You are on page 1of 270

அந்திவானம்,
வாடிய

புது

மணப்பெணின்

முகத்துடன்..

ஒற்றை

குங்குமக்

காலில்

கன்னம்

நின்று

,

பொல்

சூரியக்

சிவந்திருக்க....

காதலனுக்கு

மலர்கள்

ெிரியாவிறட

விறடபகாடுக்க... முகம் காட்டாத நாபடாடிப் ெட்சிகள் , சிைகடித்து தங்கள் கூட்றடத்
பதடி பொய்பகாண்டிருந்த , ஒரு இனிறமயான மாறல பொழுது.
காஞ்சிபுரம்

காமாட்சி

அம்மன்

ெிறசந்தெடி

பகாஞ்சம்

ெரெரப்ொக

பகாயிலின்
இருந்த

பவளிப்ெிரகாரத்தில்,.தன்

ஐம்ெது

வயது

றககறள

மதிக்கத்தக்க

ஒருவர்...

நிமிடத்துக்கு ஒருமுறை பகாயிலின் வாயிறல ொர்த்துபகாண்டிருக்க....
அவருக்கு அருகில் ொவாறட தாவணியில் நின்ைிருந்த ஒரு அழகான ெதிபனட்டு வயது
இளம்பெண், பகாலுசுகள் சத்தமிட தன் கால்கறள உதைிக்பகாண்டு “ அப்ொ இன்னும்
எவ்வளவு பநரந்தான் காத்துகிட்டு இருக்கைது, வாங்கப்ொ வட்டுக்கு

பொகலாம்” என்று
அந்த பெரியவரின் பதாறள ெிடித்து உலுக்கினாள்
“ அய்பயா இன்னும் பகாஞ்சபநரம் ொப்ொ... நான் பொன் ெண்ணி பெசிட்படன் இபதா
வந்துடுவாறு” என்று பசால்லிக்பகாண்டு இருக்கும்பொபத அவர் முகம் ெிரகாசமாக

இபதா

மாப்ெிள்றள

ஆஷ்கலர்ல

வந்தாச்சு

சட்றடபொட்டு

ொப்ொ

...

இருக்காபர,

அபதா

நீலக்கலர்ல

அவருதாம்மா

ஜீன்ஸ்

பொட்டு

மாப்ெிள்றள,

நல்லா

ொர்த்துக்பகா” என்று அவர் பசான்னதும்
அந்த

இளம்பெண்

பவகமாக

பகாயில்

வாயிறல

ொர்த்தாள்

,...

அங்பக

ஒருவன்

பவகமாக பகாயிலின் உள்பள வந்துபகாண்டு இருந்தான் .... அவறன ொர்த்ததும் அவள்
இறமக்க மைந்து வாய் ெிளந்து அவறனபய பவைித்து ொர்க்க... அவபனா அவர்கறள
கடந்து உள்ெிரகாரத்துக்கு பொய்விட்டான்...
அவனின்

சற்பை

சிவந்த

பகாதுறமறய

பொன்ை

நிைமும்

...

அடர்த்தியான

தறல

கிராப்பும்... அகன்ை பநற்ைியும்... பநர்பகாண்ட ொர்றவயும், ஆங்கிபலயர்கறள பொன்ை
கூர்றமயான

பநர்

நாசியும்,

கத்றதயான

மீ றசயும்...

தடித்து

கறுத்த

உதடுகளும்...

சிைிதுகூட பராம வளர்ச்சியற்ை வளவளப்ொன தாறடயும்...
அவன்

உறடயின்

இடக்றகயில்

பநர்த்தியும்,

இருந்த

பராலக்ஸ்

அவன்

விரல்களில்

வாட்ச்சும்,...

மின்னும்

அலட்சியமாக

றவரபமாதிரமும்,
திைந்து

விடப்ெட்ட

சட்றடயின் கழுத்து ெகுதி வழியாக பதரியும் தடித்த பொன் பசயினும்... ஸ்றடலான
பவக நறடயுமாக ... அவறன ொர்க்கும் ஆண்கபள சற்று பொைாறமப்ெட றவக்கும்
அழகுள்ளவனாக இருந்தான் அவன்
“ ொப்ொ மாப்ெிள்றள எப்ெடி இருக்கார்” என்று அவர் பகட்டதும்...

அவள் எதுவுபம பெசாமல் அவன் பொன திக்றகபய ொர்த்தாள்.... ‘ இவனா மாப்ெிள்றள
எவ்வளவு அழகா இருக்கான், இவனுக்கு என்ன தறலபயழுத்து என்றன கல்யாணம்
ெண்ணிக்க...
' ஒருபவறள ஏதாவது ஊனமானவபனா... ம்ஹூம் நல்லா நடந்து பொனான் , அதனால
கால் ஊனம் இல்றல... றகயில அர்ச்சறன தட்றட ஏந்தியிருந்தான், அதனால றககள்
நல்லாத்தான் இருக்கு... அவன் நிமிர்ந்த உடலும் விரிந்த பநஞ்சும் ஆபராக்கியமான
நறடயும்,

அவன்

அப்ெடின்னா

அவன்

நல்ல

உடல்

ஆபராக்கியம்

ஊறமயாகத்தான்

உள்ளவன்னு

இருக்கனும்’...

என்று

பசால்லுது...

அவளின்

ெிஞ்சு

ஆங்
மனம்

கணக்கு பொட்டது
“ என்னம்மா மாப்ெிள்றளறய ெத்தி ஒன்னுபம பசால்லறல” என அவர் வருத்தமாக
பகட்க
“ பகாஞ்சம் இருங்கப்ொ இபதா வர்பைன்” என்று கூைிவிட்டு அவன் பொன திக்கில்
எறதபயா கண்டுெிடிக்க பொகிைவள் பொல இவளும் உள்பள ஓடினாள்
அவள் காமாட்சி அம்மன் சந்திறய அறடய... அன்று எந்த ெண்டிறகயும் இல்லாததால்
சந்நிதியில்

கூட்டமில்லாமல்

நின்ைிருந்தான்...

அவனருகில்

இருந்தது
அர்ச்சகர்

...

அங்கிருந்த

வந்து

ஆண்கள்

அர்ச்சறன

தட்டி

வரிறசயில்
றகயில்

அவன்

வாங்கிக்

பகாண்டு
“ உங்க பெர் நட்சத்திரம் பசால்லுங்பகா” என்று பகட்க
இங்பக இவளின் காதுகள் இரண்டும் சுறுசுறுப்ொனது

பெயர்

சத்யானந்தன்...

அவிட்டம்

நட்சத்திரம்,

கும்ெ

ராசி,”

என்று

அவன்

புன்னறகயுடன் தனது கம்ெீரக் குரலில் பசால்ல
இங்பக இவபளா ‘ அடடா ஊறம கிறடயாது,.... ஆனா குரலிபலபய ஒருத்தறர மயங்க
முடியுமா.? ... ஆனால் இவன் குரறல பகட்ெவர்கள் நிச்சயம் மயங்கி இவன் பசால்ெடி
பகட்ொர்கள்...
இவள் அவனுக்கு எதிர்புைமாக பெண்கள் வரிறசயில் பொய் அவனுக்கு பநர் எதிபர
நின்றுபகாண்டு அவறன ொர்க்க... அவபனா உள்பள இருக்கும் அம்மறன தரிசிப்ெதில்
தனது முழுகவனத்றதயும் றவத்திருந்தான்

இவளுக்கு எரிச்சலாக வந்தது, இதுவறர பகாயிலுக்கு வந்து அவறள ொர்த்தவர்கள்
அறனவரும்

மறுெடியும்

ஒருமுறை

திரும்ெி

ொர்த்துவிட்டுத்தான்

பொனார்கள்..

ஏபனன்ைால் இவளின் அழகுமுகம் அப்ெடி திரும்ெி ொர்க்க றவக்கும்... ஆனால் இவன்
திரும்ெிபய ொர்க்கவில்றலபய மகா கர்வம் ெிடிச்சவபனா என நிறனத்தாள்
அப்பொது
பதாட்டு

அர்ச்சகர்

பநய்

கண்களில்

தீெத்பதாடு

வர,..

ஒற்ைிக்பகாண்டு

அங்கிருந்தவர்கள் அறனவரும்

தட்டி

ெணத்றத

பொட்டுவிட்டு

தீெத்றத

குங்குமத்றத

வாங்கிக்பகாண்டனர்
இவளுக்கு சட்படன ஒரு பயாசறன பதான்ை... தீெத்றத மட்டும் பதாட்டு கண்களில்
ஒற்ைிக்பகாண்டு குங்குமத்றத வாங்காமல் ... சற்பை ெின்வாங்கி நின்ைாள்
சத்யன் தட்டில் ஒரு நூறுரூொய் பநாட்றட பொட... அர்ச்சகர் அவனுறடய அர்ச்சறன
தட்றட அவனிடம் பகாடுத்துவிட்டு தன் றகயில் கிடந்த மாறலறய எடுத்து அவன்
கழுத்தில் பொட்டுவிட்டு உள்பள பொய்விட
இவள்

சட்படன

குழந்றத

முன்பன

குரலில்

வந்து

பகட்க...

சாமி

அறத

எனக்கு
காதில்

குங்குமம்

குடுங்க”

வாங்காமல்

என்று

அர்ச்சகர்

தனது
உள்பள

பொய்விட்டிருந்தார்
மான்சி “ெச் அதுக்குள்ள பொயிட்டாபர” என்று உச் பகாட்ட
உடபன சத்யன் அவள் முன் தனது றகயில் இருந்த குங்குமத்றத நீட்டினான்...
அவள்

முகம்

இவளுக்கு

முழுவதும்

பநராக

றகறய

சந்பதாஷத்துடன்

அவறன

நீட்டிக்பகாண்டு...

நிமிர்ந்து

உள்பளயிருந்த

ொர்க்க..

அம்மனின்

அவன்
அடுத்த

பூறஜறய ொர்த்துக்பகான்டிருந்தான்
‘ ச்பச என்ன மனுஷன் இவன் நம்ம முகத்றத நிமிர்ந்து கூட ொர்க்கறலபய’ என்று
எரிச்சல் ெட்டாலும் அவன் றகயில் இருந்த குங்குமத்றத எடுத்து தனது பநற்ைியில்
றவத்துக்பகாண்டாள்
அப்பொது

மான்சி”

என்ை

குரல்

அங்பக

பகட்க

இருவருபம

சட்படன

திரும்ெி

ொர்த்தனர்
இவளுறடய

அப்ொதான்

இவறள

அறழத்தார்..

அைிமுகமானவன் பொல் பலசாக புன்னறகக்க...

சத்யன்

அவறர

ொர்த்ததும்

“ வணக்கம் சார் இவதான் என் பொண்ணு மான்சி” என்று அவர் சத்யனுக்கு இவறள
அைிமுகப்ெடுத்த,...
சத்யன் மான்சிறய ஏைஇைங்க ொர்த்துவிட்டு “ ஓ அப்ெடியா” என்று ஒபரவார்த்றதயில்
முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தெடி அவறர ொர்த்து “ அப்பொ நான் கிளம்ெபைன்
கபணசன் ” என்று கூைிவிட்டு தனது பவகநறடயில் அங்கிருந்து பவளிபய பொனான்
மான்சியின் அப்ொ கபணசன் .. அவனின் கம்ெீர நறடறய ொர்த்துக்பகாண்பட “ ொப்ொ
எவ்வளவு உயரமா இருக்காருல்ல” என்று பகட்க
மான்சிஅவருக்கு எந்த ெதிலும் பசல்லாமல் சந்நதிறய சுற்ைிவர ஆரம்ெித்தாள்... அவள்
மனம் பதய்வத்திடம் நிறலக்கவில்றல.... அவள் மனம் முழுவதும் அவறன ெற்ைிய
ெல பகள்விகள்,...
மான்சி அம்மன் ெிரகாரத்றத சுற்ைி வர,.. அவள் மனம் அவறன சுற்ைி வந்தது ‘ஏன்
இவன் என்றன சரியாக ொர்க்கவில்றல,.. ஒருபவறள இவனுக்கு ெிடிக்காமல் என்றன
அவன்

தறலயில்

என்னதான்

இவன்

கட்டுகிைார்களா,...

இல்றல

பெக்டரியில்

அப்ொ

என்

இவன்

இயல்பெ

பொர்பமனாக

இப்ெடித்தானா,...

பவறல

பசய்தாலும்,..

மாமனாராக வரப்பொகிைவறர பெயர் பசால்லி கூப்ெிடுைாபன ,.. எவ்வளவு திமிர்’ என்று
நிறனத்தெடி.. பவளிபய வந்து ெிரகாரத்தில் உட்கார்ந்துபகாண்டாள்

என்ன

ொப்ொ

நான்

பகட்டுகிட்பட

இருக்பகன்

நீ

பவகமா

வந்துட்ட”

என்ைெடி

கபணசனும் அவள் ெக்கத்தில் உட்காந்தார்
ஏபதா

பயாசறனயில்

உன்றமய

இருந்த

பசால்லுங்க...

மான்சி

அவருக்கு

சட்படன

என்றன

அவர்

ெிடிச்சிருக்கா

ெக்கம்

திரும்ெி

இல்றலயா...

அப்ொ

ஏன்

அவர்

என்றன ொர்த்து ஒரு வார்த்றத கூட பெசாம பொனாரு ... பமாதல்ல இதுக்கு ெதில்
பசால்லுங்க அவ்வளவு பெரிய ெணக்காரர் ஏன் என்றன கல்யாணம் ெண்ணிக்கனும்,..
இதுக்கு எனக்கு இப்ெபவ இங்கபய ெதில் பதரியனும்” என ெிடிவாதத்துடன் மான்சி
பகட்க
“அதுவந்து ொப்ொ” என்று கபணசன் தயங்கி நிறுத்த...
“ ம் பசால்லுங்கப்ொ” என்று மான்சி அதட்டினாள்
“ பவபைன்னும் இல்ல ொப்ொ ... அவருக்கு இப்பொ இருெத்பதழு வயசாகுது... அவபராட
இருப்ெத்தி மூனாவது வயசில் அவபராட அத்றத பொண்றணபய அவருக்கு கல்யாணம்

... சத்யனின் நிறனவில் அவள் மனம் அறலொய்ந்தது பநசப்பூக்கள் பமதுவாக மலர ஆரம்ெித்தன ... அவள் மனறத அறலக்கழித்தது ..... அவன் பெசிய கம்ெீரமான குரலும்.. “ அதுக்கப்புைம் அவரு இந்த நாலுவருஷமா கல்யாணபம ெண்ணிக்காம இருந்திருக்கார் .. கிளம்புங்கப்ொ வட்டுக்கு ீ பொகலாம் ”.. இதுல என்றன பரண்டாந்தாரமா பொகச்பசால்ைீங்க......... பெரிய பகட்டாங்க. நீ என்னம்மா பசால்பை ” என்று கபணசன் ஏபதா ஒரு குழந்றதக்கு ெவர் பரஞ்சர்ஸ் கறதயறய பசால்ெவர் பொல றககறள ஆட்டி ஆட்டி கண்கறள அகல விரித்து சத்யன் புராணத்றத பசால்ல “அவர் ெணக்காரர்னால என்னால பரண்டாம் தாரமாக எல்லாம் பொகமுடியாதுப்ொ. யாராவது யூஸ் ெண்ண பொருறளபய நான் மறுெடியும் யூஸ் ெண்ணமாட்படன்.. அந்த பொண்ணு மூனு மாசத்திபலபய இைந்துபொச்சாம் ொப்ொ. அடிக்கடி நிறனவில் வந்து.. பமாதல்லபய அந்த பொண்ணுக்கு இருதய பநாய் இருந்ததால. அவன் அவறள ொர்த்தபொது கூர்ந்த அவன் கண்களும் ... அப்ெதான் பெரிய நம்ம பெக்டரி முதலாளிக்கும் அப்புைமா நானும் என்றன சரின்னு பமபனஜர் அவர் அவங்க பொண்ணு கல்யாணத்துல சம்சாரத்துக்கும் வட்டுக்கு ீ பசால்லிட்படன். அதுவும் என்றனவிட எட்டு வயசு பெரியாறளப் பொயா கல்யாணம் ெண்ணிக்கைது.........ெண்ணி வச்சாங்களாம்.. சிைிதுபநரத்தில் ெஸ் கிளம்ெியது மான்சி கண்கறள மூடிக்பகாண்டு சீ ட்டில் சாய்ந்து பகாண்டாள்.. இடம் நம்ம கனவுலகூட பநறனச்சு ொர்க்க முடியாது. பவண்டாம்டா சாமி ’ என நிறனத்தாள் ஆனால் சத்யனின் ஆண்றம நிறைந்த கம்ெீரத் பதாற்ைம் அவள் மனதில் வந்து வந்து பொனது. பொண்ணு இவ்வளவு ொர்த்து. சரி வட்டில் ீ பொய் பெசி சமாதானம் பசய்துபகாள்ளலாம் என நிறனத்தார் இருவரும் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ெஸ்நிறலயம் பசல்லும் ெஸ்றை வந்தபொது பதடி அதில் நன்ைாக ஏைி இருட்டிவிட்டது இருவரும் ...அவள் மனதில் அழகிய . உன்றன கூப்ெிட்டு ஏன் ொப்ொ உன்றன பராம்ெ உன்றன ெிடிச்சுப்பொச்சு.... இப்பொதான் அவருக்கு கல்யாணம் ெண்ணனும்னு தீவிரமா பொண்ணு பதடுனாங்க..என்று கூைிவிட்டு மான்சி விருட்படன எழுந்துபகாண்டாள் அவள் ெிடிவாத குணம் பதரிந்து பவறுவழியில்லாமல் கபணசனும் எழுந்துபகாண்டார்...... உட்கார்ந்தனர். அவள் மனதில் ச்பச இரண்டாம் தாரமாக பொய் கல்யாணம் ெண்ணிக்கைதா... ம்ஹூம் கூடபவ கூடாது.

......... “ ஒளித்துறவக்கும் ரகசியம். “ மனதுக்குள் மனறத..... பசால்லிட்டார்...... எனக்கு பமாதல்ல சாப்ொட்றட பொடு ெசிபயடுக்குது” என்று மான்சி சலிப்புடன் கூைிவிட்டு சறமயலறைறய பநாக்கி பொக மான்சி ெின்னால் வந்த கபணசன் “ பகாஞ்சபநரம் இரு வசந்தி நான் பசால்பைன்....... மான்சியின் அம்மா வசந்தி ஓடிவந்து மான்சியின் றககறள ெற்ைிக்பகாண்டாள் “ மான்சி மாப்ெிள்றளறய ொர்த்தியாம்மா ...... அவகிட்ட நான் பெசபைன்” என்று வசந்தி அவருக்கு ஆறுதல் பசான்னாள் ...... இப்பொ என்ன பசய்ைது ... இப்பொ அபதாட பொய் நான் பகட்டுருந்த அவர்கிட்ட எப்ெடி பலாறன பசால்ைது” கூட என்று வருத்தமாய் கபணசன் பசால்ல “ இருங்க அதுக்குள்ள அவசரப்ெடாதீங்க. நானும் வர்பைன்னு பசான்னா உங்கப்ொதான் பவனாம்னு விட்டுட்டு பொயிட்டார்” என்று ெடெடபவனப் பெசினாள் “ெச் எல்லாம் அப்ொ பசால்வார்.. எப்ெடி இருக்கார். சாப்ெிட்டு தூங்கட்டும் ” என்ைவர் உள்பள வந்து தனது சாட்றடறய கழட்டி மாட்டிவிட்டு அங்பக கிடந்த பசரில் உட்கார்ந்தார் மான்சிக்கு சாப்ொடு பொட்டுவிட்டு வந்த வசந்தி அவர் காலடியில் அமர்ந்து “ என்னங்க ஆச்சு “ என்று பகட்க “ ம் அவளுக்கு பரண்டாந்தாரம் பவண்டாமாம். பமாதல்ல அவளுக்கு சாப்ொடு பொடு. “ நாளும் தூக்கி சுமக்கபவண்டாம். “ நத்றத பொல் முதுகில்.... அவறர கல்யாணம் ெண்ணிக்க முடியாதுன்னு பசால்ைா வசந்தி .“ காதறல பசால்லிவிடுங்கள்.. “ காதல் காதல் காதல் மான்சியும் கபணசனும் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இைங்கி ஒரு ஆட்படாவில் ஏைி ஸ்ரீபெரும்புதூர் புைநகர் ெகுதியில் இருக்கும் அவர்கள் வட்டுக்கு ீ பொனதும் . பெரிய முதலாளிகிட்ட நம்ெிக்றகயா தர்பைன்னு பசால்லிட்டு வந்பதன்...

..அப்பொது தன் தாவணியில் றகறய துறடத்தெடி வந்த மான்சி “ என்னப்ொ நீங்க சாப்ெிடறலயா” என்று பகட்டாள் “அவர் சாப்ெிடைது இருக்கட்டும்..... என நிறனத்தவள் “ மான்சி கண்ணு அவர் உன்றன ொர்த்தது பகாயில்ல. ொர்த்தியா இறதவிட நல்ல ............. அங்பகபொய் உன்கிட்ட சகஜமா பெசமுடியுமா.. பெத்தவங்க எனக்கு பவனாம்னு பசால்ைறத பகளு” என வசந்தி அதட்டலாகக் பகட்க “ நல்லாத்தான் இருக்காரும்மா.. ஆனா பரண்டாந்தாரம்னா பசான்பனன்” என்று மான்சி தறரறய ொர்த்து பகாண்பட கூைினாள் “ ஏன் பரண்டாந்தாரமா இருந்தா என்ன.. இப்பொ விதறவங்க மட்டும் மறு கல்யாணம் ெண்ணனும்னு பெசபைாபம அதுபொலதான் ஆம்ெறளங்களும்.. அவ ஞாெகத்தில் தான் இவ்வளவு நாளா கல்யாணபம ெண்ணிக்காம இருக்காரான்னு நடத்றதறயயும் பசான்னாங்க.. ொர்த்து அவர் நீ முதல் அங்கபொய் மறனவிறய வாழ்ந்தா மைந்து உன் உன்கூட குடும்ெம் நடத்துவாறு மான்சி” என்று வசந்தி பராம்ெ ெதவிசாக பசால்ல அழறகயும் நல்லெடியா . அவபரன்ன முதல் பொண்டாட்டி உயிபராட வச்சிகிட்டா உன்றன கட்டிக்கப்பொைாரு. மான்சிக்கு மாப்ெிள்றளறய புடிச்சிருக்கு... கிறடக்காது பவனாம்னு மான்சி..... ஆனா அவன் இவகிட்ட பெசறலன்னுதான் இப்பொ வருத்தப்ெடுைா.. நாங்க பசால்ைத பகளு மான்சி” என்று வசந்தி ொயிண்றட ெிடித்து கவணமாக பெசினாள் “ நீ சரிம்மா ஆனா அவரு என்றன ஏபைடுத்தும் ொர்க்கறல. பெசி சமாதானம் ெண்ணா சரியாயிடுவா. குழந்றதபயல்லாம் கூட கிறடயாது அப்புைபமன்ன. அபதாட அவர் ஏற்கபனபவ அத்றத பொண்றண கல்யாணம் ெண்ணாைாம். உனக்கு இடம் உனக்கு ெிடிச்சிருக்கா. பமாதல்ல நீ இங்பக வா” என்று வசந்தி மான்சிறய கூப்ெிட என்னம்மா என்ைெடி மான்சி கபணசனின் மறுெக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் “ ஏன் மான்சி மாப்ெிள்றளறய பசான்னியாபம...... அப்ொ பசான்னப்பொ கூட என்கிட்ட பெசறல”என்று மான்சி வருத்தமான குரலில் கூை வசந்திக்கு சட்படன ஒரு விஷயம் புரிந்தது ... அந்த பொண்ணுதான் இைந்து மூனுவருஷம் ஆகுதாபம....

. என்ெறதத்தான் சிந்திக்க மைந்தாள் மான்சி தன்றன ........ அவறன திருமணம் பசய்துபகாண்டு.... இறதபயல்லாம் விட கபணசனுக்கு கம்பெனியில் கிறடக்கும் சத்யனின் மாமனார் என்ை அந்தஸ்து... அவள் மனதில் ஆழப்ெதிந்து விட்டது ‘ ஏன் அம்மா பசால்ைமாதிரி இருக்காது.... இவ்வளவு முதல் மறனவியின் பெரழகனாக காட்டிக்பகாள்ள பவண்டும்.கம்ெீரமான கடந்த தவிர மூன்று பவறு நறடயும் மணிபநரமாக எதுவும் பெச்சும் இல்றல..... அவனுடன் பசர்ந்து வாழ்ந்தால் அந்த நாட்கள் எப்ெடியிருக்கும் என்று அவள் மனம் கற்ெறன பசய்தது “ என்ன மான்சி எதுவுபம பசால்லாம அறமதியா இருக்க” என்று வசந்தி பகட்க “ ம்ம் அதான் நீங்கபள எல்லாம் முடிவு ெண்ணிடீங்கபள..... அவபராட முதல் மறனவி ஞாெகத்தில் கூட இருக்கலாம்... என்றன கல்யாணம் ெண்ணதும் அவர் மனசு கண்டிப்ொ மாறும். எனக்கு சம்மதம்தான்” என்று பசால்லிவிட்டு உடபன எழுந்து ஓடிவிட்டாள் அவள் அப்ெடி பசால்லிவிட்டு என்று மூச்சு வந்தது. இவ்வளவும் மான்சியின் சம்மதம் என்ை ஒரு வார்த்றதயில் தான் இருந்தது “ சரி நீங்க வாங்க பொய் சாப்ெிடலாம்” என்று வசந்தி கூப்ெிட இருவரும் எழுந்து உள்பள பொனார்கள் மான்சி அவளும் அவள் தங்றக கீ ர்த்தனாவும் ெடுத்துக்பகாள்ளும் சிைிய அறையில் ெடுத்து சத்யறன ெற்ைி பெரிய பெரிய கனவுகள் கண்டாள் ஆனால் மான்சி மறைவினால் ஒன்றை துக்கத்தில் மட்டும் இருக்கும் நிறனக்க ஒருவன் தவைினாள் ஏன் ... பொனதும்தான் இந்த கபணசனுக்கும் திருமணத்றத வசந்திக்கும் றவத்துதாபன அப்ொடா அவர்கள் ெல மனக்பகாட்றடகள் கட்டிறவத்திருந்தார்கள் எலக்ட்ரானிக் டிப்ளபமா ெடித்துவிட்டு ஊர் சுற்ைிக்பகாண்டு இருக்கும் மூத்தவன் ரவிச்சந்திரனுக்கு சத்யனின் கிராறனட் கம்பெனியில் பவறல . அப்புைமா ப்ளஸ்டூ முடித்துவிட்டு கல்லூரியில் ெடிக்க காத்திருக்கும் மான்சியின் தங்றக கீ ர்த்தனாவுக்கு நல்ல ெடிப்பு..... ெிம்ெத்றத பதாற்ைமும்.மான்சி எதுவுபம அவள் மனம் அவனுறடய பெசாமல் முழுவதும் அழகான அறமதியாக சத்யனின் இருந்தாள்... உங்க இஷ்டப்ெடி எல்லா ெண்ணுங்க.......

. “ உணர்வுகறள கடந்து... அங்கபொனா அந்த கபணசன் தன் பொண்றண கூட்டிட்டு வந்து நிக்கிைார்.... “ உனக்குள் அப்ெடி என்னதான்? பசன்றன பொரூரில் இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் பசல்லும் சாறலயில் புைநகர் ெகுதியில் இருந்த அந்த அழகிய ெங்களாவில் நுறழந்த நின்ை அந்த உயர்ரக காரில் இருந்து அலட்சியமாக கதறவ திைந்து பகாண்டு இைங்கினான் சத்யன் உடபன ஓடிவந்த வாட்ச்பமனிடம் றகயிலிருந்த சாவிறய தூக்கிபயைிந்து விட்டு பவகமாக வட்டுக்குள் ீ பொனான் உள்பள நுறழந்ததும் தனது அம்மாறவ பதடியவன். ஏம்மா இப்ெடி ெண்ைீங்க பமாதல்ல பசால்லபவண்டியது தாபன.. அவன் முகம் பகாெத்தில் சிவந்து பொயிருந்தது " அம்மா நீங்க பகாயிலுக்கு நான் எதுக்கு பொகனும்ன்னு பசான்ன ீங்க..... பமாதல்லபய பசான்னா நீ பகாயிலுக்கு பொகமாட்படன்னு தான்.....“ காதபல உன்றன பகட்கிபைன்... பவறலக்காரப்பெண் பதாட்டத்தில் இருப்ெதாக பசான்னதும் அங்பக பொனான் அந்த பெரிய பதாட்டத்தில் அழகான பமர்குரி விளக்கின் பவளிச்சத்தில்..... என்னம்மா இபதல்லாம்” என்று சத்யன் சலிப்புடன் பகட்க “ ஏன்டா என்னாச்சு.. அந்த நாற்காலிகளில் சத்யனின் அப்ொ தயானந்தனும். சுற்ைிலும் நான்கு ெிரம்பு நாற்காலிகள் பொடப்ெட்டு... “ சுற்ைத்றத கடந்து... அம்மா ெிபரமாவும் உட்கார்ந்து எறதபயா முக்கியமாக பெசிக்பகாண்டிருந்தனர் அம்மா என்ைெடி சத்யன் பவகமாக அவர்கள் எதிரில் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தான்.. “ அைிறவ கடந்து “ சிலசமயம் உயிறரயும் கடந்து.. உனக்கு றடம் சரியில்றல காமாட்சி அம்மன் பகாயில்ல அர்ச்சறன ெண்ணனும்னு ... அதன் நடுபவ ெிரம்பு டீப்ொய் பொட்டிருக்க...... “ உடறல கடந்து.

உன்னாலதான் மறனவிறய ொர்த்து கத்திவிட்டு அடங்கினார் எல்லாபம” என்று தயானந்தன் .” ீ என்று பகட்க “ ம் என்பனாட பொபவன்...... முக்கியமா இப்பொ உன்கூட தரங்பகட்டுப் பொன ஒருத்தி குடும்ெம் நடத்துைாபள ‘மாயா’ அவ பமாதல்ல உன்றனவிட்டு ஓடிப்பொயிடுவா” என்று தயானந்தன் நக்கலாக கூைினார் எங்பக அப்ொவுக்கும் மகனுக்கும் சண்றட முற்ைிவிட பொகிைபதா என்று ெயந்த ெிபரமா. எல்லாம் நான் சம்ொதிச்சது. இல்பலன்னா என் பசாத்தில் இருந்து நயாறெசாக் கூட உனக்கு வராது..... நீ வா உள்ள பொகலாம்” என்று அவன் றகறய ெிடித்து இழுத்துக்பகாண்டு உள்பள பொனாள் “ ம் என்றன பெசவிடாம இப்ெடிபய அவறன மடக்கி மடக்கி கூட்டிட்டு பொய்தான் அவன் குட்டிச்சுவராப் பொனான்டி..ஆனா மத்த சத்யா பரண்டு உன்கிட்ட பொண்ணுக்கும் ெணம் பமாத்தறதயும் இல்பலன்னு றவயி குடுத்துட்டு உன்றன எவனுபம சீ ண்ட மாட்டான்.. ஏதாவது பெசினியா சத்யா ” என்று சத்யனின் அம்மா ெிபரமா ஆர்வத்துடன் பகட்டாள் “ ம்ம் ொர்த்பதன் பராம்ெ சின்னப்பொண்ணா இருக்கா....... இபதா ொர் எப்ெடிபயா உன்றன ெற்ைி சரியா பதரியாததால் இல்பலன்னா சத்யா உன்றன ஒழுங்கா கபணசன் பதரிஞ்ச சம்மதிச்சு அவன் பவை இந்த பொண்றண எவனும் உனக்கு கல்யாணத்றத தர சம்மதிச்சிருக்கான்...... தரமாட்டான். அதுக்கு என்ன இப்பொ... பொண்ணு ெண்ணிக்க.. அந்த பொண்றண ொர்த்தியா எவ்வளவு அழகா இருக்கா..பொய் பசான்பனன்........ அவசரமாக எழுந்து “ என்ன சத்யா அப்ொறவ எதிர்த்து எதிர்த்து பெசிகிட்டு இருக்க.. உன் ொட்டன் பசாத்திறல உனக்கு அது பதரியும்ல” என்று மிரட்டலாக கூைியதும் ஆபவசமாக எழுந்த பவண்டாம்னு சத்யன் வட்றட ீ “ என்னப்ொ மிரட்டி ொர்க்கிைீங்களா..... ஏம்மா எனக்குத்தான் இப்பொ கல்யாணம் பவண்டாம்னு பசால்பைன்ல.. விட்டு பவளிபய பொய்ட்டா என்னப் உங்க பசாத்பத ெண்ணுவங்க...... அப்புைம் ஏன் என்றன வற்புறுத்தைீங்க” என்று சத்யன் பகாெமாக கூைியதும் அதுவறர அறமதியாக இருந்த அவன் அப்ொ தயானந்தன் “ ஏன் கல்யாணம் ெண்ணாம இன்னும் எங்கறள என்ன அசிங்கம் ெண்ணப்பொை......

. " ஆனால் மாபெரும் சக்தியுடன் உலறக வலம்வந்து. சிலசமயம் உணர்வுகறள குறலக்கிைாய்.. சிலசமயம் உயிறரக் குடிக்கிைாய்.... கம்பெனி அவன் அப்ொ பெயரில் இருந்தாலும் அறத நடத்துவது இவன்தான்... " அறத ெரிமாைிக்பகாள்ள ஓர் தினம் மட்டும் பொதுமா? சத்யன் பகாெமாக தனக்கு இரவு உணவு பவண்டாம் என்று பசால்லிவிட்டு தன் அறைக்கு பொய் ெடுத்துக்பகாண்டு குமுைினான் அவன் அப்ொவின் மிரட்டலுக்கு சத்யன் ெயப்ெடபவண்டியதில்றல.. அதுமட்டுமின்ைி பசராமிக்ஸ் பசன்றன நகரின் பஷாரூம்ங்களில்.... மாயா ஒரு விளம்ெர மாடல். முக்கியமான ஒன்று இவன் இடங்களில் பெயரில் இருக்கும் இருக்கிைது ........... கம்பெனியில் இவன் ெங்குகறள விற்ைாபல சில பகாடிகள் பதறும்.......... ' சிறுவயதிலிருந்து அரவறனப்ெவள்.. அதிலிருந்து வரும் லாெங்களில் இவன் ெங்பக ஏராளமாக வரும்...... சத்யனின் கிராறனட் கம்பெனிக்கு ஒரு விளம்ெரத்திற்கு மாடலாக வந்தவள்.. மூன்று இவற்ைின் பசமிப்ெில் இவன் அண்ணாநகரில் ஒரு ெிளாட் வாங்கி அறத மாயாவின் பெயரில் எழுதி றவத்திருக்கிைான்.. ‘ அவறனப்பொறுத்த மட்டில் இந்த ெணம் வடு ீ எதுவுபம பதறவயில்றல.... சிலசமயம் காதலறரப் ெிரித்து கனவுகறள கறலக்கிைாய்... " காதலர்தினமும் பகாண்டாடுகிைாய்? " காதல் என்ைால் உலகின் சுழற்சி என்று பொருள்.. ஆனால் தயங்குவது அவன் அம்மாவுக்காகத்தான் அவள் இவனுக்காகபவ வாழ்ெவள்....... " காதபல. .. மும்றெறய பசர்ந்தவள்.." காதபல.. ஒருமாதிரி பவளுத்த அழகி.. அவறள நிறனத்த மாத்திரபம சத்யனுக்கு முகம் உடபன மலர்ந்தது....... இப்பொது இருவரின் குடித்தனமும் அங்பகதான் நடக்கிைது மாயா. இவன் பசய்யும் அதனால்தான் சத்யன் தவறுகறள என்ன மறைத்து நடந்தாலும் தன் மன்னித்து தாறயவிட்டு பொககூடாது என்று முடிபவாடு இருந்தான்.. " காதபல...

. ொவம் அவறளயும் இந்த சிக்கலில் மாட்டிவிடக் கூடாது. இதுவறர அவனுக்கு நல்லவளாகபவ முழுமூச்சாக எவ்வளபவா இருந்தாலும் மறுத்தாள். அவர் ஒரு தனியார் துப்ெைியும் நிருவனத்றத அனுகி மாயாறவ ெற்ைிய தகவல்கறள பசகரிக்க பசான்னார்..‘சத்யனின் பநாயாளி மறனவி இைந்து பொய் ஒருவருடம் கழித்து. சலுறககள் அவறள மீ ைினால் பகாடுத்த சத்யன் தன்றன அவன் திருமணம் உயிபராடு ொர்க்க அம்மா பசய்து மாயா பகாள்ள முடியாது என்று ஒபரயடியாக கூைிவிட்டாள் அதன்ெிைகு ஆரம்ெித்ததுதான் இந்த பெண் பதடும் ெடலம்... ம் குழந்றத முகமாக இருந்தாலும் நல்ல அழகுதான்........ அவறளபய திருமணம் பசய்துபகாள்ளலாம் என முடிவுபசய்து. சந்திப்ெதற்கு இப்பொதும் முன்புவறர பவளிநாடுகளுக்கு ஸ்டார் றநட் என்று பொய்விட்டு அந்த ெழக்கத்றத பதாடர்கிைாள் என்று துப்ெைியும் நிறுவனம் பகாடுத்த தகவலில் பசால்லப்ெட்டிருந்தது ஆனால் சத்யன் அறதபயல்லாம் நம்ெ மறுத்தான்...... ெழக்கங்களும் சத்யறன இருந்திருக்கைது.... அவள்தான் இந்த வட்டின் ீ மருமகள் என்று முடிபவ பசய்துவிட்டார்கள் சத்யனுக்கு இன்று மாறல பகாயிலில் சந்தித்த மான்சியின் ஞாெகம் வந்தது............ சத்யனும் அவளின் வளவளப்ொன பதகத்தில் பசாக்கிப்பொய் அவள் வட்டுக்கு ீ அடிக்கடி பொய்வந்தவன்.. அதற்கு என்ன பசய்யலாம் என்று பயாசித்தான் ... அவறள திருமணம் பசய்யக்கூடாது என்ெதற்காக தன் அப்ொ சதி பசால்கிைார் என்று தன் அம்மாவிடம் சாதித்தான்.........கடந்த ஒருமாதத்துக்கு முன்பு அவன் அப்ொவிடம் பசால்ல.. அறதவிட பமாசம் அவள் சத்யறனவிட அத்தறன மூன்று பகட்ட வயது பெரியவள்.. வாறடறக வட்டில் ீ இருந்தவறள பசாந்த வடு ீ வாங்கிக்பகாடுத்து நிரந்தரமாக றவத்துக்பகாண்டான்........ மான்சிறய ஒரு திருமணவட்டில் ீ ொர்த்துவிட்டு அவன் அம்மாவுக்கு ெிடித்துப்பொய்.. ஆனால் பராம்ெ சின்னவயசாக இருக்கா..சத்யறன சந்திப்ெதற்கு முன் ஏழுமுறை அொர்ஷன் பசய்திருக்கிைாள்....... அவர்கள் மாயாறவ ெற்ைி பகாடுத்த தகவல்கள் தயானந்தனுக்கு மட்டுமல்ல சத்யனுக்பக பராம்ெ அதிர்ச்சியாக இருந்தது மாயா ஏற்கனபவ இரண்டுமுறை திருமணம் ஆகி விவாகரத்து ஆனவள். அவன் கம்பெனிக்கு நடிக்க வந்தவள் சத்யனின் கம்ெீரத்தில் மயங்கி பசன்றனயிபலபய தங்கிவிட்டாள்..

ஆனால் திருமணத்திற்கு ெிைகு அவறள பதாடாமல் இருப்ெதற்காக என்ன காரணம் பசால்வது....... பராம்ெவும் பகாெப்ெடுவாபள. இல்பலன்னா அப்ொவால மறுெடியும் ஒரு பூகம்ெம் பவடிக்கும் எல்லாவற்றையும் சரியாக பயாசித்து ெிளான் ெண்ணிய சத்யன். தழுவிக்பகாண்டார் தயானந்தன் தன் மகறன சந்பதாஷத்துடன் . இந்த ெிரச்சறனறய எப்ெடி சமாளிப்ெது ஆனால் தன்றன ெிரிந்து வாழ மாயா நிச்சயமாக சம்மதிக்கமாட்டாள்.இறதவிட்டால் பவை வழியில்றல அதுவறர யாருக்கும் இது பதரியாதவாறு ொர்த்துக்கனும். ெிைகு மாயா வரும்வறர இந்த மான்சிறய பதாடக்கூடாது..இவர்கள் பசால்கிைார்கள் என்ெதற்காக மான்சிறய திருமணம் பசய்து பகாண்டால்...... எல்பலாருக்கும் பராம்ெ சந்பதாஷமாகிவிட்டது...... ஒரு புபராகிராம்க்காக மாஸ்பகா பொயிருக்கிைாள்...ஏதாவது ஒரு காரணத்றத பசான்னாலும் அறத அவள் ஏற்றுக்பகாள்ள பவண்டுபம..... அதன்ெின் மாயாவிடம் எறத பசால்லி சமாளிப்ெது....... ொர்ப்ொர்... அவளும் இந்த சமயம் ொர்த்து இந்தியாவில் இல்றல.. மாயாறவயும் சமாளிக்க பவண்டும் இதற்க்பகல்லாம் ஒபரவழி இவர்களின் ஏற்ொட்டின் ெடி திருமணம் பசய்து பகாள்ளபவண்டும்...... ஏபனன்ைால் அவள் அவள் பவளிநாட்டுக்கு வருவதற்குள் பொயிருப்ெது திருமணத்றத அப்ொவுக்கு முடிக்கத்தான் பதரியும்.. அதனால் முடியாது என்று மறுத்தால் அம்மா கண்ண ீரிபலபய கறரந்து பொய்டுவாங்க.. தன்றன ஏமாற்ைிவிட்டதாக பசால்வாள்........... அம்மாகிட்ட இப்பொது கல்யாணத்துக்கு முதல் ஓபக பவறளயாக பசால்லிைனும்....... திருமணம் முடிந்தெிைகு நிச்சயமாக இரட்றட வாழ்க்றக வாழமுடியாது.. இது சத்யனுக்கு பராம்ெ குழப்ெமாக இருந்தது சரி அறத காறலயில் திருமணத்திற்கு எழுந்ததும் ெிைகு ொர்க்கலாம்... ொவம் இந்த மான்சிறயயும் ஏமாற்ை முடியாது.. இந்த மான்சிக்கு ஏபதா பகாஞ்சம் ெணம் பகாடுத்து றடவர்ஸ் வாங்கிக்கலாம்..... மாயா வரும் வறர திருமணத்றத தள்ளியும் பொட முடியாது........ தூங்கும் பொது இரவு மணி ஒன்ைாகிவிட்டது காறலயில் எழுந்து அவன் திருமணத்திற்கு சம்மதம் பசான்னதும்.... முக்கியமாக அந்த மான்சிக்கு பதரியக்கூடாது.... மாயா வந்தெிைகு அவளிடம் நடந்தவற்றை எடுத்து பசால்லி அதன்ெிைகு.....

பசராமிக்ஸ் அவன் மனம் பஷாரூறம முழுவதும் நாறள நடக்கவிருக்கும் திருமணத்திபலபய இருந்தது.. என்று இப்பொது நிறனத்தான் ம்ம் மான்சி என்ை பெயர்கூட நல்லாத்தான் இருக்கு... ஒருபவறள எனக்கு மா என்ை எழுத்தில் பெண்கள் அறமயபவண்டும் என்று கடவுள் எழுதிவிட்டாபனா. ‘ பொகின்ைப் பெண்றணப் ொர்த்து.. ொர்த்த பகாஞ்சபநரத்திபலபய தவைிவிழுந்த கருப்பு ெடெடபவன திராட்றச அடித்துக்பகான்ட பொல மிதந்து யாராலும் அவ்வளவு சீ க்கிரம் மைக்க முடியாது அந்த உருண்ட இறமகளும்...... “ கால்தூக்கும் நறடயன் நடந்து. “ மார்ெிபல சுருக்குப் பொட்டு............மாதங்கி..அன்று சிைிதுபநரபம ஏதாவது ஒரு ொர்த்தாலும். யப்ொ அந்த கண்கள்தான் எவ்வளவு பெரிசு..... வார்த்றத அவள் அவளிடம் முகம் நன்ைாக பெசியிருக்கலாம்.. எங்கும் “ றதயல் பொட்டிருந்த தாபலா! சத்யன் தன் காரில் ொர்றவயிட்டுவிட்டு பசன்றன வட்டுக்கு ீ திநகரில் இருந்த தனது திரும்ெிக்பகான்டிருந்தான்.. சத்யனின் இரண்டாம் திருமணம் என்ெதால் அதிக ஆடம்ெரம் இல்லாமல்... மான்சி... கருவிழிறயயும்........ “ பொய்யான பகாண்றடப் பொட்டு. ொலில் ொர்த்த . “ றமயிபல கண்றணப் பொட்டு....பசதுக்கிய புருவமும்...........அடுத்த ஒபர வாரத்தில் திருமண ஏற்ொடுகள் மின்னல் பவகத்தில் நறடபெற்ைது... ம்ஹூம். வடெழனி முருகன் பகாயிலில் திருமணம் பசய்வது என்று முடிவுபசய்யப்ெட்டது “ றகயில்லா ரவிக்றகப் பொட்டு.. அன்று பகாயிலில் ஞாெகம் மான்சிறய இருந்தது....நல்ல ஐந்தாம் ெிறைப் பொன்ை பநற்ைியும்... “ றதயபல’ என்ைான். இறத எண்ணி சத்யனுக்கு தன்றனமீ ைி சிரிப்பு வந்தது அவளுக்கு முகம் குழந்றதத்தனமாக இருந்தாலும். மாயா...

விவாகரத்துக்கு ெிைகு பமல் ெடிப்புக்கு அவளுக்கு நிச்சயம் உதவபவண்டும் என்று உறுதியாக எண்ணினான் ஆனால் அவள் என்றன ஏன் திருமணம் பசய்துபகாள்ள ஒத்துக்பகாண்டாள்........அவளின் கத்தி பொன்ை நிறனவுெடுத்திப் கூர்றமயான ொர்த்தான். பலசாக விழுந்த கன்னக்குழி கூட சத்யனுக்கு நன்ைாக ஞாெகம் இருந்தது அவள் உதடுகள் எப்ெவுபம இப்ெடித்தான் ஈரமாக. அவறள ொர்த்தாள் நல்லவள் பொல்தான் இருக்கு. நமக்கு பதரிந்தாற்ப் பொல் யாராவது நல்லவறன பதடி... ெிைகுதான் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக நிறலறமறய அவளுக்கு புரியறவக்க பவண்டும்.... ம்ம் இவறளபயல்லாம் சிரிக்க றவத்துவிட்டு எதிரில் உட்கார்ந்து நாள் பூராவும் ரசிக்கலாம்.. சிவந்து இருக்குமா..... ம்ம் மூக்கில் ெச்றசக் மூக்குத்தி கல்லில் பொட்டிருந்தாளா சிறுபுள்ளி பொல என்று மூக்குத்தி பொட்டிருந்தாள்... புரிந்துபகாள்வாள். பவள்றளயாக ெள ீபரன்று முன்ெல் பலசாக உயர்ந்து.. பலசாக வாறய திைந்துபகாண்டு அவள் தன்றன ொர்த்ததால் அவளின் ெற்கள் கூட நன்ைாக பதரிந்தது...... மாசுமருவற்ை அவளுறடய கன்னங்கள் ஞாெகம் வந்தது... அந்த பகாடுப்ெிறன யாருக்கு இருக்பகா. முதலில் எறதயாவது பசால்லி சமாளித்துவிட்டு. ொவம் சிறுபெண் இந்த நிச்சயம் ஏமாற்ைத்றத தாங்கமாட்டாள். அவள் வட்டில் ீ வற்புறுத்தி இருப்ொர்கபளா.............. என்ன ெடித்திருந்தாலும் அவளுக்கு ெடிப்ெில் ஆர்வமிருந்தால்..........ஏன் இபதா இவளுக்கு அறமந்திருக்கிைபத...... அவனிடம் நான் இவறள பதாடபவ இல்றல என்ை உன்றமறய நிரூெித்து அவனுக்கு இவறள மறுமணம் பசய்து பகாடுத்துவிடபவண்டும் அவள் என்ன ெடித்திருக்கிைாள் என்று பதரியவில்றலபய.. ச்பச ொவம் ஏறழயாய் ெிைந்தாபல இப்ெடித்தான் எல்லாவற்றுக்கும் கட்டுப்ெட பவண்டும் பொல அவள் என்றன திருமணம் பசய்துபகாண்டு வந்துபமா எறதயுபம பசால்லக்கூடாது.. .. யாரிடம் காட்டிக்பகாடுக்க மாட்டாள் அதனால் நிச்சயமாக என்றன . இப்ெடி ஒரு புள்ளி கூட இல்லாமல் கூட யாருக்காவது கன்னங்கள் அறமயுமா..... எது எப்ெடிபயா என்றன ெிரிந்தெின் அவள் பவறு யாறரயாவது திருமணம் பசய்து நல்லெடியாக வாழ எல்லா ஏற்ொடுகளும் பசய்யபவண்டும்.

. அப்ெடி ஊறரக் கூட்டி கலாட்டா பசய்தால்.. இவ்வளவு பநரம் அந்த மான்சிறய ெற்ைிபயதான் நிறனத்துக்பகாண்டு வந்பதாமா என்று ஆச்சர்யத்துடன் புன்னறகத்தெடி தனது அறைக்கு பொனான் ஆனால் அவன் கவணத்தில் வராத இன்பனாரு விஷயமும் இருந்தது...... எச்சிறலக் கூட்டி விழுங்கி வரண்ட பதாண்றடறய சரிபசய்து பகாண்டு....... அதன்ெிைகு அவளுக்கு இந்த சத்யன் யார் என்று அவளுக்கு புரியறவக்க பவண்டியதுதான்.. பசல் ஈரமானது. அவன் சம்மதத்றத அவன் வாயால் பசால்லி பகட்கபவண்டும் என்ை ஆவறல அவளால் அடக்கமுடியவில்றல..... பதரிந்துவிடும்.. பெச வாய்த் திைப்ெதற்க்குள் . ஊறர ஒருபவறள கூட்டி கலாட்டா நாறள இரவு அவள் ெண்ணிவிட்டால் என்ன பசய்வது.. திருமணத்துக்கு வாங்கி. என்றன பசய்துபகாள்ள சம்மதித்ததும் ெிடிக்காமலா சம்மதிச்சுருப்ொர் என்று பராம்ெ நிறனத்து மனறத ஆறுதல் ெடுத்திக்பகான்டாள் ஆனால் அவனுடன் பொனிலாவது பெசபவண்டும் அவன் குரறல மறுெடியும் பகட்கபவண்டும். முதல் நாள்............ அவன் வடு ீ வந்துவிட்டது .. சத்யனின் கம்ெீரக் குரல் “ ஐ ஆம் சத்யன். வரண்டு பொனது. அது சத்யன் இவ்வளவு பநரமாக மாயாறவ ெற்ைியும் சுத்தமாக அவன் மனதில் நிறனக்கவில்றலபய அதுதான் மான்சிக்கு சத்யன் சந்பதாஷமாக தன்றன திருமணம் இருந்தது............... யூ ” என்ைது மான்சிக்கு உதைல் நாக்பகல்லாம் அதிகமானது...எதுவானாலும் ஏதாவது நாறள ெிரச்சறன இரவு பசய்து..தன் அப்ொவின் பசல்றல உள்ளமும் உடலும் அப்ொவிடம் சத்யனின் எடுத்துக்பகான்டு பலசாக பசல் நம்ெறர பகட்டு மாடிக்குப்பொய் ஒரு ஓரமாக உதைபலடுக்க அவன் நம்ெறர பசல்லில் அழுத்திவிட்டு காத்திருந்தாள் இரண்பட ரிங்கில் எதிர் முறனயில் எடுக்கப்ெட்டது. தன் அமர்ந்து.... என்று நிறனத்துக்பகாண்டான் மான்சிறய ெற்ைிபய பயாசித்துக்பகாண்பட வந்ததில் பநரம் கடந்து பொனபத பதரியவில்றல..... என்ன பெசுவது உள்ளங்றகயில் என்ெபத ஏற்ப்ெட்ட மைந்து பொனது வியர்றவயில் ... காறரவிட்டு இைங்கிய சத்யனுக்கு ...... ஒருவிஷயம் ஆச்சர்யமாக இருந்தது..

.... அவறள சமாதானப் ெடுத்தும் விதமாக “ பசால்லு மான்சி றலன்லதான் இருக்பகன்” குரலில் இனிறமறய வரவறழத்துக் பகாண்டு பகட்டான் மான்சி அந்த குரலின் கம்ெீரங்கலந்த இனிறமயில் பசாக்கிப் பொனாள்.. வந்து என்றன” என்று பமபல பெசமுடியாமல் மான்சி தயங்கி நிறுத்தினாள் “ம் பசால்லு வந்து.. றதரியத்றத வரவறழத்துக் பகாண்டு “ சும்மா உங்ககிட்ட பெசலாம்னு தான் பொன் ெண்பணன்”..... என்னபவ கட்டிலில் ெண்ணியது.. அவன் குரலில் ஒலித்த தன் பெயர் அவள் காதில் கவிறத பொல் பகட்டது....... கவிழ்ந்து ச்பச நாம ெடுத்திருந்தவன் நிமிர்ந்து மல்லாந்து ெடுத்துக்பகாண்டு. அதுக்கடுத்து என்ன” சத்யனின் குரலில் பலசான கிண்டல் அவன் தனது தயக்கத்றத கிண்டல் பசய்கிைான் என்றன உங்கறள ெிடிச்சுருக்கா” என்ைாள் ெட்படன என்ெறத உணர்ந்த மான்சி “ ம் .. என்ைாள் “ம் என்ன பெசனும் பெசு நான் பகட்கிபைன்” சத்யனுக்கு இவள் விடியவிடிய பெசினால் கூட பகட்க்கலாம் என்று எண்ணினான் “ அது. பநரம் அதுவும் அவறள அந்த ெற்ைிய குரலின் சிந்தித்து இனிறமயில் சத்யனும் சிைிது தடுமாைினான் அவனிடமிருந்து ெதில் இல்லாது பொகபவ மான்சி கலவரத்துடன் “றலன்ல இருக்கீ ங்களா” என்று பமல்லிய ெயந்த குரலில் பகட்க சத்யனுக்கு பெசாம அவளுறடய இருக்கவும் ெயந்த பராம்ெ குரல் மனறத ெயந்துட்டாளா. அது. என்றன... அவபள பொன் இவ்வளவு பசய்யவும்......“ஏய் யாரது கால் ெண்ணிட்டு பெசாம இருக்கைது” என சத்யனின் குரல் அதட்டியது அந்த அதட்டலில் மான்சி ெட்படன வாய் திைந்து “ நான் மான்சி” என்ைாள் ெதட்டமாக சத்யன் சட்படன பகாண்டிருக்க அறமதியானான்....

........ ெிைகு அவள் தன் ெதிலுக்காக காத்திருக்கிைாள் என்ெறத உணர்ந்து “ம் இப்பொ புரியுது சம்மந்தமில்லாமல் மான்சி. இது எப்ெடி? சத்யனின் சம்மதத்றத அவன் வாயால் பகட்ட மான்சிக்கு தான் எங்பக இருக்கிபைாம் என்ெபத மைந்து....... நீ எப்ெவுபம அவனுக்கு இப்ெடித்தான் அவள் சிரிப்றெ சிரிப்ெியா” மறுெடியும் என்று பகட்க பவண்டும் பொல் இருந்தது “ ஆமா. அதற்க்குள் அவள் குரலுக்கும். இருந்திருக்கும்...... பராம்ெ பெசிட்டபமா என்று தயங்கி நிறுத்திவிட்டாள் சத்யனுக்கு அவளின் பவகுளித்தனமான குரலில் இவறன குற்ைவாளிக் கூண்டில் நிறுத்தியது பொல் இருந்தது... இவறளயா ஏமாற்ை பவண்டும்.சத்யன் பயாசித்து... ஆமா பகட்டான்.. மனதுடன் ஆபலாசித்து... ெதில் பசால்வதற்குள்... அவன் உதடுகள் அவன் கட்டுப்ெட்றட மீ ைி அவள் பகள்விக்கு ெதிலாக “ ம் பராம்ெ ெிடிச்சிருக்கு” என்று கூைிவிட்டது இப்பொது அவளிடம் என்ன பசான்பனாம் என்று சத்யனுக்பக குழப்ெமாகிவிட்டது.......... வார்த்றதக்கும் என்ன சம்மதிக்க றவத்துவிட்டாபள...... உனக்கு என்றன ெிடிச்சுருக்கா” என்று ெதிலுக்கு பகட்டான் அவன் அப்ெடி பகட்டதும்.. இதுகூடவா உங்களுக்கு பதரியாது. ச்பச என்பனாட சம்மதத்றதயும் பகட்கிை இவறரப்பொய் அன்னிக்கு தப்ொ பநறனச்சிட்படாபம என வருந்தி .. ஆனா கண்டுக்காம மறுெடியும் அவங்க முன்னாடிபய நல்ல சிரிச்சு காமிச்ட்டு உறதவாங்குபவன்” என்று பவகுளித்தனமாக ெடெடபவன பெசிய மான்சி.. “ம்ம்” என்ைாள் “ம்ம்ன்னா இது வார்த்றதயா மான்சி” என்ைான் சத்யன் “ம்ம்ன்னா ெிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம்.. ஏன்டி இப்ெடி சிரிக்கிபைன்னு எங்கம்மாக் கூட திட்டுவாங்க. சத்யனின் உடலில் மனதில் யாபரா உயர்ரக சில்க் துணியால் வருடிக்பகாடுத்தெடி.. ஒரு பமானநிறலக்கு பொனாள் நிதானித்த சத்யன் “ என்ன மான்சி பெச்சபய காபணாம்.. சிரித்தாபள பமல்லிய அப்பொ அவளுறடய கீ தம் இறசப்ெது ெற்கள் எப்ெடி பொல் இருந்தது...... இவளுடன் இன்னும் நாலு வார்த்றதக் கூட சரியாக பெசவில்றல.... ஏன் என் சிரிப்பு நல்லால்றலயா.. இவறளயா திருமணம் . என்னாச்சு.... இப்பொது என கற்ெறன பசய்தான். அய்பயா அய்பயா ”என்று மான்சி தனது குழந்றத குரலில் கூைிவிட்டு சிரிக்க அவள் சிரிப்பும் குரலும்........

... அவள் பசல்லில் ெணம் தீர்ந்து பொனதற்கான ெீப் ஒலி வந்தது... என்று கண்கறள மூடிக்பகாண்டான் ..... மூடிய கண்களுக்குள் மான்சி வந்து நின்று இவறன ொர்த்து றகபகாட்டி சிரித்தாள் சத்யனுடன் பெசியதும் மான்சிக்கு தறலகால் புரியவில்றல.. இவறளயா விவாகரத்து பசய்யபவண்டும்.... குரலும். உங்களுக்கு அப்ெடின்னா எப்ெடி ெிடிக்கும்னு பசால்லுங்க அது பொல நடந்துக்கிபைன்.. பசல்றல உதட்டில் றவத்து முத்தமிட்டாள். உங்க உங்களுக்கும் முன்னாடி என் சிரிப்பு சிரிக்கமாட்படன்............. நாறளக்கு காறலயில பகாயில்ல ொர்ப்பொம்.... றககறள உயர்த்தி ெல்பல ெல்பல என்று சர்தார்ஜி டான்ஸ் இரண்டு ஸ்படப் ஆடினாள். என்ை சரமாரியான பகள்விகள் சத்யனின் பநஞ்றச குத்திக் குறடந்தது.... யாருக்காகவும் மாைபவண்டாம்.. அவன் கண்முன்பன மாயா.... எல்லாம் கடவுள் சித்தப்ெடிபய நடக்கட்டும்.... ெிடிக்கறலயா.சத்யனின் கட்டுப்ொட்றட உறடத்து விட்டிருந்தன. சிரிப்பும்... .. அய்பயா என்று பநற்ைியில் அடித்துக்பகாண்டான் மான்சியின் முகமும்.. அடுத்து என்ன நடக்கும் என்ெறத சிந்திக்கபவ கூடாது என்று நிறனத்தான்.... சரியா” என்று மான்சி வருத்தமான குரலில் கூை “ இல்லம்மா பவண்டும் நீ இவ்வளவு நாளா எப்ெடி இருந்திபயா அபதமாதிரி இரு. குட்றநட் மான்சி ” என்று கூைிவிட்டு தனது இறனப்றெ துண்டித்து விட்டு பசல்றல ெக்கத்தில் பொட்டுவிட்டு.. இனி தாபன எந்த முடிறவயும் எடுக்கக்கூடாது... “ என்ன இனிபம பெசபவயில்றல. மான்சி என்ை இரு பெரிய பகள்விக்குைிகள் வானுயர எழுந்து வறளந்து நின்று ெயமுறுத்தியது சற்று முன் தான் பயாசித்த எல்லா விஷயத்திலும் பதாற்றுவிட்டறத உணர்ந்தான்.ஆனதுபம விலக்கி றவக்கபவண்டும்.......... எனக்கு உன் சிரிப்பு பராம்ெ ெிடிச்சிருக்கு பொதுமா” என்ைான் சத்யன் தடுமாைிய குரலில் “ம் சரி” என்ைாள் மான்சி. அய்பயா தானாக றலன் கட்டாகிவிட்டால் அவன் தப்ொ நிறனப்ொபனா என்று எண்ணிய மான்சி அவசரமாக “ நான் வச்சிரட்டுமா” என்று பமலிந்த குரலில் பகட்க அவள் அப்ெடி பகட்டது சத்யனுக்கு சற்று ஏமாற்ைமாக இருந்தாலும் “ ம் வச்சிடு......

“ ொர்த்த பொதுதான்..............ெிைகு தனக்கு பதரிந்த மாதிரி பவஸ்டர்னுக்கு மாைினாள். “ பராஜாவின் அழறகயும் “ சந்தனத்தின் வாசத்றதயும்.... “ ெட்டின் பமன்றமறயயும். “ பதவகானத்தின் இனிறமறயயும். “ குழந்றதயாக வளர்ந்தவளா “ உன்றன முதன்முதலாக. “ பதவறதயாக வளர்ந்தவளா....... இடுப்றெ வறளத்து கிளிறய தன் வலக்றகயில் ஏந்தி நிற்கும் மீ னாக்ஷிறய பொல்..... இவளும் பசல்றல தன் வலக்றகயில் ஏந்தி இடுப்றெ வறளத்து நின்ைாள் அவள் ெக்கத்தில் சுந்தபரஸ்வரர்ைாக சத்யன்தான் இல்றல. “ ஈரத் பதன்ைலின் சிலிர்ப்றெயும். மற்ைெடி மான்சி அந்த கிளிபயந்திய கரத்தாளாகபவ நின்ைிருந்தாள் " நீ குழந்றதயாக ெிைந்து.ஆனால் அது அவளது ொவாறட தாவணிக்கு ஒத்துவரவில்றல.. “ அல்லது பதவறதயாக ெிைந்து....... அந்த இரவுபநரத்தில் பமாட்றடமாடியில் அவளுறடய நடனம் பதாம் பதாம்பமன்று என்ை சத்தத்துடன் எதிபராலித்தது உடபன ெரதநாட்டியத்திற்க்கு மாைி.. “ பமாத்தமாக உணர்ந்பதன் அன்பெ! ..

....... ீ அதான்ம்மா மான்சி வட்டுக்கு ீ வண்டி அனுப்ெிட்டீங்களா” என்று பகட்டான் ெிபரமா ஆச்சரியத்துடன் அவறன ொர்த்தவாறு “ அவங்க அங்பக இருந்து அவங்க வர வர பநரமாகும்னு அப்ொ றநட்பட அனுப்ெிட்டாரு சத்யா” என்ைாள் “ ஓ அப்ெடியா ... என்று எண்ணி உதட்றட ெிதுக்கியபவறு தன் பவறலகறள கவணிக்க பொனாள் திருமணம் வபட ீ முடிந்ததும் ெரெரப்ொக காறல உணவு சத்யன் இயங்கிக்பகாண்டிருந்தது. இரவு மான்சி மாயா ெற்ைிய சிந்தறனயில் பவகுபநரம் விழித்திருந்த சத்யனால் கண்கறள திைக்கபவ முடியவில்றல மிகவும் சிரமத்துடன் கண்விழித்த சத்யன் எழுந்து பொய் அறைக்கதறவ திைந்தான்...... இருந்தான் இப்பொ ொர்த்தா பொண்ணுவட்டுக்கு ீ வண்டி அனுப்ெியாச்சான்னு பகட்க்கிைான். உங்கப்ொ என்னடான்னா உன்றன ஒருமணிக்பக எழுப்ெ பசான்னார்.... சத்யனின் தங்றக வித்யா பதவியின் குடும்ெம் வந்திருக்க........ வட்டில் ீ சத்யனின் ஏற்ொடு பசய்திருந்ததால்..... உன் அப்ொ முன்னாடிபய கிளம்ெி பகாயிலுக்கு பொய்ட்டார். ஆனா அதுதான் சரி இல்பலன்னா பராம்ெ பலட்டாயிடும்” என்ை சத்யன் ொத்ரூம் பநாக்கி பொனான் ெிபரமா அவறன பநற்றுவறர ெற்ைிய திருமணத்றத குழப்ெத்துடபன ெற்ைி எந்த மாடிறய ஆர்வமும் விட்டு கீ பழ இல்லாமல் இைங்கினாள். பவறு சில பநருங்கிய பசாந்தங்களும் வந்திருந்தார்கள் .. அவன் அம்மாதன் நின்ைிருந்தாள் “ என்னம்மா இப்ெபவ எழுப்ெிட்டீங்க” என்று சத்யன் சலித்துக்பகாள்ள “ என்னடா இது நீ இப்ெடி பசால்ை...... ம்ஹூம் இந்த காலத்து ெசங்கறள புரிஞ்சுக்கபவ முடியறல.......மறுநாள் அதிகாறல மூன்று மணிக்பக சத்யனின் அறைக்கதவு தட்டப்ெட்டது.. அக்கா நித்யா பதவியின் குடும்ெமும். நம்மறள பவன்ல வரச்பசான்னார்” என்று ெிபரமா கூைி முடிக்க “ சரிம்மா நான் பரடியாகுபைன்” என்று கூைிவிட்டு திரும்ெியவன் மறுெடியும் நின்று “ ஏம்மா அவங்க வட்டுக்கு. சீ க்கிரமா பரடியாகு சத்யா ஐஞ்சு மணிக்கு முகூர்த்தம் நாம ஒரு நாலுமணிக்கு அங்க பொனாத்தான் சரியா இருக்கும்....

....கிடச்சுபதன்னு பொட்டுக்கிட்பட இருந்தா இப்ெடித்தான் ஆகும்” என்று அவள் தன் கணவனின் பதாப்றெறய ொர்த்து பசால்ல. ஆம் இன்னும் பகாஞ்சபநரத்தில் மாயா பொன் பசய்வாள்.... குளித்து சத்யன் பரடியாகி ெட்டுபவட்டி சத்யனுக்காக மாடிப்ெடிறய ெட்டுச்சட்றடயில் ஒரு ொர்த்துக்பகாண்டு ராஜகுமாரன் பொல் வந்தான்.. பகள்வி பகட்ட தன் கணவறன திரும்ெி ொர்த்து முறைத்து “ ம் அளபவாட சாப்ெிடனும்.. சத்யனின் கண்கள் பகாயிறல சுற்ைி யாறரபயா பதடியது..தான் இல்றல நித்யாவின் கணவன் விசுவநாதன் தன் மறனவிறய இடுப்ெில் சீ ண்டி “ ஏய் நித்தி உன் தம்ெி ஐஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவபனாட முதல் கல்யாணத்துல ொர்த்த மாதிரிபய அப்ெடிபய இருக்கான் எப்புடி நித்தி” என்ைான் தனது தம்ெியின் கம்ெீரத்றத ரசித்துக்பகாண்டிருந்த நித்யா..... சரியா ஆறுமணிக்கு அவள் பொன் பசய்துவிடுவாள்.. ம் அவளின் பவண்தாமறர நிைத்துக்கு இந்த மயில் வண்ணப் ெட்டு பராம்ெ அழகாகத்தான் இருக்கும் என்று நிறனத்தான். சத்யன் உடபன தன் சட்றட ொக்பகட்டில் றகவிட்டு தன் பமாறெறல எடுத்து சுவிட்ச் ஆப் ெண்ணி மறுெடியும் தன் ொக்பகட்டில் பொட்டுபகாண்டான்........ அவன் வாறய மூடிக்பகாண்டான் எல்பலாரும் கிளம்ெி பகாயிறல வந்தறடயந்தனர்.. மான்சியவா. அவறள எதிர்பகாள்ளும் றதரியமும் சத்யனுக்கு இல்றல பசல்லில் பெசிய நிறனவு வந்ததும் சத்யனுக்கு பவபைான்றும் நிறனவுக்கு வந்தது....அத்தறன பெரும் காத்திருக்க. பெச்றசக்பகட்கும் நிறலயில் சத்யன் இல்றல “ அண்ணா அபதா மான்சி வந்தாச்சு ொருண்ணா” என வித்யா கிசுகிசுக்க மாயாவின் .. பநற்று அவன் அம்மா அவனிடம் காண்ெித்த மயில் கழுத்து நிை றவரஊசி ெட்டில் மான்சிறய கற்ெறன பசய்து ொர்த்து சிலிர்த்தது........ பநற்று அவளுடன் பசல்லில் பெசியதில் இருந்து அவள் முகத்றத அருகிலிருந்து ொர்க்க அவன் மனம் துடித்தாலும்.... அவன் பதடிய அந்த யாபரா அங்பக இல்றல என்ைதும் ஏமாற்ைத்துடன் அங்கு விரிக்கப்ெட்டிருந்த ஜமுக்காளத்தில் உட்கார்ந்தான்... தறலயில் கீ ரீடமும் றகயில் பசங்பகாலும் மட்டும்...... அவன் தங்றக வித்யா அவனருபக அமர்ந்து “ யாரண்ணா பதடுை........ அவளுக்கு உள்பள புடறவ கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க” என்று தகவல் பசால்ல சத்யனின் மனம்.

..... ஆனால் மாயா. அவளின் சிரிப்றெ ொர்த்ததும் பலசாக உடலும் மனமும் நடுங்க ஆரம்ெித்தான் .... அவன் தன்றன ொர்த்ததும் மான்சி பவட்கத்துடன் ெளிச்பசன்று சிரித்து தறலகுனிந்து பகாண்டாள் அதுவறர எப்ெடி எப்ெடிபயா மனறத திடப்ெடுத்தி சமாளித்து வந்த சத்யன்..... அபத பொய் முருகனின் சந்நிதானத்தில் நிறுத்தினான் சத்யன் பமதுவாக தன்னருகில் நின்ை மான்சிறய சமயத்தில் அவளும் அவறன நிமிர்ந்து ொர்க்க. றகெிடித்து அறழத்து ொர்த்தான்........ பவறு எதுவும் பெசாமல் மான்சிறயபய ொர்த்தான்...... சத்யன் ஏமாற்ைத்துடன் தன் தங்றகயிடம் திரும்ெி “ என்ன வித்தி இது இந்த பசறலறய கட்டி விட்டுருக்காங்க.. இருந்த இடத்றத அவளின் பநாக்கி பமன்நறட அந்த பகாயிலின் சிற்ப்ெபம எழுந்து நடந்து வந்தது பொல இருந்தது அவன் நிறனத்தது ரவிக்றக பொல் அணிந்து அவள் சாதரண மயில் அரக்கு வண்ண வண்ண ெட்டில் நூல் வரவில்றல... ெதுறமயாக மான்சி அவன் வந்துபகாண்டிருந்தாள்... அவறள என்ன பசய்வது..... அதான் ெழக்கம்...சத்யன் ெட்படன தறலகுனிந்து திரும்ெிப்ொர்த்தான். இவள் தாபன என் வாழ்க்றகயின் இறுதிவறரயில் கூட இருக்கப்பொகிைவள். இவள் எனக்காகபவ ெிைந்தவள் அல்லவா ...... அவன் மனம் குறமந்தது இவறள எப்ெடி என்னால் இன்பனாருவனுக்கு திருமணம் பசய்து பகாடுக்க முடியும்............... என்ன உனக்கு மைந்து பொச்சா” என்று சத்யறன ொர்த்து கிண்டலாக பகட்க சத்யனுக்கு அது அப்பொதுதான் ஞாெகம் வந்தது... பநத்து காண்ெிச்ச ெட்டு பசறல எங்க” என்று சற்பை பகாெம் கலந்த குரலில் பகட்க “ என்னண்ணா புதுசா பகட்கிை... நான் இவறள எந்த சூழ்நிறலயிலும் இழக்க மாட்படன் என்று அவன் மனதுக்கு உறுதி பசான்னான்.. அவளுக்கு என்ன ெதில் பசால்வது இப்ெடிபயல்லாம் வித்யாவின் எறதஎறதபயா கணவன் மபகஷ் நிறனத்து அவறன அவன் எழுப்ெி குழப்ெத்துடன் இருக்க. நம்ம குடும்ெத்தில் கூறைப் புடறவ தாபன கட்டி தாலி கட்டுவாங்க.. பசறலயில் பவள்றள வந்தாள்..

அவளின் குழந்றதத்தனமான பெச்சிலும். ஐயர் பசான்ன மந்திரங்கறள கவணமாக பகட்டு திருப்ெி பசான்னான் .... மான்சி தறலயில் மலர்களால் அலங்கரித்து........ நிறலயில் ஏதாவது பசால்லி இந்த இன்னும் பெண்றண விட்டு மாயாவுடனான திருமணம் இங்கிருந்து உன் பசய்வது இப்ெடிபய பதாடர்பு முடிவுக்கு சரியில்றல... அடுத்த நிமிடம் சத்யன் தன் மனதில் இருந்த அத்தறன கசடுகறளயும் உதைித்தள்ளினான்.. பநற்ைியில் சிவப்பு கல்லில் பசதுக்கிய மாவிறல பநற்ைிச்சுட்டியுமாக ...... அதுதான் இந்த பெண்ணுக்கும் நல்லது உனக்கும் நல்லது... அவன் கட்டப்பொகும் தாலிக்காக அவள் தறலகுனிந்து நிற்க..மான்சியின் பவகுளித்தனமான அந்த சிரிப்ெிலும்.... இப்பொபத ஓடிவிடு....... இனி எதுவந்தாலும் எதிர்ப்ெது என்ை முடிபவாடு.. அவனின் ஒருமனம் மான்சிதான் பவண்டும். சத்யன் அறதக்கூட உணராமல் நின்றுபகாண்டிருந்தான் அப்பொது மந்திரங்கள் பசால்லப்ெட்டு அவன் முன்னால் பவள்ளித் தாம்ொளத்தில்......அங்கு சத்யன் மான்சியின் ........... நிமிர்ந்த மான்சிறய திரும்ெி உற்று ொர்த்தான். வாறழக்குருத்து பொன்ை பவண்சங்கு கழுத்தில் தாலி கட்டினான் பகாடுக்க..... அறத எதிர்த்து எதுவந்தாலும் தகர்த்து விடு சத்யா..... தறலயின் வலதுபுைம் சூரிய ெில்றலயும் .. என்று உத்தரவிட்டது அவனுறடய பநர்றமயான இன்பனாரு மனபமா ‘ பவண்டாம் சத்யா இது ொவம்.. என்று எச்சரிக்றக பசய்தது சத்யன் எந்த மனதின் பெச்றச பகட்ெது என்று குழம்ெினான்.. கண்கறள குளிர்விக்கும் பமன்றமயான அழகிலும் மயங்கிய ... இந்த உலகில் பவறு எதுவுபம பவண்டாம் என்ைது.... மஞ்சள் பூசப்ெட்ட பதங்காய் மீ து சுற்ைப்ெட்ட மஞ்சள் சரடுடன் பகார்க்க ெட்ட தாலி நீட்டப்ெட்டது குனிந்து தாம்ொளத்தில் இருந்த தாலிறய ொர்த்த சத்யன்....... எந்தநாளும் அவன் மனம் விறடபதரியாமல் இப்ெடி தவித்ததில்றல.. அவன் கழுத்தில் வித்யாவின் கணவன் பராஜா மாறலறய பொட..... சத்யன் அப்ொ கூடியிருந்த தயானந்தன் அத்தறன தாலிறய பெரும் எடுத்து அட்சறத தூவி அவன் றகயில் வாழ்த்த.... ஒரு சிறு பெண்றண வராத ஏமாற்ைாபத...... இடதுபுைம் சந்திர ெில்றலயும்... தறல உச்சியில் கல் ெதித்த மகாலட்சுமி ராக்கடியும்.

.. சத்யன் அவறள திரும்ெிப் ொர்த்துவிட்டு..... அவளுக்கு தூக்கம் வந்தது... ெக்கவாட்டில் சரிந்த அவள் தறலறய எடுத்து தன் பதாளில் சாய்த்துக்பகாண்டான் அவள் மீ து வந்த பூக்களின் நறுமணமும் பலசான வியர்றவ வாசமும்.. மான்சி மட்டுபம அவன் நிறனவில் இருந்தாள்.. சத்யனும் மான்சியும் தனியாக காரில் வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினர் மான்சி தன்னருகில் அமர்ந்திருந்த சத்யறனபய அடிக்கடி திரும்ெிப்ொர்த்தாள். இரண்டு நாட்களாக சரிவர தூங்காமல்..... ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு முடிவு பதரியும் வறர இவள் அருகாறமறய தவிர்ப்ெதுதான் நல்லது என்று நிறனத்தான் .அடுத்து நடந்த எந்த சம்ெிரதாயங்களும் சத்யனுக்கு நிறனவில் இல்றல.. நலங்கு அதுஇதுன்னு அவறள வசந்தி ொடாய் ெடுத்திவிட்டதால். இப்பொது மான்சி அந்த மயில் வண்ண ெட்டு பசறலறய கட்டி இருந்தாள்..... ெின்புைமாக நன்ைாக சாய்ந்து கண்கறள மூடிக்பகாண்டாள் சிைிதுபநரத்தில் அவள் உைங்கிவிட. இப்பொது காரின் ஏைியின் மிதமான குளிரில் அவளுக்கு கண்கள் பசாருகியது....... சத்யறன ஏபதா பசய்ய மனம் நிறலயின்ைி தவித்தது... “பகாஞ்சம் பமதுவா பொ ராமு” என்று டிறரவரிடம் கூைிவிட்டு....... தறலறய அவள் முகத்தருபக சாய்த்து .. பென்ட் சர்ட்றட விட இவருக்கு இந்த ெட்டுபவட்டி சட்றடதான் பராம்ெ அழகா இருக்கு என்று நிறனத்தாள் சத்யன் அவறள திரும்ெி ொர்த்து என்ன என்று கண்ணறசவில் பகட்க மான்சி பவட்கமாக தறலயறசத்து ஒன்றுமில்றல என்ைாள் சத்யன் அவள்புைம் பமதுவாக சரிந்து.. எதுக்கு திரும்ெி திரும்ெி ொர்த்த” என்று பகட்டான் “ இல்ல இந்த டிரஸ் உங்களுக்கு பராம்ெ அழகா இருக்கு. அதான் ொர்த்பதன்” என்று தயங்கி தயங்கி ெதில் பசால்ல “ஓ’ என்று மட்டும் பசால்லிவிட்டு தன் இருக்றகயில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து பகாண்டான் அதன்ெிைகு மான்சி அவறன ொர்க்கவில்றல. ஏற்கனபவ அவள் அழகில் ெித்துெிடித்து பொயிருந்த சத்யன்................... “ ம் இப்பொ பசால்லு மான்சி.. அந்த ெட்டு பசறலயில் றவரம் பொல் ொர்க்கும் எல்லா திறசயிலும் பஜாலித்தவறள ொர்த்து இன்னும் ெித்தானான் அத்தறன பெரும் பவனில் ஏைிக்பகாள்ள.

சிைிதுபநரம் எதுவும் புரியாமல் விழித்து. ெிைகு சுதாரித்துக்பகாண்டு “ ைாரி தூங்கட்படன்” என்று அவறன ொர்த்து சங்கடமாக கூை “ ெரவாயில்றல வா வட்டுக்குள் ீ பொகலாம்” என்று காறர விட்டு இைங்கினான்.... மான்சி.. மறுெடியும் அவறள குளிக்கச் பசால்லி. ஒபர குரலில் எழுந்தவள்......... வித்யாறவ கூப்ெிட்டு “ வித்தி அவறள உன் ரூமுக்கு கூட்டிப்பொய் தூங்கச் பசால்லு.. நான்தான் வடுவந்ததும் ீ எழுப்ெிட்படன் ” என்று கூை “சரிண்ணா” என்ை வித்யா மான்சிறய அறழத்துக்பகாண்டு தன் அறைக்கு பொய்... ெிைகு தயங்கி அவறள பதாடாமல் மான்சி என்று குரல் பகாடுத்து எழுப்ெினான். ஒருபவறள திருமணச் சடங்குகள் ெழறய மறனவிறய ஞாெகப்ெடுத்தி விட்டபதா..... ெிைகு இருவரும் ஒன்ைாக அமர்ந்து சாப்ெிட்டனர்.......... ம்ம் அப்ெடித்தான் இருக்க பவண்டும். அவறள எழுப்புவதற்காக அவள் கன்னத்தில் தட்ட றகறய பகாண்டு பொனவன். மதிய உணவுக்கு பொழுது ெின் சாயும்வறர பதாட்டத்தின் அங்பகபய சுற்ைிக்பகாண்டிருந்தாள் இரவு பநருங்கியதும் வித்யா வந்து அவறள அறழத்துப் பொய்.. ொவம் கார்ல நல்லா தூங்கிகிட்பட வந்தா.. அதுவறர சத்யன் மான்சியிடம் எதுவுபம பெசவில்றல மான்சிக்கு குழப்ெமாக இருந்தது.கார் வட்றட ீ வந்தறடந்ததும்.... அழகான சந்தன நிைத்தில் பமல்லிய சரிறக ெட்டு கட்டி அளவான அலங்காரத்துடன்..... றகயில் பவள்ளி ொல் பசாம்புடன் சத்யனின் அறைக்குள் மான்சி அனுப்ெப்ெட்டாள் .. பநற்று பொனில் கூட நன்ைாகத்தாபன பெசினார் அதற்க்குள் என்னாச்சு.... அவறள உறட மாற்ைி தூங்க பசான்னாள் மான்சியும் அழகில் நன்ைாகத் லயித்துப் தூங்கி பொன ஓய்பவடுக்க............ இனிபமல் நாம்தான் அவறர புரிந்து நடந்து பகாள்ளபவண்டும் என்று மனதில் உறுதி பசய்துபகாண்டாள் ஹாலுக்கு வந்த சத்யன்........ மறுெக்கம் டிறரவர் கதறவ திைந்துவிட மான்சி இைங்கினாள் சுமங்கலிப் பெண்கள் இருவருக்கும் ஆலம் சுற்ைி வட்டுக்குள் ீ அறழக்க.. மான்சியும் சத்யனும் உள்பள பொனார்கள் இருவரும் பூறஜயறையில் விளக்பகற்ைி வழிெட்டனர்..

.. " புனிதம் காதல் " ஆணும் பெண்ணும் அன்றெ ெரிமாை.. அவறள தனிறமயில் அவ்வளவு அருகில் அழகான ெதுறமயாக ொர்த்ததும். ஏற்கனபவ மான்சிறய நிறனத்து குழம்ெியிருந்த மனது.... ஏற்கனபவ குழம்ெிய மனதில் யாபரா காறலவிட்டு கலக்கியது பொல் ஆனது அவறள ொர்த்துக்பகாண்பட இருந்த சத்யனுக்கு கண்கள் மங்குவது பொல் இருந்து...... மான்சி உள்பள பொய் தறலகுனிந்து கதவில் சாய்ந்து நின்ைாள் கட்டிலில் அமர்ந்து தறலறய தன் றககளில் தாங்கி அமர்ந்திருந்த சத்யன்.... " கிறடத்த உணர்ச்சி காதல் " உலகத்தின் அரியறவகறள விட.... " கங்றகயில் குளித்தாலும் கிறடக்காத. வித்யா மான்சிறய சத்யனி அறைக்குள் அனுப்ெி கறதறவவிட்டு பொக.." பவதங்களில் பசால்லாத. தறலறய சிலுப்ெி தன்றன சரிபசய்தான். " சிைந்தது காதல்..... " மகத்துவம் காதல்.. மான்சி அங்பகபய பவகுபநரமாக நிற்ெறத உணர்ந்து . " வாங்காத புண்ணியம் காதல். மான்சி வந்தறத உணர்ந்து தறலறய நிமிர்த்தி அவறள ொர்த்தான் இப்பொது சத்யனின் மனநிறலறய என்ன பவன்று பசால்வது......... " காசி ராபமஸ்வரத்திலும் பொய்....

. இபத அறையில் இபத பொன்ை இரவில் எத்தறனமுறை அவர் முதல் மறனவிறய சந்தித்திருப்ொர்..... ொவம் அவ்வளவு சீ க்கிரமா மைக்க முடியுமா..... அவங்க அப்ெடித்தான் பசால்வாங்க...... தயவுபசய்து பமாதல்ல எழுந்திரு எனக்கு இபதல்லாம் ெிடிக்காது” என்ை சத்யன் குனிந்து அவறள தூக்க றகறய பகாண்டு பொனவன் ஏபதாபதான்ை றகறய ெட்படன இழுத்து பகாண்டான் மான்சி தானாகபவ எழுந்து “ அத்றதயும் வித்யா அண்ணியும் தான் ..என்று பவகுளித்தனமாக கூைினாள் “ெரவாயில்றல மான்சி. . என் தறலயில றக வச்சு ஆசிர்வாதம் ெண்ணுங்க” என்ை மான்சி ெட்படன அவன் வலது றகறய எடுத்து தறலயில் றவத்தாள் அவன் றகறய மான்சி பதாட்டதும் சிலிர்த்து பொன சத்யன்.“ உள்ள வா மான்சி” என்று சத்யன் இனிறமயான குரலில் கூப்ெிட்டதும் அவன் இவ்வளவு அவறள அறழக்காததால் மான்சிக்கு எந்த குழப்ெமும் இல்றல..... என்று சத்யனுக்கு மான்சியின் மனம் வக்காலத்து வாங்கியது சத்யன் அறழத்ததும் தன் பமன்நறடயுடன் கட்டிறல பநருங்கிய மான்சி.. அங்கிருந்த படெிளில் ொல் பசாம்றெ றவத்துவிட்டு.. அவன் மனநிறலயில் யார்தான் அப்ெடி நடந்து பகாள்ள முடியும்....... அவள் கூந்தலின் பமன்றமறய தறலறய வருடியெடி “ நீ பராம்ெ நல்லாருப்ெ மான்சி” என்ைான் “ நாம பரண்டுபெரும்னு பசர்த்து குழந்றதத்தனமான ெிடிவாதத்துடன் பசால்லுங்க” என்ைாள் மான்சி தன் வழக்கமான . சிைிது தாமதிக்காமல் சத்யன் காலில் என்ன மான்சி தட்படன விழுந்து வணங்கினாள் அவள் விழுந்ததும் குதித்து ஒரு அடி ெின்வாங்கிய சத்யன் “ இபதல்லாம். பொனவுடபன உங்க கால்ல விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கனும்னு பசான்னாங்க....... அவள் தறலசாய்த்த அழகிலும் லயித்துப் பொய் “ம் நீ எப்ெவுபம நல்லா இருப்ெ மான்சி” என்ைான் “ ஆங் இப்ெடி பசால்லாதீங்க.. ஆனா அபதல்லாம் பவண்டாம்” என்ைான் சத்யன் “அப்ெடின்னா நீங்க என்றன ஆசிர்வாதம் ெண்ணமாட்டீங்களா” என மான்சி தறலறய ஸ்றடலாக சாய்த்தெடி பகட்க சத்யன் அவள் பெச்சிலும்....

.. ஏன் நாபம அந்த பெச்றச ஆரம்ெித்து றவத்தால் என்ன..... இது அவள் எதிர்ொராததுதான்.. மான்சி அறத பவகுவாக ரசித்தாள் ஆனால் சத்யன் மறுெடியும் ஒரு சிகபரட்றட எடுத்து புறகத்த சிகபரட்டில் ெற்ைறவத்தான். அப்ெடி ெற்ைறவக்கும் பொது அவன் விரல்கள் நடுங்கியறத மான்சி நன்ைாக கவணித்தாள் ச்பச ொவம் பசால்ல சங்கடப்ெடுகிைான் பொல என்று நிறனத்தாள். அவன் எறத ெற்ைி பெசப்பொகிைான் என்று அவள் ஓரளவுக்கு யூகித்துதிருந்தாள்... ொல் குடிக்கிைீங்களா” என்று ொல் பசாம்றெ எடுக்க ம்ஹூம் இதுக்குபமலும் தாமதிப்ெது ஆெத்து...... அவளுக்கு அவன் எப்ெடி சிகபரட் ெிடிக்கிைான் என்று ொர்க்கபவண்டும் பொல் இருந்தது சத்யன் தனது றலட்டரால் சிகபரட்றட ெற்ைறவத்து.. தன் சட்றட ொக்பகட்றட தடவிப்ொர்த்து அதிலிருந்து ஒரு சிகபரட்றட எடுத்து தன் உதட்டில றவத்தவன். நமக்குத்தாபன எல்லாபம பதரியுபம என்று நிறனத்தாள் .......... மறுெடியும் உதட்டிலிருந்து எடுத்துவிட்டு மான்சிறய திரும்ெி ொர்த்தான் “ நான் சிகபரட் ெிடிக்கைதால உனக்கு ஒன்னும் ெிரச்சறன இல்றலபய” என்று பகட்க இல்றல என்ெது பொல் மான்சி பவகமாக தறலயறசத்தாள்... அதனால் எதுவும் பசால்லாமல் கட்டிலில் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்தாள் அவள் அமர்ந்ததும் சத்யன் எழுந்துவிட்டான்... புறகறய உள்ளிழுத்து மூக்கின் வழியாக விட..... எதுவாயிருந்தாலும் அவள் மனறத முதலில் பதரிந்து பகாள்ள பவண்டும் என நிறனத்தவன் “ ொல் அப்புைமா குடிக்கிபைன் மான்சி பமாதல்ல உன்கிட்ட பகாஞ்சம் பெசனும் இங்பக வந்து உட்காரு மான்சி” என்ைான் சட்படன மான்சி அவறன திரும்ெிப்ொர்த்தாள்..அவள் ெிடிவாதம் சத்யனுக்கு சிரிப்றெ வரவறழத்தது “ சரி நாம பரண்டுபெரும் நூறு வயசுக்கு நல்லா இருப்பொம் பொதுமா” என்ைான் உடபன ெளிச்பசன்று சிரித்த மான்சி “ ம்ம் இது பொதும்.

அக்காறவ ெத்தி தாபன பசால்லப்பொைீங்க.........மான்சி பமதுவாக கட்டிறலவிட்டு எழுந்து அவன் ெின்னால் பொய் நின்று “ நங்க என்ன பசால்லப்பொைீங்கன்னு எனக்கு பதரியும்” என்று ஆரம்ெிக்கவும் சத்யன் பவடுக்பகன திரும்ெி அவறள ொர்த்தான்.... அப்ொவிறய பகட்ட சத்யனுக்கு இந்தக்காலத்தில் தனது தறலயில் இப்ெடி ஒருத்தியா ஏமாற்ைிக்பகாண்டு இருக்கிபைாபம அடித்துக்பகாள்ளலாமா என்று என்ை என்று நிறனத்தான். ஆபள ... மாயா வந்ததும் பகாஞ்சம் ெணத்றத பகாடுத்து அவறள சரிகட்ட பவண்டும் என்ை முடிவு....... நீங்க மனசு மாைி வர்ைவறரக்கும் நான் காத்துகிட்டு இருக்பகன்... வாயிலிருந்த சிகபரட் நழுவி தறரயில் விழுந்தது.… “ நீ என்ன பசால்ை மான்சி” என்ைான் அதிர்ந்த குரலில் அய்பயா ஊரில் ொதி பெருக்கு பதரிஞ்ச என் கறத இவளுக்கும் பதரிஞ்சு பொச்சா என்று சத்யனின் உள்ளம் பகாதித்தது. ஆனால் இறத ெற்ைி நாம பசால்வதாகத்தாபன இருந்பதாம் என்ெறத மைந்துவிட்டான் இவளிடம் பசால்லலாமா பவண்டாமா என்ை தவிப்ெில் இருந்த அவனுக்கு மான்சியின் இந்த பெச்சு ெயங்கர அதிர்ச்சியாக இருந்தது “ஆமாங்க எனக்கு நீங்க என்கிட்ட என்ன பசால்ல இப்ெடி தடுமாறுைீங்கன்னு. அதுதான் எனக்கு பதரியும்” என்று மான்சி முகமலர ெளிச்பசன்று பசால்ல “ அக்காவா” என்று மறுெடியும் அதிர்ச்சியுடன் பகட்க “ நீங்க உங்க பமாதல்ல மறனவிறய தாபன இன்னும் மனசுல நிறனச்சுகிட்டு என்கூட பெச ெயப்ெடுைீங்க. மைந்து நான் எனக்கும் உங்க பவனும்னு வாழலாம்..... இப்ெடிபயாரு குற்ை உணர்வு அவறன பகான்ைது ஆனால் எவ்வளவுதான் முடிவுகள் எடுத்தான் மனம் குமுைினாலும். சத்யன்............. பவகுளித்தனமான மறனவி...... நீங்க எப்பொ அப்பொ இப்ெடித்தாபன அவங்கறள நாம பசர்ந்து பசால்லபொைீங்க..... பநறனக்கிைீங்கபளா ெிரச்சறன.....இதுதாபன உங்க மனசு புரியுதுங்க.. பொதுமா ” என்று மான்சி எல்லாம் பதரிந்த பெரிய மனுஷியாக கூை அவள் பெச்றச இருந்தது. அழகு மாறனவி... அதன்ெிைகு தன்னுறடய இந்த அப்ொவி மறனவி.... இவறள தூக்கி தன் பதாளில் பொட்டுக்பகாண்டு. எக்காரணம் றதரியத்துடன் பகாண்டும் உடனுக்குடன் மான்சிறய சில விட்டு ெிரிவதில்றல என்ை முடிவு........

.. அவறள வாழபவண்டும் என்று நிறனத்தான் தன் சிரிப்ொல் எப்பெர்ப்ெட்ட துன்ெத்றதயும் பொக்கும் சக்தி ெறடத்த.. நான் கட்டில்ல ெடுத்தா உருண்டு கீ பழ விழுந்துடுபவன்........... மான்சி சந்பதாஷத்துடன் “நான் பசான்னது சரிதாபன” என்று சிரிக்க இவள் இப்ெடிபய சிரித்துக்பகாண்பட இருக்க எறதபவண்டுமானாலும் இழக்கலாம் என்று நிறனத்தான் சத்யன் அவளின் உதட்றட இழுத்து ெிடித்து சப்ெி ருசிக்கபவண்டும் என்று எழுந்த பெராவறல மறைக்க தடுக்க பராம்ெபவ சிரமப்ெட்டான் சத்யன் சரி நான் கீ பழ ெடுத்துக்கட்டுமா.. தனது ெிரச்சறனகறள தீர்த்துவிட்டு வந்து. பொறு மனபம பொறு அது நிச்சயமாக ஒருநாள் நடக்கும் என்று உறுதியளித்தான் “ பவண்டாம் மான்சி நீ கட்டிலில் ெடுத்து தூங்கு நான் பவனா கீ பழ ெடுத்துக்கிபைன்” என்று சத்யன் கூை “ ம்ஹூம் எப்ெவுபம நான் எங்க வட்டில ீ கீ பழத்தான் ெடுப்பென்.... எங்க வட்டில ீ நான் ஒன்ெது மணிக்பகல்லாம் டான்னு தூங்கிடுபவன்.... இவறள எந்த நிறலயிலும் காயப்ெடுத்தக் கூடாது என்று எண்ணினான் ...இறத யார்கிட்டயும் பசால்லாதீங்க” என்று ரகசியமாக பசால்லிவிட்டு வாறய பொத்திக்பகாண்டு அவள் சிரிக்க சத்யனுக்கு பநஞ்சுக்குள் யாபரா றகவிட்டு ெிறசவது பொல் இருந்தது. ெரிபசாதித்து ொர்ப்ெது என்று முடிபவடுத்தான் சத்யன் அதன்ெின்னர் சத்யனின் முகம் ெளிச்பசன்று ஆனதும்........... சுகித்துக்பகாண்டு.....என்ைவள் அவறன பநருங்கி “ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பதரியுமா.. எனக்கு பராம்ெ தூக்கம் வருது. கடவுள் பகாடுத்த இந்த வரத்றத. இப்பொ மணி ஒன்னாகப் பொகுது” என்று ெரிதாெமாக கண்கறள கசக்கியெடி பகட்டவறள ொர்த்ததும் அவறள வாரிபயடுத்து தன் மார்ெில் பொட்டு பமன்றமயாக வருடி தூங்க றவக்கபவண்டும் என்று ஏங்கிய மனறத அடக்கியவன்.. நிறையவாட்டி நான் அதுமாதிரி பொத்துன்னு விழுந்திருக்பகன்..இல்லாத அயல்கிரக்த்துக்கு மட்டுபம ரசித்துக்பகாண்டு. இனிபமல் இவறள ொதுக்காக்கும் பொறுப்பும் கடறமயும் தனக்கு ஏற்ப்ெற்விட்டறத உணர்ந்தான்.. பொய் அவறள அவளிடம் மட்டுபம மட்டுபம ொர்த்துக்பகாண்டு..

. ஒரு மறுகாறல .மான்சி வாறயத்திைந்து பெரிதாக ஒரு பகாட்டாவி விட்டுக்பகாண்பட கட்டிலில் இருந்து ஒரு பெட்சீ ட்றட எடுத்து தறரயில் விரித்து அதில் ஒரு தறலயறனறய எடுத்து பொட்டுக்பகாண்டு ெடுத்துக்பகாண்டாள் சத்யன் அவறள தடுக்க வழியின்ைி கட்டிலில் அமர்ந்து... பநற்ைியில் றகறவத்து “குட்றநட்ங்க” என்ைாள் சத்யனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது “ஏய் அறத ெடுத்துகிட்பட பசால்லலாபம...... இபதன்ன ஸ்கூல் வாத்தியாருக்கு வணக்கம் பசால்ைமாதிரி ம்ம்” என்று கிண்டல் பசய்ய அசடு வழிந்த மான்சி “அது அது எங்க வட்ல ீ இபதல்லாம் ெழக்கமில்ல அதான்” என்று அதிகப்ெடியாக வழிய “ம் சரி சரி ெடுத்துக்க மான்சி” என்ைவன் எழுந்துபொய் அலமாரியில் இருந்து இன்பனாரு பெட்சீ ட்றட எடுத்துவந்து மான்சியின் மீ து பொர்த்திவிட்டான் ெிைகு குனிந்து அவள் காதருபக “ ஏைி நடுச்சாமத்தில் பராம்ெ குளிரும் அதான் பொர்த்திவிட்படன்” என்ைவன் அவறள முத்தமிட துடித்த உதடுகறள ெற்களால் கடித்து அடக்கிக்பகாண்டு ெடுக்றகயில் பொய் விழுந்தான் அவர்கள் இருவருக்காக பகாடுத்தனுப்ெப் ெட்ட ொல் ஆைி ஏடு விழுந்து புளிக்க ஆரம்ெித்தது " பதன்நிலபவ என் ெக்கத்தில் வரும்பொது.. " நாம் பதன்நிலவுக்பகன்று . ஒருகாறல இருந்தான்...... நீட்டி.. ெடுத்திருந்த மான்சிறய ொர்த்து “குட்றநட் மான்சி” என்று பசால்ல மான்சி ெட்படன ெடுக்றகயில் இருந்து எழுந்து உட்கார்ந்து. " உருவானவள் நீ தாபன! சத்யன் வளர்ந்த பவகுபநரம் பெண்ணாக தூங்காமல் அவள் மான்சிறய ொர்த்துக்பகாண்பட தூங்கவில்றல.. " தனியாக நாம் எங்பக பசல்வது... " பதன் + நிலவுகள் ஒன்றுகூடி.

...... வித்தியாசமான அழறக அவன் ொர்த்தபதயில்றல. இதுபொன்ை ஒரு புதுறமயான... அவள் றககறள உயர்த்தி பசாம்ெல் முைிக்க... அவள் மார்புகள் இரண்டும் நிமிர்ந்து விம்மி புறடத்துக்பகாண்டு பதரிந்தது. அவன் கட்டியிருந்த பவட்டி இடுப்புக்கு கீ பழ பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக பமடாக .. அங்பக அந்த இவர்கள் மலர்களில் மட்டும்தான் பமத்றதயிட்டு இருந்தார்கள். கூட்டம். சத்யன் நாக்கில் எச்சில் ஊை றவத்தது.... கறடவாயில் பலசாக எச்சில் வழிந்து தறலயறனறய வட்டமாக ஈரமாக்கியிருந்தது.... அதன் நிமிர்ந்த பதாற்ைத்றத ொர்த்தால் நிச்சயம் நூலளவு கூட சரியாத தனங்களாகத்தான் இருக்கும்.......... ஒரு றகறய மடக்கி தாறடக்கு முட்டுக்பகாடுத்து.... ஒபர அவள் மலர் மார்ெில் தறலறவத்து இவன் ெடுத்திருந்தான்.. ஆனால் மாயாவுடன் வந்து உரிறமப்பொர் புரிந்து இவறன மீ ட்டுக்பகாண்டு எங்பகா அறழத்து பசன்ைாள்....... என்று அவன் மனம் கணக்கு பொட்டது அங்கிருந்து கண்கறள திருப்ெ முடியாமல் பராம்ெ சிரமப்ெட்டான்... அந்த கனவின் ெிரதிெலிப்பு சத்யன் முகத்தில் தூக்கத்திலும் சந்பதாஷமாக பதரிந்தது காறல யாபரா ெடெடபவன கதறவ தட்ட.. அதன் கணப் ெரிமாணம் சத்யறன மூச்சறடக்க றவத்தது. இவன் பொர்த்திய பெட்சீ ட் எங்பக சுருண்டு பொய்கிடந்தது. அவள் கட்டியிருந்த புடறவ மார்புக்கு மத்தியில் கிடக்க. மறுறகறய அடிவயிற்ைில் றவத்துக்பகாண்டு...................... அவறள நிறனத்துக்பகாண்பட உைங்கிய சத்யனுக்கு கனவிலும் அவள்தான் வந்தாள்...மடக்கியிருந்தாள் . தன்றன மைந்து குழந்றத பொல உைங்கிக்பகாண்டிருந்தாள் சத்யன் இறமக்பகாட்டாது அவறளபய ொர்த்தான்.. இரண்டுெக்கமும் உருண்டு திரண்டு இருந்த சறத பகாளங்கள்..... அவள் உதட்டின் ஓரம் வழியும் நீறர தன் நாக்கால் எடுத்து சுறவத்து ொர்க்க அவன் மனம் ஏங்கியது அவன் ஏக்கம் தவிப்பு எறதயுபம அைியாமல் மான்சி உைங்க.... உடபன தூக்கம் கறலந்து கண்விழித்த சத்யன் எழுந்து பொய் கதறவ திைக்க பொனவன் நின்று மான்சிறய திரும்ெிப்ொர்த்தான் மான்சியும் அப்பொதுதான் தூக்கம் கறலந்து எழுந்து அமர்ந்து பசாம்ெல் முைித்தாள்... மான்சி சுற்ைிலும் ெடுத்திருக்க. இவ்வளவு நாட்களாக அவள் முக அழறகபய ரசித்து வந்த சத்யனுக்கு. இந்த பெரழகு கண்கறள பசாக்கறவத்தது காறலயில் இப்ெடிபயாரு தரிசனத்றத ொர்த்த சத்யன் உடலில் சுறுசுறுபவன உணர்ச்சி ஏை..

. அங்பக பசாம்ெில் இருந்த புளித்த ொறல எடுத்துக்பகாண்டு பொய் சிங்கில் பகாட்டி தண்ணறர ீ திைந்து விட்டான் மான்சி தான் பொர்த்தியிருந்த பெட்சீ ட்றட மடித்துக்பகாண்டு இருக்க..உயர ஆரம்ெிக்க. “என்னண்ணா டிெனுக்கு கீ பழ வருவியா இல்றல அறதயும் எடுத்துட்டு வந்து தரவா” என்று வித்யா நக்கல் பசய்ய பநரங்காலம் பதரியாமல் அவள் அப்ெடி நக்கல் பசய்தது அவனுக்கு எரிச்சறல மூட்ட“ ஏய் வித்தி பொடி பமாதல்ல” என்று சத்யன் எரிச்சலாக கத்தினான் “சரி சரி கத்தாபத பொய்ட்படன்” என்ை வித்தியின் குரல் பதய்ந்து மறைந்தது சத்யன் காெி ட்பரறய பமறசயில் றவத்துவிட்டு..... சத்யன் பசாம்றெ பமறசயில் றவத்துவிட்டு அவள் ெக்கம் திரும்ெி “ காறலயில எழுந்தா குட்மார்னிங் பசால்ை ெழக்கபமல்லாம் இல்றலயா” என்று அவறள ொர்த்து கிண்டலாக பகட்க மான்சி மடித்துக்பகாண்டு இருந்த புன்றனறகயுடன் “ குட்மார்னிங்” என்ைாள் பெட்சீ ட்றட கட்டிலில் பொட்டுவிட்டு . இதுக்கு பமல தாங்க முடியாது என்று முடிவு பசய்து....... ஏபனன்ைால் தறரயில் ெடுத்திருக்கும் மான்சிறய ொர்த்துவிடக்கூடாது என்று தான்.... ொதியாய் கதறவ திைந்து றக நீட்டி காெி ட்றரறய வாங்கிவிட்டு கதறவ மூடிவிட்டான்...... ஆனால் அது புரியாத வித்யா.. அங்பக மறுெடியும் ெழறய நிறலறம வந்திருக்க..... அவறள பநாக்கி இரண்டடி எடுத்து றவத்தான் அப்பொது மீ ண்டும் கதவு தட்டப்ெட்டது. ச்பச என்று றககறள உதைியெடி “பகாஞ்சம் இருங்க வர்பைாம்” என்று கதவருகில் நின்று குரல் பகாடுக்க “ அண்ணா நான்தான் வித்தி நீங்க வரபவண்டாம் கதறவ திைந்து இந்த காெிறய மட்டும் வாங்கிகிட்டு கதறவ மூடிக்கங்க” என வித்யாவின் குரல் கிண்டலாக பகட்க சத்யன் குனிந்து தன் பவட்டிறய ொர்த்தான்..... சத்யனுக்கு ெயங்கர எரிச்சல் வந்தது..

............. எனக்கு டாக்டர்க்கு ெடிக்கனும்னு சின்ன வயசில் இருந்து ஆறச. அதனால எம்ெிஏ முடிச்சுட்டு அப்ொபவாட ெிசினறை ொர்த்துக்கிபைன்” என்று பொறுறமயாக எடுத்து கூைினான் “ஓ அப்ெடியா” என்று மான்சி கண்கறள விரிக்க இன்னும் ஏதாவது கூைி அவறள கண்கள் விரித்து ஆச்சரியப்ெட றவக்கலாமா என்று சத்யன் நிறனத்தான் ...... சத்யன் மனறத துறளக்க... ெட்படன அவள் முகத்றத விட்டுவிட்டு “ அது ஒன்னுமில்ல மான்சி அறத ெிைகு ஒருநாள் பசால்பைன். ஆனா வசதி இல்லாததால ெடிக்க முடியறல.. கள்ளங்கெடமற்ை அவள் முகமும்.. நீங்க ஏன் டாக்டர்க்கு ெடிக்கறல” என்று சத்யறன ொர்த்து பகனத்தனமாக பகட்டாள் வந்த சிரிப்றெ அடக்கிக்பகாண்டு “ ெணக்காரங்க எல்லாருபம டாக்டர்க்கு ெடிச்சா அப்புைமா பநாயாளிகளுக்கு ெஞ்சம் வந்திடும்னு தான் ெடிக்கறல”... என்று மான்சி அப்ொவியாக பகட்டாள் “ ம் இங்பக வா பசால்பைன்” என்று ஆள்காட்டிவிரறல மடக்கி அவறள அறழக்க குறும்பு பகாப்ெளித்த அவன் கண்கறள ொர்த்தவாபை அவறன பநருங்கிய மான்சி “ பசால்லுங்க” என்ைாள் தன் றககளால் அவள் முகத்றத ஏந்திய சத்யன்.. நீ பொய் ெல் பதய்ச்சுட்டு வா காெி குடிக்கலாம்” என்று அவள் பதாள் ெற்ைி திருப்ெி ொத்ரூம் பநாக்கி அனுப்ெினான் இவன் ெல் பதய்த்து விட்டு இருவரும் காெிறய ெருகினர் “நீ என்ன ெடிச்சிருக்பக மான்சி” என்று சத்யன் பகட்டதும் “ெி சி ஏ ெடிச்பசன். பொய்களின் பூச்சு இல்லாத அவள் கண்களும்...... நீங்க பெரிய ெணக்காரர் தாபன. நான் பராம்ெ நல்லா ெடிப்பென் பதரியுமா.அவறள உற்று ொர்த்தான். அது பதரியுமா” என்ைான் குறும்ொக சத்யன் “ பவபைப்ெடி பசால்லுவாங்க. என்ைவன் “ மான்சி எனக்கு எங்கப்ொபவாட கிராறனட் ெிசினஸ் பமல ஆர்வம்.“ ம்ம் குட்மார்னிங்” என்ை சத்யன் “ ஆனா ெர்ஸ்ட் றநட் முடிஞ்சதும் எந்த பொண்டாட்டியும் புருஷனுக்கு இப்ெடி குட்மார்னிங் பசால்லமாட்டா....

... அந்த பெரிய ெடுக்றகயறைக்குள்பள இருந்த ஒரு சிைிய டிரசிங் ரூறம அவளுக்காக ஒதுக்கி இரவில் அங்பக ெடுத்துக்பகாள்ளுமாறு கூைிவிட்டான் நிறைய விருந்துக்கும் பகாயில்களுக்கும் அந்த அழகு ெதுறமறய அறழத்துக்பகாண்டு பொய்வந்தான்... எப்ெடி நடந்து பகாள்ளபவண்டும்..... நீ எறதயும் பசால்லாபத.. றகறய ஒருவர் பகார்த்தெடி இருந்தனர் மான்சியிடமும் இப்பொது நிறைய மாற்ைங்கள்...“ சரி மான்சி குளிச்சுட்டு கீ பழ பொகலாம்... ஏதாவது சிரிச்சு சமாளிச்சுரு என்ன சரியா” என்ைான் சரிபயன்று தறலயறசத்துவிட்டு ொத்ரூம் உள்பள பொய்விட்டாள் மான்சி அதன்ெிைகு வந்த நாட்களில் சத்யன் அவறளப்ொர்த்து இரவில் ஏங்கி ஏங்கி தவிப்ெறத தாங்கமுடியாமல்...... அதில் அவனுறடய பநருங்கிய நன்ென் சரவன குமார் ஐெிஎஸ் வட்டுக்கு ீ பொனபொது அங்கிருந்த சரவனன் குடும்ெத்தாருக்கு மான்சிறய பராம்ெவும் ெிடித்து பொனது. வட்டுக்கு ீ கிளம்பும் பொது அவளுக்கு நிறைய ெரிசுகள் வாங்கி பகாடுத்து அனுப்ெி றவத்தனர் அவளிடம் நிறைய பெசி அவறள ெற்ைி நன்ைாக பதரிந்து பகாண்டான்.... அவள் சிரிப்பும் பெச்சும் அவனுக்கு அதிகெட்சமாக இருவரும் பவளியிடங்களில் ஒருவர் பொதுமானதாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொபதல்லாம் சத்யன் மான்சிறய தூரத்தில் இருந்து பதாடாமல் ரசிக்க கற்றுக்பகாண்டான்.. மான்சியின் அம்மா வட்டுக்கு ீ இரண்டுமுறை அறழத்து பொய் அங்கிருந்தவர்களுடன் மான்சி பகாட்டமடித்து சிரிப்ெறத ரசித்தான் தன் நன்ெர்கள் வட்டுகளுக்கு ீ அறழத்துச் பசன்ைான்....... பவறலக்காரர்கறள எப்ெடி பவறல வாங்கபவண்டும் என்று ெிபரமா தன் மருமகளுக்கு சரியாக ொடம் நடத்தினாள் ... உன்பனாட டிர்ஸ் ொத்ரூமில் இருக்குன்னு பநறனக்கிபைன் ” என சத்யன் கூை “ஆமாம் ொத்ரூமில் என்பனாட டிரஸ் இருக்குன்னு வித்தி அண்ணி பசான்னாங்க” என்ைவள் ொத்ரூறம பநாக்கி பொக “ மான்சி பகாஞ்சம் இரு” என்று அவறள பநருங்கிய சத்யன் “ மான்சி றநட் என்ன நடந்ததுன்னு வித்தி ஏதாவது பநாண்டி பநாண்டி பகட்ொ.. டிென் பரடியாயிருக்கும் சாப்ெிடலாம். தன்னுறடய இளறமகாலங்கறள ெற்ைி அவளிடம் சிரிக்க சிரிக்க நிறைய பசான்னான்..... யாரிடம் எப்ெடி பெசபவண்டும்.....

தன்னுறடய

ெறழய

பசல்லயும்

சிம்

கார்ட்யும்

மாத்தி

புதியதாக

வாங்கி

றவத்துக்பகாண்டான்,....
சத்யன் மான்சி திருமணம் ஆகி சரியாக இருெத்தியிரண்டாம் நாள்,... மாறல மூன்று
மணி,.. சத்யன் தன் கம்பெனியில் மாறல உணறவ முடித்துவிட்டு ஓய்வாக பசரில்
சாய்ந்து

மான்சி

இப்பொது

என்ன

பசய்து

“உங்கறள

ொர்க்க

பகாண்டு

இருப்ொள்

என்று

பயாசித்து

பகாண்டு இருந்தான்
அப்பொது

ெியூன்

வந்து

ஒரு

பலடி

வந்திருக்காங்க

சார்”

என்று

பசால்ல
இந்த பநரத்தில் யார் என்று குழம்ெிய சத்யன்,... “சரி வரச்பசால்லு” என்று கூைிவிட்டு
நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான்
சிலநிமிடங்கள் கழித்து கதவு தட்டப்ெட “ எஸ் கமின்” என சத்யன் அறழக்க
உள்பள

வந்தவறள

ொர்த்து

தன்

முகம்

மாைாமல்

காக்க

சத்யன்

நான்தான்

மாயா,..

பராம்ெ

சிரமப்ெட்டான்,.. அவன் தன்றன நிதானிப்ெதற்குள்
“என்ன

சத்யன்

வருஷமா

என்றன

குடும்ெம்

ஞாெகம்
நடத்தின

இருக்கா,..

றெத்தியக்காரி”

எனறு

உங்ககூட

நக்கலாக

மூனு

இடுப்ெில்

றகறவத்துக்பகாண்டு பகட்டாள்
மாயா பதாறடகறள கவ்வி ெிடித்த றடட் ஜீன்ைும்,.. பமபல அசிங்கமான வாசகம்
எழுதப்ெட்ட டீசர்டும் அணிந்திருந்தாள்,... பதாள்வறர கூந்தல் பவட்டிவிடெட்டு இருக்க
அறத பநாடிக்பகாரு முறை சிலுப்ெிவிட்டுக்பகாண்டாள்,.... கிழடு தட்டிப்பொன அவள்
முகத்றத அதிக பமக்கப் பொட்டு இளறமயாக காட்ட பெரும் முயற்ச்சி எடுத்திருப்ெது
நன்ைாக பதரிந்தது
“ என்ன மாயா ஏன் இப்ெடிபயல்லாம் பெசபை.. வா பமாதல்ல வந்து உட்காரு” என்ைான்
சத்யன்
அவன் எதிரில் இருந்த பசறர இழுத்து பொட்டு உட்கார்ந்த மாயா “ பவை எப்ெடி பெச
சத்யா கிட்டத்தட்ட ஒருமாசமா உங்ககிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் இல்றல,.. அதான்
மைந்துட்டீங்களான்னு

பகட்படன்,..

ெரவாயில்றலபய

என்

பெர்கூட

ஞாெகம்

வச்சிருக்கீ ங்க” என்று சத்தமாக அவள் மறுெடியும் நக்கல் பசய்ய
இப்பொது அவளிடம் ஏதாவது பெசினாள் கம்பெனியில் தன் மானம் கப்ெபலைி கட்ல்
கடந்து பொய்விடும் என்ெறத உணர்ந்த சத்யன்

“ மாயா என்பனாட ெறழய பமாறெல் காணாமல் பொச்சு,... அதில் இருந்த உன் நம்ெர்
மிஸ்ைாகிட்டதால

என்னால

உன்றம,...

இருக்கான்னு

இங்பக

நீ

எங்க

எதுவும்

உன்றன

பெசபவண்டாம்

பதாடர்பு

பவை
நீ

எனக்கு

வட்டுக்கு

பகாள்ள
பதரியாது

பொ

நான்

முடியறல,.
மாயா,..

அதுதான்

இது

ஈவினிங்

கம்பெனி

ஆறுமணிக்கு

வர்பைன்” என்று சத்யன் தயவுடன் பசால்ல
அவறனபய சிைிதுபநரம் உற்று ொர்த்தவள்,... “ சரி சத்யன் உன்றன நம்ெி பொபைன்,...
சரியா ஆறுமணிக்கு வந்துரனும்,... நான் வழக்கம் பொல டின்னரும் ட்ரிங்க்ைும் பரடிப்
ெண்ணி வக்கிபைன்,... பராம்ெ நாளாச்சுடா” என்று அவறன ொர்த்து கண் சிமிட்டியவள்
எழுந்து சத்யறன பநருங்கி குனிந்து அவன் சட்றட காலறர ெிடித்து தன் முகத்தருபக
இழுத்து அவன் உதட்றட கவ்வ முயற்ச்சிக்க,... சத்யன் ெட்படன தன் றகறய குறுக்பக
விட்டான்

என்ன

சத்யா

இது,...

எவ்வளவு

ஆறசயா

வந்பதன்

என்று

பசல்லமாக

சினுங்கியவறள
“ மாயா இது கம்பெனிபயாட ஆெிஸ் ரூம்,... ப்ள ீஸ் புரிஞ்சுக்பகா மாயா நான் கண்டிப்ொ
ஆறு மணிக்கு வர்பைன்” என்று சத்யன் பகஞ்சுவது பொல் கூைியதும்

இட்ஸ்

ஓபக

சத்யா”

என்ை

மாயா

தன்

குலுக்குகிபைன்

மார்புகறளயும்

பசர்த்து

குலுக்கிவிட்டு பொனாள்
ஸ்

யப்ொ

என்று

மூச்சுவிட்ட

சத்யன்

,...

ஆறுமணிக்கு

பொய்

இவளிடம்

பசால்வது எப்ெடி சமாளிப்ெது எனறு மறலத்துப்பொய் உட்கார்ந்துவிட்டான்
மாறல ஆறு மணி வராமபல பொய்விடக்கூடாதா என்று கடவுறள பவண்டினான்
“ கல்லிருக்கும் பதறர கண்டு.....
“ கருவிருக்கும் ெிள்றள கண்டு...
“ உள்ளிருந்து ஊட்டிறவப்ொன் ஒருவன்..
“ அறத உண்டு களிப்பொர்க்கு அவபன இறைவன்!

என்ன

“ முதலினுக்கு பமலிருப்ொன்....
“ முடிவினுக்கு கீ ழிருப்ொன் ...
“ உதவிக்கு ஓடிவரும் ஒருவன்...
“ அவறன உணர்ந்து பகாண்டால் அவபன இறைவன்!
மாயா பவளிபயைியதும் சத்யன் தறலயில் றகறவத்து பகாண்டு உட்கார்ந்துவிட்டான்....
ெிைகு கண்மூடி மனறத ஒரு நிறலப்ெடுத்தி அடுத்து என்ன பசய்யபவண்டும் என்று
நிதானமாக பயாசித்தான்
இது

எதிர்ொர்த்த

சமாளித்துதான்

ஒன்றுதான்...

இதற்காக

ஆகபவண்டும்,...

ஆனால்

ெின்வாங்க

சரியாக

முடியாது,...

எதிர்பகாண்டு

சமாளிக்கபவண்டும்

,...

இதனால்

மான்சிக்கு ஒரு துரும்ெளவுக்கு கூட ெிரச்சறன ஏற்ெடாமல் ொர்த்துக்பகாள்ள பவண்டும்
கண்மூடி

மனதில்

பநர்த்தியாக

ெலவாறு

ெிளான்

பயாசித்து....

பசய்தான்.....

மாயாவிடம்

தான்

எப்ெடி

பயாசித்தது

பெசபவண்டும்

சரிதான்

என்ை

என்று

முடிவுக்கு

வந்ததும்,… நிம்மதியாக இருக்றகயில் சாய்ந்தான்
மாறல ஐந்துமணி ஆனது,.. என்னதான் சரியாக ெிளான் பசய்தாலும் சத்யன் மனதில்
ஒரு

நடுக்கம்

ெரவியது,...

அந்த

நடுக்கம்

மாயாறவ

ெற்ைி

அல்ல,...

மான்சிறய

ெற்ைிதான்,.. தான் எடுத்த முடிவு மான்சிறய எந்தவிதத்திலும் ொதிக்கக்கூடாது என்று
உறுதியாக நிறனத்தான்
அப்பொது

அவன்

பமாறெல்

அறழக்க,...

சத்யன்

எடுத்து

யார்

என்று

ொர்த்தான்,...

வட்டிலிருந்துதான்

கால் வந்திருந்தது,... ஆன் பசய்து காதில் றவத்தான்
மான்சிதான் பெசினாள்,... சத்யன் உடபன “ பசால்லு மான்சி” என்ைான்

இன்னிக்கு

ஆறு

காறலயிபலபய
வர்ைீங்கன்னு

மணிக்கு
உங்ககிட்ட

பகட்க

நீங்களும்

நானும்

பகாயிலுக்கு

பசான்னாங்கலாம்,...

பசான்னாங்க,..

இப்பொ

மணி

அதான்
ஐஞ்சு

பொகனும்னு
எத்தறன
ஆகுது”

என்று

அத்றத
மணிக்கு
மான்சி

யாழினிம் இனிய குரல் அவன் காதுகளில் ஒலிக்க
சத்யன் ஒரு நிமிடம் கண்மூடி அந்த குரறல தன் மனதில் மறுெடியும் ஓட்டி ரசித்தான்

என்னங்க

ெதிறலபய

காபணாம்

ெிைியா

இருக்கீ ங்களா,..

அப்ெடின்னா

வச்சிரவா”

என்று மான்சி பகட்க
சத்யன்

சுதாரித்து

முக்கியாமான

இல்ல

ெிரண்றட

மான்சி

ொர்க்க

றலன்ல

தான்

பொபைன்,...

இருக்பகன்,...

அதனால

இன்னிக்கு

நாறளக்கு

ஒரு

பகாயிலுக்கு

பொகலாமா மான்சி” என்று சத்யன் பகட்டதும்
மான்சி

சிைதுபநரம்

எதுவுபம

பெசவில்றல,..

அவளுக்கு

இது

பராம்ெ

ஏமாற்ைமாக

இருக்கும் என்று அவள் மவுனம் உணர்த்தியது சத்யனுக்கு,.... அவன் உள்ளம் குமுைியது
எல்லாம் என்னால் தாபன என்று நிறனத்து ஏங்கினான்
“ என்னம்மா எதுவுபம பெசறல.... பகாயிலுக்கு வரறலன்னு பகாெமா,... நான் என்ன
ெண்ைது மான்சி” என்று சத்யன் வருத்தமாக பகட்டான்

அய்பயா

பதரியறல,...

பகாெபமல்லாம்
நமக்காக

ஒன்னும்

சிைப்பு

இல்லீங்க,...

பூறஜக்கு

பரடி

அத்றத

என்ன

பசால்லுவாங்கனு

ெண்ணிருக்காங்க,...

ெரவாயில்றலங்க

நானும் அத்றதயும் பொய்க்கிபைாம்,” என்று மான்சி அவன் வருத்ததுக்கு சமாதானம்
கூைினாள்
“ ம் சரி மான்சி அப்ெடிபய பசய்,” என்று சத்யன் பசால்ல
“ ஏங்க அப்புைம் ஒருவிஷயம்,.. உங்க குரல் ஏன் ஒருமாதிரியா இருக்கு.... உடம்புக்கு
சரியில்றலயா,..

மத்தினாம்

வட்ல

வந்து

சாப்ெிட்டு

இருக்கலாபம”

என்று

மான்சி

கரிசனமாக பகட்டதும்
சத்யனுக்கு

குப்பென்று

பதாண்றடறய

அறடக்க

கண்கள்

கலங்கியது

,...

உதட்றட

கடித்து தன் உள்ளக்குமுைறல அடக்கியவன் “ அபதல்லாம் ஒன்னுமில்லடா,.. நான்
நல்லாத்தான் இருக்பகன்” என்ைவன் பெச்றச மாற்றும் விதமாக
“ சரி பகாயிலுக்கு என்ன கலர் பசறல கட்டிக்கிட்டு பொகப்பொை மான்சி” என்று பகட்க
“ அதுவந்து நீங்களும் நானும் பொன நம்ம கல்யாணத்துக்கு எடுத்த ெட்டுபுடறவறய
கட்டிகிட்டு பொகலாம்னு இருந்பதன்,... இப்பொ அத்றதகூட பொைதால பவை ஏதவாது
பசறலதான் கட்டிக்கனும்” என்று சலிப்ொக மான்சி பசால்ல
சத்யனுக்கு
மான்சி

அந்த

ஒன்னு

குழந்றத

ெண்ணு

நீ

உள்ளம்
ெட்டு

ெறடத்தவறள

புடறவபய

ஏமாற்ை

கட்டிகிட்டு

மனமில்லாமல்

அம்மாக்கூட

சரி

பகாயிலுக்கு

வந்துடு... நான் என் ெிரண்றட ொர்த்திட்டு பநாரா பகாயிலுக்கு வந்திபைன்,.. ஓபகயா”
என்ைான்
“ ம்ம் சரிங்க பலட்டானாலும் ெரவாயில்றல நான் காத்திருக்பகன்,... நீங்க வந்திருங்க,”
என்று மான்சி உற்சாகத்தில் கத்தியது சத்யனின் காறத தாண்டி பவளிபய பகட்டது
அவள் உற்ச்சாகத்தில் சத்யன் மனம் துள்ளி குதிக்க “ சரி மான்சி,... பொன் வச்சிடு”
என்று கூைிவிட்டு இவன் இறணப்றெ துண்டித்துவிட்டு....
பசரில்

இருந்து

விசிலடித்தான்....

எழுந்து

நின்று

அவனுக்கு

றககறள

மான்சி

உயர்த்தி

மறுெடியும்

ஊய்ய்

என்று

மயில்

வண்ண

அந்த

சத்தமாக
ெட்டில்

ொர்க்கப்பொகும் உற்சாகம்
பமபனஜறர

கூப்ெிட்டு

தான்

வட்டுக்கு

பொவதாக

பசால்லிவிட்டு

உடபன

காறர

எடுத்துக்பகாண்டு மாயாவின் வட்றட

பநாக்கி பவகமாக காறர பசலுத்தினான்
மாயாவின்

வட்றட

பநருங்கியவன்

பகட்டுக்கு

பவளியபவ

காறர

நிறுத்திவிட்டு

இைங்கி காறர லாக் பசய்துதான்,... அப்பொதுதான் சற்று பதாறலவில் இவன் காருக்கு
முன்னால் பவறு ஒரு கார் நின்றுபகாண்டிருந்தது
யாருறடய காராக இருக்கும் என்று பயாசித்தெடி பகட்றட திைந்து உள்பள பொனான்,...
காலிங்க்

பெல்றல

அடிக்க

றகறய

தூக்கியவன்

உள்பள

பெச்சுக்குரல்கள்

பகட்க

பெல்றல அடிக்காமல் சிைிதுபநரம் நின்றுவிட்டு,.. ெிைகு கதறவ தட்டினான்
பகாஞ்சம்பநரம் கழித்து யாரது என்ை மாயாவின் அதட்டலான குரல் பகட்க “ நான்தான்
சத்யன்” என்ைான் இறுகிய குரலில்
அவன்

பசால்லி

சிைிதுபநரம்

கழித்து

கதறவ

திைந்த

மாயா

என்ன

சத்யா

அறரமணிபநரம் முன்னாடிபய வந்துட்ட” என்று வழிசலாக பகட்க
“ ஏன் அதுனால உனக்கு எதுவும் இறடஞ்சலாக இருக்கா,... என்ன வழிவிடாம நிக்கிை
மாயா” என்று நக்கலாக பகட்க
“ ஓ ைாரி மைந்துட்படன் சத்யா உள்ள வா’,.. என்று கூைி வழிவிட்டாள்
சத்யன் வட்டுக்குள்

நுறழய அங்பக ஏற்கனபவ இரு ஆண்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர்,...
அதில்

ஒருவன்

பொட்டிருந்தான்,...

சத்யனின்
அவர்களின்

லுங்கிறய
எதிரில்

கட்டியிருந்தான்...
இருந்த

டீப்ொயில்

மற்பைருவன்

சாட்ஸ்

ஒரு

வறுத்த

முந்திரியும்,... ெல உயரங்களில் பவட்கா ொட்டில்கள்லும் இருந்தது,...

தட்டில்

.......இருவருபம சத்யறன ொர்த்ததும் அசடு வழிய இளித்து “ வணக்கம் சார். பவறு எதுவும் பெசாமல் அவனுக்கு எதிரில் அமர்ந்தாள் சிைிதுபநரம் குனிந்து தன் விரல் நகங்கறள ஆராய்ந்த சத்யன்... அவறள விலக்கிவிட்டு பசாொவில் அமர்ந்தான். உன்கிட்ட தகவல் பசால்ல ........ ஆனால் அவனுக்கு முதல்முறையாக அந்த பசாொவில் உட்கார உடல் கூசியது... இப்பொ முடியுமா இல்றல நான் பொய்ட்டு அப்புைமா வரவா” என்று அவர்கறள ொர்த்தெடி நக்கலாக பகட்டான் இவன் பகட்டவுடபன அவர்கள் எழுந்துபகாண்டனர் “ மாயா நாங்க பொய்ட்டு இன்பனாருநாள் வர்பைாம்.... ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்குைியா ” என்ைாள் “ பவண்டாம் மாயா நான் உன் கூட முக்கியமான விஷயம் பெசனும். ஆனால் பவறு வழியில்றல காரியம் ஆகபவண்டும் “ மாயா இங்பக உட்கார்ந்து நான் பசால்ைறத கவணமா பகளு” என்று பநரடியாக விஷயத்துக்கு வந்தான் சத்யன் அவன் முகபம மாயாவுக்கு எறதபயா உணர்த்தியிருக்க பவண்டும்.. ந சாறர கவணி” என்ைவர்கள் சாவதானமாக மாயாவின் ெடுக்றகயறைக்குள் நுறழந்து தங்கள் உறடகறள மாற்ைிக்பகாண்டு வந்து மாயாறவ ொர்த்தெடிபய கதறவ திைந்துபகாண்டு பவளிபயைினர் அவர்கள் பொனதும் மாயா சத்யனின் “ஹாய் டார்லிங் என்றன கழுத்தில் ொர்க்காம தன்றககறள மாறலயாக இருக்கமுடியறலயா... ெட்படன நிமிர்ந்து “ எனக்கு பொன மாசம் கல்யாணம் முடியறல” என்று சத்யன் பசால்ல ஆயிருச்சு மாயா. பொட்டு அறரமணிபநரம் முன்னாடிபய வந்துட்ட ம்” என்று கிைக்கமாக பகட்க அவள் பெச்சில் இருந்து அவளும் குடித்திருக்கிைாள் என்று புரிந்துபகாண்ட சத்யன்.... நாங்க மாயா பமடத்றத ஒரு புபராகிராமுக்கு புக் ெண்ண வந்திருக்பகாம்” என்று பசால்ல சத்யன் “ஓ அப்ெடியா” என்று மட்டும் பசால்லிவிட்டு ெின்புைமாக றகறய கட்டிக்பகாண்டு அறமதியாக நின்ைான் மாயா அவனருபக வந்து உரசியெடி நின்று “இவங்க இப்பொ பொய்டுவாங்க சத்யா நீ உட்காரு..

... ஆனால் சிலநிமிடங்களில் தன் முகத்றத மாற்ைிக்பகாண்டாள் “ என்ன பசால்ை சத்யா இறத பசால்லத்தான் இங்பக வந்தியா. அவளது இந்த பெச்சு வந்த பவறல சுலெமாக முடியும் பொல இருந்தது “ நான் ஏன் பகாடிெிடிக்க பொபைன் மாயா.. ீ அப்புைம் நறககள் பொருட்கள் இறதபயல்லாம் வச்சுக்க... ஏன் சத்யா என்றன கல்யாணம் ெண்ணபொைதா உங்கப்ொ கிட்ட ெர்மிஷன் வாங்கப்பொபைன்னு பசான்ன.” என்ை சத்யன் தனது அப்ொ துப்ெைியும் நிருவனம் மூலமாக பசகரித்த தகவல்கறள அவளிடம் விவரிக்க அவள் முகம் பெயறைந்தது பொல் ஆனது அவள் முகத்றதபய உற்று கவனித்து பகாண்டு இருந்த சத்யன்... நீ பராம்ெ நாளா என்றன கான்டாக்ட் ெண்ணாதப்ெபவ எனக்கு சந்பதகம்தான்...அவ்வளவு பநரம் கவர்ச்சியாக இருந்த மாயாவின் முகம் இப்ெடிக்கூட ஒரு பெண்ணின் முகம் மாறுமா என்ெதுபொல் பகாடூரமாக மாைியது .... அதனால இனிபம பெசி ெிரபயாஜனம் இல்ல. அவள் முகத்தில் பதரிந்த உணர்ச்சிகள் அவன் அப்ொ பசான்ன தகவல்கள் எல்லாம் உன்றம என்று நிரூெித்தது அதுவறர தடுமாைிய சத்யன் இப்பொது கால்பமல் கால் பொட்டு பசாொவின் ெின்புைம் நன்ைாக சாய்ந்து அலட்சியமாக உட்கார்ந்தான் அவனது அலட்சியத்றத அபதல்லாம் கவனித்த உன்றமயாபவ இருந்தா மாயா தன் முகத்றத என்ன பசய்யபொை மாற்ைிக்பகாண்டு சத்யா. அதுக்கும் காரணம் இருக்கு.. நான் “ உன்றன ஏமாத்திட்படன்னு பகாடிெிடிக்க பொைியா ம் “ என்று நக்கலாக பகட்டாள் அவள் அழுது ஆர்ொட்டம் பசய்வாள் என்று எதிர்ொர்த்த சத்யனுக்கு... இனிபமல் அவங்க அவங்க பொக்கில் பொைதுதான் நல்லது... என்ன மாயா பசால்பை” என்று சத்யன் பகட்க மாயா சிைிதுபநரம் எதுவுபம பெசாமல் அவறனபய ொர்த்துக்பகாண்பட இருந்துவிட்டு “பைா நீ எல்லாம் ெிளான் ெண்ணிதான் பசஞ்சுருக்க.. நீயும் என்வழியில் வராபத.............. இப்பொ ொர்த்தா இப்ெடி பசால்ை” என்று ஏளனமாக மாயா பகட்க “ ஆமா பசான்பனன் தான் ஆனா எங்கப்ொ அம்மா அதுக்கு ஒத்துக்கறல.......... இன்னும் பகாஞ்சம் ெணம் தர்பைன் அறதயும் வச்சுகிட்டு பசட்டிலாய்க்க.. சரி ெணம்னா எவ்வளவு குடுப்பெ” என்று பநரடியாக பெரத்துக்கு வந்தாள் ... நான் இனிபம உன் வழியில வரமாட்படன். இபதா நான் உனக்கு வாங்கி பகாடுத்த இந்த வடு.

அவசரமாக பவளிபய வந்து காரில் ஏைி அமரவும் அவனது அம்மா பொன் பசய்யவும் சரியாக இருந்தது " இபதா கிளம்ெிட்படன்ம்மா இன்னும் கால்மணிபநரத்தில் பகாயில்ல இருப்பென்" என்று கூைி இறணப்றெ துண்டித்தவன் எடுத்த எடுப்ெில் காறர ெைக்கவிட்டான் " காதலுக்கு பொய் அழகு எனில்... அவ்வளவுதான் என்னால் முடியும்.. ஆனால் கூச.. பவறுவழி இல்றல பெசித்தான் ஆகபவண்டும் “ ஒரு ஐஞ்சு லட்சம் தர்பைன் மாயா.. எப்பொதும் அங்பக இருக்கும் மாற்றுறடறய எடுத்து பொட்டுக்பகாண்டு......ச்பச இவளுடனா அவளிடம் இத்றதநாளா ெணத்றத ெற்ைி இருந்பதாம் பெசபவ என்று அருவருப்ொக சத்யனுக்கு உடபலல்லாம் இருந்தது.. " காதல் நிரந்தரமாகாது. மணி ஆைறரறய பநருங்க சத்யன் அவசரமாக காறர ஸ்டார்ட் பசய்து தன் கம்பெனிக்கு விறரந்தான் கம்பெனியில் இருந்த தனது அறைக்கு ஓடியவன் அங்கிருந்த ொத்ரூமில் குளித்துவிட்டு . ஏன்னா இந்த வடு ீ மத்தபதல்லாம் கணக்கு ொர்த்தா கிட்டத்தட்ட நாற்ெதுலட்சம் பதறும் அதான் பசால்பைன்” என்று சத்யன் கூை சிைிதுபநரம் மவுனமாக இருந்த மாயா ெிைகு எழுந்து நின்று “ ஓபக சத்யா நான் பகாஞ்சம் பவளிபய பொகனும்..... உன்பனாட புது நம்ெர் பகாடுத்துட்டு பொ நான் பயாசிச்சு முடிவு பசால்பைன்” என்று திமிராக பசால்ல சத்யன் அவறள முறைத்தெடி எழுந்து தனது புது நம்ெறர அவளிடம் பகாடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து பவளிபயைினான் காரில் ஏைியமர்ந்த சத்யன் அங்பக இருந்த தண்ண ீர் ொட்டிறல எடுத்து மடமடபவன குடித்தான். நீ கிளம்பு. . ெிைகு கர்சீ ப்ொல் தன் முகத்றத துறடத்தவன் மணிக்கட்றட திருப்ெி பநரம் ொர்த்தான்.... " ஆரம்ெத்தில் பொய்யுறரக்கம்.......... " உண்றமதான் உயிர்.. " பசலவிட்ட கணங்கள்.....

மான்சி சுற்ைிலும் ொர்த்து சங்கடமாக பநளிவறத ொர்த்தவன் “ சரிவா மான்சி உள்பள பொகலாம்” என்று அவள் றகபகார்த்து அறழத்துக்பகாண்டு பகாயிலுக்குள் பொனான் மான்சியின் அருகில் நின்று சத்யன் பதய்வத்றத தரிசனம் பசய்தறத ொர்த்த அவன் அம்மா ெிபரமாவுக்கு கண்கலங்கியது ... இப்ெடி ெக்கத்தில் வந்து பசால்லு மானு” என சத்யன் குறும்ொக பசால்ல “ நான் சத்தமாத்தாபன பசான்பனன்...." விழலுக்கு இறைத்த நீர்தான்.. றகயூன்ைி அவன் தறலறய ொர்றவயால் ெக்கவாட்டில் மான்சி முகம் பவட்க சிவப்றெ பூசிக்பகாண்டது “ ம்ம் எவ்வளவு பநரமா ொர்ப்ெீங்க....... " உண்றம பெசாத காதல்..... எல்லாம் நல்லாத்தான் பகட்ருக்கம்” என்று மான்சி சினுங்கலுடன் கூைினாள் அவளின் சினுங்கறள ரசித்த சத்யன் எட்டி அவள் றகறய ெிடித்து தன்னருகில் இழுத்து “ இப்பொ என்ன பசய்வ ம்” என்ைவன். . மான்சி அவன் எதிரில் வரவும் சரியாக இருந்தது சத்யன் அவள் சாய்த்து..... " ஓராயிரம் அர்த்தங்கள்.. என் காதில விழபவ இல்றல.. பநரமாகுது உள்ள வாங்க.... இவர்கள் இருவரும் இப்ெடிபய ெலகாலம் ஒற்றுறமயுடன் வாழபவண்டும் என்று கடவுறள ெிரார்த்தறன பசய்தால் அந்த தாய்... எதிரில் நின்று கண்சிமிட்டாமல் தன் அவறள இடுப்ெில் ொர்க்க. " பகாட்டி கிடக்கின்ைன. " பவறும் கவர்ச்சி காவியம்! சத்யன் காறர பகாயிலின் ஓரம் நிறுத்திவிட்டு அவசரமாக உள்பள பொகவும்.... " உண்றம காதலில்தான்.. அத்றத உங்களுக்காக பவயிட் ென்ைாங்க” என்று பவட்கத்தில் பமலிந்த குரலுடன் மான்சி கிசுகிசுப்ொய் கூை “ ம்ம் என்ன பசான்ன..

. சிைிது தூரம் பொனதும் திரும்ெி மான்சிறய ொர்த்து “ என்ன மான்சி அம்மாகிட்ட பகட்டுதான் என்கூட வருவியா.. கூைிய இன்னும் சத்யன் எதுவுபம தன்றகயால் ஆரம்ெிக்கறல அவள் இடுப்றெ மான்சி” என்று சுற்ைிவறளத்து தன்னுடன் இன்னும் அதிகமாக அவறள இறுக்கி பகாண்டான் அவனுறடய இதுவறரயில் இந்த பசயல்கள் இருவரும் மான்சி அதிகெட்சம் இதுவறர றககறள அனுெவித்தைியாத மட்டும்தான் ஒன்று... அப்ெதாபன அடுத்த ஸ்படப் பொகமுடியும்” என்று சத்யன் கண்சிமிட்டி பசால்ல ... யார் மனசும் பநாகாமல் நடக்கிைது” என்று கூைி சிரித்தான் அவன் மார்ெில் ெட்டறன சரிந்திருந்த திருகிக்பகாண்பட மான்சி “ என்ன தன் விரல்களால் இன்னிக்கு அவன் சட்றடயின் பமல் ெண்ைீங்க” என்று இப்ெடிபயல்லாம் பவட்கமாக பகட்க “ ஏய் நான் என்ன குறும்புத்தனமாக ெண்பணன்.. இன்னும் எவ்வளவு நாறளக்குத்தான் நாம இப்ெடி விலகிபய இருக்கைது........ பகார்த்துெடி நடந்திருக்கிைார்கள் “ என்ன மான்சி எதுவுபம பெசமாட்படங்குை... “ச்பச என்ன பொண்டாட்டிடா சத்யா உனக்கு” என்று குறும்ொக பநற்ைியில் தட்டிக்பகாண்டான் “ ெின்பன அவுங்க கூடத்தாபன வந்பதன். மான்சியின் முகம் ெளிச்பசன்று மின்ன பவகமாக சத்யன் திைந்துவிட்டு வழியாக முன்ெக்கமாக ஏைி சத்யன் அருகில் உட்கார்ந்துபகாண்டாள் சத்யன் பமதுவாக விசிலடித்தெடி காறர ஸ்டார்ட் பசய்தான்.. இபதல்லாம் உனக்கு ெிடிக்கறலயா..என்ைவன் ... இதுபொல சின்னசின்னதா பதாட்டுக்கிட்டா ஒன்னும் தப்ெில்றல...... அப்புைம் எப்ெடி உங்ககூட வரமுடியும் அதான் பகட்படன்” என்று மான்சி கூைியதும் ஒரு றகறய நீட்டி அவறள இழுத்து தன்மீ து பொட்டுக்பகாண்டவன் “ இதுதான் மான்சி எனக்கு உன்கிட்ட ெிடிச்ச விஷயம்.அவள் அனுமதிக்காக மாமியாறர ொர்த்தாள் “அதான் கூப்ெிடுைான்ல பொம்மா நான் இந்த கார்ல வர்பைன்” என்று ெிபரமா அனுமதி வழங்கியதும்....சாமி கும்ெிட்டு முடித்து பவளிபய வந்து ெிைகு சத்யன் மான்சிறய தன்னுடன் காரில் வருமாறு அறழக்க....

. சட்டுனு விலகிப்பொய்ட்ட” என்று வருத்தமாக பகட்டான் அவன் முகத்றத நிமிர்ந்து ொர்த்த மான்சி அதில் இருந்த ஏமாற்ைத்றதயும் வருத்தத்றதயும் காண சகிக்காமல் “நான் ெிடிக்கறலன்னு பசான்பனனா இங்கப்பொயா இபதல்லாம் பெசுவாங்க” பமபல பசால்லாமல் மான்சி உதட்றட கடித்து நிறுத்த சத்யன் அவசரமாக “ பவை எங்க மான்சி பெசனும்” என்ைான் அவன் அவசரத்றத கண்டு மான்சிக்கு சிரிப்பு வந்தது தன் உதட்டு நுனிறய துருத்தி “ பவவ்பவ நான் ஒன்னும் பசால்லமாட்படன்.. இருவரும் ஒருவர் முகத்றத ஒருவர் ொர்த்தெடி என்ன உணவு ெரிமாைினார்கள் என்று ொர்க்காமபலபய சாப்ெிட்டு முடித்துவிட்டு மாடிக்கு பொனார்கள் .......... ெிபரமா பநரமாகிவிட்டது சாப்ெிட்டுவிட்டு ஒருவழியாக பொய்விடுமாறு கூைியதும்..“ என்னது அடுத்த ஸ்படப்” என்று மான்சி அவன் முகத்றத ொர்க்காமல் கவிழ்ந்துெடி பகட்க “ என் முகத்றத நிமிர்ந்து ொரு பசால்பைன்” என்று சத்யன் கூை மான்சி அவறன நிமிர்ந்து ொர்த்தாள்... தன் இறடவறர குனிந்து “ இைங்குங்க பமடம்” என்ைதும் மான்சி தனது வழக்கமான நாணத்துடன் சிரித்தெடி இைங்கி உள்பள பொனாள் இருவரும் உறடமாற்ை மாடிக்கு பொக .. ொவம் இவரு சின்ன ொப்ொ ஒன்னுபம பதரியாது” என றகறய ஆட்டியெடி ெழித்து காட்டி குறும்பு பெச “ உதட்றடயா சுழிச்சு காட்ை நீ வா வட்டுக்கு ீ அறத கடிச்சிர்பைன்” என சத்யன் ெதிலுக்கு குறும்பு பெசினான் அதற்க்குள் வடு ீ வந்துவிட சத்யன் காறரவிட்டு இைங்கி மறுெக்கம் வந்து மான்சிக்கு கதறவ திைந்துவிட்டு.. சத்யன் அவள் இதழ்கறள ொர்த்தெடி தன் உதட்றட நாக்கால் தடவி ஈரப்ெடுத்தி கண்சிமிட்டி சிரித்தான் மான்சி சிலிர்த்துப் பொய் ெட்படன அவனிடமிருந்து விலகி அமர்ந்தாள் சத்யனுக்கு அவறள பராம்ெ சீ ண்டி விட்டு விட்படாபமா என்று வருத்தமாக இருந்தது “ என்ன மான்சி இபதல்லாம் ெிடிக்கறலயா.

...... ஆனால் மான்சிக்கு உடல் சில்லிட்டு பொயிருந்தது.. தன்னுறடய நிறனத்த சத்யன் ... அவள் கிைங்கிப்பொய் தறலறய துவளவிட்டாள் கணக்கிட முடியாத சந்பதாஷத்துடன் சிரித்தெடி சத்யன் குனிந்து அவள் பநற்ைியில் முத்தமிட்டான்... இந்த அதிரடியால் ெயந்து பொய்விட்டாபளா என்று ... இன்னும் அவள் இதழ்கறள ெிளந்து தனது ஆராய்ச்சிறய சத்யன் ஆரம்ெிக்கவில்றல அதற்க்குள் பகாதிக்க ஆரம்ெித்தது அவன் பதகம்.......மான்சி தான் ெடுத்துக்பகாள்ளும் அந்த சிைிய அறைக்கு பொக திரும்ெினாள்... அவள் இதழ்கள் துடிக்க கண்கறள பலசாக திைந்து அவறன ொர்த்தாள் சத்யன் அவளின் துடிக்கும் இதழ்கறள தனது அனலாய் தகித்த சூடான உதட்டால் அழுத்தி முத்தமிட.... அவன் தன் இருகரங்கறளயும் அவறள பநாக்கி விரித்து நீட்டி வா என்ெது பொல் தறலயறசக்க மான்சி வரவில்றல அவன் கண்கறளபய ொர்த்தாள்.. இரண்டடி எடுத்து றவப்ெதற்குள் சத்யன் அவசரக்காரனாய் பவகமாக வந்து அவறள அள்ளிக்பகாண்டான் மான்சிறய பநாருங்க அறணத்து.. “பகாஞ்சம் நில்லு மான்சி” என்ை சத்யனின் குரல் அவறள தடுக்க மான்சி நின்று அவறன திரும்ெி ொர்த்தாள். ெிைகு விலகி அவறள தன் வலக்றகயில் கிடத்தி இடக்றகயால் அவள் முகத்றத நிமிர்த்தி அவளின் மூடிய கண்களில் முத்தமிட்டான்... மறுெடியும் சத்யன் அவறள தன் குரலால் வாபவன்று அறழத்தான் அவன் குரலின் வசீ கரம் அவறள பமதுவாக அடிபயடுத்து றவக்கறவத்தது... மான்சிக்கு அவன் பகாடுத்த சூடான அந்த முதல் முத்தம் அவள் உயிர்வறர பசன்று தாக்கியது மறுெடியும் மறுெடியும் அவள் ஈர இதழ்களில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டு தன் பகாதித்த உதட்டின் சூட்றட தணித்துக்பகாள்ள முயற்ச்சித்தான் சத்யன் அவன் உதட்டின் சூடு தணிந்தது ஆனால் அறதவிட ெலமடங்காக உடல்முழுதும் ெத்திக்பகாண்டது.. அவள் நிறனவு தப்ெியவள் பொல கண்கள் பசாருக இதழ்கறள ெிளந்துபகாண்டாள் சத்யன் அவள் மூக்கு நுனிறய தன் நாக்கு நுனியால் தீண்டி தீண்டி அவறள சிலிர்க்க றவத்தான்...

சத்யனுக்கு சந்பதாஷமாக இருந்தது.. கண்களுக்கு கீ பழ வறர ெரவியிருந்தது அவள் இதழ்கள் பலசாக ெிளந்துபகாண்டு உள்பள இருக்கும் முத்துப்ெற்கள் பதரிய.... கண்களில் தீட்டியிருந்த றம கறலந்து.... அவனுறடய இத்தறன நாள் காத்திருப்பு கட்டவிழ்த்து பகாண்டது அவறள கிடத்திவிட்டு கட்டிறலவிட்டு இைங்கி நின்று அவறள நிதானமாக ரசித்தான். அவள் கண்கறள மூடியிருந்தாலும் அவள் முகத்தில் ெயம் இல்றல.. அவள் காதருகில் குனிந்து " மான்சி நீ கண்றண திைக்க நான் ஒரு ொட்டு ொடவா" என்று கிைக்கமாக பகட்க அதற்கும் அவள் கண்திைக்காமல் "ம் ொடுங்க" என்ைாள் மயக்கமான குரலில் .. ெதிலாக நாணமும் பவட்கமும் மட்டுபம முகாமிட்டு இருந்தன ... பகாயிலில் இவன் றவத்த கறலந்து பநற்ைி முழுவதும் ெரவியிருந்தது அவள் கண்களில் சத்யன் அடிக்கடி முத்தமிட்டதால்..........அவள் கூந்தல் பூக்கள் சில உதிர்ந்து அந்த கறுத்த கூந்தல் விரிப்ெில் பவள்றள முத்துகளாய் கிடந்தது சத்யன் அவள் பநற்ைியில் தன் உதட்டால் உரசி உரசி முத்தமிட்டதால் அவள் பநற்ைிப்பொட்டு இடம்மாைி.அவறள விலக்கி நிறுத்தி அவள் முகத்றத ொர்த்தான் ..... ம்ஹூம் என்று தறலயறசத்த மான்சி பவட்கத்துடன் அவன் மார்ெில் புறதந்துபொனாள் சத்யன் அவள் இடுப்ெில் றகவிட்டு அபலக்காக தூக்கிக்பகாண்டு பொய் கட்டிலில் கிடத்தினான்...... சத்யன் அழுத்தி அழுத்தி அவள் இதழ்களில் முத்தமிட்டாதால் அவற்ைின் ஈரம் காய்ந்து வரட்சியின் ெிடியில் இருந்தது ... கூந்தல் ெைந்து விரிந்து தறலயறனயில் கிடக்க. சத்யன் தன் பதாண்றடறய பசருமிக் பகாண்டு ஆரம்ெித்தான் " கட்டி வச்சுக்பகா எந்தன் அன்பு மனச" " பதாட்டு வச்சுக்பகா உந்தன் பசாந்த மனச" இப்பொ நீ ொடனும் மான்சி என்ைான் சத்யன் கிசுகிசுப்ொக .

........ தன் விரல்களால் அவளின் ெிளந்து இதழ்கறள வருட...... இடது மார்றெ முற்ைிலும் பவளிபய காட்டியது. ொவம் சின்னபெண் என் பவகத்றத இவளிடம் காட்டினால் துவண்டுவிடுவாள் இவள் கடவுளால் பகாஞ்சம் எனக்காக பகாஞ்சமாக.. அதில் துளிர்த்திருந்த வியர்றவ துளிகறள ொர்த்தால் பவண்றமயான பசாற்றுக்கற்ைாறழறய சறதயில் உருண்றடயாக ெிளந்தால் முத்துக்கள் பொல அதனுள் இருக்கும் கற்ைாறழ நீர் பூத்து இருக்குபம அதுபொல் இருந்தது பமாத்தத்தில் மான்சி ரவிவர்மனின் கறலந்த ஓவியம்பொல் கிடந்தாள் சத்யன் தன் மறனவியின் அழறக அணுவணுவாக ரசித்தான். அவள் மார்ெில் இருந்த முகத்றத பமபல எடுத்துச்பசன்று...... சூடான சத்யன் மூச்சுகாற்று அவள் ெட்டு எகிைாதவாறு மான்சியின் முகத்றத உடல் இன்னும் அதிகமாக அழுத்திக்பகாண்டு..... இறத என்று பமன்றமயாக. இவள் என்க்பக எனக்கு மட்டும்தான். அவள் பொட்டிருந்த கருநீலநிை ரவிக்றகயின் உள்பள இருந்த பவள்றளநிை உள்ளாறட ெளிச்பசன்று பதரிந்தது அவள் இடுப்ெின் அழறக ஏலமிட்டது அவளின் இடுப்பு பசறல.... அவனுக்கு பெருறம தாங்கவில்றல.. அவள் முகத்றத பநாக்கி குனிந்து துடித்த இதழ்கறள பநருங்கி அவள் ........ எண்ணி தன் பவகத்றதயும் முரட்டுத்தனத்றதயும் அடக்கிக்பகாண்டான் அவள் முகத்றத ொர்த்தெடிபய பமதுவாக கட்டிலில் ஏைி மண்டியிட்டு அமர்ந்து அவள் பசறல மறைக்காத மார்ெில் சத்யன் கவிழ்ந்து அங்பக வந்த ஏகாந்தமான வாசறனறய நுகர்ந்தான் அப்பொது அவள் சிலிர்த்து துடித்து மார்ெில் அவனின் எம்ெியது .. அவள் அவன் விரறல வாயினுள் வாங்கிபகாண்டாள் சத்யன் முகத்தில் சிரிப்பு தாண்டவமாட. ொதி மறைத்த நிறலயில் அவளின் பதாப்புள் ஆழமில்லாது அழகாய் இருந்தது கால் ெகுதியில் ெட்டுபுடறவ உயர்ந்து கணுக்காலுக்கு பமபல இருக்கும் பகண்றடக்கால் சறத பவண்றமயாக மின்னியது.... இவள்தான் என் மறனவி.. உண்ணபவண்டும். இவறளத்தான் இனி நான் கட்டியாளப் பொகிபைன் அவள்மீ து ொய்ந்து கசக்கி நுகர்ந்து அனுெவிக்க துடித்த மனறத அடக்க சத்யன் பராம்ெபவ சிரமப்ெடபவண்டி இருந்தது ..கட்டியிருந்த ெட்டுபுடறவ கசங்கி அவள் வலதுமார்றெ விட்டு சற்று ஒதுங்கி.... இந்த பெரழகு பெட்டகம்தான்...... ெறடக்கப்ெட்ட ரசித்துதான் ராஜ உணவு.

நம்ம புருஷனால முடியறல பொலருக்குன்னு பநறனச்சுக்கப் பொைா ” என்ை மாயாவின் குரல் ஏளனமாக எதிர் முறனயில் பகட்க அவளின் வார்த்றதகள் அவன் மனறத பசன்று தாக்க “ ஏய் நாபய ” என்று ெயங்கரமாக சத்யன் கத்த. இடத்தில் புது நிறுத்திட்டு பொண்டாட்டிக் வந்த... மறுெடியும் அலைி துடித்தது அவன் பமாறெல் மான்சி அவனிடமிருந்து தன் இதழ்கறள ெிடிங்கிக்பகாண்டு “ பமாதல்ல அறத எடுத்து பெசுங்க அப்புைமா இறத” பசால்லவந்தறத முடிக்காமல் பவட்கத்துடன் முகத்றத திருப்ெிக்பகாண்டாள் சத்யன் பவண்டாபவறுப்ொக எழுந்து தன் பமாறெறல எடுத்து யார் என்று ொர்க்க... மான்சி மிருதுவாக கூட றகவிட்டு அவன் தறலறய ெற்ைிக்பகாண்டாள் பெண்ணின் உதடுகள் ஆச்சர்யமாக நிறனத்து இவ்வளவு இருந்தது.. ச்பச என்று அறத மறுெடியும் றவக்க நிறனக்கயில் அது மறுெடியும் அலைியது சத்யன் ஆன் காதில் றவத்து “ யார் பெசைது’ என்று அதட்டி பகட்டான் “ என்ன சத்யா பவறலறய பராம்ெ எந்த அதட்ை...கீ ழுதட்றட கவ்வி இழுத்து சப்ெி சுறவக்க...... இறதவிட்டு சரி பமலுதட்டின் அறத கவ்வ...... புது நம்ெராக இருந்தது... இருக்குமா சுறவறய அப்பொது என்று சத்யனுக்கு அைிந்துபகாள்ளலாம் அவனி பமாறெல் என்று பநரங்காலம் பதரியாமல் அடித்துக்பகாண்டது சத்யன் அதன் அறழப்றெ சட்றடபசய்யாமல் அவள் இதழ்கள் சப்பும் ெனிறய பசவ்வன பசய்ய.. ொவம் கூட அவ ெிசியா இருந்தியா.... இவன் கத்தலில் மான்சி ெயந்துபொய் எழுந்து உட்கார்ந்து கலவரத்துடன் சத்யறன ொர்க்க “ ஏய் ச்சீ கத்தாபத நான் பசால்லைறத கவணமா பகளு” இன்னும் பகாஞ்சபநரத்தில் உன் வட்டுக்கு ீ பவளிபய பராட்படாரத்தில் இருக்கும் ெிள்றளயார் பகாயில் ெக்கத்தில் ஒரு சிவப்பு கலர் ஸ்விப்ட் கார் நிக்கும் நீ வந்து அந்த கார் கதறவ தட்டுை என்ன சத்யா ” என்று அதிகாரமாக மாயா கூை அவள் அதிகாரத்தில் புறகந்த சத்யன் " ஏய் என்ன அதிகாரமா வரமுடியாது என்ன ெண்ணுவ" என்ைான் .

... " நான் இதுவறர பதாட்டபதல்லாம்...... " பவற்ைி . ஆனால் நல்லபவறளயாக யாரும் எழுந்துவரவில்றல.உன்றனத் தவிர! சத்யன் அறையிலிருந்து பவளிபய வந்து ெடிகளில் தடதடபவன இைங்கியதில் அவன் பகாெம் பதரிந்தது.மாயா எதிர் முறனயில் ஏளனமாக சிரிப்ெது பகட்டது ெிைகு " இப்பொ நீ வரறலன்னா அப்புைம் நீ வாழ்நாள் முழுக்க அறத நிறனச்சு வருந்தனும் சத்யா..... " கண்மணிபய உன்னிடமிருக்கிைது. கண்கள் கலங்கி கண்ணர்ீ குளம்பொல் பதங்கியிருந்தது உடபன சத்யன் அவறள அறணத்து " ஒன்னுமில்ல கண்ணம்மா ஒரு ெிரண்ட் கூட சின்ன ெிரச்சறன நீ ெயப்ெடாபத மான்சி" என்று ஆறுதலாக கூைிவிட்டு .. நீ முடிவு ெண்ணு " என்று கூைிவிட்டு இறணப்றெ துண்டித்துவிட்டாள் மனம் பகாதித்து குமுை சத்யன் தன் றகயில் இருந்த பமாறெறலபய பவைித்து ொர்க்க.... மான்சி அவனருபக வந்து அவன் பதாறளத் பதாட்டு " என்னாச்சுங்க" என்று கலங்கிய குரலில் பகட்க சத்யன் அவள் முகத்றத ொர்த்தான். " நான் பகாஞ்சம் பவளிபய பொய்ட்டு வந்திர்பைன் மான்சி நீ ெடுத்து தூங்கு" என்று கூைிவிட்டு மறுெடியும் மான்சியின் முகத்றத ொர்க்க றதரியமில்லாமல் அவசரமாக பவளிபய பொனான் " காலபதவனுக்கு இல்லாத சக்தி.. சத்யன் பகட்றட திைக்க பவளிபய இருந்த வாட்ச்பமன் ெதைி ஓடிவந்து “ என்னங்க தம்ெி” என்று பகட்க .. " என் பவற்ைி பதால்வி எறதயும்..... " தீர்மானிக்கும் சக்தி உன்னிடமிருக்கிைது.....

... வட்டுல ீ பொய் ெிரிச்சு ொரு..சத்யன் சற்று நிதானித்து “ ஒன்னுமில்ல ஒரு ெிரண்ட் பவளிபய பவயிட் ெண்ைதா பசான்னான் அதான் ொர்க்கலாம்னு வந்பதன்” என்று கூைிவிட்டு பதருவில் வந்து அங்பக இருக்கும் ெிள்றளயார் பகாயிலருபக ொர்த்தான் மாயா பசான்னது ொர்த்ததும் பொலபவ ஏபதா சிவப்பு நடக்கப்பொகிைது நிை ஸ்விப்ட் என்று கார் சத்யனுக்கு நின்ைிந்தது. சத்யா இது உனக்கு உன் பராம்ெ கல்யாண யூஸ்புல்லா இருக்கும்” என நக்கலாக கூைினாள் சத்யன் அவறள எரித்துவிடுவது பொல் ொர்த்துக்பகான்பட அந்த ொர்சறல வாங்க “ ம் இதுதான் சரி... அதுல ஒரு லட்டர் வச்சிருக்பகன் அறதயும் ெடிச்சுட்டு அதன்ெடி நடக்கப் ொரு சத்யா. மாயா அவறன ொர்த்து ஏளனமாக வாழ்க்றகக்கு சிரித்து என்பனாட “ என்ன கிப்ட்.. பகாஞ்சம் அந்த காறர ெதட்டமாக மனது அடித்துக்பகாள்ள.... அவன் குழந்றத முகம் முகத்றதயும் தானாகபவ மலர மனது இயல்ொனது.. ஜன்னல் வழியாக ஒரு ொர்சறல நீட்டினாள் மாயா சத்யன் அறத வாங்காமல் அவறள ஆத்திரத்துடன் முறைத்து ொர்க்க..... அங்பக மாயாவும் மற்பைாருவனும் பநருக்கமாக இருக்க....... அதுக்குள்ள ஒரு முடிவு ெண்ணிரு... ெிைகு பவகமாக அந்த காறர பநருங்கினான் காரின் டிறரவர் இருக்றக ெக்கம் பசன்று அதன் ஜன்னறல விரலால் தட்டினான். மாயாவின் அறரகுறை உறடறய ொர்த்த சத்யனின் மனம் பகாதித்தது இவ்வளவு பகவலமானவளுடன் தாபன நாம் இத்தறன நாளாக உைவு றவத்திருந்பதாம் என்று எண்ணி மனம் குன்ைினான் மாயா இவறன ொர்த்ததும் ெின்ெக்கம் வருமாறு றசறக பசய்துவிட்டு அங்பக இருந்த கண்ணாடிறய இைக்கினாள்... இல்பலன்னா என்று அவள் கூைி முடிக்கவும் கார் சர்பரன்று கிளம்ெியது நீதான் அசிங்கப்ெடுபவ.. சிைிது பநரத்தில் கண்ணாடி இைக்கப்ெட... முறைக்கிை வாங்கிக்பகா சத்யா.. உள்பள அன்று மாயாவின் வட்டில் ீ ொர்த்தவர்களில் ஒருவன் டிறரவர் சீ ட்டில் அமர்ந்திருந்தான் சத்யறன ொர்த்ததும் அசட்டுத்தனமாக இளித்தவன் ெின்ெக்கமாக றககாட்டினான்.... சத்யன் நகர்ந்து அங்பக பொக...” ..... சத்யன் ஒருநிமிடம் கள்ளங்கெடமற்ை கண்மூடி சிரிப்றெயும் தன் மனதில் பகாண்டு மான்சியின் வந்தான்.... உனக்கு இன்னும் இரண்டு நாள் றடம்.

. மாயா முழு நிர்வாணமாக அவன்பமல் ெடர்ந்தாள்... அந்த காட்சிறய ொர்த்ததும் சத்யனின் உடல் சட்படன விறரக்க நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் சத்யன் ஜட்டியுடன் கட்டிலில் ெடுத்திருக்க.... அவனுக்கு மாயா ஒரு பெரியவிஷயம் இல்றல. பவகமாக அவள் ெடுத்துக்பகாள்ளும் சிைிய அறையின் கதறவ திைந்து எட்டிப்ொர்த்தான் மான்சி ெட்டுப்புடறவயில் இருந்து மாைி சாதரண காட்டன் பசறலறய சுற்ைிக்பகாண்டு ெடுத்து தூங்கிவிட்டு இருந்தாள் ...சத்யன் சிைிதுபநரம் பொகின்ை காறரபய பவைித்துப் ொர்த்தான்.. சில இடங்களில் சத்யன் முழு நிர்வாணமாக இருந்தான்.... சத்யன் குழப்ெத்துடன் அந்த கவறர ொர்த்தான் அதன் பமல ‘ முதலில் சிடிக்கறள ொர்க்கவும்’ என்று எழுதப்ெட்டிருந்தது பநஞ்சு ெறதக்க சத்யன் அந்த சிடிக்கறள எடுத்துக்பகாண்டு அபத அறையில் தனது கம்ெியூட்டர் இருக்கும் ெகுதிக்கு பொய் உட்கார்ந்து சிைிதுபநரம் கண்கறள மூடியிருந்தான் ெிைகு எதுவாயிருந்தாலும் சமாளிக்கும் றதரியத்துடன் அந்த சிடியில் ஒன்றை எடுத்து உள்பள அனுப்ெிவிட்டு. தனது அறைக்கு பொய் கதறவ திைந்து உள்பள நுறழய மான்சி அங்பக இல்றல. ஆனால் வட்டுக்குள் ீ இருக்கும் மான்சி அவள் மனம் எதற்க்காகவும் சஞ்சலப் ெடக்கூடாது என்றுதான் பொறுறமயாக இருந்தான் றகயிலிருந்த ொர்சலில் அப்ெடி என்னதான் இருக்கும் என்று பயாசித்தவாறு வட்டுக்குள் ீ பொனாவன்... சில இடங்களில் பவறும் ஜட்டிபயா அல்லது டவபலா அவன் இடுப்ெில் இருந்தது ...... மாயாவின் மறைமுக பதாற்ைம்தான் பதரிந்தது..... அவறள ொர்க்க ொர்க்க இன்றைய இழப்பு சத்யனுக்கு பூதகரமாக பதரிந்தது ஒரு நீண்ட பெருமூச்சுடன் அறைக்கதறவ மூடிவிட்டு தன் கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்த சத்யன்.. தன் றகயில் இருந்த ொர்சறல ெிரித்து உள்பள என்ன இருக்கிைது என்று ொர்த்தான் ஒரு சிைிய கவரும் ஐந்து சிடிக்களும் இருந்தன....... ஸ்கிரீனில் வரப்பொகும் காட்சிக்காக காத்திருத்தான் பமதுவாக காட்சி திறரயில் வர ஆரம்ெித்தது முதலில் சத்யன்தான் பதரிந்தான் பவறும் ஜட்டியுடன். அவள் முதுகு மட்டும் பதரியும்ெடி மிக கவணமாக எடுக்க ெட்டிருந்தது ெிைகு வந்த காட்சிகள் அத்தறனயிலும் சத்யன் பதள்ளத்பதளிவாக பதரிய....

. . தறல ொரமாய் கனத்தது... அவனுறடய பசமிப்பு. சிைிய கவரில் உள்பள ஒரு என்ன கடிதம் இருக்கிைது இருந்தது. பதைாது..அவன் மற்ை சிடிக்கறள ொர்க்கவில்றல அதிலும் இபததான் இருக்கும் என்று அவனுக்கு பதரியும் மாயா தங்களின் யூகித்திருந்தான்..அடுத்து நடக்க பவண்டியறத நிதானமாக பயாசித்தான் இபதா உள்பள ஒருவனுக்கு ெடுத்திருக்கும் கழுத்றத என் நீட்டிபனாபம மான்சிக்கு என்று பதரிந்தால் தன் என்னாகும். என்று சத்யன் ொர்க்கலாபம அந்த என்று கடிதத்றத அறத நிதானமாக ெடித்தான்.. அறவகள் பவண்டும் என்ைால் கீ பழ குைிப்ெிட்ட ெணத்றத பரடி ெண்ணிவிட்டு தன்றன பதாடர்பு பகாள்ளுமாறு அதிகாரமாக கூைப்ெட்டிருந்தது கீ பழ குைிப்ெிட்டு இருந்த ெணத்றத சத்யன் கவனித்தான்... எல்லாறையும் விற்று சரிகட்டினால் கூட அவ்வளவு ெணம் நிச்சயமாக ஏபனன்ைால் மாயா பகட்டிருந்த பகாடிகளின் கணக்கு அந்தமாதிரி இருந்தது ........... தன் றககளால் தறலறய ெிடித்துவிட்டு பகாண்டவன்...அந்த சிடி முழுவதும் இருவரும் விதவிதமாக உைவுபகாள்வதுதான் ெடமாக்க ெட்டிருந்தது.. உைறவ ஆனால் றவத்து மிரட்டுவாள் இந்தளவுக்கு என்று எதிர்ொர்க்காததால் சத்யன் ஓரளவுக்கு பராம்ெவும் அதிர்ந்து பொயிருந்தான் அவன் உடறல அவபன சுமக்க முடியாதளவுக்கு ொரமாக இருந்தது... உயிறரபய இப்ெடி விட்டுவிடுவாபள. அந்த சிடிக்களின் ஒரிஜினல் ெிரதிகறள ொதுகாப்ொக றவத்திருப்ெதாகவும்........ சத்யன் வியர்த்த தனது முகத்றத றககளால் துறடத்துக்பகாண்டான் அந்த சிடி முடியவும் அறத எடுத்து மறுெடியும் கவரில் பொட்டான்.... ஆனால் அதற்க்கு முன் நான் இந்த உலறகவிட்டு பொய்விடுபவன் திணபவடுத்து இளறமக்கு வடிகால் பதடப்பொய் அது தன் வாழ்க்றகபக வடிகாலாய் மாைிவிட்டறத எண்ணி குமுைி கண்ண ீர் விட்டான்............... கம்பெனியில் அவனுறடய பைர்கள். என்ன பசய்வது என்று மறுெடியும் மறுெடியும் சிந்தித்தான் சரி அந்த ெிரித்தான்... அவன் பெயரில் இருக்கும் பசராமிக் பைாரூம்....

. சத்யன் அவள் தூக்கம் கறலயாதவாறு பமதுவாக அவளருகில் சரிந்து ெடுத்தான் சத்யன் அவள் முகத்றத ொர்த்தவாறு ெடுத்து......... வலது றகறய தன்னுறடய பமதுவாக இடதுறகறய எடுத்து எடுத்து தன் அவள் கழுத்தின் இடுப்ெில் மீ து பொட்டு பலசாக அறணத்து. அவள் கழுத்து கீ பழ முட்டுக்பகாடுத்து இருந்த அவளின் பொட்டுக்பகாண்டு.இறுதியாக பகட்ட ெணத்றத சத்யன் பகாடுக்காவிட்டால்... அந்த சிடிக்கள் பமாத்தம் அவன் குடும்ெத்தினர் அறனவருக்கும் ெிரதிபயடுத்து அனுப்ெப்ெடும் என்று மிரட்டியிருந்தாள் மாயா எல்லாவற்றையும் எடுத்து பமறச டிராவில் பொட்டு மூடிவிட்டு எழுந்த சத்யன்...... கண்விழித்த அவள் மான்சி தூக்கக்கலக்கத்தில் எழுந்திருக்க ெடுக்றகறயவிட்டு முடியாதளவுக்கு சத்யன் எழ அவறள அறணத்துக்பகாண்டு தூங்க..... அவன்மீ து கிடந்த அறணத்துக்பகாண்டாள் றகயால் அவறன இன்னும் அதிகமாக இறுக்கி ..... அவ்வளவு காறலயிபலபய அவளுக்கு சிரிப்பும் சந்பதாஷமும் தாங்க முடியவில்றல. தன் சட்றடயில் இருந்து சிகபரட் ொக்பகட்றட எடுத்துக்பகாண்டு ொல்கனியில் பொய் அமர்ந்து சிைிதுபநரம் சிகபரட்றட மாைிமாைி ெற்ைறவத்து புறகத்து தள்ளினான் அதிகாறல மூன்றுமணி வறர மூறளறய குறடந்து பயாசித்து அவன் எடுத்த ஒபர முடிவு..... மறுெடியும் எழுந்து மான்சியின் அறைக்கு பொனான் மான்சி தறரயில் பெட்சீ ட் விரித்து ெடுத்து நன்ைாக உைங்கிக்பகாண்டிருந்தாள். ெிைகுஎழுந்து பொய் கட்டிலில் ெடுத்து கண்மூடியவன் தூக்கம் வராததால். ெின்னர் பமலும் சற்று சரிந்து அவள் கழுத்தடியில் தன் முகத்றத றவத்துக்பகாண்டு ெடுத்தான் ெடுத்த சிைிதுபநரத்தில் நல்ல சுகமான உைக்கம் வந்து அவன் கண்கறள தழுவ சத்யன் தன் மறனவிறய அறணத்தவாபை நன்ைாக உைங்கிப் பொனான் காறலயில் முயற்ச்சிக்க.. மான்சிக்கு பமதுவாக நடப்பு புரிய.. இந்த ெிரச்சறனறய தனது நன்ென் சரவனக் குமாரிடம் பெசி அவன் பசால்வது பொல் நடப்ெது என்று முடிவு பசய்தான் இந்த முடிறவ எடுத்த ெிைகுதான் அவன் மனம் ஓரளவுக்கு நிம்மதியானது...

தன் கழுத்தடியில் இருந்த அவன் முகத்றத இழுத்து இைக்கிய மான்சி அவன் முகத்றத தன் மார்பொடு றவத்து அழுத்திக்பகாண்டாள். எக்கி அவன் காது மடறல தனது நாக்கால் தீண்டினாள்....... அவளின் பதாடுறககளால் கூச்சத்தில் சத்யனின் உடல் சிலிர்த்து அறசய.... என்று ெிடிவாதமாக நிறனத்தெடி ‘சத்யறன யாபரா அவளிடமிருந்து ெிடிங்கிக்பகாண்டு பொவதுபொல் தன்பனாடு பசர்த்து அறணத்துக்பகாண்டாள் மறுெடியும் மறுெடியும் கதவு தட்டப்ெட. மான்சிக்கு இப்பொது பகாெத்றத மீ ைி அழுறக வரும்பொல் இருந்தது.. ச்பச இவறர நிம்மதியா தூங்ககூட விடமாட்படங்கைாங்கபள என்று கலங்கினாள் உதட்றட கடித்து தனது அழுறகறய அடக்கியவள் கதவுதட்டும் சத்தம் எப்பொதடா நிக்கும் என்று காத்திருந்தாள்....... அவள் மார்ெில் இருந்த தன் முகத்றத எடுத்து அவறள நிமிர்ந்து ொர்த்து “ ெரவாயில்றலடா மானு எனக்கு தூக்கம் கறலஞ்சிருச்சு வா எழுந்து பொகலாம்” என்று பசால்ல ...அவன் கண்விழிக்காதவாறு பநற்ைியில் முத்தமிட்டாள்... ஆனால் அதற்க்குள் சத்தம் பகட்டு சத்யன் தூங்குங்க அவங்க எங்கனா அவளிடமிருந்து திமிைிக்பகாண்டு எழுந்தான் அவறன எழவிடாமல் அறணத்த மான்சி “ ச்சு நீங்க கதறவ தட்டிட்டு பொகட்டும்” என்று கரிசனமாக கூை அவள் கரிசனத்தில் சத்யனுக்கு காறலயிபலபய பதாண்றடறய அறடத்தது.. பவகுபநரம் விழித்திருந்ததால் சத்யனின் தூக்கம் கறலயவில்றல என்ைாலும் அவளின் இறுகிய அறணப்ெில் பமய்மைந்து இன்னும் அதிகமாக இறுக்கி அறணத்துக்பகாண்டு உைங்கினான் மான்சிக்கு அப்பொது இன்னும் இவன் சிைிதுபநரத்தில் தூக்கம் காெி எடுத்து கறலந்துவிடுபம வந்து என்று கதறவதட்டுவார்கபள எண்ணி வருந்திக்பகாண்டு இருக்கும்பொபத பவளிபய கதறவதட்டும் சத்தம் பகட்டது மான்சிக்கு காரணபம இல்லாமல் பகாெம் வந்தது ‘இப்பொ காெி இல்பலன்னு யார் அழுதது. ெிைகு அவன் மூக்கு நுனிறய வலிக்காமல் பலசாக ெற்களால் கடித்தாள். என்று எரிச்சல் ெட்டாள் ‘எங்கனாச்சும் தட்டிட்டு பொகட்டும் நான்பொய் திைக்க மாட்படன்..

... ீ " கறதபெசும் வித்றத கற்றுக்பகாள்ளலாம். கிளம்ெினான் ... " காதலித்தால் காற்றுடன் றகவசி.. அம்மாகிட்ட பசால்லிடு ” என்ைவன் மறுெடியும் அவறள அறழத்தான்...... " பெசிக்பகாள்ளும் மர்மம் நிகழும். சத்யன் அவள்முன் மண்டியிட்டு அமர்ந்து. " விறலபெசும் றதரியம் வரும்.. “ அவசரமா பவளிபய பொகனும் மான்சி டிென் பவண்டாம்..... " காதலித்தால் இந்த உலகத்றத .... உடபன அவள் ஓடிவர. அய்பயா அவன் டியூட்டிக்கு பொகும் முன் சந்திக்கபவண்டுபம என்று எண்ணியவன் அவசரமாக குளியலறைக்கு ஓடினான்........ குளித்துவிட்டு பவகமாக கிளம்ெியவன் மான்சியிடம்... அவன் எழுந்திருக்கும் பொபத இரவு நடந்த ெிரச்சறனகளும் அவன் கூடபவ பசர்ந்து எழுந்தது இன்று தன் நன்ென் சரவனறன ொர்க்கபவண்டும் என்று இரவு நிறனத்தது ஞாெகம் வர...“ அப்ெடின்னா சரி எழுந்துக்கங்க” என்று தனது ெிடிறய தளர்த்தினாள் அவள் பநற்ைியில் முத்தமிட்டுவிட்டு சத்யன் சிரிப்புடன் எழுந்தான்.... அவள் வயிற்ைில் தன் முகத்றத றவத்து “ மான்சி அப்ெடிபய என்றன பகாஞ்சபநரம் அறணச்சாெல இரும்மா” என்ைான் மான்சியும் அவன் பசால்ெடி அழுத்திக்பகாண்டாள். அவன் சத்யனுக்கு தன் முகத்றத துயரங்கள் தன் அடிவயிற்ைில் எல்லாம் பதாறலந்து றவத்து பொனது பொல் இருந்தது சிைிதுபநரம் கழித்து எழுந்து அவறள அறணத்து முத்தமிட்டுவிட்டு சத்யன் " காதலித்தால் மனசுக்குள்பள.....

..... “வா சத்யா” என்று அறழத்துபகாண்டு வட்டின் ீ பவளிப்ெக்கமாக இருந்த மாடிப்ெடிகளின் வழியாக மாடியில் இருந்த தனியறைக்கு அறழத்து பசன்ைான் அங்கிருந்த பசாொக்களில் இருவரும் எதிபரதிராக என்ன ெிரச்சறன” என்று சரவணன் பகட்டதும் அமர்ந்தனர்.......... நீ வட்லதான ீ இருக்க... ஆமா என்ன ெிரச்சறன.... " பசான்னால் மறுக்கப்ெட்டு விடுபமா.... இவ்வளவு காறலயில பொன் ெண்ணிருக்க” என்ைான் “ பசால்பைன் சரவண... “ பசால்லு சத்யா . உன்கிட்ட பராம்ெ முக்கியமா.......... எதிர் முறனயில் சிைிதுபநரத்தில் எடுக்கெட சரவணன்தான் பெசினான் “பசால்லு சத்யா என்ன விஷயம். அப்ொ அம்மா எல்லாரும் நல்லாருக்காங்க தாபன” என்று சரவணன் பகாஞ்சம் ெதட்டமாக பகட்க நன்ெனின் அக்கறரயும் ெதட்டமும் எண்ணி சத்யனின் மனம் குன்ைியது. " உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும்.... சத்யன் காறரவிட்டு இைங்கியதும் அவறன பநருங்கி... நான் இப்பொ அங்கதான் வந்துகிட்டு இருக்பகன். என்று றவத்துக்பகாண்டு வருந்தியெடி இப்ெடி “எல்லாரும் நல்லா ஒரு சாக்கறடயில் இருக்காங்க சரவணா பொய் நான் அங்கவந்து பசால்பைன்” என்று கூைி இறணப்றெ துண்டித்துவிட்டு காறர பவகமாக பசலுத்தினான் சத்யனின் கார் சரவணன் அறடந்த பொது இவனுக்காக சரவனன் வாசலிபலபய காத்திருந்தான்.." பசால்லாத ரகசியம் ஒன்று.... வட்ல ீ மான்சி. " என்ை அச்சத்தில் . எப்ெடி நல்ல நன்ெர்கறள எல்லாம் விழுந்பதபன... சத்யன் தனது காறர எடுத்து பகாண்டு பவகமாக பசலுத்தியெடிபய சரவணனின் பமாறெல் நம்ெருக்கு பொன் பசய்தான்..... அவசரமா பெசனும் சரவணா அதான் வர்பைன்” என்று சத்யன் கூைியதும் “ ம்ம் வா சத்யா நான் கிளம்ெ இன்னும் பநரம் ஆகும்....

பசால்வது என்று என்னதான் சத்யனுக்கு நன்ெனாக சங்கடமாக இருந்தது சரவணன் அவன் முகத்றத ொர்த்துக்பகாண்பட “ என்ன அந்த மாயா பமட்டரா சத்யா ” என்று பகட்க உனக்பகப்ெடித் பதரியும் என்ெது பொல் சத்யன் பவடுக்பகன நிமிர்ந்து ொர்த்தான் “நீ இவ்வளவு காறலயில பொன் ெண்ணும்பொபத எனக்கு பதரிஞ்சுபொச்சு சத்யா... எங்க வார்த்றதறய நீ மதிக்கபவ இல்றல” என்று சரவணனும் வருத்தப்ெட்டான் ெிைகு சிைிதுபநரம் அறமதியா குறுக்கும் பநடுக்குமாக நடந்த சரவணன்..... மாயாறவ பநற்று சந்தித்ததில் இருந்து நடந்த அறனத்றதயும் கூைி அவள் பகாடுத்த கடிதத்றத சரவனனிடம் பகாடுத்தான். என்ன அவ பராம்ெ ஏதாவது டார்ச்சர் குடுக்குைாளா.. அந்த கடிதத்றத முழுவதும் ெடித்த சரவணன் முடிக்கும் பொது மாயாறவ அசிங்கமா திட்டியெடி முடித்தான் ...... ஆனா ெிரச்சறனறய என்கிட்ட விட்டுட்ட இல்ல இதுக்கு பமல நான் ொர்த்துக்கிபைன் நீ றதரியமா இரு” என்று தன் நன்ெனுக்கு ஆறுதல் பசால்ல சத்யன் அவன் றககறள ெற்ைி “ சரவணா நீ நம்புவிபயா மாட்டிபயா எனக்கு பதரியாது.எதுவா இருந்தாலும் தயங்காம பசால்லு. .. ெிைகு சத்யறன பநராக ொர்த்து “ இவ்வளவு ெடம் எடுக்கை வறரக்கும் நீ பொஸ் பகாடுத்தியாடா முட்டாள் ச்பச..சத்யன் எதுவும் இருந்தாலும் பெசமால் இந்த தறலகுனிந்து அசிங்கத்றத எப்ெடி அமர்ந்திருந்தான்.. என்று தன் றககளில் முஷ்டியால் குத்திக்பகாண்டான் சத்யன் தறலகுனிந்தெடி “ நான் நிறைய ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்திருந்தப்ெ இறதபயல்லாம் எடுத்திருக்கான்னு நிறனக்கிபைன்” என்று குற்ைவுணர்ச்சியுடன் வருத்தமாக கூை சரவணன் எழுந்து பகாெத்தில் அப்ெபவ வந்து தன் நன்ென் அருகில் அமர்ந்து “ ைாரிடா சத்யா ஏபதா பகட்டுட்படன்... ஆனா அந்த தரங்பகட்டவள் சகவாசம் பவணாம்டான்னு நாங்க எல்லா ெிரண்ட்ஸ்ைும் ெடிச்சு ெடிச்சு பசான்பனாம்... சத்யன் அந்த கண்ராவி சிடிக்கறள எடுத்து வரவில்றல..” என சரவணன் சத்யறன ஊக்கப்ெடுத்த சத்யன் பசாொவில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து.... ெிைகு சத்யன் அருகில் வந்து அமர்ந்து “ இந்த ெிரச்சறனறய எப்ெடி சால்வ் ெண்ைதுன்னு இப்பொ எனக்கு பதரியறல சத்யன்............. ஆனா நான் என் மறனவி மான்சி பமல உயிறரபய வச்சிருக்பகன்டா...

சரவணன் அவறனப்ொர்த்து சிரித்தான் சத்யனும் . நீ ஜாலியா என் தங்கச்சி கூட றலப் என்ஜாய் ெண்ணு” என்று நன்ெறன உற்ச்சாகப்ெடுத்த முயன்ைான் சரவணன் அறமதியாக இருந்த சத்யன் ெின்னர் “ உன்கிட்ட நான் ஒரு உண்றமறய பசால்லட்டுமா. ஆனா நான்தான் இந்த ெிரச்சறனறய தீர்த்துட்டுதான் என் மான்சிய பதாடனும்னு இருக்பகன் அவ்வளவுதான் பவபைதுவும் இல்றல சரவணா” என சத்யன் கூைியதும் “ சரி விடு சத்யா நீ பசால்ைதும் சரிதான்.. கண்டிப்ொ அதனால சாப்ெிடலாம்” வா இவ்வளவு என்று காறலயில சத்யறன எதுவும் வற்புறுத்தி அறழத்துச் பசன்ைான் சரவணன் வட்டினர் ீ மான்சிறய ெற்ைிதான் அதிகமாக விசாரித்தனர்.... நானும் மான்சியும் இன்னும் பசர்ந்பத வாழறலடா சரவணா” என்று சத்யன் துக்கமாக கூைியதும் “படய் என்னடா பசால்ை. மறனவிறய ெற்ைி சலிக்காமல் பெச......... ஏன் மான்சிக்கு இதில் விருப்ெம் இல்றலயா. நிச்சயமா அது நடக்க பவண்டும் என்று இறைவறன பவண்டினான் “ ம் இப்ெபவ கனவு காண ஆரம்ெிச்சுட்டியா சத்யா....இபதல்லாம் அவளுக்கு பதரிஞ்சா என்னாகுபமான்னு பராம்ெ கவறலயா இருக்கு சரவணா” என்று சத்யன் கலங்கிப்பொய் கூை “ அபதல்லாம் ஒன்னும் பதரியாது சத்யா நான் ொர்த்துக்கிபைன்........ சத்யனும் எழுந்தான் “ சரி வா சாப்ெிட்டு சத்யா டிென் இருக்கமாட்பட சாப்ெிடலாம். ஒருத்தறரபயாருத்தர் நல்லா புரிஞ்சுகிட்டு இருக்பகாம். ஆனா ெிரச்சறன முடிஞ்சதும் நீ மான்சிய கூட்டிகிட்டு எங்கயாவது ஹனிமூன் கிளம்ெிடு என்ன சத்யா” என்று சத்யறன ொர்த்து சிரித்தெடி பசான்னான் அவன் பசான்ன அந்த வார்த்றதகபள சத்யன் மனறத ஏங்கச் பசய்தது. நீ இப்ெடிபய கனவு காணு..... நான் ஆெிஸ் கிளம்ெபைன் இன்னிக்கு முக்கியமான ஒரு பகஸ் ொக்கனும்” என்று சரவணன் எழுந்து பகாள்ள.... நாறளக்குள்ள இந்த ெிரச்சறனறய முடிச்சிடலாம்......... உன்றன அவாய்ட் ெண்ைாளா ” என சரவணன் பகாஞ்சம் ெதட்டமாக பகட்க “ ப்ச் அபதல்லாம் ஒன்னுமில்லடா. அவளுக்கும் எனக்கும் எந்த ெிரச்சறனயும் இல்லடா..

........ சத்யன் அசடு வழிந்தான் இருவரும் சாப்ெிட்டதும் சத்யன் கம்பெனிக்கு கிளம்ெிவிட்டான்.... சரவணனின் ஆெிறை அறடந்து அனுமதிபெற்று சத்யன் உள்பள பொனபொது சரவணன் அவனுக்காகபவ காத்திருந்தான் “ என்ன சரவணா அவ்வளவு அவசரமா வரச்பசான்ன...“ என்ன சரவணா சிரிக்கிை” என்று சத்யன் பகட்டதும் “ இல்ல பொண்டாட்டிறய ெத்தி பெசச்பசான்னா மணிக்கணக்கில் ெக்கம் ெக்கமா பெசுவ பொல... நீ பசான்னறத வச்சு காறலயில இருந்து மாயாறவயும் அவகூட இருக்கிைவனுங்கறளயும் வாட்ச் ெண்ணச் பசான்பனன்.. பொனில் முத்தம் பகட்டு அவறள சினுங்க றவத்தான்..... ம் நடத்து ராஜா நடத்து” என்று கூைிவிட்டு சிரிக்க....... உடணடியாக கிளம்ெி தனது ஆெிஸ்க்கு வருமாறு அறழத்தான் சத்யன் வருவதாக கூைிவிட்டு உடபன கிளம்ெினான். எந்த ஒத்துறழப்ொ இருந்தாலும் தர்பைன் சரவணா” என்ைான் சத்யன் “ ம்ம் பமாதல்ல நான் பசால்ைறத கவணமா பகளு. அதுக்கு உன்பனாட ஒத்துறழப்பு பவனும்” என்று சரவணன் கூை " என்ன ெிளான். பொனிபலபய அவறள திணை றவத்தான்.. சத்யனுக்கு மனசு பலசாக இருந்தது... அந்த மூணுபெருபம டிரக் யூஸ் ெண்ைாங்கன்னு பதரியுது.... அந்த மாயா வட்டில் ீ மறைவான இடத்தில் இந்த பஹராயின் ொக்பகட்கறள றவக்கனும்..... ஏன் இப்ெடி பசய்யனும்னா அவகிட்ட நம்ம சீ க்பரட் . அவள் பகாடுத்தால்தான் என்று ெிடிவாதம் பசய்தான் அவள் பவட்கத்துடன் பகாடுத்த முத்தத்றத இவன் நூறு மடங்காக திருப்ெி பகாடுத்து. அவள் இறுதியாக பொறன றவக்கும்பொது அவள் குரலில் இருந்த காதலும் ஏக்கமும் சத்யறன பமலும் சந்பதாஷப்ெடுத்தியது இன்று முடிந்தால் சீ க்கிரமாக வட்டுக்கு ீ பொய் அவறள எங்காவது பவளிபய அறழத்துச்பசல்ல பவண்டும் என்று நிறனத்தான் ஆனால் மாறல சரியா நாலு மணிக்பகல்லாம் சரவணனிடம் இருந்து பொன் வந்தது... எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்ை நம்ெிக்றக வந்தது உற்சாகமாக மான்சிக்கு பொன் பசய்து சிைிதுபநரம் குறும்ொக பெசி அவளின் பவட்கக் குரறல ரசித்தான். அதுக்கப்புைம்தான் அவளுக்கு இருக்கு பவடிக்றக. ஏதாவது ெிரச்சறனயா” என சத்யன் ெதட்டமாக பகட்க “ இருடா ெதைாபத ெிரச்சறன ஒன்னுமில்ல..... அதான் நான் ஒரு ெிளான் வச்சிருக்பகன்........

. கல்யாணம் அவ வடு ீ ெண்ணிக்க கண்ணு காசிபமட்டில் இருக்கு அப்ெிடின்னு எனக்கு ொர்க்கைப்ெ பதரியும்” என்று பவறலக்காரிக்கு கூட சத்யன் பசான்னதும் சரவணன் அவறன முறைத்தான் “ உன் லட்சனம் பதரிஞ்சுருக்கு. ஏன் கண்ணு இங்கல்லாம் வர்பை வட்ல ீ எல்லாம் பசால்லி பசால்லுவா.இருக்கும்பொது நாம அவறள இப்ெடித்தான் இல்லீகலா பொயாகணும் பவை வழியில்றல” என சரவணன் விளக்கமாக பசான்னதும் சத்யனுக்கு விஷயம் புரிந்தது.. உன்னால் ஒரு உதவியானும் எங்ககூட பகாஞ்சம் வர்ைியா... இருவரும் சிைிதுபநரம் பயாசித்தனர் ெிைகு சத்யன் “ ஏன் சரவணா அவ வட்டு ீ பவறலக்காரம்மா ராஜம்மா எனக்கு பதரியும்........ சிடி பமட்டறர தவிர்த்து.. கூப்புட்டு பவசாரிக்கலாம்” என்று ராஜம்மா நீட்டி முழக்க சத்யன் அவள் வாயறடக்கும் விதம் பதரியாமல் முழிக்க. ஆனால் இறத யார் பகாண்டுபொய் அவ வட்ல ீ றவக்கைது அதுதான் குழப்ெமாக இருந்தது.. நிறைய முறை என்றன ொர்த்து பெசியிருக்கா. சரவணன் அவறள அதட்டி “ அபதல்லாம் ஒன்னுமில்லம்மா. சத்யனும் கிளம்ெினான் இருவரும் அவரவர் வாகனத்தில் ராஜம்மாவின் வட்றட ீ அறடந்தபொது.. அவள் எங்பக கறடக்கு பொயிருப்ெதாக அங்பக இருந்தவர்கள் பசால்ல இருவரும் காத்திருந்தனர் ராஜம்மா வந்ததும் சத்யறன அறடயாளம் பதரிந்து அருபக வந்து புன்னறகயுடன் “ இன்னா கண்ணு இந்தெக்கமா வந்துகீ பை... பசால்லு கண்ணு இங்க கீ ைதல்லாம் நம்ம ெசங்கதான்... அறத பவை நீ பெருறமயா பசால்ை.... உன்றன என்னடா ெண்ணலாம்” என்று பகாெமாக கூைியவன் “ சரி வா அவறள பொய் ொர்த்து ஏதாவது உதவி பசய்வாளான்னு ொர்க்கலாம்” என்று இருக்றகயில் இருந்து எழுந்திருக்க. உடபன பகாண்டு வந்து விட்டுர்பைாம்’” என்று பகட்க சரவணனின் பொலீஸ் கிராப் தறலமுடி அவன் யார் என்று உணர்த்த வாய் திைக்காமல் சத்யனின் காரில் ஏைியமர்ந்தள் ராஜம்மா காறர கடற்கறரபயாரம் நிறுத்திவிட்டு இைங்கி நின்று சரவணனும் சத்யனும்...... மீ தி உள்ளறத அவளுக்கு விளக்கிச் பசால்லி அவளின் உதவிறய பகட்டனர் ..... ஏதாவது துட்டு பமட்டரா வந்தியா........

... " நறகயணியக் கூடவா " நீ பகாலுசு அணியும் பொது........ இனி இந்த ெிரச்சறனறய நான் ொர்த்துக்கிபைன்” என்று சரவணன் சிரித்தெடி கூைிவிட்டு கிளம்ெ சத்யனுக்கு வாசறன உற்சாகம் கறரபுரண்டது.. இன்று காறலயில் சிலிர்த்தான்..... பெரும் தறடயாக இருந்தது " நீ ஏன் எப்பொதும் றககளால்... இருப்ெதுபொல் . " புன்னறகக்கிைாய்! " உறடயணியத்தான் மறைவிடம் பதறவ... நிறனவுெடுத்தி முத்தங்களின் ஞாெகம் ொர்த்து வந்தது. ராஜம்மா தறலயறசத்து விட்டு கிளம்ெினாள் சரவணன் தனது பொய்ட்டு ஜீப்ெில் ஏைிக்பகாண்டு அப்புைமாதான் வட்டுக்கு ீ “ சரி சத்யா பொகனும்....... குறைவாக பவகம் இருந்தது. நீ கிளமபு... சரவணன் மறுெடியும் அவறள அறழத்து தனது பசல் நம்ெறர பகாடுத்து “ நீ அவ வட்ல ீ எங்பகல்லாம் இந்த ொக்பகட்றட வக்கிபைன்னு எனக்கு கபரக்டா தகவல் பசான்னாதான் அறத நாங்க சரியா கண்டுெிச்சு எடுக்க முடியும் சரியா ” என்று பகட்க... " இதழ்கறள மறைத்துக் பகாண்பட.. சத்யன் பசல் அவறனயும் அவள் பொனில் மார்ெில் அவள் வந்த பகாடுத்த அைியாமல் தன் நாக்கால் ஆனால் அவன் மனதின் அவளின் பவட்கச் உதட்றட தடவிக்பகாண்டான் காரில் ஏைியமர்ந்து பவகத்றத சிரிப்றெ விட காண ஸ்டார்ட் காரின் பசய்ய பவகம் முடியாது. கார் பராம்ெ அந்த காரின் கிளம்ெியது... இத்பதாட நீ நான் ஆெிஸ் எல்லாத்றதயும் மைந்துட்டு ஒழுங்கா என் தங்கச்சிகூட குடும்ெம் நடத்துை வழியப்ொரு.ராஜம்மா சிலநிமிடங்கள்தான் பயாசித்தாள். ெின்னர் உடபன சம்மதித்தாள் எனக்கு நீங்கதான் பவை எங்கயாவது நல்ல பவறல ஏற்ொடு “ ஆனா ெண்ணனும்” என்று பகட்டாள் “ அதுக்பகன்ன ராஜம்மா நீ என் வட்லபய ீ வந்து பவறலக்கு பசர்ந்துடு நான் என் அம்மாகிட்ட பசால்லிர்பைன்” என்று சத்யன் உற்சாகமாக கூை அவளும் சந்பதாஷமாக கிளம்ெினாள்........

... “ ஏய் மான்சி பொன்ல அப்ெடி பெசின.... அதிலிருந்த பூக்கள் தனித்தனியாக பகாட்டி பவறும் நார் மட்டும் மிச்சமிருந்தது... ... அதுபொல நீயும் பசய்யனும் சரியா” என்ை சத்யன் அவறள பநருங்கி றகறய ெிடித்து தன்ெக்கமாக இழுக்க........ சத்யன் அவள் ெின்னாடிபய பொனான்... மான்சி ஹாலில் பசாொவில் அமர்ந்து பூ பதாடுத்துக் பகாண்டிருந்தாள்..... " தன் ெியாபனாறவ திைக்கிைான்.அவன் இழுத்த பவகத்தில் மான்சி அவன் மீ து சரிந்தாள் அவன் அவறள தன் மார்பொடு அழுத்த. " நீ விழிமூடித்திைக்கும் பொது..." எங்பக ஒரு இறசக்கறலஞன்.... “ ெரவாயில்றலபய நல்லாதான் பூ கட்டியிருக்க” என்று கிண்டல் பசய்ய மான்சி பவட்கத்துடன் முகத்றத திருப்ெிக்பகாண்டு சறமயலறை பநாக்கி எழுந்து பொக.. அவளருபக அமர்ந்த சத்யன் “ ஏய் மான்சி உனக்கு பூ கட்டத்பதரியுமா” என்று வியப்புடன் பகட்க “ம்ஹூம்” என மான்சி தன் காதுகளின் ஜிமிக்கிகள் ஆட தறலயறசத்தவள் “அத்றத இப்பொதான் கத்துக்பகாடுத்தாங்க. " ஒரு கவிறத புத்தகத்தின்... சும்மாத்தான் எழுந்து வந்பதன்” என்று கூை “அப்ெடின்னா உனக்கு என்பமல எவ்வளவு ப்ரியம் இருக்குன்னு காட்டு ொர்க்கலாம்” என்று சத்யன் மார்புக்கு குறுக்பக றககட்டிக் பகாண்டு சாவதானமாக பசால்ல “ எப்ெடி ப்ரியத்றத காட்டுைது” என்று மான்சி அப்ொவியாக பகட்க “ ம் அப்ெடின்னா நான் பமாதல்ல பசால்லித்தர்பைன்... என சத்யன் வருத்தமாக பகட்க அவன் வருத்தத்தில் ெதைிப்பொன மான்சி “அய்பயா என்னங்க இது நானா முகத்றத திருப்புபனன்...... " ெக்கம் திருப்ெப்ெடுகிைது சத்யன் உற்சாகத்துடன் வட்டுக்குள் ீ நுறழய .. அதான் ட்றர ெண்ணி ொர்க்கிபைன்” என்ைாள் சத்யன் அவள் கட்டிய பூச்சரத்றத எடுத்து ொர்க்க.. பநர்ல வந்தா இப்ெடி முகத்றத திருப்புை.

மான்சி அவசரமாக சறமயலறைக்குள் புகுந்து பகாள்ள.அத்றத அவர்தான் .. சத்யன் பவகமாக கிளம்ெினான் “ பகாஞ்சம் இரு சத்யா ..மான்சி திமிைினாள் “ என்ன இது சறமயல் ரூம்ல ஆள் இருக்காங்க.. நாறளக்பக உங்கறள இன்னும் ஹனிமூனுக்கு மாமாகிட்ட பசால்லி ஏற்ொடு அனுப்ொம ெண்பைன்” என்று சிரித்தெடி கூைவும் மான்சி இன்னும் அதிகமாக தறலறய கவிழ்ந்து பகாண்டாள்... உன்கிட்ட இன்பனாரு விஷயம் பகட்கனும் “ என்று அவன் அப்ொ தடுத்தார் ....... அவன் ெின்னாலிருந்து அவன் அப்ொ சத்யா என்று கூப்ெிடும் குரல் பகட்டது இருவரும் ெதைி விலக. தயாரான உணவுகறள றடனிங் பெசிக்பகாண்டு இருக்க.. நான் பொய் சத்யறன அனுப்ெபைன். நீயும் அவனும் முதல்ல சாப்ெிட்டு பொங்க... நாங்க அப்புைமா சாப்ெிடுபைாம்” என்று ெிபரமா பசால்ல “ இல்ல அத்றத அவரு ஒன்ெது மணிக்கு பமலதான சாப்ெிடுவார்” என்று மான்சி பசான்னதும் “ ெரவாயில்றல இன்னிக்கு சீ க்கிரபம சாப்ெிடுவான்.. விடுங்க” என்று மான்சி கிசுகிசுப்ொக கூை “அபதல்லாம் யாரும் பவளிய வரமாட்டாங்க” என்ை சத்யன் அவள் முகத்றத பநாக்கி குனிய. மாமா அவர் ரூம்ல இருக்கார்.. நான் ஒன்னும்” என்று மான்சி தடுமாை ெிபரமா அவளருகில் வந்து “ இதுக்கு ஏன் இப்ெடி சங்கடப்ெடுை.. ஹாலில் பகாண்டு பொய் றவத்தாள் சத்யனும் தயானந்தனும் கம்பெனிறய ெற்ைி சிைிதுபநரம் ெிபரமா வந்து சத்யறன சாப்ெிட்டுவிட்டு பமபல பொகுமாறு பசான்னதும்... மான்சிக்கு பராம்ெ சங்கடமானது “ இல்ல ...... சரி மான்சி சாப்ொடு பரடியாயிருச்சு.........” என்று குறும்ொக கூைிவிட்டு பவளிபய பொனாள் மான்சி முகம் முழுவதும் பவட்கச்சிரிப்புடன்.. தப்பு...... உங்க வயச தாண்டி தாபன நாங்க வச்சிருந்தது வந்திருக்பகாம். அங்பக சத்யனின் அம்மா அவறள ொர்த்து சிரிக்க....

பொட்டுக் குடுத்துட்டாபன என்று எண்ணியவாறு “ ஆமாம்ப்ொ... எல்லாம் சரியாயிடும்ப்ொ” என்ைவன் தன் அம்மாவிடம் திரும்ெி “ அம்மா நான் சாப்ெிட பொகவா” என்று ெரிதாெமாக பகட்க.. அவறள ொதுகாத்து குடும்ெம் நடத்துர வழியப் ொரு. பொம்ெறள. சரவணன்கிட்ட நான் ஏதாவது பெசனுமா சத்யா” என கவறலயுடன் தயானந்தன் பகட்க “ அபதல்லாம் ஒன்னும் பவணாம்ப்ொ. அந்த சிடி பமட்டறர தவிர மத்த எல்லாவற்றையும் தன் அப்ொவிடம் பசான்னான் எல்லாவற்றையும் பகட்ட தயானந்தனும் ெிபரமாவும் வாயறடத்துப் பொனார்கள்.. நாம இதுல தறலயிட்டா மத்தவங்களுக்கு நம்ம பமல சந்பதகம் வரும்னு பசால்ைான்... உனக்கு அற்புதமான பொண்ணு மறனவியா கிறடச்சிருக்கா.“என்னப்ொ பகளுங்க” என சத்யன் பசால்ல “ பநத்து கம்பெனிக்கு அந்த பவசி மக வந்தாளாபம உண்றமயா” என்று தயானந்தன் பகட்டதும் சத்யனுக்கு அப்ொவின் உளவாளி அந்த ெியூன் மீ து கடும் பகாெம் வந்தது..... சத்யன் கண்களில் மறனவிறயயும் வயிற்ைில் உணறவயும் நிறைத்தான்... பநத்து வந்தா” என்று மறுக்காமல் உண்றமறய ஒத்துக்பகாண்டான் “ எதுக்கு வந்தா......... அவபன எல்லாத்றதயும் ொர்த்துக்கிபைன்னு பசால்லிட்டான். சத்யன் அவசரமாக றடனிங் ஹாறல பநாக்கி பொனான் மான்சி உணவு ெைிமாை.... “ அடிப்ொவி இப்ெடி கூட ஒரு பொண்ணு இருப்ொளா” என்று ெிபரமா பவதறனயுடன் கூை “ ஏய் ெிபரமா அவ பொண்ணு இல்லடி....... அவ சகவாசபம இருக்க கூடாது சத்யா........ சரி சத்யா இப்பொ அந்த பவறலக்காரம்மா கபரக்டா பசான்ன பவறலறய பசய்வாளா. என்ன நான் பசால்ைது பகட்குதா” என்று அதட்டி பெச “ அய்பயா நீங்க பவை என்ன நடந்ததுன்னு பதரியாம பெசிகிட்டு இருக்கீ ங்க” என்ை சத்யன்..... தயானந்தனுக்கும் ெிபரமாவுக்கும் சிரிப்பு வந்துவிட்டது “ சரி பொய் சாப்ெிடு” என்று ெிபரமா பசான்னதும் ... அவன் சாப்ெிட்டு முடித்ததும் அவறள உட்கார றவத்து இவபன உணவு . அபனகமா இன்னிக்கு விடிகாறல நாலு மணிக்கு அவ வட்டுக்கு ீ பரய்ட் பொகனும்னு பசான்னான்....

மான்சி உள்ளத்தில் புதிதாக எழுந்த குறுகுறுப்புடன் படெிறள சுத்தம் பசய்ய அங்பக வந்த ெிபரமா “ நீ ஏன் இபதல்லாம் பசய்யை இருக்கிைவங்க ொர்த்துக்குவாங்க....ெைிமாை. முந்தாறனறய விலக்கி பகாக்கியில் றகறவக்க...... மான்சி சத்யனுக்கு கீ பழ நசுங்கினாள்.. ஆனால் சுகமான நசுங்கல். ஸ் யப்ொ என்ன அவசரம் முரட்டுத்தனம் என்று மனதுக்குள் நிறனத்தாலும் மான்சி சந்பதாஷமாக அவன் கீ பழ கிடந்தாள் சத்யன் அவளின் கழுத்தடியில் தன் உதடுகளால் தடவி தடவி முத்தமிட்டான் ....... அவர்களின் அறைக்கதறவ தள்ளி திைந்துபகாண்டு உள்பள பொனாள் அப்பொது கதவருகிபலபய இருந்த சத்யன் ெின்புைமாகபவ அவள் இடுப்றெ சுற்ைி வயிற்ைில் றகபகார்த்து தன்பனாடு பசர்த்தறணத்து உயபர தூக்கிக்பகாண்டு கட்டிறல பநாக்கி பொனான் “ பகாஞ்சம் இருங்க றகயில ொல் வச்சிருக்பகன் கீ பழ பகாட்டப்பொகுது .. மான்சி அவன் றககறள ெிடித்துக்பகாண்டாள் “ெச் என்ன மான்சி இது. கீ பழ இைக்கி விடுங்க” என தனது கால் பகாலுசு சத்தமிட அவனிடம் பகஞ்சினாள் சத்யன் அவறள கட்டிலருபக இைக்கிவிட்டு. ெின்னர் சற்று கீ பழ இைங்கி அவளின் மார்பு ெிளவில்தன் நாக்றக பசலுத்த முயற்ச்சித்தான். பமன்நறடயாக நடந்து மாடிக்கு பொய் .. இறத சறமயலறையில் இருந்து பவறலக்காரர்கள் எட்டிப்ொர்த்து குசுகுசுபவன ஏபதா பெச “ ஏய் அங்க என்ன பெசைீங்க எல்லாரும் இங்க வந்து பெசுங்க” என்று சத்யன் அதட்டியதும் பமாத்த சத்தமும் அடங்கியது அவள் சாப்ெிட்டதும் “சீ க்கிரமா பமல வா” என்று அவளிடம் கிசுகிசுத்துவிட்டு சத்யன் மாடிக்கு பொய்விட.. அவசரமாக அவள் றகயில் இருந்த ொல் ெிளாஸ்றக வாங்க பமறசயில் றவத்துவிட்டு.. மறுெடியும் அவறள முன்புைமாக அறணத்துக்பகாண்டு கட்டிலில் விழுந்தான் அவர்கள் விழுந்த பவகத்தில் கட்டில் குலுங்க..... றகறய எடு “ என சத்யன் பகாஞ்சலாக அதட்ட ரவிக்றகயின் ...... அதற்க்கு அவள் ரவிக்றக தறடயாக இருந்தது சத்யன் அவறள தூக்கி உட்கார றவத்து. நீ ொல் எடுத்துகிட்டு மாடிக்கு பொ” என்று மருமகறள அதட்டினாள் மான்சி மறுபெச்சின்ைி ொறல வாங்கிக்பகாண்டு ...

.. சத்யன் அவளருகில் மண்டியிட்டு அமர்ந்து வாறய தன் விரல்களால் பொத்தி ஏபதா அதிசயத்றத ொர்ப்ெது பொல் அவளின் தங்கத் தனங்கறள பவைித்துப் ொர்த்தான் ஆமாம் அதிசயம் தான். ஒரு பெரிய சாத்துக்குடி ெழத்றத இரண்டாகப் ெிளந்து கவிழ்த்து றவத்து அதன் பமபல வட்டப் பொட்டாக சிறு ெிரவுன் வட்டம் அறதவிட அதிசயமாக அந்த வட்டத்தில் காம்பு ஒரு பெரிய முகப்ெரு பொல இருந்தத சத்யனுக்கு இப்பொது குழப்ெமாக இருந்தது..... மான்சியின் உடல் சிலிர்த்து சற்று உயபர எழும்ெியது ம்ம் இங்பக தீண்டினால் இவளுக்கு இவ்வளவு உணர்ச்சி இருக்கிைபதன்ைால்....... இவன் ஆண்றமயின் எழுச்சியும்... மான்சியின் அழகும். தன் இடதுறகயில் அவறள கவிழ்த்து முதுகு வழியாக அந்த ரவிக்றகறய கழட்டி எைிந்தான்.. அந்த காம்றெ ஆள்காட்டி விரலால் பலசாக சுரண்டி ொர்த்தான்..அவறன ொர்த்த மான்சி “ இறதபயல்லாம் ஏன் அவுக்குைீங்க” என அப்ொவித்தமாக பகட்டாள் சத்யனுக்கு அவளுக்கு என்ன பசால்லி புரியறவப்ெது என்று பதரியாமல் விழித்து.. அப்ெடிபய அங்பக இருந்த அவள் ப்ராவின் பகாக்கிறயயும் நீக்கிவிட்டு... ெின்னர் “ நீ தாபன மான்சி எனக்கு ெிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிபைன்னு பசான்ன. சத்யறன அவசரக்காரனாய் மாற்ைியிருந்தது தன் வலது றகயில் அவறள மல்லாத்தி. இந்த சிைிய காம்றெ என்ன பசய்து பெரிசாக்கலாம் என்றுதான் குழம்ெினான். இப்பொ எனக்கு இது பராம்ெ புடிக்குது நான் ொர்க்கனும்” என விரகத்துடன் சத்யன் கரகரத்த குரலில் பசால்ல மான்சி அவன் முகத்றத குறும்புத்தனமாக ொர்த்து சிரித்து “ ம் நான் பசான்னத எனக்பக பசால்ைீங்களா. ரவிக்றகயின் பகாக்கிகறள கழட்டியவன்.. மறுெடியும். சரி ொருங்க” என்று பசால்லி தன் றககறள எடுத்துவிட சத்யன் நாறளய பொழுது விடியாது என்ெது பொல பராம்ெ அவசரமாக பசயல் ெட்டான்...... அவனுறடய இருெத்றதந்து நாள் காத்திருப்பும். அவறள கட்டிலில் சரித்தான் கட்டிலில் அறர நிர்வானமாக கிடந்த மான்சி பவட்கத்துடன் தன் றககளால் முகத்றத மூடிக்பகாள்ள .. என்று அந்த பெரும் ெிரச்சறனக்கு பெரிய ஆராய்ச்சி பசய்து விறட கண்டுெிடித்தான் .... இந்த காம்புகறள சுறவத்து பெரியதாக்குவது ஒன்றும் சிரமமில்றல.

பவற்ைிகரமாக இரண்டு சத்யனுக்கு அவற்றை பவளிபய தறலகாட்ட றவத்ததற்குதான் சந்பதாஷப்ெட்டான் அவள் இடுப்ெின் பகாசுவத்தில் றகறவத்து அறத பகாத்தாக உருவிபயடுத்து கீ பழ பொட்டவன். ெிரம்மன் இவறள உருவாக்கும் பொது தன் இறணயுடன் புணர்ச்சியில் ஈடுெட்டு விட்டு வந்திருப்ொபனா?...... உதட்டால் சத்யன் கவ்வி கண்கறள ெிடிக்க. பசயல் ெடுத்த கால்களில் அவள் மாைிமாைி கால்களில் முத்தமிட்டு இருந்து முத்தமிட்டு தனது ெனிறய முன்பனைியவன்........ இவறள புணருெவன்தான் உலகின் சிைந்த ொக்கியசாலியா? .. சத்யன் தன் மனதில் எழுந்த இந்த வித்தியாசமான பகள்விகளுக்கு விறடறய அவள் உடறல ஆராய்ந்பத விறட பதரிந்து பகாள்ளலாம் என்று முடிவுபசய்தான் அந்த முடிறவ ஆரம்ெித்தான். பமதுவாக அறத கால் வழியாக கழட்டி கீ பழ பொட்டுவிட்டு நிமிர்ந்து ொர்த்தான் அவன் கண்கள் அகலமாக விரிந்தன. இவள் என்ன உலகின் எட்டாவது அதிசயமா?. என்ன அதிசயம் இவனின் நாக்கு தீண்டியதற்பக அந்த காம்பு தன் சுயத்றத காட்ட ஆரம்ெித்தது சத்யன் தன் நாக்றக தறலமுடிறய மடித்துக்பகாண்டு ெற்ைிக்பகாண்டாள்.. அல்லது பசார்கத்தின் வாசற்ெடியா..?. ஒரு சிைந்த தன்னுறடய பொர்வரனாய் ீ பொர் வாளின் அவளின் பசயல் உடல் ொட்டுக்கான எனும் களத்தில் இருப்ெிடத்றத அறடந்தான். இவளின் உடல் ொகங்கள் காமத்தின் திைவுபகாலா?.சத்யன் பநரத்றத கடத்தாமல் குனிந்து தன் நாக்கால் வலது காம்ெின் சின்ன நுனிறய மறுெடியும் மறுெடியும் தீண்டினான்..... அங்குலம் நாபள இப்பொது நீட்டிக்பகாண்டது.. அவளின் வழவழப்ொன பதாறடகளுக்கு பொனதும் சற்றுபநரம் இறளப்ொை அவற்ைின் மீ து முத்றத றவத்துபகாண்டான் ெிைகு மறுெடியும் முன்பனைி..... காம்றெயும் அறர முதல் சுறவத்தான்... கவ்விய காம்றெ சப்ெி அதன் ெருமறன அதிகப்ெடுத்தினான் அபதபொல் ொகுொடின்ைி காம்புகளும் மற்பைாரு விறரத்துபொய் சந்பதாஷமாக இருந்தது.... அந்த அடர்ந்த காடாக இல்லாமல் சிறு புல்பவளியாக இருந்தது இந்த அற்புதத்றத காண கடவுள் தனக்கு ஏன் இன்னும் பகாடுக்கவில்றல என்று கடவுறளபய செித்தான் சத்யன் இரண்டு கண்கறள .... அவள் ொவாறடயின் முடிச்றச அவிழ்த்தான்.... மட்டும் மான்சி உயர்த்தி அவன் அவறள ொர்த்துவிட்டு.....

. சிறு சுவர்களுமாக.... ொர்க்க இது “ இதுதான் வாழ்க்றகயின் இல்றலபயன்ைால் இல்றல. ஒருறகயால் அவறள சமாதானமாக தடவியவாறு. நான் உன்றன பநாகடிப்பெனா. குனிந்து உதட்றடயும் திறகத்துப் ப்ச்க் மூக்றகயும் பொய் எழுந்து என்று ஒருபசர உட்கார்ந்து பகாண்டாள் அவள் உட்கார்ந்ததால் றககளால் திைந்து பெண்றம கிடந்த அவள் மார்றெ பதாறடயிடுக்கில் காணாமல் மறைத்துக்பகாண்டு பொக... என்று அவள் காதருபக கிசுகிசுப்ொய் கூைிய சத்யன்... இதுதான் உலகத்தின் அவறன இயக்கம்....... அசிங்கமான பதாற்ைமின்ைி பராம்ெ அற்புதமாக இருந்தது மான்சியின் பெண்றம. என்றன நம்பு மான்சி.. அப்புைமா ஏன் அங்பக என்னனபமா ெண்ைீங்க.. அங்பகபய உடபன மான்சி பொனான். பராம கீ ற்ைாக வளர்ச்சியும் இரண்டு ெக்க . இப்பொபத எல்லாம் என்ைால் நிச்சயமாக மிரண்டு பொவாள். என்ை முடிவுடன் பகாஞ்சம் மனம் மாைி புன்னறகயுடன் இருந்த மான்சிறய கட்டிலில் ெடுக்கறவத்து அவள் மீ து ெடர்ந்து.. அழகில் கிைங்கிப் விட்டு...... சத்யன் அவளின் சத்தமிட்டு பெண்றம முத்தமிட்டு றவத்துக்பகாண்டான் . மறுறகயால் தனது உறுப்றெ ெிடித்து அவளின் பசார்க்க வாசலில் றவத்தான் மான்சியின் கண்கள் திறகப்புடன் ஆதாரபம. எனக்கு ெயமா இருக்கு” என்று ெயந்த குரலில் கூை சத்யனுக்கு அவளின் மனநிறல புரிந்தது புதிதாக எல்லாவற்றையும் பதரிந்து பகாள்வதால் அவளுக்கு ெயம் இருக்கத்தான் பசய்யும் என்று நிறனத்தவன் “ மான்சி இதுவும் நல்லாத்தான் இருக்கும்.............. உலகபம .அங்பகான்றும் இங்பகான்றுமாக முக்பகாணத்தில் இரண்டு அங்குல இருந்த பலசான ெிளவும். மிச்சபமல்லாம் அடுத்த முறை ொர்த்துக்பகாள்ளலாம் ...... பராம்ெ சுகமாகத்தான் இருக்கும்” என்று தன்னால் முடிந்தவறர அவளுக்கு புரியறவத்தான் முதலில் துடிக்கும் தன் ஆண்றமக்கு அவளின் பெண்றமயுடன் பொர்பசய்யும் அதிகாரத்றத வழங்கிவிட்டு.. அவறன தன் மிரட்சியுடன் ொர்த்தாள் தனது ஏமாற்ைத்றத மறைத்துக்பகாண்டு “ என்னம்மா என்னாச்சு” என்று சத்யன் கரிசனமாக பகட்க “நீங்க ொர்க்கனும்னு பசான்ன ீங்க சரி.

.... எடுக்கவா" என்று பகட்க சிைிதுபநர விசும்ெலுக்கு ெின்னர் மான்சி " ஒன்னும் எடுக்க பவனாம்.என்ைாள் மான்சி ' அடிப்ொவி இவளுக்கு முத்தம் குடுகைறத தவிர பவபைதுவும் பதரியாது பொலருக்பக........... பொறுத்துக்பகா மான்சி அவ்வளவுதான்" என்று சமதானம் பசய்தான் ..அவன் பெச்சில் அவள் தன்றன மைந்த சமயம் ொர்த்து தனது நரம்புகள் முறுக்பகைிய உருப்றெ அவளின் பெண்றமக்குள் ஒரு எதிரிறய அனுப்புவது பொல் அடித்து இைக்க..... சப்ெியெடி .... தனது இயக்கத்றத பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக .. சத்யன் வலியால் துடித்த அவள் உடல்மீ து ெடுத்து அறணத்துக்பகாண்டு . ீ இப்பொ எடுத்தா மறுெடியும் வலிக்கத்தான பசய்யும்" . பமதுவா வச்சிருக்கலாம்ல.... சத்தமிட்டு அலைிய அள் வாறய தன் விரல்களால் பொத்தினான் " ப்ள ீஸ் மான்சி சத்தம் பொடாபத. முடியாது " மான்சி" சரி எடுக்கறல என்று பசல்லம் அவனுறடய .... எனக்கு இல்றலன்னா கூட ெரவாயில்றல.. பகாஞ்சபநரத்தில் வலி குறைஞ்சுடும்மா.. சத்யன் அந்த உதடுகறள அவள் ெற்களிடம் இருந்து விடுவித்து அதிகப்ெடுத்த..அது அவளின் பெண்றம ஆழத்றத பசன்று இடித்து நின்ைது மான்சியின் அம்மா என்ை அலைல் அந்த அறைபயங்கும் எதிபராலித்தது.... ஆனா அறணப்றெ இப்ெடிபய இறுக்கியெடிபய கூை " வச்சிருக்காம என்ன ெண்ணனும்" . சத்யனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது .. மான்சி சமாதானம் ஆவதுபொல் பதரியவில்றல .. என்று அப்ொவித்தனமாக மான்சி பெச சத்யனுக்கு சிரிப்பு வச்சிருக்கவும் வந்தது. தனது பொருக்கான முதல் ஆயத்தமாக இடுப்றெ அறசக்க ஆரம்ெித்தான் மான்சி தன் உதட்றட கடித்துபகாள்ள... ஏன் இப்ெடி பகாெமா சண்றட பொடுர மாதிரி ெண்ணங்க. அவள் காதருபக குனிந்து " பராம்ெ வலிக்குதா மான்சி நான் எடத்துடட்டுமா. " அது பமதுவா நான் ெண்ணிக்காட்பைன் உனக்கு வலிச்சா பசால்லு நிறுத்திர்பைன் என்ன மான்சி" என்று குழந்றதகளுக்கு பசால்வது பொல பசான்னவன் ..... வலியால் அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணர்ீ வழிந்துபகாண்பட இருந்தது ...என நிறனத்த சத்யன் .

......... ொவம் பமதுவாக ஆனால் பநரம் ஆகஆக அவன் பவகத்றதயும் கட்டுெடுத்த முடியாமல் பவகுபநரம் தாக்குப்ெிடிக்க முடியாமல் திணைினான் மான்சியின் பசய்தது.. ராணிெட்ட ொடும் என்றன " ஞானிபயனச் பசய்ததடி இன்று ..எனக்கு " எமன் நாறளபய வந்த பொதும் நன்று! ... பெண்றம ஒரு இறுக்கம் கட்டத்தில் சத்யறன அவள் பெண்றம அவன் உறுப்றெ கவ்விப்ெிடிக்க .... " ஆராய்ச்சிதான் காமம்! " பமனிெட்ட ொடும்ெல.. தனது கடின உறழப்ெின் ெலனாக வியர்றவ துளி பொன்ை உயிர்த்துளிறய அவள் பெண்றமக்குள் பகாட்டியது " காமம் இருவரின் சுகமான பதடலா.... இடுப்ெின் அறசறவயும் ஆண்றமயின் மாைியது .. " இருக்கும் ஒரு முடிவற்ை.... சத்யனின் ஆண்றம இதற்க்கு பமல் முடியாது என்ெது பொல். " இல்றல இது ஆதாரமற்ைது.மான்சியின் முகம் இப்பொது சுகபவதறனயாக பசய்யபவண்டும் என்றுதான் சத்யன் நிறனத்தான். " காமம் இருவரின் கூடலின் முடிவா " இல்றல இதுவும் ஆதாரமற்ைது " காமம் என்ெது ஒரு விரிவான " ஆராய்ச்சி என்ெதுதான் உண்றம " காமத்றத ஆராய்ெவர்கள் இருவர். " ஆனால் இன்னும் ஆராய்ந்து பகாண்பட .

.... இத்தறகய சிைப்புவாய்ந்தவள் தனக்கு கிறடக்க தான் என்ன ொக்கியம் பசய்திருக்க பவண்டும் என்று நிறனத்தான் ெக்கத்தில் விழிகறள மூடி நடந்தறவகறள மனதில் அறச பொட்டவாறு முகத்தில் சந்பதாஷ பரறககள் ஓட ெடுத்திருந்த தன் காதல் மறனவிறய பெருறமயுடன் திரும்ெி ொர்த்தான் சத்யன் சத்யன் அவறள தன் ெக்கமாக திருப்ெி அறணத்து அவள் காதருபக தன் உதடுகறள றவத்து “ என்ன மான்சி நான் ெண்ணது நல்லாருந்துச்சா” என்று பகட்டான்.... அவள் பெண்றமயின் பமன்றமயும் இறுக்கமும் சத்யனுக்கு வியப்ொக இருந்தது... பகாஞ்சம் சரிந்து ெடுத்து தன் றககளால் அவன் இடுப்றெ சுற்ைி வறளத்து அவனின் ெரந்த பராம் நிறைந்த பவற்று மார்ெில் தன் முகத்றத றவத்து... சில பெண்கள் அழகின் பமாத்த உருவமாக இருப்ொர்கள்.. ஆனால் ெிறசந்து சக்கரத்தில் ஏற்ைி ொத்திரமாக்கப்ெட்டு சூறலயில் றவத்து சுடெட்டவர்களாக இருப்ொர்கள் சில பெண்கள் காமத்றத ெற்ைி கற்றுத்பதர்ந்து.. அந்த பராமக் கால்கறள தன் இதழ்களால் ெற்ைி இழுத்தாள்...... ஆனால் அந்த பமாத்த அழகில் ஒரு இடத்தில் கூட பமன்றம இருக்காது..சத்யன் கடுறமயாக உறழத்து கறளத்தவன் பொல் பசார்ந்து பொய் அவறள ெக்கத்தில் சரிந்தாலும்.இறத அவர்களின் இறணகளும் உண்றம என்று நம்புவார்கள் ஆனால் இந்த சில பெண்களில் இருந்து தன் மான்சியின் தனித்தன்றமறய சத்யன் நன்ைாக உணர்ந்தான்... ச்பச என்னது இது இவ்வளவு சீ க்கிரமா வந்து பதாறலச்சிருச்பச என்று வருத்தப்ெடவும் பசய்தான் இதுவறர அனுெவித்தைியாத புதுறமயான சுகம் ... இவள எனக்கு கிறடத்த பொக்கிஷம் என்று எண்ணினான் ... அங்பக இருந்த அவன் மார்ெின் சின்னஞ்சிறு காம்பு அவள் இதழ்களில் தட்டுப்ெட. ஆனால் தன் இறணயிடம் காமத்றத ெற்ைிய அடிப்ெறடக்கூறுகள் கூட பதரியாது என்ொர்கள்.. அறத தவைான முயற்சித்துவிட்டு..... சில பெண்கள் தனக்கு ஒன்றுபம பதரியாது நான் இன்னும் சக்கரத்தில் ஏற்ைப்ெடாத ெச்றச மண் என்ொர்கள்...... அறத தன் நாக்கு நுனியால் அழுத்தமாக தீண்டினாள் . அவள் ெதில் பெசவில்றல.

.... அவனு ெிடித்த அந்த பவறலறய தன் உதடுகளாலு... நாக்காலும் ..... அவன் மார்ெின் இரண்டு சிைிய காம்புகறளயும் மாைிமாைி கடித்து இழுத்து இன்னும் பவகமாக சப்ெ ஆரம்ெித்தாள்.......ய் மானு என்ன ெண்ைடி” என்று கிைக்கமாக குரல் பகாடுத்து அவள் முகத்றத தன் மார்ெில் றவத்து அழுத்திக்பகாண்டான் இப்ெடி பசய்தால் இவனுக்கு ெிடித்திருக்கிைது என்ெறத உணர்ந்த மான்சி நாக்கால் தீண்டுவறத விட்டுவிட்டு தன் முன்ெற்களால் கவ்வி ெிடித்து பமன்றமயாக கடித்தாள்..... ஸ்.. அவளின் ஒவ்பவாரு சப்ெலுக்கும் சத்யனின் துவண்டு பொயிருந்த ஆண்றமயின் நரம்புகள் மீ ண்டும் உயிர்பெற்று அவன் ஆண்றமறய விறரக்க பசய்தது மான்சிக்கு அவறன துடிக்க றவக்கும் இந்த விறளயாட்டு பராம்ெபவ ெிடித்துப்பொக தன் பசயலில் இன்னும் பவகத்றத கூட்டினாள்.. இவனுக்கு இந்த மாதிரி பசய்தால் இவ்வளவு உணர்ச்சி வருகிைபத என்று அவளுக்கு ஆச்சிரியமாக இருந்தது ஏபதா அவனுறடய பெரிய ரகசியத்றத கண்டுெிடித்தவள் பொல மான்சி சந்பதாஷமாக. அது வாறய நிறைத்து கறடவாயில் வழிந்தது அவள் . தன் நாக்கால் அவற்றை ெிளந்து தனது வாயில் சுரந்த உமிழ்நீறர அவளுக்கு அனுப்ெ. ெற்களாலும்.. கவ்விய இதழ்கறள கடித்து சுறவத்தவன்.. இவன் விடாமல் மறுெடியும் தன் உமிழ்நீறர அவள் வாய்க்குள் ஒழுக விட......... அவனுக்கு இவ்வளவு பநரம் தாங்பகாணா சுகத்றத வாரிவழங்கிய அவள் ெட்டு இதழ்கறள கவ்வினான் அவனுக்கிருந்த உணர்ச்சி பவைிறய அவளின் பமன் இதழ்களில் காட்டினான். என்னடி ெண்ை ஏய” என்று பவட்கமின்ைி சத்தமிட்டு புலம்ெினான் மான்சிக்கு அவன் பெச்சும் புலம்ெலும் சிரிப்றெ வரவறழத்தது.. அய்பயா மான்சி மான்சி என்னடி இது சித்திரவறத ெண்ை.. திைறமயாக பசய்ய சத்யன் ெடுக்றகயில் துடிக்க ஆரம்ெித்தான்.. அவள் அறத ஏற்காமல் பவளிபய துப்ெ.... அந்த ஒரு கடிக்பக சத்யனின் உடல் முறுக்கி “ஆவ் ..அவள் அப்ெடி பசய்தவுடன் உடபன சத்யனின் உடல் சிலிர்த்து துள்ள “ ஏ... நல்லா அழுத்தி கடி மான்சி. பநரம் ஆகஆக “ஆவ் ஆவ்” என்று சத்தமிட்டு கத்தி பெரிது பெரிதாக மூச்சுவிட்டான் சத்யன் ஒருகட்டத்தில் தாங்கமுடியாமல் அவறள புரட்டி மல்லாந்து ெடுக்க றவத்து அவள் பமபல அவசரமாக ெடர்ந்து .

... சத்யன் குனிந்து அந்த எச்சிறல நக்கிபயடுத்தான். குப்பென்று காமத்தின் வாசறன அவன் முகத்தில் பமாதியது . ஆனால் இது என்றுபம தீராத தாகம் அவளின் பவகத்தில் சத்யனின் வாய் வரண்டு பொனது.. அவளின் வாபயாைம் எச்சில் ஒரு பகாடாக வழிந்தது ....... நான் அடுத்த புணர்ச்சிக்கு தயார் எனக்கு அனுமதி பகாடு என்ெதுபொல் தறலறய அறசத்து ஆட்டி அனுமதி பகட்டது சத்யன் மான்சிறய ொர்த்தான் இன்னும் அவள் விழிகள் பசாருகிக்பகாண்டு கிடந்தாள். அவள் பமக கூட்டகத்தில் மிதப்ெவள் பொல கண்கள் பசாருக வாறய திைந்தெடி கிடந்தாள்... இருவரும் ெைிமாைிக் பகாள்ளும் உமிழ்நீர் இந்த சமயத்தில் இைக்கும் சக்தி அருவருப்ெின்ைி சுரக்கும் உமிழ்நீர்க்கு பகாண்டது..... இப்பொது அவபள தனது நாக்றக பசலுத்தி அவன் வாயில் மிச்சமிருந்த ஈரத்றத வழித்து ெருகினாள் காமத்தின் ஆட்சியில் இவர்களின் உயிர்நீர். கட்டிறலவிட்டு இைங்கிய சத்யன் தனது ஆண்றமயின் வரியத்றத ீ குனிந்து ொர்த்தான்.சத்யனின் விடாமுயற்சியால் அவனது எச்சில் மான்சியின் பதாண்றடயில் இைங்கியது. தன் இந்த இறணயின் இருவறரயும் நீருக்கு எச்சிறல மறுெடியும் மயக்கும் சுறவத்து மயங்கும் ொர்த்தால் காமக் களத்தில் சக்தி அதிகம். அந்த பமாட்டின் நுனியில் ஒரு ெனித்துளிறய பசமித்து.. இரண்டு றககளாலும் அவள் பதாறடகறள விரித்துப் ெிடித்து அவள் பெண்றமறய மிக அருகாறமயில் ொர்த்தான். தன் றககளால் அவன் கழுத்றத சுற்ைி வறளத்து அவறன நகரவிடாமல்.. கட்டுண்டவர்களுக்கு கூடலின் பொது வடிகால்கள் அயர்ச்சியாலும் நான்கு...... தனது சிவந்த பராஜா பமாட்டு நுனிறய பவளிகாட்டி பகாண்டு. அவளிடமிருந்து தன் முகத்றத வலுக்கட்டாயமாக விலக்கிய சத்யன் தன் மறனவிறய இன்ெத்துடன் ொர்க்க. தன் தாகத்றத தீர்க்க அவன் வாபயாடு பொராடினாள்... ஆண் பவகத்தாலும் பெண் அவர்களின் உடல்களில் சுரக்கும் காம மணம் கமழும் வியர்றவ. அது தன் நரம்புகறள புறடத்து. அவன் எச்சிலின் சுறவபயா மணபமா மான்சிறய ஈர்க்க.. சுற்ைிலும் பதடி கீ பழ கிடந்த அவளின் ொவாறடறய எடுத்துக்பகாண்டு அவள் பதாறடகளுக்கு நடுபவ குனிந்தான் ொவாறடறய வாயில் கவ்விக்பகாண்டு.............. அதன் மகத்துவம் புரியும் இபதா அப்ெடித்தான் மான்சியும் இந்த உவர் நீரின் சுறவயில் மயங்கிப்பொனாள் ... இவள் இருக்கும் நிறலயில் ொத்ரூம் பொய் தண்ணர்ீ விட்டு சுத்தப்ெடுத்தி அறழத்து வரமுடியாது என்று நிறனத்தவன்..

அவள்

பவண்தாமறர

நிை

பெண்றம

இவனின்

அதிரடி

தாக்குதலில்

சிவந்து

பசந்தாமறர நிைத்தில் மாைியிருந்தது... இவன் உயிர்நீரும், அவளின் கன்னி உதிரமும்,
உச்சப் பெருக்கும் கலந்து இளம் சிவப்பு நிைத்தில் அவள் சிறு பெண்றம முழுவதும்
ெரவி... மிச்சம் வழிந்து கட்டிலின் விரிப்ெில் ஒழுகியிருந்தது
சத்யன் அவள் பதாறடகறள இடுக்கிக்பகாள்ளாத வாறு அதன் நடுபவ மண்டியிட்டு தன்
வாயில்

கவ்வியிருந்த

ொவாறடறய

எடுத்து

தன்

வலதுறகயில்

சுற்ைி..

அவளின்

சிவந்த பெண்றமறய அழுத்தி நன்ைாக துறடத்தான்
மான்சியிடமிருந்து ஏய் என்று ஒரு தீனமான அலைல் பவளிப்ெட,... “ஸ் மான்சி சத்தம்
பொடாத

இங்பக

ஒபர

கசகசன்னு

இருக்கு

அதான்

துறடக்கபைன்...

பகாஞ்சபநரம்

அறமதியா இரு” என்று பமன்றமயாக அதட்டினான்.......... இதற்க்கு பெயர் அதட்டலா ம்
நன்ைாக

துறடத்து

புறடப்ொன

அழகு

சுத்தப்ெடுத்தியவன்
பெட்டகத்றத

ொவறடறய

ரசித்தான்...

கீ பழ

முன்பு

பொட்டுவிட்டு..
இருந்ததற்கும்

அவளின்
இப்பொது

இருப்ெதற்கும் வித்யாசங்கள் இருந்தது
முன்பு பவள்றளயாக இருந்த பெண்றமயின் பமல்ெகுதி இப்பொது சிவந்த பவல்பவட்
துணி

பொல

மின்னியது....

முன்பு

பவறும்

கீ ற்ைாக

இருந்த

ெிளவு

இப்பொது

ஒருவிரலின் அகலத்துக்கு இறடபவளி ஏற்ப்ெட்டிருந்தது... முன்பு பவளிபய பதரியாமல்
உள்பள சுருண்டிருந்த பெண்றம இதழ்களும் மன்மத பமாட்டும் இவன் ஆண்றமயின்
அறழப்றெ ஏற்று பவளிபய வந்திருந்தது
இவன் நன்ைாக துறடத்து விட்டிருந்ததால் அவள் பெண்றம வரண்டு பொயிருந்தது...
சத்யனுக்கு

அங்பக

மறுெடியும்

ஈர

ஊற்றை

ஏற்ெடுத்தும்

எண்ணம்

வந்தது..

அறத

நிறனத்த மாத்திரத்தில் அவன் வாயில் எச்சில் ஊைியது... அவள் முகத்றத நிமிர்ந்து
ொர்த்தான்... இன்னும் அவள் இவன் பகாடுத்த முத்த மயக்கத்தில் இருந்து மீ ளவில்றல
சத்யன் சட்படன குனிந்து பநரடியாக அவள் பெண்றமறய கவ்விக்பகாண்டான்... மான்சி
சுதாரித்து பதாறடகறள இடுக்க முயற்ச்சிக்க... அவன் அவள் பதாறடகளின் நடுபவ
இருந்ததால் அவள் முயற்சி பதாற்ைது
சத்யன் இரண்டு றககளாலும் நன்ைாக பதாறடகறள விரித்துப்ெிடித்து... தனது நாக்கால்
அவள் பெண்றம வாசறல ஈரமாக தடவினான்... மான்சி அவன் தறலமுடிறய ெற்ைி
பவகமாக தள்ளிவிட... அவறள நிமிர்ந்து ொர்த்த சத்யன்

“ என்ன மான்சி இப்ெடி ெண்ை... இதுபொல ெண்ணா பராம்ெ நல்லாருக்கும் மான்சி...
நான் பகாஞ்சபநரம் பசய்பைன் உனக்கு ெிடிக்கறலன்னா விலகிர்பைன் சரியா” என்று
அந்த அப்ொவி பெண்றண பெசிபய கவிழ்த்தான் சத்யன்
அதன்ெின் அவள் அடங்கிவிட ... சத்யன் அவள் பெண்றம தன் வாயால் ஆராயும் சீ ரிய
ெனிறய பசவ்வபன ஆரம்ெித்தான்.. ஆ இதுதான் காமத்தின் வாசறனயா... இல்றல
காமன் ரதியின் கூடலால் வந்த வாசறனயா... அங்பகபய மயங்கிகிடக்கலாம் பொல்
அற்புத

வாறனயால்

சத்யனின்

ஆண்றம

மிச்சமிருந்த

தனது

விறரப்பு

நிறலறய

எட்டியது
தன் நாக்கால் ரத்த சிவப்ெில் பவளிபய பதரிந்த பெண்றம உதடுகறள அழுத்தமாக
நக்கினான்...

பலசாக

துருத்தியிருந்த

மன்மத

பமாட்றட

நாக்கு

நுனியால்

தூண்டிவிட்டான்... அறதபய மறுெடியும் மறுெடியும் பசய்ய... மான்சியின் உடல் பவட்டி
துடிக்க... வாய்விட்டு முனங்க ஆரம்ெித்தாள்
சத்யன் தனது பெருவிரலால் பமாட்றட அழுத்திக்பகாண்டு நாக்றக அவளது ஆழம்
வறரயில்

உள்பள

பசலுத்தினான்....

“அய்பயா

பவனாம்

பவனாம்...

என்னபவா

ெண்ணுபத விடுங்கபளன் ” என்று மான்சி துடித்தாள்
ஆனால்

அவள்

வாய்தான்

அப்ெடி

பசால்லியபத

தவிர...

அவள்

றககள்

அவன்

தறலறய பெண்றமபயாடு றவத்து அழுத்த.. அவள் இடுப்பு உயர்ந்து அவன் முகத்தில்
பமாதியது
சற்று

பநரத்தில்

நாக்கால்

அவளுக்குள்பள

வழித்து

எடுக்க

இருந்து

சத்யன்

ஏராளமான

பராம்ெபவ

நீர்

திணைிப்

சுரக்க

சுரக்க

பொனான்...

அறத

அவளி

தன்

உச்சப்

பெருக்கால் அவன் மூக்கு. மீ றச, தாறட, என பநற்ைி வறர நறனந்து பொனது
மான்சியின்

பதாறடகள்

தடதடபவன

நடுங்கியது

...

சத்யன்

அவற்றை

இரண்டு

றககளாலும் நடுங்காத வாறு அழுத்தி ெற்ைினான்
அவளுக்கு

தான்னால்

ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட

உச்சத்தால்,

சத்யனுக்கு

சந்பதாஷம்

தாங்க

முடியவில்றல மறுெடியும் மறுெடியும் அவள் பெண்றமயில் முத்தமிட்டான்
ெின்னர் எழுந்து கீ பழ கிடந்த ொவாறடயால் தன் முகத்றத துறடத்தான்... ெிைகு அந்த
ொவாறடறய
இழுத்தான்

மூக்கில்

றவத்து

முகர்ந்தான்...

கும்பமன்ை

வாசறனறய

தம்ெிடித்து

சத்யனின்

ஆண்றம

ஞாெகப்ெடுத்த...

பலசாக

சத்யன்

துடித்து

அறத

ஆடி

தன்

நான்

றககளால்

இருக்கிபைன்

என்று

தடவிக்பகாடுத்தெடி

அவனுக்கு
மறுெடியும்

கட்டிலில் ஏைினான்
அவள் முகத்றத ொர்த்து “ மான்சி ெர்ஸ்ட் ெண்ணறத இன்பனாருமுறை ெண்ணலாமா”
என்று கிைக்கமாக பகட்டான் அவள் “ம்” என்று மயக்கமாக ெதில் பசான்னாள்
அவள் அனுமதிக்காக காத்திருந்த சத்யனின் உறுப்பு தன் சந்பதாஷத்றத தறலயறசத்து
பசான்னது

...

சத்யன்

ெடுக்கறவத்து..

மான்சியின்

அவளின்

இடுப்றெ

வாறழத்தண்டு

ெிடித்து

கட்டிலுக்கு

கால்கறள

எடுத்து

குறுக்பக

திருப்ெி

தன்

இரண்டு

பதாள்களிலும் பொட்டுக்பகாண்டான்
மான்சியின் பெண்றம விரிந்து பவகுஅருகில் பதரிந்தது... ெிைகு சத்யன் தன் உறுப்றெ
எடுத்து அவளுக்குள் அனுப்ெ... பகாஞ்சம் சிரமப்ெட்டாலும் ஆர்ொட்டமில்லாமல் பொய்
அவளுக்குள் அடங்கியது அவன் ஆண்றம...
முன்புபொல் பமதுவாக இயங்கவில்றல... ஆரம்ெத்திபலபய அதிரடியில் இைங்கினான்...
அவனுறடய அதிரடிக்கு அந்த பொசிஷன் வசதியாக பொய்விட... தன் பதாளில் கிடந்த
அவள் பதாறடகறள ெற்ைிக்பகாண்டு பவகபவகமாக இயங்கினான்
இந்தமுறை மான்சி அலைாமல் அவன் பசயல்கறள விழிதிைந்து ொர்த்து ரசித்தாள்...
நிமிடத்துக்பகாரு முறை மாைிய சத்யனின் முகமாற்ைங்கறள கண்டு ரசித்தாள்...
அவன் வாயிலிருந்து வந்த எக்கச்சக்கமான காம ெிதற்ைல்கறள பகட்டு ரசித்தாள்..
தன் பெண்றமக்குள் நிமிடத்துக்கு ெலமுறை பஜட் பவகத்தில் பொய்வரும் அவனது
ஆண்றமயின் பவகத்றத பகாஞ்சம் எக்கி எக்கி ொர்த்து ரசித்தாள்...
இறுதியாக சத்யன் பொட்ட " அய்பயா மானு ...அய்பயா மானு .... வருதுடி வருதுடி"
என்ை காமக் கூச்சறல தன் காது குளிர பகட்டு ரசித்தாள்
சத்யனின் ஆண்றம எனும் பரஸ் குதிறர.. காம ஓட்டத்தில் முட்டி பமாதி ெடபவகமாக
ஓடி

இறுதியாக

தன்

விறதப்றெயில்

பதங்கியிருந்த

மிச்ச

நீறர...

அவளின்

பெண்றமக்கு தாறரவார்த்து பகாடுத்துவிட்டு..
ஓடிஓடி கறளத்துபொன பரஸ் குதிறரயாக அவளின் வயிற்ைின் மீ து கவிழ்ந்தான்
மான்சி தன் வயிற்ைின் மீ து கிடந்த அவன் தறல முடிறய தன் விரல்களால் இதமாக
பகாதிவிட்டாள்....ெின்னர் அவன் தறலறய இருறககளாலும் ெற்ைி பமபல இழுத்து தன்
திைந்த மார்ெின் மீ து ெடுக்கறவத்து அறணத்துக்பகாண்டாள்

சத்யனும்

பவகுபநரம்

மூச்சு

வாங்க

அவள்

மார்ெில்

ெடுத்து

இறளப்ொைினான்...

அவனின் கறளப்பு அடங்கும் வறர அந்த மார்பு ெஞ்சறணயில் கிடந்தான்
ெிைகு எழுந்துபொய் ெிளாஸ்றக திைந்து அதன் மூடியில் ொறல ஊற்ைி சூடைியாது
கடகடபவன

குடித்தான்...

மறுெடியும்

கப்ெில்

ஊற்ைிக்பகாண்டு

கட்டிலுக்கு

வந்து

அமர்ந்து மான்சியின் கழுத்தில் றகவிட்டு தூக்கி அமர்த்தி ொறல அவளுக்கு புகட்ட....
மான்சி அவறன ொர்த்துக்பகாண்பட குடித்தாள்..
அவள்

குடித்ததும்

கப்றெ

பமறசயில்

றவத்தவன்...

வந்து

அவள்

ெக்கத்தில்

ெடுத்துக்பகாண்டான்... அவறள திருப்ெி அறணத்து அவள் தறலமுடிறய விரல்களால்
பகாதினான்

...

இருவரும்

ஒருவார்த்றத

கூட

பெசிக்பகாள்ளவில்றல

...

ஒருவருக்பகாருவர் தடவிக்பகாடுத்து ஆறுதல் ெடுத்திக்பகாண்டனர்
சத்யனுக்கு

இப்பொது

மரணம்

வந்து

தன்றன

மடிபயந்தாதா

என்று

இருந்தது....

வாழ்க்றகயின் முழுறமபெற்ை சுகத்றத அனுெவித்துவிட்டதாக எண்ணினான்...
அவனும் அவளும் கறளத்து கிடந்தாலும் அவர்களின் உணர்வுகள் விழித்துக்கிடந்தன
அவளுக்கும்

அவனுக்கும்

எல்லாம்

கிறடத்த

சந்பதாஷம்

இருந்தாலும்...

இன்னும்

ஏதாவது கிறடக்குமா என்று பதடித்தான் ொர்க்கலாபம என்று பதான்ைியது
ஒருபவறள

காமம்

ஒரு

முடிவற்ை

பதடல்

என்ெறத

இவர்கள்

பகாண்டார்கபளா?
" கூட்டிவந்த இன்ெபமல்லாம்...
" ஏட்டுக் கணக்காக நின்று....
" வாட்டுதடி பமாகப் ெடம் பொட்டு...
" அறத நாட்டுதடி ஏட்டில் எந்தன் ொட்டு!
" ெத்திரண்டில் பதாடங்கி...
" சக்தியுள்ள காலம்வறர...
" முற்றுபமாரு காமசுகம் ெயில்வான்...
" ெின்பு முக்தி எனும் ஞான மஞ்சத்தில் துயில்வான்!

புரிந்து

சத்யனும்

மான்சியும்

பெசிக்பகாள்ளவில்றல

என்ைாலும்

அவர்களின்

உடல்

தங்கள்

ொறஷயில் பெசிக்பகாண்டுதான் இருந்தன
ஒரு உண்றமயான தாம்ெத்யத்தில் வாய் வார்த்றதகளுக்கு அவர்கறள ெிரிக்கும் சக்தி
அதிகபமன்ைால்.... உடல் பெசும் வார்த்றதகளுக்குத்தான் அவர்கறள என்றும் நிறலயாக
வாழறவக்கும் சக்தி அதிகம்
அப்ெடித்தான்
இவ்வளவு

இருவரும்

பநரம்

வாய்

அவர்கள்

வார்த்றதகள்

நடத்திய

காம

இன்ைி

யுத்தத்தால்

அறணத்து
ஏைியின்

கிடந்தார்கள்...

குளிறரயும்

மீ ைி

அவர்களின் உடல் கசகசத்து பொயிருந்தது
இருவருக்கும்
அறணப்றெ

குளிக்க

பவண்டும்

அல்லவா

விலக்கி

பொல

இருந்தது

எழபவண்டும்,...

ஆனால்

அதற்க்கு

ம்ஹூம்

இருவரின்

அறணப்றெ

விலக்க

என்னால் முடியாது என்ெதுபொல் அறமதிகாக்க
மான்சிக்கு

மட்டும்

பதாறடபயல்லாம்

குளிக்கபவண்டும்
சத்யனின்

ஆண்றம

என்ை
பதளித்த

எண்ணம்

அதிகமானது...

அடர்த்தியான

காமரசம்

அவள்
வழிந்து

ெிசுெிசுத்தது
அதன் ெிசுெிசுப்ொல் ஏற்ப்ெட்ட நறமச்சல் அவளுக்கு சங்கடமாக இருக்க... பமதுவாக
சத்யறன

விலக்கி

எழுந்தாள்..

அவளின்

அறணப்ெில்

கண்ணயர்ந்த

சத்யன்

அவள்

விலகியதால் கண்விழித்து என்ன என்ெது பொல் அவறள ொர்க்க
" ெிசுெிசுன்னு ஒருமாதிரியா இருக்கு ொத்ரூம் பொய் கழுவிட்டு வரனும்... என்ைவள்
தன்

நிர்வாணத்றத

மறைக்க

ஆறடத்

பதடி

சுற்ைிலும்

கண்கறள

அறலய

விட...

சத்யன் எழுந்து கட்டிலின் ஓரத்தில் கிடந்த ஒரு டர்க்கி டவறல எடுத்து பகாடுத்தான்
“ மான்சி இறத கட்டிகிட்டு ொத்ரூமுக்கு பொ” என்ைான்
“ ஏன் என்பனாட ொவாறட என்னாச்சு இங்கதாபன கிடந்தது” என மான்சி பகட்க
“ அது உனக்கு பவண்டாம் மான்சி... அறத வச்சுதான் உனக்கு பதாடச்சிவிட்படன்...
கட்டிலுக்கு கீ பழ கிடக்கு... நீ இறத கட்டிகிட்டு பொ இல்லன்னா அப்ெடிபய எழுந்து பொ
” என்று சத்யன் அவள் உடறல பமாகத்துடன் ொர்த்துக்பகாண்பட கூை

.... “ ஏபதா பராம்ெ அவசரமா வருதுன்னு தான பசான்ன ீங்க....... நான் பவளிபய பொபைன்” என்று மான்சி கதறவ பநாக்கி நகர்ந்தாள் ஏய் என்று றகறய ெிடித்து தன்மீ து இழுத்து பொட்டுக்பகாண்ட சத்யன் “ நான் வருதுன்னு பசான்னதுக்கு நீயும் பவனும் மான்சி” என்று கண்சிமிட்டி கூை “ என்னத்துக்கு நானும் ச்பச கருமம் விடுங்க ஆறள” என்று மான்சி அவன் மார்ெில் றகறவத்து தள்ளிவிட... பொக அவள் கால்கள் ெின்னலிட்டது..... இப்பொ பொங்க.. சத்யன் அந்த சிைிய டவல் அவள் உடறல அறரகுறையாக மறைத்திருக்கும் அழறக கண்டு ரசித்தான் மணி என்ன என்று கடிகாரத்றத ொர்த்தான் 2-40 ஆகியிருந்தது . அதனால அதுவறரக்கும் ெண்ணலாம் “ என்று தாெத்துடன் சத்யன் பகஞ்ச பகாஞ்சம் பராமான்ஸ் .. அய்ய ச்சீ பவளிபய “ என்று நின்ை கண்கறள பொத்திக்பகாண்டு ொத்ரூமுக்குள் பொய்விட சத்யன் சிரித்தெடி உள்பள வந்து அவள் றககறள விலக்கி கண்களில் முத்தமிட்டான் . சத்யன் தன் மார்ெில் இருந்த அவள் றககறள ெற்ைிக்பகாண்டான் “ மான்சி மணி மூனாக பொகுது இனிபம தூங்க முடியாது ... இவ்வளவு பநரமா இரண்டு ரவுண்டுதான் முடிச்சிருக்கமா என்று நிறனத்தான் கட்டிறலவிட்டு விரல்களால் எழுந்து நிர்வாணமாகபவ ொத்ரூம் பநாக்கி பொய் கதறவ தன் தட்டினான்.. உள்பளயிருந்து என்ன பவனும் என்று மான்சியின் குரல் பகட்டது “ ம் அர்ஜண்டா வருதுடி கதறவ திை மான்சி” என சத்யன் பவஷமிட “ பகாஞ்சம் இருங்க இபதா வந்துடுபைன்” என்று மான்சி குரல் பகாடுத்தாள் “ அய்பயா முடியாது மான்சி பராம்ெ அவசரம் சீ க்கிரம் கதறவ திை” என்று சத்யன் ெடெடபவன கதறவ தட்டினான் இவனின் பவஷம் இவனின் புரியாத நிர்வாணக் மான்சி பகாலத்றத பவகமாக கண்டு “ கதறவ திைக்க.மான்சி அவனுக்கு தன் நாக்றக துருத்தி காட்டிவிட்டு டவறல கட்டிக்பகாண்டு ொத்ரூம்.. நான் ஐஞ்சு மணிக்கு பகாஞ்சம் பவளிபய பொகனும்.

தனக்கு மிக அருகில் இருந்த தன் மறனவியின் முகத்றத ொர்த்துக்பகாண்பட இயங்கினான்... அவள் முகத்தில் பதரியும் விதவிதமான உணர்ச்சிகறள ரசித்தெடி இயங்கினான் இந்த முறை இறுதிகட்டத்றத பநருங்க பவகுபநரமானது… சத்யனுக்கு உச்சம் வரும்பொது மான்சிறய இறுக்கி அறணத்து அவளின் பதாள் வறளறவ தன் ெற்களால் கடித்துக்பகாண்டான் .. என்றன விடுங்க நான் அங்க பொய் இருக்பகன். அப்புைமா நீங்க வாங்க” என மான்சி கூை “ இல்ல இங்கபய ெண்ணா நல்லாருக்கும். நான் ெண்பைன் ொரு உனக்கு பராம்ெ புடிக்கும் மான்சி” என்ை சத்யன் அவறள அறணத்துக்பகாண்பட தள்ளியெடி டாய்லட் சிங்க் அருகில் பொய் நிறுத்தினான் “ அய்பயா எனக்கு இதுமாதிரி எல்லாம் புடிக்கறல... பவளிய பொகலாம் வாங்க” என்று மான்சி பகஞ்சினாள் “ என் பசல்லமில்ல பகாஞ்சபநரம் தான் டியர்.. ப்ள ீஸ் எனக்கு பராம்ெ நாளா இதுமாதிரி ெண்ணனும்னு ஆறசடி” என்ைவன் அவள் நடுவில் வலதுகாறல தன் தூக்கி உயரமான டாய்லட் வலதுகாறல நுறழத்து அவன் சிங்கின் கால்மீ து மீ து றவத்து.......“ சரிங்க அதுக்கு இங்க என்ன ெண்ைது.. அவளுக்கு இது ெிடிக்கவில்றல ஆனால் சத்யனுக்காக பொறுத்துக்பகாண்டு இருந்தாள் சத்யன் இருவருக்கும் இருந்த இறடபவளியில் றகறயவிட்டு தன் உறுப்றெ ெிடித்து அவளின் பெண்றம வாசலுக்கு பநராக றவத்து தனது இடுப்றெ அறசத்து உள்பள தள்ள... அவளுறடய அவளுக்கு இடதுகாறல தூக்கிப் பொட்டுக்பகாண்டான் மான்சி சங்கடமாக அவனின் முன் ெக்கம் பதாள்மீ து முகத்றத றவத்துக்பகாண்டாள் . சத்தமின்ைி உள்பள புகுந்தது அவனுறடய உறுப்பு தன் இரண்டு இயங்க றககளாலும் ஆரம்ெித்தான்... அவள் அவன் புட்டத்றத ஒவ்பவாரு ெிடித்துக்பகாண்டு அறசவுக்கும் மிக மான்சி பநர்த்தியாக பராம்ெபவ தடுமாைினாள் சத்யன் அவறள தன் இடுப்பொடு அழுத்தி ெிடித்துக்பகாண்டு இயங்கினான்....... கால் தறரயில் ொவாமல் றககளால் அவன் இடுப்றெ ெிடித்துக்பகாண்டாள்..

.. முதலில் தயங்கினாலும் ெின்னர் மான்சிக்கு இந்த மாதிரியான புணர்ச்சி பராம்ெபவ ெிடித்துபொனது......... நின்று சத்யன் இறளப்ொைிய அவள் மான்சி. றகறய ெிடித்து அவன் றகநீட்டி இழுத்து தன் அறழக்கவும் மடிமீ து ஒரு குழந்றதறய பொல ெடுக்க றவத்துக்பகாண்டான் இருவரும் ஒருவர் முகத்றத ஒருவர் ொர்த்து அளவற்ை பநசத்துடன் புன்னறகத்து பகாண்டனர். மாப்ெிள்றள நல்லா சாப்ெிட்டு பொண்ண பவறல பசய்வான்னு...மான்சியும் அவறன அறணத்து அவன் கடித்த வலிறய பொருத்துக்பகாண்டாள் அதன் ெிைகு சத்யன் அவறளவிட்டு விலகி ொத்ரூமின் தறரயில் ... இதுக்குத்தான் நல்லா வயிறு புள்ளா சாப்ெிடனும். பகாஞ்சபநரம் பவளியப் பொய் இருங்க நான் குளிச்சிட்டு கீ பழ பொய் காெி ெிஸ்கட் எடுத்துட்டு வர்பைன்.. சத்யனின் திைறமயில் மயங்கிப்பொனாள் மான்சி சிைிதுபநரம் கழித்து அவன் மடியிலிருந்து எழுந்த மான்சி “ எழுந்துருங்க அப்ெடிபய உட்கார்ந்திருக்கீ ங்க” என்று சத்யறன ொர்த்து கூை “ அடிப் பொடி மனுஷனால நிக்கபவ முடியாது பொலருக்கு..... சத்யன் தறரயில் கால்நீட்டி உட்கார்ந்து பகாண்டு.. “ ஏய் இங்பக பசாப் அதிகமா இருக்கு.... ப்ள ீஸ் பகாஞ்சம் பவளிய பொங்கபளன்” என்று மான்சி அவறன ொர்து பகஞ்சினாள் “ ம்ஹூம் அது ெண்ணமாட்படன்... உடம்புல அந்த ெக்கம் தண்ணி ெடபவயில்றல ொரு மான்சி” என்று அவளுக்கு குளிப்ெதற்கு படபமா ெண்ணிக்பகாண்டு இருந்தான் ...... நான் நான் இனிபம இப்ெடிபய உன்றன உட்கார்ந்து ஒன்னும் பவடிக்றக ொர்க்கிபைன்” என்று சத்யன் ெிடிவாதமாக கூைினான் மான்சி பவறு வழியில்லாமல் அவன் கண்பணதிரிபலபய குளிக்க.. இது பதரியாம பொச்பச” என்று சத்யன் நீளமாக பெசி கவறலப்ெட மான்சிக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது “ என்ன பராம்ெ ெசிக்குதா. கீ பழ அமர்ந்தெடி மான்சிறய றகநீட்டி அறழத்தான் சுவற்ைில் சாய்ந்து அவனருபக வர.. கால்கறள நீட்டி உட்கார்ந்து விட்டான் அடுத்தடுத்து ஏற்ப்ெட்ட உச்சங்களும் அதற்கான உடல் உறழப்பும் அவறன பராம்ெ பசார்வறடய பசய்தது... நடக்கபவ நீ நடக்காது அப்ெடிபய குளி .... றநட் உன் முகத்றத ொர்த்துகிட்பட எப்பொ எப்பொன்னு அைக்கப்ெைக்க அறரகுறையா சாப்ெிட்டா இப்ெடித்தான். அதனாலதான் எல்லாரும் ெர்ஸ்ட் றநட்ல ஏகப்ெட்ட ெழமும் ஸ்வட்டும் ீ ொலும் வக்கிைாங்க பொல.

என்ன ஆயிருக்குபமா என்ை எதிர்ொர்ப்பு கூடிக்பகாண்பட பொனது சரவணன் நிதானமாக " என்னடா சத்யா இல்றலயா" என்று கிண்டல் குரலில் பகட்க பநத்து றநட்டாவது ஏதாவது நடந்துச்சா ..மான்சி சிரித்தெடி குளித்துவிட்டு பவளிபய பொய் உறட மாற்ைிபகாண்டு. அதனாலதான் பகட்படன்” என மான்சி கட்டிலில் ஒயிலாக ெடுத்துக்பகாண்டு பகட்டாள் சத்யனுக்கு அவறள ொர்க்க ொர்க்க ஏன் பவளிபய பொகாமல் இங்பகபய இருந்தால் என்ன என்று பதாண்ைியது....மான்சி கட்டிலில் பொய் ெடுத்துபகாண்டாள். மான்சி “ நீ ெடுத்து நல்லா தூங்கு... நீங்களும் தான் விடியவிடிய தூங்கறல... அவள் பவகமாக விலகி அறைவிட்டு பவளிபய பொனாள் சிைிதுபநரத்தில் காெி ெிஸ்கட் எடுத்து வந்து அவனிடம் பகாடுத்துவிட்டு ...... உங்களுக்கு மட்டும் கறளப்ொ இருக்காதா . ஏன் பகட்படன்னா. நான் கீ பழ பொய் உன்றன யாரும் பதாந்தரவு பசய்யபவண்டாம்னு பசால்லிட்டு பொபைன்” என்று சத்யன் பசால்ல “ இவ்வளவு காறலயிபலபய யாறர ொர்க்கனும்... கூந்தறல பஹர் டிறரயரால் காயறவத்தாள். “என்ன மான்சி பராம்ெ கறளப்ொ இருக்கா” என்று சத்யன் பகட்க “ ம்ஹூம் கறளப்பு இல்றல தூக்கம்தான் வருது” என்ைாள் . ஆனால் பநற்று இரவு மாயாவின் வட்டில் ீ பரய்டு நடத்திய விெரங்கறள சரவணனிடம் பகட்பட ஆகபவண்டும் ..... அதனால் பொய்த்தான் ஆகபவண்டும் பவறுவழி இல்லாமல் கிளம்ெிய சத்யன் சரவணன் வட்டில் ீ காறர நிறுத்தம் பொது காறல ஆறுமணி ஆகிவிட்டது சரவணன் வட்டிபலபய ீ இருந்தான் . அதற்க்குள் சத்யனும் குளித்துவிட்டு வந்துவிட்டான்.... முன்பு பொலபவ சத்யறன அறழத்துக் பகாண்டு மாடியறைக்கு பொனான் சத்யனின் மனம் திக்திக் என்று அடித்துபகாண்டது .. ஈரக்கூந்தலுடன் பதவறத பொல அவறள ொர்த்ததும் மான்சிறய அவன் பநருங்க ....

உன் உன்பமல கல்யாணத்துல பராம்ெ அன்ொ அவ உன்றன இருக்கா தவிர பவை எப்ெவுபம யாறரயுபம அவறள நல்லா ொர்த்துக்கனும் சத்யா. " நுங்கிறன தந்து விறளயாடும்.. நீ சம்மந்த ெட்ட அத்தறன பொருட்கறளயும் றகப்ெற்ைி அழிச்சிட்படன்.... இபதல்லாம் சுலெமான பமட்டர்டா........ " ொய்ச்சிவிட்டால் பொதும். அது. உன்றன பொருத்தவறரயில் மாயா சாப்ட்டர் குபளாஸ் . அவகூட இருந்தவனுங்கறளயும் ெிடிச்சு உள்ள வச்சாச்சு... " பமாதல்ல பொன பவறல என்னாச்சுன்னு பசால்லு சரவணா......... " தன்றன வளர்த்து தன் தறலயினில்... இப்பொபதல்லாம் அவனுக்கு மான்சிறய ெற்ைி யாராவது பெசிபகாண்பட இருந்தால் பகட்டுக்பகாண்பட இருக்கலாம் பொல இருந்தது “ என்னடா மான்சிறய ெத்தி பெசினவுடபன முகம் ெளிச்சுன்னு ஆகுது...... " இதுபொல தான் நல்ல நட்பும்! சரவணறன அறணத்துக்பகாண்டு சத்யன் கண்கலங்கியதும்....... எனக்கு பராம்ெ ெதட்டமா இருக்கு" என்று சத்யன் பகட்டான் " ஏன் ெதட்டப்ெடனும் . இது என் ரிக்பவஸ்ட்” என்று சரவணன் பசால்லிமுடிக்க மான்சியின் அன்பு ெற்ைி சரவணன் பசான்னதும் சத்யன் முகத்தில் றலட் பொட்டது பொல் பவளிச்சமானது..... மாயா இப்பொ பெண்கள் காவல் நிறலயத்தில் இருக்கா ... சத்யனின் கண்களில் இருந்து கண்ணர்ீ வழிந்தது " ெறனமரத்துக்கு தண்ண ீர் ஒருதரம்... சரவணன் அவறன விலக்கி நிறுத்தி “ ச்பச என்னடா இது பொம்ெறள மாதிரி கண்கலங்கிகிட்டு இருக்க. இனி நீ ெயப்ெடாம என் தங்கச்சி கூட குடும்ெம் நடத்தலாம்" என்று சரவணன் பசான்னதும் சத்யனுக்கு சந்பதாஷம் தாங்க முடியவில்றல எழுந்து வந்து தன் நன்ெறன அறணத்துக்பகாண்டான் ....... எனக்க எப்ெடி பதரியும்னா. எங்கள் பவறல இனிபமதான் ஆரம்ெிக்கனும். ஆனா இறத நான் உனக்காக பசய்யறல . மான்சி உன்பமல பராம்ெ உயிரா இருக்காடா. என்ன எல்லாம் ஓபக ஆச்சா” என்று சரவணன் தன் நன்ெறன கிண்டல் பசய்ய சத்யன் ஒருமாதிரி பநளிந்து பகாண்டு “ ம்ம் பநத்துதான் சரவணா” என்று கூை .சத்யனுக்கு பநற்று இரவின் ஞாெகத்தில் முகம் ெட்படன மலர்ந்தது.... மான்சிக்காகத்தான் பசய்பதன். ொர்க்கறல..

.. மாயா குருப் ஏற்கனபவ ட்ரக்ஸ் யூஸ் ெண்ைதால எங்கலாள அவறள சுலெமா மாட்டறவக்க முடிஞ்சது............ இன்னும் ஒரு ெத்துநாள் கழிச்சுதான் பொகனும்.அப்புைம் ஒரு முக்கியமான பமட்டர்... உனக்கு எப்ெடி நன்ைி பசால்ைதுன்னு எனக்கு பதரியறலடா” என்று சத்யன் அவன் றககறள ெற்ைிக்பகாள்ள “ ச்பச என்னடா நன்ைி அப்ெடின்னு பசால்லி நட்றெ பகாச்றச ெடுத்தை...... நீ இதுல இருக்பகன்னு பதரிஞ்சா விசாரறன அதுஇதுன்னு ஏதாவது ெிரச்சறன வரும் அதுக்குத்தான் பசால்பைன்... அவசரஅவசரமாக எல்லா பவறலறயயும் முடித்துக்பகாண்டு வட்டுக்க ீ கிளம்ெினான் அன்ைிலிருந்து சத்யனின் பவகத்திற்க்கும் ...“ அடப்ொவி என்னடா இப்ெடி பவக்கப்ெடுை.. இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து மாயா என்ை ஒருத்தி உன் வாழ்க்றகயில் வந்தறதபய நீ சுத்தமா மைந்துடனும் சத்யா” என்று சரவண கவணமாக கூை “ ம் சரி சரவணன். கல்லூரியில் ெடிக்கும் காலத்தில் நீ எனக்கு பசய்த உதவிகறள எல்லாம் நான் மைக்கபவ மாட்படன்.. வா கீ பழ பொகலாம்” என்று கூை இருவரும் கீ பழ பொனார்கள் அதன்ெிைகு சத்யன் சிைிதுபநரம் அங்பக பெசிக்பகாண்டு இருந்துவிட்டு ஆெிஸ்க்கு கிளம்ெினான் சத்யனுக்கு ஆெிைில் பவறலபய ஓடவில்றல.. ஆெிஸ்ல பநறைய ஒர்க் இருக்கு அறதபயல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்ெினா நிம்மதியா இருந்துட்டு வரலாம்” என்று சத்யன் பசான்னதும் “ சரி அப்ெடிபய பசய் சத்யா..... மான்சியின் ஞாெகமாபவ இருந்தது.. அவன் சிலபநரங்களில் அவறள இவன் பஜயிக்கவிட்டு அவறள பவடிக்றகயாக பதாற்கடிக்க ரசித்து பவைித்தனமாக .....சிலபநரங்களில் ொர்த்தான் ... என்று உணர்ச்சிகரமாக பெசிய சரவணன் பநரத்றத ொர்த்துவிட்டு “ சரி சத்யா றடம் ஆயிருச்சு நான் பொய் நிறைய பெப்ெர்ஸ் பரடி ெண்ணனும் . இதுல நீ இன்வால்வ் ஆயிருக்க மாதிரி எங்கயுபம பதரியக்கூடாது... நீ நல்லாருக்கு நான் எதுவும் பசய்பவன் சத்யா.. பொராடுவான்..... மான்சியின் ஆர்வத்திற்கும் கடும் பொட்டி நடந்தது... ம் அப்பொ ஹனிமூனுக்கு எந்த ஊருக்கு கிளம்ெப் பொை” என்று சரவணன் பகட்க “ இப்பொ முடியாது சரவணா....... வட்டுக்கு ீ பொன் பசய்து மதியம் சாப்ொடுக்கு வட்டுக்கு ீ வருவாதாக தன் அம்மாவிடம் கூைினான்.

..... " கணவன் மறனவி பதாற்ைால்..... திகட்டவில்றல... ஆனாலும் மறுெடியும் சரியாகவில்றல. றவத்து விட்டு சற்பை கீ பழ இைங்கி அவள் மார்ெில் முகம் இருந்தது. இவன் தன்றன அறணத்து ஆறுதல் பதாற்கடித்த தன் பசால்லி கணவறன .ஆனால் அவள் பஜயிக்க பதாற்ைால் றவத்தான் .............. சலிக்கவில்றல .. சத்யனின் ெடுக்றகயறையில் இருந்த .. " காதலில் பஜயிப்ொர்கள்! " ஆனால் கல்யாணக் காமத்தில்.... அவள் சத்யன் கழுத்றத ........ அவர்களின் காமப் சிைிதுபநரம் பொராட்டம் பதாடங்கியது ..... அடுத்தமுறை ெழிவாங்குவதாக நிறனத்து அவறன தன் பசய்றகயால் துடிக்க றவத்தாள் இருவரின் பொராட்டமும் சமாதானமாகி எத்தறன அறணத்து நாள் கிடந்தாலும். " பவறு யாருடனாவது.... " அது உலக அளவில் பெசப்ெடும் .... ஒருவர் மீ து ஒருவர் ொதி ெடர்ந்தவாறு ெடுத்திருந்தனர் ஆனால் மான்சி மான்சியின் தான் வலதுறகயின் சத்யறன அக்குள் சுருட்டி அருபக தனக்குள் தறலறய றவத்திருந்தாள். " காதலில் பவண்டுமானால். அந்த மிகப்பெரிய கட்டிலில் இவர்கள் இருவர் ெடுக்க இடமில்லாதது பொல். " குடும்ெ பகார்ட்டில்! சத்யனும் மான்சியும் இறணந்த எட்டாவது நாள் அதிகாறல ஐந்து மணி... " காதலர்கள் பதாற்கலாம். அலுக்கவில்றல .. " பவறு எங்காவது... ... இருவருக்கும் இது ..

இடதுகால் பமபலயும் .... அதாவது இந்த நிறலயில் தாயின் அரவறணப்பு.. ஆனால் அவன் அறத சுறவக்கபவா சப்ெபவா இல்றல.............. சுகமும். றககளால் அவறன சுற்ைிவறளத்து தன்னுடன் இறுக்கியிருந்தாள் அவர்களின் அந்த பதாற்ைம் பமல்லிய பதகமுறடய ஒரு பெண்ணால்... மறனவியின் உடல் வாசறனறய நுகர்ந்துபகாண்பட உைங்கும் அந்த இன்ெம் எத்தறன பகாடி பசலவளித்தாலும் வாங்க முடியாதது இந்த எட்டுநாளில் சத்யன் மான்சிக்கு ெல காம வித்றதகறள கற்று பகாடுத்திருந்தான்..... ெகபலல்லாம் தன் காறலச் சுற்றும் பசல்ல நாய்க்குட்டியாக இருக்கும் மறனவி .. வலுமிக்க ஒரு ஆறண இப்ெடி தனக்குள் அடக்கி ெிடிக்கமுடியுமா என்ெதுபொல் வியப்ொக இருந்தது சத்யனும் தன்னால் எவ்வளவு அவளுக்குள் அடங்க முடியுபமா அவ்வளவுக்கு உடறல வறளத்து சுருண்டு சுருக்கி அவளுக்குள் அடங்கி ஒடுங்கியிருந்தான்.... மான்சி அத்தறனயும் கற்றுக்பகாண்டு அறத கற்றுக் பகாள்ளாவிட்டாலும் அவனிடம் பசய்து காட்டி.. நடுபவ சத்யனின் இரண்டு கால்களும் இருக்க . மான்சி அவறன கிட்டிப்பொட்டு ெிடித்திருந்தாள் . தந்றதயின் ொதுகாப்பு.. தன் என் மனதுக்கு ெிடித்தறத மறனவிதான் உலகில் சிைந்தவள் என்று அவறன புகழறவத்தாள் இப்பொபதல்லாம் இருவரும் தூங்கும் பநரம் பராம்ெபவ குறைந்துபொனது. அவனுக்கு அது பொல் ெடுத்திருப்ெது பராம்ெ ெிடித்திருந்தது இதுதான் உலகின் இன்ெ நிறல..அவளின் ஆறடயில்லா வலது மார்பு அவன் கன்னத்துக்கு கீ பழ நசுங்கி இருக்க.. இடது மார்பும் அதன் காம்பும் இவன் வாய்க்கு பநராக இருந்தது.. இரவில் எல்லாம் முடிந்து அறணத்துபகாண்டு தூங்கும்பொது மறுெடியும் யாராவது ஒருவருக்கு .. இரவில் ஒரு பெண் பவங்றகயாக மாைி தன்றன அடக்கி ஒடுக்கிவிடுகிைாபள என் வியப்பு உண்டாகும் இறத பொல் கட்டியாண்டவற்களுக்கு மட்டும்தான் பதரியும் இதன் இதமும்.. எபனன்ைால் இரபவல்லாம் அந்த பவறல பசய்து அவன் உதடுகள் கறளத்துப் பொய் இருந்தன மான்சி வலதுகால் அடியிலும் ..... மறனவியின் அன்பு அத்தறனயும் இதில் அடங்கியிருப்ெது பொல் சத்யனுக்கு பதரிந்தது அறணத்திருக்கும் மறனவிக்பகா .... பவகமும். காதலியின் காதல்.. ெகபலல்லாம் வரம் ீ பெசித் திரியும் என் புருஷன் இரவில் எனக்குள் எப்ெடி அடங்கிவிடுகிைான் என்று கர்வம் உண்டாகும் மறனவியின் றககளுக்குள் அடங்கியிருக்கும் புருஷனுக்பகா .. பெண்ணுக்குள் ஆண் அடங்குவது.....

பமாதல்ல உங்கறள ெத்தி அப்ொ பசான்னதும்..... ஆனால் கறளத்த உடல் ஒத்துறழக்கவில்றல சிைிதுபநரம் பெசிக்பகாண்டாவது இருக்கலாபம என நிறனத்த சத்யன் “ ஏன் மான்சி நீ றநட்டி பொட்டுக்க மாட்டியா..” என்று பசால்லவந்தறத பசால்லாமல் சத்யன் வாறய மூடிக்பகாள்ள “ என்ன அப்பொ ன்னு .. பரண்டாந்தாரம் .... ஏன் பகட்கிபைன்னா .. நீங்க ஏற்கனபவ கல்யாணம் ஆனவர் தாபன ..விழிப்பு வந்தாலும்......... ெகலிலும் சிலநாட்கள் பசால்லாமல் வந்து அவளது அழகு உடறல ஆராயும் ெனிறய பசய்தான் சத்யன் ெகல் பநரங்களில் உட்கார்ந்த இடம் நின்ை இடம் என்ை ொகுொடின்ைி மான்சி எல்லா இடங்களிலும் தூங்கி வழிந்தாள். “நீ பொய் ெடுத்துக்க மான்சி” என்று பசான்னதுதான் தாமதம் எனறு .. அவசரத்தில் ஒன்னு ஒன்னா கழட்ட கஷ்டமா இருக்கு றநட்டின்னா அப்ெடிபய தறலவழிபய கழட்டிைலாபம அதான் பகட்படன்” என்று சத்யன் தனது பகள்விறய பராம்ெத் பதளிவாக பகட்க மான்சி தன் மார்ெில் இருந்த அவன் தறலமுடிறய விரல்களால் பகாதியெடிபய “ம் முன்னல்லாம் பொடுபவன் ஆனா என்பனாட றநட்டிறய எடுத்து என் தங்கச்சியும் பொடுக்குவா அது எனக்கு ெிடிக்காது . ெிபரமாவுக்கு அவறள ொர்க்க ெரிதாெமாக இருக்கும். நான் பசால்லவா ...... சின்னச்சின்னதாக சில்மிஷங்கள் ஆரம்ெித்து இறுதியில் ஆபவசமாக புணர்ச்சிறய முடித்து விட்டுதான் ெடுக்றகயில் சரிவார்கள் இந்த எட்டுநாளும் இவர்களுக்கு இரவு உறட நிர்வாணம் என்று ஆனது.. அவ உன் தங்கச்சி தாபன .. ஏபதா பசான்னிங்க அப்புைம் நிறுத்திட்டீங்க.......... இருவருக்கும் இருந்தது.. உன் டிரறை அவ பொட்டா என்ன” என்று சத்யன் குழப்ெமாக பகட்க “ எனக்கு என்பனாடது எந்த பொருறளயும் யாரும் யூஸ் ெண்ணா ெிடிக்காது”என்று மான்சி ெட்படன பசால்ல “அப்பொ நா. அது மட்டும் சரியான்னு தாபன பகட்க வந்தீங்க. மான்சி ஓடிச்பசன்று ெடுக்றகயில் விழுவாள் இப்பொது கூட இன்னும் இருவரின் ஏதாவது புதிதாக உடலும் கறளத்து முயற்ச்சித்து பொயிருந்தாலும் ொர்க்கலாமா என்று .. எப்ெவுபம புடறவபய கட்டிகிட்டு இருக்க......அதனாலதான் சுத்தமா றநட்டி பொடுைறதபய விட்டுட்படன்” என்று மான்சி பசான்னதும் “அது ஏன் மான்சி அப்ெடி ஒரு குணம் உனக்கு.

. “ குடிக்க தண்ணி பவனும் மான்சி” என்ைான் சத்யன் சிறுறெயன் பொல மான்சி உடபன பெட்சீ ட்றட அவறன எடுத்து விட்டு தன் மார்றெ விலகி மூடி எழுந்து அறத அமர்ந்து. காெி திைக்கவும் பவறலக்காரப் ட்பரறய வாங்கிக்பகாண்டு பெண் காெி கதறவ எடுத்து மூடிவிட்டு வரவும் வந்தாள் மான்சி குளித்துவிட்டு வந்த சத்யனுக்கு குளிப்ெதற்க்காக ொத்ரூம் காெிறய பொனாள்... எழுந்து பொக பமதுவாக ெிடிக்கவில்றல. தன் ெக்கத்தில் ெல்லால் கிடந்த கடித்துக்பகாண்டு............. எப்ெவுபம உங்க ஞாெகமாபவ இருந்தது...... ஆனா பகாயில்ல ொர்த்த உங்க முகம் என் மனசில ெதிஞ்சு பொச்சு.... இருக்கும் மனநிறலயில் ஆனால் தண்ண ீர் அவறள குடித்பத விட்டு விலகி ஆகபவண்டும். சரின்னு அதுவும் பசான்பனன் ஒபர ஒரு .பவண்டாம்னுதான் மறுத்பதன்.. கப்ெில் திடீபரன்று ஊற்ைிக் பகாடுத்துவிட்டு....... ஏன் இவன் மவுனமானான் இவள் என்று நிறனத்துக் பகாண்பட பொனாள் அவள் வருவதற்குள் சத்யன் பென்ட் முடிச்றச சரிபசய்து பகாண்டிருந்தான்........ ஜக்றக ெிைகு வாங்கி தனது நிதானமாக பமாறெல குடித்துவிட்டு எடுத்து பநரம் அவளிடம் ொர்க்க மணி திரும் ஆறு ஆகிவிட்டிருந்தது இதுக்கு பமல் தூங்கினால் நடப்புக்கு ஆகாது என நிறனத்த சத்யன் குனிந்து கீ பழ கிடந்த தனது லுங்கிறய எடுத்து குறுக்பக இடுப்ெில் சுற்ைிக்பகாண்டு ொத்ரூம் பநாக்கிப் பொனான் மான்சி தனது உறடகறள எடுத்து அணிந்துபகாண்டு .இதில் முறைதான்” விதிவிலக்கு என மான்சி என் தன் புருஷனுக்கு மனநிறலறய பதளிவாக பசால்ல சத்யன் ஏதுவுபம பெசவில்றல சத்யனுக்கு பதாண்றட வரண்டது பொல் இருந்தது. கட்டிறலவிட்டு இைங்கி பொய் தண்ண ீர் ஜக்றக எடுத்துவந்து அவனிடம் பகாடுத்தாள் சத்யன் ெடுத்தவாபை பகாடுத்தான் ...... கறலந்து கிடந்த ெடுக்றகறய சீ ர்ெடுத்திவிட்டு.. விதறவ பெண்கள் மறு கல்யாணம் ெண்ை மாதிரிதான இதுவும்னு அம்மா பசான்னாங்க. எனக்கும் உங்கறள பராம்ெ புடிச்சதால மட்டும்தான். சரியாக கதறவ இருந்தது . சர்ட் அணிந்து கழுத்தில் இருந்த றடயின் ..... தறலறய நிமிர்த்தி கண்மூடியிருந்த மான்சிறய ொர்த்து “மான்சி” என்ைான் அவள் சட்படன கண்விழித்து ொர்க்க.....

.. அதான் நானும் அப்ொவும் கம்பெனிக்கு காறலயிலபய பொைதா பசான்பனாம்.குளித்துவிட்டு வந்த மான்சி அவறன அலுவலக உறடயில் ொர்த்ததும் ொர்த்ததும் “ என்னங்க இவ்வளவு காறலயிலபய கிளம்ெிட்டீங்க” என்று திறகப்புடன் பகட்க " என்ன மான்சி பநத்து றநட் நானும் அப்ொவும் பெசிபனாபம உனக்கு மைந்து பொச்சா.. இன்னிக்கு கம்பெனியில் வந்துடுவார்.. நீ மைந்துட்ட பொல” என சத்யன் அவள் உதட்றட தன் விரல்களால் வருடியெடி பசால்ல “ ஆமாங்க மைந்து பொச்சு.. இன்னிக்கு அத்றத கூட நித்யா அண்ணி வட்டுக்கு ீ பசங்கல்ெட்டு பொைாங்க... நம்ம பரண்டு பெருக்கும் “ மான்சி றநட் பசான்னது ஞாெகம் பதறவயான டிரஸ் மத்தபதல்லாம் எடுத்து கபரக்டா பெக் ெண்ணிறவ நாறளக்கு விடிகால் பரண்டுபெரும் பகாவா பகளம்ெபைாம...... ெிைகு மாமியாருடன் பெசியெடிபய காறல உணறவ சாப்ெிட்டுவிட்டு...... சினுங்கி பொபைன் பொன் பசய்து மூபடத்தாத... இங்பக வந்ததும் எல்லாத்றதயும் மைக்க வச்சுடுைீங்க” என்று கட்டிறல காட்டி சினுங்கலாக மான்சி பசான்னதும் அவறள இழுத்து தன்பனாடு அறணத்து அவள் ெட்டு இதழ்களில் முத்தமிட்ட சத்யன் “ஏய் மானு காறலயிபலபய முக்கியமான பவறலயா நிறனச்சுகிட்பட இப்ெடி ஆெிஸ் இருப்பென்.. அதுக்குள்ள ஆடிட்டிங் பொய் நடக்குது. எங்க எறதயும் ஞாெகம் வச்சுக்க முடியது. ஹனிமூன்க்கு” என்று சத்யன் கண்சிமிட்டி கூை “ ம் ஞாெகம் இருக்குங்க. அப்புைமா பெசக்கூட அங்பக பநரம் இன்னிக்கு பொயும் பராம்ெ இறதபய இருக்காது ” என்று சத்யனும் கட்டிறல காட்டி பசால்ல மான்சி சிரித்தெடி அவறனவிட்டு விலகி “ ம்ம் பொதும் கிளம்புங்க டிரஸ் கறலஞ்சிட பொகுது” என்று கூை தறலயறசத்து கதவு வறர பொனவன் நின்று இருக்குள்ள.. அதனால எனக்கு ஒரு பவறலயும் இல்றல எல்லாத்றதயும் கபரக்டா எடுத்து வச்சிபைன் “ என்று மான்சி பசான்னதும் “ ம் பவரிகுட் றம மான்சி” என்ை சத்யன் ஒரு ெைக்கும் முத்தத்றத அவளுக்கு அனுப்ெிவிட்டு அவன் ஆெிஸ்க்கு ெைந்துவிட்டான் அவன் பொனதும் மான்சி கீ பழ வந்து சறமயல் பவறலறய உடனிருந்து கவனித்து. அவருக்கு ெத்து மணிக்கு பதறவயான நம்ம றெல்ஸ் ஆடிட்டர் எல்லாம் பரடி ெண்ணி றவக்கனும்... ஹாலுக்கு வர ..

.. " புகழ்கூட வருகின்ைபத . காறலயில் தயாரித்த உணறவபய சாப்ெிட்டு பகாள்வதாக பசால்லி அனுப்ெிறவத்தாள் ெிைகு ெத்துமணிக்கு மாடியில் இருக்கும் தனது அறைக்கு பொனாள் . மான்சி சறமயல்காரம்மா விடம் வட்டில் ீ உள்ளவர்கள் யாரும் இல்றல என்ெதால் மதிய உணவு தயாரிக்கபவண்டாம் என்று பசான்னாள் நீங்க என்ன சாப்ெிடுவங்க ீ என்று பகட்ட பவறலக்காரியிடம்.அவளிடம் பசால்லிபகாண்டு மாமியார் ெிபரமா நித்யா வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினாள். ... ெிைகு பெஸ்ட் ெிரஸ் பசாப் பஹராயில் என எல்லாவற்றையும் பதடி எடுத்து ொர்க்க அங்பக றவத்தவள் ... தடவி ொர்த்ததில் உள்பள ஏபதா சிடி இருப்ெது பதரிய . என்று நிறனத்தாள் சரி நாமும் சினிமா ொர்த்து பராம்ெ நாளாகிவிட்டபத இறதயாவது என்ன ெடம் என்று ொர்க்கலாம் என்று நிறனத்து கம்ெியூட்டரின் முன் அமர்ந்து ... அந்த படெிறள திைந்து ஆராய்ந்தவள் அங்பக இருந்த கணமான கவறர எடுததாள் .... அறைக்கதறவ சாத்திவிட்டு ெடுத்து உைங்கலாம் என்று கட்டிலுக்கு வந்தவள். அந்த கவறர ெிரித்து உள்பள இருந்த சிடிக்கறள எடுத்தாள அடாடா ஐஞ்சு ெடம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் பொல என்று நிறனத்து அதில் ஒன்றை எடுத்து உள்பள அனுப்ெிவிட்டு ெடம் வருகிைதா எதிரில் இருந்த மானிட்டறர ொர்த்தாள் . " பூட்றடத் திைக்காமல் வட்டுக்குள் ீ நுறழபவாற்க்கும். அங்பக திறரயில் ெடம் பதளிவாக விரிந்தது " பொய் வாழ்க்றக வாழுகின்ை பொலிகள் வாழ்வில்... பமபல றவத்து சத்யனின் அதில் அலமாைிறய திைந்து அவனுக்கு பதறவயான உறடகறள எடுத்து றவத்தாள் ........ சரி நாறள பகாவா கிளம்புவதற்கு பதறவயானவற்றை எடுத்து றவத்துவிட்டு ெிைகு தூங்கலாம் என்று நிறனத்தாள் பமபல கஃபொடில் இருந்த தனக்கு பதறவயான சூட்பகறை உறடகறள எடுத்து எடுத்து கட்டிலின் அடுக்கியவள் .... அவன் பசல்பொன் சார்ஜறர பதடினாள் கிறடக்கவில்றல அவனுறடய கம்ெீயூட்டர் இருக்கும் இடத்தில் இருக்கிைதா என்று பொனாள் . ஏதாவது புது ெடம் ொர்க்கலாம் என்று வாங்கி வந்திருப்ொபரா ..

. றககளால் முகத்றத பொத்திக்பகாண்டாள் .. எங்கயாவது அதுவும் டூர் பவறும் பொன ஜட்டிபயாட இடத்தில் வர்ைார் எடுத்ததாக .. " பசய்யாத குற்ைங்கள் பசய்பவாருக்கு எந்நாளும். மான்சிக்கு அந்த உடறல ொர்த்ததும் பவட்கத்தில் உடல் சிலிர்த்தது... ெிைகு ஒரு ஆணின் பவற்றுகால் பதரிந்தது. " காபராட்ட பதரிகின்ைபத.. ச்சீ இப்ெடில்லாமா மனுஷன் பவறும் ஜட்டிபயாட பொஸ் பகாடுக்கைது . சிைிதுசிைிதாக உயர்ந்து முழு மனிதனாக சத்யன் பதரிந்தான் அட என்ன ப்ரண்ட்ஸ் இவர் கூட வர்ைாரு..... " பசல்வங்கள் வளர்கின்ைபத......." புதுவாழ்வு கிறடக்கிைபத... " பதபராட்ட பதரியாத முட்டாள்கள் ெலருக்கும்.. அவன் உடற்கட்டு பதளிவாக பதரிந்தது. " மாயக்கண்ணனின் ொசமிகும் தங்றகபய... இரவு அவனுடன் நடத்திய காமக்களியாட்டங்கள் ஞாெகம் வர .... என்று நிறனத்த மான்சி ..... வரட்டும் நல்லா கிண்டல் ெண்ணனும் என்று நாணத்தில் முகம் சிவக்க எண்ணினாள் மான்சி தறலக்கு கீ பழ றகபகாடுத்து மல்லாந்து ெடுத்திருந்தான் சத்யன்........ " றகலாகு தருகின்ைாபய... ஒருபவறள இருக்குபமா... " கண்ண ீரில் பெண் வாழ்க்றக கறரந்பதாட விடுெவர்க்கு.......பகமிராறவ திருப்ெி றவத்து எடுத்தது பொல் முதலில் ஏபதா புரியாத சில பொருட்கள் பதரிந்தது. " கறலவள்ளல் என்கின்ைபத.... " றகபொட்ட இடபமல்லாம் காறசபய ொர்ப்பொறர.. " மதுறர மீ னாட்சி உம்றம பகட்கிபைன்! எதிபரயிருந்த மானிட்டரில் ெடம் பதரிய . அவறன பவறும் ஜட்டிபயாடு ொர்த்து பவட்கத்துடன் சிரித்தாள் நடந்து வந்த சத்யன் அங்பக இருந்த கட்டிலில் மல்லாந்து ெடுத்தான்.

. அவன் முகத்றத ஜும் பசய்து ொர்த்தாள்.... தறல மான்சி சுக்கல் சுக்கலாக பவடித்து கண்களில் இருந்து ரத்தபம வழிவது பொல் இருந்தது அறடத்த மார்றெ திடீபரன தறல தன் வலதுறகயின் சுழல்வது பொல் பெருவிரலால் இருந்தது . இப்பொது மான்சிக்கு இது சத்யன் தானா என்று முட்டாள் தனமாக ஒரு சந்பதகம் வர..... சத்யன் மீ து வயிற்ைில் அமர்ந்தாள் அந்த பெண் ....... மூக்கிலிருந்து திகுதிகுபவன புறக வருவது பொல இருந்தது மான்சிக்கு இப்பொது என்ன நடந்துபகாண்டு இருக்கிைது என்ெது அவளுக்கு திடீபரன மைந்துபொனது... என்ன நடக்கிைது என்று ொர்த்தாள் .. உடபன சட்படன எழுந்து அந்த .. சத்யறன பதரிந்த றெத்தியக்காரன் கூட இது அவன்தான் என்று பதளிவாக பசால்வான் அடுத்து திறரயில் வந்த காட்சிகள் மான்சியின் ரத்தத்றத உறையறவத்தது.. முகம் பெயறைந்தது பொல் கறுத்துப் பொயிருக்க. சத்யன் மீ து ெடர்ந்த பெண் முழு நிர்வாணமாக இருந்தாள் மான்சி கலங்கிய தன் வயிற்றை றகயால் அழுத்தி ெிடித்துக்பகாண்டு... சத்யன் அவறள ெக்கவாட்டில் சரித்துவிட்டு ... இவன் உடறல எக்கி இடுப்ெில் மிச்சமிருந்த அந்த ஜட்டிறயயும் கழட்டி முழு நிர்வாணமாக அவள்மீ து ஏைினான் மான்சி கண்கள் தங்கள் கறரறய உறடத்துக்பகாண்டன.....மீ ண்டும் அவள் றககறள விலக்கிவிட்டு ொர்த்தபொது சத்யன் மீ து யாபரா ெடர்வது பொல் இருக்க மான்சி அதிர்ந்து பொய் எழுந்து நின்றுவிட்டாள்...சுழல்வது பொல் இருந்த தறலறய இரண்டு றககளாலும் ெிடித்துக்பகாண்டாள் பசறரவிட்டு எழுந்து தள்ளாடியெடிபய நடந்து கட்டிலில் பொய் விழுந்தாள். விக்கல் விசும்ெல் ஏதுமின்ைி கண்ண ீர் கரகரபவன வழிய அறத துறடக்கபவண்டும் என்ை எண்ணம் கூட இல்லாமல் மான்சி பசயலிழந்து பொனாள் அந்த அசிங்கமான கண்ண ீருடன் காமத்தின் கண்கறள பகாரககாட்சிகறள மூடினாள்.... ஆனால் அந்த கட்டில் முள்ெடுக்றக பொல் கட்டிறலபய பவைித்து ொர்தாள் உறுத்தியது.. அழுத்திவிட்டுக் காதுகள் பகாண்டாள். இப்பொது ெக்கவாட்டில் சத்யன் பதரிய அவளிடம் ஏபதா பெசி சிரித்தெடி அவன் முன் பதாங்கிய அவள் மார்புகறள தன் இருறககளாலும் ெற்ைினான்.... குப்பென அறடத்து. அவள் ொர்க்க பநஞ்சு முடியாமல் பகாதித்தது..

.......... உடல் முழுவதும் அசிங்கத்றத பூசிக்பகாண்டது பொல் கூசினாள் மனதில் மறுெடியும் மறுெடியும் திறரயில் ஓடிய அந்த கலங்கி சிதரடித்தது. அவறன அறணத்த றககால்கறள காட்சிகள வந்து அயறள பவட்டிபயைியும் பவகம் வந்தது... இவறன சும்மா விடக்கூடாது.... ஸ்கீ றர உற்று ொர்த்தாள். அவள் பததியும் பநரமும் தான் ொர்த்தாள். ஆனால் அங்பக ஓடிக்பகாண்டிருந்த காட்சி அவள் வயிற்றை புரட்டியது.. இது எப்பொது நடந்தது என்று ொர்க்க அங்பக ஓடினாள் ... .... என் பொருட்கறள அப்ெடியிருக்க யாராவது இன்பனாருத்தி உெபயாகித்தறதயா நான் இவ்வளவு நாட்களாக கண்பொல் பொற்ைிபனன் யாபரா சாப்ெிட எச்சில் விருந்து உண்பனன் இறலயில் ... அது நானாக பொய்விட்படன் முடியாது இதுக்கு ஒரு முடிவு பசய்யபவண்டும் ... அதனால் திருமணம் பசய்திருந்தால் இவனுறடய தவறுகறள எல்லாபம பவளிபய பசால்லமுடியாத ஒரு ஏறழப்பெண் பவண்டும் . இந்த ெணக்காரன் பவட்ட பவளிச்சம் இன்பனாரு ெணக்காரிறய ஆகிவிடும். மறுெடியும் முகத்றத கழுவிக்பகாண்டு பவளிபய வந்து தறரயில் அமர்ந்தாள் தறலறய ஒருமுறை உலுக்கிக் பகாண்டு பயாசிக்க ஆரம்ெித்தாள் . வயிற்றை றககளில் ெற்ைிக்பகாண்டு ொத்ரூம் பொய் முகத்றத நன்ைாக தண்ணறர ீ வாைியடித்து கழுவினாள்.. இத்தறன நாட்களாக பசார்க்கமாய் பதரிந்த அந்த ெடுக்றக.... அப்பொ தான் நான் இத்தறன நாளாக வயிறு புறடக்க நான் எச்சிலாகிவிட்படனா.. இன்று சத்யனின் சுயரூெத்தால் ெடு பமாசமான நரகமாக பதரிந்தது இவன் மீ தா பகாள்றள உெபயாகித்தாபல ஆறச எனக்கு றவத்பதன் ெிடிக்காபத .. ஏன் இவ்வளவு ஏறழயான தன்றன இவன் மணந்தான் என்று பதள்ளத்பதளிவாக புரிந்தது.... இந்த எட்டு நாட்களும் நடந்தது அத்தறனயும் பொய்பவடமா .......இது அவபனாடு உைவுபகாண்ட ெடுக்றகயல்லவா. அசிங்கத்றத அரங்பகற்ைிய கட்டில் தாபன இது .. இவன் சுதந்திரமாக ெல பெண்களுடன் பதாடர்பு றவத்துக்பகாண்டால் அறத எதிர்த்து பகள்வி பகட்காத ஒரு ஏறழப்பெண் பவண்டும்..... என்று வராப்புடன் ீ நிறனத்தாள் அவ்வளவு .... ஏறழ என்ைால் இளப்ெமா..

.... ொனுமதிக்கு குழந்றத இல்றல என்ை காரணத்றத காட்டி அவள் கணவன் விவாகரத்து பசய்துவிட்டு பவறு பெண்றண திருமணம் பசய்துபகாண்டதால்.... தனது அதில் தாலிறய பகார்த்து . ஆனால் எங்பக பொவது .... யார் உதவிறய நாடுவது .. அவர்கள் இவனுறடய அடிறம பொன்ைவர்கள் பவறு எப்ெடி இவறன எதிர்ப்ெது ..... எடுத்தாள்.... என்று மனறத ஒருநிறலப் ெடுத்தி நன்ைாக பயாசித்துப்ொர்த்தாள் அப்பொதுதான் இவள் ெடித்த கல்லூரியின் பலக்சரர் ொனுமதியின் ஞாெகம் வந்தது.. ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் சிடி எல்லாவற்றையும் அப்ெடிபய விட்டாள் ......... திருமணத்திற்கு அதில் முன் நான்கு அவள் பசட் அம்மா துணிகறள வட்டில் ீ அவள் பசர்த்துறவத்திருந்த இரண்டாயிரம் ரூொய் ெணத்றத எடுத்துக்பகாண்டாள்... ஆசிரியர் மானவி றவத்திருப்ெவள். ஒரு நிமிடம் கண்மூடி பயாசித்தாள் ெின்னர் அறதயும் அம்மா வட்டில் ீ கழட்டி பொட்ட தாலிறய பமல்லிய கழுத்தில் பொட்டுக்பகாண்டாள் மட்டும் தனியாக பசயிறன எடுத்து உறுவி எடுத்தாள் . துணிகள் அடுக்கிய சூட்பகஸ்.. தனது உடம்ெில் இருந்த சத்யனுக்கு பசாந்தமான நறககள் எல்லாவற்றையும் கழட்டி றவத்தாள். பவறு மாநிலம் என்ெதால் இவர்கள் யாரும் பதடிக் கண்டுெிடிக்க முடியாது என்று நிறனத்தாள் அதன்ெிைகு இங்பகயிருந்து எப்ெடி பொவது என்று ெிளான் பசய்தாள்.. இருந்ததால் என்ை நிறலக்கு திருமணம் மான்சியின் ஆகி பமபல ெதிறனந்து குழந்றதத்தனம் இவள் மீ து வருடங்களாக ெிடித்துப்பொய் தனிப்ெட்ட குழந்றத ொசம் இல்லாமல் பராம்ெவும் அன்ொக நடந்துபகாள்ெவள் .. இறுதியாக கழுத்தில் கிடந்த கணமான தாலிச் பசயின் அவறள உறுத்தியது.... இவ்வளவு பெரிய ெணக்கார வட்டு ீ மருமகள் ஓடிப்பொய் விட்டாள் என்ைால் எவ்வளவு பெரிய பெருத்த அவமானம் அப்ெடியானால் அறதத்தான் பசய்யபவண்டும் ... இவறன எதிர்க்க நம்மால் முடியாது.. ஆனால் ெிரிந்து பொனால் நிச்சயமா அவமானப்ெடுவான்..ஆனால் நம்மால் இவ்வளவு பெரிய ெணக்காரறன எதிர்க்க முடியுமா.... பவறல ரிறசன் பசய்துவிட்டு தன் தாயாருடன் பெங்களூர் பசன்றுவிட்டாள் மான்சிக்கு இப்பொதய சூழ்நிறலயில் ொனுமதியிடம் பொவதுதான் சரிபயன்று ெட்டது . நிச்சயம் அப்ொவும் அம்மாவும் இவறன எதிர்க்க சம்மதிக்க மாட்டார்கள்...... எனக்கு யாறரத் பதரியும்... ஒரு சாதரண றெறய றவத்துக்பகாண்டாள்.

.......கழட்டி றவத்த பமாத்த நறககறளயும் ஒரு கர்சீ ப்ெில் றவத்து மூட்றடயாக கட்டினாள். அதனால நான் ஆட்படாவில் பொய்க்கிபைன்" என்று பதளிவான குரலில் மான்சி பசால்ல முதலில் சிைிது தயங்கியவன் ெிைகு " நான் பவனும்னா ஆட்படா கூட்டிட்டு வரவா சின்னம்மா" என்று பகட்க அவன் கூப்ெிட்ட சின்னம்மா என்ை வார்த்றதயால் மான்சியின் பதகபம ெற்ைி எரிவது பொல் இருந்தது .. " இல்ல இங்கதாபன நாபன பொய் ஆட்படா ெிடிச்சிக்கிபைன்" என்று வட்றடவிட்டு ீ பவளிபயைினாள் மான்சி பதருமுறனயில் இருந்த ஆட்படா ஸ்டான்டில் ஆட்படா ெிடித்து ஏைி பவறு இடத்தில் இைங்கி மறுெடியும் இன்பனாரு ஆட்படா ெிடித்து பகாயம்பெடு வந்து பசார்ந்தாள் அங்பக பெங்களூர் பசல்லும் பெருந்றத பதடி ொர்த்து அதில் ஏைி அமர்ந்து பகாண்டாள் . ெிைகு ஒரு பவற்று காகிதத்றத எடுத்து அதில் மனம்பொன பொக்கில் எறதபயா எழுதினாள். அந்த பதருவில் கார் நுறழயமுடியாது.... அவறனப்ொர்த்து " நான் படய்லர் ஷாப் பொய் துணி றதக்க பகாடுத்துட்டு அப்ெடிபய என் ெிரண்ட் வட்டுக்கு ீ பொபைன் .. " அன்றன என்றன அழபவ ெறடத்தாள்.. அவள் அமர்ந்து சிைிது பநரத்தில் பெருந்து மான்சிறய சுமந்து பகாண்டு பெங்களூறர பநாக்கி புைப்ெட்டது " என்றன அழவிடு என்றன அழவிடு .... பவகமாக வட்றடவிட்டு ீ பவளிபய வந்தாள் .. " தன்னந்தனிபய சாய்ந்து ெடுத்து... அறதயும் அந்த லாக்கரிபலபய றவத்து கதறவ மூடினாள் துணிகள் அடங்கிய றெறய எடுத்துக்பகாண்டு அறைக்கதறவ மூடிவிட்டு பவளிபய வந்தாள் கீ பழ ஹாலில் யாருபம இல்லாமல் பவைிச்பசாடி பொயிருக்க . .. இவறள ொர்த்ததும் வட்டில் ீ எப்பொதும் இருக்கும் கார் டிறரவர் ஓடிவந்தான் அடடா இவறன மைந்பதாபம என்று நிறனத்த மான்சி .. அறத எடுத்துப்பொய் சத்யனின் அலமாரி லாக்கரில் றவத்தாள் .....

சத்யன் மான்சி எங்பக பொனாள் என்று பகட்க படய்லர் கறடக்கு துணிகறள றதக்க பகாடுக்க பொவதாக கூைிவிட்டு ஆட்படாவில் பொனதாக கூைினான் சத்யன் எரிச்சலுடன் இறணப்றெ துண்டித்தான் .... " அன்றன என்றன அழபவ ெறடத்தாள் கம்பெனியில் சிந்திக்க சத்யனுக்கு முடியாமல் பவறல அதிகமாக ஆடிட்டர்க்கு பவண்டிய இருக்க. ஏன் கார்ல பொகாம ஆட்படாவில் பொனாள் என்று நிறனத்தவனுக்கு மான்சியின் பகாெம் வந்தது... மிச்சமிருந்த அலுவறல ொர்க்க பவகமாக ஆெிஸ் ரூமுக்கு பொனான் மறுெடியும் அவனுக்கு மணியாகிவிட்டிருந்தது நிறனத்தவன்... " தாபயாடு தந்றத தமக்றக தறலமுறை... அவனால் தகவல்கறள எறதெற்ைியும் பசால்லுவதும் எடுத்து தருவதுமாக இருந்தான் மாறல உணவு சாப்ெிடபவ மணி மூன்று ஆகிவிட்டது ... பவகமாக தனது பமாறெறல எடுத்து வட்டுக்கு ீ பொன் பசய்தான் பவகுபநரம் பொன் மணியடிக்க சத்யனுக்கு இன்னும் என்ன ெண்ைா பொறன எடுக்காம என்று எரிச்சலாக இருந்தது . " சஞ்சாரமாக ெிரிவறத நிறனத்து.. அப்பொது ப்யூன் வந்து கூப்ெிட . பதாட்டக்காரன்தான் எடுத்து பெசினான வட்டில் ீ யாரும் இல்றல என்றும்.. சிைிதுபநரத்தில் பொன் எடுக்கப்ெட்டது . " என்றன அழவிடு என்றன அழவிடு....... பொன் என்று மாறல ஆறு பசய்பவாமா எண்ணி அந்த என்று முடிறவ .... எல்பலாரும் பவளிபய பொயிருப்ெதாக பசான்னான்....... சரி மான்சியின் .... கிறடத்த அந்த உணவு இறடபவளியில் மான்சியின் குரறல பகட்கபவண்டும் என்று சத்யன் மனது துடிக்க ." தறலயறன நடுபவ இருவிழி புறதத்து. வட்டுக்கு ீ வட்டுக்குத்தான் ீ ஞாெகம் கிளம்ெினான் பொகிபைாபம றகவிட்டுவிட்டு காரில் வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினான் வரும்பொது ...

..... மான்சி எங்பக பொயிருப்ொள். அவளுறடய பதாழிகள் என்று யாறரயுபம நமக்கு பதரியாபத. எங்பக என்று யாறர பகட்ெது என்று எண்ணி குமுைினான் அவளுடன் இறழந்து கிடந்த இந்த எட்டுநாட்களில் எறதெற்ைியுபம இருவரும் பெசிக்பகாள்ளவில்றலபய. அவன் அப்ொ இவனுக்கு முன்பு வந்திருந்ததால் அவரும் அவர்களுடன் இருந்தார்.. எல்பலாரும் அவன் ெின்னாபலபய வந்தனர் சத்யனுக்கு ஒன்றுபம புரியவில்றல. அங்பகயும் எதுவுமில்லாது பொக ஏமாற்ைத்துடன் திரும்ெியவன் கண்ணில் அலமாரியின் லாக்கர் பதன்ெட்டது அதில் மட்டும் என்ன இருக்க பொகிைது என்று நிறனத்துக் பகாண்டு அறத திைந்தான்.. சத்யன் ஏபதா நிறனத்துக்பகாண்டு தன் அறைக்கு ஓடினான் ..... அங்பக பொய் சுற்ைிலும் ொர்த்தான் .. அது வித்தியாசமாக இருக்க பவகமாக அறத எடுத்தவன் அதன் கீ பழ இருந்த கடிதத்றதயும் ொர்த்தான்..... அவனுக்கு முதலில் பதன்ெட்டது உள்பள இருந்த கர்சீ ப் மூட்றடதான்.. ஆனால் மான்சிறய மட்டும் காணவில்றல சத்யன் அவசரமாக காறர விட்டு இைங்கி அவர்கறள பநருங்க அவன் அம்மா அவறன எதிர்பகாண்டு ஓடிவந்து “ படய் சத்யா காறலயில ெதிபனாரு மணிக்கு பொன மான்சி இன்னும் வட்டுக்கு ீ வரறல என்னாச்சுன்னு பதரியறலடா” என்று கலங்கிய குரலில் கூைினாள் சத்யன் அதிர்ந்துபொய் “என்னம்மா பசால்ைீங்க” என்று அலைியெடி வட்டுக்குள் ீ பொனான்.... பெசுவதற்கு எங்பக இருந்தது. ஏதவாது றடரியில் அவள் பதாழிகளின் முகவரி இருக்கிைதா என்று பதடினான் . கட்டிலின் பமல் இருந்த சூட்பகைும் அதில் அடுக்கப்ெட்ட துணிகறளயும் ொர்த்தவன் அவற்றை எடுத்து உதைிப் ொர்த்தான்...அவன் கார் வட்டுக்குள் ீ நுறழந்தபொது வட்டு ீ பவறலக்காரர்களும் அவன் அம்மாவும் வட்டுக்கு ீ பவளிபய நிற்க ..அங்பக றடரிபய இல்றல அப்புைம் முகவரி எப்ெடி கிறடக்கும் தனக்கு ஏதாவது தகவல் பசால்லியிருப்ொபளா என்ை ஆர்வத்தில் தனது அலமாைிறய திைந்து ொர்த்தான்...... எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்தான்.. மனதில் ஏபதா ெிறசய அந்த கடிதத்றத எடுத்துக்பகாண்டு கட்டிலுக்கு வந்து அமர்ந்து கடிதத்றத ெிரித்தான் ... அதில் ஒன்றுமில்றல மறுெடியும் ஓடி அவள் துணிகள் இருக்கும் அலமாரிறய திைந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்து கறலத்து ொர்த்தான்...

.. என்னாச்சுன்னு பசால்லுடா" .....உங்கறள ெத்தி எனக்கு எல்லாபம பதரிஞ்சு பொச்சு நான் எல்லாத்றதயும் கம்ெியூட்டரில் ொர்த்துட்படன் எனக்கு உங்ககூட இனிபம இருக்க ெிடிக்கறல அதனால நான் பொபைன் . சத்யன் தறரயில் மண்டியிட்டு அமர்ந்து தன் முகத்தில் றககளால் அறைந்து மான்சி மான்சி கதைிக்பகாண்டு இருக்க.. அவனுறடய அங்கங்கறள அவலட்சணமாக சித்தரித்த ெடம் திறரயில் பதரிய சத்யன் அதிர்ச்சியில் உறைந்து பொனான் ெிைகு மறுெடியும் கட்டிலுக்கு வந்து அந்த கர்சீ ப் மூட்றடறய ெிரித்தான். உள்ளம் ெறதக்க அந்த கணமான தாலிச் பசயிறன றகயிபலடுத்தான் அவ்வளவு பநரமாக தன்றன எப்ெடிபயா கட்டுப்ெடுத்திக் பகாண்டிருந்த சத்யன் அந்த பசயிறன ொர்த்ததும் இதயபம பவடித்துவிட்டது பொல "அய்பயா மான்சி" என்று அந்த வபட ீ அதிரும்ெடி சத்தமிட்டு கத்தி கதைினான் அவன் பமபல என்ன பசய்கிைாபனா என்று கீ பழ நின்ைிருந்த அறனவரும்.. அவன் அம்மா அவனருகில் ெதற்ைத்துடன் ஓடிவந்து முகத்றத அறைந்து பகாள்ளும் அவன் றககறள தடுத்து " மான்சி என்னாச்சுடா ஏன் இப்ெடி கத்தி கதர்ை... என்று அவறன உலுக்கி பகட்டாள் .. சிறு குழந்றதயின் கிறுக்கல்கள் பொல் ஐந்பத வரியில் சத்யறன வழ்த்திவிட்டிருந்தாள் ீ மான்சி ..... சத்யன் பமௌைில் றகறவத்ததும் உடபன திறரயில் ெடம் வந்தது .. அந்த வரிகறள மறுெடியும் மறுெடியும் ொர்த்தான் சத்யன்.. தன் வாழ்க்றகறய ெடித்து புரட்டிப் பொட்ட.என்றன பதடி வராதீங்க அப்ெடி வந்தா அப்புைமா என்றன நீங்க ெிணமாத்தான் ொர்க்கனும் இதுமட்டும்தான் அந்த கடிதத்தில் எழுதப்ெட்டு இருந்தது.... சத்யனின் கத்தி கதறும் சத்தம் பகட்டதும் அலைியடித்துக்பகாண்டு மாடிக்கு ஓடிவந்தனர் அவர்கள் வந்து ொர்த்தபொது . சத்யன் றககள் நடுங்க. அதில் மான்சி பொட்டிருந்த கால் பகாலுசு உள்ெட அத்தறன நறககளும் இருந்தன. ெின்னர் ஏபதா பதான்ை எழுந்து கம்ெியூட்டர் இருந்த படெிளருபக ஓடினான் அது ஆன்பலபய இருக்க ..

.. ெிைகு தன் மகனிடம் வந்து “ சத்யா இப்ெடிபய அழுதா ஒன்னும் நடக்காது.............. தனது பமாறெறல எடுத்து அவன் நம்ெருக்கு பொன் பசய்துவிட்டு காத்திருக்க . " றவயம் அழுவது ெனிபயனும் பொது... " நான் அழுவது உனக்பகனும் பொது. " கண்ண ீர் வடித்து கறரத்து இறளத்து. " கானம் அழுவது கறலபயனு பொது.. சிைிதுபநரத்தில் எதிர் முறனயில் சரவணனின் குரல் பகட்டது அவன் பெசுவதற்கு முன்பெ சத்யன். " தூக்கி வருபவார் பதாள் வழிக்காது ... “ சரவணா மான்சிக்கு விஷயம் பதரிஞ்சு என்றனவிட்டு ெிரிஞ்சு பொய்ட்டாடா” என்ை சத்யன் தான் சிைப்ொக மைந்து.. நீ அழுவைறத நிறுத்திட்டு அடுத்து என்ன பசய்ைதுன்னு பயாசிச்சு ொர்.. விறன விறதத்தவன் விறனயறுப்ொன் என்ெது உன் விஷயத்தில் சரியா நடந்துரும் பொலருக்கு.. தன் பநற்ைியில் அடித்துக்பகாண்டார் ெின்னர் தன் மறனவியிடம் பசால்லி பவறலக்காரர்கறள பவளிபய பொகச்பசான்னார்.. தயானந்தன் அந்த கடிதத்றத எடுத்து ெடித்துவிட்டு .சத்யன் எதுவுபம பெசாமல்...... ெிபரமாவும் தயானந்தனும் கட்டிலில் கிடந்தவற்றை ொர்த்து அதிர்ந்து பொனார்கள் . " மாண்டு ெடுத்தால் மயானம் வறரக்கும்... " சுடப்ெடும் பொதும் பநய் பகட்காது! ஆண் உரக்க என்ெறதயும் கத்தி அழ .... பமாதல்ல சரவணனுக்கு பொன் ெண்ணி வரச்பசால்லு. கட்டிறல பநாக்கி றககாட்டினான் . என்று பொறுறமயாக கூை சத்யனுக்கு அப்பொதுதான் சரவணனின் ஞாெகம் வந்தது....... தன் பதாழில் காதல் பசய்து தறலநிமிர்ந்து மறனவியின் ெிரிறவ வாழும் எண்ணி ஒரு ஓபவன்று ஆரம்ெித்தான் " வானம் அழுவது மறழபயனும் பொது..

. தயானந்தனும் ெிபரமாவும். அவனுடபன சரவணனும் எழுந்துபகாண்டான் மான்சி அழுதி றவத்துவிட்டு பொன கடிதம்... சரவணன் றககறள எடுத்து தன் முகத்றத மூடிக்பகாண்டு “ என்றன கடவுள் ெழிவாங்கிட்டார் சரவணா . ஆனால் இப்ெடி அறத பநர்ந்துவிட்டபத பவளிபய காட்டினால் என்று சத்யன் .. மகனின் நிறலறய எண்ணி கண்ண ீர் விட்டெடி அவன் அருகிபலபய இருந்தனர் அடுத்த அறரமணிபநரத்தில் சரவணன் சத்யன் அருகில் இருந்தான் தறரயில் கிடப்ெறத ொர்த்த சரவணன் அவனும் தறரயிபலபய . நீ பகாஞ்சம் அறமதியா இருடா” என்று கூைிவிட்டு உடபன இறணப்றெ துண்டித்தான் சத்யன் கலங்கிப் பொய் அப்ெடிபய தறரயில் சரிந்தான் . தன் நன்ென் அமர்ந்து சத்யன் பதாறளத் பதாட்டான் அவறன ொர்த்ததும் சத்யன் எழுந்து உட்கார்ந்து ...... சரவணன் றகறய ெிடித்து இழுத்துச்பசன்று கம்ெியூட்டரின் முன் உட்காரறவத்தான் .... மான்சி லட்டர் பதளிவாக எழுதி பசால்லிவிட்டு மறுெடியும் சத்யன் குமுைி கண்ண ீர் விட்டான் “சரி சத்யா இபதா நான் உடபன பகளம்ெி வர்பைன்.சத்யன் பொனில் கதைியதும் சரவணனுக்கு ஒன்றுபம புரியவில்றல ... ஆனால் அறத ஆன் பசய்யாமல் தன் றககளால் முகத்றத மூடிக்பகாண்டு உடல் குலுங்கினான் சரவணனும் நிறலறமறய யூகித்து அறத ொர்க்காமல் எழுந்துபகாண்டான். அப்புைமா என்ன பசய்ைதுன்னு கலந்தாபலாசிக்கலாம் . இப்ெடி அழுது குமுறுனா ஒன்னும் பவறலயாகாது” என்று அதட்டலாக பசால்ல சத்யன்க்கு அவன் கூைிய உண்றம நிறல மனதில் உறரக்க கண்கறள துறடத்துக்பகாண்டு எழுந்தான்... ஆறுதல் ெின்னர் “ பசால்வது சத்யா என்று பமாதல்ல புரியாமல் நடந்தது சிைிது என்னன்னு பநரம் எனக்கு டீபடய்லா பசால்லு.. திருந்தி வாழும் இந்த சரவணனுக்கும் சமயத்தில் மனம் தன் குமுைியது நன்ெனுக்கு ... மான்சி இல்லாம என்னால வாழபவ முடியாதுடா” என்று குமுை சரவணன் அவனுக்கு அறமதியாக என்ன இருந்தான். அவளுறடய நறககள் என எல்லாவற்றையும் எடுத்து சரவணனிடம் பகாடுத்தவன் .. “ படய் படய் சத்யா நிதானமா பதளிவா பசால்லுடா எனக்கு ஒன்னுபம புரியறல” என்று ெதட்டமாக பகட்க “ மான்சிக்கு வச்சுட்டு மாயாறவ வட்றடவிட்டு ீ ெத்தி எல்லாபம பொய்ட்டா பதரிஞ்சுபொச்சு சரவணா” என்று .......

.... இந்த ஒருவாரமா மான்சிகூட பராம்ெ சந்பதாஷமா இருந்ததால் அந்த சிடி நிறனப்பெ வரறலன்னு பசால்ைான் ொவம்.. சத்யனிடம் மான்சியின் மனநிறல குணம் ெற்ைி விசாரித்தான் ெிைகு ெிபரமாறவ சத்யனுக்கு துறணயாக இருக்க பசால்லிவிட்டு தயானந்தனுடன் கீ பழ பொனான் தயானந்தன்க்கு அந்த சிடிறய ெற்ைிய விஷயம் குழப்ெமாக இருந்தது ..இன்னும் ெலகீ னமாகிவிடுவான் என்று எண்ணி தனது குமுைறல மறைத்து றதரியமாக நடித்தான் சரவணன் மான்சிறய கறடசியாக ொர்த்த பவறலக்காரர்கறள கூப்ெிட்டு விசாரித்தான். இந்த விஷயத்றத நீங்க உங்க மனபசாட வச்சுக்கங்க யார்கிட்டயும் பசால்லபவண்டாம் என்ன நடக்குதுன்னு ொர்க்கலாம். நாபன இறத எனக்கு பதரிஞ்ச பரண்டு தனியார் ஆளுங்கறள வச்சுத்தான் விசாரிக்க பொபைன்” என்று பசால்ல. நான் கிளம்ெபைன் அங்கிள் ” என்று கூைிவிட்டு சரவணன் கிளம்ெி பொய்விட்டான் .... அறத ஏன்டா அழிக்கறலன்னு அவன் கிட்ட பகட்படன் அங்கிள் ... என எல்லாவற்றையும் சரவணன் தயானந்தனிடம் பசான்னான் தயானந்தனக்கு எல்லாபம புரிந்தது “ சத்யன் என்கிட்ட இந்த சிடி பமட்டர் தவிர மற்ை எல்லாவற்றையும் பசான்னான் சரவணா இறத மட்டும் ஏன் மைச்சான்னு பதரியறல. அப்புைம் உங்ககிட்ட எப்ெடி அங்கிள் பசால்வான். இப்பொ ொரு எவ்வளவு சிக்கலாயிருச்சு ” என்று வருத்தமாக கூைினார் அவன் அந்த சிடிறய ெத்தி என்கிட்ட பசால்லபவ பராம்ெ சங்கடப்ெட்டான் .... அவனிடபம அறத ெற்ைி பகட்க மாயாவின் மிரட்டறல ெற்ைியும் அவள் வட்டில் ீ பரய்டு நடத்தியது ... இவ்வளவு எனக்கு அறத நிறனத்துதான் ெயமா இருக்கு அங்கிள் .. ஆனா மான்சி பநரத்துக்கு வட்றடவிட்டு ீ அவ இந்த பொய் ஸ்படறட முழுசா விட்பட ஏழு மணிபநரம் பொயிருக்கலாம் ஆச்சு. தனது அறைக்கு சரவணறன அறழத்து பொனவர் ... தயானந்தனும் அதுதான் சரி என்ைார் பவளிபய கிளம்ெிய சரவணன் மறுெடியும் வந்து “ அங்கிள் சத்யறன தனியா விடபவண்டாம் யாராவது ஒருத்தர் கூடபவ இருங்க..... நான் இப்ெபவ பொய் இறத ெத்தி விசாரிச்சாதான் இது ெத்திய விவரங்கறள ஓரளவுக்காவது கபலக்ட் ெண்ணமுடியும்.. நாம என்ன ெண்ைது அங்கிள்” என சரவணனும் பராம்ெ வருத்தமாக பெசினான் “இப்பொ நான் ஸ்படஷன் வந்து ஒரு கம்ப்றளண்ட் பகாடுக்கவா சரவணா “ என்று தயானந்தன் பகட்க “ அய்பயா அபதல்லாம் பவனாம் அங்கிள் அப்புைமா விஷயம் எல்லா இடமும் ெரவிடும்.

. கிட்டத்தட்ட ெத்துவயது மூப்பு அவன் முகத்தில் பதரிந்தது தயானந்தன் அவனருகில் கட்டிலில் அமர்ந்து அவன் றகறய ெற்ைினார்..... பவறலக்காரர்கள் கூட கலங்கிய கண்களுடன் ஒருவரு முகத்றத ஒருவர் ொர்த்தெடி நடமாடினார்கள் ..... கண்கள் நிறலக்குத்தி இருக்க .. என் எதிரிக்கு இந்த வரக்கூடாது.. இந்த பொண்ணு நம்மகிட்டயாவது விஷயத்றத பசால்லியிருக்கலாபம . கண்பணாரம் நீர் வழிந்தெடிபய இருந்தது .... சத்யன் மான்சியின் மீ து இந்தளவுக்கு உயிறரபய றவத்திருப்ொன் என்று அவர் எதிர்ொர்க்கவில்றல.. சத்யன் கூட மாதிரி உடபன தன் பவைித்த ொர்றவறய தன் அப்ொவிடம் திருப்ெினான் “ அப்ொ என் நிறலறமறய ொர்த்தீங்களா.. அந்த வபட ீ துக்க வடுபொல் ீ இருந்தது.. எத்தறனபயா நாள் அவகிட்ட உண்றமறய பசால்லனும்னு நிறனப்பென் ஆனா அதுக்கப்புைம் அவ என்றனவிட்டு பொயிடுவாபளா என்ை ெயத்தாபலபய மைச்பசன் .தயானந்தன் சரவணன் கூைிய வார்த்றதகளால் மனசு பநாந்துபொனார் ....... நீ ஆனா நம்ெனும் நீ இப்ெடி சத்யா. என்று வருந்தினார் ... ஆனா என்னிக்கு இருந்தாலும் மான்சி உனக்காகத்தான் உன்கிட்ட நானும் உன் வந்து பசருவா அம்மாவும் இறத இருக்கைபத...... இப்பொ எல்லாபம நான் ெயந்த மாதிரி நடந்துபொச்சு” என்று சத்யன் அவர் றககறள எடுத்து தன் பநஞ்சில் றவத்துக்பகாண்டு பசால்ல தயானந்தனுக்கு தன் மகறன இந்த நிறலயில் ொர்க்க தாங்க முடியவில்றல . ெிைகு மாடிக்கு சத்யறன ொர்க்க பொனார் பகாஞ்ச பநரத்திபலபய ஒரு மனிதன் தன்நிறல இழந்து தன் சுயநிறனறவ இழக்க முடியுமா... கட்டிலில் மல்லாந்து விழுந்து விட்டத்றத பவைித்துக்பகாண்டு . இருந்தா அப்புைம் நாங்க எங்க பொபவாம் சத்யா” என்று கண்கலங்க உருக்கமாக தயானந்தன் பெச அவர் பெச்சினால் சத்யனின் துக்கம் அதிகரித்தாலும் அறத பவளிக்காட்டாமல் அறமதியாக இருக்க முயற்ச்சித்தான் இரவு யாருபம சாப்ெிடவில்றல ... சத்யன் அப்ெடித்தான் இருந்தான் . நான் மான்சி பமல உயிறரபய வச்சுருக்பகன்ப்ொ.. இவனுறடய அன்பு பதாற்றுப்பொகக் கூடாது என்று கடவுறள பவண்டினார் “ சத்யா உனக்கு என்ன ஆறுதல் பசால்ைதுன்னு எனக்கு பதரியறல.

. சீ க்கிரபம உன்னிடம் வந்துவிடுவாள் என்று பசால்லிபகாண்பட இருந்தது . ொய்ந்து பசன்று எடுத்தான் சரவணன்தான் பொன் பசய்திருந்தான் ........ அங்பக பொய் நாபன பநரடியா விசாரறன பசய்பதன்... ஆனா அவ எந்த ெஸ்ைில் பொனான்னு தபராவா யாருக்குபம விசாரிச்பசன் பதரியறல எந்த சத்யா தகவலும் ..சத்யன் அறையில் பகாஞ்சபநரத்தில் சரவணின் சத்யனின் பொனுக்காக பமாறெல் அடிக்க எல்பலாரும் சத்யன் அறத காத்திருந்தனர்..... நானும் கிறடக்கறல அவ சத்யா பொட்டாறவ ” என்று காட்டி சரவணன் வருத்தமா கூைினான் சத்யன் அவனுக்கு எந்த ெதிலும் பசால்லாமல்... சத்யன் ஆன் பசய்து காதில் றவத்து “பசால்லு சரவணா” என்ைான் “சத்யா மான்சி வட்டில் ீ இருந்து கிளம்ெி ஆட்படாவில் வடெழனி பொயிருக்கா அப்புைமா அங்கருந்து பவை ஆட்படாவில் பகாயம்பெடு ெஸ்நிறலயம் பொய்ருக்கா..... அவ ஆட்படாவில் இைங்கிய பநரத்துக்கு கிளம்ெிய எல்லா ெஸ்றையும் கணக்பகடுத்து ொர்த்பதன்... மான்சியின் நிறனவுகறள மனதில் பொட்டு தன்றன வறதத்து பகாண்டான் அவனுறடய அறமதி தயானந்தன் ெிபரமா சரவணன் ஆகிபயாறர பராம்ெ ொதித்தது…. தனக்கு இந்த தண்டறன பதறவதான் என்ெதுபொல் பராம்ெ அறமதியாக இருந்தான்…. பொறன அவன் அப்ொவிடம் பகாடுத்துவிட்டு கட்டிலில் கவிழ்ந்து ெடுத்துக்பகாண்டான் பொறன வாங்கிய தயானந்தன் சரவணனிடம் பெசி விவரங்கறள பதரிந்துபகாண்டார் ெிைகு இறணப்றெ துண்டித்துவிட்டு . பசாகமாக சத்யனின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து பகாண்டார் அதன்ெிைகு வந்து நாட்களில் சத்யன் யாரிடமும் அதிகம் பெசவில்றல. அவறனவிட்டு அகலாமல் மாற்ைிமாற்ைி அவனுடன் இருந்தனர் .. தனக்காக அவர்கள் சிரமப்ெடுவறத தவிர்க்க முடியாமல் தவித்தான் மான்சிறய ெற்ைிய சரவணின் பதடல் புயல் பவகத்தில் இருந்தாலும் அவறள ெற்ைிய தகவல்கள் ஆறம பவகத்தில் கூட கிறடக்கவில்றல .. எங்பக பொனாலும் அவறள ெற்ைி எதுவுபம பதரியாமல் முட்டிக்பகாண்டு நின்ைது அவள் எங்பக பொயிருப்ொள் என்ை பகள்விக்குைி பெரிதாக பதாக்கி நின்ைது தனக்காக வருந்தி கண்ண ீர் விடும் தன் பெற்பைாறர ொர்த்து சத்யன் பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக பதளிந்தான் . அவன் மனசு மட்டும் மான்சி உனக்குத்தான்....

.. " குளிப்ெதற்காக வலுக்கட்டாயமாக. அந்த எட்டுநாள் தாம்ெத்தியத்றத நிறனத்துக்பகாண்டு இரபவல்லாம் விழித்துக் கிடந்தான். " பஜயிக்க முற்ெடும் இந்த கட்டில்...... ஆனாலும் மனதுக்குள் இவ்வளவு றதரியமாக கிளம்ெி வந்துட்டபம அவங்க இங்பக இல்லாம பவபைங்காவது பொயிருந்தா என்ன ெண்ைது என்று மனம் குழம்ெினாள் .... " இந்த அலங்கார பமறஜ இருக்கும் இடம். " நீ ொல் றவக்கும் இந்த பமறஜ....... மான்சிக்கு முதலில் அடர்த்தியான இருட்டு பமல்ல கவிழ ஆரம்ெித்து . " குளித்த ெின்பும் கூட காதலின் மிகுதியால்..........இரவுபநரங்களில் அவள் நிறனவில் சத்யன் விடும் கண்ண ீர் மட்டும் நிற்கபவயில்றல. " நாம் உைவுபகாண்ட இந்த ெடுக்றகயறை.. " நீ என்றன ெிடித்து தள்ளும் இந்த வாசல்...... " இறவ எல்லாம் இருக்கும்.. அவளுறடய நிறனவுகளால் வந்த ஏக்கத்றத சத்யனால் தீர்த்துக்பகாள்ளபவ முடியவில்றல... ஆனால் நிறைய தமிழ் முகங்களும் தமிழ் குரல்களும் அவளுக்கு றதரியமூட்டியது. " இந்த வடுதான் ீ என் பகாயில்! பெங்களூர் பமஜஸ்டிக் ெஸ் குழப்ெமாக இருந்தது....மான்சியுடன் சுகித்திருந்த அந்த ெடுக்றகயறை அவனுக்கு நிரந்தரமானது " ஒவ்பவாரு நாளும் நாம் இருவரும். " அதிகாறல என்றன துயிபலழுப்ெ.... மான்சிக்கு ெயத்தில் பலசாக உதைல் எடுத்தது.... இரவு ஸ்டான்டில் மணி ஆறு வந்து இைங்கிய ஆகியிருந்தது . " கண்ணாடி முன்நின்று நீ உறட மாற்றும்........

.. என்று பதரியவில்றல. இல்பலன்னா ஒன்னு பசய் பொறன அந்த பூத்ல இருக்கைவர் கிட்டகுடு நான் விவரம் பகட்டுக்கிபைன் ” என்று அன்ொக பசான்னாள் மான்சி உடபன திரும்ெி அந்த பூத்தில் இருந்த கால் ஊனமுற்ைவறர அறழத்து பொறன அவரிடம் பகாடுத்தாள். அவர் கன்னடத்தில் ொனுவிடம் இருக்கும் இடத்றத பெசிவிட்டு பொறன திரும்ெவும் மான்சிறயடம் பகாடுத்தார் . எனக்கு அந்த இடம் பதரியும் நான் இபதா வந்துர்பைன்” என்று கூைிவிட்டு ொனு உடபன றவத்துவிட்டாள் பகாஞ்சபநரத்தில் ..... பதரியறல முட்டிக்பகாண்டு இப்பொ ஒரு பூத்ல பமடம்” என்று வந்தது. ம்ம் கல்யாண றலப் எப்ெடி பொகுது... பெங்களூர் இருந்து மான்சி உதட்றட வந்திருக்பகன்..... உங்க தழுதழுத்த குரலில் கூைியதும் மான்சி குரலில் ொனுவுக்கு ஏபதா புரிந்திருக்கபவண்டும் பவறு எறதப்ெற்ைியும் பகட்க்காமல் “ சரி மான்சி நீ எந்த இடத்தில் இருக்பகன்னு மட்டும் பசால்லு...... உன் வட்டுக்காரர் ீ நல்லா ொத்துக்கைாரா..... ெிைகு ஏபதா றகப்றெறய பயாசறன திைந்து வந்தவளாக சிைிய அங்கிருந்த காகிதத்றத எடுத்து ஒரு எஸ்டிடி அதிலிருந்த பொய் தனது ொனுமதியின் ெறழய பசல்பொன் நம்ெருக்கு பொன் பசய்துவிட்டு காத்திருந்தாள் எதிர் முறனயில் சிைிதுபநரத்திபலபய ொனுமதியின் குரல் பகட்க மான்சிக்கு நிம்மதியாக மூச்சு வந்தது . நீ இந்த பநரத்தில் எங்கயும் பதடிக்கிட்டு அறலய பவண்டாம்...மான்சி றகயில் ொனுமதி றெயுடன் இருக்கும் அந்த ெஸ் கிருஷ்ணராயபுரம் ஸ்டான்றடபய பொக எந்த ஒரு சுற்று பெருந்தில் சுற்ைினாள் ஏைபவண்டும் .. எதிர் முறனயில் யார் பெசைது என்று பகட்டதும் “ பமடம் நான் மான்சி பெசபைன்” என்று மான்சி கூை..... மான்சி பொறன வாங்கி காதில் றவத்து பமடம் என்ைதும் “ மான்சி நீ அந்த பொன் பூத்லபய உட்காரு. மறுெக்கம் சிைிதுபநர மவுனத்துக்கு ெிைகு “ ஏய் மான்சி எப்புடி இருக்க ...... பெசபைன் .. இப்பொதான் என் ஞாெகம் வந்தது ” என்று ொனு உற்சாகத்துடன் பகட்க ொனு அப்ெடி கடித்து பகட்டதும் கண்ணறர ீ பமஜஸ்டிக் ெஸ் வட்டுக்கு ீ மான்சிக்கு அடக்கியவள் ஸ்டான்டில் வரதுக்கு வழி கண்ண ீர் “பமடம் நான் இருக்பகன்... நான் இன்னும் பகாஞ்சபநரத்தில் அங்பக வந்து கூட்டிட்டு பொபைன்..

.... ொனு ஒருறகயால் அவள் பதாறள தட்டி “ மான்சி அழாபத எதுவாயிருந்தாலும் வட்ல ீ பொய் பெசிக்கலாம் ப்ள ீஸ்ம்மா அறமதியாயிரு” என்று ஆறுதலாய் பசான்னதும் . மான்சி தன்றன கட்டுப்ெடுத்திக் பகாண்டாள் சிைிதுபநரத்திபலபய ொனுவின் வடு ீ வந்துவிட்டது.... இைங்க. பெங்களூரின் ொனு..அந்த பூத்காரர் ஒரு பசறர எடுத்து ஓரமாக பொட்டு மான்சிறய உட்காரச்பசால்ல.. மான்சி காரில் உட்கார்ந்துபகாண்டாள் காறர ொனுபவதான் பமதுவாகபவ ஓட்டினாள் காறர ஓட்டினாள் ... மான்சி பொகலாம்” என்று மான்சியின் பவறு றெறய எடுத்துக்பகாண்டாள் மான்சியும் எதுவுபம பெசாமல் ஒரு பொம்றமபொல் அவள் ெின்னால் பொனாள் ெஸ்ஸ்டாண்டுக்கு பவளிபய கார் ொர்க்கிங்கில் இருந்த பசர்ரி நிை காரின் . உடபன ொனு அம்மா உள்பள பொய்விட்டாள் . ொனு அமர்ந்து மான்சிறய “ அம்மா றகெிடித்து மான்சிக்கு பசாொவில் காெி கலந்து எடுத்துட்டு வாங்க” என்று பசால்ல . ொனுவின் ொர்றவறய ொர்த்ததும் ..... வடு ீ கச்சிதமாக அழகாக கார் பசட் வசதியுடன் சுற்ைிலும் அழகான பதாட்டத்துடன் நன்ைாக இருந்தது. மான்சியிடம் எதுவுபம “வா பகட்காமல் ..... வந்தவள் அந்த பூத்கார்க்கு கன்னடத்தில் நன்ைீ பசால்லிவிட்டு.... ொனு காறர றெறய பசட்டில் நிறுத்திவிட்டு எடுத்துக்பகாண்டாள் ... மான்சி அதில் உட்கார்ந்து ொனுவுக்காக காத்திருந்தாள் ொனு பசான்னதுபொலபவ இடத்றத கண்டுெிடித்து கபரக்டாக வந்துவிட்டாள்..... மான்சி ெதிலுக்கு பசாகமாய் புன்னறகத்தாள் மூவரும் வட்டுக்குள் ீ அமர்த்திவிட்டு தானும் பொனதும் ெக்கத்தில் .. தன் றககளால் முகத்றத மூடிக்பகாண்டு குமுைி கண்ண ீர் விட . மான்சியும் ொனுவின் அம்மா இைங்கிக்பகாண்டு பவளிபய தன் வாசலிபலபய காத்திருந்தார் ொனுவின் அம்மா மான்சிறய ஏற்கனபவ பசன்றனயில் இருந்தபொது அடிக்கடி வட்டில் ீ சந்தித்திருப்ெதால் மான்சிறய ொர்த்து சிபனகமாய் புன்னறகத்தாள் .. கதறவ திைந்து மான்சியின் றெறய ெின் சீ ட்டில் றவத்த ொனு முன்ெக்க கதறவ திைந்து “உட்கார் மான்சி” என்று பசால்ல .. சிைிதுதூரம் ெலத்த ட்ராெிக்கில் பொனதும் பகாஞ்சம் மான்சியின் ெக்கம் திரும்ெி எதுவும் பெசாமல் ொர்றவயால் ொர்த்து என்ன என்ெதுபொல் பகட்டாள் ொனு அதுவறர தன்றன கட்டுப்ெடித்திக் பகாண்டு இருந்த மான்சி ...

. ம் தயங்காம பசால்லு மான்சி” என்று ஆதரவாக கூை மான்சி அதுக்காகபவ காத்திருந்தது பொல குமுைலும் ... அவங்க பெரிய ெணக்காரங்க அவங்கறள எதிர்த்து நான் மட்டும் என்ன ெண்ணமுடியும்... இதுமாதிரி ஆளுங்கறள சும்மா எப்ெடி விடுைது. காெியுடன் வந்த ொனுவின் அம்மாவும் அதிர்ச்சியுடன் அப்ெடிபய நின்றுவிட்டாள் மான்சி கட்டுெடுத்தபவ முடியாதெடி கண்ண ீர் விட்டுக்பகாண்டு இருக்க. என் அப்ொ அம்மா உதவியும் எனக்கு கிறடக்காது. மான்சியிடம் திரும்ெி “ நீ பசால்லு மான்சி என்ன ெண்ணலாம்னு முடிவு ெண்ணிருக்க” என மான்சியிடம் அன்பொடு பகட்க மான்சி தன் கண்கறள துறடத்துக்பகாண்டு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் “ நான் இனிபம அங்க பொகமாட்படன். பொலீஸ்ல கம்ப்றளண்ட் ெண்ணி உள்ள தள்ளிருக்கனும்” என்று ொனு ஆத்திரமாக பெசினாள் “ எப்ெடிங்க பமடம் முடியும் .. பகாெமுமாக.. நீ பவை பராம்ெ சின்ன பொண்ணு...” என்று ொனு பகாதித்துப்பொய் பெசினாள் “ நீ பகாஞ்சம் சும்மா இரு ொனு அவ பெசட்டும்”. என்பனாட மனச புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க பமடம்” என மான்சி கண்ண ீருக்கு ஊபட ெதில் பசால்ல “ அப்புைம் என்னதான் பசய்ைது மான்சி.... ஆனா எவ்வளவு நாறளக்கு அவங்களுக்கு பதரியாம இருக்க முடியும்.. அவறன நீ சும்மா விட்டுட்டு வந்தது பராம்ெ தப்பு ... எனக்கு இங்கபய ஏதாவது பவறல வாங்கி பகாடுங்க.சுதாரித்த ொனு மான்சியின் கண்களில் வழிந்த கண்ணறர ீ துறடத்துவிட்டு “ அழாத மான்சி பகாஞ்சம் அறமதியா இரு.ொனு மான்சியின் ெக்கம் திரும்ெி அமர்ந்து “ இப்பொ பசால்லு மான்சி என்ன நடந்தது ஏன் தனியா இவ்வளவு தூரம் வந்பத.. இப்ெடி ஒரு சின்ன பொண்றண கல்யாணம் ெண்ணி ஏமாத்திருக்காபன அவபனல்லாம் மனுஷன் தாபன.... அடுத்து என்ன பசய்ைதுன்னு பயாசிப்பொம் . நீ எங்கயும் பொகபவண்டாம் ....என்று மகறள அடக்கிய ொனுவின் அம்மா ...நான் இங்கதான் இருக்பகன்னு அவங்களுக்கு பதரியக்கூடாது.... என்றன சமாதானம் பசய்து அங்க பகாண்டு பொய் விடத்தான் ொர்ப்ொங்க.. தன் மனதில் இருந்தவற்றை பகாட்டித் தீர்த்தாள் அத்தறனயும் பகட்ட ொனு மான்சியின் கண்ண ீறர அடக்க வழிபதரியாமல் அதிர்ந்து பொய் உட்கார்ந்திருந்தாள்..... கண்ண ீரும் .... அறத வச்சி நான் பொழச்சுக்கிபைன்” என்று மான்சி தீர்மானமாக கூை “ மான்சி நீ பசால்ைது சரிதான்...ஆத்திரமும்.

ஆனா நீ எவ்வளவு நாறளக்கு அதுமாதிரி இருக்க முடியும்.இங்கபய இரு நான் பவனாம்னு பசால்லறல. ஏன் பமடம் தனியா வாழ முடியாது .. என்றனப்பொல முப்ெத்றதந்து வயது பொம்ெறளயா இருந்தா அம்மா கூடபவ இருந்துகிட்டு சுயமா சம்ொதிச்சு தன்னம்ெிக்றகயுடன் இருக்கலாம் . இந்த வயசில் தனியா வாழுைது கஷ்டம்மா மான்சி நல்லா பயாசிச்சு ொரு ” என்று ொனு மான்சிக்கு புரியும் ெடி பதளிவாக எடுத்து கூைினாள் மான்சிக்கு இருந்த ெசியில் அந்த காெிறய ஒபர மடக்கில் குடித்துவிட்டு கப்றெ கீ பழ றவத்துவிட்டு ொனுறவ ொர்த்து “ நீங்க பசால்ை எல்லாத்றதயும் நான் ெஸ்ைில் வரும்பொது பயாசிச்சுட்படன் பமடம். ஆனா இந்த ெடிப்றெ வச்சு இந்த பெங்களுரில் ஏதாவது வட்டு ீ பவறலக்குத்தான் பொகமுடியும்.. இந்த ஒரு மாசமா தாபன ெணக்காரன் பொண்டாட்டியா இருந்பதன்......... நான் வாழ்ந்து காட்டுபவன் பமடம். “ இந்த காெிறய குடி மான்சி” என்ைவள் ... நான் இப்ெடிபயதான் இருப்பென். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏறழ குடும்ெத்து பொண்ணுதாபன... தவறு பெண்தான் பசய்த கணவறன கண்பணதிபர எதிர்த்து பதரிந்தாள். என்றன அங்பக பகாண்டு பொய் பசர்த்தால் அடுத்த சிலநிமிடங்களில் நான் இைந்த பசய்திதான் உங்களுக்கு கிறடக்கும் ” என்று மான்சி குரலில் உறுதியுடன் பசால்ல அவள் பெசுவறதபய ொர்த்து பகாண்டிருந்த ொனுவுக்கு மான்சியின் குழந்றதத்தனம் காணாமல் பராஷமிக்க பொய்........ ஆனா அவங்களுக்கு தகவல் பசால்லி அந்த சத்யன் கிட்ட இருந்து றடவர்ஸ் வாங்கிட்டு நீ பவபைாரு நல்ல வாழ்க்றகறய அறமச்சுக்கைது தான் நல்லது... அபதபொல நான் நிச்சயமா அவறர றடவர்ஸ் ெண்ணமாட்படன். எனக்கு ஒரு பவறலயும் ஏதாவது பெண்கள் விடுதியில் தங்க இடமும் மட்டும் வாங்கி பகாடுங்க அதுபொதும் பமடம்.......... பெரிய ஆெிைில் பவறல கிறடக்காது” என்று ொனு பசால்ல மான்சி உடபன “ ெரவாயில்றல பமடம் நான் வட்டு ீ பவறல கூட நல்லா பசய்பவன்..... உங்ககிட்டத்தாபன ெிசிஏ ெடிச்பசன்” என்று கூைினாள் “ எனக்கு உன் ெடிப்பு என்னான்னு பதரியும் மான்சி. அதனால உங்களுக்கு பதரிஞ்ச ஏதாவது வட்டுல ீ எனக்கு பவறலக்கு பசால்லுங்க பமடம்” என்று மான்சி தன்னம்ெிக்றகயுடன் கூை .. நீ பராம்ெ சின்ன பொண்ணும்மா.. “இறத நான் ஏன் பசால்பைன்னா .” என்ை ொனு அம்மாவின் றகயில் இருந்த காெிறய வாங்கி வந்து மான்சியிடம் பகாடுத்துவிட்டு .. நிற்க்க ஆனாலும் துடிக்கும் அவள் ஒரு உறுதிறய பசாதிக்க “ நீ என்ன மான்சி ெடிச்சிருக்க” என்று ொனு பகட்க மான்சி ொனுறவ ஆச்சிரியமாக ொர்த்து “ ஏன் பமடம் உங்களுக்கு பதரியாதா. உன் வயசு என்ன ஒரு ெத்பதான்ெது இருக்குமா...

ொனுவின் அம்மா வந்து அவர்கள் இருவறரயும் சமாதானம் பசய்து “ என்ன ொனு நீயும் அவறள அழறவக்கிை. சத்யன் அவறள அறணத்து அவன் றகயிலிருந்த இட்லிறய அவளுக்கு ஊட்டிவிட்டு ெிைகு சுற்றுமுற்றும் ொர்த்து உடபன அவள் வாறய கவ்வி அவள் வாயிலிருந்த இட்லிறய தன் வாய்க்கு மாற்ைியது. அவன் ஏன் துக்கப்ெட பொகிைான் இன்பனரம் அந்த நிர்வாண உடல்க்காரியிடம் உடல் சுகம்காண பொயிருப்ொன் மான்சி இறதபயல்லாம் நிறனத்து தன்றனபய பவறுத்தெடி. இவ்வளவு இயல்ொக கூட ஒரு மனிதனால் மறனவியிடம் நடிக்க முடியுமா. நீ கஷ்டப்ெடுவறத நான் ொர்த்துகிட்டு சும்மா இருப்பென்னு பநறனச்சியா.... தன் தட்டில் பகாண்டு இருந்த வநது ‘ம் இட்லிறய வாங்கு எடுத்து மான்சி’ அவன் என்று அம்மா அவன் முன்பெ அதட்ட ... நீ இபதா வட்டில் ீ என்கூடபவ இரு எவ்வளவு நாறளக்கு இருக்கனும்னு பதானுபதா அவ்வளவு நாள் இரு... ொனுவுக்கு பதரிந்தாலும் அவறள வற்புறுத்தவில்றல மான்சி சரியாக சாப்ெிடவில்றல என்று .. எழுந்து மான்சியருபக வந்து அவள் முகத்றத தன் அடிவயிற்பைாடு அறணத்து......... இந்த ொழாய்ப்பொன உடலுக்காகவா.. இன்பனரம் சத்யன் சாப்ெிட்டிருப்ொனா.. இபதல்லாம் எதற்காக பசய்தான் .. இப்பொது மான்சிக்கு ஞாெகம் வந்தது..அவள் மனம் முதல் நாள் இரவு சத்யனுடன் பகாஞ்சிக்பகாண்பட இட்லி சாப்ெிட்டது ஞாெகம் வந்தது. உணவு பதாண்றடறய விட்டு உள்பள இைங்க மறுத்தது.. அந்த இரவு உணறவ கஷ்டப்ெட்டு விழுங்கினாள்.. எல்லாபம நடிப்ொ.....ொனுவுக்கு கண்கலங்கியது ...... அபதல்லாம் பொய்யா . அவன் பவஷத்றத நம்ெி ஏமாந்துவிட்படபன... இது உன் வடும்மா ீ மான்சி” என்று கண்ணருடன் ீ ொனு கூைியதும் மான்சியும் அவள் வயிற்ைில் தன் முகத்றத றவத்துக்பகாண்டு கதைிவிட்டாள்.. பமாதல்ல அவறள சாப்ெிட பசால்லு மத்தறத அப்புைமா பெசிக்கலாம்” என்று இருவறரயும் சாப்ெிட அறழத்துபொனாள் மான்சி ெசி அபகாரமாக இருந்தாலும் ... இல்றல என்றன காணவில்றல என்ை துக்கத்தில் சாப்ெிடாமல் இருக்கிைானா. “ உன்றன என்னிக்கு காபலஜ்ல ஒரு வளர்ந்த குழந்றத மாதிரி ொர்த்பதபனா அன்னிபலருந்து உன்றன என் மகளாவும் பநறனக்கிபைன் மான்சி. இவள் வாயருபக ெிபரமா சிரித்தெடி நாசுக்காக சறமயலறைக்கு பொனதும் . இது கிறடக்கத்தான் அவ்வளவு அருறமயாக பவஷம் பொட்டானா... ொவம் அவபள பநாந்து பொய் வந்திருக்கா .......

அவபனல்லாம் மனம் நிச்சயமா நல்லாபவ ொனுவுக்கு உள்ளவளுக்கு அவன் ஒரு அவறள எப்ெடி மனுஷ இருக்கமாட்டான். இவ இருக்கனும்... குழந்றத புருஷனாலா. ெடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புைம் நல்லா பவறலயில பசர்ந்து என் கடறன திருப்ெிக்பகாடுத்துடு என்ன நான் பசல்ைது சரியா” என்று புன்னறகபயாடு குழந்றதக்கு பசால்வதுபொல் ொனு பசால்ல மான்சியும் குழந்றதபொல் ொர்த்ததும் கண்கலங்கியது......... அதுவறரக்கும் நீ இங்பக இருக்கைது யாருக்குபம பதரியாது அதுக்கு நான் உத்திரவாதம்” என்று பசால்ல “ நீங்கபசால்ைது சரிங்க பமடம்.........ஒன்னு பசய்யலாம் மான்சி நீ நல்லா ெடி... ொனுவின் அம்மா மட்டும் இரவுக்கான தன்னுறடய மாத்திறரகறள பொட்டுக்பகாண்டு பொய் ெடுத்துவிட்டாள் மான்சி அறமதியாக அமர்ந்திருக்க. அப்புைமா உனக்கு என்ன பதானுபதா அதன்ெடி பசய் மான்சி..... ொனு அவளருகில் அமர்ந்து “ மான்சி உன் மனசு எனக்கு புரியுதும்மா..அதுக்கு எவ்வளவு பசலவு ஆகுபதா அறத நான் ொர்த்துக்கிபைன் . நான் என்ன பநறனக்கிபைன்னா. ொனு கட்டிலில் ெடுத்துக்பகாள்ள. ஆனா ெடிக்கைதுக்கு ெணம் பவனுபம அதுக்கு என்ன ெண்ைது” என்று மான்சி ொனுவிடம் பகட்டாள் “ அப்பொ நீ எதுக்கு இங்கவந்பத பவை எங்கயாவது பொயிருக்கலாபம” என ொனு பகாெமாக கூை “ என்னங்க பமடம் நான் ஏதாவது தப்ொ பசால்லிட்படன்னா” என மான்சி வருந்தினாள் “ ெின்ன என்ன மான்சி உனக்கு பசன்றனயில் அவ்வளவு பெர் பதரிஞ்சவங்க இருந்தும் என்றனத்பதடி வந்துருக்க..சாப்ெிட்டுவிட்டு மூவரும் ஹாலுக்கு வந்து அமர்ந்தனர். மான்சி கீ பழ தறரயில் ஒரு பெட்சீ ட்றட விரித்து ெடுத்துக்பகாண்டாள் . சிைிதுபநரம் இருவரும் ெறழய கல்லூரி கறதகறள பெசிக்பகாண்டு இருந்துவிட்டு உைங்கிவிட்டனர் மான்சிக்கு ெஸ்ைில் வந்த உடல் அலுப்பு காரணமாக உடபன உைக்கம் வந்தாலும்.. அவறன காணவில்றல.. நானும் உன்பமல் உண்றமயான அன்பு வச்சிருக்பகன்.. தன் . என்று மனதுக்குள் சத்யன செித்தாள் ொனு அதன் ெிைகு இருவரும் ொனுவின் அறைக்கு பொய். துபராகம் பவகமாக இப்ெடிபயாரு ெண்ணமுடிந்தது மிருகமாத்தான் தறலயாட்டினாள்..... சரியாக மூன்றுமணிபநரம் கழித்து விழிப்பு வந்துவிட்டது. நீ பவறலக்பகல்லாம் பொகபவண்டாம் பமற்பகாண்டு ெடி. தூக்க கண்ணில் றககளால் ெக்கத்தில் தடவி சத்யறன பதடினாள்.

ெிடிப்புபம இனிபமல இல்லாமல் அறதப்ெத்திபய வாழ்ந்த எனக்கு..........எழுந்து ொத்ரூம் பொயிருப்ொபனா என்று நிறனத்தாள்... ொனு தறரயில் இறதத்தான் அமர்ந்து மான்சி மான்சி நான் இருக்கமுடியுமான்னு” என்று தன் மடியில் பசான்னது. இந்த வருத்தத்துடன் தறலறவத்து வயசில் கூைி ெடுக்கறவத்து உன்னால மான்சியின் “ தனியா கூந்தறல பகாதிவிட்டாள் மான்சி தன் கண்ணறர ீ துறடத்துக்பகாண்டு ொனுறவ நிமிர்ந்து ொர்த்து “ பமடம் எனக்கு ஆப்ெிள் சாப்ெிட பராம்ெ ெிடிக்கும்தான்... மான்சி வாழ்க்றகயில் பதரியாம எந்த பசால்லிட்படன். இனி உன்பனாட முன்பனற்ைம்தான் என் லட்சியம் மான்சி” என்று உணர்ச்சிகரமாக ொனு பெச அவளுறடய பமல்லிய வருடலில் மான்சியின் விழிகள் மறுெடியும் தூக்கத்றத தழுவியது மறுநாள் காறல மான்சி பகாஞ்சம் பதளிவறடந்திருந்தாள்... ... அறதவிட ெட்டினிகிடந்து பசத்துவிடுபவன்” என்று பசால்ல அவளின் அந்த ஒருவார்த்றத ொனுவின் கன்னத்தில் அறைந்தது பொல் இருந்தது “ என்றன மன்னிச்சுடு பெசமாட்படன். இருக்கும் இடம் பமதுவாக புரிந்தது. நன்ைாக ெசிபயடுத்து அதிகமா சாப்ெிட்டாள்... கண்களில் இருந்து கண்ண ீர் வழிந்தது பமல்லிய விசும்ெல் ஒலிபகட்டு கண்விழித்த ொனு மான்சி எழுந்து அமர்ந்து அழுது பகாண்டிருெெறத ொர்த்து ெதைி எழுந்து அவளருபக வந்து “ என்னாச்சு மான்சி என்று” என்று பகட்க மான்சிக்கு என்ன ெதில் பசால்வது என்று புரியாமல் ெரிதாெமாக விழித்தெடி ஒன்றுமில்றல என்று தறலயறசக்க. இரவில் தன்னருபக கணவன் இல்லாத ஏக்கம் அவள் உள்ளத்றதயும் உடறலயும் வறதத்தது... ொனுவுக்கு மான்சியின் மனநிறல புரிந்தது.. அன்று சனிக்கிழறம என்ெதால் ொனுவுடன் பதாட்டபவறலகள் எல்லாம் ொர்த்தாள்.... உடம்பெல்லாம் முறுக்குவது பொல் இருந்தது.... ஒரு அழகான அைிவான மகள் கிறடச்சுருக்கா... ெிைகு சிரமமாக கண்விழித்து ொர்த்தாள்...சத்யனின் இறுக்கமான அறணப்பு ஞாெகம் வந்தது. ஆனா அறத குப்றெயில் இருந்து பொருக்கி சாப்ெிடமாட்படன்...

. டிவி சீ ரியலில் பதாட்டதற்பகல்லாம் பொசுக்பகன்று கண்ணர்ீ விட்ட கதாநாயகிறய ொர்த்து.... வழியாக்கினாள். சில விஷயங்கறள பெசி முடிவு பசய்தனர் ொனு றலப்ரரியனாக பவறல பசய்யும் மருத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம் கல்லூரியில் மான்சிறய மருத்துவமறன நிர்வாக ெடிப்பு.. அதாவது மருத்துவமறன அட்மினிஸ்ட்பரட்டர் ஆெிைர் ெடிப்புக்கு பசர்ப்ெது எனறு முடிவு பசய்தார்கள் . மாறல பசர்ந்து சறமயல் பசய்கிபைன் அவபள காெி பொட்டு என்று கிச்சறன ஒரு ொனுவுக்கும் அவள் அம்மாவுக்கும் பகாடுத்து “ ம்ம் காெி நல்லா பொடுைிபய” என்று ொராட்டு வாங்கினாள்... அவறளபய மான்யின் பெச்சும் சிரிப்பும் கவனித்துக்பகாண்டிருந்த ொனு.... ஆனால் சிரிப்புக்கு ெின்னால் இருந்த பசாகம் ொனுவின் மனறத வாட்டியது இதுவறர தாயும் மகளுமாக தனித்திருந்து பயாகிறயப் பொல் வாழ்ந்த வாழ்க்றகயில் இந்த சிறு பெண்ணின் சிரிப்பும் பெச்சும் அவர்களுக்கு புத்துயிர் பகாடுத்தது பொல் இருந்தது ெகல்பொய் குறைந்தது..... இரவும் வந்தது.... நாறளக்பகல்லாம் நீ மனறச திடப்ெடுத்திகிட்டு நார்மலா தூங்கனும் சரியா” என்று அன்பொடு கூை மான்சி சரிபயன்று தறலயறசத்து பொடப்ெட்ட மற்பைாரு கட்டிலில் அந்த மாத்திறரறய பொட்டுக்பகாண்டு. பகாஞ்சம் உணவு பகாஞ்சமாக முடிந்து ெடுக்க பொகும் முன ொனு ஒரு டம்ளர் ொலும் ஒரு சிறு மாத்திறரயில் ொதிறய உறடத்து மான்சியிடம் பகாடுத்து “ இறத பொட்டுக்கிட்டு ெடு... ‘இனிபமல் தான் நமக்கு இவறள ொதுகாக்க பவண்டிய பொறுப்புகள் அதிகம்’ என்று எண்ணினாள் . தன் பசாகத்றத மைந்து விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள். ெிைகு அவளும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுவிட்டு ெடுத்து தூங்கிப்பொனாள் மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழறம ொனுவும் அவள் அம்மா மான்சி மூவரும் கூடி... ஆனா இது இன்னிக்கு மட்டும்தான் தருபவன்... மான்சி நல்லா தூக்கம் வரும். புதிதாக பொய் ெடுத்துக்பகாண்டாள்...ொனுவின் அம்மாவுடன். தான் கல்லூரியில் ெடிக்கும் பொது பலக்சரர்களுக்கு றவத்த ெட்ட பெயர்கறள ொனுவிடம் கூைி றகபகாட்டி சிரித்தாள் ... சிைிதுபநரத்தில் எந்த கவறலயும் நிறனவும் இல்லாமல் அறமதியாக உைங்கினாள் ொனு அவறளபய சிைிதுபநரம் ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்துவிட்டு.

“ பதய்வம் எனும்பெயறரச். ... கல்லூரிக்கு ொனுவுடபன காரில் பசன்ை மான்சி. “ காட்டிறடபய கண்ண ீரில். அறத உடபன பசயல் ெடுத்தவும் பசய்தாள்.. “ மாதவியாள் மார்ெிருந்து. வரும்பொது ொனுவுடபன வந்தாள்.... சிலபநரங்களில் பதால்வியில் முடிந்தது.. தன் ெடிப்ெில் முழுகவனமும் பசலுத்தினாள்... “ கனலாக மாைாமல்..இப்பொது அந்த ெடிப்புக்கு நல்ல வரபவற்பு இருப்ெதால் மான்சிறய அறத ெடிக்கறவக்க ொனு முடிவு பசய்தாள். வட்டுக்கு ீ எல்லா வந்ததும் ொனுவின் பவறலகறளயும் அம்மாறவ இழுத்துப்பொட்டு எந்த பகாண்டு பசய்தாள். மான்சிறய ெற்ைி பகட்ப்ெவர்களிடம்........ எபனன்ைால் நிறனவின்ைி அப்பொதுதாபன நன்ைாக உடல் உைங்கலாம்... கறளத்துப் பொய் அவளுறடய இரவுபநரங்களில் இந்த யுக்தி சத்யனின் சிலபநரங்களில் ெலித்தது. கணவன் மிலிட்டரியில் மான்சி தன் அக்கா மகள் பவறலக்கு பொயிருப்ெதாக கல்லூரியில் என்றும் அவள் கூைினாள் ொனு. “ பசர்த்து றவத்தபதனடிபயா...... “ கறரந்ததும் ஏனடிபயா. நாளாக நாளாக சத்யனின் நிறனவுகறள தன் அடிமனதில் பொட்டு புறதத்துவிட்டு. அதற்பகற்ைாற் பொல் மான்சிறய தன்றன அம்மா என்று கூப்ெிட றவத்தாள் ொனு கல்லூரியில் பவறலயும் இருந்து மான்சி பசய்யவிடாமல்.. “ புைம்பொன ராமனுக்கு............ “ கற்புறடயாள் சீ றதயவள்..... ஆனால் அதற்க்கும் பெரும் தறடவந்தது “ பொய்மாறனத் பதடிப்..

..“ மயங்கிவிட்ட பகாவலனின். மீ து பசாகத்தில் துவண்டுபொன சத்யறன பவளிக்பகாணர பராம்ெபவ சிரமப்ெட்டான் மான்சிறய நின்ைது. " மாறய தானடிபயா! சத்யன் தன்நிறலக்கு இருந்தாலும் அவன் திரும்ெ குடும்ெத்றத பவகுநாள் மைந்து ஆனது.... “ எல்லாபம இந்த காதல் பசய்த. “ கற்புக்கரசி கண்ணகியவள் .சரவணன் தனது நன்ெனின் குடும்ெஸ்தனாக வட்டில் ீ அவனுக்காக தவமிருந்தான்........ “ பெதலித்த புத்தியின்...... “ தன் ெதிக்காக “ கண்ண ீர் விட்டபதனடிபயா.. என ஆனால் தகவல்தான் எதுவும் கிறடக்கவில்றல தயானந்தனும் ெிபரமாவும் தங்கள் மகனின் நிறலறய எண்ணி வருந்தி இறளத்து பொக... சத்யன் மான்சி எதிர்ொர்க்கவில்றல. அவன் அக்காவும் தங்றகயும் அடிக்கடி வந்து தங்கள் ெங்குக்கு பெசி பெசிபய துக்கத்றத கிளைிவிட்டு விட்டு பொனார்கள் ..... நிறைய நாட்கள் சத்யனுடன் அங்பகபய ெடுத்துக்பகாண்டான் சரவணனுக்கு இவ்வளவு தன் அன்பு நன்ெறன ொர்க்கபவ றவத்திருப்ொன் ெயமாக என்று இருந்தது. " ெின்னனிதான் என்னடிபயா.. “ தன் கவறல பகாள்ளாமல்... ெற்ைிய அவளின் அறனவரிடம் விசாரறணயில் அம்மா இதுவறர எந்த அப்ொ மூன்று முன்பனற்ைமும் பசாந்தக்காரர்கள் நான்கு முறை இல்லாமல் ெறழய அப்ெடிபய பதாழிகள் விசாரித்துவிட்டான்.

. அவனுக்கு தற்பொறதய பதறவ என்று ஒன்றுபமயில்றல.. தன் தறலபயழுத்து இதுதான் என்று அவனால் இருக்கமுடியவில்றல. காறலயில் கண்விழித்தால் அவன் முதுகில் றகறவத்து ொத்ரூமுககு தள்ளிக்பகாண்டு பொனாள்..... ெகலில் உணறவ மைந்து காலபநரம் பதரியாமல் உைங்கினான்.... அவளின் ஒவ்பவாரு அறசறவயும் தன் மனதில் ெதித்து றவத்திருந்ததால் தவிப்பு இன்னும் அதிகமானது அவனுறடய ெடுத்தாள் ஏக்கம் மான்சி வார்த்றதகளில் அவனருகில் வடிக்க ெடுத்து முடியாதளவுக்கு மீ றசமுடிறய இருந்தது.. அந்த ஆக்கிரமிப்ெில் சத்யன் தன்றனபய மைந்திருந்தான். மான்சி பவண்டும் என்று ஏங்கிய மனறத அடக்கவும் வழிபதரியவில்றல.. அவன் பவற்று மார்காம்றெ தன் ஆள்காட்டிவிரலால் சுரண்டி சிலிர்க்க றவத்தாள். பகாடுக்கும் கிளம்ெி யாரும் அவசர பவளிபய அைியாமல் முத்தத்றத வந்து அவள் எதர் நின்ைதும் ொர்க்காத வாங்கிக்பகாண்டு....சத்யன் யாரிடமும் பொருத்தவறர எதுவும் பெசுவதுமில்றல. காமத்துக்கு மட்டும் அவன் தவிக்கவில்றல...... வாழ்றகயில் எல்லாவற்றையும் அறடந்து அனுெவித்து முடித்து இறுதிகட்டத்தில் இருப்ெவன் பொல இருந்தான் சத்யன் அவனுக்கு நடப்பு நிறலறம புரிந்தது.. எதுவும் அந்த பகட்ெதுமில்றல.. அவறன உரசிக்பகாண்டு அருகில் அமர்ந்து அக்கறரயாக உணவு ெைிமாைினாள்.. இரவுபநரங்களில் அவளுறடய உறடறமகறள எடுத்து தன்மீ து பொட்டுக்பகாண்டு விடியவிடிய விழித்துக்கிடந்தான்..... இவன் அவறளயும் பசர்த்து உள்பள இழுத்துக்பகாண்டு பொய் சில சில்லறர சிலுமிஷங்களுடன் இருவரும் பசர்ந்து குளித்தார்கள் காறல உணவுக்கு படெிளில் அமர்ந்தால்.. துறடத்துக்பகாண்டு இவறன ொர்த்து பசல்லமாக முறைத்தாள் கதவருபக நின்று தருனத்தில் இவன் ரகசியமாக உதட்றட ... ெிடித்து இழுத்து கட்டிலில் அவறன துடிக்கறவத்தாள். மான்சிறய ெிரிந்த துக்கம் அவறன பெரிதும் வாட்டியது.. எல்லாமும் அவறன அவறன விட்டு பொனெிைகு பவறு எதுவுபம அவனுக்கு பதறவயிருக்கவில்றல. தன் நாக்கு நுனியால் அவன் உதட்றட தீண்டி விறளயாடினாள். சாப்ெிட்டு றககழுவியதும் துறடக்க தன் முந்தாறனறய பகாடுத்துவிட்டு பவட்கமாய் சிரித்தாள் இவன் ஆெிஸ்க்கு றகயறசத்துவிட்டு. அவன் மனபமல்லாம் மான்சியின் நிறனவுகள் அராஜகமாக ஆக்கிரமித்திருக்க........... மான்சிதான் எல்லாமும்..

. ஏய் மணி எதிர் முறனயில் அவள் சரியான பநரத்துக்கு நீங்க சாப்ெிடுவங்க ீ என்று பமன் குரலில் கூைி இவறன தவிக்கறவத்தாள் மாறல ஐந்தானதும் உங்களுக்கு றநட்டுக்கு என்ன சாப்ெிட பவண்டும் என்று பகட்கம் சாக்கில் பொன் பசய்து இவன் எப்பொது வருவான் என்று பதரிந்துபகாண்டு..... ெடுத்திக்பகாள்வார்கள். சிலபநரம் பசயல் இவனுறடயதாகவும். சிலபநரம் இவள் தன் திைறமறய அவனுறடய உடலில் காட்டி அவறன அவர்களின் உடறல துடிக்கறவத்து ரசிப்ொள் இரவில் கணக்கிலடங்கா கறளத்துப்பொக புணர்ச்சியும் றவத்தாலும்.. எவ்வளவு பநரம் தூங்காமல் கிடந்தனர் என்றுதான் கணக்கிடபவண்டும்... உணர்ச்சியும் ஒருவருக்பகாருவர் கடுறமயான அறணத்து பசர்க்றகயால் தடவி பசார்ந்துபொன ொகங்களுக்கு முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு புத்துணர்ச்சி பகாடுத்துக்பகாள்வார்கள் ஆறுதல் உடல் . காலம் அவனும் ஒருவறர கடத்திவிட்டு அவளும் ஒருவர் இறுதியில் மட்டும் கறடசியாக பகாஞ்சிக்பகாண்பட அய்பயா உண்ெது உணறவ பநரமாகிவிட்டபத என்று பொல் உண்ணாமல் அரக்கப்ெரக்க சாப்ெிட்டனர் எல்லாம் முடிந்து ெடுக்றகயறைக்கு ஒருவறரபயாருவர் ொர்த்துக்பகாண்டு பொறுக்கமுடியாமல் ஓடிவந்து வந்ததும் யார் நிற்ப்ொர்கள்... பசான்னாத்தாபன மிரட்டினாள். அறத துடிக்கத் துடிக்க அனுெவிப்ெது அவளாகவும் இருக்கும்.. சலிக்காமல் இவனுடன் காதல் பெச்சு பெசி ஏங்கறவத்தாள்... பொகறலயா ஆகுது இல்ல என்று என்று இவன் இப்பொபவ பசல்லமாய் பகலிபசய்தால்... அவன் வருறகக்காக வாசலில் காத்திருந்து........ அவள் எடுத்து வந்த காெிறய இருவரும் மாைிமாைி குடித்தெடி ஆகாத கறதறய பெசி ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்தார்கள் இரவு உணவின் பொது அறமத்துக்பகாண்டு.. ெகல் ெனிபரண்டு மணிக்பகல்லாம் பொன் பசய்து இன்னும் நீங்க சாப்ெிட ென்னிரண்டுதாபன அசடுவழிய.....ஆெிைிலிருந்து இவன் அடிக்கடி பசய்யும் பொன் கால்களுக்கு.. அவறன ொர்த்ததும் ெளிச்பசன்று சிரித்து றக பொட்டிறய வாங்கிபகாண்டாள் இவன் அறைக்கு பொய் முகம் கழுவி உறடமாற்றுவதற்குள் காெியுடன் வந்து காத்திருந்தாள்.. அவறன முதலில் சில ஆரம்ெிப்ெது சமயங்களில் அறணத்துக்பகாள்வாள. என்று மான்சி சிலசமயங்களில் சத்யன் அவறள தாவியறணத்து தன் தாெத்றத அறணப்ெில் காட்டுவான் அதன் ெிைகு இருவரும் இரவு எவ்வளவு தூங்கினார் என்ெறதவிட.

சரிவர ொராமரிக்கப் ெடாத உடலும். அதிக சிகபரட்டால் கருத்துப்பொன உதடுகளுமாக. சத்யனிடம் பெசி சிரமப்ெட்டு அவன் தாடி மீ றசறய மழிக்கறவத்தான் நாட்கள் பசல்ல பசல்ல சத்யனும் பமல்ல பமல்ல மாைினான். அதுகூட அதற்கு சரவணன் ெகலில் பவளிபய தன்னால் முடிந்தவறர அவனுக்கு பெரும் உதவி பசய்தான் தனது கடுறமயான பவறலகறள ஒதுக்கிவிட்டு சத்யறன அறழத்துவரும் சரவணன் பூங்காக்கள் சினிமா என்று கூட்டிச்பசன்று மனறத மாற்ை முயற்ச்சித்தான்..பொண்டாட்டிறய ெைிபகாடுத்த ஒருவன் எப்ெடி இருப்ொபனா அதுபொல் இருந்தான் அவனால் முடிந்தவறர தன்றனபய நிறனத்து இயல்பு வாழ்க்றகக்கு பவதறனயுறும் தன் திரும்ெ முயற்ச்சித்தான்... ஆனால் ஒவ்பவாருமுறையும் அதில் இருக்கும் சுகத்தின் மூலமாக நிம்மதியறடந்தான் ஏன் நாம் தற்பகாறல பசய்துபகாள்ளகூடாது என்று ெலமுறை எண்ணினான்... அது மட்டுமில்லாமல். சரவணன் உதவியுடன் மறுெடியும் வட்றடவிட்டு ீ பவளிபய வர ஆரம்ெித்தான்... சரவணனுக்கு தன் நன்ெறன ெழறய நிறலக்க பகாண்டுவர பெரிதும் ொடுப்ெட்டான் சத்யன் முகத்தில் மழிக்கப்ெடாத தாடி மீ றசயும். நாம் இைந்த ெின் மான்சி வந்துவிட்டாள் என்ைால் அப்புைம் என்னுறடய இழப்றெ அவள் எப்ெடித் தாங்குவாள்..அப்ெடி அவள் வந்தெின் மிச்சமிருக்கும் இருக்கும் வாழ்நாறள எப்ெடி அவளுடன் இன்ெமாக கழிக்கமுடியும்... ஆனால் அவன் அப்ெடி பெற்பைாரும் எண்ணும் சரவணனும் ஒவ்பவாருமுறையும் வந்தனர்.... ஆனால் அவன் மனம் மட்டும் மான்சிறய துளியளவும் மைக்காமல் நிறனவுகறள பமலும் பமலும் பமருபகற்ைியது தன் கற்ெறனகளால் அவளின் .. நிறனத்துப் ொர்த்தான் சத்யன் இவற்றைபயல்லாம் எத்தறன என்று கணக்பகயில்றல.. தனக்பகன அவன் கண்முன்னால் சிரமப்ெடும் இவர்கறள அவன் பமலும் கண்ண ீர் கடலில் ஆழ்த்துவதா என்று நிறனப்ொன். கண்கறள சுற்ைி விழிந்த கருவறளயமும்..எண்ணிலடங்கா முறை உைவாடவிட்டாலும் எத்தறனபயா அவர்களின் உடல் விதமாக தாகம் தங்களின் தணியாமல்.. என்று ெிற்காலத்தில் நம்ெிக்றக றவத்து அந்த தற்பகாறல எண்ணத்றத றகவிடுவான் இதிலிருந்து பவளிபய வந்து தன் நிகழ்காலத்றத உணர சத்யனுக்கு நிறைய நாள் ஆனது. பெற்பைாருக்காக... உடல்கறள மறுெடியும் மறுெடியும் காலம் பநரம் இடம் ஏதுமின்ைி உைவுபகாண்டார்கள் மான்சிறய ஆயிரம் ெிரிந்த இந்த முறை பகாஞ்சநாட்களில்...................

. மாதங்கள் வருடங்கள் ஆகிவிடம் பொல் இருந்தது ஆனால் மான்சிறய ெற்ைி இம்மி தகவல் கூட கிறடக்கவில்றல.......... நிச்சயம் என்ைாவது ஒருநாள் அவள் என்னிடம் வந்து பசர்வாள் என்று நம்ெினான். அவளின் ெடிப்பு கூட அவள் வாழ்க்றகக்கு ெலமான ொறத அறமத்து தராபத..... றகயில் ெணம் கூட எடுத்து பொகவில்றலபய.. அவள் எந்த தண்டறன பகாடுத்தாலும் நான் ஏற்றுக்பகாண்டு இருப்பெபன . வருந்தினர். கம்பெனியில் இருக்கும் ஊழியர்கள் தவைிக்கூட இவன் மனம் ொதிக்கும் வறகயில் பெசாமல் தங்களது முதலாளிறய கவனமாக ொர்த்துக் பகாண்டனர் சரவணன் பதங்கிக்கிடந்த தன் அலுவல்கறள ொர்க்க பொய்விட்டாலும் சமயம் கிறடக்கும் பொபதல்லாம் சத்யறன பதாடர்புபகாண்டு அவறன ெற்ைி விசாரித்தெடிபய இருந்தான் சத்யனின் பெற்பைாருக்கு இளவயது ஏக்கங்களும் அவன் இயல்பு தாெங்களும் நிறலக்கு புரிந்து திரும்ெினாலும்.. இரண்டு பசட் உறடகளுடன் பொனாபள..அவளுறடய கற்ெறனபய அவனுறடய வாழ்க்றக என்று மாைியவன்... சத்யன் விரக்த்தியுடன் தனது கறடறமறய மட்டும் சரியாக பசய்துபகாண்டிருந்தான்..... பசலவுக்கு என்ன பசய்கிைாபளா பதரியவில்றலபய. அவனுறடய சத்யனும் தன்றன பெற்ைவர்கள் தன்னால் மனவருந்த கூடாது என்று அவர்கள் முன்பு இயல்ொக இருப்ெது பொல நன்ைாகபவ கண்ண ீர்விட்டான்.. அவளுக்கு இல்லாத இவற்றைபயல்லாம் றவத்துக்பகாண்டு நான் என்ன பசய்யப்பொகிபைன் என்று எண்ணுவான் ொவி பொனதுதான் பொனாள் அவள் அம்மா வட்டுக்கு ீ பொய் அங்கிருந்துபகாண்டு என்றன எதிர்த்து பொராடி தண்டறன வாங்கி பகாடுத்திருக்க கூடாதா. என்று துடித்தான் சத்யன் கம்பெனிக்கு பசன்று அலுவறல கவனிக்க முழுதாக நான்கு மாதம் ஆனாது... ச்பச இங்பக இருப்ெபதல்லாம் யாருக்காக.... . என் உண்றம காதல் அவறள என்னிடம் பகாண்டுவந்து பசர்த்துவிடம் என உறுதியாக நம்ெினான் ஆனாலும் சில சமயங்களில் அவள் எங்பகபொய் என்னமாதிரி கஷ்டப்ெடுகிைாபளா என்று கலங்கி கண்ண ீர் விட்டான். ஒவ்பவாரு ஆனால் வினாடியும் அறைக்கதறவ மான்சியின் நிறனவு சாத்திக்பகாண்டு அவன் மனறத சல்லறட கண்ணாக துறளத்தது நாட்கள் மாதங்களாகி .... இப்ெடி ெிரிவு எனும் தண்டறனறய பகாடுத்து என்றன நறடப்ெிணமாக்கி விட்டாபள..... நடித்தான்.

.. வட்டுக்கு ீ வந்தால் மான்சியின் நிறனவுகள் அவறன பவறு எறத ெற்ைியும் சிந்திக்க விடாமல் மனறத முடமாக்கியது அதனால் சத்யன் காட்டினான்.அவறன நம்ெி இருக்கும் நூற்றுக்கணக்கான ஊழியர்களின் குடும்ெங்களுக்காக சத்யன் அந்த கடறமறய பசய்யபவண்டியிருந்தது ஆனால் என்னதான் தன் கடறமறய அவன் சரியாக பசய்தாலும்... ... “ சிறுறமயில் அழிவபதன்ன? “ பசரிடம் அைியாமல் பசர்ந்ததாபலா? “ அல்லது சிறுமதிப் பொக்கினாபலா? “ அய்யா தாசியின் மார்ெிலும்.. என்ைாவது ஒருநாள் என் மான்சி என்றன வந்து பசர்வாள் என்ை நம்ெிக்றக மட்டும் அவன் மனதில் ஆழப்ெதிந்து விட்டது “ நீரிபல வாழும் மீ ன்களும் நத்றதகளும்.. “ நிலத்திபல சாவபதன்ன? “ நிலத்திபல வாழ்கின்ை மனிதனும் மிருகமும். அவன் மனதளவில் மான்சியின் நிறனவால் பராம்ெ ெின்தங்கி இருந்தான்... “ நீரிபல சாவபதன்ன? “ சீ ருலாம் பெருலாச் சிைப்புகள் பகாண்டவரும்..... அதில் பஜயித்தும் காட்டினான் அவனுறடய வாழ்க்றக தரம் பமன்பமலும் பசழித்பதாங்கினாலும்.. அறத இரவுெகல் தவிர்க்க தன் கவணம் ொராது கடுறமயாக முழுவறதயும் உறழக்க தன் பதாழிலில் ஆரம்ெித்தான்.. “ தவுல் பகாண்ட பதாளிலும்...... மாறலபவறளயில் வட்டுக்கு ீ வர பராம்ெபவ கஷ்டமாக இருந்தது. “ தழும்புதான் மிச்சமாகும்...

அவருக்கு உடபன தகவல் பசால்லுங்க.. ீ வட்டில் ீ இருக்கும் பவறலகள் ... “ அய்யா சாம்ெல்தான் மிச்சமாகும்! கல்லூரி. “ சாவு கண்ட பமய்யிலும். ெியூன் கல்லூரி பலபுக்கு பொக.… ஒழுங்காக ஓடிக்பகாண்டிருந்த வாழ்க்றக ஓட்டத்தில் ஒருநாள்.. ொனுவுக்கு இருந்த மனநிறலயில் அந்த சிரிப்பு எரிச்சலாக இருந்தது ொனு மான்சிறய ொர்த்தாள். அவர் அப்ொ ஆகிட்டார்னு. “ சாம்ெல்தான் மிச்சமாகும். அவள் கண்மூடிக் கிடந்தாள். கல்லூரியின் ெியூன் ஓடிவந்து “உங்கறள பஹச்ஓடி கூப்ெிடுைார்” ொனுறவ அறழத்தான் என்ன விஷயம் என்று பதரியவில்றலபய என்று குழம்ெிய ெடி ொனு அவனுடன் பொனாள். அவரிடம் ொனு கண்கலங்கிெடி “ மான்சிக்கு என்னாச்சு சார்” என்று பகட்டாள் டாக்டர் மான்சியின் மணிக்கட்றட ெிடித்து அதன் துடிப்றெ அைிந்துபகாண்டு.. கல்லூரி விட்டால் வடு.. ொனு கல்லூரி றலப்ரரியில் அமர்ந்து தனது அலுவல்கறள கவனித்துக்பகாண்டிருக்க.. மான்சி வாழ்க்றக அறமதியாக ஓடியது.“ அய்யா சன்யாசி றெயிலும்.. ஆனால் மயக்கம் இல்றல டாக்டர் பசான்னது காட்டிக்பகாடுத்தது அவள் காதுகளில் விழுந்தது என்று அவள் முகொவறன . லீவு முடிஞ்சு பொன மாதம்தான் பொனார் டாக்டர்” என்று கூைினாள் “ ஓ அப்ெடியா . அவறன பதாடர்ந்து பொன ொனு அங்பக மான்சிறய ஒரு பெஞ்சில் ெடுக்க றவத்திருப்ெறத ொர்த்து ெதைி அவளருபக ஓடினாள் அப்பொது மான்சிறய கல்லூரியின் டாக்டர் ஒருவர் ெரிபசாதித்து பகாண்டு இருக்க.. ெிைகு ொனுவின் ெக்கம் திரும்ெி “ இவங்க ஹஸ்ெண்ட் எங்க இருக்கார்” என்று பகட்க ொனு சட்படன உஷாராகி “ மிலிட்டரியில் இருக்கார் சார்... அப்ொவான பதம்ெில் நம் நாட்டு எதிரிங்க கிட்ட சந்பதாஷமா சண்றட என்று பொடுவார்” கூைிய டாக்டர் ஏபதா பெரிய நறகச்சுறவறய கூைிவிட்டது பொல விழுந்து விழுந்து சிரிக்க.

ெட்படன்று கண்விழித்து மான்சி ொனுறவ ொர்த்தாள்.” என்று தன் தாயாறர அதட்ட பெச . மன்சியின் முகத்தில் இருந்தது பவட்கமா. நீ இங்கபய இரு நான் இபதா வர்பைன் ” என்று கூைிவிட்டு ொனு அவசரமாக ஆெிஸ் ரூறம பநாக்கி ஓடினாள் சிைிதுபநரத்தில் ொனு மான்சி இருவரும் காரில் வட்றட ீ பநாக்கி பொய்பகாண்டு இருந்தனர். சங்கடமா. அது நாணத்தாலா என்று பதரியவில்றல ொனுவின் அம்மா பவகமாக வந்து மான்சியின் அருகில் அமர்ந்து.. என்று ொனுவால் இணம் காணமுடியவில்றல பெஞ்சில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்த மான்சி “ பமடம் நான் ெஸ்ைில் வட்டுக்கு ீ பொபைன்.ொனு மான்சியின் பதாளில் றகறவத்து மான்சி என்று கூப்ெிட்டதும் . அவள் முகத்றத நிமிர்த்தி “ மான்சி உண்றமயாவா ஏன்டி என்கிட்ட கூட பசால்லறல” என்று சந்பதாஷமாக பகட்க மான்சி கலங்கிய கண்களுடன் “ இது எப்ெடின்னு எனக்கு எதுவுபம பதரியாது ொட்டிம்மா” என்று பசான்னதும் ொனு அம்மா மான்சிறய தன் பதாபளாடு அறணத்துக்பகான்டு “ அதுக்கு ஏன்டா கண்கலங்குை. ீ பமாதல்ல அவ இந்த புது ெிரச்சறனக்கு என்ன முடிவு எடுத்துருக்கான்னு பகளுங்க. காபலஜ் லீவா ொனு” என்று விசாரிக்க “ஆமாம்ம்மா நீ ொட்டி ஆயிட்படன்னு காபலஜ் லீவு விட்டுட்டாங்க” என்று ொனு மான்சிறய ொர்த்துக்பகாண்பட சிறு சிரிப்புடன் பசால்ல ஏற்கனபவ தறலகுனிந்து அமர்ந்திருந்த மான்சி இன்னும் தறலறய குனிந்து பகாண்டாள். அவளுக்கு ெலகாரம் பசய்து அப்புைம் பொடுவங்க. எல்லாம் ஆண்டவன் பசயல். நீங்க ஈவினிங் வாங்க” என்று தறலகுனிந்தவாறு கூைிவிட்டு எழுந்திருக்க “இரு மான்சி நானும் ெர்மிஷன் பொட்டுட்டு உன்கூட வர்பைன். காரில் ொனு மான்சியிடம் எதுவும் பகட்கவில்றல. சந்பதாஷமா. உனக்கு என்ன பவனும்னு பசால்லு நான் பசய்து தர்பைன்” என அன்பொடு கூை “ பகாஞ்சம் இருங்கம்மா. இந்த நிறலறமயில் நீ தனியாக பொகபவண்டாம். வட்டிற்கு ீ பொனதும் மான்சி தன் றெறய றவத்துவிட்டு பசாொவில் குத்தங்கால் இட்டு உட்கார்ந்து பகாள்ள இவர்கள் இருவறரயும் அந்த பநரத்தில் எதிர்ொராத ொனுவின் அம்மா “ என்ன ொனு பரண்டு பெரும் இந்த பநரத்தில் வந்திருக்கீ ங்க.

நான் என் ெடிப்றெயும் முன்பனற்ைத்றதயும் ொர்க்கனும்” என்று மான்சி கைாராக கூறுவதுபொல் குறும்ொக கூை “ ம் அறதவிட எங்களுக்கு பவபைன்ன பவறலயிருக்கு. புருஷறன விட்டு விலகி வந்ததும் வயிற்ைில் எத்தறன மாத கருவா இருந்தாலும் அறத அழித்துவிட்டு. இப்பொ அந்த பதவறதக்கு ஒரு குட்டி இளவரசன் வரப்பொைான். சிரிப்புடன் மான்சி தறலயாட்டினாள் . அறத வளர்க்க பவண்டியது உங்க பொருப்பு. நீ என்ன மான்சி” என்று மான்சிறய பகட்க “ அபதல்லாம் எனக்கு பதரியாது என்பனாட பவறல சுமக்க பவண்டியது மட்டும்தான். பமாதல்ல ஒரு பதவறத வந்தா. என்று உறுதியான குரலில் கூை ொனு அவறள அறணத்துக்பகாண்டு “ மான்சி நீ இந்த முடிறவத்தான் எடுப்பென்னு எனக்கு பதரியும். இனிபம நீ ஒரு பவறலயும் பசய்யகூடாது. அவர் எனக்கு உண்றமயா இல்றலன்னாலும். நீ இப்ெடி இருக்கிைது எனக்கு பராம்ெ பெருறமயா இருக்கு மான்சி” என்ைவள் தன் அம்மாவிடம் திரும்ெி "அம்மா நாம பரண்டு பெர் மட்டும் வாழ்ந்த இந்த குட்டி அரண்மறனக்கு . உன் ெடிப்ெில் கவணம் பசலுத்தினா பொதும்” என்று ொனு கூைியதும். என்ன மான்சி” என்று ொனுவின் அம்மா மான்சிறய ொர்க்க மான்சி சிைிதுபநரம் அறமதியாக இருந்துவிட்டு ெிைகு “ எனக்கு இந்த குழந்றத பவனும். உன் வயித்துல இருக்குை இந்த அரண்மறன வாரிறச நல்லெடியா ொர்த்துகிட்டு. காதலுக்கு இந்த கிடச்ச குழந்றத ெரிசு. என்று ொனு சந்பதாஷமாக கூச்சலிட்டு பசான்னாள் “ ஏன் ொனு அப்புைமா இளவரசியா இருந்தா என்ன ெண்ணுவ” என்று அவள் அம்மா ெதிலுக்கு சிரித்தெடி பகட்க " எனக்கு இளவரசினாலும் ஓபகதான். அது ஆபணா பெண்பணா பெத்து உங்ககிட்ட குடுத்துபைன். என்ன நாம மூனு பெரும் பொம்ெறளங்களா இருக்பகாம். நம்மல மிரட்டி அதட்ட ஒரு இளவரசன் இருந்தா நல்லாருக்கும். பவை ஒருத்தறர கல்யாணம் பசய்த்துக்கிை இந்த முற்பொக்கான காலத்தில். எல்லாம் அவ சரியான முடிவுதான் எடுத்திருப்ொ. நான் அவருக்கு உண்றமயான மறனவியாத்தான் உண்றமயான இருந்பதன்.“ அதுக்கு ஏன் அவ மிரட்டுை மாதிரி பகட்கிை. இந்த நான் அவர் குழந்றதறய பமல நான் வச்சிருந்த நல்ல ெடியா பெத்துகிட்டு நல்லா வளர்ப்பென்.

அன்ைிலிருந்து மான்சிறய ஒரு மகாராணிறயப் பொல் உணர றவத்தார்கள். இவங்க பகாஞ்சம் வயித்துல ஜாக்கிரறதயா இரட்றட கவணமா குழந்றதகள் இருக்கனும் அவ்பளாதான் ெயப்ெடும்ெடி எதுவும் இல்றல” என்று டாக்டர் மலர்ந்த முகத்துடன் கூை ொனு வியப்ெில் வாய் ெிளந்து மான்சிறய ொர்க்க. மான்சிக்கு கிறடத்ததில் அவள் பராம்ெ சந்பதாஷமறடந்தாள். மான்சியின் சந்பதாஷத்துடன் வட்டுக்கு ீ வந்தார்கள் ொனுவின் அம்மாவுக்கு விஷயம் பதரிந்ததும். ஒரு நல்லநாள் ொர்த்து அவறள ஒரு றகராசியான பெண் மருத்துவரிடம் அறழத்து பொனாள் ொனு. பகாயில் பகாயிலாக சுற்ைியும் அவளுக்கு கிறடக்காத குழந்றதச் பசல்வம். இவங்க கிறடயாது. அந்த பெண் டாக்டர் மான்சிறய ொர்த்து “ உன் ஹஸ்ெண்ட் எங்கம்மா இருக்கார்” என்று பகட்க மான்சி தடுமாற்ைத்துடன் ொனுறவ ொர்க்க. பூரிப்ெில் உடல் மிதக்க. அவள் சந்பதாஷத்தில் முகம் மலர. அங்கிருந்த கர்ெிணிப் பெண்களின் வரிறசயில் அமர்ந்தாள் மான்சி அவளுறடய படாக்கன் எண் அறழக்கப்ெட. பவட்கத்தில் கன்னங்கள் சிவக்க. பராம்ெ சந்பதாஷத்துடன் மான்சி கட்டியறணத்துக் பகாண்டாள். மான்சிக்கு முழுதாக இரண்டு மாதம் முடிந்ததும். ொனு மான்சிறய அறழத்துக்பகாண்டு உள்பள டாக்டர் அறைக்கு பொனாள்.என்ை ொனு “என்ன ஏதாவது சிக்கலா டாக்டர்” என்று ெயந்த குரலில் பகட்க “ சிக்கபலல்லாம் எதுவும் உருவாகியிருக்கு. ொனு ெட்படன ெதில் பசான்னாள் “ அவ புருஷன் மிலிட்டரியில் இருக்காரு டாக்டர் . மான்சிறயயும் குழந்றதறயயும் நல்லெடியாக எப்ெடிபயல்லாம் ொர்த்துக்பகாள்ள பவண்டும் என்று இப்பொது திட்டமிட்டாள்.மான்சி கருத்தரித்ததில் ொனுவின் சந்பதாஷத்றத பசால்ல வார்த்றதகள் இல்றல. மான்சிக்கு எல்லா ெரிபசாதறனகளும் முடித்தார் டாக்டர். குழந்றதயின்றமயால் பதாறலந்து பொன தன் வாழ்க்றகபய மறுெடியும் கிறடத்தது பொல் ஆனந்தத்தில் மிதந்தாள் ொனு. ொனுறவ ொர்த்தாள் அதன்ெிைகு டாக்டர் ரிப்பொட்டர்கறளயும் எழுதிக்பகாடுத்த வாங்கிக்பகாண்டு மருந்துகறள இருவரும் வாங்கிக்பகாண்டு. ொனு டாக்டர் பசால்லும் வார்த்றதக்காக அவர் முகத்றத ொர்த்து காத்திருக்க. தாயும் மகளும் .

காதல் ஆறச எல்லாம் இருக்கு . அவள் பநஞ்சம் புடம்பொட்ட பொன்னாக மாைியது இரவில் அவளருகிபலபய ெடுத்துக்பகாள்ளும் ொனு.அம்மா மகள் உத்தரவின் ெடி மான்சி எந்த பவறலயும் பசய்யாமல். தனது வயிற்றுப் ெிள்றளறயயும் ொர்த்துக்பகான்டாள். நல்லதுன்னு அம்மா அபதல்லாம் பசான்னாங்க நிறைபவைினால் மான்சி. ொவம் மான்சி வயித்துல ெிள்றள உண்டாயிருக்கா. எனக்கு மனசுல அவறர ெத்தி ஏக்கங்கள் இருக்கு. தான் அதான் ெிைக்கிை உனக்கு குழந்றதக்கு உன் புருஷறன ொர்க்கனும்னு பதானுச்சுனா. அதுக்காக இன்பனாருத்திக் கூட ெடுத்திருக்கும் பொது நான் பொய் பரண்டுபெருக்கும் நடுவுல ெடுத்துக்க முடியுமா பசால்லுங்க. ஆனால் தன்மானம் பகாண்ட மனது. என்று ஏசியது அவள் மணிவயிற்றுப் ெிள்றளகள் வயிற்ைில் வளரவளர மான்சியின் றவராக்கியமும் பசர்ந்து வளர்ந்தது.அவ பராம்ெ ொவம் அதனால வந்து அவறள ொருங்கன்னு பகஞ்ச பொைீங்களா” என்று பவடுக்பகன பகட்டுவிட்டாள் மான்சி “ அய்பயா நான் அதுக்கு பசால்லறல மான்சி. ஆனால் மறைக்க முடியாத மனதின் ஏக்கங்கள் அவறள காட்டிக்பகாடுத்தது இதுபொன்ை நிறலயில் சத்யனின் அருகாறமக்கு மான்சியின் மனது ஏங்கியது. அந்த ஏக்கத்றத உடபன பொசுக்கியது. அதுபொல தான் இதுவும். பநருப்ொய்ச் சுட்ட நிறனவுகளால். பொய் கூட்டிட்டு வரலாபமன்னு பகட்படன்” என்று ொனு பொறுறமயாக எடுத்து பசால்ல மான்சி பகாஞ்சம் தணிந்து “ அப்ெடியில்லம்மா எனக்கு அவறர பராம்ெ ெிடிக்கும். இந்த நிறலறமயில் மனசுல பநறைய ஆறசகள் இருக்கும். ஆனா அறதவிட தன்மானமும் சுயபகௌரவமும் அதிகமா இருக்கும்மா. அவனின் துபராகத்றத மைந்து அவனுக்காக ஏங்குகிைாயா. நான் பவனும்னா பசன்றனக்கு பொய் சத்யறன ொர்த்து பெசி இங்பக கூட்டிட்டு வரவா” என்று பமதுவாக பகட்க மான்சி சீ ற்ைத்துடன் நிமிர்ந்து ொனுறவ ொர்த்து “ என்னன்னு பெசப்பொைீங்க. மான்சியின் மனப்பொராட்டங்கறள உணர்ந்து ஒருநாள் காறலயில் எழுந்து “ மான்சி நான் பசால்பைன்னு தப்ொ எடத்துக்காபத. அறத எந்தநாளும் நான் விட்டுபகாடுக்க மாட்படன்” என்று மான்சி உறுதியாக கூைினாள் “ சரிசரி அதுக்கு ஏன் இப்ெடி எபமாஷனல் ஆகுை. தனது ெடிப்றெயும். உன்பனாட பசர்ந்து வயித்துல இருக்கிை உன் ெிள்றளங்களும் அவங்க அப்ொறவ இப்ெபவ பவறுத்துட பொைாங்க” என்று மான்சியின் பெரிய வயிற்றை தடவியெடி ொனு கூை .

இல்றலபயன்ைால் அவர்களின் ெிற்காலம் ொதிக்கப்ெடும். எப்ெடி தீர்மானமாக குழந்றதத்தனமாக பெசுகிைாள்.ொனு விறளயாட்டுக்கு ஆழமாய் விழுந்தது. ஆனால் அவள் அறசயவில்றல . ெிள்றளகள் ெிைந்ததும் அவர்கள் வளரவளர அவர்களுக்கு அவன் நல்லவனாகத்தான் பதரியபவண்டும்.” என்று பகட்க மான்சி ொனுவின் அங்கருந்து முகத்றத வரும்பொது ொர்ப்ெறத எடுத்துட்டு தவிர்த்து வந்பதன்ம்மா. ஆனா இப்பொ இந்த ெடம் எனக்கு பநறைய ெிரண்ட் பொட்டு பெரிசாக்கப்ெட்டு பவனும்” என்று பகட்டாள் அவறள ஆச்சர்யமாக ொர்த்த ொனு “எதுக்கு மான்சி” என்ைாள் இப்பொது ொனுறவ பநராக ொர்த்த மான்சி “ பொைக்கப் பொை என் ெிள்றளகளிடம் இவர்தான் உங்கப்ொன்னு காட்டனும். இப்பொ திடீர்னு எடுத்துட்டு வந்து பகாடுக்கிை. என்று நிறனத்தாள் மான்சி பகட்டது பொல் மான்சி சத்யனின் அந்த சிைய திருமணப் ெடம் பெரிதாகப்ெட்டு நிறைய ெிரிண்டுகள் பொடப்ெட்டு மான்சியிட் தரப்ெட்டது. திடமாக இருந்த மான்சிறய அறசத்து ொர்த்தது. ஏன் என் ெிள்றளகள் அப்ொ யார்னு பதரியாம வளரனும். அவங்க தினமும் அவங்க அப்ொ முகத்றத ொர்த்து வளரட்டும்” என்று மான்சி கூைியதும் ொனுவுக்கு மான்சிறய இருந்தவள் இப்பொது ொர்க்க ஆச்சரியமாக எவ்வளவு தீர்க்கமாக இருந்தது. நான் ஒருநாளும் அறத எடுத்து ொர்க்கறல. அழகு முகமும். தறரறய ஆனா ஏன் ொர்த்தெடி இறத “ நான் எடுத்துட்டு வந்பதன்னு இன்னிக்கு வறரக்கும் எனக்கு புரியறல. கூைினாலும் அவள் அப்ெடியானால் வார்த்றதகள் சத்யன் மான்சியின் எப்ெடிப்ெட்டவனாக மனதில் இருந்தாலும்.அதற்காக என்ன பசய்யபவண்டும் என்று மனதிற்குள் எண்ணினாள் மறுநாள் காறல மான்சி தனது பெட்டியின் அடியில் இருந்து அவளும் சத்யனும் இருக்கும் கல்யாண பொட்படா ஒன்றை எடுத்து வந்து ொனுவிடம் பகாடுத்தாள் அந்த ெடத்றத வாங்கி ொர்த்த ொனு “ என்ன மான்சி இது இத்தறன நாளா எங்க இருந்தது. அந்த ெடங்களில் இருந்த சத்யனின் மயக்கும் கண்களும்.

. மான்சி தன் ெக்கத்தில் கிடத்தப்ெட்டிருந்த தன் ெிள்றளகறள ொர்த்து பூரித்தாள் இரண்டில் அதில் ெிைக்கவில்றல.. " சில இரவுகள் மூச்சுக்காற்று பமாதிக்கிடந்தன. " ஈருயிர் ஓருடலாய் தறலக்பகாதிக். குறும்புடன் அவறள ொர்த்து சிரித்துக்பகாண்டாள் எதுவுபம பகட்கவில்றல ... என்று உண்டானறத மான்சியால் தடுக்க இயலவில்றல..சத்யனின் ெடத்றத ொர்த்து ொர்த்து தன் மனதில் உரபமைிய மான்சிக்கு அந்த மாத இறுதியில் அழகான இரட்றட ஆண் குழந்றதகள் ெிைந்தது.. பகாண்டு ஆனா இருக்குதுங்க. குழந்றதகளுக்கு என்றும்.. ஜாறட மான்சிக்கு எரிச்சலாக வந்தது ஆனாலும் மனதின் ஒரு மூறலயில் ஒரு இணம் புரியாத ஒரு நிறைவு. அதன்ெின்னர் அந்த வட்டில் ீ பொதவில்றல.. " என் காதல் மட்டும் அப்ெடிபய நிகழ்காலமாய்!!!! மான்சியும் குழந்றதகளும் வட்டுக்கு ீ வந்து பசர ஏழுநாட்கள் ஆனது.. சந்பதாஷம். " இப்ெடி ெல இரவுகள் இைந்தகாலமான ெின்னும். ஆனந்த ொனு மூத்தவனுக்கு மான்சியிடம் என்ைாலும். பூரிப்பு. இருப்ெவர்களுக்கு புதிதாக அன்னம்மா ஒரு என்ை நாளுக்கு ஒரு இருெத்திநாலு ஐம்ெது வயது மணிபநரம் பெண்மணிறய குழந்றதகறள கவணிக்க என்று பவறலக்கு நியமித்தார்கள்.. என்ை ஒரு நல்லநாளில் இறளயவனுக்கு அந்த பெயர் ப்ரபணஷ் பசர்ப்பு ெற்ைி சிலநிமிடங்கள் ப்ரணவ் ஆனந்த் ஆனந்த் என்றும் பெயர் றவத்தார்கள். " கிடந்த காலம் எத்தறன? " எதிர்ொர சம்ெவங்கள் எத்தறன? " சில இரவுகள் பெச்சிபல கடந்தன. மட்டும் ஒரு ச்பச அவங்க குழந்றத கஷ்டப்ெட்டு வட்டு ீ கூட வலிச்சு ஆளுங்கறள மான்சியின் பெத்துக் பொல ெரம்ெறரறய கிட்டது பரண்டும் நான்..

.. அவர்கள் இருவறரயும் ெிடித்து நிறுத்த நான்குபெர் பதறவப்ெட்டார்கள்.. நான் வச்ச பெயர் சரிதானம்மா” என்று மான்சி பகட்க “ ம்ம் இதுதான் சரி மான்சி. அடங்கவில்றல என்ைால் எப்ெடியாவது பொங்கடா என்று தறலயில் றகறவத்துக்பகாண்டு பசாொவில் அமர்ந்துவிடுவாள் ெிைகு குழந்றதகபள அறமதியாகி ொனுவிடம் வந்து அமர்நது..மான்சி பலசாக அசடுவழிய “ இல்லம்மா அவங்க வட்ல ீ எல்லார் பெருக்கும் கறடசியில் ஆனந்த்னு இருக்கும் அதான். அதன்ெிைகு மான்சி தனது கல்லூரி ெடிப்றெ பதாடர ஆரம்ெித்தாள். வளரவளர ொனுவின் அவர்களின் அழகான குறும்புத்தனம் குட்டி அரண்மறன அவர்கறளவிட சந்றதக்கறட பொல் ஆனாது.. ெரம்ெறரயாக வரும் பெயர்கறள மாற்ைக்கூடாது ”.. ொனு முடிந்தவறர அவர்கறள அடக்கி ொர்ப்ொள். தூங்கும் பொதுகூட அவர்கறள விட்டு விலகாமல் அருகில் அமர்ந்து குழந்றதகளின் முகத்றத ொர்த்துக்பகாண்டு இருப்ொள் இருவரின் முதலாமாண்டு ெிைந்தநாளின் பொது கல்லூரியில் தன்னுடன் ெணிபுரியும் அறனவறரயும் அறழத்து வட்டில் ீ விருந்துறவத்து பராம்ெ தடல்புடலாக பகாண்டாடினாள் ொனு... ொனு அந்த அறழப்புக்காகபவ அவர்கறள சுற்ைினாள். இருவருக்கும் சத்யனின் ெடம் றவத்த லாக்பகட்றட பசயின் ெரிசாக குழந்றதகளின் கழுத்தில் பொட்டாள் ொனு குழந்றதகள் தங்களின் அப்ொறவ மைக்ககூடாது என்று நிறனத்த ொனுவின் அம்மா.. ொனுவுக்கு அவர்கள் இன்னும் குறும்பு பசய்து எறதயாவது உறடத்துவிட்டு மறுெடியும் தன்றன பகாஞ்சமாட்டார்களா என்று இருக்கும் மான்சிறய அம்மா என்றும். மழறலயாய் சிரித்து அவறள பகாஞ்சும்பொது. அடிக்கடி சத்யனின் புறகப்ெடத்றத குழந்றதகளிடம் காட்டிபய வளர்த்தாள். ொனு நிறைய நாட்கள் இவர்களின் குறும்றெ ரசிக்க பவண்டும் என்ெதற்காகபவ.. அவர்கள் எட்டுறவத்து நடக்க ஆரம்ெித்தபொது. என்ைாள் ொனு சிரிப்றெ அடக்கிக்பகாண்டு குழந்றதகளுடன் இரண்டு மாதம் இருந்த மான்சி ... தனக்கு உடல்நலக்குறைவு என்று கல்லூரிக்கு டாக்டர் சர்டிஃெிபகட் பகாடுத்துவிட்டு வட்டில் ீ குழந்றதகளுடன் பகாட்டமடித்தாள் நாளுக்கு நாள் அசுரத்தனமாக குழந்றதகள் வளர்ந்தது... . ொனுறவ ொனும்மா என்று குழந்றதகள் கூப்ெிட. தாய்ப்ொறல பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக நிறுத்திவிட்டு ெவுடர் ொறல ெழக்கிவிட்டாள்....

ஆனாலு அன்னம்மாவுக்கு குழந்றதகள் பசய்யும் குறும்பும். தன் முழுகவனமும் ெடிப்ெில் பசலுத்திய மான்சி. குழந்றதகளுடன் ொனு அவன் இந்தியா வட்டில் ீ இருக்க திரும்ெினால். அதில் பெரும் பவற்ைி கண்டாள். அவர்களின் அழகும் கவர்ந்துவிட பவறுவழியின்ைி அங்பகபய ெணிபசய்தாள் அவன் பசய்யும் குறும்புகளுக்கு துறணயாக பெரியவறனயும் கூப்ெிடுவான். ஆனால் ொனு அவள் பெங்களூரில் பவறல பசய்வதற்கு சம்மதிக்கவில்றல. ொவம் இவர்களின் ெின்னால் ஓடி ஓடி புதிதாய் வந்த பவறலக்காரம்மா ஐந்து கிபலா எறட குறைந்ததுதான் மிச்சம். ொனுவுக்கு ஒரு தம்ெி தன் குடும்ெத்துடன் அபுதாெியில் இருந்தான். எளிதாக அவறன புரிந்துபகாள்ளலாம். கல்லூரியில் இருந்து வட்டுக்கு ீ வந்ததும் சிைிதுபநரம் குழந்றதகளுடன் விறளயாடிவிட்டு தன் ெடிப்றெ வட்டிலும் ீ பதாடருவாள் அவளுக்கு சமீ ெகாலமாக மனதில் ஒரு ெயம். நிச்சயமாக இருக்கவும் மான்சி கூடாது தன் என்று நிறனத்தாள் இவள் பவளிபயை ொனுவும் அவள் அம்மாவும் சம்மதிக்க மாட்டார்கள் என்ைாலும். மான்சி முதல் வகுப்ெில் பதைிய ெட்டயத்பதாடு வந்தாள் அவளின் அைிவு நுனுக்கமும் ெடிப்ெின் உயர்நிறலயும் மான்சிக்கு நிறைய மருத்துவமறனகளில் பவறல வாய்ப்பு வலுவில் பதடி வந்தது. ஆனால் யாருக்கும் அடங்காதவன். நியாயம் அதுதாபன என்று மான்சி நிறனத்தாள்.ொனுவுக்கு கூட இப்பொபதல்லாம் மான்சி தன் குழந்றதகளுடன் சத்யனிடம் இறனந்து வாழ்ந்தால் எவ்வளவு நன்ைாக இருக்கும் என்று நிறனக்க ஆரம்ெித்தாள் முதலாமவன் ப்ரணவ் அவன் தாத்தா தயானந்தறன பொல் அறமதியானவன். . இரண்டுவருட ெடிப்பு முடிந்து அவள் கல்லூரிறய விட்டு பவளிபய வந்தபொது. அறத மான்சி கவனித்துவிட்டு அப்ெடிபய அப்ென் பொல என்று மனதுக்குள் கறுவினாள் மான்சியும் தன் ெிள்றளகறள கவனிக்கவில்றல என்று பசால்லமுடியாது.. ஆனால் பராம்ெ புத்திசாலியாக இருந்தான்.. இரண்டாமவன் ெரபணஷ் ெடுசுட்டியாக இருந்தான். அவன் வரவில்றலபயன்ைால் தான் பசய்யும் தவறுகறள அவன் தறலயில் கட்டுவான். இன்னும் எத்தறன காலத்துக்கு ொனுவின் ஆதரவிபலபய வாழமுடியும். முடியாது.. அதனாபலபய தன் ெடிப்புதான் தன் ெிள்றளகளின் எதிர்காலத்துக்கு வித்து என்று அவள் தீர்மானமாக நம்ெினாள்.

வயிறு கலங்கியது. தான் சத்யறன விட்டு பராம்ெ தூரம் வந்துவிட்டதாக உணர்ந்தாள். அதன்ெடி முயற்சி பசய்ததில் மான்சியின் வாங்கியிருந்த உயர்ந்த மார்குகள். ப்ரணவ் ப்ரபணஷ் எதிர்காலத்றத மனதில் றவத்து முடிவுபசய்யுமாறு மான்சியிடம் பகட்டுக்பகாண்டாள் மான்சி பயாசித்து அம்மாவும் முடிபவடுக்க குழந்றதகறள ஒருவாரம் நாங்கள் எடுத்து கவணமாக பகாண்டாள். அவர்களின் அனுசரறண மான்சிறய இந்தியாவில் இருப்ெது பொலபவ உணரறவத்தது இப்பொபதல்லாம் தனிறம அவளுக்கு அடிக்கடி சத்யறன ஞாெகப்ெடுத்தியது.. இல்றல திருமணம் பசய்யாமபலபய பசர்ந்து வாழலாம். ெிள்றளகறள ஆனாலும் ொர்த்து தன் புன்னறகயுடன் விறடபெற்ைாள் மான்சி அழகிய சிங்கப்பூர் இருந்தாலும் பசன்று ெிள்றளகளின் இைங்கிய மான்சி ஞாெகம் அவறள தனது பவறலயில் வாட்டியது. ெடும் அளவிற்கு ெிள்றளகளுடன் ... அவள் பவறல பசய்த மருத்துவமறனயில் நிறைய தமிழர்கள் பவறலபசய்ததால் மான்சிக்கு எந்த ெிரச்சறனயும் இருக்கவில்றல. கவனத்துடன் ஆனாலும் மனறத திடப்ெடுத்திக்பகாண்டு ெிள்றளகளுக்காக உறழத்தாள். ொனுபவா மான்சிறய சிங்கப்பூர் பொகுமாறு பராம்ெவும் வற்புறுத்தினாள். இனி சத்யறன தன் வாழ்நாளில் எப்பொதுபம ொர்க்கமுடியாது என்று மனதுக்குள் நிறனத்தாள் இத்தறன ஆண்டுகள் ெிரிவில் சத்யன் நிச்சயமாக பவறு திருமணம் பசய்திருக்கலாம். ொர்த்துக் ொனுவும் அவள் பகாள்கிபைாம் என்று உறுதியளித்த ெிைபக மான்சி சிங்கப்பூர் புைப்ெட தயாரானாள் அவள் புைப்ெடும் கண்ண ீறர நாளில் பவளிபய மான்சியின் பெற்ை காட்டாமல். சிங்கப்பூரில் இருக்கும் ஒரு ெிரெல நவன ீ மருத்துவமறனயில் மான்சிக்கு டிறரனிங்பகாடு கூடிய பவறலறய பெற்று தந்தது ஆனால் மான்சிக்கு தன் ெிள்றளகறள விட்டு ெிரிந்து பசல்ல மனமில்றல. யாருக்கு பதரியும் என்று அடிக்கடி நிறனத்துக்பகாள்வாள் சிலபநரங்களில் அவளுக்கு ஏன் சிங்கப்பூருக்கு தனிறமயில் சத்யனின் வந்பதாம் ஞாெகம் என்று பவதறன பதால்றல பசய்தது. அவன் இப்பொது எப்ெடி இருப்ொன் என்று எண்ண றவத்தது.மருத்துவமறன நிர்வாகத்தில் இன்னும் இருக்கும் பமல் ெடிப்புகறள மான்சி ெடிக்கபவண்டும் என்று ொனு விரும்ெினாள். அல்லது அந்த சிடியில் அவனுடன் ெடுக்றகயில் இருந்தவறளபய கூட திருமணம் பசய்திருக்கலாம்.

பகாடுக்காமல் நன்ைாக ொர்த்துக்பகாண்டனர். அங்பகபய உயர்ந்த ெதவி பகாடுத்து தக்கறவத்துக்பகாண்டது மான்சிக்கும் இந்தியா பசல்ல மனமில்றல.. அவறள அவளுறடய பவளிபய அனுப்ெ டிறரனிங்கும் மனமில்லாத காண்டிராக்ட்டும் நிர்வாகம் முடிந்துவிட்டாலும். ொனுவும் அதற்க்கான எல்லா ஏற்ொடுகளும் பசய்ய ஆரம்ெித்தாள். ஏராளமான ெணம் ராயல்டியாக கிறடத்தது. இருவரும் முதலாம் வகுப்ெில் ெடித்துக்பகாண்டு இருக்க. சீ க்கிரபம என்று தனக்குத்தாபன ஆறுதல் பசால்லிக்பகாள்வாள் அவள் ெணிபுரிந்த மருத்துவமறன நிர்வாகம் அவளுக்கு இருக்க அழகான வடும் ீ ஒரு காரும் பகாடுத்தது உதவிக்கு அவர்களும் ஒரு . அவளின் தயாரிப்பு மருத்துவ சந்றதயில் நல்ல அவளுக்கு நல்ல மதிப்றெ பெற்று தந்தது. . தன் உறழப்ெினால் நல்ல பெயர் வாங்கிய மான்சி. தன் ெிள்றளகளின் பதளிவான அழகான பெச்சில் பூரித்து கண்கலங்குவாள்.. அவர்கறள எப்பொது ொர்ப்பொம் என்று அவள் தாயுள்ளம் ஏங்கி தவிக்கும். தினமும் அவர்களின் ஒவ்பவாரு நாள் வளர்ச்சியும் குறும்புகளும் மான்சி பசல் பெசி மூலமாக பதரிந்துபகாண்டாள் அவர்கள் பெசி முடித்ததும். ொனுறவயும் அவள் அம்மாறவயும் கூட இங்பகபய வரவறழத்துக்பகாள்ள பவண்டும் என நிறனத்தாள் இப்பொது ெிள்றளகளுக்கு வயது ஆறு ஆகிவிட்டது. அந்த ெணத்றத தனது ெிள்றளகளின் எதிர்காலத்திற்க்கு ெயன்ெடுத்த திட்டமிட்டாள் அதன்ெிைகு அவளுறடய வளர்ச்சி அவபள எதிர்ொர்க்காத அளவுக்கு பராம்ெ பவகமாக முன்பனைியது. மருத்துவமறன நிர்வாகம் சம்மந்தமான ஒரு புத்தகத்றதயும் தயாரித்தாள். ெிள்றளகறள இங்பகபய வரவறழத்துக் பகாள்ளபவண்டும் என்று நிறனத்தாள். ெிள்றளகளின் ெள்ளி விடுமுறை வர மான்சி அவர்கறள ொனுவுடன் சிங்கப்பூருக்கு வரச்பசான்னாள்..இருந்தபொது வராத சத்யனின் ஞாெகம் இப்பொது அவளுறடய தனிறமயில் உட்புகுந்து ஆட்சி பசய்தது அந்த தனிறமறய பதாறலக்க மான்சி தன் பவறலயில் கவணம் பசலுத்தி உறழக்க ஆரம்ெித்தாள். மான்சி சர்தாஜி மான்சிக்கு தனக்கு கணவன் எந்த சறமயல் மறனவிறய மற்ை அறனத்து வட்படாடு ீ ெிரச்சறனயும் பவறலகளுக்கும் றவத்துக்பகாண்டாள்.

அப்ொ மிலிட்டரியில் இருப்ெதாக கலங்கறவக்கும்.. ச்பச ொனும்மாவுக்கு ஒன்னுபம பதரியலடா என்று ப்ரபணஷ் சலித்துக்பகாண்டால்.... " ஒவ்பவாரு புன்னறகயும். காறல உணவுக்காக றடனிங் படெிளில் வந்து அமர்ந்தான்.... " பூவில் நிரப்ெட்டிருக்கிைது! " இன்று பெசும் காதல் பமாழி. அவனுக்கு ஆமாம் சாமி பொடுவான் ப்ரணவ்.. சலசலபவன்று ஆயிரம் பகள்விகளுக்கு பகட்க்கும் ொனுவால் ஒன்றுக்கு கூட ெதில் பசால்லத் பதரியாது விழிப்ொள் . " என்பைா எப்பொழுபதா ஒரு.ப்ரணவ்க்கும் ப்ரபணஷ்க்கும் தன் அம்மாறவ ொர்க்கப்பொகும் உற்சாகத்தில் குதிக்க ஆரம்ெித்தார்கள் ொனுவுக்கு அவர்கறள பெசிக்பகாண்பட அடக்கி அவரகள் றவப்ெது பெரும்ொடாக புத்திசாலித்தமான இருந்தது.. இந்த ஏமாற்றுவது முறை என்ை மான்சியிடம் பகள்வி மனதில் இதுெற்ைி எழுந்து தீர்மானமாக ொனுறவ ொசி ஒரு தனது கார் முடிபவடுக்க பவண்டும் எனறு நிறனத்த ொனு ெிள்றளகறளவிட ஆர்வத்துடன் சிங்கப்பூர் புைப்ெட தயாரானாள் " குழந்றதயின் இதழ் நிரப்பும். அவனுக்கு அது மட்டும்தான் பதரியும் ஆனால் தன் இருப்ெதாக அப்ொ மிலிட்டரியில் இருந்து நிறனத்துக்பகாண்டிருக்கும் எதிரியுடன் ெிள்றளகறள சண்றட எண்ணி பொட்டுக்பகாண்டு மனம் கலங்குவாள் ொனு. இதற்க்கு என்றுதான் விடிவுகாலம் என கடவுளிடம் பகள்வி பகட்ப்ொள் இவ்வளவு புத்திசாலியான ெிள்றளகறள இன்னும் எத்தறன நாறளக்குத்தான்.. " அந்தப்புரத்தில் பெசப்ெட்டிருக்கிைது! பசன்றனயில் தனது வட்டில் ீ இருந்து ஆெிஸ்க்கு கிளம்ெிய சத்யன் சாவிறய எடுத்துக்பகாண்டு...... அவனுக்கு தட்டு றவத்து இட்லிறய ெைிமாைிய ெிபரமா “ சத்யா அப்ொ உன்கிட்ட பெசனும்னு பசான்னாருப்ொ” என்று தட்டில் சட்னிறய ஊற்ைியவாறு பசால்ல .. " என்பைா எப்பொழுபதா ஒரு.

இட்லிறய விண்டு சட்னியில் பதாட்டு ஒரு வாய் உண்ட சத்யன் “ என்னவாம்மா பநத்து றநட் வறரக்கும் ஆெிஸ்ல தாபன இருந்பதாம் எதுவும் பசால்லறலபய” என்று தன் அம்மாவிடம் பகட்டுக் பகாண்டு இருக்கும் பொபத. நான் இப்ெடிபய இருந்துட்டு பொபைன்” என்று சத்யன் பசால்ல ெிபரமாவின் கண்களில் பொலபொலபவன பகாட்ட அதுவறரக்கும் “ அப்ெடி மட்டும் முட்டிக்பகாண்டு பசால்லாதடா. மகளுங்களுக்கு எழுதி அப்ொ நாப்கினால் துறடத்துக் முன்னல்லாம் பசாத்றத றவக்கப்பொபைன்னு பசால்வார். நீ இனிபம ஏதாவது முடிவு ெண்ணனும் சத்யா எங்களுக்காகப்ொ” என்று தயானந்தன் வருத்தமாக கூைினார் “ அதுக்கு என்னப்ொ பசய்ைது என் தறலபயழுத்து அப்ெடி.. எனக்க எதுவுபம பவண்டாம். மட்டும் தான் அவன் வயறதயும் மனதின் ஆழத்தில் இருக்கும் கவறலகறளயும் ெறைசாற்ைியது “ என்ன விஷயம் பசால்லுங்கப்ொ” என்று சத்யன் மறுெடியும் பகட்க சிைிதுபநரம் தயங்கிய தயானந்தன் ெிைகு ஒரு பெரிய மூச்சுடன் “ ஒன்னுமில்ல சத்யா மான்சி உன்றனவிட்டு ெிரிஞ்சு பொய் இன்றனக்பகாட ஏழு வருஷம் ஆகுது. இனிபம அறத மாத்தவா முடியும். முப்ெத்திநாலு வயதின் முதிர்ச்சி அவன் முகத்தில் பதரியவில்றல என்ைாலும். தயானந்தன் வந்து அவனுக்கு எதிர் பசரில் அமர்ந்தார் “ என்னப்ொ விஷயம் ஏபதா பெசனும்னு பசான்ன ீங்கலாம்” என்று சத்யன் பகட்க தயானந்தன் நிமிர்ந்து தன் மகறன ொர்த்தார். அவ்வளவுதான்.. நீயும் இன்னும் எத்தறன நாறளக்குத்தான் இப்ெடிபய இருப்ெ. இருந்த நீ கண்ணர்ீ எங்களுக்கு ஒபர . பகாண்பட என்பனாட அறத “ அதுக்கு பரண்டு உண்றமயாபவ பசய்யச்பசால்லுங்க .. கண்பணார சுருக்கமும். உன்றன ொர்த்து ஒவ்பவாரு நாளும் நானும் உன் அம்மாவும் ொர்த்து பகாஞ்சம் பகாஞ்சமா பசத்துகிட்டு இருக்பகாம். அவன் கண்கறள சுற்ைி இருக்கும் பலசான கரு வறளயமும். என் வாழ்க்றக அவ்வளவுதான்” என்று கூைிய சத்யன் சாப்ெிட்டு முடித்துவிட்டு தட்டிபலபய றககழுவினான் “ என்னப்ொ சத்யா இப்ெடி பசால்ை. இத்தறன பகாடி பசாத்றதயும் ஆள்ைதுக்கு ஒரு வாரிசு பவண்டாமா சத்யா” என்று ெிபரமா முட்டிக்பகாண்டு வந்த கண்ணறர ீ அடக்கியெடி பகட்க சத்யன் சாவதானமாக என்னம்மா ஈரக்றகறய ெண்ைது.

பெங்களூரில் இருந்துதான் கிறடச்சது. பொன சத்யன் மறுெடியும் அவர்கறள பநாக்கி வந்தான் “ அம்மா பசால்ல மைந்துட்படன். அவ பொனப்ெிைகு நான் பவறும் கூடுதான். அது உங்களால் முடியாது” என சத்யன் தீர்மானமாக கூைிவிட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் அவன் வார்த்றதகளின் தாக்கத்தால் வாயறடத்துப் பொய் பெற்ைவர்கள் கண்கலங்கி நிற்க்க. ஆனா அறத அப்ெபவ பசய்திருக்கலாபமான்னு இப்பொ பதானுது. பகார்ட்ல அப்றல ெண்ணி மீ ச்சுவல் றடவர்ஸ் வாங்கலாம்னு பசால்ைார். பகார்ட்ல அப்றல ெண்ணி றடவர்ஸ் வாங்கிகிட்டு. ஆெிஸ்லயும் மபனஜர்கிட்ட பசால்லி எல்லாம் சரியா ஏற்ொடு பசய்திருக்பகன். அவபராட ஹார்ட் ஆப்பரஷன் அண்ணிக்கு நாம சிங்கப்பூர்ல இருப்பொம். நாம இங்கருந்து காறலயிலபய கார்ல் கிளம்ெிட்டா சரியாயிருக்கும். நானும் அம்மாவும் வர்ைவறரக்கும் சரவணறன வந்து அடிக்கடி உங்கறள ொர்த்துக்க பசால்லிருக்பகன்.என்று தயானந்தன் ெழறய மிரட்டல் பதானியில் கூை சத்யன் நிதானமாக எழுந்து படெிளில் றகயூன்ைி நின்று தன் அப்ொறவ பநராக ொர்த்து “என்ன அப்ொ பதரியுமா. நீ நாறளக்பக எல்லாத்றதயும் பரடி ெண்ணி வச்சுரும்மா” என்ைவன் தன் அப்ொவிடம் வந்து “ அப்ொ கண்டறதயும் பொட்டு மனறச குழப்ெிக்காம ரிலாக்ைா இருங்க. என்ன ஒன்னு பசன்றனயில் இருந்து சிங்கப்பூர்க்கு ஏர் டிக்பகட் கிறடக்கறல. என்றன பொருத்தவறரயில் என் உயிர் மான்சிதான். எல்லாம் விதிப்ெடிதான் நடக்கும்.மகன்டா. அதாவது மறனவி காணமல் பொய் ஏழு வருஷம் ஆனதால் ஈசியா றடவர்ஸ் கிடச்சுடும்ன்னு பசான்னார். நான் பநத்து நம்ம வக்கீ ல் கிட்ட கன்சல்ட் ெண்பணன். முன்ன மான்சி பசய்துகிட்டு மாதிரி மிரட்டி என்றனவிட்டு பசத்துப்பொய்டனும்னு ொர்க்கிைீங்களா. அதனால எந்த படன்ஷன்னும் இல்லாம . சிங்கப்பூரில் இருக்க மாமாறவ ொர்க்கனும்னு பசான்னிபய அதுக்கு எல்லா ஏற்ொடும் ெண்ணிட்படன். பவை ஏதாவது பொண்றண ொர்த்து உனக்கு கல்யாணம் ெண்ணலாம்னு இருக்பகன் ”. நாறள மறுநாள் றநட் ெதிபனான்னுக்கு ெிறளட். ஒரு உடபன ஆனா விஷயம் தற்பகாறல உங்க பரண்டு பெறரயும் மனசுல பநறனச்சுதான் நான் அந்த முடிறவ றகவிட்படன். உன்க்கு இப்ெடிபயாரு நிறலறமன்னா நாங்க அறத ொர்த்துகிட்டு எப்ெடி இருக்க முடியும்” என ஒரு தாயாக கண்ணருடன் ீ ெிபரமா பகட்க “ நீ பகாஞ்சம் அழாம சும்மா இரு ெிபரமா” என்று தன் மறனவிறய அதட்டிய தயானந்தன் சத்யனிடம் திரும்ெி “ சத்யா மான்சி பொய் ஏழு வருஷமாச்சு. பொனவுடபன அடிக்கடி உங்களுக்கு எனக்கு பதானுச்சு. இந்த பவறும் கூடுக்கு மறுெடியும் உயிர் பகாடுக்க முயற்சிக்காதீங்க.

. “ என் அறைக்குள் வரமால். “ அறழப்றெ எதிர்ொர்த்து. ெகபலல்லாம் தகித்த பூமிறய குளிர்விக்க..ெயனிகள் அறனவரும் எரிச்சலுடன் அமர்ந்திருந்தனர் சத்யன் தன் றகயில் இருந்த ஆங்கில நாளிதறழ ஆைாவது முறையாக புரட்டி மூறலமுடுக்பகல்லாம் பதடி கண்டுெிடித்து பசய்திகறள ெடித்துக்பகாண்டிருந்தான். “ காலங்கள் கடந்தாலும். சிங்கப்பூர் பசல்லும் விமானம் ஒரு மணிபநரம் தாமதமாக புைப்ெடும் என்ை அைிவிப்ொல்.. பலசான குளிருக்கு இதமாக ஒரு கப் நன்ைாகயிருக்கும் என்று நிறனத்தாள் “ சத்யா ஒரு கப் காெி வாங்கிட்டு வரியா” என மகறன பகட்டாள் காெி குடித்தால் . ெிபரமா சுற்ைிலும் நடமாடிக்பகாண்டிருந்த மனிதர்கறள தன் ொர்றவயால் எறடபொட்டு பகாண்டிருந்தாள்.. “ ஒவ்பவாரு நாளும் உன்.. “ ஜன்னலில் ஒழுகும் “ மறழத்துளிகறளப் பொல. “ என் காத்திருப்பு நீளும்! வானம் பமல்லியச் சாரலாய் மறழ தூவி........ “ காத்துக் கிடக்கின்பைன்..... எலும்றெ ஊடுருவாத பமல்லிய இதமான குளிர் எங்கும் ெரவி விரவியிருந்தது. “ உன் நிறனவுகளின் வாசலில். பெங்களூர் இன்டர்பநஷனல் விமானநிறலயம் சத்யனும் அவன் அம்மா ெிபரமாவும் லவுஞ்சில் காத்திருக்க.இருங்க.... அப்பொ நான் ஆெிஸ் கிளம்ெபைன்ப்ொ” என்று கூைிவிட்டு தனது பவக நறடயுடன் வாசறல பநாக்கி பொனான் சத்யன்.

அங்பக சத்யன் றகயில் காெி கப்புடன் வந்துபகாண்டிருந்தான் “ படய் ப்ரவ் அது யாருடா பொட்படாவில ொர்த்த அப்ொ மாதிரிபய இருக்கார். ஆனால் ொதுகாப்ொன இடம் என்ெதால் ெயமில்லாமல் இருந்தாள் அந்த பகாஞ்சபநரத்தில் அங்கிருந்தவர்களில் ொதி பெருக்கு ப்ரபணஷ் ெழக்கமானவனாக மாைிவிட.சத்யன் உடபன எழுந்து றகயிலிருந்த பெப்ெறர மடித்து இருக்றகயில் பொட்டுவிட்டு “இபதா வாங்கிட்டு வர்பைன்ம்மா” என்று பகன்டீறன பநாக்கிப்பொனான் விமானம் ஒரு மணிபநரம் தாமதம் என்ைதும் அதிகமாக எரிச்சறலறடந்தது ொனுதான். இதுவறர இருவரும் அந்த லவுஞ்றசபய ஐந்து முறை சுற்ைி வந்துவிட்டார்கள். அவர்கறள பசய்யும் வழியனுப்ெ இரண்டு வந்திருந்த நன்ெர்கறளயும். ப்ரபணஷ் சலிப்ொக திரும்ெி ொர்த்து “ என்னடா ப்ரணவ்” என பகட்க ப்ரணவ் அவன் காதருகில் “ படய் ெிரஷு அபதா ஒருத்தர் வர்ராபர அவறர ொபைன்” என்று கிசுகிசுப்ொய் கூை ப்ரபணஷ் சட்படன திரும்ெி அவன் காட்டிய திறசயில் ொர்த்தான். இரட்றடயர்களின் எங்காவது ெின்னாபலபய சுற்றுங்கள் என்று ஓடியவள்.”என ப்ரணவ் கூப்ெிட்டதும் . அறனவரும் ஒபர மாதிரியாக இருந்த அந்த இரட்றடயர்கறள ொர்த்து வியந்தனர் ப்ரபணஷ் ெின்னாபலபய திரிந்த ப்ரணவ் சுற்ைிலும் பவடிக்றகப் ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தவன் திடீபரன ப்ரபணஷின் சட்றடறய ெிடித்து இழுத்தான் மூன்ைாவது வரிறசயில் இருந்த ஒரு சிறு குழந்றதயின் ெிஞ்சு ொதங்கறள வியப்புடன் பதாட்டு பதாட்டு ரசித்துக்பகாண்டிருந்த. அம்மாறவயும். விமானம் கல்லூரியில் தாமதமா உடன் புைப்ெடும் பவறல என்ைதும். அவளால் ெரணவ் ப்ரபணஷ் இருவறரயும் சமாளிக்க முடியவில்றல. சிைிதுபநரம் அந்த கறளத்துப்பொய். ொனு வட்டுக்கு ீ அனுப்ெிவிட்டாள். இருக்றகயில் ஒரு கட்டத்தில் அமர்ந்துவிட்டாள். ஆனா அவரு ஏன்டா இங்க இருக்கார்” என்று ப்ரபணஷ் ஆச்சரியமாக பகட்க “ எனக்கு அது தான்டா பதரியறல. வாடா கிட்டக்க பொய் நம்ம அப்ொ தானான்னு ொர்க்கலாம்.

ப்ரபணஷ் திரும்ெி ொனுறவ ொர்த்தான், அவள் றகயில் இருந்த கன்னட வாரஇதழில்
கவணமாக

இருக்க,

சரி

வாடா

தள்ளி

நின்னு

ொர்க்கலாம்,

அப்புைமா

நம்ம

அப்ொதான்னா கிட்டப்பொய் பெசலாம்” என்று பெரியமனிதன் பொல் கூைினான்
இருவரும் அங்கிருந்து நகர்ந்து சத்யன் அமர்ந்திருந்த வரிறசயில் காலியாக இருந்த
ெக்கத்து

இருக்றககளில்

அமர்ந்துபகாண்டனர்,

இருவரும்

சத்யனுக்கு

பகட்காதெடி

காதில் குசுகுசுபவன்று பெசியவாறு, சத்யறன எட்டி எட்டி ொர்த்தனர்

படய்

ெிரவ்

இவரு

அப்ொபவ

தான்டா,

எனக்கு

நல்லா

பதரியும்,

வாடா

பொய்

பெசலாம்” என்று ப்ரபணஷ் ப்ரணறவ கூப்ெிட
ம்ஹூம் நான் வரமாட்படன்., அது பவை யாராவதா இருந்தா, அவரு பவை பெப்ெறர
வச்சி மூஞ்சிறய மறைச்சுகிட்டு இருக்கார், இன்னும் பகாஞ்சபநரம் இரு ொர்க்கலாம்”
என்று ெரணவ் புத்திசாலித்தனமாக பெசினான்
சத்யன் மறுெடியும் நியூஸ் பெப்ெரில் தனது கவனத்றத பசலுத்தியிருக்க, அப்பொது
அவன்

பசல்

அறழத்தது,

பெப்ெறர

மடித்துவிட்டு

பசல்றல

எடுத்து

நம்ெறர

ொர்த்துவிட்டு, ஆன் பசய்து காதில் றவத்தான்
ஹபலா பசால்லுங்க மாமா நான் சத்யன் தான் பெசபைன்” என்ைான்
....................................
“ ஆமாம் மாமா ப்றளட் ஒரு மணிபநரம் பலட்டாதான் கிளம்புதாம்,”
.........................................................
“ அம்மா இபதா ெக்கத்தில் தான் இருக்காங்க.. இபதா குடுக்கிபைன்” என்ைவன் பசல்றல
தன் அம்மாவிடம் பகாத்து “ மாமா பெசைார்ம்மா பெசுங்க “ என்று கூைினான்
பசல்றல

வாங்கிய

பெசத்பதாடங்கினாள்...

ெிபரமா
ெிைகு

பெசி

தன்

அண்ணனிடம்

முடித்து

பசல்றல

குடும்ெநலம்
சத்யனிடம்

விசாரித்து

பகாடுத்துவிட்டு

“சத்யா ொத்ரூம் பொய்ட்டு வர்பைன்” என்றுவிட்டு எழுந்து பொனாள்
சத்யன் மறுெடியும் அந்த பெப்ெறர ெடிக்கலாமா பவண்டாமா என பயாசித்தவாறு அறத
றகயில் றவத்து ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தான்

ப்ரபணஷ்

ப்ரணவ்

இப்ெப்ொரு

றகயில்

அவர்

இல்பலன்னா

பொ,

தட்டி

படய்

நான்தான்

பசல்பொன்ல

பெரு

நான்

பெசத்தான்

பொய்

சத்யன்னு

பசான்பனன்ல
பசான்னாரு,

பொபைன்”

என்று

அப்ொதான்னு

நீ

வந்தா

எழுந்த

வா

ப்ரபணஷ்

சத்யனின் இருக்றகயின் அருகில் பொய் நின்று சத்யறன உற்று ொர்க்க
சத்யன்

தன்றன

மடியில்

ஒரு

அழகு

றவத்துவிட்டு

சிறுவன்

ப்ரணறஷ

உற்றுப்ொர்த்ததும்

ொர்த்து

ஹாய்

றகயிலிருந்த

குட்டிப்றெயா

பெப்ெறர

என்ன

அப்ெடி

ொர்க்கிை” என்று சிரிப்புடன் பகட்க
சத்யறனபய ொர்த்த ப்ரபணஷ்க்கு அவன் தன் அப்ொதான் என்று புரிந்துபொக “ நீங்க
எங்க அப்ொதாபன” என்று பநரடியாக பகட்க
சத்யன் சட்படன விதிர்த்துப் பொய், முகத்தில் பலசான கலவரத்துடன் “ என்னப்ொ
பசால்பை

யாரு

உன்

அப்ொ,

ஆள்

பதரியறலயா,நீ

யாருப்ொ,

யார்

கூட

வந்பத”

என்ைான்
“ எல்லாம் எனக்கு ஆள் பதரியும், நீங்கதான் எங்க அப்ொ” என்ை ப்ரபணஷ் சற்று தள்ளி
அமர்ந்திருந்த ப்ரணறவ ொர்த்து “ படய் ெிரவு இங்க வாடா” என்று கூப்ெிட,... ப்ரணவ்
உடபன எழுந்து அவர்களிடம் வந்தான்
“ படய் ெிரவ் இவரு நம்ம அப்ொ தானடா, நான் பகட்டா யாருப்ொ நீன்னு பகட்கிைார்”
என கூை
அதுவறர தள்ளி நின்ைிருந்த ப்ரணவ் புத்திசாலித்தனமாக “ நீங்க சத்யன் தாபன,” என்று
பநரடியாக பகட்டான்
சத்யனுக்கு

குழப்ெமாக

சிறுவர்கள்

தன்றன

இருந்தது,

அப்ொ

என்னபவா

என்ைதும்,

ெிைகு

குபளானிங்
இருவரும்

பசய்தது
நீங்கதாபன

பொல்

இரண்டு

சத்யன்

என்று

பகட்டுதும் அவனுக்கு குழப்ெமாக இருந்தாலும், அந்த இருவரின் முகத்றதயும் எங்பக
ொர்த்தது பொல் இருந்தது
“ ஆமாம் என் பெருதான் சத்யன், நீங்க பரண்டுபெரும் யாரு, உங்க பெர் என்ன” என்ை
சத்யன் அய்பயா இவர்கள் என்ன என்று அடித்துக்பகாள்ளும் மனறத அடக்கமுடியாமல்
தவித்தெடி சிறுவனுக்கு ெதில் கூை

அப்ொ

வச்பசன்னு

எங்கள

பதரியறல,

ொனும்மா

எங்க

பொட்படாபவல்லாம்

பசான்னாங்கபள,

அப்பொ

எங்க

உங்களுக்கு
பொட்டா

அனுப்ெி

உங்களுக்கு

வரபவயில்றலயா, நாங்க யாருன்னு உங்களுக்கு பதரியபவ பதரியாதா, ஆமா நீங்க

எப்பொ மிலிட்டரியில் இருந்து வந்தீங்க, நீங்க வரும்பொது எங்களுக்கு நிறைய கன்
எடுத்துட்டு, வருவங்கன்னு

ொனும்மா பசான்னாங்கபள, எடுத்துட்டு வரறலயா” என்று
ப்ரபணஷ் வழக்கம் பொல வழவழபவன நிறுத்தாமல் பெசிபகாண்பட பொக
அவன் றகறய ெிடித்து பெசாபத என்ெதுபொல தடுத்த ப்ரணவ் “ அப்ொ நான் ப்ரணவ்
ஆனந்த் , இவன் ப்ரபணஷ் ஆனந்த் , நாங்க ட்வின்ஸ்,நீங்கதான் எங்க அப்ொ சத்யன்,
நாங்க பரண்டு பெரும் மான்சியம்மா பவாட ெசங்க, இப்பொ பதரியுதா ” என்று ப்ரணவ்
ெட்படன கூைியதும்
சத்யனுக்கு

ப்ரணவ்

விழவில்றல,

கூைியதில்

இவன்

என்ன

மான்சி

என்ை

பசான்னான்

வார்த்றதறய

மான்சிபயாட

தவிர

ெசங்கன்னு

பவபைதுவும்
தாபன,

என்று

புரியாமல் தன் மனறதபய பகட்டான்,
உலகின்

உச்சகட்ட

அதிர்ச்சி

என்று

ஒன்று

இருந்தால்

அறத

இப்பொது

சத்யனின்

முகத்தில் ொர்க்கலாம், அவனுக்குள் புரியாத ெல உணர்வுகள், விழிகள் கலங்கி கனிந்து
ெளெளக்க,
இவர்கள்

என்ன

பசால்கிைார்கள்

என்று

ஜீரணிக்க

முடியாமல்

தவித்தெடி,

குரபல

பவளிபய வராமல் திறகப்புடன் “ என்னப்ொ பசால்ைீங்க நீங்க மான்சிபயாட ெசங்களா”
என்று பகட்டான்
ெரபணஷ் சட்படன தன் கழுத்தில் இருந்த பசயினின் லாக்பகட்றட திைந்து சத்யனிடம்
காட்டி

இபதா

ொருங்கப்ொ

நீங்க,

எங்க

ெர்ஸ்ட்

ெர்த்படக்கு

ொனும்மா

வாங்கி

குடுத்தது” என்று கூைியதும்
சத்யன்

அந்த

லாக்பகட்றட

சட்படன

இழுத்து

ொர்த்தான்,

சந்பதகபமயில்றல

இது

நாபனதான், அப்ெடின்னா இவங்க பரண்டுபெரும் என் ெிள்றளகளா, இது உண்றமயா,
எனக்கும்

மான்சிக்கும்

ெிைந்த

இரட்றட

சந்பதாஷங்களா,

நான்

காண்ெது

கனவில்றலபய,
அவனுக்குள் சடசடபவன பநசபமனும் சாரல் மறழ தூவ, ொசபமனும் பூக்கள் மலர
ஆரம்ெித்தது, தான் ஒரு பகாடி யுகமாக பதடியறலந்த பொக்கிஷம் தன் எதிரில் வந்து
நிற்ெது பொல் இருந்தது,
அவன் கண்கள் ஆனந்தத்தில் கலங்கியதால், எதிரில் இருந்த இரட்றட பசார்க்கங்களின்
உருவமும் நீரில் பதரிந்த நிழல் பொல, வரி வடிவமாய்க் கலங்கித் பதரிந்தது,

சத்யன்

தன்

குறைந்து

கண்கறள

அவர்கள்

இறுக

மூடித்திைந்தான்,

இருவறரயும்

தீர்கமாக

ெிைகு

ொர்த்தான்,

கண்களின்
அவன்

அறலப்புறுதல்

உடல்

ெரவசத்தில்

சிலிர்த்தது
இவர்கள் என் ெிள்றளகள், ... என் வாரிசுகள்... என் உயிரில் ஜனித்த இரு ஜீவ ன்கள்....
என்

மான்சி

றவரங்கள்....

என்

உயிறர

இறத

தனக்குள்

எண்ணும்பொபத

வாங்கி

கருவாக்கி

சத்யனின்

உடல்

சுமந்து

பெற்ை

முழுவதும்

இரட்றட

புதுவிதமான

உணர்வில் துடித்தது,
நம்ெமுடியாத ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது பொலவும்,... பவகுநாறளய புதிரின் முடிச்சு
அவிழ்ந்தது பொலவும்,... ஒரு மின்னல் கண்களில் பதரிக்க விழியகல அவர்கறளபய
ொர்த்தான் ,
அந்த

வானபம

தன்

வசப்ெட்டாற்ப்பொல்....

மட்டும் பூமறழ தூவியது

பொல

பதவறதகள்

ெரவசத்தில்

எல்பலாரும்

இவன்

தவித்தான்,.... என்ன பெச

மீ து

பவண்டும்,

என்ன பசய்யபவண்டும், என்று புரியாமல் அவன் மனம் திக்கித்திணைியது
கலங்கிய கண்கள் கண்ண ீறர பகாட்டிவிடுபவாம் என்று ெயமுறுத்தியது,... உதட்றடக்
கடித்து கண்ண ீறர அடக்கினான்....
கண்களில்

கறரகாணாத

ொசத்துடன்

தன்

இருகரங்கறளயும்

ெைறவயின்

சிைகாய்

இதமாய் விரித்து,... ஒரு தாய் ெைறவ தன் குஞ்சுகறள தன் இைகுகளில் அடக்குவது
பொல... அவர்கறள வாரிபயடுத்து தனக்குள் அடக்கினான்
சத்யன்

அது

பொது

இடம்

என்ெறத

மைந்தான்....

அது

விமானநிறலயம்

என்ெறத

மைந்தான்... தன்றன சுற்ைியிருப்ெவர்கறள மைந்தான் தனது பநஞ்சில் அறணத்திருந்த
தன் ஜீவ வித்துக்கறள மாைிமாைி உச்சி பமார்ந்து.... அடிவயிற்ைில் இருந்து குமுைி
கதைி கண்ண ீர் விட ஆரம்ெித்தான்
அப்பொது

ொத்ரூம்

அறணத்துக்பகாண்டு

பொய்

வந்த

கண்ண ீர்

ெிபரமா...

விடுவறத

சத்யன்

ொர்த்து

யாபரா

ெதைி

இரண்டு

ஓடிவந்து

ெிள்றளகறள

அவன்

பதாறள

பதாட்டு “ படய் சத்யா என்னடா இது... யாரு இந்த ெசங்க... ஏன்டா நீ இப்ெடி அழை..
படய் சத்யா எல்லாரும் பவடிக்றக ொர்க்கிைாங்கப்ொ என்ன இது” என்று சத்யறன
ெலவாைாக சமாதானம் பசய்ய
சத்யனால் தன்றன கட்டுெடுத்திக் பகாள்ள முடியவில்றல.... விட்ட கண்ணர்ீ விட்ட
ெடிபய இருக்க... அவனின் இறுகிய அறணப்ெில் இருந்த ெிள்றளகள் பமதுவாக திமிைி
அவனிடமிருந்து விடுெட ஆரம்ெித்தனர்

சத்யன்

அப்பொதுதான்

கண்கறள

தன்னிறல

துறடத்துக்பகாண்டு...

உணர்ந்து...

தன்றனச்

அவர்கறள

சுற்ைி

விடுவித்துவிட்டு

ொர்த்தான்...

அத்தறன

தன்

பெரும்

அவறனத்தான் ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்தார்கள்... சத்யனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது
அப்பொது புத்தகம் ெடித்துக்பகாண்டிருந்த ொனு அருகில் அமர்ந்திருந்தவர்களிடம் ஒரு
சலசலப்பு எழ... புத்தகத்றத மூடிவிட்டு என்ன ஏது என்று சுற்ைிலும் ொர்த்தாள்.. நான்கு
வரிறசகள் தள்ளி ெிள்றளகறள யாபரா அறணத்துக்பகாண்டு இருப்ெறத ொர்த்து ெதைி
பவகமாக அங்பக பொனாள்
சத்யன் குழப்ெமாக இருந்த தன் அம்மாறவ ொர்த்து “ அம்மா இவங்க பரண்டு பெரும்
யாருன்னு பதரியுதா ... பரண்டு பெரும் உன் பெரனுங்கம்மா.... என் ெிள்றளகள்... என்
மான்சிக்கும் எனக்கும் ெிைந்தவங்க... இவங்க பரண்டு பெரம் என் ெிள்றளகள் அம்மா...
ொர்த்தீங்களா

உங்க

பெரன்கறள....

கண்டுெிடிச்சுட்டானுங்க.’’

என்று

பராம்ெ

சத்யன்

புத்திசாலிங்க

சிரிப்பும்

என்றன

கண்ணருமாக,

அவங்களாபவ

உற்சாகத்தில்

எறத

முன்னால் பசால்ல பவண்டும் எறத ெின்னால் பசால்லபவண்டும் என்று புரியாமல்
சந்பதாஷத்தில் குழப்ெியடித்தான்
அவன்

பசான்னறத

பகட்ட

ெிபரமா..

அதிர்ச்சியில்

வாய்

ெிளந்து

தன்

பெரன்கறள

பெசியறத

பகட்டு

அதிர்ந்து

ொர்த்தாள்
அப்பொது

அங்பக

வந்த

ொனுவும்

சத்யன்

பொய்

நின்றுவிட்டாள்.... அவறள ொர்த்ததும் ப்ரபணஷ் அவளிடம் வந்து “ ொனும்மா எங்க
அப்ொ ொர்த்தீங்களா.... நாதான் கண்டுெிடிச்பசன்” என்று உற்சாகமாக கத்த
உடபன ப்ரணவ் ஓடிவந்து “ ொனும்மா இவன் பொய் பசால்ைான்... நாதான் அப்ொறவ
பமாதல்ல

ொர்த்து

இவன்கிட்ட

பசான்பனன்...

ொனும்மா

நீங்க

எங்க

பொட்டாறவ

எல்லாம் அப்ொவுக்கு அனுப்ெபவ இல்லயா... அப்ொவுக்கு எங்கறள பதரியபவயில்றல
ொனும்மா”

என்று

ப்ரணவ்

புத்திசாலித்தனமான

பகள்விக்கு

என்ன

ெதில்

பசால்வது

என்று பதரியாமல் ொனு அதிர்ந்து பொய் சத்யறனபய ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்தாள்
" பகாழிக்குள் முட்றட றவத்து....
" முட்றடக்குள் பகாழி றவத்து....
" வாறழக்கும் கன்றுறவத்தான் ஒருவன்- அந்த
" ஏறழயின் பெயர் உலகில் இறைவன்!

நீங்க யாரு.... " உண்படன்று காட்டிவிட்டான் ஒருவன் ...அப்பொதுதான் ொனுறவ ொர்த்தான்." உள்ளத்தின் உள்விளங்கி..... இப்பொது அவனுக்கு துறணயாக ப்ரபணஷ்ம் வந்தான் “ ஆமாம் அப்ொ மான்சி அம்மா நாங்க குழந்றதயா இருக்கப்ெபவ சிங்கப்பூர் பொய்ட்டாங்க.... ஆனால் அவள் மனதில் “என் மான்சி எங்பக” என்ை சத்யனின் வார்த்றத ஆழமாக விழுந்து ெதிந்தது ொனுறவபய ொர்த்துக்பகாண்டிருந்த ப்ரணவ் சட்படன சத்யனிடம் வந்து “ அப்ொ அம்மா சிங்கப்பூர்ல இருக்காங்க..இவங்கறள எங்க கூட்டிட்டு பொைீங்க” என்று சத்யன் சராமரியாக பகள்வி கறணகறள பதாடுக்க ொனு அவனுறடய ஒரு பகள்விக்குக் கூட ெதில் பசால்ல முடியாமல் அதிர்ந்து பொய் நின்ைாள்... அவனுக்கு இவள் யார் புதிதாக என்று குழப்ெமாக இருந்தது... இவங்கதான் எங்கறள ொர்த்துகை அம்மா...... " முடிவுக்கு ெின்னவன்... இவங்க ொனும்மா.... அப்புைம் நாங்க இந்த ொனும்மா கூடத்தான் இருக்பகாம். எங்களுக்கு எல்லாபம வாங்கி பகாடுப்ொங்க” வாயால் கறதபெசினன் என்று ப்ரணவ் காற்ைில் றககறள அறசத்துக் பகாண்பட .. அறத அவளிடபம பகட்டுவிடுவது என்று நிறனத்து “ என் மான்சி எங்பக. " அவன்தான் இறைவன்! சத்யன் தன் ெிள்றளகள் ொனுவிடம் ஓடியதும்.... அங்க பெரிய ஆஸ்ெிட்டல் ஒன்னுல பெரிய அதிகாரியா பவறல ொர்க்குைாங்க.... " உள்ளுக்குள்பள அடங்கி. எங்க பரண்டு பெருக்கும் ஸ்கூல் லீவு அதனால நாங்க இப்பொ மான்சி அம்மாறவ ொர்க்க சிங்கப்பூர் பொபைாம்” என்று ப்ரணவ் பதளிவாக தன் அப்ொவுக்கு எடுத்து பசால்ல.ஒரு " உருவமில்லா அவன்தான் இறைவன்! " முதலுக்கு முன்னவன்..... ொனும்மா பராம்ெ நல்லவங்க அப்ொ..

.. றகபயடுத்துக் கும்ெிட்டு “ வணக்கங்க நான் சத்யன்... ஒரு பயாசறன பசய்து... பமதுவாக குறுக்பக இருந்த இருக்றககறள கடந்து சத்யன் அருபக இருந்த இருக்றகயில் அமர்ந்தாள் ஆனால் ெிள்றளகள் முன்பு எப்ெடி பெசுவது என்று தயங்கிய ொனு...... ப்ரபணஷ் அபதா அந்த ொப்ொ கூட இவ்வளவு பநரம் பரண்டுபெரும் விறளயாண்டீங்கள்ள. வாங்கபளன் இப்ெடி உட்கார்ந்து பெசுபவாம்.சத்யனுக்கு ஓரளவுக்கு ஏபதா புரிவது பொல இருந்தது. சத்யனின் அைிமுக வார்த்றதயால் சுதாரித்துக்பகாண்டு “ வணக்கம் நான் ொனு... பதரியும் சத்யன் நானும் சிரித்தெடிபய வர்பைன்” அவன் என்று பெரிய ெின்னால் பொய் லக்பகஜ்கறள எடுத்துவந்து றவத்துவிட்டு நின்றுபகாண்டிருந்த ொனுறவ ொர்த்தான் .. மான்சி தன்றனவிட்டு பொய் நல்லமுறையில்தான் இருக்கிைாள் என்று நிறனத்தான். மான்சிபயாட புருஷன்” என்று அழுத்தமாக கூைினான் அதுவறர அதிர்ச்சியில் நின்ைிருந்த ொனு... ப்றளட் கிளம்ெ இன்னும் ஒன்னவர் இருக்கு” என்று சத்யன் ொனுறவ அறழக்க அவனுறடய வார்த்றதக்கு கட்டுப்ெட்டு பொய் அமருவறத தவிர ொனுவுக்கு பவை வழி பதரியவில்றல... இப்பொ மறுெடியும் பொய் அந்த ொப்ொ கூட விறளயாடுங்க பசல்லம்” என்று பகாஞ்சலாக ொனு பசான்னதும் . இன்று நிச்சயமா விடமாட்டான் இவன் என்று தன்னிடம் நிறனத்த பமாத்த ொனு உண்றமகறளயும் ெிள்றளகள் வாங்காமல் இருவறரயும் றகயில் ெடித்துக்பகாண்டு . ஆனால் பெரிய அதிகாரியாக பொருப்ெில் இருக்கும் அவள் இனி தன்றன ஏற்ப்ொளா.. ஆனாலும் “ அங்க லக்பகஜ் இருக்கு ொர்த்துக்கனும்” என்று அறடத்த குரலில் ொனு கூை “ எங்க இருக்கு நான் பொய் எடுத்துட்டு வர்பைன் நீங்க இங்கபய உட்காருங்க” என்று சத்யன் பசால்லிவிட்டு நகர்ந்தான் அதற்க்குள் மனிதன் ப்ரபணஷ் பொல “ அப்ொ முன்பன எனக்கு பொக.... இங்பக காபலஜ்ல றலப்ரரியனா ஒர்க் ெண்பைன்...” என்று கூை “ ஓ அப்ெடியா. என்று பெரிய பகள்வி மனதில் பூதகரமாக எழுந்தது ெிள்றளகளின் வார்த்றதகளால் சத்யனுக்கு ொனுவின் பமல் ஒரு மரியாறத வர.......

... நானும் சிங்கப்பூர்தான் வர்பைன்” என்று சத்யன் உற்சாகமாய் கூைியதும் ெிள்றளகள் இறுக்கி இருவரும் அறணத்து சந்பதாஷத்தில் பகாண்டனர்.. ெிைகு ெிள்றளகள் இருவரும் அங்கிருந்து நகர்ந்துவிட... இழுத்து அறணத்து எனக்கு எதுவுபம நீங்க பரண்டுபெர் மட்டும் “ நான் உங்கறளவிட்டு பவண்டாம் பொதும்” தங்கங்கபள என்று மறுெடியும் குமுை ஆரம்ெித்தான் ெிபரமா சத்யனின் பதாளில் றகறவத்து “ சத்யா ெிள்றளங்க ெயப்ெடப் பொைாங்க.... பொல் தன் கழிவிரக்கத்தில் அப்ொறவ கண்கள் ொர்க்க....... அத்பதாடு சற்று முன் ொர்த்த சத்யனின் கண்ண ீர் அது ொனுவின் மனறத . சத்யன் ொனுவிடம் திரும்ெி “இப்பொ பசால்லுங்க பமடம்.ெரபணஷ் பொகட்டுமா பெருறமயாக என்ெது இருந்தது. இப்பொது பகாெப்ெடுவாபளா என்று மனதிற்க்குள் சங்கடமாக இருந்தது ஆனாலும் ெிள்றளகளின் தந்றத ொசம் சற்று முன் அவள் கண்கறள திைந்திருந்தது.. ஆனா நீங்க இனிபம எங்கறள விட்டுட்டு எங்கயும் பொக கூடாது சரியா. அப்ொ ப்ள ீஸ்ப்ொ எங்கயும் பொகாதீங்க ” என்று ஒரு மாதிரி ெயந்த குரலில் ப்ரணவ் சத்யனிடம் உறுதி பகட்க தன் மகனின் குரல் பநஞ்றச குத்த சத்யன் ஒரு நிமிடம் கண்கறள மூடித்திைந்தான் ெிைகு தன் இனிபம ெிள்றளகள் எங்கயும் நீங்கதான் மட்டும் இருவறரயும் பொகமாட்படன்....... மான்சிய எப்ெடி சந்திச்சீ ங்க” என்று அறமதியாக பகட்டான் ொனு அவன் முகத்றதயும் அதில் பதரிந்த அறமதியான அழறகயும் ொர்த்துவிட்டு. பொதும். பகாஞ்ச பநரம் கட்டுப்ெடுத்திக்கப்ொ” என்று பகஞ்சுதலாக பசால்ல சத்யன் பகாஞ்சம் நிதானித்து. இவன் எப்ெடி இவனிடம் அப்ெடிபயாரு எல்லாவற்றையும் தப்றெ பசய்திருப்ொன் பசான்னால் மான்சி என்று தன்மீ து பயாசித்தாள்.... அப்ொ சத்யனும் கூச்சலிட்டவாறு அவர்கறள அவறன அறணத்து கழுத்றத மாைிமாைி முத்தமிட்டு தன் சந்பதாஷத்றத பவளிப்ெடுத்தினான். சும்மா கண்கலங்காத சத்யா. ெனிக்க “ ம் சத்யனுக்கு பரண்டுபெரும் பொங்கப்ொ” என்ைான் “ சரிப்ொ நாங்க அந்த ொப்ொகிட்ட பொய் விறளயாடுபைாம். நீங்க யாரு..... தன் எதிர நிறுத்தி “ உங்க பரண்டுபெருக்கும் ஒரு விஷயம் பதரியுமா.. தன் ெிள்றளகறள விடுவித்து..

.. மான்சிறய ெற்ைி இனிபமல் கவறல ெடக்கூடாது.. இவ்வளவு தன்நம்ெிக்றகயுடன் இரட்றட ெிள்றளகறள சுமந்து பெற்று. விட்டுவிலகி சிரிப்ொலும் இவர்கறள என் ெிரிந்தால் இருக்கமுடியும்.. தறலறய திருப்ெி தன் ெிள்றளகறள ொர்த்தான். சிைிதுபநரம் எதுவும் பெசவில்றல. ெக்கத்தில் யாருக்கும் பகட்காதவாறு பமல்லிய குரலில் கூைினாள் அறமதியாக தறலகவிழ்ந்து எல்லாவற்றையும் பகட்ட சத்யன்...... மான்சி பெங்களூர் வந்து இைங்கியதிலிருந்து. அப்ெடிபய இைங்கி வந்தாலும் தன்னுடன் பசன்றனக்கு வந்து எப்ெடி குடும்ெம் நடத்துவாள். அவள் என்ன பசான்னாலும் ெரவாயில்றல என்று நிறனத்தாள் ொனு தன் மனறத ஒரு நிறலப்ெடுத்திய ொனு.... கள்ளமில்லாமல் சிரித்து விறளயாடிய ெிள்றளகறள ொர்த்து இன்னும் குமுைல் அதிகமானது... ெிள்றளகறள ொர்த்ததில் ஏற்ெட்ட சந்பதாஷம் மான்சிறய ெற்ைி பகட்டதில் இல்றல... தன் தவறை மன்னித்து மைந்து தன்றன ஏற்று என்றுஅவன் மனம் பகாள்வாள் என்ை நம்ெிக்றக சத்யனுக்கு அைபவயில்றல அவனுறடய குமுைி ஏழுவருட மவுனமாக காத்திருப்பு உள்ளுக்குள் ெலனின்ைி பொய்விடுபமா கண்ணர்விட்டது.... அது பொய்யில்றல என்று அவள் உள் மனம் அவளுக்கு அடித்து கூைியது அத்பதாடு இனிபமலும் ெிள்றளகறள ஏமாற்ைமுடியாது. இந்த வயதில் தகப்ென் ொசம் இல்லாமல் ஏன் வாழபவண்டும்.. .... பநற்று இரவு பொனில் பெசியது வறர ஒன்றுவிடாமல்... பதாண்றடறய பசருமிக்பகாண்டு பெச ஆரம்ெித்தாள்.. சத்யன் தன் முகத்றத றககளால் மூடிக்பகாண்டு கவிழ்ந்தான்..... ெடித்து முன்பனைி பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கும் மான்சி. அப்ெடி புரியறவத்தாலும் இப்பொது இருக்கும் இந்த உயர்ந்த நிறலயிலிருந்து இைங்கி வருவாளா. சத்யன் தன் மனக்குமுைறல பவளிக்காட்டாமல் அடக்கிக்பகாண்டு.. ீ அவறள சந்தித்தால் எப்ெடி தன் மனறத புரியறவப்ெது.. அதற்க்கு காரணம் அவளுறடய தன்நம்ெிக்றகயும் சுயபகௌரவமும் தான்........... உயிரில் ொதிறய மிச்சமிருக்கும் இந்த எடுத்து என் ொதி உயிரும் அல்லவா ெிரிந்துவிடும். இனி இந்த ெிள்றளகறள பகாஞ்சபநரத்திபலபய தன்னுறடயதாக்கி தன் எப்ெடி பெச்சாலும் பகாண்டார்கபள..கறரத்துவிட்டது..

... அதுக்கு இப்பொ பநரமும் இடமும் சரியாயில்றல. இன்னும் பகாஞ்சபநரத்தில் விமானம் புைப்ெடுவதற்கான அைிவிப்பு வந்துவிடும் என்று நிறனத்தவன்........ அது நிறைபவறுமான்னு எனக்கு சந்பதாகமா இருக்கு... சத்யன். என் மான்சி கூட நான் பசர்ைதுக்கு உங்களால முடிஞ்ச உதவிறய ெண்ணுங்க பமடம் .... " இப்பொ என் ெிள்றளகறள ொர்த்தெின் இன்னும் அதிகநாள் என் குடும்ெத்துடன் நான் வாழ்ந்து இைக்கனும்னு பநறனக்கிபைன். பொகனும்னு என் உயிர் பொவபதன்ைாலும் விரும்ெபைன்............ " மான்சி என்றன நிறலறமறய விட்டு உங்ககிட்ட பொன விலக்கிச் அன்னிக்கு நடந்தது பசால்லனும்னு அதன்ெிைகு தான் என்பனாட நிறனக்கிபைன். ஆனா என் ஏழுவருட தவம் அவறள என்கிட்ட பகாண்டு வந்து பசர்க்கும்னு எனக்கு நம்ெிக்றக இருக்கு பமடம். ீ என்று கம்ெீரமான நிறனத்தவள். உங்களுக்கு என் மனசு புரியுதா பமடம்.. நாம யாரும் இறத தடுக்க முடியாது.” என்று கலங்கிய குரலில் சத்யன் றகபயடுத்துக் கும்ெிட்டெடி பகட்க ொனு எட்டி கூப்ெிடுைறத கூப்ெிடுங்க சத்யனின் றககறள நிறுத்துங்க. நான் அவறள அது பராம்ெ விரும்புபைன்னு ஒரு வார்த்றதயில் பசால்லமாட்படன் பமடம். " நான் இத்தறன நாள் உயிபராட இருந்ததுக்கு காரணம் என் மான்சிறய என்னிக்காவது ஒருநாள் நிச்சயம் சந்திப்பென் என்ை நம்ெிக்றகதான் என்றன வாழறவச்சுது.. ..... இவர்கள் எல்பலாரும் ஒரு குடும்ெமாக இறணயபவண்டும் என்று மனதார கடவுறள பவண்டினாள் சிைிதுபநரம் கழித்து நிமிர்ந்த சத்யன் தன் மணிக்கட்றட திருப்ெி பநரம் ொர்த்தான்.. நான் எப்பொ ெற்ைிக்பகாண்டு உங்கறளவிட எதிர்ொராமல் “ பமாதல்ல பெரியவ உங்க இந்த அதனால ெிள்றளகபள பமடம்னு அக்கான்னு உங்கறள கண்டுெிடிச்சாங்கபளா அப்ெபவ இது கடவுபளாட பசய்யல் சத்யன். " ஆனா நீங்க மான்சியின் ஒன்னு மடியில் மட்டும் தான் நம்ெனும். ொனுறவ ொர்த்து “ எனக்கு மான்சிறய ெற்ைி பநறனச்சா பராம்ெ பெருறமயா இருக்கு.... எவ்வளவு வழ்த்திவிட்டபத.... அபத சமயத்தில் என்றனவிட்டு அவ எட்டாத தூரத்துக்கு பொய்விட்ட மாதிரி என் மனசு கலங்குது.ொனுவுக்கு சத்யறன மனிதறனயும் ொர்க்க ொசமும் ெரிதாெமாக காதலும் எப்ெடி இருந்தது.

இருவரும் ஆளுக்கு ஒருெக்கம் கழுத்தில் றகபொட்டு சுற்ைி சத்யன் மடியில் ஏைி உட்கார்ந்து வறளத்துக்பகாண்டனர்.. அது நீங்க பரண்டுபெரும் பெசி தீர்க்கபவண்டிய ெிரச்சறன..... முடியும்.. அதுக்கு மான்சி எதிர்ப்பு பதரிவிச்சாலும் சரி என்னால சமாளிக்கமுடியும். ஆகும். அவறள எப்ெடி கன்வின்ஸ் ெண்ணனும்னு எனக்கு பதரியும்... சத்யனும் பகாண்டு தன் அவன் இரண்டு .. ஆனால் இனிபமலும் இந்த ெிள்றளகறள அவங்க தகப்ெறன விட்டு ெிரிக்க நான் ஒத்துக்க மாட்படன்... வர அதனால இப்பொ சிங்கப்பூரில் பரண்டு நாள் இன்னும் இல்றல.. உங்களுக்கு நல்லா கிளாஸ் நடத்துவான். “ இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்துகிட்டு இப்ெடி எபமாஷனல் ஆவாதீங்க சத்யன் அது நல்லாபவ இல்ல. பவனும்னா எப்ெடி ஜாலியா இருக்கனும்னு உங்க சின்ன மகன் ப்ரபணறஷ பகளுங்க... முகம் மலர தன் றகறய ெற்ைியிருந்த ொனுவின் றகறய எடுத்து தன் கண்களில் ஓற்ைிக் பகாண்டான். அப்புைம் இன்பனாரு விஷயம் மான்சி பொயிருக்கா.. எப்பொ இத்தறன பெர் மத்தியில் நீங்க கண்ணர்விட்டு ீ அழுதீங்கபளா அப்ெபவ எனக்கு உங்க மனசு புரிஞ்சு பொச்சு... அவள் வருவதற்குள் இந்த இரண்டு நாளில் தன் மனறத நிறலப்ெடுத்திக் பகாண்டு அவறள சந்தித்து பெசி தன் நிறலறய உணர்த்தலாம் என்று நிறனத்தான் சத்யனுக்கு அதன்ெிைகுதான் ெிள்றளகளின் ஞாெகம் வர.. சத்யன் எட்டி ொர்த்து ப்ரணறவயும் ப்ரபணறஷயும் அறழக்க இருவரும் அதற்க்காகபவ காத்திருந்தது பொல ஓடிவந்தனர்.. அவள் இல்லாததும் ஒருவிதத்தில் நல்லதுதான் என்று நிறனத்தான்.." நீங்க மான்சிறய ெத்தி கவறல ெடாதீங்க. பரண்டு பவறல விஷயமா அதுக்கப்புைம்தான் நாறளக்கு உங்க நாம ொங்காக் எறதயும் பொண்டாட்டிறய பெச ொர்க்க முடியாது ” என்று ொனு சிரித்தெடி கூைி சூழ்நிறலறய இயல்ொக்கினாள் சத்யனுக்கு மான்சி இப்பொது சிங்கப்பூரில் இல்லாதது ஏமாற்ைமாக இருந்தாலும்... நீங்க றதரியமா இருங்க சத்யன்” என்று ொனு உறுதியான குரலில் கூைி தன் நிறலொட்றட சத்யனுக்கு பதளிவாக விரிவாக உணர்த்தினாள் அவள் பெச்றச பகட்டதும் சத்யன் மனம் ஓரளவுக்கு நிம்மதியறடய.. றகயாலும் அவர்கறள சுற்ைி வறளத்துக்பகாண்டான்...... " உங்களுக்கும் மான்சிக்கும் நடுவில் உள்ள ெிரச்சறன என்னன்னு எனக்கு பதரியும் சத்யன்............. ஆனா நான் அறத ெத்தி உங்ககிட்டபயா மான்சிகிட்டபயா பகட்க மாட்படன்.

. பகள்விகளுக்கு ஆனால் அவர்களின் புத்திசாலித்தனம் அவறன வியக்க றவத்தது இருவரும் மாற்ைி மாற்ைி அவன் தாறடறய ெிடித்து தங்கள் ெக்கம் திருப்ெி அவரவர் பெச்றச பகட்க்கும் ெடி பசால்ல. சத்யன் ப்ரபணஷின் பகள்விக்கு விறட பசால்ல முடியாமல் விழிக்க . இல்றல காலத்தின் ஓட்டத்தில் மாைியிருப்ொளா..அறத ொர்த்த ெிபரமாவுக்கு இப்பொது அழுறக வந்தது. இன்னும் ஏற்ப்ொளா. ொனு அவறன எட்டி ொர்த்து சிரித்தெடி “ யப்ொ சாமி நான் தப்ெிச்பசன்” என்று சிரிக்க . ொனு எழுந்து இடம் மாைி ெிபரமாவின் அருகில் அமர்ந்து... ப்ரபணஷும் ப்ரணவும் உட்கார்ந்துபகாண்டு தங்கள் கறதறய ஆரம்ெித்தார்கள் இருவரும் ெதில் சலசலபவன்று பசால்வதற்க்குள் பெசிக்பகாண்பட சத்யனுக்கு வர........ ஆனால் சுகமான வலி அவர்கள் இருவரும் மான்சிறய அதிகமாக ஞாெகப்ெடுத்தினார்கள்... விழி அவர்கள் பகட்கும் ெிதுங்கியது. தன்றன கிறடக்குமா... சத்யனுக்கு தாறடயும் கழுத்தும் பலசாக வலிக்க ஆரம்ெித்தது... அவள் கூட அப்ெடித்தான். அவள் றககறள ெற்ைி “ கலங்காதீங்கம்மா எல்லாம் சரியாயிடும்” என்று ஆறுதல் பசான்னாள் அப்பொது விமானம் புைப்ெடுவதற்கான அைிவிப்பு வர. அவள் சந்பதகங்கறள தீர்த்துவிட்டுதான் மற்ைறவகளுக்கு அனுமதிப்ொள் சத்யனுக்கு மான்சிறய ெற்ைிய அந்த நிறனவுகள் வந்ததும் அவறனயும் அைியாமல் முகம் மலர்ந்தது.. ெடுக்றகயில் கூட ஆயிரம் பகள்வி பகட்ப்ொள்.... எல்லா சம்ெிரதாயங்களும் முடிந்து சத்யன் அறனவறரயும் அறழத்துக்பகாண்டு விமானத்தில் ஏைி இருக்றககறள பதடி அறனவரும் ஒபர வரிறசயில் அமர்வது பொல் அருகில் இருந்தவர்களிடம் பெசி அட்ஜஸ்ட் பசய்தான் ொனு ெிபரமாவின் சத்யன் நடுவில் ெக்கத்தில் உட்கார்ந்து அமர்ந்து பகாண்டு. அவளுறடய இரண்டுநாளில் எல்லாம் பதரிந்துவிடும் என நிறனத்தான் அதற்க்குள் ப்ரபணஷ் ஏபதா விறடபய கண்டு ெிடிக்கமுடியாத ெடி ஒரு பகள்விறய பகட்டு சத்யனின் சிந்ததறனறய கறலத்தான்.. அவனுக்கு இரண்டு அவரவர் ெக்கமும் கறதறய ஆரம்ெிக்க..... இப்பொதும் அப்ெடி இருப்ொளா... எல்லாவற்றையும் ெடுக்றகயில் விளக்கிச் தனக்கு இடம் பசான்னெிைகு......

. உங்ககூட பெசிகிட்பட இருக்கனும் பொல இருக்குப்ொ” என்று கூை சத்யன் அவறன அறணத்துக்பகாண்டு “ எனக்கும் தூக்கம் வரறல நீங்க பரண்டுபெரும் என்ன பெசனுபமா பெசுங்க நான் பகட்கிபைன்” என்று கூைினான் பெசினார்கபள தவிர ஆனால் அடுத்த சிலநிமிடங்களில் இருவரும் தூங்கிப் பொனார்கள். மிச்சத்றத நாறளக்கு சிங்கப்பூர் வட்ல ீ பெசிக்கலாம் என்ன ெசங்களா” என்று அதட்டியதும் ப்ரணவ் சத்யனின் தாறடறய ெற்ைி “ அப்ொ உங்களுக்கு தூக்கம் வருதா. சத்யனும் சிைிதுபநரத்தில் கண்ணயர்ந்தான் அந்த நாலு மணிபநர அறனவறரயும் அறழத்துக்பகாண்டு அறழத்துச்பசல்ல ொனுறவயும் விமானப்ெயணம் ெிபரமாவின் ெிள்றளகறளயும் முடிந்து பவளிபய அண்ணன் சம்ெிரதாயங்கள் வந்தபொது.. " ஏன் அருகிலில்றல என்கிைாய்.......... மனறத வாழும் எங்பகா பகாயிலுக்கு . " ஏன் விலகி விலகி பொைீங்க என்கிைாய்.சத்யன் ெதிலுக்கு சிரித்து “ ெரவாயில்றல அக்கா இந்த சந்பதாஷம் எனக்கு கிறடக்கும்னு நான் கனவுல கூட நிறனக்கறல.. எங்களுக்கு தூக்கம் வரறலப்ொ.. பவறலக்காரர் சர்தார்ஜி வந்திருந்தார் சத்யன் தன் அம்மாறவ மட்டும் அவர்களுடன் அனுப்ெிவிட்டு இவன் ெிள்றளகளுடன் சர்தார்ஜி எடுத்து வந்திருந்த காரில் மான்சியின் வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினான் சத்யனுக்கு மான்சியின் ெைக்கவிட்டது. " உன்றனவிட்டு விலகியிருந்தால்.. வட்டுக்கு ீ இன்னும் பொகிபைாம் சிைிதுபநரத்தில் என் என்ை நிறனபவ பதவறத பொகப்பொகிபைாம் என்ை நிறனபவ அவறன சிலிர்க்க றவத்தது " உன் அருகில் நானிருந்தால்...... இதுக்காக எறத பவண்டுமானாலும் இழக்கலாம்” என்ைான் இதுக்கு பமல நீங்க எறதயும் இலக்க பவண்டாம். அப்ொ ொவம்ல அவரும் தூங்கட்டும்... " எனக்கு புரியவில்றல . எல்லாபமதான் கிறடச்சுருச்பச இனி என்ன” என்ை ொனு ெிள்றளகளிடம் “ ஏய் ெசங்களா பரண்டுபெரும் தூங்குங்க. மகளும் அறழத்துச்பசல்ல முடிந்து சத்யன் மருமகனும் மான்சி வட்டு ீ சத்யன் ெிபரமாறவ வந்திருக்க...

. அவனுக்கு மட்டுபம யாபரா மயிலிைகால் முத்தமிட்டது பொல பவன்சாமரம் அவன் வசினார்கள்... மான்சி வந்து ‘என்மீ து அவன் ஆறசயும் மார்ெில் காதலும் இல்லாமலா இவ்வளவு பெரிசா இந்த பொட்படாறவ இங்பக மான்சி மாட்டியிருப்ொ. ொனு மற்றும் தன் ெிள்றளகளுடன் காரில் மான்சி தங்கியிருந்த வட்டுக்கு ீ பொனான். வடு ீ சிங்கப்பூர் சிராங்கூன் ெகுதியில் நகரத்றத கடந்து ஒதுக்குப் புைமாய் சிைியதாகவும் அழகாகவும் இருந்தது சர்தார்ஜிக்கு சத்யன் மாட்டியிருக்கும் யாபரன்று சத்யன் புரிந்துவிட்டது. " இருந்தும் சுகமாய் இருக்கிைது..... ீ உடல் சிலிர்த்தது....... மான்சி மான்சி திருமணப்ெடத்தில் அந்த வட்டின் ீ சத்யறன ஹாலில் ொர்த்திருக்கிைார் என்ெதால் சத்யறன முகம் மலர வரபவற்று உள்பள அறழத்துச்பசன்ைார் சத்யன் தன் மகன்கறள இரண்டு றககளிலும் தூக்கிக்பகாண்டு அந்த வட்டில் ீ காலடி எடுத்து றவத்தவன் கண்களில் முதலில் பதரிந்தது அவனும் மான்சியும் அந்த கல்யாண பொட்படாதான் அந்த ெடத்றத ொர்த்ததும் சத்யன் ஒரு நிமிடம் அப்ெடிபய நின்றுவிட்டான்... அவன் மனதில் பகாடி குைிஞ்சிப் பூக்கள் ஒபர சமயத்தில் மலர்ந்தன.... என்று சத்யன் மனதுக்குள் எண்ணினான் அவன் அப்ெடிபய நின்றுவிட்டறத ொர்த்த ொனு “ என்ன சத்யன் அந்த பொட்படாறவ ொர்த்து நீங்களும் அப்ெடிபய நின்னுட்டீங்க இருக்கும் .. " ஏபதா புதிய உலகத்தில் " ெிரபவசிப்ெது பொல் உள்ளது!!!! சத்யன். அதுக்கு காரணம் அவ ெிள்றளங்க அவங்க அப்ொ யாருன்னு பதரியாம இருக்க கூடாதுன்னு பசான்னா சத்யன்” என்று ொனு கூைிய விளக்கத்தில் சத்யனின் முகம் ெட்படன்று வாடியது . பொட்படாறவ அங்பக பெங்களூர் வட்டுல ீ எல்லா வட்டில் ீ கூட மான்சியும் இடத்துலயும் மாட்டி றவச்சுருக்கா." என்ன கணக்கு வழக்கு இது!!!!! " எனக்கு புதிதாய் இருக்கிைது.....

அதான் நான் நம்ெறல ”. ‘ஆனால் எதுவுபம மான்சி வந்தால்தான் பதரியும் அதற்க்குள் சந்பதாஷப்ெடாபத.. ம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பதரியுமா சத்யன். ெசங்ககிட்டயும் பசால்லிடுங்க அப்புைம் பொன்ல பெசும் பொது நான் இங்க வந்திருக்கைறத பசால்லிட பொைாங்க... சத்யனின் முகவாட்டத்றதக் கவனித்த ொனு “ என்னாச்சு சத்யன் அந்த பொட்படாறவ ெிள்றளகளுக்காகத்தான் மான்சி மாட்டியிருக்கான்னு பசான்னதும் முகம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு.. ச்பச பகாஞ்சபநரத்தில் என்னபவல்லாம் கற்ெறன பசய்துவிட்படன்.” என்று ப்ரபணஷ் “ சரி எல்லாரும் பகாஞ்சபநரம் குளிச்சு நல்லா ெிரஷ் தூங்குங்க.. அம்மா நீங்க கவறலெடாதீங்க” என்று ொனு கூைினாள் அதற்க்குள் ப்ரணவும் ப்ரபணஷும் வட்றட ீ ஒரு சுற்றுச்சுற்ைி விட்டு சத்யன் மடியில் ஆளுக்பகாரு ெக்கமாக ஏைியமர்ந்து பகாண்டனர். என்று ொனு சத்தமில்லாமல் குறும்புடன் கூைியறத பகட்டதும் சத்யனுக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது. அவ இங்க வந்ததும் எதுவும் ொர்த்துக்கலாம். தன் மறனவி ரத்னாவுக்கு அறனவறரயும் அைிமுகம் பசய்துவிட்டு..... அவர்களுக்கு குடிக்க ஏதாவது பகாண்டு வரலாம் என்று சர்தார்ஜி கூைி இருவரும் உள்பள பொய்விட்டனர் . வந்தா ெசங்க ஒரு கிட்ட அப்ொ ைாக் இங்க குடுக்கலாம்னு இருக்கைது சஸ்பென்ைா பசான்னா..” என்று சத்யன் கூைியதும் அறத ஆபமாதிப்ெது பொல தறலயறசத்த ொனு “ நானும் அறதத்தான் நிறனச்பசன் சத்யன்...சற்றுமுன் பூத்த பூக்கள் எல்லாம் வாடியது. சரின்னு இருக்கட்டும் பசால்லிடுவாங்க.. அவ தன்பனாட மனறச மறைக்க ெிள்றளகறள ெயன்ெடுத்திகிட்டான்னுதான் நான் பநறனக்கிபைன் சத்யன்... அவ பசான்னறத நாபன நம்ெறல பதரியுமா. என்று நிறனத்தெடி வட்டுக்குள் ீ பொனான் சர்தார்ஜி அறனவறரயும் பசாொவில் உட்காரச்பசால்லி விட்டு உள்பள பொய் தன் மறனவிறய அறழத்து வந்தார்.. ெண்ணணும். சற்றுமுன் இருந்த மனதின் ொரம் பலசாக குறைந்தது பொல் இருந்தது.. ஆனா பராம்ெ குட்டியா இருக்குப்ொ.... யாபரா ெனி நீறர முகத்தில் வாைியடித்தது பொல அவன் முகம் வாடியது .. என்று அவன்ட மனம் அவறன எச்சரிக்றக பசய்தது சத்யன் சட்படன நிறனவு வந்தவனாய் ொனுறவ ொர்த்து “ அக்கா நான் சிங்கப்பூர் வந்திருக்கும் விஷயம் மான்சிக்கு இப்பொ பதரியபவண்டாம். “அப்ொ வடு ீ சூப்ெரா இருக்குப்ொ. மதியம் பவளிபய பொகலாம் சரியா’’ என்று ொனு கூை அப்புைம் சாப்ொட்டுக்கு டிென் அப்புைமா சாப்ெிட்டுட்டு எங்கயாவது .. ெிள்றளகளுக்காகத்தான் இப்ெடியா.

காெி குடி..... ப்ரணவும் அவன் றகறய ெிடித்து இழுத்து “ அப்ொ நானு” என்ைான் சத்யன் ப்ரபணறஷ இைக்கிவிட்டு. இருக்க சர்தார்ஜி கூைினார் ெின்புைமாக அதில்தான் ஒரு சர்தார்ஜியும் ஸ்படார் அவர் ரூமும் மறனவியும் அறத ஒட்டி ஒரு தங்கிக்பகாள்வதாக . ஆனா பவறல நாங்க ொனும்பமாட ொவம் இல்லப்ொ பசய்ைாங்க.. அண்ணாபவல்லாம் இவங்க பராம்ெ காபலஜ்ல வந்தாங்க. " அப்ொ மட்டும் அப்ொ எங்க எட்டிக்கூட நல்லபவறளயா ஸ்கூல்ல பவறலக்கு ொர்க்கமாட்படாம்.. றடபமாட தூங்கு.. பவகுபநரம் கட்டுப்ெடுத்த முடியாமல் சிரித்தான் ொனுவுக்கு சத்யறன ொர்த்து சிரிப்பு வரவில்றல.. இவன் வாழ்க்றகயில் இப்பொழுதான் இப்பொது சிரிக்கிைானா. ெல் பதயி. ஏழு வருடம் கழித்து வயிறு குலுங்க.“ யப்ொ இங்க வந்தும் ஆரம்ெிச்சுட்டாங்கடா ெிரவ்வு.. என்று ொனுறவ பொலபவ பெசி நக்கல் பசய்த ப்ரபணஷ் “ ம்ம் ஒன்ன மைந்துட்படன் அப்புைம் நல்லா ெடிங்கடா நல்லா ெடிங்கடான்னு தறலயில அடிச்சுக்குவங்கபள ீ அறத மைந்துட்படன் ொனும்மா. மறுெடியும் ஞாெகம் அல்லது இத்தறன வந்ததால் இப்ெடி நாட்களாக மைந்திருந்த சிரிக்கிைானா.. எழுந்து நின்று ப்ரபணறஷ தன்னுறடய தறலக்கு பமபல தூக்கி தட்டாமாறல சுற்ை. சிரித்து சிரித்து அவனின் சிவந்த அழகு முகம் பமலும் பசந்நிைமாகும் வறர சிரித்தான். ப்ரணறவ தூக்கி அபதபொல சுற்ைி இைக்கினான். யாரும் காபலஜ்ல ” என்று இவங்க ஸ்கூல் ெக்கம் ெடிக்கிை அக்கா ப்ரபணஷ் றகறய ஆட்டியெடிபய கண்கறள விரித்து எல்லாவற்றையும் ஞாெகமாய் கூைி ொனுறவ நக்கல் பசய்ய சத்யனுக்கு மகனின் பதாரறணயான பெச்சு ெலத்த சிரிப்றெ வரவறழக்க.. தன் கண்கறள துறடத்துக்பகாண்ட ொனு சர்தார்ஜியிடம் ொத்ரூம்ங்கள் எங்பக இருக்கிைது என்று பகட்டாள்.. வாய்விட்டு.. ஒரு கிச்சனும் அறத ஒட்டி அழகிய றடனிங் ஹால் ஒன்றும் அறையும் இருந்தது.... கண்ண ீர்தான் வந்தது. சிரிப்பு ொனுவின் மனம் சத்யனின் இந்த சிரிப்ொல் கண்ணர்ீ விட்டது சிைிதுபநரம் கழித்து தானாகபவ சிரிப்றெ அடக்கிய சத்யன். கண்கள் கலங்கி. ஸ் அய்பயா சாமி காப்ொத்து .. கண்ண ீர் வரும்வறர சிரித்தான். சர்தார்ஜி அந்த வட்றட ீ ொனுவுக்கு சுற்ைி காண்ெித்தார் அந்த வட்டில் ீ ஒரு ெடுக்றகயறையும். மகன் பசான்ன இந்த சிறு நறகச்சுறவ பெச்சுக்பக இப்ெடி சிரிக்கிைாபன... டிென் சாப்ெிடு.....

. ஸ்கூல்ல தமிழ் மிஸ் “அபதா ொரு காரு.என்று மிக பநர்த்தியாக இருந்தது அந்த அறை ொனு ொத்ரூம் கதறவ திைந்து ொர்த்தாள்... விரித்து. சத்யறன எங்பக தங்க பசால்வது என்றுதான் குழப்ெம் மான்சியின் அறையில் சத்யன் தங்குவது என்ைால். ொனுவுக்கு இப்பொது பெரும் குழப்ெமாக இருந்தது.... என்று ெலவாைாக குழம்ெியெடி அறையில் இருந்து பவளிபய வந்ததாள்.. ஆனால் இந்த வட்டில் ீ இந்த ஒரு அறைறய தவிர பவை அறை கிறடயாது. கம்ெியூட்டருடன் ஜன்னல்களில் கூடிய ஒரு அழகான படெிள். தன் மறனவியின் அறையாக இருந்தாலும் அவள் அனுமதியின்ைி நூறழய கூடாது என்ை பநர்றமறயயும் நிறனத்து ொனுவுக்கு கண்கள் ெனித்தது அதன்ெிைகு எல்லாரும் குளித்து டிென் சாப்ெிட்டுவிட்டு சிைிதுபநர அரட்றடக்கு ெிைகு தூக்கம் கண்கறள சுழட்ட. அங்பக சத்யன் தனது பெட்டிறய எடுத்து டீப்ொயின் பமபல றவத்து தன் உறடகறள எடுத்து பகாண்டிருந்தான். அந்த அறை ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டல் ெடுக்றகயறைறய சுருக்கியது பொல மிக பநர்த்தியாக அழகாக வடிவறமக்கப்ெட்டிருந்தது. என்ன பசய்யலாம். இவ்வளவு பெரிய ெணக்காரறன ஹாலில் தங்க பசால்லமுடியுமா.. ""அப்ொ இவன் சின்னறெயனா இருக்கப்பொ. அக்கா வட்டுக்கு ீ ெின்னாடி ஒரு ொத்ரூம் இருக்காம் நான் அங்க குளிச்சுட்டு ஹால்லபய தங்கிக்கிபைன்.. தறலயறனறய அவனுக்கு இருபுைமும் ெடுத்திருந்த அவனது வால்கள் மறுெடியும் தங்கள் பூர்வக ீ கறதறய ஆரம்ெித்தனர் முதலில் ப்ரபணஷ்தான் ஆரம்ெித்தான்.. சத்யனுக்கு சத்யன் தன் ஹாலில் ஒரு ஓரமாக ெிள்றளகளுடன் பெட்சீ ட்றட ெடுத்துக்பகாண்டான். ொத்டப் வசதிபயாடு பராம்ெ பநர்த்தியாக இருந்தது...... எல்இடி டிவி. அறையின் றமயத்தில் ஒரு பவன்நிை இரட்றடக் கட்டில் அழகான ெடுக்றக விரிப்புடன் இருந்தது. பவள்றள சுவற்ைில் நிை மாட்டப்ெட்டிருந்த திறரச்சீ றல. மான்சியின் அனுமதியில்லாமல் முடியாது. ொனுறவ ொர்த்ததும். அறையின் ஓரமாக ஒரு டிரசிங் படெிள். நீங்க ெசங்க எல்லாம் அந்த பெட்ரூமில் தங்கி குளிச்சுக்கங்க” என்று ொனுவின் புதிய ெிரச்சறனக்கு சத்யன் வழிகூை அவனுறடய புரிதல் குணமும். நம்ம மாமா . காருக்குள்பள யாரு.. ொனு ெிள்றளகறள தூங்குவதற்காக அறழக்க.ொனு மான்சியின் அந்த ஒற்றை ெடுக்றகயறைறய திைந்து உள்பள பொனாள். அவர்கள் இருவரும் அப்ொவுடன் ெடுக்க பொவதாக கூைியதும் ொனு மட்டும் மான்சியின் ெடுக்றகயறைக்கு பொய் ெடுத்துக்பகாண்டாள் சர்தார்ஜி பொட.

பநரு. தான் இன்னும் இரண்டு நாள் கழித்து மாமா வட்டுக்கு ீ வருவதாக கூைிவிட்டு.. ஆனா நான் கபரக்டா ொடிபனன்ப்ொ” என்று இவன் ப்ரணவ்றவ விட ெத்துவயது மூத்தவன் பொல பெசினான் உடபன ப்ரணவ் கடும் பகாெத்துடன் எழுந்து “ அப்ொ அது சின்ன றெயனா இருக்கப்ெ நடந்தது. இல்றல நான் அவறன அடிக்கட்டுமா” என்று ப்ரணவ் ஆபவசமாக பெச சத்யனுக்கு அவறன சமாதானப் ெடுத்துவதற்க்குள் மண்றட காய்ந்துவிட்டது மன்னிப்ொக ப்ரணவ் பகட்ட ைாரிறய ப்ரபணஷ் பசால்ல மறுத்துவிட.....மாமா இவன் பராஜாப்பூ “அபதா குடுத்தார்னு ொரு காரு ஒரு ொட்டு காருக்குள்பள பசால்லி எங்க குடுத்தாங்கப்ொ. ொடுனான்ப்ொ. எல்லாரும் கிளாஸ் ரூம்ல சிரிச்சுட்டாங்க..... ொனுவும் பராட்டில் தன் உள்ள ெழறமயான ெிள்றளகளுடன் மான்சிக்காகவும் மனமுருக சத்யனுக்காகவும் அந்த திவ்யபசாரூெினிறய மனமுருகி பவண்டினாள் ெின்னர் சிராங்கூன் ெிள்றளகள் பமயின் விரும்ெிய ெகுதியில் அறசவ இருந்த உணறவ முத்தூஸ் ஆர்டர் கைி ஓட்டலில் பசய்து தன் அவர்களுடன் அரட்றடயடித்துக் பகாண்பட சாப்ெிட்டான் அப்பொது அவன் அம்மாவிடம் இருந்து பொன் வர. மதியம் சத்யனுக்கு இரண்டு சிங்கப்பூரில் மணிவாக்கில் அதிகமாக வந்து வட்றட ீ விட்டு ெழக்கம் இருந்ததால் மாரியம்மன் பகாயிலுக்கு அம்மறன ெிராத்தறன அவபன காறர ஓட்டிக்பகாண்டு கிளம்ெினான் முதலில் சவுத் அறழத்துப் பசய்தான். ஆனா இவன் என்றன கிண்டல் ெண்ணிகிட்பட இருக்கான். நீங்கபள பசால்லுங்க அப்பொ ொனும்மாதான் காரிபல எங்கறள பகாண்டுபொய் ஸ்கூல்பல விடுவாங்க. இப்பொ நீங்க அவறன அடிக்கிைீங்களா. இப்பொறதக்கு பவறு எதுவும் மாமா வட்டாரிடம் ீ துண்டித்தான் பசால்லபவண்டாம் என்று தன் அம்மாவிடம் கூைிவிட்டு இறணப்றெ .. சத்யன் தன் பமல் ொதி உடறல கிடத்தி அறணத்துக்பகாண்டு தூங்கும் ெிள்றளகளின் தறலறய வருடியெடிபய அவனும் தூங்கிவிட்டான் அதன்ெின் அறனவரும் கிளம்ெினார்கள். ெிரிட்ஜ் பொனவன். ொனும்மா எனக்கு அதுக்கு சாக்பலட் குடுத்தாங்கனு. அதனால நான் அப்புடி பசான்பனன். இவன் எப்பொ ொரு இறதபய பசால்லி என்றன கிண்டல் ெண்ணுைான்ப்ொ... அவனுக்கு ெதிலாக சத்யன்தான் ெத்துமுறை ப்ரணவிடம் ைாரி பகட்டான் இருவரும் கறதபெசியெடி சத்யன் மார்ெிபலபய தூங்கிப்பொனார்கள்.

எப்பொது ப்ரணவ்தான் வந்து சத்யறன ெடுத்தான் என்று அறணத்துக்பகாண்டு சத்யன் பயாசிக்கும் ெடுத்திருந்தான்...... காறலயில் அவன் கண்விழித்ததும்.’ பூகம்ெத்துக்கு ெிைகு கூட பூமியில் பூக்கள் மலருமா இபதா என் வாழ்வில் மலர்ந்திருக்கிைபத.. இதில் எனக்கு நிச்சயமாய் அனுமதி கிறடக்காது என்று அவனுக்கு புரிய பவகுபநரம் ஆகவில்றல. எழுந்து அமர்ந்து கண்கறள கசக்கிக்பகாண்டு சுற்ைிலும் ொர்த்தான். இதுதான் தகப்ென் மகன் ொசமா. கட்டிறல ொர்த்தவன். ொனு தடுத்தும் பகட்கவில்றல அவர்கள் வட்டுக்கு ீ வரும்பொது இரவு பவகுபநரம் ஆகிவிட்டது.. பொபத ப்ரபணஷ் இவன் வந்து சத்யனின் மறுெக்கத்தில் ெடுத்துக்பகாண்டு அவன் றகறய எடுத்து சத்யன் கழுத்றத கட்டிக்பகாண்டான் சத்யனுக்கு உடல் சிலிர்த்தது. விடிந்து பவகுபநரம் ஆகிவிட்டது புரிய ெரெரப்புடன் எழுந்தான் .. அந்த அறையில் மான்சி தனிறம தவம் இருப்ெது பொல் அவன் மனதில் ெட்டது.. என்று நிறனத்தான் சத்யனுக்கு அதன்ெின் மறுெடியும் தூக்கம் வர பவகுபநரம் ஆனது.. ஒரு ஏக்கப்பெருமூச்சுடன் அறைறய விட்டு பவளிபய வந்து ப்ரபணறஷயும் தூக்கி வந்து கட்டிலில் சர்தார்ஜி விரித்த ெடுக்கறவத்துவிட்டு ெடுக்றகயில் பவளிபய ெடுத்தவன் பொய் ஊர் உறட சுற்ைிய மாற்ைிக்பகாண்டு. ஆமாம் என் ஏழுவருட காத்திருப்புக்கு கடவுள் பகாடுத்த அற்புதங்கள் என் ெிள்றளகள்.. ஆனால் அதற்க்குள் அவர்கள் தன்மீ து றவத்துள்ள ொசம் சத்யறன வியப்ெறடய றவத்தது.. ... எல்பலாருக்கும் இது கிறடக்குமா இல்றல எனக்கு மட்டும்தான் இந்த ொசம் கிறடத்துள்ளதா. காரிபலபய ெிள்றளகள் தூங்கிவிட சத்யன் ப்ரணவ்றவ தூக்கி வந்து மான்சியின் ெடுக்றகயறை கதறவ திைந்து உள்பள பொய் கட்டிலில் ெடுக்கறவத்து விட்டு அந்த அறைறவ சுற்ைிலும் ொர்த்தான் அந்த அறையின் பநர்த்தி அவன் மனதில் ெதிவறதவிட.. அலுப்ெில் உடபன உைங்கிப்பொனான் நடு இரவில் யாபரா தன்றன உரசுவது பொல் இருக்க சத்யன் சட்படன கண்விழித்து ொர்த்தான்...ெிைகு அங்கிருந்து சிட்டி ஹால் ெகுதிக்கு வந்த அங்கிருக்கும் கறடகளில் ஒன்றுவிடாமல் ஏைி இைங்கி ெிள்றளகளுக்கு பதறவயானவற்றை வாங்கி குவித்தான். இவர்கறள ொர்த்து இன்னும் இரண்டு நாள் கூட ஆகவில்றல...

‘அவறள ொர்த்த மறு பநாடியில் இருந்து அவறள மட்டுபம பநசித்பதன் என்று எடுத்து பசால்லுபவன். பகாண்டான். அவள் முகத்றத தன்னால் பநரடியாக ொர்த்து தன்நிறல ெற்ைி கூைமுடியுமா என்று எண்ணி மனம் குறமந்தான் ஆனால் அவன் மனம் தீவிரமாக பயாசித்தது.. பகெிள் காரில் ஏை ப்ரணவ் ெயப்ெட ப்ரபணஷ் அனாயாசமாக ஏைி ெயணம் பசய்தான். அந்தளவுக்கு அவன் மனம் நிறைவாக இருந்தது அன்றும் வட்டுக்கு ீ தன்னுடபன வர நடுநிசி ெடுக்கறவத்துக் ஆனாது. . சத்யன் தன் மகன்களின் பசயல்கள் ஒவ்பவான்றையும் ரசித்து தனது ஹாண்டி பகம்மில் ெதிவு பசய்தான்... என்று சகலத்றதயும் சுற்ைி காண்ெித்தான் டால்ெின் லாகூனில் றகத்தட்டி ஆர்ெரித்து ப்ரணவும் ப்ரபணஷும் பொட்ட ஆட்டத்திற்கு அளபவயில்றல. மியூசிக்கல் ெவுண்டன்.. இந்த சந்பதாஷத்துடன் சுகமான மரணம் பவண்டும் என்றுதான் பகட்ப்ொன். ெிரதிவாதியாக மாைினான். கலவரத்துக்கு காரணம் மான்சி நாறள வரப்பொகிைாள் என்ெதுதான்... சத்யனுக்கு இப்பொது என்ன பவண்டும் என்று கடவுள் வந்து பகட்டால். சிங்கப்பூரின் அற்ப்புதமான பசந்பதாசாத் தீவுக்கு பொனான் அங்பக ெிள்றளகளுக்கு அன்டர் வாட்டர் பவல்ட். ப்ரபணஷ் அவன் தங்கி வித்யாறவயும் ஞாெகப்ெடுத்தினர் அவனுக்கு ஏபதா மறுெிைவி எடுத்து தன் ெிள்றளகளுடன் புது உலகில் இருப்ெது பொல் இருந்தது.. அறனவறரயும் அறழத்துக்பகாண்டு கிளம்ெிய சத்யன். சத்யனுக்கு ப்ரணவ் அவன் அப்ொ தயானந்தறனயும்... ‘அவபன அவன் வழக்குக்கு வாதி. பகெிள் கார்..அவன் எழுந்திருக்கபவ காத்திருந்தது பொல ெிள்றளகள் இருவரும் அவன் பதாறள கட்டிக்பகாண்டு அவன்மீ து ஏைி இரண்டு கன்னத்திலும் மாைிமாைி முத்தமிட.... ஏன் அவறள ொர்த்து பெசமுடியாது. அவறள எப்ெடி எதிர்பகாள்ளப் பொகிபைாம் என்ை நிறனபவ சத்யறன வாட்டிவறதத்தது. டால்ெின் லாகூன். இன்று ஆனால் சத்யன் ெிள்றளகறள சத்யனுக்கு ஹாலில் அலுப்ெில் பநாற்று பொல் இன்று தூக்கம் வரவில்றல அவன் மனதில் இணம் புரியாத ஒரு கலவரம் நடந்துபகாண்டு இருந்தது. அந்த அதிகாறலயில் கிறடத்த அந்த அன்பு ெரிசால் சத்யன் சற்று திணைித்தான் பொனான் மறுெடியும் அன்று மாறல உணவுக்கு ெின்..

...பராம்ெ மவுனமாக இருந்தான் சத்யன். அந்த ொசத்றத றவத்து மான்சி எப்ெடி மடக்கலாம் என்று மனதில் ெலமாக திட்டம் தீட்டினாள் ொனு... அல்லது எந்த மூஞ்சிய வச்சுகிட்டு இங்பக வந்பத என்று முகம் திருப்புவாபளா.. ‘அவள் என் வாழ்க்றகயில் வந்த ெின் பவறு எந்த பெண்றணயும் என் கண்கள் பநாக்கவில்றல என்று அவளுக்கு புரியறவப்பென்.. . அவன் வாழ்க்றகயில் இவ்வளவு ெதட்டமாக இருந்தது இதுதான் முதல்முறை...... சத்யன் சர்தார்ஜிறய காறர ஓட்டச்பசால்லி விட்டு ெின் இருக்றகயில் தன் ெிள்றளகறள அறணத்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தான் தன்றன ொர்த்ததும் மான்சி ச்சீ யார் நீ என்று ஏசுவாபளா. ‘அவறள பதாடுவதற்க்கு முன்பெ இருெது நாள் நான் விரதம் காத்தறத எடுத்து கூறுபவன். வாரி சுருட்டிக்பகாண்டு எழுந்த சத்யனுக்கு அன்றைய தினத்தின் முக்கியத்துவம் புரிய.... காறலயில் ப்ரணவ்தான் அவறன உலுக்கி எழுப்ெினான். அல்லது எதுவும் பெசாமல் என்றன அருவருப்ொக ொர்த்து முகம் சுழிப்ொபளா. ‘இந்த ஏழு வருடங்களாக அவளுக்காகபவ காத்திருந்து ஒவ்பவாரு நாளும் நான் பவந்து தனிந்தறத அவளுக்கு உணர்த்துபவன். தன் மகன்கள் பகட்ட நாலு பகள்விக்கு ஒரு பகள்விக்கு ெதில் பசான்னான்.‘ முதன்முதலாக அவளின் பதன் குரறல பொனில் பகட்டெிைகு பவறு எந்த பெண்ணின் குரறலயும் நான் ரசிக்கவில்றல என்று அவளுக்கு உணர்த்துபவன். ஆனால் அவளுக்கும் கூட உள்ளுக்குள் உதைபலடுக்கத்தான் பசய்தது.... காறல உணவு வாறயவிட்டு வயிற்றுக்கு இைங்கவில்றல. தன் பதவறதறய ொர்க்க பமல்லிய ெதட்டத்துடன் தயாரானான்.... இப்ெடிபயல்லாம் தன் மனபதாடு வாதிட்ட சத்யன் எப்பொது தூங்கினாபனா பதரியவில்றல... என்ன ஒரு ஆறுதல் என்ைால் சத்யன் மீ து அவன் ெிள்றளகள் றவத்திருக்கும் ொசம்தான் ொனுவுக்கு பகாஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது.. ஆனால் ஏர்பொர்ட்க்கு தான் வரவில்றல என்று பசால்லிவிட்டாள் சத்யன் ெிள்றளகள் சர்தார்ஜி என அறனவரும் மான்சியின் காரில் ஏர்பொர்ட் பநாக்கி பொனார்கள். மான்சி அவறனவிட்டு ெிரிந்து பொனபொது கூட எல்லாம் பொய்விட்டது பொல் மனதில் அளவுகடந்த துக்கம்தான் இருந்தபத தவிர ெதட்டம் இல்றல அவனின் மவுனம் ொனுவுக்கு சங்கடமாக இருந்தது......

இப்ெடி

எத்தறனபயா

பநரத்தில்

விறட

பகள்விகள்

ஆனால்

கிறடத்துவிடும்,....

இரவு

எல்லாவற்றுக்கும்
மனதில்

எடுத்த

இன்னும்

உறுதிகறள

சிலமணி
மறுெடியும்

மனதில் ஒருமுறை ஓட்டி ொர்த்து புதுப்ெித்துக் பகாண்டான் சத்யன்
ஏர்பொர்ட் வந்தது சத்யன் தன் மகன்கறள இரண்டு ெக்கமும் தூக்கிக்பகாண்டு இைங்கி
உள்பள பொனான்,... ெிள்றளகளுக்கு குழப்ெம் ஏன் அப்ொ திடீபரன மவுனமாகிவிட்டார்
என்று,..
சத்யனின் இந்த மவுனத்தால் ெிள்றளகள் தங்கள் அம்மாறவ பவகுநாட்கள் கழித்து
ொர்க்கும் சந்பதாஷமும் தறட ெட்டது,. அவர்களும் தங்களின் வழக்கமான குறும்றெ
குறைத்துக்பகாண்டு அறமதியாக இருந்தனர்
சிைிதுபநரத்தில் ொங்காக் விமானம் வந்துவிட்டதாக அைிவிப்பு வர, சத்யனின் முதுகு
தண்டு சட்படன விறரத்து நிமிர்ந்தது,.. தன் ொர்றவறய ெயணிகள் வரும் ொறதயில்
றவத்து ஒவ்பவாருவராக ொர்த்தான் , மான்சி எங்பக................
அதுவறர அவனுக்கு ொதுகாப்பு அரணாக இருந்த ெிள்றளகள் அவனிடமிருந்து இைங்கி
“ அபதா அம்மா வந்துட்டாங்க” என்று குதித்து பகாண்டு ஓட,.. சத்யன் ெிள்றளகள்
ஓடிய திறசயில் பநாக்கினான்
மறுநிமிடம்

அவன்

தவிடுபொடியானது,..

உள்ளத்தில்
இவளா

சன்னதியில்

சந்தித்த

அறையிலும்

எட்டு

என்

என்

பொட்டு

மான்சி,..

வாழ்க்றகயின்

நாட்கள்

ஈருயிர்

றவத்திருந்த

இவளா

காஞ்சிபுரம்

விடிபவள்ளி,....

ஓருடலாக

திட்டபமல்லாம்
காமாட்சி

இவளா

வாழ்ந்தவள்,

அம்மன்

என்னுடன்

சத்யனுக்கு

ஒபர

கண்றண

இருட்டுவது பொல இருந்தது
தறலறய உலுக்கிக்பகாண்டு மறுெடியும் மான்சிறய ொர்த்தான்,. பதாள்ெட்றட வறர
பவட்டப்ெட்ட கூந்தல்,.. கண்களில் பெரியதாக ஒரு கூலிங்கிளாஸ்,. கழுத்தில் இருந்து
முழங்காலுக்கு கீ பழ வறரயிலும் ஒரு நீளமான கறுப்பு பகாட்,.. அபத கறுப்பு நிைத்தில்
சூட்,.. காலில் குதி உயர்ந்த கறுப்பு ஷூ, றகயில் ஒரு சிைிய பெட்டி, இவ்வளவுதான்
மான்சி
சத்யனுக்கு மான்சிறய ொர்த்ததும் ஒரு ெிரெலமான ஹாலிவுட் நடிறகயின் ஞாெகம்
தான் வந்தது,.. சத்யன் அவளிடம் மாற்ைம் எதிர்ொர்த்தான் தான், ஆனால் இவ்வளவு
மாற்ைங்கள் எதிர்ொர்க்கவில்றல,.. நிச்சயம் இவள் தன்றன ஏற்று பகாள்ளமாட்டாள்
என்று

அவன்

மனம்

ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தான்

உறுதியுடன்

கூை

சத்யன்

அவறளபய

அதிர்ச்சியுடன்

மான்சியின்

றககறள

ெற்ைிய

ெிள்றளகள்

அவறள

சத்யன்

இருக்கும்

ெக்கமாக

அறழத்து வந்தனர்,.. மான்சி குனிந்து அவர்களிடம் ஏபதா பெசி சிரித்தெடிபய வந்தவள்,
சத்யன் அருகில் வந்ததும் தான் நிமிர்ந்தாள்
மான்சி

சத்யறன

கூலிங்கிளாறை

அங்பக
மீ ைி

ொர்த்து

அதிர்ச்சி

சத்யனால்

அவள்

அறடந்தாளா
கண்கறள

என்று

அந்த

ொர்த்து

பெரிய

கண்டுெிடிக்க

முடியவில்றல,..
அவள்

உடல்

வாசறன

நின்ைிருந்தனர்,..

சத்யன்

சத்யன்

மீ து

அவறளபய

பமாதும்

அளவுக்கு

இறமக்காமல்

இருவரும்

ொர்த்தான்,..

அருகருபக

அவளும்

அவனின்

ொர்றவறய தாங்கி நிமிர்ந்து நின்ைாள்,..
இருவரும் பெசா மடந்றதகளாக நிற்க்க,. “ அம்மா என்ன அப்ெடி ொர்க்கிைீங்க அப்ொ
தான்ம்மா

எங்ககூட

பெங்களூரில்

இருந்து

சிங்கப்பூர்க்கு

ஒன்னாபவ

வந்தாரும்மா,..

அப்ொகூட ஏதாவது பெசும்மா” என்று ப்ரபணஷ்தான் சூழ்நிறலறய கறலத்தான்
மான்சிதான்

முதலில்

எதிர்ொர்க்கவில்றல,..

நிதானத்துக்கு

ஏன்

இங்பக

வந்தாள்,..

வந்தான்

என்ை

சத்யறன

அவள்

பகள்விறய

விட,..

நிச்சயமாக
ஏன்

இப்ெடி

இருக்கிைான் என்ை பகள்விதான் மான்சியின் மனதில் எழுந்தது
பவகுபநரமாக இருவரும் இப்ெடிபய நிற்க்பகிாம் என்று உணர்ந்த மான்சி சட்படன தன்
வலதுறகறய

சத்யன்

முன்

நீட்டி

முகத்தில்

பசயற்றகயாக

ஒரு

புன்றனறகறய

பூசிக்பகாண்டு “ ஹபலா சத்யன் ஹவ் ஆர் யூ இங்பக எப்ெடி” என்று பமன் நாட்டக்காரி
பொல பகட்க
சத்யனுக்குள் மிச்சமிருந்த எதுபவா உறடந்து உதிர்வது பொல் இருக்க, சம்ெிரதாயமாக
கூட

அவள்

றகறய

ெற்ைிக்

குலுக்காமல்

குனிந்து

ப்ரபணறஷ

தூக்கிபகாண்டு

அங்கிருந்து நகர்ந்தான்
மான்சி

நீட்டிய

றகறய

கீ பழ

பதாங்க

விட்டு

தனது

பெட்டிறய

எடுத்துக்பகாள்ள,.

சர்தார்ஜி அவளுறடய லக்பகஜ்கறள எடுத்துக்பகாண்டு பொய் காரில் றவத்தார்
சத்யன்

மவுனமாக

காரின்

ெின்புைமாக

ெிள்றளகளுடன்

ஏைிக்பகாள்ள,

சர்தார்ஜியிடமிருந்து கார் சாவிறய வாங்கிக்பகாண்டு மான்சி காறர ஸ்டார்ட் பசய்து
கிளப்ெினாள்
சிங்கப்பூரின் பவண்றணறய பொன்று வழுக்கும் சாறலயில் மான்சியின் றககளில் கார்
அனாயாசமாக ெைந்தது, மிக பநர்த்தியாக காறர மான்சி ஓட்ட,.. ெின்னால் இருந்து

அறத ொர்த்துக்பகாண்பட வந்த சத்யனுக்கு மனதுக்குள் ஒரு ஓரமாய் பெருறமயாக
இருந்தது
கார் வடுவந்து

பசர்ந்தவுடன் சத்யன் மவுனமாக தன் மகன்களுடன் இைங்கி உள்பள
பொக,..

மான்சி

அவன்

ெின்பன

பொனாள்,..

சர்தார்ஜி

லக்பகஜ்கறள

எடுத்து

பகாண்டுவந்து உள்பள றவத்தார்
இருவரின் முகத்றதயும் ொர்த்த ொனுவுக்கு எப்பொது பூகம்ெம் பவடிக்குபமா என்று
கலக்கமாக இருந்தது,.. எல்பலாரும் அறமதியாக இருக்க,.. மான்சி மட்டும் இயல்ொக
இருந்தாள்
பசாொவில் தறலகவிழ்ந்து அமர்ந்திருந்த சத்யறன ொர்த்து

“ என்ன சத்யன் உங்க

வட்டுல

எல்லாரும் நல்லாருக்காங்களா,.” என்று மான்சி சம்ெிரதாயமாக விசாரிக்க
தறலகுனிந்து இருந்த சத்யன் ெட்படன அவறள நிமிர்ந்து பநராகப் ொர்த்தான்,.. அவள்
இதுநாள் வறர தன்றன பெயர் பசால்லி கூப்ெிட்டபத கிறடயாது.. ஆனால் இன்று இது
இரண்டாவது

முறை,..

இது

எறத

காட்டுகிைது

இனி

நீ

யாபரா

நான்

யாபரா

என்ெறதயா,..
மான்சி சறளக்காமல் சத்யனின் ொர்றவறய தாங்கினாள்,..
இதற்க்கு

பமல்

மவுனமாக

இருந்தால்

அது

தனக்கு

ெலகீ னமாக

அறமந்துவிடும்

என்றுணர்ந்த சத்யன் “ ம் எல்லாரும் நல்லாருக்காங்க,.... நீ எப்ெடி இருக்க மான்சி”
என்று பமலிந்த குரலில் பகட்க

எனக்பகன்ன

பராம்ெ

சூப்ெரா

இருக்பகன்,.

அழகான

பரண்டு

ெிள்றளகள்,..

நல்ல

ெடிப்பு,.. அந்தஸ்தான பவறல,.. கார் வடுன்னு,

நல்லாருக்பகன்” என்று மான்சி ெட்படன
ெதில் பசால்ல
அதற்க்கு பமலும் என்ன பெசுவது என்று பதரியாமல் இருவரும் மவுனமாக இருந்தனர்...
அதற்க்குள்

ெிள்றளகள்

இருவரும்

மான்சியின்

பெட்டி

ெிரித்து

அதில்

இருந்த

பொருட்கறள ஹாலில் கறடெரப்ெி பகாண்டு, இது எனக்கு, இது உனக்கு என பொட்டி
பொட்டு பகாண்டிருக்க
மான்சி எழுந்து அவர்களிடம் பொய் அவரவர் பொருட்கறள ெிரித்து பகாடுக்க,.. ப்ரணவ்
“ அம்மா அப்ொவுக்கு எதுவுபம வாங்கிட்டு வரறலபயம்மா,.. அப்ொ ொவம்ல” என்று
கூை,.. அவன் கூைியறதபய ப்ரபணஷும் கூைினான்

மான்சி

தனது

றகப்

பெட்டிறய

திைந்து

அதில்

இருந்த

ஒரு

அழகிய

உயர்ந்த

ரக

பசல்பொறன எடுத்து ப்ரணவிடம் பகாடுத்து சத்யனிடம் பகாடுக்க பசான்னாள்
ப்ரணவ்

அறத

பகாண்டு

பொய்

சத்யனிடம்

பகாடுக்க,..

வன்

அந்த

பசல்

பொறன

வாங்கி அறதபய ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்தான்
அன்று

இரவு

சாப்ொடு

முடிந்து

ொனு

ெிள்றளகறள

அறைக்கு

தள்ளிக்பகாண்டு

பொனாள்,.. அப்ொ கூடத்தான் ெடுப்பொம் என்று வர மறுத்தவர்களிடம்,..

அம்மாவும்

அவங்க

அப்ொவும்

நிறைய

பராம்ெ

பெசனும்

நாள்

கழிச்சு

குட்டிங்களா

மீ ட்

ெண்ணிருக்காங்கள்ள

தயவுபசய்து

இன்னிக்கு

அதனால

ஒருநாள்

என்கூட

ெடுங்கப்ொ ப்ள ீஸ்” என்று ொனு அவர்கறள தாஜா பசய்ய
ெிள்றளகளுக்கும்

ஓரளவுக்கு

புரிந்தது

படய்

ஆமாம்டா

அப்ொவும்

அம்மாவும்

காறலயில இருந்து சரியாபவ பெசிக்கறல,.. இப்பொ பரண்டுபெரும் நல்லா பெசட்டும்
நாம இங்பகபய ொனும்மா கூட ெடுத்துக்கலாம்” என்று ப்ரணவ் பசான்னதும் ப்ரபணஷ்
சரிபயன தறலயறசத்துவிட்டு இருவரும் ெடுத்துக்பகாண்டனர்
" ஆண்கள் இயற்றகயிபலபய...
" வரத்துடன்

ெிைந்தவர்களா????
" இல்றல "இறட"யிபல மாைியவர்கள்
" பெண்களின் இறடயிபல!
" மாமறலகறள உறடப்ெதும்...
" மறுெிைவி எடுப்ெதும்....
" எல்லாம் பெண்களால்தான்!
" பெண்- அவள் காதல்...
" இறவயிரண்டும் இல்லாவிட்டால்...
" இந்த ஆண்களுக்கு எப்ெடி வரும் வரம்!

சர்தார்ஜி குழப்ெமாக சத்யறன ொர்த்துக் பகாண்பட சத்யனுக்கு ெடுக்றகறய தறரயில்
விரிக்க,..

சத்யன்

தறலகுனிந்து

பசாொவில்

அமர்ந்திருந்தான்...

அவனுக்கு

எதிபர

இருந்த பசாொவில் அமர்ந்து மான்சி அவன் முகத்றதபய ொர்த்துக்பகாண்டிருந்தாள்
கவிழ்ந்து

சத்யனின்

கண்பணாரத்தில்

தறலயில்

இருந்த

காட்டுகின்ைதா...

அங்காங்பக

சுருக்கங்கள்,..

இல்றல

பதரிந்த

இது

ஏழுவருட

ஒன்ைிரண்டு

சத்யனுறடய

கவறலகறள

நறரமுடிகள்...

வயது

முதிர்ச்சிறய

குைிக்கிைதா,..

என்று

பயாசித்துக்பகாண்டிருந்தாள்
சர்தார்ஜியும்

அவர்

மறனவியும்

அவர்கள்

அறைக்கு

பொய்விட..

மான்சி

சத்யறன

ொர்த்து “ என்ன விஷயமா இங்க வந்திருக்கீ ங்க சத்யன்” என்று இயல்ொய் பகட்டாள்
சத்யன்

தறலறய

நிமிர்ந்து

அவள்

கண்கறள

பநராக

ொர்த்தான்,..

எவ்வளவுதான்

இயல்ொக இருப்ெது காட்டிக்பகாண்டாலும். அவனுறடய பநரடி ொர்றவறய அவளால்
தாங்கமுடியாமல் தன் இறமகறள கண்களுக்கு குறடெிடித்தாள்
அவள் கண்கறள கவிழ்த்ததும் சத்யன் தன் ொர்றவயால் அவறள அளவிட்டான்,... ஏழு
வருடத்திற்கு முந்தய அவள் அழகு துளிகூட மாைவில்றல, மான்சி இரவு உறடக்கு
மாைியிருந்தாள், பராஸ் நிைமும் பவள்றள நிைமும் கலந்து கட்டம் பொட்ட லூசான
காட்டன் பொன்ட் சட்றட அணிந்திருந்தாள்,..
அந்த உறடயில் பராம்ெ சின்ன பெண்பொல் இருந்தாள் மான்சி,.. சத்யனின் கண்கள்
அவள்

கழுத்தில்

ெதிந்தது,.

ஒரு

பமல்லிய

பசயின்

அணிந்திருந்தாள்,..

சத்யனின்

ொர்றவ பெரும் தயக்கத்துடன் எதிர்ொர்ப்ெடனும் சற்று கீ பழ இைங்கியது
மான்சி இரு றககறளயும் கட்டிக்பகாண்டு குனிந்தவாறு அமர்ந்திருக்க,. அந்த லூசான
சட்றடயில்

மான்சி

மார்பு

ெிளவு

சத்யன்

கண்களுக்கு

விருந்தாக

அறமய,..

அறத

ொர்த்த சத்யனுக்கு மூச்சறடப்ெது பொல இருந்தது,..
கண்கறள

அங்கிருந்து

எடுக்க

முடியாமல்

இன்னும்

சற்று

ஆழமாக

ொர்றவறய

பசலுத்தினான்,.. ெருத்த மார்புகளின் பமல் ெக்கம் சறத ெிதுங்கி ெள ீபரன்று பதரிய,..
சத்யனுக்கு உள்ளுக்குள் ஏபதா பவக பவகமாக விழித்துக்பகாள்ள ஆரம்ெித்தது
சட்படன உடல் சூடாக சத்யன் தன் ொர்றவறய திருப்ெ பராம்ெபவ சிரமப்ெட்டான்,..
அடிப்ொவி

இந்த

சின்ன

விசயத்துக்பக

என்றன

இப்ெடி

ெலவனப்ெடுத்தி

விட்டாபள

இவளிடம் நான் எறத விளக்கி எப்ெடி பசால்லப்பொபைன் என்று தவித்தான் சத்யன்

பொகிைாபள மான்சி என்று எனறன சட்படன சத்யன் இப்ெடி நிமிர்ந்தாள்....... மான்சி அப்ெடி என்னிக்காவது பகட்டகிை ஒருநாள் நீ நான் எனக்கு ...” என்று அறமதியாக பகட்க சத்யன் அவளின் அறமதியான பெச்சில் சற்பை நிம்மதியறடந்த “ இங்பக அம்மாபவாட அண்ணன் ஒருத்தர் றெொஸ் சர்ஜரி இருக்கார்னு நடக்க உனக்கு பொகுது. அவன் அம்மாறவ அத்றத என்று அறழக்காமல் உங்க அம்மா என்று அறழத்தது. அவசரமாக வறதக்கிைாளா அய்பயா தன் என்று அவள் ொர்றவறய சத்யன் ொர்த்துவிட பவறு ெக்கம் திருப்புவதற்குள்.... “ ஏன் காத்திருந்பதன்.. ஏன் இத்தறன வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு பவை ெசங்க இருந்திருக்கனுபம” என்று மான்சி நிதானமாக பகட்க அப்பொதுதான் மலர்ந்த சத்யனின் முகம்.. பதரியுபம அவர் மான்சி.... பவயில் ெட்ட அனிச்சம் மலராய் வாடியது. அம்மாறவ அவருக்கு நாறளக்கு ொர்க்கனும்னு பராம்ெ ஆறசப்ெட்டார் அதனால் நானும் அம்மாவும் வந்திருக்பகாம்” என்று சத்யன் கூை “ அப்பொ இங்பக உங்க அம்மாவும் வந்திருக்காங்களா சத்யன் பெச்சக்கறள ஒவ்பவான்ைாக மனதில் ” என்று மான்சி ஆச்சரியத்துடன் பகட்டாள் சத்யன் மனம் அவள் குைித்துக்பகாள்ள ஆரம்ெித்தது.... மான்சி சத்யறன கவனித்துவிட்டாள் ஆனால் மான்சி எதுவும் பசால்லாமல் பகாஞ்சம் நிமிர்ந்து மட்டும் அமர்ந்து “ நான் பகட்டதுக்கு நீங்க ெதிபல பசால்லறல.. எனக்கு சந்பதாஷத்துக்கு முதலில் ஒன்னுபம அளபவயில்றல மான்சி” புரியறல என்ை அப்புைமா சத்யன் புரிஞ்சதும் அன்றைய என் நிறனவில் ெளிச்பசன்று முகம் மலர்ந்தான் “ ஏன் இதுக்கு பொய் நீங்க இவ்வளவு சந்பதாஷப்ெடனும்........ அவங்கபள என்றன கண்டுெிடிச்சு வந்து என்கிட்ட பெசினாங்க. ஆமாம் நான் மான்சி ஏர்பொர்ட்டில் ெசங்கபளாட இங்க இருந்து வந்துட்படன்” என்ை சத்யன் பகாஞ்ச பகாஞ்சமாக இயல்ொனான் “ சரி ெசங்கறள எங்பக சந்திச்சீ ங்க” என்று மான்சி நிதானமாக பகட்டாள் “ பெங்களூர் ஏர்பொர்ட்ல ொர்த்பதன்.. சத்யன் மனதில் பமலும் விரக்த்திறய ஏற்ப்ெடுத்தியது இருந்தாலும் அப்ெடிபய அறத மாமா காட்டிக்பகாள்ளாமல் வட்டுக்கு ீ “ பொய்ட்டாங்க. ஆனால் இதற்க்கு என்ன ெதில் பசால்லவது என்று அவன் உனக்காகபவ பயாசிக்கபவ இவ்வளவு நாள் இல்றல..அவள் நிமிர்ந்து உட்காரக்கூடாதா எண்ணும்பொபத.... அவள் பகள்வியின் அர்த்தம் புரிந்தது.

ெரவாயில்றல பசால்லு மான்சி ஏன்னா அந்த வார்த்றத எனக்கு தகுதியானதுதான் மான்சி.திருப்ெி கிறடப்ென்னு எனக்கு பதரியும் மான்சி” என்று சத்யன் ெட்படன்று ெதில் பசான்னான் “ இது நம்புை மாதிரி இல்றலபய சத்யன்” என மான்சி நக்கலாக பகட்க அவளின் நக்கல் சத்யனின் பகாெத்றத தூண்டியது “ எறத நம்புை மாதிரி இல்ல..... அவன் கண்கள் சிவந்து கலங்கி இருந்தது மான்சிக்கு அவனின் இறுகிய முகத்றதயும் கலங்கிய கண்கறளயும் ொர்த்து பராம்ெ அதிகமாக பெசிவிட்படாபமா பகாஞ்சம் நிதானித்து இருக்கலாபமா என்று வருத்தத்துடன் எண்ணினாள் “ என்றன எச்சில் இறலன்னு பசால்ைியா மான்சி. ஆனா நான் உன்றன பகாயில்ல ொர்த்த அந்த நிமிஷத்தில் இருந்து என் விரல் நுனிகூட பவபைந்த பொண்ணு பமலயும் ெடறல...... பகட்டுட்டு நீ என்ன பவனும்னாலும் முடிபவடு மான்சி. ெிைகு கண்கறள திைந்து மான்சிறய பநராக ொர்த்தான்.. அறத ொர்த்துட்டு உங்ககூட வாழைதுக்கு நான் என்ன எச்சில் இறலக்கு அறலயும் நாயா” என்ை மான்சியின் இந்த வார்த்றதகள் சத்யனின் முகத்தில் அறைந்தது பொல இருந்தது முகம் இறுக்கமாக கண்கறள இறுக மூடி தன் பகாெத்றத கட்டுப்ெடுத்தி ொர்த்தான் முடியவில்றல... நீ ொர்த்தது நிஜம்தான்.... அதன் “ ொர்த்த அந்த பதள்ளத்பதளிவா மான்சிக்கு கருமத்றத ெடமா எடுத்து பகாஞ்சம் நான் திக்பகன்று விசாரறன பவை வச்சிருந்தீங்கபள... ஆனா அது எப்ெடி வந்ததுன்னு நீ தயவுபசய்து பகட்கனும் மான்சி. இது சத்தியம் மான்சி” என்ை சத்யன் உறுதியான குரலில் கூை சிைிதுபநரத்திற்கு மான்சியிடம் இருந்து எந்த ெதிலும் இல்றல ெிைகு “ அப்பொ நான் ொர்த்தது உண்றமயில்றலன்னு நீங்க பொய் பசால்லப் பொைீங்களா” என்று ஏளமாக பகட்க “ இல்றல நான் இனிபமல் பொய் பசால்லனும்னு அவசியமில்றல மான்சி.. என்ை சத்யன் அவன் வாழ்வில் . நடந்தது என்னன்னு விசாரிச்சு பதரிஞ்சுக்காம என்றன தவிக்க விட்டுட்டு வந்திபய அறத நம்ெமுடியறலயா மான்சி.. நீ இறத நம்ெனும் மான்சி.. இல்ல எனக்கு ெிைந்த ெிள்றளகறள இத்தறன நாளா என்கிட்ட இருந்து மறைச்சு றவச்சிருந்தபய அறத நம்ெ முடியறலயா” என பகாெத்தில் உக்கிரமாக சத்யன் பகட்க முதன்முறையாக இருந்தாலும் சத்யனின் பகாெத்றத சுதாரித்துக்பகாண்டு ெண்ணனுமா........... ஆனா நானும் ஒரு எச்சில் இறலறய நம்ெித்தான் ஏமாந்து என் ஏழு வருஷ பசார்கத்றத இழந்துட்படன் .

அவன் முடித்து பவகுபநரமாகியும் எதுவுபம பெசாமல் அறமதியாக இருந்தாள் என்ன மான்சி எதுவுபம பெசமாட்படங்கை. அப்ெடியிருந்தும் என் பமல நம்ெிக்றக இல்லாம ஏன் என்றன விட்டு வந்த மான்சி?... நான் அந்தளவுக்கு உன்றன நம்ெிபனன்” ஆனா இருெதுநாள் ஒபர வட்டில் ீ ஒபர அறையில் இருந்பதாம்.. அது பராம்ெ தவறு மான்சி. எட்டு நாள் கறரகாணா பசார்க்க வாழ்க்றகறய அனுெவிச்பசாம். ஒருமுறை கூடவா என் பநசம் உனக்கு புரியாமப் பொச்சு... நாம வாழ்ந்ததில் பசக்ஸ் மட்டும் இல்ல மான்சி.. எப்ெடின்னு ொர்க்குைியா... அந்த எட்டு நாள் வாழ்க்றகயில் உண்றமதாபன எட்டு வருஷத்து மான்சி....” நீ என்னிக்காவது எத்தறன ஒருநாள் வருஷமா என்கிட்ட இருந்தாலும் வந்துருபவன்னு உனக்காக முழுசா காத்திருந்து நம்ெிபனன்.. இந்த மான்சி? மரணத்றத ஏழு . உயிறரவிடனும்னு அது தான் பநறனச்பசபன தவிர. உன்றனத்தவிர பவபைாரு பொண்றண நான் கனவிபல கூட பநறனக்கறல மான்சி.. இவ்வளவு நாள்ல நீ பவை யாறரயும் கல்யாணம் ெண்ணிகிட்டு சந்பதாஷமா இருப்பென்னு நான் ஒருநாள் கூட கற்ெறன ெண்ணி ொர்த்ததில்றல பதரியுமா மான்சி. அது இல்றலன்னு இப்ெத்தான் பதரியுது எனக்கு” .... எட்டுநாள் நாம பரண்டுபெரும் எவ்வளவு அன்பயான்யமா வாழ்ந்பதாம்.. இந்த ஏழு வருஷத்தில் ஒருநாள் கூட நான் சந்பதகப்ெடறல...நீ வாழ்ந்பதன் இல்லாத பதரியுமா குற்ைவாளியாக்கி.. ஆனா அதுக்கு எனக்கு தகுதியிருக்குன்னு நீ பநறனக்கலாம் மான்சி .... விட வருஷமும் எந்த நான் விசாரறனயும் ெயங்கரமான உன் ஒரு நறடெிணமாய் இல்லாம ெிரிறவ ஏன் என்றன எனக்கு .... ..ஆனா நான் உன்றன உயிரா பநசிசறத என்னால நிரூெிக்க முடியும் மான்சி.. “ என்பனாட வருத்தபமல்லாம் என்னன்னா...வசிய ீ மாயா எனும் சூைாவளிறய ெற்ைி ஒன்றுகூட மறைக்காமல் எல்லாவற்றையும் மான்சியிடம் கூைினான் அவன் கூைியவற்றை எல்லாம் எந்தவித முகமாற்ைமும் இல்லாமல் பகட்டுக்பகாண்டிருந்த மான்சி.. உன்றன ஒரு முறைக்கூட சந்பதகப்ெட்டதில்றல மான்சி. ஆனா நான் நீயும் என்றன உயிரா விரும்புைதா தான் பநறனச்பசன் மான்சி... நீ வந்தெிைகு நான் எந்த தப்பும் பசய்யறல.... என் குழந்றதகபளாட ெிைப்றெ ஏன் மைச்ச மான்சி?.அந்தநாட்களில் இல்லைத்றத ஒருமுறை நாம் கூடவா நீ அனுெவிச்சது என் காதறல புரிஞ்சுக்கறல... என்றன ஏதாவது பகளு இல்றல இப்பொ பசான்னிபய எச்சில் இறலன்னு அது மாதிரி இன்னும் ஏதாவது பகவலமா பெசு.

. அவளின் குழப்ெத்றத தனக்கு சாதகமாக ெயன்ெடுத்த நிறனத்த சத்யன் “ நான் பசய்தது பெரிய தவறுதான் இல்பலன்னு பசால்லறல மான்சி ..பகாடுத்தமான்சி? ” என்று சத்யன் மூச்சுவிடாமல் பெசி அவள்மீ து பகள்வி கறணகறள பதாடுக்க மான்சி வாயறடத்துப் பொய் அமர்ந்திருந்தாள்.... அவன் பகட்ட ஒவ்பவாரு பகள்வியும் அவறள குற்ைவாளியாக்கியது அப்பொது மான்சியின் சத்யன் ெட்படன காலருகில் பசாொவில் மண்டியிட்டு இருந்து அவளின் எழுந்து எதிரில் முழங்காறல தன் அமர்ந்திருந்த றககளால் கட்டிக்பகாண்டு அவள் மடியில் தறலசாய்த்து குமுைி கதைி கண்ண ீர் விட ஆரம்ெிக்க .. “ அந்த இருெது நாளும் உன்கிட்ட உண்றமறய பசால்லமுடியாத நான் தவிச்ச தவிப்பு எனக்குத்தான் பதரியும். உன்றன முதல் நாபள பதாடாததுக்கு காரணபம இந்த ெயந்தான்.. நீ இப்பொ இருக்கும் தகுதிக்கு என்றன ஏத்துக்குவியான்னு பதரியறல. இப்பொ உனக்கு ஓரளவுக்கு உலக நடப்பு பதரிஞ்சிருக்கும் மான்சி.. அபதமாதிரி அந்த ெிரச்சிறன தீர்ந்து நான் பவளிபய வந்துட்படன் என்று பதரிந்த ெிைகுதான் உன்றன பதாட்படன் மான்சி .. மான்சி அவனின் இந்த திடீர் தாக்குதலில் தடுமாைி என்ன பசய்வது என்று புரியாமல் தன் மடியில் இருந்த சத்யனின் தறலறயபய பவைித்து ொர்த்துக் பகாண்டிருந்தாள். அவன் பகட்ட ொர்த்தால் ஒவ்பவாரு பகள்வியும் அவறள குறடந்தது.. இப்பொ நான் உன்கிட்ட பகட்கைது என்னன்னா எனக்கு நீயும் என் ெிள்றளகளும் பவனும் மான்சி.... நான்தான் குற்ைவாளி என்ெது பொல இருக்குபத... அது சத்யனின் அழுறகறய இன்னும் அதிகமாக்கியது... இவன் என பசால்வறத மான்சி குழம்ெிக் பகாண்டு இருக்க ..... அவன் வார்த்றதகளின் நியாயம் அவள் முகத்தில் அறைந்தது... பசான்னா நீ எங்க என்றனவிட்டு பொய்டுவிபயான்னு எத்தறன நாள் ெயந்து கிடந்பதன் பதரியுமா. அந்த மாயாபவாட ெிரச்சறன தீர்ந்ததுக்கு ெிைகுதான் உன்கூட வாழனும்னு பநறனச்பசன் மான்சி... எனக்கு என் ெிள்றளகள் பவண்டும் மான்சி” என்று சத்யன் அவறள ொர்த்து றகபயடுத்துக் கும்ெிட்டு பகட்க..அவளால் எதுவுபம பெசமுடியவில்றல... மான்சியால் அவனுக்கு எந்த ெதிலும் பசால்ல முடியவில்றல. . இபதல்லாபம உனக்கு பதரிஞ்ச உண்றமகள் தான் ... அவறளயும் அைியாமல் அவள் றககள் அவன் பகசத்றத வருடிவிட. ஆனா அந்த தவறை நீ என்னிடம் வந்த ெிைகு நான் பசய்யவில்றல... மான்சியின் கண்களும் கலங்க ஆரம்ெித்தது . திருமணத்திற்கு முன்னாடி எத்தறன ஆண்கள் உத்தமனா இருக்காங்கன்னு உன்னால பசால்ல முடியுமா மான்சி..

... மான்சியின் கட்டுகுறலயாத அழகும்.. " தவிக்கும் பொது." அன்பெ நான் பகாடுத்த முத்தம்... " பகாடுத்த நாபன நிம்மதியின்ைி... அவன் குமுைலால் தன்னுறடய கண்கள் கலங்கி சிைிதுபநரம் தன்நிறலறய மைக்க.. சத்யன் அவள் முழங்காறல கட்டியிருந்த தன் றககறள எடுத்து அவள் இடுப்றெ சுற்ைி வறளத்து அவள் அடிவயிற்ைில் முகம் ெதித்தான் அவனுறடய இந்த அவசர புத்தியால். இரவின் தனிறமயும்...... மான்சி சட்படன சுதாரித்துக்பகாண்டு. " நிம்மதியுடன் உைங்குகிைாபயா! " இன்னும் என் காதுகளில் ....... " ஒலித்துக்பகாண்பட இருக்கிைது. நான் விலக்கிவிட்டு எழுந்தாள் சத்யன் அவளின் இந்த மாற்ைத்தால் ஏமாைவில்றல.. கண்களில் வழிந்த கண்ண ீரும் முகம் முழுதும் ஏக்கமுமாக சத்யன் அவறள ொர்க்க... அவளின் மடியில் ெடுத்து குலுங்கி கண்ண ீர்விட்ட சத்யன் அவளுறடய வருடலில் பமலும் மனமுறடந்தான்.. பசர்ந்து சத்யறன ஏங்கறவத்தது .. " அந்த முதல் முத்தத்தின் சத்தம்! மடியில் இருந்த சத்யனின் தறலமுடிறய தன் விரல்களால் பகாதிய மான்சி...... தன் வயிற்ைில் இருந்த அவன் தறலறய ெிடிவாதமாக ெிடித்து நிமிர்த்தினாள் .. அவனுக்கு பதரியும் அவள் மனம் அவ்வளவு சீ க்கிரமா மாைாது என்று. இருந்தாலும் ஏழுவருட ெிரிவும்.. அந்த ஏக்கப் அதற்க்கு ொர்றவ தயாரில்றல மான்சிக்க எறதபயா என்ெதுபொல் மான்சி அழுத்தமாய் சட்படன்று எடுத்து அவறன பசால்ல... " அறத வாங்கிய நீ எப்ெடித்தான்.... " உன் உதட்டிபலபய பதங்கிக் கிடக்கிைது.

. அப்ொ சாமிகிட்ட பொய்ட்டாருன்னு நான் பசால்ல புத்திசாலிகள் எவ்வளவு இன்னும் பநரம் ஒரு ஆகியிருக்கும் வருஷத்திபல சத்யன்... இனிபயாருமுறை நான் இறதபயல்லாம் விவாதிக்க தயாராக இல்றல” என்ைவள் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து அவறன பநராக ொர்த்து தனது பெச்றச ஆரம்ெித்தாள் “ உங்கபளாட ெிள்றளகளின் ெிைப்றெ நான் உங்ககிட்ட மறைச்சதா நீங்க பசால்ைீங்க... ச்பச அதுக்குள்ள அவசரப்ெட்டுட்டபமா என்று தன்றனபய கடிந்து பகாண்டான் சத்யன் அவசரமாக “ மான்சி” என்று அறழக்க ........ சத்யனுக்கு அவள் எந்த ெதிலும் பசால்லாமல் பொனது திக்பகன்று மனறத அதிரறவக்க.. எதுவா இருந்தாலும் பசால்லிரு மான்சி.. காட்டி அவங்கறள அப்ெடி மறைக்க வளர்த்திருக்க பநறனச்சிருந்தா மாட்படன். இல்பலன்னா இந்த நிறலயில் என் பநஞ்பச பவடிச்சுரும்” என்று சத்யன் உருக்கமாக பகட்க ஒருநிமிடம் அவறனபய ொர்த்த மான்சி மறுெடியும் வந்து அவன் அமர்ந்திருந்த எதிர் பசாொவில் அமர்ந்தாள் .” “ என் ெிள்றளகள் நிக்ககூடாதுன்னு வாழனும்னு மறையனும்னு நான் எந்த சூழ்நிறலயிலும் பநறனச்பசன். பநறனச்சது நிறனக்கபவ பராம்ெ நான் சமூகத்தின் உங்க பகாஞ்சநாள் இல்றல.மான்சி அவறன ஏபைடுத்தும் ொர்க்காமல் தன் அறைறய பநாக்கி பொக. அவள் முகத்றத ொர்த்தான் மான்சி கண்மூடி சிைிதுபநரம் அமர்ந்து ெிைகு அவறன பநராக ொர்த்து “ இறத ெத்தி நாம பெசைது இதுபவ கறடசியாக இருக்கட்டும் சத்யன்... நான் ஒருநாளும் உங்கபளாட அந்த மாதிரி பொட்படாறவ பநறனக்கறல. சத்யனுக்கு புரிய அவன் எழுந்து மான்சி அமர்ந்திருந்த இடத்தில் அமர்ந்து ‘ மறழக்காக வரண்டு வானத்றத ொர்க்கும் கரிசல்காட்டு பூமிறய பொல. அப்ொ மிலிட்டரியில் இருக்கார்ன்னு பசால்ைதுக்கு ெதிலா.. அப்ெல்லாம் நான் ஒன்னும் தறலயில் முக்காடு பொட்டுகிட்டு வரறல சத்யன் ” .... இன்னும் முன் கண்களில் தான்.... தறலகுனிஞ்சு ெடாமல் மறைஞ்சு அதுக்கப்புைம் பசால்லப்பொனா நான் எத்தறனபயா முறை என் பவறல விஷயமா நான் பசன்றனக்கு வந்திருக்பகன். மான்சி நின்று தறலறய மட்டும் திருப்ெி அவறன ொர்த்தாள் “ எனக்கு எந்த ெதிலும் பசால்லாமபல பொைிபய மான்சி.. பரண்டு அவனுங்க பரண்டுபெரும் வருஷத்திபல அவங்களுக்கு உண்றமறய விளக்கிச் பசால்லி நீங்க எங்க இருக்கீ ங்கனு நாபன பசால்லலாம்னு தான் இருந்பதன்.

ஆச்சு மைக்கவும் “ நீங்க சத்யன்... அவனுங்க ஜாறட நடத்றதயும் பவனும்னா உன்றன பொல் என்றனபொல் இருக்கு மான்சி.. ஆனால் மாைிவிட்டதா.. இவள் இந்த ஏழு வருஷ சத்யனுக்கு தனிறமயில் மான்சிறய அவள் ொர்க்க பநஞ்சு பெருறமயாக உரபமைிய றவரமாக இருந்தது.. இந்த மட்டும் சத்யன் மனதுக்கு பகாஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தது . நிச்சயமாக மான்சியின் மனம் மாறும் என்ை நம்ெிக்றக சத்யனுக்கு உண்டானது.. இறதபயல்லாம் எங்பக கற்றுக்பகாண்டாள்.... நீங்க துபராகம் பசய்தது எனக்கு மட்டும்தான்னு நான் பநறனக்கிபைன். நீங்க எப்ெ பவனும்னாலும் பெங்களூர் வந்து ொருங்க. உங்கபளா பசாத்துக்கறள தவிர... அதிகமான ெணம் என் ெிள்றளகளின் வாழ்க்றகயில் புகுந்து சீ ரழிச்சுட கூடாதுன்னு பநறனக்கிபைன்.“ இப்ெவும் ெிள்றளகறள உங்ககிட்ட இருந்து ெிரிக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்றல.. இறத எனக்கு அன்னிக்கு நடந்தறதயும் அதுக்கு நீங்க குடுத்த விளக்கத்றதயும் என் மனசு இன்னும் ஏத்துவும் இல்றல ஒத்துக்கவும் இல்றல. அவங்ககூட தங்கிட்டு பொங்க அதுக்பகல்லாம் உங்குளுக்கு முழுஉரிறம உண்டு. என் மனம் மாறும் என்ை நம்ெிக்றக எனக்பகயில்றல சத்யன். இருப்ெீங்கன்னு எனக்கு நம்ெிக்றக நீங்க இருக்கு ெிள்றளகளுக்கு சத்யன்... உங்களுக்கு புரியுதா சத்யன்” என்று மான்சி அவறன பநருக்குபநர் ொர்த்து பகட்க சத்யன் அசந்து பொய் உட்கார்ந்திருந்தான். குழந்றதத்தனமாக மாைத என் மான்சியா இது........ அதனால தயவுபசய்து அறத ெத்தி நீங்க இனிபம பெசபவண்டாம்” என கூைிவிட்டு தன் பெச்சு முடிந்துவிட்டது என்ெதுபொல் மான்சி எழுந்து நிற்க்க சத்யனுக்கு அவளுறடய வாதத்றத ஏற்க்கவும் மனமில்றல.... அதுக்கு காரணம் சற்றுமுன் அவளின் கலங்கிய கண்கள்தான்..... இயர்ஸ் கறரய.. என் தவறுகள் அவளுக்கு கற்றுத்தந்த ொடமா. அவங்களுக்கு ஆனா குணமும் நல்ல அப்ொவா இருப்பென்னு நீ என்றன நம்ெினதுக்கு நன்ைி மான்சி.... அது மட்டும் பவண்டாம்... ஆனால் அவனுக்கு ஒன்று மட்டும் உறுதியாக பதரிந்தது... நல்ல அவங்களுக்கு அப்ொவா நீங்க என்ன பசய்யனும்னு நிறனக்கிைீங்கபளா அறத பசய்யலாம். இவள் பெச்சில்தான் எவ்வளவு பநர்றம. முடியாது.. இது சரியில்றல மான்சி என்று அவளிடம் எதிர்வாதம் பசய்யவும் மனமில்றல.. அது மான்சியின் மனதில் தனக்கு இடம் இருக்கிைது என்ெதுதான். எவ்வளவு தீர்க்கம்.. அவறன அவள் மன்னித்தாளா என்று இன்னும் விறட பதரியா பகள்வி அவறன ெயமுறுத்தியது “ எனக்கு புரியுது மான்சி என் ெிள்றளகறள ஒருநாளும் சீ ரழிஞ்சு பொகமாட்டாங்க. ஆனா இனிபமல் என்னால ஒரு நல்ல புருஷனா இருக்க முடியாதுனு முடிவு ெண்ணிட்டியா மளன்சி” என சத்யன் மறைமுகமாக அவள் தன்றன ஏற்க்கமாட்டாளா என்று பகட்க அவறன என்கிட்ட ொர்த்த மான்சி பகட்கிை எல்லாபம சில மணித்துளிகள் தகுதிறய இன்னும் இழந்து மைக்கபவ மவுனத்தில் பசவன் இல்றல.. இருக்கலாம்.

... ெிைகு ெடுக்றகறயவிட்டு எழுந்து ப்ரபனறஷ தூக்கி பதாள்பமல் பொட்டுக்பகாண்டு கதறவ திைந்து பவளிபய வந்தாள் சத்யனின் ெடுக்றகறய பநருங்கி குனிந்து அவனருகில் ப்ரபணறஷ கிடத்தினாள் பவறுபமன கண்மூடி ெடுத்திருந்த சத்யன் ெட்படன கண்விழித்து ொர்த்து “ என்னம்மா ப்ரபணஷ் அழுதானா “ எனறு பகட்க மான்சி ப்ரபணஷ் மீ து சத்யனின் பொர்றவறய இழுத்து பொர்த்திவிட்டு நிமிர்ந்து “ அழறல ஆனா அப்ொ அப்ொன்னு தூக்கத்துல உளைினான்” என்று கூைிவிட்டு தன் அறைக்கு திரும்ெினாள் .மான்சி அறமதியாக தன் ெடுக்றகயறைறய பநாக்கி பொனாள். முகம் முழுக்க புன்னறகயுடன் “ குட்றநட் மான்சி” என்று கூைினான் மான்சியும் ெதிலுக்கு உதட்டளவில் ஒரு புன்னறகறய சிந்தி “ குட்றநட் சத்யன்” என்று கூைிவிட்டு தன் அறைக்குள் பொய்விட்டாள் சத்யனும் எழுந்து ொத்ரூம் பொய் முகத்துக்கு தண்ண ீர் விட்டு தன் கண்ணர்ீ கறரறய கழுவிவிட்டு வந்து தன் ெடுக்றகயில் ெடுத்துக்பகாண்டான் தனது அறைக்கு பொன மான்சியின் மனதில் ஏகப்ெட்ட குழப்ெம்... அப்ெடிபய உண்றமயாக இருந்தாலும் அறத எப்ெடி ஒத்துக்பகாள்வது. அந்த மனதில் நிறலத்தது. சத்யனின் ஒவ்பவாரு வார்த்றதகளும் அவள் மனதில் முட்டி பமாதின. கவிழ்ந்து இறுதியாக கண்ண ீர் குட்றநட்டும் அவள் விட்டதும்.... கறடசியாக புன்னறகறய சத்யனின் ெளிச்பசன்று மனதில் மைந்துவிட்டு அவள் புன்னறகத்து தூங்க மடியில் பசான்ன நிறனத்துக்பகாண்பட தூங்க முயற்ச்சித்தாள் மான்சி ஆனால் அவளுக்கு அருகில் ெடுத்திருந்த ப்ரபணஷ் தூக்க கலக்கத்தில் உளைியெடி சத்யறன பதட... அவள் திரும்ெி ொர்த்ததும்... என்பைல்லாம் மனறத குழப்ெிக்பகாண்டு பதளிவில்லாமல் தத்தளித்தாள் ஆனால் எப்ெடித்தான் அவறன ெற்ைிய சிந்தறனகறள மான்சி நிறனத்தாலும்.. தான். மான்சி தன் மகறனபய ொர்த்தாள். இவன் பசால்வபதல்லாம் உண்றமயா.. வாழத்தான் முடியுமா...... சத்யன் மறுெடியும் “ மான்சி” என்று அறழத்தான் .. என்ைாலும் அந்த அறதபயல்லாம் இவன் சிடிக்களில் என்னால் கல்யாணத்திற்கு இருந்தது மைந்து ெிைகு தவறு உண்றமயில்றல இனிபமல் அவனுடன் பசய்யவில்றல என்று இறணந்து ஆகிவிடுமா...

அவள் மனதில் அந்த எட்டு நாள் அவனுடன் வாழ்ந்த ெழறய நிகழ்வுகள் எல்லாம் ெடமாய் ஓடியது. இபதா இந்த ெக்கம் வந்து என் ெக்கத்தில் ெடுத்துகிட்டு சின்ன குழந்றதங்க கூட சண்றட பொடப்பொைா ொபைன்” என்று குைிப்ொக அவளுக்கு தனது ஏக்கத்றத பசால்ல “ அது மட்டும் நடக்காது சும்மா கனவு காணாதீங்க” என்று பவடுக்பகன பசால்லிவிட்டு மான்சி தன் அறைக்குள் பசன்று கதறவ சாத்திக்பகாண்டாள் சத்யன் மனதுக்குள் சிரித்தெடி தன் மகறன அறணத்தெடி தூங்கிப்பொனான் மறுநாள் பொழுது சத்யனுக்கு மட்டும் பராம்ெ உற்சாகமாய் விடிந்தது பொல இருந்தது. பகண்றடக்கால் சறத உருண்டு திரண்டு எழும்ெியிருந்தது மான்சியால் நியூஸ் பெப்ெரில் கவணம் பசலுத்தபவ முடியவில்றல.. அவள் கண்கள் மட்டும் அடிக்கடி சத்யனின் ெக்கம் திரும்ெி திரும்ெி ொர்த்தது சத்யன் முதுகில் ப்ரபணஷ் ப்ரணவ் இருவரும் ஒருவர் மீ து ஒருவராக ெடுத்திருக்க. இடுப்ெில் தன் பவறும் ஷாட்ஸ் மட்டும் இருக்க சத்யன் இருறககறளயும் ஊன்ைி அவர்கறள தூக்கிய ெடிபய உயர்ந்து தாழ்ந்தது கண்பகாள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது அவனுறடய பதாள்ெட்றட சறத பகாளங்கள் புறடத்துக்பகாண்டு இருக்க. சத்யன் அவர்கள் இருவறரயும் தூக்கியெடி தண்டால் எடுத்துக்பகாண்டு இருந்தான்.“ ம் என்பனாட சின்ன குழந்றதகள் தூக்கத்துல கூட அப்ொறவ பதடுது. எழுந்ததும் தன் மகன்களுடன் பதாட்டத்தில் உடற்ெயிற்சி பசய்தவன்.. ஆனா என்பனாட பெரிய குழந்றத ஒன்னு என்றன மன்னிக்கபவ மாட்படன்னு அடம் புடிக்குது மான்சி. நீ பகாஞ்சம் அந்த பெரிய குழந்றத கிட்ட எடுத்து பசால்பலன்” என்று சத்யன் குறும்பு குரலில் கூை மான்சி திரும்ெி ொர்த்து அவறன முறரக்க. பலசான மலர்ச்சி மட்டும்தான் இருந்தது தன்றன முறரத்த அவறள ொர்த்து கண்சிமிட்டி சிரித்த சத்யன் “ ஆனா மான்சி அந்த பெரிய குழந்றத என்றன கூடிய சீ க்கிரபம என்றன மன்னிச்சு........... அங்கிருந்த கல் பெஞ்சில் அமர்ந்து நியூஸ் பெப்ெறர வாசிக்க.. அவன் கால் பெருவிரல் மட்டும் தறரயில் ஊன்ைியிருக்க. .. அந்த முறரப்ெில் பகாெம் இல்றல... மான்சி பதாட்டத்து ெக்கம் வந்ததும் “ குட்மார்னிங் மான்சி” என்று புன்றனறகயுடன் கூைினான் மான்சி ெதிலுக்கு குட்மார்னிங் பசால்லிவிட்டு. பராமம் ெடர்ந்து அவன் மார்பு பதாட்டத்தின் புல்பவளியில் ெட்டது..

அங்பக நம்ம வட்ல ீ நான் இதுமாதிரி தண்டால் எடுக்கும் பொது சிலசமயம் நீ வந்து என்பமல ெடுத்து என்றனயும் பசர்த்து தூங்குங்கனு பசால்லுவிபய.. நின்று அவறன ொர்க்க... உங்கம்மாவுக்கு சம்மதம்னா வந்து என்பமல சத்யன் குறும்பு குரலில் கூைிவிட்டு மான்சிறய ொர்த்தான் ெடுத்துக்க பசால்லு” என்று . ெறழய பநசம் தன் அவள் பமதுவாக றககளில் மனதில் எழுந்து தன் தன் இருந்த பெப்ெறர ெிள்றளகள் சுயரூெத்றத மீ பத காட்ட ஆரம்ெித்தது மான்சி தன்னருகில் வந்து நிற்ெறத கவணித்த சத்யன் தறலறய மட்டும் ெக்கவாட்டில் திருப்ெி “ என்ன மான்சி” என்று பகட்க மான்சி.. அவன் மறுெடியும் தனது உடற்ெயிற்சிறய ஆரம்ெித்து பசய்துபகாண்டிருந்தான் ஆனால் ெிள்றளகபளா “ அப்ொ அம்மாறவ வச்சு இப்பொ தூக்குங்கப்ொ நாங்க ொர்க்கனும் ப்ள ீஸ்ப்ொ” என்று மாைிமாைி பகஞ்ச ஆரம்ெித்து. சத்யன் பமல் இருந்து இருவரும் கீ பழ இைங்கிவிட சத்யன் ஒருக்களித்து ெடுத்து தன் வலது றகறய தறலக்கு ஊன்ைியெடி “ எனக்கு ஓபகப்ொ.பவகமாக ஓடிப்பொய் ெிள்றளகள் இருவறரயும் கீ பழ இைக்கிவிட்டு சத்யன் முதுகில் இவள் ஏைி ெடுத்துக்பகாள்ள பவண்டும் என்ை எண்ணம் சரசரபவன மனம் முழுவதும் எழுந்தது அந்த எண்ணத்றத மடித்துவிட்டு பொைாறம அடக்க சத்யறன வந்தது... அவனுக்கு என்ன ெதில் பயாசித்து தடுமாைியவள் சட்படன நிதானித்து “ இல்ல ெிள்றளங்க கீ பழ விழுந்துடுவாங்கபளான்னு ெயமாயிருக்கு அதான் வந்பதன்” என்று பலசாக தடுமாைிய குரலில் கூை சத்யனுக்கு அவளின் தடுமாற்ைம் மனதில் ெதிய உள்ளுக்குள் சிரித்தெடி “அபதல்லாம் கீ பழ விழமாட்டாங்க மான்சி நான் கவணமா தான் இருக்பகன்” என்று பசால்ல மான்சி அறமதியாக வட்டுக்குள் ீ பொவதற்காக திரும்ெினாள் சத்யன் தறலறய மட்டும் திருப்ெி அவறள ொர்த்து “ மான்சி உனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாெகம் இருக்கா. உன்றன பொலபவ இப்ெ நம்ம ெசங்களும் ெண்ைாங்க மான்சி” என சிரித்தெடிபய கூை மான்சிக்கு அவன் பவண்டுபமன்பை அறத குைிப்ெிடுகிைானா இல்றல தற்ச்பசயலாக பசால்கிைானா என்று புரியவில்றல. முடியாமல் மான்சி பநருங்கிவிட்டாள்......

. சத்யன் எதுவுபம பெசாமல் மான்சிறயபய றவத்த கண் வாங்காமல் ொர்த்துக் பகாண்டு இருக்க மான்சியால் அவன் ொர்றவறய தாங்கமுடியாமல் தறலகுனிய " மான்சி ெிள்றளகள் தான் இவ்வளவு ஆறசயா பசால்ைாங்கபள அவங்களுக்காக இறத பசய்யக்கூடாதா" என்று சத்யன் பகட்க " அம்மா ப்ள ீஸ்ம்மா அப்ொ உங்கறள எப்ெடி தூக்குைார்னு ொர்க்கனும் இந்த ஒபர ஒரு முறைதான் ப்ள ீஸ்ம்மா" என்று ப்ரபணஷ் மான்சி றகறயெிடித்து பகாண்டு வற்புறுத்தி பகஞ்ச மான்சி பமதுவாக சத்யறன பநருங்க.... அவளின் அழுந்தியது..மான்சி இப்பொது தயங்காமல் அவறன நிதானமாக ொர்த்தாள். என்று எண்ணி மனம் ஒரு ெக்கம் ஏளனமாக நிறனத்தாலும் அவளால் தன் ொர்றவறய சத்யறனவிட்டு திருப்ெ முடியவில்றல அப்பொது ப்ரபணஷ் வந்து அவள் றகறய ெிடித்து இழுத்து பகாண்டு சத்யன் அருகில் பொய்விட்டு “ ப்ள ீஸ் அம்மா நீங்க அப்ொ முதுகுல ெடுங்கம்மா அவரு உங்கறள தூக்குைாரான்னு ொர்க்கலாம்" எனறு பகஞ்ச ஆரம்ெிக்க அவனுடன் ப்ரணவும் பசர்ந்துபகாண்டான்...... அவளுறடய வாறழத் பதாறடகளின் மீ து விரல்கறள அவனுறடய குதிங்காலில் றவத்துக்பகாண்டாள் ெடர்ந்தது... அவளின் கால் . ஒருக்களித்து ெடுத்திருந்த சத்யன் சட்படன கவிழ்ந்து ெடுத்து பகாண்டு " ம் ெடுத்துக்பகா மான்சி" என்று பதன் குறழத்த குரலில் கூைினான் மான்சி அவனுறடய ெரந்து விரிந்த பவற்று முதுறக ொர்த்தெடி அவன்மீ து ெடுத்து தன் றககளால் அவன் கழுத்றத கட்டிக்பகாண்டு அவன் ெிடரியில் தன் முகத்றத றவத்துெடி ெடுத்துக்பகாண்டாள் அவளின் ெருத்த பெண்றம பதாறடகள் மார்புகள் அவனின் அவனுறடய எடுப்ொன அவனுறடய முதுகில் ெின்புைத்தில் ெின்ெக்க அழுந்தி ெிதுங்கியது.. அவறனவிட்டு ொர்றவறய நகர்த்த முடியாமல் பராம்ெபவ சிரமப்ெட்டாள் ‘ ச்பச என்ன ெடித்து பெரிய உத்பயாகத்தில் இருந்து என்ன ெிரபயாஜனம். அவனுறடய அழகு அவள் மனறத பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக பகாறழயாக்கியது.... அறலொயும் என் மனறத கட்டுப்ெடுத்த எனக்கு பதரியவில்றலபய..

... தன் உதடுகளால் அவனுறடய ெிடரி மயிர்கறள ெற்ைியிலுக்க........ சத்யனின் உடல் சிலிர்த்தறத மான்சியால் உணரமுடிந்தது சத்யன் சற்றுமுன் பசய்த உடற்ெயிற்சியின் காரணமாக அவன் உடலில் சுரந்திருந்த வியர்றவயின் வாசறன மான்சியின் நாசியில் ஏைி அவறள ெித்தம் பகாள்ள பசய்ய. சத்யனின் உணர்வுகள் அதிரடியாக விழித்துக்பகாண்டு அவறன இம்சிக்க. " தருவதாக உத்பதசம்! சத்யன் மீ து மான்சி ெடர்ந்திருக்க. அவறள சுமந்தவாறு அப்ெடிபய புல் தறரயில் ெடுத்துவிட்டான் யாருக்கு கிறடக்கும் இந்த பசார்க்கபொகம்.. தங்கறள சுற்ைி என்ன நடக்கிைது என்ெறத மைந்தார்கள்.....உதட்டில் பசய்துவிட்டு பதாட்டத்துக்கு விரறல .. " உங்கள் அன்பு மறனவி என்ைாபய. தங்களின் அருகில் நின்ை ெிள்றளகறள மைந்தார்கள்.. சத்யன் கவிழ்ந்த நிறலயில் தன்மீ து கிடந்த பூக்குவியறல தாங்கிக்பகாண்டு சுகமாக ெடுத்திருக்க இருக்க.....சத்யனால் அவறள தூக்க முடியவில்றல.. இருவருக்கும் ஏழு காட்டத்பதாடங்கியது வருஷமாக அடக்கி றவத்திருந்த காமம் தன் பவறலறய ..றநசாக றவத்து ெிள்றளகறள வந்த சத்தம் ொனு பொடாதீங்க வட்டுக்குள் ீ அங்பக என்று தள்ளிக்பகாண்டு பொனாள் " அத்தான் ஆயிரம் முத்தங்களுடன் .. அவர்கள் தங்கறள மைந்தார்கள். இருவரும் கண்மூடி கிடந்தார்கள் அப்பொது சறமயறல நடந்தறவகறள எச்சரிக்றக முடித்துவிட்டு ொர்த்து.. இது அவனாகபவ தூக்க முயற்ச்சிக்கவில்றல.......... உடல் முழுவதும் பநருப்ெிலிட்டது பொல் அனலாக பகாதிக்க ஆரம்ெித்தது மான்சிக்கு மனதில் பவறு எந்த உணர்வுகளும் இல்லாமல் சத்யன் மீ தான ெறழய பநசம மட்டுபம மனம் முழுவதும் வியாப்ெித்திருந்தது. அவன் உடலில் ெலம் இல்லாமல் இல்றல.. " அவற்றைபயல்லாம் எப்பொது .

. தன் முரட்டு உதடுகளால் அவளின் பமல்லிய இதழ்கறள ெிளந்து அவளின் வாசறன மிகுந்த வாயினுள் தன் சாட்றடறய பொன்ை நாக்றக பசலுத்தினான் அதன்ெிைகு மான்சியின் பதன் இதழ்களும். அவனுறடய தாக்குதலில் மான்சி பராம்ெபவ திணைிப்பொய் தன் முகத்றத விலக்க முயற்சித்தாள் ..மான்சி என்ன பசய்கிபைாம் என்று புரியாமபலபய தன் நாக்கின் நுனியால் அவன் கழுத்தில் துளிர்த்திருந்த வியர்றவறய நக்கிபயடுத்து சுறவத்து ொர்த்தாள்.. அவனின் ஷாட்ஸ்க்குள் இருந்த அவன் ஆண்றம பவகுநாள் கழித்து தன் முழு எழுச்சிறயயும் அறடந்து அந்த புல் தறரறய ெள்ளமாக்கும் முயற்சிறய பசய்தது இன்னும் ஒரு நிமிடம் கூட தன்னால் தாக்குெிடிக்க முடியாது என்ெறத உணர்ந்த சத்யன்.. இரண்டு றககளாலும் புற்கறள பகாத்தாக புடிங்கினான். சத்யன் தனது ஏழுவருட முத்தத்றதயும் ஒபர நாளில் அவளுக்கு பகாடுக்கும் முயற்ச்சியில் இைங்கினான் ... மான்சியின் மீ து இருந்த ஆறச பொய் அது பவைியாக மாைியிருக்க. அடுத்த பயாசறனபய இல்லாமல் தன் முதுகில் கிடந்த மான்சிறய புரட்டி கீ பழ தள்ளி. ஈர நாக்கும்...... ஆனால் தனது முழு எழுச்சிறயயும் மான்சி அடிவயிற்ைில் அழுத்தி உணர்த்திக் காட்டியது... ெிச்றசக்காரன் வாயில் அகப்ெட்ட ெீட்ைா பொலானது.. அவன் என்ன பசய்கிபைாம் ஏது பசய்கிபைாம் என்ை வறரயறை இல்லாமல் பவட்டபவளியில் அவறள கட்டியறணத்து அவள் முகத்தில் தன் உதடுகளால் தாருமாைாகத் பதய்த்து. சத்யன் தன்றன என்றன பசய்துபகாண்டு இருக்கிைான் என்று புரியபவ சிைிது பநரம் ெிடித்தது.. அவள் முகம் முழுவதும் எச்சிலாகினான் அவன் ஆண்றம தனது இருப்ெிடத்றத பதடி துடித்து முருக்கிக்பகாண்டு நிமிர முடியாமல் அவன் ஷாட்ஸ்க்கள் பொராடியது........ பசப்பு வாயும். சத்யன் அவளுக்கு இருறககளாலும் சிைிதும் விட்டுக்பகாடுக்காமல் ெிடித்துக்பகாண்டு பவட்றகயுடன் அவள் அவள் முகத்றத மலர் தன் இதழ்கறள கவ்விக்பகாண்டான். மான்சிக்கு என்ன நடக்கிைது . அவள் சுதாரிக்குமுன் அவறள இறுக்கி அறணத்து அந்த புல்தறரயில் உருள ஆரம்ெித்தான் சத்யனுறடய உணர்வுகள் பமாத்தமாக கட்டவிழ்த்து பகாள்ள....... கீ பழ இருந்த புற்கறள ெற்களால் கடித்து இழுத்தான்.... ெிைகு தன் உதடுகறள றவத்து அவன் ெிடரியில் இப்ெடியும் அப்ெடியுமாக பதய்த்து தடவி அவறன நிறலயிழக்க பசய்தாள் கீ பழயிருந்த சத்யனால் தாங்கமுடியவில்றல.

இறலறயப் அவன் ெிடுங்கிவிட்டது இறலயில் பொல இருந்த சத்யனுக்கு இனிப்றெ ஏமாற்ைமாக இருந்தது.. இவ்வளவு பநர உணர்ச்சி விறளயாட்டில் குத்திக்பகாண்டு நின்ை காம்றெ தன் ெற்களால் கடித்துக்பகாண்டான் அவனுறடய மான்சி... அவளுக்கு மூச்சு திணை ஆரம்ெிக்க தன் றககளால் அவன் மார்ெில் றவத்து தள்ளியவள்... அவனுறடய உைிஞ்சுதலின் பவகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மான்சிக்கு அவன் தன் உயிறரயும் பசர்த்து உைிஞ்சுவது பொல் இருந்தது.... அவன் தறலறய ெற்ைி இழுத்த அவள் றககள் தளர்ந்தது.. தன் இதழ்கறள அவனிடமிருந்து பவடுக்பகன ெிடுங்கிக்பகாண்டு.. ெட்படன்று றகறயயும் வாறயயும் விலக்கிக்பகாண்டு எழுந்து நின்று கீ பழ கிடந்த மான்சிறய ொர்த்தான் . அவறளயும் அைியாமல் தன் மார்றெ அவனுக்கு எக்கிக்பகாடுத்தாள் சத்யனுக்கு அவளின் நிறல புரிந்து சந்பதாஷமாகி றககளால் ெற்ைியிருந்த மார்றெ அழுத்தி ெிறசந்தவன்... ெற்களில் ெற்ைிய காம்றெ உைிஞ்ச. ெட்படன்று கீ பழ சரிந்து தன் றககளால் அவள் முதுறக சுற்ைி வறளத்துக்பகாண்டு அவளின் மார்ெில் தன் முகத்தால் பமாதி அவள் சட்றடக்கு பமலாகபவ அவள் வலது மார்ெின் காம்றெ பதடி.. ஆனால் மான்சி கண்மூடி பெரிது பெரிதாக மூச்சு விடுவறத ொர்த்ததும். மான்சியின் உடல் அதிகமாக துடிக்க ஆரம்ெித்தது..... இவ்வளவு பநரமாக அடக்கி றவத்திருந்த மூச்றச பெரிது பெரிதாக வாய் வழியாக விட்டு தன்றன ஆசுவாசப்ெடுத்தி பகாண்டாள் ெசித்தவனுக்கு சாப்ெிடும்பொபத விருந்து றவத்து..... முதல் இவனுறடய தாக்குதலில் அடுத்த இருந்து தாக்குதலில் தன்றன நிதானப்ெடுத்தி நிறலகுறலந்து பகாண்டிருந்த அங்கபமல்லாம் உதை அவன் தறலறய ெற்ைி இழுத்தாள் அவள் இழுத்தாலும் சத்யன் கடித்த காம்றெ விடவில்றல....தனது நாக்கால் அவள் வாறய அளந்தவன்.... தன் நீண்ட நாள் வரட்சிறய பொக்கும் விதமாக அவள் வாயில் சுரக்கும் எச்சிறல பசாட்டுவிடாமல் உைிஞ்சி உைிஞ்சி இழுக்க.. ‘ச்பச பராம்ெ முரட்டுத்தனமாக முத்தமிட்டு விட்படாபமா என்று சங்கடப்ெட்டான் ஆனால் அடுத்த நிமிடம் அந்த சங்கடத்றத உதைியவன்... சட்றடக்கு பமலாகபவ காம்றெ உைிஞ்ச ஆரம்ெித்தான்.. தன் முரட்டு உதட்டால் அவளின் வாயில் சுரந்த எச்சிறல உைிஞ்சினான்.... தனது றககளில் ஒன்றைபயடுத்து இடது மார்றெ தடவி அதன் காம்றெயும் கண்டுெிடித்து விரல்களால் ெற்ைிக்பகாண்டான் விரல்களில் மாட்டிக்பகாண்ட காம்றெ நிமிண்டி திருகியெடி...

. அதுவறர அவள் எக்குதப்ொக வார்த்றதகளும் கிளம்ெியிருந்த அதன் அர்த்தமும் உணர்ச்சிகள் புரிய. சத்யன் தன் டிபரட் மார்க் மயக்கம் சிரிப்புடன் குனிந்து அவறள றககளில் அள்ளிக்பகாண்டான் தன் றககளில் தவழ்ந்த அவள் முகத்றத ொர்த்து...... ஏன் இவள் இப்ெடி பயாசிக்கிைாள்..அதுவறர கண்மூடியிருந்த மான்சி. அந்த வராப்பு ீ மங்கிவிட்படாபம... ச்பச அவன் தன்றன எவ்வளவு பகவலாமாக நிறனத்திருப்ொன்.. என்று தன்மீ பத அவளுக்கு அருவருப்பு வர சட்படன அவன் றககளில் இருந்து துள்ளி கீ பழ இைங்கினாள் கீ பழ இைங்கி தடுமாைி நின்ைவறள பநருங்கிய சத்யன் “ என்னாச்சு மான்சி” என்று பகட்க மான்சி கண்கள் கலங்க அவறன ஏபைடுத்துப் ொர்த்து “ எந்த நிறனப்பும் இல்லாமல் இவ்வளவு நாளும் குறலச்சிட்டீங்க... நிம்மதியா என்றன இருந்பதன். எல்லாம் சத்யனின் மனம் பநாந்தது... பவட்டபவளியில் சத்யனின் றககளில் தான் கிடப்ெறத உணர்ந்தாள். அவன் விலகி எழுந்ததும் கண்விழித்து எதுவும் புரியாமல் அவறன ொர்க்க. நாமும் சாதரண மனிதன் தாபன என்று ஏன் பயாசிக்கவில்றல என்று ஏங்கினான்... இப்பொ ெலவனப்ெடுத்த ீ நீங்க முயற்ச்சி வந்து ெண்ணி என் நிம்மதிறய உங்க காரியத்றத சாதிக்க நிறனக்கிைீங்க.. தன் சற்றுமுன் தறலறய மான்சி அமர்ந்திருந்த றககளில் தாங்கியெடி கல் பெஞ்சில் சற்று முன் நடந்தறவகறள மறுெடியும் மனதில் பகாண்டு வந்து நிதானமாக பயாசித்து ொர்த்தான் .. நீங்க ஏன் இங்க வந்தீங்க” என்று குமுைி கண்ணர்விட்ட ீ ெடி பசால்லிவிட்டு உள்பள ஓடிவிட்டாள் சத்யனுக்கு உடலில் அடங்கிப்பொக. “என்னால இதுக்கு பமல தாங்க முடியாது உள்ள பொயிடலாம் மானசி” என்று கிைக்கமாக கூை அப்பொதுதான் மான்சியின் மயக்கம் பதளிய சுற்ைிலும் தன் ொர்றவறய ஓடவிட்டவள்..... ெத்துமணிபநரம் அதுவும் இப்ெடி கூட தாக்குப்ெிடிக்காமல் பவட்டபவளியில் அவனுடன் அவனிடம் கட்டிப்புரண்டு முத்தமிட்டு. இங்கிருந்து உடபன கிளம்ெிவிட பவண்டும் என்று நிறனத்தான் பமதுவாக நடந்துபசன்று அமர்ந்துபகாண்டான். சற்று முன் நடந்தபதல்லாம் ஞாெகம் வந்தது பநற்று இரவு எறதயுபம என்னால் மைக்கமுடியாது மன்னிக்கமுடியாது என்று வராப்பு ீ பெசிவிட்டு..

அனுப்ெிவிடுவாள். இங்கிருந்து பொகும் முடிறவ உடபன றகவிட்டான். ஆனால் அவளுறடய சுயபகௌரவம் அறத ஒத்துக்பகாள்ள மறுக்கிைது என்மீ து காதல் இல்லாவிட்டால் ஏன் என் முதுகில் ஏைி ெடுக்க பவண்டும். என்று எண்ணியவன் எழுந்து வட்டுக்குள் ீ பொனான் அவன் ொர்த்து உள்பள நுறழந்ததுபம கண்ணறசத்து ொனுதான் என்னாச்சு அவபனதிபர என்ெதுபொல வந்தாள்.. அதான் அவளுக்கு தன்நிறல உணர்ந்ததும் பகாெம் வந்துவிட்டது. இபதல்லாம் மனதில் காதல் இல்லாமல் நிச்சயமாக முடியாது சத்யனுக்கு இந்த விளக்கம் புரிந்தவுடன் முகம் ெளிச்பசன்று மாைியது. ம்ம் பொனால் என்ன மறுெடியும் கிளம்ெி வந்தால் பொச்சு.. என் பசார்கத்றத வந்து ொர்ப்ெறதவிட எனக்கு அங்பக என்ன பவறல என நிறனத்து முகம் மலர சிரித்துக்பகாண்டான் இன்னிக்கு நாம ெண்ணதும் பகாஞ்சம் ஓவர்தான்.. அதவாது மான்சி தன் மனதின் ெலகீ னத்றத மறைக்கத்தான் அப்ெடி பெசினாள் என்ெது புரிந்தது.... ெடுத்தெிைகு ெிடரியில் ஏன் நாக்கால் தடவிவிட பவண்டும்.......... சத்யன் அவள் சத்யறன உதட்றட ெிதுக்கி றககறள விரித்து ஒன்றுபம ஆகவில்றல என்று பசால்ல. பகட்க....... இருக்கும் நாள்வறர அவறள பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக பநருங்குவது என்று முடிவுபசய்தான் ஆனால் தான் இந்தியா கிளம்ெ நான்கு நாட்கபள இருக்கிைது என்ன பசய்யலாம் என்று பயாசித்தான்... அதன்ெிைகு நான் அவள் மார்புகறள கடித்த பொது எந்த எதிர்ப்பும் இல்லாமல் ஏன் தூக்கிக்பகாடுத்தாள்.. சத்யன் தன் ெிள்றளகறள பதடி ஹாலுக்கு பொனான் ஹாலில் அமர்ந்து டிவி ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்த ப்ரபணஷும் ப்ரணவும் சத்யறன ொர்த்ததும் எழுந்து ஓடிவந்து ஆளுக்பகாரு ெக்கம் கட்டிக்பகாண்டார்கள .. இப்ெடி பவட்டபவளியில் அவறள பொட்டு புரட்டிபயடுத்தால் யார்தான் சும்மா இருப்ொங்க... அப்புைம் நான் பகாடுத்த முத்தத்திற்கு ஏன் அப்ெடி ஒத்துறழக்க பவண்டும்.... தன்மீ தான அவளுறடய காதல் இம்மியளவு கூட குறையாமல் அப்ெடிபய இருக்கிைது.. அப்பொதுதான் அவள் இல்றலபயன்ைால் மனதில் இன்னிக்கு இருக்கும் என்றன குற்ைவுணர்வு மூட்றடகட்டி பொய் சகஜமாவாள். என்று மான்சிக்காக அவன் மனம் ெரிந்தது ஆனால் இப்பொது நடந்தறத எந்த காரணம் பகாண்டு அவள் முன்னால் குைிப்ெிடும் ெடி முகத்றத றவத்துக்பகாள்ள கூடாது....பயாசிக்க பயாசிக்க அவனுக்கு ஒரு விஷயம் சத்யனுக்கு நன்ைாக புரிந்தது... பொறுறமயாக இருக்கும்ெடி றசறகயால் பசால்லிவிட்டு ொனு நகர்ந்தாள். இயல்ொக இருப்ெதுபொலபவ இருக்கபவண்டும்.

. ரகசிய அப்புைம் குரலில் “ பெலன்ஸ் இருக்காங்க. ப்ரபணஷ் அம்மா பராம்ெ “ அப்ொ பகாெமா அம்மாறவ ரூம் உள்ள தூக்கமுடியாம பொய்ட்டாங்க” கீ ழ என்று கிசுகிசுப்ொய் பகட்க சத்யனுக்கு சிரிப்பு இல்லடா குட்டி ெண்ணமுடியாம பரண்டுபெரும் வந்துவிட்டது.. உடபன அவளுக்கு முன் டிென் எடுத்துவந்து றவக்கப்ெட்டது..... நான் ெக்பகன்று சரியாத்தான் கீ ழ விழுந்துட்டாங்க. இப்ெடி உறடறய பொட்டு பகாண்டு பவளிபய பொகிைாபள என்று மனதுக்குள் பகாஞ்சம் எரிச்சலாக இருந்தது கூந்தறல அலட்சியமாக சிலுப்ெியெடி பவகமாக வந்தவள் றடனிங் படெிளில் அமர்ந்து ரத்னாறவ டிென் எடுத்து வருமாறு கூை . எந்த ஆஸ்ெிட்டல்ல இருக்கார் .. பொகவா” என்று அம்மா அவளிடம் ெசங்கறள அனுமதி பகட்டான் பவகமாக உணறவ முடித்த மான்சி தட்டிபலபய றககழுவிவிட்டு நாப்கினால் றகறய துறடத்தெடி “ ம் தாராளமா கூட்டிட்டு பொங்க ..ச்பச இந்த ெிள்றளகள் இருப்ெறதகூட மைந்து மான்சியிடம் அப்ெடி நடந்து பகாண்டறத நிறனத்து சத்யனுக்கு பதாட்டத்துக்கு வந்து பவட்கமாக இருந்தது. பமதுவாக அவன் றகறய சீ ண்டிய பொட்டுட்டீங்களா. இதப்ெத்தி அம்மாகிட்ட சிரித்தெடி குனிந்து தூக்குபனன். பவளிர்நீலத்தில் பமல் சட்றடயும் பொட்டிருந்தாள்.. கருநீல நிைத்தில் றடட்டான ஜீன்ைும். அப்பொது அறையிலிருந்து மான்சி பவளிபய வந்தாள்.... ொர்த்திருந்தா என்ன இவங்க பரண்டு பநறனச்சிருப்ொங்க. பெரும் மறுெடியும் என்று சங்கடமாக இருந்தது சத்யனுக்கு தன் ெிள்றளகறள அறணத்துக்பகாண்டு பசாொவில் பொய் அமர்ந்தான்... சத்யன் ஏபதா நிறனத்துக்பகாண்டு எழுந்து றடனிங் படெிள் அருபக பொய் “ மான்சி இன்னிக்கு என் ொர்க்கனும்னு மாமாறவ பசான்னாங்க ொர்க்க நான் ஆஸ்ெிட்டல் கூட்டிட்டு பொபைன். மறுெடியும் நீங்க பகாெம் வந்துடும்” என்று ெிள்றளகறள எச்சரிக்றக பசய்தான் அவர்களும் சரிபயன தறலயறசக்க. அதான் அம்மாதான் பகாெமா பெசாதீங்க .... றகறய தூக்கினால் இடுப்பொ பதாப்புபளா நிச்சயம் அவள் அழறக விழி நிறைய ெருகிய சத்யன் மறுெடியும் ொர்றவறய கஷ்ட்டப்ெட்டு திருப்ெி பகாண்டான்.. சட்றடயில் முக்கால் அளவுதான் றக இருந்தது.. பொட்டிருந்த பென்ட்டின் இடுப்பு விழிம்பு வறரதான் சட்றட இருந்தது...

என்ை அவறள நிறுத்திய சத்யன் “ காறலயில நடந்ததுக்கு ைாரி மான்சி” என்ைான் அவள் எதுவுபம பெசாமல் ஹாலுக்கு பொக. அதுவறரக்கும் உன்றன நான் பதாடரத்தான் பொபைன்’ என்று ஹாலுக்கு வந்தான் மனதுக்குள் நிறனத்த சத்யன் புன்றனறக மாைத முகத்துடன் ... “ மான்சி ஒரு நிமிஷம்.. ‘பொடிப் பொ இன்னும் எத்தறன நாறளக்கு இந்த வராப்பு. சத்யன் தன் பமாறெலில் ெதிவு பசய்து அவளுக்கு மிஸ்கால் ெண்ண....ஈவினிங் எனக்கு றடம் இருந்தா பொய் ொர்க்கிபைன்” என்று சற்றுமுன் எதுவுபம நடக்காதது பொல பதளிவான குரலில் மான்சி பெசினாள் சத்யனுக்கு அவறள ொர்த்து சிரிப்பு வர அடக்கிக்பகாண்டு அவன் மாமா இருக்கும் மருத்துவமறனயின் பெயறரச் பசான்னான் “ ஓ அந்த இருக்காங்க... ஆஸ்ெிட்டல்லா நான் ஈவினிங் எனக்கு வந்து பதரிஞ்ச கண்டிப்ொ டாக்டர்ஸ் ொர்க்கிபைன்” நிறைய என்று பெர் அங்க பசால்லிவிட்டு மான்சி அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் சத்யன் அவள் கபரக்ட்டா ெின்னாபலபய பசான்னா வந்து நாங்களும் “ நீ எத்தறன அப்ெபவ மணிக்கு ஆஸ்ெிட்டல் அங்பக பொபைாம் வருபவன்னு மான்சி” என்று குளிர்ச்சியான குரலில் கூை மான்சி ஒருநிமிடம் நின்று ெிைகு திரும்ெி அவறன ொர்த்து “ எனக்கு எப்பொ றடம் கிறடக்கும்னு பதரியறல. ீ கூடியவிறரவில் என்றன புரிஞ்சுகிட்டு என்கிட்ட வரத்தான் பொை. சத்யனுக்கு முணுக்பகன்று அவள்மீ து ஒரு பசல்லக் பகாெம் வந்தது. நீங்க மதியமா பொய் அங்க இருங்க நான் உங்களுக்கு பொன் ெண்பைன்... ம் மைக்காம உங்க பசல் நம்ெர் குடுங்க” என்று மான்சி இயல்ொக பகட்க சத்யன் உடபன பநற்று மான்சி தனக்கு பகாடுத்த பமாறெறல எடுத்து “ உன்பனாட நம்ெர் பசால்லு மான்சி நான் மிஸ்கால் ெண்பைன் நீ அறத ெதிவு ெண்ணிக்பகா” என்று பசால்ல “ம் சரி” என்ை மான்சி தன் பென்ட் ொக்பகட்டில் றகவிட்டு தனது பமாறெறல எடுத்து அவனுக்கு நம்ெறர பசால்ல. மான்சி அவன் நம்ெறர ெத்வு பசய்துபகாண்டு கிளம்ெ ..

. " காதலில் கால் றவப்ெதுதான் அதிசயம்! மான்சி ஹால் பசாொவில் பொய் உட்கார. ெிள்றளகளுக்கு இன்னும் ஒருமாசம் ஸ்கூல் லீவு இருக்கு..“ நிலறவ கண்டுெிடித்தவர்கள். “ தடறவ கண்டுெிடித்துவிட்டார்கள். சத்யன் அவள் எதிர் பசாொவில் ெிள்றளகளுடன் உட்கார்ந்துபகாண்டான் . இப்பொ ெிள்றளகள் இங்பகபய வந்துட்டா நானும் வந்துருபவன்..... பநத்துல இருந்து உன்கிட்ட பெசனும்னு பநறனச்பசன். என்ன ஏற்ொடு ெண்ணிருக்க மான்சி. முன்பன ஒருநாள் ெிள்றளகறள இங்பகபய ெடிக்கு றவக்க பொைதா என்கிட்ட பொன்ல பசான்ன... என்னால அவங்கறள விட்டுட்டு இருக்க முடியாது சத்யன்” என ொனு கூை . நான்தான் தள்ளிப்பொட்டுகிட்பட வந்பதன்... மறுெடியும் அறதப்ெத்தி எதுவுபம பசால்லறல.... “ காதறல கண்டுெிடித்தார்களா?? " இல்றல எனலாம்! “ ஆனால் காதலில் கால் இடைி. இப்பொ இங்கருந்து இன்னும் ஒரு வாரத்துல கிளம்ெணும்.. “ விழுந்தவர்கள் கூட எத்தறனபயா...... ெிள்றளகள் இங்கபய ெடிக்க பொைாங்களா” என திறகப்புடன் பகட்டான் “ ஆமாம் சத்யன் இறத மான்சி முடிவு ெண்ணி பரண்டு வருஷம் ஆகுது.. அதுக்குள்ள என்ன பசய்ைதுன்னு முடிவு ெண்ணு மான்சி” என்று ொனு மான்சியிடம் பகட்டுக்பகாண்டிருக்க ொனு பசான்னறத பகட்டதும் சத்யனுக்கு ெயங்கர அதிர்ச்சியாக “ என்ன பசால்ைீங்க அக்கா....... அப்பொது ொனு சறமயலறையில் இருந்து வந்து மான்சியின் அருகில் அமர்ந்து “ என்ன மான்சி ஆஸ்ெிட்டல் கிளம்ெிட்டியா. “ நிலறவ! “ மனிதன் நிலவில் கால் றவத்தது அதிசயமில்றல.

. எனக்கு இங்பக பவறல பசய்ய ெிடிக்கறல.. நான் இந்த பவறலறய இந்த மாசத்பதாட ரிறசன் ெண்ணிடலாம்னு விவரங்கறள இருக்பகன்... தாெமா... ஒப்ெறடச்சுட்டு இந்தியாவிபலபய நல்ல இப்பொ பெங்காக் விலகிடுபவன்.. அவள் ொர்றவயில் என்ன இருந்தது ஏக்கமா.” என்று ப்ரபணஷ் சத்யனின் தாறடறய ெற்ைி பகட்டான் சத்யன் தன் ெிள்றளகறளபய சிைிதுபநரம் ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்துவிட்டு ெிைகு “ நானும் இங்கபய வந்துபைன் ப்ரபணஷ்... சத்யன் அவறள ொர்த்த ொர்றவபயா ‘ம்ஹும் நான் பசான்ன வார்த்றதகளுக்கு. எனக்கு இங்பக சில ெிரச்சறனகள் இருக்கு. சந்பதாஷத்தில் ெிள்றளகள் இருவரும் அப்ொ என்று பகாஞ்சி அவன் கழுத்றத கட்டிக்பகாண்டு கன்னத்தில் முத்தமிட்டனர்.அதனால ெிள்றளகள் அங்கபய இருக்கட்டும்மா” என்று மான்சி பெசி முடிக்க அறனவரும் அறமதியாக இருக்க...... பவறல இந்த கிறடக்கும். நீங்க எல்லாம் இங்க வந்துட்டா எனக்கு மட்டும் அங்க என்ன இங்பகயிருந்து இருக்கு. சிைிதுபநர அறமதிக்கு ெின் மான்சிதான் பெசினாள் “ ொனும்மா யாரும் இந்தியாறவவிட்டு இங்பக வரபவண்டாம். பொய் வந்தறத ெற்ைிய எக்ஸ்ெிரியன்ஸ் வச்சு அதுவிஷயமா ஆன்றலனில் ொர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்பகன்.. கண்கள் தீர்க்கமாக அவறள ொர்த்து பகள்வி பகட்டது. அடிக்கடி தாத்தாறவ பொய் ெிசினஸ் ொர்த்துக்க கவனிச்சுக்கபைன் சரியா” பசால்லிட்டு என்று தன் நான் மகன்களிடம் தனது பயாசறனறய பசால்ல... யாராவது பராம்ெ பதால்றல குடுக்குைாங்களா பசால்லு மான்சி ” என்று இறுகிய குரலில் பகட்க அந்த குரல் மான்சிறய நிமிர்ந்து சத்யறன ொர்க்கறவத்தது.. அவபளா சத்யன் கன்னத்தில் முத்தமிடும் தன் மகன்கறளபய ொர்த்தாள்..... சத்யன்தான் முதலில் “ ஏன் என்ன ெிரச்சறன. சத்யனின் முகம் சிவந்து இறுகியிருந்தது. ‘எனக்கு ஏதாவது ெிரச்சறன என்ைால் இவன் என்ன பசய்வான் என்றன தூக்கிக்பகாண்டு இந்தியா . சத்யன் நிமிர்ந்து மான்சிறய ொர்த்தான்... “ அப்ொ நாங்க இங்பகபய ெடிச்சா அப்பொ நீங்க எங்கறள எப்புடி வந்து ொர்ப்ெீங்க. நாசி விறடத்துக்பகாண்டு இருந்தது மான்சி சத்யறனபய ொர்த்தாள் மனதில் சில்பலன்ை ஒரு உணர்வு. ெிள்றளகள் பசய்வறத நீ பசய்திருக்க பவண்டும்’ என்ெதுபொல் இருந்தது..மான்சி சத்யன் இருவருபம எதுவும் பெசாமல் அறமதியாக இருக்க.

பவை ஏதாவது டிரஸ் பொட்டுகிட்டு வா மான்சி ப்ள ீஸ் எனக்காக” அன பகஞ்சுதலாக சத்யன் பகட்க மான்சி அவறன ொர்த்து “ ஏன் இந்த டிரஸ்க்கு என்ன. சரிம்மா நான் கிளம்ெபைன்” என்ை மான்சி பவளிபய பொய் காறர ஸ்டார்ட் பசய்ய சத்யன் ெிள்றளகறள விட்டுவிட்டு அவசரமாக பவளிபயவந்து மான்சியின் கார் முன்னாடி நிற்க்க....பொய்விடுவானா. யப்ொ முகத்தில் என்ன பகாெம்... பராம்ெ நல்லவங்க மான்சி” என பெனு கூைியதும் “ ம்ம் அவங்க எப்ெவுபம நல்லவங்கதான். மான்சி கார் கண்ணாடிறய இைக்கிவிட்டு பவளிபய தறலறய நீட்டி என்ன என்று பகட்க சத்யன் பவகமாக காருக்கு வந்து அவளருகில் குனிந்து “ மான்சி உன்கிட்ட ஒருவிஷயம் பசால்லனும்.... சத்யனின் அம்மா தன் பெரன்கறள அறனவருக்கும் பெருறமயுடன் அைிமுகம் பசய்தாள் அந்த இரட்றடயர்கறள ொர்த்து அறனவரும் வியக்க.. இங்பகல்லாம் இறதவிட பமாசமா டிர்ஸ் ெண்ணுவாங்க” என்று மான்சி கூை சத்யன் எதுவும் பெசாமல் மவுனமாக அவறளபய ொர்த்தான் ெிைகு “ சரி மான்சி உன் இஷ்டம்” என்று கூைிவிட்டு விலகி பொய்விட்டான் மான்சி அவன் ெின்னால் உதட்றட ெிதுக்கி காண்ெித்துவிட்டு காறர எடுத்துக்பகாண்டு கிளம்ெினாள் அன்று மதிய உணவு முடிந்ததும் சத்யன் சர்தார்ஜியிடம் ஒரு வாடறக காறர எடுத்து வரச்பசால்லி அதில் அறனவறரயும் கூட்டிக்பகாண்டு ஆஸ்ெிட்டல் கிளம்ெினான்.. ஆஸ்ெிட்டலில் சத்யனின் மாமா குடும்ெத்தினர் அறனவரும் இருக்க. தயார் ெண்ணி அனுப்புங்க” என்று கூை “ நானும்தான் மான்சி பொபைன்.. நீ ஆஸ்ெிட்டல் வரும்பொது இந்த டிரஸ் பவண்டாம். சத்யனுக்கு பெருறம தாங்கவில்றல தன்து மகன்களுடன் வருடக்கணக்கில் இருந்தவன் பொல அவர்கறள ெற்ைிபய பெசினான் . இன்னும் ெிரச்சறன என்னபவன்று பதரிஞ்சா அவ்வளவுதான் பொல’என நிறனத்தவள் “ சீ ரியைாக எதுவும் இல்றல... அபதல்லாம் நான் ொர்த்துக்கிபைன்” என்று கூைிவிட்டு எழுந்தவள் ொனுவிடம் திரும்ெி “ அம்மா ஈவினிங் ெசங்கறள இவர் அவங்க மாமாறவ ொர்க்க கூட்டிட்டு பொைாராம். ெிபரமா அம்மாறவ ொர்க்கனும்.

பநர்த்தியான புருவங்கறள இன்னும் பநர்த்தியாக றம பென்சிலால் வறரந்திருந்தாள்.. அத்றத.. வலதுறகயில் ஒற்றை முத்து வறளயும். அவள் பொட்டிருந்த ரவிக்றகறய மீ ைி பவளிபய பதரிந்த உடல் ெகுதிகள் சந்தன நிைத்தில் ெளெளப்ொக இருந்தது... தன் மறனவியின் அழகு அவறன கர்வக்காரனாக்கியது... இவறன ொர்த்ததும் அவள் தயங்கி நிற்க்க. பநஞ்றச நிமிர்ததி ொருங்கபளன் என் பதவறதறய என்று கத்தபவண்டும் பொல் இருந்தது. காதில் முத்து ஜிமிக்கியும் கழுத்றத ஒட்டி பவண்முத்துக்களால் ஆன ஒற்றை பநக்லஸ் பொட்டு .. சத்யன் மூச்சுவிட மைந்தான் சத்யனுக்கு காமாட்சியம்மன் பகாயிலில் ொர்த்த மான்சி ஞாெகம் வந்தது.. இடதுறகயில் பவள்றள ெட்றட றவத்த வாட்ச்சும். அழகு என்ை வார்த்றதபய இவறள ொர்த்துதான் உருவாகியிருக்குபமா எனும்ெடி வந்திருந்தாள் மான்சி ஆகாயத்தின் அடர் நீலத்தில் ொர்டரில் மட்டும் பவள்றள நிை எம்ெிராய்டரி பவறல பசய்யப்ெட்டிருந்த புடறவயும். தனது ஆர்வத்றத அடக்க முடியாமல்.ெிள்றளகளும் அறனவருடனும் ஒன்ைிப்பொய் யார் எவர் என்று விசாரித்து. சத்யன் அவள் வரமாட்டாபளா என்று நிறனத்தான்... சரி பொன் பசய்து அவள் முடிறவ பகட்டுவிட்டு வட்டுக்கு ீ கிளம்ெபவண்டியது தான் என நிறனத்தான் தனது பமாறெறல எடுத்துக்பகாண்டு பவளிபய வந்து காரிடாரில் நின்று மான்சியின் நம்ெறர அழுத்திவிட்டு காத்திருந்தான். கண்களுக்கு பமலிதாக தீட்டியிருந்த றம அவள் கண்கறள பமலும் அழகாக காட்டியது. சித்தப்ொ.... அதற்க்கு பமட்ச்சாக அபத நிைத்தில் குட்றட றகறவத்த ரவிக்றகயும். பவட்டப்ெட்ட கூந்தறல அள்ளி முடிந்து பதாளின் இரண்டுெக்கமும் பதாங்குவது பொல மல்லிறகச் சரம் றவத்திருந்தாள். பவகமாக மான்சிறய பநருங்கினான் சத்யன் . அவறள ொர்த்ததும் சத்யன் வாறய ெிளந்தான்.. மாமா.. என்று முறைறவத்து கூப்ெிட ஆரம்ெித்தார்கள் மாறல மணி ஏழு ஆனது மான்சி வரவில்றல... அந்த மல்லிறக சரம் பதாள் வழியாக இைங்கி அவளின் மார்பு பகாபுரங்களில் புரண்டது பநற்ைியில் சிைிய சிவப்பு பொட்டும் அதற்க்கு கீ பழ சிறு குங்கும கீ ற் ீ் றும் இருக்க. அவளுறடய ரிங்படான் அவனுக்கு ெின்னாலிருந்து பகட்க சத்யன் சட்படன திரும்ெிப்ொர்த்தான் மான்சிதான் வந்துவிட்டிருந்தாள்.

சத்யன் அவறள அவன் மாமாவின் ெடுக்றகயருபக அறழத்துச்பசல்ல. எந்த ரூம்ல உங்க மாமா இருக்கார்னு பசால்லுங்க பொய் ொர்க்கனும்” என்று பகட்க சத்யன் ஊப்ஸ் என்று பெரிதாக மூச்சுவிட்டு விட்டு அவள் றகறய அவள் அனுமதியில்லாமபலபய ெற்ைிக்பகாண்டு உள்பள அறழத்துச்பசன்ைான் மான்சி அறைக்குள் நுறழந்ததும் அங்கிருந்த அத்தறன கண்களும் அவறள பமாய்க்க.. அதன்ெிைகுதான் அங்கிருந்தவர்கள் மூச்பச பவளிபயவிட்டார்கள் என்ன பொருத்தமான அழகான பஜாடி என்று அறனவரும் கூை ொனுவுக்கு பராம்ெ சந்பதாஷமாக இருந்தது.. மான்சி சம்ெிரதாயமாக அவறர விசாரித்தாள் ெிைகு சத்யனிடம் திரும்ெி “ இங்பக எனக்கு சில டாக்டர்ஸ் பதரியும் நான் பொய் அவங்கறள ொர்த்து இவறர ெத்தி விசாரிச்சுட்டு வர்பைன்” என்று பகட்க “ ம் வா மான்சி நானும் உன்கூட வர்பைன்” என்று அவளுடன் சத்யனும் பவளிபய பொக. என்று ொனு பயாசித்தாள் ஆஸ்ெிட்டல் இது தன் .மான்சி சத்யன் தன்றன பவைிக்க பவைிக்க ொர்ப்ெறத உணர்ந்து தறலறய கவிழ்ந்து பகாண்டாள். சத்யன் மனதில் திடீபரன ஒரு திமிர் வந்து உட்கார... என்றன சித்ரவறத பசய்யவா ” என்று கூைிவிட்டு அவள் கண்கறள ொர்க்க அவன் றககறள விலக்கிய மான்சி “ இது ஆஸ்ெிட்டல் நம்ம வட்டு ீ பதாட்டம் இல்ல..ஒருபவறள புருஷனுக்காக பசய்து பகாண்ட அலங்காரமா. மான்சியின் இடுப்ெில் றகப்பொட்டு அவறள தன்னுடன் பநருக்கமாக நிறுத்திக்பகாண்டான் “ என்ன எல்லாரும் அப்ெடி ொர்க்கிைீங்க.... அவளுறடய பதாளில் தன் தாறடறய றவத்துக்பகாண்டு நிமிர்ந்து நின்ைான் மான்சியும் அவறன விலக்கவில்றல அறமதியாக நின்ைாள்.... மான்சியின் இந்த அலங்காரம் வருவதற்கு இவ்வளவு ொனுவுக்கு அலங்காரம் வியப்ொக பதறவயில்றலபய இருந்தது. இவதான் என் மறனவி மான்சி” என்று திமிர் குரலில் அறனவருக்கும் அைிமுகம் பசய்துறவத்தான். அவறள நிமிர்த்தி கடவுள் “ பநருங்கிய ஏன் சத்யன் மான்சி தன் உனக்கு ஒற்றை மட்டும் விரலால் இவ்வளவு அவள் முகத்றத அழறக பகாட்டி பகாடுத்திருக்கான். ..

. ெிபரமா தன் வளர்ந்த பெரன்கறள தன் மடிறயவிட்டு இைக்காமல். முடிந்தளவுக்கு அவறன பநருங்கிபய நடந்தாள் மருத்துவமறனயின் வராண்டாவில் நடந்து வரும்பொது ஆட்கள் யாரும் இல்றல என்ைால். துவாரத்தில் நுறழத்து ஆய்வு வரும்பொது ெிபரமாவும் தனது நடத்தியெடிபய நடந்தான் மருத்துவமறனயில் இருந்து எல்பலாரும் வட்டுக்கு ீ மருமகள் வட்டில் ீ ஒருநாள் தங்கிவிட்டு வருவதாக அவர்களுடன் கிளம்ெிவிட்டாள்... இருவருக்கும் மாைி மாைி ஊட்டியெடி கண்கள் கலங்க சாப்ெிட்டாள். அவளும் ெிள்றளகளும் சத்யனுடன் பசர்ந்து வாழும் காலம் பவகு பதாறலவில் இல்றல என்று நிறனத்துக்பகாண்டாள் ொனு மான்சியும் சத்யனும் அங்கிருந்த டாக்டர்கறள விசாரித்து அவன் மாமாவின் நிறலறம ெற்ைி பதரிந்து பகாண்டனர். சத்யன் தனது றகறய அவளின் இடுப்ெில் றவத்து அழுத்தி ெற்ைிக்பகாண்டு தன்னுறடய ொதி உடல் அவள் மீ து உரச நடந்தான் சில இடங்களில் இடுப்றெ தன் உதட்டால் ெற்ைியிருந்த அவளின் றகவிரல்கறள பவளுத்த பதாப்புளின் பதாள்ெட்றடறய உரசினான். அவள் பசால்வதற்கு முன்.. மான்சியின் சர்தார்ஜியும் வட்டுக்கு ீ அவர் வந்து பசர்ந்த மறனவியும் பொது பசய்து இரவு மணி றவத்திருந்த ெத்து உணறவ.. ...எது எப்ெடிபயா அவளுறடய இந்த மாற்ைம் எல்லா விஷயத்திலும் இருந்துவிட்டால் பொதும். சத்யன் தானாகபவ அவள் கணவன் என்று தன்றன அைிமுகம் பசய்துபகாண்டான் மான்சிக்கு அவனுறடய அவனுடன் அதிகப்ெிரசங்கித்தனம் றகபகார்த்து நடப்ெதில் ஒரு பகாஞ்சம் இணம் சிரமமாக புரியாத இருந்தாலும். ெிபரமா வருகிபைன் என்று பசான்னது மான்சிக்கு பராம்ெ சந்பதாஷமாக இருந்தது. அறனவரும் அரட்றடயடித்துக் பகாண்டு சாப்ெிட்டு முடிக்க.. சந்பதாஷம் மனதில் ஆக்கிரமிக்க. அங்பக மான்சி பதரிந்தவர்கள் சத்யன் யாபரன்று பகட்க.... இருெது நாட்கள் மட்டுபம அவளுக்கு மருமகளாக இருந்தாலும் தன்றன ஒரு தாறய பொல கவனித்துக் பகாண்ட தன் மாமியாறர தன் வட்டுக்கு ீ அறழத்து பொவதில் மான்சிக்கு சந்பதாஷம் தான் அறனவரும் ஆகிவிட்டது..

.. இவ்வளவு நாட்களாக என் பெரன்கறள ஏன் எங்களிடமிருந்து மறைத்தாய் என்று ஒரு வார்த்றத கூட ெிபரமா அவறள பகட்காதது மான்சியின் மனறத குத்தியது. ப்ள ீஸ் நான் பசால்ைத பகளு மான்சி'" என்று ொனு பகஞ்சுதாலாக பகட்க மான்சிக்கு குழப்ெமாக இருந்தது . அவர் ஏன் இங்க ெடுக்கனும்” என்று பகாெமாக பகட்க " நீதான் புரியாம பவளியிபல விறளயாடுை ெடுக்க வச்சா மான்சி அந்தம்மா அந்தம்மா மனசு முன்னாடி எவ்வளவு நீ அவங்க ொடுெடும்னு மகறன பயாசிச்சியா மான்சி... ொனு மான்சியின் காதுகளில் உள்பள வருமாறு கிசுகிசுக்க... நான் ெிள்றளகள் ெிபரமா அம்மா எல்லாரும் பவளிபய ஹாலில் ெடுத்துக்கிபைாம் மான்சி” என்று கூை அதிர்ந்துபொன மான்சி “ என்னம்மா விறளயாடுைீங்களா... என்று நிறனத்தவள் " சரிம்மா நீங்க பசால்ை மாதிரிபய பசய்ங்க" என்று கூைிவிட்டு ொத்ரூமுக்குள் நுறழந்து பகாண்டாள் ொனு அப்ொடா என்று மூச்சுவிட்டு விட்டு ெிைகு எழுந்து பவளிபய வந்தாள். இப்பொ இருக்கும் சூழ்நிறலயில் சத்யறன பவளிபய ெடுக்கவிட்டால் நிச்சயம் ஏதாவது பகள்வி எழும். சத்யன் தன் ெிள்றளகளுடன் அரட்றட அடித்துக் பகாண்டு இருக்க.. ஏற்கனபவ சாப்ெிடும்பொது ொர்த்தியா கண்கலங்கி இருந்தாங்க.மான்சிக்கு ெிபரமாறவ ொர்த்து சங்கடமாக இருந்தது..... ொனு பசால்வதும் நியாயமாக ெட்டது. அவனருபக பொன ொனு " மணி ெதிபனான்னு ஆகுது அரட்றடயடிச்சது பொதும் பொய் ெடுங்க சத்யன். என்மீ து எவ்வளவு ஒருபவ சத்யன் அன்பு இறத இருந்தால் ெற்ைி எதுவும் யாரும் பகட்காமல் மான்சியிடம் இருப்ொர்கள். எதுவும் இல்றல பகட்ககூடாது என்ுு பசால்லியிருப்ொன்.. என்று முதன் முறையாக அவள் மனது சத்யனுக்கு சாதகமாக பயாசித்தது அறனவரும் சாப்ெிட்டு முடித்து ஹாலில் வந்து அமர... என்று கூைிவிட்டு ெிள்றளகளிடம் திரும்ெி " ஏய் ெசங்களா நாம இன்னிக்கு ஹால்ல . மான்சி எதற்காக கூப்ெிடுைாங்க என்று புரியாமபலபய எழுந்து தனது ெடுக்றகயறைக்கு பொனாள் அவளுக்காக கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த ொனு பவகமாக எழுந்து மான்சியின் அருகில் வந்து “மான்சி நீயும் சத்யனும் இங்க ெடுத்துக்கங்க.

.. " நீ அழுதழுது முகம் பதம்ெி விம்மி பவடித்து......அவன் அம்மாறவ ஜாறடயில் என்னாச்சு காட்டி என்ெதுபொல் உள்பள பொய் ெடுக்குமாறு றசறக பசய்தாள் சத்யன் மனதில் இன்னபதன்று வறரயறுக்க முடியாத ஒரு இறுக்கம் சூழ மான்சியின் ெடுக்றகயறைக்குள் நுறழந்தான் " சில நாட்களில் நான் வர தாமதமானால்..ொட்டிகூட ெடுத்துக்கலாம். சத்யறன ொர்த்ததும் பலசாக புன்னறகத்த மான்சி. நான் உங்களுக்கு கறத பசால்பைன் என்ன பசல்லங்களா" என்று கூைியதும் அவர்கள் தங்கறள மடிறயவிட்டு இைக்காமல் பகாஞ்சிக்பகாண்பட இருக்கும் புது ொட்டியுடன் ெடுத்துக்பகாள்ள பகாண்டாட்டமாக சம்மதித்தனர் சத்யனுக்கு ொனுறவ ொனு ொர்க்க......? " இல்றல அதற்க்காக நான் என் மனதுக்குள்.. நீ பெட்ல ெடுத்துக்பகா மான்சி ” என்று பசால்ல மான்சி அவன் பசான்னறதபய காதில் வாங்காமல் ஒரு பமத்றத விரிப்றெ எடுத்து தறரயில் விரித்து அதில் தறலயறனறய பொட்டுக்பகாண்டு ெடுத்துவிட்டாள் . நான் கீ பழ ெடுத்துக்கிபைன்”என்று கூை சத்யன் அவசரமாக “இல்ல இல்ல நான் கீ பழ ெடுத்துக்கிபைன்... " என் பநஞ்சில் ஆழமாக அழுத்தமாகவும். " புறதந்தறதபயல்லாம் மைக்க முடியுமா. " விட்ட கண்ணறரத்தான் ீ மைக்கமுடியுமா? சத்யன் மான்சியின் அறைக்குள் நுறழந்தபொது மான்சி ொத்ரூமில் இருந்து பவளிபய வந்து பகாண்டிருந்தாள். பசான்னது அவள் குழப்ெமாக அவன் இருந்தது.. “ நீங்க பெட்ல ெடுத்துக்குங்க..

ெயங்கரமா குளிரும்”என்று மான்சி பசால்ல சத்யன் நின்று திரும்ெி அவறள நிதானமாக ொர்த்து “ மான்சி உனக்கு ஒருவிஷயம் பதரியுமா..அவள் தன்னுறடய பெச்றச பகட்காதது சத்யனுக்கு எரிச்சறல கிளப்ெ.. ஆனால் இவள் ஏன் இப்ெடி குறுக்கிக்பகாண்டு ெடுத்திருக்கிைாள் என்று நிறனத்தவன். றககறள மடக்கி கழுத்துக்கு கீ பழ முட்டுக் பகாடுத்து.. எதுவும் குர்தா ஜிப்ொ பெசாமல் கட்டில் அமர்ந்து மான்சிறய ொர்த்தான் மான்சி பநற்று பொலபவ இன்றும் பவள்றளநிை காட்டன் அணிந்திருந்தாள்.... ஏன்னா எனக்குத்தான் இன்னிக்கு விடிஞ்சதில் இருந்து கெகென்னு உடம்பெ ெத்திகிட்டு எரியுபத” என்று கூைிவிட்டு கட்டிலில் ஏைி ெடுத்துக்பகாண்டான் மான்சிக்கு அவன் கூைியதன் அர்த்தம் பவகு தாமதமாய் புரிய. கால்கறள மடக்கி அடிவயிற்ைில் றவத்துக்பகாண்டு ெடுத்திருந்தாள் சத்யனுக்கு அவறள ொர்த்துக்பகாண்பட இருக்கலாம் பொல் இருந்தது.இது மான்சி “ ஒன்னுதான் எல்லா இருக்கு இறதயும் எனக்கு பொர்த்திட்டா. ஒருபவறள ஏசி பராம்ெ குளிருபதா. மனம் துடிக்க உடல் சிலிர்க்க உதடுகறள கடித்து பகாண்டு ெட்படன கண்கறள மூடி பொர்றவயால் தறலறய மூடிக்பகாண்டாள். நீபய பொர்த்திக்பகா” என்று கூைிவிட்டு கட்டிலுக்கு திரும்ெினான் அபதப்ெடி குளிராது. பவகுபநரம் அவள் பொர்றவறய விலக்குவாள் என்று காத்திருந்த சத்யன் ஒருபவறள தூங்கிப் பொய்விட்டாபளா என்று எண்ணி “ மான்சி” என்று பமதுவாக குரல் பகாடுத்தான் ... அவள் முகத்றதயாவது ொர்த்துக்பகாண்டு ெடுத்திருக்கலாம் என்று நிறனத்த சத்யனுக்கு. உங்களுக்கு குளிருனா நீங்க என்னப் ெண்ணுவங்க” ீ என பகட்க நின்ை வாறு குனிந்து அவறள ொர்த்த சத்யன் “ எனக்கு குளிராது.. அவள் அப்ெடி முகத்றத மூடிக்பகாண்டது ஏமாற்ைமாக இருந்தது. என எண்ணி கட்டிலில் கிடந்த மற்பைாரு பெட்சீ ட்றட எடுத்துப்பொய் மான்சியின் மீ து பொர்த்திவிட்டான் தன்மீ து பெட்சீ ட் பெட்சீ ட்றடயும் பொர்த்தப்ெட்டதுபம பவளிபய விழித்து எடுத்துட்டு அவறன ொர்த்த பொய்ட்டாங்க. இந்த ஊறர ெத்தி உங்களுக்கு பதரியாது. இப்பொ இந்த ஊபர ஐஸ் மாதிரி ஆனாலும் எனக்கு குளிராது.

நீ பமாதல்ல முகத்றத மூடியிருக்கும் அந்த பெட்சீ ட்றட விலக்கு மான்சி” என சத்யன் கூைியதும் தயக்கமாக பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக பொர்றவறய தன் உதடுகள் வறர இைக்கிய மான்சி “என்ன பெசனும் பெசுங்க” கண்கறள மூடிக்பகாண்பட “ கண்றணத் திைந்தா தான பெசமுடியும். ப்ள ீஸ் எதுவா இருந்தாலும் பவளிப்ெறடயாக பசால்லும்மா நான் ஏத்துக்கிபைன்” என சத்யன் வருத்தமாக பகட்க பவகுபநரம் மான்சியிடம் விலக்கிவிட்டு எழுந்து அறத ஒன்னுபம ெற்ைி இருந்து அமர்ந்தவள் புரியறல. நான் எதன்ெடி நடப்ெதுன்னு எனக்பக ெயங்கர குழப்ெமா தான் இருக்கு” . ெிைகு “ நீ என்றன மன்னிச்சுட்டியா இல்றலயான்னு எனக்கு பதரியனும் மான்சி ப்ள ீஸ்” என்று பகஞ்சுதலாக பகட்டான் மான்சி மறுெடியும் கண்கறள மூடிக்பகாண்டு “ அது ஏன் இப்பொ பகட்கிைீங்க” என்று காற்றுடன் பெசினாள் “ எனக்கு பதரிஞ்சாகனும் மான்சி. “தூக்கம் வரவறரக்கும் எதாச்சும் பெசுபவாம் மான்சி..சிைிதுபநரம் கழித்து “ம்” என்று மட்டும் பொர்றவக்குள் இருந்து குரல் வந்தது ஓ முழிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கா என நிறனத்தவன் “ எனக்கு தூக்கபம வரறல மான்சி ஏதாவது பெசலாமா” என்று சத்யன் பமல்லிய குரலில் பகட்டான் “என்ன பெசனும்”.. எந்த “ ெதிலும் நான் என் இல்றல உண்றமறய உணர்வுகள் ெிைகு பொர்றவறய பசால்லனும்னா.. ஆனா என் மனசு முன்னால நடந்தது எறதயுபம மைக்காம உங்கறள பவறுக்க பசால்லுது.... ொர்க்கமுடியத அளவுக்கு நான் என்ன அவ்வளவு அசிங்கமாவா இருக்பகன் மான்சி” என சத்யன் கூைியதும் மான்சி கண்கறள திைந்து அவறன ொர்த்து “ம் பசால்லுங்க” என்ைாள் சிைிதுபநரம் என்ன பெசுவது என்று புரியாமல் அவறளபய ொர்த்த சத்யன்.. உன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு பதரியாம பராம்ெ அவஸ்றதயா இருக்கு மான்சி..எனக்பக உங்க ெக்கத்துலபய நான் இருக்கனும்னு பசால்லுது.

இன்னும் எத்தறன நாள் ஆனாலும் நான் உன் ெதிலுக்காக காத்திருப்பென். பொண்ணா இன்னிக்கு இருந்து ஆஸ்ெிட்டல்ல பயாசிச்சி ொர்த்த ொர்த்தா. ப்ள ீஸ்” என்று மான்சி கண்கலங்க சத்யறன றகபயடுத்துக் கும்ெிட சத்யன் சட்படன கட்டிலில் இருந்து குதித்து இைங்கி... நான் ஏழு வருஷமா நறடப்ெிணமாய் வாழ்ந்தது பொதும் மான்சி. அதுவறரக்கும் எனக்கு என்றன பயாசிக்க எந்தவிதத்திலும் பகாஞ்சம் பதாந்தரவு றடம் பவனும் ெண்ணாதீங்க சத்யன்... எல்லாம் சரியாயிடும் ” என்று கூை சத்யன் அறரமனதாக அவறளவிட்டு விலகி எழுந்து கட்டிலில் பொய் ெடுத்துக்பகாண்டான்.. அவளின் குவித்திருந்த றகறய ெற்ைிக்பகாண்டு “என்ன மான்சி இது.. இதுக்குப்பொய் ஏன்ம்மா இப்ெடிபயல்லாம் பெசபை. குடும்ெ நம்ம உைவுகள்.. ஒபர தாவலில் மான்சி அருபக வந்து மண்டியிட்டு.. முடிபவடு இருக்கனும் நம்ம மான்சி மான்சி. ெிள்றளகளுக்கு எனக்கு அது ஆனா தகப்ென் பொதும்” என நான் இறத சத்யன் கூைியதும் மான்சி பமதுவாக அவனிடமிருந்து தன் றககறள உருவிக்பகாண்டு “சரி பநரமாகுது நீங்க பொய் தூங்குங்க. மான்சியும் ெடுக்றகயில் ெடுத்துக்பகாண்டாள் சிைிதுபநரம் கழித்து “மான்சி தூங்கிட்டய” என்ை சத்யனின் கரல் பகட்டு மறுெடியும் கண்விழித்த மான்சி “ இன்னும் என்ன” என்று பகட்க “ ஒன்னுமில்ல மான்சி இப்பொதான் குளிர்ை மாதிரி இருக்கு” என்று சத்யன் அசடு வழிய “ பகாஞ்ச பநரத்துக்கு முன்னாடி இங்க யாபரா காறலயில இருந்து உடம்பெ ெத்திகிட்டு எரியுதுன்னு பசான்னாங்க” என்று மான்சி அவன் முகத்றத ொர்க்காமல் பவறு ெக்கம் ொர்த்துக்பகாண்டு நக்கலாய் பசால்ல “ அப்பொ பசான்பனன் ஆனா இப்பொ குளிருபத மான்சி என்ன ெண்ைது” என்று சத்யன் வழிய . நீ பசான்னா நான் புரிஞ்சுக்க பொபைன்... இனிபமல் இப்பொ முழுக்க மட்டும் நீ என் முழுக்க மனசுல வச்சு வாழ்க்றகயில் உனக்கு ஜீவன் புருஷன்.“ ஆனா ஒரு ெிள்றளகளின் சராசரி குடும்ெத்து எதிர்காலம். கண்ண ீபராட தன் பெரன்கறள பகாஞ்சும் உங்க அம்மா இவங்க எல்லாபம பராம்ெ முக்கியமா பதரியுது.” என்று வருந்தியவன் அவள் றககறள தன் கண்களில் ஒற்ைிக்பகாண்டு “ எனக்கு உன் மனசு புரியுது மான்சி.

.. பரண்டு இந்த பெட்சீ ட் பெர்தாபன.“ சரி இந்தாங்க” என்று தன்மீ து இருந்த பெட்சீ ட்றட எடுத்து அவறன பநாக்கி மான்சி நீட்ட அறத வாங்காமல் “ அப்புைம் உனக்கு என்ன ெண்ணுபவ மான்சி” என்று அக்கறரயுடன் சத்யன் பகள்வி பகட்க “ ெரவாயில்றல நான் அட்பஜஸ்ட் ெண்ணிக்கிபைன். இன்னும் பகாஞ்ச பநரத்தில் நிச்சயமா இவளாலும் குளிர் தாங்கமுடியாது. நான் காத்திருக்பகன் மான்சின்னு பசால்லிட்டு இப்பொ இப்ெடி பெசுைீங்க” என்று மான்சி பகாெமாக பகட்க “ அய்பயா நீ தப்ொ பொர்த்திக்கலாம். சிைிது மவுனத்திற்கு ெிைகு பமதுவாக எழுந்து கட்டிலில் ஓரமாக ெடுத்துக்பகாண்டாள் சத்யன் மனது அந்த அறைறய விட்டு பவளிபய பொய் வானத்தில் ெைக்க ஆரம்ெிக்க. நீ பவறுபமன ெடுத்தா அறத ொர்த்துகிட்பட எனக்கு றநட்படல்லாம் தூக்கம் வராது மான்சி. அவன் முகத்தில் இருந்து அவளால் பொய்றய கண்டுெிடிக்க முடியவில்றல.. உற்சாகத்தில் கும்மாளமிட்ட உள்ளத்றத கட்டுெடுத்திக் பகாண்டு. நான் உன்றன டச்பச ெண்ணமாட்படன் மான்சி நம்பு” என்று சத்யன் உருதியான குரலில் கூை மான்சி அவறனபய உற்று ொர்த்தாள். புரிஞ்சுகிட்ட இங்பக நாம மான்சி... நீங்க பொர்த்திக்பகாங்க” என்ை மான்சி அந்த பெட்சீ ட்றட சுருட்டி கட்டிறல பநாக்கி வசியடிக்க... என்ன பசய்யலாம். கிட்டத்தட்ட ஆளுக்பகரு ஆறுபெர் மூறலயில் பொர்த்திக்கிட்டு ெடுத்துக்கலாபம. இந்த பெட்சீ ட் தான் பராம்ெ பெரிசா இருக்பக மான்சி” என்று சத்யன் வழியவழிய பெச “ அதனால பெட்சீ ட்றட பரண்டா கிழிச்சுரலாம்னு பசால்ைீங் களா” என மான்சி இன்னும் அதிக நக்கலாக பகட்க “ அதில்றலம்மா ஏன் பரண்டு பெருபம பொர்த்திக்க கூடாது மான்சி” என்று சத்யன் பமல்லிய குரலில் கிசுகிசுப்ொக பகட்க “ என்ன விறளயாடுைீங்களா இவ்வளவு பநரம் நான் பசான்னதுக்பகல்லாம தறலயாட்டி. கட்டிலின் மறுமூறலயில் நகர்ந்து அந்த பெட்சீ ட்றட இருவருக்கும் பசர்த்து பொர்த்திக்பகாண்டு ெடுத்தான் . ீ சத்யன் அறத றகயில் ெிடித்தான் “ ஆம்ெறள என்னாலபய குளிர் தாங்க முடியறல நீ எப்ெடி தாங்குவ மான்சி.

அங்கபொய் என்னால தூங்கி வழியமுடியாது.. அவன் மார்ெில் இருந்து வந்த வியர்றவ கலந்த கிைங்கடித்தது பொல. அதனால தயவுபசய்து பதால்றல ெண்ணாம தூங்குங்க” எனறு மான்சி அதட்ட “ நான் ஒன்னுபம ெண்ணறல மான்சி திரும்ெிதான் ெடுத்பதன்” என்ை சத்யனின் குரல் அவள் காதருகில் கிசுகிசுப்ொய் ஒலித்தது அவன் தன்றன பராம்ெவும் பநருங்கி இருக்கிைான் என்ெறத உணர்ந்த மான்சி “ ப்ள ீஸ் நாறளக்கு பராம்ெ முக்கியமான ொர்ட்டிங்க.சத்யனுக்கு முதுகாட்டி ெடுத்திருந்த மான்சி பகாஞ்சபநரத்தில் சத்யன் ெக்கத்தில் அதிக அறசறவ உணர்ந்து அவன் தன் ெக்கமாக நகர்ந்து வருகிைான் என்று புரிய “ சும்மா அறமதியா ெடுங்க எனக்கு தூக்கம் வருது... இந்த வாசறனறய வாசறன தான்.. நான்தான் அதனால எல்லாறரயும் தயவுபசய்து ரிசீ வ் பதாந்தரவு ெண்ணி பசய்யாம எல்லா ஏற்ொடும் அறமதியா ெடுங்க. பசய்யனும். இல்பலன்னா நான் பவளிபய பொய் ெிள்றளங்க கூட ெடுத்துக்குபவன்” என்று மான்சி சத்யனுக்கு விளக்கமாக எடுத்து பசால்ல “ நான் எதுவும் பசய்யறல ஆனா நீ இந்த ெக்கமா மட்டும் திரும்ெி ெடு நான் உன் முகத்றத ொர்த்துக்கிட்பட தூங்கிர்பைன்” என்று சத்யன் ஏக்கமாக பகட்க அதன்ெிைகு மான்சி பயாசிக்கபவ இல்றல ெட்படன அவறன ொர்த்தவாறு திரும்ெி ெடுத்து “ பொதுமா இப்பொ கண்றண மூடி தூங்குங்க” என்று கூைிவிட்டு தன் கண்கறள மூடிக்பகாண்டாள் சத்யன் அவள் முகத்றத ொர்த்தவாபை எப்பொது தூங்கினான் என்று பதரியவில்றல காறலயில் ொனு கதறவ தட்ட மான்சிதான் முதலில் உைக்கம் கறலந்தாள் .. பெரிய றெவ்ஸ்டார் பஹாட்டல்ல அபரஞ்ச் ெண்ணிருக்காங்க. மான்சி முதலில் உணர்ந்தது நாசியில் நன்ைாக வித்தியாசமான இழுத்தாள்.. கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷத்துக்கு முன்பு உணர்ந்த வாசறன இது என்று அவள் அைிவுக்கு புரிய... நாறளக்கு ஆஸ்ெிட்டல்ல ஒரு ொர்ட்டி பவை அபரஞ்ச் ெண்ணிருக்காங்க. அவளுக்கு என்ன வாசறன நன்ைாக என்று ெழக்கப்ெட்ட வாசறனதான்...... அவனுறடய ஆண்றம வாசறனதான் அவறள சற்றுமுன் .. ெட்படன கண்கறள திைந்து விரித்து ொர்த்தாள் அவள் முகம் சத்யனின் பவற்று மார்ெில் புறதந்து இருந்தது. நான் பெங்காக் பொய்ட்டு வந்பதன்ல அது விஷயமா சிலர் அங்கருந்து வர்ைாங்க.

எடுக்ககூடாது என்ெது எக்காரணம் பகாண்டும் தன் முகத்றத அங்கிருந்து பொல அவறன இறுக்கி அறணத்து இன்னும் ஆழமாக தன் முகத்றத அவன் மார்ெில் றவத்துக்பகாண்டாள் அவளுறடய இறுகிய இறுக்கியறணத்து அறணப்ொல் பகாண்டு குனிந்து கண்விழித்த அவள் சத்யன். இடதுறகறய ஆனால் அவன் மான்சி அக்குளில் தனது பகாடுத்து. நீயாதான் வந்த” என்று கிசுகிசுப்ொக சத்யன் கூை “ ம்ம்” என்ைாள் மறுெடியும் “ நீயாதான் தூக்கத்தில் என்றன கட்டி புடிச்சிக்கிட்ட” என்ைான் மறுெடியும் “ ம்ம்ம்” என்று மான்சி ஒற்றை வார்த்றதயில் ெதில் பசால்லும் பொபத பவளிபய மறுெடியும் கதறவ தட்டு சத்தம் பகட்டது “ பவளிய கதறவ தட்டுைாங்க மான்சி நான் பொய் கறதறவ திைக்கவா” என்று சத்யன் ரகசியமாக பகட்க “ம்ஹூம்” என்று கூைிவிட்டு மான்சி அவறன விடாமல் இறுக்கி பகாள்ள... சத்யனுக்கு அந்த காறல பவறளயில் முகம் முழுவதும் புன்னறகயாய் இருக்க. காதருகில் தன் தன் ெங்குக்கு உதட்றட அவறள றவத்து “ மான்சி” என்ைான் “ம்” என்ைாள் மான்சி “ நான் ஒன்னுபம ெண்ணறல....சத்யன் அவறள வலதுகாறல தன் றகயால் அவன்மீ து மட்டுபம பொட்டு சுற்ைியிருந்தான்.. மறுெடியும் கதவு தட்டும் சத்தம் அபதாடு ப்ரபணஷ் அப்ொ அப்ொ என்று அறழக்கும் குரலும் பசர்த்து பகட்டது . கடவுள் பசார்க்கத்றத அவன் றககளில் பகாடுத்து அறத ொதுக்காக்கும் ெனிறயயும் பகாடுத்தது பொல் இருந்தது சத்யன் இன்னும் சற்று குனிந்து அவள் உச்சியில் முத்தமிட.. வலதுறகயால் அவனுறடய முதுறக சுற்ைி வறளத்து அவன் மார்றெ தன் முகத்தில் றவத்து அழுத்தி பகாண்டு இருந்தாள் மான்சிக்கு எங்பகங்பகா காடுபமபடல்லாம் சுற்ைியறலந்து தனது பசாந்த இருப்ெிடம் வந்தது பொல் இருந்து.

நீங்க பொய் கதறவ திைங்க” என்று அவன் ஏமாற்ைத்துக்கு தன்னால் முடிந்த விளக்கத்றத பகாடுத்துவிட்டு மான்சி ொத்ரூமுக்குள் நுறழந்து பகாண்டாள் சத்யன் சிரித்தெடிபய அவள் முகம் இருந்த தன் மார்றெ தடவி ொர்த்துக்பகாண்பட எழுந்து பொய் கதறவ திைக்க.. சத்யனும் உற்சாகமாக அவர்கள் இருவறரயும் அள்ளிக்பகாண்டு கட்டிலில் பொய் பொத்பதன்று விழுந்தான் ெிள்றளகளுடன் இவனும் பசர்ந்து சிறுறெயன் பொல கட்டிலில் கட்டி உருண்டு விறளயாட ஆரம்ெித்தான் ொத்ரூமில் பசார்ந்து இருந்து பகாள்ள வந்த மான்சிக்கு பவண்டும் என்ை அவர்கறள ஆர்வத்பதாடு ொர்த்ததும்... நான் சீ க்கிரமா கிளம்ெி ஆஸ்ெிட்டல் பொகனும்...மகனின் குரல் பகட்டதும் இருவருபம தங்கள் ெிடிறய தளர்த்தி விடுெட... சத்யறனயும் ஏமாற்ைத்துடன் வந்துவிடுகிபைன் விறளயாடிக் ொர்த்துவிட்டு ஆயத்தமானாள் " காத்திருந்து ஏங்கி தவிப்ெபத இனிறம.. மான்சி திரும்ெி அவறன ொர்த்து “ ச்சு ெல் கூட விளக்காம இபதன்ன கூத்து . பகாண்டு என்று இருக்கும் ஆஸ்ெிட்டல் கிளம்ெ .. அவன் கதறவ திைந்தது தான் தாமதம் ெிள்றளகள் இருவரும் அப்ொ என்று கத்திக் பகாண்டு அவன் பமல் ொய்ந்தனர். அப்பொது அவளுறடய பமாறெல் ஒலித்தது எடுத்து பெசிய கூைிவிட்டு மான்சி இபதா இறணப்றெ ெிள்றளகறளயும் இன்னும் பகாஞ்சபநரத்தில் துண்டித்துவிட்டு. அவர்கறள தானும் அவர்களுடன் பநருங்க. மான்சி அவறன ெிடித்து தள்ளிவிட்டு எழுந்தாள் சத்யன் அவறள ஏமாற்ைமாக ொர்க்கம. " அதனினும் அறத ஒளிந்து .... மான்சி அவன் முகத்றத ொர்க்காமபலபய தறலறய கவிழ்ந்தவாறு கட்டிலில் இருந்து இைங்கினாள் சத்யன் அவள் றககறள ெிடித்து இழுத்து தன்மீ து பொட்டு அவள் முகத்றத நிமிர்த்தி அவள் உதட்டில் அழுத்தி முத்தமிட..... " ரசிப்ெது அறதவிட சுகம்..

.. " இருந்தாலும் மவுனபம சாதிக்கும் மனம்.. " எறதயாவது பெசிக்பகாண்பட.. " பவறு வழியின்ைி தனித்பத தவமிருக்கும் இதயம் ...... அடுத்து சவாரிக்காக ப்ரணவ் காத்துபகாண்டு சத்யன் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தான் மான்சி குளித்துவிட்டு வந்து க்பர கலரில் பென்டும் இளம் ஆரஞ்சு வண்ணத்தில் சட்றடயும் அணிந்து தனது றகப்றெறய எடுத்துக்பகாண்டு கட்டிலருபக வந்தாள் சத்யன் முதுகில் இருந்த ப்ரபணஷின் முதுகில் வலிக்காமல் ஒரு அறை றவத்து “ ஏய் வாலு இைங்குடா கீ பழ.. பகாண்டிருந்தான். நம்ம ெிள்றளகள் தாபன” என்ை சத்யன் அப்பொதுதான் அவறள ஏை இைங்க ொர்த்தான் “ என்ன மான்சி இதுதான் ொர்டிக்கு பொட்டுப்பொை டிரஸ்ைா” என்று பகட்க “ ம்ஹூம் ொர்ட்டி ஈவினிங் தான் அதுக்கு பவை டிரஸ் எடுத்து வச்சிகிட்படன்.. " என்று ஒரு கலக்கம்..." இருவருக்கும் வாழ்வு றககூடுமா. " இருக்க பசால்லும் உதடுகள்... " இப்ெடிபய இன்னும் எத்தறன காலம் வாழ்வது???? மான்சி பவகு கட்டிலில் முதுகில் அவசரமாக பகாட்டமடித்து அமர்ந்திருந்த ஆஸ்ெிட்டல் கிளம்ெ. இது யூஸ்வலா நான் ஆஸ்ெிட்டல் பொட்டுகிட்டு அறையில் இருந்து பவளிபய பொக பொை டிரஸ்” என்று பசால்லிவிட்டு ..... ப்ரபணஷ் அவன் சத்யன் சத்யன் தறல தனது கவிழ்ந்து முடிறய ெிள்றளகளுடன் ெடுத்திருக்க அவன் ெிடித்துக்பகாண்டு “ஏய் குதிறர நல்லா பொ” என்று குதிறர சவாரி பசய்துபகாண்டிருக்க. எவ்வளவு பநரமா முதுகுல உட்காந்து குதிக்கிை அப்ொ உடம்பு என்னாகுைது இைங்குடா” என்று அதட்டி ப்ரபணறஷ வலுக்கட்டாயமாக இழுத்து கட்டிலில் தள்ளினாள் மான்சி அவள் குரல் பகட்டதும் கவிழ்ந்திருந்த சத்யன் திரும்ெி அவறள ொர்த்து “ விடு மான்சி அவங்க குதிக்கிைது எனக்கும் சுகமாத்தான் இருக்கு.

. மான்சி முன்புைமாக அமர்ந்து பகாண்டாள் சிைிது பநரத்தில் சிங்கப்பூர் லாவகமா காறர ஓட்டினான் சாறல கார் வழுக்கிக்பகாண்டு பசல்ல. அதுக்கு இது பொதும். மான்சியும் ஒரு கப் எடுத்துபகாண்டாள் அவள் காெிறய குடித்து முடிப்ெதற்குள் சத்யன் வந்துவிட்டான்... பவறும் ஷாட்ஸ்ைும் டீசர்ட்ம் மட்டும் பொட்டுக்பகாண்டு தறலமுடிறய றககளால் பகாதிய ெடி ஸ்றடலாக வந்த சத்யறன மான்சி கண்பகாட்டாமல் ொர்த்தாள் “ம் நான் பரடி மான்சி வா பொகலாம்” என்று சத்யன் கூப்ெிட்டதும் “இப்ெடிபய ஷாட்பைாடய வர்ைீங்க:” என மான்சி ஆச்சிரியமாக பகட்க “ ஏன் நான் உன்கூட ொர்ட்டிக்கா வரப்பொபைன். நீங்கல்லாம் எங்கயாவது பவளிபய பொகனும்னா யூஸ் ஆகும் அதனாலதான் அவறர கூட்டிட்டு பொபைன்” .. அப்பொது ரத்னா காெி எடுத்துக்பகாண்டு அறனவருக்கும் பகாடுக்க.. சத்யன் பவகு .. “ நான் வந்து குடிச்சுக்கிபைன்” என்று கூைிவிட்டு சத்யன் கார் சாவிறய எடுத்துக்பகாண்டு பவளிபய பொனான் சத்யன் காறர ஸ்டார்ட் பசய்து கார் பசட்டில் இருந்து பவளிபய எடுக்க. கிளம்பு மான்சி” என்ைவன் அப்பொது ரத்னா அவனுக்கு காெி எடுத்துவந்து பகாடுக்க .சத்யனும் கட்டிறலவிட்டு இைங்கி அவள் ெின்னாடிபய ஹாலுக்கு வந்தான் மான்சி சர்தார்ஜிறய அறழத்து தன்னுடன் காரில் வருமாறு அறழத்தாள் “ ஏன் மான்சி அவறர கூட கூட்டிட்டு பொை “ என்று சத்யன் பகட்க “ இல்ல நான் கார்ல பொய் ஆஸ்ெிட்டல்ல இைங்கட்டு காறர திருப்ெி அனுப்ெிட்டா. என்று மான்சி சத்யனுக்கு விளக்கம் பகாடுக்க “அப்பொ நான் உன்றன ஆஸ்ெிட்டல்ல பகாண்டு பொய் விடுபைன் பகாஞ்சம் இரு மான்சி முகம் மட்டும் கழுவிட்டு நான் வர்பைன்” என்ை சத்யன் அள் ெதிறல எதிர் ொர்க்காமல் அறைக்குள் ஓடினான் இபதன்னடா குழப்ெம் பநரமாயிருச்பச என நிறனத்து மான்சி பதாப்பென்று பசாொவில் உட்கார்ந்தாள். சும்மா கார்ல உன்றன பகாண்டு வந்து விட மட்டும் தான.

.. “என்ன இன்னிக்கு நான் ஆஸ்ெிட்டல் பொைதா இல்றலயா” என கிண்டல் குரலில் பகட்க “ம்ம் அபதல்லாம் கபரக்ட் றடமுக்கு பொயிருவ” என்ைவன் தன் ஒருறகயால் அவளின் உதடுகறள வருடியெடி “ மான்சி உனக்கு இங்பக ஏபதா ெிரச்சறனனு பநத்து காறலயில பசான்னிபய. எனக்கு நம்ம நான் பவறலறய ெிள்றளகறள விட்டுட்டு உங்ககிட்ட பொபைன்னு இருந்து பராம்ெ கிறடயாது தூரம் ெிரிச்சு கூட்டிட்டு வர்ை மாதிரி ஒரு குற்ைவுணர்வு".. ரசித்துக்பகாண்பட எப்ெடியும் பதாறலக்காமல் முப்ெத்திநாலு எவ்வளவு அழகாக இருக்கிைான் என நிறனத்தாள் அவறள திரும்ெி ொர்த்த சத்யன் “ காறலயில ெசங்க வந்து பதாந்தரவு ெண்ணபலன்னா என்ன மான்சி நடந்துருக்கும்” என்று சிரித்தெடி குறும்பு குரலில் பகட்க மான்சி அதிகாறல நிறனவில் முகம் பூரித்து சிவக்க கண்கறள மூடிக்பகாண்டாள். சத்யன் தனது ஒருறகறய நீட்டி அவறள இழுத்து தன் மடிமீ து பொட்டு றகயால் அவறள தன் வயிற்பைாடு பசர்த்து அறணத்துக் பகாண்டான் நிமிஷத்தில் நடந்த இந்த சம்ெவத்தில் மான்சி தடுமாைி ெிைகு திமிைி “ அய்பயா இபதன்ன விறளயாட்டு டிரஸ் கறலஞ்சுட பொகுது ப்ள ீஸ் விடுங்க “ என்று சத்யனிடம் பகஞ்ச “ டிரஸ் கறலஞ்சு பொைளவுக்கு நான் ஒன்னும் பசய்யமாட்படன்.. ஆனா குைியாகிவிடும்னு இந்தியாவுக்பக பொயிடலாம் முடிவு ெண்பணன்” என்று மான்சி கூை ெசங்கபளாட பதானுச்சு அதான் .. பவறலபய விட்டுட்டு பொைளவுக்கு அப்ெடிபயன்ன ெிரச்சறன மான்சி” என்று சத்யன் பகட்க சிைிதுபநரம் மவுனமாக இருந்த மான்சி ெின்னர் அவன் மடியிலிருந்து எழுந்து அமர்ந்து “அந்த ெிரச்சறனக்காகத்தான் சத்யன். திரும்ெி அவனுறடய இவனுக்கு இப்பொது ஆனால் இன்னும் இருக்கும்.. " இப்பொ பவனும்னா ெிற்காலத்தில் தகப்ென் அபதல்லாம் என்ை உைவு சரியா பகள்வி இருக்கலாம்... சும்மா அப்ெடிபய ெடுத்துக்க” என்று சத்யன் அதட்ட மான்சி அந்த அதட்டலில் அடங்கி பமதுவாக திரும்ெி அவன் மடியில் தறலறவத்து அவன் முகத்றத ொர்த்தவாறு சிரமமாக திரும்ெி ெடுத்து.மான்சி அடிக்கடி வந்தாள். என்ன ெக்கவாட்டு வயது இளறமறய பதாற்ைத்றத இருக்கும் .

சத்யன் அவறள திரும்ெி ொர்த்து “ ஆக என்றனயும் பசர்த்து வச்சு ொர்த்து முடிவு ெண்ணிருக்க. பராம்ெ சந்பதாஷமா இருக்கு மான்சி. ெண்ணலாம்னு முடிவு ெண்ணிட்படன் சத்யன்” என்று மான்சி கூைி முடித்துவிட்டு சத்யறன நிமிர்ந்து ொர்த்தாள் அவன் முகம் ொறைறயவிட கடினமாக இறுகி பொயிருந்தது. அப்புைம் நான் சர்தார்ஜிறய அவன் கூட பெசிகிட்டு இருக்க பசால்லிட்டு அதனாலதான் இந்த நான் சறமயல் ஆஸ்ெிட்டல்ல ெண்ை இருநது மாதிரி உள்ள பவறலறய பொய் ரிறசன் சமாளிச்பசன். “ நான் ஏற்கனபவ கல்யாணம் ஆனவ பரண்டு குழந்றதகளுக்கு அம்மானு எல்லாபம அவனுக்கு பதரியும். நீயும் என் மகனும் பசர்ந்து இந்த ஆஸ்ெிட்டல்றல நல்ல ெடியா கவனிச்சுக்குங்கனு லூசுத்தனமா பெசைார்.. மான்சிக்கு உள்ளுக்குள் சில்பலன்ை உணர்வு ஏற்ெட பமற்பகாண்டு எதுவும் பெசாமல் அறமதியாக இருந்துவிட்டாள் மருத்துவமறன வந்துவிட காறர பவளியிபலபய நிறுத்திய சத்யன் அறமதியாக ஆனால் இறுகிப்பொய் அவள் ெக்கம் திரும்ொமல் அப்ெடிபய உட்கார்ந்திருக்க. அவன் என்றன எந்த நிமிஷத்தில் ொர்த்தாபனா அப்ெ இருந்து என்றன லவ் ெண்ைதா பசால்லி பராம்ெ பதாந்தரவு ெண்ணான்”. அவருக்கு என்பனாட நிர்வாக திைறமயும். ஆனா நீ இன்னும் அந்த ெிரச்சறன என்னன்னு பசால்லபவ இல்றல மான்சி . ஆனா அவரும் அவனுக்கு சப்பொர்ட் ெண்ணித்தான் பெசைார். ஆனாலும் அவன் என்றனயும் என் ெிள்றளகறளயும் நல்லெடியா ொர்த்துக்கிபைன்னு ஒபர பதால்றல ெண்ைான்... நான் அந்தமாதிரி நிறனக்கறல” என்ைவள் தறலறய குனிந்தவாறு “ நான் பவறல பசய்யும் ஆஸ்ெிட்டல்ல சீ ப் டாக்டபராட மகன் தீெக்னு ஒருத்தன் லன்டனில் பமற் ெடிப்பு முடிச்சுட்டு இங்பக ெிராக்டீஸ் ெண்ண வந்திருக்கான். . இல்ல அறத பதரிஞ்சுக்க எனக்கு தகுதியில்றலனு பநறனக்கையா மான்சி” என இறுக்கமான குரலில் பகட்க “ ஏன் இப்ெடிபயல்லாம் பயாசிக்கிைீங்க.. தன்றன கிரீட்டிங்ஸ் ஆதரிக்கிைார்னு கார்படல்லாம் பதரிஞ்சவுடன் வாங்கிகிட்டு ஒரு பராம்ெ துணிச்சல் ெத்து நாறளக்கு முன்னாடி வட்டுக்பக ீ வந்துட்டான்.. “ உன் ெிள்றளகளுக்கு அவங்க ெிற்காலத்துக்கு உதவை மாதிரி பகாஞ்சம் பசாத்துக்கறள எழுதி வச்சிடலாம். நான் அவபனாட அப்ொகிட்ட இவறன ெத்தி கம்ப்றளண்ட் ெண்பணன்.. அதனால்தான் இந்தமாதிரி பெசுைாரு” “ தீெக் அவன் அப்ொ அதிகமாயிடுச்சு. அவர் மகனின் மருத்து ெடிப்பும் பசர்ந்தா இந்த மருத்துவமறன நம்ெர் ஒன்னாயிடும் ஒரு கற்ெறன.

.. நிம்மதியாக தன் கண்கறள மூடி மறுெடியும் மான்சி கூைியறவகறள மனதில் பகாண்டுவந்து சிந்திக்க சத்யன் எதிர்ொர்க்காத தருணத்தில் மான்சி அவறன ெட்படன தன் ெக்கம் இழுத்து உதடுகறள முரட்டுத்தனமாக கடித்து இழுத்து சப்ெி தன் நாக்கால் அவன் நாக்குடன் அவறன சமாதானம் பசய்வது பொல் தடவிக்பகாடுத்து. ெிைகு காறர சுற்ைிக்பகாண்டு அவன் ெக்கமாக வந்தவள்.. பநத்து காறலயிலபய அவன் ஆஸ்ெிட்டல்ல என்றன வந்து ொர்த்து என்ன முடிவு ெண்ணிருக்க மான்சின்னு பகட்டான்” என்று கூைிவிட்டு மான்சி அறரகுறையாக நிறுத்த சத்யன் அவ்வளவு அருகாறமயில் அவள் முகத்றதயும் ஈர இதழ்கறளயும் ொர்த்து மனம் சற்பை தடுமாைினாலும் சமாளித்து பகாண்டு “ நீ அவனுக்கு என்ன ெதில் பசான்ன” என்று அறடத்த குரலில் பகட்க அவன் கண்கறளபய உற்றுப் ொர்த்த மான்சி அதிலிருந்த தடுமாற்ைத்றத கண்டு மனதுக்குள் சிரித்தெடி “ ம் நான் என்ன பசான்பனன்னா பகட்கிைீங்க. கார் கண்ணாடிறய விரலால் தட்ட.. சத்யன் கண்ணாடிறய இைக்கிவிட்டு என்ன என்ெதுபொல் அவறள ொர்த்தான் மான்சி உள்பள றகறய நீட்டி அவன் டீசர்ட் காலறர பகாத்தாக ெற்ைி தன் முகத்தருபக இழுத்தவள் “ உங்களுக்கு இன்பனாரு விஷயம் நான் பசால்ல மைந்துட்படன் சத்யன். அதுக்கப்புைம் ஒருநிமிஷம் கூட அவன் அங்பக நிற்க்கறல ஓடிட்டான். பலட்டாகும் “ இப்பொ பவளிபய பொங்க அதனால அதனால கூட்டிட்டு அவங்க அங்கபய சமர்த்து மனசு பநத்பத கூட்டிட்டு றெயனா . அவன் கடவாயில் எச்சில் வழிய ஒரு அற்புத முத்தத்றத வழங்கிவிட்டு நிமிர்ந்தாள் சத்யன் சற்றுமுன் நிம்மதியாச்சா.. என்ன வட்டுக்கு ீ இல்பலன்னா வட்டுக்கு ீ வரச்பசால்லி பொங்க.. என்ன நான் பசான்னது சரிதாபன” என்று மான்சி குறும்பு குரலில் கூைிவிட்டு அவன் முகத்றதப் ொர்த்தாள் சத்யனுக்கு அவள் பசான்ன வார்த்றதகள் ஒவ்பவான்றும் அவறன காற்ைில் ெைக்கவிட..அவறனபய ொர்த்த மான்சி ெின்னர் காறரவிட்டு இைங்கி சுற்ைிலும் ொர்த்தாள். ஆைடி உயரத்துல ஆஜானுொகுவா ஆணழகனா பதவபலாக கந்தர்வன் மாதிரி என் புருஷன் இந்தியாவில் இருந்து வந்துருக்காரு அவறர வந்து உனக்கு முடிவு பசால்லச்பசால்பைன்னு பசான்பனன். நான் நடந்தது பொய் உங்க வட்டுக்கு ீ வர நிறனக்கும் ெிள்றளகறள மாமா பராம்ெ என வட்டுக்கு ீ பகஞ்சி இன்னிக்கு முன் எங்கயாவது கூட்டிட்டு பகட்டாங்க. அந்த காறல பவறலயில் சாறல பவைிச்பசாடி கிடந்தது. பொங்க.

அங்பக சத்யனுக்கும் ொனு மற்றும் ெிள்றளகளுக்கும் ராஜ உெச்சாரம் நடந்தது .. அறனவரும் அன்று இரவு அங்பகபய தங்கிவிட்டு நாறள பொகுமாறு சத்யனின் மாமா வட்டினர் ீ அவனிடம் பகஞ்சி பகட்க. நிச்சயம் மான்சியாகத்தான் இருக்கும் என்று எண்ணி சத்யன் பசல் எடுத்து ொர்க்க. சத்யன் சாப்ெிட்டுவிட்டதாக கூைிவிட்டு ெடுக்றகயறைக்குள் பொய் தன் உறடகறள மாற்ைிக்பகாண்டு கட்டிலில் விழுந்தான் அவனுக்கு மான்சி எப்பொது வருவாபளா என்று ஏக்கமாக இருந்தது. என்று பசால்லிவிட்டு காறரவிட்டு மான்சி நகர்ந்து ஆஸ்ெிட்டல் உள்பள பொக சத்யன் அவறளபய சிைிதுபநரம் ொர்த்துக்பகாண்டு இருந்துவிட்டு ெிைகு உற்சாகமாக விசிலடித்தெடி காறர எடுத்துக்பகாண்டு வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினான் சத்யன் அன்று முழுவதும் உற்சாகத்பதாடு அவன் சந்பதாஷத்றத பசால்ல வார்த்றதகள் இல்றல என்ெதுபொல வின்னில் ெைந்தான். அப்பொது அவனுறடய பசல் ஒலிக்க . அறத ொர்த்து ொனு இன்னும் அதிகமாக சிரித்தாள் சத்யன் இரவு உணவுக்கு ெின் மான்சி வட்டுக்கு ீ கிளம்ெினான். மான்சியிடம் அடிக்கடி பொன் பசய்து பெசினான் அவள் ெிசியாக இருந்தததால் இரண்படாரு வார்த்றதகபள பெச சத்யன் புரிந்து பகாண்டு அவறள அதிகம் பதாந்தரவு பசய்யவில்றல அன்று மாறல ெிள்றளகளுடன் ொனு ெிபரமா என எல்பலாறரயும் அறழத்துக்பகாண்டு சத்யன் அவன் மாமா வட்டுக்கு ீ பொனான்.. அவன் வட்டுக்குள் ீ நுறழந்ததும் சர்தார்ஜி அவறன சாப்ெிட பசால்ல . என்ன பசால்வது என்று புரியாமல் சத்யன் ொனுறவ ொர்த்தான் " நாங்க இங்கபய இருக்பகாம் சத்யன் நீ வட்டுக்கு ீ பொ. அப்புைம் ுாருபம இல்லாமல் மான்சிக்கு பொரடிக்கும் " என ொனு சத்யனிடம் கண்சிமிட்டி பசால்லி சிரிக்க அவள் பசான்னறத பகட்டு சத்யனுக்கு புதிதாக ஒரு பவட்கம் வர . மான்சிதான் கால் பசய்திருந்தாள் சத்யன் ஆன் காதில் றவத்து " பசால்லு மான்சி" என்ைான் .இருங்க .

நான் அந்த பஹாட்டல் கார் ொர்க்கிங்கில் இருக்கும் எங்க ஆஸ்ெிட்டல் கார்ல இருக்பகன். எனக்கு பகாஞ்சம் உடம்பு சரியில்றல ப்ள ீஸ் உடபன வர்ைீங்களா" என்று மான்சி தடுமாற்ைமான குரலில் பெச சத்யன் கட்டிலில் இருந்து ெதைி எழுந்து " என்னம்மா ஆச்சு காறலயில நல்லாத்தாபன இருந்த பராம்ெ உடம்பு சரியில்றலயா குரபல ஒருமாதிரியா இருக்கு" என அவசரமாக பகட்க " அபதல்லாம் நான் ெிைகு பசால்பைன். கார் ொர்க்கிங் எங்பக என்று பதடி கண்டுெிடிக்க ஓடினான்... அவரும் ெதட்டத்துடன் "அய்பயா பமடத்துக்கு என்னாச்சு சீ க்கிரம் பொகலாம் வாங்க" என்று பவளிபய ஓடினார் சத்யன் காறர எடுத்துக்பகாண்டு கிளம்ெ. " ஆனால் காதறல விட்டுக்பகாடுக்க முடியாது.. சத்யனின் றககளில் கார் ராக்பகட் பவகத்தில் சீ ைி ொய்ந்தது " நீ எது பகட்டாலும் நான் விட்டுக் பகாடுக்கிபைன். " காதலில் சுகம்தான்." சத்யன் நீங்க உடபன நான் பசால்ை பஹாட்டலுக்கு வாங்க...... கார் முடியாதளவுக்கு தறலயில் அடித்துக்பகாண்டான் ொர்க்கிங் நிறைய கண்டுெிடித்தாலும் கார்கள் நிற்க்க மான்சி சத்யன் இருக்கும் காறர பவதறனயுடன் . " என்ெறத தவிர மான்சி பசான்ன பஹாட்டல் உள்பள காறர நிறுத்திய சத்யன். நீங்க பகாஞ்சம் சீ க்கிரமா வாங்க" என்று பஹாட்டல் பெயறர பசால்லிவிட்டு இறணப்றெ துண்டித்து விட்டாள் சத்யன் ெதைியெடி எழுந்து பவளிபய ஓடி சர்தார்ஜியிடம் விவரம் பசால்ல.. நீங்க வரும்பொது சர்தார்ஜிறய கூட கூட்டிட்டு வாங்க. " அப்பொது தாபன ஆனந்தத்தில்எல்றலயில் " நீ என்றன கட்டிப்ெிடித்து முத்தமிடுகிைாய் " விட்டுக் பகாடுப்ெதும் கட்டிப் ெிடிப்ெதும்.

நான் பஹாட்டல் கார் பசட்க்கு வந்துட்படன்” என ெரெரப்புடன் பகட்க சிைிது தாமதத்திற்கு ெின் பவகு சிரமமாக கிணற்றுக்குள் இருந்து பெசுவது பொல் வந்தது மான்சியின் குரல் “ நான் என்பனாட ஆஸ்ெிட்டல் கார்ல இருக்பகன்.. சத்யன் உள்பள ொய்ந்து அவறள தூக்கி தன்மீ து சாய்த்து அவள் முகத்றத ொர்த்தான் மான்சி கண்கள் பசாருகி அறர மயக்கத்தில் இருப்ெது பொல் பதரிய. சிைிதுபநரம் வறர எதிர் முறனயில் எடுக்கப்ெடாமல் இருக்க சத்யனின் ெதட்டம் அதிகமானது சத்யன் மறுெடியும் கால் பசய்தான். லாக் பசய்யப்ெடாததால் உடபன திைந்துபகாண்டது சத்யன் பவகமாக காருக்குள் எட்டி ொர்க்க.. ொர்க்கிங் சி வரிறசயில் கார் நிக்குது...அவன் பவதறனறய ொர்த்து சர்தார்ஜிக்கு கலக்கமாக இருக்க “ சார் நீங்க பமடம் நம்ெருக்கு பொன் ெண்ணுங்க சார்” என்று ெதட்டத்துடன் பயாசறன கூை சத்யன் உடபன தனது பமாறெறல எடுத்து மான்சியின் நம்ெருக்கு கால் பசய்தான்.. சீ க்கிரமா வாங்க” என்று மான்சி கூை “இபதா ஒரு நிமிஷத்தில் துண்டித்துவிட்டு சி வந்துர்பைன் வரிறசறய பதடி மான்சி” என்று சத்யன் இறணப்றெ ஓடினான்.. அங்பக மான்சி சீ ட்டில் சரிந்து கிடந்தாள். என்றன பமாதல்ல இங்கருந்து நம்ம வட்டுக்கு ீ கூட்டிட்டு பொயிருங்க ப்ள ீஸ்” என்று உளைலாய் கூை . மான்சி காறர இல்றல. சத்யன் காரின் ெின் கதவின் காரின் ெிடிறய திருகினான்.. இப்பொது இரண்டு ரிங்கில் எடுக்கப்ெட சத்யன் உடபன “ மான்சி நீ எங்கம்மா இருக்க. சர்தார்ஜியும் அவன் ெின்னால் சுலெமாக கண்டுெிடித்த இருவரும் ஓடினார் அதன் ெின்னர் முன்புைமாக மான்சி இருக்கும் ொர்த்தார்கள். என் ஆஸ்ெிட்டல் பநம் கார் முன்னாடி பொட்டுருக்கும். சத்யன் துடித்துப் பொய் அவள் கன்னத்தில் தட்டி “ மான்சி என்னாச்சு மான்சி கண்றண திைந்து ொரு” என்று கண்ண ீர் குரலில் கத்தினான் மான்சி கண்கறள திைந்து சத்யறன ொர்த்து ஒருமாதிரியாக சிரித்து “ வந்துட்டீங்களா சத்யன்.

சத்யன் கார் ெின் கதறவ திைந்து. பவபைான்னும் அவறள ஆனா இறுக்கி அறணத்துக்பகாண்டு எப்ெடி ஆச்சுன்னு இது இல்லம்மா” என்ைவன் அவறள “ நான் பதரிஞ்சிக்கதான் அறணத்தவாபை எப்ெவுபம பகட்படன்.. அந்த தீெக் எல்லார் என்றன ெழிவாங்கதான் முன்னாடியும் அதுமாதிரி அவமானப்ெட்டு பசய்திருக்கான்.. கண்கள் இரண்டும் அறர மயக்கமாக கருவிழிகள் பமபல பொக ொர்க்க பராம்ெ பொறதயில் இருப்ெவள் பொல இருந்தது சத்யன் தன் நம்புபவன் மார்பொடு மான்சி. காறர ஜி ஓட்டுவார். தறலகுனியனும் ொர்ட்டியில அதுதான் அவன் நான் ஆறச சத்யன். ஆனா நான் பலசா தடுமாறும் பொபத யாருக்கும் பதரியாம இங்பக வந்து கார்ல உட்கார்ந்துட்டு உங்களுக்கு பொன் ெண்பணன்.” மான்சி சற்பை நிறுத்திவிட்டு சத்யன் மார்ெில் வசதியாக சாய்ந்துபகாண்டு “ நான் எங்க ஆஸ்ெிட்டல்ல பலப்ல பவறல பசய்ை ஒரு றெயறன உதவிக்கு கூட்டிட்டு வந்திருந்பதன். நானும் பராம்ெ தாகமா இருந்ததால் வாங்கி குடிச்சுட்படன். நீங்க இங்கபய இருங்க” என்று அவறன உள்பள இழுக்க . அப்பொ ஒரு பெரர் கூல்ட்ரிங்க் பகாண்டுவந்து எனக்கு குடுத்தான். அடிக்கடி சத்யன் மார்ெில் இருந்து சரிந்து விழுந்தாள் . தன் மார்ெில் இருந்த மான்சிறய உள்பள சாய்த்து ெடுக்க றவக்கவிட்டு நிமிர. ொர்ட்டியில் என நிறனத்த எல்லாறரயும் மான்சி “ நல்லெடியா நான் ஒன்னுபம கவனிச்சுகிட்டுதான் இருந்பதன். ஆனால் அவள் மீ து மதுவின் வாறட பகாஞ்சம் கூட இல்றல.. அப்பொ பவபைன்ன காரணம் இருக்கும் என நிறனத்தான் சத்யன் “ என்னாச்சு மான்சி ஏன் இப்ெடி உளைலா பெசுை” என சத்யன் பகாஞ்சம் கடுறமயாக பகட்க அவன் தன்றன பசய்யறல சந்பதகப்ெடுகிைாபனா சத்யன். அதுக்கப்புைம் பலசா தடுமாற்ைமா இருந்தது..அவள் பொறதயில் இருக்கிைாள் என்று அவள் உளைல் காட்டிக்பகாடுத்தது. அவன் நிமிராதவாறு மான்சி அவன் சட்றட காலறர ெிடித்துக்பகாண்டு “ நீங்க எங்க பொைீங்க. அவன் ஓடிவந்து நான் குடிச்ச கூல்டிரிங்ஸ்ல அந்த தீெக் பொறத மாத்திறரகறள கலந்ததாகவும் அறத பலப் றெயன் ொர்த்துட்டதா பசான்னான். என்றன நம்புைீங்களா சத்யன்” என மான்சி அவறன ொர்த்து பகட்டாள் இறத பசால்லி முடிப்ெதற்கு மான்சிக்கு கால் மணிபநரம் ஆனது. காறரவிட்டு இைங்கினான் அதற்க்குள் சர்தார்ஜி அவர்கள் காறர அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கு எடுத்து வந்துவிட்டார்.

வடு ீ அதுவறர வந்ததும் தாக்குப்ெிடித்த சத்யன் அவறள மான்சி சத்யன் மார்ெிபலபய பலாட பலாடபவன வாந்திபயடுத்தாள் அவள் தன்மீ து அதன்ெிைகு வாந்திபயடுத்றத அவள் சுருண்டு பொய் ெற்ைி சத்யன் தறரயில் கவறல சரிய. அவறள ஆனால் தூக்கி தன் றககளில் ஏந்தி பகாண்டு வட்டுக்குள் ீ பசன்ைான் மான்சியுடன் ெடுக்றகயறைக்குள் பசன்ைவன் அவறள தூக்கிக்பகாண்டு பநராக ொத்ரூமுக்கு பொனான். ப்ள ீஸ் சத்யன்” ெிரச்சறனயும் இன்னும் என்று பவண்டாம் பகாஞ்ச மான்சி பநரத்தில் அவறன ொர்த்து பகஞ்சினாள் சில வினாடிகள் முகத்தில் சத்யன் பதரிந்த மான்சிறயபய கலவரமும் ொர்த்தான். சத்யன். வர. அப்ெ பவனா நீங்களும் சத்யன். ப்ள ீஸ் நாறளக்கு நான் அவறன ஆஸ்ெிட்டல்ல வச்சி பெசிக்கிபைன். நாபன அவன் எறதபயா எல்லார் குடிச்சதா முன்னாடியும் பசால்லி இல்பலன்னுதான் என்பமலபய ெழிபொடுவான். சத்யன் ெடவில்றல. என்கூட ஆஸ்ெிட்டல் பமாதல்ல ஆளுங்க வர நாம வாங்க. இப்பொ எந்த கிளம்புபவாம். இங்பகருந்து ஆரம்ெிச்சுடுவாங்க. அங்கிருந்த ெரெரப்ெில் யாரும் இவர்கறள கவணிக்கவில்றல வழிபநடுகிலும் மான்சி அறணத்தவாறு குமட்டிக்பகாண்பட காறரவிட்டு இைங்க. ெீதியும் அவறன பொறதறயயும் மீ ைி சமாதானப்ெடுத்த.“ நீ ஜி கூட வட்டுக்கு ீ பொ எனக்கு இங்பக பகாஞ்சம் பவறலயிருக்கு” என பரௌத்திரமாக சிவந்த முகத்துடன் சத்யன் பசால்ல ெதட்டத்துடன் எழுந்த மான்சி “ அய்பயா அந்த தீெக் கிட்ட இறத ெத்தி பெசி ெிரச்சறன ெண்ணப்பொைீங்களா பசால்லுவான். மான்சி அதன் உள்பள ஜிப்றெ பதடி கறுப்புநிை அறத ைிம்மிஸ் பொட்டிருக்க சத்யன் ஒருநிமிடம் தயக்கத்துடன் அவள் ைிம்மிக்குள் திமிைிக்பகாண்டு பவளிபய வரத்துடிக்கும் அவளின் மார்பு கலசங்கறள ொர்த்து கண்களால் விழுங்கியெடி திணைினான் . அவள் வாந்திபயடுத்த தனது சட்றடறய கழட்டி பொட்டான் ெிைகு அவளின் இழுத்துவிட்டு மிடி டாப்றை டாப்றை கழட்டுவதற்காக கழட்டினான். அங்பக இருந்த ஸ்டூலில் அவறள உட்கார றவத்து அவறள தாங்கினார் பொல் அருகில் நின்றுபகாண்டு. அவள் காரில் ஏைி அவளருகில் உட்கார்ந்துபகாண்டான் அவன் காரில் அமர்ந்ததும் சர்தார்ஜி காறர ஓட்டிக்பகாண்டு பஹாட்டறல விட்டு பவளிபய வந்தார்.

மான்சியின் உடல் சத்யன் கூசி அவளது சிலிர்க்க. அந்த நிறலயிலும் அவள் தன்றன தற்காத்துக்பகாள்ள முயற்ச்சிப்ெறத நிறனத்து சத்யனுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்தது தன்மீ து அவளுக்கு நம்ெிக்றகயில்லாமல் தான் அவள் அப்ெடி நடந்துபகாள்கிைாள் என்று எண்ணி வருந்தியவன்.. அப்புைமா எப்ெடி குளிப்ெ. முத்தமிட்டு பொனான் “ சத்யன் நான் பொய் ெதிலுக்கு புன்னறகயுடன் குளிச்சுட்டு குனிந்து வர்பைன் மான்சி” என்று அவள் கூைி பநற்ைியில் ொத்ரூமுக்கு . ஏபனா அவன் றககள் பலசாக நடுங்கியது அவ்வளவு மயக்கத்திலும் ெற்ைிக்பகாண்டு “ ப்ள ீஸ் மான்சி நீங்க அறத பவளிபய கழட்ட விடாமல் பொங்க நான் சத்யனின் றககறள ொர்த்துக்கிபைன்” என்று ஈனஸ்வரத்தில் முனங்கியெடி பசால்ல “ உன்னால நிக்கபவ முடியறல மான்சி. நான் பசால்ைறத பகளு மான்சி உன் டிரஸ்பைல்லாம் வாந்தி அறதபயல்லாம் கழட்டிட்டு உன்றன குளிக்க வச்சி நான் பவளிபய கூட்டிட்டு பொபைன்” என்று கூைிவிட்டு அவளுறடய ைிம்மிறய கழட்ட மான்சி தன்னால் முடிந்தவறர அவறன ஒவ்பவாரு உறடறயயும் கழட்டும் பொது தடுத்து ொர்த்தாள்..அவள் எடுத்த வாந்தியின் ஈரம் அந்த ைிம்மியிலும் பதரிய. டவலால் அவள் உடறல துறடத்துவிட்டு அபத டவலால் அவறள உடறல சுற்ைிவிட்டு றகத்தாங்கலாக பவளிபய அறழத்து வந்தான் அங்கிருந்த பசாொவில் அவறள உட்காரறவத்துவிட்டு. சுய நிறனவு இல்லாத இந்த நிறலயில் அவளிடம் தான் உைவுக்காக பதாட்டால் அறதவிட என் ஆண்றமக்கு பகவலம் பவறு எதுவும் இல்றல என எண்ணினான் அதன்ெின் தன் மனறத கட்டுெடுத்தி பகாண்டு ஒரு இயந்திரம் பொல ஒரு கடறமயாக அவளுறடய உறடகறள கறழந்து அவறள குளிக்கறவத்து. அலமாரியில் இருந்து ஒரு ஹவுஸ் பகாட்றட எடுத்துவந்து அவளுக்கு பொட்டுவிட்டு மறுெடியும் றகத்தாங்கலாக தூக்கி கட்டிலில் பகாண்டு பொய் ெடுக்கறவத்தான். அப்பொது மணி சரியாக ெதிபனான்று ஆகியிருந்தது குளித்தவுடன் மான்சிக்கு பகாஞ்சம் மயக்கம் பதளிந்திருக்க அவறன ொர்த்து பலசாக புன்னறகத்தாள். அவள் இடுப்ெில் றகறவத்து தறல வழியாக கழட்ட அறத பமதுவாக உயர்த்தினான்.

மான்சி தண்ணறர ீ மடமடபவன குடித்துவிட்டு ஜக்றக அவனிடம் பகாடுத்துவிட்டு “ றடம் என்ன ஆச்சு” என்று பகட்க சத்யன் ஜக்றக எடுத்துப்பொய் படெிளில் றவத்துவிட்டு அவறள ொர்க்காமபலபய “ மணி ஒன்னறர ஆகுது” என்ைான். ெிைகு ஒரு விரிப்றெ எடுத்து தறரயில் விரித்து அதில் ெடுத்துக்பகாண்டான் சத்யனுக்கு அன்று முழுவதும் சுற்ைிய அலுப்ெில் தூக்கம் கண்கறள அழுத்த ெடுத்த சிைிதுபநரத்தில் உைங்கிப்பொனான் சத்யன். நல்ல உைக்கத்தில் ஏபதா சத்தம் பகட்டு விழித்த சத்யன் எழுந்து அமர்ந்து கட்டிலில் மான்சிறய பதடினான்.சத்யன் குளித்துவிட்டு வரும்பொது மான்சி நன்ைாக உைங்கிக்பகாண்டிருக்க சத்யன் புன்னறகயுடன் அவறள பநருங்கிய சத்யன் பலசாக ெிளந்திருந்த அவள் உதடுகறள தன் நாக்கால் அந்த வருடி ஈரப்ெடுத்தி அழுத்தமாக ஒரு முத்தம் பகாடுத்தான் . அவளின் முழங்கால் வறரயுபம இருந்த அந்த ஹவுஸ் பகாட் அவள் கால்களின் வாளிப்றெ பவளிச்சம் பொட்டு காட்டி சத்யறன பராம்ெ இம்சித்தது “ ஏன் என் முகத்றத ொர்க்காம அந்த திரும்ெி நின்னு பெசைீங்க. இங்பக இல்றல கிச்சன்ல பொய் எடுத்துட்டு வர்ைீங்களா ” என்று பகட்டுவிட்டு கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்து பகாண்டாள் சத்யன் உடபன எழுந்து பொய் தண்ண ீர் ஜக்றக எடுத்துவந்து அவளிடம் பகாடுக்க. றநட் நடந்தறத நிறனச்சு என்பமல் பவறுப்ொ இருக்கா ” என மான்சி பமல்லிய குரலில் பகட்க ெட்படன திரும்ெிய சத்யன் “ ச்பசச்பச அப்ெடிபயல்லாம் நான் ஒருநாளும் உன்றன பவறுக்க மாட்படன் மான்சி” என்ைான் “ றநட் என்றன நீங்கதான் குளிக்க வச்சீ ங்களா” என மான்சி தறலறய கவிழ்ந்தெடிபய பகட்க சத்யனுக்கு சங்கடமாக இருந்தது “ ஆமாம் மான்சி நீ பராம்ெ மயக்கத்தில் இருந்த அதனாலதான்” என்று தயங்கி நிறுத்தினான் “ என் டிரஸ் எல்லாத்றதயும் நீங்கபள கழட்டின ீங்களா” . அவள் ொத்ரூமில் இருந்து வந்து பகாண்டிருக்க “ என்ன மான்சி இப்பொ ெரவாயில்றலயா ” என்று சத்யன் பகட்க “ ம் இப்பொ ெராவாயில்றல குடிக்க தண்ணி பவனும்.

மறுெடியும் ஆனா இந்த என்றன டிரஸ் பகாட்றட அப்ெடிபயல்லாம் எல்லாம் அவுத்து பவறும் ொர்த்து குளிக்க வச்சு உடம்ெில் பொட்டுட்டு மனறச கட்டுொடா வச்சுக்கிட்படன்னு பசால்ைீங்க. இல்ல உங்க மனறச சலனப்ெடுத்தும் அளவுக்கு என்கிட்ட உடல் கவர்ச்சிபயா அழபகா பநறனக்கிபைன். விட்டுருக்கீ ங்க. பசான்னபதல்லாம் உனக்காக பொய்பயானு எனக்கு பதானுது” என மான்சி பவறுறமயான குரலில் கூை சத்யனுக்கு அவள் ஏன் திடீபரன்று அப்ெடி பசால்கிைாள் என்று புரியாமல் மான்சி இப்ெடி பசால்லிட்ட. நான் பசான்னறதபயல்லாம் நீ “ என்ன நம்ெறலயா” என ெரிதாெமாக பகட்டான் “ எப்ெடி நம்ெமுடியும் றநட் நீங்கபள என் உடம்பு பதாறடச்சு. இவ்வளவு நாளா உனக்காகபவ என்றன பநறனச்சு காத்திருந்பதன்னு ஏங்கிபனன். இந்த பரண்டுல எது உண்றம சத்யன்” என மான்சி இல்றலன்னு .” “ இதுல இருந்து எனக்கு என்ன பதானுதுன்னா ஒன்னு உங்களுக்கு என்றன ெிடிக்காமல் ெிள்றளகளுக்காக என்றன சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கீ ங்க.“ம்’ என்று ஒருவார்த்றதயில் ெதில் பசான்னான் “ என்பனாட இன்னர்பவர் கூட நீங்கபள கழட்டின ீங்களா” என்ை மான்சி இப்பொது அவறன முகத்றத பநருக்கு பநர் ொர்த்து பகட்டாள் சத்யன் தயக்கத்துடன் “ நான் ரத்னாம்மாறவ கூப்ெிடலாம்னு தான் பநறனச்பசன். ஆனா உன்றன விட்டுட்டு பொனா நீ கீ பழ விழுந்துடுவன்னு நான் பொய் அவங்கறள கூப்ெிடறல” என்று சத்யன் பமதுவாக கூைினான் “ சரி என் டிரஸ்றை கழட்டும் பொது உங்களுக்கு எதுவுபம பதாணறலயா” என்று மான்சி அவன் வாறய கிண்ட “ ம்ஹூம் எதுவும் பதாணறல மான்சி. நான் மனறச கட்டுொடா வச்சிருந்பதன்” என சத்யன் ெட்படன ெதில் பசால்ல சிைிதுபநரம் மவுனமாக இருந்த மான்சி “ எனக்கு ஒரு சந்பதகம்” என்ைாள் என்னடா இது பசாதறன என நிறனத்த சத்யன் “என்ன சந்பதகம் மான்சி” என்று பகட்க “ இல்ல நீங்க தவமிருந்பதன்.

அவள் உடலில் பவறு எந்த இடத்திலும் அவன் கவனம் பசல்லவில்றல. அவள்மீ து ெடர்ந்தவாபை தன் இடுப்ெில் இருந்த தனது ஷாட்றை கழட்டி கால்களால் உதைி எைிந்தவன். அது பகாெத்தில் வறுபகாண்டு ீ சீ ைி எழுந்தது “ அய்பயா நான் பதரியாம பகட்டுட்படன்.சத்யனுக்கு அவள் பெசிய ஒவ்பவாரு வார்த்றதயும் அர்த்தம் புரிந்து மனதில் ெதிய சிைிது பநரம் ெிடித்தது. முதலிபலபய அதிரடியாக ஆரம்ெித்தான் .. நான் இவறள றநட் எதுவுபம ெண்ணாம விட்டது தப்புன்னு பசால்ைாளா. அறதபயல்லாம் ெிைகு ொர்த்துக்பகாள்ளலாம் என நிறனத்து. காமன் தன் கறணகறள பநரடியாக அவனுறடய ஆண்றமயில் பதாடுக்க. ஏழுவருஷமாக இருக்கும் இடம் பதரியாமல் இருந்த தனது பகாழுத்த ஆண்றமறய அவள் கால்கறள தனது பதாறடகளாபலபய விரித்து அவளின் பெண்றம வாசலில் றவத்து அழுத்தினான் சத்யன் மிக அவசரத்தில் இருந்தான். கறடசியில ெழிறய நீ என் பமலபய பொடுைீயா. ஜட்டிறயயும் அதுபொல் கழட்ட பநரமில்லாமல் முழங்கால் வறர இைக்கிவிட்டான் . அந்த முடிச்றச மட்டுபம ஆதரமாக பகாண்டிருந்த அந்த பகாட் அவளின் இருெக்கமும் விரித்துக்பகாண்டு உள்ளாறடகள் எதுவுமில்லாத அவளின் பொன்னுடறல பவளிச்சம் பொட்டு காட்ட இவ்வளவு பநரமாக ெல்றல கடித்து தனது இச்றசறய அடக்கிக்பகாண்டிருந்த சத்யனுக்கு. தயவுபசய்து பமதுவாங்க. அவள் இடுப்ெில் கட்டியிருந்த ஹவுஸ் பகாட்டின் முடிச்றச சட்படன அவிழ்க்க. என நிறனத்தவன் அவளிடபம பகட்டுவிட