Pagina 1 van 18

Verordening
III-E Legesverordening 2005

Uitgave: dec 2004 Vastgesteld raad 25 nov 2004 Laatste wijziging:

De raad van de gemeente Hoogeveen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2004; Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2005 (Legesverordening 2005). Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt; b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen; c. maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;; d. jaar: het tijdvak dat loop van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2 Belastbaar feit Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel. Artikel 3 Belastingplicht Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Artikel 4 Vrijstellingen Leges worden niet geheven voor: a. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen; b. het in behandeling nemen van een aanvraag van de plaatselijke pers en van ten algemene nutte werkende instellingen tot het afsluiten van een abonnement tot het regelmatig verstrekken van de raadsvoorstellen. Artikel 5 Tarieven 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. [Gemeentenaam] 4-2-05

Pagina 2 van 18

Artikel 6 Wijze van heffing De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Artikel 7 Termijnen van betaling De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving. Artikel 8 Kwijtschelding Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 9 Teruggaaf Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling. Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges. Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De Legesverordening 2004 van 30 oktober, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. 4.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2005. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2005”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 25 november 2004.

De griffier, J.P. WIND

De voorzitter, W.P.M. URLINGS

TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2005

Indeling tarieventabel [Gemeentenaam] 4-2-05

Pagina 3 van 18

Functie

004:

Baten Secretarieleges Burgerzaken Leges huwelijken/partnerschap Leges diverse uittreksels Leges rijbewijzen Leges reisdocumenten Brandweer Leges gebruiksvergunningen Brandveiligheid Wegen, straten en pleinen Leges Telecommunicatiewet Baten Parkeerbelastingen Leges invalidenparkeerkaart Leges ontheffingen Handel en Ambacht Leges wachtlijst goederenmarkten Openbaar groen en openluchtrecreatie Leges Wet op de openluchtrecreatie Milieubeheer Leges bodemgesteldheidonderzoek Bouwvergunningen Leges bouwvergunningen c.a. Interne Zaken Leges algemeen Leges bestuursstukken Leges gemeentearchief Leges vervoer bijzondere transporten Leges Drank- en horecawet Leges speelautomaten Leges bordeelvergunning Baten secretarieleges Burgerzaken

Functie

120:

Functie

210:

Functie

215

Functie

310:

Functie

560:

Functie

723:

Functie

823:

Kostenplaats 205:

Functie 004 :

Leges huwelijken 004.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 voor de kosteloze voltrekking is bepaald op de woensdag om 09.00 uur en om 9.15 uur 004.1.2 op maandag tot en met vrijdag 004.1.3 op zaterdag en zondag 004.1.4 Indien de voltrekking van een huwelijk of het [Gemeentenaam]

200,00 500,00

4-2-05

Pagina 4 van 18 registreren van een partnerschap plaatsvindt op een alternatieve trouwlocatie worden de in 004.1.2 en 004.1.3 genoemde leges verhoogd met Indien men bij een omzettingakte gebruik maakt van een trouwlocatie worden leges geheven, genoemd onder de artikelen 004.1.2 tot en met 004.1.4. Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje: Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van getuigen door de gemeente voor de voltrekking van een huwelijk, per getuige 15,00

100,00

004.1.5

04.1.6 004.2

53,00

25,00

004.3

Leges diverse uittreksels 004.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 004.3.1 de legalisatie van een handtekening 004.4 Voor de toepassing van verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt verstaan: a. een verstrekking: een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie moet worden geraadpleegd. b. selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van selecties en vermeerderd per pagina

6,50

004.5

6,50

004.6

41,30 0,45

Leges verklaring omtrent gedrag vervallen per 1 april 2004 Leges rijbewijzen 004.7 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 004.7.1 tot het afgeven, vernieuwen of [Gemeentenaam] 4-2-05

Pagina 5 van 18 omwisselen van een rijbewijs tot het verkrijgen van gegevens uit centraal register rijbewijzen De in de artikelen 004.7.1 en 004.7.2 genoemde tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met De in de artikelen 004.7.1 en 004.7.2 genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een rijbewijs als bedoeld in artikel 004.7.3 moet worden afgegeven, verhoogd met 31,00 6,50

004.7.2 004.7.3

27,20

004.7.4

53,30

Leges reisdocumenten 004.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 004.8.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

38,80

004.8.2

004.8.3

004.8.4 004.8.5

004.8.6

004.8.7

004.8.8

004.8.9 [Gemeentenaam]

tot het verstrekken van een nationaal paspoort een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 004.8.1 (zakenpaspoort) tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) tot het bijschrijven van een kind, direct bij de aanvraag van een nieuw document, per kind tot het bijschrijven van een kind met een bijschrijvingssticker in een bestaand document, per kind voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het afgeven van een reisdocument worden de leges verhoogd met voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag tot het bijschrijven van een kind met bijschrijvingssticker in een bestaand reisdocument, worden de leges verhoogd per bijschrijvingssticker met De in de artikelen 004.8.1 t/m 004.8.4 genoemde

43,40

38,80 31,25

8,05

18,80

39,50

18,80

4-2-05

Pagina 6 van 18 tarieven worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag, anders dan door overmacht, niet compleet kan worden overlegd, verhoogd met De in de artikelen 004.8.1 t/m 004.8.4 genoemde tarieven worden, indien binnen de periode van twee jaar wederom een reisdocument als bedoeld in artikel 004.8.9 moet worden afgegeven, verhoogd met tot het verkrijgen van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65+)

27,20

004.8.10

53,30 8,00

004.8.11

Functie 120 : Brandweer Leges gebruiksvergunningen brandveiligheid 120.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning ingevolge de Brandbeveiligingsverordening en de Bouwverordening 120.2 Indien de vergunning de hierna genoemde inrichtingen of gebouwen betreft, wordt het onder 120.1 genoemde bedrag verhoogd met de bij elk van die inrichtingen of gebouwen aangegeven bedragen. Theaters, schouwburgen, congresgebouwen, vergaderzalen, bioscopen, gebedshuizen, kantoren, horecagelegenheden, ziekenhuizen, hotels, nacht- en dagverblijven, bejaardenoorden, dierenverblijven, apotheken, gezondheidscentra, fitnesscentra, clubhuizen, zwembaden, sauna’s, scholen en bibliotheken met een bruto vloeroppervlakte: - tot 100 m² 115,95 - van 100 m² tot 500 m² per m² 1,15 - van 500 m² tot 2.000 m², en 329,40 vermeerderd per m² met 0,50 - van 2.000 m² tot 5.000 m², en 989,40 vermeerderd per m² met 0,18 - van 5.000 m² tot 50.000 m², en 1.648,30 vermeerderd per m² met 0,05 - van 50.000 m² of meer, en 2.198,50 vermeerderd per m² met 0,04 Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, garages, tentoonstellingsruimten, musea, sport- en evenementshallen, winkels, warenhuizen, winkelcentra, kampeerplaatsen en jachthavens met een bruto vloeroppervlakte: - tot 100 m² - van 100 m² tot 500 m² per m²

192,30

120.3

120.4

57,60 0,60 4-2-05

[Gemeentenaam]

Pagina 7 van 18 - van 500 m² tot 2.000 m², en vermeerderd per m² met - van 2.000 m² tot 5.000 m², en vermeerderd per m² met - van 5.000 m² tot 50.000 m², en vermeerderd per m² met - van 50.000 m² of meer, en vermeerderd per m² met Loodsen, vemen, opslagplaatsen, fabrieken, voorzover het betreft niet bebouwd terrein, in gebruik voor bedrijfsdoeleinden met een bruto vloeroppervlakte: - tot 500 m² - van 500 m² tot 2.000 m² - van 2.000 m² tot 5.000 m² - van 5.000 m² of meer, en vermeerderd per 5.000 m² Tijdelijke bouwsels c.a. Voor het toetsen bij de aanvraag en controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden bij tijdelijke bouwwerken, kermissen, markten, circussen e.d. bedraagt het tarief per brandweerfunctionaris per uur Overschrijving vergunning Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van de vergunning op een andere naam, zonder dat de vergunning wordt gewijzigd bedraagt Revisievergunningen Voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van beperkingen waaronder een oude gebruiksvergunning is verleend of voorschriften die daaraan zijn verbonden dan wel het alsnog verbinden van voorschriften wordt in afwijking van hetgeen is gesteld in de bepalingen voor permanente bouwsels c.a. de volgende tarieven gehanteerd. Omzetten oude gebruikstoestemming Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het geschikt maken van de oude gebruikstoestemming bedraagt Veranderen indeling bouwwerk Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van een veranderd bouwwerk waarbij de indeling ingrijpend wijzigt zonder dat er sprake is van een uitbreiding bedraagt - en 50% van de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 164,20 0,25 494,70 0,10 824,15 0,02 1.099,25 0,02

120.5

57,60 115,25 171,80 171,80 27,20

120.6

50,32

120.7

97,35

120.8

120.9

97,35

120.10

191,80

[Gemeentenaam]

4-2-05

Pagina 8 van 18 van deze tarieventabel. 120.11 Uitbreiding bouwwerken Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van een veranderd bouwwerk waarbij sprake is van een uitbreiding bedraagt - en de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 van deze tarieventabel voor dat gedeelte van het bouwwerk betreffende de uitbreiding. Wijziging van gebruik bouwwerk Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe gebruiksvergunning als gevolg van veranderd bouwwerk waarbij sprake is van een wijziging van het gebruik bedraagt - en de verhogingen voor zover van toepassing in de artikelen 120.2 t/m 120.5 van deze tarieventabel voor dat gedeelte van het bouwwerk betreffende de wijziging van het gebruik.

191,80

120.12

191,80

Functie 210 : Wegen, straten en pleinen 210.1 210.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding: tot het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet Het in artikel 210.1.1 genoemde bedrag wordt: indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met met betrekking tot de werkzaamheden van toezicht en coördinatie die plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf, verhoogd met

262,95

210.2 210.2.1

262,95

210.2.2

262,95

210.2.3

1,20

Functie 215 : Baten Parkeerbelastingen 215.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 215.1.1 het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart [Gemeentenaam] 4-2-05

Pagina 9 van 18 als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 215.1.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 215.1.1 bedraagt het tarief bij: a. verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart b. afwijzing van de aanvraag wanneer bij verlenging of afwijzing kan worden volstaan met een dossieronderzoek bedraagt het tarief per aanvraag Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 205.6 van deze tarieventabel a. geldig voor één dag b. geldig voor ten hoogste één maand of een een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan acht dagen c. geldig voor ten hoogste twee maanden of een gedeelte daarvan dat langer duurt dan één maand Het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 a. bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats b. bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

64,50

64,50 64,50

215.1.3

28,25

215.2 215.2.1

10,90

94,00

188,40

215.3

220,00 54,40

Functie 310 : Handel en ambacht 310.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het plaatsen op de wachtlijst voor het innemen van een standplaats op de goederenmarkten

16,00

Functie 560 : Openbaar groen en openluchtrecreatie Leges Wet op de openluchtrecreatie 560.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 560.1.1 het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet op de openluchtrecreatie 560.1.2 het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8, tweede lid van de Wet op de openluchtrecreatie [Gemeentenaam]

229,95

112,55 4-2-05

Pagina 10 van 18

Functie 723 : Milieubeheer Leges bodemgesteldheidonderzoek 723.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot vrijstelling van het verbod tot bouwen op verontreinigde grond als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwverordening, voor zover de resultaten van de onderzoekgegevens inzake de milieu-hygiënische gesteldheid van de bodem deze vrijstelling toelaat: 723.1.1 indien met een historisch of verkennend onderzoek van een onverdachte locatie, als bedoeld in artikel 2.4.1 van de Bouwvergunning, kan worden volstaan 723.1.2 indien is vereist een nader of aanvullend onderzoek inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening 723.1.3 indien is vereist een nader of aanvullend onderzoek met een saneringsevaluatie als bedoeld in artikel 2.4.1, van de Bouwverordening Functie 823 : Bouwvergunningen

32,05

64,15

163,50

823.1

Bouwkosten Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989), dan wel, voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631. Bouwvergunningen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van: een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend 25% van het tarief als genoemd onder 823.4.1, onderscheidenlijk, 823.4.2 en 823.4.3 met inachtneming van een maximum van 2.233,00. Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de 4-2-05

823.2

823.3

823.4.1

[Gemeentenaam]

Pagina 11 van 18 Woningwet bedragen de leges over de totale bouwkosten. 823.4.2 35,00, vermeerderd met 1,85 %

een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwvergunning, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien de bouwkosten: a. minder bedragen dan 15.000,00 35,00 vermeerderd met 2,64 % van die bouwkosten; b. 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 50.000,00 431,00 vermeerderd met 2,40 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 15.000,00 te boven gaan. c. 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 500.000,00 1.271,00 vermeerderd met 2,05 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 50.000,00 te boven gaan. d. 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan 5.000.000,00 10.496,00 vermeerderd met 1,76 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 500.000,00 te boven gaan. e. 5.000.000,00 bedragen of meer 89.696,00 vermeerderd met 1,50 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 5.000.000,00 te boven gaan. een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten: a. minder bedragen dan 15.000,00 35,00 vermeerderd met 2,38 % van die bouwkosten; b. 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 50.000,00 392,00 vermeerderd met 2,17 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 15.000,00 te boven gaan. c. 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 500.000,00 1.151,50 vermeerderd met 1,84 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 50.000,00 te boven gaan. d. 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan 5.000.000,00 9.431,50 vermeerderd met 1,60 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 500.000,00 te boven gaan. e. 5.000.000,00 bedragen of meer 81.431,50 vermeerderd met 1,35 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 5.000.000,00 te boven gaan.

823.4.3

[Gemeentenaam]

4-2-05

Pagina 12 van 18 823.4.4 een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten: a. minder bedragen dan 15.000,00 35,00 vermeerderd met 0,79 % van die bouwkosten; b. 15.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 50.000,00 153,50 vermeerderd met 0,73 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 15.000,00 te boven gaan. c. 50.000,00 bedragen of meer, doch minder dan 500.000,00 409,00 vermeerderd met 0,61 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 50.000,00 te boven gaan. d. 500.000,00 bedragen of meer doch minder dan 5.000.000,00 3.154,00 vermeerderd met 0,53 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 500.000,00 te boven gaan. e. 5.000.000,00 bedragen of meer 27.004,00 vermeerderd met 0,46 % van het bedrag waarmede de bouwkosten 5.000.000,00 te boven gaan. Het in 823.4.1, onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld om de in 823.1 genoemde bouwkosten door een extern adviseur te herberekenen. Indien een begroting als bedoeld in 823.4.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet accoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur, dan worden de door de gemeente vastgestelde bouwkosten gehanteerd. Indien de door de extern adviseur berekende bouwkosten gelijk of lager zijn aan de door de aanvrager opgegeven bouwkosten, worden de advieskosten niet in rekening gebracht Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil verrekend. Wijziging [Gemeentenaam] 4-2-05

823.4.5

823.4.6

823.4.6.1

823.4.7

Pagina 13 van 18 823.5 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 823.4.1, onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is. Teruggaaf Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze wordt ingetrokken wordt op verzoek teruggaaf van 20 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf 25,00 of minder bedraagt. Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 60 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf 25,00 of minder bedraagt. Indien op een later tijdstip dan in 823.7 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken wordt op verzoek teruggaaf van 40 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf 25,00 of minder bedraagt. Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend wordt al dan niet op verzoek teruggaaf van 30 % van de geheven leges, als bedoeld in artikel 823.4.1 onderscheidenlijk 823.4.2, 823.4.3 en 823.4.4 verleend, tenzij het bedrag van de teruggaaf 25,00 of minder bedraagt. Overschrijving bouwvergunning Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het overschrijven van een 4-2-05

65,00

823.6

823.7

823.8

823.9

823.10

[Gemeentenaam]

Pagina 14 van 18 verleende bouwvergunning 35,00

823.11

823.11.1

823.11.2

823.11.3

823.11.4

823.11.5

823.11.6

823.11.7

823.11.8

823.11.9

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen c.q vrijstellingen Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van: Een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat 2.537,50 Een aanvraag tot herziening van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 10 van de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van 2.537,50 tot een maximum van 50.000,00. Een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 11 van de WRO, waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat 1.421,00 Een aanvraag tot wijziging of uitwerking van een geldend bestemmingsplan ingevolge artikel 11 op de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van 1.421,00 tot een maximum van 50.000,00. Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat 253,75 Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten met een minimum van 253,75 tot een maximum van 50.000,00. Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 1 WRO waarbij een voorbereidingsbesluit ingevolge artikel 21 WRO door de gemeenteraad moet worden genomen, wordt het in 823.11.4, onderscheidenlijk 823.11.5 berekende bedrag verhoogd met 710,50 Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 15, 16, 17 of artikel 19 lid 3 van de WRO, waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat 101,50 een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 15, 16, 17 of artikel 19 lid 3 van de WRO, waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van 101,50 tot een maximum van 50.000,00. Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 2 WRO waarbij geen relatie met een bouwplan bestaat 152,25 4-2-05

[Gemeentenaam]

Pagina 15 van 18 823.11.10 Een aanvraag om vrijstelling ingevolge artikel 19 lid 2 WRO waarbij een relatie met een bouwplan bestaat, 0,32 % van de bouwkosten, met een minimum van 152,25 tot een maximum van 50.000,00. Het in 823.11, onderscheidenlijk in 823.11.1 t/m 823.11.10 berekende bedrag kan worden verhoogd met het bedrag van de advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting met betrekking tot advieskosten als bedoeld in 823.12 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvrager voor deze vijfde werkdag aangeeft niet accoord te gaan met de begroting van het inschakelen van de extern adviseur. Indien de werkelijke kosten van het extern advies minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het verschil verrekend. Aanlegvergunningen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of 46, zesde, achtste of tiende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig 823.13 berekende bedrag verhoogd met Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 46, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 823.13 berekende bedrag verhoogd met Sloopvergunning Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening Meldingsplichtige sloopwerken 4-2-05

823.12

823.12.1

823.12.2

823.13

73,90

823.13.1

73,90

823.13.2

81,80

823.14

73,90

823.15 [Gemeentenaam]

Pagina 16 van 18 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening 823.16

17,50

823.16.1

Inlichtingen Voor de toepassing van dit onderdeel wordt verstaan onder een handeling: het verstrekken van één of meer gegevens omtrent één kadastraal perceel waarvoor het archief van Bouw- en Woningtoezicht moet worden geraadpleegd. In afwijking van het bepaalde in artikel 205.5 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het archief van de afdeling Gemeentewinkel, per handeling 17,50 Onverminderd het bepaalde in artikel 823.16.1 bedraagt het tarief voor het verstrekken van een fotokopie van een bouwtekening, per kopie Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de bij de afdeling Gemeentewinkel berustende stukken, ongeacht het resultaat, per object

823.16.2

5,80

823.17

50,75

Kostenplaats 205 : Interne zaken Leges algemeen 205.1 Voorzover daarvoor niet in een ander hoofdstuk van deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van: afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina met een minimum per verzoek van een beschikking op verzoek

205.1.1

205.1.2

0,25 25,00 25,00

Leges bestuursstukken 205.2 Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een pagina verstaan een enkelvoudige bedrukte bladzijde. Bij verstrekking van meerdere boekwerken wordt het totaal van het aantal pagina's in rekening gebracht.

[Gemeentenaam]

4-2-05

Pagina 17 van 18 205.3 205.3.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: bestuursstukken en dergelijke bestaande uit: 1 t/m 25 pagina's 26 t/m 50 pagina's 51 t/m 75 pagina's 76 t/m 100 pagina's 101 t/m 150 pagina's 151 t/m 200 pagina's 201 pagina's of meer en per pagina Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar tot het regelmatig verstrekken van: de raadsvoorstellen de raadsnotulen de raadsvoorstellen en de raadsnotulen de verslagen van de openbare commissievergaderingen, per commissie

4,10 8,15 12,35 16,45 20,55 24,70 24,70 0,08

205.4

205.4.1 205.4.2 205.4.3 205.4.4

41,20 20,60 51,55 12,85

Leges Gemeentearchief 205.5 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar: voor ieder daaraan besteed kwartier

12,58

Leges vervoer bijzondere transporten 205.6 205.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

31,00 31,00

205.6.2

Leges Drank- en Horecawet 205.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

258,65

Leges speelautomaten

[Gemeentenaam]

4-2-05

Pagina 18 van 18 205.8 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen: voor een periode van twaalf maanden: voor één speelautomaat (behendigheidsspel) voor twee speelautomaten (behendigheidsspelen) voor één speelautomaat (kansspel) voor twee speelautomaten (kansspel of één behendigheidsspel en één kansspel) Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde leges als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

205.8.1 205.8.1.1 205.8.1.2 205.8.1.3 205.8.1.4

29,50 47,20 56,50 79,00

205.8.3.1

205.8.3.2

Leges bordeelvergunning 205.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of escortbedrijf zoals bedoeld in artikel 30 b van de Algemene Plaatselijke Verordening

525,75

Behorende bij raadsbesluit van 25 november 2004. De griffier, J.P. WIND

[Gemeentenaam]

4-2-05