You are on page 1of 49

Lehen Hezkuntzako 6.

mailarako Gaitasunen ebaluazioa Matematika 6


materiala Zubia Editoriala, S. L.ren eta Santillana Educacin, S. L.ren
Hezkuntza Argitalpenetarako Sailean Joseba Santxo Uriarteren eta
Antonio Brandi Fernndezen zuzendaritzapean sortu, taxutu eta gauzaturiko
talde-lana da.
Proiektuaren definizioa: Antonio Montero Alcaide
Egilea: Jos Antonio Almodvar Herriz
Irudiak: David Belmonte Calaforra
Edizioa: Jos Antonio Almodvar Herriz
Proiektuaren zuzendaritza: Ainhoa Basterretxea Llona, Domingo Snchez Figueroa

Lehen Hezkuntzako 3. zikloaren zuzendaritza eta edizio-koordinazioa:


Joseba Santxo Uriarte, Maite Lpez-Sez Rodrguez-Piero

2013 by Zubia Editoriala, S. L. / Santillana Educacin, S. L.


Legizamon poligonoa
Gipuzkoa kalea, 31
48450 Etxebarri (Bizkaia)
Printed in Spain
PK: 522483

Lan hau edozein modutan erreproduzitzeko, banatzeko, jendaurrean


erakusteko edo aldatzeko, nahitaezkoa da beraren jabeen baimena
izatea, legeak aurreikusitako kasuetan izan ezik. Lan honen zatiren
bat fotokopiatu edo eskanerretik pasatu nahi izanez gero, jo CEDROra (Centro Espaol de Derechos Reprogrficos / Erreprografia Eskubideetarako Espainiako Zentroa, www.cedro.org).

Aurkibidea
Aurkezpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Matematikarako gaitasunaren ebaluazio-irizpideak . . . . . . . .

1. hiruhilekoko atazak
1. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. hiruhilekoko atazak
3. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. hiruhilekoko atazak
5. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6. ataza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Erregistro-taula

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Aurkezpena
Bizitza arruntean gertatzen diren eguneroko arazo maiz konplexuei behar bezala
erantzuteko, hainbat baliabide erabili behar dituzte neska-mutilek, hala nola hamaika
ezagutza, trebetasun, abilezia, motibazio, jarrera eta abar, eta baliabide horien
guztien multzo integratuari deritzo, hain zuzen, oinarrizko gaitasun.
Oinarrizko gaitasunak curriculumean sartzeak berekin dakar haiek irakaskuntza- eta
ikaskuntza-prozesuko ataza eta jarduera didaktikoetan jaso behar izatea, eta, beraz,
lotura zuzena du ikasleen ebaluazioarekin. Horren ondorioz, ebaluazio-irizpideetan,
arloen berezko helburuak ez ezik, arlo horiek gaitasunak lortzen nola laguntzen duten
ere aipatu behar da.
Material honetan, arlo nagusiekin lotutako gaitasunak ebaluatzeko atazak biltzen
dira, eta ataza horiek ebaluazio jarraitua egiteko proben osagarriak dira. Atazek nahiz
probek prozesu kognitiboak eta ikaskuntzan zenbateraino aurreratu den ebaluatzen
dituzte; hala ere, batzuek arloetako curriculumari jarraitzen diote, batik bat, eta
besteek, berriz, arlo horiek gaitasunak lortzeari begira egiten duten ekarpenari.
Matematikan, elementu hauek ematen dira:
Gaitasunak ebaluatzeko atazak. Hiruhileko bakoitzeko bi proba dira (launa
orrialdekoak), eta batez ere, arloko gaitasun espezifikoei dagozkie.
Zuzenketetarako eta ebaluaziorako irizpideak. Ataza bakoitzerako zenbait
iradokizun ematen dira, lagungarriak izango direlakoan ikasleek egindako lana
zuzentzeko eta ebaluatzeko.
Erantzunak.
Erregistro-taulak. Behaketa-erregistroak ere ematen dira, irakasleek jaso ditzaten
ikasleek egindako atazen kalifikazioak nahiz egoki iruditzen zaizkien beste ohar
batzuk.

Ebaluazio-irizpideak
Matematikarako gaitasuna

MATEMATIKA ARLOA
MAT1. Ea gai den, arrazoibide egokiak erabilita, zenbait zenbaki mota irakurtzeko,
idazteko eta ordenatzeko (zenbaki arruntak eta osoak, zatikiak, eta zenbaki
hamartarrak ehunenetaraino).
MAT2. Problemak ebatzi behar dituenean, ea badakien zenbakizko eragiketa eta
kalkulu errazak egiten, eragiketen propietateei erreferentzia egiten dieten zenbait
prozeduraren bidez (buruzko kalkulua barne).
MAT3. Ea badakien zenbaki hamartarrak, zatikiak eta ehuneko soilak erabiltzen,
eguneroko bizitzarekin loturiko egoeretan informazioa interpretatzeko eta trukatzeko.
MAT4. Eguneroko bizitzarekin loturiko egoeretan, ea behar bezala aukeratzen dituen
neurketa-tresnarik eta -unitaterik egokienak, iritzirako kalkuluak egin ondoren, eta
ea badakien luzera-, azalera-, pisu/masa-, edukiera- eta denbora-neurriak zehatz
adierazten.
MAT5. Ea erabiltzen dituen kontzeptu geometriko batzuk (paralelotasuna, zutasuna,
simetria, perimetroa eta azalera) eguneroko bizitzako egoerak deskribatzeko eta
ulertzeko.
MAT6. Ea behar bezala interpretatzen dituen erreferentzia-sistema batetik eta
objektu edo egoera ezagunetatik abiatuta egindako espazio-adierazpenak (ibilbide
baten krokisa, etxeen planoak eta maketak).
MAT7. Ea gai den inguru hurbilarekin loturiko datu multzoen adierazpen grafikoak
egiteko, irakurtzeko eta interpretatzeko. Ea gai den, esperientzian oinarrituta,
zorizko gertakari soilen emaitzari buruzko iritzirako kalkuluak egiteko (litekeena,
ezinezkoa, ziurra, aukera handia edo txikia) eta emaitza horiek egiaztatzeko.
MAT8. Problema errazak ebatzi behar dituenean, ea gai den arrazoizko emaitza
zein izan daitekeen aurreikusteko, eta ea badakien problema ebazteko prozedura
matematikorik egokienak bilatzen. Ea estrategia guztiak aintzat hartzen dituen eta
ea saiatzen den datuak eta emaitza zuzenak bilatzen, problemak formulatzeko
nahiz ebazteko. Ea gai den problemak ebazteko erabilitako prozesua modu
ordenatu eta argian adierazteko, ahoz zein idatziz.

EUSKARA ETA LITERATURA ARLOA


EUS4. Ea gai den eskola-esparruko edo komunikabideetako ahozko testuak, genero
askotakoak, sortzeko; eta sorkuntza hori koherentea, osoa eta zuzena izateko, ea
baliabide ez-linguistikoak (keinuak, ikusizko euskarriak) behar bezala erabil-tzen
dituen eta komunikazio-egoeraren ezaugarriak aintzat hartzen duen.
INGURUNEAREN EZAGUERA ARLOA
IE6. Ea gai den planoak eta mapak egiteko, interpretatzeko eta erabiltzeko, ikur
konbentzionalak eta eskala grafikoak erabiliz.
IE7. Ea egoki identifikatzen dituen iraganeko garaietako Euskadiko eta Espainiako
gizarteen bizimoduen ezaugarri adierazgarrienak Historiaurrea, Erdi Aroa,
aurkikuntzen aroa, garapen industrialaren aldia eta xx. mendea, eta ea badakien
gertakizun garrantzitsuak denbora-lerroetan kokatzen.

GORPUTZ HEZKUNTZA ARLOA


GH2. Ea gai den pilotak edo beste gauza mugigarri batzuk jaurtitzeko, pasatzeko eta
jasotzeko jolasetan eta motrizitate-jardueretan (kontrola galdu gabe), eta ea gai
den jarduerak jokalekuaren, distantzien eta ibilbideen arabera egokitzeko.

1.
ATAZA

Bakearen Nazioarteko eguna

Izena

Data

Guztiok elkarturik
Ikastetxe askotan,
Bakearen Eguna ari
dira ospatzen gaur.

1. Gaur Bakearen Nazioarteko Eguna da. Europa osoko eskoletan 179.835.000 ikaslek
ospatuko dutela uste da.
Zer zifra du zenbaki horrek hamar milioikoen lekuan?
Zer lekutan dago 1 zifra?
Zer zifra du zenbaki horrek milioikoen lekuan?
2. Hautatu aukera hauen artean eta markatu gurutze batez aurten Bakearen Eguna
ospatuko duten ikasleen kopurua.
1 ehun milioiko + 7 hamar milioiko + 9 milioiko + 8 EM + 3 HM + 5 M
Ehun eta hirurogeita hemeretzi milioi eta zortziehun mila.
100.000.000 + 70.000.000 + 9.000.000 + 80.000 + 3.000 + 500
Ehun eta hirurogeita hemeretzi milioi zortziehun eta hogeita hamabost mila.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L

Matematikarako gaitasuna. LEHEN HIRUHILEKOA


3. Bakearen Eguna zenbait urtez zenbat ikaslek ospatu zuten ikus dezakezu hemen.
Ordenatu zenbakiak handitik txikira.
170.650.000

171.499.000

172.000.000

171.800.000

170.099.000

4. Egin eragiketak eta lortu gela bakoitzeko zenbat ikaslek ospatu zuten iaz Bakearen
Eguna.

5. A

3 x (2 + 7) 2 =

5. B

12 : 4 + 3 x 5 + 3 =

4. A

12 8 : 2 + 4 x 4 =

4. B

(3 + 6) x 4 18 : 3 =

3. A

30 2 x 3 6 : 3 =

3. B

(12 2) x (8 5) =

5. Hiru herritako ikasleek elkarrekin ospatu zuten. Lehen herritik 50 eserlekuko 8


autobus iritsi ziren beteta; bigarrenetik, 6 autobus iritsi ziren, eta bakoitzean 3
eserleku zeuden libre; eta hirugarrenetik, autobus bat iritsi zen, eta 5 eserleku
zituen libre. Herri bakoitzeko ikasleak 12 eserlekuko minibusetan etorri balira,
zenbat minibus beharko lituzkete?

6. Autobusez joan zen ikasle bakoitzak 12 ordaindu zituen. Zenbat jaso zuten
guztira?

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

1. ATAZA. Bakearen Nazioarteko Eguna


7. Antolatzaileek igarkizun bat eman diete 6. mailako ikasleei.
Asmatzen laguntzeko, ordenatu emaitzak txikitik handira,
eta lortu ezkutuko hitza.

72 =

54 =

63 =

25 =

S
A

3 berrekizuneko eta 5 berretzaileko berreketa =


3 berretzaileko eta 10 berrekizuneko berreketa =
4 berrekizuneko eta 3 berretzaileko berreketa =

T
U
E

32
A

8. Hainbat ikastetxetan horma-irudi karratuak egin dituzte,


marrazkiak dituzten txartel karratuak itsatsita. Idatzi zenbat
txartel dagoen horma-irudi bakoitzaren albo batean.
Horma-irudia: 81 txartel

Albo bakoitzeko txartel kopurua:

Horma-irudia: 100 txartel Albo bakoitzeko txartel kopurua:


Horma-irudia: 49 txartel

Albo bakoitzeko txartel kopurua:

Horma-irudia: 36 txartel

Albo bakoitzeko txartel kopurua:

9. Herrialde batetik bestera, oso bestelakoa da ikastetxeko jolaslekuko tenperatura.


Ordenatu tenperatura-talde bakoitza txikitik handira.
3 C

5 C
8 C

6 C

4 C

11 C
1 C

10 C

3 C
7 C

10

2 C

9 C

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. LEHEN HIRUHILEKOA


10. Aranegi ikastetxean, 10 egunetik behin elkartzen ziren festa prestatzeko,
eta Belardi ikastetxean, 12 egunetik behin. Bi ikastetxeak maiatzaren
1ean elkartu ziren. Zenbat egun igaroko dira berriz ere elkartu
arte?

11. Sagasti ikastetxean, ospakizunak 2 ordu eta 15 minutu iraun zuen, eta Izpiliku
ikastetxean, 34 minutu gutxiago. Zenbat iraun zuen ospakizunak Izpiliku
ikastetxean?

12. Etxepare ikastetxean haurren mezuak irakurri zituzten 25 minutuz; ondoren,


12 minutuko eta 35 segundoko dantza bat egin zuten; eta amaitzeko, 1 ordu,
35 minutu eta 40 segundo iraun zuten jolasak egin zituzten. Zenbat iraun zuten
ospakizunek guztira?

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

11

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


EbaluazioErantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak
irizpideak

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea
eta adieraztea.

12

Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko eragiketak, ikurrak eta adierazpide


nahiz arrazoibide matematikoak
erabiltzea eta elkarren artean lotzea.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.
Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko
eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea
eta adieraztea.
Zenbait kalkulu-algoritmo eta
logika-elementu aplikatzea.

Informazioak, datuak eta arrazoibideak


argi eta zehaztasunez interpretatzea
eta adieraztea.
Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak
ebaztea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.

Hizkuntza matematikoa gauzak


adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Jakintza matematikoak matematikaz
besteko jakintza-arloetan eta
eguneroko bizitzako egoeretan
aplikatzea.

MAT1
EUS4

Erantzuna
a) Zenbaki horrek zazpi (7) zifra du
hamar milioikoen lekuan.
b) 1 zifrak ehun milioikoen lekua du.
a) Zenbaki horrek bederatzi (9) zifra du
milioikoen lekuan.

Erantzuna
Lehenengo eta azkenengo aukerak dira
zuzenak.
MAT1
EUS4

MAT1
EUS4

MAT2
EUS4

MAT8
EUS4

Erantzuna
170.099.000 < 170.650.000 <
< 171.499.000 < 171.800.000 <
< 172.000.000

Erantzuna
25
21
24
30
22
30
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak behar bezala aplikatu du
eragiketen hierarkia, nahiz eta kalkulu
errazetan huts egin.
Erantzuna
8 x 50 = 400; 400 : 12 c = 33,
r = 4. 34 minibus beharko lituzkete.
6 x 47 = 282; 282 : 12 c = 23,
r = 6. 24 minibus beharko lituzkete.
45 : 12 c = 3, r = 9
4 minibus beharko lituzkete.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak problema ebatzi du, baina ez du
arrazoituz erantzun.

MAT8
EUS4

Erantzuna
8 x 50 + 6 x 47 + 45 = 727
727 x 12 = 8.724
8.724 jaso zituzten.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak problema ebatzi du, baina ez du
arrazoituz erantzun.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. 1. ATAZA

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Zenbait kalkulu-algoritmo edo


logika-elementu aplikatzea.
A rrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Jarduera matematikoak
askotariko
testuinguruetan erabiltzea.

Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko


eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.
Hizkuntza matematikoa
gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Zenbait kalkulu-algoritmo eta
logika-elementu aplikatzea.

10

11

12

Informazioak, datuak eta arrazoibideak


argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.
Ziurtasunarekiko atsegina eta errespetua
izatea, eta hura arrazoiketaren bidez
bilatzen ahalegintzea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Jakintza matematikoak matematikaz
besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Elementu edo euskarri matematikoak
dituzten informazioekiko edo egoerekiko
segurtasuna eta konfiantza hartzea.
Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak ebaztea.
Jarduera matematikoak askotariko
testuinguruetan erabiltzea.

EbaluazioErantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak


irizpideak

MAT2
EUS4

Erantzuna
49; D
216; I
243; T
1.000; U
64; E
ADEITSU da hitza.

625; S
32; A

Gutxienez eskatu beharrekoa


Ikasleak ondo egin ditu kalkuluak eta
ondo antolatu ditu datuak, baina gaizki
idatzi ditu haiei lotutako letrak.

MAT2
EUS4

MAT2
EUS4

MAT8
EUS4

MAT4
MAT8
EUS4

MAT4
MAT8
EUS4

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Erantzuna
9 txartel.
10 txartel.
7 txartel.
6 txartel.

Erantzuna
8 C < 5 C < 3 C < 4 C
2 C < 1 C < 6 C < 11 C
7 C < 3 C < 9 C < 10 C

Erantzuna
m.k.t. (10, 12) = 60
60 egunera elkartu ziren berriz.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak m.k.t. kalkulatu du, baina ez du
erantzuna arrazoitu.
Erantzuna
2 h eta 15 min 34 min = 1 h eta 41 min
1 ordu eta 41 minutu iraun zuen.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak kalkulua egin du, baina ez du
erantzuna arrazoitu.
Erantzuna
25 min + 12 min eta 35 s +
+ 1 h, 35 min eta 40 s =
= 2 h, 13 min eta 15 s
2 ordu, 13 minutu eta 15 segundo iraun
zuten.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak kalkulua egin du, baina ez du
erantzuna arrazoitu.

13

2.
ATAZA

Satelite baten jaurtiketa

Izena

Data

3, 2, 1
Espazio-estazioan,
beste satelite bat jaurtiko
dute gaur. Munduko
klima aztertzeko
erabiliko dute.

1. Idatzi zifraz espazio-estazioaren azken urteetako aurrekontua.


Berrehun eta zazpi milioi eta zortziehun mila
Hirurehun eta hogei milioi eta berrogei mila
Ehun eta laurogeita bederatzi milioi eta lau mila
Berrehun eta hamahiru milioi ehun eta zazpi mila
2. Deskonposatu azken hiru sateliteen jaurtiketa telebistaz ikusi
zuten pertsona kopurua.
370.050.000
409.700.000
600.540.060

14

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L

Matematikarako gaitasuna. LEHEN HIRUHILEKOA


3. Idatzi polinomio gisa zenbat balio izan duten jaurti diren azken
hiru sateliteek.
5.702.000
4.830.000
6.097.400

4. Ebatzi eragiketak, ordenatu emaitzak handitik txikira, eta lortu


gaur jaurti behar duten satelitearen izena.
S

34 =

104 =

16 =

43 =

81 =

100 =

>

>

>

>

>

5. Erreparatu satelite bakoitzaren koordenatuei eta erantzun.


+6

+5
+4

+3

A
B

Zer satelite daude hirugarren koadrantean?

+2

6 5 4 3 2 1

+1
0
+1 +2 +3 +4 +5 +6
1
2
3

Zer koordenatu ditu A sateliteak? Eta B sateliteak?

H
G

Zer satelitek dute berdina lehen


koordenatua?
Zeinek dute berdina bigarrena?

5
6

Zer satelitek dute negatiboa lehen koordenatua?


Zer satelitek dute bigarren koordenatua 3 baino txikiagoa?

6. Marraztu koordenatu hauek dituzten sateliteak, 5. ariketako ardatzetan:


J (+3, 0) K (0, 2)
L (3, 0)
M (0, +4)
N Lehen koordenatua, B satelitearen lehendabizikoa, eta bigarren koordenatua,
D satelitearen bigarrena.

2. ataza. Satelite baten jaurtiketa


7. Laborategi batean, mota bateko 60 osagai elektroniko eta beste mota bateko 40
dituzte. Osagai kopuru bereko kutxatan bidali nahi dituzte espazio-estaziora, eta
kutxa bakoitzean ahalik osagai gehienak sartuta. Zenbat kutxa bidaliko dituzte?
Zenbat osagai izango ditu kutxa bakoitzak?

8. Ingeniariak satelitea jaurtitzeko hainbat angelu ari dira aztertzen. Marraztu


A eta Bangeluen batura angelua eta kendura angelua.

9. Miren ingeniaria da, eta 180 baino gehiagoko angelu bat marraztu du. Zer neurri
du? Marraztu ondoan 240-ko angelu bat.
Angeluak

16

-ko neurria du.

240-ko angelua

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. LEHEN HIRUHILEKOA


10. Kalkulatu zenbateko angeluarekin iristen diren zenbait sateliteren uhinak antena
batera.
38-ren osagarria:

72 50-ren osagarria:

115-ren betegarria:

80 40-ren betegarria:

11. Star 4 sateliteak 2 ordu, 32 minutu eta 48 segundo behar ditu herrialde bat
zeharkatzeko, eta 3 ordu, 21 minutu eta 57 segundo, haren ondoko herrialdea
zeharkatzeko. Zenbat denbora behar du bi herrialdeak zeharkatzeko? Zenbat
denbora gutxiago behar du lehena zeharkatzeko bigarrena zeharkatzeko baino?

12. Espazio-estazioan, 250 plaka berdin erosi zituzten, 27.250 -ren truke. Urtarrilean
87 plaka erosi zituzten, eta otsailean, 95. Guztira, zenbat ordaindu zituzten bi hil
horietan erabilitako plakak?

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


Ebaluazioirizpideak

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.

MAT1
EUS2

Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko


eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.

MAT1
EUS2

Erantzuna
3 E milioiko + 7 H milioiko + 5 HM
4 E milioiko + 9 milioiko + 7 EM
6 E milioiko + 5 EM + 4 HM + 6 H

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).

MAT1
EUS2

Erantzuna
5 x 106 + 7 x 105 + 2 x 103
4 x 106 + 8 x 105 + 3 x 104
6 x 106 + 9 x 104 + 7 x 103 + 4 x 102

MAT2
EUS2

Erantzuna
S: 81
A: 10.000
L: 4
T: 64
A: 9
R: 10
10.000 > 81 > 64 > 10 > 9 > 4
ASTRAL da hitza.
Gutxienez eskatu beharrekoa Ikasleak
zuzen egin ditu kalkuluak eta ondo
ordenatu ditu, baina nahasi egin da
hitzaren letrak transkribatzean.

MAT1
MAT7
EUS2

Erantzuna
A (+5, +4); B (+2, +3)
E (4, 2); F (1, 5)
D (4, +5) eta E (4, 2)
B (+2, +3) eta C (2, +3)
C (2, +3); D (4, +5); E (4, 2)
eta F (1, 5)
G (+3, 4) eta F (1, 5)

Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko


eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.

Hizkuntza matematikoa gauzak


adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Jakintza matematikoak matematikaz
besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
207.800.000
320.040.000
189.004.000
213.107.000

Erantzuna
+6
+5

M +4
+3

MAT1
MAT7
EUS2

+2
+1
0

L
6 5 4 3 2 1

+1 +2 +3 +4 +5 +6
1

K 2
3
4
5
6

18

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. 2. ATAZA

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.
Jarduera matematikoak askotariko
testuinguruetan erabiltzea.

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Ebaluazioirizpideak

MAT8
EUS2

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
z.k.h. (60, 40) = 20
60 : 20 = 3; 40 : 20 = 2; 3 + 2 = 5
5 kutxa bidaliko dituzte, eta kutxa
bakoitzean, 20 osagai izango ditu.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak kalkuluak egin ditu, baina ez du
erantzuna arrazoitu.
Erantzuna
Batura

Kendura

MAT5
EUS2

Erantzuna
Angeluak 220-ko neurria du.
MAT5
EUS2
Egiaztatu ikasleek behar bezala
marraztu dutela angelua.

10

11

12

Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak
ebaztea.
Jakintza matematikoak matematikaz
besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Jarduera matematikoak askotariko
testuinguruetan erabiltzea.

MAT2
MAT5
EUS2

MAT8
EUS2

MAT8
EUS2

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Erantzuna
52
17 10
65
99 20
Erantzuna
2 h, 32 min eta 48 s + 3 h, 21 min eta 57 s
=
= 5 h, 54 min eta 45 s
3 h, 21 min eta 57 s 2 h, 32 min eta 48 s
=
= 49 min eta 9 s
Guztira, 5 h, 54 min eta 45 s behar ditu.
49 min eta 9 s gutxiago behar ditu lehen
Erantzuna
27.250 : 250 = 109
87 + 95 = 182
109 x 182 = 19.838
Guztira, 19.838 ordaindu zituzten.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak kalkuluak egin ditu, baina ez du
erantzuna arrazoitu.

19

3.
ATAZA

Berriz elkarrekin!

Izena

Data

Aurten ere bai


Urtero bezala, lau familia
berriz elkartu dira, egun
bat elkarrekin igarotzeko.

1. Erreparatu lau familiek egin dituzten distantziei, eta erantzun.


Agirre: 182,672 km

Guridi: 180 km

Lasa: 201,389 km

Salegi: 201,603 km

Zer familiak egin du distantzia luzeena?


Zenbat kilometro gehiago egin dituzte salegitarrek agirretarrek baino?
Guriditarren autoak 7 litro erretzen ditu 100 km-ko. Zenbat litro erre ditu bidaian?

20

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L

Matematikarako gaitasuna. BIGARREN HIRUHILEKOA


2. Iaz, Salegi familiak 16,80 gastatu zituen bidaian. Gasolina litroak
1,12 balio zuen, eta autoak 8 litro erretzen zituen 100 km-ko. Zenbateko
distantzia egin zuten iaz salegitarrek urteroko hitzordura joateko?

3. Aurten, lau familiek geldialdi bat egin dute atseden hartzeko. Hurbildu adierazitako
unitateetara gelditu ziren arte egindako distantziak.
126,762 km

130,927 km

118,234 km

146,097 km

Ehunenetara:
Hamarrenetara:
Batekoetara:
4. Atseden hartzeko gelditu zirenean, guriditarrek 3 txokolatina erosi zituzten,
1,85 -an bakoitza; 2 zuku, 2,34 -an bakoitza; eta bizkotxo bat, 5,72 -an.
Pentsatu eta erantzun.
Zenbat euro ordaindu zituzten txokolatinak?
Eta zukuak?

Gutxi gorabehera, zenbat euro gehiago balio zuen


bizkotxo batek zuku batek baino?

Gutxi gorabehera, zenbat ordaindu zuten erosketa


guztia?

3. ataza. Berriz elkarrekin!


5. Pizzeria batean bazkaldu dute, eta hainbat pizza eskatu dituzte.
Kalkulatu eta erantzun.
Haragi-pizza: 2

Atun-pizza:

16

Gazta-pizza:

10

8
3

Pizza tropikala: 2

5
6

Zer pizza eskatu dute gehien? Eta gutxien?


Zer pizza motatik eskatu dituzte 2 pizza baino gehiago?
6. Taulan, familia bakoitzak iaz jan zituen pizzak daude adierazita.
Pizzeriako pizza guztiek neurri bera zuten.
Haragi-pizza

Atun-pizza

Gazta-pizza

Agirre

5
8

4
6

2
10

Guridi

11
8

7
6

1
10

Lasa

7
8

3
6

5
10

Salegi

9
8

5
6

4
10

Zer familiak jan zuen haragi-pizza gehien?


Zenbat pizza jan zuten salegitarrek?
Zenbat haragi-pizza gehiago jan zuen Guridi familiak atun-pizza baino?

Imanol Agirrek bere familiak jan zuen atun-pizzaren erdia jan zuen. Haragipizzaren zer zatiki jan zuen Imanolek?

Haizpea Lasak bere familiak jan zuen haragi-pizzaren herena eta atun-pizzaren erdia jan
zuen. Zer pizza-zatiki jan zuen Haizpeak?

22

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. BIGARREN HIRUHILEKOA


7. Zer irudi zirkular lortuko genituzke pizza bakoitza adierazi bezala moztuz gero?
Idatzi izenak dagokion pizzaren azpian.

8. Pizza bakoitzak 20 cm-ko diametroa zuen. Zer luzera zuen haren zirkunferentziak?

9. Pizzerian, arkatzak eta orriak eman dizkiete haurrei marrazteko. Olaiak bi poligono
hauek marraztu ditu. Kalkulatu falta diren angeluen balioa.
65

90
55

65

10. Agirretarrek 240 km egin dituzte etxera itzultzeko. Bidearen bi heren autobian egin
dituzte, eta horien hiru bosten, ordainpeko autobiak dira.

Bidearen zer zatiki da ordainpeko autobia?


Bidearen zer zatiki ez da autobia?
Autobian egindako bidearen zer zatiki ez da ordainpekoa?

Zenbat kilometro egin dituzte ordainpeko autobietan?

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


Ebaluazioirizpideak

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.

MAT8
EUS2

Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko


eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.

MAT1
MAT3
EUS2

Erantzuna
126,76; 130,93; 118,23; 146,10
126,8; 130,9; 118,2; 146,1
127; 131; 118; 146

MAT8
EUS2

Erantzuna
3 x 1,85 = 5,55; 2 x 2,34 = 4,68
Txokolatinak 5,55 ordaindu zituzten,
eta zukuak, 4,68 .
Batekoetara hurbilduta: 6 2 = 4.
Gutxi gorabehera, bizkotxo batek zuku
batek baino 4 gehiago balio zuen.
Batekoetara hurbilduta:
3 x 2 + 2 x 2 + 6 = 16.
Gutxi gorabehera, 16 ordaindu zituzten.

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko
eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

MAT1
MAT3
EUS2

MAT1
MAT3
EUS2

MAT2
MAT3
EUS2

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
Salegitarrek egin dute bide luzeena.
201,603 182,672 = 18,931
18,931 km gehiago egin dituzte.
180 : 100 = 1,8; 1,8 x 7 = 12,6
12,6 litro erre ditu bidaian.
Erantzuna
16,80 : 1,12 = 15
100 : 8 = 12,5
15 x 12,5 = 187,5
187,5 km egin zituzten.

Erantzuna
Gehien eskatutakoa: pizza tropikala.
Gutxien eskatutakoa: atun-pizza.
Haragi-pizza, gazta-pizza eta pizzatropikala.
Erantzuna
Guridi familiak.
135/120 + 100/120 + 48/120 =
= 283/120
283/120 pizza jan zituzten.
33/24 28/24 = 5/24
5/24 haragi-pizza gehiago jan zituzten.
4/6 : 2 = 4/12 = 1/3
1/3 haragi-pizza jan zuen.
7/8 : 3 + 3/6 : 2 = 7/24 + 3/12 =
= 7/24 + 6/24 = 13/24
13/24 pizza jan zituen.

25

Matematikarako gaitasuna. 3. ATAZA

Ebaluazioirizpideak

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Elementu edo euskarri matematikoak
dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

10

Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak
ebaztea.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.

MAT5
EUS2

MAT5
EUS2

MAT5
EUS2

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
Zuzenki zirkularra.
Sektore zirkularra.
Zirkuluerdia.
Koroa zirkularra.

Erantzuna
L = x d = 3,14 x 20 cm = 62,8 cm
62,8 cm-ko luzera zuen.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak badaki zirkunferentziaren
luzeraren eta diametroaren (edo
erradioaren) arteko erlazioa, baina ez
du gogoan zenbakiaren balioa. Esan
ondoren, ondo ebatzi du jarduera.
Erantzuna
A = 180 90 55 = 35

B=

360 2 x 55
= 125
2

Erantzuna
3
2
6
2

x =
=
5
3
15 5
2

Bidearen
1
MAT8
EUS2

dira ordainpekoak.

2
1
=
3
3

Bidearen
1

3
5

1
3
2

ez da autobia.

Autobiaren

2
ez dira ordainpekoak.
5

2
de 240 = 96
5
96 km egin dituzte ordainpeko autobietan.

24

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

4.
ATAZA

Aitonarekin paseatzen

Izena

Data

Baserrian
Nagore paseatzera
joan da aitonarekin.
Baratze guztiak ikusi
dituzte, eta azkenean,
aitonarenera iritsi dira.

1. Baratzerako bidean, Nagorek eta aitonak bi lursail ikusi dituzte, eta Nagorek bien
marrazkia egin du. Kalkulatu zer angelu falta den bakoitzean.

110
45

B
A

140
140

2. Nagoreren aitonak makila batzuk jarri ditu 100 cm-ko erradioko putzu baten ahoan.
Idatzi marrazki bakoitzaren ondoan markatutako zirkunferentziaren elementuaren
izena.

Zenbat metroko neurria du putzuaren ertzak?


Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

27

Matematikarako gaitasuna. BIGARREN HIRUHILEKOA


3. Nagore eta aitona askaltzeko gelditu dira. Idatzi marrazki bakoitzaren azpian
dagokion irudi zirkularraren izena.

4. Paseatzen dabiltzala, Nagorek urmael zirkular handi bat ikusi du. Aitonarenak 8
metroko diametroa du, eta orain ikusi duen hori handiagoa den jakin nahi du. Soka
batekin eta metro batekin, haren zirkunferentzia neurtu du, eta 28,26 m luze da. Zer
urmael da handiena? Zenbat metro luzeago da baten erradioa bestearena baino?

da handiena.

luzeago da.

5. Aitonaren lagun Tomas eta Eleneren baratzeak ere ikusi dituzte. Osatu Eleneren
baratzearen grafikoa, bi baratzeetan labore bakoitzari emandako zatia baliokidea
izan dadin, eta idatzi dagozkien zatikiak.
Tomas

Elene
Tomateak
Patatak
Tipulak

Tomateak:

Patatak:

Tipulak:

Idatzi patatek baratzean hartzen duten zatikiaren beste hiru zatiki baliokide.

Lortu labore mota bakoitzak hartzen duen zatikiaren zatiki laburtezina.

4. ataza. Aitonarekin paseatzen


6. Nagore eta aitona baratzera iritsi dira. Taulan, labore mota bakoitzak baratzearen zer
zati hartzen duen dago adierazita.
Cherry
tomatea

Kumato
tomatea

Jimena
patata

Nela
patata

2
5

1
12

3
8

1
10

Baratze osoa al dago ereinda? Zergatik?

Baratzearen zer zati hartzen dute tomateek?

Zer laborek hartzen du zati handiena, cherry tomateak ala kumato tomateak? Zenbat
gehiago?

Jimena patatei dagokien zatian, bi bosten aldaera berri batenak dira.


Baratzearen zer zati hartzen du jimena patataren aldaera berriak?

Cherry tomateari dagokion zatiaren laurdenak izurri bat du. Baratzearen zer zatiri
eragiten dio izurriak?

Nagoreren aitonak belar txarrak kendu dizkie kumato tomateen zatiaren bi hereni eta
nela pataten zatiaren hiru laurdeni. Baratzearen zer zatitan kendu dira belar txarrak?

Baratzeak 12.000 m2 ditu. Zer azalera du erein gabeko zatiak?

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

29

Matematikarako gaitasuna. BIGARREN HIRUHILEKOA


7. Nagoreren aitonak 1.067 kg ongarri erosi ditu, 22 zaku berdinetan. Dagoeneko, 10
zaku eta erdi bota ditu baratzean. Zenbat kilo ongarri bota ditu? Zenbat kilo geratzen
zaizkio oraindik?

8. Iaz, aitonak bi aldiz saldu zituen patatak. Lehendabiziko aldiz, 1.150 lortu zituen,
eta bigarren aldian, 628,75 . Kiloa 1,25 -an saldu zuen. Zenbat kilo saldu zituen
guztira? Zer alditan saldu zuen gehien? Zenbat kilo gehiago?

9. Gaur, baratzean, Nagorek eta aitonak 8 patata berdin hartu dituzte. Guztira, 10 kg-ko
pisua dute. Aitonak 3 patata hartu ditu, eta gainerakoak Nagoreri eman dizkio opari.
Zenbat patata kilo gehiago ditu Nagorek aitonak baino? Zenbat gramo dira?

28

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L.

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Jakintza matematikoak matematikaz
besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Zenbakiak, zenbakien arteko oinarrizko
eragiketak, ikurrak eta adierazpide nahiz
arrazoibide matematikoak erabiltzea eta
elkarren artean lotzea.

Ebaluazioirizpideak

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna

A = 180 110 45 = 25
MAT5
EUS2
GH2

B=

MAT5
EUS2

Erantzuna
Korda.
Arkua.
Diametroa.
L = 2 x x 100 cm = 628 cm
Putzuaren ertzak 628 cm ditu;
hau da, 6,28 m.

MAT5
EUS2

MAT8
EUS2

360 2 x 140
= 40
2
Gorputz Hezkuntzan, kontzeptu
geometrikoak lantzeko jarduerak egitea
proposa dezakezu.

Erantzuna
Zuzenki zirkularra.
Koroa zirkularra.
Sektore zirkularra.

Erantzuna
d = 28,26 : = 28,26 : 3,14 = 9
Ikusitako urmaelaren diametroa 9 m-koa da.
Ikusitako urmaela da handiena.
98=1
Ikusitako urmaelaren erradioa aitonaren
urmaelaren erradioa baino 1 m handiagoa
da.
Erantzuna

MAT1
MAT3
EUS2

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Tomateak: 3/6 = 6/12.


Patatak: 2/6 = 4/12.
Tipulak: 1/6 = 2/12.
EE. 6/18 = 8/24 = 20/60.
1/2, 1/3 eta 1/6, hurrenez hurren.

31

Matematikarako gaitasuna. 4. ATAZA

Jarduera

30

Ebaluazioirizpideak

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Kalkulu-algoritmoak edo logikako
elementuak erabiltzea.
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Elementu edo euskarri matematikoak
dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.

MAT2
MAT3
MAT8
EUS2

MAT8
EUS2

MAT8
EUS2

MAT8
EUS2

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
48/120 + 10/120 + 45/120 +
+ 12/120 = 115/120 = 23/24
1 23/24 = 1/24
Ez, ez dago, 1/24 erein gabe dago.
24/60 + 5/60 = 29/60
29/60 hartzen dute tomateek.
24/60 5/60 = 19/60
Cherry tomateak kumato tomateak
baino 19/60 gehiago hartzen ditu.
2/5 x 3/8 = 6/40 = 3/20
Baratzearen 3/20 hartzen ditu.
2/5 : 4 = 2/20 = 1/10
Baratzearen 1/10i eragiten dio.
2/3 x 1/12 + 3/4 x 1/10 = 2/36 + 3/40 =
= 20/360 + 27/360 = 47/360
Baratzearen 47/360etan kendu dira.
1/24 de 12.000 = 500
500 m2-ko azalera du.
Erantzuna
1.067 : 22 = 48,5
10,5 x 48,5 = 509,25
509,25 kg ongarri bota ditu.
1.067 509,25 = 557,75
557,75 kg geratzen zaizkio oraindik.
Erantzuna
1.150 : 1,25 = 920
628,75 : 1,25 = 503
920 + 503 = 1.423
Guztira, 1.423 kg saldu zituen.
920 503 = 417
Lehenengo aldiz saldu zuen gehien;
bigarren aldiz baino 417 kg gehiago.
Erantzuna
10 : 8 = 1,25; 8 3 = 5; 5 3 = 2
2 x 1,25 = 2,50
Nagorek aitonak baino 2,50 kg gehiago
ditu; hau da, 2.500 g gehiago.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

5.
ATAZA

Etxebizitza bila

Izena

Data

Etxe berri bat


Lara eta haren
gurasoak hainbat
pisu ikusten ari dira,
etxez aldatzeko.

1. Aurreko asteetan, Lara eta haren gurasoak hainbat etxebizitza-bloke ikustera joan
dira. Ordenatu handitik txikira egin dituzte distantziak.
2 km eta 987 m

3.005 m

29 hm eta 9 dam

301 dam eta 2 m

2. Ikusi zituzten etxebizitza-blokeek azalera hauek zituzten:


35.700 m2

3,58 ha

39.000 a

3,82 hm2

Zer azalera zen handiena?


Zenbat hektarea zituen blokerik txikienak?
Zenbat metro koadro zituzten bi bloke handienek batera?

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

33

Matematikarako gaitasuna. HIRUGARREN HIRUHILEKOA


3. Ikusi zituzten urbanizazio guztiek lorategia zuten. Hondar kantitate hauek
erabili zituzten lorategi horiek egiteko:
27 t eta 8 q

28.125 kg

283 q eta 12 kg

27 t eta 903 kg

Zer kantitate da handiena? Zenbat kiloko aldea du txikienarekin?

Zenbat tona dira bigarren kantitate handiena? Zenbat kintal dira?

4. Larak eta haren gurasoek ikusitako etxe baten planoa 1: 200 eskalan da honako hau:
Sukaldea
Egongela

Zer neurri du egongelak planoan?


Zer neurri du egiaz?

1.
bainugela

Zer neurri dute egiaz bainugelek? Eta


1. logelak?
1. logela

2.
bainugela

2. logela

Zer azalera du etxeak planoan cm2-tan? Zein da haren egiazko azalera m2-tan?

Zer azalera du korridoreak planoan? Zein da haren egiazko azalera m2-tan?

Zenbat dekametro koadro da etxea egiaz?

Blokean, hori bezalako 125 etxebizitza daude. Zenbat hektarea hartzen dituzte
guztiek batera?

Etxebizitzaren trastelekuak egongelaren egiazko azaleraren % 30 hartzen du.


Korridorearen egiazko azalera baino handiagoa ala txikiagoa al da haren azalera?

5. ataza. Etxebizitza bila


5. Ikusi dituzten bloke batzuek igerilekua dute. Hauek dira igerileku
horien edukierak.
375 kl eta 9 hl

409.000

3.900 hl eta 27 dal

401 kl eta 75.000

Zenbat litro ditu edukiera txikieneko igerilekuak?

Zenbat kilolitro ditu edukiera handieneko igerilekuak?

6. Zabalsoro eta Ekilore blokeetako lorategi-eremuak dira honako hauek:

20 m
10 m
30 m

8,7 m

26 m

50 m

18 m

50 m

Zer belardi-azalera du sustapen bakoitzak m2-tan?

Zenbat hektarea ditu Zabalsoro blokeko jolas-eremu hexagonalak?

7. Aranegi blokeak bi igerileku ditu; bat, handia, eta bestea, haurrena.


Igerileku handia: 20 m x 8 m x 2 m

Haurren igerilekua: 5 m x 3 m x 1 m

Zenbateko bolumena du haurren igerilekuak metro kubotan?

Zenbateko bolumena du igerileku handiak dezimetro kubotan?

Zenbat kilolitro gehiago sartzen dira igerileku handian txikian baino? Eta zenbat litro
gehiago?

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

35

Matematikarako gaitasuna. HIRUGARREN HIRUHILEKOA


8. Bistaeder blokean etxebizitza hauek saldu dituzte. Osatu maiztasun-taula
eta idatzi modaren balioa.
Handia, Ertaina, Ertaina, Txikia, Handia, Handia, Ertaina, Ertaina,
Ertaina, Handia, Txikia, Txikia, Ertaina, Txikia, Txikia
Handia

Ertaina

Txikia

Maiztasun absolutua
Maiztasun erlatiboa
Hau da datuen moda:
9. Mendigailur blokean saldutako etxebizitzek azalera hauek zituzten.
Kalkulatu datuen batez bestekoa, mediana, moda eta heina.
Azalera m2-tan

80

90

100

Saldutako etxe kop.

Batez bestekoa =

Moda =

Mediana =

Heina =

10. Larak eta haren gurasoek 180.000 -ko etxe bat erosi ditu. % 30eko sarrera eman
dute, eta gainerakoa hileroko kuotetan ordainduko dute. Zenbateko kuota
ordainduko dute hilero, 30 urtean ordainduko badute?

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Oinarrizko elementu matematikoak
ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Oinarrizko elementu matematikoak
ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).

Ebaluazioirizpideak

MAT4
EUS2

MAT4
EUS2

MAT4
EUS2

MAT4
MAT6
MAT8
IE6

MAT4
EUS2

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
301 dam eta 2 m > 3.005 m >
> 29 hm eta 9 dam > 2 km eta 987 m

Erantzuna
A zalera handiena: 39.000 a.
35.700 m2 = 3,57 ha
39.000 m2 + 38.200 m2 = 77.200 m2
Erantzuna
Handiena: 283 q eta 12 kg
T xikiena: 27 t eta 8 q
28.312 kg 27.800 kg = 512 kg
28,125 t = 281,25 q

Erantzuna
Planoa: 4 cm x 2,5 cm.
Egiaz: 8 m x 5 m.
Bainugelak: 3 m x 3 m.
1. logela: 7 m x 3 m.
Planoa: 7 cm x 5 cm.
Azalera = 35 cm2.
Egiaz: 14 m x 10 m.
Azalera = 140 m2.
Planoa: 7 cm x 1 cm.
Azalera = 7 cm2.
Egiaz: 14 m x 2 m.
Azalera = 28 m2.
140 m2 = 1,4 dam2
125 x 140 m2 = 17.500 m2 = 1,75 ha
Guztira,1,75 ha hartzen dituzte.
Egongelaren azalera = 8 m x 5 m = 40 m2.
40 m2 -ren % 30 = 12 m2.
Korridorearen azalera baino txikiagoa da
(28 m2).
Erantzuna
375.900 ditu.
476 kl ditu.

37

Matematikarako gaitasuna. 5. ATAZA

Ebaluazioirizpideak

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Kalkulu-algoritmoak edo logikako


elementuak erabiltzea.
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.
Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak
ebaztea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Jarduera matematikoak askotariko
testuinguruetan erabiltzea.

Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.

10

36

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

MAT4
MAT5
EUS2

MAT4
MAT5
EUS2

MAT7
EUS2

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
Zabalsoro. 30 m x 50 m = 1.500 m2
(60 m x 8,7 m) / 2 = 261 m2
1.500 m2 261 m2 = 1.239 m2
Ekilore. 50 m x 18 m = 900 m2
(50 m x 20 m) / 2 = 500 m2
( x (13 m)2) / 2 = 265,33 m2
900 m2 + 500 m2 + 265,33 m2 =
= 1.665,33 m2
261 m2 = 0,0261 ha

Erantzuna
Bolumena = 15 m3.
Bolumena = 320 m3 = 320.000 dm3
320 m3 15 m3 = 305 m3 = 305 kl
305 kl = 305.000
305 kl gehiago sartzen dira; hau da,
305.000 litro gehiago.
Erantzuna
Maiztasun absolutua: 4, 6, 5.
Maiztasun erlatiboa: 4/15, 6/15, 5/15.
Datuen moda Ertaina da.

MAT7
EUS2

Erantzuna
80 x 5 + 90 x 3 + 100 x 2 = 870
870 : 10 = 87
Batez bestekoa: 87.
Moda: 80.
Mediana: (80 + 90) : 2 = 85.
Heina: 100 80 = 20

MAT8
EUS2

Erantzuna
180.000ren % 30 = 54.000
180.000 54.000 = 126.000
30 x 12 = 360
126.000 : 360 = 350
Hilero 350 -ko kuota ordainduko dute.
Gutxienez eskatu beharrekoa
Ikasleak ebatzi du problema, baina ez du
erantzuna arrazoitu.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

6.
ATAZA

Zuku-fabrikan

Izena

Data

Zenbat zuku!
6. mailako ikasleak
zuku-fabrika batera
joan dira, han gertatzen
den guztiaren berri
jakiteko.

1. Lehenik, 6. mailako ikasleak diseinu-sailean izan dira.


Idatzi diseinu bakoitzaren ondoan zer gorputz geometriko eraikitzen
den harekin.
A

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

39

Matematikarako gaitasuna. HIRUGARREN HIRUHILEKOA


2. Ikasleek gehien gustatzen zaien ontzi-diseinua bozkatu dute. Egin bozketako
datuen maiztasun-taula.
A, B, A, C, D, A, A, B, C, D, A, B, A, B, B, D, D, D, C,
A, B, D, C, C, D, B, B, B, C, A, D, C, B, A, C, D, B, A,
B, B
A

Maiztasun absolutua
Maiztasun erlatiboa

3. Fabrikan, telefono-deiak ere jaso dituzte jendeak gehien gustatzen zaion ontzia
bozka dezan. Taula honetan, jasotako deien datuak dituzu. Lortu datuen batez
bestekoa, mediana, moda eta heina.
Dei kop.
Zenbat aldiz

Batez bestekoa =

120

130

170

180

15

Moda =

Mediana =

Heina =

4. Fabrikan jarri behar duten publizitate-logotipo baten planoa da,


1: 300 eskalan.
Zein da zirkuluaren erradioa planoan?
Zenbat dezimetro luze da egiaz?

Zer azalera dute egiaz zirkuluak eta triangeluak dm2-tan?

Zer azalera du egiaz gris argiz margotutako zatiak cm 2-tan?

6. ataza. Zuku-fabrikan
5. Fabrikara, lau fruitu-kamioi iritsi dira, eta hauek dira bakoitzak ekarri
duen pisua:
12,75 t

12 t eta 8 q

12.075 kg

120.000 hg eta 900 dag

Zer pisu da handiena?

Zenbat gramo gehiago da bigarren pisu handiena hirugarrena baino?

6. Orain, ikasleak zuku-andelak ikusten ari dira. Sagar-zukua 10 m x 3 m x 2 m-ko


ortoedro batean gordetzen dute, eta laranja-zukua, 5 m x 4 m x 4 m-ko
beste ortoedro batean.

Zer zukurena dute bolumen handiena? Zenbat litro ditu andel horrek?

Zenbat zentimetro kubo gehiago ditu handienak txikienak baino?

Sagar-zukua 25 cl-ko tetrabriketan ontziratzen badute, zenbat ontzi lortuko dituzte?

Eta laranja-zukua 200 ml-ko tetrabriketan ontziratzen badute?

7. Beste lau andel ere ikusi dituzte, honako edukiera hauek dituztenak.
Ordenatu handitik txikira.
23,5 kl eta 900

240 hl eta 60 dal

24.006

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

2.400 dal eta 35

41

Matematikarako gaitasuna. HIRUGARREN HIRUHILEKOA


8. Anana-zukua 200 g-ko 8 tetrabrikez osatutako packetan saltzen dute.

4 tetrabrikeko packetan salduz gero, zenbateko pisua izango luke pack bakoitzak?
Zenbat kiloko pisua izango luke 16 tetrabrikeko pack batek? Eta 80 tetrabrikekoak?

Datorren hilean 2 tetrabrik berdineko packak aterako dituzte. Zenbat kiloko pisua izango du
2 tetrabrikeko 40.000 packeko zama daraman kamioi batek, kamioia hutsik 2,5 tona bada?

9. Mahats-zukuaren salmentatik 4.965 lortu dituzte aurreko astean. 1.500 zuku


saldu zituzten, bakoitza 0,75 -an, eta zuku gutxi batzuk, bakoitza 1,20 -an.
1,20 -ko zenbat zuku saldu zituzten aurreko astean?

10. Ikusten ari diren zuku-fabrikak 3,2 ha eta 8 a-ko azalera hartzen du. Datorren
urtean, % 25 handitu nahi dute. Zenbat metro koadro izango ditu fabrikak datorren
urtean?

40

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala, S.L. / Santillana Educacin, S.L.

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA ERANTZUNAK


Jarduera

Oinarrizko elementu matematikoak


ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Elementu edo euskarri matematikoak


dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Oinarrizko elementu matematikoak
ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).

42

Ebaluazioirizpideak

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.

MAT5
EUS2

MAT7
EUS2

MAT7
EUS2

MAT4
MAT6
MAT8
IE6

Jarduera matematikoak askotariko


testuinguruetan erabiltzea.
Oinarrizko elementu matematikoak
ezagutzea (askotariko zenbakiak,
neurriak, ikur matematikoak, elementu
geometrikoak).
Elementu edo euskarri matematikoak
dituzten informazioekiko edo egoerekiko
eta haien erabilerarekiko segurtasuna
eta konfiantza hartzea.

MAT4
EUS2

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
A: Kuboa.
B: Prisma pentagonala.
C: Piramide hexagonala.
D: Prisma triangeluarra.
Erantzuna
Maiztasun absolutua: 10; 13; 8; 9.
Maiztasun erlatiboa: 10/40; 13/40;
8/40; 9/40.
Erantzuna
120 x 8 + 130 x 3 + 170 x 15 +
+ 180 x 4 = 4.620; 4.620 : 30 = 154
Batez bestekoa = 154.
Moda = 170.
Mediana = 170.
Heina = 60.
Erantzuna
Erradioa planoan: 1 cm.
Erradioa egiaz: 3 m = 30 dm.
Zirkuluaren az. = x 32 m2 = 28,26 m2
=
= 2.826 dm2.
Triangeluaren az. = (6 m x 4,5 m) / 2 =
= 13,5 m2 = 1.350 dm2
12 m x 15 m = 180 m2
180 m2 28,26 m2 13,5 m2 =
= 138,24 m2 = 1.382.400 cm2
Erantzuna
Pisu handiena: 12 t eta 8 q.
12.750 kg 12.075 kg = 675 kg
657 kg = 675.000 g
675.000 g gehiago da.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Matematikarako gaitasuna. 6. ATAZA

Jarduera

Gaitasunarekin lotutako alderdiak

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.
Informazioak, datuak eta arrazoibideak
argi eta zehaztasunez interpretatzea eta
adieraztea.
Emaitzen ziurtasun-maila balioestea.

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).

Ebaluazioirizpideak

MAT4
MAT8
EUS2

MAT4
EUS2

Eguneroko bizitzarekin eta lanmunduarekin loturiko problemak


ebaztea.
Jarduera matematikoak askotariko
testuinguruetan erabiltzea.
MAT8
EUS2

Arrazoitze-prozesuak abiaraztea,
informazioa lortzeko edo problemak
ebazteko.
Ziurtasunarekiko atsegina eta
errespetua izatea, eta hura
arrazoiketaren bidez bilatzen
ahalegintzea.

10

Jakintza matematikoak matematikaz


besteko jakintza-arloetan eta eguneroko
bizitzako egoeretan aplikatzea.
Pentsamendu-prozesu jakin batzuei
jarraitzea (indukzioa, dedukzioa).
Hizkuntza matematikoa gauzak
adierazteko eta komunikatzeko
erabiltzea.

MAT8
EUS2

MAT8
EUS2

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

Erantzunak eta zuzenketetarako iradokizunak

Erantzuna
10 m x 3 m x 2 m = 60 m3
5 m x 4 m x 4 m = 80 m3
Laranja-zukuarena dute bolumen
handiena. Andelak 80.000 litro ditu.
80 m3 60 m3 = 20 m3 =
= 20.000.000 cm3
20 milioi cm3 gehiago ditu.
60 m3 = 6.000.000 cl
6.000.000: 25 = 240.000
240.000 ontzi lortuko dituzte.
80 m3 = 80.000.000 ml
80.000.000: 200 = 400.000
400.000 ontzi lortuko dituzte.
Erantzuna
240 hl eta 60 dal > 23,5 kl eta 900 >
> 2.400 dal eta 35 > 24.006

Erantzuna
200 : 8 = 25; 25 x 4 = 100
25 x 16 = 400; 25 x 80 = 2.000
4ko pack batek 100 g-ko pisua izango
luke; 16koak, 0,4 kg-koa; eta 80koak,
2 kg-koa.
40.000 x 2 x 25 = 2.000.000
2.000.000 g = 2.000 kg
Zamak 2.000 kg = 2 t-ko pisua izango
luke.
Kamioiak 4,5 t-ko pisua izango luke
beteta.
Erantzuna
1.500 x 0,75 = 1.125
4.965 1.125 = 3.840
3.840 : 1,20 = 3.200
1,20 -ko 3.200 zuku saldu zituzten.

Erantzuna
3,2 ha eta 8 a = 32.008 m2
32.008ren % 25 = 8.002
32.008 + 8.002 = 40.010
Fabrikak 40.010 m2 izango ditu.

43

HIRUHILEKOA

GAITASUNEN EBALUAZIORAKO ERREGISTROA

MAT1. Ea
gai den
zenbait
zenbaki
mota
irakurtzeko,
idazteko eta
ordenatzeko.

IKASLEA

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
MAT2.
Problemak
ebatzi behar
dituenean,
ea badakien
eragiketak
eta kalkuluak
egiten.

1.

MAT3. Ea
badakien zenbaki
hamartarrak, zatikiak
eta ehunekoak
erabiltzen, eguneroko
bizitzarekin
loturiko egoeretan
informazioa
interpretatzeko eta
trukatzeko.

MAT4. Ea
behar bezala
aukeratzen
dituen neurketaunitaterik
egokienak,
neurriak iritzira
kalkulatuta
eta zehatz
adierazita.

MAT5. Ea
erabiltzen
dituen
kontzeptu
geometrikoak
eguneroko
bizitzako
egoerak
deskribatzeko
eta ulertzeko.

MAT6. Ea
behar bezala
interpretatzen
dituen
erreferentziasistema batetik eta
objektu edo egoera
ezagunetatik
abiatuta egindako
adierazpenak.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Gaitasuna eskuratzen egindako aurrerapenaren baloraziorako irizpideak:
1: Gutxi garatua. 2: Nahikoa garatua. 3: Ongi garatua. 4: Oso ongi garatua.

44

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
MAT7. Ea gai den
inguruarekin loturiko
adierazpen
grafikoak
egiteko, irakurtzeko
eta interpretatzeko.
Ea gai den zorizko
gertakarien emaitza
iritzira kalkulatzeko
eta horiek
egiaztatzeko.

MAT8. Ea gai
den emaitzak
aurreikusteko eta
problemak ebazteko.
Ea estrategiak aintzat
hartzen dituen. Ea
gai den problemak
ebazteko prozesua
modu argian
adierazteko.

EUS2. Ea gai
den ezagutzak,
gertaerak eta
iritziak modu
koherentean
azaltzen dituzten
testuak ahoz
adierazteko.

IE6. Ea gai den


planoak eta
mapak egiteko,
interpretatzeko eta
erabiltzeko, ikur
konbentzionalak
eta eskala
grafikoak
erabiliz.

Fotokopiatzeko materiala 2013 Zubia Editoriala S.L. / Santillana Educacin, S.L.

IE7. Ea badakien
gertakizun
garrantzitsuak
denbora-lerroetan
kokatzen.

GH2. Ea gai den


pilotak edo beste
gauza mugigarri batzuk
jaurtitzeko, pasatzeko
eta jasotzeko, eta
ea gai den jarduerak
jokalekuaren,
distantzien eta
ibilbideen arabera
egokitzeko.

Gaitasuna
eskuratzen
egindako
aurrerapenaren
balorazioa

45

Oharrak

Arte-zuzendaritza: Jos Crespo Gonzlez.


Proiektu grafikoa: Estudio Pep Carri.
Proiektu-burua: Rosa Marn Gonzlez.
Irudien koordinazioa: Carlos Aguilera Sevillano.
Proiektuaren garapenerako arduraduna: Javier Tejeda de la Calle.
Garapen grafikoa: Ral de Andrs Gonzlez, Rosa Barriga Gaitn
eta Jorge Gmez Tobar.
Zuzendaritza teknikoa: ngel Garca Encinar.
Koordinazio teknikoa: Maitane Barrena Telleria, Jess Muela Ramiro, Alejandro Retana Montero.
Konposaketa eta muntaketa: Miren Pellejero Etxezarreta, Luis Gonzlez Prieto, Javier Pulido Martnez.
Hizkuntza-egokitzapena: Usua Lasa.