You are on page 1of 3

Ganesh Yajnya Procedure

Vyahruti homa:
Bhooh Swaha Agnaye Idam Na Mama
- add one drop of ghee
Bhuwah Swaha Wayaye Idam Na Mama - add one drop of ghee
Swah Swaha Sooryaya Idam Na Mama - add one drop of ghee
Bhoor Buwah Swah Swaha Prajapataye Idam Na Mama - add one spoon of ghee

Guru Prarthana:
Gurur brahma gurur vishnuhgurur devo maheshwarahguruh sakshat
parabrahmatasmai shree gurave namah
Brahmanandam paramasukhadamkevalam jnayana murtimdvandvateetam
gaganasadrushamtatva masyadi lakshyamekam nityam
vimalamachalamsarvadheesak shibhutambhavateetam trigunarahitamsadgurum
tam namami
Agni Aawaahana Mantra:
Om chatwari shrungah trayo asya padadve sirse sapta hastaso asyatridha baddho
vrushabho roraveetimaho devo martyam a vivesa
Shanti pat:
Om Bhadram Karnebhih Shrunuyáma DewáhBhadram Pashyema
AkshabhiryajatráhSthirairangais Tushtu Wámsa Stanúbhir Wyashema Dewa
Hitam YadáyuhSwastina Indro Wruddha Shrawá Swastinah Púshá Wishwa
WedáhSwastina Stárkshyo Arishta Nemih Swastino Bruhaspatir DadhátuOm
Shántih Shántih Shántih
Ganapati Atharwashirha with Swaahakar: (21 times 1-10 mantras)
(offer one spoon ghee, or one pinchful puffed rice mixed with ghee, or pinchful of Durva
(grass) mixed with ghee for offering)
1.

2.
3.

4.

Om Namaste Ganapataye Twamewa Pratyaksham TattwamasiTwamewa
Kewalam Kartási Twamewa Kewalam DhartásiTwamewa Kewalam Hartási
Twamewa Sarwam Khalwidam BrahmásiTwam Sákshád Átmási Nityam
Swaaha.
Rtam Wachmi Satyam Wachmi Swaaha.
Awa Twam Mám Awa Waktáram Awa Shrotáram Awa DátáramAwa
Dhátáram Awánúchánam Awa Shishyam Awa PashcháttátaAwa Purastáta
Awottaráttáta Awa Dakshináttáta Awa Chordhwáttáta AwádharáttátaSarwato
Mám Páhi Páhi Samanttáta Swaaha.
Twam Wám Mayah Twam Chin Mayah Twam Ánanda MayahTwam Brahma
Mayah Twam Sachchid Ánandá DwitíyosiTwam Pratyaksham Brahmási
Twam Jnyána Mayo Wijnyána Mayosi Swaaha.

www.agnihotrausa.net – With questions and comments contact yogini@agnihotrausa.net

10. Phala Sruti: Etad Atharwa Shírsham Yodhíte Sa Brahma Bhúyáya KalpateSa Sarwa Wighnairna Bádhyate Sa Sarwatah Sukha MedhateSa Pañcha Mahápápát Pramuchyate Sáyama Dhíyáno Diwasakrutam Pápam NáshayatiPrátara Dhíyáno Rátrikrutam Pápam Náshayati Sáyam Prátah Prayuñjáno Apápo BhawatiSarwatra Adhíyáno Apawighno Bhawati Dharmartha Káma Moksham Cha WindatiIdam Atharwa Shírsham Ashishyáya Na Deyam Yo Yadi Moháddásyati Sa Pápíyán BhawatiSahasrá Wartanát Yam Yam Káma Madhíte Tam Tam Anena SádhayetaAnena Ganapatim Abhishinchati Sa Wágmí Bhawati Chatur Thyáma Nashnan JapatiSa Widyáwán Bhawati Itya Tharwana Wákyam Brahmádyá Waranam WidyátNa Bibheti Kadá Chaneti Yo Dúrwán Kurair Yajati Sa Waishra Wanopamo BhawatiYo Lájair Yajati Sa Yashowán Bhawati Sa Medháwán BhawatiYo Modaka Sahasrena Yajati Sa Wanchhita Phalama WápnotiYah Sájya Samidbhir Yajati Sa Sarwam Labhate Sa Sarwam LabhateAshtau Bráhmanán Samyag Gráhayitwá Súrya Warchaswí BhawatiSúrya Grahe Mahánadyám Pratimá Sannidhau Wá Japtwá Siddha Mantro BhawatiMahá Wighnát Pramuchyate Mahá Doshát Pramuchyate Mahá Pápát PramuchyateSa Sarwawid Bhawati Sa Sarwawid Bhawati Ya Ewam Weda Ityupanishad Shanti pat: www. Twam Guna Trayátítah Twam Awasthá TrayátítahTwam Deha Trayátítah Twam Kála TrayátítahTwam Múládhára Sthitosi Nityam Twam Shakti Trayát MakahTwám Yogino Dhyáyanti Nityam Twam BrahmáTwam Wishnustwam Rudrastwam Indrastwam Agnistwam WáyustwamSúryastwam Chandramástwam Brahmabhúrbhuwah Swarom Swaaha. 8. 6.5. Sarwam Jagadidam Twatto Jáyate Sarwam Jagadidam Twat TastishthatiSarwam Jagadidam Twayi Layameshyati Sarwam Jagadidam Twayi PratyetiTwam Bhúmirápo Nalo Nilo Nabhah Twam Chatwári Wákpadáni Swaaha.net – With questions and comments contact yogini@agnihotrausa. 9. Ekadantáya Widmahe Wakratundáya Dhímahi Tanno Dantíh Prachodayáta Swaaha. 7.agnihotrausa.net . Eka Dantam Chatur Hastam Páshaman Kusha DhárinamRadam Cha Waradam Hastair Bibhránam Múshakadh WajamRaktam Lambodaram Shúrpa Karnakam Rakta WásasamRakta Gandhánu Liptángam Rakta Pushpaih SupújitamBhaktánu Kampinam Dewam Jagat Kárana MachyutamÁwir Bhútam Cha Srushtyádau Prakruteh Purushát ParamEwam Dhyáyati Yo Nityam Sa Yogí Yoginám Warah Swaaha. Namo Wrátapataye Namo Ganapataye Namah Pramathapataye Namaste AstuLambodaráya Ekadantáya Wighna Náshine Shiwa Sutáya Warada Múrtaye Namah Swaaha. Ganádim Púrwamuchchárya Warnádim Tadanantaram Anuswárah ParatarahArdhendulasitam Tárena Ruddham Etattawa Manuswarúpam Gakárah PúrwarúpamAkáro Madhyamarúpam Anuswárash Chántyarúpam BinduruttararúpamNádassandhánam Samhitá SandhihSaishá Ganeshawidyá Ganaka Rushih Nichrud Gáyatrí Chhandah Ganapatir DewatáOm Gam Ganapataye Namah Swaaha.

Om Bhadram Karnebhih Shrunuyáma DewáhBhadram Pashyema AkshabhiryajatráhSthirairangais Tushtu Wámsa Stanúbhir Wyashema Dewa Hitam YadáyuhSwastina Indro Wruddha Shrawá Swastinah Púshá Wishwa WedáhSwastina Stárkshyo Arishta Nemih Swastino Bruhaspatir DadhátuOm Shántih Shántih Shántih Om Sahanabhavatu. Arsha Grantheshu SarveshuShruti Pramanya MewachaSarvatah SaramadadyatNijakalyan Hetawe 5. Shushkawadaratah KechinNanyadastiti WadinahSarwe Te Wilayam YantiMithya Kalaha Karinah 6. Ma vivisavahai. shantih Purnahuti: (stand for following verse) Om Poornamadah poornamidam poornaat poornamudachyate Poornasya Poornamadaya Poornamevavashishyate Om shantih. Nastikah WedanindakahPakhandah WedadooshakahEte Sarwe WinashyantiMithyachara Prawartakah 7. sahanaubhunaktu. Yada Srushtam Jagat SarvamTada LokapitamahahChaturveda SamayuktamShashwatam Dharmamadishat 2. Om shantih. Aspashtam Cha Kada SpashtamTatvajnana WiwechanamAnyatra Labhyate KintuPramanam Paramam Shrutih 4. Kim Satkarma Kim AdhyatmamYadi Vijnyatu MarhatiSarva Sastreshu GrantheshuPramanam Paramam Shrutih 3. Tejasvinavadhitamastu.net – With questions and comments contact yogini@agnihotrausa. shantih.agnihotrausa.net . Yajnya Daan Tapah KarmaSwadhyaya Nirato BhawetEsha Ewa Hi ShrutyuktahSatya Dharma Tri-Satya Sharanagati: Satyam Sharanam Gachami Satyadharmam Sharanam Gachami Satyadharmasangham Sharanam Gachami ( 3 times) _______ www. Sahaviryam karavavahai. shantih (in your offering pot make sure that you have enough for three offerings if you have more put it away for later use) Om Sarvam vai poornagam swaaha (offer 1/3 of the remaining ghee) Om Sarvam vai poornagam swaaha (offer 1/3 of the remaining ghee) Om Sarvam vai poornagam swaaha (offer all of the remaining ghee) Sapta Shloki: (sit and finish the following ) 1.