Josink Es

Bedrijvenpark voor duurzaam succes!

Aan de Westerval, één van de belangrijkste invalswegen van Enschede, wordt het nieuwe visitekaartje op het vlak van bedrijventerreinen gerealiseerd: Josink Es. Dit duurzame en hoogwaardige bedrijvenpark is bij uitstek geschikt voor kleinschalige en middelgrote bedrijven en is snel en eenvoudig te bereiken via de A35 en de A1. Op Bedrijvenpark Josink Es krijgen de vormgeving van panden en de openbare ruimte extra aandacht. Tevens wordt bij de inrichting van het park nadrukkelijk rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap. Bedrijvenpark Josink Es is ongeveer 16 hectare groot. Met de uitgifte van kavels wordt in het najaar van 2004 begonnen.

Josink Es: bedrijvenpark voor duurzaam succes!
Kavels op maat
Bedrijvenpark Josink Es biedt kavels van gemiddeld 1500 m2, variërend van 1000 m2 tot incidenteel 5000 m2. De grootte van de kavel wordt in overleg met de klant vastgesteld.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden diverse zaken geregeld die van belang zijn bij de vestiging van een bedrijf. Het vermeldt bijvoorbeeld welke bedrijven zich kunnen vestigen en welke bouwhoogtes zijn toegestaan.

Kopen of erfpacht
De kavels die de gemeente aanbiedt zijn te koop, maar u kunt ook kiezen voor erfpacht. In het laatste geval blijft de gemeente juridisch eigenaar van de grond. U heeft als erfpachter het recht om de kavel te bebouwen en te gebruiken. U betaalt hiervoor aan de gemeente een vaste jaarlijkse vergoeding; de ‘canon’ genaamd. Deze canon wordt elke 25 jaar aangepast aan de nieuwe rentestand en grondprijzen. De erfpachter heeft het recht om tot aankoop van de kavel over te gaan.

Op Bedrijvenpark Josink Es zijn bedrijven tot en met milieucategorie 4 toegestaan, afhankelijk van de ligging. Detailhandel, horeca, zelfstandige kantoorfuncties en bedrijfswoningen zijn echter niet toegestaan. Het bestemmingsplan is in te zien bij de Publieksbalie in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51).

Grondprijzen
Enschede hanteert bij de uitgifte van bedrijvenlocaties een beleid van marktconforme grondprijzen. Deze worden elk jaar vastgesteld op basis van marktontwikkelingen. Om de grondprijzen te kunnen bepalen, worden de bedrijventerreinen periodiek getaxeerd.

�� ���

� ���

��

��

��

� ��

����� ��������� ���������������� ����� ������������ ������������ ����������������� �������������������

��

�����������

������

� � � �� � �

�� �

��

��

� ��

���

��

��

Beeldkwaliteitplan
Voor Bedrijvenpark Josink Es is een beeldkwaliteitplan van toepassing. Het beeldkwaliteitplan bouwt voort op het stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan wordt aangegeven waar wel of niet bebouwd mag worden. Tevens worden de functies, de hoogten en andere afmetingen van bebouwing vastgelegd. Het beeldkwaliteitplan zet een volgende stap. Hierin komen aspecten als vormgeving, materiaal– en kleurgebruik aan de orde. Het beeldkwaliteitplan van de Josink Es kunt u vinden op

w w w. b e d r i j ve n .e n s c h e d e. n l

www.bedrijven.enschede.nl of u kunt het inzien bij de
Publieksbalie in het Stadskantoor (Hengelosestraat 51). Tevens is een samenvatting op te vragen bij Bureau Bedrijven (zie achterzijde). De afbeeldingen van de bedrijfspanden in deze brochure geven een beeld van de panden zoals de gemeente deze voor dit bedrijvenpark voor ogen heeft.

Intensief ruimtegebruik
bod heeft van bedrijventerreinen en om te voorkomen dat het buitengebied onnodig wordt aangetast, springt de

Om te zorgen dat Enschede ook op termijn voldoende aan-

Duurzaamheid
Bij duurzame ontwikkeling valt niet alleen te denken aan het toepassen van duurzame materialen en het verminderen van het energieverbruik. Naast het minimaliseren van de milieubelasting is het zorgvuldig omgaan met bestaande waarden (zoals houtwallen en historische kenmerken) en het organiseren van samenwerking tussen bedrijven en gemeente essentieel. Om de kwaliteit van Bedrijvenpark Josink Es ook op de langere termijn te garanderen, wordt parkmanagement ingezet. Op deze manier blijft het bedrijvenpark er representatief uitzien, wordt er zuinig met ruimte omgegaan en is het er prettig en veilig werken. Allemaal voordelen voor eigenaren, gebruikers en gemeente. Parkmanagement is gericht op het handhaven van een goede kwaliteit van de omgeving en de gebouwen, onder andere door gezamenlijke organisatie van beheer en onderhoud. Bovendien kan parkmanagement diensten aanbieden voor bedrijven en hun werknemers die individueel moeilijker en vaak duurder zijn te realiseren. Bij aankoop van een kavel is elke koper verplicht lid te worden van een vereniging. Deze organisatie behartigt de belangen van alle eigenaren. Gezamenlijk bepalen de leden aan welke diensten op park– of individueel niveau zij behoefte hebben. Vervolgens is de organisatie opdrachtgever naar verschillende leveranciers.

gemeente zuinig om met de verkoop van bedrijventerreinen. Daarnaast stimuleert de gemeente intensief ruimtegebruik, dat wil zeggen: zorgvuldig en efficiënt met de beschikbare ruimte omgaan en bouwen in meerdere lagen. De belangrijkste eis die geldt voor bedrijven die zich op Bedrijvenpark Josink Es willen vestigen is dat het bedrijf minimaal 50 arbeidsplaatsen per hectare moet realiseren om voor een kavel in aanmerking te komen. In de berekening van het aantal arbeidsplaatsen worden deze omgere-

kend naar een werkweek van 36 uur; dit is gebaseerd op die werknemers die daadwerkelijk op de betreffende locatie zullen werken. Ambulant personeel zoals onderhoudsmonteurs, chauffeurs en schoonmaakpersoneel worden alleen meegeteld

als ze binnen een straal van 25 km van de vestiging wonen. De overige vestigingseisen zijn minder hard en bepalen

vooral de volgorde van toewijzing als er meerdere kandidaten zijn. Voorbeeld

Op een kavel van 2000 m2 moeten dus minimaal 10 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Telt uw bedrijf 5 arbeidsplaatsen, dan komt u in aanmerking voor een kavel van maximaal 1000 m2.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bent u geïnteresseerd in een kavel dan kunt u zich inschrijven bij Bureau Bedrijven; het bureau dat voor de gemeente de verkoop van kavels aan bedrijven en instellingen verzorgt. Bureau Bedrijven bekijkt of de door u gewenste kavel beschikbaar is, of uw bedrijfsactiviteit past binnen de bestemming en of u voldoet aan de vestigingseisen. Vervolgens maakt Bureau Bedrijven een afspraak met u om de plannen en de mogelijkheden te bespreken. Als duidelijk is dat u aan de gestelde voorwaarden kunt voldoen, krijgt u een reservering op een kavel. De reserveringsperiode is bedoeld om de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Hiervoor zal de ondernemer de bouwplannen verder moeten uitwerken en de financiering moeten regelen. Omdat op de Josink Es een beeldkwaliteitplan van toepassing is, wordt u pas een contract aangeboden aan het einde van de reserveringstermijn als u over een goedgekeurd ontwerp van het gebouw en de inrichting van de kavel beschikt. Vervolgens wordt het door u ondertekende contract aan het College van Burgemeester & Wethouders voorgelegd. Als zij akkoord gaat, is de koop rond en kan de notaris de formele overdracht van de kavel verzorgen.

Bureau Bedrijven
Bureau Bedrijven is onderdeel van het cluster Economische Zaken van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Enschede. Dit bureau staat voor u klaar met maatwerkadvies en begeleiding. De accountmanagers van Bureau Bedrijven kennen de weg binnen de gemeentelijke organisatie en zijn het vaste aanspreekpunt voor ondernemers. Uw vragen worden vertrouwelijk én kostenloos behandeld.

Bureau Bedrijven staat voor u klaar!
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Gemeente Enschede, Bureau Bedrijven Hengelosestraat 51 Postbus 173, 7500 AD Enschede Telefoon: 053 481 51 50 E–mail: bedrijvenpunt@enschede.nl

www.bedrijven.enschede.nl

www.bedrijven.enschede.nl
Het bedrijvenpunt is een speciale website die ondernemers informatie biedt over gemeentelijke producten en waar u zich onder andere kunt inschrijven voor een kavel op een bedrijventerrein.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van Bureau Bedrijven Beeldmateriaal: Gemeente Enschede, afd. Ontwerp, Bouw Consultancy Twente Kaartmateriaal: Gemeente Enschede, afd. Vastgoedinformatie Uitvoering: Ontwerpbureau 10 Drukwerk: Asbreuk Enschede © 2004 Gemeente Enschede / Ontwerpbureau 10. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden.