RAADSBESLUIT

Ag en da p un t:

Onderwerp:

le g e s v e r o r d e n in g 2 0 0 5

D e r a a d v a n d e g e me e n t e W o e r d e n ; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2004 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; gezien het advies van de raadscommissie Bestuur en Veiligheid ;

b e s l u i t:
vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van leges 2005 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder : a. Dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag, voorzover het geen ‘dagdeel’ betreft, als een hele dag wordt aangemerkt; b. Dagdeel : een periode van 5 uur, waarbij een dagdeel geldt voor de periode van 08.00 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur respectievelijk tot 21.00 uur op de dag waarop krachtens de Winkelsluitingswet avondverkoop is toegestaan; c. Week : een aaneengesloten periode van zeven dagen; d. Maand : het tijdvak dat loopt van dag n in een kalendermaand tot en met dag n-1 in de volgende kalendermaand; e. Jaar : het tijdvak dat loopt van dag n in een kalenderjaar tot en met dag n-1 in het volgende kalenderjaar; f. Kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2 - Belastbaar feit Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven terzake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Artikel 3 - Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 2

Artikel 4 - Vrijstellingen 1. De leges worden niet geheven voor: a) stukken, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke voorschriften moeten worden afgegeven; b) de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, inhoudende beslissingen op verzoek om een subsidie uit de gemeentekas, dan wel een gemeentelijke uitkering; c) de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, inhoudende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functies of dienstverrichting jegens de gemeente; d) bewijzen van in leven zijn, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging, gages of soldij; e) uitreiking of toezending van aan de raad uitgebrachte adviezen en gedane voorstellen en het raadsverslag, aan de redactie van plaatselijk verschijnende nieuwsbladen, tot maximaal 1 exemplaar per redactie; f) uitreiking of toezending van aan de raad uitgebrachte adviezen en gedane voorstellen en het raadsverslag, aan plaatselijk in de raad vertegenwoordigde politieke partijen; g) het afgeven van een bewijs van onvermogen. 2. Geen leges worden geheven voor het verrichten van diensten of activiteiten als bedoeld in de tarieventabel behorende bij de legesverordening voor, zover de activiteit of dienst wordt verricht in opdracht van gemeentelijke ambtenaren en ten behoeve van de uitoefening van hun functie dan wel in opdracht van de gemeente als rechtspersoon zelf. Artikel 5 - Tarieven 1. 2. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 - Wijze van heffing De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Artikel 7 - Termijnen van betaling De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. Artikel 8 - Kwijtschelding Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 3

Artikel 9 - Teruggaaf Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling. Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. Artikel 11 - Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 1. De ‘1 gewijzigde legesverordening 2004’, vastgesteld op 30 juni 2004 en de bijbehorende tarieventabel, worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005. Deze verordening kan aangehaald worden als “legesverordening Woerden 2005”.
e

2. 3.

4. 5.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 4

Tarieventabel behorende bij de legesverordening Woerden 2005

Indeling Tarieventabel
Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Algemeen Bestuursstukken Stadsarchief (oud archief) Burgerzaken Bouwvergunningen Gemeentearchief Wet op de kansspelen Drank- en horecawet Winkeltijdenwet Algemene Plaatselijke Verordening Verkeer en vervoer Diversen

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 5

Hoofdstuk 1 1.1 1.1.1 1.1.2.1

Algemeen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: Gewaarmerkte afschriften van stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina Afschriften, doorslagen of fotokopieën, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen voor 10 pagina’s of minder per kopie boven het aantal van 10 Kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1, 1.1.2.1 en 1.1.2.2 genoemde stukken, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina op papier van A0 formaat in kleur per pagina op papier van A0 formaat zwart/wit per pagina op papier van A1 formaat in kleur per pagina op papier van A1 formaat zwart/wit per pagina op papier van A2 formaat in kleur per pagina op papier van A2 formaat zwart/wit per pagina op papier van A3 formaat in kleur per pagina op papier van A3 formaat zwart/wit € 8,15 € 5,40 € 4,00 € 2,75 € 2,00 € 1,15 € 1,15 € 0,30 € 6,00 € 4,00 € 0,25

1.1.2.2 1.1.3

1.1.3.a 1.1.3.b 1.1.3.c 1.1.3.d 1.1.3.e 1.1.3.f 1.1.3.g 1.1.3.h

1.1.3.i 1.1.3.j 1.1.4 1.1.5

per pagina op papier van A4 formaat of kleiner in kleur per pagina op papier van A4 formaat of kleiner zwart/wit Een beschikking op een aanvraag, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voorzover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,55 € 0,20

€ 6,20

€ 7,00

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 6

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.4 2.4.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de gemeentebegroting een exemplaar van de bijlagen behorende bij de gemeentebegroting Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van: één van de afdelingsplannen, per afdelingsplan de investeringsplanning Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van: de gemeenterekening de bijlagen behorende bij de gemeenterekening één van de dienstjaarrekeningen het jaarverslag De belastingmaatregelen Het tarief bedraagt: terzake van het afsluiten van een abonnement op toezending van de agenda’s, notulen en voorstellen van openbare raads- en commissievergaderingen per kalenderjaar terzake van verstrekken van een exemplaar van een raadsvoorstel of notulen van een openbare raads- en commissievergadering per pagina of gedeelte daarvan Een afschrift van andere verordeningen of beleidsnota’s dan onder 2.1.1 t/m 2.4.2. bedoeld, per pagina met een minimumbedrag van voor meer dan 10, maar minder dan 30 kopieën, per kopie voor 30 kopieën of meer, per kopie € 59,00 € 29,00 € 29,00 € 59,00 € 29,00 € 59,00 € 29,00

€ 29,00 € 29,00

€ 146,00 € 0,10 € 0,65 € 4,50 € 0,50 € 0,25

2.4.2 2.5

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 7

Hoofdstuk 3

Stadsarchief (oud archief)

Voor het doen van onderzoek, het verstrekken van afschriften, uittreksels en/of reproducties en het uitlenen van archiefbescheiden door of vanwege de gemeentearchivaris, ten behoeve van derden, worden kosten in rekening gebracht overeenkomstig de tarieven en bepalingen, zoals opgenomen in “regeling tarieven Rijksarchiefdienst” zoals deze laatstelijk is vastgesteld bij de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voorzover de daarin vermelde diensten worden verleend. Hiervoor gelden de volgende tarieven: 3a.1. 3a.1.1. 3a.1.2. 3a.1.3. 3a.2. 3a.2.1. 3a.2.2. 3a.3. 3a.4. 3a.5. Voor een fotokopie van het originele archiefstuk: Op A4 formaat, per kopie Op A3 formaat, per kopie Op A2 formaat of groter, per kopie Voor het intern vervaardigen van foto’s Groot formaat, per stuk Klein formaat, per stuk Gebruiksrecht foto’s en archiefstukken voor commerciële activiteiten per eenheid Voor het verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan Voor het extern vervaardigen van foto’s worden de externe kosten in rekening gebracht vermeerderd met het onderzoekstarief als bedoeld in 3a.4. € 5,30 € 4,00 € 26,00 € 7,85 € 0,35 € 0,55 € 5,15

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 8

Hoofdstuk 4 4.1.

Burgerzaken

Bewijsstukken ontleend aan de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Voor de toepassing van het gestelde onder 4.1.1 t/m 4.1.1.6. wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) met inbegrip van de zogenaamde verwijsgegevens moet worden geraadpleegd. Het tarief bedraagt: voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een afnemer tot het verstrekken van gegevens, die niet via het netwerk zijn gevraagd, kan per verstrekking een bedrag worden geheven van Voor het vervaardigen van een uitdraai van de leeftijdsopbouwstatistiek Voor het verstrekken van een persoonslijst uit de GBA Voor het vervaardigen van incidentele overzichten uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, indien gebruik wordt gemaakt van standaard selectieprogrammatuur gelden de volgende tarieven: € 82,00 € 0,20 € 0,25 € 10,00 € 6,85 € 2,27 € 35,00 € 16,40

4.1.1. 4.1.1.1. 4.1.1.2.

4.1.1.3. 4.1.1.4. 4.1.1.5.

4.1.1.6.1. Voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht 4.1.1.6.2. Voor verwervingskosten, inclusief het afdrukken per lijst, per geselecteerde persoon 4.1.1.6.3. Voor het afdrukken op etiketten, per etiket. 4.1.1.6. Voor het afgeven van verklaringen, overigens niet genoemd in dit hoofdstuk van de legesverordening, welke in het bijzonder belang van betrokken personen worden opgemaakt, per verklaring 4.2. 4.2.1. Het sluiten van huwelijken en partnerschapsregistraties. Het tarief bedraagt terzake van de sluiting van een huwelijk, de registratie van een partnerschap, of de omzetting van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap: in het stadhuis van Woerden

4.2.1.1.

4.2.1.1.1. op maandag t/m donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 180,00 4.2.1.1.2. op vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 280,00 4.2.1.1.3. op dinsdagmorgen om 8.30 en 8.45 uur 4.2.1.1.5. op zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.1.5. buiten de onder 4.2.1.1.1. t/m 4.2.1.1.4. genoemde uren 4.2.1.1.6 Voor het administratief omzetten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap 4.2.1.2. in de Schulenburgh te Kamerik € 180,00 € 0,00 € 440,00 € 550,00 € 87,00

4.2.1.2.1. op maandag t/m donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 9

4.2.1.2.2. op vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.2.3. op zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.2.4. buiten de onder 4.2.1.2.1. t/m 4.2.1.2.3. genoemde uren 4.2.1.3. in de Milandhof te Zegveld

€ 280,00 € 440,00 € 545,00

4.2.1.3.1. op maandag t/m donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 180,00 4.2.1.3.2. op vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 280,00 4.2.1.3.3. op zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.3.4. buiten de onder 4.2.1.3.1. t/m 4.2.1.3.3. genoemde uren 4.2.1.4. in het stadsmuseum Woerden of in het voormalige gemeentehuis van Kamerik € 425,00 € 530,00 € 670,00 € 775,00 € 440,00 € 540,00

4.2.1.4.1. op maandag t/m donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.4.2. op vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.4.3. op zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur 4.2.1.4.4. buiten de onder 4.2.1.4.1. t/m 4.2.1.4.3. genoemde uren 4.2.1.5. in het restaurant De Kloosterhoeve, gelegen aan de Kloosterweg 2 te Harmelen

4.2.1.5.1. op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur op de hele uren 4.2.1.5.2. op vrijdag tussen 13.00 en 16.00 uur op de hele uren 4.2.1.5.3. op zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur op de hele uren 4.2.1.5.4. op hele uren buiten de onder 4.2.1.5.1. t/m 4.2.1.5.3. genoemde uren 4.2.1.6. Als ingevolge artikel 64 BW1 de huwelijksvoltrekking dient plaats te vinden in een andere locatie dan een als zodanig aangewezen huis der gemeente en het onvermogen van partijen niet is gebleken, worden de tarieven genoemd onder 4.2.1.1.1. tot en met 4.2.1.1.5. verhoogd met Het tarief voor het afgeven van een huwelijksboekje / partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan bedraagt Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, bedragen de daarvoor verschuldigde leges per getuige Indien een in de gemeente te sluiten huwelijk wordt geannuleerd nadat huwelijksaangifte in de gemeente heeft plaatsgevonden, kunnen administratiekosten in rekening gebracht worden ter hoogte van

€ 425,00 € 530,00 € 670,00 € 775,00

€ 133,00

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

€ 25,00 € 14,50

€ 54,30

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 10

4.3. 4.3.1. 4.3.1.1. 4.3.1.2. 4.3.1.4. 4.3.1.5. 4.3.2.1. 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.3. 4.3.4.

Reisdocumenten. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een reisdocument bedragen de leges: voor een nationaal paspoort met 32 pagina’s en een faciliteitenpaspoort voor een nationaal paspoort met 64 pagina’s (zakenpas) voor een paspoort voor staatloze vreemdelingen en vluchtelingen voor een paspoort voor andere vreemdelingen Het tarief bedraagt voor het bijschrijven van een kind bij aanvraag van een nieuw document Het tarief bedraagt voor het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand document In geval van een spoedlevering wordt het onder 4.3.2.2. geheven legesbedrag verhoogd met Het tarief bedraagt voor een Nederlandse identiteitskaart € 31,25 Het tarief bedraagt voor het opmaken van een verklaring van vermissing van een eerder afgegeven reisdocument, het bijzoeken c.q. opvragen van het aanvraagformulier van het vermiste document en registratie in het Verificatie en Informatie Systeem (VIS) De onder 4.3.1.1. tot en met 4.3.4. vermelde leges worden in geval van een spoedbehandeling verhoogd met € 38,80 € 43,40 € 38,80 € 38,80 € 8,05 € 18,80 € 18,80

€ 28,50 € 39,50

4.3.5.

4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Rijbewijzen. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bedragen de leges Voor het opmaken van een verklaring van vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs, het bijzoeken c.q. opvragen van het aanvraagformulier van het vermiste document bedragen de leges Voor het verstrekken van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden de daarvoor door het CBR vastgestelde kosten verhoogd met Verklaring omtrent het gedrag. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag bedragen de leges Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een Pas 65 bedragen de leges Legalisatie. Voor het legaliseren van een handtekening of document bedragen de leges € 6,45

€ 36,50

€ 26,40

4.4.3.

€ 2,85

4.5. 4.5.1. 4.6.1.

€ 30,00 € 5,00

4.7. 4.7.1.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 11

Hoofdstuk 5

Bouwzaken

5.1.

Bouwkosten: Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Bouwverordening De leges voor het verstrekken van een exemplaar van de bouwverordening van de gemeente bedragen De leges voor het verstrekken van een exemplaar van het bestemmingsplan bedragen de voor het betreffende plan vastgestelde kostprijs. Principeaanvragen

5.2. 5.2.1. 5.2.2.

€ 57,00

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van: een verzoek tot beoordeling van een principeaanvraag met betrekking tot de vraag of, op basis van de principeaanvraag, in principe medewerking kan worden verleend aan een nog aan te vragen lichte of reguliere bouwvergunning (1e fase), aanlegvergunning of gebruikswijziging van grond of bebouwing bedraagt € 167,00 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte of reguliere bouwvergunning, aanlegvergunning of gebruikswijziging van grond of bebouwing voor een, op basis van de principeaanvraag uitgewerkt, bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. Bouwvergunningen Licht vergunningsplichtige bouwwerken Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, en artikel 45 van de Woningwet, indien de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 1,00 tot € 2.500,00 € 117,00 € 2.501,00 tot € 5.000,00 € 262,00 € 5.001,00 tot € 10.000,00 € 438,00 € 10.001,00 tot € 50.000,00; basistarief € 230,00 vermeerderd met 1,95% van de vastgestelde bouwkosten € 50.001,00 tot € 500.000,00; basistarief € 1.240,00 vermeerderd met 1,29 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 50.001,00 Reguliere bouwvergunning Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p en artikel 45 van de Woningwet, indien de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 1,00 tot € 2.500,00 € 146,00 € 2.501,00 tot € 5.000,00 € 328,00 € 5.001,00 tot € 10.000,00 € 547,00 € 10.001,00 tot € 50.000,00; basistarief € 288,00

5.4. 5.4.1.

5.4.2.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 12

5.4.3.

5.4.4

vermeerderd met 2,53 % van de bouwkosten € 50.001,00 tot € 500.000,00; basistarief € 1.583,00 vermeerderd met 1,61 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 50.001,00 € 500.001,00 en meer; basistarief € 9.833,00 vermeerderd met 1,19 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 500.001,00 Bouwvergunning eerste fase Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, en artikel 45 van de Woningwet, indien de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 1,00 tot € 2.500,00 € 66,00 € 2.501,00 tot € 5.000,00 € 148,0 € 5.001,00 tot € 10.000,00 € 249,00 € 10.001,00 tot € 50.000,00; basistarief € 135,00 vermeerderd met 1,1 % van de bouwkosten € 50.001,00 tot € 500.000,00; basistarief € 705,00 vermeerderd met 0,73 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 50.001,00 € 500.001,00 en meer; basistarief € 4.455,00 vermeerderd met 0,53 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 500.001,00 Gewijzigde bouwvergunning eerste fase een aanvraag voor het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid van de Woningwet: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 5.4.3 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval € 52,70 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaats vindt: Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking van de bouwvergunning eerste fase zodanig is dat in feite van een nieuwe bouwaanvraag dient te worden gesproken. Bouwvergunning tweede fase Het tarief bedraagt voor een aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de vastgestelde bouwkosten minder bedragen dan € 1,00 tot € 2.500,00 € 2.501,00 tot € 5.000,00 € 5.001,00 tot € 10.000,00 € 10.001,00 tot € 50.000,00 vermeerderd met 1,6% van de bouwkosten € 50.001,00 tot € 500.000,00 vermeerderd met 1,05 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 50.001,00 € 500.001,00 en meer vermeerderd met 0,78 % van de meerdere vastgestelde bouwkosten boven € 454.000 Verlenging termijn tijdelijke bouwvergunning Het tarief bedraagt voor een aanvraag, inhoudende een verlenging van de termijn, als bedoeld in artikel 45, vijfde lid van de Woningwet Teruggaaf van leges Teruggaaf van leges wordt alleen verleend indien schriftelijk wordt verzocht om de verleende vergunning c.q. bouwaanvraag in te trekken.

5.4.5

€ 95,60 € 213,00 € 359,00 € 190,80 € 1040,60 € 5880,00

5.4.6

€ 79,50

5.5

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 13

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Intrekken ingediende bouwaanvraag Indien binnen een maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld in paragraaf 5.4, doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 75% van de geheven leges als berekend in 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.5 verleend, met dien verstande dat een teruggave van minder dan € 35,00 niet wordt verleend. Weigeren bouwvergunning Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt 50% van de berekende leges onder 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, en 5.4.5 gerestitueerd, met dien verstande dat een teruggave van minder dan € 36,00 niet wordt verleend. Intrekking bouwvergunning Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning en deze vergunning binnen een periode van vijf jaar na het onherroepelijk worden, wordt ingetrokken, zal op verzoek teruggaaf worden verleend van 30% van de geheven leges onder 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.5, met dien verstande dat een teruggave van minder dan € 36,00 niet wordt verleend. Teruggaaf wordt niet verleend als de vergunning is verleend en het bouwplan gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Verhoging in verband met toetsing aan welstandscriteria Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan voor een lichte bouwvergunning en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden en advies van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC) wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.4.1 berekende bedrag verhoogd met de advieskosten zoals deze door het PUWC worden berekend op grond van de laatstelijk door het Algemeen Bestuur van de PUWC vastgestelde tarieven. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan voor een reguliere bouwvergunning en advies van de PUWC wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.4.2 berekende bedrag verhoogd met de advieskosten zoals deze door het PUWC worden berekend op grond van de laatstelijk door het Algemeen bestuur van de PUWC vastgestelde tarieven Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan voor een bouwvergunning eerste fase en advies van de PUWC wordt ingewonnen, wordt het overeenkomstig 5.4.3 berekende bedrag verhoogd met de advieskosten zoals deze door het PUWC worden berekend op grond van de laatstelijk door het Algemeen bestuur van de PUWC vastgestelde tarieven Verhoging in verband met planologische procedures Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van de artikelen 15, 17, 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of het artikel 50, vierde lid en zesde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstig paragraaf 5.4 berekende bedrag verhoogd met Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van de artikelen 11, 16, 19, tweede lid (indien geen verklaring van geen bezwaar van G.S. nodig is) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of de artikelen 50, vijfde lid en 51, derde lid van de Woningwet en/of een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt het overeenkomstig paragraaf 5.4 berekende bedrag verhoogd met

5.6 5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7 5.7.1

€ 264,50

5.7.2

€ 793,75

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 14

5.7.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van de artikelen 11, 16, 19, eerste en tweede lid (indien wel een verklaring van een bezwaar van G.S. nodig is) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of de artikelen 50, vijfde lid en 51, derde lid van de Woningwet en/of een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt het overeenkomstig paragraaf 5.4 berekende bedrag verhoogd met Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor het noodzakelijk is een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast te stellen, worden het overeenkomstig paragraaf 5.4 berekende bedrag verhoogd met

€ 1.270,00

5.7.4

€ 370,45

5.8 5.8.1

Aanlegvergunningen een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14, juncto artikel 44 of artikel 45, of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.8.1 berekende bedrag verhoogd met Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 5.8.1 berekende bedrag verhoogd met een aanvraag inhoudende een verlenging van de termijn, als bedoeld in artikel 45, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplan- c.q. gebruikswijzigingen een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 15, 17 of 19, tweede lid (indien geen verklaring van geen bezwaar benodigd is) of artikel 19, derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld onder paragraaf 5.4 en/of geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in paragraaf 5.8

€ 146,00

5.8.2

€ 793,75

5.8.3

€ 1.270,00 € 79,35

5.8.4

5.9 5.9.1

€ 793,75

5.9.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een besluit tot wijziging van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 11 (wijzigingsbevoegdheid) of 19, eerste lid , of 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,(indien wel een verklaring van geen bezwaar benodigd is) waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning als bedoeld in paragraaf 5.4 en/of geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is als bedoeld in paragraaf 5.8 € 1.270,00 Indien de aanvraag betrekking heeft op een verzoek om vrijstelling waarvoor het noodzakelijk is een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast te stellen, wordt het overeenkomstig paragraaf 5.4 berekende bedrag verhoogd met

5.9.3

€ 370,45

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 15

5.10

Wijzigen bouwvergunningen een aanvraag voor het wijzigen van een eerder verleende bouwvergunning door het nadien op enigerlei wijze toevoegen of in de plaats stellen van bij de oorspronkelijke vergunning behorende bescheiden, anders dan ter voldoening aan een bij die vergunning gestelde voorwaarde, bedraagt een tarief berekend aan de hand van paragraaf 5.4, waarop in mindering worden gebracht de voor de oorspronkelijke vergunning berekende leges met dien verstande dat minimaal een bedrag in rekening zal worden gebracht van Overschrijven bouwvergunning een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in de bouwverordening Beoordeling onderzoeksrapporten Bodemgesteldheidonderzoek een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

€ 79,35

5.11

€ 79,35

5.12 5.12.1

5.12.1.1 indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft 5.12.1.2 indien de aanvraag een verkennend onderzoek als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft 5.12.1.3 indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft 5.12.2 Akoestisch onderzoek een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoek Verhoging in verband met legalisatietraject een aanvraag voor het verkrijgen van een lichte of reguliere bouwvergunning ter legalisering van een wederrechtelijk tot stand gekomen bouwwerk, danwel bouwwerken, bedraagt een toeslag van 50% bovenop de overeenkomstig paragraaf 5.4 genoemde legeskosten met een maximum van een aanvraag voor het verkrijgen van een aanlegvergunning of gebruikswijziging van gronden of gebouwen ter legalisering van een wederrechtelijk uitgevoerde werken of werkzaamheden of gebruikswijziging van gronden of gebouwen, bedraagt een toeslag van 50% bovenop de overeenkomstig paragraaf 5.8 genoemde legeskosten met een maximum van Sloopvergunning een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening, waarbij sprake is van asbestverwijdering een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening, waarbij geen sprake is van asbestverwijdering

€ 298,50

€ 298,50 € 298,50 € 298,50

5.13 5.13.1

€ 264,50

5.13.2

€ 264,50

5.14 5.14.1 5.14.2 5.15

€ 264,50

5.16

€ 211,65 Extern advies: Indien voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouw- of aanlegvergunning, principeverzoek of een gebruiksvergunning extern advies moet worden ingewonnen, wordt de berekende leges verhoogd met het bedrag dat voorafgaande aan het in behandeling nemen van het verzoek aan aanvrager is meegedeeld. Herziening bestemmingsplannen een aanvraag tot het opstellen van een herziening van een bestemmingsplan, onder € 1.270,00 andere een postzegel-bestemmingsplan bedraagt

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 16

5.17 5.17.1

Planschadevergoeding een aanvraag om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voorzover toepassing wordt gegeven aan artikel 4 e.v. van de Procedureverordening Planschade Gereserveerd

€ 300,00

5.17.2

5.18 5.18.1

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening en artikel 2.1.1. van de Brandbeveiligingsverordening. Vermeerderd met, 0 tot 100 tot 500 2.000 5.000 15.000 25.000
2

€ 190,00 € 269,00 € 677,00 € 1.080,00 € 1.350,00 € 1.600,00 € 2.005,00 € 2.650,00 € 3.350,00

100 m 2 500 m 2.000 m 5.000 m
2 2 2 2 2

2

tot tot

tot 15.000 m tot 25.000 m tot 50.000 m

50.000 m en meer 5.18.2 Het tarief bedraagt voor extra uren, voortvloeiende uit een verzoek om een gebruiksvergunning dan wel werkzaamheden verbonden aan het wijzigen van een gebruiksvergunning, per half uur of een gedeelte daarvan Tijdelijke evenementen, zoals circussen, braderieën, kermissen, tenten en andere eenmalige evenementen van enige omvang; per evenement Overig 5.19 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voorzover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedraagt Hoofdstuk 6 6.1 Gemeentearchief

€ 42,00 € 190,00

5.18.3

€ 37,00

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op A4 formaat een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk.

€ 12,50

6.2 6.2.1 6.2.2

€ 0,65 € 6,25

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 17

Hoofdstuk 7 7.1

Wet op de Kansspelen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) Hoofdstuk 8 Drank en Horecawet € 63,50 € 100,00

7.1.1 7.1.2 7.2

€ 19,25

8.1 8.1.1 8.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet: voor een nieuwe vergunning voor het wijzigen van een bestaande vergunning € 700,00 € 165,00

8.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Dranken Horecawet Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

€ 19,25

9.1 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 9.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander Tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 9.1.1 bedoelde ontheffing

€ 38,10 € 19,25 € 19,25

Hoofdstuk 10 10.1 10.1.1

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een tijdelijke reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.7.2. van Algemene Plaatselijke Verordening van Woerden een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van gevelreclame als bedoeld in artikel 4.7.2. van Algemene Plaatselijke Verordening van Woerden Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 van Algemene Plaatselijke Verordening voor één week of gedeelte daarvan voor één maand of gedeelte daarvan, langer dan 2 weken € 19,25 € 38,50 € 21,00

10.1.2

€ 105,00

10.2

10.2.1 10.2.2

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 18

10.2.3 10.3

voor één jaar of gedeelte daarvan, langer dan 3 maanden Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsenvergunning als bedoeld in artikel 5.2.3. van Algemene Plaatselijke Verordening voor één week of gedeelte daarvan voor één maand of gedeelte daarvan, langer dan 2 weken voor één jaar of gedeelte daarvan, langer dan 3 maanden Indien de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een vaste standplaats, als bedoeld in artikel 10.3.3 leidt tot een afwijzing, wordt op de aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van evenementen en openbare vermakelijkheden als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen opstijgen met een luchtballon binnen de grenzen van de gemeente Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het verkrijgen van een uitrit/inrit als bedoeld in artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Het in artikel 10.7 bedoelde tarief wordt verhoogd met de geraamde kosten voor het uitvoeren van de in de vergunning aangegeven maatregelen. Indien de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het verkrijgen van een uitrit/inrit als bedoeld in artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening leidt tot een afwijzing wordt het geheven legesbedrag teruggebracht tot 75% van de ingevolge artikel 10.7 in rekening gebrachte leges Indien na het verlenen van de vergunning voor het verkrijgen van een uitrit/inrit als bedoeld in artikel 2.1.5.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening geen gebruik wenst te worden gemaakt van de verleende vergunning kan, indien dit binnen zes weken schriftelijk kenbaar wordt gemaakt, restitutie worden verleend tot het in artikel 10.7 genoemde bedrag. Het tarief terzake van het verkrijgen van een afschrift van een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of toestemming op grond van het gestelde in de Algemene Plaatselijk Verordening en zover niet elders in deze tabel genoemd Hoofdstuk 11 Verkeer en vervoer

€ 192,00

10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.4

€19,25 € 37,60 €192,00

10.5

€ 330,00

10.6

€ 110,00 € 19,25

10.6.1

10.7

€ 122,00

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.8 10.9

€ 19,25

€ 19,25

11.1 11.1.1 11.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 38,00 € 47,00

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 19

11.1.3 11.1.4.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.7, tweede lid van de APV van Woerden tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 148,00 € 8,20

Hoofdstuk 12 12.1

Diversen

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet Persoonsregistraties Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een kapvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning, bedoeld in artikel 14, lid 1 van de Wet openlucht recreatie, tot het houden van een kampeerplaats tot het verlenen van vrijstellingen, cq. Ontheffing ingevolge de Wet openluchtrecreatie

€ 6,25

12.2

€ 240,00 € 30,00

12.3

12.4 12.4.1 12.4.2

€ 93,00 € 19,25

Tarieventabel behorende bij de legesverordening Woerden 2005.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 20

Artikelgewijze toelichting op de verordening op de heffing en de invordering van de legesverordening 2005 De begripsomschrijvingen (artikel 1 van de verordening) Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de tarieventabel voorkomende begrippen is daarvan een omschrijving opgenomen in artikel 1. Het belastbaar feit (artikel 2 van de verordening) De verordening kent zeer uiteenlopende diensten waarvoor leges worden geheven. Daarom is het niet mogelijk om in artikel 2 een algemene omschrijving van het belastbare feit op te nemen die betrekking heeft op alle in de heffing te betrekken diensten. Daarom is naast de in artikel 2 opgenomen algemene omschrijving van het belastbare feit voor iedere dienst afzonderlijk een verdere omschrijving van het belastbare feit in de tarieventabel opgenomen. Dat is dan ook de reden dat in artikel 2 wordt gesproken van ‘diensten, bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel’. Omdat ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet het voorwerp der belasting en het tarief moeten zijn vermeld in de belastingverordening, mag er geen twijfel over bestaan dat de tarieventabel deel uitmaakt van de verordening. Vandaar dat de woorden ‘daarbij behorende’ zijn gebruikt. In de tarieventabel en in de bij de verordening en de tarieventabel behorende bijlagen wordt dit eveneens uitdrukkelijk aangegeven. De belastingplicht (artikel 3 van de verordening) Ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet dient in de belastingverordening te worden vermeld wie de belastingplichtige is.Vanwege het uiteenlopende karakter van de verschillende diensten is gekozen voor een ruime omschrijving van de belastingplicht, om te voorkomen dat in bepaalde situaties geen belastingplichtige aangewezen zou kunnen worden. De vrijstellingen (artikel 4 van de verordening) Dit artikel geeft aan in welke gevallen er geen leges worden opgelegd. De tarieven (artikel 5 van de verordening) Tariefstelling en kostendekkendheid Op 1 januari 1990 is in werking getreden de Wet van 3 juli 1989 (Stb. 1989, 302), tot wijziging van de gemeentewet op het stuk der belastingen (limitering leges en rechten). Deze wet had tot gevolg dat vanaf 1 januari 1990 een legesverordening niet werd goedgekeurd indien de geraamde baten van de leges uitgaan boven de geraamde gemeentelijke lasten terzake. Vanaf 1 januari 1994 mag de legesverordening maximaal kostendekkend zijn. Dit is geregeld in artikel 229b van de Gemeentewet. Zowel directe als indirecte kosten kunnen worden doorberekend. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening. Daarbij valt te denken aan directe loonkosten, directe kapitaallasten en directe materiële kosten. Indirecte kosten zijn kosten die niet rechtstreeks met de door de gemeente verleende diensten samenhangen. Voorzover deze in enig verband staan met de specifieke dienstverlening kunnen ook deze kosten worden doorberekend. Eerste lid Voor de tarieven wordt in dit artikel verwezen naar de bij de verordening behorende tarieventabel die, zoals in de toelichting op artikel 2 reeds is opgemerkt, deel uitmaakt van de verordening. Tweede lid In het tweede lid van dit artikel is een regeling opgenomen voor die diensten, waarbij als maatstaf van heffing het aantal uren, bladzijden en dergelijke is gehanteerd. Door deze bepaling behoeft in de tarieventabel niet steeds te worden vermeld dat gedeelten van bijvoorbeeld uren of bladzijden voor een geheel uur of een gehele bladzijde zullen worden gerekend. De wijze van heffing (artikel 6 van de verordening). Ingevolge artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden geheven bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. In de belastingverordening zal moeten worden geregeld welke wijze van heffing geldt.

RAADSBESLUIT
Agendapunt:

Blad 21

In de verordening is in beginsel gekozen voor de heffing op andere wijze, omdat deze wijze van heffing wordt gekenmerkt door een grote mate van vormvrijheid, hetgeen goed aansluit bij het karakter van de heffing van leges. De termijnen van betaling (artikel 7 van de verordening). Kan de aanvraag onmiddellijk in behandeling worden genomen, dan ligt het voor de hand dat de leges onmiddellijk worden betaald. Hierin voorziet het bepaalde in artikel 7 van de verordening. Indien de kennisgeving mondeling wordt gedaan dan dient er betaald te worden op het moment van het doen van de kennisgeving. Wordt de kennisgeving toegezonden, dan wordt in artikel 7, onderdeel b, bepaald dat binnen 14 dagen na dagtekening betaald moet worden. Kwijtschelding (artikel 8 van de verordening). In de verordening is gekozen voor een bepaling die regelt dat in het geheel geen kwijtschelding van leges wordt verleend. Reden hiervan is dat het heffen van leges als een betaling voor een bepaalde prestatie van de gemeente is aan te merken. De gemeente verleent om die reden geen kwijtschelding van leges. Teruggaaf (artikel 9 van de verordening). Degene die ingevolge de belastingverordening aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf, kan binnen zes weken nadat de omstandigheid welke die aanspraak deed ontstaan, zich heeft voorgedaan een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf indienen bij de invorderingsambtenaar. De nadere regelgeving door het college van burgemeester en wethouders (artikel 10 van de verordening). Deze nadere regelgeving heeft betrekking op de regelgeving inzake zaken als aangifte, voorlopige aanslagen en invorderingsrente. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Woerden in zijn openbare vergadering, gehouden op 28 oktober 2004. De griffier De voorzitter

W. Hooghiemstra

B.F.A. van der Kluit-de Groot

Advies raadscommissies Bestuur en Veiligheid , Ruimte en Zorg d.d. 20 oktober 2004: