LOCATIESCAN BEDRIJVEN

INDUSTRIE

Voldoet de locatie van uw bedrijf niet meer? Zijn de kosten te hoog? ARCADIS en LHC Consulting hebben een locatiescan ontwikkeld. Deze scan geeft een beeld van uw organisatie en de kosten die u heeft op het gebied van logistiek en bedrijfslocatie. Mogelijke besparingen worden integraal in beeld gebracht.
Doelstelling Partiële kostenbesparingen zijn op verschillende manieren vast te stellen en door te voeren. Momenteel is het besparen van kosten één van de primaire drives van bedrijven/industrieën. Toch gebeurt dit niet op integrale wijze en wordt er nooit een volledig beeld geschetst van alle mogelijke kostenbesparingen. De locatiescan geeft een totaalbeeld van de kostenbesparingen met betrekking tot de specifieke bedrijfslocatie en de mogelijke efficiency besparingen. In het complex van logistiek, transport en distributie, vaak één van de laatste domeinen die nog open liggen, zijn de mogelijke besparingen in de logistieke keten aanzienlijk. De integrale aanpak ARCADIS heeft in samenwerking met LHC de integrale locatiescan voor bedrijven ontwikkeld. ARCADIS beoordeelt in dat geval de bouwkundige en locatiespecifieke onderwerpen. LHC kijkt naar de logistieke en de processpecifieke onderwerpen. Een Plan van Aanpak is opgesteld om te komen tot een optimaal resultaat. In overleg met het bedrijf worden aandachtspunten geformuleerd en mogelijke informatiebronnen besproken. Zowel het management als de operationele medewerkers worden betrokken bij

het proces om met een antwoord te komen op alle locatie- en logistiek specifieke onderwerpen. Het onderzoek resulteert in een eindrapportage en een presentatie, waarin de analyse en conclusies worden toegelicht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: • Bedrijfsvoering; • Productieproces; • Logistiek; • Milieukundige aspecten; • Omgevingsaspecten; • Bouwkundige aspecten van de locatie. Aan de hand van het rapport is duidelijk waar kostenbesparingen te behalen zijn en hoe deze kunnen worden gerealiseerd. Gedurende het onderzoek is samenwerking met uw bedrijf van cruciaal belang.

666-d.pdf/1

Toegevoegde waarde ARCADIS en LHC bundelen hun krachten en ervaring. ARCADIS heeft jarenlange ervaring opgedaan met locatieontwikkeling voor bedrijven. Locatiekeuze is voor een bedrijf van cruciaal belang. Om kostenbesparend bezig te zijn, dient onder andere de huisvestiging afgestemd te worden op het productieproces. LHC Consulting richt zich op alle mogelijke verbeterinitiatieven met betrekking tot logistiek voor het bedrijfsleven. Kostenbesparingen kunnen onder meer worden bewerkstelligd door middel van operationele procesoptimalisatie en/of het aanscherpen van de strategie. Gerealiseerde projecten 1 Optimalisatie van de opslag en transportketen De productie van AGRO meststoffen bij DSM Geleen wordt grotendeels via de haven van Stein verscheept. Vanaf de productlocatie naar de haven van Stein vindt het transport plaats via transportbakken op spoorwagons. Met een onderzoek is aangetoond dat door optimalisatie van de transport en opslagketen het aantal handelingen drastisch teruggebracht kan worden. 2 Meervoudig ruimtegebruik Voor Broekman Car-terminal Rotterdam heeft ARCADIS een project uitgevoerd op het gebied van logistiek. Opslag en distributie van personenauto’s in de Rotterdamse Haven vindt onder andere plaats vanaf Broekman terminal. ARCADIS heeft een systeem ontwikkeld en ontworpen van een meerlaagse car-terminal, waardoor op een beperkte ruimte toch de gewenste stockvolumen konden worden ondergebracht. 3 Logistiek: kostenreductie & marketinginstrument Bij diverse organisaties heeft LHC projecten uitgevoerd om de strategische inzet van logistiek en de operationele logistieke processen te verbeteren. Hierbij is vaak de nadruk komen liggen op ruimte-, voorraad-, transport- en procesbeheer. In de meeste gevallen is aangetoond dat een goede beheersing van logistiek meer is dan alleen kostenreductie; een goede logistiek levert ook een directe toegevoegde waarde voor de marketing, middels beschikbaarheid, leverbetrouwbaarheid van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten. Part of a bigger picture Vanuit de visie dat elk project deel uitmaakt van een groter geheel werken de mensen van ARCADIS en LHC Consulting aan innovatieve oplossingen waarin economie, functionaliteit en leefbaarheid duurzaam samen gaan.

Neem voor meer informatie contact op met ARCADIS of LHC Consulting: ARCADIS, Assen: ARCADIS, Apeldoorn: ARCADIS, Hoofddorp: ARCADIS, Rotterdam: ARCADIS, Den Bosch: LHC Consulting BV, Eindhoven: 0592-392111 055-5815779 023-5668411 010-2532222 073-6809242 040-2938616

Of bezoek ons op internet: www.arcadis.nl of www.logistiek-advies.nl

666-d.pdf/2