Jaarverslag ROM-D 2002

Jaarverslag ROM-D 2002

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 04

Inhoudsopgave

06

ROM-D in het kort Regionale economie Shipping Valley De grootste opgave Jaarverslag van de directie Op koers Ontwikkelingen in 2002 Realisatie bedrijfsplan 2002 Bedrijfsinformatiesysteem Drechtsteden Dordtse Kil III Ontwikkelingen Parkmanagement Duurzaamheid Noordoevers Ontwikkeling Werkgebied ROM-D Organisatie Afstemming ROM-D en gemeenten Kapitaalinbreng ROM-D Interne organisatie Jaarrekeningen 2001 Balansen en winst- en verliesrekeningen Toelichting op de balansen en winst- en verliesrekeningen Accountantsverklaring Bijlage Samenstelling raad van commissarissen ROM-D Beheer N.V.

09

10

12

14

16 18

22

34

> 05

ROM-D in het kort

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) heeft als doelstelling ’het versterken en uitbouwen van de regionale economie’ in die zin dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij de landelijke ontwikkeling. Hiertoe is een aantal taakvelden benoemd, te weten: > ontwikkelen en uitgeven van nieuw bedrijfsterrein > revitaliseren van bestaand (verouderd) bedrijfsterrein > ontwikkeling van economische activiteiten zoals perifere detailhandel, zakelijke dienstverlening (zee)havenontwikkeling, leisure etc. > het vergroten van de naamsbekendheid van de regio door promotie en acquisitie

In verband met maatschappelijke vraagstukken van substantiële omvang, die op korte termijn om een oplossing vragen, is in 2001 door de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders daaraan toegevoegd: > het (her)ontwikkelen van (grootschalige) woningbouw, al of niet in combinatie met bedrijfsterrein, ecologische zones c.q. recreatieve voorzieningen.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 06

Shipping Valley Gekozen is voor een publiek private samenwerking (50%) waarbij de participanten door hun expertise/omgeving meerwaarde kunnen toevoegen aan het taakveld van ROM-D. Zo zijn naast de Drechtsteden-gemeenten en de provincie Zuid-Holland tevens aandeelhouder het Ontwikkelings- en Participatiebedrijf voor de Publieke sector (OPP) en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). Beide ontwikkelingsbedrijven brengen hun specifieke kennis van de markt en (grootschalige) revitaliseringstrajecten in. Als conceptueel uitgangspunt is samen met het bedrijfsleven en de overheden een strategisch economisch plan ontworpen onder de naam ’Shipping Valley’.

De grootste opgave De opgave van de ROM-D is het aantrekken en vestigen van bedrijven die binnen het strategisch economisch profiel een toevoeging zijn op het huidige economische complex. Alle activiteiten van de ROM-D moeten daaraan ten dienste staan. De revitalisering en het ontwikkelen van economische activiteiten vormen de grootste opgave. Het uitgeven van nieuw industrieterrein dan wel het faciliteren van de woningproductie is faciliterend aan dit proces.

> 07

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 08

Verslag van de directie

Op koers Nu, drie jaar na de oprichting is reeds 10 ha. bedrijfsterrein uitgegeven (nog 40 ha. voorraad). Circa 50 ha. is in ontwikkeling en ca. 150 ha. in de planfase. Ook wordt een aanvang gemaakt met de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk incl. een bouwvolume van 100 woningen en 20 ha nieuw te revitaliseren industrieterrein. Daarnaast wordt intensief gewerkt aan de uitwerking van het strategisch kompas Shipping Valley incl. een revitaliseringsopgave van 1000 ha. Samenhang, weten wat er speelt, hoe je het oplost en de in huis beschikbare expertise, gekoppeld aan een continuiteitsdoelstelling - in plaats van winstmaximalisatie - zijn de kernbegrippen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de ROM-D als instrument steeds meer zal worden benut om de economie in de Drechtsteden te versterken. Dordrecht, januari 2003 J.M. van Gangelen directeur

> 09

Realisatie bedrijfsplan 2002

De doelen voor het jaar 2002 werden in het jaarplan als volgt gedefinieerd: > Ontwikkelen en uitgeven van Dordtse Kil III (zoveel als de markt kan opnemen, rekening houdend met revitaliseringsruimte hetgeen praktisch neer zal komen op een maximaal uitgiftetempo van ca. 10 ha per jaar).

Gerealiseerd: Eind 2002 10 ha verkocht

On

tw

> Het verder ontwikkelen van het industrieterrein Kijfhoek.

Uitwerkingsplan gereed Wacht op shipping valley Continue

i>k k Revitaliseringsplan naar aanleiding van de uitkomsten strategische visie. eli > Blijvendn g onderzoek naar grootschalige economische functies, die in en overleg met participanten kunnen worden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan 20 retailvoorzieningen/distributie en grootschalige kantoordienstencentra. 01
> Een planstudie inzake de uitwerking van industriegebied in Dordrecht resp. Hoekse Waard Noordzijde.

Gereed

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 10

Parkmanagement is opgericht; er is een vereniging van eigenaren Dordtse Kil III. De verwerving van diverse locaties is een voortschrijdend proces, dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Met het revitaliseringsmodel werd gestart middels de verbrede stuurgroep Zeehavens Dordrecht. Dit past binnen het besluit van de Holding om de revitalisering aan te pakken via de prioriteiten Zeehavens/Groote Lindt, Oosteind en omgeving en de oeverlocaties. Geconstateerd moet worden dat alle jaardoelen zijn gehaald.

Bedrijfsinformatiesysteem Drechtsteden Ten behoeve van de vestiging van bedrijven en instellingen was er behoefte aan een interactief totaal informatiesysteem, dat 24 uur per dag benaderbaar was. Hiertoe is, mede op initiatief van de Kamer van Koophandel, samen met de bedrijfsmakelaars een databank opgezet die is gekoppeld aan het Internet. Daarnaast kan het systeem via alle lokale makelaars en overheidsloketten worden geraadpleegd.

> 11

Dordtse Kil III

Ontwikkelingen Dordtse Kil III is een bedrijventerrein van circa 70 hectare groot direct gelegen aan de rijksweg A16. ROM-D ontwikkelt hiervan ongeveer 50 hectare. Oorspronkelijk was een doorlooptijd van 10 à 15 jaar voorzien. ROM-D versnelde, mede op verzoek van de Stadsregio Rotterdam, in eerste instantie tot 10 ha. per jaar. Ook in Dordtse Kil III is een teruggang in de economie merkbaar. De uitgifte tot nu toe is 7 ha., terwijl de vooruitzichten voor 2003, gezien het aantal opties, goed zijn. De voornaamste doelstelling bij de invulling is het vergroten van de werkgelegenheid. Het gemiddeld uitgegeven terrein omvat 60 arbeidsplaatsen per ha. Een van de bedrijven die zich in 2002 heeft gevestigd in Dordtse Kil III, biedt circa 250 arbeidsplaatsen. Parkmanagement Parkmanagement is een middel om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren en op termijn te behouden. Het parkmanagement richt zich niet alleen op het beheer van bovengrondse infrastructuur en groen op een afgesproken niveau voor een van tevoren vastgestelde vergoeding maar ook op beveiliging, bewegwijzering, vervoers- en afvalmanagement (’schoon, heel en veilig’). Door het aanbieden van aanvullende diensten, zoals schoonmaak en glasbewassing, vastgoedmanagement, telecom- en datavoorzieningen, gezamenlijk inkopen van gas, elektra en ‘gemaksdiensten’ stelt parkmanagement bedrijven in de gelegenheid zich bezig te houden met hun ‘core business’. Op Dordtse Kil III is parkmanagement operationeel.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 12

Duurzaamheid Het bedrijventerrein Dordtse Kil III wordt duurzaam ingericht. De aspecten energie, afval en vervoer krijgen daarbij extra aandacht. Het doel is om nadelige milieueffecten te minimaliseren. Concrete doelstellingen zijn: minder uitstoot van kooldioxide in vergelijking met andere bedrijventerreinen in Dordrecht, minder autogebruik voor woon-werkverkeer, minder afvalproductie en minder transportbewegingen voor afvalinzameling, voorkomen van overlast voor omwonenden, milieuvriendelijke materiaalkeuze. Op Dordtse Kil III is continue aandacht voor milieuaspecten, voordat een kavel gekocht wordt, tijdens de ontwerpfase, de bouwfase en nadat het gebouw in gebruik genomen is. Een bedrijf dat zich wil vestigen, krijgt informatiemateriaal over de aanpak rondom duurzaamheid. Heeft het bedrijf vervolgens een voorkeur voor een bepaalde kavel, dan wordt bekeken of deze kavel vanuit de aspecten geluid, veiligheid en verkeer een goede keuze is. Er wordt standaard een milieu- en vervoerscan aangeboden. Duurzaamheid en parkmanagement verhogen de aantrekkingskracht voor bedrijven door de duurzame kwaliteit van het bedrijventerrein en door een grotere kans op de realisering van collectieve voorzieningen. Onder andere door het zuinig omspringen met de (geluids-)ruimte is er meer kans op een optimale invulling van het bedrijventerrein.

> 13

Noordoevers

Na de vaststelling van de ’Samenvatting Structuurschets Noordoevers’ door de gemeenteraden van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht is het project bij de ROM-D ingebracht. De ROM-D heeft hiertoe het projectbureau Noordoevers ingesteld, waarin naast de beide gemeentes ook de Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat deelnemen. In september is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan het Bestuurlijk Overleg Noordoevers. Tevens hebben presentaties plaatsgevonden aan de betrokken gemeenteraden en het Kwaliteitsteam Drechtoevers. In november is de eerste Nieuwsbrief verschenen, die huis-aan-huis in het gebied verspreid is. Na behandeling in de beide colleges van Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in januari 2003 zal een gezamenlijke commissievergadering belegd worden, waarbij gevraagd zal worden het plan vrij te geven voor een informatieronde in het 1e kwartaal van 2003 met burgers en overige belanghebbende partijen. Naast de werkzaamheden aan het Stedenbouwkundig Ontwerp is in 2002 veel energie gestoken in het haalbaarheidsonderzoek. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek, waarbij rekening wordt gehouden een flink aantal financiële uitgangspunten en door voorwaarden aan stakeholders, is dat de gebiedsontwikkeling met een neutraal saldo gerealiseerd kan worden.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 14

> 15

Werkgebied ROM-D

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 16

ROTTERDAM

Lek
A16 Knooppunt Ridderkerk

A15 A16 A15

Ridderkerk

Alblasserdam

A15

Hendrik-Ido-Ambacht
A16

Noordoevers
B etu w elijn

Kijfhoek

Betu welijn

Papendrecht
A15

Zwijndrecht
No o r d

Oosteind

Sliedrecht
B e ne d e n M e r w e d e

Groote Lindt

Dordrecht
Zeehaven
ROTTERDAM A16 N3

Bedrijfsterrein in ontwikkeling Revitalisering bedrijfsterrein Bedrijfsterrein en woningbouw in ontwikkeling

Dordtse Kil 3

Ni e uw e M e r we d e

Dordtse Kil 4 Uitgeefbaar bedrijfsterrein

Dordtse Kil D e B i e s b o s ch

B R E DA / A N T W E R P E N

> 17

Afstemming ROM-D en gemeenten

Gelet op de relatie tussen het bestemmingsplankader en de uitvoering van de gebiedsontwikkeling, is het van belang de afstemming tussen de uitoefening van het bedrijfsproces van de ROM-D en de publiekrechtelijke taakuitoefening van de gemeenten nader aan te geven. Hiertoe wordt de planvorming nevenstaand trapsgewijs geschetst met een verantwoordelijkheidstoedeling tussen ROM-D en de gemeente.

Het uitgangspunt voor de ROM-D bij de daaropvolgende uitwerking en uitvoering zijn: > het vastgestelde bestemmingsplan; > de grondexploitatie; > het programma van eisen inzake het bouwrijp maken van de locatie als randvoorwaarde voor de overdracht van publieke gronden na ontwikkeling alsmede de uitgifte-criteria voor de verkoop van gronden door de ROM-D; > het haalbaarheidsonderzoek met het daarin opgenomen marktonderzoek en het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. De afstemming tussen gemeenten en ROM-D speelt zich in structurele zin met name af over de vaststelling en invulling van de bovenvermelde componenten. De ROM-D zal ook de acquisitie van haar plannen verrichten. ROM-D doet dit met een gerichte aanpak op basis van de gehanteerde thematisering van het terrein, met benoemde doelgroepen en duidelijke marketingstrategie.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 18

Drechtsteden/gemeenten
strategisch economisch profiel

ROM-D
gebiedsprofiel

marktonderzoek

haalbaarheids-studie

gemeente

kader voor bestemmingsplan

ontwikkelingsplan

bestemmingsplanprocedure

investeringsvoorstel ROM-D

raadsbehandeling

goedkeuring gs

ondernemingsplan per terrein grondexploitatie voorlopig so p.v.e. bouwrijp beeldkwaliteitsplan samenwerkingscontract derden

stedenbouwkundige uitwerking

overdracht en beheer

grondbedrijfsproces

> 19

Kapitaalinbreng ROM-D Interne Organisatie

De risicoparticipatie tussen de gemeenten, de provincie en de private partner in de C.V. is als volgt verdeeld: Gemeenten/provincie 50% Private partners 49% Beheer N.V. 1% De verdeling van aandelen in de N.V. is op gelijke basis aan de 99%-verdeling binnen de C.V.

gemeenten

Publiek
provincie holding nv kamer van koophandel

beheer nv

private partner(s)

Privaat

ROM-D cv

kapitaalinbreng

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 20

Het interne organisatieschema van de ROM-D is hieronder weergegeven. Dit schema kan als volgt worden toegelicht. De basisactiviteiten van de ROM-D zijn: > planontwikkeling, realisatie en uitgiften > revitalisering > bedrijveninfo-systeem > economische projecten > geïntegreerde woninglocaties.

algemeen directeur

control adm/financiën bedrijfsburo PR/voorlichting

economische projecten

herstructureren revitaliseren

BID

nieuw bedrijventerrein

registratie manager manager promotie/acquisitie

manager registratie promotie/acquisitie

Elke afdeling wordt gezien als een aparte business-unit met een daarop gerichte financiële administratie. De business-units zorgen voor een eigen positief financieel resultaat en bijdrage aan de totale ROM-D organisatie.

> 21

Holding ROM-D N.V.
Activa Financiële vaste activa Deelnemingen 2002 28.365 2001 28.365

Balans per 31 december 2002 Passiva Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Resultaat voorgaande jaren Resultaat boekjaar 2002 45.382 - 599 - 242 44.541 2001 45.382 - 272 - 327 44.782

Liquide middelen Rekening-courant Totaal

16.176 € 44.541

16.418 € 44.782 Totaal € 44.541 € 44.782

Toelichting balans Holding ROM-D N.V.
Activa Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Holding N.V. is aandeelhouder van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. (ROM-D Beheer N.V.) gevestigd te Dordrecht. Aandeel in het geplaatst kapitaal: 50,0% aandelen A 12,5% aandelen B

22.692 5.673 28.365

Liquide middelen Passiva Eigen vermogen

De aandelen A kunnen uitsluitend Gemeenten en Provincies zijn, respectievelijk vennootschappen waarin uitsluitend Gemeenten en Provincies aandeelhouder kunnen zijn. De aandelen B zijn in afwachting van mogelijke samenwerkingsverbanden met andere private partijen bij de Holding N.V. ondergebracht. Het saldo van de bankrekening.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910,00, verdeeld in 226.910 aandelen van elk € 1. Van het kapitaal is € 45.382 geplaatst en volgestort. Verrekenbare verliezen t.b.v. de vennootschapbelasting: Resultaat boekjaar 2000 - 272 Resultaat boekjaar 2001 - 327 Resultaat boekjaar 2002 - 242 € - 841

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De vennootschap heeft geen verplichtingen anders dan in de balans opgenomen.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 22

Holding ROM-D N.V.
Baten Opbrengsten rente rekening-courant rendement uit deelnemingen Totaal aan baten Lasten Beheerskosten algemene kosten Rendement uitkering rendement Totaal aan lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

Verlies- en winstrekening 2002 Exploitatie 2001 Exploitatie 2002

112 112

249 249

439 439

491 491

- 327
€ - 327

- 242
€ - 242

Toelichting verlies- en winstrekening ROM-D Holding N.V.
Algemeen De vennootschap is opgericht naar Nederlands recht op 15 december 1999 en is ingeschreven in het Handelsregister te Dordrecht onder nummer 24298631. In de Holding N.V. is sprake van beperkte activiteiten, voornamelijk op bestuurlijk gebied. Bij de vennootschap is geen personeel in dienst. Aan de bestuurders en commissarissen zijn in het verslagjaar geen vergoedingen uitgekeerd. In juni 2001 is de Overeenkomst financiële dienstverlening met de BNG in werking getreden. Vanaf dat moment ontvangt de Holding ROM-D N.V. rente over het positief saldo van de rekening-courant. Er is geen rendement uit de deelneming in ROM-D Beheer N.V. omdat het resultaat van deze vennootschap in 2002 (en voorgaande jaren) nihil bedraagt. Bij de algemene kosten zijn alleen directe beheerskosten verantwoord. Evenals in voorgaande jaren vindt er in 2002 geen rendementsuitkering plaats aan de aandeelhouders. De negatieve exploitatieresultaten 2002 en voorgaande jaren zijn voor de vennootschapsbelasting onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Het saldo van de verrekenbare verliezen zijn in de balanstoelichting opgenomen. Het resultaat staat ter beschikking van de algemene vergadering. Voorgesteld wordt het resultaat in mindering te brengen op het eigen vermogen. Dit voorstel is in het verslag verwerkt.

Personeel Bezoldiging bestuurders en commissarissen Baten

Lasten

Vennootschapsbelasting

Statutaire bepaling resultaatverdeling Resultaatbestemming

> 23

ROM-D Beheer N.V.
Activa Materiële vaste activa Aanschafwaarde Afschrijvingen Financiële vaste activa Deelnemingen Vlottende activa Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Overige vorderingen Liquide middelen Rekening-courant Totaal 2002 24.026 - 13.843 10.183 45.378 2001 24.026 - 9.038 14.988 45.378

Balans per 31 december 2002 Passiva Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Resultaat voorgaande jaren Resultaat boekjaar 2002 45.384 45.384 2001 45.384 45.384

12.817 7.001 6.401 26.218 65.810 € 147.589

40.458 15.592 6.580 62.630 20.601 € 143.598

Vlottende passiva Crediteuren Af te dragen BTW Overige schulden

10.552 4.074 87.579 102.205

14.468 11.533 72.213 98.214

Totaal

€ 147.589

€ 143.598

Toelichting balans ROM-D Beheer N.V.:
Activa Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Het betreft de kantoorinventarissen en automatiseringsapparatuur welke in 5 jaar lineair worden afgeschreven. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. ROM-D Beheer N.V. neemt als beherend vennoot voor 1% deel in ROM-D C.V. Vanwege het gering financieel belang is niet tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd, maar tegen verkrijgingsprijs. De looptijd van de vorderingen bedraagt maximaal 1 jaar. Het saldo van de openstaande handelsdebiteuren per balansdatum. Er is geen aanleiding om een voorziening voor dubieuze debiteuren op te nemen. De 7,5% rendementsuitkering van ROM-D C.V. en de nog te ontvangen bedragen voor dienstverlening aan derden. Het saldo van de bankrekening.

Vlottende passiva Crediteuren Overige schulden

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.910,00, verdeeld in 113.455 aandelen A en 113.455 aandelen B van elk € 1. Van het kapitaal is € 45.384 geplaatst en volgestort. 12,5% van het geplaatst kapitaal (aandelen B) is in afwachting van mogelijke samenwerkingsverbanden met private partijen bij Holding ROM-D N.V. ondergebracht. De aandelen A kunnen uitsluitend Gemeenten en Provincies zijn, respectievelijk vennootschappen waarin uitsluitend Gemeenten en Provincies aandeelhouder kunnen zijn. De looptijd van de kortlopende schulden bedraagt maximaal 1 jaar. Het saldo van de openstaande handelscrediteuren per balansdatum. Betreft de nog te ontvangen facturen voor 2002.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Voor de huur van de kantoorruimte en de facilitaire ondersteuning is een contract afgesloten. Contractuele verplichtingen huur kantoorruimte incl. servicekosten € 16.034 per jaar facilitaire ondersteuning € 12.470 per jaar

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 24

ROM-D Beheer N.V.
Baten Opbrengsten Doorbelastingen Totaal aan baten Lasten Kosten directie en staf Afschrijvingen Huisvestingskosten Beheerskosten Overige kosten Totaal aan lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

Verlies- en winstrekening 2002 Exploitatie 2001 12.324 194.858 207.183 Exploitatie 2002 15.514 230.716 246.230

98.533 4.805 28.344 74.851 650 € 207.183

127.416 4.805 28.866 82.961 2.182 € 246.230

-

-

-

-

Toelichting Verlies- en winstrekening ROM-D Beheer N.V.:
Algemeen Personeel Bezoldiging bestuurders en commissarissen Rendement uit deelnemingen Opbrengsten Doorbelastingen De vennootschap is opgericht naar Nederlands recht op 15 december 1999 en is ingeschreven in het Handelsregister te Dordrecht onder nummer 24298633. Bij de vennootschap is geen personeel in dienst. Aan de bestuurders en commissarissen zijn in het verslagjaar geen vergoedingen uitgekeerd. De statutair bepaalde 7,5% rendementsvergoeding over het gestort kapitaal in ROM-D C.V. Declaraties voor secretariële ondersteuning aan derden. Het saldo van opbrengsten minus kosten wordt periodiek bij ROM-D C.V. als beheerskosten in rekening gebracht en komen in de ROM-D C.V. ten laste van de projecten in ontwikkeling. De vennootschap heeft geen eigen personeel in dienst. De directie en stafmedewerkers worden ingehuurd op basis van de werkelijke capaciteitsinzet. Meubilair en automatiseringsapparatuur worden in 5 jaar afgeschreven. Voor huisvesting en facilitaire ondersteuning is een afzonderlijk huurcontract afgesloten. Voor de I & A ondersteuning is een dienstverleningscontract afgesloten. Automatisering; voor de projectmodule is een onderhoudscontract afgesloten. Boekhouding; voor de financiële administratie wordt capaciteit ingehuurd bij een accountantskantoor. Verzekeringen; de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. Hier zijn enkele bijzondere kosten opgenomen die niet direct aan een project kunnen worden toegewezen. De kosten die wel direct ten laste komen van een project, zijn in de ROM-D C.V. verwerkt. Het resultaat wordt toegevoegd aan een dividendreserve, de algemene vergadering beslist over de uitkering. De kosten zijn doorberekend aan de Commanditaire Vennootschap ROM-D C.V.

Kosten directie en staf Afschrijvingen Huisvestingskosten Beheerskosten

Overige kosten

Statutaire bepaling resultaatverdeling Resultaatbestemming

> 25

ROM-D C.V.
Activa Onderhanden werk Projecten in ontwikkeling Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen 2002 19.206.128 2001 22.896.391

Balans per 31 december 2002 Passiva Eigen vermogen Commanditair kapitaal Verevening Resultaat voorgaande jaren Resultaat boekjaar 2002 10.174.689 5.149.279 996 15.324.964 2001 10.174.689 5.149.279 - 27.166 28.162 15.324.964

53.743 396.955 450.698

18.478 646.556 340 665.374

Liquide middelen Roll-over-lening Vlottende passiva Crediteuren Nog te ontvangen facturen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Af te dragen BTW

4.000.000

5.000.000

Liquide middelen Rekening-courant

3.498.767

3.305.849

587.882 1.966.522 366.158 910.067 3.830.628

774.927 4.903.352 29.531 389.155 445.685 6.542.650

Totaal

€ 23.155.593 € 26.867.614

Totaal Te realiseren kosten Te realiseren resultaat

€ 23.155.593 € 26.867.614 € 80.237.250 € 13.224.742

Te realiseren opbrengsten

€ 93.461.992

Toelichting balans ROM-D C.V.:
Activa Onderhanden werk De tot balansdatum gedane uitgaven en aangegane verplichtingen met betrekking tot de projecten in ontwikkeling met daarop in mindering gebracht de reeds gerealiseerde opbrengsten uit verkoop. De waardedaling van het onderhanden werk in 2002 wordt veroorzaakt door de grondverkopen Dordtse Kil III. Onder het balanstotaal worden de nog de nog te realiseren kosten, opbrengsten en resultaat verantwoord. De looptijd van de vorderingen bedraagt maximaal 1 jaar. Het saldo van de openstaande handelsdebiteuren per balansdatum. Er is geen aanleiding om een voorziening voor dubieuze debiteuren op te nemen. De dekking van de kosten voor het project Noordoevers. Het saldo van de bankrekening.

Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Passiva Commanditair kapitaal

Het commanditair kapitaal uit deelnemingen in het risicodragend kapitaal, inclusief de € 6.164.806 extra kapitaalstorting van de gemeente Dordrecht i.v.m. overname Dordtse Kil III. Conform de statuten wordt als rendement 7,5% voor overheidsinstellingen en 12,5% voor de overige participanten uitgekeerd. Over de extra kapitaalstorting van de gemeente Dordrecht wordt geen rendement uitgekeerd. ROM-D Beheer N.V. neemt met 1% van het commanditair kapitaal deel als beherend vennoot. Uitsluitend de beherend vennoot is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te tekenen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 26

Specificatie: Kapitaaldeelname met stemrecht ROM-D Beheer als beherend vennoot Gemeente Dordrecht Gemeente Zwijndrecht Gemeente Papendrecht Gemeente Sliedrecht Gemeente H.I. Ambacht Gemeente Alblasserdam Provincie Zuid-Holland Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke Sector B.V. OBR Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Kapitaal 45.378 801.959 286.376 194.279 163.247 140.989 120.723 561.326 1.134.450 561.155 € 4.009.883 Stemrechten 1% 20% 7% 5% 4% 4% 3% 14% 28% 14% 100%

Kapitaaldeelname zonder stemrechten Gemeente Dordrecht Totaal

6.164.806 € 10.174.689

Verevening Langlopende schulden

Vlottende passiva Crediteuren Nog te ontvangen facturen Nog te betalen bedragen

Af te dragen BTW

Een eenmalige vereveningsbijdrage (los van zeggenschap) van Drechtstedengemeenten. Over deze vereveningsbijdrage wordt geen intrest vergoed. Voor de financiering van het complex Dordtse Kil III is bij de Bank Nederlandse Gemeenten een kredietfaciliteit afgesloten van in totaal € 10.500.000, hiervan is per balansdatum € 4.000.000 opgenomen. Gelet op de positieve kasstroom door de verkopen in december 2002 is op 15 januari 2003 een kasgeldlening van € 3.000.000 niet meer verlengd. Tenzij de lening tussentijds wordt verlengd loopt deze kredietfaciliteit tot uiterlijk 31 december 2005. Als zekerheid is verstrekt een negatieve vervreemding- en positieve hypotheekverklaring op de gronden van het complex Dordtse Kil III waarbij vervreemding van activa binnen de normale bedrijfsvoering mogelijk blijft. De rentetarieven zijn afhankelijk van het gebruik van het krediet- en depotarrangement. De looptijd van de kortlopende schulden bedraagt maximaal 1 jaar. Het saldo van de openstaande handelscrediteuren per balansdatum. De nog te ontvangen facturen naar aanleiding van de verplichtingen die zijn aangegaan voor de projecten in ontwikkeling. De rendementsuitkering aan de vennoten en de rentekosten BNG. Conform de statuten wordt er aan het eind van het boekjaar rendement uitgekeerd over de kapitaalrekeningen van de vennoten. Deze rendementsuitkering wordt vervolgens gedoteerd aan de projecten in ontwikkeling. Over de extra kapitaalstorting van de gemeente Dordrecht i.v.m. de overname Dordtse Kil III wordt geen rendement uitgekeerd. Het saldo van de aangiften november en december 2002.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen In 2002 is voor een bedrag van € 1.010.476 aan koopovereenkomsten naar 2 optiehouders toegezonden. Op 6 januari 2003 heeft het eerste transport plaatsgevonden en de tweede is op 3 februari 2003 getransporteerd.

> 27

Specificatie projecten in ontwikkeling: Dordtse Kil III Dordrecht kosten verplichtingen opbrengsten Totaal 28.869.218 1.837.758 - 12.735.737 € 17.971.239

Noordoevers H.I.Ambacht/Zwijndrecht

kosten verplichtingen opbrengsten Totaal kosten verplichtingen opbrengsten Totaal kosten verplichtingen opbrengsten Totaal

325.929 110.464 - 436.393 18.585 18.585 1.202.012 18.300 - 4.008 1.216.304

Griendweg s-Gravendeel

Kijfhoek Zwijndrecht

Totaal projecten in ontwikkeling

19.206.128

Specificatie grondexploitatie Dordtse Kil III: Dordrecht

Saldo onderhanden werk per 31 dec. 2002 Volgens grondexploitatie nog te realiseren kosten

17.971.239 23.580.272 41.551.511 64.843.947 23.292.436

Volgens grondexploitatie nog te realiseren opbrengsten Geprognotiseerd eindresultaat €

Te realiseren kosten en opbrengsten Extracomptabel zijn de totaalcijfers weergegeven van de lopende projecten in ontwikkeling, specificatie is als volgt: Te realiseren kosten Projectkosten Dordtse Kil III Voorziening voorb. en verw. Noordoevers Voorziening voorb. en verw. Dordtse Kil IV Voorziening voorb. en verw. Kijfhoek € Te realiseren opbrengsten Volgens grondexploitatie nog te realiseren opbrengsten Eigen vermogen €

54.287.250 15.350.000 10.000.000 600.000 80.237.250 77.579.684 15.882.308 93.461.992

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 28

> 29

ROM-D C.V.
Baten Projecten - afgesloten projecten Overige opbrengsten - bijdragen Bedrijveninfo Drechtsteden - bijdragen gemeentelijke promotie Af: verdeling naar projecten Totaal aan baten Lasten Beheerskosten - doorbelaste beheerskosten - overige beheerskosten Af: verdeling naar projecten Overige kosten - promotie en acquisitie - Bedrijveninfo Drechtsteden (BID) Af: verdeling naar projecten

Verlies- en winstrekening 2002 Exploitatie 2001 11.345 44.188 55.533 Exploitatie 2002 5.850 - 5.850 -

194.858 357 - 195.215 21.855 5.515 27.370

230.716 99 - 230.815 18.195 6.966 - 25.161 -

Rendementsuitkering - rendementsuitkering kapitaalrekeningen Af: verdeling naar projecten Rente - rentebaten - rentekosten Af: verdeling naar projecten Totaal aan lasten Resultaat

357.464 - 357.464 - 133.814 202.258 - 68.444 27.370

357.464 - 357.464 - 1.552 188.121 - 186.570 -

28.162

Toelichting verlies- en winstrekening ROM-D Exploitatie C.V.
Algemeen Personeel Bezoldiging bestuurders en commissarissen Projecten Overige opbrengsten De vennootschap is opgericht naar Nederlands recht op 15 december 1999 en is ingeschreven in het Handelsregister te Dordrecht onder nummer 24298635. Bij de vennootschap is geen personeel in dienst. Aan de bestuurders en commissarissen zijn in het verslagjaar geen vergoedingen uitgekeerd. Het saldo van de baten en lasten van projecten die (tussentijds) zijn afgesloten. De bijdragen van de deelnemende makelaars voor de website Bedrijveninfo Drechtsteden (BID). Voor de gemeentelijke promotie zijn in 2002 geen bijdragen ontvangen. Het eindsaldo wordt verdeeld over de projecten in ontwikkeling naar rato van de omzet per 31 december 2002. De doorbelaste beheerskosten vanuit ROM-D Beheer N.V. en de algemene beheerskosten die direct ten lasten van de winst- en verliesrekening komen. Het eindsaldo wordt verdeeld over de projecten in ontwikkeling naar rato van de omzet per 31 december 2002. De kosten van de website t.b.v. Bedrijveninfo Drechtsteden (BID) worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende makelaars.

Beheerskosten

Overige kosten

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 30

Rendementsuitkering

Rente Statutaire bepaling resultaatverdeling Resultaatbestemming

Conform de statuten wordt er aan het eind van het boekjaar rendement uitgekeerd over de kapitaalrekeningen van de vennoten. Deze rendementsuitkering wordt vervolgens gedoteerd aan de projecten in ontwikkeling naar rato van de boekwaarde per 31 december 2002. Over de extra kapitaalstorting van de gemeente Dordrecht wordt geen rendement uitgekeerd. Het saldo van de rentebaten en lasten wordt verdeeld over de projecten in ontwikkeling eveneens naar rato van de boekwaarde per 31 december 2002. De vennoten delen in winsten en verliezen naar rato van kapitaaldeelname. De kosten zijn doorberekend aan de projecten in ontwikkeling.

Toelichting op de balansen en de winst- en verliesrekeningen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de rapportage De jaarverslagen zijn opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Verslagperiode Het verslagperiode is gelijk aan het kalenderjaar. Valuta De bedragen in de verslagen zijn in euro’s. Consolidatie Ten aanzien van de consolidatieverplichting met de deelnemingen is gebruik gemaakt van de vrijstelling genoemd in artikel 407, lid 2, titel 9 van BW2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en vorderingen op groepsmaatschappijen en andere deelnemingen worden tenzij anders vermeld, gewaardeerd op nettovermogenswaarde, berekend volgens de grondslagen van de moedermaatschappij. Onderhanden werk De opgenomen projecten in ontwikkeling zijn gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, de aangegane verplichtingen en de werkelijke opbrengsten. De bestede kosten omvatten de aanschafkosten en overige kosten, welke rechtstreeks aan de projecten kunnen worden toegerekend. De aangegane verplichtingen zijn de contractueel vastgelegde verplichtingen welke per balansdatum nog niet zijn uitgevoerd c.q. gefactureerd.

De werkelijke opbrengsten omvatten de opbrengsten welke direct aan de projecten kunnen worden toegerekend. Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarden; voor eventueel dubieuze vorderingen is een afwaardering toegepast. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over de verslagperiode, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Netto-omzet De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengst uit leveringen van goederen en diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Vennootschapsbelasting De belasting wordt berekend op basis van het resultaat vóór belastingen, rekening houdende met fiscale faciliteiten/regelgeving.

> 31

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 32

Verklaring van de accountant

Opdracht Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekeningcijfers van Holding ROM-D N.V., ROM-D Beheer N.V. en ROM-D C.V. te Dordrecht over 2002 gecontroleerd. De jaarrekeningscijfers zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekeningen 2002 van Holding ROM-D N.V., ROM-D Beheer N.V. en ROM-D C.V. Bij die jaarrekeningen hebben wij op 10 februari 2003 goedkeurende accountantsverklaringen verstrekt. Het jaarverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het jaarverslag te verstrekken. Oordeel Wij zijn van oordeel dat dit jaarverslag op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming is met de jaarrekeningen waaraan deze is ontleend. Voor een beter inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de huishoudingen alsmede in de reikwijdte van onze controle dient het jaarverslag te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekeningen, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaringen. Dordrecht, 11 februari 2003 Deloitte en Touche Accountants voor deze D. Vermaas RA

> 33

Bijlage

Samenstelling Raad van Commissarissen ROM-D Beheer N.V.

Bank Nederlandse Gemeenten/OPP de heer P.O. Vermeulen Dordrecht (gemeente) de heer F.D. van Heijningen Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam de heer J.C.G. Stam Zwijndrecht (gemeente) de heer A. Abee

ROM-D | jaarverslag 2002

> pagina 34

Colofon

Uitgave Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden ROM-D Redactie Jenny Aardoom, ROM-D Vormgeving Impuls Publiciteit, Papendrecht Druk De Groot Drukkerij B.V., Goudriaan

> 35

ROM-D | jaarverslag 2002