NIEUWSBRIEF bedrijventerrein hoendiep NR 02 2004

een uitgave van de gemeente Groningen en Bedrijvenvereniging Hoendiep

Gezamenlijke afvalinzameling: duizenden euro’s voordeel mogelijk
Ondernemers op bedrijventerrein Hoendiep kunnen flink besparen op hun kosten voor afvalinzameling. Dit kan wel oplopen tot duizenden euro’s. Dat blijkt uit het onderzoek dat het bureau BMD Advies op verzoek van de Bedrijven Vereniging Hoendiep heeft uitgevoerd. Eind vorig jaar hebben 15 bedrijven gehoor gegeven aan de uitnodiging mee te doen aan een afvalpreventiescan. “Deze bedrijven hebben we doorgelicht”, vertelt Reinder Oosting namens BMD Advies. “We hebben de afvalstromen in beeld gebracht, met de hoeveelheden en de kosten. Vervolgens hebben we bedrijven geadviseerd, onder meer over hoe ze hun afval kunnen verminderen en beter kunnen scheiden, om zo de kosten te verlagen.” De scan leverde een mooi overzicht op van de verschillen tussen wat bedrijven betalen aan afvalinzamelaars. “En die verschillen zijn aanzienlijk”, aldus Oosting. Een goed contract uitonderhandelen kan volgens BMD dan ook duizenden euro’s voordeel opleveren, mits er voldoende deelnemers zijn. BMD Advies heeft nu van het bestuur van de bedrijvenvereniging opdracht gekregen te inventariseren welke ondernemers interesse hebben voor zo’n collectief contract. Daarna worden offertes aangevraagd bij verschillende afvalinzamelaars. Als er een goed contract mogelijk is, wordt deze aan alle leden van de vereniging aangeboden. Voor niet-leden is dat wellicht een mooi moment om ook lid te worden en mee te profiteren. Wie aan het contract deelneemt, maar niet meegedaan heeft aan het onderzoek, betaalt een instappremie. Anders zouden deze ondernemers gratis profiteren van het onderzoek waar de 15 deelnemers voor betaald hebben.

worden twee gebouwen gerealiseerd: Seats & Sofas met 3000 m2 winkeloppervlak, ontworpen door Advikon architecten en ingenieurs en Pronto Wonen met 1850 m2 winkeloppervlak, ontworpen door Bureau Noordeloos (vh Otonomo architecten). De bouwaannemer, fa. Mecklenfeld uit De Krim, is goed op schema. De oplevering is vastgesteld op 16 april voor Pronto en medio mei voor Seats & Sofas. Door deze ontwikkeling krijgt ook deze kant van de Meubelboulevard een hedendaagse uitstraling.

Terreinwinst Korte Klappen: Geef uw suggesties door!
De gemeente investeert dit jaar in het kader van Terreinwinst: Korte Klappen 2 miljoen euro in het verbeteren van de uitstraling, veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte op alle bedrijventerreinen. Zo’n ¤ 1.500.000 is gereserveerd voor maatregelen die zij zelf heeft geïnventariseerd. Maar liefst ¤ 500.000 euro is uitgetrokken voor suggesties van ondernemers. Kan de straatverlichting beter? Zijn die struiken u al jaren een doorn in het oog? Mail het ons! Heeft u plannen om uw eigen terrein op te knappen? Dan is dit het moment om dat te doen! Misschien kunt u met de gemeente afspraken maken om het openbaar terrein beter aan te laten sluiten bij uw privé-terrein. Uw ideeën moeten uiterlijk 30 april bij ons binnen zijn. Wij geven alles door aan de selectiecommissie. Deze bestaat uit ondernemers en ambtenaren die kiezen welke projecten voor uitvoering in aanmerking komen. Want waarschijnlijk kunnen niet alle ideeën gehonoreerd worden. U krijgt vóór de zomer bericht wat er bij ons op Hoendiep gedaan gaat worden. Bedrijven Vereniging Hoendiep Joop Kruit, hjkruit@kruit-en-kramer.nl Rini Havinga, m.h.g.havinga@kpn.com

Oplevering nieuwbouw Hoendiep

Windenergie op Hoendiep
De Novem heeft de aangevraagde subsidie toegezegd voor kleinschalige windenergieprojecten in Groningen. Hiermee is het project voorzien van een stevige financiele basis en kan het goed en snel worden uitgevoerd. Half april worden de locaties aangewezen. Het bedrijventerrein Hoendiep is een zeer goede kandidaat. Zodra de toewijzing een feit is, worden op het Hoendiep plekken geselecteerd waar kleinschalige windenergie rendabel gerealiseerd kan worden. Ondernemers die belangstelling hebben kunnen zich nu al aanmelden. U wordt dan per e-mail op de hoogte gehouden. Een klein bericht naar hugoboonstra@hotmail.com is voldoende.

De noordzijde van het Hoendiep is met alle nieuw- en verbouwprojecten inmiddels een heuse meubelboulevard. De zuidzijde is in deze ontwikkeling wat achtergebleven. Maar hier is nu verandering in gekomen. Op de locatie van Boonstra Europameubel en Finata Bank

Nieuws van het MT
Het Managementteam Bedrijventerrein Hoendiep (MT) coördineert de projecten in het kader van Terreinwinst. In het MT is de Bedrijvenvereniging Hoendiep, de gemeente en de Kamer van Koophandel vertegenwoordigd. Het MT komt maandelijks bijeen. In de nieuwsbrief telkens een weergave van de belangrijkste gesprekspunten van de laatste MTvergaderingen.
Afvalinzameling In totaal hebben 15 bedrijven aangegeven dat zij mee willen doen aan een offerteaanvraag voor collectieve afvalinzameling. In het MT is benadrukt dat alle leden van de BVH mee kunnen doen aan een eventueel collectief contract, maar dat ‘nieuwkomers’ dan instapgeld moeten betalen. De eerste 15 bedrijven hebben immers betaald voor het onderzoek. De offerte en het instapbedrag worden door het bestuur BVH onderzocht en afgehandeld. Er wordt een beperkt aantal bedrijven uitgenodigd om in te schrijven, waaronder de Milieudienst van de gemeente Groningen (zie artikel). Gladheidbestrijding Hugo Boonstra en Willem Mulder zullen aan het bestuur advies uitbrengen over de voorliggende offertes. Aanpak kruising Hoendiep/Westelijke Ringweg Er zijn twee informatiebijeenkomsten geweest: op 14 januari voor organisaties en op 29 januari voor ondernemers/bewoners. Toegezegd is dat nog eens goed gekeken zal worden naar de bereikbaarheid van in het bijzonder de meubelboulevard gedurende de uitvoeringsperiode in 2006. Provinciale Waterstaat zal binnenkort het uitvoeringstraject (planning, omleiding, communicatie etc.) in het MT komen bespreken. Voortgang Service Beheer Team Dit jaar moet duidelijk worden of en hoe het SB-team volgend jaar een vervolg krijgt. Momenteel wordt het SB-team door de gemeente betaald. Er moet nog besproken worden hoe de financiering de komende jaren wordt verdeeld. Het SB-team is bedoeld als extra onderhoud bovenop het reguliere onderhoud. Het bestuur van de BHV gaat eerst overleggen of de ondernemers het SB-team willen behouden, ook als hen dat geld kost. Zo ja, dan wordt er

een overzicht gemaakt van wat er aan taken voor het SB-team ‘ingekocht’ kunnen worden en wat dat dan kost. Daarna wordt met de gemeentelijke beheerders samen in het MT bepaald hoe het beheer aangepakt gaat worden. Wordt vervolgd dus.
Regulier beheer en schouw Natuurlijk blijft het regulier beheer, naast het SB-team, ook gewoon doorgaan. Om de stand van zaken van het beheer goed in de gaten te houden, wordt hiervoor twee keer per jaar een schouw gehouden samen met de stadsdeelbeheerder (deze is voor het beheer het eerste aanspreekpunt). De eerstvolgende vindt deze maand plaats.

Vragen? Klachten? Meld het de Bedrijvenvereniging!
De leden van de Bedrijvenvereniging Hoendiep zijn in het MT vertegenwoordigd door Joop Kruit (voorzitter van het MT) en Rini Havinga. Vragen, opmerkingen of klachten kunt u aan hen doorgeven: Joop Kruit (050) 312 15 19 hjkruit@kruit-en-kramer.nl Rini Havinga (06) 53 70 42 09 m.h.g.havinga@kpn.com

men meer tijd in beslag dan eerst gedacht. Aanwezige ondernemers werd gevraagd hoe zij tot nu toe tegen het proces aankijken. Men is uitermate positief over het in gang gezette proces en enthousiast over de goede samenwerking. De bestuurders van de verenigingen benadrukken dat het tijd is voor uitvoering, korte termijnacties en dat het de kunst is de kwaliteit te behouden en niet te verslappen. Van de gemeente wordt gevraagd door te gaan met dit proces, nadruk te leggen op de uitvoering en duidelijkheid te geven over de toekomst van de verschillende bedrijventerreinen. Ook werd gesteld dat de gemeente vaak in lange termijnvisies denkt, terwijl voor ondernemers de korte termijn minstens zo belangrijk is. De komende jaren zal bij Terreinwinst de nadruk liggen op de uitvoering van concrete, fysieke projecten. De revitaliseringsprojecten zullen tot uitvoer moeten komen. Verder zal in 2004 Korte Klappen starten. Naast de kwaliteitsverbetering is het zaak deze kwaliteit te behouden middels Management van Bedrijventerreinen. Het doel is om na 2006 per cluster een MBT-organisatie te hebben die hierop kan toezien.

TIP van de politie

“Als u ‘s avonds met de dagopbrengst het bedrijf verlaat, zorg dan dat u in gezelschap van anderen bent. Kijk eerst even goed of er niemand rondhangt en laat iemand anders het bedrijf afsluiten. Zo keert u de straat niet de rug toe.”

Bedrijvenverenigingen positief over Terreinwinst
Op 27 februari jl. waren vertegenwoordigers van bijna alle bedrijventerreinverenigingen aanwezig op de bijeenkomst Terreinwinst. Namens Hoendiep woonden Joop Kruit en Hugo Boonstra de bijeenkomst bij. Namens Economische Zaken van de gemeente was er een zware delegatie aanwezig, onder wie wethouder Koen Schuiling. Eerste punt op de agenda waren de resultaten van de evaluatie van het eerste jaar Terreinwinst. Duidelijk is dat we een eind op de goede weg zijn en dat er veel resultaat geboekt is. Duidelijk is echter ook dat met name aan de uitvoeringskant nog veel moet gebeuren. Deze processen ne-

belangrijke telefoonnummers gemeente groningen
Gemeente informatie 3677000 milieu afval 3671000 buurt onderhoud 3678910 meldpunt overlast 5875885

Ontwerp parallelweg Hoendiep vrijwel klaar
Binnenkort is de gemeente klaar met het ontwerp van de parallelweg aan de zuidkant van het Hoendiep. In dat ontwerp wordt ook de oversteek en eventueel een aanpassing van de ventweg aan de noordkant bij het pleintje meegenomen. Er is voor de aanleg van de nieuwe weg een (lichte) planologische procedure noodzakelijk, onder meer omdat gekeken moet worden naar de waterhuishouding en de groenvoorziening. Maar de gemeente probeert deze procedure te versnellen, door via de vrijstellingsbepaling in het bestemmingsplan de formele inspraak te beperken tot een informatiebijeenkomst. Als alles goed gaat, kan dit deel van het traject rond de zomer afgerond worden. Dan wordt het bestek gemaakt en kan de aanbesteding van start. Ook hierbij zal de gemeente zich inzetten om een en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Plannen Westelijke Ring

CENTRUM ZUIDHORN A7 / VRIJHEIDSPLEIN

Parkeren dit jaar hoog op de agenda
Dit jaar wordt, ook in overleg met de vastgoedeigenaren, gekeken of er een effectiever gebruik mogelijk is van de bestaande parkeercapaciteit. Uit onderzoek blijkt dat er op het terrein genoeg plaatsen zijn, maar niet altijd daar waar ze tijdens piekuren het meeste nodig zijn. Ook wordt gekeken of er maatregelen genomen moeten worden om het ‘oneigenlijk’ parkeren aan te pakken: vergunningen of betaald parkeren bijvoorbeeld. Bij ‘oneigenlijk’ gebruik gaat het om mensen die op het bedrijventerrein Hoendiep parkeren om elders betaald parkeren te ontlopen.

HOOGKERK

Nieuwe leden BVH
Reproform................................................................... Neutronstraat 10...................................................... 9743 AM Groningen................................................... (050) 3132268.......................................................... Contactpersoon dhr. Elzer........................................ M.E.D. Keukendesign.................................................. Atoomweg 6-6 ........................................................... 9743 AK Groningen................................................... Dhr.M.L. van der Hooft............................................... Dhr H. Heerema.......................................................... van Ketwich Verschuurlaan 8................................... 9717 SN Groningen................................................... Opzegging: Tentservice, Atoomweg 13........................................

Provincie, Gemeente en Rijk hebben de handen ineen geslagen om de ringwegen rond Groningen veiliger te maken en de doorstroming te bevorderen. Hiervoor worden alle kruisingen op het ringwegennet op termijn ongelijkvloers gemaakt. De kruising van het Hoendiep met de Westelijke Ringweg wordt als eerste aangepakt.
Op basis van de verwachte verbetering ten aanzien van verkeersafwikkeling, veiligheid en kosten is een voorkeursvariant gekozen (zie plaatje). In dit plan wordt het viaduct ter hoogte van Vesta Peizerweg helemaal doorgetrokken tot over het Hoendiep. Het Hoendiep wordt aangesloten op de ringweg met nieuwe op- en afritten, waarbij de bestaande op- en afrit van de Suikerunie opengesteld wordt voor het verkeer. Onderaan de op- en afritten worden rotondes aangelegd, die met bypasses aan elkaar verbonden zijn. De Suikerunie krijgt een eigen aansluiting op de rotonde. Bovendien kan bestemmingsverkeer naar de Suikerunie vanaf de noordkant direct afslaan naar de fabriek. Tot op heden moet dat verkeer omrijden via het Vrijheidsplein.

Terreinwinst wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese gemeenschap, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband NoordNederland, EZ/Kompas.

Gemeentelijk Bedrijvenloket/EZ Coehoornsingel 51 postbus 7081 9701 JB Groningen telefoon (050) 367 86 68 fax (050) 367 86 51 bedrijvenloket@roez.groningen.nl www.groningen.nl/ondernemen

‘Leersnijder’ gepakt dankzij videobeelden
De politie heeft degene aangehouden die ervan verdacht wordt onlangs in een aantal meubelzaken aan het Hoendiep leren banken met een mes te hebben vernield. Dit meldt Jan Klungers van de basiseenheid West. Een oproep in Opsporing Noord op tv leidde ertoe dat de daders door hun omgeving herkend zijn en zich daarop zelf bij de politie meldden. Degene die het feitelijke snijden gedaan zou hebben, ontkent tot op heden. Maar dankzij de goede kwaliteit van videobeelden waarop de daders te zien zijn, heeft Klungers goede hoop dat het in deze zaak tot een veroordeling komt.

TIP van de politie
Camera’s hebben alleen zin als de beelden van goede kwaliteit zijn en als de camera op de juiste plek hangt. Controleer of de opnames scherp zijn en kijk eens kritisch naar wat de camera precies filmt. Alles over cameragebruik vindt u in ‘De Camera de Baas’ op www.minjust.nl/b_organ/npc onder ‘Overvalcriminaliteit’.

Kunst in uw bedrijf? Huren kan ook!
Bij de kunstuitleen van het Centrum voor Beeldende Kunst aan de Trompsingel kunt u als ondernemer kunst huren voor in uw bedrijf. Het CBK heeft zo’n 12.000 werken in de collectie, grotendeels van Groningse kunstenaars. Miriam Geerts van het CBK legt uit hoe dat werkt. “Wij komen langs voor een vrijblijvend gesprek over wat de wensen zijn. We geven ook advies en laten foto’s zien van de collectie. Vervolgens komen de klanten hier. Ze kunnen zelf iets uitzoeken, maar wat we meestal doen is een voorselectie maken en presenteren. Als iemand een keuze heeft gemaakt, kunnen we de werken desgewenst brengen, ophangen en later weer halen. Heel eenvoudig dus en het kost de ondernemer weinig tijd.” U leent een kunstwerk voor minimaal 1 en maximaal 2 jaar. Voor het geld hoeft u het niet te laten: voor ¤ 50 per jaar heeft u al een kunstwerk in huis, voor een paar honderd euro een complete collectie. Geerts roept iedere ondernemer op eens te komen kijken bij het CBK, naast de Oosterpoort. “We hebben een enorme variatie in formaten, prijzen, stijlen en disciplines, dus echt iedereen vindt hier iets naar wens!” Wie een indruk wil krijgen van de gevarieerde collectie kan t/m 23 mei terecht bij Kunst Woont Uitleenschatten deel I (1950 – 1975): deze expositie toont werken van Groninger klassiekers als Els Amman, Marten Klompien, Arie Zuidersma, Henri de Wolf, Jo van Dijk, Fie Werkman en Martin Tissing. Van 16 juni t/m 15 augustus toont deel II werken van 1975 tot 2000. Informatie over tarieven staat op www.cbk-groningen.nl.

Veelpleger aangehouden
Eerder dit jaar boekte de basiseenheid West ook al een succes: zij hield de dader aan van een golf van inbraken vorig jaar op bedrijventerrein Hoendiep. Het onderzoek, dat eind 2003 van start ging, raakte in een stroomversnelling door een inbraak in Baby Planet. Hier werd een wandelwagen gestolen waarvan de specifieke kenmerken werden verspreid onder de collega’s van de Regiopolitie. Politiefunctionarissen van de basiseenheid West zagen hierop een hun bekende ‘veelpleger’ en zijn vriendin lopen met een soortgelijke wandelwagen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de verdachte op 14 januari op heterdaad werd aangehouden bij een inbraak bij Welkoop, zo meldt Jan Klungers. Tijdens het verhoor bekende de verdachte 15 inbraken in verschillende panden op het bedrijventerrein Hoendiep.

TIP van de politie
Zorg ervoor dat u een gedetailleerde beschrijving kunt geven van wat er weg is. Specifieke kenmerken, misschien een beschadiging als gevolg van de inbraak: dit soort details leveren vaak het broodnodige bewijs op waarmee daders veroordeeld kunnen worden.