Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1

Voorstel Reikwijdte en Detailniveau

projectnr. 1907-170647 revisie 1 06 april 2007

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg Postbus 90157 5000 LL Tilburg

datum vrijgave 6 april 2006

beschrijving revisie 1 definitief

goedkeuring J.van Belle

vrijgave P. Kennes

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

Inhoud
1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 Inleiding Het voorgenomen bestemmingsplan Loven Noord 1 Toepassen milieueffectrapportage (plan-MER). Procedure plan-MER. Leeswijzer Achtergrond en voornemen Achtergrond Het voornemen Kenschets huidige situatie plangebied en ontwikkeling volgens bestaande plannen. Voorstel afbakening plan-MER

Blz.
2 2 3 4 5 6 6 7 8 9

blad 1 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

1
1.1

Inleiding
Het voorgenomen bestemmingsplan Loven Noord 1
De gemeente Tilburg is voornemens het bestemmingsplan "Nieuwe Warande Fase 1" te herzien. Dit nieuwe bestemmingsplan krijgt de naam Loven Noord 1. De herziening heeft tot doel om de verplaatsing van het bedrijf NedTrain/ Revisiebedrijf Tilburg van de huidige locatie nabij het centrum van Tilburg naar dit bedrijventerrein mogelijk te maken. De gronden in het vigerende bestemmingsplan zijn reeds hoofdzakelijk bestemd tot bedrijventerrein. De nieuwe locatie is gelegen in het noordoosten van de gemeente Tilburg, aansluitend aan de Burgemeester Bechtweg (Noordoost-tangent) en aan het spoortraject Tilburg - 's-Hertogenbosch ter hoogte van de Rauwbrakenweg te BerkelEnschot (zie figuur 1). Figuur 1 Overzicht plangebied

Spoorlijn Rauwbrakenweg Enschotse Baan Plangebied Zuiderkruisweg

Bedrijventerrein Loven

Bron: Google Maps Het nieuwe bestemmingsplan moet de planologische basis bieden voor de vestiging van het bedrijf NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg, dat onder andere bestaat uit verschillende bedrijfs-gebouwen en bijbehorend (opstel)spoor. Tevens wordt de verkeersaansluiting van het bedrijf NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg op de Burgemeester Bechtweg (Noordoosttangent) in het nieuwe bestemmingsplan geregeld evenals de realisatie van een retentiegebied (bedoeld voor regenwaterinfiltratie) tussen de Zuiderkruisweg/het Rauwbrakenpad en de Burgemeester Bechtweg (Noordoost-tangent). Ook is een (nood)ontsluiting gedacht naar de Zuiderkruisweg via het Rauwbrakenpad.

blad 2 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

Over een aantal ontwikkelingen binnen het plangebied bestaat op dit moment nog onduidelijkheid. Daarmee wordt bij de voorbereiding van het bestemmingsplan wel rekening gehouden. Het gaat dan om: - de mogelijke verplaatsing van (een gedeelte van) het rangeerterrein van Tilburg Goederen, momenteel gelegen aan de Hazelaarstraat, naar de nieuwe locatie; - het effect van de ontwikkeling op de fietsstructuur Berkel-Enschot - Tilburg via de Rauwbrakenweg en het Rauwbrakenpad. De spoorwegovergang Rauwbrakenweg komt te vervallen evenals het Rauwbrakenpad. Er is inmiddels een alternatieve route ontworpen vanaf De Kraan onder het spoor door naar de Rauwbrakenweg ten westen van het spoor; - het behoud van het oorspronkelijke Schaapsven in het plangebied, dat nu in het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Warande Fase I is wegbestemd.

1.2

Toepassen milieueffectrapportage (plan-MER).
Ten behoeve van het bestemmingsplan zal een milieueffectrapport worden opgesteld. Het gaat hierbij om een zogenaamd plan-MER. In dit geval is dit een MER bij het bestemmingsplan als ruimtelijk plan dat kaderstellend is voor de voorgenomen vestiging van NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg. Het doel van een plan-MER is om bij (ruimtelijke) plannen, zoals een bestemmingsplan, de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Het geeft het milieu daarmee een volwaardige plaats in de planvorming. Het is in dit geval niet zeker dat deze procedure wettelijk is vereist. Het toepassen van milieueffectrapportage gebeurt voor alle zekerheid, en (vooralsnog) op vrijwillige basis. Hieronder wordt dit toegelicht. Waarom een plan-MER In dit geval is een plan-MER wettelijk vereist indien het nieuwe bestemmingsplan kaderstellend is voor de mogelijke vestiging van een bedrijf of bedrijven, die m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. In het onderstaande tekstkader wordt uitgelegd wat hier mee wordt bedoeld.

Wat zijn m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige bedrijven? M.e.r.-plicht kan aan de orde zijn voor specifieke soorten bedrijven (opgenomen in het Besluit MER) en dan meestal alleen als ze een omvang hebben die voldoet aan de daarvoor gestelde drempels in het Besluit MER. Als dat het geval is zal voor deze bedrijven ten behoeve van de vergunningverlening een MER moeten worden gemaakt. Dit is een zogenaamd besluit-MER ofwel project-MER. Vaak is dit MER bedoeld voor de besluitvorming over de aangevraagde milieuvergunning, maar het ook om een ander type vergunning gaan. Voor bedrijven die te maken krijgen met de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt een ander regime. Dan moet het bevoegd gezag (vaak de gemeente, maar het kan bijvoorbeeld ook de provincie of het waterschap zijn) vooraf beoordelen of, gelet op de specifieke kenmerken van de aangevraagde activiteit, wel of geen MER nodig is. De m.e.r.-beoordelingsplicht geldt voor veel meer activiteiten (typen bedrijven) en kent in het algemeen een lagere drempel dan de drempelwaarden bij de (directe) m.e.r.-plicht. In het algemeen gaat het om relatief grote bedrijven die in bepaalde gevallen - afhankelijk van de precieze aard van het bedrijf en specifieke gevoelige kenmerken van de omgeving - aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. Vaak is dat echter niet zo, en leidt de m.e.r.-beoordelingsprocedure tot de conclusie dat er geen MER nodig is.

blad 3 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

Mogelijke m.e.r.-beoordelingsplicht NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg Afhankelijk van de werkelijke omvang van het nieuwe bedrijf kan voor het bedrijf NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing zijn bij de besluitvorming over de milieuvergunning. Daarvoor is in dit geval de provincie Noord-Brabant het bevoegde gezag. De provincie moet daarom vooraf beoordelen of er redenen zijn waarom een MER noodzakelijk is. Volgens het Besluit MER is "de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het vervaardigen of repareren van spoorwegmaterieel" m.e.r.-beoordelingsplichtig "in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een productie-oppervlak van 50.000 m of meer in een gesloten gebouw dan wel 10.000 m of meer buiten een gesloten gebouw". Het is niet uitgesloten dat het bedrijf NedTrain/Revisiebedfrijf Tilburg (één van) de genoemde oppervlaktegrenzen overschrijdt en dus m.e.r.-beordelingsplichtig is. Zeker is dit echter nog niet.
2 2

Als een bestemmingsplan de vestiging van m.e.r.-plichtige en/of m.e.r.beoordelingsplichtige bedrijven mogelijk maakt, is voor het bestemmingsplan een plan-MER vereist. Dat is de reden waarom in dit geval een plan-MER nodig kan zijn. Of dit werkelijk het geval is, is echter nog niet zeker.

1.3

Procedure plan-MER.
Start en raadpleging vooraf De gemeente Tilburg zal op 19 april 2007 via een openbare kennisgeving de start van het plan-MER bekend maken. Gelijktijdig hiermee wordt gestart met het raadplegen van betrokken bestuursorganen over de inhoud (de reikwijdte en het detailniveau) van het op te stellen plan-MER. Voor deze raadpleging is de voorliggende 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau' opgesteld. Diverse bestuursorganen, waaronder de provincie NoordBrabant, worden geraadpleegd en gevraagd suggesties te doen omtrent de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER. Zij kunnen dit doen tot en met 17 mei 2007. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt niet geraadpleegd. Dat is in dit geval niet verplicht. De gemeente heeft er voor gekozen om tegelijkertijd ook omwonenden en andere belanghebbenden de gelegenheid te geven om op het voornemen te reageren. Reacties kunnen , onder vermelding van "Plan-MER Loven-Noord I", worden gestuurd aan: De raad van de gemeente Tilburg Postbus 717 5000 AS Tilburg. De reacties op het voornemen om een plan-MER op te stellen zullen worden verwerkt in de uiteindelijk Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Vervolgens wordt het plan-MER opgesteld en gelijktijdig het voorontwerp-bestemmingsplan LovenNoord 1. Vervolgprocedure Het voorontwerpbestemmingsplan en het plan-MER (inclusief Notitie Reikwijdte en Detailniveau) worden naar verwachting in juni 2007 ter inzage gelegd. Een ieder zal dan in de gelegenheid worden gesteld om inspraakreacties in te dienen. De terinzagelegging zal vooraf worden gepubliceerd in de Tilburgse Koerier. Ook zal er een inspraakbijeenkomst worden gehouden. Hierover zullen omwonenden en andere belanghebbenden nog een

blad 4 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

bewonersbrief ontvangen. Ook wordt wederom aan de betrokken bestuursorganen gevraagd om commentaar/ advies. De bestemmingsplanprocedure wordt na de inspraak verder doorlopen. De gemeente geeft daarbij aan op welke wijze rekening is gehouden met het plan-MER en wat is overwogen omtrent de inspraakreacties en de reacties van de geraadpleegde bestuurorganen op dit MER. Op grond van de in de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorgeschreven procedure bij bestemmingsplannen wordt een ieder dan nog in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad gedurende een termijn van 6 weken tegen het ontwerpbestemmingsplan Loven-Noord I en tegen het bij dat bestemmingsplan behorende plan-MER. Ook dat zal wordt gepubliceerd en hierover zullen omwonenden en andere belanghebbenden dan nog een bewonersbrief ontvangen.

1.4

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt beknopt ingegaan op de motivatie die ten grondslag ligt aan de voorgenomen verplaatsing en wordt het voornemen dat in het plan-MER zal worden onderzocht, omschreven. Hoofdstuk 3 geen een kenschets van het plangebied en de directe omgeving. Daarbij wordt ook de toekomstige ontwikkeling op basis van bestaande (vastgestelde) plannen geschetst. In hoofdstuk 4 is beschreven welke onderwerpen in het plan-MER zullen worden onderzocht. Dit betreft het voorstel van de gemeente. Na kennis genomen te hebben van de reacties van de geraadpleegde instanties, de omwonenden en andere belanghebbenden zal de gemeente dit programma zonodig bijstellen en vervolgens definitief vaststellen.

blad 5 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

2
2.1

Achtergrond en voornemen
Achtergrond
De bedrijven NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg en het bedrijf van Tilburg Goederen liggen nu nabij het centrum van Tilburg. Dit is aangegeven op figuur 2. Figuur 2 Huidige locaties NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg en rangeerterrein Tilburg Goederen

Spoorlijn

Locatie Tilburg Goederen

Locatie NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg

Bron: Google Maps Aan de verplaatsing van de werkplaats van NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg liggen twee argumenten ten grondslag. In de eerste plaatst dient de werkplaats verplaatst te worden om de barrièrewerking van het spoor en van de aan het spoor gerelateerde activiteiten in de stad te verminderen. In de tweede plaats wil de gemeente Tilburg de spoorzone ontwikkelen tot hoogwaardig stedelijk gebied. De gemeente Tilburg heeft onderzocht welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen voor de vestiging van NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg en een afweging van deze locaties gemaakt. Deze afweging is aan de orde geweest in de Raad en heeft geleid tot de keuze van de locatie Loven-Noord 1. De ligging aan het spoor en de Burgemeeester Bechtweg (Noordoost-tangent) zijn belangrijke pluspunten van de locatie. De Noordoosttangent biedt een uitstekende aansluiting op de A58/A65. Daarnaast is de inschatting dat de locatie ook wat betreft geluid niet op grote problemen zal stuiten. Het gebied is al bestemd tot bedrijventerrein (bestemmingsplan Nieuwe Warande Fase 1), maar tot nu toe is nog geen start gemaakt de inrichting voor deze functie. Op figuur 1 is deze locatie aangegeven. De locatie zal in het nieuwe bestemmingsplan worden aangeduid als LovenNoord 1.

blad 6 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

De gemeente Tilburg en NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg hebben in januari 2007 een intentieovereenkomst ondertekend over de verplaatsing van de werkplaats van Nedtrain / Revisiebedrijf Tilburg naar Loven-Noord 1. Om de spoorzone te kunnen ontwikkelen tot hoogwaardig stedelijk gebied is het ook gewenst om de activiteiten van Tilburg Goederen voorzover mogelijk te verplaatsen. De gemeente is daarom ook in overleg met Tilburg Goederen over de verplaatsing van (een deel van) het rangeerterrein van Tilburg Goederen aan de Hazelaarstraat. Onderzocht wordt of de locatie Loven-Noord 1 ook hiervoor geschikt is.

2.2

Het voornemen
Onderwerp van studie in het plan-MER is het voornemen om in bestemmingsplan LovenNoord 1 de vestiging van NedTrain/Revisiebedrijf Tilburg planologisch mogelijk te maken. Het onderwerp waar het formeel om gaat is de aanpassing van de bedrijvenlijst. In samenhang daarmee is ook de geluidszonering rond het bedrijventerrein een onderdeel van het te onderzoeken voornemen. Overwogen wordt om -in samenhang met de planologische regeling voor het bedrijf Nedtrain/Revisiebedrijf Tilburg - ook de vestiging van (een deel van) Tilburg Goederen planologisch mogelijk te maken. Dit werkt vooral door in het onderzoek dat nodig is in verband met de geluidszonering, maar kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de spoorvoorzieningen waarvoor ruimte zal worden geboden. Door de voorgenomen realisatie van opstelsporen, mogelijke rangeersporen (voor Tilburg Goederen) en dergelijke zal de fietsroute Berkel-Enschot - Tilburg via de Rauwbrakenweg en het Rauwbrakenpad komen te vervallen. Hiervoor is inmiddels een alternatieve route ontworpen. In verband met de mogelijke vestiging van Nedtrain/Revisiebedrijf Tilburg zal ook de voorgenomen aansluiting van het bedrijventerrein op het Noordoost-tangent worden aangepast. Verder wordt overwogen om een aansluiting mogelijk te maken naar de laaden losplaats Loven aan de Zuiderkruisweg (aan de overzijde van het Noordoost-tangent). In het geldende bestemmingsplan is het Schaapsven wegbestemd. Het is de bedoeling om in het nieuwe bestemmingsplan het Schaapsven wel als te handhaven op te nemen en als zodanig te bestemmen.

blad 7 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

3

Kenschets huidige situatie plangebied en ontwikkeling volgens bestaande plannen.
Zoals reeds is aangegeven is het plangebied nu nog niet ingericht als bedrijventerrein. Het gebied kan daardoor nu nog gekenschetst worden als landelijk gebied, met daarin agrarische gronden, een bosgebied en een ven (het Schaapsven). Ten zuidwesten van het plangebied, aan de overzijde van het Noordoost-tangent, ligt het bedrijventerrein Loven. Ten zuidoosten, aan de overzijde van het spoor, ligt Berkel - Enschot, waar enkele ontwikkelingen zijn voorzien waar mogelijk rekening gehouden mee dient te worden. In het kader van het bestemmingsplan Enschotsebaan is tussen het spoor, de Enschotsebaan en de Rauwbrakenweg voorzien in een bedrijventerrein met kleinschalige bedrijvigheid, een nieuwe woonwijk en een groene zone. In het geldende bestemmingsplan Nieuwe Warande Fase 1 is de ontwikkeling tot bedrijventerrein voorzien. Het bedrijventerrein is niet gezoneerd in het kader van de Wet Geluidhinder. Er ligt dus geen zone om het bedrijventerrein waarin een hogere geluidbelasting dan de geldende voorkeursgrenswaarden is toegestaan. In het geldende bestemmingsplan is het Schaapsven wegbestemd. Hiervoor is een andere locatie aangewezen, waar ter compensatie een nieuwe ven zal worden aangelegd.

blad 8 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

4

Voorstel afbakening plan-MER
De reden voor het opstellen van het plan-MER is het opnemen van een mogelijk m.e.r.plichtige activiteit in de bedrijvenlijst van het bestemmingsplan, met als doel de vestiging van het bedrijf NedTrain/revisiebedrijf Tilburg planologisch mogelijk te maken. In het plan-MER zullen de mogelijke gevolgen van dit onderdeel van het bestemmingsplan centraal staan. Het gaat hierbij met name om de gevolgen voor de geluidbelasting op de omgeving en de kans op geluidhinder, met name bij de bestaande woningen en de geprojecteerde woningen in Berkel - Enschot. Voor andere milieuaspecten heeft het bedrijf op zich naar verwachting geen aanmerkelijke milieugevolgen, die voor de besluitvorming over het bestemmingsplan als kaderstellend ruimtelijk plan specifiek aandacht verdienen. Zoals reeds is aangegeven is de keuze van deze locatie het resultaat van een afweging van meerdere locaties en vastgesteld door de Raad. Er zijn daarom geen alternatieven voor de locatie voorhanden. In het plan-MER zullen echter niet alleen de milieugevolgen - voorzover voor de besluitvorming over het bestemmingsplan relevant - van de vestiging "sec" van het genoemde bedrijf moeten worden beschouwd. De gevolgen moeten ook worden bezien in samenhang met andere verwachte gevolgen van het bestemmingsplan. De beschrijving van het voornemen in hoofdstuk 2 houdt hier rekening mee. Met het oog op de bedoelde samenhang zijn in dit geval de volgende onderwerpen van belang: ! De mogelijke combinatie met verplaatsing van (een deel van) Tilburg Goederen en de milieugevolgen daarvan; ! de verkeersaantrekkende werking van het nieuwe bestemmingsplan, vergeleken met het vigerende plan "Nieuwe Warande Fase 1" en de milieugevolgen daarvan ! De aanpassing van de voorgenomen aansluiting op het Noordoost-tangent en de milieugevolgen daarvan; ! De mogelijke ontsluiting naar de Zuiderkruisweg en de milieugevolgen daarvan; ! De aanpassing van de fietsroute en de (milieu-)gevolgen daarvan. Hoofdaspecten voor het onderzoek in het plan-MER zijn op grond van het voorgaande de gevolgen voor de geluidbelasting van de omgeving en de milieugevolgen die samenhangen met de ontsluiting en het verkeer (verkeersaantrekkende werking, verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en mogelijke geluidhinder). Overigens zal bij deze onderwerpen ook de mogelijke samenhang met toekomstige ontwikkelingen op het resterende deel (van beperkte omvang) van Loven-Noord 1 in acht moeten worden genomen. Bij de beoordeling van de aanpassing van de fietsroute zullen de gevolgen voor den bereikbaarheid en de veiligheid voor de gebruikers van de route centraal staan. Wat betreft de veiligheid gaat het hierbij niet alleen om de verkeersveiligheid maar ook om de sociale veiligheid en de beleving daarvan.

blad 9 van 10

projectnr. 1907-170647 6 april 2007, revisie

Plan-MER Bestemmingsplan Loven Noord 1 Voorstel Reikwijdte en Detailniveau Tilburg

Voor de benadering van het onderwerp "geluid" zal in aanmerking worden genomen dat in verband met de vestiging van het bedoelde bedrijf voor bedrijventerrein Loven-Noord 1 een geluidszone ex artikel 41 Wet geluidhinder om het bestemmingsplan zal moeten worden vastgesteld. Hiervoor zal een apart "paraplubestemmingsplan" worden gemaakt. De resultaten van het onderzoek hiervoor zullen worden opgenomen in het plan-MER. Het plan-MER moet de milieu-informatie bevatten die voor de besluitvorming over het voornemen in het kader van het bestemmingsplan van belang is. De voorgaande beschrijving is gebaseerd op een eerste inschatting hiervan. Daarnaast zal worden nagegaan of het voornemen (in samenhang met de andere ontwikkelingen) effecten zal hebben voor andere milieuaspecten. Daarom zal ook worden ingegaan op: ! de waterhuishouding, voorzover deze wordt aangepast; ! de archeologische waarden; ! de flora & fauna; wat dit betreft is de ecologische verbindingszone tussen de Brand en Moerenburg een punt van aandacht; ! de luchtkwaliteit, met name de mogelijke invloed van de verkeersintensiteiten hier op; ! het onderwerp externe veiligheid. Omdat het gaat om een terrein dat ook nu al bestemd is als bedrijventerrein (hoewel nog niet ingericht) is de verwachting echter dat deze elementen minder essentieel zullen zijn voor de besluitvorming. Dit zal in het MER wel worden nagegaan en zonodig zal ook voor deze onderwerpen aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. De verwachte milieugevolgen in het plangebied en de omgeving worden vergeleken met de verwachte effecten bij realisatie van het vigerende bestemmingsplan. Resumerend zullen dus in het plan-MER de volgende aspecten centraal staan: ! de effecten van de voorgenomen vestiging van NedTrain/revisiebedrijf Tilburg op de geluidbelasting in de omgeving, en de beoordeling daarvan Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de mogelijke vestiging van Tilburg Goederen op Loven-Noord 1. Verder dient rekening te worden gehouden met de mogelijke vestiging van andere bedrijven op Loven-Noord 1; ! de gevolgen van de voorgenomen aansluiting op het Noordoost-tangent voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid, mogelijke geluidhinder en - indien relevant - de luchtkwaliteit; ! als optie: mogelijke ontsluiting naar de Zuiderkruisweg en de gevolgen daarvan voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid, mogelijke geluidhinder en indien relevant - de luchtkwaliteit; ! de gevolgen van de aanpassing van de fietsroute voor de bereikbaarheid en de veiligheid (verkeersveiligheid en sociale veiligheid). Daarnaast zullen de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen voor andere milieuthema's zoals de waterhuishouding, de archeologie, de flora & fauna, de luchtkwaliteit en de externe veiligheid globaal worden onderzocht. Onderdeel van het plan is ook het handhaven van het Schaapsven. De voor- en nadelen hiervan voor natuur en landschap zullen in het plan-MER worden meegenomen. Ten behoeve van de besluitvorming zullen ook de (positieve) gevolgen voor de ontwikkeling van het centrumgebied van Tilburg globaal in beeld worden gebracht.

blad 10 van 10