 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

spoorgebruik de komende jaren zal toenemen. De invoering van een tolheffing voor het wegtransport (Duitsland, Oostenrijk) levert extra potenties voor het spoor op. Van Heezik is één van transportbedrijven die hierop denkt in te spelen. Naar omvang gemeten neemt het spoorvervoer een bescheiden positie in. De ontsluiting over de weg naar Lage Weide vormt (met name in de spits) een behoorlijk knelpunt. Met de realisatie van de NOUW 1 zal deze situatie sterk verbeterd worden. Een aantal aspecten verdient aandacht in het vervolg (parkeren, veiligheid, onderhoudssituatie van de havens). Voorzieningen voor langzaam verkeer en bewegwijzering voldoen.

3.6

Beeld- en beheerkwaliteit
Groenstructuur Een groenstructuur is op het bedrijventerrein Lage Weide slechts in beperkte mate aanwezig. Midden op het terrein ligt de voormalige zandwinplas van bijna 20 ha. De aanwezigheid van deze plas is onvoldoende benut als kwaliteit op Lage Weide. Ten noorden van de plas loopt deze groenstructuur door; wel is dit nog onvoldoende een eenheid. Op en rond de noordzijde van de Atoomweg heeft een ruime inbedding in bomen plaatsgevonden. Dit patroon is echter niet langs de gehele route doorgetrokken. In het voormalige deel van de gemeente Maarssen zijn op diverse plaatsen duidelijke groenimpulsen ingepast. Aardig voorbeeld hiervan is de ‘brink’ bij de Savannahweg en de dubbele rij groen rondom de Reactorweg. Rondom deze groene oase staat het echter vol met geparkeerde auto’s. Het groen op zich voldoet, maar er zit onvoldoende structuur in de openbare ruimte. In restruimten is veel gewerkt met groene invullingen (restgroen). Onderhoud openbare ruimte De beeldkwaliteit van de openbare ruimte is te verdelen in de onderdelen grijs (asfalt en elementen) en groen (groen, water e.d.). Voor wat betreft het grijze gedeelten is gekeken naar de kwaliteit van de wegen en het meubilair. Een compleet overzicht is in de bijlage opgenomen. Kaart 3 gaat in op de kwaliteiten die in de openbare ruimte zijn aangetroffen. De belangrijkste conclusies zijn: - de kwaliteit van het meubilair is over het algemeen van een hoog niveau - de kwaliteit van de verhardingen kent gemiddeld genomen een basisniveau - met name op het voormalige grondgebied van de gemeente Maarssen is er een aantal wegen (Zonnebaan, Computerweg, Techniekweg) die een lage kwaliteit hebben. Putten steken uit boven straatniveau, er zitten gaten in de weg - de kwaliteit van Atoomweg wisselt sterk met stukken van een laag niveau - op een aantal terreindelen van Cartesiusweg zijn incidentele plekken van laag niveau - het groenonderhoud voldoet over het algemeen; wel zijn er positieve en negatieve uitschieters aangetroffen Verspreid over het terrein zijn qua groenonderhoud, net als bij de wegen, grote verschillen waarneembaar. Het groen op de Computerweg ligt er keurig onderhouden bij. Op andere delen (Isotopenweg, Nijverheidsweg) is de eenheid van weg, berm, fietspad en meubilair van een behoorlijk hoog niveau. Het onderhoudniveau langs bijvoorbeeld de Atoomweg en Reactorweg, wegen met groen, voldoet. Op andere gedeelten van het terrein, zoals bijvoorbeeld in het zuidelijk deel, komt een aantal bermen, fietspaden en een deel van het stamspoor voor met bladeren en onkruid, waar het onderhoud laag is. Door één van de ondernemers is opgemerkt dat men liever ‘nette struiken heeft dan gras waar in de lente en zomer het onkruid hoog opschiet”.

blad 28 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 29 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Voor wat betreft de openbare ruimte heeft de DSB de komende jaren ook een aantal zaken op de planning staan of net (2004) uitgevoerd. Op kaart 3 is dit aangegeven. Tevens is er een overzicht gemaakt van maatregelen die noodzakelijk zijn op de havens te upgraden (zie hiervoor hoofdstuk 6). In principe hanteert de DSB voor het gehele bedrijventerrein een onderhoudsniveau 6. Dit geldt voor geheel Utrecht, met uitzondering van de binnenstad. Met het bedrijfsleven is afgesproken dat ondernemers aangeven op welke delen van het terrein het onderhoud niet voldoet of een hoger niveau gewenst is. Willen bedrijven een hoger onderhoudsniveau op bepaalde delen dan kunnen hierover aparte afspraken gemaakt worden (financiële bijdrage). Overname van budgetten of mankracht is vanuit de DSB voorlopig nog niet aan de orde. Voor het gedeelte Cartesiusweg geldt dat de elementenverharding bij de entree (Nijverheidsweg) van een lage kwaliteit is. De rest van deze weg kent verder een eenduidig profiel van goede kwaliteit (bestrating, fietspad, groen en meubilair). De groenbuffer tussen het bedrijventerrein en de Cartesiusweg kan beter tot uiting komen. De overige wegen op dit deel zijn van een basiskwaliteit, met enige regelmaat is wel de elementverharding van stoepen en/of parkeerplaatsen van lage kwaliteit. De strook langs het spoor is een rommeltje, die de beeldkwaliteit negatief beïnvloed. In verband met verzakking van de kademuren is de Industriehaven in 2004 opgeknapt. Private ruimte Naast de openbare ruimte bepaalt de private ruimte in belangrijke mate de uitstraling en kwaliteit van een bedrijventerrein. De Atoomweg vormt de ruggengraat van Lage Weide. De uitstraling van de private ruimte langs de Atoomweg doet echter niet overal vermoeden dat hier sprake is van de verkeersader van het bedrijventerrein. Op kaart 4 zijn de belangrijkste zaken ten aanzien van de private beeld- en beheerkwaliteit aangegeven. Lage Weide Noord Langs de Westkanaaldijk doet het beeld sterk industrieel aan; uitzondering is het kantoor van Strukton. Met de realisatie van de Fabrique in het pand van de UTD aan het kanaal heeft dit pand een nieuwe bestemming en functie gekregen. Aan de andere zijde van het spoor liggen vier doodlopende wegen. Met name langs de Techniekweg en Computerweg zijn veel kantoorachtige bedrijven gevestigd. Goed te zien is dat delen van deze wegen projectmatig zijn ontwikkeld, wat qua bebouwing in meer of mindere mate voor een eenheid zorgt. De panden langs de Computerweg zijn een voorbeeld van een bedrijventerrein op een bedrijventerrein. Uniformiteit in bebouwing, bestrating, groen, parkeren en meubilair zorgen voor een geheel eigen beeld van goede kwaliteit. De bedrijven langs en ten zuiden van de Maarssenbroeksedijk bieden een goede aanblik; tevens staan op een aantal plekken kantoren te huur en zijn er panden volop in ontwikkeling. De huizen langs de kantonale weg zijn achter een groenstrook aan het zicht onttrokken. Het logistieke gebied van de Fermiweg, Otto Hahnweg en Rutherfordweg is geheel anders van aard. Een functionele inrichting ten behoeve van vrachtverkeer met vrijwel geheel verharde buitenruimtes maakt dit deel bijzonder geschikt voor de hier gevestigde activiteiten, transport en opslag. Hoewel individuele bedrijfsgebouwen in het algemeen van een goede kwaliteit zijn, is de totaalaanblik relatief kleurloos (heel veel grijs).

blad 30 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 31 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Lage Weide Midden De beeldkwaliteit op de Atoomweg wordt sterk beïnvloed door de oostzijde. De voormalige energiecentrale is hier illustratief voor. Daarna echter verbreedt de open ruimte van Atoomweg zich met de stamsporen en de Uraniumweg. Panden en gevels liggen hiermee ver van hoofdroute af en zijn weinig zichtbaar. Haaks op de Uraniumweg zijn de diverse havenarmen te vinden. De kopse kanten van de verschillende ontsluitingswegen takken allen op de Uraniumweg aan. Deze zijden kennen een redelijk tot goede kwaliteit. Bij het binnenrijden van de afzonderlijke wegen (Protonweg, Mesonweg, Neutronweg) overheerst een functionele en industriële sfeer. Hier is dan ook het hart van de industrie van Lage Weide gevestigd. Door de haakse situering worden de meeste activiteiten en gebouwen aan het blote oog onttrokken. Het beeld aan de Isotopenweg verschilt sterk met de rest van Lage Weide. Open opslag van puin, zand e.d. bepaalt hier het beeld, te samen met de containerterminal. Aan het begin van de Isotopenweg bevindt zich eerst nog een rommelige hoek (AVR, sloopbedrijven). Met een laatste vrije kavel voorbij het terrein van Pouw is het terrein nog niet af. Op het schiereiland van het Uraniumkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal bevinden zich nog enkele huizen en het project 'Sculptures at Lands End' van een kunstenaar. De gehele punt van de Isotopenweg zal na de sloop van de woonhuizen worden benut voor dit project. Aan de andere zijde van de spoorlijn bevindt zich nog een bedrijvenstrook langs de Sophialaan. Deze is vrijwel geheel in private eigendom. Hier is een aantal plekken van matige beeldkwaliteit. Lage Weide West Het gedeelte aan de zuidzijde van de Atoomweg biedt ondanks de ligging tussen de twee zichtassen een wat desolate en rommelige indruk. Langs de zuidzijde van de Atoomweg zijn op meerdere plekken lange blinde muren te vinden die voor aanzicht van de hoofdas niet versterkend werken. Voorbeelden hiervan zijn de blinde muren van Vögele en Hema. Tevens is er een aantal lege panden en plekken (bijv, Wienese ladders) die de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden. Ook het zicht vanaf de A2 wordt niet door alle bedrijven benut. In gesprekken met ondernemers is aangegeven dat er een paar bedrijven zijn die grond langs de A2 willen gebruiken voor bedrijfsmatige ontwikkelingen. Van meerdere kavels is de buitenruimte van matige kwaliteit; met name langs de Zonnebaan is dit het geval. Hier staat een diversiteit aan panden, open opslag en parkeren. Tevens zijn de profielen tussen kavels over de volle breedte uniform bestraat zonder franje. De strook langs de A2 op de noordelijke helft is vanaf het bedrijventerrein gezien beter van kwaliteit. Deze lijn wordt voortgezet in de Savannahweg; opvallend is hier de reeds aanwezige parkeerdruk en prominente positie van het blik; terwijl in een deel van de kantoorpanden sprake is van leegstand. In zijn totaliteit blijft de beeld- en beheerkwaliteit van de private ruimte langs de zichtzones achter bij wat er qua ligging en bedrijvigheid van dit deel verwacht mag worden. Cartesiusweg Het bedrijventerrein Cartesiusweg verschilt van de rest van Lage Weide. Het terrein biedt afwisseling in grootte, leeftijd en activiteit van panden en bedrijven. Bij de entree is Eneco aan weerszijden van de Nijverheidsweg gevestigd. De zijde van de energiecentrale is afgeschermd met hekwerk en schuttingen van matige kwaliteit. De bedrijvigheid en panden langs de Vlampijpstraat en Tractieweg kenmerkt zich door een sterke wisseling in beeldkwaliteit. In verband met planologische reserveringen kan op een aantal plekken er geen nieuwe ontwikkeling plaatsvinden. Vanuit de markt is er op zich wel interesse in enkele panden.

blad 32 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 33 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Ontwikkeling van een aantal panden komt hierdoor niet van de grond, waardoor de uitstraling van het terrein vermindert. Op het bedrijventerrein Cartesiusweg worden panden van goede beeldkwaliteit (Mitros, brandweerkazerne, politiebureau, poelier, Kidzcity) afgewisseld met enkele leegstaande gebouwen (o.a. pand aan de Tractieweg 41, het kantoorgedeelte is in gebruik bij de Hogeschool voor Kunsten, de bedrijfshal staat leeg). Eén zijde van de Vlampijpstraat laat voor wat betreft de beeldkwaliteit te wensen over. Dit heeft te maken met de planologische reservering van een strook langs het spoor. Op het hele terrein is de beeld- en beheerkwaliteit functioneel en bedrijfsmatig. Voorop staat een adequate uitoefening van het bedrijf. Op een aantal centrale, beeldbepalende zones is de beeldkwaliteit van de openbare én private ruimte in zijn totaliteit onvoldoende. Met name voor de Atoomweg ontbreekt een totaalconcept. Het onderhoud van het groen en de wegen (openbare ruimte) voldoet over het algemeen

3.7

Milieukwaliteit
Voor wat betreft het onderdeel milieu is enkele jaren geleden onderzoek2 verricht naar het huidig en toekomstig emissie- en veiligheidsprofiel van bedrijven (zie paragraaf 2.2.1). De meeste hinderbedrijven zijn gevestigd rond het Uraniumkanaal. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn: - Geur: er zijn op het terrein 2 bedrijven uit de mengveevoersector gevestigd met een forse geuremissie (Uraniumweg). Het is de bedoeling dat deze geurhinder gereduceerd wordt. Het is dit jaar het doel om een geurnota vast te stellen met betrekking tot gecumuleerde geurbelasting; deze moet terug naar maximaal 2 geureenheden op de Amsterdamsestraatweg. Ook in verband met woningbouwplannen in Maarssen Zuid is reductie van geurhinder gewenst. Bij het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan Lage Weide zullen geen nieuwe zware geurproducenten worden toegestaan. De geurcontour van Douwe Egberts loopt weliswaar over Lage Weide, maar deze is voor dit onderzoek weinig relevant. - Stof: ten aanzien van stofoverlast zijn er op het terrein 14 bronnen op het terrein. De grootste overlast wordt veroorzaakt door: recyclingsbedrijven, motorcrossclub en transportbedrijven. In mindere mate zorgen ook de veevoerderbedrijven en (afval)stofverwerkingsbedrijven voor hinder op dit vlak; verplaatsing om redenen van omgevingshinder lijkt niet noodzakelijk. In veel gevallen is de provincie het bevoegde gezag. Recentelijk is door de Raad van State de vergunning van Pouw nietig verklaard omdat de stofhinder voor Zuilen onvoldoende onderzocht was. Ook de bijdrage van het verkeer vormt een aandachtspunt. - Fijnstof: In het Besluit luchtkwaliteit zijn grenswaarden en plandrempels voor een 7 tal stoffen opgenomen waaronder voor fijn stof en stikstofdioxide. Op veel plaatsen in Utrecht worden deze normen overschreden en kunnen een rem zetten op ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwbouwplannen en milieuvergunningenprocedures. Lage Weide is een terrein waar fijn stof vrijkomt. Door middel van berekeningen kan getoetst worden of door de nieuwe ontwikkelingen de genoemde normen van het besluit niet overschreden worden en of de overschrijding niet toeneemt als gevolg hiervan. - Externe veiligheid: er zijn circa 20 bedrijven aan te treffen welke veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Op dit vlak doen zich geen problemen voor. Ook met betrekking tot spoor, A2 en kanaal zijn er voor zover bekend geen problemen.
2

Toekomstprofiel van het industrieterrein Lage Weide, een vogelvluchtverkenning; deel 1: milieu, veiligheid en economie, TNO, 2001

blad 34 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Geluid: het bedrijventerrein Lage Weide is een gezoneerd industrieterrein. Juridisch gezien zit Lage Weide qua geluidsbelasting vol. Een aantal bedrijven hebben te ruime geluidsvoorschriften in de milieuvergunning dan ze nodig hebben. Wellicht kan het voormalig grondgebied van de gemeente Maarssen en andere gebieden van Lage Weide die nu nog niet gezoneerd zijn, maar wel verder zijn ingevuld met bedrijven ook gezoneerd worden. - Op een groot deel van het terrein zijn bedrijven toelaatbaar tot en met milieucategorie 5 (kaart 5). In de bijlage is een lijst met de huidige bedrijven weergegeven uit de categorieën 4 en 5 (circa 50 inrichtingen). Voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan leeft de ambitie tot een subtielere interne zonering te komen, bestaande uit categorie 4 (100m), categorie 4a (300m) en categorie 5 (500m). - Natuur en ecologie: het groene middengebied (19ha) is een voormalige zandwinplas die bestaat uit plas en bos (‘parel’). Vanuit ecologisch oogpunt wordt deze plas als waardevol aangemerkt (bijzondere vissoorten). Het gebied wordt grotendeels door een aarden wal afgeschermd. Het fungeert tevens als een stepping stone in de ecologische hoofdstructuur. Het deel dat ten behoeve van de NOUW 1 zou verdwijnen wordt elders in en om Lage Weide gecompenseerd. De plas wordt verpacht en gebruikt voor sportvisserij, de waterkwaliteit (en daarmee ecologische waarde) is goed als gevolg van kwelwater. De plas kent een recreatieve bestemming; in het nieuwe bestemmingsplan zou het een natuur- en recreatieve functie moeten krijgen. - Bodem: Lage Weide en Cartesiusweg zijn terreinen die al een tijd in gebruik zijn; derhalve is er op het vlak van bodem het een en ander onderzocht; uit navraag bij de gemeente Utrecht blijkt dat voor zover bekend er geen vervuilingen bekend zijn die concrete bedrijfsmatige ontwikkelingen kunnen belemmeren (zie ook bijlage). De bedrijven op Lage Weide zullen in toenemende mate te maken kunnen krijgen met de oprukkende stad. Woningbouw komt steeds dichter in de buurt (bijvoorbeeld plannen voor woningbouw DSM-locatie van de gemeente Maarssen). Dit kan de bedrijfsvoering belemmeren of leiden tot extra investeringen. De gemeente Utrecht is hierover in overleg met de gemeente Maarssen. De uitkomst hiervan is op dit moment nog niet bekend. De woningen op Lage Weide, met uitzondering van die aan de Kantonnale weg, zijn officieel bedrijfswoningen.

-

De ambities ten aanzien van Lage Weide op het vlak van milieu zijn in het onderstaande weergegeven: 1. Saneren van geluid- en geurproblematiek 2. Terrein- en bedrijfsgericht initiëren van duurzaamheid 3. Het aanbrengen van een inwaartse zonering via een actualisatie van het bestemmingsplan. De categorie 4 en 5 bedrijven passen idealiter in het midden van het gebied en de bedrijven met een minder zware milieucategorie eromheen3. 4. Door middel van het te actualiseren bestemmingsplan de zonering van bedrijven (zie 3) en de functie van de waterplas vastleggen. 5. Geen woningen/woningbouw of wonen op het terrein toestaan. 6. Verkleinen van de geluidzoneringsgrens. Op Lage Weide zijn diverse bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën. De zwaarste bedrijven bevinden zich rondom de Uraniumhaven. Alhoewel enkele bedrijven op dit moment nog niet geheel kunnen voldoen aan de vergunningeisen wordt getracht de bedrijven zo spoedig mogelijk binnen de normen te hebben.

3

Indien woningbouw door de gemeente Maarssen plaats zou vinden zal naar bedrijfsgerichte oplossingen gezocht moeten worden om hinder te beperken.

blad 35 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 36 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

3.8

De ondernemers over Lage Weide
In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen weergegeven van de gesprekken met ondernemers, industrieverenging en bedrijvenkring. De bedrijven geven unaniem aan dat de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren van bedrijventerrein Lage Weide de goede ligging van het bedrijventerrein langs de A2 en de centrale ligging in Nederland zijn. De uitstraling van het bedrijventerrein wordt per deelgebied verschillend beoordeeld. Het gebied Zonnebaan/ Savannahweg wordt positief beoordeeld evenals het noordelijk deel van de Atoomweg (tussen noordelijke entree en kruising Plutoniumweg). Het gedeelte van de Atoomweg tussen de kruising met de Plutoniumweg en de zuidelijke entree wordt gekenschetst als een gebied met matige beeldkwaliteit. Storende elementen op het terrein zijn verwaarloosde (leegstaande) panden, zoals bijvoorbeeld het Wienese pand. Een aantal ondernemers geeft aan dat de zichtzone langs de A2 beter zou kunnen worden benut als visitekaartje van het bedrijventerrein. De verkeersafwikkeling op het terrein en van het terrein op de A2 worden als de belangrijkste knelpunten ervaren. Met name in de spits zijn de verkeersproblemen groot. De ondernemers verwachten dat de aanleg van de NOUW 1 een goede bijdrage kan leveren in het verminderen van de verkeersproblematiek. In een aantal gesprekken kwam tevens aan de orde dat het lastig is om vanaf de diverse zijwegen van de Atoomweg op de hoofdader te komen. De ondernemers hebben diverse mogelijkheden geopperd ter verbetering van dit probleem. Deze variëren van het maken van circuits op het terrein, waardoor er een beperkter aantal aantakkingen op de Atoomweg ontstaan tot het plaatsen van stoplichten of het aanleggen van rotondes. Daarnaast gaven enkele ondernemers aan heil te zien in het verbreden van de Atoomweg vanaf de kruising met de Plutoniumweg in zuidelijke richting tot een weg met twee rijstroken per richting. Een gedeelte van de spoorlijnen die parallel aan de Atoomweg liggen zouden hiervoor kunnen worden opgeofferd. Voor een dergelijke ingreep zijn echter evenveel tegenstanders, die vinden dat het spoor behouden moet blijven. Een paar ondernemers heeft aangegeven dat verpaupering als belangrijke bedreiging voor het terrein moet worden gezien. De Industrievereniging Lage Weide heeft aangegeven een prominentere rol te willen spelen in het behouden c.q. versterken van de kwaliteit van het terrein, bijvoorbeeld door taken op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente over te nemen (zie ook paragraaf 3.6). Over het invoeren van (onderdelen van) parkmanagement op het terrein zijn de ondernemers over het algemeen positief gestemd. Initiatieven op dit gebied moeten voor bedrijven wel financieel voordeel opleveren en/of tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het terrein leiden. De belangrijkste bevindingen uit de gesprekken zijn in onderstaande tabel kernachtig weergegeven.
Sterk punten & ideeën Centrale ligging, ligging aan A2 en ligging aan het water Diversiteit en omvang Multimodaliteit Ontsluiting NOUW 1 en 2 Goederenvervoer Aparte vrachtbanen Atoomweg Benutten groene ruimte als recreatief gebied Hoogbouw en inbreiding Klachten & bedreigingen Ontbreken boetes tav parkeren, gebruik openbare ruimte, veiligheid, hard rijden Ontsluiting & bereikbaarheid Onderhoud openbare ruimte Bewegwijzering Milieubelastende bedrijven Gebruik sluiproutes Verpaupering en wegtrekken van bedrijven Uitstraling gebouwen

blad 37 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Hele Atoomweg 4-baans Realiseren van circuits om aansluitingen op Atoomweg te verminderen Parkmanagement Omvormen tot aantrekkelijk terrein Bestemmingsplan actualiseren Zichtzone A2 benutten

Beschikbaarheid parkeerplaatsen Criminaliteit Beperkte bustijden Omsluiting door Leidsche Rijn

Specifiek ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte heeft de Industriekring Lage Weide begin 2004 een inventarisatie van fysieke en visuele knelpunten verricht. In het onderstaande zijn de verschillende genoemde knelpunten weergegeven.
Lage Weide Noord Bestrating Savannahweg Parkeren Savannahweg Bestrating Zonnebaan Vrachtwagenparkeerplaats Isotopenweg Bestrating Bohrweg Parkeren Fermiweg Uitgang Lage Weide Utrechtse Slag naar Laaggelegen Knoop Aanpassing afrit Zuilense Ring/Utrechtse slag Groenstrook langs A2 Entree Lage Weide Utrechtseslag/Atoomweg Verlaging en opening groen Ruimteweg Bohrweg/Kantonnale weg Lage Weide Midden Doortrekken fietspad Isotopenweg Parkeren Reactorweg Reconstructie Uraniumweg Bestrating Atoomweg

GRIJS

GROEN

Groenstrook langs A2 Rotonde Gronddepot Plutoniumweg Groenstrook autosloperijen Sophialaan Groenstrook Leptonenweg Havenhoofd Isotopenweg

Eind november is er een gezamenlijke schouw van beheerders en gebruikers (ILW) geweest. Alle wegen zijn langsgelopen en knelpunten in beeld gebracht. Aandachtspunten waren het zwerfvuil langs de Atoomweg, de berm en het groen langs de Reactorweg, de Plutoniumweg, de Ruimteweg en het onderhoud langs de Isotopenweg. De ondernemers van de Cartesiusweg vinden het huidige profiel aan bedrijven voor het bedrijventerrein goed. Zij willen niet dat in de toekomst lagere milieucategorieën worden toegestaan dan de huidig toegestane milieucategorieën. Aanvullend op de reeds genoemde knelpunten (o.a. veiligheid) worden door hen de volgende punten genoemd: • Aan het begin van de Nijverheidsweg, nabij de entree bij de Cartesiusweg, zijn de fietspaden onduidelijk en daardoor gevaarlijk, met name op de plaatsen waar bedrijven inritten hebben. Tevens is hier parkeeroverlast van Shurgard en Eneco • De kruising Nijverheidsweg/Gietijzerstraat wordt als gevaarlijk ervaren • Aan het einde van de Nijverheidsweg (noordwestelijke zijde) wordt 's nachts veel geparkeerd door Russische vrachtwagens. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. • Betere benutting strook langs de Vlampijpstraat. Een idee is het ontwikkelen van meer parkeergelegenheid. Ook voor een braakliggende kavel aan de Schaverijstraat is dit idee geopperd. • De kruising Keulsekade/Nijverheidsweg wordt als gevaarlijk omschreven. Voor de lange termijn is een oversteek voor auto's tussen bedrijventerrein Cartesiusweg en Lage Weide geopperd. De bedrijvenkring Cartesiusweg heeft eind oktober 2004 eveneens een wijkschouw gehouden. Specifieke knelpunten ten aanzien van groen(onderhoud), verlichting en wegen (gaten in wegen/stoep) en bebording zijn hierbij onder meer aangegeven.

blad 38 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

3.9

Synthese
Lage Weide is een groot bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan een breed scala aan bedrijfsactiviteiten. Deze bedrijfsmatige functie staat steeds meer onder druk. Onder meer omdat de stad verder ‘oprukt’, waardoor terreinoverschrijdende hinder voor bedrijven verregaande implicaties kan hebben. Ook in de aard van de bedrijvigheid treedt een verschuiving op; op een aantal plekken zijn leisure-achtige ontwikkelingen toegestaan. De gemeente krijgt ook vaker te maken met vragen om vormen van detailhandel toe te staan (bouwmarkten en showrooms). Daarnaast treedt verkantorisering steeds meer op. Het komt voor dat bedrijven ruimte over hebben en dit willen verhuren aan andere partijen. Ook door reeds gevestigde bedrijven worden vragen gesteld over de mogelijk het kantoor bij het bedrijf te plaatsen. Ruimte voor bedrijven is in Utrecht al krap en dergelijke ontwikkelingen betekenen dat er voor de zwaardere bedrijven minder ruimte is. Juist Lage Weide is het terrein waar dergelijke categorieën een plekje kunnen en dienen te vinden. Vanuit dit oogpunt gezien is een verdere verkantorisering van Lage Weide niet wenselijk. De kantoren die al op het bedrijventerrein gesitueerd zijn hebben te kampen met een grote mate van leegstand. Het onttrekken van voorraden bedrijfsruimte voor meer bedrijfsmatige functies als detailhandel en leisure is een ander verhaal. Enerzijds kunnen dergelijke functies een impuls opleveren in de beeldkwaliteit en (be) leefbaarheid van het terrein; anderzijds betekent ook hier dat ruimte voor zwaardere activiteiten wordt onttrokken. Het gemeentelijk leisurebeleid richt zich op een concentratie in Leidsche Rijn en de stationsomgeving. In The Wall (de Wetering-Zuid) is voor GDV 20.000m² gereserveerd en 8.000m² voor een bouwmarkt. Uitbouw van bestaande leisure-activiteiten op bestaande locaties worden alleen gefaciliteerd indien deze niet concurrerend is voor de gewenste ontwikkelingen. Lage Weide is een bedrijventerrein dat al meerdere decennia geschikt is voor en in gebruik is door de traditionele bedrijfssectoren. Te samen met een unieke multimodale ontsluiting maakt dat het terrein deze functie in de toekomst dient te versterken. De keuze voor behoud van de bestaande bedrijfsfunctie in combinatie met een verdere ontwikkeling van het multimodale bedrijvencluster ligt derhalve voor de hand. Deze koers mag echter niet verhelen dat er op het terrein ruimte onbenut of leeg blijft. Op basis van inventarisatie is een SWOT-analyse opgesteld, die op de volgende bladzijde is weergegeven.

blad 39 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

SWOT tabel Lage Weide
Sterk
Multimodale ontsluitingsmogelijkheden Omvang van het terrein en diversiteit in soort en omvang bedrijven Industriële archeologie Omvang in ha Aantal arbeidsplaatsen Logistiek cluster Aanwezigheid stuwende bedrijven met landelijke uitstraling, soms ook met hoofdkantoor Meubilair en verharding algemeen op basisniveau Veel private ruimte die er goed uitziet Aantal wegen is en worden opgeknapt Collectieve beveiliging

Zwak
Overzichtelijkheid, totaalbeeld (Sociale) veiligheid Industriële uitstraling Veel doodlopende wegen Delen met extensief ruimtegebruik Terrein nagenoeg helemaal uitgegeven Onvoldoende benutting kwaliteiten Atoomweg en A2 Leegstand Open opslag ten noorden Uraniumkanaal Strook ten noorden van de spoor Amsterdam-Utrecht Niet watergebonden functies langs havengebied Geurhinder Stof Geluid Entrees missen uitstraling Bereikbaarheid en zuidelijke ontsluiting Verstedelijking van de omgeving Druk op de terreinen vanuit andere functies Terrein nagenoeg uitgegeven Dreiging tot wegtrekken van bedrijven Leegstand, met name bij kantoorachtige bedrijvigheid Fijnstofproblematiek Courantheid aantal (kantoor)panden

Kans
Benutting zichtzone A2 en opwaarderen Lage Weide West Opwaardering en versterkende functie Atoomweg Opwaardering havens Groen middengebied/plas Entrees Aanleg NOUW 1 en 2 Randstadspoorstation Transferium Intensivering Verbeteren wegen Lage Weide Noord Verdere benutting weg, water en spoor Benutting leegstand tbv kansrijke bedrijfssectoren

Bedreiging

SWOT-tabel Cartesiusweg
Sterk
Terrein voor gemengde, middelgrote bedrijvigheid Functiemix Industriële archeologie ‘Eigen karakter’ Cartesiusweg Aantal arbeidsplaatsen Aantal wegen is opgeknapt Collectieve beveiliging Cameraproject Georganiseerdheid bedrijfsleven Marktinteresse bedrijfsvestigingen Invulling Nuon-terrein Entree opwaardering Randstadspoorstation Intensivering & opwaardering Verbeteren wegen Invulling aantal onderbenutte plekken Creatieve industrie Broedplaatsfunctie MKB

Zwak
Extensieve benutting Nuon Overzichtelijkheid, totaalbeeld Criminaliteit en veiligheid Functionele uitstraling Terrein nagenoeg helemaal uitgegeven Incidentele gebouwen Totaalbeeld Entree mist uitstraling Strook langs het spoor

Kans

Bedreiging
Bereikbaarheid en ontsluiting Ligging in midden van de stad, ruimteclaims andere functies Druk op de terreinen vanuit andere functies Terrein nagenoeg uitgegeven Dreiging tot wegtrekken van bedrijven

blad 40 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 41 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

4
4.1

Parkmanagement
Inleiding
Binnen de gemeente Utrecht is parkmanagement als collectieve beheersvorm al ingevoerd op De Wetering-Noord en Papendorp. Hieraan ligt ten grondslag een besluit van de gemeenteraad dat op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen in Leidsche Rijn wordt gekomen tot parkmanagement. In het collegeprogramma 2001 - 2006 is aangegeven dat "…beheer en toezicht op bedrijventerreinen dienen in samenwerking met alle betrokkenen verbeterd te worden". Daarnaast heeft de gemeente Utrecht ervaring opgedaan met parkmanagement op Rijnsweerd (bestaande situatie). Parallel aan herstructurering van een bedrijventerrein is een discussie over parkmanagement een logische; immers met alleen een ‘opknapbeurt’ van een bedrijventerrein kunnen niet alle knelpunten weggenomen worden. Juist ook beheer, onderhoud en gezamenlijk ondernemersschap kunnen er op langere termijn voor zorgen dat het bedrijventerrein voor bestaande en nieuwe ondernemers de geschikte plek is. In 2004 is door een gemeentelijke werkgroep een aanzet gegeven om mogelijkheden voor parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen te beschrijven. Primair is hierbij aan de orde gekomen wat de gedachten van de gemeente zijn bij parkmanagement en op welke wijze met initiatieven vanuit het bedrijfsleven met betrekking tot dit onderwerp kan worden omgegaan. Onderstaande tabel geeft een indicatie van criteria over het al dan niet steunen van initiatieven van ondernemers door de gemeente.

Is parkmanagement het instrument om de verkregen kwaliteit d.m.v. herstructurering/revitalisering ook voor de toekomst te garanderen? Voor welke activiteiten kan het instrument worden ingezet?

Hoe dient een parkmanagementorganisatie op bestaand bedrijventerrein er uit te zien? Moeten voorwaarden worden gesteld aan de betrokkenheid van de ondernemers en zo ja, in welke mate?

De verschillende getoonde initiatieven tonen draagvlak en bieden aanknopingspunten om parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen te bevorderen. Draagvlak zal moeten worden gevonden en vergroot. Niet direct een grote en onoverzichtelijke organisatie neerzetten, maar bescheiden beginnen en afhankelijk van draagvlak en verdere initiatieven het aanbod aan activiteiten uitbreiden. Binnen parkmanagement kunnen zaken als beheer en onderhoud openbaar gebied en private kavels, collectieve beveiliging, bewegwijzering, duurzaamheidsthema's en vervoermanagement aan de orde komen. In overleg met parkmanagementvereniging zal moeten worden bepaald waarop concreet kan worden ingezet. Uitgangspunt is wel dat met 2 tot 3 thema's in eerste aanleg wordt gestart. Uitbreiding van het pakket kan op later tijdstip bij voldoende draagvlak, plaatsvinden. Een rechtsvorm wordt opgericht om de handelingen en verplichtingen met betrekking tot parkmanagement te kunnen uitvoeren. Uitgegaan wordt van een groeimodel waarbij met bestuur, secretariële ondersteuning en (parttime) parkmanager kan worden volstaan. Uitgangspunt is dat ondernemers de initiërende partij zijn. Hierbij kan als randvoorwaarde gelden dat financiële participatie van ondernemers in het parkmanagementproject tot tenminste 50% van de hieraan verbonden kosten in de aanloopfase van 3 jaar bedraagt. Indien dit het geval is, is de gemeente bereid onder voorwaarden na te denken over een aanloopsubsidie. Na de periode van 3 jaar zal de parkmanagementorganisatie zijn plaats moeten hebben gevonden en het nut moeten hebben bewezen, waarbij de kosten volledig door de aangesloten bedrijven worden gedragen. Hiervoor zal de parkmanagementvereniging draagvlak bij de aangesloten bedrijven moeten verkrijgen en het ontstaan van een sterke vereniging moeten bevorderen. In eerste aanleg bij de start kan een dekking van 25 tot 30% van het bedrijventerreinoppervlak acceptabel zijn. Na drie jaar zal een voldoend aantal bedrijven deel moeten uitmaken van de parkmanagementvereniging. Omdat op een

blad 42 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Wat zijn de financiële consequenties van parkmanagement?

bedrijventerrein ook vaak kleinere bedrijven aanwezig zijn, voor wie de aansluiting bij de vereniging niet direct voordelen lijkt te bieden, kan het deelnemerspercentage worden vertaald in grootte van de bedrijfskavels ten opzichte van de totale grootte van het bedrijventerrein. De kosten bestaan voornamelijk uit bescheiden bestuurskosten en de kosten van inhuur van de parkmanager, afhankelijk van het ambitieniveau van de op te richten parkmanagementvereniging. Concreet kunnen voor de nog te verwachten initiatieven geen concrete bedragen worden genoemd. Kosten moeten door de ondernemers gedragen worden; de gemeente wil slechts onder voorwaarden mogelijkheid tot subsidiëren bezien. Uitgangspunt is dat parkmanagement kansrijk is bij revitalisering/herstructurering zodat de kosten in dit project kunnen worden meegenomen. Inzet van subsidiegelden zal daarbij nadrukkelijk aan de orde komen. Voorzover revitalisering/herstructurering kort geleden is afgerond, dan wel ter zake geen initiatieven op korte termijn op stapel staan zal in de gemeentebegroting (2006) ruimte gecreëerd moeten worden om aan nieuwe initiatieven mee te werken. Kosten dienen over eigenaren/gebruikers en gemeente verdeeld te worden.

4.2

Stand van zaken Lage Weide & Cartesiusweg
Aan vijf aspecten van parkmanagement wordt op het bedrijventerrein Lage WeideCartesiusweg gewerkt aan een nadere opzet, te weten: Veilig ondernemen Collectieve inkoop Beheer en onderhoud (algemeen) Beheer en onderhoud private kavels Afsluiten van wegen Daarnaast is in het ontwerp GVVP aangegeven dat mobiliteitsmanagement voor de komende jaren een belangrijk speerpunt wordt. Aangezien dit ook raakvlakken heeft met parkmanagement wordt hier ook bij stilgestaan.

4.2.1

Veilig ondernemen
De gemeente Utrecht is bezig met een project Veilig ondernemen op Lage Weide. Dit project bestaat uit vier onderdelen: 1. Onderhoud en beheer met als doel een schoon en goed onderhoud bedrijventerrein ten aanzien van reiniging, verlichting en groen in afstemming met ondernemers. Hiertoe loopt een proef met beeldbestekken en zal het voorjaar van 2005 de verlichting met bedrijven worden geïnventariseerd. 2. Overlast: het is de bedoeling het aantal overlastgevallen met 15% te verminderen, het aantal autodiefstallen te reduceren met 50% en het aantal fietsendiefstallen met 25% terug te dringen. De surveillance op het terrein zal worden verbeterd, een voorlichtingscampagne zal worden opgezet (over interne bedrijfsbeveiliging), verlichting verbeterd en cameratoezicht bevorderd. 3. Inbraak, met als doel verhoging van de aangiftebereidheid. In samenhang hiermee loopt het onderwerp afsluiting van wegen. De politie zal voorjaar 2005 een pilot starten over digitale aangifte. In het kader van het keurmerk veilig ondernemen loopt reeds op Lage Weide-Cartesiusweg een veiligheidsinitiatief. 4. Brandveiligheid; in samenwerking met brandweer en de Industriekring wordt gewerkt aan voorlichting, controlelijsten en preventieve maatregelen

blad 43 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

In het verlengde hiervan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van cameratoezicht op de bedrijventerrein in de westflank van Utrecht. Hiertoe dient een glasvezelinfrastructuur te worden aangelegd tussen de bedrijventerreinen en een meldkamer op Kanaleneiland en naar de politie. Cameratoezicht wordt hierin gezien als noodzakelijke aanvulling op reeds genomen maatregelen en initiatieven. De opzet is op het terrein cameratoezicht op strategische locaties te combineren met een toegangscontrole op basis van kentekenregistratie. Beelden worden centraal in een meldkamer geregistreerd en bewaakt. Het is de bedoeling dat een volledige koppeling gemaakt kan worden tussen alle bedrijven in de Westflank van Utrecht. Voor individuele bedrijven zal het mogelijk gemaakt worden het eigen alarm-/bewakingssysteem op de bedrijvenmeldkamer aan te sluiten. Het is de bedoeling dat het systeem in de loop van 2005 operationeel gaat worden. Organisatorisch is gekozen voor een koepelorganisatie; hierin participeert de gemeente Utrecht (eigenaar infrastructuur en bedrijvenmeldkamer). Onder deze organisatie valt een business unit beveiliging bedrijventerreinen; een werkmaatschappij die zich actief inzet voor de dienstverlening aan ondernemers op de terreinen. In het kader van het Programma Veilig Ondernemen worden de bedrijventerreinen in de Westflank aangesloten op het Dienstencentrum Beveiliging Bedrijventerreinen. In een publiekprivate meldkamer worden de camerabeelden uitgekeken. Om collectief cameratoezicht te realiseren wordt in de loop van 2005 een glasvezelnet aangelegd o.a. op bedrijventerrein Lage Weide en Cartesiusweg. Bij herstructurering verdient het aanbeveling om rekening te houden met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezel en vice versa. Waar mogelijk kunnen de graafwerkzaamheden gecombineerd worden, om zo onnodige overlast voor betrokkenen te voorkomen en tijd en geld te besparen. Als ondernemers er vervolgens voor kiezen om tegen lage kosten de glasvezel door te laten trekken, ontstaat een Bedrijvennet en kunnen ondernemers tevens bijvoorbeeld hun individuele camerasysteem op het collectieve systeem aansluiten. Op 11 mei 2005 heeft het bedrijventerrein Cartesiusweg als eerste bedrijventerrein in Utrecht het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen.

4.2.2

Collectieve inkoop
In de gemeente Utrecht wordt door de bedrijven samengewerkt om financiële voordelen voor bedrijven te behalen door collectieve inkoop van producten en diensten. Daarnaast tracht stichting Bundel een kwalitatieve verbetering van het ondernemersklimaat in Utrecht te realiseren door goede samenwerking tussen ondernemers/industrie(verenigingen) en de (lokale) overheid. De verbeteringen zouden moeten liggen op het gebied van veiligheid (o.a. bedrijventerrein beveiliging), personeelsvoorzieningen, beheer & onderhoud en milieu. Op dit moment is dit nog wensbeeld en is Bundel vooral een inkooporganisatie. Gestart wordt met een inventarisatie bij deelnemende bedrijventerreinen op welke gebieden er behoefte bestaat aan collectieve inkoop. Vervolgens wordt, nadat offertes zijn aangevraagd en door het stichtingsbestuur zijn beoordeeld, een pakket met relevante producten en/of diensten aangeboden aan alle leden ( ondernemingen die lid zijn van een deelnemende ondernemersvereniging). Ondernemingen die nog niet lid zijn van een deelnemende ondernemersvereniging zullen eveneens benaderd worden om lid te worden van de lokale ondernemersvereniging omdat ledenbetrokkenheid van cruciaal belang is. Bij interesse dienen de ondernemingen zich via hun ondernemersvereniging aan te

blad 44 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

sluiten bij de stichting. Deze wordt gefinancieerd door een (kleine) jaarlijkse afdracht van de ondernemersverenigingen en een klein percentage van de omzet door leveranciers. Dit zal nooit meer zijn dan de te maken kosten. Hoe meer bedrijven deelnemen, des te groter de kortingen op inkoop kunnen oplopen.. Het pakket van producten dat wordt aangeboden is in aanvang beperkt en wordt gericht en in goed overleg uitgebreid. Het pakket wordt ingedeeld in groepen, zoals: • Energie • Telefonie • Brandveiligheid en BHV • Veiligheid • Afval (quickscan/ Afval Beheers Concept)

4.2.3

Beheer en onderhoud openbare ruimte
De Industrievereniging Lage Weide (ILW) is de afgelopen jaren bezig geweest om in het kader van parkmanagement een opzet voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte te maken. In de interviews is aangegeven dat men open staat voor parkmanagement. Hiertoe is door de ondernemers een aantal jaren terug al eens een plan van aanpak opgesteld. Met name de financiering van dit geheel is belang; de gemeentelijke budgetten ten aanzien van beheer en onderhoud zouden in een dergelijk geval beschikbaar moeten worden gesteld. Vanuit de ondernemerszijde is hier op zich animo voor. Vanuit de gemeentelijke organisatie (DSB) is het niet bespreekbaar vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering. De gemeente Utrecht heeft gekozen voor een sterke eigen uitvoerende dienst. Dit betekent dat het onderhoud van de openbare ruimte door de eigen dienst wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de kwaliteit geleverd die door de raad is vastgesteld (in ieder geval onderhoudsniveau 6). Een plus op het beheer is bespreekbaar , maar dient wel uitgevoerd te worden door de DSB en tegen betaling door de ondernemers. Momenteel wordt gezocht naar een compromis over wat wel/niet in parkmanagement kan worden ondergebracht en wat de rol van de gemeente en de bedrijven hierin is.

4.2.4

Afsluiten doodlopende wegen
Eén van de kenmerkende elementen van Lage Weide is de aanwezigheid van doodlopende wegen. Concreet is recentelijk het verzoek ingediend door een collectief van bedrijven die aan de Protonweg gevestigd is om deze weg af te sluiten. Behalve een toename van veiligheid kunnen bedrijven door een dergelijke maatregel ook worden gefaciliteerd in ruimte; in plaats van meerdere weegbruggen kan er met één worden volstaan. Voorwaarde bij een eventuele afsluiting is een normale berijdbaar voor iedereen. Dit betekent geen weegbrug in de weg, tenzij volledig weggewerkt in het asfalt. Overigens dient de Neutronweg in eigendom van de gemeente te blijven in verband met een mogelijk eenrichtingscircuit via Kernkade of tracé NOUW 3. Vrijkomende ruimte kan dan weer worden benut voor andere activiteiten. Indien aan dit verzoek gehoor wordt gegeven, kan een keuze gemaakt worden tussen: 1. Overdracht van de grond aan de individuele ondernemers danwel het collectief van ondernemers; voordeel hiervan is dat het geheel aan ondernemers wordt overgedragen. Bedrijven krijgen geheel zeggenschap over de straat en bermen en de weg kan met een slagboom/hek worden afgezet. Middels het bestemmingsplan kan

blad 45 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

de huidige structuur gewaarborgd blijven. Nadeel van deze optie is dat de gemeente in de toekomst geen directe zeggenschap meer heeft over de gronden. Tevens is deze optie minder wenselijk vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid met hulpdiensten in geval van calamiteiten. Indien één of meerdere bedrijven wegtrekken of bijvoorbeeld niet wensen te participeren aan gemeenschappelijk gebruik van een weegbrug of ontsmettingsinstallatie, kan de constructie of bereikbaarheid onder druk komen te staan. Verkoop is in dit geval ook definitief (precedentwerking). 2. Huur/bruikleen/erfpacht aan het collectief van ondernemers zorgt ervoor dat de gemeente altijd eigenaar blijft; richting de toekomst is dit dus een zekere waarborg. De aanwezige stedenbouwkundige structuur blijft hiermee behouden c.q. kan eenvoudig hersteld worden. De huidige verkaveling en bereikbaarheid blijft dan intact; bij verhuizing van bedrijven blijven kavels couranter. Met, bijvoorbeeld, een stichting van de ondernemers die aan deze weg gevestigd zijn, kunnen vervolgens wel nadere afspraken gemaakt worden over hekwerken, parkeerplekken en weegbruggen. Bij verhuizingen kan opnieuw worden bekeken welke constructie (open of afgesloten) de voorkeur verdient.

4.2.5

Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is het geheel aan niet-infrastructurele maatregelen en instrumenten dat gericht is op beïnvloeding van de keuzes van de verkeersdeelnemers, op verschillende momenten en verschillende plaatsen. Met name de piekmomenten zijn hierbij van belang. Het draagt bij aan de bereikbaarheid van de kerngebieden, het leefmilieu en de verkeersveiligheid in de stad. De overheid kan de groei van gemotoriseerd verkeer niet alléén opvangen. Mobiliteitsmanagement richt zich daarom met name op de medeverantwoordelijkheid van derden zoals bedrijven, instellingen, brancheorganisaties, vervoer- en transportbedrijven, investeerders, corporaties, bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties in de stad. Naast locatiebeleid (‘juiste bedrijf op de juiste plek’) en integraal prijsbeleid kan door samenwerking tussen overheid en bedrijven worden gewerkt aan maatregelen om gedrag over het vervoer te doorbreken. Utrecht vraagt het bedrijfsleven daarom meer dan nu het geval is mee te werken aan mobiliteitsmanagement. Ook voor de ondernemers op Lage Weide en Cartesiusweg is dit het geval. Dit geldt zowel voor het personenvervoer, als ook het goederenvervoer. Vooral deze laatste vorm wordt kansrijk geacht, aangezien bundeling tot kostenreductie kan leiden. Behalve gebiedsgericht kan hierbij ook branchegericht worden gekeken naar bijvoorbeeld de transportsector (vervoerders, verladers), de bouwsector of de dienstverlening. Andere voorbeelden van mobiliteitsmanagement zijn telewerken, collectief vervoer vanaf transferia, dubbelgebruik van parkeerplaatsen, autodelen, etc. Mobiliteitsmanagement is iets dat in parkmanagement ondergebracht kan worden. OP dit moment is hier behalve de Industrievereniging Lage Weide en de Bedrijvenkring Cartesiusweg geen aanspreekpunt of organisatie voor. Uiteindelijk dient het te resulteren in afspraken tussen gemeente en betrokken partijen, waarin doelen en maatregelen worden opgenomen, het verwachte effect wordt bepaald en achteraf wordt gemeten. Mobiliteitsmanagement past in het streven terrein- en bedrijfsgericht met het thema duurzaamheid bezig te gaan. Andere onderwerpen die hiertoe behoren zijn onder meer afvalmanagement en energiemanagement. Parkmanagement is dus tevens een aanleiding en organisatievorm om een nadere invulling te geven aan duurzaamheid.

blad 46 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

4.3

Conclusie
Op en rond Lage Weide/ Cartesiusweg spelen verschillende initiatieven die in meer of mindere mate gericht zijn op parkmanagement. Het betreft hier met name hele concrete en tastbare zaken, zoals beveiliging en collectieve inkoop. De BedrijvenKring Cartesiusweg en de Industrievereniging Lage Weide staan positief tegenover een verdere samenwerking. Bij de ondernemers ligt bij parkmanagement wel een sterk accent op beheer. Parkmanagement kan echter meer zijn. Voor Lage Weide en Cartesiusweg is het ook van belang dat na een eventuele herstructurering de kwaliteit en het onderhoud van de buitenruimte op een goed niveau blijft, om te voorkomen dat een negatieve spiraal wordt ingezet. Het is dus van het grootste belang dat hierover afspraken gemaakt worden in het vervolgtraject na uitvoering van maatregelen. Sowieso vindt er jaarlijks een terreinschouw plaats. In plaats van energie te steken in de vraag wie het beheer zou moeten uitvoeren, wordt geadviseerd eerst de discussie te voeren welke kwaliteit ergens gewenst is. In de praktijk gaat het om het spanningsveld geld-kwaliteit; het gemeentelijk budget is beperkt en men tracht hiervoor zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren. Dus het gaat hierbij om vragen of de accenten binnen het beheer zouden kunnen worden verlegd (bijvoorbeeld meer aandacht voor zichtzones en minder aandacht voor achterafsituaties) of dat er vanuit het bedrijfsleven bereidheid is tot meefinanciering van een 'plus' op het beheer en onderhoud. Deze vragen zijn voor de kwaliteit op langere termijn minstens zo belangrijk als de vraag wie het onderhoud uit zou moeten gaan voeren. Ervaringen elders leren dat lang niet alle bedrijven mee willen betalen aan het onderhoud. Wat wel mogelijk kan zijn, is de inzet van opbrengsten die ten gevolge van collectieve inkoop worden gegenereerd. Ten aanzien van één van de grotere knelpunten op het terrein, de veiligheid, lopen initiatieven die al in een vergevorderd stadium zijn. Het deelgebied Cartesiusweg wordt binnenkort van 19 beveiligingscamera’s voorzien; bedrijven die meebetalen worden zo beveiligd. In dit kader is een verdere uitrol over Lage Weide een pré. In ditzelfde licht bezien, is het een goede zaak dat ondernemers die aan één doodlopende weg gevestigd zijn samenwerken om de criminaliteit te beteugelen. Concreet is er voor de Protonweg een stichting opgericht; de bedrijven willen ’s nachts en in het weekend deze straat wel afsluiten. Dat de gemeente, gelet op de toekomst, deze gronden in eigendom wil houden ligt voor de hand. Om de ondernemers in hun strijd tegen de criminaliteit te ondersteunen is het wel aan te bevelen met de stichting om tafel te gaan om het afsluiten op enigerlei wijze mogelijk te maken, zonder dat toekomstige ontwikkelingen hierdoor belemmerd worden. In combinatie met het herstructureringsprogramma Lage Weide/Cartesiusweg is de verknoping met parkmanagement een belangrijk aandachtspunt. Beveiliging en het afsluitbaar maken van een aantal wegen draagt bij aan een versterking van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Gezien het aantal initiatieven en de noodzaak tot verdieping van een aantal zaken ligt het voor de hand te starten met het opzetten van een terreinorganisatie. In kleiner comité, bestaande uit een afvaardiging van ondernemers, dient een spoorboekje opgezet te worden of, hoe en op welke wijze een overkoepelende terreinorganisatie kan worden ingericht (draagvlak, organisatievorm en inhoud). Onder deze organisatie vallen vervolgens een aantal werkgroepen (beheer, beveiliging, afvalmanagement, mobiliteitsmanagement) die inhoudelijk zaken gaan uitwerken en het aanspreekpunt zijn voor ondernemers en gemeente.

blad 47 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

DEEL 2 CONCRETE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

blad 48 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 49 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

5

Koers voor Lage Weide en Cartesiusweg
Uit de analyse blijkt dat het terrein kwaliteiten heeft maar dat verbeteringen zeker nodig zijn. In dit hoofdstuk zijn de ambities en randvoorwaarden voor de opwaardering gegeven. Deze vormen de basis voor de ontwikkelingsrichtingen per deelgebied.

5.1

Ambities
Lage Weide is van bedrijven en gemeente. De kwaliteit van het bedrijventerrein wordt bepaald door zowel de openbare ruimte als door de private ruimte. De gemeente wil de kwaliteit nu en voor de toekomst verbeteren en wil hiervoor middelen beschikbaar stellen in combinatie met subsidiebijdragen. Met andere woorden: de gemeente is van plan te investeren in de openbare ruimte, maar verwacht ook investeringen in private kavels en panden van de ondernemers. Het gezamenlijke belang staat voorop: opwaardering van de uitstraling en kwaliteit van Lage Weide voor en met bedrijven, zodanig dat het terrein aantrekkelijk wordt en blijft voor ondernemers, zowel in de openbare als in de private ruimte. Uitgangspunten hierbij zijn: • Er wordt uitgegaan van behoud van de werkfunctie op Lage Weide en Cartesiusweg • Plannen voor NOUW 1 en 2, transferium zijn integraal opgenomen in dit programma, de planvorming en voorbereiding heeft separaat plaatsgevonden. • Plannen voor het vierde kwadrant Leidsche Rijn, RSS stations en verlegging van de A2 vallen buiten dit programma omdat hiervoor separate planvorming nog moet plaatsvinden. Op lange termijn is een functieverandering rondom het RSS station denkbaar. • Het beheer na de herstructurering is belangrijk voor het behouden van kwaliteit en uitstraling in de toekomst, echter geen onderdeel van het maatregelenpakket. Parkmanagement zelf behoort hier echter wel toe. Ruimtelijke structuur Een heldere krachtige ruimtelijke structuur levert een bijdrage aan het verbeteren van de doorstroming, de veiligheid, de herkenbaarheid en uitstraling van het terrein. De primaire ambities zijn: 1. verhoging van de beeldkwaliteit op Lage Weide en Cartesiusweg 2. het bereiken van een duidelijke branding en meer diversificatie tussen deelgebieden Een externe ontwikkeling als de realisatie van de NOUW 1 en 2 heeft invloed op de ruimtelijke structuur van Lage Weide; tegelijkertijd blijft de Atoomweg de belangrijkste verbindende schakel op en van het terrein. Deze ambities kunnen concreet gestalte krijgen door onder meer: • het opheffen van achterkanten aan de Atoomweg, A2 • opwaardering van het entreegebied rondom de waterplas • meer hiërarchie in het wegbeeld en verbetering van de beeldkwaliteit te realiseren en door ruimtelijk verstorende elementen her in te richten. De centrale as moet een breed en groen profiel houden, met fietsstroken een dubbele bomenrij en een betere kwaliteit van de bebouwing. Functioneel gebruik Lage Weide blijft de werkfunctie behouden; voor het bedrijventerrein Cartesiusweg is dit in ieder geval tot 2020 ook het geval. Daarna wordt opnieuw bekeken of transformatie plaats dient te vinden. Een aantal kavels/ gebouwen komt in aanmerking voor een

blad 50 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

herontwikkeling. Bovendien moet in het gebied rondom het RSS station op Lage Weide een functieverandering plaatsvinden naar hoogstedelijk werken. Het maken van een duidelijk onderscheid naar de hoofdfuncties op het terrein is gewenst. Gelijksoortige bedrijven kunnen elkaar versterken en stellen ook vaak dezelfde eisen aan de openbare ruimte en private ruimte. Het maken van nader onderscheid naar segmenten op het terrein vergroot de herkenbaarheid. Dit kan worden gestuurd door het actualiseren van het bestemmingsplan en opstellen van een beeldkwaliteitplan. De segmenten dienen in het bestemmingsplan niet geheel 'dichtgetimmerd' te worden, om ook in de toekomst in te kunnen spellen op kansen die zich voordien (flexibileit). In de volgende paragraaf wordt per deelgebied de 'brand' aangegeven. Verkeer Voor de externe en interne ontsluiting zijn de volgende ambities geformuleerd: • Het verbeteren van de aansluiting van Lage Weide op A2 en het centrum van de stad. Met de realisering van de NOUW 1 wordt hier inmiddels aan gewerkt. • Inzet op uniforme wegprofielen voor het gehele terrein. • Verbeteren van de interne ontsluiting en het verhogen van de verkeersveiligheid op sommige punten. • Er dient voor specifieke plekken een parkeeroplossing te komen. De parkeernorm (eis) voor parkeren op eigen terrein blijft gehandhaafd. • Profiteren van de ontwikkelingen op het vlak van Openbaar vervoer (RSS-stations). Groen- en waterstructuur Het karakter van Lage Weide wordt positief beïnvloed door een betere benutting van het water en omvorming van het groen. Basis voor deze structuur vormt een herinrichting van de plas en een dubbele bomenrij langs de Atoomweg. Rekening dient gehouden te worden met het onderhoud, zodat de gewenste kwaliteit behouden kan blijven. Er wordt naar gestreefd de groenontwikkeling bij Leidsche Rijn Park, Haarzuilens, Vechtgebied en Noorderpark te combineren; Lage Weide vormt hierbij een missing link. De bestaande waterstructuur en met name de centrale waterplas moet beleefbaar gemaakt worden zodat deze een bijdrage levert aan de uitstraling van het terrein. Milieu De ambitie op het vlak van milieu ligt ten eerste bij het streven de hinder te beperken tot aan de grenzen van het terrein. Daarnaast vormt het streven naar meer duurzaamheid op Lage Weide en Cartesiusweg een belangrijk element. Dit kan onder meer tot uiting komen in: • afkoppelen van hemelwater • intensivering van het ruimtegebruik • samenwerking met en tussen bedrijven • vervoers, - energie, - en afvalmanagement Bebouwing en beeldkwaliteit Op Lage Weide en Cartesiusweg is er zeer beperkte uitbreidingsruimte voor bedrijven. Toch staat er veel leeg en zijn er tal van extensief benutte plekken. De doelstelling is om het ruimtegebruik op het terrein te intensiveren (bijvoorbeeld strook tussen Atoomweg en Reactorweg, strook langs Amsterdam-Rijnkanaal, noordzijde Uraniumkanaal). Om bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren wordt door maatwerk getracht ruimte op het terrein te vinden. Dat houdt een verdere verdichting in; dit heeft invloed op de uitstraling en kwaliteit van de openbare en private ruimte en het parkeren. Dit vraagt om een samenhangende kwaliteitsomschrijving van alle elementen in een beeldkwaliteitplan en een visie op uitbreidingsruimte voor bedrijven als leidraad voor toekomstige

blad 51 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

veranderingen. Het beeldkwaliteitplan moet dienen ter ondersteuning van de uitstraling en kwaliteit van het terrein. De gemeente zorgt voor de openbare ruimte met een bepaald beeld en kwaliteit. De gevestigde ondernemer kan het beeldkwaliteitplan als leidraad gebruiken om te kijken wat daarbij aansluit voor de kavel en het gebouw. Door de koppeling van het beeldkwaliteitplan aan het te actualiseren bestemmingsplan kan dit voor nieuwe bedrijven verplicht worden. Deze koppeling kan wel tot planschade leiden. Het beeldkwaliteitplan is een afzonderlijk document dat per segment inzicht geeft in de gewenste uitstraling en kwaliteitsniveau. Aansluiten op trends en ontwikkelingen Binnen de bedrijventerreinenmarkt zijn de laatste jaren een aantal belangrijke trends zichtbaar. Het is de ambitie met de herstructurering Lage Weide en Cartesiusweg op deze trends te laten inspelen - intensiever en efficiënter ruimtegebruik - kwaliteit: veel aandacht voor de visuele aankleding van openbare en private ruimte - verkantorisering: daar waar de kantoor- en bedrijfsruimtemarkt vertonen steeds meer gelijkenissen. Bijvoorbeeld in de eisen die aan zichtbaarheid en uitstraling gesteld worden. Daarnaast worden meer kantoorfuncties uitgeoefend binnen de bedrijfsruimte - segmentering van en op bedrijvenlocaties - bereikbaarheid als vestigingsfactor - verplaatsing van bedrijven uit de stad naar bedrijventerreinen - schaalvergroting: toenemende behoefte een groter verzorgingsgebied vanuit één locatie te bestrijken Tevens dient aansluiting plaats te hebben op de ontwikkelingen in de economie. Dienstverlening: de grootste groei doet zich tot 2020 voor in deze sector. Op een groot aantal van de Utrechtse bedrijventerreinen is al een verschuiving naar dienstverlenende sectoren waarneembaar. Om de groei in deze sector op te vangen zijn in eerste instantie de kantorenlocaties in de stad in beeld. Voor een aantal typen dienstverlenende bedrijven (schoonmaak, beveiliging, e.d.) is vestiging op een bedrijventerrein een voor de hand liggende optie. Lage Weide biedt op termijn kansen voor deze sector, onder meer langs de A2 en nabij het RSS. Industrie: de economische ontwikkeling van de afgelopen jaren alsmede de perspectieven voor het komende decennium laten een afname in de industrie zien. Dit geldt met name voor traditionele industriesectoren, zoals voedingsmiddelen, proces/maakindustrie, productie van auto's, machines en kunststof). Een aantal specifieke sectoren (grafische, medische, high-tech, meubels en metaal) kent daarentegen wel groeiperspectieven. Naast een afname zal er naar verwachting een verschuiving richting deze sectoren optreden. Dit leidt tot veranderingen in ruimtelijke eisen en verschijningsvorm op een bedrijventerrein. Met een werkgelegenheid van circa 2700 arbeidsplaatsen in deze sectoren op Lage Weide en Cartesiusweg zullen deze terreinen zeker te maken krijgen met een dergelijke transitie. Transport: Deze sector alleen al is met ruim 2800 arbeidsplaatsen op Lage Weide en Cartesiusweg aanwezig. De afgelopen jaren kende deze sector een forse groei; tot 2020 wordt rekening gehouden met groei, zij het minder forse dan in de jaren '90. Door het multimodale karakter liggen er op Lage Weide goede potenties. Handel en reparatie: Voor deze sector wordt een positieve ontwikkeling voorzien. Vanwege de centrale ligging in ons land en de ligging aan de snelweg vormt Lage Weide met name voor de groothandel een aantrekkelijke locatie. De investeringen in de infrastructuur schept mogelijkheden voor de logistieke sector (transport en groothandel).

blad 52 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Bouwnijverheid; De bouw is met circa 4200 arbeidsplaatsen aanwezig (ca. 50% van de totale werkgelegenheid in deze sector in Utrecht). Gezien de plannen in Utrecht en de regio wordt ook voor deze sector een verdere groei voorzien. Bedrijven uit deze sector passen goed op een gemengd terrein.

5.2

Koers voor Lage Weide: Bereikbaarheid centraal
Lage Weide, centraal voor iedereen De infrastructurele ontwikkelingen die voor de komende jaren op Lage Weide in de planning staan ( NOUW 1, NOUW 2, transferium en RSS-stations) betekenen dat de ontsluiting van Lage Weide sterk verbetert. De NOUW 1 wordt de toegangsader tot het terrein. Eén van de belangrijkste knelpunten voor Lage Weide wordt hierdoor weggenomen. De centrale ligging en multimodale ontsluiting van het terrein kan door nagenoeg elk type bedrijf worden benut. Met name voor bedrijven in de logistieke sector blijft Lage Weide een aantrekkelijke vestigingslocatie. Het gedeelte Cartesiusweg zal pas op de langere termijn, na de aanpak de Majellaknoop, een verbeterde ontsluiting krijgen. Het groene middengebied krijgt met realisatie van de NOUW 1 een centrale ligging en vormt de nieuwe hoofdentree voor Lage Weide. Gekozen is hierbij wel voor instandhouding van de ecologische functie. In de centrumzone bij de Atoomweg en de NOUW 1 en 2 is op termijn ruimte voor een beeldbepalend gebouw4. Tevens bieden een transferium en stations ruimte voor een andere kijk op de servicevoorzieningen op het terrein. Een directe verbinding met de bedrijvigheidstrook aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal optimaliseert de ligging van deze bedrijven. Door al deze infrastructurele ontwikkelingen zal op termijn de relatieve ligging van met name de strook langs de A2 en NOUW 1 op Lage Weide sterk verbeteren. Op de lange termijn kan een overgang naar meer hoogwaardige vormen van bedrijvigheid en/of kantoren hier denkbaar zijn. Met name het zuidelijk deel van de A2 strook leent zich hiervoor. Vanaf de A2 zal het beeld op Lage Weide (en het beeld van Utrecht) hierdoor drastisch veranderen. Een dergelijke goed bereikbare plek zal op termijn aantrekkelijk kunnen zijn voor Schiphol gerelateerde bedrijvigheid. Maar ook het middengebied van Lage Weide (NOUW 1 en RSS station) zal op lange termijn van 'kleur verschieten' richting meer intensieve vormen van bedrijvigheid. Optimalere benutting van de ruimte Hoewel Lage Weide grotendeels is uitgegeven betekent dit niet dat het terrein geheel en al op slot zit. Ten eerste is een aantal kavels uitgeefbaar (enkele duizenden m²). Daarnaast staan er op diverse plekken gebouwen en kavels leeg of te koop, zoals: - Tussen het spoor en Amsterdam-Rijnkanaal - Leegstaande panden en kantoren (met name Lage Weide Noord en West) - Delen van kantoorruimte in bedrijfspanden met een bedrijfsbestemming, waarvan de gevestigde bedrijven momenteel geen gebruik maken (inefficiënt gebruik kantoorruimte) zouden kunnen worden verhuurd als zelfstandige kantoorruimte. - Strook langs het spoor aan de Vlampijpstraat - Kavel langs Protonweg Vervolgens zijn er verspreid over het terrein diverse plekken die qua ruimtegebruik en uitstraling op termijn herontwikkeld zouden moeten worden of voor intensivering in
4

er is in principe ruimte, maar een rechtstreeks ontsluiting op de Nouw 2 is op korte termijn niet aan de orde. Indien op termijn de functie van de Nouw 2 veranderd door bijvoorbeeld een nieuwe/andere centrumontsluiting ontstaat echter wel ruimte voor een aansluiting.

blad 53 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

aanmerking komen, zoals Wienese ladderbouw, pand aan de Tractieweg, de Nuonterreinen, de motorcrossbaan en de driehoek tussen NOUW 1 en 2. In het gebied tussen Zonnebaan en Atoomweg, alsmede tussen Atoomweg en Reactorweg staan ook nog diverse panden leeg. Ook liggen er bij de bedrijven zelf mogelijkheden tot intensivering van het ruimtegebruik. Van belang is dat de courantheid van leegstaande panden kan toenemen. Flexibiliteit in het bestemmingsplan en omvormen van een deel van de kantoor- tot productieruimte dragen hiertoe bij. Anderzijds kent de gemeente Utrecht een lijst 5 met criteria voor het verlenen van medewerking aan een vrijstelling van ex artikel 19 voor zelfstandige kantoorruimte op bedrijfsbestemmingen op bedrijventerreinen. Als de hoeveelheid kantoorruimte voor een in een bedrijfspand gevestigd bedrijf te groot is, dan kan dit bedrijf deze onder voorwaarden verhuren aan zelfstandige kantoorgebruikers. De belangrijkste doelstellingen van deze regeling zijn: - een efficiënter ruimtegebruik op bedrijfsterreinen - het voorkomen van langdurige leegstand van kantoorruimte bij bestaande bedrijfsruimte (tegengaan verpaupering) - Bedienen van een specifiek segment van de kantorenmarkt (kleinere, goedkopere kantoorruimte) De regeling geldt voor bestaande bedrijfsbebouwing (minimaal 2 jaar oud) waar maximaal 1.000 m2 kantoorruimte mag worden verhuurd aan zelfstandige gebruikers. Bovendien geldt dan dat maximaal 70% van het totale kantooroppervlak mag worden verhuurd. Functieverandering of verbouw van bedrijfsruimte naar kantoorruimte is niet toegestaan. Tenslotte liggen er ruimtelijk gezien wel mogelijkheden tot intensivering en/of verdichting. Op een aantal vlakken (geluid, geur, fijnstof) is de hindercontour echter nagenoeg 'vol'. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen hierdoor belemmerd (kunnen) worden. Een actualisatie van geluid- en geurhinder c.q. sanering van knelpunten is dan ook noodzakelijk. Alles kan, maar niet overal Bedrijven uit alle milieucategorieën zijn in principe bijna overal toegestaan op Lage Weide (zie ook kaart 5, milieukwaliteit). Het is echter wenselijk om op lager schaalniveau een onderscheid te maken tussen deelgebieden, de verschillende mogelijkheden die daar liggen en de bedrijfssectoren die er wenselijk zijn. De inzet ligt dan ook bij een duidelijke ‘branding’ van gebieden. In het navolgende zal hier per deelgebied nader op worden ingegaan. Op kaart 6 zijn de verschillende segmenten weergegeven. Ontwikkelingsrichting Lage Weide Noord: Breed Palet van ambachtelijke tot dienstverlenende bedrijvigheid met een logistiek cluster Dit deelgebied bestaat in feite uit een drietal clusters, te weten: - logistiek cluster voor het goederenvervoer - gemengde zone met mogelijkheid tot verbreding van bedrijfsmatige functies - laagwaardige, zwaardere zone langs het kanaal gericht op industrie en logistiek Logistiek cluster voor het goederenvervoer Met de realisatie van de NOUW 1 verbetert de ligging en bereikbaarheid van bedrijven in dit deel. Het gebied ligt vlakbij het nieuw te realiseren RSS station. Een ruimte-extensief logistiek cluster nabij het station 'botst' met de mogelijkheden die een station kan bieden. In de toekomst kan er een grotere druk op de ruimte komen.

5

de lijst met criteria zal gelijktijdig met het Ontwikkelingskader en het herstructureringsprogramma Lage Weide aan het College worden voorgelegd

blad 54 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Tegelijkertijd is er voor de gevestigde ondernemers weinig fysieke ruimte meer om te groeien. Anderzijds kent de logistiek sector die in dit deel gevestigd is goede toekomstperspectieven. Realisatie van de Nouw 1 faciliteert de reeds aanwezige logistieke sector. Intensivering van het ruimtegebruik (bijvoorbeeld de lucht of de grond in) is noodzakelijk om in een eventuele uitbreidingsbehoefte te voldoen. Dit dient planologisch mogelijk gemaakt te worden. Ten aanzien van de intensivering wordt vooralsnog een passieve strategie voorgestaan, maar hier kan ook actiever mee begonnen worden door informatieverstrekking, subsidies, e.d. Op lange termijn kan een verschuiving van goederenvervoer naar hoogstedelijke vormen van werken worden nagestreefd. Aandachtspunt hierbij is de beschikbare milieuruimte; in het nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt hier nader op ingegaan. Op praktisch niveau dienen een aantal knelpunten weggenomen te worden, zoals de kruising Atoomweg-Niels Bohrweg, verbetering van het wegdek van de Rutherfordweg en aanpak van de parkeerdruk op de Fermiweg. Kanaalzone voor watergebonden industrie en logistiek Deze gehele strook is aangewezen voor de wat zwaardere en laagwaardige bedrijvigheid. Het MBI-terrein kent een overslagpunt. Rondom het station liggen echter kansen voor wat arbeidsintensievere en/of hoogwaardige bedrijven. Derhalve zal hier in het beeldkwaliteitsplan specifiek aandacht aan worden besteed. De strook langs het kanaal kan een impuls krijgen door de realisatie van een verbinding tussen Westkanaaldijk en Sophialaan. Hiervoor dient in overleg met eigenaars te worden getreden. De tunnel voor fietsers/voetgangers naar het RSS station zou kunnen worden doorgetrokken tot aan de andere kant onder het zodat er voor het langzaam verkeer een 'short cut' wordt gerealiseerd. Het noordelijk deel van de Westkanaaldijk (ter hoogte de Fabrique) dient voorts van een nieuwe asfaltlaag te worden voorzien. Ook de bermen e.d. worden hierbij betrokken. Gemengde zone De gemengde zone ten noorden van de Niels Bohrweg biedt ruimte aan een veelheid aan bedrijfsmatige functies. Ook handel in auto's, dienstverlening en leisure is in het gebied aanwezig. Voorgesteld wordt dit gemengde en grotendeels kleinschalige karakter te behouden, waarbij wel een accent zal komen te liggen op bedrijvigheid die traditioneel op een bedrijventerrein hoort, zoals bouw, handel, transport en industrie. Een verdere verkantorisering is ongewenst. De wat meer kleinschalige bedrijven vinden vooral op dit deel hun plek. Verkoop van auto's vindt nu vooral plaats in het gebied Sterrebaan (ten zuiden Maarssenbroeksedijk); voorgesteld wordt om deze functie in dit gebied te behouden, maar zeker niet elders op Lage Weide planologisch mogelijk te maken. Concentratie van autohandel vindt al plaats op Oudenrijn, Overvecht en de Wetering. De eenrichtingswegen (Computerweg, Techniekweg) dienen te worden heringericht conform de voorgestelde profielen. Tevens dient de mogelijkheid meegenomen te worden om tussen één of meerdere van deze wegen een verbinding aan te brengen. Voorgesteld wordt de Atoomweg over de gehele lengte her in te richten. Deze upgrading dient te zorgen voor een uniforme structuur c.q. totaalbeeld van de dragende as van Lage Weide. Gezien de vele infrastructurele plannen en het waarborgen van een zeker bereikbaarheidsniveau kan dit waarschijnlijk niet op korte termijn worden uitgevoerd. Wel kan gestart worden met de uniformering van de boomstructuur.

blad 55 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 56 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Ontwikkelingsrichting Lage Weide West - Gemengde bedrijvenzone met hoogwaardige uitstraling Voor het westelijk gedeelte van Lage Weide wordt een kwaliteitsimpuls voorzien. De noordelijke helft heeft te maken met een fors percentage leegstand. Een deel van het aanbod kan voorts als incourant worden gekwalificeerd. Herontwikkeling van een aantal lelijke, beeldbepalende plekken is dan ook op zijn plaats (zie kaart 7). De regelgeving voor het deel dient in het nieuw op te stellen bestemmingsplan vastgelegd te worden, gericht op de themagerichte indeling: • Kleinschalig, modern gemengd in het noordelijk deel • Grootschalig gemengd in het zuidelijk deel met een accent op logistiek en opslag Dit betekent dat gekoerst wordt op behoud en versterking van de bedrijfsmatige functie van Lage Weide West. Afgezien van een mogelijke vrijstelling voor detailhandel in auto's op de bestaande locaties worden geen andere functies als leisure, horeca of detailhandel in dit deel toegestaan. Ten aanzien van de regelgeving wordt een verruiming nagestreefd, met het oog op het mogelijk maken van: • Intensivering van het ruimtegebruik op het zuidelijk deel (bijvoorbeeld bouwen tot aan de kavelgrens, max. bebouwingspercentages, e.d.). • Verruiming en transformatie van kantoorpanden tot een meer bedrijfsmatige functie. De regelgeving zal worden versoepeld om verhuur van leegstaande kantoorruimte aan derden mogelijk te maken. Tevens kan gedacht worden aan een tijdelijke flexibilisering van de regelgeving; kantoren die te kampen hebben met een lange termijn van leegstand kunnen (tijdelijk) vrij worden gegeven voor andere functies, zoals maatschappelijke voorzieningen. • Het verhuren van leegstaande kantoorruimte (tot 1000m²), gekoppeld aan bedrijfsruimte, aan zelfstandige kantoorgebruikers. Fysiek dient een aantal wegen opgewaardeerd te worden (o.a. Zonnebaan). Tevens vormt de kruising Savannahweg/Atoomweg de enige ontsluiting voor relatief veel bedrijven. Een extra aantakking van de Zonnebaan op de Atoomweg zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Langs de Savannahweg is de parkeerproblematiek groot. Hier zal een oplossing voor moeten komen. Oplossingen kunnen liggen in de sfeer van een collectief parkeerterrein (benutting deel groen middenterrein), stimulering van openbaar vervoer en de fiets of de aanleg van een bijzondere voorziening (parkeren op daken, ondergronds parkeren). Het groene binnengebied ( de 'brink')dient opgewaardeerd te worden om deze ruimte beter als kwaliteit tot uiting te laten komen. Net als in het vorige deel (Lage Weide Noord) dient de Atoomweg heringericht c.q. opgewaardeerd te worden tot de centrale as, die het binnenkomende verkeer verder het terrein op leidt. Het bos en plas in het middengebied heeft een hoge ecologische waarde en maakt deel uit van de ecologische groenstructuur van de stad. Behoud van de ecologische waarde staat voorop. Een verbeterde padenstructuur en de aanwezigheid van meubilair (banken) kan de herkenbaarheid en kwaliteit van Lage Weide als geheel vergroten. De omliggende panden dienen na een upgrade als beeldbepalende panden bij te dragen aan de versterking van de entree van Lage Weide. In het gebied tussen NOUW 1 en NOUW 2 is fysiek ruimte voor enkele bedrijfsgebouwen. In combinatie met het op te waarderen groen kan op de lange termijn worden gedacht aan de ontwikkeling van deze hoek met een aantal hoogwaardige bedrijfspanden. Dit kan een bijdrage leveren aan de versterking van de entree van Lage Weide. De ontsluiting van dit gebied is nu echter niet mogelijk. Invulling van deze strook met bebouwing is pas aan de orde als de NOUW 3 wordt aangelegd. Met de NOUW 3 wordt het belang van de NOUW 2 veel minder groot. Na de

blad 57 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

'degradatie' van de NOUW 2 wordt bedrijfsbebouwing tussen de NOUW 1 en NOUW 2 haalbaar. Bijzonder aandachtspunt blijft ook dan nog de bereikbaarheid. De zone langs de A2 van Lage Weide is een voor Utrecht beeldbepalende strook. Met de ontwikkeling van Leidsche Rijn (The Wall en De Wetering) aan de andere zijde van de A2 is invulling gegeven aan de begrippen kwaliteit & zichtbaarheid. De A2 is voor Utrecht in feite dé as met de bedrijventerreinen. Het is voor Utrecht van groot belang dat een goed beeld en ervaring van de bedrijventerreinen wordt neergezet (beeldkwaliteitsplan). Deze zijde van Lage Weide is immers een visitekaartje van de stad Utrecht én Lage Weide. Op kaart 8 is de beeldkwaliteit zoals die vanaf de A2 (en de NOUW 1) kan worden ervaren weergegeven. In het noordelijk gedeelte is het tussenstuk een aandachtspunt met panden van een matige kwaliteit. Momenteel wordt door de gemeente bekeken en schetsen gemaakt om een beeld te geven op welke manier de groenstrook tussen Reactorweg en de toekomstige Nouw 2 kan worden opgewaardeerd (bijvoorbeeld met waterpartijen). In overleg met de betreffende bedrijven moet worden bekeken in welke mate pand van een impuls kan worden voorzien, een terrein mooier kan worden ingericht of van afschermend groen kan worden voorzien. Voor het zuidelijk deel moet de grootste inspanning worden geleverd. De beeldkwaliteit blijft uiteindelijk echter wel een private kwestie. Met de verplaatsing van de A2 komen deze panden echter meer naar achteren te liggen; deze strook zal gezien haar functie als kabels- en leidingenstrook en compensatiegebied waarschijnlijk niet bebouwd kunnen worden. De zuidelijke helft van het terrein is grootschalig gemengd van aard en kent een accent op logistiek. Voor dit deel geldt dat opwaardering en intensivering op zijn plek is. Voorbeeld hiervan is het plan van de Hema tot bundeling van activiteiten op de locatie in dit deelgebied. Dit zou een intensivering opleveren en het vrijkomen van ruimte (ca. 5 ha) elders op het terrein. Op termijn is een verdere verschuiving naar aard en type bedrijf denkbaar Beeldkwaliteit en het zoeken naar invulling voor een aantal beeldbepalende plekken vormen tevens voor het hele deel een belangrijk aandachtspunt. Gedeeltelijk zijn er autonome ontwikkelingen die een impuls kunnen opleveren voor de panden; deels is dit ook afhankelijk van bedrijven/ functies die in de leegstaande panden komen. Panden die leegstaan zijn bijvoorbeeld het voormalige pand van Mercedes-Benz en Wienese ladders. Op kaart 7 is een aantal plekken her te ontwikkelen aangemerkt. Ontwikkelingsrichting Lage Weide Midden - Multimodaal cluster voor industrie en logistiek Het middengebied van Lage Weide vormt het hart van het bedrijventerrein en bestaat uit een drietal stroken: 1. strook tussen Atoomweg en havens 2. strook langs Isotopenweg 3. strook Sophialaan De eerste strook is het multimodaal ontsloten gedeelte waar industriële en logistieke bedrijven zich gevestigd hebben. Dit is het gedeelte wat Lage Weide haar unieke karakter geeft. Lage Weide is hier zowel per spoor als water ontsloten. Dit biedt bijzondere kansen voor de logistieke sector (BCI, 2004). Gelet op de groeiverwachtingen van de industrie (afname) en logistiek (groei) zal dit gebied met haar multimodale ontsluiting een steeds sterkere transportfunctie krijgen. De multimodale functie blijft in de toekomst behouden en zal versterkt worden. Het is absoluut noodzakelijk dat havens en beschoeiing opgewaardeerd worden, om schepen van het huidige formaat en diepgang te kunnen

blad 58 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

laden/lossen. Met name de Kernhaven (ook openbare laad/loskader) dient hierbij van een impuls te worden voorzien. Indien op termijn de vraag naar laad/losmogelijkheden toeneemt zou ook nog de Energiehaven gebruikt kunnen worden. Overigens is de Industriehaven in 2004 en 2005 al aangepakt. De kades en beschoeiing zijn hersteld en versterkt. De afzonderlijke doodlopende toegangswegen tot de havens kunnen in overleg met het bedrijfsleven afsluitbaar gemaakt worden. Om in de toekomst als gemeente zeggenschap te houden wordt wel behoud van de huidige eigendomssituatie voorgestaan. De noordelijk overgang van de Uraniumweg over het stamspoor en aansluiting met de Atoomweg wordt dit jaar verwijderd. Als alternatief hiervoor wordt gedacht aan een aansluiting van de Uraniumweg op de NOUW 1 langs het spoor, zodat geen extra overgang nodig is. Als gezegd ondergaat de Atoomweg over de volle lengte (en breedte) een opwaardering. Het stamspoor zou mogelijkerwijs versmald kunnen worden. De ruimtewinst is in dit geval echter beperkt en deze kan bedrijfsmatig slecht worden. Vanuit strategisch oogpunt vormt handhaving van de huidige spoorbreedtes en -aantallen een aantrekkelijke optie. Een aantal bedrijven maakt hier nu reeds intensief gebruik van (raildistributiecentrum van Heezik, Strukton). Recentelijk is hier nog een groot magazijn voor opslag van gekoelde producten gerealiseerd. Het laatste gedeelte van het stamspoor (het meest zuidelijke deel) wordt helemaal niet meer gebruikt en zal worden verwijderd. Het gedeelte aan de noordzijde van het Uraniumkanaal behoudt zijn watergebonden bestemming met een accent op bulkvervoer. Een activiteit die hier niet mee annex is, is de motorcrossbaan. Deze kavel komt voor intensivering in aanmerking. Vanuit milieutechnisch oogpunt vormt een alternatieve locatie in Utrecht echter een probleem voor de motorcrossbaan. Indien de vraag naar ‘zware’ bedrijfskavels toeneemt, dient in onderhandeling met de eigenaar van een aantal niet watergebonden activiteiten en/of bedrijven tot uitplaatsing van deze activiteiten gekomen te worden. De oostzijde van Lage Weide, tussen Amsterdam-Rijnkanaal en Spoorlijn dient eveneens door watergebonden bedrijvigheid benut te worden. In veel gevallen betreft het hier industriële en logistieke functies (niet watergebonden). Bij de voormalige MBI-kavel is een overslagpunt maar elders (ter hoogte Sophialaan) niet. Hier zitten bedrijven momenteel onder meer een groothandel, bouw-, reclame- en verhuisbedrijf die geen relatie met het water hebben. Naar de toekomst toe dient de ligging c.q. functie van het water beter benut te worden. Intensiveringsplannen van HEMA op de kavel aan de Atoomweg betekent dat het de opslagruimte van dit bedrijf hier vrijkomt ( enkele ha ruimtewinst). Allereerst dient er een koppeling tussen het noordelijk deel en het middendeel gemaakt te worden (tussen Gibo en MBI) en een verbinding onder het spoor door met het transferium. Hier liggen nog enkele verhuurbare kavels. Het gedeelte tussen het spoor en Amsterdam-Rijnkanaal leent zich voor gemengde, watergebonden activiteiten (industrie en logistiek). Aandachtspunt is hier de milieubelasting ten opzichte van de functies op de andere oever van het kanaal (het streven is om hinder te beperken tot aan de grenzen van het terrein). Nabij het te realiseren station is plek voor enkele arbeidsintensievere bedrijven. De havens vervullen een belangrijke dragende rol voor de locale economie en werkgelegenheid. Vandaar dat het belangrijk is de havens te verbeteren en ze klaar te maken voor de toekomst. Financieel is het niet mogelijk om dit in één keer te doen. Wel is het mogelijk dit doel langs een geleidelijke weg te bereiken. Daarom dienen de activiteiten verricht te worden vanaf de havenmond richting onderdelen die door

blad 59 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

vernieuwing of anderszins al van voldoende niveau zijn. Ook dient hierbij gekeken te worden naar waar de behoefte aan aanpassing het grootst is. Ontwikkelingsrichting Cartesiusweg - Stedelijk bedrijventerrein met ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid Het bedrijventerrein Cartesiusweg, vooral het gedeelte boven de Cartesiusweg, wordt geafficheerd als een stadsbedrijventerrein. Een dergelijk terrein heeft voor de stad een verzorgende functie. Hier zullen bedrijven gevestigd zijn die voor de stad en nabije omgeving een directe functie hebben. In dit kader past ook een leisurevoorziening, brandweerkazerne, filmstudio en woningbouwvereniging die er nu al zitten. Voor andere dan de puur bedrijfsmatige functies zijn in Utrecht elders locaties benoemd (leisure, pdv, kantoren). Het is dan ook niet de bedoeling dat Cartesiusweg een (goedkoop) alternatief of concurrerende locatie wordt. Maar indien intrinsieke eigenschappen van een bepaald pand of kavel, dat bovendien al een tijdje leeg staat, zich uitstekend leent voor een dergelijke functie dan zou dit mogelijk moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is een oude fabriek gebruikt kan worden als paintballarena of een leegstaande showroom waar een bouwmarkt kan komen. Gezien de verkeersaantrekkende werking en bijkomende parkeerdruk van dergelijke functies vormt het ruimte bieden aan deze functies sec geen streven. Het belangrijkst is de voor de stad en regio verzorgende functie. Ook een bakkerij, schoonmaakbedrijf, e.d. zijn gericht op de stad en dienen een plaats te vinden op een bedrijventerrein. Cartesiusweg kan ruimte bieden aan de wat kleinere bedrijven die elders in de stad bijvoorbeeld in een woonwijk of winkelcentrum zitten maar hier overlast veroorzaken. Een aanzienlijk deel van het terrein wordt ingenomen door de energiecentrale van Nuon en het kantoor van Eneco. Het is denkbaar dat op (lange) termijn de productie-units van de Cartesiusweg verplaatst worden naar de overzijde van het kanaal. Vanuit strategisch belang wil Nuon op dit moment de locatie niet afstoten (Structuurschema Energie). Tijdelijke benutting voor andere functies is mogelijk. Een mogelijk vertrek op termijn kan een aanzienlijk aantal vrijkomende ha's opleveren. De gebiedskwaliteiten (RSS stations, water) maken dit deel ook geschikt voor intensievere werkvormen. Het een en ander hangt echter ook sterk samen met de functie van Cartesiusweg na 2020 en de ontwikkelingen aan de overzijde van het kanaal (milieucontouren energiecentrale Lage Weide, toekomstige ontwikkelingen van het gebied ten zuiden van de Energiehaven). Het bedrijventerrein Cartesiusweg heeft tevens een broedplaatsfunctie voor nieuwe bedrijven. Op het bedrijventerrein Demkade, waarmee de Cartesiusweggebied is verbonden, is al een relatief groot bedrijfsverzamelgebouw gevestigd waar bedrijven m² bedrijfsruimte kunnen huren. Nieuwe soorten bedrijvigheid, maar ook bedrijvigheid die wordt aangeduid met de term ‘creatieve industrie’ is hier op zijn plek. Creatieve industrie valt niet altijd goed te vangen onder de traditionele sectorindeling van industrie, handel en dienstverlening. De (her) ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek aan de andere zijde van de Cartesiusweg valt buiten de scope van de herstructurering. Qua uitstraling en beeldkwaliteit dient er op de Cartesiusweg de komende tijd wel het nodige te gebeuren. Maatregelen die in dit kader genomen dienen te worden zijn, zijn te vinden in de herinrichting van een aantal kruisingen, een intensiever gebruik van de bestaande ruimte (o.a. herontwikkeling panden), aandacht voor groen en meubilair in het navolgende weergegeven. De aankleding in zijn geheel (groen, meubilair) is tevens een aandachtspunt bij het maatregelenpakket, evenals een tijdelijke invulling van de strook aan de Vlampijpstraat (groenstrook).

blad 60 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 61 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6
6.1

Maatregelen per deelgebied
Tabel overzicht voorgestelde maatregelen per deelgebied
Om de koers zoals in het vorige hoofdstuk geformuleerd te realiseren is in dit hoofdstuk een voorstel voor maatregelen opgenomen. Deze voorgestelde maatregelen voor de herstructurering van de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg worden per deelgebied omschreven. Deze paragraaf geeft een overzicht (tabel 6.1 en kaart 7) van alle maatregelen (zowel algemeen als per deelgebied), inclusief fasering en bijbehorende kosten. De genoemde kosten zijn exclusief BTW (19%). In bijlage 2 is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de berekening van een groot aantal civieltechnische maatregelen.

6.2

Maatregelen voor het hele terrein
Alvorens specifiek op de maatregelen per deelgebied in te gaan, wordt in deze paragraaf een aantal algemene maatregelen en beleidsuitgangspunten, geldend voor het hele terrein geformuleerd.

6.2.1

Bestemmingsplan Lage Weide - Cartesiusweg
Aanleiding Het bestemmingsplan wordt aansluitend op het herstructureringsprogramma geactualiseerd en dient hierop inhoudelijk aan te sluiten. Inhoud Het bestemmingsplan dient binnen de kaders van de structuurvisie in ieder geval met de volgende punten te worden uitgebreid: • De zoneringsproblematiek (sanering van de geluid- en geurproblematiek) • De aanleg van de NOUW 1 en het randstadspoorstation (RSS), waarbij het accent op arbeidsintensievere vormen van werkgelegenheid komt te liggen. In relatie daarmee de functieverruiming van de waterplas • Verruimen van de mogelijkheden om bestaande leegstaande kantoorruimte gekoppeld aan een bedrijfspand door te verhuren aan andere bedrijven (max. van 1000 m2). • Intensiever gebruik van de ruimte • Koppeling beeldkwaliteitsplan • Inbedding van de verschillende deelgebiedjes (brands), door het vastleggen en inhoudelijk omschrijven van de gekozen segmentering. Bij verplaatsing van bedrijven of bij de herinvulling van locaties kan worden gekeken of een invulling met functies die passen binnen de voorgestelde segmentering tot de mogelijkheden behoord. • Overgangsregeling om van de bestaande naar de nieuwe situatie te komen. Er wordt één bestemmingsplan gemaakt voor Lage Weide, Cartesiusweg en Schepenbuurt. Kosten De actualisatie van het gehele bestemmingsplan kost € 300.000,-.

blad 62 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 63 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Tabel 6.1: Voorgesteld maatregelenpakket Lage Weide

6.2 Algemeen Bestemmingsplan Lage Weide - Cartesiuweg Actualisatie geluidbeleid Lage Weide Sanering geurproblematiek Beeldkwaliteitsplan Afkoppelen verhard oppervlak Uniforme wegenprofielen op Lage Weide/Cartesiusweg Samenhangend parkmanagement concept • Uitwerken groenplan Lage Weide/ Cartesiusweg • Kosten uitvoering maatregelen groenplan Marketing en communicatie Lage Weide/Cartesiusweg 6.3 Lage Weide Noord Aanleg transferium bij RSS Station Herinrichting Techniekweg Herinrichting Computerweg Herinrichting Westkanaaldijk Herinrichting Rutherfordweg + aanleg parkeerplaatsen Fermiweg Wegnemen missing link Kanaaldijk en Sophialaan Wegnemen missing link Computerweg en Techniekweg Doortrekken fiets/voetgangersverbinding onder RSS 6.4 Lage Weide West Investeringen infrastructuur westzijde Lage Weide: aanleg NOUW 1 en NOUW 2 • Aanbrengen uniforme structuur Atoomweg (herprofilering) • Aanbrengen bomenstrook weerszijden Atoomweg Investeren entree Lage Weide NOUW 1: ontwerp Herinrichtingskosten Kosten bedrijfsbebouwing Herinrichting Zonnebaan Herinrichting Positronweg en Nautilusweg Opwaarderen Groene Brink Aanpak parkeerproblematiek Savannahweg en Positronweg • Parkeeronderzoek • Aanleg 100 parkeerplaatsen Onderzoek ontsluiting Zonnebaan/Savannahweg Aanpak verkeersveiligheid kruising Atoomweg-Savannahweg Realiseren VOP en voetpad 6.5 Lage Weide Midden Upgrading havens Koppeling multimodale projecten Asfalteren openbaar gedeelte Sophialaan Aansluiting Uraniumweg- NOUW 1 Aanleg collectieve vrachtwagenparkeerplaats Intensivering deel NUON terreinen Benutting restwarmte energiecentrales 6.6 Cartesiusweg Verbeteren verkeersveiligheid kruising Cartesiusweg-Nijverheidsweg Herinrichting Nijverheidsweg tussen Cartesiusweg en Gietijzerstraat Herinrichting Keulsekade en Havenweg Verkeersveiligheid T-splitsing Nijverheidsweg-Gietijzerstraat Herinrichting groen op enkele locaties Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsingen Tractieweg Versterking beeldkwaliteit private ruimte TOTAAL

Kosten € 300.000,€ 30.000,€ 50.000,€ 30.000,budget gereserveerd N.v.t. € 25.000,€ 10.000,€ 50.000,€ 400.000,- (4 jr.) P.M. € 445.000,€ 731.000,€ 412.000,€ 212.000,€ 371.000,€ 102.000,P.M. € 22.764.000,€ 4.399.000,00 € 150.000,€ 10.000,P.M. Grondexploitatie € 899.000,€ 420.000,€ 42.000,€ 5.000,€ 100.000,€ 15.000,€ 23.000,€ 13.000,€ 5.130.000,P.M. € 120.000,€ 268.000,P.M. P.M. € 35.000,€ 34.000,€ 487.000,€ 659.000,€ 126.000,N.v.t. € 123.000,P.M. € 16.055.000,-

Fasering 2006 2006-7 2006-7 2006 P.M. N.v.t. 2005 2006 2006 2005-2008 2006-2007 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2007-2008 2008 2007-2008 P.M. 2005-2008 Na 2008 Na 2008 2006 2006-2007 Lange termijn 2006-2007 2006-2007 2006-2007 2006 2006-2007 2006-2007 2008-2009 2006 2005-2007 2005-2007 2008 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2007 2007 2006 Lange Termijn

blad 64 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Fasering De start van de actualisatie van het bestemmingsplan is in 2006. De actualisatie heeft een looptijd van minimaal 1,5 jaar. De afdeling Stedebouw initieert van dit proces.

6.2.2

Actualisatie Geluidbeleid Lage Weide
Aanleiding Uit de inventarisatie blijkt dat geluid een van de aspecten is die op Lage Weide spelen en waarvan verwacht mag worden dat deze nu en in de toekomst een probleem gaan vormen. De vraag is nu in hoeverre het geluidsaspect een belemmering vormt voor de verdere ontwikkeling en intensivering van het bedrijventerrein. Op dit moment is op een aantal punten de maximale geluidsbelasting bereikt. Derhalve zal in een apart project het geluid onder de loep gehouden en geactualiseerd worden. Doel hiervan hiervan is het creëren van geluidsruimte voor het bedrijfsleven en het streven naar beperken van geluidhinder tot ten hoogste aan de geluidgrens. Het een en ander dient als input voor het herzien van geluidsvoorschriften in milieuvergunning van bedrijven op Lage Weide. Inhoud Onderzocht zal worden of binnen het zonemodel nog wel mogelijkheden te vinden zijn voor ontwikkelingen op het terrein. Hiervoor is een akoestische revitalisatie nodig, waarbij de volgende stappen kunnen worden doorlopen: 1. Inventarisatie Allereerst is het belangrijk beter inzicht te krijgen in de activiteiten en toekomstplannen van de bedrijven op het terrein: is men 's avonds of 's nachts actief, heeft men uitbreidingsplannen, wat zijn de voornaamste activiteiten? Dit willen we inventariseren door het uitvoeren van een enquête. 2. Akoestische inpassing en in beeld brengen gewenste situatie Aan de hand van de resultaten van de inventarisatie kunnen waar nodig en mogelijk geluidsvoorschriften worden geactualiseerd en kan het zonemodel nauwkeuriger worden ingevuld en opgezet (actualisatie van het zonemodel). Uitgangspunt hierbij zijn de huidige activiteiten van de bedrijven op het terrein inclusief de mogelijkheden voor maatregelen waarmee de geluidsproductie kan worden gereduceerd. Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor extra geluidsproductie door uitbreiding van bestaande en toevoeging van nieuwe bedrijven op Lage Weide. Tevens kan een eerste inschatting van de akoestische gevolgen van de toekomstplannen worden gemaakt. Voor de bestaande bedrijven die gezien de toekomstplannen een bepalende invloed hebben op de geluidssituatie kan aan de hand van een bedrijfsbezoek en een gesprek met de inrichthouder meer in detail ingegaan worden op de gewenste toekomstige bedrijfssituatie. Vervolgens kan de geluidscontour worden berekend en/of gewijzigd. Het gaat hierbij in ieder geval om: • De ligging van de 50, 55 en 60 dB(A) contour • De geluidsbijdrage per bedrijf op de 50 dB(A) 3. Optimalisatie-onderzoek In een onderzoek wordt aangegeven wat vanuit het aspect geluid een meer optimale verdeling van bedrijfsvestigingen op Lage Weide is. Het concentreren van lawaaiige bedrijven in het midden en vestiging van stillere bedrijven aan de rand kan een belangrijke toename van de geluidsruimte tot gevolg hebben.

blad 65 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

4. Knelpuntenanalyse en oplossingen Na actualisatie van het zonemodel kan een knelpuntenanalyse worden uitgevoerd: welke ontwikkelingen zijn gewenst en op welke manier zijn deze in het zonemodel in te passen? Kosten € 30.000,00 Fasering 2006-7

6.2.3

Sanering geurproblematiek
Aanleiding Geur is een belevingskwaliteit en wordt momenteel als een probleem ervaren op delen van bedrijventerrein Lage Weide Inhoud Naast het ontwikkelen van het gemeentelijk beleid om de geurbelasting terug te dringen dient onderzoek te worden verricht naar: 1. Onderzoek na de feitelijke geuruitstoot voor en na toepassing van maatregelen 2. een hernieuwde enquête over percentages geurgehinderden in Zuilen (laatste rapport dateert uit 2000) 3. financiële ruimte bij bedrijven om maatregelen uit te voeren Dit onderzoek kan mogelijk worden opgepakt in relatie tot de woningbouwplannen voor Maarssen Zuid waarvoor geuroverlast een belangrijk knelpunt is. Kosten € 50.000,00 Fasering 2006-7

6.2.4

Beeldkwaliteitsplan
Aanleiding De beeldkwaliteit op Lage Weide laat op diverse plekken te wensen over. Niet altijd is dit even erg, maar er zijn plekken in het zicht waar een goede beeldkwaliteit wenselijk is. Het is dan ook de ambitie dat de beeldkwaliteit in brede zin, maar zeker ook op een aantal specifieke plekken, verbetert. Voorgesteld wordt hier het instrument van het beeldkwaliteitsplan voor te benutten. Inhoud Het is de bedoeling voor het gehele bedrijventerrein Lage Weide/Cartesiusweg een beeldkwaliteitsplan op te stellen. In het beeldkwaliteitsplan kunnen richtlijnen ten aanzien van (uiterlijke) vormgeving van panden en de buitenruimte van bedrijven worden beschreven. Op deze manier wordt zorggedragen voor een duurzame inpassing van

blad 66 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein. Daarnaast worden richtlijnen geformuleerd voor de invulling van de buitenruimte. Hierbij kan bijvoorbeeld speciale aandacht worden besteed aan de entree of andere belangrijke punten op het terrein. Tevens kunnen uitgangspunten ten aanzien van de materiaalkeuze voor bedrijfspanden en voor groenvoorzieningen (op eigen terrein) worden aangegeven. In een beeldkwaliteitsplan wordt vooral veel gewerkt met referentiebeelden, die als inspiratiebron en voorbeeld kunnen dienen. Het beeldkwaliteitsplan sluit aan op de bestaande welstandsnota en zal worden gebruikt bij de welstandstoets van nieuwe plannen. In het beeldkwaliteitsplan kan een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende deelgebieden op Lage Weide. Deze hebben allemaal een eigen karakter waarbij een eigen uitstraling en specifieke maatregelen ter verbetering van de beeldkwaliteit behoren. Het beeldkwaliteitsplan besteedt specifiek aandacht aan de manier waarop de beeldkwaliteit van de zichtzone langs de A2 kan worden verbeterd. Een beeldkwaliteitsplan is bindend voor nieuwe ontwikkelingen op het bedrijventerrein en voor ontwikkelingen in de openbare ruimte (zie ook groenplan). Dit betekent dat een nieuwe invulling van kavels op het terrein kan worden getoetst aan de kwaliteiten die het beeldkwaliteitsplan voorstaat. Alleen bij de uitbreiding, herinvulling of nieuwbouw van panden kan een beeldkwaliteitsplan als toetsend kader dienen. Daarnaast fungeert het beeldkwaliteitsplan als inspiratiekader voor ondernemers die hun pand een opknapbeurt geven. Omdat de invulling van een aantal locaties op het bedrijventerrein momenteel aan de orde is, is het juist nu een goed moment om een beeldkwaliteitsplan voor het bedrijventerrein op te stellen. Kosten Kosten bedragen €30.000,00 voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. fasering Dit dient in 2006 gelijktijdig aan het bestemmingsplan opgesteld te worden.

6.2.5

Afkoppelen verhard oppervlak
Aanleiding In het kader van duurzaamheid/milieu wordt door het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering een aanzienlijke kwaliteitsverbetering bereikt. Structureel zullen duizenden liters regenwater via infiltratie in de bodem of via leidingen naar het oppervlaktewater worden gebracht en niet worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Naast het feit dat de zuiveringsinstallatie niet extra wordt belast voor onnodige reiniging van relatief schoon hemelwater, wordt ook het aantal riooloverstorten als gevolg van hevige regenval verminderd. Inhoud Begin 2000 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dakoppervlak af te koppelen. Hieruit blijkt dat ca. 15 ha. dakoppervlak nog kan worden afgekoppeld. Dit geldt met name voor het gebied tussen de Hyperonenweg, A2, Elektronweg en het Uraniumkanaal. Voor het loskoppelen van de dakvlakken moet soms een nieuwe riolering worden aangelegd. Hiervoor moet de bestaande wegverharding worden opgebroken. Huisaansluitingen moeten worden opgegraven en losgekoppeld, ook op privé terrein. Daarna wordt de verharding hersteld.

blad 67 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Kosten De gemeente heeft hiervoor budget gereserveerd. Fasering Uitvoering moet gelijktijdig met de werkzaamheden aan de verharding plaatsvinden.

6.2.6

Uniforme wegenprofielen op Lage Weide/Cartesiusweg
Aanleiding In de toekomst wordt een eenduidig beeld van alle wegen op de terreinen nagestreefd. Dit vergroot de samenhang op het bedrijventerrein en leidt tot een herkenbaar beeld en overzichtelijke verkeerssituatie op het bedrijventerrein. Oranjewoud heeft een vijftal principeprofielen voorgesteld, waarbinnen alle wegen op het terrein kunnen vallen. Dit betekent niet dat op korte termijn alle wegen aan deze principeprofielen behoren te voldoen. Als wegen op het terrein echter worden verbeterd, dan kan de herinrichting van de wegen conform een van de wegprofielen worden uitgevoerd. Inhoud Gekozen wordt een vijftal principeprofielen toe te passen. Deze sluiten aan bij de wegtypering die de gemeente hanteert. De genoemde classificatie is het streefbeeld voor alle wegen op het bedrijventerrein. in de praktijk zal het niet mogelijk blijken om de volledige wegprofielen op alle wegen toe te passen, met name omdat de fysieke mogelijkheden ter plaatse daartoe ontbreken. De herinrichting van elke afzonderlijke weg is maatwerk. 1. Profiel 1 is de gebiedontsluitingsweg (NOUW 1 vanaf de A2 tot en met kruising Atoomweg); deze wegen bestaan uit 2x2 gescheiden rijbanen en zijn geschikt voor 70 km/h (met fietspad aan één zijde).

2. Profiel 2 (A) is eveneens een gebiedsontsluitingsweg (NOUW 1 na kruising met Atoomweg in noordoostelijke richting en NOUW 2, noordelijk deel Atoomweg), bestaande uit gescheiden rijbanen (wegbreedte is afhankelijk van de verkeersintensiteit, dus 2x1 of 2x2). In principe valt de gehele NOUW 2 buiten Lage Weide (verbinding A2 met Utrecht). De snelheid varieert tussen de 50 en 70 km/h.

blad 68 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

3. Profiel 2 (B) zijn de primaire terreinontsluitingswegen en bestaat uit 1x2 gescheiden rijbanen met fietspaden, geschikt voor 50 km/h.

4. Profiel 3 zijn de secundaire ontsluitingswegen, bestaande uit een rijbaan met gescheiden fietsstrook.

5. Profiel 4 is de laagste categorie en bestaat uit een rijbaan met parkeren langs de weg. Fietsers verplaatsen zich over de rijbaan.

In de volgende paragrafen wordt de aanpak van diverse wegen voorgesteld. Bij de behandeling van deze maatregelen wordt specifiek benoemd in hoeverre een volledige aanpak van de weg en het daarbijbehorende wegprofiel noodzakelijk is. Als dit het geval is, wordt aangegeven welke van deze profielen gewenst is om toe te passen op de weg. Daarbij is natuurlijk van belang welke fysieke ruimte wordt geboden voor de realisatie van het profiel. Als er onvoldoende fysieke ruimte beschikbaar is om een gewenst profiel te realiseren, dan wordt een keuze gemaakt voor de belangrijkste functies die het profiel van de weg in dat geval moet herbergen (bijvoorbeeld het creëren van parkeerplaatsen, waardoor een trottoir komt te vervallen).Van een aantal categorie 4 wegen wordt door zwaar vrachtverkeer weinig gebruik gemaakt. Deze wegen bevinden zich in deelgebied

blad 69 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Lage Weide Noord en Lage Weide West. Voor deze wegen wordt voorgesteld gebruik te maken van betonstraatstenen in plaats van asfaltverharding. In de wegprofielen is geen rekening gehouden met de aanplant van bomen of andere vormen van beplanting ter versterking van de groenstructuur op het terrein. Waar dat mogelijk en gewenst is, wordt bij de herinrichting specifiek rekening gehouden met de aanplant van bomen of andere vormen van beplanting.

6.2.7

Samenhangend parkmanagement concept met aandacht voor duurzaamheid
Aanleiding Zowel het bedrijfsleven op lage Weide en Cartesiusweg als de gemeente zijn voorstander van de invoering van parkmanagement op de bedrijventerreinen. Over de taken die een parkmanagementorganisatie op de terreinen dient uit te voeren en over de manier waarop parkmanagement wordt georganiseerd is nog onvoldoende bekend. Inhoud Er zijn reeds diverse initiatieven op de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg ontwikkeld, die bij een parkmanagementorganisatie kunnen worden ondergebracht. Daarbij kan worden gedacht aan gezamenlijke inkoop van een aantal diensten en services vanuit de Stichting Bundel, camerabeveiliging op Cartesiusweg, collectieve beveiliging door meerdere beveiligingsbedrijven op Lage Weide, het bevorderen van de veiligheid door in samenwerking met onder andere de politie te werken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen etc. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het beeld dat ondernemers en gemeente bij parkmanagement op het bedrijventerrein hebben verschilt. Ondernemers hechten belang aan het mogen organiseren en uitvoeren van het beheer op het bedrijventerrein. In gesprek met de Industrievereniging Lage Weide (ILW) is gebleken dat de ambitie van de ondernemers verder reikt dan het groenbeheer op het terrein. Voor diverse secundaire wegen op het terrein (vanaf profiel 3) zou het wenselijk zijn als een toekomstige parkmanagementorganisatie voor deze wegen een onderhoudsbudget krijgt van de gemeente. Daarmee zou het takenpakket van een toekomstige parkmanagementorganisatie uitgebreid kunnen worden. De gemeente Utrecht ziet het uit handen geven van een onderhoudsbudget niet direct als een mogelijkheid, maar wil met de ondernemers wel afspraken maken over het naar een hoger niveau tillen van het onderhoudsniveau op Lage Weide. In overleg met de ILW en andere betrokken bedrijven wordt momenteel bekeken voor welke delen van Lage Weide dit gewenst is. Om dit te realiseren zal het bedrijfsleven financieel moeten bijdragen. De gemeente is bereid om investeringen te doen tot het huidige niveau van onderhoud. Voorts ziet de gemeente Utrecht parkmanagement vooral als een kans om met diverse middelen te zorgen dat het bedrijventerrein een duurzaam karakter krijgt. De gemeente ziet ook mogelijkheden vanuit milieuoogpunt (mobiliteitsmanagement, afval- en energiemanagement). Een eerste inventarisatie leert voorts dat zowel de gemeente als de ILW niet negatief staan tegenover aspecten als gezamenlijke inkoop van diensten en services en beveiliging, georganiseerd vanuit een parkmanagementorganisatie. Al werkenderweg zal tot een totaalaanpak voor het parkmanagement moeten worden gekomen. In overleg met de bedrijven zal moeten worden bekeken hoe parkmanagement op Lage Weide en Cartesiusweg verdere invulling moet krijgen. De eerste stappen hiertoe

blad 70 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

zijn reeds gezet. In de komende periode zal in ieder geval uitvoerig moeten worden ingegaan op: • De taken die in gezamenlijkheid gaan worden uitgevoerd. Doel is om de gemeente Utrecht, de industrievereniging Lage Weide en de bedrijfskring Cartesiusweg op één lijn te krijgen voor wat betreft het takenpakket. Het betreft dan het basispakket en een facultatief pakket aan activiteiten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen korte en (middel-)lange termijn. Van eminent belang hierbij is het bepalen van het draagvlak onder bedrijven voor de diverse activiteiten. • De manier waarop de gezamenlijke aanpak van onderdelen kan worden georganiseerd. Er zijn reeds bestaande initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld energie en veiligheid die als voorbeeld kunnen dienen voor de manier waarop samenwerking kan worden vormgegeven. Er wordt tevens bekeken welke organisatievorm het beste kan worden gebruikt voor een organisatie. Bij het uitwerken van de bovenstaande punten is het in ieder geval van belang om te kijken welke eerdere ervaringen van bedrijventerrein Rijnsweerd kunnen worden doorvertaald naar Lage Weide. Er wordt daarbij nadrukkelijk rekening gehouden met het gegeven dat Lage Weide een zeer uiteenlopend scala aan bedrijvigheid huisvest, terwijl bedrijventerrein Rijnsweerd meer gelijksoortige bedrijvigheid kent. De ambities, doelen en wensen van de verschillende soorten bedrijven op Lage Weide liggen daarmee verder uit elkaar. Er moet een budget gereserveerd worden om in overleg te komen tot een combinatie van de bestaande initiatieven tot één samenhangend breed gedragen concept voor parkmanagement. Kosten De kosten voor deze activiteiten worden geraamd op €25.000,00. Fasering Start najaar 2005

6.2.8

Uitwerken groenplan Lage Weide/Cartesiusweg
Aanleiding Op het bedrijventerrein zijn reeds diverse structurerende groenelementen aanwezig (langs de Zuilense Ring, langs de plas). Toch is nog geen sprake van een eenduidige inrichting van het groen. Op bepaalde delen van het terrein is een versterking van de groenstructuur gewenst. De gemeente is bezig met een actualisatie van het groenstructuurplan voor de gehele stad. Bedrijventerrein lage Weide wordt hierin ook meegenomen. Dit groenstructuurplan geeft een beeld van de huidige en wenselijke stedelijke groenstructuur. Inhoud In samenspraak met de ondernemers van Lage Weide en Cartesiusweg wordt bepaald op welke delen van het terrein het behoud van de bestaande groenstructuur of een versterking van de groenstructuur gewenst is. Delen van het terrein die reeds een groene inrichting hebben worden waar mogelijk in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin versterkt. Hierbij kan gedacht worden aan de Mesonweg, Atoomweg, Protonweg en Neutronweg,

blad 71 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Sophialaan, Uraniumweg, Radonweg, Kernweg en Nucleonenweg. Een kanttekening hierbij vormt het feit dat de Sophialaan in particulier eigendom is. wat Daarnaast wordt gekeken op welke locaties op het terrein de groenstructuur verder kan worden vormgegeven. Daarbij spelen aspecten als de aanwezigheid van voldoende fysieke ruimte en bijvoorbeeld verkeersveiligheid een rol. Om een evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige groenstructuur op het bedrijventerrein te bewerkstelligen wordt een groenplan opgesteld. Uitgangspunt is het in kaart brengen van het bestaande groen en het groen dat bij de herinrichting van wegen op het terrein wordt aangelegd. Daarna worden in het groenplan voorstellen gedaan ter verbetering van de groenstructuur (in samenhang met het beeldkwaliteitsplan). Fasering 2006. De fasering is gekoppeld aan de fasering van het beeldkwaliteitsplan. Uitvoering van eventuele groenprojecten op Lage Weide en Cartesiusweg in afstemming met de uitvoering van het groenstructuurplan. Kosten • De kosten voor het uitwerken van het groenplan voor Lage Weide en Cartesiusweg bedragen €10.000,00; • De kosten voor het uitvoeren van in het groenplan uitgewerkte maatregelen bedragen €50.000,00 voor de bedrijventerreinen Lage Weide en Cartesiusweg. Het betreft dan groenmaatregelen die niet al in een ander deelproject op Lage Weide zijn opgenomen.

6.2.9

Marketing en communicatie Lage Weide / Cartesiusweg
Aanleiding De Unique Selling Points (USP's) van bedrijventerrein Lage Weide dienen beter te worden gecommuniceerd, zodat de positieve aspecten voor vestiging op het terrein beter bekend worden bij potentiële vestigers. Door de informatievoorziening over de mogelijkheden op het terrein te optimaliseren wordt de kans hiertoe verder vergroot. Inhoud In de komende jaren worden de volgende op marketing en communicatie gerichte activiteiten uitgevoerd: 1. Actualiseren overzicht van het aanbod aan bedrijfspanden en -gronden op de bedrijventerrein Lage Weide en Cartesiusweg. Dit overzicht wordt door de gemeente niet bijgehouden. Beschikbare bedrijfspanden zijn bekend bij makelaars (funda.nl). aan de site van gemeente en ILW dienen de postcodes van Lage Weide en Cartesiusweg toegevoegd te worden om de vindbaarheid te vergroten; 2. Het creëren van een link van de Lage Weide website naar informatie over panden op de website www.funda.nl; 3. Op de website van Lage Weide dient het multimodale karakter verder te worden benadrukt; 4. Het ontwikkelen van brochures waarin het aanbod op bedrijventerrein Lage Weide en Cartesiusweg wordt vermeld; 5. De branding van de terreinen communiceren naar de makelaars op Lage Weide zodat zij dat kunnen opnemen in hun beschrijving van het terrein. In aparte brochures (promotiefolders, nieuwsbrieven) van de verschillende terreinen kan

blad 72 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

vervolgens ingegaan worden op de branding per deelgebied. Ook via projectontwikkelaars kan de branding zo beter naar voren komen. De gemeentelijke site dient te worden aangepast met uitgebreidere informatie en de branding van Lage Weide en Cartesiusweg; 6. Oprichting van een platform samenwerking multimodaal bedrijventerrein Lage Weide (relatie MCA-West; paragraaf 2.2.1); 7. Organiseren van bedrijvencontactdagen voor bedrijventerrein Lage Weide (ILW) Fasering 2005-2008 Kosten De jaarlijkse marketing en promotiekosten voor deze activiteiten worden ingeschat op € 100.000,-. Voor een periode van 4 jaar betekent dit een investering van € 400.000,excl. BTW (19%). De relatief hoge kosten kunnen worden gedrukt door gebruik te maken van lopende activiteiten en daarop aan te sluiten/actualiseren.

6.3
6.3.1

Lage Weide Noord
Aanleg Transferium bij RSS station
Aanleiding Het is de bedoeling dat aan de spoorlijn Amsterdam-Utrecht ter hoogte van Lage Weide een RSS station komt. In september 2005 neemt de NS hierover een definitief besluit. Hierop wordt ingespeeld door rondom de Isotopenweg (tussen Plutonium- en Otto Hahnweg) een transferium aan te leggen. Het transferium is via de NOUW 1 aangesloten op de A2. Inhoud Het transferium Lage Weide zal aan 500 auto's plaats bieden en wordt aangelegd op maaiveldniveau. Gekozen is voor een sobere inrichting, waardoor op termijn het terrein eenvoudig aangepast kan worden (capaciteitsuitbreiding, toevoeging bedrijfsfuncties). Ontwerp en realisatie vindt parallel aan de herstructurering plaats. De verwachting is dat het transferium overdag met name wordt benut door bezoekers van (de binnenstad) van Utrecht. De verwachting is dat het aantal auto's dat ook 's avonds parkeert beperkt is. Er kan worden gedacht aan het reserveren van ruimte voor een opstapplaats voor touringcars met een eigen ontsluiting op het transferium. Tevens wordt nagegaan of de ruimte die kan worden gereserveerd voor touringcars in de avonduren voor het parkeren van vrachtwagens kan worden gebruikt. De mogelijkheid en wenselijkheid hiertoe is momenteel in onderzoek. Deze voorziening zou onderdeel moeten uitmaken van het definitief ontwerp voor het transferium, inclusief de bijbehorende voorzieningen en camerabewaking. Kosten De aanleg van het RSS-station en het transferium wordt gefinancierd uit middelen die inmiddels zijn gereserveerd. Fasering Uitvoering vindt plaats in de jaren 2006-2007

blad 73 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.3.2

Herinrichting Techniekweg
Aanleiding De kwaliteit van de Techniekweg is op een aantal plekken laag. Oranjewoud heeft tijdens de terreindiagnose geconstateerd dat het algemene niveau van de elementenverharding basis min is. Dit betekent dat een volledige opwaardering van de Techniekweg benodigd is. Inhoud De Techniekweg is volgens de door Oranjewoud voorgestelde wegcategorisering een categorie 4 weg. De elementenverharding van de Techniekweg wordt vervangen door asfalt, inclusief het vervangen van kolken en banden. Er wordt aan één zijde een nieuw trottoir aangelegd. Het tweede trottoir heeft een basisniveau en worden behouden. De herinrichting geschiedt voor zover fysiekmogelijk volgens profiel 4 (zie paragraaf 6.1.3). Bij een volledige herinrichting van het profiel dienen ook de lantaarnpalen te worden vervangen. Fasering 2007-2008 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Techniekweg bedragen € 445.000,- excl. BTW (19%).

6.3.3

Herinrichting Computerweg
Aanleiding De kwaliteit van de Computerweg is op een aantal plekken laag. Oranjewoud heeft tijdens de terreindiagnose geconstateerd dat het algemene niveau van de elementenverharding basis min is. Dit betekent dat een volledige opwaardering van de Computerweg benodigd is. Inhoud Aan de Computerweg heeft Oranjewoud een wegcategorie 4 meegegeven. Dit betekent dat herinrichting van de gehele weg conform profiel 4 geschiedt. Het wegvak wordt in asfalt uitgevoerd. Kolken en banden wordt vervangen. De parkeerplaatsen langs de Computerweg hebben een basisniveau van elementenverharding. Er wordt daarom voorgesteld om de bestaande parkeerplaatsen te handhaven in haar de kwaliteit. Er worden 40 extra haakse parkeerplaatsen gerealiseerd. Een deel van de Computerweg is niet in gemeentelijk eigendom Fasering 2007-2008 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Computerweg bedragen € 731.000,- excl. BTW (19%). Er zijn alleen kosten berekend voor het deel van de Computerweg dat de gemeente in eigendom heeft.

blad 74 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.3.4

Herinrichting Westkanaaldijk
Aanleiding Oranjewoud heeft de kwaliteit van de verharding van de Westkanaaldijk als basis bestempeld. Het zuidoostelijk deel van de Westkanaaldijk (ter hoogte van Strukton) is nog van een redelijk kwaliteitsniveau, maar in de richting van de gemeente Maarssen neemt de kwaliteit steeds verder af. Ook de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (langs het Amsterdam-Rijnkanaal) is onder de maat. Inhoud De gehele Westkanaaldijk wordt voorzien van nieuwe asfaltverharding. De bovenlaag wordt afgefreesd, er wordt een nieuwe deklaag aangebracht en er wordt plaatselijk uitgevuld. De inrichting van de Westkanaaldijk geschiedt volgens de wegcategorisering van Oranjewoud volgens profiel 4. Het voetpad wordt over een lengte van 150 meter verlengd, aansluitend op het reeds aanwezige voetpad. Naast de bestaande parkeerplaatsen vindt een uitbreiding met 25 parkeerplaatsen plaats (langsparkeren). Er is geen rekening gehouden met het plaatsen van extra bomen. Fasering 2007-2008 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Westkanaadijk bedragen € 412.000,- excl. BTW (19%).

6.3.5

Herinrichting Rutherfordweg + aanleg parkeerplaatsen Fermiweg
Aanleiding De asfaltverharding van de Rutherfordweg is van een kwaliteitsniveau basis min, zo is tijdens de terreinschouw geconstateerd (zie bijlage 1). De parkeerdruk in het openbaar gebied is redelijk groot. Inhoud De deklaag van de Rutherfordweg wordt afgefreesd en over de gehele lengte wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Er wordt daarbij uitgegaan van uitvulplekken (10%). De parkeerplaatsen langs beide zijden van de Rutherfordweg zijn van een hoog kwaliteitsniveau en zullen behouden worden. De Rutherfordweg wordt volgens profiel 4 heringericht. Langs de Fermiweg, die haaks op de Rutherfordweg staat, worden in de buurt van de Rutherfordweg 70 parkeerplaatsen (haaks parkeren) gerealiseerd. Daarmee wordt de parkeerdruk verlaagd. Fasering 2007-2008 Kosten De kosten voor de uitvoering van deze maatregel bedragen € 212.000,- excl. BTW (19%).

blad 75 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.3.6

Wegnemen missing link Kanaaldijk en Sophialaan
Aanleiding De Kanaaldijk en de Sophialaan zijn eenrichtingswegen die de strook ten noorden van de spoorlijn ontsluiten. Beide wegen zijn niet met elkaar verbonden. Inhoud Om de infrastructuur ten noorden van het spoor te verbeteren wordt voorgesteld de missing link tussen de Kanaaldijk en de Sophialaan op te heffen. Hiervoor dient een stuk asfaltbestrating met een lengte van 470 meter te worden aangelegd. Aan één zijde van de weg wordt een nieuw voetpad aangelegd. Het opheffen van de missing link is ook vanuit het oogpunt van brandveiligheid zeer gewenst. Medewerking van eigenaar van het stuk grond is noodzakelijk. Fasering 2008 Kosten de kosten voor het aanleggen van de missinglink inclusief eenzijdig voetpad bedragen € 371.000,- excl. BTW (19%). De kosten voor eventuele grondverwerving worden niet meegenomen in deze raming, omdat het overige deel van de wegen in privaat eigendom is. Het is daarom niet duidelijk of de gemeente eigenaar wordt van de gronden. In de uitvoeringsfase moet hieraan nader aandacht worden besteed.

6.3.7

Wegnemen missing link tussen Computerweg en Techniekweg
Aanleiding Zowel de Computerweg als de techniekweg zijn doodlopende wegen. Hierdoor ontstaan ongewenste verkeerssituaties, met name met kerende vrachtauto's. Inhoud Onderzocht moet worden welke mogelijkheid er is om de beide wegen aan de noordoostelijke zijde met elkaar te verbinden (zowel in fysiek opzicht als ook in het kader van grondeigendom). De doorgetrokken weg krijgt hetzelfde profiel als de Computerweg en de Techniekweg (profiel 4) en wordt in asfalt uitgevoerd. Voor het wegnemen van de missing link de bestaande weg op privé-terrein moeten worden weggehaald en wordt de weg verbreed van 6 naar 7 meter. Overleg met de eigenaren van de grond is hiervoor noodzakelijk. De mogelijkheden voor eventuele grondverwerving moeten worden bezien. Er wordt eveneens een duiker aangelegd om de waterverbinding in stand te houden. Fasering 2007-2008 Kosten De kosten voor het wegnemen van de missinglink tussen beide wegen bedragen € 102.000,- excl. BTW (19%). De kosten voor grondverwerving worden niet meegenomen in de raming.

blad 76 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.3.8

Doortrekken fiets/voetgangersverbinding onder RSS
Aanleiding en inhoud Deze maatregel wordt actueel als het RSS station daadwerkelijk wordt aangelegd. Onder het RSS station is al een verbinding gepland om de sporen te kunnen bereiken. Met deze maatregel wordt het gebied achter het station ontsloten voor langzaam verkeer. Dit past in de ambitie van de gemeente tot realisatie van de hoogstedelijke werkfunctie in het gebied. Op termijn zou een vervolg van deze maatregel denkbaar zijn in de vorm van een pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiermee wordt een missing link in het Utrechtse fietsnetwerk op een goedkope manier weggenomen. Fasering In nader overleg met grondeigenaar Kosten P.M.

6.4
6.4.1

Lage Weide West
Investeringen infrastructuur westzijde Lage Weide: aanleg NOUW 1 en 2
Aanleiding De slechte ontsluiting van bedrijventerrein Lage Weide. Inhoud De komende jaren staat de realisatie van de NOUW 1 en 2 op het programma. De NOUW 1 zorgt voor een verbetering van de bereikbaarheid van Lage Weide. De NOUW 2 heeft met name betekenis voor verkeer wat de stad in en uit wil en is voor Lage Weide/Cartesiusweg minder van belang. Uitvoering vindt separaat aan de herstructurering plaats. Kosten De kosten voor de aanleg van de infrastructuur aan de westzijde van Lage Weide (NOUW 1 en NOUW 2) worden gefinancierd uit middelen die door de gemeente zijn gereserveerd. Fasering 2005-2008

6.4.2

Aanbrengen uniforme structuur Atoomweg
Aanleiding De Atoomweg is en blijft de centrale as van Lage Weide. Geconstateerd is dat de kwaliteiten van en langs de weg op diverse plekken voor een verbetering in aanmerking komen. De aanleg van de NOUW 1 en 2 zal er niet toe leiden dat de belangrijke functie van de Atoomweg vervalt. Daarom is gekozen voor een totale opwaardering van de Atoomweg als ruggengraat van Lage Weide. Ondanks het feit dat de wegbreedte op beide delen verschilt en zal blijven verschillen is wel gekozen voor een uniform en eenduidig profiel

blad 77 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud Het noordelijk gedeelte blijft in rijbanen van 2 x2. Dit is het belangrijkste verschil met het zuidelijk deel, waar 2 enkele rijstroken liggen. Langs de gehele Atoomweg zal een uniforme middenberm met verlichting, banden en margestrook worden gerealiseerd. Op het zuidelijk deel van de Atoomweg wordt rekening gehouden met ruimte voor linksafslaand verkeer. Via een berm met aan beide zijden een bomenstrook is het fietspad aan beide zijden gescheiden. Voor het zuidelijke deel is nog een ruimte voor een trottoir gereserveerd. Verwacht mag worden dat het uiterlijk van de Atoomweg door de bomenstrook aan weerszijden in combinatie met de inrichting een krachtige impuls oplevert voor Lage Weide. Er wordt uitgegaan van het plaatsen van één boom op elke 30 meter langs de Atoomweg. Dit betekent dat wordt uitgegaan van het plaatsen van in totaal 200 bomen. Tegelijkertijd betekent dit dat de beeldkwaliteit van de privé-kavels hiermee in overeenstemming moet worden gebracht . Dit kan gedeeltelijk met behulp van een beeldkwaliteitsplan. Hiermee kan echter alleen sturing worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen.

blad 78 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Voor verbetering van bestaande situaties dient in contact getreden te worden met de bedrijven. Een aantal panden langs de Atoomweg (met name zuid) staat leeg (zie kaart 4). Een private bijdrage aan de beeldkwaliteit door middel van herontwikkeling is dringend gewenst. Dit sluit bij een aantal actuele ontwikkelingen (nieuwbouwplannen Hema, NOUW 1 en opwaardering plas). Fasering De aanpak van de Atoomweg vindt plaats na 2008. Over het exacte tijdstip van uitvoering wordt nog nader overleg gepleegd in verband met de aanpak van de NOUW 1 en 2. Als de uitvoering van deze projecten samenvalt met de aanpak van de Atoomweg, dan wordt de bereikbaarheid gedurende langere tijd zeer slecht. De aanleg van een bomenstrook aan weerszijden van de Atoomweg geschiedt gelijktijdig met de herprofilering. Kosten • De kosten voor de volledige herprofilering van de Atoomweg bedragen € 4.399.000,- excl. BTW (19%). • De kosten voor de aanleg van een bomenstrook aan weerszijden van de Atoomweg bedragen € 150.000,- excl. BTW (19%).

6.4.3

Investeren in toekomstige entree Lage Weide bij NOUW 1
Aanleiding Met de ontwikkeling van de NOUW 1 krijgt Lage Weide een geheel vernieuwde centrale entree vanaf de A2. Derhalve ontstaat een herkenbare en duidelijke entree van Lage Weide. Deze maatregel dient in combinatie te worden bezien met maatregel 6.4.1. Inhoud Uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de NOUW 1 vindt momenteel plaats. In relatie tot de NOUW 1 zijn tevens ook kleine aanpassingen aan het gebied rondom de plas meegenomen in het ontwerp. Deze richten zich op het toegankelijker maken van de plas voor voetgangers en het aanleggen van wandelpaden. In aanvulling daarop wordt gekeken naar mogelijkheden banken, fontein en kleine lunchgelegenheid te realiseren. Parallel hieraan wordt een opwaardering en betere benutting van het centrale gebied nagestreefd. De NOUW 1 loopt hier ten zuiden van de groene plas met ecologische functie. Voor dit gebied wordt een herinrichting voorgestaan waarbij behoud van de belangrijke (ecologische) functie van de plas voorop staat. De plas is op dit moment geheel aan het oog onttrokken door de hoge begroeiing, maar heeft wel potenties als verblijfsgebied voor het terrein. Door een herinrichting kan het gebied multifunctioneel gebruikt worden door: • Het beleefbaar maken vanuit het werkgebied met een open en groene uitstraling voor het dicht bebouwde terrein • Het bruikbaar maken als rustpunt en het bieden van een lunchgelegenheid voor werknemers op het terrein • Streven naar voorkanten en meer representativiteit, waar nu achterkanten zijn • In plaats van een relatief weggestopt gebied wordt het zichtbaar maken van de bijzondere groene kwaliteiten voor dit deel voorgestaan. Deze verblijfs- en ervaringsfunctie kan worden aangevuld met een café/kantine, e.d., waarbij mogelijk een fontein geplaatst kan worden (absorbeert industrieel geluid en geeft rust).

blad 79 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Er wordt een ontwerp gemaakt voor het groengebied rondom de plas. Het ontwerp wordt dusdanig ingericht dat een verblijfsgebied van hoge kwaliteit ontstaat waar gebruikers van het bedrijventerrein kunnen recreëren. Voor het gebied tussen Hyperonenweg en NOUW 1 bestaat er op de langere termijn een mogelijkheid dit gebied van een bijzondere kwaliteitsimpuls te voorzien. Het is mogelijk dat hier op lange termijn hoogwaardige beeldbepalende bedrijfspanden worden gesitueerd. In verband met de ontsluiting van dit gebied en de noodzaak tot groencompensatie is een ontwikkeling hier op korte termijn niet haalbaar. Het gebied kan pas worden ontsloten en ontwikkeld als de toekomstige ontsluitingsweg NOUW 3 wordt gerealiseerd en de NOUW 2 als gevolg daarvan een andere functie krijgt. Nader onderzoek naar ecologie, milieu en verkeer is op termijn dus noodzakelijk.De entreefunctie leent zich voor markante, beeldbepalende bebouwing. In de hiernaast weergegeven schets is een aantal bedrijfspanden ingetekend. Gebouwen op deze locatie kunnen een belangrijke beeldvanger worden, mits zij voldoen aan een aantal eisen (beeldkwaliteit, architectuur). Binnen de gemaakte afspraken over het kantorenaanbod is voor Lage Weide geen metrage vastgelegd, zodat zeker tot 2020 voor Lage Weide hier geen mogelijkheden zijn. Momenteel wordt in het kader van het ISB project 'aanhechting bestaande stad Leidsche Rijn' gekeken naar een strategie voor de gehele route tussen Leidsche Rijn en de stad voor zowel de korte als lange termijn. Het accent ligt hierbij sterk op groene recreatieve verbindingen (bijv. fietsroutes). De gebieden langs de NOUW 1 vormen daarbij een belangrijk aandachtspunt. Fasering • Het ontwerp voor het groengebied rond de plas wordt in 2006 gemaakt. • De uitvoering van de herinrichting van het groengebied rond de plas en groenstrook langs de entree vindt plaats in 2006 en 2007, zo veel mogelijk gelijktijdig met de uitvoering van de NOUW 1. • De realisatie van bedrijfsbebouwing zal pas op lange termijn aan de orde komen. Kosten • Voor het opstellen van een ontwerp voor het groengebied om de plas is een bedrag van € 10.000,- benodigd. • Herinrichtingskosten: P.M. Bij het bepalen van de financieringsmogelijkheden dient dit project tevens in relatie met de aanleg van de NOUW 1 (zie 6.4.1) te worden bezien.

Visualisatie mogelijke bedrijfsgebouwen (lange termijn optie)

6.4.4

Herinrichting Zonnebaan
Aanleiding De kwaliteit van de elementenverharding van de Zonnebaan is door Oranjewoud als laag bestempeld (zie bijlage 1). Hetzelfde geldt ook voor de kwaliteit van de parkeerplaatsen.

blad 80 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud De Zonnebaan is volgens de door Oranjewoud voorgestelde wegcategorisering een categorie 4 weg. Er wordt ervoor gekozen de huidige elementenverharding over de gehele lengte van de weg te vervangen voor asfalt. De herinrichting geschiedt voor zover fysiek mogelijk volgens profiel 4, waarbij aan weerszijden van de weg ruimte blijft voor parkeerplaatsen. Extra parkeerplaatsen kunnen niet worden aangelegd. Ongeveer 50% van de parkeervakken bevindt zich in een goede staat en wordt niet vervangen. De bestaande trottoirs hebben een basisniveau en worden behouden. Bij een volledige herinrichting van het profiel dienen ook de lantaarnpalen te worden vervangen. Fasering 2006-2007 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Zonnebaan bedragen € 899.000,- excl. BTW.

6.4.5

Herinrichting Positronweg en Nautilusweg
Aanleiding Ook de kwaliteit van de elementenverharding van de Positronweg en de Nautilusweg laten duidelijk te wensen over en is door Oranjewoud als laag beoordeeld. Inhoud Aan zowel de Positronweg als de Nautilusweg heeft Oranjewoud een wegcategorie 4 meegegeven. Dit betekent dat herinrichting voor zover fysiek mogelijk conform profiel 4 geschiedt over de gehele lengte van de weg. De weg wordt in asfalt uitgevoerd, waarbij rekening is gehouden met het vervangen van kolken en banden. Vanwege de aanwezige parkeerdruk is ervoor gekozen om, waar dat fysiek mogelijk is, een deel van de langs parkeerplaatsen om te zetten in haakse parkeerplaatsen. Inclusief een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen met een aantal haakse parkeerplaatsen wordt zo ruimte gecreëerd voor in totaal 45 extra parkeerplaatsen. Voor het overige blijft het bestaande profiel gehandhaafd. Fasering 2006-2007 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Positronweg en Nautilusweg bedragen € 420.000,excl. BTW.

6.4.6

Opwaarderen groene 'Brink'
Aanleiding Het groene gebied waaromheen de Savannahweg en de Positronweg zijn gelegen (groene Brink) wordt op dit moment alles behalve optimaal benut. In het gebied zijn grote parkeerproblemen aanwezig, maar de groene Brink kan daarvoor niet worden benut. De groene Brink wordt echter ook niet als verblijfsgebied benut. Inhoud Door de groene brink in te richten met in totaal 350 meter aan wandelpaden, met gras en bosschages en met 5 bankjes en 1 afvalbak kunnen de potenties van het gebied beter

blad 81 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

worden benut. Het personeel van de in de omgeving gevestigde bedrijven (ook veel kantoren) kan gebruik maken de groene Brink als verblijfsgebied. Er hoeft geen hoogstand ontwerp te worden ontwikkeld voor het opwaarderen van de groene Brink, enkele relatief eenvoudige maatregelen, zoals eerder benoemd, kunnen de aantrekkelijkheid van de groene brink als verblijfsgebied voor personeel van omliggende bedrijven al fors verhogen. Fasering 2006-2007; afstemming op uitvoering groenstructuurplan. Kosten De kosten voor het opwaarderen van de groene Brink bedragen € 42.000,- excl. BTW (19%).

6.4.7

Aanpak parkeerproblematiek Savannahweg en Positronweg
Aanleiding De parkeerdruk om de groene Brink is enorm. Zowel op de Savannahweg als de Positronweg is een behoorlijk tekort aan parkeerplaatsen, waardoor her en der op de openbare weg wordt geparkeerd en gevaarlijke situaties ontstaan. Inhoud Er zal eerst een parkeeronderzoek moeten worden uitgevoerd, waarmee de parkeerdruk in het gebied beter inzichtelijk wordt gemaakt. Een oplossing voor de parkeerproblematiek is het reserveren van een strook tussen de A2 en de bedrijfsbebouwing, eventueel in combinatie met een ontsluiting. Uit een gesprek met de ILW is gebleken dat er voldoende bedrijven bereid zijn om deze plekken te huren. Het past binnen het GVVP-beleid om openbare parkeergelegenheid te creëren in kerngebieden met parkeerproblemen. Per te realiseren parkeerplaats wordt 12,5 m2 ruimte verbruikt (haaksparkeren), omdat ook rekening moet worden gehouden met de infrastructurele afwikkeling die moet worden gerealiseerd. Met enkele bedrijven met forse parkeerproblemen kan de afspraak worden gemaakt dat het personeel van de parkeerplaats gebruik maakt. Ook kan aan de mogelijkheid tot het verhuren van parkeerplekken gedacht worden. Fasering 2006-2007 Kosten Kosten parkeeronderzoek: € 5.000,Kosten per aan te leggen parkeerplaats: € 1.000,Bij aanleg van 100 parkeerplaatsen: € 100.000

6.4.8

Onderzoek ontsluiting Zonnebaan/Savannahweg
Aanleiding Het gebied Zonnebaan/Savannahweg wordt feitelijk via één weg ontsloten op de Atoomweg, terwijl relatief veel bedrijven gebruik moeten maken van deze ontsluiting.

blad 82 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud Er dient een verkeerskundig onderzoek te worden uitgevoerd naar de wenselijkheid om het gebied Zonnebaan-Savannahweg van een extra ontsluiting te voorzien. Dit kan mede worden bepaald aan de hand van verkeerstellingen. Een stroomanalyse voor de Atoomweg dient eveneens onderdeel uit te maken van het onderzoek. Fasering 2006 Kosten De kosten voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek bedragen € 15.000,-

6.4.9

Aanpak verkeersveiligheid kruising Atoomweg-Savannahweg
Aanleiding In de spits is het lastig om vanuit de Savannahweg op de Atoomweg te komen. Vanaf de Zuilense Ring rijdt het verkeer (met hoge snelheid) over de Atoomweg bedrijventerrein lage Weide op. Vanuit noordelijke richting is de strook voor rechtsaf verkeer een visueel obstakel voor verkeer dat vanuit de Savannahweg de Atoomweg op wil rijden. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties. In het gehele plangebied Lage Weide-Cartesiusweg is één zogenaamde black spot aanwezig; wel gebeuren er in de buurt van deze kruising wel de nodige ongevallen, wat ingrijpen rechtvaardigt. Inhoud Het probleem dat zich voordoet kan worden verholpen door de rechtsafstrook vanaf de Atoomweg naar de Savannahweg te verwijderen. Het zicht voor verkeer dat vanuit de Savannahweg De Atoomweg op wil rijden wordt daarmee vergroot. In de berekening is er van uit gegaan dat de bestaande wegmarkering kan blijven gehandhaafd. De verwachting is bovendien dat de verkeersdruk door de aanleg van de NOUW 1 en NOUW 2 fors afneemt ter hoogte van dit kruispunt. Na aanleg van de NOUW 1 en NOUW 2 zal worden bekeken of de afnemende verkeersdruk ertoe leidt dat de kruising veiliger wordt. Als de kruising veiliger wordt als gevolg hiervan, dan hoeven er geen aanpassingen plaats te vinden. Als de kruising onveilig blijft, maar de verkeersdruk vanaf de Zuilense Ring afneemt, dan is het verwijderen van de rechtsafstrook haalbaar, juist vanwege de afnemende verkeersdruk. Dit zal dan niet leiden tot extra verkeersopstoppingen in de spits. Fasering 2008-2009 (indien nodig) Kosten De kosten voor het aanpakken van de verkeersveiligheid op de kruising Atoomweg Savannahweg bedragen € 23.000,- excl. BTW (19%).

6.4.10

Realiseren voetgangersoversteekplaats en voetpad nabij hotel Carlton
Aanleiding Aan de westzijde van het bedrijventerrein is hotel Carlton gelegen. Het hotel wordt regelmatig gebruikt door (buitenlandse) gasten die op bezoek gaan bij op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven. Met name als de te bezoeken bedrijven op het westelijk deel van het terrein zijn gevestigd, ligt het voor de hand dat de gasten van het

blad 83 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

hotel 's ochtends te voet naar het betreffende bedrijf vertrekken. Er is echter geen voetpad aanwezig vanaf hotel Carlton naar het noordelijk deel van de Atoomweg. De gasten gaan daarom vaak met de taxi of moeten door groenstroken heen het noordelijk deel van de Atoomweg bereiken. Inhoud Er wordt een voetpad aangelegd vanaf hotel Carlton naar het noordelijk deel van de Atoomweg. Het voetpad heeft in totaal een lengte van ongeveer 30 meter en kruist 2 wegen. Ter plaatse van de kruising met de wegen dienen voetgangersoversteekplaatsen te worden gerealiseerd. Daarvoor worden verlaagde stoepranden aangelegd en wordt belijning op de weg aangegeven. Dit project kent een lage prioriteit. Fasering 2006 Kosten De kosten voor het aanleggen van deze verbinding bedragen € 13.000,- excl. BTW (19%).

6.5
6.5.1

Lage Weide Midden
Upgrading havens
Aanleiding Samen met het spoor zorgen de havens voor het bijzondere en multimodale karakter van Lage Weide. Op- en overslag zijn de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Voor de toekomst wordt hierin ook een verdere groei voorzien. Behoud en versterking van de havenfunctie op Lage Weide staat bij de gehele herstructurering voorop. Inhoud en fasering De havens Lage Weide zijn begin jaren ’60 aangelegd. Omdat de huidige generatie schepen een grotere diepgang, grotere afmetingen en grotere motorvermogens hebben doet zich een aantal knelpunten voor: • Veiligheid bij in en uitvaren: de huidige generatie binnenvaartschepen kan de havens van Lage Weide via de monding van het Uraniumkanaal niet langer meer veilig in- en uitvaren. Er vinden achterwaartse bewegingen plaats waarbij men min of meer dwars op de vaarrichting en het kanaal komt te liggen. De havenmond moet hoognodig verruimd worden om hier verbetering in te brengen. • Toegankelijkheid havens: het Amsterdam Rijnkanaal is door Rijkswaterstaat vrijgegeven voor scheepvaart met een maximale diepgang van 4,0 m. Deze schepen kunnen geen gebruik maken van de havens. Op cruciale locaties zoals de invaart vanaf het Amsterdam Rijnkanaal is de waterdiepte onvoldoende. Ook langs de kades en steigers die geschikt zijn gemaakt voor het aanmeren van schepen is de waterdiepte vaak onvoldoende. Periodiek ontstaan problemen met de toegankelijkheid en regelmatig komen meldingen van vastgelopen schepen binnen. • Kadeconstructies: de kadeconstructies bestaan veelal hoofdzakelijk uit betonnen beschoeiingen. Voor deze tijd zijn ze in feite te kort en te zwak. Voor schepen met een grotere diepgang zouden ze meer grond moeten kunnen keren. Op een drietal locaties is reeds sprake van een bezweken constructie, als gevolg van plaatselijke verdieping direct voor de kades door aanwending van het grotere motorvermogen van de hedendaagse schepen.

blad 84 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Om het transport over water en de laad- en losmogelijkheden ook in de toekomst optimaal te kunnen faciliteren is een verbetering van een aantal functies nodig. Het college van B&W zal initiatieven stimuleren en ondersteunen die de multimodaliteit van Lage Weide bevorderen. Voor wat betreft de openbare ruimte heeft de DSB de komende jaren ook een projecten gepland of recent (2004) uitgevoerd. Tevens is er een overzicht gemaakt van maatregelen die noodzakelijk zijn om de havens beter te laten functioneren.
Tabel 3.1 Maatregelenpakket opwaardering havens (DSB, 2004) Uraniumkanaal Vergroten toegang OZ 2006 Vernieuwen beschoeiing OZ tussen havenkop en Pouw 2006 Idem tussen Meson- en Protonhaven 2007 Idem tussen Proton- en Kernhaven 2007 Idem tussen Bentum en AVRI 2007 Verdiepen OZ tussen Kernhaven en Protonhaven Idem ZWZ tussen Mesonhaven en Protonhaven Idem WZ tussen Protonhaven en Kernhaven

Havens Aanleg wachtplaatsen Industriehaven Verdiepen Industriehaven Vernieuwen openbare loshaven Kernhaven Vernieuwe beschoeiing Kernhaven NZ Aanleg wachtplaatsen ZZ Kernhaven Vernieuwen kademuur energiehaven NZ Verdiepen Kernhaven

2005 2005 2006 2006 2007 ? ?

Uit een notitie van februari 2005 blijkt dat de volgende maatregelen ter verbetering van het functioneren van de havens prioriteit hebben: • Vergroten toegang Uraniumkanaal door aftoppen van de punt op de landtong; • Verzwaren van de beschoeiing tussen de havenkop en de locatie Pouw; • Versterken van de beschoeiing langs het Uraniumkanaal. • Het aanleggen van een wachtplaats aan de zuidzijde van de Kernhaven, waardoor het gebruik van de loswal niet meer wordt belemmerd; • Het verstevigen van de kade van de openbare loswal van de Kernhaven ten behoeve van zwaardere vrachten; • Het verzwaren van de beschoeiing aan de Noordzijde van de Kernhaven; Fasering Uitvoering van de genoemde projecten met prioriteit zal in 2005, 2006 en 2007 geschieden. Het overige deel van de projecten is in het GVVP als project voor de periode 2010-2020 geformuleerd. Kosten
Maatregel Vergroten toegang Uraniumkanaal door afsluiten van de punt op de landtong Verzwaren van de beschoeiing tussen de havenkop en de locatie Pouw Versterken van de beschoeiing langs het Uraniumkanaal Het aanleggen van een wachtplaats aan de zuidzijde van de Kernhaven Het verstevigen van de kade van de openbare loswal van de Kernhaven Het verzwaren van de beschoeiing aan de Noordzijde van de Kernhaven TOTAAL Kosten € 800.000,00 € 500.000,00 € 1.450.000,00 € 950.000,00 € 1.200.000,00 € 230.000,00 € 5.130.000,00

6.5.2

Uitvoeren multimodale projecten
Aanleiding Buck Consultants International (BCI) heeft in 2002 onderzoek uitgevoerd naar de multimodale mogelijkheden voor bedrijventerrein Lage Weide, wat heeft geresulteerd in een strategie en businessplan voor het uitbouwen van de multimodaliteit van het bedrijventerrein. In het onderzoek is een aantal concrete bedrijfsprojecten geformuleerd.

blad 85 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud In het strategie en businessplan is een zevental bedrijfsprojecten geformuleerd (BCI, 2004). Voor een nadere omschrijving van deze projecten wordt verwezen naar het rapport van BCI uit 2004 (en naar paragraaf 2.2.1 van dit rapport). 1. Uitbreiding containeroverslag (BP 1) Dit project bestaat uit de realisatie van een tweede kraan voor de containeroverslag op Lage Weide. Doel hiervan is het versterken van de marktpositie in de containeroverslag door de capaciteit te vergroten en het goederenvervoer in de regio te optimaliseren. Het project bestaat uit drie fasen (haalbaarheidsstudie, locatie-onderzoek en investeringsplan). De totale investeringskosten bedragen naar schatting € 5 miljoen. Het project dient tussen 2007 en 2010 gerealiseerd te worden. 2. Bouwlogistiek (BP 2) Dit project bestaat uit de realisatie van een centraal verzamelpunt bouwmaterialen voor grootschalige bouwprojecten in de gemeente Utrecht. Doel hiervan is het bundelen van goederenstromen op een aantal transportbewegingen en kilometers over de weg te minimaliseren en regionale goederenstromen te optimaliseren. Het project bestaat uit drie fasen (haalbaarheidsstudie, locatie-onderzoek en investeringsplan). Gestreefd wordt het verzamelpunt voor 2007 te realiseren. 3. Distrivaart (BP3) Distrivaart is als vervoersconcept vooral gericht op het vervoer van omvangrijke palletstromen tussen productielocatie en de distributiecentra van de levensmiddelendetailhandel. Belangrijke marktsegmenten zijn bier, frisdrank en hygiënepapier. De goederen worden door de leveranciers rechtstreeks of via overslagcentra middels binnenvaartschepen vervoerd naar de distributiecentra van supermarkten. Doel van het project is het verminderen van de druk op de wegen en besparen van tijd en geld voor klanten. Het project bestaat uit 5 stappen (contact NDL/Rivierhopper, marktonderzoek, locatieonderzoek, afspraken kadegebruik en implementatie). Het project staat in de planning voor 2007. 4. RTU (BP 4) Dit project bestaat uit het uitbouwen van railactiviteiten van Van Heezik tot een Rail Terminal Utrecht. Doelen hiervan zijn: - versterken positie Lage Weide als overslagcentrum voor goederenvervoer - verbreden basis voor spoorbediening op Lage Weide - optimalisering goederenvervoer (modal shift) Het is de bedoeling dat het project voor 2007 wordt gerealiseerd. 5. Railoverslag houtafval en huishoudelijk afval (BP 5) Dit project beoogt de realisatie van een railoverslagcentrum voor houtafval en huishoudelijk afval. Doelen hiervan zijn: - versterken positie Lage Weide als overslagcentrum voor spoorvervoer en centrum voor recycling - verbreden basis voor spoorbediening op Lage Weide Realisatie staat in de planning tussen 2007 en 2010. 6. Centrum voor nationale distributie (BP 6) Dit project bestaat uit het concentreren van distributiecentra (logistieke dienstverleners of distributievestigingen van productie- of handelsbedrijven) op Lage Weide die vanaf deze locatie hun nationale distributie verzorgen. Doelen hiervan zijn: - verbreden basis en stimuleren van samenwerking en bundeling door concentratie om efficiënter goederenvervoer te realiseren. - versterken vestigingsklimaat van Lage Weide in de regio om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken

blad 86 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

- aantrekken nieuwe activiteiten en vervanging van verdwenen activiteiten om de werkgelegenheid ten minste te behouden en mogelijk uit te breiden Het is de bedoeling dat voor 2007 de profilering hierop gericht is. Tussen 2007 en 2010 is de planperiode voor nieuwe distributiecentra. 7. Logistiek centrum regio Utrecht Dit project bestaat uit het faciliteren van logistieke activiteiten voor regionale en stedelijke distributie in Utrecht en andere centra in de regio voor zowel bestaande bedrijven als nieuwe bedrijven. Doelen hiervan zijn: - Stimuleren van samenwerking en bundeling in de regio Utrecht door concentratie van logistieke activiteiten op Lage Weide - Verbreding marktbasis voor logistieke bedrijven op Lage Weide - Optimaliseren regionale goederenstromen Het is de bedoeling dat voor 2007 de profilering hierop gericht is. Tussen 2007 en 2010 is de planperiode voor nieuwe logistieke centra. Van de 7 genoemde projecten worden voor project 1, 4 en 5 initiatieven ontplooit. De uitbreiding van de containeroverslag (BP 1) wordt voorlopig niet gerealiseerd door middel van het plaatsen van een tweede kraan. Daarvoor zijn de kosten te hoog. Wel gaat MCAWest de marktkansen inventariseren en partijen bij elkaar brengen met als doel het binnenhalen van nieuwe klanten voor de CTU. Dezelfde rol vervult MCA-west ook voor RTU (BP 4). In samenwerking met MCA-West wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de overslag van houtafval en huishoudelijk afval naar rail. De overige projecten moeten nog van de grond komen. Het college van B&W zal blijvend initiatieven stimuleren en ondersteunen die de multimodaliteit van Lage Weide bevorderen. Daarnaast worden stamspoor, wegen en waterwegen in stand gehouden en geschikt gehouden voor mulitmodaal vervoer Fasering 2005-2007 Kosten P.M.

6.5.3

Asfalteren openbaar gedeelte Sophialaan
Aanleiding Het niveau van het openbaar gedeelte van de Sophialaan bestaat uit elementenverharding en is door Oranjewoud beoordeeld met een basiskwaliteit. Inhoud Het openbaar gedeelte van de Sophialaan wordt over de gehele lengte voorzien van asfalt zonder de aanleg van banden of kolken. Met de eigenaar van het private gedeelte van de Sophialaan wordt in contact getreden om te bekijken of het private deel van de Sophialaan kan worden meegenomen in de uitvoering. De elementenverharding op privaat grondgebied is ook van een basiskwaliteit. Fasering 2008

blad 87 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Kosten De kosten voor het asfalteren van het openbaar gedeelte van de Sophialaan bedragen € 120.000,- excl. BTW (19%).

6.5.4

Aansluiting Uraniumweg-NOUW 1
Aanleiding Door de aanleg van NOUW 1 is de noordelijke aansluiting van de Uraniumweg op de Atoomweg over het spoor op termijn niet meer gewenst. Het is echter wel gewenst dat de Uraniumweg een doorgaande weg in plaats van een doodlopende weg wordt. Inhoud Door de missing link tussen de Uraniumweg en de toekomstige NOUW 1 (nu nog Plutoniumweg) weg te nemen blijft de Uraniumweg ook in de toekomst een doorgaande weg. Dit betekent dat het huidige (onlangs verbeterde) profiel van de de Uraniumweg over een lengte van 150 meter moet worden doorgetrokken. Nabij de aansluiting van de Uraniumweg op de toekomstige NOUW 1 moet een fietspad in een S-bocht over een lengte van 100 meter worden verlegd. Er zijn geen riool of kolken benodigd. Wel moeten molgoten of banden worden aangelegd. Uitgangspunt is dat het water in de berm kan worden afgevoerd. In de berekening is geen rekening gehouden met het plaatsen van bebording. Het is de bedoeling dat alleen vanaf de NOUW 1 de Uraniumweg kan worden ingereden. Fasering Parallel aan de uitvoering van de NOUW 1 Kosten De kosten worden begroot op € 268.000,- excl. BTW (19%) en vallen onder de realisatie van de NOUW 1.

6.5.5

Aanleg collectieve vrachtwagenparkeerplaats
Aanleiding Op het terrein is behoefte aan een plaats waarop vrachtwagens kunnen worden geparkeerd, die momenteel veelal gebruiken maken van de openbare weg als vrachtwagenparkeerplaats. Inhoud Langs de Atoomweg (tegenover de Kernkade) bevindt zich nu al een centrale parkeervoorziening. Een deel van deze centrale parkeervoorziening kan worden benut als vrachtwagenparkeerplaats. Op deze plek dienen extra voorzieningen te worden getroffen ten behoeve van parkeren in de avond- en nachtelijk uren. Fasering 2006 Kosten P.M.

blad 88 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

6.5.6

Intensivering deel Nuon terreinen
Aanleiding Het terrein van de Nuon centrale aan de Atoomweg wordt evenals het terrein van de Nuon aan de Keulsekade (Cartesiusweggebied) ruimtelijk gezien extensief benut. Het betreft hier een aanzienlijk aantal hectares. In het kader van dit project zal samen met de huidige eigenaar worden overlegd of en welke mogelijkheden er zijn de kavels intensiever te benutten. Inhoud De Nuon wil samen met de gemeente op zoek gaan naar de mogelijkheden om functies tijdelijk op haar terrein te herbergen. Het gaat hier om functies die het belang van de energievoorziening nu en in de toekomst niet schaden. Milieuzonering, veiligheid en planologische ruimte dienen ook straks voor de energievoorziening aangewend te kunnen worden. Tegelijkertijd ligt er ruimte die zeer extensief gebruikt wordt. Dit project bestaat dan ook uit het opstellen van de kaders voor medegebruik en het zoeken naar mogelijke invullingen. De gemeente gaat met de betrokken partijen in overleg over potentiële vestigers. Gedacht kan bijvoorbeeld ook worden aan een bedrijf dat tijdelijk (in afwachting tot bedrijfspand of - terrein gerealiseerd is) ruimte zoekt of tijdelijk behoefte heeft aan overslag. Fasering 2006 Kosten In principe voor de gemeente niet van toepassing (geen overheidsinvestering).

6.5.7

Benutting restwarmte energiecentrales
Aanleiding Nuon heeft op Lage Weide en Cartesiusweg energiecentrales waarbij restwarmte vrijkomt. Deze restwarmte zou elders herbenut kunnen worden. Inhoud De vrijkomende restwarmte kan theoretisch over een meerdere kilometers (15) getransporteerd worden en nog steeds bruikbaar zijn. In de buurt van de huidige centrales kunnen echter ook functies en bedrijven zitten die baat kunnen hebben bij restwarmte. Bij de herinrichting van een aantal wegen op het terrein (Atoomweg) bestaat eveneens de mogelijkheid gelijktijdig een infrastructuur neer te leggen voor het transport van warmte. Van belang is dat eerst een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd, waarin wordt nagegaan op welke wijze restwarmte in de omgeving van Lage Weide kan worden benut in projecten die daar gaan spelen. Ook de wenselijkheid bij betrokken actoren om restwarmte te gaan benutten in projecten wordt in dit onderzoek geïnventariseerd. Fasering 2006

blad 89 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Kosten De kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor benutting van restwarmte bedragen € 35.000,-. Betrokken actoren (NUON en ondernemersverenigingen) dienen financieel te participeren in het project, zodat de betrokkenheid en de daadkracht bij de uiteindelijke uitvoering van maatregelen wordt vergroot.

6.6
6.6.1

Cartesiusweg
Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming kruising CartesiuswegNijverheidsweg
Aanleiding In een drukke spits is de kruising Cartesiusweg-Nijverheidsweg één van de oorzaken van een gebrekkige doorstroming op de Cartesiusweg. Bovendien is de Nijverheidsweg ter hoogte van de kruising onoverzichtelijk en onveilig (black spot), omdat er enkele inritten naar bedrijven zijn gesitueerd, direct na de entree bij de Nijverheidsweg. Inhoud De linksafstrook vanaf de Cartesiusweg richting het bedrijventerrein (vanaf de Majellaknoop) is van onvoldoende lengte om in drukke tijden plaats te bieden aan het verkeer dat bedrijventerrein Cartesiusweg wil oprijden. Als gevolg daarvan stokt het verkeer op de Cartesiusweg. Door de linksafstrook met 30 meter te verlengen kan dit probleem (grotendeels) worden verholpen en wordt de doorstroming op de Cartesiusweg verbeterd. Dit betekent wel dat de VRI-kasten, lichtmasten en dergelijke moeten worden verplaatst. In de berekening zijn geen kosten voor het aanpassen van lichtmasten opgenomen. Direct bij de entree van het bedrijventerrein bij de Nijverheidsweg zijn enkele inritten van bedrijven gesitueerd. Het verkeer dat het bedrijventerrein oprijdt en direct bij één van de bedrijven moet zijn, kan de inritten in drukke tijden niet direct oprijden in verband met wachtend verkeer dat het bedrijventerrein verlaat. Ter hoogte van de inritten van de bedrijven kan een wit kruis op de weg worden geplaatst, zodat verkeer direct de inrit op kan rijden op drukke momenten. Daardoor stokt het verkeer dat vanaf de Cartesiusweg het bedrijventerrein op wil rijden niet. Fasering 2006 Kosten De kosten voor het verlengen van de linksafstrook vanaf de Cartesiusweg bedragen € 34.000,- excl. BTW (19%).

6.6.2

Herinrichting Nijverheidsweg tussen Cartesiusweg en Gietijzerstraat
Aanleiding Het gedeelte van de Nijverheidsweg tussen de Cartesiusweg en de Gietijzerstraat bestaat uit elementenverharding van een basis kwaliteitsniveau.

blad 90 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud Dit gedeelte van Nijverheidsweg dient te worden heringericht. Volgens de wegcategorisering die is voorgesteld is het wenselijk dit deel van de Nijverheidsweg her in te richten volgens profiel 3. Het bestaande dubbele fietspad aan één zijde van de weg wordt doorgetrokken. Bij de aanleg van het fietspad zal goed moeten worden gekeken naar een goede routing voor fietsers, die vanaf Cartesiusweg komen. Het komt regelmatig voor dat fietsers aan de verkeerde zijde van de weg gebruik maken van het huidige fietspad. Dit leidt tot gevaarlijke situaties voor verkeer dat ter hoogte van de entree bij de Cartesiusweg uit de inritten op de Nijverheidsweg probeert te komen. De Nijverheidsweg is een belangrijke weg voor bedrijventerrein Cartesiusweg, waarop veel gebruik wordt gemaakt van zwaar vrachtverkeer. Er wordt daarom voorgesteld de weg in asfalt te verharden. Met de aanleg van groenvoorzieningen is rekening gehouden conform profiel 3. De herinrichting van de Nijverheidsweg geschiedt in overleg met de bedrijven, zodat ook eventuele aanpassingen van de inritten naar bedrijven worden meegenomen. Met de herinrichting van de Nijverheidsweg krijgt de entree van het bedrijventerrein meer allure. Fasering 2007 Kosten De kosten voor de herinrichting van de Nijverheidsweg bedragen € 487.000,- excl. BTW (19%).

6.6.3

Herinrichting Keulsekade en deel Havenweg
Aanleiding De kwaliteit van de verharding van de Keulsekade en een deel van de Havenweg laat plaatselijk duidelijk te wensen over. Beide wegen hebben hetzelfde profiel en kunnen daarom op dezelfde manier worden heringericht. Oranjewoud heeft de kwaliteit van de beide wegen tijdens de uitgevoerd terreindiagnose beoordeeld als basis min. Bovendien is er momenteel langs de wegen geen fietsstrook aanwezig, terwijl het wel een hoofdfietsroute is. Inhoud De Keulsekade en de Havenweg worden over de gehele lengte opnieuw geasfalteerd, met aan beide zijden in rood fietssuggestiestroken. Oranjewoud heeft de wegen als wegcategorie 4 betiteld. Dit betekent dat de Keulsekade en de Havenweg volgens profiel 4 worden ingericht, waarbij aan één zijde van de wegen een voetpad wordt aangelegd tegen de eigendomsgrenzen van de bedrijven aan, terwijl aan beide zijden op het wegvak fietssuggestiestroken worden aangelegd. De wegen worden aan beide zijden 50 cm breder gemaakt. De gemeente is beheerder van de Keulsekade en de Havenweg, maar Rijkswaterstaat is eigenaar van de wegen. Er zal in contact moeten worden getreden met Rijkswaterstaat omtrent de herinrichting. Fasering 2006

blad 91 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Kosten De kosten voor de herinrichting van de Keulsekade bedragen € 659.000,- excl. BTW (19%).

6.6.4

Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsing Nijverheidsweg-Gietijzerstraat
Aanleiding De T-splitsing Nijverheidsweg-Gietijzerstraat wordt als gevaarlijk ervaren door gebruikers van het gebied. De T-splitsing is géén black spot. Inhoud Verkeer dat vanuit noordelijke richting de kruising Nijverheidsweg-Gietijzerstraat nadert, moet voorrang verlenen ter hoogte van de T-splitsing. Omdat de weg echter gewoon doorloopt rijdt verkeer vaak met hogere snelheid door. Hierdoor zijn al diverse ongevallen gebeurd. De verkeerssituatie kan aanzienlijk worden verbeterd door de voorrangssituatie te handhaven, maar de noordzijde van de Nijverheidsweg ter hoogte van de T-splitsing te verleggen. Als de as van de weg over een korte afstand wordt verlegd, ontstaat enerzijds een haakse aantakking op de Gietijzerstraat. Anderzijds wordt de voorrangssituatie benadrukt door de plek meer op een reguliere T-splitsing te laten lijken. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de verbinding Nijverheidsweg-Gietijzerstraat er meer als één weg uit komt te zien. Fasering Dit project kan in gezamenlijkheid met de herinrichting van de Nijverheidsweg worden uitgevoerd in 2007. Kosten De kosten voor het aanpassen van de T-splitsing bedragen € 126.000,- excl. BTW (19%).

6.6.5

Herinrichting groen op enkele locaties
Aanleiding Enkele locaties op het terrein hebben een zeer matige groenkwaliteit en verdienen een opwaardering. Inhoud Nabij de locatie van de Brandweer ligt momenteel een stuk slecht onderhouden en karakterloos groen. Met een eenvoudige ingreep kan de kwaliteit van het groen worden verbeterd. Dit komt ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van de groenstructuur op het terrein. Datzelfde geldt voor de groene strook tussen de Vlampijpstraat en de spoorlijn. Er moet meer recht worden gedaan aan deze groene strook door de kwaliteit te verbeteren. Er wordt gazon ingezaaid, wat regelmatig wordt onderhouden en er wordt een laag hekwerk om het gazon geplaatst om ongewenst parkeren in de groenstrook tegen te gaan. Fasering 2007

blad 92 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Kosten De herinrichting van groen op deze locaties wordt onderdeel van het groenplan. Vanuit het groenplan zou een bedrag van € 50.000,- gereserveerd moeten worden voor de uivoering. Een deel van deze gelden wordt gebruikt voor de uitvoering van deze maatregel.

6.6.6

Verbeteren verkeersveiligheid T-splitsingen Tractieweg
Aanleiding De Tractieweg kent vanuit zuidelijke richting een aantal onoverzichtelijke T-splitsingen. Hierdoor ontstaat gevaarlijke verkeerssituaties. Er is echter geen sprake van 'black spots'. Inhoud De Tractieweg is een brede weg waarop relatief hard wordt gereden. De Tractieweg is onoverzichtelijk doordat de bedrijfsbebouwing dicht op de weg staat en er langs de Tractieweg parkeerplaatsen zijn gesitueerd. Bovendien wordt er op de openbare weg geparkeerd en laden en lossen vrachtauto's op de openbare weg. Het verkeer dat uit de zijwegen komt is beperkt omdat er een beperkt aantal bedrijven is gevestigd. Daardoor is de verwachting van de weggebruikers van de Tractieweg dat er verkeer uit één van deze wegen komt beperkt. De brede weg verhoogt de gedachte bij weggebruikers dat ze op een voorrangsweg rijden. De T-splitsingen worden met relatief hoge snelheid benadert. De kruisingen zijn dermate onoverzichtelijk dat een voorrangsregeling wordt voorgesteld om ongelukken te voorkomen. De voorrangssituatie wordt benadrukt vanuit de zijwegen van de Tractieweg door het plaatsen van stopborden bij het oprijden van de Tractieweg. De verwachting is dat de snelheid van weggebruikers van de tractieweg niet buitensporig zal toenemen als gevolg van de voorgestelde maatregel, omdat het overzicht op de Tractieweg vanwege genoemde factoren al beperkt is. De kruising van Tractieweg-Keulsekade-Havenweg wordt volledig anders vormgegeven voor een betere berijdbaarheid van het vrachtverkeer. De Tractieweg wordt rechtstreeks aangesloten op de Havenweg, door de wegen vloeiend in elkaar over te laten lopen. De Keulsekade en de uitrit van het bedrijf op de Havenweg 2 worden vervolgens haaks op de Tractieweg-Havenweg geprojecteerd. De verkeerssituatie wordt hierdoor overzichtelijker. Fasering 2006 Kosten De kosten voor de aanpassingen aan de kruisingen met de Tractieweg bedragen € 8.000,De kosten voor de herinrichting van de kruising Tractieweg-Keulsekade-Havenweg bedragen € 115.000,- . In totaal zijn de kosten voor deze maatregel € 123.000,-.

6.6.7

Versterking beeldkwaliteit private ruimte
Aanleiding De beeldkwaliteit is op diverse plekken op de Cartesiusweg aan een verbetering toe; naast de publieke ruimte zorgen diverse kavels en panden voor een verminderde uitstraling.

blad 93 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Inhoud Opwaardering entree en opwaardering beeldkwaliteit Nijverheidsweg ter hoogte van Eneco. De ingang van het terrein wordt nu ontsierd door enkele betonnen muren van de oude energiecentrale en grote beeldbepalende eenheden, die dienen voor opslag. In overleg met betrokken ondernemers zal moeten worden bekeken of er mogelijkheden zijn de beeldkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd dient de manier waarop het terrein wordt gebruikt in de gaten gehouden te worden. Verspreid op het terrein liggen er diverse plekken, bebouwd en onbebouwd, die extensief benut worden. Een voorbeeld van een beeldbepalend pand dat onvoldoende kwaliteit heeft is het pand aan de Schaverijstraat. Dit is gemeentelijk eigendom en komt in aanmerking voor herontwikkeling, nadat een eventuele beslissing om de NOUW 3 aan te leggen is gevallen. Het pand wordt nu gedeeltelijk gehuurd door de Hogeschool. Ook het pand op de Tractieweg nr. 50 kan worden herontwikkeld. De beide panden kunnen opnieuw in de markt worden gezet en kunnen tevens worden benut om de vraag naar stedelijk verzorgende bedrijfsmatige functies op te vangen. Wel hangt het een en ander af van mogelijk planologische reserveringen. Met de (tijdelijke) herontwikkeling van bovenstaande plekken worden twee vliegen in één klap gevangen. Lelijke plekken worden weggenomen en iets moois komt ervoor terug. Fasering Lange termijn Kosten Kosten bestaan uit aankoop, sloop, sanering en bouwrijpmaken van gronden en kavels.

blad 94 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

blad 95 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Bijlage 1 Lijst van de zware bedrijven6
Lage Weide UNA B & E Metaal Reka Haarden Demu De Heus Brokking Oskam Agrifirm CKB Pre mervo Larox Befu Van Dalen Utrecht Boekhout Utrecht G. van Leusden ACTS RUU SITA RHD AVR Bentum Motorclub Utrecht Theo Pouw BV TNU beton USD Indugas Fluortubing Sikkens Varekamp Gibo Red Swan BRC Bentum recycling Alex v Keulen H. de Ridder en Zn Stichtse Rijnlanden SIKA Kerry Bioscience Johnson Diversey BV De Fabrique Betonbedrijf de Jong Koninklijke De Ruijter BV Strukton Cartesiusweg Standard Fasel Lentjes RHD RHD Kringloopcentrum Eneco UPC SITA Koks Nilo Milieu Eneco Van Vliet BV Megefa Atoomweg Atoomweg Atoomweg Atoomweg Uraniumweg Uraniumweg Protonweg Protonweg Protonweg Elektronweg Elektronweg Mesonweg Mesonweg Neutronweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Isotopenweg Reactorweg Reactorweg Kernkade Niels Bohrweg Sophialaan Sophialaan Sophialaan Sophialaan Savannahweg Savannahweg Sterrebaan Zonnebaan Maarssenbroeksedijk Maarssenbroeksedijk Westkanaaldijk Westkanaaldijk Westkanaaldijk Westkanaaldijk 6 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tractieweg Tractieweg Tractieweg Tractieweg Tractieweg Nijverheidsweg Nijverheidsweg Nijverheidsweg Nijverheidsweg Schaverijstraat

4 6 6 4 4 4 6 4 4 4

6

cat. 6 : bedrijven uit de milieucategorieën 4 en 5 waarvoor de provincie de vergunningverlening doet

blad 96 van 97

Stedelijke Ontwikkeling

projectnr. 19677– 149496 oktober 2005, revisie 06

Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Lage Weide & Cartesiusweg De juiste koers: Utrechtse bedrijventerreinen 2005-2020 Utrecht

Bijlage 2 :

Uitgangspunten kostenberekeningen
In de kosten berekeningen is rekening gehouden met eenmalige kosten van 1% In de kosten berekeningen is rekening gehouden met uitvoeringskosten van 5% In de kosten berekeningen is rekening gehouden met algemene kosten van 7,5% In de kosten berekeningen is rekening gehouden met Winst en risico van 3,5% In de kosten berekeningen is rekening gehouden met Onvoorzienen kosten en kosten als gevolg van fasering van 15% In de kosten berekeningen is rekening gehouden met planvormingskosten van 20% In de berekeningen Alle afval wordt afgevoerd naar de stort er vindt geen hergebruik van materialen plaats Alle kosten zijn inclusief grondwerk Het gebruikte asfalt is teerhoudend Er wordt rekening gehouden met een gescheiden stelsel, putten h.o.h. 100m. aanwezig. Er wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 1 kolk per 125 m2, per kolk 5m. Pvc De fundering (puin en zand) is reeds aanwezig, Er is geen rekening gehouden met de aankoop van zand, wel met de aankoop van nieuwe menggranulaat. Een uitzondering hierop vormt de verharding waar nu echt niets is (bv. verb. uranium-plutonium) De kosten zijn excl. evt. opnemen en herplaatsen van particuliere hekwerken en poorten etc. Er zijn geen werkzaamheden aan de hoofdriolering meegenomen Er is geen rekening gehouden met de aanwezigheid van verontreinigingen anders dan teerhoudend asfalt De kosten zijn exclusief openbare verlichting De kosten zijn inclusief VRI De kosten zijn exclusief groenvoorzieningen (anders dan gras) De kosten inclusief eventuele kosten voor (het aanpassen van bestaande) nutsleidingtracés De kosten zijn exclusief grondaankoop / onteigening etcetera Er zijn wel verkeersmaatregelen meegenomen met uitzondering van omleidingen e.d.

blad 97 van 97

Stedelijke Ontwikkeling