1

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491JINHOUDSOPGAVE


Hoofdstuk Onderwerp BIadzijde

1 Algemeen 3

2 Bestuursstukken 4

3 Burgerlijke stand 5

4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie personen,
legalisaties en diverse verklaringen 6

5 Reisdocumenten en Pas 65 7

6 Kiesregister 8

7 Rijbewijzen 9

8 Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Zuiverheid van
Gebouwen

A. Bouwvergunningen 10
B. Gebruiksvergunning brandveilig gebruik 11
C. Aanlegvergunning 12
D. Algemeen 12
E. Vergunningen inzake de Wet op de Stads- en dorpsver-
nieuwing 13
F. Gedoogbeschikking 14

9 Wet bodembescherming 15

10 Winkeltijdenwet 16

11 Algemene Plaatselijke Verordening

A. Orde en veiligheid op de weg 17
B. Bruikbaarheid van de weg 17
C. Veiligheid van de weg 17
D. Toezicht op evenementen 17
E. Toezicht op horecabedrijven 17
F. Toezicht op seksinrichtingen 17
G. Maatregelen tegen overlast 18
H. Vuurwerk 18
Ì. Geluidshinder 18
J. Weg- en milieuverontreiniging 18
K. Maatregelen tegen ontsiering 18
L. Parkeerexcessen 18
M. Collecteren, snuffelmarkten en dergelijke 19
N. Woonschepen 19
O. Toezicht op recreatie 19
P. Vuur stoken 19
Q. Ìncidentele verstrooiing van as 20
R. Vangnetbepaling 20

12 Wet op de Kansspelen 21

2

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J

13 Drank- en horecawet 22

14 Bomenverordening 23

15 Verkeer en vervoer 24

16 Afvalstoffenverordening 25

17 Venten en standplaatsen 26

18 Uitstal- en terrasverordening 27

19 Diversen 28
3

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J

Hoofdstuk 1


ALGEMEEN

Het tarief voor het afgeven van een beschikking op verzoekschriften,
van een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk, bedraagt
voorzover deze stukken niet afzonderlijk en met naam in deze tabel of in een
andere belastingverordening van de gemeente dan wel in andere rechtsregels
zijn genoemd, per beschikking, vergunning, ontheffing of stuk C 8,50.

4

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 2


BESTUURSSTUKKEN


2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot het
verstrekken van een exemplaar van de gemeentebegroting C 24,05;

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
2.2.1 een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente C 8,70;
2.2.2 een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente C 24,05.

2.3 Het tarief bedraagt ter zake van een aanvraag tot het verstrekken van
gedrukte stukken of van kaarten en tekeningen, voorzover niet elders
in deze of een andere belastingverordening van de gemeente dan wel
in andere rechtsregels afzonderlijk genoemd,
2.3.1 per zwart-wit lichtdruk of kopie:
a. tot formaat A4 C 0,10;
b. tot formaat A3 C 0,15;
c. tot formaat A2 C 2,45;
d. tot formaat A1 C 2,90;
e. tot formaat A0 C 3,40;
2.3.2 per kleurenkopie:
a. tot formaat A4 C 0,80;
b. tot formaat A3 C 1,45.

2.4 Het tarief bedraagt ter zake van het door of vanwege de gemeente doen
van een nasporing in het archief of andere documentatiebronnen van de
gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, voorzover deze
diensten niet in deze tarieventabel of in andere belastingverordeningen
van de gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elke
daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan C 11,70.

5

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 3

BURGERLIJKE STAND


3.1 Voor het voltrekken van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd
partnerschap bedraagt het tarief:
3.1.1 in de trouwzaal van het raadhuis in Hoofddorp op:
a. maandagochtend C 169,15;
b. dinsdagochtend C 174,25;
c. woensdagochtend C 180,30;
d. donderdagochtend C 184,35;
e. vrijdagochtend C 189,35;
f. zaterdagochtend C 560,60;
g. zondagochtend C 581,60;
h. maandagmiddag C 184,35;
i. dinsdagmiddag C 194,45;
j. woensdagmiddag C 204,55;
k. donderdagmiddag C 214,65;
l. vrijdagmiddag C 224,75;
m. zaterdagmiddag C 560,60;
n. zondagmiddag C 581,60;
3.1.2 in de trouwkamer van het raadhuis in Hoofddorp op:
maandagochtend en -middag, dinsdagochtend en -middag,
woensdagochtend en -middag, donderdagochtend en -middag,
vrijdagochtend en -middag C 111,10;
3.1.3 in een ander ingevolge artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek
aangewezen gebouw op:
a. maandag tot en met vrijdag C 449,45;
b. zaterdag C 560,60;
c. zondag C 581,60;
3.1.4 in een bijzonder gebouw als bedoeld in artikel 1:64 van het Burgerlijk
Wetboek C 101,00.
3.1.5 in de hiervoor genoemde tarieven zijn de leges voor een trouwboekje
of een boekje vermeldende het geregistreerd partnerschap in gewone
uitvoering begrepen.

3.2 Ìn afwijking van het onder 3.1.5 bepaald, bedraagt het tarief:
3.2.1 voor het afgeven van een trouwboekje in geval het huwelijk of het geregi-
streerd partnerschap kosteloos wordt voltrokken c.q. aangegaan C 6,30;
3.2.2 voor het afgeven van een trouwboekje met lederen omslag C 10,35;
3.2.3 voor het kalligraferen van namen, data en geboorteplaatsen in een trouw-
boekje of in een boekje vermeldende het geregistreerd partnerschap C 7,85;
3.2.4 voor het kalligraferen van voornamen, geboortedatum en geboorteplaats
van een kind in een trouwboekje of in een boekje vermeldende het gere-
gistreerd partnerschap C 5,35.

3.3 Het tarief bedraagt voor een duplicaat van een trouwboekje of duplicaat
boekje geregistreerd partnerschap C 10,10.

3.4 Voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, bedraagt
het tarief per getuige C 14,15.

3.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand
geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand.

6

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 4

VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSONEN, LEGALISATIES EN
DIVERSE VERKLARINGEN

4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 4.3 en 4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan: het raadplegen van één of meer gegevens van één persoon in
de Gemeentelijke Basisadministratie personen en het op schrift stellen
van de bevindingen van deze raadpleging, ongeacht de aanwezigheid
van de gevraagde informatie.

4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:
4.2.1 per verstrekking C 7,60;
4.2.2 bij het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
a. voor 100 inlichtingen C 504,25;
b. voor 500 inlichtingen C 2.011,60;
c. voor 1.000 inlichtingen C 3.029,95;
d. voor 5.000 inlichtingen C 12.423,80;
e. voor 10.000 inlichtingen C 20.544,90.

4.3 Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan: het raadplegen van één of meer gegevens van één persoon die
niet zijn opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie personen
en het op schrift stellen van de bevindingen van deze raadpleging,
ongeacht de aanwezigheid van de gevraagde informatie.

4.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedraagt:
4.4.1 per verstrekking C 7,60;
4.4.2 bij het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
a. voor 100 inlichtingen C 504,25;
b. voor 500 inlichtingen C 2.011,60;
c. voor 1.000 inlichtingen C 3.030,45;
d. voor 5.000 inlichtingen C 12.423,80;
e. voor 10.000 inlichtingen C 20.544,90.

4.5 Ìn afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens
als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit Gemeentelijke Basis-
administratie personen het bedrag zoals dat is opgenomen in de Regeling
Gemeentelijke Basisadministratie personen.

4.6 Het tarief voor het op verzoek doornemen van de Gemeentelijke
Basisadministratie personen, bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier C 14,15.

4.7 Het tarief bedraagt voor:
4.7.1 het legaliseren van een handtekening C 5,70;
4.7.2 het waarmerken van documenten C 5,70;
4.7.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een
verklaring omtrent gedrag C 29,50;
4.7.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een
bewijs van in leven zijn C 7,60;
4.7.5 het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een
andere verklaring omtrent een persoon C 7,60.

7

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 5

REISDOCUMENTEN EN PAS 65


5.1 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:
5.1.1 het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen C 38,80;
5.1.2 het verstrekken van een nationaal zakenpaspoort C 43,40;
5.1.3 het verstrekken van een faciliteitenpaspoort C 38,80;
5.1.4 het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 5.1.1,
5.1.2 en 5.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument C 8,05;
5.1.5 het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een
reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3 C 18,80;
5.1.6 het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NÌK) C 31,25.

5.2.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 5.1.1 tot en met 5.1.3
alsmede 5.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met
een bedrag van C 39,50.
5.2.2 Het tarief als genoemd in 5.2.1 wordt bij een gecombineerde spoed-
levering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 5.1.1, 5.1.2 en
5.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 5.1.4,
slechts één keer per reisdocument berekend.
5.2.3 Het tarief als genoemd in onderdeel 5.1.5 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van C 18,80.
5.2.4 Het tarief als genoemd in de onderdelen 5.1.1 tot en met 5.1.3 en 5.1.6
wordt bij het niet bij de aanvraag van een nieuw reisdocument kunnen
overleggen van een eerder verstrekt reisdocument vermeerderd met C 20,70.
Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien uit een overlegd
Procesverbaal blijkt dat er sprake is van een misdrijf.
5.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot verstrekking van een Pas 65 C 8,10.

8

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 6

KIEZERSREGISTER


6.1 Het tarief voor het behandelen van een aanvraag tot het verstrekken van
een schriftelijke bevestiging dat de verzoeker als kiezer, bedoeld in
in artikel D4 van de Kieswet, is geregistreerd bedraagt C 7,60.

9

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 7

RIJBEWIJZEN


7.1 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:
7.1.1 de afgifte of vernieuwing, dan wel het behandelen van een aanvraag
tot omwisseling van een rijbewijs C 27,15;
7.1.2 het afgeven van een rijbewijs indien aan de aanvrager reeds eerder
een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet compleet kan worden
overlegd, wordt het onder 7.1.1 genoemde bedrag verhoogd met C 20,70.
Dit bedrag wordt niet in rekening gebracht indien uit een overgelegd
procesverbaal blijkt dat er sprake is van een misdrijf.

10

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 8

RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING
EN ZUIVERHEID VAN GEBOUWEN

A. Bouwvergunningen

8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:
8.1.1 a. een verzoek tot beoordeling van een principeplan met betrekking
tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitge-
werkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend:
25 % van het tarief dat overeenkomstig 8.1.2, onderscheidenlijk
of 8.1.4 verschuldigd zou zijn als ware het een verzoek tot
het behandelen van een aanvraag van een bouwvergunning,
met een minimum van C 125,00 en een maximum van C 7.301,00;
b. indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning
voor een, op basis van het principeplan uitgewerkt bouwplan
behandeld wordt, worden de hiervoor op grond van het bepaalde
in 8.1.2, onderscheidenlijk 8.1.3 of 8.1.4 te heffen leges verrekend
met de verschuldigde leges op grond van deze bepaling, mits
een ontvankelijk bouwplan binnen één jaar na de reactie van
Burgemeester en wethouders op het principeplan is ingediend.
c. indien een ingediend principeplan niet leidt tot een aanvraag tot
het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld onder 8.1.2,
onderscheidenlijk 8.1.3 of 8.1.4 vindt geen restitutie plaats van
leges op grond van deze bepalingen.
8.1.2 een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet,
indien de bouwkosten bedragen:
a. minder dan C 5.700,00 C 125,00;
b. tussen C 5.700,00 en C 46.000,00 C 125,00;
vermeerderd met 25 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 5.700,00 te boven gaan;
c. tussen C 46.000,00 en C 140.000,00 C 1.132,50;
vermeerderd met 18,75 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 46.000,00 te boven gaan;
d. tussen C 140.000,00 en C 700.000,00 C 2.895,00;
vermeerderd met 15,65 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 140.000,00 te boven gaan;
e. van meer dan C 700.000,00 C 11.659,00.
vermeerderd met 7,85 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 700.000,00 te boven gaan.
8.1.3 een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet,
indien de bouwkosten bedragen:
a. minder dan C 5.700,00 C 125,00;
b. tussen C 5.700,00 en C 46.000,00 C 125,00;
vermeerderd met 25 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 5.700,00 te boven gaan;
c. tussen C 46.000,00 en C 140.000,00 C 1.132,50;
vermeerderd met 18,75 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 46.000,00 te boven gaan;
d. tussen C 140.000,00 en C 700.000,00 C 2.895,00;
vermeerderd met 15,65 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 140.000,00 te boven gaan;
e. van meer dan C 700.000,00 C 11.659,00.
vermeerderd met 7,85 promille over de bouwkosten
voorzover deze de C 700.000,00 te boven gaan.
8.1.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, eerste fase,
als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet, 60% van het

11

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
totaalbedrag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning;
8.1.5 een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning
eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet:
een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 8.1.4 bepaald
en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase
berekende leges, met dien verstande dat in elk geval C 125,00 is ver-
schuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwver-
gunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt;
8.1.6 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase,
als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, 50% van het
totaalbedrag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning;
8.1.7.1 Bij het behandelen van een verzoek om bouwvergunning dan
wel sloopvergunning nadat met de bouw dan wel de sloop is
begonnen of nadat de bouw dan wel de sloop heeft plaatsgevonden,
wordt het bedrag dat ingevolge 8.1, 8.10, 8.11 of 8.13 wordt berekend,
verhoogd met 100%, tenzij voorafgaande aan die activiteit een ge-
doogbeschikking is verleend.
8.1.7.2 Ìndien voordat beschikt is op een aanvraag om vergunning reeds
met de bouw dan wel met de sloop wordt begonnen, wordt het
bedrag dat ingevolgde 8.1, 8.10, 8.11 of 8.13 verschuldigd is,
verhoogd met 50%, tenzij voorafgaande aan die activiteit
een gedoogbeschikking is verleend.
8.1.8 a. Ìndien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning
betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder
ingediend bouwplan waarvoor reeds een vergunning is verleend,
worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges
verrekend met het bedrag dat is verschuldigd door toepassing
van het tarief vermeld onder 8.1.2, onderscheidenlijk 8.1.3,
8.1.4 of 8.1.6, met dien verstande dat het tarief nimmer minder
bedraagt dan C 125,00.
b. Het bepaalde onder sub a. vindt geen toepassing indien de
afwijking zodanig is, dat in feite gesproken moet worden
van een nieuw bouwplan.
8.1.9 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een verzoek
tot beoordeling van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid
van de bodem ten behoeve van een aanvraag bouwvergunning:
a. in geval het een historisch bodemonderzoek voor teeltruimten
en bedrijfsruimten zonder bodembedreigende handelingen
(glastuinbouw) C 150,00;
b. in geval van een historisch en verkennend bodemonderzoek C 343,10;
c. in geval van een nader bodemonderzoek C 343,10.
8.1.10 Vrijstelling van het onder 8.6.1, 8.6.2 en 8.6.3 genoemde tarief
wordt verleend wanneer de aanvraag een eerste bouwplan betreft
dat is gesitueerd op een perceel bouwgrond dat door de aanvrager
rechtstreeks met dat doel en die bestemming van de
gemeente Haarlemmermeer is verworven.
8.1.11 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een verzoek
tot wijziging van de tenaamstelling van een daarvoor
in aanmerking komende vergunning C 73,00.

B. Gebruiksvergunning brandveiIig gebruik

8.2 a. het tarief voor het behandelen van een verzoek tot verlening
van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de
Bouwverordening, bedraagt voor bouwwerken met een bruto
vloeroppervlak van:
- 0 tot en met 100 m² C 384,00;
- 101 tot en met 500 m² C 458,00,
plus per m² C 0,21;
- 501 tot en met 5.000 m² C 707,00,

12

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
plus per m² C 0,10;
- 5.001 tot en met 50.000 m² C 1.078,00,
plus per m² C 0,05;
- meer dan 50.000 m² C 2.318,00,
plus per m² C 0,02.

b. Ìndien binnen vier weken na het in behandeling nemen van een
aanvraag tot verlening van een verbruiksvergunning als bedoeld
in dit artikel onder sub a., die aanvraag door aanvrager schriftelijk
wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf verleend van 50 %
van de geheven leges.
c. Als op een later tijdstip dan genoemd in dit artikel onder sub b. na
het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een
verbruiksvergunning als bedoeld in dit artikel onder sub a., die aan-
vraag door aanvrager schriftelijk wordt ingetrokken, wordt op ver-
zoek teruggaaf verleend van 35 % van de geheven leges.
d. Wanneer een vergunning als bedoeld in dit artikel onder sub a. is
Verleend kan geen teruggaaf aan leges meer plaatsvinden.
e. Ìndien door Burgemeester en wethouders afwijzend wordt beschikt
op een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in dit
artikel onder sub a., wordt op verzoek teruggaaf van 25 % van de
geheven leges verleend.


C. AanIegvergunning

8.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 14 en
artikel 21, derde lid, van de WRO C 453,80.
8.3.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
verzoek tot verlenging van de in de aanlegvergunning gestelde
termijn C 118,00.


D. AIgemeen

8.4 De in dit hoofdstuk genoemde bouw-/aanlegkosten worden bepaald
op basis van de door de aanvrager van de bouw-/aanlegvergunning bij
zijn aanvraag of de indiener van een melding daarbij, over te leggen
opgave van de aannemingssom, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken, "UAV 1989¨, van het uit te voeren werk, welke opgave wordt
getoetst aan het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit norm-
blad op de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag luidt,
beide exclusief omzetbelasting.
Ìndien een opgave van een aanneemsom ontbreekt wordt door of van-
wege Burgemeester en Wethouders de bouw-/aanlegkosten geraamd
aan de hand van meergenoemd normblad NEN 2631. De bouw-/
aanlegkosten worden voor de te heffen legesgelden naar boven afge-
rond op een veelvoud van C 500,00.

8.4.1 Het tarief bedraagt 1% van de bouw-/aanlegkosten met een minimum
van C 120,00 en een maximum van C 11.500,00 terzake van het be-
handelen van een verzoek om:
a. medewerking aan een partiële bestemmingsplanherziening ex
artikel 10 van de WRO;
b. een uitwerking en/of wijziging van een bestemmingsplan ex
artikel 11 van de WRO;
c. toetsing van bouw-/aanlegplannen gelegen binnen het gebied van
een globaal eindplan, waarin is aangegeven dat bouw-/ aanlegplan-

13

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
nen door een Toetsingscommissie worden getoetst aan de bij het
globale eindplan behorende beschrijving in hoofdlijnen en aan het
toetsingsplan;
d. een procedure ex artikel 19, lid 1 en artikel 19, lid 2 van de WRO.

8.4.2 Het tarief bedraagt 3% van de bouw-/aanlegkosten met een minimum
van C 125,00 en een maximum van C 11.994,50 terzake van het
behandelen van een verzoek om een procedure ex artikel 15, 16 of
19, lid 3 van de WRO.

8.4.3 Het tarief is 0,75% van de bouw-/aanlegkosten met een minimum van
C 120,00 en een maximum van C 11.500,00 voor het behandelen van
een verzoek om vrijstelling ex artikel 17 WRO.

8.5 De overeenkomstig dit hoofdstuk berekende leges voor het in behan-
deling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwver-
gunning worden op verzoek verminderd met:
- 50 % indien op een verzoek om vergunning afwijzend wordt beslist,
dan wel het verzoek om vergunning wordt ingetrokken voordat de
vergunning is verleend, met dien verstande dat het verschuldigde
legesbedrag nimmer minder dan C 125,00 zal bedragen;
- 35 % indien de vergunning binnen zes maanden na de verlening op
verzoek van de houder wordt ingetrokken en op het tijdstip van het
verzoek nog niet met de bouwwerkzaamheden is begonnen, met dien
verstande dat het verschuldigde legesbedrag nimmer minder dan
C 125,00 zal bedragen.

8.5.1 Ìndien na ontvangst van de aanvraag om bouwvergunning deze overeen-
komstig artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behande-
ling wordt gesteld, bedragen de leges 25% van het tarief dat overeen-
komstig 8.1 verschuldigd zou zijn met dien verstande dat het verschul-
digde legesbedrag nimmer minder dan C 125,00 zal bedragen, doch
een bedrag van C 7.301,00 niet te boven zal gaan.

8.5.2 De overeenkomstig 8.1.5, 8.4.1 en 8.4.2 van dit hoofdstuk berekende
leges zal in de onder 8.5 van dit hoofdstuk genoemde gevallen niet
worden verlaagd.

8.6 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of
een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofd-
stuk een tarief is opgenomen C 36,50.

8.7 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van en aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 8.1.1 van de Bouw-
verordening voor het slopen van bouwwerken C 125,00.

8.8 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een sloopmelding
als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening C 73,40.

8.9 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een verzoek tot
wijziging van de tenaamstelling van een daarvoor in aanmerking ko-
mende vergunning C 73,00.


E. Vergunningen inzake de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing

8.10 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 20 van de
Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing (Wsd) voor het slopen van

14

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
bouwwerken waarop een leefmilieuverordening als bedoeld in ar-
tikel 7 van de Wsd van toepassing is C 125,00.


F. Gedoogbeschikking

8.11 Het tarief bedraagt ter zake van in behandeling nemen van:
8.11.1 een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor
het tijdelijk zonder bouwvergunning c.q. in afwijking van een
verleende bouwvergunning bouwen, verbouwen of wijzigen van een
bouwwerk, als bedoeld in dit hoofdstuk:
a. voor werken met bouwkosten van minder dan C 5.700,00 C 36,50;
b. voor werken met bouwkosten tussen C 5.700,00 en
C 46.000,00 C 73,00;
c. voor werken met bouwkosten tussen C 46.000,00 en
C 140.000,00 C 146,00;
d. voor werken met bouwkosten tussen C 140.000,00
en C 700.000,00 C 292,00;
e. voor werken met bouwkosten van meer dan C 700.000,00 C 584,00;
8.11.2 een verzoek tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het
tijdelijk zonder gebruiksvrijstelling gebruiken van gronden C 304,00.


15

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491JHoofdstuk 9.

WET BODEMBESCHERMING9.1 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een verzoek om
beoordeling:
a. van een saneringsonderzoek als bedoeld in de Wet bodem-
bescherming C 609,90;
b. van de evaluatie van een sanering als bedoeld in de Wet
bodembescherming C 609,90.


16

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 10.

WINKELTIJDENWET

WinkeItijdenwet

10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
10.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3,
4, 6 en 7 van de Winkeltijdenwet, Staatsblad 1999, 182) of vrij-
stelling als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het Vrijstellingsbe-
sluit Winkeltijdenwet (Staatsblad 1996, 183) C 78,90;
10.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 6,
7, 9 en 10 van de Verordening winkeltijden Haarlemmermeer 1996 C 39,45;
10.1.3 tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen be-
doelde ontheffing of vrijstelling C 39,45.


17

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 11.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENINGA. Orde en veiIigheid op de weg
11.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
tot het verkrijgen van een ontheffing voor het zich begeven of bevin-
den op terreinen, wegen of weggedeelten die in het belang van de
openbare veiligheid of ter voorkoming zijn afgezet C 39,45.

B. Bruikbaarheid van de weg

11.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.2.1 tot het verkrijgen van een vergunning de weg of een weggedeelte
te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan C 390,50;
11.2.2 tot het verkrijgen van een vergunning een weg aan te leggen, de
verharding daarvan op te breken, in een weg te graven, te spitten,
aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins
veranderingen aan te brengen in de wijze van aanleg van een weg C 390,50;
11.2.3 tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van een uit-
weg naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben
van een uitweg of verandering te brengen in een bestaande uitweg
naar de weg C 262,75.

C. VeiIigheid van de weg

11.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag
tot het hebben of plaatsen van voorwerpen onder hoogspannings-
lijnen C 39,45.

D. Toezicht op evenementen

11.4 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag:
11.4.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een
(grootschalig) evenement op of aan de weg of het openbaar water,
met gebruikmaking van meer dan 500 m2 weg of water, of in een
gebouw C 552,50;
11.4.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een
(kleinschalig) evenement op of aan de weg of het openbaar water,
met gebruikmaking van gelijk aan of minder dan 500 m2 weg of
water, of in een gebouw C 236,75.

E. Toezicht op horecabedrijven

11.5 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.5.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor drie jaar ten behoeve van
het exploiteren van een horecabedrijf exclusief terras C 473,55;
11.5.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor drie jaar ten behoeve
van het exploiteren van een horecabedrijf inclusief terras C 552,50;
11.5.3 tot het verkrijgen van een ontheffing voor incidentele wijzigingen
van het sluitingsuur in verband met bruiloften, partijen, enzovoorts C 118,40.

F. Toezicht op seksinrichtingen

11.6 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.6.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor drie jaar ten behoeve van
het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting C 878,20;
11.6.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor drie jaar ten behoeve van

18

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
het exploiteren of wijzigen van een seksinrichting en een horecabe-
drijf C 1.024,65;
11.6.3 tot het verkrijgen van een vergunning voor een escortbedrijf C 87,85.

G. MaatregeIen tegen overIast

11.7 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.7.1 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van hinderlijke
of schadelijke dieren C 78,90;
11.7.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden of aanwezig
hebben van een wild dier C 78,90;
11.7.3 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden of aanwezig
hebben van bijen C 78,90.

H. Vuurwerk

11.8 Het tarief ter zake van het behandelen van een aanvraag (in de uitoefe-
ning van een bedrijf of nevenbedrijf) tot het verkrijgen van een vergun-
ning voor het afleveren dan wel ter afleveren aanwezig houden van
vuurwerk C 118,40.

I. GeIuidhinder

11.9 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.9.1 tot het verkrijgen van een ontheffing om in de openlucht met
(recreatie)toestellen, geluidsapparaten, (bouw)machines, motorvoer-
tuigen of bromfietsen in werking te hebben dan wel op een andere
wijze handelingen te verrichten op een zodanige wijze, waarbij voor
een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt
veroorzaakt C 78,90;
11.9.2 tot het verkrijgen van een ontheffing om met een vrachtauto tussen
23.00 en 07.00 uur op een andere dan door Burgemeester en Wethou-
ders aangewezen weg te rijden (routering) C 39,45.

J. Weg- en miIieuverontreiniging

11.10 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning voor het reinigen van gevels C 315,70.

K. MaatregeIen tegen ontsiering

11.11 Het basistarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag
11.11.1 tot het verkrijgen van een vergunning, om binnen de bebouwde kom
op, aan of in hetzij een onroerende zaak, hetzij enige daarop aanwezige
zaak, reclame, welke van de weg af zichtbaar is, aan te brengen C 78,90;
11.11.2 Ìngeval de aanvraag als bedoeld in 11.11.1 betrekking heeft op een
vergunning met installatiekosten van meer dan C 4.537,80,
wordt het basistarief verhoogd met 6 promille van de installatiekosten.
11.11.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning voor het in de open lucht opslaan
van oude en nieuwe materialen en stoffen C 78,90.

L. Parkeerexcessen

11.12 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.12.1 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het stallen, herstellen, slo-
pen, verhuren of verhandelen van drie of meer voertuigen op de weg,
of de weg te gebruiken als werkplaats voor voertuigen C 78,90;
11.12.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van reclame-
voertuigen C 78,90;

19

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
11.12.3 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het te koop aanbieden van
voertuigen op de door Burgemeester en wethouders aangewezen we-
gen of weggedeelten C 78,90;
11.12.4 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van voertui-
gen, zoals omschreven in artikel 89, eerste lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening, langer dan drie achtereenvolgende dagen
Binnen de bebouwde kom op de weg C 78,90;
11.12.5 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van voertui-
gen, zoals omschreven in artikel 91, eerste lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening, binnen de bebouwde kom op de weg C 78,90;
11.12.6 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het met een voertuig, fiets
of bromfiets rijden dan wel deze te doen of te laten staan in een voor
het publiek toegankelijk park of plantsoen of een van gemeentewege
aangelegde beplanting of groenstrook C 78,90;


M. CoIIecteren, snuffeImarkten en dergeIijke

11.13 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.13.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een open-
bare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan
te bieden C 78,90;
11.13.2 tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de buitenlucht or-
ganiseren of toelaten van een (grootschalige) snuffelmarkt, rommel-
markt, braderie, creatiefbeurs, antiekbeurs, pasar malam en dergelijke,
met gebruikmaking van meer dan 50 kramen C 552,50;
11.13.3 tot het verkrijgen van een vergunning voor het in de buitenlucht or-
ganiseren of toelaten van een (kleinschalige) snuffelmarkt, rommel-
markt, braderie, creatiefbeurs, antiekbeurs, pasar malam en dergelijke,
met gebruikmaking van meer dan 5 en gelijk aan of minder dan 50
kramen C 236,75;
11.13.4 Ìn afwijking van het gepaalde in 11.13.2 en 11.13.3 bedraagt het
tarief voor het behandelen van een aanvraag om vergunning voor het
organiseren of toelaten in een gebouw van een snuffelmarkt, rommel-
markt, braderie, creatiefbeurs, antiekbeurs, pasar malam
en dergelijke met gebruikmaking van meer dan 5 kramen C 197,30.

N. Woonschepen

11.14 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing een woonschip binnen de ge-
meente, op andere plaatsen dan door de gemeenteraad aangewezen,
te laten verblijven C 315,70;
11.14.2 tot het verkrijgen van een ontheffing voor het uitbreiden van een
woonschip, dan wel tot het in het water leggen van een woonschip
dat niet voldoet aan de afmetingen C 315,70.

O. Toezicht op recreatie

11.15 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
11.15.1 tot het verkrijgen van een ontheffing om met een motorvoertuig of
bromfiets terrein te rijden C 78,90;
11.15.2 tot het verkrijgen van een ontheffing om de duiksport te beoefenen
in openbare wateren C 39,45.

P. Vuur stoken

11.16 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing om in de open lucht een vuur aan te
leggen, te stoken of te hebben C 39,45.

20

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J

Q. IncidenteIe verstrooiing van as

11.17 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing om op het verharde deel van de weg
as te verstrooien C 39,45.

R. VangnetbepaIing

11.18 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een in verband met iedere, niet in dit hoofdstuk met
name genoemde vergunning, ontheffing, verklaring en dergelijke,
ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening C 39,45.

21

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 12

WET OP DE KANSSPELEN


12.1 Ter zake van het behandelen van een aanvraag tot het verkrijgen van
een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet
op de Kansspelen (Staatsblad 1964, 483) geldt het tarief zoals dat is
opgenomen in het Speelautomatenbesluit (Besluit 24 november 1986,
Staatsblad 589) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

12.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet
op de Kansspelen (loterijvergunning) C 78,90.

12.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet
op de Kansspelen (prijsvraagvergunning) C 78,90.

22

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 13

DRANK- EN HORECAWET

13.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de
Drank- en Horecawet (Staatsblad 1964, 386) C 473,55.

13.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de
Drank- en Horecawet C 98,65.

23

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 14.

BOMENVERORDENING

14.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning voor het vellen van een houtop-
stand als bedoeld in artikel 2 van de Bomenverordening C 59,20;
voor een aantal van maximaal drie bomen, met een opslag van per
te kappen boom van C 19,75.

24

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 15.
VERKEER EN VERVOER

15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
15.1.1 tot het reserveren van een gehandicapten parkeerplaats als bedoeld in
artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
(Staatsblad 459) C 98,65;
15.1.2 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in
de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart C 89,15;
15.1.3 de onder 15.1.1 en 15.1.2 genoemde bedragen worden verhoogd indien
ten behoeve van de aanvrager in verband met zijn aanvraag een dossier-
studie is verricht door een ingevolge de Regeling Gehandicaptenparkeer-
kaart door de gemeente aangewezen keuringsinstelling met een bedrag van C 48,95;
15.1.4 de onder 15.1.1 en 15.1.2 genoemde bedragen worden verhoogd indien de
aanvrager in verband met zijn aanvraag een medische keuring heeft
ondergaan bij een ingevolge de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart
door de gemeente aangewezen keuringsinstelling met een bedrag van C 95,30.

15.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een recreatieve
wedstrijd als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 C 78,90;

15.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot:
15.3.1 het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 459) C 78,90;
15.3.2 het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het
Voertuigreglement (Staatsblad 1994, 450) C 78,90.

15.4 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot:
15.4.1 het verkrijgen van een bewoners- of zorgvergunning voor het parkeren
op een belanghebbendeparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als be-
doeld in de artikelen 4 en 5 van de 'Parkeerverordening 2000' C 38,55;
15.4.2 het verkrijgen van een bedrijfsvergunning voor het parkeren op een
een belanghebbendeparkeerplaats of parkeerapparatuurplaats als be-
doeld in de artikelen 4 en 5 van de 'Parkeerverordening 2000' C 128,35;
15.4.3 het verkrijgen van een bewoners- of een zorgontheffing voor het par-
keren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de 'Parkeer-
verordening 2000' C 38,55;
15.4.4 het verkrijgen van een bedrijfs- of een werknemersontheffing voor het
parkeren in een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 8 van de
'Parkeerverordening 2000' C 128,35;
15.4.5 het verkrijgen van een dagontheffing voor het parkeren in een par-
keerschijfzone zoals bedoeld in artikel 8 van de Parkeerverorde-
ning 2000' C 8,40;
15.4.6 het verkrijgen van een functionele vergunning of een functionele ont-
heffing als bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de 'Parkeerverordening
2000' C 38,55;
15.4.7 het verkrijgen van een wijziging van een parkeervergunning of een
parkeerontheffing als bedoeld in artikel 15 van de 'Parkeerverordening
2000' C 18,55;
15.4.8 het verkrijgen van een vergunning in bijzondere gevallen als bedoeld
in artikel 4, negende lid, of artikel 5, achtste lid, van de 'Parkeerveror-
dening 2000' C 128,35;
15.4.9 het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18, vierde lid,
van de 'Parkeerverordening 2000' C 128,35;
15.4.10 het verkrijgen van een tijdelijk verkeersbesluit zoals bedoeld in ar-
tikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 C 216,65.

25

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 16.

AFVALSTOFFENVERORDENING

16.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag:
16.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van van
derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel
31 van de Afvalstoffenverordening:
- inzake oud papier C 78,90;
- inzake textiel C 236,70.
Echter, indien de aanvrager van de vergunning tevens subsidie is toe-
gekend op basis van de gemeentelijke subsidieregeling voor de inza-
meling van derden afkomstige huishoudelijke afvalstoffen, is dit
tarief niet verschuldigd;
16.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning huishoudelijke afvalstoffen, die
ter inzameling gereed staan, te doorzoeken of te verwijderen als be-
doeld in artikel 36 van de Afvalstoffenverordening C 78,90.

26

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 17.

VENTEN EN STANDPLAATSEN

17.1 Het tarief bedraagt terzake van het behandelen van een aanvraag
17.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning om op of aan de weg of een
openbaar water, aan een huis dan wel op een andere voor het publiek
toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats goederen te koop aan
te bieden, te verkopen of af te geven, als bedoeld in artikel 2 van de
Standplaats- en Ventverordening, geldig voor:
- een dag C 19,75;
- een week C 29,60;
- een maand C 39,45;
- een kwartaal C 59,20;
- een half jaar C 78,90;
- ten hoogste een jaar C 118,10;
17.1.2 tot het verkrijgen van een vergunning om op of aan de weg of een
openbaar water, aan een huis dan wel op een andere voor het publiek
toegankelijke en in de openlucht gelegen plaats met een voertuig, een
kraam, een tafel of enig ander middel een standplaats in te nemen, dan
wel anderszins goederen uit te stallen of uitgestald te hebben, teneinde
goederen te koop aan te bieden, te verkopen of af te geven, als bedoeld
in artikel 2 van de Standplaats- en Ventverordening, geldig voor:
- een dag C 39,45;
- een week C 59,20;
- een maand C 118,40;
- een kwartaal C 177,60;
- een half jaar C 197,30;
- ten hoogste een jaar C 394,60.

27

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 18.

UITSTAL- EN TERRASVERORDENING


18.1 Het tarief ter zake van het behandelen van een aanvraag:
18.1.1 tot het innemen van een terras bij een niet horecabedrijf, als bedoeld
in artikel 13 van de Uitstal- en terrasverordening bedraagt:
- voor een jaar C 78,90;
- voor twee jaar C 157,85;
- voor maximaal drie jaar C 197,30.

28

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
Hoofdstuk 19.


DIVERSEN

19.1 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag
tot een vergunning voor het als bedrijf uitoefenen van het kopen,
ten verkoop voorradig hebben, verkopen, in bewaring nemen, af-
richten of doden van honden of katten, als bedoeld in artikel 2 van
de Wet op de dierenbescherming C 72,20.

19.2 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag
tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het gebruik
van een niet aangewezen luchtvaartterrein als bedoeld in het Besluit
inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen C 78,90.

19.3 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag
tot het afgeven van goedkeuring voor de tijdelijke neerlegging van
ontplofbare stoffen, als bedoeld in artikel 8 van het Reglement
gevaarlijke stoffen C 139,05.

19.4 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een aanvraag tot
tot het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het dem-
pen van een wegsloot langs en/of het leggen van een dam in een
sloot naar een openbare weg, die in beheer en onderhoud bij de
gemeente is C 36,60,
tenzij tevens een vergunning wordt gevraagd voor het maken van
een uitweg naar de weg, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke
Verordening. Ìn dat geval is dit tarief niet verschuldigd.

19.5 Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een melding
in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip,
plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden, als
bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet C 88,80.
19.5.1 Ìndien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestra-
tingen, alsmede gesloten verhardingen, voorzover werkzaamheden
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter
sleuf, vermeerderd met C 2,10.
19.5.2 Ìndien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en derge-
lijke, voorzover werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare ge-
meentegrond, per strekkende meter sleuf, vermeerderd met C 1,05.

19.6 Het in 19.5 vermelde bedrag wordt:
19.6.1 Ìndien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen de ge-
meente en een andere beheerder van openbare grond en de aanbieder
van het netwerk, verhoogd met C 82,59 tot C 177,60.
19.6.2 Ìndien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van
de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand
aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meege-
deelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door Burge-
meester en Wethouders is opgesteld.

19.7 Ìndien een begroting als bedoeld in 19.6.2 is uitgebracht wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de
dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij
de melding voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

19.8 Het tarief bedoeld in 9.5 wordt verminderd met de van de melder ver-
kregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheers-
kosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de

29

Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2006'
Vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2005, nr. 26491J
uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

19.9. Het tarief bedraagt ter zake van het behandelen van een verzoek
tot het verstrekken van inlichtingen:
a. uit het bedrijven- en/of bodembestand met betrekking
tot de gesteldheid van de bodem en/of de aan-/afwezigheid
van ondergrondse tanks, per kadastraal perceel C 78,90;
b. de bestemming van een perceel, per kadastraal perceel C 39,45;
c. de toekomstige planologische ontwikkelingen,
per kadastraal perceel C 39,45;
e. de monumentale status van de opstal en/of de toepassing van
de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing,
per kadastraal perceel C 39,45;
f. de toepassing van de Wet Voorkeursrecht gemeenten, per
kadastraal perceel C 39,45;
g. de toepassing van artikel 14 ÷ 20 Woningwet, per
kadastraal perceel C 39,45.