InSite Consult BV Parkmanagement Visie op Parkmanagement

Na het verschijnen van de Kabinetsnota “Milieu en Economie” in 1997 zijn verduurzaming van bedrijventerreinen en Parkmanagement als beheersinstrument in toenemende mate in de belangstelling komen staan van bedrijven en overheden.

InSite Consult BV Parkmanagement e

InSite Consult is gespecialiseerd in de begeleiding van verduurzamingsprocessen en de invoering van Parkmanagement op bedrijventerreinen. Middels deze brochure trachten wij u een inzicht te geven in de processen rond verduurzaming en Parkmanagement, alsmede onze visie daarop. Verduurzaming Een bedrijventerrein wordt duurzaam genoemd wanneer door bedrijven onderling of in samenwerking tussen bedrijven en overheden maatregelen worden genomen die leiden tot bedrijfseconomisch rendement voor bedrijven, gekoppeld aan reductie van milieubelasting en intensiever gebruik van ruimte. Verduurzaming richt zich derhalve op de synergie tussen economie en ecologie. Verduurzaming kent een tweetal aangrijpingspunten: Bedrijfsprocessen: ondernemingen passen hun bedrijfsprocessen aan of werken met elkaar samen om te komen tot duurzame oplossingen. Bedrijventerreinen: Gemeenten en bedrijven werken samen aan de duurzame opzet en inrichting van complete bedrijventerreinen (bestaand en nieuw). Parkmanagement In onze visie betreft Parkmanagement niet meer en niet minder dan het operationele beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van een bedrijventerrein, op een ambitieniveau zoals dat is afgesproken en wordt gedragen door de bij het bedrijventerrein betrokken partijen. (gemeenten, bedrijven, financiers, ontwikkelaars en anderen). Het operationele beheer betreft de levering van ondersteunende diensten aan de bedrijven met betrekking tot het terreinbeheer, voorzieningen voor bedrijven en medewerkers, utility management, ontwikkeling van het terrein en de marketing ervan. De focus van de Parkmanager is gericht op de duurzaamheid, de kwaliteit en het imago van het terrein als eenheid. De Parkmanager vormt daarmee de verankering van de duurzame oplossingen middels het beheer en de permanente innovatie van de bedrijventerreinen.

Hoe kijken wij aan tegen Parkmanagement?

Veranderde focus

Op traditioneel ingerichte bedrijventerreinen is de grond verdeeld over de bedrijven. Elk bedrijf heeft zijn eigen perceel en bedrijft daar zijn business. Van structurele samenwerking tussen bedrijven, gericht op economische of milieutechnische voordelen is vaak geen sprake. Werkelijke samenwerking tussen overheid en bedrijven(vereniging) komt te vaak niet van de grond vanwege tegengestelde belangen. Van integraal beheer op het bedrijventerrein is meestal geen sprake. Parkmanagement richt zich daarentegen met name op het integrale beheer en de ontwikkeling van het terrein als geheel en streeft in dat kader naar samenwerkingsvormen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. Dat integrale beheer komt tot uiting in het door de Parkmanager op te zetten terreinbeheer, het management van collectieve faciliteiten voor bedrijven en medewerkers, beheer van energie- en afvalstromen, de ontwikkeling en professionalisering van het terrein en de marketingactiviteiten met betrekking tot het terrein. De Parkmanagementorganisatie die verantwoordelijk is gesteld voor het beheer, dient dan ook het bindmiddel te zijn tussen belanghebbende partijen. Daarmee heeft Parkmanagement een toegevoegde waarde ten opzichte van het traditionele beheer van bedrijventerreinen.

Samenwerking en partnerships tussen alle partijen: win/win

Adequaat ingericht en door partijen gedragen Parkmanagement levert aantoonbare voordelen op voor alle betrokkenen. Een voorwaarde voor succesvol parkmanagement is dat de betrokken partijen (meestal Gemeente en bedrijven) het vooraf eens worden over visies, ambities en doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van het terrein, en respect tonen voor elkaars (vaak tegengestelde) belangen.

Het gaat daarbij niet alleen om het bewerkstelligen van samenwerking tussen bedrijven en gemeente, maar ook tussen bedrijven onderling. Alle partijen moeten winst kunnen halen uit de samenwerking, in welke termen die winst ook geformuleerd wordt.

© InSite Consult BV, 2003

2

Drie pijlers onder parkmanagement

Onder de verantwoordelijkheid van het Parkmanagement wordt op het bedrijventerrein een op maat gesneden pakket aan maatregelen ( “oplossingen” of “diensten”) gerealiseerd. In de keuze van in te voeren maatregelen, maar ook in de visie en ambitie van de parkmanager wordt het bedrijventerrein op drie manieren beschouwd:

Als economisch subsysteem: de inzet van de Parkmanager moet leiden tot bedrijfseconomisch voordeel voor de bedrijven en de overheid. Voor de bedrijven zal het voordeel moeten liggen in kosten respectievelijk opbrengsten en behoud van de waarde van het vastgoed. Voor de gemeente wordt het voordeel geformuleerd in termen van gemeentelijke economische ontwikkeling en de spin off die dat heeft naar op diverse gebieden (huisvesting, scholing, ruimtelijke ordening, onroerend zaak belasting etc.). Als ecologisch subsysteem: de Parkmanager ontwikkelt maatregelen die leiden tot vermindering van emissies en de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zowel overheden als bedrijfsleven hebben met betrekking tot milieu en ruimtegebruik. Als sociaal subsysteem: Parkmanagement streeft naar een omgeving waar de medewerkers van bedrijven graag willen (komen en blijven) werken. Dit is een vestigingsplaatsfactor van belang, voor overheid en bedrijfsleven.

Er is meer dan alleen nieuwe bedrijventerreinen

De aandacht richt zich momenteel sterk op de duurzame opzet en inrichting van nieuwe bedrijventerreinen. Winst door synergie tussen economie en ecologie is echter ook te halen in situaties van revitalisering en herstructurering. Zelfs zonder dat kan in samenwerking tussen slechts twee bedrijven op een bedrijventerrein, en op slechts 1 thema reeds voordeel behaald worden uit de toepassing van parkmanagementconcepten. Parkmanagementprojecten hoeven dus niet per definitie grootschalig te zijn en duur, maar kunnen ook op kleine schaal worden opgezet en groeien.

© InSite Consult BV, 2003

3

Starten vanuit het perspectief van de gebruiker

De beste methode om op een succesvolle manier Parkmanagement te realiseren, is door te starten met het tot stand brengen van draagvlak en ambitie bij de bedrijven. Zij zijn uiteindelijk een belangrijke klant van de Parkmanagementorganisatie. Draagvlak en ambities bij bedrijven worden het best gestimuleerd door in de opzet van het Parkmanagement uit te gaan van de belangen en doelstellingen van de bedrijven. Daarmee wordt ook een ontwikkeling “van onderaf” gestimuleerd, die het voor een Gemeentelijke overheid gemakkelijker maakt om het proces te faciliteren en er een rol in te nemen.

Parkmanager als beheerder en als ondernemer

De parkmanager heeft twee rollen. In de eerste plaats acteert hij sterk als beheerder en regisseur, wanneer het gaat om de collectieve diensten op het terrein, die door alle bedrijven verplicht worden afgenomen (het basispakket). Ten aanzien van het basispakket dient de parkmanager bij voorkeur te werken met tariefstelling op basis van cost-plus, met een transparante tariefstructuur. Daarmee wordt ook aantoonbaar dat het voordeel van collectieve maatregelen deels naar de bedrijven vloeit. De parkmanager is ook in staat te werken met een beperkte winstopslag over de kosten, omdat hij verzekerd is van de continuïteit van de dienstverlening door het verplichte karakter ervan. Voor het basispakket is meestal de vereniging van eigenaren (al dan niet in een PPS constructie met de Gemeente in stichtingsvorm) de opdrachtgever. Voor het optionele pakket aan diensten is de Parkmanager een echte ondernemer, die in concurrentie met andere aanbieders van die diensten kan werken. De individuele bedrijven zijn hier de opdrachtgever voor de Parkmanager.

© InSite Consult BV, 2003

4

De toekomst van Parkmanagement in Nederland

Parkmanagement in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Er zijn nog te weinig succesvolle implementaties, en aan allerlei deelconcepten wordt druk gewerkt. Parkmanagement kan zich in de komende jaren ontwikkelen tot een geaccepteerd beheersinstrument op bedrijventerreinen. Daarvoor dient onder andere het volgende te gebeuren: Gemeenten, bedrijven en bedrijvenverenigingen aan de vraagzijde van de markt moeten worden gestimuleerd tot het zelf beschikken over voldoende kennis en ervaring op het gebied van Parkmanagement, waardoor zij een volwaardige onderhandelingspartner zijn voor de aanbieders van Parkmanagementdiensten. In dit kader wijzen wij op de onlangs gestarte post-HBO opleiding “Parkmanagement” aan de Hogeschool InHolland in Rotterdam. Wij proberen aan de kennisontwikkeling bij te dragen door het via onze website ter beschikking stellen van een grote hoeveelheid achtergrondinformatie ten aanzien van Parkmanagementprocessen (www.insiteparkmanagement.nl). De aanbieders in de markt (consultants, ingenieursbureaus, infrastructuurbedrijven) dienen ook zelf te investeren in de verdere ontwikkeling van concepten en aanpakken, die zich in de praktijk hebben bewezen. Begripsvorming, ambities en draagvlak bij de bedrijven en hun belangenverenigingen moeten worden versterkt, zodat de invoering van Parkmanagement niet langer een topdown Pushstrategie is vanuit de overheid maar ook een bottomup pullbeweging vanuit de basis gaat ontstaan. Met name de aanbieders in de markt kunnen op dit punt bijdragen. Parkmanagers moeten worden getoetst op hun geschiktheid voor de functie en vervolgens worden erkend. Hun competenties moeten worden uitgebreid en bijgehouden middels opleiding en training. In dit verband wijzen wij op het bestaan van het Nederlands Register Parkmanagers, onderdeel van de Stichting Businesspark Belangen, beide gevestigd in Rotterdam. Een van de directeuren van InSite heeft zitting in het bestuur van de Stichting Businesspark Belangen.

“Wij participeren in uw ambities”

© InSite Consult BV, 2003

5