Wijkatlas Gemeente Roosendaal 2003

Colofon
Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal, Bureau Onderzoek en Informatievoorziening. Postbus 5.000, 4700 KA Roosendaal. Contactpersoon: drs. W. Ovaa. Telefoon (0165) 579 312. Fax (0165) 579 338. E-mail: w.ovaa@roosendaal.nl. Uitgave en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Elbertbos 1, 7543 GV Enschede. Telefoon (053) 430 55 96. Fax (053) 435 91 81. Internet: http://www.oostveen.net. E-mail: info@oostveen.net. Enschede / Roosendaal, september 2003. ISBN 90-76145-34-2. Elektronische versie Wijkatlas: http://www.roosendaal.nl/cijfers. Samenstelling: drs. Paul Oostveen. Omslagontwerp: Reclame Enzo, Roosendaal / Piershil. Vormgeving binnenwerk: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies. Drukwerk: Febodruk, Enschede. Overname uit dit rapport is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Wegwijzer voor het gebruik, achtergronden Wijkatlas, toelichting Bewonersenquête Wat is nieuw? 3-4 5-6 6

Bevolkingsopbouw

Hoofdstuk 1: Bevolkingsopbouw
Tabel Tabel Tabel Kaart Grafiek Tabel Kaart Grafiek Tabel Kaart Grafiek Tabel Tabel Tabel Grafiek Tabel Inwoners naar leeftijdsgroep, per wijk en buurt Inwoners naar leeftijdsgroep (in % en per etnische groep), per wijk en buurt Inwoners naar etniciteit, per wijk en buurt Inwoners naar etniciteit, per buurt Bevolking vanaf 16 jaar naar geboorteplaats, per wijk Huishoudens naar gezinssituatie, per wijk en buurt Alleenstaanden (in % particuliere huishoudens), per buurt Particuliere huishoudens naar gezinssituatie, per wijk Kinderen en eenoudergezinnen, per wijk en buurt Kinderen per 100 volwassenen, per buurt Kinderen 0-17 jaar in eenoudergezinnen (in %), per wijk Mobiliteit van de bevolking, per wijk en buurt Mutaties in de bevolking, per wijk en buurt Verhuizingen van wijk naar wijk Aantal bewoners dat overweegt binnen twee jaar te verhuizen Overzicht bevolkingsgegevens, per wijk en buurt

7
8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20

Woninggegevens Sociale gegevens

Hoofdstuk 2: Woninggegevens
Tabel Kaart Grafiek Tabel Kaart Grafiek Tabel Tabel Tabel Grafiek Grafiek Tabel Woningen naar bouwwijze, per wijk en buurt Aandeel (half)vrijstaande woningen, per buurt Woningen naar bouwwijze, per wijk Woningen naar eigendom en dichtheden, per wijk en buurt Aandeel woningen van corporaties, per buurt Woningen naar eigendom, per wijk Woningen naar ouderdom, per wijk en buurt Corporatiewoningen naar huurprijs, per wijk en buurt Woningkwaliteit en woonruimteverdeling, per wijk en buurt Woningkwaliteit volgens bewoners, per wijk Woonruimteverdeling, per wijk Overzicht woninggegevens, per wijk en buurt

21
22 23 23 24 25 25 26 27 28 29 29 30

Leefbaarheid

Hoofdstuk 3: Sociale gegevens
Tabel Kaart Grafiek Tabel Kaart Tabel Tabel Tabel Grafiek Tabel Tabel Grafiek Tabel Kaart Tabel Tabel Tabel Kaart Tabel Tabel

31

Gemiddeld besteedbaar inkomen, per wijk en buurt 32 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, per buurt 33 Particuliere inkomens naar inkomen, per wijk 33 Bijstandsuitkeringen en niet-werkende werkzoekenden, per wijk en buurt 34 Niet-werkende werzkzoekenden (in %), per buurt 35 Niet-werkende werkzoekenden naar persoonskenmerken, per wijk 35 Kwijtscheldingen, ontvangers huursubsidie en huurachterstanden, per wijk en buurt 36 Uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid, per postcodewijk 37 Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (in %), per postcodewijk 37 Onderwijsgegevens leerlingen tot en met 17 jaar, per wijk en buurt 38 Opleidingsniveau bevolking vanaf 16 jaar, per wijk 39 Opleidingsniveau bevolking vanaf 16 jaar, per wijk 39 Leden bibliotheek en Centrum voor de Kunsten, per wijk en buurt 40 Volwassen leden van de bibliotheek, per buurt 41 Diverse gezondheidsgegevens, per wijk en buurt 42 Werk-/leefsituatie, inwoners vanaf 16 jaar, per wijk 43 Aantal arbeidsplaatsen naar sector, per wijk (van het bedrijf) 44 Arbeidsplaatsen naar sector, per wijk/buurt (van het bedrijf) 45 Aantal bedrijfsvestigingen naar sector, per wijk 45 Overzicht sociale gegevens, per wijk en buurt 46

Wijkatlas Roosendaal 2003

3

Veiligheid Per wijk en buurt

Bevolkingsopbouw

Hoofdstuk 4: Leefbaarheid
Tabel Kaart Tabel Grafiek Tabel Grafiek Tabel Kaart Grafiek Tabel Grafiek Tabel Kaart Grafiek Grafiek Grafiek Tabel Tabel Grafiek Grafiek Grafiek Tabel Meldingen over de woonomgeving, per wijk en buurt Meldingen over de woonomgeving (per 100 woningen), per buurt Onderhoudstoestand van de verharding, per wijk Schaalscore algemene evaluatie van de buurt, per wijk Algemene stellingen over de buurt, per wijk Rapportcijfers over de fysieke woonomgeving, per wijk Oordeel over de fysieke woonomgeving, per wijk en buurt Schaalscore algemene evaluatie van de buurt, per buurt Schaalscore sociale cohesie, per wijk Stellingen over de sociale kwaliteit van de buurt, per wijk Rapportcijfers over de sociale woonomgeving, per wijk Oordeel over de sociale woonomgeving, per wijk en buurt Schaalscore sociale cohesie, per buurt Betrokkenheid bij de buurt, per wijk Prioriteiten van bewoners, per wijk Tevredenheid over voorzieningen (rapportcijfers), per wijk Tevredenheid over voorzieningen (rapportcijfers), per wijk en buurt Ontwikkelingsrichting van de buurt volgens bewoners, per wijk Ontwikkelingsrichting van de buurt volgens bewoners, per wijk Ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk Karakter van de woonomgeving Overzicht leefbaarheidsgegevens, per wijk en buurt

47
48 49 49 50 50 51 52 53 54 54 55 56 57 57 58-59 60-61 62 63 63 64-69 69 70

Sociale gegevens

Woninggegevens

Hoofdstuk 5: Veiligheid
Tabel Kaart Grafiek Tabel Grafiek Grafiek Grafiek Grafiek Grafiek Tabel Meldingen bij de politie, per wijk en buurt Meldingen bij de politie, vandalisme, per buurt Meldingen bij de politie, diefstal en sociale problemen, per wijk Rapportcijfer veiligheid en probleemscores, per wijk en buurt Veiligheid in de buurt, per wijk Vervelende voorvallen in de buurt: criminaliteit, per wijk Vervelende voorvallen in de buurt: overlast, per wijk Vervelende voorvallen in de buurt: verloedering, per wijk Slachtofferschap in de eigen woonbuurt, per wijk Overzicht veiligheidsgegevens, per wijk en buurt

71
72 73 73 74 75 76 77 78 79 80

Leefbaarheid

Hoofdstuk 6: Per wijk en buurt
Toelichting wijk- en buurtoverzichten Wijkoverzichten Buurtoverzichten

81
82 83-89 90-114

Per wijk en buurt

Veiligheid

Trefwoordenregister Totaaloverzicht van buurten Wijk- en buurtindeling

115 116-117 118

4

Wijkatlas Roosendaal 2003

Wegwijzer voor de Wijkatlas
De Wijkatlas Roosendaal bevat een groot aantal gegevens over de wijken, buurten en dorpen van de gemeente Roosendaal. Op deze pagina’s vindt u een korte handleiding voor een optimaal gebruik van de Wijkatlas. Doelstelling De Wijkatlas en achterliggende wijkmonitor zijn ontwikkeld met het volgende doel: de wijkmonitor moet de gemeente en andere belanghebbenden een instrument bieden om (nieuw) beleid te ontwikkelen en beter te kunnen inspelen op de specifieke situatie en de verwachte en gewenste ontwikkelingen in de verschillende wijken, buurten en dorpen. Ook moet de Wijkmonitor gebruikt kunnen worden voor een effectmeting, met name op gebiedsgericht beleid. Daartoe moet de monitor inzicht geven in de huidige situatie, ontwikkelingen en trends op gebied van leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen en het tevens mogelijk maken deze gebieden onderling te vergelijken. Waar mogelijk moet tevens een vergelijking kunnen worden gemaakt met andere gemeenten. Thema’s De onderwerpen in deze Wijkatlas zijn geordend in vijf hoofdthema’s. Elk hoofdstuk bevat de gegevens uit een van deze hoofdthema’s. De hoofdstukken kunt u gemakkelijk terugvinden met de tabs aan de zijkant van de pagina’s. De vijf hoofdthema’s zijn: - Bevolkingsopbouw: samenstelling en ontwikkeling van de bevolking - Woninggegevens: woningvoorraad en woningmarkt - Sociale gegevens: inkomen, uitkeringen, onderwijs, participatie, gezondheid en arbeidsplaatsen - Leefbaarheid: meldingen en beoordeling woonomgeving, buurtproblemen, voorzieningen - Veiligheid: meldingen bij politie, vervelende voorvallen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap Het zesde hoofdstuk bevat de wijk- en buurtoverzichten, waarover u op de volgende pagina meer informatie vindt. Achterin vindt u tot slot een totaaloverzicht en een trefwoordenregister. Cijfers uit bestaande registraties Een deel van de gegevens in deze Wijkatlas is afkomstig uit bestaande registraties, zoals het bevolkingsbestand, de leerplichtadministratie, meldingenregistraties en diverse bestanden van onder meer de corporaties en de politie. Het merendeel van deze cijfers wordt gepubliceerd op wijk- en buurtniveau. De eerste drie hoofdstukken bevatten vrijwel uitsluitend cijfers uit bestaande registraties; daarnaast vindt u ze ook op de eerste pagina’s van de hoofdstukken 4 en 5. Deze cijfers worden jaarlijks geactualiseerd. Bij enkele van de belangrijkste indicatoren vindt u in deze Wijkatlas ook de cijfers van het voorgaande jaar. Cijfers uit de Bewonersenquête Cijfers uit registraties geven veel belangrijke informatie, maar corresponderen niet volledig met de beleving van het leefklimaat door de bewoners. Daarom wordt periodiek een Bewonersenquête gehouden om inzicht te krijgen in de beleving door de bewoners. De resultaten uit deze enquête vindt u vooral terug in de hoofdstukken 4 en 5 (leefbaarheid en veiligheid). In het trefwoordenregister (blz.115) worden cijfers uit de Bewonersenquête in blauw weergegeven. De cijfers zijn afkomstig uit de Bewonersenquête 2003, die in het voorjaar van 2003 schriftelijk werd toegezonden aan 5497 willekeurig gekozen inwoners van 16 jaar en ouder. Na rappellering kwamen 3609 vragenlijsten retour, een respons van 66%. Het aantal respondenten is voldoende om de vragen over de woonomgeving per wijk, en deels zelfs per buurt te kunnen publiceren. De vragenblokken uit de enquête die geen betrekking hebben op de woonomgeving worden gerapporteerd in de afzonderlijke publicatie ‘Bewonersenquête Roosendaal 2003’. In die publicatie worden de resultaten ook vergeleken met andere gemeenten en vindt u uitgebreidere informatie over de onderzoeksopzet en de volledige vragenlijst. De Bewonersenquête vindt niet jaarlijks plaats. Op sommige plekken worden de resultaten vergeleken met de Bewonersenquête 2001. De Bewonersenquête bevatte drie soorten vragen over de woonomgeving. Een deel van de vragen is gesteld in de vorm van rapportcijfers. Gemiddelde rapportcijfers worden per buurt gepresenteerd in tabellen (en deels ook in kaarten) en daarnaast in grafieken op wijkniveau. Andere vragen waren gesloten vragen met een beperkt aantal antwoordcategorieën. Deze cijfers worden uitsluitend op wijkniveau gepresenteerd in tabellen en grafieken. Tot slot bevatte de Bewonersenquête een open vraag, waar mensen moesten aangeven waarom zij verwachten dat hun buurt vooruit of achteruit zal gaan. Deze antwoorden worden kort samengevat per wijk, waarbij ook opvallende verschillen tussen buurten worden genoemd. Definities en betrouwbaarheidsmarges In de tabellen vindt u veelal absolute cijfers, percentages of gemiddelde rapportcijfers. Daarnaast worden sommige gegevens gepresenteerd in grafieken en kaarten. Bij alle tabellen, grafieken en kaarten vindt u een bronvermelding en een definitie. Zo kunt u steeds direct zien hoe een cijfer is berekend of op welke vraag uit de Bewonersenquête de cijfers zijn gebaseerd. De tabellen met wijk- en buurtcijfers lenen zich natuurlijk heel goed voor een vergelijking van de verschillende wijken en buurten (of een vergelijking met eerdere jaren). Enige voorzichtigheid is echter wel op z’n plaats. Wanneer gemiddelden of percentages dicht bij elkaar liggen mag niet
Wijkatlas Roosendaal 2003

5

Bevolkingsopbouw Woninggegevens Sociale gegevens Leefbaarheid Veiligheid Per wijk en buurt

Bevolkingsopbouw

zomaar worden geconstateerd dat er een duidelijk verschil bestaat tussen de wijken. Dat geldt vooral bij de cijfers uit de Bewonersenquête. De betrouwbaardheismarges op wijkniveau bedragen ongeveer 3 tot 6% (bij percentages) en ongeveer 0,2 punten (bij rapportcijfers). Op buurtniveau bedraagt de marge ongeveer 0,4 punten. Bij de cijfers uit registraties zijn de aantallen in enkele buurten zo laag dat enerzijds de privacy in het geding kan zijn en anderzijds publicatie van cijfers weinig zinvol is. In dat geval worden de cijfers ook niet gepubliceerd, maar vindt u een kruisje (x). Soms kan een getal op logische gronden niet voorkomen (als er bijvoorbeeld vorig jaar nog niemand woonde) of is het zinloos dit te publiceren. In die gevallen vindt u een liggend streepje (-). Wijk- en buurtindeling In deze Wijkatlas wordt gebruik gemaakt van de officiële CBS-buurtindeling voor de gemeente Roosendaal. De buurtnummers vindt u zowel in de tabellen als in de kaarten (uitgezonderd kaarten met taartdiagrammen). Enkele buurten met weinig inwoners in het buitengebied en Industrieterreinen zijn bij de presentatie van de gegevens samengevoegd. In de kaarten zijn de buitengebieden en Industrieterreinen niet ingekleurd. De wijkindeling in deze Wijkatlas wijkt enigszins af van de officiële indeling. De CBS-wijk GrootKroeven is in de Wijkatlas onderverdeeld in Kroeven en Minnebeek-De Krogten. De buurten in het buitengebied van Roosendaal zijn niet toegerekend aan de aangrenzende woonwijken (zoals in de officiële wijkindeling), maar samengevoegd tot ‘Buitengebied Roosendaal’. Ook de buitengebieden rond de dorpen zijn op veel plaatsen samengevoegd tot ‘Verspreide huizen dorpen’. In de grafieken op wijkniveau worden verder de dorpskernen meestal apart weergegeven. In de tabellen op buurtniveau vindt u ook een aparte totaalregel ‘Dorpskernen’. In sommige grafieken zijn de verspreide huizen van de dorpen echter samengevoegd met de bijbehorende dorpskernen. Door de verschillende aanpassingen zijn de wijken homogener en de cijfers op wijkniveau dus zinvoller. Achterin de Wijkatlas vindt u een kaart waarop u de grenzen van de wijken en buurten nauwkeuriger kunt terugvinden. Wijk- en buurtoverzichten Elk hoofdstuk eindigt met een samenvattende tabel waarin de belangrijkste indicatoren bij elkaar zijn geplaatst. Door een kleurarcering is snel te zien welke buurten gunstige of ongunstige cijfers kennen. Op blz.116-117 is een (nieuw) totaaloverzicht opgenomen met rangordes van buurten. Het zesde hoofdstuk bevat de wijk- en buurtoverzichten. In tegenstelling tot de eerste vijf hoofdstukken worden de cijfers hier niet per thema, maar per wijk en buurt gepresenteerd. Een buurtoverzicht is een soort samenvatting van de gegevens uit de eerdere hoofdstukken en geeft een totaalbeeld van de situatie in een bepaalde buurt. Op de eerste bladzijde van het laatste hoofdstuk (blz.82) vindt u een uitgebreidere toelichting op deze overzichten. De elektronische versie van de Wijkatlas Behalve deze papieren publicatie bestaat er ook een elektronische versie van de Wijkatlas. In deze elektronische versie kunt u zelf de gewenste gegevens, meetdata en gebieden selecteren en deze direct weergeven in een tabel, grafiek of kaart naar keuze. In de elektronische versie worden jaarlijks nieuwe cijfers toegevoegd, maar blijven ook oudere gegevens beschikbaar. U kunt dus altijd naar believen tijdreeksen laten zien (momenteel voor 2000 t/m 2003). De tabellen kunt u opslaan om ze later in bijvoorbeeld Excel verder te bewerken. Grafieken en kaarten kunt u kopiëren naar uw tekstverwerker. Er zijn twee versies: een versie voor stand-alone PC’s en netwerken en een versie voor Internet. Die laatste versie vindt u op www.roosendaal.nl/cijfers. Wat is nieuw in 2003? De Wijkatlas 2003 bevat een aantal nieuwe of verbeterde onderdelen. In de eerste plaats heeft er in 2003 een nieuwe Bewonersenquête plaatsgevonden, zodat actuele informatie over de beleving van bewoners beschikbaar is. In 2003 zijn enkele nieuwe vragen gesteld, onder meer over prioriteiten van bewoners ten aanzien van investeringen in hun wijk (blz.58-59), karakter van de woonomgeving (blz.69) en verloedering op straat (blz.75 en 78). De meeste vragen zijn echter ongewijzigd gebleven. Dat maakt het mogelijk een vergelijking te maken met de vorige Bewonersenquête in 2001. Zo wordt duidelijk hoe de mening van bewoners over hun woonomgeving zich de laatste twee jaar heeft ontwikkeld. Deze ontwikkeling ziet u nu onder meer terug in diverse grafieken en in de buurtoverzichten. In het hoofdstuk Bevolking is een nieuwe tabel opgenomen met mutaties in de bevolking zoals verhuizingen, geboorte en sterfte (blz.17) en een grafiek over verhuiswensen (blz.19). De overzichten aan het eind van elk hoofdstuk hebben een andere opzet gekregen. In plaats van van laag naar hoog worden kleurtinten nu getoond op een schaal van gunstig naar ongunstig. Bovendien worden er voortaan vijf klassen onderscheiden in plaats van drie, waardoor de buurten die zeer goed of zeer slecht scoren gemakkelijker zijn terug te vinden. Nieuw is het totaaloverzicht achterin de Wijkatlas (blz.116-117). Hierin zijn de belangrijkste onderwerpen uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet. In het totaaloverzicht worden geen percentages of gemiddelden, maar ranggetallen gebruikt. Ook bevat het totaaloverzicht een totaalscore, waarin alle weergegeven onderwerpen worden samengevat.

Per wijk en buurt

Veiligheid

Leefbaarheid

Sociale gegevens

Woninggegevens

6

Wijkatlas Roosendaal 2003

Bevolkingsopbouw

Bevolkingsopbouw
hoofdstuk

1

Wijkatlas Roosendaal 2003

7

Bevolkingsopbouw

Inwoners naar leeftijdsgroep, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling 0-12 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 3.1 3.2 3.3 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel 512 252 38 146 76 851 247 364 240 1.131 212 259 660 857 147 92 309 309 889 123 148 271 347 809 588 221 864 148 305 411 1.690 714 534 442 2.923 122 708 820 806 467 105 19 36 50 160 43 45 72 1.310 146 758 233 83 90 286 58 24 53 43 108
12.387

Bevolking naar leeftijdsgroep 13-18 257 144 15 60 38 363 117 144 102 541 117 141 283 340 55 26 130 129 482 63 64 162 193 388 278 110 475 81 157 237 1.100 457 350 293 947 62 253 301 208 123 41 7 22 12 81 24 28 29 590 86 297 106 43 58 119 27 10 32 6 44
5.724

19-24 434 271 53 59 51 371 135 116 120 624 131 108 385 605 80 65 230 230 309 53 52 94 110 334 263 71 348 63 109 176 883 363 290 230 609 40 197 138 133 101 40 5 20 15 53 18 12 23 473 71 290 66 15 31 103 14 12 28 15 34
5.186

25-34 947 551 150 124 122 784 264 300 220 1.155 287 278 590 1.142 189 169 395 389 666 98 100 192 276 767 633 134 603 146 204 253 1.369 652 380 337 2.078 134 521 440 503 480 68 16 35 17 100 29 28 43 956 136 560 163 41 56 175 30 14 36 28 67

35-44 806 486 64 131 125 846 270 323 253 1.090 300 285 505 896 203 112 247 334 737 100 139 225 273 939 704 235 734 133 290 311 1.800 744 562 494 2.824 145 670 828 758 423 119 34 37 48 204 72 59 73 1.378 160 749 250 106 113 342 72 24 73 47 126

45-54 749 431 83 130 105 826 295 286 245 852 216 253 383 804 185 121 217 281 682 74 102 219 287 650 440 210 756 184 243 329 2.228 953 670 605 1.586 135 396 509 339 207 102 28 35 39 221 68 61 92 1.355 200 765 222 54 114 279 56 26 77 33 87

55-64 665 318 161 83 103 801 292 239 270 667 150 181 336 851 218 149 241 243 1.117 153 225 346 393 289 193 96 791 181 283 327 1.394 696 423 275 954 133 189 295 176 161 81 24 37 20 191 61 60 70 1.143 141 689 203 35 75 218 29 23 73 24 69
9.162

65-74 75 e.o. 580 247 146 93 94 734 229 204 301 490 85 142 263 824 214 179 232 199 876 116 238 228 294 194 92 102 396 83 152 161 511 217 209 85 619 151 72 206 118 72 43 16 18 9 117 39 31 47 695 117 375 128 27 48 157 37 10 48 19 43
6.236

Totale bevolking 5.562 2.989 853 948 772 6.138 2.007 2.139 1.992 6.963 1.647 1.754 3.562 6.965 1.574 973 2.204 2.214 6.574 937 1.412 1.856 2.369 4.587 3.226 1.361 5.124 1.048 1.808 2.268 11.379 4.892 3.671 2.816 12.877 1.006 3.029 3.674 3.115 2.053 617 159 245 213 1.183 369 341 473 8.403 1.148 4.774 1.441 419 621 1.761 353 152 433 221 602
78.133

612 289 143 122 58 562 158 163 241 413 149 107 157 646 283 60 203 100 816 157 344 119 196 217 35 182 157 29 65 63 404 96 253 55 337 84 23 137 74 19 18 10 5 3 56 15 17 24 503 91 291 70 15 36 82 30 9 13 6 24
4.823

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

10.810 12.715 11.090

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA.

8

Wijkatlas Roosendaal 2003

Inwoners naar leeftijdsgroep (in % en per etnische groep), per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling Totale bevolking (in %) 0-24 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bevolkingsopbouw

Etniciteit westers (abs.) 0-24 990 490 92 251 157 1.125 356 366 403 1.073 351 376 346 1.029 270 110 251 398 954 174 145 242 393 1.346 963 383 1.120 229 421 470 3.146 1.285 984 877 4.098 221 1.002 1.194 1.076 605 180 31 74 75 292 85 84 123 2.278 301 1.283 387 135 172 496 97 46 113 64 176 25-54 2.226 1.247 275 369 335 2.104 697 730 677 2.109 710 691 708 2.110 557 334 481 738 1.561 225 245 446 645 2.179 1.624 555 1.704 397 624 683 4.977 2.146 1.475 1.356 6.139 400 1.445 1.720 1.546 1.028 276 74 100 102 523 169 147 207 3.615 494 2.025 625 196 275 785 157 64 182 106 276 55+ 1.819 829 445 292 253 2.031 646 579 806 1.388 375 410 603 2.212 705 373 623 511 2.718 416 790 666 846 687 312 375 1.290 283 488 519 2.247 977 863 407 1.880 368 276 628 362 246 142 50 60 32 363 115 108 140 2.323 348 1.343 398 77 157 456 96 42 134 49 135

Etniciteit niet-westers (abs.) 0-24 213 177 14 14 8 460 143 258 59 1.223 109 132 982 773 12 73 418 270 726 65 119 285 257 185 166 19 567 63 150 354 527 249 190 88 381 3 156 65 71 86 6 0 4 2 2 0 1 1 95 2 62 18 6 7 12 2 0 0 0 10
5.170

25-54 45% 49% 35% 41% 46% 40% 41% 42% 36% 44% 49% 47% 41% 41% 37% 41% 39% 45% 32% 29% 24% 34% 35% 51% 55% 43% 41% 44% 41% 39% 47% 48% 44% 51% 50% 41% 52% 48% 51% 54% 47% 49% 44% 49% 44% 46% 43% 44% 44% 43% 43% 44% 48% 46% 45% 45% 42% 43% 49% 47%
44%

55+ 33% 29% 53% 31% 33% 34% 34% 28% 41% 23% 23% 25% 21% 33% 45% 40% 31% 24% 43% 45% 57% 37% 37% 15% 10% 28% 26% 28% 28% 24% 20% 21% 24% 15% 15% 37% 9% 17% 12% 12% 23% 31% 24% 15% 31% 31% 32% 30% 28% 30% 28% 28% 18% 26% 26% 27% 28% 31% 22% 23%
26%

25-54 276 221 22 16 17 352 132 179 41 988 93 125 770 732 20 68 378 266 524 47 96 190 191 177 153 24 389 66 113 210 420 203 137 80 349 14 142 57 54 82 13 4 7 2 2 0 1 1 74 2 49 10 5 8 11 1 0 4 2 4
4.307

55+ 38 25 5 6 2 66 33 27 6 182 9 20 153 109 10 15 53 31 91 10 17 27 37 13 8 5 54 10 12 32 62 32 22 8 30 0 8 10 6 6 0 0 0 0 1 0 0 1 18 1 12 3 0 2 1 0 0 0 0 1
665

22% 22% 12% 28% 21% 26% 25% 29% 23% 33% 28% 29% 37% 26% 18% 19% 30% 30% 26% 26% 19% 28% 27% 33% 35% 30% 33% 28% 32% 36% 32% 31% 32% 34% 35% 22% 38% 34% 37% 34% 30% 19% 32% 36% 25% 23% 25% 26% 28% 26% 28% 28% 34% 29% 29% 28% 30% 26% 29% 31%
30%

18.127 30.308 19.556

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Voor definitie etniciteit en een overzicht van etnische groepen: zie de volgende bladzijden.

Wijkatlas Roosendaal 2003

9

Bevolkingsopbouw

Inwoners naar etniciteit, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling westers Nederoverig lands westers 84% 79% 89% 89% 92% 82% 80% 74% 91% 61% 81% 80% 43% 73% 93% 79% 57% 70% 75% 84% 79% 69% 74% 86% 84% 91% 75% 82% 78% 68% 86% 85% 85% 89% 89% 93% 85% 92% 91% 87% 92% 92% 89% 95% 95% 98% 96% 93% 92% 85% 93% 94% 95% 89% 91% 84% 97% 93% 94% 90% 6% 7% 6% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 4% 3% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 5% 4% 5% 6% 6% 6% 6% 4% 7% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 6% 7% 3% 4% 2% 4% 6% 6% 14% 4% 4% 2% 8% 8% 15% 3% 6% 5% 7% Turks Marokkaans 1% 2% 0% 1% 0% 7% 7% 9% 3% 13% 3% 7% 20% 7% 0% 5% 13% 6% 10% 5% 9% 14% 10% 1% 1% 0% 5% 1% 4% 6% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% niet-westers Surin./ OostAntill. Europa 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 2% 0% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% overig niet-westers totaal (in %) 2003 2002 9% 14% 5% 4% 3% 14% 15% 22% 5% 34% 13% 16% 53% 23% 3% 16% 39% 26% 20% 13% 16% 27% 20% 8% 10% 4% 20% 13% 15% 26% 9% 10% 10% 6% 6% 2% 10% 4% 4% 8% 3% 3% 4% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 3% 2% 3% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 9% 13% 5% 3% 3% 14% 14% 20% 6% 34% 11% 16% 52% 22% 2% 15% 38% 24% 19% 12% 15% 24% 19% 8% 10% 3% 19% 12% 13% 26% 8% 9% 9% 6% 6% 1% 10% 4% 4% 9% 3% 3% 4% 2% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 3% 3% 2%

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

1% 2% 0% 0% 1% 3% 3% 5% 1% 12% 4% 3% 20% 7% 0% 3% 12% 10% 2% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 3% 1% 2% 5% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5% 7% 3% 1% 2% 3% 3% 5% 1% 7% 4% 3% 10% 6% 1% 6% 10% 7% 6% 3% 3% 8% 7% 4% 5% 1% 8% 8% 6% 11% 4% 4% 4% 3% 3% 1% 6% 2% 2% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2%

3% 0% 1% 1% 2% 12% 9.610

Gemeente totaal totaal absoluut 2003 totaal absoluut 2002

82% 64.085 64.088

5% 3.906 3.947

3% 2.121 2.045

4% 3.205 3.061

1% 673 655

1% 922 862

4% 3.221 2.987

13% 10.142 9.610

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definitie zie volgende bladzijde.

10

Wijkatlas Roosendaal 2003

Inwoners naar etniciteit, per buurt, 1 januari 2003.

Bevolkingsopbouw

Inwoners naar etniciteit 5000 2500 1250 Nederlands overig Westers niet Westers
Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definities: Etniciteit wordt vastgesteld op basis van het geboorteland van de persoon. Indien de persoon is geboren in Nederland, maar een of beide ouders in het buitenland is het buitenland bepalend. Indien de persoon is geboren in een westers land, maar een of beide ouders in een niet-westers land is het niet-westerse land bepalend. Indien de ouders bepalend zijn en de moeder is geboren in een ander land dan de vader, maar in dezelfde groep (westers dan wel niet-westers), is het land van de moeder bepalend. Indien beide ouders in Nederland zijn geboren is de etniciteit altijd de Nederlandse. Indien de persoon is geboren in een nietwesters land en beide ouders in een westers land, is dat westerse land doorslaggevend. Nadat de etniciteit is vastgesteld, worden inwoners ingedeeld in de volgende etnische groepen: Nederlands (Nederland inclusief voormalig Nederlands Indië en Ned.Nieuw Guinea voor de onafhankelijkheid), overig Westers (West-Europese landen, VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Israel, Japan), Oost-Europees (Oost-Europese landen inclusief voormalig Oost-Duitsland, Griekenland, voormalig Joegoslavië, de voormalige Sovjet-Unie en alle daaruit voortgekomen landen), Turks (Turkije), Marokkaans (Marokko), Surinaams/ Antilliaans (Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en overig (alle overige landen inclusief onbekend).

Bevolking vanaf 16 jaar naar geboorteplaats, per wijk, 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100% geboren in gemeente, een of beide ouders ook geboren in gemeente, beide ouders niet geboren buiten huidige gemeente Roosendaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Gevraagd is of men is geboren binnen de huidige gemeente Roosendaal. Dorpen omvatten in deze grafiek zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

11

Bevolkingsopbouw

Huishoudens naar gezinssituatie, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling paar met kind abs. in % 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 455 223 46 105 81 710 227 258 225 836 190 233 413 677 145 62 208 262 656 91 112 204 249 649 454 195 659 147 236 276 1.709 723 534 452 2.148 110 516 636 554 332 103 20 39 44 168 49 52 67 1.197 173 666 201 67 90 14% 12% 8% 23% 20% 24% 24% 27% 23% 26% 26% 30% 24% 19% 19% 11% 17% 24% 23% 23% 20% 24% 22% 33% 32% 34% 31% 34% 30% 29% 39% 38% 38% 41% 44% 24% 45% 47% 49% 42% 43% 27% 40% 61% 34% 30% 38% 34% 35% 36% 34% 34% 44% 35% particuliere huishoudens eenoudergezin abs. in % 111 78 11 12 10 117 33 56 28 180 35 38 107 145 16 16 60 53 156 21 16 64 55 117 102 15 169 31 58 80 284 134 89 61 210 12 95 45 34 24 10 3 7 0 8 3 2 3 113 17 67 16 4 9 3% 4% 2% 3% 3% 4% 3% 6% 3% 6% 5% 5% 6% 4% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 3% 8% 5% 6% 7% 3% 8% 7% 7% 9% 6% 7% 6% 6% 4% 3% 8% 3% 3% 3% 4% 4% 7% 0% 2% 2% 1% 2% 3% 4% 3% 3% 3% 3% paar zonder kind abs. in % 944 490 188 124 142 1.020 362 317 341 879 212 254 413 1.147 288 203 321 335 1.077 148 250 300 379 554 364 190 724 167 252 305 1.406 640 441 325 1.571 219 291 444 332 285 81 32 27 22 198 67 60 71 1.291 164 735 247 55 90 30% 27% 35% 28% 36% 35% 38% 33% 35% 27% 28% 32% 24% 32% 38% 35% 27% 31% 37% 37% 44% 36% 34% 28% 26% 33% 34% 38% 32% 32% 32% 34% 31% 29% 32% 48% 26% 33% 29% 36% 33% 44% 28% 31% 40% 42% 43% 36% 38% 34% 38% 42% 36% 35% alleenstaand abs. in % 1.668 999 298 206 165 1.062 338 337 387 1.343 307 263 773 1.631 307 295 606 423 1.018 137 184 268 429 674 494 180 604 90 235 279 1.010 385 360 265 926 118 234 220 207 147 48 18 24 6 123 42 24 57 830 127 480 128 26 69 52% 56% 55% 46% 41% 37% 35% 35% 39% 41% 41% 33% 45% 45% 41% 51% 51% 39% 35% 35% 33% 32% 39% 34% 35% 31% 28% 21% 30% 30% 23% 20% 25% 24% 19% 26% 21% 16% 18% 19% 20% 25% 25% 8% 25% 26% 17% 29% 24% 26% 25% 22% 17% 27% totaal personen in instellingen 35 0 0 35 0 18 0 18 0 112 112 0 0 145 125 0 0 20 362 86 237 0 39 0 0 0 7 0 5 2 258 139 119 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 91 0 0 0

3.178 1.790 543 447 398 2.909 960 968 981 3.238 744 788 1.706 3.600 756 576 1.195 1.073 2.907 397 562 836 1.112 1.994 1.414 580 2.156 435 781 940 4.409 1.882 1.424 1.103 4.855 459 1.136 1.345 1.127 788 242 73 97 72 497 161 138 198 3.431 481 1.948 592 152 258

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

270 52 22 59 37 100 10.237

37% 35% 37% 31% 42% 43% 30%

31 3 4 10 4 10 1.651

4% 2% 7% 5% 5% 4% 5%

219 46 21 56 27 69 11.111

30% 31% 35% 29% 31% 29% 33%

205 48 13 68 20 56 11.142

28% 32% 22% 35% 23% 24% 33%

725 149 60 193 88 235 34.141

0 0 0 0 0 0 1.029

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definitie zie volgende bladzijde. Let op: de definitie van huishoudens is sinds de Wijkatlas 2002 gewijzigd.

12

Wijkatlas Roosendaal 2003

Alleenstaanden (in % particuliere huishoudens), per buurt, 1 januari 2003.
8.0 2.9

Bevolkingsopbouw

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Alleenstaanden (in % particuliere huishoudens) 8 - 22 % 23 - 30 % 31 - 38 % 38 - 55 %

10.9 14.0 14.9 10.0

Particuliere huishoudens naar gezinssituatie, per wijk, 1 januari 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definities: Paren zijn echtparen of samenwoners. Gezinnen met kinderen (paren/eenoudergezinnen) zijn huishoudens met eigen inwonende kinderen, ongeacht de leeftijd van de kinderen. Huishoudens worden weergegeven absoluut en in % van alle huishoudens. NB: Voor gezinnen met kinderen t/m 17 jaar: zie de tabel op blz.14. Berekening gezinssituatie: De gezinssituatie op deze pagina’s is in eerste instantie gebaseerd op de officiële gezinssituatie (afgeleid van de burgerlijke staat) in het GBA. Mensen die samenwonen staan daarbij echter meestal geregistreerd als alleenstaande of eenoudergezin. Om een betere benadering te kunnen bieden van de feitelijke gezinssituatie is een inschatting gemaakt van het aantal mensen dat feitelijk samenwoont. Hierbij is sprake van samenwoning indien op een adres twee alleenstaanden wonen, al dan niet met eigen inwonende kinderen, maar verder niemand. Bovendien mag het leeftijdsverschil niet groter zijn dan 20 jaar. Indien aan deze voorwaarden is voldaan is sprake van samenwoners met of zonder kinderen. De bewoners worden dan beschouwd als één huishouden. Personen in instellingen en tehuizen (zoals verpleegtehuizen en gezinsvervangende tehuizen) worden met ingang van de Wijkatlas 2003 niet gerekend tot particuliere huishoudens, maar staan in een aparte kolom. Wijkatlas Roosendaal 2003

13

Bevolkingsopbouw

Kinderen en eenoudergezinnen, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling gezin met kind 0-17 totaal waarvan aantal eenouder 418 225 37 95 61 620 186 257 177 831 183 212 436 639 112 61 217 249 623 87 105 202 229 636 468 168 619 126 222 271 1.434 598 447 389 2.048 99 522 595 521 311 78 17 29 32 118 33 38 47 977 121 547 176 58 75 194 36 16 41 29 72
9.235

kinderen 0-17 totaal waarvan in aantal eenoudergez. 698 351 50 194 103 1.132 337 471 324 1.556 314 372 870 1.087 183 113 386 405 1.227 171 203 394 459 1.119 809 310 1.208 212 422 574 2.557 1.062 806 689 3.709 171 922 1.082 968 566 140 25 55 60 222 59 68 95 1.801 219 1.003 322 119 138 389 80 33 82 49 145
16.845

gem.aantal kinderen per gezin 1,67 1,56 1,35 2,04 1,69 1,83 1,81 1,83 1,83 1,87 1,72 1,75 2,00 1,70 1,63 1,85 1,78 1,63 1,97 1,97 1,93 1,95 2,00 1,76 1,73 1,85 1,95 1,68 1,90 2,12 1,78 1,78 1,80 1,77 1,81 1,73 1,77 1,82 1,86 1,82 1,79 1,47 1,90 1,88 1,88 1,79 1,79 2,02 1,84 1,81 1,83 1,83 2,05 1,84 2,01 2,22 2,06 2,00 1,69 2,01
1,82

aantal kinderen per 100 volwassenen 2003 2002 15 14 6 26 16 23 21 29 19 29 24 27 33 19 13 13 22 23 25 23 17 28 27 33 35 30 33 26 33 37 30 29 29 33 41 21 44 42 46 39 30 19 29 40 23 19 25 25 27 24 27 29 40 29 28 29 28 23 28 32
28

0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof

17% 23% 16% 8% 8% 14% 11% 18% 10% 15% 15% 10% 18% 16% 8% 13% 22% 16% 18% 17% 14% 21% 16% 14% 17% 5% 20% 19% 19% 21% 14% 16% 13% 11% 8% 8% 16% 6% 5% 6% 10% 18% 17% 0% 2% 3% 0% 2% 7% 7% 7% 7% 2% 7% 9% 3% 13% 17% 10% 6%
13%

14% 21% 14% 7% 6% 11% 10% 14% 9% 14% 14% 10% 15% 14% 7% 12% 20% 13% 16% 14% 11% 19% 16% 12% 15% 5% 19% 19% 17% 20% 13% 15% 12% 11% 7% 6% 14% 6% 5% 6% 9% 12% 16% 0% 1% 2% 0% 2% 6% 6% 7% 5% 1% 7% 6% 3% 9% 13% 6% 3%
11%

16 15 6 26 18 23 21 28 20 30 24 28 34 19 14 12 22 24 24 23 16 27 26 33 35 30 32 25 30 38 30 28 30 34 41 20 45 43 45 39 30 19 30 41 24 21 25 25 28 24 26 30 42 31 28
28 27 23 25 32 28

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definitie zie volgende bladzijde.

14

Wijkatlas Roosendaal 2003

Kinderen per 100 volwassenen, per buurt, 1 januari 2003.
8.0 2.9

Bevolkingsopbouw

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Kinderen per 100 volwassenen 6 - 22 23 - 27 28 - 33 34 - 46

10.9 14.0 14.9 10.0

Kinderen 0-17 jaar in eenoudergezinnen (in %), per wijk, 1 januari 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

0%

5%

10%

15%

20%

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definities: Gezinnen met kinderen zijn gezinnen met tenminste één inwonend eigen kind in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar (absolute aantal en het aandeel eenoudergezinnen in deze groep). Inwonende kinderen 0-17 zijn kinderen van deze gezinnen die nog thuiswonen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar (absoluut en het percentage kinderen uit eenoudergezinnen in deze groep). Het gemiddeld aantal kinderen per gezin is het aantal inwonende kinderen van 0 t/m 17 jaar gedeeld door het aantal gezinnen met inwonende kinderen van 0 t/m 17 jaar. Het aantal kinderen per 100 volwassenen is het aantal inwoners van 0 t/m 17 jaar gedeeld door het aantal inwoners van 18 jaar en ouder, maal 100. Voor de berekening van de gezinssituatie zie blz.13.

Wijkatlas Roosendaal 2003

15

Bevolkingsopbouw

Mobiliteit van de bevolking, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling totaal abs. 0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof 770 513 120 76 61 463 149 190 124 811 179 148 484 804 132 113 309 250 432 77 74 131 150 409 336 73 370 44 128 198 599 262 200 137 627 36 210 152 174 55 28 7 17 4 45 15 9 21 355 38 214 63 12 28 90
12 3 42 8 25 5.803

vestigingen afgelopen 24 maanden totaal in % alleengezinnen 2003 2002 staanden 26% 29% 24% 17% 19% 16% 16% 20% 13% 25% 24% 19% 28% 23% 18% 21% 26% 24% 15% 19% 13% 16% 13% 21% 24% 13% 17% 10% 16% 21% 14% 14% 14% 12% 14% 12% 18% 11% 15% 11% 12% 10% 18% 6% 9% 9% 7% 11% 11% 8% 11% 11% 8% 11% 13%
8% 5% 22% 9% 11% 17%

ontwikkeling sinds 1 jaar personen particuliere huishoudens +207 +10 +91 -2 +108 +1 -49 +49 +1 -75 -10 +14 -79 +73 -11 +10 +47 +27 +32 +14 +1 +22 -5 +5 +11 -6 -14 +2 +10 -26 -87 -13 -24 -50 +304 +10 +5 -27 +36 +280 0 -1 +6 -5 +1 +2 -6 +5 +55 +6 +30 +10 +7 +2 -14
-7 -8 +1 -6 +6 +488

27% 31% 23% 23% 16% 16% 16% 19% 13% 26% 28% 20% 29% 23% 15% 28% 25% 24% 16% 18% 11% 14% 19% 22% 26% 12% 19% 14% 18% 22% 15% 15% 15% 14% 16% 11% 23% 13% 17% 8% 13% 8% 19% 9% 7% 8% 6% 7% 11% 8% 12% 10% 12% 14% 13%
7% 11% 22% 8% 11% 18%

31% 36% 27% 20% 28% 21% 22% 25% 17% 37% 34% 30% 40% 30% 25% 22% 33% 33% 16% 29% 14% 17% 12% 26% 29% 17% 27% 13% 25% 33% 21% 21% 21% 23% 17% 8% 22% 14% 18% 14% 19% 18% 25% 0% 12% 12% 13% 11% 13% 10% 14% 15% 8% 13% 19%
17% 15% 31% 10% 9% 25%

19% 22% 21% 15% 13% 13% 12% 17% 10% 17% 17% 14% 18% 17% 13% 21% 19% 17% 14% 14% 13% 15% 14% 18% 21% 11% 13% 9% 13% 16% 11% 12% 12% 9% 14% 13% 18% 11% 15% 10% 10% 8% 15% 6% 8% 9% 5% 11% 10% 7% 11% 10% 8% 10% 10%
4% 2% 17% 9% 12% 14%

+147 +17 +58 -4 +76 +5 -10 +14 +1 +19 +15 +22 -18 +79 +2 +5 +43 +29 +15 +8 +11 +10 -14 +23 +23 0 -1 0 +8 -9 +12 -9 +15 +6 +110 +4 -1 -10 +2 +115 -1 -3 +3 -1 +1 -2 -1 +4 +42 +10 +23 +5 0 +4 +6
-2 -3 +6 -1 +6 +457

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 3.1 3.2 3.3 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen
10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definitie zie blz.19. Let op: de definitie van vestigingen is gewijzigd.

16

Wijkatlas Roosendaal 2003

Mutaties in de bevolking, per wijk en buurt, kalenderjaar 2002.
Wijk- en buurtindeling gevestigd uit gem. 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern 616 309 152 46 109 368 115 146 107 575 133 120 322 620 93 73 226 228 494 79 117 148 150 313 237 76 328 41 122 165 520 223 185 112 819 55 202 167 169 226 34 11 20 3 57 28 13 16 358 57 244 27 3 27 32 12 2 6 4 8 elders 431 247 65 36 83 181 67 72 42 374 89 76 209 313 64 38 117 94 197 24 27 72 74 162 139 23 207 27 74 106 293 149 92 52 402 30 95 56 85 136 15 1 7 7 24 7 2 15 174 22 104 35 4 9 68 8 2 27 5 26 vertrokken naar gem. elders 547 345 89 53 60 394 165 116 113 772 155 139 478 587 93 75 224 195 393 45 66 139 143 357 292 65 339 44 123 172 624 276 187 161 683 39 235 155 182 72 25 8 4 13 52 18 18 16 303 40 205 35 4 19 59 14 3 10 7 25 278 196 31 31 20 154 63 56 35 300 58 63 179 266 57 21 77 111 192 24 23 54 91 135 102 33 246 32 79 135 340 148 111 81 405 30 100 127 103 45 25 5 17 3 23 13 2 8 176 30 103 30 1 12 54 15 7 17 8 7 vest.overschot per 100 inw. 4,1 0,5 12,0 -0,2 15,6 0,0 -2,3 2,2 0,1 -1,8 0,5 -0,3 -3,5 1,2 0,4 1,5 1,9 0,7 1,6 3,7 3,9 1,5 -0,4 -0,4 -0,6 0,1 -1,0 -0,8 -0,3 -1,6 -1,3 -1,1 -0,6 -2,7 1,0 1,6 -1,3 -1,6 -1,0 12,8 -0,2 -0,6 2,5 -2,8 0,5 1,1 -1,5 1,5 0,6 0,8 0,8 -0,2 0,5 0,8 -0,7 -2,5 -3,8 1,4 -2,7 0,3 geboorte sterfte geb.overschot per 100 inw. -0,2 -0,1 -0,7 0,0 -0,4 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,7 -1,2 1,1 1,3 -0,1 -1,1 -0,5 0,3 0,5 -1,1 -2,0 -3,9 -0,3 0,2 0,5 1,0 -0,5 0,7 1,0 0,9 0,4 0,6 0,8 0,0 0,9 1,3 -0,7 1,4 0,9 2,1 1,8 0,2 0,0 0,0 0,5 -0,4 -0,5 -0,3 -0,4 0,0 -0,2 -0,2 0,9 1,0 -0,5 -0,1 0,6 -1,3 -1,2 0,0 0,7

Bevolkingsopbouw

46 23 6 11 6 64 21 22 21 111 13 26 72 76 10 10 34 22 59 9 5 13 32 54 42 12 62 13 25 24 119 57 29 33 221 9 48 48 72 44 2 0 0 2 8 2 3 3 83 8 51 17 5 2 16 4 0 2 3 7

57 25 12 11 9 65 24 19 22 63 32 6 25 83 28 15 28 12 133 28 60 18 27 30 11 19 27 3 9 15 55 18 29 8 53 16 6 16 6 9 1 0 0 1 13 4 4 5 82 10 62 4 1 5 17 2 2 7 3 3

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

Gemeente totaal

5.134

2.841

5.135

2.594

0,3

921

679

0,3

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA. Definities zie blz.19.

Wijkatlas Roosendaal 2003

17

Bevolkingsopbouw

Verhuizingen van wijk naar wijk (absoluut), 2002.
Naar wijk: Van wijk: 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage 0 1 2 3 4a 4b Cent Oost Noor West Kroe Minn 94 35 53 44 32 34 19 66 42 5 2 2 11 3 1 2 26 43 42 17 22 12 14 33 15 1 1 0 2 1 0 0 49 26 162 40 28 11 20 36 18 2 0 0 2 0 0 2 396 48 36 66 130 27 15 22 26 42 1 2 5 3 1 0 1 28 34 30 31 55 19 22 21 21 0 1 3 6 0 0 1 20 14 26 15 11 41 19 22 20 3 2 2 5 1 0 0 201 5 6 7 8 buit. Lang Kort Tolb Indu geb. 7 20 24 16 20 11 30 23 12 0 3 2 5 0 0 2 31 24 36 23 20 13 24 90 37 0 2 0 2 1 0 2 41 25 30 24 25 40 23 46 116 3 5 4 11 4 1 1 399 5 0 0 2 0 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 17 10 3 0 1 1 0 1 2 3 6 0 3 0 2 0 0 0 22 13 10 11 12 13 14 gem. Nisp Wou Heer Moer WouP totaal 4 0 1 0 6 0 0 1 3 1 4 12 2 0 0 1 3 3 3 8 6 3 2 6 16 0 3 2 73 16 5 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 5 1 0 20 45 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 1 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 3 0 10 23 21 360 262 478 352 253 205 203 377 352 17 28 34 130 35 9 24 3.119 2.134 andere gem. 228 125 236 210 153 107 169 282 245 17 15 29 91 33 9 17 1.966 x

Uit gemeente totaal andere gemeente

445 229 356

425 272

175 305 145

35 151 23 69

142 300 265

149 125

202 263

Bron: Gemeente Roosendaal, GBA.

Verhuizingen van wijk naar wijk (in % van vestigers in wijk), 2002.
Naar wijk: Van wijk: 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage 0 1 2 3 4a 4b Cent Oost Noor West Kroe Minn 21% 8% 12% 10% 7% 8% 11% 12% 11% 10% 10% 19% 7% 8% 13% 7% 18% 41% 16% 11% 13% 7% 10% 31% 11% 7% 10% 7% 6% 20% 5% 5% 3% 4% 7% 20% 5% 5% 9% 6% 5% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 8% 9% 8% 11% 8% 10% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 5 6 7 8 buit. Lang Kort Tolb Indu geb. 4% 10% 10% 29% 14% 11% 8% 6% 0% 0% 14% 12% 8% 0% 5% 9% 8% 6% 12% 5% 11% 7% 6% 0% 0% 6% 4% 10% 0% 5% 17% 8% 6% 18% 9% 13% 30% 12% 12% 14% 7% 12% 29% 18% 27% 0% 0% 1% 6% 0% 2% 1% 1% 0% 14% 1% 3% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 10 11 12 13 14 gem. Nisp Wou Heer Moer WouP totaal 11% 0% 3% 0% 17% 0% 2% 0% 0% 2% 10% 0% 2% 10% 0% 5% 0% 0% 4% 5% 0% 2% 5% 50% 0% 25% 5% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 9% 4% 0% 9% 9% 4% 0% 0% 0% 12% 8% 15% 11% 8% 7% 7% 12% 11% 1% 1% 1% 4% 1% 0% 1%
100%

andere gem. 12% 6% 12% 11% 8% 5% 9% 14% 12% 1% 1% 1% 5% 2% 0% 1%
100%

4% 6% 15% 14% 9% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

0% 1% 3% 4% 9% 11% 3% 0% 11% 2%

34% 1% 0% 0% 4% 6% 48% 30% 0% 0% 0% 11% 25% 0% 13% 0% 3% 5% 25% 0% 3% 1% 0% 0% 43%
100% 100% 100% 100% 100%

Uit gemeente totaal andere gemeente*

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

44% 38% 43% 38% 35% 38%

45% 40% 40% 37% 37% # 40% 31% 69% 60% 48%

41%

x

Bron: GBA. * Deze rij toont het aantal verhuizingen naar deze wijk vanuit een andere gemeente, in % van alle verhuizingen naar deze wijk. In de percentages erboven zijn deze externe vestigingen niet meegenomen.

Verhuizingen van wijk naar wijk (in % van vertrekkers uit wijk), 2002.
Naar wijk: Van wijk: 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage 0 1 2 3 4a 4b Cent Oost Noor West Kroe Minn 26% 7% 14% 13% 8% 6% 13% 16% 10% 14% 13% 5% 11% 9% 34% 14% 6% 5% 13% 5% 11% 37% 9% 4% 13% 9% 11% 11% 22% 4% 17% 6% 5% 7% 9% 20% 9% 18% 12% 29% 7% 6% 8% 9% 11% 8%
14%

5 6 7 8 buit. Lang Kort Tolb Indu geb. 2% 8% 5% 5% 8% 5% 9% 9% 8% 7% 8% 6% 11% 10% 6% 7% 10% 20% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

10 11 12 13 14 gem. Nisp Wou Heer Moer WouP totaal 1% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%

andere gem.* 39% 32% 33% 37% 38% 34% 45% 43% 41% 50% 35% 46% 41% 49% 50% 41% 39% x

7% 10% 11% 11% 9% 9% 10% 7% 6% 6% 4% 5% 12% 6% 6% 6% 12% 6% 0% 18% 4% 0% 7% 4% 7% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 15% 2% 2% 0% 3% 0% 0% 8% 4% 9% 5% 0% 0% 4%
9%

15% 12% 11% 6% 24% 12% 3% 11% 33% 0% 0% 18% 11% 7% 18% 6% 4% 0% 0% 8% 0% 12% 2% 8% 3% 11% 0% 11% 8% 4%

1% 1% 1% 1% 1% 2% 6% 0% 0% 11% 3% 0% 0% 0% 0%
1%

0% 1% 0% 2% 1% 5% 6% 0% 14% 11%

6% 4% 3% 0% 0%
6%

0% 2% 0% 0% 0%
1%

35% 6% 0% 0% 3% 2% 56% 5% 0% 0% 0% 46% 14% 0% 9% 0% 56% 11% 11% 0% 4% 8% 0% 0% 42%
1% 5% 1% 0% 1%

Uit gemeente totaal andere gemeente

7% 13% 14%

6% 10% 13%

17%

7% 14% 12%

7%

6%

7%

9% 12%

0%

1%

1%

3%

2%

0%

1%

100%

Bron: GBA. * Deze kolom toont het aantal verhuizingen vanuit deze wijk naar een andere gemeente, in % van alle verhuizingen vanuit deze wijk. In de andere percentages zijn deze externe vertrekkers niet meegenomen.

18

Wijkatlas Roosendaal 2003

Aandeel bewoners dat overweegt binnen twee jaar te verhuizen (2003).
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal

Bevolkingsopbouw

beslist niet eventueel, misschien ja, zeker

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze grafiek zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Definities blz.16: Onder ‘vestigingen afgelopen 24 maanden’ wordt verstaan het aantal huishoudens dat korter dan 24 maanden woont op het huidige adres. Bij gezinnen wordt hierbij gekeken naar de woonduur van het gezinshoofd. De aantallen vestigingen worden weergegeven absoluut en in procenten van het totaal aantal huishoudens. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen alleenstaanden en overige particuliere huishoudens (‘gezinnen’). Personen in instellingen en tehuizen worden niet meegerekend. Met ingang van de Wijkatlas 2003 hebben deze cijfers alleen betrekking op woonadressen die ten minste twee jaar geleden voor de eerste keer werden bewoond (dus exclusief nieuwbouw). Ontwikkeling sinds 1 jaar is het saldo van het aantal inwoners resp. particuliere huishoudens op 1 januari 2003 en op 1 januari 2002. Voor de (gewijzigde) definitie van huishoudens zie blz.13. Definities blz.17: De nieuwe tabel op blz.17 toont de ontwikkelingen in de bevolkingssituatie tussen 1 januari en 31 december 2002. Verhuizingen zijn verhuizingen van personen (dus geen huishoudens). Een persoon kan in hetzelfde jaar meerdere keren zijn geteld (bv. bij twee verhuizingen, of een verhuizing kort na de geboorte). Personen die zijn gevestigd vanuit de gemeente zijn personen die zijn verhuisd naar een adres in deze buurt en afkomstig zijn van een ander adres in de gemeente (al dan niet in dezelfde buurt/wijk). Bij een verhuizing binnen dezelfde buurt wordt een persoon zowel geteld in de kolom ‘gevestigd uit gemeente’ als in de kolom ‘vertrokken naar gemeente’. Het vestigingsoverschot is het aantal vestigers min het aantal vertrekkers, per 100 inwoners (gemiddelde van de bevolking op 1 januari en 31 december 2002). Het geboorteoverschot is het aantal geboorten min het aantal overledenen, per 100 inwoners. Deze ontwikkelingen worden uiteraard mede bepaald door nieuwbouw en sloop alsmede door de leeftijdsopbouw van de betreffende buurt. Definities blz.18: In de tabellen hiernaast worden verhuizingen tussen de wijken in de loop van het kalenderjaar weergegeven. Het gaat hierbij om verhuisde huishoudens. In afwijking van de andere tabellen worden bij verhuizingen van wijk tot wijk tot een huishouden gerekend alle personen die op dezelfde dag verhuizen van een gemeenschappelijk oud adres naar een gemeenschappelijk nieuw adres (ook als het om instellingen gaat). De verhuizingen worden weergegeven in drie tabellen: - absoluut (bovenste tabel) - in procenten van het totaal aantal vestigende huishoudens in de wijk (excl. vestiging uit andere gemeente) - in procenten van het totaal aantal vertrokken huishoudens uit de wijk (excl. vertrek naar andere gemeente) In de onderste twee tabellen wordt in de lichte rij/kolom weergegeven het aandeel vestigers vanuit een andere gemeente resp. vertrekkers naar een andere gemeente in procenten van het totaal aantal vestigers resp. vertrekkers. Tot de dorpen worden in deze tabellen gerekend zowel de dorpskernen als de bijbehorende buurten ‘Verspreide huizen’. Definities blz.19: De grafiek hierboven is gebaseerd op de Bewonersenquête 2003 en toont het aandeel inwone rs van de wijk dat overweegt binnen twee jaar zeker, misschien resp. beslist niet te gaan verhuizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

19

Bevolkingsopbouw

Overzicht bevolkingsgegevens, per wijk en buurt.
Wijk- en buurtindeling leeftijd bevolking (in %) 0-24 jaar 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal 22% 12% 28% 21% 25% 29% 23% 28% 29% 37% 18% 19% 30% 30% 26% 19% 28% 27% 35% 30% 28% 32% 36% 31% 32% 34% 22% 38% 34% 37% 34% 19% 32% 36% 23% 25% 26% 26% 28% 28% 34% 29% 28% 30% 26% 29% 31% 30% 55 jaar e.o. 29% 53% 31% 33% 34% 28% 41% 23% 25% 21% 45% 40% 31% 24% 45% 57% 37% 37% 10% 28% 28% 28% 24% 21% 24% 15% 37% 9% 17% 12% 12% 31% 24% 15% 31% 32% 30% 30% 28% 28% 18% 26% 27% 28% 31% 22% 23% 26% niet-westerse etniciteit in % 14% 5% 4% 3% 15% 22% 5% 13% 16% 53% 3% 16% 39% 26% 13% 16% 27% 20% 10% 4% 13% 15% 26% 10% 10% 6% 2% 10% 4% 4% 8% 3% 4% 2% 0% 1% 1% 0% 3% 2% 3% 3% 1% 0% 1% 1% 2% 13% gezinnen met kind.(in % hh.) 17% 10% 26% 23% 27% 32% 26% 30% 34% 30% 21% 14% 22% 29% 28% 23% 32% 27% 39% 36% 41% 38% 38% 46% 44% 47% 27% 54% 51% 52% 45% 32% 47% 61% 32% 39% 35% 40% 38% 37% 47% 38% 37% 43% 36% 47% 47% 35% eenoudergezin (%) 23% 16% 8% 8% 11% 18% 10% 15% 10% 18% 8% 13% 22% 16% 17% 14% 21% 16% 17% 5% 19% 19% 21% 16% 13% 11% 8% 16% 6% 5% 6% 18% 17% 0% 3% 0% 2% 7% 7% 7% 2% 7% 3% 13% 17% 10% 6% 13% vestigingen 24 mnd (in %) 29% 24% 17% 19% 16% 20% 13% 24% 19% 28% 18% 21% 26% 24% 19% 13% 16% 13% 24% 13% 10% 16% 21% 14% 14% 12% 12% 18% 11% 15% 11% 10% 18% 6% 9% 7% 11% 8% 11% 11% 8% 11% 8% 5% 22% 9% 11% 17%

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Definities zie voorgaande bladzijden. Voor ranggetallen zie het totaaloverzicht op blz.116-117.

20

Wijkatlas Roosendaal 2003

Woninggegevens

Woninggegevens
hoofdstuk

2

Wijkatlas Roosendaal 2003

21

Woningen naar bouwwijze, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling vrijstaande woningen abs. in % 221 94 15 44 68 419 179 165 75 200 66 116 18 146 125 9 0 12 170 51 66 35 18 45 19 26 153 1 71 81 664 367 118 179 694 112 70 276 135 101 143 35 67 41 390 108 114 168 1.256 216 567 255 95 123 551 121 49 116 73 192 7% 6% 3% 10% 17% 15% 20% 18% 8% 7% 9% 16% 1% 4% 17% 2% 0% 1% 6% 13% 12% 4% 2% 2% 1% 5% 8% 0% 10% 9% 16% 20% 9% 16% 15% 25% 6% 21% 12% 13% 67% 54% 83% 60% 82% 72% 84% 89% 37% 46% 30% 44% 63% 49% 92% 91% 86% 94% 92% 91% 2-onder-1-kap of geschakeld abs. in % 415 158 32 108 117 556 209 152 195 360 118 195 47 174 95 9 2 68 368 81 131 44 112 468 288 180 190 40 101 49 668 284 223 161 1.497 93 240 578 418 168 51 14 12 25 60 38 16 6 888 132 453 188 40 75 43 10 8 5 6 14 14% 10% 6% 24% 30% 20% 23% 17% 21% 12% 17% 27% 3% 5% 13% 2% 0% 7% 13% 21% 25% 5% 11% 24% 21% 32% 9% 10% 14% 6% 16% 16% 16% 15% 32% 21% 22% 44% 38% 22% 24% 22% 15% 37% 13% 26% 12% 3% 26% 28% 24% 33% 26% 30% 7% 8% 14% 4% 8% 7% rijenwoningen abs. in % 655 396 77 77 105 1.100 303 454 343 1.577 398 350 829 1.504 242 199 490 573 1.591 226 313 571 481 1.110 879 231 1.404 376 497 531 2.814 1.143 984 687 2.074 62 781 384 451 396 15 15 0 0 16 2 3 11 945 110 686 116 10 23 3 0 0 0 0 3 22% 24% 14% 17% 27% 40% 33% 50% 36% 54% 57% 48% 56% 45% 33% 35% 46% 60% 58% 60% 59% 71% 47% 57% 64% 40% 70% 90% 68% 62% 66% 63% 72% 63% 44% 14% 72% 29% 41% 52% 7% 23% 0% 0% 3% 1% 2% 6% 28% 23% 36% 20% 7% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 1% etagewoningen abs. in % 1.702 969 420 214 99 686 222 129 335 776 114 66 596 1.493 273 346 567 307 619 20 21 155 423 316 182 134 261 0 67 194 104 8 38 58 431 177 1 72 87 94 5 1 2 2 8 1 3 4 267 13 202 15 7 30 5 2 0 2 0 1 57% 60% 77% 48% 25% 25% 24% 14% 35% 27% 16% 9% 40% 45% 37% 61% 54% 32% 23% 5% 4% 19% 41% 16% 13% 23% 13% 0% 9% 23% 2% 0% 3% 5% 9% 40% 0% 5% 8% 12% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2% 8% 3% 11% 3% 5% 12% 1% 2% 0% 2% 0% 0% Totaal aantal woningen 2.993 1.617 544 443 389 2.761 913 900 948 2.913 696 727 1.490 3.317 735 563 1.059 960 2.748 378 531 805 1.034 1.939 1.368 571 2.008 417 736 855 4.250 1.802 1.363 1.085 4.696 444 1.092 1.310 1.091 759 214 65 81 68 474 149 136 189 3.356 471 1.908 574 152 251 602 133 57 123 79 210

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 4.1 4.2 4.3 Kroeven - noordwest Kroeven - noordoost Kroeven - zuidwest Kroeven - zuidoost

Woninggegevens

4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

Gemeente totaal

5.052

16%

5.738

18%

14.808

46%

6.673

21%

32.271

Bron: Gemeente Roosendaal, afdeling administratie. Definitie zie volgende bladzijde.

22

Wijkatlas Roosendaal 2003

Aandeel (half)vrijstaande woningen, per buurt, 1 januari 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 11.9 7.2 7.3 7.1 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 4.3 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

Woninggegevens

5.9

7.9

4.9

(Half) vrijstaande woningen (in %) 0 - 15 % 16 - 32 % 33 - 44 % 45 - 97 %

10.9 14.0 14.9 10.0

Woningen naar bouwwijze, per wijk, 1 januari 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

vrijstaand 2-onder-1-kap/ geschakeld rijenwoning etagewoning

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Gemeente Roosendaal, afdeling administratie. Definities: Woningen worden ingedeeld naar bouwwijze op basis van de objectsoort uit de OZB-registratie. Boerderijen worden gerekend tot de vrijstaande woningen. Gecombineerde woonwerkpanden met kantoor, praktijkruimte, werkplaats of opslag worden gerekend tot geschakelde woningen. Gecombineerde woonwerkpanden met winkel- of horecafunctie worden gerekend tot etagewoningen, samen met flat- en portiekwoningen, benedenen bovenwoningen en penthouses.

Wijkatlas Roosendaal 2003

23

Woningen naar eigendom en dichtheden, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling eigen woningen abs. in % 1.752 858 310 257 327 1.607 529 487 591 1.200 462 480 258 1.697 532 245 348 572 1.139 227 290 262 360 1.097 714 383 1.165 238 429 498 2.861 1.183 896 782 3.720 355 681 1.088 930 666 172 49 63 60 434 137 128 169 2.604 350 1.462 475 130 187 554 123 52 116 76 187 59% 53% 57% 58% 84% 58% 58% 54% 62% 41% 66% 66% 17% 51% 72% 44% 33% 60% 41% 60% 55% 33% 35% 57% 52% 67% 58% 57% 58% 58% 67% 66% 66% 72% 79% 80% 62% 83% 85% 88% 80% 75% 78% 88% 92% 92% 94% 89% 78% 74% 77% 83% 86% 75% 92% 92% 91% 94% 96% 89% corporaties abs. 680 432 88 122 38 1.031 358 346 327 1.573 170 200 1.203 1.398 65 308 686 339 1.436 126 160 495 655 640 524 116 655 146 199 310 1.257 598 378 281 822 81 300 210 148 83 0 0 0 0 0 0 0 0 624 92 383 81 14 54 1 0 0 1 0 0 in % 23% 27% 16% 28% 10% 37% 39% 38% 34% 54% 24% 28% 81% 42% 9% 55% 65% 35% 52% 33% 30% 61% 63% 33% 38% 20% 33% 35% 27% 36% 30% 33% 28% 26% 18% 18% 27% 16% 14% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 20% 20% 14% 9% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% particuliere verhuur abs. in % 561 327 146 64 24 123 26 67 30 140 64 47 29 222 138 10 25 49 173 25 81 48 19 202 130 72 188 33 108 47 132 21 89 22 154 8 111 12 13 10 42 16 18 8 40 12 8 20 128 29 63 18 8 10 47 10 5 6 3 23 19% 20% 27% 14% 6% 4% 3% 7% 3% 5% 9% 6% 2% 7% 19% 2% 2% 5% 6% 7% 15% 6% 2% 10% 10% 13% 9% 8% 15% 5% 3% 1% 7% 2% 3% 2% 10% 1% 1% 1% 20% 25% 22% 12% 8% 8% 6% 11% 4% 6% 3% 3% 5% 4% 8% 8% 9% 5% 4% 11% Gemiddeld Gemiddelde perceelswoningoppervlak bezetting 234 205 218 270 279 234 191 274 230 224 212 268 197 200 308 179 153 159 209 227 226 198 198 211 206 224 227 165 219 276 272 302 228 276 291 444 224 312 268 335 1.193 918 1.316 1.315 1.823 1.297 1.891 2.198 504 592 432 550 734 603 2.018 2.029 1.603 2.021 2.321 2.008 1,86 1,85 1,57 2,14 1,98 2,22 2,20 2,38 2,10 2,39 2,37 2,41 2,39 2,10 2,14 1,73 2,08 2,31 2,39 2,48 2,66 2,31 2,29 2,37 2,36 2,38 2,55 2,51 2,46 2,65 2,68 2,71 2,69 2,60 2,74 2,27 2,77 2,80 2,86 2,70 2,88 2,45 3,02 3,13 2,50 2,48 2,51 2,50 2,50 2,44 2,50 2,51 2,76 2,47 2,93 2,65 2,67 3,52 2,80 2,87

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

Woninggegevens

Gemeente totaal

20.002

62%

10.117

31%

2.152

7%

354

2,42

Bron: Gemeente Roosendaal, afdeling administratie. Definitie zie volgende bladzijde.

24

Wijkatlas Roosendaal 2003

Aandeel woningen van corporaties, per buurt, 1 januari 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

Woninggegevens

5.9

7.9

4.9

Corporatiewoningen (in % woningen) 0 - 17 % 18 - 27 % 28 - 35 % 36 - 81 %

10.9 14.0 14.9 10.0

Woningen naar eigendom, per wijk, 1 januari 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

eigen woning partic.verhuur corporatie

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Gemeente Roosendaal, afdeling administratie. Definities: Woningen in eigendom bij een van de corporaties (ARWON, WSJ-Beheer, WSG, SRW, Woonzorg Nederland, Rucphen, Woensdrecht, Soomland, Bernardus, Vitalis en Groenhuyzen) worden gerekend tot corporatiewoningen. Woningen waarvan de eigenaar op hetzelfde adres woont als de gebruiker, en leegstaande woningen waarvan de eigenaar niet meer dan twee woningen in bezit heeft in de gemeente worden gerekend tot eigen woningen. Alle overige woningen worden beschouwd als particuliere verhuur. De gemiddelde perceelsoppervlak is de gemiddelde perceelsoppervlak van woningen waarvan deze bekend is. Etagewoningen worden hierbij over het algemeen buiten beschouwing gelaten. De gemiddelde woningbezetting is het aantal inwoners gedeeld door het aantal woningen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

25

Woningen naar ouderdom, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling t/m 1944 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost 1.146 703 45 199 199 916 642 142 132 837 318 462 57 396 331 5 0 60 4 0 3 0 1 7 7 0 1 0 0 1 114 99 2 13 110 84 6 5 6 9 37 26 3 8 245 87 70 88 482 98 186 128 29 41 237 56 26 40 32 83 woningen naar bouwjaar 1945- 1960- 1970- 19801959 1969 1979 1989 309 76 111 60 62 769 22 357 390 1.496 35 167 1.294 626 66 250 202 108 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 26 21 0 5 35 31 1 1 0 2 17 7 6 4 49 10 18 21 312 89 153 39 17 14 100 26 4 8 13 49 201 32 132 10 27 583 20 340 223 169 41 26 102 1.678 158 106 786 628 1.495 327 380 442 346 2 2 0 2 0 0 2 18 11 0 7 32 25 0 3 0 4 28 14 10 4 42 15 10 17 628 65 388 116 21 38 78 17 9 22 7 23 270 158 89 19 4 169 11 17 141 24 4 8 12 118 75 4 11 28 1.011 51 123 314 523 2 2 0 1.770 417 701 652 2.578 1.128 1.210 240 15 11 1 1 0 2 72 12 47 13 66 20 12 34 771 92 528 91 28 32 96 19 12 24 19 22 399 301 0 94 4 55 7 0 48 314 267 28 19 25 4 3 0 18 8 0 0 8 0 1.685 1.346 339 73 0 0 73 1.037 101 151 785 1.362 2 969 389 0 2 12 3 7 2 29 4 11 14 559 69 292 108 34 56 45 6 2 14 5 18 vanaf 1990 668 347 167 61 93 269 211 44 14 73 31 36 6 474 101 195 60 118 229 0 24 41 164 241 9 232 161 0 35 126 477 442 0 35 3.142 291 115 911 1.085 740 48 3 8 37 41 13 14 14 599 58 357 92 22 70 45 9 4 14 3 15 t/m 1959 49% 48% 29% 58% 67% 61% 73% 55% 55% 80% 51% 87% 91% 31% 54% 45% 19% 18% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 0% 2% 3% 26% 1% 0% 1% 1% 25% 51% 11% 18% 62% 65% 65% 58% 24% 40% 18% 29% 30% 22% 56% 62% 53% 39% 57% 63% idem in % 1960vanaf 1979 1980 16% 12% 41% 7% 8% 27% 3% 40% 38% 7% 6% 5% 8% 54% 32% 20% 75% 68% 91% 100% 95% 94% 84% 0% 0% 0% 88% 100% 95% 76% 61% 63% 89% 23% 1% 8% 0% 0% 0% 1% 47% 40% 70% 25% 23% 23% 16% 27% 42% 33% 48% 36% 32% 28% 29% 27% 37% 38% 33% 21% 36% 40% 31% 35% 25% 12% 24% 5% 7% 13% 43% 9% 2% 15% 14% 35% 6% 14% 9% 0% 5% 6% 16% 99% 99% 100% 12% 0% 5% 23% 36% 30% 11% 76% 96% 66% 99% 99% 99% 98% 28% 9% 19% 57% 15% 11% 19% 15% 35% 27% 34% 35% 37% 50% 15% 11% 11% 23% 10% 16% Gemiddelde ouderdom woningen 45 46 31 47 53 48 56 44 43 52 48 59 50 40 54 29 38 37 31 34 33 31 28 18 19 14 27 29 29 25 23 24 24 22 11 23 15 11 8 4 35 54 29 25 61 59 64 61 35 40 33 40 36 30 56 57 56 54 57 57

Woninggegevens

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

Gemeente totaal

4.532

3.742

4.956

6.962

5.603

6.467

26%

37%

37%

33

Bron: Gemeente Roosendaal, afdeling Belastingen. De gemiddelde ouderdom wordt weergegeven in jaren.

26

Wijkatlas Roosendaal 2003

Corporatiewoningen naar huurprijs, per wijk en buurt, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling woningen naar huurprijs (abs.) € 0- 307,49- 373,80- 440,12- > € 307,48 373,79 440,11 471,66 471,66 0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof 162 76 11 54 21 590 222 102 266 917 73 91 753 660 0 110 391 159 119 0 1 117 1 154 122 32 1 1 0 0 143 9 26 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 10 51 14 4 2 0 0 0 0 0 0 258 168 77 6 7 191 3 137 51 441 38 68 335 290 0 50 136 104 535 14 27 2 492 101 61 40 15 1 14 0 25 7 17 1 151 0 6 73 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 20 175 15 8 15 0 0 0 0 0 0 179 178 0 0 1 238 125 104 9 128 48 29 51 315 42 125 133 15 622 48 71 351 152 367 323 44 433 133 182 118 721 494 105 122 537 0 288 136 76 37 0 0 0 0 0 0 0 0 241 39 111 52 2 37 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 11 7 3 1 21 0 4 17 90 2 18 12 58 52 11 8 25 8 15 15 0 99 11 3 85 244 87 132 25 37 0 4 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 6 0 61 0 1 1 0 0 7 0 7 0 28 0 4 14 10 20 16 0 2 2 3 3 0 105 0 0 105 30 1 4 25 9 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 woningen naar huurprijs (%) € 0- 307,49>€ 307,48 471,66 471,66 24% 18% 13% 45% 72% 57% 62% 29% 81% 61% 46% 46% 65% 48% 0% 36% 57% 46% 9% 0% 1% 24% 0% 24% 23% 28% 0% 1% 0% 0% 12% 2% 9% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 14% 17% 29% 4% 66% 81% 88% 5% 28% 43% 38% 71% 19% 39% 54% 51% 35% 50% 100% 63% 41% 51% 90% 82% 99% 76% 100% 75% 76% 72% 84% 99% 100% 66% 85% 98% 89% 53% 99% 99% 100% 100% 91% 86% 86% 85% 83% 71% 96% 10% 1% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 2% 0% 1% 2% 3% 1% 18% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 16% 0% 0% 34% 3% 0% 1% 9% 1% 1% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% gem.huurprijs in euro's 2003 2002 € 354 € 349 € 319 € 414 € 270 € 305 € 290 € 339 € 287 € 296 € 324 € 322 € 288 € 333 € 417 € 350 € 318 € 335 € 368 € 420 € 382 € 373 € 354 € 361 € 366 € 337 € 427 € 412 € 390 € 458 € 402 € 407 € 417 € 379 € 400 € 398 € 394 € 378 € 465 € 365 € 375 € 363 € 359 € 322 € 382 € 320 € € € € 337 * 322 253 * 257

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen

€ 297 € 283 € 324 € 272 * € 282 € 315 € 307 € 273 € 326 - * € 344 € 319 * € 323 € 362 € € € € 402 367 385 * 342

Woninggegevens

€ 352 € 358 € 328 € 413 € 398 € 375 € 443 € 389 € 393 € 402 € 368 € 388 € € € € 386 382 369 448 € 361 € 363 € 346 * € 365 * - * € 388 * -

€ 343

Gemeente totaal

2.827

2.240

3.781

594

271

29%

68%

3%

€ 354

Bron: ARWON, WSJ-Beheer, WSG en Wonen West Brabant. Weergegeven zijn alle huurwoningen van deze vier corporaties naar de subsidiabele huurprijs. De huurgrenzen in euro’s staan boven de kolommen vermeld. * De rechterkolommen tonen de gemiddelde huur op 1 januari 2003 en 2002. Huren van 2002 zijn exclusief WSG en Wonen West Brabant. Buurten waar deze corporaties woningen hebben zijn aangeduid met een sterretje.

Wijkatlas Roosendaal 2003

27

Woningkwaliteit en woonruimteverdeling, per wijk en buurt, 2001-2003.
Wijk- en buurtindeling Woningkwaliteit (oordeel van bewoners) 6,9 6,6 7,3 7,4 7,2 7,1 7,2 7,0 7,0 5,8 6,6 6,1 5,2 6,5 7,1 6,7 6,1 6,3 6,5 7,2 7,1 5,9 6,4 6,8 6,6 7,1 6,9 7,0 7,0 6,7 7,4 7,4 7,3 7,4 7,7 7,8 6,9 7,8 7,7 8,1 7,5 7,2 7,4 7,8 7,5 7,3 7,4 7,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,9 7,6 reacties per woning 2002 2001 58 71 9 x x 104 154 96 82 79 64 89 81 85 x 44 97 98 83 57 x 94 82 106 107 95 101 84 113 97 109 144 84 76 103 x 122 78 x x x x x x x x x x 29 31 x x x x 36 33 10 66 x 98 124 87 85 56 41 55 60 78 x 65 89 76 73 25 71 86 75 75 73 97 78 82 94 72 87 111 52 70 77 x 107 30 18 56 x x x x x x x x 20 30 20 x x x Woonruimteverdeling gem.benodigde puntental 2002 2001 67 57 x x x 64 66 68 57 51 25 42 57 53 x 54 53 51 70 59 x 43 97 63 64 57 34 x 39 32 64 56 75 67 78 x 57 104 x x x x x x x x x x 80 85 x x x x 46 40 55 51 x 73 124 42 70 33 24 45 34 46 x 38 49 46 47 x 78 33 50 41 41 41 39 45 56 30 55 61 48 50 97 x 40 161 87 148 x x x x x x x x 57 54 52 x x x weigeringen wegens woonomg. 2002 2001 15% 19% x x x 8% 20% 8% 0% 10% 42% x 6% 6% x 0% 5% 14% 3% 7% x x 0% 15% 12% 30% 22% x 13% 30% 9% 10% x x 13% x 11% 9% x x x x x x x x x x 25% x x x x x 18% 22% x x x 4% 0% 5% x 13% 27% 0% 12% 8% x 4% 8% 14% 1% x x 6% 0% 3% 3% x 19% x x 21% 13% 12% 15% 12% 9% x 8% x 7% 13% x x x x x x x x 21% x 0% x x x

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern

Woninggegevens

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

7,6 7,6 7,4 7,5 7,6 7,6 7,1

x x x x x x 90

x x x x x x 71

x x x x x x 59

x x x x x x 51

x x x x x x 11%

x x x x x x 9%

Bron: Bewonersenquête 2003 (woningkwaliteit); ARWON en WSJ-Beheer (woonruimteverdeling). Definities zie volgende bladzijde.

28

Wijkatlas Roosendaal 2003

Woningkwaliteit volgens bewoners, per wijk, 2001-2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten

2001 2003

5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

Woninggegevens

10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen

Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

Bron: Bewonersenquête 2001-2003. Definitie: zie hieronder.

Woonruimteverdeling, per wijk, 2000-2001.
reacties per woning
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten
2001 2002

benodigde puntental
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten
2001 2002

5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Dorpskernen

5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Dorpskernen

Gemeente totaal

Gemeente totaal

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

Bron: ARWON en WSJ-Beheer. Definities woningkwaliteit (volgens bewoners): Weergegeven is het gemiddelde rapportcijfer dat bewoners in de Bewonersenquête gaven voor de kwaliteit van de woningen in de buurt (voorzover aan de buitenkant te zien) Definities woningzoekenden: Woningzoekenden moeten bij ARWON en WSJ-Beheer reageren op gepubliceerde advertenties. De cijfers hebben betrekking op de kalenderjaren 2001 en 2002. Het aantal reacties per woning is het gemiddelde aantal geldige reacties per gepubliceerde woning in de loop van het kalenderjaar (alleen weergegeven bij minimaal 5 gepubliceerde woningen). Het benodigde puntental is het gemiddelde aantal punten van de huurders die de woningen uiteindelijk definitief hebben geaccepteerd (alleen weergegeven bij minimaal 5 verhuurde woningen). Wanneer woningzoekenden een woning krijgen toegewezen maar deze niet accepteren is sprake van een weigering. In de laatste kolommen wordt weergegeven het aantal weigeringen wegens de woonomgeving in procent van het totaal aantal weigeringen (alleen weergegeven bij minimaal 10 weigeringen). Door de aantrekkende woningmarkt zijn zowel het gemiddeld benodigde puntental als het aantal reacties per woning sinds 2000 sterk gestegen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

29

Overzicht woninggegevens, per wijk en buurt.
Wijk- en buurtindeling Vrijstaande of 2-onder-1-kap woningen 16% 9% 34% 48% 42% 35% 28% 26% 43% 4% 30% 3% 0% 8% 35% 37% 10% 13% 22% 36% 10% 23% 15% 36% 25% 31% 46% 28% 65% 51% 35% 75% 98% 97% 98% 96% 92% 74% 53% 77% 89% 79% 98% 100% 98% 100% 98% 33% Corporatiewoningen Gemiddeld perceelsoppervlak 205 218 270 279 191 274 230 212 268 197 308 179 153 159 227 226 198 198 206 224 165 219 276 302 228 276 444 224 312 268 335 918 1.316 1.315 1.297 1.891 2.198 592 432 550 734 603 2.029 1.603 2.021 2.321 2.008 354 Ouderdom van de woningen 46 31 47 53 56 44 43 48 59 50 54 29 38 37 34 33 31 28 19 14 29 29 25 24 24 22 23 15 11 8 4 54 29 25 59 64 61 40 33 40 36 30 57 56 54 57 57 33 Kwaliteit woningen in de buurt 6,6 7,3 7,4 7,2 7,2 7,0 7,0 6,6 6,1 5,2 7,1 6,7 6,1 6,3 7,2 7,1 5,9 6,4 6,6 7,1 7,0 7,0 6,7 7,4 7,3 7,4 7,8 6,9 7,8 7,7 8,1 7,2 7,4 7,8 7,3 7,4 7,8 7,5 7,5 7,5 7,9 7,6 7,6 7,4 7,5 7,6 7,6 7,1 Woonruimteverd.: reacties per woning 71 9 x x 154 96 82 64 89 81 x 44 97 98 57 x 94 82 107 95 84 113 97 144 84 76 x 122 78 x x x x x x x x 31 x x x x x x x x x 90

0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

27% 16% 28% 10% 39% 38% 34% 24% 28% 81% 9% 55% 65% 35% 33% 30% 61% 63% 38% 20% 35% 27% 36% 33% 28% 26% 18% 27% 16% 14% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 14% 9% 22% 0% 0% 1% 0% 0% 31%

Woninggegevens

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Definities zie voorgaande bladzijden. Voor ranggetallen zie het totaaloverzicht op blz.116-117.

30

Wijkatlas Roosendaal 2003

Sociale gegevens

Sociale gegevens
hoofdstuk

3

Wijkatlas Roosendaal 2003

31

Gemiddeld besteedbaar inkomen, per wijk en buurt, 2000.
Wijk- en buurtindeling Inkomen per inwoner € 12.700 € 12.000 € 13.900 € 13.600 € 12.900 € 11.000 € 11.100 € 10.700 € 11.300 € 9.200 € 10.600 € 9.900 € 8.200 € 10.600 € 12.000 € 10.700 € 10.000 € 10.300 € 10.500 € 10.600 € 10.700 € 10.300 € 10.400 € 10.600 € 10.300 € 11.300 € 10.200 € 11.100 € 10.500 € 9.700 € 10.800 € 10.800 € 10.800 € 10.400 € 10.900 € 10.500 € 9.700 € 11.600 € 11.500 € 11.200 € 12.300 € 9.400 € 14.700 € 10.300 € 10.800 € 11.300 € 10.100 € 11.100 € 10.900 € 10.200 € 11.100 € 11.100 € 10.800 € 9.900 Inkomen per huishouden € 23.300 € 21.300 € 22.700 € 28.900 € 26.600 € 24.900 € 24.100 € 25.300 € 25.200 € 21.800 € 24.200 € 24.100 € 19.500 € 21.700 € 24.800 € 19.600 € 19.900 € 21.800 € 24.900 € 24.900 € 24.000 € 24.400 € 21.600 € 24.800 € 24.800 € 27.200 € 26.500 € 26.900 € 26.400 € 26.600 € 28.800 € 29.000 € 28.900 € 28.200 € 29.800 € 27.400 € 25.700 € 32.100 € 31.500 € 30.600 € 30.800 € 23.800 € 38.400 € 29.300 € 27.800 € 27.200 € 26.100 € 29.400 € 27.100 € 25.500 € 27.600 € 26.900 € 26.700 € 26.900 Particuliere huishoudens met inkomen (in %; cumulatief) in % in % in % in % in % <€ 14.000 <€ 20.100 <€ 27.100 <€ 35.900 totaal 23% 28% 22% 14% x 19% 16% 22% 19% 27% 21% 20% 34% 26% 15% 27% 33% 25% 24% x 19% 23% 28% 17% 16% 19% 16% 14% 16% 17% 14% 14% 16% 13% 10% x 18% 8% 7% x x x x x x x x x 16% 23% 15% 17% x x 52% 56% 52% 45% 38% 44% 43% 42% 46% 51% 44% 44% 58% 53% 39% 61% 61% 51% 46% 41% 46% 44% 50% 35% 37% 29% 34% 29% 37% 32% 29% 28% 30% 28% 24% 35% 34% 19% 19% 19% 27% x x x x x 39% x 34% 41% 32% 36% 35% 26% 71% 75% 77% 58% 56% 64% 66% 61% 65% 73% 64% 67% 79% 75% 67% 82% 79% 74% 67% 61% 67% 62% 73% 56% 59% 49% 57% 55% 56% 59% 48% 47% 49% 47% 42% 55% 56% 38% 34% 29% 49% x x x x 65% 63% x 54% 63% 52% 54% 51% 50% 85% 88% 89% 75% 77% 82% 86% 78% 83% 89% 85% 85% 92% 90% 87% 95% 94% 88% 88% 86% 84% 86% 91% 82% 83% 80% 79% 82% 79% 78% 73% 73% 73% 75% 72% 78% 83% 66% 67% 75% 65% x x x x 86% 78% x 78% 82% 75% 81% 76% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel

Sociale gegevens

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

€ 11.100 € 11.200 € 10.400 € 12.000 € 7.900 € 11.400 € 10.700

€ 31.100 € 26.400 € 31.700 € 32.000 € 23.000 € 35.900 € 25.700

x x x x x x 19%

x x x x x 25% 39%

x 57% x 44% x 42% 59%

x 71% x 64% 78% 57% 81%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek 2000. Definitie zie volgende bladzijde.

32

Wijkatlas Roosendaal 2003

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, per buurt, 2000.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Sociale gegevens

Gem.besteedbaar inkomen per huishouden € 19.500 - 24.100 € 24.200 - 26.400 € 26.500 - 27.800 € 27.900 - 35.900

10.9 14.0 14.9 10.0

Particuliere huishoudens naar inkomen, per wijk, 2000.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20%
€ 0 - 20.100

40%
€ 20.100 - 35.900

60%

80%
> € 35.900

100%

Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek 2000. Dorpen omvatten in deze grafiek zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Definities: Het Regionaal Inkomensonderzoek van het CBS is gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst, aangevuld met niet belastbare inkomensbestanddelen zoals huursubsidie, studiefinanciering en kinderbijslag. Weergegeven wordt het besteedbaar inkomen: het bruto inkomen minus premies sociale zekerheid, andere betaalde overdrachten (bv. alimentatie voor de ex-partner) en loon-, inkomsten- en vermogensbelasting. Bruto inkomen omvat winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid en vermogen en bruto ontvangen overdrachten (bv. bijstand, AOW, AWW, WAO en pensioen). Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner is het totaal besteedbaar inkomen gedeeld door het totaal aantal inwoners (volgens berekening van de Belastingdienst, inclusief kinderen). Tevens is weergegeven het totaal besteedbaar inkomen per huishouden. De bedragen zijn omgerekend naar euro’s, afgerond op 50 euro. Voor de rechterkolommen in de tabel en bovenstaande kaart is gebruik gemaakt van gegevens van particuliere huishoudens. De inkomensgrenzen zijn zodanig dat landelijk gezien elke groep exact 20% van de huishoudens omvat. De percentages worden echter cumulatief weergegeven om gemakkelijker te kunnen vergelijken. De gegevens hebben betrekking op het fiscaal jaar 2000. Wijkatlas Roosendaal 2003

33

Bijstandsuitkeringen en niet-werkende werkzoekenden, 1 januari 2003.
Wijk- en buurtindeling abs. totaal 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 3.1 3.2 3.3 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel 148 105 20 12 11 160 48 84 28 375 46 46 283 285 15 35 144 91 256 34 34 82 106 103 89 14 172 29 58 85 210 107 57 46 118 x 71 17 17 9 5 x x x x x x x 63 7 40 10 x x 18 x x 9 x 6
1.917

Bijstandsuitkeringen in % waarvan 2003 2002 > 24 mnd 5% 6% 4% 3% 3% 6% 5% 9% 3% 12% 6% 6% 17% 8% 2% 6% 12% 8% 9% 9% 6% 10% 10% 5% 6% 2% 8% 7% 7% 9% 5% 6% 4% 4% 2% x 6% 1% 2% 1% 2% x x x x x x x 2% 1% 2% 2% x x 2% x x 5% x 3%
6%

Niet-werkende werkzoekenden abs. in % waarvan totaal 2003 2002 > 24 mnd 216 144 34 20 18 234 76 113 45 539 72 73 394 391 29 49 191 122 310 40 50 115 105 173 145 28 256 53 82 121 325 165 88 72 267 22 98 55 48 44 11 6 x x 17 7 5 5 157 22 97 17 9 12 34 x x 12 6 14
2.930

4% 5% 5% 2% 2% 6% 5% 9% 3% 12% 7% 6% 16% 7% 1% 5% 12% 7% 9% 8% 7% 11% 9% 5% 7% 2% 9% 8% 8% 10% 5% 5% 5% 4% 3% 1% 6% 1% 2% 2% x x x x x x x x 2% 1% 2% 2% x 2% 3%
0% 0% 5% 1% 3% 6%

2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 2% 5% 3% 3% 7% 3% 1% 3% 5% 3% 4% 3% 2% 5% 5% 3% 4% 1% 4% 5% 4% 5% 2% 3% 2% 2% 1% x 4% x 1% x x x x x x x x x 1% x 1% x x x 1% 0% 0% 2% 1% 2%
3%

6% 7% 7% 4% 3% 6% 6% 8% 4% 11% 6% 6% 17% 9% 3% 8% 13% 8% 8% 8% 8% 10% 7% 5% 6% 3% 7% 7% 7% 8% 4% 4% 3% 3% 3% 4% 5% 2% 2% 3% 3% 5% x x 2% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% x x 4% 4% 3%
6%

4% 5% 5% 2% 2% 5% 5% 7% 4% 10% 5% 6% 14% 7% 2% 7% 11% 7% 7% 4% 5% 10% 6% 5% 5% 3% 6% 6% 6% 7% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 3% 3% 6% x x 1% 2% x x 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%
x x 4% x 3% 5%

2% 2% 2% 1% x 2% 2% 3% 2% 4% 2% 2% 6% 3% 1% 3% 5% 2% 4% 3% 3% 5% 3% 2% 2% 1% 3% 3% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% x x x x x x x x 1% 1% 1% x x x 1% x x 2% x x
2%

Sociale gegevens

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal en CWI district Zuidwest, Arbeidsmarktkennis en Advies. Definitie: zie volgende bladzijde.

34

Wijkatlas Roosendaal 2003

Niet-werkende werkzoekenden (in %), per buurt, 1 januari 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Sociale gegevens

Niet-werkende werkzoekenden (in % bevolking 15-64 jaar) 1,7 - 3,1 % 3,2 - 4,4 % 4,5 - 7,2 % 7,3 - 16,5 %

10.9 14.0 14.9 10.0

Niet-werkende werkzoekenden naar persoonskenmerken, per wijk, 2003.
Wijkindeling Naar leeftijd (in % bevolking) 16-29 30-39 40-49 50-64 4% 5% 10% 8% 5% 4% 4% 2% 2% 3% 1% 1% 3% 3% 4% 1% 2% 2% 4% 6% 9% 15% 10% 12% 7% 10% 5% 3% 3% 3% 2% 3% 0% 4% 4% 3% 1% 7% 5% 5% 10% 9% 10% 6% 9% 5% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 4% 6% 7% 6% 10% 7% 7% 5% 7% 4% 4% 2% 2% 5% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 6% Naar geslacht (in % bevolking) man vrouw 7% 7% 11% 9% 9% 4% 6% 3% 3% 3% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 6% 4% 6% 12% 8% 7% 6% 8% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 1% 4% 3% 3% 2% 6% Etn.minderheid (in % bevolking) wel niet 10% 17% 19% 18% 19% 16% 17% 11% 8% x x x 10% x x x 6% x 16% 5% 4% 7% 5% 5% 4% 5% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 4% Naar opleiding (in % van niet-werkende werkzoek.) laag midden hoog 49% 63% 75% 66% 66% 53% 57% 49% 44% x x 41% 54% x x x 52% 56% 60% 38% 28% 20% 28% 24% 32% 33% 35% 38% x x 41% 31% x x x 34% 35% 30% 13% 9% 5% 6% 10% 15% 10% 17% 18% x x 18% 15% x x x 14% 9% 11%

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Dorpskernen totaal Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

Bron: CWI district Zuidwest, Arbeidsmarktkennis en Advies. Definities: Bijstandsuitkeringen zijn personen die op 31 december 2002 een periodieke uitkering ABW, IOAW of IOAZ ontvingen en/of in de loop van 2002 bijzondere bijstand hebben ontvangen. ‘> 24 maanden’ betreft uitkeringen die op 31 december 2002 een ononderbroken looptijd hadden van minimaal 24 maanden, of uitkeringen die in de loop van 2002 zijn herstart, maar ook op 31 december 2001 al liepen met een totale duur van minimaal 24 maanden. Bijstandsuitkeringen worden uitgedrukt absoluut en in % van het aantal huishoudens. Het totaal percentage wordt ook weergegeven voor 31 december 2001 (in de kolom ‘2002’). Niet-werkende werkzoekenden (ingeschreven bij het CWI) worden weergegeven absoluut en in % van het aantal personen van 15 t/m 64 jaar. ‘> 24 maanden’ betreft personen die al minimaal 24 maanden staan ingeschreven. Het totaal percentage wordt ook weergegeven voor 1 januari 2002. Etnische minderheden betreft etnische minderheden volgens de Wet Samen (zelf of minimaal een van de ouders geboren in Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië of Zuiden Midden-Amerika, Afrika of Azië (uitgezonderd Japan en voormalig Nederlands Indië), absoluut en in procenten van het aantal inwoners van 15-64 jaar in de betreffende groep. Het aantal werkzoekenden naar opleidingsniveau wordt weergegeven in % van alle werkzoekenden waarvoor het opleidingsniveau bekend is. Laag is lager onderwijs/mavo/lbo; midden is havo/vwo/mbo; hoog is hbo/universiteit (anders dan in 2002). Wijkatlas Roosendaal 2003

35

Kwijtscheldingen, ontvangers huursubsidie en huurachterstanden, 2000-2002.
Wijk- en buurtindeling Kwijtscheldingen abs. 2002 2001 52 30 12 5 5 87 31 40 16 181 12 25 144 128 x 27 65 36 157 12 18 57 70 59 49 10 109 22 36 51 144 65 52 27 74 x 40 13 14 x x x x x x x x x 26 x 17 x x x x x x x x x
1.018

abs. 349 224 73 39 13 443 113 176 154 673 95 83 495 633 19 137 323 154 687 79 105 222 281 339 274 65 312 69 106 137 555 223 215 117 381 14 163 112 80 12 x x x x x x x x 282 39 176 40 x 24 x x x x x x
4.658

Huursubsidie 2001 2000 28% 30% 31% 21% 21% 38% 29% 43% 43% 39% 41% 34% 40% 39% 9% 43% 45% 40% 43% 52% 44% 41% 42% 40% 42% 35% 37% 39% 35% 38% 40% 36% 46% 39% 39% 16% 40% 50% 50% 13% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 0% 0% 38% 32% 39% 40% 14% 38% 6% 0% 0% 0% 0% 13%
38%

Huurachterstanden abs. 2002 2001 12 9 x x x 28 6 19 x 73 6 6 61 52 9 30 13 40 5 x 18 16 11 10 x 30 x 8 18 36 19 8 9 15 10 x x x x x x x x 299

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 3.1 3.2 3.3 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel

2% 2% 2% 1% 1% 3% 3% 4% 2% 6% 2% 3% 8% 4% 0% 5% 5% 3% 5% 3% 3% 7% 6% 3% 3% 2% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 4% 2% 2% 1% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3%

2% 2% 3% 1% 2% 3% 3% 5% 2% 6% 2% 3% 8% 4% 0% 5% 6% 4% 6% 4% 4% 7% 7% 4% 4% 2% 5% 4% 5% 6% 4% 4% 4% 3% 2% 1% 4% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
3%

29% 31% 31% 20% 24% 40% 34% 43% 43% 38% 41% 33% 38% 39% 10% 43% 44% 40% 42% 53% 43% 39% 42% 38% 39% 35% 36% 39% 34% 37% 39% 36% 43% 39% 40% 17% 39% 50% 51% 14% 0% 0% 0% 0% 3% 8% 0% 0% 36% 35% 37% 40% 15% 37% 7% 0% 0% 0% 0% 15%
38%

2% 3% 0% 5% 0% 3% 2% 5% 2% 5% 4% 3% 5% 4% 3% 5% 4% 3% 6% 1% 5% 2% 2% 2% 1% 5% 3% 4% 6% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 3% 0% 0% 3%

2% 2% 0% 7% 0% 3% 2% 4% 2% 8% 6% 4% 10% 6% 5% 6% 6% 4% 1% 2% 5% 3% 4% 4% 2% 4% 1% 5% 5% 2% 3% 2% 3% 2% 4% 0% 1% 4% 2% 0% 6% 0% 0% 4%

Sociale gegevens

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal, ARWON en WSJ-Beheer. Definitie: zie volgende bladzijde.

36

Wijkatlas Roosendaal 2003

Uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid, per postcodewijk, januari 2002.
Postcode-wijken WWuitkeringen abs. in % 2001% 81 299 153 9 173 296 145 19 50 10 20 12 1.267 2% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 2% 2% 4% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 4% 3% Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ, Wajong) naar leeftijd (in %) totaal duur 15-34 35-44 45-54 55-64 > 5 jaar abs. in % 2001% 3% 3% 4% 0% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 3% 7% 9% 8% 9% 6% 6% 3% 1% 5% 1% 4% 3% 6% 14% 15% 17% 13% 9% 11% 8% 8% 8% 9% 10% 7% 11% 17% 23% 22% 24% 15% 18% 18% 15% 17% 22% 17% 15% 19% 5% 7% 7% 7% 5% 5% 3% 3% 5% 5% 5% 2% 5% 300 898 493 41 624 908 442 53 238 57 94 19 4.167 8% 10% 10% 11% 7% 8% 5% 5% 7% 7% 7% 4% 8% 8% 10% 10% 13% 7% 8% 5% 5% 7% 8% 7% 6% 8%

4701 Centrum 4702 Oost / Noord 4703 West / Borchwerf-Zuid 4704/5 Borchw.-Nrd / Nieuwenb. / Maj-Nrd. 4706 Kortendijk / Majoppeveld-Zuid 4707 Groot-Kroeven / Langdonk 4708 Tolberg / Vijfhuizenberg 4709 4724 4725 4726 4727 Nispen Wouw Wouwse Plantage Heerle Moerstraten

Gemeente totaal

Bron: LISV.

Uitkeringen arbeidsongeschiktheid (in %), per postcodewijk, januari 2002.
4701 Centrum 4702 Oost / Noord 4703 West / Borchwerf-Zuid 4704/5 Borchw.-Nrd / Nieuwenb. / Maj-Nrd.

Sociale gegevens

4706 Kortendijk / Majoppeveld-Zuid 4707 Groot-Kroeven / Langdonk 4708 Tolberg / Vijfhuizenberg

4709 Nispen 4724 Wouw 4725 Wouwse Plantage 4726 Heerle 4727 Moerstraten

> 5 jaar < 5 jaar

Gemeente totaal 0% 5% 10% 15% 20%

Bron: LISV. Definities vorige bladzijde: Kwijtscheldingen is het aantal huishoudens dat kwijtschelding heeft aangevraagd en gekregen voor de gemeentelijke belastingen in 2002, absoluut en in procenten van het aantal huishoudens op 1 januari 2003. Tevens is weergegeven het aantal kwijtscheldingen 2001, in procenten van huishoudens op 1 januari 2002. Huursubsidie is het aantal personen dat huursubsidie heeft aangevraagd in het tijdvak 1999/2000 en in 2000/2001, absoluut en in procenten van het aantal huurwoningen. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Huurachterstanden is het aantal huurders van ARWON en WSJ-Beheer met een huurachterstand van meer dan een maandbedrag op 30 november 2001 en 30 november 2002. Gekozen is voor 30 november in plaats van 1 januari in verband met vertragingen in het betalingsverkeer rond de jaarwisseling. Huurachterstanden worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal woningen van deze twee corporaties. Definities WW en arbeidsongeschiktheid: WW-uitkeringen zijn lopende WW-uitkeringen. Omdat het na het ontstaan van werkloosheid veelal enige tijd duurt voordat het recht op uitkering en de duur en hoogte daarvan zijn vastgesteld, betreft het een voorlopige schatting. WW-uitkeringen worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn uitkeringen WAO, WAZ en Wajong. Het aantal uitkeringen wordt geteld door het aantal betalingen te tellen, uitgezonderd betalingen die gekenmerkt staan als laatste betaling of nabetaling. Uitkeringen worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep (of anders van 15 t/m 64 jaar) . Gegevens over werkloosheidsuitkeringen (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en Wajong) zijn uitsluitend beschikbaar voor postcodewijken. Achter elke postcode staat de bijbehorende wijk of wijken genoemd. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 31 december 2001 (percentages totaal ook per 31 december 2000, onder de kop ‘2001%’).

Wijkatlas Roosendaal 2003

37

Onderwijsgegevens leerlingen tot en met 17 jaar, oktober 2001.
Wijk- en buurtindeling Leerlingen 0 t/m 17 jaar totaal aantal 0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof 555 299 31 144 81 909 280 361 268 1.252 260 311 681 813 148 69 298 298 1.018 137 152 327 402 940 668 272 1.042 178 345 519 2.261 890 749 622 2.834 139 768 895 680 352 112 20 44 48 195 49 64 82 1.474 185 805 256 97 131 331 76 32 72 36 115
13.736

Leerlingen basisonderwijs totaal aantal 305 158 13 82 52 528 151 212 165 708 144 166 398 488 99 46 171 172 520 69 90 163 198 542 382 160 549 96 176 277 1.112 433 370 309 1.828 75 483 582 455 233 69 11 24 34 106 18 34 54 837 90 483 143 50 71 207 50 20 42 29 66
7.799

waarvan spec.ond. 3% 3% x 3% 1% 6% 5% 8% 3% 7% 7% 6% 7% 7% 3% 10% 9% 5% 9% 9% 8% 9% 10% 6% 7% 5% 10% 6% 14% 8% 6% 6% 5% 6% 5% 4% 7% 4% 4% 6% 4% x x x 5% x 3% 1% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 4% 3% x 7% x 5%
6%

vbo onderwijs 12% 14% x 12% x 16% 18% 14% 17% 25% 23% 19% 30% 25% x x 24% 26% 24% 28% 28% 25% 22% 18% 18% 20% 21% 19% 16% 25% 13% 15% 10% 14% 14% 23% 18% 11% 10% 15% x x x x 16% x x x 18% 12% 12% 29% x 15% 21% x x x x x
18%

in eigen buurt 42% 37% 87% 24% 78% 44% 77% 46% 84% 83% 49% 90% 7% 66% 39% 41% 82% 60% 37% 60% 90% 45% 66% 51% 44% 96% 94% 98% 94% 90% 92% 46%

in eigen wijk 76% 75% 77% 87% 62% 81% 84% 81% 78% 52% 6% 30% 77% 87% 84% 83% 87% 90% 81% 93% 81% 90% 69% 53% 37% 91% 76% 53% 80% 82% 90% 86% 90% 94% 89% 37% 90% 93% 93% 84% 24% 46% 96% 94% 98% 94% 90% 92% 78% 72% 100% 74% 69% 82%
79%

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven

Sociale gegevens

4.0 4.1 4.2 4.3

Kroeven - noordwest Kroeven - noordoost Kroeven - zuidwest Kroeven - zuidoost

4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal, leerplichtadministratie. Definitie zie volgende bladzijde.

38

Wijkatlas Roosendaal 2003

Opleidingsniveau bevolking vanaf 16 jaar, per wijk, 2003.
Wijkindeling 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage lager onderwijs 10% 17% 20% 11% 17% 5% 6% 6% 6% 14% 10% 8% 15% 15% 12% 16% 11% lager beroepsonderwijs 22% 30% 32% 33% 31% 22% 24% 20% 18% 27% 32% 32% 29% 33% 31% 22% 25% mavo 17% 15% 12% 18% 17% 18% 23% 16% 15% 18% 13% 18% 12% 11% 15% 16% 16% havo/vwo 10% 9% 6% 8% 6% 11% 12% 17% 11% 5% 8% 8% 12% 7% 4% 6% 10% mbo 14% 14% 19% 20% 14% 30% 20% 22% 24% 18% 18% 27% 13% 18% 23% 24% 20% hbo / universiteit 26% 15% 12% 10% 15% 13% 15% 18% 26% 18% 18% 8% 19% 16% 15% 18% 18%

Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze tabel zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Sociale gegevens

Opleidingsniveau bevolking vanaf 16 jaar, per wijk, 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal

lager onderwijs lager beroepsonderwijs mavo havo/vwo mbo hbo/universiteit

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze grafiek zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Definities: In de tabel op de vorige bladzijde wordt weergegeven het totaal aantal leerlingen t/m 17 jaar in elke buurt en het aandeel daarvan dat een school voor (basis- of voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt. Tevens is weergegeven het aantal leerlingen op een (i)vbo-school in procenten van alle leerlingen van 12 t/m 17 jaar. In de laatste kolommen wordt weergegeven het totaal aantal leerlingen dat een reguliere basisschool bezoekt, en het aandeel daarvan dat een basisschool bezoekt binnen de grenzen van de eigen buurt of wijk. Een liggend streepje betekent dat er geen basisschool in de buurt of wijk ligt. Onder eigen wijk wordt verstaan alle buurten die met hetzelfde cijfer beginnen (dus: Groot-Kroeven is één wijk; buitengebied Roosendaal wordt gerekend bij de bijbehorende wijken in Roosendaal; verspreide huizen dorpen worden toegerekend aan de bijbehorende dorpen (bijvoorbeeld 10.0 en 10.9 zijn samen de ‘wijk’ Nispen). Leerlingen zijn steeds weergegeven naar de buurt van hun woonadres. Het opleidingsniveau in de tabel en grafiek hierboven is de ‘hoogst voltooide opleiding’ van inwoners vanaf 16 jaar, zoals aangegeven door respondenten aan de Bewonersenquête 2003. Het opleidingsniveau wordt weergegeven in procenten van het totaal aantal inwoners in de wijken.

Wijkatlas Roosendaal 2003

39

Leden bibliotheek en Centrum voor de Kunsten, 2003.
Wijk- en buurtindeling Leden bibliotheek in % abs. 0-15 jaar 16+ totaal 57% 56% 54% 54% 67% 53% 53% 51% 56% 55% 53% 56% 56% 53% 58% 50% 53% 52% 51% 57% 49% 55% 45% 66% 66% 68% 52% 56% 47% 54% 62% 59% 62% 67% 71% 56% 78% 81% 70% 46% 52% 29% 49% 63% 62% 37% 68% 72% 69% 47% 76% 66% 47% 79% 61% 49% 86% 68% 48% 64%
61%

Centrum Kunsten, muziek in % abs. 0-17 jaar 18+ totaal 8% 6% 6% 11% 9% 6% 4% 6% 6% 2% 4% 5% 0% 2% 6% 0% 2% 2% 3% 5% 2% 2% 4% 5% 4% 7% 4% 6% 5% 3% 8% 8% 7% 9% 7% 4% 6% 10% 7% 3% 4% 0% 9% 0% 5% 5% 7% 3% 6% 5% 6% 5% 7% 9% 3% 8% 0% 2% 0% 3%
5%

Centrum Kunsten, beeldend in % abs. 0-17 jaar 18+ totaal 1% 1% 0% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
1%

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 3.1 3.2 3.3 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel

19% 18% 17% 26% 21% 17% 18% 16% 18% 11% 12% 15% 8% 14% 17% 14% 12% 14% 15% 14% 13% 16% 17% 24% 24% 23% 19% 17% 20% 18% 23% 22% 22% 25% 26% 17% 27% 30% 28% 19% 14% 12% 12% 19% 17% 13% 20% 18% 24% 13% 28% 22% 15% 20% 18% 15% 28% 18% 21% 16%

1.305 647 159 293 206 1.428 461 495 472 1.359 315 394 650 1.378 331 172 423 452 1.398 200 245 429 524 1.533 1.093 440 1.320 253 465 602 3.461 1.418 1.101 942 4.875 230 1.251 1.617 1.247 530 134 22 47 65 284 58 97 129 2.716 214 1.764 446 97 195 472 78 59 114 59 162

0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
0%

78 33 8 26 11 84 26 37 21 41 18 21 2 28 12 0 9 7 53 9 6 9 29 66 38 28 68 17 26 25 244 103 73 68 313 8 64 132 85 24 7 0 5 2 12 3 5 4 117 13 65 17 8 14 16 7 1 2 0 6
1.127

1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
1%

46 22 5 12 7 46 7 25 14 19 9 8 2 30 14 6 5 5 42 3 11 14 14 20 13 7 37 3 20 14 94 49 28 17 80 4 16 22 31 7 4 1 0 3 4 1 1 2 23 3 17 2 0 1 5 1 0 2 0 2
450

Sociale gegevens

4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

20% 21.663

Bron: Bibliotheek, Centrum voor de Kunsten (voorheen Muziekschool en School voor Expressie). Definitie zie volgende bladzijde.

40

Wijkatlas Roosendaal 2003

Volwassen leden van de bibliotheek, 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Sociale gegevens

Volwassen leden bibliotheek (in %) 8 - 14 % 15 - 17 % 18 - 22 % 23 - 30 %
Bron: Openbare Bibliotheek.

10.9 14.0 14.9 10.0

Definities: Leden bibliotheek is het aantal leden van de Openbare Bibliotheek Roosendaal (inclusief bibliobus), onderscheiden naar 0-15 jaar (gratis) en 16 jaar en ouder (betaald), in % van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroepen. Tevens wordt weergegeven het absolute aantal leden. Sinds medio 2001 komt er geen bibliobus meer in de kernen Nispen, Moerstraten en Wouwse Plantage. Veel voormalige gebruikers zijn nu gewoon ingeschreven bij de bibliotheek Roosendaal. Bij het Centrum voor de Kunsten (voorheen Muziekschool en School voor Expressie) wordt weergeven het aantal cursisten in twee leeftijdsgroepen, in % van het totaal aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep. In bovenstaande kaart wordt weergegeven het aantal leden bij de Openbare Bibliotheek vanaf 16 jaar, in % van het aantal inwoners van 16 jaar en ouder. Deze cijfers zijn opgenomen als indicatie voor cultuurparticipatie. Omdat lezen van boeken en beoefenen van muzikale of culturele activiteiten slechts voor een beperkt deel plaatsvinden via deze instellingen, leveren de cijfers hiervan echter slechts een beperkt beeld op.

Tip: snel iets vinden? Indien u snel specifieke informatie wilt vinden, kunt u een van deze methoden gebruiken: Tabbladen: Gebruik de tabbladen om snel naar de pagina’s van een bepaald thema te gaan. Inhoudsopgave: Uiteraard kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave op bladzijde 3 en 4. Alle tabellen, grafieken en kaarten worden hierin genoemd. Trefwoordenregister: Indien u niet weet waar u een bepaald onderwerp kunt vinden, kunt u gebruik maken van het trefwoordenregister (blz.115). Hier vindt u een alfabetisch overzicht van alle onderwerpen in deze Wijkatlas met een verwijzing naar de betreffende pagina. NB In het trefwoordenregister zijn gegevens afkomstig uit de Bewonersenquête blauwgedrukt.

Wijkatlas Roosendaal 2003

41

Diverse gezondheidsgegevens, per wijk en buurt, 2001-2003.
Wijk- en buurtindeling Gezondheidsproblemen jeugd (GGD) 24% 20% x 17% x 24% 25% 26% 18% 29% 26% 25% 31% 26% 26% x 25% 26% 23% 28% 26% 20% 22% 21% 20% 23% 21% 33% 19% 18% 15% 16% 18% 12% 18% 12% 19% 20% 15% 16% 20% x x x 10% x x x 13% 16% 13% 8% x 22% 6% x x x x 0%
19%

Cliënten maatschappelijk werk 1% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 2% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0%
2%

Toekenningen WVG abs. in % 101 58 24 8 11 96 33 25 38 90 20 20 50 107 25 26 34 22 171 25 59 26 61 43 17 26 37 5 12 20 106 33 59 14 104 23 17 33 20 11 3 2 0 1 10 6 3 1 81 11 52 11 2 5 5 1 0 0 0 4
954

totaal abs. 272 157 59 33 23 307 95 94 118 187 40 53 94 275 63 44 105 63 391 60 101 84 146 96 37 59 124 28 44 52 239 67 120 52 223 32 26 91 55 19 8 4 1 3 38 14 9 15 263 45 151 40 9 18 31 10 0 6 3 12
2.454

Thuiszorg 0-64 65+ aantal in % in % uren gem. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1%
1%

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven

5% 7% 5% 3% 4% 5% 5% 4% 5% 6% 5% 5% 7% 5% 3% 7% 5% 4% 6% 6% 7% 4% 7% 6% 5% 7% 3% 2% 2% 4% 5% 3% 7% 3% 5% 6% 6% 5% 5% 4% 2% 4% 0% 3% 3% 5% 3% 1% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 3%
5%

19% 24% 18% 11% 13% 20% 19% 22% 20% 14% 11% 17% 14% 16% 11% 13% 21% 16% 19% 21% 16% 19% 23% 18% 13% 20% 14% 17% 12% 15% 17% 9% 21% 21% 16% 12% 7% 21% 20% 10% 5% 8% 0% 8% 14% 15% 10% 17% 17% 19% 17% 15% 14% 19% 10% 12% 0% 7% 12% 13%
17%

144 143 121 147 207 143 136 144 148 141 137 153 136 125 128 125 131 113 148 159 181 135 128 138 124 148 118 123 119 116 140 109 165 123 137 157 90 145 134 134 81 118 8 58 147 170 125 139 150 163 137 166 243 145 150 195 x 124 232 106
140

Sociale gegevens

4.0 4.1 4.2 4.3

Kroeven - noordwest Kroeven - noordoost Kroeven - zuidwest Kroeven - zuidoost

4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal

Bron: GGD West-Brabant, Algemeen Maatschappelijk Werk Westelijk Noord-Brabant, Gemeente Roosendaal en Thuiszorg West-Brabant. Definitie zie volgende bladzijde.

42

Wijkatlas Roosendaal 2003

Werk-/leefsituatie, inwoners vanaf 16 jaar, per wijk, 2003.
Wijkindeling 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage werkt > 2 dagen per week 46% 43% 47% 40% 32% 55% 47% 54% 60% 59% 51% 44% 52% 51% 46% 52% 49% werkt max. 2 dagen/wk 5% 4% 3% 3% 6% 5% 3% 8% 7% 5% 5% 8% 4% 4% 8% 4% 5% school/ studie 6% 4% 9% 6% 5% 9% 8% 6% 5% 5% 7% 5% 8% 2% 8% 4% 6% arbeidsongeschikt 5% 6% 7% 5% 5% 4% 6% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 6% 4% 6% 4% werkzoekend 1% 2% 3% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 0% 2% 3% 1% 1% 0% 2% 2% werkt in eigen huish. 13% 14% 13% 14% 16% 10% 19% 15% 13% 14% 13% 18% 10% 12% 15% 13% 14% pensioen 25% 28% 19% 29% 33% 14% 16% 13% 11% 14% 18% 18% 19% 24% 19% 19% 20%

Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze tabel zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Definities: GGD: De indicator gezondheidsproblemen jeugd is gebaseerd op het periodieke onderzoek (de ‘schoolarts’) in de groepen 2 en 7 van de basisschool en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Weergegeven is het aandeel kinderen waarbij op twee verschillende hoofdcategorieën een niet geheel optimale gezondheid is geconstateerd, in procenten van het totaal aantal onderzochte leerlingen. De onderscheiden hoofdcategorieën zijn: gewicht, beweging, psychosociaal (m.b.t. kind), gezinsproblemen, mondgezondheid, cara/huid, ogen, oren en school (leerproblemen/verzuim). De cijfers hebben betrekking op de schooljaren 2000/2001 en 2001/2002 samen en worden alleen weergegeven bij minimaal 30 onderzochte leerlingen. Maatschappelijk Werk: het aantal cliënten (personen of huishoudens) dat gebruik heeft gemaakt van ondersteuning door het Algemeen Maatschappelijk Werk (uitgezonderd eenmalige contacten) en waarvan deze ondersteuning in de loop van 2001 is begonnen (in % van huishoudens op 1 januari 2002). WVG: het aantal toegekende aanvragen in het kader van de WVG in de loop van 2002 (alle leeftijden), in procenten van het aantal inwoners vanaf 55 jaar. Het merendeel van de toegekende aanvragen (80%) heeft betrekking op personen van 55 jaar en ouder. Thuiszorg: Weergegeven is het aantal cliënten van Thuiszorg West-Brabant (verpleging en verzorging inclusief alphahulp) in de loop van 2002. Dit aantal wordt weergegeven absoluut (alle leeftijden) en in procenten van het aantal inwoners (met onderscheid tussen 0 t/m 64 jaar en 65 jaar en ouder). Tevens is weergegeven het gemiddeld aantal uren thuiszorg per cliënt over het kalenderjaar 2002. De tabel hierboven is gebaseerd op de Bewonersenquête 2003. Aan de respondenten (vanaf 16 jaar) is gevraagd welke situatie op hen het meest van toepassing is. In de tabel worden de cijfers per wijk weergegeven in procenten van alle respondenten.

Wijkatlas Roosendaal 2003

43

Sociale gegevens

Aantal arbeidsplaatsen naar sector, per wijk (van het bedrijf), mei 2002.
Wijk-/buurtindeling 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 10 11 12 13 14 Borchwerf-Noord Borchwerf-zuid Majoppeveld-noord Majoppeveld-zuid Vijfhuizenberg Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage industrie 326 11 160 86 8 7 21 10 28 73 3.777 622 1.916 799 62 11 41 119 0 7 8.084 bouw 141 61 32 73 52 14 15 60 47 177 436 201 206 429 189 13 81 80 39 0 2.346 handel 1.931 297 171 254 166 122 133 211 264 170 1.186 187 522 729 110 82 221 106 10 50 6.922 horeca 613 24 64 73 14 0 57 98 43 46 9 x 24 14 0 32 37 31 x 37 1.222 vervoer /comm. 613 12 107 x 18 x 15 58 18 107 1.089 138 436 346 175 16 39 48 44 21 3.305 financ. zakel. openb. onderdiensten diensten best. wijs 360 x x 0 21 4 44 29 30 5 13 x x 15 6 7 83 5 x x 634 730 103 361 208 165 107 474 153 163 99 874 209 130 255 349 25 71 73 16 13 4.578 1.067 0 0 179 0 0 156 0 0 0 27 0 23 0 0 0 0 26 0 0 1.478 268 446 223 94 134 x 311 95 110 0 31 0 0 x 0 11 58 17 5 7 1.813 zorg 370 46 449 162 545 12 114 461 1.541 54 1.043 13 0 0 15 10 169 7 x 5 5.017 overig 338 56 35 72 34 23 33 101 61 121 60 165 x 37 40 25 58 171 x 10 1.442 totaal 6.757 1.056 1.602 1.201 1.157 289 1.373 1.276 2.305 852 8.545 1.535 3.257 2.624 946 232 858 683 114 150 36.841

Gemeente totaal

Sociale gegevens

Aantal arbeidsplaatsen naar sector, per wijk (van het bedrijf) in %, mei 2002.
Wijk-/buurtindeling 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 10 11 12 13 14 Borchwerf-Noord Borchwerf-zuid Majoppeveld-noord Majoppeveld-zuid Vijfhuizenberg Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage industrie 5% 1% 10% 7% 1% 2% 2% 1% 1% 9% 44% 41% 59% 30% 7% 5% 5% 17% 0% 5% 22% bouw 2% 6% 2% 6% 4% 5% 1% 5% 2% 21% 5% 13% 6% 16% 20% 6% 9% 12% 34% 0% 6% handel 29% 28% 11% 21% 14% 42% 10% 17% 11% 20% 14% 12% 16% 28% 12% 35% 26% 16% 9% 33% 19% horeca 9% 2% 4% 6% 1% 0% 4% 8% 2% 5% 0% 0% 1% 1% 0% 14% 4% 5% x 25% 3% vervoer /comm. 9% 1% 7% 0% 2% x 1% 5% 1% 13% 13% 9% 13% 13% 18% 7% 5% 7% 39% 14% 9% financ. zakel. openb. onderdiensten diensten best. wijs 5% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 10% 1% x x 2% 11% 10% 23% 17% 14% 37% 35% 12% 7% 12% 10% 14% 4% 10% 37% 11% 8% 11% 14% 9% 12% 16% 0% 0% 15% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 4% 42% 14% 8% 12% x 23% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 7% 2% 4% 5% 5% zorg 5% 4% 28% 13% 47% 4% 8% 36% 67% 6% 12% 1% 0% 0% 2% 4% 20% 1% x 3% 14% overig 5% 5% 2% 6% 3% 8% 2% 8% 3% 14% 1% 11% 0% 1% 4% 11% 7% 25% x 7% 4% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Gemeente totaal

Bron: LISA-enquête. Dorpen omvatten in deze tabellen zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Definities: De tabellen met arbeidsplaatsen en bedrijven naar sector zijn gebaseerd op de LISA-enquête onder bedrijven uit mei 2002. Bedrijven in de landbouw worden niet meegerekend, omdat in veel gevallen wel het aantal werknemers maar niet de juiste wijk beschikbaar is. In de landbouw werken ongeveer 1.100 personen. Op basis van de SBI-klasse van het bedrijf wordt onderscheid gemaakt tussen: industrie (inclusief nutsbedrijven), bouwnijverheid, handel (inclusief reparatie), horeca, vervoer/opslag/communicatie, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening, openbaar bestuur/overheid, onderwijs, zorg (gezondheids- en welzijnszorg) en overig (overige diensten). In de kaart op de volgende bladzijde staat ‘bestuur/ov.diensten’ voor de laatste vier groepen: openbaar bestuur, onderwijs, zorg en overig. Onder arbeidsplaatsen wordt verstaan het totaal aantal arbeidsplaatsen (zowel fulltime als parttime) inclusief uitzendkrachten, weergegeven naar de locatie van de bedrijfsvestiging. Arbeidsplaatsen worden weergegeven absoluut en in procenten van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de wijk. In de tabel op de volgende bladzijde wordt weergegeven het aantal bedrijfsvestigingen. Bij 1, 2 of 3 bedrijven of arbeidsplaatsen wordt geen aantal, maar een kruisje vermeld. De totaalkolom rechts bevat de optelsom van het aantal bedrijven of arbeidsplaatsen dat in de voorgaande kolommen staat vermeld (dus de kruisjes zijn ook in deze kolom niet meegeteld), uitgezonderd buurt 8.0 t/m 8.3 in de tabel met vestigingen waar het werkelijke aantal bedrijven is vermeld. De totaalrij ‘Gemeente totaal’ bevat in alle tabellen de volledige aantallen naar SBI-klassen. De gegevens voor de wijken 10 t/m 14 (dorpen) zijn steeds inclusief de buurten ‘Verspreide huizen’, zowel in de tabellen als in de kaart.

44

Wijkatlas Roosendaal 2003

Arbeidsplaatsen naar sector, per wijk/buurt (van het bedrijf), mei 2002.

Arbeidsplaatsen naar sector
7500 3750 1875 industrie bouw handel/horeca/vervoer financ./zak.diensten bestuur/ov.diensten
Bron: LISA-enquête. Definitie zie voorgaande bladzijde. Woongebieden per wijk; industriegebieden per buurt. Dorpen omvatten in deze kaart zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Sociale gegevens

Aantal bedrijfsvestigingen naar sector, per wijk, mei 2002.
Wijk-/buurtindeling 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 10 11 12 13 14 Borchwerf-Noord Borchwerf-zuid Majoppeveld-noord Majoppeveld-zuid Vijfhuizenberg Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage industrie 23 7 15 7 7 6 4 9 16 15 50 15 32 24 11 4 11 10 0 4 270 bouw 32 15 25 27 10 9 8 26 31 21 18 9 4 14 11 4 20 15 5 0 304 handel 333 41 73 64 32 21 23 61 55 39 93 31 49 70 28 21 65 26 7 12 1.144 horeca 86 7 20 20 x 0 5 9 5 8 x x x x 0 7 11 9 x 8 203 vervoer /comm. 26 7 6 x 6 x 8 19 8 8 19 11 10 8 8 x 11 6 4 x 174 financ. zakel. openb. onderdiensten diensten best. wijs 47 x x 0 9 x 5 15 11 x 4 x x 7 x 4 8 x x x 130 147 43 38 37 46 34 47 120 112 24 40 21 10 20 23 10 50 12 6 9 849 16 0 0 x 0 0 x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 x 0 0 24 11 11 9 7 10 x 9 14 17 0 x 0 0 x 0 x 10 x x x 112 zorg 50 19 19 13 27 6 12 27 44 4 x x 0 0 x 8 24 5 x 4 268 overig 65 30 24 25 24 13 16 50 41 15 6 4 x 4 6 14 24 10 x 6 379 totaal 836 180 229 200 171 89 137 350 340 134 239 95 110 150 87 72 234 93 22 43 3.857

Gemeente totaal

Bron: LISA-enquête. Definitie zie voorgaande bladzijde. Dorpen omvatten in deze tabel zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

45

Overzicht sociale gegevens, per wijk en buurt.
Wijk- en buurtindeling gem.inkomen per huishouden € 21.300 € 22.700 € 28.900 € 26.600 € 24.100 € 25.300 € 25.200 € 24.200 € 24.100 € 19.500 € 24.800 € 19.600 € 19.900 € 21.800 € 24.900 € 24.000 € 24.400 € 21.600 € 24.800 € 27.200 € 26.900 € 26.400 € 26.600 € 29.000 € 28.900 € 28.200 € 27.400 € 25.700 € 32.100 € 31.500 € 30.600 € 23.800 € 38.400 € 29.300 € 27.200 € 26.100 € 29.400 € 25.500 € 27.600 € 26.900 € 26.700 € 26.900 € 26.400 € 31.700 € 32.000 € 23.000 € 35.900 € 25.700 bijstandsuitkeringen 6% 4% 3% 3% 5% 9% 3% 6% 6% 17% 2% 6% 12% 8% 9% 6% 10% 10% 6% 2% 7% 7% 9% 6% 4% 4% 1% 6% 1% 2% 1% 3% 2% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 5% 1% 3% 6% niet-werkende werkzoekenden 7% 7% 4% 3% 6% 8% 4% 6% 6% 17% 3% 8% 13% 8% 8% 8% 10% 7% 6% 3% 7% 7% 8% 4% 3% 3% 4% 5% 2% 2% 3% 5% x x 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% x x 4% 4% 3% 6% leerlingen spec.ond. 3% x 3% 1% 5% 8% 3% 7% 6% 7% 3% 10% 9% 5% 9% 8% 9% 10% 7% 5% 6% 14% 8% 6% 5% 6% 4% 7% 4% 4% 6% x x x x 3% 1% 5% 3% 4% 3% 5% 3% x 7% x 5% 6% leden 0-15 bibliotheek 56% 54% 54% 67% 53% 51% 56% 53% 56% 56% 58% 50% 53% 52% 57% 49% 55% 45% 66% 68% 56% 47% 54% 59% 62% 67% 56% 78% 81% 70% 46% 29% 49% 63% 37% 68% 72% 47% 76% 66% 47% 79% 49% 86% 68% 48% 64% 61% gezondheidsproblemen jeugd 20% x 17% x 25% 26% 18% 26% 25% 31% 26% x 25% 26% 28% 26% 20% 22% 20% 23% 33% 19% 18% 16% 18% 12% 12% 19% 20% 15% 16% x x x x x x 16% 13% 8% x 22% x x x x 0% 19%

0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost

Sociale gegevens

4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Definities zie voorgaande bladzijden. Voor ranggetallen zie het totaaloverzicht op blz.116-117.

46

Wijkatlas Roosendaal 2003

Leefbaarheid
hoofdstuk

Leefbaarheid

4

Wijkatlas Roosendaal 2003

47

Meldingen over de woonomgeving, per wijk en buurt, 2001-2002.
Wijk- en buurtindeling Meldingen 'grijs' abs. aantal 0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern
Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

Meldingen 'groen' abs. aantal 83 33 16 13 21 126 14 53 59 121 39 24 58 173 25 30 57 61 185 37 66 38 44 126 87 39 136 27 39 70 269 102 110 57 130 18 36 36 31 9 55 34 15 6 35 9 13 13 138 27 77 15 4 15
28 7 2 6 2 11 1.605

Meldingen overig abs. aantal 141 84 21 17 19 69 18 32 19 106 30 20 56 133 27 22 39 45 98 24 17 31 26 67 51 16 74 13 16 45 159 60 58 41 112 10 48 21 19 14 59 35 22 2 79 18 18 43 77 13 39 12 5 8
57 24 1 8 1 23 1.231

per 100 woningen 2002 2001 10,6 8,7 15,4 7,4 15,2 6,0 5,3 5,7 7,1 6,7 6,0 10,2 5,4 7,4 10,3 3,7 5,6 9,3 6,3 8,5 13,4 4,3 3,3 4,7 4,4 5,6 4,9 5,0 2,6 6,9 5,4 5,0 4,8 6,6 2,5 2,0 3,4 3,1 2,0 1,1 7,9 6,4 12,1 4,9 12,8 5,3 3,8 7,4 4,6 5,2 6,6 6,1 4,2 4,0 3,7 3,8 3,0 5,4 5,1 6,6 11,5 2,4 3,4 3,8 4,1 3,0 5,1 4,3 3,1 7,1 5,0 4,0 4,8 7,1 2,2 2,8 2,7 2,9 1,7 0,6

per 100 woningen 2002 2001 2,8 2,0 2,9 2,9 5,4 4,6 1,5 5,9 6,2 4,2 5,6 3,3 3,9 5,2 3,4 5,3 5,4 6,4 6,7 9,8 12,4 4,7 4,3 6,5 6,4 6,8 6,8 6,5 5,3 8,2 6,3 5,7 8,1 5,3 2,8 4,1 3,3 2,7 2,8 1,2 2,0 1,5 1,4 3,4 3,3 3,8 1,4 5,5 4,4 3,2 5,2 1,5 3,1 3,1 1,1 1,8 3,3 5,1 4,6 6,6 6,8 3,4 3,8 4,7 4,7 4,5 5,4 3,1 6,8 5,4 4,7 3,0 7,1 4,5 2,2 1,4 2,3 3,2 2,5 0,4

per 100 woningen 2002 2001 4,7 5,2 3,9 3,8 4,9 2,5 2,0 3,6 2,0 3,6 4,3 2,8 3,8 4,0 3,7 3,9 3,7 4,7 3,6 6,3 3,2 3,9 2,5 3,5 3,7 2,8 3,7 3,1 2,2 5,3 3,7 3,3 4,3 3,8 2,4 2,3 4,4 1,6 1,7 1,8 4,2 3,4 4,8 4,3 7,0 2,8 2,4 4,7 1,4 2,3 3,0 1,5 2,2 2,7 1,9 2,7 3,3 2,6 2,5 2,4 2,8 2,6 2,3 2,6 3,4 0,9 3,0 1,4 2,0 4,7 3,7 4,1 4,0 2,8 1,8 0,7 3,6 1,3 1,0 1,9

317 141 84 33 59 166 48 51 67 196 42 74 80 245 76 21 59 89 172 32 71 35 34 92 60 32 99 21 19 59 229 91 66 72 117 9 37 41 22 8 66 41 21 4 73 26 13 34 182 23 97 41 6 15
42 19 4 5 5 9 1.996

Leefbaarheid

5,4 4,9 5,1 7,1 3,9 6,0
6,2

4,3 3,0 4,3 5,7 2,0 4,3
4,9

4,1 5,7 4,0 2,6 2,6 6,0
5,0

2,6 5,0 2,3 1,6 2,7 3,1
3,5

2,3 2,8 2,0 2,1 3,3 3,2
3,8

1,5 1,1 1,5 1,9 0,7 2,0
3,1

Bron: Gemeente Roosendaal, gemeentelijk aannemingsbedrijf. Definities zie volgende bladzijde.

48

Wijkatlas Roosendaal 2003

Meldingen over de woonomgeving (per 100 woningen), per buurt, 2002.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Meldingen woonomgeving per 100 woningen 2,2 - 8,4 8,5 - 10,7 10,8 - 13,3 13,4 - 25,8

10.9 14.0 14.9 10.0

Bron: Gemeente Roosendaal, gemeentelijk aannemingsbedrijf.

Onderhoudstoestand van de verharding, per wijk, 2001.
Wijkindeling Toestand van de verharding asfalt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Centrum Oost Noord West Groot Kroeven Langdonk Kortendijk Tolberg Industriegebieden 0 0 0 0 + 0 + 0 0 + --0 klinkers ------0 + + --tegels 0 0 0 -0 0 0 + + 0 0 asfalt abs. in % 80.860 70.838 33.546 37.488 150.808 110.239 149.954 86.326 151.316 10.000 31.682 12.428 4.876 14.374 721.232 1.665.967 27% 27% 14% 13% 35% 42% 31% 22% 42% 20% 15% 17% 28% 37% 88% 40% Totale verharde oppervlak klinkers abs. in % 138.788 96.642 124.412 147.289 144.923 56.139 183.305 186.368 172.102 24.997 124.230 44.947 9.562 19.702 80.119 1.553.525 47% 37% 52% 52% 33% 22% 38% 48% 48% 51% 60% 63% 55% 51% 10% 37% tegels abs. in % 76.446 92.735 81.738 98.680 139.527 94.582 146.581 111.834 38.368 13.881 51.584 14.120 2.895 4.530 15.427 982.928 26% 36% 34% 35% 32% 36% 31% 29% 11% 28% 25% 20% 17% 12% 2% 23% in % van gem.tot. 7% 6% 6% 7% 10% 6% 11% 9% 9% 1% 5% 2% 0% 1% 19% 100%

Leefbaarheid

10 Nispen - kern 11 Wouw - kern 12 Heerle - kern 13 Moerstraten - kern 14 Wouwse Plantage - kern Buitengebied Gemeente totaal

Bron: Gemeente Roosendaal, SOB, afdeling Beheer. Definities: Meldingen over de woonomgeving zijn meldingen die in de loop van een kalenderjaar zijn binnengekomen bij de gemeente Roosendaal, voorzover de locatie waarop de melding betrekking had aan een buurt kon worden toebedeeld. Onderscheid wordt gemaakt tussen ‘grijs’ (bestrating), ‘groen’ (groenvoorziening) en overig (reiniging, markten, sportcomplexen, speelvoorzieningen, afwatering en riolen, begraafplaatsen, fauna, bossen en natuur). In de kaart worden de drie groepen samengeteld. Meldingen over verstopte rioolkolken zijn niet meegenomen, omdat deze vaak worden veroorzaakt door herfstbladeren en niet door de kwaliteit van de kolk. Het aantal meldingen wordt steeds weergegeven absoluut en per 100 woningen. De onderhoudstoestand van de verharding is visueel geïnspecteerd volgens een landelijk gestandaardiseerde methode (Rationeel Wegbeheer). De resultaten zijn geïnterpreteerd conform de vijf kwaliteitsklassen van het Beheerbeleid Verhardingen en Groen (BVG): zeer goed (++), goed (+), basis (0), minimaal (-) en slecht (--). Tevens is weergegeven het totale oppervlak aan asfalt, klinkers en tegels in de betreffende wijk.

Wijkatlas Roosendaal 2003

49

Schaalscore algemene evaluatie van de buurt, per wijk, 2001 en 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2001 2003

2
zeer slecht

3

4

5

6

7

8

9
zeer goed

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Zie ook de toelichting op de bladzijde 53.

Algemene stellingen over de buurt, per wijk, 2003.
Wijkindeling "mensen in deze buurt blijven hier graag wonen" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee eens eens niet oneens oneens mee oneens 18% 28% 13% 12% 16% 7% 9% 13% 11% 18% 40% 36% 24% 20% 28% 27% 16% 53% 54% 44% 52% 53% 53% 52% 64% 59% 59% 50% 56% 54% 66% 68% 60% 56% 20% 12% 31% 25% 19% 32% 26% 18% 23% 18% 6% 5% 16% 11% 4% 10% 20% 8% 5% 8% 10% 9% 8% 11% 4% 6% 5% 2% 0% 5% 2% 0% 4% 6% 1% 1% 4% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 1% "als je in deze buurt woont heb je 't goed getroffen" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee eens eens niet oneens oneens mee oneens 19% 19% 8% 11% 14% 12% 10% 19% 17% 18% 31% 28% 27% 23% 23% 28% 17% 43% 52% 22% 37% 42% 52% 40% 55% 59% 45% 44% 50% 52% 46% 50% 48% 47% 25% 21% 45% 32% 31% 27% 32% 21% 17% 27% 16% 15% 16% 24% 19% 18% 25% 9% 4% 19% 15% 11% 8% 14% 4% 4% 5% 5% 3% 5% 5% 4% 4% 8% 4% 4% 7% 6% 2% 0% 5% 1% 3% 5% 5% 4% 0% 1% 4% 2% 3%

Leefbaarheid

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage

Gemeente totaal

Wijkindeling

"het is vervelend om in deze buurt te wonen" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee oneens oneens niet oneens eens mee eens 40% 51% 23% 28% 33% 37% 31% 52% 57% 41% 58% 62% 57% 53% 58% 58% 45% 46% 37% 38% 49% 48% 52% 50% 39% 36% 45% 37% 32% 35% 43% 38% 34% 41% 6% 10% 27% 15% 11% 7% 16% 8% 6% 14% 2% 1% 5% 3% 4% 6% 10% 6% 1% 9% 7% 6% 3% 2% 0% 1% 0% 2% 3% 2% 1% 0% 0% 3% 2% 2% 4% 1% 2% 0% 1% 2% 0% 0% 2% 3% 1% 0% 0% 2% 1%

"als 't maar even kan ga ik uit deze buurt verhuizen" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee oneens oneens niet oneens eens mee eens 43% 45% 24% 33% 35% 36% 32% 51% 50% 45% 61% 63% 50% 59% 54% 56% 44% 36% 38% 32% 37% 38% 43% 37% 34% 35% 36% 30% 26% 36% 30% 38% 34% 36% 12% 9% 27% 15% 15% 9% 18% 8% 9% 14% 7% 5% 8% 11% 8% 6% 12% 5% 5% 12% 9% 8% 9% 11% 6% 2% 5% 2% 3% 3% 0% 0% 0% 6% 4% 3% 5% 6% 4% 4% 3% 2% 3% 0% 2% 3% 2% 0% 0% 4% 3%

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage

Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op de bladzijde 53.

50

Wijkatlas Roosendaal 2003

Rapportcijfers over de fysieke woonomgeving, per wijk, 2001 en 2003.
buurt in het algemeen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

kwaliteit woonomgeving

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

onderhoud groen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

onderhoud verhardingen

2001 2003

Leefbaarheid

10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

zorg bewoners huis en tuin
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

vervuiling

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

Wijkatlas Roosendaal 2003

51

Oordeel over de fysieke woonomgeving, per wijk en buurt, 2003.
Wijk- en buurtindeling rapp.cijfer algemeen 6,7 6,3 7,3 7,3 7,1 7,1 7,3 6,8 7,4 6,0 5,9 6,3 5,8 6,6 7,3 6,9 5,9 6,5 6,8 6,9 7,0 6,6 6,9 7,3 7,1 7,7 6,8 7,2 6,7 6,7 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5 7,3 7,0 7,6 7,7 8,0 6,3 6,0 5,9 6,9 7,3 6,8 7,4 7,6 7,5 7,7 7,6 7,4 7,5 7,3 7,4
7,6 7,4 7,1 7,6 7,6 7,1 7,2

score alg. evaluatie 7,3 6,8 8,0 7,9 7,9 7,7 8,1 7,3 7,8 6,1 6,2 6,7 5,7 6,7 7,7 6,9 5,8 6,6 7,0 7,3 7,3 6,5 7,1 7,2 6,9 7,8 6,8 7,3 6,6 6,6 7,7 7,7 7,6 7,8 7,7 7,8 7,0 7,9 7,9 7,9 7,5 7,6 6,9 8,1 8,2 8,1 8,1 8,4 8,0 8,2 8,0 7,9 8,1 8,0 8,2
8,2 8,1 8,4 8,1 8,1 7,4 7,4

woonomgeving 5,1 5,0 5,2 5,8 5,1 5,8 5,4 5,7 6,3 4,8 5,1 5,0 4,6 5,5 5,3 5,8 5,6 5,3 5,7 6,0 6,0 5,4 5,8 5,8 5,7 6,1 5,9 6,3 5,7 5,8 6,2 6,2 6,0 6,4 6,7 5,7 6,3 6,7 7,3 7,2 4,3 3,5 4,4 4,9 4,5 3,7 5,0 4,9 6,4 6,2 6,6 5,9 6,3 6,4 5,5
5,1 5,7 5,4 6,0 5,6 5,9 5,8

onderhoud onderhoud zorg bewoners groen verhardingen huis en tuin 4,8 4,6 4,6 6,0 4,4 5,4 5,4 5,2 5,7 4,9 4,8 5,4 4,5 5,1 5,0 5,4 5,4 4,8 4,9 5,0 5,1 4,6 4,9 5,5 5,4 5,8 5,5 5,7 5,3 5,6 5,4 5,7 5,0 5,5 5,8 4,3 5,2 5,6 6,5 6,5 4,1 3,9 4,1 4,1 4,3 4,2 4,1 4,6 5,6 5,4 5,7 5,4 5,9 5,4 5,0
4,8 4,7 4,6 5,2 5,5 5,3 5,1

vervuiling 4,5 3,9 5,2 5,4 5,0 5,4 5,2 5,2 5,7 4,3 4,2 4,7 4,0 5,2 5,7 5,1 4,8 5,1 5,3 5,9 5,9 5,0 5,1 5,0 4,6 5,8 5,3 5,9 5,3 4,9 5,7 5,7 5,6 5,7 5,9 5,8 4,9 6,1 6,3 6,4 4,7 4,8 4,7 4,7 5,3 4,7 5,9 5,2 6,3 6,7 6,3 6,2 6,8 6,2 5,9
5,5 6,2 5,6 6,3 6,1 5,4 5,6

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 4.1 4.2 4.3 Kroeven - noordwest Kroeven - noordoost Kroeven - zuidwest Kroeven - zuidoost

4,4 4,3 4,7 5,0 3,9 4,2 3,6 4,8 4,4 4,2 4,5 4,4 3,8 4,7 4,5 5,1 4,9 4,5 5,1 5,1 4,8 5,3 5,1 5,3 5,1 5,6 4,9 5,3 4,6 5,0 5,3 5,4 5,2 5,0 6,2 5,9 5,7 6,2 6,7 6,4 3,3 2,9 3,1 3,7 3,2 3,2 3,6 3,0 5,1 5,8 5,0 4,9 5,4 4,7 4,0
3,3 3,9 4,0 5,0 4,0 5,0 -

6,6 6,2 6,9 7,3 6,9 6,9 6,8 6,9 7,1 5,6 6,3 6,0 4,9 6,6 7,2 6,5 6,3 6,4 6,4 7,0 6,9 6,0 6,4 6,4 6,0 7,2 6,3 7,2 6,3 5,9 7,0 7,1 7,0 6,7 7,3 7,7 6,4 7,4 7,7 7,7 7,5 7,3 7,5 7,6 7,8 7,4 7,8 8,1 7,5 7,7 7,5 7,5 7,8 7,4 7,8
8,0 7,8 7,5 7,8 7,8 6,9 6,9

4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

Leefbaarheid

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen
10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal totaal 2001

Bron: Bewonersenquête 2003 (onderste rij 2001). Zie ook de toelichting op de volgende bladzijde.

52

Wijkatlas Roosendaal 2003

Schaalscore algemene evaluatie van de buurt, per buurt, 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Schaalscore algemene evaluatie van de buurt 5,7 - 6,8 6,9 - 7,6 7,7 - 7,9 7,9 - 8,2
Bron: Bewonersenquête 2003.

10.9 14.0 14.9 10.0

Definities: Het rapportcijfer voor de buurt algemeen is het gemiddelde rapportcijfers dat mensen gaven voor hun buurt in het algemeen. Dit was de allereerste vraag in de enquête. De score ‘algemene evaluatie van de buurt’ is een schaalscore van 0 (slecht) tot 10 (goed), gebaseerd op de vier stellingen ‘De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen’, ‘Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen’, ‘Het is vervelend om in deze buurt te wonen’ en ‘Als ‘t maar even kan ga ik uit deze buurt verhuizen’. Deze score is dus geen rapportcijfer, hoewel de interpretatie enigszins vergelijkbaar is. Het aantal mensen dat het geheel of gedeeltelijk met de stelling (on)eens is wordt weergegeven in de tabel op blz.50. In deze tabel omvatten de dorpen zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Daarnaast worden op blz.51 en 52 rapportcijfers weergegeven voor een aantal aspecten van de fysieke woonomgeving (tussen haakjes de toelichting die ook op het enquêteformulier stond): - de kwaliteit van de woonomgeving (inrichting van de straat, pleintjes, bankjes) - het onderhoud van het openbare groen - het onderhoud van de verhardingen (wegen, straten, fietspaden, trottoirs) (niet gevraagd in 2001) - de zorg van bewoners voor hun woning en tuin - vervuiling (zwerfvuil, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep enz.)

Leefbaarheid

Tip: snel iets vinden? Indien u snel specifieke informatie wilt vinden, kunt u een van deze methoden gebruiken: Tabbladen: Gebruik de tabbladen om snel naar de pagina’s van een bepaald thema te gaan. Inhoudsopgave: Uiteraard kunt u gebruik maken van de inhoudsopgave op bladzijde 3 en 4. Alle tabellen, grafieken en kaarten worden hierin genoemd. Trefwoordenregister: Indien u niet weet waar u een bepaald onderwerp kunt vinden, kunt u gebruik maken van het trefwoordenregister (blz.115). Hier vindt u een alfabetisch overzicht van alle onderwerpen in deze Wijkatlas met een verwijzing naar de betreffende pagina. NB In het trefwoordenregister zijn gegevens afkomstig uit de Bewonersenquête blauwgedrukt.

Wijkatlas Roosendaal 2003

53

Schaalscore sociale cohesie, per wijk, 2001 en 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2001 2003

2
zeer slecht

3

4

5

6

7

8

9
zeer goed

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Zie ook de toelichting op de volgende bladzijde.

Stellingen over de sociale kwaliteit van de buurt, per wijk, 2003.
Wijkindeling "mensen in deze buurt gaan prettig met elkaar om" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee eens eens niet oneens oneens mee oneens 17% 13% 7% 11% 11% 8% 7% 9% 13% 14% 32% 23% 21% 20% 25% 19% 13% 53% 63% 48% 52% 59% 57% 53% 64% 61% 55% 47% 59% 61% 63% 63% 54% 58% 23% 19% 30% 29% 22% 29% 30% 24% 20% 27% 16% 14% 13% 14% 13% 19% 23% 5% 3% 10% 7% 8% 6% 7% 3% 5% 5% 3% 1% 4% 2% 0% 4% 5% 2% 2% 5% 2% 1% 0% 3% 0% 1% 0% 2% 3% 1% 1% 0% 4% 1% "de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee oneens oneens niet oneens eens mee eens 9% 7% 7% 6% 5% 6% 3% 6% 4% 13% 30% 46% 19% 20% 29% 28% 9% 35% 47% 30% 31% 34% 32% 32% 36% 37% 39% 44% 40% 50% 50% 50% 46% 37% 27% 30% 32% 34% 34% 40% 37% 38% 32% 22% 16% 8% 27% 23% 21% 16% 32% 25% 12% 22% 24% 20% 19% 22% 16% 21% 22% 8% 3% 4% 7% 0% 4% 17% 4% 4% 9% 5% 6% 4% 6% 4% 5% 4% 2% 4% 1% 1% 0% 6% 5%

Leefbaarheid

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage

Gemeente totaal

Wijkindeling

"ik woon in gezellige buurt met veel saamhorigheid" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee eens eens niet oneens oneens mee oneens 9% 8% 4% 8% 7% 3% 3% 5% 4% 4% 17% 21% 16% 11% 17% 15% 7% 26% 37% 22% 29% 31% 30% 24% 28% 36% 30% 41% 48% 33% 38% 46% 38% 31% 43% 39% 38% 37% 43% 41% 44% 48% 44% 30% 32% 19% 39% 41% 29% 29% 41% 15% 14% 24% 20% 14% 23% 22% 15% 12% 26% 7% 8% 10% 8% 8% 12% 15% 8% 2% 11% 6% 5% 3% 8% 4% 5% 9% 3% 4% 1% 2% 0% 6% 5%

"ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt" helemaal mee niet eens, mee helemaal mee eens eens niet oneens oneens mee oneens 13% 14% 8% 9% 12% 6% 4% 7% 7% 9% 23% 22% 18% 14% 21% 18% 10% 42% 49% 30% 46% 46% 43% 42% 47% 52% 43% 48% 51% 53% 57% 58% 53% 47% 31% 27% 38% 28% 29% 34% 37% 38% 30% 35% 19% 18% 22% 24% 21% 18% 30% 10% 8% 18% 10% 10% 13% 10% 6% 8% 9% 6% 5% 8% 4% 0% 8% 9% 4% 2% 6% 7% 4% 3% 6% 1% 3% 4% 3% 3% 0% 1% 0% 4% 3%

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage

Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op de volgende bladzijde.

54

Wijkatlas Roosendaal 2003

Rapportcijfers over de sociale omgeving, per wijk, 2001 en 2003.
sociale contacten
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

betrokkenheid bij de buurt

2001 2003

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

rust in de buurt
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

ongewenste activiteiten

Leefbaarheid

10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Definities: De score ‘sociale cohesie’ is een schaalscore van 0 (slecht) tot 10 (goed), gebaseerd op de vier stellingen ‘De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om’, ‘De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks’, ‘Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid’ en ‘Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen’. Deze score is dus geen rapportcijfer, hoewel de interpretatie enigszins vergelijkbaar is. Het aantal mensen dat het geheel of gedeeltelijk met de stelling (on)eens is wordt weergegeven in de tabel op blz. 54. In die tabel omvatten de dorpen zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Daarnaast worden hierboven en op blz.56 rapportcijfers weergegeven voor een aantal aspecten van de sociale woonomgeving (tussen haakjes de toelichting die ook op het enquêteformulier stond): - de onderlinge sociale contacten in de buurt (niet gevraagd in 2001) - betrokkenheid bij de buurt (voelen de buurtbewoners zich verantwoordelijkheid voor de buurt en voor de medebewoners) - rust in de buurt (niet gevraagd in 2001) - ongewenste activiteiten (drugshandel, prostitutie, horeca enz.). Gegevens per buurt vindt u op de volgende bladzijde.

Wijkatlas Roosendaal 2003

55

Oordeel over de sociale woonomgeving, per wijk en buurt, 2003.
Wijk- en buurtindeling score soc.cohesie sociale contacten in de buurt 6,2 5,7 7,0 6,7 6,8 6,6 6,8 6,4 6,7 5,4 5,6 5,8 5,1 6,0 6,6 6,1 5,5 5,9 6,1 6,6 6,4 5,6 6,2 5,9 5,5 6,8 5,9 6,2 5,8 5,8 6,3 6,2 6,4 6,5 6,4 6,8 6,0 6,4 6,6 6,7 6,2 6,5 5,9 6,3 7,2 7,2 7,3 7,2 6,9 7,4 6,7 7,1 7,4 7,0
7,0 7,3 7,2 6,7 7,3 6,9 6,3 -

betrokkenheid bij de buurt

rust in de buurt

ongewenste activiteiten

0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof

6,0 5,5 6,6 6,3 6,8 6,4 6,7 6,1 6,4 5,3 5,3 5,5 5,1 5,8 6,4 6,1 5,1 5,8 6,0 6,1 6,1 5,7 6,1 5,8 5,4 6,7 5,5 6,1 5,2 5,4 6,1 5,9 6,1 6,3 6,1 6,8 5,8 6,1 6,1 6,2 5,9 6,7 5,3 6,2 7,1 7,0 7,0 7,4 7,1 7,5 7,0 7,0 7,4 7,1
6,8 7,2 7,3 6,6 6,9 6,4 6,1 6,1

6,1 5,7 6,7 6,3 6,6 6,4 6,6 6,0 6,5 5,1 5,3 5,4 4,8 5,7 6,5 5,9 5,1 5,6 5,9 6,2 6,0 5,5 6,0 5,6 5,1 6,5 5,7 6,1 5,8 5,5 6,0 5,9 6,1 6,2 6,2 6,6 5,6 6,1 6,5 6,7 6,1 6,1 6,0 6,2 7,1 6,9 7,2 7,1 6,8 7,3 6,5 6,8 7,2 7,0
7,0 7,1 7,4 6,7 7,2 6,9 6,1 6,2

5,9 5,4 6,9 6,0 6,8 7,0 7,1 6,9 7,0 5,5 5,6 6,0 5,2 6,3 6,8 6,9 5,6 6,3 6,7 7,0 6,9 6,6 6,5 6,6 6,5 6,8 6,4 7,0 6,6 6,0 7,0 7,1 7,1 6,9 7,2 7,0 6,6 7,3 7,6 7,7 6,4 5,9 6,4 6,7 7,2 6,0 7,4 7,9 7,3 7,6 7,2 7,2 6,7 7,8
7,6 8,2 7,7 6,9 7,8 7,7 6,8 -

5,1 4,1 6,6 5,3 7,0 6,6 6,5 6,0 7,2 5,0 4,1 5,7 5,2 6,3 7,1 6,8 5,6 6,1 6,6 6,7 6,9 6,4 6,5 7,2 7,0 7,6 6,9 7,3 6,9 6,6 7,0 7,0 7,2 6,7 7,7 7,8 6,6 7,7 8,0 8,6 6,8 6,2 6,8 7,2 6,7 6,0 7,3 6,9 7,5 7,5 7,4 7,7 7,5 7,5
7,4 6,7 7,8 7,2 7,9 7,7 6,8 7,6

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

Leefbaarheid

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern
Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal totaal 2001

Bron: Bewonersenquête 2003 (onderste rij 2001). Zie ook de toelichting op blz.55.

56

Wijkatlas Roosendaal 2003

Schaalscore sociale cohesie, per buurt, 2003.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Schaalscore sociale cohesie 5,1 - 5,7 5,7 - 6,1 6,1 - 6,6 6,7 - 7,5

10.9 14.0 14.9 10.0

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.55.

Betrokkenheid bij de buurt, per wijk, 2001 en 2003.
voelt u zich medeverantwoordelijk voor uw buurt? (percentage ja)
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal Gemeente totaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage

Leefbaarheid

bent u afgelopen jaar actief geweest om buurt te verbeteren? (2003)
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ja nee (misschien in de toekomst wel)

2003

2001

nee (en dat zal ik ook niet gaan doen)

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Dorpen omvatten hier zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

57

Prioriteiten van bewoners, per wijk, 2003 (1)
0 Centrum
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

1 Oost
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

0 Centrum Gemeente

1 Oost Gemeente

3,0

3,0

4,0

2 Noord
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

3 West
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

2 Noord Gemeente

3 West Gemeente

3,0

3,0

4,0

4a Kroeven
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

4b Minnebeek - De Krogten
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

Leefbaarheid

4a Kroeven Gemeente

4b MinnebeekDe Krogten Gemeente

3,0

3,0

4,0

5 Langdonk
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

6 Kortendijk
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

5 Langdonk Gemeente

6 Kortendijk Gemeente

3,0

3,0

4,0

7 Tolberg
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

8 Industriegebieden
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

7 Tolberg Gemeente

8 Industriegeb. Gemeente

3,0

3,0

4,0

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op de volgende bladzijde.

58

Wijkatlas Roosendaal 2003

Prioriteiten van bewoners, per wijk, 2003 (2)
Buitengebied Roosendaal
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

10 Nispen - kern
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

Buitengebied Roosendaal Gemeente

10 Nispen - kern Gemeente

3,0

3,0

4,0

11 Wouw - kern
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

12 Heerle - kern
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

11 Wouw - kern Gemeente

12 Heerle - kern Gemeente

3,0

3,0

4,0

13 Moerstraten - kern
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

14 Wouwse Plantage - kern
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
4,0 0,0 1,0 2,0

13 Moerstraten kern Gemeente

14 Wouwse Plantage - kern Gemeente

Leefbaarheid

3,0

3,0

4,0

Verspreide huizen dorpen
bestrating groenvoorzieningen zwerfvuil en hondenpoep verkeer en parkeren speelplaatsen jongerenlast/-voorzieningen criminaliteit verpaupering drugsoverlast samenleven van bewoners
0,0 1,0 2,0

groenvoorzieningen (1,5) zwervuil en hondenpoep (1,4)

Gemeente totaal
bestrating (1,9)

Verspreide huizen dorpen Gemeente

verkeer en parkeren (1,2)

samenleven van bewoners (0,4) drugsoverlast (0,5)

speelplaatsen (1,0)
3,0 4,0

verpaupering (0,5) jongerenoverlast/ -voorzieningen (0,8) criminaliteit (0,7)

Bron: Bewonersenquête 2003. De grafieken op deze twee pagina’s zijn gebaseerd op de volgende vraag: “Stel u krijgt 10 zakken met geld om de grootste problemen in uw buurt te helpen oplossen. Hoe zou u dat geld over de 10 hiernaast genoemde problemen verdelen? U mag bij elk probleem zoveel rondjes inkleuren als u er zakken geld aan zou willen besteden. Echter in totaal nooit meer dan 10 rondjes.” De verdeling van middelen geeft inzicht in de prioriteiten zoals die worden ervaren door de bewoners. Het gemiddeld aantal zakken geld dat men wilde besteden wordt per wijk weergegeven in de grafieken. Indien men niet exact 10 zakken had verdeeld, zijn de cijfers gecorrigeerd conform de opgegeven verhouding. Het totaal van de 10 prioriteiten komt daardoor altijd op 10 uit. De grafieken geven dus alleen inzicht in de verdeling van prioriteiten, en niet in de absolute mate van belangrijkheid van de verschillende problemen. De gemiddelde score in de wijk wordt in de staafgrafieken afgezet tegen het gemeentelijke gemiddelde. De problemen zijn gesorteerd naar belang (op gemeentelijk niveau). De cirkelgrafiek toont nog eens de verhouding tussen de verschillende problemen, gemiddeld in de gemeente. Deze vraag is in de plaats gekomen van de vraag ‘Wat zijn de belangrijkste problemen in uw buurt?’ uit de Bewonersenquête 2001.

Wijkatlas Roosendaal 2003

59

Tevredenheid over voorzieningen (rapportcijfers), per wijk, 2001 en 2003.
basisscholen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

speelgelegenheden

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

groenvoorzieningen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

voorzieningen voor jongeren

Leefbaarheid

10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

voorzieningen voor ouderen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 110 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

gezondheids-/welzijnsvoorzieningen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Zie ook de toelichting op blz.62.

60

Wijkatlas Roosendaal 2003

Tevredenheid over voorzieningen (rapportcijfers), per wijk, 2001 en 2003.
parkeergelegenheid
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

straatverlichting

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

openbaar vervoer
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

winkels dagelijkse boodschappen
2001 2003
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

Leefbaarheid

10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

gemiddelde rapportcijfer alle voorzieningen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

2

3

4

5

6

7

8

9

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Zie ook de toelichting op blz.62. Wijkatlas Roosendaal 2003

61

Tevredenheid over voorzieningen (rapportcijfers), per wijk en buurt, 2003.
Wijk- en buurtindeling basis- speelgescholen legenh. 7,1 7,1 6,2 7,9 6,9 7,7 7,8 7,4 7,8 6,3 6,8 6,2 6,2 7,0 7,5 6,8 6,7 7,1 7,6 8,0 7,9 7,8 7,1 7,7 7,8 7,6 7,9 7,2 8,2 8,0 8,2 8,0 8,3 8,7 8,1 7,4 8,4 8,2 8,0 7,7 6,7 5,9 6,2 7,9 5,9 4,9 5,7 6,6 8,1 7,9 8,2 7,6 8,3 7,7 7,5 7,5 8,1 7,3 7,6 7,3
7,7 7,8

groen voorz. voorz. gezondh./ parkeer- straat- openb. winkels voorz. jongeren ouderen welz.voorz. gelegenh. verlicht. vervoer dag.boods. 4,9 4,5 4,3 5,6 6,1 6,2 5,6 6,2 6,9 5,2 5,1 5,5 5,1 6,0 5,3 6,2 6,6 6,0 6,2 6,6 6,5 6,1 6,1 6,6 6,6 6,4 7,1 6,8 7,1 7,2 7,0 7,1 7,0 6,8 6,6 5,5 6,3 6,4 7,1 7,4 5,2 4,6 5,5 5,2 6,2 5,1 5,8 7,4 7,2 7,1 7,3 6,7 7,5 7,5 7,1 7,2 7,9 6,5 7,2 7,4
6,4 6,2

0 Centrum 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 Hulsdonk Tolberg - oost Tolberg - centrum Tolberg - west Weihoek - oost

4,3 4,2 4,1 3,9 5,6 5,9 5,9 4,7 7,0 4,7 5,0 3,9 4,9 5,5 5,4 5,7 5,7 5,2 5,2 5,3 5,8 5,4 4,6 5,8 6,0 5,4 6,1 5,5 6,3 6,2 5,7 5,7 5,6 5,9 6,9 6,5 6,0 6,7 7,7 7,8 4,2 3,8 4,3 4,4 4,4 3,4 4,0 5,6 6,8 6,3 7,0 6,7 7,2 7,2 6,0 5,5 6,5 5,8 5,9 6,3
5,9 5,7

4,1 3,9 4,4 4,1 4,6 4,9 4,6 4,3 6,0 4,2 3,8 4,0 4,5 4,4 4,5 5,3 4,4 4,1 4,6 4,3 4,7 4,8 4,7 4,4 4,5 4,1 4,5 4,0 4,8 4,5 4,9 4,7 5,0 5,2 5,0 4,5 4,7 4,9 5,6 5,3 3,7 3,5 3,5 4,0 4,0 3,8 3,5 4,4 5,4 4,8 5,6 5,4 4,5 4,6 5,3 5,2 5,8 5,2 5,3 5,3
4,8 5,0

4,8 4,4 4,9 6,0 4,9 6,3 6,7 5,0 6,9 4,9 4,6 5,2 5,0 5,7 5,2 6,4 6,3 5,1 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 5,2 5,0 5,7 4,8 4,6 5,1 4,6 5,8 5,5 6,0 6,0 6,0 5,6 5,7 6,4 6,4 5,2 4,3 4,0 4,1 4,8 4,5 4,4 3,8 5,1 6,7 7,3 6,7 6,6 4,4 6,7 6,2 6,7 6,4 5,6 5,7 6,5
5,8 5,8

5,9 5,8 6,1 6,1 5,9 6,6 6,9 6,5 6,4 5,8 6,0 6,1 5,5 6,2 6,0 6,5 6,4 6,1 6,2 6,3 6,2 5,7 6,5 6,0 6,0 6,1 5,6 5,6 5,8 5,4 6,8 6,7 7,0 6,6 6,6 6,8 6,5 6,9 6,7 5,7 5,2 5,3 5,3 5,1 4,9 4,6 4,3 5,4 6,0 6,2 6,6 5,5 3,0 3,8 5,7 6,4 6,7 5,5 5,1 5,5
6,2 6,4

4,7 4,6 4,8 5,1 4,5 5,8 5,4 6,3 5,9 5,3 5,7 5,1 5,2 5,9 5,6 5,6 5,9 6,2 6,6 6,6 5,9 6,3 7,2 6,0 6,0 6,2 6,6 6,9 5,9 7,1 6,5 6,4 6,3 6,9 6,3 7,3 6,1 5,8 6,7 6,2 6,1 6,7 6,1 5,7 6,1 5,1 6,0 7,0 6,9 6,7 7,1 6,6 6,6 7,0 7,2 7,3 7,7 6,8 7,1 7,2
6,2 6,3

6,9 6,8 7,5 7,2 6,3 7,1 6,9 7,1 7,3 6,6 7,1 6,6 6,4 7,2 7,0 6,9 7,2 7,4 7,2 6,9 7,0 7,3 7,4 6,7 6,4 7,3 7,1 7,2 6,9 7,2 7,1 7,2 6,8 7,3 7,5 7,8 6,8 7,3 7,8 7,9 6,5 6,7 6,3 6,8 5,1 5,8 5,3 4,5 7,4 7,1 7,5 7,5 7,7 7,5 5,3 6,2 4,9 4,4 5,2 5,5
7,1 6,9

6,6 5,9 8,1 7,8 5,8 5,2 4,4 6,5 4,7 6,0 7,0 5,5 5,6 6,3 6,2 6,0 6,0 6,8 6,9 7,5 6,1 6,6 7,4 6,9 6,5 7,5 5,4 6,1 4,2 6,3 6,2 6,0 5,8 7,0 6,7 7,6 6,0 7,0 7,3 5,4 4,8 5,5 4,9 4,3 4,1 4,8 3,5 4,1 5,4 6,7 5,3 5,7 2,6 3,5 4,0 4,8 3,9 4,3 3,5 3,5
6,1 5,8

7,8 7,7 8,8 6,7 8,4 6,8 7,4 7,2 5,8 6,7 8,0 6,5 6,0 7,1 7,0 7,2 7,3 7,1 7,9 8,4 8,2 7,6 7,9 7,5 7,4 7,8 8,3 8,0 8,2 8,6 8,2 8,1 8,1 8,6 7,4 5,2 8,3 8,3 8,0 4,9 6,1 5,3 5,8 7,1 5,1 4,1 4,7 6,1 6,3 6,4 6,8 6,2 6,9 1,3 5,0 6,5 6,2 6,1 6,0 2,5
7,3 7,4

Leefbaarheid

8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal totaal 2001

Bron: Bewonersenquête 2003 (onderste rij 2001). Aan de respondenten werd gevraagd met een rapportcijfer aan te geven of de genoemde voorzieningen in de buurt voldoende aanwezig zijn. NB Voor het gemiddelde van deze 10 rapportcijfers zie het overzicht op blz.70 en de onderste grafiek op blz.61.

62

Wijkatlas Roosendaal 2003

Ontwikkelingsrichting van de buurt volgens bewoners, per wijk, 2003.
Wijkindeling achteruit gegaan 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 11 12 13 14 Nispen Wouw Heerle Moerstraten Wouwse Plantage 25% 22% 44% 28% 29% 19% 33% 21% 10% 27% 13% 9% 8% 13% 12% 24% 21% afgelopen jaar gelijk gebleven 63% 71% 38% 58% 51% 70% 57% 69% 74% 64% 79% 75% 79% 74% 76% 69% 65% vooruit gegaan 8% 4% 11% 7% 15% 4% 3% 5% 9% 5% 5% 10% 9% 9% 8% 4% 8% weet niet 5% 4% 7% 7% 5% 7% 6% 5% 7% 5% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 5% gaat achteruit 27% 18% 37% 33% 29% 24% 33% 25% 11% 27% 22% 10% 13% 13% 12% 25% 23% komende jaren blijft gelijk 36% 51% 22% 39% 38% 57% 45% 53% 68% 50% 53% 66% 63% 62% 64% 57% 51% gaat vooruit 17% 8% 25% 7% 16% 4% 4% 7% 9% 9% 10% 9% 7% 9% 8% 2% 10% weet niet 20% 22% 15% 21% 17% 16% 18% 15% 11% 14% 15% 14% 16% 16% 16% 16% 16%

Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze tabel zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Ontwikkelingsrichting van de buurt volgens bewoners, per wijk, 2001-2003.
afgelopen jaar
achteruit vooruit
achteruit

komende jaren
vooruit

0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten

Leefbaarheid

5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal

10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage

Gemeente totaal
50% 25% 0% 25% 50%
50% 25% 0% 25% 50%

Bewonersenquête 2003

Bewonersenquête 2001

Bron: Bewonersenquête 2001 en 2003. Dorpen omvatten in de grafiek hierboven en op de volgende bladzijden zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Toelichting verwachte ontwikkelingsrichting van de buurt Aan de respondenten werd gevraagd ‘Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan?’ en ‘Denkt u dat de buurt waarin u woont de komende jaren vooruit of achteruit gaat?’. Behalve voor vooruit of achteruit kon men kiezen voor ‘gelijk blijven’ of ‘weet ik niet’. In de grafieken op deze en de volgende bladzijde wordt alleen weergegeven het aandeel mensen dat vooruit of achteruit heeft geantwoord. Aan de mensen die verwachten dat hun buurt vooruit of achteruit zal gaan is tevens gevraagd waarom men dat verwacht. De redenen daarvoor worden op de volgende bladzijden per wijk samengevat.

Wijkatlas Roosendaal 2003

63

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (1).

0 Centrum
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Centrum

Gemeente

Centrum

Gemeente

Ruim een kwart van de bewoners van het Centrum verwacht dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Vooral de bewoners van Centrum-oud en (in iets mindere mate) de Stationsbuurt voorzien een achteruitgang. Zij wijten dat vooral aan drugshandel, smartshops en andere ongewenste bedrijvigheid. In de gehele wijk worden daarnaast diverse andere redenen genoemd, zoals overlast van hangjongeren en horeca, criminaliteit, bouwactiviteiten en de geplande parkeergarage.

Ongeveer 17% van de Centrumbewoners verwacht dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Dat is minder dan twee jaar geleden, maar meer dan gemiddeld in de gemeente. Vooral de inwoners van Centrumnieuw verwachten een vooruitgang. Zij baseren zich vooral op de nieuwbouw die nog komt (Ligaterrein) en extra groenvoorzieningen. In andere buurten worden naast nieuwbouw vooral de plannen voor de Boulevard en Vrouwenhof en verbetering van wegen genoemd.

1 Oost
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Oost

Gemeente

Oost

Gemeente

Leefbaarheid

Anders dan gemiddeld in Roosendaal is het aandeel mensen dat een achteruitgang of vooruitgang verwacht in wijk Oost de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd. Ongeveer 18% verwacht dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. De meestgenoemde reden is de komst van andere bewoners met andere normen (waaronder het toenemende aantal allochtone bewoners). Anderen wijzen vooral op de verpaupering, slecht onderhoud en drugsproblemen.

Net zoals twee jaar geleden verwacht 8% dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Vooral in Fatima-villapark wordt daarbij verwezen naar de aanstaande nieuwbouw. Andere bewoners noemen heel uiteenlopende redenen, waaronder beter onderhoud, de verbetering van de Boulevard en meer te koop staande woningen.

2 Noord
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Noord

Gemeente

Noord

Gemeente

Het aandeel inwoners dat een achteruitgang in hun buurt verwacht is de afgelopen twee jaar in wijk Noord fors toegenomen naar 37%, het hoogste percentage in de gemeente. Het zijn vooral de inwoners van Parklaan-Hoogstraat die een achteruitgang verwachten (twee van de drie bewoners aldaar). Vooral drugsproblemen en andere ongewenste activiteiten worden daar als redenen genoemd. In de andere buurten worden vooral de komst van andere bewoners (waaronder steeds meer allochtonen) genoemd. Minder genoemd worden onder meer gebrekkig onderhoud, vervuiling en sloop in Kalsdonk.

Ook het aandeel mensen dat een vooruitgang verwacht is toegenomen: 25% denkt dat hun buurt vooruit zal gaan. Deze mensen wonen vooral in Kalsdonk en - in mindere mate - in de buurt Spoorstraat-Van Coothlaan. Vooral de renovatie en bouw van nieuwe woningen worden daarvoor als redenen genoemd. Enkele bewoners wijzen op verwachte nieuwe winkels en verbeterde mentaliteit van (nieuwe) bewoners. In Parklaan-Hoogstraat verwacht vrijwel niemand een vooruitgang van de buurt.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63.

64

Wijkatlas Roosendaal 2003

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (2).

3 West
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

West

Gemeente

West

Gemeente

Het aandeel mensen dat een achteruitgang van hun buurt verwacht is ook in de wijk West sterk toegenomen en bedraagt nu 33%. In de buurt Heerma van Vosstraat-Molenbeek wordt vooral verwezen naar de slechte onderhoudstoestand van wegen, groen en woningen. Ook de mogelijke komst van een moskee, vervuiling en verkeer worden hier wel genoemd. In de andere buurten wijzen de bewoners vooral op de komst van nieuwe bewoners met minder verantwoordelijkheidsgevoel en het toenemende aantal allochtonen. Verder noemen zij onder meer criminaliteit, drugs en slecht onderhoud.

Van de wijkbewoners verwacht 7% dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Zij noemen daarvoor zeer uiteenlopende redenen waaronder plannen van de gemeente, de komst van nieuwe, jongere bewoners en inzet van bewoners.

4a Kroeven
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Kroeven

Gemeente

Kroeven

Gemeente

Enkele jaren na aanzienlijke vernieuwingen in de wijk Kroeven verwacht 29% de komende jaren weer een achteruitgang van hun buurt. De toename van het aantal allochtonen en andere nieuwe bewoners worden daarbij veelvuldig genoemd. In mindere mate wordt verwezen naar onder meer vervuiling, jongerenoverlast, drugs en achterstallig onderhoud. In de Kroeven zuidoost verwijzen daarnaast enkele bewoners naar mogelijke sloopplannen.

Het aandeel mensen dat voor de komende jaren een vooruitgang verwacht is afgenomen naar 16%, maar nog steeds duidelijk hoger dan gemiddeld in de gemeente. In Kroeven zuidoost verwachten relatief iets meer mensen een vooruitgang. Zij verwijzen vooral naar renovatie en mogelijke sloop en nieuwbouw. In de andere buurten worden, naast renovatie en nieuwbouw, onder meer betrokkenheid van (nieuwe) bewoners, (onderhouds)plannen en het toenemende aantal koopwoningen genoemd.

Leefbaarheid

4b Minnebeek - De Krogten
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Minnebeek-De Krogten

Gemeente

Minnebeek-De Krogten

Gemeente

Van de inwoners van Minnebeek-De Krogten verwacht 24% dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Als reden voor die negatieve verwachting wordt regelmatig verwezen naar het toenemende aantal jongeren (en de daarbij behorende overlast) en naar vervuiling in de buurt. Sommige bewoners wijzen ook op het steeds voller bouwen van de wijk, afnemende betrokkenheid van medebewoners en een enkele keer naar de komst van allochtonen.

Slechts 4% van de bewoners verwacht dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan; dat is een van de laagste percentages in de gemeente. De weinige mensen die een verbetering verwachten verwijzen vooral naar fysieke verbeteringen in de buurt.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63.

Wijkatlas Roosendaal 2003

65

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (3).

5 Langdonk
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Langdonk

Gemeente

Langdonk

Gemeente

Van de bewoners van Langdonk verwacht 33% dat hun buurt achteruit zal gaan. Dat geldt vooral voor Langdonk-west en -oost, waarbij in ruim de helft van die gevallen wordt verwezen naar nieuwe bewoners die minder rekening met elkaar houden en/of naar de komst van steeds meer allochtonen. Andere bewoners wijzen onder meer op achterstallig onderhoud, de lage huurprijzen, verkeer en criminaliteit. In Bovendonk verwachten beduidend minder mensen een achteruitgang. Ook zij wijzen op nieuwe bewoners en achterstallig onderhoud.

Slechts 4% van de bewoners van Langdonk verwacht dat hun buurt de komende tijd zal verbeteren. Zij wijzen daarbij vooral op de verbetering van wegen en de verkoop van huurwoningen.

6 Kortendijk
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Kortendijk

Gemeente

Kortendijk

Gemeente

Leefbaarheid

Ongeveer 25% van de bewoners van Kortendijk verwacht dat hun buurt komende jaren achteruit zal gaan. Dat is iets minder dan twee jaar geleden. Vooral in Kortendijk A wordt veel verwezen naar allochtonen of (nieuwe) bewoners in het algemeen. In de andere buurten wordt dat ook genoemd, maar worden vooral andere zaken naar voren gebracht waaronder onderhoud van groen en wegen, de bouw van Laagveld, jongerenoverlast en vandalisme en vervuiling.

Ongeveer 7% van de bewoners verwacht dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan. Zij wijzen op de komst van jonge bewoners die hun huizen opknappen en op betere sociale contacten tussen (en inzet van) bewoners. Anderen constateren verbeteringen of zijn hoopvol over het gemeentelijke beleid.

7 Tolberg
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Tolberg

Gemeente

Tolberg

Gemeente

Van de bewoners van Tolberg verwacht 11% dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Dat is minder dan twee jaar geleden en veel minder dan in de meeste andere wijken. In Tolberg-oost verwachten relatief veel mensen een achteruitgang. Deze bewoners wijzen op nieuwe bewoners met andere normen, vervuiling, onderhoud en overlast. In Hulsdonk wordt gewezen naar nieuwbouw, overlast van treinen en toenemend verkeer. De bewoners van de andere buurten noemen onder meer jongerenoverlast, vervuiling en de onderhoudstoestand.

In de buurten Hulsdonk en Weihoek-oost verwacht ongeveer een kwart van de bewoners dat hun buurt komende jaren vooruit gaat. In Hulsdonk worden daarbij vooral genoemd beter groenonderhoud, verbetering van wegen en toenemende saamhorigheid. In Weihoek-oost verwijzen de bewoners naar de afronding van deze nieuwbouwwijk (voltooiing van wegen en voorzieningen en jonge, frisse bewoners). In andere buurten van Tolberg verwacht hooguit 4% een vooruitgang. Zij noemen inzet van bewoners en uitbreiding van Tolberg centrum.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63.

66

Wijkatlas Roosendaal 2003

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (4).

8 Industriegebieden
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Industriegebieden

Gemeente

Industriegebieden

Gemeente

Een op de drie bewoners van Borchwerf en Majoppeveld verwacht dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Zij noemen als redenen vooral het toenemende verkeer, slecht onderhoud, de toekomst van het RBC stadion en verpaupering van gebouwen (onder meer door leegstand na faillisementen). Van de bewoners van Vijfhuizenberg verwacht vrijwel niemand een achteruitgang.

Van de bewoners verwacht 10% dat hun buurt de komende jaren vooruit zal gaan, veel minder dan twee jaar geleden. De mensen die wel een vooruitgang verwachten wijzen vooral op nieuwbouw en verbetering van wegen en van de verkeerssituatie.

Buitengebied Roosendaal
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Buitengebied Roosendaal

Gemeente

Buitengebied Roosendaal

Gemeente

Van de bewoners van het Buitengebied verwacht 22% dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. In Nieuwenberg wordt vooral gewezen op het steeds drukkere en gevaarlijke verkeer, de aanleg van Borchwerf 2, achterstallig onderhoud en meer treinverkeer. In andere buurten van het buitengebied noemen de bewoners onder meer toename van verkeer, nieuwbouw, vervuiling en nieuwe, minder betrokken bewoners.

Ongeveer 10% van de bewoners verwacht de komende jaren een verbetering van hun buurt. Vooral verbetering van de wegen (met aanleg fietspad) wordt daarbij regelmatig genoemd. Enkele bewoners wijzen op nieuwbouw en de nieuwe bewoners.

Leefbaarheid

10 Nispen
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Nispen

Gemeente

Nispen

Gemeente

Van de bewoners van Nispen verwacht 10% een achteruitgang. In Nispen-kern wordt vooral verwezen naar onderhoud en druk verkeer. In Nispen-verspreide huizen, waar relatief veel mensen een achteruitgang verwachten, wordt vooral de slechte staat van de wegen genoemd, naast onder meer drugsoverlast en nieuwe, minder betrokken bewoners.

Ook ongeveer 10% van de bewoners verwacht de komende jaren een verbetering van hun buurt. Zij baseren zich daarbij vooral op nieuwbouw en het opknappen van woningen.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63. Dorpen zijn inclusief verspreide huizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

67

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (5).

11 Wouw
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Wouw

Gemeente

Wouw

Gemeente

Inwoners van Wouw tonen zich positiever over de toekomst dan twee jaar geleden. Ongeveer 13% verwacht desondanks dat hun buurt de komende jaren achteruit gaat. Daarvoor worden zeer uiteenlopende redenen genoemd, zoals onderhoud, jongerenoverlast, verkeer en nieuwbouw.

Ongeveer 7% van de bewoners van Wouw verwacht voor de komende jaren een vooruitgang, vooral in Wouw-kern. Het merendeel van hen wijst op de komst van jonge bewoners die onder meer hun huizen opknappen.

12 Heerle
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Heerle

Gemeente

Heerle

Gemeente

Leefbaarheid

Ook de inwoners van Heerle oordelen iets positiever over de toekomst dan twee jaar geleden. Toch verwacht 13% dat hun buurt achteruit zal gaan. Vooral in Heerle-verspreide huizen zijn relatief veel mensen negatief. Bewoners die een achteruitgang verwachten wijzen onder meer op het steeds drukkere verkeer, slechte toestand van wegen, groenonderhoud, de campings en nieuwe bewoners van buitenaf.

Aan de andere kant verwacht 9% van de bewoners van Heerle een vooruitgang. Vooral verbetering van de wegen wordt daarvoor als reden genoemd.

13 Moerstraten
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Moerstraten

Gemeente

Moerstraten

Gemeente

In Moerstraten rekent 12% van de bewoners er op dat hun buurt de komende jaren achteruit zal gaan. Ze noemen zeer uiteenlopende redenen, waaronder slecht onderhoud van wegen en groen, nieuwe bewoners met een andere mentaliteit en verkeer.

Ongeveer 8% van de bewoners van Moerstraten rekent voor de komende jaren op een verbetering. Zij noemen onder meer beter onderhoud en inzet van bewoners.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63. Dorpen zijn inclusief verspreide huizen.

68

Wijkatlas Roosendaal 2003

Verwachte ontwikkeling van de buurt volgens de bewoners, per wijk (6).

14 Wouwse Plantage
achteruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

vooruit 2001 2003
0% 20% 40% 60%

Wouwse Plantage

Gemeente

Wouwse Plantage

Gemeente

Het vertrouwen in de toekomst onder bewoners van Wouwse Plantage is sinds twee jaar geleden aanzienlijk verslechterd. Een kwart van de bewoners denkt dat hun buurt de komende jaren achteruit gaat (twee keer zo veel als in de andere dorpen). Bewoners wijzen op het ontbreken van winkels en andere voorzieningen, leegstaande panden, de komst van stadsbewoners en de dreigende uitbreiding van kassen. Door het slechte voorzieningenniveau is er volgens sommige bewoners geen toekomst voor de jeugd.

Slechts enkele bewoners van Wouwse Plantage verwachten een vooruitgang: 2%. Dat is het laagste percentage in de gemeente.

Bron: Bewonersenquête 2003. Zie ook de toelichting op blz.63. Dorpen zijn inclusief verspreide huizen.

Karakter van de woonomgeving volgens bewoners, 2003.
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten

Leefbaarheid

5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal

1 2 veel bebouwing en voorzieningen en weinig ruimte en groen

3

4

5 6 7 weinig bebouwing en voorzieningen; veel ruimte en groen

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze grafiek zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Toelichting karakter van de woonomgeving Aan de bewoners werd gevraagd om hun woonomgeving te beoordelen op een schaal van 1 tot 7: “Er bestaan verschillende soorten woonomgevingen. Aan de ene kant stadscentra met veel bebouwing, weinig ruimte en groen maar veel voorzieningen. Aan de andere kant het platteland met weinig bebouwing, veel ruimte en groen maar weinig voorzieningen. De buitenwijken en dorpskernen liggen hier ergens tussenin.” Een lage score komt overeen met veel bebouwing en voorzieningen en weinig ruimte en groen. Een hoge score staat juist voor weinig bebouwing en voorzieningen en veel ruimte en groen. De gele cirkels in bovenstaande grafiek geven weer de gemiddelde score die bewoners van die wijk hebben gegeven.

Wijkatlas Roosendaal 2003

69

Overzicht leefbaarheidsgegevens, per wijk en buurt.
Wijk- en buurtindeling meldingen gemeente 'grijs' 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 8,7 15,4 7,4 15,2 5,3 5,7 7,1 6,0 10,2 5,4 10,3 3,7 5,6 9,3 8,5 13,4 4,3 3,3 4,4 5,6 5,0 2,6 6,9 5,0 4,8 6,6 2,0 3,4 3,1 2,0 1,1 4,9 5,1 7,1 3,9 6,0 6,2 'groen' 2,0 2,9 2,9 5,4 1,5 5,9 6,2 5,6 3,3 3,9 3,4 5,3 5,4 6,4 9,8 12,4 4,7 4,3 6,4 6,8 6,5 5,3 8,2 5,7 8,1 5,3 4,1 3,3 2,7 2,8 1,2 5,7 4,0 2,6 2,6 6,0 5,0 rapp.cijfer buurt algemeen 6,3 7,3 7,3 7,1 7,3 6,8 7,4 5,9 6,3 5,8 7,3 6,9 5,9 6,5 6,9 7,0 6,6 6,9 7,1 7,7 7,2 6,7 6,7 7,4 7,3 7,5 7,3 7,0 7,6 7,7 8,0 6,0 5,9 6,9 6,8 7,4 7,6 7,7 7,6 7,4 7,5 7,3 7,6 7,4 7,1 7,6 7,6 7,1 alg.evaluatie van de buurt 6,8 8,0 7,9 7,9 8,1 7,3 7,8 6,2 6,7 5,7 7,7 6,9 5,8 6,6 7,3 7,3 6,5 7,1 6,9 7,8 7,3 6,6 6,6 7,7 7,6 7,8 7,8 7,0 7,9 7,9 7,9 7,6 6,9 8,1 8,1 8,1 8,4 8,2 8,0 7,9 8,1 8,0 8,2 8,1 8,4 8,1 8,1 7,4 score soc. cohesie 5,5 6,6 6,3 6,8 6,7 6,1 6,4 5,3 5,5 5,1 6,4 6,1 5,1 5,8 6,1 6,1 5,7 6,1 5,4 6,7 6,1 5,2 5,4 5,9 6,1 6,3 6,8 5,8 6,1 6,1 6,2 6,7 5,3 6,2 7,0 7,0 7,4 7,5 7,0 7,0 7,4 7,1 7,2 7,3 6,6 6,9 6,4 6,1 gem.rapp.cijfer voorzieningen 5,5 5,9 6,0 5,9 6,2 6,1 6,5 5,9 5,5 5,4 6,0 6,3 6,2 6,1 6,6 6,4 6,3 6,5 6,2 6,4 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 6,9 6,4 6,5 6,8 7,1 6,3 5,1 5,2 5,5 4,6 4,7 5,6 6,7 6,8 6,5 5,9 5,7 6,3 6,4 5,8 5,8 5,7 6,3

Leefbaarheid

7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Definities zie voorgaande bladzijden. Voor ranggetallen zie het totaaloverzicht op blz.116-117.

70

Wijkatlas Roosendaal 2003

Veiligheid
hoofdstuk

Veiligheid

5

Wijkatlas Roosendaal 2003

71

Meldingen bij de politie, per wijk en buurt, 2002.
Wijk- en buurtindeling verkeer parkeren 0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof 16,6 12,4 32,8 18,3 9,6 4,8 2,1 10,0 2,5 7,5 9,2 8,6 6,3 4,3 5,1 4,4 3,7 4,3 3,7 4,9 4,0 3,7 3,1 1,9 2,5 0,7 5,0 1,9 2,0 9,0 2,5 1,8 3,3 2,7 2,3 8,6 1,4 2,5 0,9 1,7 2,7 2,9 1,9 3,3 1,9 0,8 1,3 0,8 0,4 1,5 1,5 1,4 1,5 0,8 1,5 0,4 0,6 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 1,1 1,1 0,7 1,7 0,9 0,7 0,7 0,9 0,5 0,7 1,3 0,4 0,4 0,4 1,7 Meldingen bij de politie per 100 woningen diefstal 9,1 7,7 13,4 10,7 7,4 2,6 1,7 3,8 2,4 5,8 11,0 4,9 3,7 4,4 5,3 2,5 3,1 6,4 2,8 3,3 2,3 2,3 3,1 2,4 2,8 1,5 2,7 1,4 2,1 3,8 2,3 2,1 2,8 2,0 3,0 6,7 2,2 3,4 3,3 0,7 geweld vandalisme sociaal 4,6 6,1 3,1 3,9 1,1 0,9 0,9 1,0 0,7 2,4 2,1 1,9 2,7 1,3 1,4 0,3 1,7 1,4 0,8 1,3 0,8 0,5 0,7 0,8 1,0 0,2 1,5 2,2 1,1 1,6 0,8 0,7 1,0 0,7 0,5 1,1 0,9 0,5 0,3 0,1 6,5 6,7 7,3 8,0 3,4 2,8 2,7 3,3 2,3 3,9 5,2 3,6 3,4 3,4 5,2 2,0 2,3 4,0 2,9 3,5 2,9 2,5 3,0 1,6 1,7 1,5 3,1 5,0 2,4 2,8 2,9 2,5 3,4 2,8 2,1 5,2 2,9 0,9 1,5 2,1 14,2 16,6 9,7 17,6 6,5 8,5 6,9 10,4 8,4 14,1 18,8 9,6 14,2 9,3 5,8 7,7 10,6 11,4 6,5 5,7 4,4 8,5 6,2 8,1 9,0 5,8 15,9 15,3 8,5 22,6 8,3 7,1 6,8 12,2 5,5 5,2 10,0 4,7 4,0 2,8 totaal tot.2001 53,7 52,3 68,1 61,7 30,0 20,4 15,6 29,2 16,7 35,2 47,7 30,0 31,8 23,5 24,2 17,2 22,2 28,1 16,9 19,3 14,6 17,8 16,4 15,2 17,1 10,8 29,4 26,6 17,7 40,8 17,5 15,0 18,1 20,9 14,2 28,2 17,8 12,4 10,4 9,1 53,8 52,5 68,8 56,0 34,8 22,7 20,5 34,5 13,4 33,5 38,4 25,7 35,0 23,4 21,6 21,2 24,1 25,3 14,5 18,0 16,5 14,8 11,9 17,2 20,6 9,0 27,3 26,1 20,2 34,1 18,5 15,4 18,1 24,0 14,3 33,7 18,2 11,4 8,4 10,7 Totaal absoluut 1.606 845 371 274 117 564 143 263 158 1.024 332 218 474 780 178 97 235 270 464 73 77 144 170 295 234 61 590 111 130 349 744 270 247 227 665 125 194 162 114 69 392 224 120 48 274 79 88 107 325 55 189 46 26 10 146 31 14 23 11 66
7.869 7.850

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg Buitengebied Roosendaal

25,0 21,2 21,6 30,5 2,3 3,6 2,0 2,2 4,5 0,4 12,5 11,4 14,2 8,6 6,5 17,1
5,9 6,4

4,3 3,6 3,7 5,4 0,4 0,4 0,5 0,1 0,0 0,4 0,3 1,3 0,1 0,1 0,0 0,0
1,0 1,4

9,1 6,9 15,9 6,0 1,9 1,4 2,1 1,8 2,0 0,8 3,9 7,2 5,4 1,7 1,3 3,8
4,0 2,9

2,6 1,5 5,2 1,5 0,3 0,8 0,3 0,2 1,2 0,0 0,7 0,2 0,0 1,6 0,2 1,0
1,4 1,1

5,5 3,6 6,7 6,2 1,4 2,7 1,1 1,0 3,0 0,8 2,4 1,7 3,5 2,0 3,1 2,4
3,2 3,4

11,3 16,3 11,8 6,9 3,5 2,8 3,8 2,7 6,3 1,7 4,4 1,4 1,9 4,7 3,1 7,3
9,0 9,3

57,8 53,0 64,8 56,5 9,7 11,6 9,9 8,0 17,0 4,1 24,2 23,2 25,0 18,8 14,2 31,6
24,4 24,5

58,6 44,1 54,0 73,1 10,2 12,3 9,1 14,5 11,0 4,7 21,9 15,3 22,1 21,1 20,1 27,1
24,5 24,5

Veiligheid

2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
Gemeente totaal totaal 2001

Bron: Politie Midden en West Brabant. Definitie zie volgende bladzijde.

72

Wijkatlas Roosendaal 2003

Meldingen bij de politie, vandalisme, per buurt, 2002.
8.0 2.9

8.1 3.9 13.0 3.3 3.2 13.9 11.8 3.1 3.0 7.0 7.5 11.0 7.6 12.0 12.9 7.3 11.9 7.2 7.1 4.3 4.4 4.2 8.4 4.5 4.0 5.2 5.1 4.1 5.0 6.0 0.1 0.3 1.2 0.0 1.0 0.2 1.1 2.0 2.1 2.2

8.2

8.3

6.1 6.9 6.2

5.9

7.9

4.9

Meldingen vandalisme (per 100 woningen) 0,8 - 2,1 2,2 - 2,8 2,9 - 3,6 3,7 - 10,8

10.9 14.0 14.9 10.0

Meldingen bij de politie, diefstal en sociale problemen, per wijk, 2001-2002.
diefstal
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord

sociale problemen

2001 2002

3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 110 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

Veiligheid

0

4

8

12

16

0

4

8

12

16

Bron: Politie Midden en West Brabant. Weergegeven per 100 woningen. Definities: Op deze twee pagina’s wordt weergegeven het aantal meldingen/aangiftes dat is binnengekomen bij de politie in de loop van 12 maanden, onderscheiden naar: verkeer (verkeersongevallen; géén overtredingen), parkeren (parkeerproblemen), diefstal (uit woning, auto enz.; geen bedrijven), geweld (met en zonder letsel, bedreiging, zedendelicten), vandalisme (vernieling, graffiti, dierenmishandeling) en sociale problemen (o.a. burenruzies, conflicten, overlast, geluidshinder, zelfdoding). Bij diefstal, geweld en vandalisme (vernieling auto, openbaar vervoer enz.) worden alleen aangiftes geteld; bij verkeer, parkeren, sociale problemen en vandalisme (baldadigheid, graffiti, dierenmishandeling) alle meldingen. Het aantal meldingen wordt weergegeven per 100 woningen (totaal aantal ook absoluut). Omdat het weergeven van de meldingen per 100 woningen in de Industriegebieden weinig zinvol is, worden de cijfers daar niet weergegeven. De cijfers hebben betrekking op het kalenderjaar 2002 (totaal aantal ook 2001).

Wijkatlas Roosendaal 2003

73

Rapportcijfer veiligheid en probleemscores, per wijk en buurt, 2001 en 2003.
Wijk- en buurtindeling rapportcijfer veiligheidsgevoel (hoger=gunstiger) 2003 0 Centrum 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum - oud Centrum - nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof 6,7 6,3 7,2 6,9 7,3 7,0 7,2 6,5 7,5 6,1 5,7 6,6 6,0 6,7 7,2 6,8 6,5 6,5 7,0 6,9 7,1 6,8 7,0 7,3 7,1 7,6 7,2 7,6 7,2 7,0 7,4 7,5 7,2 7,4 7,7 7,8 7,1 7,6 8,0 8,1 6,9 7,2 6,4 7,4 7,3 6,9 7,6 7,3 7,8 7,8 7,7 7,7 8,0 8,0
7,7 7,8 7,4 7,4 7,8 7,9 7,2

probleemscores (hoger = ongunstiger) vermogensdelicten 2003 4,6 5,2 4,2 4,2 3,1 3,7 3,6 4,3 3,2 5,1 4,7 3,8 6,0 3,9 3,3 3,5 4,4 4,1 3,8 2,8 2,8 4,8 4,1 3,0 3,6 2,1 3,4 2,5 3,2 4,1 3,4 3,0 4,0 3,3 2,6 2,4 3,9 2,7 2,3 1,2 1,8 1,4 2,3 1,6 1,6 2,4 1,4 1,2 2,9 2,4 3,1 2,9 2,6 2,6
1,6 1,4 2,8 1,2 2,1 1,4 3,4

overlast 2003 2,7 3,1 2,3 2,7 1,4 1,7 1,6 1,7 1,7 3,0 2,7 2,4 3,6 2,8 2,1 2,4 3,9 2,5 2,4 2,2 2,2 2,8 2,4 2,0 2,2 1,7 2,5 2,0 2,3 3,1 2,1 2,1 1,9 2,3 1,8 1,5 2,9 1,9 1,4 1,3 2,0 2,5 1,4 2,3 1,8 2,8 1,6 1,1 1,5 1,8 1,6 0,9 2,0 1,4
1,2 1,3 0,8 1,2 1,5 1,1 2,1

verloedering 2003 4,6 5,1 4,0 4,0 4,0 4,7 4,1 4,2 5,5 5,5 5,1 4,1 6,3 4,9 3,5 4,4 5,2 5,8 4,9 4,4 4,2 4,9 5,3 4,7 5,0 4,2 5,3 4,6 5,4 5,6 4,9 4,6 4,9 5,2 3,8 2,6 5,0 3,8 3,8 2,9 3,7 3,5 3,6 4,0 2,5 2,7 1,9 2,8 3,0 2,5 3,0 3,6 2,1 2,7
2,2 2,9 1,5 2,6 2,3 1,7 4,4

2001 6,1 5,9 6,2 6,3 6,4 6,7 6,7 6,4 7,0 5,7 5,7 6,3 5,4 6,3 6,9 6,5 5,7 6,3 6,6 6,9 6,6 6,3 6,6 6,8 6,6 7,2 6,6 6,6 6,6 6,5 6,7 6,5 6,8 7,0 7,4 7,1 6,8 7,5 8,0 7,6 6,0 5,6 6,0 6,5 6,6 6,8 6,1 6,8 7,2 7,1 7,1 7,2 7,5 7,4
6,9 6,5 7,3 6,3 7,2 7,2 6,7

2001 4,3 4,4 4,3 6,5 2,3 2,8 3,1 2,4 3,0 4,4 3,5 3,1 5,4 3,6 2,6 4,0 4,5 3,4 3,3 2,0 2,6 3,9 3,7 2,8 3,0 2,5 3,0 2,3 3,3 3,2 3,8 3,0 4,2 4,4 2,2 1,5 3,1 1,9 2,1 0,5 1,8 0,9 2,6 1,7 1,2 0,5 1,8 1,1 2,9 3,1 3,1 2,6 1,8 2,4
1,8 3,3 2,0 2,1 1,3 1,1 3,2

2001 3,0 3,4 1,4 3,1 2,5 1,7 2,0 1,9 1,2 2,9 2,4 1,8 3,7 2,7 2,4 2,6 3,4 2,4 1,9 1,7 1,4 2,3 1,8 2,2 2,3 1,8 2,2 2,2 1,5 2,9 2,4 2,3 2,3 2,9 1,7 1,4 3,0 1,5 1,1 1,4 1,4 1,8 1,1 1,3 1,3 1,7 1,4 0,9 1,5 1,8 1,6 1,0 1,2 1,6
0,9 1,7 1,5 0,8 0,8 0,4 2,1

1 Oost 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2 Noord 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3 West 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4a Kroeven 4.0 4.1 4.2 4.3 Kroeven - noordwest Kroeven - noordoost Kroeven - zuidwest Kroeven - zuidoost

4b Minnebeek - De Krogten 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5 Langdonk 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6 Kortendijk 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7 Tolberg 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8 Industriegebieden 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg

Veiligheid

Buitengebied Roosendaal 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied Dorpskernen 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 Nispen - kern Wouw - kern Heerle - kern Moerstraten - kern Wouwse Plantage - kern

Verspreide huizen dorpen 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

Bron: Bewonersenquête 2001/2003. Aan de respondenten werd gevraagd met een rapportcijfer aan te geven hoe veilig of onveilig zij zich voelen in hun eigen buurt (2003) c.q. een cijfer te geven voor het veiligheidsgevoel in de buurt (2001). De vraag was dus iets anders geformuleerd. Voor berekening probleemscores: zie blz.78.

74

Wijkatlas Roosendaal 2003

Veiligheid in de buurt, per wijk, 2001 en 2003.
probleemscore vermogensdelicten
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal 0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

probleemscore overlast

2001 2003

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

gunstig

ongunstig

gunstig

ongunstig

probleemscore verloedering
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

rapportcijfer veiligheidsgevoel (buurt)
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen-kern 11 Wouw-kern 12 Heerle-kern 13 Moerstraten-kern 14 Wouwse Plantage-kern Verspreide huizen dorpen Gemeente totaal

0

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

9
veilig

gunstig

ongunstig

onveilig

is er voldoende toezicht in de buurt?
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

voelt men zich veiliger als er voldoende toezicht is?
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% ja 20% 40% 60% 80% 100%

Veiligheid

nee, onvoldoende twijfelachtig

ja, voldoende weet ik niet

enigszins veiliger

nee, niet veiliger

Bron: Bewonersenquête 2003 (bovenste grafieken ook 2001). Voor berekening probleemscores zie blz.78. Wijkatlas Roosendaal 2003

75

Vervelende voorvallen in de buurt: criminaliteit, per wijk, 2003.
fietsendiefstal
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

diefstal uit / inbraak in auto's
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

beschadiging van auto's
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

inbraak in woningen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

gewelddelicten / bedreiging
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80%
vaak

drugsoverlast
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal

Veiligheid

100%
soms bijna nooit

0%

20%

40%

60%

80%

100%

weet niet

Bron: Bewonersenquête 2003. Aan de respondenten werd gevraagd hoe vaak de genoemde voorvallen voorkomen in de eigen buurt. In de grafieken worden de percentages gegeven antwoorden weergegeven. Dorpen omvatten in deze grafieken zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

76

Wijkatlas Roosendaal 2003

Vervelende voorvallen in de buurt: overlast, per wijk, 2003.
overlast groepen jongeren
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente tot aal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

overlast door omwonenden
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

geluidsoverlast
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

overlast horeca/bedrijven
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

stankoverlast
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80%
vaak

verkeersoverlast
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
100%
soms bijna nooit

Veiligheid

0%
weet niet

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Bewonersenquête 2003. Aan de respondenten werd gevraagd hoe vaak de genoemde voorvallen voorkomen in de eigen buurt. In de grafieken worden de percentages gegeven antwoorden weergegeven. Dorpen omvatten in deze grafieken zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Wijkatlas Roosendaal 2003

77

Vervelende voorvallen in de buurt: verloedering, per wijk, 2003.
bekladding muren/gebouwen
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

vernieling telefooncellen/bushokjes
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

rommel op straat
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
0% 20% 40% 60% 80%
vaak

hondenpoep
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
100%
soms bijna nooit

0%

20%

40%

60%

80%

100%

weet niet

Bron: Bewonersenquête 2003. Dorpen omvatten in deze grafieken zowel de dorpskernen als verspreide huizen. Toelichting vervelende voorvallen (blz.76-78) en probleemscores (blz.74-75): Aan de respondenten werd gevraagd hoe vaak de genoemde voorvallen voorkomen in de eigen buurt. In de grafieken worden de percentages gegeven antwoorden weergegeven. De probleemscores op blz. 74 en 75 zijn gebaseerd op deze vragen. De probleemscore vermogensdelicten is gebaseerd op het aantal keren dat fietsendiefstal, diefstal uit/inbraak in auto’s, beschadiging van auto’s en inbraak in woningen volgens de bewoners voorkomen in de buurt. De probleemscore overlast is gebaseerd op de voorvallen overlast van groepen jongeren, overlast van omwonenden en geluidsoverlast. De probleemscore verloedering is gebaseerd op de voorvallen bekladding van muren/gebouwen, vernieling telefooncellen/ bushokjes, rommel op straat en hondenpoep. De scores lopen van 0 (heel gunstig) tot 10 (heel ongunstig). Hoe vaker vermogensdelicten, overlast en verloedering in de buurt voorkomt, hoe hoger de probleemscores zijn. Toelichting slachtofferschap (blz.79): Aan de respondenten werd gevraagd of men zelf (of iemand in het eigen huishouden) de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van de genoemde voorvallen, en of dat in de eigen buurt was. In de grafieken wordt weergegeven het aantal mensen dat in de eigen buurt slachtoffer is geworden. De omschrijving van de verschillende voorvallen was als volgt: - iets gestolen uit uw woning of een poging daartoe (in 2001 alleen: iets gestolen uit uw woning) - een fiets, bromfiets of scooter gestolen van iemand uit uw huishouden - iets gestolen uit een auto van iemand uit uw huishouden - iets gestolen of vernield wat aan de buitenkant van uw auto zat, bijvoorbeeld een buitenspiegel, antenne, wiel of ander onderdeel - bent u slachtoffer geworden van mishandeling of bedreigd met lichamelijk geweld? Dorpen omvatten in deze grafieken zowel de dorpskernen als verspreide huizen.

Veiligheid

78

Wijkatlas Roosendaal 2003

Slachtofferschap in de eigen woonbuurt, per wijk, 2001 en 2003.
diefstal uit woning
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
2001 (diefstal) 2003 (diefstal of poging daartoe)

fietsendiefstal
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
2003 2001

0%

5%

10%

15%

20% 25%

30%

0%

5%

10%

15% 20% 25% 30%

diefstal uit auto
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
2003 2001

vernieling aan auto
0 Centrum 1 Oost 2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
2003 2001

0%

5%

10%

15% 20% 25% 30%

0%

5%

10%

15% 20% 25% 30%

mishandeling/bedreiging
0 Centrum 1 Oost

Veiligheid

2 Noord 3 West 4a Kroeven 4b Minnebeek - De Krogten 5 Langdonk 6 Kortendijk 7 Tolberg 8 Industriegebieden Buitengebied Roosendaal 10 Nispen 11 Wouw 12 Heerle 13 Moerstraten 14 Wouwse Plantage Gemeente totaal
2003

2001

0%

5%

10%

15% 20% 25% 30%

Wijkatlas Roosendaal 2003

79

Overzicht veiligheidsgegevens, per wijk en buurt.
Wijk- en buurtindeling meldingen politie (per 100 inwoners) diefstal 0.0 Centrum - oud 0.1 Centrum - nieuw 0.2 Stationsbuurt 0.3 Vrouwenhof 1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima - villapark 1.2 Keijenburg 2.0 Parklaan - Hoogstraat 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 2.2 Kalsdonk 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 3.1 Herreweg 3.2 Ettingen 3.3 Scherpdeel 4.0 Kroeven - noordwest 4.1 Kroeven - noordoost 4.2 Kroeven - zuidwest 4.3 Kroeven - zuidoost 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.5 De Krogten 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk - west 5.2 Langdonk - oost 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg - oost 7.2 Tolberg - centrum 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 2.9 Nieuwenberg 3.9 Vroenhout 7,7 13,4 10,7 7,4 1,7 3,8 2,4 11,0 4,9 3,7 5,3 2,5 3,1 6,4 3,3 2,3 2,3 3,1 2,8 1,5 1,4 2,1 3,8 2,1 2,8 2,0 6,7 2,2 3,4 3,3 0,7 6,9 15,9 6,0 1,4 2,1 1,8 2,0 0,8 7,2 5,4 1,7 1,3 3,8 4,0 vandalisme 6,7 7,3 8,0 3,4 2,7 3,3 2,3 5,2 3,6 3,4 5,2 2,0 2,3 4,0 3,5 2,9 2,5 3,0 1,7 1,5 5,0 2,4 2,8 2,5 3,4 2,8 5,2 2,9 0,9 1,5 2,1 3,6 6,7 6,2 2,7 1,1 1,0 3,0 0,8 1,7 3,5 2,0 3,1 2,4 3,2 sociaal 16,6 9,7 17,6 6,5 6,9 10,4 8,4 18,8 9,6 14,2 5,8 7,7 10,6 11,4 5,7 4,4 8,5 6,2 9,0 5,8 15,3 8,5 22,6 7,1 6,8 12,2 5,2 10,0 4,7 4,0 2,8 16,3 11,8 6,9 2,8 3,8 2,7 6,3 1,7 1,4 1,9 4,7 3,1 7,3 9,0 rapp.cijfer veiligheidsgev. 6,3 7,2 6,9 7,3 7,2 6,5 7,5 5,7 6,6 6,0 7,2 6,8 6,5 6,5 6,9 7,1 6,8 7,0 7,1 7,6 7,6 7,2 7,0 7,5 7,2 7,4 7,8 7,1 7,6 8,0 8,1 7,2 6,4 7,4 6,9 7,6 7,3 7,8 7,7 7,7 8,0 8,0 7,8 7,4 7,4 7,8 7,9 7,2 probleemscore (hoog=ongunstig) vermogensdel. 5,2 4,2 4,2 3,1 3,6 4,3 3,2 4,7 3,8 6,0 3,3 3,5 4,4 4,1 2,8 2,8 4,8 4,1 3,6 2,1 2,5 3,2 4,1 3,0 4,0 3,3 2,4 3,9 2,7 2,3 1,2 1,4 2,3 1,6 2,4 1,4 1,2 2,4 3,1 2,9 2,6 2,6 1,4 2,8 1,2 2,1 1,4 3,4 verloedering 5,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 5,5 5,1 4,1 6,3 3,5 4,4 5,2 5,8 4,4 4,2 4,9 5,3 5,0 4,2 4,6 5,4 5,6 4,6 4,9 5,2 2,6 5,0 3,8 3,8 2,9 3,5 3,6 4,0 2,7 1,9 2,8 2,5 3,0 3,6 2,1 2,7 2,9 1,5 2,6 2,3 1,7 4,4

Veiligheid

4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.0 Nispen - kern 11.0 Wouw - kern 12.0 Heerle - kern 13.0 Moerstraten - kern 14.0 Wouwse Plantage - kern 10.9 Nispen - verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 12.9 Heerle - verspreide huizen 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen Gemeente totaal

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Definities zie voorgaande bladzijden. Voor ranggetallen zie het totaaloverzicht op blz.116-117.

80

Wijkatlas Roosendaal 2003

Per wijk en buurt

Per wijk en buurt
hoofdstuk

6

Wijkatlas Roosendaal 2003

81

Wijk- en buurtoverzichten
Dit hoofdstuk bevat wijk- en buurtoverzichten. In tegenstelling tot de eerste vijf hoofdstukken worden de cijfers hier niet per thema, maar per wijk en buurt gepresenteerd. Een wijk- of buurtoverzicht is een soort samenvatting van de gegevens uit de eerdere hoofdstukken en geeft een totaalbeeld van de situatie in een bepaalde buurt of wijk. U vindt in dit hoofdstuk eerst de wijkoverzichten (op blz. 83 t/m 89) en daarna de buurtoverzichten (op blz. 90 t/m 114). In elk overzicht vindt u in de eerste plaats een weergave van de woningvoorraad. Drie cirkeldiagrammen tonen de verdeling van woningen naar bouwperiode, bouwwijze en eigendomssituatie. Daaronder vindt u drie grafieken over de bevolkingssamenstelling. Hieruit kunt u onder meer de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling aflezen. Bij de bevolkingscijfers worden de percentages in de betreffende wijk of buurt vergeleken met de gemiddelde percentages in de gemeente. Zo ziet u bijvoorbeeld in een oogopslag of in de buurt relatief veel ouderen wonen, of veel gezinnen met kinderen. In de andere twee grafieken worden diverse indicatoren weergegeven. De eerste grafiek bevat kerngegevens uit registraties; de tweede grafiek het oordeel van bewoners gebaseerd op de Bewonersenquête. Om de uiteenlopende indicatoren vergelijkbaar te maken zijn alle cijfers gestandaardiseerd. De indicatoren worden daarom niet weergegeven als percentages of rapportcijfers, maar als afwijking van het gemiddelde. De middenlijn in deze twee grafieken komt steeds overeen met het gemiddelde van de gemeente. Een afwijking van het gemiddelde wordt weergegeven met een groene staaf naar links (gunstig) of een oranje staaf naar rechts (ongunstig). Behalve staven voor het meest recente jaar zijn ook staven voor een jaar eerder weergegeven. Hoe langer de staven, hoe groter de afwijking. Het zijn dus vooral de lange staven die aangeven waarin de buurt zich onderscheidt van andere buurten. De overzichten geven daarmee een eerste aanzet tot een sterkte-zwakte analyse van elke wijk en buurt.
NB Voor de bepaling van de omvang van de staven is gebruik gemaakt van zogenaamde standaardscores (Z-scores). Het gemiddelde van de gemeente komt overeen met een standaardscore van 0 (het midden van de grafieken). Voor alle indicatoren is vastgesteld wat de ‘gemiddelde afwijking’ is van dat gemiddelde (de standaardafwijking). Door de feitelijke afwijking in elke buurt te delen door deze standaardafwijkig ontstaat de standaardscore, die ruwweg loopt van -3 tot +3. Deze waarden komen overeen met de grens van het grafiekgebied; de gridlijnen vertegenwoordigen sprongen van één standaardafwijking (-2, -1, 0, 1 en 2). Bij de bepaling van alle gemiddelden is steeds een weging toegepast, omdat grote buurten meer gewicht in de schaal moeten leggen dan kleine buurten. Daarbij is steeds gewogen aan het aantal inwoners.

Definities Hieronder wordt weergegeven welke gegevens u terugvindt in de overzichten, en wordt zo nodig verwezen de volledige definitie elders in deze Wijkatlas. Woningen: Woningen naar bouwjaar Woningen naar bouwwijze (definitie blz.23) Woningen naar eigendom (definitie blz.25) Inwoners naar leeftijdsgroep Huishoudens naar categorie (definitie blz.13) Aantal eenoudergezinnen met kinderen t/m 17 jaar in % van het aantal gezinnen met kinderen t/m 17 jaar (definitie blz.15) Aantal huishoudens dat zich de afgelopen 24 maanden heeft gevestigd, in % van alle huishoudens (definitie blz.19) Inwoners niet-westerse etniciteit, in % van inwoners (definitie blz.11) Kerngegevens: Lage inkomens: aantal particuliere huishoudens met inkomen tot 20.100 euro (landelijk de laagste 40%), in % van individuen met inkomen (definitie blz.33) Bijstandsuitkeringen: personen met bijstandsuitkering in % van het aantal huishoudens (definitie blz.35) Niet-werkende werkzoekenden, in % van inwoners 15-64 jaar (definitie blz.35) Meldingen grijs en groen: Meldingen bij gemeente op gebied van grijs (bestrating) resp. groenvoorzieningen, per 100 woningen (definitie blz.49) Meldingen politie: Meldingen bij de politie op gebied van verkeersongevallen, diefstal, vandalisme en sociale problemen, per 100 woningen (definitie blz.73) Oordeel van bewoners: Rapportcijfer voor de buurt algemeen (definitie blz.53) Rapportcijfer voor de kwaliteit van woningen in de buurt (definitie blz.29) Rapportcijfers voor onderhoud groen en bestrating (definitie blz.53) Score sociale cohesie (definitie blz.55) Rapportcijfers voor verschillende voorzieningen (definitie blz.62) Probleemscores overlast, verloedering en vermogensdelicten (definitie blz.78) Rapportcijfer voor veiligheidsgevoel (definitie blz.74)

Bewoners:

Per wijk en buurt

82

Wijkatlas Roosendaal 2003

Wijk: 0 Centrum
2.993 woningen
vrijstaand vanaf 1990 t/m 1944 1980-1989 1970-1979 1945-1959 1960-1969 etagewoning rijenwoning 2-onder-1-kap corporatie eigen woning partic.verhuur

5.562 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Centrum Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Wijk: 1 Oost
2.761 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 rijenwoning etagewoning t/m 1944 2-onder-1-kap corporatie eigen woning vrijstaand partic.verhuur

6.138 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Oost Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Wijkatlas Roosendaal 2003

83

Wijk: 2 Noord
2.913 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1960-1969 t/m 1944 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur eigen woning corporatie 1945-1959 rijenwoning

6.963 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Noord Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Wijk: 3 West
3.317 woningen
vanaf 1990 1970-1979 t/m 1944 vrijstaand 2-onder-1-kap etagewoning corporatie 1960-1969 rijenwoning partic.verhuur eigen woning

1945-1959

6.965 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen West Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

84

Wijkatlas Roosendaal 2003

Wijk: 4a Kroeven
2.748 woningen
vanaf 1990 etagewoning 1970-1979 vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur eigen woning 1960-1969 corporatie rijenwoning

6.574 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Kroeven Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Wijk: 4b Minnebeek - De Krogten
1960-1969 vanaf 1990

1.939 woningen
etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap corporatie eigen woning partic.verhuur

1980-1989

rijenwoning

4.587 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Minnebeek - De Krogten Gemeente

2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

85

Wijk: 5 Langdonk
1945-1959 1960-1969 vanaf 1990 1980-1989

2.008 woningen
etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur

corporatie eigen woning 1970-1979 rijenwoning

5.124 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Langdonk Gemeente 2003

Wijk: 6 Kortendijk
4.250 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap 1970-1979 rijenwoning eigen woning partic.verhuur corporatie 1980-1989

11.379 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kortendijk Gemeente 2003

86

Wijkatlas Roosendaal 2003

Wijk: 7 Tolberg
4.696 woningen
t/m 1944 1980-1989 vanaf 1990 rijenwoning 2-onder-1-kap etagewoning vrijstaand partic.verhuur corporatie

eigen woning

12.877 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Tolberg Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Wijk: 8 Industriegebieden
214 woningen
vanaf 1990 1980-1989 t/m 1944 1945-1959 1960-1969 1970-1979 rijenwoning etagewoning partic.verhuur

2-onder-1-kap vrijstaand eigen woning

617 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Industriegebieden Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

87

Wijk: Buitengebied Roosendaal
474 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 t/m 1944 vrijstaand eigen woning rijenwoning etagewoning 2-onder-1-kap partic.verhuur

1.183 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Buitengebied Roosendaal Gemeente

2003

Wijk: Dorpskernen
3.356 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 1980-1989 1960-1969 1970-1979 2-onder-1-kap eigen woning etagewoning rijenwoning vrijstaand partic.verhuur corporatie

8.403 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Dorpskernen Gemeente 2003

88

Wijkatlas Roosendaal 2003

Wijk: Verspreide huizen dorpen
602 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 t/m 1944 2-onder-1-kap partic.verhuur

vrijstaand

eigen woning

1.761 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Verspreide huizen dorpen Gemeente

2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

89

Per wijk en buurt

Buurt: 0.0 Centrum - oud
1.617 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1980-1989 1970-1979 1945-1959 etagewoning rijenwoning corporatie vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur

Wijk: 0 Centrum

eigen woning

2.989 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Centrum - oud Gemeente 2003

Buurt: 0.1 Centrum - nieuw
544 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 vrijstaand 2-onder-1-kap rijenwoning partic.verhuur

Wijk: 0 Centrum

eigen woning 1970-1979 corporatie 1960-1969 etagewoning

853 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Centrum - nieuw Gemeente 2003

90

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 0.2 Stationsbuurt
443 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 etagewoning vrijstaand t/m 1944

Wijk: 0 Centrum
partic.verhuur

2-onder-1-kap

corporatie

eigen woning

1945-1959

rijenwoning

948 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Stationsbuurt Gemeente 2003

Buurt: 0.3 Vrouwenhof
389 woningen
vanaf 1990 etagewoning t/m 1944 rijenwoning 2-onder-1-kap vrijstaand

Wijk: 0 Centrum
partic.verhuur corporatie

1960-1969 1945-1959

eigen woning

772 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Vrouwenhof Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

91

Buurt: 1.0 Sint Josephbuurt
913 woningen

Wijk: 1 Oost
partic.verhuur

vanaf 1990 1960-1969 1945-1959 t/m 1944

etagewoning

vrijstaand corporatie eigen woning 2-onder-1-kap

rijenwoning

2.007 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Sint Josephbuurt Gemeente 2003

Buurt: 1.1 Fatima - villapark
900 woningen
vanaf 1990 1970-1979 t/m 1944 1960-1969 rijenwoning etagewoning vrijstaand partic.verhuur

Wijk: 1 Oost

2-onder-1-kap 1945-1959

corporatie

eigen woning

2.139 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Fatima - villapark Gemeente 2003

92

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 1.2 Keijenburg
948 woningen
1980-1989 1970-1979 t/m 1944 etagewoning 2-onder-1-kap 1960-1969 corporatie vrijstaand partic.verhuur

Wijk: 1 Oost

1945-1959 rijenwoning

eigen woning

1.992 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Keijenburg Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

93

Per wijk en buurt

Buurt: 2.0 Parklaan - Hoogstraat
696 woningen
vanaf 1990 etagewoning t/m 1944 rijenwoning vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur corporatie

Wijk: 2 Noord

1980-1989

eigen woning

1960-1969 1945-1959

1.647 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Parklaan - Hoogstraat Gemeente 2003

Buurt: 2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan
727 woningen
1980-1989 vanaf 1990 1960-1969 1945-1959 t/m 1944 rijenwoning 2-onder-1-kap etagewoning vrijstaand

Wijk: 2 Noord
partic.verhuur corporatie

eigen woning

1.754 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Spoorstraat - Van Coothlaan Gemeente

2003

94

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 2.2 Kalsdonk
1.490 woningen
1960-1969 t/m 1944 etagewoning 2-onder-1-kap

Wijk: 2 Noord
partic.verhuur eigen woning

rijenwoning 1945-1959 corporatie

3.562 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kalsdonk Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

95

Per wijk en buurt

Buurt: 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek
735 woningen
vanaf 1990 1970-1979 t/m 1944 1960-1969 1945-1959 rijenwoning etagewoning 2-onder-1-kap corporatie vrijstaand partic.verhuur

Wijk: 3 West

eigen woning

1.574 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Heerma v.Vossstraat - Molenbeek Gemeente

2003

Buurt: 3.1 Herreweg
563 woningen
vrijstaand 2-onder-1-kap vanaf 1990 1945-1959 etagewoning 1960-1969 rijenwoning corporatie partic.verhuur

Wijk: 3 West

eigen woning

973 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Herreweg Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

96

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 3.2 Ettingen
1.059 woningen
vanaf 1990 1945-1959 rijenwoning etagewoning 1960-1969 corporatie partic.verhuur

Wijk: 3 West

eigen woning

2.204 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Ettingen Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

Buurt: 3.3 Scherpdeel
960 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 t/m 1944 1945-1959 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap partic.verhuur corporatie

Wijk: 3 West

eigen woning rijenwoning 1960-1969

2.214 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Scherpdeel Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

97

Buurt: 4.0 Kroeven - noordwest
378 woningen
1970-1979 etagewoning vrijstaand

Wijk: 4a Kroeven
partic.verhuur

corporatie 2-onder-1-kap rijenwoning 1960-1969 eigen woning

937 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kroeven - noordwest Gemeente 2003

Buurt: 4.1 Kroeven - noordoost
531 woningen
vanaf 1990 1970-1979 2-onder-1-kap 1960-1969 rijenwoning corporatie etagewoning vrijstaand

Wijk: 4a Kroeven
partic.verhuur

eigen woning

1.412 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kroeven - noordoost Gemeente 2003

98

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 4.2 Kroeven - zuidwest
805 woningen
vanaf 1990 etagewoning 1970-1979 1960-1969 rijenwoning corporatie vrijstaand 2-onder-1-kap

Wijk: 4a Kroeven
partic.verhuur eigen woning

1.856 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kroeven - zuidwest Gemeente 2003

Buurt: 4.3 Kroeven - zuidoost
1.034 woningen
vanaf 1990 1960-1969 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap

Wijk: 4a Kroeven
partic.verhuur eigen woning

1970-1979

rijenwoning

corporatie

2.369 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kroeven - zuidoost Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

99

Buurt: 4.4 Minnebeek - Watermolen
1.368 woningen
t/m 1944 etagewoning vrijstaand

Wijk: 4b Minnebeek - De Krogten
partic.verhuur

2-onder-1-kap eigen woning

corporatie 1980-1989 rijenwoning

3.226 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Minnebeek Watermolen Gemeente

2003

Buurt: 4.5 De Krogten
571 woningen
vrijstaand etagewoning vanaf 1990 1980-1989 rijenwoning

Wijk: 4b Minnebeek - De Krogten
partic.verhuur corporatie eigen woning

2-onder-1-kap

1.361 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

De Krogten Gemeente 2003

100

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 5.0 Bovendonk
417 woningen
vrijstaand

Wijk: 5 Langdonk
partic.verhuur

corporatie eigen woning 1970-1979 rijenwoning

1.048 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Bovendonk Gemeente 2003

Buurt: 5.1 Langdonk - west
736 woningen
vanaf 1990 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap corporatie 1970-1979 rijenwoning

Wijk: 5 Langdonk
partic.verhuur

eigen woning

1.808 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Langdonk - west Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

101

Buurt: 5.2 Langdonk - oost
855 woningen
vanaf 1990 1980-1989 vrijstaand etagewoning 2-onder-1-kap corporatie

Wijk: 5 Langdonk
partic.verhuur

eigen woning 1970-1979 rijenwoning

2.268 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Langdonk - oost Gemeente 2003

Buurt: 6.0 Kortendijk A
1.802 woningen
t/m 1944 vanaf 1990 vrijstaand

Wijk: 6 Kortendijk
partic.verhuur corporatie

1980-1989 1970-1979

rijenwoning

2-onder-1-kap

eigen woning

4.892 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kortendijk A Gemeente 2003

102

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 6.1 Kortendijk C
1.363 woningen
1980-1989 etagewoning vrijstaand 2-onder-1-kap

Wijk: 6 Kortendijk
partic.verhuur corporatie

rijenwoning 1970-1979

eigen woning

3.671 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kortendijk C Gemeente 2003

Buurt: 6.2 Kortendijk L
1.085 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1970-1979 2-onder-1-kap rijenwoning 1980-1989 etagewoning vrijstaand

Wijk: 6 Kortendijk
partic.verhuur corporatie

eigen woning

2.816 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Kortendijk L Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

103

Buurt: 7.0 Hulsdonk
444 woningen
t/m 1944 etagewoning 1945-1959 1960-1969 1970-1979 rijenwoning corporatie vrijstaand

Wijk: 7 Tolberg

vanaf 1990

2-onder-1-kap

eigen woning

1.006 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Hulsdonk Gemeente 2003

Buurt: 7.1 Tolberg - oost
1.092 woningen
vanaf 1990 vrijstaand 2-onder-1-kap rijenwoning 1980-1989 partic.verhuur

Wijk: 7 Tolberg

corporatie eigen woning

3.029 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Tolberg - oost Gemeente 2003

104

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 7.2 Tolberg - centrum
1.310 woningen
etagewoning vrijstaand 1980-1989 rijenwoning

Wijk: 7 Tolberg
partic.verhuur corporatie

vanaf 1990

2-onder-1-kap

eigen woning

3.674 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Tolberg - centrum Gemeente 2003

Buurt: 7.3 Tolberg - west
1.091 woningen
t/m 1944 etagewoning vrijstaand corporatie

Wijk: 7 Tolberg

rijenwoning 2-onder-1-kap vanaf 1990 eigen woning

3.115 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Tolberg - west Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

105

Buurt: 7.5 Weihoek - oost
759 woningen
t/m 1944 etagewoning vrijstaand corporatie

Wijk: 7 Tolberg

2-onder-1-kap rijenwoning vanaf 1990 eigen woning

2.053 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Weihoek - oost Gemeente 2003

Buurt: 8.0-8.1 Borchwerf
65 woningen
1980-1989 vanaf 1990 1970-1979 t/m 1944 vrijstaand 1960-1969 1945-1959 2-onder-1-kap etagewoning rijenwoning

Wijk: 8 Industriegebieden

partic.verhuur

eigen woning

159 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Borchwerf Gemeente 2003

106

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 8.2-8.3 Majoppeveld
81 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 1980-1989 1960-1969 etagewoning 2-onder-1-kap

Wijk: 8 Industriegebieden

partic.verhuur

1970-1979

vrijstaand

eigen woning

245 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Majoppeveld Gemeente 2003

Buurt: 8.4 Vijfhuizenberg
68 woningen
t/m 1944 1945-1959 1960-1969 vanaf 1990 1970-1979 1980-1989 etagewoning

Wijk: 8 Industriegebieden
partic.verhuur

2-onder-1-kap vrijstaand eigen woning

213 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Vijfhuizenberg Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

107

Buurt: 2.9 Nieuwenberg
149 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 t/m 1944 rijenwoning 2-onder-1-kap

Wijk: Buitengebied Roosendaal
partic.verhuur

vrijstaand

eigen woning

369 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Nieuwenberg Gemeente 2003

Buurt: 3.9 Vroenhout
136 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 t/m 1944 rijenwoning 2-onder-1-kap etagewoning

Wijk: Buitengebied Roosendaal
partic.verhuur

vrijstaand

eigen woning

341 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen Vroenhout Gemeente 2003 2002

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2003 2001

108

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied
189 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 t/m 1944 vrijstaand rijenwoning etagewoning 2-onder-1-kap

Wijk: Buitengebied Roosendaal
partic.verhuur

1960-1969 1945-1959

eigen woning

473 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Overig buitengebied Gemeente 2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

109

Per wijk en buurt

Buurt: 10.0 Nispen - kern
471 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1945-1959 1970-1979 1960-1969 2-onder-1-kap t/m 1944 etagewoning rijenwoning vrijstaand

Wijk: Dorpskernen
partic.verhuur corporatie

eigen woning

1.148 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Nispen - kern Gemeente 2003

Buurt: 10.9 Nispen - verspreide huizen
133 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 vrijstaand t/m 1944 2-onder-1-kap etagewoning

Wijk: Verspreide huizen dorpen
partic.verhuur

eigen woning

353 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Nispen - verspreide huizen Gemeente

2003

110

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 11.0 Wouw - kern
1.908 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 1960-1969 etagewoning vrijstaand rijenwoning 2-onder-1-kap

Wijk: Dorpskernen
partic.verhuur corporatie

1980-1989

1970-1979

eigen woning

4.774 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Wouw - kern Gemeente 2003

Buurt: 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen
57 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 t/m 1944 1960-1969 vrijstaand 2-onder-1-kap

Wijk: Verspreide huizen dorpen
partic.verhuur

1945-1959

eigen woning

152 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Wouw - verspreide huizen Gemeente

2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

111

Buurt: 12.0 Heerle - kern
574 woningen
vanaf 1990 etagewoning t/m 1944 1945-1959 1960-1969 2-onder-1-kap rijenwoning vrijstaand

Wijk: Dorpskernen
partic.verhuur corporatie

1980-1989

1970-1979

eigen woning

1.441 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Heerle - kern Gemeente 2003

Buurt: 12.9 Heerle - verspreide huizen
123 woningen
vanaf 1990 1980-1989 t/m 1944 2-onder-1-kap etagewoning

Wijk: Verspreide huizen dorpen
partic.verhuur

1970-1979

1945-1959 1960-1969

vrijstaand

eigen woning

433 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Heerle - verspreide huizen Gemeente

2003

112

Wijkatlas Roosendaal 2003

Buurt: 13.0 Moerstraten - kern
152 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 1960-1969 1970-1979 rijenwoning etagewoning corporatie

Wijk: Dorpskernen
partic.verhuur

1980-1989

2-onder-1-kap vrijstaand eigen woning

419 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Moerstraten - kern Gemeente 2003

Buurt: 13.9 Moerstraten - verspreide huizen
79 woningen
1980-1989 1970-1979 vanaf 1990 t/m 1944 2-onder-1-kap

Wijk: Verspreide huizen dorpen
partic.verhuur

1960-1969

1945-1959

vrijstaand

eigen woning

221 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

Per wijk en buurt

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Moerstraten verspreide huizen Gemeente

2003

Wijkatlas Roosendaal 2003

113

Buurt: 14.0 Wouwse Plantage - kern
251 woningen
vanaf 1990 t/m 1944 1945-1959 1960-1969 2-onder-1-kap 1980-1989 1970-1979 etagewoning rijenwoning vrijstaand

Wijk: Dorpskernen
partic.verhuur corporatie

eigen woning

621 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Wouwse Plantage kern Gemeente

2003

Buurt: 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen
210 woningen
vanaf 1990 1980-1989 1970-1979 1960-1969 1945-1959 vrijstaand t/m 1944 2-onder-1-kap

Wijk: Verspreide huizen dorpen
partic.verhuur

eigen woning

602 bewoners
0-24 jaar 25-54 jaar 55 jaar en ouder
0% 20% 40% 60% 80%

kerngegevens
gunstig lage inkomens bijstandsuitkeringen werkzoekenden ongunstig

oordeel van bewoners
gunstig buurt algemeen kwaliteit woningen onderhoud groen onderhoud bestrating sociale cohesie ongunstig

paar met kind eenoudergezin paar zonder kind alleenstaand
0% 20% 40% 60% 80%

meldingen grijs meldingen groen

speelgelegenheden groenvoorzieningen jongerenvoorzieningen openbaar vervoer

Per wijk en buurt

eenoudergezin 0-17 jr gevestigd <24 maanden niet-westerse etniciteit
0% 20% 40% 60% 80%

politie: verkeer politie: diefstal politie: vandalisme politie: soc.problemen

winkels dag.boodschap

overlast verloedering vermogensdelicten veiligheidsgevoel 2002 2003 2001

Wouwse Plantage verspr.huizen Gemeente

2003

114

Wijkatlas Roosendaal 2003

Trefwoordenregister
ABW uitkeringen 34 Algemene evaluatie buurt (score) 50, 53 Allochtonen 9-11 Arbeidsplaatsen 44-45 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 37 Arbeidsvoorziening (werkzoekenden) 34-35 Basisonderwijs (o.a.wijkgebondenheid) 38 Bedrijfsvestigingen 45 Belasting kwijtscheldingen 36 Besteedbaar inkomen 32-33 Bestrating, meldingen 48-49 Bestrating, tevredenheid/onderhoud 51-52, 58-59 Betrokkenheid bij buurt 55-57 Bevolking - etniciteit / geboorteplaats 10-11 - gezinssituatie en huishoudens 12-13 - kinderen en eenoudergezinnen 14-15 - leeftijdsverdeling / totaal aantal 8-9 - verhuizingen, geboorte/sterfte, bev.groei 16-19 Bibliotheekleden 40-41 Bijstandsuitkeringen 34 Binnenverhuizingen 17-18 Bouwwijze van de woningen 22-23 Buurtevaluatie 50-53 Buurtoverzichten 82, 90-114 Centrum voor de Kunsten, leerlingen 40-41 Cultuurparticipatie 40-41 CWI (werkzoekenden) 34-35 Dichtheden 24 Drugsoverlast 58-59, 76 Eenoudergezinnen 12-15 Eigendomssituatie woningen 24-25 Etniciteit 9-11 Geboorte en sterfte 17 Geboorteplaats 11 Gezinssituatie 12-13 Gezondheidsgegevens 42 Gezondheidsvoorzieningen 60, 62 Groenonderhoud, meldingen 48-49 Groenonderhoud, volgens bewoners 51-52, 58-59 Groenvoorzieningen, aanwezigheid 60, 62 Huishoudens naar gezinssituatie 12-13 Huurachterstanden 36 Huurprijzen woningen 27 Huursubsidie gebruikers 36 Inkomen 32-33 Inwoners (zie bevolking) Jeugdgezondheid 42 Jongerenoverlast 58-59, 77 Jongerenvoorzieningen 58-59, 60, 62 Karakter van de woonomgeving 69 Kinderen, aantal 8 Kinderen in gezinnen 14-15 Klachten woonomgeving 48-49 Kwijtscheldingen belastingen 36 Leden bibliotheek, Centrum voor de Kunsten 40-41 Leeftijdsverdeling bevolking 8-9 Leeftijdsverdeling woningen 26 Leerplichtgegevens 38 Maatschappelijk Werk 42 Meldingen politie 72-73 Meldingen woonomgeving 48-49 Mobiliteit bevolking 16-18 Niet-werkende werkzoekenden 34-35 Onderhoudstoestand, meldingen 49 Onderhoudstoestand, tevredenheid 51-52, 58-59 Onderwijsgegevens leerlingen 38 Ongewenste activiteiten 55-56, 74-78 Ontwikkelingsrichting van de buurt 63-69
Wijkatlas Roosendaal 2003

Bevolkingsopbouw

Onveiligheid (zie veiligheidssituatie) Openbaar vervoer, aanwezigheid 61-62 Opleidingsniveau bevolking vanaf 16 jaar 39 Ouderenvoorzieningen, aanwezigheid 60, 62 Ouderdom woningen 26 Overlast 74-77 Overzichten - bevolkingsgegevens 20 - leefbaarheidsgegevens 70 - sociale gegevens 46 - totaaloverzicht 116-117 - veiligheidsgegevens 80 - woninggegevens 30 Parkeergelegenheid, aanwezigheid 61-62 Perceelsoppervlak van de woningen 24 Politie, meldingen 72-73 Probleemscores veiligheid en verloedering 74-75 Prioriteiten van bewoners (problemen) 58-59 Rust in de buurt 55-56 Slachtofferschap 79 Sociale cohesie / sociale contacten 54-59 Speciaal onderwijs 38 Speelgelegenheden 58-59, 60, 62 Sterfte en geboorte 17 Straatverlichting 61-62 Thuiszorg 42 Toezicht in de buurt, oordeel bewoners 75 Totaalscore en totaaloverzicht 116-117 Uitkeringen bijstand 34 Uitkeringen WW en arbeidsongeschiktheid 37 VBO onderwijs 38 Veiligheidssituatie - meldingen politie 72-73 - prioriteit 58-59 - probleemscores en rapportcijfers 74-75 - veilig voelen / oordeel over toezicht 74-75 - vervelende voorvallen in de buurt 76-78 Verhardingen (zie bestrating) Verhuisgeneigdheid 19 Verhuizingen / vestigingen 16-18 Verkeer 58, 77 Verloedering/verpaupering 58-59, 74-75, 78 Vervelende voorvallen in de buurt 76-78 Vervuiling 51-52, 58-59, 78 Voorzieningen, tevredenheid 60-62 Werk-/leefsituatie bevolking 43 Werkzoekenden 34-35 Wijkoverzichten 82-89 Winkels: aanwezigheid 61-62 Woningbezetting 24 Woningen - bouwwijze / totaal aantal 22-23 - eigendom en dichtheden 24-25 - huurprijzen (corporatiewoningen) 27 - kwaliteit van de woningen 28-29 - ouderdom 26 - woonruimteverdeling 28-29 Woonomgeving - betrokkenheid bij de buurt 55-57 - meldingen en onderhoudstoestand 48-49 - oordeel over fysieke woonomgeving 50-53 - oordeel over sociale woonomgeving 54-57 - prioriteiten van bewoners (problemen) 58-59 - verwachte ontwikkelingsrichting 63-69 - voorzieningen in de buurt 60-62 WVG toekenningen 42 WW en WAO-uitkeringen 37 Gegevens uit de Bewonersenquête in blauw.

115

Woninggegevens Sociale gegevens Leefbaarheid Veiligheid Per wijk en buurt

Bevolkingsopbouw

Totaaloverzicht van buurten, 2003.
Buurtindeling bevolking niet-westerse eenouder- vestigingen etniciteit gezinnen 24 maanden 2.2 Kalsdonk 3.2 Ettingen 0.0 Centrum - oud 2.0 Parklaan - Hoogstraat 4.2 Kroeven - zuidwest 5.2 Langdonk - oost 3.3 Scherpdeel 1 2 13 16 3 4 5 10 6 12 7 9 15 24 17 8 14 25 18 27 11 35 19 30 20 32 40 23 22 46 36 29 41 44 31 37 39 34 38 45 46 28 43 42 33 26 21 7 2 1 19 3 4 17 28 9 5 16 22 11 15 10 20 6 11 18 29 25 8 14 30 21 32 13 27 24 42 39 40 26 46 36 35 31 34 46 33 23 37 44 43 45 41 38 2 3 1 5 20 10 7 13 11 19 25 9 12 4 6 26 38 17 15 18 21 39 24 14 23 16 8 27 29 40 33 28 41 45 34 35 30 31 46 43 47 32 36 42 44 22 37 corporatiewoningen 1 2 21 23 4 9 10 18 7 20 3 5 13 29 8 15 11 38 19 17 6 38 14 34 16 36 37 12 22 38 38 25 38 38 24 31 28 26 38 27 38 30 38 38 35 32 33 woningen ouderdom woningen 14 22 17 15 28 36 23 4 18 34 35 31 25 29 42 26 32 33 43 16 8 10 39 13 38 12 11 19 41 3 5 44 7 1 30 20 40 27 37 21 9 45 2 6 24 46 47 kwaliteit woningen 1 3 8 7 2 11 5 4 14 16 6 10 21 26 9 19 13 27 12 30 22 20 32 23 25 17 35 15 31 24 40 18 38 28 39 36 42 34 43 33 29 44 45 37 46 41 47 sociale gegevens bijstands- niet-werkende leerl.spec. uitkeringen werkzoekend. onderwijs 1 2 16 13 3 5 8 17 6 9 4 14 7 23 11 15 10 30 12 27 19 26 18 25 22 32 20 24 21 41 28 29 43 46 34 33 45 31 37 36 46 40 44 38 39 35 42 1 2 13 15 3 6 5 16 4 12 10 7 8 14 17 9 11 46 20 25 18 19 21 30 29 33 23 24 31 39 28 27 22 42 37 43 26 35 38 36 47 41 44 45 32 40 34 10 4 36 14 6 7 25 18 9 1 3 2 5 13 8 16 12 32 21 15 39 24 33 11 38 18 22 23 34 26 28 30 31 20 27 40 37 35 29 17

Woninggegevens

2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 1.1 Fatima - villapark 5.1 Langdonk - west 4.3 Kroeven - zuidoost 3.1 Herreweg 4.0 Kroeven - noordwest 0.1 Centrum - nieuw 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.1 Kroeven - noordoost 5.0 Bovendonk

Sociale gegevens

8.2-8.3 Majoppeveld 7.1 Tolberg - oost 0.2 Stationsbuurt 1.0 Sint Josephbuurt 8.0-8.1 Borchwerf 6.0 Kortendijk A 0.3 Vrouwenhof 6.1 Kortendijk C 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 12.9 Heerle - verspreide huizen 1.2 Keijenburg

Leefbaarheid

6.2 Kortendijk L 2.9 Nieuwenberg 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen 4.5 De Krogten 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 3.9 Vroenhout 14.0 Wouwse Plantage - kern 12.0 Heerle - kern 7.0 Hulsdonk 11.0 Wouw - kern 8.4 Vijfhuizenberg

Veiligheid

10.0 Nispen - kern 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 7.2 Tolberg - centrum 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.9 Nispen - verspreide huizen 13.0 Moerstraten - kern 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost

Per wijk en buurt

gunstig

gunstiger dan gemiddeld

gemiddeld

ongunstiger dan gemiddeld

ongunstig

Toelichting rangordes van buurten Op deze twee pagina’s vindt u een totaaloverzicht van de belangrijkste gegevens in deze Wijkatlas. Anders dan in de andere tabellen en de overzichten aan het eind van elk hoofdstuk, vindt u in deze tabel niet de percentages of gemiddelden, maar de rangorde van buurten. De buurt met de meest ongunstige positie op het betreffende onderwerp (bijvoorbeeld hoge ouderdom of laag rapportcijfer woningen) heeft daarbij het rangnummer 1 gekregen; de meest gunstige score het rangnummer 47. Bij exact gelijke cijfers krijgen buurten ook hetzelfde rangnummer. Bij sommige onderwerpen is weergave van het cijfer niet zinvol, omdat er te weinig waarnemingen zijn (bijvoorbeeld weinig schoolgaande kinderen). Net zoals elders in de Wijkatlas wordt de rangorde voor die buurten dan niet getoond.

116

Wijkatlas Roosendaal 2003

Bevolkingsopbouw

leefbaarheid meldingen gemeente 24 17 18 14 26 6 5 8 15 28 29 27 4 3 19 1 16 31 22 30 20 2 10 7 9 13 11 12 23 33 25 21 34 32 35 36 alg.evaluatie van de buurt 1 2 9 3 4 6 5 8 15 7 14 12 16 34 10 18 17 11 13 31 37 20 21 30 19 22 46 25 24 41 43 23 42 40 35 28 26 33 38 44 36 27 47 45 39 29 32 sociale cohesie 1 2 8 5 10 7 11 9 22 3 17 18 21 31 6 14 19 4 12 26 33 34 13 35 20 29 30 27 25 41 28 32 37 39 42 40 36 38 24 47 44 15 45 43 46 16 23 cijfer voorzieningen 5 25 7 15 29 38 20 6 21 27 39 26 41 17 24 34 23 4 37 19 22 3 40 16 42 18 12 36 46 1 11 33 13 2 10 35 32 45 8 43 31 44 9 28 14 47 30

veiligheid meldingen rapportcijfer politie totaal veiligheid 6 17 3 4 22 5 12 8 10 24 29 25 19 1 26 32 13 23 2 30 31 9 21 15 20 28 18 7 36 33 41 40 11 38 35 14 34 16 27 37 39 2 7 3 1 9 15 6 8 5 20 14 10 11 22 16 18 33 4 17 13 23 19 32 25 21 24 29 31 27 12 43 35 41 34 45 38 39 37 28 42 30 36 26 40 46 44 47 probleemscores 1 2 3 5 6 4 7 17 19 11 8 18 21 15 12 23 24 35 9 10 22 33 20 26 14 25 45 16 13 29 47 28 40 46 38 34 39 31 30 36 44 27 43 41 37 32 42

totaalscore ranggetal Z-score

Buurtindeling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1,89 1,31 0,84 0,83 0,75 0,74 0,71 0,59 0,51 0,43 0,37 0,37 0,32 0,29 0,29 0,25 0,04 0,00 -0,02 -0,03 -0,15 -0,19 -0,21 -0,22 -0,24 -0,26 -0,30 -0,33 -0,40 -0,44 -0,59 -0,65 -0,73 -0,76 -0,76 -0,82 -0,82 -0,84 -0,87 -0,88 -0,89 -0,89 -0,97 -0,99 -1,02 -1,02 -1,07

2.2 Kalsdonk 3.2 Ettingen 0.0 Centrum - oud 2.0 Parklaan - Hoogstraat 4.2 Kroeven - zuidwest 5.2 Langdonk - oost 3.3 Scherpdeel

Woninggegevens

2.1 Spoorstraat - Van Coothlaan 1.1 Fatima - villapark 5.1 Langdonk - west 4.3 Kroeven - zuidoost 3.1 Herreweg 4.0 Kroeven - noordwest 0.1 Centrum - nieuw 4.4 Minnebeek - Watermolen 4.1 Kroeven - noordoost 5.0 Bovendonk

Sociale gegevens

8.2-8.3 Majoppeveld 7.1 Tolberg - oost 0.2 Stationsbuurt 1.0 Sint Josephbuurt 8.0-8.1 Borchwerf 6.0 Kortendijk A 0.3 Vrouwenhof 6.1 Kortendijk C 3.0 Heerma v.Vossstraat - Molenbeek 12.9 Heerle - verspreide huizen 1.2 Keijenburg

Leefbaarheid

6.2 Kortendijk L 2.9 Nieuwenberg 14.9 Wouwse Plantage - verspr.huizen 4.5 De Krogten 13.9 Moerstraten - verspreide huizen 3.9 Vroenhout 14.0 Wouwse Plantage - kern 12.0 Heerle - kern 7.0 Hulsdonk 11.0 Wouw - kern 8.4 Vijfhuizenberg 10.0 Nispen - kern 11.8-11.9 Wouw - verspreide huizen 7.2 Tolberg - centrum 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 10.9 Nispen - verspreide huizen 13.0 Moerstraten - kern 7.3 Tolberg - west 7.5 Weihoek - oost

Veiligheid Per wijk en buurt

De definities van de meeste onderwerpen vindt u in de betreffende hoofdstukken (het gaat steeds om percentages of gemiddelde scores/cijfers). Meldingen gemeente zijn meldingen grijs en groen. Het cijfer voorzieningen is het gemiddelde van de 10 rapportcijfers voor het voorzieningenniveau (blz.62). Probleemscores is het gemiddelde van de drie probleemscores vermogensdelicten, verloedering en overlast (blz.74). In de laatste kolommen wordt een totaalscore weergegeven. De totaalscore is een samenvatting van alle onderwerpen in de voorgaande kolommen. Daartoe zijn eerst de standaardscores berekend op elk onderwerp, op dezelfde wijze als bij de buurtoverzichten (zie blz.82). Ongunstige scores hebben aarbij steeds een positieve standaardscore gekregen. De totaalscore is het gemiddelde van alle standaardscores van de hier weergegeven onderwerpen. In de rechterkolommen vindt u zowel de totaalscore als het bijbehorende rangnummer. In bovenstaande tabel zijn de buurten gesorteerd op het totale rangnummer. NB De totaalmaat is slechts een globale indicator; de rangordening is daarom slechts indicatief.

Wijkatlas Roosendaal 2003

117

Bevolkingsopbouw

Wijk- en buurtindeling gemeente Roosendaal
In deze Wijkatlas wordt gebruik gemaakt van de officiële CBS-buurtindeling van de gemeente Roosendaal. Enkele buurten met weinig inwoners in het buitengebied en de Industrieterreinen zijn bij de presentatie van de gegevens echter samengevoegd (zie de buurtcombinaties hieronder). De wijkindeling in deze Wijkatlas wijkt enigszins af van de officiële indeling. De CBS-wijk Groot Kroeven is in dit rapport onderverdeeld in Kroeven en Minnebeek-De Krogten. De buurten in het buitengebied van Roosendaal zijn niet toegerekend aan de aangrenzende woonwijken (zoals in de officiële wijkindeling), maar samengevoegd tot ‘Buitengebied Roosendaal’. Ook de buitengebieden rond de dorpen zijn samengevoegd tot ‘Verspreide huizen dorpen’. Officiële CBS-buurt Buurtcombinatie in dit rapport 0.0 0.1 0.2 0.3 Centrum-oud Centrum-nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof Wijk in dit rapport 0 0 0 0 Centrum Centrum Centrum Centrum

Woninggegevens

0.0 0.1 0.2 0.3

Centrum-oud Centrum-nieuw Stationsbuurt Vrouwenhof

1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima-villapark 1.2 Keijenburg 2.0 2.1 2.2 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.9 5.0 5.1 5.2 5.9 6.0 6.1 6.2 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.5 7.6 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Parklaan-Hoogstraat Spoorstraat-Van Coothlaan Kalsdonk Nieuwenberg Heerma v.Vossstraat-Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel Vroenhout Kroeven-noordwest Kroeven-noordoost Kroeven-zuidwest Kroeven-zuidoost Minnebeek-Watermolen De Krogten Borteldonk Bovendonk Langdonk-west Langdonk-oost Vierhoeven Kortendijk A Kortendijk C Kortendijk L Bakkersberg-Langendijk Hulsdonk Tolberg-oost Tolberg-centrum Tolberg-west Weihoek-oost Weihoek-west Haiink Borchwerf-noord Borchwerf-zuid Majoppeveld-noord Majoppeveld-zuid Vijfhuizenberg

1.0 Sint Josephbuurt 1.1 Fatima-villapark 1.2 Keijenburg 2.0 2.1 2.2 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.9 Parklaan-Hoogstraat Spoorstraat-Van Coothlaan Kalsdonk Nieuwenberg Heerma v.Vossstraat-Molenbeek Herreweg Ettingen Scherpdeel Vroenhout

1 Oost 1 Oost 1 Oost 2 Noord 2 Noord 2 Noord Buitengebied Roosendaal 3 West 3 West 3 West 3 West Buitengebied Roosendaal 4a Kroeven 4a Kroeven 4a Kroeven 4a Kroeven 4b Minnebeek-De Krogten 4b Minnebeek-De Krogten Buitengebied Roosendaal 5 Langdonk 5 Langdonk 5 Langdonk Buitengebied Roosendaal 6 Kortendijk 6 Kortendijk 6 Kortendijk Buitengebied Roosendaal 7 Tolberg 7 Tolberg 7 Tolberg 7 Tolberg 7 Tolberg 7 Tolberg Buitengebied Roosendaal 8 8 8 8 8 Industriegebieden Industriegebieden Industriegebieden Industriegebieden Industriegebieden

Sociale gegevens

4.0 Kroeven-noordwest 4.1 Kroeven-noordoost 4.2 Kroeven-zuidwest 4.3 Kroeven-zuidoost 4.4 Minnebeek-Watermolen 4.5 De Krogten 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 5.0 Bovendonk 5.1 Langdonk-west 5.2 Langdonk-oost 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 6.0 Kortendijk A 6.1 Kortendijk C 6.2 Kortendijk L 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 7.0 Hulsdonk 7.1 Tolberg-oost 7.2 Tolberg-centrum 7.3 Tolberg-west 7.5 Weihoek-oost 7.5 Weihoek-oost 4.9-5.9-6.9-7.9 Overig buitengebied 8.0-8.1 Borchwerf 8.0-8.1 Borchwerf 8.2-8.3 Majoppeveld 8.2-8.3 Majoppeveld 8.4 Vijfhuizenberg 10.0 Nispen-kern 10.9 Nispen-verspreide huizen 11.0 Wouw-kern 11.8-11.9 Wouw-verspreide huizen 11.8-11.9 Wouw-verspreide huizen 12.0 Heerle-kern 12.9 Heerle-verspreide huizen 13.0 Moerstraten-kern 13.9 Moerstraten-verspreide huizen

Veiligheid

Leefbaarheid

10.0 Nispen-kern 10.9 Verspreide huizen Nispen 11.0 Wouw-kern 11.8 Verspreide huizen Wouw-noord 11.9 Verspreide huizen Wouw-zuid 12.0 Heerle-kern 12.9 Verspreide huizen Heerle 13.0 Moerstraten-kern 13.9 Verspreide huizen Moerstraten

Dorpskernen* Verspreide huizen dorpen Dorpskernen* Verspreide huizen dorpen Verspreide huizen dorpen Dorpskernen* Verspreide huizen dorpen Dorpskernen* Verspreide huizen dorpen Dorpskernen* Verspreide huizen dorpen

Per wijk en buurt

14.0 Wouwse Plantage-kern 14.0 Wouwse Plantage-kern 14.9 Verspreide huizen Wouwse Plantage 14.9 Wouwse Plantage-verspr.huizen

* Bij sommige gegevens op wijkniveau wordt elk van de vijf dorpskernen afzonderlijk onderscheiden.
Wijkatlas Roosendaal 2003

118