Gemeente Zijpe

Lokale Bedrijventerreinvisie

november 2006

INHOUD
1. 2. INLEIDING BELEIDSEISEN EN -DOELSTELLINGEN VAN DE RIJKS-, PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE OVERHEID 2.1. Beleid op het niveau van de Rijksoverheid 2.2. Provinciaal beleid 2.3. Gemeentelijk beleid 2.4. Conclusies ten aanzien van de doelstellingen van de verschillende overheden RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROFIEL 3.1. Opbouw bedrijfsvestigingen in de gemeente Zijpe 3.2. Pendel in Kop van Noord-Holland naar herkomst werkzame personen 3.3. Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe 3.4. Conclusies ten aanzien van ruimtelijke en economische ontwikkeling KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE ASPECTEN VAN BEDRIJVENTERREINEN 4.1. Kolksluis 4.2. Trambaan 4.3. Jeweldijk 4.4. BolleNoord 4.5 Onderzoekslocatie Petten CONCLUSIES EN BELEIDSAANBEVELINGEN 5.1. Algemeen 5.2. Kolksluis 5.3. Trambaan 5.4. Jeweldijk 5.5. BolleNoord 5.6. Onderzoekslocatie Petten 5.7. Vrijkomende agrarische bebouwing BIJLAGEN Bijlage I. Bijlage II. Bijlage III. Bijlage IV. Bijlage V. : : : : : Bedrijvigheid Kolksluis; Bedrijvigheid Trambaan; Bedrijvigheid Jeweldijk; Bedrijvigheid OLP; Bedrijvenlijst Agri Centre BolleNoord 3 4 4 5 10 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 23 23 23 24 25 26 27 28 29

3.

4.

5.

6.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

2

1. 1.1.

INLEIDING Aanleiding voor deze Lokale Bedrijventerreinvisie

De gemeente Zijpe kent een viertal bedrijventerreinen: Kolksluis in ’t Zand, Trambaan in Schagerbrug, Jeweldijk in Callantsoog en Onderzoekslocatie Petten. Alle percelen zijn uitgegeven, behalve een enkel perceel op de Trambaan. Naast deze bedrijventerreinen kent Zijpe ook een specifieke bedrijfslocatie BolleNoord in ’t Zand. Deze locatie is aan te merken als een bedrijvenverzamelcentrum waar met name dienstverlenende ondernemingen en toeleveranciers aan de bloembollensector gevestigd zijn. In 2002 heeft het gemeentebestuur met het oog op het voorwaardenscheppende economisch beleid 5 hectare grond aangekocht in ’t Zand voor de uitbreiding van Kolksluis. Eind 2005 is vervolgens nog eens 10 hectare aangrenzend aan dit perceel aangekocht. Het gemeentebestuur is thans nog in overleg met Landschap Noord-Holland over diens medewerking om te komen tot uitbreiding van het bedrijventerrein waarbij tevens gesproken wordt over waterberging en het inrichten van ecologische zones. In september 2004 is de Toekomstvisie 2005 – 2015 gemeente Zijpe vastgesteld. Begin 2005 heeft de Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland in opdracht van de gemeente een onderzoek verricht naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe. Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord van de provincie Noord-Holland biedt mogelijkheden om lokale bedrijventerreinen te ontwikkelen en/of uit te breiden. De provincie verlangt dat lokale bedrijventerreinen binnen een Regionale Visie Bedrijventerreinen passen. Recent heeft het Gewest een (concept)document uitgebracht dat dient ten behoeve van de totstandkoming van een Regionale Visie Bedrijventerreinen. De definitieve Regionale Visie behoort in oktober 2006 aan gedeputeerde staten van Noord-Holland te zijn aangeboden. De eerder genoemde Toekomstvisie en het Behoefteonderzoek vormen tezamen met deze Lokale Bedrijventerreinvisie de argumentatie, motivering én onderbouwing van de gemeentelijke claim voor lokale bedrijventerreinen.

1.2.
!" !" !"

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het beleid van de Rijksoverheid, Provincie Noord-Holland, het gemeentelijk beleid en de onderlinge relatie. Hoofdstuk 3 schetst het ruimtelijk-economisch profiel van de gemeente Zijpe. Hoofdstuk 4 beschrijft de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe. Samen met de gegevens die in hoofdstuk 3 genoemd zijn en het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen dat de Bedrijfsregio in 2005 heeft verricht, geeft het een indicatie ten behoeve van welke bedrijfssectoren en –categorieën de nieuwe uitbreiding van lokale bedrijventerreinen in Zijpe bestemd en beschikbaar dient te zijn. Hoofdstuk 5 bevat de beleidsaanbevelingen.

!"

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

3

2.

BELEIDSEISEN EN -DOELSTELLINGEN VAN DE RIJKS-, PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE OVERHEID Beleid op het niveau van de Rijksoverheid

2.1.

Het beleid van de Rijksoverheid op dit gebied is terug te vinden in de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en in het Actieplan Bedrijventerreinen van het ministerie van Economische Zaken.
In de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) wordt in paragraaf 2.2.6. aandacht gegeven aan bedrijventerreinen. Voor duurzame economische groei heeft Nederland bedrijventerreinen nodig. De nationale opgave voor herstructurering is ruim 21.000 hectare, daarnaast is er tot en met 2020 nog ruim 23.000 hectare nieuw bedrijventerrein nodig. In deze paragraaf geeft VROM haar visie weer en signaleert zij dat er grote behoefte zal zijn aan bovenregionale bedrijventerreinen als Moerdijkse Hoek, Hoekse Waard en de Rotterdamse haven. Het rijk zal zich extra inzetten voor de grote en complexe bedrijventerreinen, de zogenoemde Topprojecten. Topprojecten worden gedefinieerd als bedrijventerreinen waarmee we belangrijke kansen kunnen verzilveren, die niet alleen regionaal maar ook op nationale schaal voelbaar zijn. In het Actieplan Bedrijventerreinen van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de uitvoering van het beleid voor bedrijventerreinen opgenomen. Dit actieplan geeft weer wat de betrokkenen bij het (her)ontwikkelen van een bedrijventerrein van het rijk kunnen verwachten en vice versa. Het beleid van EZ voor bedrijventerreinen is langs drie sporen uitgewerkt: 1. Herstructurering verouderde bedrijventerreinen. 2. Nieuwe bedrijventerreinen (zorgvuldig ruimtegebruik). 3. Kwaliteit is maatwerk (met uitzondering van beheer in de vorm van parkmanagement worden geen algemene landelijke kwaliteitsnormen aan bedrijventerreinen gesteld). Bij de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen worden knelpunten ervaren op het gebied van organisatie, financiering, wet- en regelgeving en kennis. EZ heeft per knelpunt diverse acties geformuleerd. Organisatie: !" Verbreding programma Duurzame Bedrijventerreinen om innovatieve bedrijventerreinen te stimuleren; !" structureel verhogen veiligheid op bedrijventerreinen; !" praktijkervaring publiekprivate en gebiedsgerichte samenwerking. Financiën: !" In kaart brengen van de (financiële) problematiek en mogelijke oplossingen van bedrijfsverplaatsingen; !" inventariseren van kansen en belemmeringen voor het privaat ontwikkelen en beheren van bedrijventerreinen en acties ondernemen om deze kansen te verzilveren en belemmeringen weg te nemen; !" inventarisatie oplossingen free-riders problematiek.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

4

Wet- en Regelgeving: !" Oplossen knelpunten Vogel- en Habitatrichtlijn; !" inventariseren strijdige regelgeving; !" oplossingen genereren voor plaatsing moeilijk in te passen industrie (NIMBY-bedrijven) !" betere zonering. Kennis: !" Via de website www.bedrijventerreinen.EZ.nl de nieuwste ontwikkelingen rond bedrijventerreinen verspreiden waaronder achtergrondinformatie over de Topprojecten, parkmanagement, et cetera; !" digitale nieuwsbrief Bedrijventerreinen; !" ondersteunen kennisplatform bedrijventerreinen; !" pragmatisch omgaan met zorgvuldig ruimtegebruik; !" kwaliteit in landschap, stedenbouw en architectuur. Met betrekking tot de Topprojecten wil EZ een bijdrage leveren aan het realiseren van een gedeelte van de nationale opgave. EZ is partner bij het concreet realiseren van bepaalde bedrijventerreinen. Het effect van deze bedrijventerreinen is niet alleen op regionale maar ook op nationale schaal voelbaar en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de Nederlandse economie en dus werkgelegenheid. In Noord-Holland zijn de volgende steden/regio’s aangemerkt als Topproject: Amsterdam, Westrandzone; Amsterdam, Havengebied Coen- en Vlothaven; Beverwijk/Velsen, IJmond-Noord; Haarlemmermeer, Zoekgebied Haarlemmermeer; Haarlem, Waarderpolder; Zaanstad, Kanaaloeverzone; Zaanstad/Beverwijk, Wijkermeerpolder. De Topprojecten zullen door EZ worden gevolgd en gemonitored. Het monitoren van de voortgang van het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen is de verantwoordelijkheid van de provincies.

2.2.

Provinciaal beleid

Bij het opstellen van deze paragraaf is gebruik gemaakt van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (Streekplan), de Economische Agenda 2004-2007, de Handreiking voor het opstellen van een regionale visie voor lokale bedrijventerreinen en de brochures Inspiratie voor Kwaliteit (beeldkwaliteitplan) en Nieuwe Kansen voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord staat in het teken van drie begrippen: Vrijheid, Samenwerking en Kwaliteit. Dit betekent dat de gemeente de vrijheid en verantwoordelijkheid moet hebben om zelf te bepalen welke ontwikkelingen zij tot stand wil laten komen. De provincie wil samenwerking tussen de verschillende gemeenten stimuleren. Dit geldt ook voor de planningsopgave van de bedrijventerreinen. Daarnaast moet niet de kwantiteit maar de kwaliteit als uitgangspunt worden genomen. Door middel van Beeldkwaliteitplannen moet dit worden aangetoond. De provincie geeft gemeenten de vrijheid om in regionaal verband zelf afspraken te maken over de situering van een deel van de nieuw te ontwikkelen terreinen dan wel de uitbreidingen van bestaande terreinen. Dit dient te resulteren in een afstemming die wordt weergegeven in een regionale visie bedrijventerreinen. Doel van deze visie is gemeenten en zonodig andere partijen bij elkaar te brengen om kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken over bedrijventerreinen te coördineren. De locatie van met name regionale terreinen wordt echter door de provincie
Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

5

vastgesteld. De regionale visie bedrijventerreinen behandelt in ieder geval de regionale verdeling van bedrijventerreinen over gemeenten, vestigingsmilieus, herstructurering en intensivering ruimtegebruik. Het Gewest Kop van Noord-Holland heeft in januari 2006 een basisdocument vervaardigd om te komen tot een visie in de Kop van Noord-Holland. Het basisdocument is tot stand gekomen na overleg met de gemeenten. Bedrijven die voor hun vestiging zijn aangewezen op een bedrijventerrein kunnen niet allemaal binnen het bestaande stedelijk gebied worden gehuisvest. Daarvoor is onvoldoende ruimte beschikbaar. Daarom maakt de provincie het planologisch mogelijk om nieuwe bedrijventerreinen te realiseren in de zoekgebieden. Teneinde het karakter van het landschap zoveel mogelijk in tact te laten vindt de ontwikkeling van deze bedrijventerreinen in ruimtelijk geconcentreerde vorm plaats. Ambities in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord De volgende problemen in relatie tot de economie (en bedrijventerreinen) in Noord-Holland Noord zijn gesignaleerd: !" Een scheve woon-werkbalans; !" een eenzijdige economie in de Kop van Noord-Holland; !" grote internationale concurrentie in de landbouw; !" het achterblijven van stedelijke gebieden (inbegrepen bedrijventerreinen); !" een afnemend voorzieningenniveau in kleine kernen; !" versnippering van natuur en landschap; !" identiteitsverlies en vervlakking van de ruimtelijke kwaliteit. Woon-werkbalans De regio Noord-Holland Noord heeft een beroepsbevolking van ca. 272.000 personen naast een aantal arbeidsplaatsen van ca. 227.000. Dagelijks werken ca. 70.000 mensen uit de regio NoordHolland Noord buiten hun gebied, terwijl er maar 25.000 mensen van buiten de regio Noord-Holland Noord naar binnen komen. Deze scheve woon-werkbalans wordt door de provincie als een groot probleem beschouwd. Om hieraan het hoofd te bieden is het onder meer noodzakelijk bedrijven aan te trekken en te faciliteren op bedrijventerreinen binnen de regio. Werkgelegenheid De provincie erkent dat de economische structuur evenals de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland eenzijdig is. De economische ontwikkeling moet wel in de lijn lopen met de opgave om de duurzaamheid in de Kop van Noord-Holland te garanderen. Daarbij wil de provincie het verlies van arbeidsplaatsen bij de Koninklijke Marine opvangen door nieuwe arbeidsplaatsen te creëren. Het stimuleren van innovaties in het bedrijfsleven behoort eveneens tot de maatregelen. Hiervoor moet bij het creëren van bedrijventerreinen en het faciliteren van bedrijvigheid, ruimte worden gegeven aan een verbreding van de economische activiteiten in de Kop van Noord-Holland. De provincie signaleert een tekort aan bedrijventerreinen. Voor de gemeente Zijpe is het relevant dat de provincie 35 hectare lokale bedrijventerreinen als taakstelling opgeeft voor de regio Kop van Noord-Holland. Toerisme is een belangrijk speerpunt van de provincie om werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast krijgen ontwikkelingen in de maritieme sector, natuur en landbouw en woningbouw (groen wonen) extra aandacht. Beleid voor bedrijventerreinen in zoek- en uitsluitingsgebieden De voorwaarden voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in zoekgebieden luiden: !" Stedelijke functies, waaronder bedrijventerreinen, mogen uitsluitend plaatshebben aansluitend op het bestaand stedelijk gebied. !" als er sprake is van een zoekgebied met een extra gradatie dient rekening te worden gehouden met de extra bescherming die een bepaald gebied daarmee geniet;

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

6

!" !"

bij uitbreiding van lokale bedrijventerreinen moet aansluiting worden gevonden bij de voornamelijk agrarische en daaraan gerelateerde bedrijfstakken; een beeldkwaliteitplan is noodzakelijk.

Voor uitsluitingsgebieden gelden de volgende voorwaarden: !" De mogelijkheid voor nieuwe kleinschalige ontwikkelingen is niet op voorhand aan te geven, maar wordt beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke situatie ter plaatste; !" een beeldkwaliteitplan is noodzakelijk; !" in de uitsluitingsgebieden is de gedragslijn compensatiebeleid van toepassing. Deze is omschreven op pagina 134 van het Ontwikkelingsbeeld; !" voor vestiging op een uitbreiding van een lokaal bedrijventerrein komen bij voorrang bedrijven uit de dorpskernen in aanmerking die daar hinder en overlast veroorzaken. Bij de ontwikkeling van lokale bedrijven (uitbreiding perceel) in uitsluitingsgebieden geldt: !" Dat er binnen de gemeente geen alternatief in een zoekgebied is; !" dat er beoordeling plaatsvindt per individueel bedrijf; !" dat er geen planologische reservering is toegestaan; alleen de directe behoefte wordt planologisch geregeld; !" dat ontwikkeling van lokale bedrijven in uitsluitingsgebieden moet worden voorgelegd aan Provinciale Staten. Onder lokale bedrijven wordt verstaan: !" Een bedrijf dat voor het bedrijfseconomisch functioneren afhankelijk moet zijn van de binding met de huidige gemeente en/of; !" een bedrijf dat binnen de gemeente een aantoonbare functie heeft en/of een historische binding heeft met de plaats of kern. Taakstelling bedrijventerreinen in Kop van Noord-Holland Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord heeft betrekking op de periode tot en met 2014. Hierin is de ruimtebehoefte aan nieuwe bedrijventerreinen bepaald op 255 hectare (netto). Voor 85 procent hiervan, ofwel 215 hectare, moeten nieuwe terreinen worden gerealiseerd. Verder heeft de provincie bepaald dat 15 procent van de ruimtebehoefte, ofwel 40 hectare, gerealiseerd moet worden door zuiniger ruimtegebruik. Ruimtebehoefte Kop van Noord-Holland tot en met 2014 Te realiseren bedrijventerreinen Reeds voor uitgifte beschikbare oppervlakte terreinen Nog in bestaande streekplancapaciteit Te realiseren volgens Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord Van de te realiseren locaties volgens het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord aangewezen op regionale terreinen (60% van 85) af te spreken lokale terreinen (40% van 85) Zuiniger ruimtegebruik (uit bestaand, uitgeefbaar en plancapaciteit)
Tabel I. Ruimtebehoefte bedrijventerreinen tot en met 2014.

255 215 55 76 85

50 35 40

Uit tabel I. blijkt dat er tot en met 2014 netto 215 hectare bedrijventerreinen nodig is. Hiervan is 55 hectare reeds uitgeefbaar en 76 hectare is reeds opgenomen in het streekplan. Na aftrek van deze reeds aanwezige capaciteit dient nog 85 hectare te worden bestemd.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

7

Voor de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen heeft Provinciale Staten locaties aangewezen. Om het fijnmazige net van infrastructuur niet zwaarder te belasten, de economie niet verder te versnipperen en om voor bedrijvigheid een kritische massa te creëren, wil de provincie 60 procent van de totale planningsopgave realiseren op regionaal nieuw te ontwikkelen terreinen, hetgeen overeenkomt met 50 hectare. De provincie heeft deze 50 hectare bestemd voor de regionale bedrijventerreinen Kooypunt Zuidoost Maritiem (Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein) en Robbenplaat II. De overige 40 procent van de planningsopgave heeft betrekking op de ontwikkeling van lokale (ruimtelijk geclusterde) bedrijventerreinen. Provinciale Staten geeft de regio’s ruimte de invulling van deze 40 procent zelf ter hand te nemen. Voor de Kop van Noord-Holland gaat het om 35 hectare netto. In het streekplan is de ambitie geformuleerd om ruimte zuiniger te gebruiken. Door de behoefteramingen met 15 procent te korten geeft de provincie invulling aan het streven naar zorgvuldig ruimtegebruik. De regio’s moeten zodoende efficiënter met de beschikbare ruimte omgaan. Dit dient in het bijzonder gerealiseerd te worden door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen moet de gemeente in het bestemmingsplan aantonen dat er 15 procent ruimtewinst wordt geboekt ten opzichte van een vergelijkbaar ‘traditioneel’ terrein. Locaties opgave in hectares Industriepark Kooypunt Robbenplaat I Oudevaart Zuid Divers Lokaal Witte Paal Schagen/Niedorp Kooypunt Zuidoost maritiem Robbenplaat II Totaal Lokale bedrijventerreinen
Tabel II. Bedrijventerreinen in de Kop van Noord-Holland (in netto hectare tot 2014)

Uitgeefbaar aanbod 20 15 6 14

Bestaande streekplan capaciteit 26 30

Nieuwe regionale Locaties

20 25 25 55 76 50 35

Op dit moment is tot 2014 nog 55 hectare terstond beschikbaar en is er ruimte voor 76 hectare aan nieuw bedrijventerrein. De ruimte aan 76 hectare nieuw bedrijventerrein is afkomstig uit het vorige streekplan. Tot 2014 wordt een ruimtebehoefte verwacht van 215 hectare. Dit heeft geresulteerd in een planningopgave. Van de 85 hectare aan nieuw te realiseren locaties zal 35 hectare gevonden moeten worden op lokale bedrijventerreinen. Door zuiniger ruimtegebruik moet 40 hectare worden gevonden. Het totaal aan ruimtebehoefte inclusief herstructurering in de Kop van Noord-Holland is dan 255 hectare (215+40 hectare). De zware industrie is voornamelijk gevestigd in Den Helder. Over het behouden van zware industrie of de opvang hiervan in de regio wordt in het Ontwikkelingsbeeld niet verder besproken. Wel wordt aangegeven dat Den Helder de ruimte krijgt om de economische basis te verbreden. Herstructurering en efficiënt ruimtegebruik Herstructurering van oude bedrijventerreinen heeft een hoge prioriteit. Bij herstructurering wordt ervan uitgegaan dat bestaande terreinen door innovaties qua oppervlakte beter kunnen worden benut. De provincie schrijft in het Ontwikkelingsbeeld voor dat 15 procent van de ruimtebehoefte (dat is voor de regio 40 hectare netto) moet worden verkregen door zuiniger gebruik. Voor de ruimte in het stedelijk gebied wil de provincie ruimte creëren door herstructurering en intensivering van (oude) bestaande bedrijventerreinen. Algemene voorwaarde is dat bij verdichting, herstructurering of transformatie de ruimte voor economie in het stedelijk gebied behouden blijft.
Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

8

Om geen onnodige ruimteclaim te leggen op de bestaande bedrijventerreinen moet worden voorkomen dat kleinschalige bedrijvigheid wordt geplaatst op een bedrijventerrein als deze bedrijvigheid bij vestiging in de betreffende woonwijk geen hinder veroorzaakt. Ontwikkeling en uitbreiding bedrijventerrein In het geval van te ontwikkelen of uit te breiden lokale en regionale bedrijventerreinen, moet in het bestemmingsplan worden aangegeven hoe de ontwikkeling of uitbreiding zich verhoudt met de Regionale Visie Bedrijventerreinen. Opvang van bedrijven (die niet op lokale terreinen thuishoren) moet geschieden op de regionale bedrijventerreinen zoals, Industriepark Kooypunt en Robbenplaat I. Daarbij zijn er nog twee terreinen in ontwikkeling, te weten: het natte ‘maritieme’ bedrijventerrein Kooypunt Zuidoost en Robbenplaat II. Als laatste is er Witte Paal Schagen/Niedorp (Zijtwende). De ontwikkeling van het bedrijventerrein Witte Paal Schagen/ Niedorp (20 hectare bestaande streekplancapaciteit) blijft gewaarborgd en krijgt de functie van een lokaal terrein voor regionale opvang. In de Regionale Visie Bedrijventerreinen wordt bepaald welke bedrijven bij voorkeur waar worden gefaciliteerd, zodanig dat rekening wordt gehouden met vestigingsplaatsfactoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een typologie van vestigingsmilieus uit het provinciale vestigingsbeleid, zoals dat is uitgewerkt in het Ontwikkelingsbeeld. Lokaal gebonden bedrijven kunnen worden gehuisvest op een lokaal bedrijventerrein. Lokale bedrijventerreinen moeten voorbehouden blijven aan bedrijven die zich niet elders kunnen vestigen. Dit zijn bedrijven voor wie de overstap naar een regionaal bedrijventerrein te groot is. Om de ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen niet te frustreren heeft agrarisch gerelateerd en lokaalgebonden bedrijvigheid de voorkeur. Ook voor dit locatiebeleid is de Regionale Visie Bedrijventerreinen het instrument. Vrijkomende agrarische bebouwing Het oude beleid van de provincie inzake het landelijk gebied bood te weinig mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. De provincie geeft met haar nieuwe beleid meer ruimte aan nieuwe functies. De provincie wil vooral activiteiten in combinatie met of naast het agrarische bedrijf stimuleren. Alleen de bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen komen in aanmerking voor een nieuwe functie. De overige bouwwerken zoals mestopslagplaatsen, silo’s, ketelhuizen, koelhuizen, watertanks en waterbassins vallen hier niet onder. Het is wenselijk deze gebouwen te slopen indien deze overbodig zijn geworden.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

9

2.3.

Gemeentelijk beleid

Voor wat betreft de gewenste ontwikkeling van de gemeente Zijpe zijn de hoofdlijnen vastgesteld in de Toekomstvisie 2005-2015 gemeente Zijpe (september 2004). In de periode 2004-2005 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe, het Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe (Bedrijfsregio, mei 2005). Samen met deze Lokale Bedrijventerreinvisie vormen de Toekomstvisie en het Behoefteonderzoek de argumentatie, motivering en onderbouwing van de gemeentelijke claim voor lokale bedrijventerreinen.
Toekomstvisie 2005-2015 gemeente Zijpe Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische pijler; ook voor de toekomst. Ondanks behoorlijke investeringen, is het aanbod redelijk verouderd en is de naamsbekendheid van de gemeente beperkt. Ook de landbouw is een belangrijke werkgever in de gemeente Zijpe. Tevens is de daaraan gerelateerde bedrijvigheid van groot belang voor de gemeente. Binnen de landbouwsector zijn de bollen- en veeteelt het grootst. De gemeente heeft dan ook als doelstelling deze economische sectoren te behouden en te versterken. Gesignaleerd is dat het inwoneraantal terugloopt, de bevolking aan het vergrijzen is en het voorzieningenniveau daalt. Om het voorzieningenniveau op peil te houden heeft de gemeente Zijpe een gewenste groei voor ogen van het aantal ingezetenen en wel van 11.500 nu naar 15.000 in het jaar 2015. In haar algemene economische- en sociale visie gaat Zijpe uit van de ontwikkeling van ’t Zand, dat als groeikern is aangewezen. ‘t Zand is niet alleen een goede uitvalsbasis vanwege de goede ontsluiting voor forenzen, maar met name voor de uitbreidingsmogelijkheden voor zowel woningbouw als bedrijvigheid. De andere kernen (Callantsoog en Petten) zullen moeten meeliften op de voorziene groei van het toerisme en recreatieve activiteiten. Om meer uitbreidingsmogelijkheden te realiseren op het gebied van wonen en recreatie wordt het plan Marina Petten ontwikkeld. De gemeente Zijpe wil de kwaliteit van het toeristisch product verbeteren, waarbij waarden als rust, ruimte en natuur worden behouden. De gemeente wil een kwalitatief hoog product aanbieden, waarbij de kwaliteit van het aanbod niet mag lijden onder massaliteit. Voor de recreatiebedrijven zal de gemeente voornamelijk randvoorwaarden scheppen om zich op de doelgroepen (gezinnen en 55+) te blijven richten. Differentiatie en kwaliteitsverbetering met betrekking tot de verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen zijn hierbij de belangrijkste doelstellingen. De samenhang met de economische ontwikkeling van andersoortige bedrijvigheid, zoals dat plaatsvindt op het OLP terrein alsmede de ontwikkelingen in de landbouwsector en de recreatie en het toerisme, zijn hierbij een voorwaarde. Voor wat betreft de concentratie van de aan bollenteelt gerelateerde bedrijvigheid in de gemeenten Zijpe en Anna Paulowna, ziet de gemeente een rol weggelegd voor Agricentre BolleNoord. Er wordt een geringe groei verwacht van arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sector. Zijpe heeft niet als doelstelling de economische bedrijvigheid te verbreden. Er worden vestigingsmogelijkheden gezien voor de zakelijke dienstverlening op kleine schaal in vrijkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing. Er is geen specifiek beleid ten aanzien van het inzetten van vrijkomende agrarische bebouwing voor andere economische functies. Hierbij wordt teruggevallen op provinciaal beleid. Wel worden mogelijkheden gezien om door hergebruik en/of herbouw, vrijkomende voormalige agrarische bedrijfspanden een woonfunctie te geven. Dit om verval van deze bedrijfsgebouwen binnen een aantrekkelijk landschappelijk gebied te voorkomen en de woningbouwmogelijkheden en doelstellingen van de gemeente optimaal te benutten. De gemeente Zijpe stelt dat grootschalige bedrijventerreinen in regionaal verband worden ontwikkeld en niet in de gemeente. De kleinschalige bedrijventerreinen binnen de gemeente zijn primair bestemd voor de bedrijven uit de eigen gemeente of regio die ruimte nodig hebben bij uitbreiding of bij verplaatsing uit de dorpskern. Dit geldt met name voor startende-, doorstartendeLokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

10

en uit de bebouwde kom geplaatste bedrijven. De bedrijventerreinen mogen echter geen regionale functie krijgen. De gemeente wil bedrijven die uit hinderoverwegingen moeten worden verplaatst, accommoderen op bedrijventerreinen. Ook hier geeft de gemeente er de voorkeur aan om voormalige bedrijfspanden na verbouw een woonfunctie te geven. Een bijzondere groep bedrijven is gehuisvest op de Onderzoekslocatie Petten (OLP). Een deel van het personeel woont in de gemeente Zijpe en buurgemeenten. Op dit moment is er discussie of de reactor, die over 10-15 jaar buiten dienst wordt gesteld, al dan niet moet worden vervangen. De vraag is of de hoogwaardige werkgelegenheid en de opbrengsten daarvan in de pas lopen met de ambities van de gemeente op het gebied van recreatie. De gemeente heeft hierop echter weinig invloed behalve dan in randvoorwaardelijke zin. De gemeente blijft voorstander om de OLP te handhaven en zet in op doorontwikkeling. Dit in het kader om zowel kwantitatief als kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid voor de regio te behouden. Indien om welke redenen dan ook de nieuwbouw van de Hoge Flux Reactor geen doorgang kan vinden, zal het gemeentebestuur zich alle inspanningen getroosten om, in overleg met de daarvoor (mede) verantwoordelijke instanties, zorg te dragen voor vervangende werkgelegenheid. Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe Dit onderzoek is uitgevoerd om onder de bestaande ondernemers de behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen te peilen en meer concreet in kaart te brengen. In het kader van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord moet aan de provincie duidelijk worden gemaakt dat er behoefte is aan uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe. Het onderzoek dient derhalve als onderbouwing voor het aantal hectares dat de gemeente Zijpe claimt in het kader van de verdeling bij de Regionale Visie Bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. Tevens neemt de gemeente Zijpe het mee in haar onderhandelingen met Landschap Noord-Holland en de agrarische sector om te komen tot een aanpassing van de afpalingskring van de eendenkooi in ’t Zand. Uit het onderzoek blijkt dat de ondernemers betrokken zijn bij het economisch beleid en de economische ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente Zijpe is een bedrijvige gemeente met een goede dynamiek. De ondernemers zien de toekomst rooskleurig tegemoet en een groot deel heeft groeiverwachtingen en hiermee gepaard gaande uitbreidings- en of verhuisplannen. Het bedrijfsleven is in belangrijke mate regionaal en nationaal georiënteerd. Hoewel de oriëntatie (klanten, toeleveranciers, werknemers) strekt tot ver over de gemeentegrenzen, geeft een overgroot deel van de ondernemers ook aan het belangrijk te vinden in de gemeente Zijpe gevestigd te zijn en te blijven. Verder blijkt uit het onderzoek dat er sprake is van een behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein in de gemeente. Hierbij gaat het enerzijds om een manifeste behoefte van ongeveer 4,1 ha. netto, betekent bruto 6 à 7 hectare. Daarnaast is er ook een aanzienlijke latente behoefte aangezien 50 bedrijven aangeven uitbreidingsplannen te hebben. De helft hiervan wil uitbreiden op een nieuwe locatie en de andere helft op de huidige locatie. Met de verwachting uitbreiding te kunnen realiseren op de huidige locatie wordt over het algemeen geen rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van bijvoorbeeld de bestemmingsplannen en milieuwetgeving. Dit houdt in dat deze bedrijven voor de realisatie van hun uitbreidingsplannen terecht zullen komen op een gemeentelijk bedrijventerrein. Behalve een behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen komen er uit het onderzoek ook concrete signalen van individuele bedrijven dat er behoefte is aan een gesprek met de gemeente over één of ander concreet probleem. Daarnaast is er behoefte aan een beter contact/aanspreekpunt met de gemeente in het algemeen. Gelet op het belang van een gezond bedrijfsleven voor de gemeente Zijpe is het belangrijk een goede constructieve relatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente na te streven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfscontactfunctionaris.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

11

Gemeentelijk Beeldkwaliteitplan Een beeldkwaliteitplan is noodzakelijk en dient zodanig te worden opgesteld dat een doorvertaling naar een bestemmingsplan mogelijk is. Voor de gemeente Zijpe is dit relevant omdat de ambitie bestaat om te groeien naar 15.000 inwoners. De ontwikkelingsmogelijkheden van de diverse kernen dienen te worden bestudeerd. Primair gaat de aandacht uit naar ’t Zand, waar een herziening van het bestemmingsplan is ingezet. Voor ’t Zand is een beeldkwaliteitplan opgesteld dat betrekking heeft op de bestaande kern, de uitbreiding ervan en de nieuwe uitbreiding van het bedrijventerrein Kolksluis.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

12

2.4.

Conclusies ten aanzien van het beleid van de verschillende overheden

Zijpe heeft van het Rijk of de Provincie geen directe opdracht meegekregen ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen. Wel is Zijpe gehouden aan de randvoorwaarden die in het Ontwikkelingsbeeld van de provincie omschreven staan. De volgende conclusies zijn te trekken: !" Toplocaties zoals omschreven in het Actieplan Bedrijventerreinen zijn niet gelegen in de Kop van Noord-Holland. De dichtstbijzijnde zijn te vinden in Beverwijk, Velsen en IJmuiden. !" Er zijn door de rijksoverheid geen specifieke instrumenten in het leven geroepen om bedrijven die overlast veroorzaken te herplaatsen, dan wel bedrijventerreinen te herstructureren. Wel zijn er subsidieregelingen die de proceskant van herstructurering en parkmanagement van bedrijventerreinen financieel stimuleren. !" Parkmanagement is verplicht gesteld door de rijksoverheid. Gezocht moet worden naar een plaatselijk toepasbare invulling. !" Bij herstructurering gaat het zowel om het in de markt houden van verouderde bedrijventerreinen als om ruimtewinst. !" Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zal zorgvuldig omgegaan moeten worden met de ruimte. De provincie wil dat 15% van de ruimtebehoefte wordt verkregen door zuiniger ruimtegebruik. !" Voor wat betreft de door de provincie opgegeven taakstelling mogen bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe slechts worden gesitueerd in de zoekgebieden die aansluiten op stedelijke gebieden. Hieronder vallen Schagerbrug, Petten, Callantsoog en ’t Zand. Op kaart 1 in bijlage III van het planologisch beleidskader zijn de zoek- en uitbreidingsgebieden aangegeven. Deze zoekgebieden hebben een extra gradatie gekregen wat inhoudt dat ze een extra bescherming krijgen. Daar Zijpe een van de oudste polders in Noord-Holland is, wordt bijna de gehele gemeente Zijpe aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol gebied (zie kaart 2 in de bijlage IV). !" De OLP bevindt zich in een uitsluitingsgebied. Als er wijzigingen komen in de invulling van het OLP terrein zullen deze moeten corresponderen met de Regionale Visie Bedrijventerreinen. Te zijner tijd moet daarvoor ook een beeldkwaliteitplan worden ontwikkeld, vanwege de eventueel nieuw te bouwen Hoge Flux Reactor. !" Nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen en projectplannen moeten worden vergezeld van een beeldkwaliteitplan. !" In de Regionale Visie Bedrijventerreinen komen de gemeenten in de regio tot de verdeling van het aantal hectare lokaal bedrijventerrein per gemeente en de fasering van de ontwikkeling. Gemeenten en zonodig andere partijen coördineren gezamenlijk kwantitatieve en kwalitatieve vraagstukken over bedrijventerreinen. !" De gemeente Zijpe geeft in haar Toekomstvisie aan dat er gedacht wordt aan uitbreiding van het bedrijventerrein in de kern ’t Zand. Hierbij volgt de gemeente de lijn van de provincie om alleen uit te breiden in of direct aansluitend aan het stedelijk gebied. !" Bij het vrijkomen van agrarische bebouwing volgt de gemeente Zijpe eveneens het beleid van de provincie. Daar Zijpe de kans reëel acht dat de zakelijke dienstverlening (gering) zal groeien, bestaat de mogelijk om vrijkomende agrarische gebouwen als bedrijfsruimte voor deze sector in combinatie met wonen te gebruiken. !" Het Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe toont aan dat er een manifeste behoefte aan uitbreiding is van bruto 6 à 7 hectare. !" Een goede constructieve relatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente is wenselijk, hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfscontactfunctionaris.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

13

3.

RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROFIEL

Om de kwalitatieve aspecten van de ruimtebehoefte en de ruimtevraag vooraf te kunnen bepalen is inzicht nodig in de soort en grootte van de bedrijvigheid die in Zijpe gevestigd is en hun performance, omzetgroei, handelsuitbreiding etc. Het behoefteonderzoek uit 2005 dat de Bedrijfsregio heeft uitgevoerd, het Handelsregister, het zogeheten Register Maatschappelijke Objecten RMO, en de jaarlijkse ERBO enquête van de Kamer van Koophandel leveren gegevens daarover. De in dit hoofdstuk vermelde gegevens met betrekking tot de productiestructuur (= opbouw van de bedrijfsvestigingen) en de pendel geven een indicatie ten behoeve van welke bedrijfssectoren en categorieën de uitbreiding van bedrijventerreinen bestemd en beschikbaar zou dienen te zijn. Ook de uitkomsten van het Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe, dat door de Bedrijfsregio is uitgevoerd in 2005, zijn in deze zeer relevant.

3.1.
Sector 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Opbouw bedrijfsvestigingen in de gemeente Zijpe
Omschrijving Landbouw Visserij Winning van delfstoffen Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel en Reparatie Transport Horeca Financiële instellingen Div. zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur e.d. Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal Kop van NoordHolland 1776 114 25 582 16 1290 2296 382 817 1224 1926 45 246 553 1075 12367 % 14 1 0 5 0 10 19 3 7 10 16 0 2 4 9 100 totaal Zijpe % 243 1 0 36 3 108 170 27 103 120 146 4 15 49 82 1107 % 22 0 0 3,5 0 10 15,5 2 9 11 13 0,5 1,5 4,5 7,5 100 totaal %

15

22

15

13.5

55

50.5

15

14

Tabel III. Opbouw bedrijvigheid gemeente Zijpe. (Bron: Werken in Noordwest-Holland januari 2004)

Vergeleken met de overige gewestgemeenten is de dienstverlenende sector in de gemeente Zijpe het grootst. Dit is vooral opvallend omdat Zijpe – in vergelijking tot de gewestgemeenten - ook nog een stevig aandeel heeft in de primaire sector. De omvang van de sector zakelijke dienstverlening is daaraan gerelateerd. Veel van deze dienstverlenende bedrijven zijn kleine ondernemingen met minder dan 5 medewerkers. Deze bedrijven werken veelal vanuit een thuiskantoor. De ondernemingen op de OLP leveren een aanzienlijke bijdrage aan het aantal arbeidsplaatsen in de dienstverlenende sector. De onderzoeksinstituten op de OLP behoren tot de quartaire sector, categorie overige dienstverlening.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

14

3.2.

Pendel in Kop van Noord-Holland naar herkomst werkzame personen
(rest) West- Friesland

(rest) Kop van N-H

(rest) Waterland

Eigen gemeente

Amsterdam e.o.

(rest) NoordKennemerland

MiddenKennemerland

Anna Paulowna Den Helder Harenkarspel Niedorp Schagen Texel Wieringen Wieringermeer Zijpe Totaal gemiddeld

71% 68% 59% 65% 54% 90% 73% 62% 54% 66%

0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

2% 3% 4% 7% 4% 0% 3% 12% 2% 4%

25% 17% 18% 17% 29% 8% 16% 18% 26% 19%

2% 4% 15% 8% 9% 1% 2% 4% 12% 6%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0%

0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

1% 5% 1% 3% 2% 2% 5% 3% 4% 3%

3106 23934 4673 2772 7422 5615 1911 4527 4204 58164

Tabel IV. Pendel Kop van Noord-Holland in percentage 2003. (Bron: RMO 2003 Noordwest Holland, Kamer van Koophandel)

In de Kop van Noord-Holland werkt het merendeel (66 procent) van de fulltime werkzame personen in de eigen woongemeente. Gemiddeld werkt 19 procent niet in de eigen woongemeenten maar wel in het eigen gewest. Van de fulltime werkzame personen die ook werkt in de woongemeente, wijkt Zijpe met 54 procent af van het gemiddeld beeld voor het gewest en vertoont zij meer overeenkomsten met het ‘stadsere’ Schagen. Dit betekent dat er gemiddeld meer Zijpenaren ‘forens’ zijn. Men woont weliswaar in Zijpe, maar werken doet men elders. Men is ook meer georiënteerd op NoordKennemerland (12 procent versus gemiddeld 6 procent) en op de overige delen van Nederland. Het aandeel dat in Amsterdam en de Zaanstreek werkt is opmerkelijk laag te noemen. Van de fulltime werkzame personen woont en werkt er 54 procent in Zijpe. Van de overige 46 procent heeft 26 procent werk in de andere regiogemeenten in de Kop van Noord-Holland en werkt 20 procent buiten de regio Kop van Noord-Holland.

totaal fulltime 15

Zaanstreek

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

overig

3.3.

Behoefteonderzoek bedrijventerreinen gemeente Zijpe

In het Behoefteonderzoek wordt geconcludeerd dat Zijpe een dynamisch en stuwend bedrijfsleven heeft met gunstige verwachtingen voor de toekomst. De bedrijven hebben een positief beeld ten aanzien van hun eigen bedrijfsontwikkeling. Het overgrote deel van de bedrijvigheid bestaat uit het kleinbedrijf, en vooral de vertegenwoordiging van eenmanszaken is groot. Er zijn veel relatief jonge bedrijven. Het verzorgingsgebied bestaat voor 1/3 uit Zijpe en de aangrenzende gemeenten en voor circa 2/3 uit de provincie Noord-Holland. De toeleverende bedrijven en de collega-bedrijven van de respondenten komen voor 52% buiten de provincie Noord-Holland. Van de werknemers komt ongeveer 2/3 deel uit Zijpe en aangrenzende gemeenten. Bouw en dienstverlening zijn de grootste sectoren. De sector handel bestaat relatief kort, maar is economisch een zeer dynamisch groeisector. Uitbreidingsplannen bestaan vooral bij ondernemers in de sectoren handel, bouw en (commerciële) dienstverlening. Als essentiële faciliteiten wordt ruimte voor opslag en kantoor aangemerkt door deze sectoren.

3.4.
!" !" !"

Conclusies ten aanzien van ruimtelijke en economische ontwikkeling
Er is een relatief scheve woon-werkbalans in de Kop van Noord-Holland. Vergeleken met de rest van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is in Zijpe de balans tussen wonen en werken nog schever. De OLP levert een belangrijke bijdrage aan de relatief hoge werkgelegenheid in de tertiaireen de quartaire sector. De uitbreiding van bedrijventerrein zal met name zijn voor ondernemingen in de sectoren handel, bouw en dienstverlening. Er is vooral vraag naar ruimte voor opslag en kantoor.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

16

4.

KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE ASPECTEN BEDRIJVENTERREINEN

In dit hoofdstuk worden de bestaande bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe beschreven. Samen met de gegevens die in hoofdstuk 3 genoemd zijn en het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen dat de Bedrijfsregio in 2005 heeft verricht, geeft het een indicatie ten behoeve van welke bedrijfssectoren en –categorieën de nieuwe uitbreiding van lokale bedrijventerreinen in Zijpe bestemd en beschikbaar dient te zijn. De groei en uitbreiding van de gevestigde bedrijven zullen in eerste instantie gerealiseerd moeten worden op het bedrijventerrein van vestiging en als dat niet gaat naar een nieuwe lokaal terrein; in casu de uitbreiding van Kolksluis in ’t Zand. Pas als dat ook niet mogelijk blijkt, behoort verplaatsing buiten de gemeentegrenzen een optie te zijn.

4.1.

Kolksluis

Bedrijventerrein Kolksluis is gelegen aan de oostkant van het Noord-Hollands kanaal, in ‘t Zand. Het strekt zich uit over drie wegen, de Koning Willem II-weg, de Kanaalkade en de Prins Clausweg. Het gebied is redelijk uitgestrekt en het terrein heeft als voordeel dat het direct aan het NoordHollands kanaal gelegen is. Behalve het bedrijf Oostwouder Tank- en Silobouw B.V. is er geen specifieke bedrijvigheid die daar gebruik van maakt. Dit is een aandachtspunt, want dit voordeel zou verder benut moeten worden. Fysieke verbindingen zijn voorhanden. De aansluiting op de N9 naar Den Helder is beperkt door de vlotbrug over het kanaal. De ontsluiting via de N249 richting Anna Paulowna en N99 naar de A7 en de ontsluiting via de N249 naar de Stolpen zijn prima. De digitale ontsluiting is gemiddeld. Het ziet eruit als een redelijk ontwikkeld en actief bedrijvenpark. Hier en daar wordt gewoond. De woning staat los van het bedrijfspand. Dit kan splitsing tot gevolg hebben. Het park is goed bewegwijzerd en de bedrijven zijn via een infobord goed te vinden. De huisnummering laat te wensen over. De bedrijfsaanduiding zelf is voldoende tot goed. Het middengedeelte van het terrein oogt rommelig, de rest is netjes geordend te noemen. Ook is er de constatering dat niet alle percelen volledig zijn benut. Er is daar weinig zichtbare economische activiteit. Publieke parkeerfaciliteiten zijn niet aanwezig. Er wordt geparkeerd op eigen terrein, dan wel aan de straatkant. De stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit aan de zichtzijde (Kanaalkade) kan beter. Er heerst een positief ondernemersklimaat, de ondernemers zijn goed georganiseerd en initiatiefrijk. Vanuit een aantal ondernemers komt de wens voor de vestiging van een tankstation bij de uitbreiding van het bedrijventerrein. Oppervlakte Nog uit te geven Typering terrein Ontsluiting Wonen toegestaan Detailhandel en Kantoren toegestaan : : : : : : 15.41.84 ha. n.v.t. gemengd bedrijventerrein Koning Willem II-weg, Kanaalkade ja nee

Conclusies uit het Behoeftenonderzoek bedrijventerreinen Zijpe 2005: !" Ruim de helft van de respondenten (52,6 procent) is bekend of zelfs zeer bekend met Kolksluis. !" Het merendeel van de ondernemers is tevreden met de huidige locatie. !" Er bestaat een neutraal tot positief beeld omtrent Kolksluis. !" Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsfactor. Toch is ook een groot deel van de ondernemers minder tevreden over de bereikbaarheid. !" Er is een aantal ondernemers (7) met een concrete belangstelling voor de uitbreidingsmogelijkheden op Kolksluis. De bedrijven die op Kolksluis zijn gevestigd zijn weergegeven in bijlage I: Type bedrijvigheid op bedrijventerrein Kolksluis; meting november 2005. Uit deze tabel valt op te maken dat 46 procent
Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

17

van de bedrijven op Kolksluis 5 mensen of meer in dienst heeft. De grootste groep bestaat uit aannemings- en timmerbedrijven (28 procent). Daarna komt de groep bedrijven die zich bezighoudt met transport, onderhoud of verkoop van (vracht) auto’s (25 procent). De bedrijven met meer dan 10 werknemers in dienst zijn voornamelijk gevestigd aan de Kanaalkade.

4.2. Trambaan
Bedrijventerrein de Trambaan is gevestigd langs de Schagerweg aan de westkant van Schagerbrug. Het omvat twee straten, Nijverheidsweg en de Handelsweg. Het terrein is geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid. Het terrein is in twee fases ontwikkeld. Bij de tweede fase werd er ruimte gegeven voor de relatie wonen-werken. Woningen naast bedrijfspanden zijn toegestaan. Dit om de kwaliteit van de west-entree via de Schagerweg te kunnen waarborgen. Nagenoeg alle percelen zijn uitgegeven, behalve één perceel van circa 2000 m2. Dit perceel zal naar verwachting in de loop van 2006 worden verkocht. Het terrein oogt redelijk netjes aan de zichtkant. Ook het nieuwe gedeelte (tweede fase) ziet er netjes uit. Het binnengedeelte (eerste fase) heeft echter een rommelige uitstraling. Dit komt doordat een aantal percelen wel is verkocht maar (nog) niet of niet meer in gebruik is. Tevens is er veel zichtbare opslag. Voor sommige bedrijven is hun stallingruimte niet voldoende waardoor ook opslag aan de openbare weg te vinden is. Het is soms onduidelijk wat tot de openbare weg of het eigen terrein behoort. Op het terrein wordt veel perceelruimte inefficiënt benut. Dienstverlening aan huis is groot en er zijn veel kleine bedrijven. Met betrekking tot de eerste fase is op te merken dat er relatief grote stukken zijn uitgegeven waarop geen economische activiteit zichtbaar is. Bij de tweede fase is dit ondervangen door een bouwverplichting op te nemen in de contracten. De tweede fase is opgezet voor wonen én werken. Dit heeft consequenties gehad voor de bedrijfsvestigingen. Opgemerkt is dat het woonpand losstaat van het bedrijfsgebouw. Dit kan leiden tot splitsing. Er zijn enkele percelen niet in gebruik. De bewegwijzering is matig. De op het infobord aanwezige bedrijvenlijst is onvolledig en gedateerd. Daarbij zijn de bedrijven moeilijk te vinden door het ontbreken van bedrijfsnamen en huisnummers. De ontsluiting is niet ideaal omdat er geen directe verbinding is tot de Kanaalkade langs het kanaal Stolpen-Schagen. Publieke parkeerfaciliteiten zijn niet aanwezig. Parkeren is slechts mogelijk op eigen terrein. Oppervlakte Nog uit te geven Typering terrein Ontsluiting Wonen toegestaan Detailhandel en kantoren toegestaan : : : : : : 10.13.10 ha. 20.06 (in afrondend stadium) gemengd bedrijventerrein Schagerweg ja nee

Conclusies uit het behoefteonderzoek bedrijventerreinen Zijpe 2005 (Bedrijfsregio 2005): !" Trambaan is bij het merendeel van de respondenten bekend, maar wel minder in vergelijking met Kolksluis. !" Net als bij het bedrijventerrein Kolksluis, ervaren de ondernemers de bereikbaarheid als grootste nadeel. Tussen de ondernemers bestaat verschil over wat wordt verstaan onder een goede bereikbaarheid. Wellicht heeft dit te maken met vormen van vervoer waarmee de onderneming te bereiken moet zijn. Uit bijlage II komt naar voren dat het merendeel van de actieve bedrijven op Trambaan bestaat uit eenmanszaken te weten 58 procent. Slechts drie bedrijven (15 procent) hebben 5 of meer werknemers. Hiervan is Ligthart/Mekos de grootste met 35 werknemers. Het terrein wordt voornamelijk gebruikt voor opslag. Opvallend is het redelijk grote aantal bedrijven op de Trambaan dat gespecialiseerd is in truckservice en -bouw (Ligthart, Arli B.V., Libratec, Sneekes). Gemiddeld zijn er per bedrijf 3,8 werknemers in dienst.
Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

18

4.3.

Jeweldijk

Dit is een klein bedrijventerrein in Callantsoog waarvan geen grond meer uitgeefbaar is. Het terrein heeft geen specifieke typering. Er zijn negen bedrijven gevestigd. Ze vormen wellicht een belemmering voor de mogelijke uitbreiding van recreatieve activiteiten in de omgeving. De ontsluiting van de Nijverheidsweg loopt via de Jeweldijk en de Zandweg en is matig. De bewegwijzering naar het terrein toe is slecht. Ook de huisnummering is slecht te noemen. Oppervlakte Nog uit te geven Typering terrein Ontsluiting Wonen toegestaan Detailhandel en Kantoren toegestaan : : : : : : 2.00.00 ha. n.v.t. Jeweldijk, Zanddijk nee nee

Er is geconstateerd (o.b.v. visuele waarneming) dat niet alle beschikbare ruimte (zichtbaar) optimaal wordt benut ten behoeve van economische activiteiten.

4.4.

BolleNoord

Agricentre BolleNoord is gelegen aan de Groteweg ten westen van de N9 in ’t Zand. Het is geen bedrijventerrein maar zou als bedrijfsterrein kunnen worden gekarakteriseerd. In het bedrijvenverzamelgebouw bevindt zich BolleNoord BV., waar zo’n 40 bedrijven en dienstverlenende dependances meestal gericht op het bloembollenvak, zijn ondergebracht. Deze bedrijven bevinden zich rond een plaza, waar met regelmaat bloemenkeuringen, plantgoedveilingen, productdagen en materiaalveilingen worden georganiseerd. Het centrum is voorzien van een restaurant, diverse vergaderzalen met ruimte tot 400 personen en er is gelegenheid voor het houden van diverse manifestaties. Op hetzelfde terrein bevindt zich BolleNoord Vof, dit bedrijf verzorgt voor de kwekerij, broeierij en export, opslag, preparatie, inpakken, voorraadbeheer en andere werkzaamheden. De verbindingen zijn goed te noemen. Ook is er een ruime parkeerplaats aanwezig. BolleNoord is goed bewegwijzerd. Oppervlakte Nog uit te geven Typering terrein Ontsluiting Wonen toegestaan Kantoren toegestaan : : : : : : 1.39.48 ha. n.v.t. zaken- en dienstencentrum gericht op de bollensector N9 nee ja

Het merendeel van de dienstverlenende bedrijven die een vestiging hebben in BolleNoord heeft een relatie met de bollensector. Van een aantal kan worden gezegd dat de connectie met de bollensector niet duidelijk is. Van de 43 bedrijven hebben er 17 hetzelfde postadres als BolleNoord. De andere bedrijven hebben er kantoorruimte maar hanteren een ander postadres (zie bedrijvenlijst BolleNoord bijlage V.).

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

19

4.5.

Onderzoekslocatie Petten (OLP)

Op dit specifieke bedrijventerrein bevindt zich een viertal grote ondernemingen en enkele bedrijven die zich bezig houden met afgeleide werkzaamheden (waaronder onderhoud). Het terrein is gelegen aan de noordkant van Petten aan de Westerduinweg. De infrastructuur op het terrein is zeer goed te noemen. Er zijn ruime parkeervoorzieningen en het terrein is afgeschermd en wordt permanent bewaakt. Het ligt afgeschermd in een natuurlijke omgeving en wordt omringd door duinen. Het terrein biedt mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw met een functie voor kennisontwikkeling, kraamkamerfaciliteiten, innovatie, kennistransfer en dergelijke. Het bedrijfsverzamelgebouw biedt een uitdaging voor startende ondernemingen die zich bezighouden met kennisintensieve bedrijvigheid dat zich toespitst op energietechnologie. Oppervlakte Nog uit te geven Typering terrein Ontsluiting Wonen toegestaan Detailhandel en Kantoren toegestaan : : : : : : 66.91.50 ha. n.v.t. onderzoekslocatie, bijzonder bedrijventerrein Westerduinweg nee nee

De Hoge Flux Reactor (HFR) van het NRG wordt in belangrijke mate ingezet voor de productie van materialen ten behoeve van de medische markt (Mallinckrodt). Slechts 40 procent van de capaciteit van de HFR wordt gebruikt. Een groot deel van het hoger opgeleid personeel en het management woont in Schoorl of Bergen en in veel mindere mate in Petten. Dit komt door het ontbreken van luxe woningen in Petten. Ook het lager opgeleid personeel woont voor een klein deel in Petten. Vanaf het begin is er een sterke binding geweest tussen Petten en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Zij zijn beiden na de oorlog opgebouwd. Veel mensen die in de begintijd bij ECN zijn gaan werken, wonen in Petten omdat destijds een deel van de woningvoorraad werd gereserveerd voor de medewerkers van ECN. Op het OLP is het aantal werknemers per onderneming zeer hoog.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

20

5.

CONCLUSIES EN BELEIDSAANBEVELINGEN

De in dit hoofdstuk vermelde beleidsaanbevelingen vormen het kader van de Lokale Bedrijventerreinvisie. De ontwikkeling en uitgifte van de bedrijventerreinen in de gemeente Zijpe zal aan de hand van dit kader plaatsvinden. Het belangrijkste beleidsproject waar dit kader van toepassing zal zijn betreft de ontwikkeling en uitgifte van de nieuwe uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand. De beleidsaanbevelingen zullen als input dienen ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure. Deze lokale visie wordt ingebracht bij de totstandkoming van de Regionale Visie Bedrijventerreinen die in oktober 2006 aan gedeputeerde staten van Noord-Holland aangeboden dient te worden.

5.1.

Algemeen

De gemeente Zijpe biedt ruimte voor lokale bedrijventerreinen. Lokale bedrijventerreinen moeten voorbehouden blijven aan bedrijven die zich niet elders kunnen vestigen. Dit betreft bedrijven waarvoor: !" De overstap naar een regionaal bedrijventerrein te groot is; !" het bedrijfseconomisch functioneren afhankelijk is van de binding met de gemeente Zijpe; !" er binnen de gemeente een aantoonbare functie is; !" er een historische binding met de plaats of kern bestaat. De ruimte op de bedrijventerreinen is eveneens beschikbaar voor bedrijven die moeten saneren binnen de gemeente. Tevens hebben starters de mogelijkheid om zich te vestigen op de beschikbare bedrijventerreinen in Zijpe. Bedrijven kunnen ook op basis van milieucategorie en/of omvang worden doorverwezen naar een regionaal bedrijventerrein. Bedrijven vanaf milieucategorie 4 horen in principe thuis op een regionaal bedrijventerrein. Bij de gronduitgifte wordt een maximum aan de perceelgrootte gesteld van 5000m2. Bij een verplaatsing van een bedrijf uit de gemeente Zijpe zelf, gelden deze beperkingen niet. Wel blijft het wenselijk om altijd de afweging te maken of een bedrijf beter thuishoort op een lokaal- of een regionaal bedrijventerrein. De uitbreiding van bedrijventerrein Kolksluis is gewenst. Voor uitbreiding van de Trambaan in de verdere toekomst lijkt een behoefte te worden gesignaleerd. Zowel bij deze terreinen als bij Jeweldijk zijn vrijwel alle kavels in particulier bezit. In het kader van herstructurering en intensivering ruimtegebruik moet de gemeente zich ten doel stellen om de (nog) beschikbare percelen optimaal te benutten. Intensivering ruimtegebruik kan op de bestaande terreinen bereikt worden door te kijken naar de nog beschikbare ruimte op bebouwde percelen maar tevens door de nog onbebouwde percelen te bebouwen. Bij de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe percelen moet zorgvuldig met de ruimte worden omgegaan. De aankleding van de drie terreinen is matig te noemen. Dit geldt voor zowel de ruimtelijke kwaliteit, de kwaliteit van de bedrijfsbebouwing, als wel de zichtbaarheid vanaf de invalswegen. Indien hieraan aandacht wordt gegeven komt dit de representativiteit ten goede. Voor wat betreft de eisen gesteld in het Actieplan Bedrijventerreinen van het ministerie van EZ, moet worden opgemerkt dat parkmanagement op de terreinen ontbreekt. Bij uitbreiding en herstructuring van Kolksluis (en eventueel Trambaan) is het verstandig, in het kader van het verplichte parkmanagement, om de oude terreinen mee te nemen. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om dit in samenwerking met de ondernemersverenigingen tot uitvoer te brengen. Een coördinerende rol is hierin weggelegd voor de bedrijfscontactfunctionaris. De te behandelen thema’s omtrent parkmanagement zijn:

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

21

!" !" !" !" !"

Overleg in het kader van nieuwe bedrijfsvestiging; de ruimtelijke kwaliteit van de terreinen; verdere thematisering van de terreinen; duurzame energie; kwaliteit van de infrastructuur.

Omdat mengvormen voor wonen en werken zijn toegestaan op zowel Trambaan als Kolksluis, worden er geen kleine percelen uitgegeven. Bij de combinatie van wonen en werken moet de nadruk worden gelegd op de bedrijfsmatige functie van het bedrijventerrein. Indien een bedrijfsactiviteit kan plaatsvinden binnen de aard van een woonwijk moet hieraan te allen tijde de voorkeur worden gegeven zodat bedrijven die qua milieuzonering afhankelijk zijn van bedrijventerreinen niet in hun activiteiten of uitbreidingsplannen worden beperkt. Dit alles vanwege de schaarste aan gronden. Voor ondernemers die wonen en werken willen combineren, voor bijvoorbeeld interne opslag van handelswaar of materieel waarbij het pand niet groter is dan 300m2 moet worden bekeken of dit niet beter past binnen collectieve bouw of in een bedrijfsverzamelgebouw.

5.2.

Kolksluis

De gemeente voorziet een uitbreiding van bruto 6 à 7 hectare op bedrijventerrein Kolksluis in ’t Zand. Deze behoefte is bij de Visie Regionale Bedrijventerreinen opgevoerd als wenselijk voor Zijpe bij de verdeling van het aantal regionaal beschikbare hectares lokaal bedrijventerrein. Kolksluis zal de lokale bedrijvigheid uit de gehele gemeente moeten opvangen. Dit moet in de periode 2006-2014 worden ontwikkeld en uitgegeven. Er dient zodanig te worden verkaveld dat er aan de zuidkant een strip komt waar wonen en werken kunnen worden gemengd. Een goed stedenbouwkundig concept dient hiervoor te worden ontwikkeld. Detailhandel blijft uitgesloten op Kolksluis. Behalve volumineuze detailhandel binnen het ABCconcept (auto’s, boten en caravans), bedrijven met een showroom, tuincentra dan wel bedrijven gespecialiseerd in bestrating en gevelmateriaal. Garagebedrijven waarbij detailhandel ondergeschikt is moet zich op de uitbreiding Kolksluis kunnen vestigen.

5.3.

Trambaan

Uitbreiding van Trambaan is nog niet aan de orde. Wellicht zijn er mogelijkheden voor de toekomst om de eventuele uitbreiding van Trambaan te combineren met wonen. Wel moet daarbij zeker worden gesteld dat de aanwezige bedrijvigheid op de Trambaan niet wordt beperkt in haar activiteiten en uitbreidingsmogelijkheden. In westelijke richting kan Trambaan uitgebreid worden met handhaving van het woon-werk principe. Met dien verstande dat de woningen worden geïntegreerd, dan wel los staan voor de bedrijfshal, maar met slechts één perceelsdiepte. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat de westzijde een hoog kwalitatief beeld krijgt, doordat de bedrijfsruimten wegvallen achter de woning. Indien Trambaan de mogelijkheid krijgt zich in de toekomst uit te breiden, is er de plicht om de uitstraling van het terrein te verbeteren. Gelden hiervoor kunnen worden gegenereerd uit de verkoop van de nieuw te ontwikkelen percelen. Daarmee kan ook parkmanagement worden geregeld. Zware industrie is hier niet gewenst. Ook moet voorkomen worden dat Trambaan het karakter krijgt van een woonwijk. Splitsing van de woning en het bedrijfspand moet eveneens worden voorkomen.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

22

Er zijn nog enkele percelen niet in gebruik. Het advies is om hier een bedrijfsverzamelgebouw te laten ontwikkelen dat architectonische kwaliteiten bezit, dan wel om een combinatie van wonen en werken te realiseren.

5.4. Jeweldijk
Uitbreiding is hier niet aan de orde. Herstructurering van deze locatie is gewenst. Gezien de bedrijvigheid in de omgeving is het raadzaam dat de ruimte die vrijkomt bij herstructurering en natuurlijk verloop wordt gebruikt door bedrijven die actief zijn in de recreatieve of toeristische sector. Er is echter in dit deel van de gemeente ook sprake van vraag naar bedrijfsruimte door plaatselijke ondernemers. Deze ondernemers geven aan dat bedrijventerrein ’t Zand voor hen geen optie is, omdat zij hun werkzaamheden in de directe omgeving van Callantsoog hebben. Onderzocht moet worden wat er in dergelijke gevallen nog voor mogelijkheden zijn.

5.5. BolleNoord
Wanneer het bedrijventerrein Kolksluis en de mogelijke uitbreiding niet meer toereikend zijn, zal een bedrijventerrein bij BolleNoord als één van de eerste opties worden ontwikkeld. De locatie is vooralsnog gerelateerd aan agri-business.

5.6. Onderzoekslocatie Petten
Op dit terrein vindt voornamelijk ‘white collar’ productie en onderzoekswerk plaats. Hoewel de gemeente als doelstelling heeft er alles aan te doen dit type bedrijvigheid in de gemeente vast te houden, moet gerealiseerd worden dat bij nieuwe bedrijfsvestigingen deze bedrijven niet uit de regio komen dan wel voor hun afzet en diensten niet specifiek aan de regio gebonden zijn. Gezien de bijzondere status van dit bedrijventerrein en de zelfs mondiale belangen neemt dit terrein wat dat betreft een aparte plaats in. De infrastructuur op de OLP is indrukwekkend. Ook geeft dit terrein een positieve bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio. Het biedt anno 2005 ca. 1.500 directe arbeidsplaatsen. Uitbreiding op OLP is mogelijk. Dit zal gunstig zijn voor het aantrekken van hoger opgeleid personeel in de regio. Een actief acquisitiebeleid verdient dan ook aanbeveling en kan het imago van de regio, vooral van het sterk agrarische karakter, aanzienlijk verbeteren. Bedrijven moeten wel een relatie hebben met OLP. Te denken valt aan het accommoderen van laboratoria met een hoge milieuzonering. Wel moeten deze bedrijven een relatief hoge bijdrage leveren aan de directe dan wel indirecte werkgelegenheid in de regio door spin-off. Ook moet het terrein de mogelijkheid bieden om technostarters te faciliteren. In het nog te ontwikkelen gemeentelijke beeldkwaliteitplan moeten alle terreinen worden meegenomen, waarbij vooral OLP aandacht verdient, daar het zich in een uitsluitingsgebied bevindt. Zonder dit is uitbreiding of herstructurering van dit terrein in de toekomst moeizaam.

5.7.

Vrijkomende agrarische bebouwing

Hier wordt het provinciale beleid gevolgd. De gemeente breidt dit beleid echter specifiek op één punt uit en wel ten behoeve van de zakelijke dienstverlening. Bij vrijgekomen agrarische bedrijfspanden wordt deze mogelijkheid dan ook voor deze sector meegenomen. Dit omdat de gemeente (geringe) groeimogelijkheden voorziet in deze sector.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

23

6.
Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

BIJLAGEN
I. II. III. IV. V. : : : : : Bedrijvigheid Kolksluis; Bedrijvigheid Trambaan; Bedrijvigheid Jeweldijk; Bedrijvigheid OLP; Bedrijvenlijst Agri Centre BolleNoord.

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

24

Bijlage I. Bedrijvigheid Kolksluis Bron: meting via raadpleging inschrijving actieve bedrijven KvK, telefonische informatie en waarneming. Naam Bouwbedrijf Tuin Zijpe BV Derako International BV Houtbouw ’t Zand Bakker en Schilder Transport Handelsonderneming Bakker Tandtechnisch Laboratorium Voorttrans BV Ed Janssen Greenworks Loonbedrijf M. van der Poel Fa. A. Sneekes en Zn Aannemingsbedrijf Gebr. Spil Timmerfabriek Doedens B.V. Metselbedrijf Smit en de Moel T.P. op den Kelder Dijkman Dulkes Metaalbewerking Aannemersbedrijf Sijs Installatiebedrijf J. Koks BV Fa. P.N. Dekker en Zoons Aannemersbedrijf Zweeris V.O.F. HGB Autoruitenservice V.O.F. Schaap Automobielen Tas Transport Garage A. de Boer Timmerbedrijf Rino Hertogh Van der Ploeg Strandexplotatie Schouten Elektrotechniek B.V. Type bedrijvigheid Bouwbedrijf Vervaardigen en installeren houten systeemplafonds Productie prefab elementen Transportbedrijf Handelsonderneming Tandtechnisch Laboratorium Transportbedrijf Landbouwmechanisatie Kennis, onderzoek, advies, bemiddeling, grafisch Loonbedrijf Spoelbedrijf en opslag van bollen Bouwbedrijf Timmerbedrijf Metselbedrijf Verhuur (mini)kranen Metaalbedrijf Bouwbedrijf Installatiebedrijf Bouwbedrijf Bouwbedrijf Reparatie en vervangen autoruiten Verkoop auto's Transportbedrijf Verkoop en reparatie auto’s en airco’s Timmerbedrijf Catering en onderhoud strandpaviljoens Elektronisch Installatiebureau Aantal werkzame personen ca. 20 27 18 30 1 2 13 1 10 1 2 5 8 1 1 4 5 2 3 2 13 1 1 2 8

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

25

Bijlage II. Bedrijvigheid Trambaan Bron: meting via raadpleging inschrijving actieve bedrijven KvK, telefonische informatie en waarneming. Naam Van der Ploeg Kraanverhuur BV Handelsonderneming J.A. Bos Klaas Wey Handelsonderneming Dakdekkersbedrijf Roozing Cok Nierop & Zn. Rowi Transport Dakdekkersbedrijf Jonker C.J. Hopman Transport Schilders- en Afwerkingsbedrijf Lammertse C.V. CombiTech van Eijk Henk Slagter Timmerwerken Gebr. Ligthart Carrosserie- en Tankbouw B.V. & Mekos Afvalservice Zijpe Type bedrijvigheid Verhuur van bouwmachines en loonbedrijf Rubberhandel Scheepvaart & Handelsonderneming Dakdekkersbedrijf Transportbedrijf Transportbedrijf Dakdekkersbedrijf Transportbedrijf Aantal werkzame personen ca. 7 1 1 1 2 3 1 1 7 1 1 35-40 1 1 7 1 3 1 1 1 1 1

Schildersbedrijf Bouwbedrijf Timmerbedrijf Carrosseriebouw, truckopbouw etc. & Bouw/kleinmetaal Inzamelen en overslaan van afvalstoffen Aannemings- en sloopbedrijf en handel in Aannemerij en Houthandel Roozing sloopmaterialen Slikker Bestrating, isolatie, advies N.J. Ligthart Opslag caravans Arli B.V. Machine- en apparatenbouw Tool-Repair International Trin V.O.F. Lastechnische reparaties t.b.v. off-shore M. Tuyn Meubelatelier/-verkoop Arnolds Houtmaterialen Isolatiebedrijf/timmerbedrijf M. Tuyn (meubelatelier) Meubelverkoop / detailhandel Caravanstalling “De Rekreant” Opslag caravans

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

26

Bijlage III. Bedrijvigheid Jeweldijk Bron: meting via raadpleging inschrijving actieve bedrijven Kvk, telefonische informatie en waarneming. Aantal werkzame personen 1 2 1 2 1 1 7 2 1 -

Naam Konstructiebedrijf M.A. Kossen Anton van Klaveren Kroon (The Classic American Car specialist) V.O.F. C.D. Imming Pensionstal Horsecare

Omschrijving bedrijvigheid Exploitatie van een constructie en lasbedrijf Landbouw, paardenpensionbedrijf & -entrainement

Groot- en kleinhandel in klassieke automobielen Entrainement van paarden, alsmede dekstation Paardenpensionbedrijf Interieurbetimmeringsbedrijf en meubelmakerij, Meubelreparatiewerkplaats de Krul Klussenbedrijf Aannemersbedrijf Piet de Vries BV Aannemersbedrijf burgelijke en utiliteitsbouw Piet de Vries Beheer B.V. Projectontwikkeling Piet de Vries Management B.V. Beheer- en managementmaatschappij Aannemingsbedrijf Gert de Vries Beheer en verhuur van beleggingsobjecten

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

27

Bijlage IV. Bedrijvigheid OLP

Bron: meting via raadpleging inschrijving actieve bedrijven KvK, telefonische informatie en waarneming.
Naam Mallinckrodt Medical BV (TYCO) Type bedrijvigheid Prod. ov. anorganische basischemicaliën, Medische toepassing Onderzoeksbureau Onderzoeksbureau Aantal werkzame personen 283

Nuclear Research & consultancy Group (NRG) Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek GCO (Instituut voor Energie) Energie Centrum Nederland (ECN)

260 265

Onderzoeksbureau

589

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

28

Bijlage V. Bedrijvenlijst Agricentre BolleNoord Bron: meting via telefonische informatie, +/- 60 aantal werkzame personen. Naam BolleNoord V.O.F. BolleNoord BV Omnivent Koldijk vloeren S.M.D. Olie B.K.D. Double D Belettering Global Lilies Broersen / Hopman Burger & Berbee HB Veilingen Koopman & Co Eettuin Hobaho Rabobank Bulb Brokers Bos & Haeck VSO Makelaars & Taxateurs ALB. Groot V.C.I. Holland Van Gent & Van Der Meer Kees Mulder & E-One ABN AMRO Bank Sneekes Witte Koeltechniek Grafisch Centrum Eelan C.N.B. Het Vrije Westen Noordland O.G. Baltus / v Halderen/ Bemiddeling Jack & Gé Rooyakkers Siem Broersen Jongejan & Partners Growing Sales Exhange GP Groot Swebulbs Detacheringbureau Martin A.B.M. Intermediair Groep Holland Tas Transport P.P.O Koninklijke B.G.B.B. Kroon Educatie Flowerbulbs Access Jobhopper
Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

Type bedrijvigheid Verhuurmaatschappij Opslag in koelhuizen e. DDT. (voor der den) +/- 7 werkzame personen Klimaatsbeheersingsbedrijf Vloerenbedrijf Groothandel in olie en benzine Keuringsbedrijf bloembollen Beletteringsbedrijf Makelaardij en advies Bemiddelingsbureau in bloembollen Groothandel in bloemen en planten Veilingbedrijf Accountancy en administratiebedrijf Catering / services Makelaardij en advies Zakelijke dienstverlening Bevordering van handel Accountancy Makelaardij & taxatie Groothandel agrarisch Verdelingsbedrijf Gewasbeschermingsbedrijf Organisatie adviesbureau Zakelijke dienstverlening Transportbedrijf Koeltechnischbedrijf Grafisch centrum Bloembollenbureau Kwekersvereniging Makelaardij en advies bloembollen Bemiddelingsbureau Makelaardij Makelaardij Accountancy en administratie Bemiddelaar Containerservicebedrijf Groothandel in bloemen en planten Uitzendbureau Installatiebedrijf Zakelijke dienstverlening n.e.g. Transportbedrijf Kennisinstelling voor praktijkonderzoek Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten Praktijkgerichte opleidingen Veilingbedrijf en logistieke afhandeling Uitzendbureau

Postadres BolleNoord x x

x x x

x

x x

x

x x x x x

29

Lokale Bedrijventerreinvisie Gemeente Zijpe november 2006

30