01-48-GEB_2005_2 def

16-04-2005

18:36

Pagina 25

A C T U E E L

Synergievoordelen bij gemeenschappelijke acties

BEDRIJVEN ZIEN BROOD IN PARKMANAGEMENT
Na het industriegebied en het fabrieksterrein kwam het bedrijventerrein in beeld, gevolgd door het bedrijvenpark. De verschillende benamingen tonen aan, dat zich in de loop der jaren grote veranderingen hebben voorgedaan, waarbij accenten werden verlegd. Bijvoorbeeld van produceren naar dienstverlening. Geen fantasieloze hallen meer met hoge schoorstenen, maar veelal architectonisch geslaagde bedrijfsgebouwen met plezierig ingerichte werkplekken.
ij die ontwikkeling steken gemeenten steeds meer energie in het duurzaam ontwikkelen van bedrijvenparken met veel aandacht voor uitstraling, behoud van werkgelegenheid, intensief ruimtegebruik en efficiënt omspringen met milieu, energie en water. Ook in Amersfoort, waar onlangs de basis is gelegd voor parkmanagement, in het bijzonder voor De Isselt, De Hoef en Calveen.

B

gebieden gezamenlijk op te trekken kunnen bedrijven op jaarbasis duizenden euro’s besparen. Samen met SVA De Stichting Parkmanagement Amersfoort krijgt de komende twee jaar een bestuur dat bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer Parkmanagement en Xcellent Automatisering. Beide bedrijven sluiten een contract voor vijf jaar met de SPA voor het verlenen van diensten. De Stichting Veiligheid Amersfoort (SVA), die samenwerkt met MPL Beveiliging in Barneveld, gaat uit van een samenvoeging met de SPA als het parkmanagement na twee jaar ervaring een succes blijkt te zijn. Dan wordt het bestuur van de SVA tevens het bestuur van de SPA. Voor de goede orde wordt een Raad van Toezicht geformeerd, met daarin vertegenwoordigers van het georganiseerde Amersfoortse bedrijfsleven. Zij zullen onder meer het collectieve gedachtegoed van bedrijven bewaken. De gemeente, die Amersfoort wil promoten als aantrekkelijke economische stad en de provincie Utrecht hebben aangegeven het initiatief te ondersteunen. Ook de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland is geïnteresseerd in het ondersteunen van het initiatief. Werkomgeving Als belangrijke taak wordt gezien het creëren van een veilige en optimale werkomgeving voor ondernemers. Daarnaast

Voordelen De aftrap voor de Stichting Parkmanagement Amersfoort (SPA) werd op 3 maart gegeven tijdens een bijeenkomst voor VAB-leden (Vereniging Amersfoortse Bedrijven) en vertegenwoordigers van de Business Club Amersfoort Noord, Werkgroep Isselt, de Stichting Veiligheidszorg Amersfoort, de provincie Utrecht en de lokale overheid. De presentatie werd verzorgd door Pascale Broks van Xcellent Automatisering en Bert Jan Hemmen van Dura Vermeer Parkmanagement. Bij de voorbereidingen was ook Rob Sprenkels van Van Hoogevest Beheer belangrijk. Op brede schaal zal worden onderzocht in hoeverre de SPA een rol kan spelen in het beheer en onderhoud van een bedrijventerrein (wie maait het gras!), veiligheid en het regelen van gemeenschappelijk diensten. Synergetische voordelen zijn te behalen in kwesties als gemeenschappelijke bewaking, ict-voorzieningen, afvalverwijdering en inkoop van bijvoorbeeld kantoorartikelen. Door op die

wordt zorgvuldig onderzocht aan welke diensten en producten behoefte bestaat, waarbij het kostenplaatje nadrukkelijk een rol speelt. De SPA zal zo snel mogelijk beginnen met het aanbieden van collectieve inkoop van een aantal diensten en met ict-dienstverlening. De Amersfoortse bedrijven worden altijd in de gelegenheid gesteld een offerte uit te brengen voor een bepaalde dienst. Bij de keuze voor een leverancier zal het belang van de ondernemers altijd voorop staan. Op de terreinen De Isselt, Calveen en De Hoef zijn relatief veel kleinere bedrijven gehuisvest die op zich onvoldoende schaalvoordeel kunnen behalen op ictgebied. Xcellent Automatisering heeft voor parkmanagement een concept ontwikkeld waardoor ook bedrijven met vijf tot honderd werkplekken kunnen profiteren door bundeling van hun wensen en behoeften. Met het zo mogelijk opzetten van een concurrerend en toekomstzeker breedbandnetwerk wil de SPA trachten de aantrekkingskracht van Amersfoort voor nieuwe bedrijven te verhogen en de concurrentiekracht van bestaande bedrijven te versterken.
Tekst: E D P O S T Foto: X C E L L E N T A U T O M A T I S E R I N G

Bert Jan Hemmen en Pascale Broks gaven de aftrap voor de Stichting Parkmanagement Amersfoort (SPA)

G O O I - E N E E M L A N D 25