KpVV Bericht

Informatiebulletin over actuele verkeers- en vervoerontwikkelingen Nummer 6 Oktober 2005

Mobiliteit in parkmanagement: mogelijkheden en kansen
Steeds meer bedrijventerreinen regelen hun belangen in een parkmanagementorganisatie. Bereikbaarheid is daarbij een onderwerp in opkomst. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer en de Vereniging Mobiliteitsmanagement (VM2) hebben de initiatieven in kaart gebracht. Dit KpVV-bericht gaat over de mogelijkheden en de ervaringen rond parkmanagement.

Parkmanagement
Parkmanagement is het centraal en professioneel organiseren van diensten en voorzieningen op een bedrijventerrein of in een kantorengebied om de gewenste kwaliteit te realiseren en te behouden. De diensten en voorzieningen onder parkmanagement kunnen variëren van onderhoud van groen- en waterpartijen tot gebiedsbeveiliging en afvalinzameling. Bij verplichte deelname zitten deze diensten vaak in het basispakket. Daarnaast kunnen naar keuze diensten als kinderopvang worden aangeboden. De parkmanagementorganisatie kan door de gezamenlijke inkoopkracht van de eigenaren en/of bedrijven gunstige tarieven bedingen bij aanbieders van diensten, producten en voorzieningen. Het hoofddoel van parkmanagement is het waarborgen van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Bedrijven en overheden vinden dit steeds belangrijker.

tussen bedrijven maakt het mogelijk om bereikbaarheidsproblemen gebiedsgericht aan te pakken. Daarmee ontstaat er meer kritische massa, die vaak nodig is om voorzieningen als bedrijfsvervoer of collectieve huurauto’s te regelen. Het voordeel van een parkmanagementorganisatie is dat mobiliteit kan meeliften met de andere diensten. Er is ervaring met drie mobiliteitsthema’s waarbij parkmanagement een rol kan spelen: 1. mobiliteitsdiensten en -voorzieningen 2. ruimtelijke planvorming 3. belangenbehartiging en aanspreekpunt.
1. Mobiliteitsdiensten en -voorzieningen

Parkmanagement en mobiliteit
De (on)bereikbaarheid van een bedrijventerrein is een relevante kwaliteit. Daarom is het niet verwonderlijk dat mobiliteit steeds vaker deel uitmaakt van het dienstenpakket. Samenwerking

Deze zaken kunnen via parkmanagement samen worden georganiseerd: • het combineren van personenvervoer (carpoolen, vanpoolen, bussen, bedrijfsvervoer) • het combineren van goederenvervoer (o.a. afvalstromen); • het stimuleren van alternatieven (openbaar vervoer, fiets, scooter, gedeeld autogebruik); • gezamenlijke parkeervoorzieningen.
2. Ruimtelijke planvorming

De parkmanagementorganisatie kan een rol spelen in de ruimtelijke plannen rond een bedrijventerrein. Het kan daarbij gaan >>>

KpVV Bericht

1

• weten dat er inkoopvoordelen en kostenbesparingen zijn te behalen bij mobiliover de locatie en het aantal parkeerplaat- teit. Bij bedrijven heerst vaak de gedachte sen of fietsenstallingen. Maar ook om de dat mobiliteit alleen maar geld kost; routes van het openbaar vervoer (haltes, • de theorie naar praktijk vertalen; stations, busbanen), locatie van transfe• voldoende gronduitgiften, anders kan ria, fietsinfrastructuur, busbanen of collec- het draagvlak voor parkmanagement aftieve faciliteiten. Deze zaken zijn eenvou- brokkelen. Er is dan te weinig massa voor diger te regelen bij nieuwe terreinen. Bij gezamenlijke diensten. nieuwe terreinen kunnen gemeenten het lidmaatschap van een parkmanagementorganisatie verplichten. Aanbevelingen en >>>

Meer informatie
Het rapport ‘Parkmanagement en mobiliteit’ met een inventarisatie van praktijkvoorbeelden is te vinden op www.kpvv. nl onder ‘Mobiliteit’. Het rapport bevat een uitgebreide analyse, een overzicht van relevante documenten en links naar parkmanagement.

beschouwing

3. Belangenbehartiging en aanspreekpunt

Op veel bedrijventerreinen is een bedrijvenvereniging actief. Bij het ontbreken van zo’n vereniging kan de parkmanagementorganisatie lobbyen richting gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en openbaarvervoerbedrijven. Onder het motto ‘samen sterk’ kunnen de collectieve belangen vertegenwoordigd worden wanneer het bijvoorbeeld gaat om: • parkeernormen en parkeerbeleid • aansluiting op het wegennet • openbaar-vervoernet en dienstregeling.

1. Focus op terreinen waar bedrijven een bereikbaarheidsprobleem ervaren. Als de parkmanagementorganisatie zorgen uit handen neemt, zijn ondernemers eerder geneigd om deel te nemen. 2. Neem mobiliteit direct mee bij de gebiedsontwikkeling. 3. Er leiden meer wegen naar Rome. De collectieve aanpak van bereikbaarheidsproblemen hoeft niet altijd via parkmanagement te lopen.

Parkmanagement kan een interessante In de praktijk benaderen overheden de drager zijn om de bereikbaarheid van parkmanagementorganisaties steeds bedrijventerreinen te organiseren. Het vaker als aanspreekpunt voor het bedrijfs- aantal succesvolle voorbeelden is nog leven. beperkt. Aangezien steeds meer overheden én werkgevers bereikbaarheid als een probleem ervaren, liggen er kansen.

Colofon
Meer informatie over het KpVV werkprogramma bij Wim van Tilburg. Meer informatie over deze uitgave Friso Metz KpVV Telefoon: 010 282 5753 E-mail: j.f.metz@avv.rws.minvenw.nl

Resultaten van de inventarisatie

Naast de drie genoemde mobiliteitsthema’s bij parkmanagement ontstaat er Succesvolle voorbeelden zijn onder een vierde tak van sport. In de voorbeeldmeer te vinden in Utrecht (kantorenpark projecten Goudse Poort in Gouda en de Papendorp) en Waalwijk (industrieterrein Zuidas in Amsterdam (zie voor beide Haven). Op deze locaties maakt mobiliwww.optimum2.org) werken gebiedsontteitsmanagement deel uit van het basiswikkelaars en vastgoedpartijen mee aan pakket parkmanagement. Dit is uitgewerkt slimme mobiliteitsconcepten. Dit doen in vervoerscans, scooterplannen, fiets- en zij omdat een goede bereikbaarheid van carpoolprogramma’s, en grootverbruik(top)locaties de waarde van grond en contracten bij het openbaar-vervoerbevastgoed verhoogt. Een vraag is nog hoe drijf. grondeigenaren verplicht kunnen worden een structurele bijdrage te betalen ten De inventarisatie leert dat het aantal behoeve van de mobiliteitsvoorzieningen. terreinen waar mobiliteit een succesvol onderdeel uitmaakt van parkmanagement nog klein is. Deze punten zijn van belang om succes te boeken: • betrokkenen ervaren een bereikbaarheidsknelpunt en weten dat hierop invloed is uit te oefenen;

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer ondersteunt de decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeer en vervoerbeleid. Het KpVV doet dit door het aanbieden van praktijkgerichte kennis en door het organiseren van ontmoetingen en netwerken. Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam T 010 282 5000 F 010 282 5023 E kpvv@avv.rws.minvenw.nl I www.kpvv.nl

Bezoekadres: Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam

2

KpVV Bericht